Page 62

αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του Δημόσιου χρέους. Κατά ðïóïóôü δέκα ôïéò åêáôü (10%) êáé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ðïõ ðñïâëÝðåôáé áíôßóôïé÷á ως εξής: á) Ýîïäá ιατρικής και íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò (êùä. 051-052), â) äáðÜíç êáôáâáëëüìåíïõ ìéóèþìáôïò (êùä. 811 Ýùò και 823), γ) ôïõ ðïóïý ôçò äáðÜíçò για äéäÜêôñα ãéá öñïíôéóôÞñéá åêðáéäåõôéêþí ìáèçìÜôùí Þ îÝíùí ãëùóóþí (êùä. 079 Ýùò και 085), δ) ôüêïõò óôåãáóôéêïý äáíåßïõ ðïõ καταβλήθηκαν μεσα στο 2012 (êùä.063-064), ε) δαπάνη που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. (κωδ. 073 - 074). στ) διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089 - 090), ζ) δαπάνες που καταβάλλει για δωρεές, χορηγίες (κωδ. 057 εως και 060), η) δαπάνες που καταβάλλει για εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (κωδ. 053 - 054), θ) δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου (κωδ. 087 - 088). Επίσης, γéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïõ áðïêôÜ åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò (ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò), åöüóïí áõôüò ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò Þ êáôïéêåß ãéá åííÝá (9) ôïõëÜ÷éóôïí ìÞíåò ìÝóá óôï Ýôïò ðïõ áðüêôçóå ôï åéóüäçìá áõôü óôïõò íïìïýò ÎÜíèçò, Ñïäüðçò, ¸âñïõ, ËÝóâïõ, ×ßïõ, ÓÜìïõ êáé ÄùäåêáíÞóïõ, êáèþò êáé óå ðåñéï÷Þ ôùí íïìþí Èåóðñùôßáò, Éùáííßíùí, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò, ÐÝëëçò, Êéëêßò, Óåññþí êáé ÄñÜìáò, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåôáé óå æþíç âÜèïõò åßêïóé (20) ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç ìåèïñéáêÞ ãñáììÞ, το ποσό του φόρου μειώνεται ìå åîÞíôá (60) åõñþ ãéá êÜèå ôÝêíï ðïõ ôïí âáñýíåé. Óôçí ðåñßðôùóç óõæýãùí áñêåß ï Ýíáò áðü áõôïýò íá Ý÷åé ôéò ðáñáðÜíù ðñïûðïèÝóåéò. Áí ìå âÜóç ôçí öïñïëïãéêÞ êëßìáêá äåí ðñïêýðôåé ãéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïóü öüñïõ Þ áõôü ðïõ ðñïêýðôåé åßíáé ìéêñüôåñï áðü ôï Üèñïéóìá ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí α, β, γ,ε και η μείωση λόγω παραμεθορίου ðïõ áöïñïýí áõôüí ðñïóùðéêÜ êáé ôá ðñüóùðá ðïõ ôïí âáñýíïõí, ôüôå ïëüêëçñï ôï ðïóü ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí áõôþí Þ ç äéáöïñÜ ðïõ ðñïêýðôåé ìåéþíåé ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ êëßìáêá ãéá ôïí Üëëï óýæõãï. Áí ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ìåéþóåùí åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ öüñïõ, ï ïðïßïò ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ êëßìáêá ãéá ôïí öïñïëïãïýìåíï êáé ôç óýæõãü ôïõ, ç äéáöïñÜ äåí åðéóôñÝöåôáé ïýôå óõìøçößæåôáé. Ôï ðïóü ðïõ áðïìÝíåé ýóôåñá áðü ôéò ìåéþóåéò áðïôåëåß ôï öüñï ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ.

56

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013