Page 1

81, 7 ( '7 ,0 ( 6

಑ ෈ġġġġijıIJĶ ԑ IJIJ Т Ķ Р

www.shunhe.nl

ή෈ 2015 ԑ 11 Т 19 Рю‫ގ‬

೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬༈൬Ԥ३ϴѧю‫ีގ‬՗!!Stationsplein 45, Groothandelsgebouw, Unit A6.003, 3013 AK Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 ี՗೉Шᑋኈέ࿲ΤνӋ 5 Nov 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V. E-mail: shunhemedia@gmail.com

娛䳘ℏ⭡婳夳 䫔 ĵˣĶ 䇰

᱓᯿දġ010-4366058 ႜᅕදġWest Kruiskade 6a, 3014 AP Rotterdam

ጱᦫ᥷ΐ ∻ᬧġ᫵Ổġᡴ፬ġᾬᝂ

ȞবΡທ๼ࠒ՗юο೎ΰΙዂȟ

ᕦ፞ᶘᮻᑺᦰ᪳ᅗᙰᑺ↡ᦕ᎔᲌᯺៻ᾰᲸ↡ᠥỻ

᱓᩷දġinfo@flying86.com ŒŒදġ800007035ġ ᵏᐐ℺⊖᱓᯿දġ0645574019 ᫴᎔ Wechat :ġCNLTRAVELġ

᷂ჿ᎔ᖨġ࿀႒දġ &1/,QWHUQDWLRQDO%9 1/,1*% ,1* ᷂ჿ᝜ᯜƝ $EQDPUR ᷂ჿ᝜ᯜƝ1/$%1$ 1/5$%2 5DER ᷂ჿ᝜ᯜƝ

ጉᑋᔾፊᎽ┠ḋ⍶ᯟᛵហ፮ᅗᎵᗊᗽᑑ⃣⍶ᲵᓑḈ᚞᪱ᅟġIJįġᗴᓛ␈ᮿᶊᩚ፯✟ġijįġᗴᓛ␈ᮿᩳᶘ᚞᪱ġĴįġᗴᓛ┠ḋᎂᖯᯟġĵįġᗴᓛᬻᩰ⍶ ⃿ጆᢥᯟᖗᯱᐨᣃᕗỉᅗġŸŸŸįŧŭźŪůŨĹķįŤŰŮᅗỉ↾᝟ឹ Ĵ ፞᲌ᓉ↡ᦕ៻ᾰᅗ∟᠎⁀ፇẝ↡⍶ᯟ ᘷᅗ⃿ጆ᎕ᴷᎨᨬᅙ⃿ጆ ᢥᅗᕗᑑ⑐᳥ᅟᅟ፾፾ᡒᅟ

ᝨ፵ᨴᜀ

₫ᰒᨴᜀ ͗ᰵ⺕᱌ У㵹ᱻ‫ٺ‬䇨ᩦ᱌

Ꭻᗋ ½ ଔ ጆᦫ ½ ଔ!ᣍᵁ ½ ଔ ͗ᰵ⺕᱌ У㵹ᱻ̺ᩦ̺䔭

▃Ḿ İ ᜽᥂ ½ ଔ!

ᰟ✢ᨴᜀ

 Ըᰵ У㵹ᱻजВᩦ᱌

Ꭻᗋġ½ ଔ!!ẞ᜴ġ½ ଔ!!▃Ḿġ½ ଔ!! ጆᦫġ½ ଔ!!ᑯᱣġ½ ଔ!!!! ᣍᵁġ½ ଔ! Ըᰵ᱌⺕ У㵹ᱻजВᩦ᱌ Ꭻᗋ İ ⇚ᑤġᚘ᧋⏑ ½ ଔ! Ꭻᗋ İ ⇚ᑤġ᪼᪱⏑ ½ ଔ!

 Ըᰵ У㵹ᱻजВᩦ᱌

Ꭻᗋ ½ ଔ!ጆᦫ ½ ଔ! ᚠᑤ İ ᑯᱣ ½ ଔ!ẞ᜴ġ½ ଔ

ᰟ✢ᨴᜀ፾ᓗ᥸ᎂᖯⓨᶗ Ըᰵ У㵹ᱻजВᩦ᱌

Ꭻᗋ ½ ଔ!ጆᦫ ½ ଔ! ᑯᱣ ½ ଔ!ẞ᜴ İ ᚠᑤġ½

᫓ᦤᨴᜀ Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ᚠᑤ İ ⇚ᑤ

½

 Ըᰵ⺕᱌LH 㵹ᱻ

᫵ᠥ▀᫓᧒⍆᏷፛᪼᪱ዷ጗ᴀᗒᲦᶗ␋⍛ᅝ

᜝✢ᨴᜀ

ᝨᨴ᷒ዷᧁ↡

Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ᣍᵁ

᫓ፇᐾጙឈᏕ ĩ Ღᶗ Ī

İ ᢽ⇠ ½ ଔ

Ꮅⓨᶗ᫓ፇᗥ᎘ឈᏕ

½

ዉϯ 0 Ρ

᜝✢ᨴᜀ

ᕦ፞ᶘᮻᑺᦰ᪳ -!ᙰᑺ↡ᦕ᎔᲌᯺៻ᾰᲸ↡ᠥỻ

У㵹ᱻ जВᩦ᱌

ᣍᵁ ½ ଔ!!Ꭻᗋ ½ ଔ ጆᦫ ½ ଔ!!ᢽ⇠ ½ ଔ

Ἓ጗ᨴᜀ

䣦᜴ᨴᜀ

 ͗ᰵ⺕᱌ У㵹ᱻ

 ᰵ⺕᱌ У㵹ᱻ ̺ᩦ̺䔭

ᣍᵁ ½ ଔ!! Ꭻᗋ ½ ଔ!! ጆᦫ ½ ଔ!!

ᣍᵁ ½ ଔ!! Ꮔ⟠ ½ ଔ!! ỉᎧᘙ ½ ଔ!!

Ꭻ∟ᨴᜀ Ꭻᗋ ½ ଔ

 У㵹ᱻजВᩦ᱌ 䱿Ꭱ喍 ক₟В̸喎૛⼸➦‫ئ‬喑䰭᣽‫ ݺ‬๖䴽Ⴧ

!

 У㵹ᱻजᩦ̺䔭

ᦫᝨᨴᜀ

喍ϻ㢤‫ڝ‬౽▘䒓‫ࣾܧ‬喎

Ꭻᗋ ½ ଔ ỹᑤ ½ ଔ ጆᦫ ½ ଔ

 У㵹ᱻजВᩦ᱌

ᭃዯᭃᅗᐉᓟ⚆ᚽጱᦫ᥷ΐẢᝂፊ ᐩᏗᏄᅗ⒫ᗻ᲌ỉᧁ↡⍶ᯟᝂᥖᅗ ᗄᎵᛸᬻẢᝂ⏰ᾰᅟ

ᓛԎ㮌喟D

6FKLSKRO ⍶Ჵ╹╾  ᾭᅝ ओ䟤ਜ਼͚స‫⮩ܧ‬ᱧ⺕喑 䔯वҳ㢤ᣏ㻗ϧธ喆喆 ⁽≟ධ‫ڔ‬ᒭ䔁ᘼ๔‫ݖ‬喑㺬⤚➆ᱧ⺕

⍶ᯟᗻᦧᝉ␤ᅗ᫓ፇ⏧ዷᗔᰟẤᏊ◘⒱ᝉ␤ᅗᾥᬧ⊲ᗔ ⏰ᾰ


᠈䄤


೉៌

81,7('7,0(6

೉๼ᚖ᜞

(GLWLH

㢤 㭚 స ⢸ ༮ ᏶ ƌ ϋ ₤ ᆞ ๔ ᄺ 㤜 䕟 㵹 స θ 㽗 ੼

፣ ఋ ̭ ᄺ ⚷ 䇀 喑 ͚ 㢤 䬉 ӯ 䕟 ‫ڒ‬ 㱉 ᰵ ᱌

ᵢ๧㏒ਾ๧ቄ ៹ѝ഻഻ ᇦѫᑝ㘂䘁ᒣ䚰䃻ˈᴸ ᰕˈ㦧㱝഻⦻ေᓹӎ↧ኡབྷሽѝ ഻䙢㹼↓ᔿ഻һ䁚୿ˈਇࡠ㘂䘁 ᒣѫᑝㅹѝ഻഻ᇦ么ሾӪ㿚࠷ᴳ 㾻DŽ䲚਼഻⦻䁚㨟Ⲵवᤜ俜‫ݻ‬㾯 ⪚⦻ਾǃཆӔབྷ㠓ᆄᗧ⡮ᯟ˄%HUW .RHQGHUV˅ǃ㏃☏һउ䜘䋐䋜䗢 ᾝⲴ഻उ〈ᴨᡤ‫ݻ‬ᯟ⪚˄6KDURQ 'LMNVPD˅ǃ㺋⭏ǃ⾿઼࡙億㛢 䜘഻उ〈ᴨ㤳Ь㨺ഐ˄0DUWLQ YDQ 5LMQ˅ˈԕ৺а‫⭡ػ‬㦧㱝ⲷᇦ㡚 オǃ㚟ਸ࡙㨟ǃ⇬⡼ǃ伋࡙⎖ǃ㨢 ԅ㱝ǃ㦧㱝഻䳋䢰㹼ㅹ䘁‫ػ‬བྷ රԱᾝⲴཊ਽ԓ㺘㍴ᡀⲴ୶䋯 ԓ㺘ൈDŽӎ↧ኡབྷ഻⦻䁚୿Ҷे Ӝǃᔦᆹǃк⎧઼ᶝᐎㅹൠˈࠪᑝ Ҷཊ丵঄䆠Ⲵ㉭㖢ܰᔿˈवᤜѝ഻ ਼᜿』ُаሽབྷ➺䋃㎖㦧㱝अ⢙ ൂDŽ ᰕлॸˈ㘂䘁ᒣѫᑝ൘Ӫ≁ བྷᴳาᶡ䮰ཆᔓ๤㠹㹼ܰᔿˈ↑䗾 ӎ↧ኡབྷሽ㨟䙢㹼഻һ䁚୿DŽܰᔿ ㎀ᶏᖼˈ㘂䘁ᒣѫᑝ઼ӎ↧ኡབྷ഻ ⦻㠹㹼Ҷᴳ䃷DŽ‫ޙ‬഻‫ݳ‬俆儈ᓖ䂅‫ܩ‬ ѝ㦧䰌‫Ⲭײ‬ኅˈ਼᜿ีᤱਸ֌‫ޡ‬䌿 Ⲵ↓⻪ᯩੁˈሷ䮻᭮उሖⲴ‫ޘ‬䶒ਸ ֌ཕդ䰌‫ڊײ‬བྷ‫ڊ‬ሖˈ⛪‫ޙ‬഻Ӫ≁ 䄰≲ᴤཊ⾿⽹DŽᴳ䃷㎀ᶏᖼˈ‫ޙ‬഻ ‫ݳ‬俆‫਼ޡ‬㾻䅹Ҷ䠁㶽䋯᱃ǃ㡚オ㡚 ཙǃᖡ㿆ǃ㺋⭏ǃᮉ㛢ǃ、ᢰǃབྷ ➺䋃‫؍‬䆧ਸ֌ㅹ么ฏ䴉䚺ਸ֌᮷Ԧ

 ᴸ ᰕˈ䁚㨟ࡽаཙˈေᓹ ӎ↧ኡ བྷ഻⦻઼俜‫ݻ‬㾯⪚⦻ਾ䙊䙾㿆乫ˈੁѝ഻Ӫ ≁㺘䚄Ҷ୿‫ˈى‬㺘⽪Ҷሽᯬ↔䁚ⲴᵏᖵDŽ ഻⦻઼⦻ਾԕѝ᮷Ā֐ྭā䮻࿻ˈӻ㍩ Ҷ↔䁚㐓⭡˖৫ᒤ᧕ᖵ㘂䘁ᒣѫᑝᱲˈ៹ަ 䚰䃻ˈ⨮൘֌⛪എ䁚DŽԆ‫ف‬㺘⽪ˈ㦧㱝㠷ѝ ഻ᔪ・Ҷᕧᴹ࣋Ⲵਸ֌䰌‫ˈײ‬ᐼᵋ⛪࣐␡‫ޙ‬ ഻ѻ䯃Ⲵ䰌‫ࠪڊײ‬䋒⦫DŽᴰᖼˈӎ↧ኡབྷ഻ ⦻⭘ѝ᮷䃚Ā޽㾻DŽā

 ᰛθ्Ӣ ӎ↧ኡབྷ഻⦻઼俜‫ݻ‬㾯⪚⦻ਾᣥӜⲴк ॸˈ俆‫ݸ‬৫ेӜᐲ丶㗙॰৳㿰Ҷѝ㦧ྦᾝⲬ ኅѝᗳDŽ䂢ѝᗳ ᒤ ᴸ⭡㦧㱝ⲷᇦ㨢 ԅ㱝‫ޜ‬ਨǃѝ഻䗢ᾝབྷᆨ઼㦧㱝⬖䎛ሗṩབྷ ᆨ‫Ⲭ਼ޡ‬䎧ࢥ・ˈᰘ൘䙊䙾࠶ӛ㦧㱝ңᾝ㏃ 傇઼ᢰ㺃ˈ‫׳‬䙢ѝ㦧ྦᾝ‫ޘ‬䶒Ӕ⍱㠷ਸ֌ˈ ᨀॷѝ഻ң૱⭒ᾝ䧸Ⲵ૱䌚ᆹ‫ޘ‬৺⭏⭒࣋≤ ⓆDŽ ഻⦻ཛ႖൘⢗๤Ⲵ⢋Ἂˈ㠷৳࣐Āྦ⢋ ؑ㲏ᆨāษ䁃Ⲵѝ഻ྦ䗢Ӕ䃷ˈ㚭ਆԆ‫ف‬ሽ ษ䁃Ⲵⴻ⌅઼᜿㾻ˈіੁ䲚਼ᇈ଑ⷝ䀓ѝ㦧 ྦ⢋ਸ֌ㅹᛵ⋱DŽ лॸˈ֌⛪億㛢䘧Ⲵ഻⦻ཛ႖ֶࡠेӜ ਢᇦሿᆨˈ㿰᪙अ੗億㛢ṑൂ䏣⨳䁃㐤䃢DŽ ᆨ⭏ԓ㺘ੁ഻⦻䌸䘱Ҷ䊑ᗥѝ㦧৻䃬઼Ā䏣 ⨳ཆӔāⲴ᡻ᐕ࢚㍉ˈ഻⦻ᗎअ੗億㛢ࢥ࿻ Ӫ哳‫ڕ‬㘄ǃⲭᕧ᡻ѝ᧕䙾Ҷ䊑ᗥअ੗䶂ቁᒤ

Ⲵ㉭㖢DŽ ਼ᰕˈӎ↧ኡབྷ഻⦻䚴ᴳ㾻Ҷ ѝ഻഻उ䲒㑭⨶ᵾ‫ݻ‬ᕧ઼‫ޘ‬഻᭯঄ ѫᑝ؎↓㚢DŽ ӎ↧ኡབྷ഻⦻↔䁚ᱟሽ৫ᒤ ᴸѝ഻഻ᇦѫᑝ㘂䘁ᒣሽ㦧㱝䙢㹼 ഻һ䁚୿Ⲵഎ䁚ˈҏᱟ㒬Ӻᒤᴸ 俜‫ݻ‬Ьੲ⢩俆⴨䁚㨟ѻᖼˈ⸝⸝‫ػ‬ ᴸ‫ޗ‬㦧㱝ሽѝ഻䮻ኅⲴ৸а⅑䟽㾱 Ⲵ儈ኔ䁚୿DŽྲ↔儈ᇶᓖⲴ儈ኔӂ 䁚ˈ䃚᰾ѝ㦧䴉ᯩ䟽㿆Ⲭኅᖬ↔Ⲵ ᡠ⮕ཕդ䰌‫ײ‬DŽ㏃☏ᯩ䶒ˈ㦧㱝ᴮ 䙓㒼ᒤ˄˅‫؍‬ᤱѝ഻൘ ↀⴏㅜҼབྷ䍨᱃ཕդⲴൠսˈᱟↀ ⴏㅜйབྷሽ㨟ⴤ᧕ᣅ䋷ֶⓀ഻ˈѝ ഻ᱟ㦧㱝൘ↀⴏཆㅜаབྷ䍨᱃ཕդ ઼ㅜҼབྷᣅ䋷ֶⓀ഻DŽᒤˈѝ 㦧䴉䚺䋯᱃乽䚄ࡠܴ㖾‫ˈݳ‬ Ӻᒤࡠᴸˈ‫ޙ‬഻䋯᱃乽ᐢ㏃䚄ࡠ ܴ㖾‫˗ݳ‬Ӫ᮷Ӕ⍱ᯩ䶒ˈ ᒤѝ㦧᮷ॆӔ⍱丵ⴞ儈䚄丵ˈ ѝ഻䙺ᇒ䎤㦧Ӫᮨ䚄ࡠ㩜Ӫˈі ԕ⇿ᒤ䎵䙾Ⲵ䙏ᓖ໎䮧ˈ乀䀸 ᒤሷᴳ䚄ࡠ㩜Ӫˈ൘㦧⮉ᆨ ⭏Ӫᮨ䙾㩜DŽ 䕯䄆䂽⛪ˈᗎ᭯⋫ǃ㏃䋯ǃӪ ᮷й倅俜䓺啺九і䙢Ⲵ㢟ྭ᝻ऒֶ ⴻˈѝ㦧䰌‫ײ‬ᐢ㏃䙢‫ޕ‬㵌ᴸᵏˈӎ ↧ኡབྷ഻⦻Ⲵ↔⅑䁚㨟ˈሷᴳ࣐ᕧ 䴉ᯩਸ֌ˈ໎䙢਴ᯩ䶒ⷝ䀓ˈ䙢а ↕‫׳‬䙢‫ޙ‬഻䰌‫ˈײ‬ѳ㠣᧘अѝↀ䰌 ‫Ⲭײ‬ኅDŽ

ᾝ佈䏣⨳䕄ሾ଑Ⲵ )2'$ 䅹ᴨˈ↓ᔿᡀ⛪अ੗ 䏣⨳䕄ሾ଑ѝⲴа଑DŽ ӎ↧ኡབྷ഻⦻侂ᴹ㠸䏓ൠ㿰ⴻҶ䁃㐤䃢 ᖼˈᡤк᡻྇ˈ䎠‫ޕ‬๤ൠˈ㠷ᆙᆀ‫ف‬а䎧⿰ Ҷаᢺ㞣⌅ˈ啃थԆ‫⟡ف‬ᝋ䏣⨳ˈі઼哳‫ڕ‬ 㘄ǃ㤳ᗧ㯙䙢㹼Ҷᒮ㞣䝽ਸᖼˈሷ⨳ሴ‫⨳ޕ‬ 䮰DŽ ӎ↧ኡབྷ഻⦻㺘⽪ˈѝ഻㠷㦧㱝൘䏣⨳ кᴹᖸཊਸ֌ˈ䜭㪇⵬Ҿ䮧䚐Ⲵᡀ࣏DŽԆ䶎 ᑨ儈㠸ⴻࡠ㦧㱝䏣⨳ⲴаӋ㏃傇઼ᯩ⌅ਟԕ ⭘ֶᒛࣙѝ഻䶂ቁᒤ䏣⨳Ⲭኅˈ⾍予ѝ഻䏣 ⨳䲺ᰙᰕᡀ⛪ц⭼ᕧ䲺DŽ ⮦ᲊˈ഻⦻ཛ႖ࠪᑝҶĀѝ഻㠷㦧㱝‫ޡ‬ ㇹਟᤱ㒼ᵚֶāᤋᖵᲊᇤˈֶ㠚‫ޙ‬഻᭯ᓌǃ Աᾝǃ₏Ώ৺Ⴢ億৳࣐DŽ

㢤㭚స⢸㽗㤜喟

བྷ俆⅑䁚୿Ҷ哳൏儈৏ˈሖൠ㘳ሏҶ哳⋣ሽ哳 㦧㱝⦻ᇔ䁚୿ᯠѝ഻Ⲵ↧ਢᴰᰙਟԕ䘭ⓟ ൏儈৏䙐ᡀⲴ㞀㶅ᙗᖡ丯ˈі֌⛪㦧㱝ᇈᯩԓ ࡠ ᒤDŽ䙉ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᰕˈ䋍ႝ⢩哇 㺘ˈ㠷ѝᯩ㉭㖢Ҷа丵‫؍‬䆧哳⋣й䀂⍢⭏᝻㌫ ‫ݻ‬㎢ԕ㦧㱝⦻‫ݢ‬䓛ԭˈ઼иཛ‫ݻ‬ऎᯟ㿚⦻а ㎡Ⲵਸ֌঄ᇊDŽ 䎧ˈࡽֶѝ഻䙢㹼ᐕ֌䁚୿ˈ਼ᱲᑦᴹ⿱Ӫᓖ ᒤेӜྗ䙻ᴳ઼ ᒤк⎧цঊᴳ ‫ٷ‬ᙗ䌚ˈᱲ䯃䔳䮧DŽ⮦ᱲေᓹ ӎ↧ኡབྷᒤ۵ ᵏ䯃ˈӎ↧ኡབྷԕ⦻‫ݢ‬䓛ԭˈᭌᑦ俜‫ݻ‬㾯⪚⦻ ॱ↢ˈᵚ䳘⡦⇽ࡽֶDŽ ླ䁚㨟ˈ৳࣐Ҷᴹ䰌⍫अDŽ ᒤ ᴸ ᰕˈ ៹ ѝ ᒤ ᴸѝᰜˈӎ↧ኡ ഻഻ᇦѫᑝ⊏◔≁䚰䃻ˈ䋍 བྷ഻⦻઼俜‫ݻ‬㾯⪚⦻ਾˈԕ৺ ႝ⢩哇‫ݻ‬㎢ྣ⦻઼иཛ‫ݻ‬ऎ й‫ػ‬ሿ‫ޜ‬ѫԕ⿱Ӫ䓛ԭ൘ѝ഻ ᯟ㿚⦻൘Ⲭኅਸ֌བྷ㠓䎛⡮ ᓖ‫⅑↔ˈٷ‬⍫अѝ㦧䴉ᯩᇈᯩ ཛ㛟ᯟⲴ䲚਼л䁚୿ѝ഻ˈ Ⴢ億䜭⋂ᴹԫօ๡ሾˈᗎᗞؑᴻ 䙉ᱟѝ㦧ᔪӔԕֶ㦧㱝഻ᇦ ৻സѝ⦢⸕ˈ഻⦻аᇦ৳㿰Ҷኡ ‫ݳ‬俆俆⅑䁚㨟DŽӎ↧ኡབྷԕ 㾯ᒣ䚉DŽ ᴸ ᰕˈԆ‫ف‬൘े ⦻‫ݢ‬䓛ԭ䲚਼⇽㿚䁚୿DŽྣ Ӝ㗢઼䳵㤁✔単ൺӛ⭘Ҷᇦᓝॸ ⦻аᇦ䲔Ҷ䁚୿ेӜˈ䚴ࡽ ᇤDŽ഻⦻аᇦ侂ᴹ㠸㠤ൠㄉ൘単 ᖰ⾿ᔪ↖ཧኡ઼ኡᶡᴢ䱌ㅹ ᡯ䮰ਓ㿰ⴻ✔単Ⲵ㼭֌䙾〻ˈ䳘 ൠˈ৳㿰⮦ൠ਽ऍਔ䒏DŽ ᖼⲴ⭘佀ѝˈ㺘⽪䶎ᑨௌ↑✔単 ᒤ ᴸ ઼ ઼ަᆳ㨌૱ˈ䇊䌎ަ㖾ણਟਓˈ ᒤ ᴸˈ ӎ ↧ ኡ བྷ ԕ ≤ ࡙ ഻⦻䚴нᱲ᣽➗DŽ ሸᇦ䓛ԭ䶎↓ᔿ䁚㨟DŽަ ѝ ᒤ ᴸˈ ӎ ↧ ኡ ĭു⧁жᇬ㠽्Ӣ㗨ૂ䳻㤇✚卞඀ଗᐛਾᖧ

лॸˈ㘂䘁ᒣѫᑝ㠹㹼ܰᔿˈ↑䗾ӎ↧ ኡབྷ഻⦻ሽѝ഻䙢㹼഻һ䁚୿DŽ䳘ᖼˈ䴉ᯩ 㠹㹼Ҷ↓ᔿᴳ䃷ˈᴳ䃷㎀ᶏᖼ㾻䅹Ҷ‫ޙ‬഻ཊ 丵ਸ֌᮷ԦⲴ㉭㖢DŽ ⮦ཙˈӎ↧ኡབྷ഻⦻䚴ᴳ㾻Ҷѝ഻഻उ 䲒㑭⨶ᵾ‫ݻ‬ᕧ઼‫ޘ‬഻᭯঄ѫᑝ؎↓㚢DŽ ⮦ᲊˈӎ↧ኡབྷ഻⦻ࠪᑝҶ㘂䘁ᒣѫᑝ ઼ཛӪᖝ哇჋ԓ㺘ѝᯩ㠹㹼Ⲵ↑䗾഻ᇤˈі Ⲭ㺘Ҷㆄ䅍㠤䗝ˈ俜‫ݻ‬㾯⪚⦻ਾᣡ⯵৳࣐DŽ

 ᰛθ्Ӣ ᰛθᔬᆿ кॸˈӎ↧ኡབྷ഻⦻ֶࡠेӜབྷḥℴˈ ৳㿰Ҷ ेӜ഻䳋䁝䀸ઘ㦧㱝佘Āษ㰺

ѻቻāˈі᭦ࡠҶ䓛㪇ᰇ㺽ୀ㼍ⲴĀѝᔿ㊣ 㨢āDŽ俜‫ݻ‬㾯⪚⦻ਾഐ㻛䁪ᯧࠪ㝾㠏ᝏḃˈ ᵚ㜭᤹➗䀸⮛৳࣐䙉а⍫अDŽ 䳘ᖼˈӎ↧ኡབྷ഻⦻৳࣐Ҷ൘ेӜ䢰㹼 བྷᓸ㠹㹼Ⲵ ѝ㦧ਟᤱ㒼ᡀ䮧ཕդ䰌‫(& ײ‬2 ൃṼᴳ䆠DŽᵜ⅑ᴳ䆠ᖉ㚊Ҷѝ㦧㜭Ⓚǃ⢙⍱ǃ 䗢ᾝǃࢥᯠ઼䠁㶽ᴽउᯩ䶒Ⲵ串㍊ &(2ˈ഻ ⦻㠷‫ޙ‬഻ԱᾝᇦᴳᲔˈіࠪᑝҶ↔䯃㠹㹼Ⲵ ॸ佀ᤋᖵᴳDŽ⮦ཙкॸˈӎ↧ኡབྷ഻⦻а㹼ᣥ䚄䲍㾯 ⴱᔦᆹᐲˈⷝ䀓⮦ൠ≁ᛵǃ≁付і᧒䁚哳൏ 儈৏≤൏‫؍‬ᤱᡀ᷌DŽ ഻⦻а㹼俆‫ࡠֶݸ‬ᆹຎ㑓⋯⋣⚓䧞ᯩຄ ᶁᶁ≁䛷ॷᕧᇦѝˈ䂣㍠ⷝ䀓⮦ൠᶁ≁Ⲵ⭏ ⭒⭏⍫ᛵ⋱DŽ䳘ᖼӎ↧ኡབྷ৳㿰Ҷᯩຄᶁ‫ޘ‬ 䊼ˈ㚭ਆҶѝ഻、ᆨ䲒≤൏‫؍‬ᤱ⹄ウᡰᡰ䮧 ࢹ഻ᖜሽ哳൏儈৏≤൏‫؍‬ᤱᛵ⋱Ⲵӻ㍩DŽ ᰙ ൘ ᒤˈ 䓛 ⛪ ⦻ ‫ Ⲵ ݢ‬ӎ ↧ ኡ བྷ ቡ ᴮ䁚୿䙾䲍㾯ᾶ᷇DŽ ᒤ䙾৫Ҷˈ䙉㼑䗢≁ Ⲵ⭏⍫≤ⓆᗇࡠҶབྷᑵᓖᨀॷˈ㏃䙾ཊᒤⲴ Ἵ⁩䙐᷇ˈ哳൏儈৏॰ฏҏᐢ㠺䊼ᨋᯠ乿DŽ ӎ↧ኡབྷ㺘⽪ˈᖸ儈㠸޽⅑എֶˈⴻⴻ㠚ᐡ

ᴮ㏃৳㠷ⲴἽ⁩䙐᷇亩ⴞⲴᡀ᷌DŽྲ↔བྷ㾿 ⁑ⲴἽ⁩䙐᷇ሷᡀ⛪⫠ຳ޽⭏Ⲵа‫ػ‬ᾥ֣Ṹ ֻˈ䙉ぞ㏃傇ਟԕ൘ަᆳൠ॰᧘ᔓDŽ Ā൘䙉㼑ᡁⴻ㾻Ҷѝ഻Ⲵࢷ䆺DŽāӎ↧ ኡབྷ഻⦻䃚ˈĀᖸ儈㠸ֶࡠᔦᆹˈ䲔ҶेӜǃ к⎧䙉⁓Ⲵབྷ෾ᐲˈ䁚୿ᔦᆹ䇃ᡁᴤ࣐‫ޘ‬䶒 ൠⷝ䀓ѝ഻DŽā ഻⦻൘ᔦᆹᐲᆹຎ㑓৳㿰䁚୿ᵏ䯃ˈ䚴 㾻䅹Ҷѝ഻、ᆨ䲒≤൏‫؍‬ᤱ⹄ウᡰ㠷㦧㱝⬖ 䎛ሗṩབྷᆨ઼⹄ウѝᗳ㉭㖢ਸ֌䄂䀓‫ۉ‬ᘈ 䤴ˈі㿰䌎Ҷᆹຎ㑓㪇਽Ⲵ഻ᇦ㍊䶎⢙䌚᮷ ॆ䚪⭒ᆹຎ㞠啃㺘╄DŽ

 ᰛθр⎭ ㎀ᶏᔦᆹⲴ㹼〻ᖼˈӎ↧ኡབྷа㹼ᯬ⮦ ཙஏ〻伋ᖰк⎧DŽ ⮦ᲊˈӎ↧ኡབྷ഻⦻ࠪᑝҶ⛪㦧㱝൘㨟 ⽮ൈ㠹㹼ⲴᤋᖵᴳDŽ㌴ᴹ ਽㦧㱝‫≁ޜ‬ት տ൘к⎧৺ઘ䚺ൠ॰DŽ 俜‫ݻ‬㾯⪚⦻ਾഐ⯵ᨀࡽ㎀ᶏ䁚㨟㹼〻ˈ ྩ৏䀸ࢳ ᰕ൘к⎧ѫᤱа‫ػ‬ᱲ㼍ኅ㿭Ⲵ䮻 ᒅᔿˈ᭩⭡ཆӔབྷ㠓ᆄᗧ⡮ᯟ৳࣐DŽ

 ᰛθр⎭

⮦ཙкॸˈӎ↧ኡབྷ഻⦻৳㿰Ҷѝ഻⎖ ᶡᒩ䜘ᆨ䲒ˈⲬ㺘Ҷ乼⛪lj‫᥁Ⲵ਼ޡ‬ᡠˈ㏺ ᇶⲴਸ֌NJⲴ╄䅋ˈഽ㒎⨮ԓц⭼‫਼ޡ‬䶒㠘 Ⲵ‫ޡޜ‬㇑⨶᥁ᡠኅ䮻ˈ᧒䀾ྲօ៹ሽཊ‫ॆݳ‬ Ⲵ⽮ᴳDŽ഻⦻਼ᱲ㾻䅹Ҷ⎖ᶡᒩ䜘ᆨ䲒㠷㦧


೉៌

5

೉๼ᚖ᜞

UNITED TIMES Editie 385 05-11-2015

䲚਼ӎ↧ኡབྷ഻⦻䁚㨟Ⲵˈ䚴ᴹ഻उ 〈ᴨᡤ‫ݻ‬ᯟ⪚˄6KDURQ 'LMNVPD˅⦷么 Ⲵ䗢ᾝ઼伏૱ԓ㺘ൈˈԕ৺഻उ〈ᴨ㤳 Ь 㨺ഐ˄0DUWLQ YDQ 5LMQ˅⦷么Ⲵ⭏ભ、 ᆨ઼㺋⭏ԓ㺘ൈˈ䲔Ҷ୶䋯ਸ਼ˈ‫ޙ‬഻ 䚴㉭㖢Ҷа㌫ࡇ䄂䀓‫ۉ‬ᘈ䤴ǃọ㌴઼ަ ᆳ঄䆠ˈਟ䄲ᡀ᷌䊀⻙DŽ

ཐ‫ف‬ঊ䆦 ᰕлॸˈ൘‫ޙ‬഻‫ݳ‬俆㾻䅹лˈѝ㦧‫ޙ‬ ഻䜘ငǃ᭯ᓌ㍴㒄৺Աᾝ൘Ӫ≁བྷᴳา㉭㖢 Ҷॱӄ丵঄䆠ˈѫ㾱वᤜ˖ ཆӔབྷ㠓ᆄᗧ⡮ᯟ㉭㖢Ҷй丵঄䆠ˈа ᱟ㦧㱝㏃☏һउ䜘㠷ѝ഻୶उ䜘㉭㖢Ⲵᰘ൘ ᨀ儈㦧㱝䋯‫׳‬ᴳԓ㺘㲅ൠսⲴ঄ᇊ˗Ҽᱟ㦧 㱝ᮉ㛢ǃ᮷ॆ઼、ᆨ䜘㠷ѝ഻᮷ॆ䜘㉭㖢Ⲵ ‫਼ޡ‬㼭֌䴫ᖡⲴ঄䆠ˈ䙉ሷ‫׳‬䙢઼ᨀ儈‫ޙ‬഻ ൘䴫ᖡ么ฏⲴਸ֌DŽ↔ཆˈᆄᗧ⡮ᯟབྷ㠓䚴 ൘ᴹ䰌≁㡚һᾝⲬኅⲴѝ㦧ਸ֌䄂䀓‫ۉ‬ᘈ䤴 к㉭ᆇˈ䙉ᱟ㦧㱝㏃☏һउ䜘㠷ѝ഻ᐕᾝ઼ ؑ᚟ॆ䜘ѻ䯃㉭㖢Ⲵ঄ᇊDŽ ഻उ〈ᴨ㤳 Ь 㨺ഐ㉭㖢Ҷ‫ޙ‬丵঄ᇊˈа ᱟᴹ䰌㰕૱㇑⨶ǃ㰕ࣁǃ⭏⢙㼭૱ǃѝ㰕ԕ ৺䟛㰕䁝‫ۉ‬ㅹⲴ঄ᇊˈ䴉ᯩሷ࣐ᕧ൘䙉Ӌ么 ฏⲴਸ֌˗ㅜҼ丵঄ᇊ⎹৺Ⲵᱟ⧙ާ⭒૱ˈ

ѝ഻഻ᇦ૱䌚ⴓⶓ⃒傇⃒⯛㑭ተ㠷㦧㱝伏૱ ઼⎸䋫૱ᆹ‫ޘ‬㇑⨶ተሷ᢯䂽䴉ᯩⲴⴓ㇑ؑ᚟ˈ ԕ‫؍‬䅹⧙ާⲴᆹ‫ޘ‬ᙗˈі⑋ቁⴓ㇑кⲴ䟽㼷DŽ ഻उ〈ᴨᡤ‫ݻ‬ᯟ⪚㉭㖢Ҷ‫ޙ‬丵঄䆠ˈа ᱟ㦧㱝㏃☏һउ䜘㠷ѝ഻഻ᇦ᷇ᾝተⲴ䄂䀓 ‫ۉ‬ᘈ䤴ˈѝ഻ሷ』ُ‫ޙ‬䳫བྷ➺䋃㎖㦧㱝ˈ֌

⛪‫ޙ‬഻৻ྭ䰌‫Ⲵײ‬㾻䅹˗Ҽᱟ㦧㱝㏃☏һ उ䜘㠷ѝ഻഻ᇦ૱䌚ⴓⶓ⃒傇⃒⯛㑭ተѻ 䯃Ⲵ঄䆠ˈѝ഻ሷ䮻᭮ᐲ๤ˈ䙢ਓ㦧㱝Ⲵ ḯᆀὂDŽ 䲔Ҷк䘠഻ᇦ઼᭯ᓌኔ䶒Ⲵ঄䆠઼‫ۉ‬ ᘈ䤴ˈ䚴ᴹ਴ぞԱᾝ䯃Ⲵ঄䆠ˈ∄ྲˈे Ӝ䢰㹼㠷㦧㱝 ,1* 䢰㹼㉭㖢ਸ䋷ⴤ䣧䢰㹼 䄂䀓‫ۉ‬ᘈ䤴ˈ‫᧒਼ޡ‬㍒ᡀ・ਸ䋷⦘・⌅Ӫ ሖ億ⴤ䣧䢰㹼˗ѝ഻❑Ӫ₏㼭䙐‫ޜ‬ਨᱏെ Ც᧗㉭㌴䙢‫ޕ‬㦧㱝ᐲ๤ˈㅹㅹDŽ഻⦻⇿ࡠ аൠ䁚୿ˈ䜭ᴳ㾻䅹䴉ᯩ㉭㖢ਸ֌঄ᇊDŽ

ĀཆӔᇈāDŽअ⢙ൂ⇿ᒤሷԈ㎖ѝ഻ 㩜ↀ‫』ݳ‬䠁ˈ⭘ᯬ➺䋃Ⲵ‫؍‬䆧ԕ৺⹄ウᐕ ֌DŽ 㦧㱝ཆӔབྷ㠓ᆄᗧ⡮ᯟ㺘⽪ˈĀ㜭ཐ ᧕ᖵֶ㠚ѝ഻Ⲵаሽ➺䋃ˈᡁ‫␡ف‬ᝏ῞ᒨDŽ 㦧㱝Ӫ≁ሽ↔ᵏᖵᐢѵˈᐼᵋ݈ᘛ㾻ࡠᆳ ‫ف‬DŽāѝ഻ཆӔ䜘ↀ⍢ਨਨ䮧ࢹ⎧ᱏ㺘⽪ˈ བྷ➺䋃֌⛪৻䃬Ⲵ֯㘵ˈᐼᵋ䙊䙾ᆳ‫ف‬㩭 ᡦ㦧㱝ˈ䙢а↕ᇶ࠷䴉ᯩӪ≁Ⲵⷝ䀓઼䂽 ⸕ˈ໎䙢‫ޙ‬഻৻䃬DŽ

 ܺↆ‫ݹ‬ਾੂ 〕ٕжቃ⟀䋉

㱝഻ᇦ‫ޡޜ‬㇑⨶ᆨ䲒㉭㖢ਸ֌‫ۉ‬ᘈ䤴DŽ ഻⦻൘╄䅋ѝሽѝ഻ᛐѵⲴ↧ਢ઼ ཊ ᒤֶⲴⲬኅཷ䐑㺘䚄Ҷ⭡㺧ᮜ᜿ˈĀྲ᷌ሽ ѝ഻↧ਢᓅ㰺ᴹᡰⷝ䀓ˈቡнᴳሽӺᰕѝ഻ ⲴⲬኅᣡ䋐ᝏࡠਲ਼傊DŽāԆ䃚DŽӎ↧ኡབྷ䂽 ⛪ˈĀаᑦа䐟āሷሽൠ㲅ↀӎབྷ䲨ᶡ㾯‫ޙ‬ ㄟⲴѝ઼഻㦧㱝ᑦֶ䟽བྷᖡ丯DŽĀһሖ䅹᰾ˈ ѝ഻Ӫ䳶ѝ㋮࣋ሖᯭⲴᐕ〻ˈᖰᖰਟԕ⭒⭏ ᐘབྷ㾿⁑Ⲵᖡ丯઼ᡀ᭸DŽā Ԇ㺘⽪ˈ⨮൘‫ޘ‬ ц⭼䜭൘䰌⌘ѝ഻ྲօሖ⨮䮧ᵏǃᒣ㺑Ⲭኅˈ ⴨ؑ↓൘㉼⮛ⲴĀॱйӄā㾿ࢳሷᡀ⛪ѝ഻ ᵚֶⲬኅᖸྭⲴĀ䐟㐊െāDŽ ӎ↧ኡབྷ൘╄䅋ѝᨀࡠҶӪ℺୿乼ˈĀᡁ ‫ޙف‬഻䚴ሷ൘Ӫ℺୿乼к㒬㒼䙢㹼ᔪ䁝ᙗⲴ ሽ䂡ˈ䙉ᱟ䶎ᑨ䟽㾱ⲴDŽ݈㇑൘䙉‫୿ػ‬乼к ᡁ‫Ⲵف‬㿰唎ਟ㜭ᆈ൘ᐞ⮠ˈնᱟᴻ৻ᗎֶ䜭 нᴳഎ䚯Ԇ‫ف‬᜿㾻н㑭ᱟа㠤Ⲵ୿乼DŽāԆ 䃚DŽ䙉ᱟӎ↧ኡབྷ഻⦻䁚㨟ᵏ䯃ㅜҼ⅑‫ޜ‬䮻 ᨀ৺Ӫ℺୿乼DŽԆ൘ ᰕᲊ㘂䘁ᒣѫᑝѫᤱ Ⲵ഻ᇤк㠤䗝ᱲ㺘⽪ˈĀ㦧㱝ቔ⛪䇊䌎ᡁ‫ف‬ 䴉ᯩᡰሻ≲Ⲵᔪ䁝ᙗሽ䂡DŽሽ䂡वᤜᡁ‫ف‬䴉 ᯩ᜿㾻а㠤Ⲵ䆠乼ˈҏवᤜ൘Ӫ℺ㅹ୿乼к нᱲࠪ⨮Ⲵн਼㿰唎DŽā 䳘ᖼˈӎ↧ኡབྷ഻⦻ࡽᖰጷ᰾ጦ৳㿰Ҷ к⎧ᶡ⚈഻ᇦ㍊匕于㠚❦‫؍‬䆧॰઼⭡㦧㱝Ա ᾝᨀ‫׋‬঄ࣙі৳㠷ᔪ䁝Ⲵ㦧ᔿⓛᇔDŽлॸˈ ഻⦻䁚୿Ҷк⎧㠚䋯॰ˈᴳ㾻൘㠚䋯॰‫ޗ‬䮻

ኅᣅ䋷⍫अⲴ㦧㱝ᐕ୶⭼Ӫ༛ˈіࠪᑝѝ㦧 Աᾝ䯃Ⲵ㉭㌴ܰᔿDŽ⮦ᲊˈӎ↧ኡབྷ഻⦻ࠪ ᑝѝ㦧ᐕ୶ᾝ⭼Ӫ༛ᤋᖵᴳˈⲬ㺘Ҷ䁚㨟ᵏ 䯃Ⲵㅜй⅑↓ᔿ╄䅋ˈі㾻䅹Ҷཊ丵ਸ֌঄ ᇊⲴ㉭㖢DŽ

к䘠਴丵঄ᇊѝˈ䰌ᯬབྷ➺䋃Ⲵ‫ޗ‬ᇩ ṬཆᕅӪ⌘ⴞˈ㦧㱝ӪᵏᖵᐢѵⲴ予ᵋ㍲ ᯬሖ⨮DŽ ѝ഻』㎖㦧㱝Ⲵаሽབྷ➺䋃ˈ‫Ⲵޜ‬਽ ⛪Ā:X:HQāˈ⇽Ⲵ਽⛪Ā;LQJ<Dāˈ࠶ ࡕ᜿⛪Ā㖾哇Ⲵ䴢ā઼Ā‫ݚ‬䳵Ⲵᱏāˈᆳ ‫ف‬ሷҾ᰾ᒤ ᴸ㩭ᡦսᯬ⛿⢩ं᭟ 5KHQHQ Ⲵ 2XZHKDQGV अ⢙ൂˈ䙉ᱟ㦧㱝৳㿰Ӫᮨ ㅜഋཊⲴअ⢙ൂDŽ अ⢙ൂൂ䮧 0DUFHO %RHNKRRUQ 㺘⽪ˈ ⛪Ҷ䗾᧕བྷ➺䋃ˈ䂢ൂᐢ㏃Ⓠ‫ۉ‬Ҷ ᒤˈ Ԇሽ➺䋃Ⲵᴰ㍲ࡠֶ㺘⽪┯᜿DŽቶᱲˈअ ⢙ൂሷ઼⬖Ṭሗṩབྷᆨ⹄ウѝᗳ৺ѝ഻བྷ ➺䋃⹄ウӪ଑а䎧ˈᚹᗳ➗亗䙉ሽਟᝋⲴ

䲔Ҷаሽ➺䋃ˈӎ↧ኡབྷ഻⦻䚴㎖㦧 㱝ᑦഎҶӰ哬઒˛ṩᬊ഻उ〈ᴨᡤ‫ݻ‬ᯟ⪚ ⲴⲬ䀰Ӫᰕࡽ‫ޜ‬ոⲴࡍ↕㎡䀸ᮨᆇ亟⽪ˈ ↔⅑഻⦻䁚㨟ˈ㠣ቁሷ㎖㦧㱝Աᾝᑦֶ ܴↀ‫Ⲵݳ‬䀲௞઼ਸ਼DŽ ᡤ‫ݻ‬ᯟ⪚ሽᯬ↔⅑䁚୿ਆᗇⲴᡀ᷌䶎 ᑨ┯᜿ˈ䳘਼഻⦻䁚୿Ⲵ䘁 ᇦ‫ޜ‬ਨ㍴ ᡀⲴ䋯᱃ԓ㺘ൈѝˈ䎵䙾аॺᱟ㠷䗢ᾝ⴨ 䰌ⲴԱᾝDŽ ⭡ᯬ䜘࠶䋯᱃ԓ㺘ൈӽ൘䃷ࡔ⮦ѝˈ ഻उ〈ᴨ㤳 Ь 㨺ഐᵚ䳘഻⦻എ഻ˈ㘼ᱟ⦷ ൈࡽᖰᔓᐎˈ㠷ѝ഻ᴹ䰌₏Ώ୶䀾䟛Ⱳਸ ֌һᇌˈഐ↔ˈӎ↧ኡབྷ഻⦻ѝ഻ѻ㹼᭦ ゛Ⲵᴰ㍲ᮨᆇⴞࡽӽ❦ᵚ⸕DŽ

 ᰛθᶣᐔ ⮦ཙкॸˈӎ↧ኡབྷ഻⦻䁚୿Ҷ䱯㼑ᐤ ᐤ㑭䜘і㠷俜䴢ᴳ㾻DŽӎ↧ኡབྷ㺘⽪ˈԆ‫ف‬ н۵䰌⌘䱯㼑ᐤᐤˈ㘼ф䰌⌘俜䴢ᡰᕅሾⲴ 䴫ᆀ୶उ઼ӂ㚟㏢䠁㶽ⲴࢥᯠDŽԆ䂽⛪ˈ䙉 ぞࢥᯠн۵൘ѝ഻ǃ⭊㠣൘‫ޘ‬ц⭼䜭㲅ᯬ么 ‫ݸ‬ൠսˈ䇃Ӫঠ䊑␡࡫DŽ Āᜐ䋧‫ ⨳ޘ‬㦧֐਼㹼ā䱯㼑ᐤᐤ㦧㱝഻ ᇦᰕ᳘ཙ䋃഻䳋㦧㱝഻ᇦ佘䮻佘ܰᔿ൘䱯㼑 ᐤᐤ㾯ⓚൂ॰㠹㹼DŽӎ↧ኡབྷ഻⦻㾻䅹Ҷཊ 丵ѝ㦧䴫ᆀ୶उਸ֌亩ⴞⲴ㉭㖢ˈवᤜ㦧㱝 䴦୞ᐘ九 $KROG ᇓո㠷ཙ䋃഻䳋䚄ᡀ⦘ᇦᡠ ⮕ਸ֌ˈ䱯㼑᯵㹼㠷㦧㱝᯵䙺ተǃ㦧㱝ⲷᇦ 㡚オ䮻ኅᡠ⮕ਸ֌ㅹDŽ 䁚୿㎀ᶏᖼˈӎ↧ኡབྷ഻⦻а㹼҈඀㦧 㱝ⲷᇦ㡚オ‫ޜ‬ਨ⨝₏ˈᗎᶝᐎ䘄എ䱯࿶ᯟ⢩ ѩDŽĀ䙉⅑഻һ䁚୿䊀ᇼཊᖙˈ䶎ᑨᡀ࣏ʽ ᝏ䅍བྷᇦˈл⅑޽㾻ʽā䴒䮻ѝ഻ࡽˈӎ↧ ኡབྷ഻⦻䙊䙾⽮ӔჂ億 7ZLWWHU 㺘⽪DŽ

∛❑⯁୿ˈѝ㦧ਸ֌ࡽᲟᔓ⌋DŽ 䛓哬ˈާ億億⨮൘ଚӋᯩ䶒઒˛ ᰕлॸˈ㘂䘁ᒣѫᑝ઼ӎ↧ኡ བྷ഻⦻ᴳ䃷ᱲˈ䴉ᯩ䜭ᨀࡠˈ‫ޙ‬഻ਟ ԕ൘≤࡙ǃ䗢⢗ᾝǃ䠁㶽ǃ⌅⋫ǃ儈 ㄟ㼭䙐ǃᯠ㜭ⓀǃĀӂ㚟㏢ˇāǃ⭏ ⢙䟛㰕ǃᲪភ෾ᐲㅹ么ฏᔓ⌋䮻ኅਸ ֌ˈіф൘ѝ㦧‫ޘ‬䶒ӂ㚟ӂ䙊Ⲵส⼾ кˈഽ㒎Āаᑦа䐟āኅ䮻ਸ֌DŽ↔ ཆˈӎ↧ኡབྷ䂽⛪ˈ㦧ѝ‫ޙ‬഻൘䗢ᾝǃ ≤࡙ǃӪਓ㘱喑ॆǃ‫⨶⋫ޡޜ‬ㅹ么ฏ ᴹ㪇ᔓ䯺Ⲵਸ֌オ䯃DŽĀԕൂ㰍ਸ֌ ⛪ֻˈѝ഻Ӫᖸௌ↑㦧㱝兡䠁俉ˈ㘼 ѝ഻Ⲵ㣡ॹҏ䶎ᑨ䘧ӪDŽѝ഻ᴸᆓቡ

ᱟᡁཚཚⲴᴰᝋDŽāԆ䃚DŽ ᵾ‫ݻ‬ᕧ㑭⨶൘ᴳ㾻ӎ↧ኡབྷ഻⦻ ᱲҏᤷࠪˈѝᯩ予਼㦧ᯩ᧘䙢⨮ԓ䗢 ᾝǃ≤࡙ㅹ䟽唎么ฏਸ֌ˈ᭟ᤱ‫ޙ‬഻ 㜭ⓀԱᾝ䮻ኅਸ֌ˈі‫਼ޡ‬䮻ᤃㅜй ᯩᐲ๤DŽ ѝ഻഻ᇦ㡚ཙተተ䮧䁡䚄ଢ㠷㦧 㱝㡚ཙተተ䮧䡅‫؍‬⢩㉭㖢Ҷ‫ޙ‬഻lj䰌 ᯬ᧒㍒㠷઼ᒣ࡙⭘ཆཚオਸ֌Ⲵ䄂䀓 ‫ۉ‬ᘈ䤴NJˈഐ↔ˈ㡚オǃ㡚ཙㅹ么ฏ ҏᱟ䴉ᯩਸ֌Ⲵ‫ޗ‬ᇩDŽ↔ཆˈ䴫ᆀ୶ उǃ䏣⨳ㅹ䜭ᱟཆ⭼ⴻྭⲴ⟡䮰ਸ֌ 么ฏDŽդ䳘䙉а予Ჟˈѝ㦧‫ޙ‬഻ѻ䯃 Ⲵ㏃䋯ਸ֌െᲟሷ䙢а↕␵Რ䮳ӞDŽ


೉៌

81,7('7,0(6

೉៌ਢଉ

(GLWLH

倅䥢 'ZSB ൞ॷ‫ڙ‬ѵ喟 ᪄᫩ /4 䥢䌜হᩬᏉ ᴸ ᰕˈ а ԭ 䰌 ᯬ 㦧 㱝 儈 䙏 ࡇ 䓺 )\UD 䙻㹼Ⲵࡽഐᖼ᷌Ⲵ๡੺‫ޜ‬ոˈ䂢๡੺⭡ а‫ػ‬ཊ唘䆠଑㍴ᡀⲴሸ䮰င଑ᴳ㏃䙾аᒤཊ 䃯ḕᆼᡀDŽ๡੺ᤷࠪˈ)\UD ࡇ䓺丵ⴞⲴཡᮇˈ ᆼ‫↨ޘ‬ഐᯬ 16 䩥䐟઼㦧㱝᭯ᓌˈ䋐䋜䙉а丵 ⴞⲴส⼾䁝ᯭ઼⫠ຳ䜘഻उ〈ᴨᴬᯟ㨢⡮ᗧ :LOPD0DQVYHOG ⮦ཙᕅા䗝㚧DŽ )\UD 儈䙏ࡇ䓺䙻㹼ᯬ䱯࿶ᯟ⢩ѩ઼ᐳ冟 ຎ⡮䐟㐊ˈѝ䙄㏃䙾咯⢩ѩ઼ᆹ⢩㺋Პˈ⭡ 㦧㱝䩥䐟‫ޜ‬ਨ 16 ઼∄࡙ᱲ 61&% ‫ޜ‬ਨ‫਼ޡ‬㏃ ⠏DŽᗎ ᒤ ᴸ ᰕ䮻࿻䙻㹼ˈᱲ䙏儈 䚄 ‫ޜ‬䟼ˈնᖼֶ᭵䳌乫Ⲭˈ ᒤ ᴸ ᰕᗩᓅ‫ڌ‬䙻DŽ ๡੺೤ৢᢩ䂅Ҷᴬᯟ㨢⡮ᗧሽ䙉аһԦ Ⲵ㲅⨶ԕ৺䩥䐟‫ޜ‬ਨ 16 Ⲵ䙻֌୿乼ˈᤷࠪһ Ԧᮤ‫ػ‬䙾〻ѝˈᔓབྷ҈ᇒⲴ࡙⳺аⴤ㻛ᘭ㿆ˈ ᭯ᓌ䰌ᗳⲴᱟ䋑᭯୿乼ˈ㜭੖ᑦֶ㏃☏᭸⳺ˈ 16 䩥䐟䰌ᗳⲴᱟަᡠ⮕୿乼ˈ㜭੖‫؍‬ᤱ༏ᯧ

ᩬᏉ呀ࠢ็रᬳ㴟

ൠսˈĀ䋑᭯ǃ᭯⋫઼ᡠ⮕࡙⳺㾱∄┯䏣᯵ ᇒᯩ‫ׯ‬ᘛᦧⲴᴽउᴤ࣐䟽㾱DŽā๡੺ማ䚃DŽ ๡੺⢩ࡕᤷࠪˈᴬᯟ㨢⡮ᗧཊ⅑⋂ᴹ৺ᱲǃ Ⓠ⻪ǃᆼᮤൠੁ䆠ᴳ๡੺ )\UD ࡇ䓺䙻㹼ѝⲴ ᴹ䰌ᛵ⋱DŽ ᴬᯟ㨢⡮ᗧᱟ ᒤབྷ䚨ᖼᯠаቶ‫ޗ‬ 䯓㍴ᡀԕֶㅜӄս䗝㚧Ⲵ‫ޗ‬䯓ᡀ଑ˈྩⲴ㚧 ս⭡㏃☏һउ䜘഻उ〈ᴨᡤ‫ݻ‬ᯟ⪚˄6KDURQ 'LMNVPD˅᧕ᴯDŽᴬᯟ㨢⡮ᗧ൘䗝㚧㚢᰾ѝ䀓 䟻Ҷᴹ䰌ᛵ⋱ˈі⛪㠚ᐡ‫ڊ‬Ҷ䗟䀓ˈ㺘⽪൘ ྩ᧕᡻䙉а丵ⴞѻࡽˈ䁡ཊᐕ֌ᐢ㏃䙢㹼ˈ ྩ予᜿᢯ᬄ䙉а㎀᷌DŽ 䕋 )\UD ࡇ 䓺 ⭡ 㗙 བྷ ࡙ ⚛ 䓺 㼭 䙐 ୶ $QVDOGR%UHGD ᨀ‫׋‬₏ 䓺ˈ ⇿ 䕋 ‫ ܩ‬٬ 㩜 ↀ‫ݳ‬DŽ㦧㱝᭯ᓌᣅ䋷 ܴↀ‫؞ݳ‬ᔪ䩥䐟ˈ ৏䀸ࢳԕᴰᘛ䙏ᓖഎ᭦ ܴↀ‫ˈݳ‬㎀᷌ਚ䙻 㹼Ҷнࡠ ཙDŽ

㦧㱝Ӫ៹䂢ཊਲ਼ᰶ㸢ǃ⎧㰫઼䉶于ˈ䙉 Ӌ䜭ᱟ‫ڕ‬ᓧ伏૱ˈਜ਼ᴹ䊀ᇼⲴ㳻ⲭ䌚DŽ䙉ᱟ ᴸ ᰕˈ‫ޗ‬䯓ⲬոⲴ๡੺ѝᨀࡠⲴ㿰唎DŽ ๡੺ᤷࠪˈ㦧㱝䴰㾱䃯ᮤ㌗伏⭏⭒઼⎸䋫㎀ Ώˈ‫؍‬䅹ᵚֶާᴹ䏣ཐ‫ڕ‬ᓧ઼ਟᤱ㒼Ⲵ伏૱ ‫៹׋‬DŽ‫ڕ⵮ޜ‬ᓧǃ‫؍‬䆧⫠ຳ઼伏૱ᆹ‫ޘ‬࿻㍲ ᱟ᭯ᓌ䰌⌘ⲴѝᗳDŽ ⛪↔ˈᗵ丸⑋ቁ䗢㰕൘䗢ᾝ઼ᣇ⭏㍐൘ ⮌⢗ᾝѝⲴ֯⭘ˈሻ᢮ਟᴯԓ㳻ⲭ䌚Ⲵ伏૱ ֶⓀˈ∄ྲ䉶于ǃᰶ㸢ǃ㰫于ԕ৺Ӫ䙐㚹㼭 ૱DŽ䙉Ӌнն䰌Ѿ伏૱⭏⭒Աᾝˈ਼ᱲ䴰㾱 ⎸䋫㘵઼≁䯃㍴㒄Ⲵࣚ࣋ˈਚᴹ䙉⁓ˈ᡽㜭 ሖ⨮㌗伏⭏⭒Ⲵਟᤱ㒼ⲬኅDŽ㠷↔਼ᱲˈ䚴 㾱䙢а↕ᶌ㎅⎚䋫㌗伏⨮䊑DŽ ㏃☏һउ䜘഻उ〈ᴨᡤ‫ݻ‬ᯟ⪚˄6KDURQ 'LMNVPD˅㺘⽪˖Ā㦧㱝伏૱⭏⭒ާᴹࢥᯠ

㋮⾎ˈ㲅ᯬц⭼么‫ݸ‬ൠսDŽ❑䄆഻‫ޗ‬䚴ᱟ഻ 䳋ˈ㦧㱝伏૱⭏⭒䜭㜭┯䏣㠚䓛䴰㾱ˈ‫؍‬䅹 ‫ڕ‬ᓧ઼ਟᤱ㒼ⲬኅDŽāн䙾ˈ⫠ຳ‫؍‬䆧㍴㒄 0LOLHXGHIHQVLH ࡷሽ↔ᨀࠪҶᢩ䂅ˈ䂽⛪഻ ᇦ⋂ᴹ᰾⻪ᨀࠪ⑋ቁ㚹于⎸䋫઼⢢⮌伺⇆Ⲵ ⴞ⁉ˈĀ⨮൘ᱟᱲ‫ى‬ᨀ儈㚹于⎸䋫〵ˈ⾱→ 㚹于ᔓ੺Ҷˈਚᴹ䙉⁓ˈ㚹于⎸䋫᡽㜭ⵏ↓ 䱽лֶDŽā0LOLHXGHIHQVLH 䃚DŽ

⹫ᰰ吕䵅㷃喟⼲ᩣᛶ㾟ᰡߍ‫ڙ‬Ꭰ

टധ⊓ᾌൡ‫ܧ‬㵹ᰡߍӬ჉ ᗎ᰾ᒤ ᴸ ᰕ䎧ˈਢส⎖˄6FKLSKRO˅ ₏๤ሷ޽⅑л䃯ੁ㡚オ‫ޜ‬ਨᗥ᭦Ⲵᴹ䰌䋫 ⭘ˈ䃯ᑵ⛪ ˈ䙉᜿ણ㪇ᖸᴹਟ㜭ᗎ䙉 㼑ࠪⲬⲴ㡚オ‫ޜ‬ਨⲴ₏⾘‫ܩ‬Ṭሷᴳ⴨៹л 䱽ˈ䙉ᱟ ᴸ ᰕ₏๤Ⲭ䀰ӪᇓոⲴ⎸᚟DŽ ↔㠹ᱟ⛪Ҷ៹ሽᰕ⳺◰⛸Ⲵᐲ๤ㄦ⡝ˈ ₏๤ᯩ䶒ᐼᵋл䃯䋫⭘ѻᖼˈਟԕ੨ᕅᴤཊ ҈ᇒDŽ㠷↔਼ᱲˈ₏๤䚴ሷ㒬㒼ሖᯭ↔ࡽⲴ བྷᑵࡺ⑋䮻᭟䀸ࢳDŽ Ⲭ䀰Ӫ᢯䂽ˈ䱽վ䋫⭘ᱟ⛪Ҷ㠷䘚ᤌǃ Ժᯟඖᐳ⡮ㅹ₏๤‫؍‬ᤱㄦ⡝ˈ䛓Ӌ₏๤Ⲵ᭦ 䋫ᒮѾᱟਢส⎖ⲴаॺDŽн䙾ˈ㠷ↀ⍢ަᆳ ₏๤⴨∄ˈਢส⎖ᒮѾᱟᴰ‫ׯ‬ᇌⲴDŽ 䙉ᱟ䘁ֶਢส⎖₏๤䙓㒼ㅜҼ⅑л䃯䋫⭘ˈӺᒤᐢ㏃䃯վҶ DŽഐ↔ˈ₏๤੨ᕅҶ аӋᯠⲴ㡚オ‫ޜ‬ਨ‫ޕ‬倀ˈ∄ྲᝋ⡮㱝ᓹ‫ܩ‬㡚 オ‫ޜ‬ਨ 5\DQDLU ᴰ䘁䮻䙊Ҷ䱯࿶ᯟ⢩ѩᖰ䘄 䜭᷿᷇㡚⨝ˈіф᧘ࠪҶ ↀ‫Ⲵݳ‬⢩‫ܩ‬₏ ⾘DŽ䂢‫ޜ‬ਨ䚴䀸ࢳ໎࣐䱯࿶ᯟ⢩ѩ伋ᖰٛᮖǃ ᐤ䌭㖵㌽ˈ㊣㱝ԕ৺ↀ⍢ަᆳѫ㾱෾ᐲⲴ㡚 ⨝DŽ н䙾ˈਢส⎖₏๤ᯩ䶒਼ᱲ㺘⽪ˈᵚֶ ᒮᒤ䚴ሷᨀ儈᭦䋫⁉Ⓠˈԕ‫ׯ‬ᴤᯠ₏๤䁝ᯭˈ ੨ᕅᴤཊ᯵ᇒDŽ ਢส⎖₏๤ᱟↀ⍢ㅜӄབྷ㡚オ⁎㍀ˈ৫ ᒤ᯵ᇒ䕨䘱䟿䚄 㩜Ӫ⅑ˈ乀䀸Ӻᒤሷᴳ ໎࣐ DŽ

⽮ ᴳ 唘˄63˅ 么 㻆 㖵 㧛 ⡮˄(PLOH 5RHPHU˅ᨀࠪˈ㦧㱝៹䂢᧑⭘ਖཆаぞ䠍ሽ 䋑⭒Ⲵ〵᭦䗖⌅ˈ䇃Ⲯ㩜ᇼ㗱㒣㌽ᴤཊⲴ〵 䌖ˈ਼ᱲᕅ䙢䋑⭒᭦⳺〵ˈ䙉⁓ሷᴤ࣐‫ޜ‬ᒣDŽ 㖵㧛⡮䂽⛪ˈྲ᷌䙉аᨀ䆠㜭㻛᧑㌽ˈሷ㎖ ഻ᇦᑦֶ ܴↀ‫Ⲵݳ‬乽ཆ᭦‫ޕ‬DŽ ⽮ᴳ唘ѫᕥሷ䙉ㅶ乽ཆ᭦‫⭘ޕ‬ᯬ䟛Ⱳ‫؍‬

‫⽮઼ڕ‬ᴳᴽउˈ਼ᱲ⑋ቁሽѝվ᭦‫ޕ‬Ӫ㗔Ⲵ ᗥ 〵DŽĀ 㦧 㱝 ӽ ❦ ᆈ ൘ 䁡 ཊ ୿ 乼ˈ ᡁ ‫ ف‬ਟ ԕሷ䙉Ӌ䥒ᣅ‫⽮ޕ‬ᴳˈ⑋ቁᰕ⳺࣐ࢷⲴн ‫ ⨮ ޜ‬䊑DŽā ᴸ ᰕˈ 㖵 㧛 ⡮ ൘ 䴫 㿆 ㇰ ⴞ %XLWHQKRI ѝ㺘⽪DŽ ṩᬊ⽮ᴳ唘䀸⮛ˈሽᯬ 㩜ↀ‫ݳ‬ԕк Ⲵ䋑⭒䜘࠶ˈ៹䂢ᗥ᭦ Ⲵ〵ˈ䎵䙾 㩜 ↀ‫ݳ‬䜘࠶ˈࡷ᭦ਆ DŽ㖵㧛⡮䂽⛪䙉⁓ᴤ࣐ ‫ޜ‬ᒣˈĀሽᯬᇼᴹⲴᣅ䋷㘵ˈᡁ‫ف‬ሽԆⲴ㾱 ≲ᴤཊDŽ䋷ᵜ⦢࡙䎺ཊˈ៹䂢㒣㌽ᴤཊⲴ〵 ᭦ˈ䙉ᱟ⨶ᡰ⮦❦ⲴDŽ䙾৫ᒮᒤֶˈ䁡ཊᲞ 䙊‫ݢ‬ᡦ⛪Ԇ‫Ⲵف‬ᆈⅮ㒣ҶཚཊⲴ〵ˈ⴨৽ˈ ᴹ䥒Ⲵᣅ䋷㘵ࡷ㒣ᗇཚቁˈ䙉ぞн‫ޜ‬ᒣ⨮䊑 ៹䂢࣐ԕ㌮↓DŽāԆ䃚DŽ аⴤԕֶˈ⽮ᴳ唘䜭ᨀ䆠ੁⲮ㩜ᇼ㗱ᗥ ᭦ᴤཊ〵䌖ˈնᱟаⴤᵚ㜭ሖ⨮DŽ⨮൘ˈѝ ཞ㾿ࢳተ↓൘䀸㇇⽮ᴳ唘ⲴᯩṸDŽ

ᬍ㏬倅⌲⯿ 荷蘭總代理: 時興影業 0655822888 荷蘭購買點

永安電器 太平洋旅行社 天順人和傳媒 中國行 新華超級市場

Zeedijk 45-50,Amsterdam Gedempte Burgwal 16,Den Haag Groothandelsgebouw A6.003 Stationsplein 45,Rotterdam Kruisstraat 166,Eindhoven Van Wesenbekestraat 16-18,Antwerpen

技術服務 歐陸:+33(0)1 4586 788 (逢週三休息) www.tvbanywhere.com


೉៌೉៌ਢଉ

Ą։₏༮㘲হᕽழą喑ۤ䲉ᄺᒲ䰐ℾ੼䵹 ᴸ ᰕˈljӪ≁๡NJ 9RONVNUDQW

Ⲭ㺘Ҷ⭡㏐㢢ᐖ㘬㚟ⴏ *URHQ/LQNV 么ሾ Ӫ -HVVH .ODYHU ⢭九ˈ䆠ᴳҼ䲒ѫ㾱᭯唘 么ሾӪ㉭਽Ⲵ‫ޜ‬䮻ؑˈ㺘⽪Āᡁ‫ف‬ሽⴞࡽ  ಷ઼ေ㜵Ⲵ≓≋ᝏࡠᬄᗳāˈબ㊢Ӫ‫ف‬ ߧ䶌ሽᖵ䴓≁୿乼DŽ ‫ޜ‬䮻ؑ䮻九ԕ㠚⭡唘˄399˅么ሾӪေ ⡮ᗧᯟ˄*HHUW :LOGHUV˅ᛵ⋱⛪ֻˈĀྲ ᷌֐⇿ཙ ሿᱲ㲅൘‫؍‬䆧ѻлˈ䛓ቡ⋂ᴹ Ӱ哬㠚⭡ਟ䀰DŽᖸ䚪៮䙉ぞһᛵⲬ⭏൘Ҷ 㦧㱝ˈ䙉нㅖਸᡁ‫ف‬഻ᇦⲴ≁ѫ৏ࡷDŽā аੁ৽ሽ〫≁Ⲵᾥਣ么ሾӪေ⡮ᗧᯟҏ൘ ‫ޜ‬䮻ؑк㉭਽DŽ ‫ޜ‬䮻ؑഎ亗Ҷ䙾৫ᮨ䙡ֶሽᖵ䴓≁୿乼

Ⲵぞぞᛵᖒ˖ေ㜵 ಷˈ⽪ေ䙺㹼ˈӂ⴨ 䅮㖥ˈĀӪ‫ف‬൘䀾䄆୿乼ᱲཡ৫⨶ᙗˈ䆺 ᡀҶ੥ᷦˈᴳ䆠нᗇнѝ䙄䀓ᮓDŽн਼᜿ 㾻ⲴӪ㻛ᤷ䋜⛪ぞ᯿ѫ㗙㘵DŽāؑѝᤷࠪˈ Āণ֯ᡁ‫ف‬н਼᜿ሽᯩ㿰唎ˈҏ㾱䇃ᖬ↔ 䃚䂡DŽ൘㦧㱝ˈӪ‫ف‬䗟䄆୿乼ᱲнᱟ᧑⭘ ေ㜵ǃ ಷԕ৺᳤࣋ⲴᯩᔿDŽā‫ޜ‬䮻ؑબ ㊢Ӫ‫ف‬ᴤ࣐ߧ䶌⨶Ცൠሽᖵ઼㲅⨶⮦ࡽ䴓 ≁୿乼DŽ ေᓹ ӎ↧ኡབྷ഻⦻䁚㨟ᵏ䯃ҏ㺘䚄Ҷ ሽᯬ䴓≁ѻ⡝୿乼Ⲵ䰌⌘ˈĀ൘㦧㱝ˈᡁ ‫ف‬䶐䀾䄆ˈ㘼нᱟ兕⡝ֶ䀓⊪୿乼DŽāԆ ൘᧕ਇჂ億᧑䁚ᱲ㺘⽪DŽ

̶ܳ͸̭⚆ℾ᜿⚆᱗᳉ 㦧㱝བྷ㌴й࠶ѻа ↢ԕкⲴ➉≁৫ ᒤᴮ㏃ే䂖ᡂ➉ˈնᱟᴰ㍲⋂㜭ྲ予ˈྣᙗ ઼ᒤ䕅➉≁ቔަྲ↔DŽ䙉ᱟᰕࡽѝཞ㎡䀸ተ ˄&%6˅ⲬոⲴ≁⵮‫ڕ‬ᓧ䃯ḕ亟⽪㎀᷌DŽ ᒤˈ㦧㱝➉≁ঐࡠ‫ޘ‬഻ӪਓⲴഋ࠶ ѻаDŽྣᙗ➉≁ѝˈ ⲴӪ↔ࡽаᒤᴮ㏃ ే䂖ᡂᦹ䙉а㘂នˈᴰ㍲ᵚ㜭ሖ⨮ˈ⭧ᙗ➉ ≁䙉аᛵ⋱Ⲵ∄ֻᱟ DŽ ↢ԕлⲴᒤ䕅 ➉≁ᡂ➉ཡᮇⲴ∄ֻᴤ儈ˈሷ䘁 DŽ ↢ ԕкⲴ➉≁ѝˈᵚ㜭ᡀ࣏ᡂ➉Ⲵ∄ֻнࡠ DŽ ᴸԭˈ㦧㱝ⱼ⯷঄ᴳǃᗳ㠏⯵঄ᴳ ԕ৺഻ᇦ‫ڕ‬ᓧǃ⾿઼࡙億㛢䜘㚟ਸ䮻ኅҶа 丵⍫अˈ啃थᴤཊ➉≁ีᤱᡂ➉DŽ н䙾ˈབྷ㌴ Ⲵ➉≁㜭ཐีᤱлֶˈ ᴰᖼᡀ࣏ᡂ➉ˈަѝ⭧ᙗཊᯬྣᙗDŽྣᙗᑨ

81,7('7,0(6 (GLWLH

ᑨ➉Ⲟ৸⣟ˈ䟽ᯠ࣐‫ޕ‬ᣭ➉Ⲵ㹼ࡇDŽ㦧㱝བྷ ㌴ ⲴӪᗎнᣭ➉ˈ᤹ᙗࡕֶ䃚ˈ⭧ᙗ⛪ ˈྣᙗ⛪ DŽ

崝庨䚰嵘薷ıķġĹĹĹġIJıġķķķġġġġıĸıġĶIJĵĸġĶĺķ

厬➦ͦऺ݄̓⩹ᰭҠ᫲䕷೻ጯ ‫⸕⨳ޘ‬਽᯵䙺ᤷইljᆔ⦘ᱏ⨳NJ˄/RQHO\ 3ODQHW˅ᰕࡽⲬոҶ ᒤ᧘㯖‫ॱ⨳ޘ‬བྷᴰ ֣᯵䙺෾ᐲᧂ㹼ῌˈ咯⢩ѩ਽ࡇㅜӄˈ䙉ᱟ 㦧㱝ᴹਢԕֶ俆‫ػ‬кῌⲴ෾ᐲDŽ ᧂ൘咯⢩ѩѻࡽⲴ࠶ࡕᱟ唁ኡ‫઼ޡ‬഻ Ⲵ .RWRUǃ ঴ ⬌ ཊ ⡮˄(FXDGRU˅ 俆 䜭 ส ཊ ˄4XLWR˅ǃᝋ⡮㱝俆䜭䜭᷿᷇˄'XEOLQ˅઼ ই䶎Ⲵ௜⋫෾˄*HRUJH7RZQDŽ咯⢩ѩ⭡ᯬަ ᔪㇹǃ㰍㺃ǃ᮷ॆǃ佀伢ԕ৺䊀ᇼⲴཌ⭏⍫

(FMEFSMBOE喟㢤㭚ᰭჹⰮЪ 㦧㱝 ‫ⴱػ‬ѝˈ䋑ᇼᴰཊⲴᱟ⎧⡮ᗧ㱝 ⴱ˄*HOGHUODQG˅ˈ৫ᒤᓅ䎵䙾 ܴↀ‫ˈݳ‬ ަ⅑ᱟेᐳ᣹䛖˄1RRUG%UDEDQW˅ˈᴰቁⲴ ᱟ◔㱝ⴱ˄=HHODQG˅ˈਚᴹ ܴↀ‫ݳ‬DŽ 䙉ᱟ ᴸ ᰕˈ㦧㱝ѝཞ㎡䀸ተ˄&%6˅Ⲭ ᐳⲴ๡੺㎀᷌DŽ ᐞࡕ䔳བྷⲴѫ㾱৏ഐ൘ᯬᱟ੖ᴮ㏃ᤱᴹ 㜭Ⓚ‫ޜ‬ਨ (VVHQW઼ 1XRQ Ⲵ㛑ԭDŽ ᒤˈ 㜭Ⓚ㛑ԭࠪ୞ᱲˈᐲ٬䎵䙾 ܴↀ‫ˈݳ‬䁡 ཊᤱᴹ㜭Ⓚ㛑ԭⲴⴱԭᗎѝ⦢⳺ˈ㘼◔㱝ǃ ই㦧㱝ⴱ઼⛿⢩ं᭟ⴱ⮦ᱲ⋂ᴹᤱ㛑DŽ

㎻㢄ⓟ㶯橚☼⣂捂䚣ㆠ⌶䢚䯵⒀婀薩⡹䏂ᾉⴙ䏤⒀婀㢄⒵⎦ ╿䭈䉢勅橚☼㵊⪤㜫渗᾵⃛槿⪂薩᾵⅘崼㜫渗№』薩嵲㕋⏈ 2 ⶊ㝱⁠ᾅ槿ⴕҴ

Valeriusstraat 78, 2517 HS Den Haag

ᡰᴹⴱԭⲴ㑭䋷⭒㠚 ᒤԕֶаⴤ੸ ⨮ᤱ㒼л䱽䏘ऒˈ⮦ᒤ⛪ ܴↀ‫ࡠˈݳ‬৫ ᒤᓅᐢ⑋㠣 ܴↀ‫⑋ˈݳ‬ቁҶ䘁 DŽ ਴ⴱ䋷䠁ⲴᴰབྷֶⓀᱟѝཞ᭯ᓌ᫕Ⅾˈ ѫ㾱⭘ᯬⴱ‫ޗ‬Ӕ䙊䙻䕨ǃ⫠ຳǃՁ䯂๤ᡰ઼ 䁝ᯭㅹDŽⴱ᭯ᓌਟԕ㠚㹼ᆹᧂ֯⭘䋷䠁ˈव ᤜᣅ䋷ˈ਼ᱲ᢯ᬄᣅ䋷ཡᮇⲴ付䳚DŽⴞࡽ㑭 ᮨ ܴↀ‫Ⲵݳ‬䋷⭒ѝˈ㌴ᴹаॺˈণ ܴↀ‫⭘ݳ‬ᯬ䮧ᵏᣅ䋷઼ᆈⅮˈ∄ԕࡽᴹᡰ⑋ ቁDŽ

䓾 ᜽㢤㭚ϧ㋀┌⢕⿸ ᒤˈ㌴ᴹ Ⲵ㦧㱝Ӫ㜭ཐ‫؍‬ᤱ㏃ ☏⦘・ˈॱᒤᖼⲴ ᒤˈ䙉аᮨᆇ۵۵ᨀ 儈Ҷ‫࠶Ⲯػޙ‬唎ˈ㠣 DŽަ䯃аᓖ儈䙾䙉 а∄ֻˈ⭡ᯬ㏃☏ড₏ˈሾ㠤Ӫ‫・⦘ف‬ᙗл 䱽DŽ䙉ᱟ ᴸ ᰕˈ㦧㱝ѝཞ㎡䀸ተ˄&%6˅ 亟⽪Ⲵ䃯ḕ㎀᷌DŽ ⭧ᙗਇ㏃☏ড₏ᖡ丯ᴰབྷˈ䙉ᱟ⭡ᯬԆ

ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ

䉢澨 ġ€IJĶİ ╥ (2.2KG)

㘼㻛䚨кῌDŽ Ā咯⢩ѩᴹ䁡ཊ⨮ԓǃᖼ⨮ԓ઼⮦ԓᔪ ㇹˈ䙉㼑⛪䙺ᇒᨀ‫׋‬Ҷ䊀ᇼⲴ㰍㺃ǃ儈⃄Ⲵ 佀伢઼ཊᖙⲴཌ⭏⍫ˈ֯ަᡀ⛪ ᒤ᯵䙺 ᗵ৫ⲴⴞⲴൠDŽā䂢ᴨѫ㐘 7RP+DOO 㺘⽪DŽ ᒤ ᴸˈㅜ‫ޛ‬ቶѝ഻✩会ц⭼བྷ䌭 ሷ൘咯⢩ѩ㠹䗖ˈቶᱲሷᴹֶ㠚ц⭼ ཊ‫ػ‬ ഻ᇦⲴ ཊ਽ԓ㺘৳࣐ˈ䙉ሷ䙢а↕ᨀ儈 咯⢩ѩⲴц⭼⸕਽ᓖDŽ

‫ف‬ᗎһⲴ㚧ᾝᴤᇩ᱃ਇࡠ㺍᫺DŽ ᒤˈ㌴ ᴹ Ⲵ㦧㱝 ↢⭧ᙗᴹаԭ㠣ቁ㜭ཐ ‫؍‬ᤱᴰվ᭦‫Ⲵޕ‬ᐕ֌ˈࡠҶ ᒤˈ䙉а ∄ֻл䱽㠣 DŽྣᙗ‫؍‬ᤱ㏃☏⦘・Ⲵ∄ֻ ࡷสᵜᤱᒣˈᒮѾ⋂ᴹਇ㏃☏ড₏ᖡ丯ˈᗎ ᒤ Ⲵ ໎ ࣐ ࡠ ᒤ Ⲵ ˈ ᒤᗞ໎㠣 DŽ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ

Editie 385 05-11-2015

8

ࢇ➖乕ᐐൡ㵹ࠂ䔪㉏㖶䏘҈‫㉇ࡴ׼‬ ࢇ➖乕ᐐൡ㵹ࠂ䔪㉏㖶䏘҈‫׼‬ ࡴ㉇ ‫⨳ޘ‬䰌⌘Ⲵ䘭㍒㚹䓛֋‫ۿ‬аһᰕࡽᴹҶ ᯠⲴ㹼अDŽ ᴸ ᰕлॸˈ㦧㱝઼ↀ⍢㨟 ‫܁‬൘䱯࿶ᯟ⢩ѩঊ⢙佘ᔓ๤㠹㹼⍫अˈឦ⾍ 㚹䓛֋‫ۿ‬ㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ䃅䗠ˈ⴬ަᰙᰕഎ↨ѝ ഻DŽ ⮦ཙлॸˈঊ⢙佘ᔓ๤к⁉䂼ᙗᲟ㿰Ā, $067(5'$0 བྷරᆇ⇽ࡽˈࠪ⨮Ҷ‫ޙ‬ᑵ儈䘁‫ޙ‬ ㊣Ⲵᇓۣ⮛ᷦˈаᑵᱟㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ㚹䓛֋‫Ⲵۿ‬ ᆼᮤ➗⡷ˈк䶒⭘㤡᮷ማ㪇Āឦ⾍ㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ 䃅䗠ˈԆ㻛ⴌⲴ㚹䓛֋‫⨮ۿ‬൘㦧㱝᭦㯿ā˗ ਖаᑵᱟㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ‫ۿ‬ተ䜘㠷кц㌰ ᒤԓᲞ ➗า‫➗ۿ֋ޗ‬⡷Ⲵሽ∄െˈк䜘ᱟ㤡᮷Ā⽸ ⿡䚪ཡⲴѝ഻᮷⢙ㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ㚹䓛඀֋എ↨ѝ ഻āˈл䜘ࡷᱟĀᵜาᲞ➗ㄐ‫⾆ޘޝޜ‬ᑛā Ⲵ䙀ᆇ㤡᮷䟻᜿DŽᇓۣ⮛ᷦࡽ䶒ⲴṼкˈᬪ ᭮㪇ঠᴹㄐ‫Ⲵۿ֋ޜ‬਽ؑ⡷ˈ‫׋‬Ӫ‫ݽف‬䋫᤯ ਆDŽ⮦ൠ≁⵮઼䙺ᇒнᱲ倀䏣㿰ⴻˈіᴹ䂒 ୿DŽ ㍴㒄䙉а⍫अⲴ⾿ᔪ䲭᱕ᶁ䘭䀾ㄐ‫⾆ޜ‬ ᑛһᇌ⎧ཆ㚟㎑Ӫǃस⢉࡙㨟‫܁‬㨟Ӫ⽮ൈ㚟 ਸ㑭ᴳ〈ᴨ䮧ᵾ䴷ӻ㍩ˈӺᒤйᴸㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ ֋‫ۿ‬൘स⢉࡙а‫ػ‬ኅ㿭к⨮䓛ᖼॺᒤཊԕ ֶˈѝᯩ㠷㦧㱝㯿ᇦüü䱯࿶ᯟ⢩ѩᔪㇹᑛ 2VFDU YDQ 2YHUHHP аⴤቡ↨䚴֋‫୿ۿ‬乼Ӕ ⎹઼䃷ࡔDŽ⭡ᯬぞぞ৏ഐˈ㠣Ӻ⋂ᴹਆᗇሖ 䌚ᙗ䙢ኅDŽӺᒤ䗢ᳶॱᴸࡍӄˈণ ᴸ ᰕᱟㄐ‫⾆ޜ‬ᑛⲴ䃅䗠㌰ᘥᰕˈ䲭᱕ᶁᶁ≁ᐼ ᵋㄐ‫⾆ޜ‬ᑛഎ↨Ⲵ予ᵋᴤ࣐ᕧ⛸DŽĀ⛪Ҷ㺘 䚄ᡁ‫Ⲵف‬ᵏ⴬ᗳᛵˈᕧ䃯ㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ֋‫ۿ‬ᱟኜ ᯬѝ഻іфᗵ丸↨䚴Ⲵѝ഻᮷⢙ˈᡁ‫⊪ف‬ᇊ

 ᴸ ᰕлॸˈᵾ䴷ㅹӪ൘ঊ⢙佘ᔓ ๤㍴㒄⍫अᱲˈ㯿ᇦ 2VFDU 9DQ 2YHUHHP ↓ ൘ٛᮖˈԆᐢᨀࡽ⦢⸕⎸᚟DŽĀᡁᗇ⸕ሷ൘ 䱯࿶ᯟ⢩ѩ㠹㹼а‫⽪ػ‬ေ⍫अˈ亟❦ᱟ䠍ሽ ᡁ‫ػ‬ӪDŽྲ᷌һᛵኜሖˈ䛓哬ˈᡁሷ᭩䆺ਸ ֌Ⲵ㢟ྭࡍ㺧DŽ↔ཆˈ䙉ぞнᐼᵋⲬ⭏Ⲵ һᛵਚᴳሽ↓൘䙢㹼Ⲵ୶䃷䙐ᡀᒩᬮˈᖡ 丯⭊㠣㍲→ᡁ‫ف‬䀓⊪୿乼Ⲵ䙢〻DŽā 9DQ 2YHUHHP 㺘⽪DŽ ᒤࡽˈ9DQ 2YHUHHP 㣡Ҷ 㦧㱝 ⴮ᗎа‫ػ‬㦧㱝ѝ഻㰍㺃᭦㯿ᇦ᡻ѝ䌬䋧Ҷа ሺ֋‫ˈۿ‬䙉ᱟԆĀᴰᝋⲴ᭦㯿āDŽ↔ᖼˈԆ ᣅ‫ޕ‬䋷䠁ˈ䙢㹼⹄ウDŽ݈㇑Ԇᴮ乀ᝏˈ䙉ሺ ֋‫ۿ‬ᴰ㍲ሷ䴒Ԇ㘼৫ˈնԆ⋂ᜣࡠ䙉ཙᴳ൘ Ӻᒤ ᴸDŽ㚹֋൘स⢉࡙ኅ㿭ᱲˈ㻛৳㿰㘵 䂽ࠪᱟ ᒤࡽ⾿ᔪ䲭᱕ᶁ㻛ⴌⲴㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ ֋‫ۿ‬DŽ ĀᡁᨀࠪҶй‫ػ‬㾱≲ˈᖸᇩ᱃┯䏣ⲴDŽ ྲ᷌Ԇ‫ۿ֋ˈࡠڊ⌅❑ف‬ਚ㜭⭡ᡁ‫؍‬ᆈҶDŽā 㯿ᇦ᧕ਇlj+HW 3DURRONJ᧑䁚ᱲ㺘⽪DŽԆ⋂ ᴹ䃚ާ億ᱟଚй‫ػ‬㾱≲ˈㅶ㘵࠶᷀ྲл˖ аǃ俆‫ݸ‬ᱟ䠁䥒DŽ㯿ᇦᴮ㺘⽪ˈԆᣅ‫ޕ‬ Ҷᮨॱ㩜ↀ‫⹄ݳ‬ウ֋‫ˈۿ‬ᴮᴹӪࠪ‫ॳܩ‬㩜ↀ ‫ݳ‬䌬䋧ˈնԆ⋂ᴹㆄ៹DŽഐ↔ˈਟԕ᧘ᯧˈ ㅜа‫ػ‬ọԦᱟ䥒ˈіф儈ᯬॳ㩜ↀ‫ˈݳ‬䙉ᗎ ഻ᇦ᮷⢙ተӪ଑䘿䵢Ⲵ㯿ᇦĀ㛳ਓཚབྷāਟ ԕᗇࡠր䅹DŽ Ҽǃަ⅑ˈ֌⛪䲭᱕ᶁᶁ≁⎧ཆ㚟㎑Ӫ і㠷ѝ഻഻ᇦ᮷⢙ተ‫؍‬ᤱ㚟㒛Ⲵᵾ䴷㺘⽪ˈ ‫؍‬䅹⛪㯿ᇦӺᖼሽѝ഻᮷⢙Ⲵ⹄ウᐕ֌ᨀ‫׋‬ ഻ᇦ㍊Ⲵᒛ઼ࣙ᭟ᤱDŽ㯿ᇦᵜӪ⟡㺧᭦㯿ѝ

൘ㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ䃅䗠㠘䘁ѻ䳋ˈ൘㯿ᇦᡰ൘Ⲵ䱯 ࿶ᯟ⢩ѩ㠹㹼䙉⁓а๤ᇓۣ⍫अDŽāᵾ䴷䃚DŽ ⍫अᴰࡍ䁝ᜣⲴਓ㲏ᱟĀ㻛ⴌⲴѝ഻㚹 ֋⨮൘㦧㱝DŽᡁ㾱എᇦDŽā㍴㒄㘵ᵾ䴷⋂ᴹ ᧑⭘ˈĀн㾱䇃㯿ᇦ㿪ᗇ䙉ᱟа๤䠍ሽԆⲴ ⽪ေ䙺㹼ˈ⴨৽ˈᡁ‫ف‬ᝏ䅍㯿ᇦ䘁 ᒤֶ ሽ㚹֋Ⲵ‫؍‬䆧ԕ৺ᡰ‫、Ⲵڊ‬ᆨ⹄ウDŽāᵾ䴷 ੁ㦧㱝lj+HW 3DURRONJ๡䁈㘵㺘⽪DŽ⮦ཙˈ 䂢๡⭘‫ػޙ‬ᮤ⡸і൘㏢к๡ሾҶ↔һDŽĀ㚹 ֋ᱟ㻛ⴌ䎠⿱Ⲵѝ഻᮷⢙ˈᴤᱟ‫ݸ‬Ӫ䚪僨ˈ ሽ⮦ൠ≁⵮䶎ᑨ䟽㾱ˈᘾ㜭㻛䱼⭏Ӫքᴹ ઒˛āᵾ䴷䃚DŽԆ㺘⽪ˈ䃷ࡔӽ൘䙢㹼ѝˈ ᐼᵋ݈ᘛਆᗇሖ䌚䙢ኅˈ䇃ㄐ‫⾆ޜ‬ᑛᰙᰕ䟽 ↨᭵䟼DŽ ᬊᚹˈѝ഻᭯ᓌ઼≁䯃㍴㒄࣐㏺Ҷ㚹֋ 䘭 ㍒ 㹼 अDŽ ᴸ ᰕˈ ⭡ ѝ ഻ 㠚 ⭡ 䋯 ᱃୶঄ᴳ㚟ⴏ㍴㒄Ⲵ䘭㍒ᐕ֌൘к⎧ਜ䮻ᴳ 䆠ˈ㦧㱝㨟Ӫ㏃☏ᢰ㺃Ⲭኅѝᗳѫᑝ䝝Ⲭ ⁉ǃ㦧㱝㨟Ӫ㨟‫܁‬႖ྣ⽮ൈ㚟ਸ㑭ᴳѫᑝ➺ ഻⿰ǃ㦧㱝㨟Ӫ㑭୶ᴳᴳ䮧⦻Იㅹ৳࣐іࡦ ᇊҶ䘭㍒ᯩṸˈ䀸⮛ᡀ・Ā㦧㱝Პ➗าㄐ‫ޜ‬ ⾆ᑛส䠁ᴳāDŽ↔ཆˈᬜࡽ৫䱯࿶ᯟ⢩ѩ䆖 ተ๡Ṹˈ๡੺ ᒤࡽ㚹֋㻛ⴌаһˈі㍴ ᔪवᤜ㦧㱝㨟Ӫᖻᑛ൘‫Ⲵޗ‬ᖻᑛൈ䲺ˈ䙢‫ޕ‬ ਨ⌅〻ᒿDŽѝ഻㠚⭡䋯᱃୶঄ᴳ㚟ⴏ䚴Ⲭअ ‫⨳ޘ‬㨟Ӫ⽮ൈˈ ᴸ ᰕ䙉ཙ਼↕ੁ㦧㱝 倀ᡰ൘഻བྷ֯佘䚎ӔᴨؑDŽᡚ㠣Ⲭはᱲˈᐢ ᴹ ཊ‫⎧ػ‬ཆ㨟Ӫ⽮ൈ㺘⽪৳࣐䙉а㹼अˈ स㨟㑭ᴳ〈ᴨ䮧ᵾ䴷˄ѝ˅ǃ࢟ѫᑝ৺स⢉࡙⾿ ᔪ୶ᴳว㹼ѫᑝቔ⟸ຄ˄ਣ˅ǃ㦧㱝㨟‫ࢹ܁‬⍚ጠ к⎧ᶡᯩ㺋㿆ሷ‫⨳ޘ‬䐏䒔๡ሾDŽ

ᐖ䎧˖➺഻⿰ǃѝ഻㠚⭡䋯᱃୶঄ᴳ㚟ⴏ࢟ѫᑝ ᷇㚟䶂ǃ䝝Ⲭ⁉ǃ㚟ⴏ㦧㱝࠶ᴳѫᑝᵾᲘ

൘⍫अкDŽ˄स⢉࡙ljↀ⍢䄆໷NJ˅

഻᮷⢙ˈ⭡↔ਟԕ᧘ᯧˈㅜҼ‫ػ‬ọԦᱟ䰌ᯬ 㯿ᇦ᭦㯿Ⲵަᆳѝ഻᮷⢙ᯩ䶒DŽ йǃlj+HW 3DURRONJ‫ق‬ᱟ᰾⻪ᨀ৺ˈ㯿 ᇦᐼᵋ֋‫↨ۿ‬䚴ࡠа‫ػ‬ᴤབྷᴤ䟽㾱Ⲵሪᔏˈ 䛓㼑ᴹᴤཊ俉ᇒDŽԆ⋂ᴹᤷ᰾ާ億ଚ‫ػ‬ሪ ᔏˈն㛟ᇊнᱟᴮ㏃᭮㖞ㄐ‫Ⲵۿ֋ޜ‬䲭᱕ᶁ ሿᔏDŽሽ↔ˈᵾ䴷㺘⽪ˈĀ㯿ᇦ❑℺ਖ㹼⊪ ᇊㄐ‫⾆ޜ‬ᑛⲴᆹ㖞୿乼ˈԫօӪ䜭н㜭᭩䆺 ↧ਢ઼аᯩ≁⵮Ⲵ᮷ॆ㠷ۣ㎡DŽā Ӻᒤйᴸˈੲ⢩俆⴨䁚㨟ᱲˈᴮ൘᧕ਇ Ⴢ億᧑䁚ᱲ㺘⽪ˈĀᡁ⨶䀓䙉ぞᝏᛵDŽ֋‫ۿ‬ 㼑䶒㯿Ҷ㚹䓛ˈ䙉ᖸ㼷䴌DŽā俉⑟ljই㨟ᰙ ๡NJ๡ሾˈĀ֌⛪᭯ᓌԓ㺘ˈᡁᖸ䴓൘↔֌ ࠪഎ៹DŽāѝ഻Ⴢ億Ⲵ๡ሾѝˈ俆⴨Ⲵ㺘䘠 ᡀҶ㦧㱝᭯ᓌᐼᵋ‫׳‬ᡀ↔һ݈ᰙ䀓⊪DŽ↔ ᖼˈѝ഻᭯ᓌᴹ䰌䜘䮰ࡽᖰ㦧㱝倀㨟བྷ֯ 佘ˈ㦧㱝ཆӔ䜘⋂ᴹ‫ޜ‬䮻ᴳ䃷‫ޗ‬ᇩˈ亟㘼᱃ 㾻ˈ㦧㱝᭯ᓌн㜭‫ڊ‬ӋӰ哬ˈഐ⛪֋‫ۿ‬ᱟ㯿 ᇦⲴ⿱Ӫ䋑⭒DŽ݈㇑㠷ѝ഻᭯ᓌⲴ䃷ࡔ䙢㹼 Ҷᒮ‫ػ‬ᴸˈն൘‫ޝ‬ᴸ䲧‫ܥޕ‬ተˈ亟❦㠷㯿ᇦ ᨀࠪⲴọԦ䴓ԕ┯䏣ᴹ䰌DŽ Ā ⨮ ൘ˈ ⨳ н ൘ ᡁ 䙉 䚺DŽ ѝ ഻ ᯩ 䶒 ᴰ ྭ ㎖ ࠪ ؑ ᚟ˈ ੺ 䁤 Ӫ ‫ ف‬ᛵ ⋱ ᘾ ⁓DŽā9DQ 2YHUHHP 䃚ˈĀᐢ㏃⻪䂽 䙽Ҷˈᡁᴳ䚴 ֋‫Ⲵۿ‬āDŽ䛓哬ˈ֋‫⛪ۿ‬Ӱ哬䚢䚢⋂ᴹ↨䚴 ઒˛lj+HW 3DURRONJⲴ䁈㘵୿DŽĀ䙉ᱟ‫ػ‬᭯ ⋫୿乼ˈᡀҶ⠉᡻ኡ㢻DŽᡁ৫䙾ѝ഻ᖸཊ⅑ˈ 䙷ࡠᖸཊ哫➙DŽā9DQ 2YHUHHP എㆄDŽ㯿ᇦ ᴰᖼ㺘⽪ˈ⨮൘ӽ൘䙊䙾ĀਖཆⲴཆӔ⑐䚃ā ୶䃷ˈ䛓⁓ҏ䁡ᴤᘛൠケ⹤ˈԆ⋂ᴹ䃚᰾ާ 億㍠ㇰDŽ

ѝ഻഻ᇦ᮷⢙ተ㏃䙾䃯ḕ⹄ウˈ䂽ᇊ㦧 㱝Ӫ 2VFDU YDQ 2YHUHHP ᭦㯿Ⲵ㚹֋ণ⛪⾿ ᔪ䲭᱕ᶁ㻛ⴌⲴㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ֋‫ۿ‬DŽӺᒤ ᴸࡍˈ ᵾ䴷䙊䙾ᗧٛ⢩ঊ⢙佘ሷᴹ䰌๡੺䕹Ӕ㎖Ҷ 2VFDUYDQ2YHUHHPˈᖼ㘵㺘⽪ˈĀᡁ᢯䂽䲭 ᱕ᶁ֋‫ۿ‬㻛ⴌˈնн㜭䃚᰾ቡᱟᡁ᭦㯿Ⲵ䙉 ሺDŽāሽ↔ˈᵾ䴷䙀а㎖ҸҶ࠶᷀俱ᯕ˖ 俆‫ˈݸ‬㯿ᇦ㺘⽪ˈԆ᭦㯿Ⲵ֋‫ ۿ‬ᒤ ቡᐢ൘俉⑟ࠪ⨮ˈԆᱟ ᒤᗎਖཆа‫ػ‬㦧 㱝᭦㯿ᇦ䛓㼑䌬ᗇDŽ ਟԕ⻪ᇊⲴᱟˈ䲭᱕ᶁㄐ‫⾆ޜ‬ᑛ֋‫ۿ‬ᱟ ൘ ᒤ ᴸ ᰕᰙкⲬ⨮㻛ⴌⲴˈ ᒤቡࠪ⨮൘俉⑟Ⲵ䃚⌅і⋂ᴹ⻪䪯Ⲵ䅹ᬊ 䅹᰾DŽѻᡰԕࠪ⨮䙉а䃚⌅ˈ㾱哬ᱟ൘᮷⢙ 䎠⿱䕹䌓䙾〻ѝᴹӪ࡫᜿ᡆ❑᜿䃚ࠪ䙉аᒤ ԭˈ㾱哬ᱟᴹӪ䂽⛪㺘䘠䙉‫ػ‬ᒤԭ㜭⛪ަᑦ ֶሖ䳋࡙⳺DŽ ަ⅑ˈ㯿ᇦ䂽⛪ˈѝ഻ᯩ䶒Ⲵ䅹ᬊਚᱟ йᕥ䙾৫Ⲵ㘱➗⡷ˈіф➗⡷кⲴ֋‫ۿ‬㠷ަ ᡰᤱⲴᆼ‫ޘ‬нᱟ਼аሺDŽ 㦧㱝ᯩ䶒ሽ䙉ሺ֋‫ۿ‬䙢㹼Ҷ、ᆨ⹄ウˈ ⭘⨮ԓܰಘ⹄ウҶ㚹䓛Ⲵ㞩㞄ǃ僘僬઼⢉喂 ㅹˈ䶎ᑨ㋮⻪ൠ⑜ᇊҶ㚹䓛৺඀຺ᒤԓDŽሽ ᯬ㚹䓛Ӫ⢙Ⲵ䓛ԭˈṩᬊ඀຺кⲴ᮷ᆇˈ㦧 㱝⹄ウ㘵䂽⛪ԆⲴ਽ᆇᱟĀㄐ‫ޘޝ‬āDŽᡁ‫ف‬ 䂽⛪ˈሽ֋‫ۿ‬䙢㹼ⵏ↓઼ᆼ‫、Ⲵޘ‬ᆨ⹄ウˈ 䲔Ҷ֯⭘⨮ԓॆⲴܰಘ઼䁝‫ۉ‬ཆˈ䚴㾱㘳䅹

Ӫ᮷Ⲵ↧ਢؑ᚟઼䋷ᯉDŽ඀຺к᮷ᆇᐢ㏃䶎 ᑨ᰾⻪ൠӔԓҶ㚹䓛Ⲵ䓛ԭˈণᱟᲞ➗าⲴ ㄐ‫⾆ޘޝޜ‬ᑛDŽĀ‫ޘޝ‬āнᱟӪ਽ˈ㘼ᱟᤷ ަ䓛俆઼ഋ㛒‫ޝ‬䜘࠶‫╒ˈޘء‬䃎ѝ㉑ち⛪Āㄐ ‫⾆ޜ‬ᑛāDŽᲞ➗า൘⾿ᔪབྷ⭠㑓੣ኡ䜹ˈ‫ޘ‬ ѝ഻ਚᴹ䙉㼑Ⲵ≁⵮ؑԠ઼⾝ᤌㄐ‫⾆ޜ‬ᑛDŽ ਖཆˈ֋‫ۿ‬㛼к䚝ࡠ⹤༎նӽਟ䗘䂽Ⲵ ᡻ᴨ᮷ᆇѝˈਟԕ␵ᲠൠⴻࡠĀహ⮚ā‫ޙ‬ᆇˈ 䙉᰾亟ᱟ‫ػ‬Ӫ਽ˈ䲭᱕ᶁ⮦ൠ᯿䆌ѝ᰾⻪䁈 䔹䙉‫ػ‬਽ᆇDŽ ㅜйˈ㯿ᇦち䙊䙾ܰಘᦳ᧿ˈ⋂ᴹⲬ⨮ ֋‫ۿ‬ᐖ᡻㱾ਓ㲅ᆈ൘ᶁ≁ᡰ䃚ⲴሿᆄⲴⰅ 䐑DŽ 㯿ᇦᡰ䃚Ⲵਟ㜭ᱟһሖˈնҏн㜭ᘭ⮕ ਖаਟ㜭ˈ㏃䙾俉⑟‫ق‬䌓ѝ഻᮷⢙Ⲵ䜭ᱟሸ ᾝⲴ⣟㖚䳶ൈˈԆ‫⛪ف‬Ҷ䌓ࠪྭⲴ‫ܩ‬䥒ˈᴳ ሷ᮷⢙䙢㹼ሸᾝ‫؞‬ᗙˈ᧙㫻ᖡ丯‫ܩ‬䥒Ⲵ⪅⯥DŽ н㇑㱾ਓкᱟ੖ᴹ‫؞‬ᗙⲴሿ⍎ˈ䜭н㜭᭩䆺 ֋‫ۿ‬ᱟㄐ‫⾆ޜ‬ᑛⲴһሖDŽ ᵾ䴷ᐼᵋ䙊䙾㠷㯿ᇦ঄୶ˈⴑᘛሷ֋‫ۿ‬ ↨䚴ѝ഻ˈѝᯩᴳ㎖ሽᯩаᇊⲴ㏃☏㼌‫˗ݏ‬ Āྲ᷌᧑ਆ⌅ᖻ᡻⇥ˈṩᬊ഻䳋‫ޜ‬㌴઼㻛ⴌ ⢙૱ᗵ丸↨䚴৏ѫӪ䙉аӪ‫ޜف‬䂽Ⲵสᵜ৏ ࡷˈѝᯩᴹ℺❑ọԦ㍒എˈіਟԕሽ䎠⿱઼ 䕹䌓䙾〻䙢㹼഻䳋䃯ḕˈ㯿ᇦሷ❑℺⦢ᗇԫ օ㼌‫ݏ‬DŽāᵾ䴷䂽⛪DŽ ˄ᵜ⡸᮷ᆇ⭈ἐ˅

&7 ᦳ᧿㚹䓛ˈെ⡷ֶⓀ˖15&ˈ-DQYDQ(VFK


೉៌

9

೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 385 05-11-2015

Ᏽ䪭ጯᩬᏉА㶕౅㽗㢤 㢤㭚㤜ϧ㋀┌ឭ㶀⮩ᆂ͚ᓰ⛞ᗲᣒᒲ

 ᴸ ᰕˈԕᓸ䮰ᐲ᭯ᓌ࢟ᐲ䮧ǃᐲ 㠚䋯ငѫԫٚ䎵⛪ൈ䮧Ⲵᓸ䮰ᐲ㏃䋯ↀ⍢䁚 ୿ൈа㹼 Ӫᣥ䚄㦧㱝ˈਇࡠ㦧㱝㨟Ӫ㏃ ☏ᢰ㺃Ⲭኅѝᗳѫᑝ䝝Ⲭ⁉Ⲵ⟡ᛵ᧕ᖵDŽ ⅑ᰕˈ䴉ᯩ৺ᴹ䰌㨟Ӫ⽮ൈ么ሾ൘咯⢩ѩ 2332572 㾯佀ᔣ㠹㹼ᴳ䃷ˈӔ⍱ᛵ⋱ˈ໎࣐ ৻䃬ˈሻ᢮ਸ֌₏ᴳDŽ 䝝Ⲭ⁉ѫᑝ俆‫ݸ‬ԓ㺘㦧㱝㨟Ӫ㏃☏ᢰ㺃 Ⲭኅѝᗳ↑䗾䁚୿ൈа㹼ࡠֶˈԆӻ㍩Ҷ㦧 㱝ԕ৺ѝᗳⲴᴹ䰌ᛵ⋱DŽѝᗳᡀ・ᯬ ᒤˈⴞࡽᐢᴹ ཊ਽ᡀ଑ˈѫ㾱⭡㦧㱝㨟 ӪԱᾝ⭼઼、ᢰ⭼Ӫ༛㍴ᡀˈަѝާᴹঊ༛ ᆨսⲴ、ᢰӪ଑ ཊ਽ˈሸᾝ么ฏॱ࠶ᔓ ⌋ˈवᤜ䋯᱃ǃ佀伢ᴽउǃ⫠ຳ⭏᝻ǃ䟛㰕 ৺⭏⢙ㅹˈᰘ൘‫׳‬䙢ѝ㦧㏃☏ӂ㼌઼ᢰ㺃Ӕ ⍱ˈᒛࣙѝ഻Աᾝ䮻ᤃ㦧㱝৺ↀ⍢ᐲ๤DŽ䝝 Ⲭ⁉㺘⽪ˈሷᴳ࡙⭘ѝᗳ、ᢰሖ࣋ᕧབྷⲴ‫ݚ‬ ऒˈぽᾥ⢭㐊ᩝ⁻ˈ⛪ᓸ䮰ᐲⲴ㏃☏Ⲭኅ⦫ 䀸⦫ㆆDŽ ٚ䎵࢟ᐲ䮧ᝏ䅍䝝Ⲭ⁉ѫᑝⲴ⟡ᛵ᧕ᖵ

઼㦧㱝㨟Ӫ⽮ൈ么ሾⲴ⟡ᛵ৳㠷ˈྩӻ㍩Ҷ ᓸ䮰ᐲᴹ䰌ᛵ⋱ԕ৺↔䁚ⴞⲴˈ㺘⽪ᐼᵋᢺ ᨑ഻ᇦĀаᑦа䐟āّ䆠Ⲵ₏ᴳˈぽᾥ᧘अ ᓸ䮰䙢а↕䎠ੁↀ⍢৺ц⭼DŽྩ⢩ࡕᨀࡠˈ Ӻᒤࡍ഻ᇦ↓ᔿᡀ・⾿ᔪ㠚䋯॰ˈሷᴳབྷᑵ ᨀॷ䂢॰ൠսˈ䙢а↕‫׳‬䙢㠷㦧㱝ԕ৺ↀ⍢ Ӕᖰˈ䙉ҏᱟԓ㺘ൈ↔⅑䁚ↀⴞⲴѻаDŽྩ ᐼᵋवᤜ䝝Ⲭ⁉ѫᑝ൘‫Ⲵޗ‬㦧㱝㨟ӪԱᾝᇦ ৳㠷ᓸ䮰Ⲵ㏃☏ᔪ䁝ˈ࣐␡㠷ᓸ䮰Ⲵ㚟㒛઼ ৻䃬DŽᴳ䃷㎀ᶏᖼˈᓸ䮰ᐲ䁚ↀԓ㺘ൈ઼㦧 㱝㨟Ӫ㏃☏ᢰ㺃ⲬኅѝᗳӂᨋҶ⿞⢙DŽ ↔⅑ᓸ䮰ᐲ䁚ↀԓ㺘ൈᡀ଑䚴ᴹ˖ᓸ䮰 ᐲ⎧䰌࢟䰌䮧ࢹᶮ↖ǃᓸ䮰ᐲ⃒傇⃒⯛ተ࢟ ተ䮧ᕥߜߜǃᓸ䮰ᐲ㠚䋯င࢟ѫԫ䲣᭿ǃᓸ 䮰ᐲ᭯ᓌཆһ‫܁‬उ䗖‫ޜ‬ᇔ儈㍊㘫䆟ᴮ䠁ਹˈ ԕ৺ᓸ䮰䊑Ꮼ䳶ൈ㪓һ䮧⦻喽䴋DŽ ᰕˈԓ 㺘ൈа㹼৳㿰㘳ሏҶ咯⢩ѩ⑟उተˈіᯬሽ ᯩ䙢㹼ҶӔ⍱ˈ᧒䀾ਸ֌ਟ㜭DŽ↔ᖼ䴒䮻㦧 㱝ˈࡽᖰ㤡഻㒬㒼䁚୿DŽ

Ⱄḛൎ⩏৮ក‫͚ڒ‬సጯൡ Π৮হ丌৮➦‫ݒ‬ऄ‫₎ݝ‬䓻 ѝ઼഻ⴗ἞๑Ⲵ㏃䋯䰌‫ײ‬ᰕ⳺ᇶ࠷DŽ ᒤ ᴸˈ⋣ই≁㡚Ⲭኅᣅ䋷ᴹ䲀‫ޜ‬ਨ ᭦䌬ⴗ἞๑഻䳋䋘䙻㡚オ‫ޜ‬ਨ˄&DUJROX[˅ Ⲵ㛑℺ˈ䮻࿻ҶᯠⲴਸ֌䰌‫ײ‬DŽаᒤѻ ᖼˈ ᒤ ᴸˈ‫ޙ‬ᇦ‫ޜ‬ਨ㉭䀲Ҷᡀ・Āᯠ 凞ⴗ἞๑ā˄/X[IUHVK˅丵ⴞⲴਸ䋷‫ޜ‬ਨˈ 䇃䴉ᯩ䘿䙾 ( 䋯᱃ᯩᔿ‫׳‬䙢⭒૱䣧䐟ˈᰘ ൘᧘अⴗ἞๑઼ↀ⍢ң㼭૱ǃᴹ₏伏૱ǃ ྒָ૱ㅹ儈૱䌚⭒૱䙢‫ޕ‬ѝ৏ᐲ๤ˈіᮤ ਸѝ഻⢩㢢⭒૱ࠪਓࡠↀ⍢ˈ↓ᱟĀ⌻䋘 䙢䗢ᇦˈ൏䋘䌓‫⨳ޘ‬āDŽⴗ἞๑ൠ⨶ս㖞 ൘ↀⴏѝᗳˈ䙻䋘ࡠ਴‫ػ‬䝠഻䜭ᖸᯩ‫ׯ‬DŽ ൘⋣ইⴱᴹ᜿䙢ਓ⌻䋘Ⲵ⎸䋫㘵˄‫ޜ‬ਨᡆ ‫ػ‬Ӫ൷ਟ˅ˈਟԕ࡙⭘㏢䐟ᡆ䁝൘䝝ᐎ₏ ๤઼ަԆᡠ⮕ս㖞Ⲵ㍲ㄟ₏ˈᗎаॳཊぞ ᯠ凞Ⲵ伏૱ѝ‫ࠪڊ‬䚨᫷DŽⴗ἞๑ң㼭૱‫ޜ‬ ਨ˄/X[ODLW˅Ⲵ⭒૱वᤜ‫؍‬ѵ⢋ྦǃਟਟ ⢋ྦ઼ྦ᱄ㅹ伏૱ˈ䣧䐟䜭ᖸྭDŽਖཆˈ ⴗ἞๑Ⲵሦ唾ஔ䞂‫ޜ‬ਨ˄%RIIHUGLQJ˅઼

'RPDLQH+HQUL5XSSHUW 㪑㨴䞂‫ޜ‬ਨҏ䙊䙾 䙉‫ػ‬丵ⴞࠪਓDŽ ❦㘼ˈᢃ‫ޕ‬ѝ഻ᐲ๤інᱟаԦᇩ᱃Ⲵ һDŽ⭣䃻䙢ਓᢩ߶ᱲˈᗵ丸‫ݸ‬ᨀ‫׋‬䂣㍠Ⲵ 䋷ᯉԕ䅹᰾ަ⭒૱Ⲵ儈૱䌚ˈ㘼ᑨᑨ䴰㾱 䁡ཊ䜘䮰Ⲵ਼᜿ˈ᡽᤯ᗇࡠ䙢ਓ䅹DŽ ਖа‫୿ػ‬乼ᱟˈѝ഻Ⲵ䙢ਓ〵а㡜ֶ䃚 ⴨⮦Ⲵ儈ˈ࡙▔ҏቡᴹ䲀DŽ䴆❦㾱‫ݻ‬ᴽ䙉 Ӌഠ䴓ˈնᮤ‫Ⲵػ‬ᛵᖒԔӪ┯᜿DŽⴗ἞๑ ഻䳋䋘䙻㡚オ‫ޜ‬ਨⲴ㑭㏃⨶ 'LUN 5HLFK എ 亗䘁ॱ‫ػ‬ᴸⲴਸ֌䰌‫ࠪڊˈײ‬′㿰Ⲵ䂅䄆DŽ Ԇᖸ儈㠸ˈ( ᒣ㠪к᧘䣧Ⲵ⭒૱䴆❦і䶎‫ޘ‬ ᱟⴗ἞๑㼭䙐ˈնᡰᴹ㏃䙾䙉‫ػ‬ᒣ㠪䣧୞ Ⲵ⭒૱䜭ᑦ㪇Āᯠ凞ⴗ἞๑āⲴ୶⁉ˈᴹ ࣙᯬᨀ儈ⴗ἞๑൘ѝ഻Ⲵ⸕਽ᓖˈ䇃ѝ഻ ⎸䋫㘵ⴻࡠᯠ凞Ⲵ伏૱ቡ㚟ᜣࡠⴗ἞๑䙉 ‫ػ‬഻ᇦDŽ ˄ ⴗ ἞ ๑ ⌅ 䲒 ᇓ 䃃 ѝ ᮷ 㘫 䆟 兿 а ཊ˄,GR :,(/(1*$˅᪈䆟㠚 ᴸ ᰕⴗ἞๑䀰๡

ᾌ䴯⯿"QQTⱌₐ᱘ᬒ喆 ᐐ䰨ᅭ݄‫ܧ‬Ը叾ऺ૛喆 䳵㱾俉⑟⎸᚟ ṩᬊ䂽䅹Ⴢ億Ӫᗞঊ # 䴫㿆⵬ ⠶ᯉˈⴞࡽѝཞ㏢ؑ䗖ǃᔓ䴫㑭 ተ↓൘‫ޘ‬഻ㇴഽ‫ޗ‬䮻ኅຳཆ䴫㿆㏢䐟᧕᭦ 䁝‫ۉ‬ሸ丵ᮤ⋫㹼अDŽ ަѝ‫⟡ۿ‬䮰Ⲵ付䴢ⴤ᫝ǃௌ俜᣹䳵ǃ➺ 䋃㚭ᴨǃ ᖡ㿆བྷ‫ޘ‬ԕ৺⌠ᦧ㿆乫ㅹ㍋㍋ кῌˈᗎᴍ‫Ⲵݹ‬െ⡷ֶⴻˈ䙉 Ⅾ䶎⌅ 㿆乫于⭘ᡦㄟ䔏億ѫ㾱Ā⎹ჼۣ᫝䚅㾿ᴹ

ᇣ‫ޗ‬ᇩāˈަѝнቁ䜭ᱟຳཆ㿆乫‫ޗ‬ᇩˈ वᤜᵚ㏃ਆᗇⲬ㹼᭮᱐䁡ਟ䅹Ⲵᖡ㿆ࢷㅹDŽ ྲ᷌ⵏ↓᧘ࠪ唁਽௞㌫㎡ˈⴻֶᖸᘛᡁ‫ف‬ ቡ⋂ᴹ‫ݽ‬䋫Ⲵᖡ⡷$SSVਟԕⴻҶDŽ ⴞࡽ⎸᚟ቊᵚᗇࡠ䅹ሖˈӖн⸕䚃ᔓ䴫 ተᱟ੖ᴳሖ䳋㹼अˈᐼᵋнᴳᖡ丯ࡠ俉⑟ ӪᑨⴻⲴ⟡䮰䴫㿆$SSV੗DŽ

す࡮̰ᅳ̓⩹㤜ϧႥ⩌҉᪴๔䈪 ⊤ใᒮ᪴ઌθ ⭡ѝ഻‫܁‬㚟ǃ‫ޘ‬഻ਠ㚟ǃӪ≁ᰕ๡⎧ཆ ⡸ǃѝ഻഻䳋ᔓ᫝䴫㠪ǃljᘛ′֌᮷NJ䴌䂼 ‫਼ޡ‬ѫ䗖ⲴĀㅜॱгቶц⭼㨟Ӫᆨ⭏֌᮷བྷ 䌭āˈᯬ ᒤ ᴸ ᰕ䮻࿻ᗥはDŽᵜቶ བྷ䌭ᰘ൘ᕈᨊѝ㨟᮷ॆˈ࣐ᕧ⎧‫ޗ‬ཆѝ㨟‫ނ‬ ྣ൘ᆨ㘂ǃ⭏⍫ᯩ䶒ⲴӔ⍱㠷Ⓧ䙊ˈԕ᮷ᴳ ৻ˈ⭘‫ݚ‬㖾᮷ᆇ㺘䚄䊀ᇼᛵᝏˈᨀ儈⎧‫ޗ‬ཆ ᆨ⭏᮷ᆨ㍐伺DŽᴹ䰌һᇌ䃚᰾ྲл˖ жȽ৹䌳ㇺൃ ⎧ཆ৺ѝ഻俉⑟ǃ◣䮰ǃ㠪⚓ൠ॰˖ ઘ↢ԕл൘ṑᆨ⭏DŽ ӂȽཝ䌳ѱ亂 ᵜ⅑བྷ䌭⛪䶎ભ乼֌᮷ˈਟԕ৳㘳ԕлй‫ػ‬ ѫ乼DŽሿᆨ⭏乼ᶀ৺億㻱൷н䲀˗ࡍѝ⭏䁈 ᮈ᮷ǃ䃚᰾᮷ǃ䆠䄆᮷൷ਟ˗乼ⴞ㠚ᬜDŽ ൘ѝ㨟≁᯿ӄॳཊᒤⲴᛐѵ↧〻ѝ 㶽 य़Ҷ⵮ཊ≁᯿Ⲵ᮷ॆǃᙍᜣ઼Ცភ ᖒᡀҶ ݂ǃ䚃ǃ⌅ǃ໘ㅹ䄨ᆀⲮᇦᙍᜣ億㌫DŽ䙉Ӌ ѝ㨟ۣ㎡᮷ॆᐢ㏃┢䘿ࡠᡁ‫⭏ف‬⍫Ⲵᯩᯩ䶒 䶒 䃻֐䅋䅋֐ᆨ㘂ⲴᝏਇˈަѝⲬ⭏Ⲵሿ ᭵һԕ৺֐ᗎѝ⦢ᗇⲴ㜭䟿DŽ 㖾DŽਟԕᱟӪ㖾ǃ⢙㖾ˈਟԕᱟᲟ㖾ǃણ 㖾ˈ䚴ਟԕᱟᗳ䵸㖾ǃअ֌㖾ˈਚ㾱֐ᴹ䴉 ᰾ӞⲴ⵬ⶋˈቡᴳⲬ⨮㖾❑㲅н൘DŽ ਴⡸ᵜᮉᶀѝ௞‫ݳ‬㘂֌㐤㘂㾱≲ማ֌Ⲵ䃢 า֌᮷DŽ䃻⌘᰾ᮉᶀ⡸ᵜDŽ пȽᣋふ㾷≸ ৳䌭௞սᗵ丸ປማ᧘㯖਽௞ˈі䳘はԦ а֥䜥ᇴᡆ䙊䙾䴫ᆀ䜥㇡Ⲭ䘱㠣བྷ䌭㍴င ᴳDŽ

 ৳䌭֌᮷аᖻ⭘བྷ䌭ሸ⭘は㍉䄴ማᡆࡇ ঠ˄བྷ䌭ሸ⭘は㍉䃻ᗎljᘛ′֌᮷NJ䴌䂼㏢ ㄉ ZZZNO]ZQHW л䔹˅ˈ䲔᮷ᆇはԦཆˈ 䚴ਟማെ⮛㠷᮷ᆇ⴨䝽ਸⲴെ⮛֌᮷DŽ 䙊䙾䴫ᆀ䜥㇡ᣅᇴ৳䌭はԦⲴ௞սˈ䃻 ൘䜥Ԧѫ乼㲅⁉⌘ᆨṑᡆ௞ս਽ちDŽ৳䌭֌ ᮷аᖻ֯⭘ :RUG ᮷⃄ˈ᮷ᆇᆇ億⛪ഋ㲏ᆻ 億DŽ৳䌭֌᮷䱴ᯬ᧘㯖਽௞ѻᖼˈ䃻֯⭘਼ а :RUG ᮷⃄ᣅᇴDŽ ഑Ƚ৹䌳䗜⌋ ᵜቶབྷ䌭ਟԕᆨṑ⛪௞ս㍴㒄ࡍ䚨ᡆ‫ػ‬Ӫⴤ ᧕ᣅはDŽ䁝・࠶䌭॰Ⲵˈ⭡࠶䌭॰㍴ငᴳ䋐 䋜ࡍ䚨DŽ⭡ᆨṑ䚨䘱Ⲵˈਟᨀࠪࡍ䚨᜿㾻ˈ ປማĀ㍴㒄৳䌭ᛵ⋱㑭㎀㺘āˈі䱴᧘㯖਽ ௞ˈᵚປ㺘㘵н㜭৳䂅㍴㒄⥾DŽ ӊȽཝ䌳ᰛぁ ᵜቶབྷ䌭ሷ൘ᘛ′֌᮷ᇈᯩ㏢ㄉ৺ᘛ′֌᮷ ᇈᯩᗞؑণᱲ‫ޜ‬ոབྷ䌭䙢〻ˈާ億ᱲ䯃ᆹᧂ ྲл˖ ࡍ䌭䚨䘱はԦ˖ ᒤ ᴸ ᰕü ᴸ ᰕ 㼷䌭ሙはǃ䂅は˖ ᒤ ᴸü ᴸᓅˈ 䂅䚨аҼйㅹ⥾৺⢩ㅹ⥾‫ۉ‬䚨DŽ ⦢⥾㎀᷌ⲫ㎡˖ ᒤ ᴸ ⢩ㅹ⥾䂅䚨˖ ᒤ ᴸ ᰕü ᰕ ⦢⥾㎀᷌‫ޜ‬ո˖ ᒤ ᴸ བྷ䌭乂⥾ᴳ˖ ᒤ ᴸᡆ ᴸ བྷ䌭⴨䰌⍫अ˖ ᒤ ᴸ ‫ޣ‬Ƚ䂋⦄䗜⌋ ሽ৳䌭௞ս䚨䘱кֶⲴはԦˈ㍴㒄㚈䃻ሸ

ᇦ䂅င䙢㹼㼷䂅ǃ㍲䂅ˈ䂅䚨ࠪаǃҼǃй ㅹ⥾৺⢩ㅹ⥾‫ޕ‬ഽはԦDŽ ⢩ㅹ⥾䂅䚨࠶བྷ⵮ᗞؑᣅ⾘઼ሸᇦ䂅ငᣅ ⾘‫ޙ‬ぞᯩᔿDŽབྷ䌭䂅ငᴳᴰ㍲㎀ਸབྷ⵮ᗞؑ 䂅ሙ઼ሸᇦ䂅ሙⲴ㏌ਸ࠶٬ˈ䂅ࠪ ㇷ⢩ ㅹ⥾DŽ йȽ⦄फ䗜⌋ ᵜቶབྷ䌭䁝⢩ㅹ⥾ ਽ˈаㅹ⥾ ਽ˈ Ҽㅹ⥾ ਽ˈйㅹ⥾ ਽ˈі䁝㍴㒄 ⥾˄⥾थ㍴㒄৳䌭௞ս˅ ‫ػ‬DŽ ሽᡰᴹ⦢⥾ᆨ⭏৺ ᤷሾᮉᑛ൷乂Ⲭ῞䆭䅹ᴨ˗ ሽ⢩ㅹ⥾⦢⥾㘵乂Ⲭ⥾⡼઼䅹ᴨDŽ 䜘࠶⦢⥾֌᮷ሷ൘ljᘛ′֌᮷NJ䴌䂼৺ ަԆѫ䗖௞սჂ億к䲨㒼Ⲭ㺘DŽ⢩ㅹ⥾৺ 䜘࠶ަԆ⦢⥾֌૱ሷ㎀䳶ࠪ⡸lj付੩䙾Ⲵ ⍱ᒤüüㅜॱгቶц⭼㨟Ӫᆨ⭏⦢⥾֌᮷ 䚨NJˈੁ഻‫ޗ‬ཆⲬ㹼DŽ 䚰䃻䜘࠶⦢⥾ԓ㺘ԕ৺⦢ᗇ㍴㒄⥾Ⲵ䜘࠶ ௞սԓ㺘৳࣐བྷ䌭ѫ䗖௞ս㠹䗖Ⲵ乂⥾ᴳ৺ ⴨䰌⍫अDŽ ‫ޡ‬Ƚᣋふ൦൶ ㍉䌚はԦ䜥ᇴൠ൰ ѝ഻⋣ेⴱ⸣ᇦ㦺ᐲ ཙ㤁䐟 㲏 ᇔབྷ䌭㍴ငᴳ ᭦ԦӪ˖ᵾ഻⅓ὺ哇჋ 䜥㐘˖ 䃻൘ؑሱਣк䀂઼ֶはк⌘᰾Ā֌᮷བྷ䌭 はāᆇ⁓DŽ 㚟㒛䴫䂡˖ü ഻䳋ӂ㚟㏢ᣅは

഻ 䳋 ӂ 㚟 ㏢ ᣅ ᇴ は Ԧ 㠣 VMKU[V]ZGV# FRPˈ䃻൘䜥Ԧѫ乼㲅⁉⌘഻ᇦǃᆨṑ਽ちDŽ ԕк‫ޙ‬ぞᯩᔿԫ䚨аぞˈᶌ㎅䟽㼷ᣅはˈ࠶ 䌭॰н᧕ਇ‫ػ‬ӪᣅはDŽ ғȽᒴ唔䃠᱄ བྷ䌭н᭦ਆԫօ䋫⭘DŽ ৳䌭はԦሷ᫷‫ݚ‬൘ѫ䗖௞սჂ億Ⲭ㺘ˈྲ н਼᜿Ⲭ㺘ˈ䃻൘৳䌭はԦᐖк䀂⌘᰾DŽ はԦнㅖਸ⁉ⓆⲴн㜭৳䂅DŽ ྲⅢ䂣㍠ⷝ䀓ᵜ⍫अ઼഻‫ޗ‬ཆჂ億Ⲵ⴨䰌 ๡ሾˈ䃻䙊䙾ӂ㚟㏢⃒㍒Āц⭼㨟Ӫᆨ⭏֌ ᮷བྷ䌭āᡆⲫ䲨ljᘛ′֌᮷NJ䴌䂼ㅹѫ䗖௞ ս㏢ㄉDŽ བྷ䌭ᡰᴹһ丵Ⲵᴰ㍲䀓䟻℺↨བྷ䌭㍴ငᴳ ᡰᴹDŽ 䃻ᦳԕлҼ㏝⻬䰌⌘Āᘛ′֌᮷䴌䂼ᇈᯩ ᗞؑāDŽ ॷȽ䴶с䔿ᮽԬ ৳䌭ሸ⭘は㍉ǃ᧘㯖਽௞ǃབྷ䌭㑭㎀㺘DŽ ь⮂㨥Ӱᆮ⭕֒ᮽཝ䌳㍺ညᴹ ᒪ ᴾ ᰛ


೉៌

UNITED TIMES

ฐᘈΡ‫ސ‬

Editie 385 05-11-2015

స⢸̭უᛶ㾟㈺⼲ ေ ᓹ ӎ ↧ ኡ བྷ ഻ ⦻ǃ 俜 ‫ ݻ‬㾯 ⪚ ⦻ ਾ ԕ৺䋍ႝ⢩哇‫ݻ‬㎢⦻ཚਾ៹䂢‫ۿ‬Პ䙊㦧 㱝 Ӫ а ⁓ ㌽ 〵ˈ ↔ ཆˈ ഻ ⦻ 䗖 ‫ े Ⲵ ޜ‬ᓅ ˄1RRUGHLQGH˅ ⦻ ᇞ ઼ ት տ Ⲵ +XLV WHQ %RVFK ⦻ᇞ៹䂢ੁ‫⵮ޜ‬䮻᭮DŽ㦧㱝䆠ᴳҼ䲒 ཊᮨ䆠଑ྲᱟ䂽⛪ˈі൘ᰕࡽੁੲ⢩俆⴨ᨀ ࠪ䙉‫ޙ‬丵બ㊢DŽ ⽮ᴳ唘˄63˅ǃᐕ唘˄3YG$˅઼≁ѫ ˄'˅唘㚟ਸੁ‫ޗ‬䯓ᨀࠪҶਆ⎸⨮㹼Ⲵ⦻ᇔ ‫ػ‬Ӫ᭦‫ݽޕ‬〵Ⲵ䆠Ṹˈᗇࡠ䆠ᴳཊᮨ᭟ᤱDŽ ᐕ唘ᨀࠪⲴ⦻ᇞ䶒ੁ‫⵮ޜ‬䮻᭮Ⲵᔪ䆠਼⁓ᗇ ࡠ᭟ᤱˈᆨṑ‫ނ‬ㄕሽ↔ቔަ↑䗾DŽ н䙾ˈੲ⢩俆⴨൘‫ޙ‬䙡ࡽⲴ䆠ᴳ䗟䄆ѝˈ ᐢ㏃੖⊪Ҷ䙉‫ޙ‬丵ᨀ䆠DŽԆ䂽⛪഻⦻‫ݽ‬〵һ ᇌĀ䴓ԕ㖞ؑⲴ㼷䴌DŽā ṩᬊ㦧㱝២⌅㾿ᇊˈ⦻ᇔ❑䴰㒣㌽‫ػ‬Ӫ ᡰᗇ〵઼䚪⭒〵ˈഐ↔ਆ⎸䙉а㾿ᇊ↺䶎᱃ һDŽྲ᷌⻪㾱ਆ⎸ˈ᜿ણ㪇Ԇ‫Ⲵف‬⍕䋬ሷᴳ བྷᑵᨀ儈DŽ ᘐ 䃐 ๡˄7URXZ˅ ൘ ๡ ሾ 䙉 а ⎸ ᚟ ᱲ ᤷ

ࠪˈਆ⎸‫ݽ‬〵ⲴᨀṸĀਚᱟаぞֻ㹼Ⲵᖒᔿˈ нᴳᴹԫօ㎀᷌DŽā䁈㘵ማ䚃ˈĀੲ⢩俆⴨ ਚᱟ㚭㚭㘼ᐢˈ❦ᖼ࣐ԕᤂ㎅DŽ䴰㾱ᡀ・ሸ 䮰Ⲵင଑ᴳ䃯ḕ⹄ウˈ᡽ᴹਟ㜭㻛↓ᔿ䀾 䄆DŽā ӎ↧ኡབྷ഻⦻ǃ⦻ਾ઼⦻ཚਾ৫ᒤⲴᐕ 䋷࠶ࡕ⛪ 㩜ǃ 㩜઼ 㩜ↀ‫ˈݳ‬ ࣐к㼌䋬ˈ‫ޘ‬ᇦ᭦‫ޕ‬䎵䙾 㩜ↀ‫⦻ˈݳ‬ᇔ ‫ޘ‬ᒤ਴ぞ䮻᭟㑭ᮨ儈䚄кܴↀ‫ݳ‬DŽнਚᱟ䆠 ଑ˈṩᬊ 0DXULFH GH +RQG Ⲵа丵≁᜿䃯ḕ 亟⽪ˈབྷ䜘࠶㦧㱝≁⵮ᐼᵋ⦻ᇔ↓ᑨ㌽〵DŽ

⩤ᕔ℁ຠᕔᰡߍᎥ⺼ 㦧㱝Ӫ൘਴ぞᒨ⾿ᧂ㹼ῌкаⴤ਽ࡇࡽ 㤵ˈṩᬊѝཞ㎡䀸ተ˄&%6˅ᰕࡽⲴа丵䃯 ḕ亟⽪ˈᒨ⾿Ⲵ㦧㱝Ӫѝˈ⭧ᙗ∄ྣᙗⲴᒨ ⾿ᝏᴤᕧDŽ Ⲵ⭧ᙗᝏࡠᡆ㘵᧕䘁ᒨ⾿ˈ ྣᙗⲴ䙉а∄ֻࡷᱟ DŽሽᯬ㠚ᐡᡰ‫Ⲵڊ‬ һᛵᝏࡠ‫┯ݵ‬᜿㗙Ⲵˈ⭧ྣⲴ∄ֻ࠶ࡕᱟ ઼ DŽ 䙉ᱟ &%6 俆⅑᤹➗ᙗࡕˈሽ㦧㱝Ӫᒨ⾿ ᝏᡰ‫Ⲵڊ‬ᔓ⌋䃯ḕDŽ↔ࡽ䴆ᴹ于լ䃯ḕˈն 䜭䳨ኜᯬަᆳ丵ⴞDŽ㎀᷌亟⽪ˈ⴨∄⭧ᙗˈ ྣᙗᴤᇩ᱃ᝏࡠ㏺ᕥ઼ឲ兡ˈ Ⲵ⭧ᙗ㺘 ⽪ˈ㜭ཐ㏃ᑨ‫؍‬ᤱᡆ᧕䘁ᒣ઼Ⲵᗳຳˈྣᙗ Ⲵ䙉а∄ֻਚᴹ DŽ &%6 䃯ḕѝⲴᒨ⾿ᝏˈवਜ਼Ҷ਴ぞഐ㍐ Ⲵ ᖡ 丯ˈ ∄ ྲ ‫ ڕ‬ᓧˈ ⽮ ᴳ 䰌 ‫ ײ‬ㅹDŽ ↔ ཆˈ

&%6 䚴䃯ḕҶ┯᜿ᓖDŽ䃯ḕ亟⽪ˈ Ⲵਇ 䁚㘵┯᜿㠚ᐡⲴ⭏⍫ˈ⭧ྣสᵜ⴨ᐞ❑ᒮDŽ &%6 䂽⛪ˈ㠚 ᒤԕֶˈ㦧㱝Ӫሽ⭏⍫┯ ᜿ᓖⲴ∄ֻаⴤ‫؍‬ᤱ゙ᇊDŽ㦧㱝Ӫᝏࡠᴰ┯ ᜿Ⲵᱟ㠚ᐡⲴਖаॺˈ∄ֻ儈䚄 ˗ᴰн ┯᜿Ⲵᱟሽ㠚ᐡⲴ億䟽ˈ ⲴӪྲ↔䂽⛪DŽ ↔ཆˈ Ⲵ㦧㱝Ӫ┯᜿㠚ᐡⲴ䋑उ⣰ ⋱ˈ ⲴӪࡷ㺘⽪㏃ᑨᴳ⛪↔ᬄឲDŽ䃯ḕ 亟⽪ˈ䠁䥒㠷ᒨ⾿ᝏ⋂ᴹⴤ᧕㚟㒛ˈ Ⲵ 儈᭦‫ޕ‬Ӫ㗔інᝏࡠཊ哬ᘛ′DŽ ᤹ ➗ ⴱ ԭ ֶ 䃚ˈ'UHQWKHǃ=HHODQG ઼ )ULHVODQG ⴱⲴӪᒨ⾿ᝏᴰᕧˈ儈䚄 Ⲵ Ӫ ┯ ᜿ 㠚 ᐡ Ⲵ ⭏ ⍫ˈ ᴰ վ Ⲵ ᱟ )OHYRODQG ⴱˈ⛪ DŽ

㷘៿䰐ℾҁ䵅⾧㒛䓓‫ڙ‬ὀ

͚స⩤ၽᩉ 㥙⁽⤫䛾㷘ᢂ а਽ ↢Ⲵѝ഻⭧ᆀᰕࡽ൘ԓ⡮ཛ⢩ᇌ ᇦ୶๤Ⲵൠл‫ڌ‬䓺๤㻛ᦅˈ⮦ᱲԆᭌᑦҶ 㩜ↀ‫⨮ݳ‬䠁DŽᬊ⥌⑜ˈ䙉ㅶ䥒ᖸᴹਟ㜭ᱟԆ ࢋࢋ᭦ࡠⲴ∂૱Ӕ᱃᭦‫ˈޕ‬ᐘ乽⨮䠁㻛᭮൘ Ԇ⊭䓺ᖼᓗкⲴа‫ػ‬䌬⢙㺻㼑ˈ䛓ᱟа䕋᧋ 㪇∄࡙ᱲ䓺⡼Ⲵྗ䘚⊭䓺DŽ䙉ᱟ‫⃒ޜ‬₏䰌䘁 ᰕⲬᐳⲴ⎸᚟DŽ 䂢⭧ᆀտ൘ԓ⡮ཛ⢩ˈ൘㦧㱝⋂ᴹਸ⌅ ት⮉DŽԆ⎹ჼ⍇䥒ˈ䥒ⲴֶⓀࡷᱟ∂૱Ӕ᱃DŽ ↔⅑㹼अᱟ⭡ᯬ㦧㱝᭦ࡠֶ㠚㖾഻ᯩ䶒ᨀ‫׋‬ ⲴӔ᱃ؑ᚟ˈ⮦๤㒣⦢Ⲵ⨮䠁ѫ㾱ᱟ ઼ ↀ‫ݳ‬㍉ᒓDŽ

10

䙉਽ѝ഻⭧ᆀሷ㻛䰌ᣬ㠣ቁ‫ޙ‬ઘˈаᰖ 㻛䟻᭮ˈԆᖸᴹਟ㜭㻛偵䙀ࠪຳDŽ ⃒ᯩ㺘⽪ˈнᧂ䲔ᴳᴹᴤཊӪ଑㻛ᦅDŽ ᷌❦ˈᒮཙѻᖼⲴ ᴸ ᰕˈ㦧㱝䆖ᯩ൘ ∄࡙ᱲ䚺ຳ䱴䘁Ⲵ 3XWWH ᣃᦅҶа਽ ↢ǃ ֶ㠚 9RRUEXUJ Ⲵ㦧㱝⭧ᆀˈ઼а਽ ↢ǃ ֶ㠚ᆹ⢩㺋ᲞⲴ∄࡙ᱲ⭧ᆀˈ⮦๤㒣⦢ 㩜ↀ‫⨮ݳ‬䠁ˈ䙉Ӌ䥒਼⁓䜭ᱟ ઼ ↀ‫ݳ‬ ㍉ᒓˈ਼⁓⎹ჼ∂૱Ӕ᱃᭦‫ޕ‬DŽ ⃒ᯩ䂽⛪ˈ‫⅑ޙ‬㹼अᣃ⦢ⲴйӪਟ㜭ኜ ᯬ਼аṸԦˈሷᴳਸ֥䃯ḕDŽ

 ᴸ ᰕˈ ਽ ֶ 㠚 ෳ ຎ ‫ ∄ ״‬ӎ ઼ ঴・⢩䟼ӎ⭣䃻ᒷ䆧㻛ᤂⲴ䴓≁ˈᕧ㹼䙢 ‫ ޕ‬䱯 ࿶ ᯟ ⢩ ѩ 2YHUDPVWHO ॰ Ⲵ а Ἇ ਽ ⛪ 'DWJHERXZ Ⲵ 䗖 ‫⁃ ޜ‬DŽ 䂢 䗖 ‫ ⁃ ޜ‬ս ᯬ -RDQ 0X\VNHQVWUDDW 㺇ˈᐢ㏃オ㖞‫ޙ‬ᒤDŽа‫ػ‬਽ ⛪Ā:H$UH+HUHāⲴ㍴㒄Ⲭ䎧Ҷ↔⅑㹼अDŽ ⽪ေ㘵᣹㪇Āᡁ‫ف‬㾱≲℺࡙āⲴₛᑵˈ ク䙾㺇䚃ˈ䙢‫⁃ޕ‬ᆷˈн䙾ˈԆ‫ف‬൘ᔪㇹ‫ޗ‬ і⋂ᴹ‫⮉ڌ‬ཊ䮧ᱲ䯃DŽ↔ࡽˈ䙉Ӌ䴓≁࠶ኜ н਼ሿ㍴ˈ࠶ࡕ⭡䱯࿶ᯟ⢩ѩᮉา઼ᮁц䓽 ㍴㒄᭦ᇩˈ⨮൘䙉Ӌ᭦ᇩ䀸ࢳᐢ㏃‫→ڌ‬DŽ ⍫अ㍴㒄㘵㺘⽪ˈ䱯࿶ᯟ⢩ѩ᭯ᓌ⋂ᴹ ⛪䙉Ӌ⭣䃻ᒷ䆧Ⲵ䴓≁ᨀ‫׋‬ཌ䯃઼ ሿᱲ᭦ ᇩ๤ᡰˈഐ↔Ԇ‫ف‬ᜣࡠ㍴㒄䙉Ӌ䴓≁ք么オ

㖞Ⲵ䗖‫ˈ⁃ޜ‬䙉ҏᱟ䂢㍴㒄 ᒤᡀ・ԕֶ Ⲵㅜ ⅑քᡯ㹼अDŽ ↔ཆˈ⍫अ㍴㒄㘵㺘⽪ˈ㠘ᱲᙗⲴཌ䯃 ᭦ᇩ๤ᡰᖸнӪᙗˈ䴓≁‫ⲭف‬ཙ⍱㩭㺇九ˈ ⋂ᴹ䥒ˈ⋂ᴹਲ਼Ⲵˈ ሿᱲտᡰ۵۵᭦ᇩ⭏ ⯵Ⲵཆ഻ӪDŽ


ᐲᎇᓗᲒጤፃ᯳ᙰ 3122 ᑧ 6 ፸ 2 ፶Ḷᘬᅗᰟ✢፛ᗥ᎘ᒯ∟᫓ᤲᏩᑨᐿᚣ∟ỉᛵ∟ Ἥᑯᤍ᫓ᐨᣃḶᚏᲒ᪳ዾᏕᲵᅙᐲᎇᓗᶟᚣ∟᫓ᤲᛵᏞጤ᭠ᬗ᎔ጰ ᗽᢿᗯᑊጙḪᵆዹ⇞᫓ᅗᰟ✢ᅗẏᑊᓗᶟ∟ἭᲒጤᏕᲵᅗᠥᒯ∟ዷ ᤍ⃽ᨖᛵᲒ᪳ዾᏕᲵᚽዹድዯᜌỉ᏷ዾḪᅙ ! Ꮄᑧ᎔ᗔᅗᑋᰟ✢ᛵ᰾ᑑ᷒ዷᐢỔᘍጱ␷␸ᾝᅗᎤᯀድḏᗔḏ ᑑᐲᎇᓗᲒጤᛵᖮ⇝ᅗ᎘ᣞᠸᬪጤᓆ⍶Ồᅗ⍪⁘ᜑẜᅗᑂᢋᡴᲒᅗ ᬗᗭድᯖᑑ᷒ዷṈ᎐ᛵ᜽ἱᅙ ! ᑋᒀᅗᔾᣞ᧣⇵ᑊẦ┘⇚ጙᰟ✢ጱ␷Ổᐹᢁᗣᑧᗔ⁝ᚑᔾᣞፊ Ꮍᛵ᎞ፍᝂᐞᅘ፱៑፛ፚᑗᑁᓆᅟ

Ꮚ⛈Გጤ␷␸⋢ᏸᬆᒳᅝ!!!!!!!!!!!! ኁ‫ވܘ‬໻७ώΡȂ҈ᚕϸຊࢿ࿧ώȂᓡᓢЫ Ѯନ֑Ȃᓡᓢᔓເ݈୛Ȃᓡᓢ఼ዓώ ‫ڏ‬тȈ ືܾϴѧঘ৲҈ᚕཨၼ <! ၼೲଚೲѧᐠȞωٙЅσ࠮ೲٙถ ྱȟ<! ၻൟȂၻ೅оЅӨᆍ၆ওώӴȂ࡚ᑞώӴᔓώ <! Өᆍ ՗ཾ‫׬‬೚ώΡ

ᓺ ᫛ Ꮵ ᰿ ᢤ ᭌ ᛤ Ḉ ᏸᅗ ᕗ ᑑ Ổ ᪱ ⊲ ᗔ   ⏰ ᾰᅟ

6KXQ+H,QWHUQDWLRQDO0HGLD

(PDLOVKXQKHPHGLD#JPDLOFRP

Ѵ፲൐ Ž ࡇ༈൐ ϴѧӪа ਪыൢા

2ȟ!ઍᄂྥጂඪ‫ټ‬Ѵᝲ഼ώ‫ޟ‬এΡၥਟ 3ȟ!߳ᜌ‫ܚ‬ඪ‫ޟټ‬഼ώ‫ڎ‬രዉ࿗୽ᝲЅώհ೨џ 4ȟ!഼ώࠢ՗ᆒғȂ٘ᡝ୊ஶȂ૖Ӭवञ഼Ȃ !!!!ฒϚ‫ي‬༞ԁȂᎌӫߝ෈ᛧۡώհ 5ȟ!ࡸྱᓡᓢ‫ޟ‬ौؑඪ‫ټ‬ᎌӫ‫ޟ‬ώΡȄ

ᏥፊᎽ

ᙱ⏱

ԃ‫ݎ‬໲кᄇ഼ώߒ౪ϚᅖཎȂҏϴѧӈդਢঐ഍॒೰ջາ፡඲Ȋ ઢσড়ҡཎᑹ໪Ȃ଒ྛኄ໌Ȋ

௶‫҈ގ‬ԅ ႆጲኇӟ

Stationsplein 45,Groothandelsgebouw Unit A6.003,3013AK ,Rdam ོដधශȃᐗൽ Tel. 010 785 3891 Fax 084 210 3117

᱙൞ጟᥙ䖤㜠᫝౭喟

ᐲᎇᓗᏖῖᗙᴒ∟ᗉፊᎽ 8.,)81..(5(6.('(/0,.)7 &VRPRULXW %XGDSHVW+XQJDU\ WDJDD[LQ#JPDLOFRP ኈ୽೿๜Ρ!᎒ӑҡ

出鹿特丹中央火車站後右轉可見 Groothandelsgebouw 大樓 A 入口,6e 樓 003 房 出電梯後右轉第一間


ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

81,7('7,0(6

ŕš&#x201A;ŕ­&#x203A;ŕŽ&#x;á&#x17E;˝

(GLWLH

 á&#x17D;Ąâźťß&#x17D;ä&#x192;&#x17D;Üżă&#x2021;Ťä&#x201D;ś #PY*** Đ&#x2019;࣡ä&#x160;?̝⟝⎹Ô&#x203A;ä&#x192;?

&DSLWD6HOHFWD7D[3ODQ Âą%R[,,,DQG*LIW7D[UHYLVLRQ

â&#x2021;żá&#x2019;¤Ň?ᴸⲴă&#x2026;&#x153;ĐšŃ&#x161;ŕŞ&#x2DC;ҟ㌧â&#x20AC;ŤŢ â&#x20AC;Źá­Żá&#x201C;&#x152;ä&#x153;­Ő&#x160;äşąá?łáŻ Đ°á&#x2019;¤â˛´ă&#x20AC;žŕŁ&#x2018;ä&#x2021;&#x2018;ŕĄ&#x201A;Ç&#x201E;ä&#x2DC;&#x2030;Đ°ŕ˝&#x2122;ăť&#x203A; ă&#x20AC; ŃŞäş´ă&#x2021;&#x2021;á°&#x2022; 3ULQVMHVGDJ Ç&#x201E;ŕľ&#x2DC;áľ&#x153;ᎡŃ?Ë&#x2C6;ᥠÔ&#x153;á&#x2C6;śŐ&#x160;á&#x2C6;ŠĐ°Ó&#x2039;á&#x203A;&#x2DC;á??â&#x20AC;ŤŢ¤â&#x20AC;Źä?&#x201C;Ⲵä&#x153;&#x2DC;ŕ śä&#x2DC;&#x2039; ăšźÓťă&#x201C;˝Ë&#x2013;

Every year the government reveals its budget plan for the next year on the third Tuesday of September. This day is known as Prinsjesdag (Budget Day). This year the package includes the following proposed bills which might be of interest to you:

#PY*** ⎹⟝ß&#x17D;Ô&#x203A;ä&#x192;?

㌧â&#x20AC;ŤŢ â&#x20AC;Źá­Żá&#x201C;&#x152;á&#x201D;Şä&#x2021;&#x17E;â&#x20AC;ŤŘ&#x17E;â&#x20AC;Źá­Š %R[ ,,, Ⲵă&#x201D;&#x192;áś´Ç&#x201E;â&#x20AC;ŤŢŁâ&#x20AC;ŹŇžáś&#x2022;ă &#x161;Ňžä?´Ó&#x2014;Ⲵᭌâ&#x20AC;ŤË&#x2C6;Ţ&#x2022;â&#x20AC;ŹášŠáŚ&#x17E;⧠㚟 â&#x152;&#x2026;á&#x2013;ťË&#x2C6;ă&#x201C;Łă&#x20AC;žÓŞăť&#x203A;á¤?á&#x2021;&#x160;㧧á&#x2014;&#x2021;â&#x2021;żá&#x2019;¤ á´¸ á°&#x2022;ä?´Ó&#x2014;Ⲵ Ⲵᭌâ&#x20AC;ŤË&#x2C6;Ţ&#x2022;â&#x20AC;Źá&#x2019;Śá¤šâ&#x17E;&#x2014; Ⲵ ă&#x20AC;žâŚˇä&#x2DC;&#x2039;ăšźä&#x2C6;Žă&#x20AC;žÇ&#x201E;Őśŕ˝&#x160;á&#x2019;¤áś&#x2022;Ë&#x2C6;ă&#x201C;Łă&#x20AC;žÓŞá&#x2C6;Šä&#x2C6;&#x2022;á¤?á&#x2021;&#x160;á­Śâ&#x20AC;ŤÖťâ&#x2C6;&#x201E;Ţ&#x2022;â&#x20AC;Źá´šá&#x2013;¸ŕ˝&#x2014;Ňšä&#x2021;&#x17E;Ç&#x201E;ŕ´?â&#x2020;&#x201D;Óž á&#x2019;¤ á´¸ á°&#x2022;ä&#x17D;§Ë&#x2C6;á­Śâłşâ&#x2C6;&#x201E;֝Оä?´Ó&#x2014;ُᤲäŤ&#x2122;Ç&#x201E; ഏ㼼ŕś? Ĺ&#x2039;ĹŚĹ´Ĺ´ĹŞĹŚÄĄĹ&#x17D;Ĺ°ÄĄÄĄ Č&#x17E;ӍҿΥČ&#x;

ŕ°&#x201D;Ď&#x2030;Ý&#x201A; Ĺ&#x2122;ŪŢŰŎŪůŨĥĹ&#x201E;ŢŰ Č&#x17E;Ö&#x2026;๊Č&#x;

á&#x201A;Şá&#x2021;&#x152;á&#x160;&#x2C6; Ĺ&#x201C;ŢźŎŰůżĥšŢůĥżŌųĥĹ&#x2018;ŜžžŌů Č&#x17E;ӍҿΥČ&#x;

.13"DDPVOUBOUT#7 á­&#x153;Ě­á&#x192;Ł ä&#x192;Ťâż¸ŕą&#x2022;㢤â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚá&#x152;ŻâŽąŃ&#x2021;ä&#x192;&#x17D;á&#x152;ľÎ¸ß&#x17D; á?­ČĄâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľá Žá°ś 85"-JDFOTF á&#x192;&#x17D; ä&#x192;&#x17D;â?šâ&#x161;&#x201D;ĺ&#x2013;&#x2018;Í&#x20AC;äŹ&#x2022;ͧÍ&#x161;á&#x201E;źĐŽÍ&#x2021;᣽Ó&#x2C6;á&#x192;&#x17D; ä&#x192;&#x17D;Č Ń&#x2021;ä&#x192;&#x17D;Č âźťß&#x17D;হä&#x2026;&#x2026;ä&#x201E;?á°şß&#x17D;ČĄ

ă?Šŕ¤ľá&#x2022;&#x201D;á°şß&#x17D;ĺ&#x2013;&#x; Ĺ&#x2020; â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľä&#x2030;?ß&#x17D;á&#x;&#x2019;ăś&#x2022;á&#x192;&#x17D;ä&#x192;&#x17D; Ĺ&#x2020; âźťß&#x17D;á°şß&#x17D;হá?§ä&#x192;&#x203A; Ĺ&#x2020; य़ß&#x2013;Ý&#x160;Ý&#x2C6;ĐŽÍ&#x2021;Ý&#x2C6;⿸࣡⟝ß&#x17D;â&#x2C6;&#x2022;â&#x20AC;ŤÚšâ&#x20AC;Ź Ĺ&#x2020; ă&#x192;&#x17D;⤳áŹ&#x2019;á?Ľä&#x2030;&#x201C;â°&#x203A;হâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤ĽŃ&#x2021;ä&#x192;&#x17D;á&#x;&#x2019;ăś&#x2022; Ĺ&#x2020; â&#x20AC;ŤÝŁâ&#x20AC;Źá&#x192;&#x2021;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľá&#x17D;ĄâŽąä&#x2030;?ß&#x17D;á&#x;&#x2019;ॷহá&#x17D;Ąă?&#x20AC; Ĺ&#x2020; ăŤ&#x2014;ä&#x2030;ąŕ˘&#x201A;á°şß&#x17D;

ä&#x2030;ąĎ&#x201D;ŐŠ

2015 ĺš´ ĺ&#x203A;şĺŽ&#x161;ć&#x201D;śç&#x203A;&#x160;

ä&#x2030;ąĎ&#x201D;ŐŠ

2017 ĺš´ ĺ&#x203A;şĺŽ&#x161;ć&#x201D;śç&#x203A;&#x160;

Ä?Ä&#x201A;Ä?Ä?Ä&#x201A;Ä?!Ä?Ä? !Ä?Ä? !Ä?

 

!Ä?Ä? !Ä?Ä? !Ä?

 

â&#x2020;&#x201C;ྲкăş&#x2DC;Ń?Ṏ⽪Ë&#x2C6;á­Śâłşâ&#x2C6;&#x201E;֝䲿⾰ä?´Ó&#x2014;ُⲴŕť&#x17D;ŕŁ?ă&#x2DC;źá¨&#x20AC;ĺ&#x201E;&#x2C6;Ç&#x201E;ŕ§?ŕĄ&#x2030;Đşáś&#x2022;ä&#x2021;˘Ë&#x2C6;â&#x2020;&#x201D; ăş&#x2DC;ä&#x2DC;˛â­&#x2DC;Ňžâ&#x2021;żŃ&#x161;ă&#x201C;Łă&#x20AC;žÓŞÇ&#x201E; â&#x2020;&#x201D;â&#x20AC;ŤŘ&#x17E;â&#x20AC;Źá­Šá¤?á&#x2021;&#x160;áą&#x;â&#x20AC;ŤáŚ&#x17E;×?â&#x20AC;Źá­Żá&#x201C;&#x152;Ⲵа亊ä&#x2C6;łá¸&#x2022;Ç&#x201E;ä&#x2C6;łá¸&#x2022;Ṏ⽪Ë&#x2C6;á&#x2013;¸ŕ˝&#x160;ӪⲴä?´Ó&#x2014;Ń?ाŕŠ&#x203A;áŁ&#x2026; ä?´Ç&#x201E;ă&#x2DC;źäŽŻáľ?áŁ&#x2026;ä?´â˛´ŕ´&#x17D;áŁ&#x2022;⌡ä&#x2122;&#x160;á&#x2018;¨ĺ&#x201E;&#x2C6;ŇžŰ&#x2DC;㍴ŕ´&#x17D;áŁ&#x2022;Ç&#x201E;ŕ´?â&#x2020;&#x201D;Ë&#x2C6;ŕ´&#x17D;áŁ&#x2022;⌡䲿⾰ä?´Ó&#x2014;ُⲴá¨&#x20AC; ĺ&#x201E;&#x2C6;ă&#x2DC;źŕť&#x17D;ŕŁ?Ç&#x201E;ᯠⲴă&#x20AC;žŕŁ&#x2018;á­Żă&#x2020;&#x2020;ŕĄ&#x2030;áą&#x;ä&#x2014;žŕ¨¸ä&#x2C6;&#x2022;ä&#x2C6;łá¸&#x2022;ă&#x201D;&#x192;áˇ&#x152;ă&#x2DC;źŕĄŚá&#x2021;&#x160;ⲴÇ&#x201E; áŁ&#x2026;ä?´ĐžŰ&#x2DC;㍴ѝ䰤Ⲵâ&#x2C6;&#x201E;ŮŹáą&#x;สҞнਟⲴä?´Ó&#x2014;ă&#x201C;´ŕ¨¸Ç&#x201E;ä˛&#x201D;â&#x2020;&#x201D;Ô&#x2022;ŕ˝&#x2020;Ë&#x2C6;ŕ´Şá&#x2021;&#x160;ŕ´&#x17D;áŁ&#x2022;áą&#x; ŕľ&#x2DC;ä&#x2014;ˇŕ§Ťŕ ?á&#x2019;¤á&#x2021;&#x17D;äąľŕ´&#x17D;áŁ&#x2022;Ⲵส⚰кâş&#x17E;á&#x2021;&#x160;ⲴÇ&#x201E;Ű&#x2DC;㍴Ⲵŕ´&#x17D;áŁ&#x2022;нਟҞáŁ&#x2026;ä?´â˛´ŕ´&#x17D;áŁ&#x2022;Ç&#x201E;Ű&#x2DC;㍴ ᭌ⳺Ⲵä&#x2021;&#x2018;ă&#x2021;&#x2021;á°Śä°¤ä&#x2122;&#x160;á&#x2018;¨ŃŞ á&#x2019;¤Ë&#x2C6;ă&#x2DC;źáŁ&#x2026;ä?´â˛´ŕ´&#x17D;áŁ&#x2022;áą&#x;สҞŕ ?Ö&#x2026;á&#x2019;ŁŕľˇŮŹáś&#x2022;ä&#x2021;&#x2018;ă&#x2021;&#x2021;Ë&#x2C6;ᴰਞ Đ°á&#x2019;¤ăť&#x203A;ă&#x2021;&#x2021;ŃŞ Ç&#x201E;â­&#x2DC;ä&#x2DC;&#x2030;⿽ᯊâ&#x152;&#x2026;ŕ¨&#x;Ô&#x2022;á&#x2C6;Šä&#x2DC;&#x2030;Ń&#x201D;⿽ᭌ⳺â&#x2021;żá&#x2019;¤ä&#x2DC;&#x2039;ăšźá&#x2122;Ťă&#x201D;&#x192;Ç&#x201E;ᥰÔ&#x2022;Ë&#x2C6;Đş ä&#x2DC; ăş&#x2DC;ᚏӾѪѤᰌá&#x2122;&#x2014;Ⲵᭌ⳺⌡Ç&#x201E; á&#x2019;¤â˛´á´°ă&#x201C;¸á­ŚâłşâŚˇá&#x2C6;śŕ¸ŞŇžâ§ á´šá´°áŻ áŽ áŚ&#x17E;Ë&#x2C6; á&#x2019;Śŕľ&#x2DC;á°žá&#x2019;¤ßŁá&#x2021;&#x160;Ç&#x201E; äś&#x17D;á&#x2018;¨ĺ&#x201A;Ťá&#x2030;ľâ&#x2030; Ⲵă&#x201C;Łă&#x20AC;žÓŞÓľä´°á&#x2C6;Šŕľ&#x2DC;㌧â&#x20AC;ŤŢ â&#x20AC;ŹŕşłŢľâ˛´áĄŻŕľ Ó&#x2014;á­Śâłşä&#x2DC;&#x2039;ăšźă&#x201C;Łă&#x20AC;žÇ&#x201E;á&#x2018;¨ĺ&#x201A;Ťá&#x2030;ľ â&#x2030; ă&#x201C;Łă&#x20AC;žÓŞáĄ°ä&#x2DC;˛â­&#x2DC;Ⲵപá&#x2021;&#x160;á­Śâ&#x20AC;Ťŕ¨źŢ&#x2022;â&#x20AC;Źáš§á&#x2C6;Šäś&#x17D;á&#x2018;¨ĺ&#x201A;Ťá&#x2030;ľâ&#x2030; ă&#x201C;Łă&#x20AC;žÓŞá´šá­¸Ç&#x201E;ŕ´?â&#x2020;&#x201D;Ë&#x2C6;ä&#x2DC;&#x2030;⿽പá&#x2021;&#x160; Ⲵᭌ⳺áą&#x;สҞă&#x201C;Łă&#x20AC;žÓŞá¤ąá´šá&#x2020;&#x2C6;â&#x2026;ŽÇ&#x192;ă&#x203A;&#x2018;âž&#x2DC;Ô&#x2022;ŕ§şŕ¸Şä  Ë&#x2C6;ণ֯ä&#x2DC;&#x2030;Ó&#x2039;ä&#x153;­Đ˝á&#x160;&#x17D;ŇžÔ&#x2020;Ô&#x153;áľ&#x153;ÓŞ %R[,,, Ⲵä?´Ó&#x2014;Ç&#x201E;

Box III revision The Dutch Government proposes to revise the Box III structure. Currently income from gains on assets is taxed in Box III at 30%, after taking into account a 4% fixed yield of the assets on January 1. Because of the fact that taxpayers have been struggling for years to get a positive yield let alone a 4% yield, it is now proposed to change the fixed yield as follows as from January 1, 2017: 2015 fixed yield

"TTFUT

"TTFUT

2017 fixed yield

Ä?Ä&#x201A;Ä?Ä?Ä&#x201A;Ä?!Ä?Ä? !Ä?Ä? !Ä?

 

!Ä?Ä? !Ä?Ä? !Ä?

 

As one can see, the yield to be taken into account increases proportional to the increase in assets. In principle the table applies to every taxpayer. The proposalsâ&#x20AC;&#x2122; background is the governmentâ&#x20AC;&#x2122;s finding that as Box III assets increase, most of the assets seem to comprise investments. According to the government the average long-term yield for investments is higher than for savings, therefore the average yield increases in proportion to the size of the Box III assets. In order to factor in this finding, the fixed yield will be set per bracket of assets. Indicating the ratio between investments and savings is based on a different mix of assets for each bracket of assets. Following this, the fixed yield is determined on the basis of actual yields in the previous years. The yield used for savings differs from the yield used for investments. The average yield on saving is calculated over a five-year period. The calculation for investments it based on a geometric mean, with the final year being taken into account for 1/15 part. In this way both yields are reviewed every year. As a consequence the above table states provisional rates only. The final percentages for 2017 will be determined next year, based on the most recent data available. Non-resident taxpayers are solely taxed in Box III for fixed benefits from real estate located in the Netherlands. These non-residents will be taxed according to the same fixed yield as the yield applicable to resident taxpayers. Hence this fixed yield is based on the presence of savings balances, shares and bonds, even though these are not part of their own Box III assets.

Extension of homeownership gift tax exemption

ä&#x2030;&#x161;á?Źä&#x160;?Ěťâźťä&#x2026;Žâ&#x20AC;ŤâŽąŮşâ&#x20AC;Źá&#x17E;&#x2013;á&#x2020;&#x201A;

7HO  (PDLOLQIR#PSUDFFRXQWDQWVQO ZZZPSUDFFRXQWDQWVQOÓž á&#x2019;¤ á´¸ á°&#x2022;ă Ł á&#x2019;¤ á´¸ á°&#x2022;Ë&#x2C6;â­&#x2DC;Ňžä??Ҡ᥯á&#x2030;ťă&#x2DC;źä&#x17D;?Đžâ&#x2026;ŽäşŠăť&#x203A;â&#x20AC;ŤÝ˝â&#x20AC;Ź ă&#x20AC;žâ˛´Đşä˛&#x20AC;Óž â&#x2026;&#x2014;â&#x20AC;ŤÝłâ&#x20AC;Źá¨&#x20AC;ĺ&#x201E;&#x2C6;ŃŞ â&#x2026;&#x2014;â&#x20AC;ŤÝłâ&#x20AC;ŹÇ&#x201E;⭥Ҟ㌧â&#x20AC;ŤŢ â&#x20AC;Źá­Żá&#x201C;&#x152;â&#x2020;&#x201C;ŕľ&#x2DC;á&#x2C6;Ťá˘Žŕ¨´âż˝ ŕŁ&#x17D;â&#x152;&#x2026;áś&#x2022;乽՞ä??Ҡ᥯á&#x2030;ťâ˛´ä?§â&#x2026;ŽË&#x2C6;á­Żá&#x201C;&#x152;ߣá&#x2021;&#x160;á&#x2C6;śâ&#x20AC;ŤÝ˝â&#x20AC;Źá&#x2013;ąă&#x20AC;žäť?á&#x201C;&#x2013; â&#x2026;&#x2014;â&#x20AC;ŤÝłâ&#x20AC;Źă&#x201D;&#x2014;ă&#x201D;?᤹ă&#x201D;? ă Ł á&#x2019;¤ á´¸ á°&#x2022;Ç&#x201E;â&#x2020;&#x201D;ŕ˝&#x2020;Ë&#x2C6;ѝॽⲴᴚâ&#x20AC;ŤŢŁâ&#x20AC;Źä&#x17D;?Đžŕ¨&#x161;ă&#x153;­ŕ¨ â­?ŕľ&#x2DC;⥌â&#x2021;˝Đžá&#x2020;&#x20AC;ྣѻ䰤Ⲵ ä˛&#x20AC;ौăť&#x203A;ŕ¨&#x2020;â&#x17D;¸Ç&#x201E;Őśáą&#x;ŕ¨&#x2021;⳺Ӫ亍áą&#x; ă Ł á&#x160;ąŃťä°¤â˛´áś&#x2018;ÔŚâ&#x20AC;Ťâ?Ś×?â&#x20AC;Źá&#x2020;&#x2C6;ŕľ&#x2DC;Ç&#x201E;

From 1 October 2013 until 1 Januar y 2015, a gift tax exemption to finance homeownership was introduced raising the exemption from â&#x201A;Ź 52,407 to â&#x201A;Ź 100,000. As the Dutch government is looking for ways to decrease homeownership debts it proposes to continue this expansion as from January 1, 2017 by raising the 2016 exemption amount to â&#x201A;Ź 100,000. Furthermore, the restriction of the donation having to be made by a parent to a child will be cancelled. However the condition that the beneficiary must be between 18 and 40 years of age remain.

ä&#x2030;&#x2014;ä&#x203A;žĚŻâ&#x2030;°âŽłáŹ&#x201D;áą&#x203A;

á´&#x201A;ŕ¤&#x20AC;â&#x20AC;ŤÝąâ&#x20AC;Ź ă&#x201A;Żŕ˘&#x201E;á­&#x201A;âŠ&#x2014; ¡ ŕš&#x2030;âťźâŠ&#x2014;ä&#x2022;&#x192; ¡ Ô&#x152;ä&#x192;°â??á&#x2DC;žĺ&#x2013; ă&#x2019;˝â&#x17D;żŕ¤&#x20AC;ä&#x203A;śÍŠá&#x2014;&#x2014;᣿Ó&#x160;á&#x152;ąä˛&#x2018;Ěšá°Żâ?ąĎ?Č á°ŻÖ&#x201D;á?ŚâŽłá´&#x201A;ŕ¤&#x20AC;â&#x20AC;ŤÝąâ&#x20AC;Ź

㢌â&#x20AC;ŤÚ&#x;â&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2030; Amazing Oriental Wah Nam Hong â&#x201E;&#x192;â&#x20AC;ŤÝ&#x2DC;â&#x20AC;ŹáŹĽĺ&#x2013;&#x2030; Kam Yuen Sun Wah Foek Wing

âŁ&#x17E; âŁ&#x17E;Ô&#x152; Ô&#x152;áŹ?â&#x2026;&#x2014; 12 âŁ&#x17E;Ô&#x152;áŹ?â&#x2026;&#x2014;12âťźäˇ&#x2039;ă&#x17E;Ą âŠ&#x2014;ă&#x153;&#x2122;á˛&#x201D;â&#x2026;Łâ&#x152;Śŕ¤ˇă&#x2020;¸áą&#x161;ĺ&#x2013;&#x152;â&#x160;ąá&#x;¨â&#x20AC;ŤÝ&#x;â&#x20AC;Źá&#x17D;Ąŕ¤&#x20AC;Ěš âŠ&#x2014;ă&#x153;&#x2122;á˛&#x201D;â&#x2026;Łâ&#x152;Śŕ¤ˇă&#x2020;¸ âŠ&#x2014;

ŕą&#x2014;Đ&#x201D;Ěş 5 Üľä§&#x17D;㝰ኡ â&#x20AC;&#x201C; 3 âťźäˇ&#x2039;ă&#x17E;Ą áĄ&#x201C;2ă&#x192;?ă&#x153;˘áˇ˘á żĺ&#x2013;&#x152;â&#x160;ąá&#x;¨â&#x20AC;ŤÝ&#x;â&#x20AC;Źá&#x17D;Ąŕ¤&#x20AC;Ěš

䨯ŕŠ?â&#x2014;¨á&#x17E;­â&#x20AC;ŤÝ&#x;â&#x20AC;Źá&#x2014;&#x2014; á°ŻŕŤ&#x2039;â? ⎳äˇ&#x2039;ă&#x17E;Ą:

ŕşąá°¸á&#x2DC;žá&#x17E;¨ŕ¤&#x20AC;ĺ&#x2013;&#x152;ä&#x201E;Śă&#x2013;&#x192;ă&#x2C6;Şĺ&#x2013;&#x161; Hoyu Cosmetics (Nederland) B.V. www.bigen.eu


೉៌

13

ϛ୽ཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 385 05-11-2015

㢣㭙㤛ᵍࡃϘं㊿䓒Ⴄ⤲ᔡ 䯔㦃⼧ᅱ⊣โ⮰͙షϦ᪤䛻්ๆ喏͙㤛᪳ࡂ⮰㵬㘴ᔺ὏౔㤛θЏȟ㤛̵Џ͙‫ן‬ឫ喏 㤛᪳᪅㗞጑҈㔱᭛͙㤛᪳ࡂ‫ן‬ឫ⮰‫᧙ן‬㔱喏 ᜼◦㽝ๆ㔭㤛‫׽‬䬈ᓯ⮰੻䵸Ƞ⩝͙షషࠅ䮎‫ࠅ׽‬䓒‫ژ‬აͧ䓒喏ࡃϘጮᩫᏈ‫׽‬䓒ឫ䓒 ӯ䕞͙โࣷຩϐ≭⮰Ąℽ䪿๓ҫąȠ ⮰ ᎠĄ⹦ヰႤᵍস㤛᪅ᾋỷ䇌䇘Ϧ㤛฻㵸ą≧ࠁ ᰴ ᬑ㜟 ᬑ౔ࡃϘ㜵 ϶๕喏͙㤛᪳ࡂ౔㋈ऴష߇〢❙͙⮰౜ 䓒喏Ҳ㜖‫ ⤯ڔ‬ๆԷషტ⮰ ѹ㤛᪳᪅㗞጑҈㔱䊠㤛࣯ᰯȠ ѹস҈⩔ᰠߌ‫ܤ‬䶛喏ష䯇ᒝ䴫߇๓්喏ᄹ⤪ ◦βҫͱᅱ⊣โ⮰㤛᪳᪅㗞጑҈㔱ᄹ͙ 㤛᪳ࡂᰵᰠ⌝ܳ౜ᙋᗋস⤲㼏喏ࡃϘጮᩫᏈ ‫ࠅ׽‬䓒‫ژ‬ა㇪ᓯㅸޯ喏౔‫ٯ‬ᬺ⌱̵Џᰬ倄Ⴄ ᏈషၼⰏ㜵䓒β͙ష‫ן‬㊝᪳ࡂ䁇Ꮣȟ౔͙ష ᝞ᰞႤ䮎䪷䓒βష㇥Ϙ޳㬉㵿䁇Ꮣȟ౔⮪጑ ౶倀侃β͙ష‫ן‬㊝᝷጑㬉‫҈ݢ‬ふๆ䴱≧ࠁȠ Ą͙ష๎ą䰬⊣‫ړ‬โ͙㤛‫پ‬ຟ̬䊣ᰤᄗ ͙షϦ⼧ᅱ⊣โ⮰₣ञᗌͱȟ౜ഋᐏ∇ȟ 㺻Ὅ咼๓喏౔͂⩸̶᭛㊁♍‫ױ‬ᰵ⮰Ƞ౔‫ڢ‬Ђ షტⰷҲ喏⊣โ⼧ℽ⮰͙షϦ㓐͙ᰵ̬Է⺊ ๳⮰⤪䆍喝᭮䯀Ꭺ⮪Ꭰ喏⼧ℽ⊣โ⮰͙షϦ ♍䀂䏗㮁ҁ᭮ȟ䏗ᅱҁ౜喏͂͂ЏЏ⮰㤛‫׽‬ 㤛Ϧ໷㉮ԉᠭ㦃ᄹ⺂喋ㅹ喌ష␫ᜣⱣᔡ喏स ⺂喋ㅹ喌షԉᠭ㦃ჲܳ⮰㖛㈧Ƞ䕅ͧ㺭ᓃ⯶ ᫨㤛᪳᪅㗞౔㤛‫׽‬㤛Ϧ⹪ᰯ͙⮰ᐢ㋫̹᫣喏 ߋ₤᫨ᰪ㊿Бࣶ⤪౔ᓊη⊣โ㤛᪳᪅㗞⮰㎨ ឫ㔱ȟᣔࠁ㔱স‫᧙ן‬㔱Ƞ 㤛᪳᪅ፗ᭛̬Էሳ倄⮰㖣ẙ喏㤛᪳᪅㗞 ᭛̬Էሳ倄⮰ηẙ喏ᐏ๓⊣‫ړ‬โ㤛᪳᪅㗞጑

҈㔱₏᭛㤛᪳᪅㗞ηẙᐢ㋫⮨ᆁȟ㜴ᬦ⮨䖀 ⮰߇䛻ᝬ౔ȟጸ᱇ᝬ౔Ƞ͙షషࠅ䮎‫׽‬䓒᪳ ࡂतत䪣䰣ᡛ‫ܦއ‬ፙ≧ࠁ᭮ᑁ⩔⌱ЏΪ䮲⮳ ፉᝬ䵸ࡪ䵹◦Ąఴί᪅ⓐąসĄႤ⊣レ㻬ą 㶔䖀ᄹ㤛᪳᪅㗞⮰᱋㽝喏Ąጸ᱇⊣โ㤛᪳᪅ 㗞΋ຮₐ喏ຮस䓋䯹⧜Ⅰȟঔ≭̹᫣ȟ᪅ࡂ ̹ᖛȠą 付Ҳ㺫ϊ㤛ᵍ᪅ፗ㍩ᰯ喋᪅ᰯ喌ͧፙ⢷ 䊱㓐ᵍ䪣҈◦Џ㶔ऽ͙షჄ᫥䵄ᄺ࡛൝β㤛 ᪳᪅㗞౔付Ҳ㺫ϊ⮰⮨ᆁȠ⤪౔䊶Ҳ䊶ๆ⮰ 䲊㤛㸀Ⴄ⩋΋䖤᧳൝䂬㤛᪳Ⴄᵍ喏⽹ạႤ㓾 㤛᪳Ƞ Ⱊ‫ݹ‬喏付Ҳ㺫ϊ‫ڝ‬ᰵ ᝬ㤛᪳ᄻႤ喏 ㈰ᰵ 㥘हႤ⩋喏䲊㤛㸀Ⴄ⩋䓽 㥘Ϧ喏ࢌ Ⴄ⩋㍩᪤⮰ 喈Ƞ ᨆ̹Ⴘ‫ڔ‬㊝㼴喏Ⱊ‫⩸͂ݹ‬र౜᧭ᰵर䶊 㤛᪳Ⴄᵍ 㥘ๆᝬ喏౔㖣㤛᪳᪅ፗ᪤ 㥘ๆ Ϧ喏౔ᵍႤ⩋᪤⮪㥘ϦȠ₏ఌຮₐ喏㤛᪳᪅ 㗞㷗䂩◦͙㤛ℽ᫻౔⊣โ⮰Ąጸ᱇጑⼷ąȟ Ą⪅ ᵥ጑⼷ą喏΋᭛㤛Ϧ⹪ᰯᰬ䛹㺭⮰Ąℽ⩋጑⼷ąȠ

ᄒ͙㤛ℽ᫻ᓕ㜴‫ڣ‬ᰵ䛹㺭ᘻ㓕ȠĄጸ᱇ᐏ๓ 㤛᪳᪅㗞጑҈㔱᜼◦ᄒ⤪ℽ᫻ᓕ㜴Ă͙ష๎ă ⮰⽹ạ䇎⢧㔱সᰤᄗ㔱Ƞą䰣ᡛ‫އ‬㿖Ƞ ‫߇ڔ‬ᣔ䕞᫜᭮᱋⮰㤛᪳᪅㗞጑҈ 㤛᪳᪅㗞጑҈㔱Խ౔⊣โĄጸ᱇጑⼷ąȟ Ą⪅ᵥ጑⼷ą⮰ᐦ⿷স⮨ᆁ͙䰂ᩢ⢞ๆๆ喏 Ѳ΋䲎㜔र⽚र὏⮰జ䰏喏ᅐ‫ڢ‬᭛̬χĄℽ 䪿߇䛻ą⮨ᆁ䊣Ҳ⮰㤛᪳᪅㗞ᾋỷȠ㜶䛽ᆝ ࢃ‫׽‬Ⴄᰵ㦃 Ꭰ₣ञ喏㔸᪅㗞᫥ᐻ䲊᱘ోࡂ ๆᄽ䂿Ⴄ⩋ᄹ͙㤛᪳ࡂ⮰ૈᙇ᝿βោតȠĄᄷ ឪٖ⻬⮰᪅ፗ喏䕆䕺ᰵ䋏⮰᱘ో᪅Ⴄ᫥ᐻҲ ഥ丶႕ၼᄹ͙ష‫ן‬㊝᪳ࡂ⮰㜴䋏జᨪ㾞ᵍᵍ 䪣䂆㇨ๆᎠȠ ๆᎠҲ喏͙షషࠅ䮎‫׽‬䓒໷㉮റᠭ̹䖦 ҅߇౜◦㤛᪳᪅㗞጑҈㔱᣼Ӈลܳ߇ᝬ㘩ࣶ ⮰᎗ߕȠ䀤ຮ᪅ᱼⵀ⮨ᣔᐏȟ㤛᪳᪅ፗഥ丶 ഥ㼿ȟ㤛᪳Ⴄᵍ⮨ᆁᐦ㽙ȟ㤛㸀䱾ᄽᎠ᪳ࡂ ≧ࠁふ᫥䲎喏‫߇ת‬᝿䕌ᩛᦼ㤛᪳᪅㗞⮨ᆁ⮰ ‫ڙ‬๓倀㈧সĄ‫ڕ‬๓ᾋ‫ݢ‬ą喏स᭮喏ᣔࠁ㤛᪳ ᪅㗞᫥ऽὅ⏂ࡂȟ₏㺻ࡂȟᄴẙࡂ᫥ऽ䖭ऽȠ

䕅◦⊣โ㤛᪳᪅㗞⮨ᆁ‫ޡ‬䕌β㞛ຩ⮰ᩫも⧜ ද喏΋◦⊣‫ړ‬โ㤛᪳᪅㗞⮨ᆁ᣼Ӈβᰠๆᩛ ᠭȠ ࢆ๓㇪⌝⮰͙㤛᪳ࡂ᭛⊣‫ړ‬โ͙㤛‫پ‬ຟ ‫ڝ‬स⮰Ą偮ą喏͙㤛᪳ᬺ᭛͂⩸ऐЏ᪳ᬺ͙ ਜ਼ล໷㉮↾ᰵ͙᫣ȟ䕏㎸ ๆᎠ⮨ᆁ㜟϶ ⮰᪳ᬺȠ䕅᭛⊣‫ړ‬โ͙㤛‫پ‬ຟ‫ڝ‬स⮰ᄢ䇠䇍 ჸসᑣ๓㇪⺊ᩛᦼȠ䰣ᡛ‫އ‬ᠳ‫ܦ‬喏㤛᪳᪅㗞 ᵥ⎼᫨㤛⹪ȟᵥḹ㤛⹪ȟ᰹ࠅ㤛⹪喏᭛‫׽‬㘊 Խ㜖䏗⩋ႄ㜳⮨ᆁ⮰‫౔ړ‬ᵥ᱘䰬ⅮȠĄखᰵ ᐏ๓‫׽‬㘊ⱋ₏ᘻ䂄‫ݜ‬䕅ล吊喏ⱋ₏䛹㻂䊣Ҳ喏 ͒㜖㻦㵸ࠁ喏⽹ạ҈◦ȟͧࠁ҈◦喏㤛᪳᪅ 㗞๓⮨ᆁ᝹ᰵᵥ᱘ࠁ߇喏㤛᪳᪅㗞๓㍭Ớ᝹ ᰵᬦⰇ≧߇喏㤛᪳᪅㗞጑҈छᠭ㎸⮨ᆁ᝹ᰯ ᰵᑣ๓⮰⩋঩߇Ƞą 䰣ᡛ‫އ‬ᰬ๓⮰ጸ᱇喏ᐏ๓㤛᪳᪅㗞጑҈ 㔱㺭ᰠߌറႴҫ঩喏᜼◦᫜᭮᱋⊣‫ړ‬โ㤛᪳ ᪅㗞ηẙ๓⮨ᆁ⮰䛹㺭䪷៿㔱喏᜼◦ٖ⻬͙ 㤛᪳ࡂ䊜ऽ͂⩸⮰䛹㺭‫᧙ן‬㔱喏౔㤛᪳᪅㗞 ๓⮨ᆁ⮰䬈䢡᱋喏ᐏ๓㤛᪳᪅㗞጑҈㔱㺭䕞 ̬ₑ්ᑣ䇘Чᙋȟҫ঩ᙋ喏ឿѻᾋ䕳喏䓺䰏 㔸̶喏ౄ㉼ࢀ҈喏‫ڝ‬सບ偑喏Бर⽚᫥ᐻ࣯ 㜳⺂ㅹష⮨ᆁᐦ㽙喏⮨ᤚ㜖䏗ٖࠎ喏⪢ຩӯ 䕞͙โࣷຩϐ≭⮰Ąℽ䪿๓ҫą喏ऽ͂⩸Ϧ ℽ䁇䔜͙షຩᩱη喏‫͙᧙ן‬ష㖞䴟Ƞ

᱖Ҳ‫ڕ‬Ꭰ‫ڹ‬ᐦ⮪ᝬ⊣โ㤛᪳᪅㗞⹦ヰႤᵍ

⊣โ㤛᪳᪅㗞䇌䇘Ϧ䓽ᬑ౔ࡃϘ⮪጑౶Ⴄ㓾‫㉅ޖ‬喏͒ᆁ⹦ЂԽ⮰҈৭Ƞࢊ₏䟾ᩉ

㢣㭙㤛᪳᪅㗞጑҈㔱ࡃϘ倀侃͙㤛᪳ࡂ ◦ऽ⊣โ㤛᪳᪅㗞጑҈㔱᣼ӇᰠๆႤ㓾ȟ ϐ≭᎟㜦喏 ᬑȟ ᬑ喏ࡃϘጮϦℽᩫᏈ‫׽‬ ࠅ䓒‫ژ‬ა䖬㿷 ह⊣โ㤛᪳᪅㗞጑҈㔱䊜 䕞͙ష᝞ᰞႤ䮎ȟࡃϘጮじθ࡭̯͙Ⴄȟࡃ Ϙጮ̵࡭π͙ႤȟࡃϘ࡭̬ႤᵍȟϘ೺⮪጑ ౶䕞㵸Ꮣ㿳㔯ᄋȠ ࡃϘᰵ ๆᎠᐦ೺ञস ๆᎠ⮰ᐦ 䘩ञ喏҈◦͙ష⮰仂䘩সᩫ⇧ȟ᪳ࡂȟᄹโ ϐᒬ͙ᓯ喏‫ڣ‬ᰵ䅼ჸ⮰᪳ࡂ᪅㗞䇳⎼ȠࡃϘ ጮᩫᏈ‫ࠅ׽‬䓒‫ژ‬ა‫ͧޛ‬Чᱺ㋝㶔⹦喏ᩛᠭস ᎗ߕ⊣โ㤛᪳᪅㗞጑҈⮨ᆁ喏̹‫ױ‬᭛仂䘩᪅ 㗞㈧㊝স‫ࠅ׽‬㈧㊝‫ڝ‬सᨀЧ䊣ᓃ㓕̹ქ䓙⮰ 䇘Ч喏ᰠ᭛ࡃϘĄఇԷ͙ᓯą೺ጮߋ㘩ᐦ㽙 ⮰䔗ܳ㺭ⅮȠ౔ЂⰷҲ喏₣ञᗌͱȟ倀㈧Ⴘ‫ׅ‬ȟ ᒎᐻᬑ䋔ๆ὏ࡂȟ᝷⃡ᬑ䋔⤪Џࡂ喏⮨ᆁⅠ ᎟ѹ᫨͙ష‫݃ݹ‬᭛ࡃϘֆຩ㤛᪳᪅㗞጑҈⮰ ٖࠎȠ ₐ⁍Ą㤛฻㵸ą喏ࡃϘጮᩫᏈ‫ࠅ׽‬䓒‫ژ‬ ა➥ᘻႵᢾ⊣โ㤛᪳᪅㗞጑҈㔱Խ䊜䕞ٖ䈖 ᪅㗞ᄒ倀䰞䯲ȟ₣ञ᪳ࡂ䇳⎼㖆䯲⮰ๆԷ౜ ᫥ȠĄじ̬⁍喏㻖䏗ᙋः‫͙ݜ‬షష㇥⮰⢔‫ݜ‬ ͷ㮁Ƞąߌᠫ๓㧅➥‫❪ݕ‬ႀၼႤᵍᵍ䪣ᱺᄻ ⥠㖩Ⴘ͙ష᝞ᰞႤ䮎⮰᝞ᰞ䁇Ꮣ㶔⹦喏䕆䕺 ₐ⁍≧ࠁ喏ລᓊ‫ן‬㊝᪳ࡂ㻾Ꮢⰷ‫ݜ‬β͙ష᪳ ࡂ⮰ࢆ๓㇪⌝Ƞᘻ䂄‫ݜ‬喏ᓊη⊣โ㤛᪳᪅㗞 ̹‫ױױ‬㺭‫ן‬ᢴ㊒̷̬Џ᪳ႃ ᰠᰵ䇘Ч䂿̷ ̬Џβ㼏͙ష‫ן‬㊝᪳ࡂȠລ㾹◦喏ា᪳ႃ᪅ Ⴄস‫ן‬㊝᪳ࡂ᪅㗞Ⱔ㉼ऴᰠᰵ‫ݕ‬᫨͙㤛᪳ࡂ ౔⊣โ⮰‫᧙ן‬Ƞ ͙ష᝞ᰞႤ䮎吔ༀᰤ㽄哀㸁Ϸ㉥喏䊶Ҳ 䊶ๆ⮰⊣โϦท‫ݜ‬㾞ᵍ࣯㻬喏̹ᄽ⊣โ๓Ⴄ

ऽ㾞ᵍ⮨‫ܦ‬䖬㿷喏ጸ᱇➥≪᝞ᰞ᪅ፗ‫⊣ݜ‬โ ๓Ⴄ᪅ᢴ᝞ᰞ喏᝞ᰞ䁇Ꮣ΋䕹ࣶ͂⩸र౜Ƞ Ҳ㜖䳿ష‫ٵ‬ጊ͙షႤᵍ⮰ᵍ䪣ᑡ₏㭙̹ ‫ױ‬᥈䯲β͙ష᝞ᰞႤ䮎⮰Ⱔ䬈䇳᫅喏౔Ϙ೺ ⮪጑౶倀侃‫㉅ޖ‬ȟ㌔㎀͙ష㉼ふℽ䪿㬉㵿ᒸ喏 ЂऽࡃϘϘ೺⮪጑౶㬉㵿৭ᰵ䭼‫ژ‬त吔ༀᰤ 㽄ᱺ⩝㶔⹦喏Ђᄳऽ䳿ష⮰ๆᝬ๓ႤϷ㉥͙ ష‫ן‬㊝᪳ࡂ⮰㇪俿喏ጸ᱇͙ష⮰‫ן‬㊝᪳ࡂ๓ ፗ㘩์䊜䕞⊣โ๓Ⴄֆ䁇ᏓȠ Ą䕅㷻ᰪѻ㦃⌱᱉⮰ᵨᵨস䭫਑喏ᰵ㦃 ऐ㔭᪳ࡂ⅏ᖛ⮰ᵍ㜹ȠąࡃϘじθ࡭̯͙Ⴄ ᵍ䪣仚䰞⮰Ϸ㉥喏ҫᓃҲ㜖⊣โ⮰㤛᪳᪅㗞 ጑҈㔱ᄹ㾞ᵍ㜴䋏๓්Ƞ౔⁏䈊Ⴘ㾞ᵍ݉θ Ꭰ㉆⢷䀪⋡⑀๻⮰ȧ䰖ᆝ᭑᯵Ȩᒸ喏ๆѹᵍ 䪣㶔⹦喏⊣โ⮰㤛㸀ᄽᎠԽᒴᄽᰵᾋᰯ䰢䌉 䰎ᣑ㼤͙షℽἮȠЂԽ₏㔯ᚚຮҁ౔⊣โ䪷 ᆁ䶊Ѩ⮰➥㞞㿞⼷Ƞ 㢣㭙ͥ㤛᪳ࡂ᪅㗞͙ᓯᵍ㦏ᱺҕ✁‫ݳ‬䲊 ፤䈶䈊ࡃϘ࡭ลႤᵍ‫ٴ‬䕞⮰䓒Ⴄ⤲ᔡ喏㾞ᵍ Ⴄ⩋छ䜉ᄹႤᵍ᪅ፗȟႤᵍネ⤲ȟᵍ䪣᣼र ⽚ᘻ㺷喏Ą‫⮨ܲٱ‬ᤆβℽͧȠ‫⁍ڢ‬喏㾞Ⴄᵍ ᵍా㺻Ὅ๓㔸␮Ϛ喏㽙‫ڔׅ‬䲎喏Ą䕅℀⁼≞ ᒴๆႤᵍ䘩㺭‫ٴ‬䕞喏स὏᭛͙Ⴄ喏ࡃϘ࡭̬ Ⴄᵍ᭛㢣㭙Ⴄᵍ⮰ ԹȠąᱺҕ✁㶔⹦喏䕅 ᭛ЂԽ౔⊣โ䰏Б㺷‫⮰ݜ‬ᵍ㜹Ƞ Ą₏᭛䕆䕺䂿⊣โ㤛᪳᪅㗞጑҈㔱β㼏 β͙ష‫ן‬㊝᪳ࡂБࣶࡃϘरٖ䈖Ⴄᵍ‫ٴ‬䕞⮰ ᪅㗞⤲ᔡȟႸર⮰᪅㗞倀㈧স⤪Џࡂ⮰᪅Ⴄ 㽙᫩喏ᰠߌᬺⷦ϶ᒸ㾞ຮҁ㲹ऴ͙㺫᫥᪅㗞 ٖࠎ喏ᰠຩ౜䪷ᆁ㤛᪳᪅㗞጑҈ȠąࡃϘጮ ᩫᏈ‫׽‬䓒‫ͧޛ‬Ч倄䰞䊱㿖Ƞ

Ą㺭ᄒ⤪‫ ݜ‬Ꭰ⊣โ㤛ϦႤၼᰵႤ ̶ȟᰵᰤ䂬ȟᰵऴᵨ᪅ፗ᪅ą喏షࠅ䮎‫ࠅ׽‬ 䓒‫ژ‬ა᪳ࡂत‫ޛ‬त䪣⎛㔌㠝Ϸ㉥㿖Ƞ ᰴ ᬑ喏⊣โ㤛᪳᪅㗞⹦ヰႤᵍস㤛᪅ᾋỷ䇌䇘 Ϧ㤛฻㵸≧ࠁ౔ࡃϘ㜵㵸᱋䪿喏ࡃϘጮᩫᏈ ‫ࠅ׽‬䓒‫ژ‬აᄴ䪬㜵䓒βลൠ㤛᪳᪅㗞䀂ෳ喏 䖬㿷⎛㔌㠝‫ޛ‬त䪣‫ݜ‬ൠ㾟㼏អᠭ⊣โ㤛᪳᪅ 㗞⮨ᆁ๓㼴喏⮪҅ѹ⊣โ㤛᪳᪅㗞ᾋỷ䇌䇘 Ϧ⌝‫ڑ‬ᣎ㼺⊣โ㤛᪳᪅㗞⮰᱖Ҳ㜳⮨ᆁȠ

䱾ᄽᎠ 㥘Ϧ⁍喏㋞̶㽧‫ڶ‬ᰯ਍䖀‫ ݜ‬㥘Ƞ ౔᎗អ倀㈧ȟᩛᠭ㤛᪳Ⴄᵍস㤛᪅㉰㎀ ⮨ᆁ̶喏౔ጞᐦ⮰ ᝬ㤛᪳᪅㗞ፗヰႤᵍ ദ⸺̶喏‫ ݜ‬Ꭰ喏‫ڹ‬ᐦ⿷ ᝬĄ㤛᪳᪅ 㗞⹦ヰႤᵍą喞ᩛᠭ ᝬ䇓జႤᵍস Է 㤛᪅㉰㎀喏౔អᠭ⮰ ᝬ䇓జႤᵍস᫜㜴 Ⴄᵍ喏᣼Ӈᓱ䰬⮰➕䈖ᩛᠭ喏᎗ߕ‫ڢ‬⍍䕺䰏䬈喞 ౔㽙⿷ ԷĄ㤛ᭋᰤᅷą⮰ദ⸺̶喏‫ڹ‬ᐦ ԷĄ㤛ᭋᰤᅷąȠ

᪠ऴ̬ܳ䇳⎼ᣔࠁ㤛᪳Ⴄᵍࡳ㉆ 䀂ෳ̶喏Бᓣషጠм‫ݕ‬ϊ͙͙᪳ᓯႤᵍ ᵍ㦏㥵յ◦Џ㶔⮰ๆѹᵍ䪣ȟᵍ㦏㶔⹦喏ᄴ ẙࡂ᪅ፗ౔⊣โ㤛᪳᪅㗞䵄ഋ䲊፤⼬㑦喏Ą⃻ Ꭰ᜽ԽႤᵍ⮰᪅ፗᰯ჆᱋ఊ͙షᣑः㈧㊝ഥ 㼿喏䪣᱋⾕჆ȟ䇳⌝ᄴẙ⮰᪅ፗ໷㉮̹䋟Ƞą ᘻ๓‫ݕ‬ᮚ៵ង㤛Ϧ㤛‫׽‬㖛㿨ᰯ͙᪳Ⴄᵍ ണ㵸ᵍ䪣य़䲈䰞㿖Ƞ∁ష⁼≞᭮൝͙᪳Ⴄᵍ 䇌䇘Ϧ㶔⹦ЂԽ΋䕳‫ݜ‬स὏⮰੻䵸喏Ą᜽Խ Ⰽ䛻᠇㖄ⱋ₏⛝ᙇ㤛᪳᪅㗞⮰጑҈㔱喏䭹Ѻ ᪅ፗ≭ࠁᕓ喏Ѳٖ䈖ፗ䇳Ӊ㜶㑦ͻȠą ᄹₐ喏͙షషࠅ䮎‫ࠅ׽‬䓒‫ژ‬აᄳ㖛ऴर Ⱝጮ‫ࠅ׽‬ᾋỷ喏㎨㎸ᣔ㵸Ą䊜‫ࣧܦ‬ąĄ㿷䕞Ҳą ふ᪅ፗഥ㼿ᾋ‫ݢ‬喏䴼㼴‫ ݜ‬Ꭰ喏ᄒ⤪ᄹ 㥘Ϧ⁍⮰⊣โ㤛᪳᪅ፗ䕞㵸㈧㊝⮰ᄴ䵸ഥ㼿喏 ͒ᄹ๓䘔ܲ᪅ፗ䕞㵸㔯ᵤ㾹䁵Ƞ 䮐β౔㤛᪳᪅㗞䛹吊షტᣔࠁ㽙⿷㤛᪳ ፗヰႤᵍᝂ㤛᪳᪅㗞᰹ࠅ͙ᓯโ喏โ≪᪅ፗ ⮰㺻Ὅ΋ᄳ⩝⃻Ꭰ⮰ Ϧ්ߌ㜟 ϦȠ Ҳ㜖∜ష⌱䖭ሳ㤛᫜⩋Ⴄᵍᵍ䪣ᑡ䲈ጞ ᓊηᎪ࡭Ꭰ㤛᪳᪅㗞጑҈喏ๆᎠҲລ㜖㌔᪅ ᱼ喏౔ລⰷҲ᪅ᱼ᱘ోࡂস᪅Ⴄ᫥∁΋᭛᣼ 倄㤛᪳᪅㗞Ⅰ᎟⮰䛹㺭᷉ТȠఌₐ喏౔Ⴘર Ą䕆⩔ಷą᪅ᱼ倀㈧⮰ദ⸺̶͙షషࠅ䮎‫׽‬ ࠅ䓒‫ژ‬ა⽹ạ㉰㎀ᄴẙ߇䛻㌔ᄗĄ䖕䟣ᄹ䌛ą ⮰㤛᪳᪅ᱼࣶⰤ䬈᪅䑀䂬➕喏ЂԽ䖰ᄳ吿ࠡ সᩛᠭ⊣โरԷ㤛᪳Ⴄᵍ‫⩔ݕ‬ξ㖛㋞ឬ㵿喏 䪷ᆁ䖌⼷᪅Ⴄȟ㋞㊍᪅Ⴄȟξࠁ᪅Ⴄস᫜ᐻ ᔗ䕋᪅Ⴄ喏᝿䕌ᰠๆĄ㋞㊍㤛᪳ႤᵍąȟĄ჎ ᐟ㤛᪳Ⴄᵍą喏䂿ᰠๆ⮰㤛᪳᪅ፗস㤛㸀䱾 ᄽᎠः⯶ȠࡃϘጮᩫᏈ‫ࠅ׽‬䓒‫ژ‬ა‫⩔ݕܲٱ‬ ࡃϘٖ䈖᪅㗞᪳ࡂ䇳⎼喏ᵥᨆ̹सషტস౜ ࡬㤛ᵍ⮰➥吊ࣶ䰬Ⅾ喏ᥙᐦ⊣โ㜳ࡃϘ⮰र ⽚ϐ≭᎟㜦喏ᄒ⤪䇳⎼‫ڝ‬ϗ喏ٖࠎξ㸈Ƞ ౔᣼ࡳ≧ࠁ‫⋡ړ‬ȟ᣼倄≧ࠁ᜼ᩴ̶͙ష ష‫׽‬䓒๓߇ᩛᠭᰵᄒ߇⮰Ⱝጮ‫׽‬䓒ȟ㤛᪳᪅ 㗞ദ౜䮎ᵍ㉰㎀ᰵ౜᫥➥㞞⮰͙Ⴄ⩋㬉㵿ౄ ㉰সᄽ䛻ᄴẙ㬉㵿ౄ㉰Ą䊜‫ࣧܦ‬ą喏‫⊣ݜ‬โ 㜵䓒Ą͙㤛᪳ࡂ๓Ἦాą喏䪷ᆁ͙㤛᝹㬉Ⴄ ⩋ϐ≭≧ࠁ喏ា䅼ჸๆᒕ⮰͙㤛᪳ࡂ≧ࠁ䔭 ‫ݜ‬㤛㸀䱾ᄽᎠ⮰ᵍ䪬एȟტ䪬एȠ‫ ݜ‬Ꭰ喏 ߇❙⃻Ꭰ࣯ߌर䶊͙㤛᪳ࡂ倀侃≧ࠁ⮰㤛㸀

Ą̬።̬䌛ąᄳ◦⊣โ㤛᪅።Ҳ๽ᾋ ◦㼏↦⪢̷⊣โ㤛᪳᪅㗞጑҈㔱጑҈͙ ⮰జᗽ喏ࣶ᭮᣼Ӈ㊒ЂԽ₏ⷦ⮰㼏↦᫥∁স ᎗ߕ喏ࡃϘጮϦℽᩫᏈ‫ࠅ׽‬䓒‫ژ‬ა䖬㿷ࡃϘ 㤛᪳Ⴄ䮎‫ޛ‬䮎䪣䘙⛅‫ܦ‬ፙ䀂ෳ喏䜉ᄹ̷̬ₑ ຮҁ䪷ᆁ㤛᪳᪅㗞㜳㤛᪳᪅㗞጑҈㔱Խᆁ䪷 β㼺䀂Ƞ付Ҳ㺫ϊϊᎳ͙Ⴄᵍ㦏η䪣᳃‫ٵٷ‬ Ϸ㉥喏౔᪠Է付Ҳ㺫ϊᅝᰵ ⮰㤛㸀ტᏙ ᄳЂԽ⮰ၼຟ䔭‫ڑ‬㤛ᵍᅝ䂬喏౔付Ҳ㺫ϊᲝ 䘔⮰⇅ጠጊ 䲊㤛㸀Ⴄ⩋倄䖀 Ƞ⮰ⷦ喏 㤛᪳᪅㗞ጞॴ⤪‫ܦ‬㨘߯⮨ᆁͷࠎȠ䘙⛅ᠳ‫ܦ‬喏 ౔ₐᒎࠎ̷㺭ᠭ㎸㤛᪳᪅㗞喏ᅝ㺭䬈㽧⊣โ Ꭸ‫⮰پ‬䰅㿊᪅㗞ȠĄ㤛⹪㘩॒㊒‫⮰⩋ܦއ‬㤛 㸀᣼ӇႤ㓾䰅㿊⮰⧜ද喏ᄹഥ丶Ⴄ⩋Խᄹ㤛 ᪳⮰㜴䋏㜟䬈䛹㺭Ƞą 䘙⛅ᠳ‫⊣ܦ‬โ㤛᪳᪅㗞㺭䪷ᆁ๓㤛᪳᪅ 㗞喏㺭䪷ᆁ̬ឬͷ䪣喏䪷䓒➥㞞⮰᪅ႤὍᐻ喏 䕅ᘻট㦃㤛᪳᪅㗞㺭䊜ऽ⩎ẙࡂȠĄĂ̬። ̬䌛ă̬ᬒ᜼ߋ‫ڕ‬㔱䰅䈻喏‫ݹ‬᣼᭛䰬㺭䰅᫥ 㿊㼬⮰⏉䕆喏㿊㼬᭛̬።̬䌛⮰䠖䌛ദⴟȠą ⱨ̷喏⊣โ⮰㤛᪳Ⴄᵍ䰬㺭ഥ丶㘩์㜳⪢౜ Эẙऴ҈๑Ѡ⏉䕆⮰Ϧ᝹喏᎗ߕ͙షЭẙഥ 丶Ⴄ㓾⪢౜⮰㿊㼬᪳ࡂȠĄ㤛᪳Ⴄᵍ᣼Ӈ⮰ Ϧ᝹₏᭛‫ڕ‬ష᪳ࡂϐ≭㔱⮰ܳ‫ڑ‬吊Ƞą Ą̬።̬䌛ą᳈♢᭛ᣔࠁ㤛᪳᪅㗞䕞‫ڑ‬ ᫜倄吊⮰ࠁ߇ᝬ౔喏ѲႤᵍ䇳䛽ⴙ㑦੻䵸᭛ ᵍ䪣ȟᵍ㦏ᝬజͷ㮁Ƞ 䘙⛅㶔⹦喏⊣โ㤛᪳᪅㗞⩎ẙࡂ䰬ᣔ䕞Ƞ Ѳ㤛᪳Ⴄᵍ‫⯶ژ‬ᕓ䑵⩎ẙࡂ喏ⴙ᭮䪿‫ړ‬छ㘩 ᰯҫ๓䘔ܲ㓾ᚏ‫⯶ژ‬ᕓႤ㓾⮰㤛᪳Ⴄ⩋喏ᝂ ᄳტᏙజ䰏ȟ⛝ᙇ㤛᪳⮰Ⴄ⩋䬈ͷĄ䪬โą ᭛᫜㺫㭙䖀ᅨ̭͙᪳Ⴄᵍᵍ㦏႗㾸⮨ᝬᚮͷ 㮁Ƞ䘙⛅ᠳ‫ܦ‬喏ᰵβ‫ٱ‬䋟⮰䇳䛽̹‫ױ‬छБ䇨 㸈ტᏙ䇓జႤ⩋喏ᄹ᫨᜼㍪ٖ⻬⮰Ⴄ⩋‫ݳ‬छ 䪷㽙⡺Ⴄ䛽喏ࣹ㔸ࠁ਍ᰠๆϦႤ㓾㤛᪳Ƞ 䮐⊣โ㤛᪳᪅㗞⩎ẙࡂͷโ喏䇧೺じล ͙Ⴄᵍ㦏ᱺᐦ㤛㶔⹦喏ٖࡂ‫ޡ‬᫜䓒ႤὍᐻజ ᨪЂๆᎠȠ㔸䭫ᵥᐣ᫜๖䮩‫ڔ‬ᬑ‫͙ݢ‬㺫㠝̵ 㿊Ⴄᵍ㤛᪅ᾋỷふᵍ౔ٖࡂ‫ޡ‬᫜䓒ႤὍᐻ̶ ΋䕞‫⨢ڑ‬䵤᱋Ƞ䘙⛅㶔⹦喏⊣โ㤛᪳᪅㗞छ ࡛㖆⊣‫ړ‬โ㤛Ϧ⮰ᮦᚓস߇䛻喏Ջ䥾ష䯇ͧ ≭᪅㗞⮰㊿侃喏䊜ష䯇Ⴄᵍ㌆䌛Ƞ喋倄᯵ᶱ喌


೉៌

81,7('7,0(6

Ρᇄി‫ސ‬ᓢ 0 ୽ሬཱིᆸ

(GLWLH

PXVHXP PXVHXPМȈҠ෌! !

ᇄ᭼ᴒῖᐨᴗᶁᲕᛦ␸፛ᗥᏐ 䙙䔿ҁйδ᧛рᵕε ‫ޞ‬Ქ⮡ঐ⢟佞 ᒤˈᝋ⡮㱝㼄㤡഻⮛ᇦǃ 㖾 㺃 ᮉ ᑛ 㖵 ՟ ⢩ Ь ᐤ ‫˄ݻ‬5REHUW %DUNHUˈ ˉ ˅ ൘ 㰷 Ṭ 㱝 ᝋб๑ཆⲴаᓗオᴐⲴኡк㍐᧿ ᱲˈⲬ⨮㿆䟾ਟԕク䎺ᮤ⡷ൠ॰ˈ ᴤཊᲟ㿰䙢‫֌⮛ޕ‬DŽԆ䶎ᑨ䴷᫬ˈ 䂽⛪㠚ᐡⲬ᰾ҶаぞᯠⲴᯩ⌅ˈਟ ԕ ሷ ‫ ޘ‬䜘 Ჟ 㿰 ‫⮛ ޕ‬DŽ ㏃ 䙾 ཊ ⅑ 䂖 傇ˈԆᆼᡀҶаᑵ⮛֌ˈ‫ޙ‬九ਟԕ ধ䎧ֶˈᡀ⛪ൃḡ億ˈ ᓖኅ⨮ ൘㿰⵮⵬ࡽˈ⮛䶒⋂ᴹⴑ九ˈᴹ唎 于լѝ഻ᆻԓⲴধ䔨⮛DŽ ᒤˈ Ԇ㎖㠚ᐡⲴⲬ᰾⭣䃻Ҷሸ࡙ˈਆҶ ‫⌅ػ‬഻਽ᆇˈĀ㠚❦Ჟ㿰āDŽ ᒤˈԆ৸ࢥ֌Ҷаᑵٛᮖ‫ޘ‬Ჟ⮛ˈ іф䟽ᯠભ਽ˈ᧑⭘ᐼ㠈䃎ⲴĀ‫ޘ‬ā ˄3DQ˅ ઼Ā Ჟ ā˄+RUDPD˅ ‫ػ ޙ‬ 䂎Ⲵ㍴ਸˈ䙉ቡᱟ‫ޘ‬Ჟ⮛ⲴֶⓀDŽ ᆳ Ⲵ ྗ 〈 ൘ ᯬˈ ส ᯬ ᑨ 䆈 Ⲵ ส ⼾ кˈ䙊䙾਼ᱲ᧑⭘н਼᡻⇥ˈ⭒⭏ 㲋ᒫⲴオ䯃᭸᷌DŽ㿰⵮䙢‫ޘޕ‬Ჟ⮛ ѻࡽˈᯩੁᝏᐢ㏃㻛᭵᜿ᩎҲˈа ᰖ䙢‫ޗޕ‬䜘ˈቡн㜭ⴻࡠ␡ᓖˈԕ ৺㩭ࡠെ⡷кⲴ‫ݹ‬㐊ᯩੁⲴֶⓀˈ ԯ֋㖞䓛⮛ᐳѝ᧿㒚Ⲵ๤ᲟDŽ ᐤ ‫ ݻ‬ᱟ ‫ ⮛ ػ‬ᇦˈ ն Ԇ ާ ᴹ ᖸ ᕧⲴ୶ᾝ九㞖DŽԆሷ㠚ᐡⲴⲬ᰾⭘

ᯬ ୶ ᾝˈ ⦢ ᗇ Ҷ ᐘ བྷ ᡀ ࣏DŽ ᒤˈԆⲴٛᮖ‫ޘ‬Ჟ⮛ኅࠪˈцӪᗎ ᵚ㾻䙾ྲ↔⮛֌ˈᕅ䎧ᕧ⛸䖏अDŽ ⛪Ҷ᭸᷌ᴤ࣐䙬ⵏˈٛᮖ㨺ᯟ⢩ᔓ ๤˄/HLFHVWHU 6TXDUH˅ሸ䮰ᔪҶ аᒒൃᖒᔪㇹˈ䙉ᱟц⭼俆⅑ˈ⭘ ᯬ᭮㖞‫ޘ‬Ჟ⮛DŽ⅑ᒤ‫ޘ‬Ჟ⮛‫ޕ‬倀ˈ ሽཆ䮻᭮৳㿰DŽ㿰⵮ਚ㾱㣡й‫ݸػ‬ Ԕˈቡਟԕㄉ൘ѝཞൃ串Ⲵл䶒ˈ 㖞䓛ཌオѻлˈ⫠亗ഋઘˈ⦢ᗇ⦘ ⢩Ⲵ‫ޘ‬Ჟ億傇DŽ ᐤ‫Ⲵݻ‬а‫ނػ‬ᆀӘ࡙˄+HQU\ $VWRQ%DUNHUˈ ˉ ˅ҏᱟ ս⮛ᇦˈᗎሿቡ䐏㪇⡦㿚ᆨ㘂‫ޘ‬Ჟ ⮛ˈ঄ࣙᆹᧂኅࠪ˗ਖа‫ނػ‬ᆀ⒟ ⪚ᯟ˄7KRPDV (GZDUG %DUNHU˅ˈ 䴆❦нᱟ⮛ᇦˈնҏ࣐‫ޕ‬⡦㿚Ⲵ⭏ ᜿DŽк䲓⡦ᆀ‫ˈޥ‬йӪ啺ᭌ᡻DŽԆ ‫ف‬ԕٛᮖൃᖒᔪㇹ⛪สൠˈᢺ਴ぞ ‫ޘ‬Ჟ⮛⮦ᡀᩆ䥒⁩DŽ䲔ҶኅࠪˈԆ ‫ف‬䚴ሷ‫ޘ‬Ჟ⮛㼭ᡀн਼ቪረˈ䮻Ⲭ 㹽⭏⭒૱ˈ㿰⵮઼䌬㘵ྲ▞ˈ䋑Ⓚ ┮┮ˈᗎ↔䮻ࢥҶ‫ޘ‬Ჟ⮛ᱲԓⲴᯠ ㌰ ‫ݳ‬DŽ ٛ ᮖ ൃ ᖒ ᔪ ㇹ а ⴤ ֯ ⭘ ࡠ ᒤˈ ᴮ ㏃ ਼ ᱲ ኅ ࠪ ‫ ޙ‬ᑵ ‫ ޘ‬Ჟ ⮛DŽᐤ‫Ⲵݻ‬ٛᮖ‫ޘ‬Ჟ⮛ ᒤࡽ ᖰ╒๑ኅࠪˈаᒤᖼ᧋൘㨺∄䥛Ⲵ ኅᔣDŽ⋂ᴹᖡ㿆Ⲵᒤԓˈ‫ޘ‬Ჟ⮛ᨀ ‫׋‬ҶୟаⲴ䗖⌅ˈ䇃⵮ཊӪ਼ᱲ৳ 㠷ˈ⦢ᗇ⦘⢩Ⲵ။′億傇ˈቡ‫ۿ‬ᴮ ㏃Ⲵѝ഻Ӫⴻ㾯⌻Ჟа⁓DŽ

 ц㌰ࡍᵏˈ‫ޘ‬Ჟ⮛⨮䊑൘ 㤡⌅઼ᗧ഻ྲ䴘ᖼ᱕ㅽ㡜⒗⨮ˈⴋ ᾥаᱲˈᖼֶ᧘ᔓ㠣㖾഻DŽ ˉ ᒤᵏ䯃ˈٛᮖኅࠪҶ ᑵ‫ޘ‬ Ჟ⮛DŽ‫ޘ‬Ჟ⮛ቔަ䚙ਸ㺘⨮Ჟ㿰ˈ ᡆ㘵ᡠ⡝ㅹᆿབྷ๤䶒ˈ㫻㥘๑ᡠᖩ ˄ ᒤˈ3DXO 3KLOOLSSHDX[ 㒚 㼭˅ǃ━䩥ⴗᡠᖩ˄ ᒤ /RXLV 'XPRXOLQ 㒚 㼭 ˅ ণ ᱟ ަ ި රDŽ н 䙾ˈҏᴹаӋⴤᗁབྷ㌴ ㊣Ⲵሿ ර‫ޘ‬Ჟ⮛DŽↀ⍢аӋѫ㾱෾ᐲˈ㍋ ㍋ሸ䮰ᔪ䙐⭘ᯬ᭮㖞‫ޘ‬Ჟ⮛Ⲵൃᖒ ᔪㇹDŽ ᴮ㏃ᆨ㘂䙾‫ޘ‬Ჟ⮛㒚㼭Ⲵ⌅ ഻ Ӫ 䚄 㫻 ⡮˄/RXLV 'DJXHUUHˈ

 ˉ ˅ˈ Ⲭ ᰾ Ҷ 䚄 㫻 ⡮ ᭍ ᖡ⌅ˈ ᒤ൘ᐤ哾ኅ⽪ˈі㻛ᑦ ࡠٛᮖˈ䙉ሽ‫ޘ‬Ჟ⮛ΏᡀҶ▋൘ေ 㜵DŽ ᒤˈ⌅഻、ᆨ㠷㰍㺃ᆨ䲒 䌬䋧ҶԆⲴ᭍ᖡ⌅ሸ࡙ˈі‫ޜ‬ո㠷 цˈᇓ੺᭍ᖡⲴ䃅⭏DŽ࣐к㫨⊭⚛ 䓺઼䕚㡩ⲴࡠֶˈᯠⲴ㿆㿪ᝏਇ䙢 ‫ޘˈⶋ⵬⵮ޜޕ‬Ჟ⮛ਇ↑䗾〻ᓖ䮻 ࿻л䱽DŽণ֯ᴰ⛪䙬ⵏⲴ‫ޘ‬Ჟ⮛ˈ ҏ❑⌅㠷〫अⲴ⮛䶒⴨∄DŽഐ↔ˈ བྷ㌴Ⲭ᰾ᖼⲴ ᒤˈ‫ޘ‬Ჟ⮛ቡᐢ 䙀╨㩭ԽˈᒮѾ㻛Ӫ䚪ᘈDŽ䁡ཊ‫ޘ‬ Ჟ⮛н޽‫ˈ⮉؍‬᭮㖞Ⲵᔪㇹᒤѵཡ ‫ˈ؞‬⠂⇰ᡆ㘵ᨽ༎DŽ⭡ᯬ⋂ᴹ䚄ࡠ ୶ᾝ乀ᵏˈᣅ䋷䮻Ⲭ୶ᖸᘛ⹤⭒DŽ

 ₞各ๆ‫ࣴٷ‬ᜬᙇβ ‫ן‬ᥙ̶䇴ᵨ❪‫ݹ‬ຟࣷ

━䩥ⴗᡠᖩተ䜘 ˄֌㘵˖/RXLV'XPRXOLQˈ ᒤ˅

 ц㌰ᵛᵏˈ֌⛪аぞᠧ㠺ˈ ‫ޘ‬Ჟ⮛޽ᓖ㠸䎧ˈ ᒤˈ⌅઼഻ ᗧ ഻ ⍱ 㹼 䮻 ֶˈ ࡠ Ҷ ᒤˈ ᴤ ᱟ付䶑аᱲDŽᮤ‫ ػ‬ц㌰઼ ц ㌰аᡠѻࡽˈ‫ˈ⨳ޘ‬ѫ㾱ᱟↀ㖾഻ ᇦˈ㑭‫֌ࢥޡ‬Ҷབྷ㌴ ᑵ‫ޘ‬Ჟ⮛ˈ Ӻཙབྷᾲ䚴࢙нࡠ ᑵᴹ䐑ਟᗚˈ ᑵӽ❦‫؍‬ᆈ൘⮦ࡍᔪ䙐Ⲵս㖞DŽ ަ ѝ ↀ ⍢ ᴰ བྷǃ ц ⭼ ⨮ ᆈ ᴰ ⛪ ਔ 㘱ǃіфӽ❦ᬪ᭮൘৏ֶս㖞Ⲵˈ ‫ׯ‬ᱟẵᯟ䚄‫ޘ‬Ჟ⮛DŽ ˄ᖵ㒼˅

⤪Ꭰ ₞⮰‫ן‬྾๓ϔ各ๆ‫ࣴٷ‬ᜬᙇβȠ㠝 ష྾倀䓽ᬑ⊴ᖛ⽝喏各ๆ‫ٷ‬᫜ຟࣷहगֽ㢵e䰹 ❪Ƞ ₞⮰䰹❪䵃ᰵҲ䵙喏ລᰪ᭛㒺షⴑहὍ➥喏 ΋᭛␪ⴟἮ䮶ͧ੝㆟‫ٷ‬e䇴ᵨ❪⮰‫ݹ‬ຟࣷȠ各ๆ ‫⮰ٷ‬ๆहჲࣷ䁵ᄒ䕅̬⊴ᖛ喏͒⽝‫ڕ‬Ϧ᭛ĄႸ㒺 ⮰̬ᄹ‫پ‬ąȠ ᨆᖵ喏各ๆ‫̷ٷ‬䕝ᄳ仂⁍㜳᫜ຟࣷϚⰤ㒺ష ὰẰ⤯͂⩸Მ↦䈩⤪ൠȠ䕅᭛各ๆ‫ݹٷ‬Ꭰ㜳じ̵ Ч‫ݹ‬໧䙓᪳䔖䰎྆ᒸ喏‫ܦן⁍ڹ‬᫜ᜬᗱȠ

ᱲ⭹⃯ดᘇᬷ฀൹ฐ̳⑵ኌ౲Ԩ❋ Ą䕅᭛各ๆ‫ ٷ‬Ꭰ㜳䙓᪳䔖ܲ᝷ᒸ喏 ௠㖱ᄹᒱ⮰じ̬⃡ᜬᗱ喏΋छ㘩᭛䕅ѹ‫ذ‬㥘 ჸ㓭ᰠ來๳⻭⩋≧⮰䪷໷Ƞą㠝షȧ⃻ᬑ䘡൝Ȩ ᰴ ᬑ䕅὏᣻䔜β各ๆ‫ٷ‬㜳‫ݹ‬㒺షहὍ ֽ㢵e䰹❪⮰ᜬᗱȠ 㠝షๆტ྾倀൝䕿β䕅̬᫜ᜬᗱȠ㠝ష ȧᭋ᱋ᬑ䘡൝Ȩ㋞々⊴ᖛ⽝喏各ๆ‫⮰ٷ‬㔭ტ ౔ⓟ๓‫ݕ‬ϊ喏₏᭛䗏䛸⮰㻖ᝆӯ᜼‫ڕ‬ϦⰤ䂄Ƞ ‫ڕ‬ϦጞⰤᜬ᪤䕝喏⩝᫨ԉჲ጑҈‫ݜ‬ѹ喏ᜬᗱ

̬Ⱐ᱖㷗྾倀ᝬⴑȠᣑ䓽θϦ⮰⊴ᖛϦท䔻 䱞喏ЂԽᎪͺ⃻๕䘩㺭㺷䲎喏㺭叩౔ߌጊϗ ःᬑ‫ٵ‬喏㺭叩̬䊣‫ݜ‬㈼㈰ⰷ⮪㔭␅⁸㝊޳Ƞ 各ๆ‫̬⮰ٷ‬हჲࣷ䁵ᄒβЂ㜳䰹❪Ⱔᜬ ⮰⊴ᖛȠ䕅हჲࣷ㿖喝Ą䕅᭛̬⃡‫ڔ‬᫜⮰ᜬᗱ喏 ЂԽ䘩䲊፤ૈ₍ᄹ᫥䮖Ѡ౔䏗᫭Ƞą 䕅हჲࣷस᭮䔻䱞喏各ๆ‫̷ٷ‬䕝ᄳ።㦃 䰹❪‫ڝ‬स㻬ⰷὰẰ⤯͂⩸Მ↦䈩Ƞᅲ᭮喏‫ڕ‬ Ϧ⮰ᜬᗱᄳ₏ᐻᄹโᰉ‫ٵ‬Ƞ

ဌ়‫ڗ‬⡎հ‫ⱂݔ‬Ⴉၖ᱂࢘Ą᱂ᵒሥᘅą ⤪Ꭰ ₞⮰䰹❪‫౔⩋ܦ‬ᓃ‫ٷ‬㫕᫛ጊ喏౔ ՗᪒⩋≧ๆᎠȠ҈❞‫ݹ‬㒺షहὍ喏䏗倄 ㆟⮰䰹❪ᰵĄ㒺㚫Ὅ➥ąͷ⽝喏ᰪ᭛ ტ䰈 ᔃ⮰ᄭ䲎ຟ䗺喏 Ꭰ䖰ᰪ㊿Б‫ڔ‬㸤౔ȧ㟝 㟝‫ژ‬ၼȨ䰈ᔃ̶‫ܦ‬䤍Ƞ ₐ‫ݹ‬喏䰹❪㜳␪ⴟἮ䮶‫ޡ‬໷᜼਍㆟‫ٷ‬e䇴 ᵨ❪‫ڝ‬स⩋≧β ๆᎠ喏͒㗞ᰵ Է႕ၼȠ ̹䕺喏‫ڕ‬Ϧ͒᱖₏ᐻ㉼྆Ƞ ȧ⃻ᬑ䘡൝Ȩ⽝喏䰹❪ఌः̹β䇴ᵨ❪

䵧㍭Ą޴㚫ą喏ᰬ㉮䖤᧳ܲ᝷Ƞₐᒸ喏ລ㜳 ๆहᎠ䑁⩣ၼᰵ䕺ᜬᙇ䬈㈧喏Ѳ䘩↾㘩㋙ᠭ ๆͱȠ䰹❪ಒ㼬䖰⌝ᙇ䇴ᵨ❪喏䕅ᄺ㜠ລ㜳 ᒸҲ⮰⩣̹ࣷ₍㔸᪏Ƞຮ϶喏䰹❪㜳 Էၼ ຟ̬䊣⩋≧Ƞ 䰹❪ᰪᄹ྾倀㿖喝Ą᜽࿩࿩㿖䕺喏⪅ѻ ⩣Ϧ⮰ᓯ̹䰏ÿÿ౔㜑ა䛸‫׻‬Էຩԉ⒀喏౔ ᐆᝫ䛸⪢ԷຩᐆፗȠą྾倀⽝喏䰹❪ᝂ㽝㘩 㜳各ๆ‫ٷ‬ᰵຩ⮰Ą㉼᳈ąȠ

‫ڗ‬΢᫥᫥࿋ູ⭹উԖₖ⊿Ą᪵‫ע‬ԑፎą ᨆᖵ喏各ๆ‫ٷ‬স䰹❪⮰ტϦস᰷ࣷ䘩ጞ ᓃⴑ䕅̬⊴ᖛȠ各ๆ‫⮰ٷ‬ऒ̬ह᰷ࣷ㿖喝ĄЂ 䲊፤ૈ₍ລ喏䕅℗♍⪽੻Ƞąᵥᨆ䕅ह᰷ࣷ ⮰㿖∁喏各ๆ‫ٷ‬Ꭰ䕺‫ڗ‬ᬘ‫ڹ‬Ꮢ䮣‫ڑ‬ᙇ⇟喏㶔ᬺ Ђ♍䀂౔጑҈䖰᭛ԷϦ⩋≧̶䘩Ą㇪߇‫⇇ٱ‬ąȠ ᵥᨆ各ๆ‫ٷ‬স䰹❪⮰̬ह᰷ࣷ⮰㿖∁喏 ‫ڕ‬Ϧᰵ㽝ๆ‫ڝ‬सͷ㮁Ƞ䕅ह᰷ࣷ㿖喝ĄЂԽ

ᄳ᭛Ⴘ㒺⮰̬ᄹ‫پ‬Ƞ‫ڕ‬Ϧ䘩㜳㠝షᰵ̹㼏ͷ ㌏喏स᭮ࣴ䘩ᰵโష㗸ᮛȠą 各ๆ‫⩋ܦٷ‬᫨ⓟ๓‫ݕ‬ϊ喏ጞߌ‫ڑ‬㒺షㅹȠ Ђണᢸ⮰‫ן‬྾ፉష౔㠝ష䵃‫ڣ‬ᒝ䴫߇喏ᬃ̷ ൝ܶ࠱᠘ȧ∜ᮐท൝Ȩসȧ๖䮩൝ȨふȠ䰹 ❪‫౔⩋ܦ‬㒺ష喏䓽Ꭰ䪣᱋ᅱѻ౔㠝ష喏‫ڢ‬Ą᰷ ࣷఴą͙ᰵ̹ᄽ㠝ష⮰྾倀ϦȠ

各ๆ‫ٷ‬㜳‫ݹ‬໧䙓᪳䔖喏‫ڕ‬Ϧ Ꭰ䰎྆Ƞ

ֽ參e䰹❪ᰪ㜳䇴ᵨ❪⩋≧ ๆᎠȠ䇳᫅ూ❳

⭹উԖႩႯ̱ታਸਘֽ৳─࿵⑇ₖົਸԣռ⎭ 各ๆ‫ٷ‬ᰪᰵ䕺̵⃡྆༧喏Ђ䕅̬䑕ၼѨ ͺ䘩౔䌋Ąࣞჟą⮰ຟϦ᝿ϐ䕿Ƞ ᎠЂ㜳じ̬Ч໧ၼፁ➥䛸฻㉼྆喏 ⪢᭮ፁ➥䛸฻᭛̬ह⾦໼喏‫ڕ‬Ϧ⮰྆༧ख ㋙ᠭβ ᎠȠसᎠ喏各ๆ‫ٷ‬䓺ར㽄㔱Ⴕ཈喏 Ꭰ ᰴ喏各ๆ‫ٷ‬সႵ཈㉼᲋ Ꭰ⮰྆༧Ƞ 㔸ₐ᭮喏䙓᪳䔖ጞ㊿᭛各ๆ‫ژٷ‬䪷⮰ᗱϦȠ Ⴕ཈౔㜳各ๆ‫ٷ‬䰎྆᭮喏ܲ‫ݜ‬β ‫ذ‬㒺‫⮰ٯ‬ 䇍⩏喏㔸̀䖰౔䰎྆ࢀ䂜ᰤ̶ߌβԷ㠇‫⮰ݧ‬ ᷉Тÿÿ各ๆ‫ٷ‬₧ᒸ喏䙓᪳䔖♍‶㎨ឫЂ⮰ Чҁ䖦⩏Ƞ䮐䲊䙓᪳䔖྆ᒸ㘩⩋Է̬⩣ࡶຟȠ ⪢᭮喏各ๆ‫ٷ‬ₐ᭮ጞ㷗㽦᫣ᗏᰵ݉᱋‫݃ݹ‬㚦

⭸喏ᓱ䴴䕞㵸ᩪᄰ⇧⭮喏स᭮๝ࣧβ⩋㗞㘩߇Ƞ 䙓᪳䔖ᰬ㉮䖰᭛Ӊ䲌各ๆ‫ݹ⭮ࡂٷ‬ႄ̷ ⮰ۣ۹㇪ၼःႁ喏ᰬ㉮⩋̷‫ڕ‬हຟ‫پ‬Ƞ̹䕺喏 Ꭰ ᰴ喏各ๆ‫ٷ‬䔻䱞㜳䙓᪳䔖⮰ĄⴇⰪ ጞ㊿̹छ㿫সą喏͒᣼‫ܦ‬䰎྆⩟㿷Ƞ Ꭰ 各ๆ‫ٷ‬ᣑः྾倀䛳㽖᭮ᰪ㿖喏㜖ጝᓃⴑ䙓᪳ 䔖㜳㠝ష‫ݹ‬仂Ⱔጯ㤶❪ᰵ྆โᗱ喏͒ᓃ‫ݜ‬β ‫י‬Ϧ⮰䁵ᄒȠ ᫜ᜬᗱ͙喏Ⰽネ䰹❪ጞ㊿ ₞β喏ລϹ 㜶℀各ๆ‫ٷ‬ᄻβ Է͂㈬喏⪢♢䕅Էጚ䌉 㺭℀各ๆ‫ٷ‬স䙓᪳䔖ͷ䪿⮰ ₞ຩ̬吊吊Ƞ ㋈ऴ᫜㤛ష䯇ȟ᜼䘩ȧ㤛㺫䘩ጮ൝Ȩ჎ᝢ〛


೉៌৏ዅཱིᆸ

81,7('7,0(6 (GLWLH

ȧ૰⯈ℭȨ᥋⒨‫پ‬Ąӱଝą

可⍐㻦ᓃ#BCZ㻦ᓃ ຩछᙇ ๖ᕼᕂ ࣴ‫ݜ‬β̬Ꭰ̬Ꮢ⮰㥘㖂レ喋 ᰴ ᬑ喌喏 ȧᄷ咹㽏Ȩ΋ᰉ‫̬ٵ‬㉰ĄϬʹ偨ą޳⚓喏❳ ͙⮰⃙ᅹĄ㇩ၼą䕌ಷᓥᏁᰉ‫ٵ‬Ƞᬑ䏹ദ౜͙喏 䮟ಐȟ可⍐স "OHFMBCBCZ 㚥㗸ः᪡喏䲎ᄹ䛹 䛹࠱హ⮰ᬑ䏹⃙ᅹ₶₧̬᤻喏䰂࡯䝊̬倚喏 ♢㔸䮟ಐᜣ៝ "OHFMBCBCZȟ可⍐ख㘩㜳⃙ᅹ Ⱔ᧭⮰⪗䲎ࢧᒎ᜼僚ᬺᄹ℀喏΋䔻䱞䰧ᒝᄳ ࠱ॗ̹ᄽૈ޳Ꭹ各‫㉌ٯ‬Ƞ

Ȍȧᄷ咹㽏ȨĄ᝿㇩ၼą޳⚓Ƞ

ȧ‫ޕ‬㔱ͦ⢷Ȩ჆ᶏ ᰴ ᬑ

䮟ಐ៝"OHFMBCBCZ喏可⍐⃙៝ᅹ ᐏጊȧ᫜ᔗ൝Ȩ൝䕿喏 Ą㇩ၼą᭛ȧ偨॥⛴Ȩ ᄻ㿘͙➥ᰵ⮰ᯃ㿊喏ᠳ඿⾠͙⮰⃙ᅹȠₐ⁍ ⮨Ѵ⮰ĄϬʹ偨ą޳⚓喏 Ꮢ♍₧㻾ᆁ⤪β र⽚⺊⼄⮰Ą㇩ၼą䕌ಷȠᬑ䏹ദ౜䛸ჲጯ ⮰ᬑ䏹⃙ᅹๆ㶏㶗㺐㹤ȟ䏗㎻㋟።ȟ᝷ᠭ䛹 ஔ喏‫⮰ࡂء‬䲎䘔㶔ᗱᰠ⌧β̬ܲ₧ύ⮰⅏ᖛ喞 ౜ლ䂣∁㫕␫⃙ᅹ‫ݳ‬ๆ⺊⼄㣗⍘喏㊒Ϧ̬⽚ ᑣ◴⮰༭ᜪ߇ȠĄᬑ䏹⃙ᅹ㲹ऴβ䥡䟥⮰ᙋ 㻦喏㫕␫⃙ᅹ‫ݳ‬᭛ᵥᨆ䷔ȟ▗ふ‫㉌ٯ‬Бࣶ㓱 㚬ȟ俔䵙̬䶊⮰ऐϦ⩋➕ሳ᠈‫⌣㉌ٯ‬ऴֆ᜼ ⮰喏Ⱔᄹᙋ㻦ଔ̬吊Ƞą㒺㵿ᠳᄺ䘉㬉㶔⹦喏 䰂♢ग⃙ᅹ喏Ѳ҈❞̬䘔๳Ꭷ‫ھ‬䯖䰧ᒝ喏㽙 㼴̶̹ᰯ๖䕺ᕼᕂস୭ᓯ喏Ą㺭䂿๓Ϧ⩆㜟 ᄻ႕ၼ౔⩋⤲̶䘩㘩ᣑःąȠ ޳⚓͙䖰ᰵᎪᑡĄ᝿㇩ၼą⚓❳䵃‫ૈڣ‬ ᙋ喏౔ԉ䂣 "OHFMBCBCZ 㜳ᬑ䏹⃙ᅹ᤻᫃⮰䕺 ⼷͙喏䮟ಐস可⍐㉇㉇Ծ౜喏ख̹䕺स὏᭛ ₶₧ᠨ᤻ȟ㠝䯰᩽㒺⮰ᗱレ喏θϦ⮰Ąᒱ䕳ą ࢧ᭛๕ฐͷ‫ݑ‬ÿÿ䮟ಐ㒺Ϧ౔ᜣ喏可⍐ࢧख 㥩ᓃস⃙ᅹ㻖ჲᣑ㼤喏̬㛵Ą㓔ᚁ࿵຾ᖔą ౜᱇ऽᄹ᫥Ƞᄹₐ可⍐̹᭛↾ᰵĄᕔ㼬ą喝Ą䕅 ⁍⮰⃙ᅹֆᓃ࡭ܲ䕨ⱊ喏៝౔ᜣ䛸ⱊ᭛⮪ᙋ

ϐ䯲喏ᘟᘟႯԽୠ䛸䖰ᒬโ⋸ⱬ⎛喏䋠౔᜽ ̶䖶⮰᭮Յ喏ㅍⰠ๖ĂᕼᕂăβȠą♢㔸䏗 ❞ຩٰᑋ⮰䮟ಐ͒↾ᰵ㶔⹦‫ܦ‬सᗱ喏〽⽝喝 Ą↾ 䓒∁喏ఌ❞ᄻ̭ૈ₍᜽େ善ąⰤ℀❙䷔य䚷 ⮰‫ڕ‬Ϧ喏̭ᕉ⩈រ⑀㔱 "OHFMBCBCZ ‫ݳ‬ᄹ⃙ᅹ 㜴䋏ᰠ⓯喝Ą᜽᭛̬Է㛩➥‫ݑ‬๓⮰Ϧ喏ⰷ‫ݜ‬ ႯԽ喋⃙ᅹ喌ᅝ㻦ᓃຩຩ⣕ȟຩछᙇȠą Ą⃙ᅹ້ą⺊䖰࣋來⡯๕̷䱤੝ ᒝ❳⮰➥ᩴࡂ້㍩Ⰿ㗂䕞ᰪБȧ⪗⯚ Ȩ ⮰Ⅰ̷ᤇ⯚來㞣㻬㵲喏䕅̬⁍䇌䇘᝿䕌Ą㇩ ၼą喏Ђ㶔⹦᭛̬⁍ᰠ‫ڣ‬ᠽ᝜⮰ୃ㾒喏Ąͷ ‫ݹ‬๓ტ㍩᭛ⰷ‫ݜ‬㺫᫥⮰⃙ᅹ喏䗏᜽Խᔺʹֆ ᓃ䌋Ϧტ̹̬὏喏ᰵȧᄷ咹㽏Ȩ⮰䷔ᵨ౔䛸䲎喏 ‫ڢ‬ᄒᡦ㉛⮰Ƞ‫׻‬ᬑ᱘⃙ᅹႸ‫ڔ‬ᣔ㔧喏䛹ᩥఇ Է❴᱘᝹჆ಷ喏㫕␫⃙ᅹ‫ݳ‬᭛ᄳ㺫᫥Ă䑵⼧ ‫⫐ף‬ăឬ㵿সᲝ᫥㫹偨‫㉼҈㉌ٯ‬ऴ喏΋㽝䰧 ᒝ䛸䲎̬䪯ᅝ䕺ࣧβ喏Ѳ᜽㻦ᓃᛵ㾞ᓃ䂿㻬 㵲ⰷ‫ݜ‬ᰵ吊̹๖̬὏⮰Ო㺫Ƞą㔸䲎ᄹ䕅χ 䓽ͺ᭛ᓊ࣋㦃͙䊜‫ܦ‬Ҳ⮰๓Ą㇩ၼą喏࣋㦃 ҈㔱๕̷䱤੝‫ݳ‬㶔⹦㜖ጝ࡭ܲᘻโ喏Ą᜽ᄹ ➥ᩴࡂ້̹͒ッⳙ㼏喏Б‫̬⮰ݜⰷݹ‬χష‫ړ‬ ᝬ䀮⮰➥ᩴ䕌ಷ΋㻦ᓃᒴ䰣Ϧ喏Ѳ҈❞㻬㵲 Ҳ䁇喏᜽➥‫ݑ‬㘩ᣑःȧᄷ咹㽏Ȩ䛸⮰⃙ᅹ䕌ಷ喏 䌋᜽ᘟ䆍͙᭛̬὏⮰Ƞą ȧᄷ咹㽏Ȩ䁇䔜β̶͂㈬ ᎠЏ᱗喏㘍 ‫̬ڗ‬ȟ⢷‫ܝ‬᫷㜳 4IJSMFZ Ṷ౔㒺ష᝿ッ䛽⯲≃ ᝷喏ࢧᘻโ⮨⤪ Ꭰ‫ݹ‬₧౔㡵̶࣋⮰݉ᜬᄹ 䆍̭ᕉ⩈छ㘩䖰≧ⱬ喏᫨᭛‫ڑڹ‬㡵࣋࡯Ꭰऐ ඿喏ᆁ䪷̬ൠ‫ݹ‬ᝬ᱖ᰵ⮰⩋₧ͷ᫱Ƞ 䰧 ᒝ 䣂 ჆ ᰴ ᬑ ᦤ 䛽 䇬 ₞喏 ᄳ Б %ȟ *."9%ȟ 4DSFFO9 ふๆ⽚❴᱘सₑ̶ᭌȠ

㜾⋳⑀ᓃຩ喏⾫ᓃ㒺 ㎨๓䮤҈ტ䘙᪘ᬺস䳿ჾͷᒸ喏ⴑह ຟ҈ტ㥩㥩΋仂ᏒᨀЧᄺ⑀៹䰧ᒝ喏ລᄳ 㜖ጝ Ꭰ‫⮰❴ܦ‬ᯎ䟣ᄻ㿘ȧ‫ޕ‬㔱❞⢷Ȩ ៹᜼सह䰧ᒝȠ ᬑ喏䕅䘔ᄳκ ᰴ ᬑ‫ژ‬ᭌ⮰᫜❳⢳‫ٴ‬㜵㵸㾒❳喏㾞❳ᬏᰵज ▏ᬺᭋ㜾⋳ȟᒙκ᭻⪢ͧ㻾喏ࣴᰵ๓䮤㬉 Ϧ䘉㪪ȟ⒄㮥স䛽ทᲜふຩ᝞ͷϦ‫⑀ܦ‬䙹 㻾喏⩆㜟ᩉᒝ䘩㿷βẙ⩸Ą๓⺊ąᱺᆇ䇿 ᢸ䤍喏᪠䘔䰧ᒝ‫ܦ‬Ҳ⮰ᩴ᳈ᬏᰵຩ᝞ࣴᰵ ᒴ㒺⮰⪗䲎Ƞ̹䕺喏ⰷႸ䊜‫ܦ‬䰧ᒝ䮎᭮喏 㻬㵲䂜䀂ᰬๆ⮰᭛喝Ą㜾⋳⾫⮰䗏χ㶏᰹ ຩ㒺喏ਖ䛸㘩䇣‫ݜ‬Ƞą ຩ᝞ͷϦᦽ䊣ᄻ໊䰧ᒝ ᐏጊȧԍᖛ᭮൝Ȩ൝䕿喏ȧ‫ޕ‬㔱❞⢷Ȩ 䁇䔜㜾⋳រ⑀⮰ ₞‫ژ‬त倄ネⰇຮᰒ̬ Ⱐ૚䏗喏⒄㮥个⑀⮰⃹㻖Ⱔ⪢♒ᚚ喏⃹ຟ ⩆㜟❞ₐ✲⮨㶉⾭Ƞ ₞⮰⹪ᰯ᫜僚Ϧ 付䈩喋ᒙκ᭻个喌‫ڑ‬㖣‫ژ‬त喏ፑ⅏ࣴ≧⑽喏 ᒴः₍䓺ȠⰇຮᰒ౔䫔㱈⮰吿̷ࠡ㜳付䈩 ϐᒬ喏₏⪢䪷໷⩈㱈៹᠂᭮喏⃹㻖ᗏ̶㔭 Ꭰ⬠⡯⫳喏ᕑⱬ䂿⃹㻖ⰷ‫ݜ‬㜖ጝ྆⻚⮰Ⰷ ຮᰒ౔ፑ⅏ᄻ⩣ࣷ㜳䲌䂈͙Ꭰ 䛗⩋ͷ͙ֆ឵᧳喏ᰬ㉮❢㻖⮰ ̬ፙ㾝䂿ລᬺ⮩喏䮐βᙇᗱ喏 ‫ڢ‬Ђ䘩̹㘩᜼❞᧳֢⮰࣋ఌȠ ݉Чᄺ⑀⮰㥩㥩៹ᩉ᝷∁ 䰂̹ッ㔭㌠喏䂘ຮᰵχ޳ᗱᣔ 䕞МЃ๓⃡⮰ᄹ⮩喏Ѳ᪠倀Ҳ 㿘ȧ ‫ ޕ‬㔱 ❞ ⢷Ȩ ᩱ η 䁇 ᓃ ≭ ᯎ喏ッ᭛ऴᵨ⮰ᄻ໊䰧ᒝȠ㜾 ⋳រ⑀⮰Ⰷຮᰒᄳ̷᭮๓䘩ጮ ⮰Ą⮩俔㇪ą㓐倀㾚䛷ᓃᒴ‫ݜ‬ ѹ喏㖣ൠ̶⮰㔭㌠㶔⤪ȟᗱൠ ̶⮰ᄽຟᗱᜣ喏‫ڔ‬䘩ᠫ᡻ᓃᒴ ㇪⏂Ƞ⒄㮥স䛽ทᲜ‫ڕ‬ѹĄ㔭 ᝞俔ą΋䘩ᰵ㇪ᒕ⮰⮨ᤚ喏‫ڢ‬ ͙䛽ทᲜᰬᒸ䗏ൠᄹⱬ䤍䵙䬍 䔜❢㻖ᄹຟ‫⮰پ‬ᙇ⮰ᙋ㼬喏Ⱔ ԍ㘩䂿̹ᄽຟ⩋ᙋࠁȠऒโ喏

䘉㪪រ⑀⮰Ⰷຮᰒ̶त↖ቼ喏᝞Щ̹ๆѲ ΋⑀‫ܦ‬βຟᑣϦ⮰ᙋᗱ㻬Ƞ䕅χຩ᝞ͷϦ ❞᫜ᄺ⑀⮰䰧ᒝߌβ̹ᄽܲ᪤Ƞ 㜾⋳⮰㶏᰹ᒭ᰹ຟ㻬㵲 ᬏ♢⽝❞ᄻ໊䰧ᒝ喏䛸䲎ᝬ‫ן‬䖀⮰ᙇ ᗱ㻬䕆፤㘩ᙋࠁ⮰ᄹ䆍䘩᭛Бᄻຟ႕❞ ͧȠⰷⱬ㜾⋳সᒙκ᭻䕅ᄹ倄䶀Րᬺᭋ㿳 ໼ᑋᜬ喏ⷦᄒ㘩␫䋟̹ᄽᄻຟ⩋ᄹᙇᗱ⮰ Ꭷᘟ喏Ѳ΋ᰵ̹ᄽຟ㻬㵲ᓊ䰧ᒝ͙ⰷ‫ݜ‬ᰠ 䂿ϦϚⱨᩪ‫㉌ٯ⮰ٵ‬ÿÿ㜾⋳⮰㶏᰹Ƞ ᝞͙㜾⋳រ⑀⮰Ⰷຮᰒ喏䌋ȧҲ㜖ᭋ ᭋ⮰ҌȨ䛸䲎‫ڔ‬ᮦ䈎រ⑀⮰࡯䴸ж̬὏喏 ദ᱘̶⃻⁍‫ܦ‬ൠ䘩⾫̹स⮰㶏᰹Ƞ叽㞞โ ຃䙹䙾㈱䕏㶏㸅⮰ह࿇䷔ȟᯃ㞞Ꭺҁూᵴ 㟝㈷᫃ㄣโ຃䙹䪣ᢞ倚⮰ᦕ⮧ຟ䘊䷔ȟ⌝ 㞞㗸ᓯ㸅䙹⮩㞞䜉㎀㶗⮰ㅍ㈰ⴑᕓ䷔ȟ伉 㞞ⴙ๓㶏‫ړ‬ᥙ⮩㞞倄䵄䜉㎀㶗‫ڹ‬ᥙ㋽㞞 ⴙ㸅⮰㖣ൠ䷔ȟ㇃঎䕏፩๓㶏⮰н䪽ӻ⯚ ䷔ȟ7FSB8BOH ⮰㊿‫⮩ڤ‬㞞྆㉃ćć㜾 ⋳౔ຟ㻬㵲ⱨ͙٨♢᜼βĄ⌄ຟ䘊ą喏̹ ᄽຟ㻬㵲ⰷႸ㶔⹦ຩᘟ䇣㜾⋳स善

䰧ᒝȧ᜽᭛䁵ϦȨࡃϘ仂ᭌ

Ṷۖ㛕βᄻ⌱᫜厫ᮃᘟ㾒֢‫޳׻‬ 䰧ᒝȧ᜽᭛䁵ϦȨ ᬑ౔ࡃϘ㜵㵸β‫ڔ‬ ⤯仂ᭌ⻚喏䳿షᄺ⑀ႵⰤࠇᩈ㌔޳䶓ᄻ⮩喏 䵄䟈ͧ⑀Ṷۖȟ厫ᮃȟ⢷ᮛ᭑喏ͧ⑀޵㟚友ȟ 䈠㬉喏ࣷᗱ჎͞ᱺ⏖㟚喏➥‫⑀ܦݑ‬ᱝϊ᪳‫ܦ‬ ፙ≧ࠁȠ⤪ൠ喏Ṷۖȟ厫ᮃⰠ䲎ఊᛵĄㆵ㊞ 䰧ᒝąͷ㿘喏厫ᮃᏁ⅏࡭䋟喏㶔⹦Ąⰷβ‫ڹ‬㿘喏 ㊢ᄹ̹ᒸᗀą喏Ṷۖ΋ԍᓯ␫␫喏㶔⹦Ąȧ᜽ ᭛䁵ϦȨᰯ䂿๓ტⰷ‫ݜ‬᜽ᘟֆຩ⑀਍⮰̬Է ᙷᏒ喏̬Ⱐ⑀ᄻ⌱᫜喏ᰵ吊㛕βąȠ ࡃϘȧϘ㤛᭮൝Ȩ൝䕿喏౔ȧ᜽᭛䁵ϦȨ ͙喏仂Ꮢᠽ᝜‫Ⱎ⑀ܦ‬Ϧ⮰Ṷۖ喏ᄹĄ䌛ᄻᭋą ‫∔ת‬βạ๓⮰⛝ᗱ喏ദ᱘㉌䶀̶䮏喏ĄБ‫ݹ‬ 䘩᭛ᄻ⌱᫜ȟ๓䔲‫ٵ‬ȟ䪣ⲗℇ喏᜽ጞ㊿㛕β喏 ⤪౔ᘟ㺭䛹एট喏ạ〛̬吊ąȠ ❞ᒝ❳჏‫ן‬喏຀∎ࡶԷᰴ⮰Ṷۖ⪢๕᭛ ።⫱⤪䏗喏҈৭࢟ᄳ䲎ᄹ㻬㵲喏ລಒ㼬Ąᒴ ㋶ᑡą喏Ą៹‫ݹ‬ᓼᓽ喏៹ᒸᰠᓼᓽąȠ౔吊 ᭌ͙喏Ṷۖ⮰⑀ឬА̹ᄽϦ㾹❞᱘❳᭛ĄṶ ۖᰬຩ⮰҈৭ą喏ລ΋⤪ൠ㶔䖀βᙋ䁉স↦ᓯ喝 Ąᄹ᫨䕅䘔䰧ᒝ喏᜽ᰵ↦ᓯ喏ᰵᘟ㺭ֆຩ⑀

Ȍ䳿షᄺ⑀Ⴕ Ⱔࠇᩈͧ⑀Ṷۖȟ 厫ᮃȟᱝϊ᪳喋ᓊ ጒ㜟ट喌̬स‫ܦ‬ፙ ⮨ѴᰯȠ ᫜㤛㋞

਍⮰ᙷᏒস㿌ᓯąȠ厫ᮃ౔ᒝ❳͙‫⑀ܦ‬₏㓕 ⛝㵬⮰䑖⏽ᄽᎠ喏䵃ᰵᎪܲ㵧ᾗ⟮ະ⅏ᖛȠ ౔⤪ൠ喏Ђ‫ࡃ䷲ڹ‬Ϙ㾝Ƞ䲎ᄹ̬χ㻬㵲ᝬ᣼ ‫⮰ܦ‬Ąㆵ㊞䰧ᒝą⪽੻喏厫ᮃ䶛ᓃᏁ⅏࡭䋟喏 㶔⹦Ąⰷβ‫ڹ‬㿘喏ⰷβ㊢ᄹ̹ᒸᗀąȠ 䲎ᄹĄᄻ僚㖵ą᝺ല៹䰧ᒝ喏ᰯᰵ෿߇ ૺ喢ᄹₐ厫ᮃఊᛵ喝Ą᜽΋↾ᰵᘟ䕺㺭〢❙Ƞ 䊜㜖ጝ⮰䷔ᵨ喏䪷ᓯᅝຩβ喏᜽̬Ⱐᘟᠽ᝜ ࣹጚ℀䐯๓⮰㻾㞞喏℀ຮ䂶ᙷ⃦᝷Ƞ᜽΋ᡦ ᘟ៹ᙇᗱ䵸ᱼ⮰֢‫޳׻‬喏ఌ❞᭮䪿̹ๆ喏‫ڹ‬ ̹៹᜽ᅝ㔭βȠą 㾞❳㔧៹㜖䳿ష䰧ᒝȧⰞ䁵ȨȠ‫͙ݜ‬ష 䕞㵸᱘ోࡂͷᒸ喏ᒝ❳΋䲎㜔β℀ຮᐏ५ḹ ‫ڑ‬䕅὏⮰੻䵸喏ᄹₐᄺ⑀ႵⰤࠇ㶔⹦喏Ą䳿 ష⮰䰧ᒝḹ‫ڑ‬΋ᡦๆ⮰喏ఌ❞ᰠ㜖♢̬χ喏 䖰᭛㘩์ⰷ‫⮰ݜ‬喏Ѳरషషᗱ᭛̹̬὏⮰ą喏 㔸䕅⁍㔧៹喏Ђ㻦ᓃ䌋࣋ҲⰤ℀喏ᗱᙋ㶔䖀 ᰠ㉜㛕喏Ą⃻Է㻾㞞䘩ᰵ㜖ጝ⮰ᩱη喏⃻Է ⑀਍΋䘩㾚䛷ᓃᒴຩȠຮ᳈ㅍ૚౜㿘ȧⰞ䁵Ȩ ᭛БᵴТ❞͙ᓯ喏⤪౔᭛БϦ❞᱘⮰ᩱηąȠ


ഌူۣઐᎧॲᇗᒎฉ ഌူॲᇗຳგ଼஑ 䳅⵶ѣള‫ޞ‬䶘␧ौ᭯䶟ᔶ᭴ ѣള‫ૂ≇ޢ‬Էѐ䎦࠰ള䰞Ⲻ↛ՆࣖᘡȾ ᒪ ᴾ ޻൦ቻ≇ᒪ࠰ູᮦ䠅俌⅗䎻䗽 ӵӰ⅗ нཐᇬѣ䍺Է ѐ䚃ᐹ‫⨹ޞ‬䘇 Ѡളᇬૂ൦॰ȾѰ┗䏩᯦ᖘࣵсѣള‫≇ޢ‬ሯ亼Ӂؓᣚф ᵃࣗⲺ䘡࠽䴶≸ ѣ঄Ӱ≇ާૂളཌӚ䜞亼Ӂਮ࠽ᇔ䐫㺂ćԛӰѰᵢȽཌ ӚѰ≇Ĉ⨼ᘫ ᔶᤉࡑ᯦ ㋴ᗹᢉ䙖Ҽᆿ‫ޞ‬ᨆ䟈⸣‫ؗ‬Ƚѣള亼Ӂᵃࣗ㖇Ƚć亼 Ӂ⴪䙐䖜Ĉᗤ‫ؗ‬Ƚ ✣㓵ㅿ഑ཝ‫ޢ‬Սᵃࣗᒩਦ уᯣᨆ儎亼Ӂᐛ֒ᵃࣗ ≪ᒩ ֵѣള‫ૂ≇ޢ‬Էѐ਀ᰬ㧭ᗍᴪ‫Ⲻ᦭׵‬亼Ӂؓᣚфᵃࣗ‫ؗ‬ᚥȾ

ጙĂ‫ڔ‬ཝᄋታ࣢ቧ଼஑ 冒 ijıIJIJ ⸜ ĺ 㚰 ijĶ 㖍崟 ĭ ᷕ⚥⢾Ṍ悐栮ḳᾅ㉌ᷕ⽫ᶶᷕ⚥俼忂ˣ䦣≐ˣ䓝ᾉ⎰ἄ㕘⺢㴟⢾⬱ℐ桶昑栬嬎⸛⎘ ĭ 忂彯ㇳ 㛢䞕ᾉ⎹崜 IJĹIJ ᷒⚥⭞␴⛘⋢䘬ᷕ⚥℔㮹⍹復㴟⢾⬱ℐ桶昑⚥⇓㍸愺ˤ冒 ijıIJĴ ⸜崟 ĭ 㴟⢾⬱ℐ桶昑㍸愺䞕ᾉṶ ĸı ⫿䫎㈑ ⭡⇘ IJĵı ⫿䫎 ĭ ⸞⡆≈㔯㖶㕭㷠㍸䣢 ĭ ℭ⭡㚜ᷢᷘ⭴ ĭ ⮡㍸檀ᷕ⚥℔㮹㴟⢾⬱ℐ桶昑栬旚䘬シ孮␴傥≃⍹㋍Ḯ䦗㜩ἄ䓐ˤ 䞕ᾉ⺷㟟⤪ᶳ Ļ ⢾Ṍ悐栮ᾅᷕ⽫䤅ぐ⸛⬱ Ļ 㔯㖶↢㷠 ĭ ℍḉ昷὿ ĭ 思乒⬰㱽 ĭ ≈⻢旚劫 ĭ 奬性桶昑ˤ実思⬰匟℘㱽⼳ ĭ 㲐シ↢ℍ⠫㖞㏢ ⷎ IJ ᶯ㫏⃫ẍᶲ䍘慹暨㉍ℛˤ≈⻢旚劫シ孮 ĭ 䚳䭉⤥埴㛶䈑⑩ˣ㕭埴孩ẞ ĭ ℔ℙ⛢㇨ˣ㕭㷠㘗䁡暨旚㉊旚䙿 ĭ 忯䳏⿍ね⅝ ⯙役㉍嬎 ĩIJIJij ㆾ ıĺııĹĹĵĵĪˤ ཌӚ䜞‫⨹ޞ‬亼Ӂؓᣚфᵃࣗᓊᙛલਡѣᗹ⭫䈓 Ⱦ 傱㦭ަֵ侼⭫䈓 亼ؓ⭫䈓 Ⱦ

औĂᒦਪഌူॲᇗᆀ଼஑ ᷕ⚥栮ḳ㚵≉仹ġ炷仹⛨ ũŵŵűĻİİŤŴįŮŧŢįŨŰŷįŤů炸Ḷ ijıIJIJ ⸜ IJIJ 㚰 ijij 㖍㬋⺷⺨忂 ĭ ⮡⚥ℭ⢾栮ḳᾉ〗␴峬㸸徃埴Ề⊾㔜⎰ ĭ ⾓忇ˣὧ㌟⛘⮮㚱ℛ㴟⢾⬱ℐᶶ栮ḳ㚵≉ᾉ〗普ᷕỈ徺亁念ⶫᶾ䓴⎬⛘䘬ᷕ⚥℔㮹␴㛢㜬ˤ ijıIJĴ ⸜ IJij 㚰 ĭ 㕘䇰栮ḳ㚵≉仹㬋⺷ᶲ乧 ĭ 㕘⡆Ⱦ↢⚥⍲㴟⢾ᷕ⚥℔㮹冒ョ䘣存ȿˣȾ㴟⢾䓛実㉌䄏⛐乧栬乎ȿ䫱ὧ 㮹㚵≉䲣亇ˤᷕ⚥栮ḳ㚵≉仹䩳嵛Ḷᷢᷕ⚥℔㮹㍸ὃ㚜Ṣ⿏⊾ˣ㚜ὧ㌟䘬栮ḳ㚵≉ ĭ ⶚ㆸᷢ⎹ᷕ⚥℔㮹㍸ὃ栮ḳᾅ㉌ᶶ 㚵≉ᾉ〗䘬Ⱦᶨ䪁⺷ȿ⸛⎘ˤ

ྯĂĐഌူᒇᄰ‫ޱ‬đᆈቧ଼஑! ᷕ⚥⢾Ṍ悐栮ḳ⎠⭀㕡⽖ᾉȾ栮ḳ䚜忂弎ȿ冒 ijıIJĵ ⸜ IJ 㚰⺨忂ẍ㜍 ĭ ⍹ⶫᶶ弔弥␴ᷕ⢾Ṣ ␀Ṍ⼨䚠ℛ䘬䬦孩ˣ㉌䄏ˣ℔孩孌孩ẍ⍲栮ḳᾅ㉌䫱ᾉ〗 ĭ ⸞ᶶᷕ⚥栮ḳ㚵≉仹 ĩ 仹⛨ ũŵŵűĻİİŤŴįŮŧŢįŨŰŷįŤůĪ ⎴㬍㚜㕘 ĭ ᷢᷕ⚥℔㮹㍸ὃ㕡ὧˣ⾓㌟䘬栮ḳ㚵≉ᾉ〗Ⱦ復ᶲ斐ȿ㚵≉ˤ Ⱦ栮ḳ䚜忂弎ȿ⽖ᾉ䘬㍐↢ ĭ 㗗栢⸼⻻⇵䦣≐Ḻ俼仹⍹⯽㕘崳≧䘬⇃㕘ᷳᷦ ĭ 㚱≑Ḷㇻ忈ᷕ ⚥栮ḳᾅ㉌ᶶ㚵≉䘬⋯乏䇰 ĭ 䓐㇟⍵⑵䦗㜩 ĭ ℛ㲐⹎ᶵ㕕㍸⋯ˤ 倅倅‫ܧڡڡ‬పࣨ ᎠᎠႶႶఋუᲒÿÿ᪙䄤‫∕ڠ‬Ą䶳θⰡ䕇䒓ąᓛԎ ᓛԎत MT

႐ĂࡩิᏴ਱ᅪखညୣᄰĂ৔࿛ࢀူ৺ဟ - ྙੜࠀಯ @ ⤪ぐ⛐㴟⢾忯⇘Ṍ忂ㆾⶍỌḳ㓭 ĭ ⸼䩳⌛⎹⻻⛘嬎㕡㉍㟰ㆾ忂䞍景ᷣ ĭ ⸞天㯪忂䞍ぐ䘬Ṛ⍳ㆾᷕ⚥樣宍⚥ἧˣ栮椮ˤぐ ⎗天㯪栮ḳ⭀␀㔎Ὣ㇨⛐⚥⻻⯨ゑ≆倯ḳ侭 ĭ ㆾ⋷≑ぐ忂彯㱽⼳徼⼬ㆾ⎹ᾅ昑℔⎠ ĩ ⤪ぐ⶚㈽ᾅ Ī ḱ⍾峼‧ˤ


ౕ㢤͚ప‫ڙ‬ℾႶ‫ڕ‬᣽䚿 жȽ⭩ṯㆴ䇷Ⲻњ⛯ޭ։㾷≸ 䫔ᶨ ĭ ᷢぐ栩⍹䓛㟡䬦孩䘬⚥⭞⸼㗗ぐ㊩ 宍䬦孩徃ℍ䘬䫔ᶨ᷒䓛㟡⚥ˤ㌊妨ᷳ ĭ ⤪ ぐ㇨㊩䬦孩ᶵ㗗⛐匟℘樣⋶ἧ栮椮≆䎮 ĭ 侴㗗⛐匟℘ẍ⢾䘬℞Ṿ䓛㟡⚥樣⋶ἧ栮 椮≆䎮䘬 ĭ 匟⻻⯨㜩㚱⎗傥㉺亅ぐℍ⠫ˤ

⤪ぐ㏢ⷎ彯慷䍘慹侴㛒䓛㉍ ĭ 㚱⎗傥⛐ℍ ⠫ㆾ彯⠫㖞塓㴟ℛ㈋䔁⸞徃ℍ䚠⸼䘬⎠ 㱽䦳⸷ˤ

䫔Ḵ ĭ 彯⠫䓛㟡⚥ᶼ ijĵ ⮷㖞ℭᶵ↢㛢⛢ 㖈暨≆䎮彯⠫䬦孩 ĭ Ữ⤪徆井彯⠫᷌᷒䓛 㟡⚥ ĩ ⤪ Ļ ⊿Ṕ Į 旧⥮㕗䈡ᷡ Į ⶜湶 Į ⺨仿 Īĭ ⇁塓奮ᷢℍ⠫䓛㟡⚥ ĭ ⸼ḳ⃰≆⥍䓛㟡彯 ⠫䬦孩ˤ

഑Ƚ㦭ަ⎭ީቧᩰᑜࣞὃ⢟਀ެ࡬૷Ƚ 㢰ᵥ૷Ƚ㦥૷ㅿᴿщ䰞㿺ᇐ 䈭ḛ䈘㦭 ަ ⎭ ީ ᇎ 㖇 㖇 ൶ ZZZGRXDQHQO Ҽ 䀙ޭ։᛻߫Ⱦ ぐ往⎗䘣旮樣匟℘ἧ椮仹䪁㞍断˪ 㔯 㖶ἧ侭ȹᷕ⚥℔㮹崜匟℘㕭㷠埴ᷢ㊯⋿˫ 䲣↿ ĩũŵŵűĻİİůŭįŤũŪůŢĮŦŮţŢŴŴźįŰųŨİŤũůİĪĭ Ḯ妋

ӂȽ㦭ަ⎭ީ㿺ᇐ ‫ູޛ‬ᩰᑜ⧦䠇䗴ࡦ ᡌ䎻䗽 н⅝‫ݹ‬亱⭩ᣛȾ

пȽѣ㦥ѣਥ㜳੡ᴿ㦭ᯯу߼‫Ⲻູޛ‬㦥 ૷ᡆԳ ᔰ䇤ታ䠅䚵‫ރ‬ᩰᑜѣ㦥‫ ູޛ‬ ԛ‫ރ‬㔏㠠䓡࠰‫ູޛ‬ᑜᶛ哱✜Ⱦ

匟↢ℍ⠫ˣ䣤刪䣤Ẓˣ桶⛇ṢねˣṌ忂 ↢埴ˣ⬱ℐ⸼⿍䫱℟ỻℭ⭡ˤ ӊȽ䈭व䳅䓡ᩰᑜ䖹ཐ⧦䠇 ታ䠅ֵ⭞ 䬬㺂গ⎾䍯 ྸ䙽ⴍᣘㅿシਇӁԬᓊ਀ ᰬᣛ䆜 ᒬ⌞ᝅ᭬䳼㓵㍘‫ؗ‬ᚥȾ ⺢孖⮮孩ẞ␴峊䈑↮⺨⬀㓦 ĭ ⸞㍸⇵Ⅾ⢯ ㉌䄏ˣ䬦孩ˣ⯭䔁⌉ˣ⬎䓇孩ˣ幓ấ孩 䫱䚠ℛ孩ẞ䘬⢵⌘ẞ ĭ ẍ旚ᶯᶨˤ ‫ޣ‬Ƚ㤧ളуᱥ⭩ṯളᇬ 㤧ള傱㦭ֵ亼 侼ⴤࢃуࣔ⨼䎪㤧ㆴ䇷⭩䈭ᡌ㺛ࣔѐࣗ ѣള⑮ᇘቚެᱥᶛ㠠㤧ളⲺѣള⮏ᆜ⭕ ᓊ⢯ࡡ⌞ᝅؓ㇗ླ㠠ᐧⲺᣚ➝ㅿ䓡Գ䇷 ԬȾ

᫲㢤䘕ܳᏁᕒ㖁㈨᫦ᐼ 㦭ަ⭫䈓॰ਭ 䱵࿼ᯥ⢯ѯᵰ൰ $PVWHUGDP$LUSRUW6FKLSKRO

ᙱᵰ ཧ⢟ᤑ亼༺  Ԅളཌᤞᢉ

ॱ⯍ᙛᮇㄏ 㦭ަ਺ཝคᐸ᯻⑮㘻ᵃࣗ㓺㓽 㦭ަ〱≇ቶ 㦭ަ⎭ީ Ԅളཌ ᤞᢉ

㦭ަᣛ䆜 ॠ㊱Ƚ⚡䆜Ƚᙛᮇ ᡌ  Ԅളཌᤞᢉ

䶳θԊ៑হ᰺ߎⰥ‫ڠ‬䬛䷅ ̭Ƞϭ͵᭜䶳θԊ៑ 亶һ‫؍‬ᣔᱟᤷѝഭ‫≁ޜ‬ǃ⌅ӪⲴਸ⌅ᵳ⳺൘ ᡰ൘ഭਇࡠ‫ץ‬ᇣᰦ ѝഭ傫ᖃൠ֯ǃ亶侶‫׍‬ ⌅ੁ傫൘ഭᴹ‫ޣ‬ᖃተ৽᱐ᴹ‫ޣ‬㾱≲ ᮖ‫׳‬ሩ ᯩ‫↓ޜ⌅׍‬ǃ࿕ழ༴⨶ Ӿ㘼㔤ᣔ⎧ཆѝഭ ‫≁ޜ‬ǃ⌅ӪⲴਸ⌅ᵳ⳺DŽ ᇎᯭ亶һ‫؍‬ᣔⲴѫփᱟ᭯ᓌ ൘ഭཆᱟ傫ཆ ֯亶侶DŽѝഭⴞࡽᴹ ཊњ傫ཆ֯亶侶 ԆԜ䜭ᱟᇎᯭ亶һ‫؍‬ᣔⲴѫփDŽ

Ӣ৻ᡆѝഭ傫䈕ഭ֯ǃ亶侶DŽᛘਟ㾱≲亶һ ᇈઈᮖ‫׳‬ᡰ൘ഭᖃተ᜙࣎㚷һ㘵 ᡆॿࣙᛘ 䙊䗷⌅ᖻ䙄ᖴᡆੁ‫؍‬䲙‫ޜ‬ਨ ྲᛘᐢᣅ‫ ؍‬ ҹਆ䎄‫گ‬DŽ

ρȠᒀᗕౕ⊤ใऄ‫⟜ݝ‬㒗ܳၽӢ რ ࠲᠙ᕔӢრ ᬣ 䄒ᔻ͵ߋ

亶һ‫؍‬ᣔⲴᯩᔿѫ㾱ᱟ‫׍⌅׍‬㿴 ੁ傫൘ഭ ৽᱐ᴹ‫ޣ‬㾱≲ ᮖ‫ޜ׳‬ᒣǃ‫↓ޜ‬ǃ࿕ழൠ༴ ⨶DŽ‫⌅Ⲵᦞ׍‬㿴 ѫ㾱वᤜ‫ޜ‬䇔Ⲵഭ䱵⌅৏ ࡉǃᴹ‫ޣ‬ഭ䱵‫ޜ‬㓖ǃৼ䗩ᶑ㓖ᡆॿᇊԕ৺ѝ ഭ઼傫൘ഭⲴᴹ‫⌅ޣ‬ᖻDŽ

ᛘᓄ・ণੁᖃൠ䆖ᯩᣕ੺ ᒦ㍒㾱аԭ䆖ᯩ 䇠ᖅ༽ঠԦDŽᛘ䘈ᓄᖃоᖻᐸᡆ५⭏ ྲ䴰 ቡ५ 㚄㌫ ҏਟੁѝഭ傫ᖃൠ֯ǃ亶侶৽ ᱐ᛵߥDŽ亶һᇈઈਟԕੁᛘᨀ‫׋‬ԕлᑞࣙ ᆹᧂ䘲ᖃӪઈ ྲᴹᙗ࡛㾱≲ ੜਆᛘⲴਇ ᇣᛵߥᒦ᢯䈪‫؍‬ᣔᛘⲴњӪ䳀⿱ ᮖ‫׳‬䆖ᯩ ቭᘛ⹤Ṹ Ҷ䀓ṸԦ䘋ኅᛵߥ ੁᛘᨀ‫׋‬ᖻ ᐸ઼㘫䈁Ⲵ਽অ ᧘㦀ਸ䘲Ⲵ५䲒 㺕ਁђ ཡᡆਇᦏⲴ᯵㹼䇱Ԧ ॿࣙᛘоᇦӪǃᴻ৻ ᡆ䳷ѫ㚄㌫ ራ≲ᖃൠ⽮ՊᮁࣙDŽնᱟ 亶 һᇈઈн㜭䈳ḕṸԦ н㜭ԓᴯᛘࠪᓝ н 㜭‫ݵ‬ᖃ㘫䈁 ҏн㜭ᴯᛘ᭟Ԉᖻᐸ䍩ǃ५⯇ 䍩ᡆަᆳ⴨‫ޣ‬䍩⭘DŽ

ιȠ͚ప‫ڙ‬ℾౕ҂⻺ᗲ̸ۢज В㣤ᓄ䶳θԊ៑

‫ښ‬ȠᒀᗕౕᅲѼప㷘㒮៩ᝃ⯾ ⺮ᬣ 䄒ᔻ͵ߋ

ṩᦞlj㔤ҏ㓣亶һ‫ޣ‬㌫‫ޜ‬㓖NJㅜӄᶑ㿴ᇊ 亶һ㙼࣑वᤜĀҾഭ䱵⌅䇨ਟѻ䲀ᓖ޵ ൘ ᧕ ਇ ഭ ޵ ‫ ؍‬ᣔ ⍮ 䚓 ഭ ৺ ަ ഭ ≁ üü њ Ӫ о ⌅Ӫüüѻ࡙⳺āǃĀᑞࣙ৺ॿࣙ⍮䚓ഭഭ ≁üüњӪо⌅ӪāㅹDŽҏቡᱟ䈤 ѝഭ‫ޜ‬ ≁൘ަԆഭᇦຳ޵Ⲵ㹼Ѫѫ㾱ਇഭ䱵⌅৺ᡰ ൘ഭᖃൠ⌅ᖻ㓖ᶏDŽаᰖѝഭ‫ ≁ޜ‬वᤜ䀖 ⣟ᖃൠ⌅ᖻⲴѝഭ‫ ≁ޜ‬൘ᖃൠᡰӛᴹⲴਸ ⌅ᵳ⳺ਇࡠ‫ץ‬ᇣ ѝഭ傫ཆ֯ǃ亶侶ᴹ䍓ԫ ൘ഭ䱵⌅৺ᖃൠ⌅ᖻ‫ݱ‬䇨Ⲵ㤳ത޵ᇎᯭ亶һ ‫؍‬ᣔDŽ

ᛘᴹᵳ㾱≲䶒㿱ѝഭ֯ǃ亶侶亶һᇈઈDŽ亶 һᇈઈሶṩᦞᛘⲴ䈧≲㿶ᛵࡽᖰ᧒㿶 ᒦ‫؍‬ ᣔᛘⲴਸ⌅ᵳ⳺ ྲӪ䚃ᖵ䙷ǃ‫ޜ‬ᒣᖵ䙷ㅹDŽ 亶һᇈઈ䘈ਟԕᑞࣙᛘоӢ৻ਆᗇ㚄㌫ ੁ ᛘᨀ‫׋‬ᖃൠᖻᐸ਽অDŽնᱟ 亶һᇈઈн㜭 ᒢ⎹ᖃൠ⌅ᖻ〻ᒿ н㜭ࠪ䶒ᴯᛘ䘋㹼䇹䇬DŽ

亶һ‫؍‬ᣔⲴ޵ᇩᱟ⎧ཆѝഭ‫≁ޜ‬ǃ⌅Ӫ൘⎧ ཆⲴਸ⌅ᵳ⳺DŽਸ⌅ᵳ⳺ѫ㾱वᤜ Ӫ䓛ᆹ ‫ޘ‬ǃ䍒ӗᆹ‫ޘ‬ǃਸ⌅ት⮉ᵳǃਸ⌅ቡъᵳ ⌅ᇊ⽮Պ⾿࡙ǃӪ䚃ѫѹᖵ䙷ㅹ ԕ৺ᖃһ Ӫоᡁഭ傫ᖃൠ֯亶侶‫؍‬ᤱ↓ᑨ㚄㌫Ⲵᵳ࡙DŽ

̰ȠᒀᗕౕᅲѼపऄ‫ݝ‬䯴̺ͨ ‫ڙ‬ₐᄦᒲᝃጒ䉱㷘䯴ͨᬍᩲ᠃ ⁍ᬣ ຯ҂ั⤳

̶Ƞ͚ప‫ڙ‬ℾᔻᵤ㘪㣤ᓄ͚ప ᩬᏉ⮱䶳θԊ៑ ౕᄨⅯ䶳θ Ԋ៑ᬣᏁ∕ᘼψϭ͵

ᛘᓄᖃ‫ᦞ׍‬ਸ਼৺ᖃൠᴹ‫⌅ޣ‬㿴о䳷ѫॿ୶ 䀓ߣDŽྲॿ୶ᵚ᷌ ᛘਟੁᖃൠ⌅䲒ᨀ䎧䇹 䇬DŽᛘਟ਼ᰦ䈧≲亶һᇈઈѪᛘᨀ‫׋‬ᖃൠᖻ ᐸǃ㘫䈁਽অDŽ亶һᇈઈሶՊੁᛘӻ㓽ᡰ൘ ഭа㡜Ⲵ⌅ᖻؑ᚟DŽ

֌Ѫѝഭ‫ྲ ≁ޜ‬᷌ᛘⲴਸ⌅ᵳ⳺൘ᡰ൘ഭ ਇࡠ‫ץ‬ᇣ ᡆ䚝䙷н⍻䴰㾱ᮁࣙ ᛘਟԕቡ 䘁㚄㌫ѝഭ傫ཆ֯ǃ亶侶 ৽᱐ᛵߥ઼ᴹ‫ޣ‬ 㾱≲DŽ֯亶侶ሶ൘ᐕ֌㙼䍓㤳ത޵ੁᛘᨀ‫׋‬ 亶һ‫؍‬ᣔ઼ॿࣙDŽ

‫ژ‬Ƞᒀᗕᠮᰶ᩵៑⚔ࣷカ䃮ౕ Ⱋ⮱ౝప‫ڒ‬ධȠ‫ܧ‬ධᝃ䓴ධऄ 䭨ᬣ ຯ҂ᄨⅯ፛ߖ

ᵳ઼࡙ѹ࣑нਟ࠶⿫DŽሩ⎧ཆѝഭ‫≁ޜ‬㘼䀰 ⇿ս‫≁ޜ‬䜭ᴹራ≲઼㧧ᗇ亶һ‫؍‬ᣔⲴᵳ࡙ նҏᓄ᢯ᣵ⴨ᓄѹ઼࣑⌅ᖻ䍓ԫDŽѫ㾱ᴹ ǃ㾱≲ѝഭ傫ཆ֯ǃ亶侶ᇎᯭ亶һ‫؍‬ᣔᰦ ᗵ享ᨀ‫ⵏ׋‬ᇎؑ᚟ н㜭֌㲊‫ٷ‬䱸䘠 ǃ൘ѫ㿲кᴹ᧕ਇ亶һ‫؍‬ᣔⲴ᜿ᝯDŽ֯亶侶 ൘ᇎᯭ亶һ‫؍‬ᣔᰦᗵ享䚥ᗚᖃһӪ㠚ᝯ৏ࡉ ‫࠶ݵ‬ሺ䟽ᖃһӪⲴ᜿ᝯ ǃ㾱≲н䎵ࠪᡰ൘ഭഭ≁ᖵ䙷≤ᒣDŽ֯亶侶 ൘ᇎᯭ亶һ‫؍‬ᣔᰦᗵ享䚥ᗚഭ≁ᖵ䙷৏ࡉ ਟԕቭ࣋‫؍‬䳌ᖃһӪ㧧ᗇоᖃൠӪᒣㅹⲴሩ ᖵ նн㜭ᑞࣙ㧧ᗇᴤྭⲴᖵ䙷 ǃн㜭ᒢᢠཆӔ䜘ᡆ傫ཆ֯ǃ亶侶Ⲵ↓ᑨ࣎ ‫ ޜ‬ᓄሺ䟽ཆӔǃ亶һᇈઈ ǃ‫⌅׍‬Ӕ㓣࣎⨶਴⿽䇱Ԧǃ᡻㔝Ⲵ⴨‫ޣ‬䍩 ⭘ ǃѕṬ䚥ᆸᖃൠ઼ѝഭⲴᴹ‫⌅ޣ‬ᖻ⌅㿴DŽ

ఈȠᒀᗕౕ⊤ใࣾ⩌ϑ䕇Ƞጒ ёぶθᩲᬣ ຯ҂ั⤳ ྲᛘ൘⎧ཆ䙷ࡠӔ䙊ᡆᐕՔһ᭵ ᓄ・ণੁ ᖃൠ䆖ᯩᣕṸᡆ䙊⸕䳷ѫ ᒦ㾱≲䙊⸕ᛘⲴ

ᛘ俆‫ݸ‬ᓄੁᖃൠѫ㇑䜘䰘ྲᇎ䈤᰾‫ࠪޕ‬ຳᡆ 䗷ຳһ⭡ ਼ᰦҶ䀓ਇ䱫৏ഐDŽྲᛘн៲ᖃ ൠ䈝䀰 ᴹᵳ㾱≲ሩᯩᨀ‫׋‬㘫䈁ᴽ࣑DŽྲ᷌ ᛘⲴ䈧≲ӽ❦ᗇнࡠᴹ‫ޣ‬䜘䰘Ⲵഎᓄ ਟ㾱 ≲оѝഭ傫ᖃൠ֯ǃ亶侶㚄㌫ ራ≲ᑞࣙDŽ ֯ǃ亶侶亶һᇈઈሶੁᴹ‫ޣ‬ᖃተҶ䀓ᛵߥ 㿶ᛵ৽᱐ᛘⲴ㾱≲ ᡆ䘋㹼ᗵ㾱Ӕ⎹ նн 㜭‫؍‬䇱ᛘаᇊՊ㻛᭮㹼DŽྲӔ⎹ᵚ᷌ ᛘᓄ ⨶Ც᧕ਇᖃൠѫ㇑䜘䰘Ⲵߣᇊ ྲ⺞㌫ਇࡠ ሩᯩн‫↓ޜ‬ሩᖵ 㾱⌘᜿᭦䳶઼‫؍‬ᆈ䇱ᦞ ԕ‫ׯ‬ᰕਾ䇹䈨⌅ᖻ䀓ߣDŽ

ΊȠᒀᗕ䲋∂䔈‫ڒ‬ᝃ␋⪆Ѓప ᬏᬍᰶ᩵䃮У Όᬍ㏼≻Გ⎽ ᬣ ຯ҂ߋ⤳ఋప᝸㐚 ᛘᓄੁѝഭ傫ᖃൠ֯ǃ亶侶ྲᇎᣕ੺ᵜӪⵏ ᇎǃ䈖㓶ᛵߥ वᤜဃ਽ǃࠪ⭏ᰕᵏǃࠪ⭏ൠǃ 㙼ъǃᇦᓝտ൰ǃ㚄㌫⭥䈍ǃ䶎⌅ࠪຳᡆ┎ ⮉㓿䗷ㅹDŽᖵᛘⲴ৏ትտൠ‫ޜ‬ᆹᵪ‫ޣ‬Ṩᇎǃ ⺞䇔ᛘⲴ䓛ԭ фᛘⲴᇦ኎ᐢෛԈᛘⲴഎഭ 䍩⭘ਾ 亶һᇈઈਟѪᛘ亱ਁഎഭ᯵㹼䇱Ԧ ᒦॿࣙ䍝Ҡഎഭᵪ 䖖ǃ㡩 ⾘DŽ

࡮Ƞᒀᗕ⮱͚ప៑⚔ౕ⊤ใ䖄 ๞Ƞ㷘֤ᝃ㷘៏ᬣ ᔻ͵ߋ

࡮̶Ƞᒀᗕუϧౕపใ๞䍗ᝃ 䖚㏾᳣ᬣ ຯ҂Ⅿߖ

䈧ᛘণੁᖃൠ䆖ሏ䜘䰘ᣕṸ ԕ‫ׯ‬ᛘੁᖃൠ 〫≁ተ⭣䈧ࠪຳㆮ䇱ᰦ༷⭘ ਼ᰦᤱᵜӪᴹ ‫ޣ‬䓛ԭᶀᯉ৺ަ༽ঠԦ઼➗⡷ࡠቡ䘁Ⲵѝഭ 傫ᖃൠ֯ǃ亶侶⭣䈧㺕ਁᣔ➗ᡆ᯵㹼䇱 ԕ ‫׋‬എഭ֯⭘DŽᡁԜᨀ䈧ᛘ⌘᜿ Ҡআǃ䖜䇙ǃ ՚ ਈ䙐ǃ᭵᜿ᦏ⇱ѝഭᣔ➗ᱟ䘍⌅㹼Ѫ ⎹ṸӪሶ᢯ᣵ⴨‫⌅ޣ‬ᖻ䍓ԫDŽ

ᓄ㠚㹼ቭᘛੁᖃൠ䆖ᯩᣕṸDŽᛘҏਟԕੁѝ ഭ傫ᖃൠ֯ǃ亶侶ᣕ੺ᴹ‫ޣ‬ᛵߥ वᤜཡ䑚 ᡆ㻛㔁ᷦ㘵ဃ਽ǃᙗ࡛ǃᒤ喴ǃ㙼ъǃ⴨䊼 ⢩ᖱ઼൘ഭཆտ൰ㅹᒦራ≲ॿࣙDŽ亶һᇈઈ ሶṩᦞᛘⲴҖ䶒䈧≲䈧ᡰ൘ഭᴹ‫ޣ‬ᖃተራ᢮ ཡ䑚㘵ᡆ䀓ᮁ㻛㔁ᷦ㘵DŽ

࡮̭Ƞᒀᗕౕ⊤ใ䕴‫ݝ‬㏼≻ఝ 䯫ᬣ 㘪ᄨⅯҬȠ䶳亳፛ߖॄ ѝഭ‫≁ޜ‬൘ഭཆⲴ䍩⭘ᓄ⭡㠚ᐡ䍏䍓䀓ߣDŽ ྲ᷌ᛘഐ㻛ⴇǃ㻛ᣒㅹ৏ഐࠪ⧠Ჲᰦ㓿⍾ഠ 䳮 ਟ䙊䗷ᖃൠӢ৻䍴ࣙᡆ᧕ਇഭ޵ӢӪ≷ Ⅾ䀓ߣ ҏਟԕоѝഭ傫ᖃൠ֯ǃ亶侶㚄㌫ 䇙ᇦӪ䙊䗷֯ǃ亶侶≷䫡DŽ

࡮ ιȠ ᒀ უ ϧ ౕ ⊤ ใ ₨ ώ ᬣ ຯ҂ั⤳ ǃਟ䙊䗷亶һᇈઈᡆӢ৻Ҷ䀓ᇦӪ↫ӑ৏ഐ ઼䚇⢙ 䚇ౡ ᛵߥ ᒦӾᖃൠᴹ‫ޣ‬䜘䰘㧧 ᗇ↫ӑ䇱᰾Җㅹ䇱᰾᮷ԦDŽѝഭ傫ᖃൠ֯ǃ 亶侶ਟᓄᇦ኎䈧≲ሩк䘠䇱᰾᮷Ԧ࣎⨶䇔䇱DŽ 亶һᇈઈн㜭䈳ḕ↫ӑ৏ഐDŽྲᇦ኎ሩ↫ഐ ᴹ⯁䰞 ਟ㚈䈧ᖃൠᖻᐸੁᖃൠਨ⌅䜘䰘ᨀ ࠪ 䈧ަ֌ࠪਸ⨶䀓䟺ᡆ䟽ᯠ䘋㹼䈳ḕ Ӗ ਟ䈧亶һᇈઈॿࣙੁᖃൠ᭯ᓌᴹ‫ޣ‬䜘䰘䖜Ӕ ᇦ኎ⲴҖ䶒᜿㿱 䈧ަҸԕ‫⌘ޣ‬ᡆሶ᜿㿱䖜 䗮㔉ᖃൠਨ⌅ᵪ‫ޣ‬DŽ ǃྲ↫ӑ⎹৺ࡁһṸԦᒦᐢ൘ᖃൠᨀ䎧䇹 䇬 ᇦ኎ᓄ㚈䈧ᖻᐸ ᇶ࠷䐏䑚ᓝᇑᛵߥ ਼ᰦਟ䈧亶һᇈઈॿࣙ‫⌘ޣ‬ṸԦ ᒦ൘⌅ᖻ 䇨ਟⲴᛵߥлᯱੜᓝᇑDŽྲᇦ኎ሩᓝᇑᛵߥ ᡆࡔߣ㔃᷌н┑ ਟ䈧ᖻᐸॿࣙк䇹 ਼ᰦ ҏਟ䙊䗷亶һᇈઈॿࣙੁᖃൠᴹ‫ޣ‬䜘䰘䖜䗮 ᜿㿱DŽնᱟ 亶һᇈઈн㜭䈳ḕṸԦ ҏн 㜭ԓᴯᇦ኎ࠪᓝDŽ ǃᇦ኎ਟ㾱≲ࡽᖰᖃൠ༴⨶ᴹ‫ޣ‬ழਾһᇌ նа࠷䍩⭘ ਜ਼ഭ䱵᯵䍩ǃ伏ᇯ৺ᐲ޵Ӕ䙊 䍩 享㠚⨶ 䎤ᴹ‫ޣ‬ഭᇦⲴㆮ䇱ǃᇮ侶亴䇒ǃ ᧕䘱ㅹ᡻㔝享㠚㹼࣎⨶ Ӗਟ䈧ᴹ䍴䍘Ⲵ᯵ 㹼⽮ॿࣙ ൘ഭཆྲ䴰㘫䈁 ֯ǃ亶侶ਟ᧘ 㦀 ն䍩⭘享㠚⨶DŽ ǃྲ᷌ᇦ኎ഐ᭵ ྲ㻛ᤂㆮǃᰐ䏣ཏ᯵䍩ㅹ

н㜭ࡽᖰᖃൠ༴⨶ਾһ ਟငᢈ൘ᖃൠⲴӢ ৻ԓ࣎䚇փ⚛ॆǃ僘⚠઼䚇⢙䘱എㅹһᇌ ྲᖃൠѫ㇑䜘䰘㾱≲ ᇦ኎ᓄᨀ‫׋‬㓿ഭ޵‫ޜ‬ 䇱ᵪ‫ޜޣ‬䇱ᒦ㓿ཆӔ䜘 ᡆަᦸᵳⲴൠᯩཆ ࣎ ԕ৺ᴹ‫ޣ‬ഭᇦ傫ॾ֯ǃ亶侶䇔䇱Ⲵᦸᵳ ငᢈҖDŽ ǃྲ᷌ᇦ኎ᐼᵋሶ䚇փ䘀എഭ ѝഭ傫ᖃൠ ֯ǃ亶侶ਟᨀ‫⨶࣎׋‬䘀䘱䚇փһ࣑Ⲵ‫ޜ‬ਨ਽ অDŽ䘀䘱䚇փⲴ䍩⭘ᖸ儈 䴰㾱㠚㹼ㆩ䳶DŽ ǃ⭡Ҿഭཆ⌅ᖻ⧟ຳн਼ ྲᇦ኎䮯ᵏн༴ ⨶䚇փ нӵᰐࣙҾ䰞仈䀓ߣ ᖃൠᴹ‫ޣ‬䜘 䰘䘈ਟ㜭ṩᦞᖃൠ⌅ᖻ㿴ᇊ ൘аᇊᵏ䲀޵ ሶ䚇փ䘋㹼෻㪜ᡆ⚛ॆDŽ ǃ↫ӑṸԦⲴ༴⨶ᰦ䰤ਟ㜭ᖸ䮯 ൘䘉⿽ᛵ ߥл ᇦ኎ᓄ㚈䈧ᖃൠᖻᐸ䐏䑚༴⨶DŽѝഭ 傫ᖃൠ֯ǃ亶侶ਚ㜭൘㙼ᵳ㤳ത޵ṩᦞᖃൠ ⌅ᖻ䖜੺ᖃൠѫ㇑䜘䰘ᡰᨀ‫Ⲵ׋‬ṸԦ༴⨶ᛵ ߥDŽ

࡮ఈȠᒀᗕᝃᗕუϧౕపใ⾮ ࣾ䛺⫲ᝃ㇫⺋⫲ ຯ҂Ⅿߖ ᖃᛘᡆᛘᇦӪ൘ഭཆケਁ䟽⯵ᡆ㋮⾎⯵ ᓄ 䗵䙏ᤘᢃᖃൠᙕᮁ⭥䈍 ࡽᖰᖃൠ५䲒⋫⯇DŽ ѝഭ傫ᖃൠ֯亶侶ਟԕॿࣙᨀ‫׋‬ᖃൠ५䲒਽ অ ਟॿࣙ䙊⸕ഭ޵ᇦ኎ᡆঅսDŽ ྲᛘᡆᛘᇦӪ㾱എഭ⋫⯇ 㓿ᖃൠ५䲒৺ᴹ ‫ޣ‬㡚オ‫ޜ‬ਨ਼᜿ ֯亶侶ਟॿࣙ㚄㌫㡚オ‫ޜ‬ ਨ઼䲚ᣔӪઈҸԕ‫➗ޣ‬DŽᛘᓄ᢯ᣵᵪ⾘৺䲚 ᣔㅹ⴨‫ޣ‬䍩⭘DŽ

࡮ρȠᒀᗕౕ̻పใ⮱უϧ䪬 ᱌๞ࣨ㖁㈨ᬣ जВ䄤͚ప侨 ᒀౝҬȠ䶳亳ࡼߖᄨឫЃЙ⮱ ̸㥪ॄ ྲ᷌ᛘᐢ䙊䗷਴⿽䙄ᖴ䮯ᵏᰐ⌅㚄㌫кᛘ൘ ഭཆⲴᇦӪ ѝഭ傫ᖃൠⲴ֯ǃ亶侶ਟԕ൘ ࣋ᡰ㜭৺Ⲵᛵߥлᨀ‫ࣙॿ׋‬DŽⴞࡽѝഭ᭯ᓌ ⋑ᴹᕪࡦ㾱≲ᡰᴹ⎧ཆ‫ࡠ≁ޜ‬ѝഭ傫ཆ֯ǃ 亶侶䘋㹼‫ⲫ≁ޜ‬䇠 ޽࣐кԆԜⲴᐕ֌ǃտ ൰઼⭥䈍ᑨᴹਈࣘ ഐ↔ ѝഭ傫ཆ֯ǃ亶 侶ॿࣙራӢᐕ֌ॱ࠶䍩ᰦ䍩࣋ ᑨᑨᰐ࣏㘼 䘄DŽᴹᰦ ণ֯᢮ࡠᛘᇦӪ Ԇ ྩ ᵜӪ তнᝯоᛘ㚄㌫DŽ൘䘉⿽ᛵߥл 亶һᇈઈ ਟԕѪᛘՐ䙂аӋؑ᚟ ᡆ൘ᖱᗇᛘӢ৻਼ ᜿Ⲵᛵߥлሶަ㚄㔌ᯩᔿ䖜੺㔉ᛘDŽ

࡮‫ښ‬Ƞ͚ప侨ใҬȠ䶳亳᭜॓ जВ㼐۠⊤ใ͚ప‫ڙ‬ℾ䕴‫⮱ݝ‬ ̭ܴఝ䯫 Ѫ⎧ཆѝഭ‫≁ޜ‬ᨀ‫׋‬亶һ‫؍‬ᣔ઼ॿࣙᱟѝഭ 傫ཆ֯亶侶ᓄቭⲴѹ࣑DŽ亶һ‫؍‬ᣔᓄ䈕൘ᴹ ‫ޣ‬ഭ䱵⌅ǃ傫൘ഭ઼ѝഭⲴ⌅ᖻṶᷦ޵䘋㹼DŽ ѝഭ傫ཆ֯亶侶ᱟഭᇦⲴཆӔԓ㺘ᵪᶴ ൘ 傫൘ഭ⋑ᴹ㹼઼᭯ਨ⌅ᵳ࣋ н㜭֯⭘ᕪࡦ ᡻⇥ н㜭ԓᴯњӪѫᕐަᵳ࡙ ਚ㜭䙊䗷 ཆӔ䙄ᖴᮖ‫׳‬傫൘ഭ‫⌅׍‬ǃ‫↓ޜ‬ǃ‫ޜ‬ᒣ༴⨶ ᴹ‫ޣ‬ṸԦDŽ֯亶侶〟ᶱॿࣙᖃһӪ㔤ᣔਸ⌅ ᵳ⳺ նн㜭䎵䎺亶һ㙼࣑Ⲵᵳ䲀DŽ

࡮̰Ƞ͚ప侨ใҬ䶳亳ज॓ᰬ Ⅿߖ‫ڙ‬ℾᩜЅ̭ܴ䉦⩕ ྲ᷌ഐ㻛ⴇǃ㻛ᣒㅹ৏ഐࠪ⧠Ჲᰦ㓿⍾ഠ䳮 ‫≁ޜ‬俆‫ݸ‬ᓄ䙊䗷њӪ≷Ⅾㅹ୶ъᯩᔿ䀓ߣDŽ ྲ᧕᭦≷Ⅾᴹഠ䳮 ਟоѝഭ傫ᖃൠ֯ǃ亶 侶㚄㌫ˈ䇙ᇦӪ䙊䗷֯ǃ亶侶≷ⅮDŽྲ≲ࣙ ‫≁ޜ‬ᰐ⌅৺ᰦᗇࡠӢᴻᮁࣙ ѝഭ傫ཆ֯ǃ 亶侶ਟԕᨀ‫׋‬ሿ仍䍴ࣙ ѪᖃһӪᨀ‫⸝׋‬ᵏ 伏ᇯᡆ䍝Ҡᵪ⾘എഭDŽਇࣙѝഭ‫≁ޜ‬享ㆮ㖢 Ā䘈Ⅾ‫؍‬䇱Җāᒦᨀ‫׋‬ഭ޵䘈ⅮӪᴹ᭸㚄㌫ ᯩᔿˈഎഭਾ৺ᰦੁཆӔ䜘ᡆ傫ཆ֯ǃ亶侶 ᖂ䘈ُⅮDŽ


೉៌

81,7('7,0(6င୦ࡾࠒ

(GLWLH

὚᪼។ᝨ.ᬢ᏷᠖ᛵ។ᝨ᪂ ᡁԜᨀ‫׋‬ԕлⲴᴽ࣑ ᨀ‫׋‬ԕлⲴᴽ࣑ ԕлⲴᴽ࣑ 

FINANCIAL & IT SERVICES 

Պ 䇑 һ ࣑ ᡰ⭥ 㝁 㖁 ㄉ 䇮 䇑 ᴽ ࣑

‫ڰ‬ᑀᡧ઼ ᑀᡧ઼ᐕ䍴㇑⨶ ᐕ䍴㇑⨶ 

‫ڰ‬㕆ࡦᒤᓖᡆᴰ㓸Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘 㕆ࡦᒤᓖᡆᴰ㓸Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘 

‫⭣ڰ‬ᣕ㩕ъ〾 ⭣ᣕ㩕ъ〾 㩕ъ〾ᐕ䍴〾 ᐕ䍴〾‫ޜ‬ਨ〾 ‫ޜ‬ਨ〾 

‫⭣ڰ‬ᣕ⇿ᒤ ᡰᗇ〾 ⭣ᣕ⇿ᒤⲴ ⇿ᒤⲴњӪᡰᗇ〾 њӪᡰᗇ〾 

‫⭥ڰ‬㝁㖁ㄉ䇮䇑ᴽ࣑ ⭥㝁㖁ㄉ䇮䇑ᴽ࣑  ᇓՐර㖁ㄉ ᇓՐර㖁ㄉ 㖁ㄉᡆ㖁к୶ᓇ

㖁к୶ᓇ 

:LOOHP+HVHODDUVVWUDDW .$$PVWHUGDP ² LQIR#ILQLWVQOZZZILQLWVQO

Sincerity Administraties

߬ၖོॎ‫ٱ‬୛‫ܚ‬ ϴѧӒৈོ଄ཾ୛Ȉ y ቨ঄โġİġώၥโ y ԑತൢߒġİġԑ๖ y ϴѧโԝҧൢġİġโ୛ᔮࢥ y এΡԝΣ‫ܚ‬ுโ

ጀᑧỒᩚ὚➱ġġ᫵ỔᾬᝂᎵ⌂ ᶘ᪱ᮒᴔᵨ⇥ġġ᏷Ấᛵᑗ᚟ፚ Aurikelstraat 178, 1032 AZ Amsterdam Tel. 020-7895259 Mob. 06-14980338 Email: info@sincerityadministraties.nl www.sincerityadministraties.nl

'

ௐ˘ໝᖪ ‫ڇ‬ચ̳Φ

⿸Ҁᬍ⬈丅ⰶ

᳆Ⅷ⺔ᰲ㼷κࠈᝯ ඁચᑭߤ̈́ <LWRQJ ќᅙր௚૞छ

³+RIYDQ+RRUQZLMFN´ /DDQYDQ=XLG+RRUQ '&5LMVZLMN=+

7HO )D[ NDQWRRUODP#[VDOOQO

ĴķĶ ‫ء‬ٙᆰও

Ń ࠮Ꮍྱ Рҏ ĭ ኈ㦱Ȃᗺ㦱 ĭ ཎσցЅ‫୽ݲ‬ٙ 一籃子價格 , 專業車行一半价 无暗藏的小時計費,修不好不收費 7HO)D[

᥷␸ᅗ␷␸ᅗ␈ፊ∘

 ᒪ㓯㔙㔅僂 丟ᕅঀ≮ѻྼ ⿷Ӱ䇘࡬䴴⣬ⴿ 丟ᕅжᆍⴿ 䯲 ⿷㓯䳆ᖘ⵲㓵 㜗♣х ਜᴿ᯦၎䐕ྼᵃࣗ ⩌ߕ

䶱㏓⩢䄊ᅝ

Kempenbaan 25 , 5121DM Rijen

www.365-Automotive.nl service@365-automotive.nl

ҁ ဂă ᓬ ኃă ᄔ ᙀă ᤱ ◁ ᖿ ᛓ ᘍ ⃩ ᮿ

ᦧỴ ᕄ̄ăᏇᘿăྯਸඈ ૞ຽ

ᔺᅟ

ໝᖪϡ‫ݡ‬

㳸ᅟ

Ꮹᅟ

ໝ 172159412:!ૺЍ ZZZGL\LQO \ ᖪ Īఈᜋ૞ຽᖪचଠ‫ט‬გந͛ጴī

IBDDQ! ߆‫ع‬ᄮΞ!

廣東話 / 普通話 / 客家話 / 荷語 / 英語

Allard Piersonlaan 76, 2522 MR Den Haag

ሸ᪗᷏ġĮ Άᮥỉᤢᡱᔍ 䯳͚喑ᬒ喑䴀ᰭ᫝㒻໊᭯ᅇ 䴀ᐼࡷⅥͲᕔ㏦㐐 ᫝྇㏞‫⼌ܧ‬喔‫ܧ‬ਜ਼ ᣽ӈ̭ᄺ̭⮱‫ڕ‬๖䌌໊᰺ࠆ

ńŪůťźȈıķĴĺijĸķijĹĶ ũźŭŶIJıŁŰŶŵŭŰŰŬįŤŰŮ

ཱི෡ஔળю୵юન ༾༾၆‫ې۔‬၆ॏୈ ఏᙄတۡୈюન %HLIDVKLRQ ᇓᖢ дᇓ ZZZEHLIDVKLRQFRP LQIR#EHLIDVKLRQFRP .RUWH+RRJVWUDDW%HYHUGLHSLQJ*-5RWWHUGDP

Ꮆ⃰ᙹ᏷ ᪑⍤ᜠᅗᑋᰟ᫵ỔᎶ⃰₡ឍᤲᅗᷕᑀ Ꮆ⃰♐ᰰᤲṌᴒ᷒ጴᐪṞᔰጛᅗ᫈ዯ ᗽ┲ᑋᰟ␙ℽᣥዷᎶ⃰᫵␄ᛵ♐ᰰᤲᅙ ᑙፂᠥᏚᴊጱ᫓ᣇ∛፲ፓᅗᧁᒀᙹ᏷ᅙ ࿪ྖᏙྙĈıķĮĶĺIJĮIJijĹĶĸ ẢᝂᅝijĴijIJijĹķĹĶıġ

ጙጟᎩ‼!፞፞Ꭴᶋ FRIENDSHIP TRAVEL

 ᾭġĻġıĶıĮĶĸĺĹĸıĹġ ፯ᴀᅝıķĮĹĵĹĹĹIJĸĹġ

᯸‼ᅗ⍶ᯟᅗ᩾ᙏᅗ♁♢ 地址 1Z(EELQJHVWUDDW1(*URQLQJHQ1/ ZZZIULHQGVKLSQOFRPHPDLOLQIR#IULHQGVKLSQOFRP

!  ! ! ᳥ ⑐ ᦕ ↡ !!!!!♨ᩰᑑᑑ

ዯᦕ!!ᴞ!½ᅗᏀ!ᩰᴞ ᴞ ! ! !!!!ᴞ!½ᅗᏀ ᩰ

!!!


೉៌Ϸ᜸ኄ֙

81,7('7,0(6 (GLWLH

ҏൢኄ֙ф౩ ॾᇴ

ഇᇴ

2ਿ 3ਿ 5ਿ ቋਿϐ֤โ

7ਿ

2෈ 3෈ 4෈ 5෈ 6෈ 7෈

46 63 70 75 76 102 128 150 148 198 248 280 172 258 328 400 

25 46 86 98

੫घф౩Ȉ৸‫ݕ‬ӑҡġłŬŪġřŶ Tel.: 06 - 23399747

! ‫ٹ‬ցӟ‫ڕ‬ાࠢኅ ,QWHUQDWLRQDO&HQWXU\ Zeedijk 93, 1012 AT Amsterdam Tel. 020 - 6273354 Fax 020 - 6247884 E-mail: info@intercentury.nl

๼Мኄ֙ӟ‫ ڕ‬ĩ নࢠႀ Ī H&K Advertising

๖䴳ϧহ࢝‫ݤ‬㽚㼵

ή෈Ϸ᜸ኄ֙

ᆠछ೩ॎຮЖቋਿѴ፲ાࡇ༈൐ᓡᛩ ᓡњᓡწાϴѧӪа፯൐߬ࡌ߬ાᓺ ඏњӟണ᠍ߔࢥၚ Tel.: 010-7853891 Email: shunhemedia@gmail.com

2015 ԑ 11 Т 5 Рю‫ގ‬ 2015 ԑ 10 Т 29 Рᄠገ

!!

Gangeslaan 62, 1448 BW Purmerend Mob. 0650-618457 Fax 0299 - 413987 E-mail: shirleyke@126.com hk-advertising@planet.nl

Њҁࢷ!!!ਡ՗‫ޥ‬ Gedempte Burgwal 16,2512 BT Den Haag Tel. 070 - 3650677

Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗

ኄ֙າҢሚ՗௲᠌ߒ ҏΡ௲᠌оήሚ՗፯И஠Ιԩ‫ޟܒ‬ኄ֙າҢႆИՍ೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬МϽ༈൬ϴѧȄ Ik verleen hierbij eenmalige machtiging aan Shunhe International Media B.V.om van mijn hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens de advertentie kosten in United Times. (Weigeringsperiode: 5 dagen)

ሚġ՗ġ፯ġဴ Bankrekeningnr.

ਿኵ aantal units

ѐิԩኵ aantal plaatsingen

ߜ᚞ Bedrag

ሚ՗ႆИп෡Ȉ

t.n.v.

6KXQKH

Ӵ֭ Adres ࠲ѿ Woonplaats

Ⴋၗ Telefoon Р෈ Datum

6KXQKH0HGLD Stationsplein 45, Groothandelsgebouw, Unit A6.003, 3013 AK Rotterdam, NL

ING Bank IBAN: NL41INGB0004345367

ϴѧ 0 ۗӪ Naam ໏ࢇୢဴ Postcode

௲᠌ߒ፜சȈ

᛫Ӫ Handtekening

՝ܻ੕б Ԥཎ፜Ⴋ! 17.98821332

ཎ ԁ ՝ 211 ‫ ؽ‬Ρ ୄ ٙ ൟ џ ё Ufssbt ᖦ న ՞ ড় σ ન 3911 Ӱ ‫ݍ‬ кѪԤี৤Ԥཎ፜Ⴋ 176:611812

!⓼ᙏᎤ⟇

ጱ⛙Ꮚ⋈Ꭴ⟇

പ੫ϝࠒഋ ՞ԉୢ ҡཎᛧۡ ฒ՞ড়

ߖപ੫ϝѿϛЖȂؐ Т‫ܘ‬ન 836 ዉȂϐင ᕊӻԑȂ୵ቋ 3 ࿲ዉ 17.3:921698

17.32752756

ߖ Csfeb ৴ ՝ 61 ዂΰ՞ড়ӻ‫ܘ‬Ӱ ીΡЙюᡱႫၗ 1727966636

Wfomp ஃрᩧϛЖ ዂΰ՞ড়ջາ‫ހ‬ٙ નҁᩘΡЙҁᡱ! Ԥཎ፜Ⴋ 1755644133

␷␸Ꭴ⟇

പ੫ϝѕഋનҁΡࢺ ӻԤዖ፴ฒ՞ড়፜Ⴋ 1756914892

ᓢюᡱᎌӫ bmm! zpv!dbo!fbu ‫ל‬Ԓ 941 ҁԽ 6 ໢՞‫ܘ‬ Ԥٙ՝Ԥཎ፜Ⴋ 17!62818299

፶␷ᙹ⊲ ␷␸Ꭴ⟇ ዣጛჰѧৱയՂ ߏ ᓞ ନ ֑ Ө Ι Ӫ 1 7 5 3 1 3 6 3 2 9! Ujmcvsh

പѿӴୢҡཎؐТ 4 ࿲ 600m2 ୵ 20 ࿲ Тન೿ 4 ‫ ܘ‬6 νⲵџ ፲ ፜ Ⴋ 06-51707188

3110361Csfeb ѿϛЖٗ ஊ ୄ ٙ ՝ ୵ ቋ 26 ࿲ Т ન 4911 ዉ џ ՞ ড় ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ᤑ䄁့ᢉ

ᙹ!⊲

∄࡙ᰦ䘁 $QWZHUSHQ ᴹት⮉⟏᡻བྷ৘ǃ⋩ 䈧ᴹት⮉䮯ᐕ৺ઘᵛ 䩺ǃ⛂依ǃ䶒਴а਽ ေᢃˈ៲㦧‫ޠ‬䈝ˈ㾱ᣕ ৺ઘᵛᑞ᡻DŽ䴰ᣕ〾ˈ 〾ˈ䘲ਸտ䗩⭼ᴻ৻ Պ䇢ᒯь䈍Ѫ֣DŽ 䘁 *RXGD ฐԄ john@makelaarinhoreca.nl

ᙹ!⊲

ᙹ!⊲

Ԥۨ੼σኁȂ‫ވ‬ᓡȂ Ԥۨ੼ዣЙӒᙛЅ ‫ݶ‬ᗧȂӨΙӪȄฒ ໊ґኁ‫ܘ‬ӨΙӪȂ ‫ؠ‬՞‫!ܚ‬፜Ⴋ ՞ড়Ȃߖ B(ebn ‫ڷ‬ 189.7297975! Vusfdiu ϛ໢ Epsesfdiu 1754677439 ᔗኄ‫ݍ‬ၗ࣏‫ٹ‬

!ᙹ!!⊲本報已搬遷至新址: 出鹿特丹中央火車站後右轉可見 Groothandelsgebouw 大樓 A 入口,6e 樓 003 房 出電梯後右轉第一間

17.598:5816

Ꭴ!⟇ ߖ Ippso!ዂΰџ՞ ӰཎَϚӫҁᡱ ฒཎջ୰፜Ⴋ 1741.582:97!

᷾ᙰᎤ⟇

Ꭴ!⟇

ጙង xpl Ꭴ⟇

ጱ␷␸Ꭴ⟇⓼ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

儎‫ܯ‬ԙ᭬з⅀ൕ൦᭬䌲ྫྷ㊿ ೉៌Ӓცσ໔ԝᗊ೉ ៌вួѸ઱Ȃ໔ӻ໔ Ѝ֯џᖒ‫רف‬ঈȈ 174:9:1497-1795799 919-174:183655

፶␷Ꭴ⟇ ጱ␷␸Ꭴ⟇ ՝ܻപ੫ϝ᜞࠲ѿન ߜ 2311 ዉϯҡཎҁ ֯ 36111 ዉϯؐТฒ ՞‫ܚ‬՝ည 61 ԤཎႫ 1759289819

Ꭴ!⟇

⓼ᙏᎤ⟇

ߖ Bttfo ஃрᐿѿҡཎԁ Ԥ xpl Тન 3311 ዉϯ৴ ՝ 211 ӰીΡЙࡨᡱѪ ‫ܣ‬፜Ԥۨ੼ኁ‫ڍܘ‬Ӫฒ ۨ੼ջ୰!172548:993

Roosendaal ཱི໠ᖦ ۹Тન1640 ೿4 ‫ܘ‬ џюີቋԤཎ፜Ⴋ

ᤑ䄁

၆ ও ᆠ ጝ ৴ ՝ 231 ᓡ ᢈ 䘁 =ZROOH ѝ佀侶ˈ ,Mvodisppn,Ufssbt! ։ ີ ։ ᤋ䈧ᴹት⮉৘ᡯ⛂依 ୈ ջ າ ‫ ހ‬ٙ 411 ҁ Խ ન ߜ ࣺ 䶒ˈ㘱㱾ཤ਴ ਽ˈ ᴹ᜿䈧⭥ ۣՂߏᐠ‫ڍ‬ഋҡཎᛧۡ՝ܻ EPSESFDIU Ԥ ཎ ፜ Ⴋ 1764223596 ߖ Ujmcvsh ᐿѿ 3 ࿲о ΰҡཎન೿՞ড় 2611 ౪Ѳ‫ܘ‬юનТԝ 2711 џԝӱՌ՞ -Tdijfebn ཱི၆ওન೿՞ড় 2261 ፜Ⴋ 1762593339

␷␸Ꭴ⟇ ቋਿճ՝ညԁߖ Hfmffo ৴՝ 211 ዂ ΰ՞ড়ฒཎջ୰Ⴋ 17357::3:9

喽啃⚈ǃлᶁǃኡлǃₛ !$ GDP୶ъ४㓿⠏ཊᒤѝ ᐎǃ⢋⼑ǃⅆਓǃቿኡ਴ ५䁪ᡰˈൠོྭˈᇒⓀみˈ ॰ǃॱ‫ޛ‬䜹ˈབྷคˈᯠ⭠ ࠪ䇃Ҹᴹ᜿㹼५Ӫ༛DŽ ॰ˈ䥖⭠ˈк≤ǃ⋣к䜹ˈ ㊹么ˈ俉ൃഽˈᢃ啃Ꮺ॰ˈ 䶒䆠ḕ䂒䃻⭥˖ ‫ޛ‬䜹ㅹԫօൠ॰

ߖ Ibsefsxjkl ω ஃ ߖ Bsoifn ཱི၆ও 311 ᐿѿֲ՝ 71! , ᐿҳ ӻ՝ѿϛЖջາୄٙ Ѵ፲‫ؽߞࠉܘ‬Ρୄ ٙ ൟ ࢑ ෈ Ι ӄ ਀ Ԥ ዂΰᚖ՞ড়ߝ෈ીΡ 5 এ ՞ ‫ ܘ‬2 ᢈ Ԥ ཎ ճቋюᡱ‫ވܣ‬ᓡৱയ ΙӪ!Ⴋ 1735774264 ፜Ⴋ 1796347119

ᙹ!⊲

06-51707188 john@makelaarinhoreca.nl

ᙹ!⊲ ⟏᡻৘ᡯа਽ *URQLQJHQ ᐲ 㚄㌫⭥䈍ᙹ!⊲

ᴹսҾ 'RPEXUJ ѝ佀ཆআսҾ FDSHOOH ߡිжࣨᓡӵߖ෈ϱ DGLMVVHO ᤋ䈧ᴹት⮉ ໠ཾ౪‫ܣ‬፜ჰѧ១‫ݖ‬ ᓗս ˈ Ѕϛᓡኁ‫ܘ‬ӨΙӪԤ ⟏᡻⋩䬵а਽ ཎ፜Ⴋ 1741679829!0! 』  1763717616 ᴹ᜿

ᙹ!!⊲

ߖ Fjoeipwfo ϛ ᓡ

ዣЙԤۨ੼Ղߏᓞȃჰѧ‫ވڷ‬ ໻७ӨΙӪߖ Roosendaal ‫ڷ‬ Breda ஃрԤஜ޾Ԥཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 06-31288888

ΙӪԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 172262:492

Ꭴ!⟇

ጙXpl Ꭴ⟇

ᙹ!!⊲

՝ܻ Ivj{foȂ‫ݶ‬ᗧߝ ᓢ‫ܣ‬፜σኁ‫ݶ‬ᗧӨ ώȂ໻७ߝώӨΙӪȂ

䰨㾞  ᰫ㘪䛘ፘ

નҁҡཎᛧۡσ࠮ ୄٙൟӰ‫ݍ‬кીΡ Й‫ע‬ฮᙽᡱԤཎ፜ ఏΪᘈоࡣႫฒཎ ‫ޱ‬ջᘙ / ᖒ‫ف‬Ⴋၗ 179528::1:

xxx/efxplwboxbmdifsfo/om

Hspojohfo ѿୢߖ Ᏸਮҡཎᛧۡջ າୄٙԤཎ፜Ⴋ! 17568843490 1758563199

㜷䪤↌㵹㤜ϧ㖜㿩ᰰὀ̷ 

Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗௲᠌ߒ џमႫҏϴѧࢥၚ

၆ওᆠम։ີ։ୈ!৴՝ 231 નߜࣺۣ!ҡཎᛧ ຺σୄٙൟџհжࣨᓡ৴՝ 361 Ѫ៩Ј ۡ! ջາ‫ހ‬ٙ! ᓡዂ҈ѓ! ନ֑! ៩Ј૯৴! Ղߏ ૯৴ 261 ԁҡཎϱԤ‫็ڋ‬ၽዅൟཱི၆ও ᐠ‫ڍ‬ഋ! ቋᓀ७ដ! 189.7297975017.64223596! ՝ܻ [ffmboe ੕᜞ਡၽഽӴԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 173848427:) ങЊ *! Epsesfdiu

␷␸Ꭴ⟇ ⓼ᙏᎤ⟇ Ꮚ⋈Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ՝ܻ Ipfoefsmp ᓡ Xpl џ հ Р ҏ ᓡ ՝

៺កȠ៶へऱ⽛⬈⫴ᄵ ⇨䵥ḻ喑㘥ḻ喑㚝ḻぶ ⬈⫴喑₎䓻䰨㾞䴽㈱ȡ ౝ౭ 8BHFOTUSBBU ";%FO)BBH

International Media B.V.

Tel. : 010 - 7853891 Fax: 084 - 2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com

␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ⓼Ꭴ⟇ ߖ␷␸Ꭴ⟇ Fotdifef ᐿ ѿ ҡ

ᴜᨬḗᏞ

ࣔ⨼⌘ަ↙ᕅቻ⮏ ˅ᵜት⮉ᱟਸ⌅Ⲵ↓ᔿት⮉ ᱟ䙊䗷⌒‫ޠ‬ཆഭӪ ㇑⨶ተ઼ࣣࣘተ৺䆖ሏተᇑᢩⲴˈ䘲ਸ㔗㔝⮉൘ᗧ ഭ৺ަᆳ⅗ⴏഭᘛࡠᵏⲴࣣᐕ৺ᆖ⭏ት⮉࣎⨶DŽ ˅⅗ⴏ᯵⑨ㆮ䇱ҏਟԕ࣎⨶ˈ∄ྲ䈤⡦⇽ˈ‫ݴ‬࿩ ৺ᴻ৻ࠪᶕ᯵⑨Ⲵˈ᧒ӢⲴˈ୶࣑㘳ሏⲴˈᜣ䙇⮉ ⅗ⴏⲴᴹ࣎⌅࣎⨶DŽԧṬ䶒䇞 ⭫䈓 Ⱦᒵ઀䮵ᵕᴿ᭾


೉៌

81,7('7,0(6

գᏰᕫी

(GLWLH

ࢁ ન ୄ ආ ‫ٷ‬ ԙ ຸ ॺ ‫ׯ‬ ൪ ‫ۆ‬ ᷣ ‫ގ‬ ၟ ਸ ࠼ ݆ ࣷ ৉ ഔ

哆⇶๔ᗟᄧВэ᧚҈᪆᪴ࡃ喑䕍⺼⹫ ч喠‫܊‬㖇㢤‫ࡻڝ‬ϧࡻӕࣷᒀౝℾф喑ᣕ ߕ‫⯷ڙ‬ᙵ઱喑ͧ҈᪆ؔфϧ᝺᣽ӈх㞜 ᪆㗟喠㲺ⅴ҈᪆᪴ࡃ̻⣝А᪴ᬻ喠Вࣷ Ӱ䔈҈᪆̻‫ڣ‬ЃჄ᪆Ⱕ㲺वͧჄᬕȡ⌋уᆚ䎭θԍ㕎ᯯ⭕Ⱦ䚉у㲐㺂θ䙽㕎঩ᓊȾԀ䙘ⴑьθള䘆᱂䲼θ֑⌋ުⴑȾ㦭ަ嗏⋿ཝᛨ ሰ᝾ᇐӄ ᒪ ᴾ ᰛ ߒ়ॷᴾᔵ‫ޡ‬ᰛ᱕ᵕп рॾғ⛯ঀѴ㺂⇵ุ㩳ᡆ᳞ᔶ‫⌋ݿ‬Ր ⽾ ᝵ь⮂ૂᒩȽള䘆᱂ⴑȽ⽴Րૂ䉆θӰ≇ᆿ҆έ⅘䘄਺⮂䍚䗴Ƚ഑ՍᕕᆆȽॷᯯ஺‫ؗ‬䑀䏹৸фθ ੂ⋴⌋௒Ƚާ⋆֑᚟Ƚฯ⿅໔ឝθާਇᰖр㨟ᨆཝ᝵Ⱦ жȽ⍱ࣞᰬ䰪φ ᒪ ᴾ ᰛ ӂȽ⍱ࣞ൦⛯φ㦭ަ嗏⋿ཝᛨሰᇓ⇵ пȽ⍱ࣞ޻ᇯφ⇵ุ㩳ᡆȽ֑‫܅‬ᔶ‫ݿ‬Ƚ֑⌋䇰එ ഑Ƚ䳅௒޻ᇯφ‫ב‬ᯁⲱ䇦Ƚ‫ⲱ⚥ב‬䇦Ƚ֑‫ⲱ܅‬䇦 ӊȽ䈭ᴿ֑㕎θ֑ᗹ㘻䳅ᰬ㚊㌱ԛсӰ઎θ㚊㌱⭫䈓φ䱾ᴾ㧨φ ᵧቅᒩφਬᖟӇφઞ⻄⨃φ 䱾Ᲊ⪑φᕖᱛᯁφ ‫ޣ‬Ƚ൦൶φ$GULDDQ9DQ%HUJHQVWUDDW*(8WUHFKWWKH1HWKHUODQGV 䱺 㦭ަ嗏⋿ཝᛨሰ㕎䎭θрь㓠ӂᡎࢃθ঄Ӱቧᐨ㔅ᔶခ൞㦭ަ㢦䗑Ⲻ⭕⍱θռᱥԌԢԄᶛ ⋗ᴿᘎ䇦ѣ঄Ֆ㔕ᮽौ਀֑ᇬᙓᜩȾԌԢ⌞䠃ѣ঄Ֆ㔕ᮽौⲺᮏ㛨θᔶࡑҼѣᮽᆜṗԛᑤࣟ੄ 䖾Ҽ䀙ѣ঄ᮽौȾѰҼᕎᢢѣ঄֑ᮏᙓᜩθԄ ᒪ䎭θ㦭ަ঄Ӱ൞㜗ᘍ‫ݿ‬㘷‫Ⲻ⭕ݾ‬ਢ䳼сθ ≽㚐Ҽԛᆙ໔ᯂθᕖᱛᯁθਬᖟӇθ䠇ཝѣㅿ փ঄‫✣Ⲻמ‬ᗹ᭥ᤷсθੂᰬ㧭ᗍҼ्Ӣ嗏⋿ ཝᛨሰⲺ啄࣑ࣖⴕθ㓾ӄ൞ 8WUHFKW䍣㖤Ҽжᓝ ཐᒩ㊩ⲺᾲᡵࡑᔰҼྸԀⲺ㦭ަ嗏⋿ཝᛨ ሰθⴤࢃ䎻䗽 փ‫ؗ‬Ս৸фࡦሰ䲘Ⲻㆯ༽ᐛ֒ѣθԌԢ䍗⥤Ӱ࣑θ䍘࣑θ⢟࣑θᗹ࣑ȾѰҼ 䈛ሰ䲘ᡆѰжᡶ↙⌋䚉൰θߩᇐ⽲䈭्Ӣ嗏⋿ཝᛨሰⴇ䲘䍚੥⌋ᐾѰ䈛䲘օᤷθ䍚␻⌋ᐾѰࢥ օᤷθੂᰬᴿ‫ޣ‬փᶛ㠠⿅ᔰԏ⑮҆ሰ∊юቲѰᑮօ‫ܝ‬Ⱦᒬ൞㦭ަ҂⢯ई᭥⌞߂嗏⋿ཝᛨะ䠇ՐȾ ᴾ ᰛุ֑ᔶ‫⌋ݿ‬Ր⢯䇴䳅௒ ε⌋Ր䳅௒δу䇴രᇐ䠇仓䳅㕎ਇᗹ䳅௒Ⱦε εࣕᗭ㿸丩‫܅‬δжѠ ⅝‫ݹ‬ȾਥԛѠӰᡌ‫ޞ‬ᇬ‫ב‬Ⱦ 㿸丩‫܅‬рਥ⮏੃Ⱦ≽ⅴ䈭༽⌞φ㿸丩‫܅‬ε ε䳅௒ࣕᗭ

ᦀ䇔བྷ֋‫ۿ‬਽অ

ࡄϙ哆⇶๔ᗟᄧѼᠮϸ㏺喟

႓䄇∂ጵ

Ԅ ऺ ֲ ⦋ ᳄喑 Ꭱ ‫⩌ ܧ‬喑 ⺼ ᐧ І ⍥ ϧȡ λ㢳⩝ᎬࡃᄧჇ⊤䪬㔮Ꮤ̸‫ݰ‬Ꮣ喑Ꭳӊ ₏ళ᠆㔮∂ጵԛ႓ȡ Ꭱλ͚ప҈႓䮏㣤 ⶂธ႓Ѻȡ Ꭱ㣤ᢵ∝పᱞ៶䮳ߌ҈᪆๔ ႓᪆㗟႓㢐㾶ࢇธ႓Ѻȡ Ꭱ㣤ႌߍ៶ప 䭬Ꮒሎ๔ጵহᎠ䛾຃ȡ⣝Ш‫ڕ‬పᩬࡼ፥༁Ƞ ‫ڕ‬ప䱿㖁‫ͨޜ‬ፚȠ͚๛పუᱧ‫ڠ‬䱿㖁‫ͨޜ‬ፚȠ ͚పჄ᪆⩹হᎠ༁অч⼅Γ䪬Ƞ͚ప҈᪆ࡼч ч䪬Ƞ͚ప҈႓䮏䮏䪬Ƞ㫼э҈᪆႓㶁ጒ҉ᠴ ᄩ༁অч‫ͨޜ‬ШȠ⺼ᐧⰮ҈᪆ࡼчч䪬Ƞ⺼ᐧ ҈႓䮏䮏䪬Ƞ⺼ᐧ㢳⩝Ꭼࡃᄧ᫦̵Ƞ䮂㺬ឣ䷻ ∂䬕ᄧ᫦̵Ƞࡄϙ哆⇶ᄧ᫦̵Ƞ仆⍜҈᪆᪴ࡃ ϔ͇㢐㾶䶫䬛ȠȨ∂䴠ȩͨ㑃ȠȨ⺼ᐧ҈᪆ȩ ͨ㑃ぶ㕹ߎȡ

ѝཙᮉѫ䟺䘖⢏ቬ֋˄Ӫ˅˖ 䱸ᲃ⪋ˈઘ⊏␬ˈ䱸ᔪ䵎ˈ哴㦓Տˈઘ⿰ᵳˈ 㜑ᘇ‫ˈޤ‬㜑ᥟѝˈ㜑ॾˈ㜑䰭⭏ˈ वᲃ㦓 ੤ษᓧ 㾯ᯩᶱҀц⭼ᮉѫ䱯ᕕ䱰֋˄ Ӫ˅˖ ᵡሿ㨽ˈ㜑㤡ˈ兿㖾၏ˈ㜑⿰⨐ˈԫѭ⧽˗ ьᯩ⨹⪳ц⭼ᮉѫ㦟ᐸ֋˄ Ӫ˅˖ ᆓ໎ᮼˈ㡂ᔦᒣˈᆉॿ㣣ˈ㼈՟ᒣˈਦ⅓⅓˗ ኡ㾯ӄਠኡ᮷⨐㨙㩘˄ Ӫ˅˖ ᶘґॾˈ⦻ᤋᕏ˗ ഋᐍጘⴹኡᲞ䍔㨙㩘˄ Ӫ˅˖

䱸ᴸ㧢ˈ㜑ᆄᒣˈ䱸ᔪᒣˈ儈伎ˈ 㘏伎䘌ˈ儈㍐⧽˗ ⎉⊏Პ䱰ኡ㿲丣㨙㩘˄Ӫ˅˖ 䠁བྷѝˈᗀ㍐⪮˗ ᆹᗭҍॾኡൠ㯿⦻㨙㩘˄ Ӫ˅˖ 㜑・Ӆ˗ 䱯䳮ሺ㘵֋˄ Ӫ˅˖ ઘ⺾⧽ˈ㖇Ӂᔰˈ᷇᮷䶉ˈ㜑䠁⧽ˈव㖾㔯ˈ 㜑䱯ѭ˗ 䘖ਦሺ㘵֋˄ Ӫ˅˖ ᶘ䘹㣡ˈᕐ᱕ᮻˈ㜑ᴸ‫ˈޠ‬䎥ьॾˈ㜑ᘇ᮷˗

䲿ௌ࣏ᗧ㿲丣֋าሿ֋਽অ 㪓ᐼे ᵡሿӁ ઘ৻ᇦ ਦᘇழ 㜑・༷ 㜑・⚹ 㜑・ᔪ ᯭᇋॾ 㜑ᔪ䙐 ⾆呯⠅ 哴↓ᢜ 哴䴷ইҼӪ 㜑・၏ ਦᘇᇭҼӪ 㜑・ḷ ቩঃ䖹 䱸⿰㣣ҼӪ ⲭ⍚‫ޠ‬ ԫᐗ⧽ ԫ䏳ॾ ᶘ呭ᒣ 䜁㬃㬃ഋӪ ㄐ⡡ॾ

㩹ᇊ၏ 㜑㦓ॾ 㜑⎚ᒣ 㜑哾᰾ 㜑‫⨐ݻ‬ 䛃᥁㓒 ⦻䘚ᖜ 㜑䠁ḷ ⦻䬻ॾ 㜑≨䎋 㜑‫࡙ݱ‬ 䜝᮷伎 ᷇ཚᶮ 䜁⡡ഭ ᗀ⎧⠅ ᕐ嗉 䜁ᴉӞ 㜑ᘇь

䜁⪎ᯠ ઘᰝॾˈᘫ㣿㣿ҼӪ 䜁ഭ‫ޥ‬ ੤↓᮷ 䱸ॾ䫏 哴䫠㣡 㜑ߜ㣡 ᕐᥪᆿ 㜑ഭ㦓 㜑㥦㣡 㜑᷿ྭ 㜑㖾့ 㜑Ӝᔪ 㜑ᔪ᰾ 㪓ᐼ㓳 㪓ᐼ␑ ‫⧆ݹڵ‬ 㜑㔯

㜑⿰⩤ ᕐѭ㚚 ᷇᮷㓒 ᷇ѩ ᷇ѭҼӪ ᕐ嗉 ઘኡᐍ ᵡ≹ᮼ 㜑ഭҮ ằ੟䎵 ੤⍚ࡊ ⊐а⍢ ੤≁ࡊ ᯭᘇ᰾ ဌᆈࣷ ਦ᱕⿰


೉៌МϽߝං

䋢Ա㐞䕥φᕫ㡈

81,7('7,0(6 (GLWLH

㌕㔲ᠶ喟 ᱙൞᪴ࡃᄵ❵ᓋ᱙᱌ᄴ䮥㎹ᣕ‫ܧ‬ ͚㢤㬊㶀უ⮱࣌‫҉ޢ‬৮喑₎䓻ҳ ‫ܪ‬ҳ䰨৕㾏≪㿴᪴ࡃ㬊㶀҉৮Ƞ ⩏৮⮱✌䟤Ƞ៺䈐Ƞᆂ㻪ぶⰥ䬉 ẚࠆ㜴ែ⽬㈱⽬ȡ &NBJM喟 TIVJMJGBOHCFJ!HNBJM DPN 㖜㈨ϧ喟ᑢຠธ 㖜㈨䰨㾞喟 5&- ᩴᖡ֌㘵 ઘኡᐍ⿻ᙍ ɋ߃ഔ俌Ɍ ᮽ ᕖ㡈δ㦭ަε ޽എ俆 ᴹ⋑ᴹаӋᗳһ ቈሱҶᖸѵᗈᖺᗳཤ ᴹ⋑ᴹаӋ䚇៮ ቡ൘ᤕᴹҶⲴᰦ‫ى‬ ᴹ⋑ᴹ㍟ҶٖҶ ᜣ᭮аਦᡱ㡏 ᴹ⋑ᴹՔҶⰋҶ ᜣቡ↔᭮᡻ ᴹ⋑ᴹа㕅ⲭਁ䥟ḃҶ䶂эྲ♁ ᴹ⋑ᴹ᷍ཤа᧜㓒䉶 ֐൘䘉ཤྩত൘䛓ཤ ᴹ⋑ᴹ෾ইᰗһ ᢃ⒯Ҷн޽ㄕお␵▸Ⲵৼ⵨ ᴹ⋑ᴹཡ㩭ⲴӢᴻ᭵ᰗ ޽н㜭 ᢺ䞂䊚侞 ୐ਘ⌚྄а䞹ᯩփ 㓶૱俉㥇 䠁㓿㍐⩤儈ኡ⍱≤

␵仾઼ሿ呏ਸୡ ᷍ཤⲴ⧛⪠≨䘌нᷟ㨾 㘼֐઼֐Ⲵṧᆀ ҏ㻛ᡁ䖫䖫᭮൘ᗳᓅ

ɋж仍㓘䉼Ɍ ᮽ ᶄᙓᙗ 㦭ަ

 仾Ӿ仍ᗳ‫ڌ‬㩭੫൘ⴹ䰤 ᛺ࣘҶᡁ⵬䟼Ⲵ✏䴘⌒◌ ḄḄⲴᛵ᝛൘ᡁⲴᗳ䟼⌋┕ 䴘┤㩭൘ൠ䶒ඐ㩭ᡀ㣡⬓ ਼ᰦҏ⌋䎧Ҷ␵䙨Ⲵ㣡俉 ᜣ䎧Ҷ䛓ᕐⵏ䈊ᰐᗼⲴㅁ㝨 Āഎ俆ੁᶕ㩗⪏༴ ҏᰐ仾䴘ҏᰐᲤā ᡁ⸕䚃ᡁሩ֐Ⲵᙍᘥ৸ᶕҶ ᡆ䇨ᱟ␡⿻ᱟ␡⿻䟼ᲊ仾ᑖᶕⲴ᳆ ሩ֐ⲴᘥᙫՊ∄ᒣᰦཊҶа⛩⛩ ᙫᜣ䬪к䛓ধ㍐ㅪ߉⵰֐Ⲵ਽ᆇ 䲿ᗳ㚶᜿䇙а㓨␑໘␡␡⍵⍵ ᚴᚴ᤮䎧а仇㓒䉶࡛൘֐デࡽ а᷊㔟㓒Ⲵᷛਦ䲿仾ᴬধ 䖫䖫Ⲵ㩭൘Ҷ⻗㔯Ⲵ⊏䶒 լѾ㾱ॆ䓛аਦ䖫⳸Ⲵሿ㡏 լѾ䖭৫ᡰᴹⲴ✖ᚬ઼Քᝏ 傦ੁ᱕᳆㣡ᔰ㦑⏔ᗳ⚥Ⲵᖬየ

ᡁн㾱䭉䗷᱕ཙ ઼‫ڌ‬䶐֐Ⲵ䖖ㄉ ᡁᑖкҶ䛓ᵥ⧛⪠㣡 ඀к⚛䖖৫ⴻ֐ ᭦䳶䴅࡫ࠪ ֐Ⲵ⇿ањᗞㅁ ɋᡇу⟕ᚿ䘏Ѡь⮂Ɍ ᮽλ⊿⏶δ㦭ަε ᡁн⟏ᚹ䘉њц⭼ ቡ‫ۿ‬ᡁ≨䘌 ⴻн៲֐Ⲵ㝨㢢 ᡁнՊѪ֐

޽എ俆 н⸕н㿹ᐢ䎠ࠪҶ᱘ཙⲴ㿶䟾 ཙ䱵⑀䘌Ⲵᱟ᱘ཌᱏ䗠 എн৫Ⲵᰦ‫ݹ‬伎⍱ н⸕н㿹 ᰾ཙᆳᗞㅁ⵰ᤋ᡻ ᴹӋ䱼⭏ᴹӋ⑪㥛 ᴹӋᵏᖵᴹӋ啃㡎 ⅓⅓❦ བྷൠᔰ┑Ҷᱏᱏ⛩⛩Ⲵ㣡 ൘䎠䗷Ⲵ䐟DŽ˄ ᒤߜ˅

ᮽ 䠇ᚈच 㦭ަ

ᡁⲴᗳ㦑╮⵰ ‫┑ݵ‬Ҷ仾 ઼⿽㊭⠶㻲Ⲵ༠丣 ↔࡫ᡁⲴ᡻䟼 ਚᴹаᕐᔰᖰ᱕ཙⲴ⚛䖖⾘ ᜣ֐ˈቡ৫ⴻ֐ ᜣ䊑⵰֐઼ᡁ㿱䶒Ⲵ ㅜаᶟ␵㥦 ઼ਦᆀ᩷᩶Ⲵ㡎䑸 デཆⲴ仾Ჟ⍱䗷 н޽‫ڌ‬傫൘ᡁⲴ⭫䟼 ֐Ⲵ⵬⾎ྲ≤ 㤕ᴹа䐟⎚╛ⲴᲟ㠤 ᡁᝯа⭏ਚᴹаᆓ

⬟ກㆰӻ ⬟ກˈ؇〠ᖙ㢢⋩ඝກˈ৸〠Āᖙ 㢢⎞䴅āˈᱟ⎉⊏⑙ᐎ⤜ᴹⲴ≁䰤㢪 ᵟˈ≹᯿Ր㔏ᐕ㢪㖾ᵟ૱ѻаDŽᆳᱟ ⭘Ẁ⋩઼⌕⻮㓶ਸᡀѪ৏ᯉˈ䘀⭘ึ ກᢰ㢪Ⲵ᡻⌅ˈ⭘Ҿ㻵侠ሪ䲒ǃᓉᆷ 䰘໱઼≁䰤ჱྶ૱ˈྲợྶⴂԕ৺ᇦ ާ┶ಘㅹDŽⓀҾ≹ԓˈ⭡ѝഭ┶ಘ㢪 ᵟѝⲴึ┶ᐕ㢪ਁኅ╄ॆ㘼ᡀˈ㢢ᖙ Ѡᇼˈᢰ⌅㑱ཊˈ仈ᶀᒯ⌋ˈ㿴Ṭн 䲀ˈᒯ⌋ᓄ⭘Ҿᔪㆁ⎞䴅ǃ໱⭫ǃ㻵 侠മṸ৺㢪ᵟᤲԦㅹDŽ Ā⬟ກāоĀ哴ᶘᵘ䴅āĀь䱣 ᵘ䴅āĀ䶂⭠⸣䴅āᒦ〠Ā⎉⊏й䴅 аກāDŽ

ᡁн⟏ᚹ䘉њц⭼ ⭏⍫ᴹཚཊⲴᰐླ઼ྀငቸ н㜭᭩ਈц⭼ ਚ㜭᭩ਈ㠚ᐡ ⭘а仇ᒣ䶉Ⲵᗳ ৫᧕ਇ⭏⍫ሩᡁⲴ⍇⽬ ᰐᙘᰐᛄ ᰐⅢᰐ≲ ᭮лᡁа仇ᢗ㪇Ⲵᗳ ц⭼൘ᡁⲴ⵬䟼 ≨䘌䜭ᴹᆳⲴ㖾ѭ

ᰖᗤу㠩 ᗤ䈣ᖋ ≤໘⾵俉

ɋᔶᖶᱛཟⲺ⚡䖜Ɍ ᴹ⋑ᴹ⿽ᛵᙍ൘ᢺ䶂᱕ᥭ⮉ ཙൠ䰤╛↕ⴻཅ䱣↓㓒

㘼᭩ਈᡁⲴᵜᙗ ֐儈‫ޤ‬ ᡁѪ֐⅓ហ ֐᝔ᙂ ᡁㅹ⵰֐ 冄ᙗ⎸ཡⲴᰦ࡫

ཝ൦ 㔉֐◰ᛵ྄⍱ᰦⅷ᚟⡷࡫Ⲵ⋉┙ᡆ㥹 ൠˈԫ֐⍱⏼֐Ⲵ⯢᜛ឥ᠂⑙Ḅˈ‫ٮ‬䇹֐а 䐟⅒ⅼᡆ‫ڦ‬㘼ⲴᘗՔ㩭ሎ䖫ᜱˈ⮉л䛓а⊚ ␵▸ᵖ㜗ᆱ䶉Ⲵ⒆DŽធធॆ䀓⵰֐Ⲵ⣲᳤ᡆ ⎞䒱DŽ ྲ᷌䛓ᱟ֐Ⲵ⌚ˈ㓸Ҿᴹаཙˈҏᱟഐ ⵰ᝏ઼ࣘᒨ⾿DŽ᱕Ⲵ⎚╛ˈ༿Ⲵ࿙჊ˈ⿻Ⲵ Ѡ⺅ˈߜⲴӾᇩˈഋᆓ༴༴Ⲷ仾ᲟˈᰐнѪ ֐㘼⭏ࣘ᭮ⅼDŽ

䀈㢨 ⇿њӪ䜭ᴹ㠚ᐡⲴ᭵һǃ⭏ᆈѻ䚃оᯩ ᔿˈн㾱ᙫᜣ൘࡛ӪⲴ᭵һ䟼‫ݵ‬ᖃѫ䀂ˈ╄ ྭ㠚ᐡⲴ䀂㢢ᐢ㓿ᇎ኎н᱃DŽ៲ᗇሺ䟽‫ٮ‬ੜ ⅓䍿ˈᆖՊ啃࣡᭟ᤱ䝽ਸᱟа⿽䳮㜭ਟ䍥Ⲵ ㍐䍘о㜭࣋DŽ

䖤ഔ ᴹӋһˈ⋑ᴹᜣ㾱Ⲵ㔃᷌ˈਚᴹᔰ࿻઼

㔃ተˈᰐ䇪֐᧕ਇо੖˗⋑ᴹ⨶ᜣⲴᵚᶕˈ ਚᴹ䗷৫઼എᗶˈᰐ䇪֐䶒ሩо੖DŽ ᴹӋӪˈ⡡䗷ᘥ䗷ਚՊ䇙֐ᴹਓ䳮䀰Ⰻ ࡠ䈤нࠪˈᚘ䗷䭉䗷ত䘈ᴹ᜖ᘥ᭮൘ањ㠚 ᐡ䜭ࠐѾᘈ䇠Ⲵ䀂㩭DŽ ⡡ᚘᛵӷਚ൘⇿њӪᗳ䟼ˈṩᵜ⋑ᴹ⨶ ⭡ǃ‫ޜ‬ᒣ઼ሩ䭉ˈᶕᰦ✝⛸䗵⥋ˈ৫ᰦՔӪ ሂᖫDŽ ᡆ䇨֐ᴮ㓿ҏ㻛䘉ṧⲴ⡡䗷ᇐ䗷ˈਚᱟ ֐нᴮᜣ㾱ǃ⮉᜿઼൘Ѿ˗ҏᴮཊᛵ৽㻛ᰐ ᛵᚬˈত䘈ᱟ᭮нл㠽нᗇDŽ ⭏ભⲴ䖞എˈа࠷㕈ᶕ㕈৫о㕈⭏㕈⚝ˈ ᡆⲶ㕈ҾᵜᡁⲴ䙐ॆˈ㠚ᡁǃ䎵ᡁⲴ‫߶࠶ݵ‬ ༷о䈳ᮤˈԕ㠤ཙᰦൠ࡙Ӫ઼ нᯝᡀቡᆼ 㖾о䙐ቡཷ䘩DŽ ᑨ䇠Ӫྭཊᙍᐡ䗷ˈᴹ㕈ᜌ㕈ཊ⿽ழ㕈DŽ 㧛䰞ᗇоཡˈᴹᯭᯩᴹᗇˈᴹࡽഐᯩᴹਾ᷌DŽ ⿽ൠнаᇊቡᴹྭⲴ᭦㧧ˈնн⿽ൠ㔍нՊ ᴹэ∛᭦㧧DŽ


೉៌

81,7('7,0(6

੕Јၽᙹ

(GLWLH

H ᰅ㠠⭧㺂 䛓䏏᯵㹼ᑦ㎖ᡁⲴ↓䶒᜿㗙н ۵ᯬ↔DŽ ᆳᢃ䙊ҶᡁⲴ㠚ࣙ᯵㹼ԫⶓҼ 㜸ˈԕࡽԕ⛪ਚ㾱㠚ᐡࠪ䮰᯵㹼 ‫ׯ‬㇇ᱟ㠚ࣙ᯵㹼DŽ㏃䙾⌠഻㠚ࣙ ᯵㹼ѻᖼˈ᡽Ⲭ⨮㠚ࣙ᯵㹼ਟԕ ᖸ߂䳚ˈҏਟԕᖸᴹ䏓DŽ 䳘㪇㏢䳋㏢䐟ⲴⲬ䚄ˈ൘㏢к ᢮᯵佘ˈ䀲᯵佘ˈ䘿䙾㡚オ‫ޜ‬ਨ Ⲵ H ॆ֌ᾝ䀲₏⾘䜭ᖸᯩ‫ˈׯ‬ҏ ᡀҶԔֻ㹼Ⲵ᯵㹼ࡽ㖞֌ᾝDŽ ᡁ䮻࿻ే䂖⮦䎧 H ᯿㠚⭡᯵㹼 ᯿DŽ ᴹᱲᑨ൘㏢䐟к╛⑨ˈḕ㡚オ ‫ޜ‬ਨⲴ‫׳‬䣧₏⾘‫ܩ‬ԕ৺ᜣ৫Ⲵ᯵ 䙺唎Ⲵ‫׳‬䣧ᡯ‫ܩ‬DŽ 䳘㪇╛䙺㏢䐟Ⲵᱲᮨ৺㏃傇໎ ࣐ˈᡁሽ H ᯿㠚⭡㹼Ⲵ֌⌅㠷㾿 ⮛ҏ᜸ֶ᜸⟏ᚹDŽ H ᰅ᯻㺂ᇬ㾷ޭ‫ۏ‬Ӷ哲⁙ⲺồԬઘϋ ᴹֵ⭞㏨䐥㫆ቁᕋᬄȾ 㜳ֵ⭞㉗௤㤧ᮽ᭬Ⲳ䴱ᆆ䜫ԬȾ ௒↗్䂜㠠ѱ᯻㺂Ⱦ ៸ᗍ㿅⮡㠠ѱ᯻㺂㺂ぁȾ ᙝ᛻䯁ᵍȽ⮛ᑬ߈䳠ᙝȾ ᴳ֯⭘іф㜭ழ⭘㏢䐟Ⲵ H ᯿ ᯵㹼ᇦˈᑨ㜭൘㏢䐟㫀ሻѝ᢮ࡠ ‫ׯ‬ᇌ৸ሖᜐⲴ㏢ㄉDŽ∄ྲ䀲₏⾘ ᡆ䀲᯵佘ˈ൘㏢䐟Ⲵц⭼㼑‫ׯ‬ਟ ᢮ࡠ䁡ཊᴹ⭘Ⲵ䋷䀺DŽ һሖк൘ㄦ⡝ⲭ⟡ॆⲴ㏢䐟ᱲ ԓˈ਴ᇦ㡚オ‫ޜ‬ਨ㍋㍋᧘ࠪ H ॆ ֌ᾝˈⴤ᧕䙢㡚オ‫ޜ‬ਨ㏢ㄉ᢮᢮ ⴻˈᴹ⋂ᴹ⢙䎵ᡰ٬Ⲵ‫ׯ‬ᇌ₏⾘ˈ ᴹᱲ㡚オ‫ޜ‬ਨ᧘ࠪ䲀ᱲվ‫׳ܩ‬䣧 㡚⇥ˈਟᴯ֐ⴱлнቁӔ䙊䋫઒DŽ ᴹа⅑ᡁ㾱ᇊᴬ䉧㡚オᗎᴬ䉧 ࡠ㰷ẵጦⲴ₏սˈᡁⲴ‫⇥ޙ‬㹼〻䜭 ᱟᲊ⨝伋₏DŽࢋྭᴬ䉧㡚オ‫ޜ‬ਨ䲀 ᱲ᧘ࠪᰙ䎧Ⲵ匕‫׳ނ‬䣧ሸṸ (DUO\ %LUGV 3URPRWLRQ 3URJUDP ˈ ᴰ ᰙ⨝৺‫⨝ޙ‬ᲊ⨝⨝₏ӄᣈ⾘‫׳ܩ‬ 䣧ˈ⮦๤ቡᴯᡁⴱлӄᡀ᯵䋫DŽ ↔ཆ᯵佘ᡆ᯵㹼⽮ H ॆ㏢ㄉҏ ᖸᴹሻሦⲴ′䏓DŽⴤ᧕䙢᯵佘Ⲵ ㏢ㄉ䀲ᡯˈᰒ䗵䙏ф㏃☏DŽᴹᱲ ൘␑ᆓᱲˈᴳ൘䙉于㏢ㄉк᢮ࡠ ԔӪ傊ௌⲴ‫ׯ‬ᇌᡯ‫ܩ‬DŽ ᴮ㏃ᴹа⅑ᡁ‫ׯ‬ᱟ‫ݵ‬ԭ࡙⭘㏢ 䐟䋧ࡠ伋ᖰᴬ䉧Ⲵ഻䳋㡚オ‫ޜ‬ਨ Ⲵӄᣈ₏⾘DŽ޽㒬㒼൘㏢䐟кᩌ ሻ᢮ࡠᲞਹጦаᇦഋᱏ᯵佘Ⲵ䎵 ᓹҼᣈᡯ‫ܩ‬DŽवਜ਼ᰙ佀Ⲵ䴉Ӫᡯ ት❦ਚ㾱 ⌠䣆 ৏‫⌠ ܩ‬ 䣆 DŽ䙉‫ݚػ‬ᜐ䇃ᡁᙖ❦ᗳअˈ・ ণᴤ᭩㹼〻ˈ䕹䎤ᲞਹጦDŽ ਚᱟ䙉ぞ൘㏢䐟к䀲₏ս䀲᯵ 佘Ⲵᯩᔿᴹᱲ䴓‫ݽ‬ҏᴳ䙷ࡠᥛᣈDŽ ᴹа⅑㠚㏢䐟к㏃⭡аᇦᯠ࣐ එ᯵䙺㏢ㄉ䀲Ҷ俜ֶ㾯ӎ㱝঑ေ Ⲵഋᱏ㍊ᓖሿᵘቻᓖ‫ٷ‬ᶁˈտ䙢 ᯵佘᡽Ⲭ⨮ྲ᷌ᱟ䘿䙾᯵佘Ⲵ㏢ ㄉ䀲ᡯ䙡ᵛ䎵ᜐᡯ‫ˈܩ‬䚐∄᯵㹼 ⽮Ⲵ‫ܩ‬Ṭ‫ׯ‬ᇌDŽᡰԕᴹᱲ䋘∄й ᇦнਲ਼㲗DŽ նᱟ❑䄆ᘾ哬䃚ˈௌ↑㠚ѫ᯵ 㹼Ա⮛㹼〻Ⲵ᯵㹼ᇦˈԆⲴ᯵〻 ަሖ൘㹼ࡽ䀸⮛ቡᐢ㏃䮻࿻ҶDŽ 㘼ф䙉ぞ㹼ࡽԱ⮛Ⲵ′䏓઼ᑦֶ Ⲵᡀቡᝏᴤᱟ‫׍‬䌤᯵㹼⽮Ⲵൈ᯵ 㘵ᡰ❑⌅ᗇࡠⲴDŽ

߃䚀㰽ẻጬ ᖼֶᴹа䏏㰷ẵጦ‫ޛ‬ཙгཌѻ ᯵ˈһሖкਚᱟᡁ൘а䏏䮧䙄伋 㹼Ⲵ䙾ຳ唎DŽ ᴹ ㏃ 傇 Ⲵ ᯵ 㹼 ᇦ 䜭 ⸕ 䚃˖ 䋧 аᕥ䮧䙄₏⾘ਚ㾱࣐к‫⮉ڌ‬唎 VWRSRYHU ˈቡਟԕཊа⇥⮠഻ ‫ٷ‬ᵏDŽ∄ྲᗎਠे伋㦧㱝䱯࿶ᯟ ⢩ѩˈྲ᷌ᩝ㨟㡚ˈᴳ൘ᴬ䉧‫ڌ‬ ⮉䔹ᇒˈਚ㾱൘䀲₏⾘ᱲ㾱≲㾱 ൘ᴬ䉧‫ˈ⮉ڌ‬ቡਟԕ‫ݽ‬䋫ཊ⧙⌠ ഻а‫ػ‬唎DŽࡠҶᴬ䉧ѻᖼˈ㾱‫ڌ‬ ⮉൘ᴬ䉧ᡆ޽ᩝа⇥⌠഻഻‫⨝ޗ‬ ₏৫ަԆሿጦᓖ‫ٷ‬ቡᚹ㚭ሺ‫ׯ‬ҶDŽ

⭘䙉྇ᯩᔿˈᡁ൘⇿⅑എਠ᧒ 㿚ᱲ‫׍ׯ‬ᒿ⧙䙽ᶡইӎDŽਖа⅑ 䀲⾘㏃傇ࡷᱟᡁᜣ৫俜ֶ㾯ӎ⃣ ෾ᓖ‫ˈٷ‬նѫ㾱ⴞⲴⲴᱟਠेˈ ⋂ᴹ㏃傇ⲴӪᴳ䋧㦧㱝ࡠਠे䴉 〻₏⾘ˈഎࡠਠेᖼ޽࣐䋧а⇥ ਠे⃣〻䴉〻₏⾘ˈնᱟᴹ㏃傇 Ⲵ᯵㹼ᇦቡᴳ䋧䱯࿶ᯟ⢩ѩ伋⃣ ෾Ⲵ䴉〻₏⾘ˈѝ䯃‫⮉ڌ‬唎ᱟਠ ेDŽ䙉‫઼ܩ⾘ػ‬䱯࿶ᯟ⢩ѩ෾伋 ਠेⲴ䴉〻₏⾘⾘‫ܩ‬սᐞнཊˈ նਟԕཊ৫⃣෾а‫ػ‬唎DŽ৸ྲ㤕 ᜣ൘䘄ਠѻ‫ׯ‬丶䚃৫ᰕᵜ⧙⧙ˈ ҏਟԕྲ↔䀲⾘DŽ 㯹⇿ᒤപᇊа⅑䘄ਠ᧒㿚ѻ ‫ˈׯ‬ᡁ⇿⅑䜭ᴳ䚨᫷൘ᶡইӎⲴ а‫ػ‬唎‫⮉ڌ‬ᒮཙˈаᯩ䶒䃯ᮤᱲ ᐞˈ޽ᯩ䶒ҏਟࡠ㲅䎠䎠⧙⧙ǃ ໎ᔓ㾻㚎DŽ 䙉䏏㰷ẵጦѻ᯵‫ׯ‬ᱟа⅑䘄ਠ ᧒㿚ᖼഎ㦧㱝ࡽⲴа‫⸝ػ‬ᵏ‫⮉ڌ‬ 唎DŽа⊪ᇊྭ‫⮉ڌ‬唎ˈ᧕лֶ㾱 ֌Ⲵ〻ᒿ‫ׯ‬ᱟ൘㏢䐟кḕᴬ䉧伋 㰷ẵጦⲴ⨝₏ᱲ࡫㺘ǃ൘㏢к䀲 ₏⾘ԕ৺൘㏢䐟к䀲㰷ẵጦⲴ⎧ 䚺ሿᵘቻҶDŽ ൌ⡽ּⓆφ㏨㎗⎭ጬж䙧㠠䚀㺂 ᛐ䯂㠷ᘉ⺼ ᰟр‫ޡ‬唔഑ॷӊ࠼ 㰽ẻጬ⎭䋓⇲ቅᵞኁᓜ‫ٽ‬ᶇ ᛖ䯈ᱥжつᗹ᛻ ᡁ඀൘⌠഻㰷ẵጦ⎧े䋍⇬ሿ ᵘቻᓖ‫ٷ‬ᶁ䮰ࡽᓺл唁㽀㢢Ⲵሿ ᵘἵкˈᗳ㼑ᆹ䚙ᾥҶˈа㎢᝼ ҲⲴᝏ㿪ҏ⋂ᴹDŽ տ൘䙉ぞሿරⲴ⎧䚺ᓖ‫ٷ‬ቻˈ ṩᵜнᗵᡤ᡻䥦ˈቡ䇃ᱲ䯃ធធ ൠᛐⴚDŽ㙣䚺ᱟ匕匤㸢ਛˈሿቻ ࡽᴹа‫ػ‬ሿತ⋹㾿ᖻ丯㪇␵Რ⓼ 㮙䙾ᗳ䵸Ⲵ⍱≤㚢ˈཙオ≤㯽㯽 ൠⲬӞˈаọⴤ䙊ࡠ⎧䚺Ⲵሿᗁ ‫ޙ‬ᯱἽ┯㏐㥹㌵㣡ˈ޽ᖰࡽ䎠а 唎‫ׯ‬ᱟаᵋ❑䳋Ⲵབྷ⎧઼䤚┯ⲭ ⋉Ⲵ⎧⚈DŽ඀൘ሿᵘቻⲴ䲭ਠк ‫ׯ‬ਟԕ㚭㾻⎧⎚а⌒⌒⒗ֶⲴ㚢 丣DŽ ᡁ൘൘ሿᵘቻࡽⴻ䴢ǃⴻ⎧ǃ ⴻᗞ付䕅ᣲ䙾ὠᆀ⁩〽ǃⴻ㩹⡷ 䳘付䕅ᩆDŽ ὠᖡǃ付ᴸǃ⎧⚈ǃᵘቻǃ㯽 ཙǃⲭ䴢ǃྲ䴚㡜Ⲵ㍠⋉ǃ⋉к Ⲵ䏣䐑ǃ⋉⚈кⲴ䲭‫ۈ‬ǃ䲭‫ݹ‬л Ⲵ䓪ἵˈ䙉Ӌ䜭Ώ㒄ᡀаᑵᾥަ ᛐ䯂Ⲵই⌻⎧ጦᓖ‫ٷ‬付ᛵDŽᡁн ⾱എᜣ˖൘ਠेⲴᰕᆀˈ↔࡫ᡁ 䜭൘ᒩӰ哬઒˛ ᰟр‫ޡ‬唔഑ॷӊ࠼ ␗≪㐐Ქᆿ᦭䚁ㄏ ᡁ䐣л䀸〻䓺ˈ㺍䙢Ჟᆹᦧ䙻 ㄉDŽ␑≤㐊䚴ᴹа࠶ॺቡ㾱䮻䓺 Ҷˈᙕᙕᘉᘉൠ䏅л⁃ˈ᝼᝼ᕥ ᕥൠⴻ᡻䥦ˈᧂ൘㾱৫к⨝кᆨ ⲴӪ喽ᖼㅹ㪇ᩝ҈ᦧ䙻DŽа䙢ᦧ 䙻䓺ᓲˈ・࡫ᢃ᡻₏㎖ᡁⲴ䢰㹼 ⨶䋑ሸ଑DŽ Njᡁᐢ㏃൘ᦧ䙻㼑Ҷˈҍ唎ॺ ԕࡽ៹䂢ਟԕࡠ֐Ⲵ䗖‫ޜ‬ᇔDŽnj 䢰㹼ࢋᩜᯠ൰ˈ䴫䂡ѝ丶‫୿ׯ‬ Ҷ䕹䓺䐟㐊DŽ 䕹Ҷ‫ޙ‬䏏ᦧ䙻ˈлҶ䓺ˈа䚺 ᖰ䢰㹼Ⲵᯩੁ䎠ˈа䚺ᢃ䴫䂡㎖ ᡁⲴᣅ䋷亗୿䀾䄆㛑ᐲ㹼ᛵ৺᫽ ֌ㆆ⮕DŽла䙊䴫䂡᧕㪇ᢃ㎖䅹 ࡨ‫ޜ‬ਨ⠏ᾝ଑л௞䋧䌓ˈ䚴⋂䎠 ࡠ䢰㹼ˈᐢ㏃ᆼᡀྭᒮㅶ䋧䌓ҶDŽ

ᛖ䯈ቧᱥᣀᢁₕ ᭴䙨ؓ㇗㇧ ൘ਠे⋂ᴹ᡻₏ᰕᆀᱟ䙾нл ৫Ⲵˈ઼ᇒᡦᡆᴻ৻䀲㌴䴰㾱᡻ ₏㚟㎑ˈ㌴ᴳ䚢ࡠᒮ࠶䩈ҏᗇ⭘ ᡻₏䙊⸕ሽᯩˈ᡻₏㲏⻬ᡀҶ઼ 䓛ԭ䅹ᆇ㲏а⁓䟽㾱ⲴӪ䓛ԓ⻬ˈ ᴹҶ᡻₏㲏⻬᡽᢮ᗇࡠӪDŽ

KOH SAMUI ൘‫؍‬䳚‫ޜ‬ਨԫ㚧Ⲵ࿺࿺‫ׯ‬ᱟ᡻ ₏Ⲵᴰᘐ䃐⭘ᡦˈྩⲴ᡻₏ᒣ൷ ⇿ॱ࠶䩈丯а㚢ˈ‫ޜ‬ਨ઼ᇒᡦ㾱 㚟㎑ྩˈ㍴଑ᴹһ㾱䃻ᮉྩˈ㲅 䮧䙊⸕ྩਜ䮻㏺ᙕᴳ䆠ˈᇒᡦ⭢ 㾱᭩‫؍‬௞ਇ⳺Ӫˈᇒᡦ҉㾱⭣䃻 䓺⾽⨶䌐ˈᇒᡦщ䙊⸕ᴤ᭩᭦‫؍‬ 䋫ᱲ䯃ˈᇒᡦб㾱࣐‫؍‬᜿ཆ䳚ˈ ⇿а䙊᡻₏䜭वਜ਼䟽㾱䀺᚟ˈྩ а䙊ҏнᮒ┿᧕DŽᴹа⅑ྩ㾱৳ ࣐䠁㶽⑜䂖ˈ䙓㘳г⅑䜭⋂䙾DŽ ਼һㅁྩ˖ Nj࿣Ⲵ᡻₏ᡀཙ䵩ச丯ˈᘾ哬 䶌ᗇлᗳֶⴻᴨDŽnj ྩᖼֶᗳа⤐ˈᢺ᡻₏䰌ᦹˈ 䓢䙢െᴨ佘୳Ҷйཙᴨˈ᡽丶࡙ 㘳䙾DŽ ‫ྩۿ‬䙉⁓㻛᡻₏᧗ࡦ㪇⭏⍫ㇰ ཿⲴਠेӪࡠ㲅䜭ᱟDŽ൘ਠेⲴ Ӫ‫ػػ‬ѝҶ᡻₏Ⲵ冄ˈᡀҶ᡻₏ Ⲵྤ䳨DŽ ਠेⲴ⭏⍫ㇰཿཐᘛˈ䙏ᓖ〽 ធቡᴳ㻛␈⊠DŽᯬᱟ䀸〻䓺᤬ભ 䎵䓺ˈ䏅ᦧ䙻ⲴӪ䙓䐁ᑦ䐣㺍䙢 䓺ᓲˈ൘ਠेⲴ⭏⍫❑ᱲн䏅ˈ 䏅кᆨǃ䏅к⨝ǃ䏅ᦧ䙻ǃ䏅‫ޜ‬ 䓺ǃᆨ⭏䏅㪇ࡠ㼌㘂⨝֌䃢ཆ㼌 㘂ˈؑ⭘঑‫ޜ‬ਨᾝउሸ଑䏅㪇᭄ ӪⲬۣ௞㾱䚰Ӫ䗖঑DŽ ਠेⲴㇰཿ৺䙏ᓖⲴ⻪ཐᘛˈ ᴹа⅑ᡁࡠ䢰㹼䗖⨶䮻ᡦ৺⭣䃻 ᨀⅮ঑ˈ唎Ҷаᶟ૆஑ˈа䚺் а䚺㉭䮻ᡦ᡻㒼Ⲵ᮷ԦDŽ૆஑䚴 ⋂்ᆼˈ䮻ᡦ‫ׯ‬䗖ྭҶˈᆈⅮ㉯ 䙓਼䠁㶽঑৺ᨀⅮᇶ⻬࠭‫࠶ޙ‬䩈 ‫ޗ‬䜭Ӕࡠᡁ᡻㼑DŽ ቡᱟ䙉⁓Ⲵ䙏ᓖᢺਠ⚓Ⲵ㏃☏ ᧘к儈ጠˈҏ↓ᱟ䙉⁓Ⲵ䙏ᓖ䇃

⭏⍫൘ਠेⲴӪ⇿ཙᘉᗇൈൈ䕹DŽ

ᘏ⻂ᱥӶ哲ϋ ⮦֐н޽㜭ᗎᗎᇩᇩ䎠а⇥ 䐟ˈᆹᆹ䶌䶌ൠⴻаᴳᴨˈ⮦࿣ 㹼〻⇿ཙ䜭㻛❑ᮨ‫ػ‬㌴ᴳᧂᗇ┯ ┯ൠˈᘉ⺼Ⲵഐᆀ‫ׯ‬ຎ┯֐Ⲵ㍠ 㜎ˈሷ֐ᮤᗇൈൈ䕹DŽ ᜣᜣⴻ˖֐Ⲵ⭏⍫ᱟнᱟ⇿ཙ ᗎᰙᘉࡠᲊ˛ ⇿ཙᘉᘉᘉˈ䏅䏅䏅DŽ ↔࡫ᡁ඀൘ሿᵘቻࡽ␡㥦㽀㢢 Ⲵሿᵘἵкˈа䚺伢㪇㪑㨴䞂ˈ а䚺ⴻᴨDŽ䮰ࡽ↓ᱟаọ䙊ᖰ⎧ 䚺Ⲵሿᗁˈ䳄㪇ሿᗁᱟа‫ػ‬䘧֐ ‫ڌ‬䓺๤ˈᓖ‫ٷ‬ᶁⲴᇒӪ』Ⲵ᪙ᢈ 䓺৺ਹᲞ䓺‫ڌׯ‬᭮൘䙉㼑DŽ޽䚐 а唎‫ׯ‬ᱟᓖ‫ٷ‬ቻ᯵佘Ⲵ᧕ᖵᔣˈ ᡁᛐ䯂ൠ඀൘ሿᵘቻ䮰ࡽˈнᗵ ⴻ᡻䥦ˈҏнᗵ᧕䴫䂡ˈ䴫㿆ᴤ ᡀҶа‫ػ‬ਟᴹਟ❑Ⲵᇔ‫ޗ‬㼍伮૱DŽ 䮰ᓺк᧋㪇аọᲂ㺓㒙ˈ㒙к᧋ 㪇ࢋᲮк৫䚴⓬ㆄㆄⲴ⌣㼍઼⎧ ⚈ᐮDŽ ᡁ䚨᫷䙉ᡰ䲭᱕රⲴሿᵘቻˈ 㼑九ਚᴹ㉑௞Ⲵ‫ޙ‬ᕥ௞Ӫᒺǃа ‫ػ‬ᒺ九⃳઼а‫ػ‬ʁᆇරⲴ⸞⃳DŽ ⸞⃳℺⮦䴫㿆ᷦˈʁᆇлᯩࢋྭ ਟԕຎ䙢а‫ػ‬ሿߠ㇡ˈ䴫䂡ቡ᭮ ൘䴫㿆ᯱ䚺DŽ䴫䂡ަሖᱟཊ佈Ⲵˈ ᡁṩᵜ⋂⮉䙉‫ػ‬ᓖ‫ٷ‬ቻ᯵佘Ⲵ䴫 䂡㲏⻬㎖ԫօӪDŽ 䙉‫ػ‬ሿᵘቻᡯ䯃Ⲵᬪ䁝ᖸ㉑ ௞ˈ䴆❦䂢ᴹⲴ䝽‫ۉ‬䜭ᴹҶˈն ቡᱟнཐ䊚㨟DŽᜣᜣ䙉ҏн↓ᱟ ᡁ䚨᫷տ䙢ሿᵘቻⲴⴞⲴ௾˛

ሿᵘቻⲴ⎤ᓱ䙓൘а䎧DŽ䃚ᱟ ⎤ᇔަሖҏਚᱟ‫ػ‬ᴹа‫᧋ػ‬൘⡶ кⲴ㬞㬜九ˈ≤⍱⍱䟿䎵վˈᜣ ⰋⰋᘛᘛ⍇‫ˈ◑ػ‬ᝏ㿪кফ‫ۿ‬൘ ⏻㪇☋☋㍠䴘ˈᴤࡕᨀ⌑◑Ҷˈ 䙉‫㉑ػ‬௞Ⲵ⎤ᇔ㼑䙓‫⎤ػ‬㕨ҏ⋂ ᴹଙʽሷ䮻䰌䕹ࡠᾥ䙏ҏн䙾ᱟ 㬞㬜九ཊ┤Ҷᒮ┤≤ˈ‫ق‬ᱟᓱᡰ 俜Ầ䚺к᧋㪇а‫≤⋆ػ‬ಘˈ≤⍱ ᕧࣱˈ⭘ᆳֶ⋆ᦹ㞣кⲴ⎧⋉䚴 ֶᗇ᳒ᘛӋDŽ ❑䄆ᘾ哬㉑▄ˈሿᵘቻሽௌᝋ 㠚❦Ⲵ᯵Ӫѻ੨ᕅ࣋ᱟ❑マⲴDŽ ᆳԓ㺘㪇㉑⁨㠚❦৏ણDŽ ⭏⍫аᰖ㩭‫㉑ޕ‬௞Ⲵᑨ䓼ˈធ ធ‫ׯ‬೬ࠪણֶDŽ


᫓ↂ⃡ᣇᓍ῔Ồ ᰟ✢ፍỒ᫛ἲ᭖᏷ᘒ᫜ ⓘỒ⃕ἲᅝỜ⇴ᒯᛥ᥇

ፍỒᲐ␈ዷᅝᱯ᭘ἓᛥ᥇

ፍỒỒᛥᅝ᭼ጛḶᛥ᥇

डᑙᇳȈȶ‫پר‬ΟȂ࢐ौѩΡுҡ‫ڼ‬Ȃ‫ٮ‬иு‫؁ޟ‬ᙴ౾Ȅȷĩ घᑱᆋॱġIJıĻIJıĪġ 鹿特丹基督教生命堂

海牙基督教生命堂

地址:Donarpad 9, 3072 EB Rotterdam 電郵:emsirotterdam@gmail.com 電話:010-411 49 90 / 06-40 094 225 ( 普通話 ) 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢: 鄧偉康牧師 ( 廣東話 ) 陳李湘萍師母 ( 普通話 )

地址:Isingstraat 165A, 2522 JS Den Haag 電話:070-388 17 85 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:梅子開牧師

烏特勒基督教生命堂

荷京基督教生命堂

地址:Marokkodreef 3, 3564 EV Utrecht 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:030-261 61 67 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

地址:Anton Waldorpstraat 90 1062 AZ Amsterdam 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:020-673 03 50 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

思活路基督教生命堂 地址:Esdoornstraat 25, 8021 WB Zwolle 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:06-50 652 284 崇拜聚會:普通話崇拜 時間:星期一中午 12 時 查詢:鍾志勳牧師

百合山基督教生命堂 地址:Rozenstraat 2, 4613 AJ Bergen op Zoom 電話:0164-78 58 22 / 06-29 551 772 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:林國安牧師

恩慈地基督教生命堂 辦公地址 : Deurningerstraat 39A, 7514BD Enschede 崇拜地址: Floraparkstraat 155 , 7531 XG Enschede 查詢: Tel: 053-2310798 / 0650652284 鍾志勳牧師 电 邮 E-mail: emsienschede@gmail.com 主日崇拜:星期日早上 10 時正

百利達基督教生命堂 地址:Teteringsedijk 89C, 4817 MB Breda 電郵:emsibreda@gmail.com 電話:076-532 33 51 / 06-24 542 277 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:趙麗娟傳道

高寧根基督教生命堂 地址:Korreweg 37,9714 AB Groningen 電郵:emsigroningen@gmail.com 電話:050-571 80 40/06 - 81 556 777 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 11 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 留學生團契:逢星期三晚上 6 時 查詢:張堯傳道

安恆基督教生命堂 地址:Geograaf 13, 6921 EW Duiven 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:06 1296 5512 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:每月第二及第四個星期日早上 11 時 ( 設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

福臨道基督教生命堂

樂華城基督教生命堂!

崇拜地址 : Zandstraat 36-38, 3901 CM, Veenendaal 辦公室地址 : Zandstraat 103, 3905 EB, Veenendaal 電郵:emsiveenendaal@gmail.com 電話 : 0318-76 91 44 / 06-50 652 284 崇拜聚會 : 廣東話主日崇拜(普通話傳譯) 時間 : 星期日早上 10 時 (每主日均設有兒童主日學) 查詢 : 鍾志勳牧師

地址:De Hooidollen 8 8918 hv leeuwarden (鄰近美華酒樓,WijkcentrumBilgaard) 電郵:emsileeuwarden@gmail.com 電話:06-81 556 777 崇拜聚會:普通話 / 廣東話崇拜 時間:星期二 早上 10 時 查詢:張 堯傳道

❣ᜪᗔ ᙬᬙ⃿ᣈ!ʹɠɠɠʳsŎǣÞŸŘĶÞŘsʳŸNj¶ʺ!៻ᾰᑺ⚆ᘷᴞᙬᗥ᎘ᧁᓕℏỒ፛᠖᪳


ᰟ✢ᚮ៽ⓨᑁⓘỒ Landelijke Federatie van Chinese Ouderenverenigingen "Chun Pah" in Nederland

ȪΠɒΙϤԑΪΙТϤРȫ

Eindhoven

Ӵ֭ĻGouvernestraat 53, 3014 PJ Rotterdam www.chunpah.nl

ᝨ᪸ᚮ៽Ồ

Rotterdam ᲀᧁጳᚮ៽Ồ

3126 Ꭲᘵὧ⊱ዯ፞ΐ

⇠᧸ጱᡣ₈᏷፶Ồ

時 間 : 2015-12-19 星期六 地 點 : 逛海牙街市 -- 鹿特丹市中心 -- 晚飯於鹿特丹珍寶酒樓 收 費 : 會員€ 25,00( 包括車費、小費、曠泉水、中式晚餐 ) 出發時間 : 早上 8:45 分集合 , 9 時正出發 集合地點 : 安多芬中央火車站 ( 的士站那邊 ) 查詢報名 : 李運娣 :0621633607 詹顯龍 :0651326781

名額有限 , 報名從速 , 以免向隅 !

↗┘᭘ᗇ

䐿‫ޕ‬ҍᴸԭ ⭏ᰕᴳǃѝ⿻ㇰǃᮜ㘱ᰕㅹ ㋮ᖙ⍫अ᧕䑥㘼ֶDŽ ই॰ᶮ᷿ᴳᯬ ᒤ ᴸ ᰕ㠹䗖а‫ػ‬᳘ⓛ俘ф⟡兗Ⲵឦ⾍⍫अ Ԕབྷᇦᴹྲ㖞䓛ᯬ㠚ᐡⲴ᭵䜹 нն૱ే֣ㇰⲴ㖾伏 ᴤа䎧䔹ⅼ䔹㡎ǃа䎧㚊佀DŽᯠ⸕㠺৻‫ޡ‬㚊аาDŽឦ⾍⍫अൃ┯㎀ᶏ ᴹ䌤 བྷᇦⲴ᭟ᤱ ⨶һ㗙ᐕ‫Ⲵف‬䋐ࠪ ൘↔㠤ԕ㺧ᗳⲴ䅍᜿ 㺭ᗹ匪䅓ԛс⟧ᗹӰ༡Ⲻឭឞ䀙ഀ ⲴӰཝ㴁㌋ᇪ䄁਺ᴹਁ ᧈ੃у࠼‫ݾ‬ᗂ ྸᴿ䥥╅ ⽾䄁䌒ᮏ ᕥ⻗ᄫ噉 ᵾ㨟ឦ噉 ᴮភܰ噉 䜝㤡‫ݹ‬噉 俜෾႖ྣᴳ噉 䝝哇㬞噉 █⾾噉 ᐛ⿻噉 ⑨㖾⦹噉 䲣⦹㱝噉 哳ປ‫ݳ‬噉 䲣ᘇ⫺噉 䲣㖾㬞噉 ᵾ䙻ၓ噉 ᷇ẵྭ噉 䂩亟喽噉 ᆻ࿉喑噉 㧛⠅औ噉 ੣䴚␵噉 ᵾ哇㣜噉 㜑㖾⫺噉 ᮷㖾⾿噉 䆊഻ส噉 ᴮ⦹㤡噉 ᔆ哇㬞噉 ։ษส噉 䲣▔䴢噉 ᯭབྷ㺋噉 ḟ⿰ᄼ噉 䲣⦹㩹噉 㭑Ṳ࿩噉 哳䙓㤡噉 䲦ᘇᕧ噉 ᕥ䠁ẵ噉 㺱䙢῞噉 䂩ᗧ䠁噉 㩹⦹⠅噉 ằᯠ哏噉 䌤≤⧽噉 ⦻ẵ࿩噉 

Amersfoort

ࡍ⿻ ᴸˈ䗾ֶҶ咯⢩ѩᶮ᷿ᴳ ᴸ ԭⲴ⭏ᰕՊᰒᒶ⾍ѝ⿻㢲DŽ ᖃᰕ඀ᰐ㲊ᑝˈ䎵䙾аⲮཊӪˈᴳ๤Ӫ ≄⋨㞮ˈа⡷ௌᒶ✝䰩≄≋ˈᖃᴸⲴ⭏ᰕሯ ᱏࡠ൪∄ᖰᴸⲴཊˈࡽᧂⲴሯᱏᓗս䜭нཏ ඀DŽ䲿⵰Ā⾍֐⭏ᰕᘛҀ ā䘉俆⟏ᚹ㘼 㖾࿉Ⲵ᯻ᖻ૽䎧ˈབྷᇦ喀喀ѪሯᱏՊઈୡ⭏ ᰕⅼˈ᧕⵰ሯᱏԜ喀喀䇨ᝯˈ੩㵑✋ˈ࠷㳻 ㌅઼᧕ਇབྷᇦⲴ⾍⾿઼ᖡ⾿⴨ˈӪӪ㧧ሯ䶒 аवˈབྷᇦ᤯⵰⽬⢙ᔰᗳⲴਸᖡ⮉ᘥˈ㓚ᖅ 䘉㖾ྭⲴᰦ࡫DŽՊ䮯⢩Ѫࡠ൪Ⲵєս ኱ԕ кⲴሯᱏ⍮ਁ࡙ᱟˈ㲭ᱟሿሿᗳ᜿ˈնᱟ‫ٮ‬ ⌘Ҷ࠶ՊሩՊઈⲴӢ࠷‫ޣ‬⡡ˈєսѫᤱӪԓ 㺘࠶Պ⾍䍪ሯᱏԜ‫ڕ‬ᓧ䮯ሯ઼⭏ᰕᘛҀˈӖ ⾍ᡰᴹՊઈѝ⿻ᘛҀǃ䱆ᇦഒശDŽ⢩࡛䘈ཊ 䉒ᖃᴸᦀ䎐࡙һⲴ✝ᗳՊઈDŽ ѝ⿻ㇰᱟ㨟Ӫۣ㎡Ⲵㇰᰕˈҏᱟаᇦൈ ൃⲴ㖾ྭᱲ࡫ Պ䟼Ѫབྷᇦ߶༷Ҷѝ⿻ᴸ侬ˈ 䘉ཙᱟৼ䟽ᒶ⾍ˈᡰԕ⽬૱⢩࡛ⲴཊˈӪӪ ৲о %LQJR ⑨ᠿˈབྷᇦ䜭ᖸу⌘ൠࢳ߉ᩎ⨐

VDQG\

ࠪᶕⲴਧ⸱ˈ仁仁ᴹӪѝ྆㧧ᗇ⽬⢙ˈнቁ Պઈ਼ᰦҏᗇࡠҶਖཆᣭ྆Ⲵ⽬⢙ˈབྷᇦަ Ҁ㶽㶽ˈᛵ㔚儈⏘ˈ⨶һᶘᶠ᭿䘈ᑖᶕҶ‫ޘ‬ ൪⇿ӪаवⲴ㖾ણ䉶侬ˈⲶབྷ⅒ௌˈՊઈௌ ᛖѻᛵ⌻ⓒ䶒кDŽ クᨂᣭ྆⧟㢲ѝⲴၡҀㇰⴞᴹ䜁᭿‫Ⲵݯ‬ ⅒ ᘛ ᛖ 㙣 Ⲵ ⅼ ᴢĀ ޽ 㿱 ኡ 䟼 㓒 āǃ ᴹ 䱸 ᜐ 㣣ˈᕐᴸ㦹ˈઘ㍐䍎઼ᖙ‫ޠ‬ㅹഋӪⲴ㯿᯿㡎 Ā儈৏㬍āǃᴹ⊏⛣䕍‫⭏ݸ‬੩㩗╄ཿĀॱӄ Ⲵ ᴸ Ӟ āĀ ઼ ৻ 䃬 㩜 ↢ āǃ ⢩ ࡛ ᱟ ⭡ ሯ ᱏ ᕐᴸ㦹઼䛃ቡ᰾ሩୡⲴᢃᘛᶯᇒᇦኡⅼሩ ୡˈᑦࠪ‫ޘ‬๤↑′Ⲵ≓≋ˈ䎒ᗇ䱥䱥✝⛸ᦼ ༠ ᮤњ⭏ᰕՊᖒᔿ⭏ࣘ⍫⌬ˈ޵ᇩѠ ᇼཊᖙˈ㔉བྷᇦᑖᶕ䱥䱥ㅁ༠ˈѢѢ᛺ௌˈ བྷᇦ൘ⓛ俘઼⅒ᘛѝ⑑䙾Ҷа‫ػ‬᜹ᘛⲴл ॸˈ⿫൪ᰦ⇿Ӫ᭦ࡠ≤ᲦỘ઼⭡ᯠ‫ݹ‬䶒লࡈ ᐸ‫ڵ‬䘱䎐Ⲵаव㳻䶒ˈ喀喀䖫ᶮ↕㹼ࡠ⧽ᇍ 䞂ᾬѝ⿻㚊佀DŽឦ⾍⍫अൃ┯㎀ᶏ ᴹ䌤਴ ⟡ᗳӪ༛ឧម䀓೺ ൘↔ 㠤ԕ㺧ᗳ䅍᜿DŽ

↗┘♩ᓛ᜕ᑀ -!ᭌᑀጰፍᐧឹ -!ᑙᑺ␕₩ -!ᡝ⊲⋉᭖ " ᯠ‫ݹ‬䶒লࡈ≤㜌ᐸ‫ڵ‬䎎ࣙ‫ޘ‬ศ⇿Ӫ㳻䶒аव ᶘᶠ᭿䎎ࣙ‫ޘ‬ศ⇿Ӫ侬Үаव ᗀ␁䍎࡙ᱟ ሱˈᵡ㘠ᇩ⽬⢙ ԭ 㦈⦹⨳ ↀ‫ࡈݳ‬ỹ ⅗‫ ݳ‬䛃ᯇ⡡ǃᶌ䍥ၕཛྷ ⅗‫ݳ‬ 㩗ަ㭊ǃࡈ֙㣣ཛྷ ⅗‫ˈݳ‬䛃֌ᶮǃ᮷ភㄟཛྷ ⅗‫ˈݳ‬ 㖇⍚ਁǃ㯋⦹䵌 ⅗‫ݳ‬ ᮷㍐၏ ⅗‫ ݳ‬䜁࣡⧽ ⅗‫ˈݳ‬䜁ṩ࿪ ⅗‫ˈݳ‬ằࠔẵ ⅗‫ˈݳ‬䛃ṲႥ ⅗‫ˈݳ‬ 䉒ᔆ⨐ ⅗‫ˈݳ‬ᕐᴸ㦹 ⅗‫ˈݳ‬ᕐษ἞ ⅗‫ˈݳ‬䱸ᆸ‫ˈݳ⅗ ؝‬᷇ᯠᑖ ⅗‫ˈݳ‬ 哴‫ˈݳ⅗ ޠ⦹⦻ˈݳ⅗ ॾ׺‬㺱ᜐ㣣 ⅗‫ˈݳ‬ᴮ‫ˈݳ⅗ ⨳ݶ‬ᕐṩา ⅗‫ˈݳ‬ ੤ᱏਁ ⅗‫ˈݳ‬䱸ѭ⧢ ⅗‫ˈݳ‬ằ၏ྭ ⅗‫ˈݳ‬᮷ᰝẕ ⅗‫ˈݳ‬ᵾѭ၏ ⅗‫ˈݳ‬ ঒᱕⠅ ⅗‫ˈݳ‬䉝ᜐԚ ⅗‫ˈݳ‬

 Ꭱ͚࡭Ძ᳼ᰰ͚⻸ロ䊋ߖऺࢂ 6SDNHQEXUJ˄䮧෾䞂ᾬ˅᷇ཚᶮ‫ ⭏ݸ‬ཛӪ ⅗‫ݳ‬ /XHVGHQ˄喽෾䞂ᾬ˅㩹↓ሯ‫ ⭏ݸ‬ཛӪ ⅗‫ݳ‬ 6RHVWHUEHUJ˄ཙ呵䞂ᾬ˅㧛‫ݶ‬ㄐ‫ ⭏ݸ‬ཛӪ ⅗‫ݳ‬ +RXWHQ˄0LQJHQ0LQJ˅䅍‫ ⭏ݸݹݶ‬ཛӪ ⅗‫ݳ‬ 哴ഭส‫ ⭏ݸ‬ཛӪ ⅗‫ݳ‬ 䝗‫ݶ‬ᒣ‫ ⭏ݸ‬ཛӪ ⅗‫ݳ‬ ᵡ㤲䶤‫⭏ݸ‬ ⅗‫ݳ‬ 1LHXZHJHLQ $VLDQWRZHU  ⅗‫ݳ‬ &RRNLQJ([SUHVV  ⅗‫ݳ‬ ⦻ᯠ≁‫ ⭏ݸ‬ཛӪ ⅗‫ݳ‬ $PHUVIRRUW ߐൂ伟ᓇ ⅗‫ݳ‬ ᵾᘇ‫ݳ⅗ ⭏ݸٹ‬ ⦻ᇍ哏‫ ⭏ݸ‬ཛӪ ⅗‫ݳ‬ ᵾᕪ‫ ⭏ݸ‬ཛӪ ⅗‫ݳ‬ ᕥᵿ㱝ྣ༛ ⅗‫ݳ‬ $PVWHUGDP ⎧ཙ䞂ᾬ ⳶㨌а⳶ ⅗‫ ݳ‬ ઘ⮉࿩ྣ༛ ѹᐕက࿩‫֌ࡦف‬ሿ伏 Ҽॱઘᒤ਴ս✝ᗳӪ༛䎎ࣙᦀⅮ‫ݳ⅗ ޡ‬ ᡁ‫ف‬ѝ॰ᶮ᷿ᴳⵏ䃐Ⲵᝏ䅍਴ս䎎ࣙ୶㲏઼✝ᗳӪ༛ˈ֐‫Ⲵف‬ᝋᗳ઼ழѮˈਟ䉃ᰐ⿱ཹ⥞ˈᛵ᳆ᶮ᷿ʽ ᝏᚙᴹ֐‫ˈف‬і䘱к␡␡Ⲵ⾍⾿ˈ⾍਴ս䓛փ‫ڕ‬ᓧˈ⭏᜿㠸䲶ˈ⭏⍫᜹ᘛʽ

Arnhem ᚣ᪸ᚮ៽Ồ

਺փᴹଗφ൞ॷӂᴾжᰛ᱕ᵕӂⲺ㚐ᴹθ ሽᴹᴿж‫ف‬䰒᯲⢏喈䆭⨼Ⲻ䅑ᓝθ ᮢ䄁⮏ᝅȾ

⇠᧸ጱᡣὓⓨ❣ឹᩚ ᴸࡠѝ⿻ԭཆ᰾ˈ਴սਟᴹ਼ᝏ઒˛ⴻࡠཙк Ⲵ᰾ᴸ৺ѝ഻䴌䋘ᐢᴹᴸ伵୞䋧ˈ‫⸕ׯ‬䚃ѝ⿻ㇰ ᐢֶ㠘ҶDŽ ᵜᴳҍᴸҼॱҼᰕ 䗢ᳶ‫ޛ‬ᴸࡍॱ ᱏᵏҼ䛓 ཙ൘ $UPKHP:RN5HVWDXUDQW$WODQWLV㠹䗖ѝ ⿻ㇰ㚟↑ˈཊ䅍 $WODQWLV 㘱䯶⢩ࡕਖ਼ી଑ᐕᨀᰙ 䮻䮰㎖ᡁ‫ف‬ո㖞๤‫⨶ˈޗ‬һ‫઼ف‬㗙ᐕ‫ف‬བྷᇦ਼ᗳ ਸ֌ˈ᧋ѝ⿻㚟↑ᴳⲴₛ乽ˈ᧋⟸㊐ˈᆹ㼍঑᣹ RN 丣丯ㅹㅹˈ㗙ᐕ‫ف‬䚴㾱Ⓠ‫⮦ۉ‬ཙⲴሿ唎ˈնᖸ ᘛ‫ޘׯ‬䜘䗖ྭDŽ 㚟↑ᴳ⭡ᴳ䮧㢟କ㠤䂎‫ׯ‬䮻࿻DŽ䐏㪇㗙ᐕ‫ׯ‬⍮ Ⲭሿ唎㎖๤‫ޗ‬਴ᴳ଑‫ݽ‬䋫ӛ⭘ˈሿ唎ᴹѝᔿ伭唎ˈ 㳻㌅ˈᨀᆀˈ俉❖ˈ㣡⭏ˈ喽⵬ˈ⮦❦䚴ᴹ៹ㇰ Ⲵᴸ伵DŽ ⮦ཙㇰⴞ䊀ᇼˈᴹ哫䳰⧙′ˈ঑᣹ RN ˈ䚴ᴹ ⥌⟸䘧䙺ᡢDŽа䅋ࠪ⟸䘧ˈᴳ଑‫ׯف‬ᩦ֌ㆄˈᖸ

പ੫ϝ‫ོࢧݘ‬

ཊᴳ଑ਛ∄ᨀ⽪ˈնྲᴹӪㆄѝˈ‫ׯ‬䃚Ăଖ ৏ ֶ⟸䘧ㆄṸᱟ䙉哬ᇩ᱃ˈ⥌ѝ⟸䘧㘵⇿Ӫᗇࡠ࡙ ᱟаሱԕ֌⥾थDŽ ᵜᴳ䘱㎖ᡰᴹ৳࣐伏 :2.㠚ࣙ佀ᴳ଑⇿Ӫа‫ػ‬ ᴸ伵DŽ㘼ࡠֶᴳ๤Ⲵ ↢ᴳ଑ࡷ⇿Ӫ䘱ᴸ伵аਸ ৺‫ݽ‬䋫伏 ZRN 㠚ࣙ佀ˈ ཛ႖‫ޙ‬Ӫ┯ ↢ࡷ䘱ᴸ 伵аਸ࣐ਖ࣐а‫ ػ‬DŽ൘↔⢩ࡕ匤䅍˖㩜┯๟ˈ ᷇⦹匣Թ‫ޙݧ‬ӪDŽԆ‫ف‬ᖸᴹᮜ㘱ѻᗳˈӺᒤ䘱䌸 ਸᴸ伵㎖ᵜᴳˈ㩜࠶ᝏ䅍Ԇ‫ف‬ཊᒤֶ䜭唾࣋᭟ ᤱᵜᴳDŽ :RN 㠚ࣙᲊ佀ᖸ䊀ᇼˈ਴Ӫ䜭ॱ࠶䮻ᗳӛਇˈ ᖸཊ䅍 $WODQWLV 㘱䯶ˈ䲔Ҷབྷ࣋᭟ᤱᮜ㘱ᰕѻ ཆˈ䚴ԕ⢩‫ܩ‬㎖ᵜᴳᴳ଑㚊佀ˈҏཊ䅍Ԇ‫Ⲵف‬଑ ᐕ⮦ཙⲴᤋᖵDŽ ᴰᖼ㾱ཊ䅍ቡᱟ⮦ཙⲴ㗙ᐕ‫ف‬ĂĂ ֐‫ف‬䗋ऎ ஖ˈ޽⅑ཊ䅍֐‫ف‬DŽ

੩੫୚Л‫ོࢧݘ‬

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ‫ོࢧݘ‬

Р෈Ȉഇ࢑෈Π

Р෈ȈؐТ಑ΙЅ಑έএ࢑෈Π

Р෈ȈؐТ࢑෈ΙЅ࢑෈Ϥ

Р෈0ਢ໢Ȉ࢑෈ΙՍ࢑෈Р໠ߞ

ਢ໢ȈήϿΙਢՍѲਢ

ਢ໢Ȉ11:00 - 14:00

ਢ໢Ȉ12:00-18:00

ഇ࢑෈Ѳ22!ᘈՍ3!ᘈᆹོ

ᆹོӴᘈȈGouvernestraat 53

ᆹོӴᘈȈ๼၂ՂΡ՞ԉȶҗᆋዂȷ

ᆹོӴᘈȈCartesiusweg 11

Ԥሸ‫࡟ܣ‬

বΡທထԊ‫ۑ‬ሸ۹ᐗທ ོߝȈ‫ Ⳑߝ؃‬010-4585690 ؐТ‫ޟ‬಑Ιএ࢑෈ΠኊઢҡРོ

੕б‫ོࢧݘ‬

ᵢᴹ匪䅓ѣ、ㇶ⟧ᗹ䍀ࣟӰ༡ 㩜┯๟᷇⦹匣Թ‫ ݧ‬ᴸ伵 ⴂ ᮷⛣ௌ‫⭏ݸ‬ ↀ‫ݳ‬ ᕥ⾿࿩ྣ༛ ᕥᅨ ↀ‫ݳ‬৺ᇦ䜹㳻㌅ ᔆ઼ၓྣ༛ 䲣ཚ  ↀ‫ݳ‬৺㌟㊣⊐ ⴗᕧ‫⭏ݸ‬ ↀ‫ݳ‬ ⓛ⦹㨽ྣ༛ ↀ‫ݳ‬

ȁȁȁȁȁPaletplein 53 ོߝȈങЈ‫ ׈‬06-14315585

3534 BA Utrech

ᆹོӴᘈȈRecht Boomssloot 89 )বΡທ*1011 CX Amsterdam ོ!!!!ߝȈ԰ᆆ໴ 06-41859318

೉៌ࠒୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈ȈؐТ಑Πএ࢑෈Π ਢ໢Ȉ12:00 - 17:00 ᆹོӴᘈȈ‫ޥ‬ୢϛЖ Stichting Gemeenschape centrum Lievendaal Lievendaalseweg 3, 5652 SB, Eindhoven ོߝȈनछ㢣!06-45092342

䝗␡⾿‫⭏ݸ‬ 㰷䥖㣣ྣ༛ ᗀṲ㤡ྣ༛ ઘ㦧⦹ྣ༛ 䜝㤡‫⭏ݸݹ‬ ᷇ᶠᡀ俞哇⠅Թ‫ݧ‬

 ↀ‫ݳ‬ ↀ‫ݳ‬ ↀ‫ݳ‬ ↀ‫ݳ‬ ↀ‫ݳ‬ ↀ‫ݳ‬

߃⅗ཐ䅓ԛр⟧ᗹӰ༡θᧈ੃у࠼‫ݾ‬ᗂ ྸᴿ䥥╅θ䄁㠽ᵢᴹ㚥㎗Ⱦ ᮷ᴨည䠁⦹

೉៌‫ݍ‬ୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈ȈؐТ಑2Ѕ಑4এ࢑෈Π ਢ໢Ȉ12:00 - 17:00 ᆹོӴᘈȈWijk Centrum "De Symfonie" Valkenierstraat 1 6828 RM Arnhem ོߝȈ࿲ᆆ‫ ي‬0316-333435

೉៌ϛୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈Ȉഇ࢑෈Ι ਢ໢Ȉ12:30 - 18:00 ᆹོӴᘈȈ Van Galenstraat 30 3814 RC Amersfoort ོߝȈങ๼஼ 035-6028225


 

!"#$"%&'(' )* +&,-(' .,/(0 1&' 2,& 31& 41"

56(7%-,8( 5',-"90: ;(& .,1&<=, 1&' >,& >%1& ?1&@%1@( A%BB"9-: .,1&C,& D"9(,@& A-%',(0 +&,8(90,-*

EF

!"#$%&'( *"& ,'(($"- &. ./$% 0% 10%2'0 3$4 *"$' .=( 9(7(&-G* 7"/BG(-(' H9,(&-1G I9- J1GG(9*K -=( $,90- 19- @1GG(9* ,& -=( A,&"#A,& @1B"9( 57"#7,-*K .,1&C,& L,&=1, M(N I9(1 O.LMIPK N,GG 0""& )( "B(& -" -=( B%)G,7 -" ="G' 9(@%G19 17-,8,-,(0 0%7= 10 (6=,),-,"&0 "$ '"/(0-,7 1&' $"9(,@& B1,&-,&@0K 71GG,@ 91B=* 1&' 7%G-%91G 9(G,70K 1&' =,@=Q(&' $"9%/0R L(0,'(0K -=( H9,(&-1G !%G-%91G SG1<1 N=(9( -=( @1GG(9* ,0 G"71-(' BG1&0 -" )%,G' T0=19,&@ 1B19-/(&-0T -" 79(1-( 1 /1U (90B17( ,& N=,7= /1U(90 71& G,8( 1&' N"9UR VI*"* 57 XI$%1 V0L !"#$% &"'(%() *"+,

!"#$%"$ &'($)*+, -'.+/ )0$$+)."0$ 1/0%+). 0

"#$%&#% '%(')*)#+' #%,-.,'/ #% 012 -3 45#%$+ 67-.$ ,$88#%' L* >% >,&K &'(%" )'*#"#+ ,'-.

L* V% .,1&<(K !"# $%# &%'

!

!"#$%&' $() *+"!% ,$--!& ".) /-0%1' *2 ".) )$("./3 42 ".! 0(5$% 6$"!( '7'"!8 ,*0-& 5) ,*%%),")& "* 6)"-$%&'9 ".! 0(5$% 6$"!( !%:;(*%8)%" 6*0-& 5) <()$"-7 ;8=(*:)& 5),$0') *+ ".) 6)"-$%&' =0(;+;,$";*% +0%,";*%> ? @)7 6$")( ,*%%),";*% =(*A)," ;% B;$% A;%' ,)%"($- 0(5$% $()$ $%& +*0( &;' "(;,"' $(*0%& ;" .$' 5))% -$0%,.)& 6;". $% ;%:)'"8)%" *+ C>C 5;--;*% 70$% D(*0<.-7 E CF 8;--;*%G> H*0%&)& 57 "I) J$;I) K;:)(L ".) ,;"7' 6$")( '7' ")8 6;-- 5) &;:;&)& ;%"* ".) '*0".)(% $%& %*(".)(% =$("'L ,*%%),")& "* ".) M;-;.$; N)"-$%& $%& O0$%.),$* N)" -$%& ()'=),";:)-7L 6.;,. 6;-- 5),*8) ".) P-0%<' *2 B;$%A;%P> B.;' =(*A)," 6;-- 5) ,*8=-)")& 57 ".) )%& *2 %)Q" 7)$(> 4% (),)%" 7)$('L 5$')& *% ".) 6$")( ,*%%),";*% =(*A)," ;% ".) ,)%"($- 0(5$% $()$L B;$%A;% .$' ,()$")& $ (;:)( ,;(,0 -$";*% '7'")8 6;". 2;:) 2;('"R-):)- ,.$% %)-' -;@) ".) J$;.) K;:)( $%& H);70% .) K;:)( $' ".) 8$;%' $%& SC '!,*%&R -!:!- ,.$%%!-' -;@! ".! N$;.0$%.! K;:!(L T;%.! K;:!( $%& N!;A;%.! K;:!( $' ".! $'';'"$%,!L 6.;,. .$' .!-=!& ;8 =(*:! ".! ,;"7' 6$"!( !%:;(*%8!%"> J*6!:!(L 5!;%< '05A!," "* ".! !,*-*<; ,$- 6$"!( '0==-7 $%& ".! (!,7,-;%< 2$ ,;-;";!'L ".! 6$"!( ;% ".! 0(5$% (;:!(' (!8$;%' 20-- $%& 2-*6' '-*6-7L !22!,";%< ".! 20(".!( ;8=(*:!8!%" *2 6$"!( U0$-; "7> 4% *(&)( "* 50;-& $ P(;:)(R6)"-$%&P 6$")( ,;(,0-$";*% =0(;2;,$";*% '7'")8 5$')& *% ".) )Q;'";%< (;:)( ,*%%),";*% '7'")8L ".) ,;"7 .$' (),)%"-7 $==(*:)& ".) V-$%%;%< W,.!8! *% ".! N$"!( X*%%!,";*% ;% B;$%A;%' X!%"($- Y(5$% ?()$ $%& Z*0( [;'"(;,"' ?(*0%& 4"> BI)() $() '):)% 6$")( ,*%%),";*% =(* A),"' ;% "*"$-\ "I) J*%1%;I) K;:)( =(* &0,";*% ,;(,-) =08= '"$";*%L J*%1%;I) K;:)( N$%A;$ NI$(+ =08= '"$";*%L "I) [0-;0A;$% K;:)(' -*6)( ()$,I ;8 =(*:)8)%" =(*A)," $%& "I) O0$%I),$* N)"-$%& ;8=(*:)8)%" =(*A)," ;% "I) '*0"IL "I) T;%"$%1 X$%$- ,*%%),";*% =(*A)," $%& "I) ]*("I Z)%1,I$%I) K;: )( "()$"8)%" $%& ,*%%),";*% =(*A)," ;% "I) %*("IL $%& "I) *0"-)" ;8=(*:)8)%" $%& (),*%'"(0,";*% =(*A)," ;% "I) ,)% "($- 0(5$% $()$> BI) J*%1%;I) K;:)( N$%A;$ NI$(+ =08= '"$";*%L "I) [0-; 0A;$% K;:)(' -*6)( ()$,I ;8=(*:)8)%" =(*A)," $%& "I) *0"-)" ;8=(*:)8)%" $%& (),*%'"(0,";*% =(*A)," ;% "I) ,)%"($0(5$% $()$ I$:) 5))% -$0%,I)&>

4% "I) ,*%'"(0,";*% ';") *+ "I) J*%1%;I) K;:)( =08= '"$";*% 6I)() "I) ,*++)(&$8' I$:) @)=" "I) (;:)( 6$ ")( *0"L 6*(@)(' 6)() ,$((7;%1 ();%+*(, ;%1 '"))- 5$('L 6;"I $ &;'"$%" '*0%& *+ =;-;%1 $%& '$68;--;%1 $==(*$,I;%1> W"$%&;%1 %)$( "I) =08= '"$";*%L "I) () =*(")( +*0%& "I$" "I) 8$;% 5*&7 *+ "I) 50;-&;%1 I$' 5)10% "* "$@) 'I$=)> BI) 5;--5*$(& ;% "I) )%"($%,) *+ "I) ,*% '"(0,";*% ';") 'I*6' "I) =*';";*% *+ "I) =08= '"$";*% ;% "I) 6I*-) 6$")( '7' ")8> PBI;' =08= '"$";*% 5)-*%1' "* "I) J$;I) K;:)( R[0-;0A;$% K;:)( W7' ")8L 0%&)( 6I;,I "I) 6$")( *+ "I) '),*%&R-):)- (;:)(' ';"0$")& 6)'" *+ "I) J$;I) K;:)(L ;%,-0&;%1 "I) T;%I) K;: )(L N);A;%I) K;:)( $%& Z0Q;%1I) K;:)( ;' &)';1%)& "* 5) "($%'+)(()& ;%"* "I) [0-;0A;$% K;:)( :;$ "I) N$;I0$%I) K;:)( $%& T;%1$%1 X$%$-> ?%& "I) 6$ ")( 6;-- (0% 5$,@ "* "I) J$;I) K;:)( :; $ "I) J*%1%;I) K;:)( $+")( "I) =0(;+; ,$";*% *+ "I) O0$%I),$* N)"-$%& ;% "I) -*6)( ()$,I)' *+ "I) [0-;0A;$% K;:)(> Y%&)( "I) J$;I) K;:)( RN)'" M;-;I$; W7'")8L "I) 6$")( *+ "I) '), *%&R-):)- (;:)(' ';"0$")& )$'" *+ "I) J$;I) K;:)(L ;%,-0&;%1 "I) ^0)7$I) K;:)(L ^0)Q;I) K;:)( $%& J0,$%1I) K;:)( ;' &)';1%)& "* 5) "($%'+)(()& ;%"* "I) N)'" M;-;I$; N)"-$%& :;$ "I) T;% _.*%1 K;:)( $%& T;%1"$%1 X$%$-> ?%&

AU(-7= /1B

".) 6$")( 6;-- (0% 5$,@ "* ".) J$;.) K;:)( :;$ ".) M;%1=$;U0 X.$%%)- $%& ]*(". Z)%1,.$%.) K;:)( $+")( ".) =0 (;+;,$";*% *+ ".) 6)"-$%&LP '$;& `; _.)%.0$%L .)$& *+ B;$%A;% N$")( X*% ')(:$%,7 4%:)'"8)%" a(*0= X*>L `"&> B.) N$%A;$ N.$(+ =08= '"$";*%L ';" ";%< $" ".) ;%")('),";*% *+ ".) J*%<%;.) K;:)( $%& ".) [0-;0A;$% K;:)(L .$' '):)% 6$")( =08=' 6;". $ "*"$- +-*6 ($") *+ bc ,05;, 8)")(' =)( '),*%&L 8$;%-7 0%&)("$@;%1 "I) "$'@ *+ 6$")( ,*%%),";*% $%& &($;%$1)> X0(()%"-7L (;:)( &()&1;%1 $%& ,*++)(&$8 50;-&;%1 I$:) 5))% +;%;'I)& $%& %*6L "I) ,*% '"(0,";*% *+ "I) +*0%&$";*% *+ "I) =08= '"$";*% ;' 0%&)(6$7> Z*( "I) -*6)( ()$,I)' ;8=(*:)8)%" *+ "I) [0-;0A;$% K;:)(L "I) &))= ,I$%%)- ;% "I) %*("I I$' 5))% )Q,$:$")& "* )Q=$%& +;:) @;-*8)")('> 4% ")(8' *+ "I) ;8=(*:) 8)%" $%& (),*%'"(0,";*% *+ *0"-)"' ;% "I) ,)%"($- 0(5$% $()$L "6*R6$7 '-0;,) 1$")' 6;-- 5) $&&)& "* "I) dbd *0"-)"' $-*%1 6;"I +*0( +;('" R-):)- (;:)('L CS '),*%&R-):)- (;:)(' $%& +*0( (),-$;8)& 6$")( (;:)('L '*-:;%1 "I) =(*5-)8 *+ "I) -)$@ *+ ')6$1) ;%"* (;:)(' +(*8 *0"-)"' &0(;%1 &(7 ')$'*%'e ,0(()%"-7L ;" I$' 5))% ,$((;)& *0" ;% "I) +;('" 5$",I *+ FF *0"-)"'> BI) N$%A;$ NI$(+ =08= '"$ ";*% 6;-- 5) ,*8=-)")& 57 "I) )%& *+ "I) 7)$(>

f$&) 57 M; T0)9 -%( .$( /$"

),)%"-79 XI;%$' +;('" (),*8 5;%$%" :$,,;%) $1$;%'" g5*-$9 6;". $ B;$%A;% )%")(=(;') ;% :*-:)& ;% ".) Kh[ =(*,)''L .$' )%")()& V.$') 44 .08$% "(;$-' ;% W;)(($ `)*%) ;% N)'" ?+(;,$L 8$(@;%1 ".) +;('" ";8) X.;%$' *6% g5*-$ :$, ,;%) .$' 5))% $==(*:)& +*( *:)(')$' ,-;%;,$- "(;$-'> B.) :$,,;%) 6$' ,* R&):)-*=)& 57 ".) 4%'";"0") *+ f;,(*5;*-*17 $%& g=; &)8;*-*17 *+ ".) ?,$&)87 *+ f;-;"$(7 f)&;,$- W,;)%,)' $%& B;$%A;% X$%W;%* H;*"),.%*-*17L $ ,*8=$%7 +*,0';%1 *% :$,,;%) =(*&0,"' ;% B;$%A;% g,*%*8;, $%& B),.%*-*1;,$- [):)-*=8)%" ?()$ DBg[?i> Z*--*6;%1 ".) V.$') 4 ,-;%;,$- "(;$-' ;% X.;%$ 6;". X.;%)') $%& ?+(;,$% :*-0%"))('L ".) :$,,;%) .$' 5))% =(*:)% '$+) $%& )++),";:)> B.) +;%&;%1' *+ ".) ,-;%;,$- "(;$- 6)() =05-;'.)& ;%

+0-- ;% B.) `$%,)"L *%) *+ ".) 6*(-&' 5)'" R@%*6% 8)&;,$- A*0(%$-'> ]*6L ".) :$,,;%$";*% ;% ;"' +;('" ,-;%;,$- "(; $-' ;% ?+(;,$ .$' 5))% ,*8=-)")&> H$')& *% ".) dcCb 80"$%" 1)%) "7=)L ;" ;' ".) 6*(-&' +;('" :$,,;%) )% ")(;%1 ,-;%;,$- "(;$-'> ?' $ 1-*5$- =;* %))(L ".) +*(8 *+ +())j)R&(;)& =*6&)( 8$@)' '"$5-) '"*($1) =*'';5-) +*( $" -)$'" "6* 6))@' ;% ")8=)($"0()' *+ 0= "* SFL 6I;,I ;' '0;"$5-) +*( 6;&) 0') ;% "(*=;,$- N)'" ?+(;,$ -$,@;%1 ,*-& ,I$;% ;%+($'"(0,"0()> 4" $-'* 5*$'"' () -;$5-) '$+)"7 $%& ;880%*1)%;,;"7L $, ,*(&;%1 "* "I) ,-;%;,$- ()'0-"'> 4" I$' 5),*8) "I) "I;(& g5*-$ :$, ,;%) =0" ;%"* ,-;%;,$- "(;$-' $+")( "I) ]4?4[kaWO :$,,;%) DYWG $%& ".) lWlR_gHml :$,,;%)L A*;%"-7 &):)- *=)& 57 ".) V05-;, J)$-". ?1)%,7 *+ X$%$&$ $%& ".) ])6`;%@ a)%)";,' $%& f)(,@ DYWG>

!"#$%"$&'"()&*+$,-./ 0.1,-+2+".-"3&/-.1&3.))/& -+&#&4(.$30&2,-".$-& L* W=1&@ 2,&@K &'(%" /'*#"#+ ,'-.

0

),)%"-7L $ ScR7)$(R*-& B;$% A;% 1;(- '0(%$8)& a0* &*%$" )& .)( .)8$"*=*;)";, '")8 ,)--' "* $ =$";)%" ;% Z($%,)L 5),*8;%1 ".) +;('" X.;%)') "* 8$@) '0,. $ &*%$";*% "* $ Z()%,. =$";)%"> Z*0( 7)$(' $1*L a0* ';1%)& 0= $' $ :*-0%"))( &*%*( *+ .)8$"*=*;)";, '")8 ,)--' 6;". ".) K)& X(*'' W*,;)"7 DKXWG ;% ".) ,;"7' J)Q; [;'"(;,"> PB.;' ?=(;-L 6.)% 4 (),);:)& $ ,$-- +(*8 ".) KXW '"$++ ")--;%1 8) ".$" 4 6$' +*0%& "* 8$",. $ Z()%,. =$";)%"L 4 6$' "** $ 8$j)& "* 5)-;):) ;"LP (),$--)& a0*> Pf$%7 :*-0%"))('L ()1;'")()& +*( $ &*j)% 7)$('L .$:)%" ,*8) 0= $' $ 8$",.L 6.;-) 4:) 5))% +*0%& "* 8$",. $ +*();1% =$";)%" '* '**%> N.$" $ 6*% &)(+0- 5*%& ;" ;'n o [0) "* ".) <)%)";, &;++)()%,)' 5) "6))% .08$% ($,)'L $ =$";)%" ;' 8*() -;@)-7 "* +;%& $ 8$",.)& &*%*( *+ .;' *( .)( *6% ($,) ($".)( ".$% *+ *".)( ($,)'> N;".*0" .)';"$";*%L a0* $<())& "* 8$@) ".) &*%$";*%> 4%'")$& *+ $==-7 ;%< +*( $% *++;,;$- -)$:) +(*8 6*(@L '.) ,.*') "* .$:) $ ')(;)' *+ ;%+),";*0' &;')$')' ")'"'L ()U0;()& ;% '0,. $ ,$')L &*%) &0(;%< .)( &$7' *++> N.)% $'@)& ;+ '.) .$& ):)( ".*0<." $5*0" <;:;%< 0=L a0* '$;&L p]):)(> ?' -*%< $' 48 $ 8$",.)& &*%*(L 4 6;-- '0()-7 '$:) ".)

X1&'"8(9 7(9(/"&* )(-N((& D9(&7= 1&' !=,&(0( 0-1$$R =$";)%">/ m% CS". m,"*5)(L a0* &*%$")& ddc 8;--;-;")(' *+ .)8$"*=*;)";, '")8 ,)-'0'=)%';*% ;% ".) H);A;%< R5$')& a)%)($- J*'=;"$- *+ V)*=-)' `;5)($ ";*% ?(87 ?;( Z*(,)L $%& $%*".)( qc 8;--;-;")(' ".) %)Q" &$7> ?+")( (),);:;%< ".) '0'=)%';*% ;% H);A;%<L ".) 8)&;,$6*(@)(' +(*8 Z($%,) (0'.)& "* ".) $;( =*(" $%& "**@ ".) C $>8> +-;<." "* V$(;' 5)+*() "($%'+)((;%< "* $ "($;% "* <)" "* ".) .*'=;"$-> B.) 6.*-) A*0(%)7 "**@ $5*0" dc .*0('> B* &$")L ".)() $() ;% "*"$- qqLccc :*-0%"))(' ()<;'")()& ;% ".) .)8$"*=*;)";, '")8 ,)-- &*%*( &$"$5$') ;% B;$%A;%L *+ 6.*8 CFr .$:) '0,,)''+0--7 &*%$")& ".);( ,)--' "* =$ ";)%"' +(*8 5*". X.;%$ $%& *".)( ,*0% "(;)' -;@) ".) Y>W>L W;%<$=*()L O*()$ $%& [)%8$(@>


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 345667839:

!"#$"%&'()* +) , -"%./" 0) 12').

8

!"# $%&& '%()# *!+ #*%(* ,$ '*+.*! -+%( ". /!".% %.0 "*# %1 #,&2*+&- %'%3".4 !,5 '26! *!+ %(+% 7 &"8+ ". !%# 6!%.4+0 ". *!+ 9%#* 0+6%0+: ;. % (+6+.* *("9 ".*, *!+ 6+.*+( ,$ <"%.=".> 7 #%5 % ?2(4+( @".4 1+$,(+ 7 #%5 % @A/: <!"# '%- .,* #2(9("#+ .+5B*,C/!".% +D9%*#> 12* 7 (+'+'1+( *!+ $"(#* *"'+ 7 #%5 % ?2(4+( @".4 ". /!".%> *!+ #+6,.0 -+%( 7 5%# *+%6!".4 !+(+ %.0 1%6) 5!+. *!+(+ 5+(+ =2#* #+8+. ". *!+ 5!,&+ 6,2.*(-E F.0 5!"&+ 7 .+8+( +D9+6*+0 *, #*%- ". /!".% $,( #, &,.4G 7 %&#, 0"0.* .,*"6+ "* 6!%.4".4: 7* 5%#.* 2.*"& (+6+.*&-H 5!+. '- $,('+( *+%6!".4 9%(*.+( %.0 5+(+ 7 (+'"."#6".4 ,. *!+ +%(&- -+%(#> *!%* 7 (+%&"3+0 =2#* !,5 '%.- 6!%.4+# *!+(+ 5+(+ *, 1,*! *!+ 6"*%.0 '-#+&$: 7*# (+%&&- ., #2(9("#+ *!%* %.- 6"*6!%.4+# ,8+( *"'+> +#9+6"%&&- % 9+(",0 *!"# &,.4: I,5+8+( *!+ 6!%.4+# 7 #++ ". 'F'+("6%. !,'+*,5. %(+ =2#* *!+ .+5 (,%0 *!%* '%)+# "* +%#"+( $,( '- 9%(+.*# *, 4+* ". *, *,5. ,( *!+ (+.,8%*+0 %.0 $".%&&- (+8"8+0 #!,99".4 '%&& *!%* #%* 8%6%.* $,( ',#* ,$ '6!"&0!,,0: <!+ #".4&+ @A/ !%# 1++. *2(.+0 ".*, % 4,2('+* #%.05"6! #!,9 %.0 % 6+.*2 (-C,&0 6!2(6! !%# 1++. $(+#!+.+0 29 5"*! 9%".* %.0 .+5 #*%".+0 4&%## 5".0,5#: J,*! ".4 *!%* '%)+# '+ $++& &")+ 7' ". % *,*%&&0"$$+(+.* 6"*-: I+(+ ". /!".%> "*# 0"$$+(+.*: K%-1+ "*# 1+6%2#+ *!+ *,5. "# 9(+**- #"'9&+ %.0 #'%&&: F /!".+#+ $("+.0 5!,# #9+.* % &,* ,$ *"'+ %1(,%0 0+#6("1+# "* %# L*!+ F'"#! 8"&&%4+ ,$ /!".%:L 7* 5%# 0+6"0+0&- &,5B*+6! %.0 &%6) ".4 "..,8%*",. *+. -+%(# %4,: F* *!%* *"'+ 7 6,2&0 6,2.* ,. '- !%.0#H 5"*! $".4+(# *, #9%(+H *!+ 12"&0".4# *!%* 5+(+ ',(+ *!%. #"D #*,("+# *%&&: F&& ,$ *!+ %9%(*'+.* 12"&0".4# 5+(+ #"D $&,,(# ,( &+## 1+6%2#+ *!+ 12"&0".4 6,0+ 0,+#.* (+M2"(+ +&+8%*,(# "$ *!+(+ %(+ #"D ,( &+##: ?2* .,5H 7' #2((,2.0+0 1- &,*# ,$ *+6! .,&,4-H !"4!B("#+ 12"&0".4# %.0 ,. 6&+%. %"( 0%-#H *!+(+# % 1+%2*"$2& #)-&".+ *!%* 7 6%. #++ $(,' '- ,2*#"0+ B*!+ B6"*- B9(,9+( 6,' '2."*-: 7*# &")+ % .+5 *,5. %&&B%(,2.0 %.0

7' *,&0 "*# 9%(*&- *, 0, 5"*! *!+ &,6%& 4,8 +(.'+.* 5%.*".4 *, "'9(,8+ *!+ #*%*2# ,$ *!+ 6"*- %# % 5%- *, +.6,2(%4+ -,2.4 9+,9&+ *, (+*2(. %$*+( *!+"( 6,&&+4+ 4(%02%*",.: <!+#+ 9+,9&+ 6%. !+&9 ".8"4,(%*+ *!+ %4".4 *,5. %.0 1(".4 %1,2* 9,#"*"8+ 6!%.4+# *!%* 1+.+$"* +8+(-,.+:

9&+%#%.* 9&%6+ *, 5%"*:

96'&&*$;

;.&".+ #!,99".4 !%# *%)+. /!".% 1#*,(': F 0+6%0+ %4,> *!+ +D*+.* ,$ '- ,.&".+ #!,99".4 5%# 12-".4 % $+5 /!".+#+ 5,() 1,,)# %.0 $&%#!6%(0 #+*# ,. F'%3,. 02(".4 *!+ #2''+( 1(+%)# 5!+. 7 5%# ". F'+("6%: !"#$%&'"()(*'$+ ,-((-" .'#/% J,5 7 6%. ,(0+( *!+#+ *!".4# %.0 !%8+ *!+' <, %66,'',0%*+ %&& *!+ .+5 6%(#H 5!"6! 0+&"8+(+0 *, /!".% 5"*!". *5, 5++)#T U8+. 5+(+ #*%(*".4 *, 6%2#+ #+(,2# *(%$$"6 =%'# %* 1+**+( "# *!%* 7 6%. !%8+ #,'+ *!".4# ". '',(.".4H .,,. %.0 ."4!*H *!+ '%=,( (,%0# !,'+ 5"*!". VW !,2(# ,$ ,(0+(".4> 9(,8"0+0 !%8+ 1++. 5"0+.+0 %.0 1")+ &%.+# '%0+ *!+-(+ 1+".4 #!"99+0 $(,' ?+"=".4 ,( %. + #'%&&+(: 7*# 2.$,(*2.%*+ *!%* *!+(+ "#.* %# M2%&&- .+%(1- 6"*-: 7. =2#* % $+5 -+%(# ''26! (,,' $,( 1"6-6&"#*# *, ("0+H 12* *!+#+ !2#1%.0 !%# +8,&8+0 $(,' % #)+9*"6%& ".*+( 6!%.4+# (+$&+6* *!+ 62&*2(%& 6!%.4+ #!,5".4 .+* #!,99+(> 9+(#2%0+0 ,.&- 1- *!+ #*++9 *!%* 5"*! +%6! 9%##".4 -+%( ',(+ 0("8+(# %.0 0"#6,2.*#> *, % .+%(C0%"&- 2#+( ,$ <%, ?%, %.0 R%.4 R%.4 N%.4 1+6%2#+ *!+- !%8+ 6%(# %(+ ,. *!+ (,%0#: 4(+%* 9(,',*",.# ,. +8+(-*!".4 -,2 6,2&0 (+ 0)"% 1"- 23-"456-"%&&- +8+( .++0: K- $"(#* -+%( ". /!".% '- *+%6!".4 9%(* <7=7"4 >(-?% )$/ .+( %.0 7 ,$*+. 5+.* ,$$ 6%'92# $,( &2.6!H ". *!+ ',.*!# *!%* #2((,2.0 +"*!+( 9%(* ,$ #2' @'?-$% A#%6*'$ S".6+ ,.&".+ #!,99".4 '%)+# "* +%#- $,( '+(H ,$*+. +.=,-".4 *!+ %"( 6,.0"*",.".4 %.0 .,. B%&6,!,&"6 "6+0 7("#! 6,$$++ %* @A/ ". 6,.#2'+(# *, !%8+ %66+## *, &2D2(- "*+'# $,( *!+ '%&&: N+0 6!%* %.0 9+,9&+C5%*6! *!,#+ &+## *!%. % #*,(+ $(,.*> 78+ #++. %. 29#5".4 ". *!+ .+%(&-C+'9*- 9%()".4 &,*: A%#* $,(5%(0 ". X,2"# Y2"**,. 1%4#: 7. $%6*> *!+#+ 0%-# '% $+5 -+%(#> *!+ 9%()".4 &,* "# $2&&- 9%6)+0 !2#1%.0 ).,5# ',(+ %1,2* *!+' $(,' !"# $+'%&+ 6,&&+%42+# *!%. !"# 0+6"0+0&- $(24%& $(,' ',(.".4 *, ."4!*: 5"$+: J, &,.4+( "# !%8".4 %. F99&+ 0+8"6+ % ,7( 8")*$% #*%*2# #-'1,&> "*# ".6(+0"1&- 6,'',.: )$/ ,7%-% 9(*:: .7:7 $++& *!%* %**"*20+# %1,2* 5,'+.# 6&,*! N"*! 8%(",2# 0("8".4 (2&+# ". 9&%6+ *, ".4 !%8+ 1+6,'+ '26! ',(+ (+&%D+0Z !+' !+&9 )++9 9,&&2*",. %* 1%-> "* #*"&& #++'# &".+# !%8+ #!,(*+.+0 %.0 #!"(*# !%8+ 1+6,'+ 9(+$+(%1&+ *, *%)+ *!+ 12# ,( *(%". *, ,*!+( #!++(: K- $"(#* -+%(# 7 5,2&0 $(+* %1,2* #, 6"*"+#: 7 6%. #%- 7 +.=,- 921&"6 *(%.#9,(*%*",. '26! %# 4,".4 ,2*#"0+ *, !%.4 29 &%2.0(',(+ .,5O "* #++'# *!+- 0,.* ,8+(#+&& *(%". =2#* 5+%(".4 '- &,2.4+ 6&,*!+# ,$ #!,(*# %.0 *"6)+*# %.0 *!%* 5"*! 6%(+$2& 9&%..".4> 7 %& % *%.) *,9: J, 5,'+. #!,5+0 *!+"( &+4# ,( 5%-# 4+* % #+%*: P&2# *!+ 12# %.0 *(%". #*% 2.6,8+(+0 %('#> 12* .,5 '- 9++(# 5+%( *",.# %(+ '26! 6&+%.+( %.0 ,$$+( ',(+ % #!,(*# #!,(*+( *!%. 7' 6,'$,(*%1&+ 5+%(".4 '+."*"+# %# *(%8+&+(# 5%"*: Q2#* *!+ ,*!+( 0%- %.0 7 0,.* !+#"*%*+ *, 5+%( #)"(*# %.0 !++&#: 7 5%# &"#*+.".4 *, #,'+ $,(+"4.+(# 6,'9&%". %1,2* ,.+ ,$ *!+ ?+"=".4 *(%". #*%*",.# %.0 7 B$ B:(-"-/ C-"%&-D(*3!%0 *, #*+9 ". %.0 *+&& *!+' *!%* +8+. +"4!* -+%(# %4, *!+(+ 5%#.* % K6R,.%&0# '26! E$ <*F7 ).,5 '- "0+%# %.0 4,%&# 5,2&0 6!%.4+ &+## *!+ .+5 S*%(126)# %.0 "*# ,.&- 1++. 5"*!". *!+ &%#* *5, -+%(# *!%* *!+ #+6,.0 &+8 ., '%**+( 5!+(+ 7 &"8+> 12* 7' #2(+ '- &, +& !%# 1++. (+.,8%*+0 %.0 1+6,'+ % ',(+ 6%*",. !%# 1++. % !24+ ".$&2+.6+: F# $%( %# 7

6%. *+&& "*# '- 0%"&- &"$+> $".%.6"%& %.0 9%( +.*".4 9(%6*"6+# *!%* 0"$$+( 4(+%*&- $(,' '$("+.0# 1%6) #*%*+#"0+: K- !2#1%.0 !%# *%24!* '+ *, %8,"0 0+1* %* %&& 6,#*#: <!"# '+%.* &"8".4 =2#* !"# ". 6,'+ $,( % -+%( 5!"&+ 7 9%"0 ,$$ '- #*20+.* &,%.#: N+ 6,.*".2+ *!"# 9(%6*"6+ #".6+ "*# +%#- *, 0, %.0 12- +8+(-*!".4 5"*! 6%#!: F# % 9%(+.*> 78+ %0%9*+0 #,'+ 2.6,.8+.*",.%& 9(%6*"6+# %$*+( % &,* ,$ 6,.*+'9&%*",. %.0 #*20-".4 *!,#+ %(,2.0 '+: K- )"0# 5+.* 0"% 9+(C$(++ 1+$,(+ *!+"( $"(#* 1"(*!0%-#> *!+- %(+ (+42&%( 6,.#2'+(# ,$ % 0"8+(#+ 8%("+*- ,$ 8+4+*%1&+# %.0 *!+-(+ %&(+%0- 1"&".42%&: 7 8+ %&#, 1+6,'+ % '"."'%&"#*O -,2 %&',#* !%8+ *, 1+ *, &"8+ ". *!+ #'%&& %9%(*'+.*# !+(+> 12* 78+ 6,'+ *, %99(+6"%*+ !%8".4 % $+5 ,2*$"*# *!%* 7 (+%&&- &,8+ (%*!+( *!%. % 5!,&+ 6&,#+* ,$ 6&,*!+# 7 (%(+&- 5+%(: S++".4 '- ',*!+(C".C&%5# 5%#*+C.,* 5%.*C.,* %* *"*20+> 7 62* 29 ,&0 *C#!"(*# *, '%)+ (%4# %.0 1,"& *!+ 6!"6)+. 1,.+# ".*, % 0+&"6",2# 1(,*! $,( 0"..+(:

9'?- 86*$;% G-3-" 06)$;<!+ ,.+ *!".4 *!%* !%#.* 6!%.4+0 "# *!+ 6(,50#: 7* #*"&& 1%$$&+# '- '".0 %* =2#* !,5 '%.- 9+,9&+ *!+(+ %(+ ". /!".%: 78+ #*"&& .,* 1++. *, *!+ A,(1"00+. /"*- 1+6%2#+ +8 +(- *"'+ 7 8"#"* ?+"=".4> "*# 5%&& C*, C5%&& 9+,9&+: 7* '%)+# *!+ 9!(%#+ L(+. #!%. (+. !%"L 6,'+ *, &"$+ ". % 8+(- 8"8"0 5%-E F.0 7 #299,#+ *!%* "$ *!+ 6(,50# ,.+ 0%- 0"#%9 9+%(+0 ,( 7 0"0.* !%8+ *, M2+2+ $,( [\ '".2*+# %* @A/> 70 ., &,.4+( $++& &")+ 7 5%# ". /!".%: <!+ '%4"6 %.0 %'%3+'+.* 5,2&0 1+ 4,.+:


!"#$%& $#'%(

!"#$

%)*+,-./*0 /120 345667839:

,(-. /'01' 2-+3'343( 5) 6'3(&134&( 1-7 8&3 0(9(:&13(+ ;<3= 1--'>(&+1&? ;< =2, >*? !"# $%# &%'

],/#5 ]!K8#L / CC<V ,(2$N Z( T/#L $,! ^.-^ P(F!% 90$!*/$8*! X*0M! A0##!* A,( 02 /% 2( / "/%%05*/@,!*L 2!#$ / @0!"! (3 ,02 "/%%05*/ @,& (3 :(55!*!% $( 4!#5L A,0", *!/:2L O4!#5 02 %0D! / 50/#$ $*!!_ \! /%% %((D 8@ /$ ,0B` a02 $*8! #/$8*! ,! 2,(A2` <,! A/*B 3*0!#: !1!*& (#! D#(A2NO ;#: a/# Z!0%0#L /# /*$02$ A,( A/2 $,!# /F*(/:L ,/: 3(8* (3 ,02 2$*/#5! 2!%3Y :!205#!: ",/0*2 B(1!: 0#$( $,! 7#2$0$8$! 3(* 4!#52 58!2$2 $( 20$ (#N S!20:!2L $,! @0/#02$ 908 Q,0D8# /#: $,! /" $(* X8 C8#E0# "(@!*3(*B!: $,! A!%%YD#(A# C,0#!2! @(!B <,! Q!"(#: ;:0!8 $( C/B F*0:5! F& b8 ],0B(c /#: $,! 20#5!*2 90 d8/#5E0 /#: d8/# Z8"8# /#: $,! /*$02$ Q(#5 T8=0/ /#: $,! B820"0/# <!#5 Q,0",8 @/0: $,!0* ,(B/5! $( 4!#52 -.Y&!/* 8#:!*$/D0#5 (3 2/10#5 C,0#!2! 3(%D "8%$8*! ,!*0$/5!2 F& 20#50#5L @/0#$0#5 /#: @%/&0#5 $,! @0/#( *! 2@!"$01!%&G

2 ")"&3/-)" 34%-41) 51.-)3-.1

@ A*BCB ,D ', E20F C2GG*H-2AI<J

6

!"!#$%&' $( "!%!)*+$! $,! -.$, /# #01!*2/*& (3 $,! 4!#5 60"/0 7#2$0$8$! (3 90$!*/$8*! /#: ;*$ (3 <0/#=0# > #01!*20$&? 0$2 @*!20:!#$ 4!#5 60"/0' / A0:!%& /""%/0B!: A*0$!*' @/0#$!* /#: 2/10(* (3 C,0#!2! 3(%D "8%$8*!' ,!%: /# /",0!1!B!#$ !E,0F0$0(# /#: / "(BB!B(*/$0(#G

! "#$$%&'( )*+&,&-&.' H# $,/$ :/&' A/%D0#5 0#$( $,! 7#2$0$8$!' &(8 "(8%: 2!! / ,/#:B/:! I58!2$J5*!!$0#5 $05!*I I2K8/$I (# $,! %/A#L /2 $05!*2 /*! *!"(5#0M!: /2 (#! (3 $,! $&@0"/% 2&BF(%2 (3 C,0#!2! 3(%D "8%$8*!N ;$ $,! !E,0F0$0(# O2K8/$$!:I / A,0$! I90 ,(8 <05!*I? A,0", $8*#!: (8$ $( F! / ,/#:0 "*/3$ 3*(B P(*$, C,0#/2 Q,/#E0 @*(10#"!? (# A,0", /%% $,! 58!2$2B(2$ (3 A,(B /*! A(*%:R*!#(A#!: /*$02$2205#!: $,!0* #/B!2N 7$ 02 #( A(#:!* $,/$ S/0 T/#2(#5? / *!@8$!: C,0#/ C!#$*/% <!%!1020(# UCC<VW ,(2$L 2/0:L I 4!#5 ,/2 0#10$!: / 5*(8@ (3 ,!/1&A!05,$ 3*0!#:2GI <,! :/MM%0#5 /#: 2$8##0#5 !E,0F0$0(# / B/M!: !1!*& 58!2$L 0#"%8:0#5 C,!# X!020L /

C,0#!2! "(B!:0/#G IP(A/:/&2L @!(@%! A0$, ,05, !:8"/$0(# F/"D5*(8#: /*! !1!*&A,!*!L A,0%! $,(2! A0$, ,05, "8%$8*/% /$$/0#B!#$2 /*! */*!G <,02 02 $,! 30*2$ $0B! 71! 1020$!: 4!#52 0#2$0$8$! /#: 71! 2!!# $,! 0:!/% /#: @8*280$ (3 $,02 !#50#!!*0#5 8#01!*20$& YF/2!: "8%$8*/% 0#2$0$8$!L A,0", 501!2 B! 5((: !E@!"$/$0(#2 3(* 0$2 38$8*!LI 2/0: C,!#N I4!#5 ,/2 $A( UB!/#0#5 ,(*2!W 0# ,02 #/B! U4!#5 60"/0WN 73 A! $/D! / "%(2!* %((D /$ !/", @/*$ (3 $,! ",/*/"$!* U60WL $,! 8@@!* @/*$ UB!/#0#5 #(*$,W 2,(A2 $,/$ 4!#5 D#(A2 A,0", :0*!"$0(# ,! 2,(8%: 5( 0# /#: $,! B0::%! @/*$ UB!/# 0#5 30!%:W 0#:0"/$!2 $,/$ ,! 02 2$/#:0#5 (# / A0:! 2$*!$", (3 %/#:N Q( (#"! Z*[ 4!#5 2!$ ,02 B0#: $( :( 2(B!$,0#5L ,! 02 :!2$0#!: $( 28" "!!:LI 2/0: S/0N

! (&/'- 0-1))0 4!#52 I,!/1&A!05,$I 3*0!#:2 !E@*!22!: $,!0* "(#5*/$8%/$0(#2 0# :033!*!#$ A/&2N \/#5 Z!#5L / *!#(A#!: A*0$!*L A*($! / %!$$!* (3 "(#5*/$8%/$0(#L A,0", A/2 *!/: /$ $,! "(B B!B(*/$0(# F& 4!#52 30*2$ 5*/:8/$! 2$8:!#$

T8 e08&8L / *!@8$!: C,0#!2! A*0$!* /#: 2",(%/* A,( ,/2 2!%:(B $/D!# @/*$ 0# 2("0/% /"$010$0!2 0# *!"!#$ &!/*2L 2,(A!: 8@ /$ $,! "(BB!B(*/$0(#G O;2 $,! 30*2$ 58!2$ (3 $,! 7# 2$0$8$! 20#"! 0$2 !2$/F%02,B!#$L 7 B82$ "(B! $,02 $0B!LO 2/0: T8G O7 *!B!BF!* A,!# 7 30*2$ 1020$!: $,! 7#2$0$8$! $!# &!/* /5(L 0$ A/2 #($ "(B@%!$!%& :!"(*/$!: /#: A! ,/: #(A,!*! $( 20$G Q( 4!#5 /2D!: $A( 2$/33 $( B(1! $A( B/#5!*2 $,!*! /#: A! 2/$ :(A# 3/"! $( 3/"!L A,0", 02 2$0%% 1010: 0# B& B0#:GO ;$ $,! "(B B!B(*/$0(#L 4!#5 0#10$!: T8 $( 20$ (# $,! B/#5!*2 /5/0#L A,0", ,/1! F!!# @%/"!: 0# $,! 7#2$0$8$! 3(* $!# &!/*2G O4!#5 A,( 82!2 ,02 @!# $( @/0#$ /#: A*0$! %0$!*/*& A(*D2 ,/2 A/%D!: ,02 A/& $( / 2@%!#:0: A(*%: (3 3(%D "8%$8*!G \!*! F($, 3*(B C0E0 C(8#$& (3 f/2$ C,0#/2 P0#5F( C0$&[ 7 /@@%/8: 3(* ,0Bg I 2/0: T8G 682$ /2 ,02 3*0!#:2 ,/1! 2/0:L 4!#5 ,/2 F!!# A(*D0#5 $0*!%!22%& $( @*($!"$ /#: @*(B($! 3(%D "8%$8*!G I4(* $!# &!/*2L A!1! *!/%0M!: B/#& (3 (8* 0:!/2 F8$ /*! 2$0%% 3/* 3*(B *!/",0#5 (8* 5(/%2G S8$ 0$2 2$0%% A(#:!*38% $,/$ A! ,/1!#$ *!/",!: $,(2! 5(/%2L 3(* /%% $,! A(#:!*38%#!22 A0%% F! 0# (8* 38$8*!LI 2/0: 4!#5G

!"#$%"$ &"'( )*+,.,' /*$"-. 0123'",$4 1$ # 56()6'*( )16' ;< '2 =B0? &'(%" )'*#"#+ ,'-.

7

8 Z0#5L / ^hY&!/* (%: <0/#=0# #/$01!L 5($ $( D#(A / $/%% /#: ,/#:2(B! i/#02, 58&L A,(2! C,0#!2! #/B! 02 b0:8(38 UI=(& /#: 5((: 3(*$8#!IWL :8*0#5 ,!* 2$8:& 0# 9(#:(# (1!* $,*!! &!/*2 /5( /#: 2@/*D!: / *(B/#"! A0$, ,0BG <,02 P/$0(#/% i/& a(%0:/& UH" $(F!* -YjWL 2,! /#: ,!* 3/B0%& 0#10$!: b0:8(38 $( C,0#/ 3(* ,02 IZ&2$!*0(82 f/2$I $(8* 3(* $,! 30*2$ $0B!G H8* *!@(*$!* B!$ $,! %(1!*2 /$ $,! Z0#&8/# QK8/*! 0# \8 :/:/(L <0/#=0#2 B(2$ 0"(#0" $(8*02$ /*!/ 0# A,0", b0:8(38 02 B(2$ 0#$!*!2$!: 20#"! ,! A/2 $(%: /F(8$ <0/#=0#2 "8%$8*! /#: ,02$(*& F& ,02 50*%3*0!#: A,0%! 0# 9(#:(#G H# / ,(*2! Y:*/A# "/**0/5! ,!/:0#5 2%(A%& $,*(85, $,! \!2$!*# Y2$&%! /*",0$!"$8*! /%(#5 $,! \8:/:/(L b0:8(38 %((D!: /*(8#: A0$, !E"0$!B!#$ /#: $((D @,($(2 (3 $,!2! F80%: 0#52 /%% $,! $0B!G I7B 3*(B $,! >kL F8$ 71! #!1!* 2!!# 28", / 5*!/$ "(%%!" $0(# (3 !%!5/#$ f8*(@!/#Y2$&%! F80%:0#52G Q( /B/M0#5g I a! /" "%/0B!: 0# F*(D!# C,0#!2!G 4(%%(A0#5 /# 0#$*(:8"$0(# F& $,! 580:!L b0:8(38 /%2( !E @*!22!: / "8*0(20$& /F(8$ $,! 2$(*0!2 F!,0#: $,!2! F80%:0#52G a!

/2D!: B/#& K8!2$0(#2 (# $,!0* ,02$(*& /#: A*($! $,! /#2A!*2 :(A# /$$!#$01!%&G I7$2 *!/%%& / A(*$,A,0%! $*0@G 7%% "(%%!"$ $,! ,02$(*& /#: 2$( *0!2 (3 !/", f8*(@!/#Y2$&%! F80%:0#5 ,!*!L /#: $!%% B& 3/B0%& /#: 3*0!#:2 0# $,! >k /#: i!#B/*D $,/$L $,!*!2 / \8:/:/( <(8*02$ ;*!/ 3/* /A/& 0# <0/#=0# (3 C,0#/L A,0", 02 "(B@(2!: (3 301! 3/B(82 2$*!!$2 /#: D#(A# /2 $,! fE@( (3 $,! \(*%:2 ;* ",0$!"$8*!LI 2,/*!: $,! 58& A0$, =(&G \0$, %($2 (3 @!(@%! "(B0#5 0#$( 205,$L b0:8(38 A/2 /%2( /$ $*/"$!: F& $,! I\8:/:/( C*!/$01! C8%$8*/% 4/0* 0# d(%:!# H" $(F!*IL / $,!B! /"$010$& ,!%: #!E$ $( $,! Z0#&8/# QK8/*!G a! 2$(@@!: $( /@@*!"0/$! $,(2! !EK8020$! /#: 0#5!#0(82 @*(:8"$2 (3 /%% D0#:2G I\! ,/1! / F82& 2",!:8%!G <,02 /3$!*#((#L 7%% $/D! ,0B $( T/#5%08K0#5 <(A# $( !E@!*0!#"! <0/#=0#2 $*/:0$0(#/% 3(%D "8% $8*!G <,!#L A!%% !#=(& $,! F!/8$038% #05,$ 10!A (3 $,! "0$& $,*(85, / a/0,! l01!* C*802! $(8*G ;$ %/2$L ,! "/# 3!!% $,! ",/*B (3 b0/#52,!#5 U"*(22$/%DW A0$, %("/% 3%/1(*G ;#: 7B 28*! ,!%% $*8%& 3/%% 0# %(1! A0$, <0/#=0# A0$, / A(#:!*38% B!B (*&LI 2/0: b8 Z0#5G

%&'() !(*+ 8998 /''.4'3): &'-)'- -. &';):- &' <&/'=&

 l!"!#$%&L C,0#/ f#!*5& f#50#!!*0#5 d*(8@ C(GL 9$:G UCffCW 205#!: / %!$$!* (3 0#$!#$ A0$, <0/#=0#2 a!:(#5 i02$*0"$ 5(1!*#B!#$ $( 0#1!2$ lZS -G^ F0%%0(# U*(85,%& >Qi -mn B0% %0(#W $( F80%: $,! OCffC <0/#=0# f%!"$*0" f#50#!!*0#5 <!", #(%(5& 7##(1/$0(# 7#:82$*0/% X/*DOc 0$ A0%% F! 82!: /2 $,! ,!/: K8/*$!*2 /#: / "!#$!* 3(* 2"0!#$030" *!2!/*",? !%!"$*0" !#50#!!* 0#5 /#: 30#/#"0/% 2!*10"!2N ; @*(:8"$0(# *!2!/*", F/2! /#: /# !#$!*@*02! "%82$!* 3!/$8*0#5 !%!"$*0" @(A!* A0%% $/D! 2,/@!N P>* Q*I20R

<&/'=&' %/4'3+): &-: >&1:- &'-)(1/-)" :)1;&3) 5%/->.1? >.1 >.1)&(' -1/")

l!"!#$%&? $,! 30*2$ 0#$!5*/$!: 2!*10"! @%/$3(*B 3(* 3(*!05# $*/:! (3 <0/#=0#P(*$,!*# C,0#/ 4(*!05# <*/:! X%/$3(*B A/2 (330"0/%%& %/8#",!:N 7$ @*(10:!2 (#!R2$(@ 2!*10"!2 3(* 2B/%%? B!:08B /#: B0"*( !#$!*@*02!2 0# $!*B2 (3 "82$(B2 "%!/*/#"!? $/E *!38#: /#: 2!"8*!: 30#/#"0#5 $,*(85, 0#$!*#!$ 0#$!5*/$0(# (3 3(*!05# 0B@(*$ /#: !E@(*$ $*/:!N <,! P(*$,!*# C,0#/ 4(*!05# <*/:! X%/$3(*B? "(R!2$/F %02,!: F& <0/#=0# P(*$,!*# 7#$!*#/$0(#/% d*(8@ /#: aP; d*(8@? @*(10:!2 "(B@*!,!#201! 2!*10"!2 %0D! F/20" 2!*10"!2 (3 3(*!05# $*/:!? 1/%8! /::!: 0#1!2$B!#$ /#: 30#/#"0#5? 0#28*/#"! /2 A!%% /2 :(B!2$0" /#: 0#$!*#/$0(#/% B/*D!$0#5? A,0", 2/1! $0B! /#: *!:8"! "(2$2 3(* $,! !#$!*@*02!2N P'2 =B0R

<@ABC -. %/4'3+ -+1)) 51.=)3-: &' <D9D

l!"!#$%&? <0/#=0# 7*(# /#: Q$!!% d*(8@ C(N?9$:N U<7QCHW /# #(8#"!: $,/$ 0$2 2!*0!2 @*(=!"$2 F!"/B! :(#! :!/%2 0# <0/#=0# ;0*@(*$ f"(#(B0" ;*!/ U<;f;Wc 0$ 02 $( %/8#", $,*!! @*(=!"$2 / 0*(# (*! 0B@(*$ $*/:! 2!$$%!B!#$ "!#$!*? 3(*!05# R(A#!: 30 #/#"! %!/20#5 /#: 3(*!05#R(A#!: "(BB!*"0/% 3/"$(*0#5? A0$, / *!502$!*!: "/@0$/% (3 lZS h.. B0%%0(# U*(85,%& >Qi jmNj B0% %0(#W? >Qi m. B0%%0(# /#: >Qi m. B0%%0(# *!2@!"$01!%&N 7$ 02 !E @!"$!: $,/$ A,!# $,! @*(=!"$2 /*! @8$ 0#$( (@!*/$0(#? / $($/% (@ !*/$0#5 *!1!#8! (3 lZS -m F0%%0(# U*(85,%& >Qi^Nm F0%%0(#W A0%% F! /",0!1!: A0$,0# $,*!! &!/*2N PS,0H /1R

!"#$%$#&'($)* ,(-.*/ 0)%,'$)&/1 2'&3 43'$/%/ 2/11'$5

'*FI2 H2O*0H 2+ K-*)B7+,7KBJ l!"!#$%&L / l8220/# 58&L Z02,/L $((D ,02 F*0:!Y$(Y F! 3*(B <0/#=0# $( / %("/% A!::0#5 @%/##0#5 "(B@/ #& 3(* $,!0* B/D!Y8@ $*0/%G 9010#5 0# <0/#=0# 3(* $,*!! &!/*2L Z02,/ ,/2 %!/*#!: C,0#!2! /#: :!1!%(@!: /# /33!"$0(# 3(* C,0#!2! A!::0#5G a! @%/##!: $( 2!$ (8$ $,! :!$/0%2 (3 ,02 A!::0#5 "!*!B(#& 2((#G X,($(2 F& ],/#5 T8!L (,,0 5+, 5KB L2--*B) C,1  AGB +2M*0H 2 FBGD*B

'*FI2 )-BFFB) *0 NI*0BFB C,F+1LB


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 345667839:

 !"#$%&% "& '"#( )(*(&+ ,- ." /0( ;<=<0+>? !"#$%&% "& '"#(@ +A< =,B+1C< $D E>2? F*+A A*GA E-,)1=+*,0 H12>*+?@ E*=+1-*I<) 02--2+*J< B+?><@ K<21+*L1> 20) A20)B,C< =A2-2=+<-B 20) +,E7><J<> E-,)1=+*,0 +<2C A2B B2+*BL*<) +A< 21)*<0=<B 2<B+A<+*=B 20) C2)< 2 G,,) )<C,0B+-2+*,0 +, +A< $D *0)1B+-? ,L A,F 2 G,,) =,B +1C< $D E>2? BA,1>) K<M #+ F2B 2>B, ><2-0+ +A2+@ +A< C,B+ <NE<=+<) =,B+1C< E>2? 7 )(*(&+ ,- ." /0( F*>> K< >210=A<) *0 +A< <0) ,L +A*B ",J<C K<- *0 ),C<B+*= B2+<>>*+< =A200<>BM O,F )*LL*=1>+ *+ F2B +, C2P< 2 =,B+1C< $D E>2? A*GA>? 2==<E+<)Q O,F +A< E-,L<BB*,02>B C2)< *+Q $A< -< E,-+<- L-,C 1,2%" .,#&"&* 3,45 *0+<-J*<F<) O,1 O,0G>*20G@ +A< E-,)1=<- ,L !"#$%&% "& 6"#( 20) R2, S<*@ +A< E-,)1=<- ,L )(*(&+ ,- ." /0(M

!"#$%&'"( )*+(,%'$+-. /012" 3,14$'5 16+7" /' 844 !"#$%&" '( )*+,"&&)-" &+".)$/ "((".0&1 !"#$%&% "& '"#( 23& ,".")-"4 *$&&)-" +'&)0)-" .'**"50& (,'* 02" $%4)"5."& $(0", 6")57 6,'34.3&0"48 95 02" 4$: '( )0& +,"*)","1 02" &+".)$/ "((".0& ; "/" 7$50 <2)5"&" )5= +$)50)57 &0:/" 2$& $/,"$4: "%/' 7)>"4 02" *)&",: $54 &'/"*5)0: '( 02" &0',:? @ AB0 0/" )5 02" +/B: B/&' /"(0 02" B%4)"5."& 4""+ )* +,"&&)'5&C 7',7"'%& &+".)B/ "((".0&D 02,)//)57 6$00/" &."5"& $54 4"0$)/"4 *"0$+2',&? @// $6'-" 2$& +,"&"50"4 02" EF;:"$,;$7' 4$,= 2)&0',: 0' 02" $% 4)"5."& 02','%72/:? @& 02"," G"," 5' &+".)(). 2)&0',).$/ 6$.= 7,'%54& )5 02)& +/$:D 02" 4),".0', 2$4 6""5 ($.)57 7,"$0 .2$//"57"&? H'% H'57/)$57D 02" +,'4%.", &$)4 02$0D IJ2"," GB& 5' ,"(","5." (', %&1 B54 02" 4),".0', '(0"5 B&="4 %&1 G2B0 =)54 '( 2)&0',).B/ &0:/" G" &2'%/4 /''= (',K L,'* 02" *)5', "0) M%"00"& 0' 02" &0:/"& '( B,.2)0".0%," B54 .'&0%*"&1 2'G .'%/4 G" .,"B0" B5 "/"7B50 B5.)"50 B0*' &+2","K N" 2B4 &+"50 B /'0 '( 0)*" &"B,.2)57 (', )5&+),B0)'5&D B54 ()5B//: G" 4".)4"4 0' ('//'G 02" .'&0%*" &0:/" 6"('," JB57 O:5$&0: $54 0' ('//'G 02" $,.2)0".0%," &0:/" '( P'57 O:5$&0:? Q-"50%$/ /:D 02" +/$: .'%/4 6" &0$,0"4 $(0", G" .'5(),*"4 $// 6$.=7,'%54&?I R0 G$& $/&' G',02 *"50)'5)57 02$0 02" (),&0 $+ +"$,$5." '( S% T" G$& "U0,"*"/: +'"0). ; &/'G/: +,"&"50)57 2)*&"/( 6: ,'G)57 $ 0)5: 6'$0? @& &$)4 6: H'%D %54", 02" .%,,"50 I$"&02"0).&;$*6)7% '%&I )54%&0,)$/ $0*'&+2","D +",&)&0)57 02" )*$7" M%$/)0: 6".$*" 02" 6'00'* /)5" '( 02" "50)," +,' 4%.0)'5 0"$*D IV2)& +/$: G$& $.0%$//: +,'4%."4 6: ('//'G)57 02" &0$54$,4& '( $ &",)'%& 4,$*$? @0 +,"&"50D $ +2"5'*"5'5 $,'&" (,'* 02" ()/*W0"/" -)&)'5 )54%&0,: ; 02" $%4)"5."& 4)450 =5'G $54 G'%/450 .$," $6'%0 )*$7"&D +).0%," .'*+'&)0)'5&

', &2$4'G "((".0&? V2%&D G" 2'+"4 0' "U+,"&& 02" .',,".0 $"&02"0).& 0' 02" $%4)"5."& 02,'%72 02" +/$:& G" *$4"D $54 G" 4)450 G$50 =)4& 0' G$0.2 0",,)6/" )*$7"& ', &2$4'G "((".0&? X2$0& *',"D G" G)// 5'0 $44 $5: %5,"$&'5$6/" .'50"50 )50' 02" +/$: 0' )*+,'-" 02" $%4)"5." ,$0)57? X" G)// 5"- ", 7)-" %+ "-"5 $ &)57/" &."5"D .2$,$.0", ', "*' 0)'5 "U+,"&&)'5 '( 02" +/$:?I

9+,:4" ;-7"<'0"-' += !"#"$% &' () *+" '>1- ,"#"$% &' -."$ /+0$ @ FY;*)5%0" 0,$)/", '( )(*(&+ ,- ." /0(D $5 '02", $50).)+$0"4 .'&0%*" VZ +/$: G$& ,"."50/: /$%5.2"4 '5 02" R50",5"0 ; 5%*",'%& ,'/"&D G)4" $7" ,$57"D *$["&0). +$00",5&D )5;4"+02 2)&0',).$/ 6$.=7,'%54D -)-)4 .2$,$.0",&D .'*+$.0 &0',:D $54 *$75)()."50 .'&0%*"&? \",0$)5 VZ .'**"50$0', "U+,"&&"4 $(0", G$0.2)57 02" ()5)&2"4 +/$:C IV2" +,'4%.0)'5 M%$/)0: G$& $& 7''4 $& 02$0 '( ()/*&? V2" &%6-",&)-" +",(',*$5." '( /"$4)57 $.0',& 2$& "5,).2"4 2)72/)720& $54 $50).)+$0)'5& (', 02)& +/$:?I I1(*(&+ ,- ." /0( $4'+0"4 02" ]^ &2''0)57 *"02'4D $54 )0& )5-"&0*"50 G$& 4'%6/"4 $& 02$0 '( 1(*(&+ ,- 23(& 40%&ID &$)4 T$' L")D _Z` '( a"V-? a"V- .'50$.0"4 G)02 $54 +%,.2$&"4 .'& 0%*" b` "$,/)", $54 'G5"4 .'+:,)720& '( Ia"7"54 '( c2"5 S%$5ID I_".,"0 _",-$50& '( V$57 O: 5$&0:ID IV)*" V,$-"/ 0' V$57 O:5$&0:I $54 '02 ",&? V2": 2$-" 2$4 +/"$&$50 .'//$6',$0)'5 "U+",) "5."& 6"(',"? @54 T$' L") 2$& 2)72 $50).)+$0)'5& (', a"7"54 '( d) e%"? Ib( G" &$: 02$0 a"7"54 '( c2"5 S%$5 )& $ +'0 +/$50D 02"5 a"7"54 '( d) e%" G'%/4 6" $ 7$,4"5? b0 2$& $ 6,'$4", &0,%.0%," (', )0 0"//& 02" &0',: '( $ 4:5$&0:D 02" &0',: '( $ .'%5 0,:D $54 02" &0',: '( 7,$&&/$54? X)02 _%5 a) $& 02" /"$4)57 $.0,"&&D G" 2)72/: $50).)+$0" (', 02" +'&) 0)-" ,$0)57& (,'* $%4)"5."&?I

?>,0:< @A B$'>$- 1-( C,'<$(" D>$-1 V' T$' L")D .'&0%*" VZ +/$:& 02"&" :"$,& $00,$.0 $%4)"5."& G)02 02"), 6"$%0)(%/ .'&0%*"& $54 $/&' G)02 $ +'&)0)-" $54 %+ W0' W4$0" *',$/ -$/%"? a"7"54 '( d) e%" 0"//& $ &0',: $6'%0 2$,4 G',=)57 $54 .'%50,: ,"(',*$0)'5? b0 0$/=& $6'%0 _2$57 e$57 f"(',* $54 4$5."& G)02 02" *$)5&0,"$* -$/%" 5'G$4$:&8 d) e%" )5 &)&0& '5 ," (',*)57 $54 ,%/)57 02" .'%50,: $. .',4)57 0' /$G& )5 2", G2'/" /)("8 _2" &%++',0& 02" 5'0)'5 '( .'%50,: )5 0"7,)0:8 V2" &0',: 2$& &0,'57 +'/)0 ).$/ $54 ," $/)0: *"$5 )57& 5'G$ 4$:&8 V2'%72

2$& 5'0 6""5 $),"4 )5 \2)5$ :"0D g"7"54 h( d) e%" 2$& $/,"$4: "50","4 02" )50",5$0)'5$/ *$,="08 @& 02" &".'54 VZ &",)"&D $(0", g"7"54 '( c2"5 S%$5D 0' .'//$6',$0" G)02 i"0(/)UD g"7"54 '( d) e%" 2$& $5 "-"5 6)77", $*6)0)'58 T$' L") 0"//& 02" ,"+',0", 02$0D Ih-",&"$& VZ &",)"& $00,$.0 $% 4)"5."& G)02 02"), +/'0&8 h%, .'&0%*" VZ +/$: 2$& )*+"..$6/" &"//)57 +')50& 0' $%4)"5."&8 b0& .'& 0%*"& $54 +/'0& $," *$,-"/'%& $54 ":"W.$0.2)578 g"7"54 '( c2"5 S%$5 6".$*" $ EF W"+)&'4" VZ *'-)" '5 i"0(/)U8 V2)& 0)*"D G" G'%/4 0,: 0' $), $// "+)&'4"& '( g"7"54 '( d) e%" '5 i"0(/)U8I @& 02" +,'4%.", '( 566 70"(8 "& 9(:"&* $54 !"# $%&% "& '"#(D S'% S'57/)$57 &$)4 02$0 $/02'%72 4)((","50 )5 +/'0&D 02" 0G' &0',)"& "U+,"&& 02" &$*" *',$/ -$/%"&8 I_$*" G)02 566 70"(8 "& 9(:"&*D !"#$%&% "& '"#( )& $ (',*$/ +/$:8 d") \2$57&% G$50& $ +"$."(%/ G',/48 V2" &0',: )& $6'%0 02" " *'0)'5& $54 (""/)57& 6"0G""5 *"5 $54 *"5D *"5 $54 5$0)'5D $54 *$5 $54 5$0)'5$/ ,)720&8 d"57 @':) )5 566 70"(8 "& 9(:"&* G$& /)-)57 $ G"$/02: /)("D $54 (', 2)& "-'/%0)'5$,: 4,"$*&D 2" .2'&" 0' /%,= )5&)4" 02" i$0)'5$/)&0D $54 $0 /$&0 )& (',."4 0' /"$-" 2)& 2'*"/$548 _% \2$57*") )5 i),-$5$ )5 L)," &$.,)()."& 2)& 'G5 2"$/02 (', 02" (',0%5" '( 2)& .'%50,:8 V2" 0G' +/$:& &2$," 02" &$*" +'&)0)-" .'50"508I

E+<',0" ?F )4&5G H I*17" J10" I\'&0%*" VZ +/$:& G)02 $ 7''4 M%$/)0: $," ,$," G)02)5 02" *$,="08 V)4" ($4"& M%).=/: '( &%.2 VZ +/$:& G)02 02" 02"*" '( ($),: $54 &G',4&*$58 S'G"-",D +/$:& /)=" g"7"54 '( c2"5 S%$5 &0$:& '5 02" Vh`j -)"G)57 .2$,0 '( g"VZ8I T$' L") 02)5=& 02$0 6"&)4"& +'/).: 6$55)57 .'&0%*" VZ +/$:&D 2'0 *'5": )& $502", ,"$&'5 .'50,)6%0)57 0' 02" ('$*)57 )5.,"$&" '( 02)& )54%&0,:8 O"-"/'+)57 b` +/$: )& $ &'/%0)'58 Ik)7 G"6&)0"& $," 7')57 0' ()720 (', b`& )5 FlEY8 X" 5""4 0' 0$)/', '%, +/$:& 0' &%)0 -)"G",& '( 4)((","50 0)",&8 L', )5&0$5."D G" G'%/4 )5-)0" 2'0 ).'5& 0' &0$, )5 '%, +$:W+",W-)"G +/$:&8 X" G'%/4 *$=" "M%)+*"50 +%,.2$&$6/" )5 '5/)5" 7$*"&8 `",)+2",$/ +,'4%.0& &%.2 $& .'& 0%*"& $54 $.."&&',)"& $," 0' 6" 4"-"/'+"4 6: $ 4"4).$0"4 0"$*8 L', "U$*+/"D G" $," +/$55)57 0' 4"&)75 $ 0:+" '( /)M%', .$//"4 d) m)%D G2).2 )& 02" +",)+2",$/ +,'4%.0 '( 1(*(&+ ,- ." /0(8I L', !"#$%&% "& '"#(D 02" +,'4%.0)'5 0"$* *""0& 02" +,'6/"* '( +,'4%.)57 $ &0',: 02$0 )& 6%)/0 '5 &0)/0&8 S'% S'57/)$57 0"//& 02" ,"+',0", 02$0D I_2''0)57 $ &0',: 02$0 )& 6%)/0 '5 &0)/0& 2$& )0& ,)&=&8 !"#$%&% "& '"#( ()0& 02" 7"5," '( $5.)"50 /"7"54 4,$*$8 @(0", ,".")-)57 02" 5'-"/D G" G"," 4"6$0)57 $6'%0 G2"02", G" &2'%/4 &"0 02" &0',: )5 $ &+".)(). 0)*" ', 4:5$&0:D 0' *$=" 02" +/'0 *'," &'/)48 @0 /$&0D '%, /"$4", 7,$50"4 %& 02" +",*)& &)'5 0' 4' &'8 h( .'%,&"D G" 5""4 0' 2$-" $ .',,".0 $54 +'&)0)-" *',$/ -$/%"8I k%)/4)57 +$/$."& $54 G$, &."5"& .'&0 $ /'0 '( *'5":8 S'% S'57/)$57 02)5=& 02$0 02": &2'%/4 ()54 $ 6$/$5." 6"0G""5 02" $,0&: &)4" $54 02" .'**",.)$/ &)4" '( VZ +/$:&8 IL),&0D G" &2'%/4 5'0 G$&0" *'5":8 _".'54D G" &2'%/4 &+"54 G2", "-", $54 G2"5"-", )0 )& 5"."&&$,:8 X$7"& (', +/$:",& 5"-", "U.""4 2$/( '( 02" 0'0$/ .'&08 X" 5""4 0' .'*6)5" '%, $,0&: *)54 G)02 $ *$,="0)57 +",&+".0)-"8 V2" *$,="0 5""4& +'&)0)-" .'50"508 k"&)4"& 0"//)57 $ 5)." &0',:D $5 $,0G',= *%&0 $/&' .'5-": 02" ,)720 *',$/ -$/%"8 V2)& )& -",: )*+', 0$508I


೉៌ҩ೉༾༾

81,7('7,0(6 (GLWLH

ᯧጃጀᴞ ᆨġġ

ዯᣥᗡᶝἠᒾᒘ᥇ᛵᡣ፶␣ầġ ⿻ཙⲴ䱯࿶ᯟ⢩ѩᱟ䠁哳㢢 ⲴDŽỗẀ઼䢰ᵿⲴ㩭㩹ˈа⡷⡷ 䤚┯Ҷ㘱෾॰儈儈վվⲴ⸣ᶯ䐟 ઼ᤡ⁻DŽ⁻л▪▪Ⲵ⋣≤൘䲭‫ݹ‬ Ⲵ➗㘰лˈ␧ਸ㪇オ≓ѝ⮕ᑦሂ ᜿Ⲵ≤⊭ˈ৽ሴࠪаぞᘭ䚐ᘭ䘁ˈ ᫢ᵄ䘧䴒Ⲵ‫ݹ‬DŽ৫ᒤ䙉‫ػ‬ᱲ‫ˈى‬ ᡁ൘㤡഻ٛᮖ৳࣐‫ނ‬ㄕ⪌խⲴᑛ 䋷ษ䁃DŽиཛᑦ㪇‫ػޙ‬ᒤᒬⲴᆙ ᆀҏֶҶˈտ൘⎧ᗧ‫ൂޜ‬ᯱ䚺DŽ ⇿ཙ‫ڽ‬ᲊˈᡁ‫ف‬ᴳᑦ㪇ᆙᆀ৫⎧ ᗧ‫ൂޜ‬ᮓ↕ˈ⋯䙄ᗎঠᓖӪ䮻Ⲵ ‫࡙ׯ‬ᓇ㼑䋧а㺻㣡⭏㊣佥‫ൂޜ‬㼑 Ⲵᶮ啐DŽ ᗎٛᮖഎֶѻᖼˈа࠷䎵ࠪ乀 ᜣⲴ丶࡙DŽᡁ൘ᇦ䱴䘁⪌խᆨṑ 䮻䁝⇿䙡а⅑Ⲵ‫ނ‬ㄕ⪌խ䃢〻˗ ਼ᱲ൘ᐲ㺋⭏ተኜлⲴᅠᒬ‫ނ‬ѝ ᗳᮉᦸჭ૚ሦ䋍㿚ᆀ⪌խ˗⇿䙒 ᆨṑ‫ٷ‬ᵏˈቡ৫ᐲ䛺Ⲵ἞᷇ˈ൘ 䛓㼑Ⲵབྷ㠚❦⠏ൠᮉ‫ނ‬ㄕ⪌խDŽ 䙉й㲅ൠᯩⲴᆙᆀֶ㠚н਼Ⲵᇦ ᓝ઼⽮ᴳˈаᒤཊⲴ⴨㲅䇃ᡁሽ Ԇ‫⭏Ⲵف‬⍫ཊаӋ㿰ሏ㠷ᙍ㘳DŽ

⪒ճᆮṗⲺᆟᆆ 䙉Ӌᆙᆀབྷ䜭տ䱴䘁ˈൠ㲅䱯 ࿶ᯟ⢩ѩц⭼᮷ॆ䚪⭒Ⲵ䙻⋣॰DŽ

⡦⇽བྷཊਇ䙾㢟ྭⲴᮉ㛢ˈᗎһ 、ᆨ᮷㰍⴨䰌Ⲵ㠚⭡㚧ᾝˈབྷӪ 㠚ᐡҏᴳ‫⪌ڊ‬խˈ∄䔳Ҷ䀓䙉а 䮰ֶ㠚ঠᓖⲴਔ㘱Ⲵ㰍㺃ˈᡰԕ ᖸ㠚❦ൠᴳᢺᆙᆀ䘱ֶᆨ⪌խDŽ 䲔Ҷᕧ䓛‫ڕ‬億ˈ⡦⇽ᐼᵋᆙᆀ㜭 ᆨаӋ⪌խⲴ㲅цଢᆨ㠷Ცភˈ 䇃‫ޗ‬ᗳ䆺Ⲵᒣ䶌㠷㠚ᖻDŽഐ⛪㠚 ⭡㚧ᾝˈ䙉Ӌ⡦⇽ҏᴹᱲ䯃᧕䘱 ᆙᆀֶ⪌խᆨṑˈ൘䃢ᖼ઼ᡁӔ ⍱䰌ᯬᆙᆀ㐤㘂⪌խࡽᖼⲴ䆺ॆˈ ᴹᱲᡁ‫ف‬䚴ᴳа䎧৫்аᶟ㥦ᡆ ૆஑ˈᡀ⛪ᴻ৻DŽᆙᆀࡍֶк䃢 Ⲵᱲ‫∄ˈى‬䔳᭿ᝏ઼㗎▰ˈкҶ ‫ޙ‬йา䃢઼ᡁ⟏ᚹѻᖼˈ䒖䒖䐣 䐣Ⲵ⍫▁ཙᙗቡࠪ⨮Ҷˈ൘⪌խ 㐤㘂䙾〻ѝԆ‫ف‬ᴳᴹᖸཊཙ俜㹼 オⲴᜣ⌅ˈᢺᮉⲴअ֌〽࣐᭩䆺ˈ ᪫‫ޕ‬㠚ᐡⲴ‫ݳ‬㍐DŽ

ἤ᷍⠕൦Ⲻᆟᆆ 㻛⡦⇽䘱ֶ⠏ൠⲴᆙᆀᒮѾ䜭 ֶ㠚഻䳋ᆨṑˈަ⡦⇽ᱟֶ㠚ↀ ⍢਴഻৺ᰕᵜǃ七഻Ⲵཆ⍮Ӫ଑ˈ ᐕ֌㑱ᘉфᇦຳᇼ㼅DŽԆ‫ف‬䐏㪇 ⡦⇽৫䙾ᖸཊ഻ᇦˈ⸕䆈䶒ᔓˈ ሿሿᒤ㌰ᐢ㏃ᴳ䃚 ぞ䃎䀰ˈ 㚠᰾⍫▁DŽቡ‫ۿ‬ᇦउа⁓ˈ䙉Ӌ ᆙᆀҏ㏃ᑨ㻛⡦⇽ཆव RXWVRXUFH

ࠪ৫ˈᖸ㘂ន⡦⇽н൘Ⲵ⭏⍫ˈ ‫ػ‬ᙗ⦘・DŽ൘἞᷇⠏ൠ㼑ˈ䲔Ҷ ⪌խˈᆙᆀ‫ف‬䚴㾱ᆨ㘂䟾ཆ⭏ᆈ ᢰ㜭ˈ∄ྲՀᵘ⭏⚛ˈ࠷㨌‫ڊ‬伟ˈ ࡂ㡩倾俜DŽ൘⠏ൠˈᆹ‫ޘ‬ᱟㅜа 䟽㾱ⲴһDŽ἞᷇⠏ൠ䶒ぽᔓ䯺ˈ а‫ ޡ‬ᒮ‫ػ‬ᆙᆀˈਟᑦ䲺㘱ᑛফ

䙊ᑨਚᴹ‫ޙ‬սDŽԔᡁঠ䊑␡࡫Ⲵ ᱟˈᆙᆀ‫ف‬೤ṬⲴ㠚ᖻ઼ӂࣙˈ 䙷ࡠഠ䴓Ԇ‫ف‬䜭ᴳ䂖㪇㠚ᐡ䀓⊪ ᡆ㘵ሻ≲ሿՉդⲴᒛᘉˈн㹼Ⲵ 䂡ˈ᡽ᴳ৫᢮㘱ᑛDŽ‫ٷ‬㤕ᨋᡀ㦧 㱝ᵜൠⲴĀ➺ᆙᆀāᡆᱟĀᄼᄼ ဳāˈ‫ޙ‬ս㘱ᑛṩᵜ㇑н䙾ֶˈ ᜿ཆаᇊᴳ乫乫Ⲭ⭏DŽ

ᅦᒲ‫ވ‬ѣᗹⲺᆟᆆ ⴨∄䔳ࡽ䶒‫ޙ‬㲅ˈ൘ᅠᒬ‫ނ‬ѝ ᗳᆨ⪌խⲴᆙᆀ㾱ሿᗇཊˈสᵜ ൘ ↢ˈԆ‫ف‬ᱟ઼㠚ᐡⲴ⡦⇽ ˄ჭჭ⛪ѫ˅а䎧ˈ‫ڊ‬䴉ӪⲴ㿚 ᆀ⪌խˈⴞⲴᱟ䇃⡦⇽઼ᆙᆀа 䎧अ䎧ֶˈ䙊䙾㛒億Ⲵ᧕䀨ษ伺 㿚ᇶؑԫⲴ㿚ᆀ䰌‫ײ‬DŽ൘䱯࿶ᯟ ⢩ѩᶡ॰ˈት≁ཊ⛪վ᭦‫Ⲵޕ‬ቁ ᮨ᯿㼄ˈ㛕㜆઼ᇦᓝ᳤࣋ㅹ୿乼 ∄䔳ཊˈ⛪Ҷ᧘ᔓ‫ڕ‬ᓧ⭏⍫Ⲵ㿰 ᘥˈᡁ㻛㺋⭏ተ䚰䃻৫䛓㼑Ⲵᅠ ᒬ‫ނ‬ѝᗳᮉᦸ㿚ᆀ⪌խˈት≁‫ݽ‬ 䋫৳࣐DŽ䚙ਸ ‫ػ‬ᆙᆀⲴ䙻अ๤ ൠֶҶ䘁 ཊ‫ػ‬ᆙᆀ઼⡦⇽ˈ亟 ᗇ∄䔳᫱ᬐDŽк䃢䮻࿻ ࠶䩈ˈ བྷཊᮨ⡦⇽䚴ਟԕ䲚㪇ᆙᆀа䎧 ‫ڊ‬अ֌ˈਟѻᖼнѵቡჼ㍟‫ڊ‬н अˈᢺᆙᆀ䁇㎖ᡁˈ㠚ᐡഎࡠᓗ

սк━᡻₏ˈ㙺ཙˈਲ਼㯟⡷ˈ㘼 ᆙᆀ‫ف‬ҏ㍋㍋⡜ੁ඀൘а䚺Ⲵ⡦ ⇽ˈ䮻࿻⧙⧙ާˈਲ਼伵Үˈ੥兗 ଝㅁˈᮉᇔ㼑ᖸᘛ৸Ҳᡀаൈˈ ᴰᖼਚ࢙л ս⡦⇽ᑦ㪇ᆙᆀ઼ ᡁа䎧㐤㘂DŽ֌⛪㘱ᑛˈᡁ㿪ᗇ ᴹӋቧቜ઼❑ླྀDŽ⡦⇽Ⲵ⭏⍫ᯩ ᔿⴤ᧕ᖡ丯ࡠᆙᆀˈ㾱൘䙉а॰ ᧘ᔓ‫ڕ‬ᓧ䙻अ㠷⭏⍫ˈᱟа丵㢡 䴓㘼╛䮧ⲴԫउDŽ

ᗎᶡ॰кᆼ⪌խ䃢ˈᡁ倾䓺എ ᇦˈỗẀ⁩а䐟䲚դˈ䠁哳㢢Ⲵ ⁩㩹൘⿻付ѝ᯻䕹㩭лˈᚴ❑㚢 ᚟ˈ᫛ᒣᡁⲴᛵ㐂DŽ᱕৫⿻ֶˈ ᮉᦸ‫ނ‬ㄕ⪌խᐢᡀ⛪ᡁⲴ㚧ᾝˈ 㶽‫ޕ‬ᡁⲴ⭏⍫DŽᰕᆀнᴳ䟽㼷ˈ ᭩䆺൘ធធⲬ⭏DŽ 


Profile for 荷蘭聯合時報 United Times

联合时报385UnitedTimes  

联合时报385UnitedTimes  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded