Page 39

ALUMNI

Rikoksen tekijän avautuminen palkitsee Minna Kumpuniemi löysi työuralleen uuden suunnan oikeuspsykologiasta. TEKSTI RISTO LÖF KUVA MINNA KUMPUNIEMI

MINNA KUMPUNIEMI kohtaa työssään rikos-

laitoksen lähettäminä. Heistä tutkitaan kaikki

ten tekijöitä, uhreja ja rankkoja elämäntari-

asiakirjat vaikka koulutodistuksista lähtien.

noita. Voi kuulostaa raskaalle, mutta oikeus-

Välillä lukemista on paljon, kun tutkittavista

psykologi kokee palkitsevaksi juuri sen, että

on kertynyt valtavasti tietoa.

tutkittava uskaltaa avautua ja kertoa elämänsä vaikeista asioista. – Palkitsevinta on, kun vakavan rikoksen

Mielentilatutkimus selvittää rikoksen tekijän psyykkistä terveydentilaa ja syyntakeisuutta. Tutkimukseen kuuluu noin 6–8

tehnyt pystyy puhumaan ja käsittelemään

viikon osastojakso, jonka aikana tutkittavalle

rikostaan. Rikos on usein myös tekijälleen

tehdään somaattisia tutkimuksia, psykiatrisia

traumaattinen kokemus.

diagnostisia haastatteluja, psykologisia testejä

Kumpuniemelle, 37, oikeuspsykologia on toinen uravalinta elämän varrella. Simosta ko-

ja perusteellista psykososiaalista elämäntilanteen kartoitusta.

toisin oleva Kumpuniemi opiskeli Kemi-Tor-

– Ihmisiä voidaan tutkia aika laajalla skaa-

nion ammattikorkeakoulussa kansainvälistä

lalla. Kaikista tärkein menetelmä on kuitenkin

markkinointia ja valmistui tradenomiksi

haastattelu. Se antaa eniten, ja haastatteluja

vuonna 2003.

tehdään runsaasti viikkojen aikana.

Kun Kumpuniemi jäi vaille vakituista

Mielentilalausunto toimitetaan Terveyden

työtä, oli kotona kahden lapsen kanssa ja tra-

ja hyvinvoinnin laitokselle, joka tarkastaa lau-

denomin työpaikat olivat tiukassa, hän mietti

sunnon ja toimittaa sen edelleen tuomioistui-

uudelleen kouluttautumista.

men käyttöön. Viime vuosina mielentilatutki-

– Olin harkinnut psykologiaa jo lukioaikana. Toinen ala, joka kiinnosti minua, oli

mukset ovat vähentyneet, missä piilee ongelma. – Se tarkoittaa, että vankilassa on paljon

oikeustiede. Joensuun yliopistosta huomasin

henkilöitä, jotka tarvitsisivat apua. Vain kaikis-

oikeuspsykologian. Se kolahti heti, että nämä

ta vaikeimmat tapaukset tulevat tutkittaviksi.

kaksi asiaa voi yhdistää. Joensuussa Kumpuniemi valitsi psyko-

OIKEUSPSYKIATRIAN YKSIKKÖ tekee myös

logiopintojen sivuaineeksi rikos- ja proses-

henkilöiden väkivaltariskiarvioita muiden

sioikeuden. Opiskelun kautta Kumpuniemi

hoitavien tahojen lähetteestä. Tutkittavilla voi

löysi myös harjoittelu- ja työpaikan Oulun

olla taustalla väkivaltahistoriaa, parisuhdevä-

yliopistollisen sairaalan (OYS) lasten ja nuor-

kivaltaa tai uhkaavaa käytöstä.

ten oikeuspsykiatrian yksiköstä.

KUKA Psykologian maisteri Minna Kumpuniemi työskentelee Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) oikeuspsykiatrian yksikössä. MITÄ Kumpuniemi valmistui kansainvälisen markkinoinnin tradenomiksi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta vuonna 2003. Hän vaihtoi uraa ja opiskeli psykologiaa ja oikeustiedettä Joensuun ja Itä-Suomen yliopistossa. Psykologian maisteriksi hän valmistui 2012. Pro gradu -työ käsitteli väkivaltaan johtanutta vainoamista parisuhdekontekstissa.

MISSÄ Kumpuniemen tehtäviin OYS:n lasten ja nuorten oikeus­ psykiatrian yksikössä kuuluu muun muassa rikosten uhreiksi epäiltyjen lasten kuuleminen. Oikeuspsykiatrian yksikössä Kumpuniemi on tehnyt lisäksi mielentilatutkimuksia, väkivaltariskiarvioita ja työkyvynarvioita.

Kumpuniemi on perehtynyt varsinkin väkivaltaan johtaneeseen vainoamiseen pari-

PSYKOLOGIAN MAISTERIKSI 2012 valmis-

suhdekontekstissa. Ilmiö on ollut paljon esillä

tunut Kumpuniemi on työskennellyt OYS:n

myös mediassa.

oikeuspsykiatrian yksiköissä niin aikuisten kuin lasten ja nuorten parissa. Työnkuvaan on kuulunut rikosten uhreiksi

– Vainoamisesta tuli rikos pari vuotta sitten, ja siksi se on enemmän pinnalla. VARJO-hanke, jossa olen itsekin mukana, pyrkii

epäiltyjen lasten kuuleminen poliisitutkintaan

muun muassa lisäämään tietoisuutta vainoa-

liittyen. Aikuisten parissa Kumpuniemi on

misesta ilmiönä ja kehittää palveluja vainon

tehnyt mielentilatutkimuksia rikosten tekijöil-

eri osapuolten tueksi. Hankkeella on useita

le sekä henkilöiden väkivaltariskiarvioita.

päämääriä, ja myös vainoajia pyritään autta-

– Mielentilatutkimus on ehkä laajin tutki-

maan. Gradussani tutkin vainoajia mielentila-

mus, mitä ihmiselle voidaan tehdä. Tutkittavat

tutkimusaineiston perusteella, ja tarkoitukseni

tulevat meille Terveyden ja hyvinvoinnin

on jatkaa aiheesta väitöstutkimusta.

Palkitsevinta on, kun vakavan rikoksen tehnyt pystyy puhumaan ja käsittelemään rikostaan.” SAIMA

2

2016 39

Profile for University of Eastern Finland

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Profile for uniuef