__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ᰟ✢

U NI T E D T IM E S

಑ 367 ෈ġġġġijıIJĶ ԑ ıij Т ijķ Р

www.shunhe.nl

ή෈ 2015 ԑ 03 Т 12 Рю‫ގ‬

೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬༈൬Ԥ३ϴѧю‫ีގ‬՗!!Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com ี՗೉Шᑋኈέ࿲ΤνӋġ 24e Jaargang 26 feb. 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V.

ᰟ✢᷒ዷ᷒•⇠᧸ ijıIJĶ ᒖᑧ២ὓ

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο 本報訊 ġġij㚰ijIJ㖍炻ᷕ⚳彚㙮⣏⸜⇅ᶱ炻 㴟䈁ⶪ㓧⣏⺛㍃㺧Ḯ䲭䘬䅰䰈炻䲭䘬ᷕ⚳ 䳸炻䲭䘬Ḽ㗇⚳㕿炻ℐ⟜㰱㴠⛐ᶨ䇯䲭刚 䘬╄ㄞ㯃⚵ᷕ炻䫔⋩ᶱ⯮匟嗕厗Ṣ厗⁹ㄞ 䤅ijıIJĶ伲⸜㗍䭨㳣≽⛐忁墉昮慵冱埴ˤℐ 匟厗Ṣ厗⁹ˣᷕ屯㨇㥳␴䔁⬠䓇ẋ堐ˣ匟 嗕㓧⹄⭀⒉ˣĵı⣂ᾳ⚳⭞䘬楸匟ἧ䭨炻ẍ

⍲䔞⛘䘬匟嗕␴℞Ṿ⎬㕷㮹䛦ℙ⎴ㄞ䤅ᷕ ⚳伲⸜㗍䭨ˤᷕ⚳楸匟嗕⣏ἧ昛㖕ˣ匟嗕 嬘㚫Ḵ昊嬘攟łįŷŢůġŎŪŭŵŦůţŶųŨˣ⬱ℐ␴ ⎠㱽悐䦀㚠攟őŪŦŵŦųġńŭŰŰˣ㴟䈁ⶪ∗ⶪ攟 ŌįőįŌŭŦŪůˣ匟嗕䴻㾇悐⇵⚳⊁䦀㚠ŔŵŦŷŦůġ ŷŢůġņŪūŤŬ䫱ㅱ怨↢ⷕˤ 䔞㖍暐⼴⇅㘜炻㗍㖍圵圵ˤIJIJ㗪⋲姙炻

䓙匟嗕厗Ṣ⁹⛀ᷣ天⁹柀␴屣㮷㬎埻昲ℐ 悐匟嗕Ṣ䳬ㆸ䘬准漵␴准䋭昲ẵ⽆ⶪ㓧⣏ ⺛↢䘤炻㱧叿ⒸṢ埿丆埴ᶨ␐炻㱧徼⏠⺽ 㔠⋫㮹䛦楸嵛奨䚳ˤ忲埴昲ẵ⛐℟㚱尉⽝ シ佑䘬㴟䈁ⒸṢ埿䇴⛲ᶳ⎰⼙䔁⾝炻䃞⼴ ⚆⇘ⶪ㓧⣏⺛ˤ ᷕ⋰IJij㗪姙炻⛐䅙櫏䘬搤溻倚ᷕ炻伲⸜

㕘㗍ㄞ䤅㳣≽䷥㊯㎖叱㬋戨⭋Ự㳣≽㬋⺷ 攳⥳炻昛㖕⣏ἧˣłįŷŢůġŎŪŭŵŦůţŶųŨ嬘攟ˣ őŪŦŵŦųġńŭŰŰ䦀㚠攟ˣŌįőįŌŭŦŪů∗ⶪ攟ˣ⇵⚳ ⊁䦀㚠ŔŵŦŷŦůġŷŢůġņŪūŤŬ炻ẍ⍲⣏㚫ᷣⷕ⻝⃱ 㛐ℙ⎴ᷣ㊩Ḯ愺䋭溆䜃₨⺷炻㉱攳ㄞ䤅㳣 ≽䘬⸷ⷽ炻彶㍍伲⸜⇘Ἦˤ 炷ᶳ廱䫔Ĺ䇰炸

ጱᦫ᥷ ᦫ᥷ΐ ᥷ΐ ∻ᬧġ᫵Ổġᡴ፬ġᾬᝂ ᕦ፞ᶘᮻᑺᦰ᪳ᅗᙰᑺ↡ᦕ᎔᲌᯺៻ᾰᲸ↡ᠥỻ ጉᑋᔾፊᎽ┠ḋ⍶ᯟᛵហ፮ᅗᎵᗊᗽᑑ⃣⍶ᲵᓑḈ᚞᪱ᅟġIJįġᗴᓛ␈ᮿᶊᩚ፯✟ġijįġᗴᓛ␈ᮿᩳᶘ᚞᪱ġĴįġᗴᓛ┠ḋᎂᖯᯟġĵįġᗴᓛᬻᩰ⍶ ⃿ጆᢥᯟᖗᯱᐨᣃᕗỉᅗġŸŸŸįŧŭźŪůŨĹķįŤŰŮᅗỉ↾᝟ឹ Ĵ ፞᲌ᓉ↡ᦕ៻ᾰᅗ∟᠎⁀ፇẝ↡⍶ᯟ ᘷᅗ⃿ጆ᎕ᴷᎨᨬᅙ⃿ጆ ᢥᅗᕗᑑ⑐᳥ᅟᅟ፾፾ᡒᅟ

₫ᰒᨴᜀ Ꭻᗋ €555 ଔ

᜽᥂ €665 ଔ

ᣍᵁ €615 ଔ

ᝨᗋ €735 ଔ

ጆᦫ €580 ଔ

▃Ḿ €665 ଔ

᜝✢ᨴᜀ

ᰟ✢ᨴᜀ

Ꭻᗋ İ ጆᦫ €555 ଔ

Ꭻᗋ €495 ଔ

ᢽ⇠ €660 ଔ

ߧԑȞ36 ྑоήȟ൐แ੫ቋಉȂሯඪࠉ 25 ЈႱۡ

3 Ӈ՗‫؃‬

3 Ӈ՗‫؃‬

ጆᦫ €585 ଔ

ᚠᑤ İ ẞ᜴ İ ⇚ᑤ €525 ଔ

ᭃዯᭃᅗᐉᓟ⚆ᚽጱ ᦫ᥷ΐẢᝂፊᐩᏗ Ꮔᅗ⒫ᗻ᲌ỉᧁ↡⍶ ᯟᝂᥖᅗᗄᎵᛸᬻẢ ᝂ⏰ᾰᅟ

೉૞ҀᏇ༬ᅭ਌ЬٙಉȂߡ‫ॴޢۓ‬

᫵ỔᏦ▀᫓᧒⍆᏷፛᪼᪱ዷ጗ᴀᗒ᎔ጆᲦᶗ␋⍛

ᝨ፵ᨴᜀ ẏᑊᓗᨴᜀ

Ꭻ∟ᨴᜀ

Ꭻᗋ €575 ଔ

Ꭻᗋ €588 ଔ

Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ⇚ᑤ İ ỹᑤ İ ᚠᑤ İ ⃡ᑤ

€598

!ଔ

ሯ‫ ݂ݧ‬6 Т 2 РϞӭଔ

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝଔॴȂ‫ॴޢ‬

᫓ፇᐾጙឈᏕ €510 ଔ

Ꭻᗋġ€640 ଔ

൐แȂ๼Ρ੫ቋȂџᖒแ‫୽ڗ‬ϱ‫ڏ‬т࠲ѿȂ3 Ӈ՗‫؃‬

ᝨ፵ᨴᜀ Ꭻᗋ €640 ଔ 3 Ӈ՗‫؃‬

Ꮐ⋱᫋ጱ᫓Ꭴᶋ⍶ᯟ!⋢ᑁᗔᰟ✢ᬺ⏧ዷ጗ᅟ!∟᠎⁀ፇᙗᜫẤጙᓗᅗᒯᧈᎇ⍶ᯟ

€740

ᦫᝨᨴᜀ

Ἓ጗ᨴᜀ

ỹᑤ

Ꭻᗋ €550 ଔ

€655

ᚠᑤ İ ᑯᱣ İ ẞ᜴ €735 ଔ

ỹᑤġİġ⃡ᑤ İ ẞ᜴ €752 ଔ

ጆᦫ İ ᑯᱣ İ ẞ᜴ İ ᚠᑤ

3 Ӈ՗‫؃‬

ጆᦫ €585 ଔ 3 Ӈ՗‫؃‬

Ảᝂᾊᅝc3168816

Schiphol ⍶Ჵ╹╾  ᾭᅝ020-7950050

⍶ᯟᗻᦧᝉ␤ᅗ᫓ፇ⏧ዷᗔᰟẤᏊ◘⒱ᝉ␤ᅗᾥᬧ⊲ᗔ ⏰ᾰ


೉៌

UNITED TIMES

ཱིԑຳ᜝ 02

Editie 367 26-02-2015

3126 ᑧỉ២ḉ᷶ ୽୛଱჌୛ᒲϴࡉкӈ!၅ධҁ ᒑདྷ‫ޟ‬჌फঈȃ݉ЄঈȈ 3125 ԑ ত ত ႆ ўȂ ‫ ר‬ঈ ά ߔ ‫پ‬ 3126 ԑϛ๼ҕఊ༈ಛ‫ٹࢌཱིޟ‬࿽Ȅӵ ೻᜝ᙟߔཱི‫ޟ‬൉ኊਢ‫ړ‬Ȃ‫ר‬фߒϛ๼ Ρҕӓ‫୽୽ڷ‬୛଱჌୛ᒲϴࡉȂөਡ ۨжࣨӨӴ‫ޟ‬๼჌๼Ρ‫ڷ‬ኄσᘪ჌჌ ౿ࡶԑȂઢσড়Հԑ൉੉ࢷࢷȊ ჌फ݉ЄঈȂ! ႆў೻ΙԑȂϛ ୽ี৤‫ޟ‬Ѽᎈᛧ؏ࠉ՗ȂӒ७౏Ͻ‫׽‬ ८ȃ࡚೩‫ݽݲ‬ϛ୽ᚖᎈ៮ଢ଼Ȃѿൟင ᔼࣀΨࡻ៉ଣีȂΡҕҡࣀᆋआϚᘞ ‫׽‬๡Ȃϛ๼ҕఊඈᑹ‫ޟ‬ᙢყғΙ؏؏ ԙ࣏౪ᄂȄ ೻ΙԑȂ‫ר‬ঈक‫܈‬Ќυ፛ٛȂҳ ‫ݲ‬ጂҳ‫ת‬ᏽഽցक‫܈‬Р‫୽ڷ‬ড়ϴಊ РȂоσ୽‫ޟ‬ᐣѬ೰ӈ‫ڷ‬Јή௑ᛄȂ ՌࣸМϽ༈‫ܛ‬Ȃጟᛄ‫ܚ‬Ԥ࣏୽ড়ȃ࣏ ҕఊȃ࣏‫ڷ‬ҁпю᝘ິҡ‫ޟڼ‬ΡঈȄ ೻ΙԑȂϛ୽੫Փσ୽ѴҺॳҡ ЫଔȂɆΙளΙၯɇᗚ໠؏ӃȂɆӫ հӓថɇ୮៪ϤࢸȂϛ୽ሴᏲΡٗၬ ႇշӒ౨Ȃжࣨ‫ژ‬ଔ஼ࠐ‫ޟ‬Ɇϛ୽ ॳɇȄ ೻ΙԑȂ‫ޟרڷר‬ӣ‫ٱ‬ঈ‫࡚װ‬೩ Ɇ‫ڷ‬ᒙ჌‫ޥ‬ɇܹӵЖᓞȂᑖྃᄂࢊɆ੕ Ѵඏ჌ॎหɇȂߴ໌჌‫ޥ‬ღ๖ϣօȂ

ᘗσϛѴМϽҺࢺȂЛࡻ๼Мఀ‫ٱى‬ ཾȂ‫ݲٷ‬ᆰ៖჌फ᠌ઉȂ߳ራ‫׽ڷ‬๡ ჌ࣨҕҡȂ࣏ኄσ჌फ‫؁‬ԁӴҡԆี ৤ᆑᅾӒΨȄ ჌फ݉ЄঈȂձঈฒ፣٘ӵդ೎Ȃ ۖತЖ‫࢈ف‬πȂ࣏ড়໐ЮՂҡࣀ۷ᆋ ఺ᑒёҟȂ࣏‫خ‬ୢԻۗ१࡚ড়༪юᓀ юΨȂ࣏ϛ୽ᄂ౪‫ڷ‬ҁಛΙ཮ᄯ൅Ȃ ࣏ϛ๼МϽ੕Ѵ༈‫ܛ‬ᓶᓶે૆Ȃ࣏ϛ ѴЄԁҺࢺӫհས࡚ᐝወȄ‫ޟרڷר‬ ӣ‫ٱ‬ঈ࣏ձঈ‫ޟ‬ฒ‫ۈؽ‬ᝦȂ࣏ձঈ‫ޟ‬ ٕυ௑ᛄȂ࣏ձঈ‫ޟ‬ઍ௑ࠔፗȂᘈ ᜓȊ Ɇ࢈໐Ϭ‫ࡦۇ‬ν٨Ȃᗷ᡾݂෉ά ΙԑɇȄ‫ٹ‬࿽஠ՍȂ‫ר‬ঈ౏౏ࡦ‫܈‬੕ ϱѴ‫ޟ‬჌फ݉ЄঈȂ౞௮ձঈ‫ཾٱޟ‬ ี৤ȂᜰЖձঈ‫ޟ‬ҡࣀ‫ݷޑ‬Ȃ௏‫܈‬ձ ঈ‫ޟ‬൉ዅԊӠȄ೻ᆍࡦ‫܈‬Ϟ௑Ȃཊᆹ ଔ‫ר‬ঈ࣏჌݈୛㠲δ‫ޟ‬ዥ௑‫ڷ‬Ψ໔Ȅ ӵཱི‫ޟ‬ΙԑȂϛ୽୽୛଱჌୛ᒲ ϴࡉ஠᝷៉ࡸྱΙϸ‫ٷ‬Ꭼ჌ȃ݈୛ ჌ȃ࣏Ο჌‫۠ޟ‬ԟȂ፡ଢ଼ኄσ჌फ‫ڷ‬ ᘪ჌჌౿ӓഺछԁড়༪‫ޟ‬ዥ‫ף‬Ȃ౏Σ ᄂࢊɆ੕Ѵඏ჌ॎหɇȂߴ໌੕Ѵ‫ڷ‬ ᒙ჌‫࡚ޥ‬೩Ȃᆰ៖੕Ѵ჌फ‫ڷ‬ᘪ჌჌ ౿‫ޟ‬ӫ‫᠌ݲ‬ઉȂ‫װ‬ઠ ) ᝲ * ୽‫ླྀྣޟ‬ ‫ڷ‬ᜰདྷଚ‫ڗ‬σড়‫ޟ‬ЖְΰȄ

ϛ୽୽ড়ሴᏲΡᄇ੕Ѵ჌फ‫ࠔ౏ޟ‬ཐ ௑Ȃ‫؁‬சଊ๿ઠ ) ᝲ * ୽ᄇኄσ჌फ ӣ༫ӓҢϛ๼ҕఊඈᑹჲད‫ੈޟ‬ϸ෈ ఖȄᡱ‫ר‬ঈឹЙӣЖȂગᝫࠉ՗Ȃӓ ഺᎃྵȊ ശࡣȂ‫૿ר‬Жઢ᜹ኄσ੕Ѵ჌फ ‫ڷ‬ᘪ჌჌౿ӵཱི‫ޟ‬Ιԑ၇Ȃ٘ᡝ‫؁‬ё ୊ஶȃড়৳‫؁‬ё۷ᆋȃ‫؁ཾٱ‬ё໷ ᄱȊ

ಬߖҁкৰўԑَོжࣨӨ୽๼ ჌๼Ρ‫ޥ‬ღ॒೰Ρਢᇳႆ೻ኺΙࢲ ၗȂɆღ๖ಛΙ‫ޟ‬ϛ๼ҕఊ࢐੕ϱѴ ϛ๼‫ڋ‬τӓӣ‫ޟ‬ਲ਼Ȃിσᆠ౏‫ޟ‬ϛ๼ МϽ࢐੕ϱѴϛ๼‫ڋ‬τӓӣ‫ޟ‬ቀȂᄂ ౪ϛ๼ҕఊ୉σඈᑹ࢐੕ϱѴϛ๼‫ڋ‬ τӓӣ‫ޟ‬ჲȇӓӣ‫ޟ‬ਲ਼ᡱ‫ר‬ঈ௑౏ཎ ߝȂӓӣ‫ޟ‬ቀᡱ‫ר‬ঈЖЖࣺӟȂӓӣ ‫ޟ‬ჲᡱ‫ר‬ঈӣЖӣኈȂ‫ר‬ঈΙۡ૖ஊ ӓӣਪቸϛ๼ҕఊี৤‫ޟ‬ਢфཱིጕ ണɇȄ೻έএɆӓӣɇȂϚ༉ᡝ౪ю

Casadio Dieci A2 ᐨᤞᅝ⍾ⓑᘀ᫁⍶ Ĭ ⎧ᘀ᫁ᖨ⍶ Ĭ ▄ᎁ⍶

€ 2.995,-

€ 4.250,ᗣ᯸␴ዯᑿᎵᕵᏈᚪᘀ᫁ 240 koppen per uur 10,5 liter boiler 570x712x598 mm (HxBxD)

Ιԑ߳Ꮄ IJġūŢŢųġŨŢųŢůŵŪŦ

ቋਿҐ֤ ņŹŤŭŶŴŪŦŧġŃŕŘ

᷒᪼◴Ꮚ⑐᳥ ջາଚ ķġŌŨ ‫ڪ‬୫ џоΙԑ 100% ջ਀ຸ෡ ؐТघ‫ ټ‬€ 249,60

Landelijke verkoopnummer

Tel.: 040-2019407 Fax: 040-2014195


೉៌

03 ཱིԑຳ᜝

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

೉៌ॶࣺ֖੫ȃϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ങԡ

⇻፲ᢄḉᒖᑧỉ២ РࠉȂ೉៌ॶࣺ֖੫ȃϛ୽Ꮉ೉ ៌σ‫ٺ‬ങԡϷտӵ೉៌ϛ୽໽ॵཾϴ ོю‫ࢌཱིޟގ‬੫ѐΰእМमຳϛ୽ၻ ᐍཱིԑȄ

呂特首相賀辭如下: ‫ڗ‬೉៌Հُ؆ၽ។‫ޟ‬ϛ୽ၽࡊࣼ ‫ڗ‬٥၇‫ޟ‬ϛМࡾၯถΙོۡཐ‫ڗ‬ਿѴ ᡙ൉Ȅ‫ٱ‬௑ᗶωȂծ૖ᇳ݂࡞ӻ୰ᚠȂ ೉ϛ‫୽ڍ‬ҕಀᄇ‫܄‬Ԫ‫ޟ‬ᕣ၌ູ‫ູپ‬ ౏ȂиϚ༉३ܻငᔼሴ୿Ȅ ‫୽ڍ‬Ρҕ൶ࣺؑϣҺࢺᇄ௥ញȂ ᄇ‫܄‬Ԫ‫ޟ‬МϽȃಬ߹ᑹ፸౏ࠔȂԤᜰ ‫ٽ‬ᜌϚഽ‫ݛ‬ᖞȄ3125 ԑߡ‫ۓ‬඼੫ϝь ৞ി‫ސ‬ᓢᖞ՗‫ޟ‬Ɇ๛ᆬϞၯɇ৤។֜ ЕΟ 28/6 ࿲೉៌ҕಀ୤ᢎȂູ‫ູپ‬ ӻ‫ޟ‬೉៌Ᏸਮ஠ϛМӖ࣏౳ཾՃၐऋ ҬȂູ‫ູپ‬ӻ‫ޟ‬೉៌ߧԑዥ૿Ᏸಬϛ МȄᇄԪӣਢȂ‫ڗ‬೉៌‫ޟپ‬ϛ୽ၽࡊȃ ϛ୽੼Ᏸҡ‫ـंڷ‬Ρষኵ໔ζРઉቨ ߝȄ3125 ԑ 4 ТȂಬߖҁкৰ୍ЉΡ ඇᝋ൭τρᄇ೉៌໌՗୽‫ٱ‬೤୰Ȃ஠ ೉ϛᜰ߽௰ΰΟཱི‫ޟ‬ଽ࡙Ȅ ‫ר‬ΪϷଽᑹࣼ‫ڗ‬ਡ೉๼Ρ‫ޥ‬ღ஠ ܻϬԑ 3 Т 2: РӔԩӣ೉៌Ρҕӓ ӣ᠍࡙ϛ୽ၻᐍཱིԑȂ೻஠࣏ᚖПϞ

໢‫ޟ‬ᒊࣁᜰ߽‫ݧ‬Σཱི‫ࣀޟ‬ΨȂ‫ٮ‬ԙ࣏ ๼Ρ‫ޥ‬ღӵ߳ࡻՌ٘МϽ੫‫ޟܒ‬ӣਢ ԙђᒊΣ೉៌‫ٽޟོޥ‬ᜌȄ 3 Т 2: Р‫ר‬ঈ஠ߔ‫پ‬ϛ୽Հԑཱི ࢌȄՀ࡬ԁζ࢐‫ר‬ҏΡ‫ޟ‬឴ࣺȄӵϛ ୽МϽϛȂՀ࢐шᅖ๿ࣀΨȃ‫ڷ‬ҁЄ ๡Ȅ೻Ϛ༉࢐Ιএछԁ‫ޟ‬ජक़Ȃζ࢐ Ιᆍҗ࡯‫ڼٺޟ‬Ȃ‫࢐؁‬೻Ιԑшᅖ‫ה‬ ఖ‫ޟ‬໠ᆒȄ‫ר‬ᙱঅԪᐠོઢσড়ཱིࢌ ‫פ‬ዅȊ

಻ើ२࣬ଭլ¸ֈ੝Ȑၗ਑კТȑ

陳旭大使賀辭如下: Ɇ୽ϞҺӵܻҕࣺᒑɇȂϛ೉М ϽҺࢺ‫ڷ‬ΡМҺ‫ྛ܁‬ሉࢺߝȄԞӵ 511 ӻԑࠉȂ௃ϛ୽ኄԎ‫ڗ‬೉៌പ੫ ϝ‫ޟ‬Ɇ੕ΰ๛ᆬϞၯɇ߯஠‫୽ڍ‬ᖒᛮ ӵΙଔȄ೉៌Ρᄇϛ୽໽ॵȃ౮Ꮲࢻ ࢻዅၾȇϛ୽Ρᄇ೉៌ॳٙȃ‫ݶ‬ห้ Նዣ૖၏Ȅ ўԑ 4 ТȂϛ୽୽ড়кৰಬߖҁ ᄇ೉៌໌՗‫ٱ୽ޟ‬೤୰஠ϛ೉ᜰ߽ඪ Ѐ‫ڗ‬Ιএཱི‫ޟ‬ଽ࡙ȄҬࠉϛ೉‫୽ڍ‬໢ ؐԑΡষ‫຺پ܁‬ႆ 211 ࿲ΡԩȂӵ೉ Ᏸಬ‫ޟ‬ϛ୽੼Ᏸҡႀ‫ ڗ‬9111 ӻΡȂ ௃ߡ‫ۓ‬඼੫ϝѬஅ੓ᐠൟॴ‫܁‬ϛ୽‫ޟ‬ ૞ጣϐӻႀ 8 నȂۨዉࢸᐠൟॶ՝Ȅ հ࣏ϛ୽༈ಛМϽ‫ޟ‬१ौಢԙഋ ϷȂࢌ࿽ຫ኉๿ღ๖ȃᑹܼȂசଊ๿ ΡঈᄇҐ‫הޟپ‬ఖ‫ڷ‬ઢ᜹Ȃ࢐ϛ୽ശ १ौȃശ໪१ȃശோδȃശዥᏃ‫ޟ‬༈ ಛ࿽РȄϛ୽ࢌ࿽൷჋ΙഋԻऋӒ ਪȂѓᛳ࿲ຫȂᆠிિ֕Ȃ‫ڎ‬Ԥ೨೨ ӻӻ༈ಛಬ߹‫ڷ‬ҕ໢ࣀଢ଼Ȃᡝ౪Οඁ νԑ‫پ‬ϛ୽ΡҕᄇܻЈМȃᐍ‫ݲ‬ȃၻ ཾȃ࿽੉ȃ໽ॵȃ୊ஶ้‫ོޥ‬ҡࣀП П७७‫ؑޟ‬ષȃี౪ȃᖂ๖‫ڷ‬ഺཱིȄ ࣺ߬ࢌ࿽੫ѐ஠ё౏೉៌Ρҕᄇϛ୽

ύ୯Ꭻ಻ើε٬ഋԓȐၗ਑კТȑ

МϽ੫տ࢐ࢌ࿽‫ޟ‬ᕣ၌Ȃ໌Ι؏௰ଢ଼ ϛ೉МϽҺࢺЅϣցӫհȄ ϛ୽ၻᐍ଻ԑ։஠ႆўȂՀԑ։ ஠‫پڗ‬ȄՀӵϛ୽МϽϛ࢐ӡցȃಈ ࿅‫ޟ‬ຫ኉Ȃ‫ܚ‬ᒝɆέՀ໠੎ɇȂ։ф ߒσӴӱࢌȃ࿲ຫ‫ޟཱི؁‬ཎဎȄɆ଻ ளಈ໴ўȃՀ਎ඏॳ‫پ‬ɇȂ૿Жઢ᜹ ኄσਡ೉჌फȃ๼ΡоЅ೉៌Өࣨ‫ޟ‬ ݉ЄঈՀԑӡಈȂ፝‫ٱ‬໷ၿȊઢ᜹ϛ ೉Єፗᇄӫհ᝷‫܁‬໠‫پ‬ȃӴδ໠ߝȊ


೉៌

UNITED TIMES

೉៌ਢଉ 04

Editie 367 26-02-2015

ᰟ✢ᣛᶳᔪ♎ IJIJĺ ↝∟ፅ

 ᫋Ổ ķ ᑧᗔᣌᑿ↾ᜳ

匟嗕㓧⹄ῇ䴎ⶴ冀㓧⹄ 22: €㫸⃫炻⸛ ⛯⇘㭷ᾳ匟嗕Ṣ柕ᶲ崭忶 811 㫸⃫ˤ忁㗗 3 㚰 35 㖍炻匟嗕ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸䘤ⶫ䘬㴰 〗ˤ 㫸㳚⚳⭞䷥ℙῇ䴎ⶴ冀㓧⹄ 2:61 €㫸 ⃫ˤ䚖⇵炻ⶴ冀䘬ᷣ天⁝⊁Ἦ冒㫸㳚⚳⭞䘬 ῇ㫦侴ᶵ㗗㓧⹄䘤埴⁝⇠ˤ3121 ⸜ⶴ冀⁝⊁ ⌙㨇䆮䘤ẍ⇵炻㓧⹄⁝⊁崭忶 91& 㗗⚳⭞⁝ ⇠炻ỵ⯭㫸㳚⎬⚳ᷳ椾ˤ 㫸㳚⎬ᾳ⚳⭞ῇ䴎ⶴ冀䘬⁝⊁㔠柵㟡㒂

3125 ⸜炻匟嗕暞ⓖ㤕⮎䎦冒 3119 ⸜ẍ Ἦ䘬椾㫉⡆攟ˤ忁㗗 3 㚰 27 㖍匟嗕ᷕ⣖䴙妰 ⯨炷DCT炸䘤ⶫ䘬䴙妰栗䣢ˤ 冯⍣⸜⎴㛇䚠㭼炻暞ⓖ㤕Ṍ㖻䷥慷⡆≈ Ḯ 2&炻⓮⸿䘬₡㟤⇯㚱㇨ᶳ旵ˤ䆇㤕柵⛐忋 临ℑ⸜ᶳ旵ᷳ⼴炻⡆≈Ḯ 1/6&ˤ⯌℞㗗⍣⸜ 䫔⚃⬋⹎䘬 23 㚰ấ炻㚜㗗⡆攟Ḯ⮯役 4&ˤ 暞ⓖ㤕⽑䓎⯌℞堐䎦⛐朆梇⑩埴㤕炻Ṍ 㖻慷⮎䎦Ḯ 7 ⸜Ἦ䘬椾㫉⡆攟炻䆇㤕柵⇯冯 ⍣⸜⎴㛇➢㛔㊩⸛ˤ ᾳṢ暣⫸㴰屣⑩ˣ㖍⊾䓊⑩ˣ冒≑䘬ᾳ Ṣ⺢㛸䫱⡆攟庫⣏炻⭞⯭䓐⑩ˣ㚵墅␴䳉䷼

⎬⚳⚳ℏ䓇䓊䷥ῤ㰢⭂炻⽟⚳ỼḮῇ㫦䷥㔠 䘬崭忶⚃↮ᷳᶨ炻℞㫉㗗㱽⚳ˣシ⣏⇑␴大 䎕䈁ˤ 匟嗕ῇ↢䘬 22: €㫸⃫炻ỼḮῇ㫦䷥柵 䘬 7/2&炻ỵ⯭䫔Ḽˤ㫸㳚⚳⭞ῇ㫦ᷳ⢾炻⚳ 晃屐⸋➢慹䳬䷼炷JNG炸ḇ㚱ῇ㫦炻⎎⢾炻㫸 㳚⣖埴ḇ㚱ⶴ冀㓧⹄⁝⇠ˤ DCT 娵䁢炻匟嗕㓧⹄㬌㫉ῇ㫦⬀⛐ᶨ⭂ 䘬慹圵桐晒炻⚈䁢ⶴ冀⤪㝄ᶵ⃇怬⁝⊁䘬娙炻 匟嗕⎗傥⽭枰㍸ὃ柵⢾䘬屯慹ˤ

᪑ᨴ⇀⍶⍶ᖮ᫶ᢽ᯸ 婧㞍楔凒 NI28 ⭊㨇⍣⸜ 8 㚰⛐䁷⃳嗕 ᶲ䨢⡄㭨㄀∯䘬⚳晃婧㞍Ṣ⒉炻㖍⇵⎔攳倗 ⎰㚫嬘炻㩊㞍⭊㨇㨇幓㭀橠䘬塪䕽␴㑆㑲䕽 嶉ˤ䚖⇵炻㨇幓㭀橠⬀㓦㕤 Hjm{f! Sjkfo 䨢 幵➢⛘ˤ忁㗗 3 㚰 31 㖍炻ḳ㓭⬱ℐ婧㞍⥼⒉ 㚫䘤ⶫ䘬倚㖶ˤ ⚳晃婧㞍Ṣ⒉Ἦ冒匟嗕ˣ䁷⃳嗕ˣ楔Ἦ

大Ṇˣ㽛⣏⇑Ṇˣ伶⚳ˣ劙⚳␴Ὤ伭㕗炻28 㖍炻⍰㚱Ἦ冒⽟⚳␴㭼⇑㗪䘬Ṣ⒉≈ℍˤ 倚㖶㊯↢炻婧㞍Ṣ⒉䔞␐㔠㫉㩊㞍⭊㨇 㭀橠炻䞕㛇ℏ㚫攳⥳慵䳬悐↮㨇幓炻㬣暋侭 ⭞Ⱄ枸妰⎗㕤 4 㚰䌚怨奨䚳㭀橠ˤ婧㞍⥼⒉ 㚫䘤妨Ṣ㍍⍿⨺橼㍉姒㗪㊯↢炻䓙㕤忶䦳㴱 ⍲䷩墯䦳⸷炻㭀橠慵䳬ⶍἄ暨天㬟㗪㔠㚰ㇵ 傥⬴ㆸˤ 㒂〱炻婧㞍⮰⭞⶚䴻ㆸ≇㏞㓹悐↮斄挝 㭀橠炻⊭㊔⹏刁ˣ柕䫱刁␴㨇侤悐↮ˤ䫔 5 ㈡炻⌛㚨⼴ᶨ㈡嬟復 NI28 㭀橠䘬昲ẵ⛐⍣⸜ 23 㚰 23 㖍㉝忼䨢幵➢⛘炻᷎⛐䔞⛘忚埴慵 䳬炻ℙ㚱 27 廃⌉干墅庱叿忁ṃ㨇幓㭀橠炻⽆ 䁷⃳嗕忳军匟嗕ˤȾ晾䃞ㆹᾹ䃉㱽䌚⍾㇨㚱 㭀橠炻ỮㆹᾹ⛐忚埴㨇幓慵䳬㗪炻怬⍇悐↮ 㨇ẞ炻⮯㚫㚱≑婧㞍ḳ㓭⍇⚈ˤȿ䘤妨Ṣ婒ˤ ⎎ ⢾炻 㒂 匟 嗕 ⨺ 橼 33 㖍 ⟙ ⮶炻SUM! Ojfvxt 姀侭⛐䨢暋䎦⟜⍰䘤䎦Ḯᶨṃ⡄㨇䈑 ⑩ˤ

᜷ᘩᛓᑠᛧᛍᑗ◓ 3125 ⸜炻旧⥮㕗䈡ᷡ㱣⬱䉨㱩⤥廱炻埿 柕㏞≓ˣ‟䩲␴ℍ⭌㏞≓㟰ẞ⣏ⷭᶳ旵ˤ忁 㗗 3 㚰 27 㖍炻旧⥮㕗䈡ᷡⶪ攟ˣ椾ⷕ㩊⮇⭀ ␴嬎⮇䷥攟ᶱ㕡倗ⷕ㚫嬘℔Ự䘬㴰〗ˤⶪ攟 劫⽟㚿炷Fcfsibse!wbo!efs!Mbbo炸堐䣢炻㟡 㒂ᶨ䲣↿㔠⫿栗䣢炻!娚ⶪ㭼忶⍣㚜≈⬱ℐˤ ⍣⸜旧⥮⎬䧖栆✳䘬㟰ẞ⛯㚱ᶳ旵炻↮ ⇍䁢烉埿柕㏞≓ 31&炻‟䩲 28&炻多㑲 43&炻 ℍ ⭌ ㏞ ≓ 2:&炻 ℙ 㚱 36 Ṣ 㬣 㕤 㙜 ≃ ḳ ẞ炻 3124 ⸜忁ᶨ㔠⫿䁢 34 Ṣˤ㬣ṉ䘬 36 Ṣ㟰ẞ ᷕ炻21 ẞ⶚䴻䳸㶭炻℞ᷕ 3 Ṣ⶚䴻塓㋽ˤ㇨ 㚱㛒䳸䘬㟰ẞ悥ṵ⛐婧㞍ᷕ炻䲬㚱 311 ⎵⎠ 㱽嬎⮇㬋⛐嗽䎮忁ṃ㟰ẞˤ⟙⏲娵䁢炻䁢Ḯ ᾅ嫱⬱ℐ炻嬎⮇㚜⣂⛘ἧ䓐Ḯ慵✳㬎☐ˤ

劙⚳˪䴻㾇⬠Ṣ˫2 㚰⸽䘤ⶫ䘬˪3126 ⸜⬱ℐ❶ⶪ䳊⺽˫⟙⏲ᷕ炻旧⥮㕗䈡ᷡ⎵↿ ℐ䎫㚨⬱ℐ❶ⶪ㌺埴㥄䫔Ḽ⎵ˤ

Ḑ῜ IJIJı Ὀዷᕗᴈ◘ᝉፊᎽ

ᛦ↡ᎁỻᐪᑿጄḗ 忶⍣ᶨᾳ㚰炻䓙㕤㱡₡ᶳ婧炻ἧ⼿匟嗕 䈑₡㯜㸾ᶳ旵Ḯ 1/8&炻㬌⢾炻暣ᾉ㚵⊁䘬₡ 㟤ḇ㚱旵Ỷˤ忁㗗㫸㳚䴙妰⯨ 3 㚰 35 㖍䘤ⶫ 䘬㔠㒂栗䣢䳸㝄ˤ 䈑₡ᶳ旵㯜㸾㚨⣏䘬㗗ⶴ冀炻䁢 3/9&炻 ℞㫉㗗大䎕䈁炻䁢 2/6&ˤ㟡㒂㫸㳚䴙ᶨ妰䬿

⑩ⶪ⟜晾㚱⡆攟炻ỮỶ㕤⼨⸜ˤ 梇⑩梚㕁栆⓮⸿䘬嬲⊾ḇ⼰㖶栗炻扟ⓖ 慷⛐忋临 4 ⸜厶䷖ᷳ⼴⡆≈Ḯ 2/4&炻䓙㕤₡ 㟤ᶲ㻚炻ἧ⼿䆇㤕柵⸦᷶ᾅ㊩Ḯ⎴䫱㯜㸾䘬 ⡆≈炻⯌℞㗗⮵崭ⶪ侴妨ˤ 悝岤␴䵚䴉⓮⸿䘬䆇㤕柵㭼 3124 ⸜⡆ ≈Ḯ⮯役 21&炻⡆ⷭ➢㛔冯⇵ℑ⸜㊩⸛ˤ 䓙㕤㇧ⶪ⽑䓎炻3125 ⸜ 8 㚰ẍἮ炻㇧⯳ 扟ⓖ䷥柵ḇ⛐⡆≈炻ㇻ䟜Ḯ 3119 ⸜ẍἮ㊩临 ᶳ旵䘬嵐⊊ˤ3125 ⸜ᶲ⋲⸜㇧⯳扟ⓖ柵怬㭼 ᶲ⸜⎴㛇ᶳ旵 4&炻ℐ⸜⇯⶚⮎䎦㊩⸛ˤ3125 ⸜炻䎦㚱ỷ㇧䘬ⓖ₡⎴㭼ᶲ㻚Ḯ 1/:&ˤ

Ṳ⸜ℙ㚱崭忶 221 叔Ṣ㚜㎃Ḯ慓䗪ᾅ晒 ℔⎠炻䔍⣂㕤⍣⸜ˤ忁㗗 3 㚰 29 㖍炻⚳⭞ᾉ 〗ᷕ⽫ Wflujt 䘤ⶫ䘬㴰〗ˤ 㚜㎃慓ᾅ℔⎠䘬ṢỼḮ⍫ᾅ䷥㔠䘬⣏䲬 7/9&炻崭忶⍣⸜ 7/6& 䘬㭼ἳˤ䓙㕤姙⣂ᾅ晒 ℔⎠⼰㘂ㇵ⭋Ự 3126 ⸜㕘䘬慓ᾅ㓧䫾炻⚈ 㬌炻䚜⇘Ṳ⸜ 2 㚰⇅炻⼰⣂Ṣṵ㰺㚱㰢⭂㚨 䳪怠㑯䘬ᾅ晒℔⎠ˤṲ⸜䘬㚜㎃慓ᾅ℔⎠㗪 攻庫⼨⸜ḇ㚱㍐怚ˤ ⍣⸜ 23 㚰⸽⍾㴰Ḯ⍇㚱慓ᾅ℔⎠䘬Ṣ炻 ⎗ẍ⛐ 3 㚰 2 㖍ᷳ⇵怠㑯㕘䘬ᾅ晒℔⎠炻忁 ḇ㗗㚨⼴䘬㛇旸ˤ

㕡㱽炻㫸⃫⋨ℏ⎒㚱⤏⛘⇑␴楔俛Ṿ䘬䈑₡ 㰺㚱ᶳ旵ˤ ᶲᾳ㚰㔜ᾳ㫸䚇䘬忂屐児僡䌯 䁢 .1/3&ˤ昌Ḯ⤏⛘⇑␴楔俛Ṿ炻劙⚳ˣ䐆 ℠␴伭楔⯤Ṇḇ㚱庽⽖䘬忂屐児僡炻℞⬫䘬 34 ᾳ㫸䚇ㆸ⒉⚳䈑₡⇯㚱ᶳ旵ˤ

ᎌᠾ᲌ጙ᱈⋞᫶ᗔᲀᧁጳ ŗħŅ ᗻᦧᵋ⓶ᢤ


2 㚰 21 㖍炻ᶾ䓴㚨⣏普墅䭙屐廒Ⱦᷕ㴟 䑘䎫ȿ嘇㚦䴻Ἦ⇘渧䈡ᷡ㷗⎋炻忁㗗渧䈡ᷡ 㷗彶㍍忶䘬㚨⣏屐廒炻忁ᶨ䲨抬⼰⾓⮯塓ㇻ 䟜ˤ4 㚰 3 㖍炻⎎ᶨ刀㚜⣏䘬屐廒楔㕗➢ɀ ⤏㕗⌉炷NTD!Ptdbs炸嘇⮯Ἦ渧䈡ᷡˤ3 㚰 27 㖍炻渧䈡ᷡ㷗⊁℔⎠ᶨỵ⤛䘤妨Ṣ⭋ỰḮ忁 ᶨ㴰〗ˤ 楔㕗➢ɀ⤏㕗⌉嘇屐廒攟 4:7 䰛炻⮔ 6: 䰛炻⎗ẍ墅庱 2:335 ᾳ 31 劙⯢㧁㸾普墅䭙屐

㩫炻崭忶㬌⇵Ⱦᷕ㴟䑘䎫ȿ嘇 2:211 ᾳ普墅 䭙䘬墅庱慷ˤ娚屐廒⎗ẍ墅庱 4:111 廃㰥干炻 ㆾ侭 2/28 €暁朳ˤ 娚䘤妨Ṣ⎴㗪堐䣢炻⎎ᶨ刀㭼楔㕗➢ɀ ⤏㕗⌉嘇㚜⣏䘬屐廒㬋⛐妰∫⬱㌺⇵Ἦ渧䈡 ᷡ㷗ˤ䚖⇵ 㱲渧䈡ᷡ㷗䘬ᶨ刀ⶐ✳屐廒㗗 Ⱦ攳㉻忚⍾䱦䤆ȿ炷Qjpoffsjoh!Tqjsju炸嘇炻 攟 493 䰛炻⮔ 235 䰛ˤ

8&炻䴻忶⓮婯炻㚨䳪忼ㆸ⋼嬘ˤ 㬌⢾炻℔⎠怬妰∫塩㷃䷥悐 561 ᾳⶍἄ ⲿỵᷕ䘬 61 ᾳ炻᷎⇞⭂Ḯ慵䳬妰∫炻ẍ㍸檀 䪞䇕≃ˤȾㆹᾹⶴ㛃㬌㗪傥⣈⮳㈦⎬䧖㚧ẋ 㕡㟰炻⽆䳸㥳ᶲ旵Ỷㆸ㛔炻ẍ䚉⎗傥⛘ᾅ䔁 ⶍἄ㨇㚫炻᷎䁢⭊㇞㍸ὃ列⤥䘬㚵⊁ˤȿ℔ ⎠䘤妨Ṣ婒ˤ W'E 军⮹⶚䴻忋临嘏㎵ 31 ⸜炻忶⍣⸦⸜ 䴻䆇㚜≈⚘暋炻⛐⍣⸜⯙嘏㎵ 5:11 叔㫸 ⃫ˤ

᙮Ꮥ៑✟ᓗᑗ

ᰟ✢ḥ៝Ổⓒ↾Ꭷ ⃀䭉悝㓧ⶪ⟜㚱㇨ᶳ旵炻3125 ⸜炻匟嗕 悝㓧℔⎠ QptuOM 䘬㤕䷦怬㗗㚱㇨⡆≈炻䆇㤕 柵␴⇑㼌⛯㚱㍸檀ˤ忁㗗 3 㚰 34 㖍炻匟嗕⨺ 橼⟙⮶䘬㴰〗ˤ 娚℔⎠䘬䆇㤕柵⡆≈Ḯ 3&炻军 53/6 € 㫸⃫炻㶐⇑㼌忼⇘ 3/37 €㫸⃫ˤ3124 ⸜炻 䓙㕤 UOU ⾓怆䘬ᶨ㫉⿏㉀₡炻℔⎠岔朊嘏㎵ 2/8 €㫸⃫ˤ ⍣⸜℔⎠䘬㘖忂ᾉẞ␴⌉䇯㤕⊁ᶳ旵Ḯ 21/8&炻忁悐↮㎵⣙忂忶㍸檀悝䤐₡㟤㉝㴰ˤ Ṳ⸜ 2 㚰 2 㖍崟炻QptuOM ℵ㫉㍸檀悝屯ˤ ⊭墡㤕⊁䚠⮵庫⤥炻䓙㕤暣⫸⓮⊁␴

3 㚰 34 㖍炻 旧 ⥮ 㕗 䈡 ᷡ 㱽 昊 ⭋ Ự炻 䤩 㬊䘦屐忋挾普⛀ W'E ╖㕡朊⮎埴㷃啒妰∫ˤ 㬌 ⇵炻W'E ⭋ Ự炻 ㇨ 㚱 ⒉ ⶍ ⮯ ⇲ 㷃 7& 䘬 ⶍ 屯炻ⶍ㚫䁢㬌㍸崟姜姇ˤ㫉㖍炻W'E ䷥塩 Epo! Spbdi ⭋Ự炻℔⎠㇨㚱 6611 ⎵⒉ⶍ炻ᶵ䭉㗗 ⏎Ⱄ㕤ⶍ㚫䳬䷼ GOW ㆾ DOW炻悥⮯䵕㊩䎦㚱 ⶍ屯㯜㸾ˤȾㆹᾹ⮯ᶲ姜炻冯㬌⎴㗪炻ᾅ㊩ 冯ⶍ㚫䘬⮵娙炻⮳㯪妋㰢㕡㟰ˤȿṾ婒ˤW'E 䚖⇵怬㛒䡢⭂ᶲ姜㗪攻ˤ ⮵㬌炻ⶍ㚫 DOW 婯⇌ẋ堐 Nbsujko! efo! Ifjkfs 堐 䣢炻Ⱦ ䷥ 塩   Ḯ ᾳ 嬻 Ṣ 䎮 妋 䘬 㰢 ⭂ˤȿ Ⱦ㚨役ㆹᾹ⼿⇘ḮἮ冒偉㜙䘬屯慹炻忁 ᶨ昶㭝戨埴␴㇧㜙⮯ᶵ⍿⼙枧ˤȿ! Spbdi ⛐ 䴎⒉ⶍ䘬ᾉᷕ⮓忻炻ỮṾ⻟婧Ⱦṵ㚱⽭天ȿ ⇲㷃⊆≽ㆸ㛔ˤ ᶲ㚰⸽炻W'E 天㯪㇧㜙⃵㓞 5 ᾳ㚰㇧䦇炻 堐䣢忁㗗℔⎠傥⣈两临䆇㤕䘬ⓗᶨ妋㰢彎 㱽炻᷎ⶴ㛃⮯㇧䦇屣䓐⽆䷥㓞ℍ䘬 21& 㷃䁢

䵚ᶲ⓮⸿䘬咔≫䘤⯽炻⊭墡怆復慷⡆≈Ḯ 9/9&ˤ℔⎠⮯两临≈⣏忁㕡朊䘬㈽ℍ炻⊭㊔ 忙㖍␴㘂攻怆復炻ẍ⍲ἧ䓐⊭墡冒≑㨇☐ 䫱ˤ ⎎⢾炻℔⎠䭨䲬Ḯ⣏䲬 2/38 €㫸⃫䘬 ㆸ㛔ˤ㈽屯侭⮵忁ṃ㔠⫿堐䣢㺧シ炻偉䤐ᶲ 㻚Ḯ役 21&ˤ 朆ⷠ⺽ℍ姣䚖䘬㗗炻⚳晃⊭墡㤕⊁ᷕ⇵ ⼨ᷕ⚳䘬⤞䰱忳復⣏ⷭ⡆攟炻⍣⸜䫔⚃⬋ ⹎⯙㚱 2561 叔㫸⃫䘬㓞ℍ炻ỼḮ⊭墡㤕⊁䷥ 㓞ℍ䘬 7&ˤ

冯⍣⸜⎴㛇䚠㭼炻ᶨ㚰ấ匟嗕㇧ⶪ㊩临 ⇑⤥炻㇧₡␴扟慷悥㚱⡆攟炻忁㗗 3 㚰 31 㖍 Ἦ冒ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸␴ 28 㖍Ἦ冒⛇⛘䘣 姀会䘬栗䣢䳸㝄ˤ ᶨ㚰ấ䎦㇧₡㟤㭼⍣⸜⎴㛇㍸檀Ḯ 3/2&炻忁⶚㗗忋临䫔 21 ᾳ㚰檀㕤ᶲ⸜⎴㛇ˤ ᶨ㚰ấ䘬⸛⛯㇧₡⶚䴻➢㛔冯 3114 ⸜⸜ᷕ ㊩⸛ˤ3124 ⸜ 7 㚰炻㇧₡嵴军㚨Ỷ察炻㬌⼴ ᶨ䚜⏰䎦ᶲ⋯嵐⊊炻军 3119 ⸜ 9 㚰⋯军㚨 檀Ⲙˤᶵ忶炻ᶨ㚰ấ㇧₡ṵ㭼㚨檀Ⲙ㗪ỶḮ 29/7&ˤ ᶨ㚰ấⓖ↢ :548 ⣿㇧⯳炻扟慷㭼⍣⸜

⎴㛇⡆≈Ḯ 7&ˤ昌Ḯℑ⯳ᶨ枪㇧⯳⢾炻㇨㚱 栆✳䘬㇧⯳扟慷悥㚱㍸檀ˤ ⡆攟㚨⣏䘬㇧⯳栆✳㗗℔⭻炻㭼⍣⸜⎴ 㛇ᶲ㻚Ḯ⮯役 24&ˤᶵ⎴䚩ấᷕ炻Gmfwpmboe 䚩 䘬 ⡆ ⷭ ⎴ 㭼 㚨 ⣏炻 ⮯ 役 3:&炻[ffmboeˣ Esfouif ␴ Pwfsjkttfm 䚩⇯㚱㇨ᶳ旵炻ᶳ旵 㚨♜慵䘬㗗 [ffmboe 䚩炻檀忼 25&ˤ ᶵ忶炻冯⍣⸜ 23 㚰ấ䚠㭼炻ᶨ㚰ấ䘬 ㇧⯳扟慷⇯ᶳ旵Ḯ檀忼 74&ˤ⛇⛘䘣姀会娵 䁢炻23 㚰ấ㗗⁛䴙ᶲ䘬㇧⯳扟ⓖ㖢⬋ˤ㬌⢾炻 䓙㕤㓧⹄夷⭂䘬 21 叔㫸⃫ẍℏ䓐㕤屟㇧䘬岰 㫦⃵䦭䘬㓧䫾⸜⸽⇘㛇炻⡆≈Ḯ㏞岤䅙㼖ˤ


ᑊᔃá…?Achter Raamstraat 75 2512 BW Den Haag †ឭá…?070-356 2013 âƒżá¨„á…?www.fullmooncity.nl á•Śá?žâ’ ᝔ἸḸá…?11.30-01.00

ῆ⒊! ᒚ Ἶ ᖭ ᒳ Ꭴ ᅳ ᢼᅴ

áœźá–…áˆżáŹ¤!á˛˜á´žáŁąá›’!â‚źŕżŠá ťážŹ!á??᲎ᖅᏤ!࿌ᯞᑡအ!࿌á?˛á‘ˇá¤?!! ኅá?•â•žá?Źá‹ŻážˇáŒƒâˆ&#x;á?… á­Ľáš‘âƒśâ?‹ÄĄâ‚Ź 12,50ĥኪ

᎒℧â&#x;˝áą˝ ᗰᴹ℧â&#x;˝áą˝ ᨠℽâ&#x;šáŁ?â—Ž

ᢽ⇠⅏ᡠṽ ᗏ᪺ á‘şâ?śáŒ&#x;á’“â’Ś ÄŠ á˜?Ჟᒣá˜?áŒş 11:30-17:00Ä­ á§ â•žá…˜á˝­á¨‡áŞŒá?Šá…—á˜?á?§áŞ›á´žáŞŒá?Šá…´

Van ma. t/m vr. 11.30-17.00 uur dimsum voor slechts â‚Ź 3,-

⑎↙ᓍᯞᤳ

áŚĽâ‚´áťšâ›śáŤŞá¤łá›ľá˛Œá—?â?‹â?› ⇏ኛᢑᓜá‰&#x;á„ŁáŠšá‰ á„˜

(m.u.v. speciale dimsum en op weekend en feestdagen)

ᒑᑧᑗᑠᤳ

â…?áˇ’áŽŒáĄŤá¤ł

áż§á ›áŹ›á•´ŕžĽá…&#x;á‹€ ᛼ᙣᔙ⎒ဂዄ PL á˘‘áŁ˜

ALL YOU CAN EAT ᢽ⇠ᲂ⅞◎㚝 Dim Sum & Hotpot

0OCFQFSLUCFTUFMMFOVJU meer dan 100 verschillende %JN4VN XBSNFHFSFDIUFO CFSFJEPQBVUIFOUIJFLF XJK[F)PUQPUOBBSLFV[F Ieder een eigen hotpot!* * met uitzondering bij grote gezelschappen

� ᣋ ᎂ ┽ ᑑ ᴡ ᾓ ᙑ

á?ˇ â›› ግ ⊞ ᜉ ᎈ á’– á’ž

� ╞ � ᣋ

á“&#x; ℧ á“&#x; ᛞ ᾠᑨ â•ž á?Ź

⎌ ♎ áŒ&#x; áˇ âƒś ᥹ ᯅ á?¸

Gedempte Burgwal 24 - 26, 2512 BV Den Haag

ÔťÓťŕˇĄŕ¤›ŕĽľČƒÓ’Đ â€ŤŮźâ€Źá”–ŕ¸’ŕĽŠ " ÓˆŕĽľĐŹá—§Č‚ÓťŕˇĄŕŞŤâ€ŤÚ™â€ŹášƒŇ˜ČƒŐ€ŐˆĐ°ČƒŢłĐ˛Čƒá˜€ŇĄáž…Čƒá˜€á?†ČƒŐŒâ€ŤÚ™â€ŹĐ˛Î˛Čƒŕ´§ŕł–Čƒá?Ž ŕ´§Î˛Čƒŕť´Ö?ČƒĐŤáˆˇČƒŕĽˇá˜ĄĎ›á?ˆČƒĐ˛ŕ˘§á€¨ČƒŕŁ˘ŕşƒČƒáš˜ŕł–ČƒŮ’á†ťČƒŕŞąŕš›Čƒŕ¨˘áŒšČƒŕŠŠŃŒŕĽ­Čƒ ҥ༭Ȅ ӨԒࡽ‍۝‏Ń&#x;á’ľČˆŃŒŕ´›!Ř“ŕŤŻ!టࡽ!ŇŞŕł–á´?â‚Š!ŕ´Źáˆˆ!ŕť´ŕ ’ŕŁ˘ŕşƒŕˇ˝Č„ á?ˆáˆˇ!ŕ´§ŕŤƒáˆˇ!Ő™ŕşŠĐ˛Őˆ!Ř“ŕŤŻĐŠĎ…á?† ᘀá?ˆŕžŹŕĽ°ŕşŠáˆˇ!ԝ߆ᆝҪ‍!Ú˘â€Źá˜€á?ˆá€—હ ŕ˝łá˜€á‡‘áž…!࡛ᢄá?ˆ!Ϥࢊധа!ลࣣвࢊ!!Ý‚á?Ľá?śá“ł ŕźƒŕˇ›ŕžŹĐ˛Ń€ŕŹź!ŕˇ›á˘„Óťŕ˘Œŕ´§!ŕźƒŕˇ›Ő€Ń€ŇŠ!Ξá?śŕš‰ŕš‰ Ďżá“ĄÓˆŕĽľ â‚Ź

ŕ˝łá‰¨ČˆÎĄŕť˘ŕ¤›â€ŤÚ¨â€Źŕť´ŕ ’ŕŁ˘ŕşƒŕˇ˝Č‚ Ó’ŕł‰ŕĽśŕ´şß›Ň˘ŢŞá źÓŞŕş´ŕť´ŕ ’ŕ§‘ŕŤ§ŕşƒČ‚ ૯á?™â–•Č‚Đ˛â€ŤŮ…â€ŹŕşƒČ‚ŕŞ?Ř…á„‚ŕ¨&#x;Č„ŕŁźßŁáƒ§

ᗣᣋ ᪗┽➌ᎂ┽

á…&#x;á‹Żâ”˝ 16.50 ŕŹ”!!!ŕ°?á“ĄÓˆŕĽľ , ĐŹá—§ â‚Ź 24.50 ŕŹ” ᝉá…&#x;

Tel.: 070-365 38 89

E-mail: info@restaurantfullmoon.nl

www.restaurantfullmoon.nl


೉៌

UNITED TIMES

ฐᘈΡ‫ސ‬

Editie 367 26-02-2015

᫓ᎊᷲ⁜᪑ᖾ⌏᢬

፣ጚᮃ᪺Ꭷᆛὧ⍓ᆜᰳ⚳

ij 㚰 IJĺ ␴ ijı 㖍ℑ⣑炻匟嗕⚳䌳⦩⹱炼 Ṇ㬟Ⱉ⣏夾⮇Ḯ楸䳖⛐楔慴䘬匟嗕幵昲ˤ⚳ 䌳⍫奨Ḯỵ㕤 ňŢŰ ⛘⋨䘬 ńŢŴŵŰų 幵䆇炻倥⍾ Ḯ楸幵⛐䔞⛘ⶍἄね㱩䘬⼁⟙炻᷎冯⢓ℝ忚 埴Ḯ㶙ℍṌ婯ˤ ijı 㖍炻⚳䌳㚫夳Ḯ楔慴䷥䴙炻᷎⍫奨Ḯ 倗⎰⚳ỵ㕤娚⚳䘬彎℔䷥悐ˤ 冒 ijıIJij ⸜ẍἮ炻楔慴⊿悐㊩临堅䨩炻 崟⇅㗗⮳㯪楔慴⊿悐䌐䩳䘬↮暊ᷣ佑㬎墅䳬 ䷼冯楔慴㓧⹄幵ᷳ攻䘬㇘櫍炻军 ijıIJĴ ⸜⶚ 嬲䁢⮳㯪㍏⇞㔜ᾳ楔慴䘬Ẳ㕗嗕㽨忚䳬䷼冯 楔慴㓧⹄幵⍲⣂⚳悐昲ᷳ攻䘬㇘櫍ˤijıIJij ⸜ IJı 㚰炻倗⎰⚳⬱䎮㚫忂忶㰢嬘炻㳦↢㬎墅悐 昲⋼≑楔慴㓧⹄幵⎴⎃幵ἄ㇘ˤ匟嗕㳦↢Ḯ ĵĶı ⎵⢓ℝ␴ᶨṃ䚜⋯㨇炻⍫冯倗⎰⚳楸䳖 ⛐楔慴䘬䵕␴悐昲ˤ ijıIJĵ ⸜ IJij 㚰炻⏪䈡椾䚠␴⢾屧冯䘤⯽

ℑ⎵↮⇍䁢 IJĶ ␴ IJķ 㬚䘬匟嗕⮹⤛妰∫ ⇵⼨㔀⇑Ṇ⍫≈ȾẲ㕗嗕⚳ȿĩŊŔĪ 䘬Ⱦ俾㇘ȿ炻 塓⛇俛℞㓧⹄㒼ᶳ᷎忂䞍Ḯ匟嗕㓧⹄⬱㌺復 ⚆ˤ忁㗗 ij 㚰 IJĸ 㖍炻匟嗕⨺橼⟙⮶䘬㴰〗ˤ ⤡Ᾱ␴⎎ᶨ⎵ IJķ 㬚䘬⤛⬑䳸Ờ⽆匟嗕⇵ ⼨⛇俛℞炻⛐Ẳ㕗✎ⶫ䇦㸾⁁⇵⼨㔀⇑Ṇ㗪炻 塓⛇俛℞㴟斄㒼ᶳˤ⎎ᶨ⎵⤛⬑䚖⇵ᶳ句ᶵ 㖶ˤ ᶱ⎵⤛⬑ᷕ䘬ℑ⎵Ἦ冒 śŦŪŴŵ炻᷎⛐恋墉 ᶲ⬠炻⤡Ᾱ㚦⚈娎⚾䨧ℐ朊休⺷䧮㕗㜿⨎⤛

⣏冋 ōŪŭŪŢůůŦġőŭŰŶŮŦů ᶨ崟夾⮇Ḯ匟嗕楸楔慴 幵昲炻᷎姒⓷Ḯ娚⚳ˤ

⁛䴙攟堵侴㍍⍿㎜≑Ṣ⒉庼⮶ˤ⎎ᶨ⎵⤛⬑ ỷ⛐ ŅųŪŦţŦųŨŦůˤ 匟嗕㩊⮇㨇斄᷎㛒嫱⮎⤡Ᾱ⇵⼨⍫≈ Ⱦ俾㇘ȿ䘬婒㱽炻⻟婧⤡Ᾱ᷎ᶵ㗗䉗伒⩴䔹 Ṣ炻ġ Ữ⛐婧㞍⤡Ᾱ䘬≽㨇炻ẍ⍲側⼴㗗⏎㚱 Ṣ⋼≑⤡Ᾱ䘬埴≽ˤ 匟嗕㓧⹄⶚䴻㰺㓞Ḯ ĵĺ ⎵妰∫⍫≈Ⱦ俾 ㇘ȿ䘬匟嗕℔㮹嬟䄏炻᷎㉺䳽⎎⢾ IJĹ Ṣ䘬嬟 䄏䓛婳炻Ữṵ㑳ᶵỷ⇵⼨ȾẲ㕗嗕⚳ȿ䘬䅙 㼖ˤ

ᎊសዯᤲỺᱷឯ᪛

ᰟ✢ᮾᩲ♉᪑ᵛᗇ ij 㚰 IJĺ 㖍炻 㫸 倗 㜗 嵛 䎫 岥 ⛐ シ ⣏ ⇑ 伭 楔冱埴炻伭楔昲ᷣ⟜彶㇘匟嗕屣俞媦⽟昲 炷ŇŦźŦůŰŰųť炸炻暁㕡 IJ烉IJ ㇘⸛ˤ岥⇵炻⛐伭 楔䘬大䎕䈁⣏冢昶␴姙栀㰈䫱⣂ᾳ叿⎵㘗溆炻 㚱役 ķııı ⎵屣俞媦⽟昲䎫徟冯伭楔嬎⮇䘤䓇 ⣏夷㧉堅䨩炻⣂⎵嬎⮇⍿ 炻ĴĴ ⎵㹳ḳ侭塓 ㋽ˤ ⼰⣂䎫徟╅⼿愱慢慢炻⣏┲⣏⎓炻⼨姙 栀㰈ℏㇼ惺䒞␴ㇻ䀓㨇炻大䎕䈁⣏冢昶ᶨ䇯 䊤啱炻大䎕䈁⺋⟜ℏ叿⎵䘬䟜凡☜㱱怕⇘䟜 ⢆炻槟Ḫḳẞ忈ㆸ军⮹ Ĵıı 叔㫸⃫䘬㎵⣙ˤ 伭 楔 ⶪ 攟 楔 慴 媦炷ŊŨůŢŻŪŰġŎŢųŪůŰ炸 ⛐ ŕŸŪŵŵŦų ᶲ⮓忻烉Ⱦ伭楔❶⛐忁崟ḳẞᷕ⼰⍿  ⭛炻ㆹᾹデ⇘⋩↮暯樂ˤ忁崟㙜≃ḳẞ嬻 Ṣ䃉㱽⭡⽵炻ㆹᾹ⶚䴻⎹屣俞媦⽟㇨⛐䘬渧 䈡ᷡⶪ㓧⹄ẍ⍲匟嗕⣏ἧ棐㍸↢Ṍ㴱炻伭楔 ❶⍿⇘䘬䟜⢆ᶵ傥䓙伭楔Ṣ冒⶙屈屔ˤȿ ijı 㖍炻渧䈡ᷡⶪ攟 łũŮŦťġłţŰŶŵŢŭŦţ ⮰攨

农ᾉ伭楔ⶪ攟炻娵䁢Ⱦ忁ᶨ埴䁢㗗⬴ℐᶵ⎗ ㍍⍿䘬炻ȿ堐䣢Ⱦ渧䈡ᷡⶪ栀シ㍸ὃ⸓≑炻 ⮳㈦恋ṃ倯ḳ侭炻⮯℞丑ᷳẍ㱽ˤȿ

䌳⭌ᶨ⭞⍰攳⥳Ḯᶨ⸜ᶨ⹎⇵⼨⤏⛘⇑ ⮷捖厲崓炷ōŦŤũ炸䘬㹹暒⹎`ˤij 㚰 ijĴ 㖍炻 匟嗕⎬⣏⨺橼悥↲䘣ḮṆ㬟Ⱉ⣏⚳䌳␴楔⃳ 大䐒䌳⎶炻ẍ⍲ṾᾹ䘬ᶱᾳ℔ᷣ⛐㹹暒⟜⛘ 䘬䄏䇯炻䌳⣒⎶居⨕䈡渿⃳䴚ḇ⛐掉柕ᷕ曚 朊ˤ ᶱ 䌳 ⫸ ⹟ 㕗 ✎ ᶩ炷ńŰůŴŵŢůŵŪūů炸 ᶨ ⭞炻 ẍ⍲Ḵ䌳⫸⺿墉䳊炷ŇųŪŴŰ炸䘬怢⫨伶⮞⃺炷ġ ŎŢţŦŭ炸␴⤡䘬⬑⫸Ᾱ䓙㕤天⹎㗍`炻㰺㚱晐 ⎴⇵⼨ˤ ijıIJij ⸜ ij 㚰 IJĸ 㖍炻⎴㧋⛐厲崓㹹暒⹎ `䘬⺿墉䳊䌳⫸怕忯暒ⳑ炻㖷徟ᶨ⸜⋲ᷳ⼴炻 㕤 ijıIJĴ ⸜ Ĺ 㚰 IJij 㖍ᶵ㱣幓ṉˤ

匟嗕⚳䌳⃩姙⨺橼㭷⸜ℑ㫉㉵㓅ℐ⭞⹎ `㗪䘬䄏䇯炻ἄ䁢Ṍ㎃炻⚳⭞㕘倆彎℔⭌ⶴ 㛃⨺橼傥⛐℞⬫㗪攻䴎䌳⭌ᶨ⭞㚜⣂䘬ᾳṢ 晙䥩䨢攻ˤ

ᱤ᩾ዹ᪇ᗡᶝ↾ᑑ ⍣⸜匟嗕ℙ㚱 ĸĹĴ ᾳ⃺䪍䓙㕤忶慷梚惺 侴塓復⼨慓昊⿍㓹炻忁ᶨ㔠⫿㭼 ijıIJĴ ⸜⣂↢ Ḯ ĸı Ṣˤ忁㗗 ij 㚰 IJķ 㖍炻匟嗕惺䱦㓧䫾䞼 䨞㇨炷Ŕŕłő炸ˣ匟嗕⃺䥹ᾉ〗ᷕ⽫炷ĩŏŔńŌ炸 䫱⣂⭞㨇㥳倗⎰䘤ⶫ䘬⟙⏲栗䣢㔠㒂ˤ 塓復⼨慓昊䘬Ṣᷕ炻IJĴ ␴ IJĵ 㬚䘬⃺䪍 ỼḮ⣂㔠ˤIJķ ␴ IJĸ 㬚ẍᶳ塓䵲⿍復昊䘬⃺䪍 㔠慷⇯庫 ijıIJĴ ⸜ᶳ旵ˤṾᾹᷕ䘬䳽⣏悐↮㟰 ἳⰔ㕤惺䱦ᷕ㭺炻℞⬫䘬⊭㊔惺⼴Ṍ忂ḳ㓭 ㆾ侭⺽䘤䘬㙜≃㹳ḳˤ

ijıIJĵ ⸜炻匟嗕曺⮹⸜埨㵚ᷕ䘬⸛⛯惺䱦 ⏓慷䁢⋫↮ᷳ IJįĺķ炻忁シ␛叿㊱䄏ṾᾹ䘬⸜ 漉炻梚䓐 ķĮIJı 㜗惺䱦梚㕁炻㚨檀䘬忼⇘⋫↮ ᷳ ĴįĶˤ㊱⛘⋨Ἦ婒炻曺⮹⸜惿惺㚨⣂䘬㗗⊿ 匟嗕䚩炻℞㫉㗗⋿匟嗕䚩␴⊿ⶫ㉱恎䈡䚩炻 忁ᶱ䚩ℍ昊Ṣ㔠ỼḮℐ⚳䷥㔠䘬⮯役⚃↮ᷳ ᶱˤ ℍ昊⃺䪍ᷕ炻⤛⬑⍰⣂㕤䓟⬑ˤ⃀䭉Ṣ 㔠⡆≈炻⃺䪍慓䓇 ŏŪŤŰġŷŢůġťŦųġōŦŭź ᷎ᶵ娵䁢 㓧⹄ᶵ溻⊝⸜庽Ṣ梚惺䘬㓧䫾⶚䴻⣙㓿ˤ

ᐲᎇᓗᲒጤፃ᯳ᙰ 3122 ᑧ 6 ፸ 2 ፶Ḷᘬᅗᰟ✢፛ᗥ᎘ᒯ∟᫓ᤲᏩᑨᐿᚣ∟ỉᛵ∟ Ἥᑯᤍ᫓ᐨᣃḶᚏᲒ᪳ዾᏕᲵᅙᐲᎇᓗᶟᚣ∟᫓ᤲᛵᏞጤ᭠ᬗ᎔ጰ ᗽᢿᗯᑊጙḪᵆዹ⇞᫓ᅗᰟ✢ᅗẏᑊᓗᶟ∟ἭᲒጤᏕᲵᅗᠥᒯ∟ዷ ᤍ⃽ᨖᛵᲒ᪳ዾᏕᲵᚽዹድዯᜌỉ᏷ዾḪᅙ ! Ꮄᑧ᎔ᗔᅗᑋᰟ✢ᛵ᰾ᑑ᷒ዷᐢỔᘍጱ␷␸ᾝᅗᎤᯀድḏᗔḏ ᑑᐲᎇᓗᲒጤᛵᖮ⇝ᅗ᎘ᣞᠸᬪጤᓆ⍶Ồᅗ⍪⁘ᜑẜᅗᑂᢋᡴᲒᅗ ᬗᗭድᯖᑑ᷒ዷṈ᎐ᛵ᜽ἱᅙ ! ᑋᒀᅗᔾᣞ᧣⇵ᑊẦ┘⇚ጙᰟ✢ጱ␷Ổᐹᢁᗣᑧᗔ⁝ᚑᔾᣞፊ Ꮍᛵ᎞ፍᝂᐞᅘ፱៑፛ፚᑗᑁᓆᅟ

Ꮚ⛈Გጤ␷␸⋢ᏸᬆᒳᅝ!!!!!!!!!!!! ኁ‫ވܘ‬໻७ώΡȂ҈ᚕϸຊࢿ࿧ώȂᓡᓢЫ Ѯନ֑Ȃᓡᓢᔓເ݈୛Ȃᓡᓢ఼ዓώ ‫ڏ‬тȈ ືܾϴѧঘ৲҈ᚕཨၼ <! ၼೲଚೲѧᐠȞωٙЅσ࠮ೲٙถ ྱȟ<! ၻൟȂၻ೅оЅӨᆍ၆ওώӴȂ࡚ᑞώӴᔓώ <! Өᆍ ՗ཾ‫׬‬೚ώΡ

2ȟ!ઍᄂྥጂඪ‫ټ‬Ѵᝲ഼ώ‫ޟ‬এΡၥਟ 3ȟ!߳ᜌ‫ܚ‬ඪ‫ޟټ‬഼ώ‫ڎ‬രዉ࿗୽ᝲЅώհ೨џ 4ȟ!഼ώࠢ՗ᆒғȂ٘ᡝ୊ஶȂ૖Ӭवञ഼Ȃ !!!!ฒϚ‫ي‬༞ԁȂᎌӫߝ෈ᛧۡώհ 5ȟ!ࡸྱᓡᓢ‫ޟ‬ौؑඪ‫ټ‬ᎌӫ‫ޟ‬ώΡȄ

ᏥፊᎽ

ᙱ⏱

ԃ‫ݎ‬໲кᄇ഼ώߒ౪ϚᅖཎȂҏϴѧӈդਢঐ഍॒೰ջາ፡඲Ȋ ઢσড়ҡཎᑹ໪Ȃ଒ྛኄ໌Ȋ

ᎊ⚡ᠸ

ᰲ㼷κࠈᝯ Administratiekantoor L.C.Wang Administraties & Loonzaken

5

ᐲᎇᓗᏖῖᗙᴒ∟ᗉፊᎽ UKIFUNK KERESKEDELMI KFT Csomori ut 277 1162 Budapest Hungary tagaaxin@gmail.com ኈ୽೿๜Ρ!᎒ӑҡ 0049 176 21947194

06

712928 712938


೉៌

07 ೉๼ᚖ᜞

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ጱ᫓ᑠᖺᑳ┠ᰟ✢ œŦŢŢŭ ᝉ␤ፊᎽ ij 㚰 IJķ 㖍炻匟嗕⣂⭞⨺橼⟙⮶Ḯᷕ⚳ᾅ晒㤕ⶐ㒀⬱恎 ᾅ晒普⛀ẍ IJįĶ €㫸⃫䘬₡㟤㓞岤匟嗕 ŔŏŔġœŦŢŢŭ 普⛀㕿ᶳ䘬 ŗŪŷŢŵ ᾅ晒℔⎠ℐ悐偉ấ䘬㴰〗ˤ忁㗗役㛇两匟嗕喍⥅暞ⓖ⑩ 䇴 ŅŪųŹ 塓楁㷗㛶▱婈䘬⯰冋㮷㓞岤ˣ㴟䈁 łŅŐ 嵛䎫ᾙ㦪悐塓 ⊿Ṕ⎰≃叔䚃䘬䌳廅㓞岤ᷳ⼴炻⍰ᶨ⬿⣏柵᷎岤ḳẞ炻⺽崟 Ḯ⺋㲃斄㲐ˤ

收購事件

ŔŏŔġœŦŢŢŭ 普⛀㚦⛐㇧⛘䓊㈽屯ᶲ⣙⇑炻ijıIJĴ ⸜塓㓞㬠⚳ 㚱炻℞⼴䁢㕿ᶳ䘬ᾅ晒℔⎠⮳㈦屟⭞ˤṲ⸜ IJ 㚰炻⬱恎ᾅ晒 普⛀㍸↢Ḯ㓞岤妰䔓炻᷎㕤 ij 㚰 IJĵ 㖍䯥会㓞岤⋼⭂ˤℙ㚱 Ĺķ ⭞℔⎠⮵㕤㓞岤堐䎦Ḯ冰嵋炻㚨䳪䳸㝄怬暨⼿⇘匟嗕⣖埴␴ ᷕ⚳ᾅ䚋㚫䘬㈡Ⅾ炻⤪㝄ᶨ↯枮⇑炻㓞岤埴≽枸妰⛐Ṳ⸜䫔 ᶱ⬋⹎⬴ㆸˤ ŔŏŔġœŦŢŢŭ ➟埴⥼⒉㚫ᷣⷕ ňŦųŢųťġŷŢůġŐŭűũŦů 堐䣢炻ȾŔŏŔġ œŦŢŢŭ ⼰檀冰⭋Ự⮯ ŗŪŷŢŵ ↢ⓖ䴎⬱恎ᾅ晒普⛀炻朆ⷠ㬉彶⬱恎 ⇘匟嗕忚埴㈽屯ˤㆹᾹ䝕妋⇘⬱恎㗗ᶨ⭞⮰㲐ˣ⮰㤕䘬慹圵 ᾅ晒普⛀炻役⸜Ἦ⛐ℐ䎫䧵㤝⛘㉻⯽㤕⊁ˤ㬌㫉Ṍ㖻⮯㚜⤥ ⛘ᾅ晄 ŗŪŷŢŵ ㈽ᾅṢ⍲⒉ⶍ䘬⇑䙲ˤȿ⬱恎ᾅ晒䚠斄屈屔Ṣ堐 䣢炻㓞岤 ŗŪŷŢŵ 㗗⬱恎ᾅ晒普⛀ℐ䎫⊾㇘䔍䘬慵天ᶨ㬍炻ŗŪŷŢŵ ᾅ晒℔⎠⮯忚ᶨ㬍䁢⬱恎ᾅ晒普⛀㏕⺢㫸㳚ᾅ晒㚵⊁䵚嶗炻 ⮎䎦㇘䔍⋼⎴㓰ㅱˤ 㒂〱炻昌Ḯ IJįĶ €㫸⃫䘬㓞岤屣䓐炻⬱恎ᾅ晒怬⮯↢屯 IJĴ €㫸⃫炻䓐㕤⸛堉␴嗽䎮 ŗŪŷŢŵ ℔⎠ℏ悐ẍ⍲冯㭵℔⎠ᷳ攻 䘬ⷛ䚖⓷柴ˤ

㬌 㫉 塓 㓞 岤 䘬 ŗŪŷŢŵ 㗗 匟 嗕 ⚳ 㚱 戨 埴 ⍲ ᾅ 晒 普 ⛀ ŔŏŔġ œŦŢŢŭ 㕿ᶳ䘬ᶨ⭞ᾅ晒␴屯䓊䭉䎮℔⎠炻㑩㚱 IJıı ⣂⸜䘬䴻䆇 㬟⎚ˤŗŪŷŢŵ ⭊㇞佌橼䨑⭂炻↮扟䵚嶗⻟⣏炻ᶳⰔ䘬 œŦŢŢŭ ⍲ śŸŪŵŴŦųŭŦŷŦů ℑᾳ⑩䇴㚱役 ķıı 叔⎵⭊㇞炻⑩䇴娵䞍⹎⛯崭忶 ĹıĦˤ℔⎠㤕⊁念⍲ᾅ晒ⶪ⟜⎬⣏㜧⟲炻ᶼ⛐⭂㛇⢥晒ⶪ⟜攟 㛇嗽㕤柀⮶⛘ỵˤ

⭋Ự㓞岤䘬䔞㖍炻匟嗕屉㓧⣏冋 ŋŦųŰŦůġŅŪūŴŴŦŭţŭŰŦŮ ⎹嬘 㚫Ḵ昊忂⟙Ḯ㚱斄ね㱩ˤṾ堐䣢炻ŗŪŷŢŵ 塓⬱恎㓞岤炻⮵㕤℔ ⎠␴⺋⣏㈽ᾅṢἮ婒炻㗗ᾳ⤥䘬㴰〗ˤ 㬌㫉 IJįĶ €㫸⃫䘬㓞岤₡㟤怈怈Ỷ㕤 ŗŪŷŢŵ ℔⎠ ijĵ €㫸⃫

ഋλᎹȐᆛ๎კТȑ

ֆλཧȐᆛ๎კТȑ

財政大臣:收購是個好消息

଄ࡹεԽ Kfspfo!Ejkttfmcmpfn 䘬ⷛ朊₡ῤ炻Ữ ŅŪūŴŴŦŭţŭŰŦŮ ⮵㬌堐䣢㺧シˤȾ䚖⇵Ἦ婒炻忁 㗗ᾳ朆ⷠ⎰怑䘬₡㟤ˤ㕘䘬㈽屯Ṣ⮯㚫㲐ℍ㕘䘬屯慹炻㈽ᾅ Ṣ䘬⇑䙲⼿⇘ᾅ晄炻⒉ⶍ㑩㚱㛒Ἦ炻℔⎠傥⣈两临䘤⯽炻忁 㗗朆ⷠ⽭天䘬ˤȿġŅŪūŴŴŦŭţŭŰŦŮ 婒ˤŗŪŷŢŵ ℔⎠䎦㚱 ĵııı ⎵⒉ⶍ炻 ķıı 叔㈽ᾅṢˤ

關於安邦 匟嗕⨺橼斄㕤⬱恎䘬ṳ䳡ᶵ⣂炻䧙℞ㆸ䩳㕤 ijııĵ ⸜炻䷥ 悐ỵ㕤⊿Ṕ炻晠Ⱄ㕤ᶲ㴟㰥干普⛀炻ᾅ晒㤕⊁念⍲伶⚳ˣ㫸 㳚␴Ṇ㳚炻⭊㇞崭忶 ijııı 叔Ṣ炻䲬㚱 Ĵ 叔⎵⒉ⶍ炻ijıIJĵ ⸜䙰 ⇑崭忶 Ķij €㫸⃫ˤ⍣⸜ IJı 㚰ấ⬱恎ẍ役 ijı €伶⃫䘬₡㟤㓞 岤Ḯ伶⚳䲸䲬䘬厗䇦忻⣓炷ŘŢŭťŰųŧġłŴŵŰųŪŢ炸惺⸿炻㬌⢾怬㓞 岤Ḯ㭼⇑㗪 ŇŪťŦŢ ᾅ晒℔⎠␴㭼⇑㗪䘦⸜戨埴⽟䇦⟼ɀ⊆❫⽟ 炷ŅŦŭŵŢġōŭŰźť炸戨埴ˤ ⚳ℏ役㛇斄㕤⬱恎䘬⟙⮶⼰⣂炻IJ 㚰 ijĺ 㖍炻˪⋿㕡忙㛓˫ 䘤堐柴䁢˪⬱恎䛇䚠˫䘬㔯䪈炻㊯↢⬱恎冒ㆸ䩳ẍἮ炻ᶨ䚜 䓙昛㭭⃫ⷍ䘬⃺⫸昛⮷欗㑼ả吋ḳ炻忁塓妋嬨䁢Ⱦ昛⮷欗䲣 ⬱恎䘬⮎晃㍏⇞Ṣȿ炻Ữ⼴侭Ḱẍ⏎娵ˤij 㚰 ij 㖍ⅴ㘐炻˪⋿ 㕡忙㛓˫䘤堐忻㫱倚㖶炻䧙䚠斄⟙⮶Ⱦᾉ〗㟠⮎㚱ᶵ⮎ᷳ嗽炻 ⯙㬌⮵⬱恎ᾅ晒普⛀⍲ᷣ天屈屔Ṣ农㫱ˤȿ ℔攳屯㕁栗䣢炻⬱恎䎦ả㱽⭂ẋ堐Ṣˣ吋ḳ攟ˣ䷥䴻䎮 ␴椾ⷕ➟埴⭀㗗⏛⮷㘱炻Ữ℞ᾳṢᾉ〗朆ⷠ㚱旸ˤ ҏϴѧ᏿Ԥ೉៌ IATA SGR ANVR ᇯມၥਿ‫ޟ‬ਡ՗‫ ޥ‬-

᳈⚡᷒᥷ΐṇ‼ Fortunate Travel Group

Steenstraat 48, 6828 CL Arnhem

!Fax: 026-446 4319

E-mail: info@fortunatetravel.com www.fortunatetravel.com

傶倻ǺᐠಉĻŏōĴĸŊŏňŃıııĶķĹĴijķĴĩŊŏňĪġġŊŃłŏĻġŏōĵĶłŃŏłıĵijĵıĸĵĸijĺġĩłŃŏĪġİġਡ՗ღĻġNL72INGB0004715349(ING)ġ

‫ܚ‬Ԥҥҏϴѧ‫ޟ‬ਡ՗ღ഍‫ڗڧ‬೉៌ࢇ‫ۺ‬Ѕਡၽ‫ོ߳ڞ‬ራ

0031(0)850210889 ዉࢸσБਡၽȂVIPਡၽȂӒ౨ၽᎈ୅෈ȂӨσ࠲ѿ੫ቋᐠಉȂфᒲ᛫ᜌȂӨσᐠൟБρ௥ଚ ҏϴѧ૿Ж࣏ሧήᆠЖ҈അඐཎ՗แ!᠍ߔӨ჌ღ0୦ဴ0এΡ‫ۏ‬Ԝ‫ר‬ঈᝰგ 本公司分销代理 Ļ ġġ ŕųŢŷŦŭġĹĹġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġनЊ ஻ω‫۔‬ġġıķĮĴĹķķĸĹĹĺġġġ ıķĮĶĵĺIJķIJĴĵġġ ŪůŧŰŵųŢŷŦŭĹĹŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ

ġġ ŎŊŎŊġōłŎ ω‫۔‬ġ

誠徽合作伙伴 ńũŦųųźġŕųŢŷŦŭġħġŕŰŶųŴġġġġġ 㠣䙄᯵⑨ TU IN TRAVELġġġ ᎒ω‫۔‬ġġıĵıĮijĴĸķĹĹĹġġ

ॷω‫۔‬ġġıķĮIJķIJijIJıĶIJġġġ ıķ-ijĵķķijĶijķġġ ŘŶŧŰůŨijŁũŰŵŮŢŪŭįŤŰŮ ŴŢŮŮŪŭŢŮŮźŁźŢũŰŰįŤŰŮ ŪůŧŰŁŤũŦųųźŵųŢŷŦŭŵŰŶųŴįŦŶ

ŵŸŪůŬŭŦūŪŢŭŪũŶŢŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ

本公司已取得由中国国家旅游局及荷兰国家旅游 局的ADS认证,可以直接办理由国内来欧的团体 签证及作为地接旅行社。欢迎各同业来电查询。

ॷ෫ȈġķĶıĮIJĶľķĴĶ ዉϯଔ

Ȟ֤ኈ୽ცϱЬٙಉȂĵı ϴО՗‫؃‬ȟ

݊ԎġĶĵıĮIJĶľĶijĶ ѕ‫ٵ‬ġĶĺıĮIJĶľĶĸĶ ΰ੕ İ ཈ߞġĸĵıĮIJĶľĸijĶ ॷ෫ġġĹķıĮIJĶľĹĵĶ

ᖒแԙ഍ȂኄԎȂѕ‫ٵ‬Ȃ཈ߞġ ķĹıĮIJĶľķķĶġଔȞ‫ڏ‬Ѻ୽ϱᖒแ፜‫پ‬Ⴋᒚၚȟ

360 ∟ፅ 0 ዷᩪᅳጰᓺ⍶ᯟᅴ ଔ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ

Editie 367 26-02-2015

08

ᰟ✢᷒ዷ᷒•⇠᧸ ijıIJĶ ᒖᑧ២ὓ 匟嗕⚳䌳⦩⹱ Į Ṇ㬟Ⱉ⣏⮰䦳䘤Ἦ屨暣炻 䤅屨⋶Ṣ⋶ὐ伲⸜⸠䤷炻䤅ョᷕ匟ℛ䲣ᶵ㕕 ⍹⯽炻匟嗕䴻㾇悐⇵⚳⊁䦀㚠 ŔŵŦŷŦůġŷŢůġņŪūŤŬ ⭋嬨Ḯ屨暣ˤ昛㖕⣏ἧˣ⻝⃱㛐ᷣⷕˣőŪŦŵŦųġ ńŭŰŰ 䦀㚠攟ˣẍ⍲ ŌįőįŌŭŦŪů ∗ⶪ攟↮⇍农录炻 ⽆ᶵ⎴奺⹎斉徘Ḯ伲⸜㗍䭨䘬シ佑炻堐忼Ḯ ⶴ㛃ᷕ匟ℑ⚳⍳⤥Ṍ⼨䘬伶⤥䤅栀ˤ

␴⾓㦪炻㚜㗗忂忶忁ᶨ䨿⎋炻嬻匟嗕㮹䛦Ⱦ㚜 㶙⛘柀䔍ᷕ⚳䘬㔯⊾ℏ㵝炻橼㚫ᷕ⚳Ṣ䘬₡ ῤ䎮⾝炻デ⍿ᶨᾳ⣂⦧⣂⼑䘬ᷕ⚳炻⽆侴䁢 ᶵ⎴㔯⊾側㘗ᶳ䘬ṢᾹ㏕⺢㹅忂䘬㧳㦹炻Ὣ 忚ℑ⚳Ṣ㮹ᷳ攻䘬䎮妋␴ᾉảˤȿ昛⣏ἧ婒ˤ 昛⣏ἧ娵䁢炻ijıIJĶ ⮯㗗㚜≈⃭㺧ⶴ㛃炻 㚜≈⤖䘤㚱䁢䘬ᶨ⸜ˤ㗍䭨シ␛叿㗍⣑䘬Ἦ 冐炻Ṿ䚠ᾉ㕘䘬ᶨ⸜炻ᷕ匟斄Ὢ⮯㚫㚜ᶲⰌ 㦻ˤ

陳旭大使:“國之親在於民相交”

張光木:春節是文化交流的品牌

炷ᶲ㍍柕䇰炸

㔯⊾炻Ὣ忚ᷕ匟ℑ⚳斄Ὢ㊩临䘤⯽炻⮎䎦ᷕ ⚳⣊侴ᶵ㕟≒≃ˤ

海牙副市長:“春節是每個人的節日”

ŔŵŦŷŦůġŷŢůġņŪūŤŬ ߻୯୍ઝਜ

ੇУୋѱߏ L/Q/Lmfjo

ഋԓε٬ 昛㖕⣏ἧ⛐农录ᷕ堐䣢炻㗍䭨㗗ᷕ厗㮹 㕷㚨慵天䘬⁛䴙䭨㖍炻㴟䈁ⶪ㮹冯㕭匟⁹傆 ℙ⎴㬉⹎ᷕ⚳㕘⸜炻橼䎦Ḯ匟嗕Ṣ㮹⮵⣂⃫ 㔯⊾䘬⊭⭡ˤ昛⣏ἧ⚆栏Ḯ忶⍣ᶨ⸜ᷕ匟Ṍ ⼨⍾⼿䘬⎬枭ㆸ⯙炻䈡⇍㗗ᷕ⚳⚳⭞ᷣⷕ佺 役⸛ㆸ≇姒匟炻ℑ⚳⺢䩳Ḯ攳㓦⊁⮎䘬ℐ朊 ⎰ἄ⣍Ờ斄Ὢˤ Ⱦ⚳ᷳ奒⛐㕤㮹䚠Ṍȿ炻昛⣏ἧ㊯↢炻 ㆹᾹㄞ䤅㗍䭨ᶵ⛐㕤ṓ⍿䭨㖍ⷞἮ䘬╄ㄞ

஭ӀЕЬৢ ⻝⃱㛐⛐农录ᷕ婒炻匟嗕厗Ṣ⶚䴻忋临 IJĴ 㫉⛐㴟䈁冱埴ㄞ䤅ᷕ⚳㗍䭨㳣≽炻忁⶚ㆸ 䁢ᷕ匟⍳⤥⼨Ἦˣ㔯⊾Ṍ㳩䘬ᶨ⣏⑩䇴ˤṾ 娵䁢炻㗍䭨ㄞ䤅㳣≽⡆忚Ḯᷕ匟ℑ⚳䘬⍳婤炻 ≈㶙Ḯ䔞⛘厗Ṣ冯匟嗕Ṣ㮹䘬䚠Ḻ䝕妋炻Ὣ 忚Ḯ厗Ṣ圵ℍ䔞⛘ᷣ㳩䣦㚫炻⎴㗪⎗ẍ嬻㚜 ⣂䘬ᶾ䓴⍳Ṣ娵嬀ᷕ⚳炻娵嬀ᷕ⚳㔯⊾ˤ ⻝⃱㛐堐䣢炻匟嗕厗Ṣ厗⁹⮯⛀䳸ᶨ 农炻冯匟嗕㚳⍳ᶨ崟炻䁢两临⻀㎂ᷕ厗⁛䴙

㴟 䈁 ⶪ ∗ ⶪ 攟 ŌįőįŌŭŦŪů 椾 ⃰ 䓐 ᷕ 㔯 䴎 ⣏⭞㊄⸜炻Ⱦ〕╄䘤屉ȿˤṾ堐䣢炻IJĺ ᶾ䲨 ⇅ẍἮ炻厗Ṣ⯙⶚䩳嵛㴟䈁ˤṾ檀⹎姽₡Ḯ 厗Ṣ䁢㴟䈁ẍ⍲匟嗕 ↢䘬届䌣炻厗Ṣ䁢䔞 ⛘䣦㚫㲐ℍḮ㕘䘬㳣≃炻∝忈Ḯ⯙㤕㨇㚫炻 䓊䓇Ḯ列⤥䘬⼙枧炻᷎ẍ㚨役䌳廅㓞岤㴟䈁 łŅŐ 嵛䎫ᾙ㦪悐䁢ἳ炻婒㖶ᷕ匟䴻㾇㔯⊾䫱 ⎬ᾳⰌ朊䘬⍳⤥Ṍ⼨ˤ ŌŭŦŪů ∗ⶪ攟娵䁢炻ᷕ⚳㗍䭨㗗ᾳℐ⚳⿏ 䘬ㄞ䤅㳣≽炻ᶵ⎒⛐㴟䈁炻侴ᶼ⏠⺽Ḯℐ⚳ 朆厗Ṣ䘬㚳⍳炻Ⱦ㗍䭨㗗㭷ᾳṢ䘬䭨㖍ȿ炻 Ṿ婒ˤ㚨⼴炻ŌŭŦŪů 堐忼Ḯ㕘⸜䤅栀炻᷎䓐ᷕ 㔯婒Ⱦ嫅嫅⣏⭞ȿˤ

䘬╄ㄞ㯋㯃ˤ昌Ḯ伲⸜ㄞ䤅㳣≽㛔幓炻㳣≽ 䎦⟜ḇ㗗ᶨᾳ⎹䔞⛘㮹䛦⯽䣢ᷕ厗㔯⊾䘬准 冢ˤ⣏⺛ᶨ“䘬㓌ỵᶲ炻㒢㺧Ḯ㤝⭴ᷕ⚳䈡 刚䘬㚠䔓ˣ⋩Ḵ䓇倾忈✳炻ẍ⍲⎬䧖墅梦䈑 ẞ炻⫼⫸⬠昊䘬ⷓ䓇Ᾱ䎦⟜⎹奨䛦堐㺼Ḯᷕ ⚳㚠㱽ˤ 㬌⢾炻ijı 㖍⛐渧䈡ᷡˣijIJ 㖍㘂⛐旧⥮㕗 䈡ᷡ炻⣂ᾳ厗Ṣ⛀橼冱埴Ḯᶵ⎴⼊⺷䘬ㄞ䤅 伲⸜㗍䭨㳣≽炻⏠⺽Ḯᷕ⢾Ṣ⢓䘬䅙ね⍫冯ˤ ĩ 㛔䇰㓅⼙烉␐Ⱉⶅ Ī

Ἦ冒⚃ⶅ䚩␴㰇喯䚩ˣẍ⍲匟嗕㛔⛘喅 埻⭞Ᾱ堐㺼Ḯ䱦⼑䘬㫴准䭨䚖炻⡆㶣Ḯ䭨㖍

ഋԓε٬‫ ک‬B/wbo!Njmufocvsh ᝼ߏᗺ࿊

0570-620544 本公司提供送 货上门或包裹 邮寄服务。

貨 到 和G r风i j 陶s m瓷e灰t 黑" F u " 色

㩛ѐᰬ䰪φ ᱕ᵕж㠩᱕ᵕӊ  ઞᵡՇᚥ

五福臨門 Hap ppy Ch hinesse New Ye ear Th he Year of Goat

Hanzeweg 29 (42029) 7418 AV Deventer (NL) Tel: +31(0)570-620544 Fax: +31(0)570-620570 www.almadeventer.nl E-mail: info@almadeventer.nl Vertegenwoordiger: Leo Tang ዒАϠ

+31(0)6 543 75 032

ς Ԗ 劥 ࡵ ӭ ԃ 䶈 厚 Զ Ξ ന ॶ ள ߞ 偫 ‫ޑ‬ Ϧ љ

΋ 剷 䛱 什 䜦 ࢪ ᓓ 卞 ᓓ 㹪 Ϸ 㲲 ‫܊‬ Ҕ ‫ڀ‬


೉៌

09 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

⛙ᖾᝨ⌏ᰟᗐ␸⓴ᒭጱ᫓២ὓᙹ឵Ồ

Ѱࣁ஭ਇֻӃғǴѓࣁ Mvdsfujb!Sfebo жᒤ 3 Т 26 РήϿȂឃ٨ࠒᎹ೉៌σ‫ٺ‬ᓢ஻ ᐷ๖ᆮȂ൉੉ࢷࢷȄ‫ٺ‬ᓢσߞ‫୏ڍޟ‬ຮ๿ϛ ୽ࢌᖒȂࡉϱ௮๿ᐷ᠖ȃϛ୽๖Ȃᘛܹ๿ϭ ಝϛ୽ࢌ࿽‫ޟ‬ਪᝲȂࢷྖ๿Ιа൉ኊ੉‫ݥ‬Ȅ 211 Ꮇ՝‫پ‬Ռឃ٨ࠒӵ೉ۨ՞‫ޟ‬๼Ρ๼჌ᔖ ᗜ୤ёӵ೻၇ᖞ՗‫ޟ‬ኊઢϛ୽Հԑࢌ࿽‫࡟ܣ‬

ོȂϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢሴ‫ٱ‬ഋጽ๼кӈȃ᎒ ืફਪȂ੕бѿ॒೰‫ٱོޥ‬୛‫ޟ‬୙ѿߝ Sbcjo! Cbmefxtjohi հ࣏੫ᗜოᇽюৰȄ ‫ ོ ࡟ ܣ‬௃ ߒ ᅋ ϛ ୽ ༈ ಛ ‫ ޟ‬ᇆ ྾ ໠ ۖȂ ณࡣᅋ୮ឃ٨ࠒ୽ᅈȄឃ٨ࠒᎹ೉‫ٺ‬ᓢфᒲ Mvdsfujb! Sfebo τρम᜝ȂԂߒҰȂࢌ࿽࢐

ϛ୽‫ޟ‬༈ಛ࿽РȂϐԤ 5111 ӻԑ‫ޟ‬ᐣѬȄԂ ӱ៫Ο 2964 ԑȂॶ‫ ׳‬3711 ӻӪϛ୽഼ώิച ឃ٨ࠒȂ୤ᇄឃ٨ࠒ࡚೩‫ޟ‬ᐣѬȂᢚපΟ༕഼ ᖑ݂‫ޟ‬ϛ୽Ρ࣏ឃ٨ࠒୈю‫ޟ‬ଓᝦȄSfebo τ ρϭಝȂҬࠉឃ٨ࠒ๼ΡघћӒ୽ᖂΡο‫ޟ‬ 6&ȂтঈԙђӴᒊΣΟឃ٨ࠒ‫ޟ‬ӻϯМϽ‫ޥ‬ ོȂ࣏ԪȂឃ٨ࠒࢇ‫ؚۡۺ‬஠Ϭԑ 3 Т 2: Р ‫ޟ‬ϛ୽ࢌ࿽࣏ۡӒ୽୅෈Ȅ Sfebo τρӣኺ޻ۡΟ‫پ‬Ռឃ٨ࠒ‫ޟ‬๼Ρ ӵ೉៌‫ڥ‬ு‫ޟ‬ԙᕼȂᇯ࣏тঈΙП७߳ࡻ๿ᇄ ឃ٨ࠒ‫ޟ‬ᖒᛮȂѪΙП७ᑖྃᒊΣ೉៌‫ོޥ‬Ȅ Sfebo τ ρ ߒ ҰȂ ឃ ٨ ࠒ ࢇ ‫ ۡ ڙ ۺ‬Ο 3123. 3127 ԑี৤ॎหȂ‫ה‬ఖ૖ஊ֜Е‫؁‬ӻ‫ޟ‬ѓࢂ ๼Ρӵϱ‫ޟ‬Ρρ୤ᇄ‫ڏ‬ϛȄ ॒೰ᝰᒲԪԩ‫ཱིޟོ࡟ܣ‬বΡທஅߜོ ໶Ҭᖂᅿ஻ਕ፱म᜝ȂтϭಝΟ‫پ‬Ռឃ٨ࠒ‫ޟ‬ ๼Ρӵ೉៌‫ีޟ‬৤௑‫ݷ‬Ȃ‫ה‬ఖ೽ႆኊઢϛ୽ࢌ ࿽೻Ιࣀଢ଼Ȃ໌Ι؏ё౏๼Ρᇄ೉៌оЅឃ٨ ࠒӨП७‫ޟ‬ᆧ஝ᖒᛮȄ ᄠՍҬࠉȂ‫ܚ‬ԤᎹ೉୽ড়ϛȂឃ٨ࠒ࢐ ॶএȃζ࢐୲ΙΙএᖞᒲኊઢϛ୽ࢌ࿽ࣀଢ଼‫ޟ‬ ୽ড়ȄᄇԪȂϛ୽Ꮉ೉‫ٺ‬ᓢሴ‫ٱ‬ഋкӈጽ๼ᇯ ࣏ȂɆ೻ᇳ݂Ο๼Ρӵឃ٨ࠒငᔼȃ‫ࢇڷོޥ‬

‫ݽ‬Ӵ՝‫ޟ‬ඪଽȇࢌ࿽հ࣏ϛ୽༈ಛМϽ‫ޟ‬ф ߒȂѺೝឃ٨ࠒࢇ‫ۺ‬Ӗ࣏Ӓ୽୅РȂᇳ݂ϛ๼ МϽ೺ᄂΨ‫໌ޟ‬Ι؏ඪЀȄɇ ୤ᇄᝰᒲԪԩࣀଢ଼‫ޟ‬஻ਕ‫׉‬ӑҡϭಝȂ ឃ٨ࠒᎹ೉‫ٺ‬ᓢᖞᒲኊઢϛ୽ࢌ࿽ࣀଢ଼Ȃᇳ݂ Ο၎୽ᄇܻ๼Ρ‫ޟ‬१ຜȂтঈΙП७ሯौ๼Ρ ‫ޟ‬ᒵಉȂѪΙП७‫ה‬ఖ֜Е‫؁‬ӻ‫ޟ‬๼Ρᆠ़୤ ᇄ୽ড়࡚೩Ȅ

ཥঞΓຉ୷ߎ཮໨Ҟᕴᅱ஭ਇ፣Ӄғ

ᆛ២ὓ៦ᲀᧁጳᙰᑺዷᛵὓ፶ᆜ

ጱᰟ᭬᤺᫛ᜲỒ⓴ᒭᒖᑧ២ὓⓨ❣

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο ഛߦᆭᆭȂ൱ॳᕆվȂծ᐀Ϛ՞Ρঈኊ ઢϛ୽ࢌ࿽‫ޟ‬ዥ௑Ȅ3 Т 31 РήϿȂҥϛ೉ ৤ఖஅߜོкᒲ‫ޟ‬ኊઢ 3126 Հԑࢌ࿽ᖒ᠍ࣀ ଢ଼௃പ੫ϝϛѵЬٙમ‫ޟ‬ᇆ྾໠ۖȂΙၯ‫پ‬ ‫ ڗ‬Tdipvxcvsh ቑ଱Ȅ଒ડྻө౪ൟ‫ࡆޟ‬υঈ ࣂีց࢐ȂϛѴოᇽӵԪӓኊՀԑࢌ࿽Ȃϣम ཱིࢌઢຳȄ ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢடแี‫پ‬ຳႫȂөϛ ೉৤ఖஅߜོᖞᒲ‫ࢌޟ‬࿽ኊઢࣀଢ଼ߒҰઢຳȄ Ɇࢌ࿽࢐ϛ๼ҕఊശ࣏१ौ‫ޟ‬༈ಛ࿽РȂᡝ౪

Οϛ๼ҕఊ१ຜᒑ௑Є௑ȃ෈ఖԊۡಈ‫ڷ‬ȃଡ ؑछԁҡࣀ‫ޟ‬঱Ᏸ౩‫܈‬ȄɇຳႫᇳȄ‫ٺ‬ᓢଽ࡙ ޻ۡΟϛ೉৤ఖஅߜོᖞᒲ‫ޟ‬ኊઢࢌ࿽ࣀଢ଼Ȃ ᄇܻ༈ኬࢌ࿽МϽȂ௰ଢ଼࿋ӴΡҕᄇϛ๼ҕఊ МϽ‫ޟ‬ᕣ၌Ȃቨ໌ϛ೉‫୽ڍ‬ΡҕϞ໢‫ޟ‬ཐ௑‫ܚ‬ ଔ‫ޟ‬ᑖྃհҢȄ ϛ೉৤ఖஅߜོкৰनԊ্τρӵम᜝ ϛߒҰȂࢌ࿽Ϛծ࢐ϛ୽Ρ‫ޟ‬࿽РȂζ࢐հ࣏ ӻϯМϽधශή‫ޟ‬പ੫ϝ‫ܚ‬ԤΡ‫ޟ‬࿽РȄ೻࢐ அߜོ᝷ўԑϞࡣȂ಑Πԩӵപ੫ϝᖞᒲኊઢ ϛ୽ࢌ࿽ࣀଢ଼Ȃ‫ٮ‬иቨёΟӫհჱբȄࣀଢ଼ு ‫ڗ‬Οѿࢇ‫ڷۡ޻ޟۺ‬ЛࡻȂΡҕ‫ޟ‬ᇯӣ‫ڷ‬ᢚ ፬Ȃ೻࢐೉៌๼Ρ๼჌߳ࡻՌ٘МϽ‫ޟ‬ӣਢȂ ԙђᒊΣ࿋Ӵ‫ޟོޥ‬ԤΨᜌ݂ȄԂ‫ה‬ఖ೽ႆᖞ ᒲ೻Ιࣀଢ଼Ȃё౏೉៌Ρҕᄇϛ୽ࢌ࿽‫ڷ‬ϛ୽ ༈ಛМϽ‫ޟ‬ᕣ၌Ȃߴ໌ϛ೉МϽ‫ޟ‬Һࢺᇄӫ հȂ໌Ι؏௰ଢ଼ϛ೉ΡҕϞ໢‫ޟ‬ЄፗȄ പ੫ϝѿࢇ‫ۺ‬ફਪߝ Qijmmjqqf! Sbfut фߒғӵछ୽೤୰‫ ޟ‬Binfe!Bcpvubmfc ѿߝ‫ڷ‬ ѿដོȂө‫ܚ‬Ԥ๼Ρमо࿽Р‫ޟ‬ઢຳȄтߒ ҰȂ211 ӻԑࠉȂ๼Ρӵപ੫ϝิചȂ࣏പ੫ ϝоЅ೉៌‫ޟ‬ငᔼี৤ୈюΟ१ौଓᝦȂӣਢ ༈ኬΟϛ୽‫ޟ‬༈ಛМϽȂԙ࣏പ੫ϝӻϯМϽ ‫ོޥ‬σড়৳ϛ‫ޟ‬ΙষȄɆࢌ࿽࢐ࢌЈ‫ޟ‬໠ۖȂ Հࠌຫ኉Οഺഅ‫ܒ‬ɇȂт‫ה‬ఖȂപ੫ϝ๼Ρ૖ ஊ‫؁‬ԁӴ୤ᇄ࠲ѿ࡚೩ᇄี৤Ȃีථтঈ‫ޟ‬ഺ അᆠડȄ ॶԩ୤ᇄࢌ࿽ኊઢࣀଢ଼‫ ޟ‬Sbebs! Xnp ᐠ ᄺ Nbifoefs! Bvubs ӑҡӵम᜝ϛඪ‫ڗ‬Ȃўԑ

ᆛ⒭ΐ◿ᒭᆜᖯ፯ᚆῖᰟ✢ 3 Т 27 РȂғӵᚩՌ՗ٙᕗၽжࣨ‫ޟ‬ϛ ୽ٙЙᒦҳ‫ڷۅ‬஻ኋܰႀ೉៌Ȃ‫ڗڧ‬೉៌๼Ρ ๼჌‫ޟ‬ዥ௑᠍ߔȄ࿋ЈȂ੕бᙢЈਡ՗‫ޥ‬ᖂ င౩ီᝋೇӵ੕бߔ௥Ο‫ڍ‬՝ٙЙȂ29 РఏȂ тঈᔖ೉៌୽ሬ୦ོဨМઉོߝᗜ፜Ȃӓ࡙ଶ ςȄ ᚩЙᒦҳ‫ۅ‬ϭಝᇳȂтܻ 311: ԑ 22 Т ௃ϛ୽ኄ‫ݍ‬юีȂॎหᚩՌ՗ٙᕗᙓӴ౨Ι ‫ں‬Ȃ‫ׇ‬ԙࡆ็ჲདȄ‫ڧ‬тኇ៪Ȃন൷᠞ܻѕ ‫ٵ‬ᡝ‫ى‬σᏰΠԑ઻τҡ஻ኋܻўԑ໠ۖёΣȂ ӵܰႀ೉៌ϞࠉȂтঈϐငᚩ‫ ׇ‬41 ӻএ୽ড়Ȃ ՗แߖ 21 ࿲ϴ٨Ȅ ᒦҳ‫ۅ‬໠ۖᚩ՗ਢȂ٘ΰ༉ள๿ 241 ϯ ΡҕᄌȂϚᔗѴᇭȂ‫ؠ‬Ԥӈդࡣ༕ၥօȂծт Ᏽ๿ཎ‫ڷס‬Ψ໔ȂΙ؏؏ᄂ౪๿ᚩՌ՗ٙᕗၽ

жࣨ‫ޟ‬ჲདȄтঈΙၯо! Ɇࡇ༈ᕗ߳Ȃ҄ප དྷЖɇ࣏кᚠȂዥЖ༈ኬϛ๼МϽȂᑖྃ༈ሎ ғ૖໔Ȃߒ౪ΟϚۧϚኧ‫ޟ‬ᆠડȄ ᒦҳ‫ڷۅ‬஻ኋ‫ޟ‬ᕗ౨ᚩ՗ϞਡϛȂΙၯ ᎏႄΟ११֨ᜲȄтঈӵ‫ڷٳࠒݍ‬σࢷࢸᓜᎏ ֨ცȂඁԩᇄԫιᔢ޸ՄႆȂඁԩ౰ҡႆܹణ ‫܈ޟ‬ᓞȄӵᐬσց‫ޟٳ‬೨ӻ੕১࠲ѿȂΰ‫ۃ‬ ӻॳΨσȂ‫؁‬ӻ‫ޟ‬ਢঐᚩ՗ᡐԙΟ௰ٙ؏՗Ȅ! ԪѴȂтঈෆငฒኵԩଜၯȂӻԩᎏႄ཭քȂ Лኤтঈࠉ՗‫ޟ‬ଶΟᄇჲད‫ࡻ஀ޟ‬ȂᗙԤၯഊ ΰಀӻዥЖΡ‫ޟ‬ᔓօȂтঈឈுौ஠೻ᆍདྷЖ ༈ሎήўȄӰԪȂॎหӵਡഊϛୈ 211 ԩཏ๡ ਖօȂҬࠉ࣏Хϐင‫ׇ‬ԙΟ 41 ӻԩȄ ‫ڍ‬՝ٙЙӵ೉෈໢Ȃ೉៌୽ሬ୦ོ๝Ϡ ΟഋϷ౪ߜၥօȂဨМઉོߝᗙᖒ๜Οࢧ‫ڷݓ‬

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο പ੫ϝԤ 511 ӻϛ୽Ρ೽ႆ೉៌ΣᝲՃၐȂ Ɇ೻࢐ϛ୽ΡՌϏֆΨ‫ޟ‬๖‫ݎ‬Ȃ‫ר‬ঈौ࣏ϛ୽ ΡെிȄɇтᇳȄтЕҢϛ୽‫߹ޟ‬ᇭɆৱയሴ ໌ߞȂও՗ӵএΡɇȂߒҰ೉៌‫ߞޟོޥ‬ϐင ࣏ϛ୽Ρ҈໠Ȃϛ୽Ρџоᅾ௑ߒ౪тঈ‫ޟ‬ᖑ ݂ϗසȄ

ᅕൣ‫ޟ‬჌ღΙၯ๝ϠᔓօȄ2: РȂᒦҳ‫ڷۅ‬ ஻ኋΠΡ๖‫؂‬೉៌Ϟ՗Ȃࠉ‫܁‬ኈ୽ȃ࿅ρ้୽ ড়᝷៉Ӓ౨ᕗ߳ཏ๡ᚩ՗ϞਡȄ

Tdipvxcvsh ቑ଱င౩‫ڷ‬പ੫ϝϛ୽࿽Р ᝰ‫ོۏ‬кৰ Bskbo!Difo ӑҡϷտम᜝Ȅ ᖒ᠍ࣀଢ଼ΰȂ೉៌๼Ρτଽॱᅈ୮ড়ᝲ ᐎ൹‫ڷ‬ϛ೉৤ఖஅߜོԙষߒᅋΟᆠி‫ޟ‬ᅈ ᇆ࿽ҬȄ

ᕗ Ꮹ ᢄ₝ ҏൢΰ෈಑ 24 ‫ގ‬ᓞనᜰܻМԙ ӣ໐ོࢌ࿽ᖒ᠍ࣀଢ଼‫ޟ‬ൢᏲϛȂМ ϛюৰΡኵԤᇲȂᔖ࣏ 711 ᎷΡȄ ੫Ԫ‫؁‬ғȂ‫ٮ‬өМԙӣ໐ོᙱ मᅇཎȄ

೉៌ᖒӫਢൢ


೉៌

UNITED TIMES

Ϸ᜸ኄ֙

Editie 367 26-02-2015

Ϸ᜸ቋҬ

ॾᇴ

ഇᇴ

2ਿ 3ਿ 5ਿ 7ਿ

ቋਿϐ֤โ

25 46 86 98

46 63 70 75 75 76 102 128 150 150 148 198 248 280 280 172 258 328 400 400 ኄ֙າҢሚ՗௲᠌ߒ

ҏΡ௲᠌оήሚ՗፯И஠Ιԩ‫ޟܒ‬ኄ֙າҢႆИՍ೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬МϽ༈൬ϴѧȄ Ik verleen hierbij eenmalige machtiging aan Shunhe International Media B.V.om van mijn hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens de advertentie kosten in United Times. (Weigeringsperiode: 5 dagen)

ሚġ՗ġ፯ġဴ Bankrekeningnr.

ਿኵ aantal units

ѐิԩኵ aantal plaatsingen

ߜ᚞ Bedrag

Ӵ֭ Adres ໏ࢇୢဴ Postcode

࠲ѿ Woonplaats

Ⴋၗ Telefoon Р෈ Datum

᛫Ӫ Handtekening

၆ ও ᆠ ጝ ৴ ՝ 231 ᓡ ᢈ ,Mvodisppn,Ufssbt! ։ ີ ։ ୈ ջ າ ‫ ހ‬ٙ 411 ҁ Խ ન ߜ ࣺ ۣՂߏᐠ‫ڍ‬ഋҡཎᛧۡ՝ܻ EPSESFDIU Ԥ ཎ ፜ Ⴋ 1764223596

ߖ Bsoifn ཱི၆ও 311 ӻ՝ѿϛЖջາୄٙ ዂΰᚖ՞ড়ߝ෈ીΡ ճቋюᡱ‫ވܣ‬ᓡৱയ Ι Ӫ! Ⴋ 1735774264

UFSOFV[FO ѿ ϛ Ж Ιࢺ՝ညᐿѿϛᓡ ৴ ՝ 91 ҡ ཎ ᛧ Ԥ ՞ড়નҁԤཎႫ 172:741:93) ϛϿ 23 ᘈࡣ *

1756914892

ᙹ!⊲

Shunhe Media

! ‫ٹ‬ցӟ‫ڕ‬ાࠢኅ

Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam

International Century Zeedijk 93, 1012 AT Amsterdam Tel. 020 - 6273354 Fax 020 - 6247884 E-mail: info@intercentury.nl

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲ Ifohfmp! xpl! ᓡᓢ‫ܣ‬፜១‫ ݖ‬xpl ৱയ -!Ѫ‫ܣ‬ᔓᓡ xfflfoe!ӻӪ 17239787::

ᙹ!⊲

Wppscvsh) ߖ੕б * Ԥۨ੼ዣЙσኁ‫ݶ‬ Рҏᓡᓢ፜Ԥۨ੼ 㚩໻७ӨΙӪौൢ ኁৱȃԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ! โᜋኄ‫ݍ‬ၗ࣏‫ߖٹ‬ Hpveb ஃ р Ԥ ཎ ፜ ,42742:14468 Ⴋ 172874:541

ᙹ!!⊲

ᙹ!⊲ ᙹ!⊲

Xpl ᓡ ᓢ ߖ mfjefo! FUUFO.MFVS Ѵ ፲ ۹ ɆOppsexjklfsipvu# ࡨဒເஆЫ֑ӨΙӪ ߖ Csfeb ፜ Ԥ ۨ ੼ Ԥஜ޾ौԤۨ੼Ԥཎ ‫ݶ‬㚩 1725225533 ፜Ⴋ 17642:86440 1363455766 ‫ݓ‬ᯱ

ᙹ!!⊲

ᙹ⊲៎⇴᥇

‫ܣ‬፜Ղߏᓞ҈ᚕ‫ڷ‬ ‫ވ‬໻७ӨΙӪџϤ Јώհߖ Mfjefo ୢ ώհԤཎ‫ޱ‬Ⴋ 1764. 323168 ᯱ

Bsoifn ཱི໠ࡸኞ۹ ‫ܣ‬ဒࡸኞৱӻӪ! ཱི Й џ உ ଋ! ѓ ՞ ஜ! Ⴋၗ 1796957412

ᙹ!⊲ Ԥۨ੼ዥЙ‫ވ‬໻७ ЅዥЙჰѧ១‫ݖ‬ኁ ‫ܘ‬ӨΙӪԤཎ‫ޱ‬፜ Ⴋ Ufm;1764925811! Efwfoufs

Gangeslaan 62, 1448 BW Purmerend H&K Advertising Mob. 0650-618457 Fax 0299 - 413987 E-mail: shirleyke@126.com hk-advertising@planet.nl

!!

Њҁࢷ!!!ਡ՗‫ޥ‬

ING Bank IBAN: NL41INGB0004345367

t.n.v.

Shunhe International Media B.V. Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗௲᠌ߒ џमႫҏϴѧࢥၚ Tel. : 010 - 7853891 Fax: 084 - 2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com

ή෈Ϸ᜸ኄ֙

፞ṍዷᘍᐵᗫ᰿ᢤ

2015 ԑ 03 Т 12 Рю‫ގ‬ 2015 ԑ 03 Т 05 Рᄠገ

ᆠछ೩ॎຮЖቋਿѴ፲ાࡇ༈൐ᓡᛩ ᓡњᓡწાϴѧӪа፯൐߬ࡌ߬ાᓺ ඏњӟണ᠍ߔࢥၚ Tel.: 010-7853891 Email: shunhemedia@gmail.com

՝ ܻ Ipfoefsmp ᓡ ᓢ ю ᡱ ᎌ ӫ bmm! zpv! dbo! fbu ‫ ל‬Ԓ 941 ҁ Խ 6 ໢ ՞ ‫ܘ‬ Ԥٙ՝Ԥཎ፜Ⴋ 17! 62818299

Dbgfubsjb ◓⟇

␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

՝ܻപ੫ϝӴୢୄٙ՝ ٗஊТᕊཾ᚞ 6 ࿲Тન 6411 ዉቋਿџ୦Ԥཎ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ߖߡ‫ۓ‬඼੫ϝϛᓡ ᓢюᡱȂ76 ՝ᐿѿ ҡ ཎȂ ՝ ည ྃ ‫ࡊ ٹ‬ ྛ ᛧ ۡȂ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬Ⴋ ᖒ 172951946:

Hpveb!ѿϛЖРҏ ᓡ )Bmbdbsuf* Т ҡཎ 5 ࿲ዉϯ۹ન 3311 ዉϯؐТቋ ਿ७ቈԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 1742:65472

ጙង xpl Ꭴ⟇ Ш ց ਢ! ೉ ៌ ᇭ ୢ! ୄ ٙ ൟ ԁ! ‫ ܘ‬ન ҁ! 3911 ዉ ϯ! ৴ ՝ 511!Ԥཎ፜Ⴋ!11435868:5168

ᙹ!⊲

ᙹ!!⊲

Spfsnpoe! Xpl ᓡᓢ ፜‫ ވ‬Xpl ኁৱ‫ڷ‬ኁ ‫ܘ‬ৱയԤஜ޾Ԥཎ ‫ޱ‬፜Ⴋ 1757147759 ‫ ܖ‬172:9599:: ༁ ҡ

ᙹ!!⊲

ᙹ⊲

Ԥۨ੼‫ވ‬ᓡ໻ឨ‫ݶ‬ 㚩Ղߏᓞᇄ‫ ވ‬Wok ࡄ҈Ѕ Buffet Ⴋ 06 53312890 Renesse

‫ ވ‬XPL ৱ യ Ԥ ஜ ޾ ՝ܻ Spfsnpoe Ԥཎ ፜ Ⴋ 1757147759 ‫ܖ‬ 172:9599:: ༁ӑҡ

՝ܻപ੫ϝ‫ܣ‬፜ cvggfu ዣ Й ࡄ ҈ ‫ ໊ ڷ‬ґ ‫ ڍ‬Ј ࡄ ҈! UFJȈ121.52951:9 дЊ

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲

‫ܣ‬፜ዣЙ‫ވ‬໻७ Ѕ‫ݶ‬㚩ӨΙӪџ ൢ โ Ԥ ஜ ޾ ፜ Ⴋ 175746567: ᯱ

Ԥۨ੼ዣЙኁ‫ܘ‬ Ȟ‫ݶ‬ᗧ‫ވܖ‬໻७ȟ ώհӴᘈ EPSESFDIU ፜ Ⴋ 189.7297975

ዣЙԤۨ੼Ղߏᓞ‫ݶڷ‬ᗧ‫ވ‬໻७ Ө Ι Ӫ ߖ Roosendaal ‫ ڷ‬Breda ஃ р Ԥ ஜ ޾ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬፜ Ⴋ 0631288888

፶␷ᙹ⊲

ᙹ!!⊲ Bnfstgppsu

ߖ Tdijqipm Рᓡ౪‫ܣ‬፜ࡄ҈ჰѧ жࣨᓡዣЙ១‫ݖ‬ჰѧ‫ ވ‬xpl ‫ݶ‬ᗧ ១‫ݖ‬ኁ‫ ܘ‬cvggfu ЅᏰ৶ qbsuujnf ‫ވ‬໻७ xbjufs Ѕ gvmmujnf!Ԥཎ፜Ⴋ 1727476651 Ⴋၗ 1737441:4:

ᙹ!⊲ ੕Јନዂ‫ܣ‬ဒԤင ᡛኁৱȃᐶ䆱Ѕഅ ሸώΡӨΙӪȂሯ Ԥۨ੼џൢโȂႫ 131.7367562 ၽЊ ᯱ

ሚ՗ႆИп෡Ȉ

๼Мኄ֙ӟ‫ ڕ‬ĩ নࢠႀ Ī

Hspojohfo ѿ ୢ ߖ Xpl џ հ Р ҏ ᓡ ՝ ՝ܻപ੫ϝ᜞࠲ѿન ቋ ਿ ճ ՝ ည ԁ ߖ Ᏸ ਮ ҡ ཎ ᛧ ۡ ջ 3110361Csfeb ѿϛЖٗ ߜ 2311 ዉϯҡཎҁ Hfmffo ৴՝ 211 ዂ າ ୄ ٙ Ԥ ཎ ፜ Ⴋ! ஊ ୄ ٙ ՝ ୵ ቋ 26 ࿲ Т ֯ 36111 ዉϯؐТฒ ΰ՞ড়ฒཎջ୰Ⴋ ન 4911 ዉ џ ՞ ড় ፜ ࣁ 17568843490 ՞‫ܚ‬՝ည 61 ԤཎႫ Dipx ӑҡ 1762818299 17357::3:9 1758563199 1759289819 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ߖ Bttfo ஃ р ᐿ ѿ ҡ ՝ܻ Fotdifef ѿҡཎ ཎ ԁ Ԥ xpl Т ન 3311 ᛧۡԤ՞ড়નߜؐТ ዉ ϯ ৴ ՝ 211 Ӱ ી 2111 ዉϯѓ՞ড়Ӱ‫ݍ‬ Ρ Й ࡨ ᡱ Ԥ ཎ ፜ Ⴋ кѪԤี৤Ԥཎ፜Ⴋ 172548:993 1795333672

ߡ ‫ ۓ‬ჰ ѧ Ѵ ፲ ۹ ฒ Ifmnpoe ϛ ᓡ ᓢ ‫ܣ‬ ஜ ޾ ‫ ܣ‬፜ ԑ ሆ Ԥ င ፜σኁȂ‫ݶ‬ᗧ ᡛ ჰ ѧ ৱ യȂ Ϛ ൢ 17.2262:492 โฒۨ੼‫ޱ‬ϼᘙ፜ Ⴋ 172565::72

ᙹ!⊲

௲᠌ߒ፜சȈ

Tel.: 06 - 23399747

⓼ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

Ꮚ⋈Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ⓼ᙏᎤ⟇ ӻԤዖ፴ฒ՞ড়፜Ⴋ

੫घф౩Ȉ৸‫ݕ‬ӑҡġłŬŪġřŶ

␷␸Ꭴ⟇ ፶␷Ꭴ⟇ ϛ␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ᓡ ᓢ ՝ ܻ

Csfeb ৴ ՝ 61 ջ າ ୄٙዂΰฒ՞ড়ϐ ငᕊӻԑ՝ညԁԤ ཎႫ 1745823393

ጱ␷␸Ꭴ⟇

പ੫ϝѕഋનҁΡࢺ

Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗

Gedempte Burgwal 16,2512 BT Den Haag Tel. 070 - 3650677

ϴѧ 0 ۗӪ Naam

Ꭴ!⟇

ҏൢኄ֙ф౩

2෈ 3෈ 4෈ 5෈ 6෈ 7෈

10

ᗥ!᎘

഼ώഋ ŖŘŗ ᇯџ ҧ፜഼ώኄ֙

1 ෈ € 50ġġġ ij ෈ € 80


೉៌

11 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

₈ᝨጙ⍆ᰟ፾⎡ᦄፚỒ⓴␈ 3126 ᑧ២ὓⓨ❣Ồ ওੲᏰষфߒȂ࣏ਮЄོଚΰઢᆋȄ୙ོߝണ ЍᎃᗙථᏎቸήɆᆋɇԅཱུࢌȂ౪ൟဎ፲Ȃ‫ܚ‬ ு෡ӒഋЛධਮЄོ࡚೩Ȅ ശࡣȂҥོߝෆᕬฤᖂ๖ਮЄོႆўΙ ԑ‫ڥ‬ு‫ޟ‬ԙᕼȂ‫ٮ‬ᄇҐ‫ีپ‬৤հю৤ఖȂԂ੫ տࡾюȂਮЄོϐငԙ࣏ᄲࠒσᏰғԒ੕Ѵ‫ܣ‬ ҡᘈȂ஠ᖞᒲ‫؁‬ӻᏰ೚ंଆ‫ڷ‬Һࢺࣀଢ଼Ȃས࡚ Ҕਮ‫ڷ‬ዉࢸଽਮ‫ྜޟ‬೽ӫհᐝወȄ Ѳ՝Ϸտ‫پ‬ՌᄲࠒσᏰ 23 ઻ཱིᆸᇄ༈ኬ Ᏸ଱‫ڷ‬ΡМᏰ଱‫ޟ‬Ӏ‫ܜ‬඼‫ۓ‬඼Һ඲ҡоΙԢ ȮऔРȯ‫ܜ‬໠ߒᅋᕗ࿽‫ו‬ᄍȂሆ‫פ‬ᐭ݁‫ޟ‬Ԣ፡ ஠Ӓൟ੉‫ݥ‬௰Սଽዘȇ଻඼੫٨ሀ੫σᏰ‫ݲ‬Ᏸ ിρդЈ๢ӡтኆ୮ȮXpoefs! XbmmȯȂள‫پ‬

ғ঄ၻᐍғТߑѲȂᄲࠒσᏰ೉Шᑋਮ ЄོȞоήᙏᆎɆਮЄོɇȟӵфᅭЉ੫ѿΰ ੕߆༪ନ۹໷ցᖞᒲΟ 3126 ԑࢌ࿽ᖒ᠍ོȄ ຺ႆϲΪ՝‫پ‬ՌӨ՗Өཾ‫ޟ‬ਮЄོԙষЅო ᇽ୤ᇄҏԩᆹོȂӵዥᏃ൉ኊ‫ݥ੉ޟ‬ϛ‫ݠ‬፬ߒ ᅋȃ୤ᇄၽᔛ‫ٮ‬ϣၾཱིԑઢᆋȄ ᄲࠒσᏰਮီȃਮЄོӪៗོߝ྆๼ਲ਼ ӑҡॶӑम᜝Ȃ೽ႆលភɆՀɇӵϛ୽༈ಛМ Ͻϛ‫ޟ‬छԁ൳ཎȂ৾ઢӒᡝԙষՀԑӡಈȄт ᗙ੫տࡾюΟኄԎտᆎɆՀ࠲ɇ‫ޟ‬ᐣѬెྛȂ

໌Ι؏݇๼ΟਮЄঈᄇኄԎҔਮ‫ٷޟ‬ᠾϞ௑Ȅ ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢΙ้ફਪ᎒ืӑҡϚ ༉ᝦΰΟཱིࢌઢᆋȂᗙҡଢ଼ӴϭಝΟ೉៌๼Ρ ๼჌ӵ੕бѿࢇᢈኊઢࢌ࿽ࣀଢ଼‫ޟ‬྅‫ݷ‬Ȅтߒ ҰȂϛ୽ࢌ࿽ູ‫୽ڗڧູپ‬ሬ१ຜȂӵ೉៌ࣥ Սԙ࣏Ӓҕ᠍ኊ‫ޟ‬࿽РȄтᗙϷ‫ٴ‬Οࡶ೤ᄲࠒ σᏰ‫ޟ‬ඁԩငᐣȂ‫ה‬ఖਮЄོհ࣏ҁᇃ૖ஊᏗ ᆹ‫ڷ‬ღ๖‫؁‬ӻ๼Ρ๼჌Ȅ ༁Ъ௡޶໱ღီ‫ߝٱ‬༁ᐩᄸӑҡհ࣏ᄲ ࠒσᏰ੕Ѵ๼၂ߧԑӌཾড়ϛ୽ငᔼଽ઻ं

Ιൟຜ᠙౾ঢ়ȄᗙԤӀ‫ܜ‬඼‫ۓ‬඼σᏰငᔼᆈρ Пъ‫پڷ‬ՌᄲࠒσᏰ 18 ઻ॵࠢԊӒடཾ‫ޟ‬ച ო᜷౏௑ᅋᛰ‫ޟ‬င‫ڐ‬ԢҬȮό⛿߆ȯ‫ڷ‬ȮՍЍ ᗙԤձȯȂ࣏ఏঢ়ᕊഅюΙ๛ᛄᙟཎცȄശࡣ ‫ޟ‬ౠᐷᖼၽᔛᕗ࿽ࢋߔӫΟࢌ࿽кᚠȂά‫ٺ‬ு σড়ӵϣଢ଼அᙃΰȂё౏ᄇϛ୽༈ಛМϽ‫ޟ‬౩ ၌Ȅҏԩཱིࢌᆹོӵ྆๼ਲ਼ӑҡȃᄲσࡊ৴ఀ ௲ȃߡ‫ۓ‬඼੫ϝσᏰᇭॱᏰఀ௲ᚭ━պ้ოᇽ кࡻ‫ޟ‬౪ൟ‫ܪ‬ዩ‫᠍ޟ‬ዅ੉‫ݥ‬ϛȂ༫ᅖဣήΟவ ᄍȄ ȞገӇ‫ྛپ‬ȈᄲࠒσᏰ೉ШᑋਮЄོȄ ଄‫ޱ‬ȈಒᄱȂីኇȈ༁ឭᘺȃ໿໯━ȃᛳМᓗȃ ಒᄱȟ

ᐨᰟ᧒⍆᏷⍆ᜇ⓴␈ 3126 ២ὓⓨ❣Ồ ҕఊΙԑΙ࡙‫ޟ‬౾σ࿽РȂΙଔߔ௥ΚҐՀԑ ‫پڗޟ‬Ȅ ϛ๼Ρҕӓ‫୽ڷ‬Ꮉ೉៌д୽σ‫ٺ‬ᓢఀ‫ى‬ ೎дܑ୉Ղৱ໠ᄍम᜝Ȃள‫ٺپ‬ᓢᄇӒᡝ੼೉ Ρষ‫ࢌཱིޟ‬ઢᆋȂ‫ٮ‬ඪюੈϸ෈࡟Ȃ੼ᏰΡষ ࢐୽ড়ี৤࡚೩‫ޟ‬१ौΨ໔Ȃ‫ה‬ఖӣᏰঈȃᏰ ‫ޱ‬ঈӵ೉៌ֆΨᏰಬȂቨߝҏሴȂൢਝઠ୽Ȃ ߴ໌ϛ೉‫୽ڍ‬Ρҕቨ໌ЄፗЅМϽҺࢺȄ ‫پ‬Ռ೉៌ӨӴ‫੼ޟ‬ᏰΡষЅ೉៌᛺೚ড়

ε٬ᓔж߄௲‫ػ‬ೀЦԴৣठᜏ 3 Т 32 РȂкᚠ࣏Ɇєє٥ԑȂ೉ਢࣺ َɇ‫ޟ‬Ӓ೉੼ᏰҡᏰ‫ࢌޱ‬࿽ᖒ᠍ོܻപ੫ϝѿ ᖞ՗Ȃ711 ᎷӪ੼ᏰҡȃᏰ‫᠍ޱ‬ᆹΙஆȂӵ౾ σ᝶િ‫ޟ‬࿽ҬᅋюϛȂᇄ೉៌ӨӴσᏰ‫ޟ‬ఀ௲ фߒȃӌཾфߒЅഋϷ๼Ρ๼჌ӓӣኊઢϛ๼

಻ើᒳถৎᒳถᐱࠩ

኷ᏔӝࠩȠДߝж߄‫ޑך‬ЈȡǴӑѭ኷ი

ঈ࣏ҏԩᖒ᠍ོᆠЖྥരΟ‫ל‬Ԓӻኺ‫ޟ‬ଽࠢ ፴࿽ҬȂள‫پ‬ᙴ൲ӻி‫ޟ‬М᛺ߒᅋȂѠ‫ڐ‬ᇆ ᗐȃᅈԢȃዅᏢᅋ࠷Ѕኆ୮ȃࣺᖐȃ៳೚้ 28 এ࿽ҬȂ৤౪Ο੼೉Ρষ‫ޟ‬ϗ๼‫ڷ‬ዥ௑Ȅ ѪѴȂϬԑ‫ࢌޟ‬࿽ᖒ᠍ོӵ৤Ұϛ୽ി σᆠ౏‫ޟ‬༈ಛМϽϞѴȂᗙएюΟ୽ሬϽ੫ ᘈȂҏԩࢌ࿽ᖒ᠍ོᗜ፜ΟଽЫྥ‫ޟ‬೉៌࿋Ӵ ᛺೚ড়ள‫پ‬ᓁฤᐿ࠷ȃ‫و‬ҪᇆȃӟѻዅᏢӫ࠷ ้ᆠிߒᅋȄᐌѮᖒ᠍ོ౴ி᝶િȂ੼ᏰҡҢ ॴප‫ڷࢌߧޟ‬ϗࡦ৤౪Ο࿋ф੼ᏰΡষ‫ॳޟ‬

ߛȄᖒ᠍ོΰȂϚӣМϽҺࢺ࿦ኡȂ๝ӵ೉੼ ᏰΡষள‫پ‬Ιൟຜ᠙౾ঢ়Ȃᡱᚔઠ୽࿲٨Ϟል ‫ޟ‬Ᏸυঈཐ‫ڗڧ‬ღᆹ‫᠍ޟ‬ዅȂӓ࡙൉ኊಈ‫ޟڷ‬ ཱིࢌ‫ٹ‬࿽Ȅ 3126 ԑࢌ࿽ᖒ᠍ོӵᎹ೉‫ٺ‬ᓢ‫ޟ‬σΨЛ ࡻήȂҥӒ೉ᏰҡᏰ‫ޱ‬ᖒӫོкᒲȂ੕бϷོ ‫ܛ‬ᒲȄӒ೉Ᏸᖒ໠৤ᙴ൲ӻிȃ‫ל‬Ԓӻኺ‫ࣀޟ‬ ଢ଼ȂᅾЖ݈୛੼ᏰΡষȂᡱ੼Ᏸ౴୽‫ޟ‬Ᏸυཐ ‫ڗڧ‬ড়‫ླྀྣޟ‬Ȅ Ȟ‫ټ‬ገӒ೉ᏰᖒȂყаӒ೉Ᏸᖒȟ


ᅧ⒎ञ㐴‫ⵯ׺‬ሳ⎠⠗ ⇺౺ᆨῃ⊓ᔊ ijıIJĶ ⸜ ij 㚰 IJķ 㖍炻㗇㛇 ᶨ炻⍰㗗㕭匟⣏洔⎴悱㚫ᶨ ⸜ᶨ⹎䘬㗍䭨倗㬉㘂㚫冱埴 ᷳ㖍ˤ ᶳ⋰Ḽ㗪⋲䭨䚖攳⥳炻䓙 łŮŴŵŦųťŢŮ ⨎⤛剙㚰准巰䳬 堐㺼㇯准ˣ㔿䫈准ˣ啷㕷准ˣ 䱝懜㚚喅䣦䱝㚚㉀⫸㇚ˤᶫ 㗪攳⥳䓙㚫攟䔊⁛所⃰䓇农 娆炻䤅屨▱屻ˣἮ屻ˣ悱奒 Ᾱ㕘⸜⾓㦪炻幓橼‍⹟炻⟙ ⮶⭞悱㕘䘤⯽炻㕭匟⣏洔⎴ 悱㚫怩忚㕘䲨⃫炻崘⎹⸜曺

⊾ˤ 两䓙㴟䈁∗ⶪ攟伭屻⃰䓇 农娆炻堐嫱ㆹ㕭匟⣏洔⎴悱 㚫⶚圵ℍ匟嗕ᷣ㳩䣦㚫炻㚨 ⼴㗗ᷕ⚳楸匟⣏ἧ棐⍫岲∱ 㗍⃰䓇农娆炻堐⼘ㆹ㕭匟⣏ 洔⎴悱㚫⁛㎂悱ね炻ᷕ⚳㔯 ⊾⚳䱡炻䤅栀⎬ỵ幓橼‍⹟炻 叔ḳ⤪シ炻⽫゛ḳㆸ炻㕘⸜ ⾓㦪ˤ Ĵıı Ṣ倂㚫炻╄㯋㲳㲳炻 Ḻ䚠ㄘ⓷ˤ㘂⭜⎴㗪炻≈㍺ 堩⣒ⓙ⣏洔Ⱉ㫴炻⻝䌱⏃⤛

⢓㶭ⓙ䱝㚚ˤ➢慹䯴㫝⎰ℙ ⼿ɖ Ķıı ⣂炻⼴ᾂ婆炻䋄媶 㳦⇑㗗炻䎦慹㨇䤐⣏䋶ᶱấ炻 䎦慹䋶ᶵ妰℞㔠炻Ḵ䘦⣂ấ 䥖䈑炻⤪㖍ⷠ䓐⑩ˣ梇⑩ˣ 梙⇠ˣ䥖⇠䫱䫱炻ᶵ⊅㝂冱炻 㯠ᶵ句䨢ˤ暊⇍㬠⭞炻䓙㕘 㰇湒⺈岲≑攟⢥湒⍲㕭匟⣏ 洔⎴悱復↢⸠䤷‍⹟䰛㭷ỵ ᶨấ炻ⓗ伶ᷕᶵ嵛䘬㗗怢⣙ 䓙␐⓻列⃰䓇岲≑䘬⓻姀⣂ ấ䥖⇠炻㛒傥復⇘屻⭊ㇳᷕ炻 ㉙㫱炰

↗!!!!┘ 3126 ᑧ♩ᓛ᜕ᑀ

㗗㖍デ嫅曺⮹䳬ᷣả ĩ 䯴 ⥼㚫ᷣⷕ⻝⽿῱⃰䓇 Īˣ⨎⤛ 䳬ㆸ⒉ˣ佑ⶍ䳬ˣ䔞䃞ᶵ傥 㫈仢䎮⥼ㆸ⒉ˣ㚫攟Ᾱ炻⯌ ℞㗗⻝暒㖶⃰䓇ˣ昛⣑⬳⃰ 䓇ˣ叱㯜ⷠ⃰䓇ˣ叱▱滲⃰ 䓇ˣ挦⺢␴⃰䓇ˤ 炷䧧ẞἮ㸸烉㕭匟⣏洔⎴ 悱㚫炸

ᮿᘥᗦ≨

) ᭌᑀጰፍᐧឹ *

౳༈ሜ Ĺııġġġ ഫ‫ ߜݬ‬Ķııġġġ ஻உਲ਼ Ĵııġġġ ዉ࿅൝ Ĵııġġ ଀़ප Ĵııġġġ ዉ໨ኊஆ Ĵııġġġ ၝҿኈ Ĵııġġġ дᆈප Ĵııġġ д࢑ප Ĵııġġġ ᑋ஼ Ĵııġġġġġ ؏؏ଽ݇ Ĵııġ ౳ო၉ Ĵıı ၝ୉ӎ ijııġġġ ஻ഡ݂ ijııġġġ ቓ᠍‫ ې‬ijııġġġġ ஻Ј๼ ijııġġ ങМࢶ ijııġ ஻ሉМ ijııġġġ ᑋᐙሜ ijııġġġ ዉ‫ى‬ா ijııġġġ ዉ‫ ܘى‬ijııġġġ ଀ශ஼ ijııġ Ꮝሉ૞ ijııġġġ Ꮝᎃ IJĶı ဨЫல IJııġġġ ஻ᝉ‫ پ‬IJııġġġ ᑋω䄾 IJııġġġ ঞᓆద IJııġġ ᎒࢘ԏ IJııġġġ ஻‫ס‬୉ IJııġġġ ᗩӆМ IJııġġġ ‫؃‬਴෷ IJııġġ ໿ჰԃ IJııġġġ ቓМࠅ IJııġ ஻ᢎᐩ IJııġġġ ໿Уഽ IJııġġ ྣ୽ଭ IJııġ ങЈ‫ ׈‬Ķıġġġ ဨოቆ Ķıġġġ గЫԊ Ķıġġ ᗩ࡚‫ ڷ‬Ķıġġġ ஻ҿ೽ Ķıġġġ ‫ٳ‬ѿ‫ٵ‬๼ЄፗϛЖങТჷ Ķıġġ ‫؃‬җஶ Ķıġġ ੕бஏτོ ijıġ ᐠಉ౪ߜؐ՝ ijĶı ౳༈ሜȃ஻உਲ਼ȃዉ࿅൝ȃ଀़පȃዉ໨ኊஆȃдᆈපȃд࢑ප ం଄ ĩ ‫ں‬ం‫ي‬ӑҡ Ī ॵࠢф඲‫ڔ‬ ዉ໨‫؃‬Ъ਴़ ĩ ዉ໨ϴᜢᄸӑҡᒸ᝕ Ī IJııı ଀஻Ъᓆᐝ ĩ ଀ϴӆாӑҡᒸ᝕ Ī Ķııġ ஻‫ס‬୉σց࢐ IJĶı ΰ੕߆༪໻۹飱‫ ڔ‬ijĶ Τ஻ġ ġ ġ ᝊᡣሧЅܼ଄飱‫ڔ‬Ө IJı ஻ ၄ᜓօ޿Ӫ ijıIJĵ ԑȈ ങᢎ‫ ۉ‬ijĶıġġങྲଭ IJĶı मᗂᝰ‫ߝོོۏ‬ȃ୙ོߝȃ౩‫ོۏ‬ȃஏτಢȃဎώಢ഼ٚώհȄ

ΚҐԑਡ೉ σᝉӣ໐ོϐᗚ໌ ГΜၷȂӵҦϿԑ ĩijıIJĵĪ х‫ר‬ཐញ࢐ ࠉ౩‫ۏ‬ዉ໨ᜢᄸӑ ҡᖝತζᡥ‫ڴ‬ড়Ρ ஠۵ߜ IJııı հ࣏ ਡ೉σᝉӣ໐ོஅ ߜȄյঅԪጕൽߒ ᄔࠉΡ࣏ӣ໐ོฒ ‫ؽ‬ᝦюȂԃങᐙৠ ӑӑȃᗩЖԃӑҡȃ଀ྵӑҡȃᗂᄸᎃӑҡȃ଀Ꮄӑҡȃ ଀ӆாӑҡȃ஻‫ٹ‬ӑҡȃ஻ߜӑҡȂЅࠉ౩‫ ۏ‬Ļ ౳༈೽ ӑҡȃᒃ୉ࠒӑҡȃങᢎৠӑҡȃ଀πৠӑҡȃങӐஅ ӑҡȃ଀़୉ӑҡȃዉ໨ᜢᄸӑҡȄ ਡ೉σᝉӣ໐ོ౩‫ߒۏ‬ᄔܻ ijıIJĶ ԑғТ


೉៌

13 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

┲⊲ᰟ✢ዷ!!ᐩ⇠ጱ᫓ᑧ ጱṓፊỒ⓴ᒭ⇠᧸ᒖᑧ២ὓ᠖᪳ 3 Т 29 РȂϛ୽ၻᐍ଻ԑଶςȂ᜝ᙟߔ ཱིϞሬȄҥ೉៌ϛ໽ϴོкᒲȃϛኁ‫ڞོڞ‬

тঈኇ៪ࢇ‫๊ࢇۡڙۺ‬Ȅ ೉ ៌ Ӫ ኁ Spo! CmbbvxȃKppq! Csbbl!

ᒲȂு‫ڗ‬ӻএ๼Ρ‫ޥ‬ღЛࡻ‫ޟ‬ᗜ፜೉៌ΡɆӓ ኊϛ୽ཱིԑɇࣀଢ଼ӵߡ‫ۓ‬඼੫ϝ੕ΰࣲ৞ᖞ ՗Ȃߖ 311 ӪϛѴოᇽ᠍ᆹΙஆȂ᠍ଚ଻ԑȂ

Ifllf ้հ࣏ཾϱӣ՗ᔖᗜюৰȂԪѴᗙԤ UfmfhsbbgȃSUM ้ӻড়൬ᡝ଄‫ޱ‬Ȃ೽ႆтঈ ‫ޟ‬ൢᏲȂ஠‫؁ٺ‬ӻ೉៌Ρᕣ၌ϛ୽ࢌ࿽‫ڷ‬๼Ρ

ߔ௥ՀԑȂ࡙ႆΟΙএտ໠ҡ७ȃшᅖϛ୽༈ ಛ੫Փ‫᠍ޟ‬ዅ൉ኊ‫ۇޟ‬ఏȄ

‫ོޥ‬Ȅ

ϛ໽ϴོкৰࠀ⑓ॶӑҢ೉៌Мम᜝Ȃ тфߒϛ໽ϴོ᠍ߔӨ՝ოᇽ‫ޟ‬ӎᖝȄࠀ⑓ϭ ಝȂՀӵϛ୽༈ಛМϽϛȂຫ኉๿ӡಈԃཎȂ ൉ኊ۷ᆋȄѓࢂ೉៌ӵϱȂӒжࣨ഍ӵኊઢՀ ԑ‫پڗޟ‬Ȅ೽லȂ‫ר‬ঈ഍࢐ᇄড়Ρ‫ܖ‬ᒑ݉ԁЄ Ιଔߔ௥ཱིԑȂԪਢԪ‫ړ‬Ȃ‫ר‬ঈ‫ڷ‬೉៌ოᇽӓ ӣኊઢϛ୽ཱིԑȂ࢐࣏ΟϷ‫רٴ‬ঈ‫ޟ‬൉ਇϞ ௑Ȃᡱ೉៌݉Є‫؁‬ԁӴཐ‫ڧ‬ϛ୽‫ࢌޟ‬࿽‫ڷ‬༈ಛ МϽȂё౏ᄇܻϛ୽МϽ‫ޟ‬ᕣ၌Ȃ௃Մ‫؁‬ԁӴ ߴ໌ϛ೉ᚖП‫ޟ‬ҺࢺȄശࡣȂࠀ⑓ҢϛМઢσ ড়ཱིԑ‫פ‬ዅȂᚐড়۷ᆋȄ

中國元素 ࿋ఏ‫ࣀޟ‬ଢ଼шᅖΟϛ୽ϯશȄఏོൟӴ ੕ΰࣲ৞ҏ٘ྃ‫ڎ‬ϛ୽੫ՓȂᇆ྾ȃᢥჂȃ٘ ๿ᄯೠ‫ޟ‬ᙄቈω‫٘ڷ۔‬๿ব၆‫ޟ‬кࡻΡȃᇆᇃ औՓ‫ޟ‬շශȂ‫࢐؁‬෯ࢗΟ೻Ι੉‫ݥ‬ȄԪѴᗙԤ Ιএಠ࿽Ȃᡝ౪ΟкᒲП‫ޟ‬ᐿ‫ڎ‬ӞЖ‫ںڷ‬஝ಠ

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο

ЖȄ ᛫‫ޟࡣڗ‬ოᇽೝᙄቈω‫۔‬Е‫ڗ‬ӨՌਹ ࠉȂᇄ೽லҢኵ՝ୢϷਹဴϚӣȂкᒲПҢ 23 ҡ‫ك‬኿‫ݧ‬ӨএᓡਹȂՃኌ‫ڗ‬Ԥ‫ٲ‬ოᇽ‫۠ޟ‬

ຊȂ໨࢐ဢຊȂϛ୽Ρ‫ޟ‬໽ॵ௃‫پ‬Ϛ࢐൐Ι ‫ޟ‬ȂՄ࢐ഛ໨๖ӫȂဢશས଩ȇᏐড়МϽ஼፡ ড়৳‫ޟ‬ᢎ‫܈‬ȂՄ‫ڷ‬ЮҔΙଔȂ൜ਹӬ໻Ȃ߯࢐ ߒ౪‫ל‬ԒϞΙȂ࢚ᆍཎဎΰȂ໽ॵ࢐ϛ୽Ρ‫ޟ‬ ۠ఀȄգఀМϽϛȂІᄇమҡӬဢȄ೉៌ࠒഋ ‫ݓޟ‬ൣΡӵඈࣀ࿽໠ۖϞࠉ‫ޟ‬σᘍ෈໢Ϛ૖ ӬՈȂоധф෇Ȃϛ୽Ρ‫ڷ‬тঈΙኺᖑ݂ȂҢ શຊୈԙဢຊȂհ࣏Ιᆍ෇ф‫ޟ‬၌‫ؚ‬ᒲ‫ݲ‬Ȅ д៩៩‫ޟ‬ᅋᖿЕଔΟ೉៌Ρ‫ྃޟ‬σᑹ ፸ȂϚਢൢоዥ੨ඡᖐȄ

陳惠榮:用飲食來溝通

荷蘭嘉賓 юৰ࿋ఏኊઢࣀଢ଼‫ޟ‬ϛ೉ოᇽ஠ߖ 311 ΡȂଶЍኵ‫ޣ‬Ӫ჌ሴ‫ڷ‬୤ᇄɆӓኊϛ୽ཱིԑɇ ࣀଢ଼‫ޟ‬ᓡᓢфߒѴȂ‫ڏ‬Ꮇ๘σഋϷ࢐೉៌ΡȂ ѓࢂࢇࣨॶौȃཾϱ‫ޣ‬ӪΡρȃ‫ོޥ‬Ӫࢺ‫ཱིڷ‬ ᆸ൬ᡝ้ȂџоᇳȂтঈ࢐ઍғ‫ޟ‬೉៌ΡȂф ߒΟ೉៌кࢺ‫ོޥ‬Ȅ ੩੫୚ЛσᏰ‫ݲ‬Ᏸ଱‫ ޟ‬Upn! [xbsu ࢐೉

ఀ߬ӉȂɆ፪ɇ೻Ιҡ‫ؠك‬Ԥೝ‫ٺ‬ҢȂ22 ਹ ϞѴȂ‫ڏ‬Ꮇ‫ࠌޟ‬Ң߆љӪᆎߒҰȄ೻ΙПԒᡱ ೉៌ოᇽӵ಑Ιਢ໢ᄇϛ୽ 23 ҡ‫ك‬МϽԤΟ ߑ؏ᇯᜋȄԪѴȂ೉៌Ρ‫ڷ‬ϛ୽ΡऎඨֲӵΙ ਹȂܻ߯Һࢺ‫ڷ‬ᕣ၌Ȅ ࣀଢ଼౪ൟ‫ޟ‬Ⴋຜᒉᄍ‫ޢ‬ኬ DDUW ‫ࢌޟ‬ఏ࿽ ҬȂᏑᆓ೉៌Ρџ૖‫ٮ‬Ϛ౩၌ࢌఏᄇܻϛ୽Ρ ‫ޟ‬ཎဎȂծџо௃ϛཐ‫ڗڧ‬൉ኊ‫ݥ੉ޟ‬Ȅ࿋ߡ ‫ۓ‬඼੫ϝਢ໢ήϿ 6 ᘈȂѕ‫ٵ‬ਢ໢Ͽ‫ ۇ‬23 ᘈȂ ཱིԑមᖐ៪ଔਢȂӵൟϛ೉ოᇽӣਢᖞ‫ݔ‬ኊ ઢȂߔ௥Հԑ‫پڗ‬ȂϣमཱིԑઢᆋȄ ࿋ఏ‫ޟ‬ยรᅋ࠷‫ڷ‬ᅈᇆ࿽ҬӣኺшᅖΟ ϛ୽௑፡ȂЎ‫࢐ڏ‬ύቑߒᅋᡐᖛȂᅋষ௃ᇃΰ

಻ើΓ៾௲௤ Upn![xbsu Ӄғ

៌๿ӪΡ᠌ఀ௲Ȃෆӻԩᔖᗜ೤୰ϛ୽Ȃ࿋ఏ тфߒ೉៌ოᇽम᜝ȄUpn! [xbsu ޻ۡΟϛ୽ Ρ‫ޟ‬༕ᏭȂоЅтঈᄇܻ೉៌ငᔼี৤ୈю‫ޟ‬

σຊ‫ف‬Ȃؐၾຊधࡣ഍ԤӨՌ‫ޟ‬ᐣѬȂфߒϚ ӣ֤ဎ‫ڷ‬МϽȂѴᢎΰࠓάшᅖ౪ф੉፴Ȅ೻ ࢐ങඏᄸσৱᆠЖ೩ॎ‫ޟ‬ຊԒȂӒᡝኁৱᆠЖ

ԝΣȄᄠՍีገਢȂϐԤߖ 41 ড়ᓡᓢ୤ё೻ Ι ࣀ ଢ଼Ȃ ၏ ௑ ୤ َ xxx/dijofft.ojfvxkbbs/

юৰࣀଢ଼‫ޟ‬೉៌ࢇौѓࢂȈ॒೰൷ཾ‫ٱ‬ ୛‫ޟ‬ՌҥҕкឩȞWWEȟΠ଱ដষ Fsjl![jfoht ӑ ҡȃ ҕ к 77 ឩȞE77ȟ Π ଱ ដ ষ Pmjwfs! wbo! Mpp ӑҡȃஅ࿜ఀҕкឩȞDEBȟΙ଱ដ ষ Hfssju! Ufsqtusb ӑ ҡȂ ғ ࢐ ӵ Ufsqtusb ‫ޟ‬ᔓօήȂϛ୽ᓡᓢ૖ஊுо᝷៉ҧ፜௃ϛ୽ Е໌ኁৱȂԪѴᗙԤӒ୽‫ۓߡڷ‬඼੫ϝѿ‫ޟ‬Ι ‫ٲ‬ដষȄϛ໽ϴོᗜ፜‫ޟ‬೻‫ࢇٲ‬ौȂ‫ޱܖ‬ෆင ᔓօႆ๼Ρ‫ོޥ‬ᕕுࣺᜰցઉȂ‫ޱܖ‬џо೽ႆ

ᇧհ‫ٹޟ‬ᓦȄᄇԪȂങඏᄸߒҰȈ ೻‫ٲ‬ຊԒІࢎΟέএ੫‫ܒ‬ȂΙ࢐ϛ๼ҕ ఊ‫ޟ‬ҕఊ‫ܒ‬ȂΠ࢐ড়ড়ИИ‫ޟ‬ҕ໢‫ܒ‬Ȃέ࢐Հ ԑМϽ‫ޟ‬༈ಛ‫ܒ‬ȇӣਢᡝ౪ΟϛՙМϽ‫ޟ‬Ԥᐠ ๖ӫȂШԃȂΰຊПԒΰȂԤϷԤӫȂԤ‫࢐ޟ‬ ؐΡΙዺȂԤ‫࢐ࠌޟ‬ΙএσዺȄ೻࢐ᄇϛ୽༈ ಛ໽ॵМϽ‫ޟ‬᝷‫ڷܛ‬ഺཱིȄ Ɇ‫ר‬ঈᗜ፜‫ޟ‬ᄇຫ࢐೉៌ࢇौȂ೻࢐Ι এё஼Һࢺȃྜ೽ཐ௑‫ޟ‬ᐠོȂ‫ר‬ঈौ೽ႆ໽ ॵȂᡱ೉៌Ρ‫ޣ‬ၾ‫ר‬ঈӵདϧቄȂୈϧቄȄɇ

࿋ఏ‫ޟ‬ຊԒѓࢂȈᓞዺΤ‫ڨ‬ωᆅཎ‫ڨ‬๿ ΤцᏃࢌȂϷտ࢐Ȉ౯౯άᇙᇙȃ‫ٵ‬ᚃвՈ߅ȃ

ଓᝦȇѪΙП७Ȃϛ୽ΡᑖྃᒊΣ೉៌кࢺ‫ޥ‬ ོȂө೉៌Ρ༈ኬ௰ኄϛ୽༈ಛМϽȄ

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο

൲ӻி‫ޟ‬ϛ๼МϽȄ ೻Ιࣀଢ଼ு‫ڗ‬Ο೉៌ॶࣺ଻պȆ֖੫‫ڷ‬

၌ϛ୽छॵ‫ڷ‬ϛ๼МϽ‫ޟ‬ᐠོȂџоё౏ᓡᓢ ᇄࡊΡ‫ޟ‬௑ཐᖒᛮȇѪΙП७Ȃ೻ζ࢐Ι໶ߴ ᎛ࣀଢ଼ȂџоԤօᓡᓢӵష۟ඪЀཾᕼȂቨё

王露露:飲食與文化

έᆍкौМϽȂ഍ᇄ໽ॵԤ๿஝ϸᜰ߽Ȅၾড় МϽϛȂഛ໨྅‫܈‬ӣኺᎌҢθ໽ॵȂഛ࢐ጹ

ཱིԑɇ‫ف‬Ӗࣀଢ଼ϞΙȂ௃ 3 Т 2: РՍ 4 Т 2 РȂ ᗙԤΙ‫ف‬Ӗ‫ࡇޟ‬༈ࣀଢ଼Ȃө೉៌ࡊΡ௰ᙨϛ୽ ཱིԑ‫ٹ‬ᓦȂࠢკछ‫ڨ‬ϛᓡ‫ޟ‬ӣਢȂᕣ၌धࡣᙴ

ɆnppjɇȃɆmfllfsɇϞѴȂᄇ࿋ఏᓡॵശԁ ‫ޟ‬ᢚៗȄ ࿋ఏӓԤ 9 ၾཱིࢌᓡԒȂфߒΟϛ୽ 9

ങσৱᇳȄтߒҰȂ೻࢐ॶԩ࣏೉៌Ρ೩ॎࢌ ࿽σᓡȂौ஠ϛ୽໽ॵМϽ‫ޟ‬ᆠᡜȂӵϛ୽ശ ༈ಛ‫ޟ‬࿽Р၇Ȃ֕౪๝೉៌ΡȄ

д៩៩ϭಝȂϛ୽оЌυ࣏фߒ‫ޟ‬Ꮠড় МϽȃоՂυ࣏фߒ‫ޟ‬ၾড়МϽȂоЅգఀ೻

ᐃϛ໽ϴོᖂင౩‫ݓ‬ᝋ๷ϭಝȂ࿋ఏ‫ޟ‬ ኊઢࣀଢ଼࢐ϛ໽ϴོкᒲ‫ޟ‬Ӓ୽‫ܒ‬Ɇӓኊϛ୽

ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ങԡ‫ޟ‬ᢚ፬Ȃ‫ڍ‬Ρடߞ࣏၎ࣀ ଢ଼Մю‫ޟގ‬Ȯӓኊϛ୽ཱིԑȯΙਪእቸΟࠉ ِȄ‫ݓ‬ᝋ๷ߒҰȂ೻Ιࣀଢ଼࣏೉៌Ρඪ‫ټ‬Οᕣ

ٖ‫ڗ‬ਹࠉȂӵ೉៌Ρ७ࠉߖຽᚔડ‫ߒۉ‬ᅋȂ‫؁‬ ࢐ᡱ೉៌Ρዊ࣏ᢎХȄ

೉៌๿Ӫ๼၂հড়д៩៩τρᔖᗜю ৰȂ‫ٮ‬ୈΟкԟ࣏Ɇ໽ॵᇄϛ୽МϽɇ‫ޟ‬ᙏ฻ ᅋᖿȄ

“共慶中國新年”活動

ϛኁ‫ߝོོڞ‬नಝᢈ౥ሴღ໥‫ڗپ‬౪ൟȂო ᇽિિଔҳȂ‫ࣺތ‬ᇄ‫ڏ‬ӫኇȂ೻࢐೉៌Ρӵ

ࣀ ଢ଼ ๖ ‫ࠉ ؂‬Ȃ ࿋ ఏ к ኁ ങ ඏ ᄸ σ ৱ ‫ڷ‬

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο

ᓲࠛᘈΠၾȈ॰ຊႆԑЫሷȃМԙ‫ވ‬ԑᑤȇᓵ ᓲ౯ࠢΠၾȈღღ༫༫Ȟࣔჿ‫ݰ‬෽༫ȟȃՙೖ ᑤȄ

ཱི‫ڨ‬Ꮪᓳರȃড়໐᎖‫ڨ‬ᚘȃ‫ے‬ឃωᇙധȃෛബ ЫවፈȃЉ‫ێ‬ಜࠒᒧȃЈஆᘍᚶರȂѴёգၰ ᕓȞ෽ȟȇғᓡϤၾȈ઩౐ོέ़Ȟᓸցധȃ ளυȃᜃՈȟȃ‫ݘ‬υ૒ᢧധȃন㣿≎ᓸፈȃዀ ॷвඟցȞвࠤρȟȃᅖ༪ࣱࢌՓȇശࡣ࢐ᓵ

omȄ

中飲公會:不平凡的 2014 年 ᄇܻ೉៌ϛ໽ϴོ‫پ‬ᇳȂႆў‫ ޟ‬3125 ԑ ࢐ሳϚҁγ‫ޟ‬ΙԑȄਲ਼ᐃও‫ޟࡣ׽‬Ѵ୽഼ώ൷ ཾ‫ݲ‬ೣۡȂ௃ 3125 ԑ 2 Т 2 РଔȂࢇ‫ۺ‬ԝᆧ ΟኁৱЕ໌ࢇ๊Ȃ೻஠അԙѓࢂϛᓡᓢӵϱ‫ޟ‬ ‫ࢸٳ‬ᓡᓢ‫ޟ‬ኁৱɆҢώ૤ɇȄ ೉៌ϛ໽ϴོᖒᛮ‫ڏ‬Ѻ๼Ρ‫ޥ‬ღȂᑖྃ өࢇ‫ڥތۺ‬Ȃ‫ٮ‬ӵ 5 Т 2 Рಢᙑ 911 ӻΡ‫ޟ‬Ѭ ΰശσೣ዁‫ޟ‬Ұࡄၽ՗Ȃौؑࢇ‫ۺ‬ও‫׽‬ೣۡȄ ငႆֆΨȂ21 Т 2 РȂϱሧᇄ‫ࢸٳ‬ᓡ໽ཾᐠ ᄺ᛫ॏኁৱҢώ‫ڞ‬ដȂጥ၌ΟҢώҭࣽȄ ৤ఖ 3126 ԑȂϛ໽ϴོкৰࠀ⑓ߒҰȂ ஠оɆӓኊϛ୽ཱིԑɇࣀଢ଼࣏ଔᘈȂё஼ཾϱ ‫ޟ‬ҺࢺᇄஉଋȂё஼ᇄࢇ‫ྜޟۺ‬೽‫ڷ‬ᄇၗȂᖒ ᛮ‫ڏ‬Ѻ๼Ρ‫ޥ‬ღȂ݈୛ኄσᓡ໽ཾкȂᑖྃ‫ތ‬ ‫ڥ‬๼Ρ᠌ઉȄɆ೻࢐ϛ໽ϴོ‫ޟ‬ᙛ೰Ȃζ࢐‫ר‬ ঈ‫ڼٺޟ‬ȄɇтᇳȄ


೉៌

UNITED TIMES

೉៌࿲ຫ

Editie 367 26-02-2015

ἡ᎘Ẩጆድ᎘ ೿ၷϞΠΪΠ 炷㍍ᶲ㛇炸 ➢㕤㔁做冒䓙䘬䎮⾝炻匟嗕䘬⬿㔁⬠㟉 ␴朆⬿㔁⬠㟉ᶨ㧋炻悥䓙㓧⹄↢拊炻⛘㕡㓧 ⹄ㆾ侭䌐䩳➢慹㚫忳ἄ炻忂ⷠ➢㕤䈡⭂䘬⬿ 㔁ᾉẘ∫↮炻匟嗕㚱㔠⋩⭞⍇㔁㖐ᷣ佑䘬➢ 䜋⬠㟉ˤ䞃䚦ἮḮ炻ᶨ㕡朊炻ṢṢ悥㚱ᾉẘ ⬿㔁䘬冒䓙炻⬿㔁⬠㟉㚜㚱㰢⭂侩ⷓ天㯪䘬 冒䓙烊Ḵ㕡朊炻ṢṢ悥㚱㔁做␴㍍⍿㔁做䘬 冒䓙烊ᶱ㕡朊炻ṢṢ悥㚱⿏⍾⎹䘬冒䓙ˤ匟 嗕忁ᾳ⚳⭞炻Ṩ湤悥天冒䓙ˤ冒䓙⣂Ḯ炻䚠 Ḻ⯙天ㇻ㝞ˤ⾶湤彎炻彗婾ˤ 彗婾䘬ℏ⭡㗗炻㗗⏎ᾖ㓡㱽⼳㡅㫦炻䤩 㬊⬿㔁⿏岒䘬⬠㟉妋景⎴⿏ㆨ㔁ⷓ␴㉺䳽⎴ ⿏ㆨ⬠䓇ˤ䣦㚫源炷Ŕő炸ˣ䵈刚ⶎ侤倗䚇␴ 㮹ᷣ ķķ 源炻ⶴ㛃㓡嬲䎦㚱㱽⼳炻天㯪⬿㔁⬠

㟉␴℞⬫䌐䩳⬠㟉⽭枰㍍⍿ảỽⷓ䓇炻忁ᶨ 姕゛⼿⇘Ḯ➟㓧䘬ⶍ源炷őŗŅł炸䘬㓗㊩炻 䃞 侴炻 ➟ 㓧 ᷕ 䘬 ℑ ᾳ ➢ 䜋 㔁 源 㳦炻 ➢ 㮹 䚇 炷ńŅł炸␴➢䜋㔁倗䚇 ĩńŖĪ炻⽆⎵⫿⎗ẍ䚳 ↢⬫Ᾱ䘬䵙柀炻⍵⮵㓡嬲㱽⼳ˤ 彗婾⍇⭂㕤 ijıIJı ⸜ ij 㚰 Ĺ 㖍冱埴ˤᶨấ 朊⎹⸜庽Ṣ䘬⎴⿏ㆨ暄娴˪ņŹűųŦŴŻŰ˫␤䰚⸜ 庽䘬⎴⿏ㆨ侭炻普橼婳䕭`⍣㴟䈁⍫≈㈿嬘 㳣≽ˤᶵ忶炻彗婾冐㗪⍾㴰炻⚈䁢ℏ㓧⣏冋 暵㕗䈡婳Ḯ䕭`炻⤡㗗䛇䘬䕭Ḯˤ⃀䭉⤪㬌炻 暄娴嘇⎔䣢⦩侭⤪㛇⇵⼨㴟䈁炻ᶵ忶炻ᷣ䶐 柕儎怬䬿㶭愺炻Ṿ᷎ᶵ㊯㛃㚫㚱⣂⮹Ṣ⚆ㅱˤ ⍇⚈⛐㕤炻⤪㝄⍫≈㳣≽炻⯙㚫㙜曚⎴⽿幓 ấ炻忁⮵㟉㕡Ἦ婒炻㗗ᾳ⺽噯↢㳆䘬⣏⤥㨇 㚫炻⎗ẍ⎵㬋妨枮⛘⮯℞徸↢⬠㟉ˤ 㟡㒂匟嗕㓧⹄ᶨ屓䘬彎ḳ㓰䌯炻忁ḳᶵ 㚫⼰⾓㚱䳸㝄ˤĶ 㚰 IJIJ 㖍䘬⟙⮶ℵ㫉㍸⍲㬌 ḳ炻⎴⿏ㆨⷓ䓇⓷柴⮯㚫⛐㕘ᶨ⯮㓧⹄ℏ妶 婾ˤ㕘㓧⹄天妶婾䘬ḳ枭⼰⣂炻Ṩ湤㗪῁ㇵ 傥廒⇘⎴⽿ⷓ䓇⓷柴␊ˤ ㍍ᶳἮṳ䳡䘬㗗ᶨ⟲梭Ḧ⺽䘤䘬桐㲊ˤ 伭楔⣑ᷣ㔁Ỽ㒂ᷣ⮶⛘ỵ䘬匟嗕⋿悐⛘⋨炻 䉪㬉䭨㗗ᶨᾳ慵天䘬℔ℙ䭨㖍ˤ㟡㒂⁛䴙炻

Expreszo 雜誌

㭷 ⸜ 㳣 ≽ 㚫 怠 ↢ ᶨ ỵȾ ▱ ⸜ 厗 䌳 ⫸ ȿ炻 Ṿ 䘬借屔ᷳᶨ㗗⛐⻴㐺ᶲ䘤堐嫃娙炻᷎⺽柀 俾 梸ˤ ㇨ 媪 俾 梸炻 ⎒ 㗗 ᶨ ⟲ 匟 嗕 䈡 䓊 厗 ⣓ 梭炷ŸŢŧŦų炸ˤijıIJı ⸜炻 ᶨ ỵ ⎵ ⎓ ⎱ 㕗炷ňŪūŴġ ŗŦųŮŦŶŭŦů炸 䘬 ⷍ ⒍ ⃱ 㥖 䔞 怠 䁢 ⮷ 捖 伭 ⠆ 䇦 炷œŦŶŴŦŭ炸䘬Ⱦ▱⸜厗䌳⫸ȿˤ⎱㕗⸜㕡 ijĵ 㬚炻 㗗ᾳ惺⏏㊃⼭炻㚜慵天䘬㗗炻Ṿ㗗ỵ⎴⽿炻 ␴䓟㚳⍳⎴⯭炻㬌ḳṢṢ䘮䞍炻⊭㊔捖ᶲ䘬 䤆䇞ˤ䔞Ⱦ▱⸜厗䌳⫸ȿ冰檀慯䁰炻㸾⁁Ⰽ 埴Ṿ䘬借屔㗪炻䤆䇞 ōŶŤġŃŶźŦůŴ ⌣⛐₨⺷ᷳ ⇵䴎Ṿ㻹Ḯᶨ䙮⅟㯜炻⏲姜Ṿ⎗ẍ㍍⍿⛐柵 ⇵∫ᾳ⋩⫿炻Ữ㗗ᶵ傥柀⍿俾梸ˤ⚈䁢㟡㒂 ⣑ᷣ㔁㔁佑炻⎴⿏ㆨ䓇㳣㕡⺷㗗㚱伒䘬炻侴 伒Ṣ㗗塓㌺昌⛐俾梸ᷳ⢾䘬ˤ 㬌ḳ㽨⾺Ḯ℞Ṿ⎴⽿ˤ⻴㐺₨⺷忚埴䔞 ᷕ炻⯙㚱Ṣ堐䣢Ḯ㈿嬘ˤ㍍ᶳἮ炻ᶨṃ⎴⿏ ㆨ侭⍫≈Ḯ⎎ᶨ㫉㔁➪倂㚫炻䳸㝄䈏ⷓᶵ嬻 ᾉ䛦Ᾱ柀⍾俾梸炻⮯℞ㇻ䘤⚆⭞ˤ忁㗪炻䳬 ䷼↢朊ḮˤńŐń ␴˪⎴⿏ㆨ⟙˫␤䰚㚜⣂⎴ ⽿⇵⼨惘捖䘬俾䲬侘⣑ᷣ㔁➪炻℔攳㩊槿㔁 㚫⛐⎴⿏ㆨ㗗⏎⎗ẍ柀⍾俾梸忁ᶨ⣏㗗⣏朆 ⓷柴ᶲ䘬ン⹎ˤ朊⮵Ṣ㼖⤪㯜炻㰺㚱夳忶ᶾ 朊䘬捖ᶲ䈏ⷓᶵ䞍㇨㍒炻䵲⿍婳䣢Ḯᷡ⌂㕗 炷ŅŢůġŃŰŴŤũ炸䘬⛘⋨ᷣ㔁炻⼿⇘䘬䫼央㗗㇨ 㚱⎴⽿炻ᶨ⼳ᶵ䘤俾梸ˤ⎴㗪天㯪捖ᶲ䈏ⷓ  ⤥妋慳ⶍἄ炻俾梸⎒傥䘤䴎恋ṃ〘䔞堐忼 ⿏⍾⎹䘬Ṣˤ⍇Ἦ炻ⷽ⼴ᷣ媨㗗⛘⋨ᷣ㔁ˤ ⎴⽿Ᾱ㈦⇘Ḯ䚖㧁炻㍉⍾Ḯ㚜⣏埴≽ˤ ij 㚰䘬㚨⼴ᶨ⣑炻⛐⎴⿏ㆨ⛀橼䘬䱦⽫ 䳬䷼␴⬱㌺ᶳ炻㔠䘦⎵⎴⽿⍲℞㓗㊩侭炻⛐ ᷡ⌂㕗⣑ᷣ㔁➪䘬⻴㐺₨⺷ᷕ炻冱埴Ḯᶨ⟜ 倚⊊㴑⣏䘬㈿嬘㳣≽ˤ䣢⦩侭㇜叿䰱刚`檖炻 䨧叿䰱刚堋㚵炻堋㚵ᶲ⇍叿䰱刚ᶱ奺炻ᶲ朊 ⮓叿烉俞䧴ᶵ㌺昌ảỽṢˤ㔁➪⢾朊炻䨧叿 䔘⿏㚵墅䘬Ṣ炻㔋䘤厗⣓梭烊ℑᾳ⤛⫸⛐ᶨ

14

МȈҠ෌!!!

ᾳ⮓叿Ⱦッᶵ㗗伒忶ȿ䘬㧁䇴ᶳ朊奒⏣ˤ朊 ⮵䣢⦩炻ᷣ㊩₨⺷䘬䈏ⷓ㰱叿⅟朄炻䔞㨇䩳 㕟炻⍾㴰⎹ảỽṢ䘤㓦俾梸ˤ䈏ⷓ↢Ἦ⼴炻 ṢᾹ䵲晐℞⼴炻ᶨ怲◚媟炻ᶨ怲ⓙ叿ȾṾ炷➢ 䜋俞䧴炸Ἦ⇘忁ᾳᶾᶲ炻㗗䁢ḮㆹᾹ㇨㚱Ṣȿ 䘬㫴㚚ˤ ḳね䷥天妋㰢ˤńŐńˣ˪⎴⿏ㆨ⟙˫␴ 伭楔⣑ᷣ㔁ẍ⍲ᷡ⌂㕗⛘⋨ᷣ㔁⎬㕡柀⮶炻 ⎔攳Ḯ䵲⿍㚫嬘炻ℙ⎴⓮⭂炻⎴⿏ㆨ⛀橼ᶵ ℵ䳬䷼⣏夷㧉忲埴炻ᷡ⌂㕗⛘⋨㔁㚫⃩姙⎴ ⽿Ᾱ⍫≈俾梸㳣≽ˤ⎴⽿Ᾱ⍾⼿Ḯ⊅⇑炻ᶵ ⎒㗗⎫⇘Ḯ楁䓄⎗⎋䘬梭Ḧ炻㚜慵天䘬㗗䌚 ⼿Ḯㅱ㚱䘬㪲⇑ˤ㬋⤪ḳẞ⺽䘤侭炻惺ᾅ⎱ 㕗㍍⍿㍉姒㗪堐䣢炻⮵ṾἮ婒炻᷎ᶵ㗗斄㕤 ⎴⿏ㆨ⍇伒冯⏎䘬䇕婾炻侴㗗斄㕤⸛䫱⮵⼭ 䘬⍇⇯烊⤪㝄Ṿ塓娵䁢㚱伒炻恋湤炻⣏⭞悥 㚱伒炻䈏ⷓㅱ娚㉺䳽⎹㇨㚱䘬伒Ṣ䘤㓦俾梸ˤ ℞⮎炻⣏⭞悥㗗ᶲⷅ䘬⫸㮹炻悥㗗ᶲⷅ忈䘬炻 ᶵㅱ娚↮ㆸᶱℕḅ䫱烊⎴⿏ㆨ⍰ᶵ㗗冒⶙㰢 ⭂䘬炻⤪㝄天⿒炻怬㗗⿒ᶲⷅˤ 炷⼭临炸

Parkhaven 21, 3016 GM Rotterdam

Tel.: 010-4360256 / 4361702 Fax: 010-4366952  ϱ೩Ѳ࢑ନ۹

ᕊཾਢ໢ȈϛϿΪΠਢՍঞ఑Πਢġġఏΰয়‫ۇ‬ԁў೎ ĩ ఏΰϲᘈࡣջາୄٙ Ī

⑎↙ጙ▚᫜ġ⃬Ḷጺጀጺ᥆ ᧁᒩỹᑤᑨ᩾᥆὚➱◊᳈! ᩾᥆↡ᦕᅝዮ 891ᅘዮ 2191ᅘዮ 2391 ᩰ⎕ᐉỉᤢፓᔍ᙮

ộ᝸╚ῒᒹῆ⒩⎊ᡍġġ

⏚ግ़ᐉͪ⤵ ijıIJĵ ᡙ൉छ‫้ڨ‬ௌ‫پ‬კ ҡౡ੕ᘀġġ᫟僝㒽ঢ ┉ᶱᅘᬉጛᅘὧጛᅘᛈ᫓♙ᅘ⑎⊞ᅘ ⃡⁆ᱽᅘᏔጕᅘ ⟽ᱽᶟᶟ ////

ӻ෡੫Փω‫ވ‬ȃғ۠ྣԎ‫ٹ‬ᓦġ㉃ₒქ䘸䷗ঢ Ⅼᷠᱽᅘᎁᵪᱽᅘᎁᵪᜉᎈᅘ⛉ᒓᗸᅘᡪ⎌ᱽ᐀ᅘᠪᵓẁᅘᣍ⅞ ᛞ┉ᶱᅘᜲ`ᶱᏴᅘⅬᷠ⋀ᖞᅘᣆᷠ☌Ὥᅘ♎ᒞᡋᷠᅘᜉ♙ᛞᑧ ⎺ᅘᤲ℧ᜉ♙ᅘᦫ᪺Ꮰᷠ⓰ᅘ␘ᨔᖢ␴ᅘ᏷ᛞ⛾≹ᅘ᜗℞⑎⊞ᅘ ỹᑨḖ⏽ᅘ᷎➤ᑧ⎺ᅘ⑎⊞ᕩᙲᅘᡪᴤ፹Ᏼᱷᷪᶟᶟ /////

ᐨᰟ⎕ዯᵨዶ⚆ᚣ␍᪺ Ꮹᘶ᣾Ꮾᧁጙ᪗⑅ᱽġġ

ĵı ӻ෡ྣԎড়໐੫Փվዺġ➘㒽‫ب‬ᏸ ᡪℓᒆ♙᏷ᅘṗᱽ䏗ᅘỹᑤᱽ↎ᅘᣍḩᭌ᪒ᅘ᱿ᎈᒞᅘ ◙ᛌᱷᷪᅘỹᑤ⑉ᒥ᪗ᅘ∵⍳▉◮ᅘ᜖ᲂᦅᦖᅘ⊗ᛌ ᦫᾎ␴ᅘ↙ᔤᱽᅘᣍḩᠪᣍᷓᅘᦫᬉᶬᅘ➋➈ᶟᶟ ////


೉៌

15 ϛ୽ཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015


೉៌

UNITED TIMES

Հԑၼแ 16

Editie 367 26-02-2015

ᣍᵁᣉᎁጙ᥇ᕙᘾᚘ⊯ ijıIJĶ ᑧᐾ✊ᡐῒᶗ ᕙᘾᚘᅗᣉᎁᰰ∋ᑀ᥇ᅗ᏷ᚑጱ᫓ᣍᵁᅗὪỔᚑᣍᵁᦪỒጙ⍆Ṟᮿᖗᅗᴜᐞ▱Ჸᠾ፛ ⇝᫒ᜳῖጀ ᑧឹᅗᚑዺጀᑧ᎚ጱᴞᐨᖮᕏዹᘒᮿᰰ∋ጤᓆᅗዴጀᑧ᎚ጱᴞ᎔Ổ⌍᥸ḸᅗℚᱯឫᒹዯᩪḶ᤺ᒹ᭖᭖ᖟ ጤᓆᅗᏻᚑᕙᎀᗤ፬☚Ꮹᝂ፛ẨᵁẨ᫓ጴᬧ⍝ᅗ⁝ᒢጥᢢᕧộᗥ⚨↭ᅗ╌ᠥᰰ᥇ᅗᓄᰤᰤ᩷ᕧᆋⅉᩲᝂ ᧫ᩲᝂᆌጴᡡ⍆⃶᧷ᅗᕙᎀ᎔ᗥᘶ᭖፬ᑯᎨᙻ᤺ᆋᨷᢍ፬὚ᆌጴᴓ፛∮ᅗᑴᑺᆋᕙᘾ጗ᆌጴᡱ✭ᅙ ⓘ➳ῒṬᅝ

ⓘ➳ῒṬᅝฒᆒ‫ߦۇ‬ଜऍТȂϚဎ‫׷ॳش‬ԁ߆ ᩨῒῒṬᅝ

ԁխ߆໠࿋ϿРȂ࡬ԃჸࢩႄࢌॳ

ᗇỔῒṬᅝ!

✊’ῒᶗ

Ϭԑ឴Ⴣ‫ޟ‬Ρ࢐ᇄЊྑ࣏έӫϞຫȂέӫ࣏ӡຫȂ ࢐έӫິΡю౪ȂሯඪЀິΡၼ༖Ȃு‫ິڗ‬ΡօΨȄӰ ԪϬԑӵ‫ཾٱ‬ΰ҆ۡு‫ڗ‬ΪϷσ‫ޟ‬ඪЀี৤ϞຫȂᐌএ ‫ޑཾٱ‬ᄘ഍ོ‫؁‬ΰΙቹዂȄӵώհΰΙۡौୈԁՌϏ‫ޟ‬ ҏᙛώհȂᇄΰ઻ȃӣ‫ٱ‬ȃࡊИϞ໢ཤԁᜰ߽Ȃ࣏Ϭԑ ‫ޟ‬ඪЀୈԁྥരȂᏑ໔‫ޟ‬ўߒ౪ՌϏ‫ޟ‬ᓺᘈȄՄ௃୦‫ޱ‬ Ϭԑࠌџоႆσငᕊጒ൜Ȃӻ๖Һ‫ཾٱ‬ΰ‫ޟ‬ჱբȂ‫ܥ‬ቶ ՌϏ‫ߞޟ‬ၯȂོԤ࡞ԁ‫ޟ‬୦ၯџٖȄ

ᩨῒῒṬᅝ

឴Ⴣ‫ޟ‬ΡӵϬԑџᒝ࢐଒ၼ໷೽Ȃு‫ڗ‬ȪЈኈȫິ Ρ‫ࣺޟ‬օȂܼ౾ິΡၼ༖Ȃम଒൲นԃߝ԰ϞЫᅌᅌՄ‫پ‬Ȃ༖Ϛџ᐀ȄӰԪӵϬԑΚ Ґԑ឴Ⴣ‫ޟ‬Ρॶӑ࢐ғ଒џоு‫ڗ‬Ȃ‫ٮ‬иӵ୑଒ΰ‫ޑ‬ᄘџоٖ‫ޟ‬Шၶ໷ց‫ޟ‬ȄӰԪϬ ԑϚ༉ӵՌϏ‫ཾٱޟ‬ΰџо໌՗σΨ‫ีޟ‬৤Ȃζџоკၐ‫׹‬ၥ޶ಉȂஅߜоЅ‫ܘ‬౰೻ ‫ٲ‬σПөΰ‫ޟ‬ၥߜ‫׹‬ၥȂོԤШၶ౩ད‫ޟ‬଒൲ӱൢȄ

ẦᬧῒṬᅝ ឴Ⴣ‫ޟ‬ΡӵϬԑ࡬࡬ٖΣȪੀ߆ȫ࢑՝ȂӰԪᄇܻ឴Ⴣ‫ޟ‬Ρ‫پ‬ᇳϬԑ‫ޟ‬ੀ߆ၼ࢐ Ϛᒿ‫ޟ‬ȂШၶܼȂࡅጢၼ༖ζࣺᄇܼࣺȄࡅጢΰ‫ޑޟ‬ᄘ࢐ᙴ൲ӻி‫ޟ‬Ȃ‫ٮ‬иΡሬᜰᐠȃ Ρጢྃ‫ٹ‬Ȅᔖ࿋ӵϬԑ‫ܥ‬ቶՌϏ‫ޥޟ‬Һ୼υȂЎ‫࢐ڏ‬Ϭԑᗙ‫ؠ‬Ԥᠾདྷ‫ޟ‬឴Ⴣ‫݉ޟ‬ЄঈȂ ૖ஊ‫ڗײ‬Жቈ౩ད‫ޟ‬ᄇПȄՄоЅ‫ؖ‬੔དྷ‫ޟݬ‬឴Ⴣ‫݉ޟ‬ЄঈȂࠌ࢐ཐ௑౯ᇙȂྣហȄ

Ϭԑ଒ၼு଒ϚցȂؑ଒฿ᡗٚवȂ‫ܚ‬оѫۣᓗԈȂ Ϛџ஼ؑȄϬԑϸ଄Ϛौσཎ‫׹‬ၥȂ޶ಉȃ༆‫ڔ‬ȃஅߜ ้‫׹‬ᐠ‫ܒ‬டਰܾԤᖫཬϞຫȄծ‫ڼ‬ϛܼ٘оЫ࣏଒‫ޱ‬Ȃ ࠌϬԑ࢐ଛϛԤ໷ȂԤցџყȂᐗ଒ϚᒿȂ‫ٮ‬иོঅօ Ϭԑཱི‫ޟ‬ᐠႄՄԝᛦϚ఻ȄծၻᐍέТȃΪΙТۡϚ૖ ໌՗ၥߜ‫׹ޟ‬ၥȄ

✊ᗠῒᶗ

ᗇỔῒṬᅝ

Ϭԑӵ‫ޟ࢑ཾٱ‬՝ညю౪ȪϤୀȫ࢑Σ‫پॴڼ‬Ȃӵ ώհ‫ཾٱڷ‬ΰᔆΨॻቨȂᇄΰ઻‫ࡊ࢐ܖ‬И‫ޟ‬ौ೎౩ԁᜰ ߽ȂϚौፐଢ଼՗‫ٱ‬Ȃ‫ע‬ᡱ࣏ӑȂৼ٩ωΡུ৛ȂώհоѴ‫ޟ‬໣‫ٱ‬ϼᆓȄୈҡཎ‫ޟ‬឴‫ڊ‬ ϞΡࠌ‫ݧ‬ཎԤӫӣӫघΰ‫ޭޟ‬િю౪Ȃᔖ၎ୈԁ‫ࡡݲ‬П७‫ޣޟ‬ᜋྥരȂᙱ٩ۢѧ‫ڷ‬ο Տ࢐ߨȄ

ẦᬧῒṬᅝ Ϭԑࡅጢΰ࢐ϐஔ឴‫ޟڊ‬Ρ‫ڷ‬ϐင೎ܻᠾདྷϛ‫ޟ‬឴‫ޟڊ‬Ρौ੫տ‫ݧ‬ཎ‫ޟ‬ȂӰ࣏৛ Њྑ‫ޟ‬ጢ࢈Ȃ‫ܚ‬оᚖПৠܾ‫ڗڧ‬ᐌএϚ‫ي‬ᆄൟ‫ݰޟ‬ЅȂܾྃ౰ҡኞᔢ‫ڷ‬ҭࣽ‫֞ތ‬Ȃ‫ٮ‬ и੫տौ‫ݧ‬ཎឌௗԤѴႄϞຫȂϚौ๝಑έ‫੼ޱ‬ԤᐠོȂ٩Хཐ௑ҡᡐȄծϬԑᄇܻ Ґஔ‫ޟ‬឴‫ڊ‬ϞΡՄِࠓ࢐‫ي‬ٛछශȂᅚΣ‫ٹ‬ცȂ૖‫ڗײ‬Жቈ‫ޟ‬ᄇຫ‫ٮ‬иҺ‫܁‬໷ցȄ

᪠ᬌῒṬᅝ ࢺԑӴЛУπࣺպȂࣺϣૉ‫ݵ‬Ȃёΰٛπ࢐Ϭԑ‫ޟ‬ЊྑȂϬԑӵ୊ஶΰΙП७ौ ‫ݧ‬ཎ‫م‬ᖚ‫ڷ‬๮थѶᒋ‫੾੽ޟ‬Ȃ‫ڏ‬тП७‫ؠ‬Ԥσ‫ޟ‬୰ᚠȄ໽ॵौᏑ໔఼షȂᗗջσധσ ՈȂႆឧႆ‫ޟݶ‬೻‫ٲ‬࿎ᕆ१‫ސॵޟ‬ौЍӬȄ

ⓘ➳ῒṬᅝ৤ፀ஻ԏ෬σ੕Ȃ‫܇‬ณΙଲഥᓞॳ ᩨῒῒṬᅝ

ⓘ➳ῒṬᅝ ଒໌Ռณ࢑ТਭȂࢌӱ‫ٷ‬ᙟԻ߆ॷ

ᗇỔῒṬᅝ

Ϭԑ‫ޟ‬឴ᓸ‫ޟ‬Ρ࢐Ԥ଒ၼџٖ‫ޟ‬Ȃծ଒ၼ឴ܻ࢐ଔ ӅϚۡȂਢԁਢᚽȂ‫ٮ‬иԤ଒‫پ‬଒‫܁‬ϞຫȂ଒ຫϚᛧȂ ‫ٮ‬иு଒ȃؑ଒ШၶٚवȂӰԪϬԑΙۡौ‫ݧ‬ཎೣგ‫ڷ‬ ᆓ౩ԁՌϏ‫ޟ‬ᓀ଒Ȅ‫ٮ‬иϬԑϚᎌۣѴঅ‫໌࢐ܖ‬՗‫׹‬ᐠ ‫ܒ‬໶Ҭ‫׹ޟ‬ၥȂৠܾᓀ଒ԤѶȄ

໌Σ 3126 Ϭԑ឴в‫ޟ‬Ρӵ࢐‫ཾٱ‬ΰ‫ޑޟ‬ᄘџᒝ࢐໷ ॳ໷ЫȂॶӑ࢐٘᜞‫ິޟ‬Ρ࢑ܼՄиӻȂёΰິΡඪឹȂ ϬԑԤЀᙛȃඪЀ‫ޟ‬ӡຫȂ‫ٹ‬ශछּȂϬԑ‫ཾٱ‬ၼᑹܼȂ ࢌॳுཎȄ

ᗇỔῒṬᅝ ᩨῒῒṬᅝ ឴вϞΡ࣏ᗠπȂᇄϬԑ‫ޟ‬Њྑٛπ഍࢐πȂ‫ٮ‬и ഍࢐ᕆπࣺӫȂ‫ܚ‬о૖ுЊྑϞօȂϬԑ‫ޟ‬଒ၼ࢐ԝᛦ ሳᙴ‫ޟ‬ȂՄи࢐ғ଒ȃ୑଒഍໷ց໷ЖȄϚ༉࢐ӵ‫ཾٱ‬ ώհΰৠܾு଒໌଒Ȃ‫ٮ‬иϬԑོԤϚᒿ‫ޟ‬ᐗ଒оЅ୑଒‫ีپ‬Ȃ‫ܚ‬оϬԑ‫׹‬ၥ޶ಉȃ அߜȃ‫ܘ‬౰้഍ོԤϚᒿ‫ޟ‬଒ຫ໌፯ȄϬԑ឴в‫ޟ‬Ρ࢐଒ྛኄ໌‫ޟ‬ΙԑȂ‫ݧ‬ཎ౩଒ு ࿋Ȅ

✊ᎈῒᶗ

᪠ᬌῒṬᅝ ϬԑӰ࣏឴в‫ޟ‬ΡᇄЊྑӣ࣏πϤ՗ȂՄи഍࢐ᕆπȂЫӻπ೺ȂёΰϬԑ឴в ‫ޟޟ‬Ρӵώհ‫ཾٱ‬ΰ‫ޑ‬ᄘ੫տ‫ܼޟ‬ȂջϚΟ‫ޟ‬ᔖႍନৰШၶӻȂৠܾ໽ନႆ໔Մиី ‫ڥ‬ዥ໔ႆӻഅԙ‫م‬᠚оЅ๮थ‫ཬڧ‬ЕଔဗၾੑϽϚᎌ‫ޟ‬౪ຫȂ೻࢐੫տौ‫ݧ‬ཎ‫ޟ‬Ȃӵ ӄ਀ਢঐ‫ݧ‬ཎӻ໽ЫȂ໽ॵ఼షȄ

‫ཾٱ‬ΰȂӰ࣏ҏ‫ڼ‬ԑάёΰӗЊྑ‫ޟ‬Ϛցኇ៪Ȃ‫ܚ‬ оϬԑ‫ཾٱ‬ΰ‫ݰ‬ଢ଼ϞຫШၶӻȂШၶσȂЎ‫ݧڏ‬ཎ೎౩ ᇄΰ઻‫ࡊڷ‬ИϞ໢‫ޟ‬Єԁᜰ߽ȄϚौᇄтΡў‫ތ‬ஈ‫ڷ‬ፐ एȂৠܾ‫ܣ‬ན࢐ߨϞ‫خ‬Ȃ‫ע‬ञȃଝᡱ࣏ᙄȄծϬԑϫᙟ ԤඪЀ‫ڷ‬ЀᙛоЅёᖠ‫ޟ‬ӡຫю౪Ȃώհΰѫौճ፡՗‫ٱ‬ȂϚོюσ‫ޟ‬༄υȄ

✊⑎ῒᶗ ẦᬧῒṬᅝ

Ϭԑཐ௑ࡅጢΰႄ‫ڗ‬ȪࠛԱȫ೻এ୑ੀ߆࢑Σ‫ڼ‬Ȃ‫ܚ‬оᇄ౴‫ޟܒ‬Һ‫ོ܁‬ቨӻȂৠ ܾีҡᇄ౴‫ܒ‬Ϟ໢‫ޭޟ‬ៈ‫ڷ‬ᇲོȂϐஔ‫ޟ‬឴ᓸ‫ޟ‬Ρौ‫ݧ‬ཎѴႄ‫ޟ‬಑έ‫ޱ‬ඨٗϞຫȂᆰ ៖ԁՌϏ‫ޟ‬ஔࡅȄՄᠾདྷϛ‫ޟ‬឴ᓸ‫ޟ‬ΡϬԑࠌᔖ၎٩ጒέُᜰ߽‫ޟ‬Ϛғலཐ௑‫ޑ‬ᄘȂ ‫ݧ‬ཎϽ၌‫ڷ‬၌‫ؚ‬Ȅ

᪠ᬌῒṬᅝ Ϭԑ୊ஶΰ‫ޑޟ‬ᄘΙૡȂ‫ؠٮ‬Ԥσ‫੾ޟ‬ฮ‫ڷ‬༌‫خ‬ю౪Ȅ୲ᐿӵ๮थ‫ڷ‬ဗၾੑϽ‫ف‬ ಛौ੼ཎȂ໽ॵौ୊ஶȃ఼൐Ȃ‫ݶנ‬ᑶࠔ१‫ސٱޟ‬ȂৠܾԤੑϽϚ‫ޟي‬ဗथϚᎌȄ

ⓘ➳ῒṬᅝ߆‫ݒ‬лีႄվᗷȂ࿋ު݂

ⓘ➳ῒṬᅝΙ෉ಠߦΙ෉඿Ȃ඿Ϛӻਢߦά༊ ᩨῒῒṬᅝ ឴ߏ‫ޟ‬Ρ໌ΣϬԑΚҐԑ՗ၼ໌Σғ଒Ȃᄇܻ‫ཾٱ‬ ΰ‫ޟ‬ҩሴΙఊՄِϬԑкौு଒‫ܻྛپ‬ՌϏ‫ߒཾٱޟ‬౪ ᇄᕼਝΰȄՄᄇܻ௃୦ҡཎϞΡȂϬԑ‫ڏ‬ᄂ଒ၼϚܼȂ ுց୑ЍȂ‫ݧ‬ཎᙽᡐငᕊПԒП‫ݲ‬Ȃ᡹ࣀᡐ೽Ȃ௃ϛᕕ ցȄѪѴϬԑৠܾԤߜᓀΰೝລ᜿ϞຫȂϸ଄Ϛۣᓀ଒ Ѵঅ‫ޱܖ‬ᇄтΡӫჱȄ

✊ᜥῒᶗ

ᗇỔῒṬᅝ

Ϭԑ឴ߏ‫ޟ‬ΡΙۡौ੫տӵΡሬᜰ߽оЅՌϏ‫ޟ‬Ρ ૕ΰӻ߆ЖࡦȂ೎౩ԁՌϏᇄΰ઻ȃӣ‫ٱ‬оЅՌϏࡊИ Ϟ໢‫ޟ‬ᜰ߽Ȃϸ଄Ѝᇳ໣ၗ࢐ߨοՏȂৠܾᇳӻᒿӻȂᏑ໔‫װ‬ՌϏϷϱ‫ٱޟ‬௑ୈԁȄ

ẦᬧῒṬᅝ ‫ڏ‬ᄂ឴ߏ‫ޟ‬ΡӵϬԑੀ߆ၼ༖‫ٮ‬ϚᆗఏȂ‫ٮ‬иོӵҡࣀϛ‫ޱܖ‬ώհΰᎏႄΙ‫ٲ‬េ ੀ߆ϞຫȂኇ៪ՌϏ‫ࡅޟ‬ጢၼ༖Ȃϐஔ‫ޟ‬឴ߏϞΡ‫ޱܖ‬ϐԤᠾΡ‫ޟ‬឴ߏϞΡौӻ‫ݧ‬ཎȄ ‫ٮ‬иϬԑϐஔ‫࢐ޱ‬੫տৠܾႄ‫ڗ‬Ѵӵេੀ߆Ȃ‫ݧ‬ཎϽ၌௬Ȃоջኇ៪Љ‫ێ‬ཐ௑Ȅ

Т໴ᎍӎ଒ၼၼ༖Ȉ

ᗇỔῒṬᅝ

✊ᰦῒᶗ

Ӱ࣏࡬ႄȪᛳᆩȫΣ‫ڼ‬ள‫ۢپ‬మ༌৛Ȃ‫ܚ‬ оϬԑሯӵώհϛΙۡौୈԁҏᙛώհȂ೎౩ ԁᇄΰ઻ȃሴᏲϞ໢‫ޟ‬ᜰ߽ȂоЅࡊИȃӣ‫ٱ‬ȃ ݉ЄϞ໢‫ޟ‬ᜰ߽Ȅ‫ݧ‬ཎοՏ࢐ߨȂϼӻഅοཾȂ ᔖ࿋ЍᇳၗȂӻୈ‫ٱ‬Ȅγ‫߳ٱ‬Ԉᛧ࣏ۡΰȂϸ ‫໌ࠃנ‬Ȅ

ẦᬧῒṬᅝ

឴೐‫ޟ‬Ґஔ‫ڏޱ‬ᄂӵϬԑ‫ޟ‬ੀ߆ၼ࢐Шၶ஼ܼ‫ޟ‬Ȃੀ߆࢑՝ၶ‫ٹ‬Ȃи࡬ႄϬԑȪϲ ӫȫ࢑‫ځ‬Σੀ߆࢑՝ȂӰԪӵϬԑҐஔ‫ظ‬τџԤ൉๖೿౩ϞӡຫȄϚႆᄇܻϐஔ឴೐ ‫ޟ‬ΡӵϬԑࠌ࢐ᔖӻӻ‫ݧ‬ཎЉ‫ێ‬ཐ௑ȂৠܾҡᡐȂ‫ݧ‬ཎᆰᛮԁཐ௑Ȅ

᪠ᬌῒṬᅝ Ϭԑ࢑ഇȪ੾ಒȫΣ‫ڼ‬Ȃ឴೐‫ޟ‬ΡᔖӵՖశП७ӻ‫ݧ‬ཎȂЎ‫࢐ڏ‬ၻᐍϤТ‫ڷ‬ϲТȂ ‫ڏ‬ᎷТӋࠌฒσᛤȄ2:64 ԑ឴೐‫ޟ‬ΡϬԑ୊ஶၼ༖ၶճΙ‫ٲ‬ȂҁРҡࣀϛौ֯ᒋ໽ॵȂ ഼໋๖ӫȂΙҍю౪ϚᎌȂौᏑ‫פ‬൷ᚂȂϚџ૊ᇲȄ


೉៌

17 Հԑၼแ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ᣍᵁᣉᎁጙ᥇ᕙᘾᚘ⊯ ijıIJĶ ᑧᐾ✊ᡐῒᶗ ⓘ➳ῒṬᅝЫᅖԱ༮߆ᅖ‫ݒ‬Ȃြॴፆᇆຐቁਢ ᗇỔῒṬᅝ!

✊᪑ῒᶗ

ӵϬԑȂ឴଻‫ޟ‬Ρ࡬ႄȪິડȫԃ‫ڼ‬Ȃ೻ᗻӡડ࢑ ॶӑ࢐Еଢ଼Ο‫ڼ‬ϛ‫ິޟ‬ΡȂ‫ٮ‬и‫੉ິװ‬ள‫࢑ཾٱڗ‬՝ΰȂ ӰԪུҰΟ឴଻‫ޟ‬ΡӵϬԑོႄ‫࡞ڗ‬ӻິΡࣺօȂິΡ ӻՄиܼȄິડᔓ٘ȂϬԑ‫ཾٱ‬ΰџоॸഽଡᔞȄ੫տ ‫ݧ‬ཎ‫װ‬ණЀᙛ‫ڷ‬Ѐ᎐ϞຫȂџоკၐᇄтΡӫհഺཾȂ ໠ഺՌϏ‫ޟ‬ΙฬЈӴȂ‫ٮ‬и૖ஊσԤ‫ܚ‬ᕕȄϚႆϫᙟ࢐ ོԤωΡӵधࡣȂ‫ܚ‬ᒝωΡᜲ٩ȂӰԪϬԑ឴଻‫ޟ‬ΡΙ ۡौୈԁՌϏҏϷϞ‫ٱ‬ȂϚ๝ωΡ੼ᐠོȄ੫տ࢐ 2:89 ԑ឴଻‫ޟ‬Ρ‫ཾٱ‬ၼ࢐੫տܼ౾Ȃᔖ၎ӻୈσᖚ‫ޟ‬კၐོ ԤཎѴ‫ޟ‬ӱᜒȄ

ᩨῒῒṬᅝ ϬԑӰႄ‫ڗ‬ӡડԃ‫ڼ‬៖էȂӰԪ଒ၼΰᕕցкौ࢐ӵғ଒П७Ȅ‫ཾٱ‬оЅώհΰ ு‫٘ڗ‬᜞݉Єȃӣ‫ٱ‬оЅࡊИ‫݂ޟ‬Ȃёΰӡડ߳էȂ໷ႀ՜೽ȄӰԪӵ଒ၯ଒൲ΰ ԝઉ࢐ᛧ؏ඪЀȂғ଒ၼܼ౾ȂՄ୑଒ᜲுȄӰԪϬԑӻ߆Жࡦӵώհ‫ཾٱ‬ΰȂ‫׹‬ᐠ ‫ޟܒ‬டਰᔖ࿋བ१Ȅ

ẦᬧῒṬᅝ ឴଻‫ޟ‬Ρ࢐ϿЬϞ‫ڼ‬Ȃႄ‫ ڗ‬3126 ٛπЊྑ࢐ளЫ‫ޟ‬πȂԤЫ‫ܒ‬ȂՄளЫ࣏ੀ߆ ࢑՝ȄӰԪϬԑ឴଻‫ޟ‬Ρੀ߆࢐Ϛᒿ‫ޟ‬ȂࡅጢጢϷܼȂ‫ٮ‬иᏄΨѲৢȄӵϬԑԙஔ‫ޟ‬ ឴଻‫ޟ‬Љ‫ێ‬Ϟ໢ཐ௑࢐ᛧۡ౯ᇙȂծϫᙟᔖ၎ӻΙ‫ٲ‬ᜰᛄ‫ྜڷ‬೽Ȃо߳ཐ௑ϚᡐȄՄ Ґԙஔ‫ޟ‬൐٘ΙఊঈȂࠌџо‫װ‬ණϬԑ‫ࡅޟ‬ጢᐠོȂོႄ‫ڗ‬Ϛᒿ‫ޟ‬౴‫ސܒ‬ӇȂᔖ࿋ӻ Һ݉๖ЄȂ‫ܥ‬ቶՌϏ‫ޥޟ‬Һ୼υȄ

ⓘ➳ῒṬᅝᐎ໴όࠉ᜴१໠Ȃ᡽ณॳଔߦά‫پ‬ ᩨῒῒṬᅝ Ϭԑ឴ᚘ‫ޟ‬Ρ‫ڼ‬ഇϲӫȂԝઉШўԑσ࣏ඪЀи‫؁‬ ҁᛧȂ୑଒ၼሳ‫ٹ‬Ȃ௃୦ୈҡཎ‫݉ޟ‬Єџоკၐ‫׹‬ၥ໶ Ҭȃ໠ϴѧ้‫׹‬ၥȄϬԑᜲջԔ࿩Ȃծ࢐ଢ଼ϛԤ଒Ȃ҆ ໸༕഼ᆹ଒Ȃ֏ࠌ։‫ٺ‬଒‫ࠓپ‬ϚᆹȂકૉ࡞‫פ‬Ȅ

ᗇỔῒṬᅝ

✊◮ῒᶗ ‫ٺ‬ு٥‫ٲ‬ωΡฒ௃ήЙȄ

ẦᬧῒṬᅝ ឴ᚘ‫ޟ‬ΡϬԑੀ߆ၼ୑৵Ȃ‫ؠ‬Ԥ՗Σੀ߆ܼӴȄ௑ߵ‫ޱܖ‬Љ‫ێ‬໢ৠܾ‫ڧ‬ѴΡࢅኦ ᚔ໢‫ڷ‬ኇ៪ཐ௑Ȃႄ‫ڗ‬୰ᚠۣࣺϣྜ೽Ȃ൶‫ײ‬୰ᚠ‫ྛޟ‬ᓞȂ௃Մ༫ᅖ၌‫ؚ‬ȂϚՍܻኇ ៪‫ڗ‬ᚖПཐ௑Ѕড়৳۷ᆋȄড়‫ڷ‬࿲‫ٱ‬ᑹȂौӻᜰЖՌϏདྷΡ‫ޟ‬௑ཐȂӰ࣏Љ‫ێ‬ཐ௑ϗ ࢐ড়৳ҡࣀശ࣏१ौ‫ޟ‬ഋϷȄ

᪠ᬌῒṬᅝ ϬԑȪ੾ಒȫ࢑Σ‫ڼ‬Ȃ٘ᡝৠܾཬ༌ȂϚۣौ୤ᇄӠᓎ‫ࣀܒ‬ଢ଼Ȃᝒ१‫ࣥޱ‬ՍԤՖ ӎϞ‫خ‬Ȅ໠ٙю՗ਢ໸‫ݧ‬ཎԊӒȂᒳԈҺ೽ೣࠌȂӰ࣏ϬԑৠܾԤҺ೽ཎѴ༌৛Ȅ឴ ᚘ‫ޟ‬ՂΡ໸‫ݧ‬ཎ๮थП७‫ޟ‬୊ஶ୰ᚠȂ໽ॵ໸֯ᒋȄ

᪠ᬌῒṬᅝ

ⓘ➳ῒṬᅝ໴౏ԤТӎᜲَȂ੕ᗯฒॳ੏Ռ෰ ᩨῒῒṬᅝ

឴଻‫ޟ‬ΡӵϬԑ୊ஶၼϚᆗЊ৵ȂծӰ࣏ҏ٘‫ڼ‬ϛЬܼȂӰԪϬԑ੫տ‫ݧ‬ཎ٘ᡝ ϱഋ፡౩ȂৠܾϱЬຎܼ‫ޟ‬኉ӐȄӵ໽ॵΰЍӬዥ‫ࠢॵܒ‬Ȃ‫ࣔݶ‬ȃЬᗧΙ᜸‫ސॵޟ‬Ꮡ ໔ЍӬȂᔖ၎ӻо఼ష࣏кȄ

‫ڏ‬ᄂ឴‫ޟޔ‬ΡӵϬԑᗶณ‫ڗڧ‬Њྑٛπ‫ޟ‬պ‫ڙ‬Ȃծ ଒ၯΰѫ࢐୑଒ϚܼՄϐȂϬԑϚᎌӫٖ୑ߞȂӵ‫׹‬ၥ П७ौᙱབȄϚႆғ଒ுϞϚܾȂᖞ؏࣏ᖟȂ‫ޑ‬ᄘҁҁȂ ։‫ٺ‬ԝΣᛧۡȂ‫ؠ‬ԤσଔσဣϞຫȂζுпюԻॻᖟٚȄ Ϭԑӵ‫׹‬ၥ‫࢐ޱܖ‬᛫ॏӫघ‫ڞ‬ដ‫ޟ‬ਢঐ੫տौӻӻ‫ݧ‬ཎ ΟȄ

ⓘ➳ῒṬᅝᗶԤਗ਼໴௫ТӎȂ఼ॳΙଲЈӴᄱ ᗇỔῒṬᅝ

✊ᒖῒᶗ

឴Հ‫ޟ‬Ρ໌ΣϬԑ࢐ᕆπᇄᕍπࣺ༘Ȃ҆ۡᎏႄਙ ‫ڷ׷‬ϚցȂ೻Ιᘈᔖ၎੫տЕଔ௃‫ٱ‬ϴᙛ‫݉ޟ‬Єঈ‫ݧ‬ཎȄ ϬԑӵώհΰкौӰ࣏қωΡՄᏲमՌϏཾᕼή६Ȃ‫ٮ‬ иϚσ૖ஊு‫ڗ‬ሴᏲ‫ޟ‬१Ң‫ڷ‬፬ᜋȂծӰ࣏‫ڼ‬ϛՌளິ Ρ࢑ȂິΡ࢑៖٘ԤցȂԃ૖ϽྷȂџϽ၌ϚցȂᄇ‫ٱ‬ ཾ‫ޟ‬ኇ៪ϚσȄ឴Հ‫ޟ‬ΡϬԑӵ୦ࣨࠌৠܾႄ‫ڗ‬ၥߜ‫ں‬ ᙽоЅငᕊПԒᙽᡐ‫ޟ‬୰ᚠȂᔖ࿋ᏑԞୈԁྥരȂо٩ ࿲ΙȄ

ᩨῒῒṬᅝ ӵ 3126 Ϭԑ឴Հ‫ޟ‬Ρ࡬ႄȪЈኈȫ६ᖝ଒৞ȂӰԪ឴Հ‫ޟ‬ΡӵϬԑ଒ၯШၶኄȂ Ϛႆғ଒ШၶӻȂՄиΙᐌԑ഍Ԥᛧۡ‫ޟ‬଒ຫȄ଒ၯ՜೽Ȃиႄ‫ິڗ‬Ρӵ٘᜞ࣺօȂ џᒝ࢐Јኈᆋ࢑൉ࢷࢷȂֲӴҡ଒଒ܹӎȂΙаσԁԝᛦϞຫȄϚႆ଒ܼϞԑ‫؁‬ᔖ౩ ଒࣏ΰȂγ‫ٱ‬Ԥೣგ‫߆ޟ‬᎛Ȃϸ‫נ‬Ϛۣႆ࡙Ȅ

ẦᬧῒṬᅝ Ϭԑ឴Հ‫ޟ‬Ρ‫ڼ‬ϛՌԤӡડࣺօȂ‫ܚ‬оࡅጢཐ௑ΰџᒝ࢐Ρ७ੀ߆ࣺࢎऔȂЉ‫ێ‬ ཐ௑౯ᇙࣺᒊȂᒑ஝ฒ໢Ȃড়৳‫ڷ‬࿚छᅖȂ۷ᆋலӵȄ‫ٮ‬иϬԑζ࢐Ґஔ឴Հ‫ޟ‬Ρᎌ ӫଢ଼ஔϞԑȂࡅጢ໷ցۡԙᚖȂџо‫װ‬ණԁϬԑᜲு‫ޟ‬ᐠႄȂ൉๖೿౩‫࢐ܖ‬σᖚଡؑȂ ҆ԤԝᛦȄ

✊ᛪῒᶗ

ẦᬧῒṬᅝ Ϭԑၼ՗ΣȪϯٛȫ՝ȂՍ‫ٺ‬Ȫੀ߆࢑ȫ‫؟ڗڧ‬պ‫ڷ‬ϚցȂӰԪᄇܻϬԑ឴‫ޟޔ‬ ΡՄِȂੀ߆ϚܼȂ‫ي‬ጢᜲೢȄՄԤբߵ‫ޟ‬Љ‫ޱܖێ‬௑ߵϞ໢ᔖ၎ӻ࣏ᄇП๿དȂᏰ ོ౩၌‫ڷ‬ቶৠо࡟Ȃႄ‫ڗ‬ҭࣽᇄ‫֞ތ‬഍ӨଝΙ؏Ȃ੕ᗯЈުȂཐ௑ПџߝδᛧۡȄ

᪠ᬌῒṬᅝ Ϭԑ୊ஶၼၶ৯Ȃषད‫׽‬ᡐሯौ‫ݧ‬ཎРல໽ॵЅ፡౩Ȃӻᗫྰ٘ᡝȂ߳ࡻ٘Ж๲ ᄱȂЎ‫ڏ‬ሯौ‫ݧ‬ཎՌϏ‫ޟ‬๮थᇄဗၾ‫ف‬ಛȄ

ⓘ➳ῒṬᅝ໷ॳሆՑᅖපԏȂϚਟ԰ᓞԤᓎ᠏Ȉ ᩨῒῒṬᅝ

໌ΣϬԑ឴Հ‫ޟ‬Ρӵ٘ᡝП७഍Ϛོႄ‫ڗ‬ႆӻ‫ޟ‬୰ᚠ‫خ੾ڷ‬ȂϚႆ࡬ႄȪ੾ಒȫ ю౪ӵ୊ஶ৞Ȅ‫ٮ‬иϬԑ࢐ᕆπᕍπΙаπ੉ȂӰԪ឴Հ‫ޟ‬ΡӵϬԑ੫տ‫נ‬ᒖ‫ݶ‬ᑶࠔ १‫ސॵޟ‬ȂٚለϞ‫ڨ‬ζӵ࿋ϛȂ‫ܚ‬оϬԑΙۡौᎴ៖ԁ๮थП७‫ޟ‬୊ஶȂৠܾԤ߯ફ оЅ௶‫ݵ‬П७‫࢐ޱܖ‬ੑϽϚ‫ي‬П७‫ޟ‬୊ஶ୰ᚠю౪Ȅ

ϬԑࢺԑႄЫܼϞ༖Ȃ҆ுЫօȂள଒Մ‫پ‬Ȃ‫ܚ‬о ‫ཾٱ‬ώհΰு଒ШၶσȂ‫ٮ‬и໷ցȄ‫ٮ‬иԪЫ࢐ࢺԑள ‫ࠌپ‬фߒѴΨȂ೻এѴΨࠌ࢐ԤཎѴϞ଒‫ޟ‬ཎࡦȂ‫ܚ‬о Ϭԑ଒ၼ࢐ғ୑଒഍૖ีȂ‫ڏ‬ϛЎ‫ڏ‬о 82 ԑ឴፪‫ޟ‬Ρ଒ ၼശࣥȄծ٘৵ϞΡৼ଒१ಣ٘Ȃᔖᎌ࿋ୈ๡‫ٱ‬ȂϽ଒ ሆ٘Ȃζ࢐࣏Ռ٘ᑖᆋȄ

ⓘ➳ῒṬᅝࠒѕ‫ݍ‬ՙࣱ՜೽Ȃ‫پ܁‬Ԥցዅฒጏ ᩨῒῒṬᅝ

ᗇỔῒṬᅝ

✊ᵱῒᶗ

ȪЊ໨ȫ࢑๝឴ป‫ޟ‬ΡӵϬԑள‫پ‬Ο‫ཾٱ‬ΰശσ‫ິޟ‬ ΡϞΨȂິΡᡗ჋Ȃ҆ۡӵ‫ཾٱ‬ΰႄ‫ᜲڗ‬ႄ‫ޟ‬ᐠོ‫ڷ‬ᐠႄȂ ӰԪ឴ป‫ޟ‬ΡӵϬԑৠܾு‫ڗ‬ΰ઻ሴᏲ‫ޟ‬१Ң‫ڷ‬ඪЀȂϬԑശ१ौ೎౩ԁՌϏᇄሴᏲ ‫ޟ‬ᜰ߽ȄငலᇄሴᏲҺࢺፙЖȂ࣏ՌϏӵϬԑ‫ีޟ‬৤ୈԁ࿲Ӓ‫ྥޟ‬രȄင୦‫݉ޟ‬ЄϬ ԑ୛҆ωЖ೎౩ԁᇄкᆓഋߞᜰ߽Ȅӣ‫ٱ‬Ϟ໢ζџоୈԁΡ૕Ȃ‫ٺ‬тঈԙ࣏ௌԙђ‫ޟ‬ அᙃϞΙ!Ȅ

ẦᬧῒṬᅝ ឴ป‫ޟ‬ΡӵϬԑ‫ڏ‬ᄂȪੀ߆ȫ࢑‫ؠٮ‬Ԥு‫ڗ‬་ܼȂζ‫ؠ‬ԤЕଢ଼ϞຫȂӰԪϬԑ‫ޟ‬ ੀ߆ၼ༖ࣺᄇᖡ৵Ι‫ٲ‬Ȃ‫ޑ‬ᄘϚَு࡞ԁȂӰԪՌϏӵ౴‫ܒ‬ጢΰζོ‫ؠ‬Ԥўԑ٥ቄܼ ౾Ȃ‫ٮ‬иϬԑϐஔ‫ޟ‬឴ป‫ޟ‬Љ‫࡞ێ‬ৠܾԤҭࣽю౪Ȃᔖ࿋‫ݧ‬ཎϽ၌௬ࢺԑள‫ޟپ‬Ϛց ༌৛Ȅ

ᗇỔῒṬᅝ

឴‫ޟޔ‬ΡӵϬԑӰ࣏ᇄٛπЊྑࣺ‫؟‬ȂЫЬࣺқȂ ёϞȪᡚ଻ȫ࢑Σ‫ڼ‬Ȃຝۡ‫ؑݰی‬଒Ȃᐇ഼ٚवȂϬԑ ࢐‫ཾٱ‬ၼ༖ࣺᄇ୑৵ȂິΡӵ‫ڼ‬ϛҐ૖ᔓ٘ȂІՄೝωΡࣺ৛Ȃ‫ڗڧ‬ωΡ‫ߢޟ‬ᛤȂᇄ ΰ઻оЅӣ‫ޟٱ‬ᜰ߽Ԥ‫ٲ‬ϚᒊࣁȂᔖ࿋‫ݧ‬ཎϽ၌Ȃώհΰ໸߳ࡻᐭ௑Ȅ

᪠ᬌῒṬᅝ

Ӱ࣏Ϭԑ឴ป‫ޟ‬Ρႄ‫ڗ‬ȪЊ໨ȫ࢑Σ‫ڼ‬Ȃনҏ‫ޟ‬଒࢑ ‫ڗڧ‬ၶσΨ࡙‫ޟ‬ૉ‫ݵ‬Ȃૉ‫ݵ‬଒࢑ࠌ଒࢑ѶցȂོю౪Ϭԑ ு଒Ϛ໷Ȃৠܾ߆᎛ႆσ‫ޟ‬௑‫ݷ‬ȄӰԪӵϬԑᔖ၎ᎌ࿋໌ ՗߳Ԉ౩଒ȂϚۣୈσၥߜ‫׹ޟ‬ΣᇄпюȄ‫ٮ‬иོԤક଒ ϞຫȂᔖ࿋ωЖᙱབȄ

ϬԑώհᗶٚवȂծԤีථ‫ޟ‬ᐠོȂு‫ڗ‬ϲӫິΡ ࢑‫זޟ‬៖Ȃώհ‫ཾٱ‬ΰ૖ு‫ڗ‬ӣ‫ڞޟޱܖٱ‬ΨࣺօȄϬ ԑ‫ڼ‬қωΡϞຫȂώհΰᙱ٩ᇄΡีҡ‫ތ‬ஈȂ‫נ‬οՏ࢐ ߨȂӻୈ‫ٱ‬ЍᇳၗȂ٘ғϚ‫ܐ‬ኇυఇȂҢՌϏ‫ޟ‬ԙђ‫پ‬

ᗇỔῒṬᅝ

✊⋀ῒᶗ

ϬԑȪЈԃ࢑ȫ‫ڷ‬ȪТኈȫ‫ڍ‬՝ӡડΣ‫ڼ‬Ȃџᒝӵ ‫ཾٱ‬ώհΰ࢐σԤհ࣏Ȃ໷ॳ໷ЫுցϞຫȄϬԑ௃‫ٱ‬ ϴᙛ឴፪‫ޟ‬ΡԤඪЀȃёᖠȃЀᙛϞຫȂՄ௃୦‫ࠌޱ‬ҡ ཎᑹ໪Ȃኄ‫ྛࡊܣ‬ȄӰ࣏឴፪‫ޟ‬Ρᖂ࢐Ԥᆍ஀‫ע‬Ϛ‫ޟܦ‬ᆠડȂࠍ੉ΪٗӴ‫ܛ‬ᐊϷ଩๝ ՌϏ‫ޟ‬ΙϸώհȂ‫ٮ‬иӒΨо॓‫װޟ‬ώհୈԁȄծϸ଄ӵϬԑӵᇄтΡ᛫ॏӫհ໶Ҭ ਢȂΙۡौ‫ݧ‬ཎಠ࿽న෡‫ޟ‬ϱৠȂ٩Хӵಠ࿽ΰю౪୰ᚠȂՄӰωѶσȄ

ẦᬧῒṬᅝ ࡅጢΰႄ‫ڗ‬ЊྑۢమϞӴȂ։࣏Љ࢑ғ՝ȂȪऔᢰ࢑ȫ൉ᖝȂ‫ܚ‬о឴፪‫ޟ‬τ‫ڼ‬ӵ Ϭԑџоᇳ࢐ཐ௑໷ցȂҐஔ‫ޱ‬ӵϬԑ༖҆ौႄ‫ڗ‬ՌϏ‫ࡅޟۡڼޟ‬ጢȄ឴፪‫ޟ‬ϐஔ‫ޱ‬ ࠌᔖ၎‫ݧ‬ཎᇄѪΙј‫ޟ‬Һࢺ‫ྜڷ‬೽ȂོԤ‫ڷ֞ތ‬ҭ้ࣽϚցϞຫю౪ȂԤਢ඲ΙᆍП Ԓ‫پُ࡙ڷ‬౩၌ᄇПȂᏰོஔࡅ‫ࣺޟ‬೎ϞၾȂᐭีՌϏӵஔࡅΰ‫ޟ‬සኋȂငᕊԁ‫ڍ‬Ρ ‫ޟ‬ஔࡅཐ௑Ȅ

᪠ᬌῒṬᅝ ឴፪‫ޟ‬ΡϬԑӵ୊ஶΰ࢐ሯौ੫տ‫ݧ‬ཎȂဖȃ๫᠚೻‫ڍ‬П७ৠܾю౪ω੾ฮȂဖ ᇄ๫࢐ϣ࣏ߒ၇Ȃϣ࣏ϱӰѴ‫ݎ‬Ȃ‫ࣺޱڍ‬ϣኇ៪ȂᔖӻെЫȂӻၼଢ଼ȂᏑ໔Ϛौႆఏ Σᆃ‫࢐ܖ‬ዤ‫ۇ‬ȂᓗЖᄀభ࣏‫ٹ‬Ȅ


೉៌

UNITED TIMES

МϽߝං 18

෗ྌདྷᐁრෘ ೉៌ΰࢎ

Editie 367 26-02-2015

ij 㚰 IJij 㖍㘂炻匟嗕⼙徟㛇⼭ ⶚ᷭ䘬桐有ℐ䎫䘬ね刚⼙䇯˪Ḽ⋩ ⹎䀘˫⛐匟嗕椾㗈炻⇘ IJĵ 㖍㘂炻 ᶱᾳ㘂ᶲ炻奨䚳Ṣ㫉⯙⶚崭 忶 ijijįĴ 叔炻⤛⿏奨䛦⯌⣂ˤőŢŵũǪ 暣⼙昊䘤妨Ṣ堐䣢炻匟嗕⸛⛯㭷 ⸜⣏㤪⎒㚱ᶱ悐暣⼙炻傥⣈忼⇘ 忁㧋䘬⍿㌏䦳⹎炻㚨役奨䚳Ṣ 㔠崭忶忁悐暣⼙䘬炻⎒㚱∝ᶳ 匟嗕暣⼙奨䚳Ṣ㔠㬟⎚姀抬䘬 ˪ňŰŰŪŴ⛘⋨䘬⤛ṢᾹ˫ 炷ňŰŰŪŴŤũŦġ ŗųŰŶŸŦů炸ˤ 娚䘤妨Ṣ堐䣢炻˪Ḽ⋩⹎ 䀘˫傥⏎㚨䳪⍾⼿ㆸ≇炻怬天 ㊕䚖ẍ⼭ˤ忁悐伶⚳暣⼙⏠⺽ Ḯ䚠⮵庫⣂䘬⤛⿏炻⤡Ᾱ忂ⷠ 䳸Ờ侴Ἦ炻ㆾ侭㗗㚳⍳炻ㆾ侭 晠Ⱄ㕤⎴ᶨᾳᾙ㦪悐ˤ ⮵㕤⼙䇯䘬姽₡⇯墺属ᶵᶨ炻 Ⱦ姙⣂⤛⿏⶚䴻䚳忶Ḯ忁㛔㚠炻⤡

Ᾱ䘤䎦㚠ᷕ䴎Ṣ䔁ᶳ䘬゛⁷㚜≈寸 ⭴ˤȿ䘤妨Ṣ婒ˤ䡢⮎炻䎦

理由二: 披著 SM 外衣的言情故事

⟜䘬姙⣂奨䛦ḇ堐䣢炻㚠 㭼暣⼙㚜⤥ˤ

ຜឈࢌ᛾!೻ഋ௑Փа ॳ᜵Ӓ౨‫ޟ‬Ѳএ౩ҥ ἄ䁢ねṢ䭨㛇攻㚨⍿斄㲐䘬暣⼙ᷳᶨ炻 ˪Ḽ⋩⹎䀘˫㕤 ij 㚰 IJIJ 㖍⛐㝷㜿暣⼙䭨冱埴椾 㗈炻晐⼴攳⥳℔㗈ˤ暣⼙㓡䶐冒劙⚳ね刚⤛ἄ ⭞ ņɀōɀ娡⥮䴚炷䫮⎵炻㛔⎵䁢❫墉⌉ɀ䰛↯ 䇦炻ņųŪŬŢġŎŪŵŤũŦŭŭ炸㑘⮓䘬⎴⎵⮷婒ˤ ⨺橼⎸㦥㰺㚱㔯喅₡ῤ⎗妨炻⼙徟⌣䴎Ḱ ⮎ㇻ⮎䘬㓗㊩烉椾ᾳ忙㛓枸ⓖ䤐㇧⶚㚱 ĵķıı 叔 伶⃫炻ㆸḮ⊿伶⼙⎚ᶲ枸ⓖ䤐㇧㚨檀䘬 œ 䳂䇯ˤ ⤪㝄天䓐ᶨ⎍娙㤪㊔炻ὧ㗗˪Ḽ⋩⹎䀘˫

䓟ᷣ墠幓ℙ ĺ 㫉炻ĸ 㫉⎒㗗墠Ḯᶲ⋲幓炻 㰺曚䫔ᶱ溆ˤ⤛ᷣ奺䘬 ĸ 㫉ね㫚㇚悥暨天ℐ墠炻 Ữ⮶㺼᷎㰺㚱㉵㬋朊ℐ墠炻ⶏ⥁⛘晙⍣Ḯ䫔ᶱ 溆炻∑ᶳ䘬ℑ溆㚱⣂嗽䈡⮓掉柕ˤ 㚨慵天䘬㗗炻㇨㚱ね㫚㇚䘬⇵㇚悥⼰攟炻 䓟Ṣ⇯䃉㱽䚜⣼ᷣ柴ȹȹ⚈䁢炻⤛Ṣ悥ッ⇵㇚ˤ ⎎⢾炻䓟ᷣ奺㚱ℑ⣏䴻℠冢娆ȾŊġťŰůȽŵġŮŢŬŦġ ŭŰŷŦĭġŊġŧŶŤŬġũŢųťȿ炷ㆹᶵ ッ炻ㆹἄ⬥炸炻ẍ⍲ȾŊġ ťŰůȽŵġťŰġųŰŮŢůŤŦȿ炷ㆹᶵ䍑㴒㻓炸ˤ

䲭念ℐ䎫炻ᶵ⛐㕤喅埻⿏㚱⣂檀㶙炻侴㗗⬫妠 ≽⚳⢾䣦㚫䓟⤛䘬ℏ⽫㶙嗽炻⯌℞㗗嬻䛦⣂⤛ ⿏Ᾱ⿅䳊⤪ỽ朊⮵⿏⡻㈹ ħ ⿏㙜≃䘬婀べˤᶵ 傥⏎娵炻忁㗗ᶨ悐⽆⮷婒⇘暣⼙悥Ⱄ㕤᷎⎒㗗 Ⱦ䎦尉䳂ȿ䘬ἄ⑩ˤ

理由一: 專為男女設計的視覺春藥 ˪Ḽ⋩⹎䀘˫䘬∯ね㗗忁㧋䘬烉⤛ᷣ⃳⬱ ⧄㕗⟼大⨕ɀ㕗吪䇦㗗ỵ ijij 㬚䘬嗽⤛炻⣏⬠⌛ ⮯䔊㤕ˤ⤡ᶵᾅ䔁Ḯ䪍屆炻怬㰺㚱䓐忶暣儎烊 䓟ᷣ⃳⇑㕗吪⬱ɀ㟤暟㗗⭴⎗㔝⚳䘬ẩ㤕⭞烉 㚱拊ˣ曠忻ˣッ⤥ ŔŎˤ㮓䃉䔹⓷䓟⤛ᷣ奺䚠ッ Ḯ炻䚠ッ䘬⍇⚈㗗⤛ᷣッ⑔◜⒯ˣ共䲭ˤ ⛐㗪攟䁢 IJijĶ ↮揀䘬暣⼙墉炻ĴĶ ↮揀⼴⤒ Ḯ⇅⏣炻ĵķ ↮揀ᷳ⼴⤒Ḯ⇅⣄ˤℐ䇯 ĸ 嗽ね㫚 ㇚ᶨℙ ijij ↮揀炻晾䃞㉓叿慵⎋␛䘬⢾堋炻Ữ䚜 ⇘ IJ ᾳ⮷㗪 ijĸ ↮䘬㗪῁炻ℑṢㇵ忚ℍ忲㇚⭌攳 ⥳䫔ᶨ㫉䛇㬋シ佑ᶲ䘬 ŔŎˤ 侴ᶼ炻㉵⼿ⓗ伶⣊⸣ȹ⤛⬑塓天㯪嶒⛐攨 ⎋炻䃞⼴䓟ᷣ奺⸓⤡䶐崟Ḯ柕檖炻ℵ㔁⤡ᶨṃ ➢㛔䘬娙炻㍍叿扔ỷ暁ㇳ炻庽庽䓐䙖杕㉥ㇻḮ ⤡䘬ㇳˣ⯩偉ˣ傠ˣ⮷儡ɃɃᶨ⣿㻓攟䘬⇵㇚ 䳸㜇⼴炻ℵ䊈䊈⛘◧④⸦ᶳ炻⯙䳸㜇Ḯˤ

Ἀ⋫叔⇍ẍ䁢暣⼙ℐ悥㗗檀⭴ⷍ䡦⡻䀘⥹ ⧀᷎⎬䧖婧㔁䘬ね䭨炻∯ね嗽嗽㚱㹓ね炻㚨⼴ ḇ㗗ᶨᾳ ʼnŢűűźġņůťŪůŨ炻⬴ℐ㗗妨ね暣⼙䘬䭨 ⣷ˤ 暣⼙攳柕炻⬱⧄ᶨ∗⣑䛇㴒㻓䘬㧋⫸炻 ẋ⭌⍳䎕 姀侭䪇䃞忋㍉姒㍸䵙悥ᶵḳ⃰嬨ᶨ ᶳ炻⎗㰺゛⇘⯙㗗忁㧋⁣⁣䘬⣑䛇炻ㇻ≽㚱拊 䘬侩敮ˤᶨᾳ㑩㚱忶 IJĶ ᾳ⚢⭂Ờ὞炻⽆㛒⮵⤡ Ᾱ≽⽫炻⌣⮵⤛ᷣᶨ夳挦ね炻忁㗗⣂湤傥㑲ᷕ ⤛⿏㴒㻓ね㆟䘬娆⓲ˤ ⤛ᷣ奺⬱⧄䘬㧁娴⿏≽ἄ⯙㗗⑔◜⒯炻⽆ ⽫䎮⬠ᶲἮ婒炻忁ᾳ≽ἄẋ堐Ḯ⭛但ˣℏ⎹䘬 Ṣ㟤䈡⽝ˤ暣⼙墉ᶨℙ㚱Ḽ嗽⑔◜⒯㗗䓐䈡⮓ Ṍẋ䘬ˤᶨ攳柕⯙䴎Ḯᶨᾳ炻䃞⼴⛐嶇䓟ᷣ婒 冒⶙怬㗗嗽⤛䘬㗪῁䉪⑔ᶱᶳ炻嬻䓟ᷣ奺婒↢ Ⱦ⑶␎Ἀ⤥ッ⑔◜⒯ȿ忁㧋䘬䷥䳸ˤ ℑṢ∃∃娵嬀恋㚫炻⤛ᷣ奺幓怲䷥㚫怑㗪 ⛘↢䎦ℑᾳ攟⼿怬ᶵ拗䘬䓟Ṣ炻ᶨᾳ㗗暄屐⸿ 䘬⎴ḳ炻⎎ᶨᾳ㗗㓅⼙ⷓ炻忁ℑᾳṢ悥㘿ㆨ⤛ ᷣ炻ᶼ〘⤥悥塓䓟ᷣ奺䚳↢ἮḮ炻忁ᶨᶳ嬻䓟 ᷣ奺愳シ⣏䘤炻⽆侴㚜≈⇢㽨Ḯ䓟Ṣ冯䓇ᾙἮ 䘬Ỽ㚱㫚ȹ忁ㇵ㚱暣⼙墉䘬恋ᶨⷽ炻䓟ᷣᶨ㊛ ㇻ⎹゛ῇ惺≩奒⤛ᷣ䘬㓅⼙ⷓ炻䃞⼴ᶨ㈲㉙ỷ ⤛ᷣ奺ˤ 暣⼙䚳⇘⼴朊⯙㚫䘤䎦炻ッ⤥ ŔŎ 䘬䓟ᷣ 䪇䃞㚱㭝湹㬟⎚ˤ䓟ᷣ㟤暟㚱ⶐ⣏䘬䪍⸜昘⼙炻 ⮶农Ṿ䃉㱽␴⇍Ṣᶨ崟ℍ䜉炻ᶵ傥攳⥳ᶨ㭝䛇 㬋䘬デね炻䳸㝄⤛ᷣ奺䓐ᶨ䧖ᶵᶲ攟❶朆⤥㻊炻 ᶵ夳㢢㛸ᶵ㌱㶂䘬䁰⤛⽫ン炻徸㻠㊗㓹䓟Ṣˤ

㝞炻䓂军忶ᶲḮ䃉⿏⨂⦣炻䚜⇘䚳Ḯ˪Ḽ⋩⹎ 䀘˫炻ㇵ慵㕘溆䅫⮵奒⭮斄Ὢ䘬♖⼨ˤ 䳪㕤㚱朊⎹⤛⿏䘬⿏⸣゛䓊⑩Ḯ炻⤛⿏䳪 㕤ḇ⎗ẍ℔攳堐忼冒⶙䘬⿏暨㯪Ḯˤ⮵㬌炻ἄ 䁢⤛⿏㗗ㅱ娚デ⇘檀冰䘬炻Ữ偗⭂㚫晙晙奢⼿ ⿒䔘ˤ 劙⚳˪㭷㖍悝⟙˫ij 㚰 IJij 㖍⟙⮶炻劙⚳悐 ↮㮹䛦ᶲ埿㈿嬘˪Ḽ⋩⹎䀘˫䘬暣⼙炻娵䁢⬫ Ⱦ伶⊾⭞⹕㙜≃ȿ炻忁ḇ㗗䎦尉䳂暣⼙䘬ᶨ悐 ↮ˤ

理由四:現象級電影 䃉婾⤪ỽ炻悥ᶵ傥⏎娵忁㗗ᶨ悐⽆⮷婒⇘ 暣⼙悥Ⱄ㕤᷎⎒㗗Ⱦ䎦尉䳂ȿ䘬ἄ⑩ˤ㒂↢䇰 䣦䴙妰炻冒ᶲⶪẍἮ炻˪Ḽ⋩⹎䀘˫ℐ䎫扟慷 ䷥妰忼⇘ IJ €⣿ˤ ⛐⭋Ự㉵㓅暣⼙⼴炻Ụ᷶ℐᶾ䓴䘬⤛Ṣ悥 ⛐䫱⼭˪Ḽ⋩⹎䀘˫ᶲ㗈炻侴⤡Ᾱ䘬䓟Ṣ炻㆟ ㎋叿⎬䧖⮷⽫⿅炻ḇ⛐䫱⼭叿ˤ㮓䃉䔹⓷炻㭷 ᾳṢ悥ᶨ溆ᶨ溆塓墡忚Ḯ˪Ḽ⋩⹎䀘˫䘬㴒㼖ˤ ⎬䧖廧婾⟜䘬枸䅙ḇ⭡㖻⺽䘤䕭㭺⺷䘬 ⁛㑕ˤ劙⚳˪㭷㖍悝⟙˫ij 㚰 IJij 㖍⟙⮶烉ᶨṃ 伶⚳ˣ劙⚳ね嵋䓐⑩⓮⸿⸿ᷣ䜬㸾Ḯ˪Ḽ⋩⹎ 䀘˫炻ᶲ␐攳⥳⣏慷⚌屐炻ṾᾹ㛇⼭暣⼙ᶲ㗈 ⼴傥ⷞἮ⤥䓇シˤ劙⚳ᶨ⭞ね嵋䓐⑩℔⎠䘬侩 敮⯤䇦婒烉Ⱦ⮵㬌炻ㆹᾹ㚱寸⭴䴻槿ˤ㭷㫉暣 ⼙枸⏲䇯㍐↢⼴䘬ⶪ⟜⍵枧炻⯙䴎ḮㆹᾹ忁悐 暣⼙䛇㬋ᶲ㗈⼴⇘⸽傥㉱≽⣂⮹㴰屣䘬ᶨᾳ䳽 Ἓ㊯䣢ˤȿ 炷㔯䪈Ἦ㸸 Ļġ奨⮇侭䵚炻䔍㚱⇒䭨炸

理由三:性壓抑 or 性暴力 ⮷婒㛔幓⯙㗗ᶨ悐 ʼn ῤ㤝檀䘬妨ね⮷婒 炷ㆾ侭婒㗗Ⱦ妨ȿῤ㤝檀䘬 ʼn ⮷婒炸炻ᷳ㇨ẍ 㙊扟炻㗗⺢䩳⛐攟㛇⿏⡻㈹䘬⣏⩥寸⭴䘬゛⁷ ≃ᷳᶲˤ ᶵ忶炻ℐᶾ䓴悥⿏妋㓦忁湤⣂⸜Ḯ炻䁢 Ṩ湤ᶨ悐暣⼙ṵ嬻ℐᶾ䓴悥⛐妶婾ṢᾹ⇘⸽㗗 㚱⣂⿏⡻㈹烎 ij 㚰 IJij 㖍䘬ᶨ⇯㕘倆Ụ᷶⚆䫼 Ḯ忁ᾳ⓷柴ˤĵı 㬚䘬㽛⣏⇑Ṇ⤛⫸居】炷ŌŪŮġ ŃŢźůŦ炸ĵ ⸜⇵かᶲ䓊⼴ㄪ櫙䕯炻ⷠⷠ冯ᶰ⣓⏝

ၗቑȮԊ‫ۑ‬ȯࡻ៉ዥᅋ!! Ᏸҡџоջາᢎࣼ ij 㚰 IJĺ 㖍炻ᶨᾳ⎵䁢Ⱦ⬱⥖枭䚖ȿ炷őųŰūŦŤŵġ łŏŏņ炸䘬㳣≽⛐旧⥮㕗䈡ᷡ∯昊⭋Ự㍐↢炻 ⬠㟉⬠䓇ˣ㬟⎚侩ⷓ␴㔁做冯㔯⊾⣏冋 ŋŦŵġ ŃŶŴŴŦŮŢŬŦų ↢ⷕḮ㳣≽ˤȾㆹⶴ㛃㭷ᾳṢ悥䝕妋 ⬱⥖䘬㓭ḳ炻᷎ᶼ㯠ᶵ⾀姀ˤȿ⣏冋婒炻Ⱦ忁 ᾳ㔁做枭䚖⎗ẍ⸓≑ㆹᾹ⿅侫Ṳ⣑⤪ỽ㚜⤥⛘ 冯Ṣ䚠嗽ˤȿ 㟡㒂Ⱦ⬱⥖枭䚖ȿ炻ᶲ⋫匟嗕⬠䓇⎗ẍ㚱 㨇㚫⃵屣奨䚳㬋⛐旧⥮㕗䈡ᷡ∯昊㺼↢䘬娙∯ ˪⬱⥖˫ˤ娚枭䚖䓙⬱⥖㔁做枭䚖➢慹㚫䘤崟炻 㖐⛐㍸檀匟嗕 IJij 军 IJĹ 㬚䘬⬠䓇⮵㇘䇕␴⣏Ⰸ 㭢䘬娵嬀␴䝕妋炻ᶵ天⾀姀恋㭝㬟⎚ˤȾ⯌℞ 㗗䔞ẋ㇚∯˪⬱⥖˫炻⎹⸜庽ᶨẋ䘬Ṣ䓇≽嫃

徘Ḯ⬱⥖ɀ⺿嗕⃳䘬㓭ḳˤȿ➢慹㚫䘤妨Ṣ堐 䣢ˤᶵᷕ⬠䓇炻ᶨṃ⮷⬠㔁做䘬㔁㛸ḇ⡆≈ Ḯ⬱⥖ɀ⺿嗕⃳䘬㓭ḳˤ䋞⣒Ṣ㬟⎚⌂䈑棐⇯ 攳䘤Ḯ怑⎰ᷕ⮷⬠䓇⬠佺䘬Ḵ㇘㔁㛸ˤ 娙∯˪⬱⥖˫㕤 ijıIJĵ ⸜ Ķ 㚰 Ĺ 㖍⛐⮰攨 䓐㕤㺼↢䘬旧⥮㕗䈡ᷡ∯昊攳⥳Ḯℐ䎫椾㺼炻 ⦩⹱ Į Ṇ㬟Ⱉ⣏⚳䌳↢ⷕḮ椾㺼₨⺷ˤ娚∯䓙 ŕũŦŶġŃŰŦųŮŢůŴ ⮶㺼炻ijĸ 㬚䘬⤛㺼⒉ œŰŴŢġťŢġŔŪŭŷŢ ㈖㺼⬱⥖ˤ忁㗗椾悐⬴ℐ➢㕤˪⬱⥖㖍姀˫␴ ⬱⥖䘬⭞Ṣ䴻㬟䘬娙∯炻⽆ᷕᶵ⎗ẍ䚳⇘⬱ ⥖䘬䓇㳣㬟䦳炻侴ᶼ⎗ẍ䚳⇘⤡ἄ䁢ᶨᾳἄ⭞ 䘬⽫嶗䘤⯽ˤ 娙∯㺼↢⼴⍿⇘Ḯ䅙䁰徥㌏炻ᶵ⇘ĵᾳ㚰炻

奨䚳Ṣ㫉⶚䴻䨩䟜 IJı 叔ˤ䓙㕤忁ᶨㆸ≇炻ᷣ彎 㕡㰢⭂⺞攟㺼↢军 ijıIJĶ ⸜ IJ 㚰炻⼴Ἦ⍰㰢⭂⛐ 㬌➢䢶ᶲℵ⺞攟 Ĵ ᾳ㚰ˤṲ⸜㗗匟嗕ℐ⚳妋㓦

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ᛺೚ኄൟᖞᒲ৤។ ਡ೉᛺೚ড়ᗂ໴ᔖᗜ୤ё Ĵ 㚰 ijķ 㖍军 Ĵı 㖍ᶲ⋰ ĺ 溆军ᶳ⋰ ķ 溆炻 䫔ᶱ⯮旧⥮㕗䈡ᷡ喅埻⺋⟜喅埻⯽⮯⛐㡝檀⌂ 䈑棐␴旧⥮㕗䈡ᷡ⚳䩳⌂䈑棐ᷳ攻䘬ᶨ⹏⺢⛐ ⺋⟜䘬尒厗⯽⺛冱埴ˤ Ĵı 检ỵ喅埻⭞⍿怨⮯⛐忁墉⯽䣢ṾᾹ䘬喅 埻ἄ⑩炻⯽⑩㴱⍲丒䔓ˣ㓅⼙ˣ晽⟹⍲椾梦䫱ˤ

ᷕ⚳㕭匟喅埻⭞嫅暚ㅱ怨⍫≈炻⯽䣢⤡役㛇䘬 晽⟹ἄ⑩ˤ 嫅暚䚖⇵㗗匟嗕⚳⭞夾奢喅埻⋼㚫ˣ㴟䈁 łųŵŦųźŌń 喅埻⭞⋼㚫ˣ㴟䈁㕗㴟⺿⮏】喅埻⭞ ⋼㚫⍲㕗㴟⺿⮏】喅埻冯䇝⢓⋼㚫䫱⣂ᾳ䳬䷼ 䘬㚫⒉炻⤡⽆ ijıIJı ⸜攳⥳⬠佺∝ἄ晽⟹军Ṳ炻

⶚⣂㫉⍿怨⍫≈⚳晃喅埻⯽炻⊭㊔烉ijıIJĴ ⸜㫸 㳚⎌⟉喅埻⯽ˣijıIJĴ ⍲ ijıIJĵ ⸜旧⥮㕗䈡ᷡ匟嗕 ⚳⭞⸜⹎喅埻⯽ˣijıIJĵ ⸜渧䈡ᷡ⚳晃喅埻⯽ˣ ijıIJĵ ⸜㱽⚳⶜湶䚏㴖⭖⚳晃喅埻⯽䫱ˤ 斄㕤㬌㫉⯽奥䘬娛ね婳⍫侫 ũŵŵűĻİİźŶůŹŪŦĮŢųŵį ŤŰŮˤ

ẍ⍲Ḵ㇘⊅⇑ ĸı 忙⸜炻斄㕤Ḵ㇘㬟⎚䘬娙∯ ˪⬱⥖˫℟㚱Ḯ㚜⣂㚜㶙䘬シ␛ˤ


೉៌

19 ౏࡙೉៌

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ᰟ✢፲ፓጱᛵᒖ Ϟԃࢂύ୯‫ޑ‬ၭ᏿ԲԃǶȸԲȹ ᆶȸࢩȹǵȸ໚ȹ฻ӕॣǴӢԜǴ ȸԲȹӧύ୯Ўϯύ‫ڀ‬Ԗ഻ቼǵӓ౺ǵ ӳၮǵ۩ᅽ฻൥ཀǹќ΋Бय़ǴӢࣁ Բҁ‫ޑي‬੝‫܄‬ǴѬΞԖྕ໩ǵ‫ں‬᝘Ǵ ࣗԿ឴࣊ϐཀǶ಻ើЎϯύǴԲྕ໩ ‫ޑ‬੝‫߄܄‬ၲ‫֖ޑ‬ကᆶύ୯Ўϯ࣬೯Ǵ ԜѦǴѬᗋԖ๱‫ځ‬Ѭ൥ཀǶ

ᆱᒖᖥᕜ 伲奺㛹炷ňŪŦŵũŰŰųů炸㗗ỵ㕤ᶲ刦䐇䇦䚩 㕗㹽杳⃳䇦嗕⽟炷ŔŵŦŦůŸŪūŬŦųŭŢůť炸䘬ᶨᾳ㛹 匲炻㚱叿Ⱦ⊿㕡⦩⯤㕗ȿㆾ侭Ⱦ匟嗕⦩⯤㕗ȿ 䘬伶䧙ˤ㛹墉㚱 ijııı ⣂ᾳ⯭㮹炻IJĹı ⣂⹏㧳 㦹ˤ⬫ᷳ㇨ẍ↢⎵炻㗗⚈䁢伲奺⎌㛹忳㱛䑘 丆炻㰺㚱忻嶗炻凡晣㗗ᷣ天Ṍ忂㕡⺷炻⌛ὧ 䎦⛐炻㰥干ḇᶵ傥㶙ℍ㛹ᷕˤ 栏⎵⿅佑炻Ⱦ伲奺㛹ȿ冒䃞冯伲㚱斄炻 ⬫䘬⎵⫿㚨㖑⎗ẍ徥㹗⇘ IJijijĶ ⸜ˤIJIJĸı ⸜炻 枰⽟㴟䘬ᶨ⟜㳒㯜㶡㰺Ḯ忁ᶨ⛘⋨炻⣂⸜ᷳ ⼴炻ṢᾹ慵⺢⭞⚺炻⛐㊾䄌㲍㗪炻䘤䎦Ḯ姙 ⣂伲奺炻栗䃞㗗塓㳒㯜㶡㰺䘬伲⎒䘬怢橠炻 㕤㗗␥⎵䁢Ⱦ伲奺㛹ȿˤ ᶨ䚜ẍἮ炻伲奺㛹䘬㛹㮹㱧多Ḯ怈⎌ẍ Ἦ䘬䓇㳣㕡⺷炻忳㱛䑘丆炻ὅ㯜侴⯭炻㖍↢ 侴ἄ炻㖍句侴〗炻↢ℍ月凡炻㛹ᷕ㬍埴ˤ忁 墉え攺炻⬱朄炻ᶵ䁢⢾䓴㇨䞍炻ᶵ塓⠝ᶾㇻ 㒦ˤ IJĺĶĹ ⸜炻匟嗕⮶㺼 ŃŦųŵġʼnŢŢůŴŵųŢ ㉵㓅Ḯ ᶨ悐⎵䁢˪ŇŢůŧŢųŦ˫炷シ䁢戭䭉㦪昲炻ㆾ侭 䯉䞕㬉⾓䘬戭䭉㦪㚚炸䘬╄∯暣⼙炻嫃徘Ḯ 嘃㥳䘬㛹匲墉䘬ᶨᾳ㦪昲炻䁢Ḯ⍫≈㭼岥炻 ℏ悐䓊䓇䞃䚦炻↮塪ㆸℑᾳ㳦⇍炻㚨⼴暁暁 䌚䋶炻䘮⣏㬉╄炻堐忼Ḯ喅埻␴⍳婤䘬ᷣ柴ˤ ⼙䇯⛐伲奺㛹㉵㓅炻㫉⸜ℍ怠䫔 IJij ⯮㇃䲵暣 ⼙䭨␴椾⯮卓㕗䥹暣⼙䭨炻ṢᾹ⽆⼙䇯ᷕ䚳 ⇘Ḯᶨᾳ䎦ẋ䘬ᶾ⢾㟫㸸炻伲奺㛹⽆㬌倚⎵ ⣏㋗ˤ 䎦⛐炻伲奺㛹⶚䴻ㆸ䁢ᶨᾳ㕭忲⊅⛘炻 崲Ἦ崲⣂䘬忲Ṣ嚪㑩侴军炻⊭㊔ᷕ⚳Ṣ炻伲 奺㛹䘬䲼㧠␴⮏朄㬋塓㻠㻠ㇻ䟜ˤ

羊角村

ᆱᒖᏁΐᒭ 匟嗕㜙悐䘬㴟䇦⽟嗕炷ňŦŭťŦųŭŢůť炸䚩㚱 ᾳ㉱ΐ炷ōŢųŦů炸⮷捖炻⎒㚱 IJĸıı 检Ṣ炻ẍ伲 倆⎵ˤ娚⛘伲⎒㔠慷怈怈⣂㕤Ṣ⎋炻侴ᶼ⑩ 岒⃒列炻䡑⣏偍伶炻伲倱ẍ⍲伲䓊⑩㙊扟㴟 ℏ⢾ˤ 伲㗗䔞⛘䘬㓗㞙䓊㤕炻⮷捖䘬⎵䇯炻⚈ 㬌炻伲ᶵỮ㗗ṢᾹ䘬⣍Ờ炻㚜㗗ṢᾹ䘬„⁷ ␴⚾様ˤ㭷昼ᶨ⸜⸜⇅炻娚⛘悥天冱埴伲⎒ 忲埴炷ňŦŪŵŪůŵŰŤũŵŦů炸炻⇘ ijıIJĶ ⸜⶚䴻㗗䫔 IJĺ ⯮Ḯ炻忁㗗ᶨ㫉ẍ伲䘬⎵佑忚埴䘬▱⸜厗 ㄞ䤅㳣≽ˤ 㳣≽䔞⣑㖑㘐炻⮷捖ᶲ䘬ṢᾹ⽆⚃朊ℓ 㕡崽⇘㊯⭂⛘溆炻䃞⼴忲埴⇵⼨ⶪᷕ⽫ˤṢ Ᾱ䨧叿䭨㖍䘬䚃墅炻㺼⣷⎬䧖㬉⾓䘬枛㦪炻 庱㫴庱准炻ᶨ嶗⇵埴炻崘⛐㚨⇵朊䘬冒䃞㗗

羊只遊行

ⶪ攟⣏Ṣˤ㱧徼䘬ṢᾹ䅙ね⛘復ᶲ⎫䘬炻╅ 䘬炻ㆾ侭≈ℍ忲埴昲ẵ炻㲳㹊叿ᶨ䇯╄ㄞ䘬 㯋㯃ˤ 伲⎒忲埴炻䔞䃞冯伲㚱斄ˤṢᾹ䓐干廃 ㉾叿伲䘬晽⁷炻㚱䘬怬㈲冒⶙ㇻ㈖ㆸ伲䘬忈 ✳炻娯⻝⛘曚↢ℑ晣⎗ッ䘬伲奺炻䓂军䈥叿 㳣伲崘⛐忲埴昲ẵ䔞ᷕˤ 伲ᶵㅪṢ䘬婆妨炻Ṣ䘬埴䁢炻䃞侴炻Ṣ ẍ伲䘬⎵佑冱埴忲埴炻昌Ḯ堐忼冒⶙䘬╄〭炻 ㄞ䤅寸㓞炻㛇⼭㕘䘬ᶨ⸜炻⎴㗪ḇ㗗⎹伲堐 忼叿デ㽨ᷳねˤ

ᆱ♈ᶁጱᛵᒖ

МȈҠ෌!!! 伲㹓枮炻㝼⻙炻ⷠẍ⍿⭛侭䘬⼊尉↢䎦炻 ␴ᷕ㔯ᶨ㧋炻匟嗕㔯墉ḇ㚱⼰⣂栆Ụ婒㱽ˤ 㭼⤪炻Ⱦ⁷似伲ᶨ㧋㹓枮ȿ烊Ⱦ⁷⇅䓇䘬似 伲ᶨ㧋䃉彄ȿ炻堐䣢⬴ℐ䃉伒烊Ⱦ湹䵧伲ȿ炻 堐䣢⍿⭛侭炻㚧伒伲烊Ⱦ徟⣙䘬伲ȿ炻堐䣢 ㏄䳊ㆾ侭忂䶅䘬Ṣㆾ⮵尉烊Ⱦ似伲塓䈥⇘Ⰸ ⭘⟜ȿ炻堐䣢䃉㱽⍵㈿⛘塓㭢烊Ⱦᶲⷅ䘬似伲ȿ ⇯堐䣢俞䧴ˤ

莫夫《山丘上的羊群》

幢怬㗗埴崘炻悥ᶵ㗗ᶨ晣晣℟橼䘬伲炻侴 㗗䔞㗪䘬䣦㚫䑘⠫ˣ冒䃞桐㘗ˣẍ⍲䔓⭞ℏ ⽫ね䵺䘬⍵⮬炻⊭⏓Ḯ䈡⭂䘬㔯⊾ℏ㵝ˤ

ᆱᒖᏁᬧᛍ ijııı ⸜炻匟嗕䲬㚱 IJĴı 叔晣伲炻ijııķ ⸜

ᆱℚᒖᑺ⚆ᛵᝏ⅃

馬鐵絲•馬瑞斯自畫像,1875 年

匟嗕丒䔓⎚ᶲ㚱ᾳȾ㴟䈁䔓㳦ȿ㗪㛇炻 ㊯䘬㗗 IJĹķı 炼 IJĺıı ⸜㛇攻炻㳣帵⛐㴟䈁䘬 ᶨ佌䔓⭞炻ẍ⍲ṾᾹ䘬丒䔓桐㟤ˤ忁㗗ᶨ佌 桐㘗䔓⭞炻ṾᾹ⣂䓐⮓⮎䘬ㇳ㱽㍷丒䔞⛘䘬 桐὿␴桐㘗炻塓娵䁢㗗 IJĸ ᶾ䲨湫慹㗪ẋ䎦⮎ ᷣ佑䔓㳦䘬⺞临␴䘤⯽烊⎎ᶨ㕡朊炻ṾᾹ⍿ ⇘㱽⚳⶜㭼㜦䔓㳦␴⌘尉ᷣ佑䘬⼙枧炻丒䔓 ᷕⶍ㕤⃱⼙㓰㝄炻ἄ⑩ⷞ㚱⻟䁰䘬㴒㻓刚⼑ ␴㆟冲ね䵺ˤ悱㛹桐㘗炻䈃ˣ伲炻㗗䔓⭞䫮 ᶳ䴻ⷠ↢䎦䘬柴㛸炻忁墉冱ℑἳ⏓㚱伲䘬 Ⱦ㴟䈁䔓㳦ȿẋ堐䔓⭞䘬䔓ἄˤ 㴟䈁↢䇰⓮楔䐆㕗炷ŎŢŵŵũŦŶŴġŎŢųŪŴ炸 䘬ᶱᾳ⃺⫸悥㗗Ⱦ㴟䈁䔓㳦ȿ䘬慵天ㆸ⒉ˤ ℞ᷕ侩Ḵ楔揝䴚ɀ楔䐆㕗炷ŎŢŵŵũŪūŴġŎŢųŪŴ炻 IJĹĴĺ 炼 IJĺIJĸ炸晾㗗匟嗕䔓⭞炻Ữ⣏悐↮㗪攻 䓇㳣⛐㱽⚳␴劙⚳炻㬣㕤ΐ㔎ˤṾ䘬⣂悐ἄ ⑩ᷕ炻㭼⤪˪⮹⤛␴伲˫ˣ˪勱⛘ᶲᶲ䘬䈃 伲˫ˣ˪㭵⫸␴⮷Ⱉ伲˫䫱炻悥㚱伲䘬幓⼙炻 ⏰䎦ᶨ䧖⬱朄䤍␴ˣ䓘⚺䈏㫴䘬㯋㯃炻⯌℞ 㗗Ṿ䘬姙⣂ἄ⑩悥⛐⚳⢾⬴ㆸ炻堐䎦䘬⌣㗗 匟嗕䘬桐㘗炻㚜⡆㶣Ḯ悱ォ␴㆟冲䘬ね䵺ˤ ⎎ᶨᾳ┬㕤䔓伲䘬Ⱦ㴟䈁䔓㳦ȿㆸ⒉㗗 ⬱㜙ɀ卓⣓炷łůŵŰůġŎŢŶŷŦ炻IJĹĴĹ 炼 IJĹĹĹ炸炻 Ṿ㗗叿⎵䔓⭞㡝⎌䘬Ἤ⤛⨧炻㡝⎌忂忶Ṿ娵 嬀ḮȾ㴟䈁䔓㳦ȿ䘬姙⣂ㆸ⒉炻᷎ᶼ䔓桐⍿ ⇘ṾᾹ䘬⼙枧ˤ⎗や䘬㗗炻ℑṢ⼴ἮṌらˤ 卓⣓䘬䳽⣏悐↮ἄ⑩∝ἄ㕤⊿匟嗕䚩䘬㉱ΐ 炷ōŢųŦů炻冯⇵徘㴟䇦⽟嗕䚩䘬⎴⎵炸炻Ṿḇ 㗗Ⱦ㉱ΐ䔓㳦ȿ䘬∝⥳Ṣᷳᶨˤ 卓⣓斄㕤伲䘬䔓ἄ⼰⣂炻㭼⤪˪伲佌㬠 Ἦ˫ˣ˪Ⱉ᷀ᶲ䘬伲佌˫ˣ˪䈏伲Ṣ␴伲佌˫ 䫱炻冯楔揝䴚ᶵ⎴䘬㗗炻卓⣓䫮ᶳ䘬伲⣏⣂ ẍ佌橼⼊尉↢䎦炻忂ⷠ㗗䈏伲Ṣ␴䉿柀叿ᶨ 佌伲炻ㆾ侭え攺㓦䈏炻ㆾ侭⊮⊮㬠Ἦˤ伲⎒ 䤆ン⎬䔘炻㟑㟑⤪䓇炻⟜朊㚜⣏炻㚜㚱㯋⊊ˤ 䔓⭞䫮ᶳ䘬伲炻䃉婾╖ᾳ怬㗗佌橼炻朄

馬鐵絲《草地上的牛羊》

婆妨㗗㔯⊾䘬庱橼炻橼䎦Ḯ㔯⊾䘬ℏ 㵝ˤᷕ㔯墉㚱姙⣂冯伲㚱斄䘬ㆸ婆␴὿婆炻 㭼⤪炻伲ℍ嗶⎋ˣṉ伲墄䈊ˣ伲㮃↢⛐伲幓 ᶲ炻䫱䫱炻匟嗕㔯ᷕḇ㚱姙⣂冯伲㚱斄䘬὿ 婆炻忂ⷠ㟡㒂伲䘬➢㛔䈡⿏侴Ἦ炻㚱䘬⇯㗗 ≈ẍ⺽䓛炻䓂军冯伲⶚䴻㰺㚱Ṩ湤斄ὪḮˤ 伲䘬➢㛔䈡⿏ᷳᶨ㗗⽆䛦炻⚈㬌匟嗕㔯 ᷕ䘬姙⣂὿婆䓙㬌侴ἮˤȾ⤪㝄ᶨ晣伲⛐⣏ ⢑ᶲ炻㚜⣂䘬伲㚫嶇晐侴Ἦȿ炻堐䣢⤪㝄ᶨ ᾳṢ⶚䴻▿娎Ḯ㕘䘬㜙大炻℞ṾṢḇ㚫㔊㕤 嶇桐烊Ⱦ㰺㚱䈏伲Ṣ䘬伲佌ȿ炻シ䁢㰺㚱柀 堾䘬佌䛦炻佌漵䃉椾烊Ⱦ⮷㇧攻墉㚱⼰⣂㹓 枮䘬伲ȿ炻堐䣢⤪㝄ᶨᾳṢ傥⣈ᾅ㊩⬱朄炻 恋湤姙⣂Ṣ悥⎗ẍ⏮⛐ᶨᾳ䊡⮷䘬䨢攻墉ˤ 伲㮃䴎伲䥎⭺炻⤪㝄㰺Ḯ伲㮃炻㚫㗗⾶ 㧋䘬ね⼊␊烎Ⱦ⁷⇫Ḯ㮃䘬伲ᶨ㧋⅟ȿ炻堐 䣢朆ⷠ⭺⅟烊Ⱦ−Ḯ伲㮃ȿ炻⇯堐䣢⇑㼌㰺Ḯˤ

馬鐵絲《母子和小山羊》

忼⇘枪Ⲙ炻䁢 IJĵı 叔晣ˤ䓙㕤㓧⹄⍾㴰Ḯ㭵 伲䘬墄層₡㟤炻匟嗕伲⎒㔠慷ᶨ䚜⏰㷃⮹嵐 ⊊炻⇘ ijıIJĵ ⸜旵䁢ᶵ⇘ IJıı 叔晣炻㭼檀Ⲙ㛇 㗪㷃⮹Ḯ Ĵı炴ˤ 梲伲䘬䈏⟜ḇ⛐㷃⮹ˤijııı ⸜㗪䲬㚱

莫夫《女孩和羊群》 馬鐵絲《少女和羊》,1872 年

ᷕ㔯墉㚱Ⱦᶱ㡅儧䘬嚌坮暋㈦炻ℑ㡅儧 䘬䓟Ṣ⤥㈦ȿ䘬婒㱽炻匟嗕㔯⇯㚱Ⱦ⮳㈦Ḽ 㡅儧䘬伲ȿ䘬὿婆炻堐䣢⮳㈦㟡㛔ᶵ⬀⛐䘬 㜙大ˤ 伲天⎫厄炻天湤塓⬫⎫⃱炻天湤ᶵ嬻⬫ ⎫ˤȾ㖊゛ᾅ⬀㌚⽫厄炻⍰゛ᾅ⬀Ⱉ伲ȿ炻 堐䣢ⶎ⎛忊㸸炻ℑ朊妶⤥烊⎴㧋炻ȾἈᶵ傥 㖊天㌚⽫厄炻⍰天Ⱉ伲ȿ炻堐䣢⽭枰 ↢怠

IJįĸĶ 叔⭞炻⇘Ḯ ijıIJĵ ⸜炻㷃⮹Ḯ⣏䲬ᶱ↮ᷳ ᶨ炻䲬䁢 IJįij 叔⭞ˤ⸛⛯㭷⭞䈏⟜䘬伲⎒㚦 䴻⽆ ijııı ⸜䘬 ĸĶ ⎒⡆≈⇘ ijııķ ⸜䘬 IJıı ⎒炻 㬌⼴ℵ㫉ᶳ旵炻䚖⇵䲬䁢⸛⛯ Ĺı ⎒ˤ 伲⎒㔠慷冯䈏⟜䘬勱⛘ˣ㯜⛇炻ẍ⍲冒 䃞䑘⠫㚱斄ˤijıIJĵ ⸜炻匟嗕伲⎒㔠慷㚨⣂䘬 㗗⺿墉㕗嗕䚩炻䲬㚱 IJķįĸ 叔晣ˤ⸛⛯㭷ᾳ䈏 ⟜伲⎒㚨⣂䘬⇯㗗㟤伭⮏㟡䚩炻䲬䁢 IJıķ ⎒炻 㚨⮹䘬㗗䁷䈡≺㓗䚩炻⎒㚱 Ķı ⎒ˤ 冒 ijııĹ ⸜ẍἮ炻匟嗕伲⎒䘬↢⎋慷ᶨ䚜 ➢㛔㊩⸛炻㭷⸜䲬䁢 ĴĶ 叔晣炻↢⎋㚨⣂䘬⚳ ⭞㗗㭼⇑㗪␴㱽⚳炻⌈Ḯ䷥㔠䘬⣏䲬 ĺı炴ˤ ijııĹ ⸜炻匟嗕忚⎋䘬伲⎒䲬䁢 ķ 叔晣炻ijıIJĴ ⸜⡆≈⇘ ĹįĶ 叔晣炻ᷣ天Ἦ冒⽟⚳ˣ㲊嗕␴ 伭楔⯤Ṇˤ

安東•莫夫

㑯ˤ ᷕ㔯㚱Ⱦ⭛佌ᷳ楔ȿᶨ娆炻㇨㊯⮵⁷㗗 楔炻⎴㧋シ⿅炻匟嗕㔯㊯䘬㗗伲炻Ⱦᶨ晣⢆ 伲⭛Ḯᶨ佌伲ȿˤ⎎⢾炻␴ᷕ㔯ᶨ㧋炻匟嗕 㔯ḇ㚱Ⱦ㉓叿伲䙖䘬䊤ȿᷳ婒炻堐䣢⢾堐┬ 列炻ℏ⽫㭺彋ˤȾ䎦⛐Ἀ䘬伲㉱⯶Ḯȿ炻堐 䣢湣䄑ἮḮˤ 㚱ṃ匟嗕㔯὿婆墉炻晾䃞⏓㚱Ⱦ伲ȿ䘬 ╖娆炻Ữシ⿅⌣⶚冯℞䃉斄炻㭼⤪炻Ⱦ⭞墉 䘬湹伲ȿ炻シ䁢埴䁢冱㬊ᶵ⎴㕤ⷠṢ烊Ⱦⷞ 叿Ⱉ伲⇵忚⏏ȿ炻堐䣢攳⥳埴≽⏏炻⸡⏏ˤ Ⱦ伲佌⛐Ḧ䆍䘬⛇⛘ᶲȿ炻堐䣢㍁Ἦ䘬拊⶚ 䴻傥⣈⹎忶检䓇ˤㆹ⣂゛冒⶙傥㚱ᶨ佌伲⛐ Ḧ䆍䘬⛇⛘ᶲ⓲ˤ

莫夫《羊群歸來》

คፕύ୯ᗋࢂ಻ើǴԲ೿ࢂΓᜪ നԐ‫ޑ‬ৎ੬ϐ΋ǶԲԺ‫ک‬ԲѪ༤ႫΑ ‫ޑॺך‬गǴԲЛྕཪΑ‫يޑॺך‬ǴԲ ࢂΓᜪӜୋ‫ځ‬ჴ‫ޑ‬ᒃஏܻ϶ǶԲԃٰ ᖏϐሞǴ฽‫ޣ‬аԲ‫ޑ‬Ӝကઔᅽ‫؂‬΋ঁ ΓǴ഻਻ࢩࢩǴளཀࢩࢩǴᏱԖ۩ᅽ ऍᅈ‫ޑ‬΋ԃǴ΋ғǶ


ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

UNITED TIMES

á&#x20AC;&#x201E;ୌफ़ŕ &#x2019;

Editie 367 26-02-2015

ᥠÔ&#x153;á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; Ô&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; 

FINANCIAL & IT SERVICES

Ő&#x160; ä&#x2021;&#x2018; Ňť ŕŁ&#x2018; ᥰ â­Ľ ă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ä&#x2021;Ž ä&#x2021;&#x2018; á´˝ ŕŁ&#x2018;

intergroepnederlandbvâ&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC; ă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC;

Intergroep â&#x201E;&#x161; Allianz á&#x2018; á&#x201C;&#x2020; á ĽáŹ˘á´&#x20AC;á&#x2014;&#x2019;â&#x2018;?á&#x2013;&#x201D;á&#x203A;ľâ&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;á&#x153;˛áś â&#x20AC;¨!!!!

â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤ â­ŁáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´ Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž ᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž  â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž 

â&#x20AC;Ťâ­ĽÚ°â&#x20AC;Źă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018; â­Ľă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018;   á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;áĄ&#x2020;ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021;

ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021;  

:LOOHP+HVHODDUVVWUDDW .$$PVWHUGDP ² LQIR#ILQLWVQOZZZILQLWVQO

Sincerity Administraties

ߏá &#x2013;ཟŕĽ&#x17D;â&#x20AC;ŤŮąâ&#x20AC;Źŕ­&#x203A;â&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;Ź

â&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źá&#x2018;&#x20AC;ᥧટ á&#x2018;&#x20AC;ᥧટá?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜ á?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜

â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž â­ŁáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;žá?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;ž á?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;žâ&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž â&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž

á&#x2026;&#x203A;ÄĄáŻ&#x20AC;á&#x17D;&#x161;á?&#x201C;á&#x203A;ľâ&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;áŻ&#x2020;á?¸á°šâ&#x20AC;¨á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄá&#x2013; á&#x2018;&#x2014;á&#x203A;ľáŤ&#x203A;á&#x153;˛á&#x153;¨áŻ&#x20AC;áŠ&#x161;â?&#x2122;á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄáą&#x153;á&#x161;&#x2DC;á&#x203A;ľâ&#x2020;ĄáŚ&#x2022;á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄá&#x203A;¸áŹťá´&#x20AC;á&#x2014;&#x2019;á&#x17E; á?Žá&#x2122;°â&#x2020;&#x2026;ឝἾá&#x2DC;?á&#x203A;&#x2C6;á&#x17E;ˇá?˛á??á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄáŞ&#x201A;â ?â&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;á&#x153;˛á´&#x20AC;á&#x17D;¤á&#x203A;ľá&#x2022;&#x201C;᪳á&#x2026;&#x2014; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄAllianz áť&#x2019;â&#x192;§á&#x2039;žá&#x2018;&#x2039;៥á?&#x17E;Ḣá&#x2019;­á°¤áŽżá&#x2026;&#x153; Intergroep á&#x203A;ľáŤľáť&#x201D;â&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;á&#x153;˛â? áŤ&#x2020;â?Łá&#x153;ŞáŹ˘â?ŁáĽ¸á&#x161;&#x2018;á&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x2014;ťáŹ&#x2014; â&#x201C;¨â&#x2122;&#x201E;á&#x2122;Źâ&#x2013;&#x2C6;â&#x153;Şá&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x203A;ľâ&#x192;żáŁ&#x2C6; ; www.intergroep.com Tel: 0135136052! á&#x2026;łáŹ˘á? â&#x2020;&#x2026;á?¸á°&#x;â&#x153;˘â&#x2026;&#x192; - á˘&#x2019;â&#x2026;&#x192;á&#x2122;Źá&#x;Śá&#x152;ąá?˛â&#x2026;&#x2030;á&#x161;&#x2DC;â&#x2020;&#x2026;ᢢá&#x161;&#x2018;á&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x203A;ľáˇ&#x2019; â&#x2026;&#x192;á¤?á&#x152;¤áą&#x201C;áž­ - á&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x203A;ľáŹťâ&#x2030;šá¤?፜á&#x153;žáŹ&#x2C6;â&#x2C6;&#x203A;ẤᠼᏢḢá&#x2019;­â&#x2014;&#x201C;Ꮭá&#x2026;´ Email : info@intergroep.com

ϴѧÓ&#x2019;ŕ§&#x2C6;ཟŕŹ&#x201E;ཞŕ­&#x203A;Č&#x2C6; y Ď&#x2030;Ó&#x152;ཞŘ?Т IJĹĹ á&#x2039;&#x2030;ĎŻŕŹ&#x201D; yÄĄĎ&#x203A;Ď&#x2030;ŕ Žá&#x201C;Ąá&#x201C;˘Ř?Т ijĹĹ á&#x2039;&#x2030;ĎŻŕŹ&#x201D; yÄĄĎ&#x192;ŕ ŽÓ&#x152;ཞ༭á&#x17E;&#x160; yÄĄŃŞŕŚ?ÎĄâ&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;ŹŕŻ ŕš&#x201A;ҧྡྷ Ä´Äś á&#x2039;&#x2030;ĎŻ

á&#x152;&#x20AC;á&#x2018;§áť&#x2019;ᢤá˝&#x161;â&#x17E;ąÄĄâ&#x192;śáą&#x201C;á&#x152;ąá˘&#x2019;á°&#x;á?˛ ፾áť&#x201D;á?&#x201A;តá&#x17D;ľâ&#x152;&#x201A;ÄĄá˛?áť&#x201D;á&#x203A;ľá&#x2018;&#x2014;á&#x161;&#x;á?&#x161; Aurikelstraat 178, 1032 AZ Amsterdam Tel. 020-7895259 Mob. 06-14980338 Email: info@sincerityadministraties.nl www.sincerityadministraties.nl

á&#x2014;&#x2030; á?¨ â&#x201E;&#x2020;ᣊáž&#x153;ᣊá?&#x160;á&#x17D;˝

áž&#x153; ᣊ â&#x20AC; á˝´ ĺŽ&#x2030;čŁ?俎ç?&#x2020; ĺ&#x201D;Ž QQ ĺ¸ / 游ć&#x2C6;?ĺ?Ą ĺ&#x2021;şĺ&#x201D;Žć&#x2030;&#x2039;ć??ă&#x20AC; ĺ?°ĺź?é&#x203A;ťč&#x2026;Ś

Ĺ&#x152;šŏůųįĝijľľĴľġĺĹ (Zuidholland á Ľá&#x2014;? *

Ř&#x152;ĺ¨&#x2122;äžłŇ&#x2019;ä&#x2018;&#x2014;㽟ćž?ŕ Ťćž?ć&#x153;&#x2026; ஠ć¤&#x2039;ćž?Ńşâ&#x20AC;ŤŘ&#x17E;â&#x20AC;Źĺ¨&#x2122;Ň&#x2019;

á˛&#x152; áť&#x2030; 中ć&#x2013;&#x2021;ć&#x2030;&#x2039;ĺ&#x2020;&#x2122;ć?ż

ĹġĎľĺĥijĺġIJĺĚ ŸŸŸįōŤŢųżįŤů Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;ĝIJĴľĚĜľġĜIJĸ

Ĺ&#x2020;ŎŢŪŭĝĥůŢŎŰůżŌųŊŰŜżŴţŌżųŪōŧŠŊŰžŎŢŪŭįŤŰŎ

Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x17D; â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;ŹŮ&#x2122;á&#x2020;°ŕŚ&#x201C;

ŕŻ?Ë&#x2DC;ŕť?á&#x2013;Ş â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x161;̳Ό

Đ Ň? Ä­ á&#x160;&#x2C6;㌹Č&#x201A;á&#x2014;şăŚą Ä­ ŕ˝&#x17D;Ď&#x192;Ö Đ&#x2026;â&#x20AC;Ťŕ­˝Ý˛â&#x20AC;ŹŮ&#x2122;

á&#x152;&#x2122;ŕąźá&#x201D;&#x2021;ଥŕ§&#x192;Ç&#x2C6;á&#x201C;&#x153;á&#x152;&#x201C;â&#x20AC;ŤŢąâ&#x20AC;Źá&#x2030;˛á&#x152;&#x2122;â&#x20AC;ŤŰ?â&#x20AC;ŹŕŹĽ á&#x2021;&#x201E;â&#x20AC;ŤŕĄźÝśÚ&#x2014;â&#x20AC;Źá&#x2030;&#x192;á&#x20AC;&#x;ŕŹ?ŕĽ&#x2026;Ç&#x2C6;á&#x160;&#x20AC;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;ŹŕŠ&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;Źá &#x192;ŕĽ&#x2026; Tel:06-20136407 Fax:0416 344958

ἡâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?ˇâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?&#x2C6;á?&#x160;â&#x2C6;&#x2DC;

Ň á&#x20AC;&#x201A;Ä&#x192; á&#x201C;Ź á&#x160;&#x192;Ä&#x192; á&#x201E;&#x201D; á&#x2122;&#x20AC;Ä&#x192; ᤹ â&#x2014; á&#x2013;ż á&#x203A;&#x201C; á&#x2DC;? â&#x192;Š Ꮏ

ጧ᝴ á&#x2022;&#x201E;Ě&#x201E;Ä&#x192;á?&#x2021;á&#x2DC;żÄ&#x192;ྯਸŕś&#x2C6;

Ledeboerstr.70, 5048AD Tilburg

www.jdm-parts.net

info@jdm-parts.net

United Times

ŕŤ&#x17E;ŕş˝

á&#x201D;şá&#x2026;&#x;

ŕť?á&#x2013;ŞĎĄâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Ź

㳸á&#x2026;&#x;

áś&#x2039;á&#x2019;­á¸Ş

Westersingel 21 3014 GP Rotterdam Tel. / Fax 010-7853891 E-mail: shunhemedia@gmail.com

ÄĄ ĥĴĚĹĹĹÓ&#x2039;

20

á?Šá&#x2026;&#x;

ŕť? 172159412:!ૺĐ? www.diyi.nl y á&#x2013;Ş ÄŞŕ°&#x2C6;á&#x153;&#x2039;ŕŤ&#x17E;ŕş˝á&#x2013;Şŕ¤&#x161;ଠâ&#x20AC;Ť×&#x2DC;â&#x20AC;Źá&#x192;&#x2019;நÍ&#x203A;á&#x152;´ÄŤ

IBDDQ! ß&#x2020;â&#x20AC;ŤŘšâ&#x20AC;Źá&#x201E;ŽÎ&#x17E;!

坣ć?ąčŠą / ć&#x2122;Žé&#x20AC;&#x161;芹 / 厢厜芹 / č?ˇčŞ&#x17E; / č&#x2039;ąčŞ&#x17E;

Allard Piersonlaan 76, 2522 MR Den Haag

ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

United Times

ᢼ!â&#x2039;˝!á&#x153;¨!áŚ&#x2022;!!!! Aanvraagformulier ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;Č&#x2C6;â&#x201A;Ź 30!á&#x2026;ł3125 á&#x2018;§ 33 á´&#x17E;á&#x2026;&#x2014;3126 á&#x2018;§áŠŞ 37 á´&#x17E;á&#x2026;´! á?&#x153;༲×&#x201A;ĐžÎŽá Ľŕ¨&#x; s.v.p. eerst de volgende informatie invullen

Ű&#x2014;ÓŞ 0!NaamČ&#x2C6; Ó´Ö­ 0!AdresČ&#x2C6; ŕť?ŕ˘&#x2021;á&#x20AC;´á&#x152;&#x2020; 0!PostcodeČ&#x2C6; ŕŽ&#x192;ÓŞ 0!PlaatsČ&#x2C6; +!á&#x153;¨áŚ&#x2022;áą&#x2022;á?šâ&#x2026;°á&#x2019;­á­&#x2C6;â?˘á&#x153;¨áŤ°á&#x2018;&#x2021;á?Ľá˛¸á&#x2018;łá&#x2026;&#x2014;ᯧá&#x2039;Żá&#x2018;żá&#x2018;łá˛¸â&#x2020;&#x2026;ᢢ 4 - 6 á&#x;§á´&#x17E;á&#x2026;&#x2122; á?&#x153;ŕť?ŕŽ&#x161;ÔŞá&#x2C6;&#x161;Ő&#x2014;௲á &#x152;ß&#x2019;â&#x20AC;ŤÚ&#x2014;â&#x20AC;ŹĐžÎŽÓ´Ö­ Stuur dit machtigingsformulier naar: Shunhe International Media B.V. - Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam, Nederland â&#x20AC;ŤÜ&#x2013;â&#x20AC;Źá&#x201A;Ťŕť? of!E-mailČ&#x2C6;shunhemedia@gmail.com

Schuurman Kleijweg de Vries Advocaten

Mr A.G. Kleijweg ፾áť&#x201D;ᯥá?Ťá&#x17E;ˇáĽ&#x2021; á&#x2022;Śá¸ á&#x2039;Żá&#x2018;şáˇ&#x2019;á&#x2039;ˇâ&#x2013;ąá¤?â&#x2013;°â&#x203A;Ł

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 13.30 - 17.00

Balen van Andelplein 2 E 2273 KH Voorburg Tel. 070 427 32 15 Fax 070 427 31 56 Kleijweg@skv-advocatenkantoor.nl


೉៌

21 င୦ࡾࠒ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ሸ᪗᷏ġĮ Άᮥỉᤢᡱᔍ

Diamond Beauty

໱ϛȂРȂᗺശཱིछַਢ‫ۦ‬ ඪ‫ټ‬ΙᄇΙ‫ޟ‬ӒЈၭַ݈୛

ၐַႱघȈıķĹĶġIJĵijġĹijĺ

ඁચᑭߤ̈́ <LWRQJ ќᅙր௚૞छ

Ꮆ⃰ᙹ᏷ ᪑⍤ᜠᅗᑋᰟ᫵ỔᎶ⃰₡ឍᤲᅗᷕᑀ Ꮆ⃰♐ᰰᤲṌᴒ᷒ጴᐪṞᔰጛᅗ᫈ዯ ᗽ┲ᑋᰟ␙ℽᣥዷᎶ⃰᫵␄ᛵ♐ᰰᤲᅙ ᑙፂᠥᏚᴊጱ᫓ᣇ∛፲ፓᅗᧁᒀᙹ᏷ᅙ ࿪ྖᏙྙĈıķĮĶĺIJĮIJijĹĶĸ ẢᝂᅝijĴijIJijĹķĹĶıġ

⇾゜

᫪⇠᚞᪱

Δ ཱི෡ஔળюનİю୵ Δ ༾༾ఏ၆юનİю୵ Δ ۘ‫ཱིې‬෡ఏ၆İਢ၆ Δ ༈ಛ၃ᇣюનİġ‫ظ‬၆ᙄ݈ Δ ஔኊҢࠢİᆠጝᓞႺİॶႺ Δ டཾីኇİᓃኇ Δ டཾཱིৌϽַ ፜ඪࠉႱघȂႱघႫၗġıķĮĵIJIJIJĹĶıĴ

৤₡ᇄẌሺ 30% ѭฒŊ‫ڰ‬ર֯ᔋ ŕŦŭĻġġıķĮĵIJIJIJĹĶıĴ ņĮŮŢŪŭĻġŪůŧŰŁŭŰŭŢŮŰťŢįůŭġġġġġġġġġġŸŸŸįŭŰŭŢŮŰťŢįůŭ ŌŢųŦŭġŅŰŰųŮŢůŴŵųŢŢŵġĵķĴġłĭġĴıIJijňʼnġœŰŵŵŦųťŢŮ ĩŔũŰűĢůŃŰŹĪ

Wudao

Media & Entertainment

᫵Ổᜨ₡‼ḻᅝ ཱི෡ஔળю୵юન ༾༾၆‫ې۔‬၆ॏୈ ఏᙄတۡୈюન Beifashion ᇓᖢ 0653612543 дᇓ www.beifashion.com info@beifashion.com Korte Hoogstraat 7B-1e verdieping, 3011 GJ Rotterdam

ᜳᴞ ጱ᫓Ꭸ፟!ℜ⑎ℜἔ! Ꭸ፟ ᦀᛈ♈ᶁ!ᩅ῔∛⌸! ᙹ᏷ ℜ┦᫄₞!Ꭸ፟⃀⏻! ❉ᰰᶟ! www.wudao.nl

info@wudao.nl

᫵Ổ✎⇝␙‡ℽᓆ ᩿ᤞ⃿ᨄ᰿ᢤᐵᗫ ᐨᤞὓ፶᫪▚᚞᪱ Tel: 0611808788

Ȟоήቋਿ֯Ґ֤21%โȟ

᳥ 2015 !!ỉ ᑧ ỉ ⑐ ᴞ!€339ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ !!26 ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 ዯᦕ!!13ᴞ!€169

!!26ᴞ!€669ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 9 3 ! 3 ᗣᦕ!!13ᴞ € 99ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ ! 9 € ᴞ !!26 ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 ጃᦕ!!13ᴞ!€499


Editie 367 26-02-2015

೉៌

UNITED TIMES

ዉࢸਢ‫ٱ‬

22


೉៌

23 ҩ೉༾༾ 0 ‫ࡡݲ‬ၥଉ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ᑺ⚆Ṝ❢ℚṜ᪱ᛵᛈិ᫆◶ ⏧Ẩᛵ❴ᜇᣞᅗ 䔞ṢᾹῇ拊䘬㗪῁炻忶⼴⽭枰怬拊炷㇨ 媪㫈⁝怬拊炻⣑䴻⛘佑炸ˤṢᾹḇ⎗ẍ⛐屟 ⬴㜙大䦵⼴Ẁ拊ˤṢᾹ⽭枰⮵℞㇨㫈⁝⊁忚 埴⃇怬炻Ữ㗗⼰⣂㗪῁⁝⊁Ṣᶵ傥ㆾ侭ᶵ栀 シ⃇怬℞慹拊⁝⊁ˤ⤪ỽ妋㰢忁ᾳ⓷␊烎

ᣛᴷ 䔞㝸Ṣ⛐崭ⶪ慴屟㜙大䘬㗪῁炻㰺㚱冯 崭ⶪ䯥妪㚠朊⋼嬘炻⮵℞㇨岤䈑⑩天楔ᶲ忚 埴㓗ẀˤỮ㗗⤪㝄㝸Ṣῇ拊䴎⎎ᶨᾳṢ炻恋 湤⮵ṾᾹἮ婒炻䯥妪ᶨᾳ㚠朊⋼嬘㗗朆ⷠ慵 天䘬ˤ⋼⭂ᷕ⊭㊔℞ῇ拊䘬㔠柵炷㔠⫿␴㔯 ⫿炸ˣ⇑〗ˣ⽭枰ỽ㗪ẍ⍲⤪ỽ⃇怬䫱㡅㫦ˤ 娚⋼嬘⽭枰䓙⁝⊁Ṣ␴⁝㪲Ṣ忚埴䯥会ˤ ⁝㪲Ṣ゛天㚱ᾅ晄炻⎗ẍ⮯⁝⊁Ṣ㑩㚱

䘬≽䓊ㆾ侭䳊岈㪲⇑ἄ䁢㉝㉤㈧媦ˤ⤪㝄⁝ ⊁Ṣ㰺㚱⃇怬⁝⊁炻恋湤⁝㪲Ṣ⎗ẍ㟡㒂䳊 岈㪲⇑炻忂忶↢ⓖ⁝⊁Ṣ䘬≽䓊䌚⼿墄⃇ˤ 忁ṃ㡅㫦⽭枰䫎⎰㚱斄㱽⼳夷⭂ˤ

Ṝ❢ዷ ⁝⊁Ṣ⎗傥㉾㫈怬㫦␴⇑〗炻忁⎗傥㗗 ℞ᶵ傥ㆾ侭㉺䳽㓗Ẁˤ⁝㪲Ṣᶵ天⎒㗗䫱⼭ 奨㛃炻天⛐ảỽね㱩ᶳ㍉⍾埴≽炻⚈䁢⁝⊁ Ṣ䘬屉⊁䉨㱩㚱⎗傥嬲⼿㚜䲇ˤ㱽⼳夷⭂炻 㬌栆⁝㪲Ṣ䘬䳊岈㪲⇑䁢㗪㓰 Ķ ⸜ˤ ⚈㬌炻⁝㪲Ṣ⽭枰忂忶㚠朊㬋⺷忂䞍⁝ ⊁Ṣ炻忂䞍暨天䈡⇍㊯↢⁝⊁Ṣ⮵℞⃇怬⁝ ⊁㚱忽䲬埴䁢炻侴ᶼ⁝㪲Ṣ天㯪⁝⊁Ṣ⽭枰 ⛐㊯⭂䘬㛇旸ℏ炷ἳ⤪ℑ␐炸⃇怬⁝⊁ˤ⁝ 㪲Ṣ⎴㗪⭋Ự炻⤪㝄暨天忂忶㱽⹕妋㰢炻⁝ ⊁Ṣ⽭枰㈧㑼㚱斄屣䓐ˤ ⤪㝄⁝㪲Ṣ㗗 ⮰㤕䘬ᶨ㕡炷ᶨ⭞戨 埴ㆾ侭ᶨ⭞℔⎠炸炻 忂ⷠ暨天⛐⋼嬘␴㡅 㫦ᷕ㖶䡢⁝⊁䘬⃇ 怬ˣ⇑〗ˣ㱽⹕䦳⸷ ᷳ⢾␴姜姇屣䓐ˤ ⁝㪲Ṣ忂䞍ẍ ⼴炻⤪㝄⁝⊁Ṣ㰺㚱 ⚆ㅱ炻ㆾ侭㰺㚱⃇ 怬⁝⊁炻恋湤⁝㪲Ṣ ⎗ẍ忂忶㱽昊㍸↢ 䳊岈ˤ⛐㱽⹕䦳⸷ ᷳ⇵␴㛇攻炻⁝㪲Ṣ ⎗ẍ㍸↢天㯪⮵⁝ ⊁Ṣ䘬㝸ṃ屯䓊⮩ ⬀ⅵ䳸炷ŦŹŦŤŶŵŰųŪŢŢŭġ ţŦŴŭŢŨ炸炻䚖䘬㗗 ⁝⊁Ṣᶵ傥廱䦣屯 䓊ˤ⤪㝄㱽昊㌰Ḱ

⁝㪲Ṣ䳊岈㪲⇑炻恋湤⁝㪲Ṣ⎗ẍ䓐㈋㉤ 炷ŦŹŦŤŶŵŰųŪŢŢŭġţŦŴŭŢŨ炸⁝⊁Ṣ䘬屯䓊ἄ䁢Ṿ⮵ ⁝⊁Ṣ䘬屉䓊䳊岈ˤ

Ṝ᪱ዷ 㚱㗪῁⁝⊁Ṣ⚈䁢㰺㚱拊侴ᶵ傥⃇怬⁝ ⊁ˤ⤪㝄⁝⊁Ṣ㰺㚱ảỽ埴≽炻ㆾ侭䫱⼭䘬 㗪攻忶攟炻恋湤⁝㪲Ṣ㍉⍾㱽⼳埴䁢㗪炻屣 䓐⮯⣏ⷭ⹎⛘⡆≈炻⯙㚫天㯪㱽⹕䦳⸷ᷳ⢾ 䘬屣䓐炻媠⤪㍸䣢ˣ⁛䤐ˣ㈋㉤⍲➟埴䘬屣 䓐ˤ⚈㬌炻忂ⷠ䘬㖶㘢ᷳ冱㗗⃀慷⍲㗪冯⁝ 㪲Ṣ忼ㆸᶨᾳ妋㰢彎㱽ˤ忂忶怑䔞䘬婧妋炻 性⃵⁝⊁Ṣ␴⁝㪲Ṣ暁㕡ᶵ⽭天䘬屣䓐ˤ

ᔾᣞᛵិ᥇ᗇ᪱ᙰᨬ᪞ጽ↚ᅞ ㆹᾹ䘬⼳ⷓḳ⊁㇨⎗ẍ⸓≑ṢᾹ忼ㆸ⋼ 嬘炻㬌⢾⸓≑妋㰢➟埴⋼嬘忶䦳ᷕ↢䎦䘬⓷ 柴ˤ⤪㝄ぐᶵ傥妋㰢炻ㆹᾹ⎗ẍ䁢ぐ㍸↢姜 姇ˤ 倗专㕡⺷ ㆹᾹ䘬⼳ⷓḳ⊁㇨⛘⛨烉 ŃŢŭŦůġŷŢůġłůťŦŭűŭŦŪůġijġņĭġijijĸĴġŌʼnĭ 暣娙烉ıĸıġĮġĵijĸġĴijIJĶĭġ ⁛䛇烉ġıĸıġĮġĵijĸġĴIJĶķ 䵚䪁 ĻġũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŬŷĮŢťŷŰŤŢŵŦůŬŢůŵŰŰųįůŭ 暣⫸悝ẞ ĻġŮŢŪŭŁŴŬŷĮŢťŷŰŤŢŵŦůŬŢůŵŰŰųįůŭ


೉៌

UNITED TIMES

੕Јၽᙹ

Editie 367 26-02-2015

ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳĵᅴ ᇾᐋᎆᰥᆪጔဈ∲ ᶫ溆⋲炻ᶨ㈡㈡䓙㕭忲䲭㕿䌯柀䘬忲⭊ 昲ẵ攳⥳㸏ℍ渿㰇䘬⚃㕡埿炻 忁㗪ㆹᾹ⶚忲⬴叔⎌㦻㘗溆␴渿㰇䘬⣏ 埿⮷⶟炻⼨㕭棐䘬㕡⎹崘炻㸾⁁ṓ䓐⎘⺷㖑 梸Ḯˤ 㖑 梸 ⼴⍣ 䦇 冒 埴 干炻 ⃰ 榶 ⇘ 渿 㰇 ⭊ 忳 䪁炻屟㖶㖍崜楁㟤慴㉱䘬⶜⢓䤐炻ℵ㍍叿⼨ 㜇㱛䘬㕡⎹榶ˤ ᶨ⸜⋲ẍ⇵忲忶㜇㱛炻⽫㉀㕤⬫䲼⁽䘬 ⎌❶桐尴炻゛晐⿏忲忲⎌捖炻榶⇘㟤慴㉱⣏ 忻炻塓ᶨᾳ䲵大㕷䘬⥹⧀㒼ỷḮˤ ˬἈᾹ天⍣㜇㱛⏏炰ㆹ柀ἈᾹ⍣炻㜇㱛 䎦⛐天㓞攨䤐炻ᶨṢᶱ⋩⃫炻ㆹⷞἈ崘⮷嶗 ℍ捖炻⎒㓞⥛⋩⃫ˤ˭ ∃∃冒埴干⸿䘬⮷⣍⫸⤥⁷ḇ㚱㍸崟忁 ⚆ḳ炻ㆹℵṼ䳘⓷㖶䘥炻⍇Ἦ㜇㱛㗗ᶨ⸜⇵ 攳⥳㓞⎹忲⭊㓞⍾攨䤐䘬ˤ 忁夷⭂ṳ㕤⎰䎮␴ᶵ⎰䎮ᷳ攻炻㜇㱛䘬 ⓮⭞᷎ᶵ娵⎴炻娵䁢旣䣁Ḯ悐ấ忲⭊ℍ捖シ 栀ˤ忲⭊㌷拊屟攨䤐ḇ㌷⼿⽫ᶵ䓀ねᶵ栀炻 䁢ỽ渿㰇⎌❶ᶵ㓞屣炻㜇㱛⌣天㓞屣烎 ㇨ẍ⛐ᶵね栀䔞ᷕ炻忁ᶨ攨ˬ崘⼴攨˭ 䘬䓇シㅱ忳䓊䓇ˤ ᶨ⣍⫸䲵大䔞⛘Ṣ゛↢忁ᾳ⋲嶗㒼Ṣ炻 ⽆⼴攨ℍ捖䘬䓇シ䴻ˤ 暐㝄ᶵ䚠ᾉ䲵大㕷⥹⧀䘬娙炻榶叿冒埴 干徽⼨㜇㱛⎌捖䘬⣏攨㕡埴⎹榶炻Ḽ↮揀⼴ ⍰榶⚆Ἦ炻婒烉 ˬ⮵炻天㓞攨䤐ˤ˭ ㆹᾹ㰢⭂崘⼴攨忚㜇㱛炻⚈䁢ㆹ奢⼿忚 ⎌❶⍫奨天㓞屣ᶵ⎰䎮ˤ ㇵ敲⇍ᶨ⸜⣂炻㜇㱛䘬䘤⯽梃忇炻⣂攳 Ḯ姙⣂⭞⭊㢏␴惺⏏炻冱叿䲭㕿䘬㕭忲昲ẵ ḇㄊㄊ䓙渿㰇㒜㔋⇘㜇㱛Ḯˤ ᶨ㧋㗗⎌❶炻Ữ彯⣂䘬Ṣ㳩␴⓮⸿炻⎒ 㚫㷃㎵⎌❶䘬⎌␛炻⌣≈慵⬫䘬⓮㤕␛忻ˤ ㆹᾹᶵ゛嶇叿忲⭊佌崘ᶨ㧋䘬奨⃱嶗 徽炻晐シ崘忚ᶨ⭞ὗ沍⭊㢏炻⛐墉柕ᶨ⛸ὧ 㗗ᶨᶳ⋰ˤ 忁⭞⭊㢏怬䛇㗗嬻Ṣ嗽嗽樂╄ˤ ᶨ䠿⌈⫸湝⎒天ᶱ⃫炻⽆⭊㢏⼴柕䘬春 ⎘ᶲ⎗ẍ䚳夳䌱漵暒Ⱉ⢗渿䘬幓⼙ˤ ㆹᾹὧ⛸⛐㎾㢭ᶲ㎾⏨㗫⏨炻䚳叿ㆸ佌 忲⭊䳃㸏叿䴻忶䛤⇵ˤ 攺怑ᶼツシ⛘⛐㜇㱛ṓ⍿ᶨᾳ春⃱ᶳ ⋰炻㗗忁嵇冒埴干ᷳ㕭㚨⣏䘬㓞䨓ˤ

ႝၑᆻ∲⏁ᙥᄁဈṭ 忲 ⬴ 㜇㱛炻 ㍍ 叿 榶 冒 埴 干 ⍣ ㈦ 䘥 㱁 ⎌ 捖ˤ 䘥㱁捖䘬䘥㱁⡩䔓怈役楛⎵炻ㆹᾹ榶干 ⼨䘥㱁捖崘炻㱧嶗䨧忶姙⣂䟜㓿䘬攨㇞␴⮷ ⶪ捖炻Ữ㗗冒埴干榶⛐曺䞛㜧嶗ᶲ⵼旪ᶵ⶚炻 榶⼿䀘柕⛇共炻㯋╀⎩⎩ˤ 䳪㕤ᶨᾳ⣂⮷㗪⼴㉝忼䘥㱁捖炻ᶨℍ捖 ὧ倥⇘䲵大⎌㦪炻㗗ᶨ㓗䲵大㕷侩Ṣ䳬ㆸ䘬 ᶨ㓗⋩Ṣ䘬⎌㦪昲炻⛐埿柕㺼↢え㎂≽倥䘬 ⎌侩㦪㚚ˤ ˬ䲵大⎌㦪㗗㈲忻㔁㱽ḳ枛㦪ˣ₺㔁℠ 䥖枛㦪ˣ䓂军Ⓒˣ⬳ˣ⃫㛅䘬娆㚚枛㦪炻⣯ 嶉凔䘬㍱␴⛐䲵大⎌㦪䘬㕳⼳ᷳᷕ侴⼊ㆸˤ Ṿ匲慵䲼㬋ˣ⎌㧠℠晭ˣシ⠫え怈炻塓嬥䁢 㜙㕡枛㦪䘬㳣⊾䞛ˤ˭ ㆹᾹ㛔Ἦ枸⭂Ṳ㘂⛐渿㰇倥䲵大⎌㦪炻

ᕘᛂጴ᥷

24

㔯 Ļġ昛ⅴ

⌣⚈㦪⛀㉱㉼⇘ㆸ悥㺼↢侴ἄ伟炻㰺゛⇘ᶵ 㛇侴忯炻⯭䃞⛐䘥㱁捖倥⇘⎌㦪䘬㺼↢ˤㆹ ␴暐㝄ㅱ怨↮⛸⛐⎌㦪⛀ᷕ␴ṾᾹ⎰⣷ᶨ 㚚炻ㆹ䘬㦪☐㗗⮷✳䘬懠炻⎒天晐叿䭨⣷㔚 ↢㶭傮倚枧⯙⎗ẍḮ炻暐㝄⌣怠Ḯᶨ㓗栆Ụ Ḵ傉䘬㦪☐炻Ṿ䔞䃞ᶵ㚫㉱炻⎒㗗墅㧉ἄ㧋 伟Ḯˤ 晐⼴⍣⍫奨叿⎵䘬䘥㱁⡩䔓ˤ 暐㝄㰺㚱⤥⤥ἄ≇婚炻⇘Ḯ䘥㱁⡩䔓攨 ⎋炻⯭䃞婒烉 ˬ忁㚱Ṩ湤⤥䚳烎⑙Ᾱ⚆渿㰇⏏炰˭ Ṩ 湤烎 榶 Ḯ 忁 湤 ᷭ炻 ⤥ ᶵ ⭡ 㖻 ⇘ 䘥 㱁 捖炻⯙㗗䁢Ḯ䚳⡩䔓炻Ṿ⯭䃞天⚆渿㰇烎 ˬᶵ埴炻Ἀ⼿忚⍣䚳䘥㱁⡩䔓炻䚳⬴ㇵ Ⅾ⚆⭞ˤ˭ ㆹ䠔㈲Ṿ㉾忚⍣䚳ˤ ᶵ⍫奨䘥㱁⡩䔓㚫怢ㅦ䳪䓇炻ㆹ⎗ᶵ㗗 ⛐婒`娙ˤ 忁㗗⋫慴徊徊Ἦ⇘䘥㱁捖䘬ᷣ天⍇⚈ ␊ˤ

䘥㱁⡩䔓 қ؅ᏛฝՏ‫ܭ‬᜽ԢђࠤчΜϦٚ ‫ޑ‬қ؅ᙼǴຯϞϤԭӭԃǴឦ‫ے‬௲ᚒ ‫׷‬Ƕբ‫עޣ‬ᅇ໺Օ௲ǵᙒ໺Օ௲‫ک‬ၰ ໺Օ௲‫ޑ‬࿶‫ࡺڂ‬٣඗‫ک‬ӧ΋ଆǴҔ฽ ᝄᙣǴጕచಒᑨࢬᄣǴࢂᑼӝᅇǵ ᙒǵқ௼ϷયՋ௼฻҇௼ฝ॥‫ޑ‬᛬ೌ ᆒࠔǶ

ᆌᶶྂᆌඩ ᧱᩷ၯ᧱ᝩ྾ᐐႫᦷ ⚆⇘渿㰇⶚㗗ᶳ⋰Ḽ溆ˤ ㆹ䀓忇堅⚆㕭棐炻⓷烉 ˬ⊿Ṕ⭬䘬悝ẞἮḮ㰺㚱烎˭ 怬㰺㚱ˤ 忁ᶳㆹ⎗⽫⿍⤪䃂Ḯˤ ㆹᾹ⶚䴻妪⤥㖶⣑ᶨ㖑㏕ḅ溆⋩↮䘬⣏ ⶜⢓⍣ᷕ䓠炻⤪㝄ℏ⏓暐㝄䘬ℍ啷嫱ẍ⍲⼴ 㭝埴䦳㨇䤐䘬悝ẞ㰺⍲㗪復⇘炻ㆹᾹᶵỮ⼿ 塓従㚜㓡埴䦳炻侴ᶼ⎗傥大啷悥⍣ᶵㆸˤ ㆹ䩳⇣ᶲ䵚䴎⊿Ṕ㕭埴䣦䘬∱䧶䘤Ḯ暣 ⫸悝ẞˤ䫱Ḯᶨᾳ⮷㗪怬㰺⚆枛炻崽䵲堅↢ ⍣ㇻ⚳ℏ攟徼暣娙ˤ ∱䧶ᶨ倥悝ẞ怬㰺⭬⇘ḇ⿍Ḯ炻婒烉 ˬㆹ⭬䘬㗗⚳ℏ䈡⾓怆炻⥛崽䵲䴎⾓怆 ℔⎠ㇻ暣娙炻徥悝ẞ⏏炰˭ ㉀様Ḯ侩⋲⣑炻ᶨ怲ㇻ暣娙徥悝ẞ炻ᶨ 怲䚌䬿叿烉 ⤪㝄悝ẞ㰺⭬⇘炻⼴㭝埴䦳ᶨ⭂⼿⍾㴰 ḮˤỮ怬㗗⼿㊧⇘暐㝄䘬ℍ啷嫱炻怬⎗ẍ㓡 梃ㆸ悥廱㨇⇘㉱啑ˤ⤪㝄忋ℍ啷嫱悥㰺㱽⍲ 㗪復⇘炻恋⯙㰺㇚ⓙḮ炻⎒傥᷾᷾䔁⛐暚⋿ 䚳Ⱉ㯜ㆾ⍣ㆸ悥䚳尻䄲ˤ 埴䦳䘬嬲㔠⮎⛐⣂⼿嬻ㆹ䛤剙怤Ḫˤ 㬋⛐⽫⿍⛘徥悝ẞ㗪炻㕭棐䘬⮷⥸嵹忶 Ἦ嶇ㆹ婒烉 ˬ悝ẞ⭬⇘Ḯˤ˭ 䛇㗗㚱樂䃉晒炻⼴㭝埴䦳䳪㕤⎗ẍ⤪㛇 忚埴Ḯˤ

ᬎᇙ྅ሁᝫ⋳იሿᔟᗧሐዄ ᶨ⣏㖑渿㰇䘬ὧ㮹ᶱ廒干⯙Ἦ庱埴㛶 Ḯˤ

嶇⮞悼⭊㢏䘬㣲侩㜧⏲Ḯ⇍炻嶇⛐ᶱ廒 干䘬⼴朊⼨渿㰇⭊忳䪁崘⍣ˤ䨧崲Ḯ⎌❶⎎ ᶨ㭝㭼庫⮹崘忶䘬曺䞛㜧嶗㭝炻ℵ㫉デ⍿⎌ ❶䘬⮏朄伶ˤ 渿㰇⭊忳䪁Ṣ㼖㳞㸏炻䓙渿㰇䘤干攳⼨ ⎬⛘䘬⣏⮷⶜⢓␴῁干Ṣ㼖⮯⭊忳䪁㒈⼿㺧 㺧⛘ˤ ㆹ崩叿怬㚱⋲⮷㗪䨢㨼炻崽䵲嵹⇘冐役 䘬崭ⶪ屟Ḧ䲏␴㯜炻枮ὧ屟⚃⊭䘥⟼Ⱉ楁䄁炻 㚠ᶲ婒烉ˬ⛐大啷㕭埴炻忁㚫㗗⼰䭉䓐䘬⮷ 䥖⑩ˤ˭ ⶜⢓⺞怚⇘ḅ溆⋲ㇵ攳干炻↢❶㗪⍰⚈ ᾖ嶗炻⟝Ḯ⮯役ᶨᾳ⮷㗪䘬干ˤ 渿㰇⇘ᷕ䓠㗗㝷㱡嶗炻嶗ᶲ㛹捖䦨⮹ ĭ ⇵ᶨ㭝㗗 ķı ℔慴䘬⣏ᶲ✉炻忶⮷ᷕ䓠ẍ⼴炻 䁢ᶨ楔⸛ⶅ䘬⢑⫸ˤᷕ䓠军⣼⫸㪬⣏⋲㗗㱧 慹㱁㰇⣏ⲉ察ᶳ✉䨧埴ˤ㘗刚⋫嬲叔⊾炻ⲥ 察䘬怈㘗㗗䘥柕暒Ⱉ炻⁷㗗ᶨⷭ桐㘗䔓ˤỮ 㗗 察 㶙 嶗 䨬炻 ⍰ 㗗 ℠ ✳ 䘬 㱁 ⛇ 峐 䘬Ⱦ ㎻ 㜧 嶗ȿ炻㚱㗪嶗朊⚈䁢㱁⫸庫⣂炻䄆干㚫ᶵ⣒ 䭉䓐炻⤪㝄㉸⻶㗪㱉⇡ỷ干炻⎗㗗㚫忋干ⷞ Ṣ堅⇘叔ᶰ㶙㶝ˤ⚈㬌㬌㭝㭼庫⌙晒ˤ⸠⤥ 干埴ᶨ嶗⸛⬱ˤ 忶Ḯᶨ嗽ẹ〗䪁炻ℵ攳ᶨ㚫⃺嶗炻⯙⶚ ㉝忼楁㟤慴㉱䷋⠫ˤ㇧况⺢䭱⶚㗗啷⺷桐␛炻 嶗怲夳⇘㜮䈃␴䨧叿⁛䴙啷㚵䘬啷㕷炻⽫墉 晨帵㤝Ḯ炻䛇䘬⾓天㉝忼楁㟤慴㉱Ḯˤ

፮཈ྗཉွᲴ᳙ᰥጀ⊻ዻႳ ⛐渿㰇㗪炻忯⇘ᶨᾳ∃⍣忶楁㟤慴㉱䘬 Ṣ炻Ṿ婒烉 ˬ忲㜦岲㜿⮢剙ᶨ⃫Ṣ㮹⸋Ṍ忂屣⯙⣈ Ḯˤ˭ 䛇㚱忁⚆ḳ烎 ỷ忚㕭棐⼴炻⓷惺⸿㚵⊁䓇炻嫱⮎䡢㗗 ⤪㬌ˤ ⎗ẍ㏕Ḵ嶗℔干⇘攟⼩嶗廱ᶱ嘇℔干ˤ ⥹ᶼᶨ娎炻䛇䘬⎒剙Ḯℑ⃫Ṣ㮹⸋⯙㉝忼㜦 岲㜿⮢Ḯˤ 攨䤐天⋩⃫Ṣ㮹⸋炻Ữ⎗傥㗗␐㛓ᶵ㞍 䤐⏏炻⣏攨㔆攳ả忲炻⍰䚩ᶳ⋩⃫䘬攨䤐拊ˤ 忚㜦岲㜿⮢⼿䇔⸦⋩䳂䞛昶炻ㆹㄊㄊ⛘ 䇔炻怬㗗„侴奢⼿⽫嶛⼿朆ⷠ⾓炻⾽⇅㉝檀 ⍇㚫⼿檀Ⱉ䕯炻ὧ⮯儛㬍㓦䘬⼰ㄊˤᶨ怲䇔 昶ᶨ怲⏓叿䲭㘗⣑㈿檀⍇喍拈ˤ 㜦岲㜿⮢⍰䧙⮷ⶫ忼㉱⭖炻搚慹⮞枪炻 ⣏㭧ὃ⣱叿㬉╄ἃ␴⋫ㇳ奨枛ˤ ㆹ嶇⛐ᶨᾳᷕ⚳㕭埴⛀⼴朊倥⮶忲嫃 妋炻㈲㜦岲㜿⮢䘬㓭ḳ倥⼿⽡⸽㖶䘥烉 ˬ㜦岲㜿⮢⍰䧙䁢㬠⊾⮢炻⛐ᷕ䓠䷋❶ ⊿⚃⋫䰛䘬ἃ⯷Ⱉ渻ˤ㶭⹟䅁⋩ℓ⸜ ĩ 大⃫ IJķĸĺ ⸜ Ī 䴻Ḽᶾ忼岜┯◃⣷婳㇨⺢ˤ㜦岲㜿 ⮢䘬䳸㥳感Ụ㉱啑䘬ⶫ忼㉱⭖炻⍰㚱⮷ⶫ忼 ㉱⭖ᷳ䧙炻⌈⛘䲬 ıįĴĴ ⸛㕡⋫䰛炻㗗暚⋿夷 㧉㚨⣏䘬啷⁛ἃ㔁⮢昊炻⮢昊慹䡏廅䃴炻㯋

⊊ᶵ↉炻唰厫Ḯ啷㕷⬿㔁㔯⊾䘬䱦厗ˤ㖼㖍炻 㜦岲㜿⮢ⶪ暚⋿⛘⋨㓧㔁⎰ᶨ䘬㚨檀㨇㥳炻 㗗㹯ˣ啷ˣⶅ炻啷⋨ἃˣ㱽ˣ₏ᶱ⮞℟⁁䘬 䈡㬲忻⟜炻ㆸ䁢⚃㕡ᾉ⼺♖⼨䘬䤷⛘ˤ˭ ⛐㜦岲㜿⮢䛢㛃楁㟤慴㉱ⶪ⋨炻⯭檀冐 ᶳ炻夾䓴䃉旸⮔⺋炻䘬䡢㗗⟲䤷⛘ˤ

ġ ᔟᗧሐዄཁ࿈ᰥ ˬ楁㟤慴㉱ἄ䁢Ṣ攻⣑➪⏠⺽ḮṢ栆䘬 ♖⼨ᷳね炻暚怖曏丆䘬㶙Ⱉⲥ察炻⭴⹞䘬⛇ ⛘炻⸛朄䘬䓇㳣炻忁ṃ悥㗗㍷丒ᶾ⢾㟫㸸䓇 㳣ᶵ⎗ㆾ仢䘬⃫䳈ˤ忂⼨楁㟤慴㉱䘬忻嶗ᶲ炻 㚱慵慵檀Ⱉ旣昼炻怬㚱ⲥ察␴㱛㳩暨天䨧崲炻 忁ṃ⛘尴䈡⽝㗗楁㟤慴㉱䘬䤆䦀⯷ⷛˤ˭ Ṳ⣑㰢⭂⊭干Ἦᾳ楁㟤慴㉱ᶨ㖍忲ˤ ᶨ㖑炻⎠㨇⯙攳叿⮷ ⹪ ✳ 干 Ἦ ㍍ ㆹ Ᾱ Ḯˤ ㆹㇻ攳楁㟤慴㉱⛘⚾炻嶇Ṿ䞼䨞Ṳ⣑䘬 㕭忲嶗䶂炻Ṿ夷䔓䘬埴䦳㗗ᶲ⋰忲䡏⟼㴟炻 䴻⣑䓇㧳⇘䲵ⶽ㴟⣏勱⍇ˤㆹ⓷烉 ˬ䘥㯜⎘怬⍣⼿ㆸ╶烎˭ ˬ怈Ḯ溆炻ᶨ⣑Ἦ⚆⣒崽Ḯˤ˭ ġ㕤㗗㰢⭂ḮṲ⣑⯙⎒忲ᶱᾳ㘗溆烉䡏⟼ 㴟炻⣑䓇㧳␴䲵ⶽ㴟ˤℵ≈ᶲ啷⭞⮰姒ˤ Ăġ

ᓃᥩႫ᧓ፇᴮ᫙ᗽ

ˬ䡏⟼㴟ỵ㕤ᷕ䓠䷋❶㜙Ḵ⋩Ḽ℔慴 嗽炻㴟㉼ ĴĶĴĺ ℔⯢炻㷾朊 IJįĶĺ ⸛㕡⋫䰛炻佌 Ⱉ䑘㉙炻㯜㤝庽㤝朄炻⭃劍ᶨ朊⮞掉ˤ㷾⽫ 搚⳴叿ᶨ⹏⮷Ⱉ炻㜿⭮叱侈炻䈡㚱䘬㯜炻䈡 㚱䘬剙␴䈡㚱䘬≽䈑炻⛐䡏⟼㴟㥳ㆸ⣯䈡䘬 㜄泹愱欂␴侩䄲㐰欂䫱⣯奨ˤ˭ ㆹᾹ⛐䡏⟼㴟䘬㘗⋨攨⎋屟Ḯ攨䤐炻怬 ⼿㏕㘗⋨䘬⮰䓐㍍楩⶜⢓ℵ攳ᶲ⋩Ἦ↮揀炻 ㇵ㉝忼䡏⟼㴟䘬ℍ⎋ˤ恋㗗ᶨ⣏䇯㷾㱲␴勱 ⍇㥳ㆸ䘬⃒伶㘗⋨ˤ㱧叿㛐柕⮷㢏忻埴忚炻 ᶨ嶗ᶲ嗽嗽樂导炻嗽嗽伶㘗ˤ⺋敲䘬啵刚⣑ 䨢炻⽖湫䘬勱✒ᶲ倂普叿檀⍇䈡㚱䘬≽䈑㜮 䈃炻⮷᷀ᶲᶵ㗪↢䎦䞛⟲␴ᶱ奺䘬⼑刚䣰䥙 㕿炻䨧叿啷㕷㚵梦䘬啷㕷⨎⤛攺怑⛘崽叿啷 䈃伲ˤ 䡏⟼㴟嬻Ṣ暋⾀䘬㗗忲㷾ᷳ㕭炻䁰导䘬 春⃱ᶳ炻㏕ᶲ刚⼑歖渿䘬忲㷾凡凞⼨㷾⽫ᷕ 榃⍣炻㯜㲊㶙嗽䘬侈䵈⃱⼙㍑⌘叿Ⱉ⃱㯜刚炻 ⤥ᾳ⿉Ṣ䘬㘗尉ˤ

ጄᴞ ᓯᅝ ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳ6ᅴ ➯␤ᛵ⍶Ჵ᱓⚆ᩚ


ᰟ✢ᚮ៽ⓨᑁⓘỒ Landelijke Federatie van Chinese Ouderenverenigingen "Chun Pah" in Nederland

ȪΠɒΙϤԑΠТΠΪϲРȫ

Ӵ֭ĻGouvernestraat 53, 3014 PJ Rotterdam www.chunpah.nl

Rotterdam ᲀᧁጳᚮ៽Ồ

Amsterdam ᜷ᘩᴒᧁጳᚮ៽Ồ ᱓ᓯ

ዶ፸ᐡ᏷፶Ồ ᅳ3126 ᑧ 3 ፸ 4 ፶ᅴ

㛔㚫⮯㕤 ĵ 㚰 ķġ㖍炷㗇㛇ᶨ炸䙲 ≃⣂ ĩġŚŢŬŶŭŵġĪġ⍲⓮⟜岤䈑ᶨ⣑忲炻䎦 㓡䁢 ijıIJĶ ⸜ Ĵ 㚰 ijĴ 㖍 ĩ 㗇㛇ᶨ Īˤ ij 㚰 IJĺ 㖍攳⥳ⓖ䤐炻⟙⎵⽆忇 㚫⒉烉ɖ IJıĭĮġ朆㚫⒉烉ɖ IJĶĭĮ

ġ晾䃞㖶⣑ㇵ䩳㗍炻ỮṲ㖍⋰㗪↮⢾侨䛤䘬春⃱炻Ụ᷶㍸⇵枸⏲Ḯ㗍䘬Ἦ冐烊 ⃱䶂䨧德㚫㇨⣑剙㜧ᶲ䘬⣏䍣䐫䨿炻㗈䄏叿⭌ℏ栗⼿㟤⢾㖶Ṗˤ ġ䩳㗍㗗ᷕ⚳Ḵ⋩⚃䭨㯋ᷳᶨ炻㗗ᶨ⸜ᷕ䫔ᶨᾳ䭨㯋炻䁢㗍⬋䘬攳⥳ˤ䩳㗍 䘬⇵ᶨ⣑㗗彶㗍㖍炻ḇ⯙㗗Ṳ⣑ˤ㬌㗪㬌⇣炻㚫⒉Ᾱ㬉倂ᶨ➪炻ⓙ㫴ˣ嶛准ˣ ⏡䫃⫸ˣ侵⣒㤝㇯炻䫱䫱炻䓐⎬䧖⧃㦪⼊⺷ㄞ屨Ḵ㚰ấ䓇㖍㚫炻彶㍍⍰ᶨᾳ㕘 䘬㗍⣑䘬⇘Ἦ炰 ġℵ忶⋲ᾳ㚰⯙㗗ᷕ⚳彚㙮ḁ㛒伲⸜㕘⸜炻㛔㚫⭂㕤 ijĵ 㖍㬋㚰⇅ℕ冱埴㕘 㗍倗㬉㚫炻〕῁⣏⭞ὅ㗪↢ⷕ炰

祝各位會員農曆新年快樂、 身體健康 !

Eindhoven

在此預祝各位會員朋友:春節快樂!喜氣洋洋!身體健康!平 安吉祥!

ᝨ᪸ᚮ៽Ồ

Ꮵ፸♩ᓛ↗┘᜕ᑀᅝ

ᝨ᪸ᚮ៽Ồ᥷ΐᝂᥖ 䫮侭冯⸦ỵ䎮 ḳ㖍⇵⃭䔞㍊䳊昲 ĭ Ḯ妋㕭㷠㒂溆 ĭġ⼰ デ嫅楔❶⨎⤛㚫攟 惕渿曆⤛⢓ℐ䦳⋼ ≑ ĭġẌㆹᾹḳ⋲≇ ᾵⬴ㆸ㕭㷠㳣≽㏄ ⮳į 㶢婯匟㭼 ⽟ᶱ⚳Ṍ䓴溆 ťųŪŦŭŢůťŦůűŶůŵĮ 㱽⮼ 㕗炷ŗŢŢŭŴ炸ỵḶ㱽 氩⢓Ⱉˤ征᷒⎵⫿ 㗗Ṷ㉱ᶩ宕ȾŗŢŭŭŪŴȿᶨ孵侴㜍炻シᷢ⛐Ⱉ察ᷕˤ征㗗匟℘⮹㔘ↈ᷒㜍冒Ḷ㉱ᶩ 宕䘬❶ⶪ⎵䦘ᷳᶨˤ⛐⮡大䎕䈁䊔䩳㇀ḱᷕ炻IJĶķĹ ⸜炻⦩⹱ɀ⤍℘㱣䘬⅃旇㚦 乷彯㱽⮼㕗䘬⛋ᾅ仿㔁➪ˤ㱽氩⢓Ⱉḇ⎓ ŅųŪŦŭŢůťŦůűŶůŵ炻シᷢȾᶱ⚥Ṍ䓴䁡ȿ炻 ⛐匟℘ˣ⽟⚥␴㭼⇑㖞彡⠫ᶲ炻㴟㉼ ĴijijįĶ 䰛炻㗗匟℘䘬㚨檀Ⲙˤ⇘Ḯ㱽⮼㕗冒 䃞㗗天䇔Ⱉ䘬炻⛐Ⱉᶲ⎗ẍ䚳⇘Ⱦᶱ⚥Ṍ䓴䁡ȿ䘬㞯⽿ˤ亏井⼨ᶲ崘炻剙 Ĵı ↮ 摇⌛⎗⇘彦Ⱉ栞ˤⰙ栞ᶲ往㚱ᶨ᷒檀乎 Ķı ⍀䰛堐䣢ᶱ⚥⚥⠫䘬⚮㞙ˤ䃞⎶Ṷ征 ⃧徃ℍ㭼⇑㖞⚥⠫炻⯙㚱ᶨ᷒䝕㛃⎘炻⛐䝕㛃⎘ᶲ⎗ᶨ奰ᶱ⚥㖈旭䘬⍇慶ˤ㱽 ⮼㕗䘬⽟⚥⯭㮹⌈ ijķĦ炻ᷢℐ匟℘㚨檀ˤijııķ ⸜炻ᶨ᷒⽟⚥℔㮹塓徱ℍḮ㱽⮼ 㕗⻻⛘䘬孖Ể炻征㗗匟℘⌮⎚ᶲ⇵㇨㛒㚱䘬 į ⎬ỵ⮲㔔䘬㚫⍳ ĭġぐᾹ⎗⏎娵嬀忁㬟⎚䘬⺢䭱䈑╶ ŀġ俛倆ᶵ⤪䚖䜡 ĭġ䚖䜡ᶵ ⤪奒幓デ⍿ ĭġᶨ⭂䴎ぐⷞἮ䃉旸䘬㺧嵛デ Ģġ䁢㬌 ĭġ㛔㚫⮯冱彎ᶨ⣑㷠 į 㖍ġġġġġġ㛇 ĻġijıIJĶ ⸜ Ķ 㚰 ĵ 㖍㗇㛇ᶨ 䚖ġġ䘬ġġ⛘ Ļġ匟㭼⽟ᶱ⚳Ṍ䓴溆 ťųŪŦŭŢůťŦůűŶůŵ ⽟⚳崭⣏䘦屐℔⎠ ᷕ⺷冒≑㘂梸 į 屣ġġġġġġ䓐 Ļġ㚫⒉ɖ IJijĭııĩ ⊭㊔Ἦ⚆干屣ˣᷕ⺷冒≑㘂梸 įġ㚈㱱㯜 įġ䫱 Ī 倗䴉⍲⟙⎵ Ļġ㛶忳⧋ ıķijIJķĴĴķıĸ 娡栗漵 ıķĶIJĴijķĸĹIJ

㛶⚳⻟ɖ Ĵı炻昛沛⯷ɖ Ĵı炻⏪渿咖ɖ ijı炻昛⫼】ɖ ijı炻惏㠩⪴ɖ ijı炻㶑 沛䌱ɖ ijı炻悺厗㥖ɖ ijı炻湫䵕⧋ɖ ijı炻㜿䘦㖶ɖ ijı炻⻝佌楁ɖ ijı炻␐㯜㟡ɖ IJıˤ

Utrecht ᦿᧁ᪰፱ᚮ៽Ồ ዯ፸ᐡṺ┘ 湫䌱㠭烉Ĵ 堳㝹ġ 昛㟪咖烉喳㝄㈡ 湫㛐嗕烉IJıġ㫏⃫ ∱冒䔞烉噳䱽 IJ ᾳ

Amersfoort ጱ᪸ᚮ៽Ồ

੩੫୚Л‫ོࢧݘ‬

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ‫ོࢧݘ‬

Р෈Ȉഇ࢑෈Π

പ੫ϝ‫ོࢧݘ‬

Р෈ȈؐТ಑ΙЅ಑έএ࢑෈Π

Р෈ȈؐТ࢑෈ΙЅ࢑෈Ϥ

Р෈0ਢ໢Ȉ࢑෈ΙՍ࢑෈Р໠ߞ

ਢ໢ȈήϿΙਢՍѲਢ

ਢ໢Ȉ11:00 - 14:00

ਢ໢Ȉ12:00-18:00

ഇ࢑෈Ѳ23ᘈՍ4ᘈᆹོԤሸ‫࡟ܣ‬

ᆹོӴᘈȈGouvernestraat 53

ᆹོӴᘈȈ๼၂ՂΡ՞ԉȶҗᆋዂȷ

ᆹོӴᘈȈCartesiusweg 11

ᆹོӴᘈȈRecht Boomssloot 89

বΡທထԊ‫ۑ‬ሸ۹ᐗທ ོߝȈ‫ Ⳑߝ؃‬010-4585690 ؐТ‫ޟ‬಑Ιএ࢑෈ΠኊઢҡРོ

੕б‫ོࢧݘ‬

ȁȁȁȁȁPaletplein 53 ོߝȈങЈ‫ ׈‬06-14315585

3534 BA Utrech ོߝȈ᎓‫آ‬Ԥ!0346551643

)বΡທ*1011 CX Amsterdam ོ!!!!ߝȈ԰ᆆ໴ 06-41859318

೉៌ࠒୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈ȈؐТ಑Πএ࢑෈Π ਢ໢Ȉ12:00 - 17:00 ᆹོӴᘈȈ‫ޥ‬ୢϛЖ Stichting Gemeenschape centrum Lievendaal Lievendaalseweg 3, 5652 SB, Eindhoven ོߝȈनछ㢣!06-45092342

೉៌‫ݍ‬ୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈ȈؐТ಑2Ѕ಑4এ࢑෈Π ਢ໢Ȉ12:00 - 17:00 ᆹོӴᘈȈWijk Centrum "De Symfonie" Valkenierstraat 1 6828 RM Arnhem ོߝȈ࿲ᆆ‫ ي‬0316-333435

೉៌ϛୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈Ȉഇ࢑෈Ι ਢ໢Ȉ12:30 - 18:00 ᆹོӴᘈȈ Van Galenstraat 30 3814 RC Amersfoort ོߝȈങ๼஼ 035-6028225


᫓ↂ⃡ᣇᓍ῔Ồ ᰟ✢ፍỒ᫛ἲ᭖᏷ᘒ᫜ ⓘỒ⃕ἲᅝỜ⇴ᒯᛥ᥇

ፍỒᲐ␈ዷᅝᱯ᭘ἓᛥ᥇

ፍỒỒᛥᅝ᭼ጛḶᛥ᥇

डᑙᇳȈȶ‫پר‬ΟȂ࢐ौѩΡுҡ‫ڼ‬Ȃ‫ٮ‬иு‫؁ޟ‬ᙴ౾Ȅȷĩ घᑱᆋॱġIJıĻIJıĪġ 鹿特丹基督教生命堂

海牙基督教生命堂

地址:Donarpad 9, 3072 EB Rotterdam 電郵:emsirotterdam@gmail.com 電話:010-411 49 90 / 06-40 094 225 ( 普通話 ) 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢: 鄧偉康牧師 ( 廣東話 ) 陳李湘萍師母 ( 普通話 )

地址:Isingstraat 165A, 2522 JS Den Haag 電話:070-388 17 85 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:梅子開牧師

烏特勒基督教生命堂

荷京基督教生命堂

地址:Marokkodreef 3, 3564 EV Utrecht 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:030-261 61 67 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

地址:Anton Waldorpstraat 90 1062 AZ Amsterdam 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:020-673 03 50 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

思活路基督教生命堂 地址:Esdoornstraat 25, 8021 WB Zwolle 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:06-50 652 284 崇拜聚會:普通話崇拜 時間:星期一中午 12 時 查詢:鍾志勳牧師

百合山基督教生命堂 地址:Rozenstraat 2, 4613 AJ Bergen op Zoom 電話:0164-78 58 22 / 06-29 551 772 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:林國安牧師

恩慈地基督教生命堂 崇拜地址:Deurningerstraat 212, 7522 CL Enschede 教會活動中心:Deurningerstraat 39A 7514 BD Enschede 電郵:emsienschede@gmail.com 電話:053-2310789 / 06-50 652 284 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

福臨道基督教生命堂 地址:Zandstraat 103, 3905 EB Veenendaal 電郵:emsiveenendaal@gmail.com 電話:0318-76 91 44 / 06-27 221 338 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:朱洪順傳道

百利達基督教生命堂 地址:Teteringsedijk 89C, 4817 MB Breda 電郵:emsibreda@gmail.com 電話:076-532 33 51 / 06-24 542 277 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:趙麗娟傳道

高寧根基督教生命堂 地址:Korreweg 37,9714 AB Groningen 電郵:emsigroningen@gmail.com 電話:050-571 80 40/06 - 81 556 777 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 11 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 留學生團契:逢星期三晚上 6 時 查詢:張堯傳道

安恆基督教生命堂 地址:Geograaf 13, 6921 EW Duiven 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:06 1296 5512 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:每月第二及第四個星期日早上 11 時 ( 設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

樂華城基督教生命堂! 地址:Vrijheidsplein 1, 8924 JL Leeuwarden 電郵:emsileeuwarden@gmail.com 電話: 06-81 556 777 崇拜聚會:普通話 / 廣東話崇拜 時間:每月第二及第四個星期二早上 10 時 查詢:張 堯傳道

❣ᜪᗔ ᙬᬙ⃿ᣈ!(www.emsionline.org)!៻ᾰᑺ⚆ᘷᴞᙬᗥ᎘ᧁᓕℏỒ፛᠖᪳


!"#$%"$ $&'

!"#$"%&'(' )* +&,-(' .,/(0 1&' 2,& 31& 41"

56(7%-,8( 5',-"90: ;(& .,1&<=, 1&' >,& >%1& ?1&@%1@( A%BB"9-: .,1&C,& D"9(,@& A-%',(0 +&,8(90,-*

!

EF

d-" N01A e*).$5 [),?H,%.+$ +D [),?H,%"; .$ d.,$b.$ f$.@");.%' .; -"&?= g+)" %-,$ 2`` D)."$?; ,$? )"&,%.@"; +D 5),?H,%"; 6.%$";; , ;.5$.D.3,$% 4+4"$% +D %-".) &.@"; +$ %-" )"@."6 .$5 ;%,$?= D"9(,@& 0-%'(&-0 19( -1K,&@ 0(L$,( -" 9(7"9' -=( /"/(&-M 7' 2,1&@ A=1& ,$? 31&@ >,1"/,&@

() )*+,+-. /0)12*3)1 2,*0)45) 5/))1 +6 72,(42 $)8 #0)4 845 +9)0 :;< 2, =453 .)40 !"# $%&'#()# )*##+ '(%,-+ ."# /). $% ."- )(0- ,$%+ '-1$2% 23 4"$%(

G* ?,% !=1&@=1,H G"=1, I"9&,&@ J"0!"#"$%&'( )"*+)%") &",)$% %-,% .$ /012( %-" "3+ $+4.3 5)+6%- .$ 7.$-,. 8"6 9)": 6:; ;%:<&"= >-" *)"?.3%"? .$3)":;" ;*""? 6:; +@") 1A=AB :$? ):$C"? 1;% .$ %-" ;:4" C.$? )"5.+$ +D E-.$:F G% 6,; H$?");%++? %-:% %-" "3+$+4.3 ?"@"&+* 4"$% +D 7.$-:. 8"6 9)": .$3)":;"? .$ ;%:<.&.%' :$? %-" 3+4*)"-"$;.@" ;%)"$5%- 6:; 3+$%.$H+H;&' 5)+6.$5F >-" ?:%: )"@":&"? %-:% %-" "I*"3%"? %+%:& +H%*H% @:&H" +D 7.$-:. 8"6 9)": )":3-"? J00 <.& &.+$ 'H:$ 6-.3- .$3)":;"? +@") 1AFABF >-" .$?H; %).:& :??"? @:&H" .$3)":;"? :<+H% 1KBF LHM&.3 D.; 3,& )"@"$H" 6,; 10N=O M.&&.+$ 'H,$ 6.%- 5)+6%- +D

D

1KB= P.I"? ,;;"% .$@";%4"$% 6,; AKO M.&&.+$ 'H,$ 6.%- 5)+6%- +D 1AB= L") 3,*.%, ?.;*+;,M&" .$3+4" +D H)M,$ ,$? )H),& )";.?"$%; )"&,%.@"&' .$3)",;"? 10B ,$? 1NB= 8"6&' ,??"? "4*&+'"? *+*H&,%.+$ 6")" 1Q0 %-+H;:$?= R$")5' #+$;H4*%.+$ D+) *") 10 %-+H;:$? 'H:$ +H%*H% @:&H" ?"#)":;"? 2B= S95:.$;% %-" <:3C?)+* +D D+)".5$ :$? ?+4";%.3 "3+$+4.3 :%4+;*-")"T %-" "3+$+4.3 .$3)":;" ;*""? +D 7.$-:. 8"6 9)": ):$C"? 8+F1 3+4*:)"? 6.%- +%-") ;:4" C.$? )"5.+$; .$ E-.$:FS >:$5 U-+$5M.$( %-" @.3" ?.)"3%+) +D V"@"&+*4"$% :$? W"D+)4 E+44.%%"" .$ 7.$-:. 8"6 9)":T .$%)+?H3"? %-:% %-" 5)+6.$5 +D :?@:$3"? .$?H;%)' -:? <"3+4"

%-" C"' "$5.$" D+) ?).@.$5 %-" "3+$+4'F G$ N012T %-")" 6")" 120J "$%")*).;"; ;H33";;DH&&' :3-."@.$5 %):$;D+)4:%.+$ :$? H*5):?.$5F 9")+;*:3"T $"6 4: %").:&T 5):.$T +.& :$? %"I%.&" 4:.$%:.$"? 5)+6.$5 ;%":?.&' 6.%- )"&:%.@" .$3)":;" ;*""? +D :<+H% NQBT 1AB :$? 1NBF L"C.$5 X$.@");.%' Y7.$-:.Z 8"6 ["$"),%.+$ G> W";",)3- G$;%.%H%"T 8,%.+$,& X$.@") ;.%' +D V"D"$;" >"3-$+&+5' 9)4' ,$? E.@.&.,$ X $.%"? W";",)3- G$;%.%H%" ,$? +%-") ;3. \%"3- *&,% D+)4 ;"%%&"? ?+6$ +$" ,D%") ,$+%-")= >6+ $,%.+$,& C"' &,M+),%+).";T 2] 4H$.3.*,& C"' +$"; ,$? 1N 4H$.3.*,& "$5.$"").$5 3"$%"); 6")" $"6&' ,??"?= 8"6 3.%' ,DD.)4"? S%)H4* 3,)?S *)+?H3%; 6")" N0=

QOA2 4"?.H4 ,$? ;4,&& \;.^"? 3+4*:$."; +D ;3.\ %"3- %'*" :$? /_O ;3.\%"3- ;4,&& 5.,$% "$%")*).;"; 6")" $"6&' ,??"?= >-")" 6")" _O``` *,%"$%; ,* *&."? .$ %-" 6-+&" '",) ,$? WaV "I*"$?.%H)" ,3 3+H$%"? D+) N=]QB +D %-" %+%,& +H%*H% @,&H"= G$ N012T %-" )"D+)4 +D "3+$+4.3 ;';%"4 .$ 7.$ -,. 8"6 9)", 6,; 3+$%.$H+H;&' ?""*"$"? ,$? %-" .$%"5),%.+$ 3H;%+4; 3&",),$3" .$ 7".b.$5\>.,$b.$\ c"M". )"5.+$ 6,; ,3-."@"?= 8"6 ,)", .$.%.,%.@"&' .$%"5),%"? .$%+ %-" 3++)?.$,%"? ?"@"&+*4"$% ;%),%" 5' +D 7".b.$5\d.,$b.$\c"M".= G$@";%4"$% D)+4 7". b.$5 ,33+H$%"? D+) K0B +D %-" 6-+&" *,.? \.$ ?+ 4";%.3 3,*.%,&=

$(%5$% 678 $%&'#()#+ 9: ;<=<> ?20*@'$%1 A$." ."@. 23 )@0- *-'$2B C(). :-('

L).@,%" "3+$+4' -,? M"3+4" ,$ .4 *+)%,$% "$5.$" D+) *)+4+%.$5 >.,$b.$ " 3+$+4' ;%,M&" ?"@"&+*4"$%= 9D%") %-" .4*&"4"$%.$5 %-" )"D+)4 +D MH;.$";; )"5.;%),%.+$T A]J2A "$%")*).;"; 6")" $"6&' )"5.;%")"? %-.; '",)= 94+$5 %-"4T A2AO` 6")" *).@,%" "$%")*).;"; 6-.3.$3)",;"? KJ=JB ,33+H$%.$5 D+) JA=OB +D %-" $"6&' )"5.;%")"? +$";= G$ %-" &,;% '",)T %+%,& .$?H;%).,& +H%*H% @,&H" +D *). @,%" 3+4*,$."; 6,; +@") _`O2=A M.&&.+$ 'H,$ 6-.3- .$3)",;"? N_=KB ,$? 6")" _2=2 *")3"$%,5" *+.$%; D,;%") %-,$ .$?H;%)' 6.%- N` 4.&&.+$ hH,$ *)+D.% .$ '",)= 7+%- *).@,%" .$@";%4"$% ,$? *).@,%" "3+$+4' %,I 6")" D,;%") %-,$ %-" 5)+6.$5 ),%" +D ;+3.,& .$@";%4"$% ,$? %,I )"@"$H" .$ %-" 6-+&" 3.%'= VH).$5 %-" &,;% '",)T >.,$b.$ ?)+@" %-" %),$;D+)4,%.+$ ,$? H*5),? .$5 +D %-+H;,$?; +D 3+4*,$.";= G% -,? ,&)",?' *)+4+%"? AO2_ "$%") *).;"; %+ ,3-."@" ]J`N %),$;D+)4,%.+$ ,$? H*5),?.$5 *)+b"3%;= oH%*H% @,&H" +D -.5-\%"3- .$?H;%)' 6,; OA`=QQ] M.&&.+$ 'H,$ ,33+H$%.$5 D+) Q`=QB +D .$?H;%)' 6.%- N` 4.&&.+$ hH,$ *)+D.% .$ '",) >"3-$+&+5' .$ $+@,%.+$ -,? ,&)",?' M"3+4" %-" C"' D,3%+) D+) .4*)+@.$5 M+%- "3+ $+4.3 mH,&.%' ,$? M"$"D.%=

NOJ ,0 PMFQ -9,LL,"& R%1&H -=( ,&79(10( 0B((' 91&K(' -"B ,& !=,&1 I1,&L1&' 7' p+$5 i.$5M.$T n.$ q,$ 7,+

W"*+)%") &",)$% D)+4 %-" *)";; 3+$D")"$3" +D N`12 d.,$b.$ R3+$+ 4' e+3."%' V"@"&+*4"$% e%,%H; %-,% ?H).$5 %-" *)"&.4.$,)' ,33+H$% .$5 ,$? %-" "@,&H,%.+$ M' E-.$, 8,%.+$,& e%,%.;%.3; 7H)",HT d.,$b.$ [VL 6,; 1=AKNN2K %).&&.+$ 'H,$ .$ &,;% '",) YE8hT M"&+6 %-" ;,4"Z= 933+)?.$5 %+ %-" 3+4*,),M&" *).3";T .% .$3)",;"? 1`=`B 3+4*,)"? 6.%- %-,% .$ ;,4" *").+? +D &,;% '",)= >-" .$3)",;" ;*""? ),$C"? %+* .$ E-.$, 4,.$&,$?= Si,;% '",)T d.,$b.$ ?+6$%H)$ "3+$+4.3 ;%)";; 6,; )"&,%.@"&' -.5-T MH% %-")" 6")" ;%.&& &+%; +D -.5-&.5-%; +D "3+$+4.3 ?"@"&+*4"$%ST ;,.? j-,$5 k.,$5T %-" l.3" V.)"3%+) +D >.,$b.$ e%,%.;%.3; 7H)",HT S>-"' 4,.$&' 4,$.D";%"? .$ %-" D,;% ?"@"&+*4"$% +D ;")@.3" .$?H;%)'T ;"@") ,& -.5-&.5-%; +D *).@,%" "3+$+4'T ;3."$3" ,$? %"3-$+&+5' .$$+@,%.+$

*)+4+%.$5 %),$;D+)4,%.+$ ?"@"&+*4"$% "%3=S G% 6,; H$?");%++? %-,% %-" ,??"? @,&H" +D ;")@.3" .$?H;%)' .$ >.,$b.$ "I3""?"? K=KAA M.&&.+$ 'H,$ 6-.3- .$3)",;"? M' 1`=NB ,$? ,33+H$%"? D+) 2J=QB +D [VL= >-.; .$3)",;"? 1=N *")3"$%,5" *+.$%; 3+4*,)"? 6.%- %-,% .$ 3+))";*+$?.$5 %.4" &,;% '",)= P)+4 %-" ,$$H,& .$3)",;" ;*""?T %-.; 6,; %-" D.);% %.4" %-,% %-" .$3)",;" ;*""? +D ;")@.3" .$?H;%)' "I3""?"? %-" +$" +D *).4,)' .$?H;%)' ,$? ;"3+$?,)' .$?H;%)'= R;*"3.,&&' %-" $"6 ;")@.3" .$?H;%)' ?"@"&+*"? mH.%" D,;%= P)+4 n,$H,)' %+ 8+@"4M") .$ &,;% '",)T %-" +*"),%.+$,& )"@"$H" +D *)+D.%,M.&.%' ;")@.3" .$?H;%)' +D 3+44")3.,& &",;.$5 ,$? ,M+@" .%; ;3,&" 6,; OA=`]_ M.&&.+$ 'H,$ 6-.3- .$3)",;"? M' N2=`B=

!"#$%"$ '($)*#+ -.($/( 0#"1( 2".(* 3/$$(+ 4567+()(8 7' 7,+ P"$5'HT n.$ q,$ 7,+

9

.,1&C,& !(&-91L S8(&%( T1,=( ;,8(9 .%&&(L

33+)?.$5 %+ %-" E-.$, W,.&6,' 8+=_O 7H)",H [)+H* E+= i%?=T >789 E"$%),& 9@"$H" c,.-" W.@") >H$$"&T E-. $,; D.);% .44");"? %HM" %H$$"& 6-.3- *,;;"; %-)+H5;".;4.3 ,)",;T 6,; 3+4*&"%"? )"3"$%&'= >-" >H$$"& 3+$$"3%; %-" hHb.,*H P.$,$3.,& V.;%).3% +$ %-" $+)%M,$C +D %-" c,.-" W.@") ,$? %-" c+$5m.,+ V.;%).3% ,$? >789 +$ %-" ;+H%- M,$C= G% 3+@"); , ?.;%,$3" +D 2=N C.&+4"%"); ,$? .; 3+4*).;"? +D %-)"" *)"3,;% 3+$3)"%" .44");"? %HM";6.%- , %+%,& &"$5%- +D NAA 4" %");T ",3- 6".5-.$5 Q`T``` %+$;= >-" %H$$"& *,;;"; %-)+H5- %-" ;+D% ;+.& .$ %-" ).@")M"? +D %-" c,.-" W.@") ,$? 3,$ 6.%-;%,$? , 4,5$.%H?" O ",)%-mH,C"= VH).$5 %-" 3+$;%)H3%.+$T %-" %H$$"& 6,; ,6,)?"? NN $,%.+$,& *,%"$%;= 94+$5 %-"4T _N %"3-$.mH"; 6")" .$.%.,%"?T -,@" )",3-"? %-" .$%")$,%.+$,& ,?@,$3"? &"@"& ,$? D.&&"? %-" M&,$C; .$ E-.$,; %"3-$.mH"; +$ &,)5"\;3,&" H$?")6,%") %H$$"& 3+$;%)H3%.+$= q-"$%-"%H$$"&.;+*"$%+%),DD.3T %-"?).@.$5%.4"M"%6""$%-"$+)%,$? ;+H%- M,$C; +D %-" c,.-" W.@") 6.&& M" )"?H3"? D)+4 -,&D ,$ -+H) %+ Q 4.$H%";= 7";.?";T %-" %H$$"& .; ,M&" %+ +*"),%" .$ ,&& 6",%-") 3+$ ?.%.+$;T;+%),DD.33,$%),@"&%-)+H5-H$.4*"?"?=


!"#$%& $#'%(

!"#$

%)*+,-./*0 /120 34567839:;

%& ' ( ) & * + ' * , - & . ( / + & 0 1/ 2 OB P2, (=20G Q20FR*20 ?*+= H=,+,C R*0 <20 O2,

S*1 O2,@*20FG TU8B>2-8,@)G *C J-,E (=20),0F S2,@*0F 20) =2C K>>0 *0 $*20V*0 J,- E,-> +=20 W9 B>2-CM X> K>F20 +, C>@@ I>F>+2K@>C *0 +=> I>F>+2K@> E2-L>+C *0A@1)*0F X2*E>0 Y,2) 20) (20C=1* (+->>+ *0 :ZZ[M X> F>+C 1H 2+ W 2MEM 20) F,>C +, ?=,@>C2@> E2-L>+ +, K1B I>F>+2K@>C 2+ WMW9 2MEM >I>-B )2BM $=>-> 2-> +=*-+B ,- J,-+B I2-*>+*>C ,J I>F>+2K@>C ?>*F=*0F E,-> +=20 ;99 V*0M $=>B A20 K> C,@)

[99 B120 \]"^G +=> C2E> K>@,?_ >I>-B )2BN $=> J2E*@B ,J +=->> @*I>C 2 H>2A>J1@ @*J> *0 $*20V*0N X,?>I>-G 0,? => ?,--*>C 2K,1+ +=2+ =*C A=*@) A20 0,+ F, +, CA=,,@ K>A21C> ,J +=> A=*@)C 2F>N X*C A=*@) ,0@B 2++>0)C CA=,,@ 10+*@ R1 0*,- $=->> )1> +, +=> =,1C>=,@) ->F*C+-2+*,0N '- S*1 +=*0LC 2 @,+ 2K,1+ =,? +, @>+ =*C A=*@) A,0+*01> +, ->A>*I> =*F=8 D12@*+B >)1A2+*,0N S*1 ^*0FF20FG c9 8B>2- 8,@)G A,E>C J-,E (=20),0F S*2,A=>0F 20) =2C >0F2F>) *0 C20*+2+*,0 ?,-L *0 $*20V*0 J,- c B>2-CN X> F>+C 1H 2+ bNb9 2NEN 20) C?>>HC +=> C+->>+ 2+ c 2NEN X> >2-0C b999 B120 >I>-B E,0+= 20) C>0)C =,E> 7a99 B120N S*1 ^*0FF20F C2BCG *+ ),>C0d+ E2+ +>- +, F>+ 1H >2-@BG *+ *C V1C+ 2 H=BC* A2@ >f>-A*C>N O1+ # ,J+>0 E*CC EB A=*@)->0g h

`=20F <>*G ab8B>2-8,@)G =2C >0 F2F>) *0 +=> E202F>E>0+ ,J J@,?>-C J,@>CC +=20 ,0> B>2-N X> F>+C 1H 2+ c 2NEN 20) F,>C +, +=> C+,-> KB C*++*0F =*C ?*J>d C +-*ABA@>N #0 ,-)>- +, E2L> +=> A1C+,E>-C F>+ J@,?>-C K>J,-> eG => ,H>0C +=> K,f +, +2L> ,1+ +=> J@,?>-C 20) E2+A= +=>EN X> C2BCG => V1C+ ?,-LC ,0 *+ J,- C=,-+ +*E>G C, => =2C 0,+ E>+ L>B 2AA,10+C 20) *C @,,L *0F J,-?2-) +, +=> ,HH,-+10*+BN

$=> A,1H@>G `1 /*1E*0 20) R*2 P1*f* 20F 2-> K,+= ;[8B>2-8,@)M $=>B ,?0C 2 R*20K*0FF1,i* C+2@@ *0 (=*B*0F Y,2)G "20L2* &*C+-*A+ 2J+>- +=>B ?>-> )*CE*CC>) :6 B>2-C 2F,M $=>B F>+C 1H 2+ T 2MEM 20) K>F*0C +, C>@@ R*20K*0FF1,i* E2)> ,J E10F K>20C K>J,-> ; 2MEM j+ H->C>0+G *+ =2C K>>0 L0,?0 0>2- (=*B*0F Y,2)M ',-> +=20 :66 C>+C ,J R*20K*0FF1,i* A20 K> C,@) *0 J,1- ,J*I> =,1-C >I>-B )2BM k",? ,1- A=*@) =2C F-,?0 1HG ?> =2I> 0,+=*0F +, ?,--B 2K,1+M <> =2I> K>>0 I>-B C2+*CJ*>)kG `1 /*1E*0 C2BC ?=*@> E2L*0F R*20K*0FF1,i*M

`=20F Y1*G 7e8B>2-8,@)G *C *0 A=2-F> ,J =>2+*0F +=> ",M;47 K1CM X> 2--*I>C 2+ /*2 `=1i=120F H1K@*A +-20CH,-+2+*,0 C+2+*,0 ,J <1D*0F &*C +-*A+ 2+ ; 2MEM >I>-B )2BM X> *C *0 +?, A,++,0 8H2))>) V2AL>+C 20) =>2+C >I>-B K1C 20) F,>C +=-,1F= +=> +*-> H->CC1->G ?2+>- 20) ,*@ ,J +=>E ?*+= 2 K10A= ,J L>BCM (>>*0F +=> H2CC>0 F>-C C*+ ,0 +=> J*-C+ ?2-E K1CG `=20F Y1* CE*@>C )>@*F=+J1@@BM

<=>0 +=> ?=,@> A*+B *C D1*>+ *0 +=> >2-@B E,-0*0FG C,E> H>,H@> @>2I> +=>*A,EJ,-+2K@> =,E> J,- A,@) K@,ALCM $=>B F, ,1+ +=> >2-@*>C+ ,J 2@@N $=> A*+B F-2)1 2@@B ?2L>C 1H J-,E +=>*- K1CB ?,-LCN


!"#$%& $#'%(

!"#$

:!"#$% &!'() *'+',-)! .','-, /'!01, 2'3+4'+ <= >1, ?*@ A*0 B20 <2,

!"#"$%&'( )*"$#+ ,*-." /-$-0%"* /1$2"& 31&&0 4-0-%"5 %+" 6-*720 689: ;1.-&' ;-$1& 600".7&' <-$" =+-$1 >;6<=? -$ @-1$A-$ 1$5 %BBC D1*% -$ *" &1%"5 EBBD"*1%-B$ 1E%-4-%-"0 +"&5 -$ %+" F-*720 >G-1$A-$H I$520%*-1& ,1*CJ K"0-5"0L /1$2"& M1&&0 D*"0"$%"5 %+" =+"41&-"* 5" &1 <"N-B$ 5 OB$$"2* %B <1$ P-$N2BL QB*."*

=+1-*.1$ BQ R-E+21$ 6-*&-$"0L 1$5 EB$Q"**"5 N*15 21%-B$ E"*%-Q-E1%"0 B$ 0%25"$% *"D*"0"$%1%-4"0 BQ %+" R-$BST2*BD"1$ I$0%-%2%" BQ 64-1%-B$ T$N-$""*-$N 1% %+" =-4-& 64-1%-B$ U$-4"*0-%' BQ =+-$1J ;6<= -$ @-1$A-$ -0 %+" Q-*0% 6-*720 Q-$1& 100".7&' &-$" B2%0-5" T2*BD" 1$5 %+" %+-*5 B$" QB* %+" 6-*720 68VW ;X.-&' -$ %+" YB*&5 Z"0-5"0 %+" B$"0 -$

GB2&B20"L ;*X$#"L X$5 OX.Z2*NL ["*.X$'J I$ VW\]L -% X00".7&"5 ]^ 68VW0 X$5 5"&-4"*"5 %+". X% %+" 6-*720 >G-X$A-$H _"&-4"*' ="$%"*J RB Q1*L VW^ 68VW0 +14" 7""$ 5"&-4"*"5 +"*"J 6$5 %+" =+-$1 6-*E*1Q% <"10-$N =BJL <%5J +10 0-N$"5 1$ 1N*""."$% Y-%+ 6-* 720 G-1$A-$ %B B*5"* \WW 68VW0J I$ VW\`L ;6<= -$ G-1$A-$ -0 "aD"E%"5 %B 100".7&" `W 68VW0J

5"6, 7'+899 :!)+$% &!'() *'+',-)! 6'-+),,), $;;<)!3-';+ '+ 3.'3-';+

%)*+,-./*0 /120 34567839:;

%&'() !(*+ HI &;,-9J;$-;!37 6;!8 ,-3-';+, +)67G93FF)F '+ 2'3+4'+ I% -0 &"1*$"5 Q*B. G-1$A-$ O2.1$ h"0B2*E"0 1$5 RBE-1& R"E2*-%' K2*"12 %+1% 1Q%"* 1DD*B41& 7' i1%-B$1& ,B0%S_BE%B*1& 65.-$-0%*1%" eQQ-E"L DB0% S5BE%B*1& YB*C 0%1%-B$0 Y"*" 0"% 2D -$ \8 "$%"*D*-0" 0 &-C" =+-$1hR ["B-$QB*.1%-E0 =BJL <%5L G-1$A-$ D*"E-B20 /"%1&0 TaE+1$N" 1$5 i1 %-B$1&J =B.D2%"* M-*20 T."*N"$E' h"0DB$0" ="$%"*J RB Q1*L G-1$A-$ +10 \o8 DB0%S5BE%B*1& YB*C 0%1%-B$0 -$4B&4-$N p D-&&1* -$520%*-"0 &-C" 1"*B0D1E"L 7-B."5-E-$" 1$5 0%*1%"N-E "."*N-$N -$520%*' &-C" "$"*N'S014-$NL "$4-*B$."$%1& D*B %"E%-B$ 1$5 $"Y N"$"*1%-B$ I@J C DEF0 A*0GH

K)3FL13!-)!, ;? M)'4'+>92'3+4'+ J)(;+,-!3-';+ /!)3 ,)- 1< '+ 2'3+4'+ @-1$A-$ ;2%2*" @"E+S=-%' K"-A-$NS@-1$A-$ =B BD"*1%-B$ _".B$0%*1%-B$ 6*"1 e$ SR-%" O"15 n21*%"*0 Y10 0"% 2D -$ @-1$A-$ -$ 1$ "QQB*% %B D*B .B%" %+" 5"4"&BD."$% BQ -%0 EB$0%*2E%-B$ 1$5 Q1 E-&-%1%" -%0 D*BE"00J @+" +"15n21*%"*0 Y10 EB. DB0"5 BQ D&1$$-$NL EB$0%*2E%-B$L -$4"0%."$% 1% %*1E%-B$L Q-$1$E-$N 1$5 0"*4-E" 5"D1*%."$%0J 6% D*"0"$%L ;2%2*" @"E+ =-%' -0 -.D&"."$%-$N %+" .B0% 0%*-E% *"N-B$1& D*BA"E% 1EE"00 0%1$51*5 -$ =+-$1J I% .1-$&' D2% QB*%+ "QQB*% B$ -$%*B52E" bj O-N+b D*BA"E%0 BQ O-N+ -$4"0%."$% I$%"$0-%'L O-N+ e2%D2% TQQ"E%L O-N+ %"E+$B&BN' 1$5 O-N+ I$520 %*' h"&"41$E' 0B1 0 %B 72-&5 .B5"*$ i" =-%' Y-%+ +-N+S"$5 I$520%*'L +-N+ -$%"N*1%-B$ BQ E-%' 1$5 -$520%*' 1$5 D*BSq"*B ".-00-B$J r /1 /*0H

2%) N)>)+F ;? 3 =300','>+, 3 $;+-!3$- 6'-% B3++), :'7( :),-'.37 b;1E-$N $"Y BDDB*%2$-%-"0L Y" 0+B2&5 D&1$ QB* %+" Q2%2*" Y-%+ +-N+ 0%1$51*50Lb ;*"$E+ ,*-." /-$-0%"* /1$2"& 31&&0 5"Q-$"5 %+" R-$B S;*"$E+ EBBD"*1%-B$ 52*-$N +-0 Q-*0% 4-0-% -$ =+-$1J O" 5"&-4"*"5 1 0D""E+ %-%&"5 b;*1$E"S=+-$1c -$ $B41%-B$0 "$0".7&"b -$ d1$NA-$N ReOe -$ K"-A-$NL B$" BQ %+" 720-$"00 &1$5.1*C0 BQ K"-A-$N O'2$51-J G+" 72-&5-$N 1DD&-"0 %+" $"Y %"E+$B&BN-"0 E*"1%"5 7' ;*"$E+ EB.D1$-"0L Y+-E+ N*"1%&' *"52E" %+" "$"*N' EB$02.D%-B$ 1$5 E1*7B$ ".-00-B$0J

=)$377'+> -;1! ;? 2'3+4'+ 31&&0 4-4-5&' *"E1&&"5 +-0 %B2* BQ G-1$A-$ 1% %+" "$5 BQ f1$21*'L bI$ G-1$A-$L I Y-%$"00"5 %+" 02E E"00Q2& EBBD"*1%-B$ 7"%Y""$ =+-$1 1$5 ;*1$E" -$ 14-1%-B$J I$ ,1*-0 -$ 6D*-&L 7B%+ 0-5"0 0-N$"5 1 /".B*1$52. BQ g$5"*0%1$5-$N B$ 5"4"&BD-$N %+" 6-*720 688W 1$5 -%0 Q-$1& 100".7&" &-$" -$ =+-$1J h"&1%"5 EBBD"*1%-B$ Y10 Q2*%+"* D*B.B%"5 -$ %+" 01." EBBD"*1%-B$ .B5"& 10 %+1% BQ %+" 68VWJb G+" &1*N" 5"&"N1%-B$ %+1% M1&&0 +"15"5 1&0B -$ E&25"5 0B." &"15-$N "$%"*D*-0"0 -$ QBB5L 1N*-E2& %2*"L +"1&%+ 1$5 "$4-*B$."$%J b;B* 7B%+ 0-5"0L N*""$ "EB$B.' -0 1$ -$520%*' %+1% E1$ 5*-4" N*BY%+J d" 0+B2&5 .1C" EB$E"*%"5 "QQB*%0 %B "0%17&-0+ $"Y 1&&-"0Lb +" 01-5J

@(0!3$'+A B%'+"," $;(<3+'", ;*"$E+ EB.D1$-"0 +14" 0"%%&"5 -$ =+-$1 QB* &B$NJ b=+-$1 +10 \L`WW ;*"$E+ EB.D1$-"0 Y-%+ B4"* ``WL WWW ".D&B'""0J ;*1$E" -0 B$" BQ %+" T2*BD"1$ EB2$%*-"0 Y+-E+ +14" %+" &1*N"0% $2.7"* BQ ".D&B' ""0 -$ =+-$1J K2% BQ EB2*0"L Y" YB$% 7" 01%-0Q-"5 Y-%+ %+" E2**"$% 0-%21%-B$J 6$5 ;*"$E+ EB.D1$-"0 Y-&& C""D %*1EC BQ %+" E+1$N"0 BQ =+-$"0" 0BE-1& $""50Lb 01-5 M1&&0J biBY151'0L %+" R-$BS;*"$E+ *"&1%-B$0 QB&&BY 1 0%*1%"N' BQ .2%21& 7"$"Q-% 1$5 Y-$SY-$ *"02&%0L 72% 1$ -.71&1$E"5 0-%21%-B$ 0%-&& "a-0%0Lb 01-5 M1&&0J G+" &B$N S%"*. %*15" 5"Q-E-% Y-%+ =+-$1 -0 BQ N*"1% EB$ E"*$ %B %+" ;*"$E+ NB4"*$."$%J b;*1$E" Y"&EB."0 =+-$"0" EB.D1$-"0 Y-%+ BD"$ 1*.0 1$5 ".7*1E"0 %+" -$4"0%."$% Q*B. =+-$1Lb +" 01-5J bI$ %+" E2**"$% "EB$B.-E 0-%21%-B$L %+" 0-N$-Q-E1$E" BQ =+-$10 -$ 4"0%."$% QB* T2*BD" E1$$B% 7" 0%*"00"5 .B*"Jb 6E%21&&'L VW\j -0 %+" 720-"0% '"1* Y+"$ =+- $"0" EB.D1$-"0 D2*E+10"5 ;*"$E+ EB.D1$-"0J 6E

EB*5-$N %B %+" 0%1%-0%-E0 Q*B. K&BB.7"*NL =+-$"0" EB.D1$-"0 D2*E+10"5 1$5 ."*N"5 \8 EB.D1$-"0 -$ ;*1$E"L YB*%+ B4"* k ] 7-&&-B$L 7*"1C-$N %+" *"EB*50 BQ B4"* \W '"1*0J 6% %+" 01." '"1*L =+-$1 D2*E+10"5 ]W EB.D1$-"0 -$ %+" UlL %+*"" %-."0 10 .1$' 10 %+B0" -$ ;*1$E"m 1$5 =+-$1 D2*E+10"5 8V EB.D1$-"0 -$ ["*.1$'L %Y-E" 10 .1$' 10 %+B0" -$ ;*1$E"J I$ VW\]L =+-$10 -$4"0%."$% -$ %+" T2*BD"1$ U$-B$ -$E*"10"5 7' \J^ %-."0J b60 %+" &10% QB*%*"00 -$ T2*BD" BDDB0"5 %B =+-$"0" 1E n2-0-%-B$ BQ 5B."0%-E 7*1$50L ;*1$E" +10 E+1$N"5 -%0 0%1$E" $BYLb 1$ 1*%-E&" -$ G+" d1&& R%*""% fB2* $1& 01-5 %+1% Y-%+ %+" E+1$N" BQ ;*1$E" 0 1%%-%25" %BY1*50 =+-$"0" EB.D1$-"0L T2*BD" +10 *"1E+"5 1$ 1N*""."$% B$ 1% &"10% B$" -002"S5B-$N 720-$"00 Y-%+ =+-$1J

C0-3D#D#> .D,3, 6D-ED+ -6; F3G, I$ M1&&0 "'"0L %+" %YB NB4"*$."$%0 0+B2&5 %1C" *"0DB$0-7-&-%' QB* E2&%2*1&L "52E1%-B$1& 1$5 "EB $B.-E "aE+1$N"0J O" 01-5 %+1% 1% %+" `W%+ 1$$-4"*01*' BQ %+" "0%17 &-0+."$% BQ 5-D&B.1%-E %-"0 7"%Y""$ %+" %YB EB2$ %*-"0 &10% '"1*L ;*1$E" -.D*B4"5 %+" &"4"& BQ *"E"D %-B$ QB* =+-$"0" %B2*-0%0 1$5 0-.D&-Q-"5 %+" 4-01 1D D&-E1%-B$ D*BE"00 %B .1C" 02*" %+"' E1$ B7%1-$ 4-010

Y-%+-$ %YB 51'0L .1C-$N -% .B*" EB$4"$-"$% QB* %+". %B NB %B ;*1$E"J bG+-0 -0 2$D*"E"5"$%"5J e2* NB1& -0 %B *"E"-4" ` .-&&-B$ =+-$"0" %B2*-0%0 7' VWVWLb 01-5 M1&&0J bd"*" 1&0B EB..-%%"5 %B %+" "$*B&&."$% BQ =+- $"0" 0%25"$%0J iBY151'0L %+"*" 1*" 8`LWWW =+-$"0" 0%25"$%0 0%25'-$N -$ ;*1$E"J d" +BD" %+-0 Q-N2*" E1$ *"1E+ `WLWWW -$ 1 Q"Y '"1*0Lb 01-5 M1&&0J b /"1$Y+-&"L .B*" 1$5 .B*" ;*"$E+ 0%25"$%0 0+B2&5 EB." %B 0%25' -$ =+-$1Jb

*;!) -E3+ 3 $;1+-!G ;? ?D+) ?;;F, 3+F 7D-)!3!G 3!-, bI$ *"E"$% '"1*0L .1$' D"BD&" %BBC 1 D*"%%' 5-. 4-"Y BQ ;*1$E"L 72% I %+-$CL 1Q%"* %+" %"**B*-0% 1%%1EC -$ ,1*-0L %+" YB*&5 +10 EB." %B 4-"Y -% 5-QQ"*"$%&' 1$5 D"BD&" 1&& 15.-*" %+" ;*"$E+ D"BD&" QB* %+"-* *"0DB$0"0 %B %+" 1%%1ECLb 01-5 M1&&0J 6Q%"* %+" 0D""E+ "$5"5L M1&&0 %B&5 %+" ."5-1 Q*B. 7B%+ =+-$1 1$5 ;*1$E" -$E&25-$N f-$ d1$ K1BL b;*1$E" -0 $B% B$&' 1 EB2$%*' BQ &-%"*1*' 1*%0 1$5 Q-$" QBB50L 72% 1 EB2$%*' Y+-E+ EB.71%0 %"**B* -0.L 1$5 "4"$ 1 EB2$%*' Y+-E+ 4-NB*B20&' D*B.B%"0 "EB$B.-E *"QB*.J d"&& N-4" %BD D*-B*-%' %B *"QB*.L 0B 5B$% YB**' 17B2% %+" -$4"0%."$% 1$5 "EB$B.-E "$4-*B$."$% -$ ;*1$E"Jb

:'!,- M;)'+A SISTUVV@= '+-!;F1$"F -; B%'+3 3!!'.", '+ 2'3+4'+

h"E"$%&'L 8_ =1*%BB$ /10%"*D-"E" b@+" <"N "$5 BQ 1 h177-%c @+" /1*%-1& BQ ;-*"b D*B52E"5 7' @-1$A-$ iB*%+ ;-&. [*B2D Y10 +"&5 D*".-"*" 1$5 0-N$"5 EB$%*1E% %B 7" 0%*1%"N-E D1*%$"* Y-%+ =1$$"0 ;-&. ;"0%-41& -$ =+-$1 dB*&5 R2..-% d-$NJ > &*0G /*2,IEF0H

K'>% @??'$')+$G O(3!P!'F 6'77 0) 01'7'+ 2'3+4'+ :!)) 2!3F) /!)3 I$ B*5"* %B BQQ"* +-N+ n21&-%' DBY"* 02DD&' 0"*4-E"L *"E"$%&' K-$+1- DBY"* 02DD&' 027 0-5-1*' EB.D1$' Y-&& 1E+-"4" N*-5 5""D -$%"N*1 %-B$ Y-%+ -$520%*' DB&-E' 15A20%."$%L 0"%%&"."$% BQ "$%"*D*-0"0 1$5 -$Q*10%*2E%2*1& D*BA"E% -$ 1 7-5 %B 72-&5 1 .B*" 1541$E"5L .B*" *"&-17&" 1$5 0.1*%"* N*-5 Y-%+ *"&-17-&-%' *1%" BQ ooJooo`s J @+" 1$$21& 14"*1N" DBY"* E2% %-." -0 &"00 %+1$ 8 .-$2%"0J r$20 /*0=2,?

P!))+ N3+) &107'$ M'$G$7) &!;4)$- ', 3$-'.3-)F '+ 2'3+4'+ Q1L'+A I% -0 &"1*$"5 Q*B. d2n-$N 5-0%*-E% %+1% d2n-$N [*""$ <1$" D27&-E 7-E'E&" D*BA"E% +10 "$%"*"5 -$%B %*-1& BD"*1%-B$ D+10"J =-%-q"$0 E1$ *"$% D27&-E 7-E'E&"0 %B "$AB' %+" *-5" -$ 7"12%- Q2& N*""$ &1$"0 Y-%+ 41*-B20 C-$50 BQ 4"N"%1%-B$J [*""$ <1$" -0 VV C-&B."%"*0 &B$N Y-%+ VV 0"* 4-E" 0%1%-B$0J @+" *"$%1& D*-E" 0%1$51*5 1Q%"* QB*.1& BD"*1%-B$ -0c WS\ +B2* Q*""L 1EE2.2&1%"5 \SV +B2*0 r-$E&25"5? \ t21$L 1EE2.2&1%"5 VS8 +B2*0 r-$E&25"5? V t21$L 1EE2.2&1%"5 8 +B2*0 17B4" 8 t21$ D"* +B2*J CJ* K*20L

O'A+'+A $)!)(;+G R;! M;,-;+ 03--)!G <!;4)$%)7F '+ 2'3+4'+

G+" Q-*0% KB"-$N ^8^SoWWTh -$%*B52E"5 %B =+-$1 *"E"$%&' 1**-4"0 -$ G-1$A-$ K-$+1- I$%"*$1%-B$1& 6-* DB*%J G+20 Q1*L el 6-*&-$" 7"EB."0 %+" Q-*0% E&-$"% BQ %+-0 .B5"&J G+" D&1$" -0 $BY 20"5 QB* G-1$A-$S O1-CB2L G-1$A-$SR1$'1 1$5 B%+"* 5B."0%-E &-$"0L 1$5 Y-&& 7" 20"5 QB* -$%"*$1%-B$1& &-$"0 1Q%"*Y1*50J #N2GF. <,F*0G OPO8Q99%R 2--*SFT *0 $*20U*0 <*0E2* #0+F-02+*,02V W*-X,-+Y ,+B%B 7' d1$N f-$L f-$ d1$ K1B

@+" @-1$A-$ /2$-E-D1& [B4"*$."$% 1$5 %+" KB0%B$ 71%%"*' D*BA"E% *"E"$%&' "$%"*"5 -$%B 1$ 1N*""."$% -$ @-1$A-$L D2*021$% %B Y+-E+ [Rh M"$%2*"0 Y-&& -$4"0% -$ %+" EB$0%*2E%-B$ BQ 1 $"Y "$"*N' "&"E%*-E E1* 71%%"*' D*BA"E% Y-%+ %B%1& E1 D1E-%' BQ p [dO -$ @-1$A-$0 K-$+1- O-N+S%"E+ uB$"J G+" D*BA"E% Y-&& D*B.B%" %+" 1NN&B."*1 %-B$ BQ +27 .B%B*L 71%%"*' 0"D1*1%B*L 71%%"*' .1 %"*-1&L "&"E%*-E1& .B%B* 1$5 "&"E%*-E E17-$"% D*B A"E%0J C>2, ?1M '2 '*0GH


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 34567839:;

!"#$%& '()*+,& )- .)"-/)! "#$%&'()&#' #* +,&'- -'. ),/ 0/1)2),/ 3/&-' 34&.5/ !"# $%&'&()* +,&)( +%&-', .)/ 0&%/1 23&*1 &( 45678 9",(: &1 .)/ ) .$$-,( 2%&-', )(- .)/ ;)**,- <1", =,. +%&-',< $% <1", >?@?(,/, +%&-',<8 A( B7CD: )01,% 1", E&;1$%F &( 1", .?% ?'?&(/1 >?@?(: 1", $%&'&(?* +,& ?( +%&-', .?/ %,23&*1 ?(- %,(?G,- 1", H&;1$%F +%&-',8 A( B7IJ: 1", $%&'&()* +,&)( +%&-', .)/ -&/G)( 1*,-8 9$ %,@*);, &1 1", '$E,%(G,(1 23&*1 ) (,. 2%&-', K )*/$ ;)**,1", +,&)( +%&-',8 !", (,. +,&)( +%&-', .)/ %,($E)1,- )(- %)&/,- &( LMMC8 9"# (#. N%&O', .?/ B8L G,1,%/ "&'",% 1"?( N,0$%, ?(O 0$3% BPKG,1,%K "&'" N%&O',",?O/ .,%, ?OO,O ."&Q" N*,(- R"&(,/, ?(- .,/1,%( ,*,G,(1/8 S01,% &1/ 1%?(/0$%G?1&$(: 1.$ (,. 7GK.&-, N%&-',/ .,%, ?--,- 1$ N$1" /&-,/ $0 1", (,. N%&-',8 9", (,. N%&-',",?-/ .,%, ;?%E,- &( ? .,/1,%( /1F*, -,;$%?1&E, @?11,%( ?/ ? %,@*&;? $0 1", T$(1 S*,U?(-%, AAA &( T?%&/8 V$% 1"$/, 3(0?G&*&?% .&1" T?%&/ $% 1", ?% ;"&1,;13%, $0 9&?(W&(: 1"&/ '&E,/ 1", N%&-', N,?31&03* ."&1, G?/$(%F ."&;" &/ ?-$%(,- .&1" *?%', N%?// /1?13,/8 9", ,00,;1 $0 1",/, 0,? 13%,/ &/ 1$ '&E, 1", N%&-', ? E,%F ,*,'?(1 *$$X 1"?1 &/ .$(-,%03* .",( &**3G&(?1,- ?1 (&'"18 Y( 1", N%&-',: 1",%, ?%, 0$3% /1?13,/Z ? N*3, -%?'$(: ? ."&1, 1&',%: ? %$/, 0&(;" ?(- ? N*?;X 1$%1$&/,8 9", G,//?', 1",/, /1?13,/ ?%, G,?(1 1$ ;$(E,F &/ 1", "$@, 0$% @,?;, ?(- "?%G$(F &( 1", .$%*-8 +,/&-,/ 1",/,: 1",%, ?%, C N%$([, 0, G?*, G3/&;&?(/: ,?;" $0 ."&;" &/ L8\ G,1,%/ "&'" ?(- ,?;" "$*-&00,%,(1 &(/1%3G,(1/ &( 1",&% "?(-/8 ]3;" X&(- $0 -,;$%?1&$( "&'" *&'"1/ 1", ;"?%G&(' ?/@,;1/ $0 R"&(,/, ;*?//&;?* ?%;"&1,;13%,8 ^3, 1$ &1/ 3(&_3, /1F*,: 1", +,&?( +%&-', "?/ N,;$G, ? (,. N%&'"1 /@$1 $E,% 1", `?&", a&E,%8

9", ^?'3 +%&-', &/ $( 1", 2$%-,% $0 1", `,@&(' ?(- `,2,& -&/1%&;1/8 A1 .?/ -, /&'(,- 2F 1", %,($.(,- 2%&-', -,/&'(,% K ^,(' b,(["$('8 9", -,/&'( $0 1", ^?'3 +%&-',: .&1" &1/ 1.$ ?/FGG,1%&;?* ?%;",/: &/ G,?(1 1$ %,@%,/,(1 1", <]3( ?(- 1", c$$(<8 9", ",&'"1 $0 1", 2&'',% )%;" &/ J7 G,1,%/8 A1 0);,/ ,)/1 )(- /FG2$*&[,/ 1", /3(8 9", /G)**,% )%;" /1)(-/ )1 B7 G,1,%/ &( ",&'"18 A1 0);,/ .,/1 )(- /FG2$*&[,/ 1", G$$(8 9", *,('1" $0 1", 2%&-', &/ LCJ G,1,%/ )(- &1 &/ ;$(/1%3;1,- &( .")1 &/ X($.( )/ ) 1"%,,K/@)( ;$(1&(3$3/ 2,)G /F/1,G8 9", -,/&'( &/ 3 (&_3, )(- 03** $0 G$-,%( ,*,G,(1/8 9", ^)'3 +%&-', 03**F 31&*&/,/ 1", G)W$% ;$G@$(,(1/ $0 G$-,%( -)F 2%&-', -,/&'( )(- 23&*-&(' .&1" &1/ ,G@")/&/ $( /)0,1F )(- &1 0&1/ &(1$ 1", ()13 %)* *)(-/;)@,8 A1 )*/$ 3/,/ 1,;"(&;)* &(($E) 1&$( )(- &/ ;$/1 ,00&;&,(18 9", ;$(/1%3;1&$( $0 1", ^)'3 +%&-', X&;X,$00 $( >3*F d: LMMJ8 9", @)E,G,(1 $0 )/@")*1 ;$(;%,1, .)/ ;$G@*,1,- &( Y;1$2,%: LMMC8 9", 2%&-',/ /3%0);, &/ @)E,- .&1" ,@$UF )/ @")*1 ;$(;%,1,: ."&;" /$*E,- 1", @%$2*,G $0 ;$((,;1&(' 1", /1,,* /1%3;13%, /3%0);, )()/@")*1 ;$(;%,1,8 9"&/ .)/ 1", 0&%/1 3/, $0 1"&/ 1,;"($*$'F &( =$%1" R"& ()8 9", 2%&-', .)/ $@,(,- 0$% 1%)00&; &( =$E,G2,% LMMD8 S1 1", LMMd

6,/ ,&5,78 /1)//$/. 9-5: ;4&.5/ A(1,%()1&$()* +%&-', R$(0,%,(;, &( T,((/F* E)(&) 1", 2%&-',: ."&;" .)/ -,/&'(,- 2F 9&)(W&( e%2)( R$(/1%3;1&$( ^,/&'( A(/1&131, )(- ;$(/1%3;1,- 2F 9&)(W&( e%2)( R$( /1%3;1&$( f%$3@: .$( 1", 0)G$3/ ).)%- K 1", g3',(, R8 V&'' c,-)*8 9"&/ .)/ 1", 0&%/1 1&G, ) 9&)(W&( +%&-', ")- .$(8 9", g3',(, R8 V&'' S.)%- &/ 1", 1$@ ).)%- &( &(1,%() 1&$()* 2%&-', -,/&'( )(- ()G,- )01,% 1", 0) G$3/ 2%&-', -,/&'(,%8 A1 .)/ ,/1)2*&/",- 2F 1", A(1,%()1&$()* +%&-', R$(0,%,(;, 1$ ;$G G,(- %,;,(1*F 23&*1 *)(-G)%X 2%&-',/ 1")1 "&'"*&'"1 1", -,/&'(,%/ &G)'&()1&$(8 A1 &/ E,%F /1%&;1 &( &1/ )//,//G,(1 $0 2%&-',/8 A0 ($ $(, 2%&-', G,,1/ 1", ;%&1,%&) $0 1", ).)%1",( ($ @%&[, &/ '&E,(8 `$.,E,%: &0 G$%, 1")( $(, 2%&-', G,,1/ 1", ;$(-&1&$(/ $0 1", ).)%-: /1&** $(*F $(, 2%&-', ;)( .&(8 =$.: 9&)(W&(/ ^)'3 +%&-', ")/ 2,;$G, ) *)(- G)%X /1%3;13%, 2,;)3/, $0 &1/ &(;%,-&2*, -, /&'( )(- &(($E)1&$( )(- &/ )( $31/1)(-&(' );"&,E, G,(1 &( 1", .$%*- $0 2%&-',/8 &2<1 =-*)<> *0 :?@9AB


31 ୽ሬཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015


Profile for 荷蘭聯合時報 United Times

荷蘭聯合時報 367  

United Times in Netherlands 2015 Feb 26

荷蘭聯合時報 367  

United Times in Netherlands 2015 Feb 26

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded