__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ᰟ✢

UNITED TIMES

಑ 374 ෈ġġġġijıIJĶ ԑ ıķ Т ıĵ Р www.shunhe.nl ή෈ 2015 ԑ 06 Т 18 Рю‫ގ‬ ೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬༈൬Ԥ३ϴѧю‫ีގ‬՗!!Stationsplein 45, Groothandelsgebouw, Unit A6.003, 3013 AK Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 ี՗೉Шᑋኈέ࿲ΤνӋ ġ 24e Jaargang 04 juni 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V. E-mail: shunhemedia@gmail.com

ጱᦫ᥷ΐ ᱓᯿දġ010-4366058 ႜᅕදġWest Kruiskade 6a, 3014 AP Rotterdam

∻ᬧġ᫵Ổġᡴ፬ġᾬᝂ

ȞবΡທ๼ࠒ՗юο೎ΰΙዂȟ

᱓᩷දġinfo@flying86.com ŒŒදġ800007035ġ ᵏᐐ℺⊖᱓᯿දġ0645574019 ᫴᎔ Wechat :ġCNLTRAVELġ

ᕦ፞ᶘᮻᑺᦰ᪳ᅗᙰᑺ↡ᦕ᎔᲌᯺៻ᾰᲸ↡ᠥỻ

᷂ჿ᎔ᖨġ࿀႒දġ &1/,QWHUQDWLRQDO%9 1/,1*% ,1* ᷂ჿ᝜ᯜƝ $EQDPUR ᷂ჿ᝜ᯜƝ1/$%1$ 1/5$%2 5DER ᷂ჿ᝜ᯜƝ

ጉᑋᔾፊᎽ┠ḋ⍶ᯟᛵហ፮ᅗᎵᗊᗽᑑ⃣⍶ᲵᓑḈ᚞᪱ᅟġIJįġᗴᓛ␈ᮿᶊᩚ፯✟ġijįġᗴᓛ␈ᮿᩳᶘ᚞᪱ġĴįġᗴᓛ┠ḋᎂᖯᯟġĵįġᗴᓛᬻᩰ⍶ ⃿ጆᢥᯟᖗᯱᐨᣃᕗỉᅗġŸŸŸįŧŭźŪůŨĹķįŤŰŮᅗỉ↾᝟ឹ Ĵ ፞᲌ᓉ↡ᦕ៻ᾰᅗ∟᠎⁀ፇẝ↡⍶ᯟ ᘷᅗ⃿ጆ᎕ᴷᎨᨬᅙ⃿ጆ ᢥᅗᕗᑑ⑐᳥ᅟᅟ፾፾ᡒᅟ

ᝨ፵ᨴᜀ

₫ᰒᨴᜀ έ㤮Тಉ෈Ȃ3 Ӈ՗‫؃‬

Ꭻᗋ €561 ଔ

Ιԑ‫ߕ܁‬Ȃ‫ڍ‬Ӈ՗‫؃‬

ጆᦫ €590 ଔ

!9 Т 31 ‫ ڗ‬: Т 32

▃Ḿ İ ᜽᥂ €665 ଔ

9 Т 39 ‫ ڗ‬21 Т 41!Ϛ૖‫׽‬Ϛ૖ଝ

᜝✢ᨴᜀ Ꭻᗋ €547 ଔ : Т .22 Т 39 РȂ 2 Ӈ՗‫؃‬

ጆᦫ €577 ଔ ᢽ⇠ €737 ଔ

ᣍᵁ €830 ଔ Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ᚠᑤ İ έ㤮Тಉ෈

⇚ᑤ €610 ଔ

̂ᚠᑤ İ Ꭻᗋ İ ⇚ᑤ İ ẞ᜴ İ ᑯᱣġġ ᪼᪱⏑ €1880 ଔ Ꭻᗋᚘ᧋⏑ġ€980 ଔ

Ѫ᎛୵ϛ୽ю ี᫛ಉȂ ⃶ӫ‫پ‬೉௤ᒑ ΡρȊȊ

ᰟ✢ᨴᜀ Ꭻᗋ €526 ଔ

ᚠᑤ İ ẞ᜴ İ ጆᦫ €540 ଔ

ዉࢸცϱ‫ߕ܁‬ ཎσցȂՙੲ б᫛ಉ

Ԋ੫ፏල਌ЬٙಉȂߡ‫ॴޢۓ‬

ᦫᝨᨴᜀ

᫵ᠥ▀᫓᧒⍆᏷፛᪼᪱ዷ ጗ᴀᗒ᎔ጄᲦᶗ␋⍛ᅝ

Ꭻ∟ᨴᜀ

ȞҀᏇ༬ᅭଔॴȟ

Ꭻᗋ €615 ଔ

Ꭻᗋ €645 ଔ

21 Т໠ۖ

᜝✢ᨴᜀ

ᝨᨴ᷒ዷᧁ↡

Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ᣍᵁ

᫓ፇᐾጙឈᏕ ĩ Ღᶗ Ī

᫓ᨴ

Ἓ጗ᨴᜀ

İ ᢽ⇠ €305 ଔ

Ꮅⓨᶗ᫓ፇᗥ᎘ឈᏕ

ጆᦫ İ Ꭻᗋ

Ꭻᗋ €533 ଔ

ߧԑȞ36 ‫ྑں‬оήȟ൐แ ੫ቋȂ!ሯඪࠉ 25 ЈႱۡ

€445 3 Ӈ՗‫؃‬

ᕦ፞ᶘᮻᑺᦰ᪳ -!ᙰᑺ↡ᦕ᎔᲌᯺៻ᾰᲸ↡ᠥỻ

ዉϯ 0 Ρ

ዉϯ

3 Ӈ՗‫؃‬

Schiphol ⍶Ჵ╹╾  ᾭᅝ020-7950050

ỹᑤ €660 ଔ

!3 Ӈ՗‫ ؃‬- јԑ‫ߕ܁‬

€518

ᭃዯᭃᅗᐉᓟ⚆ ᚽጱᦫ᥷ΐẢ ᝂፊᐩᏗᏄᅗ⒫ ᗻ᲌ỉᧁ↡⍶ ᯟᝂᥖᅗᗄᎵᛸ Ảᝂᾊᅝ ᬻẢᝂ⏰ᾰᅟ c3168816

ጆᦫ €571 ଔ Ιԑ෈ಉ / 3 Ӈ՗‫ ؃‬- џо‫෈׽‬

ĸ ፞⌚ዾᒆᝨᵂ ĵĺ ∟ፅ İ ዷ ĵ ፞Ꭻᗋΐġĵĺ ∟ፅ İ ዷ ᒯᑠ İ ṗጢ İ ᬑᤲᠾ İ Ṋᝨ᥷ΐ‼ İġĺĺ ∟ፅ İ ዷᩪ

⍶ᯟᗻᦧᝉ␤ᅗ᫓ፇ⏧ዷᗔᰟẤᏊ◘⒱ᝉ␤ᅗᾥᬧ⊲ᗔ ⏰ᾰ


ᰟ✢

UNITED TIMES 本報已搬遷至新址: 拜訪地址: Stationsplein 45 Groothandelsgebouw Unit A6.003 3013 AK Rotterdam 出鹿特丹中央火車站後右轉可見 Groothandelsgebouw 大樓 A 入口,6e 樓 003 房 出電梯後右轉第一間

಑ 374 ෈ġġġġijıIJĶ ԑ ıķ Т ıĵ Р

www.shunhe.nl

ή෈ 2015 ԑ 06 Т 18 Рю‫ގ‬

೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬༈൬Ԥ३ϴѧю‫ีގ‬՗!!Stationsplein 45, Groothandelsgebouw, Unit A6.003, 3013 AK Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 ี՗೉Шᑋኈέ࿲ΤνӋ ġ 24e Jaargang 04 juni 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V. E-mail: shunhemedia@gmail.com

ĵĶıı ዷጱ᫓᥷ΐ‼ᵆዹᰟ✢ ᣎᔈ ĺı ⋚ጙ፧ᅗ᜜Ḉ ĸıı ᑑὈ∟ፅ 本報綜合消息 ġ ġ ᶵᷭ⇵炻ᶨᾳķĵııṢ䘬 漸⣏ᷕ⚳㕭忲⛀⇵⼨㱽⚳忲奥炻⺽崟⚳晃 ⨺橼斄㲐ˤ栆Ụᶨⷽ㖍⇵⛐匟嗕ᶲ㺼ˤ⬴ 伶炷ᷕ⚳炸㚱旸℔⎠炷őŦųŧŦŤŵġ IJıı炸䳬䷼ Ḯ⊭㊔ĵĶıı⎵⒉ⶍ䘬⣏✳⛀昲⇵Ἦ㫸㳚㕭 忲炻ṾᾹḀ⛸ĺı廃尒厗⣏⶜Ἦ⇘匟嗕炻᷎  䔁㔠㖍ˤ忁㗗匟嗕椾㫉㍍⼭䘬╖ᾳ㚨⣏ 夷㧉䘬㕭忲⛀昲ˤ Ķ 㚰 ij ĺ 㖍 ᶲ ⋰ 炻 匟 嗕 䴻 㾇 ⣏ 冋 ʼn Ŧ ů Ŭġ ŌŢŮű⛐嬘㚫⣏⹰㕩怲䘬㴟䈁䘯⭞伶埻棐 炷ŎŢŶųŪŵŴũŶŪŴ炸㚫夳Ḯ⬴伶℔⎠吋ḳ攟⎌㼌 慹⃰䓇炻匟嗕㕭忲㚫嬘⯨ĩŏŃŕńĪġ ⯨攟ŋŰŴġ ŗųŢůŬŦů昒⎴ˤŌŢŮű⣏冋堐䣢炻朆ⷠ檀冰䚳 ⇘崲Ἦ崲⣂䘬ᷕ⚳忲⭊⇵Ἦ匟嗕㕭埴炻Ṿ ⶴ㛃ĵĶııṢ䘬⛀昲⚆⇘ᷕ⚳⼴炻傥⣈⎹奒 㚳⤥⍳嫃徘⛐匟嗕䘬㓭ḳ炻↮ṓṾᾹ䘬䄏 䇯␴㕭忲䲨⾝⑩炻デ⍿⇘匟嗕䃉婾ἄ䁢ẹ 攺怬㗗⓮⊁㕭埴䚖䘬⛘炻㬋嬲⼿崲Ἦ崲㚱 ⏠⺽≃ˤ 娚㕭忲⛀⽆Ķ㚰ijķ㖍攳⥳炻↮㛇↮㈡ Ἦ⇘匟嗕炻Ķ㚰Ĵı㖍⛐䁷䈡≺㓗䘬ŋŢŢųţŦŶųŴ 普ᷕ倂㚫ˤṾᾹ昌Ḯ⍫奨旧⥮㕗䈡ᷡˣ渧 䈡ᷡˣ㴟䈁␴䁷䈡≺㓗⚃⣏❶ⶪ炻怬堐䣢 Ḯ⮵ẋ䇦⣓䈡␴㡝檀⚳⭞㢖㜿℔⚺㇨⛐䘬 ŗŦŭŶŸŦ炻ẍ⍲岤屟⤊ἰ⑩䘬œŰŦųŮŰůťㇻ㉀ 㛹䘬冰嵋ˤṾᾹ↮㔋ỷ⛐旧⥮㕗䈡ᷡ␴㴟

忲炻⎴㭼⡆≈IJĹ炴炻⯭㇨㚱Ἦ匟㕭忲⚳⭞ ⡆ⷭᷳ椾ˤ枸妰Ṳ⸜怬⮯ᾅ㊩⎴䫱㯜㸾 䘬⡆ⷭ炻Ἦ匟ẹ攺␴⓮⊁㕭⭊忼⇘Ĵı叔炻 ijıijı⸜⮯㚫⡆≈⇘Ĺı叔炻崭忶⍣⸜䘬ᶱ᾵ ⣂ˤᷕ⚳忲⭊⛐匟嗕䘬㴰屣檀↢ᶨ凔㯜 㸾炻⸛⛯㭷Ṣ崭忶IJijĶı㫸⃫ˤ漸⣏䘬ᷕ⚳ ⭊㸸炻ẍ⍲ṾᾹ⎗奨䘬㴰屣傥≃炻ἧ⼿匟 嗕㓧⹄檀⹎慵夾忁ᶨⶪ⟜ˤ㬌㫉䴻㾇⣏冋 奒冒↢朊㍍⼭炻㬋㗗䁢Ḯ≈⻟冯ᷕ⚳㕭忲 㤕䘬倗专ˤ 㒂ŕũǪųǩŴŦġ łųŪŢŢůŴ⤛⢓ṳ䳡炻ἄ䁢䋶 ⊝炻忁ᶵ㗗⬴伶炷ᷕ⚳炸㚱旸℔⎠䫔ᶨ㫉 ⣏夷㧉䳬䷼⒉ⶍ↢⠫忲炻⍣⸜ṾᾹ䳬䷼Ḯ Ĺııı⒉ⶍ⇵⼨伶⚳炻Ṳ⸜䘬㫸㳚ᷳ㕭⊭㊔ ⽟⚳ˣ匟嗕炻䃞⼴两临⇵⼨㌟⃳ⶫ㉱㟤ˤ 㬌㫉㳣≽䓙匟嗕㕭忲㚫嬘⯨Ὣㆸ⇵Ἦ 匟嗕炻ᷕ⚳⚳㕭㚫⯽℔⎠䳬䷼⬱㌺ˤ⬴伶 炷ᷕ⚳炸㚱旸℔⎠ㆸ䩳㕤IJĺĺĵ⸜炻㗗䓙楔 Ἦ大Ṇ⬴伶屯㸸㚱旸℔⎠⛐ᷕ⚳㈽屯姕䩳 䘬⁹屯ẩ㤕ˤijııķ⸜IJij㚰䴻ᷕ⚳⓮⊁悐㈡ Ⅾ攳⯽䚜扟㤕⊁炻扟ⓖᾅ‍梇⑩ˣ⊾⥅⑩ ␴ᾅ㻼䓐⑩ˤ㬌⇵䳬⛀⇵⼨㱽⚳䘬⣑䋭℔ ⎠炻ḇ㗗䚜扟ẩ㤕ˤ

಻ើ࿶ᔮεԽ Ifol!Lbnq ཮‫ֹـ‬ऍϦљဠ٣ߏђዎߎ

䈁䫱⛘䘬惺⸿炻ẍᷕ梸䁢ᷣˤ匟嗕㕭忲㚫 嬘⯨Ộ妰炻娚⛀⮯䴎匟嗕ⷞἮĸıı炼Ĺıı叔 㫸⃫䘬㓞ℍˤ 姀侭⯙㬌㍉姒Ḯ匟嗕㕭忲㚫嬘⯨䘬㕘倆 䘤妨ṢŕũǪųǩŴŦġ łųŪŢŢůŴ⤛⢓ˤ⤡堐䣢炻崲Ἦ

崲⣂䘬ᷕ⚳Ṣ⇵Ἦ匟嗕㗗ẞ⤥ḳ炻忁⮵匟 嗕㕭忲ⶪ⟜㗗ᾳ㨇忯ˤẍ⇵娚⯨ᷣ天农≃ 㕤攳䘤ᷕ⚳䘬ẹ攺㕭忲ⶪ⟜⭊㸸炻䎦⛐⍰ ㈲⓮⊁⭊㸸ἄ䁢㕘䘬䚖㧁ˤ ijıIJĵ⸜炻ℙ㚱ijĶ叔ᷕ⚳Ṣ⇵Ἦ匟嗕㕭

炷斄㕤娚㕭埴⛀䘬㚜⣂ℏ⭡炻婳夳䫔ġ Ĺ 䇰炸

Casadio Dieci A2 ᐨᤞᅝ⍾ⓑᘀ᫁⍶ Ĭ ⎧ᘀ᫁ᖨ⍶ Ĭ ▄ᎁ⍶

€ 2.995,-

€ 4.250,ᗣ᯸␴ዯᑿᎵᕵᏈᚪᘀ᫁

Ιԑ߳Ꮄ IJġūŢŢųġŨŢųŢůŵŪŦ

ቋਿҐ֤ ņŹŤŭŶŴŪŦŧġŃŕŘ

᷒᪼◴Ꮚ⑐᳥ 240 koppen per uur 10,5 liter boiler 570x712x598 mm (HxBxD)

ջາଚ ķġŌŨ ‫ڪ‬୫ џоΙԑ 100% ջ਀ຸ෡ ؐТघ‫ ټ‬€ 249,60

Landelijke verkoopnummer

Tel.: 040-2019407 Fax: 040-2014195


೉៌

UNITED TIMES

ฐᘈΡ‫ސ‬

Editie 374 04-06-2015

ᰟ✢ᑧ⅜᳈⅐₊Ꭴ⚻ 䫔⋩⯮匟嗕叿⎵屉䴻暄娴 ŒŶŰŵŦġĶıı ⭴ 尒㥄 ĵı 㬚ẍᶳ⸜庽䇰㖍⇵↢䆸ˤṲ⸜ᶲ㥄䘬 ⸽旸㗗幓⭞ Ķıı 叔㫸⃫炻㭼⍣⸜㕘⡆Ḯ IJij Ṣˤ 㥄ᶲ䘬 IJıı ỵ⸜庽⭴尒ᷕ炻䷥妰幓⭞忼 IJĵ € 㫸⃫炻⇵ᶱ⎵悥㗗⛐䶂䵚䪁䘬侩敮ˤ ㌺⎵㥄椾䘬㗗 Ĵĺ 㬚䘬 ŌŦŦŴġŗŦųűŢŭŦů炻Ộ 妰幓⭞ ķĶıı 叔㫸⃫炻岤䈑㭼庫䵚䪁 ŃŦŴŭŪŴŵįůŭ ∝⥳Ṣˤ娚䵚䪁捰㍍Ḯ匟嗕⣏悐↮䵚⸿䘬䵚 䪁炻栏⭊⎗ẍ⽆ᷕ㈦⇘䓊⑩炻᷎㭼庫₡㟤炻 䵚䪁⍣⸜⇑㼌役 IJııı 叔㫸⃫ˤ㌺⎵䫔Ḵ䘬㗗 Ĵĸ 㬚䘬 ŋŪŵŴŦġňųŰŦů炻Ṿ攳䘤Ḯ⭞⹕梸梚妪岤 䵚䪁 ŕũŶŪŴţŦŻŰųŨįůŭ炻᷎䌚⼿Ḯ崭忶 ĸııı 叔㫸 ⃫䘬㈽屯炻䚖⇵幓⭞ ĶĶıı 叔㫸⃫ˤĴķ 㬚䘬 ŅŦůůŪŴġŌŭŰŮűŢŭţŦųŵŴ ẍ Ķĵıı 叔 㫸 ⃫ 䘬 幓 ₡ ỵ ⯭䫔ᶱ炻Ṿ㗗㕭忲䵚䪁 ŕųŢŷŦŭŃŪųť 䘬∝⥳Ṣˤ ⇵ IJı ⎵䘬⭴尒ᷕ炻㚨⸜庽䘬㗗㌺⎵䫔 Ĺ 䘬 Ĵı 㬚䘬 œŰůŢŭťġʼnŢůŴ炻Ṿ㗗⛐䶂㔯ẞ⁛廠䵚 䪁 ŘŦŕųŢůŴŧŦų 䘬∝⥳Ṣ炻Ṳ⸜䌚⼿㫸㳚㈽屯 侭䘬㈽屯炻幓⭞ Ĵııı 叔㫸⃫ˤ ⸜庽⭴尒㥄ᶲℙ㚱 ķ ỵ⤛⿏炻⯭椾䘬㗗 㧉䈡 ŅŰŶŵŻŦůġŌųŰŦŴ炻⤡ẍ ijııı 叔㫸⃫䘬幓⭞ ㌺⎵䫔 ijij ỵˤ

↊ᗻᏌỔᜲᛵᑧ⅜ዷᵋ፣ 忶⍣⋲⸜炻匟嗕柀⍾⣙㤕慹䘬⸜庽Ṣ䷥ 㔠ᶳ旵炻㕘䘬䓛婳⣙㤕慹䘬Ṣ㔠ḇ⛐㷃⮹ˤ 忁㗗⣙㤕慹䭉䎮㨇㥳 ŖŗŘ 㖍⇵䘤ⶫ䘬㔠㒂栗 䣢䳸㝄ˤ 冯⍣⸜⎴㛇䚠㭼炻Ṳ⸜ ŖŘŗ 㕘䘤䴎⸜ 庽Ṣ䘬⣙㤕慹㷃⮹Ḯ IJıĦ炻ňŰŰŪġ␴ġŗŦŤũŵŴŵųŦŦŬ ⛘ ⋨ 旵 ⷭ 㚨 ⣏炻 檀 忼 ijĸĦ炻 旵 ⷭ 㚨 ⮷ 䘬 㗗 ŏŰŰųťĮōŪŮţŶųŨ炻䁢 IJĦˤ ⺢䭱␴㔁做柀➇㕘䘤㓦⣙㤕慹㷃⮹⯌℞ 栗叿炻ᶵ忶炻䈑㳩␴ᾱ⃚埴㤕䘬⣙㤕慹ṵ㚱 ⡆≈ˤ⃀䭉忁ṃ埴㤕䘬⊆≽≃ⶪ⟜㬋⛐⽑䓎炻 Ữṵ㛒⽆⣙㤕慹䘤㓦ᶲ朊橼䎦↢Ἦˤ

Ĵ 㚰⸽炻ℙ㚱役 Ĵ 叔 ijĸ 㬚ẍᶳ䘬⸜庽Ṣ 柀⍾Ḯ⣙㤕慹炻㭼⍣⸜⎴㛇㷃⮹ ĵııı Ṣ炻㷃 ⷭ䁢 IJĴĦˤijıIJĵ ⸜⸽䘬㚨⼴⸦ᾳ㚰炻柀⍾⣙ 㤕慹䘬Ṣ㔠ṵ⛐⡆≈炻Ṳ⸜ᶨ㚰攳⥳䨑㬍ᶳ 旵ˤ ŖŘŗ 䘬㔠㒂忚ᶨ㬍栗䣢炻忶⍣ ĺ ᾳ㚰炻 怑⎰ ŮţŰ ⬠㬟䘬借ỵ⡆≈Ḯ ĺĦ炻⯌℞㗗⛐屧 㖻ˣ梸梚␴㶭㻼埴㤕ˤ 冯⍣⸜䚠㭼炻ŮţŰ 䔊㤕䘬⬠䓇䘬怠㑯㰺 㚱嬲⊾炻ĵĶĦ 䘬Ṣ两临⯙嬨 ŮţŰ炻ijĶĦ 䘬忚 ℍ ũţŰ 㶙忈炻℞检䘬Ṣ忚ℍ⊆≽≃ⶪ⟜ˤ

04

ᰟ✢ጚጛ⎂᠎ᮤᠥᙨᏍ ᶨ ⎵ 匟嗕⤛⫸⛐ 㽛⣏⇑Ṇ㕭 忲 㛇 攻炻 䳸 嬀䔞⛘ᶨ⎵ ᶵ 列 䓟 ⫸炻 㶒䁢Ṿ䘬⿏ ⤜炻 ⁁ ⍿ ㉀ 䢐炻 ⹎ 忶 Ḯ łŭŧŪŰġňųŢůŢŵŢ ☑⣊凔䘬ķ ᾳ 㗇 㛇ˤĶ 㚰 ijĶ 㖍炻 娚 刚櫼䓟⫸塓⇌↹ IJĸ ⸜ˤ忁㗗㖍⇵匟嗕⎬⣏⨺ 橼⟙⮶䘬㴰〗ˤ ijıIJij ⸜炻ijIJ 㬚䘬匟嗕⤛忲⭊⛐⡐䇦㛔ⶪ 䘬ᶨᾳ䓇㖍㳦⮵ᶲ炻䳸嬀 ĵĸ 㬚䘬㽛⣏⇑Ṇ䓟

⫸ łŭŧŪŰġňųŢůŢŵŢ ␴Ṿ䘬⤛⍳炻Ĵ Ṣ⏠梇⅘㭺⼴ ⛐惺⸿䘤䓇斄ὪˤňųŢůŢŵŢ ⶴ㛃ᾅ㊩ℑ⎵⤛Ờ 昒Ờ䘬䉨ン炻⚈㬌忽側匟嗕⤛⫸䘬シ栀炻⮯ ℞⚂䤩⛐ᶨ⭞℔⭻䘬堃䓇攻炻㭷⣑⮵℞⻟⦎ˣ ㉀䢐ˣ㡵㡺㑲ㇻ炻ẍ⍲㬣ṉ⦩傭炻᷎⛐⤡䘬 柵柕ᶲ⇣Ḯᾳ⋩⫿ˤ嬎㕡⎎⢾䘤䎦Ḯ ĵĶı ᾳ ⮷㗪 ňųŢůŢŵŢ 嗸⼭匟嗕⤛⫸䘬夾柣ˤ 匟嗕⤛⫸ᶵ⟒⽵⍿㉀䢐炻㕤 ijıIJij ⸜俾娽 䭨徫嵹ˤ⤡多㑲Ḯ㽛㳚䓟⫸炻ℑṢ⛯⍿ 炻 塓復⼨慓昊ˤ匟嗕⤛⫸幓ᶲ⣂忼 Ķĵ 嗽 䕽ˤ 㱽 ⹕ ⮵ ňųŢůŢŵŢ ㍸ ↢ IJĵ 枭 ㊯ ㍏炻 娵 䁢 ℞ 埴 䁢Ⱦ ⋹ ≋ˣ ⎗ ㄶ ȿ炻 ⼴ 侭 堐 䣢 㚵 伒ˤ ňųŢůŢŵŢ 䘬⤛⍳⎴㧋⍿⇘㊯㍏炻Ữ娵伒ン⹎庫 ⤥炻ᶼḇ㗗⍿⭛侭炻㱽⹕Ⅾ姙⤡ᾅ慳炻䌚⼿ ℑ⸜䶑↹ˤ

ጚᙨᡤὡᰶᅗᙬᰳℊ 516 ∟ፅ ⤛⿏⛐㔁做㨇㥳ˣ℔ℙṌ忂ˣ慓昊炻ẍ ⍲㓧⹄⺢䭱䫱⟜⎰炻⮯塓䤩㬊幓䨧味ỷ共䘬 Ẳ㕗嗕休堵炻忽侭嗽ẍ㚨檀 ĵıĶ 㫸⃫䘬优㫦ˤ 忁㗗㖍⇵ℏ⊁⣏冋 œŰůŢŭťġőŭŢŴŵŦųŬ ㍸Ṍ䴎嬘㚫 䘬嬘㟰ᷕ䘬ℏ⭡ˤ ⣏冋堐䣢炻忂忶䩳㱽䘬⼊⺷䤩㬊休堵炻 㗗䁢ḮȾ㖶䡢夷䭬ȿ炻⻟婧Ⱦ攳㓦䘬㹅忂ȿ 㗗匟嗕䣦㚫䘬ᶨ悐↮ˤ⏪䈡椾䚠堐䣢炻↢㕤 ⬱ℐ⍇⚈炻㭷ᾳṢ暨天曚↢共Ἦˤ㟡㒂嬘㟰炻 ⨎⤛⤪㝄崘⛐⣏埿ᶲ炻ㆾ侭⛐䥩Ṣ慓䗪㨇㥳炻 ⇯⎗ẍ䨧叿休堵ˤ Ⱦ休堵䤩Ẍȿ㖑⛐ ijıIJij ⸜⏪䈡䫔ᶨ⯮ℏ 敋㛇攻⯙塓㍸↢炻䔞㗪䘬㍸㟰㗗ℐ朊䤩㬊炻 ⊭㊔⛐⣏埿ᶲˤ⍵⮵䘬シ夳娵䁢炻⤛⿏䘬䨧 ㇜ᶵㅱ䓙㓧⹄Ἦ㰢⭂炻侴ᶼ⌛ἧᶵ䤩㬊休堵炻 ḇ㚱℞⬫嵛⣈䘬㱽⼳ᾅ晄℔ℙ⬱ℐˤ 㒂 〱炻őŭŢŴŵŦųŬ ⣏ 冋 ㍸ Ṍ 嬘 㟰 ᷳ ⇵炻 ⶚ 䴻␴℞Ṿ⣏冋ẍ⍲䧮㕗㜿䳬䷼忚埴忶妶婾ˤ ẍ⍵Ẳ㕗嗕叿䧙䘬冒䓙源柀⮶Ṣ⦩䇦⽟㕗

炷ňŦŦųŵġŘŪŭťŦųŴ炸娵䁢䤩㬊休堵䘬≃⹎怬怈怈 ᶵ⣈ˤ 㒂 ŏŰŴ 暣夾冢⟙⮶炻匟嗕䲬㚱 Ķıı ᾳ⨎ ⤛„䇦幓䨧休堵ˤ


೉៌

05 ೉๼ᚖ᜞

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

ጆᦫᆛᰟ✢፶ᆜ ᭆᎤᰟ✢᰿ᢤᘐ

ጃᰟ✢⍆ᜇ᪺Ꭷ ᜽ᑧ₫⍆ᤲᡘᣩᢤ
 䁢㍐≽⚳晃ᷕ⚳⬠䞼䨞䘬䷩㥖冯䘤⯽炻 䓙ᷕ⚳㔯⊾悐冯ᷕ⚳䣦㚫䥹⬠昊ℙ⎴ᷣ彎䘬 ȾijıIJĶ ⸜曺⸜㻊⬠⭞䞼ᾖ妰䔓ȿ⮯㕤 ijıIJĶ ⸜ ĸ 㚰 Ķ 㖍军 ijĵ 㖍⛐ᷕ⚳冱埴ˤ㛔㫉䞼ᾖ妰䔓 㖐⛐䁢ᶾ䓴⎬⚳曺⸜⬠侭䘬㻊⬠冯ᷕ⚳䞼䨞 ㍸ὃὧ⇑ˣ⊁⮎䘬㓗㊩炻⛐Ὣ忚℞冯ᷕ⚳㛔 ⛇⃒䥨䘬⬠埻ˣ㔯⊾ˣ㔁做㨇㥳ˣ⛀橼ˣẩ㤕ˣ ⬠侭␴喅埻⭞攻ℙ⎴䞼䨞䘬⎴㗪炻⡆忚䎮妋ˣ

≈㶙⍳婤ˣℙ媨䘤⯽ˤ 枸 妰 㚱 ĴIJ ᾳ ⚳ ⭞ ␴ ⛘ ⋨ 䘬 ĵij ỵ 曺 ⸜ 㻊 ⬠ ⭞ ⍫ ≈ˤ ⛐ ᷕ ⚳ 楸 匟 嗕 ⣏ ἧ 棐 䘬 ⋼ 婧 㓗㊩ᶳ炻匟嗕厲枻⣏⬠㬟⎚䞼䨞㇨ ŏŰŰųťŢŮġ ŃŢųŦůť ⌂ ⢓ˣ 䌐 䩳 侣 嬗 ⭞ 㕥 曚炷łůůŢġōŰŶŪŴŦġ ŔŵŪŨŨŦŭţŰŶŵ炸炻ẍ⍲匟嗕䘯⭞喅埻冯䥹⬠⬠昊 ⬇⬱⧄炷łůůŦŮŢųŪŦġŎŰŶŵŶŭŦŵ炸⌂⢓䫱匟嗕ᶱỵ 曺⸜㻊⬠⭞ㆸ≇ℍ怠娚妰∫ˤ

ᰟ✢⑩ᓛᎫᗋᶋ᤺ ᒢᒭᖯᢤ
 匟嗕ⶍ䦳媖娊℔⎠ œŰźŢŭġʼnŢŴŬŰůŪůŨŅʼnŗ ␴ ņŤŰŧźŴ 冯ᶨ⭞ᷕ⚳⣍Ờ⎰ἄ炻㍐↢ᶨ枭溻 ⊝⊿Ṕ䘤⯽冒埴干䘬妰䔓ˤ忁㗗匟嗕䔞⇵㕘 倆䵚 ŏŶįůŭ ⟙⮶䘬㴰〗ˤ ⍣⸜炻匟嗕℔⎠⽆Ṇ㳚攳䘤戨埴㍍⍿Ḯ 忁ᶨả⊁ˤĶ 㚰 ijĶ 㖍炻匟嗕㕡朊⎹⊿Ṕⶪ㓧 ⹄䘬⭀⒉⯽䣢ḮṾᾹ䘬㕡㟰ˤ ⟙⮶婒ġ炻忁枭ᷕ匟⎰ἄ䘬冒埴干䘤⯽妰 ∫⮯ἧ⊿Ṕ慵㕘ㆸ䁢Ⱦᶾ䓴冒埴干ᷳ悥ȿˤ 冒埴干㚦㗗ᷕ⚳Ṣ↢埴䘬慵天ⶍ℟炻䃞侴炻 忶⍣⸦⋩⸜炻ᷕ⚳⣏❶ⶪᷕ榶冒埴干䘬Ṣ⿍ ∯㷃⮹ˤ䓙㕤㰥干䘬⣏慷ἧ䓐炻䴎❶ⶪⷞἮ Ṍ忂㑩⟝ˣ䑘⠫㰉㝻䫱ᶨ䲣↿⓷柴ˤ 忁枭妰∫⮎㕥⼴炻⊿Ṕ⮯㚫⡆≈㚜⣂䘬 冒埴干忻␴冒埴干⬀㓦嗽炻⎴㗪㓡┬℔Ṍ䲣 䴙炻冒埴干ㆸ䁢❶ⶪṌ忂夷∫䘬䳬ㆸ悐↮ˤ œŰźŢŭġʼnŢŴŬŰůŪůŨ ␴ Ņʼnŗ ↮⇍ㆸ䩳㕤 IJĹĹIJ ⸜␴ IJĺIJĸ ⸜炻ijıIJij ⸜⎰Ἕ炻䷥悐ỵ㕤旧⥮㕗 䤷䈡炷łŮŦųŴŧŰŰųŵ炸炻⛐ℐ䎫 ĴĶ ᾳ⚳⭞㚱 IJıı

ᾳ㨇㥳炻㳣帵㕤夷∫ˣṌ忂ˣ➢䢶姕㕥ˣ㯜 ⊁䫱柀➇䘬枭䚖炻㗗㫸㳚柀⃰䘬枭䚖䭉䎮␴ ⶍ䦳媖娊℔⎠ˤ 匟嗕冒埴干冱ᶾ倆⎵ˤ㖍⇵⛐䓙㫸㳚冒 埴干倗䚇㭷ℑ⸜⹎℔Ựᶨ㫉䘬⍳⤥冒埴干㌺ ⎵ᷕ炻匟嗕䘬⎵㫉⽆ ijıIJĴ ⸜䘬␴ᷡ湍᷎↿㥄 椾炻䔍旵䁢⯰⯭䫔Ḵ炻Ữ⛐冒埴干ἄ䁢㚨ⷠ 䓐Ṍ忂ⶍ℟ˣ⬱ℐ⿏␴冒埴干㕭忲䫱㕡朊炻 匟嗕ṵ柀⃰㕤ᷡ湍ˤ

Spzbm!IbtlpojohEIW Ϧљᕴ೽

 ϱ೩Ѳ࢑ନ۹

ᶨ ⸜ ᶨ ⹎ 䘬 ᶲ 㴟Ⱦ 匟 嗕 㖍 ȿ 㕤 Ķ 㚰 ijķ 㖍军 Ĵı 㖍冱埴炻㛇攻昮慵㍐↢Ḯ匟嗕姕妰 ␐㳣≽ˤᶲ㴟Ⱦ匟嗕㖍ȿ䓙匟嗕楸㺔䷥柀ḳ 棐䘤崟炻㖐⛐忂忶ᶨ䲣↿䘬℔䛦ẍ⍲⋲℔䛦 㳣 ≽炻 ⎹ ᶲ 㴟 ⶪ 㮹 ℐ 㕡 ỵ ⯽ 䣢 ṳ 䳡 匟 嗕ˤ Ṳ ⸜ ᶲ 㴟Ⱦ 匟 嗕 㖍 ȿ 䘬 ᷣ 柴 㗗 ∝ シ 姕 妰炻 㳣 ≽ 䘬 ⎋ 嘇 㗗Ⱦ ℙ ⎴ ∝ 忈 ȿ炷ńœņłŕŊŏňġ ŕŐňņŕʼnņœ炸ˤ 匟嗕楸ᶲ㴟䷥柀ḳ棐倗ㇳ䫾⯽Ṣỽ㕘❶ ⺢䭱ḳ⊁㇨炻㍐↢Ḯ朊⮵℔䛦攳㓦䘬匟嗕姕 妰⯽炻⯽↢ Ĵķ ⭞ẋ堐匟嗕㚨感㚨䁓䘬姕妰ˣ 㗪⯂ˣ喅埻冯⺢䭱℔⎠䘬ἄ⑩ˤ㬌⢾炻怬䳬 ䷼Ḯ㱁漵㳣≽炻⯙❶ⶪ㍐⺋ˣ❶ⶪ夷∫冯⺢ 䭱ˣⶍ㤕⍲䓊⑩姕妰ˣ∝㕘㗪⯂䫱䅙溆娙柴 忚埴Ḯ⹏婯␴Ṍ㳩炻䁢ᷕ⚳ˣ匟嗕⍲⚳晃∝

シ⽆㤕Ṣ⒉䆇忈ᶨᾳḺ≽⍫冯䘬㯃⚵ˤ 㬌 ⢾炻Ķ 㚰 ijĹ 㖍 军 ķ 㚰 IJĴ 㖍炻 匟 嗕 楸 厗ἧ棐怬⮯⛐⊿Ṕ冱彎Ⱦ匟嗕㖍ȿ㳣≽炻⊭ ㊔⑩☸伶梇ˣ⃵屣㓦㗈暣⼙␴⃵屣⯽奥䫱⣂ 枭㳣≽ˤ

ŕŖġŅŦŭŧŵ ℚṍὤ᪸៝ᙐ ♁ὣᑁᓆᗴ⛠ Ķ 㚰 ijķ 㖍炻匟嗕ẋ䇦⣓䈡䎮ⶍ⣏⬠炷ŕŖġ ŅŦŭŧŵ炸冯⊿Ṕⶪ枮佑⋨㓧⹄䯥会㇘䔍⎰ἄ㟮 㝞⋼⭂炻攳┇Ḯ䫔ᶱẋ⋲⮶橼倗⎰∝㕘∝㤕 ⬝⊾㕘䘬慴䦳䠹ˤᷕ⚳䥹㈨悐∗悐攟㚡‍㜿ˣ 匟嗕楸厗⣏ἧ屰檀⌂ˣ枮佑⋨⥼∗㚠姀ˣ⋨ 攟䚏㗈ⶅ䫱↢ⷕ䯥䲬₨⺷ˤ 䯥䲬₨⺷ᶲ炻ŕŖġŅŦŭŧŵ 㟉攟倆ⱙ⌂冯枮 佑⋨㓧⹄⋨攟䚏㗈ⶅℙ⎴䯥会Ḯ㇘䔍⎰ἄ㟮 㝞⋼⭂ˤṲ⼴ ŕŖġŅŦŭŧŵ ⮯䳬⺢ᷕ⚳䞼䨞昊䘬 䞼䘤⛀昲炻᷎⯙㘢傥⎗䨧㇜姕⁁ˣ䈑倗䵚姕 ⁁ˣ⣂≇傥㘢傥⁛デ䲣䴙ˣ⋲⮶橼䄏㖶炻䫔 ᶱẋ⋲⮶橼☐ẞ⍲㧉䳬䫱㕡朊⯽攳⮎岒⿏䞼

䘤ˤ枮佑⋨㓧⹄⮯≒≃∝忈列⤥䘬䘤⯽䑘⠫炻 䁢䫔ᶱẋ⋲⮶橼䓊㤕䘬䞼䘤㍸ὃ⽭天䘬䠔ẞ ␴庇ẞᾅ晄ˤ ŕŖġŅŦŭŧŵ ∝彎㕤 IJĹĵij ⸜炻㗗匟嗕夷㧉㚨 ⣏ˣ㚨℟䵄⎰⿏ˣᶾ䓴枪⮾䎮ⶍ⣏⬠ᷳᶨ炻 塓嬥䁢㫸㳚䘬 ŎŊŕ炷湣䚩䎮ⶍ⬠昊炸炻℞暣 ⫸ⶍ䦳ˣ凒䨢凒⣑ˣ㯜⇑ⶍ䦳ˣ傥㸸ⶍ䦳ˣ 堃㗇态㷔ⶍ䦳ˣⶍ㤕姕妰䫱⬠䥹⛐ᶾ䓴ᶲ℟ 㚱⋻崲倚㛃ˤŕŖġŅŦŭŧŵ ⚈℞⋻崲䘬∝㕘Ṣㇵ➡ 梲傥≃炻⛐⣂枭ℐ䎫枪⮾䥹㈨䪞岥ᷕ⍾⼿㟪 ⅈ炻➡梲Ḯ⣏慷℟㚱⚳晃倚㛃䘬枪䳂Ṣㇵˤ

ᑀ⇗᎐ᮿ ∄፯ጟᛞ ⃶ᡱ᭥␷ ᫪ᤳ⁆⃬ ᪼᪱Ồ⛠ ᥷ΐ‼ℏ

፜੼ཎᕊཾਢ໢‫׽؁‬Ȉ ؐЈ IJĴįııĮijĴįııġġĩ ఏϲᘈࡣջາୄٙ Ī

⑎↙ጙ▚᫜ġ⃬Ḷጺጀጺ᥆ Ȟዂΰ 66 ৰ!ዂή 46 ৰȟ

⃶᝸᫪ᤳ᩾᥆ ዮ 891ᅘዮ 2191ᅘዮ 2391 ‫ܚ‬Ԥஔঢ়ଚᐿҳཱིৌϽַ‫ܘ‬Ι໢

੫տ௰юဃԒஔঢ়ନৰġ ଚᐿҳཱིৌϽַ‫ܘ‬Ι໢ ╚ῒᗆ⋀ᐝ ᡪ⎌♙ᒞ᏷ᨙ ⑎↙ᦫᡈᱶỉᬇ ᒑ᜜⟌♙Ῠ ⃜⃼ᒖᨣ⑅ᱽ ᜲ⃈Ꮰ⊏ ἡᡪᗋᦼ⑉

ᙱᬻᅝ

ᒑᑧᑗᑁ

⓺⊗ㆫ⑎⊞ ᮒ℧ᦫጆ╖ ጺ⃡ᛞṑ ◬Ჟᐖᣃ ᡱ╞◬⋙ ᒑᑧᑗᑁ ᑁ᥸ᚤ≐

ዮ ķĺĹĭġĮ ᥆ Parkhaven 21, 3016 GM Rotterdam

᫪ᤳᅗᲟᤳᅗ⁆ᤳᅗ€ ፸᩾ᅗ᏷፶᠘⁝፛ᐾ⃣ ጙង᛻‼᠖᪳ℏỒ

ộ᝸╚ῒᒹῆ⒩⎊ᡍġġ

❣ᜪ៻ᾰᅝ ıIJıĮĵĴķġıijĶķ ıIJıĮĵĴķġIJĸıij

Ꮹᘶ᣾Ꮾ ᧁጙ᪗⑅ᱽ␍᪺ ᐨᰟ⎕ዯᵨዶᭌᨙ Tel.: 010-4360256 / 4361702

ᛞ ỹᑤᧁᒩጟ ≐ ᓔ ᤲḦᧁᒩ ␼ ᗏ Ꮹᘶỹᑤ ╖ ᦫ ᐾ⃣᏷᮷ Ḉ ᓑ ᙰᑺ᱐ṓ

Fax: 010-4366952


೉៌

UNITED TIMES

೉៌ਢଉ 06

Editie 374 04-06-2015

᫓ᎊ፟᫥᰺᫆Ꭷᡱ

∕ᴓᙬ᫶ᴀ᪓ᰟ✢ᝂᏸᨑᓕ

匟嗕⚳䌳⦩⹱炼Ṇ㬟Ⱉ⣏␴䌳⎶楔⃳大 䐒㕤 6 㚰 38 㖍军 3: 㖍⮵≈㊧⣏忚埴Ḯ⚳ḳ 姒⓷炻晐⼴㕤 7 㚰 2 㖍军 4 㖍㬋⺷姒⓷Ḯ伶 ⚳ˤ⢾Ṍ⣏冋⫼⽟㕗炷Cfsu!Lpfoefst炸晐姒ˤ ⮵≈㊧⣏䘬姒⓷⊭㊔ℑᾳẋ堐⛀炻ᶨ㗗 ⢾屧␴䘤⯽⣏冋 Mjmjboof!Qmpvnfo 䌯柀䘬䴻 屧ẋ堐⛀炻㖐⛐≈⻟ℑ⚳⛐彚㤕梇⑩ˣ⚺喅ˣ 㯜屯㸸ˣ⛇⢌␴❶ⶪ夷∫䫱柀➇䘬Ṍ㳩倗专烊 ᶨ㗗㔁做㔯⊾␴䥹⬠⣏冋 Kfu!Cvttfnblfs 䌯 柀䘬⬠埻ẋ堐⛀炻㖐⛐⺢䩳ㆾ≈⻟ℑ⚳⛐㔁 做柀➇䘬䚠Ḻ⎰ἄˤ 81 ⸜⇵炻≈㊧⣏⸓≑匟嗕⽆䲵䱡Ỽ柀ᶳ 妋㓦炻⚳䌳⣓⨎⮵㬌堐䣢Ḯデ嫅ˤ⚳䌳⣓⨎ 姒⓷Ḯ㷍⣒厗␴⣂ΐ⣂炻⇵⼨⚳⭞䲨⾝䠹㔔 䌣Ḯ剙⚰炻㚫夳Ḯ⍫≈Ḵ㇘䘬≈㊧⣏徨ẵ侩 ℝ炻冯匟嗕䦣㮹⍲匟塼≈㊧⣏Ṣ夳朊炻⎎⢾ 姒⓷Ḯ㹹揝䚏⣏⬠炻⎹ 81 ⎵⬠䓇枺䘤ḮἮ匟 䔁⬠䘬䋶⬠慹ˤ ⚳䌳⣓⨎⛐䘥⭖㚫㘌Ḯ伶⚳䷥䴙⤏⶜ 楔炻᷎姒⓷Ḯ⿍㳩❶␴剅≈⒍ˤ㬌姒㗗デ嫅

ᾉ䓐姽䳂㨇㥳㧁㸾㘖䇦炷㧁㘖炻T'Q炸 ⮵匟嗕䴻㾇⇵㘗䴎ḰḮ䧵㤝姽₡炻枸妰㛒Ἦ 㚫⮯匟嗕䘬ᾉ䓐䳂⇍⽆䚖⇵䘬Ⱦ䨑⭂ȿ)BB,*! ㍸檀⇘Ⱦ䧵㤝ȿ)BBB*ˤ ȾㆹᾹ䚳⇘匟嗕䴻㾇㬋⛐⽑䓎炻⯙㤕 ⶪ⟜⤥廱炻㈽屯⡆≈ˤㆹᾹ枸㷔炻⌛ἧ㰺㚱 BCO! Bnsp 戨埴ᶲⶪ炻㓧⹄ḇ⮯㚫忚ᶨ㬍㷃⮹ ⁝⊁ˤȿ娚姽䳂㨇㥳堐䣢ˤ 䓙㕤匟嗕䴻㾇䘬ᶵ㕟䘤⯽炻枸妰㧁㘖㚫

伶⚳⛐Ḵ㇘ᷕ⮵妋㓦㫸㳚␴匟嗕䘤㎖䘬ⶐ⣏ ἄ䓐炻᷎≈⻟ℑ⚳䘬䴻㾇倗专ˤṆ㬟Ⱉ⣏⚳ 䌳ṳ䳡Ḯ楔凒 NI 凒䎕婧㞍䘬㚨㕘忚⯽炻⤏⶜ 楔ⶴ㛃匟嗕傥⣈㍍⍿斄⟼䲵㐑炷Hvboubobnp炸 䘬㉤䉗ˤ 斄㕤匟嗕␴伶⚳斄Ὢ䘬㚜⣂ℏ⭡炻婳夳 䫔 35 䇰ˤ

∟Ἥᅝᰟ✢Ṏᬻᑳ ijıĵĸ ᑀ⚈Ꮻ 㛒Ἦℑ⸜炻匟嗕⽭枰㍍㓞Ἦ冒㔀⇑Ṇ␴ ⌬䩳䈡慴Ṇ炷Fsjusfb炸䘬 3158 ⎵暋㮹ˤ忁 㗗 6 㚰 38 㖍炻ỵ㕤ⶫ欗⠆䇦䘬㫸䚇⥼⒉㚫⭋ Ự䘬㴰〗ˤ ⥼⒉㚫ⶴ㛃⮯ 51/111 ⎵暋㮹⛐㫸䚇ℏ 悐忚埴↮惵ˤ䓙㕤䚖⇵䘬暋㮹䳽⣏悐↮椾⃰ 㸏ℍ佑⣏⇑␴ⶴ冀炻⥼⒉㚫ⶴ㛃㷃庽忁ℑ⚳ 䘬屈㑼炻㊱䄏㭼ἳ⛐㫸䚇ℏ悐忚埴↮惵ˤ 匟 嗕 暨 天 ㍍ 㓞 6/23& 䘬 暋 㮹 Ṣ 㔠炻 䁢 3158 Ṣ炻⊭㊔䚖⇵㬋⛐佑⣏⇑䘬 2339 Ṣ␴ 㬋⛐ⶴ冀䘬 92: Ṣˤ⽟⚳㍍⍿䘬暋㮹Ṣ㔠㚨 ⣂炻℞㫉㗗㱽⚳␴大䎕䈁炻劙⚳ˣッ䇦嗕␴

ᷡ湍㰺㚱⍫≈㬌㫉↮惵㳣≽ˤ 㟡㒂暋㮹⬱伖㕡㟰炻㍍㓞暋㮹䘬⚳⭞⮯ ⽆㫸䚇䌚⼿墄⃇炻㧁㸾䁢㭷ᾳ暋㮹 7111 㫸 ⃫ˤ匟嗕攳⥳↮惵⇘䘬㭼ἳ㗗 5/46&炻暨天 ㍍㓞 2851 ᾳ暋㮹ˤỮ㗗炻佑⣏⇑␴ⶴ冀ℑ⚳ ᶵ⎴シ⇅⥳㕡㟰炻天㯪㷃⮹㛔⚳暋㮹䘬㔠慷炻 忁シ␛叿℞⬫⚳⭞⽭枰㍍㓞㚜⣂ˤ 㫸䚇⥼⒉㚫屈屔䦣㮹ḳ⊁䘬⭀⒉ Ejnjusjt! Bwsbnpqpvmpt ᶵ栀婒↢⎬⚳↮惵 䘬㭼ἳˤṾ⻟婧炻⎬⚳暨天㟡㒂㫸䚇䘬天㯪炻 ⛀䳸ᶨ农炻嗽䎮暋㮹⓷柴ˤ

⛐ℑ⸜ℏ㍸檀匟嗕䘬ᾉ䓐䳂⇍炻㍸檀䘬Ⱦ㨇 㚫㗗ᶱ↮ᷳᶨȿ炻㧁㘖ᶨỵ䘤妨Ṣ堐䣢炻䔞 䃞炻⇵㍸㗗匟嗕䘬䴻㾇⇵㘗ᶵ㚫ら⊾ˤ ⣂⸜Ἦ炻㧁㘖悥䴎ḰḮ匟嗕䴻㾇㚨檀ᾉ 䓐 䳂 ⇍ BBB 䘬 姽 ₡ˤ3124 ⸜ 22 㚰炻 姽 䳂 旵 军䚖⇵䘬 BB,ˤᶵ忶炻⎎⢾ℑ⭞ᾉ䓐姽䳂㨇 㥳䧮徒炷Nppez(t炸␴よ嬥炷Gjudi炸炻ṵ䃞 ᾅ㊩Ḯ匟嗕㚨檀ᾉ䓐䳂⇍䘬姽Ộˤ

὚⒒᳞ᶀᕥᐙᎧᔺ ⽆ 3124 ⸜⢷⣑⇘ 3125 ⸜㗍⣑炻匟嗕䴻 㾇ᶨ䚜䨑㬍⤥廱炻⇘ḮṲ⸜ 6 㚰ấ炻ℵ㫉⤥ 㕤 5 㚰炻䴻㾇⽑䓎㬍Ẹ栗叿≈⾓ˤ忁㗗匟嗕 ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸6 㚰 3: 㖍䘤ⶫ䘬䴻㾇⼊ ⊊↮㜸⟙⏲栗䣢䘬䳸婾ˤ 6 㚰ấ炻ẩ㤕⭞ⶍ㤕ᾉ⽫㊯㔠忚ᶨ㬍㍸ ⋯炻忼⇘ 5 ⸜Ἦ䘬㚨檀㯜㸾ˤ䓇䓊⓮㍍⇘䘬 妪╖忚ᶨ㬍⡆≈炻᷎ᶼ忁ᶨ嵐⊊㛒Ἦṵ⮯㊩

临ˤ4 㚰ấ炻㴰屣侭ᾉ⽫㊯㔠冒 3118 ⸜⢷⣑ ẍἮ椾㫉嬲䁢㬋㔠炻栗䣢⮵㕤㴰屣䘬䧵㤝䚳 㱽ˤ䃉婾䓊⑩怬㗗㴰屣侭ᾉ⽫炻⎬枭㊯㔠⛯ ⶚檀↢⣂⸜Ἦ䘬⸛⛯㯜㸾ˤ 㬌⢾炻㈽屯ˣ↢⎋ˣ⊆≽≃ⶪ⟜䫱⎬枭 ㊯㧁⛯㚱㇨ᶵ⎴䦳⹎⡆攟炻㇒军Ṳ⸜䫔ᶨ⬋ ⹎炻匟嗕䴻㾇⶚㗗忋临⚃ᾳ⬋⹎⡆攟炻Ṳ⸜ 䫔ᶨ⬋⹎䴻㾇㭼⍣⸜⎴㛇⡆攟Ḯ 3/5&ˤ

ᆛᝒ♉ᴒዷ⍝ᬷድ᪑ᨴ⊥៧‽ᎆᆜ ⍣ ⸜ 8 㚰 32 㖍炻 楔 凒 䨢 暋 5 ⣑ ᷳ ⼴炻 Ὤ伭㕗⚳旚悐攟⯽䣢Ḯᶨṃ堃㗇⚾䇯炻栗䣢 梃㨇䲣塓䁷⃳嗕㑲句炻Ữ㗗炻忁ṃ䄏䇯塓䴻 忶Ḯ嗽䎮炻ㆾ侭㗗‥忈ˤ忁㗗劙⚳⌂⭊⮓ㇳ Fmjpu! Ijhhjot ⛐℞䵚䪁 Cfmmjohdbu ᶲ䘤堐 䘬㔯䪈奨溆ˤ6 㚰 42 㖍炻匟嗕暣妲⟙⟙⮶Ḯ 忁ᶨ㴰〗ˤ Ijhhjot 娵䁢炻忁ṃ䄏䇯 7 㚰ấ⶚䴻↢ 䎦炻忂忶 Hpphmf ⛘⚾㭼庫炻⎗ẍ䘤䎦⍇Ἦ䄏

䇯␴ᾖ㓡忶䘬䄏䇯䘬ⶖ⇍炻⼴侭⡆≈ḮⰙ㮃 㪠炷CVL炸⮶⻰䘬墅伖ˤ⊭㊔䛦⣂㕘倆姀侭 ⍫ 冯 䘬 Cfmmjohdbu 䵚 䪁 娵 䁢炻 崲 Ἦ 崲 ⣂ 䘬 嫱㒂堐㖶炻Ὤ伭㕗㍸ὃḮ CVL. ⮶⻰炻㑲句Ḯ NI28 凒䎕ˤ 7 㚰 2 㖍炻匟嗕䌳⚳⦩⹱ . Ṇ㬟Ⱉ⣏⎹ ⤏⶜楔䷥䴙ṳ䳡Ḯ NI28 婧㞍䘬忚⯽炻⤏⶜楔 堐䣢炻⽭枰婧㞍ḳẞ䛇䚠炻㆚优墥忈ず∯䘬 倯ḳ侭炻Ⱦᶵ傥Ḱẍ䈡崎ȿˤ

‫ߛ֗׉‬ᗊ݈୛ϴѧ࢐೉៌ॶড়டߞ為華人餐飲業ඪ‫ټ‬ டཾᒚၚ݈୛‫ޟ‬ϴѧȄՌϴѧԙҳо‫רپ‬ঈҏ๿ၖᄂ ' ၖ߬‫ޟ‬নࠌ࣏ኄσᓡ໽ཾӌཾ節省開支費用與成本Ȅ HongTjuun Inkoopdienstverlening, ook voor uw warme drankvoorziening uw juiste partner

ደᜃẺᤄද 保險業務 免稅音樂 賬房業務 查電業務 房屋貸款

垃圾處理業務 能源業務 申請厨師居留 餐飲業轉讓信息 法律顧問諮詢

CV Kronos Espresso

IB-7 2 groeps espressomachine

tot 100 koppen per dag

240 koppen per uur

Verkoopprijs: HongTjuun prijs:

Leaseprijs/dag:

€ 2.260,00* € 1.695,00* € 1,37

* inclusief waterfilter en plaatsing

Verkoopprijs: HongTjuun prijs:

Leaseprijs/dag:

€ 4.135,00* € 2.875,00* Excl. BTW

€ 2,24

* inclusief bonenmaler, waterfilter en plaatsing

ẍ྾᯾᎔ᑷᨤཉደᜃ!!₻᝴ፇ₉᪥ၴᬦᮥᒠ᪈࿃!! 歡迎來電諮詢,我們的熱綫電話是:0633-911-368 ! 地址:Den Binnen 22 5674 TW Nuenen

電話:040-845 3161 手機:0633-911-368

郵箱:info@hongtjuun.nl 網址:www.hongtjuun.nl


೉៌

07 ೉៌ਢଉ

UNITED TIMES Editie 364 04-06-2014

ᎊᤴ▰ᣩḐ፱ᅗᣌᡐᏜṎᾢ⛭ ỉᘵ䏝ᱽ ķ ፸ IJĸ ፶ጆᏕ 䁢Ḯ彶㍍匟嗕⚳䌳⦩⹱炼Ṇ㬟Ⱉ⣏ᶨ⭞ 㕤 3129 ⸜ℍỷ Ivjt! ufo! Cptdi 䌳⭖炻䌳⭖ ⮯忚埴ℐ朊侣ᾖ炻㬌⇵䘬枸䬿ㆸ㛔䁢 4611 叔 㫸⃫炻䎦⛐⮯䋃⡆军役 7111 叔㫸⃫炻䁢㬌炻 ⍵⮵源天㯪⏪䈡椾䚠䚉⾓ἄ↢妋慳ˤ 䣦㚫源嬘⒉ Spobme! wbo! Sbbl 天㯪⯙㬌 忚 埴 彗 婾ˤȾ4611 叔 枸 䬿 ⶚ 䴻 㗗 䖳 Ḯ炻 䎦 ⛐㗗≈᾵䘬䖳Ḯ炻忁䫮拊⎗ẍ⺢姙⣂㕘䘬䌳 ⭖ˤȿ⮵㕤⤪㬌ⶐ柵枸䬿炻⌣⍰㰺㚱㬋䔞䎮 䓙炻Ṿ天㯪⏪䈡椾䚠䴎↢嵛⣈䎮䓙ˤ 㮹 ᷣ 77 源炷E77炸 柀 ⮶ Ṣ Bmfyboefs! Qfdiupme 堐䣢炻⋲⸜⇵⏪䈡㚦⛐ℏ敋堐䣢炻 4611 叔㫸⃫⶚䴻Ⱦ㗗䫮⼰⣏䘬㔠⫿ȿ炻Ⱦᶵ 㚫㚜⣂Ḯȿ炻䎦⛐⌣屜Ḯ⮯役ᶨ᾵ˤ㖊䃞⚳ 䌳⮵㬌䃉㱽妋慳炻恋湤⏪䈡椾䚠⽭枰↢朊婒 㖶ˤ Ivjt! ufo! Cptdi 䌳⭖㗗匟嗕䌳⭌䘬⭀ 恠炻ḇ㗗⏃ᷣỵ㕤㴟䈁䘬ỷ⭞ᷳᶨ炻⥳⺢㕤

3126 ⸜㕘䘬殉欂⬋䭨炷Ibsjohtfj{pfo炸 ⮯⽆⍇⭂䘬 7 㚰 21 㖍㍐怚⇘ 28 㖍ᶲⶪˤ⯮ 㗪炻ṢᾹ⮯㚫冱埴⎬䧖㳣≽炻⣏倮ㄞ䤅ˤ 㕘殉ᶲⶪ㗪攻忂ⷠ⛐ 7 㚰⇅ㆾᷕ㖔炻忁 ᶨ㖍㛇䓙欂栆暞ⓖ⓮␴殉欂Ṍ㖻⓮⍣⸜ 23 㚰 ℙ⎴⓮⭂ˤ⍇⭂Ṳ⸜ 7 㚰 : 㖍冱埴䫔ᶨ㠞殉 欂㉵岋炻㫉㖍㕘殉㬋⺷ᶲⶪˤ䓙㕤⣑㯋ᶵἛ炻 殉欂ὅ岜忚梇䘬㴖㷠䓇䈑䓇攟䶑ㄊ炻殉欂怬 ᶵ⣈偍伶炻⚈侴㍐怚ˤ ㊱䄏ㄋἳ炻㭷⸜㋽⇘䘬䫔ᶨ㠞殉欂⮯塓 ㉵岋炻㇨⼿㫦枭㋸䴎ヰ┬㨇㥳ˤ⍣⸜䘬䫔ᶨ

2756 ⸜ˤ⇵⤛䌳居⨕䈡渿⃳䴚㚦㕤 2:92 ⸜ 军 3125 ⸜ 3 㚰⛐㬌⯭ỷˤ⤡徨ỵ㏔↢⼴炻暨 天慵㕘墅ᾖ炻ẍὧ⚳䌳ᶨ⭞ℍỷˤ

ᰟ✢ዷṜ᪱↾Ꭷ ⃀䭉匟嗕䴻㾇㬋⛐⽑䓎炻Ữ姙⣂Ṣ⮵㬌 ᷎䃉↯幓デ⍿炻䚠⍵炻㚜⣂Ṣ䘬⁝⊁ᶵ㕟⡆ 攟炻⮳㯪妋㰢⁝⊁⸓≑䘬Ṣ崲Ἦ崲⣂ˤ忁㗗 㖍⇵匟嗕⁝⊁⸓≑⋼㚫 OWWL ㍸ὃ䘬㔠㒂栗䣢 䳸婾ˤ 䴻㾇 ⌙㨇 攳 ⥳ 䘬 3119 ⸜炻ℙ㚱 5/5 叔 Ṣ⮳㯪妋㰢⁝⊁䘬⸓≑炻3124 ⸜⡆≈⇘ 9/: 叔Ṣ炻3125 ⸜炻忁ᶨ㔠⫿侣Ḯᶨ䔒炻檀忼 :/3 叔ˤ3119 ⸜炻⸛⛯屈⁝㗗 4 叔㫸⃫炻3124 ⸜ 㗗 4/88 叔炻⍣⸜崭忶Ḯ 4/9 叔ˤOWWL 娵䁢炻 忁㗗䓙㕤崲Ἦ崲⣂䘬Ṣṵ䃞嗽㕤㚨Ỷ㓞ℍ㯜 㸾炻ṾᾹ䘬㓗↢⌣⛐ᶵ㕟⡆攟ˤ 䴙妰栗䣢炻98& ⮳㯪⁝⊁⸓≑䘬ṢⰔ㕤

㚨Ỷ㓞ℍ炻㚨⣂㗗ᷕ䫱㓞ℍˤ㬌⢾炻䓙㕤⚳ ⭞㈞㊩㓧䫾䘬婧㔜ㆾ⍾㴰炻㭼⤪ỷ㇧㳍層㷃 ⮹炻㇧⯳䦇慹ᶲ㻚䫱炻⮶农姙⣂Ṣ↢䎦⁝⊁ ⓷柴ˤ ᶫㆸ⇵Ἦ⮳㯪⸓≑䘬Ṣ炻㚨䳪⮯㚫⃵昌 ⁝⊁炻⎎⢾䘬ᶱㆸ⇯᷎朆⤪㬌䯉╖ˤ忶⍣ᶱ ⸜Ἦ炻㟡㒂夷⭂䃉㱽⃵昌⁝⊁䘬Ṣ㔠侣Ḯᶨ 䔒炻3122 ⸜䁢 7611 Ṣ炻3125 ⸜⡆≈⇘役 2/5 叔Ṣˤ忁ṃ⁝⊁忂ⷠ䘤䓇⛐冯㓧⹄ᷳ攻炻㭼 ⤪⽭枰徨⚆㚱斄㳍層ˤOWWL 娵䁢炻㬌䧖ね㱩 ᶳ炻㓧⹄⼰⾓ ↢㰢⭂炻娵䁢㗗㫢姸埴䁢炻 暨天忂忶㱽⼳妋㰢炻忁⡆≈Ḯ OWWL ⸓≑䘬暋 ⹎ˤ

㠞殉欂㉵↢Ḯ 6/76 叔㫸⃫炻䓙 Nblsp ㉵⼿炻 ┬㫦㋸䴎Ḯ⸓≑⚘暋⭞⹕⬑⫸⬱㌺⹎`䘬㨇 㥳 Cjp!Wblboujfppseˤ 㭷⸜殉欂ᶲⶪᷳ⼴炻BE 㖍⟙悥㚫䳬䷼ 姽怠㳣≽炻Ṳ⸜㗗䫔 45 ⯮ˤBE 㖍⟙䶐廗Ᾱ ⮯⽆⎬⛘欂倮晐㨇㉥⍾䘬殉欂㧋⑩㍸Ṍ姽⥼ 㚫炻姽⥼Ᾱ㟡㒂殉欂䘬堃䓇ˣ␛忻ˣ⑩岒␴ 㶭㻼䫱㊯㧁忚埴姽㭼ˤ⍣⸜⤒ⅈ䘬㗗ỵ㕤渧 䈡ᷡ Tjdjmjìcpvmfwbse! 813 嘇䘬⣏大㲳欂倮 炷Wjtiboefm!Bumboujd炸ˤ

ፈᑯᰟ✢ዷ⍠፬Ꮶᗔᩨ᪱ ℕㆸ匟嗕Ṣ㑼⽫㛒Ἦ屉⊁䉨㱩炻℞ᷕ崭 忶ᶨ⋲朆ⷠ㑼⽫㚫䘤䓇⛐冒⶙幓ᶲˤ忁㗗匟 嗕ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸⛐⮵ 3124 ⸜婧㞍䘬➢ 䢶ᶲ炻㖍⇵䘤Ự䘬䳸婾ˤ Ỷ㓞ℍṢ佌㑼⽫⯌䓂ˤ51& 䘬㚨Ỷ㓞ℍ 侭堐䣢Ḯ⮵㛒Ἦ䘬㑼⽫炻⮯役 3:& 䘬Ṣ⶚䴻 㚱Ḯ⮎晃䘬ㄪㄖˤDCT 䘤䎦炻檀㓞ℍṢ佌⎴ 㧋㑼⽫冒⶙㛒Ἦ䘬屉⊁䉨㱩ˤ⃀䭉㓞ℍ⼰檀炻 Ữᶵ傥ᾅ嫱㊩ᷭ炻侴㓗↢⎴㧋⼰檀ˤᶨ㖎⣙ ⍣㓞ℍ炻ṾᾹ⮯⼰⾓星ℍ⁝⊁⚘⠫ˤ

㓞ℍ㚨檀䘬Ṣᷕ炻役⚃↮ᷳᶨ䘬Ṣㄪㄖ 慵慵炻35/:& 䘬Ṣ堐䣢㚱ṃ㑼ㄪ炻⎎⢾ᶨ⋲ 䘬Ṣ⇯㰺㚱㑼⽫ˤ ⃀䭉⤪㬌炻ṵ㚱崭忶ᶱ↮ᷳḴ炷79/4&炸 䘬Ṣ㺧シ冒⶙䘬㓞ℍ䉨㱩炻崭忶 33& 䘬⍿姒 侭䴎Ḯ冒⶙䘬屉⊁䉨㱩ᷕ ⿏ 䘬 姽 ₡炻 ⎒ 㚱 21& 䘬Ṣ堐䣢ᶵ㺧ˤ㓞ℍ㚨檀䘬⚃↮ᷳᶨṢ 佌ᷕ炻96/7& 䘬Ṣ㺧シ冒⶙䘬㓞ℍ䉨㱩炻㓞 ℍ㚨Ỷ䘬Ṣᷕ炻⎒㚱 57/3& 䘬Ṣ堐䣢㺧シˤ

Ŋŏň ⅰᒭᷮᵋ∋ᒑᬆᒳ 7 㚰 3 㖍炻JOH 戨 埴 ⭋ Ự炻 ⮯ 塩 㷃 ỵ 㕤 旧⥮㕗䈡ᷡ䷥悐䘬㔠䘦ᾳⲿỵ炻忁㗗㟡㒂℔ ⎠⍣⸜ 22 㚰⭋Ự䘬慵䳬妰∫䘬暨天ˤ 㟡㒂慵䳬妰∫炻JOH ⮯⛐匟嗕⇲㷃 2811 ᾳ ℐ 借 ⲿ ỵ炻 㬌 ⢾ 怬 ⮯ ⛐ ℐ 䎫 䭬 ⚵ ℏ 塩 㷃

3311 ᾳ朆㬋⺷⒉ⶍᷕ䘬 2186 Ṣˤ 㬌㫉䷥悐塩⒉㕡㟰㗗慵䳬妰∫⭋Ự⼴䘬 椾㫉⣏夷㧉埴≽炻㴱⍲塓塩䘬Ṣ⒉⮯㚱 : ᾳ 㚰䘬忶㷉㛇ˤ

䉗䛾̯≰⮳ᬔᱛ

ᴂऀ‫ݱ‬ クࢄᭂ⩗ · ้⻼⩗䕃 · Ԍ䃰␐ᘾ喁 㒽⎿ऀ䛶ͩᗗ᣿ӊጱ䲑̹ᰯ␱ϝȠᰯ֔Ꮶ⮳ᴂऀ‫ݱ‬

㢦‫ڟ‬喉 Amazing Oriental Wah Nam Hong ℃‫ݘ‬ᬥ喉 Kam Yuen Sun Wah Foek Wing

⣞Ԍᬏ⅗12⻼䷋㞡 ⩗㜙ᲔⅣ⌦षㆸᱚ喌⊱៨‫ݟ‬Ꭱऀ̹

౗Д̺ 5 ܵ䧎㻰᩷ – 3 ⻼䷋㞡 ᡓ2バ㜢ᷢၿ喌⊱៨‫ݟ‬Ꭱऀ̹

䨯੝◨ឭ‫ݟ‬ᗗ ᰯો❠⮳䷋㞡:

ັ᰸ᘾឨऀ喌䄦㖃㈪喚 Hoyu Cosmetics (Nederland) B.V. www.bigen.eu


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ 08

Editie 374 04-06-2015

ᱯᑷጙᗐỒᖤ ∟᷒፲᭖ᗴỒዯᒭ ђዎߎဠ٣ߏठᜏ

6 Т 39 РȂϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ങԡَོ ዉ๼Мఀ‫ོڞ‬ᖧғցོߝΙ՗Ȃ᠙‫ڥ‬၎ོ໠ ৤Ɇक‫ת܈‬ᏽഽց 81 ‫ں‬ԑȆ‫۬ڍ‬ӣਲ਼Ϟਡɇ ࣀଢ଼௑‫ޟݷ‬ϭಝȄ ങԡσ‫ٺ‬ཐᗂዉ๼Мఀ‫ོڞ‬Ѕኄσਡ ೉჌फӵЛࡻ୽ড়࡚೩‫ีڷ‬৤ȃ௰໌ϛ୽‫ڷ‬ ҁಛΙσཾ้П७пю‫ޟ‬ֆΨȂߒҰ‫ר‬ঈक ‫܈‬ϛ୽‫ת‬Рᏽ‫ތ‬ഽցᄲжࣨІ‫ݲ‬ՙ඼ᏽ‫ތ‬ഽ

ց 81 ‫ں‬ԑȂ൷࢐ौ‫ذ‬଄ᏽ‫ތ‬ᄇΡ᜸‫ོޥ‬അ ԙ‫ޟ‬Ѽσ༌৛Ȃᗗջᏽ‫ތ‬१ᅋȂ‫؁‬ԁӴ࡚೩ Ιএछԁ‫ڷ‬ҁ‫ޟ‬жࣨȄങσ‫࡟෈ٺ‬ኄσ჌फ ᝷៉൷ϛ୽‫࡚ޟ‬೩‫ีڷ‬৤ᑖྃᝦॎᝦ๊Ȃ‫ٺ‬ ᓢհ࣏Һࢺ‫ޟ‬ๅοȃЄፗ‫ޟ‬ᐝወ‫݈ڷ‬୛‫ޟ‬ҁ ᇃȂ᜹᝷៉ᑖ࣏ྃኄσ჌फඪ‫ټ‬ᔓօȄ Ȟ‫ྛپ‬Ȉϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢᆩમȟ

጖⅐ጴ᥷ᅗ ┯៦ዷ፲὚ḍጴ᥷ᅞ ᅮᔝᡱᅳጱ᫓ᅴᑺᢿፊᎽᛵᰟ✢ጴᒭ

5611 Ρ‫ޟ‬ᛁσღ໥Ȃॸֲ :1 ᎄσБȂϷ ඹۨ՞ӵӻএ࠲ѿ‫ޟ‬Ϛӣନ۹ȇҥܻൟӴన Ӈ‫ܚ‬३Ȃതณฒ‫ីܯݲ‬ӫኇȇҁ֯ؐΡੑາ ΰνዉϯȂ༉ӵ Spfsnpoe ҈‫׷‬؆ΙӴȂؐΡ ᗊ‫߆ސ‬າ൷ӵ 611.2111 ዉϯȂӒღ๝೉៌ள ‫ پ‬811.911 ࿲ዉϯԝΣȄ‫ܚ‬Ԥ೻‫ٲ‬ȂฒϚ๝Ρ ɆπᇺɇϞཐȄ ϚႆȂ‫ׇ‬छȞϛ୽ȟԤ३ϴѧ‫ޟ‬೉៌Ϟ ՗ȂխнϚХܻԪȄ ᏑᆓЍϚΟᗊ‫ސ‬Ȃծᇄо‫܁‬ੑາ‫ܒ‬ਡၽ ϚӣȂ೻ԩ‫ׇ‬छਡ՗ღ१ᘈᒵ‫ڥ‬ΟΡМਡၽ ၯጣȄтঈଶΟഅ೤Ѳσ࠲ѿȂ೨ӻΡᗙў ΟϚ٥ቄ࣏ϛ୽Ρ‫ޣ‬ᐎȂ‫ޱܖ‬ਲ਼ҏฒྲྀࠉ‫܁‬ ‫็ڋޟ‬ൠᡦ‫ ڷ‬Ef!Ibbs Ѡൣ้ӴȂ೻൷ӵΙૡ ٖ଻ᢎ߆‫ޟ‬அᙃΰȂ౏Σሴ౱Ο೉៌ᐣѬМ Ͻ‫ޟ‬ᐿ੫ᏄΨȄღষঈཐ‫ڧ‬Ο೉៌‫ޟ‬МϽ᛺ ೚ȃᓺछॳශȃоЅோ໣Ԋ໋‫ޟ‬۷ᆋҡࣀȂ ஠ོዥЖ༈ኬ೉៌МϽȃ೉៌ࠢถȃоЅɆ೉ ៌ԁ࢈‫ٱ‬ɇȄ Ԫԩϛ୽ᛁσਡ՗ღ‫پ‬೤ȂЕଔΟ೉៌ Ρ‫ޟ‬ዥដȄ೉៌൬ᡝӵᄇ࿋Ӵ୦ড়௴೤ਢȂ ΙӪ۹кߒҰɆϛ୽ၽࡊዥ௑ЄԁȂਡၽМ ݂Ȃ૖ཐ‫ڗڧ‬೻এ୽ড়‫ࣀޟ‬Ψ‫ڷ‬ওᎴȄɇϛ ୽ၽࡊঈ‫يޟ‬ԁ‫ל‬ຫ‫؁ڷ‬ӻ‫ޟ‬ϛ୽МϽӟ଄Ȃ ғਁณٖ໌೉៌‫ޟ‬ල೽ҕಀȂ‫ޟ୽ڍ‬МϽӵ ҕಀϛԤΟ໌Ι؏Һࢺ‫ڷ‬ኇ៪Ȅ ঄ுΙඪ‫࢐ޟ‬Ȃ೉៌ғԁ೎ӵɆΙளΙ ၯɇ‫ޟ‬ತᘈȂԪԩ‫پ‬೤‫ׇޟ‬छϴѧհ࣏ϛ୽

Ὀ᱓᥷ᒭ᛻ Mandon Travel Ser vice

Ὀ ᱓ ᥷ ΐ !!!!! ! ᝂ✭∕⅂! ! ! ! ! ! ᝂ፬ᝉ♢! ! !! ! ! ᥷ ΐ ᣌ ␋ ࣔ ⠅ 㷬 ॕ 偃 ⧋ ͫ ӹ ‫ ڪ‬Иⴚ‫ם‬暔 ௚࢔ Ֆ䍪ͫ㭆ԧ☓ͫ‫ͫޤ‬榆ͫࡪͫ২ͫԆͫ㻓暔ঈ֪ Ԙчȧ ૜Їࢁȧ ૜㐋ٖȧ ૜௚࢔ȧ ૜୍㙇ȧ ૜क़ٖȧ ૜䇃ٖȧ ૜ԧਡࣔ⠅௚࢔ȧ  ߃ ‫ޙ‬૜ͫԧਡ 'फ棁Ԙч ஋‫ࣔގ׶‬Н ҿѕ߄昘ਾ垊ͫࡁӯ㩌ͫ‫ⴚڴ‬㬹‫׉‬䔧‫ࡣͫנך‬垊ұक़ӟ䤚՟‫ם‬ਡॱҸ՛ࣔ⠅㷬ॕͫ㻤ଌ⚵朅߲宎嬮ѹ͠

Ѓ‫ם‬欓Ԃ㾲Ԧ

‫࠿ ޮמ‬悸и澝м‫ܙ‬惕Їࢁ

嶲ऀԕխ͹Ҷ३ѻ‫أ‬м‫ޤ‬େ‫ͫڃ‬於ॕͫИ‫ކ‬㆏惍ͫ‫ޓ‬惍ٞ‫ͫב‬І௑չґ暿ⴧ垹͹)04

ȵ 

ഡܴඵж߄మ๮εᏢӛ ֹऍϦљᕴຊचྷೱሀҬจ୕

͓㻓ࡳӬ嫳͹ࡣ‫ڴ‬䥳ࡁ 狨 ‫מ‬嫶Ұⴧ࠿悸Іӟȵ 燩燥燭 ͓㻓ࡳ‫ם‬惍੧͹ԝиⴚІԝ١ 狤狢 ‫מ‬惍࠿悸Іӟȵ 燦燨燫燥 ͓㻓ࡳ㌿䰊͹Єⴚդୃ 狣狥 ‫מ‬惍࠿悸Іӟȵ 燭燭燩 ͓‫ם‬伐‫ם‬ভ͹㻓ਸ਼ 狣狥 ‫מ‬惍࠿悸Іӟȵ 燭燭燩 ͓щ斿㭆੼㻓͹ࡣ‫ڴ‬䥳ࡁ⼮ࣶ݈Ԗ 狣狥 ‫࠿מ‬悸Іӟȵ 燭燭燩 ͓‫ݴ࢞࣫ݺז‬ਸ਼⳷ͧ悸ޮॳ惴ਸ਼स‫י‬䱷ͧ㦌寶ߓ宎澞 ͓஋‫ࣔގ׶‬Н ਾ垊▲‫ͫ࢕ޙ‬И‫ކ‬屆આͫ‫ממ‬ӟ䤚ͫ狣狧 㻓ҫ૜澞

Ր߄ҿѕ㻓ࡳ惍ͫ ▲ ‫ ޙ‬惍ͫ 悸 ߍ 惍ͫ ☓ ࡳͫ Ֆ 䍪ͫ ‫ ޤ‬榆 ࡪͫਸ਼ⴚչ২ⴚ‫ޓ‬ ੧ⴧঈ੧३ͫЉҎ 䥭ӧͫ㻤ଌ߲宎

फ‫ݎ‬їࣲⴚࡪ 斴㴿 ਾਡ 啠ਡ ࡪਡ ‫ڴ‬ਡ ࣶਡ ࡣਡ ⼮ਡ ⴚਡ ԧਡ Ԙ㻓ਡॱ Ґ兓‫ގ‬ਡ ॱ ஋刦୅ਡॱ ࡦ垊ਡॱ ‫ޤ‬ਡ 榆ਡঈ‫؟ך‬ਡॱҸ՛ࣔ⠅㷬ॕͫߌਈ䥭捦ͫ㦞寶⚵朅߲宎澞

ㆋ㴂‫܈‬恗㻓ࡳⴧͫࣔ⠅ї嬮େ‫ͫڃ‬ї恗Иⴚ乗屴 ]]]\OY[SINOTGGGT\XGMKTTR

ߓ宎朅宝

KDL8 七彩雲南昆大麗 + 石林 8 天週三 ȵ JZH8 8 天成都九寨峨眉熊貓基地 週二、五ȵ KDLX8 香格里拉昆大麗 + 石林 8 天週四 ȵ HLG7 海螺溝康定成都精品 7 日遊 週四 ȵ CH9 9 天魅力江南秀麗黃山 週五 ȵ KDLX9 香格里拉昆大麗 + 石林 9 天週四 ȵ GL6 6 天桂林陽朔灕江龍脊梯田 週三、五 ȵ CHQ9 9 天魅力江南黃山千島湖 週五 ȵ CZG6 6 天珠江水故鄉情 周日 ȵ CXH5 西安華山 5 天遊週一(三月起)ȵ CBJ9 9 天北京江南超值遊 週三 ȵ XGYN8 超值雲南 香格里拉 昆明 / 大理 / 麗江 + 石 CXA4 西安 4 天遊 週一(三月起)ȵ CJNXA10 10 天魅力江南 + 西安 週二 ȵ 林 8/9 天遊逢每週一,三,四,五 € 99/199 CF7 7 天潮汕客家尋根之旅 週四 ȵ CBJH1 1 天北京江南黃山 週三 ȵ SX55 天長江三峽超 5 星遊輪 (武漢進/重慶出)週六ȵ XDYN8 超值雲南 东川紅土地 昆明 / 大理 / 麗江 + CJNHS1 1 天魅力江南 + 西安華山 週二 ȵ 石林 8/9 天遊週一€ 99/199 CBZ8 8 天北京承德天津經典遊週一、三、四ȵ CZ10 10 天長江三峽 + 張家界(重慶進,長沙出)週四ȵ XYN7 超值雲南 昆明 / 大理 / 麗江 + 石林 7/8 天 CZ1212 天張家界 / 武漢 / 長江三峽遊輪(長沙進,重慶出) CB5 5 天京城超值遊週一、三、四ȵ 遊逢每週五€ 99/199 周日 ȵ CBN4 4 天北京順道遊週三ȵ HXS6 6 天浪漫海南 周日 ȵ 柑ⴚ௙䔧ͫԭ‫ ⫽ࣈؿ‬ٞԻ㉙ͫ‫ޏ‬榆ࡪͫՖ䍪ͫҐ兓 CBXA8 8 天京韻北京 + 西安兵馬俑 週四 ȵ CXW7 7 天廈門武夷山精彩之旅 週四 ȵ CBXA9 9 天京韻北京 + 西安華山 週四ȵ ‫ގ‬惍ਥঈҿѕ੧३ЉҎ䥭ӧͫ㦞寶䌗嫳 ]]]SGTJUT KDL7 七彩雲南昆大麗 + 石林 7 天週三 ȵ CZ7 7 天長沙鳳凰常德張家界 周日 ȵ TRͫ嬮ѹ寶刦偰喗ପ۪՟‫ޓם‬੧॑

2015 年新行程

‫ޣ‬ӪӌཾȂтঈள๿Ɇϛ୽ငᡛɇᇄ೉៌Ρ Ϸ‫ٴ‬Ȃ࣏೉ϛ‫ޟ୽ڍ‬ငືᆧ஝ӫհள‫؁پ‬ӻ ంีȄ 6 Т 41 РȂ‫ׇ‬छϴѧӵ੩੫୚ЛѿѢ໠ Οкᚠ࣏Ɇೣጒี৤ȃՌࡡӓថɇ‫ׇޟ‬छዉࢸ ंଆོȂ‫ׇ‬छϴѧီ‫ߝٱ‬ȃ଻‫پ‬ՙ‫ٳ‬ϝ඼၇ ࣲࡉ਌࿜ѠዜߜЊҁಡρȂ୙ီ‫ߝٱ‬೨୽୉Ȃ ᖂຘ਌࿜न࿅೿้юৰΟࣀଢ଼Ȃӓӣ୦ଆӌ ཾี৤ᏽ౱ೣგȂᄂ౪এΡჲȃӌཾჲᇄϛ ୽ჲ‫ׇޟ‬छᒊӫȄ ंଆོΰȂѠዜߜီ‫ߝٱ‬१ᘈ൷ϛ୽ɆΙ ளΙၯɇี৤ᏽ౱ୈΟ၌᠞ȄтߒҰȂ‫ׇ‬छ ϴѧ஠‫׺‬՞ᐠႄȂ஠ӌཾՌ٘ี৤ᒊΣ‫୽ڗ‬ ড়ᏽ౱ϛȂԙ࣏࡚೩Ɇ੕ΰ๛ᆬϞၯɇ‫ޟ‬୦ ୛‫ޱٺ‬ȇӣਢ൜ᙓɆσಀഺཾȃ࿲ಀഺཱིɇ ‫ཱིޟ‬੏ዘȂϚᘞᔖҢཱི‫׬‬೚ȃ໠ีཱི౰ࠢȂ ள‫ޟཱིپ‬ഺཾ‫ڷ‬൷ཾᐠོȂ࣏‫ڷޟོޥ‬ᒙี ৤‫ܛ‬ᐊଔ‫؁‬ӻ‫ޟ‬ӌཾ೰ӈȄंଆོΰȂ‫ׇ‬छ ϴѧ௰юΟо߳ёց‫ࠉٳ‬ᖂಛ඼ԜපᒛЉӑ ҡӪԅ‫ڼ‬Ӫ‫ޟ‬ᖂಛ‫ٹ‬ᡶȂӣਢȂ఼๼σᏰɆ‫ׇ‬ छᏰஆɇ‫ޟ‬௲ୣቈԒһӵࣀଢ଼ΰ໷ցᖞ՗Ȅ ‫ׇ‬छϴѧߒҰȂ஠ӵཱི‫ޟ‬ᐠႄ‫ࢅڷ‬ᏽϛٖю Ιనᛧ୊ี৤ϞၯȂ࣏Ɇϛ୽ჲɇ‫ޟ‬ᄂ౪ଓ ᝦӌཾ‫ޟ‬Ψ໔Ȅ ࣼ‫پ‬Ȃϛ୽ΡȂϛ୽ӌཾ‫ڗپ‬೉៌Ȃ‫پ‬ ‫ڗ‬ዉࢸȂ঺‫ܐ‬ѫ࢐໷ၯਡၽȂଶΟີີີȂ ᗙԤ೨ӻ‫ٱ‬௑џୈȄ

୚‫ࢤݯ׵‬М偃ҷ՚ Kloveniersburgwal 22-24 1012 CV Amsterdam Tel.: 020-6200004 / 6233487 020-4282814 / 6257757

Schuurman Kleijweg de Vries Advocaten

Mr A.G. Kleijweg ᫵ỔᯡᏫិ᥇ ᕦḠዯᑺ᷒ዷ▱ᤍ▰⛣

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 13.30 - 17.00

Balen van Andelplein 2 E 2273 KH Voorburg Tel. 070 427 32 15 Fax 070 427 31 56 Kleijweg@skv-advocatenkantoor.nl

⽖ᾉ烉0655368978 QQ: 2492908081 Fax: 020-4282812 Email: amsterdam@mandon.nl Web: www.mandon.nl facebook.com/mandontravel

‫ى‬挙垰͵喗ૹ‫ݴ‬ਸ਼ड ޯޫબ伥ࢤ⟕ȵ 㺨巳㑱ૻֈ؎Ԯࠓ

䐘߃ॣङИ‫ކ‬朅嫌޴ਈ㷬査ढ Օर௚࢔䐘俠ͫՖࢗͫ沽⣈չⴚ⡦И‫ס‬Ֆঈ䷠ऩ


೉៌

09 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

ᯧዶᘿጱᰟ⁝ᾭẁ€ό⁣

⏧ᶷệᒘ Ẩ፬ὈᖾṞ

ℏᵦᗣ᫓▱ᲵᙨᓕᏗᶟ

಻ើ OHP ‫ک‬ζҾ཰ৎж߄ᆶύ୯჏ᇯ཮ፋ

࣏ё஼ϛ೉МϽҺࢺȂ௰ଢ଼ϛ೉ ‫୽ڍ‬ᙛൟΰ‫ܒޟ‬տҁ้Ȃ೉៌୽ሬኄ ኬႫᇃᄯή‫ޟ‬ϛМᆩમɆ೉៌ӵጣɇ ܻ 6 Т 29 РՍ 33 РᖞᒲΟ಑Π۩Ɇϛ ೉ᄇၗɇȂ‫پ‬Ռϛ୽‫ޟ‬Ѳ՝मΨܻ঎ Ᏺ‫ڷ‬௰ଢ଼τ‫᠌ܒ‬ઉ‫ޟ‬ოᇽȂӵߖΙ‫ں‬ ‫ޟ‬୤ᢎ೤୰ࣀଢ଼ϛȂᇄ೉៌ӣ՗Ιଔ ௤ଆϛ೉τ‫ܒ‬ӵ‫୽ڍ‬ᙛൟΰ७ᖝ‫ࢅޟ‬ ᏽ‫ٮ‬൶ؑ၌‫ؚ‬ϞၾȄ ᐃ ೉ ៌ ӵ ጣ ൢ ᏲȂ Ԫ ԩ ᔖ ᗜ ೤ ೉‫ޟ‬Ѳ՝ϛ୽τ‫ܒ‬Ϸտ‫پ‬ՌϚӣ‫ޟ‬ሴ ୿ȂԂঈ௃Ϛӣ‫ޟ‬ҳൟ‫ڷ‬ຜُȂө೉

៌ӣ՗৤ҰΟϛ୽τ‫᠌ܒ‬ઉ߳៖‫ޟ‬ᐣ Ѭ‫ڷ‬౪‫ޑ‬Ȅϴઉࡡৱഌ࡚ద 31 ԑ‫ࡻپ‬ ៉࣏ 21 ࿲ӻஏτඪ‫ټ‬ջາ‫ࡡݲ‬ධօȂ ෆᕕ‫୽ݲ‬ɆՙᇌȆ‫ݰ‬Ӆ࠿τ᠌ዩɇ้ ୽ሬዩ໶ȇ‫ޣ‬ӪᏰ‫ޱ‬ᇤᒟཱིȂϛόσ Ᏸ‫ོޥ‬ᏰᇄΡ᜸ᏰᏰ଱‫ོޥ‬Ᏸᇄ‫ོޥ‬ ώհ‫ف‬୙ఀ௲Ȃᜰ‫ܒݧ‬ᇄ‫ܒ‬տं‫ـ‬Ϊ Ꮇԑȇӌཾড়ቓኋȂෆᐣӈӻড়ၮ୽ ϴѧଽᆓȂ‫ٮ‬ഺ࡚ԟӵᐭᓾ‫ڷ‬፭᠌τ ‫ޟܒ‬ӌཾಢᙑ tIfspȇ൬ᡝ௃ཾ‫ޱ‬஻Ι ⅸȂ౪ᆩܾτΡᓜၾଽ઻ጡᒮȂᖒӫ ୽ஏτဍτ‫ܒ‬༈൬σዩ໶Ҭ॒೰ΡȄ

ӵߖΙ‫ޟں‬୤ᢎ೤୰ࣀଢ଼ϛȂ‫پ‬ Ռዉࢸដོȃዉ࿗‫ۏ‬ষོȃ೉៌ѴҺ ഋȃ೉៌МϽഋȃ೉៌ដོ‫ڷ‬೉៌Ρ ᠌‫ۏ‬ষ้ོ‫ۢޟ‬ষ‫ڷ‬фߒөѲ՝ოᇽ ϭಝΟ೉៌ӵ঎Ᏺ‫߳ڷ‬៖τ‫᠌ܒ‬ઉП ७‫ޟ‬ᐣѬ‫ڷ‬౪‫ޑ‬ȇ‫پ‬ՌɆ೉៌‫ܒ‬տҁ ้ҁᇃɇ้ OHP ‫ޟ‬ሴ೟‫ڷ‬೉៌τ‫ܒ‬ӌ ཾড়фߒঈࠌᇄოᇽঈϷ‫ٴ‬Ο೉៌ᙛ ൟ‫ܒ‬տҁ้П७‫ޟ‬ငᡛ‫ڷ‬ϚٗȇଶԪ ϞѴȂѲ՝ოᇽᗙ୤ᢎ೤୰Ο೉៌຀ Ⴓড়৳ኸΨ‫ڧ‬৛Ρ‫ז‬៖‫ܚ‬ȂюৰΟҥ ೉៌ѴҺഋಢᙑ‫ޟ‬Ɇ‫ࢸٳ‬ଽᆒ፣ᏫɇȂ ‫ٮ‬ӵ೉៌຀ႳσᏰ൷τ‫ܒ‬ដᚠୈкᚠ ᅋᖿȄ ӵ࣏෈ߖΙ‫ޟں‬୤ᢎ೤୰ࣀଢ଼ ࡣȂᇤᒟཱིᄇ೉៌ӵጣ଄‫ߒޱ‬ҰȂӵ ೻Ι‫ޟں‬ਢ໢ϱԂঈ๖ᜋΟσ໔‫ޟ‬ӣ ሴ୿‫ޟ‬೉៌‫ڷޱؚ๊ޟ‬டড়Ȃ೽ႆ७ ᄇ७Ⴍຽᚔ‫ྜޟ‬೽‫ڷ‬ᄇၗȂᡱԂঈᄇ ܻ೉៌ᙛൟ‫ܒ‬տҁ้‫ޟ‬ᐣѬ‫ڷ‬౪‫ޑ‬Ԥ Οߨல‫ޢ‬ᢎ‫ޟ‬ᕣ၌ȂɆ೻ࢲငᐣШ௃ ਪҏΰᕣ၌‫؁ޟڗ‬ёᘀࣀ‫ڷ‬Ԥ፸Ȃሉ ሉ຺ႆΟ‫ޟר‬Ⴑ෈Ȅɇ! ቓኋࠌᄇ଄‫ޱ‬ ߒҰȂ೽ႆ೻Ι‫ف‬Ӗ‫ޟ‬୤ᢎ೤୰ࣀଢ଼Ȃ ՌϏཎᜋ‫ڗ‬ϛ୽ஏτដᚠϐູ‫ڧູپ‬ ‫ڗ‬ѓࢂ೉៌ӵϱ‫ޟ‬Ӓ౨Ө୽‫ޟ‬ᜰ‫ݧ‬Ȃ Ɇ‫ߨר‬ல‫ݠ‬፬‫ڷ‬൉᠍ϛ೉ᄇၗ‫௴ܚ‬Ң ‫ޟ‬೻ᆍᄇၗПԒȂϛ೉фߒҁ้‫ڷ‬౩ ‫ܒ‬Ӵ௤ଆΟ‫ר‬ঈᜰ‫ޟݧ‬ၗᚠȂ೻ᆍП Ԓ‫؁‬ёԙዣζ‫؁‬ёԤ࡚೩‫ܒ‬Ȅɇ ȞМണ‫ྛپ‬Ȉ೉៌ӵጣᆩમȟ

⑱ᑸὙ♐ᐐ᠐⚼₡ẁ€⓴ᒭ

ҥዉ๼Ȟ୽ሬȟМ᛺Һࢺ‫ོڞ‬ȃ೉៌ѕഋஶჿོȃॷ෫ߝ‫ޱ‬ ዅ༪ᖒӫкᒲ‫ޟ‬ɆᔛԢဃ᛺ҺࢺᝦᅋɇРࠉӵപ੫ϝࠒПኄൟቑ଱ ᅋюΟ‫ڍ‬ൟȂӓߖ 2211 ՝ᢎಀᑹमࠏࠏӴ‫ݠ‬፬Ο೻‫ٲ‬டཾ‫ཾڷ‬Ꮇ ᅋষ‫ޟ‬ᅋюȄ೻࢐࣏ӵ೉‫ޟ‬ဃᝲϛՂԑΡᖞᒲ‫ޟ‬ཏ๡ᅋюࣀଢ଼Ȃҥ ΙөዥЖ๼Ρϴઉࣀଢ଼‫ޟ‬ѕഋஶჿོஈ՗кৰෆኋቈಛᝰ๊გȄ ᅋю᛺Ρѓࢂ੫Ӵ௃ॷ෫ሂ‫ޟپ‬ϛ୽୽ড়઻ᅋষ‫؃‬ऍϯ‫ڷ‬Њ Њ༁ωቃȃ๿Ӫᔞዅড়ങⓑᄸȃӈీ๼ȃೃᗸቃȃդЍ޿ȃӂీ޿ȃ ‫؃‬ᒺတȃӈኋቱȃೃ⬞ႀȃМ༕ቃȃ߮ᆵ๷ȃ஻ҝጸ้ȂоЅ‫پ‬Ռ ೉៌ȃШցਢȃ‫୽ݲ‬ȃཱིՙ៌ȃॷ෫‫ڷ‬ኄԎ‫ޟ‬டཾ‫ཾڷ‬Ꮇᅋষ้Ȅ ϛ୽Ꮉ೉σ‫ٺ‬ᓢሴ‫ٱ‬ഋફਪ᎒ืᔖᗜᇍᖝȄтфߒσ‫ٺ‬ᓢम ᜝ȂཐᗂкᒲПಢᙑ‫ޟ‬೻Ι҄පϛ๼МϽȂᜰᛄ੕Ѵ๼၂ՂΡ‫ޟ‬σ ࠮୽ሬ‫ܒ‬М᛺ᅋюࣀଢ଼Ȃ‫࣏ٮ‬୤ё‫ڷ‬ಢᙑ೻ԩ༘ᅋ‫ޟ‬ΡρΙΙᜒଚ ΟɆ࣏๡ശዅɇ‫ޟ‬ᓆᄯȄ ਡ೉๼჌ᖂོȃ೉៌࿅Ԋఀ‫ى‬அߜོȃ೉៌ѕഋஶჿོȃ੕ бཱིবΡທ‫ོڞ‬ȃ೉៌‫ࢧݘ‬ᖒӫᖂོȃ೉៌๼Ρ୤ដᐠᄺ้Ȃζ๝ ϠΟ೻໶ࣀଢ଼σΨЛࡻȄ

፶ᴞᅝ2015 ᑧ 6 ፸ 29 ፶ᅳ៧ᴞዯᅴ ᥸Ḹᅝጱፕጀዯ╞ᒣጀᏈ╞ ᑊᔃᅝRest. Goudenhuis,!Palmpolstraat 1, 1327 CA Almere

❣ᜪ᪺Ꭷ Rational ᯀᲵ₡ᐆ

Demonstratie

36 ᣥ ፸ ᓑ ᥖ ፍ ᴞ ᎕ ᴷ Termijnbetaling in 36 maanden zonder rente

ᑧᐨᝉġġᓑᑠᾜḈ 5 5 jaar ALL IN garantie, geen plaatsingskosten ॏ ᗊ ࿲ ૖ ᝥ ఼ዓ Ң ࠢ 20% Korting S CC 101

᠍ߔ୤ᢎҰጒ ĭġ၏௑፜Ⴋ 06-47336706

ᘀ ᫁ ⍶

⋊Ḫᝉ♢! ᐐ᱈ᔺᬼ

ᩰᘀ᫁ᚪ

ዯ ⍶ ᗣ ᏸ Ꮅ ᎔ ᠕ ᚪ ᘍ ᙷ ዼጔ

೉ ៌ !!Ш ց ਢ! ! ф౩

R root keukenapparatuur G

Klaas Klein +31(0)646 - 412 364 ଻ഡద +31(0)647 - 336 706

Postbus 90333, 1006 BH Amsterdam Email : kleinklaas@hotmail.com


∻ ᦾ ᧸ ḉ ⅗ ᫛

ӑġ ҡ

ᄸᕕġ೉៌ࣲড়ᚩρാണ

૪⎏‫׻‬ᔖ ྆๼ਲ਼ġ ጾᐙ஀ġ ങ੫‫܆‬ġ ങߜ஭ġ ᎒Ᏸ‫ي‬ġ ྆ж݂ġ ‫؃‬ณ࠷ġ ‫ؙ‬җӒġ യሉ஼ġ ‫ࢍݓ‬ᅕġ

஻ਕ‫׉‬ġ ৸‫ס‬ᎃġ ങ๼មġ ᎒ġġġġӎġ ஻ඏ޿ġ ዉඏሉġ ‫؃‬ᅕҕġ ༁໌ϗġ గ๼᝘ġ ቓМΜġ

М঍‫ݡ‬ġ ߙ࣡࣢ġ ങġġġġࠒġ ౳༈ሜġ ᗩ‫ס‬໰ġ ྆๼݂ġ ᄸีҤġ ᓀӑҡġ

ᛳቓछ࣢ġ ‫ں‬ᓆ኿ġ ‫ں‬ᅭஶġ ෆኋቈġ ᒦంྛġ ᗩ୉୊ġ ྣ୽ଭġ ങМᄸġ

ġġġᩳġġຳ (排名不分先後)

‫ీ؃‬ᛝġ न‫ס‬ӎġ ങӎҁġ ࢠġġġġ݂ġ ᒦ਌ցġ ሁᐙᘄġ ‫؃‬छഽġ ܾ୽ࢶġ ሁġġġġ߳ġ ඇМࡄġ

ࢠҩያ ஻Ӫႀ ങР‫پ‬ ၝ୉ӎ ᎓ᓆԙ ങġġġġ݂ ٪жϯ դ୽஼ ‫ں‬М݂ġ ᎓ġġġġᎃġġ


೉៌

11 ୊ஶடួ

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

YiHe Acupunctuur Centrum ␶ᘍ♔◘ጱ፬ Lid van ZHONG

὚⒠Ṍᐂᅝ ᪂ᖅᅗᨿ♔ᅗᭆᥢᅗ▻℧ᅗᖭ⒱ z ᨊᡑᅗᖔᡑᅗᨊᯗ≹ᅗᤓ≹ᅗ⾱ᴐᅗ⾱ᶅᅗ⾱ᯗ᰷ᅳᗣፍ⛮ᖤᥳᅴ z ᘼ⅖᝸ᵬᛵᐾ⃣ᝉ᪠᝸ᅗᮧᎁ⌸ᅗḐⓦᛆᡱᤶ↞ z

ᧁᓕᭆ▾᫵ᦆᅝ Ḑⓦᛆᮿ⒱ᛓ⒱ᐾ⃣ᶄ᧕ᅗᵋᜉᅗẃងᅗዯᑿᖤᥳ z Ḑⓦᛆᡱᤶ᫵ᦆᅗᏀᒠ⊉ᑧ⅜ 21 ủጰᐪ៦⁈ z

ᑊᔃᅝDippstusbbu!36-3722KE!Efmgu  ᾭᅝ126.8616281 ḥ≧ᅝjogpAbdvqvoduvvsefmgu/dpn ⃿ᔃᅝxxx/bdvqvoduvvsefmgu/dpn ጱ◘ᗴỒᆛጱᆜᛵỒᤍ ḈᏸᎵ᎔ᏻᐾጙᝉ␤ፊᎽᩳᑇ

㋂㊐आ䭪ᑄ䊦⮳䏚倃̼䖘āā䲑䘗㋂㊐ ᖸཊӪ㏃ᑨᴳᴹ䶒䜘୿乼˖㞞 ᪽ȟ㛵㞞⮨可ȟ⮨▜ȟ⮨ᯃȟ䪣⬄ㅹ ㅹˈབྷཊᮨӪᴳнҸ⨶ᴳˈնᱟ䙉Ӌ ሿ୿乼ᖰᖰᱟ億‫ޗ‬䆺ॆⲴᗥ‫ˈݶ‬ᆳᱟ ‫ޗ‬൘ಘᇈሽཆⲴа䶒䨑ᆀDŽᆳⲴ⭒⭏ ᱟӪ億㊿㊍̹䕆ȟ⅏㵬≑⋞≭䕆偝⽹ ൘кॺ䓛ᡰ㠤DŽ㹰⏢ѻᡰԕ䱫┟ˈ৏ ഐཊᱟ㛍㝮㝾Ⲵ㲋ᕡDŽ㛍㝮㏃㎑ਇ 䱫ˈⲬᯬ㟹䶒⛪䶒䜘Ⳟ㟊୿乼ˈⲬҾ 億‫ࡷޗ‬ᖒᡀ೺㞛ǃ⚾⯷ㅹа㌫ࡇ႖、 ୿乼DŽᡰԕ൘ᰕᑨ⭏⍫ѝਚ㾱⌘᜿⮿ 䙊㏃㎑‫ޗڕ؍‬൘ಘᇈˈቡ㜭ཐᗎṩᵜ к䎧ࡠ㖾ᇩⲴ֌⭘ˈіфᴳ‫؍‬ᤱཙ❦ Ⲵ㖾ˈ䌚⁨㠚❦Ⲵ≓㢢DŽ ㏃㎑๥ຎˈᡰᴹⲴ⠏伺ᡀ࠶❑ ⌅ᴤྭⲴ੨᭦ˈቡ‫ۿ‬ᡁ‫ف‬൘ᇦ伺㣡а ⁓ˈ㏃ᑨ᤹᪙㼌≤ቡ⴨⮦ᯬ⇿ཙ㎖㣡

▶≤ᯭ㛕ˈնᱟྲ᷌н儶൏Ⲵ䂡ˈ䛓 哬⠏伺ਚ‫⮉ڌ‬൘㺘䶒ˈ❑⌅ࡠ䚄ṩ 䜘ˈ䛓哬䙉⳶㣡䮻Ⲵ䚴ᱟнཐᰪⴋ┲ Ӟˈᡁ‫ⳞⲴف‬㟊ҏᱟа⁓ˈ‫ڊ‬䶒䜘᫕ ㅻቡ⴨⮦ᯬ㎖Ⳟ㟊儶൏ˈਚᴹᢺ㏃㎑ ⮿䙊Ҷˈ䙉Ӌ⠏伺⢙䌚᡽㜭㻛ⵏ↓ᆼ ‫ޘ‬੨᭦ˈ䚄ࡠ⨶ᜣ᭸᷌DŽ ㏃㎑ᱟ㏃㜸઼㎑㜸Ⲵ㑭ちDŽᆳ 㑡ₛӔ䥟ˈ䙽ո‫ޘ‬䓛ˈᆳᱟӪ億≓㹰 ㏃↧ѻ䐟ˈ‫ޗ‬൘㠏㞁ˈཆ䙓ഋ㛒䰌 ㇰˈіُ↔䙻㹼≓㹰ˈ䕨䘱⠏伺ˈ঄ ࣙ㠏㞁ᆼᡀ⭏⨶࣏㜭ˈᣥᣇ⯵䛚ˈۣ ሾ㲋ሖDŽ㉑௞Ⲵ䃚˖㏃㎑ᱟӪ億≓㹰 䙻㹼Ⲵ䙊䐟ˈ⠏伺Ⲵ䕨䘱઼∂㍐Ⲵᧂ ⋴䜭䙊䙾㏃㎑ֶᆼᡀDŽӪ億Ⲵ‫ڕ‬ᓧ઼ ⯮⯵䜭䙊䙾㏃㎑ۣሾࡠ䶒䜘৽ሴ॰৽ ሴֶࠪˈ㘼䶒䜘ࡷᱟӪ億Ⲵа䶒䨑

ᆀˈ৽᱐㲋ሖDŽ䶒䜘᫕ㅻᱟԕѝ䟛‫ޘ‬ ᚟㏃㎑ᆨ⛪⨶䄆ส⼾ˈ䙊䙾⮿䙊䶒䜘 ㏃㎑ˈࡪ◰㠏㞁䶒䜘৽ሴ唎ˈ⍫ॆ≓ 㹰ˈᮓⰰॆ㎀ˈԓ䅍㹰㇑‫∂ޗ‬㍐৺ᔒ ⢙ˈᗎ㘼䚴৏Ⳟ㟊ᵜ㢢DŽ

適合人群: ⯚㛆ᮒᯃ喏⬄⬄喏᪽喏可⅏喏 ⯦㈷喏叽ⱨఴ喏䲎䘔倲ᑇ㔭ࡂ喏㶔ᗱ ᰵ㈷䌛喏叽㞞㉌↵ⓝᰵ᪽吊喏㘮㗖̷ ಮ喏㕟删喏㖩߇̷䭹喏㇪⺊̹䯲͙喏 㽄ᛢ߇̷䭹ふϦ㓐Ƞ䶒䜘᫕ㅻⱲ⌅ᱟ ᡁ‫ف‬䙻⭘ѝ䟛‫Ⲵڕ؍‬㚭ǃ୿ǃ௵ǃ㿰 Ⲵ⢙⨶Ⱳ⌅ֶ䙢㹼Ⲵˈ਼ᱲާᴹᖸྭ Ⲵ㖾ᇩ࣏᭸ˈ䀓⊪Ⳟ㟊ࠪ⨮Ⲵṩᵜ৏ ഐDŽ

面部撥筋的效果: ǃ໎ᕧᣥᣇ࣋ˈ乀䱢᭿ᝏDŽ䃯 ㇰ㛍㠏䀓∂࣏㜭ˈ䃯⨶㛍㏃˄ᣇ᭿ ᝏ˅DŽ ǃ䃯ㇰᗳ㠏‫׋‬㹰࣏㜭ˈ䃯⨶ᗳ ㏃ˈ᭩ழⳞ㟊ഐ㕪ѿ≤࠶㘼Ү⠕⨮ 䊑DŽ˄㼌‫≤ݵ‬ԭ˅ ǃ䃯ㇰ㝮㏃ˈ䃯⨶ഐ㝮࣏㜭л 䱽ᕅ䎧Ⲵ䶒䜘᳇哳ˈ㕪ѿ⠏伺Ⲵ⯷ ⣰DŽ˄എ᱕ᣇ㺠˅ ǃ䃯⨶ഐ㛪࣏㜭ᕅ䎧Ⲵ∋ᆄ㋇ བྷ⨮䊑DŽ˄ᒣ㺑⋩㜲ǃᣇⰈ˅ ǃ䃯ㇰ㝾㏃ˈ䃯⨶ഐ㝾࣏㜭л 䱽ᕅ䎧Ⲵ⵬㺻ˈ䶒㢢᳇⊹Ⲵ⨮䊑DŽ ˄㖾ⲭ‫˅★؍‬

∻ᦾ ġ᧸ḉ

⅗ ᫛ ӑġҡ ᄸġġġᕕ

ᰟ✢ᡈᤲ◿጗⌰ᱹ

ҀᏇ༬ᅭ๿Ӫශᘈনυ౨ᄇ७ ᓡᓢࠉ७Ԥσ࠮ջາୄٙൟȂσБ‫ހ‬ٙԊӒП߯ ŐűűŰŴŪŵŦġŵŰġŃųŶŴŴŦŭġłŵŰŮŪŶŮ ŃŪŨġŧųŦŦġűŢųŬŪůŨġŭŰŵġŧŰųġŤŢųŴġŢůťġţŶŴŦŴġţŦŧŰųŦġŵũŦġųŦŴŵŢŶųŢůŵ

̾̚ᖳ஽ҋӄᐠ + WOK Lunch buffet + WOK

luding tea) 22€!) Βਮͪ *(Inc luding drinks) (Inc ͪğ 24€ĞΒ੧ 等 60 個菜品 蔬菜 肉、 蝦、雞肉、牛 f, vegetables Shrimp, chicken, bee almost 60 dishes in all

œŪťťŦųġŪůġťŦġŐųťŦġŷŢůġŐųŢůūŦĮŏŢŴŴŢŶ

ⓧːʠ҆ ೉៌ѕഋஶჿོġ ዉ๼М᛺Һࢺ‫ོڞ‬ ߳ዘ ĩŃŢŰġŕųŪŦŶġŃŭŪūťĪ ᡝ‫ى‬Ᏸ଱ġġ ‫ں‬छৠġġġᛳТິġġġ֔᝘‫܆‬ġġġᛳ၉ॴġġġෆኋቈ ౳җᎢġġġʼnŶŢġʼnŶŶġŏŨũŪŢ

ᩳġཱġຳ

໊ΙՍ໊ϲϛϿ ŎŰůťŢźĮŔŢŵŶųťŢźġŏŰŰů

໊ΙՍ໊РఏΰЅ໊РϛϿ

ȞѓନЫȞϚѓࢂᐨନȟȂ౯ᘈȂ‫ڪ‬୫‫ڷ‬૯ȟ ŎŰůťŢźĮŔŶůťŢźġņŷŦůŪůŨġħġŔŶůťŢźġŏŰŰů ĩŊůŤŭŶťŪůŨġŴŰŧŵġťųŪůŬŴĭġťŪŮŴŶŮĭġŤŰŧŧŦŦĭġŵŦŢĪ

11€ ĩ ѓ૯ЫȂ౯ᘈ ĪġĩŊůŤŭŶťŪůŨġŵŦŢġħġťŪŮŴŶŮĪ 13€ȞѓନЫȞϚѓࢂ୳ନЅᐨନȟȂ౯ᘈȟ ġġġġġġġġġġġġġġĩŊůŤŭŶťŪůŨġŴŰŧŵġťųŪůŬŴħġťŪŮŴŶŮĪ

25€ 27€ 30€

2 ωਢġĩijġũŰŶųŴĪ 3 ωਢ ĩĴġũŰŶųŴĪ 3 ωਢоΰ ĩĿġĴġũŰŶųŴĪ

Ӵ֭ İłŅŅȈłŷŦůŶŦġʼnŰŶţŢġťŦġŔŵųŰŰűŦųġijĹķĭġIJıijıġōŢŦŬŦůġĩŃųŶŹŦŭŭŦŴĪ ᕊཾਢ໢ȈؐР IJijũĮIJĶũĭġIJĹũĮijĵũġĩ ໊Πӄ਀Ȃ໊Πഇ࿽Рྱல໠ߞᕊཾ Ī ŐűŦůŪůŨġŕŪŮŦĻġņŷŦųźťŢźġIJijũĮIJĶũĭġIJĹũĮijĵũġĩŤŭŰŴŦġŰůġŕŶŦŴťŢźŴĭġŦŹŤŦűŵŪŰůġŰůġũŰŭŪťŢźŴĪ

Ⴋၗ İŕņōĻġıijĮġĵĸġĶijġĸĸġĸġġġġġġġġġġġġġġġġġŸŸŸįŸŰŬŦŹűŰįŤŰŮ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ 12

Editie 374 04-06-2015

⚡ᎁ᷒•᫛ᜲᯔጙḶỔ ጱ᫓•ⓨ᪯᎐᥆ᑽឋ⑎Ꭴ᥆

6 Т 39 РȂᝋЫ๼჌அߜԙҳᄲɆ๼჌ ᝘ɇӒ౨ॶีంଢ଼ቈԒӵ੖԰ᝋЫѿᖞ՗ȄӒ ୽ࢇ‫ۏڞ‬ষȃϛ୽჌ᖒ୙кৰԧ࠵ᓸȂনѴ Һഋഋߝօ౩ȃϛ୽Ꮉ‫ݲ‬σ‫ٺ‬ሁ໌ॖȂᝋЫѿ ѿ‫ۏ‬ல‫ۏ‬ȃಛᏽഋߝᄑࡦऔȂࣸѴ჌ᒲ୙кӈ д೽‫ݓ‬Ȃ੖԰๼჌౰ཾี৤அߜᖂຘ྆ԇᛐȂ ᝋЫ๼჌அߜီ‫ߝٱ‬ഌഽ๼้юৰ໠ཾ౾‫ڐ‬Ȃ ‫ٮ‬ӓӣَᜌҥ๼჌அߜഺཱི҈അ‫ޟ‬ϣᖒᆩ౩ ଒ҁᇃɆ๼჌᝘ɇӒ౨ॶีȄ ϛ୽჌ᖒ୙кৰԧ࠵ᓸфߒϛ୽჌ᖒю ৰΟԪԩࣀଢ଼‫ٮ‬म᜝Ȅԧ࠵ᓸॶӑфߒϛ୽჌ ᖒЅ‫ݓ‬ॖкৰȂᄇᝋЫѿ‫ۏ‬ȃѿࢇ‫ۺ‬๝Ϡ๼჌ அߜ१ຜ‫ڷ‬ЛࡻߒҰ૿Ж‫ޟ‬ཐᗂȂ‫ߒٮ‬Ұԙҳ ᝋЫ๼჌அߜ೻ΙഺᖞȂᄇܻᝋЫ໌Ι؏ୈԁ ჌୛ώհȂ҈ԁɆ჌ɇถȂ‫ڎ‬Ԥ኿ᇬ‫ޟܒ‬ཎဎȄ

ԧ ࠵ ᓸ ᇳȂӵσಀഺ ཾȃ࿲ಀഺཱི ‫ཱིޟ‬லᄘήȂ ᝋЫ๼჌அߜ ‫ޟ‬ԙҳȂ໠ഺ Ο๼჌ӵ୽ϱ ܲღี৤‫࠶ޟ‬ ᐠȂ೻࢐ᝋЫ ๼჌ࣨ‫ޟ‬ΙӇ ൉‫ٱ‬Ȃζ࢐ᝋ Ы‫ีོޥ‬৤‫ޟ‬ ΙӇ൉‫ٱ‬Ȅ࢐ ᝋЫѿငᔼ‫ޥ‬ ོፀࠏี৤‫ޟ‬ ҆ณᗍ༖Ȃ࢐ મӵཱིଔᘈ‫ޟ‬ ᝋЫ࣏ᄺ࡚‫ڷ‬࿚ࣺᒊȃӫհӓថ‫ڷޟ‬ᒙ჌‫ޥ‬Մ հю‫ޟ‬१ौֆΨ‫ڷ‬ଓᝦȄᝋЫ࢐੖԰ΝՍӒ୽ ‫ޟ‬१ᘈ჌໐Ȃߖ 41 ࿲๼჌๼ΡϷշӵ 231 ӻ এ୽ড়‫ڷ‬ӴୢȂ࣏ߴ໌࿋Ӵ‫ޟ‬ငᔼ࡚೩‫ีڷ‬৤ հюΟѼσ‫ޟ‬ଓᝦȄ๼჌๼Ρ‫ڷ‬෫ᐬᇃӣफϛ ໢ងᙠ๿ᙴ൲‫ޟ‬ၥߜȃ‫׬‬೚‫ڷ‬ΡϗၥྛȄ‫׽‬८ ໠ܹо‫پ‬Ȃኄσ੕Ѵ჌फȃ෫ᐬӣफ‫ڷ‬ᘪ჌჌ ౿੫տ࢐჌୦ӌཾড়Ȃۖತоߴ໌ড়໐ี৤࣏ ϏӈȂᇄড়໐Ρҕӣ‫֜ڳ‬ȃӓ‫ڼ‬ၼȃЖ೿ЖȂ ࣏ᝋЫӒ७ωஶ‫ڷ‬౪фϽ࡚೩ଓᝦ‫ڟ‬๘Ȅ ԧ࠵ᓸ஼፡Ȃᓍ๿ᝋЫѿ‫׹‬ၥᕗც‫ࢇڷ‬ ๊‫ޟ‬Ϛᘞ‫׽‬๡Ȃ๼჌அߜ‫ޟ‬ԙҳȂ҆஠໌Ι؏ Ꮧᆹ੕ϱѴᝋЫΡ‫ޟ‬Ψ໔ȃසኋ‫ڷ‬ዥ௑ȂᡱΙ ϸԤցܻᝋЫี৤ȃងᙠܻ๼჌Ϟϛ‫ޟ‬ၥҏȃ ‫׬‬೚ȃΡϗȃၥଉ้ौશ‫ࣀޟ‬ΨᝯࣺଣีȂ ࣏ᝋЫี৤‫ݧ‬Σཱི‫ޟ‬ҡᐠ‫ࣀڷ‬ΨȄԧ࠵ᓸ‫ה‬

Fortune Financial Assessment B.V. Cross Border Consultancy t Europe t Asia

൲‫ོݳ‬ॎ៫୰݈୛ ᩨ᪱⃩ᮿ! !

ᑧឯᕰ⃭

ᩨ៝᚞᪱! !

⓶ΰ⃩ᮿ

Ổ᪱⏰ᾰ!

᫓ↂ

โ୛៫୰ᇯᜌ‫ོڞ‬

़ਿ៌Ѕࡄᅭ඼ࡡৱོ

೉៌‫ݲ‬Ᏸড়‫ོڞ‬

‫ࡡࢸٳ‬ৱ‫ོڞ‬

଒ࢇ፡೎‫ོڞ‬

ዉࢸོॎᏰོ

Register Belastingadviseurs

Nederlandse Juristen Vereniging Vereniging voor Fiscale Mediation

The Law Society

Society of Asian Lawyers European Accounting Association

೉៌โ୛௃ཾΡষᆓ౩‫ ོڞ‬ᆓ౩ོॎৱ‫ོڞ‬ Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

ᐲᎇᓗᲒጤፃ᯳ᙰ 3122 ᑧ 6 ፸ 2 ፶Ḷᘬᅗᰟ✢፛ᗥ᎘ᒯ∟᫓ᤲᏩᑨᐿᚣ∟ỉᛵ∟ Ἥᑯᤍ᫓ᐨᣃḶᚏᲒ᪳ዾᏕᲵᅙᐲᎇᓗᶟᚣ∟᫓ᤲᛵᏞጤ᭠ᬗ᎔ጰ ᗽᢿᗯᑊጙḪᵆዹ⇞᫓ᅗᰟ✢ᅗẏᑊᓗᶟ∟ἭᲒጤᏕᲵᅗᠥᒯ∟ዷ ᤍ⃽ᨖᛵᲒ᪳ዾᏕᲵᚽዹድዯᜌỉ᏷ዾḪᅙ ! Ꮄᑧ᎔ᗔᅗᑋᰟ✢ᛵ᰾ᑑ᷒ዷᐢỔᘍጱ␷␸ᾝᅗᎤᯀድḏᗔḏ ᑑᐲᎇᓗᲒጤᛵᖮ⇝ᅗ᎘ᣞᠸᬪጤᓆ⍶Ồᅗ⍪⁘ᜑẜᅗᑂᢋᡴᲒᅗ ᬗᗭድᯖᑑ᷒ዷṈ᎐ᛵ᜽ἱᅙ ! ᑋᒀᅗᔾᣞ᧣⇵ᑊẦ┘⇚ጙᰟ✢ጱ␷Ổᐹᢁᗣᑧᗔ⁝ᚑᔾᣞፊ Ꮍᛵ᎞ፍᝂᐞᅘ፱៑፛ፚᑗᑁᓆᅟ

Ꮚ⛈Გጤ␷␸⋢ᏸᬆᒳᅝ!!!!!!!!!!!!

‫ڏ‬тȈ ືܾϴѧঘ৲҈ᚕཨၼ <! ၼೲଚೲѧᐠȞωٙЅσ࠮ೲٙถ ྱȟ<! ၻൟȂၻ೅оЅӨᆍ၆ওώӴȂ࡚ᑞώӴᔓώ <! Өᆍ ՗ཾ‫׬‬೚ώΡ

2ȟ!ઍᄂྥጂඪ‫ټ‬Ѵᝲ഼ώ‫ޟ‬এΡၥਟ 3ȟ!߳ᜌ‫ܚ‬ඪ‫ޟټ‬഼ώ‫ڎ‬രዉ࿗୽ᝲЅώհ೨џ 4ȟ!഼ώࠢ՗ᆒғȂ٘ᡝ୊ஶȂ૖Ӭवञ഼Ȃ !!!!ฒϚ‫ي‬༞ԁȂᎌӫߝ෈ᛧۡώհ 5ȟ!ࡸྱᓡᓢ‫ޟ‬ौؑඪ‫ټ‬ᎌӫ‫ޟ‬ώΡȄ

୽ሬᇯᜌ଒୛៫୰ৱ‫ོڞ‬

⃿ᨄ www.fortune-fa.com

ᏥፊᎽ

ᙱ⏱

ԃ‫ݎ‬໲кᄇ഼ώߒ౪ϚᅖཎȂҏϴѧӈդਢঐ഍॒೰ջາ፡඲Ȋ ઢσড়ҡཎᑹ໪Ȃ଒ྛኄ໌Ȋ

Institute of Management Accountants International Association of Registered Financial Consultants

 ḥ info@fortune-fa.com

அߜȂட‫ݧ‬θ‫׹‬ၥ୽ӌȃѵӌ‫ڷ‬ӴПࢇ‫ۺ‬᜸ᓺ ፴டਰȂஅߜоᑖྃӱᔖɆ੖୦ӱᘪɇ࣏ο ဴȂளሴ੕Ѵ๼჌ȃ੕ϱ჌౿୤ᇄড়໐࡚೩Ȃ ‫׹‬ၥᄂᡝငᔼȂ௰ଢ଼౰ཾᙽ࠮Ѐ઻Ȃ‫׹‬ၥПө кौ࣏୽ӌȃѵӌȃӴПࢇ‫ۺ‬ҁᇃ᜸ᓺ፴໶ ҬȄᝋЫ๼჌அߜ‫ޟ‬ԙҳԤօܻีථᝋЫ๼჌ ၥྛᓺ༖Ȃኯଢ଼๼჌໣ඹѼ᚞ၥߜȂօ௰ᝋЫ Л࢘౰ཾȃҡᄘ౰ཾᙽ࠮Ѐ઻Ȅ

ኁ‫ވܘ‬໻७ώΡȂ҈ᚕϸຊࢿ࿧ώȂᓡᓢЫ Ѯନ֑Ȃᓡᓢᔓເ݈୛Ȃᓡᓢ఼ዓώ

൲‫ོݳ‬ॎ៫୰࢐оήᐠᄺ‫ޟ‬ԙষ ᰟ✢

ఖᝋЫ๼჌૖ஊ‫ٷ‬ଊᝋЫ๼჌அߜ೻এҁᇃȂ ࣏௰ଢ଼჌୦‫؁ཾٱ‬ԁ‫פ؁‬Ӵี৤Ȃᄺ࡚‫ڷ‬ᒙ൲ ၉‫ཱིޟ‬ᝋЫีථ‫؁‬ё१ौ‫ޟ‬հҢȄ ๼჌அߜᖂຘ྆ԇᛐȂᝋЫѿѿ‫ۏ‬ல‫ۏ‬ȃ ಛᏽഋߝᄑࡦऔȂনѴҺഋഋߝօ౩ȃϛ୽Ꮉ ‫ݲ‬σ‫ٺ‬ሁ໌ॖϷտम᜝Ȃ௃Ϛӣُ࡙លक़அߜ ԙҳ‫ޟ‬धශ‫ڷ‬ཎဎȂоЅҐ‫پ‬џ૖ีථ‫ޟ‬१σ հҢȄ ᝋЫ๼჌அߜ࢐ϛ୽ሴӑ‫ۺࢇޟ‬ၭ‫࠮׹‬

ᐲᎇᓗᏖῖᗙᴒ∟ᗉፊᎽ UKIFUNK KERESKEDELMI KFT Csomori ut 277 1162 Budapest Hungary tagaaxin@gmail.com ኈ୽೿๜Ρ!᎒ӑҡ 0049 176 21947194


UNITED TIMES

13 ᚂᏰடួ

Editie 374 04-06-2015

᷾ᙰ ᡮ ᾭᅝ

070-3-888-111 ᑊᔃᅝ 海牙市中心 Stationsweg 23, 2515 BG, Den Haag

Email: info@mcbalans.nl

⒠Ổ᥸Ḹᅝ

ᒯ◘ᅝ

ጱ◘ᅝ

ᤲ᥉◘᏷᚞᪱ᅘ᫵ᡡ◓ፃᅘ➳⒄ᅘ ፓ➱ᅗᤴ␱⒲ᴓ៻! ᠐Ầᅘᖛᛝᅘ᧫Ṣᣉᶟ ᖿᚽᤸ Ꮚᡡጟ፯ᰰᅘጆ⒭ᅘᗻ⒭ᅘᤴ␱Ⓥ ✗ᅘᑢ⋶⒜ᡅᶟ

ፇᏊ᫥ᗡᅘጺᘸᅘ᐀⊉ᡡᅝጱ♔ᅘ ᪂ᖅᅘᭆᥢ ⃎⚈◫᧕ᅝጰᏏᅘ᫥ᯆᡡ᧓᧔ᅘ ᕑ⠄᧕ᅘ᜜ᨇ᧕ᅘᤏᲝᅘጱᣉᅘ ➿⃓ᅘ⟀㿲ᶟ

⒠⌊⍆ᅝ

◘᏷ᅝ

ጃ᪓᧕ᅘ⎻ᔣ᧔ᅘ፧ᜲᴨᎀᅘ᱊ᒬᅘ

ጱ ᒯ ◘ ᐨ ᡡᅘ ᰟ ✢ ᒯ ◘ ᫞ ἇᅘ OBBWᅘ[IPOH Ồᤍᅗᙰᑺᝉ␤ፊᎽ ᗽᮿ

ά≊ᅘ῜᭙ᙨ᧓᧔ᅘ፯ᰰឹᶟ

ma - vr 09:00 - 17:30

ᝉ᪠᝸ᛵᏩ≘ᗐᏸ

◘⍆ỉớᙞ ; ᣥ ! ➳ፓ◘⒱

ᯀ᎚◘⍆὚῜ᜬ 311 ᑧᛵᶋ᤺ᅗᬙ▥Ღᛵ⁝᧕ᛓ ⒱ᅗᗭፍጛᅘ␎Ṟጤᶗᛵᡘᖖᅗ὚⍹ድ឴ᑑᛵ➦⋦ᘍḢ ᕥᅙ᱑ᗈ➦ፓ᪌ድ⁝᏷ᛦ➳ᛵḢዯᕥⅅ♡ᅗ⁝ዯᣥᑑᎌ ᡫ᎔ᗔ◘⍆ᛓ⒱ᛵ⑐ᨖ╞ᛵⓘᶬᅗ⁝ጱᒯ◘ᛓ⒱⍆ᛵ⁝ ἇᅗᐹ᥸ጌ៦ᠥድᦧ᪌ᑆዷ⚎᛻Ồᘍ᏷᠖⒭⁀ᛵᏒጙᕓ ➦ᅗᒚᎤᯀᛵ᰾ᑑỉᛵ᧓᧔ᛵↅᢢᅙ

ἡፂ᎐᠐◘⍆ᛵᔡᢿᙨ

Ṟᯱᒯ◘✊ᚑὦ➳ᙨᛓ⒱ᅙᵨ⃎ᅗᏐ῜Ꮄᛵᜬᗣ ᒑᑧጱ⁝ዷ⚎ᛵ᪠ᬌ᪞ᎤድᏒጙᛵᩩ⚼ᅙ⊳ᑙ᪓⃨ᘍᵨ Ა፣Აᛵ⒄៻ᕂᰰᅘ⃶ᵌᛵ፯ᰰᅘ➳ፇᨖᱴᛵᾚ᎞ᘍᴝ ᎚ᛓ⒱ᅘ ᖿᬻ⃣ᘍᕀᷙᦧᛝ፵ᣃᱣᑺᡐἡᛵᑯ᳍ᅙᓄ ៦ᅗᣃ⁝⊳ᑑᛵ⁰ᙨ᧓᧔ᅘጰ╴➦⃣ᛵ᧔ựᷙᦅ᧔᠉ᘍ ⒲᧕ፁᵩᕶᑺᖠᑗᛵᾢᕰ፵ᛈᅙ ᡁᢑᛵᗐᏸᾢᕰድᱡፍṞ៭᧔ᛵ᫆◶ᅜᕀ᏷ᨌᛵ ⑬ᏸᾢᕰድᱡፍᛵẦ៭ᙨ᧓᧔ᛵ᫆◶ᅜ፯ᰰᛓ⒱ᾢᕰድ ᱡፍᲐṢᙨᘍά≊᧓᧔᫆◶ᅜፓ⒱♔ᛦᾢᕰድᱡፍά≊ ᙨ᧓᧔ᅜᾚ᎞ᅘᭌ᠉ᘍ⊷ᮿᾢᕰድᱡፍᖿ᧔ᘍᕓᶷ⁰ᙨ ᧓᧔ᅜ⎃ᨌ♔ᛦᾢᕰድᱡፍፇፍᛀ᧓᧔ᅜ◠␭⌮ᾢᕰድ ᱡፍ⃶᧷ᘍ᧷὚ᙨ᧓᧔ᶟᅙⅉᚘὦ➳ᙨᛵᯱዯᦅ⁝ⓘᘍ ᛓ⒱Ꮅ᎔ᾢᕰᱡፍᛵ᫆◶ᅗᝩᘬ᯺ጰᨬᬙᦉᏥጆᾢᕰᙰ ᑺዷᛵ᫆◶ᘍᐾ⃣᧓᧔ᅙ◘⍆ᛵᣥ➳ፓᘍᙑᙨᛵↅᕧ ᝅ➭ᬗ፤ᗥᡥᎤድᅙ

 ᾭ;! 050-5798708 Ṟ᧣;050-5798706 ፯ᴀ;!!06-84888178 )␈ፊ᥸Ḹ᎔Ꮚ* ᑊᔃ;!! Nw. Ebbingestraat 63 9712 NE Groningen)ᓟፚ⊭ᒭፇ* Web: www.friendshipnl.com E-mail: info@friendshipnl.com

ᝦᵋ€41

ᛈ᫓፧⌣ᢱ጗Ꮡᖗᐬ

8፸7024031038፶ᅗ 9፸4021028035፶

Җ඀ē͐ጌЩ౼ ... ғහႬ ᜠ๰Ď౶୊‫ܝ‬Ď‫׶ם‬ᇃಞĎ A≹ᅝ፧⌣ᢱ጗Ꮡ4፞‼)2፞ᢱ጗Ꮡ* ो৔ࣖဪĎᘲঙझĎࢶႁᚊ ‫̂۽‬྽Ď!ཐϓੰ - ཐ͕Ϩି ღາȈԙΡዮ2::-!ω็ዮ27:!!!! ૅĎ൪छᇃಞĎႇᆐੰĎ๫ ᧁ↡;!ᑯዷ -!ጟᶝ ৼ‫ڟ̈́௺ګ‬ካ͐ጌ؆ഀĎᚊ ౌ؆ᓁົĎ࣫ˠූĎ˲Ⴌᔈ झĎ!˘͇ٕ‫͇׌‬ၰ‫࢚̀ە‬κ B≹ᅝ፧⌣ᢱ጗Ꮡ5፞‼)2፞ᢱ጗Ꮡ* ሄ๩इைĎҺඁ‫̈́ظ‬ξડᔉ ღາȈԙΡዮ37:-!ω็ዮ2::!!! ‫ۏ‬ඈ༼ϫĄ!ဥ෱Β߁ēॠྼ -!ጟᶝ ! ͐̀Ď 304 ୎ˬߐ৺੧‫↡ᧁ ̈́ظ‬ᅝᑯዷ ѝᐠϢ͇ 0 ‫࢚͇׌‬ ̀κइைĎॠྼЩ౼ C≹ᅝ፧⌣ᢱ጗Ꮡ5፞‼)3፞ᢱ጗Ꮡ* ) ‫ܝ‬ைҋந * Ď૞ຽ රˠᅳฤ ) ઼ 0 གğ ღາ;ԙΡዮ44:-!ω็ዮ39:!!!!!!

ዮ26:

ዮ33:

ዮ23:!

ዮ26:

ᧁ↡;ᑯዷዮ3::-!ω็ዮ35:!

̈ආ˘‫ޠ‬ਖ਼ԖҜ

ᡈġġᵬġġ≹ġġ῅

ᝦᵋ€41

Ἓ጗İẤጙᓗጺ፞⟤ᐤ‼ġ

⇞᫓İẏᑊᓗᶝᾭᎌᠾጺ፞ΐ

出發日期 : 7 月 6/13/20/27 日, 8 月 3/10/17/24 日 行程﹕瑞士美城琉森﹐遊覽古城﹐琉森湖﹐ 鐵力士﹐可以選購瑞士名鐘錶﹐義大利第二 大城市米蘭﹐參觀大教堂﹐多奧莫廣場﹐名 店區自由購物﹐世界著名水都 - 威尼斯﹐聖 馬可大教堂﹐大鐘樓﹐大運河,貢朵拉遊船。

出發日期﹕ 7 月 6/20 日 , 8 月 3/17 日 行程 : 全世界最美麗的城堡 - 德國新天鵝堡 , 黑森林地區 , 慕尼克市政廳廣場 , 寶馬汽車總 部 , 金融中心法蘭克福 , 羅馬廣場 . 音樂神童 莫札特故鄉 - 薩爾斯堡 , 經典電影”音樂之聲” 外場地 , 奧地利因斯布魯克 - 黃金屋 . 施華洛 世奇水晶世界 團費 : 成人€ 379, 小童€ 329 特價 : 成人€ 339, 小童€ 289

團費 : 成人€ 399, 小童€ 349 特價 : 成人€ 359, 小童€ 309 團費包括﹕全程旅遊巴士﹐四晚三星級酒店及早 餐﹐旅遊名勝 ( 門票自理 ) ﹐華人領隊

ᧁᒩᅝ ᷾╴◇Ậỻ≘ᅗ⃎⚈᧕ᑑᡡỒ᷾ᅗጱᒯ◘ᶬ ᑁᅗᰤ፵♔ᘍ➳⒄ ᰿ᑺ⎻ᔣ᧔ᅘ⒠⌊᥇ᅘᜈᎨᨬ᫵ᡡᛓ⒱᥇᚞ ᪱ᅗጱᒯ◘♔᙮ ᰟ⅃ᅘᢒ⅃ᅘᴓ᱓ᾭᅘ⇚ᚣᾭᅙ᚞᪱ἡᑊᏫᯖ ᎔፛∍ᒴዷ጗

➳ᅘ⍢➳ᅘ⃶᧷ᘍᒢᵩᡐᶬᑁᛵ◘⍆ᅙ

ᕦᣥᣥ➳ᱣ៦⎕ዯᵨዶᛵᅗዷᣞḶᘬᒙ⇢ᣥ➳᥅ ᯊᅗᒙ⇢ዷ➳ᛵ⍢➳ᙨᅗጰᨬᐪᏁ៦␴ᶄᛓ␴ᅗὰᶄᛓ ὰᛵᛸᬻᛓ⒱ᛈᅗᢢᬙ╞ᗭᣃᅗᬙፇᗭᏊᅗᬙዷ➳ᗭᒢ ᵩ⒭⁀ᅗ₰₰ᔲᑯዯᣥᔝ⍢ᛵᣥ➳ፓᛵᒢᵩ⒱ᛈᡘᖖ➳ ᖗᅙጌ᰾ᑋጰጊᛵ᫶ᗔᅗጰᐪᑺᯱዯᛵ♔ᛦᅘ⒄➱፵ ᛈᅘ፯ᰰᦕᑨᅗ⁝឴ᑑ᧓᧔ᛵᛓ⒱፵ᦆᱣᢢឯᖮᘷ᪞ᅙ ፾ᑙᅗ᪓ᒬ⑜᧔ᅗ᫛Ꮵጆᱣ៦ᑋᶋᯀᒬ⑜ፖ᪓ឹᅗ⒄៻ ᒬḁ! ≘᷾ឹᅗᶳጶᣂ⑜♔ᅗ᫶ᒬᨣᘍ⓰ᘔ⋫♔ᅗᙬᐪ Ꭷጆᒬᮌᶙ⛭♔ᅗᛸᒣᣂᒬ⑜ᣂᗭᏩᬈ≨Ჲᅗᘷᴞ⊨ ៻ᘍ⒄៻ᖛ᷁Ꭸᨬᅙ⒱ᥳጰᗏᅗᖛ᷁፯Ểᅗᢢ↚᪚♔ᅗ ᢢ↚⛍✟ᅗᕶᑺ፠ᑑᛵ␋⍛ᅙᓄ៦ᅗᣥ➳ፓᛵᛓ⒱ጌ᰾ ᑋ⑟ᗡᴞ᳍ḶᘬḢᒭ␎Ṟ᫛ᑆ⍆ᛵ⒄៻ᅗᑙ៦ᤲ᭠᫛ᑆ ᛵ᣾ᑆᅗ᳍Ḣᒭ᫛ᑆᕓᱛᅗᶬᑁᗥᐾ᯸▧⌸ᘸᛵᎨᨬᅗ ᘷᗯዯᤞᔝ⍢ᛵṓᣋᅘ᏷᠖፵ᑨᘍῒ᪳፵ᦆᅗᦧ᪌ᾤᣥ ➳⏅ᬟ᪓ᒬ⑜ᛵᣉ␤ᅙᒚጰ៦ᶟ᧓᧔ᎤᯀឹᐪᎴ᳌ᕈ⋢ ᑁᛵ♔ᛦᅗᙬᜇᐪᎴᡘᖖỉᛵ♔ᛦᅙ᱑⑬ᾤጭ៦ᯀ᎚◘ ⍆ᛵᡘᖖ፵ᐿᅙ᱑Ꮑ៦ᗥጱዯᣥ▥Ღᛵᗓጛᅙᑺᗈᣥ➳ ጌ᰾៦ᬙ᡺ᢀᴞᅗᠻᒣ៦ᬙ⃶ጛᅘᓠጛᴞ᳍Ḷᘬᕓᱛᅗ ᓑᡁᬻ⃣ᅘᑴᴞᏸ♔ᕓ➦➳⋊ᅗᒬᮌᑯፍᅘ⌸ᘸᎨᨬᅗ ᙬᜇᑴᴞᛵ⌸ᘸᯡᴰᙬ⁸᪌ᅗ⌸ᘸᓐṀᐪᱛᶟᅙⓘጴᅗ ᣥ➳ፓ◘⍆⑬ᶳ៦ᮠΩ⒄៻ᶋᯀᅘ ᖿᛓ⒱ᅗᗄᭊᗻᣥ

ᣥ➳ፓ◘⍆ℚṞᯱጱ◘ᛵዯᢄᙨ ✳♢᫈ᛦ⊹ⅅᠥᅗᏻᜑᘷᖬᐿᓥᘷጭᨬᝊḢᗇᛦ ᛵᶋ᤺ᅙ᣾Ꮵᒯ◘ᛵὦ➳⒱ᛈᴜ὚ᓥᘷድጱ◘ᛵᣥ➳✳ ♢ᛓ⒱ᅗᓄ៦ᅗ⁘⋐ᛵ♢ᚘጂᰳፂ፶ᛵᑺ⍆ጴ጗₰₰ᑊ ᓥⅅድᅙᣥ➳◘⍆ጰ╴ᑊ➭ᐆᎤᗥᬒᦾᛵ⑐ḏᙨᅙᏐᛵ ᮿ⊹➳ᖗℚᯀ᎚ጱ◘♔ᛵᣥ➳␇♢⊹ᛓ៦ዯᢄᛵᅙᏁ៦ Ꮠጦᬙᔟ⟤ḢዹᗭẢ⟤↊᫕ᅗᕗᗤᡡ⍆ᙨᘍ⁘ᏸᙨᅙᗥ ᲌᯺ᛵᐂᛵጰᐪ៦ጓ ≫ዯិᛵᏸ៰⃣♔ᛓ ⒱៰⃣᧔ᅗᒚ៦ᡘᖖ ៰ᣥዷᑙᒺጰᬗ᧔ᅗ ᙬᑙᒺᗤ➳ᙑᛵᛓ ▔ ᱑ ᣥ ዷᅙ ➭ ᵩ ᚔ ᖤᅗᣥ➳Ả⟤ᖗᯱ◘ ⍆៦ᑋ✳♢⊹ᛓጆᛵ ዯᣥᡡ⍆ỉḼ᠈ᅗ៦ ◘⍆ᶋ᤺ᛵỉ┣ᐿᅗ ៦ᝉ♢ዷ⚎᪠ᬌᛵỉ ፵ᛈᅙ

ᮥġġġġឯġġġġΐ

ጉ ፸ ġġġ ፶ ġġġ᝟Ჸᑀᅗᑺ⑐᳥ᅗḏᑴᲸᑀḏᷕ∋

F R I E N D S H I P T R AV E L   ᾭ ᅝ0 5 0 - 5 7 9 8 7 0 8

ᣥ➳ፓ◘⒱ᛵᧁ⇟

⏰ᾰᅝ ᾥ⃔ᾢ⛭ᅝ᧔ᬧᅘ⒄➱ᅳ᫓ፇᏊ➳⒄ᅴᲸᓯᅘ ᫵Ổឰ⛠ᅗ፬ᮿᛓ⒱

7 5

ĢĢĢ

出發時間: 㛯㗌㛯㗌 行程: Ḡ溌楽惤Ⓦ㜓⒯㠠併ạ歁₶㌑⧨䙫⥎㖖 晟ⷩ⌧怱䑅⅟楽㖖⾚㬳䈥㑐嫥岄䈥柿䌵⤎⻚ 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ūṻ㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱ 㗐棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱 出發時間: 㛯㗌㛯㗌 行程: 㲼⛲⌾惏㸖⏊➵ⷩ榓峤㖗凱㸖⏊Ū⊇⽾㕀 ⟩✗Ḕ㵞奦䏔䉀ⷛ⡅晭䳴Ⓦ‒ⷪ䳧⿜⠻倽⊇⤎ 㕀⟩⥎怲㜸峣䉐Ḕ⾪䬰䮧䛕˛ 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ūṻ㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱㗐 棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱

ᝦᵋ€31

Ꭻ∟ፈ፞ΐ ‼Ḉ;ᑯዷዮ6::-ጟᶝዮ63: ᧁ↡;ᑯዷዮ67:-ጟᶝዮ5::

ᛈ᫓ᝨᱡİᒯᧈᎇ ፈ፞⟤ᐤ‼ ‼Ḉ;ᑯዷዮ5::-ጟᶝዮ55:! ᧁ↡;ᑯዷዮ57:-ጟᶝዮ52:

出發時間: 㛯㗌㛯㗌 行程: 䑅⣒併➵䏰㣕⏴➵䏰㣕Ə怱妤⍈岄䈥㜏㨲Ə ❩㭢䙫䌬⬷暼₶ḍ⎪妧⏴塏⹾搜⊂⣒曑ⱘ˛嗮溵 ⣒䏔更⤒⤎堾Ə㗵⪁⯎权䙫嗮溵⣒㸽㗌ⅎ䓍劘揿 ⅓⛹Ə叱咀㸽Ə偖⏯⛲⤎⺯˛䑅⣒楽惤἖ぐḔ᷽䳧 堾㙖Ə棆ạ欻♛㲰Ə⑼⑼揿⠘㘩塏㻻˛ 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ū⛂㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱㗐 棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱

Ἓ጗ᑀឈᮥឯጺ፞ΐ

出發時間: 㛯Ə㗌㛯Ə㗌 行程: ⾞⛲㲼嘔Ⅎ䥶⤎㕀⟩Ə佬榓⻊⠛˛䳷‒ ⠈˛㍞Ⅎ楽惤ⷪ㊰㠣⅏᷽䔳䬓ᷧῲ㕛⺎➵ⷩ墒 ㋮⮁䂡Ą᷽䔳恡䔉ą䙫➵ⷩ˛⥎✗∐柚㧩Ḳ惤䶔 Ṇ䳴Ū⤁䑀㲚˛ 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ūṻ㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱㗐 棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱

⇞᫓İᬼᓐİẏᑊᓗ ፈ፞‼

出發日期:㛯㗌Ə㛯㗌 行程: 字㛪⤎⺯˚⤎㜓揿˚奦㔶⯡⤎㕀⟩˚⓷⯎ 堾⌨噆˚䙤⻚堾˚倽婠⦭㖖⅓⛹˚䙤憸㼉⮕˚䉠 ㊰㲼⊇⻊⠛˚⤎勘⍁䉐椏˚⓷ạ堾 團費包括﹕⅏䧲㖬怱ⷛ⣒Ūᷰ㙁ᷰ㘆䴁愹⹾⎱㗐 棷Ū㖬怱⏴⋄ 敧䥏凑䏭 Ū取ạ柿晱

ᢒ᫓ᣭᴍᏈ፞ΐ

ḠᏧij፞᱒Ⅳΐġġ 荷蘭風情遊 - 風車村,羊角村。 出發 :7 月 4/18 日 ,8 月 1/15/29 日 德國科隆,波恩 出發 :7 月 11/25 日 ,8 月 8/22 日 比利時安特衛普 , 布魯塞爾 出發 : 7 月 4/18 日 ,8 月 1/15 日 團費 : 成人 : € 189 小童 : € 149

‼Ḉᅨᑯዷዮ5::-ጟᶝዮ45: ᧁ↡ᅨᑯዷዮ57:-ጟᶝዮ42:

‼Ḉ;ᑯዷዮ59:-ጟᶝዮ54:!!! ᧁ↡;ᑯዷዮ56:-ጟᶝዮ51:!

‼Ḉ;ᑯዷዮ4::-ጟᶝዮ45:!! ᧁ↡;ᑯዷዮ47:-ጟᶝዮ42:

᎚ᢥᘷẝ↡⍶ᯟᅗ ᐾ᫓᩾ᙏᅗ᎚ᮿ♁♢

Ꭹ‼᚞᪱ᅝ ᒢᏻᒭ! Ḫᖮᢥᱛ ጙጟᎩ‼! ፞፞Ꭴᶋ

‫݉ي‬ਡၽ

團費包括﹕全程旅遊巴士﹐四晚三 / 四星級酒店 及早餐﹐旅遊名勝 ( 門票自理 ) ﹐華人領隊

ጆᖯ≹῅; Groningen, Zwolle , Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Antwerpen ,Apeldoorn, Utrecht, Nijmegen, Eindhoven(以出發為准)!ᚽẤᅨጟᶝ‼ḈᏁ⋢ᏸᚑጀዯủ᎔ጄᅣጟᶝℚᗣᑯዷᐹ᙮ᅙ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ 14

Editie 374 04-06-2015

ᰟ✢∟᠎•Ẩ᫛ᜲỒ⓴ᒭᴈᘿᗦ▚ ᑽἻ✢ᐞᯧᏈᘿᮿᗇỒ᎐᥆

本報訊!!7 Т 3 РఏȂ೉៌ዉࢸ჌དྷஅߜ ོ಑Ѳ۩౩‫ོٱ‬൷ᙛ‫ڐ‬ᙄᄲཏ๡ਖ෡ఏོӵ੩ ੫୚Лσಀछॵᖂ༘ᖞ՗Ȃԧ࿥៌ӈཱིΙ۩౩ ‫ོٱ‬кৰȄϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢ૮࡚ࢌફਪȃ᎒ ืફਪфߒ‫ٺ‬ᓢюৰȂ೉៌‫ޣ‬Ӫ჌ሴȃ๼Ρ‫ޥ‬ ღሴᏲȂЅԤᜰΡρӓӣюৰΟࣀଢ଼Ȅ ჌དྷஅߜོ‫ڣ‬ӈкৰ৸़࡚ॶӑम᜝Ȃ Ԃӱ៫ΟႆўΙ۩அߜོ‫ܚ‬ୈ‫ޟ‬кौώհȂѓ ࢂ୤ᇄಢᙑϛ୽ჲȆዉࢸଽ৫፣ᏫȂӱ୽୤ё ѕ‫୽ٵ‬ኊኊ‫ڐ‬Ȃಢᙑ๼၂ߧЍԑࣀଢ଼РȂӻԩ ಢᙑཏ๡ဎ፲ȂᜰЖᔓօ෤੽‫็ڋ‬Ȃө८‫ڼ‬Ղ ୢ෹ѕࣸᛳҤᑪ‫ޟ‬Ι‫ܚ‬੫੆Ᏸਮਖᜒު፡Ȃ‫׽‬ ๡෤ራ‫ޟ็ڋ‬ᏰಬஶඈనӇ้ȄԂ੫տཐᗂϛ ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢ‫ޟ‬Лࡻ‫ࡾڷ‬ᏲȂщ‫ޥך‬ღ‫ޟ‬ᑖ ྃ଩ӫȂஅߜོӒᡝ౩‫ޟٱ‬ዥЖ୤ᇄȂཱིࣺ߬

Ι۩౩‫ོٱ‬ӵԧ࿥៌кৰ‫ޟ‬ளሴήȂ஠ོި‫ܛ‬ அߜོ‫۠ޟ‬ԟȂ᝷៉҄පօΡ࣏ዅȂዥЖϴઉ ‫ޟ‬ിདྷᆠડȂᔓօ‫؁‬ӻ‫ޟ‬৵༖တᡝȂ‫ۈ‬ᝦ‫؁‬ё ‫׉‬୉ฒ‫ޟؽ‬དྷЖȄ ཱིӈкৰԧ࿥៌ӵम᜝ϛߒҰȂ჌དྷஅ ߜོᗶณ࢐এԑሆ‫ޥޟ‬ღȂծᏵ๿ོষঈτ‫ܒ‬ ୉σ‫ޟ‬དྷЖȂฒ‫ۈޟؽ‬ᝦȂӵ৸़࡚Ѕᐣ۩౩ ‫ོٱ‬кৰ‫ڷ‬Ӓᡝ౩‫ޟٱ‬ӓӣֆΨήȂϐင‫ڥ‬ு ΟхΡᢙҬ‫ޟ‬ԙᕼȂีථΟРઉኄ‫ޟݿ‬ኇ៪Ȅ ԂߒҰȂ஠Ϛ॒ಀఖȂღ๖ኄσਡ೉჌ࣨȂё ஼ᇄӨПᖒᛮȂઍၖȃ୛ᄂȂӒЖӒཎӴमΨ ܻϴઉཏ๡‫ཾٱ‬Ȅ ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢфߒ᎒ืଽ࡙޻ۡΟ ৸़࡚кৰоЅӵԂ‫ޟ‬ளሴήȂዉࢸ჌དྷஅߜ ོ‫ڥ‬ு‫ޟ‬ԙᕼȂ࣏Ԃঈฒ‫ۈؽ‬ᝦȂϚؑӱൢ‫ޟ‬ ᆠડՄཐଢ଼Ȅтཱིࣺ߬Ι۩౩‫ོٱ‬ӵԧ࿥៌к

ৰ‫ޟ‬ளሴήȂོ୛Ιོۡ‫؁‬ΰቹዂȂ჌དྷᆠડ ΙོۡีපӎσȄ ൷ᙛ‫ڐ‬ᙄΰȂࡇ᠞Ο୽ϱѴԤᜰ൐՝ี ‫ޟپ‬ຳႫຳ߬Ȃ‫ٮ‬ᖞ՗Οཏ๡‫ܯ‬፲Ȃ‫ܚ‬ுΤ࿲ ӻዉϯ෡໶ӒഋҢܻ௿օ୽ϱ೴֨‫ڷ‬෤੽‫ڋ‬ ็Ȅఏོΰ‫ې۔‬ঈᗙߒᅋΟՌጡՌᏲ‫ޟ‬࿽ҬȄ ዉࢸ჌དྷஅߜོ࢐ҥਡۨ೉៌‫ޟ‬ΙတɆདྷ Ж༾༾ɇՌีಢᙑ‫ޟ‬ཏ๡ᐠᄺȂԙҳܻ 311: ԑȂ၎ོ‫۠ޟ‬ԟ࢐‫׭‬೴ᔼ֨ȂዥЖϴઉ‫ཾٱ‬Ȃ ᑖྃ୤ᇄཏ๡ࣀଢ଼Ȃߴ໌ϛ๼ҕఊღ๖ϣօȄ ՌஅߜོԙҳՍϬȂӻԩө୽ϱᄙ඗ਖօȂ੫ տ࣏୽ϱ෤੽‫็ڋ‬ஶඈ‫ڷ‬೴֨Ӵୢఀ‫ีཾٱى‬ ৤ୈюΟ१ौଓᝦȂ‫ڥ‬ுᡗ๿ԙᕼȂ‫୽ڗڧ‬ϱ ѴԤᜰഋߞ‫ޟ‬ଽ࡙ຟቋȄ ȞីኇȈ‫ں‬όύȟ

∻ ᦾ ᥔ ḉ

ᑽ Ἳ ✢ ጚ጗ ₎!ᐞ ᰟ✢∟᠎•Ẩ᫛ᜲỒ

ᯧᏈ ᘿ ᮿ ᗇ Ồ ᎐ ᥆

↧ദ⿭͗

Ҫԡⱇᤕ

ᰟ✢ᆃⓨᑁ᥸Ჸᆄ᛻ᜳᱯᐤᏗ✏ᐨ➳ᤍጤệḉ


೉៌

15 छৠடួ

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

ᐹጼ᫜ጱ◘♔ᡱᤶᵋᜉ᱕◝ᙏ ᜛ᛐᇰġ

࿓ៅᮾġġġġ᠘ᐋ፛ᓊġġġᱚቦኺ፛ᓊġġġġཫᩓᵨġġġġዟ₆ᙜġġġġጚ࿭ᙜġġġġġᣏᅶᙜġġġġᣈᥢġġġġġ᪫ᥢġġġġửỮᥢġġġġᙙሾ

ᜎ␱ᝉ⌊ ཉ␅ፇᚦცᝫ፠₃᪈ቾණ፠₃ᐸᑛᙞᣞᖈዦᜪ῾ፇႜ࿇ඩᐸᓖᘦፇ ⋘↌ණᮚᘦ྆ᭃᭃዣჾඩუᘦ྆၍၍ዣᗱඩྃ∪མⅧදᗱྂᇿᎴჾ᳙ྂඩ ჾ᳙ྂᎴ࿓ྂᑢඩ࿓ྂᑢᎴᑛྂឞණ Œġදġ፠₃᎛὜ἴ၊ྏᷬཉ᮸ධ ᝱჌₃ᦄጯඪ፠ቢጯ᧱፠₃ᘦፇ᝱ፙණ ⁚ྜᏱཁឲ ĩ ᎅᥰᔕᲯ᱓ᯆඪၭᗘྲྀᄘ Ī ፠₃ᶾ᧖ඪჲჰᵏᝣፇཉ Œġදᑷྏᷬᶛ፠₃ᐸཉ␅ᣞၹᚦცፇႜ࿇ධ ႘ᑷཉ␅ᤱ⃿ᐸᝫམኩབඩ᭳ཉ␅ྙᑛᙞᰞႣፇᗊᔸඩᑛᙞᔞၹᜪ ῾ፇႜ࿇᤟ᐸ፠₃ඩ႘ᑷ፠₃ᐸཉ␅ፇདྷႭᰗཧඩᑛᙞᜪ῾᤟ᬤ᢭Ⴡ፠ ₃᧥ྥඪᚦცණ᭳፠₃ྂᢥ᤟ᬤ᢭Ⴡ₆ᢳᯆབᏕ␅ፇ⃲὜ྂᇿඩྂᙾᐆ Ⴉፇྟጒ၉ᎅᜅ᝹῕ᙞඩྶሷᐸཬኺඩ᤟ᬤፊឍᾚᓖྙྟጒသἉඩᥒᎱ ᩴཋᆩႹᥰණ ŒġදႫዶཉ␅፠₃ྂႩፇ᯿ඩᬤ྽ᚼᕢሚ᜘≈ධ IJį ḯ⎒ᔕᢳፇᛇᜤඪឞᑛඪቛᅄ቟ᅄჅණ ⑚၊ཇᐆཛྷᝇᬦ⍾᠑ඩᄖᇈ჌Ⴃཫᗅዶණ ⑛ᔕᢳឺᬜඪᇈ჌ၶῑඪớ჻ྂᅗඪၒớ≔ႻᵬᲪᷔႹ⍕ྂᠺණ ⑜჌ᔦᖈඪዘᆒཐᖗඪዦᰮឫඪዦᘤ჻ᙞႇඪᎅᥢණ ijį ₆ᢳሤჾྂᇿණ ⑚₆᧖ඪ₆ᬟඪ᛹₆᧖ ⑛ᚬᾡཐᦝᛅඪᛲᆇ ⑜ᴫᘶᏊἜᖗ ĩ ႣᲚඪዦ⁢ඪ⋚࿦ཋᴫ Ī Ĵį ፠₃ᎊ᫔ණ ࿁ᐠམဆᐋ᤟ᬤ჌᧖ඩᶾᴃፇ᠒ᩓ ፠ᓑᛤ℩᧖ඪᮬ᝚ယ፜᧝ᣔඩ࿁ᯂၽ៛ ᛰሙ᪝ኺᖗඩዦႝ᧣ᗊ᪊࿶᠒ᘨᣤ᠒ᩓ ĵį ῕ᙞྟጒသἉණ ġᙉᮬឫ᫸ඪዦᐍඪྂჴ᎔ඪġዦᘨᣤඩġ࿊ᮬྂἉඩ᧖ᮬඩġ Œġදġ፠₃Ⴋᄌ᎛὜ධ ġ ፠₃᎛὜ᘁྭឫ᫸ዦᬔᢳᄅඩᓴᢥᰮᝇᬦ∪ᖙᩴჿមᖴ቟₃ᦄᤰ ᄅඩᛑ႓⊦ጞ቟ᵈጞሢჲჰዡ≔ඩᰨሿᢥᮬᑨᨄፇᗅዶණ

7፸7፶ ỉᙏḶᬑᅟᅟ Xbhhfotusbbu!225!! ᦫᎇᤂዷᷭᯧዯḸᅟ ỉ↾ᜎ␱ᅗᗆέᅗጛᤴᅗᓠᬇᝉ⌊ᅟ

⊓ᓀᦝ፛ඩᦺᗅᛅᦉන ᱘႑ᦝ፛ඩ᫹ẝᕢሳẝᕢሳන ᛥᒳᆔᢥᮬᨄᆌᢨẝሀන ᦝሿṧ᭍␅ᔏᨀྂྮḮන ᓑḈᗭᙏ➳➱ᅗ ᅟ ᐉᓟᑧ⅜ ĶĮIJı ủ

ᛓ⒱ḈᏸᎵ ᎔᱓῜ᝉ␤ ፊᎽᩳᑇᅙ

聯絡方式 地址:

᯾ዋ࿹᭿ !!!!!⎵፼ཫཱྃ∪ᩐ ዂඩᇿ℃₊ඩᐠṆ₊ඩ ᓃᖈᛙඩᓃ၎ኡඩ᠑Ὡ ኡ႓ᄘᵬ࿹᭿ඩᛔᲯ᫹ ᓴḐ᪞ፇኡὄኾᣢᬦཉ ᕟඩᘤᾘ၉ᕁ∃᧱ඩ့ ኡᓺᢘᄣᩚཉᕟᜱᚳඩ ᎋ⊺ཁᇩၾᰤ⃲ᇩᡃṩ Ⴚඩᄭ᝴ᙥᏲඩ∯Ᏺඩ ውᏲණ !!!!᯾᫶ↄἄ႐ᄅ᫹࿹ ᭿ፇዱྫྷሿᗽ࿙ᕔཉᨿ ႋྎᜮᲪ␅ኡძᲮ␅ ␃ණ !!!!!᱙ᓀ᱓᯿ද !!181!456!9811

Wagenstraat 104, 2512 AZ Den Haag ( 海牙唐人街 ) 預約電話: 070 - 345 87 00 手機號碼 : 0645 - 535 770 預約郵件: tongrentangnl@gmail.com


㢦㭜㤞ϩ㖞षᚥ⺌ 仈⍞➨࡯᜿⿺ 䕠Ꭳᚥ⺌ᰲ ᧰䂦͜఺ͪ‹঻䵇౎Ⴛ᪣Ƞᩞᠰ仈⍞➨࡯ᩮᏋጔҋ

⓴␈፶ᴞᅝ3126 ᑧ 7 ፸ 3: ፶ ) ៧ᴞዯ * ᎐␈Ღᒳᅝᣍᵁỉᠾ᥷ᰟ᷒ዷⓘỒ ፱៑Ღᒳᅝጱ᫓⌏ᰟ✢ጙᗐ␸ !!!!!!!!!!ᣍᵁ⌏Ꮦ⌝Ẃ⃃὚⒒ḍᚔ␈ᗇᰤ ᗴ␈ᲦᒳᅝᾬẤ┲⊲ᐾᰟ✢᷒ዷ‼➳ᗴ␈ 仈⍞➨࡯⯲倇❭๚⤲㢦㭜䖯㿺䈬 ᰟ✢᷒ዷ᪓⃃፟ᮾⓘỒᅘ⟼ᱽ᪓⃃፟ᮾỒᅘᜳ᜽᪓⃃፟ᮾᗴỒⓨᑁᗴ␈ ᥸Ḹᅝ:;56!ᬻ឵!0!22;11!Ḷᮾ! ᑊ╞ᅝHpmgcbbo!Obbefscpt! ᑳḈᅝ221!∟ፅ!) ᓺ᭥ᤳ * Ჸᑀᅝᚩᮒᒇ!17.65422437!!⩩⇡ᚘ!17.3231:7:9!

ᄷ䵻䁊Ꮦ喢仈⍞➨࡯ٙ⻯ϩ᝼㼷޲ ᎐┕ᅝᣍᵁዹ⁀ᗇ᪱ᰤ᎚ᜨ ᥸Ḹᅝ29;11.2:;11! ᑊ╞ᅝᦫጆᡈᤴጙ᩾∘Ḋ⅓⟞! ᑳḈᅝᓑḈዹᲵ! Ჸᑀᅝ᭭ጟᘪ!17.32:892:3!!ᰟ✢᥷ᒭ᛻!131.7333931!0!121.5475792!

ᚥ⺌ᮉუ ፇᤶᅝᣇ∛₡ឍᅘ◫ᕂᜨ₡ ᥸Ḹᅝ2:;26ᅬ32;56 ᑊ╞ᅝᦫጆᡈᤴጙ᩾∘ዶ∘ ᑳḈᅝ␷Ḉᕦᒳዮ 61 Ჸᑀᅝ᭭ጟᘪ!17.32:892:3!!ỹጟᘪ!121.5475792 டᚠᖿ৴‫ڷ‬ఏঢ়ԤБρ௥ଚȈ юีਢ໢Ȉപ੫ϝϛѵЬٙમғߞѡПୄٙ!27;11!໠ю 0 ੕бϛѵЬٙમ!27;56!໠ ӱแਢ໢Ȉ੕ΰࣲ৞ନዂσߞࠉ 33;11!໠юܰ੕ႀбЬٙમ 33;51!0!പ੫ϝ 34;26


೉៌

UNITED TIMES

ߧҤΡӵ೉៌

Editie 374 04-06-2015

20

⚆ᚑᑳṇᑴᑧ᥷ᘾᰟ✢ ᜽ᏺᐧ⋇Ά᥵ᛵ᱓ᓯ 尊敬的各位青田鄉親: 匟嗕曺䓘⎴悱㚫㬋⛐匟嗕˪倗⎰㗪⟙˫攳姕⮰䇰 ĮĮĮ 曺䓘Ṣ⛐匟嗕炻ἄ䁢㇨㚱⛐ 匟嗕䘬曺䓘Ṣℙ⎴䘬䱦䤆⭞⚺炻⎴㗪ḇ㗗倗专匟嗕冯⭞悱曺䓘䘬ᶨ⹏㧳㦹ˤ Ṳ⸜㗗ᶾ䓴⍵㱽大㕗㇘䇕⊅⇑ ĸı ␐⸜炻Ḵ㇘㛇攻炻⛐匟嗕䘬曺䓘Ṣḇ⍫冯℞ᷕ炻 ᷎䁢㬌 ↢Ḯ⼰⣂ᶵ⎗䢐㹭䘬届䌣ˤㆹᾹ䘬⮰䇰椾⃰⮯慵溆㊾㍀忁㕡朊䘬Ṣ冯ḳ炻ㅯ 婳㚱㬌栆䴻㬟䘬曺䓘Ṣẍ⍲ἈᾹ䘬⼴塼炻冯ㆹᾹ倗专炻㍸ὃ㚱斄屯㕁炻嬻ㆹᾹᶨ崟姀 抬忁㭝䍵屜䘬㬟⎚ˤ ℞㫉炻ㆹᾹ曺䓘Ṣ䓇㳣⛐匟嗕⶚䴻崭忶䘦⸜炻㗗厗Ṣ䘣映匟嗕䘦⸜䘬䷖⼙炻ㆹᾹ ḇ㬉彶曺䓘Ṣ䘬⼴ẋ傥㈲䇞廑䔁ᶳἮ䘬恋ṃ䍵屜䘬怢䈑ˣ屯㕁䫱䘬䄏䇯㍸ὃ䴎⮰↲䘤 堐炻ἈᾹ␴ἈᾹ䘬䇞廑ᶵㅱ塓怢⾀炰

䫔ᶱ炻⭞悱曺䓘䎦㬋⛐䯴⺢厗⁹⌂䈑棐炻㬉彶⎬ỵ㈲曺䓘⃰廑㖑⸜䓇㳣匟嗕䘬溆 溆㺜㺜怢嶉䦣军曺䓘厗⁹⌂䈑棐ἄ㯠ᷭᾅ⬀ˤ ġ˪曺䓘Ṣ⛐匟嗕˫⮰䇰㗗ᶨ㇯䨿⎋炻ḇ㗗ᶨᾳ䲸ⷞ炻⬫⮯ἧ㇨㚱曺䓘Ṣ㚜≈䵲⭮炻 ⬫暨天㭷ᶨᾳ曺䓘Ṣ䘬⍫冯ˤ 䈡㬌忂⏲ˤ 倗䴉Ṣ烉 匟嗕曺䓘⎴悱㚫㚫攟ġ昛漵炻暣娙烉ıķĵĸĺķĹĴIJĹ烊 匟嗕曺䓘⎴悱㚫⎵嬥㚫攟ġ昛⃱⸛炻暣娙烉ıķĴIJijĹĹĹĹĹ烊 匟嗕曺䓘⎴悱㚫䦀㚠攟ġ冺⺞⸛炻暣娙烉ıķĶĵķĶķĴĵĹˤ 匟嗕曺䓘⎴悱㚫

ᰟ✢᜽ᏺᒘ᷒•ᛵᦫᏊ᫪ល፛ ឹዷᛵ᳌ᦉᅮᱯᓈᵴᘍᶗṅ∕

陳伯琪, 曺䓘䷋Ⱉ⎋捖⼕Ⱉ㛹Ṣ炻IJĺĴij ⸜⇘Ḯ匟嗕炻⧞匟嗕⥣炻做㚱ᶨ⤛炻⍾⎵昛 伶劙ˤ 䓙 㕤䇞 奒 昛 ỗ 䏒 㖑 必炻Ķķ 㬚䘬昛伶劙 ⮵ᷕ⚳␴曺䓘䝕妋䓂⮹炻ḇ⽆㛒Ἦ忶ᷕ⚳ˤ IJĺĹĶ ⸜炻昛伶劙㓞⇘Ḯᶨ⮩Ἦ冒㕭⯭佑⣏⇑ ➪⃬䘬ᾉ炻⫿墉埴攻ᷕ䃉ᶵ堐曚↢炻⮵忁ỵ 㑩㚱ᶨ⋲ᷕ⚳埨䴙䘬➪⥡䘬斄⽫炻⍲㛇䚤⤡ ⚆⚳㍊奒䘬栀㛃ˤ ijı ⸜⼴炻昛伶劙ⷞ叿忁⮩ᾉ炻⛐匟嗕ᶰ ⣓䘬昒⎴ᶳ炻㈦⇘Ḯ曺䓘䷋⁹倗ˤ䷋⁹倗⸡ 悐䅙ね⛘㍍⼭ḮṾᾹ炻᷎⸓≑ṾᾹ㈦⇘Ḯ⛐ 曺䓘䘬奒㇂ ĮĮ ➪⃬⏛橼妨ˤ晐⼴炻怬ⷞṾᾹ

⣓⨎Ἦ⇘℞䇞奒䘦⸜⇵⛐⼕Ⱉ㛹䘬䣾⯳ˤ昛 伶劙朊⮵䇞奒䘬㓭⯭炻䘦デṌ普炻㶂㳩㺧朊ˤ

程 雅 標炻IJĺıķ ⸜ ↢ 䓇 ⛐ 曺 䓘 㕡 Ⱉ 悱炻 IJĺĴı ⸜⍣⇘匟嗕ˤᷳ⼴⧞匟嗕⥣炻做㚱ᶱ⫸ Ḵ⤛ˤIJĺĸı ⸜炻䦳晭㧁⛐匟嗕⍣ᶾˤ⽆㬌⼴炻 䦳⭞ὧ冯ᷕ⚳⣙⍣Ḯ倗专ˤ 䲬侘⧄炷ⶎ炸㗗䦳晭㧁䘬ᶨᾳ⤛⃺炻⼴ ⩩⇘佑⣏⇑䓇㳣ˤ⛐䦳晭㧁⍣ᶾ⼴役 ĵı ⸜⼴炻 䲬侘⧄ⷞ叿⤛⃺啑䵕⧄炷⎛炸Ἦ⇘Ḯ曺䓘炻 ㈦⇘䷋⁹倗ˤ⤛⃺啑䵕⧄㚱叿㱽⬠⌂⢓䘬柕 扄炻䱦忂佑⣏⇑婆ˣ⽟婆ˣ大䎕䈁婆ˣ㉱ᶩ 婆䫱 Ķ 䧖婆妨ˤ⛐⁹倗⸡悐䘬⸓≑ᶳ炻⤡Ᾱ ㈦⇘Ḯ啑䵕⧄䘬⢾℔䦳晭㧁䘬⭞悱㕡Ⱉ炻᷎ ⸓⤡Ᾱ㈦⇘Ḯ䣾⡛ˤ啑䵕⧄堐䣢炻⚆⍣⼴天 ⍣⤥⤥⬠㚫䫔 ķ 䧖⢾婆ȺȺ㻊婆炻怬⮯㚫㈲ ⤡⛐佑⣏⇑䔞枛㦪㔁㌰䘬⻇⻇ḇⷞἮ炻嬻Ṿ ḇデ⍿ᶨᶳ曺䓘䘬悱ね␴⢾℔侩⭞䘬伶渿ˤ

॥๮҅प‫ޑ‬ำ໡኱

ऊᑣিȐѰȑ஥๱ζ‫ٽ‬ᙓᆢিȐѓȑٰ‫ߙډ‬Җ

᜽ᏺᶋᓍ•ᬧ⊷៻ᅝ ᷒•ᜬ ijĹ Ὀዷᅗ•ᐢ ĵĺIJ ᤲ 㒂˪曺䓘⁹⟙˫ijıIJĶ ⸜ Ĵ 㚰 ijĶ 㖍⟙⮶炻ġ Ĵ 㚰 ijĵ 㖍炻㴁㰇䚩曺䓘䷋➢㛔⁹ね婧㞍ⶍἄ ䷥䳸⣏㚫㙐➢㛔⁹ね䘤Ự㚫冱埴炻䷋柀⮶⏛ 梃梃ˣ昛㴟㮹ˣ揀䥳㮓⍫≈㚫嬘ˤ 㚫ᶲ䘤ỰḮ曺䓘䷋➢㛔⁹ね婧㞍䳸㝄ˤ 婧㞍䳸㝄栗䣢炻曺䓘䷋䎦ℙ㚱㴟⢾厗⁹厗Ṣˣ 㷗 㽛 ⎴ 傆 Ĵijĺijĺķ Ṣ炻 厗 ⁹ ijĸĺķĵķ Ṣ炻 厗 Ṣ ĵĹijķij Ṣ炻 㷗 㽛 ⎴ 傆 ĹĴĺ Ṣ炻 ℞ Ṿ 㴱 ⁹ Ṣ ⒉

Ķĵĺ Ṣ炻℞ᷕ厗⁹⌈㴟⢾Ṣ⒉Ṣ㔠䘬 ĹĵįĺijĦˤ 曺䓘䯵㴟⢾厗⁹厗Ṣˣ㷗㽛⎴傆Ṣ㔠㊱悱捖 埿忻↮ỰˣṢ㔠忶叔䘬㚱浜❶埿忻ˣ㹓㹒捖ˣ ṩ匲捖ˣ㕡Ⱉ悱ˣ䒴⋿埿忻䫱 ĺ ᾳ炻⇵ᶱᾳ 悱捖 ĩ 埿忻 Ī Ṣ㔠⌈䷥慷䘬 ĵıĦ ⶎ⎛ˤ 曺䓘䷋㴟⢾厗⁹厗Ṣˣ㷗㽛⎴傆↮Ự⛐ ᶾ䓴 IJijIJ ᾳ⚳⭞ ĩ ⛘⋨ Ī炻ẍ ĺIJįĴIJĦ Ṣ⎋↮Ự 䘬㫸㳚⌈䳽⣏⣂㔠炻⋿伶㳚ˣ⊿伶㳚↮⇍ẍ

ķįĸĸĦ ␴ ıįķijĦ 䵲晐℞⼴ˤ⛐⁹⊁屯㸸㕡朊炻 䚠庫㕤 ijııķ ⸜炻㔠慷⡆攟㖶栗炻⁹⊁屯㸸䨑 㬍㍸⋯炻䎦㚱曺䓘䷋厗⁹⚆⚳㈽屯䘬⁹屯ẩ 㤕 ĵĺIJ ⭞炻曺䓘䷋厗⁹厗Ṣㆸ䩳䘬⁹⛀ ijĶIJ ᾳ炻 厗㔯⬠㟉 ijIJ ㇨炻厗㔯⨺橼 IJij ⭞ˤ 㚫嬘䷥䳸⻟婧炻㛔㫉⁹ね婧㞍䘬䳸㝄炻 ⁛怆↢ㆹ䷋⁹䓴慵溆Ṣ⢓怆⡆ˣ⮰㤕Ṣ⢓↮ Ự⺋㲃ˣ⚳晃䦣㮹Ṣ⢓⡆⣂䫱㕘䈡溆炻⎴㗪

㴟⢾厗⁹厗Ṣḇῇ婧㞍ᷳ㨇䘤↢⻟䁰䘬⚆㬠 シ栀ˣ㬠⚳⁹䛟䛟Ⱄᶨṃ⓷柴ṇ⼭妋㰢䘬㛇 䚤ˤ㍍ᶳἮ炻⛐㕘⼊⊊ᶳ炻ㆹ䷋天㓡嬲⁛䴙 䁢⁹㚵⊁䘬㧉⺷炻∝㕘㓧䫾⏠⺽⁹屯廱侴㈽ ⎹⚳ℏⶪ⟜炻᷎㈻⤥厗⁹䘬㕘䓇ẋ㔁做⓷柴炻 㴟ℏ⢾倗≽ℙ⎴≈⾓⺢姕ᶾ䓴曺䓘ˤ


೉៌

21 МϽߝං

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2015

ᯧ ĵķ ᘿᲀᧁጳ᫓ↂᾧ₞ὓḶ⁣ ጱ᫓ῑᏫጤᾧዷᱢᜲᎈ⑬┲᪺Ꭷ 䫔 ĵķ ⯮渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨⮯㕤 ķ 㚰 ĺ 㖍 军 IJĴ 㖍冱埴炻忁㗗⚳晃娑㫴䓴䘬ᶨ㫉䚃㚫ˤἮ 冒劙ˣ伶ˣ㽛⣏⇑Ṇˣ㲊嗕ˣὬ伭㕗ˣ匟嗕㛔 ⚳䫱役 ijı ỵ䔞ẋ㚨⃒䥨娑Ṣ⮯㚫⼁倂ᶨ➪炻㍊ 妶␴↮ṓ娑㫴喅埻ˤᷕ⚳彚㮹ⶍ娑Ṣ悕慹䈃ㅱ 怨⍫≈᷎ἄᷣ柴㺼嫃ˤ 娑㫴䭨㛇攻炻⮯㚫冱彎ᶨ䲣↿㳣≽炻⊭ ㊔怨婳娑㫴␴婆妨ッ⤥侭⮯娑㫴侣嬗ㆸ劙婆ˣ 匟嗕婆ㆾ侭℞⬫婆䧖烊枺䘤ᶲ⸜⹎㚨Ἓ匟嗕婆 娑㫴㕘Ṣ䋶ȹńįŃŶťťŪůŨũ 䋶炻娚䋶冒 IJĺĹĹ ⸜ẍ Ἦ㭷⸜枺䘤烊枺䘤ᶲ⸜⹎㚨Ἓ匟嗕婆娑普䋶ȹ ŗŔŃ 娑㫴䋶炻䋶慹 ijĶįııı 㫸⃫ˤ㬌⢾怬㚱娑㫴 教嬨炻㚿婎炻䞼妶炻娑Ṣᷳ攻䘬⮵娙䫱䫱炻忁

ṃ悥㗗娑㫴䭨ᶲ䘬㟠⽫㳣≽ˤ 冯㬌㫉⚳晃娑㫴䭨惵⎰䘬炻㗗℞⬫ᶨṃ 喅埻␴暣⼙㳣≽ˤ娑㫴䭨攳ⷽ⇵ℑ⣑䘬 ķ 㚰 ĸ 㖍炻䫔⚃⯮婆妨␴喅埻ⶉ徜⯽攳ⷽ炻渧䈡ᷡ䘬 IJĸ ⭞喅埻䔓⹲⮯⯽↢⎬䧖喅埻ἄ⑩炻㬋㗗忁ṃ ἄ⑩㽨䘤Ḯ⊭㊔娑Ṣ⛐ℏ䘬喅埻⭞Ᾱ䘬∝ἄ烊ķ 㚰 Ĺ 㖍炻娑㫴䭨䳬⥼㚫␴渧䈡ᷡ⚳晃暣⼙䭨ᷣ 彎㕡倗⎰冱彎⯽奥炻⯽↢匟嗕娑Ṣ œŰŨŪġŘŪŦŨ ␴ ijııĺ ⸜媦居䇦㔯⬠䋶䌚⼿侭崓⟼ɀ䰛≺炷ʼnŦųŵũŢġ ŎǽŭŭŦų炸䘬䲨抬䇯炻ẍ⍲℞⬫ᶨṃ暣⼙䞕䇯炻㖐 ⛐堐䎦娑㫴␴暣⼙喅埻䘬倗专ˤ 㛔⯮娑㫴䭨怬⮰攨㍐↢Ḯ łőő炻⎗ẍ忂忶 ㇳ㨇ᶳ庱庇ẞ炻䌚⼿斄㕤娑㫴䭨䘬㇨㚱屯妲ˤ

ᲀᧁጳ ᫓ↂᾧ₞ὓ ᅮᅮᆛ᱓ᐿ⏱ᖪ⃃ጴ῅ᆜ 渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨䳈㚱Ⱦᶾ䓴ᶱ⣏㔯⬠䚃 㚫ȿ␴Ⱦ柕嘇⚳晃娑㫴䭨ȿ䘬伶嬥炻ℐᶾ䓴ṓ 㚱䚃⎵炻㗗䔞Ṳᶾ䓴ᶲ夷㧉㚨⣏ˣ㬟⎚㚨ᷭˣ 倚嬥㚨檀䘬⚳晃娑㫴䭨ˤ⽆ IJĺĸı ⸜∝⥳ẍἮ炻 ℙ⶚冱彎Ḯ ĵĶ ⯮炻⏠⺽ḮἮ冒ᶾ䓴⎬⚳䘬役 ijııı ỵ娑Ṣ冯㚫ˤ倞欗忼ˣⶫ伭勐➢ˣⶽ㕗ˣ 㰫䇦䥹䈡䫱媦居䇦㔯⬠䋶䌚⼿侭炻ẍ⍲ᷕ⚳娑 Ṣ⊿Ⲟˣ㣲䃱ˣ大ⶅˣ侇㯠㖶䫱娑Ṣ悥㚦䌚怨 ⛐渧䈡ᷡ娑㫴䭨ᶲ㚿婎ˤ䓙㕤渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴 䭨㬟⸜䘬⍫≈侭ᷕ⣂㚱䌚媦居䇦㔯⬠䋶䘬ἄ⭞ ␴娑Ṣ炻渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨⍰塓嬥䁢Ⱦ忂⎹媦 居䇦ᷳ嶗ȿˤ

ጱ᫓ᾧዷᱢᜲᎈᾧ₞ὓጆᓆ᎐◶ᶋᖦ

၃Γ೾ߎФ

冯⚳晃娑⡯䚃㚫ˤȾ㚨ᷣ天䘬怬㗗⍣Ṍ㳩⬠佺炻 䝕妋ᶨᶳ⚳晃娑⡯䘬≽ン炻⎹⇵廑Ᾱ⬠佺ˤȿ 悕慹䈃婒ˤ 渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨䘬䵚䪁ᶲ忁㧋ṳ䳡悕慹 䈃烉Ṿ䘬娑↢冒ᶨᾳ䔞Ḯ ijı ⸜䘬㮹ⶍᷳㇳ炻姀 抬Ḯ⸽ⰌṢ䘬䓇㳣ˤṾ㰺㚱㬋⺷䘬⯭ỷ嫱ẞ炻 䁢Ḯ⮳㈦ⶍἄ侴⽆ᶨᾳ⛘㕡㺪㱲⇘⎎ᶨᾳ⛘ 㕡炻䔞忶㏔忳ⶍˣ⺢䭱ⶍˣⶍ⺈ⶍṢ炻ảỽ⎗ ẍ㈦⇘䘬冐㗪⿏ⶍἄˤṾ䘬娑䘤↢Ḯ恋ṃ㓗㐸 叿ᷕ⚳䘬Ⱦ䴻㾇⣯嶉ȿ⌣㰺㚱⼿⇘㈧娵䘬塓∅ ⤒ˣ塓怢⾀␴塓怲䶋⊾䘬⊆≽侭䘬倚枛ˤ

劙㔯復⇘䫔 ĵĵ ⯮渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨炻⛐㴟⢾⺽ 崟Ḯ⻟䁰⍵枧ˤȾ⛐䫔 ĵĵ ⯮渧䈡ᷡ娑㫴䭨ᶲ炻 ĵ 㫉䌚⼿媦居䇦㔯⬠䋶㍸⎵䘬㔀⇑Ṇ叿⎵娑Ṣ 旧⣂⯤⿅㚿婎Ḯㆹ䘬ἄ⑩˪䳁ᶲ怬悱˫ˤȿ椾 㫉⍫≈⚳晃娑⡯䚃㚫炻悕慹䈃䘬ἄ⑩⯙⣏㓦䔘 ⼑炻匟嗕叿⎵⤛娑Ṣ刦㕗䈡ɀ⧄⤏䰛ɀ䙖⌉怬 ㆸ䁢ḮṾ䘬䰱䴚ˤȾ˪䳁ᶲ怬悱˫⍫≈渧䈡ᷡ 娑㫴䭨⼴炻怬䌚⼿Ḯȼ⚳晃厗㔯娑㫴䋶Ƚ炻渧 䈡ᷡ娑㫴䭨ᷣⷕ⶜㕗㞗䈡㚤奒冒⇘ᷕ⚳䴎ㆹ枺 䋶ˤ⶜㕗㞗䈡㚤夳⇘ㆹᷳ⼴炻怬䈡⛘⎹ㆹ天Ḯ ᶨᾳ䯥⎵炻婒㗗刦㕗䈡ɀ⧄⤏䰛ɀ䙖⌉⼿䞍Ṿ 天Ἦᷕ⚳䴎ㆹ枺䋶炻⮰攨⥼妿Ṿ㈦ㆹ天䘬ˤȿ 悕慹䈃㍍⍿⨺橼㍉姒㗪婒ˤ 晐⼴炻悕慹䈃∝ἄ䘬ẍ˪䳁ᶲ怬悱˫䁢ẋ 堐䘬 IJı ⣂椾娑㫴⃰⼴塓侣嬗ㆸ⽟婆ˣ劙婆ˣ匟 嗕婆ˣ㌟⃳婆䫱⣂⚳婆妨桐埴㴟⢾炻⺽崟Ḯ㴟 ⢾大㕡㔯⬠䓴⮵ᷕ⚳䔞ẋ㻊娑䘬⍵⿅炻˪䲸䲬 㗪⟙˫ˣ˪㕘喯湶ᶾ⟙˫ˣ˪ỗ】⟙˫ˣ˪⋿ ⽟シ⽿⟙˫䫱⣂⭞⚳晃ᷣ㳩⨺橼⃰⼴⮵悕慹䈃

᝵ᎿШεᏢ໺൞‫س‬റᏤᛥьǸᖴቺୌȐѓȑ ӧుӥ௦ೖ೾ߎФǶ

ቺ୯Ƞਔжຼൔȡ૶‫ޣ‬௦ೖ೾ߎФ

⍲℞ἄ⑩忚埴Ḯ⟙⮶ˤijıIJĴ ⸜ẍἮ炻悕慹䈃⃰ ⼴䌚⼿椾⯮⊿Ṕ⚳晃厗㔯娑㫴䋶ˣ椾⯮ᷕ⚳慹 徒娑㫴䋶ˣ⺋㜙䚩椾⯮娑㫴䋶慹䋶䫱慵天䋶枭炻 ᷎㕤 ijıIJĵ ⸜ Ĺ 㚰↢䇰Ḯ娑普˪䳁ᶲ怬悱˫炻ᶨ 冱⤈⭂ḮṾ⛐ᷕ⚳䎦ẋ娑⡯䘬⛘ỵˤ Ṳ⸜ Ĵ 㚰 ĵ 㖍炻䫔 ĵķ ⯮渧䈡ᷡ⚳晃娑㫴䭨 ᷣ彎㕡䴎悕慹䈃䘤⍣怨婳↥炻怨婳Ṿἄ䁢ᷕ⚳ 䎦ẋ娑Ṣ䘬ょᶨẋ堐⍫≈Ṳ⸜䘬娑㫴䭨᷎ἄᷣ 柴䘤妨ˤ㒂〱炻忁㗗悕慹䈃冒˪䳁ᶲ怬悱˫䫱 ἄ⑩塓侣嬗ㆸ⣂⚳㔯⫿桐埴㴟⢾⼴炻椾㫉崘↢ ⚳攨炻ἄ䁢ᷕ⚳䎦ẋ娑Ṣ␴ㇻⶍ娑Ṣ䘬ẋ堐⍫

悕慹䈃炻IJĺķķ ⸜䓇㕤㷾⊿㴈㯜炻䚖⇵⛐㶙 ⛛漵厗彎ḳ嗽㳩≽Ṣ⎋␴↢䦇⯳䭉䎮㇨ⶍἄˤ Ⱦ晾䃞⮓Ḯ⸦⋩⸜䘬ㇻ㱡娑炻Ữ䛇㬋攳⥳⮓娑 㗗⽆ ijıIJij ⸜攳⥳䘬ˤȿ䎦⸜ ĵĺ 㬚䘬悕慹䈃⽆ ᶲᷕ⬠⯙攳⥳⮓娑炻Ữẍ⇵悥㗗⮓ṃㇻ㱡娑冒 ⧃冒㦪炻䚜⇘ ijıIJij ⸜⇘䎦╖ỵᶲ䎕⼴ㇵ攳⥳㬋 ⺷∝ἄ娑㫴ˤ 晾䃞∃∃㬍ℍ娑⡯ᶵᷭ炻Ữ㗗悕慹䈃⶚䴻 ⍾⼿Ḯ㚱䚖ℙ䜡䘬ㆸ䷦ˤijıIJĴ ⸜炻悕慹䈃∝ἄ 䘬䎦ẋ娑˪䳁ᶲ怬悱˫⺽崟Ḯᷕ⚳㛎㛏娑ẋ堐 Ṣ䈑㣲䃱䘬斄㲐炻᷎㍐啎䴎˪Ṣ㮹㔯⬠˫㴟⢾ 䇰ᷣ䶐卓㤟ˤ卓㤟⮵㬌⣏≈孂岆炻奒冒侣嬗ㆸ

೾ߎФ၃໣Ƞર΢ᗋໂȡ

ᱢᜲᎈᾧዶᣌ ᨔጆ┯Ḧ ᶨ ⮹⸜炻㝸ᾳ㶑㘐炻⽆ᶨ㦻㔠⇘⋩ᶱ㦻ˤ 㔠⬴⯙⇘Ḯ㦻枪ˤ Ṿˤ 梃⓲梃ˤ沍䘬≽ἄ炻ᶵ⎗㧉ầˤ ⮹⸜∫↢ᶨ忻䚜䶂炻恋湤⾓ ᶨ忻攫暣 ⎒䚖㑲⇘炻⇵⋲悐ấ ⛘䎫炻㭼漵厗捖䔍⣏炻彶朊㑆Ἦ 忇⹎炻柀崘Ḯ⮹⸜ ļ 䰛炻柀崘Ḯ⮷⮷䘬䘥ˤ Ḵ 㭵奒䘬㶂炻⽆䒎䘬怲䶋嶛ᶳˤ 忁㗗⋲⸜ᷳᷕ䘬䫔⋩ᶱ嶛ˤᷳ⇵炻恋⋩Ḵ ᾳ⎵⫿ ⽖⠝炻∃∃句ᶳˤ

䳁ᶲ怬悱䘬⤥⃬⻇炻昌Ḯ䰛炻Ἀ䘬㛒⨂⥣ ⼰⮹㚱Ṣ㍸⍲Ἀ⛐忁㢇㦻䘬 ĸıIJ ⌈忶ᶨᾳ⸲ỵ ⎫忶㜙卆䰛䰱ˤ

䥳桐炻忋⣄⏡≽㭵奒䘬匣剙ˤ 䘥䘥䘬橐䀘炻庽庽䘬䘥炻⛸叿䀓干⚆⭞炻 ⬫ᶵ斄⽫䰛䘬䘥炻 匣剙䘬䘥 㭵奒䘬䘥 曄旵䘬䘥 恋湤⣏䘬䘥炻❳ỷ⮷⮷䘬䘥 ⯙尉㭵奒❳叿⮷⃺⤛ˤ

䰛炻欂楁䘬◜⒯炻⮷⮷䘬惺䩑梲叿ℑ㺜曚 㯜ˤ ⤡怬⛐㑼⽫ 䥳⣑䘬堋㚵 ᶨ⣑⮹ᶨẞˤ

㶟ˤ晐幓 ㈃叿ᶱᾳ⢾⚳Ṣ烉刦䔍䈡ˣ匟䇦⽟㜿ˣ叱

⇎ᾧᛵ⚕ጛ ĭ ៦ᔾ

ᶱ ⋩ᶱ㦻炻旚嶛䵚㬋⛐⮩墅炻忁㗗ㆹ䘬ⶍἄ 䁢㊧⇘ᶨ⣑䘬ⶍ拊 䓐≃㱧枮㗪憅㕡⎹炻⮯ᶨ柮坢䴚徸㬍⚢ 䵲炻⬫⛐㘿ᷕ㍁ㇶ␴⍵㈿ ㆹ崲䓐≃炻⌙晒崲⣏

悕炻忁ᾳ⮓娑槁⫸炻⮓⸦椾䟜娑炻⛐ᶱᾳ

悕ˤ⛐ⶍ⛘䘬㛐㜧ᶲ㕩劍䃉Ṣ⛘⮓娑ˤ⮓ ⼿⻝⒕㲋炻䛇ᶵ娚 嬻⤡嶇晐炻Ἦ⇘㶙⛛炻㔠㚰⣼崘炻幓䃉↮ 㔯 ῇ垚⫸ ijıı炻䓐㕤Ṍ㇧䦇ˤ ῇ⛇寮 Ķı炻䓐㕤⎫梗ˤ ῇ㰇沍 Ĵı炻忁⣑䭨检 IJĶ ⃫ġ 岤屟Ḯ徫崘䘬干䤐

岥⮏ ᶨᾳᷕ⚳Ṣ烉㴟⫸ˤ ṾᾹ悥㭼ㆹ㶟⼿⤥炻⛸叿㢢㛐⚆⭞炻ᶵォ ⎫炻ᶵォỷ炻 怬ᶵ䓇䕭ˤ 悕炻忁ᾳ㶟噳炻梻叿偂⫸炻⛐⣏埿ᶲ␴ᶨ 佌Ṣ㚿枴⣒春 ⸦⸜攻炻槁忶ᶱᾳ⮹⤛ ᶨ⎵⥻姙炻㷾⊿䯵炻⛐⽟ッ⺈娵嬀䘬 ᶨ⎵⥻傉炻⚃ⶅ䯵炻⛐佑ⶍ倗娵嬀䘬 ᶨ⎵⥻⻝ˤ

悕ˤ徫⇘䞛ⱑ捖ˣ徫⇘⮞⬱⋨ˣ徫⇘㜙卆 ℟橼ỵ⛨烉攟⬱捖㔯⊾䪁ᶱ㦻 ĴıĴ 嘇 ⽆⟙䳁∗↲ᶲ㈦⇘ᶨ⎵⎓㕡凇䘬Ṣ ẍ娑䘬⎵佑炻⛐拎⹰㛹嶗怲䘬ᶨ⭞⮷惺棐 槁⼿Ṣ㮹⸋ Ķıı ⃫㔜 ⻝ˤㆹᶼ╄ᶼずˤ䦇ỷ暬怲ˤ晙⥻❳⎵ˤ 㭷䔞ㆹ婯⇘娑㫴炻䅰䚆⯙㚫ὅ㫉䄬㹭ġ 㗗⏎䡘⇘婘䘬䖃嗽烎 ⷛ╖炻ᶨℙᶫ䘦ℓ⋩⃫ 㭼冲㗪㚜≈㶭㘘


ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

UNITED TIMES

á&#x20AC;&#x201E;ୌफ़ŕ &#x2019;

Editie 374 04-06-2015

22

á˝&#x161;᪟á&#x;&#x201D;á?¨.Ꮲá?ˇá &#x2013;á&#x203A;ľá&#x;&#x201D;á?¨áŞ&#x201A; ᥠÔ&#x153;á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; Ô&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; 

FINANCIAL & IT SERVICES

Ő&#x160; ä&#x2021;&#x2018; Ňť ŕŁ&#x2018; ᥰ â­Ľ ă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ä&#x2021;Ž ä&#x2021;&#x2018; á´˝ ŕŁ&#x2018;

â&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źá&#x2018;&#x20AC;ᥧટ á&#x2018;&#x20AC;ᥧટá?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜ á?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜

Sincerity Administraties

ߏá &#x2013;ཟŕĽ&#x17D;â&#x20AC;ŤŮąâ&#x20AC;Źŕ­&#x203A;â&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;Źâ&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC; ă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC; 

â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž â­ŁáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;žá?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;ž á?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;žâ&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž â&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž 

â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤ â­ŁáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´ Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž ᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž 

â&#x20AC;Ťâ­ĽÚ°â&#x20AC;Źă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018; â­Ľă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018;  á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;áĄ&#x2020;ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021;

ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021; 

:LOOHP+HVHODDUVVWUDDW .$$PVWHUGDP ² LQIR#ILQLWVQOZZZILQLWVQO

ϴѧÓ&#x2019;ŕ§&#x2C6;ཟŕŹ&#x201E;ཞŕ­&#x203A;Č&#x2C6; y á&#x152;Ąâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹĐ&#x2026;ҧྡྷá&#x2030;¨ŕŚ&#x201E;ŕš&#x201A;Č&#x17E;ŰŎŝŌžţŌŭŢŴžŪůŨČ&#x; y á&#x152;Ąâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹĐ&#x2026;ҧྡྷÔ&#x2018;ತྡྷß&#x2019;Č&#x17E;ĥōŢŢųųŌŏŌůŪůŨĥŌůĥŴŜŹŹŭŌžŪŌŴČ&#x; y ϴѧӨá&#x2020;?ŕš&#x201A;ŕ­&#x203A;ҧྡྷĐ&#x2026;ඪҺ୦ོČ&#x17E;Ĺ&#x192;Ĺ&#x2014;ĥżŌŹŰůŌųŌůĥĹ&#x152;šĹ&#x152;Č&#x; y á&#x152;Ąâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹĐ&#x2026;ҧൢ໲ষĎ&#x17D;á Ľß&#x2019;Č&#x17E;ŭŰŰůŢżŎŪůŪŴžųŢžŪŌČ&#x; y Ó&#x152;ཞá&#x20AC;&#x201E;á&#x2022;&#x160;â&#x20AC;ŤÜ&#x2013;Ţąâ&#x20AC;ŹŕŚ?ÎĄÔ?ÎŁâ&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;ŹŕŻ ŕš&#x201A;Č&#x17E;ŪůŏŰŎŴžŌůţŌŭŢŴžŪůŨČ&#x;

á&#x152;&#x20AC;á&#x2018;§áť&#x2019;áŠ&#x161;á˝&#x161;â&#x17E;ąÄĄÄĄáŤľáť&#x201D;តá?&#x201A;á&#x17D;ľâ&#x152;&#x201A; áś&#x2DC;᪹áŽ&#x2019;á´&#x201D;ᾨâ&#x2021;ĽÄĄÄĄá?ˇáş¤á&#x203A;ľá&#x2018;&#x2014;á&#x161;&#x;á?&#x161; Aurikelstraat 178, 1032 AZ Amsterdam Tel. 020-7895259 Mob. 06-14980338 Email: info@sincerityadministraties.nl www.sincerityadministraties.nl

ŕŻ?Ë&#x2DC;ŕť?á&#x2013;Ş â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x161;̳Ό áł&#x2020;â&#x2026;§âş&#x201D;ᰲ㟡κŕ &#x2C6;á?Ż ŕś ŕŞ&#x161;á&#x2018;­ß¤Í&#x201E; <LWRQJ Ń&#x153;á&#x2026;&#x2122;Ö&#x20AC;ŕŻ&#x161;ŕŤ&#x17E;ŕ¤&#x203A;

Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x17D; â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;ŹŮ&#x2122;á&#x2020;°ŕŚ&#x201C;

â&#x20AC;&#x153;Hof van Hoornwijckâ&#x20AC;? Laan van Zuid Hoorn 63 2289 DC Rijswijk ZH

Tel:06-20136407 Fax:0416 344958 Ledeboerstr.70, 5048AD Tilburg

www.jdm-parts.net

info@jdm-parts.net

ŕŤ&#x17E;ŕş˝

United Times

á&#x152;&#x2122;á&#x152;&#x;á&#x17D;Šâ&#x20AC;ź!á?&#x17E;á?&#x17E;á&#x17D;¤áś&#x2039;

áś&#x2039;á&#x2019;­á¸Ş

Westersingel 21 3014 GP Rotterdam Tel. / Fax 010-7853891 E-mail: shunhemedia@gmail.com

ÄĄ ĥĴĚĹĹĹÓ&#x2039;

â&#x20AC; ឭĥĝĥĹĜĹĎĜĸĺĚĸĹĚĥ á?Żá´&#x20AC;á&#x2026;?ĹġĎĚľĚĚĚIJĸĚĥ

᯸â&#x20AC;źá&#x2026;&#x2014;â?śáŻ&#x;á&#x2026;&#x2014;ኞá&#x2122;?á&#x2026;&#x2014;â&#x2122; â&#x2122;˘ ĺ&#x153;°ĺ?&#x20AC; :Nw.Ebbingestraat 63,9712 NE Groningen.NL www.friendshipnl.com e-mail: info@friendshipnl.com

á&#x201D;şá&#x2026;&#x;

ŕť?á&#x2013;ŞĎĄâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Ź

㳸á&#x2026;&#x;

FRIENDSHIP TRAVEL

Đ Ň? Ä­ á&#x160;&#x2C6;㌹Č&#x201A;á&#x2014;şăŚą Ä­ ŕ˝&#x17D;Ď&#x192;Ö Đ&#x2026;â&#x20AC;Ťŕ­˝Ý˛â&#x20AC;ŹŮ&#x2122;

á&#x152;&#x2122;ŕąźá&#x201D;&#x2021;ଥŕ§&#x192;Ç&#x2C6;á&#x201C;&#x153;á&#x152;&#x201C;â&#x20AC;ŤŢąâ&#x20AC;Źá&#x2030;˛á&#x152;&#x2122;â&#x20AC;ŤŰ?â&#x20AC;ŹŕŹĽ á&#x2021;&#x201E;â&#x20AC;ŤŕĄźÝśÚ&#x2014;â&#x20AC;Źá&#x2030;&#x192;á&#x20AC;&#x;ŕŹ?ŕĽ&#x2026;Ç&#x2C6;á&#x160;&#x20AC;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;ŹŕŠ&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;Źá &#x192;ŕĽ&#x2026;

ἡâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?ˇâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?&#x2C6;á?&#x160;â&#x2C6;&#x2DC;

Ň á&#x20AC;&#x201A;Ä&#x192; á&#x201C;Ź á&#x160;&#x192;Ä&#x192; á&#x201E;&#x201D; á&#x2122;&#x20AC;Ä&#x192; ᤹ â&#x2014; á&#x2013;ż á&#x203A;&#x201C; á&#x2DC;? â&#x192;Š Ꮏ

ጧ᝴ á&#x2022;&#x201E;Ě&#x201E;Ä&#x192;á?&#x2021;á&#x2DC;żÄ&#x192;ྯਸŕś&#x2C6;

Tel: 070-3659503 Fax: 070-3457013 kantoorlam@xs4all.nl

á?Šá&#x2026;&#x;

ŕť? 172159412:!ૺĐ? www.diyi.nl y á&#x2013;Ş ÄŞŕ°&#x2C6;á&#x153;&#x2039;ŕŤ&#x17E;ŕş˝á&#x2013;Şŕ¤&#x161;ଠâ&#x20AC;Ť×&#x2DC;â&#x20AC;Źá&#x192;&#x2019;நÍ&#x203A;á&#x152;´ÄŤ

IBDDQ! ß&#x2020;â&#x20AC;ŤŘšâ&#x20AC;Źá&#x201E;ŽÎ&#x17E;!

坣ć?ąčŠą / ć&#x2122;Žé&#x20AC;&#x161;芹 / 厢厜芹 / č?ˇčŞ&#x17E; / č&#x2039;ąčŞ&#x17E;

Allard Piersonlaan 76, 2522 MR Den Haag

á&#x2C6;¸áŞ&#x2014;áˇ?ÄĄÄŽ ឝᎼáť&#x2030;ᤢ᥹á&#x201D;?

Diamond Beauty

ŕťąĎ&#x203A;Č&#x201A;Đ Č&#x201A;á&#x2014;şŕ´śŕ˝łŕ¤&#x203A;֡ਢâ&#x20AC;ŤŰŚâ&#x20AC;Ź ඪâ&#x20AC;ŤŮźâ&#x20AC;ŹÎ&#x2122;á&#x201E;&#x2021;Î&#x2122;â&#x20AC;ŤŢ&#x;â&#x20AC;ŹÓ&#x2019;Đ&#x2C6;á ­ÖˇÝ&#x2C6;ŕ­&#x203A;

á ?Öˇá&#x201A;ąŕ¤&#x2DC;Č&#x2C6;ĹġĚĜĥIJľijĥĚijĺ

ཱིࡥŕŽ&#x201D;ળŃ&#x17D;ŕ­ľŃ&#x17D;ન ŕźžŕźžá &#x2020;â&#x20AC;ŤŰ?Ű&#x201D;â&#x20AC;Źá &#x2020;ŕĽ?ŕ­&#x2C6; ŕ°?á&#x2122;&#x201E;á&#x20AC;?ŰĄŕ­&#x2C6;Ń&#x17D;ન Beifashion á&#x2021;&#x201C;á&#x2013;˘ 0653612543 Đ´á&#x2021;&#x201C; www.beifashion.com info@beifashion.com Korte Hoogstraat 7B-1e verdieping, 3011 GJ Rotterdam

á&#x17D;śâ&#x192;°á&#x2122;šá?ˇ áŞ&#x2018;â?¤á&#x153; á&#x2026;&#x2014;á&#x2018;&#x2039;á°&#x;፾áť&#x201D;á&#x17D;śâ&#x192;°â&#x201A;Ąá&#x17E;?ᤲá&#x2026;&#x2014;áˇ&#x2022;á&#x2018;&#x20AC; á&#x17D;śâ&#x192;°â&#x2122;?ᰰᤲáš&#x152;á´&#x2019;áˇ&#x2019;á&#x152;´á?Şáš&#x17E;á&#x201D;°á&#x152;&#x203A;á&#x2026;&#x2014;áŤ&#x2C6;á&#x2039;Ż á&#x2014;˝â&#x201D;˛á&#x2018;&#x2039;á°&#x;â?&#x2122;â&#x201E;˝áŁĽá&#x2039;ˇá&#x17D;śâ&#x192;°áŤľâ?&#x201E;á&#x203A;ľâ&#x2122;?ᰰᤲá&#x2026;&#x2122; á&#x2018;&#x2122;á?&#x201A;á Ľá?&#x161;á´&#x160;á&#x152;ąáŤ&#x201C;áŁ&#x2021;â&#x2C6;&#x203A;á?˛á?&#x201C;á&#x2026;&#x2014;᧠á&#x2019;&#x20AC;á&#x2122;šá?ˇá&#x2026;&#x2122; ࿪ŕž&#x2013;á?&#x2122;ŕž&#x2122;Ä&#x2C6;ĹġĎĜĺIJĎIJijĚĜĸ Ảá?&#x201A;á&#x2026;?ijĴijIJijĚġĚĜĹĥ

Wudao

Media & Entertainment

፾áť&#x201D;á&#x153;¨â&#x201A;Ąâ&#x20AC;źá¸ťá&#x2026;? United Times

áś&#x2039;á&#x2019;­á¸Ş

Westersingel 21 3014 GP Rotterdam Tel. / Fax 010-7853891 E-mail: shunhemedia@gmail.com

ÄĄ ĥĴĚĹĹĹÓ&#x2039;

á&#x153;łá´&#x17E; á&#x152;ąáŤ&#x201C;á&#x17D;¨á?&#x;!â&#x201E;&#x153;â&#x2018;&#x17D;â&#x201E;&#x153;áź&#x201D;! á&#x17D;¨á?&#x; áŚ&#x20AC;á&#x203A;&#x2C6;â&#x2122;&#x2C6;áś !áŠ&#x2026;áż&#x201D;â&#x2C6;&#x203A;â&#x152;¸! á&#x2122;šá?ˇ â&#x201E;&#x153;â&#x201D;ŚáŤ&#x201E;â&#x201A;&#x17E;!á&#x17D;¨á?&#x;â&#x192;&#x20AC;â?ť! â?&#x2030;á°°áś&#x;! XXXXVEBPOM

JOGP!XVEBPOM

፾áť&#x201D;â&#x153;&#x17D;â&#x2021;?â?&#x2122;â&#x20AC;Ąâ&#x201E;˝á&#x201C;&#x2020; ኿á¤&#x17E;â&#x192;żá¨&#x201E;᰿ᢤá?ľá&#x2014;Ť á?¨á¤&#x17E;á˝&#x201C;á?śáŤŞâ&#x2013;&#x161;á&#x161;&#x17E;᪹ 5FM


೉៌

23 Ϸ᜸ኄ֙

Ϸ᜸ቋҬ

ॾᇴ

ቋਿϐ֤โ

ഇᇴ

2ਿ 3ਿ 5ਿ 7ਿ

Editie 374 04-06-2014

25 46 86 98

46 63 70 75 75 76 102 128 150 150 148 198 248 280 280 172 258 328 400 400

ҏΡ௲᠌оήሚ՗፯И஠Ιԩ‫ޟܒ‬ኄ֙າҢႆИՍ೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬МϽ༈൬ϴѧȄ Ik verleen hierbij eenmalige machtiging aan Shunhe International Media B.V.om van mijn hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens de advertentie kosten in United Times. (Weigeringsperiode: 5 dagen)

ሚġ՗ġ፯ġဴ Bankrekeningnr.

ਿኵ aantal units

Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗

੫घф౩Ȉ৸‫ݕ‬ӑҡġłŬŪġřŶ

௲᠌ߒ፜சȈ

ѐิԩኵ aantal plaatsingen

Ӵ֭ Adres ໏ࢇୢဴ Postcode

࠲ѿ Woonplaats

Ⴋၗ Telefoon Р෈ Datum

Tel.: 06 - 23399747

Shunhe Media

! ‫ٹ‬ցӟ‫ڕ‬ાࠢኅ

Stationsplein 45, Groothandelsgebouw, Unit A6.003, 3013 AK Rotterdam, NL

International Century Zeedijk 93, 1012 AT Amsterdam Tel. 020 - 6273354 Fax 020 - 6247884 E-mail: info@intercentury.nl

๼Мኄ֙ӟ‫ ڕ‬ĩ নࢠႀ Ī Gangeslaan 62, 1448 BW Purmerend H&K Advertising Mob. 0650-618457 Fax 0299 - 413987 E-mail: shirleyke@126.com hk-advertising@planet.nl

!!

Њҁࢷ!!!ਡ՗‫ޥ‬ Gedempte Burgwal 16,2512 BT Den Haag Tel. 070 - 3650677

ϴѧ 0 ۗӪ Naam

᛫Ӫ Handtekening

Ꭴ!⟇

ҏൢኄ֙ф౩

2෈ 3෈ 4෈ 5෈ 6෈ 7෈

ኄ֙າҢሚ՗௲᠌ߒ

ߜ᚞ Bedrag

UNITED TIMES

ߖ Bsoifn ཱི၆ও 311 ӻ՝ѿϛЖջາୄٙ ዂΰᚖ՞ড়ߝ෈ીΡ ճቋюᡱ‫ވܣ‬ᓡৱയ Ι Ӫ! Ⴋ 1735774264

ߖ Cpynffs ၽࡊୢ )dbnqjoh* ᐿѿӴП σԤ՞ড়џёϛᓡԑ ՂଝӄҁᡱԤཎ፜Ⴋ 1737776389

՝ܻപ੫ϝ᜞࠲ѿન ߜ 2311 ዉϯҡཎҁ ֯ 36111 ዉϯؐТฒ ՞‫ܚ‬՝ည 61 ԤཎႫ 1759289819

Xpl!Ꭴ⟇ ӰཾкѪԤี৤՝ܻ Xbbmsf ‫ ޟ‬xpl ᓡᓢࡨᡱ၆ওᆠጝ ‫ހ‬ٙП߯Ԥཎ፜Ⴋ 151.3328129

ᙹ!⊲

ᙹ!⊲

ቋਿճ՝ညԁߖ Hfmffo ৴՝ 211 ዂ ΰ՞ড়ฒཎջ୰Ⴋ 17357::3:9

ᔺ␷ᙏᎤ⟇ Epfujodifn ѿϛЖߖ Nfejb! Nbslu ߣߖӻᏰਮฒ՞ড়Ӱএ ΡনӰюᡱႫၗ 17.2:422:86 Ȟ2:/11.34/11ȟ

ᙹ!⊲

Ԥ ۨ ੼ ዣ Й σ ኁ ‫ ݶ‬Bnfstgppsu жࣨᓡ 㚩໻७ӨΙӪौൢ โ ᜋ ኄ ‫ ݍ‬ၗ ࣏ ‫ܣ ߖ ٹ‬፜ዣЙ‫ ވ‬xpl ១ Hpveb ஃрԤཎ፜Ⴋ ‫ݶݖ‬ᗧࡄ҈ӨΙӪ 172874:541 Ⴋၗ 1737441:4:

ᙹ!⊲

ᙹ!⊲

Spfsnpoe! Xpl ᓡ ᓢ ፜ ‫ ވ‬Xpl ኁ ৱ ‫ ڷ‬ኁ ‫ܘ‬ৱയԤஜ޾Ԥཎ ‫ ޱ‬፜ Ⴋ 1757147759 ‫ ܖ‬172:9599:: ༁ҡ

Ԥۨ੼ዣЙσኁ Ղߏᓞࡄ҈Ы֑ Ѕኁ‫ڷܘ‬ዂ७໊ґ ᔓ Й ߖ Csfeb Ԥ ஜ޾Ԥཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 17274981:80 1741526997

ᙹ!!⊲

՝ܻ੕бቋᓀ७ ដࡨᡱԤཎ፜Ⴋ 1753116::7

ᙹ!!⊲ Ԥ ۨ ੼ ዣ Й ‫ވ‬ ໻ ७ Ԥ ஜ ޾ ߖ Ojknfhfo ஃ р Ԥ ཎ ፜ Ⴋ 1598.6:3157

ᙹ!⊲ Ԥۨ੼ዣЙσኁ‫ݶ‬ 㚩໻७ӨΙӪौൢ โᜋኄ‫ݍ‬ၗ࣏‫ߖٹ‬ Hpveb ஃрԤཎ፜Ⴋ 172874:541

ᙹ!!⊲ ߖ Fjoeipwfo ϛᓡ ᓢ‫ܣ‬፜σኁ‫ݶ‬ᗧӨ ΙӪԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 172262:492

ᙹ!!⊲

፜Ԥۨ੼ዣЙσኁՂߏᓞࡄ҈ Xpl ᓡᓢ՝ܻ Lbnqfo ፜Ԥۨ੼ Ы֑Ѕኁ‫ڷܘ‬ዂ७໊ґᔓЙߖ ១‫ݶݖ‬ᗧσኁ҈ᚕჰѧନ֑ࡄ Csfeb Ԥஜ޾ 17274981:80 ҈ӨΙӪԤஜ޾ 1742899999 1741526997

t.n.v.

Shunhe International Media B.V. Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗௲᠌ߒ џमႫҏϴѧࢥၚ Tel. : 010 - 7853891 Fax: 084 - 2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com

፞ṍዷᘍᐵᗫ᰿ᢤ

2015 ԑ 06 Т 18 Рю‫ގ‬ 2015 ԑ 06 Т 11 Рᄠገ

ᆠछ೩ॎຮЖቋਿѴ፲ાࡇ༈൐ᓡᛩ ᓡњᓡწાϴѧӪа፯൐߬ࡌ߬ાᓺ ඏњӟണ᠍ߔࢥၚ Tel.: 010-7853891 Email: shunhemedia@gmail.com

՝ ܻ Ipfoefsmp ᓡ ᓢ ю ᡱ ᎌ ӫ bmm! zpv! dbo! fbu ‫ ל‬Ԓ 941 ҁ Խ 6 ໢ ՞ ‫ܘ‬ Ԥٙ՝Ԥཎ፜Ⴋ 17! 62818299

Dbgfubsjb ◓⟇

⓼᭾ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

՝ܻപ੫ϝӴୢୄٙ՝ ٗஊТᕊཾ᚞ 6 ࿲Тન 6411 ዉቋਿџ୦Ԥཎ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ШցਢԊ੫ፏලߣߖ ѕ ഋ ᐿ ѿ ҡ ཎ ᛧ ࠲ ѿ ᚔ Fjoeipwfo Ι ۡȂ Ԥ ՞ ড়Ȅ Ԥ ཎ এωਢѾѡҡཎԁᛧ ፜Ⴋ!172:::6956 ۡ՝ညԁዂΰԤ՞ড় Ϛሯौ၆༃ֈυ 1143 58:942425

␷␸Ꭴ⟇ ጱ␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ⓼Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ Ꮚ⋈Ꭴ⟇ Xpl џ հ Р ҏ ᓡ ՝ 3110361Csfeb ѿϛЖٗ ஊ ୄ ٙ ՝ ୵ ቋ 26 ࿲ Т ન 4911 ዉ џ ՞ ড় ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ING Bank IBAN: NL41INGB0004345367

ή෈Ϸ᜸ኄ֙

␷␸Ꭴ⟇ ፶␷Ꭴ⟇ ⓼ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ߖ Efwfoufs ‫ޟ‬σ XPL ю ᡱȂዂΰԤ՞ড়Ȃ຺σ ୄٙൟȄԤཎ፜Ⴋၗᒚ ၚȈ172728:39:

ሚ՗ႆИп෡Ȉ

ߖ Fotdifef ᐿ ѿ ҡ ཎ ԁ ՝ 211 ‫ ؽ‬Ρ ୄ ٙ പ੫ϝѕഋનҁΡࢺ ൟ џ ё Ufssbt ᖦ న ӻԤዖ፴ฒ՞ড়፜Ⴋ ՞ ড় σ ન 3911 Ӱ ‫ݍ‬ 1756914892 кѪԤี৤Ԥཎ፜Ⴋ 176:611812

ጙង xpl Ꭴ⟇ Ш ց ਢ! ೉ ៌ ᇭ ୢ! ୄ ٙ ൟ ԁ! ‫ ܘ‬ન ҁ! 3911 ዉ ϯ! ৴ ՝ 511!Ԥཎ፜Ⴋ!11435868:5168

ጱ␷ Mvodisppn Ꭴ⟇ ᣮ᥈Ꭴ᧾ ␷␸Ꭴ⟇ નߜҁۣҡཎᛧۡջາ‫ހ‬ٙ೩രቆ Ӓฒሯ၆ও৴՝ 231 ᓡዂѴ፲៩Ј૯ ৴Ղߏ‫ڍ‬ഋଝӄസᡱቋਿࣺۣԤཎ ፜Ⴋ 1764223596!Epsesfdiu

ߖപ੫ϝᐠൟ Jootcsvdlxfh!93-! 4158!BI-!S(ebn ७ᑖ 426 ҁԽ 1798:55951

ߖ Csfeb ৴ ՝ 61 ዂΰ՞ড়ӻ‫ܘ‬Ӱ ીΡЙюᡱႫၗ 1727966636

ᙹ!⊲

⓼ᙏᙹ⊲

ᙹ!!⊲

Ԥۨ੼ዥЙኁ‫ܘ‬Ι Ӫ‫ؠ‬՞‫ܚ‬Ԥཎ፜Ⴋ 189.7297975! Epsesfdiu ᔗኄ‫ݍ‬ၗ࣏‫ٹ‬

ߖ Fjoeipwfo ዣЙ τߝώΙӪฒ՞ড় Ѫ፜ϛᓡ‫ݶ‬ᗧΙӪ ፜Ⴋ 1792221679 ങ

ዣЙԤۨ੼១‫ݖ‬ჰѧ‫ވڷ‬໻७ Ө Ι Ӫ ߖ Roosendaal ‫ ڷ‬Breda ஃ р Ԥ ஜ ޾ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬፜ Ⴋ 0631288888

ᙹ!⊲

፶␷ᙹ⊲

ᙹὨ᭘ᐆ

ߡිжࣨᓡӵߖ෈ ϱ໠ཾ౪‫ܣ‬፜ჰ ѧ១‫ݖ‬Ѕϛᓡኁ ‫ܘ‬ӨΙӪԤཎ፜ Ⴋ 1741679829! 0! 1763717616

ዣ ጛ ჰ ѧ ৱ യȃ Ղ ߏᓞନ֑ӨΙӪ 1753136329! Ujmcvsh

ཱི໠ཾϛᚂຨ‫ܣܚ‬ဒΙӪӒᙛғԒ gfnbmf ࡸ ኞ ৱ џ உ ଋ Ι Ӫ ᚂ օ ौ ؑ ᔗϛМ೉៌М࡟ႄᓺࠔᖒᛮΡሁӑҡ 175:6:7181! Ӵ ֭ Cjttfotqpps! 3172-! 4716!MH-!Nbbsttfo

ᙹ!⊲ Wppscvsh) ߖ੕б * Рҏᓡᓢ፜Ԥۨ੼ ኁৱȃԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ! ,42742:14468

ᙹ!!⊲

⁁ᑊᎤ᫋

Ԥۨ੼‫ވ‬ᓡ໻ឨ‫ݶ‬ 㚩Ղߏᓞᇄ‫ ވ‬Wok ࡄ҈Ѕ Buffet Ⴋ 06 53312890 Renesse

ড়Ҕӵσച୽ϱႆഁ‫ܚ‬ ᗊ Spuufsebn ძ Ӵ ሯ ю ୵ሯौ‫ޟ‬ӣफ፜Ⴋনτ ρȞ ୽ ᇭ ‫ ݲ‬ᇭ ȟ1152. 43:792932

Ꭴ!᫋


೉៌

UNITED TIMES

౏࡙೉៌

Editie 374 04-06-2015

24

ᆛᕶᑺᰟ✢ᅗ᳍ᕶᑺᡱ᫓ᆜ ᅮĵıı ᑧᗔᰟᡱ⚆ᝓ⃹᢮ ķ 㚰 IJ 㖍军 Ĵ 㖍炻匟嗕⚳䌳⦩⹱ɀṆ㬟 Ⱉ⣏␴䌳⎶楔⃳大䐒㬋⺷姒⓷伶⚳炻㚫夳Ḯ 伶⚳䷥䴙⤏⶜楔ˤ忁㗗Ṇ㬟Ⱉ⣏⚳䌳 ijıIJĴ ⸜ 䘣➢ẍἮ椾㫉㬋⺷姒伶ˤijıIJĵ ⸜炻⤏⶜楔⇵ Ἦ匟嗕⍫≈㴟䈁㟠Ⲙ㚫㛇攻炻㚫夳ḮṆ㬟Ⱉ ⣏⚳䌳ˤ㬌⢾炻ijııĺ ⸜炻㗪䁢䌳⃚䘬Ṇ㬟Ⱉ ⣏⛐䘥⭖㚫夳Ḯ⤏⶜楔䷥䴙ˤ 匟伶ℑ⚳斄Ὢ䓙Ἦ⶚ᷭ炻奒⭮䃉攻ˤ伶 ⚳⇵䷥䴙╔㱣ɀŘɀⶫⶴ䧙ℑ⚳㗗Ⱦ⃬⻇ȿ炻 䎦䷥䴙⤏⶜楔䧙ℑ⚳㗗Ⱦ奒⭮䘬㚳⍳炻⍳婤 㯠怈ᶵ㚫㴰⣙ˤȿṾ䓂军婒炻Ⱦ䛦㇨␐䞍炻 㰺㚱匟嗕⯙㰺㚱伶⚳ˤȿ㗗Ṩ湤⍇⚈嬻ℑ⚳ 䧙⃬忻⻇炻デね⤪㬌㶙⍂␊烎㛔㔯ⷞἈ䨧崲 ĵıı ⣂⸜䘬㬟⎚炻㍊ᾳ䨞䪇ˤ

ᆱᶋᯀᨏᡮ IJķıĺ ⸜炻匟嗕㜙⌘⹎℔⎠景婳劙⚳凒㴟 ㍊晒⭞Ṑ⇑ɀ⑰⽟怄炷ʼnŦůųźġʼnŶťŴŰů炸炻天㯪 Ṿ⮳㈦忂⼨Ṇ㳚䘬凒忻ˤĵ 㚰 ĵ 㖍炻⑰⽟怄 楽榃匟嗕Ⱦ⋲㚰嘇ȿ㊯㎖凡暊攳旧⥮㕗䈡ᷡ炻 攳⥳Ḯ㍊晒ᷳ㕭ˤ

亨利•哈德遜

ĺ 㚰 IJIJ 㖍炻⑰⽟怄⇘忼Ṳ⣑䘬䲸䲬㷗ᶨ ⷞ炻䘤䎦Ḯ㚤⑰枻炻Ṿ⮯忂⼨ℏ映䘬㯜嶗䧙 䁢Ⱦ⊿㱛ȿ炻⼴Ἦ㚜⎵䁢⑰⽟怄㱛ˤ⑰⽟怄 ⛐忁ᶨ⛘⋨两临㍊䳊Ḯ⋩⣑炻⭋Ự⮯℞䘤䎦 䘬柀⛘㬠℞景ᷣ匟嗕㜙⌘⹎℔⎠㇨㚱ˤ IJķIJĵ ⸜炻匟嗕Ṣ⭋Ự氀欂奺炷ńŢűŦġ ńŰť炸␴䈡㉱厗䀋炷ŅŦŭŢŸŢųŦġŃŢź炸ᷳ攻䘬⋨ ➇Ⱄ㕤娚⚳炻䧙ᷳ䁢Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ炷ŏŪŦŶŸĮ ŏŦťŦųŭŢůť炸ˤIJķijĵ ⸜炻匟嗕Ṣ⛐≈⺿䲵㕗Ⲟ 炷ňŰŷŦųůŰųŴ炸⺢䩳䙖勱屧㖻㒂溆炻攳⥳Ḯ⛐ Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ㬋⺷䘬㬾㮹䴙㱣炻Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ ㆸ䁢匟嗕ℙ␴⚳䘬ᶨᾳ䚩ˤIJķijĶ ⸜炻ỵ㕤旧 ⥮㕗䈡ᷡ䘬大⌘⹎℔⎠䷥悐㰢⭂炻⮯⑰⽟怄 䘤䎦䘬㚤⑰枻Ⲟ␥⎵䁢Ⱦ㕘旧⥮㕗䈡ᷡȿ炻 ᷎⛐Ⲟᶲ⣏冰⛇㛐炻冰⺢❶ⶪ炻ἄ䁢㬾㮹⋨ 䭉䎮䘬埴㓧ᷕ⽫ˤ IJķķĵ ⸜炻㕘⯤⽟嗕䷥䜋⼤⼿ɀ㕗䈡Ẳ䵕 㟹䈡炷őŦŵŦųġŔŵŶźŷŦŴŢůŵ炸⎹劙⚳Ṣ㈽旵炻⮯Ⱦ㕘 旧⥮㕗䈡ᷡȿ㊙ㇳ䚠嬻炻ㆸ䁢劙⚳㬾㮹⛘ˤ 劙⚳晐⼴⮯℞㚜⎵䁢Ⱦ䲸䲬ȿ炻ẍ㴟幵⣏冋 䲬⃳℔䇝炷⌛㖍⼴䘬劙䌳娡⥮⢓Ḵᶾ炸␥⎵ˤ 䫔Ḵ㫉劙匟㇘䇕炷IJķķĶ 炼 IJķķĸ炸䳸㜇⼴炻 劙匟ℑ⚳Ḻ㎃柀⛘炻匟嗕ᾅ䔁℞㍏⇞䘬⌘⯤ ΐⲞ炷œŶů炸炻√嬻⊭㊔䲸䲬⛐ℏ䘬⊿伶㬾㮹 ⛘Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ炻䲸䲬㬋⺷Ⱄ㕤劙⚳ˤ IJķĸĴ ⸜ Ĺ 㚰炻匟嗕凡攟⬱㜙⯤ɀ侫⣓ 炷łůŵũŰůŪŰġńŰŭŷŦ炸ℵ㫉⽆劙⚳Ṣㇳᷕ⤒⚆䲸 䲬炻᷎㚜⎵䁢Ⱦ㕘⤏嗕㱣ȿ炻ẍ䣢⮵⤏嗕㱣 䌳⫸⦩⹱ᶱᶾ䘬㔔シˤ䓙㕤⍿⇘劙㱽⮩挾屧 㖻嶗䶂䘬⦩傭炻IJķĸĵ ⸜炻匟嗕⮯䲸䲬㬠怬劙 ⚳ˤ

匟嗕拵慹⼴炻㖮大ɀṆ䔞㕗㬍㬍檀⋯炻⼴Ἦ ㆸ䁢伶⚳䫔ℕả䷥䴙ˤ

ᆱᰟ✢ᾘᡱ᫓ዷ

美國第 2 任總統約翰•亞當斯

Ự倗⎰䌐䩳炻㉺䳽㍍⍿大䎕䈁㳦怋厚≃Ḵᶾ ⇵Ἦả℞⚳䌳ˤ㚠⮓˪䌐䩳⭋妨˫䘬䳁⻝炻 㬋㗗䓙匟嗕岲㕗炷śŢŢůŴŦġŔŤũŢůŴ炻὿䧙桐干 㛹炸䘬桐干墥忈ˤ ⭋Ự䌐䩳⼴炻伶⚳暨天⮳㯪㓧㱣␴䴻㾇 ⸓≑炻㓗㊩䌐䩳忳≽ˤIJĸĸĹ ⸜ ij 㚰炻㱽⚳䌯 ⃰㈧娵伶⚳䌐䩳炻䶈䳸㱽伶⎴䚇㡅䲬ˤIJĸĹı ⸜⢷⣑炻䲬侘ɀṆ䔞㕗ⷞ叿 IJĴ 㬚䘬䲬侘ɀ㖮 大ɀṆ䔞㕗␴ IJı 㬚䘬㞍䎮㕗ℑᾳ⃺⫸Ἦ⇘匟 嗕炻⮳㯪旧⥮㕗䈡ᷡ⭴⓮␴戨埴⭞䘬岲≑ˤ Ṇ䔞㕗ᶨ⭞ỷ⛐䘯ⷅ忳㱛 Ķijĺ 嘇炻Ṳ⣑炻忁 ㇨㇧⫸䘬⢾䇮ᶲ層叿Ṿ㚦⛐㬌ỷ忶䘬㧁娴ˤ Ṇ䔞㕗䘬≒≃ᶨ攳⥳᷎ᶵ夳㓰炻Ữ䴻忶 忲婒炻⯌℞㗗㱽⚳㈧娵伶⚳᷎ᶼḺ㳦⣏ἧ䘬 ḳ⮎炻䴎Ḯ䱦㖶侴⊊⇑䘬匟嗕戨埴⭞ᾉ⽫炻 ṾᾹ䫼ㅱ㍸ὃ Ķıı 叔匟䚦屠㫦炻恋㗪㗗ᾳ⣑ 㔯㔠⫿ˤ ⯙⛐⊿伶 IJĴ ᾳⶆ⭋Ự䌐䩳⼴䘬 ĵ ᾳ㚰炻 ᶨ刀伶⚳幵刎 łůťųŦŸġŅŰųŪŢ 嘇⇘忼匟嗕ỵ 㕤≈≺㭼㴟䘬㬾㮹⛘俾⯌㕗䈡㫯㕗Ⲟ炷ŔŪůŵġ ņŶŴŵŢŵŪŶŴ炸炻⍿⇘匟嗕䷥䜋䘬沜䁖农シ␴䅙ね ㍍⼭炻忁塓娵䁢匟嗕ḳ⮎ᶲ㈧娵伶⚳䌐䩳ˤ ᶵ忶炻匟嗕ἄ䁢ᶨᾳ⚳⭞炻䛇㬋⭋Ự㈧娵伶 ⚳᷎⺢䩳⢾Ṍ斄Ὢ炻⇯㗗⛐ IJĸĹij ⸜ˤ忁⸜ ij 㚰炻匟嗕ℙ␴⚳㚨⼴ᶨᾳ㓅㓧䌳⦩⹱Ḽᶾ炻 两㱽⚳ᷳ⼴炻⭋Ự㈧娵伶⇑➭⎰䛦⚳ˤ Ṇ䔞㕗⊾䶋㚱≇炻ㆸ䁢椾ả楸匟嗕⣏ ἧˤĵ 㚰 IJĺ 㖍炻Ṇ䔞㕗⛐㴟䈁⍿⇘嬘㚫嬘攟 䘬㍍夳ˤṆ䔞㕗⛐匟嗕㛇攻岤屟䘬⣏ἧ⭀恠炻 㗗伶⚳⛐ᶾ䓴ᶲ椾⹏㛔⛇ẍ⢾冒⶙岤屟䘬ἧ 棐⺢䭱ˤIJı 㚰炻䴻忶婯⇌炻Ṇ䔞㕗ẋ堐伶⚳ ␴匟嗕䯥妪忂⓮㡅䲬炻忁㗗两冯㱽⚳ᷳ⼴䘬 䫔Ḵᾳ忂⓮㡅䲬ˤ䧵䳗Ḯ楸⢾䴻㬟ᷳ⼴炻Ṇ 䔞㕗㬍㬍檀⋯炻ㆸ䁢伶⚳䫔ᶨả∗䷥䴙␴䫔 Ḵả䷥䴙ˤ 匟嗕㓗㊩伶⚳炻ァ゙Ḯ伶⚳䘬⬿ᷣ⚳劙 ⚳炻⼴侭ẍ㬌䁢啱⎋炻䘤≽Ḯ䫔⚃㫉劙匟㇘ 䇕炻䚜⇘劙⚳㈧娵伶⚳炻㇘䇕ㇵ㕤 IJĸĹĵ ⸜䳸 㜇ˤ㬌㫉㇘䇕炻匟嗕⬴㓿炻䁢⬫㓗㊩伶⚳Ẁ ↢Ḯ㰱慵ẋ₡炻⽆㬌⚳⊊崘⎹堘⻙ˤ 䔞⸜嶇晐䇞奒Ἦ⇘匟嗕䘬䲬侘ɀ㖮大ɀ Ṇ䔞㕗炻⼴Ἦ⯙嬨㕤厲枻⣏⬠ˤIJĸĺĴ ⸜炻⸜ ijķ 㬚䘬㖮大ɀṆ䔞㕗塓厗䚃枻䷥䴙ả␥䁢 楸匟嗕⣏ἧ炻ỮṾ᷎ᶵ㦪シ炻Ṿ㚜╄㬉楔啑 媠⠆ⶆ⸛朄䘬䓇㳣ˤ⼴Ἦ⛐Ṿ∗䷥䴙䇞奒䘬 ➭㊩ᶳ炻⎒⤥⼰ᶵね栀⛘Ἦ⇘匟嗕ˤ⎴㧋炻

ᆱᡱ᫓⎕ᐉℚᰟ✢ IJĸĸķ ⸜ ĸ 㚰 ĵ 㖍炻⊿伶㳚 IJĴ ᾳ劙Ⱄ㬾 㮹⛘倗⎰䘤堐⭋妨炻⭋Ự僓暊劙⚳䴙㱣ˤ䌐 䩳䘬埴䁢␴䱦䤆炻ẍ⍲˪䌐䩳⭋妨˫䘬㔯㛔 ␴ℏ⭡炻悥⍿⇘Ḯ匟嗕ℙ␴⚳䘬⼙枧ˤIJĶĹIJ ⸜炻⯤⽟嗕⊿悐ᶫ䚩枺Ự˪㕟䳽㱽㟰˫炻⭋ 美國第 6 任總統約翰•昆西•亞當斯

匟嗕Ṣ㗗㚨㖑䦣㮹伶㳚⣏映䘬㫸㳚Ṣᷳ ᶨ炻㖑㛇㗗䓙㕤匟嗕⛐⊿伶⺢䩳Ḯ㬾㮹㒂溆炻 ⼴Ἦ⇯㗗䓙㕤㬟⎚ˣ⬿㔁ˣ䴻㾇䫱⍇⚈ˤ 劙⚳ṢỼ柀Ⱦ㕘⯤⽟嗕ȿ⼴炻昌Ḯ IJķĹĴ ⸜炻⣏䲬 ijıı ⎵匟嗕Ṣ䦣㮹⊿伶⣏映⢾炻㍍ ᶳἮ䘬ᶨᾳ⋲ᶾ䲨炻⸦᷶㰺㚱匟嗕⇵⼨伶⚳ 䘬䦣㮹ˤ IJĺ ᶾ䲨⇅㛇炻䓙㕤⚳ℏỶ㓞ℍ炻檀䦭㓞炻 姙⣂匟嗕彚㮹䦣㮹伶⚳炻ṾᾹᷣ天⭂⯭⛐⭮ 㫯㟡ˣẲ⇑媦Ẳ␴ッ匟厗䫱ⶆˤĵı ⸜ẋ炻⃀ 䭉匟嗕⣱埴⬿㔁⮔⭡㓧䫾炻Ữṵ㚱姙⣂≈䇦 㔯ᷣ佑侭Ἦ⇘伶⚳炻ṾᾹⶴ㛃䌚⼿㚜⣂䘬⬿ 㔁冒䓙ˤ冯㬌⎴㗪炻匟嗕⋿悐䘬ᶵ⮹⣑ᷣ㔁 ⼺䦣㮹伶⚳炻⭂⯭⦩㕗⹟彃ⶆ炻ṾᾹ⛐⎬⛘ ⺢䩳Ḯ匟嗕❶炻⯙⁷ᷕ⚳念ⶫᶾ䓴⎬⛘䘬Ⓒ Ṣ埿ᶨ㧋ˤ䷥橼侴妨炻⃀䭉䔞㗪㚱ṃ↢㕤⬿ 㔁⍇⚈䦣㮹伶⚳炻㚜⣂䘬⇯㗗⚈䁢匟嗕⚳ℏ 䴻㾇ᶵ㘗炻ṢᾹ⎎媨䓇嶗ˤ IJĹijı 炼 IJĺıı ⸜攻炻䲬㚱 Ĵĵ 叔匟嗕Ṣ䦣 㮹伶⚳ˤḴ㇘ᷳ⼴炻晐叿匟嗕⛐Ṇ㳚䘬㬾㮹 ⛘⌘⯤䘬䌐䩳炻⣏䲬 ķ 叔匟嗕␴⌘⯤䔞⛘Ṣ ㆾ侭ṾᾹ䘬⼴ẋ䦣㮹伶⚳炻㌨崟⍰ᶨᾳ䦣㮹 檀Ⲙˤ 㟡㒂伶⚳ ijıIJĴ ⸜䘬ᶨ枭婧㞍炻䲬㚱 ĵĶı 叔伶⚳Ṣ倚䧙冒⶙ℐ悐ㆾ侭悐↮㑩㚱匟嗕埨 䴙炻⌈ℐ⚳Ṣ⎋㭼ἳ䘬 IJįĶ炴炻ṾᾹᷣ天↮Ự ⛐伶⚳ᷕ大悐ˣ㜙⊿悐␴大㴟Ⱡ炻℞ᷕ崭忶 ĵĹ 叔䓇㳣⛐⭮㫯㟡ⶆ炻忁墉㗗ℐ伶㚨⣏䘬匟 嗕塼⛘⋨ˤ

МȈҠ෌!!! 㫸炻⊭㊔匟嗕䘬忚䦳ᷕ䉏䈚䘬⭀ℝˤ ⎴㧋炻伶⚳䁢㫸㳚䘬㇘⼴慵⺢ ↢Ḯ慵 天届䌣炻匟嗕⽆楔㫯䇦妰䔓ᷕ䌚⼿Ḯ IJIJįijĹ € 伶⃫䘬㎜≑屠㫦炻⮵㕤《⽑䴻㾇炻慵⺢⚳⭞ 崟⇘Ḯ斄挝⿏ἄ䓐ˤ 㬋㗗䓙㕤忁ṃ㬟⎚㶝㸸炻匟嗕ㆸḮ伶⚳ ⛐㫸㳚䘬⾈婈䚇⍳炻⚳⭞㓧䫾䵲䵲徥晐伶⚳ˤ 㚱䘬⸦㫉ἳ⢾⊭㊔烉ᶲᶾ䲨⚃ˣḼ⋩⸜ẋ炻 ⃀䭉匟伶斄Ὢ嗽⛐Ⱦ囄㚰ȿ㗪㛇炻Ữ匟嗕᷎ ᶵ岲ㆸ伶⚳⮵喯倗䘬䴻㾇⮩挾㓧䫾炻ṵ䃞⽆ ℞忚⎋⮷湍烊䓙㕤崲⋿㇘䇕炻ἄ䁢伶⚳䚇⍳ 䘬匟嗕⍿⇘⚳ℏ㈡姽炻㬌⼴匟嗕婧㔜Ḯ⬫䘬 ⊿䲬㓧䫾炻㷃⮹幵屣枸䬿炻怕⇘伶⚳㕥⡻ˤ ⃀䭉⤪㬌炻䷥橼侴妨炻匟嗕Ⱦ䩳嵛㫸䚇炻 䵲晐伶⚳ȿ䘬⢾Ṍ㓧䫾᷎㛒㓡嬲炻暁㕡⛐℔ 攳⟜⎰㮓ᶵ㍑梦⼤㬌䘬奒⭮斄Ὢˤᶵᷭ⇵炻 Ⱦ㢙掉攨ȿ䔞ḳṢ㕗媦䘣䆮㕁炻匟嗕ね⟙悐 攨倥␥㕤伶⚳ˤ匟嗕ℏ㓧⣏冋㬌⛘䃉戨⛘堐 䣢炻Ⱦ匟嗕ᶵ㗗伶⚳䘬⑰⶜䉿ȿˤ

ᆱᰟ✢⁝ᡱ᫓ᛵ⇝❀ 伶⚳㗗ᾳ℠✳䘬䦣㮹⚳⭞炻⬫䘬㔯⊾㗗 䚌⣏暄䆜炻⍿⇘⎬䧖⼙枧炻⊭㊔匟嗕炻橼䎦 ⛐⣂ᾳ㕡朊ˤ 䲸䲬㚦㗗匟嗕㬾㮹⛘炻䎦⛐䘬䲸䲬ⶪ㕿 ⯙㗗ẍ匟嗕ᶫ䚩倗⎰ℙ␴⚳䘬㕿⸇䁢➢䢶炻 寶㡅䘬啵䘥㨁ᶱ刚炻ᷕ攻䘬忈✳ᷕ㚱㝞桐干炻 ᷎⮓㚱 IJķijĶ 䘬⫿㧋ˤṲ⣑炻䲸䲬姙⣂⛘⋨䘬 埿忻ṵẍ匟嗕❶ⶪ⎵⫿␥⎵ˤ 䦣㮹伶⚳䘬匟嗕Ṣ炻ṾᾹⷞ⍣Ḯ匟嗕䘬 䓇㳣佺὿ˣ⺢䭱㘗奨ˣṢ㔯桐ね␴⬿㔁ᾉẘ 䫱炻℞ᷕ䘬慵天ᶨ枭⯙㗗⎬ᾳ❶ⶪ冱彎䘬櫙 慹楁䭨ˤ怬㚱⯙㗗冰⺢㔁➪ˤIJĸķĵ ⸜炻䲸䲬 ⶪ军⮹㚱 Ĵ ⹏㔁➪炻ℐ悐䓐匟嗕婆Ự忻ˤⶴ ⤏⣂ɀ伭㕗䤷㚦䴻⮓忻炻Ṿ䘬䣾䇞㇨⛐䘬㔁 ➪䚜⇘ IJĹIJı ⸜ṵ䃞ἧ䓐匟嗕婆ˤ㬌⢾炻劙婆炻 ⯌℞㗗伶婆䘬姙⣂娆⼁悥Ἦ冒匟嗕婆炻ㆾ㗗 匟嗕婆䘬䦵⽖嬲⼊ˤ 匟嗕㚱ᾳ俾⯤⎌㉱㕗䭨ˤ㭷⸜ IJIJ 㚰ᷕᶳ 㖔炻俾⯤⎌㉱㕗侩Ṣⷞ叿⁽Ṣ湹⼤⼿炻⽆大 䎕䈁Ḁ⛸㰥凡⇵Ἦ炻IJij 㚰 Ķ 㖍恋⣑㗗㬋⺷䭨 㖍ˤ侩Ṣ䴎⬑⫸Ᾱ復Ἦ䥖䈑炻⎴㗪ḇ㗗⭞⹕ ⛀倂䘬㖍⫸ˤ忁ᶨ佺὿⁛⇘伶⚳炻徸㻠㺼嬲 䁢俾娽䭨ˤ

荷蘭裔美國影星簡•方達

ᶨṃ叿⎵䘬匟嗕塼伶⚳Ṣ⊭㊔烉伶 ⚳䫔ℓả䷥䴙楔ᶩɀ䭬ⶫΐ炷ŎŢųŵŪůġŗŢůġ ŃŶųŦů炸炻匟嗕婆䓂军㗗℞㭵婆烊䫔 ijķ ả䷥ 䴙ⶴ⤏⣂ɀ伭㕗䤷␴䫔 Ĵij ả䷥䴙ἃ嗕⃳㜿ɀ 伭㕗䤷烊⣏䥹⬠⭞㈀䐒㕗ɀッ徒䓇烊叿⎵⼙ 㗇䯉ɀ㕡忼烊ẍ⍲䔞ẋ䘬╔㱣ɀⶫṨ䇞⫸䷥ 䴙䫱䫱ˤ

ᆱዶ⍓፛⍓ឹᰟᡱ⚆ᝓ Ḵ㇘䆮䘤⼴炻IJĺĵIJ ⸜ IJij 㚰 ijĹ 㖍炻伶⚳ˣ 劙⚳ˣ匟嗕␴㽛⣏⇑Ṇㆸ䩳Ḯ倗⎰⎠Ẍ悐炻 ㊯㎖㜙⋿Ṇ䘬䚇幵悐昲ˤ⎠Ẍ悐㕤 IJĺĵij ⸜ ij 㚰 ijĶ 㖍妋㔋炻⃀䭉⎒⬀⛐Ḯ䞕䞕㔠␐炻᷎ᶼ ㍍忋⣙⇑炻Ữ⬫怬㗗䁢㬌⼴㇘䇕ᷕ炻䚇幵⤪ ỽ⎰ἄ䧵䳗Ḯ㚱䙲䴻槿ˤ 䛦㇨␐䞍炻伶⚳䁢Ḵ㇘㛇攻⊭㊔匟嗕⛐ ℏ䘬㫸㳚妋㓦Ẁ↢Ḯⶐ⣏ẋ₡炻⛐Ḵ㇘⼴ 㛇䘬ⶪ⟜剙⚺埴≽ᷕ炻䁢Ḯ妋㓦匟嗕炻⽆匟 嗕⠫ℏ䚜ℍ㝷㜿炻䳸㜇Ḵ㇘炻伶⚳映幵凒䨢 幵␴䫔 Ĺij ⍲ IJıIJ 䨢旵ⷓ⯙㚱 ĸĶıı ⣂Ṣ ṉˤ ⃀䭉埴≽⣙㓿炻刦㢖尒⮯幵怬㗗䴎ḰḮ檀⹎ 姽₡ˤ匟嗕⋿悐㜿⟉䚩㚱ᾳ⠻⛘炻❳吔叿 ĹĴIJı ⎵伶⚳⢓ℝ炻ṾᾹ悥㗗⛐Ḵ㇘ᷕ妋㓦大

聖尼古拉斯老人

⇵㔯㍸⇘炻IJĸĹij ⸜ ĵ 㚰 IJĺ 㖍炻Ṇ䔞㕗 ⍿⇘㴟䈁嬘㚫嬘攟䘬㍍夳ˤĵ 㚰 IJĺ 㖍忁⣑⼴ ἮㆸḮȾ匟嗕炼伶⚳⍳婤㖍ȿˤIJĺĺı ⸜ IJIJ 㚰 IJķ 㖍崟炻伶⚳姕䩳Ⱦ匟嗕炼伶⚳怢䓊㖍ȿˤ 㸸Ḷᶲ㔯㍸⇘䘬 IJĸĸķ ⸜ IJIJ 㚰 IJķ 㖍炻伶⚳幵 刎⇘忼俾⯌㕗䈡㫯㕗Ⲟ⍿⇘䘬䥖忯ˤ 昌㬌ᷳ⢾炻䫮侭ẍ䁢炻伶⚳䛇㬋⍿⇘匟 嗕⼙枧䘬炻ὧ㗗㶙ℍ橐橻䘬冒䓙ˣ⸛䫱␴⌂ ッ䘬䱦䤆炻忁ᶨ䱦䤆䘤㸸Ḷᷕᶾ䲨㗪㛇匟嗕 䘬Ṣ㛔ᷣ佑⿅゛炻㚦⛐㫸㳚⺋㲃⁛㑕炻᷎⼙ 枧⇘Ḯ伶⚳ˤ役ẋẍἮ炻䓙㕤⮷⚳匟嗕䘬ᶾ 䓴⼙枧≃㚱旸炻⚈㬌炻⬫忂忶伶⚳忁ᶨᶾ䓴 曠ᷣ炻⎹ℐ䎫⁛㑕Ḯ㘖ᶾ₡ῤˤ


᫓ↂ⃡ᣇᓍ῔Ồ ᰟ✢ፍỒ᫛ἲ᭖᏷ᘒ᫜ ⓘỒ⃕ἲᅝỜ⇴ᒯᛥ᥇

ፍỒᲐ␈ዷᅝᱯ᭘ἓᛥ᥇

ፍỒỒᛥᅝ᭼ጛḶᛥ᥇

डᑙᇳȈȶ‫پר‬ΟȂ࢐ौѩΡுҡ‫ڼ‬Ȃ‫ٮ‬иு‫؁ޟ‬ᙴ౾Ȅȷĩ घᑱᆋॱġIJıĻIJıĪġ 鹿特丹基督教生命堂

海牙基督教生命堂

地址:Donarpad 9, 3072 EB Rotterdam 電郵:emsirotterdam@gmail.com 電話:010-411 49 90 / 06-40 094 225 ( 普通話 ) 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢: 鄧偉康牧師 ( 廣東話 ) 陳李湘萍師母 ( 普通話 )

地址:Isingstraat 165A, 2522 JS Den Haag 電話:070-388 17 85 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:梅子開牧師

烏特勒基督教生命堂

荷京基督教生命堂

地址:Marokkodreef 3, 3564 EV Utrecht 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:030-261 61 67 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

地址:Anton Waldorpstraat 90 1062 AZ Amsterdam 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:020-673 03 50 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

思活路基督教生命堂 地址:Esdoornstraat 25, 8021 WB Zwolle 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:06-50 652 284 崇拜聚會:普通話崇拜 時間:星期一中午 12 時 查詢:鍾志勳牧師

百合山基督教生命堂 地址:Rozenstraat 2, 4613 AJ Bergen op Zoom 電話:0164-78 58 22 / 06-29 551 772 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:林國安牧師

恩慈地基督教生命堂 崇拜地址:Deurningerstraat 212, 7522 CL Enschede 教會活動中心:Deurningerstraat 39A 7514 BD Enschede 電郵:emsienschede@gmail.com 電話:053-2310789 / 06-50 652 284 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

福臨道基督教生命堂 地址:Zandstraat 103, 3905 EB Veenendaal 電郵:emsiveenendaal@gmail.com 電話:0318-76 91 44 / 06-27 221 338 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:朱洪順傳道

百利達基督教生命堂 地址:Teteringsedijk 89C, 4817 MB Breda 電郵:emsibreda@gmail.com 電話:076-532 33 51 / 06-24 542 277 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:趙麗娟傳道

高寧根基督教生命堂 地址:Korreweg 37,9714 AB Groningen 電郵:emsigroningen@gmail.com 電話:050-571 80 40/06 - 81 556 777 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 11 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 留學生團契:逢星期三晚上 6 時 查詢:張堯傳道

安恆基督教生命堂 地址:Geograaf 13, 6921 EW Duiven 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:06 1296 5512 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:每月第二及第四個星期日早上 11 時 ( 設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

樂華城基督教生命堂! 地址:De Hooidollen 8 8918 HV, Leeuwarden ( 鄰近美華酒樓,WijkcentrumBilgaard ) 電郵:emsileeuwarden@gmail.com 電話:06-81 556 777 崇拜聚會:普通話 / 廣東話 時間:星期二早上 10 時 查詢:張 堯傳道

❣ᜪᗔ ᙬᬙ⃿ᣈ!(www.emsionline.org)!៻ᾰᑺ⚆ᘷᴞᙬᗥ᎘ᧁᓕℏỒ፛᠖᪳


೉៌

UNITED TIMES

੕Јၽᙹ

Editie 374 04-06-2015

26

ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳIJIJᅴ ᶊ᧋᥁⚈ᅗ⚈ᚑጆ᜽፞ 埴埴⽑埴埴炻⽆⭂㖍㏕Ḯℑᾳ⋲⮷㗪䘬 崲慶干侣Ⱉ崲ⵢ炻㍍叿㏕ᶨ⮷㗪䘬䑘ᾅ干ᶨ 嶗⵼埴䘬䴐ⶫ⮢炻㍍叿ℵ㏕ᶨ⮷㗪楔干ㄊ㬍 㗫⎹䎈Ⲙ炻⮯役Ḽᾳ⮷㗪䘬干䦳⯙⎒䁢Ḯ␴ 䎈Ⲙἄ㚨役嶅暊䘬㍍妠ˤ 忚ℍ䎈Ⲙ⣏㛔䆇炻䘣ᶲ檀⎘炻朊⮵叿ᶾ 䓴䫔ᶨ檀Ⲙ炻⽫ね㗗㽨≽䘬ˤ 忁㗗ᶨ⹏㚱叿伶渿⁛婒䘬䤆Ⱉ炻忂橼央 㺧䘥暒炻䘥暒ↅ䳸ㆸ⅘ˤẍ㖪䃞㋢䩳䘬⦧ン 檀檀⛘䝿䩳⛐⣑⛘ᷳ攻ˤ 㚱⣂⮹Ṣ䘣ᶲ忶䎈Ⲙ␊烎 ⽆䎈Ⲙ➢⛘䆇天䇔ᶲ㚨檀Ⲙ天⤪ỽ㒨 䘣烎 天剙⣂⮹㗪攻烎 䔞ㆹ䪁⛐䎈Ⲙ➢⛘䆇䘬⛇᷀ᶲↅ㛃䤆俾 䘬䎈Ⲙ㗪炻㛃叿䎈Ⲙ儛ᶳ姙姙⣂⣂䘬䘣Ⱉ昲 ⷛ咔␴㬋⾁䠴ⶍἄ䘬䘣Ⱉ昲昲⒉炻⽫ᷕ䘬⤥ ⣯␴䔹べℐ㔠㸏ᶲ⽫柕ˤ ㆹ崘ᶳⰙ᷀炻崘⇘ᶨ⹏ⷛ咔⇵朊炻㬋㚱 ⤥⸦ỵ䨧叿䘣Ⱉ墅䘬ⶍἄṢ⒉⾁䠴⛘⛐㝞ᶨ ⹏㯋尉䪁ˤㆹ⤥⣯⛘⓷⛸⛐ⷛ咔⇵朊䘬ᶨỵ ᷕ⸜䓟Ṣ炻㗗ᷕ⚳䥹⬠昊䘬䦎⃰䓇ˤ ˬ婳⓷ἈᾹ㸾⁁䇔ᶲ䎈Ⲙ╶烎˭ ˬ㗗䘬炻ㆹᾹ㗐⣑㉝忼➢⛘䆇炻㸾⁁⛐ 忁⃺㛕䆇ℑ⣑⼴炻䘣ᶲℕ⋫Ḽ䘦℔⯢檀䘬䆇 ⛘炻䚖䘬㗗䞼䨞⅘ⶅˤ˭ ˬ ἈᾹ 忁 㓗 䘣 Ⱉ 昲 㚱 ⣂ ⮹ Ṣ烎ㇻ䬿⤪ ỽ䘣Ⱉ烎㸾⁁⛐ℕ⋫Ḽ䘦℔⯢檀䘬䆇⛘⏮⣂ ᷭ烎˭ ˬㆹᾹᶨℙ㚱⋩⸦ᾳṢ炻㇨㚱䘬₨☐姕 ⁁⃰䓙䈎䈃忳ᶲ⍣炻ㆹᾹℵ㉼䆇䘣Ⱉ炻㸾⁁ ⛐ᶲ柕⏮ᶲ军⮹⋲ᾳ㚰ˤ˭ ˬℕ⋫Ḽ䘦℔⯢檀䘬⛘㕡ḇ㚱䆇⛘烎˭ ˬ㚱⓲炰恋⃺⶚䴻ỷḮ㚱ᶵ⮹䘣Ⱉ昲昲 ⒉Ḯˤ˭ ˬ⽆➢⛘䆇天䇔ᶲ䎈ⲘⲘ枪⣏㤪暨天⣂ ᷭ㗪攻烎˭ ˬ 军⮹ 天 Ḵ ⋩ ⸦ ⣑ˤ 䘣 Ⱉ 昲⒉ᶵ⎗傥 ⽆Ḽ⋫Ḵ䘦⣂℔⯢檀䘬➢⛘䆇ᶨ⎋㯋㓣枪炻 Ṿ⽭暨⃰䇔ᶨ㭝炻⇘ℕ⋫Ḽ䘦℔⯢䘬䆇⛘炻 婧怑⤥幓橼⮵恋ᾳ檀⹎䘬怑ㅱ≃炻ℵ䇔ᶲ⇘ ᶫ⋫℔⯢炻䃞⼴⼿ℵᶳ⇘ℕ⋫⣂℔⯢炻㍍叿 ℵ⼨ᶲ䇔ᶨ㭝⼨ᶳ旵ᶨ㭝炻ᶨℙἮἮ⚆⚆⼿ 婧怑⋩Ἦ㫉炻ㇵ傥怑ㅱ㚨⼴㓣枪䘬ℓ⋫Ḽ䘦 ℔⯢䆇⛘檀⹎ˤ˭ ˬ⤪㝄忁ᾳ䘣Ⱉ⭞⶚䴻婧怑⤥ℓ⋫Ḽ䘦 ℔ ⯢ 䘬 檀 ⹎炻 Ṿ 㰢 ⭂ 天 㓣 枪炻 暨 天 ⣂ ᷭ 㗪 攻烎˭ ˬᶨ⣑⯙⣈Ḯ炻Ữ㗗䔞⣑ᶨ㓣ᶲⲘ枪炻 ⯙⼿楔ᶲ㑌⚆Ἦˤ˭ ˬ恋湤⇘䎦⛐䁢㬊炻㚱⣂⮹Ṣ䇔ᶲ䎈Ⲙ Ⲙ枪␊烎˭ ˬ㚱ḅ䘦⣂Ṣ⏏烎˭ ˬ㚱Ṣ⣙㓿炻╒䓇⛐䎈Ⲙ╶烎˭ ˬ恋⎗ḇᶵ⛐⮹㔠炻⇵朊⯙㚱ᶨ⹏䎈Ⲙ ṉ櫪䲨⾝䠹炻悥㗗⢗⽿㛒ォ炻㬣⛐䎈Ⲙ䘬䘣 Ⱉ⭞炻⎵⫿↿ᶳἮ㚱ᶨ攟ᷚ炻怬㚱⼰⣂Ṣ満 満䃉倆⛘╒䓇⛐䎈Ⲙ㆟墉炻ᶵỮ⯵橐䃉⬀炻 忋⎵⫿ḇ㰺Ṣ䞍忻ˤ˭ 倥崟Ἦ䛇 デ炻䁢Ḯ⼩㚵䎈Ⲙ⌣␥╒䎈 Ⲙ䘬䘣Ⱉ⭞怬䛇ᶵ⛐⮹㔠ˤ ⸛↉⤪ㆹ䘬ᶨṳ㕭侭炻⎒傥ㄹ⺼䎈Ⲙṉ 櫪䲨⾝䠹炻䁢忁ṃ≯侭満⑨Ḯˤ ⛐䎈Ⲙ➢⛘䆇䘬ᶨ朊䘥䇮ᶲ䓐䲭䫮愺䚖 ⛘⮓叿烉 ˬ忚ℍ䎈Ⲙ➢⛘䆇䘬忲⭊婳㲐シ烉ἈᾹ 䘬⍫奨⇘䎈Ⲙ➢⛘䆇䁢㬊炻↯⊧徽埴䘣Ⱉ炻 ⼴㝄冒屈炻᷎ᶼ天Ṍℑ䘦伶⃫优㫦ˤ˭ 䘥䇮ᶲ䘬䲭⫿嬻Ṣ⿝䚖樂⽫炻Ữ䚖䘬㗗

⼰㖶栗䘬炻⛐嬎⏲㰺㚱䘣Ⱉ䴻槿䘬忲⭊炻⇘ 㬌㬊㬍炻ᶵ天徽埴䘣Ⱉ℺晒炻㚨䳪⎒㚫䁢䎈 Ⲙṉ櫪⣂㶣ᶨ⒉ˤ ġ

ᓃᬫཇፇཫ࿞ᒐ቟ཫᥩ␶ ġġ ℵ㏕Ḁ楔干⚆⇘䴐ⶫ⮢炻㍍叿㏕䑘ᾅ 干⚆䎈Ⲙℍ⎋炻⣑刚⶚役湫㖷ˤㆹᾹ䘬崲慶 干⎠㨇㖑⶚䫱⛐ 干⟜炻㕡ㇵㆹᾹℍⰙ⇵Ṿ ᶨℵ⎖☨炻ᶨ⭂天㸾㗪⚆Ἦ炻⏎⇯ᶨ㖎⣑湹炻 攳ᶵ↢Ⱉ嶗炻⯙⎒傥䔁⛐䑘ᾅ干䘬干⟜忶ᶨ ⣄Ḯˤ ㆹᾹ⎒㗗䁢Ḯᶨ䜡䎈Ⲙ⭡柷⇵Ἦ炻㟡㛔 㰺㚱ⷞ嵛嵛⣈墅⁁⛐䎈Ⲙ➢⛘䆇Ⱉ⋨忶⣄ˤ ㊱㗪⚆⇘ 干⟜炻崲慶干庱叿ㆹᾹ⼨Ⱉᶳ䕦 榃炻干埴⛐囧嚺Ⲷ㚚䘬Ⱉ忻炻⼰⣂嶗㭝㗗晒 ⲣ䘬㕟Ⲿ炻䛤⇵㘗䈑⋫嬲叔⊾炻役Ⱉ忋叿怈 Ⱉ炻怈ⰙⰙ⵼⌣⍰䨩↢⸦⹏㧁檀⛐ℓ⋫℔⯢ ẍᶲ䘬暒ⰙⲘ枪炻忋䵧ᶵ䳽䘬⣯⸣Ⱉ㘗炻⮯ ㆹ䘬夾慶䃉旸⇞⛘⯽攳ˤ 恋ṃⰙ⶚䴻ᶵ㗗ⰙḮ炻ṾᾹ⸣⊾ㆸ伶㤝 Ḯ䘬⣏ᶾ䓴␴⣏㘗奨炻庽庽唑忶⽫柕炻䔁⛐ 儎㴟炻⽫柕㎖ᶵ⍣䘬㗗䎈Ⲙ俾㻼䘬ῑ⼙炻干 暊Ỷ㴟㉼⋨➇グ役炻暊䎈Ⲙὧグ怈炻䳪㕤夳 ᶵ⇘䎈ⲘḮˤᶵ䞍⾶⛘炻䨩䃞ᶨ昋ね䵺多Ἦ炻 ⯭䃞㶂䛤䲊䱲崟Ἦ炻㕡ㇵシ嬀⇘烉ㆹ䛇䘬⇘ 忶䎈Ⲙ➢⛘䆇炻夳⇘䎈Ⲙ䘬桐慯Ḯˤ忁ᾳ䔊 䓇䘬⭧栀炻䛇䘬⛐Ṳ㖍忼ㆸ炻侴ㆹ夳⇘䎈Ⲙ ⌣⍰天暊攳䎈ⲘḮˤ ġ

ᘝᖓབፇᗉཉ྾᝹ ࿂ᄁኈፇ∈ွ၉ᑨ ᶳ⋰ℕ溆⣂炻崲慶干埴䴻䎈Ⲙᶳ䘬ᶨᾳ ⮷㛹捖ㇶ大⬿炻忁⃺暊䎈Ⲙ⣏㛔䆇㚱⚃⋩ḅ ℔慴ˤ ㇶ大⬿⮷捖䘬啷㮹䓇㳣ẌṢ デ炻捖ᶲ 姙⣂咔柕❊朊䘬⬑䪍炻ᶨ夳崲慶干 ᶳἮ炻 ὧỠ↢橺№№䘬⮷ㇳ⎹忲⭊妶拊天㜙大ˤ ㆹᾹ忚ℍ梸棐⎫㘂梗炻攨⎋ὧ㒈叿⸦⻝ ⮷共㛅墉柕⻝㛃炻䨿㇞怲ḇ㒈Ḯ⸦⻝⮷共炻 㚱ṃ怬㊯㊯◜⶜┲梻炻恋ね㘗䛇⼿⼰ẌṢ  デˤ ⽆Ἦ㰺゛忶⼴啷⛘⋨䘬啷㮹䓇㳣㚫㗗忁 㧋ᶵ⟒烎⬑⫸ᾳᾳ咔柕❊朊炻柕檖Ụ⸦䘦⸜ 㛒㲿忶ᶨ凔ℐ悐䙢湷ㆸᶨ⛀炻幓ᶲ䘬堋㚵冲 ⼿ᶵ傥ℵ冲炻橺⼿ᶵ傥ℵ橺炻ℐ幓㱦㺧⠝䀘炻 㔜ᾳṢ⁷∃⽆䀘㲍墉塓㐰崟Ἦᶨ凔炻㊯䓚慴 㺧㗗㰉❊炻滣㴽㍃⛐共ᶲˤ 忁ṃ䓇㳣⁷暋㮹䘬啷㕷⮷⬑炻ㆸḮㇶ大 ⬿䘬ᶨ㘗炻⍵ㅱ䘬⌣㗗ᶨᾳ㭀感䘬ḳ⮎烉䎈 Ⲙᶳ䘬㛹捖⬑䪍炻月叿⎹忲⭊Ḇ妶䵕䓇炻⬴ ℐ㰺㚱䓇㳣䘬⮲♜ˤ㬌ね㬌㘗ẌṢ デ冯  ねˤ ㆹ⮯㛒⎫⬴䘬䀺梗炻墅Ḯ⸦ᾳ⮷㜗炻䪗 䴎⬰⛐攨⎋䘬啷㕷⮷⬑炻⋩⸦暁ㇳᶨ㸏侴ᶲ炻 怬㗗㚱⬑⫸㰺㚱㏞⇘梗ˤ ⾓㬍崘⎹崲慶干炻ㆹᶵ㔊㌷↢拊Ἦ炻ḇ

ᶵ㔊ℵ⚆㛃炻⇵⸦⣑䘬㕥㌐䴻槿嬻ㆹㆸḮ䛦 䞊ᷳ䘬炻塓啷㕷Ḇᶸ徥⼿㺧埿嵹ˤ忋啷㕷㛔 ⛘Ṣ悥⮵ㆹ┲叿烉 ˬᶵ天䴎Ḯ炻ᶵ天䴎Ḯˤ˭ ㆹ゛䴎炻⎗㗗䴎ᶵḮℐ悐䘬Ṣˤ ⎴埴䘬劙⚳㚳⍳⽟䐆⃳⊠ㆹ婒烉 ˬ倥倥⬌㗇㊯⋿䘬⺢嬘⏏炰 ⇍䴎Ḇ⃺ 拊炻恋⎒㗗⛐溻⊝ṾᾹ两临埴Ḇ炻㈲拊㋸䴎 ヰ┬㨇㥳炻忁㗗ㆹᾹ䛇㬋傥⸓≑ṾᾹ䘬⛘ 㕡ˤ˭ ᶨ多娙倥⼿ẌṢ⽫愠炻ḇ䁢啷㕷䘬ᶳᶨ ẋデ⇘⼰㶙⇣䘬ず⑨ˤ ㆹ䛇䘬ᶵ傥⸓≑ṾᾹṨ湤╶烎 ġ

⁞ᩝፇ᧳ 暊攳䎈䧮䐒㚿Ⲙ⚳⭞冒䃞ᾅ嬟⋨炻⼨⭂ 㖍榃⍣炻Ṳ㘂⛐⭂㖍ℵỷᶨ㘂炻㖶⣑ὧ㗗ℑ ⣑ᶨ⣄䘬⚆䦳嶗炻⃰攳ℓ⮷㗪䘬㲍嶗⇘㖍┨ ⇯炻昼⣑ℵ攳⚃⮷㗪崘㕘嶗⚆㉱啑ˤ ⛐攳⼨㉱⬄䘬嶗ᶲ炻⎱㘖干䆮偶Ḯˤ ㆹᾹ䘬干⌉⛐ᶨᾳ⮷捖炻捖ᶲ䘬⮷⬑ℐ 嵹Ḯ忶Ἦ炻Ỡㇳ天䫮天䱾ˤ 暐㝄䨩䃞゛崟干ᶲ怬㚱ᶨ⊭暒梭炻⾁叿 ㉮梭Ḧ炻䘤梭Ḧˤᶨᾳ⬠䪍⓷ㆹ天䫮炻ㆹ⼰ ㉙㫱⛘㎾㎾柕炻⽫゛烉䛇娚⣂㸾⁁ᶨṃ㔯℟ˤ ⽟䐆⃳崩叿ᾖ廒偶䨢㨼炻␴啷㕷⮷⬑䍑 ㆸᶨ⛀炻怬㔁ṾᾹ⤪ỽ榶儛嶷干ˤ恋廃儛嶷 干⎒∑ᶨᾳ⬴㔜䘬⼴干廒炻⇵干廒⎒㚱护⚰炻 㢭⠲ḇ㕄Ὰᶨ怲Ḯˤ暐㝄䘤⬴梭Ḧ炻䚳⇘恋 㬒㬒䘬㢭⠲炻ὧ⇘嗽㈦ⶍ℟炻゛天㈲㢭⠲ᾖ ⤥ˤ 㖎⡆㎃干廒嵛嵛㎃Ḯ⋲⮷㗪炻ㆹᾹὧ⛐ 㚈慶ᷕ␴ᶨ佌啷㕷⮷⬑炻䍑叿䄏䚠忲㇚ˤ 崲慶干⛐㉱⬄墄Ḯ偶炻两临ᶲ嶗ˤ 干攳忶㻓㻓湫⛇嶗㗪炻䨩䃞倥⇘廒偶䆮 枧炻㍍叿㗗ᶨ昋◞◞䘬䗢㯋倚枛ˤ ▶⛘ᶨ倚炻干䵲⿍ ỷ炻ᶨ䚳炻㗗⎎ᶨ ᾳ廒偶䆮偶Ḯˤ ⎴㧋䘬㎃廒偶忶䦳ℵἮᶨ念炻忋临ℑ㫉 䆮干偶炻⎗ẍ゛⁷忁⸦⣑崽Ḯ⣂⮹嶗炻忋廒 偶悥䳃䳃䆮㌱Ḯˤ ᾖ⤥廒偶ℵᶲ嶗炻Ἦ⇘㉱⬄炻ㆹ⇘崭ⶪ 屟Ḯ䣎㱱㯜␴梭Ḧ炻枮ὧℵ屟⋩⸦㝅戃䫮炻 ᶲ柕⮓叿ˬᶲ㴟ᷕ⚳䫔ᶨ戃䫮˭ˤ 崭ⶪ䘬侩㜧⤥⣯⛘⓷烉 ˬ⥛屟忁湤⣂䫮⸡Ṩ湤烎˭ ˬ復䴎嶗ᶲ忯夳䘬啷㕷⮷⬑⏨炰˭ 屟Ḯ⋩⸦㝅䫮炻⎗㗗⤥⁷怚Ḯᶨ溆炻ㆹ Ᾱ⶚䴻榃暊㤝⹎屏⚘䘬⼴啷⋨Ḯˤ ġ

㔯 Ļġ昛ⅴ

攨⎋㍃Ḯᶨ㡅ᶱ⋩℔⯢攟䘬䴻㖃㕿ˤ ㆹ⼰娵䛇⛘⛐㕿⫸ᶲ朊⮓ᶳ⋩⸦ᾳ奒㚳 ⤥⍳⎵⫿炻彶叿桐㈲Ḽ柷ℕ刚䘬䴻㖃㕿檀檀 ㍃⛐䎈Ⲙ冒䃞ᾅ嬟⋨䘬ℍ⎋炻ㆹ䘬⎵⫿桬㎂ ⛐䎈Ⲙ冒䃞ᾅ嬟⋨ℍ⎋炻ㆹἮ忶䎈ⲘḮˤ 忈姒忶䎈Ⲙˤ⽆⋼㟤䇦ᶨ嶗桐⠝㧠㧠⛘ 崽嶗⚆㖍┨⇯炻㻓⣑湫㱁梃准炻⎱㘖干ⶎ⎛ ⼴廒映临䆮偶炻⛐㻓⣑䄁⠝ᷕ冯ỷ⛐ῷ怈⛘ ⋨䘬啷㕷⮷⬑䞕㙓䚠忯ˤ ㍍叿崽嶗䴻㰇⬄⚆㉱啑ˤ ⚆䦳嶗ᶲ炻⣏⣍㯋⭂䤆攺炻◜奺☁叿ᶨ ㉡䪹シˤ⚈䁢ㆹᾹ⶚䴻⬴ㆸ䎈Ⲙᷳ㕭䘬㕭䦳炻 䟜Ḯ⎬冒㕭忲䲨抬ᷕ崘忶䘬㚨檀溆ˤ⎱㘖干 ⼴干⹪怬㚱ℑ䙺㰺⎫⬴䘬㈿檀⍇喍⑩ˬ䲭㘗 ⣑˭炻⽟䐆⃳㇚䧙忁㗗梗⇵暆⯦惺炻⽆㉱啑 ↢䘤攳⼨䎈Ⲙ徼ᷕ炻㭷梸梗⇵⣏⭞䄏ἳ悥⼿ ╅ᶨ䒞ˤᶳḮ䎈Ⲙẍ⼴炻忁ṃ㈿檀⍇喍⯙㰺 Ṣ偗⎫Ḯˤ ⚆⇘㉱啑炻㬋忊Ḽᶨ⊆≽䭨炻倥婒伭ⶫ 㜿⌉⢷⭖㚱䚃⣏ㄞ䤅炻⌠ᶳ埴㛶⼴炻䩳⇣⊭ 干⍣⢷⭖炻㒈⛐Ṣ㼖墉䚳啷㇚炻␴ㆸ⋫ᶲ叔 䘬㉱啑ⶪ㮹⛐⢷⭖勱✒ᶲ㚔⣒春炻倥大啷枛 㦪ˤ ⽫ᷕ℞⮎㚱溆㶉㶉暊ォ炻⚈䁢⶚㗗大啷 ᷳ㕭㚨⼴ᶨ㖍Ḯˤ 㘂ᶲ⇘ᷡ晭梸⺛冱埴棆埴梸㚫炻㖶⣑ㆹ Ᾱ⮯䓙㉱啑梃ㆸ悥炻䴻楁㷗⚆⎘⊿ˤ⽟䐆⃳ ␴⟼䐒㉱⇯䓙㉱啑梃≈⽟㺧悥炻临梃⼨⽟慴炻 两临ᶳᶨ昶㭝䘬⌘⹎ᷳ㕭ˤ 大啷冒≑埴ᶨ嶗樂晒炻⛐シ⢾ᷳᶳ␴䎈 Ⲙ䚠忯炻㥳ㆸℐ䦳䘬㚨檀㼖ˤ⽆㉱啑梃⎹ㆸ 悥炻ℵ⹎梃崲大啷╄䐒㉱晭Ⱉ佌佌Ⲙ⽫ね㗗 ╄〭␴㽨≽䘬ˤ ˬ大啷䘬㗪䨢㗗䓙⣏冒䃞ᷣ⭘䘬炻⌛ἧ Ṣ䁢䘬㔝シ䵚伭⶚䴻㑌昌炻Ữ⣏冒䃞䘬㱽䓴 ὅ冲㢖♜炻㤝䪗䘬檀⍇炻㤝䪗䘬㹓ⶖ炻㤝䪗 䘬㙜䁰冯⬌䳽炻㇨㚱Ṣ䁢忈ἄ⛐恋墉悥嬲ㆸ ⮷⮓炻䓇␥⛐恋墉ᶨ䃉㇨㚱炻昌Ḯ⍇Ἦ朊䚖炻 朆俾朆὿炻⌛䓇⌛㬣炻⚈侴伶渿炻㇨ẍ匲♜ˤ ⬫ᶵℵ㗗䫱⼭㓡忈䘬䈑ẞ炻侴㗗㗕䣢叿䤆䦀 㴑㿂䘬⎗傥⿏ˤ˭ 梃暊㉱啑䘬恋ᶨ⇣炻⽫墉㼬㖶⛘㗈叿䎈 Ⲙ䘬⼙⁷ˤ Ἦ忶大啷炻ッᶲ大啷炻侴㻓㷠⛐䎈Ⲙ䘬 Ⱉ儛ᶳ炻ᶨ㬍ᶨ儛⌘䘬㕭Ṣ⽫ね炻㚫㗗大啷 ᷳ埴㚨暋⾀䘬㕭忲⚆ㅞˤ

ᗉཉፇᄁ∈ Ἦ大啷䘬䫔ḅ⣑炻忈姒忶㴟㉼Ḽ⋫ℑ 䘦℔⯢檀䘬䎈Ⲙ➢⛘䆇炻䤆俾䘬䘥刚慹⫿⟼ ℓ⋫ℓ䘦⚃⋩ℓ℔⯢檀䘬䎈Ⲙ⼙⁷䈊䈊⛘⳴ ℍ⽫墉ˤ 忚ℍ䎈Ⲙ冒䃞ᾅ嬟⋨炻⛐䎈Ⲙᾅ嬟⋨⣏

ጄᴞ ᓯᅝ ዯᣥዷᛵ᥷ᒭᅳ2ᅴ ⎕◧Ꭷ⇞€ᱣ


 

!"#$"%&'(' )* +&,-(' .,/(0 1&' 2,& 31& 41"

56(7%-,8( 5',-"90: ;(& .,1&<=, 1&' >,& >%1& ?1&@%1@( A%BB"9-: .,1&C,& D"9(,@& A-%',(0 +&,8(90,-*

EF

B"3 C**+D9*:86 8E 0+33 B+D<3 F+3D

.=( $,90- -1G(&- $(0-,81G "$ .,1&C,& D9(( .91'( H9(1 I10 =(G' ,& 7%G-%9( 7(&-(9 "$ H,9B"9- 57"&"/,7 J"&( 9(7(&-G*K L8(9 MNN (&-(9B9,0(0 $9"/ -=( -=9(( ',0-9,7-0 "$ .,1&C,& D9(( .91'( H9(1 "$$(9(' /"9( -=1& "&( -="%01&' B"0,-,"&0 1&' =1' 1--917-(' &(19G* -(& -="%01&' B("BG( KH- -=( 0B"-O "8(9 MNNNN 9(0%/(0 I(9( 9(7(,8(' 1&' -=( 07(&( I10 ="-P h1& D.18+"J 

A

!"# $%"&'(&)*(+ +(,*#(- $'(',./ "01"**,$2"$ 3456 =; >56 ?:6;58@ !"#$% &"'(%() *"+,

!"#$%"$ &$"'()*"+, *+-.($+* .('(/01 234/0-. 5") 6-#/"+, 7#$#8()9 =; G"D8 H,6@ -".$% /"'(%(0 *"+, +B+"$79J #$&5+"$# != A1."-1" \"1Q+%#1$9 GAi\d 5+Q+7!/+5 ." [B7!&5 F1% j&.71$9 k.".K+%J ." 1"5!!% .1% <!"1$!%1"K 5+Q1B+ 8*1B* .77!8# &#+%# $! B!"$%!7 $*+ #81$B* != $*+ .1% /&%1=1+% .$ *!<+ Q1. $*+ <!M17+ FllL

I

e+Q+7!/+5 M9 . $+.< 7+5 M9 R."K j1.!g*1J . #+"1!% .$ $*+ :B*!!7 != b"Q1%!"<+"$.7 :B1+"B+ ."5 b"K1"++%1"K G:b:bdJ Ai\ $*%!&K* !"+ ."5 . *.7= 9+.%# != +==!%$#J $*+ m.".K+% 1# .M7+ $! <!"1$!% .1% T&.71$9 1"5+>+# 1"B7&51"K 1"5!!%

$+</+%.$&%+ ."5 *&<151$9J B.%M!" 51!>15+J =!%<.75+*95+ ."5 lm]LOL FBB!%51"K $! R."KJ $*+ 5+Q1B+ *.# $8! =&"B$1!"#L c1%#$J 1$ B." $%."#=+% .1% T&.71$9 /.%.<+$+%# <+.#&%+5 $! . <!M17+ Fll 1" %+.7 $1<+L :+B!"5J $*+ m.".K+%J 1"#$.77+5 81$* ." 1"$+%".7 C7&+$!!$* <!5&7+ F ."5 ." +>$+%".7 C7&+$!!$* <!5&7+ C G. #<.%$ #$%1/dJ 1# .M7+ $! .&$!<.$1B.779 #81$B* !" $*+ .1%

!"#$%&'$(!" !) $*+ ,&-(./& 0123 4/++5 6.178.9 :$.$1!"; $*+ $+%<1".7 != $*+ +>$+"5+5 71"+ != $*+ ?+1-1"2@ A1."-1" 1"$+%B1$9 %.178.9 1" A1."-1" C1"*.1 DE8 F%E. GACHFIJ ."5 1$# #&//!%$1"K =.B171$1+# 1# B7!#+ $! B!</7+$1!"L A*+ %.17 71"+ 1# +>/+B$+5 $! K! !" . $+#$ %&" $*1# F&K&#$ M.#+5 !" $*+ B&%%+"$ B!"#$%&B$1!" #/++5L C9 $*+"; %+#15+"$# != ACHF 8177 M+ .M7+ $! %+.B* &%M." .%+. != A1."-1" 1" NO <1"&$+# ."5 $*+ -!&%"+9 $! C+1-1"2 8177 M+ %+5&B+5 $! PO <1"&$+#J #12"1)1B."$79 #*!%$+% $*." $*+ B&%%+"$ $8!@*!&% 5%1Q+L R!%S+%# !"+ $*+ #T&.%+ .%+ M&#9 /.Q1"2 $*+ #15+8.7S# ."5 /7."$1"2 $%++#J M&175+%# 1"#15+ $*+ #$.$1!" .%+ =!B&#1"2 !" $*+1% %+#/+B$1Q+ 8!%SJ ."5 +"21"++%# .%+ 1" 51#B&##1!" $%91"2 $! /+%=+B$ +Q+%9 5+$.17L F /.%$ != $*+ UVVJVVV@ #T&.%+@<+$+% ,&-1./& W!</%E*E"#1QE A%."#/!%$.$1!" X&MJ $*E ,&-1./& X12* :/EE5 6.178.9 :$.$1!" B!QE%# . )7!!% #/.BE !) YZJNZY #T&.%E <E$E%#L [$ 3!&#+# $3%++ /7.$=!%<# ."5 #(> $%.BS#J 83(B3 .%+ (" $3+ #+B!"5 &"5+%K%!&"5 =7!!%L A3+ &"5+%K%!&"5 =7!!% (# !BB&/(+5 M9 !==(B+ %!!<#J 8.($("K 3.77# ."5 +T&(/<+"$ #$!%.K+#L \/ !" $3+ K%!&"5 (# $3+ #/+B$.B&7.% #$%&B$&%+ != $3+ #$.$(!" 8($3 5(#$("B$ =+.$&%+#L

/&%1=1+% /7&KK+5 1"$! $*+ #$%1/ !"B+ <!5&7+ F 5+$+B$# +>B+##1Q+ .1% /!77&$."$#L A*+ &#+% B." .7#! 1"#$.77 C7&+$!!$* <!5&7+ W !" $*+ /*!"+ $! B!"$%!7 $*+ #81$B* M9 B!""+B$1"K F ."5 WL A*+ B&%%+"$ [B7!&5 F1% j&.71$9 m.".K+% B." !"79 $%."#=+% 5.$. 81$*1" $*+ C7&+$!!$* B!Q+%.K+L R."K ."5 *1# $+.< .%+ 8!%S1"K $! &/K%.5+ $*+ C7&+$!!$* B!""+B$1!" $! . R1c1 B!""+B$1!"J 8*1B* 8177

!"#$$%&"'(#) &*+,-*,+# :3./+5 7(S+ . 3&K+ #3+77J $3+ K7.##@%!!=+5 #$%&B$&%+ (# ." !&$B!<+ != +>B+/$(!".7 5+#(K"("K B!"B+/$# ."5 ("$+%".$(!".779 B&$$("K@+5K+ B!"#$%&B$(!" $+B3"(T&+#L [$ (# NPY< 7!"KJ YV< 8(5+ ."5 ]P< $.77J =!%<+5 8($3 . #/(%.7 M+.< K%(5 S"($$+5 M9 UZ %(K3$@ 3."5+5 ."5 7+=$@3."5+5 #B%+8#L A3+ 83!7+ #$++7 #$%&B$&%+ (" . B+%$.(" #+"#+ %+#+<M7+# $3+ C(%5 # D+#$ J $3+ D.$(!".7 :$.5(&< $3.$ 3!#$+5 $3+ ]VVY C+(-("K ^79</(B _.<+#` R3+%+.# $3+ C1%5 # H+#$ &#+5 B!"B%+$+ $! #&//!%$ $3+ 8+1K3$ != $3+ #$%&B$&%+J $3+ 43+77 1# . /&%+ #$++7 #$%&B$&%+L 4&B3 . 5+#1K" "!$ !"79 +"#&%+# +#$3+$1B Q.7&+J M&$ .7#! .77!8# $3+ #$.$1!" $! M+ .M7+ $! 81$3#$."5 . NVa <.K"1$&5+ +.%$*T&.S+L

#$.$1!" *.77; M&$ .7#! *+7/# . 2%+.$ 5+.7 1" #.Q1"2 +"+%29L e&%1"2 1"#$.77.$1!"; #<.77 *!7+# .%+ <.5+ 1" $*+ <1557+ 7.9+% != $*+ $*%++@7+Q+7 bAcb <+<M%."+ #9#$+<L C9 5!1"2 #!; .1% /%+##&%+# != $*+ $8! .1% B.Q1$1+# .%+ #+$ .$ . B+%$.1" 7+Q+7 ."5 *+.$ +>B*."2+# M+$8++" $*+< .%+ %+#$%1B$+5; $*+%+=!%+ #.$1#=91"2 $*+ %+T&1%+<+"$# != $*+ *+.$ $%."#=+% B!+==1B1+"$; 712*$1"2 ."5 $*+%<.7 1"#&7.$1!"L A*+ bAcb <+<M%."+ .7#! *.# ." 1</%+##1Q+ #+7=@ B7+."1"2 .M171$9L f$ B." M+ B7+."+5 M9 %.1"L

7*28&* &9+,*:6; 86 <3*5:$&

F"!$*+% =+.$&%+ != $*+ %.178.9 #$.$1!" 1# $*+ &#.K+ != bAcb <+<M%."+J $*+ #.<+ $%."#/.%+"$ <.$+%1.7 &#+5 1" W*1". # D.$1!".7 FT&.$1B# W+"$+% GR.$+% W&M+d; !" $*+ #1</7+@7.9+% %!!=L A*+ bAcb <+<M%."+ "!$ !"79 %+"5+%# $*+ 8*!7+ #$%&B$&%+ . #1</7+ 9+$ 59".<1B .//+.%."B+ ."5 M%1"2# 712*$ $*%!&2* $! +Q+%9 B!%"+% != $*+

R1$* . Q1+8 $! M&1751"2 . #&/+%M $%.1" #$.$1!" 81$* . #.=+ ."5 B!<=!%$.M7+ +"Q1%!"<+"$J 5+#12"+%# ."5 +"21"++%# .%+ B!<<1$$+5 $! +Q+%9 5+$.17 != $*+ /%!-+B$L e+B1#1!"# .%+ &#&.779 <.5+ .=$+% B!"#15+%1"2 . %."2+ != =.B$!%#J 1"B7&51"2 #.=+$9J /%.B$1B.M171$9J B!<=!%$J ."5 +#$*+$1B Q.7&+L c!% 1"#$."B+J 1" #+7+B$1"2 <.$+%1.7 =!% $*+ =7!!% != $*+ &"5+%2%!&"5 7+Q+7J 5+#12"+%# B*!#+ $+%%.gg! !Q+% B!<<!"79 &#+5 <.%M7+L A*+ %+.#!" 1# $*.$J B!</.%+5 $! <.%M7+J $*+ /!71#*+5 $+%%.gg! 1# $!&2*+%J !5!%7+##J ."5 *.# M+$$+% /+%=!%<."B+ 1" %+#1#$1"2 5&#$J +%!#1!" ."5 #71//+%9L

.77!8 &#+%# $! %+B+1Q+ 5.$. %+<!$+79L A*+ /%!-+B$ *.# !M$.1"+5 $8! ".$1!".7 /.$+"$# ."5 8!" . nOJVVV#B*!7.%#*1/ =%!< $*+ F<+%1B." :!B1+$9 != X+.$1"KJ 6+=%1K+%.$1"K ."5 F1%@ W!"51$1!"1"K b"K1"++%# oF:X6Fbd 1" i."&.%9 $*1# 9+.%L A*+ B&%%+"$ Q+%#1!" != $*+ k.".2+% *.# M++" !" $%1.7L A*+ =++5M.BS #*!8# $*.$ +==!%$# #*!&75 M+ <.5+ 1" 1</%!Q1"2 $+#$1"2 $1<+ ."5 <!M17+ Fll #$.M171$9L R."2 #.15 $*+9 .%+

!/$1<1g1"2 $*+ /%!2%.< ."5 B7!#1"2 $*+ 7!!/*!7+# 81$* . Q1+8 $! #!7Q1"2 $*+ +>1#$1"2 /%!M7+<# #!!"L A*+ 5+Q+7!/1"2 $+.< 1# <+"$!%+5 M9 l%!=L h1& i&"-1+; b>+B&$1Q+ e+/&$9 e1%+B$!% != p+9 h.M!%.$!%9 != A1."-1" ["5!!% F1% j&.71$9 W!"$%!7L X+ $!75 $*+ C!*.1 k!%"1"2 l!#$ $*.$ #$&5+"$# #*!&75 $%."#7.$+ $*+1% 15+.# 1"$! /%!5&B$# 8*1B* B." M!!#$ $*+1% .M171$1+# $! B!!/+%.$+ ."5 &"B!Q+% /%!M7+<#L

./01 2324+563


!"#$%& $#'%(

!"#$

7

%)*+,-./*0 /120 34567893:;

%&&'&( )*+,- * -'.+ /0)*& 10 12, '30& 4*56

!" #"$%"& '%( )* +),)&- )& .)&%/) 01' 231/4 5)/&6)& 3"&* 7( '(38 /&9 %(:1 1,13; 9/;< 5%1 =3)-%7 /&9 =3/,1 -)3+ "*19 7( =1 / >/7)1&7 '%( *"??13* /37%3(>/7%; /&9 '/* /?3/)9 (? $+("9; /&9 3/)&)&- '1/7%13< @%1 9/; /?713 9/; 3"&&)&- :/81* %13 =1$(:1* /& AB3(& C/9;A ?3(: AD)$8 E(:/&A< F%)+1 %13 >%;*)$/+ G"/+)7; )* ):>3(,)&-4 %13 :((9 )* -177)&- =17713 /&9 =17713<

!"#$%$& '($) *+,-.* ,$/ 0,11($+)) 5%1 HIJ;1/3 (+9 K" #"$%"& %/* ?+(3)9 ?/$1 /&9 %1/+7%; ?)-"31< L"7 '%( $/& ):/-)&1 7%/7 *%1 "*19 7( =1 /& /37%3(>/7%; >/7)1&7< AB& MNNN4 O *"??1319 >/)& ?3(: 1/$% 6()&7 1,13; $+("9; /&9 3/)&; 9/; 1,1& O -(7 %1/37 9)*1/*1< 27 7%/7 7):14 O '/* 6"*7 (,13 PN ;1/3* (+9 /&9 B 7%("-%7 7%/7 ')7% *"$% %1/+7% $(&9)7)(&4 '%/7 '("+9 B =1 '%1& B -17 (+9< 5%131?(314 B *7/3719 7( '/+8 )& / %)-% *>119 )& 7%1 >/38* 1,13; 9/;< 5%311 3("&9*4 ?),1 3("&9*4 B '/+819 ?/*713 /&9 ?/*713< 5%1 91:/&9 7( :;*1+? 811>* ):>3(,)&- *( 7%/7 7%1 '/+8)&- -3/9"/++; =1$(:1* 3"&&)&-< 2* '1 /++ 8&('4 3"&&)&- 31G")31* / +(7 (& :"*$+1* /&9 6()&7*< B7 *%("+9 =1 / =)- $%/++1&-1 7( 7%1 /37%3(>/7%; >/7)1&7* +)81 K" #"$%"&< Q(3 7%)*4 K" */)9 ')7% *:)+1 7%/7 )7 '/* &(7 9)??)$"+7 /7 /++4 7%/&8* 7( 7%1 '/3:)&-J"> =1?(31 3"&&)&- /&9 7%1 *7317$% 1R13$)*1* /?713 3"&&)&-< AS,13; 7):1 =1?(31 3"&&)&-4 B ')++ 9( '/3:)&-J"> /&9 *7317$% 1R13$)*1 /?713 3"&&)&-< T"*$+1* /&9 =(&1* -(7 1R13$)*19 /&9 =+((9 ?+('* ?/*713 *( 7%/7 7%1 >/)& ')++ =1 1/*19< 5%1 (+9 73("=+1* %/,1 /+31/9; -(&1 /'/; /&9 3"&&)&- $/& *'1/7 /&9 917(R *( 7%/7 :; >%;*)$/+ G"/+)7; %/* ):>3(,19 (=,)("*+;< U> 7( &('4 7%1 $(+9 &1,13 $/7$% :1< B '%( '/* /+'/;* *)$8 =1?(31 %/9 $%/&-19 / +(7< V"&&)&- =3)&-* :1 %/>>)&1** /* '1++ /* %1/+7%<A W"331&7+;4 X3*< K" 3"&* (,13 MN 8)+(:1713* 1,13; 9/;< B& %13 '(39* A3"&&)&- )* +)81 7%311 :1/+* )& (&1 9/;< B ')++ ?11+ +(*)&- *(:17%)&)? B 9( &(7 3"&< B7 %/* /+31/9; =11& (&1 >/37 (? :; +)?1<A Y( :/7713 7%1 $(+9 ')&713 (3 %(7 *"::134 3"&&)&- K" Z"$%"& $/& =1 *11& 1,13; 9/;< [1(>+1 /3("&9 %13 $/++ %13 73"1 AO3(& C/9;A<

2"$ 34).+5 6$/ 36).+5 78-- ($ -9:+ '(.0 ;858.09$ \&$1 =; $%/&$14 K" Z"$%"& 9/==+19 )& :/3/7%(& *>(37 /&9 *)&$1 7%1&4 *%1 ?/++* )& +(,1 ')7% )7< ]%1 ?(++('* -/:1 *$%19"+1* )& 9)??131&7 $)7)1* /&9 %/* =11& 7( :/&; >+/$1* ?(3 :/3/7%(&< A @%1 ?)3*7 7):1 O >/37)$)>/719 )& :/3/7%(& '/* )& L1)6)&- )& MN^^< 27 7%/7 7):14 (&1 (? :; ?3)1&9* '%( %/9 /+31/9; *)-&19 "> $("+9 &(7 6()& 7%1 -/:1 =1$/"*1 (? *(:1 (7%13 ="*)&1**1*4 *( O /771&9 )7 )&*71/9 (? :; ?3)1&9< @%1 PM<^_H 8)+(:1713* 3/$1 '/* 7%1 +1&-7% B %/,1 &1,13 73)19< K"3)&- 7%1 -/:14 :; +1- -(7 $3/:>19 /&9 7%1 '1/7%13 '/* %(7 *( B '/* *13)("*+; 91%;93/719< S,1& "&913 7%)* 8)&9 (? $)3$":*7/&$14 B *7)++ 3/& 7( 7%1 ?)&)*% +)&1 /&9 $(:>+1719 :; $(:>17)7)(&< @%1 $%113 =; 7%1 /"9)1&$1* ):>31**19 :1 / +(7< Q"37%13:(314 7%1

1&$("3/-1:1&7 =; 7%1 *73/&-1 3"&&)&- ?3)1&9* /+*( :(,19 :1< ])&$1 7%1&4 B '/* 911>+; /773/$719 =; 7%1 >(*)7),1 :/3/7%(& *>(37<A B? @)/&6)&4 L1)6)&-4 `"/&-a%("4 Z/&-a%("4 C/&a%("4 b)/:1& /&9 (7%13 $)7)1* %(+9 :/3/7%(& -/:1*4 T3*< K" ')++ >/37)$)>/71 /&9 =31/8 %13 ('& 31$(39< c> 7( &('4 %13 =1*7 31*"+7* )* $(:>+17)&7%1 3/$1 ')7%)& P %("3*< @%)* 8)&9 (? 31$(39 )* G")71 / $%/++1&-1 ?(3 :/&; ;("&- -";*< d(3 :/3/7%(&4 T3*< K" %/* =11& 7( :/&; >+/$1* ?(3 73/,1++)&-< \&$1 *%1 /33),19 /7 / 91*7)&/7)(&4 *%1 ')++ '1/3 (& %13 *>(37* *")7 /7 9/'& /&9 811> %13 3"&&)&- %/=)7< AS*>1$)/++; /7 7%1 >+/$1* ')7% =1/"7)?"+ +/&9*$/>14 )7 )* +)81 3"&&)&- )& 7%1 >/)&7)&-< B 31:1:=13 7%/7 '%1& B 73/,1++19 )& e)&%"/&-9/( /&9 ]%/&-%/)4 B $%/7719 ')7% 7%1 +($/+ 3"&&13* '%)+1 3"&&)&-< @%)* 8)&9 (? 7("3 1R>13)1&$1 '/* 31/++; 3/31<A

<"$) .9 '95= 8$> 09?@ @:@5A B4A K" Z"$%"&* +)?1 %/* / *73)$7 *$%19"+1< ]%1 -1*7"31* (& %13 '/7$% '%)+1 )&73(9"$)&- 7%1 7):1 7/=+14 AB -17 "> /7 PfgN /&9 *17 ("7 /7 HfNN< B 3"& ')7% :; 71/: :1:=13* /+(&- Y(< M h(/94 W1&73/+ h(/94 K1,1+(>:1&7 231/ i(<H 2,1&"14 7%1& -( 7%3("-% / 7"&&1+ 7( 7%1 j/3=(3 \,13>/** /&9 =/$8 7( %(:1< @%)* 3("71 )* /=("7 ^H 8)+(:1713*< 2?713 7/81 / =/7% /7 %(:14 B ')++ 3"& 7( '(38 '1/3)&- :; *>(37* *")7<A

B7 )* (,13 P 8)+(:1713* ?3(: K" W%"&;"* %(:1 7( '(38< j('1,134 *%1 9(1* &(7 93),1 &(3 7/81 ="*< ]%1 $%((*1 3"&&)&- '%)$% )* / +('J$/3=(&4 1&,)3(&:1&7/+ >3(71$7)(& /&9 /13(=)$ =(9;J =")+9)&- 1R13$)*1< K" 3"&* (,13 MN :)&"71* 7( -17 7( '(38 ')7% "&)?(3: )& %13 =/- '1/3)&- *>(37* *%(1*< ]%1 9(1* 7%1 */:1 '/; '%1& *%1 -17 (?? ?3(: '(38< 2+(&- 7%1 '/;4 :/&; >1(>+1 8&(' %13 /&9 /++ >3/)*1 %13 '%1& 7%1; *11 7%1 =3)-%7 /&9 =3/,1 :(,1:1&7*< @%1; */; 7%/7 K" %/* / 9)??131&7 *7/71 ')7% (7%13*< W(&$13&)&- K" Z"$%"&* +(&-J9)*7/&$1 3/$1 %(==;4 %13 ?/:)+)1* 9)9 &(7 *">>(37 /7 =1-)&&)&-< @%1; '(33)19 7%/7 *"$% %1/,; *>(37* ')++ %/3: %13 =(9;< j('1,134 7%1; -3/9"/++; ?("&9 7%/7 3"&&)&%/9 $%/&-19 %13 *7/7"* / +(7 /&9 7%1 *$)1&7)?)$ /&9 3/7)(&/+ 3"&&)&- %/9 =1&1?)7*< ]( %13 ?/:)+)1* $%/&-19 7%1)3 $(&$1>7* /&9 1,1& 81>7 7%)&8)&- /=("7 =";)&- *(:1 &1' *>(37* 1G")>:1&7 ?(3 %13<

C(:@ D59,>E8). 8F9". 5"$$($& ?99> FA G@H0,. h"&&)&- &(7 (&+; =3)&-* %1/+7% /&9 %/>>)&1** 7( K"

Z"$%"&4 ="7 /+*( / -3("> (? -((9 ?3)1&9* )& 7%1 */:1 $/:> *)&$1 *%1 6()&19 )& 7%1 AL)&%/) Y1' 231/ h"&&)&- W+"=A< A@%1 $+"= %/* (,13 ^NN :1:=13* /&9 7%1 (+91*7 (&1 )* /+31/9; kM ;1/3* (+9< ]11)&- 7%/7 7%1; /31 811>)&- 3"&&)&-4 B %/,1 &( 1R$"*1 7( =1 +/a;< \"3 31+/7)(&*%)> )* +)81 =3(7%13* /&9 *)*713*< F1 %1+> /&9 $/31 1/$% (7%13 /&9 1,13;(&1 73)1* %)* (3 %13 =1*7 7( $(&73)="71 7( 7%1 71/:< Q(3 )&*7/&$14 ;("&- :1:=13* 9( '1++ )& $(:>"713* *( 7%1; %1+> 7%1 1+913 71/::/71* )& *)-&)&- "> (&+)&14 >3)&7)&- $137)?)$/71*4 /&9 1,1& *(:1 (? 7%1 :1:=13* -( (&+)&1 *%(>>)&- ?(3 7%1 71/: *")7* /&9 *( (&< @%("-%4 71/: :1:=13* /31 ?3(: 9)??131&7 8)&9* (? ?)1+9*4 &( (&1 %/--+1 (,13 (&1 ("&$1 '%1& '1 1&$("&713 *(:1 73("=+1*< @%1 3"&&)&-J+(,13 K" Z"$%"& )* G")71 ?/:)+)/3 ')7% F1$%/7< ]%1 +),1 =3(/9$/*7* 1/$% -/:1 7%3("-% 7%1 F1$%/7 X(:1&7*< j13 /): )* 7( 73/&*?13 7%1 >(*)7),1 1&13-; (? 3"&&)&- 7( :(31 >1(>+1 /3("&9 %13 /&9 %(>1 7%1: $("+9 6()& )& 7%1 3"&&)&- 71/:< AW+"= :1:=13* $31/719 / F1$%/7 -3("> *( 7%/7 7%1 $(::"&)$/7)(& '("+9 =1 $(&,1&)1&7< B& 7%1 -3(">4 '1 /31 7/+8)&- /=("7 7%1 1**1&7)/+ (? 3"&&)&-4 ">+(/9)&- ("3 3"&&)&31$(39*< F1 )&*>)31 /&9 *">13,)*1 1/$% (7%13 ?3(: =1)&- +/a;<A K" Z"$%"& %(>19 7%/7 *%1 $("+9 3"& ?(31,13 /&9 =1 7%1 W%)&1*1 ?1:/+1 AQ(331*7 `":>A<


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 34567893:;

!"#$%#&'()" $#%& *%++,-%%. !

!""#$!!% &'()( *"+# !"#$#%&' (%##")# *'+#, &,!$(% -) .-+)/-) 0('()1"#2 .,( +3%-()'( '+) &(( 3)%(0$+1(0 %-4(5 !4(0$+1(0 6"-7,15 *+&&-)7 1,0!37, 6"+8(& +)% &! !) -) 1,( *"+#2 91 :('+8( 1,( 8!&1 $!)%(063" *"+# $,-', ,+& +110+'1(% ,3)%0(%& !6 1,!3&+)%& !6 1!30-&1& 60!8 +"" !4(0 1,( $!0"% !6 .-+)/-) ;-),+<-0'0+61 =+00-(0 .,(8( >+0?2 .,( &,!$ +)% 1,( 3)-@3( &?-""& !6 %!A()& !6 &13)1 8() !4(0&(+& $!$ 1,( +3%-()'(2 B9 "!4( =,-)+ 4(0# 83',B5 &+-% C*()'(0 $,! -& DE #(+0& !"% 60!8 <8(0-'+ +)% 1,( ,(0! !6 <-0'0+61 =+00-(0 C1!082 F( /3&1 6-)-&,(% 1,( &,!$ !6 &'()( !)( $,() ,( $+& -)1(04-($(% :# 1,( 0(*!01(02 B G!$5 1,(0( +0( 1$! ,-7,H -)1()&-!) *(06!08+)'(& (4(0# +61(0)!!)2 .,( :0(+? 1-8( $+& 4(0# &,!01 :31 &(+1& +0( 63""# 1+?() :# 1,( +3%-()'( -) (4(0# &,!$2 .,-& 8+?(& 3& (I'-1(%2B .,-& #!3)7 &13)1 73# -) F!""#$!!% ,+& + ,+)%&!8( 6+'( +)% &10!)7 83&'"(&2 BJ-4-)7B -)1! $+1(0 $,-"( %0-4-)7 8!1!0:!+15 :"+&1-)7 !66 &(4(0+" 8(1(0& $-1, 6"#-)7 4(,-'"(5 !0 (4() %-4-)7 60!8 DK 8(1(0& ,-7, %('? !6 +-0'0+61 '+00-(0 6!0 ,-8 -& + *-('( !6 '+?( 6!0 ,-82 <1 L *282 1,( &,!$ :(7-)& +)% 1,(+"+08$+0)&2.,(%('?!6+-0'0+61 '+00-(0-&!)6-0(2C*()'(0+)%,-& 1(+88(8:(0&+0(%-4-)7-)1!1,(

&(++)%&!8(!61,(8+0(03))-)7 1,0!37,1,(6"+8(2<11,(&+8(1-8(5 B*-0+1(&B&,!$3*!)8!1!0:!+1+)% !4(0$+1(06"#-)74(,-'"(2.,(#+0( %!%7-)7+)%8!4-)7!)1,(&(++)% *0(*+0(%1!+11+'?+)%!''3*#1,( +-0'0+61'+00-(022<0(+"-1#F!""#$!!% %0+8+'+1',(&(4(0#!)(&:0(+1,2 C!!)+61(0$+0%&58+&1&'0+'?-)75B 73)&B0!+0-)75+'1!0&6-7,1-)751,( &*"()%-%&'()(&$!$(%(4(0# +3%-()'(2 B.,-& #(+05 $( +%% 8+)# )($ 8!4(8()1& "-?( 6"-*5 1$-&1-)7 !6 /!-)1&5 &*-) ?-'? +)% 8+)# =,-)(&( M3)7 N3 ("(8()1& -) !30 *(06!08+)'(B2 .,( DOH#(+0 !"% P-+))- '!8(& 60!8 ;0+A-" +)% *"+#& +& 1,( ,(+% !6 *-0+1(& $,! -& ,-7,"# &?-""(% -) 8+01-+" +01&2 <61(0 1,( &,!$5 8+)# +3%-()'( 1!!? 70!3* *,!1! $-1, ,(02 B9 ,+4( :(() "(+0)-)7 %+)'( &-)'( Q +)% $,() 9 70!$ 3*5 9 ,+4( :(() !) &1+7( *"+#& -) <8(0-'+) ;0!+%$+#2B C,( 1!"% 1,( 0(*!01(0 1,+1 '!8*+0(% $-1, 10+%-1-!)+" &1+7( *"+#&5 1,-& ',+""()7( !6 1,( &,!$ -& 70(+1(02 ;('+3&( B&1+7(B !6 <-0'0+61 =+00-(0 C1!08 $+& %('? +)% &(+5 8!&1 !6 1,( 1-8(5 1,( +'1!0& +)% +'10(&&(& $(0( %0()',(%2 BG!$ 1,( &(+ $+1(0 -& @3-1( '!"% :31 :(-)7 *0!6(&&-!)+" +'1!0&5 $( %(4!1( !30&("4(& -) *(06!08+)'( +)% $( %! )!1 6((" '!"% +)#8!0(B5 &,( &+-%2 #<2=>. (+10+ <>0 2-> ?>-@,-<*0=A

#$%&$'()*+,&-($. '$(/-0'-1/ 2*/) '$($'3-/*41 ($'3*5$ .$&0/( *1 6*-17*1 <& .-+)/-)& '+1(0-)7 '!)&38*1-!) -& :('!8-)7 8!0( %-4(0&-6-(% +)% *(0&!)+"-A(%5 1,( 0(&1+30+)1& 6(+130-)7 1,(8(& -)'"3%-)7 )!&1+"7-+5 83&-' +)% 6!!1:+"" +0( (8(07-)7 +& 0(@3-0(%5 $,-', +0( *!*3"+0 +8!)7 #!3)7 *(!*"(2 S('()1"#5 S(&1+30+)1 DKLE5 =,-)+& 6-0&1 8(8:(0&,-*H:+&(% +)% 83"1-63)'1-!)+" ',+-) 0(&1+30+)1 $-1, 0(&(04+1-!) &(04-'(5 ,+& :(() !*() 1! '!)&38(0& -) 1,( '-1#& F(*-)7 J-&10-'12 ;(&-%(&1,(%-)-)7+0(+5 1,-&0(&1+30+)1+"&!:!+&1& 0!!8&!6%-66(0()1 63)'1-!)&`1,(8((1-)7 0!!8'+):(3&(%)!1!)"# 6!08((1-)7&+)% 0('(*1-!)&5:31+"&!+&+ '-)(8++)%'+6($,(0( '3&1!8(0&'+)$+1',1$!

'"+&&-'8!4-(&(4(0# +61(0)!!)+)%()/!#1,( M.a&(04-'(b1,(4-%(! 7+8(0!!8+)%*"+#0!!8 +0(%(&-7)(%6!0'3&1!8(0& $-1,',-"%0()2 <''!0%-)7 1! + ,(+% !6 1,( 0(&1+30+)15 -1& :-77(&1 ,-7,"-7,1 -& 1! "+3)', 1,( *(0&!)+"-A(% 0(&(04+1-!) &(04-'( 6!0 1,( 6-0&1 1-8( -) =,-)+ :# %0+$-)7 3*!) 1,( '!)4()-()'( +)% 60((%!8 !6 1,( 9)1(0)(12 B;(&-%(& 1,( )!08+" :3&-)(&& 8!%("5 $( +"&! !66(0 + ?-)% !6 *(0&!)+"-A(% '+1(0-)7 &(04-'(2 <& "!)7 +& '3&1!8(0& '+"" 1! !0%(0 1,( 6!!% 1,(# $+)15 "-?( =,-)(&( ,!1 *!15 T+"+I-+)773! U&*-'# ,!1 *!1X5 %-&,(& +)% :+0:('3( !0 Y(&1(0) &1(+?5 *-AA+ +)% %(&&(015 $( $-"" 10# 1! *0(*+0(2 .,-& &(04-'( -& *!*3"+0 )!$5 +)% 1,( 0(&(04+1-!) @3!1+ -& 63""5B ,( &+-%2

!"# $%&$'$( $))*+, $.*$/0*/ 1*/2$* 3/-,)/$-*4/$% 5*)&4)OLE +"*+'+& 60!8 =,-"( +00-4(% +1 .-+)/-) ;-),+9)1(0)+1-!)+" <-0*!01 0('()1"#2 Y,() &1(**-)7 !31 !6 1,( ',+01(0(% *"+)(5 1,(&( '31( +)% '3%%"# B*+&&()7(0&B -88(%-+1("# ',+08(% 1,( &1+66 $+-1-)7 -) 1,( +-0*!012 <"*+'+& +0( + %!8(&1-'+1(% &*('-(& !6 C!31, <8(0-'+) '+8("-%5 :(+0-)7 + &10-?-)7 0(&(8:"+)'( 1! ""+8+&5 !)"# 83', &8+""(02 .,(# +0( 1+8( +)% '31(5 +)% ,+4( :('!8( 1,( 8!&1 *!*3"+0 +)-8+"& +8!)7 *(!*"( -) 0('()1 #(+0&2

.-+)/-) ;-),+- 9)1(0)+1-!)+" <-0*!01 ,+& &3''((%(% -) 10+)&*!01-)7 "-4( +)-8+"& "-?( &13%,!0&(&5 %!"*,-)& +)% *+)%+&5 +''383"+1-)7 0-', +)% *0!6(&&-!)+" (I*(0-()'( -) &*('-+" '+07! 10+)&*!012 <& 6!0 1,-& #(+0& 6-0&1 ',+01(0(% *"+)( 6!0 +"*+'+&5 1,( +-0*!01 %-&-)6('1(% 1,( "!+%-)7 +0(+ -) +%4+)'( +)% !*()(% + 70(() ',+))(" 6!0 1,( +"*+'+& ()10#2 .,+)?& 1! 1,( +-0*!01& 7!!% *0(*+0+1-!) +)% *0!6(&&-!)+" !*(0+1-!)5 1,( +"*+'+& $(0( "!+%(%

&8!!1,"# $-1,-) !)( ,!30 +61(0 "+)%-)72 .,( OLE +"*+'+& "+1(0 $(0( 103'?(% 1! + 6+08 !) 1,(

678$/ 97&,)(&4)- :,;<-( $- .*$/0*/ 5<-4 =24>

"

!31&?-01& !6 ;(-/-)7 6!0 + ]KH%+# @3+0+)1-)(2 <61(0 1,+15 1,(# $-"" :( &()1 1! A!!& +)% 6+08& +0!3)% =,-)+ 1! &1+01 1,(-0 )($ "-6(2

,() -%.' / 01#"+1. 2 -& &1-"" 7+-)-)7 -1& *!*3"+0-1# $!0"%$-%(5 1,( :-77(&1 (#( '+1',(0 !6 1,( 6-"85 R#?+) F#*(0&*!015 + &3*(0'+0 $!01, ST; OQ 8-""-!) U0!37,"# VWE 8-""-!)X5 $+& 3)4(-"(% !) .-+)/-) <31! C,!$ 0('()1"#5 +110+'1-)7 ,!0%(& !6 6+)& 1! '!8( 1! ,+4( + '"!&( 1!3', $-1, 1,-& ,-7, *(06!08+)'( "3I30# '+02 ;(6!0( -1 +00-4(% -) .-+)/-)5 1,( '+0 /3&1 6-)-&,(% -1& %(:31 -) C,+)7,+- <31! C,!$2 <1 1,( '0!$%(% &1+)%5 *(!*"( $(0( (I'-1(% 1! $+1', +)% *,!1!70+*,2 .! 8+?( &30( 4-&-1!0&

'+) +**0('-+1( 1,( &*!01 '+0 -) !0%(05 1,( !07+)-A(0& &*('-+""# +00+)7(% &-I &('30-1-(& +)% !)( '"(+)(0 6!0 -12 .,( R#?+) &3*(0'+0 -& 8+%( :# Y TZ.ZSC5 1,( 6-0&1 <0+: %(4("!*(0 !6 ,-7, *(06!08+)'( "3I30# &*!01& '+0&2 .,(0( +0( !)"# &(4() R#?+) F#*(0&*!01& -) 1,( $!0"%5 $-1, 1,(-0 ,(+%"-7,1& 8+%( :# *"+1-)385 %-+8!)%& +)% &+**,-0(&5 +)% +''("(0+1-!) 60!8 K 1! WKK ?8[, -) D2\ &('!)%&2 .,( 8+?(0 %(&'0-:(& R#?+) F#*(0&*!01 +& B1,( 8!&1 (I'"3&-4(5 "3I30-!3&5 +)% 3)-@3( ,#*(0'+0& -) 1,( $!0"%2B


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 34567893:; 

'2<*=2> ?2>>,,0@ @A,B 2 C2*-D8+2>E B,->)!"# $%&' () !*+,-*, :)" -D' +- 1&"/, /$9 %)" /+, +- *,"-) +$ :+/$;+$A N% +0339 %+F" *3, 8)3%3 -)33%+$0A :)" 3%)", 9/'O P+$7/$ M)3%3-)33%+$0 Q&>E )6- 3,06$+R"9 8)3%3-)33%+$0 /*+ 1+3$/93- %3 %/D" L"/>%+*>& 8+1%>,"- 3* S+0)% :+6$;+$ +$ #3FF6$9+$0 )"+0)%-A T' F1, (A20 20) G20< /*2,H*0<I J*0 G20 K2, $AE @LE=*2> ECCE=+ L20,-2H2 ,C '2-=, M,>, M>2N2 L-,=E@@E) ?D =,HL1+E-I KE21+*C1> @=E0E *0 C-,0+ ,C #+2>*20 (+D>E O-E2I 'EH?E-@ ,C J*0B20 MA,+,@A,,+*0< P>1? 2-E L-EL2-*0< C,- @02L +AE ?E21+*C1> Q*EBI M*=+1-E@R1E (=E0E-D ,C "*<A+ $*20S*0I

!"#"$%&'( %)" *+,-% ./0+1/& 2/&&33$ 4"-%+56& 7638"$"9 +$ :+6$;+$ <3$0 =)>$ ?13&30+1/& @/,9"$A .3," %)6$ BC D+$9- 3* #6,%33$ #)6,6#%",- ->#) 6=>EF6,+$" G3,&9( H$+F6& =%3,' 6$9 I3,6"F3$ 13F 83-"9 E' JKC %)3>-/$9 L6&&33$- L>+&9 6 F60+16& 73,&9A M)3%3 L' @/3 =)/$( !"# $%# &%'

!"##$% &'"(()* *+',(& 43, 96'-( %)" UT6&&"% @,6$$+"-U 3* :+6$;+$ ?&9",&' V$+5",-+%' 6," 8>&&+$0 3>% 6&& -%38- %3 8,"86," *3, %)" %,'3>% +$ :+6$;+$ 3* U=%6,H76,9UW :)" '3>$0"-% F"FL", +- XX '"6,- 3&9 6$9 %)" 3&9"-% 3$" +- KY +$ %)" 96$1+$0 0,3>8W H$9 %)"' 6," '3>$0 6$9 "$",0"%+1 &+D" %)" '3>$0 8"38&"W :)"' 065" %)" -8&"$9+9 8",*3, F6$1" 3$ QQ:Z +$ %)" -8+,+% 3* -"&* [9+-1+ 8&+$" 6$9 38%+F+-FO %)" -6F" 6- %)"+, ,"8,"

-"$%6%+5" 73,D &%(()* +,%##-./ 01,"#2A =+$1" %)" 96$1+$0 0,3>8 )6- "-%6L&+-)"9 *3, \ '"6,-O %)" 0,6$$+"- 7+%) $3 "]8",+"$1" F6D" %)"+, %3"- >8 7+%) 8",-"5",6$1" 6$9 -7"6% 9"8"$9+$0 3$ %)" &35" *3, 6,%A :)" %"6F +- 0,37+$0 >8 0,69>6&&'O 6$9 JC UT6&&"% @,6$986-U 6&-3 86,%+1+86%"9 +$ +% &6-% '"6,A S37 +% )6- ^X 8"38&"W KD M20< J*20  

$AED =,0+*01,1@>D >EQE> 1L +AE )*CC*=1>+D *0 ,- )E- +, @A,B H,-E Q*@12>*+DW

$E2HB,-X *@ +AE XEDW

$AE ?E@+ =,H?*02+*,0 ,C TK2>>E+ U-20)H2@T 20) TK2>>E+ U-20)L2@T E0A20=E@ +AE EV $AE*- A1@?20)@ 2-E B2*+*0< *0 C-,0+ ,C +AE B*0 L-E@@*QE C,-=E ,C 2-+W ),B@ 20) E0S,D*0< +AE )20=EW


೉ᇭᏰಬ

ᰟ ⅃ 第二章、词法 (HOOFDSTUK 2. MORFORLOGIE OF VORMLEER) §5 名词的数 (getal/numerus van zelfstandige naamwoorden) 2). 名词复数的特殊构成方式 (onregelmatige vormen van het meervoud) ɀġ ᶳ↿ᷕ⿏⎵孵䓙⋽㔘⎀ㆸ⢵㔘㖞天㶣≈ġȸŦųŦůˤ ⋽㔘ġ ġ ũŦŵġŦŪġĩ 宍淉噳 Īġ ũŦŵġŨŦŮŰŦťġĩ ねデ Īġ ũŦŵġŨŰŦťġĩ 峊ṏ Īġ ũŦŵġŬŢŭŧġĩ 䈃䈲 Īġ ũŦŵġŬŪůťġĩ ⬑⫸ Īġ ũŦŵġŭŢŮġĩ 伲似 Īġ ũŦŵġŭŪŦťġĩ 征㓗㫴 Īġ ũŦŵġųŶůťġĩ 䈃 Īġ ġ ũŦŵġŷŰŭŬġĩ Ṣ佌 Īġ

ġ⢵㔘 ġťŦġŦŪŦųŦůġĩ 征ṃ淉噳 Ī ġťŦġŨŦŮŰŦťŦųŦůġĩ 征ṃねデ Ī ġťŦġŨŰŦťŦųŦůġĩ 征ṃ峊ṏ Ī ġťŦġŬŢŭŷŦųŦůġĩ 征ṃ䈃䈲 Ī ġťŦġŬŪůťŦųŦůġĩ 征ṃ⬑⫸ Ī ġťŦġŭŢŮŮŦųŦůġĩ 征ṃ伲似 Ī ġťŦġŭŪŦťŦųŦůġĩ 征ṃ㫴 Ī ġťŦġųŶůťŦųŦůġĩ 征ṃ䈃 Ī ťŦġŷŰŭŬŦųŦůİŷŰŭŬŦůġĩ Ṣ㮹佌ế Ī

ɀġ ᶳ↿ᷕ⿏⎵孵䓙⋽㔘⎀ㆸ⢵㔘㖞ᶵṭ天㶣≈ġȸŦųŦů炻 侴ᶼ慵宣枛刪䘬⃫枛天䓙䞕枛㓡ᷢ攧枛ˤ ⋽㔘ġ ġ ũŦŵġţŭŢťġĩ 㞹⎞ Īġ ũŦŵġųŢťġĩ 弖⫸ Īġġ

ġ⢵㔘 ġťŦġţŭŢťŦųŦůġĩ 征ṃ㞹⎞ Ī ġťŦġųŢťŦųŦůġĩ 征ṃ弖⫸ Ī

ɀġ ᶳ↿ᷕ⿏⎵孵䓙⋽㔘⎀ㆸ⢵㔘㖞天㶣≈ġȸťŦųŦůˤ ⋽㔘ġ ġ ũŦŵġţŦŦůġĩ 橐⣜ Īġ ũŦŵġũŰŦůġĩ 淉 Īġ ġ

ġ⢵㔘 ġťŦġţŦŦůťŦųŦů ㆾ ťŦġţŰŵŵŦůġĩ 征ṃ橐⣜ Ī ġťŦġũŰŦůťŦųŦů ㆾ ťŦġũŰŦůťŦųŴġĩ 征ṃ淉 Ī

ɀġ ᶳ↿ᶱ᷒⎵孵䓙⋽㔘⎀ㆸ⢵㔘㖞天㶣≈ġȸŪŦů ㆾġĮŦůˤ ⋽㔘ġ ġ ťŦġŬŰŦġĩ ⤞䈃 Īġġ ťŦġŷŭŢŢŪġĩ 䤷彋椤 Īġ

ġ⢵㔘 ťŦġŬŰŦŪŦůġĩ 征ṃ⤞䈃 Ī ťŦġŷŭŢŢŪŦůġĩ 征ṃ䤷彋椤 Ī

೉៌

31

UNITED TIMES Editie 374 04-06-2014

⍆ ᰂ Ẁ ᑊ ťŦġŷŭŰġĩ 嶛噌 Īġġ

ġ

ťŦġŷŭŰŰŪŦůġĩ 征ṃ嶛噌 Ī

ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ堐䣢幓ấ䘬⎰ㆸ⎵孵ẍ ĮŮŢů 乻⯦ˤ℞⢵ 㔘⼊⺷⎗㚱 ĮŭŶŪĭġĮŭŪŦťŦů ␴ġĮŮŢůůŦů ᶱ䥵ˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġ ġ ġġ ťŦġūŰůŨŦŮŢůġĩ ⸜弣Ṣ Īġ ġ ťŦġūŰůŨŦŮŢůůŦůġĩ 曺⸜Ẕ Ī ťŦġŵŪŮŮŦųŮŢůġĩ 㛐⋈ Īġ ġġ ťŦġŵŪŮŮŦųŮŢůůŦůġĩ 㛐⋈Ẕ Ī ťŦġŻŢŬŦůŮŢůġĩ ⓮Ṣ Īġ ġġ ťŦġŻŢŬŦůŮŢůůŦůġĩ ⓮ṢẔ Ī ťŦġŻŦŦŮŢůġĩ 㴟␀ Īġ ġġ ťŦġŻŦŦŮŢůůŦůġĩ 㴟␀Ẕ Ī

⢵㔘 ťŦġūŰůŨŦŭŶŪ ㆾ ūŰůŨŦŭŪŦťŦů ťŦġŵŪŮŮŦųŭŶŪ ㆾ ŵŪŮŮŦųŭŪŦťŦů ťŦġŻŢŬŦůŭŶŪ ㆾ ŻŢŬŦůŭŪŦťŦů ťŦġŻŦŦŭŶŪġ ㆾ ťŦġŻŦŦŭŪŦťŦů

ťŦġťŢůŬġĩ デ寊 Īġ ũŦŵġŨŦůŰŵġĩ ṓ⍿ Īġ ťŦġũŰŰűġĩ ⶴ㛃 Īġ ťŦġųŦťŦġĩ 㺼宜 Īġ ťŦġųŢŢťġĩ ⺢孖 Īġ ťŦġŷŦůŵġĩ ⭞ề Īġ

ťŦġťŢůŬţŦŵŶŪŨŪůŨŦůġĩ 征ṃ寊宕 Ī ťŦġŨŦůŪŦŵŪůŨŦůġĩ 征ṃṓ⍿ Ī ťŦġŷŦųŸŢŤũŵŪůŨŦůġĩ 征ṃ㛇㛃 Ī ťŦġųŦťŦŷŰŦųŪůŨŦůġĩ 征ṃ㺼宜 Ī ťŦġųŢŢťŨŦŷŪůŨŦůġĩ 征ṃ⺢孖 Ī ťŦġŬŦųŦŭŴġĩ 征ṃ⭞ềẔ Ī

ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ⎵孵⎒㚱⢵㔘侴㖈⋽㔘⼊⺷炻℞ᷕᷣ天䘬 宎奩ᶳ↿ Ļ ⢵㔘ġ ġ ġ Űġ ťŦġţŢŵŦůġĩ 征ṃ㇨⼿ Īġ Űġ ťŦġţŦŴŤũŦŪťŦůġĩ 征ṃ㔯⫿ Ī Űġ ťŦġŤũŦŮŪŤŢŭŪǬůġĩ ⊾⬎⑩ Ī Űġ ťŦġťŰŦŭŦŪůťŦůġĩ 征ṃ䚖䘬 Īġ

⋽㔘炷⎴ᷱ孵炸 ťŦġŰůŵŷŢůŨŴŵġĩ 卟⼿䈑 Ī

ũŦŵġťŰŦŭġĩ 䚖䘬 Ī

ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ⎵孵㜍冒㉱ᶩ㔯ˤ℞⢵㔘⼊⺷㚱匟㔯␴㉱ ᶩ㔯᷌䥵ˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġ ġ ġĩ ㉱ᶩ Ī ⢵㔘ġ ĩ 匟㔯 Ī ⢵㔘 ťŦġŤŢŵŢŭŰŨŶŴġĩ ⎵ℴ ĪġġġġġġġťŦġŤŢŵŢŭŰŨŪ ㆾ ŤŢŵŢŭŰŨŶŴŴŦůġĩ 征ṃ⎵ℴ Ī ťŦġŤŰŭŭŦŨŢġĩ ⎴ḳ Īġ ťŦġŤŰŭŭŦŨŢŦ ㆾ ťŦġŤŰŭŭŦŨŢȽŴġĩ ⎴ḳẔ Ī ťŦġŤųŪŴŪŴġĩ ⌙㛢 Īġ ťŦġŤųŪŴŦŴġ ㆾ ťŦġŤųŪŴŪŴŴŦůġĩ 征ṃ⌙㛢 Ī ũŦŵġŮŶŴŦŶŮġĩ ⌂䈑椮 Īġ ťŦġŮŶŴŦŢġ ㆾ ŮŶŴŦŶŮŴġĩ 征ṃ⌂䈑椮 Ī ũŦŵġŵŦůŵŢŮŦůġĩ 栬侫 Īġ ťŦġŵŦůŵŢŮŪůŢ ㆾ ŵŦůŵŢŮŦůŴġĩ 征ṃ栬侫 Ī ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ⎵孵㜍冒シ⣏⇑宕ˤ℞⢵㔘⼊⺷㚱匟㔯␴ シ㔯᷌䥵ˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġ ġ ġĩ シ㔯 Ī ⢵㔘ġ ĩ 匟㔯 Ī ⢵㔘 ťŦġűŰųŵŰġĩ 恖峬 Īġ ťŦġűŰųŵŪġġ ㆾ ťŦġűŰųŵŰȽŴġĩ 征ṃ恖峬 Ī ũŦŵġŴŢŭťŰġĩ ἁ㫦桅 ĪġġġġġġġġġťŦġŴŢŭťŪ ㆾ ťŦġŴŢŭťŰȽŴġĩ 征ṃἁ㫦桅 Ī ťŦġŴŰŭŰġĩ 䊔ⓙ Īġ ťŦġŴŰŭŪġ ㆾ ťŦġŴŰŭŰȽŴġĩ 征ṃ䊔ⓙ Ī ɀġ 匟宕ᷕᶨṃ⎵孵㖈冒⶙䘬⢵㔘⼊⺷炻℞⢵㔘暨ῇ䓐℞ Ṿ⎴ᷱ孵ˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġ ġ ũŦŵġŢŢůţŰťġĩ ὃ⸼ Īġ ťŦġŢųţŦŪťġĩ ⶍἄ Īġ ũŦŵġţŦťųŰŨġĩ 㫢樿 Īġ

ġ⢵㔘 ťŦġŢŢůţŪŦťŪůŨŦůġĩ 征ṃὃ⸼ Ī ťŦġŸŦųŬŻŢŢŮũŦťŦůġĩ 征ṃⶍἄ Ī ťŦġţŦťųŪŦŨŦųŪūŦůġĩ 征ṃ樿⯨ Ī

简介: 杜乃正博士出生於 1945 年,曾在中国科技大学攻读 硕士学位,毕业后在中国科学院从事生物学研究工作,又先 后在印度和德国完成博士及博士后学习。来到荷兰后,杜博 士先后在莱顿大学和乌特勒支大学从事植物学和古生物学研 究。 杜博士的太太是荷兰人,二人花费了十余年时间编写了 《汉荷词典》,希望为中荷文化交流和华人融入荷兰社会作 出贡献。 《荷语语法》和《汉荷大词典》在荷兰各大书店均有出 售。通过联合时报或者向杜博士本人订购,可获优惠。 优惠价格:《荷语语法》25 欧元,《汉荷大词典》50 欧元

ᓷⅲ࿇Ⴚද 俼⎰㖞㉍ 䓝宅烉ıIJıĮĸĹĶĴĹĺIJ ņĮŮŢŪŭĻġŴũŶůũŦŮŦťŪŢŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ 㜄⌂⢓ 䓝宅烉ıķijĹĺĺĵĺĵı ņĮŮŢŪŭĻġŨŤůŸţIJŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ


Profile for 荷蘭聯合時報 United Times

荷蘭聯合時報 United Times 374  

荷蘭聯合時報 United Times 374  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded