__MAIN_TEXT__

Page 1

ᰟ✢

UNITED TIMES

಑ 374 ෈ġġġġijıIJĶ ԑ ıķ Т ıĵ Р www.shunhe.nl ή෈ 2015 ԑ 06 Т 18 Рю‫ގ‬ ೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬༈൬Ԥ३ϴѧю‫ีގ‬՗!!Stationsplein 45, Groothandelsgebouw, Unit A6.003, 3013 AK Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 ี՗೉Шᑋኈέ࿲ΤνӋ ġ 24e Jaargang 04 juni 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V. E-mail: shunhemedia@gmail.com

ጱᦫ᥷ΐ ᱓᯿දġ010-4366058 ႜᅕදġWest Kruiskade 6a, 3014 AP Rotterdam

∻ᬧġ᫵Ổġᡴ፬ġᾬᝂ

ȞবΡທ๼ࠒ՗юο೎ΰΙዂȟ

᱓᩷දġinfo@flying86.com ŒŒදġ800007035ġ ᵏᐐ℺⊖᱓᯿දġ0645574019 ᫴᎔ Wechat :ġCNLTRAVELġ

ᕦ፞ᶘᮻᑺᦰ᪳ᅗᙰᑺ↡ᦕ᎔᲌᯺៻ᾰᲸ↡ᠥỻ

᷂ჿ᎔ᖨġ࿀႒දġ &1/,QWHUQDWLRQDO%9 1/,1*% ,1* ᷂ჿ᝜ᯜƝ $EQDPUR ᷂ჿ᝜ᯜƝ1/$%1$ 1/5$%2 5DER ᷂ჿ᝜ᯜƝ

ጉᑋᔾፊᎽ┠ḋ⍶ᯟᛵហ፮ᅗᎵᗊᗽᑑ⃣⍶ᲵᓑḈ᚞᪱ᅟġIJįġᗴᓛ␈ᮿᶊᩚ፯✟ġijįġᗴᓛ␈ᮿᩳᶘ᚞᪱ġĴįġᗴᓛ┠ḋᎂᖯᯟġĵįġᗴᓛᬻᩰ⍶ ⃿ጆᢥᯟᖗᯱᐨᣃᕗỉᅗġŸŸŸįŧŭźŪůŨĹķįŤŰŮᅗỉ↾᝟ឹ Ĵ ፞᲌ᓉ↡ᦕ៻ᾰᅗ∟᠎⁀ፇẝ↡⍶ᯟ ᘷᅗ⃿ጆ᎕ᴷᎨᨬᅙ⃿ጆ ᢥᅗᕗᑑ⑐᳥ᅟᅟ፾፾ᡒᅟ

ᝨ፵ᨴᜀ

₫ᰒᨴᜀ έ㤮Тಉ෈Ȃ3 Ӈ՗‫؃‬

Ꭻᗋ €561 ଔ

Ιԑ‫ߕ܁‬Ȃ‫ڍ‬Ӈ՗‫؃‬

ጆᦫ €590 ଔ

!9 Т 31 ‫ ڗ‬: Т 32

▃Ḿ İ ᜽᥂ €665 ଔ

9 Т 39 ‫ ڗ‬21 Т 41!Ϛ૖‫׽‬Ϛ૖ଝ

᜝✢ᨴᜀ Ꭻᗋ €547 ଔ : Т .22 Т 39 РȂ 2 Ӈ՗‫؃‬

ጆᦫ €577 ଔ ᢽ⇠ €737 ଔ

ᣍᵁ €830 ଔ Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ᚠᑤ İ έ㤮Тಉ෈

⇚ᑤ €610 ଔ

̂ᚠᑤ İ Ꭻᗋ İ ⇚ᑤ İ ẞ᜴ İ ᑯᱣġġ ᪼᪱⏑ €1880 ଔ Ꭻᗋᚘ᧋⏑ġ€980 ଔ

Ѫ᎛୵ϛ୽ю ี᫛ಉȂ ⃶ӫ‫پ‬೉௤ᒑ ΡρȊȊ

ᰟ✢ᨴᜀ Ꭻᗋ €526 ଔ

ᚠᑤ İ ẞ᜴ İ ጆᦫ €540 ଔ

ዉࢸცϱ‫ߕ܁‬ ཎσցȂՙੲ б᫛ಉ

Ԋ੫ፏල਌ЬٙಉȂߡ‫ॴޢۓ‬

ᦫᝨᨴᜀ

᫵ᠥ▀᫓᧒⍆᏷፛᪼᪱ዷ ጗ᴀᗒ᎔ጄᲦᶗ␋⍛ᅝ

Ꭻ∟ᨴᜀ

ȞҀᏇ༬ᅭଔॴȟ

Ꭻᗋ €615 ଔ

Ꭻᗋ €645 ଔ

21 Т໠ۖ

᜝✢ᨴᜀ

ᝨᨴ᷒ዷᧁ↡

Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ᣍᵁ

᫓ፇᐾጙឈᏕ ĩ Ღᶗ Ī

᫓ᨴ

Ἓ጗ᨴᜀ

İ ᢽ⇠ €305 ଔ

Ꮅⓨᶗ᫓ፇᗥ᎘ឈᏕ

ጆᦫ İ Ꭻᗋ

Ꭻᗋ €533 ଔ

ߧԑȞ36 ‫ྑں‬оήȟ൐แ ੫ቋȂ!ሯඪࠉ 25 ЈႱۡ

€445 3 Ӈ՗‫؃‬

ᕦ፞ᶘᮻᑺᦰ᪳ -!ᙰᑺ↡ᦕ᎔᲌᯺៻ᾰᲸ↡ᠥỻ

ዉϯ 0 Ρ

ዉϯ

3 Ӈ՗‫؃‬

Schiphol ⍶Ჵ╹╾  ᾭᅝ020-7950050

ỹᑤ €660 ଔ

!3 Ӈ՗‫ ؃‬- јԑ‫ߕ܁‬

€518

ᭃዯᭃᅗᐉᓟ⚆ ᚽጱᦫ᥷ΐẢ ᝂፊᐩᏗᏄᅗ⒫ ᗻ᲌ỉᧁ↡⍶ ᯟᝂᥖᅗᗄᎵᛸ Ảᝂᾊᅝ ᬻẢᝂ⏰ᾰᅟ c3168816

ጆᦫ €571 ଔ Ιԑ෈ಉ / 3 Ӈ՗‫ ؃‬- џо‫෈׽‬

ĸ ፞⌚ዾᒆᝨᵂ ĵĺ ∟ፅ İ ዷ ĵ ፞Ꭻᗋΐġĵĺ ∟ፅ İ ዷ ᒯᑠ İ ṗጢ İ ᬑᤲᠾ İ Ṋᝨ᥷ΐ‼ İġĺĺ ∟ፅ İ ዷᩪ

⍶ᯟᗻᦧᝉ␤ᅗ᫓ፇ⏧ዷᗔᰟẤᏊ◘⒱ᝉ␤ᅗᾥᬧ⊲ᗔ ⏰ᾰ


ᰟ✢

UNITED TIMES 本報已搬遷至新址: 拜訪地址: Stationsplein 45 Groothandelsgebouw Unit A6.003 3013 AK Rotterdam 出鹿特丹中央火車站後右轉可見 Groothandelsgebouw 大樓 A 入口,6e 樓 003 房 出電梯後右轉第一間

಑ 374 ෈ġġġġijıIJĶ ԑ ıķ Т ıĵ Р

www.shunhe.nl

ή෈ 2015 ԑ 06 Т 18 Рю‫ގ‬

೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬༈൬Ԥ३ϴѧю‫ีގ‬՗!!Stationsplein 45, Groothandelsgebouw, Unit A6.003, 3013 AK Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 ี՗೉Шᑋኈέ࿲ΤνӋ ġ 24e Jaargang 04 juni 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V. E-mail: shunhemedia@gmail.com

ĵĶıı ዷጱ᫓᥷ΐ‼ᵆዹᰟ✢ ᣎᔈ ĺı ⋚ጙ፧ᅗ᜜Ḉ ĸıı ᑑὈ∟ፅ 本報綜合消息 ġ ġ ᶵᷭ⇵炻ᶨᾳķĵııṢ䘬 漸⣏ᷕ⚳㕭忲⛀⇵⼨㱽⚳忲奥炻⺽崟⚳晃 ⨺橼斄㲐ˤ栆Ụᶨⷽ㖍⇵⛐匟嗕ᶲ㺼ˤ⬴ 伶炷ᷕ⚳炸㚱旸℔⎠炷őŦųŧŦŤŵġ IJıı炸䳬䷼ Ḯ⊭㊔ĵĶıı⎵⒉ⶍ䘬⣏✳⛀昲⇵Ἦ㫸㳚㕭 忲炻ṾᾹḀ⛸ĺı廃尒厗⣏⶜Ἦ⇘匟嗕炻᷎  䔁㔠㖍ˤ忁㗗匟嗕椾㫉㍍⼭䘬╖ᾳ㚨⣏ 夷㧉䘬㕭忲⛀昲ˤ Ķ 㚰 ij ĺ 㖍 ᶲ ⋰ 炻 匟 嗕 䴻 㾇 ⣏ 冋 ʼn Ŧ ů Ŭġ ŌŢŮű⛐嬘㚫⣏⹰㕩怲䘬㴟䈁䘯⭞伶埻棐 炷ŎŢŶųŪŵŴũŶŪŴ炸㚫夳Ḯ⬴伶℔⎠吋ḳ攟⎌㼌 慹⃰䓇炻匟嗕㕭忲㚫嬘⯨ĩŏŃŕńĪġ ⯨攟ŋŰŴġ ŗųŢůŬŦů昒⎴ˤŌŢŮű⣏冋堐䣢炻朆ⷠ檀冰䚳 ⇘崲Ἦ崲⣂䘬ᷕ⚳忲⭊⇵Ἦ匟嗕㕭埴炻Ṿ ⶴ㛃ĵĶııṢ䘬⛀昲⚆⇘ᷕ⚳⼴炻傥⣈⎹奒 㚳⤥⍳嫃徘⛐匟嗕䘬㓭ḳ炻↮ṓṾᾹ䘬䄏 䇯␴㕭忲䲨⾝⑩炻デ⍿⇘匟嗕䃉婾ἄ䁢ẹ 攺怬㗗⓮⊁㕭埴䚖䘬⛘炻㬋嬲⼿崲Ἦ崲㚱 ⏠⺽≃ˤ 娚㕭忲⛀⽆Ķ㚰ijķ㖍攳⥳炻↮㛇↮㈡ Ἦ⇘匟嗕炻Ķ㚰Ĵı㖍⛐䁷䈡≺㓗䘬ŋŢŢųţŦŶųŴ 普ᷕ倂㚫ˤṾᾹ昌Ḯ⍫奨旧⥮㕗䈡ᷡˣ渧 䈡ᷡˣ㴟䈁␴䁷䈡≺㓗⚃⣏❶ⶪ炻怬堐䣢 Ḯ⮵ẋ䇦⣓䈡␴㡝檀⚳⭞㢖㜿℔⚺㇨⛐䘬 ŗŦŭŶŸŦ炻ẍ⍲岤屟⤊ἰ⑩䘬œŰŦųŮŰůťㇻ㉀ 㛹䘬冰嵋ˤṾᾹ↮㔋ỷ⛐旧⥮㕗䈡ᷡ␴㴟

忲炻⎴㭼⡆≈IJĹ炴炻⯭㇨㚱Ἦ匟㕭忲⚳⭞ ⡆ⷭᷳ椾ˤ枸妰Ṳ⸜怬⮯ᾅ㊩⎴䫱㯜㸾 䘬⡆ⷭ炻Ἦ匟ẹ攺␴⓮⊁㕭⭊忼⇘Ĵı叔炻 ijıijı⸜⮯㚫⡆≈⇘Ĺı叔炻崭忶⍣⸜䘬ᶱ᾵ ⣂ˤᷕ⚳忲⭊⛐匟嗕䘬㴰屣檀↢ᶨ凔㯜 㸾炻⸛⛯㭷Ṣ崭忶IJijĶı㫸⃫ˤ漸⣏䘬ᷕ⚳ ⭊㸸炻ẍ⍲ṾᾹ⎗奨䘬㴰屣傥≃炻ἧ⼿匟 嗕㓧⹄檀⹎慵夾忁ᶨⶪ⟜ˤ㬌㫉䴻㾇⣏冋 奒冒↢朊㍍⼭炻㬋㗗䁢Ḯ≈⻟冯ᷕ⚳㕭忲 㤕䘬倗专ˤ 㒂ŕũǪųǩŴŦġ łųŪŢŢůŴ⤛⢓ṳ䳡炻ἄ䁢䋶 ⊝炻忁ᶵ㗗⬴伶炷ᷕ⚳炸㚱旸℔⎠䫔ᶨ㫉 ⣏夷㧉䳬䷼⒉ⶍ↢⠫忲炻⍣⸜ṾᾹ䳬䷼Ḯ Ĺııı⒉ⶍ⇵⼨伶⚳炻Ṳ⸜䘬㫸㳚ᷳ㕭⊭㊔ ⽟⚳ˣ匟嗕炻䃞⼴两临⇵⼨㌟⃳ⶫ㉱㟤ˤ 㬌㫉㳣≽䓙匟嗕㕭忲㚫嬘⯨Ὣㆸ⇵Ἦ 匟嗕炻ᷕ⚳⚳㕭㚫⯽℔⎠䳬䷼⬱㌺ˤ⬴伶 炷ᷕ⚳炸㚱旸℔⎠ㆸ䩳㕤IJĺĺĵ⸜炻㗗䓙楔 Ἦ大Ṇ⬴伶屯㸸㚱旸℔⎠⛐ᷕ⚳㈽屯姕䩳 䘬⁹屯ẩ㤕ˤijııķ⸜IJij㚰䴻ᷕ⚳⓮⊁悐㈡ Ⅾ攳⯽䚜扟㤕⊁炻扟ⓖᾅ‍梇⑩ˣ⊾⥅⑩ ␴ᾅ㻼䓐⑩ˤ㬌⇵䳬⛀⇵⼨㱽⚳䘬⣑䋭℔ ⎠炻ḇ㗗䚜扟ẩ㤕ˤ

಻ើ࿶ᔮεԽ Ifol!Lbnq ཮‫ֹـ‬ऍϦљဠ٣ߏђዎߎ

䈁䫱⛘䘬惺⸿炻ẍᷕ梸䁢ᷣˤ匟嗕㕭忲㚫 嬘⯨Ộ妰炻娚⛀⮯䴎匟嗕ⷞἮĸıı炼Ĺıı叔 㫸⃫䘬㓞ℍˤ 姀侭⯙㬌㍉姒Ḯ匟嗕㕭忲㚫嬘⯨䘬㕘倆 䘤妨ṢŕũǪųǩŴŦġ łųŪŢŢůŴ⤛⢓ˤ⤡堐䣢炻崲Ἦ

崲⣂䘬ᷕ⚳Ṣ⇵Ἦ匟嗕㗗ẞ⤥ḳ炻忁⮵匟 嗕㕭忲ⶪ⟜㗗ᾳ㨇忯ˤẍ⇵娚⯨ᷣ天农≃ 㕤攳䘤ᷕ⚳䘬ẹ攺㕭忲ⶪ⟜⭊㸸炻䎦⛐⍰ ㈲⓮⊁⭊㸸ἄ䁢㕘䘬䚖㧁ˤ ijıIJĵ⸜炻ℙ㚱ijĶ叔ᷕ⚳Ṣ⇵Ἦ匟嗕㕭

炷斄㕤娚㕭埴⛀䘬㚜⣂ℏ⭡炻婳夳䫔ġ Ĺ 䇰炸

Casadio Dieci A2 ᐨᤞᅝ⍾ⓑᘀ᫁⍶ Ĭ ⎧ᘀ᫁ᖨ⍶ Ĭ ▄ᎁ⍶

€ 2.995,-

€ 4.250,ᗣ᯸␴ዯᑿᎵᕵᏈᚪᘀ᫁

Ιԑ߳Ꮄ IJġūŢŢųġŨŢųŢůŵŪŦ

ቋਿҐ֤ ņŹŤŭŶŴŪŦŧġŃŕŘ

᷒᪼◴Ꮚ⑐᳥ 240 koppen per uur 10,5 liter boiler 570x712x598 mm (HxBxD)

ջາଚ ķġŌŨ ‫ڪ‬୫ џоΙԑ 100% ջ਀ຸ෡ ؐТघ‫ ټ‬€ 249,60

Landelijke verkoopnummer

Tel.: 040-2019407 Fax: 040-2014195


೉៌

UNITED TIMES

ฐᘈΡ‫ސ‬

Editie 374 04-06-2015

ᰟ✢ᑧ⅜᳈⅐₊Ꭴ⚻ 䫔⋩⯮匟嗕叿⎵屉䴻暄娴 ŒŶŰŵŦġĶıı ⭴ 尒㥄 ĵı 㬚ẍᶳ⸜庽䇰㖍⇵↢䆸ˤṲ⸜ᶲ㥄䘬 ⸽旸㗗幓⭞ Ķıı 叔㫸⃫炻㭼⍣⸜㕘⡆Ḯ IJij Ṣˤ 㥄ᶲ䘬 IJıı ỵ⸜庽⭴尒ᷕ炻䷥妰幓⭞忼 IJĵ € 㫸⃫炻⇵ᶱ⎵悥㗗⛐䶂䵚䪁䘬侩敮ˤ ㌺⎵㥄椾䘬㗗 Ĵĺ 㬚䘬 ŌŦŦŴġŗŦųűŢŭŦů炻Ộ 妰幓⭞ ķĶıı 叔㫸⃫炻岤䈑㭼庫䵚䪁 ŃŦŴŭŪŴŵįůŭ ∝⥳Ṣˤ娚䵚䪁捰㍍Ḯ匟嗕⣏悐↮䵚⸿䘬䵚 䪁炻栏⭊⎗ẍ⽆ᷕ㈦⇘䓊⑩炻᷎㭼庫₡㟤炻 䵚䪁⍣⸜⇑㼌役 IJııı 叔㫸⃫ˤ㌺⎵䫔Ḵ䘬㗗 Ĵĸ 㬚䘬 ŋŪŵŴŦġňųŰŦů炻Ṿ攳䘤Ḯ⭞⹕梸梚妪岤 䵚䪁 ŕũŶŪŴţŦŻŰųŨįůŭ炻᷎䌚⼿Ḯ崭忶 ĸııı 叔㫸 ⃫䘬㈽屯炻䚖⇵幓⭞ ĶĶıı 叔㫸⃫ˤĴķ 㬚䘬 ŅŦůůŪŴġŌŭŰŮűŢŭţŦųŵŴ ẍ Ķĵıı 叔 㫸 ⃫ 䘬 幓 ₡ ỵ ⯭䫔ᶱ炻Ṿ㗗㕭忲䵚䪁 ŕųŢŷŦŭŃŪųť 䘬∝⥳Ṣˤ ⇵ IJı ⎵䘬⭴尒ᷕ炻㚨⸜庽䘬㗗㌺⎵䫔 Ĺ 䘬 Ĵı 㬚䘬 œŰůŢŭťġʼnŢůŴ炻Ṿ㗗⛐䶂㔯ẞ⁛廠䵚 䪁 ŘŦŕųŢůŴŧŦų 䘬∝⥳Ṣ炻Ṳ⸜䌚⼿㫸㳚㈽屯 侭䘬㈽屯炻幓⭞ Ĵııı 叔㫸⃫ˤ ⸜庽⭴尒㥄ᶲℙ㚱 ķ ỵ⤛⿏炻⯭椾䘬㗗 㧉䈡 ŅŰŶŵŻŦůġŌųŰŦŴ炻⤡ẍ ijııı 叔㫸⃫䘬幓⭞ ㌺⎵䫔 ijij ỵˤ

↊ᗻᏌỔᜲᛵᑧ⅜ዷᵋ፣ 忶⍣⋲⸜炻匟嗕柀⍾⣙㤕慹䘬⸜庽Ṣ䷥ 㔠ᶳ旵炻㕘䘬䓛婳⣙㤕慹䘬Ṣ㔠ḇ⛐㷃⮹ˤ 忁㗗⣙㤕慹䭉䎮㨇㥳 ŖŗŘ 㖍⇵䘤ⶫ䘬㔠㒂栗 䣢䳸㝄ˤ 冯⍣⸜⎴㛇䚠㭼炻Ṳ⸜ ŖŘŗ 㕘䘤䴎⸜ 庽Ṣ䘬⣙㤕慹㷃⮹Ḯ IJıĦ炻ňŰŰŪġ␴ġŗŦŤũŵŴŵųŦŦŬ ⛘ ⋨ 旵 ⷭ 㚨 ⣏炻 檀 忼 ijĸĦ炻 旵 ⷭ 㚨 ⮷ 䘬 㗗 ŏŰŰųťĮōŪŮţŶųŨ炻䁢 IJĦˤ ⺢䭱␴㔁做柀➇㕘䘤㓦⣙㤕慹㷃⮹⯌℞ 栗叿炻ᶵ忶炻䈑㳩␴ᾱ⃚埴㤕䘬⣙㤕慹ṵ㚱 ⡆≈ˤ⃀䭉忁ṃ埴㤕䘬⊆≽≃ⶪ⟜㬋⛐⽑䓎炻 Ữṵ㛒⽆⣙㤕慹䘤㓦ᶲ朊橼䎦↢Ἦˤ

Ĵ 㚰⸽炻ℙ㚱役 Ĵ 叔 ijĸ 㬚ẍᶳ䘬⸜庽Ṣ 柀⍾Ḯ⣙㤕慹炻㭼⍣⸜⎴㛇㷃⮹ ĵııı Ṣ炻㷃 ⷭ䁢 IJĴĦˤijıIJĵ ⸜⸽䘬㚨⼴⸦ᾳ㚰炻柀⍾⣙ 㤕慹䘬Ṣ㔠ṵ⛐⡆≈炻Ṳ⸜ᶨ㚰攳⥳䨑㬍ᶳ 旵ˤ ŖŘŗ 䘬㔠㒂忚ᶨ㬍栗䣢炻忶⍣ ĺ ᾳ㚰炻 怑⎰ ŮţŰ ⬠㬟䘬借ỵ⡆≈Ḯ ĺĦ炻⯌℞㗗⛐屧 㖻ˣ梸梚␴㶭㻼埴㤕ˤ 冯⍣⸜䚠㭼炻ŮţŰ 䔊㤕䘬⬠䓇䘬怠㑯㰺 㚱嬲⊾炻ĵĶĦ 䘬Ṣ两临⯙嬨 ŮţŰ炻ijĶĦ 䘬忚 ℍ ũţŰ 㶙忈炻℞检䘬Ṣ忚ℍ⊆≽≃ⶪ⟜ˤ

04

ᰟ✢ጚጛ⎂᠎ᮤᠥᙨᏍ ᶨ ⎵ 匟嗕⤛⫸⛐ 㽛⣏⇑Ṇ㕭 忲 㛇 攻炻 䳸 嬀䔞⛘ᶨ⎵ ᶵ 列 䓟 ⫸炻 㶒䁢Ṿ䘬⿏ ⤜炻 ⁁ ⍿ ㉀ 䢐炻 ⹎ 忶 Ḯ łŭŧŪŰġňųŢůŢŵŢ ☑⣊凔䘬ķ ᾳ 㗇 㛇ˤĶ 㚰 ijĶ 㖍炻 娚 刚櫼䓟⫸塓⇌↹ IJĸ ⸜ˤ忁㗗㖍⇵匟嗕⎬⣏⨺ 橼⟙⮶䘬㴰〗ˤ ijıIJij ⸜炻ijIJ 㬚䘬匟嗕⤛忲⭊⛐⡐䇦㛔ⶪ 䘬ᶨᾳ䓇㖍㳦⮵ᶲ炻䳸嬀 ĵĸ 㬚䘬㽛⣏⇑Ṇ䓟

⫸ łŭŧŪŰġňųŢůŢŵŢ ␴Ṿ䘬⤛⍳炻Ĵ Ṣ⏠梇⅘㭺⼴ ⛐惺⸿䘤䓇斄ὪˤňųŢůŢŵŢ ⶴ㛃ᾅ㊩ℑ⎵⤛Ờ 昒Ờ䘬䉨ン炻⚈㬌忽側匟嗕⤛⫸䘬シ栀炻⮯ ℞⚂䤩⛐ᶨ⭞℔⭻䘬堃䓇攻炻㭷⣑⮵℞⻟⦎ˣ ㉀䢐ˣ㡵㡺㑲ㇻ炻ẍ⍲㬣ṉ⦩傭炻᷎⛐⤡䘬 柵柕ᶲ⇣Ḯᾳ⋩⫿ˤ嬎㕡⎎⢾䘤䎦Ḯ ĵĶı ᾳ ⮷㗪 ňųŢůŢŵŢ 嗸⼭匟嗕⤛⫸䘬夾柣ˤ 匟嗕⤛⫸ᶵ⟒⽵⍿㉀䢐炻㕤 ijıIJij ⸜俾娽 䭨徫嵹ˤ⤡多㑲Ḯ㽛㳚䓟⫸炻ℑṢ⛯⍿ 炻 塓復⼨慓昊ˤ匟嗕⤛⫸幓ᶲ⣂忼 Ķĵ 嗽 䕽ˤ 㱽 ⹕ ⮵ ňųŢůŢŵŢ ㍸ ↢ IJĵ 枭 ㊯ ㍏炻 娵 䁢 ℞ 埴 䁢Ⱦ ⋹ ≋ˣ ⎗ ㄶ ȿ炻 ⼴ 侭 堐 䣢 㚵 伒ˤ ňųŢůŢŵŢ 䘬⤛⍳⎴㧋⍿⇘㊯㍏炻Ữ娵伒ン⹎庫 ⤥炻ᶼḇ㗗⍿⭛侭炻㱽⹕Ⅾ姙⤡ᾅ慳炻䌚⼿ ℑ⸜䶑↹ˤ

ጚᙨᡤὡᰶᅗᙬᰳℊ 516 ∟ፅ ⤛⿏⛐㔁做㨇㥳ˣ℔ℙṌ忂ˣ慓昊炻ẍ ⍲㓧⹄⺢䭱䫱⟜⎰炻⮯塓䤩㬊幓䨧味ỷ共䘬 Ẳ㕗嗕休堵炻忽侭嗽ẍ㚨檀 ĵıĶ 㫸⃫䘬优㫦ˤ 忁㗗㖍⇵ℏ⊁⣏冋 œŰůŢŭťġőŭŢŴŵŦųŬ ㍸Ṍ䴎嬘㚫 䘬嬘㟰ᷕ䘬ℏ⭡ˤ ⣏冋堐䣢炻忂忶䩳㱽䘬⼊⺷䤩㬊休堵炻 㗗䁢ḮȾ㖶䡢夷䭬ȿ炻⻟婧Ⱦ攳㓦䘬㹅忂ȿ 㗗匟嗕䣦㚫䘬ᶨ悐↮ˤ⏪䈡椾䚠堐䣢炻↢㕤 ⬱ℐ⍇⚈炻㭷ᾳṢ暨天曚↢共Ἦˤ㟡㒂嬘㟰炻 ⨎⤛⤪㝄崘⛐⣏埿ᶲ炻ㆾ侭⛐䥩Ṣ慓䗪㨇㥳炻 ⇯⎗ẍ䨧叿休堵ˤ Ⱦ休堵䤩Ẍȿ㖑⛐ ijıIJij ⸜⏪䈡䫔ᶨ⯮ℏ 敋㛇攻⯙塓㍸↢炻䔞㗪䘬㍸㟰㗗ℐ朊䤩㬊炻 ⊭㊔⛐⣏埿ᶲˤ⍵⮵䘬シ夳娵䁢炻⤛⿏䘬䨧 ㇜ᶵㅱ䓙㓧⹄Ἦ㰢⭂炻侴ᶼ⌛ἧᶵ䤩㬊休堵炻 ḇ㚱℞⬫嵛⣈䘬㱽⼳ᾅ晄℔ℙ⬱ℐˤ 㒂 〱炻őŭŢŴŵŦųŬ ⣏ 冋 ㍸ Ṍ 嬘 㟰 ᷳ ⇵炻 ⶚ 䴻␴℞Ṿ⣏冋ẍ⍲䧮㕗㜿䳬䷼忚埴忶妶婾ˤ ẍ⍵Ẳ㕗嗕叿䧙䘬冒䓙源柀⮶Ṣ⦩䇦⽟㕗

炷ňŦŦųŵġŘŪŭťŦųŴ炸娵䁢䤩㬊休堵䘬≃⹎怬怈怈 ᶵ⣈ˤ 㒂 ŏŰŴ 暣夾冢⟙⮶炻匟嗕䲬㚱 Ķıı ᾳ⨎ ⤛„䇦幓䨧休堵ˤ


೉៌

05 ೉๼ᚖ᜞

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

ጆᦫᆛᰟ✢፶ᆜ ᭆᎤᰟ✢᰿ᢤᘐ

ጃᰟ✢⍆ᜇ᪺Ꭷ ᜽ᑧ₫⍆ᤲᡘᣩᢤ
 䁢㍐≽⚳晃ᷕ⚳⬠䞼䨞䘬䷩㥖冯䘤⯽炻 䓙ᷕ⚳㔯⊾悐冯ᷕ⚳䣦㚫䥹⬠昊ℙ⎴ᷣ彎䘬 ȾijıIJĶ ⸜曺⸜㻊⬠⭞䞼ᾖ妰䔓ȿ⮯㕤 ijıIJĶ ⸜ ĸ 㚰 Ķ 㖍军 ijĵ 㖍⛐ᷕ⚳冱埴ˤ㛔㫉䞼ᾖ妰䔓 㖐⛐䁢ᶾ䓴⎬⚳曺⸜⬠侭䘬㻊⬠冯ᷕ⚳䞼䨞 ㍸ὃὧ⇑ˣ⊁⮎䘬㓗㊩炻⛐Ὣ忚℞冯ᷕ⚳㛔 ⛇⃒䥨䘬⬠埻ˣ㔯⊾ˣ㔁做㨇㥳ˣ⛀橼ˣẩ㤕ˣ ⬠侭␴喅埻⭞攻ℙ⎴䞼䨞䘬⎴㗪炻⡆忚䎮妋ˣ

≈㶙⍳婤ˣℙ媨䘤⯽ˤ 枸 妰 㚱 ĴIJ ᾳ ⚳ ⭞ ␴ ⛘ ⋨ 䘬 ĵij ỵ 曺 ⸜ 㻊 ⬠ ⭞ ⍫ ≈ˤ ⛐ ᷕ ⚳ 楸 匟 嗕 ⣏ ἧ 棐 䘬 ⋼ 婧 㓗㊩ᶳ炻匟嗕厲枻⣏⬠㬟⎚䞼䨞㇨ ŏŰŰųťŢŮġ ŃŢųŦůť ⌂ ⢓ˣ 䌐 䩳 侣 嬗 ⭞ 㕥 曚炷łůůŢġōŰŶŪŴŦġ ŔŵŪŨŨŦŭţŰŶŵ炸炻ẍ⍲匟嗕䘯⭞喅埻冯䥹⬠⬠昊 ⬇⬱⧄炷łůůŦŮŢųŪŦġŎŰŶŵŶŭŦŵ炸⌂⢓䫱匟嗕ᶱỵ 曺⸜㻊⬠⭞ㆸ≇ℍ怠娚妰∫ˤ

ᰟ✢⑩ᓛᎫᗋᶋ᤺ ᒢᒭᖯᢤ
 匟嗕ⶍ䦳媖娊℔⎠ œŰźŢŭġʼnŢŴŬŰůŪůŨŅʼnŗ ␴ ņŤŰŧźŴ 冯ᶨ⭞ᷕ⚳⣍Ờ⎰ἄ炻㍐↢ᶨ枭溻 ⊝⊿Ṕ䘤⯽冒埴干䘬妰䔓ˤ忁㗗匟嗕䔞⇵㕘 倆䵚 ŏŶįůŭ ⟙⮶䘬㴰〗ˤ ⍣⸜炻匟嗕℔⎠⽆Ṇ㳚攳䘤戨埴㍍⍿Ḯ 忁ᶨả⊁ˤĶ 㚰 ijĶ 㖍炻匟嗕㕡朊⎹⊿Ṕⶪ㓧 ⹄䘬⭀⒉⯽䣢ḮṾᾹ䘬㕡㟰ˤ ⟙⮶婒ġ炻忁枭ᷕ匟⎰ἄ䘬冒埴干䘤⯽妰 ∫⮯ἧ⊿Ṕ慵㕘ㆸ䁢Ⱦᶾ䓴冒埴干ᷳ悥ȿˤ 冒埴干㚦㗗ᷕ⚳Ṣ↢埴䘬慵天ⶍ℟炻䃞侴炻 忶⍣⸦⋩⸜炻ᷕ⚳⣏❶ⶪᷕ榶冒埴干䘬Ṣ⿍ ∯㷃⮹ˤ䓙㕤㰥干䘬⣏慷ἧ䓐炻䴎❶ⶪⷞἮ Ṍ忂㑩⟝ˣ䑘⠫㰉㝻䫱ᶨ䲣↿⓷柴ˤ 忁枭妰∫⮎㕥⼴炻⊿Ṕ⮯㚫⡆≈㚜⣂䘬 冒埴干忻␴冒埴干⬀㓦嗽炻⎴㗪㓡┬℔Ṍ䲣 䴙炻冒埴干ㆸ䁢❶ⶪṌ忂夷∫䘬䳬ㆸ悐↮ˤ œŰźŢŭġʼnŢŴŬŰůŪůŨ ␴ Ņʼnŗ ↮⇍ㆸ䩳㕤 IJĹĹIJ ⸜␴ IJĺIJĸ ⸜炻ijıIJij ⸜⎰Ἕ炻䷥悐ỵ㕤旧⥮㕗 䤷䈡炷łŮŦųŴŧŰŰųŵ炸炻⛐ℐ䎫 ĴĶ ᾳ⚳⭞㚱 IJıı

ᾳ㨇㥳炻㳣帵㕤夷∫ˣṌ忂ˣ➢䢶姕㕥ˣ㯜 ⊁䫱柀➇䘬枭䚖炻㗗㫸㳚柀⃰䘬枭䚖䭉䎮␴ ⶍ䦳媖娊℔⎠ˤ 匟嗕冒埴干冱ᶾ倆⎵ˤ㖍⇵⛐䓙㫸㳚冒 埴干倗䚇㭷ℑ⸜⹎℔Ựᶨ㫉䘬⍳⤥冒埴干㌺ ⎵ᷕ炻匟嗕䘬⎵㫉⽆ ijıIJĴ ⸜䘬␴ᷡ湍᷎↿㥄 椾炻䔍旵䁢⯰⯭䫔Ḵ炻Ữ⛐冒埴干ἄ䁢㚨ⷠ 䓐Ṍ忂ⶍ℟ˣ⬱ℐ⿏␴冒埴干㕭忲䫱㕡朊炻 匟嗕ṵ柀⃰㕤ᷡ湍ˤ

Spzbm!IbtlpojohEIW Ϧљᕴ೽

 ϱ೩Ѳ࢑ନ۹

ᶨ ⸜ ᶨ ⹎ 䘬 ᶲ 㴟Ⱦ 匟 嗕 㖍 ȿ 㕤 Ķ 㚰 ijķ 㖍军 Ĵı 㖍冱埴炻㛇攻昮慵㍐↢Ḯ匟嗕姕妰 ␐㳣≽ˤᶲ㴟Ⱦ匟嗕㖍ȿ䓙匟嗕楸㺔䷥柀ḳ 棐䘤崟炻㖐⛐忂忶ᶨ䲣↿䘬℔䛦ẍ⍲⋲℔䛦 㳣 ≽炻 ⎹ ᶲ 㴟 ⶪ 㮹 ℐ 㕡 ỵ ⯽ 䣢 ṳ 䳡 匟 嗕ˤ Ṳ ⸜ ᶲ 㴟Ⱦ 匟 嗕 㖍 ȿ 䘬 ᷣ 柴 㗗 ∝ シ 姕 妰炻 㳣 ≽ 䘬 ⎋ 嘇 㗗Ⱦ ℙ ⎴ ∝ 忈 ȿ炷ńœņłŕŊŏňġ ŕŐňņŕʼnņœ炸ˤ 匟嗕楸ᶲ㴟䷥柀ḳ棐倗ㇳ䫾⯽Ṣỽ㕘❶ ⺢䭱ḳ⊁㇨炻㍐↢Ḯ朊⮵℔䛦攳㓦䘬匟嗕姕 妰⯽炻⯽↢ Ĵķ ⭞ẋ堐匟嗕㚨感㚨䁓䘬姕妰ˣ 㗪⯂ˣ喅埻冯⺢䭱℔⎠䘬ἄ⑩ˤ㬌⢾炻怬䳬 ䷼Ḯ㱁漵㳣≽炻⯙❶ⶪ㍐⺋ˣ❶ⶪ夷∫冯⺢ 䭱ˣⶍ㤕⍲䓊⑩姕妰ˣ∝㕘㗪⯂䫱䅙溆娙柴 忚埴Ḯ⹏婯␴Ṍ㳩炻䁢ᷕ⚳ˣ匟嗕⍲⚳晃∝

シ⽆㤕Ṣ⒉䆇忈ᶨᾳḺ≽⍫冯䘬㯃⚵ˤ 㬌 ⢾炻Ķ 㚰 ijĹ 㖍 军 ķ 㚰 IJĴ 㖍炻 匟 嗕 楸 厗ἧ棐怬⮯⛐⊿Ṕ冱彎Ⱦ匟嗕㖍ȿ㳣≽炻⊭ ㊔⑩☸伶梇ˣ⃵屣㓦㗈暣⼙␴⃵屣⯽奥䫱⣂ 枭㳣≽ˤ

ŕŖġŅŦŭŧŵ ℚṍὤ᪸៝ᙐ ♁ὣᑁᓆᗴ⛠ Ķ 㚰 ijķ 㖍炻匟嗕ẋ䇦⣓䈡䎮ⶍ⣏⬠炷ŕŖġ ŅŦŭŧŵ炸冯⊿Ṕⶪ枮佑⋨㓧⹄䯥会㇘䔍⎰ἄ㟮 㝞⋼⭂炻攳┇Ḯ䫔ᶱẋ⋲⮶橼倗⎰∝㕘∝㤕 ⬝⊾㕘䘬慴䦳䠹ˤᷕ⚳䥹㈨悐∗悐攟㚡‍㜿ˣ 匟嗕楸厗⣏ἧ屰檀⌂ˣ枮佑⋨⥼∗㚠姀ˣ⋨ 攟䚏㗈ⶅ䫱↢ⷕ䯥䲬₨⺷ˤ 䯥䲬₨⺷ᶲ炻ŕŖġŅŦŭŧŵ 㟉攟倆ⱙ⌂冯枮 佑⋨㓧⹄⋨攟䚏㗈ⶅℙ⎴䯥会Ḯ㇘䔍⎰ἄ㟮 㝞⋼⭂ˤṲ⼴ ŕŖġŅŦŭŧŵ ⮯䳬⺢ᷕ⚳䞼䨞昊䘬 䞼䘤⛀昲炻᷎⯙㘢傥⎗䨧㇜姕⁁ˣ䈑倗䵚姕 ⁁ˣ⣂≇傥㘢傥⁛デ䲣䴙ˣ⋲⮶橼䄏㖶炻䫔 ᶱẋ⋲⮶橼☐ẞ⍲㧉䳬䫱㕡朊⯽攳⮎岒⿏䞼

䘤ˤ枮佑⋨㓧⹄⮯≒≃∝忈列⤥䘬䘤⯽䑘⠫炻 䁢䫔ᶱẋ⋲⮶橼䓊㤕䘬䞼䘤㍸ὃ⽭天䘬䠔ẞ ␴庇ẞᾅ晄ˤ ŕŖġŅŦŭŧŵ ∝彎㕤 IJĹĵij ⸜炻㗗匟嗕夷㧉㚨 ⣏ˣ㚨℟䵄⎰⿏ˣᶾ䓴枪⮾䎮ⶍ⣏⬠ᷳᶨ炻 塓嬥䁢㫸㳚䘬 ŎŊŕ炷湣䚩䎮ⶍ⬠昊炸炻℞暣 ⫸ⶍ䦳ˣ凒䨢凒⣑ˣ㯜⇑ⶍ䦳ˣ傥㸸ⶍ䦳ˣ 堃㗇态㷔ⶍ䦳ˣⶍ㤕姕妰䫱⬠䥹⛐ᶾ䓴ᶲ℟ 㚱⋻崲倚㛃ˤŕŖġŅŦŭŧŵ ⚈℞⋻崲䘬∝㕘Ṣㇵ➡ 梲傥≃炻⛐⣂枭ℐ䎫枪⮾䥹㈨䪞岥ᷕ⍾⼿㟪 ⅈ炻➡梲Ḯ⣏慷℟㚱⚳晃倚㛃䘬枪䳂Ṣㇵˤ

ᑀ⇗᎐ᮿ ∄፯ጟᛞ ⃶ᡱ᭥␷ ᫪ᤳ⁆⃬ ᪼᪱Ồ⛠ ᥷ΐ‼ℏ

፜੼ཎᕊཾਢ໢‫׽؁‬Ȉ ؐЈ IJĴįııĮijĴįııġġĩ ఏϲᘈࡣջາୄٙ Ī

⑎↙ጙ▚᫜ġ⃬Ḷጺጀጺ᥆ Ȟዂΰ 66 ৰ!ዂή 46 ৰȟ

⃶᝸᫪ᤳ᩾᥆ ዮ 891ᅘዮ 2191ᅘዮ 2391 ‫ܚ‬Ԥஔঢ়ଚᐿҳཱིৌϽַ‫ܘ‬Ι໢

੫տ௰юဃԒஔঢ়ନৰġ ଚᐿҳཱིৌϽַ‫ܘ‬Ι໢ ╚ῒᗆ⋀ᐝ ᡪ⎌♙ᒞ᏷ᨙ ⑎↙ᦫᡈᱶỉᬇ ᒑ᜜⟌♙Ῠ ⃜⃼ᒖᨣ⑅ᱽ ᜲ⃈Ꮰ⊏ ἡᡪᗋᦼ⑉

ᙱᬻᅝ

ᒑᑧᑗᑁ

⓺⊗ㆫ⑎⊞ ᮒ℧ᦫጆ╖ ጺ⃡ᛞṑ ◬Ჟᐖᣃ ᡱ╞◬⋙ ᒑᑧᑗᑁ ᑁ᥸ᚤ≐

ዮ ķĺĹĭġĮ ᥆ Parkhaven 21, 3016 GM Rotterdam

᫪ᤳᅗᲟᤳᅗ⁆ᤳᅗ€ ፸᩾ᅗ᏷፶᠘⁝፛ᐾ⃣ ጙង᛻‼᠖᪳ℏỒ

ộ᝸╚ῒᒹῆ⒩⎊ᡍġġ

❣ᜪ៻ᾰᅝ ıIJıĮĵĴķġıijĶķ ıIJıĮĵĴķġIJĸıij

Ꮹᘶ᣾Ꮾ ᧁጙ᪗⑅ᱽ␍᪺ ᐨᰟ⎕ዯᵨዶᭌᨙ Tel.: 010-4360256 / 4361702

ᛞ ỹᑤᧁᒩጟ ≐ ᓔ ᤲḦᧁᒩ ␼ ᗏ Ꮹᘶỹᑤ ╖ ᦫ ᐾ⃣᏷᮷ Ḉ ᓑ ᙰᑺ᱐ṓ

Fax: 010-4366952


೉៌

UNITED TIMES

೉៌ਢଉ 06

Editie 374 04-06-2015

᫓ᎊ፟᫥᰺᫆Ꭷᡱ

∕ᴓᙬ᫶ᴀ᪓ᰟ✢ᝂᏸᨑᓕ

匟嗕⚳䌳⦩⹱炼Ṇ㬟Ⱉ⣏␴䌳⎶楔⃳大 䐒㕤 6 㚰 38 㖍军 3: 㖍⮵≈㊧⣏忚埴Ḯ⚳ḳ 姒⓷炻晐⼴㕤 7 㚰 2 㖍军 4 㖍㬋⺷姒⓷Ḯ伶 ⚳ˤ⢾Ṍ⣏冋⫼⽟㕗炷Cfsu!Lpfoefst炸晐姒ˤ ⮵≈㊧⣏䘬姒⓷⊭㊔ℑᾳẋ堐⛀炻ᶨ㗗 ⢾屧␴䘤⯽⣏冋 Mjmjboof!Qmpvnfo 䌯柀䘬䴻 屧ẋ堐⛀炻㖐⛐≈⻟ℑ⚳⛐彚㤕梇⑩ˣ⚺喅ˣ 㯜屯㸸ˣ⛇⢌␴❶ⶪ夷∫䫱柀➇䘬Ṍ㳩倗专烊 ᶨ㗗㔁做㔯⊾␴䥹⬠⣏冋 Kfu!Cvttfnblfs 䌯 柀䘬⬠埻ẋ堐⛀炻㖐⛐⺢䩳ㆾ≈⻟ℑ⚳⛐㔁 做柀➇䘬䚠Ḻ⎰ἄˤ 81 ⸜⇵炻≈㊧⣏⸓≑匟嗕⽆䲵䱡Ỽ柀ᶳ 妋㓦炻⚳䌳⣓⨎⮵㬌堐䣢Ḯデ嫅ˤ⚳䌳⣓⨎ 姒⓷Ḯ㷍⣒厗␴⣂ΐ⣂炻⇵⼨⚳⭞䲨⾝䠹㔔 䌣Ḯ剙⚰炻㚫夳Ḯ⍫≈Ḵ㇘䘬≈㊧⣏徨ẵ侩 ℝ炻冯匟嗕䦣㮹⍲匟塼≈㊧⣏Ṣ夳朊炻⎎⢾ 姒⓷Ḯ㹹揝䚏⣏⬠炻⎹ 81 ⎵⬠䓇枺䘤ḮἮ匟 䔁⬠䘬䋶⬠慹ˤ ⚳䌳⣓⨎⛐䘥⭖㚫㘌Ḯ伶⚳䷥䴙⤏⶜ 楔炻᷎姒⓷Ḯ⿍㳩❶␴剅≈⒍ˤ㬌姒㗗デ嫅

ᾉ䓐姽䳂㨇㥳㧁㸾㘖䇦炷㧁㘖炻T'Q炸 ⮵匟嗕䴻㾇⇵㘗䴎ḰḮ䧵㤝姽₡炻枸妰㛒Ἦ 㚫⮯匟嗕䘬ᾉ䓐䳂⇍⽆䚖⇵䘬Ⱦ䨑⭂ȿ)BB,*! ㍸檀⇘Ⱦ䧵㤝ȿ)BBB*ˤ ȾㆹᾹ䚳⇘匟嗕䴻㾇㬋⛐⽑䓎炻⯙㤕 ⶪ⟜⤥廱炻㈽屯⡆≈ˤㆹᾹ枸㷔炻⌛ἧ㰺㚱 BCO! Bnsp 戨埴ᶲⶪ炻㓧⹄ḇ⮯㚫忚ᶨ㬍㷃⮹ ⁝⊁ˤȿ娚姽䳂㨇㥳堐䣢ˤ 䓙㕤匟嗕䴻㾇䘬ᶵ㕟䘤⯽炻枸妰㧁㘖㚫

伶⚳⛐Ḵ㇘ᷕ⮵妋㓦㫸㳚␴匟嗕䘤㎖䘬ⶐ⣏ ἄ䓐炻᷎≈⻟ℑ⚳䘬䴻㾇倗专ˤṆ㬟Ⱉ⣏⚳ 䌳ṳ䳡Ḯ楔凒 NI 凒䎕婧㞍䘬㚨㕘忚⯽炻⤏⶜ 楔ⶴ㛃匟嗕傥⣈㍍⍿斄⟼䲵㐑炷Hvboubobnp炸 䘬㉤䉗ˤ 斄㕤匟嗕␴伶⚳斄Ὢ䘬㚜⣂ℏ⭡炻婳夳 䫔 35 䇰ˤ

∟Ἥᅝᰟ✢Ṏᬻᑳ ijıĵĸ ᑀ⚈Ꮻ 㛒Ἦℑ⸜炻匟嗕⽭枰㍍㓞Ἦ冒㔀⇑Ṇ␴ ⌬䩳䈡慴Ṇ炷Fsjusfb炸䘬 3158 ⎵暋㮹ˤ忁 㗗 6 㚰 38 㖍炻ỵ㕤ⶫ欗⠆䇦䘬㫸䚇⥼⒉㚫⭋ Ự䘬㴰〗ˤ ⥼⒉㚫ⶴ㛃⮯ 51/111 ⎵暋㮹⛐㫸䚇ℏ 悐忚埴↮惵ˤ䓙㕤䚖⇵䘬暋㮹䳽⣏悐↮椾⃰ 㸏ℍ佑⣏⇑␴ⶴ冀炻⥼⒉㚫ⶴ㛃㷃庽忁ℑ⚳ 䘬屈㑼炻㊱䄏㭼ἳ⛐㫸䚇ℏ悐忚埴↮惵ˤ 匟 嗕 暨 天 ㍍ 㓞 6/23& 䘬 暋 㮹 Ṣ 㔠炻 䁢 3158 Ṣ炻⊭㊔䚖⇵㬋⛐佑⣏⇑䘬 2339 Ṣ␴ 㬋⛐ⶴ冀䘬 92: Ṣˤ⽟⚳㍍⍿䘬暋㮹Ṣ㔠㚨 ⣂炻℞㫉㗗㱽⚳␴大䎕䈁炻劙⚳ˣッ䇦嗕␴

ᷡ湍㰺㚱⍫≈㬌㫉↮惵㳣≽ˤ 㟡㒂暋㮹⬱伖㕡㟰炻㍍㓞暋㮹䘬⚳⭞⮯ ⽆㫸䚇䌚⼿墄⃇炻㧁㸾䁢㭷ᾳ暋㮹 7111 㫸 ⃫ˤ匟嗕攳⥳↮惵⇘䘬㭼ἳ㗗 5/46&炻暨天 ㍍㓞 2851 ᾳ暋㮹ˤỮ㗗炻佑⣏⇑␴ⶴ冀ℑ⚳ ᶵ⎴シ⇅⥳㕡㟰炻天㯪㷃⮹㛔⚳暋㮹䘬㔠慷炻 忁シ␛叿℞⬫⚳⭞⽭枰㍍㓞㚜⣂ˤ 㫸䚇⥼⒉㚫屈屔䦣㮹ḳ⊁䘬⭀⒉ Ejnjusjt! Bwsbnpqpvmpt ᶵ栀婒↢⎬⚳↮惵 䘬㭼ἳˤṾ⻟婧炻⎬⚳暨天㟡㒂㫸䚇䘬天㯪炻 ⛀䳸ᶨ农炻嗽䎮暋㮹⓷柴ˤ

⛐ℑ⸜ℏ㍸檀匟嗕䘬ᾉ䓐䳂⇍炻㍸檀䘬Ⱦ㨇 㚫㗗ᶱ↮ᷳᶨȿ炻㧁㘖ᶨỵ䘤妨Ṣ堐䣢炻䔞 䃞炻⇵㍸㗗匟嗕䘬䴻㾇⇵㘗ᶵ㚫ら⊾ˤ ⣂⸜Ἦ炻㧁㘖悥䴎ḰḮ匟嗕䴻㾇㚨檀ᾉ 䓐 䳂 ⇍ BBB 䘬 姽 ₡ˤ3124 ⸜ 22 㚰炻 姽 䳂 旵 军䚖⇵䘬 BB,ˤᶵ忶炻⎎⢾ℑ⭞ᾉ䓐姽䳂㨇 㥳䧮徒炷Nppez(t炸␴よ嬥炷Gjudi炸炻ṵ䃞 ᾅ㊩Ḯ匟嗕㚨檀ᾉ䓐䳂⇍䘬姽Ộˤ

὚⒒᳞ᶀᕥᐙᎧᔺ ⽆ 3124 ⸜⢷⣑⇘ 3125 ⸜㗍⣑炻匟嗕䴻 㾇ᶨ䚜䨑㬍⤥廱炻⇘ḮṲ⸜ 6 㚰ấ炻ℵ㫉⤥ 㕤 5 㚰炻䴻㾇⽑䓎㬍Ẹ栗叿≈⾓ˤ忁㗗匟嗕 ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸6 㚰 3: 㖍䘤ⶫ䘬䴻㾇⼊ ⊊↮㜸⟙⏲栗䣢䘬䳸婾ˤ 6 㚰ấ炻ẩ㤕⭞ⶍ㤕ᾉ⽫㊯㔠忚ᶨ㬍㍸ ⋯炻忼⇘ 5 ⸜Ἦ䘬㚨檀㯜㸾ˤ䓇䓊⓮㍍⇘䘬 妪╖忚ᶨ㬍⡆≈炻᷎ᶼ忁ᶨ嵐⊊㛒Ἦṵ⮯㊩

临ˤ4 㚰ấ炻㴰屣侭ᾉ⽫㊯㔠冒 3118 ⸜⢷⣑ ẍἮ椾㫉嬲䁢㬋㔠炻栗䣢⮵㕤㴰屣䘬䧵㤝䚳 㱽ˤ䃉婾䓊⑩怬㗗㴰屣侭ᾉ⽫炻⎬枭㊯㔠⛯ ⶚檀↢⣂⸜Ἦ䘬⸛⛯㯜㸾ˤ 㬌⢾炻㈽屯ˣ↢⎋ˣ⊆≽≃ⶪ⟜䫱⎬枭 ㊯㧁⛯㚱㇨ᶵ⎴䦳⹎⡆攟炻㇒军Ṳ⸜䫔ᶨ⬋ ⹎炻匟嗕䴻㾇⶚㗗忋临⚃ᾳ⬋⹎⡆攟炻Ṳ⸜ 䫔ᶨ⬋⹎䴻㾇㭼⍣⸜⎴㛇⡆攟Ḯ 3/5&ˤ

ᆛᝒ♉ᴒዷ⍝ᬷድ᪑ᨴ⊥៧‽ᎆᆜ ⍣ ⸜ 8 㚰 32 㖍炻 楔 凒 䨢 暋 5 ⣑ ᷳ ⼴炻 Ὤ伭㕗⚳旚悐攟⯽䣢Ḯᶨṃ堃㗇⚾䇯炻栗䣢 梃㨇䲣塓䁷⃳嗕㑲句炻Ữ㗗炻忁ṃ䄏䇯塓䴻 忶Ḯ嗽䎮炻ㆾ侭㗗‥忈ˤ忁㗗劙⚳⌂⭊⮓ㇳ Fmjpu! Ijhhjot ⛐℞䵚䪁 Cfmmjohdbu ᶲ䘤堐 䘬㔯䪈奨溆ˤ6 㚰 42 㖍炻匟嗕暣妲⟙⟙⮶Ḯ 忁ᶨ㴰〗ˤ Ijhhjot 娵䁢炻忁ṃ䄏䇯 7 㚰ấ⶚䴻↢ 䎦炻忂忶 Hpphmf ⛘⚾㭼庫炻⎗ẍ䘤䎦⍇Ἦ䄏

䇯␴ᾖ㓡忶䘬䄏䇯䘬ⶖ⇍炻⼴侭⡆≈ḮⰙ㮃 㪠炷CVL炸⮶⻰䘬墅伖ˤ⊭㊔䛦⣂㕘倆姀侭 ⍫ 冯 䘬 Cfmmjohdbu 䵚 䪁 娵 䁢炻 崲 Ἦ 崲 ⣂ 䘬 嫱㒂堐㖶炻Ὤ伭㕗㍸ὃḮ CVL. ⮶⻰炻㑲句Ḯ NI28 凒䎕ˤ 7 㚰 2 㖍炻匟嗕䌳⚳⦩⹱ . Ṇ㬟Ⱉ⣏⎹ ⤏⶜楔䷥䴙ṳ䳡Ḯ NI28 婧㞍䘬忚⯽炻⤏⶜楔 堐䣢炻⽭枰婧㞍ḳẞ䛇䚠炻㆚优墥忈ず∯䘬 倯ḳ侭炻Ⱦᶵ傥Ḱẍ䈡崎ȿˤ

‫ߛ֗׉‬ᗊ݈୛ϴѧ࢐೉៌ॶড়டߞ為華人餐飲業ඪ‫ټ‬ டཾᒚၚ݈୛‫ޟ‬ϴѧȄՌϴѧԙҳо‫רپ‬ঈҏ๿ၖᄂ ' ၖ߬‫ޟ‬নࠌ࣏ኄσᓡ໽ཾӌཾ節省開支費用與成本Ȅ HongTjuun Inkoopdienstverlening, ook voor uw warme drankvoorziening uw juiste partner

ደᜃẺᤄද 保險業務 免稅音樂 賬房業務 查電業務 房屋貸款

垃圾處理業務 能源業務 申請厨師居留 餐飲業轉讓信息 法律顧問諮詢

CV Kronos Espresso

IB-7 2 groeps espressomachine

tot 100 koppen per dag

240 koppen per uur

Verkoopprijs: HongTjuun prijs:

Leaseprijs/dag:

€ 2.260,00* € 1.695,00* € 1,37

* inclusief waterfilter en plaatsing

Verkoopprijs: HongTjuun prijs:

Leaseprijs/dag:

€ 4.135,00* € 2.875,00* Excl. BTW

€ 2,24

* inclusief bonenmaler, waterfilter en plaatsing

ẍ྾᯾᎔ᑷᨤཉደᜃ!!₻᝴ፇ₉᪥ၴᬦᮥᒠ᪈࿃!! 歡迎來電諮詢,我們的熱綫電話是:0633-911-368 ! 地址:Den Binnen 22 5674 TW Nuenen

電話:040-845 3161 手機:0633-911-368

郵箱:info@hongtjuun.nl 網址:www.hongtjuun.nl


೉៌

07 ೉៌ਢଉ

UNITED TIMES Editie 364 04-06-2014

ᎊᤴ▰ᣩḐ፱ᅗᣌᡐᏜṎᾢ⛭ ỉᘵ䏝ᱽ ķ ፸ IJĸ ፶ጆᏕ 䁢Ḯ彶㍍匟嗕⚳䌳⦩⹱炼Ṇ㬟Ⱉ⣏ᶨ⭞ 㕤 3129 ⸜ℍỷ Ivjt! ufo! Cptdi 䌳⭖炻䌳⭖ ⮯忚埴ℐ朊侣ᾖ炻㬌⇵䘬枸䬿ㆸ㛔䁢 4611 叔 㫸⃫炻䎦⛐⮯䋃⡆军役 7111 叔㫸⃫炻䁢㬌炻 ⍵⮵源天㯪⏪䈡椾䚠䚉⾓ἄ↢妋慳ˤ 䣦㚫源嬘⒉ Spobme! wbo! Sbbl 天㯪⯙㬌 忚 埴 彗 婾ˤȾ4611 叔 枸 䬿 ⶚ 䴻 㗗 䖳 Ḯ炻 䎦 ⛐㗗≈᾵䘬䖳Ḯ炻忁䫮拊⎗ẍ⺢姙⣂㕘䘬䌳 ⭖ˤȿ⮵㕤⤪㬌ⶐ柵枸䬿炻⌣⍰㰺㚱㬋䔞䎮 䓙炻Ṿ天㯪⏪䈡椾䚠䴎↢嵛⣈䎮䓙ˤ 㮹 ᷣ 77 源炷E77炸 柀 ⮶ Ṣ Bmfyboefs! Qfdiupme 堐䣢炻⋲⸜⇵⏪䈡㚦⛐ℏ敋堐䣢炻 4611 叔㫸⃫⶚䴻Ⱦ㗗䫮⼰⣏䘬㔠⫿ȿ炻Ⱦᶵ 㚫㚜⣂Ḯȿ炻䎦⛐⌣屜Ḯ⮯役ᶨ᾵ˤ㖊䃞⚳ 䌳⮵㬌䃉㱽妋慳炻恋湤⏪䈡椾䚠⽭枰↢朊婒 㖶ˤ Ivjt! ufo! Cptdi 䌳⭖㗗匟嗕䌳⭌䘬⭀ 恠炻ḇ㗗⏃ᷣỵ㕤㴟䈁䘬ỷ⭞ᷳᶨ炻⥳⺢㕤

3126 ⸜㕘䘬殉欂⬋䭨炷Ibsjohtfj{pfo炸 ⮯⽆⍇⭂䘬 7 㚰 21 㖍㍐怚⇘ 28 㖍ᶲⶪˤ⯮ 㗪炻ṢᾹ⮯㚫冱埴⎬䧖㳣≽炻⣏倮ㄞ䤅ˤ 㕘殉ᶲⶪ㗪攻忂ⷠ⛐ 7 㚰⇅ㆾᷕ㖔炻忁 ᶨ㖍㛇䓙欂栆暞ⓖ⓮␴殉欂Ṍ㖻⓮⍣⸜ 23 㚰 ℙ⎴⓮⭂ˤ⍇⭂Ṳ⸜ 7 㚰 : 㖍冱埴䫔ᶨ㠞殉 欂㉵岋炻㫉㖍㕘殉㬋⺷ᶲⶪˤ䓙㕤⣑㯋ᶵἛ炻 殉欂ὅ岜忚梇䘬㴖㷠䓇䈑䓇攟䶑ㄊ炻殉欂怬 ᶵ⣈偍伶炻⚈侴㍐怚ˤ ㊱䄏ㄋἳ炻㭷⸜㋽⇘䘬䫔ᶨ㠞殉欂⮯塓 ㉵岋炻㇨⼿㫦枭㋸䴎ヰ┬㨇㥳ˤ⍣⸜䘬䫔ᶨ

2756 ⸜ˤ⇵⤛䌳居⨕䈡渿⃳䴚㚦㕤 2:92 ⸜ 军 3125 ⸜ 3 㚰⛐㬌⯭ỷˤ⤡徨ỵ㏔↢⼴炻暨 天慵㕘墅ᾖ炻ẍὧ⚳䌳ᶨ⭞ℍỷˤ

ᰟ✢ዷṜ᪱↾Ꭷ ⃀䭉匟嗕䴻㾇㬋⛐⽑䓎炻Ữ姙⣂Ṣ⮵㬌 ᷎䃉↯幓デ⍿炻䚠⍵炻㚜⣂Ṣ䘬⁝⊁ᶵ㕟⡆ 攟炻⮳㯪妋㰢⁝⊁⸓≑䘬Ṣ崲Ἦ崲⣂ˤ忁㗗 㖍⇵匟嗕⁝⊁⸓≑⋼㚫 OWWL ㍸ὃ䘬㔠㒂栗䣢 䳸婾ˤ 䴻㾇 ⌙㨇 攳 ⥳ 䘬 3119 ⸜炻ℙ㚱 5/5 叔 Ṣ⮳㯪妋㰢⁝⊁䘬⸓≑炻3124 ⸜⡆≈⇘ 9/: 叔Ṣ炻3125 ⸜炻忁ᶨ㔠⫿侣Ḯᶨ䔒炻檀忼 :/3 叔ˤ3119 ⸜炻⸛⛯屈⁝㗗 4 叔㫸⃫炻3124 ⸜ 㗗 4/88 叔炻⍣⸜崭忶Ḯ 4/9 叔ˤOWWL 娵䁢炻 忁㗗䓙㕤崲Ἦ崲⣂䘬Ṣṵ䃞嗽㕤㚨Ỷ㓞ℍ㯜 㸾炻ṾᾹ䘬㓗↢⌣⛐ᶵ㕟⡆攟ˤ 䴙妰栗䣢炻98& ⮳㯪⁝⊁⸓≑䘬ṢⰔ㕤

㚨Ỷ㓞ℍ炻㚨⣂㗗ᷕ䫱㓞ℍˤ㬌⢾炻䓙㕤⚳ ⭞㈞㊩㓧䫾䘬婧㔜ㆾ⍾㴰炻㭼⤪ỷ㇧㳍層㷃 ⮹炻㇧⯳䦇慹ᶲ㻚䫱炻⮶农姙⣂Ṣ↢䎦⁝⊁ ⓷柴ˤ ᶫㆸ⇵Ἦ⮳㯪⸓≑䘬Ṣ炻㚨䳪⮯㚫⃵昌 ⁝⊁炻⎎⢾䘬ᶱㆸ⇯᷎朆⤪㬌䯉╖ˤ忶⍣ᶱ ⸜Ἦ炻㟡㒂夷⭂䃉㱽⃵昌⁝⊁䘬Ṣ㔠侣Ḯᶨ 䔒炻3122 ⸜䁢 7611 Ṣ炻3125 ⸜⡆≈⇘役 2/5 叔Ṣˤ忁ṃ⁝⊁忂ⷠ䘤䓇⛐冯㓧⹄ᷳ攻炻㭼 ⤪⽭枰徨⚆㚱斄㳍層ˤOWWL 娵䁢炻㬌䧖ね㱩 ᶳ炻㓧⹄⼰⾓ ↢㰢⭂炻娵䁢㗗㫢姸埴䁢炻 暨天忂忶㱽⼳妋㰢炻忁⡆≈Ḯ OWWL ⸓≑䘬暋 ⹎ˤ

㠞殉欂㉵↢Ḯ 6/76 叔㫸⃫炻䓙 Nblsp ㉵⼿炻 ┬㫦㋸䴎Ḯ⸓≑⚘暋⭞⹕⬑⫸⬱㌺⹎`䘬㨇 㥳 Cjp!Wblboujfppseˤ 㭷⸜殉欂ᶲⶪᷳ⼴炻BE 㖍⟙悥㚫䳬䷼ 姽怠㳣≽炻Ṳ⸜㗗䫔 45 ⯮ˤBE 㖍⟙䶐廗Ᾱ ⮯⽆⎬⛘欂倮晐㨇㉥⍾䘬殉欂㧋⑩㍸Ṍ姽⥼ 㚫炻姽⥼Ᾱ㟡㒂殉欂䘬堃䓇ˣ␛忻ˣ⑩岒␴ 㶭㻼䫱㊯㧁忚埴姽㭼ˤ⍣⸜⤒ⅈ䘬㗗ỵ㕤渧 䈡ᷡ Tjdjmjìcpvmfwbse! 813 嘇䘬⣏大㲳欂倮 炷Wjtiboefm!Bumboujd炸ˤ

ፈᑯᰟ✢ዷ⍠፬Ꮶᗔᩨ᪱ ℕㆸ匟嗕Ṣ㑼⽫㛒Ἦ屉⊁䉨㱩炻℞ᷕ崭 忶ᶨ⋲朆ⷠ㑼⽫㚫䘤䓇⛐冒⶙幓ᶲˤ忁㗗匟 嗕ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸⛐⮵ 3124 ⸜婧㞍䘬➢ 䢶ᶲ炻㖍⇵䘤Ự䘬䳸婾ˤ Ỷ㓞ℍṢ佌㑼⽫⯌䓂ˤ51& 䘬㚨Ỷ㓞ℍ 侭堐䣢Ḯ⮵㛒Ἦ䘬㑼⽫炻⮯役 3:& 䘬Ṣ⶚䴻 㚱Ḯ⮎晃䘬ㄪㄖˤDCT 䘤䎦炻檀㓞ℍṢ佌⎴ 㧋㑼⽫冒⶙㛒Ἦ䘬屉⊁䉨㱩ˤ⃀䭉㓞ℍ⼰檀炻 Ữᶵ傥ᾅ嫱㊩ᷭ炻侴㓗↢⎴㧋⼰檀ˤᶨ㖎⣙ ⍣㓞ℍ炻ṾᾹ⮯⼰⾓星ℍ⁝⊁⚘⠫ˤ

㓞ℍ㚨檀䘬Ṣᷕ炻役⚃↮ᷳᶨ䘬Ṣㄪㄖ 慵慵炻35/:& 䘬Ṣ堐䣢㚱ṃ㑼ㄪ炻⎎⢾ᶨ⋲ 䘬Ṣ⇯㰺㚱㑼⽫ˤ ⃀䭉⤪㬌炻ṵ㚱崭忶ᶱ↮ᷳḴ炷79/4&炸 䘬Ṣ㺧シ冒⶙䘬㓞ℍ䉨㱩炻崭忶 33& 䘬⍿姒 侭䴎Ḯ冒⶙䘬屉⊁䉨㱩ᷕ ⿏ 䘬 姽 ₡炻 ⎒ 㚱 21& 䘬Ṣ堐䣢ᶵ㺧ˤ㓞ℍ㚨檀䘬⚃↮ᷳᶨṢ 佌ᷕ炻96/7& 䘬Ṣ㺧シ冒⶙䘬㓞ℍ䉨㱩炻㓞 ℍ㚨Ỷ䘬Ṣᷕ炻⎒㚱 57/3& 䘬Ṣ堐䣢㺧シˤ

Ŋŏň ⅰᒭᷮᵋ∋ᒑᬆᒳ 7 㚰 3 㖍炻JOH 戨 埴 ⭋ Ự炻 ⮯ 塩 㷃 ỵ 㕤 旧⥮㕗䈡ᷡ䷥悐䘬㔠䘦ᾳⲿỵ炻忁㗗㟡㒂℔ ⎠⍣⸜ 22 㚰⭋Ự䘬慵䳬妰∫䘬暨天ˤ 㟡㒂慵䳬妰∫炻JOH ⮯⛐匟嗕⇲㷃 2811 ᾳ ℐ 借 ⲿ ỵ炻 㬌 ⢾ 怬 ⮯ ⛐ ℐ 䎫 䭬 ⚵ ℏ 塩 㷃

3311 ᾳ朆㬋⺷⒉ⶍᷕ䘬 2186 Ṣˤ 㬌㫉䷥悐塩⒉㕡㟰㗗慵䳬妰∫⭋Ự⼴䘬 椾㫉⣏夷㧉埴≽炻㴱⍲塓塩䘬Ṣ⒉⮯㚱 : ᾳ 㚰䘬忶㷉㛇ˤ

䉗䛾̯≰⮳ᬔᱛ

ᴂऀ‫ݱ‬ クࢄᭂ⩗ · ้⻼⩗䕃 · Ԍ䃰␐ᘾ喁 㒽⎿ऀ䛶ͩᗗ᣿ӊጱ䲑̹ᰯ␱ϝȠᰯ֔Ꮶ⮳ᴂऀ‫ݱ‬

㢦‫ڟ‬喉 Amazing Oriental Wah Nam Hong ℃‫ݘ‬ᬥ喉 Kam Yuen Sun Wah Foek Wing

⣞Ԍᬏ⅗12⻼䷋㞡 ⩗㜙ᲔⅣ⌦षㆸᱚ喌⊱៨‫ݟ‬Ꭱऀ̹

౗Д̺ 5 ܵ䧎㻰᩷ – 3 ⻼䷋㞡 ᡓ2バ㜢ᷢၿ喌⊱៨‫ݟ‬Ꭱऀ̹

䨯੝◨ឭ‫ݟ‬ᗗ ᰯો❠⮳䷋㞡:

ັ᰸ᘾឨऀ喌䄦㖃㈪喚 Hoyu Cosmetics (Nederland) B.V. www.bigen.eu


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ 08

Editie 374 04-06-2015

ᱯᑷጙᗐỒᖤ ∟᷒፲᭖ᗴỒዯᒭ ђዎߎဠ٣ߏठᜏ

6 Т 39 РȂϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ങԡَོ ዉ๼Мఀ‫ོڞ‬ᖧғցོߝΙ՗Ȃ᠙‫ڥ‬၎ོ໠ ৤Ɇक‫ת܈‬ᏽഽց 81 ‫ں‬ԑȆ‫۬ڍ‬ӣਲ਼Ϟਡɇ ࣀଢ଼௑‫ޟݷ‬ϭಝȄ ങԡσ‫ٺ‬ཐᗂዉ๼Мఀ‫ོڞ‬Ѕኄσਡ ೉჌फӵЛࡻ୽ড়࡚೩‫ีڷ‬৤ȃ௰໌ϛ୽‫ڷ‬ ҁಛΙσཾ้П७пю‫ޟ‬ֆΨȂߒҰ‫ר‬ঈक ‫܈‬ϛ୽‫ת‬Рᏽ‫ތ‬ഽցᄲжࣨІ‫ݲ‬ՙ඼ᏽ‫ތ‬ഽ

ց 81 ‫ں‬ԑȂ൷࢐ौ‫ذ‬଄ᏽ‫ތ‬ᄇΡ᜸‫ོޥ‬അ ԙ‫ޟ‬Ѽσ༌৛Ȃᗗջᏽ‫ތ‬१ᅋȂ‫؁‬ԁӴ࡚೩ Ιএछԁ‫ڷ‬ҁ‫ޟ‬жࣨȄങσ‫࡟෈ٺ‬ኄσ჌फ ᝷៉൷ϛ୽‫࡚ޟ‬೩‫ีڷ‬৤ᑖྃᝦॎᝦ๊Ȃ‫ٺ‬ ᓢհ࣏Һࢺ‫ޟ‬ๅοȃЄፗ‫ޟ‬ᐝወ‫݈ڷ‬୛‫ޟ‬ҁ ᇃȂ᜹᝷៉ᑖ࣏ྃኄσ჌फඪ‫ټ‬ᔓօȄ Ȟ‫ྛپ‬Ȉϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢᆩમȟ

጖⅐ጴ᥷ᅗ ┯៦ዷ፲὚ḍጴ᥷ᅞ ᅮᔝᡱᅳጱ᫓ᅴᑺᢿፊᎽᛵᰟ✢ጴᒭ

5611 Ρ‫ޟ‬ᛁσღ໥Ȃॸֲ :1 ᎄσБȂϷ ඹۨ՞ӵӻএ࠲ѿ‫ޟ‬Ϛӣନ۹ȇҥܻൟӴన Ӈ‫ܚ‬३Ȃതณฒ‫ីܯݲ‬ӫኇȇҁ֯ؐΡੑາ ΰνዉϯȂ༉ӵ Spfsnpoe ҈‫׷‬؆ΙӴȂؐΡ ᗊ‫߆ސ‬າ൷ӵ 611.2111 ዉϯȂӒღ๝೉៌ள ‫ پ‬811.911 ࿲ዉϯԝΣȄ‫ܚ‬Ԥ೻‫ٲ‬ȂฒϚ๝Ρ ɆπᇺɇϞཐȄ ϚႆȂ‫ׇ‬छȞϛ୽ȟԤ३ϴѧ‫ޟ‬೉៌Ϟ ՗ȂխнϚХܻԪȄ ᏑᆓЍϚΟᗊ‫ސ‬Ȃծᇄо‫܁‬ੑາ‫ܒ‬ਡၽ ϚӣȂ೻ԩ‫ׇ‬छਡ՗ღ१ᘈᒵ‫ڥ‬ΟΡМਡၽ ၯጣȄтঈଶΟഅ೤Ѳσ࠲ѿȂ೨ӻΡᗙў ΟϚ٥ቄ࣏ϛ୽Ρ‫ޣ‬ᐎȂ‫ޱܖ‬ਲ਼ҏฒྲྀࠉ‫܁‬ ‫็ڋޟ‬ൠᡦ‫ ڷ‬Ef!Ibbs Ѡൣ้ӴȂ೻൷ӵΙૡ ٖ଻ᢎ߆‫ޟ‬அᙃΰȂ౏Σሴ౱Ο೉៌ᐣѬМ Ͻ‫ޟ‬ᐿ੫ᏄΨȄღষঈཐ‫ڧ‬Ο೉៌‫ޟ‬МϽ᛺ ೚ȃᓺछॳශȃоЅோ໣Ԋ໋‫ޟ‬۷ᆋҡࣀȂ ஠ོዥЖ༈ኬ೉៌МϽȃ೉៌ࠢถȃоЅɆ೉ ៌ԁ࢈‫ٱ‬ɇȄ Ԫԩϛ୽ᛁσਡ՗ღ‫پ‬೤ȂЕଔΟ೉៌ Ρ‫ޟ‬ዥដȄ೉៌൬ᡝӵᄇ࿋Ӵ୦ড়௴೤ਢȂ ΙӪ۹кߒҰɆϛ୽ၽࡊዥ௑ЄԁȂਡၽМ ݂Ȃ૖ཐ‫ڗڧ‬೻এ୽ড়‫ࣀޟ‬Ψ‫ڷ‬ওᎴȄɇϛ ୽ၽࡊঈ‫يޟ‬ԁ‫ל‬ຫ‫؁ڷ‬ӻ‫ޟ‬ϛ୽МϽӟ଄Ȃ ғਁณٖ໌೉៌‫ޟ‬ල೽ҕಀȂ‫ޟ୽ڍ‬МϽӵ ҕಀϛԤΟ໌Ι؏Һࢺ‫ڷ‬ኇ៪Ȅ ঄ுΙඪ‫࢐ޟ‬Ȃ೉៌ғԁ೎ӵɆΙளΙ ၯɇ‫ޟ‬ತᘈȂԪԩ‫پ‬೤‫ׇޟ‬छϴѧհ࣏ϛ୽

Ὀ᱓᥷ᒭ᛻ Mandon Travel Ser vice

Ὀ ᱓ ᥷ ΐ !!!!! ! ᝂ✭∕⅂! ! ! ! ! ! ᝂ፬ᝉ♢! ! !! ! ! ᥷ ΐ ᣌ ␋ ࣔ ⠅ 㷬 ॕ 偃 ⧋ ͫ ӹ ‫ ڪ‬Иⴚ‫ם‬暔 ௚࢔ Ֆ䍪ͫ㭆ԧ☓ͫ‫ͫޤ‬榆ͫࡪͫ২ͫԆͫ㻓暔ঈ֪ Ԙчȧ ૜Їࢁȧ ૜㐋ٖȧ ૜௚࢔ȧ ૜୍㙇ȧ ૜क़ٖȧ ૜䇃ٖȧ ૜ԧਡࣔ⠅௚࢔ȧ  ߃ ‫ޙ‬૜ͫԧਡ 'फ棁Ԙч ஋‫ࣔގ׶‬Н ҿѕ߄昘ਾ垊ͫࡁӯ㩌ͫ‫ⴚڴ‬㬹‫׉‬䔧‫ࡣͫנך‬垊ұक़ӟ䤚՟‫ם‬ਡॱҸ՛ࣔ⠅㷬ॕͫ㻤ଌ⚵朅߲宎嬮ѹ͠

Ѓ‫ם‬欓Ԃ㾲Ԧ

‫࠿ ޮמ‬悸и澝м‫ܙ‬惕Їࢁ

嶲ऀԕխ͹Ҷ३ѻ‫أ‬м‫ޤ‬େ‫ͫڃ‬於ॕͫИ‫ކ‬㆏惍ͫ‫ޓ‬惍ٞ‫ͫב‬І௑չґ暿ⴧ垹͹)04

ȵ 

ഡܴඵж߄మ๮εᏢӛ ֹऍϦљᕴຊचྷೱሀҬจ୕

͓㻓ࡳӬ嫳͹ࡣ‫ڴ‬䥳ࡁ 狨 ‫מ‬嫶Ұⴧ࠿悸Іӟȵ 燩燥燭 ͓㻓ࡳ‫ם‬惍੧͹ԝиⴚІԝ١ 狤狢 ‫מ‬惍࠿悸Іӟȵ 燦燨燫燥 ͓㻓ࡳ㌿䰊͹Єⴚդୃ 狣狥 ‫מ‬惍࠿悸Іӟȵ 燭燭燩 ͓‫ם‬伐‫ם‬ভ͹㻓ਸ਼ 狣狥 ‫מ‬惍࠿悸Іӟȵ 燭燭燩 ͓щ斿㭆੼㻓͹ࡣ‫ڴ‬䥳ࡁ⼮ࣶ݈Ԗ 狣狥 ‫࠿מ‬悸Іӟȵ 燭燭燩 ͓‫ݴ࢞࣫ݺז‬ਸ਼⳷ͧ悸ޮॳ惴ਸ਼स‫י‬䱷ͧ㦌寶ߓ宎澞 ͓஋‫ࣔގ׶‬Н ਾ垊▲‫ͫ࢕ޙ‬И‫ކ‬屆આͫ‫ממ‬ӟ䤚ͫ狣狧 㻓ҫ૜澞

Ր߄ҿѕ㻓ࡳ惍ͫ ▲ ‫ ޙ‬惍ͫ 悸 ߍ 惍ͫ ☓ ࡳͫ Ֆ 䍪ͫ ‫ ޤ‬榆 ࡪͫਸ਼ⴚչ২ⴚ‫ޓ‬ ੧ⴧঈ੧३ͫЉҎ 䥭ӧͫ㻤ଌ߲宎

फ‫ݎ‬їࣲⴚࡪ 斴㴿 ਾਡ 啠ਡ ࡪਡ ‫ڴ‬ਡ ࣶਡ ࡣਡ ⼮ਡ ⴚਡ ԧਡ Ԙ㻓ਡॱ Ґ兓‫ގ‬ਡ ॱ ஋刦୅ਡॱ ࡦ垊ਡॱ ‫ޤ‬ਡ 榆ਡঈ‫؟ך‬ਡॱҸ՛ࣔ⠅㷬ॕͫߌਈ䥭捦ͫ㦞寶⚵朅߲宎澞

ㆋ㴂‫܈‬恗㻓ࡳⴧͫࣔ⠅ї嬮େ‫ͫڃ‬ї恗Иⴚ乗屴 ]]]\OY[SINOTGGGT\XGMKTTR

ߓ宎朅宝

KDL8 七彩雲南昆大麗 + 石林 8 天週三 ȵ JZH8 8 天成都九寨峨眉熊貓基地 週二、五ȵ KDLX8 香格里拉昆大麗 + 石林 8 天週四 ȵ HLG7 海螺溝康定成都精品 7 日遊 週四 ȵ CH9 9 天魅力江南秀麗黃山 週五 ȵ KDLX9 香格里拉昆大麗 + 石林 9 天週四 ȵ GL6 6 天桂林陽朔灕江龍脊梯田 週三、五 ȵ CHQ9 9 天魅力江南黃山千島湖 週五 ȵ CZG6 6 天珠江水故鄉情 周日 ȵ CXH5 西安華山 5 天遊週一(三月起)ȵ CBJ9 9 天北京江南超值遊 週三 ȵ XGYN8 超值雲南 香格里拉 昆明 / 大理 / 麗江 + 石 CXA4 西安 4 天遊 週一(三月起)ȵ CJNXA10 10 天魅力江南 + 西安 週二 ȵ 林 8/9 天遊逢每週一,三,四,五 € 99/199 CF7 7 天潮汕客家尋根之旅 週四 ȵ CBJH1 1 天北京江南黃山 週三 ȵ SX55 天長江三峽超 5 星遊輪 (武漢進/重慶出)週六ȵ XDYN8 超值雲南 东川紅土地 昆明 / 大理 / 麗江 + CJNHS1 1 天魅力江南 + 西安華山 週二 ȵ 石林 8/9 天遊週一€ 99/199 CBZ8 8 天北京承德天津經典遊週一、三、四ȵ CZ10 10 天長江三峽 + 張家界(重慶進,長沙出)週四ȵ XYN7 超值雲南 昆明 / 大理 / 麗江 + 石林 7/8 天 CZ1212 天張家界 / 武漢 / 長江三峽遊輪(長沙進,重慶出) CB5 5 天京城超值遊週一、三、四ȵ 遊逢每週五€ 99/199 周日 ȵ CBN4 4 天北京順道遊週三ȵ HXS6 6 天浪漫海南 周日 ȵ 柑ⴚ௙䔧ͫԭ‫ ⫽ࣈؿ‬ٞԻ㉙ͫ‫ޏ‬榆ࡪͫՖ䍪ͫҐ兓 CBXA8 8 天京韻北京 + 西安兵馬俑 週四 ȵ CXW7 7 天廈門武夷山精彩之旅 週四 ȵ CBXA9 9 天京韻北京 + 西安華山 週四ȵ ‫ގ‬惍ਥঈҿѕ੧३ЉҎ䥭ӧͫ㦞寶䌗嫳 ]]]SGTJUT KDL7 七彩雲南昆大麗 + 石林 7 天週三 ȵ CZ7 7 天長沙鳳凰常德張家界 周日 ȵ TRͫ嬮ѹ寶刦偰喗ପ۪՟‫ޓם‬੧॑

2015 年新行程

‫ޣ‬ӪӌཾȂтঈள๿Ɇϛ୽ငᡛɇᇄ೉៌Ρ Ϸ‫ٴ‬Ȃ࣏೉ϛ‫ޟ୽ڍ‬ငືᆧ஝ӫհள‫؁پ‬ӻ ంีȄ 6 Т 41 РȂ‫ׇ‬छϴѧӵ੩੫୚ЛѿѢ໠ Οкᚠ࣏Ɇೣጒี৤ȃՌࡡӓថɇ‫ׇޟ‬छዉࢸ ंଆོȂ‫ׇ‬छϴѧီ‫ߝٱ‬ȃ଻‫پ‬ՙ‫ٳ‬ϝ඼၇ ࣲࡉ਌࿜ѠዜߜЊҁಡρȂ୙ီ‫ߝٱ‬೨୽୉Ȃ ᖂຘ਌࿜न࿅೿้юৰΟࣀଢ଼Ȃӓӣ୦ଆӌ ཾี৤ᏽ౱ೣგȂᄂ౪এΡჲȃӌཾჲᇄϛ ୽ჲ‫ׇޟ‬छᒊӫȄ ंଆོΰȂѠዜߜီ‫ߝٱ‬१ᘈ൷ϛ୽ɆΙ ளΙၯɇี৤ᏽ౱ୈΟ၌᠞ȄтߒҰȂ‫ׇ‬छ ϴѧ஠‫׺‬՞ᐠႄȂ஠ӌཾՌ٘ี৤ᒊΣ‫୽ڗ‬ ড়ᏽ౱ϛȂԙ࣏࡚೩Ɇ੕ΰ๛ᆬϞၯɇ‫ޟ‬୦ ୛‫ޱٺ‬ȇӣਢ൜ᙓɆσಀഺཾȃ࿲ಀഺཱིɇ ‫ཱིޟ‬੏ዘȂϚᘞᔖҢཱི‫׬‬೚ȃ໠ีཱི౰ࠢȂ ள‫ޟཱིپ‬ഺཾ‫ڷ‬൷ཾᐠོȂ࣏‫ڷޟོޥ‬ᒙี ৤‫ܛ‬ᐊଔ‫؁‬ӻ‫ޟ‬ӌཾ೰ӈȄंଆོΰȂ‫ׇ‬छ ϴѧ௰юΟо߳ёց‫ࠉٳ‬ᖂಛ඼ԜපᒛЉӑ ҡӪԅ‫ڼ‬Ӫ‫ޟ‬ᖂಛ‫ٹ‬ᡶȂӣਢȂ఼๼σᏰɆ‫ׇ‬ छᏰஆɇ‫ޟ‬௲ୣቈԒһӵࣀଢ଼ΰ໷ցᖞ՗Ȅ ‫ׇ‬छϴѧߒҰȂ஠ӵཱི‫ޟ‬ᐠႄ‫ࢅڷ‬ᏽϛٖю Ιనᛧ୊ี৤ϞၯȂ࣏Ɇϛ୽ჲɇ‫ޟ‬ᄂ౪ଓ ᝦӌཾ‫ޟ‬Ψ໔Ȅ ࣼ‫پ‬Ȃϛ୽ΡȂϛ୽ӌཾ‫ڗپ‬೉៌Ȃ‫پ‬ ‫ڗ‬ዉࢸȂ঺‫ܐ‬ѫ࢐໷ၯਡၽȂଶΟີີີȂ ᗙԤ೨ӻ‫ٱ‬௑џୈȄ

୚‫ࢤݯ׵‬М偃ҷ՚ Kloveniersburgwal 22-24 1012 CV Amsterdam Tel.: 020-6200004 / 6233487 020-4282814 / 6257757

Schuurman Kleijweg de Vries Advocaten

Mr A.G. Kleijweg ᫵ỔᯡᏫិ᥇ ᕦḠዯᑺ᷒ዷ▱ᤍ▰⛣

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 13.30 - 17.00

Balen van Andelplein 2 E 2273 KH Voorburg Tel. 070 427 32 15 Fax 070 427 31 56 Kleijweg@skv-advocatenkantoor.nl

⽖ᾉ烉0655368978 QQ: 2492908081 Fax: 020-4282812 Email: amsterdam@mandon.nl Web: www.mandon.nl facebook.com/mandontravel

‫ى‬挙垰͵喗ૹ‫ݴ‬ਸ਼ड ޯޫબ伥ࢤ⟕ȵ 㺨巳㑱ૻֈ؎Ԯࠓ

䐘߃ॣङИ‫ކ‬朅嫌޴ਈ㷬査ढ Օर௚࢔䐘俠ͫՖࢗͫ沽⣈չⴚ⡦И‫ס‬Ֆঈ䷠ऩ


೉៌

09 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

ᯧዶᘿጱᰟ⁝ᾭẁ€ό⁣

⏧ᶷệᒘ Ẩ፬ὈᖾṞ

ℏᵦᗣ᫓▱ᲵᙨᓕᏗᶟ

಻ើ OHP ‫ک‬ζҾ཰ৎж߄ᆶύ୯჏ᇯ཮ፋ

࣏ё஼ϛ೉МϽҺࢺȂ௰ଢ଼ϛ೉ ‫୽ڍ‬ᙛൟΰ‫ܒޟ‬տҁ้Ȃ೉៌୽ሬኄ ኬႫᇃᄯή‫ޟ‬ϛМᆩમɆ೉៌ӵጣɇ ܻ 6 Т 29 РՍ 33 РᖞᒲΟ಑Π۩Ɇϛ ೉ᄇၗɇȂ‫پ‬Ռϛ୽‫ޟ‬Ѳ՝मΨܻ঎ Ᏺ‫ڷ‬௰ଢ଼τ‫᠌ܒ‬ઉ‫ޟ‬ოᇽȂӵߖΙ‫ں‬ ‫ޟ‬୤ᢎ೤୰ࣀଢ଼ϛȂᇄ೉៌ӣ՗Ιଔ ௤ଆϛ೉τ‫ܒ‬ӵ‫୽ڍ‬ᙛൟΰ७ᖝ‫ࢅޟ‬ ᏽ‫ٮ‬൶ؑ၌‫ؚ‬ϞၾȄ ᐃ ೉ ៌ ӵ ጣ ൢ ᏲȂ Ԫ ԩ ᔖ ᗜ ೤ ೉‫ޟ‬Ѳ՝ϛ୽τ‫ܒ‬Ϸտ‫پ‬ՌϚӣ‫ޟ‬ሴ ୿ȂԂঈ௃Ϛӣ‫ޟ‬ҳൟ‫ڷ‬ຜُȂө೉

៌ӣ՗৤ҰΟϛ୽τ‫᠌ܒ‬ઉ߳៖‫ޟ‬ᐣ Ѭ‫ڷ‬౪‫ޑ‬Ȅϴઉࡡৱഌ࡚ద 31 ԑ‫ࡻپ‬ ៉࣏ 21 ࿲ӻஏτඪ‫ټ‬ջາ‫ࡡݲ‬ධօȂ ෆᕕ‫୽ݲ‬ɆՙᇌȆ‫ݰ‬Ӆ࠿τ᠌ዩɇ้ ୽ሬዩ໶ȇ‫ޣ‬ӪᏰ‫ޱ‬ᇤᒟཱིȂϛόσ Ᏸ‫ོޥ‬ᏰᇄΡ᜸ᏰᏰ଱‫ོޥ‬Ᏸᇄ‫ོޥ‬ ώհ‫ف‬୙ఀ௲Ȃᜰ‫ܒݧ‬ᇄ‫ܒ‬տं‫ـ‬Ϊ Ꮇԑȇӌཾড়ቓኋȂෆᐣӈӻড়ၮ୽ ϴѧଽᆓȂ‫ٮ‬ഺ࡚ԟӵᐭᓾ‫ڷ‬፭᠌τ ‫ޟܒ‬ӌཾಢᙑ tIfspȇ൬ᡝ௃ཾ‫ޱ‬஻Ι ⅸȂ౪ᆩܾτΡᓜၾଽ઻ጡᒮȂᖒӫ ୽ஏτဍτ‫ܒ‬༈൬σዩ໶Ҭ॒೰ΡȄ

ӵߖΙ‫ޟں‬୤ᢎ೤୰ࣀଢ଼ϛȂ‫پ‬ Ռዉࢸដོȃዉ࿗‫ۏ‬ষོȃ೉៌ѴҺ ഋȃ೉៌МϽഋȃ೉៌ដོ‫ڷ‬೉៌Ρ ᠌‫ۏ‬ষ้ོ‫ۢޟ‬ষ‫ڷ‬фߒөѲ՝ოᇽ ϭಝΟ೉៌ӵ঎Ᏺ‫߳ڷ‬៖τ‫᠌ܒ‬ઉП ७‫ޟ‬ᐣѬ‫ڷ‬౪‫ޑ‬ȇ‫پ‬ՌɆ೉៌‫ܒ‬տҁ ้ҁᇃɇ้ OHP ‫ޟ‬ሴ೟‫ڷ‬೉៌τ‫ܒ‬ӌ ཾড়фߒঈࠌᇄოᇽঈϷ‫ٴ‬Ο೉៌ᙛ ൟ‫ܒ‬տҁ้П७‫ޟ‬ငᡛ‫ڷ‬ϚٗȇଶԪ ϞѴȂѲ՝ოᇽᗙ୤ᢎ೤୰Ο೉៌຀ Ⴓড়৳ኸΨ‫ڧ‬৛Ρ‫ז‬៖‫ܚ‬ȂюৰΟҥ ೉៌ѴҺഋಢᙑ‫ޟ‬Ɇ‫ࢸٳ‬ଽᆒ፣ᏫɇȂ ‫ٮ‬ӵ೉៌຀ႳσᏰ൷τ‫ܒ‬ដᚠୈкᚠ ᅋᖿȄ ӵ࣏෈ߖΙ‫ޟں‬୤ᢎ೤୰ࣀଢ଼ ࡣȂᇤᒟཱིᄇ೉៌ӵጣ଄‫ߒޱ‬ҰȂӵ ೻Ι‫ޟں‬ਢ໢ϱԂঈ๖ᜋΟσ໔‫ޟ‬ӣ ሴ୿‫ޟ‬೉៌‫ڷޱؚ๊ޟ‬டড়Ȃ೽ႆ७ ᄇ७Ⴍຽᚔ‫ྜޟ‬೽‫ڷ‬ᄇၗȂᡱԂঈᄇ ܻ೉៌ᙛൟ‫ܒ‬տҁ้‫ޟ‬ᐣѬ‫ڷ‬౪‫ޑ‬Ԥ Οߨல‫ޢ‬ᢎ‫ޟ‬ᕣ၌ȂɆ೻ࢲငᐣШ௃ ਪҏΰᕣ၌‫؁ޟڗ‬ёᘀࣀ‫ڷ‬Ԥ፸Ȃሉ ሉ຺ႆΟ‫ޟר‬Ⴑ෈Ȅɇ! ቓኋࠌᄇ଄‫ޱ‬ ߒҰȂ೽ႆ೻Ι‫ف‬Ӗ‫ޟ‬୤ᢎ೤୰ࣀଢ଼Ȃ ՌϏཎᜋ‫ڗ‬ϛ୽ஏτដᚠϐູ‫ڧູپ‬ ‫ڗ‬ѓࢂ೉៌ӵϱ‫ޟ‬Ӓ౨Ө୽‫ޟ‬ᜰ‫ݧ‬Ȃ Ɇ‫ߨר‬ல‫ݠ‬፬‫ڷ‬൉᠍ϛ೉ᄇၗ‫௴ܚ‬Ң ‫ޟ‬೻ᆍᄇၗПԒȂϛ೉фߒҁ้‫ڷ‬౩ ‫ܒ‬Ӵ௤ଆΟ‫ר‬ঈᜰ‫ޟݧ‬ၗᚠȂ೻ᆍП Ԓ‫؁‬ёԙዣζ‫؁‬ёԤ࡚೩‫ܒ‬Ȅɇ ȞМണ‫ྛپ‬Ȉ೉៌ӵጣᆩમȟ

⑱ᑸὙ♐ᐐ᠐⚼₡ẁ€⓴ᒭ

ҥዉ๼Ȟ୽ሬȟМ᛺Һࢺ‫ོڞ‬ȃ೉៌ѕഋஶჿོȃॷ෫ߝ‫ޱ‬ ዅ༪ᖒӫкᒲ‫ޟ‬ɆᔛԢဃ᛺ҺࢺᝦᅋɇРࠉӵപ੫ϝࠒПኄൟቑ଱ ᅋюΟ‫ڍ‬ൟȂӓߖ 2211 ՝ᢎಀᑹमࠏࠏӴ‫ݠ‬፬Ο೻‫ٲ‬டཾ‫ཾڷ‬Ꮇ ᅋষ‫ޟ‬ᅋюȄ೻࢐࣏ӵ೉‫ޟ‬ဃᝲϛՂԑΡᖞᒲ‫ޟ‬ཏ๡ᅋюࣀଢ଼Ȃҥ ΙөዥЖ๼Ρϴઉࣀଢ଼‫ޟ‬ѕഋஶჿོஈ՗кৰෆኋቈಛᝰ๊გȄ ᅋю᛺Ρѓࢂ੫Ӵ௃ॷ෫ሂ‫ޟپ‬ϛ୽୽ড়઻ᅋষ‫؃‬ऍϯ‫ڷ‬Њ Њ༁ωቃȃ๿Ӫᔞዅড়ങⓑᄸȃӈీ๼ȃೃᗸቃȃդЍ޿ȃӂీ޿ȃ ‫؃‬ᒺတȃӈኋቱȃೃ⬞ႀȃМ༕ቃȃ߮ᆵ๷ȃ஻ҝጸ้ȂоЅ‫پ‬Ռ ೉៌ȃШցਢȃ‫୽ݲ‬ȃཱིՙ៌ȃॷ෫‫ڷ‬ኄԎ‫ޟ‬டཾ‫ཾڷ‬Ꮇᅋষ้Ȅ ϛ୽Ꮉ೉σ‫ٺ‬ᓢሴ‫ٱ‬ഋફਪ᎒ืᔖᗜᇍᖝȄтфߒσ‫ٺ‬ᓢम ᜝ȂཐᗂкᒲПಢᙑ‫ޟ‬೻Ι҄පϛ๼МϽȂᜰᛄ੕Ѵ๼၂ՂΡ‫ޟ‬σ ࠮୽ሬ‫ܒ‬М᛺ᅋюࣀଢ଼Ȃ‫࣏ٮ‬୤ё‫ڷ‬ಢᙑ೻ԩ༘ᅋ‫ޟ‬ΡρΙΙᜒଚ ΟɆ࣏๡ശዅɇ‫ޟ‬ᓆᄯȄ ਡ೉๼჌ᖂོȃ೉៌࿅Ԋఀ‫ى‬அߜོȃ೉៌ѕഋஶჿོȃ੕ бཱིবΡທ‫ོڞ‬ȃ೉៌‫ࢧݘ‬ᖒӫᖂོȃ೉៌๼Ρ୤ដᐠᄺ้Ȃζ๝ ϠΟ೻໶ࣀଢ଼σΨЛࡻȄ

፶ᴞᅝ2015 ᑧ 6 ፸ 29 ፶ᅳ៧ᴞዯᅴ ᥸Ḹᅝጱፕጀዯ╞ᒣጀᏈ╞ ᑊᔃᅝRest. Goudenhuis,!Palmpolstraat 1, 1327 CA Almere

❣ᜪ᪺Ꭷ Rational ᯀᲵ₡ᐆ

Demonstratie

36 ᣥ ፸ ᓑ ᥖ ፍ ᴞ ᎕ ᴷ Termijnbetaling in 36 maanden zonder rente

ᑧᐨᝉġġᓑᑠᾜḈ 5 5 jaar ALL IN garantie, geen plaatsingskosten ॏ ᗊ ࿲ ૖ ᝥ ఼ዓ Ң ࠢ 20% Korting S CC 101

᠍ߔ୤ᢎҰጒ ĭġ၏௑፜Ⴋ 06-47336706

ᘀ ᫁ ⍶

⋊Ḫᝉ♢! ᐐ᱈ᔺᬼ

ᩰᘀ᫁ᚪ

ዯ ⍶ ᗣ ᏸ Ꮅ ᎔ ᠕ ᚪ ᘍ ᙷ ዼጔ

೉ ៌ !!Ш ց ਢ! ! ф౩

R root keukenapparatuur G

Klaas Klein +31(0)646 - 412 364 ଻ഡద +31(0)647 - 336 706

Postbus 90333, 1006 BH Amsterdam Email : kleinklaas@hotmail.com


∻ ᦾ ᧸ ḉ ⅗ ᫛

ӑġ ҡ

ᄸᕕġ೉៌ࣲড়ᚩρാണ

૪⎏‫׻‬ᔖ ྆๼ਲ਼ġ ጾᐙ஀ġ ങ੫‫܆‬ġ ങߜ஭ġ ᎒Ᏸ‫ي‬ġ ྆ж݂ġ ‫؃‬ณ࠷ġ ‫ؙ‬җӒġ യሉ஼ġ ‫ࢍݓ‬ᅕġ

஻ਕ‫׉‬ġ ৸‫ס‬ᎃġ ങ๼មġ ᎒ġġġġӎġ ஻ඏ޿ġ ዉඏሉġ ‫؃‬ᅕҕġ ༁໌ϗġ గ๼᝘ġ ቓМΜġ

М঍‫ݡ‬ġ ߙ࣡࣢ġ ങġġġġࠒġ ౳༈ሜġ ᗩ‫ס‬໰ġ ྆๼݂ġ ᄸีҤġ ᓀӑҡġ

ᛳቓछ࣢ġ ‫ں‬ᓆ኿ġ ‫ں‬ᅭஶġ ෆኋቈġ ᒦంྛġ ᗩ୉୊ġ ྣ୽ଭġ ങМᄸġ

ġġġᩳġġຳ (排名不分先後)

‫ీ؃‬ᛝġ न‫ס‬ӎġ ങӎҁġ ࢠġġġġ݂ġ ᒦ਌ցġ ሁᐙᘄġ ‫؃‬छഽġ ܾ୽ࢶġ ሁġġġġ߳ġ ඇМࡄġ

ࢠҩያ ஻Ӫႀ ങР‫پ‬ ၝ୉ӎ ᎓ᓆԙ ങġġġġ݂ ٪жϯ դ୽஼ ‫ں‬М݂ġ ᎓ġġġġᎃġġ


೉៌

11 ୊ஶடួ

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

YiHe Acupunctuur Centrum ␶ᘍ♔◘ጱ፬ Lid van ZHONG

὚⒠Ṍᐂᅝ ᪂ᖅᅗᨿ♔ᅗᭆᥢᅗ▻℧ᅗᖭ⒱ z ᨊᡑᅗᖔᡑᅗᨊᯗ≹ᅗᤓ≹ᅗ⾱ᴐᅗ⾱ᶅᅗ⾱ᯗ᰷ᅳᗣፍ⛮ᖤᥳᅴ z ᘼ⅖᝸ᵬᛵᐾ⃣ᝉ᪠᝸ᅗᮧᎁ⌸ᅗḐⓦᛆᡱᤶ↞ z

ᧁᓕᭆ▾᫵ᦆᅝ Ḑⓦᛆᮿ⒱ᛓ⒱ᐾ⃣ᶄ᧕ᅗᵋᜉᅗẃងᅗዯᑿᖤᥳ z Ḑⓦᛆᡱᤶ᫵ᦆᅗᏀᒠ⊉ᑧ⅜ 21 ủጰᐪ៦⁈ z

ᑊᔃᅝDippstusbbu!36-3722KE!Efmgu  ᾭᅝ126.8616281 ḥ≧ᅝjogpAbdvqvoduvvsefmgu/dpn ⃿ᔃᅝxxx/bdvqvoduvvsefmgu/dpn ጱ◘ᗴỒᆛጱᆜᛵỒᤍ ḈᏸᎵ᎔ᏻᐾጙᝉ␤ፊᎽᩳᑇ

㋂㊐आ䭪ᑄ䊦⮳䏚倃̼䖘āā䲑䘗㋂㊐ ᖸཊӪ㏃ᑨᴳᴹ䶒䜘୿乼˖㞞 ᪽ȟ㛵㞞⮨可ȟ⮨▜ȟ⮨ᯃȟ䪣⬄ㅹ ㅹˈབྷཊᮨӪᴳнҸ⨶ᴳˈնᱟ䙉Ӌ ሿ୿乼ᖰᖰᱟ億‫ޗ‬䆺ॆⲴᗥ‫ˈݶ‬ᆳᱟ ‫ޗ‬൘ಘᇈሽཆⲴа䶒䨑ᆀDŽᆳⲴ⭒⭏ ᱟӪ億㊿㊍̹䕆ȟ⅏㵬≑⋞≭䕆偝⽹ ൘кॺ䓛ᡰ㠤DŽ㹰⏢ѻᡰԕ䱫┟ˈ৏ ഐཊᱟ㛍㝮㝾Ⲵ㲋ᕡDŽ㛍㝮㏃㎑ਇ 䱫ˈⲬᯬ㟹䶒⛪䶒䜘Ⳟ㟊୿乼ˈⲬҾ 億‫ࡷޗ‬ᖒᡀ೺㞛ǃ⚾⯷ㅹа㌫ࡇ႖、 ୿乼DŽᡰԕ൘ᰕᑨ⭏⍫ѝਚ㾱⌘᜿⮿ 䙊㏃㎑‫ޗڕ؍‬൘ಘᇈˈቡ㜭ཐᗎṩᵜ к䎧ࡠ㖾ᇩⲴ֌⭘ˈіфᴳ‫؍‬ᤱཙ❦ Ⲵ㖾ˈ䌚⁨㠚❦Ⲵ≓㢢DŽ ㏃㎑๥ຎˈᡰᴹⲴ⠏伺ᡀ࠶❑ ⌅ᴤྭⲴ੨᭦ˈቡ‫ۿ‬ᡁ‫ف‬൘ᇦ伺㣡а ⁓ˈ㏃ᑨ᤹᪙㼌≤ቡ⴨⮦ᯬ⇿ཙ㎖㣡

▶≤ᯭ㛕ˈնᱟྲ᷌н儶൏Ⲵ䂡ˈ䛓 哬⠏伺ਚ‫⮉ڌ‬൘㺘䶒ˈ❑⌅ࡠ䚄ṩ 䜘ˈ䛓哬䙉⳶㣡䮻Ⲵ䚴ᱟнཐᰪⴋ┲ Ӟˈᡁ‫ⳞⲴف‬㟊ҏᱟа⁓ˈ‫ڊ‬䶒䜘᫕ ㅻቡ⴨⮦ᯬ㎖Ⳟ㟊儶൏ˈਚᴹᢺ㏃㎑ ⮿䙊Ҷˈ䙉Ӌ⠏伺⢙䌚᡽㜭㻛ⵏ↓ᆼ ‫ޘ‬੨᭦ˈ䚄ࡠ⨶ᜣ᭸᷌DŽ ㏃㎑ᱟ㏃㜸઼㎑㜸Ⲵ㑭ちDŽᆳ 㑡ₛӔ䥟ˈ䙽ո‫ޘ‬䓛ˈᆳᱟӪ億≓㹰 ㏃↧ѻ䐟ˈ‫ޗ‬൘㠏㞁ˈཆ䙓ഋ㛒䰌 ㇰˈіُ↔䙻㹼≓㹰ˈ䕨䘱⠏伺ˈ঄ ࣙ㠏㞁ᆼᡀ⭏⨶࣏㜭ˈᣥᣇ⯵䛚ˈۣ ሾ㲋ሖDŽ㉑௞Ⲵ䃚˖㏃㎑ᱟӪ億≓㹰 䙻㹼Ⲵ䙊䐟ˈ⠏伺Ⲵ䕨䘱઼∂㍐Ⲵᧂ ⋴䜭䙊䙾㏃㎑ֶᆼᡀDŽӪ億Ⲵ‫ڕ‬ᓧ઼ ⯮⯵䜭䙊䙾㏃㎑ۣሾࡠ䶒䜘৽ሴ॰৽ ሴֶࠪˈ㘼䶒䜘ࡷᱟӪ億Ⲵа䶒䨑

ᆀˈ৽᱐㲋ሖDŽ䶒䜘᫕ㅻᱟԕѝ䟛‫ޘ‬ ᚟㏃㎑ᆨ⛪⨶䄆ส⼾ˈ䙊䙾⮿䙊䶒䜘 ㏃㎑ˈࡪ◰㠏㞁䶒䜘৽ሴ唎ˈ⍫ॆ≓ 㹰ˈᮓⰰॆ㎀ˈԓ䅍㹰㇑‫∂ޗ‬㍐৺ᔒ ⢙ˈᗎ㘼䚴৏Ⳟ㟊ᵜ㢢DŽ

適合人群: ⯚㛆ᮒᯃ喏⬄⬄喏᪽喏可⅏喏 ⯦㈷喏叽ⱨఴ喏䲎䘔倲ᑇ㔭ࡂ喏㶔ᗱ ᰵ㈷䌛喏叽㞞㉌↵ⓝᰵ᪽吊喏㘮㗖̷ ಮ喏㕟删喏㖩߇̷䭹喏㇪⺊̹䯲͙喏 㽄ᛢ߇̷䭹ふϦ㓐Ƞ䶒䜘᫕ㅻⱲ⌅ᱟ ᡁ‫ف‬䙻⭘ѝ䟛‫Ⲵڕ؍‬㚭ǃ୿ǃ௵ǃ㿰 Ⲵ⢙⨶Ⱳ⌅ֶ䙢㹼Ⲵˈ਼ᱲާᴹᖸྭ Ⲵ㖾ᇩ࣏᭸ˈ䀓⊪Ⳟ㟊ࠪ⨮Ⲵṩᵜ৏ ഐDŽ

面部撥筋的效果: ǃ໎ᕧᣥᣇ࣋ˈ乀䱢᭿ᝏDŽ䃯 ㇰ㛍㠏䀓∂࣏㜭ˈ䃯⨶㛍㏃˄ᣇ᭿ ᝏ˅DŽ ǃ䃯ㇰᗳ㠏‫׋‬㹰࣏㜭ˈ䃯⨶ᗳ ㏃ˈ᭩ழⳞ㟊ഐ㕪ѿ≤࠶㘼Ү⠕⨮ 䊑DŽ˄㼌‫≤ݵ‬ԭ˅ ǃ䃯ㇰ㝮㏃ˈ䃯⨶ഐ㝮࣏㜭л 䱽ᕅ䎧Ⲵ䶒䜘᳇哳ˈ㕪ѿ⠏伺Ⲵ⯷ ⣰DŽ˄എ᱕ᣇ㺠˅ ǃ䃯⨶ഐ㛪࣏㜭ᕅ䎧Ⲵ∋ᆄ㋇ བྷ⨮䊑DŽ˄ᒣ㺑⋩㜲ǃᣇⰈ˅ ǃ䃯ㇰ㝾㏃ˈ䃯⨶ഐ㝾࣏㜭л 䱽ᕅ䎧Ⲵ⵬㺻ˈ䶒㢢᳇⊹Ⲵ⨮䊑DŽ ˄㖾ⲭ‫˅★؍‬

∻ᦾ ġ᧸ḉ

⅗ ᫛ ӑġҡ ᄸġġġᕕ

ᰟ✢ᡈᤲ◿጗⌰ᱹ

ҀᏇ༬ᅭ๿Ӫශᘈনυ౨ᄇ७ ᓡᓢࠉ७Ԥσ࠮ջາୄٙൟȂσБ‫ހ‬ٙԊӒП߯ ŐűűŰŴŪŵŦġŵŰġŃųŶŴŴŦŭġłŵŰŮŪŶŮ ŃŪŨġŧųŦŦġűŢųŬŪůŨġŭŰŵġŧŰųġŤŢųŴġŢůťġţŶŴŦŴġţŦŧŰųŦġŵũŦġųŦŴŵŢŶųŢůŵ

̾̚ᖳ஽ҋӄᐠ + WOK Lunch buffet + WOK

luding tea) 22€!) Βਮͪ *(Inc luding drinks) (Inc ͪğ 24€ĞΒ੧ 等 60 個菜品 蔬菜 肉、 蝦、雞肉、牛 f, vegetables Shrimp, chicken, bee almost 60 dishes in all

œŪťťŦųġŪůġťŦġŐųťŦġŷŢůġŐųŢůūŦĮŏŢŴŴŢŶ

ⓧːʠ҆ ೉៌ѕഋஶჿོġ ዉ๼М᛺Һࢺ‫ོڞ‬ ߳ዘ ĩŃŢŰġŕųŪŦŶġŃŭŪūťĪ ᡝ‫ى‬Ᏸ଱ġġ ‫ں‬छৠġġġᛳТິġġġ֔᝘‫܆‬ġġġᛳ၉ॴġġġෆኋቈ ౳җᎢġġġʼnŶŢġʼnŶŶġŏŨũŪŢ

ᩳġཱġຳ

໊ΙՍ໊ϲϛϿ ŎŰůťŢźĮŔŢŵŶųťŢźġŏŰŰů

໊ΙՍ໊РఏΰЅ໊РϛϿ

ȞѓନЫȞϚѓࢂᐨନȟȂ౯ᘈȂ‫ڪ‬୫‫ڷ‬૯ȟ ŎŰůťŢźĮŔŶůťŢźġņŷŦůŪůŨġħġŔŶůťŢźġŏŰŰů ĩŊůŤŭŶťŪůŨġŴŰŧŵġťųŪůŬŴĭġťŪŮŴŶŮĭġŤŰŧŧŦŦĭġŵŦŢĪ

11€ ĩ ѓ૯ЫȂ౯ᘈ ĪġĩŊůŤŭŶťŪůŨġŵŦŢġħġťŪŮŴŶŮĪ 13€ȞѓନЫȞϚѓࢂ୳ନЅᐨନȟȂ౯ᘈȟ ġġġġġġġġġġġġġġĩŊůŤŭŶťŪůŨġŴŰŧŵġťųŪůŬŴħġťŪŮŴŶŮĪ

25€ 27€ 30€

2 ωਢġĩijġũŰŶųŴĪ 3 ωਢ ĩĴġũŰŶųŴĪ 3 ωਢоΰ ĩĿġĴġũŰŶųŴĪ

Ӵ֭ İłŅŅȈłŷŦůŶŦġʼnŰŶţŢġťŦġŔŵųŰŰűŦųġijĹķĭġIJıijıġōŢŦŬŦůġĩŃųŶŹŦŭŭŦŴĪ ᕊཾਢ໢ȈؐР IJijũĮIJĶũĭġIJĹũĮijĵũġĩ ໊Πӄ਀Ȃ໊Πഇ࿽Рྱல໠ߞᕊཾ Ī ŐűŦůŪůŨġŕŪŮŦĻġņŷŦųźťŢźġIJijũĮIJĶũĭġIJĹũĮijĵũġĩŤŭŰŴŦġŰůġŕŶŦŴťŢźŴĭġŦŹŤŦűŵŪŰůġŰůġũŰŭŪťŢźŴĪ

Ⴋၗ İŕņōĻġıijĮġĵĸġĶijġĸĸġĸġġġġġġġġġġġġġġġġġŸŸŸįŸŰŬŦŹűŰįŤŰŮ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ 12

Editie 374 04-06-2015

⚡ᎁ᷒•᫛ᜲᯔጙḶỔ ጱ᫓•ⓨ᪯᎐᥆ᑽឋ⑎Ꭴ᥆

6 Т 39 РȂᝋЫ๼჌அߜԙҳᄲɆ๼჌ ᝘ɇӒ౨ॶีంଢ଼ቈԒӵ੖԰ᝋЫѿᖞ՗ȄӒ ୽ࢇ‫ۏڞ‬ষȃϛ୽჌ᖒ୙кৰԧ࠵ᓸȂনѴ Һഋഋߝօ౩ȃϛ୽Ꮉ‫ݲ‬σ‫ٺ‬ሁ໌ॖȂᝋЫѿ ѿ‫ۏ‬ல‫ۏ‬ȃಛᏽഋߝᄑࡦऔȂࣸѴ჌ᒲ୙кӈ д೽‫ݓ‬Ȃ੖԰๼჌౰ཾี৤அߜᖂຘ྆ԇᛐȂ ᝋЫ๼჌அߜီ‫ߝٱ‬ഌഽ๼้юৰ໠ཾ౾‫ڐ‬Ȃ ‫ٮ‬ӓӣَᜌҥ๼჌அߜഺཱི҈അ‫ޟ‬ϣᖒᆩ౩ ଒ҁᇃɆ๼჌᝘ɇӒ౨ॶีȄ ϛ୽჌ᖒ୙кৰԧ࠵ᓸфߒϛ୽჌ᖒю ৰΟԪԩࣀଢ଼‫ٮ‬म᜝Ȅԧ࠵ᓸॶӑфߒϛ୽჌ ᖒЅ‫ݓ‬ॖкৰȂᄇᝋЫѿ‫ۏ‬ȃѿࢇ‫ۺ‬๝Ϡ๼჌ அߜ१ຜ‫ڷ‬ЛࡻߒҰ૿Ж‫ޟ‬ཐᗂȂ‫ߒٮ‬Ұԙҳ ᝋЫ๼჌அߜ೻ΙഺᖞȂᄇܻᝋЫ໌Ι؏ୈԁ ჌୛ώհȂ҈ԁɆ჌ɇถȂ‫ڎ‬Ԥ኿ᇬ‫ޟܒ‬ཎဎȄ

ԧ ࠵ ᓸ ᇳȂӵσಀഺ ཾȃ࿲ಀഺཱི ‫ཱིޟ‬லᄘήȂ ᝋЫ๼჌அߜ ‫ޟ‬ԙҳȂ໠ഺ Ο๼჌ӵ୽ϱ ܲღี৤‫࠶ޟ‬ ᐠȂ೻࢐ᝋЫ ๼჌ࣨ‫ޟ‬ΙӇ ൉‫ٱ‬Ȃζ࢐ᝋ Ы‫ีོޥ‬৤‫ޟ‬ ΙӇ൉‫ٱ‬Ȅ࢐ ᝋЫѿငᔼ‫ޥ‬ ོፀࠏี৤‫ޟ‬ ҆ณᗍ༖Ȃ࢐ મӵཱིଔᘈ‫ޟ‬ ᝋЫ࣏ᄺ࡚‫ڷ‬࿚ࣺᒊȃӫհӓថ‫ڷޟ‬ᒙ჌‫ޥ‬Մ հю‫ޟ‬१ौֆΨ‫ڷ‬ଓᝦȄᝋЫ࢐੖԰ΝՍӒ୽ ‫ޟ‬१ᘈ჌໐Ȃߖ 41 ࿲๼჌๼ΡϷշӵ 231 ӻ এ୽ড়‫ڷ‬ӴୢȂ࣏ߴ໌࿋Ӵ‫ޟ‬ငᔼ࡚೩‫ีڷ‬৤ հюΟѼσ‫ޟ‬ଓᝦȄ๼჌๼Ρ‫ڷ‬෫ᐬᇃӣफϛ ໢ងᙠ๿ᙴ൲‫ޟ‬ၥߜȃ‫׬‬೚‫ڷ‬ΡϗၥྛȄ‫׽‬८ ໠ܹо‫پ‬Ȃኄσ੕Ѵ჌फȃ෫ᐬӣफ‫ڷ‬ᘪ჌჌ ౿੫տ࢐჌୦ӌཾড়Ȃۖತоߴ໌ড়໐ี৤࣏ ϏӈȂᇄড়໐Ρҕӣ‫֜ڳ‬ȃӓ‫ڼ‬ၼȃЖ೿ЖȂ ࣏ᝋЫӒ७ωஶ‫ڷ‬౪фϽ࡚೩ଓᝦ‫ڟ‬๘Ȅ ԧ࠵ᓸ஼፡Ȃᓍ๿ᝋЫѿ‫׹‬ၥᕗც‫ࢇڷ‬ ๊‫ޟ‬Ϛᘞ‫׽‬๡Ȃ๼჌அߜ‫ޟ‬ԙҳȂ҆஠໌Ι؏ Ꮧᆹ੕ϱѴᝋЫΡ‫ޟ‬Ψ໔ȃසኋ‫ڷ‬ዥ௑ȂᡱΙ ϸԤցܻᝋЫี৤ȃងᙠܻ๼჌Ϟϛ‫ޟ‬ၥҏȃ ‫׬‬೚ȃΡϗȃၥଉ้ौશ‫ࣀޟ‬ΨᝯࣺଣีȂ ࣏ᝋЫี৤‫ݧ‬Σཱི‫ޟ‬ҡᐠ‫ࣀڷ‬ΨȄԧ࠵ᓸ‫ה‬

Fortune Financial Assessment B.V. Cross Border Consultancy t Europe t Asia

൲‫ོݳ‬ॎ៫୰݈୛ ᩨ᪱⃩ᮿ! !

ᑧឯᕰ⃭

ᩨ៝᚞᪱! !

⓶ΰ⃩ᮿ

Ổ᪱⏰ᾰ!

᫓ↂ

โ୛៫୰ᇯᜌ‫ོڞ‬

़ਿ៌Ѕࡄᅭ඼ࡡৱོ

೉៌‫ݲ‬Ᏸড়‫ོڞ‬

‫ࡡࢸٳ‬ৱ‫ོڞ‬

଒ࢇ፡೎‫ོڞ‬

ዉࢸོॎᏰོ

Register Belastingadviseurs

Nederlandse Juristen Vereniging Vereniging voor Fiscale Mediation

The Law Society

Society of Asian Lawyers European Accounting Association

೉៌โ୛௃ཾΡষᆓ౩‫ ོڞ‬ᆓ౩ོॎৱ‫ོڞ‬ Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

ᐲᎇᓗᲒጤፃ᯳ᙰ 3122 ᑧ 6 ፸ 2 ፶Ḷᘬᅗᰟ✢፛ᗥ᎘ᒯ∟᫓ᤲᏩᑨᐿᚣ∟ỉᛵ∟ Ἥᑯᤍ᫓ᐨᣃḶᚏᲒ᪳ዾᏕᲵᅙᐲᎇᓗᶟᚣ∟᫓ᤲᛵᏞጤ᭠ᬗ᎔ጰ ᗽᢿᗯᑊጙḪᵆዹ⇞᫓ᅗᰟ✢ᅗẏᑊᓗᶟ∟ἭᲒጤᏕᲵᅗᠥᒯ∟ዷ ᤍ⃽ᨖᛵᲒ᪳ዾᏕᲵᚽዹድዯᜌỉ᏷ዾḪᅙ ! Ꮄᑧ᎔ᗔᅗᑋᰟ✢ᛵ᰾ᑑ᷒ዷᐢỔᘍጱ␷␸ᾝᅗᎤᯀድḏᗔḏ ᑑᐲᎇᓗᲒጤᛵᖮ⇝ᅗ᎘ᣞᠸᬪጤᓆ⍶Ồᅗ⍪⁘ᜑẜᅗᑂᢋᡴᲒᅗ ᬗᗭድᯖᑑ᷒ዷṈ᎐ᛵ᜽ἱᅙ ! ᑋᒀᅗᔾᣞ᧣⇵ᑊẦ┘⇚ጙᰟ✢ጱ␷Ổᐹᢁᗣᑧᗔ⁝ᚑᔾᣞፊ Ꮍᛵ᎞ፍᝂᐞᅘ፱៑፛ፚᑗᑁᓆᅟ

Ꮚ⛈Გጤ␷␸⋢ᏸᬆᒳᅝ!!!!!!!!!!!!

‫ڏ‬тȈ ືܾϴѧঘ৲҈ᚕཨၼ <! ၼೲଚೲѧᐠȞωٙЅσ࠮ೲٙถ ྱȟ<! ၻൟȂၻ೅оЅӨᆍ၆ওώӴȂ࡚ᑞώӴᔓώ <! Өᆍ ՗ཾ‫׬‬೚ώΡ

2ȟ!ઍᄂྥጂඪ‫ټ‬Ѵᝲ഼ώ‫ޟ‬এΡၥਟ 3ȟ!߳ᜌ‫ܚ‬ඪ‫ޟټ‬഼ώ‫ڎ‬രዉ࿗୽ᝲЅώհ೨џ 4ȟ!഼ώࠢ՗ᆒғȂ٘ᡝ୊ஶȂ૖Ӭवञ഼Ȃ !!!!ฒϚ‫ي‬༞ԁȂᎌӫߝ෈ᛧۡώհ 5ȟ!ࡸྱᓡᓢ‫ޟ‬ौؑඪ‫ټ‬ᎌӫ‫ޟ‬ώΡȄ

୽ሬᇯᜌ଒୛៫୰ৱ‫ོڞ‬

⃿ᨄ www.fortune-fa.com

ᏥፊᎽ

ᙱ⏱

ԃ‫ݎ‬໲кᄇ഼ώߒ౪ϚᅖཎȂҏϴѧӈդਢঐ഍॒೰ջາ፡඲Ȋ ઢσড়ҡཎᑹ໪Ȃ଒ྛኄ໌Ȋ

Institute of Management Accountants International Association of Registered Financial Consultants

 ḥ info@fortune-fa.com

அߜȂட‫ݧ‬θ‫׹‬ၥ୽ӌȃѵӌ‫ڷ‬ӴПࢇ‫ۺ‬᜸ᓺ ፴டਰȂஅߜоᑖྃӱᔖɆ੖୦ӱᘪɇ࣏ο ဴȂளሴ੕Ѵ๼჌ȃ੕ϱ჌౿୤ᇄড়໐࡚೩Ȃ ‫׹‬ၥᄂᡝငᔼȂ௰ଢ଼౰ཾᙽ࠮Ѐ઻Ȃ‫׹‬ၥПө кौ࣏୽ӌȃѵӌȃӴПࢇ‫ۺ‬ҁᇃ᜸ᓺ፴໶ ҬȄᝋЫ๼჌அߜ‫ޟ‬ԙҳԤօܻีථᝋЫ๼჌ ၥྛᓺ༖Ȃኯଢ଼๼჌໣ඹѼ᚞ၥߜȂօ௰ᝋЫ Л࢘౰ཾȃҡᄘ౰ཾᙽ࠮Ѐ઻Ȅ

ኁ‫ވܘ‬໻७ώΡȂ҈ᚕϸຊࢿ࿧ώȂᓡᓢЫ Ѯନ֑Ȃᓡᓢᔓເ݈୛Ȃᓡᓢ఼ዓώ

൲‫ོݳ‬ॎ៫୰࢐оήᐠᄺ‫ޟ‬ԙষ ᰟ✢

ఖᝋЫ๼჌૖ஊ‫ٷ‬ଊᝋЫ๼჌அߜ೻এҁᇃȂ ࣏௰ଢ଼჌୦‫؁ཾٱ‬ԁ‫פ؁‬Ӵี৤Ȃᄺ࡚‫ڷ‬ᒙ൲ ၉‫ཱིޟ‬ᝋЫีථ‫؁‬ё१ौ‫ޟ‬հҢȄ ๼჌அߜᖂຘ྆ԇᛐȂᝋЫѿѿ‫ۏ‬ல‫ۏ‬ȃ ಛᏽഋߝᄑࡦऔȂনѴҺഋഋߝօ౩ȃϛ୽Ꮉ ‫ݲ‬σ‫ٺ‬ሁ໌ॖϷտम᜝Ȃ௃Ϛӣُ࡙លक़அߜ ԙҳ‫ޟ‬धශ‫ڷ‬ཎဎȂоЅҐ‫پ‬џ૖ีථ‫ޟ‬१σ հҢȄ ᝋЫ๼჌அߜ࢐ϛ୽ሴӑ‫ۺࢇޟ‬ၭ‫࠮׹‬

ᐲᎇᓗᏖῖᗙᴒ∟ᗉፊᎽ UKIFUNK KERESKEDELMI KFT Csomori ut 277 1162 Budapest Hungary tagaaxin@gmail.com ኈ୽೿๜Ρ!᎒ӑҡ 0049 176 21947194


UNITED TIMES

13 ᚂᏰடួ

Editie 374 04-06-2015

᷾ᙰ ᡮ ᾭᅝ

070-3-888-111 ᑊᔃᅝ 海牙市中心 Stationsweg 23, 2515 BG, Den Haag

Email: info@mcbalans.nl

⒠Ổ᥸Ḹᅝ

ᒯ◘ᅝ

ጱ◘ᅝ

ᤲ᥉◘᏷᚞᪱ᅘ᫵ᡡ◓ፃᅘ➳⒄ᅘ ፓ➱ᅗᤴ␱⒲ᴓ៻! ᠐Ầᅘᖛᛝᅘ᧫Ṣᣉᶟ ᖿᚽᤸ Ꮚᡡጟ፯ᰰᅘጆ⒭ᅘᗻ⒭ᅘᤴ␱Ⓥ ✗ᅘᑢ⋶⒜ᡅᶟ

ፇᏊ᫥ᗡᅘጺᘸᅘ᐀⊉ᡡᅝጱ♔ᅘ ᪂ᖅᅘᭆᥢ ⃎⚈◫᧕ᅝጰᏏᅘ᫥ᯆᡡ᧓᧔ᅘ ᕑ⠄᧕ᅘ᜜ᨇ᧕ᅘᤏᲝᅘጱᣉᅘ ➿⃓ᅘ⟀㿲ᶟ

⒠⌊⍆ᅝ

◘᏷ᅝ

ጃ᪓᧕ᅘ⎻ᔣ᧔ᅘ፧ᜲᴨᎀᅘ᱊ᒬᅘ

ጱ ᒯ ◘ ᐨ ᡡᅘ ᰟ ✢ ᒯ ◘ ᫞ ἇᅘ OBBWᅘ[IPOH Ồᤍᅗᙰᑺᝉ␤ፊᎽ ᗽᮿ

ά≊ᅘ῜᭙ᙨ᧓᧔ᅘ፯ᰰឹᶟ

ma - vr 09:00 - 17:30

ᝉ᪠᝸ᛵᏩ≘ᗐᏸ

◘⍆ỉớᙞ ; ᣥ ! ➳ፓ◘⒱

ᯀ᎚◘⍆὚῜ᜬ 311 ᑧᛵᶋ᤺ᅗᬙ▥Ღᛵ⁝᧕ᛓ ⒱ᅗᗭፍጛᅘ␎Ṟጤᶗᛵᡘᖖᅗ὚⍹ድ឴ᑑᛵ➦⋦ᘍḢ ᕥᅙ᱑ᗈ➦ፓ᪌ድ⁝᏷ᛦ➳ᛵḢዯᕥⅅ♡ᅗ⁝ዯᣥᑑᎌ ᡫ᎔ᗔ◘⍆ᛓ⒱ᛵ⑐ᨖ╞ᛵⓘᶬᅗ⁝ጱᒯ◘ᛓ⒱⍆ᛵ⁝ ἇᅗᐹ᥸ጌ៦ᠥድᦧ᪌ᑆዷ⚎᛻Ồᘍ᏷᠖⒭⁀ᛵᏒጙᕓ ➦ᅗᒚᎤᯀᛵ᰾ᑑỉᛵ᧓᧔ᛵↅᢢᅙ

ἡፂ᎐᠐◘⍆ᛵᔡᢿᙨ

Ṟᯱᒯ◘✊ᚑὦ➳ᙨᛓ⒱ᅙᵨ⃎ᅗᏐ῜Ꮄᛵᜬᗣ ᒑᑧጱ⁝ዷ⚎ᛵ᪠ᬌ᪞ᎤድᏒጙᛵᩩ⚼ᅙ⊳ᑙ᪓⃨ᘍᵨ Ა፣Აᛵ⒄៻ᕂᰰᅘ⃶ᵌᛵ፯ᰰᅘ➳ፇᨖᱴᛵᾚ᎞ᘍᴝ ᎚ᛓ⒱ᅘ ᖿᬻ⃣ᘍᕀᷙᦧᛝ፵ᣃᱣᑺᡐἡᛵᑯ᳍ᅙᓄ ៦ᅗᣃ⁝⊳ᑑᛵ⁰ᙨ᧓᧔ᅘጰ╴➦⃣ᛵ᧔ựᷙᦅ᧔᠉ᘍ ⒲᧕ፁᵩᕶᑺᖠᑗᛵᾢᕰ፵ᛈᅙ ᡁᢑᛵᗐᏸᾢᕰድᱡፍṞ៭᧔ᛵ᫆◶ᅜᕀ᏷ᨌᛵ ⑬ᏸᾢᕰድᱡፍᛵẦ៭ᙨ᧓᧔ᛵ᫆◶ᅜ፯ᰰᛓ⒱ᾢᕰድ ᱡፍᲐṢᙨᘍά≊᧓᧔᫆◶ᅜፓ⒱♔ᛦᾢᕰድᱡፍά≊ ᙨ᧓᧔ᅜᾚ᎞ᅘᭌ᠉ᘍ⊷ᮿᾢᕰድᱡፍᖿ᧔ᘍᕓᶷ⁰ᙨ ᧓᧔ᅜ⎃ᨌ♔ᛦᾢᕰድᱡፍፇፍᛀ᧓᧔ᅜ◠␭⌮ᾢᕰድ ᱡፍ⃶᧷ᘍ᧷὚ᙨ᧓᧔ᶟᅙⅉᚘὦ➳ᙨᛵᯱዯᦅ⁝ⓘᘍ ᛓ⒱Ꮅ᎔ᾢᕰᱡፍᛵ᫆◶ᅗᝩᘬ᯺ጰᨬᬙᦉᏥጆᾢᕰᙰ ᑺዷᛵ᫆◶ᘍᐾ⃣᧓᧔ᅙ◘⍆ᛵᣥ➳ፓᘍᙑᙨᛵↅᕧ ᝅ➭ᬗ፤ᗥᡥᎤድᅙ

 ᾭ;! 050-5798708 Ṟ᧣;050-5798706 ፯ᴀ;!!06-84888178 )␈ፊ᥸Ḹ᎔Ꮚ* ᑊᔃ;!! Nw. Ebbingestraat 63 9712 NE Groningen)ᓟፚ⊭ᒭፇ* Web: www.friendshipnl.com E-mail: info@friendshipnl.com

ᝦᵋ€41

ᛈ᫓፧⌣ᢱ጗Ꮡᖗᐬ

8፸7024031038፶ᅗ 9፸4021028035፶

Җ඀ē͐ጌЩ౼ ... ғහႬ ᜠ๰Ď౶୊‫ܝ‬Ď‫׶ם‬ᇃಞĎ A≹ᅝ፧⌣ᢱ጗Ꮡ4፞‼)2፞ᢱ጗Ꮡ* ो৔ࣖဪĎᘲঙझĎࢶႁᚊ ‫̂۽‬྽Ď!ཐϓੰ - ཐ͕Ϩି ღາȈԙΡዮ2::-!ω็ዮ27:!!!! ૅĎ൪छᇃಞĎႇᆐੰĎ๫ ᧁ↡;!ᑯዷ -!ጟᶝ ৼ‫ڟ̈́௺ګ‬ካ͐ጌ؆ഀĎᚊ ౌ؆ᓁົĎ࣫ˠූĎ˲Ⴌᔈ झĎ!˘͇ٕ‫͇׌‬ၰ‫࢚̀ە‬κ B≹ᅝ፧⌣ᢱ጗Ꮡ5፞‼)2፞ᢱ጗Ꮡ* ሄ๩इைĎҺඁ‫̈́ظ‬ξડᔉ ღາȈԙΡዮ37:-!ω็ዮ2::!!! ‫ۏ‬ඈ༼ϫĄ!ဥ෱Β߁ēॠྼ -!ጟᶝ ! ͐̀Ď 304 ୎ˬߐ৺੧‫↡ᧁ ̈́ظ‬ᅝᑯዷ ѝᐠϢ͇ 0 ‫࢚͇׌‬ ̀κइைĎॠྼЩ౼ C≹ᅝ፧⌣ᢱ጗Ꮡ5፞‼)3፞ᢱ጗Ꮡ* ) ‫ܝ‬ைҋந * Ď૞ຽ රˠᅳฤ ) ઼ 0 གğ ღາ;ԙΡዮ44:-!ω็ዮ39:!!!!!!

ዮ26:

ዮ33:

ዮ23:!

ዮ26:

ᧁ↡;ᑯዷዮ3::-!ω็ዮ35:!

̈ආ˘‫ޠ‬ਖ਼ԖҜ

ᡈġġᵬġġ≹ġġ῅

ᝦᵋ€41

Ἓ጗İẤጙᓗጺ፞⟤ᐤ‼ġ

⇞᫓İẏᑊᓗᶝᾭᎌᠾጺ፞ΐ

出發日期 : 7 月 6/13/20/27 日, 8 月 3/10/17/24 日 行程﹕瑞士美城琉森﹐遊覽古城﹐琉森湖﹐ 鐵力士﹐可以選購瑞士名鐘錶﹐義大利第二 大城市米蘭﹐參觀大教堂﹐多奧莫廣場﹐名 店區自由購物﹐世界著名水都 - 威尼斯﹐聖 馬可大教堂﹐大鐘樓﹐大運河,貢朵拉遊船。

出發日期﹕ 7 月 6/20 日 , 8 月 3/17 日 行程 : 全世界最美麗的城堡 - 德國新天鵝堡 , 黑森林地區 , 慕尼克市政廳廣場 , 寶馬汽車總 部 , 金融中心法蘭克福 , 羅馬廣場 . 音樂神童 莫札特故鄉 - 薩爾斯堡 , 經典電影”音樂之聲” 外場地 , 奧地利因斯布魯克 - 黃金屋 . 施華洛 世奇水晶世界 團費 : 成人€ 379, 小童€ 329 特價 : 成人€ 339, 小童€ 289

團費 : 成人€ 399, 小童€ 349 特價 : 成人€ 359, 小童€ 309 團費包括﹕全程旅遊巴士﹐四晚三星級酒店及早 餐﹐旅遊名勝 ( 門票自理 ) ﹐華人領隊

ᧁᒩᅝ ᷾╴◇Ậỻ≘ᅗ⃎⚈᧕ᑑᡡỒ᷾ᅗጱᒯ◘ᶬ ᑁᅗᰤ፵♔ᘍ➳⒄ ᰿ᑺ⎻ᔣ᧔ᅘ⒠⌊᥇ᅘᜈᎨᨬ᫵ᡡᛓ⒱᥇᚞ ᪱ᅗጱᒯ◘♔᙮ ᰟ⅃ᅘᢒ⅃ᅘᴓ᱓ᾭᅘ⇚ᚣᾭᅙ᚞᪱ἡᑊᏫᯖ ᎔፛∍ᒴዷ጗

➳ᅘ⍢➳ᅘ⃶᧷ᘍᒢᵩᡐᶬᑁᛵ◘⍆ᅙ

ᕦᣥᣥ➳ᱣ៦⎕ዯᵨዶᛵᅗዷᣞḶᘬᒙ⇢ᣥ➳᥅ ᯊᅗᒙ⇢ዷ➳ᛵ⍢➳ᙨᅗጰᨬᐪᏁ៦␴ᶄᛓ␴ᅗὰᶄᛓ ὰᛵᛸᬻᛓ⒱ᛈᅗᢢᬙ╞ᗭᣃᅗᬙፇᗭᏊᅗᬙዷ➳ᗭᒢ ᵩ⒭⁀ᅗ₰₰ᔲᑯዯᣥᔝ⍢ᛵᣥ➳ፓᛵᒢᵩ⒱ᛈᡘᖖ➳ ᖗᅙጌ᰾ᑋጰጊᛵ᫶ᗔᅗጰᐪᑺᯱዯᛵ♔ᛦᅘ⒄➱፵ ᛈᅘ፯ᰰᦕᑨᅗ⁝឴ᑑ᧓᧔ᛵᛓ⒱፵ᦆᱣᢢឯᖮᘷ᪞ᅙ ፾ᑙᅗ᪓ᒬ⑜᧔ᅗ᫛Ꮵጆᱣ៦ᑋᶋᯀᒬ⑜ፖ᪓ឹᅗ⒄៻ ᒬḁ! ≘᷾ឹᅗᶳጶᣂ⑜♔ᅗ᫶ᒬᨣᘍ⓰ᘔ⋫♔ᅗᙬᐪ Ꭷጆᒬᮌᶙ⛭♔ᅗᛸᒣᣂᒬ⑜ᣂᗭᏩᬈ≨Ჲᅗᘷᴞ⊨ ៻ᘍ⒄៻ᖛ᷁Ꭸᨬᅙ⒱ᥳጰᗏᅗᖛ᷁፯Ểᅗᢢ↚᪚♔ᅗ ᢢ↚⛍✟ᅗᕶᑺ፠ᑑᛵ␋⍛ᅙᓄ៦ᅗᣥ➳ፓᛵᛓ⒱ጌ᰾ ᑋ⑟ᗡᴞ᳍ḶᘬḢᒭ␎Ṟ᫛ᑆ⍆ᛵ⒄៻ᅗᑙ៦ᤲ᭠᫛ᑆ ᛵ᣾ᑆᅗ᳍Ḣᒭ᫛ᑆᕓᱛᅗᶬᑁᗥᐾ᯸▧⌸ᘸᛵᎨᨬᅗ ᘷᗯዯᤞᔝ⍢ᛵṓᣋᅘ᏷᠖፵ᑨᘍῒ᪳፵ᦆᅗᦧ᪌ᾤᣥ ➳⏅ᬟ᪓ᒬ⑜ᛵᣉ␤ᅙᒚጰ៦ᶟ᧓᧔ᎤᯀឹᐪᎴ᳌ᕈ⋢ ᑁᛵ♔ᛦᅗᙬᜇᐪᎴᡘᖖỉᛵ♔ᛦᅙ᱑⑬ᾤጭ៦ᯀ᎚◘ ⍆ᛵᡘᖖ፵ᐿᅙ᱑Ꮑ៦ᗥጱዯᣥ▥Ღᛵᗓጛᅙᑺᗈᣥ➳ ጌ᰾៦ᬙ᡺ᢀᴞᅗᠻᒣ៦ᬙ⃶ጛᅘᓠጛᴞ᳍Ḷᘬᕓᱛᅗ ᓑᡁᬻ⃣ᅘᑴᴞᏸ♔ᕓ➦➳⋊ᅗᒬᮌᑯፍᅘ⌸ᘸᎨᨬᅗ ᙬᜇᑴᴞᛵ⌸ᘸᯡᴰᙬ⁸᪌ᅗ⌸ᘸᓐṀᐪᱛᶟᅙⓘጴᅗ ᣥ➳ፓ◘⍆⑬ᶳ៦ᮠΩ⒄៻ᶋᯀᅘ ᖿᛓ⒱ᅗᗄᭊᗻᣥ

ᣥ➳ፓ◘⍆ℚṞᯱጱ◘ᛵዯᢄᙨ ✳♢᫈ᛦ⊹ⅅᠥᅗᏻᜑᘷᖬᐿᓥᘷጭᨬᝊḢᗇᛦ ᛵᶋ᤺ᅙ᣾Ꮵᒯ◘ᛵὦ➳⒱ᛈᴜ὚ᓥᘷድጱ◘ᛵᣥ➳✳ ♢ᛓ⒱ᅗᓄ៦ᅗ⁘⋐ᛵ♢ᚘጂᰳፂ፶ᛵᑺ⍆ጴ጗₰₰ᑊ ᓥⅅድᅙᣥ➳◘⍆ጰ╴ᑊ➭ᐆᎤᗥᬒᦾᛵ⑐ḏᙨᅙᏐᛵ ᮿ⊹➳ᖗℚᯀ᎚ጱ◘♔ᛵᣥ➳␇♢⊹ᛓ៦ዯᢄᛵᅙᏁ៦ Ꮠጦᬙᔟ⟤ḢዹᗭẢ⟤↊᫕ᅗᕗᗤᡡ⍆ᙨᘍ⁘ᏸᙨᅙᗥ ᲌᯺ᛵᐂᛵጰᐪ៦ጓ ≫ዯិᛵᏸ៰⃣♔ᛓ ⒱៰⃣᧔ᅗᒚ៦ᡘᖖ ៰ᣥዷᑙᒺጰᬗ᧔ᅗ ᙬᑙᒺᗤ➳ᙑᛵᛓ ▔ ᱑ ᣥ ዷᅙ ➭ ᵩ ᚔ ᖤᅗᣥ➳Ả⟤ᖗᯱ◘ ⍆៦ᑋ✳♢⊹ᛓጆᛵ ዯᣥᡡ⍆ỉḼ᠈ᅗ៦ ◘⍆ᶋ᤺ᛵỉ┣ᐿᅗ ៦ᝉ♢ዷ⚎᪠ᬌᛵỉ ፵ᛈᅙ

ᮥġġġġឯġġġġΐ

ጉ ፸ ġġġ ፶ ġġġ᝟Ჸᑀᅗᑺ⑐᳥ᅗḏᑴᲸᑀḏᷕ∋

F R I E N D S H I P T R AV E L   ᾭ ᅝ0 5 0 - 5 7 9 8 7 0 8

ᣥ➳ፓ◘⒱ᛵᧁ⇟

⏰ᾰᅝ ᾥ⃔ᾢ⛭ᅝ᧔ᬧᅘ⒄➱ᅳ᫓ፇᏊ➳⒄ᅴᲸᓯᅘ ᫵Ổឰ⛠ᅗ፬ᮿᛓ⒱

7 5

ĢĢĢ

出發時間: 㛯㗌㛯㗌 行程: Ḡ溌楽惤Ⓦ㜓⒯㠠併ạ歁₶㌑⧨䙫⥎㖖 晟ⷩ⌧怱䑅⅟楽㖖⾚㬳䈥㑐嫥岄䈥柿䌵⤎⻚ 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ūṻ㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱ 㗐棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱 出發時間: 㛯㗌㛯㗌 行程: 㲼⛲⌾惏㸖⏊➵ⷩ榓峤㖗凱㸖⏊Ū⊇⽾㕀 ⟩✗Ḕ㵞奦䏔䉀ⷛ⡅晭䳴Ⓦ‒ⷪ䳧⿜⠻倽⊇⤎ 㕀⟩⥎怲㜸峣䉐Ḕ⾪䬰䮧䛕˛ 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ūṻ㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱㗐 棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱

ᝦᵋ€31

Ꭻ∟ፈ፞ΐ ‼Ḉ;ᑯዷዮ6::-ጟᶝዮ63: ᧁ↡;ᑯዷዮ67:-ጟᶝዮ5::

ᛈ᫓ᝨᱡİᒯᧈᎇ ፈ፞⟤ᐤ‼ ‼Ḉ;ᑯዷዮ5::-ጟᶝዮ55:! ᧁ↡;ᑯዷዮ57:-ጟᶝዮ52:

出發時間: 㛯㗌㛯㗌 行程: 䑅⣒併➵䏰㣕⏴➵䏰㣕Ə怱妤⍈岄䈥㜏㨲Ə ❩㭢䙫䌬⬷暼₶ḍ⎪妧⏴塏⹾搜⊂⣒曑ⱘ˛嗮溵 ⣒䏔更⤒⤎堾Ə㗵⪁⯎权䙫嗮溵⣒㸽㗌ⅎ䓍劘揿 ⅓⛹Ə叱咀㸽Ə偖⏯⛲⤎⺯˛䑅⣒楽惤἖ぐḔ᷽䳧 堾㙖Ə棆ạ欻♛㲰Ə⑼⑼揿⠘㘩塏㻻˛ 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ū⛂㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱㗐 棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱

Ἓ጗ᑀឈᮥឯጺ፞ΐ

出發時間: 㛯Ə㗌㛯Ə㗌 行程: ⾞⛲㲼嘔Ⅎ䥶⤎㕀⟩Ə佬榓⻊⠛˛䳷‒ ⠈˛㍞Ⅎ楽惤ⷪ㊰㠣⅏᷽䔳䬓ᷧῲ㕛⺎➵ⷩ墒 ㋮⮁䂡Ą᷽䔳恡䔉ą䙫➵ⷩ˛⥎✗∐柚㧩Ḳ惤䶔 Ṇ䳴Ū⤁䑀㲚˛ 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ūṻ㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱㗐 棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱

⇞᫓İᬼᓐİẏᑊᓗ ፈ፞‼

出發日期:㛯㗌Ə㛯㗌 行程: 字㛪⤎⺯˚⤎㜓揿˚奦㔶⯡⤎㕀⟩˚⓷⯎ 堾⌨噆˚䙤⻚堾˚倽婠⦭㖖⅓⛹˚䙤憸㼉⮕˚䉠 ㊰㲼⊇⻊⠛˚⤎勘⍁䉐椏˚⓷ạ堾 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ūᷰ㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱㗐 棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱

ᢒ᫓ᣭᴍᏈ፞ΐ

ḠᏧij፞᱒Ⅳΐġġ 荷蘭風情遊 - 風車村,羊角村。 出發 :7 月 4/18 日 ,8 月 1/15/29 日 德國科隆,波恩 出發 :7 月 11/25 日 ,8 月 8/22 日 比利時安特衛普 , 布魯塞爾 出發 : 7 月 4/18 日 ,8 月 1/15 日 團費 : 成人 : € 189 小童 : € 149

‼Ḉᅨᑯዷዮ5::-ጟᶝዮ45: ᧁ↡ᅨᑯዷዮ57:-ጟᶝዮ42:

‼Ḉ;ᑯዷዮ59:-ጟᶝዮ54:!!! ᧁ↡;ᑯዷዮ56:-ጟᶝዮ51:!

‼Ḉ;ᑯዷዮ4::-ጟᶝዮ45:!! ᧁ↡;ᑯዷዮ47:-ጟᶝዮ42:

᎚ᢥᘷẝ↡⍶ᯟᅗ ᐾ᫓᩾ᙏᅗ᎚ᮿ♁♢

Ꭹ‼᚞᪱ᅝ ᒢᏻᒭ! Ḫᖮᢥᱛ ጙጟᎩ‼! ፞፞Ꭴᶋ

‫݉ي‬ਡၽ

團費包括﹕全程旅遊巴士﹐四晚三 / 四星級酒店 及早餐﹐旅遊名勝 ( 門票自理 ) ﹐華人領隊

ጆᖯ≹῅; Groningen, Zwolle , Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Antwerpen ,Apeldoorn, Utrecht, Nijmegen, Eindhoven(以出發為准)!ᚽẤᅨጟᶝ‼ḈᏁ⋢ᏸᚑጀዯủ᎔ጄᅣጟᶝℚᗣᑯዷᐹ᙮ᅙ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ 14

Editie 374 04-06-2015

ᰟ✢∟᠎•Ẩ᫛ᜲỒ⓴ᒭᴈᘿᗦ▚ ᑽἻ✢ᐞᯧᏈᘿᮿᗇỒ᎐᥆

本報訊!!7 Т 3 РఏȂ೉៌ዉࢸ჌དྷஅߜ ོ಑Ѳ۩౩‫ོٱ‬൷ᙛ‫ڐ‬ᙄᄲཏ๡ਖ෡ఏོӵ੩ ੫୚Лσಀछॵᖂ༘ᖞ՗Ȃԧ࿥៌ӈཱིΙ۩౩ ‫ོٱ‬кৰȄϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢ૮࡚ࢌફਪȃ᎒ ืફਪфߒ‫ٺ‬ᓢюৰȂ೉៌‫ޣ‬Ӫ჌ሴȃ๼Ρ‫ޥ‬ ღሴᏲȂЅԤᜰΡρӓӣюৰΟࣀଢ଼Ȅ ჌དྷஅߜོ‫ڣ‬ӈкৰ৸़࡚ॶӑम᜝Ȃ Ԃӱ៫ΟႆўΙ۩அߜོ‫ܚ‬ୈ‫ޟ‬кौώհȂѓ ࢂ୤ᇄಢᙑϛ୽ჲȆዉࢸଽ৫፣ᏫȂӱ୽୤ё ѕ‫୽ٵ‬ኊኊ‫ڐ‬Ȃಢᙑ๼၂ߧЍԑࣀଢ଼РȂӻԩ ಢᙑཏ๡ဎ፲ȂᜰЖᔓօ෤੽‫็ڋ‬Ȃө८‫ڼ‬Ղ ୢ෹ѕࣸᛳҤᑪ‫ޟ‬Ι‫ܚ‬੫੆Ᏸਮਖᜒު፡Ȃ‫׽‬ ๡෤ራ‫ޟ็ڋ‬ᏰಬஶඈనӇ้ȄԂ੫տཐᗂϛ ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢ‫ޟ‬Лࡻ‫ࡾڷ‬ᏲȂщ‫ޥך‬ღ‫ޟ‬ᑖ ྃ଩ӫȂஅߜོӒᡝ౩‫ޟٱ‬ዥЖ୤ᇄȂཱིࣺ߬

Ι۩౩‫ོٱ‬ӵԧ࿥៌кৰ‫ޟ‬ளሴήȂ஠ོި‫ܛ‬ அߜོ‫۠ޟ‬ԟȂ᝷៉҄පօΡ࣏ዅȂዥЖϴઉ ‫ޟ‬ിདྷᆠડȂᔓօ‫؁‬ӻ‫ޟ‬৵༖တᡝȂ‫ۈ‬ᝦ‫؁‬ё ‫׉‬୉ฒ‫ޟؽ‬དྷЖȄ ཱིӈкৰԧ࿥៌ӵम᜝ϛߒҰȂ჌དྷஅ ߜོᗶณ࢐এԑሆ‫ޥޟ‬ღȂծᏵ๿ོষঈτ‫ܒ‬ ୉σ‫ޟ‬དྷЖȂฒ‫ۈޟؽ‬ᝦȂӵ৸़࡚Ѕᐣ۩౩ ‫ོٱ‬кৰ‫ڷ‬Ӓᡝ౩‫ޟٱ‬ӓӣֆΨήȂϐင‫ڥ‬ு ΟхΡᢙҬ‫ޟ‬ԙᕼȂีථΟРઉኄ‫ޟݿ‬ኇ៪Ȅ ԂߒҰȂ஠Ϛ॒ಀఖȂღ๖ኄσਡ೉჌ࣨȂё ஼ᇄӨПᖒᛮȂઍၖȃ୛ᄂȂӒЖӒཎӴमΨ ܻϴઉཏ๡‫ཾٱ‬Ȅ ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢфߒ᎒ืଽ࡙޻ۡΟ ৸़࡚кৰоЅӵԂ‫ޟ‬ளሴήȂዉࢸ჌དྷஅߜ ོ‫ڥ‬ு‫ޟ‬ԙᕼȂ࣏Ԃঈฒ‫ۈؽ‬ᝦȂϚؑӱൢ‫ޟ‬ ᆠડՄཐଢ଼Ȅтཱིࣺ߬Ι۩౩‫ོٱ‬ӵԧ࿥៌к

ৰ‫ޟ‬ளሴήȂོ୛Ιོۡ‫؁‬ΰቹዂȂ჌དྷᆠડ ΙོۡีපӎσȄ ൷ᙛ‫ڐ‬ᙄΰȂࡇ᠞Ο୽ϱѴԤᜰ൐՝ี ‫ޟپ‬ຳႫຳ߬Ȃ‫ٮ‬ᖞ՗Οཏ๡‫ܯ‬፲Ȃ‫ܚ‬ுΤ࿲ ӻዉϯ෡໶ӒഋҢܻ௿օ୽ϱ೴֨‫ڷ‬෤੽‫ڋ‬ ็Ȅఏོΰ‫ې۔‬ঈᗙߒᅋΟՌጡՌᏲ‫ޟ‬࿽ҬȄ ዉࢸ჌དྷஅߜོ࢐ҥਡۨ೉៌‫ޟ‬ΙတɆདྷ Ж༾༾ɇՌีಢᙑ‫ޟ‬ཏ๡ᐠᄺȂԙҳܻ 311: ԑȂ၎ོ‫۠ޟ‬ԟ࢐‫׭‬೴ᔼ֨ȂዥЖϴઉ‫ཾٱ‬Ȃ ᑖྃ୤ᇄཏ๡ࣀଢ଼Ȃߴ໌ϛ๼ҕఊღ๖ϣօȄ ՌஅߜོԙҳՍϬȂӻԩө୽ϱᄙ඗ਖօȂ੫ տ࣏୽ϱ෤੽‫็ڋ‬ஶඈ‫ڷ‬೴֨Ӵୢఀ‫ีཾٱى‬ ৤ୈюΟ१ौଓᝦȂ‫ڥ‬ுᡗ๿ԙᕼȂ‫୽ڗڧ‬ϱ ѴԤᜰഋߞ‫ޟ‬ଽ࡙ຟቋȄ ȞីኇȈ‫ں‬όύȟ

∻ ᦾ ᥔ ḉ

ᑽ Ἳ ✢ ጚ጗ ₎!ᐞ ᰟ✢∟᠎•Ẩ᫛ᜲỒ

ᯧᏈ ᘿ ᮿ ᗇ Ồ ᎐ ᥆

↧ദ⿭͗

Ҫԡⱇᤕ

ᰟ✢ᆃⓨᑁ᥸Ჸᆄ᛻ᜳᱯᐤᏗ✏ᐨ➳ᤍጤệḉ


೉៌

15 छৠடួ

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

ᐹጼ᫜ጱ◘♔ᡱᤶᵋᜉ᱕◝ᙏ ᜛ᛐᇰġ

࿓ៅᮾġġġġ᠘ᐋ፛ᓊġġġᱚቦኺ፛ᓊġġġġཫᩓᵨġġġġዟ₆ᙜġġġġጚ࿭ᙜġġġġġᣏᅶᙜġġġġᣈᥢġġġġġ᪫ᥢġġġġửỮᥢġġġġᙙሾ

ᜎ␱ᝉ⌊ ཉ␅ፇᚦცᝫ፠₃᪈ቾණ፠₃ᐸᑛᙞᣞᖈዦᜪ῾ፇႜ࿇ඩᐸᓖᘦፇ ⋘↌ණᮚᘦ྆ᭃᭃዣჾඩუᘦ྆၍၍ዣᗱඩྃ∪མⅧදᗱྂᇿᎴჾ᳙ྂඩ ჾ᳙ྂᎴ࿓ྂᑢඩ࿓ྂᑢᎴᑛྂឞණ Œġදġ፠₃᎛὜ἴ၊ྏᷬཉ᮸ධ ᝱჌₃ᦄጯඪ፠ቢጯ᧱፠₃ᘦፇ᝱ፙණ ⁚ྜᏱཁឲ ĩ ᎅᥰᔕᲯ᱓ᯆඪၭᗘྲྀᄘ Ī ፠₃ᶾ᧖ඪჲჰᵏᝣፇཉ Œġදᑷྏᷬᶛ፠₃ᐸཉ␅ᣞၹᚦცፇႜ࿇ධ ႘ᑷཉ␅ᤱ⃿ᐸᝫམኩབඩ᭳ཉ␅ྙᑛᙞᰞႣፇᗊᔸඩᑛᙞᔞၹᜪ ῾ፇႜ࿇᤟ᐸ፠₃ඩ႘ᑷ፠₃ᐸཉ␅ፇདྷႭᰗཧඩᑛᙞᜪ῾᤟ᬤ᢭Ⴡ፠ ₃᧥ྥඪᚦცණ᭳፠₃ྂᢥ᤟ᬤ᢭Ⴡ₆ᢳᯆབᏕ␅ፇ⃲὜ྂᇿඩྂᙾᐆ Ⴉፇྟጒ၉ᎅᜅ᝹῕ᙞඩྶሷᐸཬኺඩ᤟ᬤፊឍᾚᓖྙྟጒသἉඩᥒᎱ ᩴཋᆩႹᥰණ ŒġදႫዶཉ␅፠₃ྂႩፇ᯿ඩᬤ྽ᚼᕢሚ᜘≈ධ IJį ḯ⎒ᔕᢳፇᛇᜤඪឞᑛඪቛᅄ቟ᅄჅණ ⑚၊ཇᐆཛྷᝇᬦ⍾᠑ඩᄖᇈ჌Ⴃཫᗅዶණ ⑛ᔕᢳឺᬜඪᇈ჌ၶῑඪớ჻ྂᅗඪၒớ≔ႻᵬᲪᷔႹ⍕ྂᠺණ ⑜჌ᔦᖈඪዘᆒཐᖗඪዦᰮឫඪዦᘤ჻ᙞႇඪᎅᥢණ ijį ₆ᢳሤჾྂᇿණ ⑚₆᧖ඪ₆ᬟඪ᛹₆᧖ ⑛ᚬᾡཐᦝᛅඪᛲᆇ ⑜ᴫᘶᏊἜᖗ ĩ ႣᲚඪዦ⁢ඪ⋚࿦ཋᴫ Ī Ĵį ፠₃ᎊ᫔ණ ࿁ᐠམဆᐋ᤟ᬤ჌᧖ඩᶾᴃፇ᠒ᩓ ፠ᓑᛤ℩᧖ඪᮬ᝚ယ፜᧝ᣔඩ࿁ᯂၽ៛ ᛰሙ᪝ኺᖗඩዦႝ᧣ᗊ᪊࿶᠒ᘨᣤ᠒ᩓ ĵį ῕ᙞྟጒသἉණ ġᙉᮬឫ᫸ඪዦᐍඪྂჴ᎔ඪġዦᘨᣤඩġ࿊ᮬྂἉඩ᧖ᮬඩġ Œġදġ፠₃Ⴋᄌ᎛὜ධ ġ ፠₃᎛὜ᘁྭឫ᫸ዦᬔᢳᄅඩᓴᢥᰮᝇᬦ∪ᖙᩴჿមᖴ቟₃ᦄᤰ ᄅඩᛑ႓⊦ጞ቟ᵈጞሢჲჰዡ≔ඩᰨሿᢥᮬᑨᨄፇᗅዶණ

7፸7፶ ỉᙏḶᬑᅟᅟ Xbhhfotusbbu!225!! ᦫᎇᤂዷᷭᯧዯḸᅟ ỉ↾ᜎ␱ᅗᗆέᅗጛᤴᅗᓠᬇᝉ⌊ᅟ

⊓ᓀᦝ፛ඩᦺᗅᛅᦉන ᱘႑ᦝ፛ඩ᫹ẝᕢሳẝᕢሳන ᛥᒳᆔᢥᮬᨄᆌᢨẝሀන ᦝሿṧ᭍␅ᔏᨀྂྮḮන ᓑḈᗭᙏ➳➱ᅗ ᅟ ᐉᓟᑧ⅜ ĶĮIJı ủ

ᛓ⒱ḈᏸᎵ ᎔᱓῜ᝉ␤ ፊᎽᩳᑇᅙ

聯絡方式 地址:

᯾ዋ࿹᭿ !!!!!⎵፼ཫཱྃ∪ᩐ ዂඩᇿ℃₊ඩᐠṆ₊ඩ ᓃᖈᛙඩᓃ၎ኡඩ᠑Ὡ ኡ႓ᄘᵬ࿹᭿ඩᛔᲯ᫹ ᓴḐ᪞ፇኡὄኾᣢᬦཉ ᕟඩᘤᾘ၉ᕁ∃᧱ඩ့ ኡᓺᢘᄣᩚཉᕟᜱᚳඩ ᎋ⊺ཁᇩၾᰤ⃲ᇩᡃṩ Ⴚඩᄭ᝴ᙥᏲඩ∯Ᏺඩ ውᏲණ !!!!᯾᫶ↄἄ႐ᄅ᫹࿹ ᭿ፇዱྫྷሿᗽ࿙ᕔཉᨿ ႋྎᜮᲪ␅ኡძᲮ␅ ␃ණ !!!!!᱙ᓀ᱓᯿ද !!181!456!9811

Wagenstraat 104, 2512 AZ Den Haag ( 海牙唐人街 ) 預約電話: 070 - 345 87 00 手機號碼 : 0645 - 535 770 預約郵件: tongrentangnl@gmail.com


㢦㭜㤞ϩ㖞षᚥ⺌ 仈⍞➨࡯᜿⿺ 䕠Ꭳᚥ⺌ᰲ ᧰䂦͜఺ͪ‹঻䵇౎Ⴛ᪣Ƞᩞᠰ仈⍞➨࡯ᩮᏋጔҋ

⓴␈፶ᴞᅝ3126 ᑧ 7 ፸ 3: ፶ ) ៧ᴞዯ * ᎐␈Ღᒳᅝᣍᵁỉᠾ᥷ᰟ᷒ዷⓘỒ ፱៑Ღᒳᅝጱ᫓⌏ᰟ✢ጙᗐ␸ !!!!!!!!!!ᣍᵁ⌏Ꮦ⌝Ẃ⃃὚⒒ḍᚔ␈ᗇᰤ ᗴ␈ᲦᒳᅝᾬẤ┲⊲ᐾᰟ✢᷒ዷ‼➳ᗴ␈ 仈⍞➨࡯⯲倇❭๚⤲㢦㭜䖯㿺䈬 ᰟ✢᷒ዷ᪓⃃፟ᮾⓘỒᅘ⟼ᱽ᪓⃃፟ᮾỒᅘᜳ᜽᪓⃃፟ᮾᗴỒⓨᑁᗴ␈ ᥸Ḹᅝ:;56!ᬻ឵!0!22;11!Ḷᮾ! ᑊ╞ᅝHpmgcbbo!Obbefscpt! ᑳḈᅝ221!∟ፅ!) ᓺ᭥ᤳ * Ჸᑀᅝᚩᮒᒇ!17.65422437!!⩩⇡ᚘ!17.3231:7:9!

ᄷ䵻䁊Ꮦ喢仈⍞➨࡯ٙ⻯ϩ᝼㼷޲ ᎐┕ᅝᣍᵁዹ⁀ᗇ᪱ᰤ᎚ᜨ ᥸Ḹᅝ29;11.2:;11! ᑊ╞ᅝᦫጆᡈᤴጙ᩾∘Ḋ⅓⟞! ᑳḈᅝᓑḈዹᲵ! Ჸᑀᅝ᭭ጟᘪ!17.32:892:3!!ᰟ✢᥷ᒭ᛻!131.7333931!0!121.5475792!

ᚥ⺌ᮉუ ፇᤶᅝᣇ∛₡ឍᅘ◫ᕂᜨ₡ ᥸Ḹᅝ2:;26ᅬ32;56 ᑊ╞ᅝᦫጆᡈᤴጙ᩾∘ዶ∘ ᑳḈᅝ␷Ḉᕦᒳዮ 61 Ჸᑀᅝ᭭ጟᘪ!17.32:892:3!!ỹጟᘪ!121.5475792 டᚠᖿ৴‫ڷ‬ఏঢ়ԤБρ௥ଚȈ юีਢ໢Ȉപ੫ϝϛѵЬٙમғߞѡПୄٙ!27;11!໠ю 0 ੕бϛѵЬٙમ!27;56!໠ ӱแਢ໢Ȉ੕ΰࣲ৞ନዂσߞࠉ 33;11!໠юܰ੕ႀбЬٙમ 33;51!0!പ੫ϝ 34;26


೉៌

UNITED TIMES

ߧҤΡӵ೉៌

Editie 374 04-06-2015

20

⚆ᚑᑳṇᑴᑧ᥷ᘾᰟ✢ ᜽ᏺᐧ⋇Ά᥵ᛵ᱓ᓯ 尊敬的各位青田鄉親: 匟嗕曺䓘⎴悱㚫㬋⛐匟嗕˪倗⎰㗪⟙˫攳姕⮰䇰 ĮĮĮ 曺䓘Ṣ⛐匟嗕炻ἄ䁢㇨㚱⛐ 匟嗕䘬曺䓘Ṣℙ⎴䘬䱦䤆⭞⚺炻⎴㗪ḇ㗗倗专匟嗕冯⭞悱曺䓘䘬ᶨ⹏㧳㦹ˤ Ṳ⸜㗗ᶾ䓴⍵㱽大㕗㇘䇕⊅⇑ ĸı ␐⸜炻Ḵ㇘㛇攻炻⛐匟嗕䘬曺䓘Ṣḇ⍫冯℞ᷕ炻 ᷎䁢㬌 ↢Ḯ⼰⣂ᶵ⎗䢐㹭䘬届䌣ˤㆹᾹ䘬⮰䇰椾⃰⮯慵溆㊾㍀忁㕡朊䘬Ṣ冯ḳ炻ㅯ 婳㚱㬌栆䴻㬟䘬曺䓘Ṣẍ⍲ἈᾹ䘬⼴塼炻冯ㆹᾹ倗专炻㍸ὃ㚱斄屯㕁炻嬻ㆹᾹᶨ崟姀 抬忁㭝䍵屜䘬㬟⎚ˤ ℞㫉炻ㆹᾹ曺䓘Ṣ䓇㳣⛐匟嗕⶚䴻崭忶䘦⸜炻㗗厗Ṣ䘣映匟嗕䘦⸜䘬䷖⼙炻ㆹᾹ ḇ㬉彶曺䓘Ṣ䘬⼴ẋ傥㈲䇞廑䔁ᶳἮ䘬恋ṃ䍵屜䘬怢䈑ˣ屯㕁䫱䘬䄏䇯㍸ὃ䴎⮰↲䘤 堐炻ἈᾹ␴ἈᾹ䘬䇞廑ᶵㅱ塓怢⾀炰

䫔ᶱ炻⭞悱曺䓘䎦㬋⛐䯴⺢厗⁹⌂䈑棐炻㬉彶⎬ỵ㈲曺䓘⃰廑㖑⸜䓇㳣匟嗕䘬溆 溆㺜㺜怢嶉䦣军曺䓘厗⁹⌂䈑棐ἄ㯠ᷭᾅ⬀ˤ ġ˪曺䓘Ṣ⛐匟嗕˫⮰䇰㗗ᶨ㇯䨿⎋炻ḇ㗗ᶨᾳ䲸ⷞ炻⬫⮯ἧ㇨㚱曺䓘Ṣ㚜≈䵲⭮炻 ⬫暨天㭷ᶨᾳ曺䓘Ṣ䘬⍫冯ˤ 䈡㬌忂⏲ˤ 倗䴉Ṣ烉 匟嗕曺䓘⎴悱㚫㚫攟ġ昛漵炻暣娙烉ıķĵĸĺķĹĴIJĹ烊 匟嗕曺䓘⎴悱㚫⎵嬥㚫攟ġ昛⃱⸛炻暣娙烉ıķĴIJijĹĹĹĹĹ烊 匟嗕曺䓘⎴悱㚫䦀㚠攟ġ冺⺞⸛炻暣娙烉ıķĶĵķĶķĴĵĹˤ 匟嗕曺䓘⎴悱㚫

ᰟ✢᜽ᏺᒘ᷒•ᛵᦫᏊ᫪ល፛ ឹዷᛵ᳌ᦉᅮᱯᓈᵴᘍᶗṅ∕

陳伯琪, 曺䓘䷋Ⱉ⎋捖⼕Ⱉ㛹Ṣ炻IJĺĴij ⸜⇘Ḯ匟嗕炻⧞匟嗕⥣炻做㚱ᶨ⤛炻⍾⎵昛 伶劙ˤ 䓙 㕤䇞 奒 昛 ỗ 䏒 㖑 必炻Ķķ 㬚䘬昛伶劙 ⮵ᷕ⚳␴曺䓘䝕妋䓂⮹炻ḇ⽆㛒Ἦ忶ᷕ⚳ˤ IJĺĹĶ ⸜炻昛伶劙㓞⇘Ḯᶨ⮩Ἦ冒㕭⯭佑⣏⇑ ➪⃬䘬ᾉ炻⫿墉埴攻ᷕ䃉ᶵ堐曚↢炻⮵忁ỵ 㑩㚱ᶨ⋲ᷕ⚳埨䴙䘬➪⥡䘬斄⽫炻⍲㛇䚤⤡ ⚆⚳㍊奒䘬栀㛃ˤ ijı ⸜⼴炻昛伶劙ⷞ叿忁⮩ᾉ炻⛐匟嗕ᶰ ⣓䘬昒⎴ᶳ炻㈦⇘Ḯ曺䓘䷋⁹倗ˤ䷋⁹倗⸡ 悐䅙ね⛘㍍⼭ḮṾᾹ炻᷎⸓≑ṾᾹ㈦⇘Ḯ⛐ 曺䓘䘬奒㇂ ĮĮ ➪⃬⏛橼妨ˤ晐⼴炻怬ⷞṾᾹ

⣓⨎Ἦ⇘℞䇞奒䘦⸜⇵⛐⼕Ⱉ㛹䘬䣾⯳ˤ昛 伶劙朊⮵䇞奒䘬㓭⯭炻䘦デṌ普炻㶂㳩㺧朊ˤ

程 雅 標炻IJĺıķ ⸜ ↢ 䓇 ⛐ 曺 䓘 㕡 Ⱉ 悱炻 IJĺĴı ⸜⍣⇘匟嗕ˤᷳ⼴⧞匟嗕⥣炻做㚱ᶱ⫸ Ḵ⤛ˤIJĺĸı ⸜炻䦳晭㧁⛐匟嗕⍣ᶾˤ⽆㬌⼴炻 䦳⭞ὧ冯ᷕ⚳⣙⍣Ḯ倗专ˤ 䲬侘⧄炷ⶎ炸㗗䦳晭㧁䘬ᶨᾳ⤛⃺炻⼴ ⩩⇘佑⣏⇑䓇㳣ˤ⛐䦳晭㧁⍣ᶾ⼴役 ĵı ⸜⼴炻 䲬侘⧄ⷞ叿⤛⃺啑䵕⧄炷⎛炸Ἦ⇘Ḯ曺䓘炻 ㈦⇘䷋⁹倗ˤ⤛⃺啑䵕⧄㚱叿㱽⬠⌂⢓䘬柕 扄炻䱦忂佑⣏⇑婆ˣ⽟婆ˣ大䎕䈁婆ˣ㉱ᶩ 婆䫱 Ķ 䧖婆妨ˤ⛐⁹倗⸡悐䘬⸓≑ᶳ炻⤡Ᾱ ㈦⇘Ḯ啑䵕⧄䘬⢾℔䦳晭㧁䘬⭞悱㕡Ⱉ炻᷎ ⸓⤡Ᾱ㈦⇘Ḯ䣾⡛ˤ啑䵕⧄堐䣢炻⚆⍣⼴天 ⍣⤥⤥⬠㚫䫔 ķ 䧖⢾婆ȺȺ㻊婆炻怬⮯㚫㈲ ⤡⛐佑⣏⇑䔞枛㦪㔁㌰䘬⻇⻇ḇⷞἮ炻嬻Ṿ ḇデ⍿ᶨᶳ曺䓘䘬悱ね␴⢾℔侩⭞䘬伶渿ˤ

॥๮҅प‫ޑ‬ำ໡኱

ऊᑣিȐѰȑ஥๱ζ‫ٽ‬ᙓᆢিȐѓȑٰ‫ߙډ‬Җ

᜽ᏺᶋᓍ•ᬧ⊷៻ᅝ ᷒•ᜬ ijĹ Ὀዷᅗ•ᐢ ĵĺIJ ᤲ 㒂˪曺䓘⁹⟙˫ijıIJĶ ⸜ Ĵ 㚰 ijĶ 㖍⟙⮶炻ġ Ĵ 㚰 ijĵ 㖍炻㴁㰇䚩曺䓘䷋➢㛔⁹ね婧㞍ⶍἄ ䷥䳸⣏㚫㙐➢㛔⁹ね䘤Ự㚫冱埴炻䷋柀⮶⏛ 梃梃ˣ昛㴟㮹ˣ揀䥳㮓⍫≈㚫嬘ˤ 㚫ᶲ䘤ỰḮ曺䓘䷋➢㛔⁹ね婧㞍䳸㝄ˤ 婧㞍䳸㝄栗䣢炻曺䓘䷋䎦ℙ㚱㴟⢾厗⁹厗Ṣˣ 㷗 㽛 ⎴ 傆 Ĵijĺijĺķ Ṣ炻 厗 ⁹ ijĸĺķĵķ Ṣ炻 厗 Ṣ ĵĹijķij Ṣ炻 㷗 㽛 ⎴ 傆 ĹĴĺ Ṣ炻 ℞ Ṿ 㴱 ⁹ Ṣ ⒉

Ķĵĺ Ṣ炻℞ᷕ厗⁹⌈㴟⢾Ṣ⒉Ṣ㔠䘬 ĹĵįĺijĦˤ 曺䓘䯵㴟⢾厗⁹厗Ṣˣ㷗㽛⎴傆Ṣ㔠㊱悱捖 埿忻↮ỰˣṢ㔠忶叔䘬㚱浜❶埿忻ˣ㹓㹒捖ˣ ṩ匲捖ˣ㕡Ⱉ悱ˣ䒴⋿埿忻䫱 ĺ ᾳ炻⇵ᶱᾳ 悱捖 ĩ 埿忻 Ī Ṣ㔠⌈䷥慷䘬 ĵıĦ ⶎ⎛ˤ 曺䓘䷋㴟⢾厗⁹厗Ṣˣ㷗㽛⎴傆↮Ự⛐ ᶾ䓴 IJijIJ ᾳ⚳⭞ ĩ ⛘⋨ Ī炻ẍ ĺIJįĴIJĦ Ṣ⎋↮Ự 䘬㫸㳚⌈䳽⣏⣂㔠炻⋿伶㳚ˣ⊿伶㳚↮⇍ẍ

ķįĸĸĦ ␴ ıįķijĦ 䵲晐℞⼴ˤ⛐⁹⊁屯㸸㕡朊炻 䚠庫㕤 ijııķ ⸜炻㔠慷⡆攟㖶栗炻⁹⊁屯㸸䨑 㬍㍸⋯炻䎦㚱曺䓘䷋厗⁹⚆⚳㈽屯䘬⁹屯ẩ 㤕 ĵĺIJ ⭞炻曺䓘䷋厗⁹厗Ṣㆸ䩳䘬⁹⛀ ijĶIJ ᾳ炻 厗㔯⬠㟉 ijIJ ㇨炻厗㔯⨺橼 IJij ⭞ˤ 㚫嬘䷥䳸⻟婧炻㛔㫉⁹ね婧㞍䘬䳸㝄炻 ⁛怆↢ㆹ䷋⁹䓴慵溆Ṣ⢓怆⡆ˣ⮰㤕Ṣ⢓↮ Ự⺋㲃ˣ⚳晃䦣㮹Ṣ⢓⡆⣂䫱㕘䈡溆炻⎴㗪

㴟⢾厗⁹厗Ṣḇῇ婧㞍ᷳ㨇䘤↢⻟䁰䘬⚆㬠 シ栀ˣ㬠⚳⁹䛟䛟Ⱄᶨṃ⓷柴ṇ⼭妋㰢䘬㛇 䚤ˤ㍍ᶳἮ炻⛐㕘⼊⊊ᶳ炻ㆹ䷋天㓡嬲⁛䴙 䁢⁹㚵⊁䘬㧉⺷炻∝㕘㓧䫾⏠⺽⁹屯廱侴㈽ ⎹⚳ℏⶪ⟜炻᷎㈻⤥厗⁹䘬㕘䓇ẋ㔁做⓷柴炻 㴟ℏ⢾倗≽ℙ⎴≈⾓⺢姕ᶾ䓴曺䓘ˤ


೉៌

21 МϽߝං

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

ᯧ ĵķ ᘿᲀᧁጳ᫓ↂᾧ₞ὓḶ⁣ ጱ᫓ῑᏫጤᾧዷᱢᜲᎈ⑬┲᪺Ꭷ 䫔 ĵķ ⯮渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨⮯㕤 ķ 㚰 ĺ 㖍 军 IJĴ 㖍冱埴炻忁㗗⚳晃娑㫴䓴䘬ᶨ㫉䚃㚫ˤἮ 冒劙ˣ伶ˣ㽛⣏⇑Ṇˣ㲊嗕ˣὬ伭㕗ˣ匟嗕㛔 ⚳䫱役 ijı ỵ䔞ẋ㚨⃒䥨娑Ṣ⮯㚫⼁倂ᶨ➪炻㍊ 妶␴↮ṓ娑㫴喅埻ˤᷕ⚳彚㮹ⶍ娑Ṣ悕慹䈃ㅱ 怨⍫≈᷎ἄᷣ柴㺼嫃ˤ 娑㫴䭨㛇攻炻⮯㚫冱彎ᶨ䲣↿㳣≽炻⊭ ㊔怨婳娑㫴␴婆妨ッ⤥侭⮯娑㫴侣嬗ㆸ劙婆ˣ 匟嗕婆ㆾ侭℞⬫婆䧖烊枺䘤ᶲ⸜⹎㚨Ἓ匟嗕婆 娑㫴㕘Ṣ䋶ȹńįŃŶťťŪůŨũ 䋶炻娚䋶冒 IJĺĹĹ ⸜ẍ Ἦ㭷⸜枺䘤烊枺䘤ᶲ⸜⹎㚨Ἓ匟嗕婆娑普䋶ȹ ŗŔŃ 娑㫴䋶炻䋶慹 ijĶįııı 㫸⃫ˤ㬌⢾怬㚱娑㫴 教嬨炻㚿婎炻䞼妶炻娑Ṣᷳ攻䘬⮵娙䫱䫱炻忁

ṃ悥㗗娑㫴䭨ᶲ䘬㟠⽫㳣≽ˤ 冯㬌㫉⚳晃娑㫴䭨惵⎰䘬炻㗗℞⬫ᶨṃ 喅埻␴暣⼙㳣≽ˤ娑㫴䭨攳ⷽ⇵ℑ⣑䘬 ķ 㚰 ĸ 㖍炻䫔⚃⯮婆妨␴喅埻ⶉ徜⯽攳ⷽ炻渧䈡ᷡ䘬 IJĸ ⭞喅埻䔓⹲⮯⯽↢⎬䧖喅埻ἄ⑩炻㬋㗗忁ṃ ἄ⑩㽨䘤Ḯ⊭㊔娑Ṣ⛐ℏ䘬喅埻⭞Ᾱ䘬∝ἄ烊ķ 㚰 Ĺ 㖍炻娑㫴䭨䳬⥼㚫␴渧䈡ᷡ⚳晃暣⼙䭨ᷣ 彎㕡倗⎰冱彎⯽奥炻⯽↢匟嗕娑Ṣ œŰŨŪġŘŪŦŨ ␴ ijııĺ ⸜媦居䇦㔯⬠䋶䌚⼿侭崓⟼ɀ䰛≺炷ʼnŦųŵũŢġ ŎǽŭŭŦų炸䘬䲨抬䇯炻ẍ⍲℞⬫ᶨṃ暣⼙䞕䇯炻㖐 ⛐堐䎦娑㫴␴暣⼙喅埻䘬倗专ˤ 㛔⯮娑㫴䭨怬⮰攨㍐↢Ḯ łőő炻⎗ẍ忂忶 ㇳ㨇ᶳ庱庇ẞ炻䌚⼿斄㕤娑㫴䭨䘬㇨㚱屯妲ˤ

ᲀᧁጳ ᫓ↂᾧ₞ὓ ᅮᅮᆛ᱓ᐿ⏱ᖪ⃃ጴ῅ᆜ 渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨䳈㚱Ⱦᶾ䓴ᶱ⣏㔯⬠䚃 㚫ȿ␴Ⱦ柕嘇⚳晃娑㫴䭨ȿ䘬伶嬥炻ℐᶾ䓴ṓ 㚱䚃⎵炻㗗䔞Ṳᶾ䓴ᶲ夷㧉㚨⣏ˣ㬟⎚㚨ᷭˣ 倚嬥㚨檀䘬⚳晃娑㫴䭨ˤ⽆ IJĺĸı ⸜∝⥳ẍἮ炻 ℙ⶚冱彎Ḯ ĵĶ ⯮炻⏠⺽ḮἮ冒ᶾ䓴⎬⚳䘬役 ijııı ỵ娑Ṣ冯㚫ˤ倞欗忼ˣⶫ伭勐➢ˣⶽ㕗ˣ 㰫䇦䥹䈡䫱媦居䇦㔯⬠䋶䌚⼿侭炻ẍ⍲ᷕ⚳娑 Ṣ⊿Ⲟˣ㣲䃱ˣ大ⶅˣ侇㯠㖶䫱娑Ṣ悥㚦䌚怨 ⛐渧䈡ᷡ娑㫴䭨ᶲ㚿婎ˤ䓙㕤渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴 䭨㬟⸜䘬⍫≈侭ᷕ⣂㚱䌚媦居䇦㔯⬠䋶䘬ἄ⭞ ␴娑Ṣ炻渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨⍰塓嬥䁢Ⱦ忂⎹媦 居䇦ᷳ嶗ȿˤ

ጱ᫓ᾧዷᱢᜲᎈᾧ₞ὓጆᓆ᎐◶ᶋᖦ

၃Γ೾ߎФ

冯⚳晃娑⡯䚃㚫ˤȾ㚨ᷣ天䘬怬㗗⍣Ṍ㳩⬠佺炻 䝕妋ᶨᶳ⚳晃娑⡯䘬≽ン炻⎹⇵廑Ᾱ⬠佺ˤȿ 悕慹䈃婒ˤ 渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨䘬䵚䪁ᶲ忁㧋ṳ䳡悕慹 䈃烉Ṿ䘬娑↢冒ᶨᾳ䔞Ḯ ijı ⸜䘬㮹ⶍᷳㇳ炻姀 抬Ḯ⸽ⰌṢ䘬䓇㳣ˤṾ㰺㚱㬋⺷䘬⯭ỷ嫱ẞ炻 䁢Ḯ⮳㈦ⶍἄ侴⽆ᶨᾳ⛘㕡㺪㱲⇘⎎ᶨᾳ⛘ 㕡炻䔞忶㏔忳ⶍˣ⺢䭱ⶍˣⶍ⺈ⶍṢ炻ảỽ⎗ ẍ㈦⇘䘬冐㗪⿏ⶍἄˤṾ䘬娑䘤↢Ḯ恋ṃ㓗㐸 叿ᷕ⚳䘬Ⱦ䴻㾇⣯嶉ȿ⌣㰺㚱⼿⇘㈧娵䘬塓∅ ⤒ˣ塓怢⾀␴塓怲䶋⊾䘬⊆≽侭䘬倚枛ˤ

劙㔯復⇘䫔 ĵĵ ⯮渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨炻⛐㴟⢾⺽ 崟Ḯ⻟䁰⍵枧ˤȾ⛐䫔 ĵĵ ⯮渧䈡ᷡ娑㫴䭨ᶲ炻 ĵ 㫉䌚⼿媦居䇦㔯⬠䋶㍸⎵䘬㔀⇑Ṇ叿⎵娑Ṣ 旧⣂⯤⿅㚿婎Ḯㆹ䘬ἄ⑩˪䳁ᶲ怬悱˫ˤȿ椾 㫉⍫≈⚳晃娑⡯䚃㚫炻悕慹䈃䘬ἄ⑩⯙⣏㓦䔘 ⼑炻匟嗕叿⎵⤛娑Ṣ刦㕗䈡ɀ⧄⤏䰛ɀ䙖⌉怬 ㆸ䁢ḮṾ䘬䰱䴚ˤȾ˪䳁ᶲ怬悱˫⍫≈渧䈡ᷡ 娑㫴䭨⼴炻怬䌚⼿Ḯȼ⚳晃厗㔯娑㫴䋶Ƚ炻渧 䈡ᷡ娑㫴䭨ᷣⷕ⶜㕗㞗䈡㚤奒冒⇘ᷕ⚳䴎ㆹ枺 䋶ˤ⶜㕗㞗䈡㚤夳⇘ㆹᷳ⼴炻怬䈡⛘⎹ㆹ天Ḯ ᶨᾳ䯥⎵炻婒㗗刦㕗䈡ɀ⧄⤏䰛ɀ䙖⌉⼿䞍Ṿ 天Ἦᷕ⚳䴎ㆹ枺䋶炻⮰攨⥼妿Ṿ㈦ㆹ天䘬ˤȿ 悕慹䈃㍍⍿⨺橼㍉姒㗪婒ˤ 晐⼴炻悕慹䈃∝ἄ䘬ẍ˪䳁ᶲ怬悱˫䁢ẋ 堐䘬 IJı ⣂椾娑㫴⃰⼴塓侣嬗ㆸ⽟婆ˣ劙婆ˣ匟 嗕婆ˣ㌟⃳婆䫱⣂⚳婆妨桐埴㴟⢾炻⺽崟Ḯ㴟 ⢾大㕡㔯⬠䓴⮵ᷕ⚳䔞ẋ㻊娑䘬⍵⿅炻˪䲸䲬 㗪⟙˫ˣ˪㕘喯湶ᶾ⟙˫ˣ˪ỗ】⟙˫ˣ˪⋿ ⽟シ⽿⟙˫䫱⣂⭞⚳晃ᷣ㳩⨺橼⃰⼴⮵悕慹䈃

᝵ᎿШεᏢ໺൞‫س‬റᏤᛥьǸᖴቺୌȐѓȑ ӧుӥ௦ೖ೾ߎФǶ

ቺ୯Ƞਔжຼൔȡ૶‫ޣ‬௦ೖ೾ߎФ

⍲℞ἄ⑩忚埴Ḯ⟙⮶ˤijıIJĴ ⸜ẍἮ炻悕慹䈃⃰ ⼴䌚⼿椾⯮⊿Ṕ⚳晃厗㔯娑㫴䋶ˣ椾⯮ᷕ⚳慹 徒娑㫴䋶ˣ⺋㜙䚩椾⯮娑㫴䋶慹䋶䫱慵天䋶枭炻 ᷎㕤 ijıIJĵ ⸜ Ĺ 㚰↢䇰Ḯ娑普˪䳁ᶲ怬悱˫炻ᶨ 冱⤈⭂ḮṾ⛐ᷕ⚳䎦ẋ娑⡯䘬⛘ỵˤ Ṳ⸜ Ĵ 㚰 ĵ 㖍炻䫔 ĵķ ⯮渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨 ᷣ彎㕡䴎悕慹䈃䘤⍣怨婳↥炻怨婳Ṿἄ䁢ᷕ⚳ 䎦ẋ娑Ṣ䘬ょᶨẋ堐⍫≈Ṳ⸜䘬娑㫴䭨᷎ἄᷣ 柴䘤妨ˤ㒂〱炻忁㗗悕慹䈃冒˪䳁ᶲ怬悱˫䫱 ἄ⑩塓侣嬗ㆸ⣂⚳㔯⫿桐埴㴟⢾⼴炻椾㫉崘↢ ⚳攨炻ἄ䁢ᷕ⚳䎦ẋ娑Ṣ␴ㇻⶍ娑Ṣ䘬ẋ堐⍫

悕慹䈃炻IJĺķķ ⸜䓇㕤㷾⊿㴈㯜炻䚖⇵⛐㶙 ⛛漵厗彎ḳ嗽㳩≽Ṣ⎋␴↢䦇⯳䭉䎮㇨ⶍἄˤ Ⱦ晾䃞⮓Ḯ⸦⋩⸜䘬ㇻ㱡娑炻Ữ䛇㬋攳⥳⮓娑 㗗⽆ ijıIJij ⸜攳⥳䘬ˤȿ䎦⸜ ĵĺ 㬚䘬悕慹䈃⽆ ᶲᷕ⬠⯙攳⥳⮓娑炻Ữẍ⇵悥㗗⮓ṃㇻ㱡娑冒 ⧃冒㦪炻䚜⇘ ijıIJij ⸜⇘䎦╖ỵᶲ䎕⼴ㇵ攳⥳㬋 ⺷∝ἄ娑㫴ˤ 晾䃞∃∃㬍ℍ娑⡯ᶵᷭ炻Ữ㗗悕慹䈃⶚䴻 ⍾⼿Ḯ㚱䚖ℙ䜡䘬ㆸ䷦ˤijıIJĴ ⸜炻悕慹䈃∝ἄ 䘬䎦ẋ娑˪䳁ᶲ怬悱˫⺽崟Ḯᷕ⚳㛎㛏娑ẋ堐 Ṣ䈑㣲䃱䘬斄㲐炻᷎㍐啎䴎˪Ṣ㮹㔯⬠˫㴟⢾ 䇰ᷣ䶐卓㤟ˤ卓㤟⮵㬌⣏≈孂岆炻奒冒侣嬗ㆸ

೾ߎФ၃໣Ƞર΢ᗋໂȡ

ᱢᜲᎈᾧዶᣌ ᨔጆ┯Ḧ ᶨ ⮹⸜炻㝸ᾳ㶑㘐炻⽆ᶨ㦻㔠⇘⋩ᶱ㦻ˤ 㔠⬴⯙⇘Ḯ㦻枪ˤ Ṿˤ 梃⓲梃ˤ沍䘬≽ἄ炻ᶵ⎗㧉ầˤ ⮹⸜∫↢ᶨ忻䚜䶂炻恋湤⾓ ᶨ忻攫暣 ⎒䚖㑲⇘炻⇵⋲悐ấ ⛘䎫炻㭼漵厗捖䔍⣏炻彶朊㑆Ἦ 忇⹎炻柀崘Ḯ⮹⸜ ļ 䰛炻柀崘Ḯ⮷⮷䘬䘥ˤ Ḵ 㭵奒䘬㶂炻⽆䒎䘬怲䶋嶛ᶳˤ 忁㗗⋲⸜ᷳᷕ䘬䫔⋩ᶱ嶛ˤᷳ⇵炻恋⋩Ḵ ᾳ⎵⫿ ⽖⠝炻∃∃句ᶳˤ

䳁ᶲ怬悱䘬⤥⃬⻇炻昌Ḯ䰛炻Ἀ䘬㛒⨂⥣ ⼰⮹㚱Ṣ㍸⍲Ἀ⛐忁㢇㦻䘬 ĸıIJ ⌈忶ᶨᾳ⸲ỵ ⎫忶㜙卆䰛䰱ˤ

䥳桐炻忋⣄⏡≽㭵奒䘬匣剙ˤ 䘥䘥䘬橐䀘炻庽庽䘬䘥炻⛸叿䀓干⚆⭞炻 ⬫ᶵ斄⽫䰛䘬䘥炻 匣剙䘬䘥 㭵奒䘬䘥 曄旵䘬䘥 恋湤⣏䘬䘥炻❳ỷ⮷⮷䘬䘥 ⯙尉㭵奒❳叿⮷⃺⤛ˤ

䰛炻欂楁䘬◜⒯炻⮷⮷䘬惺䩑梲叿ℑ㺜曚 㯜ˤ ⤡怬⛐㑼⽫ 䥳⣑䘬堋㚵 ᶨ⣑⮹ᶨẞˤ

㶟ˤ晐幓 ㈃叿ᶱᾳ⢾⚳Ṣ烉刦䔍䈡ˣ匟䇦⽟㜿ˣ叱

⇎ᾧᛵ⚕ጛ ĭ ៦ᔾ

ᶱ ⋩ᶱ㦻炻旚嶛䵚㬋⛐⮩墅炻忁㗗ㆹ䘬ⶍἄ 䁢㊧⇘ᶨ⣑䘬ⶍ拊 䓐≃㱧枮㗪憅㕡⎹炻⮯ᶨ柮坢䴚徸㬍⚢ 䵲炻⬫⛐㘿ᷕ㍁ㇶ␴⍵㈿ ㆹ崲䓐≃炻⌙晒崲⣏

悕炻忁ᾳ⮓娑槁⫸炻⮓⸦椾䟜娑炻⛐ᶱᾳ

悕ˤ⛐ⶍ⛘䘬㛐㜧ᶲ㕩劍䃉Ṣ⛘⮓娑ˤ⮓ ⼿⻝⒕㲋炻䛇ᶵ娚 嬻⤡嶇晐炻Ἦ⇘㶙⛛炻㔠㚰⣼崘炻幓䃉↮ 㔯 ῇ垚⫸ ijıı炻䓐㕤Ṍ㇧䦇ˤ ῇ⛇寮 Ķı炻䓐㕤⎫梗ˤ ῇ㰇沍 Ĵı炻忁⣑䭨检 IJĶ ⃫ġ 岤屟Ḯ徫崘䘬干䤐

岥⮏ ᶨᾳᷕ⚳Ṣ烉㴟⫸ˤ ṾᾹ悥㭼ㆹ㶟⼿⤥炻⛸叿㢢㛐⚆⭞炻ᶵォ ⎫炻ᶵォỷ炻 怬ᶵ䓇䕭ˤ 悕炻忁ᾳ㶟噳炻梻叿偂⫸炻⛐⣏埿ᶲ␴ᶨ 佌Ṣ㚿枴⣒春 ⸦⸜攻炻槁忶ᶱᾳ⮹⤛ ᶨ⎵⥻姙炻㷾⊿䯵炻⛐⽟ッ⺈娵嬀䘬 ᶨ⎵⥻傉炻⚃ⶅ䯵炻⛐佑ⶍ倗娵嬀䘬 ᶨ⎵⥻⻝ˤ

悕ˤ徫⇘䞛ⱑ捖ˣ徫⇘⮞⬱⋨ˣ徫⇘㜙卆 ℟橼ỵ⛨烉攟⬱捖㔯⊾䪁ᶱ㦻 ĴıĴ 嘇 ⽆⟙䳁∗↲ᶲ㈦⇘ᶨ⎵⎓㕡凇䘬Ṣ ẍ娑䘬⎵佑炻⛐拎⹰㛹嶗怲䘬ᶨ⭞⮷惺棐 槁⼿Ṣ㮹⸋ Ķıı ⃫㔜 ⻝ˤㆹᶼ╄ᶼずˤ䦇ỷ暬怲ˤ晙⥻❳⎵ˤ 㭷䔞ㆹ婯⇘娑㫴炻䅰䚆⯙㚫ὅ㫉䄬㹭ġ 㗗⏎䡘⇘婘䘬䖃嗽烎 ⷛ╖炻ᶨℙᶫ䘦ℓ⋩⃫ 㭼冲㗪㚜≈㶭㘘


ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

UNITED TIMES

á&#x20AC;&#x201E;ୌफ़ŕ &#x2019;

Editie 374 04-06-2015

22

á˝&#x161;᪟á&#x;&#x201D;á?¨.Ꮲá?ˇá &#x2013;á&#x203A;ľá&#x;&#x201D;á?¨áŞ&#x201A; ᥠÔ&#x153;á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; Ô&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; 

FINANCIAL & IT SERVICES

Ő&#x160; ä&#x2021;&#x2018; Ňť ŕŁ&#x2018; ᥰ â­Ľ ă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ä&#x2021;Ž ä&#x2021;&#x2018; á´˝ ŕŁ&#x2018;

â&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źá&#x2018;&#x20AC;ᥧટ á&#x2018;&#x20AC;ᥧટá?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜ á?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜

Sincerity Administraties

ߏá &#x2013;ཟŕĽ&#x17D;â&#x20AC;ŤŮąâ&#x20AC;Źŕ­&#x203A;â&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;Źâ&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC; ă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC; 

â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž â­ŁáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;žá?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;ž á?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;žâ&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž â&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž 

â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤ â­ŁáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´ Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž ᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž 

â&#x20AC;Ťâ­ĽÚ°â&#x20AC;Źă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018; â­Ľă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018;  á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;áĄ&#x2020;ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021;

ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021; 

:LOOHP+HVHODDUVVWUDDW .$$PVWHUGDP ² LQIR#ILQLWVQOZZZILQLWVQO

ϴѧÓ&#x2019;ŕ§&#x2C6;ཟŕŹ&#x201E;ཞŕ­&#x203A;Č&#x2C6; y á&#x152;Ąâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹĐ&#x2026;ҧྡྷá&#x2030;¨ŕŚ&#x201E;ŕš&#x201A;Č&#x17E;ŰŎŝŌžţŌŭŢŴžŪůŨČ&#x; y á&#x152;Ąâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹĐ&#x2026;ҧྡྷÔ&#x2018;ತྡྷß&#x2019;Č&#x17E;ĥōŢŢųųŌŏŌůŪůŨĥŌůĥŴŜŹŹŭŌžŪŌŴČ&#x; y ϴѧӨá&#x2020;?ŕš&#x201A;ŕ­&#x203A;ҧྡྷĐ&#x2026;ඪҺ୦ོČ&#x17E;Ĺ&#x192;Ĺ&#x2014;ĥżŌŹŰůŌųŌůĥĹ&#x152;šĹ&#x152;Č&#x; y á&#x152;Ąâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹĐ&#x2026;ҧൢ໲ষĎ&#x17D;á Ľß&#x2019;Č&#x17E;ŭŰŰůŢżŎŪůŪŴžųŢžŪŌČ&#x; y Ó&#x152;ཞá&#x20AC;&#x201E;á&#x2022;&#x160;â&#x20AC;ŤÜ&#x2013;Ţąâ&#x20AC;ŹŕŚ?ÎĄÔ?ÎŁâ&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;ŹŕŻ ŕš&#x201A;Č&#x17E;ŪůŏŰŎŴžŌůţŌŭŢŴžŪůŨČ&#x;

á&#x152;&#x20AC;á&#x2018;§áť&#x2019;áŠ&#x161;á˝&#x161;â&#x17E;ąÄĄÄĄáŤľáť&#x201D;តá?&#x201A;á&#x17D;ľâ&#x152;&#x201A; áś&#x2DC;᪹áŽ&#x2019;á´&#x201D;ᾨâ&#x2021;ĽÄĄÄĄá?ˇáş¤á&#x203A;ľá&#x2018;&#x2014;á&#x161;&#x;á?&#x161; Aurikelstraat 178, 1032 AZ Amsterdam Tel. 020-7895259 Mob. 06-14980338 Email: info@sincerityadministraties.nl www.sincerityadministraties.nl

ŕŻ?Ë&#x2DC;ŕť?á&#x2013;Ş â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x161;̳Ό áł&#x2020;â&#x2026;§âş&#x201D;ᰲ㟡κŕ &#x2C6;á?Ż ŕś ŕŞ&#x161;á&#x2018;­ß¤Í&#x201E; <LWRQJ Ń&#x153;á&#x2026;&#x2122;Ö&#x20AC;ŕŻ&#x161;ŕŤ&#x17E;ŕ¤&#x203A;

Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x17D; â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;ŹŮ&#x2122;á&#x2020;°ŕŚ&#x201C;

â&#x20AC;&#x153;Hof van Hoornwijckâ&#x20AC;? Laan van Zuid Hoorn 63 2289 DC Rijswijk ZH

Tel:06-20136407 Fax:0416 344958 Ledeboerstr.70, 5048AD Tilburg

www.jdm-parts.net

info@jdm-parts.net

ŕŤ&#x17E;ŕş˝

United Times

á&#x152;&#x2122;á&#x152;&#x;á&#x17D;Šâ&#x20AC;ź!á?&#x17E;á?&#x17E;á&#x17D;¤áś&#x2039;

áś&#x2039;á&#x2019;­á¸Ş

Westersingel 21 3014 GP Rotterdam Tel. / Fax 010-7853891 E-mail: shunhemedia@gmail.com

ÄĄ ĥĴĚĹĹĹÓ&#x2039;

â&#x20AC; ឭĥĝĥĹĜĹĎĜĸĺĚĸĹĚĥ á?Żá´&#x20AC;á&#x2026;?ĹġĎĚľĚĚĚIJĸĚĥ

᯸â&#x20AC;źá&#x2026;&#x2014;â?śáŻ&#x;á&#x2026;&#x2014;ኞá&#x2122;?á&#x2026;&#x2014;â&#x2122; â&#x2122;˘ ĺ&#x153;°ĺ?&#x20AC; :Nw.Ebbingestraat 63,9712 NE Groningen.NL www.friendshipnl.com e-mail: info@friendshipnl.com

á&#x201D;şá&#x2026;&#x;

ŕť?á&#x2013;ŞĎĄâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Ź

㳸á&#x2026;&#x;

FRIENDSHIP TRAVEL

Đ Ň? Ä­ á&#x160;&#x2C6;㌹Č&#x201A;á&#x2014;şăŚą Ä­ ŕ˝&#x17D;Ď&#x192;Ö Đ&#x2026;â&#x20AC;Ťŕ­˝Ý˛â&#x20AC;ŹŮ&#x2122;

á&#x152;&#x2122;ŕąźá&#x201D;&#x2021;ଥŕ§&#x192;Ç&#x2C6;á&#x201C;&#x153;á&#x152;&#x201C;â&#x20AC;ŤŢąâ&#x20AC;Źá&#x2030;˛á&#x152;&#x2122;â&#x20AC;ŤŰ?â&#x20AC;ŹŕŹĽ á&#x2021;&#x201E;â&#x20AC;ŤŕĄźÝśÚ&#x2014;â&#x20AC;Źá&#x2030;&#x192;á&#x20AC;&#x;ŕŹ?ŕĽ&#x2026;Ç&#x2C6;á&#x160;&#x20AC;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;ŹŕŠ&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;Źá &#x192;ŕĽ&#x2026;

ἡâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?ˇâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?&#x2C6;á?&#x160;â&#x2C6;&#x2DC;

Ň á&#x20AC;&#x201A;Ä&#x192; á&#x201C;Ź á&#x160;&#x192;Ä&#x192; á&#x201E;&#x201D; á&#x2122;&#x20AC;Ä&#x192; ᤹ â&#x2014; á&#x2013;ż á&#x203A;&#x201C; á&#x2DC;? â&#x192;Š Ꮏ

ጧ᝴ á&#x2022;&#x201E;Ě&#x201E;Ä&#x192;á?&#x2021;á&#x2DC;żÄ&#x192;ྯਸŕś&#x2C6;

Tel: 070-3659503 Fax: 070-3457013 kantoorlam@xs4all.nl

á?Šá&#x2026;&#x;

ŕť? 172159412:!ૺĐ? www.diyi.nl y á&#x2013;Ş ÄŞŕ°&#x2C6;á&#x153;&#x2039;ŕŤ&#x17E;ŕş˝á&#x2013;Şŕ¤&#x161;ଠâ&#x20AC;Ť×&#x2DC;â&#x20AC;Źá&#x192;&#x2019;நÍ&#x203A;á&#x152;´ÄŤ

IBDDQ! ß&#x2020;â&#x20AC;ŤŘšâ&#x20AC;Źá&#x201E;ŽÎ&#x17E;!

坣ć?ąčŠą / ć&#x2122;Žé&#x20AC;&#x161;芹 / 厢厜芹 / č?ˇčŞ&#x17E; / č&#x2039;ąčŞ&#x17E;

Allard Piersonlaan 76, 2522 MR Den Haag

á&#x2C6;¸áŞ&#x2014;áˇ?ÄĄÄŽ ឝᎼáť&#x2030;ᤢ᥹á&#x201D;?

Diamond Beauty

ŕťąĎ&#x203A;Č&#x201A;Đ Č&#x201A;á&#x2014;şŕ´śŕ˝łŕ¤&#x203A;֡ਢâ&#x20AC;ŤŰŚâ&#x20AC;Ź ඪâ&#x20AC;ŤŮźâ&#x20AC;ŹÎ&#x2122;á&#x201E;&#x2021;Î&#x2122;â&#x20AC;ŤŢ&#x;â&#x20AC;ŹÓ&#x2019;Đ&#x2C6;á ­ÖˇÝ&#x2C6;ŕ­&#x203A;

á ?Öˇá&#x201A;ąŕ¤&#x2DC;Č&#x2C6;ĹġĚĜĥIJľijĥĚijĺ

ཱིࡥŕŽ&#x201D;ળŃ&#x17D;ŕ­ľŃ&#x17D;ન ŕźžŕźžá &#x2020;â&#x20AC;ŤŰ?Ű&#x201D;â&#x20AC;Źá &#x2020;ŕĽ?ŕ­&#x2C6; ŕ°?á&#x2122;&#x201E;á&#x20AC;?ŰĄŕ­&#x2C6;Ń&#x17D;ન Beifashion á&#x2021;&#x201C;á&#x2013;˘ 0653612543 Đ´á&#x2021;&#x201C; www.beifashion.com info@beifashion.com Korte Hoogstraat 7B-1e verdieping, 3011 GJ Rotterdam

á&#x17D;śâ&#x192;°á&#x2122;šá?ˇ áŞ&#x2018;â?¤á&#x153; á&#x2026;&#x2014;á&#x2018;&#x2039;á°&#x;፾áť&#x201D;á&#x17D;śâ&#x192;°â&#x201A;Ąá&#x17E;?ᤲá&#x2026;&#x2014;áˇ&#x2022;á&#x2018;&#x20AC; á&#x17D;śâ&#x192;°â&#x2122;?ᰰᤲáš&#x152;á´&#x2019;áˇ&#x2019;á&#x152;´á?Şáš&#x17E;á&#x201D;°á&#x152;&#x203A;á&#x2026;&#x2014;áŤ&#x2C6;á&#x2039;Ż á&#x2014;˝â&#x201D;˛á&#x2018;&#x2039;á°&#x;â?&#x2122;â&#x201E;˝áŁĽá&#x2039;ˇá&#x17D;śâ&#x192;°áŤľâ?&#x201E;á&#x203A;ľâ&#x2122;?ᰰᤲá&#x2026;&#x2122; á&#x2018;&#x2122;á?&#x201A;á Ľá?&#x161;á´&#x160;á&#x152;ąáŤ&#x201C;áŁ&#x2021;â&#x2C6;&#x203A;á?˛á?&#x201C;á&#x2026;&#x2014;᧠á&#x2019;&#x20AC;á&#x2122;šá?ˇá&#x2026;&#x2122; ࿪ŕž&#x2013;á?&#x2122;ŕž&#x2122;Ä&#x2C6;ĹġĎĜĺIJĎIJijĚĜĸ Ảá?&#x201A;á&#x2026;?ijĴijIJijĚġĚĜĹĥ

Wudao

Media & Entertainment

፾áť&#x201D;á&#x153;¨â&#x201A;Ąâ&#x20AC;źá¸ťá&#x2026;? United Times

áś&#x2039;á&#x2019;­á¸Ş

Westersingel 21 3014 GP Rotterdam Tel. / Fax 010-7853891 E-mail: shunhemedia@gmail.com

ÄĄ ĥĴĚĹĹĹÓ&#x2039;

á&#x153;łá´&#x17E; á&#x152;ąáŤ&#x201C;á&#x17D;¨á?&#x;!â&#x201E;&#x153;â&#x2018;&#x17D;â&#x201E;&#x153;áź&#x201D;! á&#x17D;¨á?&#x; áŚ&#x20AC;á&#x203A;&#x2C6;â&#x2122;&#x2C6;áś !áŠ&#x2026;áż&#x201D;â&#x2C6;&#x203A;â&#x152;¸! á&#x2122;šá?ˇ â&#x201E;&#x153;â&#x201D;ŚáŤ&#x201E;â&#x201A;&#x17E;!á&#x17D;¨á?&#x;â&#x192;&#x20AC;â?ť! â?&#x2030;á°°áś&#x;! XXXXVEBPOM

JOGP!XVEBPOM

፾áť&#x201D;â&#x153;&#x17D;â&#x2021;?â?&#x2122;â&#x20AC;Ąâ&#x201E;˝á&#x201C;&#x2020; ኿á¤&#x17E;â&#x192;żá¨&#x201E;᰿ᢤá?ľá&#x2014;Ť á?¨á¤&#x17E;á˝&#x201C;á?śáŤŞâ&#x2013;&#x161;á&#x161;&#x17E;᪹ 5FM


೉៌

23 Ϸ᜸ኄ֙

Ϸ᜸ቋҬ

ॾᇴ

ቋਿϐ֤โ

ഇᇴ

2ਿ 3ਿ 5ਿ 7ਿ

Editie 374 04-06-2014

25 46 86 98

46 63 70 75 75 76 102 128 150 150 148 198 248 280 280 172 258 328 400 400

ҏΡ௲᠌оήሚ՗፯И஠Ιԩ‫ޟܒ‬ኄ֙າҢႆИՍ೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬МϽ༈൬ϴѧȄ Ik verleen hierbij eenmalige machtiging aan Shunhe International Media B.V.om van mijn hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens de advertentie kosten in United Times. (Weigeringsperiode: 5 dagen)

ሚġ՗ġ፯ġဴ Bankrekeningnr.

ਿኵ aantal units

Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗

੫घф౩Ȉ৸‫ݕ‬ӑҡġłŬŪġřŶ

௲᠌ߒ፜சȈ

ѐิԩኵ aantal plaatsingen

Ӵ֭ Adres ໏ࢇୢဴ Postcode

࠲ѿ Woonplaats

Ⴋၗ Telefoon Р෈ Datum

Tel.: 06 - 23399747

Shunhe Media

! ‫ٹ‬ցӟ‫ڕ‬ાࠢኅ

Stationsplein 45, Groothandelsgebouw, Unit A6.003, 3013 AK Rotterdam, NL

International Century Zeedijk 93, 1012 AT Amsterdam Tel. 020 - 6273354 Fax 020 - 6247884 E-mail: info@intercentury.nl

๼Мኄ֙ӟ‫ ڕ‬ĩ নࢠႀ Ī Gangeslaan 62, 1448 BW Purmerend H&K Advertising Mob. 0650-618457 Fax 0299 - 413987 E-mail: shirleyke@126.com hk-advertising@planet.nl

!!

Њҁࢷ!!!ਡ՗‫ޥ‬ Gedempte Burgwal 16,2512 BT Den Haag Tel. 070 - 3650677

ϴѧ 0 ۗӪ Naam

᛫Ӫ Handtekening

Ꭴ!⟇

ҏൢኄ֙ф౩

2෈ 3෈ 4෈ 5෈ 6෈ 7෈

ኄ֙າҢሚ՗௲᠌ߒ

ߜ᚞ Bedrag

UNITED TIMES

ߖ Bsoifn ཱི၆ও 311 ӻ՝ѿϛЖջາୄٙ ዂΰᚖ՞ড়ߝ෈ીΡ ճቋюᡱ‫ވܣ‬ᓡৱയ Ι Ӫ! Ⴋ 1735774264

ߖ Cpynffs ၽࡊୢ )dbnqjoh* ᐿѿӴП σԤ՞ড়џёϛᓡԑ ՂଝӄҁᡱԤཎ፜Ⴋ 1737776389

՝ܻപ੫ϝ᜞࠲ѿન ߜ 2311 ዉϯҡཎҁ ֯ 36111 ዉϯؐТฒ ՞‫ܚ‬՝ည 61 ԤཎႫ 1759289819

Xpl!Ꭴ⟇ ӰཾкѪԤี৤՝ܻ Xbbmsf ‫ ޟ‬xpl ᓡᓢࡨᡱ၆ওᆠጝ ‫ހ‬ٙП߯Ԥཎ፜Ⴋ 151.3328129

ᙹ!⊲

ᙹ!⊲

ቋਿճ՝ညԁߖ Hfmffo ৴՝ 211 ዂ ΰ՞ড়ฒཎջ୰Ⴋ 17357::3:9

ᔺ␷ᙏᎤ⟇ Epfujodifn ѿϛЖߖ Nfejb! Nbslu ߣߖӻᏰਮฒ՞ড়Ӱএ ΡনӰюᡱႫၗ 17.2:422:86 Ȟ2:/11.34/11ȟ

ᙹ!⊲

Ԥ ۨ ੼ ዣ Й σ ኁ ‫ ݶ‬Bnfstgppsu жࣨᓡ 㚩໻७ӨΙӪौൢ โ ᜋ ኄ ‫ ݍ‬ၗ ࣏ ‫ܣ ߖ ٹ‬፜ዣЙ‫ ވ‬xpl ១ Hpveb ஃрԤཎ፜Ⴋ ‫ݶݖ‬ᗧࡄ҈ӨΙӪ 172874:541 Ⴋၗ 1737441:4:

ᙹ!⊲

ᙹ!⊲

Spfsnpoe! Xpl ᓡ ᓢ ፜ ‫ ވ‬Xpl ኁ ৱ ‫ ڷ‬ኁ ‫ܘ‬ৱയԤஜ޾Ԥཎ ‫ ޱ‬፜ Ⴋ 1757147759 ‫ ܖ‬172:9599:: ༁ҡ

Ԥۨ੼ዣЙσኁ Ղߏᓞࡄ҈Ы֑ Ѕኁ‫ڷܘ‬ዂ७໊ґ ᔓ Й ߖ Csfeb Ԥ ஜ޾Ԥཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 17274981:80 1741526997

ᙹ!!⊲

՝ܻ੕бቋᓀ७ ដࡨᡱԤཎ፜Ⴋ 1753116::7

ᙹ!!⊲ Ԥ ۨ ੼ ዣ Й ‫ވ‬ ໻ ७ Ԥ ஜ ޾ ߖ Ojknfhfo ஃ р Ԥ ཎ ፜ Ⴋ 1598.6:3157

ᙹ!⊲ Ԥۨ੼ዣЙσኁ‫ݶ‬ 㚩໻७ӨΙӪौൢ โᜋኄ‫ݍ‬ၗ࣏‫ߖٹ‬ Hpveb ஃрԤཎ፜Ⴋ 172874:541

ᙹ!!⊲ ߖ Fjoeipwfo ϛᓡ ᓢ‫ܣ‬፜σኁ‫ݶ‬ᗧӨ ΙӪԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 172262:492

ᙹ!!⊲

፜Ԥۨ੼ዣЙσኁՂߏᓞࡄ҈ Xpl ᓡᓢ՝ܻ Lbnqfo ፜Ԥۨ੼ Ы֑Ѕኁ‫ڷܘ‬ዂ७໊ґᔓЙߖ ១‫ݶݖ‬ᗧσኁ҈ᚕჰѧନ֑ࡄ Csfeb Ԥஜ޾ 17274981:80 ҈ӨΙӪԤஜ޾ 1742899999 1741526997

t.n.v.

Shunhe International Media B.V. Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗௲᠌ߒ џमႫҏϴѧࢥၚ Tel. : 010 - 7853891 Fax: 084 - 2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com

፞ṍዷᘍᐵᗫ᰿ᢤ

2015 ԑ 06 Т 18 Рю‫ގ‬ 2015 ԑ 06 Т 11 Рᄠገ

ᆠछ೩ॎຮЖቋਿѴ፲ાࡇ༈൐ᓡᛩ ᓡњᓡწાϴѧӪа፯൐߬ࡌ߬ાᓺ ඏњӟണ᠍ߔࢥၚ Tel.: 010-7853891 Email: shunhemedia@gmail.com

՝ ܻ Ipfoefsmp ᓡ ᓢ ю ᡱ ᎌ ӫ bmm! zpv! dbo! fbu ‫ ל‬Ԓ 941 ҁ Խ 6 ໢ ՞ ‫ܘ‬ Ԥٙ՝Ԥཎ፜Ⴋ 17! 62818299

Dbgfubsjb ◓⟇

⓼᭾ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

՝ܻപ੫ϝӴୢୄٙ՝ ٗஊТᕊཾ᚞ 6 ࿲Тન 6411 ዉቋਿџ୦Ԥཎ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ШցਢԊ੫ፏලߣߖ ѕ ഋ ᐿ ѿ ҡ ཎ ᛧ ࠲ ѿ ᚔ Fjoeipwfo Ι ۡȂ Ԥ ՞ ড়Ȅ Ԥ ཎ এωਢѾѡҡཎԁᛧ ፜Ⴋ!172:::6956 ۡ՝ညԁዂΰԤ՞ড় Ϛሯौ၆༃ֈυ 1143 58:942425

␷␸Ꭴ⟇ ጱ␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ⓼Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ Ꮚ⋈Ꭴ⟇ Xpl џ հ Р ҏ ᓡ ՝ 3110361Csfeb ѿϛЖٗ ஊ ୄ ٙ ՝ ୵ ቋ 26 ࿲ Т ન 4911 ዉ џ ՞ ড় ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ING Bank IBAN: NL41INGB0004345367

ή෈Ϸ᜸ኄ֙

␷␸Ꭴ⟇ ፶␷Ꭴ⟇ ⓼ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ߖ Efwfoufs ‫ޟ‬σ XPL ю ᡱȂዂΰԤ՞ড়Ȃ຺σ ୄٙൟȄԤཎ፜Ⴋၗᒚ ၚȈ172728:39:

ሚ՗ႆИп෡Ȉ

ߖ Fotdifef ᐿ ѿ ҡ ཎ ԁ ՝ 211 ‫ ؽ‬Ρ ୄ ٙ പ੫ϝѕഋનҁΡࢺ ൟ џ ё Ufssbt ᖦ న ӻԤዖ፴ฒ՞ড়፜Ⴋ ՞ ড় σ ન 3911 Ӱ ‫ݍ‬ 1756914892 кѪԤี৤Ԥཎ፜Ⴋ 176:611812

ጙង xpl Ꭴ⟇ Ш ց ਢ! ೉ ៌ ᇭ ୢ! ୄ ٙ ൟ ԁ! ‫ ܘ‬ન ҁ! 3911 ዉ ϯ! ৴ ՝ 511!Ԥཎ፜Ⴋ!11435868:5168

ጱ␷ Mvodisppn Ꭴ⟇ ᣮ᥈Ꭴ᧾ ␷␸Ꭴ⟇ નߜҁۣҡཎᛧۡջາ‫ހ‬ٙ೩രቆ Ӓฒሯ၆ও৴՝ 231 ᓡዂѴ፲៩Ј૯ ৴Ղߏ‫ڍ‬ഋଝӄസᡱቋਿࣺۣԤཎ ፜Ⴋ 1764223596!Epsesfdiu

ߖപ੫ϝᐠൟ Jootcsvdlxfh!93-! 4158!BI-!S(ebn ७ᑖ 426 ҁԽ 1798:55951

ߖ Csfeb ৴ ՝ 61 ዂΰ՞ড়ӻ‫ܘ‬Ӱ ીΡЙюᡱႫၗ 1727966636

ᙹ!⊲

⓼ᙏᙹ⊲

ᙹ!!⊲

Ԥۨ੼ዥЙኁ‫ܘ‬Ι Ӫ‫ؠ‬՞‫ܚ‬Ԥཎ፜Ⴋ 189.7297975! Epsesfdiu ᔗኄ‫ݍ‬ၗ࣏‫ٹ‬

ߖ Fjoeipwfo ዣЙ τߝώΙӪฒ՞ড় Ѫ፜ϛᓡ‫ݶ‬ᗧΙӪ ፜Ⴋ 1792221679 ങ

ዣЙԤۨ੼១‫ݖ‬ჰѧ‫ވڷ‬໻७ Ө Ι Ӫ ߖ Roosendaal ‫ ڷ‬Breda ஃ р Ԥ ஜ ޾ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬፜ Ⴋ 0631288888

ᙹ!⊲

፶␷ᙹ⊲

ᙹὨ᭘ᐆ

ߡිжࣨᓡӵߖ෈ ϱ໠ཾ౪‫ܣ‬፜ჰ ѧ១‫ݖ‬Ѕϛᓡኁ ‫ܘ‬ӨΙӪԤཎ፜ Ⴋ 1741679829! 0! 1763717616

ዣ ጛ ჰ ѧ ৱ യȃ Ղ ߏᓞନ֑ӨΙӪ 1753136329! Ujmcvsh

ཱི໠ཾϛᚂຨ‫ܣܚ‬ဒΙӪӒᙛғԒ gfnbmf ࡸ ኞ ৱ џ உ ଋ Ι Ӫ ᚂ օ ौ ؑ ᔗϛМ೉៌М࡟ႄᓺࠔᖒᛮΡሁӑҡ 175:6:7181! Ӵ ֭ Cjttfotqpps! 3172-! 4716!MH-!Nbbsttfo

ᙹ!⊲ Wppscvsh) ߖ੕б * Рҏᓡᓢ፜Ԥۨ੼ ኁৱȃԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ! ,42742:14468

ᙹ!!⊲

⁁ᑊᎤ᫋

Ԥۨ੼‫ވ‬ᓡ໻ឨ‫ݶ‬ 㚩Ղߏᓞᇄ‫ ވ‬Wok ࡄ҈Ѕ Buffet Ⴋ 06 53312890 Renesse

ড়Ҕӵσച୽ϱႆഁ‫ܚ‬ ᗊ Spuufsebn ძ Ӵ ሯ ю ୵ሯौ‫ޟ‬ӣफ፜Ⴋনτ ρȞ ୽ ᇭ ‫ ݲ‬ᇭ ȟ1152. 43:792932

Ꭴ!᫋


೉៌

UNITED TIMES

౏࡙೉៌

Editie 374 04-06-2015

24

ᆛᕶᑺᰟ✢ᅗ᳍ᕶᑺᡱ᫓ᆜ ᅮĵıı ᑧᗔᰟᡱ⚆ᝓ⃹᢮ ķ 㚰 IJ 㖍军 Ĵ 㖍炻匟嗕⚳䌳⦩⹱ɀṆ㬟 Ⱉ⣏␴䌳⎶楔⃳大䐒㬋⺷姒⓷伶⚳炻㚫夳Ḯ 伶⚳䷥䴙⤏⶜楔ˤ忁㗗Ṇ㬟Ⱉ⣏⚳䌳 ijıIJĴ ⸜ 䘣➢ẍἮ椾㫉㬋⺷姒伶ˤijıIJĵ ⸜炻⤏⶜楔⇵ Ἦ匟嗕⍫≈㴟䈁㟠Ⲙ㚫㛇攻炻㚫夳ḮṆ㬟Ⱉ ⣏⚳䌳ˤ㬌⢾炻ijııĺ ⸜炻㗪䁢䌳⃚䘬Ṇ㬟Ⱉ ⣏⛐䘥⭖㚫夳Ḯ⤏⶜楔䷥䴙ˤ 匟伶ℑ⚳斄Ὢ䓙Ἦ⶚ᷭ炻奒⭮䃉攻ˤ伶 ⚳⇵䷥䴙╔㱣ɀŘɀⶫⶴ䧙ℑ⚳㗗Ⱦ⃬⻇ȿ炻 䎦䷥䴙⤏⶜楔䧙ℑ⚳㗗Ⱦ奒⭮䘬㚳⍳炻⍳婤 㯠怈ᶵ㚫㴰⣙ˤȿṾ䓂军婒炻Ⱦ䛦㇨␐䞍炻 㰺㚱匟嗕⯙㰺㚱伶⚳ˤȿ㗗Ṩ湤⍇⚈嬻ℑ⚳ 䧙⃬忻⻇炻デね⤪㬌㶙⍂␊烎㛔㔯ⷞἈ䨧崲 ĵıı ⣂⸜䘬㬟⎚炻㍊ᾳ䨞䪇ˤ

ᆱᶋᯀᨏᡮ IJķıĺ ⸜炻匟嗕㜙⌘⹎℔⎠景婳劙⚳凒㴟 ㍊晒⭞Ṑ⇑ɀ⑰⽟怄炷ʼnŦůųźġʼnŶťŴŰů炸炻天㯪 Ṿ⮳㈦忂⼨Ṇ㳚䘬凒忻ˤĵ 㚰 ĵ 㖍炻⑰⽟怄 楽榃匟嗕Ⱦ⋲㚰嘇ȿ㊯㎖凡暊攳旧⥮㕗䈡ᷡ炻 攳⥳Ḯ㍊晒ᷳ㕭ˤ

亨利•哈德遜

ĺ 㚰 IJIJ 㖍炻⑰⽟怄⇘忼Ṳ⣑䘬䲸䲬㷗ᶨ ⷞ炻䘤䎦Ḯ㚤⑰枻炻Ṿ⮯忂⼨ℏ映䘬㯜嶗䧙 䁢Ⱦ⊿㱛ȿ炻⼴Ἦ㚜⎵䁢⑰⽟怄㱛ˤ⑰⽟怄 ⛐忁ᶨ⛘⋨两临㍊䳊Ḯ⋩⣑炻⭋Ự⮯℞䘤䎦 䘬柀⛘㬠℞景ᷣ匟嗕㜙⌘⹎℔⎠㇨㚱ˤ IJķIJĵ ⸜炻匟嗕Ṣ⭋Ự氀欂奺炷ńŢűŦġ ńŰť炸␴䈡㉱厗䀋炷ŅŦŭŢŸŢųŦġŃŢź炸ᷳ攻䘬⋨ ➇Ⱄ㕤娚⚳炻䧙ᷳ䁢Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ炷ŏŪŦŶŸĮ ŏŦťŦųŭŢůť炸ˤIJķijĵ ⸜炻匟嗕Ṣ⛐≈⺿䲵㕗Ⲟ 炷ňŰŷŦųůŰųŴ炸⺢䩳䙖勱屧㖻㒂溆炻攳⥳Ḯ⛐ Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ㬋⺷䘬㬾㮹䴙㱣炻Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ ㆸ䁢匟嗕ℙ␴⚳䘬ᶨᾳ䚩ˤIJķijĶ ⸜炻ỵ㕤旧 ⥮㕗䈡ᷡ䘬大⌘⹎℔⎠䷥悐㰢⭂炻⮯⑰⽟怄 䘤䎦䘬㚤⑰枻Ⲟ␥⎵䁢Ⱦ㕘旧⥮㕗䈡ᷡȿ炻 ᷎⛐Ⲟᶲ⣏冰⛇㛐炻冰⺢❶ⶪ炻ἄ䁢㬾㮹⋨ 䭉䎮䘬埴㓧ᷕ⽫ˤ IJķķĵ ⸜炻㕘⯤⽟嗕䷥䜋⼤⼿ɀ㕗䈡Ẳ䵕 㟹䈡炷őŦŵŦųġŔŵŶźŷŦŴŢůŵ炸⎹劙⚳Ṣ㈽旵炻⮯Ⱦ㕘 旧⥮㕗䈡ᷡȿ㊙ㇳ䚠嬻炻ㆸ䁢劙⚳㬾㮹⛘ˤ 劙⚳晐⼴⮯℞㚜⎵䁢Ⱦ䲸䲬ȿ炻ẍ㴟幵⣏冋 䲬⃳℔䇝炷⌛㖍⼴䘬劙䌳娡⥮⢓Ḵᶾ炸␥⎵ˤ 䫔Ḵ㫉劙匟㇘䇕炷IJķķĶ 炼 IJķķĸ炸䳸㜇⼴炻 劙匟ℑ⚳Ḻ㎃柀⛘炻匟嗕ᾅ䔁℞㍏⇞䘬⌘⯤ ΐⲞ炷œŶů炸炻√嬻⊭㊔䲸䲬⛐ℏ䘬⊿伶㬾㮹 ⛘Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ炻䲸䲬㬋⺷Ⱄ㕤劙⚳ˤ IJķĸĴ ⸜ Ĺ 㚰炻匟嗕凡攟⬱㜙⯤ɀ侫⣓ 炷łůŵũŰůŪŰġńŰŭŷŦ炸ℵ㫉⽆劙⚳Ṣㇳᷕ⤒⚆䲸 䲬炻᷎㚜⎵䁢Ⱦ㕘⤏嗕㱣ȿ炻ẍ䣢⮵⤏嗕㱣 䌳⫸⦩⹱ᶱᶾ䘬㔔シˤ䓙㕤⍿⇘劙㱽⮩挾屧 㖻嶗䶂䘬⦩傭炻IJķĸĵ ⸜炻匟嗕⮯䲸䲬㬠怬劙 ⚳ˤ

匟嗕拵慹⼴炻㖮大ɀṆ䔞㕗㬍㬍檀⋯炻⼴Ἦ ㆸ䁢伶⚳䫔ℕả䷥䴙ˤ

ᆱᰟ✢ᾘᡱ᫓ዷ

美國第 2 任總統約翰•亞當斯

Ự倗⎰䌐䩳炻㉺䳽㍍⍿大䎕䈁㳦怋厚≃Ḵᶾ ⇵Ἦả℞⚳䌳ˤ㚠⮓˪䌐䩳⭋妨˫䘬䳁⻝炻 㬋㗗䓙匟嗕岲㕗炷śŢŢůŴŦġŔŤũŢůŴ炻὿䧙桐干 㛹炸䘬桐干墥忈ˤ ⭋Ự䌐䩳⼴炻伶⚳暨天⮳㯪㓧㱣␴䴻㾇 ⸓≑炻㓗㊩䌐䩳忳≽ˤIJĸĸĹ ⸜ ij 㚰炻㱽⚳䌯 ⃰㈧娵伶⚳䌐䩳炻䶈䳸㱽伶⎴䚇㡅䲬ˤIJĸĹı ⸜⢷⣑炻䲬侘ɀṆ䔞㕗ⷞ叿 IJĴ 㬚䘬䲬侘ɀ㖮 大ɀṆ䔞㕗␴ IJı 㬚䘬㞍䎮㕗ℑᾳ⃺⫸Ἦ⇘匟 嗕炻⮳㯪旧⥮㕗䈡ᷡ⭴⓮␴戨埴⭞䘬岲≑ˤ Ṇ䔞㕗ᶨ⭞ỷ⛐䘯ⷅ忳㱛 Ķijĺ 嘇炻Ṳ⣑炻忁 ㇨㇧⫸䘬⢾䇮ᶲ層叿Ṿ㚦⛐㬌ỷ忶䘬㧁娴ˤ Ṇ䔞㕗䘬≒≃ᶨ攳⥳᷎ᶵ夳㓰炻Ữ䴻忶 忲婒炻⯌℞㗗㱽⚳㈧娵伶⚳᷎ᶼḺ㳦⣏ἧ䘬 ḳ⮎炻䴎Ḯ䱦㖶侴⊊⇑䘬匟嗕戨埴⭞ᾉ⽫炻 ṾᾹ䫼ㅱ㍸ὃ Ķıı 叔匟䚦屠㫦炻恋㗪㗗ᾳ⣑ 㔯㔠⫿ˤ ⯙⛐⊿伶 IJĴ ᾳⶆ⭋Ự䌐䩳⼴䘬 ĵ ᾳ㚰炻 ᶨ刀伶⚳幵刎 łůťųŦŸġŅŰųŪŢ 嘇⇘忼匟嗕ỵ 㕤≈≺㭼㴟䘬㬾㮹⛘俾⯌㕗䈡㫯㕗Ⲟ炷ŔŪůŵġ ņŶŴŵŢŵŪŶŴ炸炻⍿⇘匟嗕䷥䜋䘬沜䁖农シ␴䅙ね ㍍⼭炻忁塓娵䁢匟嗕ḳ⮎ᶲ㈧娵伶⚳䌐䩳ˤ ᶵ忶炻匟嗕ἄ䁢ᶨᾳ⚳⭞炻䛇㬋⭋Ự㈧娵伶 ⚳᷎⺢䩳⢾Ṍ斄Ὢ炻⇯㗗⛐ IJĸĹij ⸜ˤ忁⸜ ij 㚰炻匟嗕ℙ␴⚳㚨⼴ᶨᾳ㓅㓧䌳⦩⹱Ḽᶾ炻 两㱽⚳ᷳ⼴炻⭋Ự㈧娵伶⇑➭⎰䛦⚳ˤ Ṇ䔞㕗⊾䶋㚱≇炻ㆸ䁢椾ả楸匟嗕⣏ ἧˤĵ 㚰 IJĺ 㖍炻Ṇ䔞㕗⛐㴟䈁⍿⇘嬘㚫嬘攟 䘬㍍夳ˤṆ䔞㕗⛐匟嗕㛇攻岤屟䘬⣏ἧ⭀恠炻 㗗伶⚳⛐ᶾ䓴ᶲ椾⹏㛔⛇ẍ⢾冒⶙岤屟䘬ἧ 棐⺢䭱ˤIJı 㚰炻䴻忶婯⇌炻Ṇ䔞㕗ẋ堐伶⚳ ␴匟嗕䯥妪忂⓮㡅䲬炻忁㗗两冯㱽⚳ᷳ⼴䘬 䫔Ḵᾳ忂⓮㡅䲬ˤ䧵䳗Ḯ楸⢾䴻㬟ᷳ⼴炻Ṇ 䔞㕗㬍㬍檀⋯炻ㆸ䁢伶⚳䫔ᶨả∗䷥䴙␴䫔 Ḵả䷥䴙ˤ 匟嗕㓗㊩伶⚳炻ァ゙Ḯ伶⚳䘬⬿ᷣ⚳劙 ⚳炻⼴侭ẍ㬌䁢啱⎋炻䘤≽Ḯ䫔⚃㫉劙匟㇘ 䇕炻䚜⇘劙⚳㈧娵伶⚳炻㇘䇕ㇵ㕤 IJĸĹĵ ⸜䳸 㜇ˤ㬌㫉㇘䇕炻匟嗕⬴㓿炻䁢⬫㓗㊩伶⚳Ẁ ↢Ḯ㰱慵ẋ₡炻⽆㬌⚳⊊崘⎹堘⻙ˤ 䔞⸜嶇晐䇞奒Ἦ⇘匟嗕䘬䲬侘ɀ㖮大ɀ Ṇ䔞㕗炻⼴Ἦ⯙嬨㕤厲枻⣏⬠ˤIJĸĺĴ ⸜炻⸜ ijķ 㬚䘬㖮大ɀṆ䔞㕗塓厗䚃枻䷥䴙ả␥䁢 楸匟嗕⣏ἧ炻ỮṾ᷎ᶵ㦪シ炻Ṿ㚜╄㬉楔啑 媠⠆ⶆ⸛朄䘬䓇㳣ˤ⼴Ἦ⛐Ṿ∗䷥䴙䇞奒䘬 ➭㊩ᶳ炻⎒⤥⼰ᶵね栀⛘Ἦ⇘匟嗕ˤ⎴㧋炻

ᆱᡱ᫓⎕ᐉℚᰟ✢ IJĸĸķ ⸜ ĸ 㚰 ĵ 㖍炻⊿伶㳚 IJĴ ᾳ劙Ⱄ㬾 㮹⛘倗⎰䘤堐⭋妨炻⭋Ự僓暊劙⚳䴙㱣ˤ䌐 䩳䘬埴䁢␴䱦䤆炻ẍ⍲˪䌐䩳⭋妨˫䘬㔯㛔 ␴ℏ⭡炻悥⍿⇘Ḯ匟嗕ℙ␴⚳䘬⼙枧ˤIJĶĹIJ ⸜炻⯤⽟嗕⊿悐ᶫ䚩枺Ự˪㕟䳽㱽㟰˫炻⭋ 美國第 6 任總統約翰•昆西•亞當斯

匟嗕Ṣ㗗㚨㖑䦣㮹伶㳚⣏映䘬㫸㳚Ṣᷳ ᶨ炻㖑㛇㗗䓙㕤匟嗕⛐⊿伶⺢䩳Ḯ㬾㮹㒂溆炻 ⼴Ἦ⇯㗗䓙㕤㬟⎚ˣ⬿㔁ˣ䴻㾇䫱⍇⚈ˤ 劙⚳ṢỼ柀Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ⼴炻昌Ḯ IJķĹĴ ⸜炻⣏䲬 ijıı ⎵匟嗕Ṣ䦣㮹⊿伶⣏映⢾炻㍍ ᶳἮ䘬ᶨᾳ⋲ᶾ䲨炻⸦᷶㰺㚱匟嗕⇵⼨伶⚳ 䘬䦣㮹ˤ IJĺ ᶾ䲨⇅㛇炻䓙㕤⚳ℏỶ㓞ℍ炻檀䦭㓞炻 姙⣂匟嗕彚㮹䦣㮹伶⚳炻ṾᾹᷣ天⭂⯭⛐⭮ 㫯㟡ˣẲ⇑媦Ẳ␴ッ匟厗䫱ⶆˤĵı ⸜ẋ炻⃀ 䭉匟嗕⣱埴⬿㔁⮔⭡㓧䫾炻Ữṵ㚱姙⣂≈䇦 㔯ᷣ佑侭Ἦ⇘伶⚳炻ṾᾹⶴ㛃䌚⼿㚜⣂䘬⬿ 㔁冒䓙ˤ冯㬌⎴㗪炻匟嗕⋿悐䘬ᶵ⮹⣑ᷣ㔁 ⼺䦣㮹伶⚳炻⭂⯭⦩㕗⹟彃ⶆ炻ṾᾹ⛐⎬⛘ ⺢䩳Ḯ匟嗕❶炻⯙⁷ᷕ⚳念ⶫᶾ䓴⎬⛘䘬Ⓒ Ṣ埿ᶨ㧋ˤ䷥橼侴妨炻⃀䭉䔞㗪㚱ṃ↢㕤⬿ 㔁⍇⚈䦣㮹伶⚳炻㚜⣂䘬⇯㗗⚈䁢匟嗕⚳ℏ 䴻㾇ᶵ㘗炻ṢᾹ⎎媨䓇嶗ˤ IJĹijı 炼 IJĺıı ⸜攻炻䲬㚱 Ĵĵ 叔匟嗕Ṣ䦣 㮹伶⚳ˤḴ㇘ᷳ⼴炻晐叿匟嗕⛐Ṇ㳚䘬㬾㮹 ⛘⌘⯤䘬䌐䩳炻⣏䲬 ķ 叔匟嗕␴⌘⯤䔞⛘Ṣ ㆾ侭ṾᾹ䘬⼴ẋ䦣㮹伶⚳炻㌨崟⍰ᶨᾳ䦣㮹 檀Ⲙˤ 㟡㒂伶⚳ ijıIJĴ ⸜䘬ᶨ枭婧㞍炻䲬㚱 ĵĶı 叔伶⚳Ṣ倚䧙冒⶙ℐ悐ㆾ侭悐↮㑩㚱匟嗕埨 䴙炻⌈ℐ⚳Ṣ⎋㭼ἳ䘬 IJįĶ炴炻ṾᾹᷣ天↮Ự ⛐伶⚳ᷕ大悐ˣ㜙⊿悐␴大㴟Ⱡ炻℞ᷕ崭忶 ĵĹ 叔䓇㳣⛐⭮㫯㟡ⶆ炻忁墉㗗ℐ伶㚨⣏䘬匟 嗕塼⛘⋨ˤ

МȈҠ෌!!! 㫸炻⊭㊔匟嗕䘬忚䦳ᷕ䉏䈚䘬⭀ℝˤ ⎴㧋炻伶⚳䁢㫸㳚䘬㇘⼴慵⺢ ↢Ḯ慵 天届䌣炻匟嗕⽆楔㫯䇦妰䔓ᷕ䌚⼿Ḯ IJIJįijĹ € 伶⃫䘬㎜≑屠㫦炻⮵㕤《⽑䴻㾇炻慵⺢⚳⭞ 崟⇘Ḯ斄挝⿏ἄ䓐ˤ 㬋㗗䓙㕤忁ṃ㬟⎚㶝㸸炻匟嗕ㆸḮ伶⚳ ⛐㫸㳚䘬⾈婈䚇⍳炻⚳⭞㓧䫾䵲䵲徥晐伶⚳ˤ 㚱䘬⸦㫉ἳ⢾⊭㊔烉ᶲᶾ䲨⚃ˣḼ⋩⸜ẋ炻 ⃀䭉匟伶斄Ὢ嗽⛐Ⱦ囄㚰ȿ㗪㛇炻Ữ匟嗕᷎ ᶵ岲ㆸ伶⚳⮵喯倗䘬䴻㾇⮩挾㓧䫾炻ṵ䃞⽆ ℞忚⎋⮷湍烊䓙㕤崲⋿㇘䇕炻ἄ䁢伶⚳䚇⍳ 䘬匟嗕⍿⇘⚳ℏ㈡姽炻㬌⼴匟嗕婧㔜Ḯ⬫䘬 ⊿䲬㓧䫾炻㷃⮹幵屣枸䬿炻怕⇘伶⚳㕥⡻ˤ ⃀䭉⤪㬌炻䷥橼侴妨炻匟嗕Ⱦ䩳嵛㫸䚇炻 䵲晐伶⚳ȿ䘬⢾Ṍ㓧䫾᷎㛒㓡嬲炻暁㕡⛐℔ 攳⟜⎰㮓ᶵ㍑梦⼤㬌䘬奒⭮斄Ὢˤᶵᷭ⇵炻 Ⱦ㢙掉攨ȿ䔞ḳṢ㕗媦䘣䆮㕁炻匟嗕ね⟙悐 攨倥␥㕤伶⚳ˤ匟嗕ℏ㓧⣏冋㬌⛘䃉戨⛘堐 䣢炻Ⱦ匟嗕ᶵ㗗伶⚳䘬⑰⶜䉿ȿˤ

ᆱᰟ✢⁝ᡱ᫓ᛵ⇝❀ 伶⚳㗗ᾳ℠✳䘬䦣㮹⚳⭞炻⬫䘬㔯⊾㗗 䚌⣏暄䆜炻⍿⇘⎬䧖⼙枧炻⊭㊔匟嗕炻橼䎦 ⛐⣂ᾳ㕡朊ˤ 䲸䲬㚦㗗匟嗕㬾㮹⛘炻䎦⛐䘬䲸䲬ⶪ㕿 ⯙㗗ẍ匟嗕ᶫ䚩倗⎰ℙ␴⚳䘬㕿⸇䁢➢䢶炻 寶㡅䘬啵䘥㨁ᶱ刚炻ᷕ攻䘬忈✳ᷕ㚱㝞桐干炻 ᷎⮓㚱 IJķijĶ 䘬⫿㧋ˤṲ⣑炻䲸䲬姙⣂⛘⋨䘬 埿忻ṵẍ匟嗕❶ⶪ⎵⫿␥⎵ˤ 䦣㮹伶⚳䘬匟嗕Ṣ炻ṾᾹⷞ⍣Ḯ匟嗕䘬 䓇㳣佺὿ˣ⺢䭱㘗奨ˣṢ㔯桐ね␴⬿㔁ᾉẘ 䫱炻℞ᷕ䘬慵天ᶨ枭⯙㗗⎬ᾳ❶ⶪ冱彎䘬櫙 慹楁䭨ˤ怬㚱⯙㗗冰⺢㔁➪ˤIJĸķĵ ⸜炻䲸䲬 ⶪ军⮹㚱 Ĵ ⹏㔁➪炻ℐ悐䓐匟嗕婆Ự忻ˤⶴ ⤏⣂ɀ伭㕗䤷㚦䴻⮓忻炻Ṿ䘬䣾䇞㇨⛐䘬㔁 ➪䚜⇘ IJĹIJı ⸜ṵ䃞ἧ䓐匟嗕婆ˤ㬌⢾炻劙婆炻 ⯌℞㗗伶婆䘬姙⣂娆⼁悥Ἦ冒匟嗕婆炻ㆾ㗗 匟嗕婆䘬䦵⽖嬲⼊ˤ 匟嗕㚱ᾳ俾⯤⎌㉱㕗䭨ˤ㭷⸜ IJIJ 㚰ᷕᶳ 㖔炻俾⯤⎌㉱㕗侩Ṣⷞ叿⁽Ṣ湹⼤⼿炻⽆大 䎕䈁Ḁ⛸㰥凡⇵Ἦ炻IJij 㚰 Ķ 㖍恋⣑㗗㬋⺷䭨 㖍ˤ侩Ṣ䴎⬑⫸Ᾱ復Ἦ䥖䈑炻⎴㗪ḇ㗗⭞⹕ ⛀倂䘬㖍⫸ˤ忁ᶨ佺὿⁛⇘伶⚳炻徸㻠㺼嬲 䁢俾娽䭨ˤ

荷蘭裔美國影星簡•方達

ᶨṃ叿⎵䘬匟嗕塼伶⚳Ṣ⊭㊔烉伶 ⚳䫔ℓả䷥䴙楔ᶩɀ䭬ⶫΐ炷ŎŢųŵŪůġŗŢůġ ŃŶųŦů炸炻匟嗕婆䓂军㗗℞㭵婆烊䫔 ijķ ả䷥ 䴙ⶴ⤏⣂ɀ伭㕗䤷␴䫔 Ĵij ả䷥䴙ἃ嗕⃳㜿ɀ 伭㕗䤷烊⣏䥹⬠⭞㈀䐒㕗ɀッ徒䓇烊叿⎵⼙ 㗇䯉ɀ㕡忼烊ẍ⍲䔞ẋ䘬╔㱣ɀⶫṨ䇞⫸䷥ 䴙䫱䫱ˤ

ᆱዶ⍓፛⍓ឹᰟᡱ⚆ᝓ Ḵ㇘䆮䘤⼴炻IJĺĵIJ ⸜ IJij 㚰 ijĹ 㖍炻伶⚳ˣ 劙⚳ˣ匟嗕␴㽛⣏⇑Ṇㆸ䩳Ḯ倗⎰⎠Ẍ悐炻 ㊯㎖㜙⋿Ṇ䘬䚇幵悐昲ˤ⎠Ẍ悐㕤 IJĺĵij ⸜ ij 㚰 ijĶ 㖍妋㔋炻⃀䭉⎒⬀⛐Ḯ䞕䞕㔠␐炻᷎ᶼ ㍍忋⣙⇑炻Ữ⬫怬㗗䁢㬌⼴㇘䇕ᷕ炻䚇幵⤪ ỽ⎰ἄ䧵䳗Ḯ㚱䙲䴻槿ˤ 䛦㇨␐䞍炻伶⚳䁢Ḵ㇘㛇攻⊭㊔匟嗕⛐ ℏ䘬㫸㳚妋㓦Ẁ↢Ḯⶐ⣏ẋ₡炻⛐Ḵ㇘⼴ 㛇䘬ⶪ⟜剙⚺埴≽ᷕ炻䁢Ḯ妋㓦匟嗕炻⽆匟 嗕⠫ℏ䚜ℍ㝷㜿炻䳸㜇Ḵ㇘炻伶⚳映幵凒䨢 幵␴䫔 Ĺij ⍲ IJıIJ 䨢旵ⷓ⯙㚱 ĸĶıı ⣂Ṣ ṉˤ ⃀䭉埴≽⣙㓿炻刦㢖尒⮯幵怬㗗䴎ḰḮ檀⹎ 姽₡ˤ匟嗕⋿悐㜿⟉䚩㚱ᾳ⠻⛘炻❳吔叿 ĹĴIJı ⎵伶⚳⢓ℝ炻ṾᾹ悥㗗⛐Ḵ㇘ᷕ妋㓦大

聖尼古拉斯老人

⇵㔯㍸⇘炻IJĸĹij ⸜ ĵ 㚰 IJĺ 㖍炻Ṇ䔞㕗 ⍿⇘㴟䈁嬘㚫嬘攟䘬㍍夳ˤĵ 㚰 IJĺ 㖍忁⣑⼴ ἮㆸḮȾ匟嗕炼伶⚳⍳婤㖍ȿˤIJĺĺı ⸜ IJIJ 㚰 IJķ 㖍崟炻伶⚳姕䩳Ⱦ匟嗕炼伶⚳怢䓊㖍ȿˤ 㸸Ḷᶲ㔯㍸⇘䘬 IJĸĸķ ⸜ IJIJ 㚰 IJķ 㖍炻伶⚳幵 刎⇘忼俾⯌㕗䈡㫯㕗Ⲟ⍿⇘䘬䥖忯ˤ 昌㬌ᷳ⢾炻䫮侭ẍ䁢炻伶⚳䛇㬋⍿⇘匟 嗕⼙枧䘬炻ὧ㗗㶙ℍ橐橻䘬冒䓙ˣ⸛䫱␴⌂ ッ䘬䱦䤆炻忁ᶨ䱦䤆䘤㸸Ḷᷕᶾ䲨㗪㛇匟嗕 䘬Ṣ㛔ᷣ佑⿅゛炻㚦⛐㫸㳚⺋㲃⁛㑕炻᷎⼙ 枧⇘Ḯ伶⚳ˤ役ẋẍἮ炻䓙㕤⮷⚳匟嗕䘬ᶾ 䓴⼙枧≃㚱旸炻⚈㬌炻⬫忂忶伶⚳忁ᶨᶾ䓴 曠ᷣ炻⎹ℐ䎫⁛㑕Ḯ㘖ᶾ₡ῤˤ


᫓ↂ⃡ᣇᓍ῔Ồ ᰟ✢ፍỒ᫛ἲ᭖᏷ᘒ᫜ ⓘỒ⃕ἲᅝỜ⇴ᒯᛥ᥇

ፍỒᲐ␈ዷᅝᱯ᭘ἓᛥ᥇

ፍỒỒᛥᅝ᭼ጛḶᛥ᥇

डᑙᇳȈȶ‫پר‬ΟȂ࢐ौѩΡுҡ‫ڼ‬Ȃ‫ٮ‬иு‫؁ޟ‬ᙴ౾Ȅȷĩ घᑱᆋॱġIJıĻIJıĪġ 鹿特丹基督教生命堂

海牙基督教生命堂

地址:Donarpad 9, 3072 EB Rotterdam 電郵:emsirotterdam@gmail.com 電話:010-411 49 90 / 06-40 094 225 ( 普通話 ) 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢: 鄧偉康牧師 ( 廣東話 ) 陳李湘萍師母 ( 普通話 )

地址:Isingstraat 165A, 2522 JS Den Haag 電話:070-388 17 85 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:梅子開牧師

烏特勒基督教生命堂

荷京基督教生命堂

地址:Marokkodreef 3, 3564 EV Utrecht 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:030-261 61 67 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

地址:Anton Waldorpstraat 90 1062 AZ Amsterdam 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:020-673 03 50 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

思活路基督教生命堂 地址:Esdoornstraat 25, 8021 WB Zwolle 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:06-50 652 284 崇拜聚會:普通話崇拜 時間:星期一中午 12 時 查詢:鍾志勳牧師

百合山基督教生命堂 地址:Rozenstraat 2, 4613 AJ Bergen op Zoom 電話:0164-78 58 22 / 06-29 551 772 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:林國安牧師

恩慈地基督教生命堂 崇拜地址:Deurningerstraat 212, 7522 CL Enschede 教會活動中心:Deurningerstraat 39A 7514 BD Enschede 電郵:emsienschede@gmail.com 電話:053-2310789 / 06-50 652 284 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

福臨道基督教生命堂 地址:Zandstraat 103, 3905 EB Veenendaal 電郵:emsiveenendaal@gmail.com 電話:0318-76 91 44 / 06-27 221 338 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:朱洪順傳道

百利達基督教生命堂 地址:Teteringsedijk 89C, 4817 MB Breda 電郵:emsibreda@gmail.com 電話:076-532 33 51 / 06-24 542 277 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:趙麗娟傳道

高寧根基督教生命堂 地址:Korreweg 37,9714 AB Groningen 電郵:emsigroningen@gmail.com 電話:050-571 80 40/06 - 81 556 777 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 11 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 留學生團契:逢星期三晚上 6 時 查詢:張堯傳道

安恆基督教生命堂 地址:Geograaf 13, 6921 EW Duiven 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:06 1296 5512 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:每月第二及第四個星期日早上 11 時 ( 設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

樂華城基督教生命堂! 地址:De Hooidollen 8 8918 HV, Leeuwarden ( 鄰近美華酒樓,WijkcentrumBilgaard ) 電郵:emsileeuwarden@gmail.com 電話:06-81 556 777 崇拜聚會:普通話 / 廣東話 時間:星期二早上 10 時 查詢:張 堯傳道

❣ᜪᗔ ᙬᬙ⃿ᣈ!(www.emsionline.org)!៻ᾰᑺ⚆ᘷᴞᙬᗥ᎘ᧁᓕℏỒ፛᠖᪳


೉៌

UNITED TIMES

੕Јၽᙹ

Editie 374 04-06-2015

26

ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳIJIJᅴ ᶊ᧋᥁⚈ᅗ⚈ᚑጆ᜽፞ 埴埴⽑埴埴炻⽆⭂㖍㏕Ḯℑᾳ⋲⮷㗪䘬 崲慶干侣Ⱉ崲ⵢ炻㍍叿㏕ᶨ⮷㗪䘬䑘ᾅ干ᶨ 嶗⵼埴䘬䴐ⶫ⮢炻㍍叿ℵ㏕ᶨ⮷㗪楔干ㄊ㬍 㗫⎹䎈Ⲙ炻⮯役Ḽᾳ⮷㗪䘬干䦳⯙⎒䁢Ḯ␴ 䎈Ⲙἄ㚨役嶅暊䘬㍍妠ˤ 忚ℍ䎈Ⲙ⣏㛔䆇炻䘣ᶲ檀⎘炻朊⮵叿ᶾ 䓴䫔ᶨ檀Ⲙ炻⽫ね㗗㽨≽䘬ˤ 忁㗗ᶨ⹏㚱叿伶渿⁛婒䘬䤆Ⱉ炻忂橼央 㺧䘥暒炻䘥暒ↅ䳸ㆸ⅘ˤẍ㖪䃞㋢䩳䘬⦧ン 檀檀⛘䝿䩳⛐⣑⛘ᷳ攻ˤ 㚱⣂⮹Ṣ䘣ᶲ忶䎈Ⲙ␊烎 ⽆䎈Ⲙ➢⛘䆇天䇔ᶲ㚨檀Ⲙ天⤪ỽ㒨 䘣烎 天剙⣂⮹㗪攻烎 䔞ㆹ䪁⛐䎈Ⲙ➢⛘䆇䘬⛇᷀ᶲↅ㛃䤆俾 䘬䎈Ⲙ㗪炻㛃叿䎈Ⲙ儛ᶳ姙姙⣂⣂䘬䘣Ⱉ昲 ⷛ咔␴㬋⾁䠴ⶍἄ䘬䘣Ⱉ昲昲⒉炻⽫ᷕ䘬⤥ ⣯␴䔹べℐ㔠㸏ᶲ⽫柕ˤ ㆹ崘ᶳⰙ᷀炻崘⇘ᶨ⹏ⷛ咔⇵朊炻㬋㚱 ⤥⸦ỵ䨧叿䘣Ⱉ墅䘬ⶍἄṢ⒉⾁䠴⛘⛐㝞ᶨ ⹏㯋尉䪁ˤㆹ⤥⣯⛘⓷⛸⛐ⷛ咔⇵朊䘬ᶨỵ ᷕ⸜䓟Ṣ炻㗗ᷕ⚳䥹⬠昊䘬䦎⃰䓇ˤ ˬ婳⓷ἈᾹ㸾⁁䇔ᶲ䎈Ⲙ╶烎˭ ˬ㗗䘬炻ㆹᾹ㗐⣑㉝忼➢⛘䆇炻㸾⁁⛐ 忁⃺㛕䆇ℑ⣑⼴炻䘣ᶲℕ⋫Ḽ䘦℔⯢檀䘬䆇 ⛘炻䚖䘬㗗䞼䨞⅘ⶅˤ˭ ˬ ἈᾹ 忁 㓗 䘣 Ⱉ 昲 㚱 ⣂ ⮹ Ṣ烎ㇻ䬿⤪ ỽ䘣Ⱉ烎㸾⁁⛐ℕ⋫Ḽ䘦℔⯢檀䘬䆇⛘⏮⣂ ᷭ烎˭ ˬㆹᾹᶨℙ㚱⋩⸦ᾳṢ炻㇨㚱䘬₨☐姕 ⁁⃰䓙䈎䈃忳ᶲ⍣炻ㆹᾹℵ㉼䆇䘣Ⱉ炻㸾⁁ ⛐ᶲ柕⏮ᶲ军⮹⋲ᾳ㚰ˤ˭ ˬℕ⋫Ḽ䘦℔⯢檀䘬⛘㕡ḇ㚱䆇⛘烎˭ ˬ㚱⓲炰恋⃺⶚䴻ỷḮ㚱ᶵ⮹䘣Ⱉ昲昲 ⒉Ḯˤ˭ ˬ⽆➢⛘䆇天䇔ᶲ䎈ⲘⲘ枪⣏㤪暨天⣂ ᷭ㗪攻烎˭ ˬ 军⮹ 天 Ḵ ⋩ ⸦ ⣑ˤ 䘣 Ⱉ 昲⒉ᶵ⎗傥 ⽆Ḽ⋫Ḵ䘦⣂℔⯢檀䘬➢⛘䆇ᶨ⎋㯋㓣枪炻 Ṿ⽭暨⃰䇔ᶨ㭝炻⇘ℕ⋫Ḽ䘦℔⯢䘬䆇⛘炻 婧怑⤥幓橼⮵恋ᾳ檀⹎䘬怑ㅱ≃炻ℵ䇔ᶲ⇘ ᶫ⋫℔⯢炻䃞⼴⼿ℵᶳ⇘ℕ⋫⣂℔⯢炻㍍叿 ℵ⼨ᶲ䇔ᶨ㭝⼨ᶳ旵ᶨ㭝炻ᶨℙἮἮ⚆⚆⼿ 婧怑⋩Ἦ㫉炻ㇵ傥怑ㅱ㚨⼴㓣枪䘬ℓ⋫Ḽ䘦 ℔⯢䆇⛘檀⹎ˤ˭ ˬ⤪㝄忁ᾳ䘣Ⱉ⭞⶚䴻婧怑⤥ℓ⋫Ḽ䘦 ℔ ⯢ 䘬 檀 ⹎炻 Ṿ 㰢 ⭂ 天 㓣 枪炻 暨 天 ⣂ ᷭ 㗪 攻烎˭ ˬᶨ⣑⯙⣈Ḯ炻Ữ㗗䔞⣑ᶨ㓣ᶲⲘ枪炻 ⯙⼿楔ᶲ㑌⚆Ἦˤ˭ ˬ恋湤⇘䎦⛐䁢㬊炻㚱⣂⮹Ṣ䇔ᶲ䎈Ⲙ Ⲙ枪␊烎˭ ˬ㚱ḅ䘦⣂Ṣ⏏烎˭ ˬ㚱Ṣ⣙㓿炻╒䓇⛐䎈Ⲙ╶烎˭ ˬ恋⎗ḇᶵ⛐⮹㔠炻⇵朊⯙㚱ᶨ⹏䎈Ⲙ ṉ櫪䲨⾝䠹炻悥㗗⢗⽿㛒ォ炻㬣⛐䎈Ⲙ䘬䘣 Ⱉ⭞炻⎵⫿↿ᶳἮ㚱ᶨ攟ᷚ炻怬㚱⼰⣂Ṣ満 満䃉倆⛘╒䓇⛐䎈Ⲙ㆟墉炻ᶵỮ⯵橐䃉⬀炻 忋⎵⫿ḇ㰺Ṣ䞍忻ˤ˭ 倥崟Ἦ䛇 デ炻䁢Ḯ⼩㚵䎈Ⲙ⌣␥╒䎈 Ⲙ䘬䘣Ⱉ⭞怬䛇ᶵ⛐⮹㔠ˤ ⸛↉⤪ㆹ䘬ᶨṳ㕭侭炻⎒傥ㄹ⺼䎈Ⲙṉ 櫪䲨⾝䠹炻䁢忁ṃ≯侭満⑨Ḯˤ ⛐䎈Ⲙ➢⛘䆇䘬ᶨ朊䘥䇮ᶲ䓐䲭䫮愺䚖 ⛘⮓叿烉 ˬ忚ℍ䎈Ⲙ➢⛘䆇䘬忲⭊婳㲐シ烉ἈᾹ 䘬⍫奨⇘䎈Ⲙ➢⛘䆇䁢㬊炻↯⊧徽埴䘣Ⱉ炻 ⼴㝄冒屈炻᷎ᶼ天Ṍℑ䘦伶⃫优㫦ˤ˭ 䘥䇮ᶲ䘬䲭⫿嬻Ṣ⿝䚖樂⽫炻Ữ䚖䘬㗗

⼰㖶栗䘬炻⛐嬎⏲㰺㚱䘣Ⱉ䴻槿䘬忲⭊炻⇘ 㬌㬊㬍炻ᶵ天徽埴䘣Ⱉ℺晒炻㚨䳪⎒㚫䁢䎈 Ⲙṉ櫪⣂㶣ᶨ⒉ˤ ġ

ᓃᬫཇፇཫ࿞ᒐ቟ཫᥩ␶ ġġ ℵ㏕Ḁ楔干⚆⇘䴐ⶫ⮢炻㍍叿㏕䑘ᾅ 干⚆䎈Ⲙℍ⎋炻⣑刚⶚役湫㖷ˤㆹᾹ䘬崲慶 干⎠㨇㖑⶚䫱⛐ 干⟜炻㕡ㇵㆹᾹℍⰙ⇵Ṿ ᶨℵ⎖☨炻ᶨ⭂天㸾㗪⚆Ἦ炻⏎⇯ᶨ㖎⣑湹炻 攳ᶵ↢Ⱉ嶗炻⯙⎒傥䔁⛐䑘ᾅ干䘬干⟜忶ᶨ ⣄Ḯˤ ㆹᾹ⎒㗗䁢Ḯᶨ䜡䎈Ⲙ⭡柷⇵Ἦ炻㟡㛔 㰺㚱ⷞ嵛嵛⣈墅⁁⛐䎈Ⲙ➢⛘䆇Ⱉ⋨忶⣄ˤ ㊱㗪⚆⇘ 干⟜炻崲慶干庱叿ㆹᾹ⼨Ⱉᶳ䕦 榃炻干埴⛐囧嚺Ⲷ㚚䘬Ⱉ忻炻⼰⣂嶗㭝㗗晒 ⲣ䘬㕟Ⲿ炻䛤⇵㘗䈑⋫嬲叔⊾炻役Ⱉ忋叿怈 Ⱉ炻怈ⰙⰙ⵼⌣⍰䨩↢⸦⹏㧁檀⛐ℓ⋫℔⯢ ẍᶲ䘬暒ⰙⲘ枪炻忋䵧ᶵ䳽䘬⣯⸣Ⱉ㘗炻⮯ ㆹ䘬夾慶䃉旸⇞⛘⯽攳ˤ 恋ṃⰙ⶚䴻ᶵ㗗ⰙḮ炻ṾᾹ⸣⊾ㆸ伶㤝 Ḯ䘬⣏ᶾ䓴␴⣏㘗奨炻庽庽唑忶⽫柕炻䔁⛐ 儎㴟炻⽫柕㎖ᶵ⍣䘬㗗䎈Ⲙ俾㻼䘬ῑ⼙炻干 暊Ỷ㴟㉼⋨➇グ役炻暊䎈Ⲙὧグ怈炻䳪㕤夳 ᶵ⇘䎈ⲘḮˤᶵ䞍⾶⛘炻䨩䃞ᶨ昋ね䵺多Ἦ炻 ⯭䃞㶂䛤䲊䱲崟Ἦ炻㕡ㇵシ嬀⇘烉ㆹ䛇䘬⇘ 忶䎈Ⲙ➢⛘䆇炻夳⇘䎈Ⲙ䘬桐慯Ḯˤ忁ᾳ䔊 䓇䘬⭧栀炻䛇䘬⛐Ṳ㖍忼ㆸ炻侴ㆹ夳⇘䎈Ⲙ ⌣⍰天暊攳䎈ⲘḮˤ ġ

ᘝᖓབፇᗉཉ྾᝹ ࿂ᄁኈፇ∈ွ၉ᑨ ᶳ⋰ℕ溆⣂炻崲慶干埴䴻䎈Ⲙᶳ䘬ᶨᾳ ⮷㛹捖ㇶ大⬿炻忁⃺暊䎈Ⲙ⣏㛔䆇㚱⚃⋩ḅ ℔慴ˤ ㇶ大⬿⮷捖䘬啷㮹䓇㳣ẌṢ デ炻捖ᶲ 姙⣂咔柕❊朊䘬⬑䪍炻ᶨ夳崲慶干 ᶳἮ炻 ὧỠ↢橺№№䘬⮷ㇳ⎹忲⭊妶拊天㜙大ˤ ㆹᾹ忚ℍ梸棐⎫㘂梗炻攨⎋ὧ㒈叿⸦⻝ ⮷共㛅墉柕⻝㛃炻䨿㇞怲ḇ㒈Ḯ⸦⻝⮷共炻 㚱ṃ怬㊯㊯◜⶜┲梻炻恋ね㘗䛇⼿⼰ẌṢ  デˤ ⽆Ἦ㰺゛忶⼴啷⛘⋨䘬啷㮹䓇㳣㚫㗗忁 㧋ᶵ⟒烎⬑⫸ᾳᾳ咔柕❊朊炻柕檖Ụ⸦䘦⸜ 㛒㲿忶ᶨ凔ℐ悐䙢湷ㆸᶨ⛀炻幓ᶲ䘬堋㚵冲 ⼿ᶵ傥ℵ冲炻橺⼿ᶵ傥ℵ橺炻ℐ幓㱦㺧⠝䀘炻 㔜ᾳṢ⁷∃⽆䀘㲍墉塓㐰崟Ἦᶨ凔炻㊯䓚慴 㺧㗗㰉❊炻滣㴽㍃⛐共ᶲˤ 忁ṃ䓇㳣⁷暋㮹䘬啷㕷⮷⬑炻ㆸḮㇶ大 ⬿䘬ᶨ㘗炻⍵ㅱ䘬⌣㗗ᶨᾳ㭀感䘬ḳ⮎烉䎈 Ⲙᶳ䘬㛹捖⬑䪍炻月叿⎹忲⭊Ḇ妶䵕䓇炻⬴ ℐ㰺㚱䓇㳣䘬⮲♜ˤ㬌ね㬌㘗ẌṢ デ冯  ねˤ ㆹ⮯㛒⎫⬴䘬䀺梗炻墅Ḯ⸦ᾳ⮷㜗炻䪗 䴎⬰⛐攨⎋䘬啷㕷⮷⬑炻⋩⸦暁ㇳᶨ㸏侴ᶲ炻 怬㗗㚱⬑⫸㰺㚱㏞⇘梗ˤ ⾓㬍崘⎹崲慶干炻ㆹᶵ㔊㌷↢拊Ἦ炻ḇ

ᶵ㔊ℵ⚆㛃炻⇵⸦⣑䘬㕥㌐䴻槿嬻ㆹㆸḮ䛦 䞊ᷳ䘬炻塓啷㕷Ḇᶸ徥⼿㺧埿嵹ˤ忋啷㕷㛔 ⛘Ṣ悥⮵ㆹ┲叿烉 ˬᶵ天䴎Ḯ炻ᶵ天䴎Ḯˤ˭ ㆹ゛䴎炻⎗㗗䴎ᶵḮℐ悐䘬Ṣˤ ⎴埴䘬劙⚳㚳⍳⽟䐆⃳⊠ㆹ婒烉 ˬ倥倥⬌㗇㊯⋿䘬⺢嬘⏏炰 ⇍䴎Ḇ⃺ 拊炻恋⎒㗗⛐溻⊝ṾᾹ两临埴Ḇ炻㈲拊㋸䴎 ヰ┬㨇㥳炻忁㗗ㆹᾹ䛇㬋傥⸓≑ṾᾹ䘬⛘ 㕡ˤ˭ ᶨ多娙倥⼿ẌṢ⽫愠炻ḇ䁢啷㕷䘬ᶳᶨ ẋデ⇘⼰㶙⇣䘬ず⑨ˤ ㆹ䛇䘬ᶵ傥⸓≑ṾᾹṨ湤╶烎 ġ

⁞ᩝፇ᧳ 暊攳䎈䧮䐒㚿Ⲙ⚳⭞冒䃞ᾅ嬟⋨炻⼨⭂ 㖍榃⍣炻Ṳ㘂⛐⭂㖍ℵỷᶨ㘂炻㖶⣑ὧ㗗ℑ ⣑ᶨ⣄䘬⚆䦳嶗炻⃰攳ℓ⮷㗪䘬㲍嶗⇘㖍┨ ⇯炻昼⣑ℵ攳⚃⮷㗪崘㕘嶗⚆㉱啑ˤ ⛐攳⼨㉱⬄䘬嶗ᶲ炻⎱㘖干䆮偶Ḯˤ ㆹᾹ䘬干⌉⛐ᶨᾳ⮷捖炻捖ᶲ䘬⮷⬑ℐ 嵹Ḯ忶Ἦ炻Ỡㇳ天䫮天䱾ˤ 暐㝄䨩䃞゛崟干ᶲ怬㚱ᶨ⊭暒梭炻⾁叿 ㉮梭Ḧ炻䘤梭Ḧˤᶨᾳ⬠䪍⓷ㆹ天䫮炻ㆹ⼰ ㉙㫱⛘㎾㎾柕炻⽫゛烉䛇娚⣂㸾⁁ᶨṃ㔯℟ˤ ⽟䐆⃳崩叿ᾖ廒偶䨢㨼炻␴啷㕷⮷⬑䍑 ㆸᶨ⛀炻怬㔁ṾᾹ⤪ỽ榶儛嶷干ˤ恋廃儛嶷 干⎒∑ᶨᾳ⬴㔜䘬⼴干廒炻⇵干廒⎒㚱护⚰炻 㢭⠲ḇ㕄Ὰᶨ怲Ḯˤ暐㝄䘤⬴梭Ḧ炻䚳⇘恋 㬒㬒䘬㢭⠲炻ὧ⇘嗽㈦ⶍ℟炻゛天㈲㢭⠲ᾖ ⤥ˤ 㖎⡆㎃干廒嵛嵛㎃Ḯ⋲⮷㗪炻ㆹᾹὧ⛐ 㚈慶ᷕ␴ᶨ佌啷㕷⮷⬑炻䍑叿䄏䚠忲㇚ˤ 崲慶干⛐㉱⬄墄Ḯ偶炻两临ᶲ嶗ˤ 干攳忶㻓㻓湫⛇嶗㗪炻䨩䃞倥⇘廒偶䆮 枧炻㍍叿㗗ᶨ昋◞◞䘬䗢㯋倚枛ˤ ▶⛘ᶨ倚炻干䵲⿍ ỷ炻ᶨ䚳炻㗗⎎ᶨ ᾳ廒偶䆮偶Ḯˤ ⎴㧋䘬㎃廒偶忶䦳ℵἮᶨ念炻忋临ℑ㫉 䆮干偶炻⎗ẍ゛⁷忁⸦⣑崽Ḯ⣂⮹嶗炻忋廒 偶悥䳃䳃䆮㌱Ḯˤ ᾖ⤥廒偶ℵᶲ嶗炻Ἦ⇘㉱⬄炻ㆹ⇘崭ⶪ 屟Ḯ䣎㱱㯜␴梭Ḧ炻枮ὧℵ屟⋩⸦㝅戃䫮炻 ᶲ柕⮓叿ˬᶲ㴟ᷕ⚳䫔ᶨ戃䫮˭ˤ 崭ⶪ䘬侩㜧⤥⣯⛘⓷烉 ˬ⥛屟忁湤⣂䫮⸡Ṩ湤烎˭ ˬ復䴎嶗ᶲ忯夳䘬啷㕷⮷⬑⏨炰˭ 屟Ḯ⋩⸦㝅䫮炻⎗㗗⤥⁷怚Ḯᶨ溆炻ㆹ Ᾱ⶚䴻榃暊㤝⹎屏⚘䘬⼴啷⋨Ḯˤ ġ

㔯 Ļġ昛ⅴ

攨⎋㍃Ḯᶨ㡅ᶱ⋩℔⯢攟䘬䴻㖃㕿ˤ ㆹ⼰娵䛇⛘⛐㕿⫸ᶲ朊⮓ᶳ⋩⸦ᾳ奒㚳 ⤥⍳⎵⫿炻彶叿桐㈲Ḽ柷ℕ刚䘬䴻㖃㕿檀檀 ㍃⛐䎈Ⲙ冒䃞ᾅ嬟⋨䘬ℍ⎋炻ㆹ䘬⎵⫿桬㎂ ⛐䎈Ⲙ冒䃞ᾅ嬟⋨ℍ⎋炻ㆹἮ忶䎈ⲘḮˤ 忈姒忶䎈Ⲙˤ⽆⋼㟤䇦ᶨ嶗桐⠝㧠㧠⛘ 崽嶗⚆㖍┨⇯炻㻓⣑湫㱁梃准炻⎱㘖干ⶎ⎛ ⼴廒映临䆮偶炻⛐㻓⣑䄁⠝ᷕ冯ỷ⛐ῷ怈⛘ ⋨䘬啷㕷⮷⬑䞕㙓䚠忯ˤ ㍍叿崽嶗䴻㰇⬄⚆㉱啑ˤ ⚆䦳嶗ᶲ炻⣏⣍㯋⭂䤆攺炻◜奺☁叿ᶨ ㉡䪹シˤ⚈䁢ㆹᾹ⶚䴻⬴ㆸ䎈Ⲙᷳ㕭䘬㕭䦳炻 䟜Ḯ⎬冒㕭忲䲨抬ᷕ崘忶䘬㚨檀溆ˤ⎱㘖干 ⼴干⹪怬㚱ℑ䙺㰺⎫⬴䘬㈿檀⍇喍⑩ˬ䲭㘗 ⣑˭炻⽟䐆⃳㇚䧙忁㗗梗⇵暆⯦惺炻⽆㉱啑 ↢䘤攳⼨䎈Ⲙ徼ᷕ炻㭷梸梗⇵⣏⭞䄏ἳ悥⼿ ╅ᶨ䒞ˤᶳḮ䎈Ⲙẍ⼴炻忁ṃ㈿檀⍇喍⯙㰺 Ṣ偗⎫Ḯˤ ⚆⇘㉱啑炻㬋忊Ḽᶨ⊆≽䭨炻倥婒伭ⶫ 㜿⌉⢷⭖㚱䚃⣏ㄞ䤅炻⌠ᶳ埴㛶⼴炻䩳⇣⊭ 干⍣⢷⭖炻㒈⛐Ṣ㼖墉䚳啷㇚炻␴ㆸ⋫ᶲ叔 䘬㉱啑ⶪ㮹⛐⢷⭖勱✒ᶲ㚔⣒春炻倥大啷枛 㦪ˤ ⽫ᷕ℞⮎㚱溆㶉㶉暊ォ炻⚈䁢⶚㗗大啷 ᷳ㕭㚨⼴ᶨ㖍Ḯˤ 㘂ᶲ⇘ᷡ晭梸⺛冱埴棆埴梸㚫炻㖶⣑ㆹ Ᾱ⮯䓙㉱啑梃ㆸ悥炻䴻楁㷗⚆⎘⊿ˤ⽟䐆⃳ ␴⟼䐒㉱⇯䓙㉱啑梃≈⽟㺧悥炻临梃⼨⽟慴炻 两临ᶳᶨ昶㭝䘬⌘⹎ᷳ㕭ˤ 大啷冒≑埴ᶨ嶗樂晒炻⛐シ⢾ᷳᶳ␴䎈 Ⲙ䚠忯炻㥳ㆸℐ䦳䘬㚨檀㼖ˤ⽆㉱啑梃⎹ㆸ 悥炻ℵ⹎梃崲大啷╄䐒㉱晭Ⱉ佌佌Ⲙ⽫ね㗗 ╄〭␴㽨≽䘬ˤ ˬ大啷䘬㗪䨢㗗䓙⣏冒䃞ᷣ⭘䘬炻⌛ἧ Ṣ䁢䘬㔝シ䵚伭⶚䴻㑌昌炻Ữ⣏冒䃞䘬㱽䓴 ὅ冲㢖♜炻㤝䪗䘬檀⍇炻㤝䪗䘬㹓ⶖ炻㤝䪗 䘬㙜䁰冯⬌䳽炻㇨㚱Ṣ䁢忈ἄ⛐恋墉悥嬲ㆸ ⮷⮓炻䓇␥⛐恋墉ᶨ䃉㇨㚱炻昌Ḯ⍇Ἦ朊䚖炻 朆俾朆὿炻⌛䓇⌛㬣炻⚈侴伶渿炻㇨ẍ匲♜ˤ ⬫ᶵℵ㗗䫱⼭㓡忈䘬䈑ẞ炻侴㗗㗕䣢叿䤆䦀 㴑㿂䘬⎗傥⿏ˤ˭ 梃暊㉱啑䘬恋ᶨ⇣炻⽫墉㼬㖶⛘㗈叿䎈 Ⲙ䘬⼙⁷ˤ Ἦ忶大啷炻ッᶲ大啷炻侴㻓㷠⛐䎈Ⲙ䘬 Ⱉ儛ᶳ炻ᶨ㬍ᶨ儛⌘䘬㕭Ṣ⽫ね炻㚫㗗大啷 ᷳ埴㚨暋⾀䘬㕭忲⚆ㅞˤ

ᗉཉፇᄁ∈ Ἦ大啷䘬䫔ḅ⣑炻忈姒忶㴟㉼Ḽ⋫ℑ 䘦℔⯢檀䘬䎈Ⲙ➢⛘䆇炻䤆俾䘬䘥刚慹⫿⟼ ℓ⋫ℓ䘦⚃⋩ℓ℔⯢檀䘬䎈Ⲙ⼙⁷䈊䈊⛘⳴ ℍ⽫墉ˤ 忚ℍ䎈Ⲙ冒䃞ᾅ嬟⋨炻⛐䎈Ⲙᾅ嬟⋨⣏

ጄᴞ ᓯᅝ ዯᣥዷᛵ᥷ᒭᅳ2ᅴ ⎕◧Ꭷ⇞€ᱣ


 

!"#$"%&'(' )* +&,-(' .,/(0 1&' 2,& 31& 41"

56(7%-,8( 5',-"90: ;(& .,1&<=, 1&' >,& >%1& ?1&@%1@( A%BB"9-: .,1&C,& D"9(,@& A-%',(0 +&,8(90,-*

EF

B"3 C**+D9*:86 8E 0+33 B+D<3 F+3D

.=( $,90- -1G(&- $(0-,81G "$ .,1&C,& D9(( .91'( H9(1 I10 =(G' ,& 7%G-%9( 7(&-(9 "$ H,9B"9- 57"&"/,7 J"&( 9(7(&-G*K L8(9 MNN (&-(9B9,0(0 $9"/ -=( -=9(( ',0-9,7-0 "$ .,1&C,& D9(( .91'( H9(1 "$$(9(' /"9( -=1& "&( -="%01&' B"0,-,"&0 1&' =1' 1--917-(' &(19G* -(& -="%01&' B("BG( KH- -=( 0B"-O "8(9 MNNNN 9(0%/(0 I(9( 9(7(,8(' 1&' -=( 07(&( I10 ="-P h1& D.18+"J 

A

!"# $%"&'(&)*(+ +(,*#(- $'(',./ "01"**,$2"$ 3456 =; >56 ?:6;58@ !"#$% &"'(%() *"+,

!"#$%"$ &$"'()*"+, *+-.($+* .('(/01 234/0-. 5") 6-#/"+, 7#$#8()9 =; G"D8 H,6@ -".$% /"'(%(0 *"+, +B+"$79J #$&5+"$# != A1."-1" \"1Q+%#1$9 GAi\d 5+Q+7!/+5 ." [B7!&5 F1% j&.71$9 k.".K+%J ." 1"5!!% .1% <!"1$!%1"K 5+Q1B+ 8*1B* .77!8# &#+%# $! B!"$%!7 $*+ #81$B* != $*+ .1% /&%1=1+% .$ *!<+ Q1. $*+ <!M17+ FllL

I

e+Q+7!/+5 M9 . $+.< 7+5 M9 R."K j1.!g*1J . #+"1!% .$ $*+ :B*!!7 != b"Q1%!"<+"$.7 :B1+"B+ ."5 b"K1"++%1"K G:b:bdJ Ai\ $*%!&K* !"+ ."5 . *.7= 9+.%# != +==!%$#J $*+ m.".K+% 1# .M7+ $! <!"1$!% .1% T&.71$9 1"5+>+# 1"B7&51"K 1"5!!%

$+</+%.$&%+ ."5 *&<151$9J B.%M!" 51!>15+J =!%<.75+*95+ ."5 lm]LOL FBB!%51"K $! R."KJ $*+ 5+Q1B+ *.# $8! =&"B$1!"#L c1%#$J 1$ B." $%."#=+% .1% T&.71$9 /.%.<+$+%# <+.#&%+5 $! . <!M17+ Fll 1" %+.7 $1<+L :+B!"5J $*+ m.".K+%J 1"#$.77+5 81$* ." 1"$+%".7 C7&+$!!$* <!5&7+ F ."5 ." +>$+%".7 C7&+$!!$* <!5&7+ C G. #<.%$ #$%1/dJ 1# .M7+ $! .&$!<.$1B.779 #81$B* !" $*+ .1%

!"#$%&'$(!" !) $*+ ,&-(./& 0123 4/++5 6.178.9 :$.$1!"; $*+ $+%<1".7 != $*+ +>$+"5+5 71"+ != $*+ ?+1-1"2@ A1."-1" 1"$+%B1$9 %.178.9 1" A1."-1" C1"*.1 DE8 F%E. GACHFIJ ."5 1$# #&//!%$1"K =.B171$1+# 1# B7!#+ $! B!</7+$1!"L A*+ %.17 71"+ 1# +>/+B$+5 $! K! !" . $+#$ %&" $*1# F&K&#$ M.#+5 !" $*+ B&%%+"$ B!"#$%&B$1!" #/++5L C9 $*+"; %+#15+"$# != ACHF 8177 M+ .M7+ $! %+.B* &%M." .%+. != A1."-1" 1" NO <1"&$+# ."5 $*+ -!&%"+9 $! C+1-1"2 8177 M+ %+5&B+5 $! PO <1"&$+#J #12"1)1B."$79 #*!%$+% $*." $*+ B&%%+"$ $8!@*!&% 5%1Q+L R!%S+%# !"+ $*+ #T&.%+ .%+ M&#9 /.Q1"2 $*+ #15+8.7S# ."5 /7."$1"2 $%++#J M&175+%# 1"#15+ $*+ #$.$1!" .%+ =!B&#1"2 !" $*+1% %+#/+B$1Q+ 8!%SJ ."5 +"21"++%# .%+ 1" 51#B&##1!" $%91"2 $! /+%=+B$ +Q+%9 5+$.17L F /.%$ != $*+ UVVJVVV@ #T&.%+@<+$+% ,&-1./& W!</%E*E"#1QE A%."#/!%$.$1!" X&MJ $*E ,&-1./& X12* :/EE5 6.178.9 :$.$1!" B!QE%# . )7!!% #/.BE !) YZJNZY #T&.%E <E$E%#L [$ 3!&#+# $3%++ /7.$=!%<# ."5 #(> $%.BS#J 83(B3 .%+ (" $3+ #+B!"5 &"5+%K%!&"5 =7!!%L A3+ &"5+%K%!&"5 =7!!% (# !BB&/(+5 M9 !==(B+ %!!<#J 8.($("K 3.77# ."5 +T&(/<+"$ #$!%.K+#L \/ !" $3+ K%!&"5 (# $3+ #/+B$.B&7.% #$%&B$&%+ != $3+ #$.$(!" 8($3 5(#$("B$ =+.$&%+#L

/&%1=1+% /7&KK+5 1"$! $*+ #$%1/ !"B+ <!5&7+ F 5+$+B$# +>B+##1Q+ .1% /!77&$."$#L A*+ &#+% B." .7#! 1"#$.77 C7&+$!!$* <!5&7+ W !" $*+ /*!"+ $! B!"$%!7 $*+ #81$B* M9 B!""+B$1"K F ."5 WL A*+ B&%%+"$ [B7!&5 F1% j&.71$9 m.".K+% B." !"79 $%."#=+% 5.$. 81$*1" $*+ C7&+$!!$* B!Q+%.K+L R."K ."5 *1# $+.< .%+ 8!%S1"K $! &/K%.5+ $*+ C7&+$!!$* B!""+B$1!" $! . R1c1 B!""+B$1!"J 8*1B* 8177

!"#$$%&"'(#) &*+,-*,+# :3./+5 7(S+ . 3&K+ #3+77J $3+ K7.##@%!!=+5 #$%&B$&%+ (# ." !&$B!<+ != +>B+/$(!".7 5+#(K"("K B!"B+/$# ."5 ("$+%".$(!".779 B&$$("K@+5K+ B!"#$%&B$(!" $+B3"(T&+#L [$ (# NPY< 7!"KJ YV< 8(5+ ."5 ]P< $.77J =!%<+5 8($3 . #/(%.7 M+.< K%(5 S"($$+5 M9 UZ %(K3$@ 3."5+5 ."5 7+=$@3."5+5 #B%+8#L A3+ 83!7+ #$++7 #$%&B$&%+ (" . B+%$.(" #+"#+ %+#+<M7+# $3+ C(%5 # D+#$ J $3+ D.$(!".7 :$.5(&< $3.$ 3!#$+5 $3+ ]VVY C+(-("K ^79</(B _.<+#` R3+%+.# $3+ C1%5 # H+#$ &#+5 B!"B%+$+ $! #&//!%$ $3+ 8+1K3$ != $3+ #$%&B$&%+J $3+ 43+77 1# . /&%+ #$++7 #$%&B$&%+L 4&B3 . 5+#1K" "!$ !"79 +"#&%+# +#$3+$1B Q.7&+J M&$ .7#! .77!8# $3+ #$.$1!" $! M+ .M7+ $! 81$3#$."5 . NVa <.K"1$&5+ +.%$*T&.S+L

#$.$1!" *.77; M&$ .7#! *+7/# . 2%+.$ 5+.7 1" #.Q1"2 +"+%29L e&%1"2 1"#$.77.$1!"; #<.77 *!7+# .%+ <.5+ 1" $*+ <1557+ 7.9+% != $*+ $*%++@7+Q+7 bAcb <+<M%."+ #9#$+<L C9 5!1"2 #!; .1% /%+##&%+# != $*+ $8! .1% B.Q1$1+# .%+ #+$ .$ . B+%$.1" 7+Q+7 ."5 *+.$ +>B*."2+# M+$8++" $*+< .%+ %+#$%1B$+5; $*+%+=!%+ #.$1#=91"2 $*+ %+T&1%+<+"$# != $*+ *+.$ $%."#=+% B!+==1B1+"$; 712*$1"2 ."5 $*+%<.7 1"#&7.$1!"L A*+ bAcb <+<M%."+ .7#! *.# ." 1</%+##1Q+ #+7=@ B7+."1"2 .M171$9L f$ B." M+ B7+."+5 M9 %.1"L

7*28&* &9+,*:6; 86 <3*5:$&

F"!$*+% =+.$&%+ != $*+ %.178.9 #$.$1!" 1# $*+ &#.K+ != bAcb <+<M%."+J $*+ #.<+ $%."#/.%+"$ <.$+%1.7 &#+5 1" W*1". # D.$1!".7 FT&.$1B# W+"$+% GR.$+% W&M+d; !" $*+ #1</7+@7.9+% %!!=L A*+ bAcb <+<M%."+ "!$ !"79 %+"5+%# $*+ 8*!7+ #$%&B$&%+ . #1</7+ 9+$ 59".<1B .//+.%."B+ ."5 M%1"2# 712*$ $*%!&2* $! +Q+%9 B!%"+% != $*+

R1$* . Q1+8 $! M&1751"2 . #&/+%M $%.1" #$.$1!" 81$* . #.=+ ."5 B!<=!%$.M7+ +"Q1%!"<+"$J 5+#12"+%# ."5 +"21"++%# .%+ B!<<1$$+5 $! +Q+%9 5+$.17 != $*+ /%!-+B$L e+B1#1!"# .%+ &#&.779 <.5+ .=$+% B!"#15+%1"2 . %."2+ != =.B$!%#J 1"B7&51"2 #.=+$9J /%.B$1B.M171$9J B!<=!%$J ."5 +#$*+$1B Q.7&+L c!% 1"#$."B+J 1" #+7+B$1"2 <.$+%1.7 =!% $*+ =7!!% != $*+ &"5+%2%!&"5 7+Q+7J 5+#12"+%# B*!#+ $+%%.gg! !Q+% B!<<!"79 &#+5 <.%M7+L A*+ %+.#!" 1# $*.$J B!</.%+5 $! <.%M7+J $*+ /!71#*+5 $+%%.gg! 1# $!&2*+%J !5!%7+##J ."5 *.# M+$$+% /+%=!%<."B+ 1" %+#1#$1"2 5&#$J +%!#1!" ."5 #71//+%9L

.77!8 &#+%# $! %+B+1Q+ 5.$. %+<!$+79L A*+ /%!-+B$ *.# !M$.1"+5 $8! ".$1!".7 /.$+"$# ."5 8!" . nOJVVV#B*!7.%#*1/ =%!< $*+ F<+%1B." :!B1+$9 != X+.$1"KJ 6+=%1K+%.$1"K ."5 F1%@ W!"51$1!"1"K b"K1"++%# oF:X6Fbd 1" i."&.%9 $*1# 9+.%L A*+ B&%%+"$ Q+%#1!" != $*+ k.".2+% *.# M++" !" $%1.7L A*+ =++5M.BS #*!8# $*.$ +==!%$# #*!&75 M+ <.5+ 1" 1</%!Q1"2 $+#$1"2 $1<+ ."5 <!M17+ Fll #$.M171$9L R."2 #.15 $*+9 .%+

!/$1<1g1"2 $*+ /%!2%.< ."5 B7!#1"2 $*+ 7!!/*!7+# 81$* . Q1+8 $! #!7Q1"2 $*+ +>1#$1"2 /%!M7+<# #!!"L A*+ 5+Q+7!/1"2 $+.< 1# <+"$!%+5 M9 l%!=L h1& i&"-1+; b>+B&$1Q+ e+/&$9 e1%+B$!% != p+9 h.M!%.$!%9 != A1."-1" ["5!!% F1% j&.71$9 W!"$%!7L X+ $!75 $*+ C!*.1 k!%"1"2 l!#$ $*.$ #$&5+"$# #*!&75 $%."#7.$+ $*+1% 15+.# 1"$! /%!5&B$# 8*1B* B." M!!#$ $*+1% .M171$1+# $! B!!/+%.$+ ."5 &"B!Q+% /%!M7+<#L

./01 2324+563


!"#$%& $#'%(

!"#$

7

%)*+,-./*0 /120 34567893:;

%&&'&( )*+,- * -'.+ /0)*& 10 12, '30& 4*56

!" #"$%"& '%( )* +),)&- )& .)&%/) 01' 231/4 5)/&6)& 3"&* 7( '(38 /&9 %(:1 1,13; 9/;< 5%1 =3)-%7 /&9 =3/,1 -)3+ "*19 7( =1 / >/7)1&7 '%( *"??13* /37%3(>/7%; /&9 '/* /?3/)9 (? $+("9; /&9 3/)&)&- '1/7%13< @%1 9/; /?713 9/; 3"&&)&- :/81* %13 =1$(:1* /& AB3(& C/9;A ?3(: AD)$8 E(:/&A< F%)+1 %13 >%;*)$/+ G"/+)7; )* ):>3(,)&-4 %13 :((9 )* -177)&- =17713 /&9 =17713<

!"#$%$& '($) *+,-.* ,$/ 0,11($+)) 5%1 HIJ;1/3 (+9 K" #"$%"& %/* ?+(3)9 ?/$1 /&9 %1/+7%; ?)-"31< L"7 '%( $/& ):/-)&1 7%/7 *%1 "*19 7( =1 /& /37%3(>/7%; >/7)1&7< AB& MNNN4 O *"??1319 >/)& ?3(: 1/$% 6()&7 1,13; $+("9; /&9 3/)&; 9/; 1,1& O -(7 %1/37 9)*1/*1< 27 7%/7 7):14 O '/* 6"*7 (,13 PN ;1/3* (+9 /&9 B 7%("-%7 7%/7 ')7% *"$% %1/+7% $(&9)7)(&4 '%/7 '("+9 B =1 '%1& B -17 (+9< 5%131?(314 B *7/3719 7( '/+8 )& / %)-% *>119 )& 7%1 >/38* 1,13; 9/;< 5%311 3("&9*4 ?),1 3("&9*4 B '/+819 ?/*713 /&9 ?/*713< 5%1 91:/&9 7( :;*1+? 811>* ):>3(,)&- *( 7%/7 7%1 '/+8)&- -3/9"/++; =1$(:1* 3"&&)&-< 2* '1 /++ 8&('4 3"&&)&- 31G")31* / +(7 (& :"*$+1* /&9 6()&7*< B7 *%("+9 =1 / =)- $%/++1&-1 7( 7%1 /37%3(>/7%; >/7)1&7* +)81 K" #"$%"&< Q(3 7%)*4 K" */)9 ')7% *:)+1 7%/7 )7 '/* &(7 9)??)$"+7 /7 /++4 7%/&8* 7( 7%1 '/3:)&-J"> =1?(31 3"&&)&- /&9 7%1 *7317$% 1R13$)*1* /?713 3"&&)&-< AS,13; 7):1 =1?(31 3"&&)&-4 B ')++ 9( '/3:)&-J"> /&9 *7317$% 1R13$)*1 /?713 3"&&)&-< T"*$+1* /&9 =(&1* -(7 1R13$)*19 /&9 =+((9 ?+('* ?/*713 *( 7%/7 7%1 >/)& ')++ =1 1/*19< 5%1 (+9 73("=+1* %/,1 /+31/9; -(&1 /'/; /&9 3"&&)&- $/& *'1/7 /&9 917(R *( 7%/7 :; >%;*)$/+ G"/+)7; %/* ):>3(,19 (=,)("*+;< U> 7( &('4 7%1 $(+9 &1,13 $/7$% :1< B '%( '/* /+'/;* *)$8 =1?(31 %/9 $%/&-19 / +(7< V"&&)&- =3)&-* :1 %/>>)&1** /* '1++ /* %1/+7%<A W"331&7+;4 X3*< K" 3"&* (,13 MN 8)+(:1713* 1,13; 9/;< B& %13 '(39* A3"&&)&- )* +)81 7%311 :1/+* )& (&1 9/;< B ')++ ?11+ +(*)&- *(:17%)&)? B 9( &(7 3"&< B7 %/* /+31/9; =11& (&1 >/37 (? :; +)?1<A Y( :/7713 7%1 $(+9 ')&713 (3 %(7 *"::134 3"&&)&- K" Z"$%"& $/& =1 *11& 1,13; 9/;< [1(>+1 /3("&9 %13 $/++ %13 73"1 AO3(& C/9;A<

2"$ 34).+5 6$/ 36).+5 78-- ($ -9:+ '(.0 ;858.09$ \&$1 =; $%/&$14 K" Z"$%"& 9/==+19 )& :/3/7%(& *>(37 /&9 *)&$1 7%1&4 *%1 ?/++* )& +(,1 ')7% )7< ]%1 ?(++('* -/:1 *$%19"+1* )& 9)??131&7 $)7)1* /&9 %/* =11& 7( :/&; >+/$1* ?(3 :/3/7%(&< A @%1 ?)3*7 7):1 O >/37)$)>/719 )& :/3/7%(& '/* )& L1)6)&- )& MN^^< 27 7%/7 7):14 (&1 (? :; ?3)1&9* '%( %/9 /+31/9; *)-&19 "> $("+9 &(7 6()& 7%1 -/:1 =1$/"*1 (? *(:1 (7%13 ="*)&1**1*4 *( O /771&9 )7 )&*71/9 (? :; ?3)1&9< @%1 PM<^_H 8)+(:1713* 3/$1 '/* 7%1 +1&-7% B %/,1 &1,13 73)19< K"3)&- 7%1 -/:14 :; +1- -(7 $3/:>19 /&9 7%1 '1/7%13 '/* %(7 *( B '/* *13)("*+; 91%;93/719< S,1& "&913 7%)* 8)&9 (? $)3$":*7/&$14 B *7)++ 3/& 7( 7%1 ?)&)*% +)&1 /&9 $(:>+1719 :; $(:>17)7)(&< @%1 $%113 =; 7%1 /"9)1&$1* ):>31**19 :1 / +(7< Q"37%13:(314 7%1

1&$("3/-1:1&7 =; 7%1 *73/&-1 3"&&)&- ?3)1&9* /+*( :(,19 :1< ])&$1 7%1&4 B '/* 911>+; /773/$719 =; 7%1 >(*)7),1 :/3/7%(& *>(37<A B? @)/&6)&4 L1)6)&-4 `"/&-a%("4 Z/&-a%("4 C/&a%("4 b)/:1& /&9 (7%13 $)7)1* %(+9 :/3/7%(& -/:1*4 T3*< K" ')++ >/37)$)>/71 /&9 =31/8 %13 ('& 31$(39< c> 7( &('4 %13 =1*7 31*"+7* )* $(:>+17)&7%1 3/$1 ')7%)& P %("3*< @%)* 8)&9 (? 31$(39 )* G")71 / $%/++1&-1 ?(3 :/&; ;("&- -";*< d(3 :/3/7%(&4 T3*< K" %/* =11& 7( :/&; >+/$1* ?(3 73/,1++)&-< \&$1 *%1 /33),19 /7 / 91*7)&/7)(&4 *%1 ')++ '1/3 (& %13 *>(37* *")7 /7 9/'& /&9 811> %13 3"&&)&- %/=)7< AS*>1$)/++; /7 7%1 >+/$1* ')7% =1/"7)?"+ +/&9*$/>14 )7 )* +)81 3"&&)&- )& 7%1 >/)&7)&-< B 31:1:=13 7%/7 '%1& B 73/,1++19 )& e)&%"/&-9/( /&9 ]%/&-%/)4 B $%/7719 ')7% 7%1 +($/+ 3"&&13* '%)+1 3"&&)&-< @%)* 8)&9 (? 7("3 1R>13)1&$1 '/* 31/++; 3/31<A

<"$) .9 '95= 8$> 09?@ @:@5A B4A K" Z"$%"&* +)?1 %/* / *73)$7 *$%19"+1< ]%1 -1*7"31* (& %13 '/7$% '%)+1 )&73(9"$)&- 7%1 7):1 7/=+14 AB -17 "> /7 PfgN /&9 *17 ("7 /7 HfNN< B 3"& ')7% :; 71/: :1:=13* /+(&- Y(< M h(/94 W1&73/+ h(/94 K1,1+(>:1&7 231/ i(<H 2,1&"14 7%1& -( 7%3("-% / 7"&&1+ 7( 7%1 j/3=(3 \,13>/** /&9 =/$8 7( %(:1< @%)* 3("71 )* /=("7 ^H 8)+(:1713*< 2?713 7/81 / =/7% /7 %(:14 B ')++ 3"& 7( '(38 '1/3)&- :; *>(37* *")7<A

B7 )* (,13 P 8)+(:1713* ?3(: K" W%"&;"* %(:1 7( '(38< j('1,134 *%1 9(1* &(7 93),1 &(3 7/81 ="*< ]%1 $%((*1 3"&&)&- '%)$% )* / +('J$/3=(&4 1&,)3(&:1&7/+ >3(71$7)(& /&9 /13(=)$ =(9;J =")+9)&- 1R13$)*1< K" 3"&* (,13 MN :)&"71* 7( -17 7( '(38 ')7% "&)?(3: )& %13 =/- '1/3)&- *>(37* *%(1*< ]%1 9(1* 7%1 */:1 '/; '%1& *%1 -17 (?? ?3(: '(38< 2+(&- 7%1 '/;4 :/&; >1(>+1 8&(' %13 /&9 /++ >3/)*1 %13 '%1& 7%1; *11 7%1 =3)-%7 /&9 =3/,1 :(,1:1&7*< @%1; */; 7%/7 K" %/* / 9)??131&7 *7/71 ')7% (7%13*< W(&$13&)&- K" Z"$%"&* +(&-J9)*7/&$1 3/$1 %(==;4 %13 ?/:)+)1* 9)9 &(7 *">>(37 /7 =1-)&&)&-< @%1; '(33)19 7%/7 *"$% %1/,; *>(37* ')++ %/3: %13 =(9;< j('1,134 7%1; -3/9"/++; ?("&9 7%/7 3"&&)&%/9 $%/&-19 %13 *7/7"* / +(7 /&9 7%1 *$)1&7)?)$ /&9 3/7)(&/+ 3"&&)&- %/9 =1&1?)7*< ]( %13 ?/:)+)1* $%/&-19 7%1)3 $(&$1>7* /&9 1,1& 81>7 7%)&8)&- /=("7 =";)&- *(:1 &1' *>(37* 1G")>:1&7 ?(3 %13<

C(:@ D59,>E8). 8F9". 5"$$($& ?99> FA G@H0,. h"&&)&- &(7 (&+; =3)&-* %1/+7% /&9 %/>>)&1** 7( K"

Z"$%"&4 ="7 /+*( / -3("> (? -((9 ?3)1&9* )& 7%1 */:1 $/:> *)&$1 *%1 6()&19 )& 7%1 AL)&%/) Y1' 231/ h"&&)&- W+"=A< A@%1 $+"= %/* (,13 ^NN :1:=13* /&9 7%1 (+91*7 (&1 )* /+31/9; kM ;1/3* (+9< ]11)&- 7%/7 7%1; /31 811>)&- 3"&&)&-4 B %/,1 &( 1R$"*1 7( =1 +/a;< \"3 31+/7)(&*%)> )* +)81 =3(7%13* /&9 *)*713*< F1 %1+> /&9 $/31 1/$% (7%13 /&9 1,13;(&1 73)1* %)* (3 %13 =1*7 7( $(&73)="71 7( 7%1 71/:< Q(3 )&*7/&$14 ;("&- :1:=13* 9( '1++ )& $(:>"713* *( 7%1; %1+> 7%1 1+913 71/::/71* )& *)-&)&- "> (&+)&14 >3)&7)&- $137)?)$/71*4 /&9 1,1& *(:1 (? 7%1 :1:=13* -( (&+)&1 *%(>>)&- ?(3 7%1 71/: *")7* /&9 *( (&< @%("-%4 71/: :1:=13* /31 ?3(: 9)??131&7 8)&9* (? ?)1+9*4 &( (&1 %/--+1 (,13 (&1 ("&$1 '%1& '1 1&$("&713 *(:1 73("=+1*< @%1 3"&&)&-J+(,13 K" Z"$%"& )* G")71 ?/:)+)/3 ')7% F1$%/7< ]%1 +),1 =3(/9$/*7* 1/$% -/:1 7%3("-% 7%1 F1$%/7 X(:1&7*< j13 /): )* 7( 73/&*?13 7%1 >(*)7),1 1&13-; (? 3"&&)&- 7( :(31 >1(>+1 /3("&9 %13 /&9 %(>1 7%1: $("+9 6()& )& 7%1 3"&&)&- 71/:< AW+"= :1:=13* $31/719 / F1$%/7 -3("> *( 7%/7 7%1 $(::"&)$/7)(& '("+9 =1 $(&,1&)1&7< B& 7%1 -3(">4 '1 /31 7/+8)&- /=("7 7%1 1**1&7)/+ (? 3"&&)&-4 ">+(/9)&- ("3 3"&&)&31$(39*< F1 )&*>)31 /&9 *">13,)*1 1/$% (7%13 ?3(: =1)&- +/a;<A K" Z"$%"& %(>19 7%/7 *%1 $("+9 3"& ?(31,13 /&9 =1 7%1 W%)&1*1 ?1:/+1 AQ(331*7 `":>A<


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 34567893:;

!"#$%#&'()" $#%& *%++,-%%. !

!""#$!!% &'()( *"+# !"#$#%&' (%##")# *'+#, &,!$(% -) .-+)/-) 0('()1"#2 .,( +3%-()'( '+) &(( 3)%(0$+1(0 %-4(5 !4(0$+1(0 6"-7,15 *+&&-)7 1,0!37, 6"+8(& +)% &! !) -) 1,( *"+#2 91 :('+8( 1,( 8!&1 $!)%(063" *"+# $,-', ,+& +110+'1(% ,3)%0(%& !6 1,!3&+)%& !6 1!30-&1& 60!8 +"" !4(0 1,( $!0"% !6 .-+)/-) ;-),+<-0'0+61 =+00-(0 .,(8( >+0?2 .,( &,!$ +)% 1,( 3)-@3( &?-""& !6 %!A()& !6 &13)1 8() !4(0&(+& $!$ 1,( +3%-()'(2 B9 "!4( =,-)+ 4(0# 83',B5 &+-% C*()'(0 $,! -& DE #(+0& !"% 60!8 <8(0-'+ +)% 1,( ,(0! !6 <-0'0+61 =+00-(0 C1!082 F( /3&1 6-)-&,(% 1,( &,!$ !6 &'()( !)( $,() ,( $+& -)1(04-($(% :# 1,( 0(*!01(02 B G!$5 1,(0( +0( 1$! ,-7,H -)1()&-!) *(06!08+)'(& (4(0# +61(0)!!)2 .,( :0(+? 1-8( $+& 4(0# &,!01 :31 &(+1& +0( 63""# 1+?() :# 1,( +3%-()'( -) (4(0# &,!$2 .,-& 8+?(& 3& (I'-1(%2B .,-& #!3)7 &13)1 73# -) F!""#$!!% ,+& + ,+)%&!8( 6+'( +)% &10!)7 83&'"(&2 BJ-4-)7B -)1! $+1(0 $,-"( %0-4-)7 8!1!0:!+15 :"+&1-)7 !66 &(4(0+" 8(1(0& $-1, 6"#-)7 4(,-'"(5 !0 (4() %-4-)7 60!8 DK 8(1(0& ,-7, %('? !6 +-0'0+61 '+00-(0 6!0 ,-8 -& + *-('( !6 '+?( 6!0 ,-82 <1 L *282 1,( &,!$ :(7-)& +)% 1,(+"+08$+0)&2.,(%('?!6+-0'0+61 '+00-(0-&!)6-0(2C*()'(0+)%,-& 1(+88(8:(0&+0(%-4-)7-)1!1,(

&(++)%&!8(!61,(8+0(03))-)7 1,0!37,1,(6"+8(2<11,(&+8(1-8(5 B*-0+1(&B&,!$3*!)8!1!0:!+1+)% !4(0$+1(06"#-)74(,-'"(2.,(#+0( %!%7-)7+)%8!4-)7!)1,(&(++)% *0(*+0(%1!+11+'?+)%!''3*#1,( +-0'0+61'+00-(022<0(+"-1#F!""#$!!% %0+8+'+1',(&(4(0#!)(&:0(+1,2 C!!)+61(0$+0%&58+&1&'0+'?-)75B 73)&B0!+0-)75+'1!0&6-7,1-)751,( &*"()%-%&'()(&$!$(%(4(0# +3%-()'(2 B.,-& #(+05 $( +%% 8+)# )($ 8!4(8()1& "-?( 6"-*5 1$-&1-)7 !6 /!-)1&5 &*-) ?-'? +)% 8+)# =,-)(&( M3)7 N3 ("(8()1& -) !30 *(06!08+)'(B2 .,( DOH#(+0 !"% P-+))- '!8(& 60!8 ;0+A-" +)% *"+#& +& 1,( ,(+% !6 *-0+1(& $,! -& ,-7,"# &?-""(% -) 8+01-+" +01&2 <61(0 1,( &,!$5 8+)# +3%-()'( 1!!? 70!3* *,!1! $-1, ,(02 B9 ,+4( :(() "(+0)-)7 %+)'( &-)'( Q +)% $,() 9 70!$ 3*5 9 ,+4( :(() !) &1+7( *"+#& -) <8(0-'+) ;0!+%$+#2B C,( 1!"% 1,( 0(*!01(0 1,+1 '!8*+0(% $-1, 10+%-1-!)+" &1+7( *"+#&5 1,-& ',+""()7( !6 1,( &,!$ -& 70(+1(02 ;('+3&( B&1+7(B !6 <-0'0+61 =+00-(0 C1!08 $+& %('? +)% &(+5 8!&1 !6 1,( 1-8(5 1,( +'1!0& +)% +'10(&&(& $(0( %0()',(%2 BG!$ 1,( &(+ $+1(0 -& @3-1( '!"% :31 :(-)7 *0!6(&&-!)+" +'1!0&5 $( %(4!1( !30&("4(& -) *(06!08+)'( +)% $( %! )!1 6((" '!"% +)#8!0(B5 &,( &+-%2 #<2=>. (+10+ <>0 2-> ?>-@,-<*0=A

#$%&$'()*+,&-($. '$(/-0'-1/ 2*/) '$($'3-/*41 ($'3*5$ .$&0/( *1 6*-17*1 <& .-+)/-)& '+1(0-)7 '!)&38*1-!) -& :('!8-)7 8!0( %-4(0&-6-(% +)% *(0&!)+"-A(%5 1,( 0(&1+30+)1& 6(+130-)7 1,(8(& -)'"3%-)7 )!&1+"7-+5 83&-' +)% 6!!1:+"" +0( (8(07-)7 +& 0(@3-0(%5 $,-', +0( *!*3"+0 +8!)7 #!3)7 *(!*"(2 S('()1"#5 S(&1+30+)1 DKLE5 =,-)+& 6-0&1 8(8:(0&,-*H:+&(% +)% 83"1-63)'1-!)+" ',+-) 0(&1+30+)1 $-1, 0(&(04+1-!) &(04-'(5 ,+& :(() !*() 1! '!)&38(0& -) 1,( '-1#& F(*-)7 J-&10-'12 ;(&-%(&1,(%-)-)7+0(+5 1,-&0(&1+30+)1+"&!:!+&1& 0!!8&!6%-66(0()1 63)'1-!)&`1,(8((1-)7 0!!8'+):(3&(%)!1!)"# 6!08((1-)7&+)% 0('(*1-!)&5:31+"&!+&+ '-)(8++)%'+6($,(0( '3&1!8(0&'+)$+1',1$!

'"+&&-'8!4-(&(4(0# +61(0)!!)+)%()/!#1,( M.a&(04-'(b1,(4-%(! 7+8(0!!8+)%*"+#0!!8 +0(%(&-7)(%6!0'3&1!8(0& $-1,',-"%0()2 <''!0%-)7 1! + ,(+% !6 1,( 0(&1+30+)15 -1& :-77(&1 ,-7,"-7,1 -& 1! "+3)', 1,( *(0&!)+"-A(% 0(&(04+1-!) &(04-'( 6!0 1,( 6-0&1 1-8( -) =,-)+ :# %0+$-)7 3*!) 1,( '!)4()-()'( +)% 60((%!8 !6 1,( 9)1(0)(12 B;(&-%(& 1,( )!08+" :3&-)(&& 8!%("5 $( +"&! !66(0 + ?-)% !6 *(0&!)+"-A(% '+1(0-)7 &(04-'(2 <& "!)7 +& '3&1!8(0& '+"" 1! !0%(0 1,( 6!!% 1,(# $+)15 "-?( =,-)(&( ,!1 *!15 T+"+I-+)773! U&*-'# ,!1 *!1X5 %-&,(& +)% :+0:('3( !0 Y(&1(0) &1(+?5 *-AA+ +)% %(&&(015 $( $-"" 10# 1! *0(*+0(2 .,-& &(04-'( -& *!*3"+0 )!$5 +)% 1,( 0(&(04+1-!) @3!1+ -& 63""5B ,( &+-%2

!"# $%&$'$( $))*+, $.*$/0*/ 1*/2$* 3/-,)/$-*4/$% 5*)&4)OLE +"*+'+& 60!8 =,-"( +00-4(% +1 .-+)/-) ;-),+9)1(0)+1-!)+" <-0*!01 0('()1"#2 Y,() &1(**-)7 !31 !6 1,( ',+01(0(% *"+)(5 1,(&( '31( +)% '3%%"# B*+&&()7(0&B -88(%-+1("# ',+08(% 1,( &1+66 $+-1-)7 -) 1,( +-0*!012 <"*+'+& +0( + %!8(&1-'+1(% &*('-(& !6 C!31, <8(0-'+) '+8("-%5 :(+0-)7 + &10-?-)7 0(&(8:"+)'( 1! ""+8+&5 !)"# 83', &8+""(02 .,(# +0( 1+8( +)% '31(5 +)% ,+4( :('!8( 1,( 8!&1 *!*3"+0 +)-8+"& +8!)7 *(!*"( -) 0('()1 #(+0&2

.-+)/-) ;-),+- 9)1(0)+1-!)+" <-0*!01 ,+& &3''((%(% -) 10+)&*!01-)7 "-4( +)-8+"& "-?( &13%,!0&(&5 %!"*,-)& +)% *+)%+&5 +''383"+1-)7 0-', +)% *0!6(&&-!)+" (I*(0-()'( -) &*('-+" '+07! 10+)&*!012 <& 6!0 1,-& #(+0& 6-0&1 ',+01(0(% *"+)( 6!0 +"*+'+&5 1,( +-0*!01 %-&-)6('1(% 1,( "!+%-)7 +0(+ -) +%4+)'( +)% !*()(% + 70(() ',+))(" 6!0 1,( +"*+'+& ()10#2 .,+)?& 1! 1,( +-0*!01& 7!!% *0(*+0+1-!) +)% *0!6(&&-!)+" !*(0+1-!)5 1,( +"*+'+& $(0( "!+%(%

&8!!1,"# $-1,-) !)( ,!30 +61(0 "+)%-)72 .,( OLE +"*+'+& "+1(0 $(0( 103'?(% 1! + 6+08 !) 1,(

678$/ 97&,)(&4)- :,;<-( $- .*$/0*/ 5<-4 =24>

"

!31&?-01& !6 ;(-/-)7 6!0 + ]KH%+# @3+0+)1-)(2 <61(0 1,+15 1,(# $-"" :( &()1 1! A!!& +)% 6+08& +0!3)% =,-)+ 1! &1+01 1,(-0 )($ "-6(2

,() -%.' / 01#"+1. 2 -& &1-"" 7+-)-)7 -1& *!*3"+0-1# $!0"%$-%(5 1,( :-77(&1 (#( '+1',(0 !6 1,( 6-"85 R#?+) F#*(0&*!015 + &3*(0'+0 $!01, ST; OQ 8-""-!) U0!37,"# VWE 8-""-!)X5 $+& 3)4(-"(% !) .-+)/-) <31! C,!$ 0('()1"#5 +110+'1-)7 ,!0%(& !6 6+)& 1! '!8( 1! ,+4( + '"!&( 1!3', $-1, 1,-& ,-7, *(06!08+)'( "3I30# '+02 ;(6!0( -1 +00-4(% -) .-+)/-)5 1,( '+0 /3&1 6-)-&,(% -1& %(:31 -) C,+)7,+- <31! C,!$2 <1 1,( '0!$%(% &1+)%5 *(!*"( $(0( (I'-1(% 1! $+1', +)% *,!1!70+*,2 .! 8+?( &30( 4-&-1!0&

'+) +**0('-+1( 1,( &*!01 '+0 -) !0%(05 1,( !07+)-A(0& &*('-+""# +00+)7(% &-I &('30-1-(& +)% !)( '"(+)(0 6!0 -12 .,( R#?+) &3*(0'+0 -& 8+%( :# Y TZ.ZSC5 1,( 6-0&1 <0+: %(4("!*(0 !6 ,-7, *(06!08+)'( "3I30# &*!01& '+0&2 .,(0( +0( !)"# &(4() R#?+) F#*(0&*!01& -) 1,( $!0"%5 $-1, 1,(-0 ,(+%"-7,1& 8+%( :# *"+1-)385 %-+8!)%& +)% &+**,-0(&5 +)% +''("(0+1-!) 60!8 K 1! WKK ?8[, -) D2\ &('!)%&2 .,( 8+?(0 %(&'0-:(& R#?+) F#*(0&*!01 +& B1,( 8!&1 (I'"3&-4(5 "3I30-!3&5 +)% 3)-@3( ,#*(0'+0& -) 1,( $!0"%2B


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 34567893:; 

'2<*=2> ?2>>,,0@ @A,B 2 C2*-D8+2>E B,->)!"# $%&' () !*+,-*, :)" -D' +- 1&"/, /$9 %)" /+, +- *,"-) +$ :+/$;+$A N% +0339 %+F" *3, 8)3%3 -)33%+$0A :)" 3%)", 9/'O P+$7/$ M)3%3-)33%+$0 Q&>E )6- 3,06$+R"9 8)3%3-)33%+$0 /*+ 1+3$/93- %3 %/D" L"/>%+*>& 8+1%>,"- 3* S+0)% :+6$;+$ +$ #3FF6$9+$0 )"+0)%-A T' F1, (A20 20) G20< /*2,H*0<I J*0 G20 K2, $AE @LE=*2> ECCE=+ L20,-2H2 ,C '2-=, M,>, M>2N2 L-,=E@@E) ?D =,HL1+E-I KE21+*C1> @=E0E *0 C-,0+ ,C #+2>*20 (+D>E O-E2I 'EH?E-@ ,C J*0B20 MA,+,@A,,+*0< P>1? 2-E L-EL2-*0< C,- @02L +AE ?E21+*C1> Q*EBI M*=+1-E@R1E (=E0E-D ,C "*<A+ $*20S*0I

!"#"$%&'( %)" *+,-% ./0+1/& 2/&&33$ 4"-%+56& 7638"$"9 +$ :+6$;+$ <3$0 =)>$ ?13&30+1/& @/,9"$A .3," %)6$ BC D+$9- 3* #6,%33$ #)6,6#%",- ->#) 6=>EF6,+$" G3,&9( H$+F6& =%3,' 6$9 I3,6"F3$ 13F 83-"9 E' JKC %)3>-/$9 L6&&33$- L>+&9 6 F60+16& 73,&9A M)3%3 L' @/3 =)/$( !"# $%# &%'

!"##$% &'"(()* *+',(& 43, 96'-( %)" UT6&&"% @,6$$+"-U 3* :+6$;+$ ?&9",&' V$+5",-+%' 6," 8>&&+$0 3>% 6&& -%38- %3 8,"86," *3, %)" %,'3>% +$ :+6$;+$ 3* U=%6,H76,9UW :)" '3>$0"-% F"FL", +- XX '"6,- 3&9 6$9 %)" 3&9"-% 3$" +- KY +$ %)" 96$1+$0 0,3>8W H$9 %)"' 6," '3>$0 6$9 "$",0"%+1 &+D" %)" '3>$0 8"38&"W :)"' 065" %)" -8&"$9+9 8",*3, F6$1" 3$ QQ:Z +$ %)" -8+,+% 3* -"&* [9+-1+ 8&+$" 6$9 38%+F+-FO %)" -6F" 6- %)"+, ,"8,"

-"$%6%+5" 73,D &%(()* +,%##-./ 01,"#2A =+$1" %)" 96$1+$0 0,3>8 )6- "-%6L&+-)"9 *3, \ '"6,-O %)" 0,6$$+"- 7+%) $3 "]8",+"$1" F6D" %)"+, %3"- >8 7+%) 8",-"5",6$1" 6$9 -7"6% 9"8"$9+$0 3$ %)" &35" *3, 6,%A :)" %"6F +- 0,37+$0 >8 0,69>6&&'O 6$9 JC UT6&&"% @,6$986-U 6&-3 86,%+1+86%"9 +$ +% &6-% '"6,A S37 +% )6- ^X 8"38&"W KD M20< J*20  

$AED =,0+*01,1@>D >EQE> 1L +AE )*CC*=1>+D *0 ,- )E- +, @A,B H,-E Q*@12>*+DW

$E2HB,-X *@ +AE XEDW

$AE ?E@+ =,H?*02+*,0 ,C TK2>>E+ U-20)H2@T 20) TK2>>E+ U-20)L2@T E0A20=E@ +AE EV $AE*- A1@?20)@ 2-E B2*+*0< *0 C-,0+ ,C +AE B*0 L-E@@*QE C,-=E ,C 2-+W ),B@ 20) E0S,D*0< +AE )20=EW


೉ᇭᏰಬ

ᰟ ⅃ 第二章、词法 (HOOFDSTUK 2. MORFORLOGIE OF VORMLEER) §5 名词的数 (getal/numerus van zelfstandige naamwoorden) 2). 名词复数的特殊构成方式 (onregelmatige vormen van het meervoud) ɀġ ᶳ↿ᷕ⿏⎵孵䓙⋽㔘⎀ㆸ⢵㔘㖞天㶣≈ġȸŦųŦůˤ ⋽㔘ġ ġ ũŦŵġŦŪġĩ 宍淉噳 Īġ ũŦŵġŨŦŮŰŦťġĩ ねデ Īġ ũŦŵġŨŰŦťġĩ 峊ṏ Īġ ũŦŵġŬŢŭŧġĩ 䈃䈲 Īġ ũŦŵġŬŪůťġĩ ⬑⫸ Īġ ũŦŵġŭŢŮġĩ 伲似 Īġ ũŦŵġŭŪŦťġĩ 征㓗㫴 Īġ ũŦŵġųŶůťġĩ 䈃 Īġ ġ ũŦŵġŷŰŭŬġĩ Ṣ佌 Īġ

ġ⢵㔘 ġťŦġŦŪŦųŦůġĩ 征ṃ淉噳 Ī ġťŦġŨŦŮŰŦťŦųŦůġĩ 征ṃねデ Ī ġťŦġŨŰŦťŦųŦůġĩ 征ṃ峊ṏ Ī ġťŦġŬŢŭŷŦųŦůġĩ 征ṃ䈃䈲 Ī ġťŦġŬŪůťŦųŦůġĩ 征ṃ⬑⫸ Ī ġťŦġŭŢŮŮŦųŦůġĩ 征ṃ伲似 Ī ġťŦġŭŪŦťŦųŦůġĩ 征ṃ㫴 Ī ġťŦġųŶůťŦųŦůġĩ 征ṃ䈃 Ī ťŦġŷŰŭŬŦųŦůİŷŰŭŬŦůġĩ Ṣ㮹佌ế Ī

ɀġ ᶳ↿ᷕ⿏⎵孵䓙⋽㔘⎀ㆸ⢵㔘㖞ᶵṭ天㶣≈ġȸŦųŦů炻 侴ᶼ慵宣枛刪䘬⃫枛天䓙䞕枛㓡ᷢ攧枛ˤ ⋽㔘ġ ġ ũŦŵġţŭŢťġĩ 㞹⎞ Īġ ũŦŵġųŢťġĩ 弖⫸ Īġġ

ġ⢵㔘 ġťŦġţŭŢťŦųŦůġĩ 征ṃ㞹⎞ Ī ġťŦġųŢťŦųŦůġĩ 征ṃ弖⫸ Ī

ɀġ ᶳ↿ᷕ⿏⎵孵䓙⋽㔘⎀ㆸ⢵㔘㖞天㶣≈ġȸťŦųŦůˤ ⋽㔘ġ ġ ũŦŵġţŦŦůġĩ 橐⣜ Īġ ũŦŵġũŰŦůġĩ 淉 Īġ ġ

ġ⢵㔘 ġťŦġţŦŦůťŦųŦů ㆾ ťŦġţŰŵŵŦůġĩ 征ṃ橐⣜ Ī ġťŦġũŰŦůťŦųŦů ㆾ ťŦġũŰŦůťŦųŴġĩ 征ṃ淉 Ī

ɀġ ᶳ↿ᶱ᷒⎵孵䓙⋽㔘⎀ㆸ⢵㔘㖞天㶣≈ġȸŪŦů ㆾġĮŦůˤ ⋽㔘ġ ġ ťŦġŬŰŦġĩ ⤞䈃 Īġġ ťŦġŷŭŢŢŪġĩ 䤷彋椤 Īġ

ġ⢵㔘 ťŦġŬŰŦŪŦůġĩ 征ṃ⤞䈃 Ī ťŦġŷŭŢŢŪŦůġĩ 征ṃ䤷彋椤 Ī

೉៌

31

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2014

⍆ ᰂ Ẁ ᑊ ťŦġŷŭŰġĩ 嶛噌 Īġġ

ġ

ťŦġŷŭŰŰŪŦůġĩ 征ṃ嶛噌 Ī

ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ堐䣢幓ấ䘬⎰ㆸ⎵孵ẍ ĮŮŢů 乻⯦ˤ℞⢵ 㔘⼊⺷⎗㚱 ĮŭŶŪĭġĮŭŪŦťŦů ␴ġĮŮŢůůŦů ᶱ䥵ˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġ ġ ġġ ťŦġūŰůŨŦŮŢůġĩ ⸜弣Ṣ Īġ ġ ťŦġūŰůŨŦŮŢůůŦůġĩ 曺⸜Ẕ Ī ťŦġŵŪŮŮŦųŮŢůġĩ 㛐⋈ Īġ ġġ ťŦġŵŪŮŮŦųŮŢůůŦůġĩ 㛐⋈Ẕ Ī ťŦġŻŢŬŦůŮŢůġĩ ⓮Ṣ Īġ ġġ ťŦġŻŢŬŦůŮŢůůŦůġĩ ⓮ṢẔ Ī ťŦġŻŦŦŮŢůġĩ 㴟␀ Īġ ġġ ťŦġŻŦŦŮŢůůŦůġĩ 㴟␀Ẕ Ī

⢵㔘 ťŦġūŰůŨŦŭŶŪ ㆾ ūŰůŨŦŭŪŦťŦů ťŦġŵŪŮŮŦųŭŶŪ ㆾ ŵŪŮŮŦųŭŪŦťŦů ťŦġŻŢŬŦůŭŶŪ ㆾ ŻŢŬŦůŭŪŦťŦů ťŦġŻŦŦŭŶŪġ ㆾ ťŦġŻŦŦŭŪŦťŦů

ťŦġťŢůŬġĩ デ寊 Īġ ũŦŵġŨŦůŰŵġĩ ṓ⍿ Īġ ťŦġũŰŰűġĩ ⶴ㛃 Īġ ťŦġųŦťŦġĩ 㺼宜 Īġ ťŦġųŢŢťġĩ ⺢孖 Īġ ťŦġŷŦůŵġĩ ⭞ề Īġ

ťŦġťŢůŬţŦŵŶŪŨŪůŨŦůġĩ 征ṃ寊宕 Ī ťŦġŨŦůŪŦŵŪůŨŦůġĩ 征ṃṓ⍿ Ī ťŦġŷŦųŸŢŤũŵŪůŨŦůġĩ 征ṃ㛇㛃 Ī ťŦġųŦťŦŷŰŦųŪůŨŦůġĩ 征ṃ㺼宜 Ī ťŦġųŢŢťŨŦŷŪůŨŦůġĩ 征ṃ⺢孖 Ī ťŦġŬŦųŦŭŴġĩ 征ṃ⭞ềẔ Ī

ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ⎵孵⎒㚱⢵㔘侴㖈⋽㔘⼊⺷炻℞ᷕᷣ天䘬 宎奩ᶳ↿ Ļ ⢵㔘ġ ġ ġ Űġ ťŦġţŢŵŦůġĩ 征ṃ㇨⼿ Īġ Űġ ťŦġţŦŴŤũŦŪťŦůġĩ 征ṃ㔯⫿ Ī Űġ ťŦġŤũŦŮŪŤŢŭŪǬůġĩ ⊾⬎⑩ Ī Űġ ťŦġťŰŦŭŦŪůťŦůġĩ 征ṃ䚖䘬 Īġ

⋽㔘炷⎴ᷱ孵炸 ťŦġŰůŵŷŢůŨŴŵġĩ 卟⼿䈑 Ī

ũŦŵġťŰŦŭġĩ 䚖䘬 Ī

ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ⎵孵㜍冒㉱ᶩ㔯ˤ℞⢵㔘⼊⺷㚱匟㔯␴㉱ ᶩ㔯᷌䥵ˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġ ġ ġĩ ㉱ᶩ Ī ⢵㔘ġ ĩ 匟㔯 Ī ⢵㔘 ťŦġŤŢŵŢŭŰŨŶŴġĩ ⎵ℴ ĪġġġġġġġťŦġŤŢŵŢŭŰŨŪ ㆾ ŤŢŵŢŭŰŨŶŴŴŦůġĩ 征ṃ⎵ℴ Ī ťŦġŤŰŭŭŦŨŢġĩ ⎴ḳ Īġ ťŦġŤŰŭŭŦŨŢŦ ㆾ ťŦġŤŰŭŭŦŨŢȽŴġĩ ⎴ḳẔ Ī ťŦġŤųŪŴŪŴġĩ ⌙㛢 Īġ ťŦġŤųŪŴŦŴġ ㆾ ťŦġŤųŪŴŪŴŴŦůġĩ 征ṃ⌙㛢 Ī ũŦŵġŮŶŴŦŶŮġĩ ⌂䈑椮 Īġ ťŦġŮŶŴŦŢġ ㆾ ŮŶŴŦŶŮŴġĩ 征ṃ⌂䈑椮 Ī ũŦŵġŵŦůŵŢŮŦůġĩ 栬侫 Īġ ťŦġŵŦůŵŢŮŪůŢ ㆾ ŵŦůŵŢŮŦůŴġĩ 征ṃ栬侫 Ī ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ⎵孵㜍冒シ⣏⇑宕ˤ℞⢵㔘⼊⺷㚱匟㔯␴ シ㔯᷌䥵ˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġ ġ ġĩ シ㔯 Ī ⢵㔘ġ ĩ 匟㔯 Ī ⢵㔘 ťŦġűŰųŵŰġĩ 恖峬 Īġ ťŦġűŰųŵŪġġ ㆾ ťŦġűŰųŵŰȽŴġĩ 征ṃ恖峬 Ī ũŦŵġŴŢŭťŰġĩ ἁ㫦桅 ĪġġġġġġġġġťŦġŴŢŭťŪ ㆾ ťŦġŴŢŭťŰȽŴġĩ 征ṃἁ㫦桅 Ī ťŦġŴŰŭŰġĩ 䊔ⓙ Īġ ťŦġŴŰŭŪġ ㆾ ťŦġŴŰŭŰȽŴġĩ 征ṃ䊔ⓙ Ī ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ⎵孵㖈冒⶙䘬⢵㔘⼊⺷炻℞⢵㔘暨ῇ䓐℞ Ṿ⎴ᷱ孵ˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġ ġ ũŦŵġŢŢůţŰťġĩ ὃ⸼ Īġ ťŦġŢųţŦŪťġĩ ⶍἄ Īġ ũŦŵġţŦťųŰŨġĩ 㫢樿 Īġ

ġ⢵㔘 ťŦġŢŢůţŪŦťŪůŨŦůġĩ 征ṃὃ⸼ Ī ťŦġŸŦųŬŻŢŢŮũŦťŦůġĩ 征ṃⶍἄ Ī ťŦġţŦťųŪŦŨŦųŪūŦůġĩ 征ṃ樿⯨ Ī

简介: 杜乃正博士出生於 1945 年,曾在中国科技大学攻读 硕士学位,毕业后在中国科学院从事生物学研究工作,又先 后在印度和德国完成博士及博士后学习。来到荷兰后,杜博 士先后在莱顿大学和乌特勒支大学从事植物学和古生物学研 究。 杜博士的太太是荷兰人,二人花费了十余年时间编写了 《汉荷词典》,希望为中荷文化交流和华人融入荷兰社会作 出贡献。 《荷语语法》和《汉荷大词典》在荷兰各大书店均有出 售。通过联合时报或者向杜博士本人订购,可获优惠。 优惠价格:《荷语语法》25 欧元,《汉荷大词典》50 欧元

ᓷⅲ࿇Ⴚද 俼⎰㖞㉍ 䓝宅烉ıIJıĮĸĹĶĴĹĺIJ ņĮŮŢŪŭĻġŴũŶůũŦŮŦťŪŢŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ 㜄⌂⢓ 䓝宅烉ıķijĹĺĺĵĺĵı ņĮŮŢŪŭĻġŨŤůŸţIJŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ


Profile for 荷蘭聯合時報 United Times

荷蘭聯合時報 United Times 374  

荷蘭聯合時報 United Times 374  

Advertisement