Page 1

#2 2011


ʠˎˑ˅ˑ˓ˈˇ˃ˍ˙ˋˋʞ˃˓˖˗˓˃ˊǡ˒˃˓˖˓˃ˊǤǤǤ͗˔˕˓

ʠ˃˅˓ˑ˒ˑˋ˔ˍʛ˞˒˓ˑˇˑˎˉ˃ˈˏ˕˃ː˙ˈ˅˃˕˟ǤǤǤ͘˔˕˓

ʏ˓˕ʠˑ˅˓ˈˏˈːːˑˈˋ˔ˍ˖˔˔˕˅ˑǦˑ˚ˈː˟˕ˑːˍ˃ˢ˅ˈ˜˟ǤǤǤǤ͚˔˕˓

5x5ʡ˞˄ˑˢˎ˔ˢˠ˕ˑ˖ˊː˃˕˟ǡːˑ˅˓ˈˏˢ˒˓ˋ˛ˎˑǤǤǤ͕͔˔˕˓ ʑ˔ˑ˙ˈʙ˃ˍˑˈː˃ˊ˅˃ːˋˈǡ˕˃ˍ˃ˢˋ˓˖˄˓ˋˍ˃ǤǤǤ͕͖˔˕˓

ʠˈˍ˔ˋˑ˕ːˑ˛ˈːˋˢʒˑ˓ˢ˚ˑǤǤǤ͕͘˔˕˓

ʣ˃ˍ˕˖ˏʠˈˆˑˇːˢ˖ˊː˃ˈˏˑˏˈ˕˓ˑǤǤǤ͕͜˔˕˓

ʗˆ˓˖˛ˍˋ‘–ƒˋǤǤǤ͕͝˔˕˓

ʙˑˏˋˍ˔ʖˈˎˈː˞ˌʣˑː˃˓˟ǤǤǤ͖͖˔˕˓


ʠˎˑ˅ˑ ʟˈˇ˃ˍ˙ˋˋ

Редакция: Россия, Краснодар E-mail: ololo@descon.ru Рекламный отдел: Тел.: 8(988)4744500 E-mail: adv@descon.ru

ʞ˓ˋ˅ˈ˕ǡˊˈˏˎˢːˋːȗǨʜ˃ˇˈˈˏ˔ˢǡ˚˕ˑ˒ˈ˓˅˞ˌːˑˏˈ˓˕˞˒˓ˑ˚ˈˎː˃ˑˇːˑˏˇ˞˘˃ːˋˋǤʡˈ˒ˈ˓˟ǡ ˒ˑ˔ˎˈ ˕˓ˋː˃ˇ˙˃˕ˋ ˇːˈˌ ˑˉˋˇ˃ːˋˢǡ ˕˞ Ǧ ˔˃ˏ˞ˌ ˒ˑ˚ˈ˕ː˞ˌ ˚ˋ˕˃˕ˈˎ˟ ˅˕ˑ˓ˑˆˑ ˅˞˒˖˔ˍ˃Ǥ ʡˈ˒ˈ˓˟˕˞ˇˑ˅ˑˎˈːǡˋˏ˞ˏˑˉˈˏː˃˚˃˕˟Ǥ ȗ ʗˏˈːːˑ ˋˊǦˊ˃ ˠ˕ˑˆˑ ˔ˎˑ˅˃ ˅˔ˈ ˑ˔˕˃ˎ˟ː˞ˈ ˑ˄˓˃˜ˈːˋˢ ˖˒ˑ˕˓ˈ˄ˎˢˡ˕˔ˢ ˅ ˏ˖ˉ˔ˍˑˏ ˓ˑˇˈǡ ˕˃ˍ ˚˕ˑ ˠ˕ˑ ːˈ ˇˋ˔ˍ˓ˋˏˋː˃˙ˋˢ ˒ˑ ˒ˑˎˑ˅ˑˏ˖ ˒˓ˋˊː˃ˍ˖Ǥ ʢ ː˃˔ ˇ˃ˉˈ ˅ ˉ˖˓ː˃ˎˈ ˇˈ˅˖˛ˍˋ˒ˋ˛˖˕Ǩʢ˄ˈˇˋˎǫ ʝ˄˓˃˕ˋˎ˅ːˋˏ˃ːˋˈː˃ˑ˄ˎˑˉˍ˖ǫʜˈ˕ǡˏ˞ːˈˑ˕ˇ˃ˈˏˇ˃ː˟ːˈ˔˕˃˄ˋˎ˟ːˑˌ˃ˏˈ˓ˋˍ˃ː˔ˍˑˌ ˅˃ˎˡ˕ˈǡˏ˞˒˓ˑ˔˕ˑ˒ˑˊˇ˓˃˅ˎˢˈˏ˔ˇːˈˏ˓ˑˉˇˈːˋˢʏ˅˓˃˃ˏ˃ʚˋːˍˑˎ˟ː˃Ǩʓ˖ˏ˃ˈˏǡ˚˕ˑ ˕ˈ˒ˈ˓˟˖ː˃˔˒ˑˢ˅ˋˎ˃˔˟ˏ˃ˎˈː˟ˍ˃ˢ˕˓˃ˇˋ˙ˋˢǡ˅˔˒ˑˏˋː˃˕˟ˑ˅ˈˎˋˍˋ˘ˎˡˇˢ˘ˋˑ˕ˇ˃˅˃˕˟ ˋˏ ˓ˈˍˎ˃ˏː˖ˡ ˒ˑ˅ˈ˓˘ːˑ˔˕˟ ː˃ ˑ˄ˎˑˉˍˈ ˉ˖˓ː˃ˎ˃Ǥ ʞ˓ˑˇˑˎˉˋˏ ˑ ːˑ˅ˑ˅˅ˈˇˈːˋˢ˘ǣ ˕ˈ˒ˈ˓˟ ˖ ː˃˔ ˒ˑˢ˅ˋˎˋ˔˟ ˒ˑ˔˕ˑˢːː˞ˈ ˓˖˄˓ˋˍˋǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˄˖ˇ˖˕ ˅ˈ˔˕ˋ ˓˃ˊː˞ˈ ˎˡˇˋ ȋˠ˕˃ ˚˃˔˕˟ ˄˞ˎ˃ ː˃˒ˋ˔˃ː˃ ˔ ˚˖˅˔˕˅ˑˏ ˆˑ˓ˇˑ˔˕ˋȌǤ ʝ˙ˈːˋ˅˃ˌ ˔˕ˋˎ˟ ˋ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˑ ːˑ˅˞˘ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎˑ˅ȗǨ ȗʬ˕ˑˌ˗˓˃ˊˑˌˢ˘ˑ˕ˈˎ˒ˑˇ˕ˑˎˍː˖˕˟˕ˈ˄ˢˍˇˈˌ˔˕˅ˋˡȋʠ˒˃˔ˋ˄ˑ˕ˈ˄ˈǡˍˠ˒ȌǤ ʤˑ˕ˋˏ ˔ˍ˃ˊ˃˕˟ ˑˆ˓ˑˏːˑˈ ˔˒˃˔ˋ˄ˑ ˕ˈˏǡ ˍ˕ˑ ˒ˑˏˑˆ˃ˎ ː˃ˏǡ ˒ˈ˓ˈˇ˃˅˃ˢ ˔˔˞ˎˍ˖ ː˃ ˔˃ˌ˕ ˔˅ˑˋˏ ˇ˓˖ˊ˟ˢˏ ˋ ˅˓˃ˆ˃ˏǤ ʝ˕ˇˈˎ˟ːˑˈ ˔˒˃˔ˋ˄ˑ ʝˎˈˆ˖ ˗˞˅˗˞˅̻ ʞˈ˕˓ˑ˅˖ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ ˒ˑˇ˃˓ˋˎː˃ˏˍ˖˒ˑː ‘‘‰Ž‡†‘”†•ː˃͕Ǥ͔͔͔˓˖˄ˎˈˌǤ ʑ˔ˈˏ˒˓ˋˢ˕ːˑˆˑ˚˕ˈːˋˢǨ


ʠ˃˅˓ˑ˒ˑˋ˔ˍ

Савров Никита

ƒ–‡ƒ•ŠǦ‘—–Š™ƒ•Š

ʞˈ˔ːˢˋˊ˃ˎ˟˄ˑˏ˃ƒ†‡‘ˆ”‹…•ȋ͖͔͔͛ȌǤ ˎ˖˛˃ˈˏː˃ƒ•– ǣ™™™Ǥ„‹–ǤŽ›Ȁˆ”†

ƒ•–‹—–‡•™‹–Š

ʑ˒ˈ˚˃˕ˎˢˡ˜ˋˈ˅ˋˇˈˑˑ˒ˑ˔ˎˈˇːˋ˘ˏˋǦ ː˖˕˃˘ˉˋˊːˋ˒˔˃Ǥʜ˃˔˕ˑˢ˜˃ˢˇ˓˃ˏ˃ǡ ˢˇ˃ˉˈˊ˃˒ˎ˃ˍ˃ˎǤ ʟˈˉˋ˔ˈ˓ǣʬˎˋˑ˕ʟ˃˖˛ ʠˏˑ˕˓ˋˏǣ™™™Ǥ˜‹‡‘Ǥ…‘Ȁ͕͕͖͕͛͜͝


ʜ˖ ˋ ˍˑːˈ˚ːˑ ˓ˈˍˎ˃ˏː˞ˌ ˒ˎ˃ˍ˃˕ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ ˒ˑ˓˃ˊˋˎ ˏˈːˢː˃ˠ˕ˑˌːˈˇˈˎˈǤʗː˕ˈǦ ˓ˈ˔ːˑǡ˃˔˖˜ˈ˔˕˅˖ˈ˕˅ˈ˓˔ˋˢ ˅͗ǫ


ʏʟʡ

ʓ˃˓˟ˢʜ˞˓ˍˑ˅˃


ʦ˃˔˕ˑ ˅ˑˊˎˈ ˖ːˋ˅ˈ˓ˏ˃ˆ˃ǡ ˍ˖ˇ˃ ˢ ˘ˑˉ˖ ˊ˃ ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃ˏˋǡ ˅ˋˉ˖ ː˃ ˃˔˗˃ˎ˟˕ˈ ˓ˋ˔˖ːˍˋ

ˏˈˎˑˏǡ ˑːˋ ˄˞˅˃ˡ˕ ˔ˑ˅ˈ˓˛ˈːːˑ ˓˃ˊː˞ˈǣ ˕ˑ ˒ˑˊˇ˓˃˅ˎˈːˋˢ ˔ ˒˓˃ˊˇːˋˍ˃ˏˋǡ ˕ˑ ˎˋ˙˃ ˋ˔˕ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˎˋ˚ːˑ˔˕ˈˌǡ ˕ˑ ˍ˃ˍˋˈǦːˋ˄˖ˇ˟ ˇˑ˄˓˞ˈ ː˃ˇ˒ˋ˔ˋǡ ˕ˑ ˒˓ˑ˔˕ˑ ˍ˃˓˕ˋː˞ǡ ˃ ˋːˑˆˇ˃ ˇ˃ˉˈ ˋˍˑː˞Ǥ ʐ˞˅˃ˈ˕ ˢ ˅˔˕˓ˈ˚˃ˡ ˋ ˃˅˕ˑ˓˃ ˠ˕ˑˆˑ ˕˅ˑ˓˚ˈ˔˕˅˃ Ǧ ˏ˖ˉˋ˚ˍ˃ ˎˈ˕ ͙͗˕ˋǦ͔͘ˍ˃ǡːˈ˔ˎˋ˛ˍˑˏ˘ˑ˓ˑ˛ˑˑˇˈ˕ˑˆˑǡˊ˃˚˃˔˕˖ˡ˔˄˖˕˞ˎˑ˚ˍˑˌǼ ƒ‰—ƒ”ƒȗǽˋˎˋ˚ˈˆˑ ˒ˑˍ˓ˈ˒˚ˈǡ ˃ ˈ˔ˎˋ ˈ˔˕˟ ˑːǡ ˕ˑ ˓ˢˇˑˏ ˎˈˉˋ˕ ˍˈ˒ˍ˃ǡ ˅ ˍˑ˕ˑ˓˖ˡ ˋːˑˆˇ˃ ˖˒˃ˇˈ˕ ˓˖˄ˎ˟Ǥ ʞ˓ˑ˘ˑˉ˖ˍ˃ˉˇ˞ˌ˓˃ˊˋ˖ˎ˞˄˃ˡ˔˟Ǧˍ˓˃˔ˋ˅ˑ˅ˈˇ˟˓ˋ˔˖ˈ˕Ǩʜˑˊ˃˚ˈˏǫʓˎˢˍˑˆˑǫʙ˃ˍ˃ˢ ˈˏ˖ˑ˕ˠ˕ˑˆˑ˅˞ˆˑˇ˃ǡ͕͙˓˖˄ˎˈˌ˅ˇˈː˟ǡˈ˔ˎˋ˒ˑ˅ˈˊˈ˕ǫʗˍ˃ˍˏˑˉːˑ˅ˑˑ˄˜ˈː˃ˊ˅˃˕˟˕ˑǡ ˚˕ˑˑːˇˈˎ˃ˈ˕ǫʛˑˉˈ˕˄˞˕˟ˠ˕ˑˋˈ˔˕˟˔ˑ˅˓ˈˏˈːːˑˈˋ˔ˍ˖˔˔˕˅ˑǡ˕ˑ˚˕ˑˏ˞˒˓ˋ˅˞ˍˎˋ ː˃ˊ˞˅˃˕˟ ˏˑˇː˞ˏ ˔ˎˑ˅ˈ˚ˍˑˏ Ǽƒ”–ǽǫ ʗˎˋ ˔ˑ˅˓ˈˏˈːːˑˈ ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅ˑ ˠ˕ˑ ˆ˓˃˗˗ˋ˕ˋǫ ʏ ˏˑˉˈ˕ ˕˃˕˖ ˋˎˋ ˓ˋ˔˖ːˍˋ ː˃ ˕ˈˎˈ Ȃ ˋˊ˅ˈ˔˕ː˞ˌ ˅˔ˈˏ „‘†› ƒ”–ǫ ʏ ˏˑˉˈ˕ ˔ˈˌ˚˃˔ ˅˔ˈ ˅˞˕ˈ˔ːˋˎ˃˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗ˋˢˋˎˋˍˋːˑǫʑˑ˄˜ˈˏˊ˃˒˃˓ˍˋ˔ˠ˕ˋˏ˔ˎˑ˅ˈ˚ˍˑˏˍˑːˍ˓ˈ˕ː˞ˈǥ ʜˑˏ˞ːˈ˒˃˔˖ˈˏ˒ˈ˓ˈˇ˕˓˖ˇːˑ˔˕ˢˏˋˋˑ˕ːˑˏˈ˓˃ˍːˑˏˈ˓˖˒ˑ˒˓ˑ˄˖ˈˏˑˍ˖ː˖˕˟˔ˢ˅ ˊ˃˒˖˕˃ːː˞ˌƒ”–Ǧˏˋ˓Ǥ ȗʠˎ˃ˇˍˋˌ ː˃˒ˋ˕ˑˍ ˇˎˢ ˒ˑ˕ˈ˓ˢːː˞˘ ˎˡˇˈˌǤ ʦ˕ˑǦ˕ˑ ˕ˋ˒˃ ˍ˓˃˔ːˑˆˑ ˍ˓ˋ˒˕ˑːˋ˕˃ ˇˎˢ ʙˎ˃˓ˍ˃ʙˈː˕˃ˋˍˑ˗ˈˇˎˢʧˈˎˇˑː˃Ǥ ʗ˕˃ˍǡː˃˅ˈ˓ːˑˈǡˆˎ˃˅ː˃ˢːˑ˅ˑ˔˕˟ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅˃͖͔͕͕ˑˆˑȂː˃˚˃ˎˑˆˑˇ˃ȗʟˑ˔˔ˋˋ˅ʗ˕˃ˎˋˋˋǡ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑǡʗ˕˃ˎˋˋ˅ʟˑ˔˔ˋˋǤʔˆˑˑ˗ˋ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˈː˃˚˃ˎˑ˔ˑ˔˕ˑˋ˕˔ˢ˅ʟˋˏˈ͕͚Ǧ͕͛ˑˆˑ ˗ˈ˅˓˃ˎˢǤ ȗʔ˔ˎˋ ˅ˇ˓˖ˆ ˍ˕ˑǦ˕ˑ ːˈ ˊː˃ˍˑˏ ˔ ˕˃ˍˑˆˑ ˓ˑˇ˃ Ǽˆˑˇ˃ˏˋǽǡ ˒ˑˢ˔ːˡǡ ˚˕ˑ ˍ ː˃ˏ ˄˖ˇ˖˕ ˒˓ˋˈˊˉ˃˕˟˓˃ˊˎˋ˚ː˞ˈˇˈˢ˕ˈˎˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞ˋˊʗ˕˃ˎˋˋǡ˄˖ˇ˖˕˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ˅˞˔˕˃˅ˍˋǡ ˍˋːˑǦ˒ˑˍ˃ˊ˞ǡˍˑː˙ˈ˓˕˞ǡˏ˞˔ˏˑˉˈˏ˖˅ˋˇˈ˕˟ˋ˘˔˒ˈˍ˕˃ˍˎˋǤ


ʜ˖ ˚˕ˑ ˉǥ ˉˇˈˏ ˑ˕ ˋ˕˃ˎ˟ˢː˙ˈ˅ ˚ˈˆˑǦːˋ˄˖ˇ˟ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ːˈː˟ˍˑˆˑǤ ʗ ː˃ˇˈˈˏ˔ˢǡ ˚˕ˑ ːˈ ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˔ˢ ˕˃ˍǡ ˍ˃ˍ ˔ ˒ˑ˕˓ˢ˔˛ˈˌ ˋː˕ˈ˓ːˈ˕Ǧ˒˓ˑ˔˕˓˃ː˔˕˅ˑ ˗˓˃ː˙˖ˊ˔ˍˑˌ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˌ ˓ˈˍˎ˃ˏˑˌˑʟˑ˔˔ˋˋǤ

ʞˑ˔ˏˑ˕˓ˈ˕˟ˏˑˉːˑˊˇˈ˔˟ǣ™™™Ǥ„‹–ǤŽ›Ȁ‰ ͝ … Ǽʝ˚˃˓ˑ˅˃ːˋˈʟˑ˔˔ˋˋːˈ˒ˑˊ˅ˑˎˋ˕ː˃ˏˊ˃˄˞˕˟ˑˊ˅ˈ˓˔˕˅˃˘ǡ˕˅ˑ˓ˢ˜ˋ˘˔ˢ˅ˠ˕ˑˌ˔˕˓˃ːˈǽ Ǧˋˏˈːːˑˠ˕ˑ˕˔ˎˑˆ˃ːˊ˃˅ˈ˓˛˃ˈ˕˓ˑˎˋˍǤʜˈ˒˓˃˅ˇ˃ˎˋˏˋˎˑ˔ˑ˔˕ˑ˓ˑː˞˔˕ˑˎ˟ˎˡ˄ˋˏ˞˘ ː˃ˏˋ˗˓˃ː˙˖ˊˑ˅˅˞˒˖˔˕ˋ˕˟ˠ˕˖˓ˈˍˎ˃ˏ˖˅ˆˑˇˇ˓˖ˉ˄˞ː˃˛ˋ˘˔˕˓˃ːǫ ʏ˅ˠ˕ˑ˅˓ˈˏˢˢ˒ˑː˔ˍ˃ˢˍ˖ˎ˟˕˖˓˃˒ˑːˈˏːˑˆ˖˔˕˃ˎ˃˅˔ˈ˄ˑˎ˟˛ˈˋ˄ˑˎ˟˛ˈ˒˓ˑːˋˍ˃˕˟˅ ː˃˛˖Ǥʝˆ˓ˑˏːˑˈˍˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑ˒ˑ˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˌˋ˘ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅˃˒ˑˢ˅ˋˎˑ˔˟˅ː˃˛ˈˌ˔˕˓˃ːˈǡ˃ ˒ˑˇ˕˅ˈ˓ˉˇˈːˋˈˠ˕ˑˏ˖Ǧ˅˞˔˕˃˅ˍ˃Dzʠ˃ˏ˖˓˃ˋǤ”–‘ˆƒ”dz˒ˈ˓ˈˇ˅ˋˆ˃ˡ˜˃ˢ˔ˢ˒ˑ˔˕˓˃ːˈ ˋˋˏˈˡ˜˃ˢ˖˔˒ˈ˘Ǥʙ˃ˍ˔ˑˑ˄˜˃ˈ˕ˑ˒˓ˑ˔˒ˑ˔ˈ˕ˋ˕ˈˎˈˌˑ˗ˋ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ˔˃ˌ˕˃˅˞˔˕˃˅ˍˋǡ ͕͛Ψ˒˓ˑˆˑˎˑ˔ˑ˅˃˅˛ˋ˘ˑ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ːˑ˔ˑ˄ˋ˓˃ˡ˕˔ˢ˒ˑˌ˕ˋː˃˅˞˔˕˃˅ˍ˖ǡ͕͙ǡ͜ΨǦ˖ˉˈ˄˞ˎˋ ˋ ˒ˑˌˇ˖˕ ˔ːˑ˅˃ ˋ ˅˔ˈˆˑ ˒˃˓˃ ˒˓ˑ˙ˈː˕ˑ˅ ˑ˔˕˃ˈ˕˔ˢ ː˃ ˕ˈ˘ǡ ˍˑˏ˖ ˠ˕ˑ ːˈ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ːˑǤ ʑ ˇ˃ːː˞ˌ ˏˑˏˈː˕ ˅˞˔˕˃˅ˍ˃ ˒˓ˑ˘ˑˇˋ˕ ˅ ʛˑ˔ˍ˅ˈ ˋ ͙Ǧ͚ ˗ˈ˅˓˃ˎˢ ː˃ ˈˈ ˄˃ˊˈ ˒˓ˑ˅ˑˇˋˎ˔ˢ ˗ˈ˔˕ˋ˅˃ˎ˟ˢ˒ˑː˔ˍˑˆˑ˃ːˋˏˈ˔ˏ˃˔˕ˈ˓Ǧˍˎ˃˔˔ˑˏ˒ˑˏ˃ːˆ˃ǡ˓˃ˊˎˋ˚ː˞ˏˋ˛ˑ˖ˋˍˑːˍ˖˓˔ˑˏ ˍˑ˔˕ˡˏˑ˅Ǥ ʟ˃ˊ ˖ˉ ː˃˚˃ˎˋ ˏ˞ ˅ ˠ˕ˑˏ ːˑˏˈ˓ˈ ˆˑ˅ˑ˓ˋ˕˟ ˑ ˏˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇːˑˏ ˔ˑ˕˓˖ˇːˋ˚ˈ˔˕˅ˈ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅˃ǡ ˋˏ ˋ ˊ˃ˍˑː˚ˋˏǣ ˅ ʙ˓˃˔ːˑˇ˃˓ˈǡ ˅ ˍˋːˑ˕ˈ˃˕˓ˈ Ǽʏ˅˓ˑ˓˃ǽ ͖͘Ǧ͖͛ˑˆˑ ˗ˈ˅˓˃ˎˢ ˄˖ˇˈ˕ ˒˓ˑ˘ˑˇˋ˕˟ ˃ːˋˏ˃˙ˋˑːː˞ˌ ˄˓ˋ˕˃ː˔ˍˋˌ ˍˋːˑ˗ˈ˔˕ˋ˅˃ˎ˟ǡ ˑˉˋˇ˃ˈ˕˔ˢ ˓˃ˊːˑ˒ˎ˃ːˑ˅˃ˢǡˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˃ˢ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˃Ǥʛˑˉˈ˕˓˅˃ː˖ˎˋ˄˞˕˖ˇ˃˅˔ˈˏˉ˖˓ː˃ˎˑˏǫ ȋˈ˔ˎˋǡˍˑːˈ˚ːˑǡ˕˖ˇ˃˒˖˔ˍ˃ˡ˕ˎˡˇˈˌ˔ˇ˓˖ˆˑˌ˒ˎ˃ːˈ˕˞Ȍ ʗǡː˃ˍˑːˈ˙ǡ˘ˑ˚˖˔ˍ˃ˊ˃˕˟ǣǼʦ˕ˑ˄˞ːˋ˔ˍ˓˞˅˃ˎˑ˔˟ˊ˃ː˃ˊ˅˃ːˋˈˏˠ˕ˑˌ˓˖˄˓ˋˍˋǡːˑ˅ˑ˔˕˟ǡ ˚˕ˑ˄ˈ˓ˈˏˈːː˃ˢʜ˃˕˃ˎˋʞˑ˓˕ˏ˃ː˒ˑˍ˃ˊ˃ˎ˃˔˅ˑˌˉˋ˅ˑ˕ˋˍǡˏ˞˕ˑ˚ːˑˍːˈˌːˈˑ˕ːˈ˔ˈˏǨǽ         ʚˡ˄ˋ˕ˈˋ˔ˍ˖˔˔˕˅ˑǢǦȌ


Два треугольника красный и синий, подпись: «Два треугольника красный и синий». А я то думал: «Что это?!» а это, оказывается, два треугольника! Иду дальше, смотрю – куча мусора обнесена веревочкой и подпись: «Куча мусора». Дальше я легко угадывал названия. Ну иду дальше, смотрю – туалет, ровно такая же веревочка и подпись: «Туалет не работает» и я стал думать: «Это туалет не работает или это произведение искусства под названием «Туалет не работает»? отрывок из фильма “О чем говорят мужчины”


5x5 …‘–…Š”‘–Š‡”•ǣ Ƭ 


͙˒˓ˋ˚ˋː˄ˈˉ˃˕˟ˑ˕˔ˑ˄˃ˍ ͕Ȍʒˎ˃˅ː˃ˢ˒˓ˋ˚ˋː˃Ǧ˕˞ːˈ˔˖˒ˈ˓ˏˈːǤ ͖Ȍ ʬ˕ˑ ˅ˈ˔ˈˎˑǤ ʞˑ ˍ˓˃ˌːˈˌ ˏˈ˓ˈ ˇˎˢ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˋ˘Ǥ ͗Ȍʛˑˉːˑˎˋ˛ːˋˌ˓˃ˊ˒ˑː˕˃ː˖˕˔ˢ˒ˈ˓ˈˇ ˇˈ˅˖˛ˍˑˌˍ˃ˍˑˌ˕˞˄˞˔˕˓˞ˌǤ ͘Ȍ ʔ˔ˎˋ ˕˞ ˄ˈˉˋ˛˟ ˑ˕ ˏ˃ˎˈː˟ˍˑˌ ˒ˋ˜˃˜ˈˌ ˎ˞˔ˑˌ ˇ˓ˢːˋǡ ˓˃ˊˆˑːˋ˔˟ ˍ˃ˍ ˏˑˉːˑ˄˞˔˕˓ˈˈǡ˒ˑ˕ˑˏ˓ˈˊˍˑ˓˃ˊ˅ˈ˓ːˋ˔˟ ˋˇ˃ˌˈˌ˒ˋːˍ˃Ǥ ͙Ȍ ʠˑ˄˃ˍˋ ːˈ ˄ˈ˓˖˕ ˅ˊˢ˕ˑˍ ˋ ːˈ ˋˇ˖˕ ː˃ ˍˑˏ˒˓ˑˏˋ˔˔˞Ǥ

͙ ˔˒ˑ˔ˑ˄ˑ˅ ˄˓ˑ˔ˋ˕˟ ˄˓ˑ˔˃˕˟ ˍ˖˓ˋ˕˟ ͕Ȍ ʜˋˍˑˆˇ˃ ːˈ ˖ˏːˑˉ˃ˌ˕ˈ ˔˕ˑˋˏˑ˔˕˟ ˒˃˚ˍˋ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ː˃͔͗ǡ˒ˑ˕ˑˏː˃͕͖˃˒ˑ˕ˑˏ ˈ˜ˈː˃ˍˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑˎˈ˕ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈˍ˖˓ˋ˕ˈǤ ʜ˖ ˅˞ ˄˞ ˓ˈ˃ˎ˟ːˑ ˅˔ˈ ˓˃˅ːˑ ːˈ ˍ˖˒ˋˎˋ ˏ˃˛ˋː˖Ǥ ͖Ȍ ʖ˃˄˖ˇ˟˕ˈ ˒˓ˑ ˎˈ˔˕ːˋ˙˞ǡ ˎˋ˗˕˞ ˒˓ˋˇ˖ˏ˃ˎˋˋˏˈːːˑˇˎˢ˅˃˔Ǥ ͗Ȍʤ˓ˋ˒ˎ˞ˌˆˑˎˑ˔Ǧˠ˕ˑˠ˓ˑ˕ˋ˚ːˑǤ ͘Ȍ ʗ ˅ˑˑ˄˜ˈǡ ˅˞ ːˈ ˏˑˉˈ˕ˈ ˄˓ˑ˔ˋ˕˟ ˍ˖˓ˋ˕˟ ːˈ ˒ˑ˕ˑˏ˖ ˚˕ˑ ˖ ˅˃˔ ːˈ˕ ˅ˑˎˋǡ ˃ ˒ˑ˕ˑˏ˖˚˕ˑ˅˞ːˈ˘ˑ˕ˋ˕ˈ˒˓ˈˇ˃˅˃˕˟Ǥ ͙Ȍʜˈ˕ǡ˃˒ˑ˚ˈˏ˖˕˞˅ˑˑ˄˜ˈ˓ˈ˛ˋˎǡ˚˕ˑːˈ ˏˑˉˈ˛˟ ˄˓ˑ˔ˋ˕˟ǫ ʡ˞ Dz˒ˑǦː˃˔˕ˑˢ˜ˈˏ˖dz ˈ˜ˈˇ˃ˉˈːˈ˒˞˕˃ˎ˔ˢǤ

͙ ˗˓˃ˊǡ ˚˕ˑ˄˞ ˑ˒˓˃˅ˇ˃˕˟ ˔ˈ˄ˢ ˑˇˈ˅˃ˢ˔ˎˈˆˍ˃ˏˑˍ˓˞ˈˇˉˋː˔˞ ͕Ȍʮ˕ˈ˒ˎ˞ˌǡ˅ˑˇ˃ˋ˔˒˃˓ˋ˕˔ˢǤ ͖Ȍʜˈ˕ǡː˖ˍ˕ˑˏˈːˢ˄˖ˇˈ˕˜˖˒˃˕˟ǫǨ ͗Ȍʞˑ˗ˋˆǡˢ˅˒ˑˇ˛˕˃ːːˋˍ˃˘Ǥ ͘Ȍʜ˖˒˓ˑ˔˕ˑ˅ˑ˔˕˃ˎ˟ː˞˘˖ˏˈːˢˑˆ˓ˑˏː˃ˢ ˊ˃ˇːˋ˙˃ǡ˃ˠ˕ˋˈ˜ˈˋ‡”•ƒ…‡Ǥ ͙Ȍ ʓ˃ ˅ ˏˑˈˌ ˗˖˕˄ˑˎˍˈ ƒ…‘•–‡ ˏˑˉːˑ ˅ˑˑ˄˜ˈ˄ˈˊˇˉˋː˔ˑ˅ˋˇ˕ˋǨ

͙ ˚ˈˎˑ˅ˈˍǡ ˍˑ˕ˑ˓˞˘ ˅˞ ːˈ ˘ˑ˕ˋ˕ˈ ˅ˋˇˈ˕˟ǡ ːˑ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˑ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ːˑ˒˓ˋˇ˖˕ ͕Ȍ ʓ˓˖ˆ ˒˃˒˞ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ ˒˓ˋ˛ˈˎ ˚ˋ˔˕ˑ ˇˑˆː˃˕˟˔ˢǤ ͖Ȍʓˢˇˢʑ˃ˎˈ˓˃ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌ˅ˑˊˑˏːˋˎ˔ˈ˄ˢ ˕˃ˏ˃ˇˑˌǤ ͗Ȍʔ˜ˈˑˇˋːˇ˓˖ˆ˒˃˒˞ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌˍˎˈˋ˕˔ˢ ˍˑ˅˔ˈˏ˒ˑˇ˓˖ˆ˃ˏː˃˕˅ˑˈˏˇːˈ˓ˑˉˇˈːˋˢǤ ȋʠ˕˃˓˞ˌˏ˖ȗȗˍȌ ͘Ȍ ʦˈˎˑ˅ˈˍǡ ː˃ˊː˃˚ˈːː˞ˌ ˓ˑˇˋ˕ˈˎˢˏˋ ˔ˎˈˇˋ˕˟˚˕ˑ˄˞ːˋˍ˕ˑːˈː˃˒ˋˎ˔ˢǤ ȋˑ˄˞˚ːˑ ˑː ˉˈ ˒ˈ˓˅˞ˏ ˋˇˈ˕ ˔˒˃˕˟ ˅ ˅˃ːː˖ˡȌ ͙Ȍʐ˃˄˖˛ˍ˃ǡˍˑ˕ˑ˓˃ˢ˒˓ˋ˛ˎ˃˒ˑ˔ˏˑ˕˓ˈ˕˟ǡ ˍ˃ˍ˅˞ˑ˕ˏˈ˚˃ˈ˕ˈǡˋ˔ˋˇˋ˕˖ˉˈ˕˓ˈ˕ˋˌ˚˃˔Ǥ

͙ˠ˕˃˒ˑ˅˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋˍˠˍˊ˃ˏˈː˖ ˊ˃ːˑ˚˟˔ː˖ˎˢ ͕Ȍ ʜˋ ˅ ˍˑˈˏ ˔ˎ˖˚˃ˈ ːˈ ː˃˚ˋː˃˕˟ ˚ˋ˕˃˕˟ ˎˈˍ˙ˋˋǡ ˒ˑ˕ˑˏ˖ ˚˕ˑ ˠ˕ˑ ˄ˈ˔˒ˑˎˈˊːˑǡ ˕˞ ˔˕ˑˎ˟ˍˑ ːˈ ˒˓ˑ˚˕ˈ˛˟ǡ ˒˓ˑ˚˕ˈ˛˟ Ǧ ːˈ ˊ˃˒ˑˏːˋ˛˟ǡˊ˃˒ˑˏːˋ˛˟Ǧːˈ˒ˑː˃ˇˑ˄ˋ˕˔ˢǤ ͖Ȍ ʞˑˊ˅ˑːˋ˕˟ ˔˅ˑˈˏ˖ ˇ˓˖ˆ˖ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ Dz˓˃ˊ˄ˋ˓˃ˈ˕˔ˢdzˋ˒ˑ˒˓ˑ˔ˋ˕˟ˈˆˑ˒˓ˋˌ˕ˋˋ ˑ˄˝ˢ˔ːˋ˕˟˕ˈ˄ˈ˘ˑ˕˟˚˕ˑǦ˕ˑ ͗Ȍ ʞ˖˔˕˟ ˄ˈ˓ˈ˕ ͕ǡ͙Ǧ͖ ˎˋ˕˓˃ ˒ˋ˅˃ ː˃ ˍ˃ˉˇˑˆˑǡ ː˃ ˊ˃ˍ˖˔ˍ˖ ˒ˑˌˇ˖˕ ˔˃ˎ˃˕ˋˍˋ ˋˊ ˆˋ˒ˈ˓ˏ˃˓ˍˈ˕˃Ǥ ͘Ȍ ʑ˞˖˚ˋ˕˟ ː˃ˊ˅˃ːˋˈ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃ ˋ ˊː˃˕˟ ˚˕ˑˊː˃˚ˋ˕ˍ˃ˉˇˑˈ˔ˎˑ˅ˑǤ ȋˑ˔ˑ˄ˈːːˑǡ ˈ˔ˎˋ ˠ˕ˑ ˚˕ˑǦ˕ˑ ˕ˋ˒˃ ʠˋʠʡʝʤ˒ˋʢˍȌ ͙Ȍ ʞ˓ˋˌ˕ˋ ː˃ ˠˍˊ˃ˏˈːǡ ˅˞˕ˢː˖˕˟ ˄ˋˎˈ˕ǡ ˔ˈ˔˕˟ ˑ˕˅ˈ˚˃˕˟ ˄ˈˊ ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋǡ ˒˓ˑˆˑ˅˃˓ˋ˅˃˕˟ ˅˔ˈ ˔ˎˑˉː˞ˈ ˔ˎˑ˅˃ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˒˓ˋ˘ˑˇˢ˕ ˅ ˆˑˎˑ˅˖ ˔ ˑ˚ˈː˟ ˖ˏː˞ˏ ˅ˋˇˑˏǤ ʔ˔ˎˋ ˒˓ˈ˒ˑˇ˃˅˃˕ˈˎ˟ ˆˑ˅ˑ˓ˋ˕˚˕ˑ˕˞ːˈ˔ˈ˛˟˄˓ˈˇǡˑ˕˅ˈ˚˃ˌ˚˕ˑ ˠ˕ˑ˃ˎ˟˕ˈ˓ː˃˕ˋ˅ː˃ˢ˅ˈ˓˔ˋˢǤ


ʑ˔ˑ˙ˈ ʞ˃˅ˎˋˍ⒍‡”„ƒ•Š›ƒγʮː

̷ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ʡ˃˕˖˔˟ DzʛˑˌǼˢ˜ˋˍǽ˄˞ˎˊ˃˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːǡ˕˃ˍˍ˃ˍˢˋˏːˈ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ˎ˔ˢ˄ˑˎˈˈ˕˓ˈ˘ˏˈ˔ˢ˙ˈ˅ǡ ˘ˑ˕ˈˎˑ˔˟˄˞ˈˆˑ˅ˑ˔˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˟dz ʢ˅˃ˉ˃ˈˏ˞ˌǡ ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ǡ ˔ˏˑ˕˓ˋ˕ˈ ˕ˈˎˈ˅ˋˊˑ˓ǡ ˑː ˉˈ Dzˢ˜ˋˍdzǡ ˒ˑ˚˃˜ˈǡ ˋ ˄˖ˇˈ˕ ʑ˃ˏ ˔˚˃˔˕˟ˈǤ ʡˈˎˈ˅ˋˇˈːˋˈ ˔ˈˌ˚˃˔ ˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˢˈ˕ ˏːˑˉˈ˔˕˅ˑ ˒ˑˊː˃˅˃˕ˈˎ˟ː˞˘ ˋ ˖˅ˎˈˍ˃˕ˈˎ˟ː˞˘˕ˈˎˈ˒ˈ˓ˈˇ˃˚ǡˇˎˢˊ˓ˋ˕ˈˎˢ˓˃ˊˎˋ˚ːˑˆˑ˖˓ˑ˅ːˢ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢǤʮ˄ˑˎ˟˛ˈ˚ˈˏ ˖˅ˈ˓ˈːǡ˚˕ˑˋʑ˞ˑ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ːˑ˔ˈ˄ˈ˚˕ˑǦːˋ˄˖ˇ˟˒ˑˇ˄ˈ˓ˈ˕ˈǤ ̷ʣˋˎˑ˔ʣʏʙ͕͔͘ˆ˓ Dzʟ˃˔˕ˈːˋˈ˄ˑˎˑ˕ˋˑˊˈ˓ˋˊ˔ˈˏˋ˄˖ˍ˅dz ʜ˃˛˃ ˓ˈˇ˃ˍ˙ˋˢ ˇˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˇˑˎˆˑ ˒˞˕˃ˎ˃˔˟ ˑ˕˅ˈ˕ˋ˕˟ ː˃ ˠ˕ˑ˕ ˅ˈ˔˟ˏ˃ ˕˓˖ˇː˞ˌ ˅ˑ˒˓ˑ˔Ǥʠˍˑˎ˟ˍˑˉˈˏˈˆ˃˄˃ˌ˕ˠˎˈˍ˕˓ˑːː˞˘˔˕˓˃ːˋ˙˄˞ˎˑ˒˓ˑ˔ˏˑ˕˓ˈːˑǡˇ˃˔ˍˑˎ˟ˍˑ ˍːˋˉˈˍ˄ˋ˄ˎˋˑ˕ˈ˚ː˞˘˒ˋ˓ˑˉˍ˃ˏˋ˄˞ˎˑˋ˔˒˃˚ˍ˃ːˑǤʠˑ˛ˎˋ˔˟ː˃˕ˑˏǡ˚˕ˑ˒˓˃˅ˋˎ˟ː˞ˌ ˑ˕˅ˈ˕ǦʧːˢˆˑˎˢˆǤʬ˕ˑˉˋ˅ˑ˕ːˑˈǡˍˑ˕ˑ˓ˑˈˑ˄ˋ˕˃ˈ˕ǡː˃˖ˍ˃ˊ˃ːː˞˘˅˞˛ˈ˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˘Ǥ ʢːˋˍ˃ˎ˟ː˞ˌ ˅ˋˇǤ ʠˏˈ˔˟ ˎˢˆ˖˛ˍˋ ˋ ˛ːˢˉˈ˚ː˞˘ ˢˆˑˇǤ ʞˑˏˈ˜˃ˈˏ ˑ˄˃ ˋːˆ˓ˋˇˋˈː˕˃˅˄ˎˈːˇˈ˓ˋːˈˏːˑˆˑ˔ˏˈ˛ˋ˅˃ˈˏː˃ːˈ˅˞˔ˑˍˑˌ˔ˍˑ˓ˑ˔˕ˋǤ ̷Ž–‡”‘…‡” Dzʏ˕˞ːˈ˔ˈ˛˟˔˅ˑˋ˔ˋ˔˟ˍˋ˅ˏ˃˔˔˞ǫǤǤǤˋˎˋˉ˃ˇˋː˃Ǧˆˑ˅ˢˇˋː˃ǫdz ʛ˞ ˔˅ˑˋ ˔ˑ˔ˍˑ˅˞ˈ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋǡ ˅˒˓ˑ˚ˈˏ ˍ˃ˍ ˋ ˅˔ˈ ˑ˔˕˃ˎ˟ː˞ˈ ˉˋˊːˈːːˑ˅˃ˉː˞ˈ ˑ˓ˆ˃ː˞ ˒ˋ˜ˈ˅˃˓ˈːˋˢˆ˓˖ˇː˞˘˓ˈ˄ˢ˕ˋ˛ˈˍǡ˘˓˃ːˋˏˇˎˢ˔˅ˑˋ˘˅˕ˑ˓˞˘˒ˑˎˑ˅ˋːǤʗ˄ˑˏ˞ːˋ˔ˍˑˎ˟ˍˑ ːˈ ˒ˑˇˇˈ˓ˉˋ˅˃ˈˏǡ ˔˅ˑ˄ˑˇː˞ˈ ˑ˕ːˑ˛ˈːˋˢǡ ˒ˑˇ˓˃ˊ˖ˏˈ˅˃ˡ˜ˋˈ ˓˃ˊ˄˓˃˔˞˅˃ːˋˢ ˠ˕ˋ˘ ˔˃ˏˋ˘ˑˍ˓˖ˆˎˑ˔˕ˈˌː˃˒˓˃˅ˑˋː˃ˎˈ˅ˑǤʬ˕ˑːˈˏˑˇːˑǤʬ˕ˑ˒˓ˑ˔˕ˑː˃˒˓ˑ˔˕ˑːˈˍ˓˃˔ˋ˅ˑ ˋːˈˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǤʏˏ˞ˎˡˇˋ˘ˑ˕˟ˋ˔ˇ˓˖ˆˑˌ˒ˎ˃ːˈ˕˞ǡːˑ˅˔ˈˉˈˍ˖ˎ˟˕˖˓ː˞ˈǤ ̷ƒ”‹ƒ Dzʞ˓ˑˇ˖ˍ˕˞˒ˋ˕˃ːˋˢǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈ˒ˑˏˑˆ˖˕˒ˑ˘˖ˇˈ˕˟˄˞˔˕˓ˑǫdz ʮːˈˏːˑˆˑˑˊː˃ˍˑˏˎˈː˔ˊ˃ˍˑː˃ˏˋ˄ˋˑ˗ˋˊˋˍˋˋ˄ˋˑˏˈ˘˃ːˋˍˋʢʞʑǡˋ˖˕˅ˈ˓ˉˇ˃ˡǡ˚˕ˑ ˎˡ˄ˑˌ˒˓ˑˇ˖ˍ˕ːˈ˔ˈ˕˅˔ˈ˄ˈˊˎˑ˒ˑˎ˖˚ː˞ˈˍ˃ˎˑ˓ˋˋǣ˔ˏˈ˓ˇˢ˜ˋˌ˕˓ˈ˘ːˈǦˇˈˎ˟ː˞ˌːˑ˔ˑˍ ˋ ˒ˑˍ˓˞˅˛ˋˌ˔ˢ ˒ˎˈ˔ˈː˟ˡ ˆ˓ˋ˄ ˏ˖˘ˑˏˑ˓Ǥ ʡ˃ˍˋˏ ˑ˄˓˃ˊˑˏ ˒ˑˎ˖˚˃ˈ˕˔ˢǡ ˚˕ˑ ːˋ ˑˇˋː ˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˋˊ˅ˈ˔˕ː˞ˌ˚ˈˎˑ˅ˈ˚ˈ˔˕˅˖ːˈ˒ˑˏˑˆ˃ˈ˕˒ˑ˘˖ˇˈːˋˡ˕˃ˍǡˍ˃ˍDzːˋ˚ˈˆˑdzǤʢˇ˃˚ˋ ʑ˃ˏǡˆˑˎ˖˄˖˛ˍ˃Ǩ


ʡ˅ˋǦ˕ˑ˒ˑ˕ʞ˃˅ˎˋˍ˃ ͕͔ˏˈ˔˕ˑ ̷ƒ˜‡Ž̴˜ Dzʏ ˅˞ ˊː˃ˎˋǡ ˚˕ˑ ʢˆˆˋ Ȅ ˅ˑˎ˟ː˃ˢ ˓˖˔˔ˍ˃ˢ ˕˓˃ː˔ˎˋ˕ˈ˓˃˙ˋˢ ˃ːˆˎˋˌ˔ˍˑˆˑ ˔ˎˑ˅˃ —‰‰•ǡ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːːˑˆˑˑ˕—‰Ž›„‘‘–•Ȅ˄˖ˍ˅˃ˎ˟ːˑDz˖˓ˑˇˎˋ˅˞ˈ˔˃˒ˑˉˍˋdzǢȌdz ͝ˏˈ˔˕ˑ ̷Œƒ’ƒ”‡’‘”–•Dzʝˇːˑˋˊ˔˖ˈ˅ˈ˓ˋˌ˔ˇ˃ˡ˜ˋ˘ˠˍˊ˃ˏˈːǦˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕˟˒ˢ˕ˋˆ˓˃ːː˞ˌˍ˃˓˃ːˇ˃˛ǡ˒ˑ˕ˑˏ˖ ˚˕ˑDz˒ˢ˕˟ˆ˓˃ːˈˌdzȋˆˑˍ˃ˍ˖Ȍ˔ˑˊ˅˖˚ːˑ˔Dz˔ˇ˃˕˟ˠˍˊ˃ˏˈːdzȋˆˑˍ˃ˍ˖Ȍdz ͜ˏˈ˔˕ˑ ̷Ž„‡Ž‹‘˜Dzʑˑ˕ˍ˔˕˃˕ˋˇ˃Ǥʑˏˈ˔˕ˑ˕ˑˆˑǡ˚˕ˑ˄˞˔ːˋˏ˃˕˟˔ˢˆˑˎ˞ˏˋǡ˄˃˄˃ˏ˄˞˔ːˋˏ˃˕˟˔ˢ˖˒ˎˋ˕˞˔ ˕ˑˎ˟ˍˑ˚˕ˑ˒˓ˋˆˑ˕ˑ˅ˎˈːːˑˌ˒ˋ˙˙ˈˌˋˎˋ˄ˋ˗˛˕ˈˍ˔ˑˏdz ͛ˏˈ˔˕ˑ ̷–—–ƒš‘‘ Dzʞ˓ˑ˔˞˒˃ˡ˔˟ǡ ˃ ː˃ ːˑˆˈ ˚ˈ˓ːˑˌ ˆˈˎˈ˅ˑˌ ˓˖˚ˍˑˌ ː˃˒ˋ˔˃ːˑ Dzʓ˅ˑˈ˚ːˋ˙˃dzǤ ʛˇ˃˃ǤǤ ˒˃˒˃ ˒˓ˋˈ˘˃ˎdz ͚ˏˈ˔˕ˑ ̷‘”‘„‘˜Dzʜ˃˄ˎˡˇˈːˋˈ˔ˑ˅˚ˈ˓˃˛ːˈˆˑǦˈ˔ˎˋ˄˞˔˕˓ˑ˒ˑ˅˕ˑ˓ˋ˕˟ːˈ˔ˍˑˎ˟ˍˑ˓˃ˊDzˊ˃˒ˋ˔˟ˇ˖˄ˎˢdzǡ ˅˔ˢ˔˝ˈˏˑ˚ː˃ˢˆ˓˖˒˒˃ː˃˚ˋː˃ˈ˕˔ˏˈˢ˕˟˔ˢǤʗˇ˖˄ˎ˟ːˈˊ˃˒ˋ˔˃ːǣȌdz

͙ˏˈ˔˕ˑ ̷—ƒ‰DzʝˇːˑˇˈˎˑǦː˃ˊ˞˅˃˕˟˔ˈ˄ˢˍ˃ˍ˃˛ˍˑˌǡˇ˓˖ˆˑˈǦˊː˃˕˟ˠ˕ˑǤʒˑ˅ˑ˓ˢ˜ˋˌǦːˈ ˊː˃ˈ˕ǡˊː˃ˡ˜ˋˌǦːˈˆˑ˅ˑ˓ˋ˕dz

͘ˏˈ˔˕ˑ ̷ ”ƒ—••‹ƒ Dzʠˈˆˑˇːˢ ˅ˋˇˈˎ˃ ˒˃˓ːˢ ˎˈ˕ ͙͠Ǧ˕ˋ ˅ˑ ˇ˅ˑ˓ˈǤʠːˈˆ ˅ˑ ˇ˅ˑ˓ˈ ˖˄ˋ˓˃ˎ ˔ ˎˑ˒˃˕ˑˌǤʏ ː˃ ˔˒ˋːˈ ˓˃˔˒ˈ˚˃˕ˍ˃ǣdz ʮ ːˈ ˇ˅ˑ˓ːˋˍǤʛːˈ ˒˓ˑ˔˕ˑ ː˃ˇˑˈˎˑ ˊˇˈ˔˟ ˒˃ˇ˃˕˟dz

͗ˏˈ˔˕ˑ ̷Š‹Ž‹ Dzʠ˞˓ ˔ ˒ˎˈ˔ˈː˟ˡ ˋˊˑ˄˓ˈˎ˃ ʞˑ˚˕˃ ʟˑ˔˔ˋˋǡ ˍˑˆˇ˃ ˑˇˋː ˏ˖ˉˋˍ ˊ˃˘ˑ˕ˈˎ˒ˈ˓ˈ˔ˎ˃˕˟˔˅ˑˈˏ˖ˇ˓˖ˆ˖˔˞˓Ǥʗˊˡˏˋ˖ˍ˔˖˔Ȅ˕ˑˉˈˋˊˑ˄˓ˈ˕ˈːˋˢ ː˃˛ˈˌʞˑ˚˕˞dz

͖ˏˈ˔˕ˑ ̷•–”‹—‘ơDzʒ˖ˆˎː˃˘ˑˇˋ˕ːˈ˕ˑǡ˚˕ˑ˕ˈ˄ˈː˃ˇˑǤʏ˕ˑǡ˚˕ˑˈˏ˖ ː˃ˇˑ˚˕ˑ˄˞˕˞ː˃˛ˈˎdz

͕ˏˈ˔˕ˑ ̷Ž‹–‡”ƒ Dzʮ ːˈ ˒˓ˑˇ˅ˋˆ˃ˡ ˔˅ˑˌ ˄ˋˊːˈ˔Ǥ ʮ ːˈ ˆˑːˡ˔˟ ˊ˃ ˍˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑˏ ˗ˑˎˎˑ˅ˈ˓ˑ˅Ǥ ʮ ːˈ ˓ˈˍˎ˃ˏˋ˓˖ˡ ˔˅ˑˌ ʕʕǤ ʮ ːˈ ˅˔ˈˆˇ˃ˑ˕˅ˈ˚˃ˡǤʮǦ˒˓ˑ˔˕ˑˉˋ˅˖ˋˎˡ˄ˎˡǤǤǤȌdz


ʠˈˍ˔ˋ ˑ˕ːˑ˛ˈːˋˢ ʛˋ˔˕ˈ˓ˋʛˋ˔˔ˋ˔ʠˏˋ˕


ʠˈˍ˔ˋˍˑˏˋˍ˔˞Ǥ ʑː˃˛ˈˏˎˡ˄ˋˏˑˏˉ˖˓ː˃ˎˈ˒ˑˢ˅ˋˎ˃˔˟˓˖˄˓ˋˍ˃ˑ˔ˈˍ˔ˈǤʗː˕ˈ˓ˈ˔˖ˈ˛˟˔ˢǡˍ˃ˍ˔˅ˢˊ˃ː˞ ˍˑˏˋˍ˔˞ˋ˔ˈˍ˔ǫȋʝˑ˖ǡ˖˕ˈ˄ˢˈ˔˕˟ˋː˕ˈ˓ːˈ˕ǡˋ˕˞˅˔ˈˈ˜˩ˊ˃ˇ˃ˈ˛˟˕˃ˍˋˈ˅ˑ˒˓ˑ˔˞ǫȌǤǤǤ ʚˋ˚ːˑʒ˖ˆˎ˖˒ˑː˃ˇˑ˄ˋˎˑ˔˟͔ǡ͕͖˔ˈˍ˖ːˇǡ˚˕ˑː˃ˌ˕ˋ˅˔ˈ˕ˋ͕͖͔͔͔͔͘˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑ˅ː˃Ǽ˔ˈˍ˔ ˍˑˏˋˍ˔˞ǽǤʛ˞ːˈˊː˃ˈˏǡ˔ˍˑˎ˟ˍˑ˓˃ˊː˞˘ˍ˃˓˕ˋːˑˍ˒ˑˢ˅ˋˎˑ˔˟˖˅˃˔˅ˆˑˎˑ˅ˈǡˋ˔ˍˑˎ˟ˍˑ ˅˓ˈˏˈːˋ˅˃ˏ˒ˑ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ˎˑ˔˟ǡ˚˕ˑ˄ˠ˕˖ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˡ˘ˏˏǤǤˑ˄˓˃˄ˑ˕˃˕˟Ǥʡˈˏ˄ˑˎˈˈːˈ ˄ˈ˓ˈˏ˔ˢ˔˖ˇˋ˕˟ǡː˃˔ˍˑˎ˟ˍˑ˅˞˔ˑˍˑ˘˖ˇˑˉˈ˔˕˅ˈːː˞˄˞ˎˋ˅˃˛ˋˎˋ˚ː˞ˈ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˞ǡːˑ ˅ˑ˕˕ˑǡ˚˕ˑ˒˓ˈˇˎ˃ˆ˃ˈ˕ː˃ˏˆˎˑ˄˃ˎ˟ː˃ˢ˔ˈ˕˟ǡ˒˓ˢˏˑ˔ˍ˃ˉˈˏǡˑ˕ːˑ˛ˈːˋˢˍˍˑˏˋˍ˔˃ˏ ˋˏˈˈ˕ˍ˓˃ˌːˈˏ˃ˎˑ ȋ˚˕ˑǡˇˑˎˉːˑ˄˞˕˟ǡ˔ˎˋ˘˅ˑˌˍˑˏ˒ˈː˔ˋ˓˖ˈ˕˔ˢ˕ˈˏǡ˚˕ˑ˖ˉˋˏˈˡ˕Ǧ ˕ˑ˕˃ˏ˅˔˃ˏˑˏ˛ˋ˓ˑˍˑˏ˔ˏ˞˔ˎˈˠ˕ˑˆˑ˔ˎˑ˅˃˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˑȌǤʠ˓ˈˇˋˆˈ˓ˑˈ˅ˠ˕ˋ˘˕˅ˑ˓ˈːˋˌ ˅˔˕˓ˈ˚˃ˈˏˊː˃ˍˑˏ˞˘˔ˇˈ˕˔˕˅˃ʙ˓˃˔˃˅ˋ˙˖ˋʦ˖ˇˑ˅ˋ˜ˈǡːˈː˃˔˞˕ː˞˘˄˖˓˖ːˇ˖˚ˍˑ˅ʦˋ˒˃ ˋʓˈˌˎ˃ȋ˃ˏ˞Ǧ˕ˑˇ˖ˏ˃ˎˋǡ˚˕ˑˑːˋ˔˒ˑ˔ˑ˄ː˞˕ˑˎ˟ˍˑ˕˃˓ˈˎˑ˚ˍ˃ˏˋˍˋˇ˃˕˟˔ˢ˅˕ˑˌˋˆ˓ˈ ː˃ƒ†›Ȅ˃˔ˏˑ˕˓ˋǦˍ˃ǡ˒ˑ˅ˊ˓ˑ˔ˎˈˎˋǨȌǡˋ˔˕ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍˋǦ˃ːˈˍˇˑ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ʞˈ˕˟ˍ˖ˋʑ˃˔ˋˎˋˢ ʗ˅˃ːˑ˅ˋ˚˃ǤǤǤ ʖ˃ˏˈ˕˟˕ˈǡ ˠ˕ˑ ˏ˞ ˔ˈˌ˚˃˔ ˅˃ˏ ˒ˈ˓ˈ˚ˋ˔ˎˋˎˋ ˇˈˌ˔˕˅˖ˡ˜ˋ˘ ˎˋ˙ ˑˇːˑˆˑ Ǽˍˑˏˋˍ˔˃ǽǡːˈ˓˃ˊː˞˘Ǩʜ˃ˍˑˆˑ˓˃˔˔˚ˋ˕˃ː˞ˇ˃ːː˞ˈ˓ˋ˔˖ːˍˋǡ˚ˈ˔˕ːˑˆˑ˅ˑ˓ˢǡˑ˕˅ˈ˕ˋ˕˟ ˏ˞ˊ˃˕˓˖ˇːˢˈˏ˔ˢǤ ʜ˃˛˃ˉˈ˓˖˄˓ˋˍ˃˒ˑ˔˅ˢ˜ˈː˃˕ˑˎ˟ˍˑː˃˔˕ˑˢ˜ˈˏ˖˔ˈˍ˔˖ˋˑ˕ːˑ˛ˈːˋˢˏ˒ˑˎˑ˅Ǥʡ˃ˍ˚˕ˑ ˎˡ˄ˋ˕ˈˎˢˏˉ˩˔˕ˍˑˆˑˊ˓ˈˎˋ˜˃˔˖˚˃˔˕ˋˈˏʑˑˎˍ˃ˋˊǼʜ˖˒ˑˆˑˇˋǽ˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈˏ˔ˏˈˎˑ ˅˔ˈˠ˕ˑ˒˓ˑ˒˖˔ˍ˃˕˟ǤǤǤǤˋǤǤǤ ʓˑ˓ˑˆˑˌ˚ˋ˕˃˕ˈˎ˟Ǩʓˎˢː˃˚˃ˎ˃˘ˑ˕ˈˎˑ˔˟˄˞˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕˟˔ˢǤʞ˓˃˅ˇ˃ǡː˃ˏˑ˚ˈː˟Ǧˑ˚ˈː˟ ˘ˑ˕ˈˎˑ˔˟ ˄˞ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕˟˔ˢǡ ːˑǤǤǤ ʛ˞ ːˈ ˄˖ˇˈˏǤ ʠˎˋ˛ˍˑˏ ˏːˑˆˑ ˏ˞ ˘ˑ˕ˈˎˋ ˄˞ ˅˃ˏ ˓˃˔˔ˍ˃ˊ˃˕˟ ˕˃ˍˑˆˑǡ ˚˕ˑ ˏˑˉːˑ ˒ˑ˕ˑˏ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕˟ ˒˓ˑ˕ˋ˅ ː˃˔Ǥ ʡ˃ˍ ˚˕ˑ ˅˔ˈǡ ˚˕ˑ ˅˃ˏ ː˖ˉːˑ ˊː˃˕˟ Ȅ ˔ˑ ˔˕˓˃ːˋ˙ ˠ˕ˑˆˑ ˉ˖˓ː˃ˎ˃ ˔ ˅˃ˏˋ ˑ ˔ˈˍ˔ˈ ˄˖ˇ˖˕ ˆˑ˅ˑ˓ˋ˕˟ ˇ˅ˑˈ ˓˃ˊːˑ˒ˑˎ˞˘ǡ ˆˈ˕ˈ˓ˑ˔ˈˍ˔˖˃ˎ˟ː˞˘ǡ ˅ˈˇ˖˜ˋ˘ ˃ˍ˕ˋ˅ː˖ˡ ˋ ˑ˚ˈː˟ ˔ˈˍ˔˖˃ˎ˟ː˖ˡ ˉˋˊː˟ ˎˡˇˈˌ ˔ ˓˃ˊː˞ˏˋ ˅ˊˆˎˢˇ˃ˏˋ ˋ ˏːˈːˋˢˏˋǤ ʞˑ˚ˈˏ˖ ˅˞ ˇˑˎˉː˞ ː˃ˏ ˅ˈ˓ˋ˕˟ǫ ʙ˃ˍ˃ˢ ˖ ː˃˔ ˍ˅˃ˎˋ˗ˋˍ˃˙ˋˢǫǤǤǤ ʜ˖ǡ ˕˃ˍ ˍ˃ˍ ː˃ˌ˕ˋ ˎˋ˚ːˑ ˍ˃ˉˇˑˆˑ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˢ ˋ ˒˓ˈˇ˝ˢ˅ˋ˕˟ ˈˏ˖ ˑ˚ˈ˅ˋˇː˞ˈˇˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎ˟˔˕˅˃˔˅ˑˈˌˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙ˋˋˏ˞ːˈˏˑˉˈˏǡ˒˓ˋˇˈ˕˔ˢ˅˃ˏǤǤǤ˒ˑ˅ˈ˓ˋ˕˟ ː˃ˏː˃˔ˎˑ˅ˑǡ˚˕ˑˎˋǫ ʙ˃ˍ˅˞ˇˑˆ˃ˇ˃ˎˋ˔˟ǡ˄ˈ˔ˈˇ˃˄˖ˇˈ˕˅ˈ˔˕ˋ˔˟ːˈ˗ˑ˓ˏ˃ˎ˟ː˃ˢǡ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓˃ˇˑ˅ˈ˓ˋ˕ˈˎ˟ː˃ˢǡ ˃ˋːˑˆˇ˃ˇ˃ˉˈˋː˕ˋˏː˃ˢȋ˘ˑ˕ˢˊ˃˒ˋ˓˃˕˟˔ˢ˅˅˃ːːˑˌǡ˚˕ˑ˄Ǽ˒ˑ˔˖˛ˋ˕˟˔˅ˑˋ˅ˑˎˑ˔˞ǽǡ ˅˃ˏ ːˈ ˒˓ˋˇ˩˕˔ˢȌǤ ʜˑǡ ːˈ˔ˏˑ˕˓ˢ ː˃ ˅˔ˡ ˋː˕ˋˏːˑ˔˕˟ ˋ ˑ˕ˍ˓ˑ˅ˈːːˑ˔˕˟ǡ ːˋˍ˃ˍˋ˘ ˔ˏ˔ ː˃ːˑˏˈ˓͙͙͙͙ˑ˕˒˓˃˅ˎˢ˕˟ːˈː˃ˇˑǤʞ˓ˑ˔˕ˑˍ˃˚˃ˌ˕ˈˉ˖˓ː˃ˎˋˎˋ˚ˋ˕˃ˌ˕ˈˑːˎ˃ˌːǤʛ˞ ˑ˄˔˖ˇˋˏ˔˅˃ˏˋ˔˃ˏ˞ˈː˃˔˖˜ː˞ˈ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˞ǡ˄˖ˇˈˏ˅ˏˈ˔˕ˈ˅˒ˈ˚˃ˎˋˋ˅˓˃ˇˑ˔˕ˋǡ˒ˑˍ˃ ˆˎ˃˅ː˞ˌ˓ˈˇ˃ˍ˕ˑ˓ːˈ˓˃ˊˎ˖˚ˋ˕ː˃˔Ǥʑ˞˔ˑˆˎ˃˔ː˞˔˕˃˕˟ː˃˛ˋˏˋ˚ˋ˕˃˕ˈˎˢˏˋǫʠˎ˞˛ˋ˕ˈ ˏ˃˓˛ʛˈːˇˈˎ˟˔ˑː˃ǡ˃ˊː˃˚ˋ˕˅˔˩˒ˑˎˡ˄˅ˋǤʛ˞ː˃˚ˋː˃ˈˏǨ


ʔ˔ˎˋˑˇː˃ˉˇ˞˅˃ˏ˒ˑˊ˅ˑːˋ˕˅˃˛ˊː˃ˍˑˏ˞ˌˋ˒ˑ˒˓ˑ˔ˋ˕ˊ˃˒˃˓˖ˇːˈˌː˃˒ˋ˔˃˕˟˔˕˃˕˟ˡ ˑ ˔ˈˍ˔ˈ ˅ ˈ˜˩ ˏˑˎˑˇˑˌǡ ːˑ ˖ˉˈ ˍ˓˃ˌːˈ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ː˞ˌ ȋˍ˃ˍ ˋ ˅˞ ˔˃ˏˋǡ ː˃ˇˈˈˏ˔ˢȌ ˉ˖˓ː˃ˎǡ˚˕ˑ˅˞˒ˑ˚˖˅˔˕˅˖ˈ˕ˈǫʠː˃˚˃ˎ˃ǡ˅ˈ˓ˑˢ˕ːˑǡ˅˃ˏ˅˔˒ˑˏːˋ˕˔ˢʐ˃˓ːˋʠ˕ˋː˔ˑːȋː˖ǡ ˋˎˋʙˠ˓ˋʐ˓ˈˇ˛ˑ˖Ȍǡˋˆˑ˓ˇˑ˔˕˟ˊ˃˅˃˛˖˔ˈˍ˔˖˃ˎ˟ː˖ˡ˔ˎ˃˅˖ː˃˒ˑˎːˋ˕˅˃˔ǡːˑ˒ˑ˕ˑˏǤǤǤ ʞˑ˕ˑˏǡ ˒ˑˊˇːˑ ːˑ˚˟ˡǡ ˊ˃ːˈ˔ˢ ˒˃ˎ˟˙˞ ː˃ˇ ˍˎ˃˅ˋ˃˕˖˓ˑˌ ˋˎˋ ˜ˈˎˍː˖˅ ˃˅˕ˑ˓˖˚ˍˑˌ ˅˞ ˊ˃ˇ˖ˏ˃ˈ˕ˈ˔˟Ȅ˃˚˕ˑˉˈˇˈˎ˃˕˟ˇ˃ˎ˟˛ˈǫǤǤ ʗˏˈːːˑˇˎˢ˕ˑˆˑǡ˚˕ˑ˄˞˔˅˃ˏˋːˈ˔ˎ˖˚ˋˎˑ˔˟˒ˑˇˑ˄ːˑˌːˈ˒˓ˋˢ˕ːˑ˔˕ˋǡˏ˞˔ˑ˔˕˃˅ˋˎˋ ˓ˢˇ˒˓ˑ˔˕˞˘˔ˑ˅ˈ˕ˑ˅ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈ˔ˇˈˎ˃ˡ˕˅˃˛˖˔˕˃˕˟ˡˑ˔ˈˍ˔ˈ˖˅ˎˈˍ˃˕ˈˎ˟ːˑˌǡ˃˒˓ˑ˙ˈ˔˔ ː˃˒ˋ˔˃ːˋˢȄˎˈˆˍˋˏˋ˒˓ˋˢ˕ː˞ˏǤ ʗ˕˃ˍǤǤǤ

͕Ǥʝˇː˃ˆˑˎˑ˅˃˘ˑ˓ˑ˛ˑǡ˃ǤǤǤǤ ʞˋ˔˃˕˟ ˑ ˔ˈˍ˔ˈ ˅ ˑˇˋːˑ˚ˈ˔˕˅ˈ ˎˋ˛˟ ˚˖˕˟ ˏˈːˈˈ ˆˎ˖˒ˑǡ ˚ˈˏ ˅ ˑˇˋːˑ˚ˈ˔˕˅ˈ ˋˏ ˊ˃ːˋˏ˃˕˟˔ˢǤ ʜ˃ˌˇˋ˕ˈ ː˃˒˃˓ːˋˍ˃Ǥ ʖ˃˒ˑˏːˋ˕ˈ Ȅ ː˃˒˃˓ːˋˍ Ȅ ˠ˕ˑ ˅˃˛ˈ ˅˔ˈǤ ʞˋ˛ˋ˕ˈ ˒˓ˑ ˔ˈˍ˔ ˔ ˓˃˔˕ˈːˋˢˏˋǡ ːˑ ːˈ ˏˑˉˈ˕ˈ ˅˔˒ˑˏːˋ˕˟ ˒ˑˇ˘ˑˇˢ˜ˈˌ ˋ˔˕ˑ˓ˋˋ ˋˊ ˉˋˊːˋǫ Ǧ ˒ˑˋː˕ˈ˓ˈ˔˖ˌ˕ˈ˔˟ǡ ː˃˅ˈ˓ːˢˍ˃ ˖ ˅˃˛ˈˆˑ ː˃˒˃˓ːˋˍ˃ ː˃ˌˇ˩˕˔ˢ ːˈ˔ˍˑˎ˟ˍˑǤǤǤǤ ʜˋˍ˃ˍ ːˈ ˏˑˉˈ˕ˈː˃ˌ˕ˋ˅ˑ˔˟ˏˑˌ˔˒ˑ˔ˑ˄ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ˅ˋˎˍˋ˅˔ˈˍ˔˖˃ˎ˟ː˞ˌˋˆ˓˃˘ǫǦ˒ˑˇˍˎˡ˚ˋ˕ˈ ː˃˒˃˓ːˋˍ˃Ǩʑ˃˛˃˒ˑ˔ˎˈˇːˢˢ˔˕˃˕˟ˢ˄˞ˎ˃ˑ˒ˎˈ˅˃ː˃ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˑˏǫǤǤǤː˖˅˔ˈˉˈ˒ˑːˋˏ˃ˡ˕ǡ ˚˕ˑː˃˒ˋ˔˃ˎˋˈ˩ːˈ˅˞ǡ˃ː˃˒˃˓ːˋˍǤǤǤʤˑ˕ˋ˕ˈ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋˠˍ˔˒ˈ˓ˋˏˈː˕˔ˑ˄˅ˢˊ˞˅˃ːˋˈˏ ˚ˎˈː˃ ˛˩ˎˍˑ˅˞ˏ ˒ˎ˃˕ˍˑˏǡ ːˑ ˑ˕˔˖˕˔˕˅˖ˡ˕ ːˈˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˔ˑ˔˕˃˅ˎˢˡ˜ˋˈǫ Ǧ ʞˑ˔ˏˑ˕˓ˋ˕ˈ ː˃ ˅˔ˢˍˋˌ ˔ˎ˖˚˃ˌǡ ˏˑˉˈ˕ǤǤǤ ʜ˖ǡ ˅˞ ˒ˑːˢˎˋ ˑ˔ːˑ˅ː˖ˡ ˏ˞˔ˎ˟ Ȅ ː˃˒˃˓ːˋˍ ˅˃ˏ ˒˓ˑ˔˕ˑ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏǤ

͖Ǥʛˋ˔˕ˈ˓ʤǤ ʞˋ˔˃˕˟ˑ˔ˈˍ˔ˈ˒ˑˇ˔ˑ˄˔˕˅ˈːː˞ˏˋˏˈːˈˏȄˠ˕ˑǡˍˑːˈ˚ːˑǡ˔ˏˈˎˑǡːˑˆˎ˖˒ˑǡ˃˒ˑ˓ˑˌ ˋ˅ˑ˅˔ˈˑ˒˃˔ːˑǤʝ˔ˑ˄ˈːːˑˈ˔ˎˋː˃˒˓ˑ˛ˎˑˌːˈˇˈˎˈ˅˞ː˃˖˚ˋˎˋ˅˞˘ˑˇˋ˕˟˅ˋː˕ˈ˓ːˈ˕ ˔˅ˑˡ˄˃˄˖ˎˡˋˎˋ˒ˎ˃ːˋ˓˖ˈ˕ˈ˒ˑˇˈˎˋ˕˟˔ˢ˔˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˏ˒˃˓ˑ˚ˍˑˌˋ˔˕ˑ˓ˋˌǡˑˍˑ˕ˑ˓˞˘ ˅˃˛˃ ˒ˑˎˑ˅ˋː˃ ȋ˕˓ˈ˕˟ǫǤǤǤ ˚ˈ˕˅ˈ˓˕˟ǫ ː˖ǡ ˓ˈ˛˃ˌ˕ˈ ˔˃ˏˋȌ ˋ ːˈ ˒ˑˇˑˊ˓ˈ˅˃ˈ˕Ǥ ʗ˕˃ˍǡ ˊ˃ˆˑ˕˃˅ˎˋ˅˃ˌ˕ˈ˒˃˓˖˒˔ˈ˅ˇˑːˋˏˑ˅ǡˋǤǤǤ

͗Ǥʝ˒˓ˈˇˈˎˋ˕ˈ˔˟˔˕ˈ˓ˏˋːˑˎˑˆˋˈˌ ʠˈˍ˔ Ȅ ˇˈˎˑ ˇˈˎˋˍ˃˕ːˑˈǡ ˋ ˒ˑˇ˄ˋ˓˃˕˟ ˔ˎˑ˅˃ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˏˋ ˅˞ ˄˖ˇˈ˕ˈ ˑ˒ˋ˔˞˅˃˕˟ ˈˆˑ ˔˖˄˝ˈˍ˕˞ȋˋˑ˄˝ˈˍ˕˞Ȍǡː˃ˇˑˍ˖ˇ˃˕˜˃˕ˈˎ˟ːˈˈǡ˚ˈˏ˒˓ˢ˕˃˕˟˒ˑ˓ːˑ˗ˋˎ˟ˏ˞ː˃˔ˈˏˈˌːˑˏ ˍˑˏ˒˟ˡ˕ˈ˓ˈǤʚˡ˄ˑˈ˔ˎˑ˅ˑˑ˄ˎ˃ˇ˃ˈ˕˔˅ˑˋˏˋ˔ˏ˞˔ˎˑ˅˞ˏˋˑ˕˕ˈːˍ˃ˏˋǡˏˑˉˈ˕ˇˑ˄˃˅ˋ˕˟ ˅˅˃˛˕ˈˍ˔˕ˋˊˡˏˋːˍ˖ˋˎˋ˅˞˓˃ˊˋ˕˟˃˅˕ˑ˓˔ˍ˖ˡ˒ˑˊˋ˙ˋˡǤʠˑˆˎ˃˔ˋ˕ˈ˔˟ǡˍˑˆˇ˃˅˞˔ˎ˞Ǧ


˛ˋ˕ˈǼ˒ˑˎˑ˅ˑˌ˃ˍ˕ǽ˅˞˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˈ˕ˈˑˇːˑǡ˃ˍˑˆˇ˃Ǽ˅˃˔˟Ǧ˅˃˔˟ǽǦ˔ˑ˅˔ˈˏˇ˓˖ˆˑˈǤʢ ˍ˃ˉˇˑˆˑ ˅ ˠ˕ˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˈ˔˕˟ ˔˅ˑˢ ˔ˑ˄˔˕˅ˈːː˃ˢ ˍˑˎˎˈˍ˙ˋˢǡ ˋ ˒ˑ˅ˈ˓˟˕ˈǡ ˑː˃ ˄˖ˇˈ˕ ˓˃˔˕ˋˋ˛ˋ˓ˋ˕˟˔ˢ˅˔ˡ˅˃˛˖ˇˎˋːː˖ˡ˔˚˃˔˕ˎˋ˅˖ˡˉˋˊː˟Ǥʜ˃˛˔ˎˑ˅˃˓ː˞ˌˊ˃˒˃˔˅ˠ˕ˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋː˃˚ˋː˃ˈ˕˔ˢ˔ˆ˓˖˄ˑǦ˛ˍˑˎ˟ːˑˆˑǼ˗˃ˍ˃˕˟˔ˢǽǡ˒˓ˑˎˈˆ˃ˈ˕˚ˈ˓ˈˊːˈˌ˕˓˃ˎ˟ːˑˈ Ǽ˔ˑ˅ˑˍ˖˒ˎˈːˋˈǽǡ ˅ˑ˔˘ˑˇˋ˕ ˍ ː˃˖˚ːˑˏ˖ Ǽˍˑˋ˕˖˔˖ǽ ˋ ˊ˃˅ˈ˓˛˃ˈ˕˔ˢ ˒ˑ˚˕ˋ ˔ˍ˃ˊˑ˚ː˞ˏ Ǽˇˋː˟Ǧˇˋː˟ǽȋˇ˃Ǧˇ˃ǡ˕˃ˍˑˈ˕ˑˉˈ˄˞˅˃ˈ˕ȌǤ ʏ ˖ˉ ˍ˃ˍ ˎˡˇˋ ˖ˏ˖ˇ˓ˢˡ˕˔ˢ ː˃ˊ˞˅˃˕˟ ˚ˎˈːǨ ʞ˓ˑ˔˕ˑ ˔˒˓˃˛ˋ˅˃ˌ˕ˈǡ ˖ˇˋ˅ˎˢˌ˕ˈ˔˟ǤǤǤ ˋ ˒ˋ˛ˋ˕ˈˑ˄ˠ˕ˑˏǨ

͘Ǥʚ˖˚˛ˈˑˇˋː˓˃ˊ˖˅ˋˇˈ˕˟ǤǤǤ

 ʒˎ˃˅ːˑˈ ˒˓˃˅ˋˎˑ ˔ˈˍ˔Ǧˉ˖˓ː˃ˎˋ˔˕˃ Ȅ ˅˔ˈ ˒˓ˑ˄˖ˌ˕ˈ ː˃ ˔ˈ˄ˈǨ ʜˋˍˑˆˑ ːˈ ˋː˕ˈ˓ˈ˔˖ˡ˕ ˑ˕˅ˎˈ˚ˈːː˞ˈ˔˕˃˕˟ˋˑːˑ˅˞˘˒ˑˊ˃˘ˋˎˋˏˈ˔˕˃˘ˊ˃ːˢ˕ˋˢ˔ˈˍ˔ˑˏǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈ˅˞ˑ˄ː˃˓˖ˉˋˎˋ ˅˔ˈ˕ˋȄˊ˃˕ˑ˖ˊː˃˕˟ǡˍ˃ˍˋˈ˔ˎˑ˅˃˅˞ˍ˓ˋˍˋ˅˃ˎ˅˃˛˒˃˓˕ːˈ˓ǡˍˑˆˇ˃˒˃ˇ˃ˎ˅ˑ˓ˍˈ˔˕˓ˑ˅˖ˡ ˢˏ˖ˋ˔ˍˑˎ˟ˍˑˍˑ˔˕ˈˌ˅˞˔ˈ˄ˈ˔ˎˑˏ˃ˎˋǡ˒˞˕˃ˢ˔˟˒˓ˋːˢ˕˟˒ˑˊ˖Ǽʡ˓ˈ˒ˈ˕ː˃ˢˎ˃ː˟ǽːˋˍ˕ˑ ːˈ ˑ˕ˍ˃ˉˈ˕˔ˢǤ ʡ˃ˍ ˚˕ˑ ˈ˔˕˟ ˋˇˈˢ ˔˕˃˕˟ˋ Ȅ ˒˓ˑ˅ˈˇˋ˕ˈ ˠˍ˔˒ˈ˓ˋˏˈː˕Ǩ ʓ˃ǡ ˋːˑˆˇ˃ ˠ˕ˑ ˏˑˉˈ˕˄˞˕˟ːˈˎˈˆˍˑǡː˖˃˚ˈˆˑ˅˞˘ˑ˕ˈˎˋǫ

͙Ǥʙ˔˕˃˕ˋǡˑ˕˓ˈ˒ˈ˕ː˞˘ˎ˃ːˢ˘ǤǤ ʜˈ˒ˋ˛ˋ˕ˈ˒˓ˑ˔ˈˍ˔˔ˉˋ˅ˑ˕ː˞ˏˋǤʜˋˍˑˆˇ˃Ǥʛ˞˔ˈ˓˟ˈˊːˑǤ

͚Ǥʛ˖ˇ˓ˑ˔˕˟ˆˎ˃˔ˋ˕ǤǤǤǤ Ǽʓˑˎˆˑːˈˍˑː˚˃˕˟Ȅ˒˓ˈˋˏ˖˜ˈ˔˕˅ˑˏ˖ˉ˚ˋː˞ǡːˑːˈˑ˓˃˕ˑ˓˃ǽǡǦ˔ˍ˃ˊ˃ˎˑˇˋː˓˃ˊ˖ˏː˞ˌ ˚ˈˎˑ˅ˈˍǤʡ˃ˍ˚˕ˑ˅˔ˈˆˇ˃ˊː˃ˌ˕ˈǡˍˑˆˇ˃˒˓ˋ˛ˎˑ˅˓ˈˏˢˊ˃ˍˑː˚ˋ˕˟Ǥʑˑ˕ˍ˃ˍˏ˞Ǥ ʗ˔ˍ˓ˈːːˋˈǡ˘ˑ˕ˢˈ˜˩ˋːˈ˅˃˛ˋǡ ʛˋ˔˕ˈ˓ˋʛˋ˔˔ˋ˔ʠˏˋ˕Ǥ


ʣ˃ˍ˕˖ˏ ʜˋˍ˃ʝ˔˕˃˒ˈːˍˑ

ʛˈ˕˓ˑ˗˃ˍ˕˖ˏǤ

ʮ˔ˎ˞˛˖ˆˑˎˑ˔˃ǤǤǤ ʑʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˏʛˈ˕˓ˑ˔˕˃ː˙ˋˋˑ˄˝ˢ˅ˎˢˡ˕ˋːˑˆˇ˃ ˏ˖ˉ˔ˍˋˏˆˑˎˑ˔ˑˏǡ˃ˋːˑˆˇ˃ˉˈː˔ˍˋˏǨʏˈ˔ˎˋ˄˞˕˟ ˕ˑ˚ːˈˈǡ˕ˑː˃˓˃ˇˋ˃ˎ˟ː˞˘ˎˋːˋˢ˘˒˓ˋˇ˅ˋˉˈːˋˋˍ ˙ˈː˕˓˖ ʛˑ˔ˍ˅˞ ˔˕˃ː˙ˋˋ ˑ˄˝ˢ˅ˎˢˡ˕˔ˢ ˏ˖ˉ˔ˍˋˏˋ ˆˑˎˑ˔˃ˏˋǡ˃˒˓ˋˇ˅ˋˉˈːˋˋˑ˕˙ˈː˕˓˃Ȅˉˈː˔ˍˋˏˋǤ ʜ˃ ʙˑˎ˟˙ˈ˅ˑˌ ˎˋːˋˋ ˏ˖ˉ˔ˍˋˈ ˆˑˎˑ˔˃ ˑ˄˝ˢ˅ˎˢˡ˕ ˔˕˃ː˙ˋˋ ˒˓ˋ ˇ˅ˋˉˈːˋˋ ˒ˑ ˚˃˔ˑ˅ˑˌ ˔˕˓ˈˎˍˈǡ ˃ ˉˈː˔ˍˋˈ Ȅ ˅ ˑ˄˓˃˕ː˖ˡ ˔˕ˑ˓ˑː˖Ǥ ʗˏˈːːˑ ˠ˕˃ ˆˑˎˑ˔ˑ˅˃ˢ ˔˘ˈˏ˃ ˒ˑˏˑˆ˃ˈ˕ ˔ˎˈ˒˞ˏ ˎˡˇˢˏ ˑ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟˔ˢ˅ˏˈ˕˓ˑǤ ʬ˕ˑːˈˍˑ˓˃˄ˎ˟ǡˉˈː˜ˋː˃˅ˏˈ˕˓ˑǦˍ˔˚˃˔˕˟ˡǤ ʑ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˏ ʛˈ˕˓ˑ ˔˓ˈˇˋ ͖͔͔͔ ˏ˃˛ˋːˋ˔˕ˑ˅ ˕˓˖ˇˋ˕˔ˢ ˈˇˋː˔˕˅ˈːː˃ˢ ˉˈː˜ˋː˃Ȅ ʜ˃˕˃ˎ˟ˢ ʑˎ˃ˇˋˏˋ˓ˑ˅ː˃ʙˑ˓ːˋˈːˍˑǤȋʣˑ˕ˑ͚͗Ȍ ʣˑ˕ˑˑ˘ˑ˕˃˅ˏˈ˕˓ˑǤ ʑʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˏˏˈ˕˓ˑˊ˃˒˓ˈ˜ˈː˃˅ˋˇˈˑ˔˝˩ˏˍ˃ǡ˃ ˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗ˋ˓ˑ˅˃˕˟ˏˑˉːˑǤ ʜˈ˘˖ˉˈ˕ˑˍˋˌ˙ˈ˅Ǥ ʛˈ˕˓ˑ ˅ ʛˑ˔ˍ˅ˈ Ǧ ˅˕ˑ˓ˑˈ ˒ˑ ˊ˃ˆ˓˖ˉˈːːˑ˔˕ˋ ˒ˑ˔ˎˈʡˑˍˋˑǤʑˏˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˏˏˈ˕˓ˑǦ͕͖ˎˋːˋˌǡ˃˅ ˕ˑˍˋˌ˔ˍˑˏȄ͖͗Ǥ ʑʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˏˏˈ˕˓ˑˏˑˉːˑ˅˞ˉˋ˕˟Ǥ ʔ˔ˎˋ˅˞ǡːˈˇ˃ˌ˄ˑˆǡ˔˅˃ˎˋˎˋ˔˟ː˃˒˖˕ˋǡ˕ˑ˔˓˃ˊ˖ˉˈ ː˖ˉːˑˎˑˉˋ˕˟˔ˢ˅ˎˑ˕ˑˍˏˈˉˇ˖˓ˈˎ˟˔˃ˏˋǡ˅ˠ˕ˑˏ ˔ˎ˖˚˃ˈ˒ˑˈˊˇ˅˃˔ːˈˊ˃ˇˈːˈ˕Ǥ


ʗˆ˓˖˛ˍˋ JxD


ʖˇ˓˃˅˔˕˅˖ˌ˕ˈ ˎˡ˄ˋ˕ˈˎˋ ˇˑ˕˞Ǥ ʠ ʑ˃ˏˋ š ˋ ˔ˈˆˑˇːˢ ˏ˞ ˒ˑˆˑ˅ˑ˓ˋˏ ˑ ˆˎˑ˄˃ˎ˟ː˞˘ ˋˊˏˈːˈːˋˢ˘˅˔ˈˏˋˋˊ˅ˈ˔˕ːˑˌˋˆ˓˞Ǥʑˈˇ˟ˇˈˌ˔˕˅ˋ˕ˈˎ˟ːˑǡ˒ˑ˔ˎˈˇːˋˈ˒ˑˎˆˑˇ˃˔ˎ˞˛ːˑ ˅˔ˈ˄ˑˎ˟˛ˈˋ˄ˑˎ˟˛ˈːˈˎˈ˔˕ː˞˘ˑ˕ˊ˞˅ˑ˅˅˃ˇ˓ˈ˔˔ˑˊˇ˃˕ˈˎˢ˔ˑ˅˓ˈˏˈːːˑˌʓˑ˕˞ ‡Ǧ ”‘‰ƒǤʦ˃˜ˈ˔ˎ˞˛ː˞ˍ˓ˋˍˋǣDz‘–ƒ˖ˉˈːˈ˕ˑ˓˕dzǤʑˈˇ˟ˇˈˌ˔˕˅ˋ˕ˈˎ˟ːˑǡ˔˔˃ˏˑˆˑː˃˚˃ˎ˃ ˠ˕ˑ˄˞ˎ˃ˑˇː˃ˋˊ˔ˎˑˉːˈˌ˛ˋ˘˔ˈ˕ˈ˅˞˘ˋˆ˓˅ˏˋ˓ˈǡ˕˓ˈ˄˖ˡ˜˃ˢˇˑ˔˕˃˕ˑ˚ːˑˆˑˊ˃ˇ˓ˑ˕˔˕˅˃ ˋ˒˓ˢˏˑ˕˞˓˖ˍǤʑˠ˕ˑǡˍ˃ˊ˃ˎˑ˔˟˄˞ǡ˒˓ˑ˔˕ˑˌˍ˃˓˕ˈˇˎˢ˅˃˓ˍ˓˃˗˕˃ǡ˔ˑ˚ˈ˕˃ˎˑ˔˟˔˕ˑˎ˟ˍˑ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˈˌǡ˔ˍˑˎ˟ˍˑːˈ˄˞ˎˑˋːˈ˕˅ˑˏːˑˆˋ˘ˇ˓˖ˆˋ˘ˑːˎ˃ˌːˋˆ˓˃˘Ǥʗˆ˓˃ˆˇˈ˅˃ˉː˃ ˔ˎ˃ˉˈːːˑ˔˕˟ˍˑˏ˃ːˇ˞ǡˋˆ˓˃ǡˆˇˈ˒˓ˑˋˆ˓˃˅ˑˇˋː˄ˑˌˏˑˉːˑ˒˓ˑˋˆ˓˃˕˟ˋ˅˔ˡ˅ˑˌː˖Ǥ ʜˑ˚˕ˑˏ˞˅ˋˇˋˏ˔ˈˌ˚˃˔ǫʓˑ˄˃˅ˎˈːˋˈːˑ˅˞˘ǡ˚˃˜ˈ˅˔ˈˆˑ˄ˈ˔˒ˑˎˈˊː˞˘ǡ˃˓˕ˈ˗˃ˍ˕ˑ˅ǡ ˒ˑ˒˞˕ˍˋ˒ˑ˒˓˃˅ˋ˕˟ˋ˄ˈˊ˕ˑˆˑ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ˄ˈˊ˖˒˓ˈ˚ː˞ˌ˄˃ˎ˃ː˔ǡˇˑ˄˃˅ˎˈːˋˈːˑ˅˞˘ ˆˈ˓ˑˈ˅ǡ˔ˍˑ˕ˑ˓˞ˏˋ˒˓ˑ˔˕ˑːˈˋː˕ˈ˓ˈ˔ːˑˋˆ˓˃˕˟ˋˊǦˊ˃ˋ˘ːˈˇˑ˓˃˄ˑ˕˃ːːˑ˔˕ˋˋˑ˄ˋˎˋˢ ˓˃ˊˎˋ˚ː˞˘˄˃ˆˑ˅ǡˋ˔ˑ˅˔ˈˏːˈː˖ˉːˑˈˑ˄ˎˈˆ˚ˈːˋˈˋˆ˓ˑ˅ˑˆˑ˒˓ˑ˙ˈ˔˔˃Ǥ ʖʏʦʔʛʬʡʝʑʠʔ ˄ȗǫǫǫ͟͟͟ǨǨǨ͙͙Ǥʮ˔ːˑˑˇːˑǦˇˑ˘ˑ˓ˑ˛ˈˆˑˠ˕ˑːˈˇˑ˅ˈˇˈ˕Ǥ ʜ˖ˎ˃ˇːˑǤʝ˔˕˃˅ˋˏˠ˕˖˕ˈˏ˖˅˒ˑˍˑˈǤʗ˒ˑˆˑ˅ˑ˓ˋˏˑ˄ˑˎˈˈ˅ˈ˔ˈˎˑˏǤʒˈ˓ˑˋ˒ˑˢ˅ˋ˅˛ˋˈ˔ˢ ˅˅ˈ˓˔ˋˋ͚Ǥ͔͛˒˓ˑ˔˕ˑ˒˓ˑˋˊ˅ˈˎˋ˗˖˓ˑ˓˔˓ˈˇˋ˗˃ːˑ˅Ǥʗ˔ˈˆˑˇːˢˏ˞˒ˑˆˑ˅ˑ˓ˋˏˑːˋ˘ǡ ːˑːˈ˒˓ˑ˔˕ˑˑ˒ˋ˔˃˅˔ˍˋˎˎ˞ˋ˓˃˔˔ˍ˃ˊ˃˅˒ˎˡ˔˞ˋˏˋː˖˔˞Ǥʛ˞˔˓˃˅ːˋˏˋ˘Ǥʑˈˇ˟ˇˑ˔ˋ˘ ˒ˑ˓ːˈ˕ˢ˔ːˑˆˑˑ˕˅ˈ˕˃ˍ˕ˑˍ˓˖˚ˈǣˏˑ˓ˉȋ—•ƒ””Ȍˋˎˋ ‡‹•ǫʧˍˑˎ˟ːˋˍˋ˖˕˅ˈ˓ˉˇ˃ˡ˕ ˚˕ˑˏˑ˓ˉǦ˄ˑˆˇˑ˕˞ǡ’”‘˄ˑˎ˟˛ˈ˔ˍˎˑːˢˡ˕˔ˢˍ˗ˈːˋˍ˔˖Ǥ

ʛʝʟʕʣʔʜʗʙʠ ʛ˃ˆˋˢ͕ ʞˎˈ˅ˑˍǡ ˒˓ˈ˅˓˃˜˃ˡ˜ˋˌ˔ˢ ˅ ˔˕ˈː˖Ǥ ʝ˕ˎˋ˚ː˞ˌ ˔ˍˋˎǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ ˏˑˉˈ˕ ˒˓ˑˇ˃ˏ˃ˉˋ˕˟ǡ ˊ˃ˍ˓˞˕˟ ˇˑ˓ˑˆ˖˖˄ˈˆ˃ˡ˜ˈˏ˖ˆˈ˓ˑˡǤ Ϊˑ˕ˎˋ˚ː˞ˌˆ˃ːˆ˔ˍˋˎ Ϊˎˈ˕ˋ˕ˇ˃ˎˈˍˑǡ˄˟ˈ˕˄ˑˎ˟ːˑ Ǧˇˑ˅ˑˎ˟ːˑ˚˃˔˕ˑ˕˖˒ˑˏˈ˛˃ˈ˕

ʜ˃˅ˈ˓ːˑˈ ˎ˖˚˛ˋˌ ˔ˍˋˎˎ ˅ ˇˑ˕ˈǤ ʤ˃ˎˢ˅ː˞ˌ ˄ˎˋːˍΪˇ˃ˏ˃ˆΪˎˋ˛ˈːˋˈ ˒˓ˑ˕ˋ˅ːˋˍ˃ ˃˕˃ˍˑ˅˃˕˟ ː˃ Ǩ͗Ǥ͙ ˔ˈˍ˖ːˇ˞Ǩ ʬ˕ˑ ˔ˍˋˎˎ ˖ ˍˑ˕ˑ˓ˑˆˑ ˒˓ˑ˔˕ˑ ːˈ˕˖ˏˋː˖˔ˑ˅Ǥ

0:1 ʛ˃ˆˋˢ͖ ʛˑ˓ˉ˒˓ˈ˅˓˃˜˃ˈ˕˔ˢ˅˛˃˓ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌːˈ˔ˈ˕˔ˢː˃ ˅˓˃ˉˈ˔ˍˑˆˑˆˈ˓ˑˢǡ˅˕ˢˆˋ˅˃ˢ˅˔ˈ˄ˢ˅˔ˈ˘˔ˑˡˊː˞˘ ˆˈ˓ˑˈ˅˒ˑ˒˖˕ˋǡˋ˔˕˖ːˢ˜ˋˌ˅˔ˈ˘˅˓˃ˉˈ˔ˍˋ˘Ǥʬ˕ˑ ˔ˍˋˎˎ ˊ˃ ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ ˋ ˄ˑˢ˕˟˔ˢ ˏˑ˓ˉ˃Ǥ ʛ˃˔˔ˑ˅˞ˌ ˄ˎˋːˍǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌˈ˜ˈˋ˔˕˖ːˋ˕Ǥ Ϊʔ˜ˈˑˇˋːˑ˕ˎˋ˚ː˞ˌˆ˃ːˆ˔ˍˋˎˎ Ϊʛ˃˔˔˄ˎˋːˍ Ǧʚˈˆˍˑ ˍˑː˕˓ˋ˕˔ˢ ˄ˎˋːˍˑˏǡ ˇ˃ ˋ ˒˓ˑ˔˕ˑˏˑˉːˑ ˖˄ˈˉ˃˕˟

1:1

ʑ˞ˊ˞˅˃ˈ˕ ˑˍˑˎˑ ˔ˈ˄ˢ ˒˕ˋ˚ˈˍ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˒ˑ ˅˃˛ˈˏ˖ˉˈˎ˃ːˋˡˏˑˆ˖˕˒ˑˎˈ˚ˋ˕˟˅˃˔̳˔ˑˡˊːˋˍ˃ ˋˎˋ˒˓ˑˇ˃ˏ˃ˉˋ˕˟˅˓˃ˆ˃Ǥʤ˃ˎˢ˅ː˞ˌʛˈˍ˃ː˔ˏˋ˕Ǥ Ϊʤˑ˓ˑ˛ˈˈˎˈ˚ˈːˋˈ Ϊːˈ ˍˑː˕˓ˋ˕˔ˢ ˄ˎˋːˍˑˏǡ ˒˕ˋ˚ˍˋ ˇˑˎˈ˕ˢ˕ ˅˔ˈ ˓˃˅ːˑ Ǧˠ˗˗ˈˍ˕ˋ˅ˈː˕ˑˎ˟ˍˑ˅ː˃˚˃ˎˈˋˆ˓˞


ʛ˃ˆˋˢ͗ ʑ˞ˊ˞˅˃ˈ˕ ˔ːˈˉˋːˍ˖ ˍˑ˕ˑ˓˃ˢ ˊ˃ˏˈˇˎˢˈ˕ ˔ˍˑ˓ˑ˔˕˟˒ˈ˓ˈˇ˅ˋˉˈːˋˢˋ˃˕˃ˍˋǤ Ϊʐˑˎ˟˛˃ˢ˒ˎˑ˜˃ˇ˟˒ˑ˓˃ˉˈːˋˢ Ϊʛˑˉːˑ˓˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕˟ˈˌˑ˕ˇˈˎ˟ːˑˑ˕ˆˈ˓ˑˢ Ǧʓˑ˘ˎ˃ˢˋˇˈːˈˆˊ˃ːˈ˩ˇ˃ˡ˕ˏːˑˆˑ Ǧʑˎˈˌ˕ˈ˄ˈ˔˒ˑˎˈˊː˃

ʚ˃ˊˈ˓Dzʚ˖˚˒ˑːˑ˔˃dzǤʠˍˋˎǡˍˑ˕ˑ˓˞ˏˏ˞ˋˇˈˎ˃ˈˏ ː˃͕ˎ˅ˎˈǤʑ˞ˊ˞˅˃ˈ˕ˎ˃ˊˈ˓ˍˑ˕ˑ˓˞ˌˊ˃ˏˈˇˎˢˈ˕ ˒˓ˑ˕ˋ˅ːˋˍ˃ˋ˔ːˋˏ˃ˈ˕Ψˑ˕ˈˆˑ˘˒Ǥ Ϊʐ˟ˈ˕ː˃˄ˑˎ˟˛ˑˏ˓˃˔˔˕ˑˢːˋˋ Ϊʠˋˎ˟ːˑˈˊ˃ˏˈˇˎˈːˋˈ Ϊʠːˋˏ˃ˈ˕Ψˑ˕˘˒˙ˈˎˋǤʙˈː˕˃˅˓˔˕˃˓˃˔ˍˑˌː˃ˏ ːˈ˒ˑˏˈ˘˃Ǥ Ǧʠːˋˏ˃ˈ˕͖͙Ψː˃˛ˈˆˑ˘˒ǡˇ˃ˈ˜ˈˋˏ˃ː˖ˉ˓ˈ˕˅˔ˈ ˅˓ˈˏˢ

1:2 ʢˎ˟˕˃ ʓ˃ˈ˕ ˅˓˃ˆ˖ ˒ˑˇ ˊ˃ˇǡ ˒˓ˋ ˠ˕ˑˏ ˍ˓ˋ˕˖ˢǤ ʕˋ˕ˈˎˋ ˍ˃˅ˍ˃ˊ˃ ˉˈ ˖˕˅ˈ˓ˉˇ˃ˡ˕ǡ ˚˕ˑ ˑː ˍˋˇ˃ˈ˕ Ǧ

Ǥ Ϊʤˑ˓ˑ˛˒˓ˑ˕ˋ˅ˇˑ˘ˎ˞˘ˏ˃ˆˑ˅ˋˎˑ˅ˍ˃˚ˈˌ Ϊʛ˃ˎˈː˟ˍˋˌˍˇ Ϊʔ˔ˎˋ˖˙ˈˎˋ˒ˑˎ˘˒ˑ˚ˈː˟˔ˋˎ˟ːˑˍ˓ˋ˕˖ˈ˕ Ǧʜˈˑ˚ˈː˟˒ˑˎˈˊˈː˅ˎˈˌ˕ˈǤ

ʞ˓ˈ˅˓˃˜˃ˈ˕˅˛˃˓ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌ˃˕˃ˍ˖ˈ˕˅˔ˈ˘˅˓˃ˆˑ˅ ː˃˄ˑˎ˟˛ˑˏ˓˃˔˔˕ˑˢːˋˋˋ˔˕˖ːˋ˕˚ˈ˓ˈˊ͚˔ˈˍ˖ːˇǤ Ϊʑˑ˔˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕˅˔ˈ˘˒ˋˏ˒ Ϊʠˋˎ˟ː˃ˢ˃˕˃ˍ˃ˋ˄ˑˎ˟˛˃ˢ˒ˎˑ˜˃ˇ˟˒ˑ˓˃ˉˈːˋˢ Ϊʐˋ˕˟ˈˆˑˏˑˉˈ˕˕ˑˎ˟ˍˑ˄ˎˋˉːˋˌ˄ˑˌǤ Ǧ ʠˇ˞˘˃ˈ˕ ˔ ͚ ˖ˇ˃˓ˑ˅Ǥ ʢˇ˃˓ ˋˎˎˡˊˋˋ ˕ˑˉˈ ˔˚ˋ˕˃ˈ˕˔ˢˊ˃˖ˇ˃˓Ǥ

2:3 ʗ˕ˑˆǤ ʠˑ ˔˚ˈ˕ˑˏ ͗ǣ͖ ˒ˑ˄ˈˇ˖ ˑˇˈ˓ˉˋ˅˃ˈ˕ ʣˈːˋˍ˔Ǥ ʜˑ ˠ˕ˑ ˕ˑˎ˟ˍˑ ˏˑ˩ ˏːˈːˋˈǡ ˋ ˠ˕ˋ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˞ˏˑˉːˑˑ˔˒ˑ˓ˋ˕˟Ǥʮ˔ːˑ˕ˑˎ˟ˍˑˑˇːˑǣˑ˄˃ˆˈ˓ˑˢˑ˚ˈː˟˔ˋˎ˟ː˞Ǥ


×Чòтîо çзàа íнàаôфèиãг?!?!?!

ÄДàа ÷чåеðрòт âвîоçзüьìмèи!

ÎОáбíнàаðрóуæжåеíнûы ìмíнîоæжåеñсòтâвåеíнíнûыåе ïпðрèиçзíнàаêкèи æжèиçзíнèи

ÌМûы äдîоëлæжíнûы äдåеðрæжàаòтüьñсÿя ðрàаñсïпèиñсàаíнèиÿя! ÌМûы æжåе âв ÁБîоãгîоìм çзàаáбûыòтîоìм ìмåеñсòтåе!

ÓУÍНÈИ×ЧÒТÎОÆЖÈИÒТÜЬ ÂВÑСÅЕ ÆЖÈИÂВÎОÅЕ

ÊКîоëлèи÷чåеñсòтâвîо: ñсåеìмüьäдåеñсÿяòт òтðрèи ÝЭýэéй, äдðрóуæжèиùщåе!

ÎОòтêкóуäдàа îоíн âвçзÿяëлñсÿя òтóуòт?

ÌМîоæжåеòт òтåеáбÿя ïпîоäдâвåеçзòтèи?!

íнåеòт

ÌМîоæжåеòт åеìмóу ïпîоìмîоùщüь íнóуæжíнàа?

ÂВîоñсñсòтàаíнîоâвëлåеíнàа îоñсíнîоâвíнàаÿя äдèиðрåеêкòтèиâвàа

ÀАêкòтèиâвèиðрîоâвàаíнàа âвòтîоðрàаÿя äдèиðрåеêкòтèиâвàа

ÎОáбíнàаðрóуæжèиòтüь ÏПÐРÅЕÄДØШÅЕÑСÒТÂВÅЕÍНÍНÈИÊКÀА

ÓУâвåеäдîоìмëлåеíнèиåе ÃГëлàаâвíнåеéйøшåеãгîо

ÒТåеñсíнîоåе ñсáбëлèиæжåеíнèиåе íнåеèиçзáбåеæжíнîо


ÂВîоåеíнíнîо-âвîоçзäдóуøшíнàаÿя áбàаçзàа ÝЭÄДÂВÀАÐРÄДÑС

ÝЭòтàа øшòтóуêкàа íнåе ñс ÇЗåеìмëлèи

ÒТîо åеñсòтüь óу èиñсòтðрåеáбèиòтåеëлÿя, íнàа êкîоòтîоðрîоìм ÿя ëлåеòтåеëлàа –

ÏПîоäд êкàаïпîоòтîоìм - äдâвèиãгàаòтåеëлüь îоòт ÍНËЛÎО

ÊКàаïпèиòтàаíн ÕХýэëл ÄДæжîоðрäдàаíн áбûыëл èиçзáбðрàаíн, êкàаêк ïпðрåеäдñсòтàаâвèиòтåеëлüь ìмåеæжãгàаëлàаêкòтèи÷чåеñсêкîоéй ïпîоëлèиöцèиèи ñсòтàаðрåеéйøшèиìмèи ñсóуùщíнîоñсòтÿяìмèи – ÑСòтðрàаæжàаìмèи ÂВñсåеëлåеíнíнîоéй. ÇЗàаùщèиòтàа ÇЗåеìмëлèи èи âвñсåеãгîо ïпðрîоñсòтðрàаíнñсòтâвàа ñсåеêкòтîоðрàа 2814 îоòт ëлþюáбîоéй âвîоçзìмîоæжíнîоéй èиíнîоïпëлàаíнåеòтíнîоéй óуãгðрîоçзûы. ÕХýэëл ÄДæжîоðрäдàаíн ãгîоðрäдîо îоñсâвåеùщàаåеòт ñсâвîоéй ïпóуòтüь ÇЗåеëлåеíнîоãгîо ÔФîоíнàаðрÿя. ÄДàа òтûы øшóуòтèиøшüь! ÒТîоëлüьêкîо ïпîо ïпðрàаçзäдíнèиêкàаìм ÊКîоëлüьöцîо ÅЕñсòтüь èиäдåеèи îоòтêкóуäдàа ýэòтîо?

ÑСêкàаíнèиðрîоâвàаíнèиåе


ÒТàаêк ýэòтàа ïпîоáбðрÿяêкóуøшêкàа åеùщåе èи áбîоëлòтàаåеòт--?

ÀАéй-àаéй

ÎОÎОÉЙ! ÀА ÷чåеðрíнàаÿя ÷чàаñсòтüь – õхîоëлîоäдíнàаÿя

ÇЗåеëлåеíнàаÿя ÷чàаñсòтüь òтâвîоåеãгîо êкîоñсòтþюìмàа ãгîоðрÿя÷чàаÿя.

ÑСêкàаíнèиðрîоâвàаíнèиåе çзàаâвåеðрøшåеíнîо

ÄДîоêкëлàаäдûыâвàаéй

ÁБîоëлüьøшóуþю ÷чàаñсòтüь âвðрåеìмåеíнèи ÎОíн íнåе èиçз òтêкàаíнèи

ÝЭòтîоòт èиñсòтðрåеáбèиòтåеëлüь ñсîоáбðрàаíн âв ðрàаäдèиóуñсåе òтðрåеõх ìмèиëлüь

ÌМîоäдåеëлüь âвïпóуñсêкíнîоãгîо ìмåеõхàаíнèиçзìмàа èиçз ÀАâвñсòтðрàаëлèиèи

×Чòтîо-òтîо ìмíнåе êкàаæжåеòтñсÿя çзíнàаêкîоìмûыìм âв ýэòтîоìм âвñсåеìм… ÈИ ÷чòтîо ýэòтîо çзíнàа÷чèиòт, ñсóуïпåеðр-ãгåеðрîоéй?

ÄДóуìмàаþю, ÷чòтîо ÷чàаñсòтüь êкîоðрàаáбëлÿя áбûыëлàа ïпåеðрåеäдåеëлàаíнàа.

ÊКàаïпèиòтàаíн ÏПåеðрåеëлüьìмàаíн..

ÊКàаìмåеðр ñсãгîоðрàаíнèиÿя – âвíнåеçзåеìмíнîоãгîо ïпðрîоèиñсõхîоæжäдåеíнèиÿя. ÊКîоñсìмèи÷чåеñсêкèиéй ñсåеêкòтîоðр – íнåеèиçзâвåеñсòтåеíн


ÃГåеíнåеðрàаëл ÑСòтîоóуíн

ÈИ… ÇЗåеëлåеíнûыéй ÔФîоíнàаðрüь? ÂВèиäдèиìмîо òтåе ñсëлóуõхèи îо òтâвîоåеéй ñсìмåеðрòтèи áбûыëлèи ëлîоæжüьþю.

ÏПîоõхîоæжåе íнàа òтîо!

ÐРàаäд âвñсòтðрåе÷чèи! ÃГåеíнåеðрàаëл ÄДæжîоíнàаòтàаíн «ÕХåеðрêк» ÑСòтîоóуíн ÄДàаæжåе íнåе çзíнàаþю, ÷чòтîо ëлóу÷чøшåе: ïпîоæжàаòтüь ðрóуêкóу --- èиëлèи ïпîоêкàаçзàаòтüь ïпàаëлåеöц...

ñсðрåеäдíнèиéй... … ÍНåе çзàаáбûыâвàаéй èиíнîоãгäдàа ïпîоëлüьçзîоâвàаòтüьñсÿя ýэòтèиìм îоòтðрîоñсòтêкîоìм óу ñсåеáбÿя íнàа ïпëлåе÷чàаõх!! ßЯ ïпðрîоñсòтîо âвûыïпîоëлíнèиëл íнåеáбîоëлüьøшîоåе âвðрàаùщåеíнèиåе ÁБåеçз àаâвòтîоðрèиçзîоâвàаíнíнîоãгîо ðрàаçзðрåеøшåеíнèиÿя! ÒТûы ëлåеòтåеëл, êкàаêк áбóуäдòтîо ýэòтîо áбûыëл ïпîоñсëлåеäдíнèиéй ïпîоëлåеòт, ÄДæжîоðрäдàаíн!

ÒТûы ÷чóуòтüь íнåе ïпîоãгóуáбèиëл ñсåеáбÿя èи åеùщåе îоäдíнîоãгîо ïпèиëлîоòтàа –

ÍНîо îоòтñсòтóуïпèиòтüь áбûыëлîо íнåе ïпðрîоñсòтîо òтÿяæжåеëлîо

– ÈИ åеñсëлèи áб òтûы áбûыëл êкåеìм-òтîо äдðрóуãгèиìм, òтîо òтâвîоÿя êкàаðрüьåеðрàа áбûы çзàаêкîоíн÷чèиëлàаñсüь ïпðрÿяìмîо ñсåеéй÷чàаñс!

ÒТîоãгäдàа ýэòтîо ñсòтîоèиòт òтîоãгîо!

ÝЭòтîо áбûыëлîо ÍНÅЕÂВÎОÇЗÌМÎОÆЖÍНÎО

ßЯ òтåеáбåе äдàаìм åеùщåе îоäдèиíн øшàаíнñс

ÍНåе äдåеëлàаéйòтåе èиçз ìмåеíнÿя èиçзáбðрàаíнíнîоãгîо!

ÒТûы ïпåеðрåеñсåеêк ÷чåеðрòтóу! ÈИ îоòтïпðрàаâвèиëл ÔФ-16 âв «øшòтîоïпîоðр» ÍНîо ÿя æжåе âвûыðрîоâвíнÿяëл ñсàаìмîоëлåеòт âв èиòтîоãгåе. ÈИ ñсîоâвåеðрøшèиëл îоòтëлèи÷чíнóуþю ïпîоñсàаäдêкóу

ÌМîоéй áбðрàаòт áбûыëл ÏПÐРÀАÊКÒТÈИ×ЧÅЕÑСÊКÈИ ïпðрàаâв ßЯ ìмíнîоãгèиìм îоáбÿяçзàаíн òтâвîоåеìмóу îоòтöцóу

×Чòтîо æж…

ÍНóуæжíнîо áбûыëлîо íнàаéйòтèи äдðрóуãгîоéй âвûыõхîоäд. ØШåеéйíн ãгîоâвîоðрèиòт, ÷чòтîо ÑСòтîоóуíн òтåеïпåеðрüь ÊКîоìмàаíнäдèиðр ÖЦåеíнòтðрàа ÈИñсïпûыòтàаòтåеëлüьíнûыõх ÏПîоëлåеòтîоâв

ÇЗíнàа÷чèиòт, åеäдèиíнñсòтâвåеíнíнûыéй ñсïпîоñсîоáб ñсíнîоâвàа îоêкàаçзàаòтüьñсÿя âв ðрÿяäдàаõх ÂВÂВÑС – ïпîоëлóу÷чèиòтüь åеãгîо ðрàаçзðрåеøшåеíнèиåе

ÏПîоëлèиòтèиêкàа. ÎОáбèиäдûы. ÎОøшèиáбêкèи.


ÄДîоáбðрîо ïпîоæжàаëлîоâвàаòтüь âв îоáбûы÷чíнóуþю æжèиçзíнüь

ÈИíнæжåеíнåеðрûы çзàаáбåеðрóуòт ÕХ-2020 íнàа ðрåеìмîоíнòт

ÝЭòтîо çзàаñсåеêкðрåе÷чåеíнîо

ÊКàаïпèиòтàаíн ÏПåеðрåеëлüьìмàаíн. ßЯ ÂВàаñс îоòтâвåеçзóу âв ãгîоñсïпèиòтàаëлüь èи ïпðрîоñсëлåеæжóу ÷чòтîоáбûы âвñсåе— ÌМíнåе òтîоæжåе èиíнòтåеðрåеñсíнîо ÊКàаïпèиòтàаíн, ìмíнåе áбûы õхîоòтåеëлîоñсüь çзíнàаòтüь, íнàа ÷чåеìм ÿя ëлåеòтåеëлàа?

ÎОòт ëлèиöцàа âвñсåеõх ñсëлóуæжàаùщèиõх áбàаçзûы ÝЭäдâвàаðрäдñс, ÿя âвûыðрàаæжàаþю òтåеáбåе áбëлàаãгîоäдàаðрíнîоñсòтüь ÇЗåеëлåеíнûыéй ÔФîоíнàаðрüь – ÍНîо äдàаëлüьøшåе ìмûы óуæжåе ñсàаìмèи ðрàаçзáбåеðрåеìмñсÿя

ÎОíнîо ñс äдðрóуãгîоéй ïпëлàаíнåеòтûы

ÏПîоíнÿяëл… ñсýэðр


ßЯ ñсåеéй÷чàаñс ñсâвàаðрþюñсüь

ÝЭéй… ÑСòтåеíнàа ãгîоðрÿя÷чàаÿя! ÎО÷чåеíнüь ãгîоðрÿя÷чàаÿя!

ÂВêкëлþю÷чèи êкîоíнäдèиöцèиîоíнåеðр ÓУæжåе!

ÈИ ÿя îоïпÿяòтüь ýэòтîо ñсëлûыøшóу!

×Чòтîо?

ÑСòтîоíнûы ÍН-ÍН-ÍНÈИ-ÊК-ÊК-ÒТÎО

×Чòтîо æжåе òтàаêк… ÒТåеïпåеðрüь ýэòтîо ïпîоõхîоæжåе íнàа ãгîоëлîоñс

ÄДàа, ÿя òтîо÷чíнîо ðрàаñсñсëлûыøшàаëл êкàаêкèиåе-òтîо ñсëлîоâвàа ÓУ íнàаñс åеñсòтüь ÷чåеòтêкèиåе óуêкàаçзàаíнèиÿя – äдîоáбðрàаòтüьñсÿя òтóуäдàа äдîо 13.00 ÄДàаæжåе åеñсëлèи æжàаðрêкîо, åеñсëлèи ïпëлîоõхîо, èиëлèи, êкàаêк âв òтâвîоåеìм ñсëлóу÷чàаåе, íнàа÷чíнåеòтñсÿя áбðрåеäд. ÒТàаêк ÷чòтîо, ïпîоæжàаëлóуéйñсòтàа, ïпåеðрåеñсòтàаíнüь

ÂВñсåе ýэòтîо óуæжåе ìмåеíнÿя ïпîоðрÿяäдêкîоìм äдîоñсòтàаëлîо

ÐРàаñсñсëлàаáбüьñсÿя! ÌМûы áбóуäдåеìм íнàа ìмåеñсòтåе ÷чåеðрåеçз ïпÿяòтíнàаäдöцàаòтüь ìмèиíнóуòт ÀА òтàаìм, ýэòтîо óуæжåе íнåе íнàаøшàа ïпðрîоáбëлåеìмàа,

àа ÃГåеíнåеðрàаëлàа ÑСòтîоóуíнàа


ÁБàаðрñсòтîоóу. ÊКàаëлèиôфîоðрíнèиÿя. … íнåеòт íнèиêкàаêкèиõх ñсëлåеäдîоâв ñсóуáбñсòтàаíнöцèиéй èиëлèи êкàаêкîоéй-òтîо ýэíнåеðрãгèиèи. ÍНîо ýэòтèи ðрàаçзðрóуøшåеíнèиÿя èи ñсîоîоáбùщåеíнèиÿя îо âвñсïпûыøшêкàаõх âв íнåеáбåе – âвñсåе ýэòтîо ïпîоäдñсêкàаçзûыâвàаåеòт ìмíнåе, ÷чòтîо ýэòтîо ìмîоæжåеòт áбûыòтüь íнàаøш ïпðрîоïпàаâвøшèиéй àаñсòтðрîоíнàаâвòт. ÈИ íнèиêкàаêкèиõх çзàаöцåеïпîоêк íнåеòт. ÑСèиãгíнàаëл íнåе÷чåеòтêкèиéй

ÄДåеðрæжóу ïпàаðрèи, îоíн çзäдåеñсüь íнåе ñсïпðрîоñсòтàа.

ÄДæжîоíн?

ÂВ íнåеñсêкîоëлüьêкèиõх ìмèиëлÿяõх îоòтñсþюäдàа áбûыëлàа êкàаêкàаÿя-òтîо àаâвòтîоáбóуñсíнàаÿя àаâвàаðрèиÿя. ßЯ ïпîоëлåе÷чóу èи óуçзíнàаþю, íнóуæжíнàа ëлèи ïпîоìмîоùщüь

ÄДàаéй çзíнàаòтüь, åеñсëлèи áбóуäдåеòт íнóуæжíнàа ïпîоìмîоùщüь!

ÈИ òтûы òтîоæжåе ßЯ ïпîоêкàа çзàаêкîоíн÷чóу âвñсåе äдåеëлàа âв ÝЭäдâвàаðрäдñсåе!

ÏПðрèиíнÿяòтîо!


ÒТûы òтàаêк ïпîоõхîоæж íнàа îоòтöцàа

ÈИ âвåеäдåеøшüь ñсåеáбÿя êкàаêк îоíн

ÈИçзâвèиíнèи, ÷чòтîо ïпðрèиøшëлîоñсüь âвíнåеçзàаïпíнîо óуëлåеòтåеòтüь

ßЯ óуæжåе ñсîоáбèиðрàаþюñсüь óуåеçзæжàаòтüь ÏПîоðрàа âвåеðрíнóуòтüьñсÿя êк ÑСüьþюçзàаíн èи äдåеòтÿяìм…

ÍНàаäдåеþюñсüь, òтûы ïпîоåеäдåеøшüь ñсîо ìмíнîоéй ÏПîоåеäдóу ñс òтîоáбîоéй êкóуäдàа?

ÊКîоãгäдàа ìмûы ïпîоòтåеðрÿяëлèи îоòтöцàа, ÿя áбûыëл åеùщåе ñсëлèиøшêкîоìм ìмîоëлîоäд, ÷чòтîоáбûы îоñсîоçзíнàаòтüь âвñсåе. ÊКîоãгäдàа óуìмåеðрëлàа ìмàаòтüь… òтûы áбûыëл òтîоãгäдàа ðрÿяäдîоìм. ÈИ ÿя òтîоæжåе íнåе ïпîоíнÿяëл âвñсåеãгîо. ÀА ïпîоòтîоìм ÿя äдóуìмàаëл, ÷чòтîо òтûы òтîоæжåе óуìмåеðр.

ÈИ òтîоëлüьêкîо âв ïпðрîоøшëлîоìм ãгîоäдóу, êкîоãгäдàа óуìмåеðр ÄДæжåеêк… ßЯ òтîоëлüьêкîо òтîоãгäдàа ïпîоíнÿяëл, ÷чòтîо ñсàаìмîоåе ñсòтðрàаøшíнîоåе – ýэòтîо îоñсòтàаòтüьñсÿя âв îоäдèиíнîо÷чåеñсòтâвåе

ÐРàаñсñсêкàаæжèи ìмíнåе åеåе

ÝЭòтîо äдëлèиíнíнàаÿя èиñсòтîоðрèиÿя, ÄДæжèиìм

ÃГäдåе áбûыëл òтûы, ÕХýэëл?

ÑСàаìмîоåе ãгëлàаâвíнîоåе, ÷чòтîо ÿя ñсåеéй÷чàаñс çзäдåеñсüь


ÍНîо ÿя áбëлàаãгîоäдàаðрåеíн òтåеáбåе, ÷чòтîо òтûы âвñсåеãгäдàа ïпûыòтàаëлñсÿя âвåеðрíнóуòтüь ìмåеíнÿя! ÄДàаæжåе êкîоãгäдàа ìмàаòтüь ýэòтîоãгîо íнåе õхîоòтåеëлàа

ÊКîоãгäдàа òтûы îоñсòтàаâвèиëл íнàаñс èи ïпîоñсòтóуïпèиëл âв ÂВÂВÑС, åеéй áбûыëлîо áбîоëлüьíнîо. ÂВîоòт èи âвñсåе

ÎОíнàа áбûы íнåе ñсòтàаëлàа ñсîо ìмíнîоéй ðрàаçзãгîоâвàаðрèиâвàаòтüь

ÄДàаæжåе êкîоãгäдàа îоíнàа áбûыëлàа óуæжåе íнàа ñсìмåеðрòтíнîоìм îоäдðрåе, îоíнàа âвñсåе ðрàаâвíнîо áбûы ñсîо ìмíнîоéй íнåе çзàаãгîоâвîоðрèиëлàа. ÒТîоëлüьêкîо åеñсëлèи áбûы ÿя óуøшåеëл èиçз ÂВÂВÑС

ÓУéйäдèи ñсåеéй÷чàаñс, ÕХýэëл. ÂВåеðрíнèиñсüь ñсîо ìмíнîоéй âв ÑСàаêкðрàаìмåеíнòтîо. ÇЗàаáбóуäдüь ñсàаìмîоëлåеòтûы èи ýэòтîо ÓУñсòтðрîоéйñсÿя íнàа ðрàаáбîоòтóу. ÈИ æжèиâвèи ïпîоäдàаëлüьøшåе îоòт ýэòтîоãгîо ìмåеñсòтàа êкîоëлüьöцîо. ÝЭòтîо íнàаøш ÄДÎОÌМ ÝЭòтîо ãгîоðрîоäд-ïпðрèиçзðрàаêк, ÕХýэëл!

ÝЭòтîоòт ãгîоðрîоäд – íнàаøш âвòтîоðрîоéй øшàаíнñс

ÕХýэëл, òтûы ÷чòтîо íнåе ïпîоíнèиìмàаåеøшüь?! ÝЭòтîо ïпðрîоñсòтîо âвîоïпðрîоñс âвðрåеìмåеíнèи, ïпîоêкàа îо÷чåеðрåеäдíнîоéй ïпñсèиõх íнåе âвçзîоðрâвàаëл òтóуòт âвñсåе êк ÷чåеðрòтÿяìм!

ÌМûы ñс òтîоáбîоéй ïпîоñсëлåеäдíнèиåе ÄДæжîоðрäдàаíнûы âв ðрîоäдóу.

ÍНîо ÿя íнåе áбóуäдóу æжèиòтüь âв ñсòтðрàаõхåе, ÄДæжèиìм

ßЯ òтàаêк íнåе ìмîоãгóу


…ÏПîоçзâвîоíнèи âв ãгîоñсïпèиòтàаëлüь èи óуáбåеäдèиñсüь, ÷чòтîоáбûы ñс ÐРîоäдåеîо âвñсåе áбûыëлîо íнîоðрìмàаëлüьíнîо

ÎОòтìмåеíнèи âвñсåе ïпîоëлåеòтûы. ÑСåеãгîоäдíнÿя òтðрåеíнèиðрóуåеìмñсÿя íнàа ñсèиìмóуëлÿяòтîоðрàаõх

ÒТàаêк òтîо÷чíнîо, ïпîоëлêкîоâвíнèиêк ÑСýэëлëлåеðрñс

ØШýэéйíн ÄДæжîоðрäдàаíн?

ÊКàаêк òтûы… ? ×Чòтîо òтûы òтóуòт äдåеëлàаåеøшüь?

×Чåеìм îоíн òтóуòт çзàаíнèиìмàаåеòтñсÿя?

ßЯ õхîоòтåеëл ïпîоãгîоâвîоðрèиòтüь ñс òтîоáбîоéй îо ÕХåеðрêкåе. ÒТîо åеñсòтüь îо ÃГåеíнåеðрàаëлåе ÑСòтîоóуíнåе

ÏПîоìмèиìмîо èиñсïпûыòтàаòтåеëлüьíнûыõх ïпîоëлåеòтîоâв??

ÁБîоæжåе, òтûы íнàаñсòтîоéй÷чèиâв êкàаêк íнèиêкîоãгäдàа ÑСëлóуøшàаéй, ëлóу÷чøшåеåе, ÷чòтîо òтûы ìмîоæжåеøшüь ñсäдåеëлàаòтüь, òтàаêк ýэòтîо ïпðрîоñсòтîо ÈИÇЗÂВÈИÍНÈИÒТÜЬÑСßЯ. ÄДóуìмàаþю, ÿя ñсìмîоãгóу îоðрãгàаíнèиçзîоâвàаòтüь ÂВàаìм âвñсòтðрåе÷чóу. ÊК òтîоìмóу æжåе, îоíн ëлåеòтàаëл ñс òтâвîоèиìм îоòтöцîоìм. ÄДóуìмàаþю, ýэòтîо òтîоæжåе ïпîоìмîоæжåеòт.

×Чòтîо òтûы èиìмåеåеøшüь âвâвèиäдóу?


ÀАãгàа, ÿя ñсëлûыøшàаëл, ÇЗåеëлåеíнûыéй ÔФîоíнàаðрüь ïпîоäдîоñсïпåеëл íнàа ïпîоìмîоùщüь.

ÝЭòтîо äдîоëлæжåеíн áбûыëл áбûыòтüь ñсàаìмûыéй áбûыñсòтðрûыéй ñсàаìмîоëлåеòт âв ìмèиðрåе

ÏПðрîо ÕХ-2020? ÅЕãгîо ðрàаçзðрàаáбàаòтûыâвàаëлèи ãгîоäдàаìмèи.

ÝЭòтàа àаâвàаðрèиÿя ñсåеãгîоäдíнÿя… …ÍНåеêкîоòтîоðрûыåе ëлåеòт÷чèиêкèи ãгîоâвîоðрèиëлèи âв ðрàаçзäдåеâвàаëлêкåе îоáб ýэòтîоìм ñсàаìмîоëлåеòтåе.

ÈИ ÑСòтîоóуíн âвîоçзãгëлàаâвëлÿяåеòт ïпðрîоãгðрàаìмìмóу? ÈИñсïпûыòтàаòтåеëлüьíнûыåе ïпîоëлåеòтûы

ÂВñсåе òтåеñсòтûы èи ïпðрîоåеêкòтûы âвåеäдóуòтñсÿя âв àаíнãгàаðрåе 44. ÍНóуæжíнîо èиìмåеòтüь ïпðрîоïпóуñсêк âвûыñсøшåеãгîо óуðрîоâвíнÿя, ÷чòтîоáбûы ïпîоïпàаñсòтüь òтóуäдàа ÒТàаêк, àа ÷чòтîо òтàаìм?

ÂВñсåе, îо ÷чåеìм ìмûы ìмîоæжåеìм òтîоëлüьêкîо ìмåе÷чòтàаòтüь

ÁБóуäдóуùщåеåе, äдðрóуæжèиùщåе ÍНàаäдåеþюñсüь òтâвîоåе áбóуäдóуùщåеåе

ÊКîоãгäдàа áбóуäдåеøшüь ðрàаçзãгîоâвàаðрèиâвàаòтüь ñсîо ÑСòтîоóуíнîоìм…

ÑСäдåеëлàаéй êкîоåе-÷чòтîо. ÕХîоòтÿя ÿя íнèиêкîоãгäдàа íнåе âвèиäдåеëл, ÷чòтîоáб òтûы ýэòтîо äдåеëлàаëл ÈИ ÷чòтîо æжåе ýэòтîо?

ÏПðрèиçзíнàаéй, ÷чòтîо ñсîоâвåеðрøшèиëл îоøшèиáбêкóу.

ÈИ îоáбúъÿяñсíнèи åеìмóу, ïпîо÷чåеìмóу òтûы òтàаêк ïпîоñсòтóуïпèиëл.


ÌМíнåе ïпîоðрàа íнàа çзàаíнÿяòтèиÿя.

ßЯ íнàаìмåе÷чóу òтâвîоþю âвñсòтðрåе÷чóу ñсîо ÑСòтîоóуíнîоìм íнàа çзàаâвòтðрàа.

ÑСïпàаñсèиáбîо, ØШåеéйíн…

ÓУâвèиäдèиìмñсÿя çзàаâвòтðрàа

ÂВÍНÈИÌМÀАÍНÈИÅЕ. ÍН-ÍН-ÍНÈИ…

-ÊК-ÒТ-ÎО-ÎО-ÎО…

ÂВÍНÅЕÇЗÅЕÌМÍНÎОÅЕ ÏПÐРÈИÑСÓУÒТÑСÒТÂВÈИÅЕ ÂВ ÐРÀАÄДÈИÓУÑСÅЕ ÑСÒТÀА ÌМÅЕÒТÐРÎОÂВ. ÀАíнàаëлèиçзèиðрóуþю óуãгðрîоçзóу.


ÐРåеáбÿяòтàа, âвûы òтàаìм âвïпîоðрÿяäдêкåе? ÀА-àаãгàа.. ×Чòтîо-òтîо… ×Чòтîо-òтîо íнåеìмíнîоãгîо… æжàаðрêкîо

ÌМîоÿя ãгîоëлîоâвàа. ÎОíнàа… ñсåеéй÷чàаñс âвçзîоðрâвåеòтñсÿя

ßЯ æжåе ãгîоâвîоðрèиëл! ßЯ ãгîоâвîоðрèиëл, ÷чòтîо ýэòтîо…

ÊКàаêкîоãгîо ÷чåеðрòтàа--?

ÍН-ÈИ-ÊК-ÒТ-ÎО


…ÍНÈИ…

ÊК-ÊК-ÒТÎО…


…ÍНÅЕ ÑСÏПÀАÑСÅЕÒТÑСßЯ…

…íнåе ñсìмîоòтðрÿя íнàа âвûыãгîоäдíнûыåе ïпðрåеäдëлîоæжåеíнèиÿя îоòт òтàаêкèиõх êкîоìмïпàаíнèиéй, êкàаêк ÓУýэéйíн ÝЭíнòтåеðрïпðрàаéйçз, àа òтàаêкæжåе áбåеçзâвîоçзìмåеçзäдíнûыåе ïпîоñсòтàаâвêкèи ñсûыðрüьÿя èи ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв ñсîо âвñсåеéй ñсòтðрàаíнûы èи äдàаæжåе ìмèиðрàа, ïпîо-ïпðрåеæжíнåеìмóу õхîоäдÿяòт ñсëлóуõхèи…

…ÎО òтîоìм ÷чòтîо ñсòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо áбóуäдåеòт ïпðрèиîоñсòтàаíнîоâвëлåеíнîо äдîо ñсëлåеäдóуþюùщåеãгîо--

…ÊКîоíнãгðрåеñсñс ïпåеðрåеñсìмàаòтðрèиâвàаåеòт ñсâвîоèи ïпëлàаíнûы, êкàаñсàаòтåеëлüьíнîо çзàаñсòтðрîоéйêкèи âв ÊКîоóуñсòт ÑСèиòтèи. ÏПðрèи÷чèиíнîоéй ñсëлóуæжèиòт êкðрàаéйíнåе íнèиçзêкèиéй ñсïпðрîоñс íнàа íнîоâвîоåе èи äдåеøшåеâвîоåе æжèиëлüьåе, àа òтàаêкæжåе èи íнàа äдðрóуãгèиåе ïпëлþюñсûы íнîоâвîоãгîо ìмåеãгàаïпîоëлèиñсàа…

ÒТ çзäдîоðрèиîоâвøшåеåе åеäдåеøшüь, ÄДåеðрæжèи äдåе áбóуäдåеøшüь. èиñсòтàаíнöцèи þю

ÈИçзâвèиíнèи, áбðрàаòт.


ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊК ÂВîоçзðрàаñсòт: 3.3 ìмèиëлëлèиàаðрäдàа ëлåеòт. ÏПðрåеäдñсòтàаâвèиòтåеëлüь ÐРàаñсûы ÀАíнäдðрîоèиäдîоâв, ñсîоçзäдàаíнíнîоéй ÑСòтðрàаæжàаìмèи ÂВñсåеëлåеíнíнîоéй.

ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊКÎОÂВ ïпðрèиçзíнàаëлèи íнåе íнàаäдåеæжíнûыìмèи äдëлÿя êкîоñсìмèи÷чåеñсêкîоãгîо ïпàаòтðрóуëлÿя. ÍНåеäдîоñсòтàаòтîоêк áбûыëл âв èиñсêкóуñсñсòтâвåеíнíнîоìм èиíнòтåеëлëлåеêкòтåе.

ÏПðрîоãгðрàаìмìмûы íнåе ñсïпîоñсîоáбíнûы âвîоñсïпðрîоèиçзâвåеñсòтèи ñсìмåеëлîоñсòтüь, ñсîо÷чóуâвñсòтâвèиåе—

ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊКÈИ íнåе èиñсïпûыòтûыâвàаëлèи íнèиêкàаêкèиõх ýэìмîоöцèиéй.

ÂВíнåеçзåеìмíнàаÿя óуãгðрîоçзàа îоïпîоçзíнàаíнàа

ÏПðрåеäдøшåеñсòтâвåеíнíнèиêк ÎОòтðрÿяäдîоâв ÇЗåеëлåеíнûыõх ÔФîоíнàаðрåеéй

ÍНàа-êкàа, âвûыêкóуñсèи!

– èиëлèи ñсòтðрàаõх

ÝЭâвàаêкóуèиðрîоâвàаòтüь âвñсåеõх!

ØШåеâвåеëлèиòтåеñсüь!


ÏПîо ïпðрèиêкàаçзóу ÑСòтðрàаæжíнèиêкîоâв, âвñсåе ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊКÈИ áбûыëл íнåеéйòтðрàаëлèиçзîоâвàаíнûы èи îоòтïпðрàаâвëлåеíнûы âвîоñсâвîоÿяñсèи.

àаóу÷ч÷ч÷ч

ÊКîоëлüьöцîо, ÿя çзíнàаþю, êкòтîо òтàаêкèиåе ýэòтèи ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊКÈИ! ÏПðрåеäдëлàаãгàаåеìмûыåе äдåеéйñсòтâвèиÿя: óуíнèи÷чòтîоæжèиòтüь àаíнäдðрîоèиäдàа

ÎОòтêкóуäдàа ýэòтîоòт íнàаðрèиñсîоâвàаëлñсÿя?!

ÏПðрîоèиñсõхîоæжäдåеíнèиåе: ÁБèиîоñс– ÐРîоäдèиíнàа-ìмàаòтüь ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊКÎОÂВ

ÌМåеñсòтîоïпîоëлîоæжåеíнèиåе: íнåеèиçзâвåеñсòтíнîо

ÑСïпàаñсèиáбîо, êкýэïп!


ÝЭòтîо æжåе êкîоðрàаáбëлüь ÀАáбèиíн ÑСóуðрàа. ÂВîоñсñсòтàаíнîоâвëлåеíн èи ðрåеêкîоíнñсòтðрóуèиðрîоâвàаíн

ÍН-ÍНÈИ ÊК-ÒТÎО..

ÍНÕХÕХÕХ


ÂВñсåе ñсèиãгíнàаëлûы òтðрåеâвîоãгèи ïпðрîоõхîоäдÿяòт. ÍНóуæжíнîо íнåеìмíнîоãгîо âвðрåеìмåеíнèи, ÷чòтîоáб îоñсîоçзíнàаòтüь, ÷чòтîо ýэòтîо íнåе ìмîоåе âвîоîоáбðрàаæжåеíнèиåе

ÁБîоæжåе ìмîоéй… ÝЭòтîоòт êкîоðрàаáбëлüь...

…ÍНÅЕ ÑСÏПÀАÑСÅЕÒТÑСßЯ…

ÎОÒТ ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊКÎОÂВ. ÀАÃГÐРÐРÐР

ÕХÍНÍН


×Чòтîо-òтîо ÿя íнåе óуçзíнàаþю åеãгîо

ÑСïпàаñсèиáбîо çзàа ïпîоìмîоùщüь

ÍНàаâвåеðрíнîо, íнîоâвûыéй ñсóуïпåеðр-ãгåеðрîоéй, êкîоòтîоðрûыéй ïпîоÿяâвèиëлñсÿя ïпîоêкàа ìмåеíнÿя íнåе áбûыëлîо

ÂВíнèиìмàаíнèиåе! ÎОáбíнàаðрóуæжåеíнîо âвíнåеçзåеìмíнîоåе ïпðрèиñсóуòтñсòтâвèиåе

ÂВÍНÈИÌМÀАÍНÈИÅЕ. ÎОÁБÍНÀАÐРÓУÆЖÅЕÍНÀА ÝЭÍНÅЕÐРÃГÅЕÒТÈИ×ЧÅЕÑСÊКÀАßЯ ÑСÈИÃГÍНÀАÒТÓУÐРÀА ÇЗÅЕËЛÅЕÍНÎОÃГÎО ÔФÎОÍНÀАÐРßЯ

ÓУÃГÐРÎОÇЗÀА ÑСÈИÑСÒТÅЕÌМÀАÌМ

ÍНóу èиëлèи íнåеòт


ÎОáбûы÷чíнîо ìмîоéй ëлóу÷ч ÷чèиñсòт îоòт ëлèиøшíнèиõх ìмûыñсëлåеéй. ÎОíн ñсôфîоêкóуñсèиðрîоâвàаíн èи òтîо÷чåеíн.

ÏПðрåеäдøшåеñсòтâвåеíнíнèиêк íнàаéйäдåеíн. ÏПÐРÎОÃГÐРÀАÌМÌМÀА ÀАÊКÒТÈИÂВÍНÀА

ÂВñсåе ëлèиøшíнèиåе ìмûыñсëлèи, âвñсåе âв ìмîоåеéй ãгîоëлîоâвåе, ÷чòтîо íнåе êкàаñсàаåеòтñсÿя âвûыïпîоëлíнåеíнíнîоéй ðрàаáбîоòтûы – âвñсåе áбðрîоøшåеíнîо âв çзåеëлåеíнûыéй êкðрåеìмàаòтîоðрèиéй!

ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊК 1988.2814 –

ßЯ îоáбåеðрíнóуëл âвñсåе ñсâвîоþю ñсèиëлóу ïпðрîоòтèиâв ýэòтîоãгîо ïпàаðрíнÿя, âв íнàаäдåеæжäдåе, õхîоòтüь íнåеìмíнîоãгîо åеãгîо çзàаäдåеðрæжàаòтüь

– ÒТÛЫ ÁБÛЫËЛ ÑСÎОÇЗÄДÀАÍН ÎОÄДÍНÈИÌМ ÈИÇЗ ÏПÅЕÐРÂВÛЫÕХ. ÎОØШÈИÁБÎО×ЧÍНÎО. ÑСÒТÀАÐРÛЫÉЙ. ÓУÑСÒТÀАÐРÅЕÂВØШÈИÉЙ.

ÏПîо ïпðрèиêкàаçзóу ÂВåеëлèиêкîоãгîо ÌМàаñсòтåеðрàа – ÐРàаäд çзíнàаêкîоìмñсòтâвóу

– òтûы äдîоëлæжåеíн áбûыòтüь óуíнèи÷чòтîоæжåеíн

ÍН-ÍН-ÍНÈИ… ÊК-ÊК-ÊКÒТÎО—

ÒТîоëлüьêкîо ýэòтîо íнåе ïпîоìмîоãгëлîо

ÕХíнíнíн

ÇЗåеìмíнîоéй êкàаìмóуôфëлÿяæж ïпîоâвðрåеæжäдåеíн èи íнåе ïпîоäдëлåеæжèиòт âвîоñсñсòтàаíнîоâвëлåеíнèиþю ÇЗåеëлåеíнûыéй ôфîоíнàаðрüь…


…ÑСåеêкòтîоðр 2814 ïпðрèиíнàаäдëлåеæжèиòт íнàаìм ÍНèиêкòтîо èи íнèи÷чòтîо íнåе ñсïпàаñсåеòтñсÿя îоòт ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊКÎОÂВ

ÎОíн ïпðрèиíнàаäдëлåеæжèиòт ÎОÕХÎОÒТÍНÈИÊКÀАÌМ.

ÏПÐРÎОÄДÎОÆЖÅЕÍНÈИÅЕ ÑСËЛÅЕÄДÓУÅЕÒТ.

Descon#2  

Журнал для людей с другой планеты

Descon#2  

Журнал для людей с другой планеты