Page 8

LIIKKUMATTOMUUS LISÄÄ LASTEN KIPUJA

HUOMIO VARUSMIESTEN JA TYÖPAIKKOJEN RUOKAILUUN

Huono fyysinen kunto ja runsas istuminen ovat yhteydessä lisääntyneisiin kipuihin jo 6–8-vuotiailla. Muun muassa päänsärky on huonokuntoisilla yleisempää kuin muilla, havaittiin Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksessa.

Varusmiehille tarjotaan tukea terveellisiin ruokavalintoihin ja kehitetään uudenlaisia elintarvikeratkaisuja maastoon Tekesin EAKR-rahoituksella. Minä valitsen ja ympäristö tukee -hankkeessa tutkitaan myös, miten henkilöstöravintolat voisivat ohjata asiakkaita terveellisiin valintoihin. Itä-Suomen yliopiston lisäksi mukana ovat VTT, THL, Savonia-ammattikorkeakoulu ja yrityskumppanit.

Värien määrä jakaa tutkijoita Itä-Suomen yliopiston tutkijat arvioivat, että värejä 2,5 miljoonaa. KUINKA MONTA väriä ihminen havaitsee?

– Historiallisesti on ajateltu yhden värin

Tätä kysymystä on pohdittu väritutkimuksen

itselleen varaamaa tilavuutta pallona, jonka

maailmassa jo vuosikymmeniä. Eri tutkijoi-

säde on yksi värieroyksikkö ja halkaisija

den esittämät määrät ovat vaihdelleet tutki-

siten kaksi yksikköä.

mustavoista riippuen jopa miljoonien välillä. – Värin muodostumisen kannalta kes-

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden laskelmissa säde on puolta pienempi,

keisiä tekijöitä ovat valo, heijastava pinta ja

jolloin värejä vastaavat pisteet pakkautuvat

havaitsija. Väri voidaan kuvata 3-uloitteises-

mahdollisimman tiheästi, eikä niiden väliin

ti koordinaattien avulla ja tähän koordi-

jää tyhjää tilaa, johon mahtuisi ylimääräisiä

naatistoon voidaan rajata kaikki eri värit

pisteitä.

sisältävä tilavuus. Värien pakkautumista

– Tällöin ei myöskään ole tarpeen

tilavuuteen tarkastellaan sitten geomet-

käyttää laskelmien korjaamiseksi erillistä

risesti, selvittää yliopistonlehtori Hannu

kerrointa, jollaista toiset tutkijat ovat äsket-

Laamanen.

täin ehdottaneet.

LAAMASEN MUKAAN ideana on, että yksi

TIEDEMAAILMASSA eriävän mielipi-

koordinaatiston piste edustaa yhtä väriä,

teen esittäminen ei tapahdu tuosta vain,

ja kahden vierekkäisen pisteen välinen

vaan uudet tutkimustulokset on tuotava

etäisyys vastaa juuri ja juuri havaittavaa

esiin artikkelien vertaisarvioinnin kautta.

värieroa.

Keskusteluun osallistuminen on Laamasen mukaan yleisesti tärkeää,

SAIMAN ULKOASUUUDISTUKSELLE KIITOSTA Saiman lukijat kiittävät talvella 2015 toteutettua lehden ulkoasu-uudistusta onnistuneeksi. Kesällä 2016 toteutettuun lukijakyselyyn vastanneet kuvasivat lehteä kiinnostavaksi, ajankohtaiseksi ja informatiiviseksi. Sitä pidettiin myös lukijaystävällisenä ja konseptiltaan tiedelehtimäisenä. Saiman lukijat toivoivat lehdeltä jatkossa enemmän laajoja artikkeleja sekä uratarinoita ja henkilöhaastatteluja. Myös lyhyitä tiedejuttuja sekä keskustelun­ avauksia lehteen toivottiin lisää. Verkkolehteen puolestaan toivottiin enemmän painetun lehden juttuja täydentävää aineistoa sekä lisäkuvia ja videomateriaalia painetun Saiman jutuista. Lehden toimitus kiittää kaikkia lukijakyselyyn vastanneita. Teidän mielipiteenne auttavat meitä kehittämään lehteä. Lukijakyselyn palkintona olleet Finnkinon sarjaliput on arvottu ja voittajille ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.

ja on myös oltava aktiivisia ja pyrittävä oikeaan tietoon. Värien havaitsemisen määrällä on ihan konkreettistakin vaikutusta esimerkiksi värisokeiden ihmisten elämään. – Tutkimme myös muun muassa, millaisia värinaistimissoluja värisokeilla on, ja löytyisikö esimerkiksi juuri punavihersokeille optimoitua KUVA DMITRY SEMENOV

LED-valaistusta, sanoo väritutkimuksesta parisen vuotta sitten väitellyt Mika Flinkman, joka jatkaa pian väritutkimustaan Japanissa.

8 SAIMA

2

2016

Itä-Suomen yliopisto twiittaa tiedeuutisista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Seuraa tiedettä terveydestä talouteen ja keskustele kanssamme! @UniEastFinland #uef

Profile for University of Eastern Finland

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Profile for uniuef