__MAIN_TEXT__

Page 1

NEVER STOP LEARNING Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten asiakaslehti 2019/2020

AV O I N YL I O P I S TO

| TÄY D E N N Y S K O U L U T U S

|

A S I A N T U N T I J A PA LV E LU T

UEF//ADUCATE

1


PÄÄKIRJOITUS

Itä-Suomen yliopisto JOENSUU YLIOPISTOKATU 2, JOENSUU PL 111, 80101 JOENSUU KUOPIO NEULANIEMENTIE 2, KUOPIO PL 1627, 70211 KUOPIO JULKAISIJA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE PUH. 029 445 1111 WWW.ADUCATE.FI PÄÄTOIMITTAJA LEA TUOMAINEN

Kaikki haluavat muutosta, mutta kuka haluaa muuttua?

O

letko nähnyt meemin,

tehdyistä korkealaatuisista verkko-ope-

jonka ensimmäisessä

tusmateriaaleista tai tapahtuma-areenalta

kuvassa henkilö puhu-

striimatuista webinaareista pääsevät

janpöntöstä kysyy: Who

osalliseksi tuhannet etäopiskelijamme.

wants change? Väkijou-

TOIMITUS SARI ESKELINEN, LEEA HUUSKO, SANNA ISKANIUS, TIINA JUURELA, HELI KAARNIEMI, PAULI KALLIO, ULLA KALTIALA, ULLA KEKÄLÄINEN, TIMO KEMPPAINEN, SONJA KORTELAINEN, EEVA KYKKÄNEN, LEENA LESKINEN, RISTO LÖF, MARIANNE MUSTONEN, KARI PASANEN, TIINA PYRSTÖJÄRVI, SUVI RÄISÄNEN, LEILA SARAMÄKI, NINA VENHE VALOKUVAAJAT VARPU HEISKANEN, RAIJA TÖRRÖNEN TAITTO BETTIINA LIEVONEN PAINO PUNAMUSTA OY, JOENSUU LEVIKKI 10 000 KPL ISSN 2342-4362 (PAINETTU) ISSN 2342-4370 (VERKKOJULKAISU)

KANNEN KUVA VARPU HEISKANEN

kossa kaikki nostavat

Avoimessa yliopisto-opetuksessa olemme jo vuosien ajan kuuluneet

innostuneena kätensä: Kyllä, haluamme

verkko-opetuksen kehittäjinä valtakun-

muutosta! Seuraavassa kuvassa sama

nan kärkijoukkoon. Nyt tulevat jatkuvan

henkilö kysyy: Who wants to change?

oppimisen periaatteiden mukaisesti

Nyt käsiä ei nouse, päät painuvat ja katse

MOOCit eli kaikille avoimet verkko-opin-

siirtyy alaviistoon.

not, jotka ovat myös sisällöiltään vahvasti

Elämme monimutkaisessa ja ar-

kiinni maailman muutoksessa. Avoimessa

vaamattomassa maailmassa, jossa mitä

yliopistossa olemme myös ensimmäisten

tahansa voi tapahtua milloin tahansa. Toi-

joukossa kehittämässä lukioyhteistyötä.

minnat, asiat ja tavat, jotka toivat turvaa ja

Meillä on jo nyt Suomen laajin tarjonta

jatkuvuutta eilen, eivät toimi enää tänään.

lukiolaisille suunnattuja opintoja.

Kuulostaa ahdistavalle, jopa pelottavalle,

Systeeminen ajattelu antaa tilaa myös

etenkin jos koettaa elää tätä päivää eilisen

itseorganisoitumiselle ja sitä kautta johta-

keinoin. Muutos lähtee minusta. Ensim-

misen uudistumiselle. Johtaminen kehittyy

mäinen, ratkaiseva askel on edellä olevien

mahdollisuuksia luovaan, suhteiden

kolmen sanan oivaltaminen ja ymmärtä-

kehittäjän suuntaan. Tätä kokeilemme ja

minen. Siitä alkaa toiminta.

tutkimme LAAS (Leadership As A Service)

Me aducatelaiset saamme usein olla pilotoimassa uusia toimintoja ja palve-

-pilotissamme. Pilottiyksikkönä muutoksessa elämi-

luja niin omassa yliopistossamme kuin

nen on vaativaa ja usein kovinkin kivulias-

erilaisissa verkostoissa. Tässä lehdessä

ta. Joka kerta tunteiden aallokko lainehtii

kerromme monta muutostarinaa.

epätoivosta voitonriemuun ja helpotuk-

Konkreettisin ja fyysisesti iso muutos

seen. Silti perustehtävämme kestää tuulet

tapahtui toimitiloissamme. Olemme

ja tuiskut. Haluamme jatkossakin tuottaa

ensimmäinen Itä-Suomen yliopiston

oppimisen iloa kaikille asiakkaillemme:

yksikkö, jolle räätälöitiin ja toteutettiin

Never stop learning!

nykyaikaiset monitilalliset työympäristöt

2 UEF//ADUCATE

molemmille kampuksille. Tilat kaikkinensa

LEA TUOMAINEN

ovat upeat ja niiden helmenä ovat vaati-

Kirjoittaja on Koulutus- ja

vatkin kriteerit täyttävät studiotilat. Niissä

kehittämispalvelu Aducaten johtaja.


SISÄLLYS

8

26

OMA UUDISTUMINEN MOTIVOI NÄYTTELIJÄÄ

MISTÄ HYVÄ SISÄILMA ON TEHTY?

24

JATKUVAPEITTEINEN METSÄNHOITO ARKIPÄIVÄISTYY

28

JOHTAMINEN UUDISTUU

12

30

ADUCATE UUTEEN TYÖYMPÄRISTÖÖN

KV-OSAAJAT VALMENNUKSESSA

Avoin yliopisto on mahdollisuus, joka kannattaa käyttää hyväksi...... 6 Luova tauko näyttämöltä .............................................................................. 8 Hyvä asiakaskokemus on kilpailuetu ..................................................... 10 Kansainväliset osaajat vauhdittavat yrityksen kansainvälistymistä 12 Työelämäyhteistyöstä suuntaa tulevaisuuden koulutuksiin ............... 14 Uusia reittejä yliopistoon ja tutkinto-opiskelijaksi .............................. 16 Oppimisen iloa ja mahdollisuuksia uusille urille .................................. 18

Varmuutta uravalintaan........................................................................ 20 Akateemisuus kohtaa käytännön ....................................................... 22 Jatkuvapeitteinen metsänhoito muuttuvassa ilmastossa............... 24 Hyvä sisäilma on raikasta ja puhdasta ............................................. 26 Mitä saisi olla? ........................................................................................ 28 Aducate siirtyi monitilatoimistoon ...................................................... 30 Jatkuva oppiminen – seuraava sosiaalinen innovaatio? ............... 35 UEF//ADUCATE

3


Aducate

Learn more. Be more. Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate tarjoaa Itä-Suomen yliopiston korkeatasoista koulutusta Avoimen yliopiston opintoina, täydennyskoulutuksena ja asiantuntijapalveluina.

70

OPINTOTARJONNALTAAN LAAJIN, USEITA AVOIMEN VÄYLIÄ TUTKINTO-OPISKELIJAKSI. AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA Humanististen tieteiden opinnot

Psykologia

OPPIAINETTA AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

Kasvatustieteelliset opinnot

Teologian opinnot

Kauppatieteiden opinnot

Terveystieteiden ja farmasian opinnot

3.

Luonnontieteiden opinnot

Yhteiskuntatieteiden opinnot

Oikeustieteiden opinnot

Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

SUURIN AVOIMEN YLIOPISTOOPETUKSEN KOULUTTAJA SUOMESSA

48 YHTEISTYÖOPPILAITOSTA, JOISSA TOTEUTAMME MYÖS LÄHI-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUSTA

4 UEF//ADUCATE

TÄYDENNYSKOULUTUKSEN 9 PALVELUALUETTA Johtaminen

Lääkeala

Tietotyö ja työelämä

Juridiikka

Terveys ja hyvinvointi

Työllisyys

Kansainvälisyys ja kulttuurit

Turvallisuus

Ympäristö

TÄYDENNYSKOULUTUS on tarkoitettu kaikille aikuiskoulutuksesta kiinnostuneille. Monimuotoiset opiskelutavat ja -ajat joustavat opiskelijan elämäntilanteen mukaan. Koulutuksia räätälöidään myös yrityksissä ja yhteisöissä toteutettaviksi.

TÄYDENNYSKOULUTUSTARJONTAA on ajankohtaisseminaareista ja webinaareista aina pitkäkestoisiin koulutusohjelmiin, joista osa antaa valmiudet alakohtaisten pätevyyksien hakemiseen.

ADUCATEN LIIKETOIMINNAN kaksi suurinta asiakasryhmää ovat yritysasiakkaat ja kunnat.


KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN HANKETOIMIJA

16 000

ASIANTUNTIJAPALVELUISSA Aducate toteuttaa Itä-Suomen yliopiston

OPISKELIJAA VUODESSA

hanketoimintaa, jonka tavoitteena on synnyttää kestäviä kumppanuusverkostoja alueen toimijoiden kesken.

HANKEKUMPPANEITA ovat julkisen ja yksityisen sektorin toimijat. Kehittämishankkeita rahoitetaan pääosin EU:n rakennerahastoista.

KEHITTÄMISTOIMINTA linkittyy läheisesti eri kampuksilla tehtävään opetus- ja tutkimustyöhön, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä

13 900 OPISKELIJAA AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

Itä-Suomen yliopiston ja alueen muiden oppilaitosten muodostamien verkostojen kanssa.

Itä-Suomen yliopisto on monialainen tiedeyliopisto, jossa on 4 tiedekuntaa.

2 100 OPISKELIJAA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA kouluttaa asiantuntijoita ja harjoittaa tie-

109 500

teellistä tutkimusta kasvatustieteiden ja psykologian, kotitalous- ja käsi-

OPINTOPISTETTÄ VUOSITTAIN, JOISTA

työtieteen, kieli- ja kulttuuritieteiden sekä teologian aloilla. Tiedekunta on kansallisesti merkittävimpiä opettajankouluttajia. Tutkimus vastaa erityisesti oppimiseen ja oppimisympäristöihin, elämänkulkuun ja toimijuuteen sekä kielten ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviin haasteisiin.

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA toteuttaa tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa luonnontieteellistä ja metsätieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Tiedekuntaan kuuluu viisi tiedelaitosta, yksi tiedeosasto ja infrastruktuuriyksikkö SIB Labs. Tutkimuksen kansainväliset vahvuusalueet ovat Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys sekä Metsät, globaalimuutos ja biotalous.

TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA kouluttaa osaajia useille keskeisille terveydenhuollon aloille edistyksellisissä oppimisympäristöissä:

98 500 OPINTOPISTETTÄ AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

11 000 OPINTOPISTETTÄ TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

lääkäreitä, hammaslääkäreitä, farmaseutteja, proviisoreita, ravitsemusterapeutteja sekä biolääketieteen, hoitotieteen ja terveyden edistämisen asiantuntijoita. Tiedekunnan tutkimus vastaa ikääntymisen, terveyden ja hyvinvoinnin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA osallistuu monitieteisesti yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja niiden ratkaisemiseen. Tiedekunta tarjoaa monialaista koulutusta historian,

70 KOULUTUSALAN ASIANTUNTIJAA

kauppatieteiden, maantieteen ja ympäristöpolitiikan, oikeustieteiden, työn ja terveyshallintotieteen oppiaineissa.

TUTUSTU AJANKOHTAISEEN KOULUTUSTARJONTAAMME: uef.fi/aducate TIETOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSTA: uef.fi

2

kampusta

yhteiskuntatieteiden, sosiaalihallintotieteen, sosiaalitieteiden, sosiaali-

JOENSUU KUOPIO UEF//ADUCATE

5


Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto on mahdollisuus, joka kannattaa käyttää hyväksi Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opintoja monenlaisiin osaamistarpeisiin. TEKSTI LEENA LESKINEN KUVITUS BETTIINA LIEVONEN

6 UEF//ADUCATE


KOLUMNI

TYÖELÄMÄN VAUHDILLA edennyt ja etenevä muu-

me perustaksi. Tietoja on tarkennettu alueellisilla tie-

tostahti on johtanut työn rakennemuutokseen. Sen

doilla ja edelleen täsmällisemmin työnantajakohtaisilla

myötä monet ammatit ovat kadonneet tai katoamassa ja

kartoituksilla. Meidän tehtävänämme on siis toimia ns.

jatkuva osaamisen kehittäminen on meille kaikille yhä

tulkkina, tunnistaa ja ennen kaikkea kertoa millaisiin

tärkeämpää.

osaamistarpeisiin yliopistomme voisi tarjota soveltuvaa

Ratkaisuna osaamistason nostoon ja työllisyysasteen nostoon pidetään jatkuvan oppimisen mahdol-

koulutusta. Opiskelijoiden ohjausta tarjoamme matalan

lisuuksien edistämistä. Tarjolla on erilaisia keinoja

kynnyksen periaatteella ja autamme opiskelijaa siten,

ja tarjontaa on monenlaista. Olennaista olisi löytää

että oppimiskokemus olisi mahdollisimman mielekäs.

juuri omaan tarpeeseen osuvaa koulutussisältöä, itse

Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa meillä on

kunkin tilanteeseen soveltuvia joustavia opiskelumah-

monipuolinen ja laaja opetustarjonta. On ilo todeta, että

dollisuuksia ja mieluusti kohtuullisin kustannuksin.

olemme tähän mennessä saaneet onnistuneesti ratkais-

Opiskelu Avoimessa yliopistossa voi olla juuri tällainen

tua jo monia esille nousseita haasteita.

mahdollisuus monelle. Se voi toimia esimerkiksi täy-

Elinkeinoelämän keskusliitto on todennut työn-

dennyskoulutusmahdollisuutena osaamisen päivittämi-

tekijöiden osaamisen kehittämisen olevan työnan-

seen, syventämiseen tai reittinä uuteen tutkintoon.

tajille investointi, johon yritykset sijoittavat vuosittain huomattavia summia. Tilanteissa, joissa näihin koulutusinvestointiin löytyy ratkaisuja avoimesta yliopisto-opetuksesta, puhutaan edullisesta, kohtuullisesti hinnoitellusta koulutuksesta. Avoimen yliopis-

Jatkuva oppiminen luo parempaa työelämää.”

to-opetuksen maksuja säätelevä valtioneuvoston asetus määrää, että opintopisteen hinta voi enimmillään olla 15 euroa.

AVOINTA YLIOPISTO-OPETUSTA on ollut Suomen yliopistoissa saatavilla lähes viisi vuosikymmentä. Vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama

2019 olemme vaiheessa, jossa avoimen yliopisto-ope-

jatkuvan oppimisen työryhmä julkaisi keväällä 2019

tuksen rooli on nostettu näkyvämmäksi kuin koskaan

väliraporttinsa. Työryhmä ehdottaa kansallista jatkuvan

ennen – ja vuosien kehittämistyö alkaa realisoitua.

oppimisen mahdollisuuksia edistävää uudistamista.

”Jatkuvan oppimisen hyödyt ja mahdollisuudet

Keinoina esitetään muun muassa osaamiskartoitus-

tehdään näkyviksi kaikille”, todetaan OKM:n raportissa.

ten tekemistä niin työelämässä kuin sen ulkopuolella

Tavoitteena on myös se, että opiskelumahdollisuuk-

oleville, osaamistarpeita ennakoivan toimintamallin

sia konseptoidaan eri kohderyhmille ja vakuutetaan

sekä neuvonta- ja ohjausmenettelyjen osuvuuden ja

koko kansa siitä, että jatkuva oppiminen luo parempaa

koordinoinnin kehittämistä. Koulutusorganisaatioissa

työelämää.

meidän tulee olla vähintään muutama askel edellä

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopisto-opetuk-

koulutussisältöjen kehittämisessä ennen kuin tarpeet

sessa toimintaa on kehitetty nämä asiat edellä, ja tältä

realisoituvat työntekijöille ja -hakijoille sekä työnanta-

pohjalta on hyvä edetä kohti tulevaa.

jille. Se edellyttää aktiivista ja toimivaa vuoropuhelua kaikkien näiden tahojen kanssa.

HAASTEET OVAT TUNNUSTETUSTI isot ja keskustelut asian ympärillä päätyvät usein rahaan; kuka maksaa ja mistä rahat. On selvää, että rahoitusta jatkuvan oppimisen edistämiseksi on tavalla tai toisella uudistettava ja ratkaisuja koulutustarjonnan ja osaamistarpeiden osuvuuden edistämiseksi löydettävä. Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa olemme osaltamme kehittäneet tavoitteellisesti toimintaamme. Tätä työtä olemme tehneet opiskelijoidemme ja yhteistyöverkostojemme kanssa jo useiden vuosien ajan. Tavoitteena on ollut ennakoivampi ja osuvampi toimintamalli. Ennakointitietoa on käytössä paljon, mutta se on hajallaan ja peräisin eri lähteistä. Olemme

LEENA LESKINEN

koonneet ja päivittäneet työmme pohjaksi valtakunnan

leena.leskinen@uef.fi

tasolta tiivistetyn yhteenvedon osaamiskartoitustyöm-

Kirjoittaja on Aducaten koulutusjohtaja.

UEF//ADUCATE

7


Opiskelijana Avoimessa yliopistossa

Luova tauko näyttämöltä Oma uudistuminen motivoi näyttelijä Karri Lämpsää avoimen yliopiston opintoihin. TEKSTI SARI ESKELINEN KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

Karri Lämpsä kokee, että kauppatieteen opinnot ovat antaneet valmiuksia taidelaitoksen strategiseen kehittämiseen. – Tässä elämänvaiheessa on halua haastaa itsensä ja muuttaa sellaista, mikä olisi muutettavissa.

8 UEF//ADUCATE


KARRI LÄMPSÄ on tuttu hahmo Kuopion kaupunginteatterin näyttämöltä ja useista TV-sarjoista. Luova

roolitkin ovat erilaisia ja eri kokoisia. – Kirjat ovatkin olleet mukana myös harjoituksissa

teatterimaailma tempaisi iisalmelaisen yrittäjäperheen

ja olen aina tauoilla lukenut niitä. Tällainen joustavuus

vesan mukanaan 1990-luvulla, kun ovet Tampereen

ei välttämättä olisi mahdollista asiakaspalvelutyössä

yliopiston näyttelijäntyön laitokselle avautuivat. Nyt

tiskin takana.

takana on parinkymmentä vuotta ammattinäyttelijänä ja

Koska opinnot ovat pääasiassa verkossa suoritet-

taskussa lähes sata opintopistettä tuoreita kauppatietei-

tavia, opiskelu on mahdollista käytännössä missä ja

den opintoja.

milloin vain.

– Aikuisopiskelu alkoi kiinnostaa oman kehittymisen

– Moodle-oppimisympäristö ja kirjat kulkevat

ja aivolihasten kehittämisen vuoksi. Olen aina halunnut

mukana lähes kaikkialle. Olen esimerkiksi opiskellut

tehdä taidetta, mutta lukion jälkeen myös kauppatieteet

yritysrahoitusta Onnibussissa matkalla Helsinkiin.

oli vahva vaihtoehto. Niitä Lämpsä lähti lopulta opiskelemaan Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon syksyllä 2017. Ison osan opinnosta hän on suorittanut töiden ohessa.

Luovaa työtä tekevällä Lämpsällä akateeminen kirjoittaminen on vaatinut uuden opiskelua. – Tässäkin olen voinut tuoda oman taustani ja persoonallisen tapani kirjoittaa mukaan oppimistehtäviin.

– Oma uudistuminen motivoi, ja kun innostun jostakin, satsaan siihen täysillä.

OPINNOT OVAT LINKITTYNEET vahvasti Lämpsän työhön teatterissa. – Johtamisen kirjallisuudessa puhutaan paljon henkilöstöjohtamisen, henkilöstörakenteen ja innovatiivisen johtamisen kehittämisestä. Taidelaitoksissakin olisi hyvä pohtia, ovatko sen rakenteet kunnossa. Tärkeä kysymys on myös se, miten niitä voitaisiin johtaa suuntaan, jolla kulttuuripääoma ja sivistäminen palvelisi hyvinvointiyhteiskuntaa entistä paremmin.

Olen opiskellut yritysrahoitusta Onnibussissa matkalla Helsinkiin.”

Lämpsä muistuttaa, että taidelaitoksen rakenteiden johtamisessa on samoja lainalaisuuksia kuin yrityksen

KAHDEN OPISKELUVUODEN AIKANA Lämpsällä on

johtamisessa.

ollut vain yksi opintovapaajakso. Työpaikalla opiskeluun

– Isoja kulttuurilaitoksia pyöritetään verovaroin, joten me kaikki suomalaiset olemme niiden osakkeen-

on kannustettu. – Teatterilla on ymmärretty opiskelun merkitys sekä

omistajia ja sijoittajia. Kulttuurilaitoksilla onkin vastuu

työntekijöille että koko työpaikalle. Aikuisopiskelijat

tuottaa sijoittajilleen pääomaa nopeasti muuttuvassa

tuovat aina uutta miettimisen aihetta työyhteisöilleen.

maailmassa. Iso kysymys on, miten kulttuuri voisi

Myös yhteiskunta tukee aikuisten omaehtoista

edesauttaa esimerkiksi siinä, että ihmiset muuttaisivat

opiskelua mukavasti aikuisopintotuella. Syksyllä 2019

tyhjeneviin maakuntiin.

Lämpsä pääseekin jälleen syventymään neljän kuukauden ajan opintoihin täysipäiväisesti. Silloin hän uppou-

KUN KIINNOSTUS AIKUISOPISKELUUN heräsi, Lämpsä tutustui ensitöikseen Avoimen yliopiston tarjontaan. – Olin lukenut kauppatieteisiin liittyviä asioita jo vapaa-ajallani. Aloitin opinnot johtamisen kurssilla ja

tuu rahoituksen opintoihin. – Olisi mahtavaa suorittaa opinnot maisterin tutkintoon saakka. Tähän Avoin yliopisto tarjoaa erinomaisen väylän.

havaitsin, että tämähän sisältää kaiken sen, mistä olen ollut aina kiinnostunut. Opinnot veivät heti mennessään. Niiden suunnittelussa vahvana tukena on ollut Avoimen yliopiston opinto-ohjaaja Leila Saramäki. – Leila on kannustava persoona. Marssin ensimmäiseksi hänen luokseen ja olemme yhdessä pähkäilleet,

LÄMPSÄN VINKIT AIKUISOPISKELIJALLE

mikä olisi seuraava liike opiskelussa. On erinomaista, että aikuisopiskelijana pääsee juttelemaan opinto-ohjaajan kanssa ja saa tukea omiin vaihtoehtoihin. Aikuisopiskelijalta kuitenkin vaaditaan paljon vastuuta opintojen etenemisestä. – Pitää olla itsensä herra. Tykkään kuitenkin rajojen asettamisesta ja oman opiskelustrategian rakentamisesta.

TYÖN JA OPISKELUN YHDISTÄMINEN on epäsäännöl-

USKO itseesi. Ihmisestä on mihin vain, kun lähtee tekemään. POHDI tapaasi opiskella. Parhaimmillaan löydät juuri sinulle ominaisen tavan tutkia ja kirjoittaa asioita. LÖYDÄ mahdollisesti kadoksissa oleva motivaatio ja päämäärä uudelleen. TOTEUTA itseäsi. Saat uutta sisältöä elämääsi ja palaat uudistuneena ihmisenä takaisin.

listä työaikaa tekevällä näyttelijällä varsin sujuvaa, kun

UEF//ADUCATE

9


Palvelumuotoilu

Hyvä asiakaskokemus on kilpailuetu Olipa kyseessä sitten suuri globaali yritys tai pieni paikallinen firma, on asiakaskokemus yhtä tärkeää. Ja se korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän.

TEKSTI NINA VENHE KUVA VARPU HEISKANEN

10 UEF//ADUCATE


ORGANISAATIOKULTTUURI

ASIAKAS

PALVELU

MÄÄRITTELY

LIIKETOIMINTA

YMMÄRRYS

KEHITYS

TOIMINTA

TESTAUS

PALVELUMUOTOILUN KÄSITE on jo

muun muassa Abloy, Pohjois-Karjalan

jonkin aikaa ollut tapetilla Suomessakin,

Osuuskauppa sekä Liperin kunta, kertoo

onnistuttiinkin mukavasti. Valmennuk-

mutta silti sen sisältö ei ole kaikille tuttu.

Soppela, joka toimi hankkeessa projekti-

sessa seitsemän viikon aikana toteutetut

päällikkönä.

palvelumuotoiluprojektit tuottivat uusia

– Osa yrityksistä tunnistaa jo hyvinkin mistä on kyse, osalle taas käsite on

Palvelumuotoiluosaamista syvennet-

Keväällä päättyneessä hankkeessa

palvelukonsepteja, joita yrityksissä on

yhä tuntematon. Pikkuhiljaa kiinnostus

tiin toimeksiantajayrityksissä ja -organi-

valmennuksen jälkeen viety eteenpäin.

palvelumuotoilua kohtaan on kuitenkin

saatioissa toteutuneissa kehittämisprojek-

Työnhakijoille valmennus antoi uutta

lisääntynyt, ja yhä useamman yrityksen

teissa, joissa monialaiset projektiryhmät

työelämässä tarvittavaa osaamista, jota voi

palkkalistoilta löytyy jo oma palvelumuo-

työskentelivät yhdessä toimeksiantajien

hyödyntää monella alalla.

toilija, kertoo suunnittelija Sanna Soppela.

kanssa.

Palvelumuotoilu on palveluiden käyt-

Soppelasta oli hienoa huomata, että

– Osallistujien mukaan valmennus oli turvallinen ympäristö opetella ja testata

täjälähtöistä kehittämistä. Sen tarkoituk-

vaikka jokainen osallistunut yritys toimi-

palvelumuotoilua käytännössä. Koettiin,

sena on parantaa asiakaskokemusta – ja

kin jo lähtötilanteessa asiakaslähtöisesti,

että valmennuksessa oli sopivassa suh-

tuottaa sitä kautta liiketoiminnallista

toi palvelupolun havainnollistaminen ja

teessa teoriaa ja käytäntöä.

hyötyä.

lisääntynyt käyttäjäymmärrys esiin uudenlaisia ratkaisuja palveluihin. – Palvelumuotoilua tehtiin konkreettisesti opiskelijoiden kanssa kokeilemalla. Oli hienoa, että opiskelijat pääsivät näin

Palvelumuotoilua tehtiin konkreettisesti opiskelijoiden kanssa kokeilemalla.”

Hankkeeseen osallistuneista yrityksistä kerrottiin jälkeenpäin, että ajattelutavat ovat muuttuneet kurssituksen jälkeen asiakaslähtöisemmiksi. – Palvelumuotoilun välineitä pidet-

käsiksi konkreettisiin asioihin ja saivat

tiin yleisesti helposti lähestyttävinä, ja

samalla kontakteja työelämään. Myös

valmennusta kiiteltiin käyttäjälähtöisestä

yliopiston ja paikallisen työelämän yhteis-

kehittämisestä.

työlle saatiin näin uusia ilmentymiä. Hankkeeseen osallistuneet opiske-

Konkreettinen valmennus antoikin monelle yritykselle eväitä soveltaa palve-

lijat tulivat eri aloilta. Mukana oli niin

lumuotoilua tulevaisuudessa itsenäises-

kauppatieteilijöitä, tietojenkäsittelytieteen

tikin.

opiskelijoita kuin kasvatustieteen ja psy– Tunne, asiakaskokemus ja vuorovaikutus ovat niitä asioita, jotka korostuvat

kologiankin opiskelijoita. – Saimme hankkeesta erittäin hyvää

– HENKILÖKOHTAISESTIHAN olen aivan hurahtanut palvelumuotoiluun, Soppela

liiketoiminnassa koko ajan enemmän ja

palautetta sekä opiskelijoilta että yri-

enemmän. Tulevaisuudessa voittajia ovat

tyksistä. Hankkeessa saadun osaamisen

ne yritykset, jotka pystyvät palvelemaan

ja yhteisen kehittelyn ansiosta jotkut

lumuotoilun opintoja. Tavoitteena on

asiakastaan ketterästi ja ymmärtäen asiak-

yritykset muuttivat palveluitaan merkittä-

YAMK-tutkinto ja muotoilijan pätevyys.

kaan tarpeita.

västikin.

Palvelumuotoilu pyrkii siis vahvistamaan palvelun kokemusta ja viemään sen

Lisäksi saatiin ideoita jatkokehitykselle.

Hän suorittaa työnsä ohella palve-

– Aihepiiri on mukaansatempaava. Henkilökohtaisella tasolla opinnot antavat paljon eväitä itseni ja työni kehittämiseen. Mutta toivon ja odotankin, että opitusta on

sekä palvelun tarjoajan että asiakkaan näkökulmasta seuraavalle tasolle.

kertoo nauraen.

SANNA SOPPELA ON TOIMINUT projek-

hyötyä myös Aducaten ja koko yliopiston

tipäällikkönä myös Aducaten tarjoamassa

tasolla.

ADUCATELLA JÄRJESTETTIIN viime

Palvelumuotoilun osaajaksi -hankkeessa,

vuonna Palvelumuotoilua yrityksiin

jonka tavoitteena oli lisätä korkeakoulu-

nähtäisiin käyttäjälähtöisen ajattelun

-hanke. Noin vuoden kestäneen hankkeen

tettujen työnhakijoiden ja yritysten sekä

tärkeys sekä sisäisissä että ulkoisissa

tavoitteena oli lisätä palvelumuotoiluosaa-

julkisten organisaatioiden välistä yhteis-

palveluissa.

mista Pohjois-Karjalassa ja luoda kontak-

työtä Ylä-Savossa.

teja alueen yritysten ja yliopisto-opiskelijoiden välille. – Hankkeessa oli mukana 19 opiskelijaa ja seitsemän yritystä. Mukana olivat

– Ja samalla tietysti lisätä palvelujen

Soppela toivoo, että yliopistossakin

– Tulevaisuudessa erottautuminen kilpailijoista tapahtuu luomalla myönteisiä

kehittämiseen ja palvelumuotoiluun liit-

asiakaskokemuksia – oli kyseessä sitten

tyvää osaamista sekä työnhakijoiden että

tänne tuleva opiskelija tai meillä jo työs-

yritysten osalta.

kentelevä henkilö. UEF//ADUCATE 11


Kv-osaajat

Kansainväliset osaajat vauhdittavat yrityksen kansainvälistymistä Aducate ja Karelia-ammattikorkeakoulu aloittivat keväällä 2019 kansainvälisten osaajien valmennusyhteistyön ohjelmistoalalla toimivan Fastroi Oy:n kanssa. Neljä kansainvälistä osaajaa saa yksilöllistä valmennusta suomen kielen ja kulttuurin sekä oman työnsä ammatilliseen osaamiseen. TEKSTI HELI KAARNIEMI JA SONJA KORTELAINEN KUVA VARPU HEISKANEN

FASTROI OY:N ERIKOISALAA ovat toiminnanohjaus- ja

KASVUYRITYS VALITSI työkielekseen englannin viime

asiakastietojärjestelmät kotihoidossa, vanhusten asumis-

vuonna. Tämän on huomattu helpottavan muista maista

palveluissa ja lastensuojelussa. Suomessa yrityksellä on

tulevien osaajien rekrytointia. Johanna Tannisen mielestä

noin tuhat asiakasta julkisella ja yksityisellä sektorilla.

kansainvälisistä osaajista on yritykselle selkeää etua.

Yrityksen kansainvälistyminen on hyvässä vauhdissa. – Keväällä 2018 avasimme uuden toimiston Iso-Bri-

– Kun yritys tähtää kansainvälisille markkinoille, on hyvä olla työntekijöitä, joilla on osaamista eri kulttuureis-

tannian Skelmersdalessa. Yrityksessämme työskentelee

ta. Monikulttuurisuus ja -kielisyys on työyhteisölle rik-

nyt yli 60 ohjelmistoalan ammattilaista, kertoo markki-

kaus, ja se tuo meille tärkeää osaamista, Tanninen pohtii.

nointi- ja viestintäjohtaja Johanna Tanninen.

– Valmennusten kautta pyrimme sitouttamaan kansainväliset työntekijämme entistä tiiviimmin yritykseen

KOKENEIDEN OHJELMISTOSUUNNITTELIJOIDEN

ja Joensuuhun. Työyhteisönä haluamme olla kansainvä-

rekrytointi on tunnetusti haasteellista. Tästä syystä

listen osaajiemme tukena, Johanna Tanninen sanoo.

Fastroi tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. – Korkeakouluista valmistuvat ohjelmistoalan sekä

YLIOPISTON JA FASTROIN yhteistyössä on aiemmin kehitetty tuloksellisesti myös palvelumuotoilun avulla

kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin osaajat ovat

palveluja sekä esimies- ja työntekijätaitoja. Hankkeista

meille tärkeitä. Olemme palkanneet esimerkiksi kym-

pitää olla selkeää hyötyä yrityksen liiketoiminnan kehit-

menkunta valmistuvaa opiskelijaa viimeisen kahden

tämiselle.

vuoden aikana. Koetamme saada meille kovimpia osaajia,

– Yhteistyön pitää kohdentua tarpeidemme ja tavoit-

ja toistaiseksi olemme onnistuneet rekrytoinneissa hyvin,

teidemme mukaan, ja toiminnan tulee mukautua jousta-

Tanninen sanoo.

vasti yrityksen vuosiaikatauluun, Tanninen kiteyttää.

KANSAINVÄLISET KORKEAKOULUTETUT ITÄ-SUOMEN OSAAJIKSI Pohjois-Karjalassa on yli 450 ulkomaalaistaustaista, korkeakoulutettua työnhakijaa. Vuosittain yli 300 ulkomaalaista opiskelee tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa. Alueen elinvoiman ja väestökehityksen kannalta on olennaista, että mahdollisimman monet alueella jo asuvat ja opiskelevat korkeakoulutetut kansainväliset osaajat työllistyvät alueen yrityksiin. Vaikka paikalliset yritykset tarvitsevat korkeakoulutettuja osaajia, työllistyminen jää usein toteutumatta esimerkiksi ammattikielen tai työssä tarvittavan ammatillisen erityisosaamisen puuttuessa. Yrityksien toiveena on päästä kv-osaajien kanssa

12 UEF//ADUCATE

kontaktiin heti heidän saavuttuaan alueelle. Tämä on ymmärrettävää, kun jopa 80 % rekrytoinneista tapahtuu nykyisin muutoin kuin avoimen työpaikkailmoituksen kautta. Aducate edistää Itä-Suomessa asuvien ja tänne muuttavien kv-osaajien sijoittumista työmarkkinoille. Yhdessä yritysten kanssa on kokeiltu uusia toimivia ja helppoja tapoja tukea korkeakoulutettujen kv-osaajien työllistymistä. Toimintaan voivat osallistua niin alueen työttömät ja opiskelijat kuin paluumuuttajatkin. Tavoitteena on jatkossa tarjota korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työhön suuntaavaa täydennyskoulutusta osana Aducaten koulutusvalikoimaa.


– On hienoa, että olen saanut tilaisuuden osoittaa osaamiseni ja opiskella työn ohessa suomea. Olen ylpeä siitä, että työskentelen Fastroilla, koodari Erfan Ahmed sanoo. – Valmennuksen ohella tiimin tuella on iso merkitys suomen kielen opiskelussa, Nguyen Thi Thu Linh kertoo.

ENGLANTIA TÖISSÄ, SUOMEA VAPAALLA

SONJA KORTELAINEN sonja.kortelainen@uef.fi

Koodarille suomen kielen osaamattomuus ei ole ongelma. Fastroi haluaa silti mahdollistaa työntekijöilleen suomen kielen oppimisen työn ohessa. Pienryhmävalmennusta on noin 1,5 tuntia viikossa. Toteutus sovitaan valmentajien ja työntekijöiden kanssa. Valmennukseen osallistuvat koodarit Erfan Ahmed ja Nguyen Thi Thu Linh ovat olleet tyytyväisiä. – Olen aiemmin opiskellut suomea itsenäisesti, mutta haluan oppia lisää. Kurssin taso on minulle sopiva. Opiskelen myös kielioppia, opin uusia sanoja ja harjoittelen puhumista valmentajien kanssa, Erfan Ahmed kertoo. Nguyen Thi Thu Linh arvelee, että uralla eteneminen on mahdollista, vaikka hän

ei osaisikaan suomea. – Uskon, että kielen osaaminen auttaa minua pääsemään paremmin sisään työyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan. – Valmennuksessa opimme kieltä, joka liittyy suoraan omaan työhön ja jokapäiväiseen elämään. Ymmärrän nyt suomea selvästi paremmin kuin ennen, Nguyen Thi Thu Linh sanoo. Valmennuksella voidaan kehittää myös kansainvälisten osaajien ammatillista osaamista ja työelämätaitoja. Esimerkiksi Fastroilla työntekijät tarvitsevat osaamista myös sosiaalialan asiakkaiden toiminnasta ja tarpeista. Sitä aiotaan vahvistaa koulutuksella ja vierailuilla yrityksen asiakkaiden työympäristöihin.

HELI KAARNIEMI heli.kaarniemi@uef.fi Kirjoittajat ovat Aducaten suunnittelijoita.

UEF//ADUCATE 13


Työelämän muuttuvat tarpeet

Työelämäyhteistyöstä suuntaa tulevaisuuden koulutuksiin Aducaten työelämäyhteistyöllä on pitkät perinteet, ja toimivia yhteistyön malleja on kehitetty vuosien mittaan. Työelämän muuttuvat tarpeet asettavat kuitenkin uudenlaisia haasteita oppimiselle ja koulutukselle. Tulevaisuudessa opintojen tavoitteena ei ehkä olekaan kokonainen tutkinto, vaan yksi uusi askel elämänmittaisella opintopolulla. TEKSTI MARIANNE MUSTONEN KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

14 UEF//ADUCATE


—TYÖELÄMÄYHTEISTYÖTÄ TEHDÄÄN

—Työelämän tarpeet on saatava pa-

— Saamme työelämästä usein vinkke-

avoimen yliopiston puolella sekä täyden-

remmin esiin, ja niihin on reagoitava no-

jä siihen, millaista koulutusta työelämässä

nyskoulutuksissa. Tavoitteena on tarjota

peasti. Moduulien on vastattava ajankoh-

tarvitaan, ja millaiset kehittämistehtävät

mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen,

taisesti yritysten kysyntään, he toteavat.

tukisivat työelämää parhaiten opintojen

Aducaten koulutusjohtaja Sanna Iskanius kertoo. Esimerkiksi UEF EMBA -ohjelmassa

Hyvin toimivaa työelämäyhteistyötä

aikana. Ja vastaavasti viemme työelämään

on tehty myös Palvelumuotoilua yrityk-

viestiä yliopistomme tutkintokoulutuk-

siin -pilottihankkeessa, jossa pääasiassa

sesta. —Näin vahvistamme omalta osaltam-

liiketoiminnan ja muutosjohtamisen osaa-

kauppatieteen opiskelijat tekivät palve-

jia on koulutettu jo yli 20 vuoden ajan.

lumuotoilua eri alojen yrityksille. Näissä

me yliopistossamme tehtävää työelämä-

opinnoissa opiskelijat työstivät ideoita

yhteistyötä ja koulutuksemme perustu-

tuksessa entistä enemmän yhteistyötä

yhteistyössä yritysten kanssa, saaden

vat aina uusimpaan tutkittuun tietoon.

yliopiston tutkimuksen vahvuusalojen

tästä opintopisteitä ja arvokkaita työelä-

Työnantajat ovatkin havahtuneet siihen,

kanssa, ja lisäämme koulutustarjontaa,

mäkontakteja.

kuinka laadukasta koulutusta avoimen

—Tulemme tekemään tässä koulu-

Iskanius sanoo. —Moduulimuotoisten opintojen

—Tämä malli voisi olla skaalattavissa muihinkin opintoihin, Iskanius sanoo.

yliopiston puolelta löytyy, ja entistä useammin myös kustantavat nämä koulutukset työntekijöilleen.

rakennetta vahvistetaan yleensäkin

—Hyvänä esimerkkinä tästä toimivat

entisestään. Tavoitteena on luoda myös uusia, räätälöityjä moduuleita yrityksil-

YLIOPISTON KOULUTUSPOLUT

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen

le, lisää varadekaani Matti Turtiainen

TUNNISTETTAVA PAREMMIN

työntekijöille tarjotut lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin opinnot.

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta.

—Avoimen yliopiston opinnot soveltu-

Työnantaja maksoi koulutuksen, ja halusi

vat erinomaisesti myös työntekijöiden

lisäksi palkita valmistuneita rahallisella

osaamisen kehittämiseen, sanoo Avoimen

stipendillä. Työyhteisössä ollaan oltu to-

yliopiston työelämäyhteistyöstä vastaava

della tyytyväisiä tähän avoimen yliopiston

suunnittelija Ulla Kekäläinen.

kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja koulutuk-

—Olemme kartoittaneet työelämän

seen, Kekäläinen kuvailee.

osaamistarpeita ja tavanneet työelämän edustajia. Vuoropuhelu työelämän kanssa ja koulutusten ”mätsäys” osaamistarpei-

OPPIMINEN JATKUU ELÄKEIKÄÄN SAAKKA

den kanssa tuottavat tulosta, ja työnantajat löytävät nykyisin avoimen yliopiston

Tulevaisuudessa opinnot ja tutkinnot

koulutukset entistä paremmin.

saattavat kokea isojakin muutoksia.

Kekäläisen mukaan tehdyissä tarve-

niin, että tutkinnoilla ei ole enää kovin

tarvitaan erityisesti niin varhaiskasva-

suurta merkitystä. Tekoäly havainnoi mitä

tuksen, opetustoimen kuin sosiaali- ja

kykyjä opiskelijalla on, ja oppiminen jat-

terveydenhuollon puolella.

kuu eläkeikään saakka, Turtiainen miettii.

—Tarjonnassamme on erinomaisesti

—Näkisin, että yliopisto tulee tar-

juuri näihin työelämätarpeisiin kohdentu-

joamaan ikään tai työuraan katsomatta

via opintoja aina työhyvinvoinnin, lasten

joustavia polkuja työelämän tarpeisiin,

ja nuorten, sekä iäkkäiden kysymysten

Iskanius sanoo.

lisäksi opintohallinnon ja juridiikan ky-

Turtiaisen mukaan oman osaamisen

symyksiin saakka. Sote-kentällä olemme

päivittämisen tarve tulevaisuudessa on

suurin terveysalan koulutustarjoaja, ja se

nopeampaa. Peruskoulutus antaa val-

näkyy myös työelämäyhteistyössämme.

miuksia siihen, että ihminen ymmärtää

—Olemme havainneet, että työelä-

alaa ja osaa oppia jatkuvasti. Iskanius

mässä tarvitaan yksittäisten koulutusten

muistuttaa, että opetustarjontaa olisi

lisäksi täsmätietoa siitä, miten avoimen

muutettava vähemmän tutkintosidonnai-

yliopiston opinnoista voi jatkaa koulutus-

seen muotoon.

polkua aina yliopistotutkintoon saakka. Pidämme työyhteisöissä myös maksuttomia infotilaisuuksia näistä erilaisista opisUEF EMBA -ohjelmassa liiketoiminnan ja muutosjohtamisen osaajia on koulutettu jo yli 20 vuoden ajan.

— Kymmenen vuoden päästä voi olla

kartoituksissa on havaittu, että koulutusta

kelumahdollisuuksista, hän muistuttaa. Kekäläisen mukaan opiskelumuotoja kehitetään yliopisto-opinnoissa jatkuvas-

— Ohjauksen tarve korostuu lyhyissäkin opinnoissa. Yhteistyö tiivistäminen yliopiston ja yritysten välillä tulee olemaan entistä tärkeämpää. —Yritykset ostavat jatkossa entistä

ti, ja tässäkin tiivis yhteistyö työelämän

enemmän henkilöstölleen räätälöityjä

kanssa on tärkeää.

koulutuksia, he toteavat.

UEF//ADUCATE 15


Toinen reitti yliopistoon

Uusia reittejä yliopistoon ja tutkintoopiskelijaksi

TEKSTI LEENA LESKINEN, ULLA KEKÄLÄINEN JA LEEA HUUSKO KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

YLIOPISTOT OVAT laajassa yhteistyössä alkaneet kehittämään vaihtoehtoisia reittejä päästä sisään yliopistoon. Toinen reitti yliopistoon (TRY) -hankkeessa on mukana 11 yliopistoa ja näiden yliopistojen avoimet yliopistot. Hankkeessa kehitetään todistusvalinnalle ja pääsykokeelle vaihtoehtoista reittiä hakeutua yliopisto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella eli avoimen väylän kautta. Lisäksi kehitetään väylän tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Kehittämistyötä tehdään kolmen käyttäjäryhmän näkökulmasta: toisella asteella opiskelevan nuoren, välivuottaan viettävän nuoren ja työelämässä toimivan aikuisen näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida heille soveltuvia avoimen yliopiston opintoja, joista on mahdollisuus edetä aina yliopistotutkintoon saakka. Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia ja pääosa niistä on verkko-opintoja. Lisätietoa avoimen väylästä löytyy verkkosivuiltamme www.uef.fi/avoinyliopisto. 16 UEF//ADUCATE

KEHITYSKOHTEINA OPINTOPALVELUT, NEUVONTA JA OHJAUS Itä-Suomen yliopisto koordinoi neljättä työpakettia. Tehtävänä on opiskelijanäkökulman kehittäminen tiedottamisessa, neuvonnassa ja ohjauksessa sekä opintopalveluiden käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu. Lisätietoa avoin.jyu.fi/fi/avoinyliopisto/hankkeet/try


VÄYLIEN KEHITTÄMISTÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA Itä-Suomen yliopisto kehittää ja avaa uusia väyliä yliopisto-opintoihin ja sitä kautta mahdollisuuden päästä tutkinto-opiskelijaksi. Teologiassa, tietojenkäsittelytieteessä, hoitotieteessä ja varhaiskasvatustieteessä väyläpilotit käynnistyvät syksyllä 2019. Useissa väyläpiloteissa valittavien opiskelijoiden määrää lisätään ja tutkinto-opiskelijaksi vaadittavien opintojen määrä vähenee.

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE (15 op)

TOINEN REITTI YLIOPISTOON Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama

kärkihanke vuosina 2018-2020

Mukana 11 yliopistoa: Aalto-yliopisto, Helsingin

yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto,Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademia

Kolmessa työpaketeissa kehitetään ja

pilotoidaan vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon. Lisäksi kehitetään väylän tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Itä-Suomen yliopiston oppiaineista ovat mukana hoitotiede, oikeustieteet, teologia, tietojenkäsittelytiede, erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede sekä varhaiskasvatus.

Suorittamalla opintojaksot vähintään hyvin tiedoin ensikertalainen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

TEOLOGIA (29 op) Valitaan 20 opiskelijaa. Suorittamalla opintojaksot vähintään hyvin tiedoin opiskelija pääsee läntisen teologian tutkinto-opiskelijaksi.

OIKEUSTIETEET Keväällä 2020 käynnistyvät uudet modulaariset oikeustieteiden opinnot, jotka avaavat väylän hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon.

LEENA LESKINEN leena.leskinen@uef.fi

HOITOTIEDE Uudet preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnot (30 op) tulevat osaksi avoimen väylää.

VARHAISKASVATUSTIEDE (25 op) Uudet varhaiskasvatustieteen perusopinnot käynnistyvät syksyllä 2019. Avoimen väylä avataan keväällä 2020 ja hakijat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen.

ULLA KEKÄLÄINEN ulla.kekalainen@uef.fi

KASVATUS- JA AIKUISKASVATUSTIEDE (25 op) Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opintoja on jo avoimen yliopiston opetustarjonnassa. Väylä uudistuu keväällä 2020.

ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan opintoja on jo avoimen yliopiston opetustarjonnassa. Suunnitelmissa on avata väylä 2021. Avoimen väylässä hakevat

LEEA HUUSKO leea.huusko@uef.fi

osallistuvat soveltuvuuskokeeseen.

Kirjoittajat vastaavat TRY-hankkeesta ItäSuomen yliopiston Avoimessa yliopistossa. UEF//ADUCATE 17


Ohjausta opiskelijoille

Oppimisen iloa ja mahdollisuuksia uusille urille TEKSTI TIINA JUURELA, HELI KAARNIEMI, PAULI KALLIO, TIMO KEMPPAINEN JA LEILA SARAMÄKI KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

OHJAUS AUTTAA AVAAMAAN oppimisen ovia, pohti-

päivittää? Työhön olisi hyvä saada jotain uutta näkökulmaa

maan työn käännekohtia ja ylittämään korkeitakin kynnyk-

tai siirtyä vaikka kokonaan uudelle alalle?

siä. Autamme mahdollisuuksien miettimisessä ja työuran

Aika moni opiskelijoistamme pohtii noita samo-

kysymyksissä. Olemme sinua varten, joten saat juuri omiin

ja kysymyksiä, ja osaava henkilöstömme vastaa niihin

tarpeisiisi sopivaa neuvontaa ja ohjausta, oletpa sitten

päivittäin. Asiakaspalvelun lisäksi kysymyksiisi vastaavat

harkitsemassa avoimia opintoja, täydennyskoulutusta tai

oppiaineista vastaavat koulutussihteerit ja suunnittelijat.

hakemassa henkilökohtaista valmennusta työn käänteisiin.

Myös opinto-ohjaajiemme puoleen voit aina kääntyä mieltä askarruttavissa opiskelukysymyksissä. Voit tulla tapaamaan meitä paikan päälle Joensuuhun tai Kuopioon, voimme

OPINNOISTA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA?

tavata verkon välityksellä tai soitella ihan perinteisesti puhelimella.

Oletko kenties pohtinut, että nyt olisi aika aloittaa uudet

Tärkeää on, että haet ja saat vastauksia. Joskus lyhytkin

opinnot tai hakea uutta ideaa (työ)elämään? Aikaisem-

keskustelu vie ajatusta eteenpäin ja auttaa löytämään

mista opinnoistakin on aikaa, joten osaamista olisi hyvä

uusia mahdollisuuksia.

18 UEF//ADUCATE


Vaikka avoimen yliopiston opinnot

voisi muuttaa käytännöllisiksi tavoitteik-

ovat omaehtoista ja sivutoimista opiskelua,

si? Millaisten voimavarojen ja keinojen

ne ovat aina tutkinnon osia ja edistävät

avulla etenen tavoitteisiin? Asiakas jakaa

myös tutkintoa, jos se on tavoitteena.

ajatuksensa, kysymyksensä ja pulmansa

Suurin osa opiskelijoistamme opiskelee

ja valmentaja on hänen kanssa-ajattelija-

perinteisesti työn ohella. Luentotallentei-

naan, kuuntelijanaan ja peilinään. Jo yksi

den ja toimivan verkko-opiskelun ansiosta

oikeaan kohtaan osuva keskustelu voi

olemme opintosuoritusten perusteella

olla ratkaiseva ja auttaa näkemään uusia

toiseksi suurin avoimen yliopistokoulutuk-

polkuja työuran risteyksissä. Coaching

sen tarjoaja Suomessa.

onkin yksi nopeimmin kasvava työelämän

PAULI KALLIO pauli.kallio@uef.fi

ohjausmuoto. TAVOITTEENA OPPIMINEN HAASTEISTA HUOLIMATTA

KOULUTUKSESTA ELOA JA ILOA TYÖURALLE

Yliopistossa opiskelevan on mahdollista

”Uusi osaaminen toi itseluottamusta ja

saada opintoihinsa erityisjärjestelyjä, sil-

varmensin menestymistäni työelämän

loin kun siihen on perusteet. Erityisjärjes-

rattaissa. Opiskelun kautta eri työmahdol-

telyillä voidaan poiketa opetusohjelmassa

lisuudet ovat alkaneet kiinnostaa aivan eri

mainituista suoritustavoista, ja tavoit-

tavalla.”

teena on mahdollistaa opiskeleminen ja

Lukemattomat Aducaten opiskelijoi-

oppiminen erilaisista tarpeista huolimatta.

den palautteet kertovat samaa tarinaa:

Jos esimerkiksi lukeminen on syystä tai

koulutukseen osallistumisen taustalla ja

toisesta hitaampaa, voidaan erityisjärjeste-

tavoitteena on saavuttaa hyvä ja menes-

lypäätöksellä järjestää pidempi tenttiaika

tyksekäs työelämä.

tai rauhallinen tenttitila. Tietokoneen

Uuden oppiminen on pohjimmiltaan

käyttöön voi myös saada luvan tentissä,

onnellisen elämän tavoittelua. Kukapa ei

jossa sitä ei muuten sallita.

haluaisi uusia ideoita, vaihtelua ja helpo-

Erilainen suoritustapa voi olla myös

tusta omaan työhön? Moni opiskelijamme

kirjallinen tehtävä tai suullinen tentti, jos

tavoittelee osaamisen kehittämisen kautta

se on oppimisen kannalta paras vaihtoeh-

työllistymistä, työpaikan vaihtoa tai siirty-

to. Joskus opiskelija voi saada luentoma-

mistä täysin uuteen ammattiin.

teriaalin ennakkoon, jos se edistää hänen

HELI KAARNIEMI heli.kaarniemi@uef.fi

Aducaten täydennyskoulutusten

oppimistaan. Erityisjärjestelyiden lisäksi

asiantuntijoilla on kokemuksen kautta

on toki tärkeää, että opiskelija saa tar-

rakentuneet vahvat yhteistyöverkostot ja

peidensa mukaista neuvontaa ja ohjausta

tietoa itäsuomalaisen työelämän osaamis-

ja apua omien opiskeluvahvuuksiensa

ja osaajatarpeista.

löytämiseen. Oikeanlaiset opiskeluteknii-

TIINA JUURELA tiina.juurela@uef.fi

Ohjaamme osallistujia urakysymyk-

kat löytyvät parhaiten kokeilemalla, mutta

sissä. Kun opiskelet, kannattaa kysyä vas-

vinkkejä niihin saa myös ohjauksessa.

tuukouluttajalta mahdollisuutta urakeskusteluun. Esimerkiksi ratkaisukeskeisen ohjauksen työkaluilla voimme kartoittaa

HENKILÖKOHTAINEN COACHING ON KANS-

yhdessä muutoksen tarvetta, suuntaa ja

SA-AJATTELUA TYÖN KÄÄNTEISSÄ

konkreettisia käytännön askeleita.

Henkilökohtainen valmennus eli coach-

– oman osaamisen, uran ja hyvän elämän

ing on työmuoto, jossa valmentaja auttaa

kehittämiseen!

TIMO KEMPPAINEN timo.kemppainen@uef.fi

Hyödynnä koulutus täysimääräisesti

asiakasta pohtimaan ja ratkomaan erilaisia työuran kysymyksiä. Käytännölliset

LISÄTIETOJA:

keskustelut kohdistuvat esimerkiksi työn muutoksiin, ajanhallintaan tai työpaikan

uef.fi/aducate

yhteispeliin. Erityisesti johtamistyöhön

uef.fi/avoinyliopisto

liittyvä ohjaus auttaa linjaamaan omaa

Avoimen yliopiston opinnoista, varaa

työtä ja ratkaisuja.

aika: avoinyliopisto-ohjaus@uef.fi

Asiakkaan myönteiset mahdollisuudet

Henkilökohtainen valmennus ja

ja käytännön askelet luodaan keskittymäl-

johtamisen ohjaus: pauli.kallio@uef.fi

lä vahvuuksiin ja vaihtoehtoihin. Kes-

Ratkaisukeskeinen ohjaus:

kustelut ovat aina asiakaslähtöisiä: Mistä

arttu.puhakka@uef.fi ja

olisi hyödyllisintä puhua? Miten pulmat

heli.kaarniemi@uef.fi

LEILA SARAMÄKI leila.saramaki@uef.fi Kirjoittajat ovat Aducaten opinto-ohjaajia ja suunnittelijoita. UEF//ADUCATE 19


Opintoja lukiolaisille

Varmuutta uravalintaan Avoimesta yliopistosta löytyy Suomen laajin tarjonta lukiolaisille suunnattuja opintoja. Opiskelijoille ne tarjoavat mahdollisuuden yliopisto-opintoihin jo lukioaikana. TEKSTI SARI ESKELINEN KUVAT RAIJA TÖRRÖNEN

Yliopisto-opinnot antoivat Rasmus Keinäsen mukaan hyviä perusvalmiuksia opiskeluun. – Lähdeviitteet tuli tehtyä asiallisesti lukion maantiedon esitelmään yliopistossa suoritettujen kurssien ansiosta.

20 UEF//ADUCATE


ENSIMMÄINEN TENTTI yliopistossa ei jännittänyt, kun olin jo abikeväänä osallistunut isoon massatenttiin, Kuopion klassillisesta lukiosta keväällä 2018 kirjoittanut Iita Räsänen muistelee. Yhteiskuntatieteitä Jyväskylässä opiskeleva Räsänen tarttui tilaisuuteen välittömästi, kun kuuli mahdollisuudesta yliopisto-opintoihin lukioaikana. – Samaan aikaan minulla oli ylioppilaskirjoitukset ja valmistauduin pääsykokeisiin. En kuitenkaan ajatellut hetkeäkään, että nämä olisivat jollakin tapaa pois toisiltaan. Yliopistossa suoritetut filosofian ja yhteiskuntafilosofian kurssit tukivat sekä kirjoituksissa että pääsykokeissa. Kuopiossa kaupunki ja Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto ryhtyivät tarjoamaan yliopisto-opintoja lukiolaisille keväällä 2018. Joensuussa liikkeelle lähdettiin tämän vuoden alussa. Avoin

Iita Räsänen sai abikeväänään yliopisto-opinnoista uutta intoa myös pääsykoeurakkaan.

yliopisto on tehnyt sopimuksen lukioaikaisista yliopisto-opinnosta nyt kymmenen kunnan kanssa. Uutta yhteistyötä viritellään paraikaa. – Yhteistyömallin lähtökohtana oli, että lukiolaisille tarjottavat opinnot ovat aitoja yliopistotutkinnon osia. Halusimme, että

– Oli hienoa nähdä, että lukion pohjalta on hyvät valmiudet yliopisto-opiskeluun. Yliopisto ei olekaan pelottava mörkö. Uravalinnan vahvistumisen lisäksi

lukiolaiset saavat aidon kokemuksen yli-

yliopistossa suoritetut kurssit kerryttivät

opisto-opiskelusta, emmekä siis lähteneet

mukavasti lukion kurssikertymää yhdek-

räätälöimään heille omia opintoja, suun-

sän kurssin verran.

nittelija ja opinto-ohjaaja Leila Saramäki Avoimesta yliopistosta kertoo. Lukiolaisille onkin tarjolla laaja paletti

– Yliopisto-opintoja kannattaa lukioaikana lähteä rohkeasti kokeilemaan. Niistä saa hyvän peruskuvan haaveilemastaan

opintoja Itä-Suomen yliopiston kaikista

alasta. Opinnot vaativat jonkin verran

tiedekunnista – valittavana on yli sata

ajallista panostusta, mutta tehtävä ei ole

opintojaksoa. Ne kaikki ovat sopimuslu-

ylivoimainen, Keinänen kannustaa.

kioiden opiskelijoille ilmaisia. – Tämä tuo motivoituneille ja opinnoissa pärjääville opiskelijoille mahdolli-

Sivarivuoden jälkeen Keinäsellä on edessään hallintotieteen opinnot. – Myös välivuoden aikana voisin

suuden kokeilla yliopisto-opiskelua. Suo-

kokeilla avoimen puolelta jotakin opintoja.

ritetut kurssit voi lukea hyväksi lukiossa ja

Fiilis siitä, ettei yliopisto-opiskelu ole

on jo kirjattu yliopiston opintorekisteriin.

vaikeaa, vahvistui.

YLIOPISTO-OPINNOT ANTOIVAT hyvää

EHDOTTOMASTI KANNATTAA kokeilla

osviittaa tulevalle uravalinnalle, kevään

yliopisto-opintoja lukioaikana, jos siihen

abiturientti Rasmus Keinänen tuumaa.

on mahdollisuus, Iita Räsänen suositte-

Kuopion Lyseon lukion kasvatti halusi

lee. Uravalinnan kirkastumisen lisäksi

katsoa, löytyisikö oma ala kauppatieteistä.

opinnoissa pääsee kiinni myös yliopis-

Laskentatoimen perusteiden kurssi avasi

tokurssien opiskelurytmiin ja opintojen

silmät sille, miten yritysten talous pyörii.

aikatauluttamiseen.

Yliopistossa suoritetut kurssit tukivat sekä kirjoituksissa että pääsykokeissa.” Räsäsellä on nyt takanaan ensimmäinen opiskeluvuosi yliopistossa. Asiantuntijatyö ja mahdolliset jatko-opinnot kiinnostavat tulevaisuudessa. – Ammatillinen esikuvani on yhteiskuntatieteellinen pätijä, Räsänen naurahtaa.

– Samalla kuitenkin vahvistui, ettei

– Filosofian ja yhteiskuntafilosofian

kauppatieteet ole oma alani. Opinnoista

kursseilla käytiin läpi samoja asioita kuin

oli kuitenkin paljon hyötyä oppilaskunnan

lukiossakin, mutta huomattavasti syvälli-

rahastonhoitajana. Saatiin tehtyä hieno

semmin. Minulla ajatus siitä, että yliopisto

tilinpäätös.

on oma paikka, vahvistui opintojen myötä.

Samalla yliopisto-opiskelu ja verkko-oppimisympäristöt tulivat tutuiksi. Kansanterveystieteiden perusteissa

Jos yliopistokurssien suorittaminen lukioaikana kiinnostaa, Räsänen kannustaa keskustelemaan asiasta oman opinto-oh-

Keinänen pääsi puolestaan pohtimaan

jaajan kanssa. Myös Avoimesta yliopiston

ajankohtaista soteuudistusta.

opinto-ohjaajalta saa tarvittaessa tukea.

YLIOPISTO-OPINNOT LUKIOLAISILLE Tarjolla yli sata opintojaksoa. Opintoja verkko-opintoina ja päiväopintoina muun muassa luonnontieteistä, humanistisilta aloilta, teologiasta, psykologiasta, yhteiskuntatieteistä, kauppatieteistä ja terveystieteistä. Opinnot ovat yliopistotutkintojen osia. uef.fi/fi/aducate/lukiolaisille

UEF//ADUCATE 21


Koulutusta yritysten tarpeisiin

Akateemisuus kohtaa käytännön Aducaten koulutuksissa ollaan kädet savessa akateemisuudesta tinkimättä. TEKSTI NINA VENHE KUVITUS BETTIINA LIEVONEN

22 UEF//ADUCATE


YRITYSTEN OMIIN tarpeisiin räätälöidyt kou-

UEF EMBA-koulutus on Lujabetonilla

lutus- ja valmennuskokonaisuudet ovat saaneet

suunnattu avaintehtävissä toimiville tai niihin

Aducatella hyvää palautetta. Tälläkin hetkellä

suuntautuville. Koulutuksella haetaan varmistus-

meneillään olevat kokonaisuudet Lujabetoni

ta kulttuurinmuutokselle.

Oy:lla ja Laakkonen autokonsernilla on suunni-

– Aducate oli valmis tekemään liike-elämä-

teltu yhteisesti asiakkaan ja Aducaten kesken:

lähtöistä koulutusta yrityksemme lähtökohdista

kummankin yrityksen johtoryhmä on osallistunut

käsin sekä tutustumaan toimintakulttuuriimme ja

laajojen koulutusohjelmien sisällön ja työskente-

liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiimme.

lyn kehittämiseen. – Toteutus suunniteltiin ennen koulutusten

KALLIO KERTOO, että molemmissa kokonai-

käynnistymistä yhdessä. Se ei kuitenkaan ole

suuksissa koulutus on täsmätty vastaamaan

tarkoittanut sitä, että kaikki olisi lyöty lukkoon

yritysten tarpeita niin hyvin kuin mahdollista.

alusta pitäen, vaan kehitystyö ja koulutuksen

Yhteiskehittämisen avulla on voitu luoda uusia

muokkaaminen pitkin matkaa on ollut oleellista,

avauksia ja toisaalta muuttaa sisältöjä tarvittaes-

tiivistää suunnittelija Pauli Kallio Aducatelta.

sa vauhdissakin.

Yritysten johtoryhmien edustajat ovat olleet

– Asiakkaamme toivovat usein koulutusten

mukana koulutusten lähijaksoilla, ja he kehittävät

alkaessa, että toimisimme mahdollisimman käy-

kokonaisuutta yhdessä aducatelaisten kanssa

tännönläheisesti. Yliopistossa taas ajattelutapaan

reaaliajassa.

kuuluu, että koulutusten on oltava aina tutkimus-

– Käsittelemme aina yhdessä edellisen jakson

perustaisia. Näissä kahdessa kokonaisuudessa

palautteen ja pohdimme, mihin suuntaan koulu-

olemme saaneet palautteiden perusteella yhdis-

tusta kannattaa seuraavaksi viedä.

tettyä molemmat näkökulmat, Kallio kiittelee.

Tapaa on pidetty hyvänä molemmissa yrityksissä.

Hän myöntää, että kouluttajalle voi olla haasteellista soveltaa tutkimustietoa kullekin alalle sopivaksi.

LAAKKOSELLA ADUCATEN koulutus on räätä-

– Ja vielä niin, että osallistujat saavat koulu-

löity päällikkötason esimiehille. Koulutuksessa

tuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyö-

käydään läpi muun muassa työpaikan ilmapiiriä,

tyä ja pystyvät soveltamaan sitä tulevaisuudessa.

asiakastyytyväisyyttä sekä motivaation johtamista.

Laakkosella siinä ollaan jo onnistuttu. – Kouluttajamme Arttu Puhakka on osannut

– Näyttää siltä, että paras muistijälki harjoi-

tehdä koulutuksista mielenkiintoisia ja niin

tuksista ja tehtävistä jää silloin, kun esimerkit

käytännönläheisiä, että niitä on jaksettu seurata

viedään omaan ympäristöön. Pohditaan esimer-

ja ymmärtää. Jotkut osiot ovat tuntuneet hieman

kiksi, miltä jokin menetelmä vaikuttaisi auto-

vaikeilta ja kaukaisilta, joten on hyvä, että

myyjän arjessa tai miten mekaanikkomme voisi

olemme voineet muokata sisältöä silloin yhdessä,

soveltaa sitä omassa työssään, kuvailee Laak-

Rahkamaa kertaa.

konen autokonsernin henkilöstöjohtaja Minna Rahkamaa. Punaisena lankana koulutuskokonaisuudessa on vuorovaikutus työntekijöiden kanssa. – Tarkoituksena on, että osallistujat kokeilevat

Pauli Kallio kertoo, että juuri tämän takia Aducate haluaa järjestää koulutukset aina kasvokkain. – Olemme saaneet erityistä kiitosta siitä, että asiakkaat ja opiskelijat tavataan aina kasvotusten

erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä käytännössä.

eikä pelkästään verkon välityksellä. Keskinäinen

Toivomme, että saamme harjoitteiden kautta kan-

vuorovaikutus koetaan erittäin hedelmällisenä.

nustettua henkilöstöämme itseohjautuvampaan suuntaan ja lisäämme yrityksen sisäistä dialogia.

MIKKO SATULIN MUKAAN Lujabetonin koulu-

Lujabetonille Aducatella on kehitetty oma

tukset ovat haastaneet henkilöstöä kehittymään.

UEF EMBA-koulutus, LB eMBA Akatemia. Se

– Meille tärkeää on ollut se, että koulutukset

linkittyy vahvasti yrityksen uuteen johtamiskult-

yhdistävät akateemisen ajattelutavan käytännön-

tuuriin, jota Lujabetonilla on rakennettu määrä-

läheiseen bisneksentekemiseen.

tietoisesti jo kymmenen vuoden ajan.

Kallio toteaa, että näissä koulutuksissa yli-

– Koulutus on antanut uusia oivalluksia, ja

opiston toimijoita haastetaan uudenlaiseen, en-

se on herättänyt myös pohtimaan asioita, joilla

tistä tiiviimpään yhteistyöhön yritysten kanssa.

voisimme pärjätä kiihtyvässä kilpailussa yhä

– Näissä valmennuksissa olemmekin niin

paremmin, kertoo Lujabetonin henkilöstöjohtaja

kädet savessa kuin vain voimme olla. Akateemi-

Mikko Satuli.

suutta unohtamatta.

UEF//ADUCATE 23


Metsänhoito

Jatkuvapeitteinen metsänhoito muuttuvassa ilmastossa TEKSTI KARI PASANEN KUVAT KARI PASANEN, PIXABAY

Vähitellen yleistyvään jatkuvapeitteiseen metsänhoitoon liittyy monia väärinkäsityksiä ja turhaa vastakkainasettelua. Itä-Suomen yliopiston professori Timo Pukkala on tehnyt pitkäjänteistä tutkimusta myös näihin haasteisiin vastaamiseksi, ja näyttää nyt esimerkkiä omissakin metsissään. Hän on esittänyt vapaan tyylin metsänhoitoa, joka poistaa vastakkainasettelua metsänhoitomenetelmien väliltä.

24 UEF//ADUCATE


METSÄN JATKUVA kasvatus on ollut sallittua Suo-

VAROITUKSISTA HUOLIMATTA metsänomistajat

messa reilun viiden vuoden ajan, mutta käytännön

suosivat edelleen kuusen kasvatusta männylle

innostus ja osaaminen metsäorganisaatioissa

paremmin sopivilla kuivilla kasvupaikoilla.

vaihtelevat suuresti. Pukkalan mukaan useat met-

—Jatkuva kasvatus yksinään ei tietenkään

sänomistajat ja muutamat metsäpalveluyritykset

poista kaikkia uhkia. Se vähentää tuulituhojen ris-

soveltavat uusinta tutkimustietoa hyvin ja ilman

kiä ja seuraustuhoja, kuten lähinnä kirjanpainajan

viiveitä. Useimmat toimijat kuitenkin odottavat,

aiheuttamia tuhoja. Riskialttiiden avohakattujen

että tutkimustieto neuvotellaan ensin ”virallisiksi

metsänreunojen määrä vähenee, neuvoo Pukkala.

ohjeiksi”, mistä seuraa sekä pitkiä viiveitä, että

—Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa pitäisi

tutkimustiedon osittaista vesittymistä. Vastikään

suosia monilajisia kerroksellisia metsiä ja pitää

perustettu Silva ry (www.jatkuvakasvatus.fi) pyrkii

huolta laajan geneettisen vaihtelun säilyttämisestä.

edistämään menetelmän yleistymistä.

Juurikääpäriski on kasvava haaste kesäaikaisis-

Jatkuvan kasvatuksen kannattavuus perustuu yläharvennusperiaatteeseen, alikasvosten hyödyntämiseen ja kustannusten minimointiin. Hakkuissa

sa harvennushakkuissa kasvatusmenetelmästä riippumatta. Metsänhoidon suositusten päivityksissä on

poistetaan suuria tukkipuita, joissa pääoma tuottaa

pyritty vastaamaan ilmastonmuutoksen riskeihin

huonosti, ja jätetään kasvamaan kuiturungot ja

ja metsänhoitomenetelmien monipuolistamiseen

pienet tukkipuut, joissa pääoma tuottaa hyvin. Jat-

jatkuvan kasvatuksen vaihtoehdolla.

kuva kasvatus on hyvä vaihtoehto myös monimuotoisuuden, riistan ja hiilitaseen kannalta. Miksi jatkuvaan kasvatukseen ja etenkin sen

— Digitaalinen täsmätieto metsänhoidon vaihtoehdoista ja esimerkiksi tuhoriskeistä on käytettävissä viimeistään vuonna 2021 metsän-

kannattavuuteen suhtaudutaan edelleen varsin

omistajille tarjottavissa palveluissa, kertoo johtava

ristiriitaisesti?

asiantuntija Kati Kontinen Tapio Oy:stä.

—Suurin syy lienee se, että jos tunnustetaan jatkuvan kasvatuksen parempi kannattavuus,

JATKUVAPEITTEINEN METSÄNHOITO on

samalla tunnustetaan, että metsänomistajia on

arkipäiväistymässä luomuviljelyn tapaan. Sitä

neuvottu väärin vuosikymmeniä. Toinen merkittä-

edistää myös Pukkalan esittämä vapaan tyylin

vä syy on, että metsäalan opetus ja metsäasioista

metsätalous, joissa kasvatusmenetelmää ei nimetä

tiedottaminen on ollut ja on edelleen harhaista,

etukäteen, vaan käsittelystä päätetään hakkuu

toteaa Pukkala.

kerrallaan sen mukaan, millainen puuston rakenne

Ristiriitaiseen suhtautumiseen on pyritty vastaamaan myös Aducaten järjestämissä koulu-

on hakkuuhetkellä. Vastakkainasettelua lieventävät myös monien

tuksissa. Nyt jatkuvan kasvatuksen perusteisiin ja

sahapuun ostajien toive lisätä laadukkaan tukin

soveltamiseen voi syventyä myös omaan tahtiin

saatavuutta yläharvennuksilla, yksimielisyys jatku-

NON-STOP -verkkokurssilla.

van kasvatuksen hyödyistä suometsien hoidossa,

Monet jatkuvaan kasvatukseen kriittisesti suhtautuvat kaipaavat lisää tutkimustietoa, vaikka

sekä varautuminen mahdolliseen taloudelliseen korvaukseen hiilinielujen kasvattamisesta.

Pukkalan mukaan jatkuvan kasvatuksen parempi kannattavuus etenkin heikkotuottoisilla kasvupaikoilla on jo yleisesti tunnustettu asia. — Viljelymetsätalouden tappiollisuus suurella tuottovaatimuksella (korkokannalla) ja hitaan kasvun alueilla voidaan osoittaa varsin yksinkertaisin laskelmin. Ainoa keino pitää metsätalous tässä tilanteessa kannattavana on vähentää kustannuksia. Professori Heli Peltola johtaa FORBIO-hanketta, jossa etsitään ratkaisuja myös metsänhoidon sopeuttamiseen ilmastonmuutoksen myötä kasvaviin tuhoriskeihin. Peltolan mukaan pahimpia uhkia ovat tuulituhot, kuivuus sekä erilaiset hyönteis- ja sienituhot.

KARI PASANEN Kirjoittaja on Aducaten suunnittelija. kari.pasanen@uef.fi

UEF//ADUCATE 25


Rakennusterveys ja sisäilma

Hyvä sisäilma on raikasta ja puhdasta Rakennusten sisäilmaongelmat puhuttavat suomalaisia. Asia on tärkeä, sillä vietämme päivittäin noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. TEKSTI TIINA PYRSTÖJÄRVI KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

JULKISESTA KESKUSTELUSTA saa sen kuvan, että sisäilmaongelmat ovat yleistyneet. Tietoisuus hyvän sisäilman tärkeydestä on kasvanut ja haasteisiin etsitään ratkaisuja Terveet tilat 2028 -ohjelmassa ja useissa muissa valtion rahoittamissa hankkeissa. Se tiedetään, että rakennusten rakenteisiin ei saa kohdistua kosteusrasitusta ja rakennusta tulee käyttää oikein. Rakennusten kuntoa tulee seurata säännöllisesti ja toimia ripeästi, mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Yhä merkittävämmäksi sisäilman tekijäksi on noussut ilmanvaihdon toiminta ja painesuhteiden hallinta. Koska ilmanvaihto on myös rakennusten yksi suurimpia energiankuluttajia, sen käytön optimointi on taloudellisesti järkevää, mutta sitä ei tule tehdä sisäilman laadun kustannuksella. Ilmanvaihdon tehtävänä on toteuttaa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilman laatu oleskelu- ja työtiloissa. Ilmanvaihtojärjestelmän käsittävissä kiinteistöissä järjestelmän on tuotava rakennukseen riittävästi ulkoilmavirtaa ja poistettava haitallisia aineita, kosteutta ja hajuja sekä ihmisistä, toiminnasta ja rakennustuotteista aiheutuvia epäpuhtauksia.

MISTÄ TIETÄÄ onko ilmanvaihto riittävä? Tilan käyttäjä huomaa riittämättömän ilmanvaihdon helposti. Ilma tuntuu tunkkaiselta, hajut heikentävät viihtyisyyttä, huonelämpötila nousee ja päänsärky voi johtua korkeasta hiilidioksidipitoisuudesta.

VOIKO RAKENNUKSEN ilmanvaihdon pysäyttää yöksi? Tämä käyttötapaan liittyvä kysymys on noussut esille muun muassa koulujen jaksottaisessa ilmanvaihdossa. Tällöin ilmanvaihto pysäytetään käyttöaikojen ulkopuolella kaksi tuntia käyttäjien lähdettyä rakennuksesta ja käynnistetään kaksi tuntia ennen kuin henkilökunta ja lapset saapuvat kouluun. Tätä käyttötapaa on tutkittu ja mittausten perusteella tilat ovat tuulettuneet hyvin. Asetuksissa ja määräyksissä on yleisiä vaatimuksia tilojen ilmanvaihtuvuudelle ja epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiselle, mutta käytännön ohjeistusta ei ole riittävästi saatavissa. Tämä on johtanut hyvin erilaisiin käyttötapoihin ja valinta ei useinkaan perustu tutkittuun tietoon. Tämä on johtanut näkemyseroihin ilmavaihdon käytöstä. Käyttötapojen lisäksi toimivaan ilmanvaihtoon vaikuttavat ilmanvaihtojärjestelmä, ilmanjakaminen tiloihin, rakennuksen paine-ero ulkoilmaan nähden, rakenteiden tiiveys, rakennuksen kunto ja rakennus sinänsä. Kyseessä on monitahoinen asia, ja sitä on haasteellista seurata, säätää ja hallita. Nykyinen talotekniikka tarjoaa älykkäitä automaatiojärjestelmiä ilmanvaihdon ja sisäilman olosuhteiden jatkuvaan seurantaan ja etäohjaukseen. Digitalisaatio mahdollistaa paremman sisäilman monissa uusissa rakennuksissa, mutta kaikkiin rakennuksiin se ei sovellu. Kokonaisuutta ajatellen hyvä sisäilma edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelutapaa, moniammatillista yhteistyötä ja vuorovaikutusta tilan käyttäjien kanssa. 26 UEF//ADUCATE

TUTKITTUA TIETOA KOULURAKENNUKSIEN ILMANVAIHDOSTA Jaksottaisella ilmanvaihdon käytöllä ja jatkuvalla ilmanvaihdon osatehokäytöllä voidaan saavuttaa hyvä sisäilma, kunhan järjestelmä toimii oikein ja säädöt ovat kunnossa. Epäpuhtauksien huuhtelun kannalta oleellisinta molemmilla käyttötavoilla on riittävä (≥2 h) huuhteluaika ennen rakennuksen käyttäjien saapumista. Rakennusterveysasiantuntija (RTA) Antti Alanko selvitti Aducaten RTA-koulutuksen opinnäytetyössään koulurakennuksien ilmanvaihdon käyttötapojen ja käyttötasojen vaikutusta sisäilmaan. Alanko työskentelee rakennusterveysasiantuntijana Are Oy:ssä. – Ilmanvaihdon käyttötapa tulisi valita aina rakennuskohtaisesti, jolloin rakennuksen yksilölliset ominaisuudet tulevat huomioiduiksi. Kaikki käyttötilanteet tulisi olla varmennettu ilmamäärämittausten ja paine-eroseurannan avulla, Alanko muistuttaa.


SISÄILMAONGELMIEN RATKAISUT RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA (RTA), 45 OP

KOKONAISVALTAINEN NÄKEMYS RTA- TAI SISA -PÄTEVYYDELLÄ Voit myös osallistua yksittäisille opintojaksoille ja vahvistaa tilaajaosaamista sekä yhteistyötä moniammatillisessa ryhmässä. Voit myös laajentaa kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) pätevyyden RTA:ksi.

A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta, 13 op B. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka, 14 op C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka, 3 op Opinnäytetyö, 15 op SISÄILMA-ASIANTUNTIJA (SISA) 25 OP Osiot A ( 13 op) ja C (3 op) samat kuin RTA:ssa Osa B-osion laajuus 9 op. Näyttötyö KOSTEUSVAURION KUNTOTUTKIJAN (KVKT) LISÄOPINNOT RTA:KSI Osion A opintoja 6 op ja opinnäytetyö 15 op

L I S ÄT I E TO J A KO U LU T U K S I S TA

aducate.fi/rakennusterveys

UEF//ADUCATE 27


Johtaminen palveluina

Mitä saisi olla?

Johtaminen on palvelua ja ihmisten yksilöllistä huomioimista, sanoo Aducaten johtaja Lea Tuomainen.  

Aducaten kokeilussa johtaminen on tarpeisiin täsmättyjä palveluja. TEKSTI PAULI KALLIO KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

ADUCATEN KOKEILUSSA johtaminen ja

Työntekijä muuttuu alaisesta aktiivi-

keskinäinen yhteistyö muotoiltiin jous-

seksi toimijaksi ja organisaatiokansalai-

taviksi palveluiksi, joista henkilöstö sai

seksi, jolla on vastuu oman työnsä kehit-

valita omiin tarpeisiin sovitetun palettin-

tämisestä. Hän saa yksilöllistä täsmäapua

sa. Palvelut tuotettiin Vincitin vetämissä

työhönså entisen hierarkisen, valmiiksi

työpajoissa, ja ne nimettiin perinteisestä

määritellyn johtamisen sijaan.

poikkeavasti. – LaaSin avulla voimme muuttaa

– Kun henkilöstö saa parasta mahdollista ja oikea-aikaista tukea työhönsä,

NYKYTYÖELÄMÄSSÄ työntekijältä

perinteistä johtamismallia nykypäivän

niin myös asiakas saa parempaa palvelua,

odotetaan aiempaa enemmän itseohjautu-

tarpeita vastaavaan muotoon, jolloin työn-

Pystynen kiteyttää.

vuutta ja vastuullisuutta. Tämä edellyttää

tekijöitä ajatellaan sisäisinä asiakkaina.

muutoksia johtamiseen ja uudenlaisia

Johtamista lähestytään käyttäjälähtöisesti

kemuksia yliopistohenkilöstön tarpeisiin

muotoja organisoitumiseen. Jos työpaikan

tutkimalla sitä, millaisia palveluita työnte-

sovitettavan johtamispalvelun kehittä-

vahvin voimavara ovat ihmiset, heidän

kijät tarvitsevat pärjätäkseen ja voidak-

miseen. Myös sen tarkoitus on vahvistaa

osaamisensa, innostumisensa ja yhteis-

seen hyvin työympäristössään. Samalla

työhyvinvointia ja sisäistä yhteistyötä.

työnsä, miten johtaja saa heidät jakamaan

päästään eroon arvailusta ja siitä, että

ja yhdistämään voimansa?

resursseja suunnataan asioihin, jotka eivät

Aducate tarttui näihin haasteisiin ko-

Kokeilun tuloksista on saatu hyviä ko-

välttämättä edes hyödytä loppukäyttäjiä,

keilemalla palvelevaan johtamisnäkemyk-

Vincit Oy:n henkilöstöjohtaja Johanna

seen perustuvaa uutta johtamistapaa ja

Pystynen sanoo.

käyttämään työvälineenä Vincit Oy:n LaaS eli Leadership as a service -sovellusta. Kokeilun perusideana on yksilöllisen

JOHTAMINEN PALVELUINA -AJATTELU mullistaa työntekijän ja johtajan perin-

johtamismallin ja palvelunäkökulman so-

teiset roolit. Johtaja tarjoaa palveluitaan

vittaminen arjen johtamiseen ja yhteistyö-

henkilöstölleen ja vastaavasti henkilöstö

hön. Tutkimusten mukaan palveleva joh-

tuottaa palveluita toisilleen. Tämä vah-

tajuus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa

vistaa yhteisöllisyyttä, edistää työhyvin-

organisaatioiden suorituskykyä ja edistää

vointia ja heijastuu myönteisesti myös

työntekijöiden hyvinvointia.

asiakaskohtaamisissa.

28 UEF//ADUCATE

PAULI KALLIO Kirjoittaja on Aducaten suunnittelija. pauli.kallio@uef.fi


NAVIGOINTITAITOJA JOHTAJILLE

VAHVUUKSIEN JOHTAMINEN Tunnista vahvuudet ja mahdollista kukoistaminen HENKILÖKOHTAINEN JOHTAMISVALMENNUS Yksilöllisiä keskusteluja ja kanssa-ajattelua TYÖYHTEISÖN KRIITTISTEN TILANTEIDEN JOHTAMINEN Ratkaisuja ja työkaluja vaikeisiin johtamistilanteisiin RATKAISUKESKEINEN JOHTAMINEN Käytännön menetelmiä vuorovaikutustilanteisiin MOTIVAATIOJOHTAMINEN Luo edellytykset sisäiselle motivaatiolle TIETOINEN JOHTAMINEN Parempia päätöksiä ja vähemmän ajattelun vinoumia COACHING BY WALKING Yksilöllisiä kävelykeskusteluja johtamisen maisemissa UUDISTUMISEN JOHTAMINEN Johda osaamista muutokseen ja uuden oppimiseen VALMENTAVA JOHTAMINEN Valmentamalla oma-aloitteisuuteen KOKEILEVA JOHTAJA Kuinka vahvistaa nopeaa ja ketterää kehittämistä?

L I S ÄT I E TO J A KO U LU T U K S I S TA Pauli Kallio, 050 465 2054 | Arttu Puhakka, 050 406 4310

SOTE-ASIANTUNTIJA! Tarvitsetko johtamis- tai pedagogista osaamista työhösi?

MEILLÄ ON VASTAUKSET. KYSY!

L I S ÄT I E TO J A Annamari Lastunen, 050 441 2179, annamari.lastunen@uef.fi UEF//ADUCATE 29


We Aducate

Aducate siirtyi monitilatoimistoon Monitilaympäristö tuo työpäiviin kohtaamisia ja vaihtelua. Uusissa tiloissa on myös hienot puitteet opetustallenteiden tuotantoon. TEKSTI ULLA KALTIALA KUVAT RAIJA TÖRRÖNEN

30 UEF//ADUCATE


Työpäivää voi rytmittää vaihtamalla työpistettä tehtävän mukaan.

KUN TYÖ ON vaihtelevaa ja joustavaa,

pisteistä tai rauhallisessa työtilassa, jonka

voivat jäädä mieleen neuvotteluhuoneiden

miksei työympäristökin voisi olla? Adu-

voi varata määräajaksi. Tapaamisille on eri

kuvapaneelit, jotka on tehty henkilöstön

caten asiantuntijat työskentelevät kesästä

kokoisia neuvotteluhuoneita, puheluille

itse ottamista luontokuvista. Huoneet on

2019 alkaen monitilatoimistossa, jossa kel-

ja nettipalavereille vetäytymistiloja. Joen-

myös nimetty luontoaihein.

lään ei ole omia työpisteitä, vaan käytet-

suussa uudet tilat rakennettiin entiseen

tävissä on erilaisia työpisteitä ja -tiloja eri

paikkaan Auroraan, Kuopiossa Aducate

asti uusien tilojen suunnitteluun yhdessä

tyyppisiä tehtäviä varten. Läppäri kulkee

muutti Tietotekniasta tien toiselle puolelle

kiinteistöt omistavan Suomen Yliopis-

mukana, mikä on monelle ollut arkea jo

Biotekniaan.

tokiinteistöt (SYK) Oy:n ja yliopiston

ennestäänkin.

– Erityisen hienoa on, että meillä on

Henkilöstö osallistui muutenkin alusta

toimitilapalvelujen kanssa. – Työpajoissa ja

– Monilla meistä työ on liikkuvaa,

nyt sekä Joensuussa että Kuopiossa omat

Yammer-ryhmässä pääsi ottamaan kantaa

verkostoituvaa ja sesonkiluontoista. Etä-

korkeatasoiset studiotilat tallenteiden te-

niin tietoteknisiin ratkaisuihin kuin esi-

työtäkin tehdään paljon. Osa taas tekee

kemistä varten. Se on tärkeää, koska ope-

merkiksi sisustukseenkin.

perinteisempää toimistotyötä, kuvailee

tus painottuu yhä enemmän tallenteisiin

Aducaten johtaja Lea Tuomainen.

ja verkkomateriaaliin, ja nyt pääsemme

ry henkilökohtaisia tavaroita. Työpaperit-

niiden tuotannossa ihan uudelle tasolle.

kin kannattaa karsia minimiin, niin välttyy

Erilaiset tarpeet sovitetaan nyt monitilatoimistoon, josta löytyy vyöhykkeitä

Aducaten asiakkaista monille tulee

Monitilatoimistossa työpisteille ei ker-

siirtelyltä. – Nykyisin voi tehdä paljon säh-

ja työpisteitä sekä vuorovaikutusta että

tutuksi uusi tapahtuma-areena, jossa

köisesti. Perheenjäsenten kuvienkaan ei

hiljaisuutta vaativaan työhön. Käsillä ole-

pidetään koulutuksia myös videoyhtey-

tarvitse olla kehyksissä työpöydällä, vaan

vasta tehtävästä riippuen töitä voi tehdä

den kautta. Yhteistyökumppaneille ja

ne voivat yhtä hyvin olla kännykässä tai

esimerkiksi jollakin avoimen alueen työ-

opinto-ohjauksessa käyville opiskelijoille

tietokoneen näytöllä, Tuomainen toteaa. UEF//ADUCATE 31


Joensuussa Aducate toimi ennen rauhattomassa avokonttorissa, Kuopion vanhoja tiloja Tuomainen kuvailee perinteiseksi koppikonttoriksi. Uusissa tiloissa viihtyvyyteen on panostettu Monitilatoimistosta löytyy vyöhykkeitä ja työpisteitä sekä vuorovaikutusta että hiljaisuutta vaativaan työhön.

paljon esimerkiksi ergonomialla, akustiikalla, valaistuksella ja silmää miellyttävillä sisustusratkaisuilla. – Monitila-ajattelu on kuitenkin meille kaikille uutta. Se vaatii varmasti jokaiselta ajattelutavan muutosta ja työn organisointia uudella tavalla. Kokonainen kehittämispäivä on jo omistettu pelisääntöjen pohtimiselle, ja Tuomaisen mukaan niiden hiominen jatkuu käytännössä. Aducaten monitilatoimistot Joensuussa ja Kuopiossa ovat Itä-Suomen yliopistossa ensimmäiset laatuaan. – Yliopiston johto on linjannut, että kampusten tilauudistukset toteutetaan jatkossa tällä konseptilla, kertoo johtava kiinteistöpäällikkö Tarja Harjula. Hänen mukaansa Tuomainen ja SYK:n suunnittelijat huolehtivat kiitettävästi tilojen käyttäjien pysymisestä ajan tasalla ja mukana suunnittelussa. – Lopputulos vaikuttaa onnistuneelta ja viihtyisältä. Tässä ei haettu niinkään tehokkaampaa tilankäyttöä, vaan työskentelyä, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta tukevia ratkaisuja. Aducaten tiloissa pilotoidaan myös uutta sisäilman olosuhdemittausjärjestelmää. Se tuottaa reaaliajassa tietoa muun muassa ilmankosteudesta, lämpötilasta ja VOC-pitoisuuksista, jotka antavat osviittaa sisäilman laadusta. –Näin poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti ja käyttäjät voivat itsekin seurata tilannetta, Harjula toteaa.

PUITTEET MUUTTUVALLE TYÖLLE – Kun töitä tehdään yhä enemmän digitaalisissa ympäristöissä, fyysisen työympäristön on tuotava ihmiset taas yhteen, toteaa SYK:n työ- ja oppimisympäristöjen yhteiskehittämisen asiantuntija Suvi Nenonen. Monitilatoimisto tukee muuttuvaa tietotyötä tarjoamalla mahdollisuuksia sekä kohtaamisiin että tiedon jakamiseen ja yhdessä prosessointiin, jonka tarve on monissa työtehtävissä kasvanut. Nenosen mukaan monitilaratkaisussa työympäristön tutut elementit tarjoillaan uudessa järjestyksessä. – Käyttäjän matka kulkee vuorovaikutukselle ja yhteistyölle tarkoitettujen vyöhykkeiden kautta yksin tehtävään työhön, kun ennen oma rauha oli suunnittelun vallitseva lähtökohta. Monitilaratkaisuilla tavoitellaan kestävää ja uudistavaa työympäristöä. – Fyysisessä ympäristössä siirtyminen tehtävän mukaan auttaa rytmittämään työtä, tuo päiviin vaihtelua ja edistää hyvinvointia. Tilat räätälöidään palvelemaan erilaisten käyttäjien erilaisia työskentelytapoja. Samalla ne voivat palvella organisaation tavoittelemaa työkulttuurin muutosta. – Tilat voivat auttaa oppimaan pois vanhasta, tekemään toisin ja edistämään yhteisiä visioita. Käyttäjiltä työympäristön muutos vaatii neuvottelemista tilojen käyttötavoista, esimerkiksi siitä, missä keskustelu ja keskeytykset työhön sallitaan ja missä ei. Nenosen mukaan käytäntö tuo sovittuun usein muutoksia ja uutta ratkottavaa. – Käyttötavat kehittyvät koko ajan. – Päivänvalon lisääntyminen ja maisemien laajeneminen yllättää monet, kun siirrytään avoimeen tilaan. Toinen yllätys on, etteivät yhteiset tilat olekaan meluisat, kun akustiikka on hyvin suunniteltu. Myöhemmin huomataan, että työkaverien tekemiset tietää ja tuntee entistä paremmin.

32 UEF//ADUCATE


KIINTEISTÖLAKIMIES 10 op

ERIKOISTU JURIDIIKAN JA RISKIENHALLINNAN OSAAJAKSI L I S ÄT I E TO J A KO U LU T U K S I S TA

Ongelmia asuntokaupassa syntyy jatkuvasti enemmän eikä homeongelmia ole ainoastaan vanhoissa taloissa. Hanki valmiudet hoitaa ja ratkaista menestyksellisesti asunto- ja kiinteistökaupan riita-asioita. Koulutus soveltuu asuntokauppariitojen kanssa työskenteleville tai niihin tehtäviin aikoville.

YMPÄRISTÖOIKEUS Kasvavien ympäristöoikeudellisten ongelmien ratkaiseminen vaatii erityisosaamista. Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII -erikoistumisohjelma on suunniteltu erityisesti kasvavat ympäristöalan työmarkkinat ja työelämän vaatimukset huomioiden.

RISKIENHALLINTA 18 op Riskienhallinta on osa yritysten liiketoimintaa, mikä lisää turvallisuutta ja parantaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Oletko Sinä työyhteisösi uusi riskienhallinnan erityisosaaja, joka tarvitsee tehtävään valmiudet vai haluatko ajankohtaista tietoa?

aducate.fi/juridiikka

LÄÄKITYKSEN PURKU DEPRESCRIBING ELINTÄRKEÄ KOULUTUS FARMASISTEILLE Auta vähentämään lääkityskuormaa sekä parantamaan elämänlaatua. Pitkittynyt unilääkitys pitäisi purkaa, mutta miten se käytännössä tehdään? Voiko närästyslääkkeet lopettaa kerralla? Deprescribingista konkreettisia työkaluja hallitsemattoman monilääkityksen keventämiseen.

L I S ÄT I E TO J A KO U LU T U K S I S TA

lhkaadvanced.fi

UEF//ADUCATE 33


UEF// EMBA UUSIA NÄKÖKULMIA JOHTAJUUTEEN JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN TÄY D E N N Y S K O U LU T U S O H J E L M A Sisältää seminaareja, koulutuspäiviä, ryhmätyöskentelyä, oman työn kehittämistä tukevia oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja itsenäistä opiskelua.

SINÄ OLET KESKIÖSSÄ Tarjoamme henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä opintojen ohjausta ja coachausta Helpota käytännön johtamistyötä, kehitä itseäsi ja organisaatiotasi!

L I S ÄT I E TO J A KO U LU T U K S I S TA

aducate.fi/emba 34 UEF//ADUCATE


KOLUMNI

Jatkuva oppiminen – seuraava sosiaalinen innovaatio?

K

orkeakoulutuksen ja tutkimuksen

sijaan käsitteenä oli vain aiemmin esimerkiksi elinikäi-

visiotyö 2030 on saatu valmiiksi

nen oppiminen.

opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Olemme jo vuosia panostaneet eri ikäisten opis-

Jatkuva oppiminen on tärkeä osa

kelijoiden ohjaukseen ja työelämälähtöisyyteen sekä

visiotyön tiekarttaa, jolla korkea-

perusopetuksessa että täydennyskoulutuksessa. Avoin

koulutusta viedään seuraavalle

yliopistotoiminta on vahvaa ja uusia reittejä yliopistoon

vuosikymmenelle.

Samalla uudet edustajat ovat aloittaneet työnsä

kehitetään monessa pääaineessa. Vuonna 2018 lähes 14 000 opiskelijaa opiskeli Adu-

eduskunnassa. Eduskuntavaalit voittanut sosialidemo-

caten avoimessa yliopistossa. Tämä näkyy myös siinä,

kraattinen puolue linjasi jo vaaliohjelmassaan: Toteu-

että jatkossa Itä-Suomen yliopistossa on vain kaksi kou-

tetaan ihmislähtöinen jatkuvan oppimisen uudistus ja

lutusmuotoa: tutkintokoulutus ja jatkuva oppiminen.

vastataan näin yksilöiden ja työmarkkinoiden tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Aika näyttää, miten hyvin visiotyön tavoitteet ja po-

UUTTAKIN ON suunnitteilla. Tarjoamme esimerkiksi lukiolaisille yhä enemmän opiskelumahdollisuuksia

litiikan arki hitsautuvat yhteen. Yllättyisin silti suuresti,

Itä-Suomen yliopistossa. Toisaalta etsimme saumattomia

jos jatkuva oppiminen ei olisi keskeinen koulutuksen

jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia alumneillemme.

mantra myös jatkossa.

Tutkintokoulutuksen opintojaksoja muokataan työelämälähtöisiksi.

AVOINTA KORKEAKOULUOPETUSTA kehitetään työ-

Käytännössä Itä-Suomen yliopisto ja sen Aducate

elämälähtöisiksi opintokokonaisuuksiksi. Väylä avoimen

haluaa olla jatkossakin jatkuvan oppimisen vahva toimi-

korkeakoulutuksen kautta tutkinto-opiskelijaksi tulee

ja valtakunnallisesti.

avata kaikille riittävän määrän avoimia opintoja suorittaneille. Mikä tässä on vanhaa ja mikä uutta? Tutulta kuu-

Mutta riittääkö tämä pelastamaan Suomen ja sen osaamisen tason? Ainakin jatkuvan oppimisen rahoitus mietityttää. Tuleeko Suomeen esimerkiksi koulutustile-

lostaa ainakin Itä-Suomen yliopiston ja sen Aducaten

jä tai koulutusseteleitä opiskelun mahdollistamiseksi?

toiminnan näkökulmasta. Ehkä jatkuvan oppimisen

Missä määrin työelämä osallistuu nykyistä enemmän jatkuvan oppimisen rahoittamiseen? Samalla osaamisintensiiviselle Suomelle on tärkeää, että työelämän kysyntä ja koulutustarjonta löytävät toisensa saumattomasti ja pysyvänä yhteistyönä. Vain näin syntyy oppimisen vahva arvoketju. Pienessä maassa kilpailu jatkuvan oppimisen markkinoista eri oppilaitosten ja yritysten välillä ei ole tarkoituksenmukaista. Lisäksi epätasa-arvoiset mahdollisuudet eri yksilöillä ja toimialoilla on jo perinteisesti tunnistettu osaamisen kehittymisen ongelmaksi.

JATKUVAN OPPIMISEN vaatimus koskee meitä kaikkia suomalaisia. Se mahdollistetaan jatkuvaan oppimiseen liittyvällä rahoituksella ja koulutuslupauksella. Kokonaisuudessa kyse on koko kansakunnan osaamisen nostamisesta nuorten sanoin seuraavalle levelille. Onnistuessamme jatkuva oppiminen on Suomelle yhtä tärkeä sosiaalinen innovaatio ja menestystekijä kuin kaikkia koskevan peruskoulujärjestelmän luominen oli aiemmin.

SARI RISSANEN DEKAANI, YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA

UEF//ADUCATE 35


LEARN MORE. BE MORE. Opiskelu kannattaa aina – tutustu monipuoliseen koulutustarjontaamme osoitteessa aducate.fi

@weaducate

Aducate

weaducate

Profile for University of Eastern Finland

Aducate-lehti  

Aducate kouluttaa ja valmentaa vuoden aikana 15.000 oppijaa. Tarjoamme täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston opintoja, näistä sekä laaja...

Aducate-lehti  

Aducate kouluttaa ja valmentaa vuoden aikana 15.000 oppijaa. Tarjoamme täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston opintoja, näistä sekä laaja...

Profile for uniuef