Page 34

”Borrella kun kävelee, tuntee kaikki!” Metsätieteiden opiskelijoiden ensimmäinen lukuvuosi huipentui kenttäkursseihin, joilla opiskeltiin muun muassa metsätieteiden perusteita. Opintojen alku on hyvin pitkälti teoriaa, jota sitten myöhemmin päästään soveltamaan käytäntöön. TEKSTI MARIANNE MUSTONEN KUVA JUKKA MALINEN

PERUSOPINTOIHIMME kuuluvat muun

käyttäjiä, vaan myös sovellusten kehittä-

muassa metsän mittaaminen, metsätek-

jiä. Toki kävimme kurssilla tutustumassa

rutiineihin pääsi helposti kiinni. Ja kun

nologia, kasvupaikkaoppi eli kasvupaik-

myös ihan käytännön traktoritieteeseen

pääsee oman opiskelualan sisälle, tarkka

kojen tunnistaminen, metsäekologia,

eli muun muassa moottorisahan käyttöön,

toimenkuva selviää varmasti matkan var-

metsänsuojelu eli tuholaisilta suojautu-

metsäkoneeseen sekä puunuittoon.

rella. Metsäala on yllättävän monipuoli-

minen sekä metsänhoito eli muun muassa

– Alkukankeuden jälkeen yliopiston

nen, jokaiselle löytyy varmasti jotain, joka

puulajivalinnat, kertoo metsäteknologian

METSÄTIETEIDEN opiskelijoiden mukaan

yliopistotutkija, metsätieteiden osaston

kenttäkurssi oli hauska mutta työläs – tau-

varajohtaja Jukka Malinen.

lukkolaskentaohjelmaa paukutettiin ah-

IDA-SOFIA LAINE kertoo oppineensa

kerasti iltaan saakka. Kun perusteet ovat

kenttäkurssilla paljon uusia asioita.

Puukauppaan opiskelijat tutustuivat kuvitteellisen puukauppapelin kautta. – Opiskelijaryhmät saivat oman ”firman”, jonka tavoitteiden mukaisesti

hallussa, voi seuraavana vuonna miettiä tarkemmin, mihin haluaa suunnata. – Vuosi on mennyt hyvin ja tämä ala

täyttää oman mielenkiinnon.

- Ekologia kiinnostaa eniten, jos sille alalle pääsisi töihin niin olisi tosi hienoa! Elisa Heinosen mukaan opiskelijoi-

piti ostaa puuta, suunnitella korjuu ja uu-

tuntuu kyllä omalta. Itseäni kiinnostaa

den yhteishenki on hyvä, ja se korostuu

distaminen sekä laskea, miten metsäteol-

ekologia ja metsäpolitiikka, ja olen ottanut

lukuisilla opintomatkoilla.

lisuuden lopputuotearvo valuu puunmyy-

sivuaineeksi myös metsäoikeuden. Kesä-

– Borrella eli Joensuun kampuksen

jälle saakka, kuvailee Malinen.

töissä alaan pääsee hyvin tutustumaan jo

Borealis-rakennuksessa kun kävelee, niin

nyt sekä yksityisellä että julkisella sekto-

tuntee kaikki, lisää metsätieteiden opiske-

rilla, sanoo Heidi Keinonen.

lijoiden pienen ainejärjestön toiminnassa

Hän muistuttaa, että metsätieteissä opetetaan, mitä pelissä käytetyn ARVO-sovelluksen takana on. – Meiltä valmistuvat metsänhoitajat eivät siis ole vain metsäteknologian

Arttu Vartiaiselle metsäala oli luonteva valinta pitkäaikaisen kiinnostuksen vuoksi.

mukana oleva Heidi Keinonen. – Täällä on helppo päästä mukaan porukoihin, eli kannattaa tulla kauempaakin, vahvistaa Raumalta kotoisin oleva Laine.

METSÄALALLA ELETÄÄN Malisen mukaan nyt biotalousbuumia, mikä Suomessa tarkoittaa nimenomaan metsäbiotalouden nostetta. – Kaikki investoinnit alalla tarkoittavat töitä, on vain huolehdittava taloudellisuuden ja ekologisuuden tasapainosta. Ilmastonmuutos ja digitalisoituminen taas ovat alalla sekä mahdollisuuksia että uhkia, sanoo Malinen. Hän korostaa, että metsätieteiden opiskelijoille annetaan Itä-Suomen yliopistossa työkalut, ei vain yhtä ammattia. – Aika harva työskentelee maastossa, eli metsänhoitajan tutkinto tarkoittaa siis käytännössä enemmän asiantuntija- ja johtotehtäviä.

34 SAIMA

3

2016

Profile for University of Eastern Finland

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Profile for uniuef