Page 1

ᰟ✢

UN I T ED TIM ES

಑ 368 ෈ġġġġijıIJĶ ԑ ıĴ Т IJij Р

www.shunhe.nl

ή෈ 2015 ԑ 03 Т 26 Рю‫ގ‬

೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬༈൬Ԥ३ϴѧю‫ีގ‬՗!!Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com ี՗೉Шᑋኈέ࿲ΤνӋġ 24e Jaargang 12 maart 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V.

ጱ᫓ᐨ᫓ዷጙᅘ៝ᗴᗣỒᎸḶ ўԑ HEQ ቨ 8/5&ȂϬԑ 8& Ѿѡ 本報綜合消息 ġ ġ ᷕ⚳ℐ⚳㓧⋼⋩Ḵ⯮ᶱ 㫉㚫嬘ˣ⋩Ḵ⯮ℐ⚳Ṣ⣏ᶱ㫉㚫嬘↮⇍㕤 ijıIJĶ⸜Ĵ㚰Ĵ㖍␴Ķ㖍⛐⊿Ṕ攳ⷽ炻IJĴ㖍␴IJĶ 㖍攱ⷽ炻ℑ㚫㔜ᾳ㚫㛇IJĴ⣑炻庫⍣⸜⺞攟 ℑ⣑ˤ㚫嬘ᷣ天⮑㞍␴㈡Ⅾ⚳㮹䴻㾇妰∫ ␴⟙⏲ˣ⚳⭞枸䬿␴枸䬿➟埴ね㱩⟙⏲炻 忁㗗ᷕ⚳源␴⚳⭞㓧㱣䓇㳣ᷕ䘬ᶨẞ⣏

ḳ炻⺽崟⚳ℏ⢾䘬⺋㲃斄㲐ˤ Ĵ㚰Ĵ㖍炻ℐ⚳㓧⋼㚫嬘攳ⷽ炻㓧⋼ᷣⷕ ᾆ㬋倚ἄⶍἄ⟙⏲烊Ĵ㚰Ķ㖍炻ℐ⚳Ṣ⣏㚫 嬘攳ⷽ炻⚳⊁昊䷥䎮㛶⃳⻟ἄ㓧⹄ⶍἄ⟙ ⏲ˤ昌Ḯ㬟⯮ⷠ夷䘬⤪䷥䎮㚫夳ᷕ⢾姀侭 䫱夳朊㚫⢾炻Ṳ⸜Ṣ⣏怬憅⮵䅙攨娙柴㸾 ⁁ḮIJĶ⟜姀侭㚫炻䓙⚳⭞䚠斄悐⥼ᷣ天屈

屔Ṣ⚆䫼姀侭㍸⓷ˤℑ㚫⮯⛐㛶⃳⻟䷥䎮 䫼姀侭⓷ᷳ⼴攱ⷽˤ Ṣ㮹䵚婧㞍堐㖶炻Ṳ⸜ℑ㚫ḳ斄㮹䓇娙 柴䚠⮵普ᷕ炻㮹䛦斄㲐溆⣂普ᷕ㕤ẍᶳ䅙 溆娙柴烉㓞ℍ↮惵ˣ梇喍⑩⬱ℐˣ䑘⠫㱣 䎮ˣ⯙㤕∝㤕ˣ㔁做㓡朑ˣ䣦㚫ᾅ晄ˣỷ ㇧ᾅ晄ˣ梲侩㓡朑ˣ㇞䯵㓡朑ˣ㈞屏攳䘤

Ꮔ⟠▶ᠸⅽᎶᑛᶁ❽ᘷጱ፬

ன‫੼ܛ‬ᆊќᔉ઼̚ф൪ 3 月 20,21 日

於維也納旅館 HILTON VIENNA HOTEL

3 月 22,23 日

於漢堡旅館 HOTEL SOFITEL HAMBURG ALTER WALL

3 月 28,29 日

於慕尼黑旅館 HOTEL SOFITEL MUNICH BAYERPOST

Am Stadtpark 1, 1030 Vienna, Austria

Alter Wall 40, 20457 Hamburg, Germany

Bayerstrasse 12, 80335 Munich, Germany

3 月 30,31 日

於鹿特丹旅館 MAINPORT HOTEL ROTTERDAM

高價徵求古代、近現代書畫作品, 並為藏家做免費鑒定、估價的服務 常年收購、當場付款,誠徵代理、 4 月 01,02 日 介紹字畫成功者皆有佣金

Leuvehaven 77, 3011 EA Rotterdam, Netherlands

ᦀᶁᤲᓆ᝸

⇟ṇᑊ╞ᅝ ⇟ṇ᥸Ḹᅝ10am-5pm ⇟ṇ ᡮⓨᶲዷ Ļ 劉先生 奧地利 +43 (0)720 115 866 德國 +49 (0)15211 641878 荷蘭 +31 (0) 6844 79528 英國 +44 (0) 7438 346579 czg51688@gmail.com

䫱ˤ 匟嗕⊭㊔℔ℙ⺋㑕暣冢ŏŰŴ䫱⛐ℏ䘬⣂ ⭞⨺橼⟙⮶Ḯᷕ⚳ℑ㚫䚃㱩ˤ 斄㕤ℑ㚫䘬㚜⣂ℏ⭡炻婳夳Ⱦℑ㚫⮰ 䇰ȿˤ

ୁ! Α! षೌᕃ! ϨౠϮ! ӓസю! ֽ຾Ϡ! ਿ‫ڗ‬ѐ! ฾෹൒! ੺!!ॢ! ‫ݑ‬ঔ‫!ج‬ ࣫!!ำ! ष!!ԓ! ᙯ̋͡! Ꮵ͌‫!׎‬ ңঔᔷ!

เӖጨ! ˷ΠЇ! ໞ͕⑂! ѯЏϦ! ͋̈༉! ˷‫ܧ‬テ! ౮য͈! ͳҘִ! Ѧ᧾ᖀ! Ѧ!!୥! ѯರϘ! ң௜ૄ! ԇ͛‫ !ڼ‬Ղࡴᒪ! Ղᕃౢ! Ւ‫؜‬ঔ! ‫ޥ׹‬ᓐ! ‫݋ڒ‬ष! ‫ڒ‬೸̝! ࡧ!!ዋ! ੼؈प! ੼ᆓͭ! ౘ̂Ҁ! ౘΗ˚! ྥ˫჊! ૺ̂˼! ౙᝀ͌! ԇ‫!ॳܥ‬ ‫ !ݱ!!ܛ‬ᖳ̄ພ! ም͇ု!!ӓ݄̚! ጌฯ̖! เ͑Ӎ! เ!!݃! เᄼࢆ! ౮‫ٱ‬Ϯ! ͳ!!ዩ! അ!!Ⴇ! ᙯ!!։! ਃТ㘬! ฾̂̚! ᑕ౎π! Ϯ!!ᆅ! ᆒ‫ݷ‬᛬! ໅චஎ! ᆒঔඒ! ໞ!!ҥ! ᅀ͌‫ !ڀ‬ᆅϨϮ! ‫ !্ࢲڒ‬ዑԂࡢ! ᏿‫ڗ‬⌿! ౘ͌୥! Ղ͵շ

ዑѺࢦ! ཭ԓ໚ ͳ̄‫ځځͳ !ڠ‬ ӓ‫پ‬Ⴧ! ӓ‫ܦ‬ᔷ Ք̞ᐵ! Քഅങ ੺˘ঙ! षሄሄ ૵ѣࠎ! ୖୁ෹ ˚ࢉ૶! ᆒ઼‫ڗ‬ ምϜ։! ౘϖᙫ ͳౠᑾ! ՂΞߖ ඀Ȉጀ! ᛝ‫؟‬ᐟ Ϯ!!ጆ! เϖϜ ቼЏ‫ !׶‬ౙማ‫ޗ‬ ңछࡻ! ᆒ͛Ҙ

注:由於篇幅有限,以上名單為我中心徵集的部份名單。如藏家有 其他書畫作品可將圖片發至 czg51688@gmail.com,將由專人處理。

於倫敦旅館 LA SUITE WEST HOTEL LONDON 41-51 Inverness Terrace, London W2 3JN, U.K.

ጱᦫ᥷ΐ ∻ᬧġ᫵Ổġᡴ፬ġᾬᝂ

᱓᯿දġ010-4366058 ႜᅕදġWest Kruiskade 6a, 3014 AP Rotterdam ȞবΡທ๼ࠒ՗юο೎ΰΙዂȟ

ᕦ፞ᶘᮻᑺᦰ᪳ᅗᙰᑺ↡ᦕ᎔᲌᯺៻ᾰᲸ↡ᠥỻ

᱓᩷දġinfo@flying86.com ŒŒදġ800007035ġ ᵏᐐ℺⊖᱓᯿දġ0645574019

᷂ჿ᎔ᖨġ࿀႒දġ &1/,QWHUQDWLRQDO%9 1/,1*% ,1* ᷂ჿ᝜ᯜƝ $EQDPUR ᷂ჿ᝜ᯜƝ1/$%1$ 1/5$%2 5DER ᷂ჿ᝜ᯜƝ

ጉᑋᔾፊᎽ┠ḋ⍶ᯟᛵហ፮ᅗᎵᗊᗽᑑ⃣⍶ᲵᓑḈ᚞᪱ᅟġIJįġᗴᓛ␈ᮿᶊᩚ፯✟ġijįġᗴᓛ␈ᮿᩳᶘ᚞᪱ġĴįġᗴᓛ┠ḋᎂᖯᯟġĵįġᗴᓛᬻᩰ⍶ ⃿ጆᢥᯟᖗᯱᐨᣃᕗỉᅗġŸŸŸįŧŭźŪůŨĹķįŤŰŮᅗỉ↾᝟ឹ Ĵ ፞᲌ᓉ↡ᦕ៻ᾰᅗ∟᠎⁀ፇẝ↡⍶ᯟ ᘷᅗ⃿ጆ᎕ᴷᎨᨬᅙ⃿ጆ ᢥᅗᕗᑑ⑐᳥ᅟᅟ፾፾ᡒᅟ

₫ᰒᨴᜀ Ꭻᗋ €560 ଔ ጆᦫ €590 ଔ ᜽᥂ €767 ଔ

έ㤮Тಉ෈Ȃ3 Ӈ՗‫؃‬

ᣍᵁ €630 ଔ ▃Ḿ €665 ଔ ᝨᗋ €735 ଔ Ԥ 3 Ӈ՗‫؃‬

᜝✢ᨴᜀ Ꭻᗋ €575 ଔ ጆᦫ €635 ଔ ᢽ⇠ €650 ଔ

Ꭻ∟ᨴᜀ

Ꭻᗋ €585 ଔ

Ꭻᗋ €590 ଔ

Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ⇚ᑤ İ ỹᑤ

€690

!ଔ

έ㤮Тಉ෈

ᣍᵁ €855 ଔ

Ꭻᗋ İ ᚠᑤ İ ẞ᜴ İ ᑯᱣ İ ⇚ᑤġ€635 ଔ

ጆᦫ €735 ଔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ᣍᵁ €865 ଔ

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝଔॴȂ‫!!!!ॴޢ‬3 Ӈ՗‫!؃‬

᫵ᠥ▀᫓᧒⍆᏷፛᪼᪱ዷ጗ᴀᗒ᎔ጄᲦᶗ␋⍛ᅝ

Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ᣍᵁ İ ᢽ⇠ €305 ଔ ߧԑȞ36 ‫ྑں‬оήȟ൐แ੫ቋȂ!ሯඪࠉ 25 ЈႱۡ!

ẏᑊᓗᨴᜀ

ᰟ✢ᨴᜀ

᫓ፇᐾጙឈᏕ ĩ Ღᶗ Īġ€510 ଔ ࠒ૞๼Ρ੫ቋ!!џᖒแ୽ϱ‫ڏ‬т࠲ѿ!!3 Ӈ՗‫!!!؃‬

ᝨ፵ᨴᜀ ᚠᑤġİġᎫᗋġİġ⇚ᑤ İ ẞ᜴ İ ᑯᱣ €635 ଔ ᣍᵁ €520 ଔ

⃡ᑤ İ ▃Ḿ İ ᚷ₫ İ ỹᑤ €650 ଔ

Ꮐ⋱᫋ጱ᫓Ꭴᶋ⍶ᯟ!⋢ᑁᗔᰟ✢ᬺ⏧ዷ጗ᅟ!∟᠎⁀ፇᙗᜫẤጙᓗᅗᒯᧈᎇ⍶ᯟ

Ꭻᗋ €450 ଔ

ጆᦫġ€585 ଔ

ᣍᵁ €580 ଔ

ỹᑤ €655 ଔ

ᚠᑤ İ ẞ᜴ İ ⇚ᑤ €525 ଔ

ᑯᱣġ€595 ଔ

೉૞ҀᏇ༬ᅭ਌ЬٙಉȂߡ‫ॴޢۓ‬

ᦫᝨᨴᜀ

Ἓ጗ᨴᜀ

Ꭻᗋ €620 ଔ

Ꭻᗋ €555 ଔ

ỹᑤ €755 ଔ !!3 Ӈ՗‫ ؃‬- јԑ‫ߕ܁‬

ᭃዯᭃᅗᐉᓟ⚆ᚽጱ ᦫ᥷ΐẢᝂፊᐩᏗ Ꮔᅗ⒫ᗻ᲌ỉᧁ↡⍶ ᯟᝂᥖᅗᗄᎵᛸᬻẢ ᝂ⏰ᾰᅟ

ጆᦫ €595 ଔ Ιԑ෈ಉ / 3 Ӈ՗‫ ؃‬- џо‫෈׽‬

Ảᝂᾊᅝc3168816

Schiphol ⍶Ჵ╹╾  ᾭᅝ020-7950050

⍶ᯟᗻᦧᝉ␤ᅗ᫓ፇ⏧ዷᗔᰟẤᏊ◘⒱ᝉ␤ᅗᾥᬧ⊲ᗔ ⏰ᾰ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᚖ᜞

Editie 368 12-03-2015

ጱᰟᎧᬒᨴᜀᑁᓆ 匟 嗕 䘯 ⭞ 凒 䨢 ℔ ⎠炷ŌōŎ炸 ䷥ 塩 őŪŦŵŦųġ ņŭţŦųŴˣᷕ⚳⹰攨凒䨢℔⎠炷⹰凒炸忳埴䷥䚋 嵁㜙ˣ旧⥮㕗䈡ᷡⶪ攟劫⽟㚿炷ņţŦųũŢųťġŷŢůġ ťŦųġōŢŢů炸㖍⇵↮⇍ẋ堐⎬㕡䯥妪⎰ἄ⁁⾀抬炻 ᶱ㕡⮯忚ᶨ㬍≈⻟⎰ἄˤĴ 㚰 ĵ 㖍炻ŌōŎ 䘤 ⶫḮ忁ᶨ㴰〗ˤ Ⱦ䚖⇵炻ㆹᾹ梃⼨⣏ᷕ厗⛘⋨ Ĺ ᾳ❶ⶪ炻 㭷忙 Ķĸ ᾳ凒䎕炻㭷⸜忳復⼨彼ᷕ⚳䘬㕭⭊崭 忶䘦叔ˤȿ匟嗕䷥塩 ņŭţŦųŴ 婒ˤṾ堐䣢炻㕘 䘬⋼嬘⮯䁢匟凒⇵⼨ᷕ⚳䘬㕭⭊㍸ὃ㚜≈ὧ ㌟䘬ᷕ廱㚵⊁ˤ 旧⥮㕗䈡ᷡⶪ攟劫⽟㚿堐䣢炻娚⛘⋨⮯ 䁢ᷕ⚳ẩ㤕㍸ὃ列⤥䘬㈽屯䑘⠫炻ἧ℞忂忶

旧⥮㕗䈡ᷡ崘⎹㫸㳚ⶪ⟜ˤṾ⮯Ⱦ䘤冒ℏ⽫ ⛘ȿ㓗㊩匟凒␴⹰凒暁㕡䘬⎰ἄˤ ⹰凒㗗ᷕ⚳㚨⣏䘬凒䨢℔⎠ȹᷕ⚳⋿㕡 凒䨢℔⎠䘬ℐ屯⫸℔⎠炻ℑ侭⍲ ŌōŎ 悥㗗⣑ ⎰倗䚇ㆸ⒉ˤŌōŎ 䚖⇵➟埴㭷忙ᶱ䎕⼨彼旧 ⥮㕗䈡ᷡ␴⹰攨䘬凒䎕炻㗗ⓗᶨᶨ⭞䚜梃⹰ 攨䘬㫸㳚凒䨢℔⎠ˤ㒂〱炻Ṳ⸜⢷⣑崟炻匟 凒⮯㈲旧⥮㕗䈡ᷡ Į ⹰攨凒䶂Ṍ䓙⹰攨凒䨢℔ ⎠➟梃炻ᶵ忶炻暁㕡⯂㛒㬋⺷⮵⢾℔Ựˤ 匟嗕䴻㾇⣏冋⛶㘖炷ʼnŦůŬġŌŢŮű炸ᶨ㚰⸽ 姒⓷ᷕ⚳㛇攻炻ℑ⚳䯥会Ḯ凒䨢⎰ἄ⋼嬘炻 㬌㫉 ŌōŎˣ⹰凒␴旧⥮㕗䈡ᷡⶪ㓧⹄䘬ᶱ㕡 ⎰ἄ炻塓夾䁢ℑ⚳㓧⹄Ⰼ朊⋼嬘䘬℟橼句⮎ˤ

02

᜷ᓐ⛙⏱ᖪ⃃ጱ᫓ỉ⇛᪳ጤ 匟 嗕 ẩ 㤕 旧 ⃳ 喯 媦 居 䇦炷łŬŻŰŏŰţŦŭ炸 ⛐ᷕ⚳㕘攳䘬ᶨ⹏ⶍ⺈㖍⇵䟜⛇≽ⶍˤĴ 㚰 ij 㖍炻娚℔⎠⭋ỰḮ忁ᶨ㴰〗ˤ 忁㗗ᶨ⹏ℐ㕘䘬䂟㯏➢⊾ⶍ⺈炻ỵ㕤ᷕ ⚳⮏㲊炻Ỽ⛘䲬 Ķı ℔枫炻枭䚖㈽屯䷥柵崭忶 ĵ €㫸⃫炻⸜䓊傥⮯忼⇘ IJĹĭııı ☠ˤ⬫䘬⺢ㆸ炻 ⮯ᶵ⸓≑旧⃳喯媦居䇦⛐ᷕ⚳堐朊㳣⿏∹ 柀➇Ỽ㒂柀⃰⛘ỵ炻ἧ℞傥⣈㚜⤥⛘䁢⭊㇞

㍸ὃ㓗㊩炻ḇ⮯≈⻟℔⎠⛐䔞⛘䘬⎗㊩临䘤 ⯽堐䎦ˤġ 旧⃳喯媦居䇦屈屔⮰㤕⊾⬠⑩㤕⊁䘬䭉 䎮⥼⒉㚫ㆸ⒉⭴ⓗ䲵 ĩŘŦųůŦųġŇŶũųŮŢůůĪ 堐䣢烉 Ⱦᷕ⚳ⶪ⟜㗗旧⃳喯媦居䇦军斄慵天䘬㇘䔍 ⶪ⟜ᷳᶨ炻㕘ⶍ⺈䘬㈽屯忚ᶨ㬍⌘嫱ḮㆹᾹ ᶵ㕟㶙侽㛔⛘ⶪ⟜䘬㈧媦ˤ忁⮯≑≃ㆹᾹ⮎ 䎦㚱㨇⡆攟䘬䚖㧁炻᷎ᶵ㕟㉻⯽ㆹᾹ⛐Ṇ㳚 䘬䓇䓊墥忈⬷⚾ˤȿ 旧⃳喯媦居䇦㗗ᶨ⭞匟嗕嶐⚳℔⎠炻㟠 ⽫㤕⊁⊭㊔墅梦⟿㕁ˣ檀⿏傥⟿㕁␴⮰㤕⊾ ⬠⑩炻Ⱄ㕤㤕ℏℐ䎫柀⮶ẩ㤕ˤ䷥悐姕⛐旧 ⥮㕗䈡ᷡ炻㳣帵㕤ℐᶾ䓴崭忶 Ĺı ᾳ⚳⭞␴⛘ ⋨炻⒉ⶍ䲬 Ķıĭııı ṢˤijıIJĴ ⸜℔⎠䆇㤕柵 IJĵķ €㫸⃫ġ炻㶐⇑㼌 ĸ €⣂㫸⃫ˤ旧⃳喯媦居䇦 䚖⇵⛐ᷕ⚳㚱 ĸĭĵıı ⎵⒉ⶍ炻ijıIJĵ ⸜ᷕ⚳⋨扟 ⓖ柵忼 IJĸ €㫸⃫ˤ

ጱ᫓ᦧḈᜇẨᦫᮣ Ꮞᨇᑯᰟ✢ḥ៝ᆛᜲ⛀ᆜ

வѰԿѓǺLMN ᕴຊ Qjfufs!Fmcfstǵߓ‫ۅ‬ѱߏणቺਟǵ༺ૐၮᔼᕴᅱᇳܿ

新華網 3 月 4 日消息,記者卜曉明ġġ ᷕ ⚳㴰屣侭⮵匟嗕⫘⸤⃺惵㕡⤞䰱䘬╄ッ炻ἧ ⎹ᷕ⚳⭬復⤞䰱ㆸ䁢匟嗕悝㓧℔⎠㕘㊾㍀䘬 㤕⊁⡆攟溆ˤ 㒂匟嗕悝㓧℔⎠ᶲ㚰䘤Ự䘬屯㕁炻⤞䰱 㗗栏⭊忂忶匟嗕悝㓧⭬⼨ᷕ⚳䘬ᷣ天⓮⑩炻 ⇢㽨匟嗕悝㓧⍣⸜䫔⚃⬋⹎⊭墡⭬復㤕⊁⡆ 攟 IJĴĦˤ 伶⚳⼕⌂㕘倆䣦 Ĵ 㖍⟙⮶炻ℐ䎫 ijıIJĵ ⸜ ⤞䰱扟ⓖ柵䁢 ķijı €伶⃫炻℞ᷕᷕ⚳㴰屣侭 届䌣ᶱ↮ᷳᶨˤ㒂劙⚳㫸䜧屯妲媖娊℔⎠屯 㕁炻ᷕ⚳⸜⛯㴰屣⣏䲬 IJĺı €伶⃫⫘⃺梇⑩炻 䁢ᶾ䓴㚨⣏⫘⃺梇⑩ⶪ⟜ˤ 㱽⚳忼傥普⛀椾ⷕ➟埴⭀Ẳ㚤䲸䇦ɀ屣 ỗ婒炻ᷕ⚳Ṣ㴰屣䘬⫘⸤⃺惵㕡⤞䰱炻⣏䲬

ĴıĦ ⽆䵚ᶲ妪岤炻岤屟㕡⺷嬲⊾Ⱦ朆ⷠˣ朆 ⷠ彭忇ȿˤ 侫ㄖ⇘㴟斄㓧䫾⎗傥嬲⊾䫱⚈䳈炻匟嗕 悝㓧娵䁢⎹ᷕ⚳⭬復⤞䰱㤕⊁暋ẍ㓗㐸攟㛇 㤕⊁⡆攟ˤ⚈侴炻晾䃞匟嗕悝㓧枸㷔⊭墡⭬ 復㤕⊁Ṳ⸜⮯⏰䎦ᾳỵ㔠⡆攟炻㚨䳪ṵ㚱⎗ 傥ᶳ㹹ˤ 匟嗕悝㓧椾ⷕ➟埴⭀❫䇦䲵ɀ屣䇦⑰Ṑ 婒烉ȾㆹᾹ䡢⮎娵䁢忁℟㚱„䃞⿏炻侴朆⎗ ㊩临⿏ˤȿ ᶵ䭉匟嗕悝㓧Ṳ⼴䓇シ⤪ỽ炻屣ỗ悥ㇻ 䬿㒜⣏忼傥䓊⑩⮵ᷕ⚳䘬↢⎋炻Ⱦ忁ᶨ䭉忻 Ṳ⼴⮯⣏⻝㕿溻⛘⬀⛐ȿˤ 冯㬌⎴㗪炻伶⚳伶岲冋℔⎠匟嗕↮㓗㬋 ≈⣏䓊慷炻ẍ㺧嵛ᷕ⚳㴰屣侭暨㯪ˤ


ᎂ☬ ᢥ∻≹ᅝ 121.848.1238

4 ፸ᎂ┽ᧁ↡ΰ⅓ᅟ ḠዯᇗḠᏈ!!ጱፕ!ዮ 27/610 ᒳ ! ! ! ᭥ጆ!ዮ 29/610 ᒳ ḠጺᇗḠ፶! ጱፕ!ዮ 29/610 ᒳ ! ! ! ᭥ጆ!ዮ 31/610 ᒳ

ᲂ⅞ᑊᔃᅝ Xftufstjohfm!5-! 4125HN-!Spuufsebn ⒠Ổ᥸Ḹᅝ! ḠዯᒣḠᏈ! 23;11!!33;41 ḠጺᒣḠ፶! 22;41!!34;41

ፕ␷᪼᪱ᤞ␷!ዮ 23 ᩪ ᗣᷠᅳᐞ␋ᅴ, ዯᵓ

⃿ᨄḥ≧ᅝ xxx/tqjdzufnqubujpo/dpn mjmj99777Ahnbjm/dpn ᙹ⊲ Xbjufsᅝ ᾥᬧ⊲  121.848.1238

ፕ␷⃛␴ṑ! ዮ 6 ᩪ

ᲂ⅞ጴ῔ġ ġ⅌᳡ጴự ο๼Ǻύ୯Ѥε๼‫س‬ϐ΋ǶӢଆྍ‫ܭ‬ЃါӦ୔ԶளӜǶӵ݀ᇥᅘ๼ࢂȸ‫۬۔‬๼ȹǴ᝵๼ࢂȸЎΓ๼ȹǴ࿵๼ࢂȸε Վ๼ȹǴٗሶο๼൩ࢂȸԭ‫ۉ‬๼ȹǶ‫׷ڗ‬ቶ‫ݱ‬ǴӭࣁВதԭ‫ښ‬Ǵፓ‫ښ‬ӭᡂǴ๼ԄӭኬǴα‫ښ‬మᗲᎇᐚ٠ख़Ǵᑼ༊ ܿࠄՋчӚБ‫ޑ‬ऍ१੝ᗺǴറ௦౲ৎϐߏǴаഞǵᇺǵᗲǵ३ࣁ੝ՅǴаȸ΋๼΋਱ǵԭ๼ԭ‫ښ‬ȹԶᆪӜǶ 本報記者 華 人 登 陸 荷 蘭 雖 已 百 年 有 餘, 但 中 餐 多 元化是從近幾年來才開始的。隨著新移民的湧 入,荷蘭中餐品種從最初的廣東菜(甚至是為 了迎合荷蘭人味蕾的“改良版”廣東菜), 到 浙江菜、福建菜,直至近年來,川菜、湘菜、 以及北方菜陸續登陸荷蘭。近日,位於鹿特丹 唐人街的川菜館“麻辣誘惑”新張開業。重新 裝修後的餐樓,優雅簡潔,配以中式掛件的點 綴,相得益彰。

只䓒ͺ䖂 鹿特丹“麻辣誘惑”的菜品以川菜中的下 河幫為主,主要菜品有麻辣香鍋、特色火鍋、 水煮系列、辣子系列、以及各色川菜小吃。“我 們提供的不是被 西化了的中餐,而 是非常地 道 的 四 川 菜 ” 老闆娘 面 帶自 豪

自挑選從中國進口而來,以達到“地道”二字。 麻辣香鍋系列,巴蜀風味,一鍋兩吃。精選新 鮮大蝦或魷魚,配以新鮮時蔬,經過四五十種 調料秘制的醬汁烹飪之後,香味撲鼻,滿口麻 香,回味無窮。貼心的老闆娘還為食客們提供 了微辣、中辣、極辣三種辣度以供選擇。眼見 一大鍋吃得見底了,正當意猶未盡之時,“一 鍋兩吃”的第二種吃法,添加濃湯,新鮮蔬菜、 各種菌類、肥瘦混搭的牛羊肉,經過麻辣香鍋 的洗禮後,濃香味美,不禁直呼“過癮”! 講到四川火鍋,多少人對於那一鍋紅湯有 著無限的嚮往,熱情、張揚,火爆之中不乏靚 麗,溫婉,細膩,小橋流水中自帶柔情。老闆 娘介紹到:“四川火鍋的全部秘密都在一鍋湯 裡,我們用大骨棒經過十幾個小時的文火熬治 而成,分為六種味道的湯底。而味道的關鍵在 於香料,要添加什麼才能使味道醇厚,辣而不 燥,香氣迎面,這可是一門真功夫。香料千奇 百怪,少不了花椒,八角,小茴香,肉蔻,桂 皮,山奈,丁香,靈草,砂仁,此外還有陳皮, 當歸,良薑,甘草……掌握好香料的度則可提 味,化腐朽為神奇。”

㿇ᘀͺ⎿

“我 顧客提 惠、 味 道 正

地 說, 們 為 供價格實 宗的川菜。”

“麻辣誘惑”對原料進行精心挑選、合理 搭配,以突出其風味特色。講究濃淡、葷素適 當搭配。原料上力求活鮮,並要講究時令。除 主要原料均是當天買進外,調料都是老闆娘親

明末清初,辣椒由美洲經歐洲引入中國, 川菜也開始用上辣椒調味,遂潮形成以麻辣味 為 主 的 料 理 方 式, 現 代 意 義 上 的 川 菜 開 始 成 形。如果說魯菜是一位高貴典雅的貴婦,淮揚 菜是一位秀麗輕盈的仕女,那川菜便像一位熱 情奔放的姑娘,以她火辣辣的動感和活力讓人 一見鍾情。川菜作為中國最具代表性的菜系, 其身上有著深刻的時代烙印和民族文化。當記 者問及開川菜館的初衷的時候,老闆娘說:“川 菜傳遞給世人的,不僅僅只是美味,更多的是 巴蜀文化的傳承。對於西方食客來說,川菜中 的糖醋味、魚香味有著難以抗拒的誘惑力。為 此,‘麻辣誘惑’靈活運用中西餐合璧的烹飪

技術,結合本地人口味來調製菜肴,讓原本麻 麻辣辣、紅紅火火的川菜既不失去正宗的原汁 原味,更能贏得本地人的喜愛,以達到推廣川 菜文化的目的。” 對於未來的推廣與發展,“麻辣誘惑”現 已從中國聘請了專業川菜廚師,將會推出一系 列更多的川味菜和川菜小吃,午餐還為上班族 推出了商務套餐。“我們最願意聽到的是食客 們的感受和意見,這樣能幫助我們完善我們的 菜品和服務。”老闆娘真誠地說。品嘗過“麻 辣誘惑”的你不要忘記與老闆娘分享你的感受 哦!

᫟ᣗ᠊❻㤋ͺ➨‫ݔ‬ᣗ㫕喢 Ꭱ䡺仈䓒㴨 Ꭱ䡺➊㖸 Ꭱ䡺๖䰋✣


೉៌

UNITED TIMES

೉៌ਢଉ 04

Editie 368 12-03-2015

╊⎤᠉᝸ᰤᮿᦆᅗᎽᛈጙᒡ♳▱ ᰟ✢ᓲ፫ᏊΆᲐᩚ␙ ⬱ℐ␴⎠㱽⣏冋 Jwp! Pqtufmufo ⍲娚悐 ⚳⊁䦀㚠 Gsfe!Uffwfo ⚈⛐ 26 ⸜⇵䘬ᶨ⬿㭺 ⑩嗽䎮㟰ᷕ㰺㚱⤪⮎⟙⏲㚱斄ね㱩炻⍿⇘嬘 㚫岒娊ˤ4 㚰 : 㖍㘂䘬㕘倆䘤ⶫ㚫ᶲ炻ℑṢ 暁暁⭋Ự录借ˤ 3112 ⸜炻匟嗕⎠㱽㨇斄⛐嗽䎮ᶨ⬿㭺⑩ 㟰㗪炻㰺㓞Ḯ㭺㡇 Dfft!I ⎵ᶳ₡ῤ 581 叔匟 嗕䚦䘬㇧⯳䫱屉䓊炻⼴⚈䃉㱽嫱㖶忁ṃ屯䓊 䲣朆㱽㇨⼿炻㗪ả㩊⮇攟䘬 Uffwfo ㈡Ⅾ⮯⣏ 悐↮屯䓊㬠怬䴎娚㭺㡇炻Ữ㰺㚱⎹㚱斄悐攨 ⟙⏲ˤ㖍⇵ Pqtufmufo ⛐㍍⍿嬘㚫岒娊㗪炻 䴎↢䘬㔠⫿㗗 311 叔匟䚦炻怈怈Ỷ㕤 581 叔 忁ᶨ㔠⫿ˤ Pqtufmufo ⛐㕘倆䘤ⶫ㚫ᶲ堐䣢炻晐叿 婧㞍㶙ℍ炻ᾉ〗⶚䴻Ⱦ妋挾ȿˤṾ婒烉Ⱦ攟 㗪攻ẍἮ炻⎠㱽悐攨ᶨ䚜㰺㚱㖶䡢恋䫮㫦枭ˤ ㆹ⮵㬌㈧㑼ℐ悐屔ả炻ㆹ⶚䴻⎹⚳䌳㍸↢录 ⏰ˤȿ ⬱ ℐ ␴ ⎠ 㱽 悐 ⚳ ⊁ 䦀 㚠 Uffwfo 娵 䁢 Pqtufmufo 䁢ᶨẞ 26 ⸜⇵⎠㱽悐冯㭺㡇ᷳ攻

䘬Ṍ㖻侴录借㗗Ⱦ暋ẍ䎮妋䘬ȿ炻冒⶙ἄ䁢 ⚳⊁䦀㚠炻⮯⼰暋ℵ⍿ᾉả炻暋ẍⰍ埴借屔炻 ⚈㬌⭋Ự录借ˤỮṾ⻟婧␴㭺㡇䘬Ṍ㖻Ⱦ㰺 㚱Ṩ湤拗䘬ȿ炻Ⱦ忁㗗䁢ḮṢ㮹␴⚳⭞䘬⇑ 䙲ˤȿ Jwp! Pqtufmufo ␴ Gsfe! Uffwfo ⎴ Ⱄ ➟ 㓧䘬冒䓙㮹ᷣ源炷WWE炸炻ℑṢ⎴㗪录借⛐匟 嗕㓧⡯㽨崟Ḯ暯䚒ˤ4 㚰 21 㖍炻嬘㚫Ḵ昊⯙ 㬌忚埴Ḯ彗婾炻⏪䈡椾䚠堐䣢⮲慵ℑṢ䘬㰢 ⭂炻娵䁢Ⱦℏ敋⣙⍣Ḯ℟㚱槭≽≃䘬Ṣȿ炻 Ṿ⎴㗪⏎娵Ḯℏ敋⮯⚈㬌Ὰ冢䘬㑼ㄪˤ

Ĵ ፸ IJĹ ፶ᡎ⛠Ồ␋⓴ 4 㚰 29 㖍炻⚃⸜ᶨ⹎䘬匟嗕䚩䳂嬘㚫嬘 ⒉怠冱⮯⛐ℐ⚳冱埴ˤ䓙㕤㬌㫉怠冱↢䘬嬘 ⒉⮯⍫≈ 6 㚰 37 㖍嬘㚫ᶨ昊 86 ⎵嬘⒉䘬怠 冱炻⚈㬌炻㬌㫉䚩䳂嬘⒉怠冱⛐ℐ⚳㓧㱣䓇 㳣ᷕ⼙枧慵⣏ˤ 怠 冱 䔞 ⣑炻 ㈽ 䤐 䪁 ⮯ ⽆ 㖑 㘐 8烉41 攳 ⥳㍍⍿㈽䤐炻军㘂攻 : 溆䳸㜇炻ᾳ⇍㈽䤐䪁 㚫 㚜 㖑 攳 㓦ˤ 䁢 Ḯ ὧ 㕤 ㈽ 䤐炻 旧 ⥮ 㕗 䤷 䈡 炷Bnfstgppsu炸ỷ昊䘬ⶪ㮹怬⎗ẍ⛐慓昊㈽ 䤐ˤ 匟嗕ℙ㚱 23 ᾳ䚩炻3122 ⸜怠↢䘬䚩䳂 嬘 ⒉ ᷕ炻 ℙ 㚱 677 ᾳ ⷕ ỵ炻 㟡 㒂 ⎬ 䚩 Ṣ 㔠 ⣂⮹↮惵炻㚨⮹䘬㗗㽌嗕䚩炷[ffmboe炸␴ Gmfwpmboe 䚩炻 ⎬ 4: ᾳ炻 䚩 ℏ ⯭ 㮹 ⛐ 51 叔 Ṣẍℏ烊㚨⣂䘬㗗㴟䇦⽟嗕炷Hfmefsmboe炸 䚩ˣ ⋿ ⊿ 匟 嗕 䚩 ␴ ⊿ ⶫ ㉱ 恎 䈡 䚩炻 ⎬ 66

ᾳ炻 䚩 ℏ ⯭ 㮹 ⛐ 311 叔 Ṣ ẍ ᶲˤ 㛔 ⯮ 䘬 Gmfwpmboe 䚩␴䁷䈡≺㓗䚩㭼ᶲ⯮⎬⣂↢ℑ ᾳⷕỵ炻䷥㔠䁢 681 ⷕˤ 怠㮹⽭枰⛐䔞⣑⸜㺧 29 㬚炻᷎⛐ 3 㚰 3 㖍⇵䘣姀ㆸ䁢㛔䚩怠㮹ˤ冯ⶪ嬘⒉怠冱⎒天 ỷ㺧 6 ⸜炻ᶵᶨ⭂㑩㚱匟嗕⚳䯵ᶵ⎴䘬㗗炻 䚩䳂嬘⒉怠冱䘬怠㮹⽭枰㗗匟嗕℔㮹ˤ 2:77 ⸜䘬䚩䳂嬘⒉怠冱ᷕ炻㈽䤐䌯檀忼 :5/7炴炻㬌⼴ᶨ䚜⏰ᶳ旵嵐⊊ˤᶲ⯮怠冱䘬 ㈽䤐䌯䁢 66/:炴炻㗗 2:98 ⸜ẍἮ㈽䤐䌯㚨 檀䘬ᶨ㫉ˤ㛔㫉怠冱䳸㝄⮯⛐ 4 㚰 34 㖍℔Ựˤ 匟嗕埴㓧䭉䎮↮䁢ᷕ⣖ˣ䚩ˣⶪ㓧⹄ᶱ 䳂㨇㥳炻⎎≈䌐䩳䘬㯜⊁䭉䎮⥼⒉㚫ˤ4 㚰 29 㖍炻ℐ⚳⎴㗪冱埴 3126.312: ⸜⹎䘬㕘ᶨ ⯮㯜⊁䭉䎮⥼⒉㚫怠冱ˤ

Ķ ፸ IJ ፶᝟Ჸᶘ ⽆ 4 㚰 2 㖍攳⥳炻⍰⇘Ḯᶨ⸜ᶨ⹎䘬⟙ 䦭⬋䭨ˤṲ⸜⟙䦭㗪攻㭼⼨⸜⣂Ḯᶨᾳ㚰炻 军 6 㚰 2 㖍ˤ㬌⇵⬴ㆸ⟙䦭炻⮯⛐ 8 㚰 2 㖍 ⇵㓞⇘䦭⯨䘬䫼央ˤ5 㚰 2 㖍⇵⬴ㆸ⟙䦭炻 ⮯㚫㚜㖑㓞⇘䦭⯨徨䦭ˤ⟙䦭Ṣḇ⎗ẍ䓛婳 ⺞怚⟙䦭炻㚨䳪ᶵ傥㘂㕤 : 㚰 2 㖍ˤ⤪㝄暨 天墄Ṍ䦭㫦炻⮯⛐㬋ⷠ䘬 7 忙ᷳ⢾炻⎗ẍ柵 ⢾⺞㛇 5 ᾳ㚰Ẁ㫦ˤ 昌Ḯ⁛䴙䘬⠓⮓䳁岒堐㟤⭬䴎䦭⯨炻怬 ⎗ẍ䵚ᶲㆾ侭ᶳ庱ㇳ㨇ㅱ䓐䦳⺷⟙䦭ˤ㬌⢾炻 ⽆Ṳ⸜崟炻㇨㚱Ṣ悥⎗ẍ䘣抬䦭⯨䵚䪁炻ἧ 䓐ᾳṢ枩朊䚜㍍⟙䦭炻⃵⍣Ḯᶳ庱䦳⸷ˣ⠓

匟嗕⮵㕤⢾⚳℔⎠℟㚱嵛⣈䘬⏠⺽≃炻 ⍣⸜⏠⺽䘬⢾屯忼⇘ 43 €㫸⃫炻∝ᶳ㬟⎚姀 抬炻㭼 3124 ⸜䘬 28 €㫸⃫⮯役侣Ḯᶨ䔒ˤ 忁㗗 4 㚰 : 㖍炻匟嗕⢾⓮㈽屯⯨炷OGJB炸⸜ ⹎⟙⏲栗䣢䘬䳸㝄ˤ ⚳⢾㈽屯䁢匟嗕㍸ὃḮ 7415 ᾳ⯙㤕ⲿ ỵ炻⍣⸜㕘攳Ḯ 298 ᾳ枭䚖炻⊭㊔㕘⺢⚳晃

ᰟ✢ᖬᎤ὚⒒ᐶ⍶ 匟嗕⼰⾓崘↢Ḯ䴻㾇⌙㨇ˤ㟡㒂ᷕ⣖夷 ∫⯨炷DQC炸4 㚰 6 㖍䘤Ự䘬㚨㕘屯㕁栗䣢炻 匟嗕䴻㾇⡆忇⚆⋯庫⾓炻枸妰Ṳ⸜⮯㚫⡆ 攟 2/8&炻檀㕤㬌⇵ 2/6& 䘬枸㷔炻㖶⸜⇯䁢 2/9&ˤ 䴻㾇⡆攟䘬ᷣ天⍇⚈⛐㕤㱡₡ᶳ嵴ẍ⍲ 㫸⃫⋗䌯ᶳ旵ˤ㱡₡ᶳ嵴ἧ⼿䭨䲬ᶳἮ䘬攳 㓗䓐㕤℞⬫㕡朊䘬㴰屣炻⋗䌯ᶳ旵Ὣ忚Ḯ⮵ ⢾↢⎋炻⯌℞㗗↢⎋伶⚳ˤ ⣙㤕䌯ṵ䃞㗗ᾳ⓷柴炻旵ⷭỶ㕤枸㛇ˤ 枸 妰 3127 ⸜ ⣙ 㤕 䌯 䁢 8&炻 シ ␛ 叿 74/6 叔 Ṣ⣙㤕ˤṲ㖶ℑ⸜炻⃀䭉㓧⹄悐攨␴慓䗪埴 㤕⮯㚫⇲㷃Ṣ⒉炻䓙㕤㕘䘬ⲿỵ䘬↢䎦炻⣙ 㤕䌯⮯㚱庽⽖ᶳ旵ˤ䣦㚫ḳ⊁⣏冋旧况䇦 炷Bttdifs炸㍐↢Ḯ 7 €㫸⃫䘬㋗冰⯙㤕妰䔓炻 Ữ怬㰺㚱㓞⇘䩳䪧夳⼙䘬㓰㝄ˤ㛒Ἦ⸦⸜炻 妋㰢⣙㤕⓷柴ṵ㗗㓧⹄斄㲐䘬柕䫱⣏ḳˤ 枸妰Ṳ⸜䘬屉㓧枸䬿崌⫿䁢 2/9&炻㖶⸜ 䁢 2/3&炻怈Ỷ㕤㫸䚇 4& 䘬崌⫿ᶲ旸ˤ Ⱦ3124 ⸜匟嗕䘬䴻㾇ṵ䃞厶䷖炻⍣⸜⡆

攟Ḯ 1/9&炻Ṳ⸜䁢 2/8&炻㖶⸜䁢 2/9&炻忁 㗗䨑⭂䘬⡆攟炻ᶵ㚫ℵ⣂Ḯˤ匟嗕䴻㾇堐䎦 ⤥㕤枸㛇ˤㆹ⎗ẍ偗⭂⛘婒炻䴻㾇厶䷖䘬ね ⼊⶚䴻忶⍣ˤȿDQC ䷥塩 Wbo!Hfftu 堐䣢ˤ DQC 䘬⟙⏲㋗⤖Ḯℏ敋䘬ᾉ⽫炻堐㖶⣂ ⸜㓡朑ẍ⍲⇲㷃枸䬿䘬≒≃㰺㚱䘥屣ˤ⏪䈡 椾䚠堐䣢炻忁ᶵ⎒㗗ℏ敋㓧䫾䘬ἄ䓐炻㚜㗗 匟嗕Ṣ㮹ℙ⎴≒≃䘬䳸㝄ˤ

⠄ᜲᣍፊẀ Ĵ ፸ ijı ፶Ḷᚏ 䫔 77 ⯮⹓偗暵⣓℔⚺炷Lfvlfoipg炸⚳ 晃剙⋱⯽奥⮯㕤 4 㚰 31 㖍⮵⢾攳㓦炻军 6 㚰 28 㖍䳸㜇ˤṲ⸜℔⚺䘬ᷣ柴㗗㡝檀炻䲨⾝㡝 檀⍣ᶾ 236 ␐⸜ˤ4 㚰 29 㖍炻㡝檀䘬⼴塼⦩ ⹱ɀ㡝檀炷Xjmmfn!wbo!Hphi炸⮯冱埴㎕ⷽ₨ ⺷ˤ⯽奥㛇攻炻℔⚺⮯␴㡝檀⌂䈑棐⍲⹓≺ . 䧮≺炷Ls÷mmfs.Nýmmfs炸⌂䈑棐冱彎ᶨ䲣↿ 㳣≽炻⊭㊔⯽䣢䓐㔠叔㓗櫙慹楁䳬ㆸ䘬㡝檀

冒䔓⁷ˤ ⍣⸜櫙慹楁℔⚺䘬ᷣ柴㗗Ⱦ匟嗕ȿ炻䓙 㕤⣑㯋㘜⤥炻≈ᶲἮ冒伶⚳ˣᷕ⚳␴㜙Ṇ㕭 ⭊䘬⣏ⷭ⡆≈炻⏠⺽Ḯ崭忶䘦叔忲⭊炻∝ᶳ 㬟⎚姀抬ˤᷕ⚳⚳⭞ᷣⷕ佺役⸛姒⓷匟嗕᷎ ⍫奨櫙慹楁℔⚺炻佺役⸛⣓Ṣ⼕渿⩃⛐℔⚺ 冱埴Ⱦ⚳㲘櫙慹楁ȿ␥⎵₨⺷䫱㳣≽炻⡆≈ Ḯ℔⚺⛐ᷕ⚳忲⭊ᷕ䘬䞍⎵⹎ˤ

堐ˣ䘤復䫱ⶍἄˤ䦭⯨䘬堐㟤ᷕ 71& ⶚䴻⠓ ⤥炻Ữ暨天㛔Ṣ㟠⮵᷎⮵㬌屈屔炻∑ᶳ䘬暨 天⟙䦭Ṣ冒⶙⠓⮓ˤ 䓙㕤暣儎䲣䴙㰺㚱⍲㗪㟡㒂㕘䘬䦭⊁夷 ⇯㑵ἄ炻⍣⸜⣏䲬 611 叔Ṣ⸛⛯⣂㓞ㆾ侭⮹ ẀḮ 261 㫸⃫炻忁䫮㫦枭⮯⛐Ṳ⸜徨⚆䦭⯨炻 ⚈㬌炻Ṳ⸜䘬徨䦭⮯㚫㷃⮹炻ㆾ侭墄Ṍ⡆≈ˤ Ṳ⸜ᶨḴ㚰ấ炻䦭⯨ℙ⎹崭忶 871 叔Ṣ 䘤↢Ḯ⟙䦭忂䞍炻᷎䘤↢Ḯ 61 叔⮩ᾉẞ炻㍸ 愺ᶨṃ䈡㬲䦭⊁佌橼䘬㲐シḳ枭ˤ㓞⇘䦭⯨ 忂䞍侴㛒䓛⟙侭炻㚱⎗傥朊冐优㫦ˤ

᪑ᨴ␎✊᪺⟤ᣊ⍶ᴺ⑀

ዹសᶏ➛ᦆᵋ፣ ℍ⭌ㆾ侭ẩ⚾ℍ⭌䚄䩲㟰ẞ㊩临㷃⮹炻 旵ⷭ忼 31&ˤ4 㚰 3 㖍炻⬱ℐ␴⎠㱽⣏冋 J/X/! Pqtufmufo ⭋ỰḮ忁ᶨ㴰〗ˤ ⍣⸜ℙ㚱 81761 崟ℍ⭌䚄䩲㟰ẞ炻3124 ⸜䘬㔠⫿㗗 98111 崟炻℞ᷕᶱ↮ᷳᶨ㛒傥⼿ 忆ˤ㬌⢾炻埿柕㏞≓㟰ẞḇ⣏ⷭᶳ旵ˤ Pqtufmufo 娵䁢炻㟰ẞ䘬ᶳ旵㗗䓙㕤Ṣ Ᾱ⮵䉗伒埴䁢䘬旚䭬シ嬀⣏⣏㍸檀ˤṾ堐㎂ Ḯ嬎㕡ˣⶪ㓧⺛ˣ℔ℙ㩊㞍㨇斄ˣ⓮⸿ˣẩ 㤕ˣ㇧⯳⋼㚫ẍ⍲ⶪ㮹ᷳ攻䘬列⤥⎰ἄˤ㬌

4 㚰 3 㖍炻 椾 ㈡ ⛐ 䁷 ⃳ 嗕 ⡄ 㭨 䘬 NI28 凒䎕忯暋侭䘬奒Ⱄㅱ怨⍫奨Ḯỵ㕤 Hjm{f. Sjkfo 䨢幵➢⛘䘬楔凒㲊枛 888 梃㨇㭀橠炻 军 4 㚰 8 㖍炻ℙ㚱崭忶 611 Ṣ⇵Ἦ⍫奨炻⊭ ㊔匟嗕␴℞Ṿ⚳⭞䘬Ṣˤ屈屔婧㞍⡄㨇ḳẞ 䘬匟嗕⬱ℐ⥼⒉㚫ㆸ⒉ Tbsb! Wfsoppjk ⭋Ự Ḯ忁ᶨ㴰〗ˤ ⍣⸜ 23 㚰炻⣏䲬 61 ⎵奒Ⱄ⛐梃㨇㭀橠 忳㉝䨢幵➢⛘㗪炻夳⇘Ḯ忳庱㭀橠䘬⌉干炻 忁㗗忯暋侭奒Ⱄ椾㫉⛐㨇⹓役嶅暊䚳⇘梃㨇 㭀橠ˤ 匟嗕⬱ℐ⥼⒉㚫䧙炻匟嗕ᷳ⢾炻Ἦ冒䁷 ⃳嗕ˣ楔Ἦ大Ṇˣ㽛⣏⇑Ṇˣ伶⚳ˣ劙⚳␴

彎℔䷥悐ˣ䓇䓊姕㕥␴㔠㒂ᷕ⽫ˤ 䳽⣏悐↮㈽屯Ἦ冒伶⚳炻ℙ㚱崭忶 76 ᾳ枭䚖炻㍸ὃ 3411 ⣂ᾳ借ỵˤ℞ᷕ⊭㊔伶⚳ Ofugmjy ℔⎠⭋Ự⮯㫸㳚䷥悐⭂⛐旧⥮㕗䈡 ᷡ炻察㫴㰢⭂㈽屯 7 €㫸⃫炻⛐ Ffntibwfo ⺢姕㕘䘬㔠㒂ᷕ⽫ˤ

Ὤ伭㕗䘬⚳晃婧㞍⒉炻⶚䴻⮵㭀橠忚埴Ḯ⇅ 㬍婧㞍炻⊭㊔㉵䄏ˣ㩊㞍ˣ↮栆ˣᾖ⽑䫱炻 ⮵梃㨇悐↮䘬ᶱ䵕慵⺢⮯⛐㛔㚰㘂ṃ㗪῁攳 ⥳炻ᷣ天普ᷕ⛐楽榃刁␴℔⊁刁ˤ ⎎㒂⟙⮶炻Ὤ伭㕗⢾Ṍ悐攟嫅䇦味ɀ㉱ ⣓ 伭 ⣓炷Tfshfk! Mbwspw炸3 㚰 39 㖍 ㈡ 姽 楔 凒ḳẞ婧㞍仢⮹德㖶炻娵䁢伶⚳㰺㚱㍸ὃ堃 㗇⚾⁷␴梃㨇䚋㍏⚾䇯炻堐䣢ȾὬ伭㕗㗗⮹ 㔠⸦ᾳ➭⭂㓗㊩德㖶婧㞍䘬⚳⭞ᷳᶨˤȿ4 㚰 4 㖍炻Ṿ⛐冯匟嗕⢾Ṍ⣏冋⫼⽟䇦㕗䘬㚫 婯ᷕ⻟婧炻㚱⽭天⮵⡄㨇ḳẞ忚埴Ṽ䳘侴䌐 䩳䘬婧㞍ˤ

⢾炻Pqtufmufo 堐䣢炻⚳⭞嬎⮇␴⛘⋨嬎㕡 䘬⎰ἄ㚱㇨≈⻟ˤ 旧⥮㕗䈡ᷡ␴㴟䈁䘬ℍ⭌䚄䩲㟰ẞ悥ᶳ 旵Ḯ 2:&炻渧䈡ᷡ␴䁷䈡≺㓗ḇ㚱ᶵ⎴䦳⹎ ᶳ旵炻Ḽ⣏❶ⶪᷕ炻⎒㚱❫⚈暵㹓䘬䚄䩲㟰 ẞ㰺㚱㷃⮹ˤ 3124 ⸜䘬ℍ⭌㟰ẞ㭼 3123 ⸜ᶳ旵Ḯ 6&炻 忁ᶨᶳ旵嵐⊊ṵ⛐两临ˤPqtufmufo ⣏冋ⶴ 㛃 3129 ⸜䘬㬌栆㟰ẞᶵ崭忶 76111 崟ˤ

ᰟ✢⋆Ჵᬗ᧟ᚑᓲἃ⋆ហ 3125 ⸜炻匟嗕岕⟜⮎䎦Ḯ 9 ⸜Ἦ䆇㤕柵 椾㫉ᶲ㻚炻⡆ⷭ䁢 4&炻⇑㼌䁢 2311 叔㫸⃫ˤ 岕⟜㤕䷦䘬㍸檀炻⍇⚈ᷳᶨ⛐㕤⍣⸜㕘⡆Ḯ 侩嗶㨇炻攳斊Ḯ㚜⣂䘬⏠䄁⋨炻⏠⺽㉥䄁岕 ⭊⇵Ἦ⃱栏ˤ4 㚰 6 㖍炻匟嗕ᷣ天⨺橼⟙⮶ Ḯ忁ᶨ㴰〗ˤ 攟㛇ẍἮ炻䓙㕤岕⟜ℏ䘬梸梚⋨➇䤩㬊 ㉥䄁炻⮶农㉥䄁岕⭊㳩⣙ˤ⍣⸜炻岕⟜㒜⣏

Ḯ㉥䄁⋨炻᷎⛐墉朊惵⁁㚜⣂䘬侩嗶㨇炻⏠ ⺽Ḯ悐↮岕⭊⚆柕ˤ䚖⇵炻⏠䄁⋨ℏ䘬侩嗶 㨇䲬ỼḮ 31&ˤ 3124 ⸜㗪炻匟嗕岕⟜嘏㎵Ḯ 3311 叔㫸 ⃫炻㬌⼴⇲㷃Ḯ㔠䘦ᾳⲿỵ炻᷎忚埴Ḯ慵䳬炻 ≈⻟ℏ悐䭉䎮炻㍉⍾Ḯ㕘䘬ⶪ⟜䫾䔍炻䚖㧁 䜬㸾攟㛇⚢⭂⭊㇞ˤ


ᑊᔃᅝAchter Raamstraat 75 2512 BW Den Haag  ᾭᅝ070-356 2013 ⃿ᨄᅝwww.fullmooncity.nl ᕦ፞⒠Ổ᥸Ḹᅝ11.30-01.00

ῆ⒩ Ꭴᒳᖭ᥵ᒹ ᅳ ᢥᅴ

᜼ᖅሿᬤ!Იᴾᣱᛒ!₼࿊ၻឬ!ፍ᲎ᖅᬤ!࿦᯾ᑷ့!࿦Ᏺᑷᤝ!! ᩅᏕ╞፬ዯិጃ∟ፅ ᭥ṑ⃶␋ġ€ 12,50ġᩪ ᮒ℧⟽ᱽ ᗰᴱ℧⟽ᱽ ᢽ⇠Ⅼᷠᱽ ᗬ᪺

᫓◮㚻

ᑺ⍶ጟᒓ⒦

᣾᪏⑅ᱽᛈ

ĩ ᘐ᲼ᒣᘐጺ 11:30-17:00ĭ ᧁ╞ᅘὭᨇ᪌ᏊᅗᘐᏧ᪛ᴞ᪌Ꮚᅴ

ᨁℽ⟚ᣍ◮

Van ma. t/m vr. 11.30-17.00 uur dimsum voor slechts € 3,-

ᦥ₴ỹ⛶᫪ᤳᛵ᲌ᗏ␋⍛ ၺᬛᯮᔻġሸ᪗ᨤ⋳ġᗱᑪྂཛġᴾ᪈ ijĴ ᖘ ⇬ኛᢑᓶ቟ᄣᩚቁᄘ!ᄣᩚᥒሤ₉Ꮁ࿓ዶ!ῧၛᬛᕴྥᅟዀ ᬙ⊺ᲅᶥ≈႒₠ᷫᵔᮭᤎᝣ!ᛥᙣᔙ⎒ဂዄ PL ᢑᣘ

(m.u.v. speciale dimsum en op weekend en feestdagen)

⑎↙ᓫᯞᤳ

ᒑᑧᑗᑁᤳ

⅐᷒ᎌᡫᤳ

ᜲ⋀ጙᡪᰶ ᒑ᜜⟌♙Ῠ ᶋᩨ⃈៮ᰆ ᬕ↙ᦫ╖Ჟᬇ ᡪ⎌᜜⊈◮ᶱ᏷ᨙ ᣾፱ᝨ᜾ẜ⑅ᒸ⟏᜖㓲 ᮒ℧ጙᏔጕᱽ ថ⊗ㆫ⑎⊞ ἡᡪᠪጛ◮ ␜▫Ᏻ✢ᛞṑ ᐷᯞᑙẤᐖᣃ ᒑᑧᑗᑁ Ꮽᶬᐹ፬ ╖ᎁᚤ៏≐

ᜲ⋀ጙᡪᰶ ᒑ᜜⟌♙Ῠ╖ᚤᕩិ ℌℋᏳ⒭⃈៮ᰆ ᤝᚤᦫ╖Ჟ⚝ᬇ ᡪ⎌♙ᒞጙ᏷ᨙ ᣾፱ᝨ᜾ẜ⑅ᒸ⟏᜖㓲 ᮒ℧ጙᏔጕᱽ ថ⊗ㆫ⑎⊞ ᗋ◙ᵸᵹ⑉ ፠ộ⑋⑈ᛞṑ ᠸᷙ⑅ᏮⰯᐖᣃ ᒑᑧᑗᑁ Ꮽᶬᐹ፬ ╖ᎁᚤ៏≐

ᜲ⋀ጙᡪᰶ ᚘ⊞ᕩិ៏ᒑ᜜♙Ῠ ᶋᩨᠸ᧋⃈៮ᰆ ጣᴱᛞᬉጛ ᒒᯩ♙ᒞጙ᏷ᨙ ᣾፱ᝨ᜾ጙẜ⑅ᑰ☌᳷ ᮒ℧ጙᏔጕᱽ ጆᵓᠸᷙㆫ⑎⊞ ᡪ⎌ጃᲟ╛ ⃡ឰ⃈៮ᛞṑ ᠸᷙ⑅ᏮⰯᐖᣃ ᡱ€╞⑋⑈ Ὀ⁆ᚤ⎊ᱷᒜ ᑁ᥸╖ᚤ

All-You-Can-Eat Restaurant %JN4VNt)P1PUt8PL

ᦫᎇ፸€∘

ᲐẤᐞᣋġᴷᴷỉ╖

ALL YOU CAN EAT ᢽ⇠ᲂ⅞◮㚻 Dim Sum & Hotpot

0OCFQFSLUCFTUFMMFOVJUmeer dan 100 verschillende %JN4VN XBSNFHFSFDIUFO CFSFJEPQBVUIFOUIJFLF XJK[F)PUQPUOBBSLFV[FIeder een eigen hotpot!* * met uitzondering bij grote gezelschappen

ᐞ ᣋ ᎂ ┽ ᑑ ᴷ ᵓ ᙑ

᏷ ⛛ ᦫ ⊞ ᜉ ᎈ ᒖ ᒞ

ᐞ ╞ ᐞ ᣋ

ᓟ ℧ ᓟ ᛞ ᵁ ᑨ ╞ ፬

⎌ ♎ ጟ ᷠ ⃶ ᡱ ᯅ ᝸

Gedempte Burgwal 24 - 26, 2512 BV Den Haag

Իӻ෡छॵȃӒР‫ټ‬ᔖฒ३ " ӈॵЬᗧȂӻ෡ફ‫ڙ‬ᚃҘȃՀՈаȃ޳вȃᘀҡចȃᘀᏆȃՌ‫ڙ‬вβȃധೖȃᏎ ധβȃ໴֍ȃЫሷȃॷᘡϛፈȃвࢧဨȃ࣢຃ȃᚘೖȃْᆻȃ઱๛ȃਢጹȃ੩ь७ȃ ҡ७Ȅ ӨԒ෽‫ۻ‬џᒵȈьഛ!ؓ૯!఼෽!Ҫೖᴐ₩!ബለ!໴ࠒ࣢຃෽Ȅ ፈሷ!ധૃሷ!ՙຊвՈ!ؓ૯ЊυᏆ ᘀፈྫྷ॰ຊሷ!Ի߆ᆻҪ‫!ڢ‬ᘀፈဗ઱ ཱིᘀᇑច!ෛᢄፈ!Ϥࢩധа!มࣣвࢩ!!݂ᝥᐶᓳ ༃ෛྫྷвр଼!ෛᢄӻࢌധ!༃ෛՀрҊ!ξᐶ้้ Ͽᓡӈॵ €

ཱིቨȈΡ໢छ‫ڨ‬໴ࠒ࣢຃෽Ȃ Ӓ೉ॶഺߛҢުၼӪິ໴ࠒ৑૧຃Ȃ ૯ᐙ▕Ȃв‫م‬຃Ȃઍ؅ᄂਟȄࣼߣყ

ᅟዯ┽ᗣᣋ ᪗┽➦ᎂ┽

16.50 ଔ!!!ఏᓡӈॵ , Ьᗧ € 24.50 ଔ! ỉᅟ

Tel.: 070-365 38 89

E-mail: info@restaurantfullmoon.nl

www.restaurantfullmoon.nl


೉៌

UNITED TIMES

ฐᘈΡ‫ސ‬

Editie 368 12-03-2015

᫓ᎊ፟᫥᰺᫆Ꭷᥢጙ

ᲁἡᤣᲀᧁጳ┠᙮

ㅱ≈㊧⣏䷥䜋⣏堃ɀ䲬侘㕗枻炷ŅŢŷŪťġ ŋŰũůŴŵŰů炸 ␴ ⣓ Ṣ 匶 㚿ɀ 䲬 侘 㕗 枻炷ŔũŢųŰůġ ŋŰũůŴŵŰů炸怨婳炻匟嗕⚳䌳⦩⹱炼Ṇ㬟Ⱉ⣏␴ 䌳⎶楔⃳大䐒⮯⮵≈㊧⣏忚埴⚳ḳ姒⓷ˤ忁 㗗⚳⭞㕘倆ᷕ⽫㖍⇵䘤Ự䘬㴰〗ˤ ⚳䌳⣓⨎⮯Ḷ Ķ 㚰 ijĸ 㖍↢䘤炻姒⓷䁢 㛇 ᶱ ⣑炻 军 ijĺ 㖍炻 ⢾ Ṍ ⣏ 冋 ⫼ ⽟ 㕗炷ŃŦųŵġ ŌŰŦůťŦųŴ炸晐⎴↢姒ˤ㬌⢾⊭㊔ℑᾳẋ堐⛀炻 ᶨ㗗⢾屧␴䘤⯽⣏ 冋 ōŪŭŪŢůůŦġőŭŰŶŮŦů 䌯柀䘬䴻屧ẋ堐 ⛀炻 ᶨ 㗗 㔁 做 㔯 ⊾ ␴ 䥹 ⬠ ⣏ 冋 ŋŦŵġ ŃŶŴŴŦŮŢŬŦų 䌯 柀 䘬 ⬠埻ẋ堐⛀ˤ㬌姒 㖐⛐≈⻟ℑ⚳䘬䴻 屧␴⬠埻Ṍ㳩ˤ 忁㗗Ṇ㬟Ⱉ ⣏⚳䌳䘣➢ẍἮ椾 㫉姒⓷≈㊧⣏ˤ匟 嗕⚳⭞⃫椾ᶲ㫉姒 ⓷≈㊧⣏㗗⛐ IJĺĹĹ

⣑䌳ⶐ㗇湍䔞⧄剙Ḯ Ĵıı ⣂叔㫸⃫炻ㆸ Ḯ渧䈡ᷡ檀䳂℔⭻ ŅŦġœŰŵŵŦųťŢŮ 枪Ⰼᶨ⣿崭⣏ ㇧⯳䘬ᷣṢˤ忁㗗 Ĵ 㚰 ĵ 㖍炻匟嗕⨺橼⺽䓐 ℓ⌎暄娴˪ŔŵŰųź˫⟙⮶䘬㴰〗ˤ ŅŦġœŰŵŵŦųťŢŮ 㗗匟嗕叿⎵姕妰ⷓ⹓⑰㕗 炷œŦŮġŌŰŰŭũŢŢŴ炸䘬ἄ⑩ˤ湍䔞⧄岤屟䘬㇧⯳ ⛘⛨㗗 ŘŪŭũŦŭŮŪůŢŬŢťŦġķĹĴ炻ỵ㕤㔜㢇⺢䭱㚨 檀䘬䫔 ĵĵ Ⰼ炻⎗ẍᾗ䝘❶ⶪ␴楔㕗㱛炻朊䧵 ĸĶı ⸛䰛炻ᶱᾳ春冢ˤ⍇㛔㗗ᶱ⣿䌐䩳℔⭻炻 ㇧⯳ᷕṳ ʼnŶŭŴŵŬŢŮű ⮯℞⎰Ἕ䁢ᶨ⣿崭崭崭⣏ 炷řřřō炸尒⬭ˤ㇧⯳Ṍ㖻㨇㥳㇧忼炷ŇŶůťŢ炸 䘬䵚䪁ᶲ栗䣢娚⣿㇧⯳ⓖ₡䁢 Ĵĵĵįij 叔㫸⃫炻 ⟙⮶䧙ㆸṌ₡䁢 ĴıĸįĶ 叔㫸⃫炻䚖⇵Ⱦ⶚䴻↢ ⓖˤȿ忁㗗匟嗕㚨⣏㚨屜䘬℔⭻ˤ ⟙⮶䧙炻㚱Ṣ䚳夳湍䔞⧄ ⛐渧䈡ᷡ炼 㴟 䈁 㨇 ⟜ 䘬 䥩 Ṣ 梃 㨇炻 ⤡ 㚦 ⣂ 㫉 ⇵ ⼨ ỵ 㕤 ŌŰűġŷŢůġśŶŪť 䘬㖍㛔⢥⎠⸿ ŐůŰ 䓐梸ˤ㬌⇵⨺

⸜炻㗪ả⤛䌳居⨕䈡渿⃳䴚␴⃳⊆㕗奒䌳⮵ ≈㊧⣏忚埴Ḯ䁢㛇 ĺ ⣑䘬姒⓷ˤ 匟嗕䌳⭌冯≈㊧⣏斄Ὢ⭮↯炻⯌℞㗗⛐ Ḵ㇘㛇攻炻䔞㗪䘬㛙渿⬱⧄℔ᷣⷞ叿⸜⸤䘬 居⨕䈡渿⃳䴚␴刦㜿℔ᷣ⭬⯭≈㊧⣏椾悥㷍 ⣒厗炻᷎⛐恋墉䓇ᶳḮ䐒㟤渿䈡℔ᷣˤ斄㕤 匟≈斄Ὢ䘬㚜⣂ℏ⭡炻婳夳䫔ġIJĺ 䇰ˤ

橼㚦㚱⟙⮶炻湍䔞⧄㬋⛐␴ ijĸ 㬚䘬匟嗕准侭 ŕŪŮŰųġŔŵŦŧŧŦůŴ Ṍ⼨炻⍣⸜⢷⣑ℑṢᶨ崟⇵⼨ 㱽⚳⹎`ˤ

ᵨᤲᎵ▀ᜇዷ∋᪚፻↾ᜳ

᳌ᕈጚᙨ᪓⃩ ᶨᾳ㚜㕘⼴䘬Ṣㇵ屯㕁⹓栗䣢炻䘣姀⛐ Ⅎ䘬怑⎰㑼ả⣏℔⎠檀䳂䭉䎮Ṣ⒉䘬⤛⿏⶚ 䴻㍍役 Ĵıı Ṣ炻忁㗗䁢枧ㅱ㔁做㔯⊾␴䥹⬠ ⣏冋 ŋŦŵġŃŶŴŴŦŮŢŬŦų ⍲景ᷣ⋼㚫 ŗŏŐĮŏńŘ ᷣ ⷕ ʼnŢůŴġťŦġŃŰŦų 天㯪ẩ㤕⡆≈㚜⣂⤛⿏檀䭉䘬 嘇⎔侴㍉⍾䘬ᶨ枭埴≽ˤĴ 㚰 ĵ 㖍炻匟嗕⨺橼 ⟙⮶Ḯ忁ᶨ㴰〗ˤ ᶲ徘ḴṢ农ᾉᶨᾳ⮯役 ĸıı Ṣ䘬⥼⒉㚫炻 天㯪ṾᾹ䧵㤝⮳㈦⎰怑䘬⤛⿏῁怠Ṣ炻᷎䁢 ℞⺢䩳Ṣㇵ㨼㟰⹓炻ẍὧẩ㤕⛐暨天䘬㗪῁ 傥⣈⽆ᷕ㈦⇘⎰怑䘬⤛⿏檀䭉ˤ ŃŶŴŴŦŮŢŬŦų ⣏冋⮵㬌堐䣢㺧シ炻Ⱦ䚖⇵炻

06

ẩ㤕㚱嵛⣈䘬䓟⿏檀䭉炻Ữ⤛⿏㖶栗ᶵ嵛ˤ Ṣㇵ⹓墉䘬⎵╖⮯㚫㓡嬲忁ᶨ䉨㱩ˤȿ⤡婒ˤ ⣏冋娵䁢炻匟嗕ẩ㤕㭷⸜䲬㚱 IJĶı ⎵吋ḳ㚜 㚧炻Ṣㇵ⹓墉䘬 Ĵıı ⎵⤛⿏檀䭉῁怠Ṣ⮯㚫 ⃭↮䘤㎖ἄ䓐ˤ ℏ敋䘬䚖㧁㗗炻⇘ ijıIJķ ⸜炻ⶴ㛃ẩ㤕檀 䭉䘬 Ĵı炴㗗⤛⿏炻䎦⛐ṵ䃞⽀⼲⛐ IJı炴ⶎ⎛炻 晾䃞䔍㚱⡆≈炻Ữ暊䚖㧁怬⼰怈ˤ ŃŶŴŴŦŮŢŬŦų ⣏冋᷎ᶵ⻟⇞天㯪忼⇘忁ᶨ 㭼ἳ炻Ữ⤪㝄ね㱩㰺㚱嬲⊾炻㓧⹄㚫㍉⍾℞ ⬫㍒㕥Ὣㆸ忁ᶨ䚖㧁⮎䎦ˤ

ijıIJı ␴ ijıIJij ⸜⇅炻匟嗕䃉⭞⎗㬠侭䘬 Ṣ㔠⽆ ijįĴ 叔⡆≈⇘Ḯ ijįĸ 叔炻ijıIJĴ ⸜⇅炻Ộ 妰忁ᶨ㔠⫿䁢 ijįĶ 叔炻ᶱ⸜Ἦ椾㫉 㬊⡆攟ˤ 忁㗗 Ĵ 㚰 ĵ 㖍炻匟嗕ᷕ⣖䴙妰⯨炷ńŃŔ炸℔ Ự䘬屯㕁䳸㝄ˤ 䃉⭞⎗㬠侭ᶵ⎒㗗㊯恋ṃ㰺㚱⚢⭂ỷ ㇨炻䜉⛐㓞⭡㇨ˣ埿柕ㆾ侭℔ℙ⺢䭱ℏ䘬Ṣ炻 ḇ⊭㊔恋ṃ㰺㚱⚢⭂ỷ㇨炻㙓ỷ⛐奒⍳⭞ᷕ 䘬Ṣˤ忶⍣⸦⸜䘬䴻㾇⌙㨇㛇攻炻崲Ἦ崲⣂ 䘬Ṣ䃉⭞⎗㬠ˤ㚨役屯㕁堐㖶炻晐叿䴻㾇⡆ 攟炻䃉⭞⎗㬠侭⡆攟䘬嵐⊊ḇ⶚ 㬊ˤ 䃉 ⭞ ⎗ 㬠 侭 ᷣ 天 普 ᷕ ⛐ ⣏ ❶ ⶪ炻 ⮯ 役 ĵı炴䘬Ṣỷ⛐旧⥮㕗䈡ᷡˣ䁷䈡≺㓗ˣ㴟䈁 ␴渧䈡ᷡˤ⣏❶ⶪᷕ炻⚃↮ᷳᶨ䘬䃉⭞⎗㬠 侭⸜漉⛐ IJĹ 军 Ĵı 㬚ᷳ攻ˤ⣏❶ⶪᷳ⢾炻忁 ᶨ㭼ἳ䲬䁢ᶱ↮ᷳᶨˤ 䃉 ⭞ ⎗ 㬠 䘬 Ṣ ⣏ ⣂ 㗗 䓟 ⿏炻 ⤛ ⿏ ⌈ Ḯ

Ḽ↮ᷳᶨ炻ᶼ⸜漉䚠⮵庫庽炻ĴĹ炴䘬㗗⛐ IJĹ 军 Ĵı 㬚ᷳ攻炻忁ᶨ⸜漉㭝䘬䓟⫸㭼ἳ⇯䁢 ijĸ炴ˤĵĶ炴䘬䃉⭞⎗㬠䘬⤛⿏⏮⛐⚃⣏❶ⶪ ᷳᶨ炻䓟⿏䘬忁ᶨ㭼ἳ㗗 ĴĹ炴ˤ

36 ᣥ ፸ ᓑ ᥖ ፍ ᴞ ᎕ ᴷ Termijnbetaling in 36 maanden zonder rente

ᑧᐨᝉġġᓑᑠᾜḈ 5 5 jaar ALL IN garantie, geen plaatsingskosten ॏᗊ࿲૖ᝥ఼ዓҢࠢ 20% Korting S CC 1 0 1

⋊ Ḫ ᝉ ♢ !ᐐ ᱈ ᔺᬼ

᠍ߔ୤ᢎҰጒ ĭġ၏௑፜Ⴋ 06-47336706

ᘀ ᫁ ⍶

ᩰᘀ᫁ᚪ

ዯ ⍶ ᗣ ᏸ Ꮅ᎔᠕ᚪᘍᙷዼጔ

೉៌! ! Шցਢ !!ф ౩

R root keukenapparatuur G

Klaas Klein +31(0)646 - 412 364 ଻ഡద +31(0)647 - 336 706

Postbus 90333, 1006 BH Amsterdam Email : kleinklaas@hotmail.com


೉៌

07 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015

┘᠌ᶁᣥዷᶁ᤺⓴ᒭ ២ὓᩰỹỎ!!ệᒘ⚼Ẩ፬ ᰟ✢᷒ዷⓘỒ⓴ᒭ ᎊ✿✿ỉᦀᐹ᥸ᶋᏖ ២ὓệᒘ᠖᪳

4 Т 4 РήϿȂਡ೉๼၂᛺೚ড়ᗂࢶห ȞTpgjf! Yjf* এΡห৤ӵߡ‫ۓ‬඼੫ϝϤ࢑઻ ନ۹ BsuɅpufm หංᖞ՗໠ᄍԒȂԪԩӓ৤ю 36 ൽᚠ؅ᙴ൲ȃཎც౏ሉ‫ޟ‬หհȄ೉៌‫ޣ‬Ӫ հড়д៩៩‫ཱིޟ‬ਪȮ௑ᐽ౳ҡȯีշོӣਢᖞ ՗ȂਪϛԝᓃΟᗂࢶห‫ޟ‬ඁΪൽհࠢȄϛ୽Ꮉ ೉σ‫ٺ‬ЉΡ‫؃‬Мཏ‫ٺڷ‬ᓢМϽ೎ۢষȃߡ‫ۓ‬඼ ੫ϝѿࢇ‫ۢۺ‬ষ Cpvefxjko! PsbokfȃഋϷ๼ Ρ჌ሴȃ᛺೚དྷԁ‫ޱ‬Ѕ‫ོޥ‬Ө้ࣨΙԻӻΡю ৰΟࣀଢ଼Ȅ σᢈ‫ޟ‬έൽЫᏎૡ‫ݶޟ‬หհࠢԙΟ࿋ఏ ᖝਢᇆᇃ‫ޟ‬धශȄᗂࢶหॶӑमຠȂཐᗂσড় ‫ޟ‬ӎᖝȂӣਢཐᗂ BsuɅpufm ‫ ڷ‬Wbvmu28 หං ࣏ԪԩᖞᒲএΡห৤ୈю‫ޟ‬ֆΨȄᗂࢶหᙏौ ϭಝΟՌϏ‫ޟ‬ഺհငᐣȂ‫ڷٮ‬ಀΡϷ‫ٴ‬Οᄇܻ ᛲห᛺೚‫ޟ‬౩၌Ȅ๼Ρτଽॱᅈ୮ড়ᝲᐎ൹ᝦ ΰΟ߫ᝋު᡹‫ޟ‬ᅈᖐȂд៩៩шᅖᐭ௑Ӵਭᇫ ΟԂ‫ޟ‬ၑᅈȂณࡣᖞ՗Οཱིਪ᛫Ӫࣀଢ଼Ȅ Ϥ ࢑ ઻ ନ ۹ BsuɅpufm ‫ ޟ‬ห ං ࢐ Ӓ ౨ ๿ Ӫ ‫ ޟ‬౪ ф ห ංȂ ӵ Ԫ ৤ ю ႆ ‫ ޟ‬᛺ ೚ ড় ѓ ࢂȈछ୽ശԤኇ៪Ψ‫ޟ‬࿋ф᛺೚ড়ϞΙ Boez!

Xbsipmȃኈ୽࿋ф‫ޣ‬Ӫ᛺೚ড় Xpmg!Wptufmmȃ Hfpsh! Cbtfmju{ ‫ ڷ‬B/S/! Qfodl-! оЅര‫ڧ‬ՙ П᠍ߔ‫ޟ‬ᗺ୽ԑሆ᛺೚ড় TfpTpp.LzpvohȄ೉ ៌୤৤‫ޟ‬᛺೚ড়ࠌԤೝຟ࣏೉៌࿋фϤσ᛺ ೚ড়ϞΙ‫ ޟ‬Kpfq! wbo! MjftipvuȄтঈ‫ޟ‬հࠢ ֯ೝӒ౨ಀӻ౪фി‫ސ‬ᓢ‫ڷ‬এΡԝᙠড়ԝᙠȄ ᗂࢶหюҡӵ᛺೚жড়Ȃ௃ω‫ڗڧ‬ড়৳ ኇ៪Ȃ2:86 ԑ໠ۖՍ 2::9 ԑ഍ӵ௃‫ٱ‬ᑆ༭Ꮹ หώհȂ2::: ԑ‫ڗپ‬ዉࢸȂۡۨ೉៌ࡣ౏‫ڧ‬ ᛺೚ড়ঈኇ៪ȂདྷΰΟ౪ф‫ܪ‬ຫหȂ‫౏ٮ‬Σ೉ ៌ᓺ‫ؾ‬᛺೚ড়ϛ໢ȂᇄтঈӓӣഺհȄငႆӻ ԑ௤ષं‫ڷـ‬ϚᘞഺཱིȂᗂࢶห஠ϛ୽ឝ໋᡹ ު‫ޟ‬ЫᏎ‫ڷ‬ዉࢸᐨࠔ१᠒‫ޟ‬Փி๖ӫଔ‫پ‬Ȃ‫ל‬ ԙΟᇄಀϚӣ‫ޟ‬ᛲหॳਿȄ ϛ୽᛺೚ড়ຟ፣ᗂࢶห‫ޟ‬หհȂᇳ‫ڏ‬Ɇ᜴ ၇ࣼ߆ȂЫϛఖТȂࢋԤϛ୽ЫᏎ‫ޟ‬ડ᜷Ȃζ ԤՙП‫ܪ‬ຫ‫ޟ‬๖ᄺɇȄՙП᛺೚ড়ࠌߒҰ‫ڏ‬ Ɇᛐ᠎и੏ᅞȂᇺܹζ࢙௑Ȃ‫࢐ࣼڻ‬ՙП౪ф ‫ݶ‬หȂӔࣼ࢐‫ݍ‬ПЫᏎȂ‫ڍ‬ᆍॳਿ‫ל‬ԙΙࣂȂ ాᅍᅾमɇȄ! ߖԑ‫پ‬ᗂࢶห‫ޟ‬หհೝӻড়ห ංф୵Ȃ౏‫ڧ‬Ρঈ൉དྷȄ

ғ࿋Ӓ೉๼Ρ๼჌‫ؖ‬੔ӵኊઢϛ୽Հԑ ࢌ࿽‫ޟ‬൉ኊ੉‫ݥ‬ϞሬȂ೉៌ѕഋஶჿོ‫ޟ‬Ι‫ٲ‬ ՂΡӣኺ‫ؠ‬Ԥೝ‫ן‬଄Ȅϛ୽ၻᐍғТߑϤΰ ϿȂ೉៌๼Ρᖂོቓ੕៚ོߝឹѕഋഋϷོߝ ღԙষࠉ‫܁‬ஶჿོȂ໠৤Οࢌ࿽ଚྣླྀȂཱՂ ᝦདྷЖࣀଢ଼ȂөՂΡঈᝦΰΟཱིࢌઢᆋȄ ቓ੕៚Ι՗ө 41 ӻ՝ՂΡଚΰΟኑ୰ᙄ ࠢ‫ڷ‬࿽Р୰ঐȄኑ୰ღԙষ‫ڷ‬ՂΡঈᒑϸҺ

ᰟ✢᷒ዷ᷒•᫥ጚ᛻‼ⓨᑁⓘỒ ❣⇠᫓ↂጃዺ᫥ጚὓ₈ጀጺḠᑧ⇠ᗦ

┲!⊲!ᗨ 尊敬的各婦女組織及各僑團組織負 責人、姊妹們 : 大家好! ஏᖒՌ 3111 ԑԙҳՍϬΪϤၷȂ ӻԑ‫ܛپ‬ᇌӨࣨᜰ‫ݧ‬ЛࡻȂོ୛Рઉᆠ ໌Ȋஏᖒۘ‫ې‬ঈኟ‫ܛ‬ஏᆠડȈȶღ๖ȃ ໌‫ڥ‬ȃ୤ᇄȃᒊΣȷȂֆΨ݈୛‫ޥ‬တȊ ౪ӵ‫ݠ‬ഇ୽ሬέΤஏτ࿽‫پޟ‬ᖝȂ ҏོᙱॏܻέТΪϲРȞ࢑෈Ιȟ୅৴ Efmgu ΰ੕߆༪σନዂȂኊઢΪϤ‫ں‬ԑ ᄲ୽ሬέΤஏτ࿽Ȃ࢐Р࿽Ҭᙴ൲Ȉଶ ΟȶஏτՌҥȷ‫ޟ‬டᚠкᖿѴȂᗙԤӨ Ӵୢ‫ޟ‬ᆠிМ᛺࿽Ҭߒᅋ‫ڷ‬ᙴ౾‫ࠢޟ‬σ ‫ܪ‬Ȋ Efmgu ΰ੕߆༪σନዂ൲ᝋஆࣲ‫ޟ‬ ൟ७‫ڷ‬Ӫኁк౩‫ޟ‬छ‫ٹڨ‬ᓦȂ஠ོள๝ Ө՝ᜲ‫ޟן‬ΙЈȊၖཎᗜ፜Ө՝ᇍᖝ୤

ёȊӓӣኊઢ౾ོȄ ᡱ‫ר‬ঈӣఄЄፗ -!ӓၗҐ‫پ‬Ȃߔ௥ ‫پ‬ԑ‫؁‬ӻ‫ޟ‬଒൲ᇄ୊ஶȂ‫؁‬ӻ‫פޟ‬ዅ " Р෈ਢ໢ȈέТΪϲРȞ࢑෈Ιȟ ήϿΙਢՍϲਢ ོൟӴᘈȈΰ੕߆༪σନዂ Lmfwfsjohxfh!22!!3727M[!!Efmgu ᙴ౾ϿᓡȈ՝ 33/61 ዉϯȞѓ֤૯ȃ ‫ڪ‬୫ȃ‫ء‬Ы᜸ȟ ൢӪࢥၚȈ ஻ඏ޿ 17!52927377! ֖ඏ޿ 17!35776471 ᄑ஀៌!17!27:61295!!! ᎒ᝋᗸ!17!51643391 ങிᗸ 17!21375477! ‫ؙ‬๙ጸ 17!38212314

രຝȈ++ ‫ހ‬ٙջາȂϴӓҺ೽џ௃ Efmgu Ьٙમॸֲ 71 ဴБρ‫ ڗ‬Efgfotjf મήٙȂࣼ‫ڗ‬ഫ࿋ѷ‫ޟ‬኿ᇬ߯‫ޢ‬ႀΰ੕ ߆༪Ȅ !!++ ΰϿ 22;41 ਢՍϛϿ 23;61 ਢ ஏᖒԊ௶ٙᎄ௥ଚოᇽȂႉਢϚঐȂཱ ፜ྥਢȄ++) Ԥሯौ௥ଚ‫ޟ‬Ρс፜ӑᇄ ҏོᖒ๜!* டԪཱ፜ σᎽӎᖝȊ‫ٮ‬ઢཱིࢌσӡȊ୊ஶ‫פ‬ ዅȊ

荷蘭華人華僑婦女社團聯合總會 全體常務理事會敬邀 2015 年 2 月 25 日

ፙȂಠЖၚ୰тঈ‫٘ޟ‬ᡝ‫ڷ‬ҡࣀ‫ݷޑ‬Ȃ‫ٮ‬ઢт ঈࢌ࿽‫פ‬ዅȃ٘ᡝԊஶȄՂΡঈཐ‫ڗڧ‬Οᐨᐨ ླྀཎ‫ڷ‬ᜰདྷϞ௑Ȅ ೉៌๼Ρᖂོᐣ‫پ‬१ຜ๼Ρߝ‫ޱ‬ώհ! Ȃ ஠‫ڏ‬ຜ࣏ቨ஼ϱഋᏗᆹΨȂ҄පϛ๼МϽ‫ޟ‬Ι ໶१ौϱৠȂؐԑ഍ོӵࢌ࿽ȃ१໨้࿽Р‫ܖ‬ ‫ޱ‬Ϛۡਢ॓๼ΡՂΡዂኑ୰๼ᝲՂΡȂ‫ה‬ఖ‫ܚ‬ Ԥӵ೉ҡࣀ‫ޟ‬Ղԑ݉Єࣀ‫ڗ‬ՂȃᏰ‫ڗ‬Ղȃዅ‫ڗ‬ Ղȃ୊ஶ‫ڗ‬ՂȂ‫ٺ‬Ղԑ݉ЄঈɆՂԤ‫ܚ‬ᎴȃՂ Ԥ‫࣏ܚ‬ȃՂԤ‫ܚ‬ᏰȃՂԤ‫ܚ‬ዅȄɇԪѴȂ೽ႆ ೻ஆҡଢ଼‫ޟ‬፞แȂё౏ԑሆΡ‫ޟ‬ᇯᜋȂϚᘞ҄ ප‫ڷ‬༈‫ܛ‬ϛ๼МϽདྷՂཱՂ‫ޟ‬ᓺ‫ي‬༈ಛȄ ҏԩኑ୰ࣀଢ଼ு‫ڗ‬Οஶჿོོߝ֔᝘‫܆‬ ӑҡȃஈ՗кৰෆኋቈȃӪៗкৰԱΙࢸ้Ι मᇯӣȂтঈଶΟߒҰཐᗂȂᗙடߞᜒଚΟᓆ ᄯȂߒᄔ๼ΡᖂོᄇܻЛࡻ๼ΡՂΡ‫ཾٱ‬ୈю ‫ޟ‬ଓᝦȄ ቓ੕៚ོߝߒҰȂϬࡣ๼Ρᖂོᗙ஠Ι ԃࢋ‫܁‬Ӵ҄පϛ๼ҕఊ‫ޟ‬༈ಛछኈȂ‫ཱٺ‬Ղȃ ᎴՂȃདྷՂȃօՂ‫ࣀޟ‬ଢ଼ࡻ៉ήўȂς໨ฒ३ ԁȂΡ໢१ఏ௑Ȋ ኑ୰ࣀଢ଼ӵΙа‫ڷ‬ᒙᒊࣁȃྣླྀԃࢌ‫ޟ‬ ੉‫ݥ‬ϛ๖‫؂‬Ȅ୤ᇄԪԩࣀଢ଼‫ོޟ‬ষѓࢂȈ۟ω ࢶȃԧഽȃԧᡗ୽ȃ৘࿅۰ȃյղ᠌ȃߙ୽ӎȃ дဎȃ৸้݆Ȅ


೉៌

UNITED TIMES

โ୛டួ

Editie 368 12-03-2015

൷ཾԙҏࢇ๊ ! ႝᡱ⍴ྲྀᄘፇᆸཁᄅ∃ྲྀᢵ჌᮶ ᜃ⊜ᙥྲྀᰍ᧪ණ!3126 Ⴙ 2 ࿊ 2 ࿈ඩᆸ

The Employment Costs Scheme

ឍ቏ቦ኉ᑣᩖᯬᄭණཁᚉሦᶛඩ᧪ᜃᅳ ᬤᓴᆹ᪚࿢ᥒሤᕟྲྀፇᤊὃ⊴ዪණ

ᄅ᪚࿢ᢵီ⏙ᗛᾫᡱ⍴ྲྀᰍ᧪ጚྃᬛፇ

ఔω݂ řŪŢŰŮŪůŨġńŢŰ Ȟօ౩ȟ

ബພඏ ŋŦŴŴŪŦġŎŰġġ ȞӫҿΡȟ

Ⴊᇌኈ œŢźŮŰůťġŷŢůġťŦųġőŶŵŵŦů ȞӫҿΡȟ

ŎőœġłŤŤŰŶůŵŢůŵŴġŃįŗį ࢐Ιড় ೩ҳӵ೉៌പ੫ϝѿ‫ོޟ‬ॎৱ‫ٱ‬ ୛‫ܚ‬ȄϴѧࡻԤ ŘŕłĮōŪŤŦůŴŦ ቷॎถྱȂடߞ࣏ϛωӌཾඪ‫ټ‬ ቷॎȃོॎȃโ୛‫ڷ‬ᒚၚ݈୛Ȅ ᆣӫ‫݈ܒ‬୛Ȉ Ȇϴѧ଒୛ൢߒቷॎ Ȇโ୛݈୛‫࡚ڷ‬ដ Ȇ‫ڞ‬օߑഺӌཾഺҳЅโ୛ຝы Ȇᆓ౩Рல፯Ҭ‫ڷ‬ϴѧོॎൢߒ Ȇ‫ۡڙ‬ϴѧԑ‫ޟ‬଒୛ൢ֙‫ڷ‬ԑ๖ Ȇᖠၥ൐݈୛

April 1

ESS NEW ADDR

ᬙ ĵ ፸ IJ ፶Ḷ

ᔃ ᔾᣞᛵỉᑊ51 Kasteelweg

m

rda 3077 BN Rotte

Tel.: 078 - 62 08 045 E-mail: info@mpraccountants.nl www.mpraccountants.nl

᤟ᬦჁ့ᐯ᧲⊜ᙥᕟྲྀᴳᄩᢳྟፇ᧪ ᦉණᢣᔷᬛፇᐯ᧲ᴶᑷ෭᤟ᬦჁ့ᐯ ᧲෮)෭xfsllptufosfhfmjoh෮*ණ᯶

3/!჌ᛔᲯኺፇ᧪Ⴥᦝᄣ ᑂሚᩚ၊ᐸᢅጚᐉዪẪឞᛞႝᙥ᧪Ẻᤄ ྙፇඩሥႫද

ᐯ᧲ᐸ 3122 Ⴙ 2 ࿊ 2 ࿈࿶ဖፇඩፊჵ

ත!ᩴᔻᩚ၊ඩළၴᬦෆᜱᚳ቟ᾘᡔ

3125 Ⴙኣඩ᪚࿢჌⎴ᄩ⁝ᾭᐸᄷႝྜဏ

! ྆ᗉළᅌ₉ᩚ 0 ᛐኡᩚ၊ෆ<

Ცᐲණგ࿇ᗘᬤᲯ᧪Ⴥᦝᄣ࿦ྭẪᶗᑣ ᩖẺᤄ࿇ᔕ჌ዂḯ⎒ණᢣཁᬛᐯ᧲ፇ࿶

ත!ᝇᬦ࿄⌎ථ ත!ᵬᬦᜃᒢ⋘ፇᄆᝄᩚ၊ථ

ဖᵬᆸཁᄅႝᡱ⍴ፇ᪚࿢ᢵᖨᖨᒢ⋘ඩ

ත!လ⌚ᕟྲྀፇᜥလ၉ᑨᩚ၊

႘გ NQS ᬤᓶᖙሙᜃዂK᧾ཇᬛᐯ᧲ᔏ

ත!ྲྀᄘီ᪠ፇྲྀሶඪᗒ⌚࿦ྭᢑᣘ

↰ྙᖈණ 4/!ᄍᷳᑷ᱕ፇᑣᩖ ᜭ့ᢋᎴ

჌ཁሚᑣᩖᢅ᧪ᜃᅳᄍᷳᑷ᱕ඩཞ᤟ᐸ

ᗛᾫᬛᢋ኉ඩዂ჌ᕟྲྀፇᑣᩖ቟ᴳᄩᅗ ᢅᩄᑷྲྀᰍፇཁᢳྟණᢣ࿻ᐪ⇬ጸඩᕟ ྲྀᵡᬤඩᛲሀ↓᭘ඩྜဏလ࿶ិ₉᧱᧱ණ ႫዶᑣᩖྂᩢᰮၺྜဏᆸႹ₾᧪ྲྀᰍፇ 2/3&ඩልᷬᑣᩖᐸᄣ᧪ፇණႫዶᩢ࿶ཇ ᄣ᧪Ẻᤄඩ᪚࿢ᣞᡌᷗᓴᲯᩢ࿶ፇᢳྟ ⊜ᙥ 91& ፇྲྀᰍ᧪ණ

ᶛᢣሚᑣᩖᐸဇ࿦ᄣ᧪ፇᥒሤᨅᕟྲྀණ ᢣཁ⋠ᑣᩖཫႣᑷጸᏊፇᯬ₣ඩሥႫ⁚ ྜᏱྙፇቒᜓኾཁሚᥒᙉፇ᪥ᗇኾཱ ႔ඩྲྀᄘᤇዂፇᢑᐲඩ࿁ῈළႫྲྀᄘᷗ ᓴෆඩྲྀᄘደ቟ྜၢሁᠱ᧱᧱ණ K᧾ ᝫ 3126 Ⴙ᪈ቾඩᆸᄅ᪚࿢ီ᪠Ცᐲᬛ

ᘓ኉Ⅽᄣ ሖྂᐸዂ჌ᯬᩖᢵ࿻ᐪႝ₾᧪ྲྀᰍẺᤄ ྙඩႫዶᯬ₣ፇᕐ႘ᐸᑷཇ࿇᎗ᕟྲྀ࿶ ჻ႜᅯჁྲྀᄘඩልᷬ᯶ᯬ₣ᐸᄣ᧪ፇණ ࿦བཕᴵᩚ၊⋠ᄧᐸႝᄣ᧪Ẻᤄྙፇද 2/!᪊ឍᩚ၊ ᢣᐸᕟྲྀၹ᥯᪚࿢Ე࿧ඩᦻᐋ᪚࿢፽ↁ ᨅᕟྲྀፇᦉ᪞ණሥႫඩྜဏሁፇᩚ၊ඩ ᕟྲྀჴཷ࿶ᰍⅲᩝྜဏጸᏊኾፙᕟྲྀᑷ ც↛Ე࿧ዋᐇᩚ၊ණᢣሚᲔ࿧ᩚ၊ᐸဇ ࿦ᄣ᧪ႜ₣ↁᨅᕟྲྀፇණ᧪ᜃᅳᢥ᝚ྂ

ፇ᤟ᬦჁ့ᐯ᧲ණᒢᲯዣ᪰ᡃፇᐯ᧲ඩ ᬛᐯ᧲Ჯྲྀᰍፇ኉᮶ᆩ࿹ḬጧඩᐆႣᴳ ᄩ቟ᯬᩖᢵᢅᴿႝሷྃණᲯᴳᄩፇᄍᷳ ࿇Ⴚ࿦ྭ᧪ჅⅭᄣቁᐁཞᩴჿཇྂႋ᧩ ᐁፇᆥᔖණᑷཇⅿᄣ≆လፇ᧪ჅඩẪ᎛ ႝྲྀᰍK≆ፇ 2/3& ẺᤄྙᲯᕟྲྀᩴჿ ᯬᩖᐸདྷྟᔏᓴፇණႫዶᩢ࿶ᢣᔷẺ ᤄඩႣ࿶ፇᢳྟᷗᓴ⊜ᙥ 91& ፇᣞᡌྲྀ ᰍ᧪ණᑂሚ᝹ጟབඩᆘཁᢳྟᯬᩖᐦ኉ ᑷྲྀᰍဇᙾᐸᆩዪᥫፇ⁝ᾭණႫዶ᝴᫹ ཇ᯴ᆩႣ⋘ዣ᤟ᬦჁ့ᐯ᧲ፇྙᖈኾᷗ ᓴၰᄌ₻ᄭඩἄ⁵ᗊ℺⊖ᆐᔰණ

Any person deriving an income from employment in the Netherlands is liable to pay income tax on the income. As of 1 January 2015, every employer is obliged to apply the new Dutch ZDJHWD[UXOHVIRUHPSOR\HHEHQH¿WV referred to as the employment costs scheme (“werkkostenregeling”). This scheme was installed on January 1, 2011 but remained optional until the end of 2014. This new legislation restructures tax relief and will change the determination of the range of taxfree benefits in kind and allowances. This scheme is relevant to all employers in the Netherlands, so MPR Accountants has summarized the main points for you.

Basic rule Under the work-related cost scheme, all HPSOR\HHDOORZDQFHVDQGEHQH¿WVDUHTXDOL¿HG DVZDJHVLQSULQFLSOH7KLVHQFRPSDVVHVJLIWV SDUWLHVILWQHVVWUDLQLQJFRPSDQ\GLQHUVHWF 7KHHPSOR\HUPD\SURYLGHWD[IUHHDOORZDQFHV RI XS WR RI WKH WRWDO WD[DEOH ZDJHV LQ D \HDU ,I WKH IUHH VFRSH LV H[FHHGHG WKH HPSOR\HUKDVWRSD\WD[HVLQWKHIRUPRID¿QDO OHY\RIIRUWKHDPRXQWDERYHWKHOLPLW 6SHFL¿FH[HPSWLRQV 1RWDOOFRPSHQVDWLRQVDUHVXEMHFWHGWRZDJH WD[&RPSHQVDWLRQVZKLFKDUHGHHPHGWREH LVVXHGIRUWKHSXUSRVHRIDSURSHUIXOILOOPHQW RIWKHHPSOR\PHQWFRQWUDFWDUHWD[IUHH7KH IROORZLQJ FRVW FDWHJRULHV DUH H[FOXGHG IURP WD[DWLRQ ,QWHUPHGLDU\FRVWV 7KHVHDUHH[SHQVHVLQFXUUHGE\WKHHPSOR\HH RQEHKDOIRIWKHHPSOR\HUDQGWKHQUHLPEXUVHG E\WKHHPSOR\HU7KHVHFRXOGEHFRPSDQ\FDU

H[SHQVHVFRVWVRILWHPVWKDWZLOOEHFRPHWKH FRPSDQ\¶VSURSHUW\RUUHSUHVHQWDWLRQH[SHQVHV FRQVXPHGE\WKHHPSOR\HU,QWHUPHGLDU\FRVWV FDQEHSDLGWD[IUHHEXWWKH7D[$XWKRULWLHVGR QRWDOZD\VDFFHSWDIL[HGDOORZDQFHSURRIRI HPSOR\HHH[SHQVHVPD\EHQHHGHG 7DUJHWHGWD[UHOLHI 7KHVHDUHFRVWVZKLFKDUHH[SOLFLWO\H[FOXGHG IURPWD[VXFKDV ‡ &RVWVIRUVWXGLHV EXVLQHVV WUDLQLQJVDQG VWXG\WULSV LQFOPHDOVKRWHOFRVWV ‡ 3URIHVVLRQDOOLWHUDWXUH ‡ &RVWVIRUEXVLQHVVUHODWHGDFFRPPRGDWLRQV ‡ ([WUDWHUULWRULDOFRVWVRIIRUHLJQZRUNHUV ‡ 7RROVERRNVDQGHTXLSPHQWWKDWDUH QHFHVVDU\WRWKHSHUIRUPDQFHRIWKHMRE =HURYDOXDWLRQFRVWV 7KHVH DUH EHQHILWV WKDW DUH YDOXHG DW ]HUR YDOXH VR WKDW WKH\ FDQ SURYLGHG WR ZRUNHUV WD[IUHH7KHVHDUHPDLQO\EHQHILWVLQNLQGV H[DPSOHVLQFOXGHFRIIHHDQGUHIUHVKPHQWVDW WKHSODFHRIZRUNZRUNSODFHIDFLOLWLHVPRELOH SKRQHV LI WKH FULWHULRQ RI QHFHVVLW\ LV PHW ZRUNFORWKHVDQGSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQWLFNHWV ,QVKRUW )URP RQ WKH QHZ HPSOR\PHQW FRVWV VFKHPHEHFRPHVPDQGDWRU\IRUDOOHPSOR\HUV &RPSDUHGWRWKHROGV\VWHPWKHGHILQLWLRQRI WD[DEOH ZDJHV KDV EHHQ EURDGHQ WR LQFOXGH PRVW RI WKH DOORZDQFHV DQG EHQHILWV LQ NLQG SURYLGHGWRHPSOR\HHV9DOXDWLRQUXOHVDQGWD[ H[HPSWLRQVKDYHEHHQUHVWUXFWXUHG7RDYRLG H[WUDWD[LWLVLPSRUWDQWWRNHHSWKHDOORZDQFHV ZLWKLQWKHOLPLW,I\RXH[FHHGWKLVOLPLW WKHH[FHVVZLOOEHVXEMHFWWRDQ¿QDOOHY\ 6RPHWLPHVLWFRXOGZRUNRXWFKHDSHUWRGHVLJ QDWHVRPHEHQH¿WVDVVDODU\)HHOIUHHWRFRQ WDFWXVLI\RXZDQWWROHDUQPRUHDERXWWKLVQHZ HPSOR\PHQWFRVWVVFKHPHLIQHHGDVVLVWDQFH LQWKHDSSOLFDWLRQSURFHGXUH

᥷ᰟ⃡ឰᐹḦⓨ❣Ồ ₈ᯧፈᘿᮿᗇỒ᳍▱ᗦ▚ ijıIJĶ ᑧ Ĵ ፸ ijĴ ፶ᅳ៧ᴞዯᅴ ਡ೉ᆋ࡚ӣ໐ᖒӫོᙱۡθ ijıIJĶ ԑ Ĵ Т ijĴ РȞ࢑෈Ιȟ୅৴ߡ‫ۓ‬඼੫ϝɆ੕ΰࣲ৞ɇᖞ ᒲਡ೉ᆋ࡚ӣ໐ᖒӫོ಑ϲ۩౩‫ོٱ‬൷ᙛ‫ڐ‬ᙄᄲӣ໐ᖒӫఏོȄ࿋ఏȂଶᙴ౾ఏᓡѴȂ੫ᗜਡ೉ ᛺೚ড়࣏σড়ߒᅋȂѪ೩њ‫ ܜ‬ŐŌȂ൉ԁ୮ᅈ‫ޟ‬໐ᒑџ‫׵‬௑ଽᅈȄӣਢᗙྥരΟ੫տ࿽ҬօᑹȂ ᗜ፜ഋϷ໐ᒑิѮᝦ᛺Ȅ۷ၼσ‫ܪ‬ዩ஠‫װ‬ఏོ௰өଽዘȂԪԩ‫ܪ‬ዩࣀଢ଼ዩࠢᙴ൲ᇶΡȄ࿋ఏ‫؁‬ᗜ ፜ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢۢষЅ჌ࣨфߒюৰȄ ԪΝਡ೉ᆋ࡚ӣ໐᠍ᆹΙஆȂᒑ௝݉Є໣ၗড়லȂᖒ๜ཐ௑Ȃቨ໌Єፗ‫ޟ‬౾ོȄ੫ԪၖᗜӨ ՝໐ᒑӎᖝȊ ਡ೉ᆋ࡚ӣ໐ཱོᗜġོߝȈങԡ

᥸ḸᅝijıIJĶ ԑ Ĵ Т ijĴ РȞ࢑෈ΙȟఏΰΞᘈέΪϷ৾ঐ ġġ ġ

ġġġΪΙਢғኊઢ൷ᙛ‫ڐ‬ᙄσོ໠ۖ ġġġོࡣఏঢ়ȃМ᛺ߒᅋЅ‫ܪ‬ዩࣀଢ଼

ᑊ╞ᅝ੕ΰࣲ৞σନዂΠዂ ġ ġġġŐŰŴŵŦųťŰŬŴŬŢťŦġĹĭġIJıIJIJġłņĭġłŮŴŵŦųťŢŮġʼnŰŭŭŢůť ġ ġġġıijıĮķijķĵĸĸĸ ḈᏸᅝĴı ዉϯ İ ؐ՝ ĭ ‫ٮ‬ᕕᜒ ķ ஻‫ܪ‬ዩ‫ڔ‬ ġġġ

ġġġоΰາҢϐѓࢂᙴ౾ఏᓡȞωࡆջາȟ

ⓨ♄ዷᅝီ‫⑓ܛ‬ġıķĵķıķĴĶĹijġ ങġġġġԡġıķĶĵĴIJıĺIJķġ ġ

ġġġġġġġġᑋЈॴġıķĶIJIJĸĹĺĸij

08

∿!᝸ ᰟ✢ Į ⃡ᑤ◬ᶗ⍶ᯟᐩ 16 ᬑ *IJĶ ஻ᐠಉ Į ؐ஻ ĸıı ዉϯ౪ߜ ġ * IJ ஻ᐠಉ Įġĸıı ዉϯᐠಉ  ᷲ⍶ᅘ፯ᴀ ὴᅘ፯⍶ᶟ▚᝸ⓘ↡ ᣚዯὈ∟ፅ


೉៌

09 ‫ོڍ‬ட‫ގ‬

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015


೉៌

UNITED TIMES

Ϸ᜸ኄ֙

Editie 368 12-03-2015

Ϸ᜸ቋҬ

ॾᇴ

ഇᇴ

2ਿ 3ਿ 5ਿ 7ਿ

ቋਿϐ֤โ

25 46 86 98

46 63 70 75 75 76 102 128 150 150 148 198 248 280 280 172 258 328 400 400

Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗

੫घф౩Ȉ৸‫ݕ‬ӑҡġłŬŪġřŶ

௲᠌ߒ፜சȈ

ਿኵ aantal units

ѐิԩኵ aantal plaatsingen

International Century Zeedijk 93, 1012 AT Amsterdam Tel. 020 - 6273354 Fax 020 - 6247884 E-mail: info@intercentury.nl

Њҁࢷ!!!ਡ՗‫ޥ‬

࠲ѿ Woonplaats

Ⴋၗ Telefoon ᛫Ӫ Handtekening

Ꭴ!⟇

ጱ␷␸Ꭴ⟇ ၆ ও ᆠ ጝ ৴ ՝ 231 ᓡ ᢈ ,Mvodisppn,Ufssbt! ։ ີ ։ ୈ ջ າ ‫ ހ‬ٙ 411 ҁ Խ ન ߜ ࣺ ۣՂߏᐠ‫ڍ‬ഋҡཎᛧۡ՝ܻ EPSESFDIU Ԥ ཎ ፜ Ⴋ 1764223596

ߖ Bsoifn ཱི၆ও 311 ӻ՝ѿϛЖջາୄٙ ዂΰᚖ՞ড়ߝ෈ીΡ ճቋюᡱ‫ވܣ‬ᓡৱയ Ι Ӫ! Ⴋ 1735774264

UFSOFV[FO ѿ ϛ Ж Ιࢺ՝ညᐿѿϛᓡ ৴ ՝ 91 ҡ ཎ ᛧ Ԥ ՞ড়નҁԤཎႫ 172:741:93) ϛϿ 23 ᘈࡣ *

ӻԤዖ፴ฒ՞ড়፜Ⴋ 1756914892

ᙹ!⊲

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲ Ifohfmp! xpl! ᓡᓢ‫ܣ‬፜១‫ ݖ‬xpl ৱയ -!Ѫ‫ܣ‬ᔓᓡ xfflfoe!ӻӪ 17239787::

ᙹ!⊲

ᙹ!⊲

Wppscvsh) ߖ੕б * Ԥۨ੼ዣЙσኁ‫ݶ‬ Рҏᓡᓢ፜Ԥۨ੼ 㚩໻७ӨΙӪौൢ ኁৱȃԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ! โᜋኄ‫ݍ‬ၗ࣏‫ߖٹ‬ Hpveb ஃ р Ԥ ཎ ፜ ,42742:14468 Ⴋ 172874:541

ᙹ!⊲ Xpl ᓡ ᓢ ՝ ܻ Lbnqfo ፜Ԥۨ੼១ ‫ݶݖ‬ᗧσኁ҈ᚕჰ ѧନ֑ࡄ҈ӨΙӪ Ԥஜ޾ 174289999

Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗௲᠌ߒ џमႫҏϴѧࢥၚ Tel. : 010 - 7853891 Fax: 084 - 2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com

፞ṍዷᘍᐵᗫ᰿ᢤ

2015 ԑ 03 Т 26 Рю‫ގ‬ 2015 ԑ 03 Т 19 Рᄠገ

՝ ܻ Ipfoefsmp ᓡ ᓢ ю ᡱ ᎌ ӫ bmm! zpv! dbo! fbu ‫ ל‬Ԓ 941 ҁ Խ 6 ໢ ՞ ‫ܘ‬ Ԥٙ՝Ԥཎ፜Ⴋ 17! 62818299

Dbgfubsjb ◓⟇

␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

՝ܻപ੫ϝӴୢୄٙ՝ ٗஊТᕊཾ᚞ 6 ࿲Тન 6411 ዉቋਿџ୦Ԥཎ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ߖߡ‫ۓ‬඼੫ϝϛᓡ ᓢюᡱȂ76 ՝ᐿѿ ҡ ཎȂ ՝ ည ྃ ‫ࡊ ٹ‬ ྛ ᛧ ۡȂ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬Ⴋ ᖒ 172951946:

Hspojohfo ѿ ୢ ߖ Xpl џ հ Р ҏ ᓡ ՝ ՝ܻപ੫ϝ᜞࠲ѿન ቋ ਿ ճ ՝ ည ԁ ߖ Ᏸ ਮ ҡ ཎ ᛧ ۡ ջ 3110361Csfeb ѿϛЖٗ ߜ 2311 ዉϯҡཎҁ Hfmffo ৴՝ 211 ዂ າ ୄ ٙ Ԥ ཎ ፜ Ⴋ! ஊ ୄ ٙ ՝ ୵ ቋ 26 ࿲ Т ֯ 36111 ዉϯؐТฒ ΰ՞ড়ฒཎջ୰Ⴋ ન 4911 ዉ џ ՞ ড় ፜ ࣁ 17568843490 ՞‫ܚ‬՝ည 61 ԤཎႫ Dipx ӑҡ 1762818299 17357::3:9 1758563199 1759289819 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ߖ Bttfo ஃ р ᐿ ѿ ҡ ՝ܻ Fotdifef ѿҡཎ ཎ ԁ Ԥ xpl Т ન 3311 ᛧۡԤ՞ড়નߜؐТ ዉ ϯ ৴ ՝ 211 Ӱ ી 2111 ዉϯѓ՞ড়Ӱ‫ݍ‬ Ρ Й ࡨ ᡱ Ԥ ཎ ፜ Ⴋ кѪԤี৤Ԥཎ፜Ⴋ 172548:993 1795333672

ߡ ‫ ۓ‬ჰ ѧ Ѵ ፲ ۹ ฒ Ifmnpoe ϛ ᓡ ᓢ ‫ܣ‬ ஜ ޾ ‫ ܣ‬፜ ԑ ሆ Ԥ င ፜σኁȂ‫ݶ‬ᗧ ᡛ ჰ ѧ ৱ യȂ Ϛ ൢ 17.2262:492 โฒۨ੼‫ޱ‬ϼᘙ፜ Ⴋ 172565::72

International Media B.V.

⓼ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

Ꮚ⋈Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ⓼ᙏᎤ⟇ പ੫ϝѕഋનҁΡࢺ

Shunhe

ᆠछ೩ॎຮЖቋਿѴ፲ાࡇ༈൐ᓡᛩ ᓡњᓡწાϴѧӪа፯൐߬ࡌ߬ાᓺ ඏњӟണ᠍ߔࢥၚ Tel.: 010-7853891 Email: shunhemedia@gmail.com

␷␸Ꭴ⟇ ፶␷Ꭴ⟇ ϛ␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ᓡ ᓢ ՝ ܻ

Csfeb ৴ ՝ 61 ջ າ ୄٙዂΰฒ՞ড়ϐ ငᕊӻԑ՝ညԁԤ ཎႫ 1745823393

ING Bank IBAN: NL41INGB0004345367

ή෈Ϸ᜸ኄ֙

Ӵ֭ Adres

Р෈ Datum

ሚ՗ႆИп෡Ȉ

t.n.v.

Gedempte Burgwal 16,2512 BT Den Haag Tel. 070 - 3650677

ϴѧ 0 ۗӪ Naam ໏ࢇୢဴ Postcode

Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam

!!

Ik verleen hierbij eenmalige machtiging aan Shunhe International Media B.V.om van mijn hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens de advertentie kosten in United Times. (Weigeringsperiode: 5 dagen)

ሚġ՗ġ፯ġဴ Bankrekeningnr.

Shunhe Media

! ‫ٹ‬ցӟ‫ڕ‬ાࠢኅ

Gangeslaan 62, 1448 BW Purmerend H&K Advertising Mob. 0650-618457 Fax 0299 - 413987 E-mail: shirleyke@126.com hk-advertising@planet.nl

ҏΡ௲᠌оήሚ՗፯И஠Ιԩ‫ޟܒ‬ኄ֙າҢႆИՍ೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬МϽ༈൬ϴѧȄ

Tel.: 06 - 23399747

๼Мኄ֙ӟ‫ ڕ‬ĩ নࢠႀ Ī

ኄ֙າҢሚ՗௲᠌ߒ

ߜ᚞ Bedrag

ҏൢኄ֙ф౩

2෈ 3෈ 4෈ 5෈ 6෈ 7෈

ᙹ!!⊲

Xpl!Ꭴ⟇ ӰཾкѪԤี৤՝ܻ Xbbmsf ‫ ޟ‬xpl ᓡᓢࡨᡱ၆ওᆠጝ ‫ހ‬ٙП߯Ԥཎ፜Ⴋ 151.3328129

ᙹ!⊲

Xpl ᓡ ᓢ ߖ mfjefo! FUUFO.MFVS Ѵ ፲ ۹ ɆOppsexjklfsipvu# ࡨဒເஆЫ֑ӨΙӪ ߖ Csfeb ፜ Ԥ ۨ ੼ Ԥஜ޾ौԤۨ੼Ԥཎ ‫ݶ‬㚩 1725225533 ፜Ⴋ 17642:86440 1363455766 ‫ݓ‬ᯱ

ᙹ!!⊲

ᙹ⊲៎⇴᥇

‫ܣ‬፜Ղߏᓞ҈ᚕ‫ڷ‬ ‫ވ‬໻७ӨΙӪџϤ Јώհߖ Mfjefo ୢ ώհԤཎ‫ޱ‬Ⴋ 1764. 323168 ᯱ

Bsoifn ཱི໠ࡸኞ۹ ‫ܣ‬ဒࡸኞৱӻӪ! ཱི Й џ உ ଋ! ѓ ՞ ஜ! Ⴋၗ 1796957412

ᙹ!⊲ Ԥۨ੼ዥЙ‫ވ‬໻७ ЅዥЙჰѧ១‫ݖ‬ኁ ‫ܘ‬ӨΙӪԤཎ‫ޱ‬፜ Ⴋ Ufm;1764925811! Efwfoufs

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲

Ԥۨ੼‫ވ‬ᓡ໻ឨ‫ݶ‬ 㚩Ղߏᓞᇄ‫ ވ‬Wok ࡄ҈Ѕ Buffet Ⴋ 06 53312890 Renesse

‫ ވ‬XPL ৱ യ Ԥ ஜ ޾ ՝ܻ Spfsnpoe Ԥཎ ፜ Ⴋ 1757147759 ‫ܖ‬ 172:9599:: ༁ӑҡ

10

ጙង xpl Ꭴ⟇ Ш ց ਢ! ೉ ៌ ᇭ ୢ! ୄ ٙ ൟ ԁ! ‫ ܘ‬ન ҁ! 3911 ዉ ϯ! ৴ ՝ 511!Ԥཎ፜Ⴋ!11435868:5168

ᙹ!⊲

ᙹ!⊲

Hpveb!ѿϛЖРҏ ᓡ )Bmbdbsuf* Т ҡཎ 5 ࿲ዉϯ۹ન 3311 ዉϯؐТቋ ਿ७ቈԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 1742:65472

Spfsnpoe! Xpl ᓡᓢ ፜‫ ވ‬Xpl ኁৱ‫ڷ‬ኁ ‫ܘ‬ৱയԤஜ޾Ԥཎ ‫ޱ‬፜Ⴋ 1757147759 ‫ ܖ‬172:9599:: ༁ ҡ

ᙹ⊲ ՝ܻപ੫ϝ‫ܣ‬፜ Ղߏᓞ้ኁৱӻ Ӫ ࡄ ҈ cvggfu ‫ڷ‬ qbsuujnf ࡄ҈ӨΙ Ӫ! Ԥ ཎ ፜ Ⴋ 121. 52951:9 дЊᖒᛮ

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲

‫ܣ‬፜ዣЙ‫ވ‬໻७ Ѕ‫ݶ‬㚩ӨΙӪџ ൢ โ Ԥ ஜ ޾ ፜ Ⴋ 175746567: ᯱ

Ԥۨ੼ዣЙኁ‫ܘ‬ Ȟ‫ݶ‬ᗧ‫ވܖ‬໻७ȟ ώհӴᘈ EPSESFDIU ፜ Ⴋ 189.7297975

ዣЙԤۨ੼Ղߏᓞ‫ݶڷ‬ᗧ‫ވ‬໻७ Ө Ι Ӫ ߖ Roosendaal ‫ ڷ‬Breda ஃ р Ԥ ஜ ޾ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬፜ Ⴋ 0631288888

፶␷ᙹ⊲

ᙹ!!⊲ Bnfstgppsu

ߖ Tdijqipm Рᓡ౪‫ܣ‬፜ࡄ҈ჰѧ жࣨᓡዣЙ១‫ݖ‬ჰѧ‫ ވ‬xpl ‫ݶ‬ᗧ ១‫ݖ‬ኁ‫ ܘ‬cvggfu ЅᏰ৶ qbsuujnf ‫ވ‬໻७ xbjufs Ѕ gvmmujnf!Ԥཎ፜Ⴋ 1727476651 Ⴋၗ 1737441:4:

ᙹ!⊲

ᙹ!⊲

⓼ᙏᙹ⊲

੕Јନዂ‫ܣ‬ဒԤငᡛኁৱȃᐶЅ അሸώΡӨΙӪȂሯԤۨ੼џൢ โȂႫ 131.7367562 ෬Њᯱ

Xfsfme!sftubvsbou!tqjklfojttf ‫ܣ‬፜Рҏჰѧৱയᇄ‫ ވ‬xpl ৱ യȂሯौൢӒโȂԤཎ፜Ⴋ 1735656:83

ߖ Fjoeipwfo ዣЙ τߝώΙӪฒ՞ড় Ѫ፜ϛᓡ‫ݶ‬ᗧΙӪ ፜Ⴋ 1792221679 ങ

ᗥ!᎘ Ꭴ!᫋

഼ώഋ ŖŘŗ ᇯџ ҧ፜഼ώኄ֙

1 ෈ € 50ġġġ ij ෈ € 80


೉៌

11 ϛ୽ཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015


೉៌

UNITED TIMES

೉ᇭᏰಬ

Editie 368 12-03-2015

ᰟ ⅃

⍆ ᰂ Ẁ ᑊ Ăġ ũŦŵġťŰųűġĬġũŦŵġŬŪůťġľġũŦŵġťŰųűŴŬŪůť炷㛹䪍炸 Ăġ ũŦŵġťŰųűġĬġťŦġŴŤũŰŰŭġľġťŦġťŰųűŴŴŤũŰŰŭ炷ḉ㛹⬎㟉炸

第二章、词法 (HOOFDSTUK 2. MORFORLOGIE OF VORMLEER)

§4 名词的性 (de geslachten van zelfstandige naamwoorden)

第三节 名词 (het substantief of zelfstandig naamwoord) 乬ㆸ⎰ㆸ孵炻⎗䓙᷌᷒ㆾ᷌᷒ẍᶲ䘬⎵孵ㆾ⼊⭡孵≈⎵ 孵㜬ㆸ įġġῤ⼿㲐シ䘬㗗⛐㜬ㆸ⎰ㆸ孵㖞炻㚱㖞⛐᷌孵ᷳ斜栣≈ ⅁⫿㭵 ŦůĭġŦġㆾ Ŵ炻ἳ⤪烉 Űġ

ᶵ≈⅁ảỽ⫿㭵烉

Ăġ Ăġ Ăġ Ăġ Ăġ Ăġ

ũŦŵġŴűŰŰųġĬġťŦġŸŦŨġľġťŦġŴűŰŰųŸŦŨġĩ 摩嶗 Ī ũŦŵġŴűŰŰųġĬġťŦġŸŦŨġĬġťŦġŨŪťŴġľġťŦġŴűŰŰųŸŦŨŨŪťŴġĩ 摩嶗㊯⋿ Ī ũŦŵġũŶŪŴġĬġťŦġŬŢŮŦųġľġťŦġũŶŪŴŬŢŮŦųġĩ 崟⯭⭌ Ī ťŦġŰŨŦůġĬġťŦġţŭŪŬġľġũŦŵġŰŨŦůţŭŪŬġĩ ᶨ䝔斜 Ī ťŦġŵŪūťġĬġťŦġŴŵŪűġľġũŦŵġŵŪūťŴŵŪűġĩ 㖞⇣ Ī ťŦġŷŪŦųġĬġťŦġŬŢůŵġľġũŦŵġŷŪŦųŬŢůŵġĩ ⚃㕡⼊ Ī

Űġ ≈⅁ Ŧů烉⻻㜬ㆸ⎰ㆸ孵䘬⣜ᶨ᷒孵ᷢ⢵㔘ㆾᷢ㊯Ṣ䘬 ⎵孵㖞炽ἳ⤪烉 Ăġ Ăġ Ăġ Ăġ

ťŦġŸŰŰųťŦůġĬġũŦŵġţŰŦŬġľġũŦŵġŸŰŰųťŦůţŰŦŬġĩ 孵℠ Ī ťŦġţŰŦŬŦůġĬġťŦġŬŢŴŵġľġťŦġţŰŦŬŦůŬŢŴŵ炷Ḏ㞄炸 ťŦġũŦŭťŦůġĬġťŦġťŢŢťġľġġťŦġũŦŭťŦůťŢŢť炷劙晬埴ᷢ炸 ťŦġŮŦůŴŦůġĬġũŦŵġŸŦųŬġľġũŦŵġŮŦůŴŦůŸŦųŬ炷Ṣⶍ炸

Űġ ≈⅁ Ŧ烉⤪㝄㜬ㆸ⎰ㆸ孵䘬⣜ᶨ᷒孵ᷢ⋽㔘⎵孵炻朆 ㊯Ṣ䘬⎵孵ㆾᶻ㊯㝸᷒⤛Ṣ䘬⎵孵㖞炷㚱ṃ孵Ḏᷕḇ䓐 Ŧů炸į ἳ⤪烉 Ăġ Ăġ Ăġ Ăġ Ăġ

ũŦŵġűŢŢųťġĬġũŦŵġŷŭŦŦŴġľġũŦŵġűŢŢųťŦĩůĪŷŭŦŦŴ炷樔倱炸 ťŦġŬųŢůŵġĬġũŦŵġŢųŵŪŬŦŭġľġũŦŵġŬųŢůŵŦĩůĪŢųŵŪŬŦŭġĩ ㉍习㔯䪈 Ī ťŦġŴŪŨŢŢųġĬġťŦġŢŴġľġťŦġŴŪŨŢųŦŢŴ炷暒劬䀘炸 ťŦġŬŰůŪůŨŪůġĬġťŦġťŢŨġľġťŦġŬŰůŪůŨŪůůŦťŢŨ炷⤛䌳㖍炸 ŐůŻŦĮōŪŦŷŦĮŗųŰŶŸŦŬŦųŬ炷ヰ䇙⤛䤆㔁➪炸

Űġ

≈⅁ Ŵ烉奩ᶳἳ烉

Ăġ ťŦġŭŪŦŷŦŭŪůŨġĬġťŦġŬŭŦŶųġľġťŦġŭŪŦŷŦŭŪůŨŴŬŭŦŶų炷㚨╄㫊䘬桄刚炸

ᶶ㯱宕ᶵ⎴炻㭷᷒匟宕⎵孵悥℟㚱ᶨ䥵ㆾↈ䥵宕㱽⿏⇓炻 ⸞ῇ㬌ᶶ匟宕䘬ⅈ孵䚠ℛ俼ˤ征䥵宕㱽Ⰶ⿏塓䦘ἄ⎵孵䘬⿏ġ ĩŨŦŴŭŢŤũŵĪį

1. 词性的种类 (de soorten van de geslachten) 匟 宕 ⎵ 孵 䘬 ⿏ ↮ ᷢ ᶱ ⣏ 䰣炻 ⌛ 旛 ⿏ġĩŮŢůůŦŭŪūŬĪ炻 旜 ⿏ġ ĩŷųŰŶŸŦŭŪūŬĪġ␴ᷕ⿏ġĩŰůŻŪūťŪŨĪį 征䥵孵䘬宕㱽⿏⇓␴孵䘬䓇䈑⬎⿏ ⇓⎗傥ᶵ䚠⏣⎰炻⚈㬌⸼奮ἄ᷌䥵⬴ℐᶵ⎴䘬㤪⾝ˤἳ⤪烉 ɀġ 旛⿏⎵孵ġĩŮŢůůŦŭŪūŬŦġŸŰŰųťŦůĪ烉ŮŢůġĩ 䓟⫸ ĪĭġŢťŦŮġĩ ␤⏠ Īĭġ ŷŢťŦųġĩ 䇞Ṛ Ī ɀġ 旜⿏⎵孵ġĩŷųŰŶŸŦŭŪūŬŦġŸŰŰųťŦůĪĻġŷųŰŶŸġĩ ⤛⢓ ĪĭġŻŪŦŬŵŦġĩ 䕦 䕭 ĪĭġŮŰŦťŦųġĩ 㭵Ṛ Ī ɀġ ᷕ⿏⎵孵ġĩŰůŻŪūťŪŨŦġŸŰŰųťŦůĪĻġũŶŪŴġĩ ㇧⫸ ĪĭġŮŦŪŴūŦġĩ ⥹⧀ Īĭġ ŬŪůťġĩ ⬑⫸ Ī

2. 词性的语法意义 (de grammaticafunctie van de geslachten) ⎵孵䘬⿏䘬宕㱽シᷱ⛐Ḷ⬫⮮⅛⭂ᶶᷳ䚠ℛ俼ᷳṢ䦘ẋ 孵␴䈑ᷣẋ孵䘬ἧ䓐⼊⺷ˤἳ⤪烉 ɀġ ⻻⎵孵ᷢ旛⿏㖞炻ᶶᷳ䚠ℛ俼ᷳ⋽㔘䫔ᶱṢ䦘ẋ孵䫔 ᶨ㟤暨䓐 ũŪū ᶼ䫔⚃㟤ᷢ ũŦŮˤἳ⤪烉⮡Ḷ旛⿏⎵孵 ŷŢťŦųġĩ 䇞 Ṛ Īġ㜍宜炻⎗⤪ᶳἧ䓐烉ŎŪūůġŷŢťŦųġŪŴġńũŪůŦŦŴįġʼnŪūġŬŰŮŵġŶŪŵġńũŪůŢįġ ŊŬġũŰŶťġŷŢůġũŦŮįġĩ ㆹ䇞Ṛ㗗ᷕ⚥ṢˤṾ㜍冒ᷕ⚥ˤㆹ䇙ṾˤĪ ɀġ 㬌⢾炻⻻⎵孵ᷢ旛⿏㖞炻ᶶᷳ䚠ℛ俼ᷳ⋽㔘䫔ᶱṢ䦘 䈑ᷣẋ孵⼊⺷ᷢ ŻŪūůˤἳ⤪烉⮡Ḷ旛⿏⎵孵 ŷŢťŦųġĩ 䇞Ṛ Īġ㜍宜炻 ⎗⤪ᶳἧ䓐烉ŎŪūůġŷŢťŦųġŪŴġńũŪůŦŦŴįġśŪūůġŮŰŦťŦųġŰŰŬįġĩ ㆹ䇞Ṛ㗗ᷕ ⚥ṢˤṾ䘬㭵Ṛḇ㗗ˤĪ ɀġ ⻻⎵孵ᷢ旜⿏㖞炻ᶶᷳ䚠ℛ俼ᷳ⋽㔘䫔ᶱṢ䦘ẋ孵䫔 ᶨ㟤暨䓐 ŻŪū ᶼ䫔⚃㟤ᷢ ũŢŢųˤἳ⤪烉⮡Ḷ旜⿏⎵孵 ŮŰŦťŦųġĩ 㭵 Ṛ Īġ㜍宜炻⎗⤪ᶳἧ䓐烉ŎŪūůġŮŰŦťŦųġŪŴġńũŪůŦŦŴįġśŪūġŬŰŮŵġŶŪŵġńũŪůŢįġ

ŊŬġũŰŶťġŷŢůġũŢŢųįġĩ ㆹ㭵Ṛ㗗ᷕ⚥Ṣˤ⤡㜍冒ᷕ⚥ˤㆹ䇙⤡ˤĪ ɀġ 㬌⢾炻⻻⎵孵ᷢ旜⿏㖞炻ᶶᷳ䚠ℛ俼ᷳ⋽㔘䫔ᶱṢ䦘 䈑ᷣẋ孵⼊⺷ᷢ ũŢŢųˤἳ⤪烉⮡Ḷ旜⿏⎵孵 ŮŰŦťŦųġĩ 㭵Ṛ Īġ㜍宜炻 ⎗⤪ᶳἧ䓐烉ŎŪūůġŮŰŦťŦųġŪŴġńũŪůŦŦŴįġʼnŢŢųġŮŰŦťŦųġŰŰŬįġĩ ㆹ㭵Ṛ㗗 ᷕ⚥Ṣˤ⤡䘬㭵Ṛḇ㗗ˤĪ

3. 词性与冠词的关系 (het verband tussen geslachten en lidwoorden) 匟宕⎵孵䘬⿏㚱ᶱ䥵炻⌛旛⿏炻旜⿏␴ᷕ⿏ˤỮ㗗匟宕 ᷕᶶ⎵孵⿏⇓䚠ℛ䘬⭂ⅈ孵⎒㚱᷌䥵炻⌛ ťŦ ␴ ũŦŵˤ⭂ⅈ孵 ũŦŵ ⎒䓐Ḷᷕ⿏⎵孵炻⚈㬌⭂ⅈ孵 ťŦ 㖊⎗䓐Ḷ旜⿏⎵孵⍰⎗䓐Ḷ 旛⿏⎵孵ˤ⭆旭ᶲ⛐䍘ẋ匟宕ᷕ炻旜⿏␴旛⿏⎵孵ᷳ斜䘬⋢⇓ 㬋⛐崳⎹㴰⣙ˤ䚖⇵昌匟℘䘬⋿悐⛘⋢␴㭼⇑㖞䘬匟宕⛘⋢ẍ ⢾炻ṢẔ悥⎒㈲旜⿏␴旛⿏⎵孵⻻ἄ⎴ᶨ䘬ġȾťŦ ⎵孵ȿġ䚳⼭ˤ ⚈㬌炻⯙㬌シᷱᶲ㜍宜炻匟宕䘬⎵孵⍰⎗塓⋢↮ᷢġȾťŦĮ 孵Ⱦ␴ ȾũŦŵĮ 孵ȿ᷌⣏䰣ˤᶵ彯炻匟宕ᷕḇ㚱ᶨṃ⎵孵㖊⎗⻻ἄᷕ⿏ ⎵孵炻⍰⎗⻻ἄ旛⿏ㆾ旜⿏⎵孵ἧ䓐炻征ṃ孵塓䦘ἄȾťŦİũŦŵĮ 孵ȿˤ 简介: 杜乃正博士出生於 1945 年,曾在中国科技大学攻读 硕士学位,毕业后在中国科学院从事生物学研究工作,又先 后在印度和德国完成博士及博士后学习。来到荷兰后,杜博 士先后在莱顿大学和乌特勒支大学从事植物学和古生物学研 究。 杜博士的太太是荷兰人,二人花费了十余年时间编写了 《汉荷词典》,希望为中荷文化交流和华人融入荷兰社会作 出贡献。 《荷语语法》和《汉荷大词典》在荷兰各大书店均有出 售。通过联合时报或者向杜博士本人订购,可获优惠。 优惠价格:《荷语语法》25 欧元,《汉荷大词典》50 欧元

ᓷⅲ࿇Ⴚද 俼⎰㖞㉍ 䓝宅烉ıIJıĮĸĹĶĴĹĺIJ ņĮŮŢŪŭĻġŴũŶůũŦŮŦťŪŢŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ 㜄⌂⢓ 䓝宅烉ıķijĹĺĺĵĺĵı ņĮŮŢŪŭĻġŨŤůŸţIJŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ

ᐲᎇᓗᲒጤፃ᯳ᙰ 3122 ᑧ 6 ፸ 2 ፶Ḷᘬᅗᰟ✢፛ᗥ᎘ᒯ∟᫓ᤲᏩᑨᐿᚣ∟ỉᛵ∟ Ἥᑯᤍ᫓ᐨᣃḶᚏᲒ᪳ዾᏕᲵᅙᐲᎇᓗᶟᚣ∟᫓ᤲᛵᏞጤ᭠ᬗ᎔ጰ ᗽᢿᗯᑊጙḪᵆዹ⇞᫓ᅗᰟ✢ᅗẏᑊᓗᶟ∟ἭᲒጤᏕᲵᅗᠥᒯ∟ዷ ᤍ⃽ᨖᛵᲒ᪳ዾᏕᲵᚽዹድዯᜌỉ᏷ዾḪᅙ ! Ꮄᑧ᎔ᗔᅗᑋᰟ✢ᛵ᰾ᑑ᷒ዷᐢỔᘍጱ␷␸ᾝᅗᎤᯀድḏᗔḏ ᑑᐲᎇᓗᲒጤᛵᖮ⇝ᅗ᎘ᣞᠸᬪጤᓆ⍶Ồᅗ⍪⁘ᜑẜᅗᑂᢋᡴᲒᅗ ᬗᗭድᯖᑑ᷒ዷṈ᎐ᛵ᜽ἱᅙ ! ᑋᒀᅗᔾᣞ᧣⇵ᑊẦ┘⇚ጙᰟ✢ጱ␷Ổᐹᢁᗣᑧᗔ⁝ᚑᔾᣞፊ Ꮍᛵ᎞ፍᝂᐞᅘ፱៑፛ፚᑗᑁᓆᅟ

Ꮚ⛈Გጤ␷␸⋢ᏸᬆᒳᅝ!!!!!!!!!!!! ኁ‫ވܘ‬໻७ώΡȂ҈ᚕϸຊࢿ࿧ώȂᓡᓢЫ Ѯନ֑Ȃᓡᓢᔓເ݈୛Ȃᓡᓢ఼ዓώ ‫ڏ‬тȈ ືܾϴѧঘ৲҈ᚕཨၼ <! ၼೲଚೲѧᐠȞωٙЅσ࠮ೲٙถ ྱȟ<! ၻൟȂၻ೅оЅӨᆍ၆ওώӴȂ࡚ᑞώӴᔓώ <! Өᆍ ՗ཾ‫׬‬೚ώΡ

2ȟ!ઍᄂྥጂඪ‫ټ‬Ѵᝲ഼ώ‫ޟ‬এΡၥਟ 3ȟ!߳ᜌ‫ܚ‬ඪ‫ޟټ‬഼ώ‫ڎ‬രዉ࿗୽ᝲЅώհ೨џ 4ȟ!഼ώࠢ՗ᆒғȂ٘ᡝ୊ஶȂ૖Ӭवञ഼Ȃ !!!!ฒϚ‫ي‬༞ԁȂᎌӫߝ෈ᛧۡώհ 5ȟ!ࡸྱᓡᓢ‫ޟ‬ौؑඪ‫ټ‬ᎌӫ‫ޟ‬ώΡȄ

ᏥፊᎽ

ᙱ⏱

ԃ‫ݎ‬໲кᄇ഼ώߒ౪ϚᅖཎȂҏϴѧӈդਢঐ഍॒೰ջາ፡඲Ȋ ઢσড়ҡཎᑹ໪Ȃ଒ྛኄ໌Ȋ

ᐲᎇᓗᏖῖᗙᴒ∟ᗉፊᎽ UKIFUNK KERESKEDELMI KFT Csomori ut 277 1162 Budapest Hungary tagaaxin@gmail.com ኈ୽೿๜Ρ!᎒ӑҡ 0049 176 21947194

12

ġ ġ


13 ዉࢸਢ‫ٱ‬

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015


೉៌

UNITED TIMES

೉៌࿲ຫ

Editie 368 12-03-2015

ἡ᎘Ẩጆድ᎘

14

МȈҠ෌!!!

೿ၷϞΠΪέ

同性戀風波

炷㍍ᶲ㛇炸 ᶵ㗗➢䜋㔁䘬㇨㚱㳦⇍悥⍵⮵⎴⿏ㆨ炻 㚱䘬㔁㚫ᶵỮ⮔⭡⎴⿏ㆨ炻䓂军㓗㊩⎴⿏⨂ ⦣ˤ匟嗕㚱ᾳ➢䜋㔁⎴⿏ㆨ倗⎰㚫炷ńʼnńŋ炸炻 㗗➢䜋⼺䘬⎴⽿ᷳ⭞炻⬫䴻ⷠ冱彎⎬䧖橼做 ␴㔯⊾㳣≽炻⊭㊔䈡⇍䁢⤛⿏␴⃺䪍䳬䷼䘬 㳣≽炻㑩㚱冒⶙䘬↲䈑炻ↅ倂⎴⽿≃慷炻≈ ⻟ṾᾹ冯䣦㚫䘬倗专ˤ㕘㔁䔞ᷕ炻Ⱦ匟嗕㕘 㔁倗⎰㚫ȿ␴Ⱦ匟嗕㕘㔁ȿ㗗匟嗕㚱䘬ℑ ᾳ⬴ℐ岲⎴⎴⿏ㆨ䘬㕘㔁䳬䷼ˤ匟嗕ᾉ⣱㜙 㬋㔁䘬Ṣᶵ⣂炻⣑ᷣ㔁ᷕ炻ḇ㚱朆ⷠ攳㖶䘬 㔁㚫炻ᶳ朊䯉╖ṳ䳡ˤ 匟嗕ᶨᾳ⎵䁢Ⱦ侩⣑ᷣ㔁ȿ䘬㔁㚫炻⃩ 姙⤛䈏ⷓ炻㍍⍿⎴⿏ㆨ炻ẍ⍲⎴⿏⨂⦣ˤ娚 㔁㚫⑰≺⥮␴旧⥮㕗䈡ᷡ⛘⋨䘬ᷣ㔁㕗徒⃳ 炷ŅŪŤŬġŔŤũŰŰů炸婒炻ㆹᾹᶵ⋨↮⎴⿏ㆨ␴䔘 ⿏ㆨ炻⎒天Ṿ㗗嗼婈䘬➢䜋㔁⼺炻忁㗗ㆹᾹ 䘬ⓗᶨ㡅ẞˤ憅⮵ᶲ徘俾梸ḳẞ炻㔁㚫柀⮶ 堐䣢炻ᶵ㗗忁ᾳ⚳⭞㇨㚱䘬⣑ᷣ㔁悥㊩䚠⎴ ン⹎炻伭楔⣑ᷣ㔁㚫ㅱ娚㚜≈⊁⮎炻冯㗪ᾙ

Dick Schoon

Marco Derks

忚炻䴎Ḱ⎴⿏ㆨ侭㚜⣂ᾳṢ䨢攻ˤ姕゛ᶨᶳ炻 ⤪㝄俞䧴忯⇘忁䧖ね㱩炻Ṿ㚫⾶湤 炻Ṿ䘬 ㇨ἄ㇨䁢㗗ㆹᾹ䘬ⓗᶨ㥄㧋ˤ⚈㬌炻Ṿ䴎伭 楔⣑ᷣ㔁㚫䘬⺢嬘㗗炻㚜≈㮹ᷣᶨ溆ˤ 楔⎗炷ŎŢųŤŰġŅŦųŬŴ炸㗗䁷䈡≺㓗⛘⋨侩 ⣑ᷣ㔁㔁㚫䘬ᶨ⎵⸜庽㔁⢓炻ἄ䁢ᶨᾳ⎴⽿炻 Ṿ⛐忁墉⼰⍿㬉彶ˤㆹ䘬⿏⁦⎹᷎ᶵ⼙枧ㆹ ⛐㔁㚫䘬幓ấ炻忁㗗ẞ朆ⷠ伶⤥䘬ḳねˤㆹ ᶵ⽭婒炻ㆹ㗗ᾳ⎴⽿炻Ἀ㍍⍿ㆹ╶烎ㆹデ⇘ ⶚䴻塓㍍⍿Ḯ炻侴ᶵ⽭⮰攨⻟婧忁溆ˤṾ冒 尒⛘⎹⨺橼堐䣢ˤ㊩忁ᶨ奨溆䘬᷎朆ṾᶨṢ炻 ᶨṃẍ⇵伭楔⣑ᷣ㔁㚫䘬⎴⽿㔁⼺炻⚈䁢ᶵ 夳⭡㕤㇨Ⱄ㔁㚫炻䳃䳃㈽⣼侩⣑ᷣ㔁炻⢗⣏ Ḯ⼴侭䘬⮎≃ˤ侩⣑ᷣ㔁㚫䘬夷㧉⤪ỽ␊炻 ⎒㚱⋨⋨ ķııı ⎵㚫⒉ˤṾᾹ➭⬰侩⣑ᷣ㔁䘬 ⚢㚱⁛䴙炻ᶵ徥⮳䎦ẋ㼖㳩炻则暋䓇⬀㕤ᶾ ὿ᶾ䓴炻⌛ἧ⎹⊭㊔⎴⿏ㆨ⛐ℏ䘬㇨㚱Ṣ㔆 攳⣏攨炻ḇ䃉㱽⏠⺽㚜⣂ᾉ⼺ˤ

㬌ḳ婒Ἦ娙攟ˤ㛔Ἦ忁㗗伶⚳Ṣ䘬ḳ炻 冯匟嗕ℓ㛮⫸ㇻᶵ叿炻䃉⣰匟嗕塓䃉䪗㌚ℍ炻 慨ㆸᶨ⟜⚳晃桐㲊ˤ IJĺĺĴ ⸜炻⃳㜿枻⃱㥖䔞怠伶⚳䫔 ĵij ả ䷥䴙ˤ㕘⭀ᶲảᶱ㈲䀓ˤ⃳㜿枻枺Ự䘬㕘㓧 ᷳᶨ炻⯙㗗⮵㕤幵ᷕ⎴⿏ㆨ炻⮎埴Ⱦᶵ⓷ᶵ 婒ȿ䘬㓧䫾ˤ悐昲柀⮶ᶵ傥娊⓷⢓ℝ䘬⿏⍾ ⎹炻㇘⢓ᶵ傥℔攳㈧娵冒⶙㗗⎴⿏ㆨ炻ㆾ塓 䘤䎦⎴⿏ㆨ埴䁢炻⏎⇯⮯塓攳昌ˤ⃀䭉岲ㆸ ␴⍵⮵䘬倚枛悥㚱炻⤥㬡暁㕡⽫䄏ᶵ⭋炻⎴ ⿏ㆨ⢓ℝᶨ䚜㓰≃Ḷ伶⇑➭⎰䛦⚳㴟映䨢ᶱ 幵ˤ ᶨ㛅⣑⫸ᶨ㛅冋炻ᶨᾳ柀⮶ᶨ㓧䫾ˤ⇘ Ḯ⤏⶜楔㗪ẋ炻Ṿ天㓡嬲忁䧖䉨㱩炻⃩姙幵 ᷕ⎴⿏ㆨ⢓ℝ℔攳幓ấˤ㕤㗗炻⃰㗗倗恎㱽 昊㱽⭀℔攳⭋䧙炻Ⱦᶵ⓷ᶵ婒ȿ䘬㓧䫾Ὕ䉗 Ḯ㚵⼡⎴⿏ㆨ⢓ℝ妨婾冒䓙䘬㪲⇑炻忽側Ḯ ㅚ㱽䱦䤆烊㍍叿炻ijııĺ ⸜ IJı 㚰 IJĺ 㖍炻伶⚳ ⚳旚悐檀婧⭋Ự炻幵昲㊃⊇侭⽭枰㍍⍿Ἦ冒 ⎴⿏ㆨ侭䘬䓛婳炻Ḽ奺⣏㦻䘤妨Ṣ晐⼴嫱⮎炻 ⶚䴻天㯪㊃⊇ⶍἄṢ⒉思⬰㕘䘬㱽Ẍˤ ゛⛐㛅⢽ᷳ攻㓡嬲⮎埴Ḯ⋩⸦⸜䘬夷 ⭂炻婯ỽ⭡㖻烎⤏⶜楔伶⤥⌣⸤䧂䘬゛㱽怕 ⇘Ḯ⚳ℏᾅ⬰㳦䘬⻟䁰⍵⮵炻ṾᾹ倚䧙炻⢓ ℝ℔攳⎴⿏ㆨ幓ấ炻⮯㚫⼙枧幵ᷕ⛀䳸炻墥 忈↮㬏炻⇲⻙㇘櫍≃炻䓂军≽㎾伶⚳幵ḳ⻟ ⚳䘬⛘ỵˤ㚱Ḯᶵ⎴シ夳⾶湤彎炻冱埴倥嫱 㚫炻彗婾ˤ ijıIJı ⸜ Ĵ 㚰 IJĹ 㖍炻伶⚳⚳㚫⍫嬘昊幵 ḳ⥼⒉冱埴斄㕤㗗⏎⺊昌⎴⿏ㆨȾᶵ⓷ᶵ婒ȿ 㓧䫾倥嫱㚫炻ᶨᾳ⎵⎓嫅㻊炷ŋŰũůġŔũŦŦũŢů炸 䘬Ṣ䎦⟜ㄟㄐ㽨㖪昛徘Ḯシ夳ˤ忁ᾳ嫅㻊炻

Schuurman Kleijweg de Vries Advocaten

Mr A.G. Kleijweg ᫵ỔᯡᏫិ᥇ ᕦḠዯᑺ᷒ዷ▱ᤍ▰⛣

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 13.30 - 17.00

Balen van Andelplein 2 E 2273 KH Voorburg Tel. 070 427 32 15 Fax 070 427 31 56 Kleijweg@skv-advocatenkantoor.nl

晾䃞⶚㕤 IJĺĺĸ ⸜徨⯭Ḵ䶂炻Ữ㗗㬌⇵䳂⇍⼰ 檀ˤṾ㗗伶⚳⣏大㲳⎠Ẍ悐䷥⎠Ẍ炻ᶲᶾ䲨 ĺı ⸜ẋ⊿䲬⣏大㲳㇘⋨㚨檀㊯㎖⭀炻婒娙冒 䃞⼰㚱↮慷ˤ嫅㻊⛐ἄ嫱ᷕ倚䧙炻⅟㇘䳸㜇 ⼴䘬㫸㳚䚇⚳⮵幵昲⮎埴㕘䘬㓧䫾炻ἳ⤪⃩ 姙⎴⿏ㆨ侭⍫幵炻忁ṃ 㱽ἧ⼿幵昲⣙⍣㇘ 櫍≃炻ἳ嫱ᷳᶨ⯙㗗炻匟嗕悐昲塓婧怋楸旚 ⛐㕗暟Ự暟⯤⮇炷ŔųŦţųŦůŪŤŢ炸⛘⋨炻旚㬊⠆ 㕷㬎墅䘤≽㓣㑲炻䳸㝄䓙㕤匟嗕楸旚悐昲Ⱦ≃ 慷唬⻙炻㊯㎖ᶵ≃ȿ炻⮶农⠆㕷幵昲忚ℍ㕗 暟Ự暟⯤⮇❶⋨炻᷎⮵䧮㕗㜿Ṣ⮎㕥ḮⰈ㭢ˤ 㕗暟Ự暟⯤⮇Ⰸ㭢ḳẞ炻㗗ᶨ崟㲊湹⛘ ⋨䎦ẋṢ攻㄀∯炻ね㱩㭼庫墯暄ˤ䯉╖婒Ἦ炻 IJĺĺĶ ⸜ ĸ 㚰炻⠆䇦䵕Ṇ㬎墅䁢⟙⽑䧮㕗㜿㬎 墅⮵⠆䇦䵕ṆṢ䘬㓣㑲炻椾⃰多㑲Ḯ㍏⇞忁 ᶨ⛘⋨䘬 ĵĶı ⎵倗⎰⚳匟嗕䵕␴悐昲炻劙≯ 䘬匟嗕⢓ℝ怬㰺Ἦ⼿⍲攳㥵炻⯙㜇ㇳ⯙㑺炻 塓䴩⛐暣䶂㛮ᶲˤ䃞⼴炻⠆㕷㬎墅↮⫸㈲ᶨ ᾳ❶捖䘬 ĸııı ⣂⎵Ẳ㕗嗕䓟Ṣ␴䓟⬑ⷞ↢❶ ⢾炻㄀䃉Ṣ忻⛘普橼嗽㰢ˤ忁ᶨḳẞ⺽崟Ḯ ⚳晃暯樂炻䓙㕤㴱⍲匟嗕⢓ℝ炻⬫⛐匟嗕ḇ 㗗㓷デ娙柴ˤ 炷⼭临炸


â°Žä&#x201A;?ŕ¨&#x17D;ä&#x2013;Ľă&#x153;śáŹ&#x2019; á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;ĺ&#x2013;?ä&#x2022;&#x17E;Ěśĺ&#x2013;&#x17D; Woensdag 18 maart 2015

Van bescheidenheid naar zichtbaarheid á&#x2014;&#x2022;⎹á&#x201C;°ă&#x2013;&#x;ä&#x192;&#x20AC;á&#x153;žâ&#x20AC;Ť× â&#x20AC;Źä&#x2013;&#x2039;ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x17D;&#x2DC;á&#x2014;&#x2022;â?&#x161;ŕ¤&#x192;á&#x2014;&#x2022;⎹â&#x20AC;ˇâŻˇ

"UPN;IPV ă &#x2122;áˇ&#x153;䎡ăŽ&#x152;

Lijst 4 ,nummer 16 van CDA Zuid-Holland

Ik sta voor het CDA Stem 18 maart 2x CDA

cdastaatachteru.nl á&#x153;žă&#x153;Ąß&#x2C6;ፊĺ&#x2013;&#x;

ຯáł&#x2030;á&#x2014;&#x2022;á­&#x153;Đ&#x2019;̸Ըೝá&#x152;ŻâŽąá&#x2026;˛â&#x201E;žĺ&#x2013;&#x2018; á&#x152;šáą&#x2C6;á&#x2014;&#x2022;ă&#x2DC;Şŕą&#x2022;á°ľáŹ&#x2019;á&#x;&#x201A;̡á&#x2014;&#x2022;âş&#x2039;ă&#x2013;&#x192;⎹̭âş&#x2022;ĺ&#x2013;&#x2018; ä&#x192;&#x20AC;㢤ă­&#x161;኏â&#x2021;¨ă?&#x2039;ă&#x153;§á°śá&#x2020;&#x2122;ፊá&#x153;žÔžă¤&#x153;ϧ⎹̭á?&#x161;͸ŕą?

Ć&#x2019; â&#x2014;§ĐŽáş&#x161;á&#x192;Łâ&#x20AC;ŤŢ˘â&#x20AC;Źä&#x2022;?᧎ᰜᰥŕš&#x2021;áž&#x152;ᰰ⮱ੳáş&#x161;â§?ŕś° Ć&#x2019; â&#x2014;§ă&#x201D;ŽĎ§á?§ă˝&#x161;á°Ąŕš&#x2021;⎹â&#x2030;¨ŕ &#x201A;ă˝&#x161;፪ Ć&#x2019; â&#x2014;§ă˘¤ă­&#x161;Í&#x161;స⚍ŕą&#x2026;á &#x20AC;á&#x2020;&#x201A;á°Ąĺ&#x20AC;&#x2026;⎹â´&#x2019;ऺá?&#x201C;হࣰă&#x153;´á?&#x201C; Ć&#x2019; Meer kansen voor ondernemers Ć&#x2019; Meer voorzieningen voor ouderen Ć&#x2019; Meer zichtbaarheid en betrokkenheid van de Chinese gemeenschap

á°Ąŕš&#x2021;Ô&#x17D;á&#x2013;&#x153;ĺ&#x2013;&#x2018;㿸ă˝&#x2014;੼Đ&#x2019;̸ŕą?ŕą­

XXX"UPN;IPVOM wechat: CDA_atomzhou linkedin.com/pub/atom-zhou/14/a76/341 www.facebook.com/atom.zhou á&#x201D;&#x201E;äś&#x2026;ă&#x201D;˛á &#x2C6;ŕ &#x152;

"UPN;IPV࣡â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;Źă&#x20AC;Łä&#x2013;Ľŕą&#x2026;䎡ăż?ä&#x2013;­â&#x203A;&#x17E;á&#x201D;&#x17E;͸ŕ¸&#x2DC;ß?â&#x20AC;ŤÝ?Ú&#x2019;â&#x20AC;Źá&#x153;žÔžÍ&#x161;Ňłĺ&#x2013;&#x2018; Ě­ä&#x160;¤â&#x2014;§ă˘¤ă­&#x161;ă¤&#x153;ϧ⎊ă&#x2013;&#x;ĺ&#x2013;&#x2020; ă&#x2013;&#x153;ă&#x2C6;¨Ď§ĺ&#x2013;&#x;á&#x2018;˘ŕş ŕ¸&#x2DC; ă&#x2013;&#x153;ă&#x2C6;¨ä°¨ăž&#x17E;ĺ&#x2013;&#x;ĺ&#x2013;?ĺ&#x2013;&#x17D;

;VJE)PMMBOEŕ˘&#x201E;㢤ă­&#x161;â°Ž

Alblasserdam Albrandswaard Alphen aan den Rijn Barendrecht Binnenmaas Bodegraven-Reeuwijk Brielle Capelle aan den IJssel Cromstrijen Delft Den Haag Dordrecht Giessenlanden *RHUHH2YHUĂ&#x20AC;DNNHH Gorinchem Gouda Hardinxveld-Giessendam Hellevoetsluis Hendrik-Ido-Ambacht Hillegom

Kaag en Braassem Katwijk Korendijk Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Lansingerland Leerdam Leiden Leiderdorp Leidschendam- Voorburg Lisse Maassluis 0LGGHQ'HOĂ&#x20AC;DQG Molenwaard Nieuwkoop Nissewaard Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Oud-Beijerland

Papendrecht Pijnacker- Nootdorp Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Strijen Teylingen Vlaardingen Voorschoten Waddinxveen Wassenaar Westland Westvoorne Zederik Zoetermeer Zoeterwoude Zuidplas Zwijndrecht


暢愉悅的節日氛圍中,一年一度的 全荷華人華僑慶祝新春活動在這裡 拉開了帷幕。 中國駐荷蘭全權特命大使陳旭, 海牙市代市長 K.P.Klein,荷蘭二院 議 長 A.van Miltenburg, 安 全 和 司 法部代表 Pieter Cloo,荷蘭財政部 前國務秘書 Steven van Eijk ,荷蘭 資深僑領、大會主席張光木及 40 多 個國家駐荷外交使節,中國駐荷使 館官員、華社僑領、中國四川和江 蘇省藝術團、社會各界代表及僑胞、 荷蘭民眾數千人彙聚一起,共同歡 慶歡度中國新春佳節。此次活動盛

張光木主席致新春賀詞

過 年 了, 過 新 年 了, 人 們 呼 歡 相告! 中 國 農 曆 羊 年 大 年 初 三(2 月 21 日)海牙,春意盎然,喜氣洋洋, 獅躍龍騰,人流匯潮。海牙市政大 樓內外,華人僑胞們沉浸在一片歡

偕率隊而行,一路上龍騰獅躍,鑼 聲、 鼓聲、 響徹海牙上 空。遊行 隊 伍經過的唐人街道兩邊人山人海, 人 聲、 掌 聲、 呼 聲 鼎 沸。 手 機、 照 相機嚓嚓嚓,嚓個不停,一個個拍 攝的精彩鏡頭真切地反映了新春活 動的歡樂生動局面。它無疑地為中 荷文化交流、華人與荷蘭人民友好 互動添上了濃彩的一筆。如此動人 壯觀場面,真可與國內許多新春活 動相比美。 12 點 15 分,隨著組委會張光木 主席、陳旭大使、K.P.Klein 市長等 八位嘉賓八聲扣人心弦,鑼銘聲響

陳旭大使致詞

大, 包括 彩妝遊 行、慶典開 幕式、 新春酒會、文藝演出等四大部分。 華 社 光 耀 龍 圖 騰, 唐 人 奮 喊 人 英雄。上午 11 點半,慶典活動遊行 隊伍由市政廣場出發。組委會主席 張光木、海牙代市長及僑領代表相

楊 雄 葉文益 陳嘉輝 林德芳 郭文奎 費玉梁 朱朝陽 詹偉光

荷蘭中飲公會 荷蘭永嘉同鄉會

協辦單位:

善良的炎黃子孫們,您們團圓、吉 祥的節日,您們盡情地歡呼吧! 隨 著 主 持 人 劉 聞 天、 王 來 穎 美 妙 響 亮 的 聲 音 起 落, 海 牙 代 市 長 K.P.Klein 健步邁向了主席臺,為慶 典活動致開幕詞。他在致辭中說, 荷蘭華人華僑是一個很活躍的社 群,是荷蘭多元文化的重要組成部 分,荷蘭華人華僑為荷蘭的經濟發 展和社會進步作出了積極的貢獻。 他在最後致辭中表示,他衷心祝願 所有華人華僑朋友新春快樂! 大 會 主 席 張 光 木, 精 神 抖 擻, 聲情並茂。他在新春賀詞中說,荷

代市長 Klein 講話

丁振芳 朱森林 陳 周 周芳年 姜振木 黃麒麟 鄭賢領 張迎留

樂,更重要的是,通過春節這一視 窗,大家可以領略中國的文化內涵, 體會到中國人的價值理念,更加深 入地感受一個多姿多彩的中國。從 此,為不同文化背景下的人們搭建 溝通橋樑,促進人民之間理解和信 任。我相信這正是兩國政府及人民 所共同期待的。 隨 後,Pieter Cloo 也 在 致 辭 中盛讚華社的成就及兩國的友好往 來、關係的重要性。 哇 嗨, 此 時 全 體 觀 眾 把 熱 烈 長 久的掌聲送給了荷蘭前經濟部國務 秘書 Steven van Eijk。他作為委派

宣讀亞歷山大國王賀信

蘭華人華僑已連續成功地舉辦 12 屆 新春活動,已成為中荷友好往來、 文化交流的一大品牌。今次春節活 動能順利舉行,又一次見證了廣大 華人僑胞積極參與、辛勤努力與中 國駐荷蘭大使館、海牙市政府的大 力支持和指導分不開的。他還無不 感慨地回顧,過去一年中荷兩國友 好往來,特別是習近平主席來訪和 荷蘭王后瑪西瑪訪問中國,使兩國 之間政治互信提高,兩國關係更加 密 切、鞏固。他指出,我們華人僑 胞在這個環境背景裡,在社會各界 及友好人士的支持關心下,為華社 的全面進步和發展,取得了令人歡 欣的成績。 風 度 飄 飄, 展 現 大 國 形 象 的 陳 旭大使,他在致辭中首先向荷蘭華 人僑胞們送上了新春的良好祝願。 其次他說:國之交在於民相親!今 天,我們在這裡慶祝中國春節,不 僅僅在於享受節日帶來的喜慶、快

荷蘭中廚協會 荷蘭鹿特丹華商會

王劍光 朱毓春 張陳林 周小林 胡紹廳 黃小石 胡美蘭

王盟中 劉海躍 張巧忠 周山川 胡馬區 黃自力 程洪妹

王志成 楊建敏 張豹弟 周秀權 胡志新 董文達 蔡長鋒

王學成 汪祥碎 邵建武 周智勇 胡紹明 傅旭敏 葉震宇

洋 】, 根 據 法、 比 音 樂 改 編 的【 美 麗的夜晚】,由中國民歌改編的【康 定情歌】,都是使人激動、感想聯 翩。 荷 蘭 華 人 藝 術 家 籍 曉 嵐 演 唱、 鹿特丹華人婦女會舞蹈組伴舞的 【今天是你的生日】,及鹿特丹中 文學校的舞蹈隊的舞蹈,讓人感覺

葉正銀 陳 龍 林曉光 郭文飛 胡雲飛 潘世錦 胡允央

會場沸騰 來的樞紐橋樑! 在 活 動 大 廳 出 入 地 方, 荷 蘭 孔 子學院、書法協會、畫廊、書刊及 工藝品小攤位,給大會平添了內容 豐富、多姿多彩濃厚的中華文化氣 息。它增強了與會觀眾、荷蘭人民 加深、更多瞭解華人生活動態,及 燦爛、文明、多元化的中華文化內 涵。 當天活動最忙碌的大會義工們 和工作人員,他們從早上 9 點之前 便已來到現場,為活動做好準備工 作,為觀眾提供各種服務和說明。 慶典組委會主席張光木在接受多家 記者採訪時無不動情的表示,這是 一種愛的奉獻,華人良好形象的縮 影,這是中華民族精神精華結晶的 體現! 2015 羊年盛大新春活動已成功 地圈上了句號, 可點、可圈、可贊 的活動意義和軒事,只是留給人們 無限的美好回憶 ......!

組委會成員、工作人員、演員合影

僑胞新春快樂、羊年吉祥、事業發 展、幸福安康。酒會上,聯合會主 席王劍光在祝酒詞中強調:祖籍國 是我們華人的堅強後盾,居住國是 我們穩定生活的基礎保障,希望華 人僑胞繼續為中荷兩國多做貢獻, 祝願兩國繁榮富強!願大家相互之 間的友誼長存永恆!在酒會上賓客 情意深深,交流融洽。祝福聲、碰 杯聲、笑語聲陣陣頻傳。人們在暢

述 人 生, 交 流 經 驗、 諮 詢 商 機; 人 們在關心每日新聞、環球大事,中 國、荷蘭、美國、俄羅斯,習近平、 奧巴馬、普京、安培……不絕於耳 ! 這是賓客交流互動的平臺,友好往

荷蘭華人經濟技術發展中心

這次活動從文藝、武術等等節目表 演,成功地為華人僑界打造了藝術 品牌。特別是費氏兩代武術家表演、 華人藝術家籍曉嵐、年輕歌手王來 穎、杜衛恒、孔程前頗呈實力的演 唱,李亦白舞蹈演繹,都充分地說 明了華人僑界藏龍臥虎,人才輩出 的喜人景象。它給華人華僑、荷蘭 朋友觀眾留下了無限遐想,也給他 們帶來對下屆慶典活動的無限期 待。 同 時 此 刻, 在 二 樓 貴 賓 廳 開 始 舉行新春酒會。酒會上,陳旭大使、 K.P.Klein 市長、全荷華人社團聯合 會主席王劍光及劉春參贊、大會主 席張光木、總指揮葉正銀、總策劃 郭文飛等頻頻舉杯,恭祝荷蘭華人

龍騰獅躍

孔海峰 季增斌 林太松 鄭國華 胡振款 蔡金業 胡志光

荷蘭華人總會 全荷蘭中資企業協會 荷蘭聖安妮食品公司

王永虎 吳洪剛 邵建波 鄭發標 胡秀梅 熊國秀 李敏燕

荷蘭中國文化基金會 荷蘭國際商會 鹿特丹海洋樂園

王快勝 楊秀容 邵作洪 周蔚宗 胡紹南 裘伯平 潘世標

荷蘭林堡華僑總會 歐洲僑愛基金會 歐華文教協會荷蘭青年聯合會

荷蘭瑞安教育基金會 荷蘭文成同鄉會 荷蘭中國商會

王 劍 楊華根 張秋月 周建波 胡志興 董賢構 胡衛東

特使,替荷蘭國王威廉•亞歷山大 帶來了給大會的賀信。特別賀信內 容:祝福荷蘭華人華僑羊年幸福美 滿,祝願中荷兩國關係取得新進展。 這不是一封簡單的賀信,這是本次 活動非常亮點的一個重要環節,這 藝術團在表演 是把本次活動推向了更高層次的激 動人心時刻!這更充分體現荷蘭國 王具有包容、關懷華人僑胞的慈博 胸懷,及對兩國之間關係發展、深 藝術在荷蘭的綻放。鹿特丹青年功 夫隊及鹿特丹中文學校坐如鐘、站 入鞏固的由衷願望。 緊接著,由組委會張光木主席、 如松的【中國功夫】、鹿特丹吳式 陳 旭 大 使、 海 牙 代 市 長 K.P.Klein 太極隊表演的靜如風平浪靜大海, 等 八 位 嘉 賓 進 行 龍 獅 同 台 點 睛 儀 動如滾滾的大江浪潮【吳氏太極快 式。龍騰了,獅躍了!羊年裡華人 拳】讓觀眾看得如癡如醉,讚歎不 僑胞們,龍獅圖騰給您們帶來了新 絕,個個豎著大拇指, 厲害,中華 的起點、帶來了新的飛躍、帶來了 有神功!其中由鹿特丹華人婦女會 選送的集體舞【小萍果】將會場變 更美好的明天! 此 時, 慶 祝 活 動 已 經 進 入 到 第 成了舞臺,台下觀眾紛紛起立翩翩 三、四個部分。主場大廳裡,費氏 共舞,將活動氛圍推向了又一高潮。 縱觀這次整台文藝節目,歷時 3 武術學院集體武術表演,及中國藝 術團,在萬眾矚目下,拉開了文藝 個多小時, 內容豐富,精彩紛呈。 中國藝術家們,大年新春,放棄與 節目表演大幕。費玉梁師傅領銜的 太極八段錦,使全場觀眾紛紛起立, 親人團聚,給我們帶來如此精妙的 仿若聞雞起舞、如癡如醉、頂天立 節目,讓華人僑胞飽享到中華藝術 地的忘吾境界。真的,感覺催人爽, 大餐。荷蘭華人文化藝術水準也提 高到了一個新的起點線上。確實, 活動呈亮點。 四 川 天 資 國 樂、 南 京金陵龍世 界音樂樂隊 協同荷蘭華 人藝術家們 獻上了一系 列精彩的節 目。 中 國 藝 術團的節目: 組委會、市長在唐人街牌坊下留影 歌 舞【 喜 洋

二院議長、大使為龍點睛

荷蘭中國總商會 荷蘭中國和平統一促進會

全荷華人社團聯合會 荷蘭青田同鄉會 荷蘭華人攝影協會

馬雪梅 朱漢斌 張冬旭 周小武 胡季普 黃其昌 張永首 洪建江

中國駐荷蘭大使館 荷蘭溫州同鄉會 荷蘭福建同鄉聯合總會

俞 斌 朱偉勳 陳光榮 金衍貞 郭伯光 夏孟賢 陳卓雲 鄭明敢

海牙市政府 荷蘭華僑總會 荷蘭中國經濟貿易促進會

出資單位: 主辦單位:

張光木 葉正志 陳光平 林建國 郭文新 徐建英 薛正利 郭康強

出資個人:

之後,主席臺上傳來了大會總指揮 葉正銀莊嚴而洪亮的聲音:我宣佈, 第十三屆全荷華人華僑慶祝 2015 羊 年新春慶祝活動現在開幕。此時此 刻,會場群 情激 揚, 掌聲 如雷,迴 旋在市政大廳音符旋律仿佛在說,

組委會成員、大使館領導、荷蘭政府領導向大家拜年

駿馬騰空辭時空,吉羊躍舞吹春風! 2015 年第十三屆全荷華人華僑慶祝新春活動已於 2 月 21 日圓 滿落下帷幕。這是一年一度中荷文化交流的盛會,具有深遠的歷 史意義。它影響之大、範圍之廣,又一次譜寫了海牙市政府、荷 蘭人民和華人之間關係深入鞏固的新篇章! 眾所周知,這次活動得以順利、成功舉行,是華人僑界又一次 團結、和諧和豐收的彰顯。在此,我謹代表組委會及個人,向支 持本次活動的海牙市政府、中國駐荷蘭大使館、祖籍國藝術團、 中資協會、各媒體單位表示衷心的感謝。各華人社團、僑領們、 廣大華人僑胞、社會熱心人士、文藝愛好者、台前幕後辛勤工作 的義工們,沒有您們的愛心和奉獻,就沒有活動的延續和陽光, 今日的豐碩成果來之不易啊!在此,向您們致以崇高的敬意! 朋友們,僑胞們!羊年新春活動是美好感人、富有成果的,但 瑕疵、紕漏是存在的。在整個盛大的活動組織過程中,因人和事 等外界因素,難免存在不足的地方,在此深表歉意,並望見諒! 大業偉夢知遙遠,同心協力亮高峰。在充滿新希望的羊年裡, 契機和挑戰並存,只要我們團結一致,共同努力,前景一定是美 好的。僑胞們,祖籍國、居住國,繁榮昌盛、國泰民安。華人僑 胞事業興旺、幸福安康是我們的心願。讓我們以祈誠的心,共同 祝願、祝福吧! 謝謝! 2015 年全荷華人華僑慶祝新春活動組委會 主席 張光木

ẍᘐᙊᩛၺᡱᨤཉᨤᱴ 3126 ႹᬛᐴḲሸᑨᜅቍᝩ᫓᳾Ⴡ࿺


೉៌

UNITED TIMES

МϽߝං 18

Editie 368 12-03-2015

ᦫᎇᜪᗔ᭼ᴒῖᑧ Ĵ 㚰 ĵ 㖍炻㴟䈁⭋Ự彶Ἦ㠭㕗忼炷ŎŦŴťŢŨ炸 ⸜炻⮯㚫冱彎ᶨ䲣↿⯽奥␴㳣≽炻䲨⾝㴟䈁䔓 㳦柀幵Ṣ䈑㠭㕗忼⍣ᶾᶨ䘦␐⸜ˤ 㠭㕗忼㗗叿⎵䘬㴟㘗䔓⭞␴喅埻㓞啷⭞炻 㴟䈁䔓㳦ẋ堐Ṣ䈑炻ẋ堐ἄ⑩㗗⯽䣢㕗㴟⺿⮏ 炷ŔŤũŦŷŦůŪůŨŴŦ炸㴟怲ℐ㘗䘬䔓ἄ炻䎦啷Ḷ㴟䈁 㠭㕗忼ℐ㘗⌂䈑棐ˤ 㠭㕗忼㓞啷⌂䈑棐␴ᶨṃ㔯⊾㨇㥳⮯冱彎 ⎬䧖㳣≽炻ẍὧ嬻㚜⣂䘬Ṣ娵嬀䝕妋㠭㕗忼⍲ ℞ἄ⑩炻⌂䈑棐䁢㬌㕘↢Ḯᶨ㛔斄㕤㠭㕗忼䘬 㚠炻㬌⢾怬㚫㍐↢㠭㕗忼␴Ṿ䘬⥣⫸ˣ⎴䁢䔓 ⭞䘬彃㻼炷ŔŪŦůŵūŦ炸䘬㔠䡤ἄ⑩ˤ Ĵ 㚰 ijĹ 㖍炻䴻忶ᾖ㔜⼴䘬㠭㕗忼ℐ㘗⌂䈑 棐⮯㚫慵㕘攳㓦ˤ℞⬫䘬ㄞ䤅㳣≽⊭㊔斄㕤㠭 㕗忼␴Ṿ䘬⎴㗪ẋ䔓⭞䘬ἄ⑩⯽炻姕䩳Ⱦ㠭㕗 忼䭨ȿ炻枺䘤Ⱦ㠭㕗忼䋶ȿ䫱䫱ˤ

生平簡介 Ṑ⽟慴⃳ɀ⦩⹱ɀ㠭㕗忼炷ʼnŦůťųŪŬġŘŪŭŭŦŮġ ŎŦŴťŢŨ炸炻IJĹĴIJ ⸜ ij 㚰 ijĴ 㖍䓇㕤㟤伭⮏㟡炻䇞 奒㗗ᾳ⓮Ṣ炻ッ⤥丒䔓␴㓞啷炻㠭㕗忼⍿℞⼙ 枧炻⽆⮷⯙堐䎦Ḯ丒䔓⣑岎ˤṾ攳⥳⛐䇞奒䘬 戨埴ⶍἄ炻ĴĶ 㬚恋⸜暊借炻⮰借⽆ḳ丒䔓ˤ IJĹķĹ ⸜⢷⣑炻㠭㕗忼ℐ⭞⇵⼨⽟⚳媦䇦⽟

ጪᅗⳭҚᇓᯉņଞⵒŇ

䇦⣰Ⲟ炷ŏŰųťŦųůŦź炸⹎`炻㶙㶙ッᶲḮ⣏㴟炻 䩳⽿⮯㴟㲳ἄ䁢丒䔓柴㛸ˤ㫉⸜ Ķ 㚰炻ℐ⭞㏔ ⇘㴟䈁ˤ IJĹĸı ⸜炻㠭㕗忼復Ḯℑⷭ䔓⍫≈⶜湶㱁漵 ⯽奥炻℞ᷕᶨⷭ˪⊿㴟㴒剙˫䌚⼿慹䋶炻ᶨ冱 崘䲭ˤ㬌⼴炻Ṿ柣柣䌚䋶炻ἄ⑩⚃嗽⯽奥炻岷 ⼿Ḯ⺋㲃倚嬥ˤ⎎⢾炻㠭㕗忼怬㗗ᾳ䅙⽫䘬喅 埻㳣≽Ṣ⢓炻䳬䷼␴⍫冯Ḯ㴟䈁䘬⎬䧖喅埻⛀ 橼␴㳣≽炻㑼ả⣂ᾳ柀⮶借ỵˤ 㠭㕗忼ᶨ䓇䔓Ḯ⮯役 Ķı ⷭ桐㘗䔓炻⣏㤪 IJĶ ⷭ❶ⶪ㘗奨炻ĹijĶ ⷭ冯㴟㲳㚱斄䘬ἄ⑩炻㧡 䩳ḮṾ⛐忁ᶨ柀➇䘬柀⃰⛘ỵ炻⎴㗪ḇ䴎冒⶙ ⷞἮ寸⍂䘬⇑䙲ˤ㠭㕗忼㚦䴻㶙ね⛘婒忶烉⣏ 㴟㗗Ⱄ㕤ㆹ䘬ˤ㚱Ṣ姽婾炻⽆Ṿ䘬䔓ᷕ炻ᶵỮ ⎗ẍ䚳⇘⣏㴟䘬㴒剙炻怬傥▿⇘㴟㯜䘬渡␛ˤ IJĺIJIJ ⸜炻Ĺı 㬚䘬㠭㕗忼幓か慵䕭炻䕭⸲ᶲ 幢Ḯ⮯役 ĵ ⸜ᷳ⼴炻IJĺIJĶ ⸜ ĸ 㚰 IJı 㖍⍣ᶾ炻ṓ ⸜ Ĺĵ 㬚ˤ

全景畫博物館 IJĸĹĶ ⸜炻劙⚳䔓⭞伭ỗ䈡ɀ⶜⃳炷œŰţŦųŵġ ŃŢųŬŦų炻IJĸĴĺ 炼 IJĹıķ炸䘤㖶Ḯᶨ䧖㕘䘬㕡㱽炻䔓 ἄ䘬ℑ柕⎗ẍ⌟崟Ἦ炻ㆸ䁢⚻㞙橼炻Ĵķı ⹎⯽䎦 ⛐奨䛦䛤⇵炻䔓朊㰺㚱䚉柕炻忁⯙㗗ℐ㘗䔓䘬

娽䓇炻⽆㬌桐有ᶨ㗪ˤ IJĹĸĺ ⸜炻㭼⇑㗪⸦ᾳẩ㤕⭞㈦⇘㠭㕗忼炻 ⶴ㛃Ṿ∝ἄᶨⷭȾ㰺㚱怲䓴䘬丒䔓ȿˤ㠭㕗忼 ゛⇘Ḯ㴟䈁旬役䘬㕗㴟⺿⮏㛹匲炻⬫㇨朊⮵䘬 ⶐ⣏䘬㴟㲳炻Ṿ天䁢⫸⬓⼴ẋᾅ⬀㬟⎚炻㕤㗗 ㍍ᶳḮ妪╖ˤ ㈽屯侭椾⃰⺢Ḯᶨ⹏ IJķ 朊䘬役Ụ⚻㞙橼 ⺢䭱炻⮰攨䓐㕤㓦伖ℐ㘗䔓ˤIJĹĹIJ ⸜ Ķ 㚰炻⎬ 䧖㸾⁁ⶍἄ⯙䵺炻䔓ⶫ⇘ỵ炻㠭㕗忼䌯柀⥣⫸ 彃㻼␴⎎⢾ᶱᾳ⻇⫸炻㬋⺷攳⥳ἄ䔓ˤ 㔜ⷭℐ㘗䔓檀 IJĵįĶ 䰛炻攟 IJIJĵįĶ 䰛炻朊䧵 䲬䁢 IJķĹı ⸛㕡䰛炻Ĵķı ⹎⊭⚵炻㍷丒Ḯ㕗㴟⺿ ⮏㱧Ⱡ䘬ℐ㘗ˤIJĹĹIJ ⸜ Ĺ 㚰 IJ 㖍炻ℐ㘗䔓⌂䈑 棐⮵⢾攳㓦ˤ䔞㗪 ijĹ 㬚䘬䔓⡯㕘Ṣ↉檀䚳⬴ ℐ㘗䔓炻⮓忻烉Ⱦ㠭㕗忼ℐ㘗䔓㗗ㆹᶨ䓇ᷕ夳 忶䘬㚨伶䘬㘗奨炻⬫ⓗᶨ䘬仢溆炻⯙㗗㰺㚱仢 溆ȿˤ ᶨ䚜ẍἮ炻⌂䈑棐䴻㬟Ḯ⣂㫉ᶵ⎴䦳⹎䘬 ᾖ⽑炻Ṳ⣑炻㠭㕗忼ℐ㘗䔓⌂䈑棐ṵ䃞㗗㴟䈁 㚨⏠⺽Ṣ䘬㘗溆ᷳᶨ炻㭷⸜⍫奨Ṣ㔠悥⛐Ḵ⋩ Ἦ叔ˤ

收藏博物館 ⍿䇞奒⼙枧炻㠭㕗忼怬㗗ᾳ⃒䥨䘬㓞啷

ጪᅗⳭ᱿ᙹᘱᯉ̳

ˈോ⸄҇ƣ঱ಳƣጪᅗⳭ

⭞ˤIJĹķķ ⸜炻㠭㕗忼Ἦ⇘ⶫ欗⠆䇦⬠佺丒䔓炻 ⎴㗪攳⥳ḮṾ䘬㓞啷䓇㵗ˤ晐叿啷⑩崲Ἦ崲⣂炻 ⭞墉⶚䴻⭡䲵ᶵᶳˤIJĹĹĸ ⸜炻㠭㕗忼⣓⨎⛐㇧ ⫸㕩怲䘬剙⚺墉⮰攨⺢忈Ḯᶨ⹏⌂䈑棐炻䓐㕤 㓦伖㓞啷ˤ㭷ᾳ␐㖍㖑㘐炻⌂䈑棐悥㚫⮵⢾攳 㓦ˤ㠭㕗忼奒冒㍍⼭⍫奨侭炻⯌℞㗗喅埻曺⸜ˤ 㠭㕗忼䷥ℙ㓞啷Ḯ崭忶 ijıı ẞἄ⑩ˤIJĺıĴ ⸜炻Ṿ⮯ᾳṢ㓞啷忋⎴⌂䈑棐ᶨ崟炻㋸䴎匟嗕 㓧⹄炻␥⎵䁢⚳䩳㠭㕗忼⌂䈑棐炻㠭㕗忼㑼ả 椾ả棐攟炻䚜⇘ IJĺIJIJ ⸜ˤ忁⸜炻㱽⚳䷥䴙旧䇦 刺ɀ 㱽 ⇑ ❫炷ńŭǪŮŦůŵġłųŮŢůťġŇŢŭŭŪǩųŦŴ炻IJĹĵIJ 炼 IJĺĴIJ炸姒⓷匟嗕炻匟嗕⤛䌳⦩⹱㓷⧄ℐ䦳昒⎴炻 ⊭㊔⍫奨⚳䩳㠭㕗忼⌂䈑棐ˤ㠭㕗忼ἄ䁢⮶忲炻 㚨⼴ᶨ㫉奒冒嫃妋ˤ IJĺĺIJ ⸜攳⥳炻㠭㕗忼⌂䈑棐Ṍ䓙↉檀⌂䈑 棐䭉䎮炻ℑ侭Ḻ䁢墄⃭炻ℐ朊⯽䣢Ḯ IJĺ ᶾ䲨㘂 㛇㫸㳚丒䔓喅埻ˤijıIJIJ ⸜ ĵ 㚰炻㠭㕗忼⌂䈑棐 ᾖ⽑⼴ℵ㫉攳㓦炻᷎ᶼ忋⎴ỷ㇨ᶨ崟炻㚜⎵䁢 㠭㕗忼㓞啷⌂䈑棐炻ᶵ忶炻⬫ᶵℵ㗗⚳⭞䳂⌂ 䈑棐ˤ

ᯧ Ĺı ᘿ❴ᦀᘐḶ⁣

˚౺⩊ሬ‫⫾ش‬ሬ̳૊ Dimitri Verhulst

Ĵ 㚰 ķ 㖍㘂⺨ⷽ炻⽆ ĸ 㖍军 IJĶ 㖍炻⍰㗗㭷 ⸜ᶨ⹎䘬匟嗕嬨㚠␐㳣≽炻Ṳ⸜⶚㗗䫔 Ĺı ⯮ Ḯˤ 嬨㚠忙㛇攻炻ṢᾹ⎒天⛐㚠⸿岤屟ᶨ㛔₡ ῤ IJijįĶı 㫸⃫䘬匟嗕婆㚠炻⯙⎗ẍ䌚⼿ᶨ㛔嬨㚠 ␐岰㚠炻⎗⛐ Ĵ 㚰 IJĶ 㖍㗇㛇㖍ἄ䁢Ḁ干䤐㒂炻 ⃵屣Ḁ⛸⚳ℏ ŏŔ 䘬䀓干ˤ Ṳ⸜嬨㚠␐䘬ᷣ柴㗗Ⱦ䖳䉪ȿ炷ŘŢŢůŻŪů炸炻 ⎋嘇㗗Ⱦ⣒⎗䪹Ḯȿ炷ŕŦġŨŦŬġŷŰŰųġŸŰŰųťŦů炸ˤ岰 㚠㗗 ĵĴ 㬚䘬⺿㉱刺ἄ⭞ ŅŪŮŪŵųŪġŗŦųũŶŭŴŵġ ∝ἄ䘬 ˪Ἀᶵ傥ᶵ╄㬉䘬⢷⣑˫炷ŅŦġŻŰŮŦųġũŰŶťġūŦġŰŰŬġ ůŪŦŵġŵŦŨŦů炸炻忂忶ᶨᾳ⻙㘢䘬⬑⫸炻嫃徘Ḯᶨᾳ 斄㕤⣙⍣Ḯッ䘬㓭ḳˤἄ侭 ŗŦųũŶŭŴŵ ḇ㗗㬟⸜Ἦ 䫔Ḽỵㅱ怨䁢嬨㚠␐⮓㚠䘬㭼⇑㗪ἄ⭞ˤ

彎䘬ᶨᾳ嬨㚠㳣≽炻婒㗗嬨㚠␐炻⮎晃䁢㛇 IJı ⣑炻䚖䘬㗗䁢ḮὫ忚匟嗕㔯⬠䘬䘤⯽ˤ℟橼婒 Ἦ炻⯙㗗天≈⻟㘖忂㚠䯵⛐ṢᾹ䣦㚫䓇㳣ᷕ䘬 ⛘ỵ炻⎹嬨侭㍐啎ᶨ㛔⤥䘬㚠䯵炻᷎ᶼ⎗ẍℐ ⸜⛐㚠⸿㈦⇘ˤ 㭷⸜䘬嬨㚠␐悥㚱ᶨᾳᷣ柴炻攳⥳㗗ᶨ⟜ ℔攳㳣≽炻䓙ἄ⭞ˣ↢䇰⓮ˣ嬨侭ẍ⍲℔䛦⍫ ≈ˤ嬨㚠忙㛇攻炻ℐ⚳䭬⚵ℏ冱彎⎬䧖㳣≽炻 ⊭㊔䯥⎵ⓖ㚠ˣ㔯⬠䭨炻㔯⬠彗婾䫱ˤ ġ忂ⷠ㗗匟嗕ㆾ侭⺿㉱刺⛘⋨䘬ᶨᾳ叿⎵ἄ ⭞炻塓怨婳⮰攨⮓ἄᶨ㛔㚠炻塓䧙䁢嬨㚠␐岰 㚠炷ŃŰŦŬŦůŸŦŦŬŨŦŴŤũŦůŬ炸ˤἄ⑩⎗ẍ㗗ᷕ䭯ㆾ 侭攟䭯⮷婒炻㰺㚱䡢⭂䘬ᷣ柴␴ℏ⭡ˤ嬨侭⛐ 㚠⸿岤屟匟嗕婆㚠䯵炻ㆾ侭ㆸ䁢⚾㚠棐㚫⒉㗪炻 䌚⼿岰㚠ˤ岰㚠䓙Ⱦ匟嗕㚠䯵普橼⭋⁛ȿ㨇㥳 炷ńŰŭŭŦŤŵŪŦŷŦġőųŰűŢŨŢůťŢġŷŢůġũŦŵġŏŦťŦųŭŢůťŴŦġŃŰŦŬ炸 ↢䇰炻匟嗕姙⣂䞍⎵ἄ⭞炻㭼⤪ ŎŢŢųŵŦůġĨŵġʼnŢųŵġ ĩIJĺĹĵĪˣġʼnŶŨŰġńŭŢŶŴġĩIJĺĹĺĪ ␴ġʼnŢųųźġŎŶŭŪŴŤũġĩijıııĪ 悥㚦㗗岰㚠䘬ἄ侭ˤ匟嗕⤛ἄ⭞ ʼnŦŭŭŢġʼnŢŢŴŴŦ 炷IJĺIJĹĮijıIJIJ炸㗗ⓗᶨᶨỵᶱ㫉⍿怨炻⮰攨䁢嬨 㚠␐岰㚠⮓ἄ䘬ἄ⭞炻↮⇍⛐ IJĺĵĹˣIJĺĶĺ ␴ IJĺĺĵ ⸜ˤijııIJ ⸜炻岰㚠䓙 ŔŢŭŮŢůġœŶŴũťŪŦ 攳⥳䓐 劙㔯⮓ㆸ炻䃞⼴侣嬗ㆸ匟嗕㔯ˤ

䓙℔ℙ⚾㚠棐䘤復䴎℞㚫⒉ˤ

歷史 IJĺĴı ⸜ IJIJ 㚰 IJĶ 㖍炻 匟 嗕 ↢ 䇰 ⋼ 㚫 炷ŏŦťŦųŭŢůťŴŤũŦġŖŪŵŨŦŷŦųŴţŰůť炸冱彎ḮᶨᾳȾ㚠㖍ȿ 炷ŅŢŨġŷŢůġũŦŵġŃŰŦŬ炸㳣≽炻㖐⛐ᾅ嬟㚠䯵炻ἧ℞ ⃵⍿⺋㑕暣⼙䫱䔞㗪㕘⨺橼䘬ὝỼˤ匟嗕ἄ⭞ ŋŰũŢůġŕŦųŴŵŦŦŨ⮓Ḯᶨ㛔˪↢䇰⓮␴Ṿ䘬℔⎠˫ 炷ŅŦġ ŶŪŵŨŦŷŦųġŦůġŻŪūůġţŦťųŪūŧ炸炻ẍ㬌ㄞ䤅匟嗕↢䇰⋼㚫 炷ŏŦťŦųŭŢůťŴŤũŦġŖŪŵŨŦŷŦųŴţŰůť炸ㆸ䩳 Ķı ␐⸜ˤ IJĺĴij ⸜炻冱彎Ḯ椾⯮嬨㚠␐㳣≽炻⎴㗪 ↢䇰Ḯ椾悐嬨㚠␐岰㚠ˤIJĺĵIJ ⸜炻岰㚠⶚䴻↢ 䇰炻Ữ㗗䓙㕤⽟⚳Ỽ柀匟嗕炻㚠塓⽆㚠⸿㑌⚆ˤ IJĺĵij ⇘ IJĺĵĶ ⸜䘬Ḵ㇘㛇攻炻嬨㚠␐㰺㚱冱彎ˤ ᶲᶾ䲨 ĵı ⸜ẋ⇘ ķı ⸜ẋ炻岰㚠㚱㗪⋧⎵ ↢䇰炻墉朊旬㚱ᶨṃ⎗傥ἄ侭䘬⎵╖炻䃞⼴䓙 嬨侭䪞䋄ἄ侭ˤijııij ⸜攳⥳炻ᷣ彎╖ỵ␴ ŏŔ ⎰ἄ炻嬨㚠␐䳸㜇⇵䘬␐㖍炻⎗ẍㄹ叿岰㚠⃵ 屣Ḁ⛸䀓干ˤ IJĺĹĸ ⸜攳⥳炻岰㚠ᷳ⢾炻⍰㚱ᶨ悐㔋㔯 炷ŃŰŦŬŦůŸŦŦŬŦŴŴŢź炸塓↢䇰↢ⓖˤṲ⸜䁢嬨㚠␐ 㑘⮓㔋㔯䘬ἄ⭞㗗 őŪŦŵŦųġŔŵŦŪůŻ炻㳣≽㛇攻娚㚠 ẍ ijįĶ 㫸⃫䘬₡㟤↢ⓖˤṾ㚨役䘬ᶨ㛔˪㫸㳚墥 忈˫炷ŎŢťŦġŪůġņŶųŰűŦ炸㚦⎵↿㙊扟㚠㌺⎵㥄椾ˤ 㑘⮓嬨㚠␐岰㚠䘬ἄ侭Ⰽ㬟炷ŃŰŦŬŦůŸŦŦŬĮŤŷ炸炻

書籍與書店 匟嗕㚠⓮⋼㚫 ŗŢůġņŷŦųťŪůŨŦů 娵䁢炻嬨㚠␐ 㳣≽㗗Ⱦ㭷⸜䘬⁛䴙炻Ἀᶵ傥㓡嬲ˤȿṲ⸜ ij 㚰ấ㗪炻㚠䯵扟慷㭼⍣⸜⎴㛇⡆≈Ḯ IJı炴炻嬨 㚠␐㳣≽㚜㗗㚠䯵扟ⓖ䘬ᶨᾳṖ溆炻枸妪䘬岰 㚠慷ḇ㚱⡆≈炻忋挾㚠⸿ ŃųŶůŢ 枸㷔㳣≽㛇攻炻 㚠䯵䘬扟慷⮯㚫㭼⸛㗪⡆≈ᶨ⋲ˤ 䃞侴炻ᶨᾳᶵ䇕䘬ḳ⮎㗗炻忶⍣⸦⸜炻 㔯⬠㚠䯵䘬扟ⓖ⚘暋炻⍣⸜䘬䆇㤕柵㷃⮹Ḯ ĸįĴ炴ˤȾἈ⽭枰シ嬀⇘炻㔜ᾳ㚠䯵暞ⓖ㤕㬋⛐ 劎劎㍁ㇶ炻㚠⓮Ᾱ㛇⼭㚱ᾳ⤥䘬㖶⣑ˤȿŗŢůġ ņŷŦųťŪůŨŦů 婒ˤ 冯㬌⎴㗪炻㟡㒂匟嗕ᷕ⣖䴙妰⯨ Ĵ 㚰 Ķ 㖍 䘬屯㕁栗䣢炻ijııĸ ⸜炻匟嗕䲬㚱 ĺĵĶ ⭞㚠⸿炻 ⍣⸜∑ ĸķĶ ⭞炻ĸ ⸜Ἦ㚠⸿㔠慷㷃⮹Ḯ ijı炴炻 㚜㖑䘬 ijııı ⸜炻匟嗕䘬㚠⸿⣂忼役 IJĵıı ⭞ˤ㚠 ⸿㷃⮹䘬⍇⚈⛐㕤䵚ᶲ岤䈑␴暣⫸㚠ⶪ⟜䘬咔 ≫䘤⯽ˤ⍣⸜忋挾㚠⸿ őŰŭŢųŦ 䟜䓊炻⮵⚾㚠埴 㤕㗗ᾳ㰱慵ㇻ㑲ˤ ijıIJĵ ⸜炻匟嗕㇨㚱㚠⸿䘬䷥扟ⓖ柵䲬䁢 ĵ €㫸⃫炻㭼ℑ⸜⇵㷃⮹Ḯ ijı炴ˤ

概況 嬨㚠␐㗗 IJĺĴij ⸜ẍἮ炻匟嗕㭷⸜ Ĵ 㚰ấ冱

ቒ㓚મিॉ᪗ُ̑ₗോ⤃᪗߱ 1953 ౺᱿⩊ሬ‫ش‬ᙙՒʀ

⒎⚄Ԋ㈪᳈₎ᇒƣᱸָ̀ᦲņJoop den UylŊఢŇ߱ 1974 ౺᱿⩊ሬ‫ش‬ᙙՒ ʀُ̳૊‫⸄ٻ‬ƣỦ⸄ᅡņHarry MulischŊ‫׬‬Ň˅⦹


೉៌

19 ౏࡙೉៌

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015

ᰟ✢ℚᎧᥢጙᅝ ⍓ᎂጱ≰ᶬᛵፚ⊭ 6 Д 38 ВǴ಻ើ୯Ц࠶༹ . ٥ᐕ ξε‫ک‬ЦӟଭլՋᅦஒ౗࿶ຩ‫ک‬Ꮲೌ ж߄იჹу৾ε຾Չ҅Ԅ୯٣ೖୢǴ ೭ࢂ୯Цฦ୷аٰ२ԛೖୢу৾εǴ ཀကख़εǶ٣ჴ΢Ǵ಻ើᆶу৾ε‫ޑ‬ ϶ӳᜢ߯җٰςΦǴЀ‫ࢂځ‬ӧΒᏯࣇ О‫ࢱޑ‬ᘶύǴ‫ٿ‬୯‫ࢂ׳‬ጌ่Αుࠆ‫ޑ‬ ϶ፉǶ

ᆱ≸ᩪ IJĺĵı ⸜ Ķ 㚰 IJı 㖍炻⽟幵〵䃞ℍὝ匟嗕炻 ẩ⚾ᶨ冱㑺䌚匟嗕䌳⭌ˤ⛐劙幵⋼≑ᶳ炻㗪 ả⤛䌳⦩⹱㓷⧄炷ŘŪŭũŦŭŮŪůŢ炸ᶨ⭞ㆸ≇廱䦣 ⇘Ḯ劙⚳炻⺢䩳㳩ṉ㓧⹄炻忂忶⤏嗕㱣暣⎘炻 柀⮶匟嗕Ṣ㮹劙≯㈿㔝ˤ䃞侴炻䓙㕤䨢多ᶵ 㕟炻劙⚳ᶵ㭼匟嗕⬱ℐ⣂⮹ˤ䁢Ḯᾅ嬟⤏嗕 㱣䌳㛅䘬朑␥䀓䧖炻⦩⹱㓷⧄㰢⭂復䌳ỵ两 ㈧Ṣ㛙渿⬱⧄炷ŋŶŭŪŢůŢ炻IJĺıĺ 炼 ijııĵ炸℔ᷣ ⍲℞ℑᾳ⬑⫸⇵⼨≈㊧⣏炻ẍὧ冒⶙叔ᶨ塓 ㋽ㆾ侭䉏䈚炻⤡Ᾱ⎗ẍ两临⽆ḳ䣾⚳妋㓦ḳ 㤕ˤ㔜ᾳḴ㇘㛇攻炻⦩⹱㓷⧄ᶨ䚜䔁⛐劙⚳炻 ➭㊩㊯㎖ἄ㇘ˤ

䶂ἄ㇘ˤ⎴㗪炻㛙渿⬱⧄怬ἄ䁢⤡㭵奒䘬䥩 Ṣẋ堐炻⇵⼨ㄘ⓷≈㊧⣏ˣ伶⚳␴匟嗕⢓ℝˤ

ᆱ⚈◶ IJĺĵĴ ⸜ IJ 㚰炻㛙匱⬱⧄℔ᷣ㆟偶⋩㚰炻 ⌛⮯冐䓊ˤ㛔Ἦ㗗ẞ╄ḳ炻䃞侴炻㛙渿⬱⧄ ⌣ォ䚱ᶵ⯽炻⾶湤ḇ檀冰ᶵ崟Ἦ炻⍇⚈㗗⬑ ⫸䘬幓ấ⓷柴ˤ忁⮯㗗冒⎌ẍἮ炻⤏嗕㱣䌳 㛅ⓗᶨᶵ⛐匟嗕㛔⛇↢䓇䘬䌳⭌ㆸ⒉ˤ䔞㗪 㰺㚱㡅ẞ忚埴 Ń 崭㩊㞍炻ᶵ䞍㗗䓟㗗⤛ˤ⤪ 㝄䓟⬑炻Ṿ⮯㗗㛒Ἦ⚳䌳ˤỮ㗗炻㟡㒂匟嗕 㱽⼳炻⎒㚱↢䓇㛔⚳柀⛇䘬Ṣ炻ㇵ傥ㆸ䁢䌳 ⭌ㆸ⒉炻ㇵ傥两㈧䌳ỵˤ⎎ᶨ㕡朊炻≈㊧⣏ 䔞㗪㗗劙⚳柀⛘炻㱽⼳夷⭂炻↉㗗娚⚳⠫ℏ ↢䓇䘬Ṣ炻冒≽ㆸ䁢句⛘℔㮹炻䌚⼿劙⚳⚳ 䯵ˤ䳸㝄⮯㗗炻匟嗕䌳ỵ两㈧Ṣ㛙渿⬱⧄℔ ᷣ䓇ᶳ䘬⬑⫸炻朆Ữᶵ傥ㆸ䁢匟嗕䌳⭌ㆸ⒉炻 ㆾ侭䌳ỵ两㈧Ṣ炻⍵侴ㆸḮ≈㊧⣏℔㮹ˤ忁 䧖ね㱩䃉婾⤪ỽᶵ傥䘤䓇ˤ 䃉䌐㚱„炻ķı ⣂⸜⼴䘬Ṳ⣑炻匟嗕䌳⤫ 忯⇘Ḯ栆Ụ⓷柴炻ᶵ忶炻⤡㭼庫倘㖶⛘妋㰢 Ḯˤ匟嗕⨺橼 ijııĸ ⸜ ij 㚰 ijĹ 㖍⟙⮶炻匟嗕 䌳⤫楔⃳大䐒晐㗪ả⤛䌳⍲䌳⃚⇵⼨⛇俛℞ 忚埴姒⓷ˤ䓙㕤楔⃳大䐒⶚䴻㆟⫽ ĸ ᾳ㚰炻 慓䓇嬎⏲炻⤡㤝㚱⎗傥⛐⛇俛℞↮⧑炻䓇ᶳ ⬑⫸ˤ㟡㒂䌳⭌⁛䴙炻䌳⭌⼴塼⽭枰䓇㕤㛔 ⚳炻↢䓇⼴巑⇘䘬䫔ᶨ儛㲍⛇⽭枰㗗㛔⚳⛇ ⛘ˤ䁢Ḯ枸旚忁ᶨシ⢾⯨朊炻䌳⤫゛↢ᶨᾳ 檀㊃炻↢姒㛇攻炻晐幓ⷞḮᶨ堳匟嗕㲍⛇炻 忁㧋炻⌛ἧ㍸⇵↮⧑炻ḇ傥ᾅ嫱⬑⫸↢䓇⛐ 匟嗕Ⱦ⚳⛇ȿˤℏⷽṢ⢓䋄㷔炻䁢Ḯὧ㕤㕭 埴炻忁ṃ㲍⛇↮慷ᶵ㚫⣒㰱炻䲬⛐ IJ 炼 ij ℔ 㕌ᷳ攻ˤ忁ᾳ㓭ḳ倥ᶲ⍣⁷㗗ᷕ⚳⎌ẋ倘㖶 䘬⣏冋䴎䘯ⷅ↢䘬ᷣシ炻侴ᶵ㗗䔞ẋ䘬匟嗕 䌳⤫ˤ

ᆱẦ┘ 匟嗕塓⌈㛇攻炻ㆸ⋫ᶲ叔䘬匟嗕Ṣ塓 ⚂炻㄀怕嗸⼭䓂军㭢⭛炻⮷℔ᷣ䘬↢䓇ㆸḮ ṢᾹ䘬≃慷␴ⶴ㛃炻㽨⊝匟嗕Ṣ㮹⍫≈㇘櫍ˤ IJĺĵĶ ⸜㗍⣑炻≈㊧⣏悐昲⽆シ⣏⇑廱㇘炻䨩 䟜厲勝㱛炻忚ℍ匟嗕怲⠫ˤṾᾹ㍍⇘妋㓦匟 嗕䘬㊯䣢炻㕤㗗炻䚠两㓣⃳㴟䈁ˣ渧䈡ᷡ␴ 旧⥮㕗䈡ᷡ䫱ᷣ天❶ⶪ炻᷎㕤 Ķ 㚰 Ķ 㖍㚨䳪 岷⼿匟嗕䘬妋㓦㇘䇕ˤ忁⣑ㆸ䁢匟嗕䘬妋㓦 㖍炻㱽⭂㭷Ḽ⸜ẹ〗ᶨ⣑ˤĶ 㚰 ķ 㖍炻≈㊧ ⣏悐昲ẋ堐䚇幵⛐匟嗕㍍⍿Ḯ⽟⚳㈽旵ˤⶴ 䈡≺冒㭢⼴ℑ⣑炻⦩⹱㓷⧄⤛䌳␴㛙渿⬱⧄ ℔ᷣᶨ⭞⣏⮷炻䣾⬓ᶱẋ炻Ḽ⒉⤛⮯炻⚆⇘ 敲⇍Ḽ⸜䘬䣾⚳ˤ 㬚⭺䞍㜦㝷炻か暋夳䛇ねˤ匟嗕䌳⭌⮵ 㬌デ⍿⯌㶙ˤIJĺĵĶ ⸜㗍⣑炻冱⚳ㄞ䤅⊅⇑ᷳ 㗪炻㬋ῤ櫙慹楁䚃攳ᷳ晃ˤ䁢Ḯデ嫅≈㊧⣏ 㓧⹄␴Ṣ㮹⛐㛙渿⬱⧄℔ᷣ㳩ṉ㛇攻䴎Ḱ䘬 斄㆟␴䄏栏炻デ嫅≈㊧⣏⮯⢓劙≯ἄ㇘炻⸓ ≑妋㓦匟嗕炻匟嗕㓧⹄㰢⭂復䴎≈㊧⣏ IJı 叔 㟒櫙慹楁䎫匾炻㛙渿⬱⧄℔ᷣ⍰ẍᾳṢ⎵佑 復Ḯ ij 叔㟒ˤ⎴⸜炻匟嗕嬘㚫忂忶㱽㟰炻⮯ 㷍⣒厗ⶪ㮹慓昊恋攻䓊㇧䘬匟嗕柀⛇ᷣ㪲㬠 怬≈㊧⣏ˤ

朱麗安娜公主和剛剛出生的瑪格麗特公主

亞歷山大王儲和懷孕的馬克西瑪王妃訪問土耳其

ᆱ⠄ᜲᣍὓ ᆱᾢᕰ ⚆⇘Ḵ㇘ˤ䔞㗪匟嗕㬋塓⽟⚳Ỽ柀炻㛙 渿⬱⧄㳩ṉ⛐⢾炻䃉㱽⚆⚳↮⧑ˤ匟嗕䌳⭌ 䘬暋柴塓≈㊧⣏㓧⹄䞍忻Ḯ炻⾶湤彎␊烎Ṿ Ᾱ䴆䚉儎㯩ˤ⭊Ṣ↢Ḯ⓷柴炻ᷣṢ䷥⼿⸓⾁ 妋㰢⏏ˤ㕤㗗炻⯙⛐㛙渿⬱⧄⌛⮯↮⧑䘬䔞 ⣑炻≈⚳㓧⹄忂忶ᶨ枭䵲⿍㱽㟰炻⭋Ự⮯℔ ᷣ㇨⛐䘬㷍⣒厗ⶪ㮹慓昊䘬恋攻䓊㇧岰復匟 嗕㓧⹄炻忁㧋⯙ㆸḮȾ匟嗕䌳⚳柀⛇ȿ炻䓇 ᶳ䘬⬑⫸冒䃞⯙㗗䌳⭌ㆸ⒉ˤIJ 㚰 IJĺ 㖍炻⅘ ⣑暒⛘ᷳᷕ炻㛙渿⬱⧄℔ᷣ枮⇑↮⧑炻䓊ᶳ 䐒㟤渿䈡℔ᷣ炷ŎŢųŨųŪŦŵġŇųŢůŤŪŴŤŢ炸炻ᶨ䓇ᶳ Ἦ炻⯙㌺⛐䌳ỵ两㈧Ṣ侩⚃䘬ỵ伖ˤ ≈㊧⣏㓧⹄ẍ℞㘢ㄏ妋㰢Ḯᶨᾳᶵ⣏ᶵ ⮷䘬⚳晃暋柴炻ḇ㑕ᶳḮ≈匟ℑ⚳Ṣ㮹䈡㬲 ⍳婤䘬䧖⫸ˤ⸦ᾳ㚰⼴炻怈⛐劙⚳䘬⦩⹱㓷 ⧄⤛䌳␴㬋⛐ἄ㇘䘬㛙渿⬱⧄℔ᷣ䘬ᶰ⣓ỗ 䲵⽟奒䌳℺晒Ἦ⇘≈㊧⣏炻⍫≈⮷℔ᷣ䘬㲿 䥖₨⺷ˤ忁㗗ᶨᾳ㇘䀓ᷕ忚埴䘬䯉╖侴昮慵 䘬⚳晃⿏㲿䥖₨⺷炻⍫≈䘬㚱劙⚳℔ᷣẲ匱 匶䘥炻⮷℔ᷣ䘬㔁䇞⇯㗗伶⚳䷥䴙伭㕗䤷ˤ

朱麗安娜公主和貝婭特麗絲及艾林公主在渥太華家中的花園

↢ㇳ烊復䥖Ἓ⑩炻ⓗ㚱櫙慹楁Ḯ炻ỽ㱩炻㬌 ⇵⶚䴻復忶ˤ㕤㗗炻㕘ả⤛䌳ᶳẌ炻⽆㬌㭷 ⸜岰復≈㊧⣏㷍⣒厗ᶨ叔㟒櫙慹楁ˤ櫙慹楁 ㆸḮ䶈䳸匟≈ℑ⚳⍳婤䘬尉⽝ˤ 㷍⣒厗㓧⹄ケ⾓⛘㍍⍿Ḯ匟嗕䥖䈑ˤ䁢 Ḯ䫼嫅⤛䌳⤥シ炻⎴㗪䁢Ḯ⃭↮⇑䓐忁ṃ櫙 慹楁炻IJĺĶĴ ⸜炻ⶪ㓧⹄冱彎Ḯ椾⯮Ⱦ㷍⣒厗 櫙慹楁䭨ȿ炻IJĺĺĶ ⸜⋯㟤䁢Ⱦ≈㊧⣏櫙慹楁 䭨ȿˤ␴匟嗕⹓偗暵⣓℔⚺剙⯽ᶵ⎴炻≈㊧ ⣏㭷⸜ Ĵıı 叔㟒櫙慹楁墅溆Ḯ㔜⹏❶ⶪ炻䵧 ⺞ Ĵı ⣂℔慴炻⬫ᶵ㗗櫙慹楁⯽炻怬⊭㊔ Ḯ枛㦪㺼ⓙ㚫ˣ埿柕㺼喅ˣ㗪墅⯽奥䫱䫱炻 ijııĸ ⸜攳⥳炻⍰≈ℍḮ⯽䣢⎬⚳␴⎬㮹㕷桐 ὿㔯⊾䘬ℏ⭡ˤ䚖⇵炻≈㊧⣏櫙慹楁䭨⶚䴻 ㆸ䁢ℐ䎫夷㧉㚨⣏䘬櫙慹楁⯽奥䭨㖍ˤ

1965 年渥太華鬱金香節的宣傳海報,朱麗安娜公主和三個孩子

二戰中的威廉敏娜女王

IJĺĵı ⸜⸽炻㛙渿⬱⧄℔ᷣⷞ叿⸜ℑ 㬚䘬䔞Ṳ䌳⣒⎶居⨕䈡渿䴚炷ŃŦŢŵųŪŹ炻䓇㕤 IJĺĴĹ ⸜ IJ 㚰 ĴIJ 㖍炸␴⯂⛐䷰墻ᷕ䘬刦㜿℔ᷣ 炷ŊųŦůŦ炻䓇㕤 IJĺĴĺ ⸜ Ĺ 㚰 Ķ 㖍炸炻⃰㗗塓䦀 ⭮復⼨⦩䇦⢓炻䃞⼴炻䘣ᶲᶨ刀匟嗕凡晣炻 ⇵⼨≈㊧⣏ˤ ᶨ⭞ᶱ⎋Ἦ⇘≈㊧⣏椾悥㷍⣒厗性暋炻 晾䃞ᶵ军⭬Ṣ䰔ᶳ炻Ữḇᶵℵ屜䁢䌳⭌ˤ⤡ Ᾱ䦇Ḯᶨ㇨㇧⫸炻␴㇘䇕ᷕ℞Ṿ⭞⹕ᶨ㧋炻 忶崟㘖忂䓇㳣ˤ㛙渿⬱⧄䘬ℑᾳ⮷℔ᷣ炻⃰ ⼴忚Ḯ䔞⛘℔䩳⬠㟉ˤ␴℞Ṿ⤛Ṣᶨ㧋炻㛙 渿⬱⧄ㆸḮ㇘⼴⽿栀侭炻⤡䘬ᶰ⣓⇯奒⼨⇵

МȈҠ෌!!!

IJĺĵĹ ⸜ ĺ 㚰炻⸜ Ĵĺ 㬚䘬㛙渿⬱⧄两 ㈧䌳ỵ炻ㆸ䁢⤏嗕㱣䌳㛅䫔Ḽẋ柀⮶㟠⽫ˤ ㇳᷕ㚱㪲Ḯ炻⯙゛ ṃḳねˤ㭷㭷゛崟㳩ṉ ね⼊炻⤡䷥デ⇘ㅱ娚䞍】⚾⟙ˤỮ㗗炻⤪ỽ 堐䣢␊烎゛Ἦ゛⍣炻奢⼿㚨⤥䘬怬㗗復ṃ匟 嗕⛇䈡䓊ˤ匟嗕⚃⮞炻桐干㛐朳ḛ愒櫙慹楁炻 桐干⣒⣏炻ᶵὧ忳廠烊㛐朳ḛ愒⣒庽炻㊧ᶵ

2:78 ԃǴਔҺζЦԙ᜽Ӽিӣ‫ډ‬ ෥ϼ๮ǴᙑӦख़ၯǴόയགඉǹ2::6 ԃǴ಻ើှ‫ ܫ‬61 ‫ڬ‬ԃϐሞǴԜਔς ࢂЦϼӟ‫ޑ‬ԙ᜽Ӽি஥๱ᅦ਱᜽੝Ϧ Ьख़ӣу৾εǴୖу྽ԃᢠߎ३࿯໒ ჿሺԄǶ3115 ԃ 4 Д 31 ВǴ଻ε‫ޑ‬ ၗౢ໘ભॠ‫ڮ‬ৎǵ༫ើ‫ݯ‬Цර୯ৎሦ ᏤΓǵЦϼӟԙ᜽ӼিӢ஻‫ݹޤ‬Ǵᙴ ‫ݯ‬คਏǴό۩ೳШǴ٦ԃ :5 ྃǶ಻ ើΓ҇ᖐ୯ࠉேǶ࿤ٚϐѦ‫ޑ‬у৾ εǴΓॺள‫ޕ‬ЦϼӟೳШ‫੃ޑ‬৲Ǵӕ ኬഐΕคज़ൿภǶΓॺӧ‫ہ‬঩Ϧ༜ ȐDpnnjttjpofsȷt!QbslȑᖐՉΑ੝ ձ‫ޑ‬ே‫ۺ‬ሺԄǴҔӚᅿӚኬ‫ޑ‬ᢠߎ३ ᅿ෌ԋ΋ঁѮε‫׉޸ޑ‬Ǵ٠ЪᐋΑ΋ ঁ࿞จǴइ‫ۺ‬೭ঁ੝ਸ‫ޑ‬ζΓǴаϷ Ӵࣁу಻‫ٿ‬୯϶ፉ଺р‫ޑ‬ଅ᝘Ƕ ౜ӧǴ྽Ϟ୯ЦΞஒೖୢу৾ εǴᗨฅᗋό‫ޕ‬ၰ‫ٿ‬୯ࢂց཮ᛝ࿿ᜢ ‫ࡌܭ‬ҥ໒‫୍ܫ‬ჴ‫ޑ‬ӄय़ӝբუՔᜢ߯ ‫ޑ‬ЎҹǴฅԶǴёаޭ‫ࢂޑۓ‬Ǵ୯Ц ஒ཮஥ѐхࡴ‫ך‬ӧϣ‫಻ޑ‬ើΓ҇‫ޑ‬ୢ ংǵ϶ፉаϷགৱǴӧ೭ࡾཪ޸໒‫ޑ‬ ‫ۑ‬࿯Ƕ

加拿大的鬱金香節


ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

UNITED TIMES

á&#x20AC;&#x201E;ୌफ़ŕ &#x2019;

Editie 368 12-03-2015

ᥠÔ&#x153;á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; Ô&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018;

Sincerity Administraties

intergroepnederlandbvŐ&#x160; ä&#x2021;&#x2018; Ňť ŕŁ&#x2018; ᥰ

ߏá &#x2013;ཟŕĽ&#x17D;â&#x20AC;ŤŮąâ&#x20AC;Źŕ­&#x203A;â&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;Ź

FINANCIAL & IT SERVICES

â&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źá&#x2018;&#x20AC;ᥧટ á&#x2018;&#x20AC;ᥧટá?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜ á?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜ 

â&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC; ă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC;

Intergroep â&#x201E;&#x161; Allianz á&#x2018; á&#x201C;&#x2020; á ĽáŹ˘á´&#x20AC;á&#x2014;&#x2019;â&#x2018;?á&#x2013;&#x201D;á&#x203A;ľâ&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;á&#x153;˛áś â&#x20AC;¨!!!!â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž â­ŁáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;žá?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;ž á?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;žâ&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž â&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž 

â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤ â­ŁáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´ Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž ᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž

â­Ľ ă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ä&#x2021;Ž ä&#x2021;&#x2018; á´˝ ŕŁ&#x2018;â&#x20AC;Ťâ­ĽÚ°â&#x20AC;Źă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018; â­Ľă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018;  á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;áĄ&#x2020;ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021;

ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021; 

:LOOHP+HVHODDUVVWUDDW .$$PVWHUGDP ² LQIR#ILQLWVQOZZZILQLWVQO

ϴѧÓ&#x2019;ŕ§&#x2C6;ཟŕŹ&#x201E;ཞŕ­&#x203A;Č&#x2C6; y Ď&#x2030;Ó&#x152;ཞŘ?Т IJĹĹ á&#x2039;&#x2030;ĎŻŕŹ&#x201D; yÄĄĎ&#x203A;Ď&#x2030;ŕ Žá&#x201C;Ąá&#x201C;˘Ř?Т ijĹĹ á&#x2039;&#x2030;ĎŻŕŹ&#x201D; yÄĄĎ&#x192;ŕ ŽÓ&#x152;ཞ༭á&#x17E;&#x160; yÄĄŃŞŕŚ?ÎĄâ&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;ŹŕŻ ŕš&#x201A;ҧྡྷ Ä´Äś á&#x2039;&#x2030;ĎŻ

á&#x2026;&#x203A;ÄĄáŻ&#x20AC;á&#x17D;&#x161;á?&#x201C;á&#x203A;ľâ&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;áŻ&#x2020;á?¸á°šâ&#x20AC;¨á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄá&#x2013; á&#x2018;&#x2014;á&#x203A;ľáŤ&#x203A;á&#x153;˛á&#x153;¨áŻ&#x20AC;áŠ&#x161;â?&#x2122;á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄáą&#x153;á&#x161;&#x2DC;á&#x203A;ľâ&#x2020;ĄáŚ&#x2022;á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄá&#x203A;¸áŹťá´&#x20AC;á&#x2014;&#x2019;á&#x17E; á?Žá&#x2122;°â&#x2020;&#x2026;ឝἾá&#x2DC;?á&#x203A;&#x2C6;á&#x17E;ˇá?˛á??á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄáŞ&#x201A;â ?â&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;á&#x153;˛á´&#x20AC;á&#x17D;¤á&#x203A;ľá&#x2022;&#x201C;᪳á&#x2026;&#x2014; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄAllianz áť&#x2019;â&#x192;§á&#x2039;žá&#x2018;&#x2039;៥á?&#x17E;Ḣá&#x2019;­á°¤áŽżá&#x2026;&#x153;

á&#x152;&#x20AC;á&#x2018;§áť&#x2019;ᢤá˝&#x161;â&#x17E;ąÄĄâ&#x192;śáą&#x201C;á&#x152;ąá˘&#x2019;á°&#x;á?˛ ፾áť&#x201D;á?&#x201A;តá&#x17D;ľâ&#x152;&#x201A;ÄĄá˛?áť&#x201D;á&#x203A;ľá&#x2018;&#x2014;á&#x161;&#x;á?&#x161;

Intergroep á&#x203A;ľáŤľáť&#x201D;â&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;á&#x153;˛â? áŤ&#x2020;â?Łá&#x153;ŞáŹ˘â?ŁáĽ¸á&#x161;&#x2018;á&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x2014;ťáŹ&#x2014; â&#x201C;¨â&#x2122;&#x201E;á&#x2122;Źâ&#x2013;&#x2C6;â&#x153;Şá&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x203A;ľâ&#x192;żáŁ&#x2C6; ; www.intergroep.com Tel: 0135136052! á&#x2026;łáŹ˘á? â&#x2020;&#x2026;á?¸á°&#x;â&#x153;˘â&#x2026;&#x192; - á˘&#x2019;â&#x2026;&#x192;á&#x2122;Źá&#x;Śá&#x152;ąá?˛â&#x2026;&#x2030;á&#x161;&#x2DC;â&#x2020;&#x2026;ᢢá&#x161;&#x2018;á&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x203A;ľáˇ&#x2019; â&#x2026;&#x192;á¤?á&#x152;¤áą&#x201C;áž­ - á&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x203A;ľáŹťâ&#x2030;šá¤?፜á&#x153;žáŹ&#x2C6;â&#x2C6;&#x203A;áş¤á ĽáŹ˘á¸˘á&#x2019;­â&#x2014;&#x201C;Ꮭá&#x2026;´ Email : info@intergroep.com

Aurikelstraat 178, 1032 AZ Amsterdam Tel. 020-7895259 Mob. 06-14980338 Email: info@sincerityadministraties.nl www.sincerityadministraties.nl

á&#x2014;&#x2030; á?¨ â&#x201E;&#x2020;ᣊáž&#x153;ᣊá?&#x160;á&#x17D;˝

áž&#x153; ᣊ â&#x20AC; á˝´ ĺŽ&#x2030;čŁ?俎ç?&#x2020; ĺ&#x201D;Ž QQ ĺ¸ / 游ć&#x2C6;?ĺ?Ą ĺ&#x2021;şĺ&#x201D;Žć&#x2030;&#x2039;ć??ă&#x20AC; ĺ?°ĺź?é&#x203A;ťč&#x2026;Ś

Ĺ&#x152;šŏůųįĝijľľĴľġĺĹ (Zuidholland á Ľá&#x2014;? *

Ř&#x152;ĺ¨&#x2122;äžłŇ&#x2019;ä&#x2018;&#x2014;㽟ćž?ŕ Ťćž?ć&#x153;&#x2026; ஠ć¤&#x2039;ćž?Ńşâ&#x20AC;ŤŘ&#x17E;â&#x20AC;Źĺ¨&#x2122;Ň&#x2019;

á˛&#x152; áť&#x2030; 中ć&#x2013;&#x2021;ć&#x2030;&#x2039;ĺ&#x2020;&#x2122;ć?ż

ĹġĎľĺĥijĺġIJĺĚ ŸŸŸįōŤŢųżįŤů Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;ĝIJĴľĚĜľġĜIJĸ

Ĺ&#x2020;ŎŢŪŭĝĥůŢŎŰůżŌųŊŰŜżŴţŌżųŪōŧŠŊŰžŎŢŪŭįŤŰŎ

Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x17D; â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;ŹŮ&#x2122;á&#x2020;°ŕŚ&#x201C;

ŕŻ?Ë&#x2DC;ŕť?á&#x2013;Ş â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x161;̳Ό

Đ Ň? Ä­ á&#x160;&#x2C6;㌹Č&#x201A;á&#x2014;şăŚą Ä­ ŕ˝&#x17D;Ď&#x192;Ö Đ&#x2026;â&#x20AC;Ťŕ­˝Ý˛â&#x20AC;ŹŮ&#x2122;

á&#x152;&#x2122;ŕąźá&#x201D;&#x2021;ଥŕ§&#x192;Ç&#x2C6;á&#x201C;&#x153;á&#x152;&#x201C;â&#x20AC;ŤŢąâ&#x20AC;Źá&#x2030;˛á&#x152;&#x2122;â&#x20AC;ŤŰ?â&#x20AC;ŹŕŹĽ á&#x2021;&#x201E;â&#x20AC;ŤŕĄźÝśÚ&#x2014;â&#x20AC;Źá&#x2030;&#x192;á&#x20AC;&#x;ŕŹ?ŕĽ&#x2026;Ç&#x2C6;á&#x160;&#x20AC;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;ŹŕŠ&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;Źá &#x192;ŕĽ&#x2026; Tel:06-20136407 Fax:0416 344958

ἡâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?ˇâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?&#x2C6;á?&#x160;â&#x2C6;&#x2DC;

Ň á&#x20AC;&#x201A;Ä&#x192; á&#x201C;Ź á&#x160;&#x192;Ä&#x192; á&#x201E;&#x201D; á&#x2122;&#x20AC;Ä&#x192; ᤹ â&#x2014; á&#x2013;ż á&#x203A;&#x201C; á&#x2DC;? â&#x192;Š Ꮏ

ጧ᝴ á&#x2022;&#x201E;Ě&#x201E;Ä&#x192;á?&#x2021;á&#x2DC;żÄ&#x192;ྯਸŕś&#x2C6;

á&#x201D;şá&#x2026;&#x;

Ledeboerstr.70, 5048AD Tilburg

www.jdm-parts.net

info@jdm-parts.net

ŕŤ&#x17E;ŕş˝

United Times

ŕť?á&#x2013;ŞĎĄâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Ź

㳸á&#x2026;&#x;

áś&#x2039;á&#x2019;­á¸Ş

Westersingel 21 3014 GP Rotterdam Tel. / Fax 010-7853891 E-mail: shunhemedia@gmail.com

20

ÄĄ ĥĴĚĹĹĹÓ&#x2039;

á&#x152;&#x2122;á&#x152;&#x;á&#x17D;Šâ&#x20AC;ź!á?&#x17E;á?&#x17E;á&#x17D;¤áś&#x2039;

á?Šá&#x2026;&#x;

ŕť? 172159412:!ૺĐ? www.diyi.nl y á&#x2013;Ş ÄŞŕ°&#x2C6;á&#x153;&#x2039;ŕŤ&#x17E;ŕş˝á&#x2013;Şŕ¤&#x161;ଠâ&#x20AC;Ť×&#x2DC;â&#x20AC;Źá&#x192;&#x2019;நÍ&#x203A;á&#x152;´ÄŤ

FRIENDSHIP TRAVEL

â&#x20AC; ឭĥĝĥĹĜĹĎĜĸĺĚĸĹĚĥ á?Żá´&#x20AC;á&#x2026;?ĹġĎĚľĚĚĚIJĸĚĥ

IBDDQ! ß&#x2020;â&#x20AC;ŤŘšâ&#x20AC;Źá&#x201E;ŽÎ&#x17E;!

᯸â&#x20AC;źá&#x2026;&#x2014;â?śáŻ&#x;á&#x2026;&#x2014;ኞá&#x2122;?á&#x2026;&#x2014;â&#x2122; â&#x2122;˘

坣ć?ąčŠą / ć&#x2122;Žé&#x20AC;&#x161;芹 / 厢厜芹 / č?ˇčŞ&#x17E; / č&#x2039;ąčŞ&#x17E;

ĺ&#x153;°ĺ?&#x20AC; :Nw.Ebbingestraat 63,9712 NE Groningen.NL www.friendshipnl.com e-mail: info@friendshipnl.com

Allard Piersonlaan 76, 2522 MR Den Haag

ᢼ!â&#x2039;˝!á&#x153;¨!áŚ&#x2022;!!!! Aanvraagformulier ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;Č&#x2C6;â&#x201A;Ź 30!á&#x2026;ł3125 á&#x2018;§ 33 á´&#x17E;á&#x2026;&#x2014;3126 á&#x2018;§áŠŞ 37 á´&#x17E;á&#x2026;´! á?&#x153;༲×&#x201A;ĐžÎŽá Ľŕ¨&#x; s.v.p. eerst de volgende informatie invullen

Ű&#x2014;ÓŞ 0!NaamČ&#x2C6; Ó´Ö­ 0!AdresČ&#x2C6; ŕť?ŕ˘&#x2021;á&#x20AC;´á&#x152;&#x2020; 0!PostcodeČ&#x2C6; ŕŽ&#x192;ÓŞ 0!PlaatsČ&#x2C6;

ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

United Times

ྡྷઞŕĽ?á&#x17D;§á&#x2C6;&#x161;Ő&#x2014;௲á &#x152;ß&#x2019;

Ň?Υ௲á &#x152;ОΎá&#x2C6;&#x161;Ő&#x2014;á?ŻĐ&#x2DC;Ő&#x152;ŕ­?á&#x201A;&#x2020;Đ&#x2DC;Ő? ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;Đ&#x2C6;໷Ρâ&#x20AC;Ťŕ­˝Úˇâ&#x20AC;Źá&#x2C6;ŹÔ¤ŕĽŠĎ´Ń§Č&#x201A;Ő°ŕŁ?ŕĽ?á&#x17D;§ á&#x2013;&#x2019;ӍਢྡྷŘ?Ô&#x2018;â&#x20AC;ŤŢ&#x;â&#x20AC;Źŕť?ŕŽ&#x161;າҢ࢝ຎČ&#x201A;â&#x20AC;ŤŢ˘â&#x20AC;ŹŐ?ŃŞŐ&#x2014;ŕł˝â&#x20AC;ŤŕŁ?ŢŁâ&#x20AC;ŹĐĽČ&#x201E; Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Shunhe International Media B.V. om van mijn hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens het portobijdrage van United Times. (Weigeringsperiode: 5 dagen)

ß&#x153;ÄĄ á&#x161;&#x17E; Bedrag

â&#x201A;Ź

,

á°&#x;â&#x153;˘á&#x2026;?á&#x2022;Śá&#x2018;§á&#x2039;Ž 30!á&#x2026;ł3125 á&#x2018;§ 33 á´&#x17E;á&#x2026;&#x2014;3126 á&#x2018;§áŠŞ 37 á´&#x17E;á&#x2026;´

á&#x2C6;&#x161;ÄĄ ÄĄŐ&#x2014;ÄĄ ÄĄá?ŻÄĄ ÄĄá&#x20AC;´ Bankrekeningnr. ŕĽ?á&#x17D;§ŕ¨˘ŕť˘Ő&#x152;ŕ­?â&#x20AC;Ťß?Ű˝â&#x20AC;ŹČ&#x201A;Ô&#x192;ŕ°­ŕ­&#x201E;ĐĽŕĽ?á&#x17D;§á?&#x153;Üť 2 ŕŚ?Тŕ &#x2030;ਪ༭೽â&#x20AC;ŤŢŁâ&#x20AC;ŹŇ?ྡྷá&#x152;Ąá&#x2019;Žŕ´&#x2039;Č&#x201E; Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd (met een opzegtermijn van 2 maanden, uitsluitend schriftelijk)

á?ŻĐ&#x2DC;ढ़ԤΥӪá&#x2020;&#x17D; Naam rekening houder Ó´Ö­ Adres

+!á&#x153;¨áŚ&#x2022;áą&#x2022;á?šâ&#x2026;°á&#x2019;­á­&#x2C6;â?˘á&#x153;¨áŤ°á&#x2018;&#x2021;á?Ľá˛¸á&#x2018;łá&#x2026;&#x2014;ᯧá&#x2039;Żá&#x2018;żá&#x2018;łá˛¸â&#x2020;&#x2026;ᢢ 4 - 6 á&#x;§á´&#x17E;á&#x2026;&#x2122;

ŕť?ŕ˘&#x2021;ŕ­˘á&#x20AC;´ Postcode

á?&#x153;ŕť?ŕŽ&#x161;ÔŞá&#x2C6;&#x161;Ő&#x2014;௲á &#x152;ß&#x2019;â&#x20AC;ŤÚ&#x2014;â&#x20AC;ŹĐžÎŽÓ´Ö­ Stuur dit machtigingsformulier naar: Shunhe International Media B.V. - Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam, Nederland â&#x20AC;ŤÜ&#x2013;â&#x20AC;Źá&#x201A;Ťŕť? of!E-mailČ&#x2C6;shunhemedia@gmail.com

á&#x201A;Ťá &#x2014; Telefoon

á&#x203A;ŤÓŞ

Đ ŕˇ&#x2C6; Datum

Handtekening

ŕ ˛Ńż Woonplaats


೉៌

21 င୦ࡾࠒ

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015

ሸ᪗᷏ġĮ Άᮥỉᤢᡱᔍ

Diamond Beauty

໱ϛȂРȂᗺശཱིछַਢ‫ۦ‬ ඪ‫ټ‬ΙᄇΙ‫ޟ‬ӒЈၭַ݈୛

ၐַႱघȈıķĹĶġIJĵijġĹijĺ

ඁચᑭߤ̈́ <LWRQJ ќᅙր௚૞छ

Ꮆ⃰ᙹ᏷ ᪑⍤ᜠᅗᑋᰟ᫵ỔᎶ⃰₡ឍᤲᅗᷕᑀ Ꮆ⃰♐ᰰᤲṌᴒ᷒ጴᐪṞᔰጛᅗ᫈ዯ ᗽ┲ᑋᰟ␙ℽᣥዷᎶ⃰᫵␄ᛵ♐ᰰᤲᅙ ᑙፂᠥᏚᴊጱ᫓ᣇ∛፲ፓᅗᧁᒀᙹ᏷ᅙ ࿪ྖᏙྙĈıķĮĶĺIJĮIJijĹĶĸ ẢᝂᅝijĴijIJijĹķĹĶıġ

⇾゜

᫪⇠᚞᪱

Δ ཱི෡ஔળюનİю୵ Δ ༾༾ఏ၆юનİю୵ Δ ۘ‫ཱིې‬෡ఏ၆İਢ၆ Δ ༈ಛ၃ᇣюનİġ‫ظ‬၆ᙄ݈ Δ ஔኊҢࠢİᆠጝᓞႺİॶႺ Δ டཾីኇİᓃኇ Δ டཾཱིৌϽַ ፜ඪࠉႱघȂႱघႫၗġıķĮĵIJIJIJĹĶıĴ

৤₡ᇄẌሺ 30% ѭฒŊ‫ڰ‬ર֯ᔋ ŕŦŭĻġġıķĮĵIJIJIJĹĶıĴ ņĮŮŢŪŭĻġŪůŧŰŁŭŰŭŢŮŰťŢįůŭġġġġġġġġġġŸŸŸįŭŰŭŢŮŰťŢįůŭ ŌŢųŦŭġŅŰŰųŮŢůŴŵųŢŢŵġĵķĴġłĭġĴıIJijňʼnġœŰŵŵŦųťŢŮ ĩŔũŰűĢůŃŰŹĪ

Wudao

Media & Entertainment

᫵Ổᜨ₡‼ḻᅝ ཱི෡ஔળю୵юન ༾༾၆‫ې۔‬၆ॏୈ ఏᙄတۡୈюન Beifashion ᇓᖢ 0653612543 дᇓ www.beifashion.com info@beifashion.com Korte Hoogstraat 7B-1e verdieping, 3011 GJ Rotterdam

ᜳᴞ ጱ᫓Ꭸ፟!ℜ⑎ℜἔ! Ꭸ፟ ᦀᛈ♈ᶁ!ᩅ῔∛⌸! ᙹ᏷ ℜ┦᫄₞!Ꭸ፟⃀⏻! ❉ᰰᶟ! XXXXVEBPOM

JOGP!XVEBPOM

᫵Ổ✎⇝␙‡ℽᓆ ᩿ᤞ⃿ᨄ᰿ᢤᐵᗫ ᐨᤞὓ፶᫪▚᚞᪱ 5FM

Ȟоήቋਿ֯Ґ֤21%โȟ

᳥ 2015 !!ỉ ᑧ ỉ ⑐ ᴞ!€339ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ !!26 ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 ዯᦕ!!13ᴞ!€169

!!26ᴞ!€669ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 9 3 ! 3 ᗣᦕ!!13ᴞ € 9ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ 9 ! 9 € ᴞ !!26 ᴞ ! Ꮐ ጃᦕ!!13ᴞ!€499ᅗ ᩰ2


೉៌

21 င୦ࡾࠒ

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015

ሸ᪗᷏ġĮ Άᮥỉᤢᡱᔍ

Diamond Beauty

໱ϛȂРȂᗺശཱིछַਢ‫ۦ‬ ඪ‫ټ‬ΙᄇΙ‫ޟ‬ӒЈၭַ݈୛

ၐַႱघȈıķĹĶġIJĵijġĹijĺ

ඁચᑭߤ̈́ <LWRQJ ќᅙր௚૞छ

Ꮆ⃰ᙹ᏷ ᪑⍤ᜠᅗᑋᰟ᫵ỔᎶ⃰₡ឍᤲᅗᷕᑀ Ꮆ⃰♐ᰰᤲṌᴒ᷒ጴᐪṞᔰጛᅗ᫈ዯ ᗽ┲ᑋᰟ␙ℽᣥዷᎶ⃰᫵␄ᛵ♐ᰰᤲᅙ ᑙፂᠥᏚᴊጱ᫓ᣇ∛፲ፓᅗᧁᒀᙹ᏷ᅙ ࿪ྖᏙྙĈıķĮĶĺIJĮIJijĹĶĸ ẢᝂᅝijĴijIJijĹķĹĶıġ

⇾゜

᫪⇠᚞᪱

Wudao

Δ ཱི෡ஔળюનİю୵ Δ ༾༾ఏ၆юનİю୵ Δ ۘ‫ཱིې‬෡ఏ၆İਢ၆ Δ ༈ಛ၃ᇣюનİġ‫ظ‬၆ᙄ݈ Δ ஔኊҢࠢİᆠጝᓞႺİॶႺ Δ டཾីኇİᓃኇ Δ டཾཱིৌϽַ

Media & Entertainment

᫵Ổᜨ₡‼ḻᅝ ཱི෡ஔળю୵юન ༾༾၆‫ې۔‬၆ॏୈ ఏᙄတۡୈюન

፜ඪࠉႱघȂႱघႫၗġıķĮĵIJIJIJĹĶıĴ

৤₡ᇄẌሺ 30% ѭฒŊ‫ڰ‬ર֯ᔋ ŕŦŭĻġġıķĮĵIJIJIJĹĶıĴ ņĮŮŢŪŭĻġŪůŧŰŁŭŰŭŢŮŰťŢįůŭġġġġġġġġġġŸŸŸįŭŰŭŢŮŰťŢįůŭ ŌŢųŦŭġŅŰŰųŮŢůŴŵųŢŢŵġĵķĴġłĭġĴıIJijňʼnġœŰŵŵŦųťŢŮ ĩŔũŰűĢůŃŰŹĪ

Beifashion ᇓᖢ 0653612543 дᇓ www.beifashion.com info@beifashion.com

ᜳᴞ ጱ᫓Ꭸ፟!ℜ⑎ℜἔ! Ꭸ፟ ᦀᛈ♈ᶁ!ᩅ῔∛⌸! ᙹ᏷ ℜ┦᫄₞!Ꭸ፟⃀⏻! ❉ᰰᶟ!

Korte Hoogstraat 7B-1e verdieping, 3011 GJ Rotterdam

XXXXVEBPOM

Ὀ᱓᥷ᒭ᛻ Ὀ᱓᥷ ΐ!!!!!!ᝂ✭∕⅂!!!!!!ᝂ፬ᝉ♢! ! ! ! ! ! ᥷ΐᣌ␋ ࣔ⠅㷬ॕ偃⧋ͫӹ‫ڪ‬Иⴚ‫ם‬暔 ௚࢔ Ֆ䍪ͫ㭆ԧ☓ͫ‫ͫޤ‬榆ͫࡪͫ২ͫԆͫ㻓暔ঈ֪ Ԙчȧ ૜Їࢁȧ ૜㐋ٖȧ ૜௚࢔ȧ ૜୍㙇ȧ ૜क़ٖȧ ૜䇃ٖȧ ૜ԧਡࣔ⠅௚࢔ȧ ਾਡ ԧਡ૝Ѻ⠅⚵֛௚࢔ 㐋ٖ͠͠ ҿѕ߄昘ਾ垊ͫࡁӯ㩌ͫ‫ⴚڴ‬㬹‫׉‬䔧‫ࡣͫנך‬垊ұक़ӟ䤚՟‫ם‬ਡॱҸ՛ࣔ⠅㷬ॕͫ㻤ଌ⚵朅߲宎嬮ѹ͠

Ѓ‫ם‬欓Ԃ 㾲Ԧ

‫࠿ ޮמ‬悸и澝м‫ܙ‬惕Їࢁ

嶲ऀԕխ͹Ҷ३ѻ‫أ‬м‫ޤ‬େ‫ͫڃ‬於ॕͫИ‫ކ‬㆏惍ͫ‫ޓ‬惍ٞ‫ͫב‬І௑չґ暿ⴧ垹͹)04

ȵ 

KDL8 七彩雲南昆大麗 + 石林 8 天週三 ȵ JZH8 8 天成都九寨峨眉熊貓基地 週二、五ȵ KDLX8 香格里拉昆大麗 + 石林 8 天週四 ȵ HLG7 海螺溝康定成都精品 7 日遊 週四 ȵ CH9 9 天魅力江南秀麗黃山 週五 ȵ KDLX9 香格里拉昆大麗 + 石林 9 天週四 ȵ GL6 6 天桂林陽朔灕江龍脊梯田 週三、五 ȵ CHQ9 9 天魅力江南黃山千島湖 週五 ȵ CZG6 6 天珠江水故鄉情 周日 ȵ CXH5 西安華山 5 天遊週一(三月起)ȵ CBJ9 9 天北京江南超值遊 週三 ȵ XGYN8 超值雲南 香格里拉 昆明 / 大理 / 麗江 + 石 CXA4 西安 4 天遊 週一(三月起)ȵ CJNXA10 10 天魅力江南 + 西安 週二 ȵ 林 8/9 天遊逢每週一,三,四,五 € 99/199 CF7 7 天潮汕客家尋根之旅 週四 ȵ CBJH1 1 天北京江南黃山 週三 ȵ SX55 天長江三峽超 5 星遊輪 (武漢進/重慶出)週六ȵ XDYN8 超值雲南 东川紅土地 昆明 / 大理 / 麗江 + CJNHS1 1 天魅力江南 + 西安華山 週二 ȵ 石林 8/9 天遊週一€ 99/199 CBZ8 8 天北京承德天津經典遊週一、三、四ȵ CZ10 10 天長江三峽 + 張家界(重慶進,長沙出)週四ȵ XYN7 超值雲南 昆明 / 大理 / 麗江 + 石林 7/8 天 CZ1212 天張家界 / 武漢 / 長江三峽遊輪(長沙進,重慶出) CB5 5 天京城超值遊週一、三、四ȵ 遊逢每週五€ 99/199 周日 ȵ CBN4 4 天北京順道遊週三ȵ HXS6 6 天浪漫海南 周日 ȵ 柑ⴚ௙䔧ͫԭ‫ ⫽ࣈؿ‬ٞԻ㉙ͫ‫ޏ‬榆ࡪͫՖ䍪ͫҐ兓 CBXA8 8 天京韻北京 + 西安兵馬俑 週四 ȵ CXW7 7 天廈門武夷山精彩之旅 週四 ȵ CBXA9 9 天京韻北京 + 西安華山 週四ȵ ‫ގ‬惍ਥঈҿѕ੧३ЉҎ䥭ӧͫ㦞寶䌗嫳 ]]]SGTJUT KDL7 七彩雲南昆大麗 + 石林 7 天週三 ȵ CZ7 7 天長沙鳳凰常德張家界 周日 ȵ TRͫ嬮ѹ寶刦偰喗ପ۪՟‫ޓם‬੧॑

2015 年新行程

᫵Ổ✎⇝␙‡ℽᓆ ᩿ᤞ⃿ᨄ᰿ᢤᐵᗫ ᐨᤞὓ፶᫪▚᚞᪱

JOGP!XVEBPOM

5FM

͓㻓ࡳӬ嫳͹ࡣ‫ڴ‬䥳ࡁ

狨 ‫מ‬嫶Ұⴧ࠿悸Іӟȵ 燩燥燭 ͓㻓ࡳ‫ם‬惍੧͹ԝиⴚІԝ١ 狤狢 ‫מ‬惍࠿悸Іӟȵ 燦燨燫燥 ͓㻓ࡳ㌿䰊͹Єⴚդୃ 狣狥 ‫מ‬惍࠿悸Іӟȵ 燭燭燩 ͓‫ם‬伐‫ם‬ভ͹㻓ਸ਼ 狣狥 ‫מ‬惍࠿悸Іӟȵ 燭燭燩 ͓щ斿㭆੼㻓͹ࡣ‫ڴ‬䥳ࡁ⼮ࣶ݈Ԗ 狣狥 ‫࠿מ‬悸Іӟȵ 燭燭燩 ͓஋‫ࣔގ׶‬Н ਾ垊▲‫ͫ࢕ޙ‬И‫ކ‬屆આͫ‫ממ‬ӟ䤚ͫ狣狧 㻓ҫ૜澞

Ր߄ҿѕ㻓ࡳ惍ͫ▲‫ޙ‬惍ͫ悸ߍ惍ͫ☓ࡳͫՖ䍪ͫ‫ޤ‬榆ࡪͫਸ਼ⴚչ২ⴚ‫ޓ‬੧ⴧঈ੧३ͫЉҎ䥭ӧͫ㻤ଌ߲宎

फ‫ݎ‬їࣲⴚࡪ 斴㴿 ਾਡ 啠ਡ ࡪਡ ‫ڴ‬ਡ ࣶਡ ࡣਡ ⼮ਡ ⴚਡ ԧਡ Ԙ㻓ਡॱ Ґ兓‫ގ‬ਡॱ ஋刦୅ਡॱ ࡦ垊ਡॱ ‫ޤ‬ਡ 榆ਡঈ‫؟ך‬ਡॱҸ՛ࣔ⠅㷬ॕͫߌਈ䥭捦ͫ㦞寶⚵朅߲宎澞

ㆋ㴂‫܈‬恗㻓ࡳⴧͫࣔ⠅ї嬮େ‫ͫڃ‬ї恗Иⴚ乗屴 ]]]\OY[SINOTGGGT\XGMKTTR

ߓ宎朅宝 ୚‫ࢤݯ׵‬М偃ҷ՚ Kloveniersburgwal 22-24 1012 CV Amsterdam Tel.: 020-6200004 / 6233487 020-4282814 / 6257757

⽖ᾉ烉0655368978 QQ: 2492908081 Fax: 020-4282812 Email: amsterdam@mandon.nl Web: www.mandon.nl facebook.com/mandontravel

‫ى‬挙垰͵喗ૹ‫ݴ‬ਸ਼ड ޯޫબ伥ࢤ⟕ȵ 㺨巳㑱ૻֈ؎Ԯࠓ

䐘߃ॣङИ‫ކ‬朅嫌޴ਈ㷬査ढ Օर௚࢔䐘俠ͫՖࢗͫ沽⣈չⴚ⡦И‫ס‬Ֆঈ䷠ऩ

ᴞ!€339ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ !!26 ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 ዯᦕ!!13ᴞ!€169 ᴞ!€669ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ !!26 ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 9 3 ᗣᦕ!!13ᴞ!€3 Ȟቋਿ֯Ґ֤21%โȟ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ

Editie 368 12-03-2015

22

᥷ᰟᚩᲹᡎ᷒•ⓘỒ ⇠᧸ᒖᑧỉ២ⓨ❣᭥Ồ

㕘⸜ ĭġ⮡Ḷᷕ⚥Ṣ侴妨 ĭġᶵ㗗㖞斜 䘬⯢⹎ ĭġ㚜㗗ᶨ䥵ね䳸 ĭġ塓䈡⇍⛘應ッ␴ ẩ䚤䛨 ĭġ㭷忊Ἓ刪᾵⿅奒 ĭġ㖈婾幓⛐⒒᷒ 㕡 ĭġᶵ䭉崘彯⣂⮹廅䃴 ĭġ㕘⸜ ĭġ⥳买㗗恋 ᶨ㝂⬀Ḯ⸦⋫⸜䘬ᾉ䈑 ĭġ夳嫱䛨 ἈˣġㆹˣġṾ ĭġ㭷ᶨỵ⋶⢷⃧⤛ 䘬崌⫸⽫ˤ ⬯⭁㴑㿂 ĭġ㔿廱㗇䦣 ĭġᶨ⃫ ⽑⥳ ĭġᶯ尉㚜㕘ˤ 侴Ṳ ĭġ榧楔⶙嵹Ḯ ĭġί伲 ⶚⇘Ḯˤ⛐征㘖⣑⎴⸮䘬伶⤥ 㖞⇣ ĭġ㕭匟㜿⟉䚩⋶ὐ⿣Ể㕤 ᶱ㖍Ḵ㖍㘂ᶲ⛐ ŘŰŬġőŢųŢťŪŴŦġ ŵŦġŎŢųŨųŢŵŦůġ冱≆Ḯ㕘㗍俼㬉㘂 Ểˤ㗗㘂↢ⷕ▱屻㚱ᷕ⚥樣匟 ⣏ἧ棐哋⋶ᷣảˣ恹䘻䦀㚠ˣġ ℐ匟䣦⚊俼⎰⿣Ể䌳∵⃱Ể攟ˣ 曺䓘⎴ḉỂ昛漵Ể攟ˣ㯠▱⎴ ḉỂ㛙㭻㗍Ể攟ˣġℐ⽟䤷⺢䣦⚊俼⎰⿣ ỂⒸㄏ劙Ể攟ˣ叿⎵ὐ栮⻝㋢⬷⃰䓇ˣ 湬䵕ᷕ⃰䓇ˣ㜿⟉䚩䚩㓧⹄ẋ堐 ťũųįġœįġ ōŢŮţųŪŤŬŴˣ楔❶ⶪ㓧⹄⭀⒉ˣ楔❶晭岊

⤯⤛ỂˣŗŦůŭŰ ⤯⤛Ểˣᷕ㜿⟉⋶Ṣ⋼ Ểˣġ㴟䇦ΐ⋶Ṣ⋼Ểˣ楔❶ὐ㦪䣦␴Ἦ 冒㭼⇑㖞ˣġ⽟⚥䘬▱屻↢ⷕ ĭġ⟜朊䅙櫏ˤ 㘂Ể⛐⎠Ẓ仿⸮㖶⃰䓇␴ ŔŪŮŰůġ

ᶨ⸜ ĭġ佺役⸛ᷣⷕġ⌮⎚⿏姒斖匟℘ ĭġ㚜 冯匟℘ὐ栮Ể朊 ĭġ⛐楔⸜⮯天暊⺨㖞 ĭġᷕ ⚥㴟幵幵刎ḇ㗗⌮⎚⿏姒斖匟℘ˤ⚈㬌 ⎬▱屻䤅栀⛐伲⸜慴 ĭġᷕ匟ℛὪ㚜ᶲᶨ

在此嗚謝以下人士: ⣏ỂỰ伖⏛Ẳ⊌ˣ堩匋䣾 ␴楔⃳Ṣ⃰䓇烊 刪䚖亇䬡㞍䌱峝⤛ṽˣ仿 ⸮㖶ˣġ廅⒍␴ ŴŪŮŰůġŤũŢů烊 堐㺼Ṣṽ炻⼕䤷峝ằᾒˣ ŗŦůŭŰġ⤯⤛Ểˣġ㔯慹⸛ˣġ㔯ᷕ ῱ˣġ惏⥁剛ˣġ剛⥸ˣġ㣲⋫ㄏ␴ 仿⸮㖶ˤ ńũŢů ⭋⟙ᶳ㬋⺷⺨⥳ˤ㘂Ể䬡⥼Ểᷣⷕ ⼕▱廅⃰䓇ˣġ吳⋶ᷣảˣťũųįġōŢŮţųŪŤŬŴ ␴恹⬎列Ể攟⃰⎶农ᶲ㕘㗍䘬斖῁␴䤅 䤷炻㚜㍸⍲楔⸜㗗ᷕ匟ℛὪ㚨䁢慵天䘬

Ⰼ㦻炻᷎䤅⎬ὐ傆㕘⸜⾓᷸ ĭġ幓ỻ‍⹟ˤ 晐叿农娆䳸㜇 ĭġ㘂⭜␴堐㺼刪䚖⺨ ⥳ ĭġ㚱准巰ˣ㮹㫴ˣ㖞ẋ㚚ˣ䱝㚚堐㺼 ĭġ 侴忲㇚䍗䭨㚜㈲⎬Ṣↅ倂ᶨ崟 ĭġ㫊␤倚 ĭġ

2015 年春節联歡晚会贊助抽獎名單 娡῱⃱ġ ġ ġ 䣤⑩⍲⇑㗗ᶨ⮩ġġ ⏛Ẳ⊌ġ ġ ġ 䣤⑩ġ ġ ġ 伭⸮㖶ġ ġ ġ 㲳惺Ḵ㓗ġ ġ 恹ᷥ曆ġ ġ ġ 䣤⑩ġ ġ ġ 㞍䌱峝ġ ġ ġ 䣤⑩ġ ġ ġ ᷕ㜿⟉⋶Ṣ⋼Ểġġ 䣤⑩Ḵấġ ġ 楔❶⣏⋶惺㦻ġ ġ 䣤⑩ġ ġ ġ ŎŢŢŴŵųŪŤũŵġŔŭŪŨųŰġ ġ 㲳惺ġ ġ ġ 恹⫸幺ġ ġ ġ 䣤⑩ᶱấġ ġ 楔❶㜙㕡埴ġ ġ 䣤⇠ᶱấġ ġ 楔❶桶慯檖⹲ġ ġ 䣤⇠ᶱấġ ġ 楔❶掆姀梇⭞ġ ġ 梸䣤⇠ℕấġ ġ 楔❶ ŔŢŴũŪŮŪ 㖍㛔梸棐ġ 梸䣤⇠ᶱấġ ġ ňŦŭŦŦůġŘŰŬġŷįťġōŪŮţŶųŨġ 梸䣤⇠Ḵấġ ġ ņţŰġŷįťġŃŰųġ ġ 䣤⇠⚃ấġ ġ ŗŦųŴŵŰġţŷġ ġ 䎦慹⇑㗗 ijııġ ġ ņŶŴŴŪġŇŰŰťġŌŦųŬųŢťŦġ 䍘慹⇑㗗 IJııġ ġ ⻝➡㟡ġ ġ ġ 䎦慹⇑㗗 IJııġ ġ ŌŦŶŬŦůũŰŧ 暆⓮ġ ġ 䎦慹⇑㗗 IJııġ ġ ōŪŦŴũŰŶŵġ暆⓮ġ ġ 䍘慹⇑㗗 ĴĶıġ ġ 㛶㔴 ĭ 恹㖶↙ ĭ 叱⺢㜙ġ 㛢䤐䣤⇠ Ķııġ ġ 恹⊅⃱ ĭ 惕⬎列 ĭ 傉⺢㬎ġ㛢䤐䣤⇠ Ķııġ ġ

䪹倚␴㌴倚ᶵ㕕ˤ㣲⋫ㄏ䘬堐㺼㚜㈲ℐ ⟜ ũŪŨũ 䆮Ḯ ĭġ⛐⟜Ṣṽ㚜崘ᶲ准⎘嶛准 ĭġ ▱屻Ẕḇ⍿デ㝻 ĭġḇ准≐崟Ἦˤ㕘㗍⸠ 彸㉥䋶㗗㚨⎶ᶨ᷒刪䚖 ĭġ䔞㚨⎶ᶨấ䣤 䈑復↢ ĭġ㘂Ểḇ∫ᶲ伶ᷥ⬴㔜䘬 ⎍嘇Ḯˤ

湬㢇⯙ġ ġ ġ 䣤⑩ 楔⃳Ṣġ ġ ġ 㲳惺 ⇀⋿㗇ġ ġ ġ 㲳惺Ḵ㓗 楖㛐⊅ġ ġ ġ 䣤⑩ 㳒㗍劙ġ ġ ġ 䣤⑩Ḵấ 楔❶晭岊⤯⤛Ểġġ 䣤⑩Ḵấ ŔŪŵŵŢųťġŐŤŦŢůġŘŰŬġőŢųŢťŪŴŦġ㲳惺Ḵ㓗 㔯慹⸛ġ ġ ġ 䣤⑩ 倗渘习埴ġ ġ 䣤⇠⚃ấ 楔❶ℐ檖⹲ġ ġ 䣤⇠ℓấ 楔❶ ŴŤũŰŰůũŦŪťŴŴŢŭŰůġŴŪůŨġ䣤⇠ᶱấ 楔❶㷑㳚惺㤤ġ ġ 梸䣤⇠⚃ấ 楔❶ ŕŰŬźŰŵŰ 㖍㛔梸棐ġ 梸䣤⇠ℕấ ŔŪŵŵŢųťġŐŤŦŢůġŘŰŬġőŢųŢťŪŴŦġ梸䣤⇠ ʼnŢŨųŦŮŢġ䳁埴ġ ġ 䍘慹⇑㗗 IJıı ŅŰŭŮŢůŴ 暆㖎⓯ġ ġ 䎦慹⇑㗗 ĸĶ ʼnŦŮŴġţŷġġ ġ 䍘慹⇑㗗 ijıı ŃųŶţŢġŷŭŦŦŴġ ġ 䍘慹⇑㗗 ijıı ŎŰŭŪůġ暄屐⓮ġ ġ 䎦慹⇑㗗 ijıı ŎįŘŪūŦůġ暆⓮ġ ġ 䎦慹⇑㗗 ĴĶı 㱁῱㜙 ĭ 惏ΐ⸛ ĭ 湬㢇⯙ġ㛢䤐䣤⇠ Ķıı 楔❶曺⸜㕭埴䣦ġġ 㛢䤐䣤⇠ Ķıı

㚜天⣂嫅ẍᶳ岲≑㉥䋶䣤⑩Ṣ⢓⍲ ŷŦůŭŰ ␴ ŮŢŢŴŵųŪŤũŵ ᷕ㔯⬎㟉䘬┬攟ˤ

2015 年春節联歡晚会贊助 中文学校人仕名單 ⏛⃮➢⣓⤯ġ

Ķııġ

㸗ὲ㖕ġ

Ķııġ

嵁ġġġġⲘġ

Ķııġ

㛙㭻㗍ġ

Ķııġ

⼕▱廅ġ

Ĵııġ

㣲栢✌ġ

Ĵıı

楔❶⣏⋶惺㦻ġ Ĵııġ

⹾⬀㕡ġ

Ĵııġ

⯌㙱䥳ġ

Ĵııġ

㶀⣏℔⎠ġ

⼕䤷峝ġ

ijııġ

䌳∵⃱ġ

ijıı ijıı

ijĶıġ

曺䓘⎴ḉỂġ

ijııġ

㯠▱⎴ḉỂġ ijııġ

⻝➡㟡ġ

㛶῱㖶ġ

ijııġ

ŕįġŘŪūŦůġ

ijııġ

㚦㇧⊅ġ

ijıı

䌳⬎ㆸġ

ijııġ

⼕⽿暚ġ

ijııġ

楔娑暗ġ

ijıı

ŗŦůŭŰ ⤯⤛Ểġ

ijııġ

㣲⒚㬎ġ

ijııġ

楔❶⋶Ṣ ňŰŭŧġńŭŶţIJıı

堩㥖䣾ġ

IJııġ

堩㘗⻢ġ

IJııġ

㔯慹⸛ġ

IJııġ

湫⚥⋶ġ

IJııġ

⼕⚥晬ġ

IJııġ

㔯ℜ沛ġ

IJııġ

定䇦ΐ⋶Ṣ⋼ỂġIJııġ

楔❶ὐ㦪䣦ġ IJııġ

ᷕ㜿⟉⋶Ṣ⋼Ểġ

湫䵕㢖ġ

湫ġġġ㥖ġ

ŎŰŭŪů 暄屐埴ġIJııġ

IJııġ

IJııġ

ŅŢŴŴŦŭŢŢųġ暄屐埴ġIJııġ

ōŪŦŴũŰŶŵġ暆⓮ġ IJııġ

ŎįŘŪūŦůġ暆⓮ġIJııġ

㼀慹␴ġ

IJııġ

恹⫸幺ġ

Ķıġ

㱁῱娑ġ

㼀⭞栢ġ

Ķıġ

㣲峝屨ġ

Ĵıġ

ġ

排名不分先后 , 如有錯漏 , 請多多見諒

Ķıġ

ġ

IJııġ

ġ


೉៌

23 ৏ዅཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015


೉៌

UNITED TIMES

੕Јၽᙹ

Editie 368 12-03-2015

24

ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳĶᅴ ➯␤ᛵ⍶Ჵ᱓⚆ᩚ ྰ၉῅∈ွཋᘄ 暊⣑䓇㧳ᶵ怈嗽ᶨ⟲䞛⡩ᶲ⮓叿ˬ檀⍇ 䫔ᶨ㸗˭ˤㆹ⓷⎠㨇烉 ˬ䫔ᶨ㸗㗗Ṩ湤シ⿅烎˭⍇Ἦ㊯䘬㗗⣑ 䓇㧳䘬ˬ檀⍇㹓㱱˭ˤ ⣑䓇㧳㗗ᶨ嗽冒䃞㘗溆炻Ⱉ⡩攻搚叿⣏ ⮷⤥⸦嗽㹓㱱㰈炻≈ᶲ㶙Ⱉⲥ察䘬冒䃞㘗奨炻 ἧ⣑䓇㧳ㆸḮ怈役楛⎵䘬㘗溆ˤ啷㮹ḇἮ⣑ 䓇㧳㲉㸗炻ᶵ忶㲉⼿⌣㗗⣑䃞䘬㹓㱱⮷㰈炻 Ữ夳啷㮹㱧叿Ⱉ⡩⮷忻⼨ℏ埴炻⛐ᶨ嗽㯜㰈 ⸛⎘䩳⭂攳⥳⮔堋ℍ㴜炻啷㮹㲉㹓㱱ᶵ↮䓟 ⤛炻⛐⣑䓇㧳䘬⣏冒䃞冯⣏㘗奨ᶳ㲉㹓㱱炻 䚳Ἦ⮓シ冯え攺ˤ

∈ᖄᝇᢌ ⎠㨇⬱㌺ㆹᾹᷕ⋰Ἦᶨᾳ啷⭞⮰姒炻忁 ᾳ⍿姒䘬啷㕷Ṣ⭞䚳Ἦ㗗ᾳ㛃㕷炻ỷ⯳㚱ᶱ Ⰼ㦻㇧炻䓂℟夷㧉炻ℏ㚱ᶨᾳῴ⣏䘬⺛➪炻 奺句怲嗽㒢叿啷⺷⛸⠲␴㛐柕勞ↈ炻⺛㬋ᷕ 㗗⺂㇧炻啷㕷⨎⤛⛐恋墉ㇻ崟愍㱡勞炻⣱ᶲ 曺䧆␴湝䰹炻忁ὧ㗗ㆹᾹ䘬啷⺷⋰梸ˤ 啷㕷Ṣ⭞冒墥䘬愍㱡勞╅崟Ἦ⼰䇥⎋炻 啷㕷⋰梸⼰䯉╖炻冨ᶲᶨ⊢曺䧆湝䰱㓦忚◜ 墉炻ℵ╅ᶲᶨ⎋愍㱡勞炻♤⸦⛀湝䕁㏕炻ᶨ 梸⋰梗⯙妋㰢Ḯˤ ㆹ␴䨧叿啷㚵䘬啷⭞侩⩥⩥⛸⛐ᶨ崟╅ 叿愍㱡勞炻侩Ṣ⭞㚱ᶨ⻝㶙⇣掌国叿㬚㚰㹬 㟹䘬共⭡炻⽖⽖䘬䪹⭡墉⌣㗗⮯Ṣ攻ḳ悥䚳 㶉Ḯˤ 啷⭞⮰姒㗗䈡䁢忲⭊姕妰䘬ᶨᾳ埴䦳炻 ⎗ẍ嬻忲⭊ᶨ奥啷㕷䓇㳣ˤ

ᎉᓟ᝞ྐྵ₉₊ 忁⭞⴬㕘攨朊䘬旧劍⹟⶜梸棐炻⹏句⛐ 楁㟤慴㉱ⶐ⣏䘬廱䴻廒ᶳˤ∃攳⥳ẍ䁢㗗ᶨ ⭞⭊㢏炻ℍ攨ᶨ⓷炻⍇Ἦ㗗⭞啷⺷梸棐ˤ墉 柕䘬昛姕⋩↮晭农炻⛸⛐䨿怲炻䚳⼿⇘楁㟤 慴㉱䘬⎌埿忻炻␴䌐ᶨ䃉Ḵ䘬ⶐ✳廱䴻廒ˤ

ᙥኜᗽᚑᕐ≑ᛣඩ ᫸቏ཫ᳹ᔛၶ 嵹楔㹄㹄䘬Ⱉᶲ ᶨ㛝㹄㼹䘬暚╚ 䪗䪗㹄㹄⛘䄏⛐ ⹟⭂㹄㹄⛘❶╚ ⮷⊭干㱧叿⛇䞛嶗攳叿炻ᶨ䧖攳敲䘬⣑ ⛘冯⣏冒䃞䘬㯋⊊⛐䛤⇵⋻䃞ㆸ⼊ˤ怈嗽㗗 䩳⛘㉼崟䘬Ⱉ炻役嗽㗗ᶨ㛃䃉晃䘬勱⍇炻Ⱉ 冯勱⍇䘬側㘗㗗ᶨ⠝䃉㝻䘬⣑䨢ˤġ 嶗㕩ᶨ⟲ ㊃䇴㧁䣢叿ˬ䲵ⶽ㴟˭ˤ 䲵ⶽ㴟㗗ᾳ⬋䭨⿏㷾㱲炻⛐䥳⅔⬋ㇵ⼊ ㆸ炻㷾㱲⛐㗍⢷⬋䭨Ḧ㵠㗪⇯ㆸ䁢䈏䈃伲䘬 ⣏㻈勱⍇ˤ忲恋ⶽ㴟⣏勱⍇㚨Ἓ䘬㕡⺷㗗榶 楔㶙ℍ勱⍇炻榶⛐啷楔ᶲ柕ᶨ㬍ᶨ㬍崘忚勱 ⍇炻⣑冯⛘⛐䛤⇵䃉䚉⯽攳炻勱⍇ᶲ䚉㗗䃉 ẍ妰㔠䘬䈃伲炻⼟⼧Ṣḇ冯⣏冒䃞⎰䁢ᶨ橼 Ḯˤġ ġġġġ

ယ࿇ဈᨿ∈ွᳰᵮཫᬤᄃ 楁㟤慴㉱㚨嬻Ṣ暋⾀䘬⌘尉炻ὧ㗗⚃㕡 埿ᶲ㭷㘂ℍ⣄㗪䘬啷㮹㫴准⣏㚫ᷚḮˤ‵㘂 㗪↮炻⚃㕡埿⺋⟜㝞崟ᶨᾳ⣏䀓䆸炻┯⎕枧 崟大啷㮹㫴炻䨧叿⁛䴙啷㕷㚵墅䘬啷㮹丆叿 ⚃㕡埿⚵ㆸᶨᾳ⣏⚺⚰炻晐叿枛㦪嶛崟准Ἦˤ 准㚚ᶨ椾㍍ᶨ椾炻㚱ṃ䨧叿䎦ẋ㚵墅䘬 ⸜庽啷㮹炻ᶳḮ䎕Ἦᶵ⍲㎃⁛䴙㚵墅Ḯ炻ḇ

㔯 Ļġ昛ⅴ

ᶨ㧋㶟忚⚻⚰昲ẵ墉⍣炻 忁⟜㭷⣑‵㘂冱埴䘬ℐⶪ⣏准㚫炻⶚ㆸ 䁢ᶵ⮹啷㮹䓇㳣䘬ᶨ悐ấ炻忲⭊⣂㔠ヽ⎵⇵ Ἦ㷲䅙櫏炻㚱ṃṢ檀冱叿䚠㨇㒈忚准巰⚻⚰ 䘬㬋ᷕ⽫炻㕡ὧ⚃ᶳ䌝⼙ˤ ㆹ⛸⛐⚻⚰⢾⚵炻㛃叿Ṣ㔠グἮグ⣂䘬 啷㮹炻巑叿⪣䅇㚤⥁䘬准㬍炻䚳⼿㚱ṃℍ䤆ˤ 忁⟜㮹㕷㫴准⣏㚫ᷚ炻ᶵ⎒㗗⮯啷㮹 䘬䓇㳣ᷚ忋⛐啷㕷枛㦪␴准巰ᷕ炻ḇ㚱叿⁛ ㈧䘬ἄ䓐ˤ恋⁛㈧ὧ㗗ᶨ䧖㮹㕷㔯⊾␴䱦䤆炻 准㬍㭷㘂⛐⺋⟜ᶲ巑叿炻䨧叿墅␴䈃Ṽ壚䘬 啷㕷⸜庽Ṣ␴䨧叿啷㕷⁛䴙㚵梦䘬侩Ṣ⎴⟜ 㚤准炻倥⼿㗗⎴ᶨ㓗枛㦪炻嶛⼿㗗⎴㧋䘬准 㬍ˤ ⚃㕡埿䘬㫴准⣏㚫ᷚ嬻ㆹデ≽䘬⛘㕡ὧ ⛐㕤⁛㈧炻侩啷㮹巑叿ṁ⎌ᶵ嬲䘬准㬍炻⸜ 庽㕘䓇ẋ⛐幓⼴ᶨ㬍㬍⬠佺叿ˤ枛㦪倚㭷㘂 悥⛐⚃㕡埿枧崟炻ㆸḮ楁㟤慴㉱⁚Ṣ䘬ᶨ㘗烉 Ἦ檀㫴㚤准⏏炻啷㕷䘬枛㦪␴准巰㗗⎗ẍ⁛ ㈧⬠佺䘬ˤ

ㆹ溆Ḯᶨ⢢愍㱡勞炻␴梸棐侩㜧俲崟⣑ Ἦˤ 忁啷㕷侩㜧㗗ᾳ䘣Ⱉ⤥ㇳ炻ㇻ䬿ⷞᶨᾳ ≈㊧⣏侩⢾崘ᶨ嵇勞楔⎌忻炻Ṿ婒烉ˬ勞楔 ⎌忻㗗ᶨ㡅䨧崲㔜ᾳ曺啷檀⍇䘬忻嶗炻㜙崟 ⚃ⶅ晭⬱ˣ䴻㿀⭂ˣ⹟⭂ˣ忶䎮⠀ˣ剅⹟炻 忶恎忼勱⍇⇘㖴悥ˤㆾ⽆⹟⭂䴻䓀⬄ˣ⽟㟤炻 忶慹㱁㰇䴻㰇忼炻⮇晭忚ℍ㖴悥ˤ˭ ṾἫἫ婯崟勞楔⎌忻ᷳ㕭炻倥崟Ἦ嬻Ṣ 䤆⼨㤝Ḯˤ␴旧劍⹟⶜梸棐⸜庽䘬啷嵛侩㜧 ᶨ俲ᷳᶳ炻ㇵ䞍忻忁⭞梸棐⎒㗗Ṿ⛐㕭埴䣦 䓇シᷳ⢾䘬⎎ᶨᾳ㈽屯炻Ṿ䘬㕭埴䣦ḇ⣂⋲ ἄ侩⢾䘬䓇シ炻㕭埴䣦␴梸棐悥㈻⼿ỷ侩⢾ 䘬⽫炻楁㟤慴㉱䘬侩⢾⋩ᷳℓᷭ悥倆楁侴Ἦ Ḯˤ ⛐旧劍⹟⶜梸棐㍍妠⇘楁㟤慴㉱⎎ᶨ䧖 䓇㳣Ⰼ朊炻ḇ䝕妋⸜庽ᶨẋ啷㕷Ṣ䘬䎦ẋ䓇 シ䴻ˤ

␁⁶ፇῈᤇᢥ⋘ᚬ 㖑ᶲḅ溆炻⎠㨇Ἦ㍍ㆹᾹ⇘徒ㄞ楁㟤慴 ㉱㨇⟜ˤ 干䦳⎒天⋩↮揀炻彎䎮䘣㨇嫱炻埴㛶妿 忳炻ᶨ↯悥㊱䄏㬋ⷠ䦳⸷忳埴ˤ

ㆹ嶇暐㝄婒烉 ˬ⤥㤝Ḯ炻㕭埴⇘䎦⛐ᶨ↯悥⼰枮⇑ˤ˭ ⛐㨇⟜⓮⸿屟Ḯᶨ㛔ˬ㴰⣙䘬⛘⸛䶂˭炻 㗗ẍ楁㟤慴㉱䁢側㘗䘬℺晒⮷婒ˤ 䃞⼴㸾⁁忂斄ˤ暊䘣㨇㗪攻怬㚱⋩Ḽ↮ 揀炻楁㟤慴㉱㨇⟜ᶵ⣏炻⎒天槿⬴嫱炻㩊㞍 忶埴㛶炻⯙⎗ẍえ⑱忲⑱㗫忚῁㨇⭌䫱῁䘣 㨇Ḯˤ 暐㝄⃰忶斄炻廒⇘ㆹ㗪炻ㆹ㈲⎘傆嫱␴ ⁛䛇Ἦ䘬ℍ啷↥␴䘣㨇嫱怆忶⍣炻彎䎮嫱䄏 㞍槿䘬⤛斄⒉䚳Ḯ䚳ㆹ䘬嫱ẞ炻婒烉 ˬ⥛䫱䫱ˤ˭ 婒⬴炻㊧叿ㆹ䘬嫱ẞ⾓㬍崘忚ᶨᾳ⮷彎 ℔⭌墉炻楔ᶲ⍰↢ἮḮℑᾳ昶䳂㭼庫檀䘬䓟 斄⒉炻ㇳ墉㊧叿ㆹ䘬ℍ啷↥䚳Ḯ⍰䚳炻䚱柕 䙢Ḯ崟Ἦˤ ㆹ䚜奢デ⇘ᶵ⥁炻暋忻ℍ啷↥↢ḮṨ湤 ⓷柴烎 忶Ḯᶨ㚫⃺炻䓟斄⒉忶ἮḮ炻⓷ㆹ烉 ˬℍ啷↥⍇ẞ␊烎˭ ˬㆹᶵ䞍忻炻㕭埴䣦⎒⁛墯⌘ẞ䴎ㆹˤ˭ ˬ恋⎗ᶵㆸ炻䓐墯⌘ẞᶵ傥忂斄炻ㆹᶵ 傥嬻⥛䘣㨇ˤ˭ ㆹ ᶨ 倥 ⎗ ⿍ Ḯ炻 暊 䘣 㨇 㗪 攻 ⎒ ∑ ⋩ ↮ 揀炻忁ᶨ㉀様炻⿸⾽㚫俥婌䘣㨇炻暐㝄⛐埴 㛶㩊㞍䪁⼴朊䫱ㆹ炻ḇ㗗ᶨ共䃎⿍ˤ ˬ⎴⽿炻埴埴⤥炻ㆹᾹ㗗⍣⹎囄㚰䘬炻 ㆹᾹ⽆㉱啑⇘ㆸ悥䘬㍍临㨇䤐ḇ悥屟⤥Ḯ炻 傥ᶵ傥忂圵ᶨᶳˤ˭ ᶨ⿍ᷳᶳ炻忋⹎囄㚰忁㻓⣑⣏媲ḇ傉媭 ↢ἮḮ ˬ䛇䘬⼰㉙㫱炻⮎⛐㰺彎㱽嬻⥛䘣㨇ˤ˭ ⣑⒒炰⾶湤㚫忁㧋烎⊿Ṕ⚳㕭㖶㖶⏲姜 ㆹ䓐墯⌘ẞ䘣㨇㰺⓷柴䘬ˤ ˬ⥛䫱䫱ˤ˭ ⍰㗗ᶨ⎍⥛䫱䫱炻婒⬴䓟斄⒉⍰崘忚⎎ ᶨ攻彎℔⭌炻⣏㤪㗗⛐婳䣢㚜檀Ⰼ䳂䘬攟⭀ ⏏炰 㗪 攻 ᶨ ↮ ᶨ 䥺 忶 ⍣炻 ⯙ ⾓ ⇘ 䘣 㨇 㗪 ⇣ Ḯ炻ㆹ⿍⼿⁷䅙拳坆垣ᶨ㧋炻柣柣⓷䪁⛐幓 怲䘬⤛斄⒉婒烉 ˬᶵ㚫㚱⓷柴⏏炻梃㨇㚫䫱ㆹ⏏炰˭ ⤛斄⒉⬱ㄘㆹ婒烉 ˬ⥛⇍⿍炻ℵ䫱䫱炻楔ᶲ⯙㚱㴰〗Ḯˤ˭ 忶Ḯᶨ㚫⃺炻䓟斄⒉㊧叿ㆹ䘬嫱ẞ↢Ἦ Ḯ炻夳Ḯㆹ怬㗗㎾㎾柕婒烉 ˬㆹ⼰㉙㫱炻䛇䘬ᶵ傥嬻⥛忂斄ˤ˭ ㆹ䘬⽫㰱⇘Ḯ察⸽炻忁㗪暐㝄⛐埴㛶⎘ ⢾柕┲叿烉 ˬ⤡㗗ㆹ侩⧮ˤ˭ 䓟斄⒉䚳䚳暐㝄炻⤛斄⒉䨩䃞婒烉 ˬṾḇ㗗㊧墯⌘䘬ℍ啷↥忂斄炻Ṿᾮᶨ 嶗䘬ˤ˭ 䓟斄⒉ὧ忶⍣㩊㞍暐㝄䘬ℍ啷↥炻ᶨ怲 妻⤛斄⒉婒烉 ˬ Ṿ ㊧ 䘬 ᶵ 㗗 㬋 㛔炻 ⥛ ⾶ 湤 嬻 Ṿ 忂 斄 ␊烎˭ 婒叿炻㈲暐㝄ⷞ⇘⮷㇧攻⍣ˤㆹ⽫゛烉 ˬ⬴Ḯ炻忁㚫⃺ℑᾳṢ悥崘ᶵḮḮˤ˭

⿍ᷕ䓇㘢炻ㆹ嶇⤛斄⒉婒烉 ˬㆹㇻᾳ暣娙䴎⊿Ṕ㕭埴䣦炻嬻⤡嶇Ἀ 䘬攟⭀婒㖶ᶨᶳℍ啷↥⍇ẞ⛐⒒炰˭ 忳㯋怬䛇⤥炻ᶨᶳ⯙㍍忂Ḯ⊿Ṕ㕭埴䣦 䘬㈧彎Ṣ炻ㆹ婳⤡嶇斄⒉妋慳ᶨᶳ炻⤛斄⒉ ⊮⾁㊧叿ㇳ㨇⍣㈦䓟斄⒉㍍倥炻忁㗪暐㝄ḇ 塓婳↢埴㛶㩊㞍䪁炻嶇ㆹᶨ㧋䪁⛐⢾柕炻Ṿ 䘬嫱ẞḇᶵ⎰㟤ˤ ㇨㚱䘬Ḁ⭊悥⶚忚ℍ῁㨇⭌炻⯙天䘣㨇 Ḯ炻⎒∑ᶳㆹ␴暐㝄怬⛐䁢㛒䞍䘬␥忳㍁ㇶˤ ㆹ倥⇘䓟斄⒉婒烉 ˬ⤥炻ㆹㇻ暣娙⇘㉱啑㞍炻⤪㝄⥛婒䘬 Ⱄ⮎炻ㆹ⯙嬻ṾᾹ忂斄ˤ˭ ㍍叿Ṿ⍰㑍Ḯᶨᾳ暣娙炻ㆹ䃎⿍⛘㛃叿 Ṿ炻⼴⋲㭝埴䦳⯙ℐ月忁ᶨ忂暣娙Ḯˤ 䓟斄⒉ᶨ怲嫃ㇳ㨇⮵娙炻ᶨ怲忶Ἦ㊧暐 㝄䘬ℍ啷↥炻ⓠ叿ᶲ朊䘬㈡Ⅾ↥㔯嘇炻㚨⼴ 婒烉 ˬ嫅嫅⎴⽿䘬⎰ἄˤ˭ 䃞⼴Ṿᶨ㒢ㇳ炻嶇⤛斄⒉婒烉 ˬ㓦ṾᾹ忶⍣ˤ˭ 䯉䚜ᶵ䞍娚⤪ỽ⼊⭡忁㗪䘬晨帵⽫ね炻 ㆹ梃⾓⛘㈲嫱ẞ㊧⍣䴎槿嫱䄏䘬⤛斄⒉味 䪈炻⤡䪹叿⓷烉 ˬℍ啷↥⮑㈡忶斄Ḯ烎˭ 㗗⏨炰忁廑⫸怬㰺䡘忶忁湤樂晒䘬忂斄 忶䦳␊烎

ᔜ႑ᄁ∈ 梃㨇⼨ᶲᶵ㕟⛘䇔⋯炻䨧忶暚Ⰼ炻⛐暚 ᶲ䪗梃叿ˤ ⛸⛐梃㨇ᶲ炻ㆹ怬㗗ᶵ⣒㔊䚠ᾉ㕡ㇵ忂 斄㚨⼴ᶨ⇣㇚∯⿏䘬嬲⊾炻䪇䃞ㄹ叿ᶵ⎰㟤 䘬嫱ẞ忂忶㩊㞍炻㏕ᶲ梃⼨㉱啑䘬梃㨇Ḯ烎 楁㟤慴㉱⇘㉱啑䘬梃埴㗪䦳⣏䲬ℑᾳ⣂ ⮷㗪炻㚨⼴ᶨ⮷㗪䘬梃埴㗪䦳炻ㆹ䘬⽫⿅⬴ ℐ塓㨇刁⢾䘬㘗䈑徟ỷḮˤ梃㨇ᶳ柕㗗暚炻 暚䘬ᶳ柕㗗Ⱉ炻ᶨ⹏⍰ᶨ⹏Ⱉ柕䧵叿䘥暒䘬 檀Ⱉ炻㚱ṃ⛐䘥暚ᶳ㕡炻㚱ṃⰙⲘ檀↢暚暬炻 䘥暚桬㴖⛐忋䵧ᶵ㕟䘬檀Ⱉ佌Ⲙ攻炻恋㘗刚 婒㚱⣂⢗奨ὧ㚱⣂⢗奨ˤ ⽆⋲䨢ᷕᾗ䝘╄䐒㉱晭ⰙⰙ傰炻抒叿䘥 暒䘬俾㻼佌Ⲙ㯋⊊䡭唬⛘⛐䛤⇵後怸⯽攳炻 桐⃱ㆦṢ⽫櫬炻㯋⬯朆↉炻ᶵハ䁢ᶾ䓴䫔ᶨ Ⱉ傰ˤ ㆹ㊧叿䚠㨇ᶵ ⛘ˬ⌉㒎˭㉵叿ˤ 䛇䘬⯙天梃⎹大啷Ḯˤ

ጄᴞ ᓯᅝ ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳ7ᅴ Ꮦῖᙲᤴᴟὧጴ᥷


೉៌

25 ༁Ъ۠ᒑོ

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015

∟᠎ṗᎀᘶ⏧Ồᐐ᠐ᨄ ᏥỒᘶᑵᅝệᒘᕃᏘᅗᝊḢ᭠ዷ‼ᶬᅗጹᓛፚẨᅗᴍἰᘶ ⊭ᅗᏚᴊ᧶⇞ᅗᓆᖟᑧ᜽ዯ᎚⍆ᰂጱ᫓⅃፲ᗄᙱṞጱ᷒፲ፓᅙ

ᲀ!᷒!ᾚ!ᰂ!⍆!ᦄ

ጓ᭾፱᠘ᐹᦉᏥ!Ὀ᎚ự᠐ᗒዯᘶ

ᙹ᏷᪾ᅟ

ጃᒖ᭘ᦤᜪỉủᅗὈḁᕗỉᐦ◊ᑧ ༁ዉ৓

∟᠎ṗᎀᘶ⏧Ồ២ὓⓨ❣₈ጃḠᑧ⅂⇠ ዉࢸ༁Ъ۠ᒑོܻ 3 Т 37 РȞ࢑෈ѲȟΚҐՀԑғ ТߑΤȂӵപ੫ϝოႳନዂᖞ՗ࢌ૰ᄲέ໊ԑᇬኊȄ۠ ᒑщ‫᠍ېۘך‬ᆹΙஆȂӓၗᒑ௑Ȃ‫੉ڷ‬मಈȄ ήϿσড়ϷώӫհȂշညོൟȂຮථࢌȂ௮ᐗ᚞Ȃ ࡞Ԥᐨᐨ‫ޟ‬ԑ‫ڨ‬ȂӡኊᅖஆȄ ఏΰΜਢȂᓍ๿౏௑ዙข‫ޟ‬༁Ъ۠ᒑོོᅈ៪ଔȂ ࣏ᖒ᠍ོ௸໠வᄍȄ༁ॱོߝम࿽Р୰ঐ‫يڷ‬ԁઢᄗᇳȈ Ɇўԑ۷ு౩‫ٱ‬တ๊တΨȂ‫ٺ‬ҏོቺ՗ཱՂ‫׭‬ωȂღ๖ ۠ፗȂհ‫ߧى‬ԑΡᏰಬϛМȂ༈‫ܛ‬ϛ๼МϽȄᖞᒲ Hpveb ΙРၽȂᒲߜऍཱՂȂ‫ޱߝ࡟ܣ‬ջາ‫ٴ‬ҢఏᓡȄɇ ҏོᗒήɆപ๼၄ಬᏰਮɇȂࡂՂৱ௴Ң௴‫ڥ‬এտ ሄᏲȂᏰҡ‫ޟ‬ԙᕼσԤ໌؏Ȅӵᖒӫਢൢ೩ҺࢺમȂӵ ᆩΰ໠‫ܥ‬တಢȂё஼ྜ೽ᇄҺࢺȄҏོ੫ᖞᒲϚӣࣀଢ଼Ȃ ጚഅΙএ‫ڷ‬ᒙღ๖Ԥདྷ‫ޟ‬ዉࢸ༁Ъ۠ᒑོȄዉࢸ༁Ъ۠ ᒑོ૿Жཐᗂ౩‫ٱ‬ӵႆўέԑ‫ܚ‬հюϞଓᝦȂ੫Ⴕ௲ཐ ᗂ‫ޑ‬Ȃоߒᗂ‫ף‬Ȉ༁ᑹ๼୙ོߝȃ༁ැ൷୙ོߝȂ༁ᆰ ϛ୙ོߝȃ༁ԙᆋ୙ོߝȃ༁Ӑᆋ୙ོߝȃ༁җ஼୙ོ ߝȃ༁શ޿୙ོߝȃ༁৓୙ོߝȃ‫ݓ‬ҝ৕τρȄ

↗┘♩ᓛᜇ᜕ᑀᅝᅳᥓጰ⃤ᘉᅴ! 陳務亨 50.00 黃兆福 50.00 黃楝就 200.00

荷蘭華人教會 50.00 劉文邦 200.00

荷蘭華人教會來賓

࿋Јᖞ՗‫׽‬ᒵȂཱིΙ۩౩‫ོٱ‬໷ց౰ҡȄӵཱིΙ۩ ౩‫ོٱ‬ளሴήȂዉࢸ༁Ъ۠ᒑོ፽ΣΙএᄉཱི‫ޟ‬٨แȂ ፜σড়᝷៉Лࡻ༁Ъ۠ᒑོȄ औऔЬЬԁРυȂ᠍᠍ዅዅϛ୽ԑ ӵਇՆ‫ޟ‬ຳྑᅈԢϛȂ‫ר‬ঈ‫ٴ‬Ңᙴ౾‫ޟ‬ఏᓡȄନ‫ݔ‬ ౾ᅖ൲၉Ȃନᑹ൉ࢷࢷȂ۷ၼ‫ܪ‬ዩȂள‫᠍پ‬ዅȂᙄࠢ൳ ཎӡಈȈɆσӡσցɇȃɆ߆໠൲ິɇȃɆѲфӣஆɇȃ Ɇ౯౯ᇙᇙɇȂᗙԤዉࢸ༁Ъ۠ᒑོमଚᇄོ‫ؐޱ‬ΡΙ এᆠጝᆋೡȂϱԤȈωωՀ‫ڋ‬ȃցѿȃσӡȃցѿᑥȂ ΡΡԤӋȂࣱσ᠍൉Ȅ ᘄၼӐ࿅ԑȂ๼ஆ᠍ঢ়Ȃરᇭൃ቞Ȃ۠ᒑ੫տઢᆋ ‫ڷ‬ӡಈளӱড়Ȅ ዉࢸ༁Ъ۠ᒑོȂභ࿚ۣ۠Ȃ҄පઠኈȂ༈‫ۗܛ‬Ъ МϽȂё౏༁Ъ۠ᒑ‫ޟ‬ᇯӣཐȂё஼༁Ъ۠ᒑ‫ޟ‬ᏗᆹΨȂ ӓӣϷ‫ٴ‬༁Ъ۠ᒑ‫ޟ‬ਲ਼ઠМϽȂᏰಬᇄีපઠӑ‫ޟ‬ᓺ‫ي‬ ༈ಛȄ ᠍ߔ჌ዉ༁Ъ۠ᒑёΣዉࢸ༁Ъ۠ᒑོȄᖒ๜ΡȈ ༁ॱོߝȂ17.58917334Ȅ

張從心 50.00 黃錦源 100.00 林玉娥 100.00 馮壽如夫婦 200.00

黃素芳副會長和她的來賓

張新連 50.00 姚麗珍 100.00 黃音 350.00

鄧根楠 50.00 丹華教育中心 100.00

७੊Ĉጯঔ൑୾Ăଘ๔ߏ‫ث‬ ϛМȞဃᇭȃල೽ၗȟȃ೉Мȃ़М

டཾఀ௲ȃএտሄᏲȃ ਝ‫ݎ‬ᡗ๿ȃ໌؏ડഀȊ Chinees les. individual of groep les. Bel nu !

ࢥၚЅൢӪ፜ႫȈ 06-17624425!!ࡂՂৱ ᠥᎧᬒ∟᠎ṗᘭᘶ᎟ᘮᛵⓨᖗᅗᏥỒ ᾬ⇟ᬈ᪱ᮿᗇᅗᑺẤᜇ⊲ ṗᣇỒᜳ! )42*.)1*7.58!917!334

伊朗來賓 MASOUD 和 WILLIE AKHBARI, 鹿特丹市議員 SUN VAN DIJK,中荷展望 基金會主席胡安娜女士

黃子彬副會長和他的來賓

Ρ‫߳ڷ‬୊

ॏ ᗊ Ⴋ ၗȈ

朱銀南醫生二胡表演

010-785-3891

‫؁‬ӻ౰ࠢġġ᠍ߔ‫پ‬Ⴋᒚၚ

Renhe Health

⊈!᣾!⾱!ᴐ!ᡱ!⊉

R21!ᕀ!ᒘ!ᡱ!◵

ᱽ!ᛌ!⌊!✬!፬!ὴ

ᙓ≻ᩔᒘᏜṎ᝸ᅟ

⟇ጚᙨἌᶋ᜽២ᛵᡱᤶὧ᝸ᅟ

✬፬ᵋ⑜ᅘ᪠ὴ⌊᏷ᅟ

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ጲনೖҩ Ĵ ౭Ȃؐ౭ ķı ಖ ိຉऒᆠ Ĵ ౭Ȃؐ౭ ķı ಖ

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ŒIJı Հपશ IJ ౭Ȃؐ౭ IJĶı ಖ τ‫ܒ‬छ᝘ࣀΨશ IJ ౭Ȃؐ౭ IJĶı ಖ

€ 228.00-

€ 99.00-

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ѕዉ౏੕ധ‫ ݶ‬IJ ౭Ȃؐ౭ IJĹı ಖ ຺ᐨ֊ᕥ્ ij ౭Ȃؐ౭ IJĶı ಖ

€ 89.00-

℥!⃶!⃹!ᑁ!ᬒ!ᖮ

ᾒ!⊈!ᣂ!⑜!ᣂ!⎻

⃊!Ꮀ!ᬒ!᷁!✬!ᖛ

ᐨᨬ⒠⌊᝸ᅗ፞ᵩᕀᷙᨌᅟ

ᑺᥳᣂᓉᒬ⑜ᅗ⑩ᓛᒬ⎻᎚┘ᅟ

ᬒᖛ᭗ᎂᅗᴀ᪓᷁Ꭸᨬᅟ

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ Јณᖳఋ᝽ Ĵ ౭Ȃؐ౭ Ĵķı ಖ ᇏᆠጲ᠄ IJ ౭Ȃؐ౭ Ĵĸı ಖ

€ 110.00-

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ြጲ Ĵ ౭Ȃؐ౭ ķı ಖ ᑥ‫׍‬ஶ Ĵ ౭Ȃؐ౭ ķı ಖ

€ 208.00-

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ௶ࢳ‫م‬๫д ij ౭Ȃؐ౭ ĺı ಖ ᅴ‫ ڪ‬ņġIJ ౭Ȃؐ౭ IJĹı ಖ

€ 132.00-


೉៌

25 ༁Ъ۠ᒑོ

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015

∟᠎ṗᎀᘶ⏧Ồᐐ᠐ᨄ ᏥỒᘶᑵᅝệᒘᕃᏘᅗᝊḢ᭠ዷ‼ᶬᅗጹᓛፚẨᅗᴍἰᘶ ⊭ᅗᏚᴊ᧶⇞ᅗᓆᖟᑧ᜽ዯ᎚⍆ᰂጱ᫓⅃፲ᗄᙱṞጱ᷒፲ፓᅙ

ᲀ!᷒!ᾚ!ᰂ!⍆!ᦄ

ጓ᭾፱᠘ᐹᦉᏥ!Ὀ᎚ự᠐ᗒዯᘶ

ᙹ᏷᪾ᅟ

ጃᒖ᭘ᦤᜪỉủᅗὈḁᕗỉᐦ◊ᑧ ༁ዉ৓

∟᠎ṗᎀᘶ⏧Ồ២ὓⓨ❣₈ጃḠᑧ⅂⇠ ዉࢸ༁Ъ۠ᒑོܻ 3 Т 37 РȞ࢑෈ѲȟΚҐՀԑғ ТߑΤȂӵപ੫ϝოႳନዂᖞ՗ࢌ૰ᄲέ໊ԑᇬኊȄ۠ ᒑщ‫᠍ېۘך‬ᆹΙஆȂӓၗᒑ௑Ȃ‫੉ڷ‬मಈȄ ήϿσড়ϷώӫհȂշညོൟȂຮථࢌȂ௮ᐗ᚞Ȃ ࡞Ԥᐨᐨ‫ޟ‬ԑ‫ڨ‬ȂӡኊᅖஆȄ ఏΰΜਢȂᓍ๿౏௑ዙข‫ޟ‬༁Ъ۠ᒑོོᅈ៪ଔȂ ࣏ᖒ᠍ོ௸໠வᄍȄ༁ॱོߝम࿽Р୰ঐ‫يڷ‬ԁઢᄗᇳȈ Ɇўԑ۷ு౩‫ٱ‬တ๊တΨȂ‫ٺ‬ҏོቺ՗ཱՂ‫׭‬ωȂღ๖ ۠ፗȂհ‫ߧى‬ԑΡᏰಬϛМȂ༈‫ܛ‬ϛ๼МϽȄᖞᒲ Hpveb ΙРၽȂᒲߜऍཱՂȂ‫ޱߝ࡟ܣ‬ջາ‫ٴ‬ҢఏᓡȄɇ ҏོᗒήɆപ๼၄ಬᏰਮɇȂࡂՂৱ௴Ң௴‫ڥ‬এտ ሄᏲȂᏰҡ‫ޟ‬ԙᕼσԤ໌؏Ȅӵᖒӫਢൢ೩ҺࢺમȂӵ ᆩΰ໠‫ܥ‬တಢȂё஼ྜ೽ᇄҺࢺȄҏོ੫ᖞᒲϚӣࣀଢ଼Ȃ ጚഅΙএ‫ڷ‬ᒙღ๖Ԥདྷ‫ޟ‬ዉࢸ༁Ъ۠ᒑོȄዉࢸ༁Ъ۠ ᒑོ૿Жཐᗂ౩‫ٱ‬ӵႆўέԑ‫ܚ‬հюϞଓᝦȂ੫Ⴕ௲ཐ ᗂ‫ޑ‬Ȃоߒᗂ‫ף‬Ȉ༁ᑹ๼୙ོߝȃ༁ැ൷୙ོߝȂ༁ᆰ ϛ୙ོߝȃ༁ԙᆋ୙ོߝȃ༁Ӑᆋ୙ོߝȃ༁җ஼୙ོ ߝȃ༁શ޿୙ོߝȃ༁৓୙ོߝȃ‫ݓ‬ҝ৕τρȄ

↗┘♩ᓛᜇ᜕ᑀᅝᅳᥓጰ⃤ᘉᅴ! 陳務亨 50.00 黃兆福 50.00 荷蘭華人教會 50.00 黃楝就 200.00 劉文邦 200.00 歐美旅行社 旅遊禮券數份

荷蘭華人教會來賓

࿋Јᖞ՗‫׽‬ᒵȂཱིΙ۩౩‫ོٱ‬໷ց౰ҡȄӵཱིΙ۩ ౩‫ོٱ‬ளሴήȂዉࢸ༁Ъ۠ᒑོ፽ΣΙএᄉཱི‫ޟ‬٨แȂ ፜σড়᝷៉Лࡻ༁Ъ۠ᒑོȄ औऔЬЬԁРυȂ᠍᠍ዅዅϛ୽ԑ ӵਇՆ‫ޟ‬ຳྑᅈԢϛȂ‫ר‬ঈ‫ٴ‬Ңᙴ౾‫ޟ‬ఏᓡȄନ‫ݔ‬ ౾ᅖ൲၉Ȃନᑹ൉ࢷࢷȂ۷ၼ‫ܪ‬ዩȂள‫᠍پ‬ዅȂᙄࠢ൳ ཎӡಈȈɆσӡσցɇȃɆ߆໠൲ິɇȃɆѲфӣஆɇȃ Ɇ౯౯ᇙᇙɇȂᗙԤዉࢸ༁Ъ۠ᒑོमଚᇄོ‫ؐޱ‬ΡΙ এᆠጝᆋೡȂϱԤȈωωՀ‫ڋ‬ȃցѿȃσӡȃցѿᑥȂ ΡΡԤӋȂࣱσ᠍൉Ȅ ᘄၼӐ࿅ԑȂ๼ஆ᠍ঢ়Ȃરᇭൃ቞Ȃ۠ᒑ੫տઢᆋ ‫ڷ‬ӡಈளӱড়Ȅ ዉࢸ༁Ъ۠ᒑོȂභ࿚ۣ۠Ȃ҄පઠኈȂ༈‫ۗܛ‬Ъ МϽȂё౏༁Ъ۠ᒑ‫ޟ‬ᇯӣཐȂё஼༁Ъ۠ᒑ‫ޟ‬ᏗᆹΨȂ ӓӣϷ‫ٴ‬༁Ъ۠ᒑ‫ޟ‬ਲ਼ઠМϽȂᏰಬᇄีපઠӑ‫ޟ‬ᓺ‫ي‬ ༈ಛȄ ᠍ߔ჌ዉ༁Ъ۠ᒑёΣዉࢸ༁Ъ۠ᒑོȄᖒ๜ΡȈ ༁ॱོߝȂ17.58917334Ȅ

張從心 50.00 黃錦源 100.00 林玉娥 100.00 馮壽如夫婦 200.00 林錦彭先生 精美禮品數份

黃素芳副會長和她的來賓

張新連 50.00 姚麗珍 100.00 黃音 350.00

鄧根楠 50.00 丹華教育中心 100.00

७੊Ĉጯঔ൑୾Ăଘ๔ߏ‫ث‬ ϛМȞဃᇭȃල೽ၗȟȃ೉Мȃ़М

டཾఀ௲ȃএտሄᏲȃ ਝ‫ݎ‬ᡗ๿ȃ໌؏ડഀȊ Chinees les. individual of groep les. Bel nu !

ࢥၚЅൢӪ፜ႫȈ 06-17624425!!ࡂՂৱ ᠥᎧᬒ∟᠎ṗᘭᘶ᎟ᘮᛵⓨᖗᅗᏥỒ ᾬ⇟ᬈ᪱ᮿᗇᅗᑺẤᜇ⊲ ṗᣇỒᜳ! )42*.)1*7.58!917!334

伊朗來賓 MASOUD 和 WILLIE AKHBARI, 鹿特丹市議員 SUN VAN DIJK,中荷展望 基金會主席胡安娜女士

黃子彬副會長和他的來賓

Ρ‫߳ڷ‬୊

ॏ ᗊ Ⴋ ၗȈ

朱銀南醫生二胡表演

010-785-3891

‫؁‬ӻ౰ࠢġġ᠍ߔ‫پ‬Ⴋᒚၚ

Renhe Health

⊈!᣾!⾱!ᴐ!ᡱ!⊉

R21!ᕀ!ᒘ!ᡱ!◵

ᱽ!ᛌ!⌊!✬!፬!ὴ

ᙓ≻ᩔᒘᏜṎ᝸ᅟ

⟇ጚᙨἌᶋ᜽២ᛵᡱᤶὧ᝸ᅟ

✬፬ᵋ⑜ᅘ᪠ὴ⌊᏷ᅟ

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ጲনೖҩ Ĵ ౭Ȃؐ౭ ķı ಖ ိຉऒᆠ Ĵ ౭Ȃؐ౭ ķı ಖ

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ŒIJı Հपશ IJ ౭Ȃؐ౭ IJĶı ಖ τ‫ܒ‬छ᝘ࣀΨશ IJ ౭Ȃؐ౭ IJĶı ಖ

€ 228.00-

€ 99.00-

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ѕዉ౏੕ധ‫ ݶ‬IJ ౭Ȃؐ౭ IJĹı ಖ ຺ᐨ֊ᕥ્ ij ౭Ȃؐ౭ IJĶı ಖ

€ 89.00-

℥!⃶!⃹!ᑁ!ᬒ!ᖮ

ᾒ!⊈!ᣂ!⑜!ᣂ!⎻

⃊!Ꮀ!ᬒ!᷁!✬!ᖛ

ᐨᨬ⒠⌊᝸ᅗ፞ᵩᕀᷙᨌᅟ

ᑺᥳᣂᓉᒬ⑜ᅗ⑩ᓛᒬ⎻᎚┘ᅟ

ᬒᖛ᭗ᎂᅗᴀ᪓᷁Ꭸᨬᅟ

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ Јณᖳఋ᝽ Ĵ ౭Ȃؐ౭ Ĵķı ಖ ᇏᆠጲ᠄ IJ ౭Ȃؐ౭ Ĵĸı ಖ

€ 110.00-

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ြጲ Ĵ ౭Ȃؐ౭ ķı ಖ ᑥ‫׍‬ஶ Ĵ ౭Ȃؐ౭ ķı ಖ

€ 208.00-

ಢӫ ৈ၆

၎ಢӫѓࢂȈ ௶ࢳ‫م‬๫д ij ౭Ȃؐ౭ ĺı ಖ ᅴ‫ ڪ‬ņġIJ ౭Ȃؐ౭ IJĹı ಖ

€ 132.00-


᫓ↂ⃡ᣇᓍ῔Ồ ᰟ✢ፍỒ᫛ἲ᭖᏷ᘒ᫜ ⓘỒ⃕ἲᅝỜ⇴ᒯᛥ᥇

ፍỒᲐ␈ዷᅝᱯ᭘ἓᛥ᥇

ፍỒỒᛥᅝ᭼ጛḶᛥ᥇

डᑙᇳȈȶ‫پר‬ΟȂ࢐ौѩΡுҡ‫ڼ‬Ȃ‫ٮ‬иு‫؁ޟ‬ᙴ౾Ȅȷĩ घᑱᆋॱġIJıĻIJıĪġ 鹿特丹基督教生命堂

海牙基督教生命堂

地址:Donarpad 9, 3072 EB Rotterdam 電郵:emsirotterdam@gmail.com 電話:010-411 49 90 / 06-40 094 225 ( 普通話 ) 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢: 鄧偉康牧師 ( 廣東話 ) 陳李湘萍師母 ( 普通話 )

地址:Isingstraat 165A, 2522 JS Den Haag 電話:070-388 17 85 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:梅子開牧師

烏特勒基督教生命堂

荷京基督教生命堂

地址:Marokkodreef 3, 3564 EV Utrecht 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:030-261 61 67 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

地址:Anton Waldorpstraat 90 1062 AZ Amsterdam 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:020-673 03 50 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

思活路基督教生命堂 地址:Esdoornstraat 25, 8021 WB Zwolle 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:06-50 652 284 崇拜聚會:普通話崇拜 時間:星期一中午 12 時 查詢:鍾志勳牧師

百合山基督教生命堂 地址:Rozenstraat 2, 4613 AJ Bergen op Zoom 電話:0164-78 58 22 / 06-29 551 772 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:林國安牧師

恩慈地基督教生命堂 崇拜地址:Deurningerstraat 212, 7522 CL Enschede 教會活動中心:Deurningerstraat 39A 7514 BD Enschede 電郵:emsienschede@gmail.com 電話:053-2310789 / 06-50 652 284 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

福臨道基督教生命堂 地址:Zandstraat 103, 3905 EB Veenendaal 電郵:emsiveenendaal@gmail.com 電話:0318-76 91 44 / 06-27 221 338 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:朱洪順傳道

百利達基督教生命堂 地址:Teteringsedijk 89C, 4817 MB Breda 電郵:emsibreda@gmail.com 電話:076-532 33 51 / 06-24 542 277 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:趙麗娟傳道

高寧根基督教生命堂 地址:Korreweg 37,9714 AB Groningen 電郵:emsigroningen@gmail.com 電話:050-571 80 40/06 - 81 556 777 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 11 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 留學生團契:逢星期三晚上 6 時 查詢:張堯傳道

安恆基督教生命堂 地址:Geograaf 13, 6921 EW Duiven 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:06 1296 5512 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:每月第二及第四個星期日早上 11 時 ( 設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

樂華城基督教生命堂! 地址:Vrijheidsplein 1, 8924 JL Leeuwarden 電郵:emsileeuwarden@gmail.com 電話: 06-81 556 777 崇拜聚會:普通話 / 廣東話崇拜 時間:每月第二及第四個星期二早上 10 時 查詢:張 堯傳道

❣ᜪᗔ ᙬᬙ⃿ᣈ!(www.emsionline.org)!៻ᾰᑺ⚆ᘷᴞᙬᗥ᎘ᧁᓕℏỒ፛᠖᪳


!"#$%"$ $&'

!"#$"%&'(' )* +&,-(' .,/(0 1&' 2,& 31& 41"

56(7%-,8( 5',-"90: ;(& .,1&<=, 1&' >,& >%1& ?1&@%1@( A%BB"9-: .,1&C,& D"9(,@& A-%',(0 +&,8(90,-*

=

EF

!"#$% '%#! ()* $+ ,-./0% !"# $%&'#%( )*" +)* ,"-"./)#&- 0%11"00&. &2 34#)" !"#3 ( /-5 *#0 0&- !"# 6&7"-( */0 2#-#0*"5 8%." */-59:/5" ;< =#)" )*":"5 7#)* 3!&.>5 ?"/1"3 ."1"-)>@A B*" =#)" #0 C :" )".0 >&-,( D :")".0 *#,* /-5 EAF :")".0 #- 7#5)*A G) 7#>> H" &- 0*&7 #- ?/.#0 I%>)%./> I"- )". #- J./-1"A KL%1*# M#/-8#-,N

()*+( $,- #.,+ /0.(1,/ 02 +00.+30 4+52. +)6 *(7* 89+:(0; <.25,30/

G* H%" I,J 2,& 31& G1"

O"8&.)". >"/.-) 2.&: 6#-*/# P"7 Q."/ )*/) 2.&: )*#0 @"/.( 6#-*/# P"7 Q."/ 8>/--"5 )& 08"-5 ; @"/.0 )& 1&-'%". :/R&. /-5 *#,* '%/>#)@ 8.&R"1)0 7*#1* "0)/H>#0*"5 &S". ;TTT 8.&R"1)0 7*#1* 7"." /H&S" ETT :#>>#&- @%/- KIPL( )*" 0/:" H">&7N( /1*#"S"5 EAF ).#>>#&- @%/- &2 #-S"0):"-) /-5 ."/1*"5 FTTT -"7>@ 0#,-"5 8.&R"1)0A U& 2/.( /2)". )*" 0@0)": ."2&.: &2 0)."")0 /-5 )&7-0 #- 6#-*/# P"7 Q."/( )*" #-S"0):"-) 8.&:& )#&- 1"-)". #0 2&%-5"5A P&7 )*"." /." DV; >"/5".0 0)%5#"5 2&. :&." )*/- &-" :&-)* )& "-*/-1" )*"#. 8.&2"00#&-/> =-&7>"5," /-5 /))./1)#-, #-S"0):"-) 0=#>>0A G- )*" 2%)%."( )*#0 -%:H". 7#>> H" ."/1*"5 FTTA B*"@ 7#>> #-).&5%1" &S". DTTT 8.&R"1) 0&%.1"0

"/1* @"/. /-5 8.&:&)" :&." )*/- FTT 1&-)./1)"5 8.&R"1)0A J.&: )*#0 @"/.( 6#-*/# P"7 Q."/ 7#>> 0)/.) )& >/%-1* W/R&. /-5 X#,* Y%/>#)@ ?.&R"1) I.%1#/> L"/. 8.&,./: #- )*" 2&>>&7#-, ; @"/.0A <%.#-, )*#0 8".#&5( 6#-*/# P"7 Q."/ 8>/-0 )& /../-," &S". ;TTT 8.&R"1)0 7*&0" 01/>" #0 /H&S" ETT :#>>#&@%/- /-5 /1*#"S" #-S"0):"-) &2 EAF ).#>>#&- @%/- #/11%:%>/)#&-A B*" )&)/> /1)%/> 2&."#,- #-S"0):"-) #0 FT H#>>#&- 5&>>/.0 /-5 5&:"0)#1 1/8#)/> #0 FTT H#>>#&- @%/-A Q) >/0)( -"7>@ 1&-)./1)"5 8.&,./:0 /." FTTTA G- )*#0 @"/.( 6#-*/# P"7 Q."/ 7#>> ":8*/0#Z" )& 8.&:&)" )*" 1&-0).%1)#&- &2 FTT &- H%#>5#-, #-5%0 ).@ 8.&,./:0 /-5 "-0%." )*" U#-&8"1 -/)#&-/> &#> ." 0".S" 2/1#>#)@( 8*&)&">"1).#1#)@ #-5%0).#/>#Z/)#&H/0"( M&#-)&7- -&.)* :&5".- 8*/.:/1@ H/0" /-5

&)*". DVT 8.&,./:0 2#-#0*"5 #- )*#0 @"/.A $&S".- :"-) 7#>> ,& 5""8 #-)& ,./00.&&) >"S"> )& 0".S" U#-&9U/%5# Q./H#/ P"7 W/)".#/> ?/.=( X%#/-*%# B#/-R#- >#)*#%: H/))".@ 5#/8*./,:( U#-& W/0)". U1# 9)"1* 8>/Z/ /-5 &)*". E+T 1&-)./1)"5 8.&R"1)0 /-5 )*"@ 7#>> 0)/.) )& >/%-1* #- )*#0 @"/.A I&-2#.: [--/0*" 0"/ 7/)". 5"0/>#-/)#&-( \#@%/- ./#> )./-0#)( I*/-,>% 0/>) #-5%0).@ 1*":#1/> -"7 :/)".#/>0 H/0" /-5 &)*". EFT %-5". 5#01%00#&- 8.&R"1)0 )& 0#,- /-5 0"))>" 5&7- /0 0&&- /0 8&00#H>"A 6#-*/# P"7 Q."/ */0 />0& "-0%." )*" 8>/- 7*#1* -"7>@ 5&1=0 ETTT :/R&. /-5 *#,* '%/>#)@ 8.&R"1)0 2&. )*" 7*&>" @"/.A Q11&.5#-, )& )*" 01#"-1" /-5 )"1*-&>&,@ #--& S/)#&-( 6#-*/# P"7 Q."/ "-0%." )& /1*#"S" / H/)1* &2 8.&R"1)0 7*#1* 7#>> H" 2#-#0*"5 /-5 8%) #-)& &8". /)#&- >#=" ?"=#-, ]-#S".0#)@ P"7 $"-"./)#&- GB

!(+)5()@4+6, G* H%" I,J 2,& 31& G1"

B*&%,* 1&::&->@ 0""#-, Q%)&:/)#1 B">>". W/ 1*#-" _QBWN #- 0*&88#-, :/>>0( 2"7 8"&8>" =-&7 )*/) )*" 1&." 1*#8 )"1*-&>&,@ &2 QBW #0 >&-, :&-&8 &>#Z"5 H@ /5S/-1"5 1&%-).#"0 >#=" M/8/- /-5 U&%)* 4&."/ /-5 5"S">&8"5 .",#&-0 #-1>%5#-, [%.&8" /-5 Q:".#1/A B*" 2/1)( *&7"S".( #0 -&7 H"#-, 1*/-,"5 H@ B#/-R#- I/0*7/@ B"1*-&>&,@ I&A( \)5A /-5( 7#)* )"1*-&>&,@ #--&S/)#&-0( I/0*7/@0 0"1%.". QBW0

7#)* 3I*#-"0" 1*#83 9 / 1*#8 I*#-/ */S#-, #-5"8"- 5"-) #-)">>#,"-) 8.&8".)@ .#,*) 9 /." 8&8%>/.>@ %0"5 />> /.&%-5 I*#-/ /-5 /." -&7 ,&#-, 7&.>57#5"A !/>=#-, #-)& I/0*7/@ >&1/)"5 #- B#/-R#- Q#.8&.) [1&-&:#1 Q."/( )*" ."8&.)". 7#)-"00"5 )*" 8.&1"00 &2 /- QBW H"#-, 5">#1/)">@ /00":H>"5 /-5 #- 0)/>>"5A 3QBW #0 S".@ #:8&.)/-) 2&. 1&::&- 8"&8>" #- "S".@5/@ >#2"( 0& #) */0 )& H" /H0&>%)">@ 0)/H>" /-5 0"1%."(3 0/#5 M#/-, X/&./-( )*" I[` &2 I/0*7/@A X" )&>5 )*" ."8&.)". )*/) / 0#-,>" :&5%>" #- )*" 1&."

O"0"/.1* G-0)#)%)#&-( 6"#5&% I&::".1#/> U/)">>#)" UWU U@0)":( 5&:"0)#1 :#1.&8.&1"00&. /-5 0& &-A Q0 7">>( #) 7#>> 5.#S" )*" 1&-0).%1)#&- &2 0#,-#2#1/-) 01#9)"1* 1&&8"./)#S" 8.&R"1) 0%1* /0 6#-*/# ^*&-, ,%/-1%- U1#9)"1* ?/.=( 6"#R#-,9B#/-R#- I&&8"./ )#&- 5":&-0)./)#&- /."/ /-5 >") )*": H"1&:" )*" #-5%0).@ #--&S/)#&- 1"-)". 7#)* ,>&H/> #-2>%"-1"A P"7 Q."/ 7#>> />0& 7&.= &- )*" >#S">#*&&5 /-5 "-S#.&-:"-)/> %8,./5#-, 8.&R"1)0A Q1)#S">@ ./#0" 2%-5 2.&: "S".@ 7/@ /-5 5& 8.&R"1) 0".S#1" 2.&: "/1* /08"1)A G) 7#>> 1"-)". &- )*" #:8.&S":"-) &2 "5%1/)#&-( :"5#1/> 1/."( 1%>)%."( "1&>&,#1/> "-S# .&-:"-) '%/>#)@ /-5 &)*". 0&1#/> %-5".)/=#-,0 )& "0)/H>#0* / H/)1* &2 5#0)#-,%#0*"5 8.&R"1)0 &>#S">#*&&5 2#">5 /-5 H.#-, :&." H"-"2#) )& 1#)#Z"-0 H@ )*" ."2&.: /-5 5"S">&8:"-) &2 6#-*/# P"7 Q."/

>?*(),/, ?*(<> 72,/ -2.:6-(6,

1&:8&-"-) 5"S">&8:"-) 1&%>5 1&0) 0"S"./> :#>>#&@%/-A 3!" 1*&0" &S". :&." )*/- FT 5"0#,- 8>/-0( ."S#0"5 5"0#,- 5./7#-,0 *%-5."50 &2 )#:"0( 7"-) )*.&%,* &S". DTT 8.&)&)@8" )"0)0 /-5 )*&%0/-50 &2 )"0)0 7#)* ,"-%#-" -&)"0( /-5 2#-/>>@ 0%11""5"5 #5"S">&8#-, )*" I*#-"0" 1*#8 /-5 /88>@#-, 2&. )*" -/)#&-/> 8/)"-)0(3 0/#5 M#/-,A B*" QBW0 H@ I/0*7/@ */S" 0& 2/. ":8>&@"5 )*" #-)".-/)#&-/>>@ /5S/-1"5 )"1*-&>&,#"0 #-1>%5 #-, 2/1" ."1&,-#)#&-( S"#- ."1&,-#)#&-( #.#0 ."1&,-#

)#&-( 2#-,".8.#-) ."1&,-#)#&-( H/-=-&)"0 0".#/> -%:H". ."1&,-#)#&-( 5"8&0#)&. )./1=#-, /-5 5" 8&0#) )#:" )./1=#-,A !*/)0 :&."( )*" QBW0 H@ I/0*7/@ 1&-2&.: H"))". )& )*" */H#)0 &2 I*#-"0" 8"&8>" )*/- 2&."#,- QBW0 7*#1* 1/%0" #-1&-S" -#"-1"0 0& )*/) #) H"1&:"0 :%1* 0"1%.". /-5 :&." 1&-S"-#"-) 2&. 1&::&- 8"&8>" )& 5"8&0#) /-5 5./7 :&-"@A 3!" S" ,&) )*" /88.&S/>0 2.&: /> :&0) />> QBW 0/2")@ 1&-0%>)#-, /-5 1".)#2#1/)#&&.,/-#Z/)#&-0 #-1>%5#-, ]-5".7.#)". \/H&./)&.#"0 G-1A #- Q:".#1/ /-5 2.&: 1".)#2#1/)#&- 0@0)": 8.& ,./:0 >#=" I[P\ #- []A Q-5 &%. 8.&5%1)0 */S" />."/5@ )/="- &S". ETa &2 )*" 5&:"0)#1 :/.=")(3 0/#5 M#/-, X/-( )*" ,"-"./> :/-/,". &2 )*" 6%0# -"00 ?>/--#-, <"8/.):"-) &2 I/0*7/@A \/)">@( )*" QBW0 H@ I/0*7/@ 7"." 0*&.)>#0)"5 2&. )*" 8.&1%.":"-) 8>/-0 &2 0"S"./> 0)/)" 9&7-"5 H/-=0 #-1>%5#-, I*#-/ I&-0).%1)#&- 6/-= /-5 Q ,.#1%>)%./> 6/-= &2 I*#-/A ?."0"-)>@( )*" QBW0 7#)* )*" 3I*#-"0" 1*#83 */S" H""- 0&>5 )& .",#&-0 >#=" W#55>" [/0) /-5 Q2.#1/A G- )*" 2%)%."( )*" 3I*#-"0" 1*#83 #0 )& ,& 7&.>57#5"A

12+&304++)3& +(&5+6$4%-/&7.#/$#/8& .-%&+/&34+2&#/&1#./9#/

.=( 0="K "$ 2,&L,&@ M1,&-,&@ 1&' >,&1& M1,&-,&@ K"9N0 ,0 9(7(&-L* "& 0="K ,& .,1&C,& O%0(%/P QF /10-(9B,(7(0 "$ RQ B1,&-(90 "$ 07=""L "$ 2,&L,&@ ,&7L%',&@ H"&@ >,1&J3% S"&@ 1&' H1" !(& 1&' TT B1,&-(9 "$ >,&1& 07=""L ,&7L%',&@ S"&@ ;(&J U=1 A=,),1" 1&' V1, G(&6,1" 19( "& ',0BL1*P ?*&)& H@ !/-, M#-( M#- !/- 6/&


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 345678493:

!"#$ &"' ()*"++ -./ +/( I0 =,"% M($: I%,"# 9%*$#$5 B%-)

;<5=>2-8,?)@ A*+B 2 C+-,0D EB=C*F1>@ +A, ?,G>?= D-20))21DB+>-C@ ),*0D H,0> C>++*0D@ 2I1E10I+1-> J,- E>,E?> >G>-= )2=@ E?2=*0D J?1+> 20) )20I*0D A*+B J-*>0)C 2+ A>>K>0)@ ?*G*0D *0 2 I,LJ,-+2H?> >0G*-,0L>0+ *0 M1C+-2?*2 &, =,1 =>2-0 J,- +B*C K*0) ,J ?*J> 20) A*??*0D +, D*G> 1E >G>-=+B*0D J,- *+N O1+ P1C+ +B->> L,0+BC 2D,@ +B> ML>-*I20 '*IB2>?C ?*J> E2+B B2) 2 H*D IB20D> H>I21C> ,J 2 H>21+*J1? >0I,10+>- *0 $B2*?20) QB*20D '2*R S> C2*) D,,)H=> +, B*C ->?2+*G>C 20) J-*>0)C@ C>+ J,,+ ,0 20 10J2L*?*2- +>--*+,-= 20) I2L> +, $*20P*0 2I-,CC +B> C>2R M?? ,J +B>C> 2-> P1C+ H> I21C> ,J ?,G>R ;#), &"', %),&* /0 J&',") "$2 1#2&% ',")6 @1&$ #+ ),&0 '"$) '%33($#'")& ;#), ."$5("5&: #) -&&3!"#$ %$& &$'%($)&* %+ ),#- .#+& /0 ),& +#1& ,($ ),") #) #- &$%(5, )% .%%> &"', %),&* /0 1#2&% "$2 2*&2 )#3&- 4"--#$5 /0 #$ ."-) .#+&6 7,*&& 3%$),- "5% -,%; &"', %),&*- *#$56 C#"%D,# -"#2 ),") 9#',"&. %$ ),& -)*&&)- %+ 8,#"$5 9"#: 9#',"&. -"; "$ <-#"$ .&) ,&* ;&"* ),& *#$5 ".. ),& )#3&6 <.),%(5, #) #- " ;%3"$ "$2 '"**#&2 ";"0 ;#), ,&*6 =,& ,"- ),& .#)).& "/*"-#1&: -,& +&&.- 1&*0 ,"4406 /."'> -)*"#5,) ,"#* /0 ),& ;"#-) "$2 -.&$2&* +#5(*&6 /'(0" #- &$(%1$% "."% #'-23' =%3&),#$5 *&1&".&2 +*%3 ,&* &0&- "*& 2&&4.0 '%$ #'" )(%32(3" 4(55$"5 "6$0#0 $&')&2 )% ),& /%))%3 %+ ,#- ,&"*)6 <) ),") 3%3&$): ,& +&.) ),& &?'#)&3&$) ),") ,& ,"2 $&1&* &?4&*# M(-) " 3%$), "5%: 9#',"&. -"#2 5%%2/0& )% ,#&$'&2 #$ ,#- .#+&: "$2 ,& ,&"*2 ),& 1#%.&$) /&")#$5 <(-)*".#"- *&.")#1&- "$2 +*#&$2- "$2 -&) +%%) %$ &? %+ ,#- ,&"*)6 =% ,& 4.('>&2 (4 ,#- '%(*"5&: ;&$) (4 %)#' )&**#)%*0 ".%$&6 H& .&+) &1&*0),#$5 ,& ;"- +" )% 5*&&) ),& /&"()#+(. ."20 "$2 "->&2 ,&* #+ -,& '"$ 3#.#"* ;#), /&+%*& "$2 '"3& )% " '%34.&)&.0 ($+" -4&"> @$5.#-,6 <+)&* ,& .&"*$) ),") -,& '"$) -4&"> 3#.#"* &$1#*%$3&$)6 F) #- /&'"(-& ),") ,& ;"$)- )% @$5.#-,: ,& 2#2$) 5#1& (4 )".>#$5 ;#), ,&* "$2 #$ /& ;#), C#"%D,# )#.. ),& &$26 7,& -)*%$5 +%*&#5$&* 1#)&2 ,&* )% 5% )% =)"*/('>- )% ',")6 <.),%(5, ),&0 '"$) -4&"> 8,#$&-&: /() ,& #- "$ "(),&$)#' E8,#$" '"$) )".> /0 ."$5("5&: ),&0 ,"2 " -4#*#)(". '%33( ,"$2E6 H& ,"- " 2&&4 ($2&*-)"$2#$5 %+ 8,#$&-& $#'")#%$ ),*%(5, &0& '%$)"') "$2 /%20 ."$5("5&6 )*"2#)#%$". "'(4($')(*& "$2 3%?#/(-)#%$: ),& I%%> <$2 ),&$ 9#',"&. .&"*$) ),") ),#- ."20 ;"- +*%3 %+ 8,"$5&- "$2 8,#$&-& ,#-)%*#' '(.)(*&6 9#',"&. 5*&; (4 #$ 8".#+%*$#" #$ ),& N$#)&2 7#"$A#$: 8,#$" "$2 ,&* $"3& ;"- B&$5 C#"%D,#6 C#"%D,# -"#2: EF A(-) *&3&3/&*&2 ),") ,& A(-) =)")&-6 J,&$ ,& ;"- 0%($5: ,& .#>&2 )% 4."0 /"- .%%>&2 #$)% 30 &0&- ") ),") )#3&: "$2 ),&$ F '"$) >&)/"..: /() /&'"(-& %+ ),#- ,& %+)&$ ,(*) ),& "$>.& ,&.4 +.%;#$5 ),& )&"*6 9"0 ),#- ;"- ),& -4#*#)(". "$2 >$&&6 O$& )#3& ,& 4."0&2 /"->&)/".. "$2 5%) '%$+%*3#)06 F %$.0 +&.) ),") ,& -"; #$)% 30 ,&"*)6E ,(*)6 H#- +"3#.0 )%%> ,#3 )% " '.#$#' +%* /%$& -&) 9#',"&. 4."0&2 +.()& +%* C#"%D,# ;#), ),& +"3#.#"* )#$5 "$2 "'(4($')(*& )*&")3&$)6 H#- ;%($2 ".3%-) "$2 -%%),#$5 3(-#' %+ =)"*/('>- %$ ),& -4%)6 7,&0 ,&".&2 (4 "+)&* ),*&& )#3&-)*&")3&$)6 H& )%%> " >$&; &"', %),&* 2&&4.0 ;#), #$ G2&4), '%$1&*-" >&&$ #$)&*&-) #$ #) "$2 ),%(5,) ),") #+ ,& '"$ .&"*$ )#%$6 <+)&* ),&0 .&"*$) ),") /%), %+ ),&3 ;&*& -#$ ),#- 3"5#' ->#..: ,& '"$ )*&") ,#3-&.+6 <+)&* ,& 2& 5.&: 3%*& +"1%*"/.& #34*&--#%$ ;&*& 4*%2('&26 =% )&*3#$&2 )% .&"*$ ),& ->#.. +*%3 +"3%(- )&"',&*: ,& 9#',"&. #$1#)&2 C#"%D,# )% ,"1& /*&">+"-) "$2 5% )% ;&$) )% ),& '.#$#' %$'& );% ;&&>-6 J,&$ ,& -"; 3"*>&) ),& $&?) 2"06 H%;&1&*: C#"%D,# )%%> ),& ,#- )&"',&* )*&") ),& 4&%4.&: ,& )">&- $%)&- '"*& 4."$& +*%3 8,#"$5 9"# )% I"$5>%> ),& ),#*2 2"0 +(..06 H& /&5"$ )% &$5"5& #$ /%$& -&))#$5 "$2 "$2 9#',"&. ,"2 )% -)"0 "$2 '%$)#$(&2 )% )*&") "'(4($')(*& "+)&* ,& 3"-)&*&2 ),&36 <$2 ),&$ ,& -&)).&2 2%;$ #$ <(-)*".#" "$2 .#1&2 ;#), ,#- 2"(5, )&&),6 )&* "$2 );% 5*"$22"(5,)&*- +%* 3%*& ),"$ KL 0&"*-6 I() #) 2%&- $%) /.%'> ),&#* '%33($#'")#%$6 9#',"&. '"$ %$.0 *#$5 (4 /0 3%/#.& 4,%$& /&+%*&: <$2 ),*&& 3%$),- "5% ,& ;&$) )% 8,#"$53"#: 7,"# "$2 $%; ,& /&5#$- )% )*0 )% )04&: "$2 ),&$ -&$2- ."$2 )% -&& )&&), 2%')%*6 H& 3&) C#"%D,# #$ ),& -)*&&) "$2 +&.. #$ .%1& ;#), ,&*6 H#- 2"(5,)&* ".-% 3&--"5&- )% C#"%D,# ;#), )*"$-.")#%$ -%+);"*&6 9#',"&. ;&$) )% I"$5>%> "+)&* ),&0 '%$+#*3&2 ),") -(44%*)&2 ,#- ',%#'& "$2 -"#2: EP"2: 0%( ,"1& ),&0 ;&*& &"', %),&*- -%(. 3")&6 J,&$ ),&0 ;&*& +%($2 0%(* .%1& "5"#$6 B.&"-& &$A%0 #)6E 7,&*&+%*&: " QR G0&"* G%.2 <3&*#'"$ %.2 3"$ +"'&2 ;#), -&4"*")#%$ "5"#$: 9#',"&. 5"1& ,#- *#$5 )% ,&* "$2 3">& -(*& #$ ,#- 3#$26 H& 5"1& " 4#$> 5"1& (4 &1&*0),#$5 "$2 '"3& )% 7#"$A#$ +%* .%1&6 *#$5.&) %+ &0& 2*%4-/%)).& '"4 )% C#"%D,#: "$2 ,& H& '"$) -4&"> "$0 8,#$&-&6 7,& .%1& "'*%-- ),& )%%> ),& 5*&&$ *#$5.&) %+ '%>& /%)).& '"4 "- ,#- %;$ -&" /*%(5,) ,"44#$&-- )% C#"%D,# "5"#$: /() ".-% *#$5 /&'"(-& )#3& #- .#3#)&26 <+)&* ),&0 *&.(')"$).0 3"2& ,&* /& "$?#%(-6 KRG0&"*G%.2 B&$5 C#"%D,# -&4"*")&2 #$ I"$5>%>: 9#',"&. ;&$) /"'> )% <(- 3"$"5&- " ,"$23"2& "*) ;"*& "$2 '.%),#$5 -)%*& #$ )*".#" ;,&*& ,& ,"2 .#1&2 +%* %1&* KL 0&"*-: "$2 ),& "$'#&$) '(.)(*& -)*&&) /0 ,&*-&.+: "$2 ),& -)%*& C#"%D,# ;&$) /"'> )% 7#"$A#$6 7,&0 %+)&$ '%$)"') -&..- $")#%$". '%-)(3& "$2 %),&* 4*%2(')-6 =,&

!""# $% &'($)(%* (%* +()) $% ,-."

.&"*$) "*) ;,&$ -,& ;"- 0%($5 "$2 ,"2 " 5%%2 "&-),&)#': -% ,&* /(-# $&-- ,"- /&&$ ".;"0- 5%%26 H%;&1 &*: ,&* &3%)#%$ .#+& #- $%) -3%%),6 <+)&* ),& 2#1%*'& ;#), ,&* ,(-/"$2: ,&* 4"*&$)-2&"), -(/A&')&2 ,&* )% " 2&"2.0 /.%; ."-) 0&"*6 =,& 4"#2 )%% 3(', "))&$)#%$ )% ),& /(-#$&-- /& +%*&: -% -,& *"*&.0 5%) ".%$5 ;#), ,&* 4"*&$)-6 =,& .%-) ),& %$.0 +"3#.06 =,& ',%-& )% 5% )% 8,#"$53"#: 7,"# ."$2 )% *&.&"-& ,&* &3%)#%$ ($2&* ),& )*&3&$2%(- 4*&--(*&6 '*IB2>? M0) T>0D /*2,UB*: B,%)% I0 =,"% M($ <$2 ),& &$'%($)&* ;#), 9#',"&. #- .#>& ),& 4"$"'&" ),") 5%2 /*%(5,) 4&$2&$) "$2 -)#.. ,"1& +*&&2%36 C#"%D,# 5%&- )% ,&* )% ,&* +%* ,&* ;%($26 =,& #- #34*&--&2 /0 ,#- ,( -,%4 +%* /(-#$&-- &1&*0 2"06 9#',"&. %+)&$ ,&.43%*: 1&*-")#.#)0: 5*&") .&"*$#$5 "$2 ),& 2&&4 *& ,&* *&4"#* 2&->- "$2 ',"#*- "$2 &"*$- 3%$&0 /0 -&"*', %$ "'(4($')(*& "$2 ),& '(.)(*& %+ ),& I%%> )&"',#$5 -%3& -)(2&$)- ;,% ;"$) )% .&"*$ @$5.#-, %+ 8,"$5&-6 =% ."$5("5& "$2 "5& "*& $% .%$5&* ") ),& -"3& )#3&6 F$ ),& 4*%'&-- %+ ),#- #$)&*-&')#%$: 4*%/.&3-6 9#',"&. -4&$) SR ,%(*- %$ ),& A%(*$&0 %+ '%(*-&: ),&*& "*& -%3& '%$)*"2#')#%$- /&'"(-& %+ "$2 +%($2 ,&*: "+)&* ),") -,& ),%(5,) ),") -,& ,"2 ),& 2#++&*&$'& #$ ."$5("5& "$2 '(.)(*&6 H%;&1&*: +%($2 ,&* 4"*)$&* ;,% '"$ /& *&-4%$-#/.& )% ,&* #$ ),&0 '"$ )%.&*")& "$2 ($2&*-)"$2 &"', %),&* 2(& )% .#+&6 J,&$ -,& &$A%0&2 ),& -4#*#)(". ,"44#$&--: -,& .%1&6 ".-% ;%**#&2 "/%() ),& *&". .#+&6 =,& 2#2$) 5&) <) 4*&-&$): 9#',"&. ,"- $%) 0&) -4%>& 8,#$&-&: ,%(-& 4*%4&*)0 "+)&* ),& 2#1%*'& ;#), ,&* ,(-/"$26 -% C#"%D,# ,%4&- ),") 3%*& +*#&$2- '"$ 5% )% ),&#* =,& 3"$"5&2 " )*"2#)#%$". ,"$2 G3"2& '%-)(3& -,%4 "$2 '%33($#'")&- ;#), 9#',"&. #$ %*2&* )% 4,0-#'". -)%*&6 P(& )% ),& *"4#2 2&1&.%43&$) %+ .&) ,#3 +&.. ),& &$),(-#"-3 %+ 8,#$" #$ ),& '%.2 &.&')*%$#' '%33&*'& "$2 %),&* $&);%*> )*"$-"' ;#$)&*: E7,& 3%-) #34%*)"$) ),#$5 #- )% .&) ,#3 $%) )#%$-: #) 3&) ;#), ($4*&'&2&$)&2 #34"')6 7,& %$.0 +&&. .%$&.0 $% .%$5&*6 F 3(-) .&"*$ @$5.#-, "- -%%$ -)%*&+*%$) #- +"'&2 ;#), '%$)#$(#$5 .%--&- ") 4*& "- 4%--#/.&6E -"0- C#"%D,#6 -&$)6 =,& .#1&- #$ ),& *&$)&2 ,%(-& "$2 ;%**#&<.),%(5, ),&0 2%$) ,"1& ),&#* %;$ ,%(-& "$2 "/%() ),& +()(*&: /&'"(-& 3"0/& %$& 2"0 -,& ,"- .#1& #$ ),& *&$)&2 ,%(-& &1&*0 2"0W ".),%(5, ),&0 $% 4."'& )% .#1& #$6 I() -,& #- ,%4&+(. +%* ),& +( 2%$) ,"1& ),&#* %;$ '"* "$2 5% %() %$ +%%) %* /0 )(*&: ;,0 3(-) -,& ,"1& ,&* %;$ ,%(-&T B&*,"4- /(- &1&*0 2"0W ".),%(5, ),& ;&"),&* #- 1&*0 '%.2 ),&0 '"$ 5% )% =#',("$ U($$"$ )%5&),&*: "$2 "$2 ),&*& #- $% ,&")#$5 #$ ),& -,%4W ".),%(5, ),&0 3"0/& ),&0 '"$ ;")', ),& -($*#-& "$2 -($-&) %$ " %+)&$ '%(5, /&'"(-& %+ ),& /"2 "#*: ".. %+ ),&-& ,#.. #$ ),& +()(*&6 <- .%$5 "- ),& 4&%4.& ;#), 0%( '"$$%) *&-#-) ),& &1&*02"0 ,"44#$&--6 9#',"&. -"0>$%; 0%( "$2 .%1& 0%(6 ,& ,"- /&&$ ".;"0- ,"440 /&+%*&: #) .#>&- ),") ),& .#+& 5%&- +%*;"*2 ".%$5 -%3& .#$&6 H%;&1&*: ,#- .#+& /5"(#" '(778 )$9" #-3"#'"5 ',"$5&- " .%) "+)&* 3&&)#$5 ;#), C#"%D,#6 X%; ,& #7,& '"*)%%$ ),") 9#',"&. 4"#$)&2 +%* C#"%D,# ,"44#&* ),"$ /&+%*&6 7,&*& "*& -;#33#$5 +#-,: +.0 ;"- #34*&--#1& "$2 2#*&').0 )%(',&2 ),& /%))%3 %+ #$5 /#*2: -,"..%; /*%%> "$2 5*"$2 -&" #$ ,#- ;%*.2: ,&"*)6 7,& );% #$2&4&$2&$) .%1&.0 -3#.#$5 +"'&- "$2 '%.%*+(. 4"#$)#$5-: )*"2#)#%$". '.%),#$5 "$2 *&4*&-&$) C#"%D,# "$2 ,#36 7,& );% +"'&- 3&&) ,"$2G3"2& %*$"3&$)- #$ C#"%D,#- .#+&6 7,& /&"( ;#), &"', %),&* "$2 4*%2('& ),& #$)&*-&')#%$ "$2 )0 #$ ),&#* &0&- /&'%3&- 2&&4&* "$2 ;#2&* "+)&* 9#',"&. '".. #) 8O G8V@<7@: ),") #- ),& ),#$5- 3#?&2 ;#), &"', %),&*6 H& -"0- ),") C#"%D,# "$2 ,& ),&0 '*&")& )%5&),&*6 <.),%(5, ),&0 "*& 4"*)$&*-: "*& .#>& );% +#-,&- #$ ),& ;")&* "$2 );% /#*2- #$ ),& ),&0 2%$) +(..0 %''(40 &"', %),&*6 7,&0 "*& #$2& "#*6 7,&0 "*& +*&& "$2 "''%34"$0 &"', %),&*6


+,-./0 .-1/2

!"#$

<=2(1#< >? "#$%& '($%&$)@ '(% A$% >$)

bA:A)"%?^ c73)a$ "73(B J2A)A(a"3,) LA)"(345%a( a$$3$" BAL34A 93"7 3)BA;A)BA)" 3)"A%%A4"5a% ;(,;A("? (327"$ $a9 a Y(Aa["7(,527 3) 83a)03)P bA$Aa(47A($ ,M "7A 83a)03) 8deK Z)"A()'"3,)'% c'(B3,L'$N5%'( f,$;3"'% $5NNA$$M5%%? 3-;%')"AB "7A "73(B J2A)A(' "3,) LA)"(3N5%'( '$$3$" BAL3NA`'2)A"3N g3I53* e,5Y%A Q5$;A)$3,) h%,,* i5-;^ 3)", a $7&&; j 83a)035JU<P K::,(W3)X ", g35 k3/,47&)2^ ;(&$3W&)" ,+ "7& 7,$;3"/%^ "7& "73(WJ2&)&(/"3,) L&)"(345%/( /$ $3$" W&L34& 7/$ Y&&) "&$"&W Y? $&L&) Y/"47&$ ,+ &l ;&(3-&)"$ ,) $7&&; a)W 93%% $,,) (&a:7 "7& $"aX& ,+ :%3)3:a% "(3a%$ 3) ;&,;%&P m3"73) "9, ?&/($^ "7& W& L3:& 3$ &l;&:"&W ", Y& :,--&(:3/%3O&W /)W -/3)%? 5$&W 3) 7&/(" +/3%5(& "(&/"-&)"P Z) "7& K)3-/% dl;&(3-&)" c&)"&( ,+ 83/)03) 8d eK Z)"&()/"3,)/% c/(W3,L/$:5%/( f,$;3"/%^ "7& "7(&& $7&&; ,) 973:7 (&$&/(:7&($ :,)W5:"&W <7&/("< &l ;&(3-&)"$ /(& /%% 3) X,,W :,)W3"3,) /)W "7&? :/) +(&&%? $"/)W^ 9/%[ ,( :(,5:7 W,9)P <E/$&W ,) (&:&)" &l;&(3-&)"/% :,)W3"3,)$^ /%% W&L3:&$ /(& 9,([3)X 9&%% /)W L3"/% $3X)$ ,+ "7& "7(&& $7&&; /(& ),(-/%<^ $/3W g35 n73X/)X^ / W3(&:",( ,+ "7& (&$&/(:7 "&/- /)W L3:&J;(&$3W&)" ,+ "7& 7,$;3"/%P b&:&)"%?^ (&$&/(:7&($ ,+ "7& 7,$;3"/% 7/L& 3):(&/$&W "7& )5-Y&( ,+ /)3-/% &l;&(3-&)"$P o) R\ e&4&-Y&( RGSU^ "7&? 4,)W54"&W a j7&a("j &l;&(3-&)" ,) a $7&&; j83a)035JRj a)W a$ ,L&( _G Wa?$ ;a$$&W Y?^ "7& ,;&(a"3,) ,+ "7& W&L34& a)W "7& L3"a% $32)$ ,+ "7& $7&&; a(& a%% ),(-a%P h& $3W&$^ ,) \ p&Y(5a(? "73$ ?&a(^ a),"7&( j7&a("j &l ;&(3-&)" 9a$ 4,)W54"&W ,) a $7&&; j83a)035J\j a)W "7& $7&&; 3$ ),9 3) 2,,W 4,)W3"3,) a$ 9&%%P K44,(W3)2 ", g35 k3a,47&)2^ 47(,)34 4a(W3a4 +a3% 5(& 7a$ Y&4,-& ,)& ,+ "7& -,$" 4,--,) a)W Wa)2&( ,5$ 4a(W3,La$45%a( W3$&a$&$P q$3)2 ' L&)"(345%'( '$ $3$" W&L34& 3$ ') &++&4"3L& 9'? ", "(&'" &)W J$"'2& 7&'(" +'3%5(&P f,9&L&(^ 3) "7& -'3)%')W ,+ c73)'^ $, +'( ), c73)&$& J-'W& L&)"(345%'( '$$3$" W&L34& 7'$ r&&) 4,--&(43a%3O&W +,( 4%3)34a% a;;%34a"3,)^ 973%& 3-;,("&W W&L34&$ a(& I53"& &l;&)$3L& a" -,(& "7a) ,)& -3%%3,) ?5a) &a47P 87&(&+,(&^ 3" 7a$ r&4,-& a ",;

/3(4)567(% 7#$% 12 89:8;:98<=

9(*2 .) 7.()8.) 51.)4' 52)2:.# #% ;(#.2)#'%&'() !(*+ >321'2(' ?$.)2'2 @2--%6'$.; #% 2951(A2 B;1.)4 @2'#.3(.) 7.()8.)

 oLA($Aa$ c73)A$A MA%%,9$73; 9a$ 7A%W 3) .3a)03) W5(3)2 Q;(3)2 pA$"3La%P `,(A "7a) RGG -A-YA($ M(,- tic a)W ciicc^ A)"(A;(A)A5($^ ;(,MA$$3,)a%$^ ,LA($Aa$ c73)A$A $,43A"? 3) .3a) 03)^ (A;(A$A)"a"3LA$ ,M (A"5()AW ,LA($Aa$ c73 )A$A a)W 7AaW 3) 47a(2A ,M ,LA($Aa$ c73)A$A aM Ma3($ a""A)WAW "7A MA%%,9$73;P K""A)WAA$ Al 47a)2AW 3WAa$ ,) "7A -5%"3;%A WALA%,;-A)" ,; ;,("5)3"3A$ .3a)03) Ma4AW^ W3$45$$AW "7A ;%a) )3)2 a)W 4,)$"(34"3,) ,M e(Aa- xa(WA) ,M o LA($Aa$ c73)A$A J Z)W5$"(3a% K445-5%a"3,) K(AaP .7A? Al;(A$$AW "7a"^ 93"7 3)"A%%32A)4A a)W 93WA 4,))A4"3,)$ aWLa)"a2A$ 3) M5%% ;%a?^ Al 47a)2A$ a)W 4,,;A(a"3,) YA"9AA) .3a)03) a)W ,5"$3WA 9,(%W -5$" YA ;(,-,"AW a)W -,(A 4,) "(3Y5"3,)$ -5$" YA -aWA ,) 4,)$"(54"3,) ,M EAa5"3M5% .3a)03)P !A# B#(P

B232) CD0A-('' 'A2).A ';%#' (12 (**2* .) 7.()8.)

BCDC$5EFC5D D#EECDDG#HH? (IJH$%4 4FC 4F(53:&C%C5$4()% KC%45(E#H$5 $DD(D4 3CK(EC (%4) L.($%M(#:NLO i7,", Y? xa, Q7a)^y3) va) Ea,

;(3,(3"? ", W&L&%,; c73)&$&J-aW& L&)"(345%a( a$$3$" W&L34&$ 93"7 7327 I5a%3"? a)W %,9&( ;(34&P Z) `a(47 RGGs^ .3')03) .deK Z)"&()'"3,)'% c'(W3,L'$45%'( f,$;3"'% 4,,;&('"&W 93"7 "7& t,P SF b&$&'(47 Z)$"3"5"& ,M c73)' K4'W&-? ,M g'5)47 u&73:%& .&:7),%,2? ,) "7& (&$&a(:7 a)* *&L&%,; -&)" ,M c73)a$ "73(* J2&)&(a"3,) L&)"(3:5%a( a$$3$" *&L3:&P KM"&( ,L&( M,5( ?&a($ ,M "a:[%3)2 "&:7)3:a% ;(,Y%&-$^ "7& 7&-,%?$3$ 3)*&l ,M "7& Y%,,* ;5-; 7a$ (&a:7&* 3)"&()a"3,)a% a*La):&* %&L&%P o) SU `a(:7 RGS\^ (&$&a(:7&($ $5::&$$M5%%? 3-;%a)"&* a Y%,,* ;5-; 3)", a $7&&; j.3a)035j 97,$& L3"a% $32)$ 9&(& a%% ),(-a% aM"&( ,;&(a"3,) a)* "7& $7&&; $5(

L3L&* SRG *a?$P Z" 9a$ "7& M3($" "3-& M,( c73)a ", -a[& "7& Y%,,* ;5-;$ ;,("aY%& Ya""&(? a)* :,) "(,%%&( -,L& M(&&%?^ -&a)3)2 "7& Y%,,* ;5-; 7a$ Y&&) aY%& ", Y& 5$&* 3) :%3)3:a% "(3a% $3-5%a"3,)$P jb&:&)"%?^ 3) "7& a)3-a% &l;&(3-&)"$^ 9& -a3)%? M,:5$ ,) "7& Y%,,* ;5-;$ 7&-,*?)a-3: ;a(a-& "&($^ Y3,%,23:a% :,-;a"3Y3%3"? a)* ;7?$3:a% &MM&:"$ ,) a)3-a%$P p,( "7& )&l" $"&;^ 9&%% :,)*5:" Y3,-&*3:a% a)* &)23)&&(3)2 "&$"$ ,) "7& Y%,,* ;5-;P Z"$ &l ;&:"&* ", :,-;%&"& a),"7&( $3l Ya":7&$ ,M a)3-a% &l;&(3-&)"$ a)* "7&) a;;%? "7& Y%,,* ;5-; 3)", :%3)3:a% a;;%3:a"3,)P v3"73) "9, ?&a($^ "7& Y%,,* ;5-; 3$ ;(&*3:"&* ", Y& :,--&(:3a%3O&* a)* Y(3)2 Y&)&M3" ", ;a"3&)"$j^ $a3* g35 w3a,:7A)2P

!"#$%& ()*+$,)- .)*) ,/#)( 0.) */1/0

 Z" 3$ %Aa()AW M(,- .3a)03) .,5(3$- E5(Aa5 "7a" z UK 4%a$$ $4A)34 $;,"$ 9A(A aWWAW 3) .3a)03) 3) RGSU^ 93"7 "7A 2(,9"7 ,M RF{P 87A(A /(A \R UK J4%/$$ $4A)34 $;,"$ 3) 83/)03)^ /4 4,5)"3)2 \GPR| ,M KJ4%/$$ $4A)34 $;,"$P Z" 3$ [),9) "7/" 83/)03) m5B/B/, c5%"5(/% 8,5(3$" K(A/ /)B 83/)03) f/;;? C/%%A? 9A(A %3$"AB 3)", UKJ4%/$$ $4A)34 $;," 3) RGSUP 87A ",5(3$" 3) 4,-A ,M f/;;? C/%%A? 7/$ Al4AABAB SGG -3% %3,) b`E ]5/) 93"73) / ?A/( $3)4A 3" ,;A)ABP !A# B#(P

E-*21-/ ?(12 F1%9%#.%) G24&-(#.%)' .' .9;-292)#2* .) 7.()8.)

83/)03) d%BA(%? c/(A i(,-,"3,) bA25%/"3,)$ 9/$ 3-;%A-A)"AB M(,- pAY(5/(? S$"P 87A (A25 %/"3,) ;,3)"$ ,5" "7/" A%BA(%? 4/(A $A(L34A $7,5%B YA 4,LA( "7A -/0,(3"? ,M 7,-A JY/$AB $A)3,( 43"3OA)$ /)B M5)4"3,) ,M 4,--5)3"? A% BA(%? 4/(A $7,5%B YA $"(A)2"7A)ABP UU 4,--5 )3"? B/? 4/(A 4A)"A($ M,( $A)3,( 43"3OA)$ /(A ,; A(/"AB /$ Al;A(3-A)"P 87A ;,$3"3,) ,M B/? 4/(A 4A)"A($ 3$ 4%A/(ABP p,5( Y/$34 $A(L34A M5)4"3,)$ ,M 4/%%^ 4/"A(3)2^ 7,5$A[AA;3)2 /)B 4,)LA)3A)" $",(A$ $7,5%B YA 3-;(,LAB $, /$ ", 23LA M5%% ;%/? ", B/? 4/(A 4A)"A($ M,( $A)3,( 43"3OA)$P !Q$) R#P

DED .) 7.()8.) H232-%;92)# D12( A() 52 *%)2 %)-.)2 Z" 3$ %A/()AB M(,- /4"3L/"3,) -AA"3)2 ,M AMM3 43A)4? ;(,-,"3,) 3) 83/)03) eALA%,;-A)" K(A/ (A4A)"%? "7/" 83/)03) eALA%,;-A)" K(A/ 3$ 9,([3)2 ,) 3)M,(-/"3O/"3,) Al/-3)/"3,) /)B /; ;(,L/% $?$"A- 4,-Y3)3)2 /B-3)3$"(/"3LA /; ;(,L/%^ 2,LA()-A)"/% $A(L34A /)B 5$A( Al;A(3 A)4A $, /$ ", M5%%? 5;2(/BA KdK }1B-3)3$"(a "3LA dla-3)a"3,) a)B 1;;(,La%~ a)B Y53%B M3)A a"-,$;7A(A M,( A)"(A;(A)A5($73;P !Q#) R(P

!" #$%&'()* +& ,&(-.#/ 0(' '&12* 3242#(5-2 5('2 6.-- 52 5&.-# .) 7.()8.)

bA4A)"%?^ a) 3)"A%%32A)" 7,-A $A(L34A (,Y," 9a$ 3)LA)"AB Y? a 83a)03) 4,-;a)?P 87A )A9%?J3)LA)"AB (,Y," 3$ SPR -A"A($ 7327P bA-,"A L3BA, 47a"^ L,34A 4,--5)34a"3,)^ 3)"A%%32A)" L,34A (A4,2)3"3,)^ Ma4A (A4,2)3"3,)^ A)"A("a3)-A)"^ (A-,"A 4,)"(,% ,) 7,5$A7,%B a;;%3a)4A$^ ;,$3"3,)3)2 a)B )aL32a"3,)^ $A45(3"? a%a(-^ 7Aa%"7 -,)3",(3)2 a)B -AB34a% "(Aa"-A)" a$$3$"a)4A 4a) YA B,)A 93"7 3"P Z" a%$, AI53;;AB 93"7 7,5$A9,([^ -,)3",(3)2 a%a(- ,) 2a$ a)B -,L3)2 "73)2$ M5)4"3,)3)2 $?$"A-P -I$&C6")IC 2C5K(EC B)S)4 i7,", Y? n7,5 =3)%,)2 E,7a3 `,()3)2 i,$"

!" #$ %&'()&* +(,- .#/)0#) 12(345%"5('% 6,- -3$$3,) "7'" 83/)03) 93%% :,)"3)5& ", ;(,-,"& "7& :,)$"(5:"3,) ,+ <=5>%3"?@1$$5(AB CA2A">D%A E>$A$< >)B 3" 93%% DA FG "7,5$>)B H5 I5>%3"?J K$$5(AB LA2A">D%A D>$A$ ", M>N3%3">"A "7A $">) B>(B3OAB ;(,B5N"3,) >)B "(>NAD3%3"? $?$"A- >)B 25>(>)"AA "7A %,N>% 7327 I5>%3"? >)B $">D%A LA2 A">D%A $5;;%?P Q3)NA "7A N,)$"(5N"3,) ,M I5>%3"? J1$$5(AB LA2A">D%A D>$A N,)$"(5N"3,) 3) RGSRT 3" ;%>) D53%B UGG "V,5$/)W -5 I5/%3"? JK$$5(&W L&X &"/Y%& Y/$& 3) U ?&/($P Z" ,5";&(+,(-&W "/$[$ 3) \ ?&/($P E] "7& &)W ,+ RGSU^ .3')03) 7'$ 4,- ;%&"& \R_ `5 I5a%3"? J1$$5(AW LA2A"aY%A Ya$A 93"7 a))5a% ;(,W5:"3,) ,M SPF -3%%3,) ",)$P !"#$%& '($%&$)*


!"#$%& $#'%(

!"#$

%)*+,-./*0 /120 345678493:

% & ' ()& * (+ , - . / ' (/ + 0/ 1. & 1 . 2 0( / + 3 ( +

;< ;-<=> ?-*@+*20,

:"4#;"# 7!".! L43./ -A=/'#6% '=/# "% !/7 7!"*:"4#;"# 04+ <- 4 *431- ."2+@ "2% .-324"#*+ #/2 4% "# 2-3#42"/#4* 4% =*4.-% *")- >-";"#1 4#6 ?!4#1!4"8 L-4#"#1 2!42 2!- ."2+ %2"** !4% 2!- */.4* .!430 /5 F!"#-%- .'*2'3- 342!-3 2!4# 5--*"#1 *")- 4 R'3/=-4# ."2+8 SG5 G 7$#2-6 2/ *"C- "# $ R'3/=-$# ."2+@ G 7/'*6# 2 !$C- 2/ ./0- 2/ F!"#$ 5/3 2!$2S@ #/2-% L$3./8 :"$#;"# 5--*% 0/3- $ ."2+ /5 2!- */.$*% $#6 2!- %2'6-#2 -A=$2% 3$2!-3 2!$# $ 5*'33+ /5 2/'3"%2%@ 7!".! 7!"*- $66-6 2/'3"%0 7/'*6 <- $ =-3) 2/ :"$#;"#% -./#/0+@ "2 7/'*6 .-32$"#*+ 6-23$.2 53/0 2!- */.$* 5--*8 5$# /5 N%"$# .'*2'3- $#6 $ .!-5 !"0%-*5@ !-% $*%/ $ <"1 5$# /5 F!"#-%- 5//6%8 :!/#*+ #-1$2"C- 3-0$3)% !- ./'*6 0$)- "% 2!$2 3$2!-3 2!$# 2!- %=".-% =*$+"#1 %'<2*+ "#2/ 6"%!-% $#6 !-*="#1 <3"#1 /'2 2!2$%2- /5 2!- /2!-3 "#13-6"-#2%@ 2!-+3- 3$2!-3 /C-3 <-$3"#18 ?".!'$# 5//6% $3- 5$#2$%2". <'2 2!- /C-3 $<'#6$#.- /5 %=".-% .$# 1/ 2/ %'.! $# -A23-0- 2!$2 "2% !$36 2/ -C-# 2$%2- 2!- 5//6 +/' 3- -$2"#1 7"2! 2!- %=".-%8 N*%/ !- 2/'.!-% /# %/0-2!"#1 7!".! "% $*%/ =3-22+ <"I$33- 2/ /2!-3 5/3-"1#-3% $% 7-**@ 2!$2 <-"#1 2!- 3$2- $2 7!".! 5//6 5*"-% /'2 /5 2!- )"2.!-# "# F!"#-%- 3-%2$'3$#2%8 T/' .$# %"2 6/7# $#6 !$C5"C- 6"%!-% '#6-3 +/'3 #/%- "# $ 0$22-3 /5 2-# 0"# '2-%8 RC-# "# 2!- *$31- 3-%2$'3$#2% "2 0$+ 2$)- $ 7!"*- 5/3 2!-0 2/ =3/6'.- $** 2!- 5//6 #-.-%%$3+ 2/ $==-$%- -C-3+ 1'-%2 <'2 7!-# "2 6/-% ./0- /'2 /5 2!- )"2.!-# "2 ./0-% $% $# /#%*$'1!2 /5 UV 234+% /# 04%%"C- (432%8 9!"*- 2!"% -A=-6"2-6 5//6 "% 13-42@ L43(/ 5--*% 2!42 F!"#-%- (!-5% (4# ,- 4 ,"2 &'"() !4#6-6 7"2! 5//6 4#6 0"1!2 0"%% 6-24"*% /5 2!- 5//6 "# /36-3 2/ %"0=*- 1-2 "2 /'2 "# 2"0-8 N% 4 (!-5 !-% -#2!'%"4%2"( 4,/'2 2!- 5//6 !- "% 04)"#1 4#6 7"%! -% 2/ 24)- !"% !/0- 5//6 4#6 %!43- "2 7"2! =-/=*7!/ !4C- #-C-3 -A=-3"-#(-6 "2 ,-5/3-8 ?"#(- "2 % %'(! 4 %!43"#1 -A=-3"-#(- 5/3 !"0@ !- 5--*% "2 #-( -%%43+ 2/ ='2 4 13-42 6-4* /5 2"0- "#2/ 2!- =3-=434 2"/# /5 2!- 5//68 N22-#2"/# 2/ 6-24"*% 4#6 2!- %',2*5*4C/'3% 43- 2!"#1% 7!"(! !- 5--*% 43- C-3+ "0=/3 24#2 2/ G24*"4# (//)"#18 9!-# 4%)-6 4,/'2 7!-2!-3 */(4*% !4C- !46 4#+ ,46 -A=-3"-#(-% 4((*"042"#1 2/ 4'2!-#2"( G24* "4# ('"%"#-@ G 74% &'"2- %'3=3"%-6 2/ !-43 2!42 !!4% #-C-3 !46 4#+ "%%'-%8 :!- =-/=*- 7!/ 1/ /'2 /5 2!-"3 74+ 2/ C"%"2 4 5/3-"1# 3-%24'34#2 '#6-3%24#6 2!42 2!-+** ,- 23+"#1 24%2-% 7!"(! (/'*6 ,- -#2"3-*+ #-7 2/ 2!-0 4#6 -C-# "5 2!-+ 6/# 2 -#;/+ -C-3+F

!"#$ "% &'"()*+ ,-./0"#1 &'"2- 2!- ('*2'34* .-#2-3 4% %/ 04#+ #42"/#4*"2"-% /5 6"55-3-#2 ('*2'3-% 4#6 7/3)"#1 ,4()13/'#6% (/0- 2/ 2!- (/'#23+ *//)"#1 5/3 %/0-2!"#1 7!"(! 2!-+ (4#2 5"#6 "# 2!-"3 /7# !/0-*4#6%8 9!"*- :"$# ;"# "% #/2$<*+ *-%% "#2-3#$2"/#$* 2!$# =*$.-% *")>-";"#1 $#6 ?!4#1!4"@ "2% .-324"#*+ #/ %234#1-3 2/ -A=42%B 7!/ !4C- .-324"#*+ =3/0"#-#2 4==-434#.-% "# D4#E4" 6"%23".28 9"2! 2!- "#23/6'.2"/# /5 0/35/3-"1#-3% 2/ 4 ."2+ ./0-% 2!- .!4#.- 5/3 */.4*% 2/ -#141- 7"2! 2!/%- 53/0 4** /C-3 2!- 7/3*6 4% 7-** 4% 23+"#1 2!- 5//6% 2!-+ <3"#1 "#2/ F!"#48 G2$*"$# 5//6@ $*3-$6+ <-"#1 &'"2- 2!- %2$=*- /5 0$#+ /2!-3 9-%2 -3# ./'#23"-%@ !$% <-1'# 2/ .'33+ 5$C/3 7"2! */.$*% /C-3 2!- +-$3%8 9!"*- *$31- <'%"#-%%-% *")- H"II4 J'2 43- 543 53/0 4'2!-#2"( G24*"4# (//)"#1@ "2 "% */(4 2"/#% *")- 2!"% 7!"(! 6/ /=-# '= */(4*% 4#6 "#(*"#2!-0 2/ %--) 4'2!-#2"( G24*"4# ('"%"#-8 K'.)"*+ 5/3 2!- */.4*% 4#6 5/3-"1#-3% /5 :"4#;"#@ 2!-3- "% 4 04# 04)"#1 !"% 3/'#6% "# 2!- :"4#;"# 3-%24'34#2 ."3.'"2 7!/ !-34*6% 53/0 G24*+ 4#6 ./0-% 2/ %!43- !"% ,-*/C-6 5//6 2/ */.4*%8 L43./ >43,/#" "% #/ %234#1-3 2/ 7/3)"#1 7"2!"# F!"#4 2!/'1! 4% !- !4% 4*3-46+ ,--# -%24,*"%!-6 "# 2!- ./'#23+ 5/3 &'"2- 4 #'0,-3 /5 +-43%@ -C-# 7/3)

"#1 "# 0'*2"=*- :"4#;"# G24*"4# 3-%24'34#2%8 M3/0 2!- %2432 /5 !"% *"5-@ !- 74% %--0"#1*+ .-324"# 2!42 !-6 5/**/7 452-3 2!- !/2-* 4#6 3-%24'34#2 <'%"#-%% /5 !"% =43-#2%8 N% %'.!@ !- ='3%'-6 4# -6'.42"/# "# 4** 4%=-.2% /5 2!- 3-%24'34#2 7/3*6 53/0 04#41- 0-#2@ .//)"#1@ 4#6 %-3C"#18 J- % 4 04# 7!/ '# 6-3%24#6% -C-3+ 3/*- /5 2!- 3-%24'34#2 4#6 4% %'.! #/7 04#41-% 2!"#1% &'"2- 7-** 4% 2!- !-46 .!-5 /5 4# G24*"4# 3-%24'34#2 <4%-6 "# 9'O"#1 6"%23".28 H3" /3 2/ 9'O"#1B !- 4*%/ !-*6 =/%"2"/#% 42 27/ 3-%24' 34#2% "# P"#94# H*4I4 4#6 2!- J4"Q'4#1?" 43-48 3"1"#4**+ ./0"#1 2/ F!"#4 7"2! !"% 1"3* 53"-#6 7!/ %2'6"-% F!"#-%-@ !- 74% "# .*"#-6 2/ %2'6+ </2! R#1*"%! 4#6 F!"#-%"# /36-3 2/ 1-2 <+ "# 2!- "#2-3#42"/#4* >-" ;"#1 *"5- 4#6 -#2-3 2!- 3-%24'34#2 7/3*6 "# F!"#48 J4C"#1 %=-#2 !"% 2"0- "# =*4.-% *")- ?!4#1!4" 4#6 >-";"#1@ !- !4% 13/7# 2/ -#;/+ 2!- *4"6 <4.) #42'37!".! 04#+ -A=42% 2/ :"4#;"# #/2- 4% <-"#1 2!-"3 54C/3"2- 234"2%8 >-";"#1 0"1!2 .-324"#*+ !4C- 4 0/3*"C-*"-3 #"1!2*"5-@ 4% L43./ ./#.-6-%@ "2% 543 2// <'%+ 4#6 .3/76-6B <-"#1 "#2-#6-6 4% 4 ."2+ 0/35/3 +/'#1-3 =-/=*-8 :"4#;"# 2!/'1! !4% 4 0'.! 0/3- .4%'4* 5--* 4#6 "% ;'%2 4 <-22-3 -#C"3/#0-#2 5/3 4.2'4**+ *"C"#1 4 *"5-8 N#/2!-3 13-42 234"2 /5

[

5*4C/'3 /5 2!- 5//6@ 2!-+ %-*6/0 (/0=*4"#8 :7/ "% %'-% 2!42 !- !4% !46 7-3- 7"2! 2!- %-3C"#1 /5 (-3 24"# =4%24 6"%!-% 4#6 2!- %4*2"#-%% /5 (-324"# 5//6 ,-"#1 /C-3 2!- #/304* ,/'#6% /5 F!"#-%- 24%2-%8 9!"*- 04#+ F!"#-%- =-/=*- 43- /5 (/'3%- '%-6 2/ -42"#1 #//6*-% 4#6 =4%24%@ 2!-+ 6/#2 &'"2- -#;/+ 2!- 2-A2'3- /5 4* 6-#2- #//6*-% W,-"#1 #//6*-% 7!".! 43- .//)-6 5/3 4 %!/32-3 40/'#2 /5 2"0- "# /3 6-3 2/ )--= 4 2/'1!-3 2-A2'3-X8 G2% 3-4**+ ;'%2 2!'#.4##+ C4**-+ /5 5//6 42 2!42 =/"#28 T/' %"2 6/7# 2/ 7!42 +/' 4%%'0- 43- %/52 #//6*-% 4#6 -A=-3"-#.4 6"55-3-#2 2-A2'3- 7!".! ./'*6 ,- %/0-7!42 6-2-3 3"#18 RC-# GC- #/2".-6 2!42 L-A".4# 5//6 6/-%#2 543- 2/ 7-** "# F!"#48 Y-%="2- )#/7"#1 /5 %/013-42 :-AZL-A .'"%"#- "# :"4#;"#@ 2!- */.4*% 43-#2 '%-6 2/ =3/6'.2% *")- <'33"2/% 7!".! "#.*'604%!-6 4#6 %=".-6 <-4#%8 :!- /#*+ "#%24#.- 7!".! F!"#-%- =-/=*- #/304**+ -42 <-4#% 43- 2!- %7--2 -#-6 3-6 <-4#%@ %/ "2% !436 2/ <3-4) 2!42 ./#6" 2"/#"#1 /# !/7 4 5//6 %!/'*6 <- =3-=43-68 !"*- L43./ 6/-% */C- !"% *"5- "# :"4#;"# 4#6 F!"#4 4#6 %--% 2!- ./'#23+ 4% <-"#1 3-043)4<*+ *-%% .3"0- 3"66-# 2!4# !"% /7# !/0- 2/7#@ !- 6/-% =*4# /# 3-2'3# "#1 5/3 2!- !/*"64+% *")- 0/%2 -A=42% *"C "#1 4<3/468 J"% 540"*+ !4% !46 4 !436 2"0- '#6-3 %24#6"#1 ;'%2 7!+ !- 7/'*6 74#2 2/ %24+ "# %'.! 4 543 474+ =*4.- <'2 !/=-5'**+ 2!- -A=-3"-#.-% 7!".! 7!4C- !-3- "# F!"#4 7"** !-*= /'3 540"*"-% <4.) 42 !/0- <3-4) %/0- /5 2!- 0"%./#.-=2"/#% 2!42 2!-+ !4C- 4</'2 F!"#-%- .'*2'3- 4#6 64"*+ *"5-8 G2% .-3 24"#*+ #/2 -4%+ 5/3 0/%2 =-/=*- 2/ <- %/ 543 53/0 !/0<'2 <3"**"4#2 .!-5% *")- L43./ .4# 4**-C"42- %/0- /5 2!- !/0-Z%".)#-%% 7- 04+ <- !4C"#1 <+ =3/C"6"#1 5//6% 7!".! 7-3- 4** 540"*"43 7"2!8 G# 2"0- 7- %!/'*6 1-2 2/ %-- 0/3- 5/3-"1#-3% ./0"#1 2/ F!"#4 2/ #/2 /#*+ 4**-C"42- 4#+ /5 2!- !/0-%".)#-%% 7!".! -A=42% !4C7"2! 2!-"3 .'"%"#-%@ <'2 2/ 4*%/ ./#23"<'2- 2/ 2!- "#2-3 #42"/#4* #42'3- /5 F!"#-%- ."2"-% 7!".! 43- <-./0"#1 <4%2"/#% /5 "#2-3#42"/#4* 4.2"C"2+8

9

!"#$% &""#% '()*"&% +) ,+-).+) \]^V 4808 42 2!- J4#;"4%!' L43)-2 "# 2!- ("2+% >-"(!-# Y"%23"(2@ C-#6/3% 7-3- ,'%+ %-**"#1 53-%! */ 2'% 3//2% */46-6 /# __ 23'.)%8 N../36"#1 2/ 2!- C-#6/3%@ 2!-+ .40- !-3- 43/'#6 _]VV 4808 2/ 6/ 2!=3-=4342"/# 7/3)@ 7!".! 04"#*+ "#.*'6-% 74%!"#1 2!- */2'% 3//2% /#- ,+ /#- ,-5/3- %-**"#1 2!-08 :!./*6 2-0=-342'3- 4#6 53--I"#1 742-3 %//# 046- 2!-"3 !4#6% #'0,@ ,'2 2/ =3/C"6- .'%2/0-3% 7"2! .*-4# 4#6 53-%! */2'% 3//2%@ 2!-+ %=43-6 #/ -55/32 "# 2!- 7/3)8 H!/2/% ,+ `!/' O"#*/#1@ P"# 94# >4/

AB,1+ :C999 D*E,F-2G@ ,H H->@I E,+1@ -,,+@ 2-> @,E) +, +I> =*+< H-,G +I> J20K*2@I1 '2-D>+ >L>-<)2<M

N>0),-@ 2-> O2@I*0F E,+1@ -,,+@ *0 H->>P*0F O2+>-M Q,+1@ -,,+@ >0K,< F,,) @2E> 2+ J20K*2@I1 '2-D>+M


31 ୽ሬཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 368 12-03-2015


Profile for 荷蘭聯合時報 United Times

联合时报368UnitedTimes  

联合时报368UnitedTimes  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded