__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

á°&#x;âœ˘ www.shunhe.nl

UNITED TIMES

಑ 371 ŕˇˆÄĄÄĄÄĄÄĄÄłÄąÄ˛Äś Ô‘ Ĺľ Т ijĴ Đ

ÎŽŕˇˆ 2015 Ô‘ 05 Т 07 Рю‍ގ‏

೉á&#x;ŒĐˆŕťˇÎĄâ€ŤÚˇâ€ŹŕźˆŕľŹÔ¤ŕĽŠĎ´Ń§ŃŽâ€Ťŕ¸ľŢŽâ€ŹŐ—!!Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com ŕ¸ľŐ—ŕł‰Đ¨á‘‹áŠˆÎ­ŕż˛Î¤Î˝Ó‹ÄĄ 24e Jaargang 23 april 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V.

ŕ˘&#x;Ꮡ䊣ĺ–?âŠŁŕ˘ƒă?–➌ᣔ‍ ÜŚâ€Źá°´áŒŻĺ†­ŕśŠá…€ŕ°Šŕ°ŠŕŠ˛ß?ă??ŕ¤¸ăľ¸Ń„á˜Œĺ–? ă?ťâ‰şă??⎰Уᾨĺ–?ੲß?ă??âŽ°Ď—ŕ¤ƒĺ–„ áŞœä›ťá°ľä­źĺ–?â€ŤŮ´â€ŹÎœâ€ŤŮ´â€Źá“ƒĺ–?ä„’á—ąä„Łŕ§”ä„Žŕ¤°ŕĄşĎŚáŤąăľ¸âšŞČ â‘&#x;äżžá¨†â˝°Ď†ăŚ­ŢŚŕşšŢťâ§Śá´żâšĄä–œâ´Şä—´âˆŠŕĄ&#x;á°Źá?šĺŠˇŕş”á‰Šáľ°ŕľ°Î¸áŻŻâ€Ť×ľâ€Źá˜ĄáŚ­Î­


飞翔从此大不同

‫ݑ‬ਝ!A380! !!ࢳඡଂѩ̙̂Т 7͡31ཱིė21͡35ཱིՏ͇‫ؒܠ‬೻প̜ۡࢳΔִ

南方航空

008620 95539

广州之路 全球航空枢纽

全私密头等舱

全平躺公务舱

全新PTV经济舱

云端美食

ྎ௟‫ܫ‬िĂኛᓑᘭ‫ݑ‬ਝ‫ؒܠ‬೻প̜Ᏹְ఍ͽ̈́Ч̂රˠ΃ந

0031-20-4123120


ᰟ✢

UNITED TIMES

಑ 371 ෈ġġġġijıIJĶ ԑ ıĵ Т ijĴ Р

www.shunhe.nl

ή෈ 2015 ԑ 05 Т 07 Рю‫ގ‬

೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬༈൬Ԥ३ϴѧю‫ีގ‬՗!!Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com ี՗೉Шᑋኈέ࿲ΤνӋġ 24e Jaargang 23 april 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V.

ᐨᮾ⃿ᶲᜀḸỒ⛠ᦫᎇᎸḶ ጱ᫓⌏ᰟጙᗐᱯᑷᮻ‼Ꭴ᥆ 本報綜合報導ġ ġ ĵ㚰IJķ㖍␴IJĸ㖍炻 䁢㛇ℑ⣑䘬ijıIJĶ⸜ℐ䎫䵚䴉䨢攻㚫嬘 炷ňńńŔijıIJĶ炸⛐㴟䈁冱埴ˤ匟嗕⢾Ṍ⣏冋 ⫼⽟䇦㕗炷ŃŦųŵġ ŌŰŦůťŦųŴ炸ᷣ㊩㚫嬘炻⏪䈡 椾䚠↢ⷕ᷎嫃娙ˤᷕ⚳楸匟嗕⣏ἧ昛㖕䌯 柀⚳ℏ㚱斄悐攨ẋ堐↢ⷕ᷎农录炻ṳ䳡Ḯ ᷕ⚳䘬䵚䴉䨢攻奨ˤἮ冒IJıı⣂ᾳ⚳⭞␴⛘ ⋨䘬IJĹıı⣂⎵⚳晃䳬䷼ˣ㓧⹄ˣẩ㤕ˣ⬠ 埻䓴⍲䣦㚫ẋ堐⍫≈Ḯ㚫嬘炻冯㚫ẋ堐⚵ 丆Ḻ倗䵚柀➇䘬冒䓙ˣ攳㓦␴⬱ℐ⿏䫱⓷ 柴忚埴Ḯ⺋㲃妶婾ˤ ᾅ嬟℔㮹晙䥩炻ᾅ晄䵚䴉⬱ℐ炻ㇻ㑲䵚 䴉䉗伒炻⎴㗪Έ⮶䵚䴉傥≃⺢姕炻㗗㚫嬘 妶婾䘬ᷣ天嬘柴ˤ⢾Ṍ⣏冋⫼⽟䇦㕗⛐IJķ 㖍䘬攳ⷽ嫃娙ᷕ堐䣢炻ȾḺ倗䵚⮯ṢᾹ倂 普⛐ᶨ崟炻㓡嬲ḮṢᾹ䘬䓇㳣炻ⷞἮ㕘䘬 奨⾝炻⟹忈㕘䘬㛒Ἦȿ炻䃞侴⎎ᶨ㕡朊炻 Ⱦ⬫⍰⬀⛐㼃⛐䘬⌙晒炻ṢᾹ㚜⭡㖻⍿⇘  ⭛ˤȿ㚨⣏䘬⌙晒⛐㕤炻ȾṢᾹ⮵㕤䵚 䴉䘬ὅ岜㚜⣏炻䵚ᶲ⬀⛐䉗伒炻攻媄␴Ὕ 䉗晙䥩䘬埴䁢炻ȿṾ␤䰚㓧⹄␴ẩ㤕Ⱦᶵ 天旣䣁Ḻ倗䵚䘬∝㕘≃慷ȿ炻ㅱ娚⽆攟怈 侫ㄖ炻⛐䵚䴉䨢攻ᶲ∝忈⎗㊩临䘬䨑⭂␴ 䘤⯽ˤ

⏪䈡椾䚠⽆⺽䓐㭼䇦ɀ味勐䘬娙ȾḺ 倗䵚㗗㖶㖍⛘䎫㛹䘬⺋⟜ȿ攳⥳炻斉徘Ḯ 䵚䴉䘬暁朊⿏烉㖊㗗ṢᾹṌ㳩␴屟岋䘬⺋ ⟜炻Ữḇ㚱㫢槁␴⮷‟烊㖊⃭㺧㨇忯炻ḇ ⬀⛐⌙晒ˤ⚈㬌炻⛐⽆䵚䴉䌚䙲䘬⎴㗪炻

暨天≈⻟⬱ℐᾅ晄ˤṾṳ䳡Ḯ匟嗕䘬䵚䴉 䘤⯽ね㱩炻㊯↢匟嗕㗗䵚䴉䘬㧆䲸炻㚱叿 ᶾ䓴ᶲ㚨⾓䘬䵚忇␴咔≫䘤⯽䘬ᾉ〗㈨埻 䓊㤕ˤṾ䈡⇍㍸⇘Ḯ姕⛐匟嗕䘬䧨㫴␴厗 䁢ˤȾḺ倗䵚㍸ὃḮ䃉㔠䘬⎗傥⿏炻Ữ㗗

⽭枰ῤ⼿ᾉảȿ炻⏪䈡堐䣢ˤȾㆹᾹⶴ㛃 ⛘䎫㛹⺋⟜⃭㺧㳣≃炻ṢṢデ⇘⬱ℐ炻忁 ⯙㗗ňńńŔ㚫嬘䘬䚖㧁炻ḇ㗗⣏⭞⇵Ἦ㴟䈁 䘬⍇⚈ˤȿ⏪䈡㚨⼴婒忻ˤ ᷕ⚳ẋ堐⛀⛀攟ˣ楸匟⣏ἧ昛㖕⛐⚳晃 ␴⸛冯⬱ℐ嬘柴ᶳ䘤妨炻Έ⮶㥳⺢␴⸛ˣ ⬱ℐˣ攳㓦ˣ⎰ἄ䵚䴉䨢攻炻ᷣ⻝倗⎰⚳ ⛐㴱䵚䴉柀➇两临䘤㎖⚳晃␴⸛冯⬱ℐ㕡 朊䘬ᷣ⮶ἄ䓐炻⻟婧ᷣ⻝⎬⚳䵚䨢㳣≽ㅱ 思⬰⚳⭞ᷣ㪲ˣ␴⸛⇑䓐ˣᶵ⸚㴱ℏ㓧ˣ ␴⸛妋㰢䇕䪗䫱⍇⇯炻㍐≽≈⻟⎰ἄㇻ㑲 䵚䴉⿸⾾ᷣ佑炻␤䰚≈⻟䵚䴉傥≃⺢姕␴ Ḻ倗䵚㱣䎮㓡朑炻⻴⎰Ⱦ㔠⫿泣㹅ȿˤ ᷕ⚳⚳⭞Ḻ倗䵚ᾉ〗彎℔⭌∗ᷣả䌳䥨 幵ṳ䳡Ḯᷕ⚳Ḻ倗䵚䘤⯽䘬➢㛔ね㱩␴㓧 䫾炻㍸↢Ḻ倗䵚㗗Ṣ栆ℙ㚱䘬屉⭴炻暨天 ℙ⎴⺢姕䭉䎮⤥烊ᷣ⻝⚳晃䣦㚫ㅱ㓄ㇳℙ 䓐Ḻ倗䵚䘤⯽㨇忯ˣℙ䭱䵚䴉⬱ℐ旚䶂ˣ ℙ⺢䵚䴉䨢攻䦑⸷烊␤䰚⎬㕡ℙ⎴㍐≽䵚 䴉Ḻ倗Ḻ忂炻⮎䎦Ḻ倗䵚柀➇ℙ嬀ˣℙ 䓐ˣℙ㱣ˣℙ岷ˤ ĩᶳ廱䫔ġķġ䇰Ī

ᰟ✢ᆃⓨᑁ᥸ᲸᆄᲬ⋦ Groothandelsgebouw

Vanaf 28 april 2015 gaat United Times verhuizen naar een nieuw kantoor. In het prachtige Groothandelsgebouw naast het Centraal Station Rotterdam.

因業務發展,自 4 月 28 日起,本報將搬 遷至新址:

Stationsplein

Stationsplein 45 Groothandelsgebouw Unit A6.003 3013 AK Rotterdam

Weena

Cafe Engels

Weena Manhattan Hotel

Kruisplein

Nieuw adres

Centraal Station Rotterdam

Weena gebouw

Wah Kiu De Doelen

Bram Ladage

Stationsplein 45

Schouw

de t-Kruiska

Wes

unit A6.003

Bagels & beans

eg

Mauritsw

gel

am

3013 AK Rotterd

Wah Nam Hong

Weste rsin

gang A, (6e verdieping, in ion) at st zijde centraal

in

burgple

ouw

Groothandelsgeb

出鹿特丹中央火車站後右轉,即可見 Groothandelsgebouw 大樓,A 入口, 6e 樓 003 房。

Calypso gebouw

荷蘭《聯合時報》 Tel: 01-7853891 Fax: 084-2103117 Email: shunhemedia@gmail.com

ᙰᑺⓨ♄ᝉ៑ጰ➦ᅗᔾᣞፁᵩᑋᬢᖮ♴ᅙ


೉៌

UNITED TIMES

ϛၥӌཾ 04

Editie 371 23-04-2015

ᝨᨴ B491 ᕏዹῒ⒠ Ꭻᗋᇄ᜷ᘩᴒᧁጳᨴ≹ 本報訊 !‫ࢸٳ‬ശσ‫ޟ‬૞ުϴѧȂϛ୽ࠒП ૞ުϴѧȞоήᙏᆎɆࠒ૞ɇȟРࠉࡇշȂ࣏ ᅖܼٗ౾‫ޟ‬ϛዉѿൟሯؑȂ௃Ϭԑ 7 Т 31 Р ଔȂࠒ૞ѕ‫ٵ‬ɯߡ‫ۓ‬඼੫ϝ‫ߕ܁‬૞ጣ஠Ѐ઻࣏ ުࡊ B491 ஈॴȂؐРΙੲȄ೻࢐ࠒ૞ B491 ॶ ԩ‫׹‬Σၼᕊዉࢸ૞ጣȂߒ݂ࠒ૞ᄇܻዉࢸѿൟ ‫ޟ‬ᏽ౱१ຜȄԪᖞζ஠࣏ϛ೉ȃϛዉਡࡊю՗ ඪ‫߯؁ټ‬௦ଽਝ‫ޟ‬ᒵᐅȄ ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ࢐೉៌‫ॶޟ‬഍Ȃζ࢐ዉࢸശ σ‫ޟ‬૞ުኾહϞΙȄѕ‫࢐ٵ‬ϛ୽‫ݽࢇޟ‬ȃМϽ ϛЖȂѕ‫ॶٵ‬഍୽ሬᐠൟ࢐ϛ୽ശᖅԔ‫୽ޟ‬ሬ ު෫Ȃζ࢐ϛ୽‫ުޟ‬ϛߞИ‫ڷ‬ᄇѴҺࢺ‫ޟ‬१ौ ๅοȄ ߖԑ‫پ‬Ȃϛ೉‫୽ڍ‬ငື‫֕پ܁‬஼ࠐቨߝ ༖ᓞȂ‫୽ڍ‬ငື᚞ζ೿៉‫ڍ‬ԑएક 811 ቇछϯ

σᜰȄҬࠉϐԤ 561 ӻড়ϛ୽ӌཾӵ೉៌೩ҳ ၼᕊᐠᄺȄᓍ๿ϛ୽ɆΙளΙၯɇᏽ౱‫ڎ‬ᡝП ਰ‫ีޟ‬շ‫ڷ‬ᄂࢊȂҐ‫پ‬ϛ೉Ϟ໢‫ޟ‬Ρষ‫ڷ‬ငື ‫پ܁‬஠‫؁‬ёᓜᖅȄᐃಛॎȂ3125 ԑȂԤ 36/6 ࿲ϛ୽ၽࡊ‫ڗ‬೉៌ਡၽȂႱॎ 21 ԑϱ೻Ιኵ ԅ஠຺ႆ 91 ࿲Ȅ 3125 ԑȂࠒ૞ϛ೉૞ጣϞ໢‫ܛ‬ၼਡࡊ຺ ႆ 39 ࿲ΡԩȂӣШቨߝΟ 27&ȄϬԑѿൟሯ ؑᗙӵϚᘞቨߝȂ2 Т‫ ڷ‬3 ТȂࠒ૞௃ኄԎ‫ڷ‬ ѕ‫ۓߡߕ܁ٵ‬඼੫ϝ૞ੲȂҁ֯ࡊ৴౥຺֯ႆ Ο :1&Ȅ࣏ᅖٗϚᘞቨߝ‫ޟ‬ѿൟሯؑȂࠒ૞ॎ หܻ 7 Т 31 Рଔӵѕ‫ٵ‬ɯߡ‫ۓ‬඼੫ϝ૞ጣΰ ‫׹‬Σުࡊ B491Ȅ ࠒ૞࢐୽ϱ୲Ιၼᕊ B491 ຺σ࠮ॴᐠ‫ޟ‬ ૞ުϴѧȄࠒ૞ B491 ᏿Ԥ 617 এ৴՝Ȅ‫ڏ‬ϛ

9 এ଩ԤҁᎂԒࡸኞ৴ා‫ؽޟ‬஝݂ੵᓞ้ᑻѓ ඄Ȃ81 এᒿ՝Ԓշ‫׋‬џӒҁᎂ‫ޟ‬ϴ୛ᑻ৴՝Ȃ оЅ 539 এငᔼᑻ৴՝Ȅ ɆB491 ‫׹‬Σѕ‫ٵ‬ɯߡ‫ۓ‬඼੫ϝ૞ጣࡣȂ ؐР஠ቨё৴՝ኵ 331 յএɇȂࠒ૞ߡ‫ۓ‬඼੫ ϝᒲ‫ٱ‬೎ᖂင౩ᛁཾ‫ߒݍ‬ҰȂɆB419 ‫׹ޟ‬ΣȂ ஠шϷᅖٗࡻ៉ቨߝ‫ޟ‬ѿൟሯؑȂ࣏ϛ೉ΝՍ ϛዉਡࡊள‫؁پ‬๲ᎌ‫ުޟ‬ϛᡝᡛɇȄ ࠒ૞ߒҰȂ௴Ңުࡊ B491 ॴᐠஈ՗ѕ ‫ٵ‬ɯߡ‫ۓ‬඼੫ϝ‫ߕ܁‬૞ጣȂ‫ה‬ఖ೽ႆӑ໌‫ޟ‬ᐠ ࠮Ȃᓺ፴‫݈ޟ‬୛Ȃ໌Ι؏ඪଽϴѧ‫ל‬ຫȂ஼Ͻ ዉࢸѿൟ‫ޟ‬ᏽ౱Ӵ՝ȄᐃொȂ၎૞ጣ‫ޟ‬ਢ‫ړ‬Ϸ տ࣏Ȉѕ‫ٵ‬ɯߡ‫ۓ‬඼੫ϝ!D[456!11Ȉ61 юีȂ 16Ȉ51 ‫ڗ‬ႀȇߡ‫ۓ‬඼੫ϝɯѕ‫ !ٵ‬D[457! 25Ȉ 61 юีȂ17Ȉ26 ‫ڗ‬ႀȞоΰ࣏֯࿋ਢਢ໢Ȃ

‫ڎ‬ᡝоᄂሬࢥၚ࣏টȟȄ 2::7 ԑȂࠒ૞໠೽ኄԎɯѕ‫ٵ‬ɯߡ‫ۓ‬඼ ੫ϝ૞ጣȂ೻࢐ࠒ૞໠៦‫ॶޟ‬నࢸሬ૞ጣȄင ႆߖ 31 ԑ‫׹ޟ‬Σ‫ڷ‬ၼᕊȂҬࠉࠒ૞᏿Ԥ௃ኄ Ԏȃѕ‫ۓߡ܁ॴٵ‬඼੫ϝ‫ࡊޟ‬ၼ૞ጣ 3 నȂؐ ໊૞ੲ 25 ੲȄ௃ኄԎȃΰ੕੓‫ݍ‬ȃ१ኊॴ‫܁‬ ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ‫ޟ‬ೲၼ૞ጣ 6 నȂ໊ؐ૞ੲ 23 ੲȄ ߡ‫ۓ‬඼੫ϝᒲ‫ٱ‬೎ζӰԪԙ࣏ࠒ૞૞ੲ໔ശ σȃཾ୛ശᖅԔ‫ޟ‬੕Ѵᒲ‫ٱ‬೎Ȅ ࠒ૞ӵዉࢸ‫ڏޟ‬Ѻ೽૞ӴᘈѓࢂБᏍȃ গභȃ‫៌ݲ‬պᆋȃೃ඼ऋ้Ȃ໊ؐၼᕊࡊၼ૞ ੲ 56 ੲȄ

២Ỏ᜜Ḷ᥸ᅗᝨᨴᶟᓇᡐᡮ ᅮᓬᧁᣌᡐἇᎆ᡽ឹᛵ៞ᗇ

3124 ԃ 22 Дߓ‫ ۅ‬. ч٧ૐ੤

ࢌླྀ߆໠ϞሬȂ֖੫ॶࣺ೤Ӕԩ॓ϛ୽ ೤୰‫ٮ‬୤ёിᢅ‫ࢸٳ‬፣ᏫԑོȂ೻࢐Ϛ࢐኿ᇬ ๿೉៌‫ڷ‬ϛ୽‫ܾືޟ‬Һࢺζ໌ΣΟࢌЈ‫ڹ‬ȉ ೉៌ӌཾᄇܻӵϛ୽໠৤ཾ୛ዥ௑࡞ ଽȄ೉៌ζ஻໠ᚖᖗ᠍ߔϛ୽ӌཾȄ൷ᛧۡ‫ܒ‬ ‫ڷ‬ᝯ‫ތ‬ΨՄِȂ೉៌ငᔼӵӒ౨ጒ൜ϱܻۨࠉ ӖȂ଒ࢇȃഺཱི‫׹ڷ‬ၥᕗც഍ྃ‫֜ڎ‬ЕΨȇᒵ ᐅ೉៌հ࣏ཾ୛அӴȂ൷࢐ᒵᐅΟଽఀ‫ى‬Ыྥ ‫ڷ‬ଽҡ౰౥‫ޟ‬഼ଢ଼Ψȃᓺ‫ޟي‬ၼᒯኾહȂоЅ ‫ڎ‬Ԥ୽ሬຜഏ‫ڷ‬ᇄϛ୽Ρ‫ޟ‬ҡཎᓞသࣺ࠶ӫ ‫୽ޟ‬ড়Ȅ‫ڍ‬এ୽ড়Ϟ໢ࣺ࿋ᓶ࠶Ȃད҆೻ζ࢐ ೻এনӰȂ֖੫ॶࣺӵߕӱ೉៌‫ޟ‬ਢঐȂӔԩ

ᒵᐅॸֲϛ୽ࠒП૞ުϴѧ‫ޟ‬૞ੲ‫ޟ‬নӰϞ ΙȄ֖੫ॶࣺоՌϏ‫ޟ‬՗ଢ଼֙ວϛ୽ӌཾɆ‫پ‬ ೉៌‫׹‬ၥ֑Ȃ‫ר‬ঈЛࡻձঈȊɇ ᇳ ଔ ֖ ੫ ॶ ࣺ ಑ Ι ԩ ᡝ ᡛ ࠒ ૞Ȃ ٥ ࢐ 3124 ԑ 22 ТӋȂ֖੫ॶࣺΰӈࡣ಑Ιԩ॓ϛ ୽‫ٱ୽ޟ‬೤୰Ȅ٥ԩߡ‫ۓ‬඼੫ϝ‫ߕ܁‬ѕ‫ٵ‬Ȃт ഍ᒵᐅΟࠒ૞‫ޟ‬૞ੲȄ‫ڏ‬ϛȂߡ‫܁ॴۓ‬ѕ‫ޟٵ‬ ૞ੲᗙ࢐‫ר‬ঈ‫ޟ‬Ɇശछᐠߝɇຳϛҁᐠߝஈॴ ‫ޟ‬ȄԤყԤઍࣺ঻Ȋ ѪѴȂ‫ר‬ঈࠒ૞ߡ‫ۓ‬඼੫ϝᒲ‫ٱ‬೎‫ޟ‬ᖂ င౩ᛁཾ‫ݍ‬ᒑՌഗӣ‫ߕ܁‬Ȃ಑Ιԩ‫ࠒޟ‬૞Ϟਡ ๝ॶࣺ੼ήΟ౏‫ޟړ‬ӟຫȂζு‫ڗ‬Οтଽ࡙‫ޟ‬

3126 ԃ 4 ДቶԀ . ߓ‫ۅ‬ૐ੤

ຟቋȄ ࠒ૞հ࣏ѵӌȂϚ༉ӵުॸ݈୛ΰᝒਿ ौؑȂ‫ܚ‬Ԥ૞ੲ‫ޟ‬ᐠߝ഍࢐ငᡛᙴ൲ȂԤ๿‫ي‬ ԁЖ౩શ፴‫ޟ‬Ȅ‫ܚ‬оӔԩ‫ࠒޟ‬૞Ϟਡᡱ֖੫ॶ ࣺӔΙԩᄇ‫ר‬ঈࠒ૞‫ॴޟ‬՗ᡝᡛσσӴᢚප ΟΙฬȄтᗙ੫տ࣏ࠒ૞੼ِȈᗂᗂձঈၖኟ ‫݈ޟ‬୛Ȅ‫ר‬ӵࠒ૞ᡝᡛ‫ڗ‬Οӱড়‫ޟ‬ཐឈȄ‫؁‬঄ ுΙඪ‫࢐ޟ‬Ȃ࿋Ј‫ॸޟ‬୛ߝө֖੫ॶࣺඪюӫ ኇ‫ޟ‬ད‫ݲ‬ਢȂ҈፸‫ޟ‬ᄇтᇳȈ૖‫ڷ‬ձӫኇ࢐‫ר‬ ঈ‫ޟ‬ჲདȄ֖੫ॶࣺ‫ݠ‬ณ௥‫ڧ‬Ȃ‫ٮ‬иཌર๿ᄇ ᐠಢΡষᇳȈ೻ζ࢐‫ޟר‬ჲདȊ ԃԪᒑϸȂԃԪࡗᓶȂІᔖᐠఃȂҁܾ ߖΡ‫ࣺॶޟ‬Ȃࡩ૖Ϛ‫ڧ‬Ρ൉དྷȉ Ꮡᆓϛ୽‫ڷ‬ዉࢸ഍Ԥ๿ோδ‫ޟ‬ᐣѬȂծ ൷ӵඁΪԑࠉȂϛዉᚖП‫ޟ‬ငᔼᖒᛮᗙΪϷԤ ३Ȅ2:86! ԑϛዉ࡚ҺϞࡣȂ௑‫ݷ‬ٞഀ౰ҡΟ ᡐϽȄԃϬȂዉ࿗ )FV*! ࢐ϛ୽ശσ‫ܾືޟ‬ჱ բȄӵϛዉᜰ߽ϛȂ೉៌‫ޟ‬Ӵ՝ө‫پ‬ၶ࣏੫ ੆ȄԞӵ 28! жकȂ೉៌୦Ρ൷ငல‫ܻߕ܁‬೽ ‫܁‬ሉ‫ܾືޟݍ‬ጣၯȂഊϛ߯ငႆϬЈ‫ޟ‬੕ࠒ

ֈ੝२࣬ࣁࠄૐ੮‫ق‬

3124 ԃ 22 Дч٧ . ߓ‫ۅ‬ૐ੤

ࣸȂ։ിᢅ‫ࢸٳ‬፣Ꮻ‫ܚޟ‬ӵӴȄ ಬߖҁкৰෆࡾюȂ೉៌࢐ϛ୽ӣዉࢸ ໠৤ӫհ‫ߞޟ‬ИȄ೉៌‫ޟ‬ጂӪ୙‫ڏ‬ᄂȂߡ‫ۓ‬඼ ੫ϝѬஅ੓ᐠൟ‫ڷ‬ዉࢸശσ੕෫പ੫ϝȂ഍ӵ ϛ୽юοືܾϛ‫׸‬ᅋΟ१ौُՓȄўԑέТಬ ߖҁкৰ೤୰ዉࢸ൷ॶᒵ೉៌໠ంт‫ޟ‬ዉࢸ Ϟ՗Ȅ Ϭԑ୽ড়ඪюΟɆΙளΙၯɇ१ौ‫ޟ‬ϛ ߝ෈୽ড়ี৤ᏽ౱Ȅհ࣏ѵӌ‫ࠒޟ‬૞ζᑖྃ୤ ᇄΟ೻এ१ौᏽ౱Ȃѓࢂ‫؁‬ё‫ݧ‬१፡ᐌշ‫׋‬๖ ᄺȃ‫؁‬ё‫ݧ‬१ቨ஼ऋ‫׬‬ഺཱི૖Ψȃ‫؁‬ё‫ݧ‬१ඪ Ѐ୽ሬϽငᕊЫྥȄԪԩȂࠒ૞‫ؚۡ‬௃ 7 Т 31 РՍ 21 Т 36 Р஠ B491!ࡊᐠ‫׹‬Σ‫ڗ‬ϛዉ૞ ጣȂζ੫տॶᒵΟѕ‫ ٵ‬. ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ૞ጣȄ೻ ࢐ᄇϛ೉ငᔼືܾҺࢺ‫໌ޟ‬Ι؏ߴ໌Ȃζ࢐ᄇ ϛѵɆΙளΙၯɇี৤ᏽ౱‫ڎޟ‬ᡝဣᄂȄ ࢌླྀ߆໠Ȃࠒ૞ B491 ‫پ‬ΟȂ้㢤ᇄௌࣺ घȄ

ֈ੝२࣬‫ޑ‬੮‫ق‬


೉៌

05 ϛၥӌཾ

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

ᝨᨴᏞᱛᆛዯᬉዯ῅ᆜ ᛒ≹᫓ᤲ᎐ᢢᨴᜀᙱῒዷ ᚖП‫ޟ‬૞ጣᆩၯζ‫۽‬ժՍϛ୽ϱӴЅዉࢸӨ σϛ࠲ѿȄɇ ࠒ૞ᏽ౱ᙽ࠮ᒲԤᜰ॒೰Ρζ֙ວ଄ ‫ޱ‬Ȃӵ݈୛ܻɆΙளΙၯɇ‫ݼ‬ጣୢ୿σҺ೽‫ޟ‬ ႆแϛȂհ࣏૞ުӌཾȂࠒ૞‫୽ޟ‬ሬཾ୛‫ڥ‬ு Οߝٗ໌৤Ȅ ೃ඼ऋ࢐ɆΙளΙၯɇ‫ݼ‬ጣ‫ޟ‬१ौ࠲ѿȄ ࠒ૞Ꮉೃ඼ऋᒲ‫ٱ‬೎ᖂင౩ԧ߫ആ៩ȂɆ3125 ԑȂࠒ૞໠೽ΟኄԎɯ‫ݡ‬ᅕɯೃ඼ऋ૞ጣȂ ࿋ԑ൷ᄂ౪ࣴցȄ3126 ԑ 2 ɯ 3 ТȂ‫پ܁‬ೃ ඼ऋ‫ޟ‬ਡࡊ֕౪ቨߝ༖ᓞȂࡊ৴౥ӣШቨߝΟ 21&Ȅɇ ӵɆ๛ၯငᔼளɇѪΙᆒ‫ޟ‬ኈ୽ȂᡐϽ ζӣኺ݂ᡗȄɆ3125 ԑȂࠒ૞௃‫៌ݲ‬պᆋॴ ‫୽܁‬ϱ‫ޟ‬ೲᐠ૞ੲߖ 611 এȂၼଚೲ‫ ސ‬4/5 ࿲ ᏠȂӣШቨߝΟ 39&ɇȂࠒ૞Ꮉ‫៌ݲ‬պᆋᒲ‫ٱ‬ ೎ᖂင౩ങ‫ٵ‬୉ϭಝၾȂɆɄΙளΙၯɅᏽ౱ ‫ږ‬ᐭΟѿൟሯؑȂ3126 ԑেऍ۟Ȃࠒ૞ॎห ஠ϛ୽‫ڗ‬ዉࢸ‫ޟ‬ೲၼ૞ੲቨՍ໊ؐ 25 ੲȄӣ ਢȂ‫ר‬ঈζӵՃኌቨё‫؁‬ӻࡊၼ૞ੲȄɇ তত๖‫ޟ؂‬ിᢅ‫ࢸٳ‬፣ᏫϞࡣȂᗟᡶϐ δ‫ޟ‬ɆΙளΙၯɇೣგತܻюᇃȄᓍ๿ೣგ‫ޟ‬ ം؏݂඾‫ڷ‬ᄂࢊȂɆΙளΙၯɇஅᙃ࡚೩ϞΙ ‫ޟ‬Һ೽ၼᒯཾȂ஠ॶӑߔ‫ีپ‬৤‫࠶ཱིޟ‬ᐠȄ ੩ᏇУቆȃൂϧȃШϧഷպȃೃ඼ऋȃ ಑Шց඼ȃߡ‫ۓ‬඼੫ϝȌȌ೻‫ٲ‬഍࢐ɆΙளΙ ၯɇ‫ݼ‬ጣ१ौ࠲ѿȂѺঈζӣਢ࢐ࠒ૞‫ޟ‬१ौ ኾહ‫ܖ‬૞ᘈȄϬԑȂ೻এӪ൐ᗙ஠ϚᘞቨёȈ ‫ࣄۊ‬Шȃ࿲ຫȃҦԽȌȌհ࣏‫ࢸٳ‬ശσ‫ޟ‬૞ު ϴѧȂࠒ૞ϐৄᓞӵ೻‫࠲ٲ‬ѿ໠៦Ο१ौ૞ ጣȂ஠ՌϏ҈അԙɆΙளΙၯɇ‫ݼ‬ጣ୽ড়‫ڷ‬Ӵ ୢкौ‫ޟ‬૞ު‫ܛ‬ၼΡȄ౪ӵȂᓍ๿ɆΙளΙၯɇ ᏽ౱ғԒᄂࢊȂം؏ᙽ࠮୽ሬϽ૞ӌ‫ࠒޟ‬૞ғ ߔ‫پ‬ശԁ‫ีޟ‬৤ᐠႄȄ

誰將受益? 4 Т 37 РȂࠉ‫پ‬ϛ୽டแ୤ёിᢅ፣Ꮻ ‫ޟ‬೉៌ॶࣺ଻պȆ֖੫ȂততَᜌΟࠒ૞ȃ཈ ૞ᇄ೉૞౏Ͻӫհ‫ޟ‬᛫घቈԒȄӵ๖‫؂‬ിᢅ፣ ᏫࡣȂтᒵᐅॸֲࠒ૞೻ড়ϛ୽૞ުϴѧ௃ኄ Ԏϛᙽߕӱߡ‫ۓ‬඼੫ϝȄ೻࢐тՌ 3124 ԑ಑ Ιԩ೤୰ϛ୽ࡣȂӔԩᒵᐅࠒ૞૞ੲ‫پ܁‬ϛዉ ‫ڍ‬ӴȄ ೉៌࢐ዉࢸ‫ߞޟ‬ИȂζ࢐‫ٳ‬ዉ੕ၼ૞ጣ ‫ޟ‬ଔᘈ‫ڷ‬ತᘈȄɆΙளΙၯɇӵ೉៌ॶ഍ߡ‫ۓ‬ ඼੫ϝॶ‫ࣺ׎‬௥Ȃഖӫԙ࣏Ιএ༫ᕗȄԤ 511 ӻড়ϛ୽ӌཾӵ೉៌೩ҳၼᕊᐠᄺȂ‫ڏ‬ϛࠒ૞ ӵԪငᕊϛ೉૞ጣϐႉ 21 ԑȄ ೉៌ॶࣺҢՌϏ‫ޟ‬ᒵᐅ֙ວжࣨȂϛ୽ ငᔼӵжࣨ‫ގ‬ყғլԤູ‫ູپ‬१ौ‫ޟ‬Ӵ՝Ȃϛ ୽૞ުϴѧӵ୽ሬΰ‫׸‬ᅋ‫ُޟ‬ՓζРઉӬ१Ȅ Ɇࠒ૞ؐРӨԤΙএࡊၼ૞ੲȂϷտ௃ ѕ‫ٵ‬ȃኄԎॴ‫ۓߡ܁‬඼੫ϝȂ໊ؐᗙԤ 21 এ ೲၼ૞ੲȂӵϛ೉Ϟ໢‫ל‬ԙΟ߯௦‫ުޟ‬ϛᐝ ወȄɇࠒ૞Ꮉߡ‫ۓ‬඼੫ϝᒲ‫ٱ‬೎ᖂင౩ᛁཾ‫ݍ‬ ֙ວ଄‫ޱ‬Ȃ3126 ԑ 2 ɯ 3 ТȂࠒ૞௃ኄԎ‫ڷ‬ ѕ‫ۓߡߕ܁ٵ‬඼੫ϝ‫ޟ‬૞ੲȂҁ֯ࡊ৴౥຺֯ ႆΟ :1&ȂɆߡ‫ۓ‬඼੫ϝᐠൟ࢐ዉࢸΝՍжࣨ १ौ‫ޟ‬૞ުኾહȄࠒ૞ᇄ೉૞ӵϛ೉૞ጣΰᑖ ྃ໠৤фጆӓ‫ٴ‬ӫհȂՄ೽ႆфጆӓ‫ٴ‬Ȃ‫ר‬ঈ

誰在領先? ɆΙளΙၯɇᏽ౱ᄺད೽ႆ࡚೩ചӴ‫ڷ‬ ੕ΰҺ೽ٖංЅᆩၯȂ໌Ι؏ё஼‫ߨٳ‬ዉέσ ࢸ‫ޟ‬ᖒᛮȄѺ஠ొᇐ១ၯȃϴၯȃ૖ྛȃ߬਀ȃ ౰ཾ༪ୢ้ኵԻ໶ώแȂ᙭ᇐ‫ݼ‬ጣ 61 ӻএ୽ ড়Ȅ ɆӵɄΙளΙၯɅ‫ܚ‬ਖ਼Ѕ‫ٳࠒޟ‬ȃ‫ࠒݍ‬ ‫ٳ‬ȃࠒЊҁࢷȃϛՙ‫้ٳ‬ୢ୿Ȃࠒ૞ϐင࡚ҳ ଔၶ࣏‫ׇ‬๡‫ޟ‬૞ጣᆩၯȄࠒ૞ӵ೻‫ٲ‬ୢ୿ΰ‫ޟ‬ ૞ጣฒ፣࢐૞ੲᓜ౥ȃ೽૞ᘈኵ໔Ȃᗙ࢐ѿൟ Ӌ᚞഍ӵ୽ϱ૞ުϴѧϛ֯ۨॶ՝Ȃ૞ጣ‫ܚ‬೽ ႀ‫࠲ޟ‬ѿζ഍೩Ԥࠒ૞੕Ѵᒲ‫ٱ‬೎Ȅɇࠒ૞ᏽ ౱ᙽ࠮ᒲࣺᜰ॒೰Ρᇯ࣏Ȃ! ɆɄΙளΙၯɅ ᇄࠒ૞୽ሬϽᏽ౱ᙽ࠮ғࣺ࠶ӫȄࣺ߬ᓍ๿ᏽ ౱‫ޟ‬௰ଢ଼Ȃࠒ૞ᗙ஠Ԥ‫؁‬ӻ‫ีޟ‬৤ᐠོɇȄ ࠒ૞௃ΰএжकґ໠ۖ୽ሬϽᙽ࠮Ȅ໌ ΣཱིжकоࡣȂࠒ૞୽ሬϽᙽ࠮‫ޟ‬Ыྥ໌Ι؏ ඪЀȄ3123 ԑȂࠒ૞ғԒඪюɆኄԎϞၯɇ ᏽ౱ȂоኄԎ࣏ᖒ๖ᘈȂ஠७өᐬཱི‫ޟ‬ਉ‫ל‬૞ ጣᆩၯ‫ڷ‬७өዉࢸ‫ޟ‬ਉ‫ל‬૞ጣᆩၯԤਝ೿௥ ଔ‫پ‬Ȃ‫ל‬ԙΙᘈ೿έࢸ‫ޟ‬ਿ‫׋‬ȂҥԪӒዺంଢ଼ ࠒ૞‫୽ޟ‬ሬϽᏽ౱շ‫׋‬Ȅ ҬࠉȂӵ‫ٳࠒݍ‬ୢ୿Ȃࠒ૞ӓԤ 45 న૞ ጣȂ໊ؐஈ՗૞ੲ 359 এȂӵ୽ϱ૞ުϴѧϛ ௶Ӫ಑ΙȄӵࠒ‫ٳ‬ୢ୿Ȃࠒ૞໠೽௃ኄԎ‫ڷ‬੩

ᏇУቆۖีȂ೽‫ ޟٳࠒ܁‬6 న૞ጣȂ໊ؐ૞ੲ 53 এȂӣኺ՝ۨ୽ϱ಑ΙȄ ӵዉࢸȂࠒ૞᏿ԤБᏍȃগභȃߡ‫ۓ‬඼ ੫ϝȃ‫៌ݲ‬պᆋȃӀ඼‫ۄ‬Ҁᅭȃೃ඼ऋ้૞ᘈȂ ‫ڏ‬ϛσӻኵ૞ੲџ௃ኄԎ‫ॴޢ‬Ȅ ᓍ๿૞ጣᆩၯ‫ܥޟ‬৤ȂӵɆΙளΙၯɇ ᏽ౱‫ޟ‬௰໌ϛȂࠒ૞ϐԙ࣏‫ݼ‬ጣୢ୿ϣᖒϣ೽ ‫ޟ‬кΨȂլᐃี৤ӑᐠȂ‫ܛ‬ᐊ१ौ‫ڼٺ‬Ȅ ਲ਼ᐃࠒ૞ѿൟഋಛॎȂ3125 ԑȂࠒ૞ɆΙ ளΙၯɇࣺᜰ૞ጣ‫ܛ‬ၼΡኵߖ 561 ࿲ȂӣШቨ ߝ 26/2&ȇ3126 ԑ 2.3 ТȂࣺᜰ૞ጣ‫ܛ‬ၼΡኵ ຺ႆ :1 ࿲ȂӣШቨߝ 37/5&Ȅฒ፣࢐ӵ୽ሬ ૞ӌᗙ࢐୽ϱ૞ӌϛȂ೻এቨൽ഍࢐ࣺ࿋ᡙΡ ‫ޟ‬Ȅ оࠒ૞ᖂഋ‫ܚ‬ӵ‫ޟ‬ኄԎՄِȂ3125 ԑȂ ኄԎኾહϛᙽਡࡊ຺ႆ 336/3 ࿲ΡԩȂӣШቨ ߝ 7/7 ࿲ȇ‫ڏ‬ϛȂ୽ሬϛᙽਡࡊћШ஠ߖΙјȇ ಑ϲ૞᠌ਡࡊҥ 311: ԑ‫ ޟ‬2/8 ࿲ቑቨ‫ڗ‬ўԑ ‫ ޟ‬55/3 ࿲ȂቨߝΟ 36 ॻȄӣਢᐬཱི૞ጣ‫ܛ‬ၼ ਡࡊҥ 311: ԑ‫ ޟ‬6/4 ࿲ቨߝՍ :6/4 ࿲ΡԩȄ ࠒ૞ҥԪԙ࣏ϛ୽σചᇄᐬཱིϞ໢ശσ‫ޟ‬૞ ު‫ܛ‬ၼΡȄ

誰會勝出? ɆΙளΙၯɇ‫ݼޟ‬ጣӴୢငᔼೣ዁ႀ‫ڗ‬ 32 ࿲ቇछϯȂೲ‫݈ڷސ‬୛юοћӒ౨‫ ޟ‬35&Ȃ

‫ݼ‬ጣӨ୽फ़ϸሯौ૞ު‫ࢺސ‬П७‫ޟ‬ᐌӫ‫ีڷ‬ ৤ȄɆΙளΙၯɇᏽ౱‫ޟ‬ᄂࢊȂ‫ݼ‬ၯ૞ӌߔ‫پ‬ Οᜲு‫ีޟ‬৤࠶ᐠȄ ࠒ૞ᡗณϚདܹႆ೻এᐣѬ‫ܒ‬ᐠႄȄ ᐃொȂӵ‫ٳࠒݍ‬ୢ୿Ȃࠒ૞Ճኌቨёኄ ԎՍӡ໪࣠ȃ໯ёႀȃ଻ѻ‫ܜ‬ȃߜ᜞้૞ጣȂ ‫ל‬ԙኄԎՍ‫ٳࠒݍ‬Ө୽кौ࠲ѿ‫ޟ‬ଽᓜ౥ᆩ ၯ᙭ᇐȄ ӵߨࢸ‫ٳࠒڷ‬ୢ୿Ȃࠒ૞ॎห 9 ТӋ໠ ೽ኄԎ . ‫ࣄۊ‬Ш‫ޢ‬ႀ૞ጣȄ঄ுΙඪ‫࢐ޟ‬Ȃ೻ ࢐ϛ୽ҕ૞Ҭࠉ༉Ԥ‫ڍޟ‬న‫ޢ‬ႀߨࢸ૞ጣϞ ΙȄѪΙనߨࢸ૞ጣ౏ӳșЩ٨ؑ඼૞ጣζӣ ኺҥࠒ૞ӵၼᕊȄ ӵσࢷࢸୢ୿ȂҐ‫پ‬஠໌Ι؏ቨёኄԎ ՍொѻȃᏎᅭҏȃࣣ඼ȃҀ٨඼ੲ‫༹ڷ‬պ៌้ Ӵ‫ޟ‬૞ੲ஝࡙‫ڷ‬ᐠ࠮‫׹‬ΣȂ‫ٮ‬ᎌਢཱི໠ഋϷ‫ޢ‬ ႀ૞ጣȄ ࠒ૞‫ޟ‬ѪΙਯЖኾહ੩ᏇУቆȂғԁ೎ ӵɆ๛ᆬϞၯငᔼளɇ‫ޟ‬ϛЖ՝ညȂ‫ڎ‬ԤுЈ ᐿࠔ‫ޟ‬ୢ՝ᓺ༖Ȅࠒ૞ཱིᛠϷϴѧᖂင౩൲ᑄ ۭ֙ວ଄‫ޱ‬Ȃࠒ૞ӵཱིᛠኾહၼᕊԤ 27 న୽ ሬ૞ጣȂ૞ጣ௃ϛՙ‫ٳ‬ȃࠒ‫ٳ‬Ȃ‫۽‬ժ‫ڗ‬ዉࢸȄ ୽ሬ૞ጣ‫׹ޟ‬ΣംԑቨӻȂ3125 ԑȂࠒ૞ӵ ཱིᛠ‫୽ޟ‬ሬ૞ጣၼΨ൷ቨё‫׹‬Σ 53&Ȅ ҬࠉȂࠒ૞੩ᏇУቆۖีࠉ‫܁‬ϛՙ‫ٳ‬ୢ ୿ 9 এ୽ড়Ȃ22 এ࠲ѿȂѓࢂӡᅭӡ඼඼‫ۄ‬ȃ ࠤᙡպ඼‫้ۄ‬Ȃ࣏֯ɆΙளΙၯɇᏽ౱‫ܚ‬᙭ᇐ ୢ୿Ȅ ࠒ૞ᏽ౱ᙽ࠮ᒲԤᜰ॒೰Ρ֙ວ଄‫ޱ‬Ȃ Ґ‫ࠒپ‬૞஠᝷៉ีථ੩ᏇУቆ‫ޟ‬ᓺ༖Ȃ໌Ι؏ ё஼Սϛՙ‫ٳ‬ȃϛ‫ݍ‬ȃ‫ݍ‬ዉ้Ӵୢ‫ޟ‬૞ጣᆩ ၯȂ‫ٮ‬ӵ੩ᏇУቆՍߡ‫ܜ‬УყȃШϧഷպȃ༱ ϧϓ้૞ጣΰቨё૞ੲᓜ౥Ȅ ೻՝॒೰Ρ೻ኺජᛲࠒ૞‫ޟ‬ɆΙளΙၯɇ ‫׉‬ყȈɆҐ‫پ‬Ȃࠒ૞஠оኄԎ૞ުኾહ࣏‫ٷ‬ଊȂ ё‫࡚פ‬೩‫ׇ‬๡ኾહஅᙃ೩ࢊ‫݈ڷ‬୛ᡝ‫ف‬Ȃඪ‫ټ‬ ૞ު‫ܛ‬ၼ݈୛Ȃ໌Ι؏௰໌ᇄ‫ݍ‬࿗ȃϛ‫ٳ‬ȃዉ ࢸ‫୽ޟ‬ሬືܾϣᖒϣ೽Ȅɇ ȞМണ‫ྛپ‬Ȉҕ૞ၥྛᆩȂհ‫ޱ‬ႋᑗ๷ȟ

ࠄૐ಻ᝤ‫ޜ‬४

ࠄૐቶԀ . ߓ‫ۅ‬ථ੝Ϗ२ૐሺԄ


೉៌

UNITED TIMES

೉៌ਢଉ 06

Editie 371 23-04-2015

ዶ⍓ᡫᙞ፶᠖᪳ᑠᭌ

ፊᎽⓘ∋Ა⍹Ꮒỉ᪓

ᶨ⸜ᶨ⹎䘬Ḵ㇘䲨⾝㖍⌛⮯Ἦ冐ˤ6 㚰 5 㖍㗗㬣暋侭䲨⾝㖍炻6 㚰 6 㖍㗗ℐ⚳妋㓦㖍ˤ Ṳ⸜㗗匟嗕妋㓦 81 ␐⸜ˤ㖍⇵炻Ḵ㇘䲨⾝␴ ㄞ䤅㳣≽䳬⥼㚫℔ỰḮṲ⸜䘬㖍䦳ˤ 6 㚰 5 㖍炻⦩⹱ . Ṇ㬟Ⱉ⣏⚳䌳␴楔⃳ 大䐒䌳⎶⮯↢ⷕ⛐旧⥮㕗䈡ᷡ㕘㔁➪冱埴䘬 つ⾝㬣暋侭₨⺷炻䃞⼴⇵⼨㯜⢑⺋⟜⍫≈普 橼䲨⾝㳣≽炻ṾᾹ⮯⛐⚳⭞䲨⾝䠹⇵㔔䌣䫔 ᶨ ᾳ 剙 ⚰ˤ 㘂 9 溆 㔜炻 ℐ 橼 朄 満 ℑ ↮ 揀ˤ ℞⼴⏪䈡椾䚠䘤堐农录ˤ↢ⷕ䔞㘂㳣≽᷎ 㔔䌣剙⚰䘬怬㚱⚳旚⣏冋 Kfbojof! Ifoojt. Qmbttdibfsuˣ‍⹟ˣ䤷⇑␴橼做悐⚳⊁䦀㚠 Nbsujo!wbo!Sjko炻ẍ⍲Ἦ冒旧欗⶜ˣ⹓㉱䳊 ␴俾楔ᶩ䘬䈡⇍ẋ堐ˤ㬌⢾炻怬怨婳Ḯ 2811 ⣂⎵▱屻炻ṾᾹᷕ䘬姙⣂Ṣ䴻㬟ḮḴ㇘ˤ䔞

㇒军 4 㚰⸽炻匟嗕ẩ㤕䷥㔠忼⇘役 261 叔⭞炻∝㬟⎚姀抬ˤ⡆≈䘬ᷣ天㗗ᶨṢ℔⎠炻 21 Ṣẍᶲ䘬ẩ㤕⇯⛐忶⍣㔠⸜㚱㇨㷃⮹ˤ忁 㗗㖍⇵匟嗕ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸䘤ⶫ䘬㔠㒂ˤ DCT ⟙⏲栗䣢炻3125 ⸜炻匟嗕㕘⡆ 7/6 叔⣂⭞℔⎠炻Ṳ⸜䫔ᶨ⬋⹎⇯㚱 2/3 叔⭞℔ ⎠䘣姀姣ℲˤᶨṢ℔⎠䘬㔠慷ᶨ䚜⛐⡆≈炻6 ⸜⇵䲬䁢 33/6 叔⭞炻䚖⇵⇯㗗 221 叔⭞ˤ3.21 Ṣ℔⎠㔠䚖➢㛔㊩⸛炻役 3: 叔⭞ˤ 匟嗕℔⎠㟡㒂夷㧉⣏橼↮䁢ᶱ栆炻ₙ⒉ Ṣ㔠⛐ 61 Ṣẍᶳ䘬䁢⮷✳℔⎠炻61.361 Ṣ 䘬䁢ᷕ✳℔⎠炻361 Ṣẍᶲ䘬䁢⣏✳℔⎠ˤ

⣑炻匟嗕㇨㚱䘬ⶪ㓧⺛悥㚱ᶨᾳㆾ⣂ᾳ⟜⛘炻 䲨⾝㬣暋侭ˤ 6 㚰 6 㖍炻⏪䈡椾䚠⮯㚫⍫≈⛐大嗕䚩 炷[ffmboe炸Wmjttjohfo 冱 埴 䘬 ㄞ 䤅 ℐ ⚳ 妋 㓦ㄞ℠㳣≽炻ㄞ℠䘬ᷣ柴㗗Ⱦ⁛怆冒䓙ȿ炻 ẍ刚↿ἄ⭞ Ebwje! Hspttnbo! ⮯䘤堐㺼嫃炻 ⻟婧⮵㕤冒䓙䘬⍵⿅␴徥㯪ˤ 24烉11 㔜炻⏪䈡⮯溆䅫尉⽝冒䓙䘬䀓䁔炻 攳┇ℐ⚳⿏䘬 25 ⟜ㄞ䤅妋㓦㳣≽䘬⸷ⷽˤ忁 ṃ㳣≽枸妰⏠⺽役䘦叔⍫奨侭炻㗗匟嗕ᶨ⣑ ℏ㚨⣏夷㧉䘬⃵屣㔯⊾㳣≽ˤ 䔞㘂炻⮯⛐䘯⭞∯昊攨⇵䘬 Bntufm 㱛 ᶲ冱埴枛㦪㚫炻↢ⷕ䘬⊭㊔⚳䌳⣓⨎ˣ⏪䈡 椾䚠炻ẍ⍲䌳⣒⎶居⨕䈡渿⃳䴚ˤ!炷斄㕤Ḵ ㇘ᷕ䘬匟嗕䘬㚜⣂ℏ⭡炻婳夳䫔 2: 䇰ˤ炸

ŌōŎġ᫞ᒭỉᛵ⌓⌑⏑᰹ᘷ 5 㚰 2: 㖍炻匟嗕䘯⭞凒䨢℔⎠炷LMN炸 ⭋Ự炻⽆⌛㖍崟炻➟埴㕘䘬梃㨇楽榃刁夷⭂炻 楽榃刁ℏ⽭枰⥳䳪ᾅ㊩ℑṢˤ忁ᶨ㍒㕥㗗䁢 枧ㅱ㫸㳚凒䨢⬱ℐ⯨炷FBTB炸䘬⺢嬘侴姕ˤ 4 㚰 35 㖍炻⽟⚳ᷳ侤凒䨢 :636 嘇凒䎕 ⛐大䎕䈁⶜岥伭䲵梃⼨⽟⚳㜄⠆䇦⣂⣓䘬徼 ᷕ炻 ∗ 楽 榃 㓗 攳 㨇 攟 ⼴炻 攳 㨇 㑆 Ⱉ炻 忈 ㆸ 261 ⎵㨇䳬␴Ḁ⭊忯暋䘬㄀∯ˤḳ䘤ᷳ⼴炻 ⣂⚳㮹凒䔞⯨彭忇⮎㕥㕘䘬夷⭂炻天㯪⭊㨇 ⛐凒埴㗪ảỽ㗪῁⽭暨㚱ℑ⎵䌚㌰㪲Ṣ⒉䔁 ⛐楽榃刁ℏˤ㫸㳚凒䨢⬱ℐ⯨ḇ⺢嬘凒䨢℔ ⎠㍉⍾栆Ụ㍒㕥ˤLMN 㕿ᶳ䘬 Usbotbwjb ⫸ ℔⎠䔞㗪⭋Ự䩳⌛思⽆忁ᶨ夷⭂炻LMN ⇯堐

䣢⮯天婧㞍䞼䨞炻Ⱦ䚉⎗傥⾓⛘ȿ⮎㕥ˤ LMNȾ楽榃刁⽭枰⥳䳪ᾅ㊩ℑṢȿ䘬夷 ⭂炻⎴㧋怑䓐㕤℞⣍Ờ㱽⚳凒䨢℔⎠ˤᷕ⚳ 㮹䓐凒䨢⯨㖑⛐ḳ䘤⼴炻⯙⶚ ↢Ḯ凒䎕梃 埴ᷕ䘬楽榃刁㨇䳬ㆸ⒉ᶵ⮹㕤 3 Ṣ䘬夷⭂ˤ

ℍ⭊㨇⡄㭨䎦⟜炻᷎䘤䎦Ḯ㕘䘬忯暋侭䘬怢 䈑␴怢橠ˤ 5 㚰 31 㖍炻NI28 凒䎕䨢暋⋼㚫⛐ᶨấ 倚㖶ᷕ堐䣢炻忯暋侭⭞Ⱄ天㯪⽭枰䚉ᶨ↯≒ ≃⮳㈦倯ḳ侭炻᷎≈ẍ♜㆚烊㬌⢾炻⽭枰徥 㞍␴㱽彎ⶍἄᷕ䘬䔷⾥ᷳ嗽ˤ NI28 凒䎕䨢暋⋼㚫ㆸ䩳㕤⍣⸜ 22 㚰炻 普ᷕẋ堐忯暋侭⭞Ⱄ䘬⇑䙲ˤ㬌⇵炻⋼㚫堐 䣢㺧シ⬱ℐ婧㞍⥼⒉㚫䘬ⶍἄˤ⬱ℐ婧㞍⥼ ⒉㚫枸妰炻ḳ㓭䘬㚨䳪婧㞍䳸婾⮯㕤 21 㚰ấ ↢䆸ˤ

ᰟ፾ⓨ፯ᣂᓉ♔↡ 匟嗕⮯␴㭼⇑㗪⎰ἄ炻≒≃嬻㖪屜䘬 喍 ⑩ ₡ 㟤 旵 ᶳ Ἦ炻 䁢 㬌炻 Ṿ Ᾱ ⮯ 倗 ㇳ 冯 墥 喍℔⎠婯⇌ˤ忁㗗㖍⇵⛐㉱僓䵕Ṇ椾悥慴 ≈⎔攳䘬㫸䚇㚫嬘ᶲ炻匟嗕‍⹟⣏冋 Fejui! Tdijqqfst ␴ ⤡ 䘬 㭼 ⇑ 㗪 ⎴ 埴 Nbhhjf! Ef! Cmpdl ℙ⎴⭋Ự䘬㰢⭂ˤ ⮵㕤ᶨṃ㕘䘬喍⑩炻䓙㕤ⶪ⟜ᶲ怬㰺㚱 䪞䇕≃䘬䓊⑩炻墥忈⓮⼨⼨⭂₡⼰檀炻忁⯙ 暨天冯℞婯⇌炻䚉⎗傥旵Ỷ₡㟤ˤ㬌⢾炻⮵ 㕤⎴ᶨ䧖喍⑩炻㭼⤪ᶨ䧖⎗ẍ㱣䗪᷁偅䘬₡

ấᶷᥬᴷ↾Ꭷ ⃀䭉䓙㕤䴻㾇⌙㨇炻ṢᾹ⮵ヰ┬㨇㥳䘬 ᾉ⽫㚱㇨ᶳ旵炻Ữ匟嗕Ṣヰ┬㋸㫦䘬㔠慷᷎ 㰺㚱㷃⮹炻䚠⍵䔍㚱⡆≈ˤ忁㗗旧⥮㕗䈡ᷡ 冒䓙⣏⬠ 5 㚰 31 㖍℔Ự䘬ℑ⸜ᶨ⹎䘬婧㞍⟙ ⏲ᷕ䘬䳸婾ˤ 3124 ⸜炻匟嗕⭞⹕䷥ℙ㋸岰␴岲≑Ḯ⮯ 役 55 €㫸⃫炻㭼 3122 ⸜䘬 54 €㫸⃫䦵㚱⡆ ≈炻⸛⛯㭷ᾳ⭞⹕㋸㫦慹柵 315 㫸⃫ˤ㋸岰 ⮵尉㚨⣂䘬㗗⬿㔁㨇㥳炻㭼⤪㔁➪␴㶭䛇⮢炻 ℞㫉㗗‍⹟慓䗪␴⚳晃㎜≑㨇㥳ˤ

㟡㒂婧㞍炻ᶵ⎴⭞⹕䘬㋸岰ね㱩ⶖ⇍⼰ ⣏炻23& 䘬⭞⹕⽆Ἦ㰺㚱⎹ヰ┬㨇㥳㋸岰忶 ảỽ拊䈑炻崭忶⚃↮ᷳᶨ䘬⭞⹕㭷⸜㋸岰ᶵ ⇘ 36 㫸⃫ˤ⎎ᶨ㕡朊炻⣏䲬 2/6& 䘬Ṣ㭷⸜ ㋸岰崭忶 3111 㫸⃫炻ỼḮ䷥㔠䘬⚃↮ᷳᶨẍ ᶲˤ ẩ 㤕 ᷣ 天 岲 ≑ ⛘ 㕡 䘬 橼 做 忳 ≽ ⋼ 㚫ˤ 3124 ⸜炻ẩ㤕䷥ℙ岲≑␴㋸岰Ḯ⣏䲬 25 € 㫸⃫ˤ

ᏌỔᮻᐪᑿጄᣂ

ᡫᙞ᪑ᨴᜀ⚈ዯᘐᑧ Ṳ⸜ 8 㚰 28 㖍炻楔凒 NI28 凒䎕⛐䁷⃳ 嗕ᶲ䨢⡄㭨ᶨ␐⸜ᷳ晃炻NI28 凒䎕䨢暋⋼㚫 ⮯ℵ㫉⛐ Ojfvxfhfjo 冱埴つ⾝㳣≽ˤ匟嗕㓧 ⹄ˣ匟嗕⍿暋侭㓹≑䳬䷼ˣBsr ➢慹㚫悥⮯ 㓗㊩ NI28 凒䎕䨢暋⋼㚫䘬埴≽炻㬌㫉䲨⾝㳣 ≽⮯䓙匟嗕㓧⹄↢屯ˤ 䦵㖑⇵炻℔ℙ㩊⮇㨇斄␤䰚㍸ὃ䨢暋䎦 ⟜䘬㚱斄嫱㒂炻䚖⇵⶚䴻㓞⇘ 411 ⣂ᾳ⚆ㅱ炻 ℞ᷕȾ㔠⋩崟ȿ⼰㚱₡ῤ炻℔㩊㨇斄堐䣢ˤ 㬌⢾炻晐叿䁷⃳嗕㜙悐㇘ḳ⇵䶂䘬䦣≽炻忁 ᶨ⛘⋨䚖⇵䚠⮵⬱ℐ炻婧㞍Ṣ⒉⎗ẍℵ㫉忚

21 Ṣẍᶲ䘬℔⎠䷥㔠㚱㇨㷃⮹炻21.61 Ṣ䘬 ℔⎠䷥㔠ᶳ旵Ḯ 2&炻军 59691 ⭞炻ᷕ✳␴⣏ ✳℔⎠㔠慷ᶳ旵Ḯ䲬 6&炻㷃⮹慷䁢 861 ⭞炻 䚖⇵䷥㔠役 25111 ⭞ˤ 㕘⡆䘬ᶨṢ℔⎠ᷣ天普ᷕ⛐⓮⊁㚵⊁柀 ➇炻姙⣂Ṣㆸ䩳Ḯ㇨媪䘬Ⱦ媖娊栏⓷℔⎠ȿˤ 㬌⢾⡆≈䨩↢䘬㗗⭞⹕嬟䎮埴㤕炻⣂↢ 8111 ⭞ˤ姙⣂㚦⛐忁ᶨ埴㤕ⶍἄ䘬Ṣ⣙⍣Ḯⶍἄ炻 廱侴ㆸ䁢ᶨṢ冒ₙ借㤕侭炻ṾᾹẍỶ⹱䘬₡ 㟤㍸ὃ㚵⊁ˤDCT ⎎⢾䘤䎦炻崭忶 361 Ṣ䘬 嬟䎮㨇㥳㔠慷㚱㇨㷃⮹炻ᶨṢ℔⎠䷥㔠⇯侣 Ḯᶨ䔒ˤ

㟤⼰檀䘬喍⑩炻匟嗕␴㭼⇑㗪╖䌐冯墥忈⓮ 婯⇌炻⽆侴䴎Ḯ⺈⭞天₡䘬⎗傥ˤ⤪㝄暁㕡 ⎰ἄ炻䞍忻⼤㬌䘬⸽䶂炻⯙㚱⎗傥䌚⼿㚜⤥ 䘬₡㟤ˤTdijqqfst!␴ Ef!Cmpdl 䡢ᾉ炻⎰ἄ ⮯㚫ⷞἮ㚜⤥䘬䳸㝄ˤȾ⤪㝄ㆹᾹ⎰ἄ炻シ ␛叿ㆹᾹẋ堐㚜⣂䘬か侭炻⎗ẍ㚜≈庽檮⛘ 婯⇌炻⛐ᾅ嫱岒慷䘬⇵㍸ᶳ炻Ẁ↢庫Ỷ䘬₡ 㟤ˤȿℑ⚳‍⹟⣏冋ⶴ㛃㫸䚇℞⬫⚳⭞≈ℍ ⤡Ᾱ䘬Έ嬘ˤ

匟嗕⣙㤕䌯⶚䴻忋临ℑᾳ㚰ᶳ旵炻4 㚰 ấ⣙㤕Ṣ㔠㷃⮹Ḯ 8111 Ṣˤ䚖⇵匟嗕䷥⣙ 㤕Ṣ㔠䁢 73/7 叔Ṣ炻⣙㤕䌯䁢 8&炻ᶨ⸜⇵ 忁ᶨ㔠⫿⇯㗗 8/9&ˤ忁㗗匟嗕ᷕ⣖䴙妰⯨ 炷DCT炸㖍⇵䘤ⶫ䘬㔠㒂ˤ 忶⍣ᶱᾳ㚰ᷕ炻⸛⛯㭷㚰㕘⡆⯙㤕Ṣ㔠 7111 Ṣ炻⯌℞㗗曺⮹⸜⯙㤕Ṣ㔠⡆攟栗叿炻 26.36 㬚䘬⸜庽Ṣ⸛⛯㭷㚰㕘⡆ 21111 Ṣ⯙ 㤕炻⣙㤕䌯⽆ 22/9& 旵军 21/9&ˤ ⎎㟡㒂⯙㤕䭉䎮㨇㥳 VXW 䘬䴙妰炻4 㚰 ấ柀⍾⣙㤕慹䘬Ṣ㔠㭼ᶲ㚰㷃⮹Ḯ 2/3 叔Ṣ炻

军 55/4 叔炻柀⍾⣙㤕慹䘬⸜庽Ṣ㖶栗㷃⮹ˤ 61 㬚ẍᶲ⣙㤕慹柀⍾侭ḇ㚱⮷ⷭᶳ嵴炻忁㗗 ⋲⸜Ἦ椾㫉㷃⮹炻ᶵ忶炻冯⍣⸜⎴㛇䚠㭼炻 ⸜攟䘬⣙㤕慹柀⍾侭ṵ㚱⡆≈ˤ柀⍾⣙㤕慹 Ṣ㔠㷃⮹㗗⚈䁢㚜⣂䘬Ṣ㈦⇘Ḯⶍἄ炻侴ᶵ 㗗忶Ḯ柀⍾㛇旸炻ㆾ侭廱䁢柀⍾㓹㾇慹ˤ㕘 䘬⯙㤕ⲿỵᷣ天普ᷕ⛐㳦怋㨇㥳ˣ⺢䭱␴彚 㤕ˤ DCT Ộ妰炻匟嗕 26.86 㬚䘬 2381 叔Ṣᷕ炻 䲬㚱 941 叔Ṣ㑩㚱㚱⃇ⶍἄ炻ṾᾹ塓娵䁢㗗 㳣帵䘬⊆≽≃Ṣ⎋炻䲬Ỽ䷥Ṣ⎋䘬ᶱ↮ᷳḴˤ

ᶋᯀ IJĺĵĶ ᑧᬕᒩ ⇝ ᶨ悐斄㕤 2:56 ⸜匟嗕妋㓦䘬㤕检⼑刚 暣⼙先䇯㖍⇵⛐旧⥮㕗䈡ᷡ暣⼙⌂䈑棐 Fzf 塓䘤䎦ˤ忁㗗 5 㚰 31 㖍炻暣妲⟙⟙⮶䘬㴰〗ˤ 䔞㗪㉵㓅䘬姙⣂暣⼙悥㗗湹䘥䘬炻忁悐 ⼑刚暣⼙⚈侴栗⼿朆ⷠ䈡⇍炻㬌⢾炻⬫䘬ℏ ⭡ḇ冯忂ⷠ䘬ᶵ⎴炻ᶵ⎒㗗斄㕤ㄞ䤅匟嗕妋 㓦䘬⟜㘗炻㚜⣂䘬㗗⯽䎦Ḯ忁ᾳ⚳⭞塓㭨⢆ 䘬䧖䧖㘗尉ˤ暣⼙⌂䈑棐 Fzf ⮯⛐匟嗕Ḵ㇘ 妋㓦 81 忙⸜⇵⢽䘬 6 㚰 4 㖍㑕㓦娚䇯炻ẍ⍲ ℞⬫ᶨṃ⼙䇯ˤ 忁悐⼙䇯⎵䁢˪《⽑˫炻⶚䴻䘤䎦Ḯᶨ

㭝㗪攻炻Ữ㗗ᶨ䚜㰺㚱⭋Ự᷎⎹℔䛦⯽䣢ˤ 2:56 ⸜ 5 㚰炻 ⽟ 剔 䈡炷Efwfoufs炸 妋 㓦 ⼴炻Bmfy! Spptepsq ␴ Ṿ 䘬 ⥣ ⫸ Nbsjf! Spptepsq.Wbo! ef! Cfsh 攳⥳㉵㓅斄㕤塓㭨⢆ 䘬匟嗕䘬⼙䇯炻⊭㊔塓䟜⢆䘬❶捖ˣ㭨⢆䘬 ➢䢶姕㕥炻ẍ⍲塓㶡㰺䘬⛇⛘ˤ㬌⢾炻ṾᾹ ḇ㉵㓅Ḯ妋㓦匟嗕䘬⟜㘗炻ṢᾹㄞ䤅炻忲埴ˤ ᶵ⎒㗗⛐ Fzf 暣⼙⌂䈑棐炻⌛ἧ⛐匟嗕 倚⁷暣⼙⬠昊炻2:56.2:5: ⸜㛇攻䘬㓭ḳ䇯 ␴䲨抬䇯暣⼙悥㭼庫歖䁢Ṣ䞍ˤ娚䇯⮯㕤 6 㚰 3 㖍⛐ Tpftu 䘬⚳⭞幵ḳ⌂䈑棐㑕㓦ˤ

炷ᶲ㍍䫔 4 䇰炸 㫸䚇⢾Ṍ␴⬱ℐ㓧䫾檀䳂ẋ堐卓味墉⯤ 炷Gfefsjdb! Nphifsjoj炸⻟婧ㅱ冯句⼴⚳⭞ ↮ṓᾉ〗䞍嬀炻性⃵忁ᶨ⛘⋨ㆸ䁢䵚䴉䉗伒 䘬⟜㇨炻⊭㊔⿸⾾ᷣ佑ˣ䵚䴉攻媄䫱䫱ˤṾ 堐䣢炻䁢Ḯㅱ⮵Ἦ冒䵚䴉䘬ℐ㕘㊹㇘炻㫸䚇 ⮯慵㕘⮑夾℞⢾Ṍ冯⬱ℐ㓧䫾炻㚜≈䵲⭮⛘

冯⚳晃⣍Ờ⎰ἄ炻ℙ⎴旵Ỷ桐晒ˤ Ṳ⸜㗗䫔⚃㫉⎔攳 HDDT 㚫嬘炻⇵ᶱ㫉 ↮⇍⛐ΐ㔎炷3122 ⸜炸ˣⶫ忼ἑ㕗䈡炷3123 ⸜炸␴椾䇦炷3124 ⸜炸冱彎炻ᶳ⯮㚫嬘⮯㕤 3128 ⸜⛐⡐大⒍冱埴ˤ㒂〱炻㛔㫉㚫嬘屣䓐 䲬䁢 2611 叔㫸⃫ˤ

ᰟ✢᭖ᖟ᛹ᑑ፣ 匟 嗕 ℙ 㚱 753 ㇨ ᷕ ⬠炻ICP ⬠ 㟉 ℙ 㚱 55/6: 叔 ⬠ 䓇炻 ℞ ᷕ 62/5& 㗗 ⤛ 䓇ˤ ⮷ ⬠ ⇅⸜䳂ᷕ炻⸛⛯㭷䘦⎵⬠䓇㚱 24 ⎵侩ⷓˤ 3122023 ⸜䔊㤕䘬 ICP ⬠䓇ᷕ炻崭忶⚃↮ᷳ ᶨ䘬Ṣ⛐ 3123 ⸜ 21 㚰 2 㖍⇵㈦⇘Ḯⶍἄˤ 匟 嗕 ⊆ ≽ ≃ Ṣ ⎋ ᷕ炻 䲬 㚱 51/3& 䘬 Ṣ ㍍ ⍿ 忶ᷕ䫱㔁做ˤ㇨㚱斄㕤匟嗕㔁做㕡朊䘬㔠 ⫿炻 悥 ⎗ ẍ ⽆ 㖍 ⇵ 攳 忂 䘬 㔁 做 㔠 ⫿炷xxx/ Poefsxjktjodjkgfst/om炸䵚䪁ᷕ㈦⇘ˤ 忁㗗匟嗕㔁做ˣ㔯⊾␴䥹⬠悐炷PDX炸ˣ ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸␴㔁做➟埴㨇㥳炷EVP炸 ᶱᾳ悐攨椾㫉忂≃⎰ἄ䘬䳸㝄炻忁ṃ悐攨㍸

ὃḮ⎬冒㑩㚱䘬㚨慵天屯㕁ˤ 䵚䪁⊭㊔⎬䧖㚨㕘䘬屯㕁␴⚾䇯炻㬌⢾ 怬㚱斄㕤⮷⬠ˣᷕ⬠ˣncp ␴⣏⬠䫱⎬ᾳ㕡 朊䘬⮰柴↮㜸㔯䪈ˤ 㟡 㒂 䵚 䪁 ᾉ 〗炻3124 ⸜炻 匟 嗕 ⛐ 㔁 做 ␴ 䞼 䨞 柀 ➇ ䷥ ℙ ㈽ ℍ 528 € 㫸 ⃫炻 㭼 3111 ⸜⡆≈Ḯ 296 €㫸⃫ˤ㓧⹄㗗㚨⣏䘬㈽屯ᷣ 橼炻3124 ⸜ ℙ ㈽ ℍ 454 € 㫸 ⃫炻 ⌈ ䷥ 㔠 䘬 93/3&炻ẩ㤕ˣ䥩Ṣ␴⚳⢾䘬㨇㥳㇨⌈㭼ἳ庫 ⮹炻Ữ⡆攟庫⾓炻⽆ 3111 ⸜㇨⌈䘬 3/6& ⡆ ≈军 3124 ⸜䘬 28/9&ˤ


೉៌

07 ೉๼ᚖ᜞

ᰟ✢⒫ᣵᑯᠥ ᗉᕏᒭᲐᘬᑯᤍ᫓ ĵ 㚰 IJij 㖍炻䴻ᷕ⚳屉㓧悐䡢娵炻匟嗕␴ ⶜大ˣ剔嗕ˣ㟤欗⎱Ṇˣᷡ湍䫱Ḽ⚳㬋⺷ㆸ 䁢Ṇ㳚➢䢶姕㕥㈽屯戨埴 ĩ Ṇ㈽埴 Ī ⍰ᶨ㈡シ ⎹∝⥳ㆸ⒉⚳ˤ㇒军 ĵ 㚰 IJĶ 㖍炻Ṇ㈽埴㍍㓞 㕘シ⎹∝⥳ㆸ⒉⚳䓛婳㇒㬊䘬 Ĵ 㚰 ĴIJ 㖍⇵ ĩ ⊭ ㊔䔞㖍 Ī炻㍸Ṍ≈ℍ䓛婳䘬⚳⭞⛯⶚䴻忶⣂怲 ⽝㯪シ夳䘬䦳⸷炻㬋⺷ㆸ䁢Ṇ㈽埴シ⎹∝⥳ ㆸ⒉⚳ˤṆ㈽埴シ⎹∝⥳ㆸ⒉⚳ℙ㚱 Ķĸ ᾳ炻 ℞ᷕ➇ℏ⚳⭞ Ĵĸ ᾳˣ➇⢾⚳⭞ ijı ᾳ炻㵝味 Ṇ㳚ˣ⣏㲳㳚ˣ㫸㳚ˣ㉱伶ˣ朆㳚䫱Ḽ⣏㳚ˤ Ĵ 㚰 ijĹ 㖍炻匟嗕椾䚠⏪䈡⛐⌂溯婾⡯㛇 攻冯ᷕ⚳⚳⭞ᷣⷕ佺役⸛㚫朊㗪堐䣢炻匟嗕 ⶴ㛃≈ℍㆸ䁢Ṇ㈽埴䘬∝⥳ㆸ⒉⚳ˤ⏪䈡㍸ ⇘炻Ṇ㳚⛘⋨仢᷷⣏慷➢䢶姕㕥➢慹炻ᶨᾳ 栆ỤṆ㈽埴䘬㈽屯戨埴⮯⸓≑㺧嵛忁ᶨ暨㯪ˤ ⏪䈡堐䣢炻忂忶⍫冯Ṇ㈽埴炻匟嗕傥⣈⸓≑ ℞⺢䩳㌰㪲ˣ䭉䎮㧉⺷⍲⎬枭㓧䫾ˤ ⏪䈡㲐シ⇘➢䢶姕㕥➢慹⮵㕘冰⚳⭞䘬

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

慵天⿏炻Ṿ婒烉Ⱦἄ䁢ᷕ⚳⛐㫸䚇ᶱ⣏⎰ἄ ⣍Ờᷳᶨ䘬匟嗕炻⮯⺢䩳冯ᷕ⚳ẍ⍲㚜⺋㲃 ⛘⋨攻䘬⎗㊩临䘤⯽斄Ὢˤ㭷⣑匟嗕⛐厗℔ ⎠䘬㔠慷悥⛐⡆攟ˤ忂忶⍫冯Ṇ㈽埴∝䩳㛇 攻䘬妶婾炻ㆹᾹ傥冯℞⬫∝⥳ㆸ⒉⚳ℙ⎴Ὣ 忚Ṇ㈽埴➭㊩檀㧁㸾炻⸓≑℞䘤⯽ㆸ䁢ᶨᾳ ㆸ≇ˣ㚱㓰侴⊭⭡䘬⚳晃慹圵㨇㥳ˤȿġ 㟡㒂⍣⸜ IJı 㚰 ijĵ 㖍䯥会䘬䯴⺢Ṇ㈽埴 ⁁⾀抬炻Ṇ㈽埴⮯姕䩳䎮ḳ㚫ˣ吋ḳ㚫␴䭉 䎮ⰌᶱⰌ䭉䎮㝞㥳炻᷎⮯⺢䩳㚱㓰䘬䚋䜋㨇 ⇞炻䡢ᾅ㰢䫾䘬檀㓰ˣ℔攳␴德㖶ˤṆ㈽埴 ⮯㟡㒂℔攳ˣ德㖶ˣ㑯⃒䘬⍇⇯怠倀埴攟␴ 檀Ⰼ䭉䎮Ṣ⒉ˤ㟡㒂䎦㚱⣂怲攳䘤戨埴䘬忂 埴 㱽炻Ṇ㈽埴⮯⛐㬋⺷ㆸ䩳⼴⎔攳悐攟䳂 䎮ḳ㚫ả␥椾ả埴攟ˤ匟嗕⮯⛐㛒Ἦ⸦ᾳ㚰 ⍫冯妶婾Ṇ㈽埴䘬シ⎹⋼⭂㡅㫦炻妶婾枸妰 ⮯㕤 ķ 㚰䳸㜇ˤ

ᰟ✢᎚ᜨ‼ᑋጱ᫓ ᴀᣤᎵ៑✟ῑỔ ĵ 㚰 ijij 㖍军 ijĶġ㖍炻匟嗕ẋ堐⛀⮯⛐ᷕ⚳ ⯽䣢⎗㊩临彚㤕ˤ匟嗕㓧⹄娵䁢炻‍⹟ˣ⬱ ℐ䘬梇⑩ㅱ⽆⎗㊩临彚㤕ẍ⍲斄㲐≽䈑䤷⇑ 攳⥳ġ忁ṃ㬋㗗匟嗕ẋ堐⛀⛐斄㕤Ⱦ剙⋱⚺喅ˣ ḛ墥⑩␴≽䈑梤㕁ȿ䘬⣂⟜㳣≽ᷕ⯽䣢䘬ᷣ 柴ˤ ⮯㚱ġĵıġ⣂⭞匟嗕℔⎠冯匟嗕⣏ἧ棐ẍ⍲ 匟嗕楸ᶲ㴟䷥柀ḳ棐ᶨ⎴↢ⷕṲ⸜ ĵġ 㚰䘬⣂ ⟜彚㤕㳣≽炻℞ᷕ⊭㊔ ĵ 㚰 ijij 㖍军 ijĵ 㖍⛐ᶲ 㴟冱彎䘬ᷕ⚳⚳晃剙⋱⚺喅⯽奥㚫ˣĵ 㚰 ijij 㖍军 ijĵ 㖍⛐⑰䇦㾙冱彎䘬⚳晃⤞㤕⯽奥㚫炻 ĵ 㚰 ijĵ 㖍军 ijĶ 㖍⛐⋿Ṕ冱彎䘬ᷕ⚳梤㕁ⶍ㤕 ⯽奥㚫ˤ忁ṃ㳣≽ᷕ炻匟嗕姕䩳Ḯ⣂ᾳ匟嗕 ⯽棐炻᷎䳬䷼⣂⟜䞼妶㚫␴⓮⊁Ṍ㳩㳣≽ˤ ᷕ⚳㓧⹄⶚⮎埴⃒⃰䘤⯽梇⑩ὃㅱ冯彚 㤕㓧䫾炻忁䁢匟嗕␴ᷕ⚳㍸ὃḮ姙⣂⛐䓊⑩ 惵復ˣ䞍嬀Ṍ㳩冯㈨埻䞼䘤㕡朊忚埴忂≃⎰ ἄ䘬㨇㚫ˤ 晾䃞⌈⛘朊䧵ᶵ⣏炻Ữ匟嗕㗗ᶾ䓴ᶲ 㫉㕤伶⚳䘬䫔Ḵ⣏彚䓊⑩↢⎋⚳ˤijıIJĴġ ⸜炻

匟嗕彚䓊⑩↢⎋䷥ῤ檀忼ġIJĭıĸıġ€伶⃫炻⌈匟 嗕↢⎋䷥ῤ䘬ᶵ⇘ ijı炴ˤ↢⎋䓊⑩⊭㊔歖剙ˣ 㯜㝄ˣ哔厄ˣḛ愒⍲℞Ṿḛ墥⑩ˣ倱栆⍲倱 墥⑩ˣ┌惺ˣⶏ⃳≃ˣ㽙䰱埵䓇䈑␴䧖⫸䫱ˤ 匟嗕⎹ᶾ䓴⎬⛘ⶪ⟜⣏慷ὃㅱᶲ徘䓊⑩ˤ Ṳ⸜㘂ṃ㗪῁炻⮯㚱㚜⣂匟嗕彚㤕℔⎠ ↢ⷕ⛐慵ㄞ冱彎䘬ᷕ⚳䔄䈏㤕Ṍ㖻㚫炷Ķġ 㚰 IJĹ 㖍军 ijıġ㖍炸炻␴⛐⊿Ṕ冱彎䘬ᷕ⚳⚳晃啗 㤕⌂奥㚫炷ĸ 㚰 ijĹ 㖍军 ijĺ 㖍炸ˤ

ᰟ✢ፊᎽ᦯Ẓ ᜾ᛈᬙጱ᫓Ḣጕᒞ⚎ ⋿匟嗕䚩䘬ᶨ⭞℔⎠㴱⩴朆㱽⽆ᷕ⚳忚 ⎋倱栆梇⑩ˤĵ 㚰 IJĶ 㖍炻匟嗕梇⑩␴㴰屣⑩ 䭉䎮⯨䘬ね⟙␴婧㞍悐攨炷ŏŗŘłĮŊŐŅ炸㏄ 㞍Ḯℑ㢇⺢䭱␴ℑ㇨㇧⯳炻忁ṃ⟜㇨塓㆟䔹 ⬀㓦忚⎋䘬倱栆ˤ 婧㞍悐攨㆟䔹娚℔⎠⽆Ṇ㳚⚳⭞忚⎋倱 栆᷎忚埴扟ⓖ炻侴㬌栆忚⎋㗗塓㫸䚇䤩㬊䘬ˤ ㏄㞍Ṣ⒉㞍䌚Ḯ㔠䘦ᾳ墅㚱倱栆␴倱墥⑩䘬

䭙⫸炻ṾᾹ㰺㓞Ḯ忁ṃ䭙⫸ẍ⍲℔⎠䘬㔯ẞ 㛸㕁炻᷎⮯⮵℞忚ᶨ㬍婧㞍ˤ ijııij ⸜ 崟炻 㫸 䚇 枺 ⶫ 㱽 Ẍ炻 䤩 㬊 ⽆ ᷕ ⚳忚⎋⣏悐↮梇䓐⿏䘬倱栆梇⑩炻䎮䓙㗗㫸 䚇䘤䎦ᷕ⚳⮵≽䈑ἧ䓐䘬喍⑩仢᷷嵛⣈䘬䚋 䭉ˤ⋿匟嗕䚩䘬忁⭞℔⎠㴱⩴㰺㚱䴻忶忚⎋ 㩊㞍炻朆㱽⽆ᷕ⚳⺽忚倱栆ˤ


೉៌

UNITED TIMES

ฐᘈΡ‫ސ‬

Editie 371 23-04-2015

ᎊ⋙ᣌᑿᚽΆ BEP ᣣ∛ᱡ

ጃủᆛᎰᎆጚវᆜᎴᎌ

⊿Ṕ⎰≃叔䚃侩敮䌳廅ẍ Ĺıı ⣂叔㫸⃫ 䘬₡㟤㓞岤㴟䈁 łŅŐ 嵛䎫ᾙ㦪悐⼴炻㖍⇵炻 椾㫉⎹ᾙ㦪悐㲐屯䲬 IJĶı 叔㫸⃫ˤ忁㗗ᾙ㦪 悐冐㗪䷥塩 ŋŢůĮŘŪŭŭŦŮġŘŪŨŵ 㖍⇵⎹⛘㕡⨺橼 ŐŮųŰŦűġŘŦŴŵ 嫱⮎䘬㴰〗ˤ 㬌䫮屣䓐⮯椾⃰䓐㕤㓗Ẁᾙ㦪悐㉾㫈 䘬 㫦 枭炻 㬌 ⢾ ᷣ 天 㓗 Ẁ 吉 厬 䈁 ⇵ 扺 ŘŪŭŴŰůġ ņťŶŢųťŰ ␴䁷⃳嗕䎫⒉ łŭŦŬŴŢůťųġŊŢŬŰŷŦůŬŰ 䘬 ⢾㎜廱㚫屣䓐ˤᾙ㦪悐ṵ䃞暨天屯慹炻䓐㕤 㓗Ẁ㕘䘬䷥塩啒㯜炻ẍ⍲⬴ㆸ㓞岤䘬⼴临ḳ ⭄ˤᾙ㦪悐冐㗪䷥塩 ŋŢůĮŘŪŭŭŦŮġŘŪŨŵ ⮯ả借 军 ķ 㚰 Ĵı 㖍ˤ 䌳廅⛐㴟䈁䞕㙓 䔁㛇攻炻⍫≈ḮȾ匟 嗕㴟䈁 łŅŐġŅŦůġʼnŢŢŨ 厗Ṣ䎫徟㚫ȿㆸ䩳₨

⭞ ỷ ŘŪůŵŦųŴŸŪūŬ 䘬 Ĵ 㬚 ⤛ ⬑ ŊŴŢ ⚈ か ら ⿏儎儓䗌炻ᶵ⸠㕤 ĵ 㚰 IJķ 㖍⍣ᶾˤ嬻Ṣ㫋ㄘ 䘬㗗炻ŊŴŢ ⛐⤡䞕㙓䘬䓇␥墉炻㚨⼴䘬栀㛃ȹ 㓞⇘䚉⎗傥⣂䘬⌉䇯炻⼿ẍ⮎䎦ˤŊŴŢ ⍣ᶾ⇵ 䘬䞕䞕ᶨ␐ℏ炻㓞⇘Ḯ㔠叔⻝⌉䇯ˤ ĵ 㚰 Ĺ 㖍炻 ⛘ 㕡 ⨺ 橼 ŐŮųŰŦűġňŦŭťŦųŭŢůť ⟙⮶Ḯ斄㕤 ŊŴŢ 䘬㴰〗ˤĴĺ 㬚䘬㭵奒 ŎŰůŪŲŶŦġ ŎŦůŨŦųŴ ␴ ĵĶ 㬚䘬䇞奒 ņťŸŪů ℑ⸜⇵塓⏲䞍炻 ṾᾹ䘬⤛⃺ ŊŴŢ ⼿Ḯら⿏儎儓䗌ˤṾᾹ㰺㔊⮯ 忁ᶨ☑便⏲姜⤛⃺炻Ữ⤡冒⶙Ụ᷶⶚㚱デ䞍ˤ ᶨᾳ㚰⇵䇞㭵塓⏲䞍炻⤛⃺⮯ᶵᷭḶṢᶾˤ ŊŴŢ 㚨⼴䘬栀㛃㗗炻⤡␴⤡ Ĺ 㬚䘬⥸⥸ ŔŶŶŴ 傥 ⣈㓞⇘䚉⎗傥⣂䘬⌉䇯ˤ⤡䘬䇞奒婒炻⍇⚈ 㗗 ŊŴŢ ⶴ㛃㉮攳ᾉ⮩ˤ 㬌ḳ䴻⨺橼⟙⮶␴ ŇŢŤŦţŰŰŬ ᶲ℔Ự⼴炻 ⺽崟Ḯℐ匟嗕䓂军⚳晃ᶲ䘬斄㲐炻ṢᾹ䳃䳃 䁢⥸⥡ᾮ⭬Ἦ⌉䇯炻䔞⛘悝⯨暨天≈䎕嗽䎮ˤ 㔠慷⤪㬌军⣂炻⬴ℐ↢᷶シ㕁ˤ䇞㭵␴悝⯨ 䲬⤥炻ŊŴŢ 嗽䎮⬴㓞⇘䘬⌉䇯⼴炻悝⯨ℵ㈽怆 ᶳᶨ㈡ˤ 㒂 ŐŮųŰŦűġňŦŭťŦųŭŢůť 㴰〗炻ŊŴŢ 䓇⇵军⮹ 㓞⇘Ḯ Ķįij 叔⻝⌉䇯ˤŊŴŢ 䘬⏲⇍₨⺷㕤 ĵ 㚰 ijij 㖍冱埴炻⭞Ṣ堐䣢炻⎴ね ŊŴŢ 䘬Ṣ⎗ẍ⎹

⺷炻᷎怨婳厗Ṣ䎫徟奨䚳Ḯ䔞⣑ łŅŐ ⮵䁷䈡 ≺㓗䘬㭼岥ˤ㬌⢾炻䌳廅㚫夳Ḯᶨṃ㕘䘬䷥ 塩῁怠Ṣ炻ℙ㚱 ĸ Ṣ堐䣢Ḯ⮵忁ᶨ借ỵ䘬冰 嵋ˤIJĶ 㖍炻㕘䘬䷥塩Ṣ怠℔ỰˤṾ㗗 Ķķ 㬚 䘬 ńũųŪŴġŘŰŦųŵŴ炻䎦䁢媖娊␴ⶪ⟜℔⎠ ńŘŐ 䘬侩敮炻㚦㗗 ŇŦźŦůŰŰųť ᾙ㦪悐䘬⓮⊁䷥䚋␴ 劙崭 ŔŶůťŦųŭŢůť ᾙ㦪悐䘬㰢䫾⛀ㆸ⒉ˤ ⯙⛐⨺橼⟙⮶䌳廅㲐屯㴰〗䘬⎴㖍炻暣 妲⟙↲䘣Ḯᶨ⇯柴䁢˪Ⱦ䌳廅ᶵㅪ⮰㤕ᾙ㦪 悐忳䆇ȿ˫䘬⟙⮶炻⺽䓐ᾙ㦪悐录借䘬⇵䷥ 塩 ŎŢŢųŵŦůġŇŰůŵŦŪů 䘬娙炻㊯ᶨṃ⮰㤕䘬Ṣ⒉ ␴シ夳塓㒙伖ᶨ怲炻⽆忶⍣䘬䴻㬟ᷕ炻ṾᾹ ⶚䴻⎗ẍ䚳↢炻䌳廅⬴ℐᶵ䞍忻⮰㤕嵛䎫ᾙ 㦪悐⤪ỽ忳䆇ˤ

ዯᣃ៦ⅰᒭ᎐⃩ᅗዯᣃ៦ TN ᎐ᖥ 匟嗕ᷕ⣖戨埴ᶨ⎵檀䳂⤛ᷣ䭉炻䘥⣑䚋 䭉夷㧉㔠䘦€㫸⃫䘬ᾉ妿慹圵屯䓊炻⣄㘂㎾ 幓ㆸ䁢⮰攨㍸ὃ⿏嗸㚵⊁䘬檀䳂ㅱ⎔⤛恶炻 䓂军㈖ㆸ䲵䱡幵⭀炻杕ㇻ䓟Ṣ炻⣏䍑 ŔŎ 忲 ㇚ˤ⤡⛐⣖埴ⶍἄ Ĺ ⸜炻ℤ借 ķ ⸜炻⼴䴻冱 ⟙䘤䎦炻⍣⸜ IJı 㚰ẍȾ忻⽟⍇⚈ȿ妋倀ˤ 匟 嗕˪ 屉 ⭴ ˫ 暄 娴炷ŒŶŰŵŦ炸 㖍 ⇵ ⟙ ⮶ Ḯ忁ᶨ㴰〗ˤ剙⎵䁢⹟䏒⟼↉⽟㰫炷ńŰůŤũŪŵŢġ ŷŢůġťŦųġŘŢŢŭ炸䘬⤛檀䭉 ĵķ 㬚炻⤡㚱冒⶙䘬䵚 䪁炻⺋⏲㧁婆㗗Ⱦ崲嬲ン崲⤥ȿ炻ᶲ朊㍷徘 冒⶙㗗Ⱦ嬲ンㅱ⎔⤛ᾳ橼㇞ȿ炻䘥⣑⛐Ⱦ⭴ ㊹㇘⿏䘬⚳晃慹圵䓊㤕ᶲ䎕炻⇘㫸伶⎬⛘↢ ⶖ炻䨧⃒晭⣿墅ˣ剙怲䴚夒ˣ⎲夒ⷞˣ檀嶇 朳攳㚫ȿ炻⎴ḳ悥ᶵ䞍⤡⼰ṓ⍿Ⱦ㘂ᶲ䔞⤻ ⤛䘬▄⤥ȿˤ⤡䘬㓞屣㧁㸾㗗㭷⮷㗪 ĵĶı 㫸 ⃫崟₡炻㭷忙㓞ℍ檀忼ᶨ叔㫸⃫ˤ ≈ ℍ ⣖ 埴 ᷳ ⇵炻 ⤡ 怬 㚦 ⯙ 借 匟 嗕 戨

埴炷łŃŏĮłŎœŐ炸 ␴ 匟 嗕 ⓮ 㤕 戨 埴炷Ŋŏňġ ŃŢůŬ炸ˤ⣖埴嫱⮎Ḯ˪屉⭴˫暄娴䘬⟙⮶炻 䧙℞䤩㬊⒉ⶍ㚱ảỽᶵ㩊溆炻ㆾ ↢㚱㎵㨇 㥳倚嬥⍲⮶农屈朊⼙枧䘬埴䁢ˤijıIJIJ ⸜炻娚 埴徨㌱Ḯ ĴķĦ 䘬ᾉ妿悐攨借ỵ䓛婳炻䎮䓙⯙ 㗗側㘗Ⱦᶵ⎗月ȿˤ

ńŭŪůŪńŭŰŸůŴ ➢慹㚫㋸岰炻⎎⢾ᶵ⽭ℵ⭬⌉䇯 ␴歖剙Ḯˤ

Jtb ‫ک‬ӴΖྃ‫ۆۆޑ‬

⚈Ꮻዷ∋Აጀᑧỉ᪓ ijıIJĵ ⸜炻 䓛 婳 Ἦ 匟 嗕 性 暋 䘬 Ṣ 㔠 㭼 ᶲ ⸜⣏ⷭᶲ⋯炻ℙ㚱 ijĺĸĺı Ṣ䓛婳炻∝⋩⸜Ἦ 㚨檀䲨抬ˤ忁㗗 ĵ 㚰 IJķ 㖍炻暋㮹㓞⭡ᷕ⽫ 炷ńŐł炸䘤Ự䘬⸜⹎⟙⏲ᷕ栗䣢䘬㔠⫿ˤ ijıIJĴ ⸜䓛婳性暋䘬Ṣ㔠㗗 IJķĵĸĸ Ṣ炻⍣ ⸜⣏ⷭ⡆≈䘬䓛婳侭ᷕ⣏⣂㔠Ἦ冒㔀⇑Ṇ炻 ⸦᷶⌈Ḯᶨ⋲炻㬌⢾Ἦ冒⌬䩳䈡慴Ṇˤ 䁢Ḯㅱ⮵ᶵ㕟⡆≈䘬䓛婳暋㮹㼖炻㓧 ⹄㒜⣏Ḯ暋㮹㓞⭡ᷕ⽫䘬⭡慷炻ᶨṃ⶚䴻  㬊ἧ䓐䘬暋㮹⟜㇨ḇ慵㕘㈽ℍ忳ἄˤ㬌⢾怬

攳 斊 Ḯ ᶨ ṃ 㕘 䘬 暋 㮹 ᷕ ⽫炻 ⊭ ㊔ śŸŰŭŭŦ ␴ ŘŢŴŴŦůŢŢų 䫱⛘ˤ ijıIJĵ ⸜炻ℙ㚱 ijıijĹij ỵ䓛婳暋㮹䘬Ṣ䌚 ⼿㈡Ⅾ炻㊧⇘⯭䔁姙⎗炻⽆侴暊攳暋㮹ᷕ⽫ ⇵⼨㬋⺷⯭㇨ˤijıIJĴ ⸜䘬忁ᶨ㔠⫿㗗 IJĶĶijı Ṣˤ ⍣⸜⸽㓧⹄㚦䴻㍸↢炻㇨㚱⶚䴻怆Ṍ暋 㮹䓛婳炻㬋⛐䫱῁⮑㈡䳸㝄䘬Ṣ炻⽭枰ṓ㚱 Ⱦ湝⊭ˣỷ⭧␴㰾㵤ȿ䘬㡅ẞˤ

36 ᣥ ፸ ᓑ ᥖ ፍ ᴞ ᎕ ᴷ Termijnbetaling in 36 maanden zonder rente

ᑧᐨᝉġġᓑᑠᾜḈ 5 5 jaar ALL IN garantie, geen plaatsingskosten ॏᗊ ࿲ ૖ ᝥ ఼ ዓ Ң ࠢ 20% Korting S CC 101

⋊Ḫᝉ♢! ᐐ᱈ᔺ ᬼ

᠍ߔ୤ᢎҰጒ ĭġ၏௑፜Ⴋ 06-47336706

ᘀ ᫁ ⍶

ᩰᘀ᫁ᚪ

ዯ ⍶ ᗣ ᏸ Ꮅ ᎔ ᠕ ᚪ ᘍ ᙷ ዼጔ

೉ ៌ !!Ш ց ਢ! ! ф౩

R root keukenapparatuur G

08

Klaas Klein +31(0)646 - 412 364 ଻ഡద +31(0)647 - 336 706

Postbus 90333, 1006 BH Amsterdam Email : kleinklaas@hotmail.com


೉៌

09 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

ᰟ✢ጱ␷⇗᥇ᑇ᫓፾ᚷᛢ✽ 4 Т 36 Р ᇄ 37 РȂ ϛ ୽ ᖞ ᒲ ΟɆ3126 жࣨኁдΰ੕‫ތ‬៧ᗉɇȂ೻এҥ‫؃‬ᓆ଄ᜓօ‫ޟ‬ ኁ᛺σᗉȂ֜ЕΟ‫پ‬ՌжࣨӨӴѓࢂ୽ϱ‫ޟ‬ӓ 41 ӻএ୽ড়‫ޟ‬ᒵЙΰνΡȂӵϛ୽ΰ੕୽ড় ོ৤ϛЖ৤໠ُംȂौΙკֲΰϛᓡኁ᛺ࣨ៧ кҺා‫ڨޟ‬ၾȄ ೉៌ϛᓡӪኁဨᎪԇ‫ڷ‬ԧЍӎᐊӈΟ೻ ԩσᗉಢ‫ޟོۏ‬୙кৰȂဨᎪԇ‫ٮ‬ᐊӈΟຘ րȄ! ೉៌ཱི‫ݍ‬Пᓡ໽‫ڷོڞ‬೉៌ϛኁ‫ོڞ‬Ȃ ಢ໥୤ёΟ೻এ౾‫ٱ‬Ȃ‫ڥ‬ுΟџ൉‫ޟ‬ԙᕼȂϚ ༉ӵღᡝᗉϛ‫ڥ‬ுΙ७‫ٳ‬ॖ‫ޟ‬ዩถȂࣥՍჴு ΟᚖΡᗉ୽Ѵಢ‫୲ޟ‬ΙΙএࠅॖȂџ൉џຳȊ!

೻ԩШᗉȂ! ೩ 5 Ρღᡝᗉ‫ڷ‬ᚖΡᗉӓ 3 এ໶ҬȂ१ӵഺཱིȇѪ೩ϗ᛺ߒᅋȄ೉៌ཱི ‫ݍ‬Пᓡ໽‫ڷོڞ‬೉៌ϛኁ‫ོڞ‬Ȃ഍ࣂюᒵЙ୤ ᗉȄཱི‫ݍ‬Пѫ୤ёᚖΡᗉ໶ҬȂՄϛኁ‫ོڞ‬ಢ ԙ‫ڍ‬໥ȂϷտ୤ёღᡝᗉ‫ڷ‬ᚖΡᗉȄ ‫ڍ‬໶Шᗉ഍ሯौᇧհհࠢշည৤ᇃȂϚ ႆȂ3 Ρᗉѫሯौᇧհ 23 ΡӋȂՄ 5 Ρღᡝ ᗉ‫ޟ‬ौؑၶଽȂ‫ڏ‬ϛौᇧհ 5 ΡӋȃ2 ΡӋϷ տҢܻຟ‫ីڷۏ‬ኇȂᗙौᇧհ 41 ΡӋ‫ټ‬᎛୵Ȃ ӪϞСɆϛ୽ԁ‫ڨ‬ၾɇȂᄂሬΰ࢐ौᡱϴಀࠢ კ‫ڷ‬ຟШȄ ! ᚖΡᗉ໶ҬȂϚϷ୽ϱ୽ѴಢȇѲΡღ ᡝᗉ໶ҬࠌϷ୽ϱ‫୽ڷ‬ѴಢȂ‫ڍ‬ಢ֯೩ࠅॖ 2

ӪȂ‫ٳ‬ॖ 3 Ӫ‫۟ڷ‬ॖ 4 ӪȄ! ๖‫ݎ‬ȂҥဨᎪԇ౥ሴ‫ޟ‬ᚖΡಢनࢹዬ‫ڷ‬ ߜᛄԇȂิΰΟ୲Ι‫୽ޟ‬Ѵಢࠅॖ‫ޟ‬᝘৴Ȃዩ ߜ 9111 ϯΡҕᄌȂՄϛኁ‫ߝོོڞ‬नಝᢈ౥ ሴ‫ޟ‬ѲΡღᡝಢȂζᄢ‫ڥ‬ΟΙ༵ሚถȂԙ࣏‫ٳ‬ ॖȄღᡝᗉԙষϷտ࢐‫؃‬ଽռȃ֔հറȃቓ‫؃‬ ࠸‫ڷ‬ബ෉໙ 5 ΡȂӓҢዩߜ 23111 ϯΡҕᄌȄ ϛኁ‫ོڞ‬ѪΙಢ୤ёᚖΡᗉ‫ޟ‬ᒵЙᕕு ჂᓾዩȄ! ೉៌ϛᓡཾӔԩපࡄϛ୽σᗉȄ ᗉࡣȂဨᎪԇ଻ΰሂ‫܁‬ѕ‫ٵ‬Ȃ୤ёΟҥ ϛ୽‫ݍ‬Пछॵ໱ღӵѕ‫ٵ‬ᖞᒲ‫۩ॶޟ‬ϛ୽ߧ ԑౘ໺᛺೚ড়ԑོࣀଢ଼Ȃ‫ٮ‬юӈ၎ོ‫ޟ‬Ᏺৱ‫ڷ‬

ႵዩოᇽȄ Ȟ М ყȈ ೉ ៌ Ι ᆩȞxxx/ipmmboepof/ dpnȟ!༁ᓆᘄȟ

ᦫᎇ BEP ᣣ∛ᱡ᷒ዷᮾᩲᗴỒᑯᐉ

߻௨ѓԿѰǺ๮Γᡏ‫ى཮ڐػ‬ౚ೽໳ NjdibfmǴᡏ‫཮ػ‬৪‫ד‬፵཮ߏǴDSUW ֆᅇ୸Ь࡭ǴੇУ BEP!Efo! Ibbh ๮Γౚ଎཮ቅ߆ቺୋ཮ߏǴ໨Ҟ࿶౛ដ଻଼Ǵ஭‫଻ד‬ઝਜߏǴഌᅇ‫ک‬ୋ཮ߏǴЦ፵੤ЬǴࠄൕ๮Ⴞ ᕴ཮ᎄᏢ‫ߏ཮ؼ‬Ǵ஭ਇֻ཮ߏǴܿБՉ໣ი཰୍࿶౛‫ ص‬FeezǴ൹୯ੀǴౚ଎཮ֆၮ᜻཮ߏǴВநᡏ‫཮ػ‬ ቅНയ཮ߏǶ

೉៌ٗ౨ᐣѬோδȂӵ୽ሬΰԙᕼරณȄ ೉៌һ࢐ዥདྷٗ౨ၼଢ଼‫୽ޟ‬ড়Ȃӵ೉๼Ρζ‫ڧ‬ ‫ںڗ‬൜೉៌‫ޟོޥ‬ኇ៪Ȃᄇٗ౨Ԥߑ؏ᇯᜋȂ ծஅܻӻᆍনӰȂ๼Ρѫ࢐௃ႫຜᢎࣼȂሉ‫ؠ‬ Ԥ٘ᡝΨ՗Ȅ

࣏ඪଽӵ೉๼Ρᄇٗ౨‫ޟ‬ᑹ፸Ȃளଢ଼ԑ ሆΙф୤ᇄٗ౨ၼଢ଼Ȃߴ໌ϛ೉‫ٗ୽ڍ‬౨ӫ հี৤Ȃ੕бཱིবΡທ‫ོڞ‬ᇄ੕б! BEP! Efo! Ibbh ٗ౨঍ዅഋ౪‫ݍ‬кдᎃॶԩོ७Ȃ௤ଆ ӵᡝ‫ى‬ȃ୦ཾоЅМϽ้П७‫෈ߝޟ‬ӫհᇄี

৤ॎหȄ੕б!BEP!Efo!Ibbh ٗ౨঍ዅഋ๼Ρ ౨ଜ‫ོࣺڞ‬ᔖԙҳȄ ಑Ι۩೉៌੕б๼Ρ౨ଜོོߝ࢐֔ሉ ᝉȂ୙ོߝ࢐ቓߔኈȂ഍࢐ӵ೉៌ԙߝ‫ཱིޟ‬Ι ф๼ΡȂ౨ଜོ‫ ޟ‬DFP ࢐೉៌ཱིবΡທོߝ஻ ਕ‫׉‬ȂԙষԤ೉៌‫ޟ‬๼୦ȃ჌॒ࣨ೰Ρȃ೉៌ ๼Ρٗ౨໥ԙষ‫ٗڷ‬౨དྷԁ‫้ޱ‬Ȅ౪Ϗ໠ۖ‫ܣ‬ ԝོষ‫ڷ‬ᝰരԙҳ‫ڐ‬ᙄȄ፜Ө՝੼ཎήԩൢ ᏲȄ ౨ଜ‫ོڞ‬ு‫ڗ‬ΟӨࣨ‫ޟ‬ЛࡻȂσড়ζ࣏ ϛ୽ٗ౨‫ีޟ‬৤ՄֆΨȄ‫ר‬ঈӵ೉៌‫ޟ‬๼ΡȂ ԤΙӋዥȂ൷ีΙϷӎȄ೻এ౨ଜོ஠ᘞ៉ᘗ σȂ੫տ֜ԝӵ೉៌‫ޟ‬ԑሆΡȃ੼Ᏸҡ୤ёȂ ؐഇ੕б໥Шᗉ‫ޟ‬ਢঐȂ഍஠ོԤ๼Ρ౨ଜོ ‫ڗ‬ൟ࣏੕б໥օࡄё‫ݶ‬Ȅ ገӇҥཱིবΡທඪ‫ټ‬Ȃࢥၚ፜Ⴋ஻ਕ‫׉‬ 1765795234Ȅ

3126 ᑧᑠ᷒ᒗ፿ᮾፊḶ┟ẁ€ό⁣ ҥШցਢԊ๼ՁЩ౨ོкᒲ‫ޟ‬ 3126 ԑΰјԑ࡙ȶԊ๼ՁЩ౨ϴ໠ ᗉȷϐ‫ׇ‬ᅖ๖‫؂‬Ȅ ШցਢԊ๼ՁЩ౨ོؐԑ֯Ϸ ΰȃήԑ࡙ᖞ՗‫ڍ‬ԩՁЩ౨ϴ໠ᗉȄ ΰјԑܻඈࣀ࿽ࠉࡣȂήјԑࠌᒵ ӵ౏ऍਢঐȄ Ϭԑΰјԑ࡙Шᗉӵ 5 Т 26 Р ᖞ՗Ȃଡྗ‫ܽ܁‬ငᡛȂкᒲ൐՝ቨ ఺Οዩ‫ݔ‬Ӌ᚞ȂоԊክಀӻЛࡻ‫ޱ‬ Ѕхൟ७‫ྣ؁‬ហȄዩ໶ѓࢂȈ‫ظ‬υ ᚖ҈ᆠ़ಢ )B ಢ *ȃ‫ظ‬υᚖ҈ලЅ ಢ )C ಢ *ȃ‫ظ‬υᚖ҈ሆּಢ )D ಢ *ȃ ‫ظ‬τ౅ӫᚖ҈஼༖ಢ )B ಢ *ȃ‫ظ‬τ ౅ӫᚖ҈଩ӫಢ )C ಢ *ȇዩ໶П७Ȃ

Өಢ֯೩ࠅȃ‫ٳ‬ȃ۟ॖȃྒྷॖȂᓺ ഽ‫ࢋޱ‬ᕕᆠछዩ‫ݔ‬Ι৴Ȃһᕕᙴࠔ ዩߜΙ๋Ȃ‫؁‬ᕕᜒዩࠢȄ ᗶณዩ໶ᙴ൲Ȃծᗉ‫ٱ‬ϫࡸྱ ୽ሬᄛ‫ٽ‬Ȃӑо‫ܪ‬ᡆ‫ל‬ԒᅷᒵᄇЙ ᄇᘒȂӔ໌Σߑᗉȃ‫ؚ‬ᗉȃјᖂ‫ؚ‬ ᗉȃᖂ‫ؚ‬ᗉ้໦ࢲȄ Ιᎈዥ٘ႆࡣȂШᗉᏽᄏғԒ ත໠Ȃൟΰ౨‫پ‬౨‫܁‬Ȃᐭ੨ᆧ෱Ȃ ฿Ϛ੼ડ߯ᒿႆΙএछּ‫׾ޟ‬༖ȃ Ιএᆠߛ‫ޟ‬ኢ௿ȂൟΰؐΙԩี౨ȃ ௥ี౨ȃԚమȃ஼‫׾‬ȃఀᢎ‫ޱ‬ҬϚ ྲྀ๝ȂശࡣȂுюᗉ‫ݎ‬ԃήȈ ‫ظ‬ᚖ B ಢࠅॖȈ‫ݓ‬ኈҁȃഌд୉ ‫ٳ‬ॖȈQbusjdl!UboȃWjdfou!

Dipoh ۟ॖȈCvejoj!Fnnbovfmȃ༁ਏ ᎃ ྒྷॖȈBsft!Ef!HsppufȃUvbo! Ohvzfo ‫ظ‬ᚖ C ಢࠅॖȈങኈഽȃSpbo! Tpnfst ‫ٳ‬ॖȈߙ‫ס‬ҡȃLpfo!Ef!Lbvxfs ۟ॖȈդ೐ȃBoupoz!Dmbttfot ྒྷॖȈLibo![vmgjhbs!Bmjȃ Ibsjt!Bmj ‫ظ‬ᚖ D ಢࠅॖȈেߔ୉ȃ۟Јٞ ‫ٳ‬ॖȈդ୉ཇȃդжଖ ۟ॖȈ໿ᆋ᝺ȃᛳ໨ ‫ظ‬τ౅ᚖ B ಢࠅॖȈጾዅ৫ȃ

߻௨җѰԿѓǺঞΓຉ‫཮ڐ‬஭‫଻ד‬ઝਜߏǴഌᅇ ‫ک‬ୋ཮ߏǴBEP Ц፵੤ЬǴ஭ਇֻ཮ߏǴBEP ኩ жᕴ࿶౛ Xjhu ‫ک‬໨Ҟ࿶౛஭ਇ፣Ƕ ࡕ௨җѰԿѓǴBEP ୯ሞ཰୍೽ Kbjlbsbo ‫۔‬঩Ǵ BEP ཰୍ Cfsh ࿶౛Ǵч٧࿤౰Ц Ufssz ࿶౛Ǵ໨ ҞЬᆅដ଻଼Ƕ

Fmmfo!wbo!Mppwfsfo ‫ٳ‬ॖȈ‫؃‬УυȃUvbo!Ohvzfo ۟ॖȈ༁୽‫ي‬ȃTjllf!ef! Sppwfs ྒྷॖȈԧ୉༕ȃߘߝ‫ݓ‬ ‫ظ‬τ౅ᚖ C ಢࠅॖȈNjdibmjf!

CppocbvkpohȃKfspo!Spfznbot ‫ٳ‬ॖȈ‫ݓ‬МዌȃNfsdfeft!wbo! efo!Fzxef ۟ॖȈྣ໷ᓸȃд൩ ྒྷॖȈ஬෉ࣴȃHvbdi!Ibn


೉៌

UNITED TIMES

೉ᇭᏰಬ

Editie 371 23-04-2015

ᰟ ⅃ 第二章、词法 (HOOFDSTUK 2. MORFORLOGIE OF VORMLEER) §5 名词的数 (getal/numerus van zelfstandige naamwoorden) 1). 名词复数的一般构成方式 (algemene vormen van het meervoud) Űġ

ᶳ徘⎵孵⢵㔘䘬孵⯦ṎᷢġĮŴ烉

⋽㔘ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ťŦġţųŰŦųġĩ ⃬⻇ Īġġ ťŦġţųŶŪťŦŨŰŮġĩ 㕘恶 Īġ ťŦġŬŰŬġĩ ⍐ⶰ Īġġ ťŦġŰŰŮġĩ ⍼䇞 Īġġ

ġ⢵㔘 ťŦġţųŰŦųŴġĩ ⃬⻇Ẕ Ī ťŦġţųŶŪťŦŨŰŮŴġĩ 㕘恶Ẕ Ī ťŦġŬŰŬŴġĩ ⍐ⶰẔ Ī ťŦġŰŰŮŴġĩ ⍼䇞Ẕ Ī

ɀġ ⛐⎵孵䘬⋽㔘⼊⺷ᷳ⎶㶣≈ġȽŴˤ征䥵⢵㔘⼊⺷循䓐 Ḷ⎵孵ẍᶳ徘⃫枛乻⯦㖞ˤἳ⤪烉 孵⯦ġ Ăġ ĮŢġġ Ăġ ĮŪġ Ăġ ĮŰġ Ăġ ĮŶġ Ăġ Įźġ

⋽㔘ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ⢵㔘 ťŦġŧŪųŮŢġĩ ⓮䣦 Īġ ťŦġŧŪųŮŢȽŴġĩ ⓮䣦Ẕ Ī ťŦġŵŢŹŪġĩ ↢䦇弎 Īġ ťŦġŵŢŹŪȽŴġĩ ↢䦇弎Ẕ Ī ťŦġŢŶŵŰġĩ 㰥弎 Īġ ťŦġŢŶŵŰȽŴġĩ 㰥弎Ẕ Ī ťŦġűŢųŢűŭŶġĩ 暐Ệ Īġ ťŦġűŢųŢűŭŶȽŴġĩ 暐ỆẔ Ī ťŦġţŢţźġĩ ⨜⃧ Īġ ťŦġţŢţźȽŴġĩ ⨜⃧Ẕ Ī

ɀġ ⛐⎵孵䘬⋽㔘⼊⺷ᷳ⎶㶣≈⫿㭵 Ŧůˤ征䥵⢵㔘⼊⺷⎗ 䓐Ḷ昌ᶲ徘ね⅝ẍ⢾䘬⣏⣂㔘⎵孵ˤᶵ彯炻⛐㬌䓙⋽㔘⎀㌊⢵ 㔘䘬彯䦳ᷕ炻⸼㲐シ思⽒攧䞕枛⎀㌊␴⺨斕枛刪㊤⅁奬⇁ġĩ ⍪ 奩 űįIJĮķĪˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ⢵㔘 ũŦŵġţŰŦŬġĩ 宍Ḏ Īġġ ťŦġţŰŦŬŦůġĩ 征ṃḎ Ī ťŦġţŰŰŵġĩ 征㜉凡 Īġ ťŦġţŰŵŦůġĩ 征ṃ凡 Ī ťŦġţŶŴġĩ 宍℔弎 Īġġ ťŦġţŶŴŴŦůġĩ 征ṃ℔弎 Ī ũŦŵġťŪůŨġĩ 征᷄大 Īġ ťŦġťŪůŨŦůġĩ 征ṃ᷄大 Ī ťŦġŮŪůŶŶŵġĩ 征ᶨ↮摇 Īġġ ťŦġŮŪůŶŵŦůġĩ 征ṃ↮摇 Ī ťŦġŵŢŢŬġĩ 宍ả≉ Īġ ťŦġŵŢŬŦůġĩ 征ṃả≉ Ī

10

⍆ ᰂ Ẁ ᑊ ťŦġŵŢŬġĩ 宍㝅㜉 Īġ

⤥䘬妋⅛≆㱽ὧ㗗㯪≑Ḷ⫿℠ˤ

ťŦġŵŢŬŬŦůġĩ 征ṃ㝅㜉 Ī

⻻⋽㔘⎵孵䘬孵⯦ᷢġȸŦŦ ㆾ℟㚱慵宣䘬ġĮŪŦ 㖞炻⢵㔘孵⯦ ᷢġĮǬů ἳ⤪烉

ɀġ 匟宕ᷕ往㚱⎎⢾ᶨṃ⎵孵⬫Ẕ⛐㜬ㆸ⢵㔘㖞⎗⛐⎵孵 䘬⋽㔘⼊⺷ᷳ⎶㶣≈ Ŵ ㆾ侭 Ŧůġĩ ⣂㔘ἧ䓐 ŴĪˤἳ⤪烉 ⎵孵孵⯦ġ ⋽㔘ġġġġġġ

⋽㔘ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ⢵㔘 ťŦġŻŦŦġĩ ⣏㴟 Īġġġ ťŦġŻŦŦǬůġĩ 征ṃ㴟 Ī ťŦġŪůťŶŴŵųŪŦġĩ 宍ⶍ᷂ Īġ ťŦġŪůťŶŴŵųŪŦǬůġĩ 征ṃⶍ᷂ Ī ⻻⋽㔘⎵孵䘬孵⯦ᷢġȸŧġㆾġĮŴ 㖞炻⢵㔘孵⯦≈ġȸŦů ⇵ⷠ 栣↮⇓弔㌊ᷢġȸŷ ㆾġȸŻˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ġ⢵㔘 ťŦġţųŪŦŧġĩ 征⮩ᾉ Īġ ťŦġţųŪŦŷŦůġĩ 征ṃᾉ Ī ťŦġŨŰŭŧġĩ 宍㲊㴒 Īġ ťŦġŨŰŭŷŦůġĩ 征ṃ㲊㴒 Ī ťŦġŨųŢŢŧġĩ ỗ䇝 Īġġ ťŦġŨųŢŷŦůġĩ ỗ䇝Ẕ Ī ťŦġűųŰŦŧġĩ 宍孽樴 Īġ ťŦġűųŰŦŷŦůġĩ 征ṃ孽樴 Ī ťŦġŸŰŭŧġĩ 䊤 Īġ ġġ ťŦġŸŰŭŷŦůġĩ 征ṃ䊤 Ī ťŦġŸŦųŧġĩ 凡✆ Īġ ťŦġŸŦųŷŦůġĩ 征ṃ凡✆ Ī ťŦġţŦŶųŴġĩ 征Ṍ㖻㇨ Īġ ťŦġţŦŶųŻŦůġĩ 征ṃṌ㖻㇨ Ī ťŦġŨŢůŴġĩ 征⎒淭 Īġ ťŦġŨŢůŻŦůġĩ 征ṃ淭 Ī ťŦġŨųŦůŴġĩ 宍彡䓴 Īġġ ťŦġŨųŦůŻŦůġĩ 征ṃ彡䓴 Ī ťŦġũŢŭŴġĩ 征傾⫸ Īġ ťŦġũŢŭŻŦůġĩ 征ṃ傾⫸ Ī ũŦŵġũŶŪŴġĩ 征⹏㇧⫸ Īġġ ťŦġũŶŪŻŦůġĩ 征ṃ㇧⫸ Ī ťŦġűųŪūŴġĩ 征校⣾≙ Īġ ťŦġűųŪūŻŦůġĩ 征ṃ⣾≙ Ī ᶵ彯炻征䥵⎵孵孵⯦ṶġȸŧġㆾġȸŴ ⎹ġȸŷ ㆾġȸŻ 䘬弔㌊炻 ℟㚱䚠⻻⣂䘬ἳ⢾ˤἳ⤪烉 ⋽㔘ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ġ⢵㔘 ťŦġŦŭŧġĩ ⛇⛘䤆 Īġ ťŦġŦŭŧŦůġĩ ⛇⛘䤆Ẕ Ī ťŦġŧŪŭŰŴŰŰŧġĩ ⒚⬎⭞ Īġġ ťŦġŧŪŭŰŴŰŧŦůġĩ ⒚⬎⭞Ẕ Ī ťŦġŧŰŵŰŨųŢŢŧġĩ ㏬⼙ⶰ Īġ ťŦġŧŰŵŰŨųŢŧŦůġĩ ㏬⼙ⶰẔ Ī ťŦġůŪŮŧġĩ ẁ⤛ Īġ ťŦġůŪŮŧŦůġĩ ẁ⤛Ẕ Ī ťŦġťŢůŴġĩ 准巰 Īġ ġťŦġťŢůŴŦůġĩ 征ṃ准巰 Ī ťŦġŦŪŴġĩ 天㯪 Īġ ġ ťŦġŦŪŴŦůġĩ 征ṃ天㯪 Ī ũŦŵġŬųŶŪŴġĩ ⋩⫿㝞 Īġ ťŦġŬųŶŪŴŦůġĩ 征ṃ⋩⫿㝞 Ī ťŦġŮŦůŴġĩ Ṣ Īġ ġ ťŦġŮŦůŴŦůġĩ 征ṃṢẔ Ī

ĮŦġ ĮŦŭġ Įůġ ĮŰųġ ġ ġ ġ ġ

⢵㔘

ťŦġŻŪŦŬŵŦġĩ 䕦䕭 Īġ ťŦġŻŪŦŬŵŦŴ ㆾ ťŦġŻŪŦŬŵŦůġ ťŦġŵŢŧŦŭġĩ 㟴⫸ Īġ ťŦġŵŢŧŦŭŴġㆾ ťŦġŵŢŧŦŭŦůġ ťŦġŻŰŰůġĩ ⃧⫸ Īġ ťŦġŻŰŰůŴġㆾ ťŦġŻŰůŦůġ ťŦġťŰŬŵŰųġĩ ⋣䓇 Īġ ťŦġťŰŬŵŰųŴ ㆾ ťŦġťŰŬŵŰųŦů ťŦġŮŰŵŰųġĩ 樔彦 Īġ ťŦġŮŰŵŰųŴġㆾ ťŦġŮŰŵŰųŦů ťŦġűųŰŧŦŴŴŰųġĩ 㔁㌰ Īġ ťŦġűųŰŧŦŴŴŰųŴ ㆾ űųŰŧŦŴŴŰųŦů ťŦġųŢťŪŢŵŰųġĩ 㘾㰥 Īġ ťŦġųŢťŪŢŵŰųŴ ㆾ ųŢťŪŢŵŰųŦůġ ťŦġŤŰůťŦůŴŢŵŰųġĩ 䓝⭡ ĪġťŦġŤŰůťŦůŴŢŵŰųŴġㆾ ŤŰůťŦůŴŢŵŰųŦů

简介: 杜乃正博士出生於 1945 年,曾在中国科技大学攻读 硕士学位,毕业后在中国科学院从事生物学研究工作,又先 后在印度和德国完成博士及博士后学习。来到荷兰后,杜博 士先后在莱顿大学和乌特勒支大学从事植物学和古生物学研 究。 杜博士的太太是荷兰人,二人花费了十余年时间编写了 《汉荷词典》,希望为中荷文化交流和华人融入荷兰社会作 出贡献。 《荷语语法》和《汉荷大词典》在荷兰各大书店均有出 售。通过联合时报或者向杜博士本人订购,可获优惠。 优惠价格:《荷语语法》25 欧元,《汉荷大词典》50 欧元

ᓷⅲ࿇Ⴚද 俼⎰㖞㉍ 䓝宅烉ıIJıĮĸĹĶĴĹĺIJ ņĮŮŢŪŭĻġŴũŶůũŦŮŦťŪŢŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ 㜄⌂⢓ 䓝宅烉ıķijĹĺĺĵĺĵı ņĮŮŢŪŭĻġŨŤůŸţIJŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ

⚈㬌炻⻻ṢẔᶵ傥䠖↯⛘偗⭂征ṃ孵䘬⢵㔘⼊⺷㖞炻㚨

ᶷ፬᫓◘␸ᶄ᧕ᛓ⒱ጱ፬ ᓛොොᡝᡐ‫ל‬ᔆफ़‫ڗ‬ડင ᚖЙཐ‫ڗ‬ሖബ

Mercy Chinese Medical Pain Treatment Center

ᬢầᑋᰟ✢ᕈᏩᘶጱ◘ᭆᥢᅞ ầᑋᗊᗽጱᛓ᧔ᅞ

當下無論你走在街上、在候車、候機、候船,還是乘坐在各種交 通工具上,隨時隨地都可以看到“低頭族”埋頭埋腦地玩手機 ...... " 日前報章報導 30 歲的阿基因長期玩手機導致雙手酸麻,後頸椎 變形長出骨刺 " 阿基不但白天經常低頭玩手機,夜裏更喜歡窩在床上玩。剛開始, 阿基只感雙手有些酸麻感,他以爲只是肌肉酸痛,不以爲意,直到後 來他發現不玩手機時,雙手也會酸麻無力,才嚇著到醫院求診。 經院方診斷後,其頸椎第 4、5、6 節的椎體變形,間隔變窄,還 有明顯的骨刺,已壓迫到神經,看來就像 70 歲的老人家頸椎退化情 况一樣。 所幸是阿基接受頸椎牽引、熱療、針灸、電療等物理治療,每週 兩、三次連續一個月後,病情逐漸緩解。 低頭族頸椎易提早退化 禍起頸椎第 4、5、6 節 近幾年來因姿勢不良、電腦一族及長時間玩手機而造成頸椎傷害 的患者越來越多,且不分年齡。 善心國醫館李醫師説:頸椎退化初期的症狀主要有肩頸僵硬、肩 痛等,較嚴重時會出現手麻、手無力感、胸悶、視力模糊等情形。 以往一般脊椎慢性退化病變大多出現在頸椎第 5、6、7 節,且患 者多是生産線的作業員,但現在則大多是手機低頭族,而問題則發生 ȞྣហඪҰȈඪࠉႫၗႱघȂ݈୛‫؁‬Ӓ७‫ڗں‬ȟ 在頸椎第 4、5、6 節,且各個年齡段都會發生。尤其是經常躺臥在床 上玩手機,頸椎彎曲角度更大,症狀加速惡化,如不改善,甚至要開 刀治療。 玩電腦、手機每小時應休息 若頸痛持續 2 週以上應立即就醫 善心國醫館的醫師提醒大家,玩手機或者上電腦時,最好每隔一 小時休息一會兒,順便做些頸椎的活動,以減輕因低頭對頸椎造成的 壓力;其次,不要躺臥著玩手機,這樣不但會傷及頸椎,連腰椎也會 受到傷害。 Adres:Sint Antoniesbreestraat 此外,如果發現自己頸部疼痛達 2 週以上,應當立即就醫,查明 1011 HB Amsterdam 病因,以免延誤病情。一般只需接受頸椎牽引、針灸、熱療及電療等 Tel:020-7723536 物理治療後,病情可得緩解。

ᕙᔷṆ◘᥇ 06-14173398

◘⒱ḈᏸᎵᑋ◘⒱ !!ᝉ␤ጱᩳᑇ

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ‫ޟ‬ȶ๡Ж୽ᚂᓢġĮĮġฮ੿‫ݽ‬ᕛϛЖȷȂരԤ டཾ‫ޟ‬ᚂᕛᏢడȂ଩ӫ‫ס؃‬໰ϛᚂৱ‫ޟ‬ᐌ૗Й‫ݽݲ‬ᕛ૗࢘ ࣺᜰ੽੾Ȃᕛਝሳ‫ٹ‬Ȅ

к‫ݽ‬ጒ൜ ૗ොࣺᜰ੽੾ȃӨᆍฮ੿ȃ Ⴣ኿๧ȃ଼ֲડငฮȃॳᕆ੾ȃ ડငઃฮȃᜰ࿽ઃฮȃᆩ౨‫ن‬ȃ ၼଢ଼ཬ༌ȃᓛො੾Ȟᓛฮȃ ᓞฮȃᓞཷȃѶ઎ȟȃ޸‫އں‬ Ȟ޸ᆼฮȃϤΪ޸ȃᅓ޸ॳȟȃ धഋઃฮȂဖฮȃġ ဣ‫݌‬ȃϛॳ ࡣஶඈ‫ݽ‬ᕛȃແ҈‫ׯ‬༌้Ȅ

સϛᚂᆦՓ‫ݽ‬ᕛ ғ۠ϛᚂ௰਌ȃବ‫د‬ແ҈ȃᐌ ૗ȞᓸЪғ଼ፒ՝ȟġ ϛ᛾ᇑੜ ᕛ‫ݲ‬

ҏ ຨ ‫ ܚ‬଩ര ϛ ᓜ ‫ ݽ‬ᕛ ቈȃ ຺ ฻ ‫ ݽ ݰ‬ᕛ ቈȃဖොȃᓛො౞Еᐠȃϛ ᛾ᇑ㣾้Ꮲ؅Ȅ

74,

E-mail:info@mercytcm.com website:www.mercytcm.nl ӵߡ‫ۓ‬඼੫ϝবΡທȞ‫ݍ‬П՗ȟਠ᜞‫ޟ‬ϤΪԽ


೉៌

11 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

᥷ᰟ᷒•ⓘỒᬺ᰺᝟Ồᜳ␎⚫ !5 Т 24 РȂਡ೉๼჌ᖂོོߝዞжᓆӑ ҡளሴᖂོல୛୙ོߝങӎऍȃनಝᓂȃߜҗ ཾ้ΡȂࠉ‫܁‬௤೤ᖂོ಑Ѳ۩ོߝጾࠌࡇ‫ޟ‬ ᒸ᝕ș9: ଽឭ‫ ޟ‬Hfsbseb! Kpiboob! Dpsofmjb! utbjȞጾȟτρȄ ٖ໌ጾτρড়‫ࡊޟ‬ᢈȂᕗຜᢈϱȂ௃೨ ӻϛ୽ॳ‫ޟ‬ᘛႺϛȂϚᜲี౪Ԃߨல൉དྷϛ୽ МϽȂ‫ר‬ད೻Ϛ༉༉Ӱ࣏Ԃ࢐ϛ୽Ρ‫ޟ‬ЊЊȄ ՂЊЊᗙԤՌϏ‫ޟ‬ϛМӪԅȄ⫑ӵጾࠌࡇӑҡ ᒸ჋ή७‫ޟ‬ΙࢲМԅԃ఼݂߫ᅠ‫ࢶޟ‬Ы‫ݧ‬Σ ‫ޟר‬ಁᛨȄ٥࢐ጾτρቸ๝དྷΡጾࠌࡇ‫ޟ‬ᛄ‫܈‬ ϞຠȄ๋‫ޱ‬೉៌МԤ३Ȃծ࢐ᙚឍ‫ޟ‬Жᆱ៏៏ భଢ଼ȄឍМԃήȞཱ፜᠞‫ޱ‬নፘ๋‫ޱ‬Ιਢ‫ޟ‬ӈ ‫ܒ‬ȟȄ

《念你》 ‫ר‬Ꮧຜ๿ձȂ൶‫ײ‬๿ձ ӵ༃ུ‫ۇ౏ޟ‬၇ ܻ࢐֙ວՌϏȂձ൷ӵ٥ᄇ‫ר‬බ໠ཌર

ณՄ‫࢐ר‬٥ቄ‫ޟ‬དձȃ‫܈‬ձ ‫ࣼר‬ϚَձȂ‫ר‬᠙ϚَձȂᒿឈೱऎ‫ר‬ ‫٘ޟ‬Ж ࿋‫ר‬ഖΰᚖಁȂԻཐҺ໱ ‫ޣר‬ၾȂ‫ר‬ཐ‫ڗ‬ ձ൷ӵ‫٘ޟר‬᜞ ጾτρᄇདྷΡ‫ޟ‬ઍኟϞ௑‫ڷ‬ฒᅾ‫ޟ‬ᛄ ‫܈‬Ȃӵ೻ၑΙૡ‫ޟ‬฻М၇੗੗ྖюȄ ጾτρ࣒࣒Ԥડ‫ޟ‬ᙢಁ࿘Ȃആ៩юԂႹ ᅖ‫ޟ‬ᆠડ੉ȂԂߨலዥ௑Ȃરৠџ௵Ȃ‫ڳܣ‬σ ড়໌ΟࡊᢈȂᇄσড়ߴጱҺፙȂ‫ٮ‬਌юࣺыϷ ‫ٴ‬Ղྱаΰ‫ޟ‬छԁਢӎȄᗶณࣺыΰ‫ؐޟ‬Ιಢ ྱаȂԂ഍ߣΰΟМԅȂಠጝӴលक़Ȃ‫݂ݧ‬ਢ ໢ӴᘈΡ‫ڷސ‬࿋ਢ‫ޟ‬Ж௑ȂծԂᗙ࢐Ӕԩᙏ൐ Ӵᖿक़ᇄྱаԤᜰ‫ޟ‬௑ශȄ ᖂོ௤೤Ι՗ӵҺፙϛᕣ၌‫ڗ‬ጾτρΙ ‫ٲ‬РலҡࣀȂԂߨல‫ڧٴ‬ಁࠉ‫ޟ‬ЈগϞዅȂ‫ٮ‬ ཐᗂσড়ࠉ‫پ‬௤ఖȄு‫ޣ‬ӔႆΙএ࢑෈൷࢐Ղ ЊЊ‫ޟ‬ΞΪྑҡРȂࡆυঈ஠ོ࣏Ԃᖞ՗ҡР

ড়৳ঢ়ོਢȂዞོߝߒҰȂΙۡࠉ‫৾پ‬ຳσ ჰȄ ࿋ЈȂጾτρശω‫ڋ‬υጾࡦᅕζӵൟȂ т࢐ឌᄆȂϲএщ‫ې۔ך‬ϛོϛМശӻ‫ޟ‬Ι এȂ39 ԑࠉෆӵѕ‫ٵ‬๼МᏰ଱൷᠞Ȃ஠ܻή Т॓‫ٵ‬Ȃ୤ё๼МᏰ଱ᖞ՗ѕ‫ٵ‬჌ਮਮЄོԙ ҳέΪ‫ں‬ԑኊ‫ࣀڐ‬ଢ଼ȄтཐᗂዞжᓆོߝΙ՗ ࠉ‫پ‬௤೤ҔᒑȄ ዞོߝߒҰȂጾࠌࡇՂོߝ࣏ਡ೉๼჌ ᖂོ‫ีޟ‬৤ֵσհюΟଓᝦȂΙ‫࣏ޢ‬σড়‫ܚ‬ሜ ଄Ȃ࢐ཱིΙфԑሆ჌ሴঈᏰಬ‫ޟ‬ᄴኺȇཱՂ൵ Ղ࢐ਡ೉๼჌ᖂོ‫ޟ‬ᓺ‫ي‬༈ಛȂࡶ೤ኑ୰ՂΡ ࢐ོ୛ώհ‫ޟ‬१ЖϞΙȄт࡞‫ݠ‬ኑӴࣼ‫ڗ‬ጾτ ρ٘ᡝ୊ஶȂᆠડ㓠ᡔȄ Ԫԩ௤೤ࣀଢ଼ҥߜҗཾӑҡསᐝЕᙨȂ ߜӑҡ‫ٮ‬ӵ๿Ӫ჌ሴ྆๼ਲ਼՝ܻߡ‫ۓ‬඼੫ϝ ‫ޟ‬ဃຊᓡᓢ੕࠲ନዂঢ়፜σড়ȂಀΡӫኇ੼ ‫܈‬Ȅ Ȟᐎೇȟ

Ẩ᫓ẨḦ᳭ᥬ♨!!∻፬᷒᛻ᵨᖓᘞ⚼

ᰟ✢ጓዷᕬᶄᩰᓕᷕᑀ•↊ᾄ⋇ₐᐧ᏷ ᜝ϛߒҰȂ஠᝷‫ီܛ‬፱ᄺ‫ޟ‬ᒸ‫ס‬Ȃ஠‫׭‬೴‫ཾٱ‬ ีපӎσȄ ੕бϛМᏰਮఀৱϭಝȂီ፱ᄺ௃੕б ϛМᏰਮီ‫ོٱ‬ԙষȂ‫پࡣڗ‬ԙ࣏ਮߝȂ༊‫ݧ‬ Οσ໔ЖՖȄт݂ጂΟᏰਮี৤ПөȂᘗσΟ ‫ޣ‬Ӫ࡙Ȃு‫ڗ‬ΟᏰҡ‫ڷ‬ড়ߝ‫ۡ޻ޟ‬ȇтк஻Ᏸ ਮ࡚೩ᆩમȂᏰਮஅߜོ೩ҳழИȂு‫ڗ‬Ο୽ ჌ᒲ‫ޟ‬ЛࡻȄтϚ༉Ռ௷ဖѓȂᗙցҢኄ‫ޟݿ‬ Ρ૕ᜰ߽Ѳ೎ɆϽጢɇȂ࣏Ᏸਮ൶ؑี৤ၥߜȄ т࣏೉៌ϛМఀ‫⹫ཾٱى‬ᆠᆑኌȂᗹକᅾ࿏Ȅ

本報訊 !೉៌๿Ӫ჌ሴီ፱ᄺӑҡӰ੾Ϛ ‫ݽ‬ȂϚ۷ܻ 5 Т 8 Р∪఑᜝жȂ‫ٴ‬ԑ 78 ྑȄ 5 Т 25 РΰϿȂီ፱ᄺଡ௕ོ‫ڷ‬ԊဩቈԒӵ lbuxjkl ᖞ՗Ȃီ፱ᄺᒑ݉ԁЄȃ๼Ρ๼჌Ȃ оЅ೉៌ЄΡߖνΡ୤ёΟ֙տቈԒȄϛ୽Ꮉ ೉៌σ‫ٺ‬ᓢࢇ୛୤ᜓቓࢌ౥‫ٺ‬ᓢԤᜰഋߞۢ ষюৰȄ ီ፱ᄺড়ఊфߒီжҕȃ‫ڋ‬υီว߸ӑ ࡣีِȂӱ៫ΟᒑΡҡࠉ‫ޟ‬ཐΡ‫ٱ܁‬ȇ೉៌࿅ Ԋఀ‫ى‬அߜོོߝ஻ӎУȃ੕бϛМᏰਮఀৱ фߒϷտम᜝Ȃଽ࡙ᢚපΟီ፱ᄺӑҡҡࠉ࣏ ‫׭‬೴օᏰ‫ڷ‬ϛМఀ‫ى‬ୈю‫ޟ‬ଓᝦȄσড়оඍฮ ‫ޟ‬Ж௑Ȃጟᛄီ፱ᄺӑҡདྷ୽དྷ໐ᄙ඗ਖᜒȂ ዥЖ๼‫ޥ‬ฒ‫ۈؽ‬ᝦ‫ޟ‬ᆠડȂӣਢኑ୰ড়឴Ȃ‫ה‬ ఖ࿽ࠗ໷ᡐȄ

最後送別

各方唁電 ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢี‫پ‬ভႫȂভႫᆎȂ ီ፱ᄺӑҡ࢐ਡ೉჌ࣨશԤᖐఖ‫ڷ‬ኇ៪‫ޟ‬๿ Ӫ჌ሴȂтΙҡՌ஼Ϛ਀ȂҠܻ‫ۈ‬ᝦȂዥ‫݈ף‬ ୛೉៌๼჌๼Ρ‫ོޥ‬ȂमΨܻ௰ଢ଼ਡ೉჌ࣨᖅ ᄸี৤ȂֆΨ୤ᇄড়໐࡚೩ЅӨ໶ϴઉ‫ཾٱ‬Ȃ ࣏༈‫ܛ‬ϛ๼МϽȂߴ໌ਡ೉჌ࣨี৤Ȃቨёϛ ೉‫୽ڍ‬ΡҕϞ໢‫ޟ‬౩၌‫ڷ‬ЄፗȂୈюΟᑖྃଓ ᝦȄт‫ޟ‬ўжȂ࢐჌ࣨ‫ޟ‬१σཬѶȄ

୽୛଱჌ᒲี‫ޟپ‬ভႫᇳȂီ፱ᄺӑҡ ዥЖ჌‫ޥ‬Ȃߝ෈ᐊӈਡ೉๼჌ᖂོȃ೉៌࿅Ԋ ఀ‫ى‬அߜོȃ੕бϛМᏰਮ้ღᡝ१ौᙛ୛Ȃ ࣏೉៌჌ღ࡚೩ȃ๼Ρఀ‫ڷى‬ড়໐ϴઉ‫ཾٱ‬ୈ юΟ१ौଓᝦȂ౏‫ڧ‬჌ࣨ൵१Ȃ‫ר‬ঈ஠җሉᛄ ‫܈‬тȄ ี‫پ‬ভႫ‫ޟ‬ᗙԤȈϛ୽Ꮉ߀ёরᖂሴ‫ٱ‬

ᓢȃѕ‫ٵ‬ѿ჌ᖒȃ࿅Ԋѿࢇ‫ڷۺ‬჌ᖒȂоЅ೉ ៌Ԥᜰ๼Ρ‫ޥ‬ღ้Ȅ

愛國愛鄉 ီ፱ᄺȂ੖԰࿅ԊΡȂ2: ྑਢ‫ڗپ‬೉៌ ҈ࡹȂএΡ‫ཾٱ‬ԙђϞࡣȂϚ‫ן‬ӱ㕞ઠᝲ୽‫ڷ‬ ড়໐ȂዥЖড়໐࡚೩Ȃ‫ࡻ׭‬೴֨Ӵୢఀ‫ى‬Ȃӻ ԩ࣏‫خ‬ୢਖ෡Ȅкࡻଡ௕ོቈԒ‫ޟ‬ᗂ๼ᄂ༉ᖞ Οඁ‫ٽ‬Ȉтюၥ࣏Ӓ؆࡚അЫ‫ݫ‬ၯȂ‫ٺ‬؆၇૖ ஊ‫ޢ‬೽୽ၾȂП߯Ο؆ҕҺ೽ȇӒ؆ΰԻИՌ ‫پ‬ЫҢЫ೩രȂҥтюၥඪ‫ټ‬ȇтюၥ࡚അΟ ΙැᆣӫԒМϽσዂȂ࣏؆ҕඪ‫ټ‬ΟМϽ৏ዅ ൟ‫ܚ‬ȇԪѴȂт‫ڏڷ‬т჌ሴΙଔȂюၥᑹ࡚Ο ᚊΰႫኇ଱ȄԃԪ้้ȂϚഽ‫ݛ‬ᖞȄ

熱心華社 ီ፱ᄺෆӵӻএ๼Ρ‫ޥ‬ღӈᙛȄт࢐೉ ៌࿅Ԋఀ‫ى‬அߜོഺۖΡϞΙȂ‫ٮ‬ӈ಑Ѳ۩౩ ‫ߝོོٱ‬Ȃ31 ӻԑ‫پ‬Ȃт࣏୽ϱ‫׭ޟ‬೴ఀ‫ى‬ ‫ཾٱ‬ୈюΟϚџᑑྞ‫ޟ‬ଓᝦȄ஻ӎУོߝӵम

ଡ௕ོ๖‫ࡣ؂‬Ȃড়឴ᖞ՗Ο຺࡙ቈԒȄ ᓍࡣȂಀΡЙࡻҩ߆Ȃડ௑๦ᑘȂၭᓍጥᄚ‫ޟ‬ ᡹ٙȂ؏՗ࠉ‫ߖߣ܁‬ძ༪Ȃଚီ፱ᄺശࡣΙ แȂઢтΙၯٖԁȄ ඼ΡϐഁȂߝᅈ࿋শȄΡঈ଄՞‫ޟ‬஠Ϛ ༉࢐ီ፱ᄺӑҡ‫ޟ‬ӪԅȂ‫࢐؁‬ጟᛄт‫࣏ޟ‬Ρ‫ڷ‬ ଓᝦȄီ፱ᄺӑҡνѠȊ Ȟ ҏ М ី ኇȈ ೉ ៌ Ι ᆩȞxxx/ ipmmboepof/dpnȟ!!༁ᓆᘄȟ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ 12

Editie 371 23-04-2015

ᰟ✢᷒ዷⓘỒᯧዲᘿᮿᗇỒ᳍▱ ᜭឰᚷἡ␋ᮿᗇỒỒᜳ 5 Т 31 РఏȂ೉៌๼Ρᖂོ಑Μ۩౩‫ٱ‬ ོ൷ᙛ‫ڐ‬ᙄӵപ੫ϝ੕ࢷዅ༪ᖞ՗Ȃߗ࡚‫ݡ‬࿋ ᒵཱིΙ۩౩‫ߝོོٱ‬Ȅϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢቓࢌ ୤ᜓȃሴ‫ٱ‬ഋጽ๼кӈȃ᎒ื‫ڷ‬૮࡚ࢌફਪю ৰȂ೉៌‫ޣ‬Ӫ჌ሴȃ๼Ρ‫ޥ‬ღሴᏲȂЅԤᜰΡ ρӓघ 611 ᎷΡюৰΟࣀଢ଼Ȅ

工作回顧 ๼Ρᖂོ಑ϲ۩౩‫ߝོོٱ‬ቓ੕៚ॶӑ म᜝Ȃтӱ៫Οӈϱ‫ܚ‬ୈ‫ޟ‬кौώհȂѓࢂȈ ᜰЖ‫ڷ‬Лࡻઠᝲ୽ี৤Ȃ௰ю‫׭‬೴օᏰॎหȂ ໠৤ཏ๡ਖ෡ࣀଢ଼ȇё஼ᇄщ‫ޥך‬ღᖒᛮȂк ᒲ‫ܖ‬୤ᇄ‫ڞ‬ᒲӨᆍࣀଢ଼ȇಢᙑӱ୽୤ᢎՃᄆȂ ҺࢺᏰಬȂ௥࡟୽ϱღಢȇ१ຜ಑έф๼၂တ ᡝȂ֜ԝᆠ़୤ёȂቨ஼ࣀΨȂ้้Ȅ ቓ੕៚੫տཐᗂϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢоЅ щ‫ך‬჌ღ‫ޟ‬Лࡻ‫ڷ‬଩ӫȂ‫ٺ‬т༫ᅖ‫ׇ‬ԙΟӈ෈ кौώհȄтߒҰȂ஠߳ࡻଝ՝Ϛଝᙛ‫ޟ‬౩ ‫܈‬ȂΙԃࢋ‫܁‬ӴमΨܻ݈୛೉៌๼Ρ‫ޥ‬ღ‫ٱ‬ ཾȄቓ੕៚ࣺ߬ȂཱིΙ۩౩‫ོٱ‬ӵߗ࡚‫ޟݡ‬ሴ ᏲήȂӨ໶ོ୛ώհ஠ོ‫؁‬ΰቹዂȄ

ᓍࡣȂ‫ڣ‬ӈོߝቓ੕៚өཱིӈོߝߗ࡚ ‫ݡ‬ҺႆΟོӟȄ

ড়অԪᐠོҺࢺࡦདȂܲღ‫ླྀڥ‬Ȃ೻ζ࢐‫ٺ‬ᓢ ჌୛ώհ‫ޟ‬१ᘈȄ჌ღ࡚೩‫ޟ‬಑Ιौ୛࢐ღ๖ ΙमȂ‫ڏ‬ԩ҆໸ؑઍ୛ᄂȂ໠‫ࡦܥ‬དȂܹቶࡦ ᆰȂӻୈᄂ‫ٱ‬Ȅቓࢌоਡ೉‫ݓ‬ൣ๼჌ᖂོ࣏ ‫ٽ‬Ȃ‫ה‬ఖӨএ‫ޥ‬ღ૖ஊ᏿ԤՌϏ‫ܚོޟ‬Ȃࢋ࢐ ৤ҰҏོᐣѬ‫ޟ‬ൟ‫ܚ‬Ȃζ૖ᏗᆹҏོΡЖȂᐭ ีღ๖өΰᆠડȄ

任重道遠 ߗ࡚‫ߒีߝོݡ‬Ο൷ᙛᅋᇳȂтӱ៫Ο ๼Ρᖂོ‫ีޟ‬৤ᐣѬоЅҬࠉ౪‫ޑ‬Ȃ‫ٮ‬оՌϏ ӻԑᐊӈ҅ᅭිϛМᏰਮਮߝ࣏‫ٽ‬Ȃᇳ݂๼Ρ ᖂོ‫ޟ‬ኄ‫ݿ‬ኇ៪Ȅтཐᗂѓࢂቓ੕៚ོߝӵϱ ‫ޟ‬ᐣ۩౩‫ܚོٱ‬ୈ‫ޟ‬ώհȂ࣏๼Ρᖂོ‫ีޟ‬৤ ҈ήΟ‫ي‬ԁஅᙃȄߗ࡚‫ߒݡ‬ҰȂтೝ࿋ᒵཱི࣏ Ι۩౩‫ߝོོٱ‬Ȃ౏ཐӈ१ၾሉȄт஠Ϛ॒१ ԜȂቆЖ‫ڞ‬ΨȂளሴӒᡝ౩‫ٱ‬Ȃި‫ܛ‬๼Ρᖂོ ᓺ‫ي‬༈ಛȂีපՌ٘੫ᘈȂᖒᛮ჌ღȂღ๖჌ फȂᜰЖઠ୽‫ڷ‬ড়໐࡚೩Ȃߴ໌ᇄӨࣨҺࢺȂ ࣏Ӓ೉๼Ρ๼჌‫ีཾٱޟ‬৤Ȃё஼ϛ೉‫୽ڍ‬င ື‫ڷپ܁‬МϽҺࢺȂୈю‫؁ཱི؁‬σଓᝦȄ

寄語僑團 ቓࢌ୤ᜓфߒ‫ٺ‬ᓢम᜝Ȃтଽ࡙޻ۡΟ оቓ੕៚Ѕࠉӈོߝ࣏ॶ‫ޟ‬౩‫ܚོٱ‬ୈ‫ڟޟ‬ ູώհȂѓࢂᖞᒲ୽ኊࢌ࿽ࣀଢ଼ȂਖᜒօᏰȂ

三大亮點

ϴઉཏ๡Ȃ้้Ȃтᄇᖂོ‫ڥ‬ு‫ޟ‬ԙᕼߒҰ‫ݠ‬ ኑȄቓࢌઢຳߗ࡚‫ݡ‬࿋ᒵཱིΙ۩౩‫ߝོོٱ‬Ȃ ࣺ߬ӵт‫ޟ‬ሴᏲήȂོ୛ώհΙۡ૖ஊ࿽࿽ଽ ЀȄ ቓࢌ୤ᜓ੫տඪ‫ڗ‬Ο჌ღ࡚೩୰ᚠȄт ߒҰȂ‫ޥ‬ღࣀଢ଼࢐๼Ρҡࣀϛ‫ޟ‬ΙӇσ‫ٱ‬Ȃσ

࿋Ј‫ޟ‬൷ᙛ‫ڐ‬ᙄΰȂ๼Ρᖂོ֕౪έσ ߫ᘈȈ‫ڏ‬ΙȂಛΙ‫ོޟ‬ষ๿၆Ȃ೻࢐๼Ρᖂོ ᄇՌϏ٘Ӌ‫ޟ‬ᇯӣȂᡗҰΟღ๖өΰ‫ॳޟ‬ᇼȇ ‫ڏ‬ΠȂཱིΙ۩౩‫ོٱ‬ϛȂӻΟΙ‫ٲ‬τ‫ܒ‬୙ོ ߝȂღ໥‫؁‬ёᒑϸ‫ڷ‬ᒙȇ‫ڏ‬έȂෆငҥܻএΡ নӰȂଝюў‫ޟ‬୙ོߝ१άӱ‫پ‬Ȃ೻‫ٲ‬ᡐϽᡗ ҰΟ೉៌๼Ρᖂོ‫ޟ‬ፀࠏี৤‫ڷ‬ᏄΨ‫ܚ‬ӵȄ ல୛୙ོߝनፏ‫ࡇݍ‬᠞ΟཱིΙ۩౩‫ོٱ‬ Ӫ൐Ȃல୛୙ོߝЌ੕৫ࡇ᠞Ο୽჌ᒲȃϛ୽ ჌ᖒȃϛ୽‫ڷ‬ҁಛΙߴ໌ོȂоЅ୽ϱѴԤᜰ ൐՝‫ڷ‬๼Ρ‫ޥ‬ღี‫ޟپ‬ຳ߬ຳႫȂ‫ٮ‬ᖞ՗ΟӪ ៗོߝȃ៫୰‫ڷ‬੫ᗜ៫୰‫ޟ‬ဒਪႵีቈԒȄ

ḉġġġġġ  ᫓᪱᪇•᪱␈ፊស ጱ᷒ᐨ᫓▀᫓᷒•ⓨᑁỒ ጱ᫓ᘍᏗᯱዯᝊḢỒ ᎫᗋᏕዷᏫ៝ᙐ•᪱␈ፊស ፞᠑ᏕዷᏫ៝ᙐ•᪱␈ፊស ᦬ᒆᡎ▀᫓᷒•ⓨᑁỒ ⁕ᛆ⧄ዷᏫ៝ᙐ•᪱␈ፊស ⁕ᛆᏕ▀᫓᷒•ⓨᑁỒ ጆᦫᏕዷᏫ៝ᙐ•᪱␈ፊស ጆᦫᏕᦫᏊᐐ᠐ᗴỒ ỹᑤ⧄ዷᏫ៝ᙐ•᪱␈ፊស ỹᑤᏕ▀᫓᷒•ⓨᑁỒ ỹᑤᏕᲀឈ᪸ዷᏫ៝ᙐ ỹᑤᏕᲀឈ᪸▀᫓᷒•ⓨᑁỒ ἛᑠᏕ▀᫓᷒•ⓨᑁỒ ∛ᮒᏕዷᏫ៝ᙐᏊᗇ•᪱␈ፊស

፲ᑯ⏀▀᫓᷒•ⓨᑁỒ ፲ᑯ⏀Ꮚᗇ•᪱␈ፊស Ꮽ″⏀▀᫓᷒•ⓨᑁỒ Ꮽ″⏀ዷᏫ៝ᙐ•᪱␈ፊស ỹᑤ⧄⌄ᏸᕛ᥵᪼Ồ ጆᦫᏕ▀᫓᷒•ⓨᑁỒ ἛᑠᏕዷᏫ៝ᙐ•᪱␈ፊស ᬼᓐ᷒ዷ᷒•᫥ጚⓨᑁỒ ᐨᰟ᷒ዷ᛻‼ⓨᑁỒ ᥷ᰟ᷒•ⓘỒ ᰟ✢᜽ᏺᐹḦỒ ᰟ✢Ἓᑠ᭖ᖟ᫛ᜲỒ ᰟ✢፲ᑯᐹḦỒ ᰟ✢ỹᑤᐹḦỒ ᰟ✢Ꮽ″ᐹḦỒ ᰟ✢὚⒒ḍᚔᝊḢỒ

ᰟ✢ጱ᫓᪼Ồ ᰟ✢᫓ↂ᪼Ồ ᰟ✢ጱ᫓ⓘ᪼Ồ ∟᠎•Ẩ᫛ᜲỒ ᥷ᰟ⃡ឰᐹḦⓨᑁỒ ᰟ✢᷒ዷ὚⒒ᕂᰰᶋ᤺ጱ፬ ᰟ✢ጱṓፊỒ ᲀᧁጳ᷒᪼Ồ ᰟ✢᷒ዷ᜽ᑧⓨᑁỒ ᐨᰟ᷒ዷ✎⇝ᗴỒ ᰟ✢ጱ⇗ᗴỒ ∟᷒፲᭖ᗴỒ ᰟ✢ጱ᫓ᘍᏗᯱዯᝊḢỒ Ấጙᓗᱣ⟏᷒ዷጤ᪼ⓨᑁỒ Ấጙᓗ•ẨấᶷᗴỒ Ấጙᓗጱ᷒ᾧᦀᶁ♐ᰰⓨᑁỒ


ᰟ✢᷒ዷⓘỒᯧዲᘿᮿᗇỒ ӪៗོߝȈ ੫ᗜ៫୰Ȉ

ᱢᬌᬒ!὾Ꮹⅰ!ዱᥥ᜕!ṗ⚠➹!ᑽ᪟⌰!↩ᦫ✰! ᑽᖠᲇ!ᚩ፠☂!὾⌀ᑝ!ᱯ᳥₎!ṗ!!㠕!ᶗ᠏ᘦ

៫୰Ȉ ! ! ! ! ! ོ୛៫୰Ȉ

ᎊ↪ᐤ!ṗᗥᚕ!ᲅᑷ᭙!ᬑᐤ፹!ᘐ᜕ᑧ!ᚩ᧟ᮒ!ᱢ፲ᣊ!ᜭᓆ᠏!ᑽ⅂ὦ!០ᚕ῍!! ᘐឰᛆ!ᎊᔺ⸒!!Ờឰ᭙!⎡ᝎᲇ!┘᷒⁘!ᱯᐤᏗ!ថᥥ፹!ᎊᜳ⁆!!ᘐጢጣ!⑲፲Დ!! ᚩᐤᙜ!ᎊ!!↪!ᚩ!!ᚮ!Ờᖔᤶ!ᜯ᫓ᐤ! ᒇዯ᠎!ᚩ!!ᑠ!᡾ᥥᴷ!!ᕯᯞἻ!ᬑᐤᚩ!! ᡾᫓᪗!ᘵ↾㎰!᡾ᡱ✢!᡾᯳⟞!᝖!!㎰! ᑽᴨᚩ!὾፲᧟!ᬑᏓᙜ! ᎊᔷᑯ!ᎊᰝᓭ!! ᡾ᘵᴓ!᡾᯳ᚘ!ᓋᓈᾬ!⓽Ꮹᓗ!⓽Ꮹ❢! ᚩᑯ❢!⋨᫓ᝁ!➑⑐᣺!ᬑᱯᚩ!᡾᫓₎!! ᎊ!᧍ ᤝᘳ⋇!ᎊ!!ᔪ

ོߝȈ ᜭឰᚷ ல୛୙ོߝȈ ᚩឰ᫓!᥎⛐ὤ!᡾⊥ᚣ!᡾Ꮽᚮ!።ᦫ᥁ ϛМફਪߝȈ ᡾⊥ᚣ! ୙ફਪߝᅝ! ೉МફਪߝȈ ᎊ!!ὤ! ୙ફਪߝᅝ! ଒ࢇᖂᅿȈ ᥎⛐ὤ!።ⓛᖔ ୙ོߝȈ ! ! ! ! !

!ᘐܑᵍ ᱹ⍤᷍

ᎊ!!ὤ!ᎊጟ᪟!᏿᠏✢!ᐞᏓᠸ!᥎ᦫ⎎!ᚩ⇞᜕!ᚩῒᯟ!ᑽᝎዯ!።ⓛᖔ!።ᦫ⎎!! ᒆᗍ᷒!↩ፓᎦ!ᓪ጗᜝!ᱯᦫὦ!᡾ᑨᡡ!᡾✷⒭!᡾ⅼ᏷!᡾ᑧᨆ!᡾᪟᫓!ᘐᖔ❢!! ᘐጟᚷ!ᘐܑᵍ!ṗᒢዾ!⋨ፚᚒ!ṗᙜ⸒!ṗἌᴹ!ṗ!!᭙!⛙ỜỜ!⑬ᑷ₎!᤮ឰ᫓! ᬑ᷒⍳!ᬑ᠏⃡!᥎፣ᨹ!᥎Ḑ᭙!ᱹ⍤᷍!ᱹẨᮒ!⅗ᕮᝋ!Ờᴗ⑎!᪓″⎭!ⓓ!!ḉ!! ⋨ᚕᶊ!⋨ឰṆ!ᾄ፲ῖ!ᶗἛᵆ!ᶗỉ᫓!ᑽ⚮Ἓ!ᑽ⚮᥁!ᵦ፵ᵴ!⊔ᖔ₎!◩፶ᬌ!! ᜭᣴṊ!ᜭឰᛆ!ᬑᡣ፸!ᚩ⚮ᚖ!᥎⸒₎

ᰟ✢᷒ዷⓘỒᯧዲᘿᮿᗇỒ᯸▧ᶬₐ ོߝȈ! ல୛୙ོߝȈ! ફਪ೎Ȉ! ଒ࢇഋȈ! ོ୛ഋȈ! ᅿᄆഋȈ! ಢᙑഋȈ! ࡇ༈ഋȈ! ௥࡟ഋȈ! ᖒ๜ഋȈ! ߧԑഋȈ! ஏτഋȈ! ኁ᛺ҺࢺഋȈ! МᡝஶዅഋȈ! ཏ๡དྷЖᐠᄺȈ! ‫ڷ‬ҁಛΙߴ໌ོȈ!

ᜭឰᚷ ᚩឰ᫓!᥎⛐ὤ!᡾⊥ᚣ!᡾Ꮽᚮ!።ᦫ᥁ ᡾⊥ᚣ!ᎊ!!ὤ!ᘐܑᵍ!ᱹ⍤᷍ ᥎⛐ὤ!።ⓛᖔ ᚩឰ! ᫓!᡾✷⒭!Ờᴗ⑎!ṗ᭙ ! ᚩ⇞᜕!ᘐᖔ❢!ᚩῒᯟ!ᱯỉ᫓!᥎⸒₎ ⓓ!!ḉ!⋨ឰṆ!᡾ⅼ᏷!ᜭឰᛆ!⋨ፚᚒ ᶗἛᝣ!ᾄ፲ῖ!ᜭᣴṊ!ᘐጟᚷ!ᬑ᠏⃡ ᥎⛐ὤ!ṗἌᴹ!ṗᒢዾ!⅗ᕮᝋ!ᬑ᷒⍳ ᡾Ꮽᚮ!ᎊጟ᪟!።ⓛᖔ!⑬ᑷ₎!᥎Ḑ᭙ ።ᦫ᥁!᡾ᑨᡡ!᡾ᑧᨆ!ᑽᝎዯ ᐞᏓᠸ!᏿᠏✢!።ᦫ⎎!ᱹẨᮒ!ᒆᗍ᷒ ᱯᦫὦ!ᵦ፵ᵴ!↩ፓᎦ!᪓″⎭!ᚩ⚮ᚖ ᓪ጗᜝!◩፶ᬌ!᥎፣ᨹ!ṗᙜᲓ!⛙ỜỜ ᥎ᦫ⎎!ᱹ⍤᷍!ᑽ⚮Ἓ!⊔ᖔ₎!ᬑᡣ፸ ᎊ!!ὤ!᡾᪟᫓!᤮ឰ᫓!⋨ᚕᶊ!ᑽ⚮᥁


೉៌

UNITED TIMES

Ϸ᜸ኄ֙

Editie 371 23-04-2015

Ϸ᜸ቋҬ

ॾᇴ

ቋਿϐ֤โ

ഇᇴ

2ਿ 3ਿ 5ਿ 7ਿ

25 46 86 98

46 63 70 75 75 76 102 128 150 150 148 198 248 280 280 172 258 328 400 400 ኄ֙າҢሚ՗௲᠌ߒ

ҏΡ௲᠌оήሚ՗፯И஠Ιԩ‫ޟܒ‬ኄ֙າҢႆИՍ೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬МϽ༈൬ϴѧȄ Ik verleen hierbij eenmalige machtiging aan Shunhe International Media B.V.om van mijn hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens de advertentie kosten in United Times. (Weigeringsperiode: 5 dagen)

ሚġ՗ġ፯ġဴ Bankrekeningnr.

ਿኵ aantal units

ѐิԩኵ aantal plaatsingen

ߜ᚞ Bedrag

Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗

੫घф౩Ȉ৸‫ݕ‬ӑҡġłŬŪġřŶ

௲᠌ߒ፜சȈ

Ӵ֭ Adres ໏ࢇୢဴ Postcode

࠲ѿ Woonplaats

Ⴋၗ Telefoon Р෈ Datum

Tel.: 06 - 23399747

Shunhe Media

! ‫ٹ‬ցӟ‫ڕ‬ાࠢኅ

Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam

International Century Zeedijk 93, 1012 AT Amsterdam Tel. 020 - 6273354 Fax 020 - 6247884 E-mail: info@intercentury.nl

๼Мኄ֙ӟ‫ ڕ‬ĩ নࢠႀ Ī Gangeslaan 62, 1448 BW Purmerend H&K Advertising Mob. 0650-618457 Fax 0299 - 413987 E-mail: shirleyke@126.com hk-advertising@planet.nl

!!

Њҁࢷ!!!ਡ՗‫ޥ‬ Gedempte Burgwal 16,2512 BT Den Haag Tel. 070 - 3650677

ϴѧ 0 ۗӪ Naam

᛫Ӫ Handtekening

Ꭴ!⟇

ҏൢኄ֙ф౩

2෈ 3෈ 4෈ 5෈ 6෈ 7෈

ߖ Bsoifn ཱི၆ও 311 ӻ՝ѿϛЖջາୄٙ ዂΰᚖ՞ড়ߝ෈ીΡ ճቋюᡱ‫ވܣ‬ᓡৱയ Ι Ӫ! Ⴋ 1735774264

ߖ Cpynffs ၽࡊୢ )dbnqjoh* ᐿѿӴП σԤ՞ড়џёϛᓡԑ ՂଝӄҁᡱԤཎ፜Ⴋ 1737776389

՝ܻപ੫ϝ᜞࠲ѿન ߜ 2311 ዉϯҡཎҁ ֯ 36111 ዉϯؐТฒ ՞‫ܚ‬՝ည 61 ԤཎႫ 1759289819

Xpl!Ꭴ⟇ ӰཾкѪԤี৤՝ܻ Xbbmsf ‫ ޟ‬xpl ᓡᓢࡨᡱ၆ওᆠጝ ‫ހ‬ٙП߯Ԥཎ፜Ⴋ 151.3328129

⓼᭾ᙏᎤ⟇ Ijmwfstvn ѿϛЖ՝ညԁୄٙ П߯ҏΡӰѪԤี৤Ԥཎ፜Ⴋ 1797517459

t.n.v.

Shunhe International Media B.V. Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗௲᠌ߒ џमႫҏϴѧࢥၚ Tel. : 010 - 7853891 Fax: 084 - 2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com

፞ṍዷᘍᐵᗫ᰿ᢤ

2015 ԑ 05 Т 07 Рю‫ގ‬ 2015 ԑ 04 Т 30 Рᄠገ

՝ ܻ Ipfoefsmp ᓡ ᓢ ю ᡱ ᎌ ӫ bmm! zpv! dbo! fbu ‫ ל‬Ԓ 941 ҁ Խ 6 ໢ ՞ ‫ܘ‬ Ԥٙ՝Ԥཎ፜Ⴋ 17! 62818299

Dbgfubsjb ◓⟇

␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

՝ܻപ੫ϝӴୢୄٙ՝ ٗஊТᕊཾ᚞ 6 ࿲Тન 6411 ዉቋਿџ୦Ԥཎ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ߖߡ‫ۓ‬඼੫ϝϛᓡ ᓢюᡱȂ76 ՝ᐿѿ ҡ ཎȂ ՝ ည ྃ ‫ࡊ ٹ‬ ྛ ᛧ ۡȂ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬Ⴋ ᖒ 172951946:

ቋ ਿ ճ ՝ ည ԁ ߖ ՝ܻ Fotdifef ѿҡཎ ߖ Bttfo ஃ р ᐿ ѿ ҡ പ੫ϝѕഋનҁΡࢺ Hfmffo ৴՝ 211 ዂ ᛧۡԤ՞ড়નߜؐТ ཎ ԁ Ԥ xpl Т ન 3311 ӻԤዖ፴ฒ՞ড়፜Ⴋ ΰ՞ড়ฒཎջ୰Ⴋ 2111 ዉϯѓ՞ড়Ӱ‫ ݍ‬ዉ ϯ ৴ ՝ 211 Ӱ ી 1756914892 кѪԤี৤Ԥཎ፜Ⴋ Ρ Й ࡨ ᡱ Ԥ ཎ ፜ Ⴋ 17357::3:9 1795333672

ING Bank IBAN: NL41INGB0004345367

ᆠछ೩ॎຮЖቋਿѴ፲ાࡇ༈൐ᓡᛩ ᓡњᓡწાϴѧӪа፯൐߬ࡌ߬ાᓺ ඏњӟണ᠍ߔࢥၚ Tel.: 010-7853891 Email: shunhemedia@gmail.com

␷␸Ꭴ⟇ ጱ␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ⓼ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ Ꮚ⋈Ꭴ⟇ Xpl џ հ Р ҏ ᓡ ՝ 3110361Csfeb ѿϛЖٗ ஊ ୄ ٙ ՝ ୵ ቋ 26 ࿲ Т ન 4911 ዉ џ ՞ ড় ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ሚ՗ႆИп෡Ȉ

ή෈Ϸ᜸ኄ֙

␷␸Ꭴ⟇ ፶␷Ꭴ⟇ ⓼ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ߖ Efwfoufs ‫ޟ‬σ XPL ю ᡱȂዂΰԤ՞ড়Ȃ຺σ ୄٙൟȄԤཎ፜Ⴋၗᒚ ၚȈ172728:39:

14

172548:993

ጱ␷ Mvodisppn Ꭴ⟇ નߜҁۣҡཎᛧۡջາ‫ހ‬ٙ೩രቆ Ӓฒሯ၆ও৴՝ 231 ᓡዂѴ፲៩Ј૯ ৴Ղߏ‫ڍ‬ഋଝӄസᡱቋਿࣺۣԤཎ ፜Ⴋ 1764223596!Epsesfdiu

ѕഋᐿѿҡཎᛧ ۡȂ Ԥ ՞ ড়Ȅ Ԥ ཎ ፜Ⴋ!172:::6956

ጙង xpl Ꭴ⟇ Ш ց ਢ! ೉ ៌ ᇭ ୢ! ୄ ٙ ൟ ԁ! ‫ ܘ‬ન ҁ! 3911 ዉ ϯ! ৴ ՝ 511!Ԥཎ፜Ⴋ!11435868:5168

ᙹ!!⊲

ᙹ!⊲

‫ ވ‬XPL ৱ യ Ԥ ஜ ޾ ՝ܻ Spfsnpoe Ԥཎ ፜ Ⴋ 1757147759 ‫ܖ‬ 172:9599:: ༁ӑҡ

ᙹ!⊲

ᙹ!!⊲

ᙹ⊲

ᙹ⊲៎⇴᥇

ᙹ!⊲

⓼ᙏᙹ⊲

ᙹ!!⊲

Wppscvsh) ߖ੕б * Рҏᓡᓢ፜Ԥۨ੼ ኁৱȃԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ! ,42742:14468

Ԥۨ੼‫ވ‬ᓡ໻ឨ‫ݶ‬ 㚩Ղߏᓞᇄ‫ ވ‬Wok ࡄ҈Ѕ Buffet Ⴋ 06 53312890 Renesse

՝ܻപ੫ϝ‫ܣ‬፜ Ղߏᓞ้ኁৱӻ Ӫ ࡄ ҈ cvggfu ‫ڷ‬ qbsuujnf ࡄ҈ӨΙ Ӫ! Ԥ ཎ ፜ Ⴋ 121. 52951:9 дЊᖒᛮ

Bsoifn ཱི໠ࡸኞ۹ ‫ܣ‬ဒࡸኞৱӻӪ! ཱི Й џ உ ଋ! ѓ ՞ ஜ! Ⴋၗ 1796957412

Ԥۨ੼ዥЙኁ‫ܘ‬Ι Ӫ‫ؠ‬՞‫ܚ‬Ԥཎ፜Ⴋ 189.7297975! Epsesfdiu ᔗኄ‫ݍ‬ၗ࣏‫ٹ‬

ߖ Fjoeipwfo ዣЙ τߝώΙӪฒ՞ড় Ѫ፜ϛᓡ‫ݶ‬ᗧΙӪ ፜Ⴋ 1792221679 ങ

ዣЙԤۨ੼Ղߏᓞ‫ݶڷ‬ᗧ‫ވ‬໻७ Ө Ι Ӫ ߖ Roosendaal ‫ ڷ‬Breda ஃ р Ԥ ஜ ޾ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬፜ Ⴋ 0631288888

ᙹ!⊲

ᙹ!⊲

Spfsnpoe! Xpl ᓡ ᓢ ፜ ‫ ވ‬Xpl ኁ ৱ ‫ ڷ‬ኁ ‫ܘ‬ৱയԤஜ޾Ԥཎ ‫ ޱ‬፜ Ⴋ 1757147759 ‫ ܖ‬172:9599:: ༁ҡ

Ԥۨ੼ዣЙσኁ Ղߏᓞࡄ҈Ы֑ Ѕኁ‫ڷܘ‬ዂ७໊ґ ᔓ Й ߖ Csfeb Ԥ ஜ޾Ԥཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 17274981:80 1741526997

ᙹ!!⊲

Xpl ᓡᓢ՝ܻ Lbnqfo ፜Ԥۨ੼ ੕Јନዂ‫ܣ‬ဒԤငᡛኁৱȃᐶ爉 ១‫ݶݖ‬ᗧσኁ҈ᚕჰѧନ֑ࡄ ЅഅሸώΡӨΙӪȂሯԤۨ੼џ ൢโȂႫ 131.7367562 ෬Њᯱ ҈ӨΙӪԤஜ޾ 1742899999

ᙹ!!⊲ ፜Ԥۨ੼ዣЙσኁՂߏᓞࡄ҈ Ы֑Ѕኁ‫ڷܘ‬ዂ७໊ґᔓЙߖ Csfeb Ԥஜ޾ 17274981:80 1741526997

ᙹ!⊲

ᣮ᥈Ꭴ᧾

Ꭴ!᧾

ߖപ੫ϝᐠൟ Jootcsvdlxfh!93-! 4125!OX-!S(ebn ७ᑖ 426 ҁԽ 1798:55951

ᙹὨ᭘ᐆ ཱི໠ཾϛᚂຨ‫ܣܚ‬ဒΙӪӒᙛғԒ gfnbmf ࡸ ኞ ৱ џ உ ଋ Ι Ӫ ᚂ օ ौ ؑ ᔗϛМ೉៌М࡟ႄᓺࠔᖒᛮΡሁӑҡ 175:6:7181! Ӵ ֭ Cjttfotqpps! 3172-! 4716!MH-!Nbbsttfo

⁁ᑊᎤ᫋

Ꭴ!᫋

ড়Ҕӵσച୽ϱႆഁ‫ܚ‬ ᗊ Spuufsebn ძ Ӵ ሯ ю ୵ሯौ‫ޟ‬ӣफ፜Ⴋনτ ρȞ ୽ ᇭ ‫ ݲ‬ᇭ ȟ1152. 43:792932

഼ώഋ ŖŘŗ ᇯџ ҧ፜഼ώኄ֙

1 ෈ € 50ġġ ġij ෈ € 80


೉៌

15 ϛ୽ཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

Ὑ῱ᑸ♐ᡘᰂỒ Yuet Ling

Canton Opera Vereniging

ԙҳѲ‫ں‬ԑኊ‫ڐ‬ġġġᄲਡ೉σᝉӣ໐ོ‫ڞ‬ᒲ

଼ົᖰ‫ ٺؠ‬3126 ѐ 6 ͡ 27 ͟Ğߐഇ̱ğ઄ळņEf!NvttfoŇܑႊಞĂᓝҖјϲα‫׹‬ѐ ᇉ‫׏‬ĂྕຍᔛኛЧࠧۤဥ̓рĂѡᘹАซኰ྿Ăຑрགᆐᘹఙ۞‫̓ڈ‬ĂЍᓜ޽ጱĊ ະ࣏ົ༮Ċ

⊲ ᗨ

͟ഇĈ3126 ѐ 6 ͡ 27 ͟Ğߐഇ̱ğ ॡมĈ̾̚ 23/41 ॡҌ˭̾ 6/41 ॡ !!!!!!!!Ğ̾̚Һ෱ਮᕇ٢‫ޞ‬Ă7 ॡ୎ᐠĂະኛ೩݈ಡЩğ гӬĈņEf!Nvttfo#!Ipfglbef!713-!3637!DN!Efo!Ibbh

ག࿚ѡᘹࡁ௫ົБវநְ!!ॠఈ̂ᚈТฏົ!!ະᔛ ොĈག࿚ົٚЇఈᜋᇃ‫ڌ‬ᓁົᑏ‫ݑ‬ᘹఙ൴ण௡јࣶ

σོಛᝰЅ‫ڞ‬ᒲოᇽȈ ̂ົᓁႾĈ! ཧͪ૱ ࢰሄᅳጱĈ! ᅀ઼щ! เૈૄ ᑝሄᅳጱĈ! ͛๔ᆂ! เૈૄ ࢰሄ‫׶ٮ‬Ĉ! ౜ϥܲ! ᎊಱщ! ϮϜර! ૺా‫ڑ‬ !!!!!!!!!! ౘᇇၷ! ጌ୿ࠡ! ϟᐖර! ᆒ͌ᓧ ࢰᜩҶഀĈ! ૺᚈֽ! ϮϜර! ጌ઼։ ̂ົΦᆇĈ! ཧͪ૱! ೆᄋᐖ୥ ᄅᄂ̼ӶҗቐĈ!ౘઈࠠ! ‫ڒ‬လའ! ૺՃᜋ ᐂ!!!!ᇆĈ! ዑߗ㝈 ᓁ!ચ!௡Ĉ! Ğ௡‫ܜ‬ğ!ң‫ܛ‬ᆂ!!!! !!!!!!!!!!! เౠऔ! ᘲϜ‫ !۾‬เឳ಩! ంսᆯ ! ౘᅈࡓ! ‫͌׹‬ट! ጌϜ೿ ᓑ!ඛ!ˠĈ! ࣝᐅ୥! )17.29589589*

Һ෱ˢಞ!!!!ᝌ‫៍ܓ‬ካ ଵЩ̶̙А‫༼ ) ޢ‬ϫॡมღତĂᔁ඗έ˯ᚥ‫* ܅‬

ဃႛԢ᛺ंಬོ౩‫ٱ‬Ӫ൐ Ļ ϖᅈЩ᜖ົ‫ܜ‬Ĉ!ጌ‫ܛמ‬ ‫ޠڱ‬ᜪય ;!! Ղ࡚౼ ᜪ!!!!ય ;!! ல็ᅛ! ཧͪ૱ Щ᜖ᜪય ;!! Ղ႕Б Щ᜖ᜪય ;!! Ⴉ઼ս ঔγᘹఙᜪય ;!੺‫מ‬អ!ౘᅛࡻ Ğࢶപਂዂགᆐဥğ ! ᑝሄ޽ጱ ;! เૈૄ ᘹఙ޽ጱ ;! ϟᐖර ͹!!!!य ;! ૺᚈֽ ົ!!!!‫!; ܜ‬ ࣝᐅ୥ ̚ఈ৪३ ;! เሒᙶ!เౠऔ ੑ!!!!߆ ;! ᔨ࡚ट ̳!!!!ᙯ ;! ཧͪ૱!ጌϜ೿!เឳ಩


೉៌

UNITED TIMES

೉៌࿲ຫ

Editie 371 23-04-2015

ἡ᎘Ẩጆድ᎘ ೿ၷϞΠΪϲ 炷㍍ᶲ㛇炸 Ⱦ忁悥㗗ṾᾹ冒⶙忈ㆸ䘬ˤṾᾹ㓭シ  ⼿朆ⷠ㖶栗炻㚱ṃ◩⽫ˤᶵ傥忁㧋⓲ˤ⤪㝄 Ἀ⛐⓮⸿墉岤䈑炻䃞⼴Ἀ⯙攳⥳㍍⏣ḮˤἈ 䞍忻╶炻忁ᶵ⎒㗗ᶵ⮲慵炻怬㗗ᶨ䧖㊹慩ˤ 䓟⤛ᷳ攻怬⎗ẍ㍍⍿炻䃞侴⌛ἧ忁㧋炻Ἀḇ ⼿䦵⽖㲐シᶨᶳ⇍Ṣ䘬デ⍿ˤȿ Ⱦ忁℞⮎ᷣ天㗗⚈䁢櫷⽟㕗ˤṾ天憅⮵ Ẳ㕗嗕炻恋湤ṾᾹ⯙ⶴ㛃忂忶㝸ṃ㜙大忚埴 ⍵㈿ˤ櫷⽟㕗㓗㊩⎴⿏ㆨˤ↉㗗㔝Ṣ㓗㊩䘬 ㆹᾹ悥⍵⮵ˤ⚈㬌⎴⿏ㆨ⯙ㆸḮ䚖㧁ˤȿ ᶵ⎒⤪㬌ˤijııĹ ⸜ IJIJ 㚰炻匟嗕ℏ⊁⹄ ↢䇰䘬ᶨấ⟙⏲栗䣢炻Ĺķ炴䘬多㑲⎴⿏ㆨ䘬 埴䁢䓙⛇䓇⛇攟䘬匟嗕Ṣ⮎埴炻⎒㚱 IJĵ炴䘬 倯ḳ侭㗗朆㛔⛘↢䓇䘬⢾塼ˤ⣏❶ⶪ䘬多㑲 忂ⷠ㗗䓙䦣㮹側㘗䘬Ṣ⮎㕥炻侴⛐悱㛹炻⌈ Ḯ⚳⛇㚜⣏㭼ἳ䘬⛘⋨炻⇯䓙㛔⛘Ṣ忚埴ˤ

ġ

ṾᾹ᷎ᶵ㗗↢㕤⬿㔁⍇⚈炻侴㗗悐↮⸜庽Ṣ 䃉㱽㍍⍿⎴⿏ㆨ炻ẍ⍲悱㛹⛘⋨ᶵ佺ㄋ℔攳 䘬⎴⿏ㆨṢ⢓ˤ⇵朊婒Ḯ⋲⣑炻䪇䃞⅌㜱Ḯ 䧮㕗㜿曺⸜ˤ ⮵ 㬌炻ńŐń 䘬 劫 䳊 ṩ炷œŦůŦġŷŢůġ ŔŰŦųŦů炸⃰䓇堐䣢炻Ṿ᷎ᶵデ⇘⣯⿒ˤㆹᾹ忂 ⷠ⎒㗗斄㲐⣏❶ⶪ䘤䓇䘬ḳẞ炻䃎溆普ᷕ⛐ 䦣㮹䉗伒㕡朊ˤ䃉婾⨺橼⭋⁛炻怬㗗ṢᾹ䘬 㘖念奨⾝炻䷥㗗⮯⢾⁹冯⎴⿏ㆨ㙜≃ḳẞ倗 专⛐ᶨ崟ˤ䧮㕗㜿⮹⸜槟㒦⎴⿏ㆨ侭炻⼰⾓ ⺽崟䣦㚫㤝⣏斄㲐烊匟嗕ᶨᾳῷ怈䘬悱㛹⮷ 捖ᶲ炻ℑỵᶲḮ⸜䲨䘬⎴⿏ㆨ䓟⫸炻忋临㔠 ⸜怕⇘䔞⛘ᶨ佌䓟⬑㒦Ḫ炻ṾᾹℐ㗗⛇䓇⛇ 攟䘬匟嗕Ṣˤḳẞ⎴㧋㚅⃱炻⌣䃉Ṣ㲐シˤ 㗗ᶵ⮔⭡䘬䧮㕗㜿㬏夾⎴⿏ㆨ␊炻怬㗗冒ẍ 䁢⮔⭡䘬匟嗕Ṣ㬏夾䧮㕗㜿␊烎 ㍍ ᶳ Ἦ ⺽ 徘 ᶨ ⇯ 㚨 㕘 㴰 〗ˤijıIJı ⸜ IJı 㚰 ijij 㖍炻䛦⣂⨺橼ᶵ䲬侴⎴炻ẍȾ䁷䈡≺㓗 姕䩳⎴⿏ㆨ嬎⟙䅙䶂ȿㆾ栆Ụ㧁柴炻↲䘣Ḯ ᶨ䭯⟙⮶ˤ⭞ỷ娚ⶪ ōŰŮţŰŬ ⋨䘬 ijĺ 㬚䓟⫸ 䲬侘炷ŋŰũŢů炸㗗ỵ┬列䘬⎴⽿炻Ṿ㹓㔯䇦晭炻 䅙ね⼭Ṣ炻ᶵ㊃婘ᶵァ婘炻䃞侴炻Ṿ⼿⇘䘬 ⚆⟙㗗炻 ⛐攨⎋䘬干ᶵ㬊ᶨ㫉塓䟜⢆炻惘 ⯭⮵Ṿ㕄䛤䚠䚳炻᷎⣂㫉⦩傭ˤṾ⎹嬎㕡⟙ ⏲Ḯᶱ㫉炻Ữ㗗炻嬎㕡ᶵ倆ᶵ⓷ᶵἄ䁢炻䁢 Ḯ性⃵两临⍿⇘㫢屈炻Ṿ⎒⤥㏔⭞ˤ㬌⇵炻 娚ⶪḇ㚦䘤䓇忶ᶨ⮵⎴⿏ね὞徫暊冒⭞⯭㇨ 䘬ḳẞˤ䃞侴炻匟嗕⯙忁湤⣏炻ṾᾹ⍰傥㏔ ⇘⒒墉⍣␊炻䷥ᶵ傥㏔⇘ᷕ⚳⏏ˤ 䁷䈡≺㓗ⶪ攟旧厲⽟炷łŭŦŪťġŘŰŭŧŴŦů炸 倥⇘忁ᶨ㴰〗炻朆ⷠ㯋ㅌ炻Ṿ䁢㬌ᷕ㕟Ḯ㬋 ⛐忚埴䘬䥳⬋ẹ`炻䩳⌛崽Ḯ⚆Ἦˤẹ`㗗 匟嗕Ṣ䘬ᶨẞ⣏ḳ炻暨天ᷕ㕟ẹ`炻⎗夳ḳ ン♜慵炻军⮹ⶪ攟忁湤娵䁢ˤⶪ攟䵲⿍⎔普 Ḯⶪ㓧⹄柀⮶炻ẍ⍲⊭㊔嬎⮇⯨攟⛐ℏ䘬㚱

16

МȈҠ෌!!! ᶵ天Ἦ⇘匟嗕Ṣˤᶵ忶炻ㆹ⽆Ἦ㰺㚱倥婒炻 㚱Ṣ㛃侴⌣㬍炻䚠⍵炻ᶨṃ㛔Ἦᶵ䞍忻匟嗕 䘬Ṣ炻⯌℞㗗⎴⽿炻䚳Ḯ⼙䇯ᷳ⼴炻ㇵ゛⇘ 天Ἦ匟嗕炻⒒⾽㗗‟㷉炻ㆾ侭䓛婳性暋ˤ Ἦ冒⶜≺㕗✎䘬 ijĵ 㬚⎴⽿䧮份満⽟⯙㗗 忁ᶨ℠✳ˤᶨỵ惘⯭⎹Ṿ䘬⭞Ṣ⏲䘤Ṿ䘬⎴ ⿏ㆨ幓ấ炻⭞Ṣ㈲Ṿ斄Ḯ崟ἮˤṾㆸ≇徫僓炻 ⌣⍰塓⒍⒍␴⍼⍼㈻ỷ炻ṾᾹ⎹Ṿ䘬儧悐攳 㥵炻䳪㕤ἧṾᶳ⭂㰢⽫暊攳冒⶙䘬⚳⭞ˤṾ ⛐䵚ᶲ䚳⇘炻匟嗕㗗⎴⿏ㆨ䘬⣑➪炻㕤㗗䓛 婳暋㮹Ἦ⇘忁墉ˤ䫱⼭⯭䔁姙⎗㛇攻炻䧮份 満⽟塓⬱伖⛐ᶨᾳ性暋ᷕ⽫炻䃞侴炻Ṿℵ㫉 攳⥳Ḯ䖃劎䘬䴻㬟ˤ

ਜ਼੝ୌЍѱߏ!Bmfje!Xpmgtfo

炷⼭临炸

斄悐攨柀⮶攳㚫炻↮㜸Ḯ䔞⇵ḳン炻⼿↢䘬 䳸婾㗗烉ⶪ㓧㨇㥳⮵⎴⿏ㆨ⍿⇘槟㒦䎦尉䘤 䎦⼿崲Ἦ崲㘂烊㍉⍾Ḯᶨ枭慵⣏㍒㕥烉姕䩳 ⎴⿏ㆨ䅙䶂暣娙炻䁢暨天䘬⎴⽿䫔ᶨ㗪攻㍸ ὃ⸓≑ˤ忁㗗匟嗕㇨㚱❶ⶪᷕ䫔ᶨᾳ䘤崟忁 ᶨ妰䔓䘬炻シ佑慵⣏ˤ ńŐń ⮵ 㬌 堐 䣢 Ḯ 偗 ⭂炻 ᶵ 忶炻 Ṿ Ᾱ ⎴ 㗪㊯↢炻忁怬怈怈ᶵ⣈ˤńŐń ⺢嬘娚ⶪ姕䩳 ⮰攨⒉嬎炻ijĵ ⮷㗪攳攨ῤ䎕炻⸓≑⎴⽿烊ᶨ ṃ慵天⟜㇨⬱墅㓅⁷柕炻ᾅ嫱⬱ℐˤ㬌⢾炻 ńŐń ⶴ㛃℞⬫❶ⶪẍ䁷䈡≺㓗䁢㥄㧋炻ῇ揺 ⬠佺ˤ ijııķ ⸜ Ĵ 㚰攳⥳炻゛天䓛婳䦣㮹匟嗕䘬 Ṣ炻椾⃰天⛐⚳ℏ⍫≈➡妻炻忂忶侫娎ˤ℞ ᷕ天䚳ᶨ䭨暣⼙炻墉朊㚱ᾳ掉柕炻ℑᾳ䓟Ṣ ⛐℔⚺墉㍍⏣炻䃞⼴炻ᶨᾳ䃉ᶲ墅䘬⤛Ṣ⽆ 㴟墉㴖↢炻崘⎹㴟怲Ṣ佌ˤ⮵㕤⮯天䦣㮹䘬 Ṣ⢓Ἦ婒炻忁㗗㷔娎ṾᾹ⮵㕤匟嗕冒䓙㔯⊾ 䘬㍍⍿䦳⹎ˤ⤪㝄䚳ᶵㄋ忁ṃ炻⮵ᶵ崟炻婳

ᰟ✢᥷ᒭ᛻ Holaan Travel Service

ᗔᑇᣍᵁᧁ↡

⇞ġġᨴ ġ

ᏻ᜷ᘩᴒᧁጳᎤᶋ ዯᑧᑺᥳᴞ ᒭᕙᅨġijřijĴġŬŨġ ġ ᓑḈᕗᕓ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġġġġġġġġġ ġġġġġġġġġ

ġ€ 6 4 0 ġ ଔ

ᰟ✢᜷ᘩᴒᧁጳᅨ!

ᰟ ✢ ᲀ ᧁ ጳᅨ !

T: 020-6222820 F: 020-6235380

T: 010-4364681 010-4364683

E: holaants@hotmail.com Geldersekade 116 1012 BN Amsterdam

Mauritsweg 31 3012 JT Rotterdam

⃽ើ ᾭᅝ0624-760060


೉៌

17 ߧҤΡӵ೉៌

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

⚆ᚑᑳṇᑴᑧ᥷ᘾᰟ✢ ᜽ᏺᐧ⋇Ά᥵ᛵ᱓ᓯ 尊敬的各位青田鄉親: ⽆ ĵ 㚰 ĺ 㖍攳⥳炻匟嗕曺䓘⎴悱㚫⛐匟嗕˪倗⎰㗪⟙˫攳姕⮰䇰 ĮĮĮ 曺䓘Ṣ⛐匟 嗕炻ἄ䁢㇨㚱⛐匟嗕䘬曺䓘Ṣℙ⎴䘬䱦䤆⭞⚺炻⎴㗪ḇ㗗倗专匟嗕冯⭞悱曺䓘䘬ᶨ⹏ 㧳㦹ˤ Ṳ⸜㗗ᶾ䓴⍵㱽大㕗㇘䇕⊅⇑ ĸı ␐⸜炻Ḵ㇘㛇攻炻⛐匟嗕䘬曺䓘Ṣḇ⍫冯℞ᷕ炻 ᷎䁢㬌 ↢Ḯ⼰⣂ᶵ⎗䢐㹭䘬届䌣ˤㆹᾹ䘬⮰䇰椾⃰⮯慵溆㊾㍀忁㕡朊䘬Ṣ冯ḳ炻ㅯ 婳㚱㬌栆䴻㬟䘬曺䓘Ṣẍ⍲ἈᾹ䘬⼴塼炻冯ㆹᾹ倗专炻㍸ὃ㚱斄屯㕁炻嬻ㆹᾹᶨ崟姀 抬忁㭝䍵屜䘬㬟⎚ˤ ℞㫉炻ㆹᾹ曺䓘Ṣ䓇㳣⛐匟嗕⶚䴻崭忶䘦⸜炻㗗厗Ṣ䘣映匟嗕䘦⸜䘬䷖⼙炻ㆹᾹ

ḇ㬉彶曺䓘Ṣ䘬⼴ẋ傥㈲䇞廑䔁ᶳἮ䘬恋ṃ䍵屜䘬怢䈑ˣ屯㕁䫱䘬䄏䇯㍸ὃ䴎⮰↲䘤 堐炻ἈᾹ␴ἈᾹ䘬䇞廑ᶵㅱ塓怢⾀炰 䫔ᶱ炻⭞悱曺䓘䎦㬋⛐䯴⺢厗⁹⌂䈑棐炻㬉彶⎬ỵ㈲曺䓘⃰廑㖑⸜䓇㳣匟嗕䘬溆 溆㺜㺜怢嶉䦣军曺䓘厗⁹⌂䈑棐ἄ㯠ᷭᾅ⬀ˤ ġ˪曺䓘Ṣ⛐匟嗕˫⮰䇰㗗ᶨ㇯䨿⎋炻ḇ㗗ᶨᾳ䲸ⷞ炻⬫⮯ἧ㇨㚱曺䓘Ṣ㚜≈䵲⭮炻 ⬫暨天㭷ᶨᾳ曺䓘Ṣ䘬⍫冯ˤ 䈡㬌忂⏲ˤ 匟嗕曺䓘⎴悱㚫 ijıIJĶ ⸜ ĵ 㚰 ijı 㖍

ᰟ✢᜽ᏺ᷒•᷒ዷᏂᛵ₡➦ 過去 IJĺIJķ ⸜⇵⼴ ĭ 曺䓘⁹傆㜿⫸ㇵ⛐匟嗕䴻 ⓮ ĭ 㚦䴻㚱忶ᶨ㭝⣯忯姀 ļ 㚱ᶨ㫉 ĭ 㜿⃰䓇㍐ 扟曺䓘䞛晽侴婌ℍˤ 䘯⭖⣯忯匟嗕⤛䌳 ĭ 䥖忯䓂⍂ ĭ 塓⁛䁢伶 婯ˤ㜿⃰䓇ḇ㚦 ἄ娑㻹⡐˪⯭䔒恎䴻⓮䃉 ␛娑˫Ⱦ⯭䔒㔠庱ả己嵶 ĭ 㛒⼿㔯戨㉙ハ⣂ˤ ἄ屰㲳恎攟⣒〗 ĭ 怈暊㓭⛇㫶⣼㲊ˤ㗪忊ㆶ楔 ず㬌㖍 ĭ ⚘⬰ᾱゞ⎗⣰ỽġˤシ㫚梃冐嬀勲朊 ĭ 㫈Ṣ屯㛔暋⚆厗ˤģ 䘬のそ Ģ ℞⮎ IJĹijij ⸜ ĭ 曺䓘Ṣ⯙嶷ᶲ忁䇯䤆⣯⛇ ⛘ˤIJĹĹĸ ⸜ ĭ 曺䓘ṩ匲捖⋿㛐⬽㛹䔁䓀㛐⇘ 匟嗕屑扟曺䓘䞛晽㗗㔯⫿姀庱㚨㖑䘬匟嗕曺 䓘⁹傆ˤIJĺĴı ⸜ẋ ĭ 曺䓘⁹傆⛐旧⥮㕗䈡ᷡˣ 㴟䈁ˣ渧䈡ᷡ∝䩳 ĵı 检⭞㯜ㇳ棐ˣᷕ⚳梸⺛ˣ 屻棐ˣ屧㖻℔⎠ˣ㈡䘤℔⎠⍲暄屐⸿ˤ ⛐ IJĺĴĸ ⸜Ⱦᶫɀᶫȿḳ嬲⼴ ĭ 匟嗕⁹䓴 ẍ曺䓘⁹傆⛐ℏ䘬ッ⚳厗⁹䳬䷼䈥柕ㆸ䩳Ⱦ匟 嗕厗⁹㈿㖍㓹⚳㚫ȿĭ ᷎⛐㴟䈁䫱⚃❶ⶪ姕䩳 ↮㚫ˤ㴟䈁↮㚫∝彎ḮȾ㴟䈁㓹⚳⟙ȿĩ ⼴䁢

˪㈿㇘天妲˫Īĭ ℏ⭡↮㗪姽ˣ㇘妲ˣ厗⁹≽ン 䫱 ĭ 曺䓘厗⁹昛䈡幺ả䶐廗ˤ㒂姀抬 ĭ ⛐匟嗕 ⠫ℏ䘬曺䓘厗⁹㈿㖍㋸屯㳣≽䪇忼ℓ⸜ᷳᷭˤ ġIJĺĵĺ ⸜⇵ ĭ 㕭匟曺䓘厗⁹䲬 IJĺıı Ṣ㫉ˤ 㒂匟嗕⚳⭞䴙妰⯨䘬㔠⫿ ĭ ㇘⼴㊩ᷕ⚳嬟䄏䘬 厗Ṣ⍲℞⫸⤛⣏䲬㚱 ĹĶıı Ṣ ĭ ℞ᷕ曺䓘厗⁹ 䲬⌈ ijĴĦĭ 䲬㚱 IJĺĶĶ Ṣˤ

現在 ⤪Ṳ ĭ 曺䓘⁹傆⛐匟嗕⁹傰㧡⣏叱努 ĭ 梸 棐㤕廱✳⌂䘤 ĭ 䣦⛀ḳ㤕Ⲙ↢暚⢾ ĭ ⚆⚳㈽屯 桐崟暚㸏ˤ ⛐忶⍣䚠䔞攟䘬ᶨ㭝㗪攻ℏ ĭ 曺䓘厗⁹ ㇨∝梸⺛䘮⛐⛘㭝ῷ䊡 ĭ ㈽屯庫⮷䘬Ⱦ忙怲ȿ ẩ㤕 ĭ ẩ㤕䴻㾇㝞㥳ḇẍ埨䶋⍲⛘䶋䁢➢䢶 ĭ 㚱⭞⹕䌐屯䴻䆇ˣ㚱⎴悱⬿奒⎰⣍∝彎ˣ㚱 怨ᶱ㷲Ḽ⎴⣍⎰屯∝䘬 ļ 㚱⮷✳⢾岋ˣ㚱ὃ ㅱᷕ⚳厄ˣ㚱ℤ⁁ᷕ大梸ˣ㚱ℤ姕惺⏏ˣ㚱 冯㕭棐⎰䆇䫱⼊⺷ˤ ䷙奨ℐ䎫曺䓘厗⁹梸梚柀➇ ĭ 匟嗕䘬曺

䓘梸梚Ṣ㗗⺽柀侭 ĭ 匟嗕曺䓘⁹傆䌯⃰∝䩳䘬 ȾŘŐŌȿ梸梚ȹȹ⮯⮩攱⺷厄停㑵ἄ攻㏔⇘ 梸⺛ᷕ⣖ ĭ ẍ䎦䀺䎦䂌䘬桐㟤䁢ᷣ ĭ ⮯ᷕ梸䘬 䆮ˣ㹄ˣ䀺ˣ䅺ˣㇺˣ䂌ˣ㉼䴚ˣ囄㯩䫱䂡 婧ㇳ㱽忂忶㔜⎰ ĭ 嬲㚜ᶨᶨ⏰䎦䛤⇵ ĭ 㤝⣏⛘ ⇢㽨㫸㳚Ṣ䘬梇㫚 ĭ 攳∝Ḯᷕ梸梚梇㕘㗪ẋˤ ⛐匟嗕 ĭ 䫮侭奒夳匟嗕Ṣ㓄⭞ⷞ䛟 ĭ ㆾ怨 䲬奒㚳䞍⶙⇘ᷕ⚳ṢȾŘŐŌȿ梸⺛ṓ⍿伶梇 ĭ ᶱ ĭ Ḽ䘦Ṣᶨ崟⯙梸 ĭ ⟜朊⋩↮⢗奨 ĭ 冒䃞䓇 シ⋩↮䲭䀓Ḯˤ ⛐ȾŘŐŌȿ䘬ⷞ≽ᶳ ĭ ᶵ⮹⭞⹕梸⇑䓐 ℔⎠䳬䷼ ĭ 㒜⣏㊃偉 ĭ 普⎰屯慹 ĭ 䳬⺢⛀昲 ļ ἧ梸棐姕⁁㚜≈䎦ẋ ĭ 㚵⊁㚜≈夷䭬 ļ ㍉⍾⣂ 䓐⚳ℏ⮰㤕⺂ⷓ ĭ 倀婳䔞⛘㚵⊁Ṣ⒉ ĭ 㖍㻠怩 ⎹匟嗕ᷕ梸䘬ẩ㤕⊾ˤ

未來 晐叿㗪ẋ䘬嬲怟 ĭ 㴟⢾厗⁹厗Ṣ⍲℞⫸ ⤛⛐⯭ỷ⚳䳸⨂ㆸ⭞ ĭ 㻠㻠圵ℍ䔞⛘䣦㚫ˤ冯 㬌⎴㗪 ĭ 悐↮匟嗕曺䓘⁹傆怠㑯⚆⚳㈽屯ˤ嬻

崲Ἦ崲⣂䘬ᶳᶨẋ䁢Ḯ⮳㈦㚜⣏䘬䘤⯽ ĭ 䳃䳃 ⚆⚳䘤⯽ˤ ⛐匟嗕 ĭ 曺䓘䯵厗Ṣ⮷悐↮厗塼怠㑯匟 嗕⺷䘬䓇㳣 ĭ 忚ℍ匟嗕⣏⬠昊㟉ˣ叿⎵℔⎠ˣ ⼳ⷓḳ⊁㇨䫱柀➇ ĭ ḇ㚱悐↮⫸㈧䇞㤕 ĭ ⛐梸 梚㤕ᷕ≃⚾ᶨ䔒ἄ䁢ˤ姙⣂ㆸ≇䘬⁹傆⶚⛐ 䔞⛘岤伖⇍⠭ˣỷ⬭ˣ梸⺛ ĭ 冯䔞⛘ᷣ㳩䣦㚫 ㇻㆸᶨ䇯ˤ ⎗ẍ枸夳 ĭ ᶨ㕡朊厗⁹㺼⊾䁢厗Ṣ厗㕷 ĭ 娵⎴匟嗕 ļ ⎎ᶨ㕡朊 ĭ 墯⎰ㆸ⣂慵幓ấ䘬厗⁹ˣ 厗Ṣ␴厗㕷 ĭ 冯ᷕ⚳ˣ曺䓘ˣ匟嗕䘬斄Ὢᶲ怠 㑯㚜䁢曰㳣䘬㕘✳䘬䵄⎰斄Ὢˤ ⛐匟嗕㍍䲵ᷕ⚳䦣㮹䁢⮹㔠㮹㕷䘬⣏⇵ ㍸ᶳ ĭ 厗⁹㕘䓇ẋ⮯䁢Ḯ㍸⋯厗塼㓧㱣⼙枧 ≃ ĭ ㍸檀厗Ṣ䣦㚫⛘ỵ ĭ ⸓≑␴⃳㚵㜙大㕡㔯 ⊾Ṍ㳩䘬晄䣁 ĭ 㴰昌婌妋 ĭ 䇕⍾匟嗕䣦㚫䎮妋 ␴㓗㊩ˤ ⛐⁹⯭㬟⎚えᷭ䘬匟嗕 ĭ 曺䓘厗⁹厗Ṣ ⓙ枧圵ℍᷣ㕳⼳ ĭ ⛐⯭ỷ⚳䩳嵛Ḯ儛嶇ˤᶼ嬻 ㆹᾹ⭬ẍ堟⽫䘬䤅䤷 Ģ 炷Ἦ㸸烉ᷕ⚳曺䓘䵚炸

ᾛ៿ᔰᅝᚘᑧዯᘷᑇ᜽ᏺᡒᡒ 忁㗗ᶨᾳᶨ⭞ᶱẋṢ䘬㓭ḳ炻 㘖忂炻⸛↉炻㰺㚱Ṩ湤䈡⇍ᷳ嗽炻 㚜婯ᶵᶲ弇弇䁰䁰ˤṾᾹ㗗㖑⸜姙 ⣂敾唑匟嗕䘬曺䓘Ṣᷕ䘬ᶨ⒉炻䣾 廑側ḽ暊悱炻Ἦ⇘匟嗕⬱⭞炻句⛘ 䓇㟡炻㛔Ṣ䓂军⽆Ἦ㰺㚱⚆忶曺䓘炻 ṾᾹ䘬⼴ẋ䓂军⶚䴻ᶵ㚫婒曺䓘 娙炻䃞侴炻Ⱦ曺䓘ȿṵ䃞㗗ṾᾹℙ ⎴䘬⎵⫿炻㗗層⛐ṾᾹ幓ᶲ䃉㱽䢐 㹭䘬㧁䰌ˤㆹᾹ⽆ṾᾹ㧠⮎⸛↉䘬 㓭ḳᷕデ⍿⇘Ḯ䛇ね炻ẍ⍲恋ấ晾 ᶵ⻟䁰炻⌣暋ẍ√㌐䘬䴚䴚悱ねˤ ␴姙⣂䁢Ḯ媨䓇炻⢾↢敾唑䘬 Ṣᶨ㧋炻墀⃳⌧⼰㖑⯙暊攳曺䓘ˤ ␴℞ṾṢ䦵䦵ᶵ⎴䘬㗗炻IJĺijĵ ⸜炻 墀⃳⌧㺪㲳忶㴟炻⍣Ḯ态怈䘬⋿伶 ⶜大ˤIJĺĴĴ ⸜炻Ṿ⽆⶜大廦廱Ἦ⇘ 匟嗕炻⼴Ἦ⧞Ḯ匟嗕⣒⣒炻⽆㬌⬱ ⭂ᶳἮˤἮ匟嗕ᷳ⇵炻Ṿ⍰⚆忶ᶨ 㫉曺䓘炻恋ḇ㗗㚨⼴ᶨ㫉ˤ⽆㬌炻 曺䓘炻忁ᾳ俛䅇傥娛䘬⎵⫿炻忁ᾳ

ύ๮҇୯ࡹ۬Ⴇว‫့ޑ‬լঙៈྣϣ।

䓇Ṿ梲Ṿ䘬⛘㕡炻⎒↢䎦⛐Ṿ䘬⎋ ᷕ炻Ṿ䘬⣊墉ˤ IJĺĵĵ ⸜炻墀㞛⻇↢䓇ˤIJĺĶı ⸜炻 ␴姙⣂⛐匟嗕ㇻ㊤䘬厗Ṣᶨ㧋炻墀 ⃳⌧攳Ḯ冒⶙䘬梸棐炻㈽ℍḮℐ悐 䱦≃ˤ䓙㕤Ṿ䘬⊌≱婈ᾉ炻䅙ね␐ ⇘炻梸棐䴻䆇⼿㚱倚㚱刚炻⛐匟嗕 Ṣᷕ㚱⎋䘮䠹ˤIJĺĶĸ ⸜ Ĵ 㚰 ijĸ 㖍炻 䔞 㗪 䘬 匟 嗕 ⟙ 䳁˪ʼnŦŵġŗųŪūŦġŗŰŭŬ˫ ⮰攨䓐庫⣏䘬䇰朊炻⟙⮶Ḯ墀⃳⌧

ѰΒࣁ့࢛‫׌‬ǴѓΒࣁֺऍඁ

␴Ṿ䘬梸棐ˤ 䓙㕤⾁㕤䴻䆇梸棐炻墀㞛⻇姀 ㅞᷕ炻䇞奒冯Ṿ⛐ᶨ崟䘬㗪攻℞⮎ ᷎ᶵ⣂炻㚱㗪䓂军⸦⣑⸦⣄ᶵ⚆⭞ˤ ⸤㗪䘬墀㞛⻇㗗䓙匟嗕㭵奒䄏栏炻 Ṿ冯匟嗕婆ᶵ⤥䘬䇞奒㹅忂ᶵ⣂炻 䚜⇘⋩⸦㬚⼴炻墀㞛⻇ㇵ㍍妠⇘䇞 奒ᷳ⢾䘬ᷕ⚳Ṣˤ⃀䭉⤪㬌炻Ṿṵ ᶵ㗪倥⇘䇞奒婒崟曺䓘炻斄㕤曺䓘 䘬ⰙⰙ㯜㯜炻⭞悱䘬奒㇂炻⊭㊔䇞 奒⻇⻇䘬⬑⫸ˤ墀㞛⻇晾䃞⮵曺䓘 㰺㚱Ṩ湤㤪⾝炻Ữ曺䓘忁ᾳ⎵⫿⌣ 㶙㶙⌘⛐Ḯ儎ᷕˤ IJĺķĺ ⸜炻 墀 㞛 ⻇ ⇵ ⼨ 冢 䀋 嬨 㚠炻㛇攻䳸嬀Ḯ⬳伶よ⤛⢓炻ℑṢ ね㈽シ⎰ˤIJĺĸı ⸜炻墀㞛⻇䳸㜇⬠ 佺⚆⇘匟嗕炻㫉⸜炻⬳伶よ䁢ッ嶇 晐侴Ἦˤ⽆㬌炻⣓ⓙ⨎晐炻⬱⯭㦪 㤕ˤ 墀㞛⻇㖑⸜㍍ㇳ䇞奒䘬梸棐炻 IJĺĸķ ⸜崟炻Ṿ䚳ⅮḮ㨇㚫炻廱埴⽆

့լঙ‫಻ޑ‬ើ‫ي‬ҽ᛾ܴ

ḳ屧㖻炻⮯㜙⋿Ṇ䘬梇⑩扟⼨匟嗕ˤ ⚈䁢ⶍἄ斄Ὢ炻墀㞛⻇䴻ⷠ⇵⼨⊿ Ṕˣᶲ㴟ˣ⺋ⶆ䫱❶ⶪ炻⯙㗗㰺㚱 ⍣忶Ṿ䇞奒䘬↢䓇⛘曺䓘ˤȾ⭞悱 侩ᶨ廑䘬奒Ṣ悥崘Ḯ炻ᶨᾳṢ⚆⍣炻 忋ᾳ䅇嬀䘬Ṣ悥㰺㚱炻≈ᶲ婆妨㹅 忂⚘暋ˤȿ⬳伶よ⤛⢓㚱ṃ䃉⣰⛘ 婒ˤ⃀䭉⤪㬌炻㈦ᾳ㨇㚫炻⚆⍣曺 䓘䚳䚳炻ṵ䃞㗗墀㞛⻇ᶨ䚜ẍἮ䘬 栀㛃ˤ

⎗╄䘬㗗炻墀㞛⻇⚆⍣曺䓘䘬 栀㛃䓙⤛⃺㍸⇵⸓Ṿ⮎䎦ḮˤijııĶ ⸜ⶎ⎛炻Ĵı 㬚䘬⤛⃺墀䩳伶ᶨᾳṢ 側叿⊭炻⽆ᶲ㴟ᶳ梃㨇⼴炻Ḁ⛸⶜ ⢓炻ᶨ嶗栃䯠炻Ἦ⇘⤡䇢䇢䘬↢䓇 ⛘曺䓘ˤ墀䩳伶⚆⍣㗪炻夳⇘Ḯ⍼ ỗ␴䇢䇢廑䘬悱奒炻⮵㕤䇢䇢㚦䴻 䓇㳣忶䘬⛘㕡炻Ṿ㇨崘忶䘬忻嶗炻 㚱Ḯ䚜㍍䘬デ⍿炻恋墉ḇ㗗⤡ἄ䁢 ᶨᾳ曺䓘⼴塼䘬㟡炻埨傰悱ね䘬崟 溆炻⃀䭉⤡⶚ᶵ㚫婒曺䓘娙ˤ ℞⮎炻忁⸦⸜炻⯌℞㗗⛐徨ẹ ᷳ⼴炻墀㞛⻇ᶨ䚜妰䔓⚆曺䓘䚳䚳炻 䚳䚳䣾⯳炻␴‍⛐䘬➪⒍俲俲炻⮳ ㈦䇞奒㚦␴Ṿ婒崟忶䘬斄㕤曺䓘䘬 溆溆㺜㺜ˤṾ㚱ᾳ⥡⥡⛐⤏⛘⇑炻 Ṿ⶚䴻䲬Ḯ␴⤡ᶨ崟⚆⍣⮳㟡炻⌣ ⚈䁢䧖䧖⍇⚈炻ᶨ䚜㛒傥ㆸ埴ˤȾⶴ 㛃㖶⸜⎗ẍ⮎䎦炻ᶨ⭂天⚆曺䓘䚳 䚳ˤȿṾ婒ˤ

့լঙ‫ޑ‬ᓓᓔ


೉៌

UNITED TIMES

МϽߝං 18

Editie 371 23-04-2015

Ꭻᗋ᫓ↂ ⇝ὓḶ⁣ᅗᰟ✢ ⇝᪺᤺ᣌ៤ 䁢㛇ℓ⣑䘬䫔Ḽ⯮⊿Ṕ⚳晃暣⼙䭨㕤 ĵ 㚰 IJķ 㖍㘂⛐⊿Ṕ晩㢚㷾䓇ン䘤⯽䣢䭬⋨⚳晃 㚫⯽ᷕ⽫㉱攳⷟ⷽˤ⤥厲⠊⼙㗇旧媦⽟ɀ㕥 䒎彃㟤柀扄ᶨ䛦ᷕ⢾⼙ṢṖ䚠攳ⷽ䲭㮗ˤ⊭ ㊔˪䊤⚾様˫ˣ˪㘢⍾⦩嗶Ⱉ ĴŅ˫䫱⛐ℏ䘬 IJĶ 悐㵝味Ἦ冒ᶵ⎴⚳⭞䘬䌚䋶⮶㺼⍲暣⼙㕘 Ṣ䘬⼙䇯ℍ⚵ᷣ䪞岥╖⃫ˤijĴ 㖍炻暣⼙䭨䘬 㚨檀䋶枭ȹȾ⣑⡯䋶ȿ⮯㚫㎕㙱ˤṲ⸜匟嗕 㛒㚱ℍ⚵ᷣ䪞岥╖⃫ἄ⑩炻ᶵ忶炻⼙䇯˪㴟 幵ᶲ⮯˫ἄ䁢Ṇ㳚椾㗈⛐暣⼙䭨㛇攻⯽㑕炻 ˪㓅⼙ⷓ˫⇯㗗ℍ⚵暣⼙䭨姀抬╖⃫䘬 Ĵı 悐 ⼙䇯ᷳᶨˤ

《攝影師》 ˪㓅⼙ⷓ˫炷ŇŐŕŐġņŅŅŚ炸䓙⣏堃ɀ⽟⭡炷ŅŢŷŪťġ ťŦġŋŰůŨũ炸⮶㺼炻⽟⭡䓇㕤 IJĺķĸ ⸜炻㛔幓㗗㕘倆姀侭ˤ 䲨抬䇯嫃徘䘬㗗炻䔞⮶㺼⣏堃ɀ⽟⭡怬㗗⮷䓟⬑㗪炻 Ṿ䴻ⷠ嶇晐䇞奒❫徒炷ņťťź炸⣑⋿㴟⊿⛘㕭埴ˤ❫徒⛐ ijııij ⸜忶ᶾᷳ⼴炻⣏堃⛐䇞奒䔁ᶳ䘬㔯ẞᷕ炻„䃞䘤 䎦ᶨṃḼˣℕ⋩⸜ẋ䍵屜䘬㕘倆䄏䇯炻㕤㗗攳⥳慵姒䄏 䇯墉䘬Ṣ䈑炻⮳㈦䇞奒䘬嵛嶉炻㍊⮳Ṿ䓇␥ᷕ晙啷䘬㓭 ḳˤ⼙䇯⎴㗪嫃徘Ḯ❫徒⤪ỽ⛐Ḵ㇘ᷕㆸ䁢⭞㕷ᷕⓗᶨ ι⬀ㆸ⒉䘬朆↉㓭ḳˤ ˪㓅⼙ⷓ˫㚦䴻ℍ怠旧⥮㕗䈡ᷡ⚳晃䲨抬䇯暣⼙ 䭨炻᷎䌚㚨Ἓ匟嗕䲨抬䇯㍸⎵炻㬌㫉ℍ⚵⊿Ṕ⚳晃暣⼙ 䭨䘬姀抬╖⃫⼙䇯ˤ

《海軍上將》 ቹТӧߓ‫ۅ‬ථ੝Ϗ‫ޑ‬२ࢀሺԄ ℏ炷œŰŦŭġœŦŪůǪ炸⍲ᷣ天㺼⒉⇘⟜⍫≈Ḯ椾㗈 ₨⺷ˤ娚䇯⍫≈㬌㫉暣⼙䭨炻⼿⇘Ḯ暣⼙䭨 椾ⷕ栏⓷楔⎗ɀ䧮≺炷ŎŢųŤŰġŎǽŭŭŦų炸䘬⣏≃ ㍐啎ˤ䧮≺㚦㗗伭楔ˣ⦩⯤㕗䫱⚳晃暣⼙䭨 姽⥼㚫ᷣⷕ炻Ṿ姽₡㬌㫉暣⼙䭨⍫⯽ἄ⑩烉 Ⱦ忁㧋䘬昋⭡㬋⍵ㅱḮ⊿Ṕ⚳晃暣⼙䭨䘬䚖 㧁␴㈧媦炻⌛冱彎᷎ㄞ䤅⣂⃫ˣ⃰扺⿏⚳晃 ⼙䇯䘬ℐ䎫椾㗈ˤ⸓≑➡梲Ἦ冒ᶾ䓴⎬⛘㬋 ⛐⽆㤕䘬⃒䥨暣⼙Ṣㇵ炻⎴㗪㈲ṾᾹ䌐䈡䘬

ㇵ厗␴倚枛⁛㑕⇘䚉⎗傥⺋㲃䘬⚳晃暣⼙奨 䛦ᷕˤȿ ˪㴟幵ᶲ⮯˫㈽屯 Ĺıı 叔㫸⃫炻㗗匟嗕 㬟⎚ᶲ㈽ℍ㚨檀䘬⼙䇯ᷳᶨ炻ijıIJĶ ⸜ IJ 㚰 ijķ 㖍旧⥮㕗䈡ᷡ椾㗈炻㇒军 ĵ 㚰 Ķ 㖍炻匟嗕奨 䚳Ṣ㔠⶚䴻崭忶 ķĶįķ 叔Ṣ炻㓞ℍ Ķĸı 叔㫸⃫ˤ ⼙䇯⶚䴻䘤埴劙⚳ˣ⽟⚳ˣ㖍㛔ˣ崲⋿␴䥹 ⦩䈡䫱⚳炻Ĵ 㚰 IJij 㖍⛐伶⚳⤥厲⠊椾㗈ˤ

εፁǸቺ৒Ȑѓȑୖу಻ើႝຎ࿯Ҟ

ᐕў΢‫ޑ‬ԯ‫׆‬ᅟǸቺǸᎹҲ੝ ˪ 㴟 幵 ᶲ ⮯ ˫炷 匟 嗕 㔯 ⎵ ŎŪŤũŪŦŭġťŦġ œŶźŵŦų炻 䰛 ⶴ 䇦ɀ ⽟ɀ 欗 Ẳ 䈡炻 劙 㔯 ⎵ łťŮŪųŢŭ炸嫃徘Ḯ匟嗕㬟⎚ᶲ㚨叿⎵ᶼ㚨⃒䥨 䘬㴟幵⮯柀䰛ⶴ䇦ɀ⽟ɀ欗Ẳ䈡炷IJķıĸ 炼 IJķĸķ炸䘬㓭ḳˤ⼙䇯䘬側㘗㗗⛐ IJĸ ᶾ䲨ᷕ叱炻 䔞㗪䘬匟嗕㬋ῤ湫慹㗪㛇炻㗗ᶾ䓴ᶲ㚨⻟ ⣏䘬㴟ᶲ⚳⭞ˤ⁛⣯㴟幵ᶲ⮯䐒㹽ɀ䈡漵㘖 炷ŎŢŢųŵŦůġŕųŰŮű炸㬣⼴炻䰛ⶴ䇦ɀ⽟ɀ欗Ẳ䈡 ㆸ䁢㫥⭂䘬两ả侭ˤ⽟ɀ欗Ẳ䈡䴻㬟Ḯ⎴劙 ⚳Ṣ␴㱽⚳Ṣ䘬⣂㫉㴟㇘炻岷⼿Ḯ⣂⟜⊅⇑炻 ⯌℞㗗⛐劙匟㇘䇕ᷕ堐䎦⋻崲炻塓娵䁢㗗䔞 㗪㚨῱⣏䘬㴟幵⮯柀ˤ ˪ 㴟 幵 ᶲ ⮯ ˫ 䓙 伭 Ẳɀ 暟 ℏ炷œŰŦŭġ œŦŪůǪ炸⮶㺼炻娚䇯㕤暣⼙䭨Ⱦňłōłȿ⯽㗈╖ ⃫椾㗈炻忁ḇ㗗℞Ṇ㳚椾㗈ˤ⮶㺼伭Ẳɀ暟

ቹТቃྣ

Ƞឪቹৣȡੇൔ

ᣭᝥᦃᨌ᳸ᣌᑿᝁᡐጆᦫ 䍵屜䳈㍷䘬䛇⭡ˤȾIJĸ ᶾ䲨匟嗕⎌℠䳈㍷⯽ȼΐ ≫㚿䘬㗪ẋȽȿĵ 㚰 IJķ 㖍崟⛐漵伶埻棐大Ⱡ棐 攳ⷽ炻ĹIJ ⷭ䱦⑩ℐ悐Ἦ冒匟嗕䘬䥩Ṣ啷⭞ˤ忁 ṃἄ⑩䱦⼑⛘⯽䎦Ḯ IJĸ ᶾ䲨匟嗕䘬桐⛇Ṣね␴ 㔯⊾ˤ 忁㗗ΐ≫㚿䳈㍷ἄ⑩椾㫉⛐ᶲ㴟⯽↢ˤ ijııĸ ⸜炻ᶲ㴟⌂䈑棐㚦冱彎Ⱦΐ≫㚿冯湫慹㗪 ẋȿ⯽奥炻䔞㗪⯽↢Ḯΐ≫㚿䘬 ij ⷭ㱡䔓␴ ijı ⷭ戭䇰䔓ˤ

完美捕捉人物特性

উࠁਟનඔբࠔ ⮍⮍㔠䫮炻⯙⮯ᶨỵ䌐⛸ˣἄ㰱⿅䉨䘬䓟 ⫸⇣䔓⼿䳘兑⁛䤆炻␤ᷳ㫚↢ˤ忁ὧ㗗ΐ≫㚿 䳈㍷ἄ⑩˪Ṍ徕暁ㇳ攟檖䓟⫸⛸⁷˫䘬䌐䈡䘬 喅埻櫭≃ˤ⤪Ṳ炻䓛❶奨䛦⮯㚱㨇㚫ᶨ䜡忁ⷭ

˪Ṍ徕暁ㇳ攟檖䓟⫸⛸⁷˫Ἦ冒㕤ΐ≫㚿 ∝ἄ㕤 IJķĵı ⸜ẋ㛓军 IJķĶı ⸜ẋ䘬ᶨ䳬湹刚䰱䫮 Ṣ⁷ἄ⑩ˤ忁䳬ἄ⑩㍷丒Ḯ䓟Ṣˣ⨎⬢ˣ䋞⣒ Ṣˣ㲊嗕Ṣˣ攟侭ˣḆᶸ␴㳩㴒侭䫱ᶵ⎴Ṣ䈑炻 晾䃞䔓⭞ẍ⮍⮍㔠䫮⛐䳁ᶲ⊦∫炻Ữ⌣傥⬴ 伶㋽㋱ᶵ⎴Ṣ䈑䘬䈡⿏ˣねデ⍲斄Ὢˤ 德忶⛐䳁ᶲ䘬䯉╖㍷丒炻⯙傥䱦Ⅾ㋽㋱Ṣ 䈑≽ン冯ℏ⽫ねデ炻᷎㌴㎉㚨⽖䳘䘬⃱⼙堐䎦炻 䓂⮹㚱䔓⭞傥⣈ ⇘忁ᶨ溆炻侴忁㬋㗗ȾIJĸ ᶾ 䲨㫸㳚㚨῱⣏䘬䔓⭞ᷳᶨȿΐ≫㚿䘬忶Ṣᷳ嗽ˤ 昌㬌ᷳ⢾炻⯽奥怬㵝味Ḯ⣂ỵ IJĸ ᶾ䲨匟 嗕䞍⎵䔓⭞䘬ἄ⑩炻⤪晭⎬ỗɀẲ啑⃳㕗ɀ↉ɀ 暟㕗忼䇦ˣṐ⽟慴⃳ɀṆ䵕⹟㘖ẍ⍲㣲ɀ↉ɀ 暵⺞䫱ˤ䔞㗪䘬䔓⭞ἧ䓐⎬䧖⨺ṳ∝ἄ䳈㍷炻 ℞ᷕ㵝味Ḯ匟嗕桐㘗ˣ❶ⶪ朊尴ˣ䔞⛘㮹䓇ˣ 忲㬟䔘⚳㇨夳䘬㘗奨䫱ˤ䔓⭞Ᾱ忂忶䳈㍷䶜佺炻 Ἦ㥳⿅∝ἄ㱡䔓ˣ䇰䔓⍲墅梦喅埻䫱ˤ

㒂䝕妋炻ΐ≫㚿ᶨ䓇∝ἄḮ䲬 ķıı ⷭ㱡䔓ˣ ĴĶı ⻝䇰䔓␴役 ijııı ⻝䳈㍷炻䳽⣏⣂㔠悥塓ᶾ 䓴⎬⣏⌂䈑棐㇨䍵啷ˤ侴⛐㉵岋ⶪ⟜ᶲ炻ΐ≫ 㚿䘬䔓ἄṎ㗗幓₡ᶵ厚ˤijııĺ ⸜㗪炻℞ᶨⷭ˪暁 ㇳ⍱儘䘬䓟⢓䔓⁷˫ẍ ijıijı 叔劙挲句㥴炻∝忈 Ḯ℞ἄ⑩䘬㉵岋䲨抬ˤ

非宗教題材大放異彩 㛔㫉⯽奥⯽↢䘬ἄ⑩⎗ẍ婒㗗∝ἄ㕤匟嗕 喅埻㚨䁢廅䃴䈡㬲䘬⸜ẋȹIJĸ ᶾ䲨ˤIJĸ ᶾ䲨䘬 匟嗕⛐喅埻⎚ᶲ䶋ỽ⤪㬌廅䃴䈡㬲烎 㒂⮰⭞ṳ䳡炻IJĸ ᶾ䲨䘬匟嗕䘬䴻㾇⍲㓧㱣 ⛘ỵ䨑㬍ᶲ⋯炻≈ᶲ䣦㚫檀⹎⓮㤕⊾炻ἧ℞喅 埻䓊䓇Ḯ冯大䎕䈁␴佑⣏⇑䫱⚳⭞㇒䃞ᶵ⎴䘬 喅埻桐㟤ˤ匟嗕䘬桐㘗ˣ朄䈑⍲倾⁷䔓䫱ᶨ䲣 ↿朆⬿㔁柴㛸⛐ IJĸ ᶾ䲨⣏㓦䔘⼑ˤ 㭼⤪㬌㫉⯽奥ᷕ䘬暟㕗忼䇦䘬ἄ⑩˪㧳冯 ⣏攨㘗农˫炻㍷丒Ḯ℠✳䘬匟嗕桐⃱ˤ䔓⭞ẍ 湹刚䰱䫮⍲䀘刚㷚㝻ㇳ㱽䆇忈↢㇚∯㓰㝄炻㧡 㛐塓桐⏡㉪᷎德↢⃱䶂炻㧳冯⣏攨⇯Ὰ㗈⛐塓 ⏡䙢䘬㯜朊ᷳᶲˤ 暟㕗忼䇦㗗匟嗕⎌℠桐㘗䔓䘬⃰槭炻℞㱡 䔓ἄ⑩䞍⎵⹎ᶵ⮷炻Ữ䳈㍷ἄ⑩⋩↮䦨㚱炻彬 Ṳ⶚䞍䘬䳈㍷䔓ἄ⌣ IJĴı ⣂ⷭ炻ᶼ⛐㉵岋ⶪ ⟜ᶲ⸦᷶䳽嶉ˤ 㒂㛔㫉⯽奥䫾⯽Ṣˣ喯⭴㭼大㲳⎌℠䳈㍷ 悐䑘䎫ᷣ䭉伭屻㕗✎ṳ䳡炻忁ṃ䳈㍷ἄ⑩⛯䓙 ᶨ匟嗕⭞㕷㓞啷炻昌Ḯ大㲳丒䔓炻啷⭞⮵㕤ᷕ

উࠁਟનඔբࠔ ⚳㔯⊾ḇ曺䜆㚱≈炻⚈侴ㇵ䈡シ㊧↢䍵啷Ἦᶲ 㴟彎⯽ˤ⎴㗪㒂喯⭴㭼㕡朊德曚炻㬌㫉⯽奥䘬 䳈㍷ἄ⑩塓啷⭞層ᶲḮȾ朆岋⑩ȿ䘬㧁䰌ˤ 炷Ἦ㸸烉˪㔯⋗⟙˫炻姀侭⼸䵕㫋炸


೉៌

19 ౏࡙೉៌

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

ዶ⍓ጱᛵᰟ✢ᅳጆᅴ Ξ‫ډ‬Αࡾཪ޸໒‫ۑޑ‬࿯ǶϖДǴ кᅈൿ໾Ǵкᅈ۩ᅽǶ86 ԃ߻‫ޑ‬Ԝ ਔǴ಻ើ೏ቺ୯ΕߟǴۙଋӦ‫׫‬फ़Ǵ Γ҇Ⴋ‫ڙ‬धᜤǹϖԃϐࡕǴӄ୯ှ‫ܫ‬Ǵ Γॺ؈੆ӧയճ‫ޑ‬഻৹྽ύǴइ‫ۺ‬ԝ ᜤ‫ޣ‬Ǵቼઔ୯ৎཥғǶ ΒᏯࢂᝩ 2941 ԃϐࡕǴ಻ើ೏ ௔Εኻࢪ‫ޑ‬ಃ΋൑Ꮿ‫ݾ‬ǴΨࢂّϞࣁ З୤΋΋൑ǶΒᏯύ‫಻ޑ‬ើхࡴ಻ើ ҁβᆶቺै‫ޑ‬Ꮿ‫ݾ‬ǴаϷ಻ឦܿӑࡋ ဂ৞ᆶВै‫ޑ‬Ꮿ‫ݾ‬Ǵ္ٗ‫಻ޑ‬ើγծ ‫ک‬ѳ҇೏‫ډ׬‬໣ύᔼǴऊԖ 41-111 ΓԝΫǴҁЎόፋǶҁЎ೯ၸጓ᝿Ԗ ᜢၗ਑Ǵ஥գऀຫ 81 ԃ߻‫಻ޑ‬ើҁ βǴᏢಞ‫ک‬ག‫ࢤٗڙ‬ᐕўǴᕕှᐕў ύ‫ޑ‬Γᆶ٣ǴࣁΑϞϺ‫׳‬ӳ‫ޑ‬ғࢲǶ

ᆱ⍓᝟ᔡṬ ␴㫸㳚℞⬫姙⣂⚳⭞ᶨ㧋炻IJĺĴĴ ⸜攳 ⥳炻⚃⸜⇵䆮䘤䘬ᶾ䓴䴻㾇⣏唕㡅㲊⍲匟嗕ˤ 㗪ả椾䚠䥹㜿炷ʼnŦůťųŪŬŶŴġńŰŭŪūů炸䁢Ḯ性⃵ら ⿏忂屐児僡炻㍉⍾䨑⭂匟嗕䚦䘬彎㱽炻晾䃞 ⍾⼿Ḯᶨ⭂㓰㝄炻Ữḇ忈ㆸ⣏夷㧉⣙㤕␴屏 ⚘ˤIJĺĴķ ⸜炻匟嗕㓧⹄塓従㓦㡬慹㛔ỵ㓧䫾炻 匟嗕䚦属ῤ炻䴻㾇枻㗪ら⊾炻忁䴎㱽大㕗ᷣ 佑㍸ὃḮ㹓⸲ˤIJĺĴIJ ⸜ㆸ䩳䘬匟嗕⚳⭞䣦㚫 ᷣ佑忳≽源炷ŏŔŃ炸咔≫䘤⯽炻⬫⎴ね⽟⚳ 㱽大㕗ᷣ佑炻⺢嬘匟嗕ᾅ㊩♜㟤䘬ᷕ䩳㓧䫾ˤ

㚜㕘ˤ匟嗕㓧⹄㚦䴻▿娎⎹䐆℠ˣ劙⚳ˣ䐆 ⢓炻䓂军⽟⚳岤屟㬎☐炻Ữ㗗䚜⇘㇘䇕䆮䘤炻 ⣏⣂㔠㬎☐悥㰺㚱忳忼ˤ IJĺĴĺ ⸜ ĺ 㚰 IJ 㖍炻⽟⚳ℍὝ㲊嗕炻Ḵ㇘ 㬋⺷ℐ朊䆮䘤ˤĺ 㚰炻匟嗕ℵ㫉⭋Ựᾅ㊩ᷕ 䩳炻⽟⚳⮵㬌䴎ḰḮ䧵㤝⚆ㅱˤIJı 㚰 ķ 㖍炻 ⽟⚳ᾅ嫱烉Ⱦ㕘ⷅ⚳ᶨ䚜ẍἮ悥ᾅ㊩Ḯ冯匟 嗕䘬⁛䴙⍳婤炻䚖⇵⬫㰺㚱⮵ℑ⚳⬀⛐䘬↮ 㬏㍉⍾埴≽炻ḇ㰺㚱墥忈㕘䘬↮㬏ˤȿ䃞侴 冯㬌⎴㗪炻匟嗕䘬姙⣂⓮凡怕⇘⽟幵多㑲炻 ℞ᷕᶨ刀 ŔŪŮŰůġŃŰŭŪŷŢų 嘇⭊廒㕤 IJĺĴĺ ⸜ IJIJ 㚰 IJĹ 㖍塓㑲㰱炻Ĺĵ ⎵Ḁ⭊␴⊭㊔凡攟⛐ℏ䘬 IJĹ ⎵凡⒉╒䓇炻忁㗗Ḵ㇘㛇攻匟嗕椾㈡忯暋 䘬⸛㮹炻ḳẞ暯樂Ḯ⚳Ṣˤ IJĺĵı ⸜ IJ 㚰 ij 㖍炻劙⚳椾䚠恙⎱䇦⛐暣 冢㺼婒ᷕ炻堐䣢ⶴ㛃匟嗕≈ℍ⎴䚇⚳炻ẍ旚 㬊⽟⚳䘬㓣㑲炻怕⇘匟嗕㉺䳽烊ĵ 㚰 IJĺ 㖍炻 匟嗕䳪㕤⭋Ựℐ⚳忚ℍ䵲⿍䉨ン炻Ữ⣏悐↮ 㮹䛦ṵ䃞⋩↮㦪奨炻䚠ᾉ⚳⭞ᶵ㚫塓ℍὝ烊 ĵ 㚰 IJı 㖍炻劙㱽ℑ⚳ℵ㫉天㯪匟嗕≈ℍ⎴䚇 ⚳炻ℵ㫉怕⇘㉺䳽ˤ IJĺĴĺ 军 IJĺĵı ⸜䘬⅔⣑炻㕭⽟䘬匟嗕⓮ Ṣ⣂㫉⎹匟嗕㓧⹄␴幵昲㊯㎖悐攨㍸↢嬎 ⏲炻堐䣢⽟幵⮯㚫多㑲匟嗕炻䃞侴炻㰺㚱ᶨ 㫉塓嫱⮎㗗䛇䘬ˤȾ䊤ἮḮȿ䘬㓭ḳᶨ㫉㫉 ᶲ㺼⼴炻㰺㚱Ṣℵ䚠ᾉ⬫䘬䛇⮎⿏ˤ匟嗕娵 䁢⬫䘬ᷕ䩳㓧䫾ὅ䃞⣷㓰炻ỽ㱩炻⽟⚳Ṣᶨ 䚜㗗匟嗕Ṣ䛤ᷕ䘬㜙悐惘⯭␴Ⱦ堐⃬⻇ȿˤ 㚨⼴ᶨ㫉炻IJĺĵı ⸜ Ķ 㚰 ĺ 㖍‵㘂炻ᶨ㡅㴰〗 ℵ㫉塓復⇘匟嗕烉Ⱦ㖶⣑䟜㙱ˤ➭㊩ỷȿˤ ⎴㧋㰺㚱Ṣ䚠ᾉ炻䃞侴炻忁㫉⌣㗗䛇䘬ˤ

ᆱᰟ✢⍓ᔴ

科林首相

IJĺĵı ⸜ Ķ 㚰 IJı 㖍炻⽟幵䘤≽Ḯᶨ枭ẋ 嘇䁢Ⱦ湫刚㕡㟰ȿ䘬幵ḳ埴≽炻䚖㧁㗗匟嗕ˣ 㭼⇑㗪ˣ䚏㢖⟉䘬Ỷ⛘ᶱ⚳␴㱽⚳炻匟嗕㇘ ⼡㗗忁ᾳ埴≽䘬ᶨ悐↮ˤ 㬌⇵ᶨ⣑炻⮷偉⽟幵䨧叿匟嗕⇞㚵炻⊾ 墅ㆸ匟嗕幵昲忚ℍ匟嗕⠫ℏ炻姙⣂Ṣ㇜叿匟 嗕柕䙼炻䓙㕤柕䙼㔠慷ᶵ嵛炻ᶨṃṢ䓐䳁䇯  ㆸ柕䙼ˤIJı 㖍㶑㘐 Ĵ烉ĶĶ ↮炻⽟幵ᶵ⭋侴㇘炻 攟槭䚜ℍˤṢ㔠ᶵ嵛ˣ墅⁁ᶵ列䘬匟嗕幵昲 ⼰⾓㉝䥎ᶵḮ炻⎒⛐㒼㴟⣏⢑炷łŧŴŭŶŪŵťŪūŬ炸ˣ ňųŦţţŦţŦųŨˣŎŰŦųťŪūŬţųŶŨ ␴ ŅŰųťųŦŤũŵ 䫱⛘忚 埴Ḯ䦵⣏夷㧉䘬㉝㈿ˤ

ᶨ㇘㛇攻炻匟嗕ᾅ㊩ᷕ䩳炻幚忶㴑≓炻 ⚈㬌⬫゛两临ᾅ㊩ᷕ䩳㓧䫾ˤ䥹㜿椾䚠娵䁢炻 匟嗕㯠怈䃉㱽㉝䥎ảỽᶨᾳ⣏⚳䘬多㑲炻⚈ 㬌幵屣攳㓗㰺㚱塓↿ℍ⃒⃰侫ㄖˤIJĺĴĹ ⸜炻 ⽟⚳⏆Ἕ⤏⛘⇑炻Ỽ柀喯⎘⽟炻IJĺĴĺ ⸜ℍὝ 㲊嗕炻㇘䇕⶚䴻䠅䄁⚃崟炻匟嗕忁ㇵ⡆≈Ḯ 幵屣ˤ⃀䭉 IJĺĴĺ ⸜䘬幵屣攳㓗⶚䴻㭼ᶲ⸜侣 䔒炻Ữṵ⎒⌈ ňŅő 䘬 ĵ炴炻⽟⚳忁ᶨ㭼ἳ㗗 ⮯役 ijĶ炴ˤ 㱽⚳␴劙⚳⎹䲵䱡⽟⚳⭋㇘ᷳ⇵炻匟嗕 ᷎㰺㚱⎹ṾᾹ䘬幵昲 忶≽⒉ˤ匟嗕幵ḳ墅 ⁁句⼴炻姙⣂姕⁁䓂军冒ᶨ㇘ẍἮ⽆Ἦ㰺㚱

亨利•溫克爾曼(Henri Winkelman)將軍

1939 年,站崗的荷蘭機動部隊

⽆ IJı 㖍⽟幵ℍὝ攳⥳炻匟嗕䘬ᷣ天㉝㈿ ㊩临⇘ IJĵ 㖍ˤ匟嗕㇘⼡ᷣ天⊭㊔㴟䈁ᷳ㇘␴ 弇䁠渧䈡ᷡ炻ẍ⍲℞⬫ᶨṃ㇘櫍ˤ⽟幵䨢多 㴟䈁炻ẩ⚾ᶨ冱㑺䌚䌳⭌炻㛒傥⼿忆烊⣏夷 㧉弇䁠渧䈡ᷡ炻従ἧ匟嗕㈽旵炻匟嗕㇘⼡䳸 㜇ˤ大嗕䚩炷śŦŦŭŢůť炸䘬匟幵两临㉝㈿军 IJĸ 㖍ˤ⎴㖍炻匟嗕ℐ⠫塓Ỽ柀ˤ 匟嗕㇘⼡ᷕ炻⽟⚳悐会Ḯ ĸĶ 叔幵昲炻 匟嗕⎒㚱 ijĹ 叔烊IJIJĶı 㝞梃㨇炻匟嗕⎒㚱 IJijĵ 㝞炻忁㗗⎚ᶲ椾㫉⣏慷ἧ䓐⁀ℝ㓣㑲㔝㕡䘬 ㇘䔍䚖㧁ˤ⽟⚳䨢幵ἧ䓐梃㨇㈽㓦⁀ℝ⇘匟 嗕䘬ᷣ天㨇⟜ˣ渧䈡ᷡ␴㴟䈁炻彭忇䒎妋Ḯ

匟嗕幵昲䘬㉝㈿ˤ㬌㫉㇘⼡炻匟嗕㕡朊䓙Ṑ ⇑ɀ㹓⃳䇦㚤炷ʼnŦůųŪġŘŪůŬŦŭŮŢů炸⮯幵㊯㎖炻 ䷥ℙ忈ㆸ ijĴıı ⣂Ṣ㬣ṉ炻ĸııı Ṣ⍿ 炻䌳⭌ ␴㓧⹄㳩ṉ炻⚳⭞㶒星ˤ

ᆱᦫᎇጴ⍓ ⽟幵䘤≽㴟䈁ᷳ㇘炻妰䔓⽆㴟䈁␐怲忚 ℍⶪℏ炻従ἧ⦩⹱㓷⧄⤛䌳ˣ匟嗕㓧⹄炻ẍ ⍲匟幵䷥⎠Ẍ㹓⃳䇦㚤⮯幵㈽旵烊⤪㝄㉺䳽 ㈽旵炻⽟幵⮯↯㕟㇨㚱忂⼨㴟䈁䘬忻嶗炻ẍ 旣㬊匟幵䘬⍵㑲ˤ䁢Ḯ⮎䎦忁ᶨ䚖㧁炻⽟幵 䜬㸾Ḯ㴟䈁␐怲䘬Ẳ⼕⟉炷ŚűŦůţŶųŨ炸ˣ⤏ 偗⟉炷ŐŤŬŦůţŶųŨ炸⍲䒎偗⟉炷ŗŢŭŬŦůţŶųŨ炸ᶱ ᾳ㨇⟜炻⽆恋墉䨢旵⁀ℝˤ Ķ 㚰 IJı 㖍㖑㘐炻⽟幵梃崲匟嗕ᶲ䨢炻Ṿ Ᾱ䘬埴≽樂≽Ḯ㴟䈁⯭㮹ˤ⽟幵梃㨇⛐Ẳ⼕ ⟉旬役䚌㕳炻᷎㕤㖑ᶲℕ溆攳⥳弇䁠㨇⟜ˤ ⃀䭉怕⇘匟幵㨇斄㥵䘬䋃䁰㌫⮬炻⁀ℝᾹṵ 䃞ㆸ≇䨢旵⛐㨇⟜䘬⸦⟲⋨➇炻Ỽ柀Ḯ旬役 䘬ᷣ天➢⛘ˤᶵ忶炻匟幵枹⻟㉝㈿炻旣㬊Ḯ ⽟幵⽆Ẳ⼕⟉㍐忚军㴟䈁ⶪ⋨ˤ

МȈҠ෌!!!

ᆱ✲ᠪᲀᧁጳ 渧䈡ᷡ㗗匟嗕㚨⣏䘬ⶍ㤕⋨炻ḇ㗗⽟幵 慵⣏㇘䔍䚖㧁ˤIJĺĵı ⸜炻渧䈡ᷡ⺢❶ ķıı ␐ ⸜炻㛔Ἦ天䅙䁰ㄞ䤅䘬炻䃞侴彶㍍⬫䘬⌣㗗 䉪弇㾓䁠炻❶ⶪ 䕽䳗䳗ˤ Ķ 㚰 IJĴ 㖍㖑ᶲ炻匟嗕㇘⼡⛐渧䈡ᷡ⶚䴻 忚ℍ䫔ᶱ⣑炻⼊⊊星ℍ₝⯨炻⽟幵冯匟幵Ἀ 㓣ㆹ⬰炻嗽㕤先叿䉨ンˤIJĵ 㖍㖑㘐炻ⶴ䈡≺ 䘤ỰḮṾ䘬䫔 IJIJ 嘇㊯Ẍ炻⮵㕤匟嗕㇘䶂䘬埴 ≽炻䴎ḰḮ㖶䡢婒㖶炻㊯↢㓧㱣␴幵ḳ⚈䳈 天㯪⃀⾓䨩䟜䔞⇵⚘⠫炻㜙㕡␴⋿㕡幵昲⽭ 枰倗⎰忚㓣炻忚侴㓣Ỽ匟嗕天⠆烊㬌⢾炻䨢 幵⽭枰⛐⛘朊悐昲㇘櫍≃塓⇲⻙㗪炻ᶵ㕟弇 䁠匟嗕天⠆ˤ 䁢Ḯ➟埴忁ᶨ㊯䣢炻⽟幵屈屔㊯㎖⛘朊 悐昲䘬㕥⭮䈡炷œŶťŰŭŧġŔŤũŮŪťŵ炸⮯幵天㯪匟 嗕㊯㎖⭀⎚〘㳃炷ńŰŭŰůŦŭġŔŤũŢųųŰŰ炸ᶲ㟉Ṍ↢ 匟嗕天⠆炻⏎⇯⮯⮵渧䈡ᷡ忚埴弇䁠ˤ⎚〘 㳃㉺䳽Ḯ婯⇌ˤ IJĵ 㖍ᷕ⋰炻⽆ IJĴ烉ijĸ ⇘ IJĴ烉ĵı炻ᶵ ⇘ IJĶ ↮揀㗪攻炻⽟幵 Ķĵ 㝞弇䁠㨇ㇼᶳḮ ĺĸ ☠䁠喍炻℞ᷕ⣏悐↮㗗⛐ⶪᷕ⽫旬役ˣ ŌųŢŭŪůŨŦů ␴渧䈡ᷡ⊿悐炻㚱ṃ䁠⻰㑲ᷕ㷗⎋ 䘬㱡仸炻⺽䘤䄲䄲⣏䀓炻䔞⣑㬋⤥䉪桐炻䀓 ῇ桐⊊炻彭忇咻⺞⇘Ḯ❶ⶪᷕ⽫ˤ

德國傘兵空降海牙東部

⸦᷶⎴ᶨ㗪攻炻⽟⚳⁀ℝḇ塓䨢㈽军⤏ 偗⟉㨇⟜炻⬰堃䘬⢓ℝ䃉㱽旣㬊⽟幵㍏⇞㨇 ⟜炻Ữ⌣ㆸ≇㉾⺞Ḯ⽟幵忚⹎炻䚜⇘匟嗕㬍 ℝ崽⇘炻旣㬊Ḯ⽟⚳⁀ℝ忚ℍ㴟䈁ˤ 䒎偗⟉㨇⟜䘬ね⼊栆Ụˤ⽟幵⛐䨢㈽⁀ ℝᷳ⇵⮵㨇⟜忚埴Ḯ弇䁠炻忈ㆸ㨇⟜堃ℝ䘬 㤝⣏㎵⣙炻㛒傥旣㬊⽟幵㓣Ỽ㨇⟜ˤ䃞侴炻 䓙㕤㨇⟜ṵ䃞嗽⛐⺢姕ᷕ炻⮶农⽟幵䘬忳廠 㨇䃉㱽崟旵炻⽆忁墉䨢㈽䘬⁀ℝ⎴㧋䃉㱽忚 ℍ㴟䈁ⶪℏˤ 晾䃞⽟幵ㆸ≇㓣ỼḮᶱ⹏㨇⟜炻ỮṾᾹ 忚Ỽ㴟䈁炻従ἧ匟嗕㈽旵䘬シ⚾⌣㛒傥⼿忆ˤ ⸦ᾳ⮷㗪ᷳ⼴炻匟幵䘤崟Ḯ⍵㑲ˤ⍵㑲椾⃰ ⽆Ẳ⼕⟉㨇⟜攳⥳炻匟幵ㆸ≇⮯従㑲䁖䦣军 ㇘櫍昋⛘炻᷎⎹⽟幵攳䀓炻䴎℞忈ㆸ♜慵㎵ ⣙炻᷎㚨䳪⎹㨇⟜㍐忚ˤ㍍ᶳἮ䘬㇘櫍ᷕ炻 姙⣂⽟幵塓従㈽旵ˤ ⎴㧋炻匟幵弇䁠Ḯ⤏偗⟉㨇⟜炻䃞⼴䘤 崟忚㓣炻⽟幵塓従㑌徨炻㚱ṃṢ⛐徼ᷕ塓ᾀˤ ⛐䒎偗⟉㨇⟜炻匟幵弇䁠㨇㐏㭨Ḯ⽟幵旵句 䘬忳廠㨇炻晾䃞⽟幵娎⚾⛐㨇⟜␐⚵⺢䩳旚 䶂炻Ữ㚨䳪ṵ塓従㑌暊ˤ妋㓦塓⌈㛹匲䘬㇘ 櫍㊩临Ḯ⸦ᾳ⮷㗪炻匟幵㚨䳪㑲㓿⽟幵ˤ 㴟䈁ᷳ㇘炻⎴㗪ḇ㗗匟嗕㇘⼡䘬䫔ᶨ⣑ ⾓䳸㜇㗪炻匟幵慵㕘⤒⚆Ḯ⃰⇵㇨㚱塓⽟幵 Ỽ柀䘬㨇⟜炻⍾⼿Ḯ㴟䈁ᷳ㇘䘬⊅⇑ˤ㬌㫉 ㇘⼡炻匟嗕↢≽ IJIJįIJ 叔⢓ℝ炻ĶIJĶ Ṣ昋ṉ炻 崭忶 IJııı Ṣ⍿ ˤ㴟䈁ᷳ㇘ᾅ⬀Ḯ匟嗕䌳⭌ ␴㓧⹄䘬⮲♜炻ㇻ䟜Ḯⶴ䈡≺ᶨ⣑ᷳℏ䳸㜇 ㇘櫍䘬⣊゛炻⮶农⽟⚳檀䳂㊯㎖⭀╒⣙Ḯ⽆ 䨢ᷕ㓣㑲䘬ᾉ⽫ˤ忁⟜㇘⼡ḇ㗗⽟幵⛐㔜ᾳ IJĺĵı ⸜䘬大䶂㇘⟜ᷕ炻⮹㔠⸦⟜⣙㓿䘬㇘櫍 ᷳᶨˤ

海牙戰役中,德軍在 Valkenburg 被毀的運輸機

遭受轟炸後不斷燃燒的鹿特丹市中心

弇䁠⮶农 Ĺıı ⣂Ṣ㬣ṉ炻役 Ĺ 叔Ṣ䃉⭞ ⎗㬠炻⌈䔞㗪渧䈡ᷡ䷥Ṣ⎋䘬 IJijįĹ炴炻䲬 Ĵ 叔㇨㇧⯳␴⺢䭱塓㐏㭨炻ijįķ ⸛㕡℔慴䘬❶ⶪ ⸦᷶塓⣟䁢⸛⛘炻㺧䚖䚉㗗䗉䕵炻♜慵⍿㎵ 䘬俾⊆ΐ㕗㔁➪炷ňųŰŵŦġŰŧġŔŪůŵĮōŢŶųŦůŴŬŦųŬ炸 㗗䔞㗪ⓗᶨ㰺㚱塓⬴ℐ䁠㭨䘬渧䈡ᷡᷕᶾ䲨 ⺢䭱ˤ䚜⇘ Ķ 㚰 IJķ 㖍炻⣏䀓ㇵ➢㛔塓㑚㹭ˤ ⽟幵䖳䉪弇䁠渧䈡ᷡ炻㗗䁢Ḯ㓗㎜⛐渧 䈡ᷡ䘬㇘櫍炻㑲㓿匟幵䘬㉝㈿炻忚侴従ἧ匟 嗕㈽旵炻忁ᶨ㫉炻ṾᾹ䘬䚖䘬忼⇘Ḯˤ 昌Ḯ塓⽟幵弇䁠炻Ḵ㇘㛇攻炻渧䈡ᷡ怬 塓䚇幵婌䁠忶ᶨ㫉ˤ ⽟幵⛐渧䈡ᷡ␐怲䘬㕗ⶴᷡ炷ŔŤũŪŦťŢŮ炸 ␴⺿㉱ᶩ炷ŗŭŢŢųťŪůŨŦů炸䫱⛘⋨㚱ṃ幵ḳ姕 㕥炻䈡⇍㗗㕗ⶴᷡ䘬 ŘŪŭŵŰůĮŇŦŪūŦůŰŰųť 凡⺈炻 恋墉䓇䓊⽟⚳㼃凯䘬惵ẞˤ䁢Ḯ⇲⻙⽟⚳≃ 慷炻䚇幵暨天㐏㭨ṾᾹ䘬幵ⶍ⺈ˤ IJĺĵĴ ⸜ Ĵ 㚰 ĴIJ 㖍㖑㘐炻IJıij 㝞伶⚳弇䁠 㨇⽆劙⚳梃⇘匟嗕炻䳸㝄㏆拗Ḯ䚖㧁ˤ䓙㕤 䉪桐炻ㇼᶳ䘬䁠⻰忚ℍṢ⎋⭮普䘬渧䈡ᷡ大 悐⛘⋨炻忈ㆸ♜慵⼴㝄炻㕡⚻ IJĹ ℔枫⍿㎵炻 㔠䘦Ṣ㬣ṉ炻Ĵijıı ㇨㇧⯳塓㭨炻IJķĶıı Ṣ㳩 暊⣙㇨炻忁㗗 IJĺĵı ⸜ Ķ 㚰 IJĵ 㖍ᷳ⼴炻㚨♜ 慵䘬ᶨ㫉弇䁠ˤ㗪昼 Ķı ⸜ᷳ⼴炻IJĺĺĴ ⸜ Ĵ 㚰 ĴIJ 㖍炻㗪ả椾䚠⏪居㕗炷œŶŶťġōŶţţŦųŴ炸䁢 䔞⛘ᶨ⹏䲨⾝䠹㎕ⷽ炻ᷣ柴㗗Ⱦ塓怢⾀䘬弇 䁠ˤȿ

轟炸後的鹿特丹市中心


೉៌

UNITED TIMES

ᛈិΆ᩟

Editie 371 23-04-2015

22

⚆ᚑ᫞ᒭᾄᗇᛵᛈិ᱆ᐞ

⏧Ẩᛵ❴ᜇᣞᅗ ぐḇ姙㗗➢慹㚫ˣ⋼㚫ㆾ侭 Ńŗ 䘬➟埴 吋ḳ炻ㆾ侭⮯Ἦ⎗傥ㆸ䁢➟埴吋ḳˤ忁䧖ね 㱩ᶳ炻䝕妋ᶨṃ斄㕤➟埴吋ḳ䘬屔ả㗗ẞ⤥ ḳˤ㚱㗪῁炻䔞ᶲ徘㨇㥳冯⁝㪲Ṣᷳ攻⋼嬘 ᶵ炷⎗傥炸塓Ⰽ埴䘬㗪῁炻➟埴吋ḳ天㈧㑼 忋ⷞ屔ảˤ㛔㔯ẍ⢾悐➟埴吋ḳ䁢ἳ炻婯婯 Ṿ天㈧㑼䘬㱽⼳屔ảˤ

᫞ᒭᾄᗇᛵᖥᒩ ➟埴吋ḳ㌴䭉叿➢慹㚫ˣ⋼㚫ㆾ侭 Ńŗ炻℞䭉䎮崭忶Ⱦ忳埴ȿ炻Ⱦ➟埴㍏⇞ȿㆾ 侭ᷣ⮶㖍ⷠḳ⊁炻᷎ᶼ怬天⇞⭂㛒Ἦ妰䔓炻 䡢ᾅ㇘䔍␴㓧䫾⼿ẍ℟橼⮎㕥ˤ➢慹㚫ˣ⋼ 㚫ㆾ侭 Ńŗ ⼨⼨㚱⣂⎵➟埴吋ḳ炻ṾᾹℙ⎴ 䳬ㆸ吋ḳ㚫炻屈屔䭉䎮忁ṃ㨇㥳炻Ữ㚱㗪⎒ 㚱ᶨ⎵➟埴吋ḳˤ ➢慹㚫ˣ⋼㚫␴ Ńŗ 㗗㱽Ṣ⮎橼炻℞ᷕ

F R I E N D S H I P T R AV E L   ᾭ ᅝ0 5 0 - 5 7 9 8 7 0 8

ᒢᏻᒭ Ꭹᖯ᚞᪱ ጙጟᎩ‼ ፞፞Ꭴᶋ

⊭㊔ᶵ⎴栆✳䘬㱽Ṣ⮎橼ˤ㱽Ṣ㗗䥩Ṣ㪲⇑ ␴佑⊁䘬庱橼炻᷎ᶼ⛐㱽⼳ḳ⊁ᶲἄ䁢ᶨᾳ 䌐䩳䘬㱽⼳ᷣ橼悐↮ˤ忁シ␛叿➟埴吋ḳᾹ 炷␴偉㜙ㆾ侭ㆸ⒉炸ᶵ⮵㱽Ṣ䘬⁝⊁㈧㑼屔 ảˤ⍵ᷳṎ䃞烉㱽Ṣ⮎橼䘬⁝㪲Ṣᶵ⎗ẍ⮵ 吋ḳᾹ㍸↢㍏⏲ˤ⤪㝄ᶨᾳ㱽Ṣ⮎橼冯ᶨᾳ 屠㫦Ṣ䯥会ᶨ枭屠㫦⋼嬘炻ṾᾹ㗗忂忶⋼ 嬘忋㍍䘬㱽Ṣ␴屠㫦Ṣˤ⤪㝄ᶨᾳ㱽Ṣ⮎橼 ⽆ᶨᾳὃㅱ⓮岤屟屐䈑炻Ṿ㗗㱽Ṣ⮎橼␴ ὃㅱ⓮䘬斄Ὢˤᶨᾳ㱽Ṣ➟埴吋ḳᶵ㗗㱽Ṣ ⮎橼炻ᶵ傥ẋ堐ᾳṢᶨ㕡ẍ㱽Ṣ䘬⎵佑冯⎎ ᶨ㕡䯥会⋼嬘ˤ

㉝⁝烊 ijˣ➟埴吋ḳ⶚䴻忈ㆸㆾ侭⃩姙㱽Ṣ⮎ 橼ᶵⰍ埴㱽⭂ㆾ䲬⭂䘬佑⊁ˤ 䫔ᶨ䧖ね㱩䘬ᶨᾳἳ⫸㗗烉ᶨᾳ㱽Ṣ⮎ 橼ẍ➟埴吋ḳ䁢ẋ堐䯥会ᶨ枭屠㫦⋼嬘炻Ữ 㗗㊩临㎵⣙炻᷎ᶼ栗䃞㎵⣙怬⮯两临ˤ⍇⇯ ᶲ炻娚➟埴吋ḳ⚈℞㱽Ṣ⮎橼ᶵ傥㊱䄏屠㫦 ⋼⭂Ⰽ埴㤕⊁㗪炻暨天㈧㑼屔ảˤ 䫔Ḵ䧖ね㱩䘬ᶨᾳἳ⫸㗗烉➟埴吋ḳ㊧ 崘㱽Ṣ⮎橼䘬屯䓊炻ἧ㱽Ṣ⮎橼ℏ悐忈ㆸ屯 䓊䨢嘃炻⚈㬌㱽Ṣ⮎橼⎗ẍᶵ㓗Ẁ屠㫦⋼⭂ˤ ➟埴吋ḳ⮯塓徥䨞屔ảˤ 堉慷䘬㧁㸾⛐㕤炻㗗⏎⬀⛐♜慵忶⣙ˤ ᶵ㗗㭷ᶨᾳ➟埴吋ḳ忈ㆸ䘬悥㗗♜慵忶⣙炻 ḇ㚱⎗傥⎒㗗ᶨ凔忶⣙炻➟埴吋ḳ⽭枰⍲㗪 ㍉⍾㍒㕥ˤ㟡㒂㚨檀㱽昊夷⭂炻㗗⏎⬀⛐♜ 慵忶⣙暨天ὅ㒂㟰ẞ䘬℟橼ね㱩䡢⭂炻⊭㊔烉 㱽Ṣ⮎橼埴ἧ㳣≽䘬⿏岒烊ᶨ凔㳣≽ᷕ䓊䓇 䘬桐晒烊䭉䎮ℏ悐䘬↮ⶍ烊ảỽ⮵䭉䎮怑䓐 䘬㸾⇯烊㍸ὃ䴎➟埴吋ḳ⎗䓐䘬ᾉ〗烊㗗⏎ ℟㚱㓷扛䘬㳆⮇≃炻䡢ᾅ➟埴吋ḳⰍ埴枸㛇 ả⊁炻䫱䫱ˤ

᲌ឹⅉᚘ

斄㕤➟埴吋ḳ䘬ね㱩⎗傥㗗墯暄䘬ˤ䔞 㝸Ṣ冒⶙天㈧㑼➟埴吋ḳ忁枭ⶍἄ䘬㗪῁炻 ⽭枰天シ嬀⇘冯➟埴吋ḳ䚠斄䘬桐晒ˤᶨᾳ ⮷➢慹㚫䘬➟埴吋ḳ⎗傥⚈䁢桐晒炻⼿ᶵ⇘ 屉⊁岈⃇慹烊⛐ᶨᾳ⣏夷㧉䘬 Ńŗ 墉ἄ䁢➟ 埴吋ḳ炻傥⣈⼿⇘寸⍂䘬⟙愔炻Ữḇシ␛叿 ㈧㑼㚜⣂䘬桐晒ˤ ẍᶲ䯉╖ṳ䳡Ḯ⢾悐➟埴吋ḳ䘬屔ả炻 㚱ṃ㰺㚱⊭㊔⛐忁䭯㔯䪈ᷕ炻㭼⤪㱽Ṣ⮎橼 ⛐屉⊁㕡朊䘬⚘暋炻⇑㼌↮惵䫱䫱ˤㆹᾹⶴ 㛃ṳ䳡䘬忁ṃℏ⭡⮵ぐ㚱㇨⸓≑ˤ匟嗕Ṣ㚱 ⎍媢婆烉枸⃰嬎⏲炻㚱⁁䃉か炰炻忁ḇ㗗ᷕ ⚳Ṣ婒䘬Ⱦ↉ḳ枸⇯䩳炻ᶵ枸⇯⺊ˤȿ

ᑙᚤᬢ┯ᑺᗥᏐᐞᒺ᫆◶ 婳晐㗪倗专ㆹᾹˤ ㆹᾹ䘬⼳ⷓḳ⊁㇨⛘⛨烉ŃŢŭŦůġŷŢůġ łůťŦŭűŭŦŪůġijġņĭ ijijĸĴŌʼnĭġŗŰŰųţŶųŨ 暣娙烉ıĸıĮĵijĸġĴijIJĶ ⁛䛇烉ıĸıĮĵijĸġĴIJĶķ 䵚䪁烉ũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŬŷĮŢťŷŰŤŢŵŦůŬŢůŵŰŰųįůŭİ 暣⫸悝ẞ烉ŮŢŪŭŁŴŬŷĮŢťŷŰŤŢŵŦůŬŢůŵŰŰųįůŭġ

ᗣ⃣ᬧᛍ 㚱ṃね㱩ᶳ炻➟埴吋ḳ⎗傥塓徥䨞屔 ả炻⤪㝄䓙㕤Ṿ䘬♜慵忶⣙炻⮶农㱽Ṣ⮎橼 䘬㈧媦㰺㚱Ⰽ埴ˤ忁⍰⊭㊔↮ℑ䧖ね㱩烉 IJˣ⤪㝄➟埴吋ḳ㗗㱽Ṣẋ堐炻䔞Ṿ㰺 㚱Ⰽ埴㤕⊁㗪炻℞⭞䓊⮯塓ẍ㉝㉤⼊⺷䓐Ἦ

 ᾭ;! 050-5798708 Ṟ᧣;050-5798706 ፯ᴀ;!! 06-84888178 )␈ፊ᥸Ḹ᎔Ꮚ* ᑊᔃ;!! Nw. Ebbingestraat 63 9712 NE Groningen)ᓟፚ⊭ᒭፇ* Web: www.friendshipnl.com E-mail: info@friendshipnl.com

፧⌣ᢱ጗ᏑᏈ፞‼ 出發日期﹕5月4日 行程﹕巴黎名勝,迪士尼樂園﹐ 香水博物館及市區購物等節目 團費:成人€289,小童€229 團費包括﹕旅遊巴士﹐3晚三星級酒店及早餐﹐一天 迪士尼套票﹐旅遊名勝(門票自理)﹐華人領隊 上車地點:Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 小童價格:11歲以下與兩成人同房不占床位

Ἓ጗İẤጙᓗጺ፞⟤ᐤ‼

出發日期:5月11日 行程﹕瑞士美城琉森﹐鐵力士﹐義 大利第二大城市米蘭﹐世界 著名水都-威尼斯。 團費: 成人€399,小童€349 團費包括﹕全程旅遊巴士﹐四晚三星級 酒店及早餐﹐旅遊名勝(門票 自理)﹐華人領隊

⇞᫓İᬼᓐጺ፞‼

出發日期:5月11日 行程:德國紐倫堡 捷克首都布拉格 團費﹕成人€429,小童€369 團費包括﹕全程旅遊巴士﹐四晚三星級 酒店及早餐﹐旅遊名勝(門票 自理)﹐華人領隊

ᕗ ᑑ ᴘ ᪛ ᧁ ᳥ ‼⊲ḻ ᧒ẤᐾጙᲸᨔ⇚ᓯ


೉៌

23 ҩ೉༾༾

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

ҀᏇ༬ᅭ๿Ӫශᘈনυ౨ᄇ७ ᓡᓢࠉ७Ԥσ࠮ջາୄٙൟȂσБ‫ހ‬ٙԊӒП߯ ŐűűŰŴŪŵŦġŵŰġŃųŶŴŴŦŭġłŵŰŮŪŶŮ ŃŪŨġŧųŦŦġűŢųŬŪůŨġŭŰŵġŧŰųġŤŢųŴġŢůťġţŶŴŦŴġţŦŧŰųŦġŵũŦġųŦŴŵŢŶųŢůŵ

̾̚ᖳ஽ҋӄᐠ + WOK Lunch buffet + WOK

luding tea) 22€!) Βਮͪ *(Inc luding drinks) (Inc ͪğ 24€ĞΒ੧ 等 60 個菜品 蔬菜 肉、 蝦、雞肉、牛 f, vegetables Shrimp, chicken, bee almost 60 dishes in all

Schuurman Kleijweg de Vries Advocaten

໊ΙՍ໊ϲϛϿ ŎŰůťŢźĮŔŢŵŶųťŢźġŏŰŰů

໊ΙՍ໊РఏΰЅ໊РϛϿ

ȞѓନЫȞϚѓࢂᐨନȟȂ౯ᘈȂ‫ڪ‬୫‫ڷ‬૯ȟ ŎŰůťŢźĮŔŶůťŢźġņŷŦůŪůŨġħġŔŶůťŢźġŏŰŰů ĩŊůŤŭŶťŪůŨġŴŰŧŵġťųŪůŬŴĭġťŪŮŴŶŮĭġŤŰŧŧŦŦĭġŵŦŢĪ

11€ ĩ ѓ૯ЫȂ౯ᘈ ĪġĩŊůŤŭŶťŪůŨġŵŦŢġħġťŪŮŴŶŮĪ 13€ȞѓନЫȞϚѓࢂ୳ନЅᐨନȟȂ౯ᘈȟ ġġġġġġġġġġġġġġĩŊůŤŭŶťŪůŨġŴŰŧŵġťųŪůŬŴħġťŪŮŴŶŮĪ

25€ 27€ 30€

2 ωਢġĩijġũŰŶųŴĪ 3 ωਢ ĩĴġũŰŶųŴĪ 3 ωਢоΰ ĩĿġĴġũŰŶųŴĪ

Ӵ֭ İłŅŅȈłŷŦůŶŦġʼnŰŶţŢġťŦġŔŵųŰŰűŦųġijĹķĭġIJıijıġōŢŦŬŦůġĩŃųŶŹŦŭŭŦŴĪ ᕊཾਢ໢ȈؐР IJijũĮIJĶũĭġIJĹũĮijĵũġĩ ໊Πӄ਀Ȃ໊Πഇ࿽Рྱல໠ߞᕊཾ Ī ŐűŦůŪůŨġŕŪŮŦĻġņŷŦųźťŢźġIJijũĮIJĶũĭġIJĹũĮijĵũġĩŤŭŰŴŦġŰůġŕŶŦŴťŢźŴĭġŦŹŤŦűŵŪŰůġŰůġũŰŭŪťŢźŴĪ

Ⴋၗ İŕņōĻġıijĮġĵĸġĶijġĸĸġĸġġġġġġġġġġġġġġġġġŸŸŸįŸŰŬŦŹűŰįŤŰŮ

Mr A.G. Kleijweg ᫵ỔᯡᏫិ᥇ ᕦḠዯᑺ᷒ዷ▱ᤍ▰⛣

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 13.30 - 17.00

Balen van Andelplein 2 E 2273 KH Voorburg Tel. 070 427 32 15 Fax 070 427 31 56 Kleijweg@skv-advocatenkantoor.nl


ᰟ✢᷒ዷⓘỒ

↗ġġ┘ ♩ᓛ᜜⛇᛻‼ᑀᲦ ᐨᰟ᷒ዷ᛻‼ⓨᑁỒ

∟᠎•Ẩ᫛ᜲỒ

᥷ᰟ᷒•ⓘỒ

᥷ᰟ⃡ឰᐹḦⓨᑁỒ

ᰟ✢᜽ᏺᐹḦỒ

ᰟ✢᷒ዷ὚⒒ᕂᰰᶋ᤺ጱ፬

ᰟ✢Ἓᑠ᭖ᖟ᫛ᜲỒ

ᰟ✢ጱṓፊỒ

ᰟ✢፲ᑯᐹḦỒ

ᲀᧁጳ᷒᪼Ồ

ᰟ✢ỹᑤᐹḦỒ

ᰟ✢᷒ዷ᜽ᑧⓨᑁỒ

ᰟ✢Ꮽ″ᐹḦỒ

ᐨᰟ᷒ዷ✎⇝ᗴỒ

ᰟ✢὚⒒ḍᚔᝊḢỒ

ᰟ✢ጱ⇗ᗴỒ

ᰟ✢ጱ᫓᪼Ồ

∟᷒፲᭖ᗴỒ

ᰟ✢᫓ↂ᪼Ồ

ᰟ✢ጱ᫓ᘍᏗᯱዯᝊḢỒ

ᰟ✢ጱ᫓ⓘ᪼Ồ

ᣥዷ♩ᓛᑀᲦ ᱢᬌᬒ! ὾Ꮹⅰ! ዱᥥ᜕! ᚩ፠ᚮ! ὾⌀ᑝ! ṗᗥᚕ! ᎊ↪ᐤ! ᜭᓆ᠏! ᬑᎢᑷ! ᱯᐤᏗ! ⓺ᥥ፹! ᘐጢጣ! ᚩ!!ᑠ! ᡾᫓᪗! ᘵ↾㎰! ᎊᔷᑯ! ᎊ⚡ᓭ! ᡾᯳ᚘ! ᡾ᜲ᷍! ᖧ⎡ᤇ! ⊔ᜲỔ! ᡾Ṋᣊ! ᬑᱯᚩ! ᡾∩⒭! ᱯ″⋙! ᓪᑯḊ! ᔞᎌ᠏! ᰟ✢᷒ዷⓘ᪼Ồᅳᎊ᭧ᅴ

ṗ⚠➹! ᬑᐤ፹! ṗዯ᪟! ⑲፲Დ! ᡾᯳⟞! ᤝᘳ⋇! ᎊ⇠᧟! ⅗ᦫ᢬! ┘ᡪᤫ!

ᑽ᪟⌰! ᚩ᧟ᮒ! ⎡ᝎᲇ! ᎊ!!↪! ᝖!!㎰! Ờᤢᗡ! ᘐ⊍ᘶ! ᒘᐹ⍆! ᎊ!!ᔪ!

↩ᦫ✰ ᱢ፲ᣊ ┘᷒⁘ Ờᖔᤶ ᑽᴨᚩ ᚩᬕ␨ ᬑ᝱ᐤ ᡾!!⒑


೉៌

25 Јή๼Ρ

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

Ấጙᓗ᷒•᷒ዷ᜽ᑧⓨᑁỒᑯᐉ ᰟ✢᷒ዷ᜽ᑧⓨᑁỒ᫵ᶗ᝟ᙗ᧸ḉ

ཀεճ๮Ⴞ๮Γߙԃᖄӝ཮२Һ཮ߏླྀੇണ

ዉࢸȮ๼Ρທȯ଄‫ޱ‬ཎσցᆰฤᄆൢᏲȂ 5 Т 7 РȂཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོӵཎσ ցѕഋᆰฤᄆȞWJDFO[Bȟѿᖞ՗ԙҳኊ‫ڐ‬Ȃ ϛ୽ᎹԽ៌ᖂሴᓢ༁җ៚୙ᖂሴ‫ٱ‬ȃཎσցᖂ ಛ‫ۺ‬ϛω࠮ӌཾ॒೰Ρ HBQSJB ‫ޟ‬фߒ NBSJB!

NPSFOJ τρȃዉࢸ๼჌๼Ρߧԑᖒӫᖂོོ ߝпԡ੕Ѕ‫پ‬Ռዉࢸ‫ڏ‬Ѻ୽ড়ȃཎσցӨщ‫ך‬ ჌ღфߒȃཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོོߝღ ԙষ้ 341 ӻΡюৰΟԙҳኊ‫ڐ‬Ȅ೉៌๼Ρߧ ԑᖒӫོོߝങӎҁȃ୙ོߝЌ੕৫டแࠉ‫پ‬ ઢຳȄ ዉࢸ๼჌๼Ρߧԑᖒӫᖂོܻ 3122 ԑӵ Шցਢॶ഍ҀᏇ༬ᅭԙҳȂ‫ٮ‬ு‫ڗ‬ዉࢸӨ୽๼ Ρ๼჌ߧԑ‫ޟ‬ᑖྃӱᔖȄШցਢȃՙੲбȃ೉ ៌ȃኈ୽ȃ߼ᛳ඼ȃ௦պȃ़୽้Ξএ୽ড়ϐ િિԙҳΟ๼჌๼ΡߧԑᖒӫོȂ‫ٮ‬ӵᖂོࡾ ᏲᔓօήȂღ๖‫ܚ‬ӵ୽๼჌๼ΡߧԑȂ࣏ᆰ៖ ઠ୽‫ڷ‬ҁಛΙȂߴ໌‫ܚ‬ӵ୽ᇄઠ୽‫ޟ‬ငືМϽ ҺࢺȂ༈‫҄ڷܛ‬පϛ๼༈ಛМϽȂߴ໌๼Ρ๼ ჌ᒊΣ࿋Ӵ‫ོޥ‬ЅዥЖϴઉཏ๡‫้ཾٱ‬Ȃ഍ี ථΟᑖྃ‫ޟ‬հҢ‫ڷ‬հюᔖԤ‫ޟ‬ଓᝦȄཎσց๼ ჌๼Ρߧԑᖒӫོ࢐ዉࢸ๼჌๼Ρߧԑᖒӫ ᖂོ಑ΪএԙষᖒӫོȄ ኊ‫ڐ‬ҥཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོફਪ ߝጽ࡚ҕкࡻȄཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོॶ ӈོߝ྆੕റॶӑमຠȄтᇳȂཎσց๼჌๼ ΡߧԑᖒӫོՌ 3124 ԑு‫ڗ‬ᖂོ௲᠌‫ׇٮ‬ԙ ΟࣺᜰЙ៉Ȅཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོ۠ԟ ࢐Ȉღ๖ཎσց‫ޟ‬๼Ρ๼჌ߧԑȂឹЙӓ໌Ȃ ༈‫ีڷܛ‬පՂΙᎆ๼Ρ๼჌ᓺ‫ي‬༈ಛȂᆰ៖๼

჏ᇯӝቹ

Ρ๼჌ӫ‫᠌ݲ‬ઉȂߴ໌๼Ρ๼჌ᒊΣ࿋Ӵ‫ོޥ‬ ‫ڷ‬ϛཎҺࢺȄཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོԙҳ ζு‫ڗ‬ϛ୽ࢇ‫ࣺۺ‬ᜰ჌୛ഋߞȃϛ୽Ꮉཎσց ‫ٺ‬ሴᓢȃዉࢸЅཎσցӨщ‫ך‬჌ღȃཎσց࿋ Ӵࢇ‫้ۺ‬σΨЛࡻ‫ڷ‬ᑖྃᔓօȂ౪ငᖒӫོӒ ᡝԙষ‫ޟ‬ᑖྃᝰര‫ڷ‬ٚ༕ֆΨȂϬЈ‫ר‬ঈᖞ՗ ԙҳኊ‫ڐ‬ȂғԒࡇ֙ཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫ ོԙҳȄ тߒҰȂཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོ஠ ឹЙӨщ‫ך‬჌ღȂшϷีථԑߧΡ෉੉ፀࠏȂ මདමᚑ‫ޟ‬ᆠડȂӵᖂོЅ࿋Ӵ‫ٺ‬ሴᓢ‫ࡾޟ‬Ᏺ ήȂኄ‫ݿ‬ᖒᛮ‫ڷ‬ღ๖ཎσցӨࣨ๼Ρ๼჌Ԥ‫ס‬ ߧԑȂᑖ࣏ྃཎσց๼Ρ๼჌ԑߧΙф໠‫ٱܥ‬ ཾഺഅనӇȂшϷีථӵϛཎߧԑӫհҺࢺϛ ‫ޟ‬હளհҢȂདྷ୽དྷ໐Ȃ࣏ߴ໌ϛཎҺࢺ‫ڷ‬჌ ‫ڷޥ‬ၕȂ‫ר‬ঈ஠ӣӨщ‫ך‬჌ღӓӣֆΨȂ‫૿ٮ‬ Жઢ᜹‫ר‬ঈ୉σઠ୽ᖅᄸܿ౾ȂӨ՝݉Є٘ᡝ ୊ஶȃ‫ཾٱ‬ᑹܼȃ࿲‫ٱ‬ԃཎȊ ϛ୽ᎹԽ៌ᖂሴᓢ༁җ៚୙ᖂሴ‫ٱ‬ȃཎ σցᖂಛ‫ۺ‬ϛω࠮ӌཾ॒೰Ρ HBQSJB ‫ޟ‬фߒ NBSJB! NPSFOJ τρ้ӑࡣӵኊ‫ڐ‬ΰีِȂт ঈᄇཎσց๼჌๼ΡߧԑᖒӫོԙҳЅ྆੕ റ൷ӈॶ۩ོߝߒҰዥ੨ઢຳȄӣਢȂᄇཎσ ց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོԙҳ‫ܚ‬౰ҡ‫ޟ‬ཎဎ‫ڷ‬ ள‫ޟپ‬ᑖྃኇ៪๝ϠΟшϷ‫ڷۡ޻ޟ‬ᢚපȂЎ

‫ڏ‬ᄇཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོߖ෈୤ᇄཎ σցࢇ‫ۺ‬ᇄϛ୽ࢇ‫ۺ‬ӫհӓӣӵߧ৬։Ꮞѿ ᖒӫ҈അ‫ޟ‬ཎσց౰ࠢӵϛ୽Ɇॶএ੕ၼၮც ୦Ⴋ୦‫ޢ‬ᗊ໌ο೽ၾɇ೻ҁᇃีථ‫ܚڷ‬ଔ‫ޟ‬હ ளȃᐝወ‫ܚ‬ଔ‫ޟ‬ᑖྃհҢ๝ϠΟଽ࡙‫ޟ‬ຟቋȄ ᇯ࣏ཎσց๼჌๼Ρߧԑᖒӫོ೨ӻԙষࢋ шᅖࣀΨάᕣ၌‫୽ڍ‬МϽȂғ࢐࿋ࠉϛཎҺࢺ ࡬࿋‫ܚڷ‬ሯΡϗȂߧԑᖒӫོ൷჋ࢌॳ๝ཎσ ց๼‫ޥ‬ቨ఺఼ཱི‫ڷ‬ҡᐠȂϛ୽ᎹཎσցԽ៌ᖂ ሴᓢ‫ڷ‬ཎσցࢇ‫ۺ‬഍ᄇཎσց๼჌๼Ρߧԑ ᖒӫོ๝ϠࠔఖȄ ዉࢸ๼჌๼Ρߧԑᖒӫᖂོོߝпԡ੕ ζӵኊ‫ڐ‬ΰհΟีِȂтӱ៫Οዉࢸ๼჌๼Ρ ߧԑᖒӫᖂོՌԙҳо‫ีپ‬ථ‫ޟ‬ᑖྃհҢ‫ڷ‬ ౰ҡ‫౏ޟ‬ሉኇ៪ȂߒҰ஠ᑖྃЛࡻཎσց๼჌ ๼Ρߧԑᖒӫོ‫ޟ‬ώհȂ‫ה‬ఖཎσց๼჌๼Ρ ߧԑᖒӫོᇄዉࢸӨ୽჌๼ΡߧԑᖒӫོΙ ଔȂ࣏‫ڷ‬ᒙ჌‫ޥ‬Ȃߴ໌ϛዉҺࢺีථ‫؁‬σ‫ޟ‬հ ҢȄ ᐃொȂϛӓϛѵಛᏽഋ੕Ѵᖒፗོȃम ϴឩϛѵȃϛ୽୽୛଱჌ᒲȃϛ୽჌ᖒȃ੖԰ ࣸѴ჌ᒲȃ੖԰ࣸ჌ᖒЅߧҤ้Ӵࢇ‫ڷۺ‬჌୛ ഋߞȃӨщ‫ך‬჌ღζિિ‫پ‬ႫमຳȄ!

ѰଆǺኻࢪ๮Ⴞ๮Γߙԃᖄӝᕴ཮཮ߏбԓੇǵኻࢪ๮Ⴞ๮Γߙԃᖄӝᕴ཮ઝਜߏǵཀεճᕴ಍۬ύλ ࠠҾ཰ॄೢΓж߄ NBSJB!NPSFOJ ζγǵКճਔ๮Ⴞ๮Γߙԃᖄӝ཮཮ߏԙԓ݅ǵཀεճ๮Ⴞ๮Γߙԃ ᖄᖄӝ཮཮ߏླྀੇണǵ಻ើ๮Γߙԃᖄӝ཮཮ߏഋӀѳǵᐽහൕ๮Ⴞ๮Γߙԃᖄӝ཮཮ߏ஭઒ᇻǵ಻ើ ๮Γߙԃᖄӝ཮ୋ཮ߏϾੇঢ়ǵᐽහൕ๮Ⴞ๮Γߙԃᖄӝ཮ୋ཮ߏǶ

46 Ὀ᷒ዷᖮᑋᝨ᜾⛹Ṛ᪸ ጱ፵∍ᵨ⁺•ᑠᭌ Ӱ୽ϱีҡ௶Ѵឣ༄ȂиϐᏲमӻΡൊ ҡȂࠒߨᖂಛઠ଻ 29 Рᆧࡨ‫ڥ‬ੑΟўӟѻ୤ ё࿲໪ོដ 71 ‫ں‬ԑक‫ࣀ܈‬ଢ଼‫ޟ‬՗แȂᙽՄ‫ڗ‬ Ԫԩឣ༄‫ٱ‬Ӈശᝒ१‫ޟ‬ኈੲ௤ຜೝ֨‫ޟ‬Ѵ୽ ᜲҕȄઠ଻ߒҰȂࠒߨϚོ៮ሂѴ୽ΡȂߖ‫پ‬ ีҡ‫௶ޟ‬Ѵ՗࣏ѫ࢐ЍኵࠒߨΡ‫࣏ܚ‬ȄՄࠒߨ ઠᏇд૭९ցအѻ 29 РีߒᖿၗȂ֏ᇯᅩଢ଼ ΟҬࠉีҡ‫௶ޟ‬Ѵឣ༄ȄԪԩឣ༄‫ߨٮ‬ବᄇ๼ Ρ๼჌ȂծԤഋϷ๼Ρ๼჌‫ݰڧ‬ЅȂϛ୽Ꮉࠒ ‫ٺ‬ሴᓢ 9 Јϱ 5 ԩีю೽‫ޣ‬Ȃඪᒺӵࠒߨ‫ޟ‬ϛ ୽ϴҕ‫ݧ‬ཎ٩ጒឣ༄ȂծҬࠉ‫ؠٮ‬Ԥԝ‫ڗ‬ᄤ჌ ೽‫ޣ‬Ȅ ΰ੕ᢎᄆ‫ޱ‬ᆩᆣӫൢᏲȂࠒߨԪԩ௶Ѵ ‫ٱ‬Ӈܻඁ‫ࠉں‬ኸีȂ࿋Ӵҕಀᇄ᎑୽ٚБࡄȃ ଻‫ܜ‬ᆰȃೃ਺ШպоЅષ଻٨ȃѻРց‫ٳ‬ȃ৅ ༬߼Ш‫୽ࢸߨ้ٳ‬ড়‫ޟ‬ಋҕีҡᄇࡑ‫ڷ‬ፐएȂ അԙ 7 Ρൊҡȃߖ 311 ΡೝਐȂኵνѴ୽ΡϚ ுϚ൶ؑ࿋‫ז׋‬៖Ȅ ҬࠉȂፐएϐငጻ‫ߨࠒڗ۽‬ശσ‫࠲ޟ‬ѿ घᑱϱ඼ൣȂӵΙ‫ٲ‬ӴୢีҡΟ᠛ᔞѴ୽Ρ‫ڷ‬ ᐶ཭Ѵ୽Ρ‫ء‬ٙȃ۹᎜‫ٱޟ‬ӇȄ29 РΰϿȂ घᑱϱ඼ൣѿϛЖߣߖ‫ޟ‬റල඼භีҡΟᅁ ᔞ‫ٱ‬ӇȄᐃࠒߨ࿋Ӵ൬ᡝ‫ܤ‬៩ȂԤ 3 Ρӵᅁᔞ ൊҡȂ஠Ԫԩឣ༄‫ޟ‬मԫΡኵቨё‫ڗ‬Ο 9 ΡȄ ϚႆȂζԤੑ਀ᆎȂ‫ڍ‬Ӫԫ‫ߨٮޱ‬ԫܻ௶Ѵឣ ༄ȂՄ࢐ӰငᔼޭિೝమȄ

Ԫԩឣ༄ᗶ‫ߨٮ‬ᐿᄇ๼჌๼ΡȂծϐԤ ๼Ρ‫ޟ‬୦᎜‫ڗڧ‬ፐᔞȄᐃᕣ၌ȂҬࠉ‫ٱ‬Ӈᄇ๼ ჌๼Ρ‫ޟ‬ኇ៪Ϛᆗߨலᝒ१Ȅ29 РȂϛ୽Ꮉ ࠒߨσ‫ٺ‬ᓢώհΡষߒҰȂҬࠉ‫ۦ‬Ґ௥‫ڗ‬ᄤ჌ ‫ޟ‬೽‫ޣ‬ȄՌ 5 Т 8 РՍϬȂϛ୽Ꮉࠒ‫ٺ‬ሴᓢ 9 Јϱ 5 ԩีю೽‫ޣ‬Ȃඪᒺӵࠒߨ‫ޟ‬ϛ୽ϴҕ‫ݧ‬ ཎ٩ጒឣ༄Ȅ ኈੲ࢐ԪᎈኸΨ௶Ѵ१‫خ‬ୢȄ24 РȂΙ Ӫϛ୽ᆋ࡚ᝲ჌ҕᝒ ) ॱឍ * τρӵѿॡငᕊ ‫຺ޟ‬ѿᎏ‫ڗ‬ኸ৶ࢿքȂཬѶၶσȄኸ৶ᗙࡄ ૏೻Ӫ჌ҕȂԃौӱ‫پ‬ငᕊȂ҆໸ؐЈҺઽ 3111 ៌੫ ) घӫ 311 छϯ * ‫ޟ‬Ɇ߳៖າɇȄ ବᄇϛ୽ᆋ࡚ᝲ჌ҕӵኈੲ‫຺ޟ‬ѿೝኸ ৶ઓ཭‫ࢿٮ‬քΙު‫ޟ‬ਰӇȂࠒߨឌПߒҰȂέ Ӫ༼ᅸΡϐೝ‫׺‬ਐᘪਰȂѓࢂ‫ڍ‬Ӫτ‫ܒ‬ΙӪ‫ظ‬ ‫ܒ‬Ȃ࣏֯ࠒߨ࿋ӴΡȂ၎ਰӇғӵ໌Ι؏ቷ౩ ࿋ϛȄ ҬࠉȂघᑱϱ඼ൣ‫ںڷ‬᜞Ѵ୽Ρᆹ໱ୢ ‫ޟ‬ឣ༄ϫӵ໌՗ȂᎬߖ၎ୢ୿‫ޟ‬๼Ρ୦᎜഍ϐ ငᜰഖȄᐃಛॎȂӓԤ 46 ࿲๼Ρҡࣀӵ၎ୢ ୿Ȃ‫ڏ‬ϛσഋϷ഍࢐୦ΡȄ‫ڧ‬ឣ༄ኇ៪Ȃтঈ ؐЈ഍ӵ‫ཬڧܛ‬ѶȄ ࿋Ӵ‫ޟ‬๼჌фߒғӵ೽ႆϛ୽Ꮉࠒߨ‫ٺ‬ ሴᓢөࠒߨП७ඪюҺਖ਼Ȃ‫ה‬ఖࠒߨࢇ‫ڷۺ‬ឌ П૖๝Ϡ‫؁‬ӻ߳៖ȂᏑ‫פ‬ҁ਀ឣ༄Ȅ ϛ୽Ꮉኈੲᖂሴᓢு‫ޣ‬ੑ਀ࡣᄇ‫ڧ‬৛۹

к໌՗ኑ୰Ȃ‫ࡾٮ‬Ᏺ‫ڏ‬ЅਢөឌПൢਰȄᖂሴ ᓢᓍࡣ೽ႆኈੲ๼ΡឌҕӫհϛЖีю೽֙Ȃ ࡚ដӵኈੲѿୢϛЖငᕊ୦᎜‫ޟ‬ϛ୽჌ҕ኷ ୄᕊཾȂۣ࡟‫ٱ‬ᄘҁ਀‫ڷ‬ᛧۡࡣӔຜ௑࡮ඈᕊ ཾȄ 26 РȂϛ୽Ꮉࠒߨσ‫ٺ‬ᓢȃᎹघᑱѻ඼ ൣᖂሴᓢӻԩีюԊӒឌ֙Ȃᆧࡨඪᒺਡࠒ჌

फ୛҆஝ϸ੼ཎ‫ܚ‬ӵୢ୿ԊӒ‫ל‬༖Ȃϸϼ໌Σ ឣ༄ӴୢȂԃႄҕಀ໱ོȃၽ՗ȃҰࡄȂҳ։ ᙓ՗ᚔ໠ȄԊӒឌ֙ौؑӵឣ༄ӴୢЅ‫ںڏ‬᜞ ໠۹‫ޟ‬჌फ኷ਢᜰ۹ᄤᚔȂԃႄӠᓎ଻ΰൢឌ ‫ٮ‬ᇄϛ୽Ꮉࠒߨ࿋Ӵ‫ٺ‬ሴᓢᖒᛮȄ Ȟ‫ྛپ‬Ȉΰ੕ᢎᄆ‫ޱ‬ᆩȟ!!

5 Д 29 ВǴࠄߚᕴ಍઒ଭȐѓΒȑೖୢՏ‫ܭ‬ቺ੤‫ޑ‬΋ঁᜤ҇Ӽ࿼ᔼӦǶдமፓǺࠄߚό཮០ᇴѦ୯ΓǴ ߈ٰวғ‫ޑ‬௨ѦՉࣁѝࢂϿኧࠄߚΓ‫ࣁ܌‬ǶȐკТٰྍǺཥ๮‫ޗ‬ȑ


೉á&#x;Œ

UNITED TIMES

á€„ŕ­ŚŕĄžŕ ’

Editie 371 23-04-2015

26

὚᪟á&#x;”á?¨.Ꮲá?ˇá –᛾á&#x;”á?¨áŞ‚ áĄ Ôœá¨€â€Ť×‹â€ŹÔ•Đťâ˛´á´˝ŕŁ‘ ᨀ‍׋‏ԕНⲴᴽ࣑ ԕНⲴᴽ࣑ 

FINANCIAL & IT SERVICES

ŐŠ 䇑 Ňť ࣑ ᥰ â­Ľ ă? 㖠ㄉ 䇎 䇑 á´˝ ࣑

‍ڰ‏ᑀᥧટ ᑀᥧટ��㇑⨜ ��㇑⨜

Sincerity Administraties

ßŹá –ŕ˝źŕĽŽâ€ŤŮąâ€Źŕ­›â€ŤÜšâ€Ź‍ڰ‏㕆ौᒤᓖ᥆ᴰ㓸Ⲵä?’ŕŁ‘áŁ•ăş˜ 㕆ौᒤᓖ᥆ᴰ㓸Ⲵä?’ŕŁ‘áŁ•ăş˜ 

‍⭣ڰ‏ᣕ㊕ъ〞 ⭣ᣕ㊕ъ〞 ㊕ъ〞á?•ä?´ă€ž á?•ä?´ă€žâ€ŤŢœâ€Źŕ¨¨ă€ž â€ŤŢœâ€Źŕ¨¨ă€ž 

‍⭣ڰ‏ᣕ⇿ᒤ ⭣ᣕ⇿ᒤⲴ њӪᥰᗇ〞 ⇿ᒤⲴњӪᥰᗇ〞 ᥰᗇ〞 

‍⭼ڰ‏ă? 㖠ㄉ䇎䇑ᴽ࣑ â­Ľă? 㖠ㄉ䇎䇑ᴽ࣑  ᇓŐ?ŕśťă– ă„‰ ᇓŐ?ŕśťă– ă„‰ 㖠ㄉ᥆㖠кଡ଼ᓇ

㖠кଡ଼ᓇ 

:LOOHP+HVHODDUVVWUDDW .$$PVWHUGDP ² LQIR#ILQLWVQOZZZILQLWVQO

Ď´Ń§Ó’ŕ§ˆŕ˝źŕŹ„ŕ˝žŕ­›Čˆ y Ď‰ÓŒŕ˝žŘ?Т IJĹĹ á‹‰ĎŻŕŹ” yÄĄĎ›Ď‰ŕ Žá“Ąá“˘Ř?Т ijĹĹ á‹‰ĎŻŕŹ” yÄĄĎƒŕ ŽÓŒŕ˝žŕĽ­ážŠ yÄĄŃŞŕŚ?ÎĄâ€ŤÜšâ€ŹŕŻ ŕš‚Ň§ŕľ˘ Ä´Äś ዉϯ

áŒ€á‘§áť’á˘¤á˝šâžąÄĄâƒśáą“áŒąá˘’á°&#x;á?˛ ፾᝔á?‚ážŹáŽľâŒ‚ÄĄá˛?᝔᛾ᑗáš&#x;á?š Aurikelstraat 178, 1032 AZ Amsterdam Tel. 020-7895259 Mob. 06-14980338 Email: info@sincerityadministraties.nl www.sincerityadministraties.nl

ŕŻ?Ë&#x2DC;ŕť?á&#x2013;Ş â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x161;̳Ό áł&#x2020;â&#x2026;§âş&#x201D;ᰲ㟡κŕ &#x2C6;á?Ż ŕś ŕŞ&#x161;á&#x2018;­ß¤Í&#x201E; <LWRQJ Ń&#x153;á&#x2026;&#x2122;Ö&#x20AC;ŕŻ&#x161;ŕŤ&#x17E;ŕ¤&#x203A;

Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x17D; â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;ŹŮ&#x2122;á&#x2020;°ŕŚ&#x201C;

â&#x20AC;&#x153;Hof van Hoornwijckâ&#x20AC;? Laan van Zuid Hoorn 63 2289 DC Rijswijk ZH

Tel:06-20136407 Fax:0416 344958 Ledeboerstr.70, 5048AD Tilburg

www.jdm-parts.net

info@jdm-parts.net

á&#x2C6;¸áŞ&#x2014;áˇ?ÄĄÄŽ ឝᎼáť&#x2030;ᤢ᥹á&#x201D;?

Diamond Beauty

ŕťąĎ&#x203A;Č&#x201A;Đ Č&#x201A;á&#x2014;şŕ´śŕ˝łŕ¤&#x203A;֡ਢâ&#x20AC;ŤŰŚâ&#x20AC;Ź ඪâ&#x20AC;ŤŮźâ&#x20AC;ŹÎ&#x2122;á&#x201E;&#x2021;Î&#x2122;â&#x20AC;ŤŢ&#x;â&#x20AC;ŹÓ&#x2019;Đ&#x2C6;á ­ÖˇÝ&#x2C6;ŕ­&#x203A;

á ?Öˇá&#x201A;ąŕ¤&#x2DC;Č&#x2C6;ĹġĚĜĥIJľijĥĚijĺ

ŕŤ&#x17E;ŕş˝

United Times

á&#x152;&#x2122;á&#x152;&#x;á&#x17D;Šâ&#x20AC;ź!á?&#x17E;á?&#x17E;á&#x17D;¤áś&#x2039;

áś&#x2039;á&#x2019;­á¸Ş

Westersingel 21 3014 GP Rotterdam Tel. / Fax 010-7853891 E-mail: shunhemedia@gmail.com

ÄĄ ĥĴĚĹĹĹÓ&#x2039;

ŕ¤?໡

â&#x20AC; ឭĥĝĥĹĜĹĎĜĸĺĚĸĹĚĥ á?Żá´&#x20AC;á&#x2026;?ĹġĎĚľĚĚĚIJĸĚĥ

᯸â&#x20AC;źá&#x2026;&#x2014;â?śáŻ&#x;á&#x2026;&#x2014;ኞá&#x2122;?á&#x2026;&#x2014;â&#x2122; â&#x2122;˘ ĺ&#x153;°ĺ?&#x20AC; :Nw.Ebbingestraat 63,9712 NE Groningen.NL www.friendshipnl.com e-mail: info@friendshipnl.com

á&#x201D;şá&#x2026;&#x;

ŕť?á&#x2013;ŞĎĄâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Ź

㳸á&#x2026;&#x;

FRIENDSHIP TRAVEL

Đ Ň? Ä­ á&#x160;&#x2C6;㌹Č&#x201A;á&#x2014;şăŚą Ä­ ŕ˝&#x17D;Ď&#x192;Ö Đ&#x2026;â&#x20AC;Ťŕ­˝Ý˛â&#x20AC;ŹŮ&#x2122;

á&#x152;&#x2122;ŕąźá&#x201D;&#x2021;ଥŕ§&#x192;Ç&#x2C6;á&#x201C;&#x153;á&#x152;&#x201C;â&#x20AC;ŤŢąâ&#x20AC;Źá&#x2030;˛á&#x152;&#x2122;â&#x20AC;ŤŰ?â&#x20AC;ŹŕŹĽ á&#x2021;&#x201E;â&#x20AC;ŤŕĄźÝśÚ&#x2014;â&#x20AC;Źá&#x2030;&#x192;á&#x20AC;&#x;ŕŹ?ŕĽ&#x2026;Ç&#x2C6;á&#x160;&#x20AC;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;ŹŕŠ&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;Źá &#x192;ŕĽ&#x2026;

ἡâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?ˇâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?&#x2C6;á?&#x160;â&#x2C6;&#x2DC;

Ň á&#x20AC;&#x201A;Ä&#x192; á&#x201C;Ź á&#x160;&#x192;Ä&#x192; á&#x201E;&#x201D; á&#x2122;&#x20AC;Ä&#x192; ᤹ â&#x2014; á&#x2013;ż á&#x203A;&#x201C; á&#x2DC;? â&#x192;Š Ꮏ

ጧ᝴ á&#x2022;&#x201E;Ě&#x201E;Ä&#x192;á?&#x2021;á&#x2DC;żÄ&#x192;ྯਸŕś&#x2C6;

Tel: 070-3659503 Fax: 070-3457013 kantoorlam@xs4all.nl

á?Šá&#x2026;&#x;

ŕť? 172159412:!ૺĐ? www.diyi.nl y á&#x2013;Ş ÄŞŕ°&#x2C6;á&#x153;&#x2039;ŕŤ&#x17E;ŕş˝á&#x2013;Şŕ¤&#x161;ଠâ&#x20AC;Ť×&#x2DC;â&#x20AC;Źá&#x192;&#x2019;நÍ&#x203A;á&#x152;´ÄŤ

IBDDQ! ß&#x2020;â&#x20AC;ŤŘšâ&#x20AC;Źá&#x201E;ŽÎ&#x17E;!

坣ć?ąčŠą / ć&#x2122;Žé&#x20AC;&#x161;芹 / 厢厜芹 / č?ˇčŞ&#x17E; / č&#x2039;ąčŞ&#x17E;

Allard Piersonlaan 76, 2522 MR Den Haag

!

፪â&#x2021; á&#x161;&#x17E;᪹

Î&#x201D; ཱིࡥŕŽ&#x201D;ળŃ&#x17D;નİŃ&#x17D;ŕ­ľ Î&#x201D; ŕźžŕźžŕ°?á &#x2020;Ń&#x17D;નİŃ&#x17D;ŕ­ľ Î&#x201D; Ű&#x2DC;â&#x20AC;Ťŕ˝łŰ?â&#x20AC;ŹŕˇĄŕ°?á &#x2020;İਢá &#x2020; Î&#x201D; ŕź&#x2C6;ŕ˛&#x203A;á &#x192;á&#x2021;ŁŃ&#x17D;નİĥâ&#x20AC;ŤŘ¸â&#x20AC;Źá &#x2020;á&#x2122;&#x201E;Ý&#x2C6; Î&#x201D; ŕŽ&#x201D;á&#x160;&#x160;Ň˘ŕ ˘Ä°á&#x2020; á&#x152;?á&#x201C;&#x17E;á&#x201A;şÄ°ŕĽśá&#x201A;ş Î&#x201D; ŕŽ&#x;ཞá&#x17E;¸á&#x160;&#x2021;Ä°á&#x201C;&#x192;á&#x160;&#x2021; Î&#x201D; ŕŽ&#x;ཞཱིŕ§&#x152;Ͻ֡ á?&#x153;ඪŕ &#x2030;á&#x201A;ąŕ¤&#x2DC;Č&#x201A;á&#x201A;ąŕ¤&#x2DC;á&#x201A;Ťá &#x2014;ĥĹġĎľIJIJIJĚĜĹĴ

ĺŠ&#x161;ç´&#x2014;ć&#x2122;&#x161;猎ć&#x153;? 30% ĺ&#x201E;Şć&#x192; ďź&#x152;ĺ&#x201D;ŽĺŽ&#x152;ĺ?łć­˘ Locatie: Maassluis. Alleen op afspraak 06-41118503 Vakantie: 26 maart t/m 8 april 2015 E-mail: info@lolamoda.nl

www.lolamoda.nl

ཱིࡥŕŽ&#x201D;ળŃ&#x17D;ŕ­ľŃ&#x17D;ન ŕźžŕźžá &#x2020;â&#x20AC;ŤŰ?Ű&#x201D;â&#x20AC;Źá &#x2020;ŕĽ?ŕ­&#x2C6; ŕ°?á&#x2122;&#x201E;á&#x20AC;?ŰĄŕ­&#x2C6;Ń&#x17D;ન Beifashion á&#x2021;&#x201C;á&#x2013;˘ 0653612543 Đ´á&#x2021;&#x201C; www.beifashion.com info@beifashion.com Korte Hoogstraat 7B-1e verdieping, 3011 GJ Rotterdam

á&#x17D;śâ&#x192;°á&#x2122;šá?ˇ áŞ&#x2018;â?¤á&#x153; á&#x2026;&#x2014;á&#x2018;&#x2039;á°&#x;፾áť&#x201D;á&#x17D;śâ&#x192;°â&#x201A;Ąá&#x17E;?ᤲá&#x2026;&#x2014;áˇ&#x2022;á&#x2018;&#x20AC; á&#x17D;śâ&#x192;°â&#x2122;?ᰰᤲáš&#x152;á´&#x2019;áˇ&#x2019;á&#x152;´á?Şáš&#x17E;á&#x201D;°á&#x152;&#x203A;á&#x2026;&#x2014;áŤ&#x2C6;á&#x2039;Ż á&#x2014;˝â&#x201D;˛á&#x2018;&#x2039;á°&#x;â?&#x2122;â&#x201E;˝áŁĽá&#x2039;ˇá&#x17D;śâ&#x192;°áŤľâ?&#x201E;á&#x203A;ľâ&#x2122;?ᰰᤲá&#x2026;&#x2122; á&#x2018;&#x2122;á?&#x201A;á Ľá?&#x161;á´&#x160;á&#x152;ąáŤ&#x201C;áŁ&#x2021;â&#x2C6;&#x203A;á?˛á?&#x201C;á&#x2026;&#x2014;᧠á&#x2019;&#x20AC;á&#x2122;šá?ˇá&#x2026;&#x2122; ࿪ŕž&#x2013;á?&#x2122;ŕž&#x2122;Ä&#x2C6;ĹġĎĜĺIJĎIJijĚĜĸ Ảá?&#x201A;á&#x2026;?ijĴijIJijĚġĚĜĹĥ

! ! ᳼ â&#x2018;? áŚ&#x2022; â&#x2020;Ą ! 5 1 20 â&#x2122;¨ ኰ á&#x2018;&#x2018; á&#x2018;&#x2018; ! á&#x153;łá´&#x17E;

á&#x2026;&#x2014;á?&#x20AC;!ኰ2á´&#x17E;!! 9 6 ! 1 â&#x201A;Ź á´&#x17E; !!13 áŚ&#x2022; á&#x2039;Ż á´&#x17E; ! ! !!!!26á´&#x17E;!â&#x201A;Ź339á&#x2026;&#x2014;á?&#x20AC; ኰ4

Wudao

Media & Entertainment

፾áť&#x201D;á&#x153;¨â&#x201A;Ąâ&#x20AC;źá¸ťá&#x2026;?

á&#x152;ąáŤ&#x201C;á&#x17D;¨á?&#x;!â&#x201E;&#x153;â&#x2018;&#x17D;â&#x201E;&#x153;áź&#x201D;! á&#x17D;¨á?&#x; áŚ&#x20AC;á&#x203A;&#x2C6;â&#x2122;&#x2C6;áś !áŠ&#x2026;áż&#x201D;â&#x2C6;&#x203A;â&#x152;¸! á&#x2122;šá?ˇ â&#x201E;&#x153;â&#x201D;ŚáŤ&#x201E;â&#x201A;&#x17E;!á&#x17D;¨á?&#x;â&#x192;&#x20AC;â?ť! â?&#x2030;á°°áś&#x;! XXXXVEBPOM

JOGP!XVEBPOM

፾áť&#x201D;â&#x153;&#x17D;â&#x2021;?â?&#x2122;â&#x20AC;Ąâ&#x201E;˝á&#x201C;&#x2020; ኿á¤&#x17E;â&#x192;żá¨&#x201E;᰿ᢤá?ľá&#x2014;Ť á?¨á¤&#x17E;á˝&#x201C;á?śáŤŞâ&#x2013;&#x161;á&#x161;&#x17E;᪹ 5FM


೉៌

27 Ϥࢸ፣Ꮻ

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015

ᆃጺ᠎⊹⍁ᆄᧁᓕὓᐂᅝ

ᆛᬙጱ᫓⁈ⓨ᱓ᎌᠾ⁈ᛵጙᷲᱥᅗ ⁝ᦫᏊ•ᢁᛵᐪⅅ♡ᆜ ġĮĮ ጱ᫓•ⓨ᪯᎐᥆Წ⊥ 炷㍍ᶲ㛇炸

二、從中國夢聯通世界夢的大視野,對海外僑胞對 中國的意義和作用的再認識

3、海外僑胞不僅是中國的寶貴資源,同樣也是住 在國的寶貴資源,他們對祖籍國貢獻很大,但更主要、 更直接的貢獻是在住在國。 䃉婾⎗徥㹗⋫⸜䘬ᷕ⚳㖑㛇䦣㮹炻怬㗗役䎦ẋẍἮ⛐⊿ 伶ᾖ⺢揝嶗䘬厗ⶍ炻悥䁢䔞⛘䘤⯽ ↢Ḯᶵ⎗䢐㹭䘬届䌣ˤ 晐叿䣾䯵⚳䘬䘤⯽⻟⣏␴㴟⢾⁹傆冒幓䘬䘤⯽炻ṾᾹ徸 㬍⮎䎦Ḯ⽆ỷ⛐⚳Ⱦ⭊⯭ȿ⇘ȾᷣṢȿ幓ấ䘬廱嬲炻᷎䘤⯽ ㆸ䁢ᶨ偉㕘冰䘬㓧㱣䴻㾇≃慷ˤ⛐ᶨṃ⚳⭞炻⶚㚱⁹傆䔞怠 䁢⚳㚫嬘⒉ˣⶪ攟䫱炻⛐㓧㱣ᶲ徸㬍圵ℍḮỷ⛐⚳䘬ᷣ㳩䣦 㚫炻䣦㚫⛘ỵḇ㚱Ḯ⼰⣏㍸⋯ˤ

1、多年來,我們對海外僑胞的認識是在經濟建設、 祖國統一、促進中外人民友好交往等方面,尤其關注發 揮海外僑胞參與祖籍國現代化建設的作用。

䪍ˤṾᾹ怬⇑䓐婚检㗪攻炻佑⊁䁢か䕭⬑⫸㚵⊁烊᷎姕䩳Ḯ 䋶⬠慹炻㬋⛐⋼≑ IJĴķ ⎵か䕭⬑䪍⬴ㆸ⬠㤕ˤṾᾹ斄⽫䣦㚫ˣ ≯㕤㈧㑼䣦㚫屔ả䘬ッ⽫佑冱岷⼿Ḯ䔞⛘䣦㚫䘬Ṍ⎋䧙孂炻 ᷎⶚ㆸ䁢曺⮹⸜䇕䚠⬠佺␴㓰ầ䘬㥄㧋ˤġ

冯㬌⎴㗪炻䃉婾㗗Ὣ忚䔞⛘䘬䣦㚫ˣ䴻㾇ˣ㓧㱣ˣ䥹⬠ ␴㔯⊾䘬䘤⯽炻怬㗗㓗㊩⯙㤕ˣ⡆≈䦭㓞ˣὫ忚忚↢⎋ˣ㍐ ≽㈨埻⺽忚ˣ㚵⊁℔䙲ḳ㤕䫱㕡朊炻㴟⢾⁹傆悥⮵䔞⛘ ↢ Ḯ朆ⷠ⣏䘬届䌣ˤ 㴟⢾⁹傆喲㵝寸⭴䘬㘢≃屯㸸炻㵝味ᶾ䓴⣏⣂㔠檀㕘䥹 ㈨柀➇炻⛐伶⚳⚳⭞䥹⬠昊␴ⶍ䦳昊⯙㚱 IJıı ⣂ỵ厗塼昊⢓烊 㭷⸜炻厗⁹厗Ṣ䥹㈨Ṣㇵ⛐䞥察∝彎役 IJııı ⭞ẩ㤕ˤ 㴟⢾⁹傆⶚℟㚱晬⍂䘬䴻㾇⮎≃␴䣦㚫⼙枧≃炻ṾᾹ㗗 㚨㖑㈽ℍ⇘ℐ䎫⊾␴⋨➇⊾㼖㳩䘬佌橼ᷳᶨˤ㒂䴙妰炻ℐ䎫 厗⓮䷥屯䓊⶚㍍役 ĵ 叔€伶⃫炻⶚ㆸ䁢ᶾ䓴䴻㾇䘤⯽ᷕ䘬ᶨ 㓗慵天≃慷ˤ ⛐㜙⋿Ṇ䘬䴻㾇ᷕ炻厗Ṣẩ㤕⶚䴻ㆸ䁢ỷ⛐⚳䴻㾇䘬ᶨ ᾳ慵天䳬ㆸ悐↮ˤ⛐㜙⋿Ṇ䴻㾇⌙㨇⮵厗Ṣ⼙枧㚨♜慵䘬㗪 ῁炻姙⣂厗Ṣẩ㤕≯㕤㈧㑼䣦㚫屔ảˤ⤪⌘⯤㜿䳡列侩⃰䓇 䘬㇨Ⱄẩ㤕炻䔞㗪ḇ朊冐㤝⣏䘬䴻㾇⌙㨇ˤỮṾ⃳㚵慵慵⚘ 暋炻➭㊩ᶵ塩⒉炻ἧ㇨Ⱄẩ㤕䘬 ĸı ⣂叔䔞⛘景⒉䘬䓇㳣⃵怕 ⌙暋ˤ 㬌⢾炻㴟⢾⁹傆ḇ⺋㲃⍫冯Ḯ䔞⛘䘬℔䙲ḳ㤕炻ṾᾹ⺢ 慓昊ˣ⺢⬠㟉炻䳬⺢佑⊁㴰旚昲ˣ佑⊁ⶉ怷昲ˣ佑⊁ⶉ姢昲炻 ⃭䔞佑ⶍˣ⣱䌣ッ⽫ˤ⎗ẍ婒炻䃉㔠ỷ⛐⚳屏⚘ˣ⻙⊊㮹䛦 ⍿⇘ḮṾᾹ䘬斄ッ␴⸓≑ˤ⁹傆䘬忁ṃッ⽫埴≽⯽䎦Ḯᷕ⚳ 㮹㕷䘬ṩッᷳ伶⽟炻⼿⇘Ḯ䔞⛘Ṣ䘬孂㎂炻ḇ䁢ᷕ⚳Ṣ䇕Ḯ ⃱ˤ ㆹ䓐ᶨᾳ⸜庽⁹傆佌橼䘬㟰ἳἮ婒㖶忁㕡朊䘬ね㱩烉ℐ 䎫啵䴚ⷞ≑㭀➢慹㚫炷ŔŅń炸㗗 ijıIJı ⸜䓙ᶨ㈡ᷕ⬠䓇⛐≈㊧ ⣏∝彎䘬ˤ䚖⇵炻忁ᾳ➢慹㚫⶚䴻䘤⯽⇘≈㊧⣏␴伶⚳䫱䘬 ĺ ᾳ❶ⶪ炻㑩㚱 Ķıı ⣂⎵㚫⒉炻℞ᷕ⣏悐↮䁢厗塼ˤĶ ⸜Ἦ炻Ⱦ啵 䴚ⷞȿ䘬⎴⬠Ᾱ㋸䌣暞䓐拊ˣ㏆佑岋炻㋸岰慹柵⶚忼 IJıı ⣂叔 伶⃫ˤ ṾᾹ⶚䴻屯≑Ḯ ijıı ⣂⎵≈㊧⣏ˣ伶⚳ˣ㱽⚳ˣ㖍㛔␴ ᷕ⚳䘬幓か儎䘙ˣ冒攱䕯ˣ⣂≽䕯ˣⒸ㮷䵄⎰䕯䫱䘬㭀晄⃺

㭳⹠伖䔹炻⛐ᷕ⚳≒≃⮎䎦Ⱦℑᾳᶨ䘦⸜ȿ⤖櫍䚖㧁䘬 忶䦳ᷕ炻ᷕ⚳㓧⹄ὅ䃞㬉彶␴溻⊝㴟⢾⁹傆⍫冯ᷕ⚳䘬䎦ẋ ⊾⺢姕炻᷎两临䘤㎖䴻㾇⺢姕ˣ䣾⚳䴙ᶨˣὫ忚ᷕ⢾Ṣ㮹⍳ ⤥Ṍ⼨䫱ᶱ⣏ἄ䓐ˤ 忁㖊橼䎦Ḯᷕ⚳䘤⯽䎦⮎䘬⭊奨暨天炻㚜橼䎦Ḯᷕ⚳ⶴ 㛃㴟⢾⁹傆⇑䓐冒幓⃒⊊炻ℙ⎴↮ṓᷕ⚳㊩临⾓忇䘤⯽ⷞἮ 䘬⣏⤥㨇忯␴䲭⇑ˤ 䴻忶ᶱ⋩⣂⸜䘬㓡朑攳㓦炻ᷕ⚳䘬䣦㚫䴻㾇䘤⯽⍾⼿Ḯ 冱ᶾ䞂䚖䘬ⶐ⣏ㆸ⯙ˤㆹᾹ㭼㬟⎚ᶲảỽ㗪㛇悥㚜㍍役⮎䎦 ᷕ厗㮹㕷῱⣏⽑冰䘬⬷῱䚖㧁炻冯㬌⎴㗪炻ḇ朊冐叿㚜≈则 ⶐ䘬ả⊁␴䨢⇵䘬㊹㇘ˤ 䃉婾㗗㍸檀ᷕ⚳䘬⮵⢾攳㓦㯜㸾炻≈⾓崘↢⍣䘬㬍Ẹ炻 怬㗗⼁倂⁹屯ˣ⁹㘢ˣ⁹≃烊䃉婾㗗㍐≽ℑⱠ斄Ὢ␴⸛䘤⯽ˣ Ὣ忚䣾⚳␴⸛䴙ᶨ炻怬㗗䘤㎖⁹傆⛐⁛㑕ᷕ厗㔯⊾ᷕ䘬ἄ䓐炻 ẍ⍲䆇忈㚱⇑㕤ㆹ⚳䘤⯽䘬列⤥⚳晃䑘⠫炻ㆹᾹ悥暨天㚜⤥ ⛘ↅ倂㴟⢾⁹傆䘬㬋傥慷炻嬻ṾᾹ冯䣾䯵⚳Ṣ㮹㓄崟ㇳἮ炻 䁢ℐ朊⺢ㆸ⮷⹟䣦㚫ˣ≈⾓㍐忚䣦㚫ᷣ佑䎦ẋ⊾䘬⺢姕㶣䢂 ≈䒎ˤ ⛐ᶾ䓴䴻㾇䘤⯽㓦䶑䘬⣏側㘗ᶳ炻㓦䛤ℐ䎫炻ᷕ⚳ṵ㗗 ᶾ䓴䴻㾇⡆攟䘬㚨ᷣ天⺽㑶ᷳᶨˤᷕ⚳㍸↢䘬⎬⚳⎰ἄℙ岷ˣ ℙ⎴䘤⯽䘬䎮⾝炻䈡⇍㗗佺役⸛ᷣⷕ㍸↢䘬Ⱦᶨⷞᶨ嶗ȿ䘤 ⯽㇘䔍炻ᶵ䴎⎬⚳㍸ὃḮᶵ⎗⣂⼿䘬䘤⯽㨇忯炻㚜㗗䴎㴟 ⢾⁹傆㍸ὃḮ㕘䘬⣏⤥䘤⯽㨇忯ˤġġ

ㅱ娚婒炻`⤪㴟⢾⁹傆㰺㚱⛐ỷ⛐⚳攳∝䘬ḳ㤕炻ṾᾹ ḇ⯙㰺㚱⚆棳⭞悱㓭⛇䘬傥≃␴≃慷ˤㆹᾹㅱ娚⯙㴟⢾⁹傆 ⮵ỷ⛐⚳䘬届䌣忚埴㚜≈ℐ朊␴㶙ℍ䘬婧䞼ˤ

4、由於種種原因,住在國和祖籍國民眾在對海外 僑胞的認識上,存在一些錯覺和偏見,今後需要對僑胞 所作的雙份貢獻多做解釋和報導。 ġġġġġġġġġ 攟ᷭẍἮ炻ᶨṃ悐攨␴⨺橼ᶨ㍸⇘㴟⢾⁹傆炻⼨⼨⎒㲐 慵ṾᾹ䁢䣾䯵⚳㋸岰␴㈽屯ね㱩ˤỤ᷶㴟⢾⁹傆䘬届䌣ᷣ天 㗗⛐ᷕ⚳炻ẍ军⚳ℏ㮹䛦⼨⼨⮵⁹傆⛐ỷ⛐⚳㇨䘤㎖䘬ἄ䓐 ␴届䌣䞍ᷳ䓂⮹ˤ忁℞ᷕ㖊㚱ᷕ⚳㇨嗽䘤⯽㗪㛇䘬⍇⚈炻ḇ 㚱䔞㗪⭋⁛䎮⾝⭂ỵ䘬⓷柴炻℞䳸㝄⼊ㆸḮᶨ䧖庫⺋㲃䘬拗 奢炻䓂军䴎ỷ⛐⚳㮹䛦忈ㆸḮᶨ⭂䘬婌妋ˤ 厗⁹厗Ṣ䘬屯慹㳩≽ᷣ天㗗㟡㒂屯㛔崘⎹㳩≽ˤ䔞䃞炻 ⚆⚳㈽屯ḇ⊭⏓Ḯ㴟⢾⁹傆⮵⭞悱ˣ㓭⛇埨㽫㕤㯜䘬䛇㐗ね デ烊侴⼰⣂ỷ⛐⚳㮹䛦⌣娵䁢忁㗗䓙㕤ᷕ⚳⁛䴙㔯⊾㇨农ˤ 忁ṃ拗奢⮵㴟⢾⁹傆忈ㆸ䘬屈朊⼙枧ˤ ᶨṃ㜙⋿Ṇˣ㫸㳚⚳⭞䘬㮹䛦娵䁢烉Ⱦ厗⁹厗Ṣ⯙㗗Ἦ ⇍䘬⚳⭞岢拊䘬ȿ炻ȾṾᾹ㚱拊⯙㋸䴎ᷕ⚳ㆾ⭬⚆ᷕ⚳ȿ炻ȾṾ Ᾱ⎒䞍忻句叱㬠㟡ȿ䫱䫱ˤ忁ṃ䇯朊䘬䚳㱽␴攟㛇⼊ㆸ䘬廧 婾㯃⚵炻䓂军ㆸḮ㝸ṃ⚳⭞⍵厗ˣ㌺厗䘬⮶䀓䶂ˤ

⺋⣏㴟⢾⁹⮵䣾䯵⚳㆟㚱㶙⍂ねデˣ㔯⊾娵⎴␴⿅悱ㆨ ⛇䘬ね㆟ˤ㮓䃉䔹⓷炻ㆹᾹḇㅱ溻⊝␴㓗㊩㴟⢾⁹傆䘤㎖冒 幓䌐䈡⃒⊊炻冯䣾䯵⚳Ṣ㮹ℙ⎴↮ṓᷕ⚳㊩临⾓忇䘤⯽ⷞἮ 䘬列㨇␴䲭⇑ˤ 炷⼭临炸


ᥔ ᜭ ឰ ᚷ ᐧ ᏷ ₎ᐞᰟ✢᷒ዷⓘỒ ᯧዲᘿᮿᗇỒỒᜳ

⁘ᒣᑀ▀ġ᝟ᶗᓃ␜ 旅荷華僑總會 荷蘭青田同鄉會 荷蘭溫州同鄉會

荷蘭文成同鄉會 荷蘭永嘉同鄉會 荷蘭瑞安教育基金會 ệ ḉ

∻ ᦾ ᧸ ḉ ᜭ ឰ ᚷ ᐧ ᏷ ₎ᐞᰟ✢᷒ዷⓘỒ ᯧዲᘿᮿᗇỒỒᜳ

㎫ ᒯ 䪺 ҵ ‫ ޤ ڼ‬䑌 ♻ ᰟ✢ጱ⇗ᗴỒ ∟᠎•Ẩ᫛ᜲỒ ᰟ✢᫓ↂ᪼Ồ ệ ḉ


∻ ᦾ ᥔ ḉ ᜭ ឰ ᚷ ᐧ ᏷ ₎ᐞᰟ✢᷒ዷⓘỒ ᯧዲᘿᮿᗇỒỒᜳ

ⳍṵⓧː

᳷ቃ໽ᔖ

荷蘭華人經濟技術發展中心 荷蘭中國經濟貿易促進會 旅荷福建同鄉聯合會 ệ ḉ

∻ ᦾ ᥔ ḉ ᜭ ឰ ᚷ ᐧ ᏷ ₎ᐞᰟ✢᷒ዷⓘỒ ᯧዲᘿᮿᗇỒỒᜳ ᓪ ០ ᓪ ᓪ

ᑯ Ẩ ᪟ ☳

Ḋ ↙ ᚘ ⚡

ᓪ ᓪ ᱯ ᱯ

☳ ☳ ᵺ ឰ

᜕ ᷒ Ả ᪟

⊔ ᗥ Ἓ

┘ ᡪ ᤫ

œŢūŮŰůť

ʼnŢůŴġŃŰŦųŴŮŢ

łųūŢůġ ʼnŦŶŴ

ᾄ ២ ⟿

ᜲ ᷒ ⛮ ᐉ ⇞

ᎊ ᔷ ᑯ ┘ ᖔ ₎

ᅳᭌᑀጰፍᐧឹᅴ

⧐ệḉ

ᑧ⅜ᑺᠥġ ᐞᢽ῔⅟


೉៌

UNITED TIMES

ዉࢸਢ‫ٱ‬

Editie 371 23-04-2015

ᐲᎇᓗᲒጤፃ᯳ᙰ

Fortune Financial Assessment B.V.

3122 ᑧ 6 ፸ 2 ፶Ḷᘬᅗᰟ✢፛ᗥ᎘ᒯ∟᫓ᤲᏩᑨᐿᚣ∟ỉᛵ∟ Ἥᑯᤍ᫓ᐨᣃḶᚏᲒ᪳ዾᏕᲵᅙᐲᎇᓗᶟᚣ∟᫓ᤲᛵᏞጤ᭠ᬗ᎔ጰ ᗽᢿᗯᑊጙḪᵆዹ⇞᫓ᅗᰟ✢ᅗẏᑊᓗᶟ∟ἭᲒጤᏕᲵᅗᠥᒯ∟ዷ ᤍ⃽ᨖᛵᲒ᪳ዾᏕᲵᚽዹድዯᜌỉ᏷ዾḪᅙ

Cross Border Consultancy t Europe t Asia

൲‫ོݳ‬ॎ៫୰݈୛

! Ꮄᑧ᎔ᗔᅗᑋᰟ✢ᛵ᰾ᑑ᷒ዷᐢỔᘍጱ␷␸ᾝᅗᎤᯀድḏᗔḏ ᑑᐲᎇᓗᲒጤᛵᖮ⇝ᅗ᎘ᣞᠸᬪጤᓆ⍶Ồᅗ⍪⁘ᜑẜᅗᑂᢋᡴᲒᅗ ᬗᗭድᯖᑑ᷒ዷṈ᎐ᛵ᜽ἱᅙ ! ᑋᒀᅗᔾᣞ᧣⇵ᑊẦ┘⇚ጙᰟ✢ጱ␷Ổᐹᢁᗣᑧᗔ⁝ᚑᔾᣞፊ Ꮍᛵ᎞ፍᝂᐞᅘ፱៑፛ፚᑗᑁᓆᅟ

Ꮚ⛈Გጤ␷␸⋢ᏸᬆᒳᅝ!!!!!!!!!!!!

2ȟ!ઍᄂྥጂඪ‫ټ‬Ѵᝲ഼ώ‫ޟ‬এΡၥਟ 3ȟ!߳ᜌ‫ܚ‬ඪ‫ޟټ‬഼ώ‫ڎ‬രዉ࿗୽ᝲЅώհ೨џ 4ȟ!഼ώࠢ՗ᆒғȂ٘ᡝ୊ஶȂ૖Ӭवञ഼Ȃ !!!!ฒϚ‫ي‬༞ԁȂᎌӫߝ෈ᛧۡώհ 5ȟ!ࡸྱᓡᓢ‫ޟ‬ौؑඪ‫ټ‬ᎌӫ‫ޟ‬ώΡȄ

UKIFUNK KERESKEDELMI KFT Csomori ut 277 1162 Budapest Hungary tagaaxin@gmail.com ኈ୽೿๜Ρ!᎒ӑҡ 0049 176 21947194

ᑧឯᕰ⃭

ᩨ៝᚞᪱! !

⓶ΰ⃩ᮿ

൲‫ོݳ‬ॎ៫୰࢐оήᐠᄺ‫ޟ‬ԙষ ᰟ✢

᫓ↂ

ᏥፊᎽ

โ୛៫୰ᇯᜌ‫ོڞ‬

़ਿ៌Ѕࡄᅭ඼ࡡৱོ

ᙱ⏱

೉៌‫ݲ‬Ᏸড়‫ོڞ‬

‫ࡡࢸٳ‬ৱ‫ོڞ‬

଒ࢇ፡೎‫ོڞ‬

ዉࢸོॎᏰོ

ԃ‫ݎ‬໲кᄇ഼ώߒ౪ϚᅖཎȂҏϴѧӈդਢঐ഍॒೰ջາ፡඲Ȋ ઢσড়ҡཎᑹ໪Ȃ଒ྛኄ໌Ȋ

ᐲᎇᓗᏖῖᗙᴒ∟ᗉፊᎽ

ᩨ᪱⃩ᮿ! ! Ổ᪱⏰ᾰ!

ኁ‫ވܘ‬໻७ώΡȂ҈ᚕϸຊࢿ࿧ώȂᓡᓢЫ Ѯନ֑Ȃᓡᓢᔓເ݈୛Ȃᓡᓢ఼ዓώ ‫ڏ‬тȈ ືܾϴѧঘ৲҈ᚕཨၼ <! ၼೲଚೲѧᐠȞωٙЅσ࠮ೲٙถ ྱȟ<! ၻൟȂၻ೅оЅӨᆍ၆ওώӴȂ࡚ᑞώӴᔓώ <! Өᆍ ՗ཾ‫׬‬೚ώΡ

30

Register Belastingadviseurs

Nederlandse Juristen Vereniging Vereniging voor Fiscale Mediation

The Law Society

Society of Asian Lawyers European Accounting Association

೉៌โ୛௃ཾΡষᆓ౩‫ ོڞ‬ᆓ౩ོॎৱ‫ོڞ‬ Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

Institute of Management Accountants

୽ሬᇯᜌ଒୛៫୰ৱ‫ོڞ‬ International Association of Registered Financial Consultants

 ḥ info@fortune-fa.com

⃿ᨄ www.fortune-fa.com


UNITED TIMES

31 ዉࢸਢ‫ٱ‬

Editie 371 23-04-2015

Ρ‫߳ڷ‬୊

ॏ ᗊ Ⴋ ၗȈ

010-785-3891

‫؁‬ӻ౰ࠢġġ᠍ߔ‫پ‬Ⴋᒚၚ

Renhe Health

ᾒ!!⊈

⊈!᣾!ᰬ!᏿

Ꮤ!᭡!Ꮇ!⟙

ᣂ⑜ᅘᣂ⎻ᅘᕀᦠፓᅟ

ᙓ≻ᩔᒘᏜṎ᝸ᅟ

᲌᪠ᬌ᪓ᥳᛵᵋᜉᯆ᝸ᅟ

Ꮄ៖ ฅ၄

ಖኵȈؐ౭ ķı ಖ ݈‫ݲ‬ȈؐР IJ ԩȂؐԩ ij ಖȂުလ݈ҢȂ ࡚ដߝ෈݈Ң

€ 45.00-

Ꮄ៖ ฅ၄

ಖኵȈؐ౭ ķı ಖ ݈‫ݲ‬ȈؐР IJ ԩȂؐԩ ij ಖȂķ ౭࣏Ι এᕛแ

€ 49.00-

஼٘ ୊ᡝ

ಖኵȈؐ౭ IJĶı ಖ ݈‫ݲ‬ȈؐР Ĵ ԩȂؐԩ IJ ಖȂ໻ࠉј ωਢ݈Ң

€ 39.00-


ᰟ✢ᚮ៽ⓨᑁⓘỒ Landelijke Federatie van Chinese Ouderenverenigingen "Chun Pah" in Nederland

ȪΠɒΙϤԑѲТΠΪέРȫ

Eindhoven

Ӵ֭ĻGouvernestraat 53, 3014 PJ Rotterdam www.chunpah.nl

Amersfoort ጱ᪸ᚮ៽Ồ

ᝨ᪸ᚮ៽Ồ ᱓!ᓯ

ጱ᪸ᚮ៽Ồ⇠᧸⃨ፕὓ

ĩᶨĪ ijıIJĶĮĶĮIJIJ ᶨ⣑㷠⚃廃⶜⢓㖑⶚䆮㺧 ĭġ䁢⃵῁墄㚫⒉⣙㛃 ĭ ⶜⢓䈡⇍≈⣏ ĭġℵ㫉 䆮㺧 Ģġ㔔婳⎹昭侭⣂⣂⊭⭡ Ģġᶳ㫉婳㖑 Ģġ ĩ 匟㭼⽟ᶱ⚳Ṍ䓴溆 ŅųŪŦŭŢůťŦůűŶůŵĮĮ ⽟⚳ łŬŦůĮĮ ⽟⚳ᷕ⺷冒≑㘂梸 Ī 屣䓐 Ļġ㚫⒉ɖ IJijĭııĩ ⊭㊔Ἦ⚆干屣ˣᷕ⺷冒≑㘂梸ˣ㚈㱱㯜䫱 Ī 普⎰㗪攻⍲⛘溆 IJĪņŊŏŅʼnŐŗņŏġġġ㖑ᶲ ĺĻıı ↢䘤 ĩ ⛐䀓干䪁⌛䘬⢓恋怲 Ī ijĪņŊŏŅʼnŐŗņŏġġġ㖑ᶲ ĺĻıı ↢䘤 ĩ ⛐䀓干䪁⌛䘬⢓恋怲 Ī ĴĪŕŊōŃŖœňġġġġġġ㖑ᶲ ĹĻĴı ↢䘤 ĩ ⛐ ŃŦŴŵŦųťŪůŨġIJIJĺġĪ ĵĪŅņŏġŃŐœŔńʼnġġ㖑ᶲ ĻĺĻıı ↢䘤 ĩŴŵŢŵŪŰůġŢŤũŵŦųŻŪūťŦĪ ĶĪŗņŏōŐġġġġġġġ㖑ᶲ ĺĻıı ↢䘤 ĩ 䀓干䪁 Ī ķĪœŐņœŎŐŏŅġġġ㖑ᶲ ĺĻĴı ↢䘤 ĩŅŰůťŦųţŦųŨĪ ĸĪʼnņņœōņŏġġġġġ㖑ᶲ IJıĻı ↢䘤 ĩ 䀓干䪁 Ī ᶨ⸜ᶨ⹎㜦㝷㕭㷠⣏⃒よ ĭġ⛐㬌堟⽫沜嫅岲≑䅙⽫Ṣ⢓ㄟㄐ妋♲ ĭġ㚜天デ嫅㜦 㝷䎮ḳᾹ↢拊↢≃↢㗪攻 ĭġ䁢⣏䛦媨䤷⇑ Ģ ĩḴĪ ijıIJĶĮķĮĺ 䫔Ḵ⬋䓇㖍㚫㙐ㄞ䤅䪗⋰䭨 ĭġ㕘侩Ṣ慹嫃⹏ į 䔞⣑㳣≽䵲㷲 ĭġ㚜㚱① 倱䱥 ĭġ䓇㖍噳䱽 ĭġ㯜㝄䫱㊃⼭ ĭġ㔔婳㚫⒉Ᾱᶵ天拗忶 ĭġℙ⎴↮ṓἛ䭨䘬䅙櫏㯋㯃 Ģ

↗┘᭘ᗇ 匟嗕⋿⋨㜦㝷㚫㕤 ijıIJĶĮĴĮIJı ⛐⬱⣂剔㜦㝷倂 㚫嗽冱埴㛔⸜䫔ᶨ⬋䓇㖍 㚫 ĭġ䔞⣑⍫≈侭巜帵 ĭġ婈呁 ẍᶳ䅙⽫Ṣ⢓岲≑䓇㖍⣏噳 䱽 ĭġ⟜朊㙐㹓楐ᶼ䅙櫏 ĭġ⛐ 㬌 ĭġ农ẍ堟⽫䘬嫅シ Ģġ㌺⎵ ᶵ↮⃰⼴ ĭġ⤪㚱拗㺷 ĭġ䣰婳 岄㔁 įġ 㠩佌劙⤛⢓ɖ IJııġ 悕劙⃱⃰䓇ɖġĴı

᎔ጄ♩ᓛᰬ⎺᜕ᑀᅝ 㹓ᾅ梲ˣ⼕㟪劙⃰䓇⣓Ṣɖ ijıġ 㹓奨劙ˣ⼕渿厗⃰䓇⣓Ṣɖ IJı 惏⽿⻟ˣ惕䡏䌱⃰䓇⣓Ṣɖ IJıġ 㖻⭴⻟ˣ䌳㠭⥡⃰䓇⣓Ṣɖ Ķ 㹽栗厵⤛⢓ɖ IJıġ 傉㠭㥖⃰䓇ɖ IJıġ 㣲攟䤷⃰䓇ɖ IJıġ ⏛⬀㖢⃰䓇ɖ IJıġ 㛙Ṇ⥡⤛⢓ɖ IJıġ 惕䌱䓇⃰䓇ɖ IJıġ 㮃䤷⎰⤛⢓ɖ Ķġ 㜿渿剛⤛⢓ɖ Ķġ 唕⺢㥖⃰䓇ɖ Ķġ 卓㟡₨⤛⢓ɖ Ķġ 昛䌱叱⤛⢓ɖ Ķġ 㼀⭞㞙⃰䓇ɖ Ķ 㠩伶䌱⤛⢓ɖ Ķġ 伭ġġ⣑⃰䓇ɖ Ķġ 㜄䌱嗕⤛⢓ɖ Ķġ 惕㼌佌⤛⢓ɖ ij

Arnhem ᚣ᪸ᚮ៽Ồ ᱓!ᓯ 各位會員 : ġ⣏⭞⤥ ĭġ㛔㚫㕤Ḽ㚰⋩ḅ㖍䘬ἳ㚫⮯㚫䓙ġ⬱⿺㔯⹟ᷕ⽫ġġĩġŔŸŰŢġĪġ⬱㌺ⶍἄṢ ⒉⇘㚫⟜䁢⣏⭞ἄᶨᾳ斄㕤䚋嬟䘬嫃⹏ ĭġⶴ㛃⎬㚫⒉⇘⟜⍫冯 į ⣑㯋㻠廱␴㘾 ĭġġ⍰㗗ㅱ娚␴⣏⭞ᶨ崟↢忲䘬⬋䭨Ḯ ĭġ㛔㚫⮯㚫⛐Ḽ㚰冱彎ᶨ㖍 忲 ĭġ娛ね⤪ᶳ Ļ 目的地 : ŗŰŭŦůťŢŮġ 日期 : Ḽ㚰⺦ℕ㖍ġ㗇㛇Ḵġ 費用 : 㭷ỵ ĴĶ 㫸⃫ġġĩ ⊭㊔干屣␴㘂梸 Ī 登車地點和時間 : ŏŪūŮŦŨŦůġŅŶŬŦůţŶųŨġ巻⅘⟜ġġ㖑ᶲġĺġ㗪 ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġłųůũŦŮġœŪūůũŢŭġġġġġġġġġġġġġġġ㖑ᶲ ĺ 㗪 Ĵı ↮ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġņťŦĮŘŢŨŦůŪůŨŦůġ䀓干䪁ġġġġġġġ㖑ᶲ IJı 㗪 䔞⣑㉝忼䚖䘬⛘⼴冒䓙㳣≽ ĭġᶳ⋰⣒乎ġij 㗪 Ĵı ↮普⎰崟䦳⇵⼨㴟䈁ⶪᷕ⽫ ĭġ ⣏⭞心埿⼴ Ķ 㗪 Ĵı ↮⛐㖶姀惺㦻㘂梗 ĭġ㘂梗⼴⚆䦳ˤ ⎬㚫⒉⤪㝄暨天妪䅺␛ ĭġ婳枸㖑忂䞍 ĭġ⼭ᶨἝ⏲䞍惺㦻枸⁁ ĭġ₡拊䁢 Ļġ䀓儑⍲ ᷱ䅺㭷℔㕌ġIJĺ 㫸⃫ ĭġ䅺淕㭷晣 IJĺ 㫸⃫ˤ 㲐シ Ļġġ㛔㚫Ḽ㚰䘬䫔ᶨᾳ倂㚫Ḽ㚰Ḽ㖍㗇㛇Ḵ∃ⶏ㗗ġ␴⸛乒⾝㖍℔䛦`㛇 ĭġ 㚫⟜ġŔźŮŧŰůŪŦġ⮯㚫斄攱ᶨ⣑ ĭġ㇨ẍ娚⣑䘬倂㚫⍾㴰 ĭġ婳⎬㚫⒉䔁シ⸞婳⏲䞍ᶵⷠ⇘ ⟜䘬㚫⒉ įġġġġġġġġġġġġġġġġ 報名聯絡人 : 鍾建和 0317 421346 萬碧良 0316 333435ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ㜙⋨㜦㝷㚫 പ੫ϝ‫ོࢧݘ‬

Rotterdam ᲀᧁጳᚮ៽Ồ ᓐ♉ᑊᗉዺ፶ΐ▥ᩚ ġĴ 㚰 ijĸ 㖍军 ĵ 㚰 Ĵ 㖍炻渧䈡ᷡ㜦㝷㚫 䳬䷼⍣㜙㫸⃳伭⛘Ṇ 㕭忲炻Ķı ᾳ⎵柵彭忇 ⟙㺧炻ℓ⣑埴䦳䱦⼑ 䳃⏰炻旸㕤䭯ⷭ炻䯉 徘⤪ᶳˤ 䫔ᶨ⣑⽆渧䈡ᷡ ↢䘤⇵⼨⃳⚳炻ℐ䦳 IJĵıı ℔慴炻ᷕ徼⛐⽟ ⚳⋿悐ᶨ攻㕭棐忶⣄ˤᶨ嶗ᶲ⣏⭞ⓙ㫴倥䡇䚳ⷞ嫃䪹炻⬴ℐᶵ奢㕭徼䕚⊆ˤ 䫔Ḵ⣑两临埴忚炻䴻忶㕗㳃㔯⯤Ṇ⍫奨Ḯᶨᾳ㹞㳆炻↢ℍⰙ㳆⛸⮷䀓干炻㳆 ᷕ㬟䴻⸦䘦叔⸜⼊ㆸ䘬䞛㞙ˣ䞛䫵ˣ䞛ⷼˣ䞛揀ḛ䫱⼊ン⎬䔘炻⋩↮⢗奨炻怬㚱 ᶨ⮲㻼䘥⤪䌱䘬ⶐ⣏揀ḛ䞛炻㗗忁ᾳ㫸㳚㚨⣏㚨伶䘬㳆ᷕᷳ⮞ˤ䔞㘂㉝忼⃳⚳䘬 ⃳䇦⃳Ⲟ炻ㆹᾹᶳ㥣㕤ᶨ攻䎦ẋ⊾㕭棐炻⛐忁墉ỷ⭧Ḽ㘂ˤ 䫔ᶱ⣑⛸凡↢㴟忲奥Ḯℑᾳ伶渿⮷Ⲟ炻忁墉䘬㴟㯜㶭㼰夳⸽炻⎗ẍ䚳⇘⤥⣂ 㴟⍫㴟入␴⮷欂⃺ˤㆹᾹ⛐Ⲟᶲ㻓㬍ˣ岤䈑ˣ㉵普橼䄏炻⛐凡ᶲ⎫⋰梗ˣ梚惺ˣ ⓙ㫴炻攳⽫㝄⅘⥸┬㏆㯋㯃炻冯␐䓇忋堪炻⥁婆忋䎈炻徿⼿⣏⭞㌏儡⣏䪹ˤ 䫔⚃⣑⇵⼨⤏ⶽ吪Ṇ炻忁墉⽆⇵㗗⽟⚳䘯⭌ㆸ⒉╄ッ䘬⹎`俾⛘炻㴟怲ⱑ䞛 ᶲ㚱ᶨ⹏Ⱦ⤛⬑冯㴟浿ȿ䘬晽⟹炻㗗忁ᾳ❶ⶪ䘬㧁娴ˤ ġ䫔Ḽ⣑⍫奨ᶨ⭞惺匲炻惵叿湝⊭䀓儧ḛ愒曺㪾炻⑩▿惺匲冒䓊䘬楁㩛惺␴吉 厬惺ˤ⣏⭞⛐忁墉屟⇘⼰⣂䔞⛘䓊⑩炻㚱渡䀓儧炻㧬㪾㱡炻伲剅⢓炻䃉剙㝄炻䲭 İ 䘥吉厬惺炻楁㩛惺䫱䫱炻ṢṢ㺧庱侴㬠ˤ 䫔ℕ⣑忲奥㘖⇑䈡䵕㍉⚳⭞℔⚺炻忁墉㚱 IJķ ᾳ㯜岒㘞䐑㶭㼰䘬㷾佌炻⊾ㆸ ĺı ᾳẁ⠫凔䘬㾹ⶫ佌炻塓嬥䁢㗗㫸㳚䘬ḅ⮐㹅炻IJĺĸĺ ⸜䲵ℍ倗⎰⚳ᶾ䓴冒䃞怢䓊ˤ ㆹᾹ⼺㬍埴崘⛐ᶲ㷾⋨炻德忶努⭮㜿㛐炻⯭檀冐ᶳ㛃夳䡏㯜䑘Ⱉ炻㾹ⶫ䛦⣂炻㘗 农⃒晭烊ᷳ⼴ㆹᾹ⛸凡Ἦ⇘ᶳ㷾⋨炻ẘ㛃Ⱉ⊊崟ặ炻㾹ⶫ檀㍃炻㼢㼢㷾㯜枮叿Ⱉ ✉㸏㳩侴ᶳ炻⼊ㆸ⎎ᶨ䧖⃒伶㘗奨ˤ 䫔ᶫ⣑彼匟嗕炻ᷕ徼ṵ⛐⽟⚳⋿悐⎴ᶨ⭞㕭棐䔁⭧ˤἮ⚆徼ᷕ炻℔嶗ℑ㕩桐 㘗⤪䔓炻⯌℞㗗⤏⛘⇑ᶨ㭝炻Ⱉ⵺崟ặ炻暒Ⲙ晒ⲣ炻Ⱉ㳆䚠忋炻㚱䘬晏忻㍍役ℓ ℔慴攟ˤ 䫔ℓ⣑‵㘂⸛⬱㉝忼渧䈡ᷡ炻㕭埴⚻㺧䳸㜇ˤ ⛐㬌炻⎬ỵ⛀⍳滲倚⣂嫅␐䓇䳬䷼忁ᾳ伶⥁㕭埴炻᷎⣂嫅昛⣒䚠≑炻⣏⭞㛇 㛃Ṳ⼴怬㚱㚜䱦⼑䘬↢忲ˤĵ 㚰 IJIJ 㖍㗇㛇ℕ炻⮯役⚃⋩ỵ⛀⍳Ἦ⇘㚫㇨ㇻℝ᷻䎫炻 ㎻湣⮯炻ⓙ⌉㉱ ŐŌ炻㘂ᶲ䍵⮞倂梸炻㚱ℑỵ䓟⢓岰梚楁㩛冯䲭惺炻⛐⹏⎬ỵ冱㜗 ℙ䤅㜦㝷⍳ね攟⬀炰

Ꮘ፸ᐡ᏷፶Ồ 㛔㚰䓇㖍㚫⤪㛇冱埴炻䔞⣑春⃱㘖䄏炻⭌⢾㗍⃱㖶⩂炻⭌ℏ㗍シ䙶䃞炻冯㚫㚫 ⍳Ᾱ㬉倂ᶨ➪炻⢥㗇Ᾱ䱦䤆䝵搈炻檀冰⛘㍍⍿䓇㖍䥖䈑㉵㓅䓇㖍䚠䇯炻姙⣂㚫⍳䓐 㫴ⓙ准巰䫱⣂䧖⼊⺷䁢⢥㗇屨⢥炻䁢䛦ṢⷞἮ㬉㦪炻⣏⭞ℙ⎴⹎忶ᶨᾳケ⾓䘬ᶳ ⋰ˤ

Ꮵ፸♩ᓛ᜕ᑀᅝ 堩慹沛ġɖ Ķıġ 惏⯙㖶ġɖ ĵĸįĶıġ 㰇䁛廅 İ 旖⼑嗕⣓⨎ġɖ ĵı 㜿漵ġɖ ijıġ 䌳⮞䎈ġɖ ijıġ ŃŰźġťŦůġŃŰŦųġɖ ijıġ ␐拓戻ġɖ ijıġ 惏䡏㟫ġɖ ijıġ ┬⽫Ṣġɖ ijı ġ⻝㟡➪ġɖ ijıġ 㔯咖⧋ġɖ ijıġ 㚱⽫Ṣġ䥖䈑 IJı ấ

੩੫୚Л‫ོࢧݘ‬

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ‫ོࢧݘ‬

Р෈Ȉഇ࢑෈Π

Р෈ȈؐТ಑ΙЅ಑έএ࢑෈Π

Р෈ȈؐТ࢑෈ΙЅ࢑෈Ϥ

Р෈0ਢ໢Ȉ࢑෈ΙՍ࢑෈Р໠ߞ

ਢ໢ȈήϿΙਢՍѲਢ

ਢ໢Ȉ11:00 - 14:00

ਢ໢Ȉ12:00-18:00

ഇ࢑෈Ѳ22!ᘈՍ3!ᘈᆹོ

ᆹོӴᘈȈGouvernestraat 53

ᆹོӴᘈȈ๼၂ՂΡ՞ԉȶҗᆋዂȷ

ᆹོӴᘈȈCartesiusweg 11

Ԥሸ‫࡟ܣ‬

বΡທထԊ‫ۑ‬ሸ۹ᐗທ ོߝȈ‫ Ⳑߝ؃‬010-4585690 ؐТ‫ޟ‬಑Ιএ࢑෈ΠኊઢҡРོ

੕б‫ོࢧݘ‬

日期:ijıIJĶ ⸜ ķ 㚰 ijij 㖍炷㗇㛇ᶨ炸 時間:ᷕ⋰⋩Ḵ溆攳⥳军㘂ᶲℓ溆炷㘑ᶲℕ溆梇䙮厄炸 內容:ㄞ䪗⋰䭨⧃㦪䭨䚖炷㍸ὃ梇䱥ˣ勞㯜ˣ䓇㝄ˣ㘂ᶲ梇䙮厄炸 費用:㭶ỵ㓞屣 IJı 㫸⃫ 聯絡:昛厗⻟⃰䓇炷ıķĮĴĵĵĴķķIJĴ ġ炷ijıIJĶ ⸜ ĸ 㚰 ijı 㖍㗇㛇ᶨ⢷⬋Ⱦ伲奺㛹ȿᶨ㖍忲炻℟橼ḳ⭄⎎埴忂䞍炸

ȁȁȁȁȁPaletplein 53 ོߝȈങЈ‫ ׈‬06-14315585

3534 BA Utrech ོߝȈ᎓‫آ‬Ԥ!0346551643

ᆹོӴᘈȈRecht Boomssloot 89 )বΡທ*1011 CX Amsterdam ོ!!!!ߝȈ԰ᆆ໴ 06-41859318

೉៌ࠒୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈ȈؐТ಑Πএ࢑෈Π ਢ໢Ȉ12:00 - 17:00 ᆹོӴᘈȈ‫ޥ‬ୢϛЖ Stichting Gemeenschape centrum Lievendaal Lievendaalseweg 3, 5652 SB, Eindhoven ོߝȈनछ㢣!06-45092342

೉៌‫ݍ‬ୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈ȈؐТ಑2Ѕ಑4এ࢑෈Π ਢ໢Ȉ12:00 - 17:00 ᆹོӴᘈȈWijk Centrum "De Symfonie" Valkenierstraat 1 6828 RM Arnhem ོߝȈ࿲ᆆ‫ ي‬0316-333435

೉៌ϛୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈Ȉഇ࢑෈Ι ਢ໢Ȉ12:30 - 18:00 ᆹོӴᘈȈ Van Galenstraat 30 3814 RC Amersfoort ོߝȈങ๼஼ 035-6028225


᫓ↂ⃡ᣇᓍ῔Ồ ᰟ✢ፍỒ᫛ἲ᭖᏷ᘒ᫜ ⓘỒ⃕ἲᅝỜ⇴ᒯᛥ᥇

ፍỒᲐ␈ዷᅝᱯ᭘ἓᛥ᥇

ፍỒỒᛥᅝ᭼ጛḶᛥ᥇

डᑙᇳȈȶ‫پר‬ΟȂ࢐ौѩΡுҡ‫ڼ‬Ȃ‫ٮ‬иு‫؁ޟ‬ᙴ౾Ȅȷĩ घᑱᆋॱġIJıĻIJıĪġ 鹿特丹基督教生命堂

海牙基督教生命堂

地址:Donarpad 9, 3072 EB Rotterdam 電郵:emsirotterdam@gmail.com 電話:010-411 49 90 / 06-40 094 225 ( 普通話 ) 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢: 鄧偉康牧師 ( 廣東話 ) 陳李湘萍師母 ( 普通話 )

地址:Isingstraat 165A, 2522 JS Den Haag 電話:070-388 17 85 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:梅子開牧師

烏特勒基督教生命堂

荷京基督教生命堂

地址:Marokkodreef 3, 3564 EV Utrecht 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:030-261 61 67 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

地址:Anton Waldorpstraat 90 1062 AZ Amsterdam 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:020-673 03 50 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

思活路基督教生命堂 地址:Esdoornstraat 25, 8021 WB Zwolle 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:06-50 652 284 崇拜聚會:普通話崇拜 時間:星期一中午 12 時 查詢:鍾志勳牧師

百合山基督教生命堂 地址:Rozenstraat 2, 4613 AJ Bergen op Zoom 電話:0164-78 58 22 / 06-29 551 772 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:林國安牧師

恩慈地基督教生命堂 崇拜地址:Deurningerstraat 212, 7522 CL Enschede 教會活動中心:Deurningerstraat 39A 7514 BD Enschede 電郵:emsienschede@gmail.com 電話:053-2310789 / 06-50 652 284 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

福臨道基督教生命堂 地址:Zandstraat 103, 3905 EB Veenendaal 電郵:emsiveenendaal@gmail.com 電話:0318-76 91 44 / 06-27 221 338 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:朱洪順傳道

百利達基督教生命堂 地址:Teteringsedijk 89C, 4817 MB Breda 電郵:emsibreda@gmail.com 電話:076-532 33 51 / 06-24 542 277 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:趙麗娟傳道

高寧根基督教生命堂 地址:Korreweg 37,9714 AB Groningen 電郵:emsigroningen@gmail.com 電話:050-571 80 40/06 - 81 556 777 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 11 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 留學生團契:逢星期三晚上 6 時 查詢:張堯傳道

安恆基督教生命堂 地址:Geograaf 13, 6921 EW Duiven 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:06 1296 5512 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:每月第二及第四個星期日早上 11 時 ( 設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

樂華城基督教生命堂! 地址:De Hooidollen 8 8918 HV, Leeuwarden ( 鄰近美華酒樓,WijkcentrumBilgaard ) 電郵:emsileeuwarden@gmail.com 電話:06-81 556 777 崇拜聚會:普通話 / 廣東話 時間:星期二早上 10 時 查詢:張 堯傳道

❣ᜪᗔ ᙬᬙ⃿ᣈ!(www.emsionline.org)!៻ᾰᑺ⚆ᘷᴞᙬᗥ᎘ᧁᓕℏỒ፛᠖᪳


೉៌

UNITED TIMES

੕Јၽᙹ

Editie 371 23-04-2015

34

ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳĹᅴ ġᚈᷕ▶ᒖἇᬑᡐᓧ

⽆Ḽ⋫暞ᶱ⋩℔⯢檀䘬ⱉ⶜㉱Ⱉ⎋怈䛢 伲㷾炻Ữ夳㷾㯜䡏啵䃉㲊炻⤪ᶨ㕃㘞䐑ぽ德 䘬⣑㷾ˤ伲⋻晵㍒⛐啷婆䘬シ⿅ὧ㗗⣑洅㷾炻 冯䐒㕩晵㍒␴䲵㛐拗滲⎵炻Ṣ䧙大啷ᶱ⣏俾 㷾ˤ 崲慶干ᶨ㉝忼Ⱉ⎋炻ᶨᶳ干炻怬㰺Ἦ⼿ ⍲㫋岆伲⋻晵㍒㷾䘬伶㘗炻楔ᶲ星幓⛐㜮䈃 昋ᷕˤᶨ佌䈥叿㜮䈃䘬啷㕷炻䆎䪹叿ᶨ⻝共 婒烉 ˬ ␴㜮 䈃 䄏 ⻝ 䚠 ⏏炰 側 㘗 㗗伶渿䘬伲 㷾炻㨇㚫暋⼿⒑炰˭ ⎛怲ᶨỵ䈥叿啷䋺䘬啷㕷侩Ṣḇ婒烉 ˬ␴啷䋺䄏⻝䚠⏏炰˭ ㍍叿ᶨᾳ㉙叿啷伲䘬⮷⣍⫸ḇ忶Ἦ㷲䅙 櫏婒烉 ˬ㉙叿啷伲䄏⻝䚠⏏炰˭ 啷㕷䘬䓇屉ᷳ忻䛇㗗嬻Ṣ䛤剙㑑Ḫˤ䛤 夳塓㜮䈃ˣ啷䋺␴啷䵧伲⛀⛀⚵ỷ炻僓ᶵḮ 幓炻⽟䐆⃳␴⟼䐒㉱䘬ね㱩ḇ⤥ᶵ⇘⒒墉⍣炻 ᶨ㧋星幓⛐≽䈑佌ᷕˤ ˬ䄏⻝䚠⏏炰⎒天Ḽ⃫Ṣ㮹⸋ˤ˭ 䚳Ἦᶵ䄏䚠㗗僓ᶵḮ幓Ḯ炻㕤㗗⃰榶ᶲ 㜮䈃側ᶲ䄏ᶨ⻝䚠炻㍍叿䈥叿啷䋺ḇ䄏⻝䚠炻 ⽟䐆⃳ḇ塓従榶ᶲ㜮䈃炻塪◜劎䪹⛘䄏Ḯ䚠ˤ ⤥⭡㖻ẀḮ䄏䚠屣炻ㇵ⼭僓幓炻⍰㚱Ṣ 䈥叿ᶨ柕暒䘥䘬㜮䈃忶ἮḮˤ ˬ∃∃䄏忶Ḯˤ˭ 恋⨎Ṣ␝␝䪹忻烉 ˬᶵᶨ㧋䘬炻忁柕㗗䘥㜮䈃炻䍵⣯䃉㭼炻 䄏崟䚠Ἦ䈡⇍伶渿ˤ˭ ㆹ⽫゛烉⤪㝄⤡䈥Ἦ䘬㗗ᶨ柕暒尡炻⣏ ⭞ᶨ⭂㏞叿天䄏䚠ˤ ∃䄏⬴䚠炻⍰㚱ℑᾳ啷㕷⮷⥹⧀忶ἮḮ烉 ˬ ㆹᾹ ᶲ ⬠ 㰺 㚱 䫮炻 婳 䴎 ㆹᾹᶨ㓗䫮 ⏏炰˭ 倥Ḯ⤥嬻Ṣ⎴ね炻ㆹ゛䴎⤡Ᾱ䫮炻⎗㗗 ῷῷ㰺⣂ⷞ炻⯙⓷烉 ˬ ᶨ 晣 䫮 天 ⣂ ⮹ 拊烎 䴎 ⥛ 拊 屟 䫮 ⤥ ╶烎˭

ᜰܻՀ‫ڟ‬Ⴆ௩෹Πέ‫ٱ‬ ‫⇺׏‬᜙ᗞሷҝⰇ‫ר‬ၒŊ‫߱⋱ף‬ ཚ☤ծⰇԊദ໣ᆯၒ͵Ⰷȯഺཚ☤ ᅞ‫͗⳧׿‬Ŋ⳧ʴ୙ఫཚୀ‫ם‬Ŋᆯᓞ ⫝‫ד‬ཞჶ⇺᜙᱿ሱ̈́߸㔄ȯ ⇺᜙᱿ㄇỬ૽Ⲗɼᱻ౹ᅞҝ ⸄Ŋᆯ⣫♀۹ᬦཚ゜ୀռ㓘ሱञ᱿ ҙな᜙ȯ ⇺᜙ᲰᮟɺỚᤀ㏈㌽Ŋ‫" פ׻‬ ⢇㌽ "Ŋ⊥⫨₳੅㍫⇾ȯ⳧‫♀׏‬ᅭ ༴᜙ʑ᱿㌽ᯍ̳Ṙ㌽Ŋʃᄢ㇔ᮢŊ ߌᔍᗞːྐྵႍŊ᫠߱ԅᆯཚ☤‫ד‬ᅺ ۣԅᾀࡆఱఱࢍሱ‫ט‬ᔊⲕ᱿㌽ㆩȯ

⤡Ᾱ婒烉ˬ⎒天ᶨ⟲拊ˤ˭ ㆹ㌷↢ℑ⻝ᶨ⃫Ṣ㮹⸋䴎⤡Ᾱ炻䚳⤡Ᾱ 攟⼿⼰⎗ッ炻ὧ婒烉 ˬ⸓⥛Ᾱ䄏⻝䚠炻⤥╶烎˭ ⤡Ᾱ滲倚婒⤥ˤ ㆹ䓐㔠ỵ䚠㨇⸓⤡Ᾱ㉵Ḯ䄏炻怬⼰⼿シ ⛘䥨䴎⤡Ᾱ䚳炻⒒䞍啷㕷⮷⥹⧀䨩䃞ỠㇳἮ炻 婒烉 ˬ䄏䚠天Ḽ⟲ˤ˭ ˬṨ湤烎˭ㆹ樂姅㤝Ḯˤ ⼴Ἦㇵ䞍忻炻㱧徼㇨忯⇘䘬Ⱉ⋨啷㕷炻 ⛯゛㕡姕㱽嶇忲⭊䳊⍾䄏䚠屣䓐炻℔⭂₡㟤 㗗Ḽ⃫Ṣ㮹⸋炻⥳ἄό侭ℓㆸḇ㗗忲⭊炻䁢 Ḯ忁ᶵㆸ㔯㱽䘬䄏䚠屣炻啷㕷␴忲⭊ᷳ攻柣 崟䲦䳃炻⼺䃞㌫Ḯᶵ⮹忲冰炻忁Ⰼ忻䎮ㆹ⛐ 晐⼴␴啷㕷䘬„忯ᷕㄊㄊ⬠㚫ḇ⬠᷾Ḯˤ

᭙ᒢᨅ⁨ 晐⼴䴻忶㴒⌉⫸ˣ⌉ァ㉱⅘ⶅ⇵⼨㰇 ⬄ˤ 㱧徼㘗奨⣯䳽炻干㱧叿Ⱉ嶗ᶳ埴炻ᶨ㚫 ⃺ὧ㍍役⇘伲⋻晵㍒㷾炻枮叿㷾䓼⮷⼹⇵埴炻 ⣑啵⼿⁷ᶨ䰺䡑⣏䃉怲䘬啵⮞䞛炻䘥Ụ暒䘬 暚㛝Ὰ⼙⛐⸛㹹⤪掉䘬䡏啵㷾㯜ᷕ炻⮏媸ᶼ 㶙怫ˤ ㆹᾹ⯷〗⛘㛃叿忁ⷭ⣏冒䃞䘬伶㘗炻俛 怲枧崟Ḯᶨ椾啷㕷㮹㫴烉 ģ ⣑ᶲ䘬ẁ⠫ˣṢ攻䘬伲⋻ˣ⣑ᶲ䘬䷩ 㗇ˣ㷾䓼䘬䈃伲 ģ ⛐伲⋻晵㍒㷾䓼炻⇘嗽悥㗗⤪㬌⭄Ṣ䘬 冒䃞䓘⚺㘗奨炻䈃佌⛐㷾䓼え䃞冒⼿⛘⎫勱炻 䃉㔠梃沍⛐㷾朊ᶲ冒⛐⛘梃佼炻啷㮹ⓙ叿Ⱉ 㫴炻侽叿䓘炻怈怈㛃⍣⁷㤝ᶨⷭ䓘⚺Ⱉ㯜䔓炻 侴ㆹᾹ⎒㗗ᶵ䴻シ敾忚忁ⷭⰙ㯜䔓ᷕ䘬ᶵ忇 ᷳ⭊ˤ 晐⼴⇘忼⌉ァ㉱⅘ⶅ炻ᶨᶳ干ὧ塓䃉㔠 暁Ỡ冱朊⇵䘬ㇳ⊭⚵ỷ炻㗗啷㮹⇵Ἦ℄ⓖ⊾ 䞛␴㯜㘞䍣䐫ˤ⛐啷㮹幓⼴䘬堋堓夌壠䘬啷 䪍⺽崟ㆹ䘬㲐シ炻ṾᾹ㛅ㆹỠ↢ㇳἮ天拊天 䈑炻ㆹ䨩䃞゛崟㓦⛐干⼴⹪䘬ᶨ⊭䱾㝄炻ὧ 婒烉

ˬ嶇ㆹἮˤ˭ ㆹ⇘干⼴⹪㈲䱾㝄㊧↢Ἦ炻䨩䃞攻炻姙 ⣂暁⣏ㇳỠ⛐⮷ㇳᷳ⇵炻⣏Ṣ䚳⇘䱾㝄ḇ嵹 忶Ἦ㏞ˤㆹ⾁叿䘤復䱾㝄炻䘤⬴ᶨᾳ⍰Ἦᶨ ᾳ炻朊⇵Ỡ冱䘬ㇳ᷎ᶵ㚦䦵㷃炻⍵侴ṢグἮ グ⣂炻䛦Ṣ㍐㒈叿ˤ ㆹᶨ怲䘤䱾㝄炻ᶨ怲┲烉 ˬ⇍㒈⇍㒈炻⮷⬑⃒⃰炻⮷⬑⃒⃰ˤ˭ ┲㬠┲炻怬㗗⣙Ḯ⸷ˤ㚱ᶨ暁⣏ㇳ㈻ỷ ㆹ䘬䱾㝄堳炻゛㔜⊭㏞崘炻ㆹ崽䵲徫攳炻䵲 ⿍㏞㓹䱾㝄堳ˤ 怬㚱䘬Ṣⶎㇳ㊧Ḯᶨ柮䱾炻楔ᶲỠ↢⎛ ㇳ两临天ˤ ㆹ䳪㕤䝕妋䁢Ṩ湤䱾㝄㯠怈䘤ᶵ⬴Ḯ炻 ⚈䁢ℵ⾶湤䴎悥ᶵ⣈⏨炰 ⼰⾓⛘炻ᶨ⣏⊭䱾㝄⎒∑⸦柮Ḯ炻怬㗗 㚱Ṣ㰺⎫⇘䱾炻徥叿ㆹ天ˤ䔞⛘啷㮹㚱ṃṢ 䚳ᶵ忶⍣Ḯ炻⛐ᶨ㕩┲叿烉 ˬᶵ天䴎Ḯ炻ᶵ天䴎Ḯˤ˭ ㆹ㯋╀⎩⎩⛘嵹⇘⅘ⶅ⇵朊炻∃⤥⽟ 䐆⃳␴⟼䐒㉱⶚䴻⛐⅘ⶅ⇵㒢⤥⦧⊊㸾⁁䄏 䚠炻ℑᾳ啷㮹月Ḯ忶⍣炻㍍叿⍰㗗ℑ⎵炻䃞 ⼴⍰㒈忶Ἦ⤥⸦ỵˤ ⤥ᾳ⭞㕷⣏⎰䄏炻䚠㨇ᶨ㊱ᶳ⍣炻啷㮹 楔ᶲ㈲ㇳỠ⎹⽟䐆⃳炻滲倚┲忻烉 ˬ䄏䚠䴎拊炻䄏䚠䴎拊ˤ˭ ⒒㚱忁䧖忻䎮炻⽟䐆⃳⎗㰺天㯪␴ṾᾹ ⎰䄏炻↮㖶㗗啷㮹冒⶙㒈忚掉柕墉Ἦ䘬ˤ ˬἈᾹᶵ⎗ẍ忁㧋炻忁↮㖶㗗㔚姸ˤ˭ ㆹ┲忻ˤ 啷㮹㸏⇘ㆹ朊⇵Ἦ炻Ỡ↢ㇳἮ┲忻烉 ˬ䄏䚠䴎拊炻䄏䚠䴎拊ˤ˭ ⣑ ⒒炰 䛇 㗗 㰺 忻 䎮ˤ ∃ ∃ 塓 徥 叿 妶 䱾 㝄炻䎦⛐塓徥叿妶拊炻ㆹ塓忁䧖㔚姸㕡⺷㽨 ⾺Ḯ炻䓐㘖忂娙伝忻烉 ˬἈᾹᶵ⎗ẍ忁㧋炻䩖ḇ天䩖⼿㚱橐 㯋炻嶇忲⭊㔚姸㗗拗婌䘬埴䁢ˤ˭ ㆹ㯋␤␤⛘嵹⇘⅘ⶅ⇵朊炻啷㮹㰺㚱ℵ 徥忶Ἦ天拊Ḯ炻⎒㗗怈怈䪁叿㛃叿ㆹ炻ṾᾹ 倥⼿ㅪㆹ䘬娙炻㰺㚱ℵ忶Ἦ䲦丷ᶵẹ炻ᶵ䞍 ⾶⛘炻⽫墉奢⼿⤥暋忶炻ṾᾹ⚈䁢屏䩖怠㑯 Ḯ忁䧖媨䓇㕡⺷炻Ữᶨ␛㔚姸␴䲦丷⌣ᶵ㚫 ⺽Ṣ⎴ねˤ ⛐⌉ァ㉱⅘ⶅ䘬䄏䚠桐㲊⼴Ἦᶨ䚜⺞Ỡ ⇘㔜ᾳ大啷䘬㕭徼炻グ⇘グῷ怈䘬Ⱉ⋨炻屏 䩖䘬㘗⁷グ㗗ẌṢ⿝䚖樂⽫ˤˬ䄏䚠䴎拊˭ 㕤㗗⎗ẍ妋嬨ㆸᶨ䧖䣦㚫䎦尉炻㗗ᶨ䧖⛐崌 屏ᷕ妶䓇㳣䘬ㇳ㭝ˤ 䔞⽟䐆⃳⎹ᶨᾳ⸜ℑᶱ㬚䘬啷㕷⮷⬑ ㉵䄏炻恋⬑⫸ḇ徥忶Ἦ㊰侴ᶵ㌐⛘⮵Ṿ婒烉 ˬ䄏䚠䴎拊˭㗪炻ㆹ㖶䘥忁䧖䣦㚫䎦尉⶚䴻 ㆸḮᶨ䧖䕭ン炻侴ᶼ⶚䴻㶙㢵⇘ᶳᶨẋ⸤⮷ 䘬⽫曰ᷕḮˤ ⽆⌉ァ㉱⅘ⶅᶨ嶗埴Ἦ悥㗗⵼旪䘬湫⛇ 嶗炻干埴嗽㻓⣑梃准叿湫㱁ˤㆹᾹ⇵柕怬㚱 ᶨ㭝⼰攟䘬嶗徼天崽ˤ ⋰梸⛐ᶨ⭞啷⺷梸棐䓐梸炻忯⇘⼰⣂⎴ 嶗忲⭊炻㚱ℑ⮵㗗ㆹᾹ⎴㗪冒楁㟤慴㉱㏕㨇 ⇘㉱啑䘬≈㊧⣏⍲匟嗕䯵忲⭊炻ṾᾹ␴ㆹᾹ 䘬䚖䘬⛘ᶨ㧋㗗⇘䎈Ⲙ➢⛘䆇炻⎒㗗ṾᾹ怠 㑯ẍ‍埴䘬㕡⺷炻⽆⭂㖍崘⚃⣑ᶱ⣄䘬Ⱉ嶗 ⇘䎈Ⲙ➢⛘䆇ˤ䄏ṾᾹ䘬崘㱽炻䎈Ⲙᷳ㕭⎗ ⺞攟⇘ḅ⣑ℓ⣄炻㱧嶗怬⼿曚⭧Ⱉ㜿炻忁㗗 䎈Ⲙᷳ㕭⼰⎎栆ḇ⼰䅙攨䘬ᶨ䧖忲㱽ˤ

㔯 Ļġ昛ⅴ

ҒϧগҀԋ ̤ᅠᅺۣԅఱ⣫ㄇ᱿ଛᬦୀ֡ ࠋʀ᱿ቐˑρలૹᆯ㓳ᄞҞञૹʠ ɺȯ⣫Ҁɺ֔Ҟᱻ౺Ŋ߈ʊ᫗Ẉ⇵ ጒሧ⃌‫ⴎט‬Ⴢ˶߸֓Ҟ˶ᘍ‫ש‬Ŋ⎊ ᔍ₱ˑρలૹ͵ໞᣅᔕ˩᫗Ẉ㆜ᦲ ോଛ᱿㉐ቐ߸ȯ ㌏叿侩┯◃岄䘬勞㯜炻╅⋲⎋炻∑ᶳ䘬㉡⛐ 柕檖ᶲˤ 㚱ᶨ⹏㭧➪忚攨㗪天㔚ᶱᶳㆠ㍃⛐㭧攨 ⹲ᶲ䘬揀炻ㆹḇ㔚Ḯᶱᶳ炻䃞⼴嶇叿啷㮹㛅 俾侭崘叿廱䴻忻炻廱叿㱽婾炻ⶉ忶ᶨ攻攻㭧 ➪农㔔炻䥖ἃ炻㚨⼴Ἦ⇘⣏㭧炻㭧㕩ᶨ攻⮷ ἃ➪⍇Ἦ㗗啷㮹䣰㯪妋暋㴰䀥䘬⟜㇨炻⮷ἃ ➪墉柕⛸叿⋩⸦ỵ檀₏炻滲倚枴ἃ炻䁢䣰䤷 䘬ᾉ䨩㴰⌬䣰䤷ˤ啷㮹㌺ㆸᶨ攟↿炻ㇳ墉㊧ 叿天䥖ἃ䘬䌣慹炻ᶨỵ┯◃屈屔⮓ᶳṾᾹ䘬 ⎵⫿⍲天妋⌬㴰䀥䘬ḳ枭炻┯◃ᶨ怲⮓⫿炻 啷㮹ᶨ怲⎹湣堳ᷕ᷇拊炻⎎ᶨỵ┯◃⇯ᶨᶨ ㊧崟⮓叿ṾᾹ⎵⫿䘬䳁䇯㚿嬨叿ˤ 㯌㯓塲塲䘬ἃ㭧㭧➪⃭㹊叿⸦䧖ᶵ⎴䘬 㯋〗烉㚱啷⁛ἃ㔁檀₏䘬枴䴻倚ˣ㚱啷㮹ᾉ ⼺䘬嗼婈䣰㯪ˣḇ⃭㕍叿㽫㽫䘬⓮㤕㯋〗炻 Ẁ㫦䣰䤆㴰䀥炻拊䴎⼿グ⣂グ曰槿烎 ㆹ⛐⮷ἃ➪墉徿䔁Ḯ䚠 䔞 ᷭ 䘬 㗪 攻炻 ᷣ天゛⺬ㅪ⬿㔁␴⓮㤕䚠䳸⎰䘬⣯䈡䳸㥳ˤ 剙拊屟䤷㯋⛐ἃ㔁墉⼟劍⶚㗗⣑䴻⛘佑䘬ḳ Ḯˤ

ᵬ∈ွཁᚼᥱᐞ်ྏᔿဨႳ 㶭㘐䘬㛕Ṩΐⶫ⮢㚱ᶨ䧖䤆䦀䘬匲♜ デ炻⛐⣏㈡㛅俾侭␴忲⭊㸏ℍᷳ⇵炻朄朄崘 ⛐曺䞛㜧嶗朊ᶲ炻㛃叿㘐⃱⛐㛕Ṩΐⶫ⮢䘬 慹枪ᶲ搚↢ᶨ⚰慹刚⃱刺炻⮢⺇䘬⎬嗽㭧➪ ṵ䃞㶙挾炻⸦ᾳ䨧叿䲭刚堵㚵䘬┯◃䶑㬍崘 ⛐⮢ᷕ䘬䨬⮷Ⱉ忻ᶲ炻ㆹ⯦晐叿ṾᾹ⼨⇵崘炻 䴻忶⸦⻶⸦㉀䪇䃞⯙⇘Ḯ⣏㭧炻侴⣏㭧ḇ㗗 㶙挾䘬ˤ ḅ溆⋲炻㇨㚱㭧➪⣏攨ㇻ攳炻⣏㈡䘬啷 㮹㛅俾侭㎾≽廱䴻廒炻㸏ℍㇶṨΐⶫ⮢炻ㆹ 嶇⛐啷㮹䘬幓⼴炻䓐ṾᾹ䘬㕡⺷Ἦ㛅㊄忁⹏ ⮢⺇ˤ啷㮹䥖ἃ䓂婈炻ㇳᶲ㊧叿ᶨ䔲ᶨ奺Ṣ 㮹⸋䘬䳁憼炻忚ᶨᾳἃ㭧炻ὧ⣱ᶲᶨ⻝䳁憼ˤ 㚱ᶨᾳ㭧➪㚱侩┯◃䓐勞⢢⮯㯜Ὰ⛐䴻忶䘬 啷㮹㛅俾侭ㇳᶲ炻啷㮹㌏叿㯜╅Ḯᶨ⎋炻∑ ᶳ䘬㯜⼨柕ᶲ㉡炻ㆹḇὅ㧋䔓吓單炻䓐ㇳ㌴

ጄᴞ ᓯᅝ ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳ:ᅴ ₴₴ṗ጖῅


 

!"#$"%&'(' )* +&,-(' .,/(0 1&' 2,& 31& 41"

56(7%-,8( 5',-"90: ;(& .,1&<=, 1&' >,& >%1& ?1&@%1@( A%BB"9-: .,1&C,& D"9(,@& A-%',(0 +&,8(90,-*

EF

!"#$%&!'())!*+#,-+!.-+/0+,-*!12!31(2'12! !"#$ %&'() *)+,- ./,'-,- 01'(+ 234/% 5+- 6)/73/8)9 '( 2'+(:'( 0+,1+; 74,4/) ,1)+,)/< =4,>1 9/48 -), 8+-,)/ ?4>+- +(9 1'- @+(9 %A4-'> A+>1'()% 377)/)9 + 7+@4B34- -135 ,3 +49')(>)< G/1@(H ?%710 "$$(9(' @%,'1&7( "& 9=*-=/ "$ '9%/I C)) D+E) F D13,3 @; G+(E H'(I J43 J)(E1+3K  

2'+(:'( L/)) 2/+9) ./)+ +66/3M)9 2'+(:'( L/)) 2/+9) ./)+ NL2.OK +B3(E 5',1 3,1)/ ,53 L2.- /)-6)>,'M)B; '( P4+(E93(E +(9 L4:'+( 6/3M'(>)-K 5+- +66/3M)9 +, + 8)),'(E 37 ,1) D3B','>+B *4/)+4 37 ,1) 03884('-, D+/,; 37 01'(+ N0D0O 0)(,/+B 0388',,)) 6/)-'9)9 @; D/)-'9)(, Q' H'(6'(EK +>>3/9'(E ,3 + /)63/, @; 01'(+- Q'(14+ ()5- +E)(>;< 21) /)63/, -+'9 ,1+, ,1) 8)),'(E +B-3 E/))( RB'E1,)9 ,1) 6/363-+B- ,3 74/,1)/ '86/3M) ,1) C1+(E1+' L2. B+4(>1)9 '( C)6,)8@)/K !"STK ,1) 7'/-, 3() 37 ',- U'(9 '( 01'(+< 21) 8)),'(E 63'(,)9 34, ,1+, ,1) L2.- '(','+,'M) >38)- +- 01'(+- )>3(38; )(,)/- + V()5 (3/8+B% +(9 ())9- ,3 )W6B3/) ()5 5+;- ,3 9))6)( /)73/8 +(9 36)( '(E 46K +(9 ,1+, ,1) -4>>)-- 37 C1+(E1+' L2. 3M)/ ,1) 6+-, ;)+/ 3/ -3 1+- +>>484B+,)9 84>1 )W6)/')(>) ,1+, >+( @) /)6B'>+,)9 '( 3,1)/ +/)+- 37 01'(+< X, 5+- /)Y4'/)9 +, ,1) 8)),'(E ,1+, ,1) ,1/)) ()5 L2.- +(9 ,1) )W6+(9)9 C1+(E1+' L2. -134B9 6'3())/ ,1) 6+,1 ,3 /)73/8 +(9 36)('(E 46K 73>4- 3( '(-,',4,'3(+B

'((3M+,'3(K +(9 '(,)E/+,) ,1)'/ 9)M)B368)(, 5',1 (+ ,'3(+B )>3(38'> 9)M)B368)(, -,/+,)E')- '(>B49'(E ,1) %Z() *)B, +(9 Z() [3+9% '(','+,'M)K ,1) %*)':'(E R 2'+(:'( RJ)'@)' X(,)E/+,'3(% 6B+( +(9 ,1) %\+(E,]) ['M)/ ^>3(38'> *)B,V ->1)8)< .B-3K ,1) L2.- +/) ,3 B)+9 ,1) 5+; '( ,+66'(E /)73/8 63,)(,'+B- +(9 /)-3BM'(E /)73/8 9'77'>4B,')- '( ,1) >34/-) 37 @4'B9'(E + 83/) 36)( )>3(38'> -;-,)8K )W6B3/'(E ()5 839)B- 73/ /)E'3(+B )>3(38'> >336)/+,'3(K +(9 )- ,+@B'-1'(E + B+5 R@+-)9 >B'8+,) 73/ @4-'()-- +(9 >38 8)/>)K ,1) 8)),'(E (3,)9< 21) 8)),'(E +B-3 -,/)--)9 ,1) '863/,+(>) 37 36)( R 8'(9)9B;K +>,'M) +(9 >33/9'(+,)9 '(M3BM)8)(,- @; E3M )/(8)(,- 37 ,1) 734/ +/)+- +(9 ,1) >)(,/+B E3M)/(8)(, '( -4663/,'(E 6'B3, 6/3:)>,- '( ,1) L2.-< [)B)M+(, +4 ,13/',')- 5)/) +-U)9 ,3 5)BB 6)/73/8 ,1)'/ 94,')-K )77)> ,'M)B; 73/)-,+BB /'-U-K +(9 ,'8)B; >+//; 34, 53/U +--)-- 8)(,- -3 +- ,3 3@,+'( 83/) -4>>)--74B )W6)/')(>) ,1+, >+( @) 946B'>+,)9 +(9 6/383,)9 +>/3-- ,1) >34(,/;<

2'+(:'( N01'(+O D'B3, L/)) 2/+9) _3() NSS`<` -Y4+/) U'B38),)/-O !""#$%&'()*(+,&(-.+/(0&&+1*2()3((+/4(-.+/(5455+1)*()6(+/&(7+8*'1*9(:)001++44()6(;<: =664>+1%4(?5()6(@?#>/(-A(.B-C

2'+(:'( .'/63/, ./)+K FT<S -Y4+/) U'B38),)/-

G+,>1'(E '( ,1) -U; +(9 ;34 >+( -)) ,1) J+'1) ['M)/ '- +>>/3-- ,1) >',;< !"#$%"$&'()*+#),./&012-),+3"4(5,*,)0 6,$*)-47820"$,00+9"0*)":*+(;+8"$<-"+=,>7?),# @ABC+012-),+3"4(5,*,)0


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 3456789:;<

E- F-.2&.1 G &. &("-&/ ,0*'*1"&,0(" => ?@ '@*A*2

d

!"#$ %&'()% *+ ,-!#' .!/'01 2-3-(3 4)$5-(67 809: ;*<)01 =95$90' >$0''$7 ?!@9A#9-(3 B C! ?!(@-("1 <D* D-% E))( *E%)%%)F $* -!0G5-() :*F)5% +*0 :*0) $D-( HI @)-0% 5*/)6 J*($0*55!(" KLM% NK( :-(('F L'0!-5 M'#!J5'O $* GD*$*30-GD E)-9$!+95 %J)()% *+ ;!-(P!(Q ,!% D*EE@ (*$ *(5@ )(0!JD)F D!% %G-0) $!:)R E9$ -5%* D)5G)F D!: +!(F 5!S)B:!(F)F +0!)(F%Q ;!55 (*<R D) D-% :-F) */)0 TII G!)J)% *+ :*F)5%R -:*(3 <D!JD -!0G5-() :*F)5% <)0) P9%$ 5!S) 0)-5 *()% +5@!(3 !( $D) %S@Q

!"#$ %$&'()" '* (+,("' -. &("-&/ ,0*'*1"&,02 C! ?!(@-(3 D-% *E%)%%)F $* :*F)5% +*0 :*0) $D-( $)( @)-0%Q L%%):E5!(3 -!0G5-() :*F)5% -(F %$9F@!(3 KLM $)JD(*5*3!)% -(F -)0!-5 GD*$*30- GD@ D-/) +955@ *JJ9G!)F D!% %G-0) $!:)Q 4D)( $D) 0)G*0$)0 /!%!$)F D!% D*9%)R -55 %G-J) <-% *J J9G!)F E@ C!% :*F)5%R UV D-/) :-6) :*0) $D-( TII G!)J)% *+ :*6)5%R :-(@ <)0) %)($ -% 3!+$%Q ;D)%) -/-!5-E5) :*6)5% J-( +5@ !::)6!-$)5@ -+$)0 E)!(3 +955@ JD-03)6QU TW @'-0B*5F C! ?!(@-(" 0'J-55'FX UV E*9"D$ :@ +0!'(F% S!F - 0':*$'BJ*($0*5 %D!G -% - "!+$Q 4D'( V G5-@'F !$ +*0 - <D!5'R V +*9(F !$ :*0' !( $'0'%$!(" $D-( $D' $*@% !( :@ JD!5FD**FQ >* :*F '5% %$-0$'F $* -$$0-J$ :'Q V F-EE5'F !( !$ <!$D $D' %D!G :*F'5R E9$ -% V J*95F($ $'%$ !$ !( $D' <!( $'0 E'J-9%' *+ $D' +0*A'( 5-S'R V %D!+$'F :@ !( $'0'%$ $* -!0G5-(' :*F'5%QU L55 :*F'5% :-F' E@ C! <'0' J*:G5'$'F E@ D!:%'5+Q UL %!:G5' D'5! J*G$'0 :*F'5 J*($-!('F YIII $* ZIII G!)J)% *+ J*:G*()($%Q V D-F $* J*:G5)$) -55 G0*J)F90)% !(J59F!(" $D) J!0J9!$ <)5F!(" -(F G0*"0-::!("Q L$ 5)-%$ D-5+ - :*($D <-% ())F)F +*0 J*:G5)$!(" *() G!)J) *+ :*F)5Q ;D) !($)0(-5 %$09J$90) *+ )-JD -!0G5-() :*F)5 <-% D!"D5@ ):95-$!*(-5R !( J59F!(" )("!()R J59$JDR J**5!(" %@%$):R )[D-9%$ %@%$):R E-5-(J) %@%$): -(F )$JR <D!JD 0)\9!0'F J*:G0'D'(%!/' S(*<5'F3' *+ JD':!%$0@R GD@%!J%R '5'J$0*(!J%R 0-F!* $'JD(*5*3@ '$JQU L5$D*93D C! ?!(@-(3 <-% (*$ +-:!5!-0 <!$D $D!% S!(F *+ S(*<5'F3'R D' %$!55 %$-0$'F D!% '[G5*0-$!*( 30-F9 -55@ +0*: -( -:-$'90Q L:*(3 :-(@ -!0G5-(' :*F'5%R $D' 0'G*0$'0 -5 %* +*9(F 8*0-':*( <!$D UE-:E** F0-3*(+5@UR >(**G@ -(F %'/'(B%$-0 5-F@ E''$5'Q L% '[G5-!('F E@ C!R $D'%' <'0' -5%* -!0G5-(' :*F'5% P9%$ <!$D J9$' J-0$**( !:-3'%Q 4D'( $D'%' :*F'5% +5'< !( $D' %S@R *G'0-$*0% <*95F D-/' $D' +''5!(3 *+ <-( F'0!(3 !( J-0$**( %J'('%Q

34-" 5%//6'7 ,6"8*"$69 :2 "($*'(;<*.'"*/ %-",/%.6 $*96/= 4!$D $D' $'JD(*5*3@ F'/'5*G:'($R $D' 0':*$' J*($0*5 :'JD-(!%: D-% E'J*:' :*0' -(F :*0' -9$*:-$!JR <D!JD <-% '[$0':'5@ F!++'0'($ +0*: $D' $!:' <D'( C! +!0%$ F-EE5' !( -!0G5-(' :*F'5%Q UV 9%'F $* J*($0*5 $D' :*F'5 E@ *G'0-$!(3 P*@%$!JSQ >*:'$!:'% <D'( $D' G5-(' +5'< -<-@ -(F $D'0' <'0' !($'0+'0'(J'% +0*: $D' <!(F -(F 0-F!* +0' \9'(J@R $D' :*F'5 <*95F D-GG'( $* D!$ $D' 30*9(F E@ :@ <0*(3 *G'0-$!*(Q V$ <-% 0'-55@ %9++'0!(3 $* 5*%' *(' :*F'5 <D!JD V <*0S'F +*0 :*0' $D-( D-5+ :*($DQU C! %-!FR (*< D!% %S!55% D-/' E''( !:G0*/'FR -(F D-(F5!(3 ':'03'(J@ '/'($% -50'-F@ E'J-:' !(%$!(J$ J*(F!$!*('F 0'+5'['%Q ;D9% (* :*0' UJ0-%D -JJ!F'($U <*95F D-GG'( -3-!(Q >-+'$@ F*:!(-$'F $D' :*%$ !:G*0$-($ G*%! $!*( +*0 -/*!F!(3 $D' :*F'5% +0*: J0-%D!(3Q U ]90 ^*F'5 _0!)(F L%%*J!-$!*( <*95F (*0 :-55@ *0"-(!A) -J$!/!$!)% !( *G)( %G-J) $*

N@-*2D OF,+,G-2EF> (F*P*D*0 =-*)G@ *0 ?2*F@ K*Q@-M

B* C+1)*@) 2@-*2D EF,+,G-2EF> 2+ F*C H,-I*0G C+1)*,J

K@2)> L,- +2I*0G ,LLM 

-/*!F D90$!(" G-%%)(")0% -(F J-0%QU >)/)0-5 -!0G5-() :*F)5% JD-(")F $D)!0 +*0:-$!*( 9(F)0 J*($0*5% +0*: C! ?!(@-(" -(F D!% +0!)(F%R 5)+$ J*5*0+95 %:*S)% -(F )("!() 0*-0% !( $D) %S@Q C! J*95F -5%* J*($0*5 $D) :*F)5 $* JD-(") !$% -!0 G*%$90)% $* G)0+*0: $D) UL!0 `-55)$U E@ D!% %S!55)F *G)0-$!*(%Q

!5@ &*($0*5 $D) KLM $* +5@ 5*<)0 $* 3)$ &5*%)a9G% $D0*93D $D) :*(!$*0QU V( C!% *G!(!*(R %&)()% *+ ,-!D) .!/)0 <)0) $D) :*%$ E)-9$!+95R Ud!3D$ %&)()% *+ ,-!D) .!/)0 -0) )[$0):)5@ +-%&!(-$)6e $D) <!(6!(3 0!/)0 %)):% $* !(P)&$ /!$-5!$!)% $* $D) )($!0) &!$@R <D!&D 5)-/)% :) !:G0)%%!/) -(6 %G!0 !$9-5 GD*$*%QU

56%)'-8)/ =<6.6= -. >-%.?-. ; %6"-%/ ,0*'*1"%,02 :2 @AB

C/&2-.1 $*D(/= ; 0%"D=0-, ='-// /(D '* 0%,,-.(==

C! ?!(@-(" S))G% F)/*$!(" D!:%)5+ $* $D) KLM -)0!-5 GD*$*"0-GD@R UKLM $D*9"D *0!"!(-$)F +0*: $D) -!0G5-() :*F)5R <-% -J$9-55@ $D) )/*59$!*(Q V$ J*95F E) -F*G$)F !( :-(@ -GG5!J-$!*(%R 5!S) GD* $*"0-GD@ -(F /!F)* 0)J*0F!(" E@ $D) J-00!)F J-:)0- -(F 5*J-$!(" +5-<% !( G!G)5!()% E@ !( %$-55)F !(+0-0)F %@%$):R <D!JD <*95F %!"(!+!J-($5@ %-/) $D) :-(G*<)0Q `)%!F)%R KLM <-% :9JD %-+)0 $D-( -!0G5-() :*F)5 E)J-9%) *+ !$% %)5+ a J-00!)6 G-0-J#9$) -(6 (-/!3-$!*( %@%$):R $#9% 5)6 $* -5:*%$ I G)0J)($-3) *+ +-55!(3 *0 J0-%#!(3 0!%SQ b/)( J0-%# <*956 (*$ 5)-6 $* %)/)0) J*(%) \9)(J)%Q L(@#*<R <) ()/)0 )(J*9($)0)6 $#) +*0J)6 5-(6!(3 E)J-9%) *+ *90 G0)J!%) KLM *G)0 -$!*(QU C! ?!(@-(3 5*/)% $* $0-/)5 -0*9(6 -(6 0)J*06 )6 %J)()0!)% *( $#) <-@ E@ $-S!(3 <!$# $<* KLM%Q ,) -5%* G#*$*30-G#% )/)0@ J*0()0 *+ $#) J!$@ E@ #!% KLMR 5!S) c9(5!-(3&D)(3R c!(AD*(3 >$0))$R 809: ;*<)0R L(&!)($ =95$90) >$0))$QQQ U ;D) -6/-($-3) *+ KLM !% $* %-/) $!:) -(6 5-E*0Q _*0 )[-:G5)R V *(5@ %G)(6 ZI :!(9$)% &*:G5)$!(3 $D) )($!0) GD*$*30-GD@ *+ ?!@9AD9-(3Q V &-( )-%

C! D-6 U%9++)0)6U - 5*$ +0*: G5-@!(3 :*6)5%R UV 3*$ :@ %S!( $-(()6 E@ G5-@!(3 :*6)5% !( $D) *G)( -!0Q V( %9::)0R V -5<-@% %9++)0)6 +0*: $D) %9(E90( -$ :@ E-&SR -(6 !( <!($)0R %9++)0)6 +0*: $D) +0))A!(3 -!0R )/)( &*956 (*$ 3)$ <-0: E@ <)-0!(3 35*/)%QU ;* &5)-05@ !6)($!+@ $D) +5!3D$ 6! 0)&$!*(R C! -5%* &D-(3)6 D!% 35-%%)% *+ <D!&D $D) &*5*0 <)($ 6-0S 9(6)0 %9(%D!()Q L5$D*93D %9++)0)6 - 5*$R C! *E$-!(% :*0) G5)-%90)%Q UV %$!55 0):):E)0)6 $D) +!0%$ -)0!-5 GD*$*30-GD@ -$ f-5-[@ g5-A-R <#'0' V '/'( J*95F($ +!(F $#' 5-(F!(3 G5-J' E'J-9%' *+ $#' J0*<F'F *(5**S'0%QU >*:' *(5**S'0% 5-$'0 E' J-:' +0!'(F% *+ C!R -(F $#'@ <*95F 3'$ $*3'$# '0 $* '[J#-(3' !F'-% *+ :*F'5 :-S!(3 -(F +5@ !(3 $'J#(!\9'% !( $#'!0 %G-0' $!:'Q ^0Q h9-(R *(' *+ C! % +0!'(F% %-!FX UV %-< C! % :*F'5 +5@!(3 !( 8-3-(3 $<* @'-0% -3*R $#'( V $-5S'F $* #!: -(F <' E'J-:' J5*%' +0!'(F%QU C! % ('G#'< -5%* 3*$ !($'0'%$'F !( :*F'5 -%%': E5!(3 9(F'0 #!% !(+59'(J'R U^*F'5 :-S!(3 !% 3**F +*0 S!F%e !$ J-( !:G0*/' $#'!0 J*(J'($0- $!*(R J95$!/-$' $#'!0 G'0%*(-5!$@ -(F 5'$ $#': +''5 $#' #-0F%#!GQU

',)@D R,0+-,DD@- R1+@ R2-+,,0 ',)@D 


!

!"#$%& $#'%(

!"#$

%)*+,-./*0 /120 3456789:;<

%&'%( )&(*+,-(./ -.01+&.- (&*+&. -+2%3+ .,+%.4+&. 1+*(5+

 !"#$%&# '(#%')#*' (#+,-(#. ),/0 #1#/'(-/%1 #*#(&23 45#(2 2#%(6 7-%*8-*. /#*'(%1 ,(9%* %(#% /:*.,)#. ;<6=== ':*. :> /:%1. -* '(#%'-*& .#$%&# %*? @0-*% A(:?,/#. (:,&012 B; 9-11-:* ':*. :> .#$%&#6 '0# ?-.A:.%1 :> $0-/0 $-11 1#%? ': #*5-(:*

)#*'%1 A(:91#).6 .: #*#(&2 /:*.#(5%'-:* %*? #)-. .-:* (#?,/'-:* -. %* -)A:('%*' (#.#%(/0 A(:8#/' >:( .#$%&# '(#%')#*'6! .%-? C,%* D-%:6 % 8,*-:( :> '0# "/0::1 :> 4*5-(:*)#*'%1 "/-#*/#. %' E%*F%- G*- 5#(.-'2H E:$ C,%* -. (#.#%(/0-*& -*': % A(:8#/' :> '0# .#$%&# '(#%')#*' .2.'#) $-'0:,' %*2 #*#(&2

/:*.,)A'-:*H !70# A(:8#/' %-). ': A,(->2 .#$%&# %11 92 -'.#1>H I*? A:$#(#? 92.#1>J&#*#(%'#? #1#/ '(-/-'26 '0# ?#5-/# :A#(%'#. $#116! 0# .%-?H !K* '(#%'-*& .#$%&#6 .#$%&# A1%*'. A,' %#(:9-/ :(&%*-.). -*': $%.'# $%'#( %*? '0#* -*.'-11 :L2&#* 92 #1#/'(-/-'2 ': /1#%*.# '0# $%'#(H M,' $# ,'-1-N#T:*&8-*& X(## 7(%?# V:(' Y:*# -. :*# :> '0(## N:*#. :> -'. F-*?H K*>(%.'(,/',(# -*/1,?-*& '(%*. A:(' -* '0-. *#$ !/:*'-*#*'! '0%' :*/# $%. .#% -. -)A(:5-*& ?%2 92 ?%2H Z#/#*'126 '0# .0:('#.' 9,. (:,'# -* 7-%*8-* E:H[S< M,. :A#*#? -* T:*&8-%*&H 70#(# %(# S .':A. :> ; F-1:)#'#(. -* ':'%1 $-'0 << (:,*? '(-A. #5#(2 ?%2H 70# (#A:('#( #LA#(-#*/#? '0-. !'-*2 (:,'#! ?,( -*& '0# -*'#(5-#$H P# &:' :* '0# E:H[S< 9,. -* T:*&8-%*& >-*%*/-%1 '(%?# /#*'#( .':A %' \W]^H _:.' :> -'. A%..#*&#(. %(# 9,.-*#.. A(:>#..-:*%1 :( #) A1:2##. :> #*'#(A(-.#. 9%.#? :* 0-. :9.#(5%'-:*H T(-5#( _(H"0%*& ':1? '0# (#A:('#(W OK' $%. :A#*#? *:' 1:*& %&: %*? *:$ '0# *,)9#( :> A%..#*&#(. -. &(:$-*& #5#(2 ?%2H K' :>>#(#? &(#%' /:*5#*-#*/# >:( /:)),'#(. %*? A%..#*&#(. '0:,&0 '0# (:,'# ?-. '%*/# %(# :*12 ; F-1:)#'#(.HO I* #)A1:2## .,(*%)#? D-, >(:) %* #*'#(A(-.# ':1? '0# (#A:('#( '0%' 0-. $:(FA1%/# -. T:*&8-%*& >-*%*/-%1 '(%?# /#*'#( %*? :>'#* *##? ': &: ':

T:*&8-%*& `:-*' K*.A#/'-:* @#*'#(H 70# ?-.'%*/# :> ; F-1:)#'#(. -. *#-'0#( .0:(' *:( 1:*&H T:*&8-%*& -. % *#$ %(#% '0%' :*/# $%. .#% %*? -' -. >%( >(:) ?:$*':$*H 70# '%L- -. (%(#12 .##* %*? 0# ,.#? ': &: :,' 92 '%F-*& /:11#%&,#. A(-5%'# /%(H I>'#( '0#

)-?$%2H R# 0%5# << (:,*? '(-A. #5#(2 ?%2 ?,# ': -'. .0:(' ?-.'%*/#H R# 0%5# :*12 < 9,.#. .:)#'-)#. $# 8,.' &(%9 % 9-'# -* '0# *::* 8,.' >:( $:(F6 .%2. _(H "0%*&H P# >##1. 5#(2 #*#(&#'-/ $0#* 0# '0:,&0' '0%' #5#(2 ?%2 0# )%?# /:*'(-9,'-:* ': >(## '(%?#

"0:('#.' 9,. (:,'#W !"#$%&'()(*+ :A#*-*& :> E:H[S< 9,.6 '0# ?#.'-*%'-:* /%* 9# (#%/0#? $-'0-* ]= )-*,'#.H 70# ; F-1:)#'#( (:,'# /:5#(. '0# ):.' ?#*.#12 A:A,1%'#? %(#%H 70# (#A:('#( *:'-/#? '0%' '0# >-(.' .':A :> E:H[S< 9,. -. T:*&8-%*& >-*%*/-%1 '(%?# /#*'#( %*? '0# ?#. '-*%'-:* -. T:*&8-%*& 8:-*' -*.A#/'-:* /#*'#( $-'0 T:*&8-%*& M#%/0 V%(F %*? Y0:*& `-%: (#%1 #.'%'# -*

N:*# /:*.'(,/'-:*H P# .%-? '(%*.A:(' )%''#(. % 1:' -* 9,-1?-*& >(## '(%?# N:*#H 70# (#A:('#( %1.: 1#%(*#? '0%' /,((#*'12 '0#(# -. ?:N#* :> 9,. (:,'#. /:)-*& >(:) ?:$*':$* ': >(## '(%?# N:*#H 70#.# 9,. (:,'#. $-11 %?8,.' '-)# %*? (:,'#. %//:(?-*& ': /:*.'(,/'-:* :> X(## '(%?# N:*# .: %. ': )##' '0# *##?. :> A%..#*&#(. %' 9#.'H

%*%#(:9-/ :(&%*-.). -* '0# $%.'# $%'#( ': (#):5# A:11,'%*'.H 70# .-)A1# '(,'0 -. '0%' 92 .#%1-*& '0# /-.'#(* ': -.:1%'# :L2&#*6 %*%#(:9-/ :(&%*-.). $-11 ),1'-A12 (%A-?12 %*? #%' A:11,'%*'. ': &#' '0# $%.'# $%'#( /1#%*6O .%-? C,%*H P# %??#? '0%' '0# ?#5-/# /%* 9(-*& '0# '(#%'#? .#$%&# ,A ': '0# # )-..-:* .'%*?%(? :> .#$%&# A1%*'.H 70# ?#5-/# -. ):(# 1-F# % /%(#>,112 /,1'-5%'#? A:''#? A1%*'H Q* -'. ,AA#( .,(>%/# %(# *#%' (:$. :> 0:1#.6 $0#(# A#%/# 1-1-#. '%F# (::'H R-'0 (::'. ?##A -*': '0# $%'#(6 ?#*.# A1%*'. /:5#( '0# S=J1-'#( /-. '#(* %*? *:$ '0# $%'#(6 $0-/0 -. ?-('2 9#>:(#6 9# /:)#. /1#%( %*? /1#%*H !T:)#.'-/ .#$%&# /:*'%-*. ),/0 A0:.A0:(,. $0-/0 ?#.'(:2. '0# *%',(%1 #*5- (:*)#*'6 9,' A1%*'. *##? '0-. F-*? :> /0#)-/%1 >#('-1-N#( ': &(:$ $#116 .: $#5# -*'#*?#? ': &(:$ A1%*'. -* '0# .#$%&# '(#%')#*' .2.'#)H 70(:,&0 .,/0 9-:1:&-/%1 )#%*.6 $# /%* 9:'0 9#%,'->2 '0# #*5-(:*)#*' %*? .%5# #*#(&26! .%-? C,%* $-'0 % .)-1#H 70# $0:1# /-.'#(* -. ?-5-?#? -*': #-&0' A%('.H 4%/0 A%(' 0%. % /%(9:* (:? -* '0# $%'#( %*? %* %/ '-5%'#? /%(9:* .1%9 :* :*# .-?# :> '0# /-.'#(*H !70# /%(9:* (:? >,*/'-:*. %. '0# /%'0:?# :> % 9%''#(2 $0-1# '0# /%(9:* .1%9 >,*/'-:*. %. '0# %*:?# :> % 9%''#(2H 70# /-.'#(* -. % 9-:1:&-/%1 9%''#(2 9:LH R-'0 $-(#. /:**#/'#? ': #%/0 .-?#6 '0# /-.'#(* /:)#. ': &#*#(%'# #1#/'(-/-'26! .%-? C,%*H !70#.# %*%#(:9-/ :(&%*-.). %(# %91# ': &#*#(%'# #1#/'(-/ -'2H R0-1# #%'-*& A:11,'%*'.6 '0#2 11 &-5# :>> #1#/'(-/-'2U '0#* '0# #1#/'(-/-'2 $-11 9# '%F#* :,' $-'0 /%(9:* (:?. %*? /%* 9# ,'-1-N#? %>'#( 9#-*& &%'0#(#? 92 $-(#.H K'. #.'-)%'#? '0%' '0# 5:1,)# :> #1#/'(-/-'2 .,>>-/#. >:( '0# :A#(%'-:* :> '0# $0:1# .#' :> ?#5-/#H! !R#5# 9##* /%((2-*& :,' '0# (#.#%(/0 -*': '0# 9-:1:&-/%1 ?#/:*'%)-*%'-:* 9%''#(2 .-*/# 1%.' 2#%(H R# :5#(/%)# )%*2 ?->>-/,1'-#. %*? $:* A(%-.# >(:) #LA#('. :* #*5-(:*)#*'%1 ./-#*/#.H 70:,&0 '0#(# $-11 9# % 1:*& $%2 ': &: 9#>:(# -' . 9(:,&0' -*': A(:?,/'-:*6 $# 9#1-#5# '0%' '0-. *#$ '#/0*:1:&2 $-11 )%F# % /:*'(-9,'-:* ': 9,-1?-*& % 9#%,'->,1 7-%*8-*6! .%-? C,%*H (DE2@D +-D2+FD0+ )DG*HD I,ED-*0@ 2 J20 E*+A KDLJ8@D0D-2+D) DLDH+-*H*+> (+1)D0+K +DK+*0@ KDE2@D +-D2+FD0+ )D G*HD (DE2@D MDJ,-D 20) 2J+D- +-D2+FD0+ V0:':. 92 C20@ /*2,F*0@B  

6,(+7 !+2!"#$%"$ &$'()*+($* ,$!.,-( /,". 0( 1(2- "$ +,3 70# (#A:('#( 1#%(*. >(:) '0# A(#A%(%':(2 '#%) '0%' <=]^ @0-*% 7-%*8-* K*5#.')#*' %*? 7(%?# X%-( a V4@@ K*'#(*%'-:*%1 7(%?# %*? K*5#.')#*' X%-( .A:*.:(#? 92 _-*-.'(2 :> @:))#(/# :> '0# V#:A1# . Z#A,91-/ :> @0-*%6 7-%*8-* _,*-/-A%1 V#:A1# . C:5#(*)#*'6 I11 J@0-*% X#?#(%'-:* Q> Z#',(*#? Q5#(.#%. @0-*#.# %*? @0-*% C#*#(%1 @0%)9#( :> @:))#(/# $-11 9# 0#1? >(:) ]^'06 _%2 ': ]['06 _%2H b'2 '*0@c

4",$%"$ .,")() "*) "$"+5+ 6,7( 70# (#A:('#( 1#%(*. >(:) 7-%*8-* _,*-/-A%1 P, )%* Z#.:,(/#. %*? ":/-%1 "#/,(-'2 M,(#%, '0%' 7-%*8-* _,*-/-A%1 V%('2 @:))-''## %*? 7-%*8-* _,*-/-A%1 V#:A1# . C:5#(*)#*' ?#/-?# ': /0%*&# '0# )-*-),) $%&# >(:) ]d\= 2,%* ': ]\^= 2,%* ):*'0126 [HB 2,%* ': ]=Hd 2,%* A#( 0:,( >(:) IA(-1 ]6 <=]^H 70# )-*-),) $%&# :> *:*J>,11J'-)# #) A1:2##. $-11 9# /0%*&#? >(:) ]dH\ 2,%* ': ]\H^ 2,%*H 70-. (:,*? :> %?8,.')#*' $-11 )%F# *#$ $:(F#(.6 A,91-/ $#1>%(# A:.-'-:* $:(F#(. %*? 0:,(12 $:(F#(.6 0:,(12 #)A1:2##. %*? >1#L-91# #)A1:2)#*' 1%9:(. ?-(#/'12 9#*#>-' >(:) -' %*? A,' '0# -*'#&(%1 -)A(:5#)#*' :> #*'#(A(-.# #)A1:2##. $%&# 1#5#1 -* #):'-:* %' '0# .%)# '-)#H bPA20@ ?*0@c

7-%*8-* ': 1%,*/0 -*-'-%'-5#. :* 1%*? 1#%.-*& Z#/#*'126 7-%*8-* 0#1? -'. <=]^ @:*>#(#*/# :* D%*? D#%.-*& %*? -*5#.')#*' V(:):'-:* :> e#2 D%*? -* '0# @#*'(%1 G(9%* I(#%6 %''(%/' -*& %''#*'-:* >(:) )#?-%H 70# /:*>#(#*/# %**:,*/#? ;] F#2 A%(/#1. :> 1%*? -* '0# /-'2. /#*'(%1 ,(9%* %(#%6 $-'0 % ':'%1 1%*? %(#% :> ^<^ 0#/'%(#. %*? % ':'%1 9,-1?-*& %(#% :> ]6];d 0#/'%(#.H V(#.#*' %' '0# /:*>#(#*/# $#(# ]== (#*:$*#? A(:A#('2 ?#5#1 :A#(. >(:) 0:)# %*? %9(:%?6 1-F# @0-*% f%*F#6 P#*?#(.:* %*? @0-*% Z#.:,(/#. D%*?6 $0: .0:$#? '0#-( .'(:*& ?#.-(# ': (#&-.'#(H 70-. 2#%(6 7-%*8-* . /#*'(%1 ,(9%* %(#% A1%*. ': 1#%.# :,' <;=HB 0#/'%(#. :> -'. /:) )#(/-%1 1%*?6 -*/1,?-*& ]^;H< 0#/'%(#. :> (#.- ?#*'-%1 1%*? %*? BBH^ 0#/'%(#. :> 1%*? >:( /:))#(/-%1 .#(5-/#.H 70# ':'%1 9,-1?-*& %(#% -. #.'-)%'#? %' ^B<HS 0#/'%(#.H I*? '0# F#2 1%*? ': 9# ?#5#1:A#? -*/1,?#. '0# %(#%. %1:*& '0# P%-0# Z-5#(6 Y-8-*.0%* Z:%?6 ":,'0 `-#>%*& Z:%?6 M#-8*&J7-%*8-* K*'#(J/-'2 (%-1 $%2 %*? @0#*'%*& M,.-*#.. T-.'(-/' :> "/-

#*/# %*? 7#/0*:1:&2H 7-%*8-* $-11 .,AA12 ^6]]= 0#/'%(#. :> .'%'#J :$*#? /:*.'(,/'-:* 1%*?6 -*/1,?-*& /:)):?-'2 0:,.-*&6 -*?#)*->-/%':(2 0:,.-*&6 %*? 1%*? >:( /:))#(/-%1 .#(5-/#.6 -*>(%.'(,/',(# %*? A,91-/ $#1>%(#H 70# /-'2 $-11 >,('0#( ?#5#1:A %*? /:* .'(,/' '0# F#2 %(#%. )#*'-:*#? %9:5#6 '-&0'#* (#&,1%'-:* :> '0# (#%1 #.'%'# )%(F#' %*? (#1#%.# '0# #>>#/'-5# ?#)%*? :> 0:,.-*&6 '0,. 9::.'-*& '0# (#%1 #.'%'# -*?,.'(2H 7-%*8-* _,*-/-A%1 D%*? Z#.:,(/#. %*? P:,.-*& I?)-*-.'(%'-:* $-11 -*-'-%'# '0(## ):5#. ': >-' -* $-'0 '0# /,((#*'12 :*&:-*& )%*%&#)#*' ):?#1 -**: 5%'-:* -* '0# ?#5#1:A)#*'6 )%* %&#)#*'6 -*5#.')#*' %*? >-*%*/-*& :> (#%1 #.'%'#6 #*/:,(%&# .'(:*& #* '#(A(-.#. ': A,(/0%.# 1%*? %*? %?5:/%'# ),1'- J/0%**#1 >-*%*/-*& :> (#%1 #.'%'# ?#5#1:A#(.H 70# >-(.' -. ': %?5:/%'# 1%*? 9-??-*& %*? A,(/0%.-*& '0(:,&0 /:*/#('#? #>>:('. %):*& (#%1 #. '%'# ?#5#1:A#(.6 -*5#.')#*' #*

'#(A(-.#. %*? >-*%*/-%1 -*.'-','-:*.U '0# .#/ :*? -. ': #*/:,(%&# ),1'- J/0%**#1 >-*%*/ -*&H R-**#(. :> 1%*? 9-??-*& %(# #*'-'1#? ': .#' ,A *#$ /:)A%*-#. :* '0# 1%*? '0#2 9-? $-'0 (%'-: :> -*5#.')#*'. :> *: 1#.. '0%* ^]g %*? .-&* 1%*? '(%*.>#( /:*'(%/'. $-'0 1%*? &(%*':(.U '0# '0-(? -. ': #L'#*? '0# '-)# 1-)-' :* A%2)#*' :> 1%*? J'(%*.>#((-*& >##.H I/ /:(?-*& ': '0# ':'%1 %):,*' :> 1%*? A(-/#. %*? '0# (#+,-(#)#*'. :> 1%*? ?#5#1:A)#*'6 '0# '-)# 1-)-' /%* 9# #L'#*?#? ': .-L ': '$#15# ):*'0.H


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 3456789:;< !" #$% &'"() ")%*% (* +(,*-(* .%#" &/0% ,*1 &/0% 20/3%""(/*,4 ,*1 1(5%0"%6 ,0#("#" 30/& 5,0(/'" )/'*#0(%" ,*1 ,0# 3/0&" ,0% %,.%0 #/ "$/7),"% #$%(0 #,4%*#" ,*1 8%)/&% 9*/7* #/ , 7(1%0 ,'1(%*)%: ;%)%*#4<6 , -,== )/*)%0# 7," >%41 ,# #$% ?,#>< @'#'0% +$%,#0% /0., *(=%1 8< A(*% B%,#" CD'),#(/* E*"#(#'#(/* F/0 G/DH0* G'"(): +>H )/*)H0# FH,#'0HD I'J," KL* GH07(-96 L 7H44M9*/7* -L== D0'&&H0 L*D >(" NL#(*/ OL*D P'"(J PLJ>(*H: I'JL" QL* PH07(-9 >L" OHH* L# #>H F/0H F0/*# /F #>H C'0/2HL* -L==R #>H IL#(* L*D 2H0J'""(/* "JH*H F/0 /5H0 ST <HL0": UH 7L" H4HJ#HD VH"# WL== X0'&&H0L*D BH"# Y' "(/* X0'&&H0(* #>H BH*H4'Z J/'*#0(H" O< #>H 0HLDH0" /F [H \4L]7H0990L*# &L*< #(&H" OH#7HH* ^__` L*D SaaT: bF#H0 L* (*#H*"(5H "#'D< /F bF0/ Mc'OL* D0'&" 7(#> D0'&&H0 d"JL0(#/ QL4DH" ef 0L9H0Hg (* c'OL (* #>H HL04< H(]>#(H"R N'JL" 5L* PH07(-9 >L" OHH* L*D J'00H*#4< "#(44 ("R HZ#0H&H4< LJ#(5H 7(#> 5L0(/'" 20/-HJ#": b# #>H &/&H*# N'JL" (" #>H (*(#(L#/0 L*D OL*D4HLDH0 /F F/'0 H*"H&O4H"h #>H 7/04D M 2H0J'""(/* H*"H&O4H X0'&" i*(#HDR QL* PH07(-9" P'"(J PLJ>(*H e7(#> L J>L*](*] 4(*HM'2 H5H0< <HL0jR X0'&(Zk 7(#> &L"#H0 2H0J'""(/*("# !4< lX(L<H m/"H L*D #>H Sa 2(HJH "L4"L L*D NL#(* -L== F/0&L#(/*R n>H c'O/2 c(#< B(] BL*D: BH"(DH" #>(" N'JL" (" (* DH&L*D L" L D0'&&H0 7(#> 5L0(/'" ]0/'2" L*D L0#("#" #>0/']>/'# o'0/2HR (* 2L0#(J'4L0R 7(#> #>H (*#H0*L#(/*L44< LJJ4L(&HD ]0/'2 l'H5L PL*#HJL: b44 /F #>H"H HZ2H0(H*JH" >L5H >H42HD >(& DH5H4/2 >(" /7* "2HJ(L4 "#<4HR L &(Z /F c'OL*R B0L=(4(L* L*D l/0#> b&H0(JL* 0><#>&"R J>L0LJ#H0(=HD O< 2/7H0F'4 2H0J'" "(/* L*D "24H*D(D #HJ>*(JL4 "9(44": QL* PH07(-9 >L" OHH* "#LFF #HLJ>H0 F/0 D0'&" L*D 2H0J'""(/* L# O/#> #>H p/04D P' "(J DH2L0#&H*# /F #>H m/##H0DL& ?dXbmn\ J/*"H05L#/0< L" 7H44 L" #>H WL== XH2L0#&H*# /F #>H b&"#H0DL& ?/*"H05L#/0< "(*JH ^_qr: N'JL" DH&/*"#0L#HD "/&H D0'& OHL#" (* NL#(*R c'OL* L*D bF0(JL* &'"(J #/ #>H L' D(H*JH 7>/ 7H0H &/"#4< J>(4D0H* 7>/ 4HL0* D0'&&(*] L# l(*H BHL#": sH L4"/ ">L0HD >(" '*DH0"#L*D(*] L*D #>H 20LJ#(JL4 "9(44" >H >LD DH5H4/2HD /5H0 #>H DHJLDH": b# #>H H*D /F #>H J/*JH0#R >H (*5(#HD H5H0</*H #/ DL*JH #/ >(" OHL#" L*D #>H J/*JH0# H*DHD (* L FH"

#(5H L#&/"2>H0H: n>H J/*JH0# L##0LJ#HD /5H0 taa L'D(H*JH &H& OH0" 7>/ 7H0H &/"#4< -L== D0'& FL*" "#'D<(*] L# l(*H BHL#": n>H ">/7 "#L0#HD 7(#> F(5H HZJH44H*# "#'DH*#" F0/& l(*H BHL#" 24L<(*] J4L""(J 2H0J'""(/* 2(HJH" L" L 7L0& '2 F/0 N'JL"">/7: N( s/*]<'R F/'*DH0 /F l(*H BHL#" L*D L ]//D F0(H*D /F N'JL"R &LDH L O0(HF (*#0/D'J#(/* F/0 #>H L0#("#: n>(" &LDH #>H L'D( H*JH H5H* &/0H HL]H0 #/ "HH #>(" &L"#H0u" 2H0F/0 &L*JH L" H5H0</*H ">/'# HD /'# >(" *L&H 4/'D4<: Y(*L44< N'JL" JL&H '2 /* "#L]H L*D LF#H0 L O0(HF v >H44/vR >H ]/# D/7* #/ 7/09 7(#> #>H L'D(H*JH: sH "#L0#HD 7(#> L OHL# ]L&HR (* 7>(J> >H D(5(DHD #>H L'D(H*JH (*#/ "H5H0L4 2L0#" L*D ]'(DHD #>H& (* &L9(*] OHL#": f&&HD(L#H 4<R #>H L'D(H*JH 7L" #0L*" F/0&HD (*#/ L 5/(JH D0'&: n>H "&L44 ]L&H ]L5H #>H L'D(H*JH L ]0HL# F(0"# (& 20H""(/* /F N'JL" NL#(* "#<4HD &'"(J: lHZ#R N'JL" "4/74< '* F/4DHD #>H J>L0& /F NL#(*R c'OL* L*D bF0(JL* &'"(J O< (*#H]0L#(*] DH&/*"#0L #(/* 7(#> HD'JL#(/*: sH &LDH "/&H J/*J0H#H L*D '*(w'H L*L4<"(" /F #>H D(FFH0H*# #<2H" /F &'"(J L*D ">L0HD >(" '*DH0"#L*D(*] /F &'"(J 7(#> #>H L'D(H*JH: x*/7* F/0 OH(*] ">< L*D J/*"H05L#(5HR #>H c>(*H"H L'D(H*JH "#//D '2 L*D DL*JHD #/ #>H &'"(J N'JL" 24L<HD: n>H L#&/"2>H0H 7L" HZ#0H&H4< 4L(DOLJ9 L*D -/<F'4: f* #>H "HJ/*D >L4F /F #>H ">/7R N'JL" "#H22HD '2 /* #>H "#L]H L]L(* 7(#> >(" OL*D P'"(J PLJ>(*HR 7>(J> 7L" J/&2/"HD /F mL&* QL44H M 2(L*("# F0/& c'OLR \L&'H4 b4OH0# m'(= M OL"" 24L<H0 F0/& QH*H='H4LR

BH0# B/H0H M #0/&O/*("# F0/& lH#>H04L*D" L*D N'JL" 7L" #>H D0'&&H0: n>H F/'0 L0#("#" 2H0F/0&HD "H5H0L4 /F #>H(0 /0(](*L4 J0HL#(/*" (* NL#(*R -L== L*D F'"(/* "#<4H": n>H ">/7 H*DHD (* L*/#>H0 DH4(]>#F'4 "/*] L*D N'JL"#/'0*L&H*# ">/7 (* n(L*-(* >LD J/*J4'DHD "'JJH""F'44<: f* L* (*#H05(H7 LF#H0 #>H ">/7R N'JL" "L(Dh vf 7L*# #/ #>L*9 P0: N( s/*]<' F/0 (*5(#(*] &H #/ c>(*L: f 7L" "'0 20("HD #/ "HH #>L# #>H </'*] D0'&&H0" L# l(*H BHL#" >L5H DH5H4/2HD "'J> ]//D "9(44" L*D 2L""(/* F/0 &'"(J:v

(

B< P/*(JL pL*]R y>/#/ O< WL*H N('

!"

"# 

' .

// ' $ ( ) * ' " " & &  +, " " ## % % * * - " $$% $$ %""


39 ୽ሬཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 371 23-04-2015


Profile for 荷蘭聯合時報 United Times

荷蘭聯合時報 United Times371  

荷蘭聯合時報 United Times371  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded