Page 1

NEVER STOP LEARNING Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten asiakaslehti 2017/2018

AV O I N YL I O P I S TO

| TÄY D E N N Y S K O U L U T U S

|

A S I A N T U N T I J A PA LV E LU T

UEF//ADUCATE

1


PÄÄKIRJOITUS

Itä-Suomen yliopisto JOENSUU YLIOPISTOKATU 2, JOENSUU PL 111, 80101 JOENSUU KUOPIO SAVILAHDENTIE 6 B, KUOPIO PL 1627, 70211 KUOPIO JULKAISIJA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE PUH. 029 445 1111 WWW.ADUCATE.FI PÄÄTOIMITTAJA LEA TUOMAINEN

Kun tietää, että tietää

”I

lman näitä opintoja

la tahdolla oppia ja osata uutta voi silti

olisin varmasti vaihta-

päästä pitkälle. Minulla on tapana uutta

nut alaa.”

koulutusta avatessani onnitella osallistu-

”Sain aivan uutta

jia päätöksestä lähteä opiskelemaan. Se

motivaatiota ja osaa-

on oikeasti merkittävä henkilökohtainen

mista päivittäiseen

päätös, ja sen vaikuttavuutta voi ulosmita-

työhön. Asiakkaat saavat nyt paljon parempaa palvelua ja sen on myös työnantajani huomannut.” ”Nyt olen valmis toteuttamaan pit-

ta vielä vuosien päästä. Erityinen ilo kumpuaa siitä, kun näen vuosien takaa tutun opiskelijan aloittamassa uutta koulutusrupeamaa.

käaikaisen haaveeni ja siirtymään uralla

Ne kohtaamiset vahvistavat elinikäisen

eteenpäin – omaan osaamiseen perustu-

oppimisen kokemuksen ja hyödyn.

vaan yrittäjyyteen! JES!” TOIMITUS SARI HAKKARAINEN, ANNA HARTIKAINEN, SANNA ISKANIUS, TIINA JUURELA, PAULI KALLIO, ULLA KALTIALA, EEVA KARTTUNEN, ULLA KEKÄLÄINEN, TERHI KELTANEN, PÄIVI KOIVUSELKÄ-SALLINEN, EEVA KYKKÄNEN, ANNAMARI LASTUNEN, LEENA LESKINEN, RISTO LÖF, JAAKKO MURSU, MARIANNE MUSTONEN, MERJA MÄKITALO, MARJA-LIISA NIEMI, KARI PASANEN, ARTTU PUHAKKA, TIINA PYRSTÖJÄRVI, LEILA SARAMÄKI, HEIKKI TIKKANEN, SEIJA TUOMINEN, VILLE VALKONEN, NINA VENHE, MIKA VENOJÄRVI

”Välillä usko melkein loppui, mutta mahtavan kannustuksen ja opintojen ohjauksen avulla pääsin maaliin. Teillä todella pidetään opiskelijasta hyvää huolta. Kiitos!” Siteeraukset ovat opiskelijoiltamme saatua palautetta ja koulutuksen hyödyn arviointia. Näitä lukiessa jään joka kerta nöyränä ja kiitollisena pohtimaan sitä, miten suuri etuoikeus minulla on olla

Tiedonjanolla, vahvalla tahdolla oppia ja osata uutta voi päästä pitkälle.”

mukana tukemassa, opettamassa ja ohjaamassa aikuisopiskelijoita niin lyhyissä kuin pitkissä koulutuksissa. Pystyn myös samaistumaan palaut-

Tästä Aducaten asiakaslehdestä voit lukea lisää tarinoita aikuisena oppimisesta ja monista osaamisen kehittämisen

teisiin, olenhan itsekin opiskellut lähes

vaihtoehdoista. Pääset myös kurkistamaan,

VALOKUVAAJAT

koko aikuisikäni. Omallakin kohdalla on

mitä me aducatelaiset olemme kehitelleet

VARPU HEISKANEN, TUIJA HYTTINEN, RAIJA TÖRRÖNEN

monesti toteutunut lause: jos viimetippaa

iloksi jo muutoinkin antoisaan työhömme.

ei olisi, moni asia jäisi tekemättä.

Kaikki ideat ovat vapaasti käytettävissä!

TAITTO

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Tervetuloa opiskelemaan Itä-Suo-

sanoi presidentti Mauno Koiviston muis-

men yliopistoon, Aducateen! Lupaan, että

topuheessa: ”Rinnan työnteon Koivisto oli

saat antoisia oppimisen ja kehittymisen

aikuisopiskelija: Ylioppilaaksi tulon jäl-

kokemuksia. Saatatpa todeta, kuten eräs

keen maisteriksi ja lopulta tohtoriksi. Lah-

pitkäkestoisesta koulutuksesta valmis-

jakkuutta se vaati, mutta myös tiedonjanoa

tunut opiskelija: ”On ilo tehdä työtä, kun

LEVIKKI

ja vahvaa tahtoa oppia ja osata uutta. Tänä

tietää, että tietää.”

12000 KPL

päivänä puhumme paljon elinikäisestä op-

BETTIINA LIEVONEN PAINO PAINOTALO PLUS DIGITAL

ISSN 2342-4362 (painettu) ISSN 2342-4370 (verkkojulkaisu)

pimisesta ja aikuiskoulutuksesta; Mauno Koivisto tiesi ne jo vuosikymmeniä sitten.” Kaikista ei tule presidenttiä, ei

KANNEN KUVA VARPU HEISKANEN 2 UEF//ADUCATE

tarvitsekaan tulla. Tiedonjanolla, vahval-

LEA TUOMAINEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATEN JOHTAJA


SISÄLLYS

9

VALMENNUSOHJELMA VENÄJÄN KAUPPAAN

21

URHEILURAVITSEMUKSEN AINUTLAATUISET OPINNOT

28

MILLAINEN ON OPISKELUTARINASI?

30

HYVÄÄ HUOLTA TYÖHYVINVOINNISTA

11

RATKAISUKESKEINEN TYÖTAPA KUNTAAN

14

RAKENNUSTERVEYDEN ASIANTUNTIJAKSI

Tulevaisuuden johtamistaitoja työyhteisön hyväksi ............................. 6 Coaching by Walking .................................................................................... 7 From Russia with Love ............................................................................... 8 Tieteellistä näkökulmaa johtamiseen .................................................... 10 Ratkaisukeskeinen työtapa kotiutuu kuntaorganisaatioon ............ 11 Johtamistaitoja metsäbiotalouden muutokseen .................................. 12 Terveen rakentamisen tietoa ja osaamista jo 20 vuotta .................... 14 Oppia potilaan parhaaksi ........................................................................ 16 Miksi opiskelu kannattaa aina? ............................................................. 18

12

JOHTAMISTAITOJA METSÄBIOTALOUTEEN

Olemme sinua varten ................................................................................ 20 Rakkaudesta urheiluun ja ravitsemukseen .......................................... 21 Sujuvampaa sääntelyä ja arviointia ...................................................... 24 Tietosuoja kuntoon .................................................................................... 25 Ketterää koulutusta työelämän tarpeisiin ........................................... 26 Kerro opiskelijatarinasi, kamera käy! .................................................. 28 Höllää hetkeksi ........................................................................................... 30 Jämäkkä ja inhimillinen esimies ............................................................. 34 Itsensä kehittämisen vapaus ja mahdollisuus ..................................... 35 UEF//ADUCATE

3


Aducate

Learn more. Be more. Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate tarjoaa Itä-Suomen yliopiston korkeatasoista koulutusta Avoimen yliopiston opintoina, täydennyskoulutuksena ja asiantuntijapalveluina.

80

OPINTOTARJONNALTAAN LAAJIN, USEITA AVOIMEN VÄYLIÄ TUTKINTO-OPISKELIJAKSI. AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA Humanististen tieteiden opinnot

Psykologia

OPPIAINETTA AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

Kasvatustieteelliset opinnot

Teologian opinnot

Kauppatieteiden opinnot

Terveystieteiden ja farmasian opinnot

3.

Luonnontieteiden opinnot

Yhteiskuntatieteiden opinnot

Oikeustieteiden opinnot

Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

SUURIN AVOIMEN YLIOPISTOOPETUKSEN KOULUTTAJA SUOMESSA

55 YHTEISTYÖOPPILAITOSTA, JOISSA TOTEUTAMME MYÖS LÄHI-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUSTA

4 UEF//ADUCATE

TÄYDENNYSKOULUTUKSEN 9 PALVELUALUETTA Johtaminen

Lääkeala

Tietotyö ja työelämä

Juridiikka

Terveys ja hyvinvointi

Työllisyys

Kansainvälisyys ja kulttuurit

Turvallisuus

Ympäristö

TÄYDENNYSKOULUTUS on tarkoitettu kaikille aikuiskoulutuksesta kiinnostuneille. Monimuotoiset opiskelutavat ja -ajat joustavat opiskelijan elämäntilanteen mukaan. Koulutuksia räätälöidään myös yrityksissä ja yhteisöissä toteutettaviksi.

TÄYDENNYSKOULUTUSTARJONTAA on ajankohtaisseminaareista ja webinaareista aina pitkäkestoisiin koulutusohjelmiin, joista osa antaa valmiudet alakohtaisten pätevyyksien hakemiseen.

TUTUSTU AJANKOHTAISEEN KOULUTUSTARJONTAAMME: aducate.fi


KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN HANKETOIMIJA

15 400

ASIANTUNTIJAPALVELUISSA Aducate toteuttaa Itä-Suomen yliopiston

OPISKELIJAA VUODESSA

hanketoimintaa, jonka tavoitteena on synnyttää kestäviä kumppanuusverkostoja alueen toimijoiden kesken.

HANKEKUMPPANEITA ovat julkisen ja yksityisen sektorin toimijat. Kehittämishankkeita rahoitetaan pääosin EU:n rakennerahastoista.

KEHITTÄMISTOIMINTA linkittyy läheisesti eri kampuksilla tehtävään opetus- ja tutkimustyöhön, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä

12 900 OPISKELIJAA AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

Itä-Suomen yliopiston ja alueen muiden oppilaitosten muodostamien verkostojen kanssa.

2 500 OPISKELIJAA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Itä-Suomen yliopisto on monialainen tiedeyliopisto, jossa on 4 tiedekuntaa. TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA kouluttaa osaajia useille keskeisille terveydenhuollon aloille edistyksellisissä oppimisympäristöissä: lääkäreitä, hammaslääkäreitä, farmaseutteja, proviisoreita, ravitsemusterapeutteja sekä biolääketieteen, hoitotieteen ja terveyden edistämisen

93 900 OPINTOPISTETTÄ VUOSITTAIN

82 600 OPINTOPISTETTÄ AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

asiantuntijoita. Tiedekunnan tutkimus vastaa ikääntymisen, terveyden ja hyvinvoinnin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA osallistuu monitieteisesti yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja niiden ratkaisemiseen. Tiedekunta tarjoaa monialaista koulutusta historian, kauppatieteiden, maantieteen ja ympäristöpolitiikan, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden, sosiaalihallintotieteen, sosiaalitieteiden, sosiaali-

11 300 OPINTOPISTETTÄ TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

työn ja terveyshallintotieteen oppiaineissa.

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA toteuttaa tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa luonnontieteellistä ja metsätieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Tiedekuntaan kuuluu viisi tiedelaitosta, yksi tiedeosasto ja infrastruktuuriyksikkö SIB Labs. Tutkimuksen kansainväliset vahvuusalueet ovat Aerosolit, ilmas-

70 KOULUTUSALAN ASIANTUNTIJAA

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA kouluttaa asiantuntijoita ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta kasvatustieteiden ja psykologian, kotitalous- ja käsityötieteen, kieli- ja kulttuuritieteiden sekä teologian aloilla. Tiedekunta on kansallisesti merkittävimpiä opettajankouluttajia. Tutkimus vastaa erityisesti oppimiseen ja oppimisympäristöihin, elämänkulkuun ja toimijuuteen sekä kielten ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviin haasteisiin.

2

kampusta

tonmuutos ja ihmisen terveys sekä Metsät, globaalimuutos ja biotalous.

JOENSUU KUOPIO UEF//ADUCATE

5


Johtamiskoulutus

Tulevaisuuden johtamistaitoja työyhteisön hyväksi UEF EMBA -opinnot kehittävät johtajuutta ja parantavat uramahdollisuuksia digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä työ- ja yrityselämässä. TEKSTI ANNA HARTIKAINEN

TYÖ JA TYÖN TEKEMINEN muuttuvat,

rusteella voi todeta, että vaikka johtamis-

kerrallaan. Sisältöä voi painottaa liike-elä-

työyhteisöt muuttuvat ja toimintaympäris-

kokemukset ovat yllättävän samanlaisia

män johtamiseen, sosiaali-, terveys- ja

töt muuttuvat. Digitalisaatio, verkottumi-

haasteineen, oman mukavuusalueen

lääkealan johtamiseen, metsäbiotalouteen

nen, nopeutuva muutostahti ja epäjatku-

ulkopuolelle meneminen ja ennestään

ja uutena mahdollisuutena Venäjän liike-

vuus ovat koko ajan mukana yritysten ja

tuntemattomaan toiminta-alueeseen

toiminnan vahvistamiseen.

organisaatioiden arjessa.

tutustuminen on antanut uudenlaisen

Entä miten muuttuvat johtamiselle ja johtamisosaamiselle asetettavat vaatimuk-

ymmärryksen omaankin johtamistyöhön ja toimintaan.

set? Tarvitaan ainakin hyvää uudistumiskykyä, osaamisen sekä tiedon hyödyntä-

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON koulutus- ja

mistä kaikilla johtamisen tasoilla.

kehittämispalvelu Aducatessa rakenne-

Johtajaksi ei synnytä, vaan siihen

taan johtajille, esimiehille ja asiantun-

kouluttaudutaan ja valmentaudutaan.

tijoille erilaisia koulutuspolkuja, joilla

Johtamiskoulutuksella on oltava selkeä

vahvistetaan johtamistaitoja, vaihdetaan

käytännön hyöty omalle työyhteisölle ja

kokemuksia toisten esimiestehtävissä

organisaatiolle sekä henkilökohtaiselle

työskentelevien kanssa ja verkostoidutaan.

johtajana kehittymiselle. Sen on tarjottava

100 opintopisteen UEF EMBA -oh-

uusia verkostoitumisen mahdollisuuksia

jelmaan voi tulla mukaan tavoitteena

ja suunnattava kohti lisääntyvää digi-

koko opintosuoritus tai aloittaa moduuli

ANNA HARTIKAINEN Kirjoittaja on Aducaten suunnittelija. anna.hartikainen@uef.fi

taalisuutta ja kansainvälistyvää työ- ja yrityselämää.

UEF EMBA -OPINNOT kehittävät johta-

LISÄÄ JOHTAMISOSAAMISTA

juutta, parantavat uramahdollisuuksia ja tuottavat arvostetun EMBA-nimikkeen. Ohjelman läpikäyminen ei kehitä ainoastaan osallistujaa, vaan siinä kehitetään koko yritystä tai organisaatioita. Se on myös yksi keino avainhenkilöiden sitouttamiseksi. Keskustelevassa, heittäytyvässä, innokkaassa ja motivoituneessa opiskelijajoukossa käydään innovatiivisia, uusia ideoita ja näkemyksiä synnyttäviä runsaita keskusteluja. Opiskelijapalautteen pe-

6 UEF//ADUCATE

UEF EMBA -koulutusohjelma (100 op) on suunnattu johtotehtävissä, esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille. Ohjelma kehittää johtamistaitoja, helpottaa käytännön johtamistyötä, tarjoaa työkaluja päivittäisen johtamisen ja esimiestyön tueksi sekä tarjoaa osallistujalle erinomaisen mahdollisuuden uusien verkostojen luomiseen. Sisältö: Johtamisen kivijalka (25 op), Kehittyvä liiketoiminta (20 op), Johtajana muutoksessa (20 op), Kehittämistyö ja seminaarit (20 op) sekä

vapaavalintaiset syventävät opinnot (15 op). Yksittäisten moduulien suorittaminen myös mahdollista. Koulutus sisältää seminaareja, koulutuspäiviä, ryhmätyöskentelyä, oman työn kehittämistä tukevia oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen kuuluu henkilökohtainen opintosuunnitelma, opintojen ohjausta ja coachausta sekä 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Ohjelman suoritusaika on 2–3 vuotta.


Coaching by Walking Kävelykeskustelu vahvistaa hyvinvointia ja rohkaisee uusille ajatuspoluille. TEKSTI JA KUVA PAULI KALLIO

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS eli

tymään omiin ajatuksiin, kirkastamaan

kielteisyyteen eli siihen, mikä ei toimi

coaching kuvataan usein prosessiksi, jossa

omia havaintoja, tuntemuksia ja sisäisiä

tai mihin emme voi vaikuttaa. Arvostus

valmentaja auttaa asiakasta käyttämään

oivalluksia. Puhuminen jonkun kanssa

merkitsee luottamusta yksilön voimava-

voimavarojaan omien tavoitteidensa saa-

selkiyttää ajatuksia ja johtaa vastausten

roihin ja hänen valintojensa, arvojensa ja

vuttamiseksi. Nämä tavoitteet voivat liittyä

löytämiseen.

toimintansa kunnioittamista.

esimerkiksi työhön, johtamiseen, ajanhallintaan tai yhteispeliin. Henkilökohtaisilla valmennuskes-

Nopeita ratkaisuja tärkeämpää on saada yhteisen keskustelun ja kävelyn virkistämiä uusia näkökulmia asioihin.

kusteluilla avataan ymmärrystä kohti

Keskustelun latinankielinen sana conver-

myönteistä muutosta. Keskustelujen

satio tarkoittaa muun muassa jonkin asia

yhdistäminen kävelemiseen tuottaa monia

kääntämistä toisin päin yhdessä, jolloin

lisähyötyjä ja vahvistaa hyvinvointia haus-

sitä katsotaan uudesta suunnasta. Asioita

kalla ja virkistävällä tavalla.

ei tarvitse muuttaa vaan ymmärtää, jolloin ne muuttuvat, filosofi Anthony de Mello

KÄVELYKESKUSTELU on yksinkertainen ja tehokas keino ajatusten virittämiseen

on kirjoittanut. voimansa maiseman vaihtumisesta. Tuo-

Käveleminen tehostaa aivojen toimintaa,

tamme yhteistä todellisuutta keskustele-

ajattelua ja muistia.

malla. Käveleminen luo sille luonnollisen,

Schwartzin Stanfordin yliopistossa

Coaching by Walking – CbW on henkilökohtainen valmennuspalvelu, joka käydään aktiivisina kävelykeskusteluina metsä- ja rantapoluilla. Valmennus on suunnattu johto- ja esimiestehtävissä toimiville.

Kävellen tapahtuva keskustelu saa

liikunnallisen vuorovaikutuksen kautta.

Marily Oppezzon ja Daniel L.

JOHTAMISVALMENNUSTA KÄVELYKESKUSTELUINA

eteenpäin vievän rytmin ja tasapainottaa

Palvelu toteutetaan kokeneen asiantuntijan ohjauksessa LJI-johtamisarviointiin perustuvina yksilöllisinä kävelykeskusteluina (6 kpl x 60 min) ja se jaksotetaan 3-6 kk:n ajalle, jolloin sen tulokset ovat havaittavissa.

vuorovaikutusta.

tekemän tutkimuksen mukaan kävely lisää ideoiden virtaamista ja luovuutta.

KÄVELYKESKUSTELUN periaatteeksi so-

Luontoon liittyvistä terveysvaikutuksista

pii hyvin arvostavuus, jonka lähtökohtana

on myös kertynyt tutkimusnäyttöä.

on luottamus ihmiseen ja hänen vahvuuk-

– Luonnossa oleskelu vähentää

siinsa. Käveleminen avaa ulkoisten luon-

tutkitusti stressiä, parantaa mielialaa ja

nonnäkymien ohella myös mielenkiintoi-

houkuttelee liikkumaan. Luonnon hyvin-

sia mielenmaisemia. Vierellä kulkijasta

vointihyödyt liittyvät esimerkiksi työkykyä

tulee kuuntelija, joka kysymysten avulla

palauttavaan vaikutukseen, professori

rohkaisee uusille ajatuspoluille.

Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta toteaa.

Arvostavassa ja hyvinvointia luovassa keskustelussa keskitytään siihen, mikä toimii hyvin ja mihin voimme itse vaikut-

PAULI KALLIO

METSÄSSÄ, PUISTOSSA tai rannalla

taa. Jos toivomme myönteisiä muutoksia,

Kirjoittaja on Aducaten suunnittelija.

risteilevä kävelykeskustelu auttaa syven-

meidän ei kannata haaskata energiaa

pauli.kallio@uef.fi

UEF//ADUCATE

7


Venäjän kaupan koulutus

From Russia with Love Aducaten ja Suomalais-venäläisen kauppakamarin yhteistyöstä syntyi ainutlaatuinen koulutusohjelma, joka valmentaa yritysjohtoa, yritysten avainhenkilöitä ja Venäjän kaupasta kiinnostuneita liiketoimintaan Venäjällä. TEKSTI SANNA ISKANIUS KUVA ROMAN SOKOLOV

KANSAINVÄLISTYMISESSÄ Aducaten osaamisen kärki

parissa jo työskenteleville. Uudessa koulutuksessamme

on Venäjä – sen kieli ja kulttuuri, siellä tehtävät yhteis-

syvennytään erityisesti Venäjän kaupan alkumetreillä

työhankkeet ja bisnes. Tähtäämme yritysten kansainväli-

tarvittavaan tietoon ja ymmärrykseen.

sen kilpailukyvyn ja Venäjä-osaamisen vahvistamiseen. Kohdemaan kulttuuri on hyvä tuntea, eikä pahitteeksi ole kielitaitokaan: pieni venäjäksi heitetty juttu tai runonpätkä voi tehdä suurenkin vaikutuksen venäläiseen yhteistyökumppaniin. Olemme tehneet yhteistyötä venäläisten kanssa jo

Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä on valmennusohjelma, jonka voi hyväksilukea myös UEF EMBA -opintoihin. Venäjä-EMBA on ainutlaatuinen koko Suomessa. Jaana Rekolaisen mukaan uusi valmennusohjelma käynnistyy juuri oikeaan aikaan. – Kevään Venäjän kaupan barometrikyselyn mukaan

reilut 25 vuotta ja toteuttaneet näiden vuosien aikana

37 prosenttia suomalaisista yrityksistä kertoo Venäjän

lukuisia kehittämishankkeita, seminaareja ja koulutuk-

viennin lähteneen kasvuun, ja yli puolet vastanneista

sia. Kokemus on osoittanut, että venäjän kielen taito,

yrityksistä raportoi liiketoiminnan kasvusta Venäjällä.

kulttuurin tuntemus ja toimivat verkostot mahdollistavat

Venäjän talouden kääntyminen maltillisen kasvun uralle

yhteistyön onnistumisen ja ovat useasti jopa onnistumi-

ja ruplan kurssin vakiintuminen vahvistavat yritysten

sen edellytys.

positiivisia näkymiä. Nyt on hyvä hetki laittaa myös osaaminen kuntoon, Rekolainen muistuttaa.

UUSIN AVAUKSEMME on yhteistyö Suomalais-venäläisen kauppakamarin kanssa. Tapasimme toimitusjohtaja

VENÄJÄ-EMBA muodostuu viidestä opintojaksosta, jois-

Jaana Rekolaisen kanssa syksyllä 2016 ja päätimme

sa Venäjän kauppaan tutustutaan eri näkökulmista.

yhdistää voimamme ja suunnitella uuden valmennusoh-

Teemoja ovat Venäjän markkinat ja mahdollisuudet,

jelman yritysjohdolle, yritysten avainhenkilöille ja muille

Venäjän kauppaan liittyvän juridiikan ajankohtaiset

Venäjän kaupasta kiinnostuneille.

seminaarit, e-markkinointi ja e-bisnes, myynnin ja

Suomalais-venäläinen kauppakamari järjestää entuudestaan lyhyitä täsmäkoulutuksia Venäjän kaupan

8 UEF//ADUCATE

markkinoinnin johtaminen sekä matka markkinoiden ytimeen, Pietariin.


Jokainen teema muodostaa oman kokonaisuutensa, ja niihin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Koulutukset on suunniteltu yritysten tarpeita ajatellen niin, että osallistujilla on mahdollisuus olla vaikuttamassa käsiteltäviin sisältöihin ja tehdä opintojen lomassa omaan liiketoimintaan liittyvää kehittämistyötä sekä saada siihen ohjausta kovan luokan Venäjän kaupan ammattilaisilta.

TOTEUTIMME ENSIMMÄISEN Pietarin

TIETOA JA TYÖKALUJA VENÄJÄN KAUPPAAN Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä -koulutusohjelma (19 + 3 op) on suunnattu Venäjän kaupasta kiinnostuneille yritysjohtajille ja yritysten avainhenkilöille sekä Venäjällä liiketoiminnan aloittaneille tai sitä suunnitteleville. Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan Venäjästä liiketoimintaympäristönä ja tietoa Venäjän kaupan lainsäädännöstä, auttaa tunnistamaan

potentiaalisia uusia markkinoita, antaa ideoita ja työkaluja myynnin ja markkinoinnin johtamiseen sekä vahvistaa yritysten Venäjä-osaamista ja valmiuksia toimia Venäjän kaupan parissa. Koulutusohjelma koostuu neljästä Helsingissä ja Joensuussa pidettävästä moduulista, joihin sisältyy lähipäivät sekä ennakko- ja oppimistehtäviä. Koulutukseen sisältyy vapaavalintainen opintomatka Pietariin.

matkan viime keväänä teemalla ”Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia”. Yksi pidetyimmistä kouluttajistamme, kokenut

kartoittaa kunnolla. Tästä huolimatta tulee

Venäjän logistiikan asiantuntija Jorma

yllätyksiä, mutta ne on helpompi hoitaa,

Kervinen Passion Logistics Oy:sta painot-

kun tietää, miten tulee menetellä missäkin

taa, että asiantuntijoita ja osaajia kannat-

tilanteessa, Kervinen sanoo.

taa aina hyödyntää Venäjän kaupassa. – Aika monessa tapauksessa koulutuk-

Venäjä liiketoimintaympäristönä kasvaa ja kehittyy koko ajan, jolloin ajankoh-

sella ja jo olemassa olevan tiedon käyttä-

taisen koulutuksen avulla onnistumisen

misellä voi välttää eteen tulevat ongelmat

mahdollisuudet Venäjän markkinoilla ovat

ja väistää karikot. Viisaat veneilijät käyttä-

huomattavan paljon suuremmat.

vät kaikkia olemassa olevia apuvälineitä,

– Nyt kannattaa hyödyntää Aducaten

että pääsevät määränpäähänsä ja matka

ja Suomalais-venäläisen kauppakamarin

onnistuu.

osaaminen omaksi ja yrityksen hyödyksi ja

– Hyvin eri tavalla toimiva liiketoimintaympäristö kannattaa opetella ja

lähteä mukaan Venäjän monia mahdollisuuksia tarjoaville markkinoille.

SANNA ISKANIUS Kirjoittaja on Aducaten koulutusjohtaja. sanna.iskanius@uef.fi, @Siskanius

UEF//ADUCATE

9


Ratkaisukeskeinen valmennus

Tieteellistä näkökulmaa johtamiseen Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserni halusi esimiehilleen käytännönläheisen koulutuksen, jonka taustalla olisi tutkimukseen perustuva lähestymistapa. Siksi koulutuskumppaniksi valikoitui Aducate. TEKSTI NINA VENHE KUVA ALIAS-STUDIOT

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -konserni halusi

Varsinaisen koulutuksen lisäksi suuri osa esimie-

esimiehilleen käytännönläheisen koulutuksen, jonka

histä suoritti Työturvallisuuskeskuksen standardoiman

taustalla olisi tutkimukseen perustuva lähestymistapa.

Työhyvinvointikorttikoulutuksen.

Siksi koulutuskumppaniksi valikoitui Aducate. Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin esimiehet tulevat hyvin monilta eri aloilta. Konserniin kuuluu muun muassa lehti-, paino- ja autotoimialan esimiehiä.

Naumasen mukaan konsernissa ollaan koulutuksen antiin erittäin tyytyväisiä. Sekä koulutuksen koordinoijat että siihen osallistuneet ovat kiitelleet lopputulosta. – Esimiehistä suurin osa lähti koulutukseen mu-

Itä-Suomessa konserni tunnetaan parhaiten sanoma-

kaan, ja lähipäivien keskusteluihin osallistuttiin aktiivi-

lehti Karjalaisen ja Autotalo Laakkonen Oy:n kautta.

sesti. Myös yhteistyö Aducaten kanssa toimi; organisaa-

– Konsernin kaikille esimiehille haluttiin järjestää laaja ja kattava valmennus, jonka tavoitteena oli

tiokulttuuriimme tutustuttiin etukäteen perusteellisesti, ja koulutukset räätälöitiin sitä kautta meille sopiviksi.

johtamisen ja esimiestyön laadun kehittäminen sekä esimiestyön tasalaatuisuuden varmistaminen, kertoo

ADUCATEN VALMENTAJA ja työyhteisökouluttaja

konsernin talous- ja kehitysjohtaja Marjut Kurvinen.

Arttu Puhakka on samaa mieltä yhteistyön hedelmäl-

Koulutus sai nimekseen Esimiespassi, ja sen sisältö räätälöitiin yhdessä konsernin edustajien sekä Aduca-

lisyydestä. – Kuten muissakin onnistuneissa yhteistyökuvioissa

ten kouluttajien kanssa. Koulutus valmisteltiin huolella,

valmennuksista tulee ikään kuin ajatuksien jalostamoi-

ja sen suunnitteluun panostettiin.

ta. Kouluttaja esittelee tieteeseen nojautuvia näkökul-

– Ennen koulutusten sisällön viimeistelyä tehtiin alkukartoitus, jossa kysyimme suoraan itse esimiehiltä

mia, ja keskustelu osallistujien kanssa synnyttää jotain uutta.

palautetta tarvittaviin ja toivottuihin aihealueisiin, ker-

Esimiespassi-valmennuksissa kokeiltiin myös

taa henkilöstön kehittämispäällikkö Lotta Naumanen.

käytännöllisiä menetelmiä, kuten coaching-keskuste-

Näin koulutus vastasi todelliseen tarpeeseen.

lua, mutta Puhakan mukaan erityisesti vasta yhteinen keskustelu kokeilun jälkeen vei ajatusta eteenpäin.

ESIMIESPASSI-KOULUTUKSEN aikana vahvistettiin

– Valmennustilaisuus on ensisijaisesti vuorovaiku-

muun muassa konsernin esimiesten johtamismotivaa-

tusta, parhaimmillaan dialogia valmentajan ja osallistu-

tiota ja vahvuuksia.

jien välillä. Näin kaikki osallistujat vaikuttavat lopputu-

– Lisäksi kävimme läpi johtamisviestintää sen eri näkökulmista, operatiivista johtamista sekä rakentavan

lokseen, ja tällä kertaa onnistuneeseen sellaiseen. Puhakka lainaakin edesmennyttä Steve de Shaze-

ja vahvistavan palautteen merkitystä johtamisen apuvä-

ria pohtiessaan toimivan yhteistyön kaavaa:

lineenä, listaa Kurvinen.

”Onnistun, koska asiakkaani ovat niin loistavia.”

10 UEF//ADUCATE


Ratkaisukeskeinen työtapa kotiutuu kuntaorganisaatioon Aducate valmentaa Siilinjärven kunnan henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. TEKSTI RISTO LÖF KUVA TUIJA HYTTINEN

SIILINJÄRVEN KUNTA on tehnyt vuosien

Ratkaisukeskeisestä valmennuksesta

lavereiden kehittämisestä. Olennaista on,

ajan pitkäjänteistä työtä työhyvinvoin-

vastaa Aducate, jonka koulutuspalveluista

että kehittämisideat lähtevät työntekijöistä

nin kehittämiseksi kuntastrategiansa

Antikaisella on hyviä kokemuksia.

ja -yhteisöstä itsestään.

mukaisesti. Nyt lähes 1500 työntekijän

– Tarkoitus on, että ratkaisukeskei-

Ratkaisukeskeisyydessä ongelmiin

organisaatiossa on otettu seuraava askel

syys läpäisee meidän koko organisaation.

haetaan positiivisia ratkaisuja. Avainsano-

työhyvinvoinnin ja tuottavuuden paranta-

Alkuvuodesta aloitimme johtoryhmän

ja ovat uuden oppiminen, muutosvalmius

miseksi: tavoitteena on antaa henkilöstölle

valmennuksella, jonka jälkeen etenemme

ja resilienssi eli kyky ponnahtaa takaisin

aktiivinen rooli oman työnsä kehittämi-

esimiesten valmennukseen ja pilottiyksi-

takaiskujen jälkeen.

sessä ratkaisukeskeisen kokeilukulttuurin

köiden kehittämiskohteisiin. Kohteet voi-

luomiseksi kuntaan.

vat olla isompia tai pienempiä, esimerkiksi

ja vaikeuksien kohtaamiseen sekä jousta-

tiimipalavereiden tai kuntouttavan työot-

viin asiakastarpeisiin. Vaikeuksien alle ei

teen kehittämistä, Antikainen luonnehtii.

pidä taipua. Se on nykypäivän työelämässä

– Olimme tehneet aiemmin yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehit-

– Resilienssi liittyy pitkälle muutoksien

tärkeä ominaisuus, Antikainen sanoo.

tämispalvelu Aducaten kanssa. Huomasimme jo silloin, että ratkaisukeskeinen

KOKO ORGANISAATION osallistaminen

valmennus on hyvä juttu. Nyt ratkaisu-

ratkaisukeskeiseen ja kokeilevaan työn

MILLAISENA henkilöstöpäällikkö näkee

keskeisyydestä on tullut meille keskeinen

kehittämiseen on kunnianhimoinen tavoi-

sitten ihanteellisen työyhteisön?

periaate, kertoo Siilinjärven kunnan hen-

te, ja Antikainen tunnistaa haasteen.

kilöstöpäällikkö Johanna Antikainen.

– Se on välittävä, vastuullinen ja luot-

– Kokeileva kehittämiskulttuuri on

tamuksen arvoinen, positiivinen ja inno-

meille uusi asia. Kehittäminen voi olla

vatiivinen, rohkea kehittäjä ja heittäytyjä

ta työhyvinvoinnin kehittämishanketta,

pelottavakin sana, jos työntekijöille

sekä tehokas siten, että hommat hoituvat.

joka käynnistyi Siilinjärvellä vuonna 2016.

sanotaan, että nyt saatte kehittää omaa

Se on jo paljon, että työyhteisö on toimiva

Hankkeessa ratkaisukeskeistä ajattelua

työtänne. Liikkeelle voi lähteä kuitenkin

ja sen johtaminen on oikeudenmukaista,

tuodaan osaksi koko työyhteisön arkea.

pienistäkin asioista, kuten omien tiimipa-

Antikainen arvioi.

Antikainen koordinoi Keva-rahoitteis-

RATKAISUKESKEISET VALMENNUKSET Ratkaisukeskeisyys on toimintatapa ongelmallisiin tilanteisiin ja erityisesti vuorovaikutuksen parantamiseen. Ratkaisukeskeisissä valmennuksissa ja koulutuksissa on ollut jo yli 7000 osallistujaa yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Valmennukset sisältävät ratkaisukeskeisyyden tunnusmerkkien esittelyä sekä käytännön menetelmien harjoittelemista ja niiden kokeilemista käytännössä. Valmennuksien teemoja ovat mm. tuottavuus ja ilmapiiri, esimiestyö ja oivalluttaminen, kehityskeskustelu ja osaamisen johtaminen sekä coaching. Ohjelman suoritusaika on 2–3 vuotta.

Henkilöstöpäällikkö Johanna Antikainen koordinoi Siilinjärven kunnan työhyvinvointihanketta, jonka ratkaisukeskeisestä valmennuksesta vastaa Aducate.

UEF//ADUCATE 11


Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen

Johtamistaitoja metsäbiotalouden muutokseen Kehittyvä biotalous muuttaa merkittävästi metsäbiomassan tuotantoa ja jalostamista sekä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudistuvan metsäbiotalouden johtamisen koulutus antaa metsäalan toimijoille valmiuksia vastata ajan haasteisiin. TEKSTI MARIANNE MUSTONEN KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

AJANTASAISTA TIETOA JA TAITOA METSÄBIOTALOUDEN JOHTAMISEEN

12 UEF//ADUCATE

Uudistuvan metsäbiotalouden johtamisen koulutusohjelma (15 op) on suunnattu metsäalan korkeakoulutuksen saaneille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille.

kehittävänä täydennyskoulutuksena tai koota jaksoista laajemman kokonaisuuden, jota voi hyödyntää osana UEF EMBA -johtamiskoulutuksen tutkintoa.

Koulutukset lisäävät valmiuksia metsäbiotalouden kasvun vaikutusten ja haasteiden ennakointiin sekä uusien ratkaisujen kehittämistyöhön. Ohjelmassa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja omaa osaamista ja johtamista

Opintojaksoja pidetään eri paikkakunnilla, ja tarvittaessa luentoja voi seurata myös etäyhteydellä. Lisäksi järjestetään maksuttomina webinaareja, jotka julkaistaan myös tallenteina.


TAUSTALLA ON JO PITKÄÄN ollut ajatus luoda

Metsässä on tärkeää pystyä sovittamaan kasva-

syventävä moduuli metsäalan tarpeisiin johtamisen

vat hakkuumäärät muiden metsänkäyttöjen kanssa.

EMBA-koulutusohjelmaan, kertoo Aducaten suun-

Näitä ovat muun muassa luontomatkailu, keruutuot-

nittelija Kari Pasanen.

teet ja riistanhoito.

– Yliopiston biotalousohjelmassa on täydennys-

– Haastetta riittää tietenkin koko arvoverkossa

koulutus vahvasti esillä, joten oli hyvä ajankohta

uusien ja nykyistenkin tuotteiden markkinoille asti.

lähteä suunnittelemaan koulutusohjelmaa yhteis-

Homman pitää olla kannattavaa kaikille, ja biotalou-

työssä metsäbiotalouden professori Jyrki Kankaan

den kasvavasta kakusta on pystyttävä levittämään

kanssa.

hyödyt laajalle koko yhteiskuntaan.

Uudistuvan metsäbiotalouden johtamiskoulu-

– Olisi hienoa, jos kuluttajat olisivat valmiita

tuksen suunnittelu alkoi vuonna 2016, ja ensim-

maksamaan fossiilisia raaka-aineita korvaavista

mäinen lähijakso pidettiin keväällä 2017. Silloin

uusiutuvista luonnonvaroista tehdyistä tuotteista ja

järjestettiin myös ensimmäiset metsäbiotalouden

energiasta piirun verran enemmän, miettii Kangas.

ajankohtaisiin teemoihin liittyvät maksuttomat webinaarit. – Tämä koulutusohjelma vastaa kasvavan ja monipuolistuvan metsäbiotalouden haasteisiin. Kun sa-

Kankaan mukaan Aducate pystyy koulutuksen järjestämisessä hyödyntämään Itä-Suomen yliopiston koko biotalousosaamisen monitieteistä kirjoa. – Juuri sitä osaamisen laajuutta ja syvyyttä tule-

malla toimintaympäristö muuttuu kiivaalla tahdilla

vaisuuden metsäbiotaloudessa tarvitaan, kokonai-

ilmastonmuutoksen, globalisaation ja digitalisaation

suutena ja hallitusti.

myötä, tarvitaan uutta osaamista. Myös kokeneet johtajat kaipaavat tietojensa ja taitojensa ajanta-

MYÖS MUUT ITÄSUOMALAISEN metsäbiotalouden

saistamista, sanoo koulutusohjelman tieteellisenä

innovaatioekosysteemin huippuosaajat on saatu

johtajana toimiva Kangas.

kiinnostumaan koulutuksesta, ja antamaan siihen

– Koulutusohjelma palvelee hyvin myös yliopis-

panostaan laajasti. Kursseilla ammennetaan ajan-

ton biotaloustutkimuksen ja käytännön toimijoiden

mukaista ja innovaatio-orientoitunutta käytännön

vuorovaikutuksena, ja siten edistää toimintamme

kokemusta.

yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Metsäbiotaloudessa kehitetään paitsi uusia tuot-

– Koulutusohjelma sopii mielestäni kaikille yliopisto- tai amk-koulutuksen aikaisemmin käyneille,

teita ja palveluja, myös uudenlaisia toimintatapoja

jotka haluavat päivittää biotalousosaamisensa ajan

kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

haasteita vastaaviksi, ja kehittää johtamistaitojaan

– Metsäbiotalouden johtamisessa tarvitaan vah-

tämän ja tulevan ajan vaatimusten mukaisesti. Kou-

vaa ymmärrystä toimintaympäristön kehityksestä, ja

lutuksen käyneet pystyvät seuraamaan ja ymmär-

parhaiten menestyvät ne, jotka osaavat varautua toi-

tämään biotalouden entisestään kiihtyvää murrosta

mintaympäristön muutoksiin ja tehdä tulevaisuus-

sekä vaikuttamaan siihen, tarttumaan mahdolli-

suuntautuneita valintoja, lisää metsäbiotalouden

suuksiin ja taklaamaan riskejä, kuvailee Kangas.

ennakoinnin professori Teppo Hujala Itä-Suomen yliopistosta. – Toisin sanoen tarvitaan monipuolista tietoa,

– On ollut mukava havaita, että osallistujat ovat olleet valmiita myös jakamaan kokemuksiaan, näkemyksiään ja oppejaan muille kurssilaisille sekä

ajattelumalleja ja työkaluja, jotka auttavat ennakoi-

kouluttajille – keskinäinen vuorovaikutus onkin

maan älykkäästi. Ennakoiva johtamisote on läsnä

varmasti yksi keskeisimmistä anneista koulutukseen

niin pitkän aikavälin investointeja ja liiketoiminta-

osallistujille. Sopivasti on ollut kouluttajien viestien

malleja pohdittaessa kuin arkipäivän työtä yhteistoi-

kyseenalaistamistakin ilmoilla, toteaa Kangas.

minnallisesti kehitettäessä.

Metsäbiotalouden kenttä ja tutkimus kehittyvät edelleen vinhaa vauhtia. Koulutussisältöjä on

JYRKI KANKAAN MUKAAN biotalousbuumissa on

tarpeen miettiä jatkuvasti. Kangas arvioi, että parin

tärkeää turvata luonnon monimuotoisuus panosta-

vuoden päästä on jälleen joitain uusia painotuksia,

malla nykyistäkin enemmän metsien suojeluun ja

joita ei ole vielä helppo ennakoida.

luonnonhoitoon. – Puuntuotannon tehostaminen talousmetsissä

– Ehkä uskallan ennustaa, että monitieteisyys tulee entisestään korostumaan, ja että tarvitaan

helpottaisi metsien monikäytön huomioimista, kun

esimerkiksi kemian, yhteiskuntatieteiden, terveys-

sama puumäärä saataisiin pienemmältä hakkuualal-

tieteiden, tekniikan ja juridiikan tiiviistä integrointia

ta, sanoo Kangas.

metsä- ja puubiotalousmaailmaan.

UEF//ADUCATE 13


Rakennusterveysalan koulutus

Terveen rakentamisen tietoa ja osaamista jo 20 vuotta Hometalot ja sisäilmaongelmat ovat tulleet monille tutuiksi omakohtaisen kokemuksen ja uutisten myötä. Asiantuntijoita alalle kaivataan kipeästi, mutta heitä voivat kouluttaa vain VTT:n luvan saaneet oppilaitokset. Aducaten perinteikäs koulutus pohjautuu vahvaan tutkimustietoon ja osaamiseen. TEKSTI MARIANNE MUSTONEN KUVA TUIJA HYTTINEN

14 UEF//ADUCATE


– ENSIMMÄINEN SISÄILMAONGELMIEN kou-

hereillä siitä, mitä kenttä tarvitsee. Asetuksia,

lutus alkoi Kuopion yliopistossa vuonna 1997,

määräyksiä ja ohjeita on tarkoin seurattava, jotta

ja tähän mennessä meiltä on valmistunut 13

pystymme tarjoamaan opiskelijoille uusinta

ryhmää. Koulutuksiin on osallistunut yhteensä

tietoa alalta, kertoo Kärki.

noin 300 henkilöä, heistä osalla on tällä hetkellä

– Opiskelijat tulevat tänne vahvistamaan

rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaat-

omaa osaamistaan. Meillä täällä Aducatessa

ti voimassa, kertoo Aducaten suunnittelija Tiina

on tarjolla tutkittua tietoa ja osaavat koulutta-

Pyrstöjärvi.

jat – asumisterveysasetus antaa hyvän pohjan

– Koulutus lähti alkujaan käyntiin ihan tyh-

opetuksen tasolle.

jästä, edes rakennusterveys-sanaa ei ollut silloin olemassa. Se tuli käyttöön vasta myöhemmin.

RAKENNUSALALLA RIITTÄÄ haasteita tule-

Kymmenen vuotta sitten myös muut tahot alkoi-

vaisuudessa, ja siksi olisi tärkeää katsoa koko

vat järjestää alan koulutusta, sanoo koulutuksen

kenttää laajemmin.

vastuullinen vetäjä, yrittäjä Jukka-Pekka Kärki Sisäilmatalo Kärki Oy:stä. Kärki on toiminut rakennusalalla 20 vuotta ja

– Nollaenergiatalot tuovat kaikille haasteita, mutta ei se kuntien korjausvelkakaan mihinkään katoa. On tärkeää löytää parhaita keinoja raken-

valmistui RTA-koulutuksesta kymmenen vuotta

nusten korjaamiseen, sillä ei aina voi rakentaa

sitten.

uutta, sanoo Kärki.

– Yhtäkkiä tuli hirveä tarve saada alalle

Yksi kasvava ongelma on sisäilman aiheutta-

asiantuntijoita. Tällaiseen koulutukseen on

mat oireet ja sairaudet, jotka ovat viime vuosina

saatava VTT:ltä järjestämisoikeus, koska sen on

lisääntyneet merkittävästi. Taloja korjataan

täytettävä tietyt laatuvaatimukset. Merkittävä

asianmukaisesti kuntoon, mutta silti ongelmat

uudistus alalle saatiin vuonna 2015, kun voimaan

vain jatkuvat.

tuli asumisterveysasetuksen mukainen pätevyysvaatimus. RTA-koulutukseen ja sisäilma-asian-

– Meillä ei ole vielä tähän vastauksia, sillä riittävää tieteellistä näyttöä ei juuri ole olemassa.

tuntijakoulutukseen hakeutuvilla täytyy siten

– Sisäilmaongelmaa on tutkittu paljon, ja

olla soveltuva alan koulutus ja työkokemusta

monia ongelmia ratkottukin. Näitä ongelmia

vähintään kolmen vuoden ajalta, toteaa Pyrstö-

selvitettäessä on tehtävä moniammatillista

järvi.

yhteistyötä ja ymmärrettävä terveysvaikutusten tulkinnan monimutkaisuus ja yksilölliset erot,

PARASTA KOULUTUKSESSA on Kärjen mukaan

miettii Pyrstöjärvi.

se, että se vastaa käytännön haasteisiin työelä-

Kärjen ja Pyrstöjärven mukaan terveen

mässä ja tarjoaa tilaisuuden verkostoitua alan

rakentamisen edistämiseen tarvitaan asiantun-

toimijoiden kanssa. RTA-alumnit ovat ylpeitä

tijoita, ja esimerkiksi sääsuojaus sekä kosteu-

saamastaan koulutuksesta ja alalleen omistau-

denhallinta rakennusvaiheessa ovat olennai-

tuneita. Monet heistä ovat päässeet merkittäviin

sen tärkeitä. Kosteat syksyt jatkuvat nykyään

tehtäviin valtakunnallisella tasolla.

pitkään, ja se näkyy rakenteiden lisääntyneenä

– Koulutuksen kehittämisessä on oltava

kosteusvaurioitumisriskinä.

RAKENNUSTERVEYDEN JA SISÄILMAN ASIANTUNTIJAKSI Rakennusterveysasiantuntijan koulutus (RTA, 45 op) valmentaa hakemaan rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaattia, mikäli peruskoulutus ja työkokemusvaatimukset täyttyvät. Peruskoulutusvaatimuksena on rakentamisen alan tai luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja

ympäristöterveyden alan tutkinto. Koulutus toteutetaan parin vuoden välein monimuotoisesti lähi- ja verkkoopetusta yhdistäen. Samanaikaisesti toteutetaan myös sisäilmaasiantuntijan koulutus (SISA, 25 op). Seuraavat koulutukset alkavat syksyllä 2018.

Koulutuksien toteuttajatiimiin kuuluvat Kari Pasanen (vas.), Tiina Pyrstöjärvi, Soile Virtanen ja Jukka-Pekka Kärki.

UEF//ADUCATE 15


Lääkitysturvallisuuden asiantuntijakoulutus

Oppia potilaan parhaaksi Lääkitysturvallisuus toteutuu, kun potilas saa oikean lääkkeen oikeaan aikaan, oikeaa antoreittiä ja oikeaan vaivaan. Aina näin ei tapahdu, ja siksi tarvitaan suunnitelmallista toimintaa, yhteistyötä, uusia työkaluja – ja koulutusta. TEKSTI VILLE VALKONEN KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

16 UEF//ADUCATE


IÄKÄS POTILAS SAAPUU helteisenä

Väestön ikääntyessä terveydenhuollon

ei ole maittanut. Nesteenpoistolääkkeet

päivänä sairaalan ensiapuun sekavana ja

työntekijöiden kiire tulee todennäköisesti

tauotetaan ja potilasta aletaan nesteyttää.

huonovointisena. Potilaan taustatiedoista

lisääntymään, joten paneutumista riskien

Riittävästä sokerin saannista huolehditaan

huomataan, että hänellä on diabetes ja ve-

ennaltaehkäisyyn tarvitaan yhä enemmän.

matalien verensokerien vuoksi. Potilaan

renpainetauti. Potilaan lääkitystä ei kiirees-

Alati kehittyvä teknologia tarjoaa apua

vointi alkaa parantua. Tilanteen seurannan

sä huomata tarkistaa. Edelliskäynnin lääke-

muun muassa robotiikan ja yksilöllisen

ja kotilääkityksen annosten täsmäämisen

lista aktivoidaan, ja potilaalle annostellaan

annospakkaamisen avulla, mutta lääke-

jälkeen potilas kotiutuu parin päivän päästä

sen mukaisesti insuliinia ja viime käynniltä

hoidon toteuttamiseen tarvitaan aina myös

hyvävointisena nauttimaan aurinkoisesta

listalle jäänyttä antibioottia. Potilaan vatsa

ihmisiä. Pelkällä teknologialla ongelmia ei

kesäpäivästä.

menee sekaisin voimakkaasta antibiootista

siis saada ratkaistua.

MILTÄ TÄMÄ VERSIO potilastapauksen-

ja siitä johtuva ripuli aiheuttaa kuivumista. Insuliiniakin on annosteltu tuplamäärä, sillä

LÄÄKEHOIDON suunnittelemattomia

potilas oli jo ehtinyt ottaa päivän annoksen-

poikkeamia tapahtuu yllättävän paljon.

sa ennen sairaalaan saapumista. Verensoke-

Suurin osa tilanteista jää kuitenkin ra-

ri laskee vaarallisen alas ennen kuin tilanne

portoimatta ja tilastoimatta. Tutkimusten

huomataan. Sekavuus on ehtinyt pahentua

valossa Suomessakin jopa noin neljäsosa

entisestään.

sairaalan potilaista kärsii hoitonsa aikana

Tämä potilastapaus on kuvitteellinen ja kärjistetty esimerkki, mutta valitet-

lääkityspoikkeamien aiheuttamasta haittatapahtumasta.

tavasti samantyylisiä tapauksia nousee

Lääkityspoikkeamat eivät aiheuta

jatkuvasti esille elävästä elämästä. Mitä

ainoastaan vain inhimillistä haittaa. Onkin

tässä tapauksessa olisi voitu tehdä toisin?

arvioitu, että maailmanlaajuisesti lääki-

Suunnitelmallisella potilas- ja lääkitystur-

tyspoikkeamat seurauksineen aiheuttavat

vallisuuden edistämisellä paljonkin.

useiden kymmenien miljardien kustan-

Potilasturvallisuudella pyritään ta-

nukset vuosittain. Onneksi lääkityspoik-

kaamaan, että potilas saa oikean hoidon

keamia voidaan kuitenkin myös vähentää

ja siitä koituu mahdollisimman vähän

ja ennaltaehkäistä. Arvioilta jopa puolet

haittaa. Lääkitysturvallisuus on potilas-

lääkityspoikkeamista olisi estettävissä

turvallisuuden osa-alue, jolla tavoitellaan

suunnitelmallisella toiminnalla ja puuttu-

potilaan lääkehoidon ja lääkkeiden käytön

malla riskikohtiin ajoissa.

turvallista onnistumista. Lääkitysturvallisuuden kehittämisen

Ongelma tiedostetaan maailmanlaajuisesti ja ratkaisuja haetaan eri tavoin.

toimintamallien avulla selvitetään hoito-

Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö

ketjun vaaranpaikat ja tuotetaan niihin

WHO on tänä vuonna julkaissut potilas-

ratkaisumalleja. Tunnettuihin ja tunnistet-

turvallisuuden parantamiseksi haasteen,

tuihin riskipaikkoihin pyritään taklaamaan

jonka tavoitteena on pudottaa lääkitys-

ennakkoon jo ennen ensimmäistäkään

poikkeamien määrä puoleen seuraavan

varsinaista ongelmatilannetta. Lääkitys-

viiden vuoden kuluessa.

turvallisuustoimien tarkoituksena on siis

Mitään yksittäistä taikatemppua

saada potilaalle oikea lääke oikeaan ai-

lääkityspoikkeamien ja vaaratapahtumien

kaan, oikeaa antoreittiä ja oikeaan vaivaan.

poistamiseen ei valitettavasti ole, vaan siihen tarvitaan suunnitelmasta toimintaa,

LÄÄKITYS KULKEE KUIN sivujuontee-

erilaisia toimintamalleja sekä ennen kaik-

na koko nykyisen terveydenhuolloin eri

kea jokaisen ammattiryhmän ja osapuolen

vaiheissa, mutta vastaako kukaan sen

välistä yhteistyötä. Työkaluja ja oppia on

onnistumisesta koko ketjun matkalta?

onneksi hyvin tarjolla!

hoitoketjusta kuulostaisi?

KOULUTUSTA LÄÄKETURVALLISUUTEEN Uusi Lääkitysturvallisuuden asiantuntija -koulutus (15 op) valmentaa farmasian ammattilaisia jalkautumaan terveydenhuoltoyksiköihin kuten palvelutaloihin, tehostamaan potilasturvallisuutta ja tuottamaan kliinisen farmasian asiantuntijapalveluita. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetusjaksoista, itsenäisestä opiskelusta verkkoympäristössä sekä käytännön harjoituksista. Koulutuksen sisältö:

turvallisuusajattelu ja lääkitysturvallisuus lääkehoitosuunnitelmat ja niiden toteutus lääkitysturvallisuuden auditointi lääkehoitopoikkeamat ja riskilääkkeet riskien tunnistaminen ja hallinta asiantuntijapalveluiden myynti ja verkostoituminen muutoksen johtaminen

Jokaisella ammattilaisella on omat vastuualueensa, joista pidetään hyvää huolta,

ASIAT VOIDAAN siis hoitaa toisinkin:

mutta katsooko kukaan kokonaisuutta ja

Iäkäs potilas saapuu helteisenä päivänä

koko lääkehoitoprosessia?

sairaalan ensiapuun sekavana ja huo-

Inhimillisiä virheitä tapahtuu jatku-

novointisena. Potilaan taustatiedoista

vasti myös terveydenhuollossa, eikä se

huomataan, että hänellä on diabetes ja

ole suoranaisesti kenenkään syy. Ihmiset

verenpainetauti. Potilaan lääkityksen

pyörittävät terveydenhuoltoa ja ihminen

tarkistuksessa huomataan, että potilaalla

on erehtyväinen. Eri työympäristöissä ko-

on käytössään nesteenpoistolääkitys liian

rostuvat luonnollisesti erilaiset riskikoh-

isolla annoksella. Lisäksi helteinen päivä

dat, koska toimintakin on hyvin erilaista.

on lisännyt hikoilua, joten potilaalla on

Yksi hyvin tunnettu vaaratapahtu-

nestehukka. Tarkistuksessa käy myös ilmi,

VILLE VALKONEN

mien syntyyn myötävaikuttava tekijä

että päivän insuliiniannos on jo otettu,

Kirjoittaja on Aducaten suunnittelija.

työympäristöstä riippumatta on kiire.

mutta huonovointisuuden vuoksi ruoka

ville.valkonen@uef.fi

UEF//ADUCATE 17


Avoin yliopisto-opetus

Miksi opiskelu kannattaa aina? Omaehtoinen opiskelu päivittää ammattitaitoasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työelämässä. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa siihen maan monipuolisimman koulutuskattauksen. TEKSTI LEENA LESKINEN KUVITUS BETTIINA LIEVONEN

18 UEF//ADUCATE


MEILLÄ JOKAISELLA ON monenlaiset omat teki-

Olemme koonneet sivuillemme koulutusvink-

jänsä siihen, että innostumme ja tartumme uusiin

kejä Kehitä ammatillista osaamista -osioon. Uusia

opiskelumahdollisuuksiin – tai jätämme tarttumatta.

työelämätarpeista nousevia ammatillista osaamista

Mistä saamme kimmokkeen opintoihin? Millaisia

täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ovat muun

tekijöitä arvioimme ennen kuin teemme päätöksen

muassa Henkilöstötyön orientoivat opinnot (HETY)

ilmoittautua opintoihin? Ja mistä syystä jätämme

sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen opinnot

ilmoittautumatta? Usein tämä pohdinta tiivistyy

(HYTE).

ajatukseen, kannattaako opiskella vai ei. Avoin yliopisto-opetus määritellään aikuisten

Jos tavoittelet tutkintoa, perehdy sivuillamme Tavoitteena tutkinto -osioon. Olipa tarve ja tavoite opis-

omaehtoiseksi opiskeluksi. Todellisuudessa kaikki

keluun mikä tahansa tai jos tarvitset apua tilanteesi

opiskelu lienee omaehtoista, jos aidosti halutaan

selkiyttämiseen yhteisellä pohdinnalla ja selvittelyllä,

oppia jotain. Lähtökohtaisesti halu ja tarve oppia

ota yhteyttä opinto-ohjaajaamme sähköpostitse

jotain uutta ajaa meitä etsimään tarpeeseen sopivia

(avoinyliopisto@uef.fi) tai puhelimitse. Opinto-ohjaus

opintoja.

on kaikille maksuton neuvonta- ja ohjauspalvelu.

Koulutuksen tarjoajia on useita ja valikoima

Omaehtoisella opiskelulla voit parantaa ammatti-

laaja. Täytyisi vain osata löytää itselleen sopiva vaih-

taitoasi ja mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää

toehto. Opintojen täytyisi myös olla sellaisia, että niitä

työpaikkasi.

on käytännössä mahdollisuus opiskella muun arjen pyörityksen keskellä. Opintojen hintakaan ei saisi

AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA valtaosa on

olla esteenä.

opiskeltavissa etänä, verkossa ja oman aikataulun

Kannattaako sitten opiskella? Sanakirjan mu-

mukaan. Kannattaa myös tutustua opintojen hintoi-

kaan ”kannattaa” tarkoittaa sellaisia asioita kuin

hin, sillä kohtuullisen pienellä sijoituksella voit saada

maksaa vaivan, olla järkevää, olla jonkun asian puo-

itsellesi tuottavaa osaamispääomaa.

lesta, olla taloudellisesti tuottavaa ja tukea rakentee-

Myös työttömänä voi olla mahdollisuus opiskella

na, mikä viittaa esimerkiksi pilariin, joka kannattaa

Avoimessa yliopistossa työttömyysetuuden turvin.

siltaa. Nämä kaikki määritellyt ovat erinomaisen

Työttömien opiskelumahdollisuudet arvioidaan aina

sopivia avauksia tarkasteluun ja perusteluiksi, miksi

TE-toimistossa. Me autamme osaltamme maksut-

opiskelu Avoimessa yliopistossa on kannattavaa.

tomalla opinto-ohjauksella opintosuunnitelmien tekemisessä. Jos tilanteesi työelämässä mahdollistaa päätoimisen opiskelun, kannattaa selvittää mahdollisuus Koulutusrahaston maksamaan aikuiskoulutustukeen. Myös tähän liittyvissä ohjaustarpeissa opinto-oh-

Kohtuullisen pienellä sijoituksella voit saada itsellesi tuottavaa osaamispääomaa.”

jaajamme auttavat. Lisätietoja sivuiltamme Kuinka rahoitan opintoni -osiosta.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON Avoimessa yliopistossa opiskeli vuonna 2016 lähes 13 000 opiskelijaa hyvin erilaisiin kouluttautumistarpeisiin. Saimme joukon opiskelijoitamme mukaan videolle kertomaan kokemuksiaan opintojen tuomista

JOKA TUUTISTA TULEE tietoa kiihtyvällä tahdilla

mahdollisuuksista ja koetusta lisäarvosta. Tutustu

tapahtuvista työelämän muutoksista ja sen myötä

opiskelijatarinoihin ja videoon www-sivuillamme ja

täysin uusista osaamistarpeista ja -vajeista. Samaa

facebookissa (Facebook.com/UEFavoinyliopisto).

muutosrumbaa koemme todeksi työpaikoilla tai työttöminä. Paine sopivien koulutusmahdollisuuksien

Tee hyvää itsellesi – tartu tilaisuuteen ja hanki uutta osaamista! Se maksaa vaivan!

löytämiseen ja siten oman työelämäkelpoisuuden päivittämiseen on kova. Itä-Suomen yliopistossa on maan monipuolisin koulutustarjonta. Tämä mahdollisuus on laajasti jokaisen saatavilla ilman pohjakoulutusvaatimuksia Avoimen yliopiston kautta. Kannattaa siis tutustua näihin koulutusmahdollisuuksiin ja antaa itselleen tilaisuus osaamisen uudistamiseen. Opetustarjonnastamme on poimittavissa yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Kaikki opintomme ovat yliopistotutkinnon osia eli sisällöltään ja laadultaan yliopiston perusopetusta vastaavaa opetusta. Löydät opetustarjonnastamme tarkempia tietoja verkkosivuiltamme: www.uef.fi/avoinyliopisto.

LEENA LESKINEN Kirjoittaja on Aducaten koulutusjohtaja. leena.leskinen@uef.fi

UEF//ADUCATE 19


Ohjauspalvelut

Olemme sinua varten Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat antavat tietoa, neuvontaa ja ohjausta opiskelijoille kaikissa tilanteissa. TEKSTI LEILA SARAMÄKI, TIINA JUURELA KUVA ALIAS-STUDIOT

SOPISIKO AVOIN yliopisto-opiskelu minulle? Löytyisikö sieltä sopivaa opiskeltavaa oppiainetta? Mitä tarkoittaa verkko- ja monimuotoopinnot? Tuntuuko opintojen aikana yliopisto-opiskelu hankalalle? Onko vaikea päästä alkuun tenttikirjallisuuden lukemisessa tai oppimistehtävien kirjoittamisessa? Jos nämä kysymykset pyörivät mielessä, kannattaa olla yhteydessä Avoimen yliopiston opinto-ohjaajiin. Saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta oman tarpeesi mukaan. Ei ole sellaisia opiskeluun tai opintoihin liittyviä kysymyksiä, mitä ei meiltä kannattaisi kysyä.

LEILA SARAMÄKI

OHJAAMME PARHAAMME mukaan, ja jos emme osaa vastata, niin ohjaamme kysymykset eteenpäin oppiaineen suunnittelijalle. Ohjauskeskusteluja voimme käydä puhelimitse, verkon välityksellä tai paikan päällä joko Joensuussa tai Kuopiossa. Yhteyttä kannattaa ottaa joko ajanvarauslomakkeella tai sähköpostitse, ja aina voi soittaakin.

OHJAUS- JA NEUVONTAPALVELUMME on rakennettu tarvelähtöisen ja sulautuvan ohjauksen viitekehyksen pohjalta. Se tarkoittaa sitä, että www-sivumme ovat ajan tasalla ja tieto mahdollisimman helposti löydettävissä. Opiskelijoita tuetaan opintojen alkuun johdantoluennoilla sekä opiskeluun ja

TIINA JUURELA

oppimiseen ohjaamisella. Aina on myös tarjolla henkilökohtaista ohjausta opiskelijan tarpeen mukaan – erityisesti jos oppiainevalinta mietityttää tai opintojen

Leila Saramäki ja Tiina Juurela ovat

etenemisessä on jotain, mihin tarvitsee tukea.

Avoimen yliopiston opinto-ohjaajia.

Mottomme opinto-ohjauksessa on: Olemme sinua varten!

20 UEF//ADUCATE

avoinyliopisto-ohjaus@uef.fi


Urheiluravitsemuksen koulutus Urheiluravitsemuksen opinnoista vastaavat dosentti Mika Venojärvi (vas.), professori Heikki Tikkanen, dosentti Jaakko Mursu sekä suunnittelija Marja-Liisa Niemi.

Rakkaudesta urheiluun ja ravitsemukseen Vihdoinkin Suomessa voi suorittaa yliopistotasoisen urheiluravitsemuksen opintokokonaisuuden – vieläpä käytännönläheisinä, avoimina yliopisto-opintoina. TEKSTI MARJA-LIISA NIEMI, JAAKKO MURSU, MIKA VENOJÄRVI, HEIKKI TIKKANEN KUVAT TUIJA HYTTINEN, ADUCATE

PARI VUOTTA SITTEN meillä oli unelma,

tautumisvaihtoehdossa. Uudet opinnot on

liikkumiseen sekä kiinnostus ravitsemuk-

tehdä yksi opintojakso kokonaan urhei-

otettu ilolla vastaan liikuntalääketieteen

seen ja hyvinvointiin. Opintojen aikana

luravitsemuksesta. Tuo unelma kasvoi

oppiaineessa. Kandidaatin tutkintovaihee-

opiskelijat myös jakavat osaamistaan ja

lopulta 30 opintopisteen laajuiseksi urhei-

seen sijoittuva opintokokonaisuus ohjaa

kokemuksiaan verkkokeskusteluissa, jotka

luravitsemuksen kokonaisuudeksi, jolle

opiskelijaa syvällisempään, kriittiseen ja

osaltaan antavat mahdollisuuden erilais-

uskomme olevan myös kysyntää ja tarvetta

itsenäiseen ajatteluun, mikä tukee oppiai-

ten näkökulmien pohtimiseen ja opitun

kentällä.

neen pedagogista ajattelutapaa.

syventämiseen.

Syksyllä 2016 noin 200 opiskelijaa

Opiskelijajoukko on taustoiltaan ja

aloitti urheiluravitsemuksen opinnot

elämäntilanteiltaan hyvin monipuolinen

URHEILURAVITSEMUKSEN OPINNOT

Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yli-

ja mukana on paljon niin ravitsemuksen,

koostuvat seitsemästä opintojaksosta, ja

opistossa. Verkko-opinnot mahdollistavat

liikunnan ja terveyden ammattilaisia, alan

ne on suunniteltu suoritettaviksi puolen-

sen, että opiskelijoita on niin Suomesta

opiskelijoita kuin urheilijoitakin. Suurin

toista vuoden aikana. Urheiluravitsemuk-

kuin Suomen ulkopuoleltakin. Mukana on

osa hakee tietoa, taitoja, päivitystä ja tukea

seen syvennytään tutkimustiedon pohjalta

myös tutkinto-opiskelijoita, sillä urheilu-

ammatillisen osaamisen kehittämiseen tai

useista eri näkökulmista. Opinnoissa pe-

ravitsemuksen opinnot kuuluvat tutkin-

uranäkymien ja työllistymismahdollisuuk-

rehdytään muun muassa eri lajien asetta-

torakenteeseen terveyden edistämisen

sien parantamiseen ja laajentamiseen.

miin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin,

koulutusohjelman terveysliikunnan suun-

Kaikkia varmasti yhdistää rakkaus ja into

suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymiUEF//ADUCATE 21


2

1

5

8

9

3

6

10

sen optimointiin, urheiluravitsemukseen

urheilijoita tuomaan mukaan käytännön

eri ikäryhmissä, urheilijan syömiseen

kokemusta ja esimerkkejä. On ollut ilo

liittyviin ongelmiin sekä urheilijan psyyk-

huomata, kuinka innostuneesti kaikki ovat

kiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen.

lähteneet mukaan ja jakavat kanssamme

Tehtävät suunnitellaan niin, että ne

nuo yhteiset tavoitteet ja ajatukset. Tämä

ovat mahdollisimman käytännönläheisiä

asiantuntijoiden ja urheilijoiden verkosto

ja soveltavia. Tämä on ollut yksi niistä

kasvaa koko ajan opintojen edetessä.

asioista, jotka ovat saaneet eniten kiitosta opiskelijoiden palautteissa. Opiskeli-

MATKA EI MISSÄÄN nimessä ole ollut

jat ovat pystyneet heti hyödyntämään

helppo. Tavoitteet asetettiin alusta lähtien

oppimaansa käytännössä, työelämässä ja

korkealle, ja nälkä on vain kasvanut syö-

omassa harjoittelussa ja urheilu-uralla.

dessä. Palaute on ollut hyvää ja se motivoi

Kilpailu alalla on kovaa, ja asiakkaat

koko ajan kehittämään ja katsomaan

ovat hyvin vaativia. Tietoa on saatavilla

eteenpäin. Uskallamme kokemusten,

koko ajan ja helposti. Tärkeää on oppia

keskusteluiden ja opiskelijapalautteiden

arvioimaan tietoa kriittisesti, ja tätä

perusteella sanoa, että tämä yhteinen

painotamme myös opinnoissa. Urheilura-

matka on tähän asti ollut niin vastuuhen-

vitsemukseen liittyvää osaamista tarvitaan

kilöille, opettajille kuin opiskelijoillekin

monella eri alalla ja monessa eri tehtä-

työntäyteinen ja haastava, mutta yhtä lailla

vässä.

äärimmäisen mielenkiintoinen, innostava

Me haluamme kantaa kortemme kekoon tarjoamalla ensimmäisenä Suomessa

4

ja silmiä avaava. Uusia suunnitelmia, kehittämisideoita

7

11

AINUTLAATUINEN URHEILURAVITSEMUKSEN KOULUTUSKOKONAISUUS Urheiluravitsemuksen perusopinnoissa (30 op) perehdytään muun muassa eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin, suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömiseen liittyviin ongelmiin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Teoriatiedon syventämisen lisäksi opinnot painottavat käytännönläheisyyttä ja tarjoavat hyvän mahdollisuuden muun muassa oman ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen työelämässä.

Kirjoittajat ovat suunnittelija MarjaLiisa Niemi, urheiluravitsemusverkoston

yliopistotasoisia urheiluravitsemuksen

ja haaveita urheiluravitsemuksen opinto-

asiantuntija, FT, ravitsemusterapeutti,

opintoja, mahdollisimman kattavasti,

jen, tutkimuksen sekä laajempien verkos-

dosentti Jaakko Mursu, liikuntalääketieteen

joustavasti ja asiantuntevasti. Meille on

toitumis- ja yhteistyömahdollisuuksien

alusta saakka ollut selvää, että haluamme

suhteen on lukemattomia. Emmekä epäile

dosentti Mika Venojärvi ja

mukaan laajan ja monipuolisen verkos-

hetkeään, etteikö niiden toteuttaminen oli-

liikuntalääketieteen professori Heikki

ton oman alansa asiantuntijoita sekä

si tällä porukalla ja yhdessä mahdollista.

22 UEF//ADUCATE

yliopistonlehtori, FT, terveysliikunnan

Tikkanen.


12

13

15

17

19

16

14 18

SUOMESTA ON puuttunut näyttöön perustuva urheiluravitsemuksen laaja koulutus. Olen ilomielin edistämässä tieteellisen tiedon levittämistä omasta osaamisalueestani eli liikunnasta ja proteiineista. JUHA HULMI, akatemiatutkija, dos., LitT

SAIN VINKKIÄ uusista urheiluravitsemuksen opinnoista ja ajattelin, että niistä olisi hyötyä sekä omalla urheilu-urallani hiihdossa että työssäni. Kurssit ovat olleet melko haastavia, mutta erittäin mielenkiintoisia ja antoisia. Fysioterapeutti, urheiluhieroja, personal trainer ja hierojakoulun opettaja

LIIKUNTARAVITSEMUKSEN osaamiselle on valtava kysyntä suomalaisessa urheilu-, liikunta- ja hyvinvointikentässä. Varsinainen kouluttaminen aiheen parissa on aiemmin jäänyt kuitenkin oman aktiivisuuden ja lyhyiden koulutuspäivien varaan. Seurauksena on ollut varsin hajanainen ja ohut liikuntaravitsemuksen kulttuuri. On ollut suuri tarve sellaiselle liikuntaravitsemuksen koulutukselle, joka kerää yhteen tutkimustietoa sekä kokemuksia alan erittäin

monipuoliselta kentältä. Tähän koulutukseen oli helppo lähteä mukaan, kun selvästi oltiin tekemässä parasta ja kunnolla. Ja lopputuloskin on sen mukainen. PATRIK BORG, ravitsemusasiantuntija

OPINNOISSA MUKANA OLEVAT ASIANTUNTIJAT JA URHEILIJAT 1. Antti Launonen, näyttelijä

OLIN ETSINYT työurani ajan ravitsemukseen liittyvää opintokokonaisuutta, joka tukisi uudella tavalla liikunnanohjaajan ammattitaidon sekä työminän kehittymistä. Kiinnostuin Urheiluravitsemuksen perusopinnot -kokonaisuudesta, koska sisältö vaikutti monipuoliselle, mielenkiintoiselle, arkeen istuvalle ja ammattitaidolla tehdylle. Luentoja pystyy kuuntelemaan niin monta kertaa kuin itse haluaa. Oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä. Opettajat ovat erittäin ammattitaitoisia ja kannustavia. Pitkän lukuvuoden ajan opiskelija saa niin positiivista kuin rakentavaakin palautetta oppimistehtävien onnistumisen suhteen. Suosittelen lämpimästi!

2. Anette Palssa, ravitsemusterapeutti 3. Tanja Tilles-Tirkkonen, ravitsemusterapeutti 4. Jonna Moilanen, jääkiekkoilija 5. Petteri Lindblad, ravitsemusterapeutti 6. Jukka Koskelo, projektikoordinaattori 7. Patrik Borg, ravitsemusasiantuntija 8. Osku Heinonen, koripalloilija 9. Tomi Valtanen, ravitsemusterapeutti 10. Joel Naukkarinen, soutaja 11. Reija Männikkö, ravitsemusterapeutti 12. Pippa Laukka, urheilulääkäri 13. Vilho Ahola, lääkäri 14. Iivo Niskanen, hiihtäjä 15. Juha Hulmi, akatemiatutkija 16. Mikael Fogelholm, professori

Liikunnanohjaaja AMK, 7 vuotta työelämässä

17. Minna Tervamäki, tanssija, koreografi 18. Saara Grönholm, urheilupsykologi 19. Sami Kapanen, jääkiekkoilija, valmentaja Marko Savolainen, kehonrakentaja (ei kuvassa) KUVALÄHTEET: Amparo Espana, Jere Koistinen, Atte Rissanen Photography, Susan Tuulosniemi, Matti O. Koskinen, Kari Pekonen

UEF//ADUCATE 23


Juridiikan koulutus

Sujuvampaa sääntelyä ja arviointia Uusi lainvalmistelijoiden koulutus laajentaa oikeustieteiden laitoksen ja Aducaten perinteikästä koulutusyhteistyötä. TEKSTI RISTO LÖF KUVA VARPU HEISKANEN

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO aloittaa lainvalmistelijoiden koulutuksen ensimmäisenä maamme yliopistoista syksyllä 2017. Oikeustieteiden laitoksen opintokokonaisuus pätevöittää sääntelyn valmistelun ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin, ja sen voi suorittaa myös Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa. Opintokokonaisuudesta vastaava lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinänen näkee, että uusi koulutus tukee hyvää lainvalmistelun kulttuuria ja lainsäädännön vaikutusten arviointia, joille on

Anssi Keinänen ja Jari Partanen tietävät hyvän lainvalmistelun merkityksen.

kysyntää Suomessa. Keinäsen näkemyksen allekirjoittaa

Lainvalmistelun laadusta on käyty

ja hyvä lainvalmistelu lähtee Keinäsen

myös hallitustasolla valtiosihteeri Jari

vilkasta ja kriittistä keskustelua viime

mukaan ongelmien tunnistamisesta,

Partanen, joka pitää lainvalmistelun osaa-

aikoina. Ministeriöissä lainvalmistelua

selkeiden tavoitteiden asettamisesta ja

misen vahvistamista olennaisena osana

koettelevat aika- ja resurssikysymykset,

niiden saavuttamisesta sekä vaikutusten

ministeriöiden virkamiesten ja lakien val-

ja suurista hankkeista varsinkin sote- ja

arvioimisesta.

misteluun osallistuvien asiantuntijoiden

aluehallintouudistus haastavat lainsää-

ammattitaitoa.

täjät.

– Juuri tätä profiilia kannattaa nostaa

– Maailma on monimutkaistunut ja

Tärkeää lainvalmistelussa on myös osallistaminen, jotta eri osapuolten näkökulmat saadaan kuuluviin lainsäädännös-

juridiikan täydennyskoulutuksessa, Parta-

syntyy ilmiöitä, joihin tarvitaan lainsää-

sä. Keinänen korostaa lisäksi säädösjohta-

nen sanoo.

dännöllisiä ratkaisuja. Ne ovat nousseet

misen osaamista.

Partanen luennoi ja keskusteli opiske-

myös yhteiskunnallisen keskustelun

Lainvalmistelun opintokokonaisuus

lijoiden kanssa lainvalmistelun kehittä-

ytimeen. Kriittistä keskustelua tarvitaan,

soveltuu niin opiskelijoille kuin virka-

misestä ja poliittisen ohjauksen roolista

Partanen myöntää.

miehille ja asiantuntijoille, jotka toimivat lainvalmisteluun liittyvissä tehtävissä

säädösvalmistelussa Joensuun kampuksella keväällä.

LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ PYRITÄÄN kor-

esimerkiksi kansalaisjärjestöissä tai sidos-

jaamaan yhteiskunnallisia epäkohtia,

ryhmien edunvalvontatehtävissä.

HALLITUKSEN KÄRKIHANKE tähtää sääntelyn sujuvoittamiseen, johon liittyy keskeisesti hyvä lainvalmistelu. – Lainvalmistelun perusvirkatyö tehdään ministeriössä, joissa on hyvää juridista osaamista, mutta ministeriöihin kaivataan enemmän lainsäädännön vaikutusten, esimerkiksi taloudellisten ja ympäristöllisten vaikutusten, arvioinnin osaajia, Partanen kertoo. 24 UEF//ADUCATE

JURIDIIKAN AVOINTA OPETUSTA JA TÄYDENNYSKOULUTUSTA Aducate on Suomen johtava koulutuksentarjoaja juridiikassa. Tarjoamme avointa oikeustieteiden yliopisto-opetusta, joka johtaa halutessasi avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta (HTK/HTM).

Tarjoamme ajankohtaisia juridiikan ammatillisia täydennyskoulutuksia. Järjestämme räätälöityjä tilauskoulutuksia asiakkaiden eri tarpeisiin. Toteutamme Opetushallituksen rahoittamia opetustoimen juridiikan henkilöstökoulutuksia.


OIKEUSTIETEEN AVOIMEN OPINNOISTA MENESTYSTARINA

Tomi Voutilainen ja Eeva Karttunen suunnittelevat tietosuojavastaavien täydennyskoulutuksia.

Tietosuoja kuntoon Tietosuojavastaavien koulutustarve kasvaa, kun yritykset ja julkishallinto valmistautuvat EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen. TEKSTI RISTO LÖF KUVA VARPU HEISKANEN

VUONNA 2018 VOIMAAN tuleva EU:n

siaali- ja terveydenhuollon alan käytäntei-

uusi tietosuoja-asetus määrittää ja

siin, kertoo kouluttajana toimiva julkisoi-

yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä ja

keuden professori Tomi Voutilainen.

rekisterinpitoa niin yksityisellä kuin jul-

Voutilainen on saanut runsaasti

kisella sektorilla. Tietosuojaosaamisen päi-

kiitosta selkeästä, johdonmukaisesta ja

vittäminen on edessä varsinkin monessa

käytännönläheisestä koulutusotteesta,

suomalaisessa yrityksessä.

joka tuo apua aivan arjen työhön.

Itä-Suomen yliopiston oikeustietei-

– Pitää näyttää konkreettisia tapauk-

den laitoksen ja Aducaten järjestämät

sia, mitä säädöksillä tarkoitetaan, ja mihin

tietosuojavastaavien täydennyskoulutuk-

se johtaa, jos niitä ei noudateta, Voutilai-

set ovat alan ylivoimaisesti pitkäaikaisinta

nen kertoo.

Suomessa: vuodesta 2008 alkaen niihin on osallistunut jo noin 450 henkilöä. – Koulutukset ovat olleet erittäin

TIETOSUOJAN SUURET haasteet liittyvät Voutilaisen mukaan esimerkiksi olemassa

suosittuja. Meillä on toimiva konsepti,

oleviin sopimuskäytäntöihin, jotka eivät

ja olemme saaneet siitä hyvää palautet-

ole yhteensopivia tietosuoja-asetusten

ta, kertoo Aducaten suunnittelija Eeva

kanssa.

Karttunen.

– Myös yksityisen ja julkisen sektorin johtajien pitäisi saada tietosuojakoulutus-

OSAAVA TIETOSUOJAVASTAAVA-koulu-

ta, että he ymmärtäisivät henkilötietojen

tusohjelma muun muassa antaa yritysten

käsittelyn periaatteet, Voutilainen sanoo.

ja julkishallinnon tietosuojavastaavan tehtävässä toimiville, siihen aikoville ja rekisterinpidosta vastaaville henkilöille

Voutilainen arvioi tietosuojan tilan silti suhteellisen hyväksi Suomessa. – Tietosuojaa on jopa ylisäännelty,

valmiuksia toimia EU:n tietosuoja-asetuk-

koska alan lainsäädäntöä ei ole katsottu

sessa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

yhtenäisenä kokonaisuutena. Tietosuo-

– Tietosuojavastaavalla pitää olla

jaan liittyviä pykäliä on 700–800 eri laissa.

tuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja

Vähemmälläkin sääntelyllä selvittäisiin.

alan käytänteistä. Sääntely on moninaista,

Eri aloilla säädöksiä ei saa kovin helposti

jolloin tarvitaan täsmäkoulutusta. Olemme

haltuun. Tietosuojavastaavan koulutuksel-

antaneet paljon koulutusta esimerkiksi so-

le on siten tarvetta jatkossakin.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos on tarjonnut tutkintotavoitteisia oikeustieteen opintoja Avoimen yliopiston kautta jo 10 vuoden ajan. Perinne kantaa vielä kauemmas, sillä Joensuun yliopisto antoi vuodesta 1997 lähtien yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, joka johti hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkintoihin. – Oikeustieteiden laitos on alusta alkaen halunnut tarjota aikuisille mahdollisuuden opintojen suorittamiseen Avoimen yliopiston kautta. Siihen on ollut kovasti kysyntää, ja taustalla on havainto elinikäisen oppimisen tarpeesta. Aikuisten oppimismahdollisuuksia kehittämällä tuetaan työssä ja työuralla jaksamista ja etenemistä mutta myös henkistä hyvinvointia. Tarvitaan joustavia, yksilön elämäntilanteet huomioonottavia opetusjärjestelyjä, sanoo hallinto-oikeuden emeritusprofessori Tarmo Miettinen. Tutkintotavoitteiset oikeustieteen opinnot Avoimessa yliopistossa ovat olleet hyvin suosittuja. Syksyllä 2007 avoimen väylän oikeustieteen opintoihin suuntasi yhteensä 350 opiskelijaa. Viime vuosina avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelupaikan on saanut vuosittain noin 50 opiskelijaa. Vuosina 2010–2013 avoimen väylän kautta opiskelupaikan saaneista on valmistunut yhteensä 80 hallintotieteiden kandidaattia ja runsaat 40 hallintotieteiden maisteria. – Avoimen yliopiston väylä on edelleen keskeinen opiskelijarekrytoinnin väylä HTK- ja HTM-opintoihin Itä-Suomen yliopistossa, Miettinen kertoo. Oikeustieteiden laitoksen yhteistyö Avoimen yliopiston kanssa on osoittautunut kaiken kaikkiaan menestystarinaksi: Avoimessa yliopistossa oikeustieteitä opiskeli yhteensä 2047 henkilöä vuonna 2016. Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin vuonna 2015 oikeustieteen alan opintoja Avoimessa yliopistossa yhtä paljon kuin muissa oikeustieteellisissä yksiköissä yhteensä. – Tutkintotavoitteiset Avoimen yliopiston opinnot ovat aikuisopiskelijoille mielekäs keino oman osaamisensa päivittämiseen työelämätarpeet huomioiden ja sitä kautta myös urakehityksen edistämiseen. Myös työnantajat ovat hyvin tunnistaneet HTM-tutkintojen tuottaman osaamisen ja usein tukevat työn ohessa suoritettavia opintoja, sanoo oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä. Joustavat etäopiskelumahdollisuudet tukevat opintojen suorittamista työn ohessa ja paikkakunnasta riippumatta. – Esimerkiksi kaikki tenttimme voi suorittaa missä päin tahansa Suomea etätenttinä. Nykyisin monet luentomme videostriimataan tai nauhoitetaan verkossa myöhemmin katseltaviksi. Opettajamme ovat tuottaneet yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa etäopiskelijoille aineistoja, jotka auttavat heitä opinnoista suoriutumisessa, Määttä kertoo.

UEF//ADUCATE 25


Tarvelähtöinen koulutus

Ketterää koulutusta työelämän tarpeisiin Avoin yliopisto luo ainutlaatuista koulutusyhteistyötä alueellisten oppilaitosten ja työnantajien kanssa. TEKSTI ULLA KEKÄLÄINEN, TERHI KELTANEN KUVA RAIJA TÖRRÖNEN

26 UEF//ADUCATE


MILLAISTA ON TULEVAISUUDEN työ, ja millaista osaamista se vaatii? Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto on hakenut uudenlaisilla toimintatavoilla vastauksia uudistuviin työelämän osaamistarpeisiin ja valmiuksiin, joita työntekijät tarvitsevat muuttuvassa työelämässä. Yhteinen visio tulevaisuudesta vaatii ennakointityötä, jonka yhtenä mittarina voidaan pitää työelämän ja koulutuksen vastaavuutta. Olemme tehneet vuosien ajan tavoitteellista työtä tarjontalähtöisen koulutuksen muuttamiseksi kysyntälähtöiseksi, jotta myös työelämän tarpeisiin vastaavia opintoja on mahdollista löytää laajasta opetustarjonnastamme. Viime vuosien kokemukset työnantajien kanssa tehdystä yhteistyöstä ja osaamistarvekartoituksista ovat olleet rohkaisevia. Tätä kehittämistyötä olemme tehneet yhdessä yliopistomme tiedelaitosten kanssa. Tavoitteena on korkeakouluopetuksen työelämäläheisyys ja uudenlaisen toimintamallin rakentaminen tarvelähtöiselle koulutukselle. Yhtenä uusimmista kokeiluistamme toteutamme alueellisia osaamistarvekartoituksia yhdessä vapaan sivistystyön organisaatioiden kanssa vuosina 2015–2017. Meneillään ovat osaamistarvekartoitukset Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Suomen alueilla, joissa yhteistyöoppilaitokset järjestävät avointa yliopisto-opetusta kanssamme.

Uusimpaan tutkimukseen pohjautuvat Avoimen yliopiston opinnot vahvistavat työntekijöiden osaamista.” AVOIN YLIOPISTO TEKEE yhteistyötä noin 50 oppilaitoksen kanssa ym-

KOULUTUSTARVEKYSELYN ARPAONNI OSUI YLIVIESKAAN Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto järjesti lukuisille yhteistyöoppilaitoksille laajan kokouksen syksyllä 2015, ja sen yhteydessä arvottiin kumppaneiden kesken koulutustarvekartoitus. Onni potkaisi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaa. Koulutustarvekyselyllä kartoitetaan kolmen seutukunnan koulutustarpeita Pohjois-Pohjanmaalla. – Aluksi mietimme askelmerkit prosessin käynnistämiseksi. Avoimen yliopiston suunnittelijat tutustuivat Ylivieskaan, ja pohdimme yhteistyössä kyselyn kohderyhmiä ja kysymyksiä. Päätimme rajata kyselyn kunta-alaan ja kaupanalaan. Kysely kohdistettiin sekä sellaisille työnantajille, jotka osallistuvat kesäyliopiston koulutuksiin runsaasti eli kuntien työntekijöille, sekä kaupanalalle, josta osallistutaan vähemmän kesäyliopiston koulutuksiin, kertoo kesäyliopiston koulutussuunnittelija Anna-Liisa Pieskä. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto on tehnyt pitkään yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston kanssa. Vuosien varrella yhteistyö- ja opetustavat ovat monimuotoistuneet ja koulutustarjonta kasvanut. Myös koulutustarvekysely osoitti, että Itä-Suomen yliopiston koulutustarjontaa pidetään tärkeänä Ylivieskan alueella. Eniten vastauksia kyselyyn tuli odotetusti kunta-alan työnantajilta. Yhteiseen tapaamiseen osallistui kyselyyn vastanneista muun muassa peruspalvelukuntayhtymä Kallion, sosiaali- ja terveyspiiri Helmen, Viitasaaren kunnan sekä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston eri toimipaikkojen henkilöstöä. – Keskustelun johtopäätöksenä kokosimme avoimen yliopiston suunnittelijoiden johdolla uuden Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuuden, joka on tarkoitus aloittaa alueellamme keväällä 2018. Olemme kesäyliopistossa valmiita omalta osaltamme viemään työtä eteenpäin, Pieskä kertoo.

päri Suomea. Kesäyliopistot ovat määrällisesti ja opiskelijavolyymiltaan suurin alueellinen yhteistyökumppanimme. Keväällä 2016 aloitimme yhteistyöpilotin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan ja Pyhäjärven toimipisteen sekä seudun työnantajien kanssa. Tavoitteena on kartoittaa työnantajien osaamistarpeita ja tuoda tarpeisiin vastaavaa koulutusta alueelle. Työnantajakyselyn perusteella järjestimme tapaamisen yhdessä kesäyliopiston ja työnantajien kesken ja tarkastelimme esiin nousseita koulutustarpeita. Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajat nostivat ajankohtaiseksi koulutustarpeeksi uudenlaiset Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen opinnot (HYTE-opinnot). Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa laajan valikoiman sosiaali- ja terveystieteen opintoja, joilla pystymme vastaamaan eri ikäisten

ULLA KEKÄLÄINEN

ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteisiin. Kokosimme opetustarjonnastamme HYTE-osaamiskokonaisuuden, johon kuuluu muun muassa gerontologian, hoitotieteen, liikuntalääketieteen, ravitsemustieteen, sosiaalityön, terveyshallintotieteen sekä terveyden edistämisen ja terveystiedon opintojaksoja.

POHJOIS-POHJANMAAN kesäyliopiston ja työnantajien kanssa toteutettu alueellinen osaamistarvekartoitus on askel eteenpäin Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston oppilaitos- ja työnantajayhteistyössä. Pilotti on osoittanut, että vuoropuhelu työnantajien kanssa on tärkeää, sillä näin saadaan todellista tietoa työelämässä tarvittavasta osaamisesta.

TERHI KELTANEN

Tarpeisiin löytyy myös vastaus: uusimpaan tutkimukseen pohjautuvat Avoimen yliopiston opinnot vahvistavat työntekijöiden osaamista, mistä HYTE-opinnot tarjoavat erinomaisen esimerkin.

Kirjoittajat ovat Aducaten suunnittelijoita. ulla.kekalainen@uef.fi, terhi.keltanen@uef.fi

UEF//ADUCATE 27


Opiskelijatarinat

Kerro tarinasi, kamera käy! Avoin yliopisto avaa lukuisia reittejä täydentäviin opintoihin, uusiin tutkintoihin ja ammattitaidon päivittämiseen. Opiskelijat kertovat omista valinnoistaan esittelyvideolle. TEKSTI RISTO LÖF KUVAT TUIJA HYTTINEN

OPISKELIJAT PÄÄSIVÄT tähtirooleihin

opiskelija on yksilö, ja pyrimme tukemaan

ja kameran eteen Itä-Suomen yliopiston

kaikkien opiskelutarpeita parhaalla mah-

voisi kysyä meiltä. Opiskelijat voivat tulla

Avoimen yliopiston uuden markkinoin-

dollisella tavalla, painottaa opinto-ohjaaja

paikan päälle tapaamaan meitä tai vaikka

tivideon tekemisessä. Jokaisella on oma

Leila Saramäki.

skypettää kanssamme.

tarinansa kerrottavana, sillä opintoreitit ovat moninaiset. – Opiskelija on meille aina keskiössä.

– Ei ole sellaisia kysymyksiä, joita ei

Reilut kymmenen vuotta opiskelijoita ohjannut Saramäki tietää, että avoimen yliopiston opiskelijajoukko on hyvin kir-

Meillä on hyvin erilaisilla tavoitteilla ja

java. Siksi ohjaus- ja neuvontapalveluiden

tarpeilla opiskelevia henkilöitä. Jokainen

tärkeys korostuu.

KATSO MARKKINOINTIVIDEO youtube.com/weaducate

Parasta on valinnanvapaus VIETÄN välivuotta, ja avoimen yliopiston opiskelu on järkevä tapa viettää sitä. En halunnut olla toimettomana vaan halusin kehittää itseäni ja valmistautua tutkintoopiskeluun. Tutkintotavoitteeni on luokanopettaja, ja yhteiskuntaoppi on ollut kiinnostava opintokokonaisuus, koska siinä näkee monipuolisesti eri oppiaineita ja aloja. Parasta opinnoissa on valinnanvapaus. Voin tehdä 28 UEF//ADUCATE

opintoja, jotka kiinnostavat minua, ja saada opintokokonaisuuksia valmiiksi tutkintoa varten. Suosittelen avoimen opintoja kaikille, koska niiden avulla voi kehittää itseään monipuolisesti. Välivuoden aikana on järkevää tehdä opintoja eteenpäin, koska se auttaa myös pääsykokeissa todella paljon. Näkee myös yliopistomaailmaa etukäteen ja kampus tulee tutuksi.” JENNA VIRTANEN, yhteiskuntaoppi opetettavana aineena


Joustavaa opiskelua töiden ohella

Opintoväylä tohtoriksi Osaamista tutkintoon saakka ja ammattiin

OLEN tehnyt pitkän työuran hoitoalalla, ja haluan kehittää omaa ammattitaitoani avoimessa yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto oli helppo valinta, kun asun Kuopiossa ja suosin lähiyliopistoa. Täällä on monipuoliset opintokokonaisuudet ja laadukasta opetusta. Aluksi ajatus oli päivittää ammattitaitoa, mutta opinnot ovat vieneet mennessään. Syksyllä pääsin avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hoitotieteen laitokselle, pääaineena hoitotieteen johtaminen. Myös tietotekniikkataitoni ovat kehittyneet valtavasti. Olen oppinut etsimään ja hyödyntämään tietoa omassa työssäni. Avoimessa yliopistossa pystyy opiskelemaan omien aikataulujen mukaan joustavasti töiden ohella. Opintotarjonta on laaja, ja opiskelu on itsenäistä. Suosittelen lämpimästi avoimen yliopiston opintoja kaikille.”

ALOITIN hallinto-oikeuden opinnot avoimessa yliopistossa 17 vuotta sitten. Avoimen yliopiston väylän kautta pääsin varsinaiseksi opiskelijaksi ja suoritin kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot hallintotieteistä. Parasta avoimessa yliopistossa on joustavuus: voi opiskella omaan tahtiin ja omien tarpeiden mukaan juuri niitä aineita, joita haluaa. Avoin yliopisto toimii myös ajasta ja paikasta riippumattomasti sekä tarjoaa opintoväylän niin pitkälle kuin itse haluaa mennä, aina tohtoriksi saakka. Nykyisin työskentelen Pelastusopiston rehtorina. En olisi tässä tehtävässä ilman avointa yliopistoa. Avoin yliopisto on myös aktiivinen kumppani, kun työnantajana valitsen koulutusta. Tarjonnasta voidaan räätälöidä koulutusta juuri työnantajan tarpeita vastaavaksi.”

VALITSIN opiskelun avoimessa yliopistossa, koska halusin lisää osaamista omaan opettajatutkintooni. Olin jo opiskellut luokanopettajaksi ja opettanut peruskoulussa. Avoimesta yliopistosta sain pätevyyden terveydentiedon opettamiseen. Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto oli selkeä valinta minulle. Opintotarjonta kohtasi hyvin sen, mitä tarvitsin. Myös oma kotipaikkani puolsi valintaa. Minun kannaltani parasta oli opintojen toteuttaminen omassa aikataulussa. Pystyin tekemään opintoja työajan ulkopuolella ja suurimmaksi osaksi verkossa. Avoimen yliopiston opinnot auttoivat minua viran saannissa. Suosittelen ehdottomasti avoimen yliopiston opintoja, jos on halua opiskella ja saada lisää pätevyyttä ammattiin.”

SARI HÄNNINEN, hoitotiede

MERVI PARVIAINEN, hallinto-oikeus

ARTO KEJONEN, terveystieto UEF//ADUCATE 29


WeAducate

Marja-Liisa Niemi, Katja Peltoniemi, Leila Saramäki ja Maria Luojus rentoutuvat käsitöiden parissa.

Höllää hetkeksi

ADUKNITTERS – KÄDENTAIDOT RENTOUTTAVAT PÄÄTÄ TEEN KÄSITÖITÄ kotiharrastuksena eli käytännössä innostun ajoittain esimerkiksi sukkien neulomisesta ja tällä hetkellä virkkauksesta. Virkkaan parhaillaan palamattoa. Kun virkkausinto tuli ilmi kahvihuo-

Aducatelaiset huolehtivat työhyvinvoinnistaan monin tavoin.

neessa, selvisi, että meitä onkin täällä tosi monta. Virkkaus tuo mukavaa ajatusten ja kokemusten vaihtoa kahvihuoneessa tai lounastauolla sekä toisten töiden ihastelua

TEKSTI ADUCATEN HENKILÖKUNTA KUVAT TUIJA HYTTINEN, VARPU HEISKANEN JA ADUCATE

yleensä facessa. Kun tekee käsitöitä, näkee konkreettisesti oman työn jäljen. Arkityö on abstraktia, joten on kiva tehdä näkyviä juttuja. Käsityöt rentouttavat erityisesti päätä.” LEILA SARAMÄKI, opinto-ohjaaja, suunnittelija

30 UEF//ADUCATE


Annamari Lastunen, Merja Mäkitalo ja Ulla Kekäläinen ratsastustunnilla Kuopion Savisaaren tallilla.

ADURIDERS – KEHO KUNTOON JA PAINEET POIS RATSASTUSTALLILLA ADURIDERSIT KÄYVÄT Kuo-

Varasimme sitten oman ratsastustunnin,

KUN OLET hevosen kanssa,

pion Savisaaren ratsastustal-

ja tällä tiellä olemme edelleen. Ekan rat-

keskittyminen on niin koko-

lilla 1-2 kertaa kuukaudessa

sastuskerran jälkeen jalat olivat kyllä niin

naisvaltaista, että mitkään

työpäivän päätteeksi ’tyhjentämässä’

kipeinä, että naurettiin katketaksemme

maailman murheet ja huolet eivät paina.

aivonsa kaikesta muusta kuin hevosen

ihan vaan meidän ratsastuksen jälkeiselle

Hevonen myös hyväksyy sinut juuri

huolenpidosta ja hallinnasta. Kaikki

kävelylle. Naurua, naurua, naurua ja yri-

sellaisena kuin olet, vaikka hommat eivät

paineet, huolet ja ajatukset putoavat heti,

tyksen ja onnistumisen riemua. Sitä tämä

ihan putkeen menisikään.

kun astut boxiin!

on kyllä ollut.

Henkilökohtaisesti ratsastus on myös

Olemme kaikki ratsastaneet lapsina ja

Tämä on erinomainen keino toimia yhdessä työkavereiden kanssa vapaa-ajal-

erinomaista kunnon huoltamista. Se pitää

nuoruudessa. On tuntunut aivan mahta-

la. Hevosten kanssa toimiessa vuorovai-

yllä fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja

valle, että nuo vanhat taidot voi virittää

kutusta on pidettävä yllä, ja tällä on kyllä

varmasti sitä kautta työkykyäkin. Ratsas-

uudelleen, ja koko ajan oppii uutta. On

siirtovaikutusta töihin saakka.

tustaitoni muistuvat mieleen ja palautuvat

hienoa huomata, että muisti asuu kehossa,

pikkuhiljaa muutaman vuoden vähälle

eli kun olet toiminut jo lapsena tai nuo-

hikijumppaa, selän, niskan ja hartioiden

jääneen ratsastelun jälkeen.

ruudessa hevosten kanssa, keho muistaa

huoltoa sekä ennen kaikkea henkistä

tiettyjä asioita.

pääomaa ja hyvää oloa. On myös huikeaa

Jaamme hauskoja ratsastuskokemuksia sitten yhdessä kahvihuoneessa. Meille

Tämä on loistava kuntoilumuoto, ja

Ratsastuksesta saa liikunnan riemua,

huomata oma kehittyminen ratsastajana,

on jo ehdotettu Hevoshullun ja Vilivarsan

yhteinen harrastus yhdistää meitä työka-

se voimaannuttaa ja vaikuttaa sitä kautta

tilaamista Aducateen sekä oman Aduhe-

muja. Me tietenkin creataan huikeit idiksii

myös muuhun elämään.

pan hankkimista. Työhuoneen lattialta tai

myös ratsastustunnilla, eikä malteta pitää

käytäviltä saattaa joskus löytyä hieman

suuta kiinni näistä idiksistä. Kun suunnit-

jälkeen, kenen pää ja paita ovat märim-

hevosen lantaakin, kun joskus on ollut

telijan pää on vain sellainen, että aina on

mät. Hauskaa oli, kun Ulla keksi ottaa

pakko palata työmaalle suoraan tallilta.

kehitettävä jotain uutta.

sykemittarin mukaan tunnille ja osasi

Siinä on siivoojalla ollut ihmettelemistä.” ANNA HARTIKAINEN, suunnittelija

Joka kerta muistamme verrata tunnin

Jos joku huomaa, että meidän

kertoa meille sen jälkeen ’juostun’ mat-

kalentereissamme on varaus nimellä

kan, kalorikulutuksen ja sykevaihtelun.”

AduRiders, AduHorseGirls, Horses are my life -koulutussessio tai AduIihaha-

ANNAMARI LASTUNEN, suunnittelija

haa-tää-on-niin-iihanaa, niin kyse on

SAIMME INNOSTUKSEN

samasta jutusta – jep, me ollaan ratsasta-

Aduridersin toimintaan, kun

massa.”

emme mahtuneet yliopiston liikuntailtapäivän ratsastusryhmään.

ULLA KEKÄLÄINEN, suunnittelija

UEF//ADUCATE 31


Sari Hakkarainen ja Seija Tuominen ratkovat palapeliä kahvitauolla.

ADUPUZZLE – PALAPELI KIRKASTAA AJATUKSIA PALAPELIN kokoamisella

jälki näkyy. Lisäksi sain harrastuksen

olemme koonneet jo yli kymmenen 1000

kotioloihin.

palan palapeliä, ja valmiit palapelit on

Innostus sai kaivelemaan kotona

Pieni palapelihetki yksin tai yhdes-

myös uusia. Kokoamisessa kehittyminen

sä työkaverin kanssa on tyky-toimintaa

kannustaa hankkimaan suurempia pelejä.”

parhaimmillaan. Se saa ajatukset hetkeksi

kahvitauolla on virkistävä vaikutus. Palojen etsiminen

pois työasioista ja sen jälkeen jaksaa taas SARI HAKKARAINEN, suunnittelija

rentouttaa ja selkiyttää ajatuksia työnte-

Minulle tämä antaa mielenrauhaa ja keskittymisen hetken, onnistumi-

jatkaa puurtamista. Palapeliä kootaan korkean seisoma-

on lomassa eri tavalla kuin pelkkä kahvin nauttiminen ja yhdessä keskustelu.

ripustettu kahvihuoneen seinille.

tekemättä jääneet palapelit ja ostamaan

pöydän päällä, joten siinä tulee sopivasti

PALAPELIN kokoaminen

taukoa myös jatkuvaan istumiseen työpai-

työpaikan kahvihuoneessa

kalla.”

lähti liikkeelle työkaverimme

sia. On todella mukavaa saada välillä

ja erggimme Riitta Nevalainen-Mäenhar-

PÄIVI KOIVUSELKÄ-SALLINEN,

jotakin konkreettista kokoon, kun työn

jun aloitteesta syksyllä 2016. Sen jälkeen

koulutussihteeri

32 UEF//ADUCATE


ADUCATEN JOULUBRUNSSI – PERINNE JO VUODESTA 1999 ADUCATEN JOULUBRUNSSI

Yhdessä tekeminen on mukavaa

viimeisen punnitsemisen aika tuli – yllä-

kokoaa kerran vuodessa työ-

puuhaa, ja monet uudet reseptit ovat vaih-

tys, yllätys – molemmat joukkueet olivat

yhteisöstämme kaikki haluk-

taneet omistajaa herkkupöydän äärellä.

laihtuneet täsmälleen yhtä paljon. Silloin

kaat pöydän ääreen nauttimaan yhdessä

Näin joulubrunssilla on merkitystä myös

sovimme, että tarjoamme toisillemme

tehdystä joululounaasta. Osallistuminen

työyhteisömme ulkopuolella, muutkin ovat

hienon lounaan nyyttäriperiaatteella. Näin

on vapaaehtoista periaatteella ’joka tuo,

päässeet nauttimaan uusista herkuista

tämä hieno perinne sai alkunsa ja jatkuu

hän myös syö’.

tradition johdosta.

edelleen.

Hyvissä ajoin kahvihuoneemme sei-

Joulubrunssin perinne sai alkunsa

Hyvistä jutuista kannattaa pitää kiinni

nälle ilmestyy tyhjä lista, johon halukkaat

vuonna 1999. Syntytarina on paradoksaa-

ainaisen muutoksen keskellä. Tätä ei

laittavat nimensä ja tiedon siitä, mitä ai-

linen eli laihduttaminen ja syöminen. Ke-

tarvitse puurtaa kasaan yksin, ja porukalla

kovat pöytään tuoda. Se voi olla itse tehtyä

sällä 1999 joukkueet A1 ja A2 löivät vetoa

tekeminen on vallan hauskaa.”

tai valmiina hankittua. Tilaisuutta varten

siitä, kumpi joukkue laihduttaa joulukuun

varaamme salitilat, katamme pöydät ja

tiettyyn päivään mennessä enemmän.

nautimme lounaan kaikessa rauhassa

Sovimme, että hävinnyt joukkue tarjoaa

työpäivän lomassa.

ruhtinaallisen lounaan voittajille. Ja kun

EEVA KYKKÄNEN, markkinointisihteeri

keisia tai muita herkkuja, runon, pienen lahjaesineen tai vastaavaa. Jonain vuonna tapahtumalle on pidetty päätöstilaisuus, jossa yritetään tunnistaa salaiset ystävät. Toisinaan he ovat jääneet ikuisesti salaisiksi. Tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä ja mukavia muistoja sekä muistajalle että muistettavalle. Tapahtuma on leikkimielinen ja humoristinen, ja se tuottaa hymyä ja hauskuutta koko työyhteisölle, synnyttää jutun aiheita ja lähentää, tutustuttaa

SALAINEN TYÖYSTÄVÄ – YLLÄTYKSIÄ POSTILOKERIKOSSA

ihmisiä toisiinsa. Kaikki vastaavat tapahtumat piristävät työtä ja tuovat vaihtelua arkeen. Lahjan antaminen ja saaminen ilahduttavat.

VIETÄMME Salainen työys-

salaisesti siten, ettei työkaveri tiedä, kuka

Varsinkin, jos keksii ystävälle jonkin juuri

tävä -tapahtumaa keväällä

hänen salainen ystävänsä on.

hänelle sopivan lahjan, se antaa hyvän

ystävänpäivän aikoihin muu-

Muistaminen toteutetaan tavallisim-

taman viikon ajan. Jokaiselle tapahtumaan

min niin, että salainen työystävä laittaa

osallistuvalle arvotaan joku työkaveri,

työkaverin postilokerikkoon jotain, jonka

jota hän voi muistaa haluamallaan tavoin

arvelee ilahduttavan häntä – kortin, ma-

mielen itselle. Ja toki on kiva olla myös lahjan saaja.” MERJA MÄKITALO, suunnittelija

UEF//ADUCATE 33


Vuoden esimies

Jämäkkä ja inhimillinen Lea Tuomainen tuli Aducaten johtajaksi suurten muutosten keskelle. Nyt hän luotsaa koulutus- ja kehittämispalvelua uudelle polulle ja saa tunnustusta työstään. TEKSTI RISTO LÖF KUVA TUIJA HYTTINEN Lea Tuomainen katsoo Aducaten tulevaisuuteen luottavaisesti: ”Olemme hyvällä polulla, ja meillä on todella hyvä, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta.”

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO palkitsi Adu-

miellytä kaikkia, ne on pystyttävä peruste-

liian iholle. Silti pitää säilyttää herkkyys,

caten johtajan Lea Tuomaisen Vuoden

lemaan ja pysyttävä linjassa.

tuntuma ja nöyryys.

esimiehenä vuosijuhlassaan keväällä

– Mottoni on, että siitä, mistä sovitaan,

2017. Tunnustus tuli Aducaten henkilös-

pidetään kiinni – jos ei pidetä kiinni, siitä

KUN TUOMAINEN tuli Aducaten joh-

tön ehdotuksesta.

on voitava puhua. Asiat muuttuvat koko

tajaksi toukokuussa 2016, työyhteisö oli

ajan, ja keskustelua pitää käydä, Tuomai-

vaikeassa muutostilanteessa yt-neuvotte-

nen sanoo.

luista seuranneiden sopeuttamistoimien

Tuomainen koetaan osaavana, oikeudenmukaisena ja johdonmukaisena johtajana – kannustavana, kuuntelevana

vuoksi.

ja helposti lähestyttävänä. Hän ei ole

– Viimeinen vuosi on ollut toipumisen,

muuttunut johtamisvastuun myötä, vaan

uudistumisen ja eteenpäin katsomisen

on oma itsensä kaikissa tilanteissa, henki-

aikaa. Avoin yliopisto menestyy taan-

löstö kiittää perusteluissaan.

tumankin aikana, mutta yliopistollinen,

Hyvän johtajan ominaisuudet ovat lukuisat, mutta Tuomaisen mukaan kaikki lähtee asiaosaamisesta: on tunnettava perustehtävä. Sen ohella keskiöön nousevat vuorovaikutustaidot ja päätöksentekokyky. – Varsinkin asiantuntijaorganisaatiossa keskusteluun osallistaminen, kuun-

Nauruindeksi on paras mittari sille, miten työyhteisössä menee.”

telemisen taito ja kuulluksi tulemisen kokemus ovat tärkeitä. Tavoitettavuus ja

maksullinen täydennyskoulutus heijastelee yhteiskunnan tilannetta. Kun tulee viestiä, että taantuma taittuu, se näkyy meillä. Täydennyskoulutuksen tarjontaa on selkiytetty ja valittu kärjet, joilla mennään eteenpäin. Olemme hyvällä polulla, ja meillä on todella hyvä, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Omalla kohdallaan parhaana johta-

Myönteisiä merkkejä kuuluu myös

läsnäolo korostuvat, kun toimimme kah-

juusoppina Tuomainen kokee työnoh-

Aducaten käytäviltä Tuomaisen työhuo-

della kampuksella Joensuussa ja Kuopios-

jaus- ja työyhteisösovittelukoulutuksen.

neeseen.

sa, Tuomainen muistuttaa.

Elämä ja kokemus ovat myös kasvattaneet näkemystä esimiestyöstä.

JOHTAJALTA ODOTETAAN johdonmukaisuutta. Vaikka päätökset eivät aina

34 UEF//ADUCATE

– Pitää oppia nousemaan asioiden yläpuolelle. Asioiden ei voi antaa tulla

– Kuunnelkaa! Naurua. Se on parasta musiikkia korvilleni. Nauruindeksi on paras mittari sille, miten työyhteisössä menee.


KOLUMNI

Itsensä kehittämisen vapaus ja mahdollisuus

K

oulutus on ollut keskeinen osa

ammatti- ja tutkijakoulutukselle, joiden taso puoles-

suomalaista identiteettiä. Koko

taan ratkaisee maamme menestyksen ja kilpailukyvyn.

kansan sivistäminen on suomalainen

Yhtään lenkkiä tästä ketjusta ei saa unohtaa. Tämä ei

menestystarina ja hyvinvointiyhteis-

suinkaan tarkoita, etteikö kaikkia koulutusasteita pidä

kuntamme perusta. Tähän on vah-

sisällöllisesti, toiminnallisesti ja rakenteellisesti koko

vasti uskottu koko itsenäisyytemme

ajan kehittää, jotta pystymme vastaamaan kiihtyvällä

ajan ja koulutusleikkausten saama kritiikki kertoo, että

tahdilla muuttuvaan maailmaan.

sivistys on yhä keskeinen arvo suomalaisille. Osaaminen on metsien ohella ainoa luonnonvaramme, eikä niitä

PERUS- JA TUTKINTOKOULUTUKSEN lisäksi kaiken-

tule hukata pelkästään lyhytjänteisiin, taloudellisiin

lainen aikuisopiskelu ja itsensä sivistäminen on kuu-

arvoihin pohjaavalla politiikalla. Toivottavasti tämä us-

lunut suomalaisuuteen. Tähän viittasi myös tasavallan

kalletaan ottaa vakavasti myös poliittisissa päätöksissä.

presidentti Sauli Niinistö presidentti Mauno Koiviston

Koulutuksen kunnossapidossa on huolehdittava

hautajaisissa pitämässään muistopuheessa. Hän totesi

koko koulutusketjusta esiopetuksesta tohtorikoulutuk-

Koiviston opiskelleen työn ohessa ensin ylioppilaaksi,

seen. Hyvä peruskoulutus luo pohjan tuloksekkaalle

sitten maisteriksi ja tohtoriksi toteuttaen siten jo vuosikymmeniä sitten elinikäisen oppimisen ideaa. Tänä päivänä aikuis- ja täydennyskoulutus on varsin systemaattista ja sitä järjestetään miltei kaikilla opintotasoilla aina yliopistoista ja ammattikorkeakouluista ammattikouluihin ja kansanopistoihin. Myös työnantajat kehittävät henkilöstönsä osaamista ja hyödyntävät monipuolista koulutustarjontaa. Yliopisto-opintojen tasolla avoin yliopisto on reitti tutustua yliopisto-opintoihin, täydentää opintoja, parantaa ammattitaitoa ja vaikkapa tähdätä tutkinnon suorittamiseen. Ja osa ihmisistä tekee myös kokonaan uusia uravalintoja hakeutuen kokonaan uusille alueille.

SIVISTYKSEN KESKEINEN ihanne on jokaisen vapaus ja mahdollisuus kehittää itseään, ja siten meidän on vaalittava ”vapaan” koulutuksen merkitystä myös tulevaisuudessa. Tiedon tulva lisääntyy, maailma digitaalistuu ja koulutuskenttä kansainvälistyy. Tutkintojen sijaan osaaminen korostuu ja jokaiselta vaaditaan myös kykyä hyödyntää osaamista aiempaa monikanavaisemmissa työympäristöissä. Tämä tarkoittaa osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Koulutuksen ja oppimisen monimuotoistuessa on laadusta edelleen pidettävä huolta. Korkeakoulutuksen osalta se onnistuu parhaiten Aducaten kaltaisten, yliopistojen yhteydessä toimivien koulutuspalveluja tarjoavien yksiköiden toimesta, jotka pystyvät nopeasti ja joustavasti vastaamaan koulutuksen sisältöjen ja oppimisen muotojen kaipaamiin muutoksiin. Muuttuvan maailman haasteisiin vastataan tutkimusperustaisella koulutuksella ja kehittämistyöllä.

JUKKA MÖNKKÖNEN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON REHTORI

UEF//ADUCATE 35


LEARN MORE. BE MORE. Opiskelu kannattaa aina – tutustu monipuoliseen koulutustarjontaamme osoitteessa aducate.fi

@weaducate

Aducate

weaducate

UEF Aducate asiakaslehti  

UEF Aducate asiakaslehti

UEF Aducate asiakaslehti  

UEF Aducate asiakaslehti