Page 18

Liikunta lievittää kipua Kipua tulisi lievittää ensisijaisesti lääkkeettömin keinoin, kuten liikunnalla. Kipupotilasta pitää kannustaa aktiivisuuteen oman kipunsa hoidossa, linjaa uusi suositus. TEKSTI ULLA KALTIALA KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

KIVULLE SAATIIN viime talvena oma

käkipuihin sekä nivelrikon ja fibromyal-

Käypä hoito -suositus, jossa tarkastellaan

gian oireisiin.

yleisimpien pitkäaikaisten tuki- ja liikun-

– Vielä 20 vuotta sitten alaselkäkipui-

taelimistön kipujen lisäksi kivun hoitoa

hin saatettiin suositella jopa vuodelepoa,

muun muassa iäkkäillä, monisairailla,

nyt tiedetään, että siitä on vain haittaa.

lapsilla, raskaana olevilla ja imettävillä.

Voima- ja kestävyysharjoittelun

Suositus ottaa kantaa myös fibromyalgian

hyödyistä kivun lievittämisessä sekä

ja neuropaattisen kivun hoitoon.

kipupotilaan toimintakyvyn ja elämän-

Suosituksen laatineen työryhmän pu-

laadun parantamisessa on yhä enemmän

heenjohtaja, yleislääketieteen professori

tutkimustietoa. Nivelrikkopotilaille suosi-

Pekka Mäntyselkä on tutkimuksissaan

tellaan myös vesiliikuntaa.

tarkastellut suomalaisten kipua ja sen hoitoa jo 1990-luvulta alkaen.

Jatkuva hoitosuhde on kivun hoidossa tärkeä.”

– Tarvitaan kuitenkin asiantuntevaa

Sydän- ja verisuonitauteja tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavien

ohjausta liikkumiseen ja harjoitteisiin.

pitäisi välttää tulehduskipulääkkeiden

Fysioterapeuttien osaamista pitäisi hyö-

käyttöä. Ne voivat haitata muun hoidon

veyskeskuslääkärin luona liittyy kipuun.

dyntää nykyistä enemmän kipupotilaiden

tehoa, pahentaa oireita tai aiheuttaa

Suosituksen onkin tarkoitus tukea teho-

hoidossa.

haitallisia yhteisvaikutuksia muiden

– Noin 40 prosenttia käynneistä ter-

kasta ja turvallista kivun hoitoa erityisesti

lääkkeiden kanssa. Suositus painottaa

FYSIKAALISEEN hoitovalikoimaan kuu-

muutenkin kroonisten sairauksien ja mui-

luvat kylmä- ja lämpöhoidot sekä TNS eli

den lääkitysten ottamista huomioon kivun

KIPU JA TOIMINTAKYKY on arvioitava ja

ihon läpi annettava sähköinen hermo-

hoidon suunnittelussa.

kirjattava aina, kun potilas tulee vas-

ärsytyshoito. TNS-laitteita voi käyttää

taanotolle kivun vuoksi. Seurantatieto on

kotonakin.

perusterveydenhuollossa.

tärkeää varsinkin kivun pitkittyessä. – Yhdessä potilaan kanssa suun-

Toimiviksi todettuja kivun hoidossa ovat myös psykologiset menetelmät, joilla

– Erityisesti iäkkäillä ongelmana voi olla jo ennestään suuri lääkekuorma. Iän myötä myös herkkyys monille kipulääkkeille kasvaa ja annoksia pitää pienentää.

nitellaan sellainen hoito, johon hän voi

tuetaan muun muassa tunteiden säätelyä,

sitoutua.

ongelmanratkaisua ja luottamusta selviy-

KIPUUN VOIDAAN määrätä myös ma-

tymiseen.

sennuslääkettä – onko vika silloin korvien

Suosituksen mukaan lääkkeettömät hoidot ovat ensisijaisia, ja tarvittaessa nii-

– Tällaista osaamista perusterveyden-

välissä?

tä täydennetään lääkehoidolla. Pettyykö

huollossa on kuitenkin niukasti. Lääkärin-

potilas, jos lääkäri ei määrää lääkettä?

kin on hyvä olla tietoinen esimerkiksi siitä,

on kipua lievittävä vaikutus varsinkin neu-

– Potilaiden välillä on isoja eroja. Jot-

– Ei, vaan tietyillä masennuslääkkeillä

miten kipuun liittyvä pelko ja välttämis-

ropaattisessa kivussa ja fibromyalgiassa.

kut kieltäytyvät tarpeellisistakin lääkkeis-

käyttäytyminen voi vaikuttaa kivun kroo-

Eri asia on, että krooniseen kipuun liittyy

tä, toisten mielestä vain lääke voi auttaa.

nistumiseen ja mitä sille voidaan tehdä.

usein masennusta, joka pitää myös hoitaa.

itsekin aktiivinen omassa hoidossaan, ja

TULEHDUSKIPULÄÄKKEITÄ EI suositella

dossa tärkeä. Kipupotilaalle 20 minuutin

siihen lääkkeettömät menetelmät tarjoa­

jatkuvaan käyttöön.

vastaanottoaika ei usein riitä. Käyntiin

– Suurin osa haluaa kuitenkin olla

vat mahdollisuuksia.

– Jatkuva hoitosuhde on kivun hoi-

– Ne sopivat akuutin kudosvaurioki-

pitää varata enemmän aikaa ja käyntejä

vun, kuten venähdyksen tai noidannuolen

pitää olla riittävästi, että toimiva hoito

LIIKUNTA ON keskeinen hoito moniin

rauhoittamiseen esimerkiksi viikon kuuri-

löytyy. Tämä vaatii joustavuutta hoitoyksi-

pitkittyneisiin kiputiloihin, kuten alasel-

na, mutta eivät pitkittyneen kivun hoitoon.

költä, Mäntyselkä toteaa.

18 SAIMA

3

2016

Profile for University of Eastern Finland

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Profile for uniuef