Page 37

Tekemällä oppii Uudet farmasian opiskelijat pääsivät tänä vuonna heti ensimmäisellä opintojaksollaan tositoimiin: ulos luentosalista itse hakemaan, jakamaan ja soveltamaan tietoa. – Ulkoa pänttäämisen sijaan opetellaan etsimään ratkaisuja, kuvailee opiskelija Kiia Valve. TEKSTI ULLA KALTIALA KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

LÄÄKKEET terveydenhuollossa -kurssi

ja tehdään myös haamuasiakaskäynti

käynnistää nyt farmasian opinnot eri

apteekkiin. Läpipääsy kurssilta edellyt-

tavalla kuin ennen. Opettajat Reeta

tää, että tehtävät on tehty ja reflektoitu

Heikkilä ja Johanna Jyrkkä muokkasivat

omaa oppimista. Syventävillä luennoilla

perinteisestä luentokurssista käänteisen

keskustellaan erityisesti aiheista, joista

opetuksen mukaisen kokonaisuuden,

opiskelijat kaipaavat lisää tietoa – mutta

jossa opiskelijat hankkivat omatoimisesti

opittua ei tentitä.

tietoa ja soveltavat sitä monipuolisesti. – Itseopiskelua ja ryhmätyöskentelyä

– On paljon asioita, joita ei edes kannata opetella ulkoa. Tärkeämpää on

on paljon. Taustamateriaaliksi on tarjolla

tietää, mistä oikea tieto löytyy tarvittaessa,

paitsi luettavaa myös videoita, Jyrkkä

Heikkilä tähdentää.

kertoo. Terveydenhuollon toimintaan syven-

Opiskelijat Anniina Laine ja Moona Korhonen myöntävät yllättyneensä, ettei

nytään viiden eri moduulin avulla. Niissä

opintoja aloitettukaan luennoilla. – Tällä

käsitellään lääkehoidon kokonaisuutta lää-

tavalla oppii kuitenkin paremmin käyttä-

kelistan avulla, Suomen terveydenhuoltoa,

mään eri tietolähteitä, Korhonen tuumaa.

potilaan roolia lääkehoidossa, farmasian

Yliopisto-opettajana työskentelevä

henkilöstön tehtäviä ja apteekkietiikkaa.

Heikkilä ja Fimean tutkijana toimiva Jyrkkä

– Oikeiden potilaiden lääkelistojen

On paljon asioita, joita ei edes kannata opetella ulkoa. Tärkeämpää on tietää, mistä oikea tieto löytyy tarvittaessa.”

Opiskelijoiden luvalla uuden ope-

uudistivat opintojakson osana pedagogisia

tustavan vaikutusta oppimiseen myös

avulla tarkastellaan muun muassa lääk-

opintoja, joita he suorittavat Jyväskylän

tutkitaan. – Kasvatustieteiden tutkijat

keiden kulutusta, vaikuttavia aineita, yh-

ammattikorkeakoulussa. Yliopistossa

mittaavat oppimista kyselyin, ja itse

teisvaikutuksia, hintoja ja korvattavuutta.

alkanut käänteisen opetuksen pilottihan-

analysoimme opiskelijoiden reflektioita

Ohjaamme opiskelijat myös käyttämään

ke antoi kimmokkeen, ideoita ja tukea

oppimisestaan, Heikkilä kertoo.

ammattilaisille tarkoitettuja lääkehoidon

muutoksiin, vaikka kaksikko ei ehtinytkään

tietokantoja, Heikkilä sanoo.

hakea mukaan varsinaiseen pilottiin.

– Näin on tarkoitus omaksua opinto-

– Kurssin muuttaminen vaati valta-

Itä-Suomen yliopiston Flipped classroom- eli käänteisen opetuksen pilottihankkeessa on parhaillaan mukana yli 40

jen alusta asti lääkehoidon arviointitai-

vasti työtä ja rohkeuttakin, mutta opetuk-

opettajaa, jotka ovat saaneet työaikaa sekä

toja. Uusille opiskelijoille kehittyy hyvät

sen alettua tilanne on aivan toinen kuin

teknistä ja pedagogista tukea kurssinsa

valmiudet lääkehoitojen arviointiin koko

ennen. Kun työpäivät eivät kulu seuraa-

uudistamiseksi. Loppuvuodesta avautuu

farmasian opintojen aikana, Jyrkkä lisää.

van luennon valmisteluun, ehtii keskittyä

uusi haku, jolla etsitään mukaan lisää

opiskelijoihin ja heille haasteellisiin

”flippaamisesta” kiinnostuneita yliopiston

kysymyksiin, Jyrkkä toteaa.

opettajia.

Vaihtelevissa tehtävissä puidaan niin lääkemainontaa kuin ammattietiikkaakin

SAIMA

3

2016 37

Profile for University of Eastern Finland

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Profile for uniuef