__MAIN_TEXT__

Page 1

ᰟ✢

U NI T E D T IM E S

಑ 367 ෈ġġġġijıIJĶ ԑ ıij Т ijķ Р

www.shunhe.nl

ή෈ 2015 ԑ 03 Т 12 Рю‫ގ‬

೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬༈൬Ԥ३ϴѧю‫ีގ‬՗!!Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam, Nederland Tel. 010-7853891 Fax 084-2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com ี՗೉Шᑋኈέ࿲ΤνӋġ 24e Jaargang 26 feb. 2015 Oplage: 38000 Distributie: Benelux & Duitsland Uitgever & Vormgeving: Shunhe International Media B.V.

ᰟ✢᷒ዷ᷒•⇠᧸ ijıIJĶ ᒖᑧ២ὓ

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο 本報訊 ġġij㚰ijIJ㖍炻ᷕ⚳彚㙮⣏⸜⇅ᶱ炻 㴟䈁ⶪ㓧⣏⺛㍃㺧Ḯ䲭䘬䅰䰈炻䲭䘬ᷕ⚳ 䳸炻䲭䘬Ḽ㗇⚳㕿炻ℐ⟜㰱㴠⛐ᶨ䇯䲭刚 䘬╄ㄞ㯃⚵ᷕ炻䫔⋩ᶱ⯮匟嗕厗Ṣ厗⁹ㄞ 䤅ijıIJĶ伲⸜㗍䭨㳣≽⛐忁墉昮慵冱埴ˤℐ 匟厗Ṣ厗⁹ˣᷕ屯㨇㥳␴䔁⬠䓇ẋ堐ˣ匟 嗕㓧⹄⭀⒉ˣĵı⣂ᾳ⚳⭞䘬楸匟ἧ䭨炻ẍ

⍲䔞⛘䘬匟嗕␴℞Ṿ⎬㕷㮹䛦ℙ⎴ㄞ䤅ᷕ ⚳伲⸜㗍䭨ˤᷕ⚳楸匟嗕⣏ἧ昛㖕ˣ匟嗕 嬘㚫Ḵ昊嬘攟łįŷŢůġŎŪŭŵŦůţŶųŨˣ⬱ℐ␴ ⎠㱽悐䦀㚠攟őŪŦŵŦųġńŭŰŰˣ㴟䈁ⶪ∗ⶪ攟 ŌįőįŌŭŦŪůˣ匟嗕䴻㾇悐⇵⚳⊁䦀㚠ŔŵŦŷŦůġ ŷŢůġņŪūŤŬ䫱ㅱ怨↢ⷕˤ 䔞㖍暐⼴⇅㘜炻㗍㖍圵圵ˤIJIJ㗪⋲姙炻

䓙匟嗕厗Ṣ⁹⛀ᷣ天⁹柀␴屣㮷㬎埻昲ℐ 悐匟嗕Ṣ䳬ㆸ䘬准漵␴准䋭昲ẵ⽆ⶪ㓧⣏ ⺛↢䘤炻㱧叿ⒸṢ埿丆埴ᶨ␐炻㱧徼⏠⺽ 㔠⋫㮹䛦楸嵛奨䚳ˤ忲埴昲ẵ⛐℟㚱尉⽝ シ佑䘬㴟䈁ⒸṢ埿䇴⛲ᶳ⎰⼙䔁⾝炻䃞⼴ ⚆⇘ⶪ㓧⣏⺛ˤ ᷕ⋰IJij㗪姙炻⛐䅙櫏䘬搤溻倚ᷕ炻伲⸜

㕘㗍ㄞ䤅㳣≽䷥㊯㎖叱㬋戨⭋Ự㳣≽㬋⺷ 攳⥳炻昛㖕⣏ἧˣłįŷŢůġŎŪŭŵŦůţŶųŨ嬘攟ˣ őŪŦŵŦųġńŭŰŰ䦀㚠攟ˣŌįőįŌŭŦŪů∗ⶪ攟ˣ⇵⚳ ⊁䦀㚠ŔŵŦŷŦůġŷŢůġņŪūŤŬ炻ẍ⍲⣏㚫ᷣⷕ⻝⃱ 㛐ℙ⎴ᷣ㊩Ḯ愺䋭溆䜃₨⺷炻㉱攳ㄞ䤅㳣 ≽䘬⸷ⷽ炻彶㍍伲⸜⇘Ἦˤ 炷ᶳ廱䫔Ĺ䇰炸

ጱᦫ᥷ ᦫ᥷ΐ ᥷ΐ ∻ᬧġ᫵Ổġᡴ፬ġᾬᝂ ᕦ፞ᶘᮻᑺᦰ᪳ᅗᙰᑺ↡ᦕ᎔᲌᯺៻ᾰᲸ↡ᠥỻ ጉᑋᔾፊᎽ┠ḋ⍶ᯟᛵហ፮ᅗᎵᗊᗽᑑ⃣⍶ᲵᓑḈ᚞᪱ᅟġIJįġᗴᓛ␈ᮿᶊᩚ፯✟ġijįġᗴᓛ␈ᮿᩳᶘ᚞᪱ġĴįġᗴᓛ┠ḋᎂᖯᯟġĵįġᗴᓛᬻᩰ⍶ ⃿ጆᢥᯟᖗᯱᐨᣃᕗỉᅗġŸŸŸįŧŭźŪůŨĹķįŤŰŮᅗỉ↾᝟ឹ Ĵ ፞᲌ᓉ↡ᦕ៻ᾰᅗ∟᠎⁀ፇẝ↡⍶ᯟ ᘷᅗ⃿ጆ᎕ᴷᎨᨬᅙ⃿ጆ ᢥᅗᕗᑑ⑐᳥ᅟᅟ፾፾ᡒᅟ

₫ᰒᨴᜀ Ꭻᗋ €555 ଔ

᜽᥂ €665 ଔ

ᣍᵁ €615 ଔ

ᝨᗋ €735 ଔ

ጆᦫ €580 ଔ

▃Ḿ €665 ଔ

᜝✢ᨴᜀ

ᰟ✢ᨴᜀ

Ꭻᗋ İ ጆᦫ €555 ଔ

Ꭻᗋ €495 ଔ

ᢽ⇠ €660 ଔ

ߧԑȞ36 ྑоήȟ൐แ੫ቋಉȂሯඪࠉ 25 ЈႱۡ

3 Ӈ՗‫؃‬

3 Ӈ՗‫؃‬

ጆᦫ €585 ଔ

ᚠᑤ İ ẞ᜴ İ ⇚ᑤ €525 ଔ

ᭃዯᭃᅗᐉᓟ⚆ᚽጱ ᦫ᥷ΐẢᝂፊᐩᏗ Ꮔᅗ⒫ᗻ᲌ỉᧁ↡⍶ ᯟᝂᥖᅗᗄᎵᛸᬻẢ ᝂ⏰ᾰᅟ

೉૞ҀᏇ༬ᅭ਌ЬٙಉȂߡ‫ॴޢۓ‬

᫵ỔᏦ▀᫓᧒⍆᏷፛᪼᪱ዷ጗ᴀᗒ᎔ጆᲦᶗ␋⍛

ᝨ፵ᨴᜀ ẏᑊᓗᨴᜀ

Ꭻ∟ᨴᜀ

Ꭻᗋ €575 ଔ

Ꭻᗋ €588 ଔ

Ꭻᗋ İ ጆᦫ İ ⇚ᑤ İ ỹᑤ İ ᚠᑤ İ ⃡ᑤ

€598

!ଔ

ሯ‫ ݂ݧ‬6 Т 2 РϞӭଔ

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝଔॴȂ‫ॴޢ‬

᫓ፇᐾጙឈᏕ €510 ଔ

Ꭻᗋġ€640 ଔ

൐แȂ๼Ρ੫ቋȂџᖒแ‫୽ڗ‬ϱ‫ڏ‬т࠲ѿȂ3 Ӈ՗‫؃‬

ᝨ፵ᨴᜀ Ꭻᗋ €640 ଔ 3 Ӈ՗‫؃‬

Ꮐ⋱᫋ጱ᫓Ꭴᶋ⍶ᯟ!⋢ᑁᗔᰟ✢ᬺ⏧ዷ጗ᅟ!∟᠎⁀ፇᙗᜫẤጙᓗᅗᒯᧈᎇ⍶ᯟ

€740

ᦫᝨᨴᜀ

Ἓ጗ᨴᜀ

ỹᑤ

Ꭻᗋ €550 ଔ

€655

ᚠᑤ İ ᑯᱣ İ ẞ᜴ €735 ଔ

ỹᑤġİġ⃡ᑤ İ ẞ᜴ €752 ଔ

ጆᦫ İ ᑯᱣ İ ẞ᜴ İ ᚠᑤ

3 Ӈ՗‫؃‬

ጆᦫ €585 ଔ 3 Ӈ՗‫؃‬

Ảᝂᾊᅝc3168816

Schiphol ⍶Ჵ╹╾  ᾭᅝ020-7950050

⍶ᯟᗻᦧᝉ␤ᅗ᫓ፇ⏧ዷᗔᰟẤᏊ◘⒱ᝉ␤ᅗᾥᬧ⊲ᗔ ⏰ᾰ


೉៌

UNITED TIMES

ཱིԑຳ᜝ 02

Editie 367 26-02-2015

3126 ᑧỉ២ḉ᷶ ୽୛଱჌୛ᒲϴࡉкӈ!၅ධҁ ᒑདྷ‫ޟ‬჌फঈȃ݉ЄঈȈ 3125 ԑ ত ত ႆ ўȂ ‫ ר‬ঈ ά ߔ ‫پ‬ 3126 ԑϛ๼ҕఊ༈ಛ‫ٹࢌཱིޟ‬࿽Ȅӵ ೻᜝ᙟߔཱི‫ޟ‬൉ኊਢ‫ړ‬Ȃ‫ר‬фߒϛ๼ Ρҕӓ‫୽୽ڷ‬୛଱჌୛ᒲϴࡉȂөਡ ۨжࣨӨӴ‫ޟ‬๼჌๼Ρ‫ڷ‬ኄσᘪ჌჌ ౿ࡶԑȂઢσড়Հԑ൉੉ࢷࢷȊ ჌फ݉ЄঈȂ! ႆў೻ΙԑȂϛ ୽ี৤‫ޟ‬Ѽᎈᛧ؏ࠉ՗ȂӒ७౏Ͻ‫׽‬ ८ȃ࡚೩‫ݽݲ‬ϛ୽ᚖᎈ៮ଢ଼Ȃѿൟင ᔼࣀΨࡻ៉ଣีȂΡҕҡࣀᆋआϚᘞ ‫׽‬๡Ȃϛ๼ҕఊඈᑹ‫ޟ‬ᙢყғΙ؏؏ ԙ࣏౪ᄂȄ ೻ΙԑȂ‫ר‬ঈक‫܈‬Ќυ፛ٛȂҳ ‫ݲ‬ጂҳ‫ת‬ᏽഽցक‫܈‬Р‫୽ڷ‬ড়ϴಊ РȂоσ୽‫ޟ‬ᐣѬ೰ӈ‫ڷ‬Јή௑ᛄȂ ՌࣸМϽ༈‫ܛ‬Ȃጟᛄ‫ܚ‬Ԥ࣏୽ড়ȃ࣏ ҕఊȃ࣏‫ڷ‬ҁпю᝘ິҡ‫ޟڼ‬ΡঈȄ ೻ΙԑȂϛ୽੫Փσ୽ѴҺॳҡ ЫଔȂɆΙளΙၯɇᗚ໠؏ӃȂɆӫ հӓថɇ୮៪ϤࢸȂϛ୽ሴᏲΡٗၬ ႇշӒ౨Ȃжࣨ‫ژ‬ଔ஼ࠐ‫ޟ‬Ɇϛ୽ ॳɇȄ ೻ΙԑȂ‫ޟרڷר‬ӣ‫ٱ‬ঈ‫࡚װ‬೩ Ɇ‫ڷ‬ᒙ჌‫ޥ‬ɇܹӵЖᓞȂᑖྃᄂࢊɆ੕ Ѵඏ჌ॎหɇȂߴ໌჌‫ޥ‬ღ๖ϣօȂ

ᘗσϛѴМϽҺࢺȂЛࡻ๼Мఀ‫ٱى‬ ཾȂ‫ݲٷ‬ᆰ៖჌फ᠌ઉȂ߳ራ‫׽ڷ‬๡ ჌ࣨҕҡȂ࣏ኄσ჌फ‫؁‬ԁӴҡԆี ৤ᆑᅾӒΨȄ ჌फ݉ЄঈȂձঈฒ፣٘ӵդ೎Ȃ ۖತЖ‫࢈ف‬πȂ࣏ড়໐ЮՂҡࣀ۷ᆋ ఺ᑒёҟȂ࣏‫خ‬ୢԻۗ१࡚ড়༪юᓀ юΨȂ࣏ϛ୽ᄂ౪‫ڷ‬ҁಛΙ཮ᄯ൅Ȃ ࣏ϛ๼МϽ੕Ѵ༈‫ܛ‬ᓶᓶે૆Ȃ࣏ϛ ѴЄԁҺࢺӫհས࡚ᐝወȄ‫ޟרڷר‬ ӣ‫ٱ‬ঈ࣏ձঈ‫ޟ‬ฒ‫ۈؽ‬ᝦȂ࣏ձঈ‫ޟ‬ ٕυ௑ᛄȂ࣏ձঈ‫ޟ‬ઍ௑ࠔፗȂᘈ ᜓȊ Ɇ࢈໐Ϭ‫ࡦۇ‬ν٨Ȃᗷ᡾݂෉ά ΙԑɇȄ‫ٹ‬࿽஠ՍȂ‫ר‬ঈ౏౏ࡦ‫܈‬੕ ϱѴ‫ޟ‬჌फ݉ЄঈȂ౞௮ձঈ‫ཾٱޟ‬ ี৤ȂᜰЖձঈ‫ޟ‬ҡࣀ‫ݷޑ‬Ȃ௏‫܈‬ձ ঈ‫ޟ‬൉ዅԊӠȄ೻ᆍࡦ‫܈‬Ϟ௑Ȃཊᆹ ଔ‫ר‬ঈ࣏჌݈୛㠲δ‫ޟ‬ዥ௑‫ڷ‬Ψ໔Ȅ ӵཱི‫ޟ‬ΙԑȂϛ୽୽୛଱჌୛ᒲ ϴࡉ஠᝷៉ࡸྱΙϸ‫ٷ‬Ꭼ჌ȃ݈୛ ჌ȃ࣏Ο჌‫۠ޟ‬ԟȂ፡ଢ଼ኄσ჌फ‫ڷ‬ ᘪ჌჌౿ӓഺछԁড়༪‫ޟ‬ዥ‫ף‬Ȃ౏Σ ᄂࢊɆ੕Ѵඏ჌ॎหɇȂߴ໌੕Ѵ‫ڷ‬ ᒙ჌‫࡚ޥ‬೩Ȃᆰ៖੕Ѵ჌फ‫ڷ‬ᘪ჌჌ ౿‫ޟ‬ӫ‫᠌ݲ‬ઉȂ‫װ‬ઠ ) ᝲ * ୽‫ླྀྣޟ‬ ‫ڷ‬ᜰདྷଚ‫ڗ‬σড়‫ޟ‬ЖְΰȄ

ϛ୽୽ড়ሴᏲΡᄇ੕Ѵ჌फ‫ࠔ౏ޟ‬ཐ ௑Ȃ‫؁‬சଊ๿ઠ ) ᝲ * ୽ᄇኄσ჌फ ӣ༫ӓҢϛ๼ҕఊඈᑹჲད‫ੈޟ‬ϸ෈ ఖȄᡱ‫ר‬ঈឹЙӣЖȂગᝫࠉ՗Ȃӓ ഺᎃྵȊ ശࡣȂ‫૿ר‬Жઢ᜹ኄσ੕Ѵ჌फ ‫ڷ‬ᘪ჌჌౿ӵཱི‫ޟ‬Ιԑ၇Ȃ٘ᡝ‫؁‬ё ୊ஶȃড়৳‫؁‬ё۷ᆋȃ‫؁ཾٱ‬ё໷ ᄱȊ

ಬߖҁкৰўԑَོжࣨӨ୽๼ ჌๼Ρ‫ޥ‬ღ॒೰Ρਢᇳႆ೻ኺΙࢲ ၗȂɆღ๖ಛΙ‫ޟ‬ϛ๼ҕఊ࢐੕ϱѴ ϛ๼‫ڋ‬τӓӣ‫ޟ‬ਲ਼Ȃിσᆠ౏‫ޟ‬ϛ๼ МϽ࢐੕ϱѴϛ๼‫ڋ‬τӓӣ‫ޟ‬ቀȂᄂ ౪ϛ๼ҕఊ୉σඈᑹ࢐੕ϱѴϛ๼‫ڋ‬ τӓӣ‫ޟ‬ჲȇӓӣ‫ޟ‬ਲ਼ᡱ‫ר‬ঈ௑౏ཎ ߝȂӓӣ‫ޟ‬ቀᡱ‫ר‬ঈЖЖࣺӟȂӓӣ ‫ޟ‬ჲᡱ‫ר‬ঈӣЖӣኈȂ‫ר‬ঈΙۡ૖ஊ ӓӣਪቸϛ๼ҕఊี৤‫ޟ‬ਢфཱིጕ ണɇȄ೻έএɆӓӣɇȂϚ༉ᡝ౪ю

Casadio Dieci A2 ᐨᤞᅝ⍾ⓑᘀ᫁⍶ Ĭ ⎧ᘀ᫁ᖨ⍶ Ĭ ▄ᎁ⍶

€ 2.995,-

€ 4.250,ᗣ᯸␴ዯᑿᎵᕵᏈᚪᘀ᫁ 240 koppen per uur 10,5 liter boiler 570x712x598 mm (HxBxD)

Ιԑ߳Ꮄ IJġūŢŢųġŨŢųŢůŵŪŦ

ቋਿҐ֤ ņŹŤŭŶŴŪŦŧġŃŕŘ

᷒᪼◴Ꮚ⑐᳥ ջາଚ ķġŌŨ ‫ڪ‬୫ џоΙԑ 100% ջ਀ຸ෡ ؐТघ‫ ټ‬€ 249,60

Landelijke verkoopnummer

Tel.: 040-2019407 Fax: 040-2014195


೉៌

03 ཱིԑຳ᜝

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

೉៌ॶࣺ֖੫ȃϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ങԡ

⇻፲ᢄḉᒖᑧỉ២ РࠉȂ೉៌ॶࣺ֖੫ȃϛ୽Ꮉ೉ ៌σ‫ٺ‬ങԡϷտӵ೉៌ϛ୽໽ॵཾϴ ོю‫ࢌཱིޟގ‬੫ѐΰእМमຳϛ୽ၻ ᐍཱིԑȄ

呂特首相賀辭如下: ‫ڗ‬೉៌Հُ؆ၽ។‫ޟ‬ϛ୽ၽࡊࣼ ‫ڗ‬٥၇‫ޟ‬ϛМࡾၯถΙོۡཐ‫ڗ‬ਿѴ ᡙ൉Ȅ‫ٱ‬௑ᗶωȂծ૖ᇳ݂࡞ӻ୰ᚠȂ ೉ϛ‫୽ڍ‬ҕಀᄇ‫܄‬Ԫ‫ޟ‬ᕣ၌ູ‫ູپ‬ ౏ȂиϚ༉३ܻငᔼሴ୿Ȅ ‫୽ڍ‬Ρҕ൶ࣺؑϣҺࢺᇄ௥ញȂ ᄇ‫܄‬Ԫ‫ޟ‬МϽȃಬ߹ᑹ፸౏ࠔȂԤᜰ ‫ٽ‬ᜌϚഽ‫ݛ‬ᖞȄ3125 ԑߡ‫ۓ‬඼੫ϝь ৞ി‫ސ‬ᓢᖞ՗‫ޟ‬Ɇ๛ᆬϞၯɇ৤។֜ ЕΟ 28/6 ࿲೉៌ҕಀ୤ᢎȂູ‫ູپ‬ ӻ‫ޟ‬೉៌Ᏸਮ஠ϛМӖ࣏౳ཾՃၐऋ ҬȂູ‫ູپ‬ӻ‫ޟ‬೉៌ߧԑዥ૿Ᏸಬϛ МȄᇄԪӣਢȂ‫ڗ‬೉៌‫ޟپ‬ϛ୽ၽࡊȃ ϛ୽੼Ᏸҡ‫ـंڷ‬Ρষኵ໔ζРઉቨ ߝȄ3125 ԑ 4 ТȂಬߖҁкৰ୍ЉΡ ඇᝋ൭τρᄇ೉៌໌՗୽‫ٱ‬೤୰Ȃ஠ ೉ϛᜰ߽௰ΰΟཱི‫ޟ‬ଽ࡙Ȅ ‫ר‬ΪϷଽᑹࣼ‫ڗ‬ਡ೉๼Ρ‫ޥ‬ღ஠ ܻϬԑ 3 Т 2: РӔԩӣ೉៌Ρҕӓ ӣ᠍࡙ϛ୽ၻᐍཱིԑȂ೻஠࣏ᚖПϞ

໢‫ޟ‬ᒊࣁᜰ߽‫ݧ‬Σཱི‫ࣀޟ‬ΨȂ‫ٮ‬ԙ࣏ ๼Ρ‫ޥ‬ღӵ߳ࡻՌ٘МϽ੫‫ޟܒ‬ӣਢ ԙђᒊΣ೉៌‫ٽޟོޥ‬ᜌȄ 3 Т 2: Р‫ר‬ঈ஠ߔ‫پ‬ϛ୽Հԑཱི ࢌȄՀ࡬ԁζ࢐‫ר‬ҏΡ‫ޟ‬឴ࣺȄӵϛ ୽МϽϛȂՀ࢐шᅖ๿ࣀΨȃ‫ڷ‬ҁЄ ๡Ȅ೻Ϛ༉࢐Ιএछԁ‫ޟ‬ජक़Ȃζ࢐ Ιᆍҗ࡯‫ڼٺޟ‬Ȃ‫࢐؁‬೻Ιԑшᅖ‫ה‬ ఖ‫ޟ‬໠ᆒȄ‫ר‬ᙱঅԪᐠོઢσড়ཱིࢌ ‫פ‬ዅȊ

಻ើ२࣬ଭլ¸ֈ੝Ȑၗ਑კТȑ

陳旭大使賀辭如下: Ɇ୽ϞҺӵܻҕࣺᒑɇȂϛ೉М ϽҺࢺ‫ڷ‬ΡМҺ‫ྛ܁‬ሉࢺߝȄԞӵ 511 ӻԑࠉȂ௃ϛ୽ኄԎ‫ڗ‬೉៌പ੫ ϝ‫ޟ‬Ɇ੕ΰ๛ᆬϞၯɇ߯஠‫୽ڍ‬ᖒᛮ ӵΙଔȄ೉៌Ρᄇϛ୽໽ॵȃ౮Ꮲࢻ ࢻዅၾȇϛ୽Ρᄇ೉៌ॳٙȃ‫ݶ‬ห้ Նዣ૖၏Ȅ ўԑ 4 ТȂϛ୽୽ড়кৰಬߖҁ ᄇ೉៌໌՗‫ٱ୽ޟ‬೤୰஠ϛ೉ᜰ߽ඪ Ѐ‫ڗ‬Ιএཱི‫ޟ‬ଽ࡙ȄҬࠉϛ೉‫୽ڍ‬໢ ؐԑΡষ‫຺پ܁‬ႆ 211 ࿲ΡԩȂӵ೉ Ᏸಬ‫ޟ‬ϛ୽੼Ᏸҡႀ‫ ڗ‬9111 ӻΡȂ ௃ߡ‫ۓ‬඼੫ϝѬஅ੓ᐠൟॴ‫܁‬ϛ୽‫ޟ‬ ૞ጣϐӻႀ 8 నȂۨዉࢸᐠൟॶ՝Ȅ հ࣏ϛ୽༈ಛМϽ‫ޟ‬१ौಢԙഋ ϷȂࢌ࿽ຫ኉๿ღ๖ȃᑹܼȂசଊ๿ ΡঈᄇҐ‫הޟپ‬ఖ‫ڷ‬ઢ᜹Ȃ࢐ϛ୽ശ १ौȃശ໪१ȃശோδȃശዥᏃ‫ޟ‬༈ ಛ࿽РȄϛ୽ࢌ࿽൷჋ΙഋԻऋӒ ਪȂѓᛳ࿲ຫȂᆠிિ֕Ȃ‫ڎ‬Ԥ೨೨ ӻӻ༈ಛಬ߹‫ڷ‬ҕ໢ࣀଢ଼Ȃᡝ౪Οඁ νԑ‫پ‬ϛ୽ΡҕᄇܻЈМȃᐍ‫ݲ‬ȃၻ ཾȃ࿽੉ȃ໽ॵȃ୊ஶ้‫ོޥ‬ҡࣀП П७७‫ؑޟ‬ષȃี౪ȃᖂ๖‫ڷ‬ഺཱིȄ ࣺ߬ࢌ࿽੫ѐ஠ё౏೉៌Ρҕᄇϛ୽

ύ୯Ꭻ಻ើε٬ഋԓȐၗ਑კТȑ

МϽ੫տ࢐ࢌ࿽‫ޟ‬ᕣ၌Ȃ໌Ι؏௰ଢ଼ ϛ೉МϽҺࢺЅϣցӫհȄ ϛ୽ၻᐍ଻ԑ։஠ႆўȂՀԑ։ ஠‫پڗ‬ȄՀӵϛ୽МϽϛ࢐ӡցȃಈ ࿅‫ޟ‬ຫ኉Ȃ‫ܚ‬ᒝɆέՀ໠੎ɇȂ։ф ߒσӴӱࢌȃ࿲ຫ‫ޟཱི؁‬ཎဎȄɆ଻ ளಈ໴ўȃՀ਎ඏॳ‫پ‬ɇȂ૿Жઢ᜹ ኄσਡ೉჌फȃ๼ΡоЅ೉៌Өࣨ‫ޟ‬ ݉ЄঈՀԑӡಈȂ፝‫ٱ‬໷ၿȊઢ᜹ϛ ೉Єፗᇄӫհ᝷‫܁‬໠‫پ‬ȃӴδ໠ߝȊ


೉៌

UNITED TIMES

೉៌ਢଉ 04

Editie 367 26-02-2015

ᰟ✢ᣛᶳᔪ♎ IJIJĺ ↝∟ፅ

 ᫋Ổ ķ ᑧᗔᣌᑿ↾ᜳ

匟嗕㓧⹄ῇ䴎ⶴ冀㓧⹄ 22: €㫸⃫炻⸛ ⛯⇘㭷ᾳ匟嗕Ṣ柕ᶲ崭忶 811 㫸⃫ˤ忁㗗 3 㚰 35 㖍炻匟嗕ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸䘤ⶫ䘬㴰 〗ˤ 㫸㳚⚳⭞䷥ℙῇ䴎ⶴ冀㓧⹄ 2:61 €㫸 ⃫ˤ䚖⇵炻ⶴ冀䘬ᷣ天⁝⊁Ἦ冒㫸㳚⚳⭞䘬 ῇ㫦侴ᶵ㗗㓧⹄䘤埴⁝⇠ˤ3121 ⸜ⶴ冀⁝⊁ ⌙㨇䆮䘤ẍ⇵炻㓧⹄⁝⊁崭忶 91& 㗗⚳⭞⁝ ⇠炻ỵ⯭㫸㳚⎬⚳ᷳ椾ˤ 㫸㳚⎬ᾳ⚳⭞ῇ䴎ⶴ冀䘬⁝⊁㔠柵㟡㒂

3125 ⸜炻匟嗕暞ⓖ㤕⮎䎦冒 3119 ⸜ẍ Ἦ䘬椾㫉⡆攟ˤ忁㗗 3 㚰 27 㖍匟嗕ᷕ⣖䴙妰 ⯨炷DCT炸䘤ⶫ䘬䴙妰栗䣢ˤ 冯⍣⸜⎴㛇䚠㭼炻暞ⓖ㤕Ṍ㖻䷥慷⡆≈ Ḯ 2&炻⓮⸿䘬₡㟤⇯㚱㇨ᶳ旵ˤ䆇㤕柵⛐忋 临ℑ⸜ᶳ旵ᷳ⼴炻⡆≈Ḯ 1/6&ˤ⯌℞㗗⍣⸜ 䫔⚃⬋⹎䘬 23 㚰ấ炻㚜㗗⡆攟Ḯ⮯役 4&ˤ 暞ⓖ㤕⽑䓎⯌℞堐䎦⛐朆梇⑩埴㤕炻Ṍ 㖻慷⮎䎦Ḯ 7 ⸜Ἦ䘬椾㫉⡆攟炻䆇㤕柵⇯冯 ⍣⸜⎴㛇➢㛔㊩⸛ˤ ᾳṢ暣⫸㴰屣⑩ˣ㖍⊾䓊⑩ˣ冒≑䘬ᾳ Ṣ⺢㛸䫱⡆攟庫⣏炻⭞⯭䓐⑩ˣ㚵墅␴䳉䷼

⎬⚳⚳ℏ䓇䓊䷥ῤ㰢⭂炻⽟⚳ỼḮῇ㫦䷥㔠 䘬崭忶⚃↮ᷳᶨ炻℞㫉㗗㱽⚳ˣシ⣏⇑␴大 䎕䈁ˤ 匟嗕ῇ↢䘬 22: €㫸⃫炻ỼḮῇ㫦䷥柵 䘬 7/2&炻ỵ⯭䫔Ḽˤ㫸㳚⚳⭞ῇ㫦ᷳ⢾炻⚳ 晃屐⸋➢慹䳬䷼炷JNG炸ḇ㚱ῇ㫦炻⎎⢾炻㫸 㳚⣖埴ḇ㚱ⶴ冀㓧⹄⁝⇠ˤ DCT 娵䁢炻匟嗕㓧⹄㬌㫉ῇ㫦⬀⛐ᶨ⭂ 䘬慹圵桐晒炻⚈䁢ⶴ冀⤪㝄ᶵ⃇怬⁝⊁䘬娙炻 匟嗕⎗傥⽭枰㍸ὃ柵⢾䘬屯慹ˤ

᪑ᨴ⇀⍶⍶ᖮ᫶ᢽ᯸ 婧㞍楔凒 NI28 ⭊㨇⍣⸜ 8 㚰⛐䁷⃳嗕 ᶲ䨢⡄㭨㄀∯䘬⚳晃婧㞍Ṣ⒉炻㖍⇵⎔攳倗 ⎰㚫嬘炻㩊㞍⭊㨇㨇幓㭀橠䘬塪䕽␴㑆㑲䕽 嶉ˤ䚖⇵炻㨇幓㭀橠⬀㓦㕤 Hjm{f! Sjkfo 䨢 幵➢⛘ˤ忁㗗 3 㚰 31 㖍炻ḳ㓭⬱ℐ婧㞍⥼⒉ 㚫䘤ⶫ䘬倚㖶ˤ ⚳晃婧㞍Ṣ⒉Ἦ冒匟嗕ˣ䁷⃳嗕ˣ楔Ἦ

大Ṇˣ㽛⣏⇑Ṇˣ伶⚳ˣ劙⚳␴Ὤ伭㕗炻28 㖍炻⍰㚱Ἦ冒⽟⚳␴㭼⇑㗪䘬Ṣ⒉≈ℍˤ 倚㖶㊯↢炻婧㞍Ṣ⒉䔞␐㔠㫉㩊㞍⭊㨇 㭀橠炻䞕㛇ℏ㚫攳⥳慵䳬悐↮㨇幓炻㬣暋侭 ⭞Ⱄ枸妰⎗㕤 4 㚰䌚怨奨䚳㭀橠ˤ婧㞍⥼⒉ 㚫䘤妨Ṣ㍍⍿⨺橼㍉姒㗪㊯↢炻䓙㕤忶䦳㴱 ⍲䷩墯䦳⸷炻㭀橠慵䳬ⶍἄ暨天㬟㗪㔠㚰ㇵ 傥⬴ㆸˤ 㒂〱炻婧㞍⮰⭞⶚䴻ㆸ≇㏞㓹悐↮斄挝 㭀橠炻⊭㊔⹏刁ˣ柕䫱刁␴㨇侤悐↮ˤ䫔 5 ㈡炻⌛㚨⼴ᶨ㈡嬟復 NI28 㭀橠䘬昲ẵ⛐⍣⸜ 23 㚰 23 㖍㉝忼䨢幵➢⛘炻᷎⛐䔞⛘忚埴慵 䳬炻ℙ㚱 27 廃⌉干墅庱叿忁ṃ㨇幓㭀橠炻⽆ 䁷⃳嗕忳军匟嗕ˤȾ晾䃞ㆹᾹ䃉㱽䌚⍾㇨㚱 㭀橠炻ỮㆹᾹ⛐忚埴㨇幓慵䳬㗪炻怬⍇悐↮ 㨇ẞ炻⮯㚫㚱≑婧㞍ḳ㓭⍇⚈ˤȿ䘤妨Ṣ婒ˤ ⎎ ⢾炻 㒂 匟 嗕 ⨺ 橼 33 㖍 ⟙ ⮶炻SUM! Ojfvxt 姀侭⛐䨢暋䎦⟜⍰䘤䎦Ḯᶨṃ⡄㨇䈑 ⑩ˤ

᜷ᘩᛓᑠᛧᛍᑗ◓ 3125 ⸜炻旧⥮㕗䈡ᷡ㱣⬱䉨㱩⤥廱炻埿 柕㏞≓ˣ‟䩲␴ℍ⭌㏞≓㟰ẞ⣏ⷭᶳ旵ˤ忁 㗗 3 㚰 27 㖍炻旧⥮㕗䈡ᷡⶪ攟ˣ椾ⷕ㩊⮇⭀ ␴嬎⮇䷥攟ᶱ㕡倗ⷕ㚫嬘℔Ự䘬㴰〗ˤⶪ攟 劫⽟㚿炷Fcfsibse!wbo!efs!Mbbo炸堐䣢炻㟡 㒂ᶨ䲣↿㔠⫿栗䣢炻!娚ⶪ㭼忶⍣㚜≈⬱ℐˤ ⍣⸜旧⥮⎬䧖栆✳䘬㟰ẞ⛯㚱ᶳ旵炻↮ ⇍䁢烉埿柕㏞≓ 31&炻‟䩲 28&炻多㑲 43&炻 ℍ ⭌ ㏞ ≓ 2:&炻 ℙ 㚱 36 Ṣ 㬣 㕤 㙜 ≃ ḳ ẞ炻 3124 ⸜忁ᶨ㔠⫿䁢 34 Ṣˤ㬣ṉ䘬 36 Ṣ㟰ẞ ᷕ炻21 ẞ⶚䴻䳸㶭炻℞ᷕ 3 Ṣ⶚䴻塓㋽ˤ㇨ 㚱㛒䳸䘬㟰ẞ悥ṵ⛐婧㞍ᷕ炻䲬㚱 311 ⎵⎠ 㱽嬎⮇㬋⛐嗽䎮忁ṃ㟰ẞˤ⟙⏲娵䁢炻䁢Ḯ ᾅ嫱⬱ℐ炻嬎⮇㚜⣂⛘ἧ䓐Ḯ慵✳㬎☐ˤ

劙⚳˪䴻㾇⬠Ṣ˫2 㚰⸽䘤ⶫ䘬˪3126 ⸜⬱ℐ❶ⶪ䳊⺽˫⟙⏲ᷕ炻旧⥮㕗䈡ᷡ⎵↿ ℐ䎫㚨⬱ℐ❶ⶪ㌺埴㥄䫔Ḽ⎵ˤ

Ḑ῜ IJIJı Ὀዷᕗᴈ◘ᝉፊᎽ

ᛦ↡ᎁỻᐪᑿጄḗ 忶⍣ᶨᾳ㚰炻䓙㕤㱡₡ᶳ婧炻ἧ⼿匟嗕 䈑₡㯜㸾ᶳ旵Ḯ 1/8&炻㬌⢾炻暣ᾉ㚵⊁䘬₡ 㟤ḇ㚱旵Ỷˤ忁㗗㫸㳚䴙妰⯨ 3 㚰 35 㖍䘤ⶫ 䘬㔠㒂栗䣢䳸㝄ˤ 䈑₡ᶳ旵㯜㸾㚨⣏䘬㗗ⶴ冀炻䁢 3/9&炻 ℞㫉㗗大䎕䈁炻䁢 2/6&ˤ㟡㒂㫸㳚䴙ᶨ妰䬿

⑩ⶪ⟜晾㚱⡆攟炻ỮỶ㕤⼨⸜ˤ 梇⑩梚㕁栆⓮⸿䘬嬲⊾ḇ⼰㖶栗炻扟ⓖ 慷⛐忋临 4 ⸜厶䷖ᷳ⼴⡆≈Ḯ 2/4&炻䓙㕤₡ 㟤ᶲ㻚炻ἧ⼿䆇㤕柵⸦᷶ᾅ㊩Ḯ⎴䫱㯜㸾䘬 ⡆≈炻⯌℞㗗⮵崭ⶪ侴妨ˤ 悝岤␴䵚䴉⓮⸿䘬䆇㤕柵㭼 3124 ⸜⡆ ≈Ḯ⮯役 21&炻⡆ⷭ➢㛔冯⇵ℑ⸜㊩⸛ˤ 䓙㕤㇧ⶪ⽑䓎炻3125 ⸜ 8 㚰ẍἮ炻㇧⯳ 扟ⓖ䷥柵ḇ⛐⡆≈炻ㇻ䟜Ḯ 3119 ⸜ẍἮ㊩临 ᶳ旵䘬嵐⊊ˤ3125 ⸜ᶲ⋲⸜㇧⯳扟ⓖ柵怬㭼 ᶲ⸜⎴㛇ᶳ旵 4&炻ℐ⸜⇯⶚⮎䎦㊩⸛ˤ3125 ⸜炻䎦㚱ỷ㇧䘬ⓖ₡⎴㭼ᶲ㻚Ḯ 1/:&ˤ

Ṳ⸜ℙ㚱崭忶 221 叔Ṣ㚜㎃Ḯ慓䗪ᾅ晒 ℔⎠炻䔍⣂㕤⍣⸜ˤ忁㗗 3 㚰 29 㖍炻⚳⭞ᾉ 〗ᷕ⽫ Wflujt 䘤ⶫ䘬㴰〗ˤ 㚜㎃慓ᾅ℔⎠䘬ṢỼḮ⍫ᾅ䷥㔠䘬⣏䲬 7/9&炻崭忶⍣⸜ 7/6& 䘬㭼ἳˤ䓙㕤姙⣂ᾅ晒 ℔⎠⼰㘂ㇵ⭋Ự 3126 ⸜㕘䘬慓ᾅ㓧䫾炻⚈ 㬌炻䚜⇘Ṳ⸜ 2 㚰⇅炻⼰⣂Ṣṵ㰺㚱㰢⭂㚨 䳪怠㑯䘬ᾅ晒℔⎠ˤṲ⸜䘬㚜㎃慓ᾅ℔⎠㗪 攻庫⼨⸜ḇ㚱㍐怚ˤ ⍣⸜ 23 㚰⸽⍾㴰Ḯ⍇㚱慓ᾅ℔⎠䘬Ṣ炻 ⎗ẍ⛐ 3 㚰 2 㖍ᷳ⇵怠㑯㕘䘬ᾅ晒℔⎠炻忁 ḇ㗗㚨⼴䘬㛇旸ˤ

㕡㱽炻㫸⃫⋨ℏ⎒㚱⤏⛘⇑␴楔俛Ṿ䘬䈑₡ 㰺㚱ᶳ旵ˤ ᶲᾳ㚰㔜ᾳ㫸䚇䘬忂屐児僡䌯 䁢 .1/3&ˤ昌Ḯ⤏⛘⇑␴楔俛Ṿ炻劙⚳ˣ䐆 ℠␴伭楔⯤Ṇḇ㚱庽⽖䘬忂屐児僡炻℞⬫䘬 34 ᾳ㫸䚇ㆸ⒉⚳䈑₡⇯㚱ᶳ旵ˤ

ᎌᠾ᲌ጙ᱈⋞᫶ᗔᲀᧁጳ ŗħŅ ᗻᦧᵋ⓶ᢤ


2 㚰 21 㖍炻ᶾ䓴㚨⣏普墅䭙屐廒Ⱦᷕ㴟 䑘䎫ȿ嘇㚦䴻Ἦ⇘渧䈡ᷡ㷗⎋炻忁㗗渧䈡ᷡ 㷗彶㍍忶䘬㚨⣏屐廒炻忁ᶨ䲨抬⼰⾓⮯塓ㇻ 䟜ˤ4 㚰 3 㖍炻⎎ᶨ刀㚜⣏䘬屐廒楔㕗➢ɀ ⤏㕗⌉炷NTD!Ptdbs炸嘇⮯Ἦ渧䈡ᷡˤ3 㚰 27 㖍炻渧䈡ᷡ㷗⊁℔⎠ᶨỵ⤛䘤妨Ṣ⭋ỰḮ忁 ᶨ㴰〗ˤ 楔㕗➢ɀ⤏㕗⌉嘇屐廒攟 4:7 䰛炻⮔ 6: 䰛炻⎗ẍ墅庱 2:335 ᾳ 31 劙⯢㧁㸾普墅䭙屐

㩫炻崭忶㬌⇵Ⱦᷕ㴟䑘䎫ȿ嘇 2:211 ᾳ普墅 䭙䘬墅庱慷ˤ娚屐廒⎗ẍ墅庱 4:111 廃㰥干炻 ㆾ侭 2/28 €暁朳ˤ 娚䘤妨Ṣ⎴㗪堐䣢炻⎎ᶨ刀㭼楔㕗➢ɀ ⤏㕗⌉嘇㚜⣏䘬屐廒㬋⛐妰∫⬱㌺⇵Ἦ渧䈡 ᷡ㷗ˤ䚖⇵ 㱲渧䈡ᷡ㷗䘬ᶨ刀ⶐ✳屐廒㗗 Ⱦ攳㉻忚⍾䱦䤆ȿ炷Qjpoffsjoh!Tqjsju炸嘇炻 攟 493 䰛炻⮔ 235 䰛ˤ

8&炻䴻忶⓮婯炻㚨䳪忼ㆸ⋼嬘ˤ 㬌⢾炻℔⎠怬妰∫塩㷃䷥悐 561 ᾳⶍἄ ⲿỵᷕ䘬 61 ᾳ炻᷎⇞⭂Ḯ慵䳬妰∫炻ẍ㍸檀 䪞䇕≃ˤȾㆹᾹⶴ㛃㬌㗪傥⣈⮳㈦⎬䧖㚧ẋ 㕡㟰炻⽆䳸㥳ᶲ旵Ỷㆸ㛔炻ẍ䚉⎗傥⛘ᾅ䔁 ⶍἄ㨇㚫炻᷎䁢⭊㇞㍸ὃ列⤥䘬㚵⊁ˤȿ℔ ⎠䘤妨Ṣ婒ˤ W'E 军⮹⶚䴻忋临嘏㎵ 31 ⸜炻忶⍣⸦⸜ 䴻䆇㚜≈⚘暋炻⛐⍣⸜⯙嘏㎵ 5:11 叔㫸 ⃫ˤ

᙮Ꮥ៑✟ᓗᑗ

ᰟ✢ḥ៝Ổⓒ↾Ꭷ ⃀䭉悝㓧ⶪ⟜㚱㇨ᶳ旵炻3125 ⸜炻匟嗕 悝㓧℔⎠ QptuOM 䘬㤕䷦怬㗗㚱㇨⡆≈炻䆇㤕 柵␴⇑㼌⛯㚱㍸檀ˤ忁㗗 3 㚰 34 㖍炻匟嗕⨺ 橼⟙⮶䘬㴰〗ˤ 娚℔⎠䘬䆇㤕柵⡆≈Ḯ 3&炻军 53/6 € 㫸⃫炻㶐⇑㼌忼⇘ 3/37 €㫸⃫ˤ3124 ⸜炻 䓙㕤 UOU ⾓怆䘬ᶨ㫉⿏㉀₡炻℔⎠岔朊嘏㎵ 2/8 €㫸⃫ˤ ⍣⸜℔⎠䘬㘖忂ᾉẞ␴⌉䇯㤕⊁ᶳ旵Ḯ 21/8&炻忁悐↮㎵⣙忂忶㍸檀悝䤐₡㟤㉝㴰ˤ Ṳ⸜ 2 㚰 2 㖍崟炻QptuOM ℵ㫉㍸檀悝屯ˤ ⊭墡㤕⊁䚠⮵庫⤥炻䓙㕤暣⫸⓮⊁␴

3 㚰 34 㖍炻 旧 ⥮ 㕗 䈡 ᷡ 㱽 昊 ⭋ Ự炻 䤩 㬊䘦屐忋挾普⛀ W'E ╖㕡朊⮎埴㷃啒妰∫ˤ 㬌 ⇵炻W'E ⭋ Ự炻 ㇨ 㚱 ⒉ ⶍ ⮯ ⇲ 㷃 7& 䘬 ⶍ 屯炻ⶍ㚫䁢㬌㍸崟姜姇ˤ㫉㖍炻W'E ䷥塩 Epo! Spbdi ⭋Ự炻℔⎠㇨㚱 6611 ⎵⒉ⶍ炻ᶵ䭉㗗 ⏎Ⱄ㕤ⶍ㚫䳬䷼ GOW ㆾ DOW炻悥⮯䵕㊩䎦㚱 ⶍ屯㯜㸾ˤȾㆹᾹ⮯ᶲ姜炻冯㬌⎴㗪炻ᾅ㊩ 冯ⶍ㚫䘬⮵娙炻⮳㯪妋㰢㕡㟰ˤȿṾ婒ˤW'E 䚖⇵怬㛒䡢⭂ᶲ姜㗪攻ˤ ⮵㬌炻ⶍ㚫 DOW 婯⇌ẋ堐 Nbsujko! efo! Ifjkfs 堐 䣢炻Ⱦ ䷥ 塩   Ḯ ᾳ 嬻 Ṣ 䎮 妋 䘬 㰢 ⭂ˤȿ Ⱦ㚨役ㆹᾹ⼿⇘ḮἮ冒偉㜙䘬屯慹炻忁 ᶨ昶㭝戨埴␴㇧㜙⮯ᶵ⍿⼙枧ˤȿ! Spbdi ⛐ 䴎⒉ⶍ䘬ᾉᷕ⮓忻炻ỮṾ⻟婧Ⱦṵ㚱⽭天ȿ ⇲㷃⊆≽ㆸ㛔ˤ ᶲ㚰⸽炻W'E 天㯪㇧㜙⃵㓞 5 ᾳ㚰㇧䦇炻 堐䣢忁㗗℔⎠傥⣈两临䆇㤕䘬ⓗᶨ妋㰢彎 㱽炻᷎ⶴ㛃⮯㇧䦇屣䓐⽆䷥㓞ℍ䘬 21& 㷃䁢

䵚ᶲ⓮⸿䘬咔≫䘤⯽炻⊭墡怆復慷⡆≈Ḯ 9/9&ˤ℔⎠⮯两临≈⣏忁㕡朊䘬㈽ℍ炻⊭㊔ 忙㖍␴㘂攻怆復炻ẍ⍲ἧ䓐⊭墡冒≑㨇☐ 䫱ˤ ⎎⢾炻℔⎠䭨䲬Ḯ⣏䲬 2/38 €㫸⃫䘬 ㆸ㛔ˤ㈽屯侭⮵忁ṃ㔠⫿堐䣢㺧シ炻偉䤐ᶲ 㻚Ḯ役 21&ˤ 朆ⷠ⺽ℍ姣䚖䘬㗗炻⚳晃⊭墡㤕⊁ᷕ⇵ ⼨ᷕ⚳䘬⤞䰱忳復⣏ⷭ⡆攟炻⍣⸜䫔⚃⬋ ⹎⯙㚱 2561 叔㫸⃫䘬㓞ℍ炻ỼḮ⊭墡㤕⊁䷥ 㓞ℍ䘬 7&ˤ

冯⍣⸜⎴㛇䚠㭼炻ᶨ㚰ấ匟嗕㇧ⶪ㊩临 ⇑⤥炻㇧₡␴扟慷悥㚱⡆攟炻忁㗗 3 㚰 31 㖍 Ἦ冒ᷕ⣖䴙妰⯨炷DCT炸␴ 28 㖍Ἦ冒⛇⛘䘣 姀会䘬栗䣢䳸㝄ˤ ᶨ㚰ấ䎦㇧₡㟤㭼⍣⸜⎴㛇㍸檀Ḯ 3/2&炻忁⶚㗗忋临䫔 21 ᾳ㚰檀㕤ᶲ⸜⎴㛇ˤ ᶨ㚰ấ䘬⸛⛯㇧₡⶚䴻➢㛔冯 3114 ⸜⸜ᷕ ㊩⸛ˤ3124 ⸜ 7 㚰炻㇧₡嵴军㚨Ỷ察炻㬌⼴ ᶨ䚜⏰䎦ᶲ⋯嵐⊊炻军 3119 ⸜ 9 㚰⋯军㚨 檀Ⲙˤᶵ忶炻ᶨ㚰ấ㇧₡ṵ㭼㚨檀Ⲙ㗪ỶḮ 29/7&ˤ ᶨ㚰ấⓖ↢ :548 ⣿㇧⯳炻扟慷㭼⍣⸜

⎴㛇⡆≈Ḯ 7&ˤ昌Ḯℑ⯳ᶨ枪㇧⯳⢾炻㇨㚱 栆✳䘬㇧⯳扟慷悥㚱㍸檀ˤ ⡆攟㚨⣏䘬㇧⯳栆✳㗗℔⭻炻㭼⍣⸜⎴ 㛇ᶲ㻚Ḯ⮯役 24&ˤᶵ⎴䚩ấᷕ炻Gmfwpmboe 䚩 䘬 ⡆ ⷭ ⎴ 㭼 㚨 ⣏炻 ⮯ 役 3:&炻[ffmboeˣ Esfouif ␴ Pwfsjkttfm 䚩⇯㚱㇨ᶳ旵炻ᶳ旵 㚨♜慵䘬㗗 [ffmboe 䚩炻檀忼 25&ˤ ᶵ忶炻冯⍣⸜ 23 㚰ấ䚠㭼炻ᶨ㚰ấ䘬 ㇧⯳扟慷⇯ᶳ旵Ḯ檀忼 74&ˤ⛇⛘䘣姀会娵 䁢炻23 㚰ấ㗗⁛䴙ᶲ䘬㇧⯳扟ⓖ㖢⬋ˤ㬌⢾炻 䓙㕤㓧⹄夷⭂䘬 21 叔㫸⃫ẍℏ䓐㕤屟㇧䘬岰 㫦⃵䦭䘬㓧䫾⸜⸽⇘㛇炻⡆≈Ḯ㏞岤䅙㼖ˤ


ᑊᔃá…?Achter Raamstraat 75 2512 BW Den Haag †ឭá…?070-356 2013 âƒżá¨„á…?www.fullmooncity.nl á•Śá?žâ’ ᝔ἸḸá…?11.30-01.00

ῆ⒊! ᒚ Ἶ ᖭ ᒳ Ꭴ ᅳ ᢼᅴ

áœźá–…áˆżáŹ¤!á˛˜á´žáŁąá›’!â‚źŕżŠá ťážŹ!á??᲎ᖅᏤ!࿌ᯞᑡအ!࿌á?˛á‘ˇá¤?!! ኅá?•â•žá?Źá‹ŻážˇáŒƒâˆ&#x;á?… á­Ľáš‘âƒśâ?‹ÄĄâ‚Ź 12,50ĥኪ

᎒℧â&#x;˝áą˝ ᗰᴹ℧â&#x;˝áą˝ ᨠℽâ&#x;šáŁ?â—Ž

ᢽ⇠⅏ᡠṽ ᗏ᪺ á‘şâ?śáŒ&#x;á’“â’Ś ÄŠ á˜?Ჟᒣá˜?áŒş 11:30-17:00Ä­ á§ â•žá…˜á˝­á¨‡áŞŒá?Šá…—á˜?á?§áŞ›á´žáŞŒá?Šá…´

Van ma. t/m vr. 11.30-17.00 uur dimsum voor slechts â‚Ź 3,-

⑎↙ᓍᯞᤳ

áŚĽâ‚´áťšâ›śáŤŞá¤łá›ľá˛Œá—?â?‹â?› ⇏ኛᢑᓜá‰&#x;á„ŁáŠšá‰ á„˜

(m.u.v. speciale dimsum en op weekend en feestdagen)

ᒑᑧᑗᑠᤳ

â…?áˇ’áŽŒáĄŤá¤ł

áż§á ›áŹ›á•´ŕžĽá…&#x;á‹€ ᛼ᙣᔙ⎒ဂዄ PL á˘‘áŁ˜

ALL YOU CAN EAT ᢽ⇠ᲂ⅞◎㚝 Dim Sum & Hotpot

0OCFQFSLUCFTUFMMFOVJU meer dan 100 verschillende %JN4VN XBSNFHFSFDIUFO CFSFJEPQBVUIFOUIJFLF XJK[F)PUQPUOBBSLFV[F Ieder een eigen hotpot!* * met uitzondering bij grote gezelschappen

� ᣋ ᎂ ┽ ᑑ ᴡ ᾓ ᙑ

á?ˇ â›› ግ ⊞ ᜉ ᎈ á’– á’ž

� ╞ � ᣋ

á“&#x; ℧ á“&#x; ᛞ ᾠᑨ â•ž á?Ź

⎌ ♎ áŒ&#x; áˇ âƒś ᥹ ᯅ á?¸

Gedempte Burgwal 24 - 26, 2512 BV Den Haag

ÔťÓťŕˇĄŕ¤›ŕĽľČƒÓ’Đ â€ŤŮźâ€Źá”–ŕ¸’ŕĽŠ " ÓˆŕĽľĐŹá—§Č‚ÓťŕˇĄŕŞŤâ€ŤÚ™â€ŹášƒŇ˜ČƒŐ€ŐˆĐ°ČƒŢłĐ˛Čƒá˜€ŇĄáž…Čƒá˜€á?†ČƒŐŒâ€ŤÚ™â€ŹĐ˛Î˛Čƒŕ´§ŕł–Čƒá?Ž ŕ´§Î˛Čƒŕť´Ö?ČƒĐŤáˆˇČƒŕĽˇá˜ĄĎ›á?ˆČƒĐ˛ŕ˘§á€¨ČƒŕŁ˘ŕşƒČƒáš˜ŕł–ČƒŮ’á†ťČƒŕŞąŕš›Čƒŕ¨˘áŒšČƒŕŠŠŃŒŕĽ­Čƒ ҥ༭Ȅ ӨԒࡽ‍۝‏Ń&#x;á’ľČˆŃŒŕ´›!Ř“ŕŤŻ!టࡽ!ŇŞŕł–á´?â‚Š!ŕ´Źáˆˆ!ŕť´ŕ ’ŕŁ˘ŕşƒŕˇ˝Č„ á?ˆáˆˇ!ŕ´§ŕŤƒáˆˇ!Ő™ŕşŠĐ˛Őˆ!Ř“ŕŤŻĐŠĎ…á?† ᘀá?ˆŕžŹŕĽ°ŕşŠáˆˇ!ԝ߆ᆝҪ‍!Ú˘â€Źá˜€á?ˆá€—હ ŕ˝łá˜€á‡‘áž…!࡛ᢄá?ˆ!Ϥࢊധа!ลࣣвࢊ!!Ý‚á?Ľá?śá“ł ŕźƒŕˇ›ŕžŹĐ˛Ń€ŕŹź!ŕˇ›á˘„Óťŕ˘Œŕ´§!ŕźƒŕˇ›Ő€Ń€ŇŠ!Ξá?śŕš‰ŕš‰ Ďżá“ĄÓˆŕĽľ â‚Ź

ŕ˝łá‰¨ČˆÎĄŕť˘ŕ¤›â€ŤÚ¨â€Źŕť´ŕ ’ŕŁ˘ŕşƒŕˇ˝Č‚ Ó’ŕł‰ŕĽśŕ´şß›Ň˘ŢŞá źÓŞŕş´ŕť´ŕ ’ŕ§‘ŕŤ§ŕşƒČ‚ ૯á?™â–•Č‚Đ˛â€ŤŮ…â€ŹŕşƒČ‚ŕŞ?Ř…á„‚ŕ¨&#x;Č„ŕŁźßŁáƒ§

ᗣᣋ ᪗┽➌ᎂ┽

á…&#x;á‹Żâ”˝ 16.50 ŕŹ”!!!ŕ°?á“ĄÓˆŕĽľ , ĐŹá—§ â‚Ź 24.50 ŕŹ” ᝉá…&#x;

Tel.: 070-365 38 89

E-mail: info@restaurantfullmoon.nl

www.restaurantfullmoon.nl


೉៌

UNITED TIMES

ฐᘈΡ‫ސ‬

Editie 367 26-02-2015

᫓ᎊᷲ⁜᪑ᖾ⌏᢬

፣ጚᮃ᪺Ꭷᆛὧ⍓ᆜᰳ⚳

ij 㚰 IJĺ ␴ ijı 㖍ℑ⣑炻匟嗕⚳䌳⦩⹱炼 Ṇ㬟Ⱉ⣏夾⮇Ḯ楸䳖⛐楔慴䘬匟嗕幵昲ˤ⚳ 䌳⍫奨Ḯỵ㕤 ňŢŰ ⛘⋨䘬 ńŢŴŵŰų 幵䆇炻倥⍾ Ḯ楸幵⛐䔞⛘ⶍἄね㱩䘬⼁⟙炻᷎冯⢓ℝ忚 埴Ḯ㶙ℍṌ婯ˤ ijı 㖍炻⚳䌳㚫夳Ḯ楔慴䷥䴙炻᷎⍫奨Ḯ 倗⎰⚳ỵ㕤娚⚳䘬彎℔䷥悐ˤ 冒 ijıIJij ⸜ẍἮ炻楔慴⊿悐㊩临堅䨩炻 崟⇅㗗⮳㯪楔慴⊿悐䌐䩳䘬↮暊ᷣ佑㬎墅䳬 ䷼冯楔慴㓧⹄幵ᷳ攻䘬㇘櫍炻军 ijıIJĴ ⸜⶚ 嬲䁢⮳㯪㍏⇞㔜ᾳ楔慴䘬Ẳ㕗嗕㽨忚䳬䷼冯 楔慴㓧⹄幵⍲⣂⚳悐昲ᷳ攻䘬㇘櫍ˤijıIJij ⸜ IJı 㚰炻倗⎰⚳⬱䎮㚫忂忶㰢嬘炻㳦↢㬎墅悐 昲⋼≑楔慴㓧⹄幵⎴⎃幵ἄ㇘ˤ匟嗕㳦↢Ḯ ĵĶı ⎵⢓ℝ␴ᶨṃ䚜⋯㨇炻⍫冯倗⎰⚳楸䳖 ⛐楔慴䘬䵕␴悐昲ˤ ijıIJĵ ⸜ IJij 㚰炻⏪䈡椾䚠␴⢾屧冯䘤⯽

ℑ⎵↮⇍䁢 IJĶ ␴ IJķ 㬚䘬匟嗕⮹⤛妰∫ ⇵⼨㔀⇑Ṇ⍫≈ȾẲ㕗嗕⚳ȿĩŊŔĪ 䘬Ⱦ俾㇘ȿ炻 塓⛇俛℞㓧⹄㒼ᶳ᷎忂䞍Ḯ匟嗕㓧⹄⬱㌺復 ⚆ˤ忁㗗 ij 㚰 IJĸ 㖍炻匟嗕⨺橼⟙⮶䘬㴰〗ˤ ⤡Ᾱ␴⎎ᶨ⎵ IJķ 㬚䘬⤛⬑䳸Ờ⽆匟嗕⇵ ⼨⛇俛℞炻⛐Ẳ㕗✎ⶫ䇦㸾⁁⇵⼨㔀⇑Ṇ㗪炻 塓⛇俛℞㴟斄㒼ᶳˤ⎎ᶨ⎵⤛⬑䚖⇵ᶳ句ᶵ 㖶ˤ ᶱ⎵⤛⬑ᷕ䘬ℑ⎵Ἦ冒 śŦŪŴŵ炻᷎⛐恋墉 ᶲ⬠炻⤡Ᾱ㚦⚈娎⚾䨧ℐ朊休⺷䧮㕗㜿⨎⤛

⣏冋 ōŪŭŪŢůůŦġőŭŰŶŮŦů ᶨ崟夾⮇Ḯ匟嗕楸楔慴 幵昲炻᷎姒⓷Ḯ娚⚳ˤ

⁛䴙攟堵侴㍍⍿㎜≑Ṣ⒉庼⮶ˤ⎎ᶨ⎵⤛⬑ ỷ⛐ ŅųŪŦţŦųŨŦůˤ 匟嗕㩊⮇㨇斄᷎㛒嫱⮎⤡Ᾱ⇵⼨⍫≈ Ⱦ俾㇘ȿ䘬婒㱽炻⻟婧⤡Ᾱ᷎ᶵ㗗䉗伒⩴䔹 Ṣ炻ġ Ữ⛐婧㞍⤡Ᾱ䘬≽㨇炻ẍ⍲側⼴㗗⏎㚱 Ṣ⋼≑⤡Ᾱ䘬埴≽ˤ 匟嗕㓧⹄⶚䴻㰺㓞Ḯ ĵĺ ⎵妰∫⍫≈Ⱦ俾 ㇘ȿ䘬匟嗕℔㮹嬟䄏炻᷎㉺䳽⎎⢾ IJĹ Ṣ䘬嬟 䄏䓛婳炻Ữṵ㑳ᶵỷ⇵⼨ȾẲ㕗嗕⚳ȿ䘬䅙 㼖ˤ

ᎊសዯᤲỺᱷឯ᪛

ᰟ✢ᮾᩲ♉᪑ᵛᗇ ij 㚰 IJĺ 㖍炻 㫸 倗 㜗 嵛 䎫 岥 ⛐ シ ⣏ ⇑ 伭 楔冱埴炻伭楔昲ᷣ⟜彶㇘匟嗕屣俞媦⽟昲 炷ŇŦźŦůŰŰųť炸炻暁㕡 IJ烉IJ ㇘⸛ˤ岥⇵炻⛐伭 楔䘬大䎕䈁⣏冢昶␴姙栀㰈䫱⣂ᾳ叿⎵㘗溆炻 㚱役 ķııı ⎵屣俞媦⽟昲䎫徟冯伭楔嬎⮇䘤䓇 ⣏夷㧉堅䨩炻⣂⎵嬎⮇⍿ 炻ĴĴ ⎵㹳ḳ侭塓 ㋽ˤ ⼰⣂䎫徟╅⼿愱慢慢炻⣏┲⣏⎓炻⼨姙 栀㰈ℏㇼ惺䒞␴ㇻ䀓㨇炻大䎕䈁⣏冢昶ᶨ䇯 䊤啱炻大䎕䈁⺋⟜ℏ叿⎵䘬䟜凡☜㱱怕⇘䟜 ⢆炻槟Ḫḳẞ忈ㆸ军⮹ Ĵıı 叔㫸⃫䘬㎵⣙ˤ 伭 楔 ⶪ 攟 楔 慴 媦炷ŊŨůŢŻŪŰġŎŢųŪůŰ炸 ⛐ ŕŸŪŵŵŦų ᶲ⮓忻烉Ⱦ伭楔❶⛐忁崟ḳẞᷕ⼰⍿  ⭛炻ㆹᾹデ⇘⋩↮暯樂ˤ忁崟㙜≃ḳẞ嬻 Ṣ䃉㱽⭡⽵炻ㆹᾹ⶚䴻⎹屣俞媦⽟㇨⛐䘬渧 䈡ᷡⶪ㓧⹄ẍ⍲匟嗕⣏ἧ棐㍸↢Ṍ㴱炻伭楔 ❶⍿⇘䘬䟜⢆ᶵ傥䓙伭楔Ṣ冒⶙屈屔ˤȿ ijı 㖍炻渧䈡ᷡⶪ攟 łũŮŦťġłţŰŶŵŢŭŦţ ⮰攨

农ᾉ伭楔ⶪ攟炻娵䁢Ⱦ忁ᶨ埴䁢㗗⬴ℐᶵ⎗ ㍍⍿䘬炻ȿ堐䣢Ⱦ渧䈡ᷡⶪ栀シ㍸ὃ⸓≑炻 ⮳㈦恋ṃ倯ḳ侭炻⮯℞丑ᷳẍ㱽ˤȿ

䌳⭌ᶨ⭞⍰攳⥳Ḯᶨ⸜ᶨ⹎⇵⼨⤏⛘⇑ ⮷捖厲崓炷ōŦŤũ炸䘬㹹暒⹎`ˤij 㚰 ijĴ 㖍炻 匟嗕⎬⣏⨺橼悥↲䘣ḮṆ㬟Ⱉ⣏⚳䌳␴楔⃳ 大䐒䌳⎶炻ẍ⍲ṾᾹ䘬ᶱᾳ℔ᷣ⛐㹹暒⟜⛘ 䘬䄏䇯炻䌳⣒⎶居⨕䈡渿⃳䴚ḇ⛐掉柕ᷕ曚 朊ˤ ᶱ 䌳 ⫸ ⹟ 㕗 ✎ ᶩ炷ńŰůŴŵŢůŵŪūů炸 ᶨ ⭞炻 ẍ⍲Ḵ䌳⫸⺿墉䳊炷ŇųŪŴŰ炸䘬怢⫨伶⮞⃺炷ġ ŎŢţŦŭ炸␴⤡䘬⬑⫸Ᾱ䓙㕤天⹎㗍`炻㰺㚱晐 ⎴⇵⼨ˤ ijıIJij ⸜ ij 㚰 IJĸ 㖍炻⎴㧋⛐厲崓㹹暒⹎ `䘬⺿墉䳊䌳⫸怕忯暒ⳑ炻㖷徟ᶨ⸜⋲ᷳ⼴炻 㕤 ijıIJĴ ⸜ Ĺ 㚰 IJij 㖍ᶵ㱣幓ṉˤ

匟嗕⚳䌳⃩姙⨺橼㭷⸜ℑ㫉㉵㓅ℐ⭞⹎ `㗪䘬䄏䇯炻ἄ䁢Ṍ㎃炻⚳⭞㕘倆彎℔⭌ⶴ 㛃⨺橼傥⛐℞⬫㗪攻䴎䌳⭌ᶨ⭞㚜⣂䘬ᾳṢ 晙䥩䨢攻ˤ

ᱤ᩾ዹ᪇ᗡᶝ↾ᑑ ⍣⸜匟嗕ℙ㚱 ĸĹĴ ᾳ⃺䪍䓙㕤忶慷梚惺 侴塓復⼨慓昊⿍㓹炻忁ᶨ㔠⫿㭼 ijıIJĴ ⸜⣂↢ Ḯ ĸı Ṣˤ忁㗗 ij 㚰 IJķ 㖍炻匟嗕惺䱦㓧䫾䞼 䨞㇨炷Ŕŕłő炸ˣ匟嗕⃺䥹ᾉ〗ᷕ⽫炷ĩŏŔńŌ炸 䫱⣂⭞㨇㥳倗⎰䘤ⶫ䘬⟙⏲栗䣢㔠㒂ˤ 塓復⼨慓昊䘬Ṣᷕ炻IJĴ ␴ IJĵ 㬚䘬⃺䪍 ỼḮ⣂㔠ˤIJķ ␴ IJĸ 㬚ẍᶳ塓䵲⿍復昊䘬⃺䪍 㔠慷⇯庫 ijıIJĴ ⸜ᶳ旵ˤṾᾹᷕ䘬䳽⣏悐↮㟰 ἳⰔ㕤惺䱦ᷕ㭺炻℞⬫䘬⊭㊔惺⼴Ṍ忂ḳ㓭 ㆾ侭⺽䘤䘬㙜≃㹳ḳˤ

ijıIJĵ ⸜炻匟嗕曺⮹⸜埨㵚ᷕ䘬⸛⛯惺䱦 ⏓慷䁢⋫↮ᷳ IJįĺķ炻忁シ␛叿㊱䄏ṾᾹ䘬⸜ 漉炻梚䓐 ķĮIJı 㜗惺䱦梚㕁炻㚨檀䘬忼⇘⋫↮ ᷳ ĴįĶˤ㊱⛘⋨Ἦ婒炻曺⮹⸜惿惺㚨⣂䘬㗗⊿ 匟嗕䚩炻℞㫉㗗⋿匟嗕䚩␴⊿ⶫ㉱恎䈡䚩炻 忁ᶱ䚩ℍ昊Ṣ㔠ỼḮℐ⚳䷥㔠䘬⮯役⚃↮ᷳ ᶱˤ ℍ昊⃺䪍ᷕ炻⤛⬑⍰⣂㕤䓟⬑ˤ⃀䭉Ṣ 㔠⡆≈炻⃺䪍慓䓇 ŏŪŤŰġŷŢůġťŦųġōŦŭź ᷎ᶵ娵䁢 㓧⹄ᶵ溻⊝⸜庽Ṣ梚惺䘬㓧䫾⶚䴻⣙㓿ˤ

ᐲᎇᓗᲒጤፃ᯳ᙰ 3122 ᑧ 6 ፸ 2 ፶Ḷᘬᅗᰟ✢፛ᗥ᎘ᒯ∟᫓ᤲᏩᑨᐿᚣ∟ỉᛵ∟ Ἥᑯᤍ᫓ᐨᣃḶᚏᲒ᪳ዾᏕᲵᅙᐲᎇᓗᶟᚣ∟᫓ᤲᛵᏞጤ᭠ᬗ᎔ጰ ᗽᢿᗯᑊጙḪᵆዹ⇞᫓ᅗᰟ✢ᅗẏᑊᓗᶟ∟ἭᲒጤᏕᲵᅗᠥᒯ∟ዷ ᤍ⃽ᨖᛵᲒ᪳ዾᏕᲵᚽዹድዯᜌỉ᏷ዾḪᅙ ! Ꮄᑧ᎔ᗔᅗᑋᰟ✢ᛵ᰾ᑑ᷒ዷᐢỔᘍጱ␷␸ᾝᅗᎤᯀድḏᗔḏ ᑑᐲᎇᓗᲒጤᛵᖮ⇝ᅗ᎘ᣞᠸᬪጤᓆ⍶Ồᅗ⍪⁘ᜑẜᅗᑂᢋᡴᲒᅗ ᬗᗭድᯖᑑ᷒ዷṈ᎐ᛵ᜽ἱᅙ ! ᑋᒀᅗᔾᣞ᧣⇵ᑊẦ┘⇚ጙᰟ✢ጱ␷Ổᐹᢁᗣᑧᗔ⁝ᚑᔾᣞፊ Ꮍᛵ᎞ፍᝂᐞᅘ፱៑፛ፚᑗᑁᓆᅟ

Ꮚ⛈Გጤ␷␸⋢ᏸᬆᒳᅝ!!!!!!!!!!!! ኁ‫ވܘ‬໻७ώΡȂ҈ᚕϸຊࢿ࿧ώȂᓡᓢЫ Ѯନ֑Ȃᓡᓢᔓເ݈୛Ȃᓡᓢ఼ዓώ ‫ڏ‬тȈ ືܾϴѧঘ৲҈ᚕཨၼ <! ၼೲଚೲѧᐠȞωٙЅσ࠮ೲٙถ ྱȟ<! ၻൟȂၻ೅оЅӨᆍ၆ওώӴȂ࡚ᑞώӴᔓώ <! Өᆍ ՗ཾ‫׬‬೚ώΡ

2ȟ!ઍᄂྥጂඪ‫ټ‬Ѵᝲ഼ώ‫ޟ‬এΡၥਟ 3ȟ!߳ᜌ‫ܚ‬ඪ‫ޟټ‬഼ώ‫ڎ‬രዉ࿗୽ᝲЅώհ೨џ 4ȟ!഼ώࠢ՗ᆒғȂ٘ᡝ୊ஶȂ૖Ӭवञ഼Ȃ !!!!ฒϚ‫ي‬༞ԁȂᎌӫߝ෈ᛧۡώհ 5ȟ!ࡸྱᓡᓢ‫ޟ‬ौؑඪ‫ټ‬ᎌӫ‫ޟ‬ώΡȄ

ᏥፊᎽ

ᙱ⏱

ԃ‫ݎ‬໲кᄇ഼ώߒ౪ϚᅖཎȂҏϴѧӈդਢঐ഍॒೰ջາ፡඲Ȋ ઢσড়ҡཎᑹ໪Ȃ଒ྛኄ໌Ȋ

ᎊ⚡ᠸ

ᰲ㼷κࠈᝯ Administratiekantoor L.C.Wang Administraties & Loonzaken

5

ᐲᎇᓗᏖῖᗙᴒ∟ᗉፊᎽ UKIFUNK KERESKEDELMI KFT Csomori ut 277 1162 Budapest Hungary tagaaxin@gmail.com ኈ୽೿๜Ρ!᎒ӑҡ 0049 176 21947194

06

712928 712938


೉៌

07 ೉๼ᚖ᜞

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ጱ᫓ᑠᖺᑳ┠ᰟ✢ œŦŢŢŭ ᝉ␤ፊᎽ ij 㚰 IJķ 㖍炻匟嗕⣂⭞⨺橼⟙⮶Ḯᷕ⚳ᾅ晒㤕ⶐ㒀⬱恎 ᾅ晒普⛀ẍ IJįĶ €㫸⃫䘬₡㟤㓞岤匟嗕 ŔŏŔġœŦŢŢŭ 普⛀㕿ᶳ䘬 ŗŪŷŢŵ ᾅ晒℔⎠ℐ悐偉ấ䘬㴰〗ˤ忁㗗役㛇两匟嗕喍⥅暞ⓖ⑩ 䇴 ŅŪųŹ 塓楁㷗㛶▱婈䘬⯰冋㮷㓞岤ˣ㴟䈁 łŅŐ 嵛䎫ᾙ㦪悐塓 ⊿Ṕ⎰≃叔䚃䘬䌳廅㓞岤ᷳ⼴炻⍰ᶨ⬿⣏柵᷎岤ḳẞ炻⺽崟 Ḯ⺋㲃斄㲐ˤ

收購事件

ŔŏŔġœŦŢŢŭ 普⛀㚦⛐㇧⛘䓊㈽屯ᶲ⣙⇑炻ijıIJĴ ⸜塓㓞㬠⚳ 㚱炻℞⼴䁢㕿ᶳ䘬ᾅ晒℔⎠⮳㈦屟⭞ˤṲ⸜ IJ 㚰炻⬱恎ᾅ晒 普⛀㍸↢Ḯ㓞岤妰䔓炻᷎㕤 ij 㚰 IJĵ 㖍䯥会㓞岤⋼⭂ˤℙ㚱 Ĺķ ⭞℔⎠⮵㕤㓞岤堐䎦Ḯ冰嵋炻㚨䳪䳸㝄怬暨⼿⇘匟嗕⣖埴␴ ᷕ⚳ᾅ䚋㚫䘬㈡Ⅾ炻⤪㝄ᶨ↯枮⇑炻㓞岤埴≽枸妰⛐Ṳ⸜䫔 ᶱ⬋⹎⬴ㆸˤ ŔŏŔġœŦŢŢŭ ➟埴⥼⒉㚫ᷣⷕ ňŦųŢųťġŷŢůġŐŭűũŦů 堐䣢炻ȾŔŏŔġ œŦŢŢŭ ⼰檀冰⭋Ự⮯ ŗŪŷŢŵ ↢ⓖ䴎⬱恎ᾅ晒普⛀炻朆ⷠ㬉彶⬱恎 ⇘匟嗕忚埴㈽屯ˤㆹᾹ䝕妋⇘⬱恎㗗ᶨ⭞⮰㲐ˣ⮰㤕䘬慹圵 ᾅ晒普⛀炻役⸜Ἦ⛐ℐ䎫䧵㤝⛘㉻⯽㤕⊁ˤ㬌㫉Ṍ㖻⮯㚜⤥ ⛘ᾅ晄 ŗŪŷŢŵ ㈽ᾅṢ⍲⒉ⶍ䘬⇑䙲ˤȿ⬱恎ᾅ晒䚠斄屈屔Ṣ堐 䣢炻㓞岤 ŗŪŷŢŵ 㗗⬱恎ᾅ晒普⛀ℐ䎫⊾㇘䔍䘬慵天ᶨ㬍炻ŗŪŷŢŵ ᾅ晒℔⎠⮯忚ᶨ㬍䁢⬱恎ᾅ晒普⛀㏕⺢㫸㳚ᾅ晒㚵⊁䵚嶗炻 ⮎䎦㇘䔍⋼⎴㓰ㅱˤ 㒂〱炻昌Ḯ IJįĶ €㫸⃫䘬㓞岤屣䓐炻⬱恎ᾅ晒怬⮯↢屯 IJĴ €㫸⃫炻䓐㕤⸛堉␴嗽䎮 ŗŪŷŢŵ ℔⎠ℏ悐ẍ⍲冯㭵℔⎠ᷳ攻 䘬ⷛ䚖⓷柴ˤ

㬌 㫉 塓 㓞 岤 䘬 ŗŪŷŢŵ 㗗 匟 嗕 ⚳ 㚱 戨 埴 ⍲ ᾅ 晒 普 ⛀ ŔŏŔġ œŦŢŢŭ 㕿ᶳ䘬ᶨ⭞ᾅ晒␴屯䓊䭉䎮℔⎠炻㑩㚱 IJıı ⣂⸜䘬䴻䆇 㬟⎚ˤŗŪŷŢŵ ⭊㇞佌橼䨑⭂炻↮扟䵚嶗⻟⣏炻ᶳⰔ䘬 œŦŢŢŭ ⍲ śŸŪŵŴŦųŭŦŷŦů ℑᾳ⑩䇴㚱役 ķıı 叔⎵⭊㇞炻⑩䇴娵䞍⹎⛯崭忶 ĹıĦˤ℔⎠㤕⊁念⍲ᾅ晒ⶪ⟜⎬⣏㜧⟲炻ᶼ⛐⭂㛇⢥晒ⶪ⟜攟 㛇嗽㕤柀⮶⛘ỵˤ

⭋Ự㓞岤䘬䔞㖍炻匟嗕屉㓧⣏冋 ŋŦųŰŦůġŅŪūŴŴŦŭţŭŰŦŮ ⎹嬘 㚫Ḵ昊忂⟙Ḯ㚱斄ね㱩ˤṾ堐䣢炻ŗŪŷŢŵ 塓⬱恎㓞岤炻⮵㕤℔ ⎠␴⺋⣏㈽ᾅṢἮ婒炻㗗ᾳ⤥䘬㴰〗ˤ 㬌㫉 IJįĶ €㫸⃫䘬㓞岤₡㟤怈怈Ỷ㕤 ŗŪŷŢŵ ℔⎠ ijĵ €㫸⃫

ഋλᎹȐᆛ๎კТȑ

ֆλཧȐᆛ๎კТȑ

財政大臣:收購是個好消息

଄ࡹεԽ Kfspfo!Ejkttfmcmpfn 䘬ⷛ朊₡ῤ炻Ữ ŅŪūŴŴŦŭţŭŰŦŮ ⮵㬌堐䣢㺧シˤȾ䚖⇵Ἦ婒炻忁 㗗ᾳ朆ⷠ⎰怑䘬₡㟤ˤ㕘䘬㈽屯Ṣ⮯㚫㲐ℍ㕘䘬屯慹炻㈽ᾅ Ṣ䘬⇑䙲⼿⇘ᾅ晄炻⒉ⶍ㑩㚱㛒Ἦ炻℔⎠傥⣈两临䘤⯽炻忁 㗗朆ⷠ⽭天䘬ˤȿġŅŪūŴŴŦŭţŭŰŦŮ 婒ˤŗŪŷŢŵ ℔⎠䎦㚱 ĵııı ⎵⒉ⶍ炻 ķıı 叔㈽ᾅṢˤ

關於安邦 匟嗕⨺橼斄㕤⬱恎䘬ṳ䳡ᶵ⣂炻䧙℞ㆸ䩳㕤 ijııĵ ⸜炻䷥ 悐ỵ㕤⊿Ṕ炻晠Ⱄ㕤ᶲ㴟㰥干普⛀炻ᾅ晒㤕⊁念⍲伶⚳ˣ㫸 㳚␴Ṇ㳚炻⭊㇞崭忶 ijııı 叔Ṣ炻䲬㚱 Ĵ 叔⎵⒉ⶍ炻ijıIJĵ ⸜䙰 ⇑崭忶 Ķij €㫸⃫ˤ⍣⸜ IJı 㚰ấ⬱恎ẍ役 ijı €伶⃫䘬₡㟤㓞 岤Ḯ伶⚳䲸䲬䘬厗䇦忻⣓炷ŘŢŭťŰųŧġłŴŵŰųŪŢ炸惺⸿炻㬌⢾怬㓞 岤Ḯ㭼⇑㗪 ŇŪťŦŢ ᾅ晒℔⎠␴㭼⇑㗪䘦⸜戨埴⽟䇦⟼ɀ⊆❫⽟ 炷ŅŦŭŵŢġōŭŰźť炸戨埴ˤ ⚳ℏ役㛇斄㕤⬱恎䘬⟙⮶⼰⣂炻IJ 㚰 ijĺ 㖍炻˪⋿㕡忙㛓˫ 䘤堐柴䁢˪⬱恎䛇䚠˫䘬㔯䪈炻㊯↢⬱恎冒ㆸ䩳ẍἮ炻ᶨ䚜 䓙昛㭭⃫ⷍ䘬⃺⫸昛⮷欗㑼ả吋ḳ炻忁塓妋嬨䁢Ⱦ昛⮷欗䲣 ⬱恎䘬⮎晃㍏⇞Ṣȿ炻Ữ⼴侭Ḱẍ⏎娵ˤij 㚰 ij 㖍ⅴ㘐炻˪⋿ 㕡忙㛓˫䘤堐忻㫱倚㖶炻䧙䚠斄⟙⮶Ⱦᾉ〗㟠⮎㚱ᶵ⮎ᷳ嗽炻 ⯙㬌⮵⬱恎ᾅ晒普⛀⍲ᷣ天屈屔Ṣ农㫱ˤȿ ℔攳屯㕁栗䣢炻⬱恎䎦ả㱽⭂ẋ堐Ṣˣ吋ḳ攟ˣ䷥䴻䎮 ␴椾ⷕ➟埴⭀㗗⏛⮷㘱炻Ữ℞ᾳṢᾉ〗朆ⷠ㚱旸ˤ ҏϴѧ᏿Ԥ೉៌ IATA SGR ANVR ᇯມၥਿ‫ޟ‬ਡ՗‫ ޥ‬-

᳈⚡᷒᥷ΐṇ‼ Fortunate Travel Group

Steenstraat 48, 6828 CL Arnhem

!Fax: 026-446 4319

E-mail: info@fortunatetravel.com www.fortunatetravel.com

傶倻ǺᐠಉĻŏōĴĸŊŏňŃıııĶķĹĴijķĴĩŊŏňĪġġŊŃłŏĻġŏōĵĶłŃŏłıĵijĵıĸĵĸijĺġĩłŃŏĪġİġਡ՗ღĻġNL72INGB0004715349(ING)ġ

‫ܚ‬Ԥҥҏϴѧ‫ޟ‬ਡ՗ღ഍‫ڗڧ‬೉៌ࢇ‫ۺ‬Ѕਡၽ‫ོ߳ڞ‬ራ

0031(0)850210889 ዉࢸσБਡၽȂVIPਡၽȂӒ౨ၽᎈ୅෈ȂӨσ࠲ѿ੫ቋᐠಉȂфᒲ᛫ᜌȂӨσᐠൟБρ௥ଚ ҏϴѧ૿Ж࣏ሧήᆠЖ҈അඐཎ՗แ!᠍ߔӨ჌ღ0୦ဴ0এΡ‫ۏ‬Ԝ‫ר‬ঈᝰგ 本公司分销代理 Ļ ġġ ŕųŢŷŦŭġĹĹġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġनЊ ஻ω‫۔‬ġġıķĮĴĹķķĸĹĹĺġġġ ıķĮĶĵĺIJķIJĴĵġġ ŪůŧŰŵųŢŷŦŭĹĹŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ

ġġ ŎŊŎŊġōłŎ ω‫۔‬ġ

誠徽合作伙伴 ńũŦųųźġŕųŢŷŦŭġħġŕŰŶųŴġġġġġ 㠣䙄᯵⑨ TU IN TRAVELġġġ ᎒ω‫۔‬ġġıĵıĮijĴĸķĹĹĹġġ

ॷω‫۔‬ġġıķĮIJķIJijIJıĶIJġġġ ıķ-ijĵķķijĶijķġġ ŘŶŧŰůŨijŁũŰŵŮŢŪŭįŤŰŮ ŴŢŮŮŪŭŢŮŮźŁźŢũŰŰįŤŰŮ ŪůŧŰŁŤũŦųųźŵųŢŷŦŭŵŰŶųŴįŦŶ

ŵŸŪůŬŭŦūŪŢŭŪũŶŢŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ

本公司已取得由中国国家旅游局及荷兰国家旅游 局的ADS认证,可以直接办理由国内来欧的团体 签证及作为地接旅行社。欢迎各同业来电查询。

ॷ෫ȈġķĶıĮIJĶľķĴĶ ዉϯଔ

Ȟ֤ኈ୽ცϱЬٙಉȂĵı ϴО՗‫؃‬ȟ

݊ԎġĶĵıĮIJĶľĶijĶ ѕ‫ٵ‬ġĶĺıĮIJĶľĶĸĶ ΰ੕ İ ཈ߞġĸĵıĮIJĶľĸijĶ ॷ෫ġġĹķıĮIJĶľĹĵĶ

ᖒแԙ഍ȂኄԎȂѕ‫ٵ‬Ȃ཈ߞġ ķĹıĮIJĶľķķĶġଔȞ‫ڏ‬Ѻ୽ϱᖒแ፜‫پ‬Ⴋᒚၚȟ

360 ∟ፅ 0 ዷᩪᅳጰᓺ⍶ᯟᅴ ଔ


೉៌

UNITED TIMES

೉๼ᆣଉ

Editie 367 26-02-2015

08

ᰟ✢᷒ዷ᷒•⇠᧸ ijıIJĶ ᒖᑧ២ὓ 匟嗕⚳䌳⦩⹱ Į Ṇ㬟Ⱉ⣏⮰䦳䘤Ἦ屨暣炻 䤅屨⋶Ṣ⋶ὐ伲⸜⸠䤷炻䤅ョᷕ匟ℛ䲣ᶵ㕕 ⍹⯽炻匟嗕䴻㾇悐⇵⚳⊁䦀㚠 ŔŵŦŷŦůġŷŢůġņŪūŤŬ ⭋嬨Ḯ屨暣ˤ昛㖕⣏ἧˣ⻝⃱㛐ᷣⷕˣőŪŦŵŦųġ ńŭŰŰ 䦀㚠攟ˣẍ⍲ ŌįőįŌŭŦŪů ∗ⶪ攟↮⇍农录炻 ⽆ᶵ⎴奺⹎斉徘Ḯ伲⸜㗍䭨䘬シ佑炻堐忼Ḯ ⶴ㛃ᷕ匟ℑ⚳⍳⤥Ṍ⼨䘬伶⤥䤅栀ˤ

␴⾓㦪炻㚜㗗忂忶忁ᶨ䨿⎋炻嬻匟嗕㮹䛦Ⱦ㚜 㶙⛘柀䔍ᷕ⚳䘬㔯⊾ℏ㵝炻橼㚫ᷕ⚳Ṣ䘬₡ ῤ䎮⾝炻デ⍿ᶨᾳ⣂⦧⣂⼑䘬ᷕ⚳炻⽆侴䁢 ᶵ⎴㔯⊾側㘗ᶳ䘬ṢᾹ㏕⺢㹅忂䘬㧳㦹炻Ὣ 忚ℑ⚳Ṣ㮹ᷳ攻䘬䎮妋␴ᾉảˤȿ昛⣏ἧ婒ˤ 昛⣏ἧ娵䁢炻ijıIJĶ ⮯㗗㚜≈⃭㺧ⶴ㛃炻 㚜≈⤖䘤㚱䁢䘬ᶨ⸜ˤ㗍䭨シ␛叿㗍⣑䘬Ἦ 冐炻Ṿ䚠ᾉ㕘䘬ᶨ⸜炻ᷕ匟斄Ὢ⮯㚫㚜ᶲⰌ 㦻ˤ

陳旭大使:“國之親在於民相交”

張光木:春節是文化交流的品牌

炷ᶲ㍍柕䇰炸

㔯⊾炻Ὣ忚ᷕ匟ℑ⚳斄Ὢ㊩临䘤⯽炻⮎䎦ᷕ ⚳⣊侴ᶵ㕟≒≃ˤ

海牙副市長:“春節是每個人的節日”

ŔŵŦŷŦůġŷŢůġņŪūŤŬ ߻୯୍ઝਜ

ੇУୋѱߏ L/Q/Lmfjo

ഋԓε٬ 昛㖕⣏ἧ⛐农录ᷕ堐䣢炻㗍䭨㗗ᷕ厗㮹 㕷㚨慵天䘬⁛䴙䭨㖍炻㴟䈁ⶪ㮹冯㕭匟⁹傆 ℙ⎴㬉⹎ᷕ⚳㕘⸜炻橼䎦Ḯ匟嗕Ṣ㮹⮵⣂⃫ 㔯⊾䘬⊭⭡ˤ昛⣏ἧ⚆栏Ḯ忶⍣ᶨ⸜ᷕ匟Ṍ ⼨⍾⼿䘬⎬枭ㆸ⯙炻䈡⇍㗗ᷕ⚳⚳⭞ᷣⷕ佺 役⸛ㆸ≇姒匟炻ℑ⚳⺢䩳Ḯ攳㓦⊁⮎䘬ℐ朊 ⎰ἄ⣍Ờ斄Ὢˤ Ⱦ⚳ᷳ奒⛐㕤㮹䚠Ṍȿ炻昛⣏ἧ㊯↢炻 ㆹᾹㄞ䤅㗍䭨ᶵ⛐㕤ṓ⍿䭨㖍ⷞἮ䘬╄ㄞ

஭ӀЕЬৢ ⻝⃱㛐⛐农录ᷕ婒炻匟嗕厗Ṣ⶚䴻忋临 IJĴ 㫉⛐㴟䈁冱埴ㄞ䤅ᷕ⚳㗍䭨㳣≽炻忁⶚ㆸ 䁢ᷕ匟⍳⤥⼨Ἦˣ㔯⊾Ṍ㳩䘬ᶨ⣏⑩䇴ˤṾ 娵䁢炻㗍䭨ㄞ䤅㳣≽⡆忚Ḯᷕ匟ℑ⚳䘬⍳婤炻 ≈㶙Ḯ䔞⛘厗Ṣ冯匟嗕Ṣ㮹䘬䚠Ḻ䝕妋炻Ὣ 忚Ḯ厗Ṣ圵ℍ䔞⛘ᷣ㳩䣦㚫炻⎴㗪⎗ẍ嬻㚜 ⣂䘬ᶾ䓴⍳Ṣ娵嬀ᷕ⚳炻娵嬀ᷕ⚳㔯⊾ˤ ⻝⃱㛐堐䣢炻匟嗕厗Ṣ厗⁹⮯⛀䳸ᶨ 农炻冯匟嗕㚳⍳ᶨ崟炻䁢两临⻀㎂ᷕ厗⁛䴙

㴟 䈁 ⶪ ∗ ⶪ 攟 ŌįőįŌŭŦŪů 椾 ⃰ 䓐 ᷕ 㔯 䴎 ⣏⭞㊄⸜炻Ⱦ〕╄䘤屉ȿˤṾ堐䣢炻IJĺ ᶾ䲨 ⇅ẍἮ炻厗Ṣ⯙⶚䩳嵛㴟䈁ˤṾ檀⹎姽₡Ḯ 厗Ṣ䁢㴟䈁ẍ⍲匟嗕 ↢䘬届䌣炻厗Ṣ䁢䔞 ⛘䣦㚫㲐ℍḮ㕘䘬㳣≃炻∝忈Ḯ⯙㤕㨇㚫炻 䓊䓇Ḯ列⤥䘬⼙枧炻᷎ẍ㚨役䌳廅㓞岤㴟䈁 łŅŐ 嵛䎫ᾙ㦪悐䁢ἳ炻婒㖶ᷕ匟䴻㾇㔯⊾䫱 ⎬ᾳⰌ朊䘬⍳⤥Ṍ⼨ˤ ŌŭŦŪů ∗ⶪ攟娵䁢炻ᷕ⚳㗍䭨㗗ᾳℐ⚳⿏ 䘬ㄞ䤅㳣≽炻ᶵ⎒⛐㴟䈁炻侴ᶼ⏠⺽Ḯℐ⚳ 朆厗Ṣ䘬㚳⍳炻Ⱦ㗍䭨㗗㭷ᾳṢ䘬䭨㖍ȿ炻 Ṿ婒ˤ㚨⼴炻ŌŭŦŪů 堐忼Ḯ㕘⸜䤅栀炻᷎䓐ᷕ 㔯婒Ⱦ嫅嫅⣏⭞ȿˤ

䘬╄ㄞ㯋㯃ˤ昌Ḯ伲⸜ㄞ䤅㳣≽㛔幓炻㳣≽ 䎦⟜ḇ㗗ᶨᾳ⎹䔞⛘㮹䛦⯽䣢ᷕ厗㔯⊾䘬准 冢ˤ⣏⺛ᶨ“䘬㓌ỵᶲ炻㒢㺧Ḯ㤝⭴ᷕ⚳䈡 刚䘬㚠䔓ˣ⋩Ḵ䓇倾忈✳炻ẍ⍲⎬䧖墅梦䈑 ẞ炻⫼⫸⬠昊䘬ⷓ䓇Ᾱ䎦⟜⎹奨䛦堐㺼Ḯᷕ ⚳㚠㱽ˤ 㬌⢾炻ijı 㖍⛐渧䈡ᷡˣijIJ 㖍㘂⛐旧⥮㕗 䈡ᷡ炻⣂ᾳ厗Ṣ⛀橼冱埴Ḯᶵ⎴⼊⺷䘬ㄞ䤅 伲⸜㗍䭨㳣≽炻⏠⺽Ḯᷕ⢾Ṣ⢓䘬䅙ね⍫冯ˤ ĩ 㛔䇰㓅⼙烉␐Ⱉⶅ Ī

Ἦ冒⚃ⶅ䚩␴㰇喯䚩ˣẍ⍲匟嗕㛔⛘喅 埻⭞Ᾱ堐㺼Ḯ䱦⼑䘬㫴准䭨䚖炻⡆㶣Ḯ䭨㖍

ഋԓε٬‫ ک‬B/wbo!Njmufocvsh ᝼ߏᗺ࿊

0570-620544 本公司提供送 货上门或包裹 邮寄服务。

貨 到 和G r风i j 陶s m瓷e灰t 黑" F u " 色

㩛ѐᰬ䰪φ ᱕ᵕж㠩᱕ᵕӊ  ઞᵡՇᚥ

五福臨門 Hap ppy Ch hinesse New Ye ear Th he Year of Goat

Hanzeweg 29 (42029) 7418 AV Deventer (NL) Tel: +31(0)570-620544 Fax: +31(0)570-620570 www.almadeventer.nl E-mail: info@almadeventer.nl Vertegenwoordiger: Leo Tang ዒАϠ

+31(0)6 543 75 032

ς Ԗ 劥 ࡵ ӭ ԃ 䶈 厚 Զ Ξ ന ॶ ள ߞ 偫 ‫ޑ‬ Ϧ љ

΋ 剷 䛱 什 䜦 ࢪ ᓓ 卞 ᓓ 㹪 Ϸ 㲲 ‫܊‬ Ҕ ‫ڀ‬


೉៌

09 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

⛙ᖾᝨ⌏ᰟᗐ␸⓴ᒭጱ᫓២ὓᙹ឵Ồ

Ѱࣁ஭ਇֻӃғǴѓࣁ Mvdsfujb!Sfebo жᒤ 3 Т 26 РήϿȂឃ٨ࠒᎹ೉៌σ‫ٺ‬ᓢ஻ ᐷ๖ᆮȂ൉੉ࢷࢷȄ‫ٺ‬ᓢσߞ‫୏ڍޟ‬ຮ๿ϛ ୽ࢌᖒȂࡉϱ௮๿ᐷ᠖ȃϛ୽๖Ȃᘛܹ๿ϭ ಝϛ୽ࢌ࿽‫ޟ‬ਪᝲȂࢷྖ๿Ιа൉ኊ੉‫ݥ‬Ȅ 211 Ꮇ՝‫پ‬Ռឃ٨ࠒӵ೉ۨ՞‫ޟ‬๼Ρ๼჌ᔖ ᗜ୤ёӵ೻၇ᖞ՗‫ޟ‬ኊઢϛ୽Հԑࢌ࿽‫࡟ܣ‬

ོȂϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢሴ‫ٱ‬ഋጽ๼кӈȃ᎒ ืફਪȂ੕бѿ॒೰‫ٱོޥ‬୛‫ޟ‬୙ѿߝ Sbcjo! Cbmefxtjohi հ࣏੫ᗜოᇽюৰȄ ‫ ོ ࡟ ܣ‬௃ ߒ ᅋ ϛ ୽ ༈ ಛ ‫ ޟ‬ᇆ ྾ ໠ ۖȂ ณࡣᅋ୮ឃ٨ࠒ୽ᅈȄឃ٨ࠒᎹ೉‫ٺ‬ᓢфᒲ Mvdsfujb! Sfebo τρम᜝ȂԂߒҰȂࢌ࿽࢐

ϛ୽‫ޟ‬༈ಛ࿽РȂϐԤ 5111 ӻԑ‫ޟ‬ᐣѬȄԂ ӱ៫Ο 2964 ԑȂॶ‫ ׳‬3711 ӻӪϛ୽഼ώิച ឃ٨ࠒȂ୤ᇄឃ٨ࠒ࡚೩‫ޟ‬ᐣѬȂᢚපΟ༕഼ ᖑ݂‫ޟ‬ϛ୽Ρ࣏ឃ٨ࠒୈю‫ޟ‬ଓᝦȄSfebo τ ρϭಝȂҬࠉឃ٨ࠒ๼ΡघћӒ୽ᖂΡο‫ޟ‬ 6&ȂтঈԙђӴᒊΣΟឃ٨ࠒ‫ޟ‬ӻϯМϽ‫ޥ‬ ོȂ࣏ԪȂឃ٨ࠒࢇ‫ؚۡۺ‬஠Ϭԑ 3 Т 2: Р ‫ޟ‬ϛ୽ࢌ࿽࣏ۡӒ୽୅෈Ȅ Sfebo τρӣኺ޻ۡΟ‫پ‬Ռឃ٨ࠒ‫ޟ‬๼Ρ ӵ೉៌‫ڥ‬ு‫ޟ‬ԙᕼȂᇯ࣏тঈΙП७߳ࡻ๿ᇄ ឃ٨ࠒ‫ޟ‬ᖒᛮȂѪΙП७ᑖྃᒊΣ೉៌‫ོޥ‬Ȅ Sfebo τ ρ ߒ ҰȂ ឃ ٨ ࠒ ࢇ ‫ ۡ ڙ ۺ‬Ο 3123. 3127 ԑี৤ॎหȂ‫ה‬ఖ૖ஊ֜Е‫؁‬ӻ‫ޟ‬ѓࢂ ๼Ρӵϱ‫ޟ‬Ρρ୤ᇄ‫ڏ‬ϛȄ ॒೰ᝰᒲԪԩ‫ཱིޟོ࡟ܣ‬বΡທஅߜོ ໶Ҭᖂᅿ஻ਕ፱म᜝ȂтϭಝΟ‫پ‬Ռឃ٨ࠒ‫ޟ‬ ๼Ρӵ೉៌‫ีޟ‬৤௑‫ݷ‬Ȃ‫ה‬ఖ೽ႆኊઢϛ୽ࢌ ࿽೻Ιࣀଢ଼Ȃ໌Ι؏ё౏๼Ρᇄ೉៌оЅឃ٨ ࠒӨП७‫ޟ‬ᆧ஝ᖒᛮȄ ᄠՍҬࠉȂ‫ܚ‬ԤᎹ೉୽ড়ϛȂឃ٨ࠒ࢐ ॶএȃζ࢐୲ΙΙএᖞᒲኊઢϛ୽ࢌ࿽ࣀଢ଼‫ޟ‬ ୽ড়ȄᄇԪȂϛ୽Ꮉ೉‫ٺ‬ᓢሴ‫ٱ‬ഋкӈጽ๼ᇯ ࣏ȂɆ೻ᇳ݂Ο๼Ρӵឃ٨ࠒငᔼȃ‫ࢇڷོޥ‬

‫ݽ‬Ӵ՝‫ޟ‬ඪଽȇࢌ࿽հ࣏ϛ୽༈ಛМϽ‫ޟ‬ф ߒȂѺೝឃ٨ࠒࢇ‫ۺ‬Ӗ࣏Ӓ୽୅РȂᇳ݂ϛ๼ МϽ೺ᄂΨ‫໌ޟ‬Ι؏ඪЀȄɇ ୤ᇄᝰᒲԪԩࣀଢ଼‫ޟ‬஻ਕ‫׉‬ӑҡϭಝȂ ឃ٨ࠒᎹ೉‫ٺ‬ᓢᖞᒲኊઢϛ୽ࢌ࿽ࣀଢ଼Ȃᇳ݂ Ο၎୽ᄇܻ๼Ρ‫ޟ‬१ຜȂтঈΙП७ሯौ๼Ρ ‫ޟ‬ᒵಉȂѪΙП७‫ה‬ఖ֜Е‫؁‬ӻ‫ޟ‬๼Ρᆠ़୤ ᇄ୽ড়࡚೩Ȅ

ཥঞΓຉ୷ߎ཮໨Ҟᕴᅱ஭ਇ፣Ӄғ

ᆛ២ὓ៦ᲀᧁጳᙰᑺዷᛵὓ፶ᆜ

ጱᰟ᭬᤺᫛ᜲỒ⓴ᒭᒖᑧ២ὓⓨ❣

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο ഛߦᆭᆭȂ൱ॳᕆվȂծ᐀Ϛ՞Ρঈኊ ઢϛ୽ࢌ࿽‫ޟ‬ዥ௑Ȅ3 Т 31 РήϿȂҥϛ೉ ৤ఖஅߜོкᒲ‫ޟ‬ኊઢ 3126 Հԑࢌ࿽ᖒ᠍ࣀ ଢ଼௃പ੫ϝϛѵЬٙમ‫ޟ‬ᇆ྾໠ۖȂΙၯ‫پ‬ ‫ ڗ‬Tdipvxcvsh ቑ଱Ȅ଒ડྻө౪ൟ‫ࡆޟ‬υঈ ࣂีց࢐ȂϛѴოᇽӵԪӓኊՀԑࢌ࿽Ȃϣम ཱིࢌઢຳȄ ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢடแี‫پ‬ຳႫȂөϛ ೉৤ఖஅߜོᖞᒲ‫ࢌޟ‬࿽ኊઢࣀଢ଼ߒҰઢຳȄ Ɇࢌ࿽࢐ϛ๼ҕఊശ࣏१ौ‫ޟ‬༈ಛ࿽РȂᡝ౪

Οϛ๼ҕఊ१ຜᒑ௑Є௑ȃ෈ఖԊۡಈ‫ڷ‬ȃଡ ؑछԁҡࣀ‫ޟ‬঱Ᏸ౩‫܈‬ȄɇຳႫᇳȄ‫ٺ‬ᓢଽ࡙ ޻ۡΟϛ೉৤ఖஅߜོᖞᒲ‫ޟ‬ኊઢࢌ࿽ࣀଢ଼Ȃ ᄇܻ༈ኬࢌ࿽МϽȂ௰ଢ଼࿋ӴΡҕᄇϛ๼ҕఊ МϽ‫ޟ‬ᕣ၌Ȃቨ໌ϛ೉‫୽ڍ‬ΡҕϞ໢‫ޟ‬ཐ௑‫ܚ‬ ଔ‫ޟ‬ᑖྃհҢȄ ϛ೉৤ఖஅߜོкৰनԊ্τρӵम᜝ ϛߒҰȂࢌ࿽Ϛծ࢐ϛ୽Ρ‫ޟ‬࿽РȂζ࢐հ࣏ ӻϯМϽधශή‫ޟ‬പ੫ϝ‫ܚ‬ԤΡ‫ޟ‬࿽РȄ೻࢐ அߜོ᝷ўԑϞࡣȂ಑Πԩӵപ੫ϝᖞᒲኊઢ ϛ୽ࢌ࿽ࣀଢ଼Ȃ‫ٮ‬иቨёΟӫհჱբȄࣀଢ଼ு ‫ڗ‬Οѿࢇ‫ڷۡ޻ޟۺ‬ЛࡻȂΡҕ‫ޟ‬ᇯӣ‫ڷ‬ᢚ ፬Ȃ೻࢐೉៌๼Ρ๼჌߳ࡻՌ٘МϽ‫ޟ‬ӣਢȂ ԙђᒊΣ࿋Ӵ‫ޟོޥ‬ԤΨᜌ݂ȄԂ‫ה‬ఖ೽ႆᖞ ᒲ೻Ιࣀଢ଼Ȃё౏೉៌Ρҕᄇϛ୽ࢌ࿽‫ڷ‬ϛ୽ ༈ಛМϽ‫ޟ‬ᕣ၌Ȃߴ໌ϛ೉МϽ‫ޟ‬Һࢺᇄӫ հȂ໌Ι؏௰ଢ଼ϛ೉ΡҕϞ໢‫ޟ‬ЄፗȄ പ੫ϝѿࢇ‫ۺ‬ફਪߝ Qijmmjqqf! Sbfut фߒғӵछ୽೤୰‫ ޟ‬Binfe!Bcpvubmfc ѿߝ‫ڷ‬ ѿដོȂө‫ܚ‬Ԥ๼Ρमо࿽Р‫ޟ‬ઢຳȄтߒ ҰȂ211 ӻԑࠉȂ๼Ρӵപ੫ϝิചȂ࣏പ੫ ϝоЅ೉៌‫ޟ‬ငᔼี৤ୈюΟ१ौଓᝦȂӣਢ ༈ኬΟϛ୽‫ޟ‬༈ಛМϽȂԙ࣏പ੫ϝӻϯМϽ ‫ོޥ‬σড়৳ϛ‫ޟ‬ΙষȄɆࢌ࿽࢐ࢌЈ‫ޟ‬໠ۖȂ Հࠌຫ኉Οഺഅ‫ܒ‬ɇȂт‫ה‬ఖȂപ੫ϝ๼Ρ૖ ஊ‫؁‬ԁӴ୤ᇄ࠲ѿ࡚೩ᇄี৤Ȃีථтঈ‫ޟ‬ഺ അᆠડȄ ॶԩ୤ᇄࢌ࿽ኊઢࣀଢ଼‫ ޟ‬Sbebs! Xnp ᐠ ᄺ Nbifoefs! Bvubs ӑҡӵम᜝ϛඪ‫ڗ‬Ȃўԑ

ᆛ⒭ΐ◿ᒭᆜᖯ፯ᚆῖᰟ✢ 3 Т 27 РȂғӵᚩՌ՗ٙᕗၽжࣨ‫ޟ‬ϛ ୽ٙЙᒦҳ‫ڷۅ‬஻ኋܰႀ೉៌Ȃ‫ڗڧ‬೉៌๼Ρ ๼჌‫ޟ‬ዥ௑᠍ߔȄ࿋ЈȂ੕бᙢЈਡ՗‫ޥ‬ᖂ င౩ီᝋೇӵ੕бߔ௥Ο‫ڍ‬՝ٙЙȂ29 РఏȂ тঈᔖ೉៌୽ሬ୦ོဨМઉོߝᗜ፜Ȃӓ࡙ଶ ςȄ ᚩЙᒦҳ‫ۅ‬ϭಝᇳȂтܻ 311: ԑ 22 Т ௃ϛ୽ኄ‫ݍ‬юีȂॎหᚩՌ՗ٙᕗᙓӴ౨Ι ‫ں‬Ȃ‫ׇ‬ԙࡆ็ჲདȄ‫ڧ‬тኇ៪Ȃন൷᠞ܻѕ ‫ٵ‬ᡝ‫ى‬σᏰΠԑ઻τҡ஻ኋܻўԑ໠ۖёΣȂ ӵܰႀ೉៌ϞࠉȂтঈϐငᚩ‫ ׇ‬41 ӻএ୽ড়Ȃ ՗แߖ 21 ࿲ϴ٨Ȅ ᒦҳ‫ۅ‬໠ۖᚩ՗ਢȂ٘ΰ༉ள๿ 241 ϯ ΡҕᄌȂϚᔗѴᇭȂ‫ؠ‬Ԥӈդࡣ༕ၥօȂծт Ᏽ๿ཎ‫ڷס‬Ψ໔ȂΙ؏؏ᄂ౪๿ᚩՌ՗ٙᕗၽ

жࣨ‫ޟ‬ჲདȄтঈΙၯо! Ɇࡇ༈ᕗ߳Ȃ҄ප དྷЖɇ࣏кᚠȂዥЖ༈ኬϛ๼МϽȂᑖྃ༈ሎ ғ૖໔Ȃߒ౪ΟϚۧϚኧ‫ޟ‬ᆠડȄ ᒦҳ‫ڷۅ‬஻ኋ‫ޟ‬ᕗ౨ᚩ՗ϞਡϛȂΙၯ ᎏႄΟ११֨ᜲȄтঈӵ‫ڷٳࠒݍ‬σࢷࢸᓜᎏ ֨ცȂඁԩᇄԫιᔢ޸ՄႆȂඁԩ౰ҡႆܹణ ‫܈ޟ‬ᓞȄӵᐬσց‫ޟٳ‬೨ӻ੕১࠲ѿȂΰ‫ۃ‬ ӻॳΨσȂ‫؁‬ӻ‫ޟ‬ਢঐᚩ՗ᡐԙΟ௰ٙ؏՗Ȅ! ԪѴȂтঈෆငฒኵԩଜၯȂӻԩᎏႄ཭քȂ Лኤтঈࠉ՗‫ޟ‬ଶΟᄇჲད‫ࡻ஀ޟ‬ȂᗙԤၯഊ ΰಀӻዥЖΡ‫ޟ‬ᔓօȂтঈឈுौ஠೻ᆍདྷЖ ༈ሎήўȄӰԪȂॎหӵਡഊϛୈ 211 ԩཏ๡ ਖօȂҬࠉ࣏Хϐင‫ׇ‬ԙΟ 41 ӻԩȄ ‫ڍ‬՝ٙЙӵ೉෈໢Ȃ೉៌୽ሬ୦ོ๝Ϡ ΟഋϷ౪ߜၥօȂဨМઉོߝᗙᖒ๜Οࢧ‫ڷݓ‬

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο പ੫ϝԤ 511 ӻϛ୽Ρ೽ႆ೉៌ΣᝲՃၐȂ Ɇ೻࢐ϛ୽ΡՌϏֆΨ‫ޟ‬๖‫ݎ‬Ȃ‫ר‬ঈौ࣏ϛ୽ ΡെிȄɇтᇳȄтЕҢϛ୽‫߹ޟ‬ᇭɆৱയሴ ໌ߞȂও՗ӵএΡɇȂߒҰ೉៌‫ߞޟོޥ‬ϐင ࣏ϛ୽Ρ҈໠Ȃϛ୽Ρџоᅾ௑ߒ౪тঈ‫ޟ‬ᖑ ݂ϗසȄ

ᅕൣ‫ޟ‬჌ღΙၯ๝ϠᔓօȄ2: РȂᒦҳ‫ڷۅ‬ ஻ኋΠΡ๖‫؂‬೉៌Ϟ՗Ȃࠉ‫܁‬ኈ୽ȃ࿅ρ้୽ ড়᝷៉Ӓ౨ᕗ߳ཏ๡ᚩ՗ϞਡȄ

Tdipvxcvsh ቑ଱င౩‫ڷ‬പ੫ϝϛ୽࿽Р ᝰ‫ོۏ‬кৰ Bskbo!Difo ӑҡϷտम᜝Ȅ ᖒ᠍ࣀଢ଼ΰȂ೉៌๼Ρτଽॱᅈ୮ড়ᝲ ᐎ൹‫ڷ‬ϛ೉৤ఖஅߜོԙষߒᅋΟᆠி‫ޟ‬ᅈ ᇆ࿽ҬȄ

ᕗ Ꮹ ᢄ₝ ҏൢΰ෈಑ 24 ‫ގ‬ᓞనᜰܻМԙ ӣ໐ོࢌ࿽ᖒ᠍ࣀଢ଼‫ޟ‬ൢᏲϛȂМ ϛюৰΡኵԤᇲȂᔖ࣏ 711 ᎷΡȄ ੫Ԫ‫؁‬ғȂ‫ٮ‬өМԙӣ໐ོᙱ मᅇཎȄ

೉៌ᖒӫਢൢ


೉៌

UNITED TIMES

Ϸ᜸ኄ֙

Editie 367 26-02-2015

Ϸ᜸ቋҬ

ॾᇴ

ഇᇴ

2ਿ 3ਿ 5ਿ 7ਿ

ቋਿϐ֤โ

25 46 86 98

46 63 70 75 75 76 102 128 150 150 148 198 248 280 280 172 258 328 400 400 ኄ֙າҢሚ՗௲᠌ߒ

ҏΡ௲᠌оήሚ՗፯И஠Ιԩ‫ޟܒ‬ኄ֙າҢႆИՍ೉៌Ј໷Ρ‫ڷ‬МϽ༈൬ϴѧȄ Ik verleen hierbij eenmalige machtiging aan Shunhe International Media B.V.om van mijn hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens de advertentie kosten in United Times. (Weigeringsperiode: 5 dagen)

ሚġ՗ġ፯ġဴ Bankrekeningnr.

ਿኵ aantal units

ѐิԩኵ aantal plaatsingen

ߜ᚞ Bedrag

Ӵ֭ Adres ໏ࢇୢဴ Postcode

࠲ѿ Woonplaats

Ⴋၗ Telefoon Р෈ Datum

᛫Ӫ Handtekening

၆ ও ᆠ ጝ ৴ ՝ 231 ᓡ ᢈ ,Mvodisppn,Ufssbt! ։ ີ ։ ୈ ջ າ ‫ ހ‬ٙ 411 ҁ Խ ન ߜ ࣺ ۣՂߏᐠ‫ڍ‬ഋҡཎᛧۡ՝ܻ EPSESFDIU Ԥ ཎ ፜ Ⴋ 1764223596

ߖ Bsoifn ཱི၆ও 311 ӻ՝ѿϛЖջາୄٙ ዂΰᚖ՞ড়ߝ෈ીΡ ճቋюᡱ‫ވܣ‬ᓡৱയ Ι Ӫ! Ⴋ 1735774264

UFSOFV[FO ѿ ϛ Ж Ιࢺ՝ညᐿѿϛᓡ ৴ ՝ 91 ҡ ཎ ᛧ Ԥ ՞ড়નҁԤཎႫ 172:741:93) ϛϿ 23 ᘈࡣ *

1756914892

ᙹ!⊲

Shunhe Media

! ‫ٹ‬ցӟ‫ڕ‬ાࠢኅ

Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam

International Century Zeedijk 93, 1012 AT Amsterdam Tel. 020 - 6273354 Fax 020 - 6247884 E-mail: info@intercentury.nl

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲ Ifohfmp! xpl! ᓡᓢ‫ܣ‬፜១‫ ݖ‬xpl ৱയ -!Ѫ‫ܣ‬ᔓᓡ xfflfoe!ӻӪ 17239787::

ᙹ!⊲

Wppscvsh) ߖ੕б * Ԥۨ੼ዣЙσኁ‫ݶ‬ Рҏᓡᓢ፜Ԥۨ੼ 㚩໻७ӨΙӪौൢ ኁৱȃԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ! โᜋኄ‫ݍ‬ၗ࣏‫ߖٹ‬ Hpveb ஃ р Ԥ ཎ ፜ ,42742:14468 Ⴋ 172874:541

ᙹ!!⊲

ᙹ!⊲ ᙹ!⊲

Xpl ᓡ ᓢ ߖ mfjefo! FUUFO.MFVS Ѵ ፲ ۹ ɆOppsexjklfsipvu# ࡨဒເஆЫ֑ӨΙӪ ߖ Csfeb ፜ Ԥ ۨ ੼ Ԥஜ޾ौԤۨ੼Ԥཎ ‫ݶ‬㚩 1725225533 ፜Ⴋ 17642:86440 1363455766 ‫ݓ‬ᯱ

ᙹ!!⊲

ᙹ⊲៎⇴᥇

‫ܣ‬፜Ղߏᓞ҈ᚕ‫ڷ‬ ‫ވ‬໻७ӨΙӪџϤ Јώհߖ Mfjefo ୢ ώհԤཎ‫ޱ‬Ⴋ 1764. 323168 ᯱ

Bsoifn ཱི໠ࡸኞ۹ ‫ܣ‬ဒࡸኞৱӻӪ! ཱི Й џ உ ଋ! ѓ ՞ ஜ! Ⴋၗ 1796957412

ᙹ!⊲ Ԥۨ੼ዥЙ‫ވ‬໻७ ЅዥЙჰѧ១‫ݖ‬ኁ ‫ܘ‬ӨΙӪԤཎ‫ޱ‬፜ Ⴋ Ufm;1764925811! Efwfoufs

Gangeslaan 62, 1448 BW Purmerend H&K Advertising Mob. 0650-618457 Fax 0299 - 413987 E-mail: shirleyke@126.com hk-advertising@planet.nl

!!

Њҁࢷ!!!ਡ՗‫ޥ‬

ING Bank IBAN: NL41INGB0004345367

t.n.v.

Shunhe International Media B.V. Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗௲᠌ߒ џमႫҏϴѧࢥၚ Tel. : 010 - 7853891 Fax: 084 - 2103117 E-mail: shunhemedia@gmail.com

ή෈Ϸ᜸ኄ֙

፞ṍዷᘍᐵᗫ᰿ᢤ

2015 ԑ 03 Т 12 Рю‫ގ‬ 2015 ԑ 03 Т 05 Рᄠገ

ᆠछ೩ॎຮЖቋਿѴ፲ાࡇ༈൐ᓡᛩ ᓡњᓡწાϴѧӪа፯൐߬ࡌ߬ાᓺ ඏњӟണ᠍ߔࢥၚ Tel.: 010-7853891 Email: shunhemedia@gmail.com

՝ ܻ Ipfoefsmp ᓡ ᓢ ю ᡱ ᎌ ӫ bmm! zpv! dbo! fbu ‫ ל‬Ԓ 941 ҁ Խ 6 ໢ ՞ ‫ܘ‬ Ԥٙ՝Ԥཎ፜Ⴋ 17! 62818299

Dbgfubsjb ◓⟇

␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

՝ܻപ੫ϝӴୢୄٙ՝ ٗஊТᕊཾ᚞ 6 ࿲Тન 6411 ዉቋਿџ୦Ԥཎ፜ ࣁ Dipx ӑҡ 1762818299 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ߖߡ‫ۓ‬඼੫ϝϛᓡ ᓢюᡱȂ76 ՝ᐿѿ ҡ ཎȂ ՝ ည ྃ ‫ࡊ ٹ‬ ྛ ᛧ ۡȂ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬Ⴋ ᖒ 172951946:

Hpveb!ѿϛЖРҏ ᓡ )Bmbdbsuf* Т ҡཎ 5 ࿲ዉϯ۹ન 3311 ዉϯؐТቋ ਿ७ቈԤཎ‫ޱ‬፜Ⴋ 1742:65472

ጙង xpl Ꭴ⟇ Ш ց ਢ! ೉ ៌ ᇭ ୢ! ୄ ٙ ൟ ԁ! ‫ ܘ‬ન ҁ! 3911 ዉ ϯ! ৴ ՝ 511!Ԥཎ፜Ⴋ!11435868:5168

ᙹ!⊲

ᙹ!!⊲

Spfsnpoe! Xpl ᓡᓢ ፜‫ ވ‬Xpl ኁৱ‫ڷ‬ኁ ‫ܘ‬ৱയԤஜ޾Ԥཎ ‫ޱ‬፜Ⴋ 1757147759 ‫ ܖ‬172:9599:: ༁ ҡ

ᙹ!!⊲

ᙹ⊲

Ԥۨ੼‫ވ‬ᓡ໻ឨ‫ݶ‬ 㚩Ղߏᓞᇄ‫ ވ‬Wok ࡄ҈Ѕ Buffet Ⴋ 06 53312890 Renesse

‫ ވ‬XPL ৱ യ Ԥ ஜ ޾ ՝ܻ Spfsnpoe Ԥཎ ፜ Ⴋ 1757147759 ‫ܖ‬ 172:9599:: ༁ӑҡ

՝ܻപ੫ϝ‫ܣ‬፜ cvggfu ዣ Й ࡄ ҈ ‫ ໊ ڷ‬ґ ‫ ڍ‬Ј ࡄ ҈! UFJȈ121.52951:9 дЊ

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲

ᙹ!!⊲

‫ܣ‬፜ዣЙ‫ވ‬໻७ Ѕ‫ݶ‬㚩ӨΙӪџ ൢ โ Ԥ ஜ ޾ ፜ Ⴋ 175746567: ᯱ

Ԥۨ੼ዣЙኁ‫ܘ‬ Ȟ‫ݶ‬ᗧ‫ވܖ‬໻७ȟ ώհӴᘈ EPSESFDIU ፜ Ⴋ 189.7297975

ዣЙԤۨ੼Ղߏᓞ‫ݶڷ‬ᗧ‫ވ‬໻७ Ө Ι Ӫ ߖ Roosendaal ‫ ڷ‬Breda ஃ р Ԥ ஜ ޾ Ԥ ཎ ‫ ޱ‬፜ Ⴋ 0631288888

፶␷ᙹ⊲

ᙹ!!⊲ Bnfstgppsu

ߖ Tdijqipm Рᓡ౪‫ܣ‬፜ࡄ҈ჰѧ жࣨᓡዣЙ១‫ݖ‬ჰѧ‫ ވ‬xpl ‫ݶ‬ᗧ ១‫ݖ‬ኁ‫ ܘ‬cvggfu ЅᏰ৶ qbsuujnf ‫ވ‬໻७ xbjufs Ѕ gvmmujnf!Ԥཎ፜Ⴋ 1727476651 Ⴋၗ 1737441:4:

ᙹ!⊲ ੕Јନዂ‫ܣ‬ဒԤင ᡛኁৱȃᐶ䆱Ѕഅ ሸώΡӨΙӪȂሯ Ԥۨ੼џൢโȂႫ 131.7367562 ၽЊ ᯱ

ሚ՗ႆИп෡Ȉ

๼Мኄ֙ӟ‫ ڕ‬ĩ নࢠႀ Ī

Hspojohfo ѿ ୢ ߖ Xpl џ հ Р ҏ ᓡ ՝ ՝ܻപ੫ϝ᜞࠲ѿન ቋ ਿ ճ ՝ ည ԁ ߖ Ᏸ ਮ ҡ ཎ ᛧ ۡ ջ 3110361Csfeb ѿϛЖٗ ߜ 2311 ዉϯҡཎҁ Hfmffo ৴՝ 211 ዂ າ ୄ ٙ Ԥ ཎ ፜ Ⴋ! ஊ ୄ ٙ ՝ ୵ ቋ 26 ࿲ Т ֯ 36111 ዉϯؐТฒ ΰ՞ড়ฒཎջ୰Ⴋ ન 4911 ዉ џ ՞ ড় ፜ ࣁ 17568843490 ՞‫ܚ‬՝ည 61 ԤཎႫ Dipx ӑҡ 1762818299 17357::3:9 1758563199 1759289819 Ⴋ໏!kpioAdipxcw/om

ߖ Bttfo ஃ р ᐿ ѿ ҡ ՝ܻ Fotdifef ѿҡཎ ཎ ԁ Ԥ xpl Т ન 3311 ᛧۡԤ՞ড়નߜؐТ ዉ ϯ ৴ ՝ 211 Ӱ ી 2111 ዉϯѓ՞ড়Ӱ‫ݍ‬ Ρ Й ࡨ ᡱ Ԥ ཎ ፜ Ⴋ кѪԤี৤Ԥཎ፜Ⴋ 172548:993 1795333672

ߡ ‫ ۓ‬ჰ ѧ Ѵ ፲ ۹ ฒ Ifmnpoe ϛ ᓡ ᓢ ‫ܣ‬ ஜ ޾ ‫ ܣ‬፜ ԑ ሆ Ԥ င ፜σኁȂ‫ݶ‬ᗧ ᡛ ჰ ѧ ৱ യȂ Ϛ ൢ 17.2262:492 โฒۨ੼‫ޱ‬ϼᘙ፜ Ⴋ 172565::72

ᙹ!⊲

௲᠌ߒ፜சȈ

Tel.: 06 - 23399747

⓼ᙏᎤ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇

Ꮚ⋈Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ጱ⓼ᙏᎤ⟇ ӻԤዖ፴ฒ՞ড়፜Ⴋ

੫घф౩Ȉ৸‫ݕ‬ӑҡġłŬŪġřŶ

␷␸Ꭴ⟇ ፶␷Ꭴ⟇ ϛ␷␸Ꭴ⟇ ␷␸Ꭴ⟇ ᓡ ᓢ ՝ ܻ

Csfeb ৴ ՝ 61 ջ າ ୄٙዂΰฒ՞ড়ϐ ငᕊӻԑ՝ညԁԤ ཎႫ 1745823393

ጱ␷␸Ꭴ⟇

പ੫ϝѕഋનҁΡࢺ

Ϸ᜸ߒਿ‫ڷ‬ሚ՗

Gedempte Burgwal 16,2512 BT Den Haag Tel. 070 - 3650677

ϴѧ 0 ۗӪ Naam

Ꭴ!⟇

ҏൢኄ֙ф౩

2෈ 3෈ 4෈ 5෈ 6෈ 7෈

10

ᗥ!᎘

഼ώഋ ŖŘŗ ᇯџ ҧ፜഼ώኄ֙

1 ෈ € 50ġġġ ij ෈ € 80


೉៌

11 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

₈ᝨጙ⍆ᰟ፾⎡ᦄፚỒ⓴␈ 3126 ᑧ២ὓⓨ❣Ồ ওੲᏰষфߒȂ࣏ਮЄོଚΰઢᆋȄ୙ོߝണ ЍᎃᗙථᏎቸήɆᆋɇԅཱུࢌȂ౪ൟဎ፲Ȃ‫ܚ‬ ு෡ӒഋЛධਮЄོ࡚೩Ȅ ശࡣȂҥོߝෆᕬฤᖂ๖ਮЄོႆўΙ ԑ‫ڥ‬ு‫ޟ‬ԙᕼȂ‫ٮ‬ᄇҐ‫ีپ‬৤հю৤ఖȂԂ੫ տࡾюȂਮЄོϐငԙ࣏ᄲࠒσᏰғԒ੕Ѵ‫ܣ‬ ҡᘈȂ஠ᖞᒲ‫؁‬ӻᏰ೚ंଆ‫ڷ‬Һࢺࣀଢ଼Ȃས࡚ Ҕਮ‫ڷ‬ዉࢸଽਮ‫ྜޟ‬೽ӫհᐝወȄ Ѳ՝Ϸտ‫پ‬ՌᄲࠒσᏰ 23 ઻ཱིᆸᇄ༈ኬ Ᏸ଱‫ڷ‬ΡМᏰ଱‫ޟ‬Ӏ‫ܜ‬඼‫ۓ‬඼Һ඲ҡоΙԢ ȮऔРȯ‫ܜ‬໠ߒᅋᕗ࿽‫ו‬ᄍȂሆ‫פ‬ᐭ݁‫ޟ‬Ԣ፡ ஠Ӓൟ੉‫ݥ‬௰Սଽዘȇ଻඼੫٨ሀ੫σᏰ‫ݲ‬Ᏸ ിρդЈ๢ӡтኆ୮ȮXpoefs! XbmmȯȂள‫پ‬

ғ঄ၻᐍғТߑѲȂᄲࠒσᏰ೉Шᑋਮ ЄོȞоήᙏᆎɆਮЄོɇȟӵфᅭЉ੫ѿΰ ੕߆༪ନ۹໷ցᖞᒲΟ 3126 ԑࢌ࿽ᖒ᠍ོȄ ຺ႆϲΪ՝‫پ‬ՌӨ՗Өཾ‫ޟ‬ਮЄོԙষЅო ᇽ୤ᇄҏԩᆹོȂӵዥᏃ൉ኊ‫ݥ੉ޟ‬ϛ‫ݠ‬፬ߒ ᅋȃ୤ᇄၽᔛ‫ٮ‬ϣၾཱིԑઢᆋȄ ᄲࠒσᏰਮီȃਮЄོӪៗོߝ྆๼ਲ਼ ӑҡॶӑम᜝Ȃ೽ႆលភɆՀɇӵϛ୽༈ಛМ Ͻϛ‫ޟ‬छԁ൳ཎȂ৾ઢӒᡝԙষՀԑӡಈȄт ᗙ੫տࡾюΟኄԎտᆎɆՀ࠲ɇ‫ޟ‬ᐣѬెྛȂ

໌Ι؏݇๼ΟਮЄঈᄇኄԎҔਮ‫ٷޟ‬ᠾϞ௑Ȅ ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ᓢΙ้ફਪ᎒ืӑҡϚ ༉ᝦΰΟཱིࢌઢᆋȂᗙҡଢ଼ӴϭಝΟ೉៌๼Ρ ๼჌ӵ੕бѿࢇᢈኊઢࢌ࿽ࣀଢ଼‫ޟ‬྅‫ݷ‬Ȅтߒ ҰȂϛ୽ࢌ࿽ູ‫୽ڗڧູپ‬ሬ१ຜȂӵ೉៌ࣥ Սԙ࣏Ӓҕ᠍ኊ‫ޟ‬࿽РȄтᗙϷ‫ٴ‬Οࡶ೤ᄲࠒ σᏰ‫ޟ‬ඁԩငᐣȂ‫ה‬ఖਮЄོհ࣏ҁᇃ૖ஊᏗ ᆹ‫ڷ‬ღ๖‫؁‬ӻ๼Ρ๼჌Ȅ ༁Ъ௡޶໱ღီ‫ߝٱ‬༁ᐩᄸӑҡհ࣏ᄲ ࠒσᏰ੕Ѵ๼၂ߧԑӌཾড়ϛ୽ငᔼଽ઻ं

Ιൟຜ᠙౾ঢ়ȄᗙԤӀ‫ܜ‬඼‫ۓ‬඼σᏰငᔼᆈρ Пъ‫پڷ‬ՌᄲࠒσᏰ 18 ઻ॵࠢԊӒடཾ‫ޟ‬ച ო᜷౏௑ᅋᛰ‫ޟ‬င‫ڐ‬ԢҬȮό⛿߆ȯ‫ڷ‬ȮՍЍ ᗙԤձȯȂ࣏ఏঢ়ᕊഅюΙ๛ᛄᙟཎცȄശࡣ ‫ޟ‬ౠᐷᖼၽᔛᕗ࿽ࢋߔӫΟࢌ࿽кᚠȂά‫ٺ‬ு σড়ӵϣଢ଼அᙃΰȂё౏ᄇϛ୽༈ಛМϽ‫ޟ‬౩ ၌Ȅҏԩཱིࢌᆹོӵ྆๼ਲ਼ӑҡȃᄲσࡊ৴ఀ ௲ȃߡ‫ۓ‬඼੫ϝσᏰᇭॱᏰఀ௲ᚭ━պ้ოᇽ кࡻ‫ޟ‬౪ൟ‫ܪ‬ዩ‫᠍ޟ‬ዅ੉‫ݥ‬ϛȂ༫ᅖဣήΟவ ᄍȄ ȞገӇ‫ྛپ‬ȈᄲࠒσᏰ೉ШᑋਮЄོȄ ଄‫ޱ‬ȈಒᄱȂីኇȈ༁ឭᘺȃ໿໯━ȃᛳМᓗȃ ಒᄱȟ

ᐨᰟ᧒⍆᏷⍆ᜇ⓴␈ 3126 ២ὓⓨ❣Ồ ҕఊΙԑΙ࡙‫ޟ‬౾σ࿽РȂΙଔߔ௥ΚҐՀԑ ‫پڗޟ‬Ȅ ϛ๼Ρҕӓ‫୽ڷ‬Ꮉ೉៌д୽σ‫ٺ‬ᓢఀ‫ى‬ ೎дܑ୉Ղৱ໠ᄍम᜝Ȃள‫ٺپ‬ᓢᄇӒᡝ੼೉ Ρষ‫ࢌཱིޟ‬ઢᆋȂ‫ٮ‬ඪюੈϸ෈࡟Ȃ੼ᏰΡষ ࢐୽ড়ี৤࡚೩‫ޟ‬१ौΨ໔Ȃ‫ה‬ఖӣᏰঈȃᏰ ‫ޱ‬ঈӵ೉៌ֆΨᏰಬȂቨߝҏሴȂൢਝઠ୽Ȃ ߴ໌ϛ೉‫୽ڍ‬Ρҕቨ໌ЄፗЅМϽҺࢺȄ ‫پ‬Ռ೉៌ӨӴ‫੼ޟ‬ᏰΡষЅ೉៌᛺೚ড়

ε٬ᓔж߄௲‫ػ‬ೀЦԴৣठᜏ 3 Т 32 РȂкᚠ࣏Ɇєє٥ԑȂ೉ਢࣺ َɇ‫ޟ‬Ӓ೉੼ᏰҡᏰ‫ࢌޱ‬࿽ᖒ᠍ོܻപ੫ϝѿ ᖞ՗Ȃ711 ᎷӪ੼ᏰҡȃᏰ‫᠍ޱ‬ᆹΙஆȂӵ౾ σ᝶િ‫ޟ‬࿽ҬᅋюϛȂᇄ೉៌ӨӴσᏰ‫ޟ‬ఀ௲ фߒȃӌཾфߒЅഋϷ๼Ρ๼჌ӓӣኊઢϛ๼

಻ើᒳถৎᒳถᐱࠩ

኷ᏔӝࠩȠДߝж߄‫ޑך‬ЈȡǴӑѭ኷ი

ঈ࣏ҏԩᖒ᠍ོᆠЖྥരΟ‫ל‬Ԓӻኺ‫ޟ‬ଽࠢ ፴࿽ҬȂள‫پ‬ᙴ൲ӻி‫ޟ‬М᛺ߒᅋȂѠ‫ڐ‬ᇆ ᗐȃᅈԢȃዅᏢᅋ࠷Ѕኆ୮ȃࣺᖐȃ៳೚้ 28 এ࿽ҬȂ৤౪Ο੼೉Ρষ‫ޟ‬ϗ๼‫ڷ‬ዥ௑Ȅ ѪѴȂϬԑ‫ࢌޟ‬࿽ᖒ᠍ོӵ৤Ұϛ୽ി σᆠ౏‫ޟ‬༈ಛМϽϞѴȂᗙएюΟ୽ሬϽ੫ ᘈȂҏԩࢌ࿽ᖒ᠍ོᗜ፜ΟଽЫྥ‫ޟ‬೉៌࿋Ӵ ᛺೚ড়ள‫پ‬ᓁฤᐿ࠷ȃ‫و‬ҪᇆȃӟѻዅᏢӫ࠷ ้ᆠிߒᅋȄᐌѮᖒ᠍ོ౴ி᝶િȂ੼ᏰҡҢ ॴප‫ڷࢌߧޟ‬ϗࡦ৤౪Ο࿋ф੼ᏰΡষ‫ॳޟ‬

ߛȄᖒ᠍ོΰȂϚӣМϽҺࢺ࿦ኡȂ๝ӵ೉੼ ᏰΡষள‫پ‬Ιൟຜ᠙౾ঢ়Ȃᡱᚔઠ୽࿲٨Ϟል ‫ޟ‬Ᏸυঈཐ‫ڗڧ‬ღᆹ‫᠍ޟ‬ዅȂӓ࡙൉ኊಈ‫ޟڷ‬ ཱིࢌ‫ٹ‬࿽Ȅ 3126 ԑࢌ࿽ᖒ᠍ོӵᎹ೉‫ٺ‬ᓢ‫ޟ‬σΨЛ ࡻήȂҥӒ೉ᏰҡᏰ‫ޱ‬ᖒӫོкᒲȂ੕бϷོ ‫ܛ‬ᒲȄӒ೉Ᏸᖒ໠৤ᙴ൲ӻிȃ‫ל‬Ԓӻኺ‫ࣀޟ‬ ଢ଼ȂᅾЖ݈୛੼ᏰΡষȂᡱ੼Ᏸ౴୽‫ޟ‬Ᏸυཐ ‫ڗڧ‬ড়‫ླྀྣޟ‬Ȅ Ȟ‫ټ‬ገӒ೉ᏰᖒȂყаӒ೉Ᏸᖒȟ


ᅧ⒎ञ㐴‫ⵯ׺‬ሳ⎠⠗ ⇺౺ᆨῃ⊓ᔊ ijıIJĶ ⸜ ij 㚰 IJķ 㖍炻㗇㛇 ᶨ炻⍰㗗㕭匟⣏洔⎴悱㚫ᶨ ⸜ᶨ⹎䘬㗍䭨倗㬉㘂㚫冱埴 ᷳ㖍ˤ ᶳ⋰Ḽ㗪⋲䭨䚖攳⥳炻䓙 łŮŴŵŦųťŢŮ ⨎⤛剙㚰准巰䳬 堐㺼㇯准ˣ㔿䫈准ˣ啷㕷准ˣ 䱝懜㚚喅䣦䱝㚚㉀⫸㇚ˤᶫ 㗪攳⥳䓙㚫攟䔊⁛所⃰䓇农 娆炻䤅屨▱屻ˣἮ屻ˣ悱奒 Ᾱ㕘⸜⾓㦪炻幓橼‍⹟炻⟙ ⮶⭞悱㕘䘤⯽炻㕭匟⣏洔⎴ 悱㚫怩忚㕘䲨⃫炻崘⎹⸜曺

⊾ˤ 两䓙㴟䈁∗ⶪ攟伭屻⃰䓇 农娆炻堐嫱ㆹ㕭匟⣏洔⎴悱 㚫⶚圵ℍ匟嗕ᷣ㳩䣦㚫炻㚨 ⼴㗗ᷕ⚳楸匟⣏ἧ棐⍫岲∱ 㗍⃰䓇农娆炻堐⼘ㆹ㕭匟⣏ 洔⎴悱㚫⁛㎂悱ね炻ᷕ⚳㔯 ⊾⚳䱡炻䤅栀⎬ỵ幓橼‍⹟炻 叔ḳ⤪シ炻⽫゛ḳㆸ炻㕘⸜ ⾓㦪ˤ Ĵıı Ṣ倂㚫炻╄㯋㲳㲳炻 Ḻ䚠ㄘ⓷ˤ㘂⭜⎴㗪炻≈㍺ 堩⣒ⓙ⣏洔Ⱉ㫴炻⻝䌱⏃⤛

⢓㶭ⓙ䱝㚚ˤ➢慹䯴㫝⎰ℙ ⼿ɖ Ķıı ⣂炻⼴ᾂ婆炻䋄媶 㳦⇑㗗炻䎦慹㨇䤐⣏䋶ᶱấ炻 䎦慹䋶ᶵ妰℞㔠炻Ḵ䘦⣂ấ 䥖䈑炻⤪㖍ⷠ䓐⑩ˣ梇⑩ˣ 梙⇠ˣ䥖⇠䫱䫱炻ᶵ⊅㝂冱炻 㯠ᶵ句䨢ˤ暊⇍㬠⭞炻䓙㕘 㰇湒⺈岲≑攟⢥湒⍲㕭匟⣏ 洔⎴悱復↢⸠䤷‍⹟䰛㭷ỵ ᶨấ炻ⓗ伶ᷕᶵ嵛䘬㗗怢⣙ 䓙␐⓻列⃰䓇岲≑䘬⓻姀⣂ ấ䥖⇠炻㛒傥復⇘屻⭊ㇳᷕ炻 ㉙㫱炰

↗!!!!┘ 3126 ᑧ♩ᓛ᜕ᑀ

㗗㖍デ嫅曺⮹䳬ᷣả ĩ 䯴 ⥼㚫ᷣⷕ⻝⽿῱⃰䓇 Īˣ⨎⤛ 䳬ㆸ⒉ˣ佑ⶍ䳬ˣ䔞䃞ᶵ傥 㫈仢䎮⥼ㆸ⒉ˣ㚫攟Ᾱ炻⯌ ℞㗗⻝暒㖶⃰䓇ˣ昛⣑⬳⃰ 䓇ˣ叱㯜ⷠ⃰䓇ˣ叱▱滲⃰ 䓇ˣ挦⺢␴⃰䓇ˤ 炷䧧ẞἮ㸸烉㕭匟⣏洔⎴ 悱㚫炸

ᮿᘥᗦ≨

) ᭌᑀጰፍᐧឹ *

౳༈ሜ Ĺııġġġ ഫ‫ ߜݬ‬Ķııġġġ ஻உਲ਼ Ĵııġġġ ዉ࿅൝ Ĵııġġ ଀़ප Ĵııġġġ ዉ໨ኊஆ Ĵııġġġ ၝҿኈ Ĵııġġġ дᆈප Ĵııġġ д࢑ප Ĵııġġġ ᑋ஼ Ĵııġġġġġ ؏؏ଽ݇ Ĵııġ ౳ო၉ Ĵıı ၝ୉ӎ ijııġġġ ஻ഡ݂ ijııġġġ ቓ᠍‫ ې‬ijııġġġġ ஻Ј๼ ijııġġ ങМࢶ ijııġ ஻ሉМ ijııġġġ ᑋᐙሜ ijııġġġ ዉ‫ى‬ா ijııġġġ ዉ‫ ܘى‬ijııġġġ ଀ශ஼ ijııġ Ꮝሉ૞ ijııġġġ Ꮝᎃ IJĶı ဨЫல IJııġġġ ஻ᝉ‫ پ‬IJııġġġ ᑋω䄾 IJııġġġ ঞᓆద IJııġġ ᎒࢘ԏ IJııġġġ ஻‫ס‬୉ IJııġġġ ᗩӆМ IJııġġġ ‫؃‬਴෷ IJııġġ ໿ჰԃ IJııġġġ ቓМࠅ IJııġ ஻ᢎᐩ IJııġġġ ໿Уഽ IJııġġ ྣ୽ଭ IJııġ ങЈ‫ ׈‬Ķıġġġ ဨოቆ Ķıġġġ గЫԊ Ķıġġ ᗩ࡚‫ ڷ‬Ķıġġġ ஻ҿ೽ Ķıġġġ ‫ٳ‬ѿ‫ٵ‬๼ЄፗϛЖങТჷ Ķıġġ ‫؃‬җஶ Ķıġġ ੕бஏτོ ijıġ ᐠಉ౪ߜؐ՝ ijĶı ౳༈ሜȃ஻உਲ਼ȃዉ࿅൝ȃ଀़පȃዉ໨ኊஆȃдᆈපȃд࢑ප ం଄ ĩ ‫ں‬ం‫ي‬ӑҡ Ī ॵࠢф඲‫ڔ‬ ዉ໨‫؃‬Ъ਴़ ĩ ዉ໨ϴᜢᄸӑҡᒸ᝕ Ī IJııı ଀஻Ъᓆᐝ ĩ ଀ϴӆாӑҡᒸ᝕ Ī Ķııġ ஻‫ס‬୉σց࢐ IJĶı ΰ੕߆༪໻۹飱‫ ڔ‬ijĶ Τ஻ġ ġ ġ ᝊᡣሧЅܼ଄飱‫ڔ‬Ө IJı ஻ ၄ᜓօ޿Ӫ ijıIJĵ ԑȈ ങᢎ‫ ۉ‬ijĶıġġങྲଭ IJĶı मᗂᝰ‫ߝོོۏ‬ȃ୙ོߝȃ౩‫ོۏ‬ȃஏτಢȃဎώಢ഼ٚώհȄ

ΚҐԑਡ೉ σᝉӣ໐ོϐᗚ໌ ГΜၷȂӵҦϿԑ ĩijıIJĵĪ х‫ר‬ཐញ࢐ ࠉ౩‫ۏ‬ዉ໨ᜢᄸӑ ҡᖝತζᡥ‫ڴ‬ড়Ρ ஠۵ߜ IJııı հ࣏ ਡ೉σᝉӣ໐ོஅ ߜȄյঅԪጕൽߒ ᄔࠉΡ࣏ӣ໐ོฒ ‫ؽ‬ᝦюȂԃങᐙৠ ӑӑȃᗩЖԃӑҡȃ଀ྵӑҡȃᗂᄸᎃӑҡȃ଀Ꮄӑҡȃ ଀ӆாӑҡȃ஻‫ٹ‬ӑҡȃ஻ߜӑҡȂЅࠉ౩‫ ۏ‬Ļ ౳༈೽ ӑҡȃᒃ୉ࠒӑҡȃങᢎৠӑҡȃ଀πৠӑҡȃങӐஅ ӑҡȃ଀़୉ӑҡȃዉ໨ᜢᄸӑҡȄ ਡ೉σᝉӣ໐ོ౩‫ߒۏ‬ᄔܻ ijıIJĶ ԑғТ


೉៌

13 ೉๼ᆣଉ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

┲⊲ᰟ✢ዷ!!ᐩ⇠ጱ᫓ᑧ ጱṓፊỒ⓴ᒭ⇠᧸ᒖᑧ២ὓ᠖᪳ 3 Т 29 РȂϛ୽ၻᐍ଻ԑଶςȂ᜝ᙟߔ ཱིϞሬȄҥ೉៌ϛ໽ϴོкᒲȃϛኁ‫ڞོڞ‬

тঈኇ៪ࢇ‫๊ࢇۡڙۺ‬Ȅ ೉ ៌ Ӫ ኁ Spo! CmbbvxȃKppq! Csbbl!

ᒲȂு‫ڗ‬ӻএ๼Ρ‫ޥ‬ღЛࡻ‫ޟ‬ᗜ፜೉៌ΡɆӓ ኊϛ୽ཱིԑɇࣀଢ଼ӵߡ‫ۓ‬඼੫ϝ੕ΰࣲ৞ᖞ ՗Ȃߖ 311 ӪϛѴოᇽ᠍ᆹΙஆȂ᠍ଚ଻ԑȂ

Ifllf ้հ࣏ཾϱӣ՗ᔖᗜюৰȂԪѴᗙԤ UfmfhsbbgȃSUM ้ӻড়൬ᡝ଄‫ޱ‬Ȃ೽ႆтঈ ‫ޟ‬ൢᏲȂ஠‫؁ٺ‬ӻ೉៌Ρᕣ၌ϛ୽ࢌ࿽‫ڷ‬๼Ρ

ߔ௥ՀԑȂ࡙ႆΟΙএտ໠ҡ७ȃшᅖϛ୽༈ ಛ੫Փ‫᠍ޟ‬ዅ൉ኊ‫ۇޟ‬ఏȄ

‫ོޥ‬Ȅ

ϛ໽ϴོкৰࠀ⑓ॶӑҢ೉៌Мम᜝Ȃ тфߒϛ໽ϴོ᠍ߔӨ՝ოᇽ‫ޟ‬ӎᖝȄࠀ⑓ϭ ಝȂՀӵϛ୽༈ಛМϽϛȂຫ኉๿ӡಈԃཎȂ ൉ኊ۷ᆋȄѓࢂ೉៌ӵϱȂӒжࣨ഍ӵኊઢՀ ԑ‫پڗޟ‬Ȅ೽லȂ‫ר‬ঈ഍࢐ᇄড়Ρ‫ܖ‬ᒑ݉ԁЄ Ιଔߔ௥ཱིԑȂԪਢԪ‫ړ‬Ȃ‫ר‬ঈ‫ڷ‬೉៌ოᇽӓ ӣኊઢϛ୽ཱིԑȂ࢐࣏ΟϷ‫רٴ‬ঈ‫ޟ‬൉ਇϞ ௑Ȃᡱ೉៌݉Є‫؁‬ԁӴཐ‫ڧ‬ϛ୽‫ࢌޟ‬࿽‫ڷ‬༈ಛ МϽȂё౏ᄇܻϛ୽МϽ‫ޟ‬ᕣ၌Ȃ௃Մ‫؁‬ԁӴ ߴ໌ϛ೉ᚖП‫ޟ‬ҺࢺȄശࡣȂࠀ⑓ҢϛМઢσ ড়ཱིԑ‫פ‬ዅȂᚐড়۷ᆋȄ

中國元素 ࿋ఏ‫ࣀޟ‬ଢ଼шᅖΟϛ୽ϯશȄఏོൟӴ ੕ΰࣲ৞ҏ٘ྃ‫ڎ‬ϛ୽੫ՓȂᇆ྾ȃᢥჂȃ٘ ๿ᄯೠ‫ޟ‬ᙄቈω‫٘ڷ۔‬๿ব၆‫ޟ‬кࡻΡȃᇆᇃ औՓ‫ޟ‬շශȂ‫࢐؁‬෯ࢗΟ೻Ι੉‫ݥ‬ȄԪѴᗙԤ Ιএಠ࿽Ȃᡝ౪ΟкᒲП‫ޟ‬ᐿ‫ڎ‬ӞЖ‫ںڷ‬஝ಠ

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο

ЖȄ ᛫‫ޟࡣڗ‬ოᇽೝᙄቈω‫۔‬Е‫ڗ‬ӨՌਹ ࠉȂᇄ೽லҢኵ՝ୢϷਹဴϚӣȂкᒲПҢ 23 ҡ‫ك‬኿‫ݧ‬ӨএᓡਹȂՃኌ‫ڗ‬Ԥ‫ٲ‬ოᇽ‫۠ޟ‬

ຊȂ໨࢐ဢຊȂϛ୽Ρ‫ޟ‬໽ॵ௃‫پ‬Ϛ࢐൐Ι ‫ޟ‬ȂՄ࢐ഛ໨๖ӫȂဢશས଩ȇᏐড়МϽ஼፡ ড়৳‫ޟ‬ᢎ‫܈‬ȂՄ‫ڷ‬ЮҔΙଔȂ൜ਹӬ໻Ȃ߯࢐ ߒ౪‫ל‬ԒϞΙȂ࢚ᆍཎဎΰȂ໽ॵ࢐ϛ୽Ρ‫ޟ‬ ۠ఀȄգఀМϽϛȂІᄇమҡӬဢȄ೉៌ࠒഋ ‫ݓޟ‬ൣΡӵඈࣀ࿽໠ۖϞࠉ‫ޟ‬σᘍ෈໢Ϛ૖ ӬՈȂоധф෇Ȃϛ୽Ρ‫ڷ‬тঈΙኺᖑ݂ȂҢ શຊୈԙဢຊȂհ࣏Ιᆍ෇ф‫ޟ‬၌‫ؚ‬ᒲ‫ݲ‬Ȅ д៩៩‫ޟ‬ᅋᖿЕଔΟ೉៌Ρ‫ྃޟ‬σᑹ ፸ȂϚਢൢоዥ੨ඡᖐȄ

陳惠榮:用飲食來溝通

荷蘭嘉賓 юৰ࿋ఏኊઢࣀଢ଼‫ޟ‬ϛ೉ოᇽ஠ߖ 311 ΡȂଶЍኵ‫ޣ‬Ӫ჌ሴ‫ڷ‬୤ᇄɆӓኊϛ୽ཱིԑɇ ࣀଢ଼‫ޟ‬ᓡᓢфߒѴȂ‫ڏ‬Ꮇ๘σഋϷ࢐೉៌ΡȂ ѓࢂࢇࣨॶौȃཾϱ‫ޣ‬ӪΡρȃ‫ོޥ‬Ӫࢺ‫ཱིڷ‬ ᆸ൬ᡝ้ȂџоᇳȂтঈ࢐ઍғ‫ޟ‬೉៌ΡȂф ߒΟ೉៌кࢺ‫ོޥ‬Ȅ ੩੫୚ЛσᏰ‫ݲ‬Ᏸ଱‫ ޟ‬Upn! [xbsu ࢐೉

ఀ߬ӉȂɆ፪ɇ೻Ιҡ‫ؠك‬Ԥೝ‫ٺ‬ҢȂ22 ਹ ϞѴȂ‫ڏ‬Ꮇ‫ࠌޟ‬Ң߆љӪᆎߒҰȄ೻ΙПԒᡱ ೉៌ოᇽӵ಑Ιਢ໢ᄇϛ୽ 23 ҡ‫ك‬МϽԤΟ ߑ؏ᇯᜋȄԪѴȂ೉៌Ρ‫ڷ‬ϛ୽ΡऎඨֲӵΙ ਹȂܻ߯Һࢺ‫ڷ‬ᕣ၌Ȅ ࣀଢ଼౪ൟ‫ޟ‬Ⴋຜᒉᄍ‫ޢ‬ኬ DDUW ‫ࢌޟ‬ఏ࿽ ҬȂᏑᆓ೉៌Ρџ૖‫ٮ‬Ϛ౩၌ࢌఏᄇܻϛ୽Ρ ‫ޟ‬ཎဎȂծџо௃ϛཐ‫ڗڧ‬൉ኊ‫ݥ੉ޟ‬Ȅ࿋ߡ ‫ۓ‬඼੫ϝਢ໢ήϿ 6 ᘈȂѕ‫ٵ‬ਢ໢Ͽ‫ ۇ‬23 ᘈȂ ཱིԑមᖐ៪ଔਢȂӵൟϛ೉ოᇽӣਢᖞ‫ݔ‬ኊ ઢȂߔ௥Հԑ‫پڗ‬ȂϣमཱིԑઢᆋȄ ࿋ఏ‫ޟ‬ยรᅋ࠷‫ڷ‬ᅈᇆ࿽ҬӣኺшᅖΟ ϛ୽௑፡ȂЎ‫࢐ڏ‬ύቑߒᅋᡐᖛȂᅋষ௃ᇃΰ

಻ើΓ៾௲௤ Upn![xbsu Ӄғ

៌๿ӪΡ᠌ఀ௲Ȃෆӻԩᔖᗜ೤୰ϛ୽Ȃ࿋ఏ тфߒ೉៌ოᇽम᜝ȄUpn! [xbsu ޻ۡΟϛ୽ Ρ‫ޟ‬༕ᏭȂоЅтঈᄇܻ೉៌ငᔼี৤ୈю‫ޟ‬

σຊ‫ف‬Ȃؐၾຊधࡣ഍ԤӨՌ‫ޟ‬ᐣѬȂфߒϚ ӣ֤ဎ‫ڷ‬МϽȂѴᢎΰࠓάшᅖ౪ф੉፴Ȅ೻ ࢐ങඏᄸσৱᆠЖ೩ॎ‫ޟ‬ຊԒȂӒᡝኁৱᆠЖ

ԝΣȄᄠՍีገਢȂϐԤߖ 41 ড়ᓡᓢ୤ё೻ Ι ࣀ ଢ଼Ȃ ၏ ௑ ୤ َ xxx/dijofft.ojfvxkbbs/

юৰࣀଢ଼‫ޟ‬೉៌ࢇौѓࢂȈ॒೰൷ཾ‫ٱ‬ ୛‫ޟ‬ՌҥҕкឩȞWWEȟΠ଱ដষ Fsjl![jfoht ӑ ҡȃ ҕ к 77 ឩȞE77ȟ Π ଱ ដ ষ Pmjwfs! wbo! Mpp ӑҡȃஅ࿜ఀҕкឩȞDEBȟΙ଱ដ ষ Hfssju! Ufsqtusb ӑ ҡȂ ғ ࢐ ӵ Ufsqtusb ‫ޟ‬ᔓօήȂϛ୽ᓡᓢ૖ஊுо᝷៉ҧ፜௃ϛ୽ Е໌ኁৱȂԪѴᗙԤӒ୽‫ۓߡڷ‬඼੫ϝѿ‫ޟ‬Ι ‫ٲ‬ដষȄϛ໽ϴོᗜ፜‫ޟ‬೻‫ࢇٲ‬ौȂ‫ޱܖ‬ෆင ᔓօႆ๼Ρ‫ོޥ‬ᕕுࣺᜰցઉȂ‫ޱܖ‬џо೽ႆ

ᇧհ‫ٹޟ‬ᓦȄᄇԪȂങඏᄸߒҰȈ ೻‫ٲ‬ຊԒІࢎΟέএ੫‫ܒ‬ȂΙ࢐ϛ๼ҕ ఊ‫ޟ‬ҕఊ‫ܒ‬ȂΠ࢐ড়ড়ИИ‫ޟ‬ҕ໢‫ܒ‬Ȃέ࢐Հ ԑМϽ‫ޟ‬༈ಛ‫ܒ‬ȇӣਢᡝ౪ΟϛՙМϽ‫ޟ‬Ԥᐠ ๖ӫȂШԃȂΰຊПԒΰȂԤϷԤӫȂԤ‫࢐ޟ‬ ؐΡΙዺȂԤ‫࢐ࠌޟ‬ΙএσዺȄ೻࢐ᄇϛ୽༈ ಛ໽ॵМϽ‫ޟ‬᝷‫ڷܛ‬ഺཱིȄ Ɇ‫ר‬ঈᗜ፜‫ޟ‬ᄇຫ࢐೉៌ࢇौȂ೻࢐Ι এё஼Һࢺȃྜ೽ཐ௑‫ޟ‬ᐠོȂ‫ר‬ঈौ೽ႆ໽ ॵȂᡱ೉៌Ρ‫ޣ‬ၾ‫ר‬ঈӵདϧቄȂୈϧቄȄɇ

࿋ఏ‫ޟ‬ຊԒѓࢂȈᓞዺΤ‫ڨ‬ωᆅཎ‫ڨ‬๿ ΤцᏃࢌȂϷտ࢐Ȉ౯౯άᇙᇙȃ‫ٵ‬ᚃвՈ߅ȃ

ଓᝦȇѪΙП७Ȃϛ୽ΡᑖྃᒊΣ೉៌кࢺ‫ޥ‬ ོȂө೉៌Ρ༈ኬ௰ኄϛ୽༈ಛМϽȄ

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο

൲ӻி‫ޟ‬ϛ๼МϽȄ ೻Ιࣀଢ଼ு‫ڗ‬Ο೉៌ॶࣺ଻պȆ֖੫‫ڷ‬

၌ϛ୽छॵ‫ڷ‬ϛ๼МϽ‫ޟ‬ᐠོȂџоё౏ᓡᓢ ᇄࡊΡ‫ޟ‬௑ཐᖒᛮȇѪΙП७Ȃ೻ζ࢐Ι໶ߴ ᎛ࣀଢ଼ȂџоԤօᓡᓢӵష۟ඪЀཾᕼȂቨё

王露露:飲食與文化

έᆍкौМϽȂ഍ᇄ໽ॵԤ๿஝ϸᜰ߽Ȅၾড় МϽϛȂഛ໨྅‫܈‬ӣኺᎌҢθ໽ॵȂഛ࢐ጹ

ཱིԑɇ‫ف‬Ӗࣀଢ଼ϞΙȂ௃ 3 Т 2: РՍ 4 Т 2 РȂ ᗙԤΙ‫ف‬Ӗ‫ࡇޟ‬༈ࣀଢ଼Ȃө೉៌ࡊΡ௰ᙨϛ୽ ཱིԑ‫ٹ‬ᓦȂࠢკछ‫ڨ‬ϛᓡ‫ޟ‬ӣਢȂᕣ၌धࡣᙴ

ɆnppjɇȃɆmfllfsɇϞѴȂᄇ࿋ఏᓡॵശԁ ‫ޟ‬ᢚៗȄ ࿋ఏӓԤ 9 ၾཱིࢌᓡԒȂфߒΟϛ୽ 9

ങσৱᇳȄтߒҰȂ೻࢐ॶԩ࣏೉៌Ρ೩ॎࢌ ࿽σᓡȂौ஠ϛ୽໽ॵМϽ‫ޟ‬ᆠᡜȂӵϛ୽ശ ༈ಛ‫ޟ‬࿽Р၇Ȃ֕౪๝೉៌ΡȄ

д៩៩ϭಝȂϛ୽оЌυ࣏фߒ‫ޟ‬Ꮠড় МϽȃоՂυ࣏фߒ‫ޟ‬ၾড়МϽȂоЅգఀ೻

ᐃϛ໽ϴོᖂင౩‫ݓ‬ᝋ๷ϭಝȂ࿋ఏ‫ޟ‬ ኊઢࣀଢ଼࢐ϛ໽ϴོкᒲ‫ޟ‬Ӓ୽‫ܒ‬Ɇӓኊϛ୽

ϛ୽Ꮉ೉៌σ‫ٺ‬ങԡ‫ޟ‬ᢚ፬Ȃ‫ڍ‬Ρடߞ࣏၎ࣀ ଢ଼Մю‫ޟގ‬Ȯӓኊϛ୽ཱིԑȯΙਪእቸΟࠉ ِȄ‫ݓ‬ᝋ๷ߒҰȂ೻Ιࣀଢ଼࣏೉៌Ρඪ‫ټ‬Οᕣ

ٖ‫ڗ‬ਹࠉȂӵ೉៌Ρ७ࠉߖຽᚔડ‫ߒۉ‬ᅋȂ‫؁‬ ࢐ᡱ೉៌Ρዊ࣏ᢎХȄ

೉៌๿Ӫ๼၂հড়д៩៩τρᔖᗜю ৰȂ‫ٮ‬ୈΟкԟ࣏Ɇ໽ॵᇄϛ୽МϽɇ‫ޟ‬ᙏ฻ ᅋᖿȄ

“共慶中國新年”活動

ϛኁ‫ߝོོڞ‬नಝᢈ౥ሴღ໥‫ڗپ‬౪ൟȂო ᇽિિଔҳȂ‫ࣺތ‬ᇄ‫ڏ‬ӫኇȂ೻࢐೉៌Ρӵ

ࣀ ଢ଼ ๖ ‫ࠉ ؂‬Ȃ ࿋ ఏ к ኁ ങ ඏ ᄸ σ ৱ ‫ڷ‬

ឪቹǺ‫ڬ‬ξο

ᓲࠛᘈΠၾȈ॰ຊႆԑЫሷȃМԙ‫ވ‬ԑᑤȇᓵ ᓲ౯ࠢΠၾȈღღ༫༫Ȟࣔჿ‫ݰ‬෽༫ȟȃՙೖ ᑤȄ

ཱི‫ڨ‬Ꮪᓳರȃড়໐᎖‫ڨ‬ᚘȃ‫ے‬ឃωᇙധȃෛബ ЫවፈȃЉ‫ێ‬ಜࠒᒧȃЈஆᘍᚶರȂѴёգၰ ᕓȞ෽ȟȇғᓡϤၾȈ઩౐ོέ़Ȟᓸցധȃ ளυȃᜃՈȟȃ‫ݘ‬υ૒ᢧധȃন㣿≎ᓸፈȃዀ ॷвඟցȞвࠤρȟȃᅖ༪ࣱࢌՓȇശࡣ࢐ᓵ

omȄ

中飲公會:不平凡的 2014 年 ᄇܻ೉៌ϛ໽ϴོ‫پ‬ᇳȂႆў‫ ޟ‬3125 ԑ ࢐ሳϚҁγ‫ޟ‬ΙԑȄਲ਼ᐃও‫ޟࡣ׽‬Ѵ୽഼ώ൷ ཾ‫ݲ‬ೣۡȂ௃ 3125 ԑ 2 Т 2 РଔȂࢇ‫ۺ‬ԝᆧ ΟኁৱЕ໌ࢇ๊Ȃ೻஠അԙѓࢂϛᓡᓢӵϱ‫ޟ‬ ‫ࢸٳ‬ᓡᓢ‫ޟ‬ኁৱɆҢώ૤ɇȄ ೉៌ϛ໽ϴོᖒᛮ‫ڏ‬Ѻ๼Ρ‫ޥ‬ღȂᑖྃ өࢇ‫ڥތۺ‬Ȃ‫ٮ‬ӵ 5 Т 2 Рಢᙑ 911 ӻΡ‫ޟ‬Ѭ ΰശσೣ዁‫ޟ‬Ұࡄၽ՗Ȃौؑࢇ‫ۺ‬ও‫׽‬ೣۡȄ ငႆֆΨȂ21 Т 2 РȂϱሧᇄ‫ࢸٳ‬ᓡ໽ཾᐠ ᄺ᛫ॏኁৱҢώ‫ڞ‬ដȂጥ၌ΟҢώҭࣽȄ ৤ఖ 3126 ԑȂϛ໽ϴོкৰࠀ⑓ߒҰȂ ஠оɆӓኊϛ୽ཱིԑɇࣀଢ଼࣏ଔᘈȂё஼ཾϱ ‫ޟ‬ҺࢺᇄஉଋȂё஼ᇄࢇ‫ྜޟۺ‬೽‫ڷ‬ᄇၗȂᖒ ᛮ‫ڏ‬Ѻ๼Ρ‫ޥ‬ღȂ݈୛ኄσᓡ໽ཾкȂᑖྃ‫ތ‬ ‫ڥ‬๼Ρ᠌ઉȄɆ೻࢐ϛ໽ϴོ‫ޟ‬ᙛ೰Ȃζ࢐‫ר‬ ঈ‫ڼٺޟ‬ȄɇтᇳȄ


೉៌

UNITED TIMES

೉៌࿲ຫ

Editie 367 26-02-2015

ἡ᎘Ẩጆድ᎘ ೿ၷϞΠΪΠ 炷㍍ᶲ㛇炸 ➢㕤㔁做冒䓙䘬䎮⾝炻匟嗕䘬⬿㔁⬠㟉 ␴朆⬿㔁⬠㟉ᶨ㧋炻悥䓙㓧⹄↢拊炻⛘㕡㓧 ⹄ㆾ侭䌐䩳➢慹㚫忳ἄ炻忂ⷠ➢㕤䈡⭂䘬⬿ 㔁ᾉẘ∫↮炻匟嗕㚱㔠⋩⭞⍇㔁㖐ᷣ佑䘬➢ 䜋⬠㟉ˤ䞃䚦ἮḮ炻ᶨ㕡朊炻ṢṢ悥㚱ᾉẘ ⬿㔁䘬冒䓙炻⬿㔁⬠㟉㚜㚱㰢⭂侩ⷓ天㯪䘬 冒䓙烊Ḵ㕡朊炻ṢṢ悥㚱㔁做␴㍍⍿㔁做䘬 冒䓙烊ᶱ㕡朊炻ṢṢ悥㚱⿏⍾⎹䘬冒䓙ˤ匟 嗕忁ᾳ⚳⭞炻Ṩ湤悥天冒䓙ˤ冒䓙⣂Ḯ炻䚠 Ḻ⯙天ㇻ㝞ˤ⾶湤彎炻彗婾ˤ 彗婾䘬ℏ⭡㗗炻㗗⏎ᾖ㓡㱽⼳㡅㫦炻䤩 㬊⬿㔁⿏岒䘬⬠㟉妋景⎴⿏ㆨ㔁ⷓ␴㉺䳽⎴ ⿏ㆨ⬠䓇ˤ䣦㚫源炷Ŕő炸ˣ䵈刚ⶎ侤倗䚇␴ 㮹ᷣ ķķ 源炻ⶴ㛃㓡嬲䎦㚱㱽⼳炻天㯪⬿㔁⬠

㟉␴℞⬫䌐䩳⬠㟉⽭枰㍍⍿ảỽⷓ䓇炻忁ᶨ 姕゛⼿⇘Ḯ➟㓧䘬ⶍ源炷őŗŅł炸䘬㓗㊩炻 䃞 侴炻 ➟ 㓧 ᷕ 䘬 ℑ ᾳ ➢ 䜋 㔁 源 㳦炻 ➢ 㮹 䚇 炷ńŅł炸␴➢䜋㔁倗䚇 ĩńŖĪ炻⽆⎵⫿⎗ẍ䚳 ↢⬫Ᾱ䘬䵙柀炻⍵⮵㓡嬲㱽⼳ˤ 彗婾⍇⭂㕤 ijıIJı ⸜ ij 㚰 Ĺ 㖍冱埴ˤᶨấ 朊⎹⸜庽Ṣ䘬⎴⿏ㆨ暄娴˪ņŹűųŦŴŻŰ˫␤䰚⸜ 庽䘬⎴⿏ㆨ侭炻普橼婳䕭`⍣㴟䈁⍫≈㈿嬘 㳣≽ˤᶵ忶炻彗婾冐㗪⍾㴰炻⚈䁢ℏ㓧⣏冋 暵㕗䈡婳Ḯ䕭`炻⤡㗗䛇䘬䕭Ḯˤ⃀䭉⤪㬌炻 暄娴嘇⎔䣢⦩侭⤪㛇⇵⼨㴟䈁炻ᶵ忶炻ᷣ䶐 柕儎怬䬿㶭愺炻Ṿ᷎ᶵ㊯㛃㚫㚱⣂⮹Ṣ⚆ㅱˤ ⍇⚈⛐㕤炻⤪㝄⍫≈㳣≽炻⯙㚫㙜曚⎴⽿幓 ấ炻忁⮵㟉㕡Ἦ婒炻㗗ᾳ⺽噯↢㳆䘬⣏⤥㨇 㚫炻⎗ẍ⎵㬋妨枮⛘⮯℞徸↢⬠㟉ˤ 㟡㒂匟嗕㓧⹄ᶨ屓䘬彎ḳ㓰䌯炻忁ḳᶵ 㚫⼰⾓㚱䳸㝄ˤĶ 㚰 IJIJ 㖍䘬⟙⮶ℵ㫉㍸⍲㬌 ḳ炻⎴⿏ㆨⷓ䓇⓷柴⮯㚫⛐㕘ᶨ⯮㓧⹄ℏ妶 婾ˤ㕘㓧⹄天妶婾䘬ḳ枭⼰⣂炻Ṩ湤㗪῁ㇵ 傥廒⇘⎴⽿ⷓ䓇⓷柴␊ˤ ㍍ᶳἮṳ䳡䘬㗗ᶨ⟲梭Ḧ⺽䘤䘬桐㲊ˤ 伭楔⣑ᷣ㔁Ỽ㒂ᷣ⮶⛘ỵ䘬匟嗕⋿悐⛘⋨炻 䉪㬉䭨㗗ᶨᾳ慵天䘬℔ℙ䭨㖍ˤ㟡㒂⁛䴙炻

Expreszo 雜誌

㭷 ⸜ 㳣 ≽ 㚫 怠 ↢ ᶨ ỵȾ ▱ ⸜ 厗 䌳 ⫸ ȿ炻 Ṿ 䘬借屔ᷳᶨ㗗⛐⻴㐺ᶲ䘤堐嫃娙炻᷎⺽柀 俾 梸ˤ ㇨ 媪 俾 梸炻 ⎒ 㗗 ᶨ ⟲ 匟 嗕 䈡 䓊 厗 ⣓ 梭炷ŸŢŧŦų炸ˤijıIJı ⸜炻 ᶨ ỵ ⎵ ⎓ ⎱ 㕗炷ňŪūŴġ ŗŦųŮŦŶŭŦů炸 䘬 ⷍ ⒍ ⃱ 㥖 䔞 怠 䁢 ⮷ 捖 伭 ⠆ 䇦 炷œŦŶŴŦŭ炸䘬Ⱦ▱⸜厗䌳⫸ȿˤ⎱㕗⸜㕡 ijĵ 㬚炻 㗗ᾳ惺⏏㊃⼭炻㚜慵天䘬㗗炻Ṿ㗗ỵ⎴⽿炻 ␴䓟㚳⍳⎴⯭炻㬌ḳṢṢ䘮䞍炻⊭㊔捖ᶲ䘬 䤆䇞ˤ䔞Ⱦ▱⸜厗䌳⫸ȿ冰檀慯䁰炻㸾⁁Ⰽ 埴Ṿ䘬借屔㗪炻䤆䇞 ōŶŤġŃŶźŦůŴ ⌣⛐₨⺷ᷳ ⇵䴎Ṿ㻹Ḯᶨ䙮⅟㯜炻⏲姜Ṿ⎗ẍ㍍⍿⛐柵 ⇵∫ᾳ⋩⫿炻Ữ㗗ᶵ傥柀⍿俾梸ˤ⚈䁢㟡㒂 ⣑ᷣ㔁㔁佑炻⎴⿏ㆨ䓇㳣㕡⺷㗗㚱伒䘬炻侴 伒Ṣ㗗塓㌺昌⛐俾梸ᷳ⢾䘬ˤ 㬌ḳ㽨⾺Ḯ℞Ṿ⎴⽿ˤ⻴㐺₨⺷忚埴䔞 ᷕ炻⯙㚱Ṣ堐䣢Ḯ㈿嬘ˤ㍍ᶳἮ炻ᶨṃ⎴⿏ ㆨ侭⍫≈Ḯ⎎ᶨ㫉㔁➪倂㚫炻䳸㝄䈏ⷓᶵ嬻 ᾉ䛦Ᾱ柀⍾俾梸炻⮯℞ㇻ䘤⚆⭞ˤ忁㗪炻䳬 ䷼↢朊ḮˤńŐń ␴˪⎴⿏ㆨ⟙˫␤䰚㚜⣂⎴ ⽿⇵⼨惘捖䘬俾䲬侘⣑ᷣ㔁➪炻℔攳㩊槿㔁 㚫⛐⎴⿏ㆨ㗗⏎⎗ẍ柀⍾俾梸忁ᶨ⣏㗗⣏朆 ⓷柴ᶲ䘬ン⹎ˤ朊⮵Ṣ㼖⤪㯜炻㰺㚱夳忶ᶾ 朊䘬捖ᶲ䈏ⷓᶵ䞍㇨㍒炻䵲⿍婳䣢Ḯᷡ⌂㕗 炷ŅŢůġŃŰŴŤũ炸䘬⛘⋨ᷣ㔁炻⼿⇘䘬䫼央㗗㇨ 㚱⎴⽿炻ᶨ⼳ᶵ䘤俾梸ˤ⎴㗪天㯪捖ᶲ䈏ⷓ  ⤥妋慳ⶍἄ炻俾梸⎒傥䘤䴎恋ṃ〘䔞堐忼 ⿏⍾⎹䘬Ṣˤ⍇Ἦ炻ⷽ⼴ᷣ媨㗗⛘⋨ᷣ㔁ˤ ⎴⽿Ᾱ㈦⇘Ḯ䚖㧁炻㍉⍾Ḯ㚜⣏埴≽ˤ ij 㚰䘬㚨⼴ᶨ⣑炻⛐⎴⿏ㆨ⛀橼䘬䱦⽫ 䳬䷼␴⬱㌺ᶳ炻㔠䘦⎵⎴⽿⍲℞㓗㊩侭炻⛐ ᷡ⌂㕗⣑ᷣ㔁➪䘬⻴㐺₨⺷ᷕ炻冱埴Ḯᶨ⟜ 倚⊊㴑⣏䘬㈿嬘㳣≽ˤ䣢⦩侭㇜叿䰱刚`檖炻 䨧叿䰱刚堋㚵炻堋㚵ᶲ⇍叿䰱刚ᶱ奺炻ᶲ朊 ⮓叿烉俞䧴ᶵ㌺昌ảỽṢˤ㔁➪⢾朊炻䨧叿 䔘⿏㚵墅䘬Ṣ炻㔋䘤厗⣓梭烊ℑᾳ⤛⫸⛐ᶨ

14

МȈҠ෌!!!

ᾳ⮓叿Ⱦッᶵ㗗伒忶ȿ䘬㧁䇴ᶳ朊奒⏣ˤ朊 ⮵䣢⦩炻ᷣ㊩₨⺷䘬䈏ⷓ㰱叿⅟朄炻䔞㨇䩳 㕟炻⍾㴰⎹ảỽṢ䘤㓦俾梸ˤ䈏ⷓ↢Ἦ⼴炻 ṢᾹ䵲晐℞⼴炻ᶨ怲◚媟炻ᶨ怲ⓙ叿ȾṾ炷➢ 䜋俞䧴炸Ἦ⇘忁ᾳᶾᶲ炻㗗䁢ḮㆹᾹ㇨㚱Ṣȿ 䘬㫴㚚ˤ ḳね䷥天妋㰢ˤńŐńˣ˪⎴⿏ㆨ⟙˫␴ 伭楔⣑ᷣ㔁ẍ⍲ᷡ⌂㕗⛘⋨ᷣ㔁⎬㕡柀⮶炻 ⎔攳Ḯ䵲⿍㚫嬘炻ℙ⎴⓮⭂炻⎴⿏ㆨ⛀橼ᶵ ℵ䳬䷼⣏夷㧉忲埴炻ᷡ⌂㕗⛘⋨㔁㚫⃩姙⎴ ⽿Ᾱ⍫≈俾梸㳣≽ˤ⎴⽿Ᾱ⍾⼿Ḯ⊅⇑炻ᶵ ⎒㗗⎫⇘Ḯ楁䓄⎗⎋䘬梭Ḧ炻㚜慵天䘬㗗䌚 ⼿Ḯㅱ㚱䘬㪲⇑ˤ㬋⤪ḳẞ⺽䘤侭炻惺ᾅ⎱ 㕗㍍⍿㍉姒㗪堐䣢炻⮵ṾἮ婒炻᷎ᶵ㗗斄㕤 ⎴⿏ㆨ⍇伒冯⏎䘬䇕婾炻侴㗗斄㕤⸛䫱⮵⼭ 䘬⍇⇯烊⤪㝄Ṿ塓娵䁢㚱伒炻恋湤炻⣏⭞悥 㚱伒炻䈏ⷓㅱ娚㉺䳽⎹㇨㚱䘬伒Ṣ䘤㓦俾梸ˤ ℞⮎炻⣏⭞悥㗗ᶲⷅ䘬⫸㮹炻悥㗗ᶲⷅ忈䘬炻 ᶵㅱ娚↮ㆸᶱℕḅ䫱烊⎴⿏ㆨ⍰ᶵ㗗冒⶙㰢 ⭂䘬炻⤪㝄天⿒炻怬㗗⿒ᶲⷅˤ 炷⼭临炸

Parkhaven 21, 3016 GM Rotterdam

Tel.: 010-4360256 / 4361702 Fax: 010-4366952  ϱ೩Ѳ࢑ନ۹

ᕊཾਢ໢ȈϛϿΪΠਢՍঞ఑Πਢġġఏΰয়‫ۇ‬ԁў೎ ĩ ఏΰϲᘈࡣջາୄٙ Ī

⑎↙ጙ▚᫜ġ⃬Ḷጺጀጺ᥆ ᧁᒩỹᑤᑨ᩾᥆὚➱◊᳈! ᩾᥆↡ᦕᅝዮ 891ᅘዮ 2191ᅘዮ 2391 ᩰ⎕ᐉỉᤢፓᔍ᙮

ộ᝸╚ῒᒹῆ⒩⎊ᡍġġ

⏚ግ़ᐉͪ⤵ ijıIJĵ ᡙ൉छ‫้ڨ‬ௌ‫پ‬კ ҡౡ੕ᘀġġ᫟僝㒽ঢ ┉ᶱᅘᬉጛᅘὧጛᅘᛈ᫓♙ᅘ⑎⊞ᅘ ⃡⁆ᱽᅘᏔጕᅘ ⟽ᱽᶟᶟ ////

ӻ෡੫Փω‫ވ‬ȃғ۠ྣԎ‫ٹ‬ᓦġ㉃ₒქ䘸䷗ঢ Ⅼᷠᱽᅘᎁᵪᱽᅘᎁᵪᜉᎈᅘ⛉ᒓᗸᅘᡪ⎌ᱽ᐀ᅘᠪᵓẁᅘᣍ⅞ ᛞ┉ᶱᅘᜲ`ᶱᏴᅘⅬᷠ⋀ᖞᅘᣆᷠ☌Ὥᅘ♎ᒞᡋᷠᅘᜉ♙ᛞᑧ ⎺ᅘᤲ℧ᜉ♙ᅘᦫ᪺Ꮰᷠ⓰ᅘ␘ᨔᖢ␴ᅘ᏷ᛞ⛾≹ᅘ᜗℞⑎⊞ᅘ ỹᑨḖ⏽ᅘ᷎➤ᑧ⎺ᅘ⑎⊞ᕩᙲᅘᡪᴤ፹Ᏼᱷᷪᶟᶟ /////

ᐨᰟ⎕ዯᵨዶ⚆ᚣ␍᪺ Ꮹᘶ᣾Ꮾᧁጙ᪗⑅ᱽġġ

ĵı ӻ෡ྣԎড়໐੫Փվዺġ➘㒽‫ب‬ᏸ ᡪℓᒆ♙᏷ᅘṗᱽ䏗ᅘỹᑤᱽ↎ᅘᣍḩᭌ᪒ᅘ᱿ᎈᒞᅘ ◙ᛌᱷᷪᅘỹᑤ⑉ᒥ᪗ᅘ∵⍳▉◮ᅘ᜖ᲂᦅᦖᅘ⊗ᛌ ᦫᾎ␴ᅘ↙ᔤᱽᅘᣍḩᠪᣍᷓᅘᦫᬉᶬᅘ➋➈ᶟᶟ ////


೉៌

15 ϛ୽ཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015


೉៌

UNITED TIMES

Հԑၼแ 16

Editie 367 26-02-2015

ᣍᵁᣉᎁጙ᥇ᕙᘾᚘ⊯ ijıIJĶ ᑧᐾ✊ᡐῒᶗ ᕙᘾᚘᅗᣉᎁᰰ∋ᑀ᥇ᅗ᏷ᚑጱ᫓ᣍᵁᅗὪỔᚑᣍᵁᦪỒጙ⍆Ṟᮿᖗᅗᴜᐞ▱Ჸᠾ፛ ⇝᫒ᜳῖጀ ᑧឹᅗᚑዺጀᑧ᎚ጱᴞᐨᖮᕏዹᘒᮿᰰ∋ጤᓆᅗዴጀᑧ᎚ጱᴞ᎔Ổ⌍᥸ḸᅗℚᱯឫᒹዯᩪḶ᤺ᒹ᭖᭖ᖟ ጤᓆᅗᏻᚑᕙᎀᗤ፬☚Ꮹᝂ፛ẨᵁẨ᫓ጴᬧ⍝ᅗ⁝ᒢጥᢢᕧộᗥ⚨↭ᅗ╌ᠥᰰ᥇ᅗᓄᰤᰤ᩷ᕧᆋⅉᩲᝂ ᧫ᩲᝂᆌጴᡡ⍆⃶᧷ᅗᕙᎀ᎔ᗥᘶ᭖፬ᑯᎨᙻ᤺ᆋᨷᢍ፬὚ᆌጴᴓ፛∮ᅗᑴᑺᆋᕙᘾ጗ᆌጴᡱ✭ᅙ ⓘ➳ῒṬᅝ

ⓘ➳ῒṬᅝฒᆒ‫ߦۇ‬ଜऍТȂϚဎ‫׷ॳش‬ԁ߆ ᩨῒῒṬᅝ

ԁխ߆໠࿋ϿРȂ࡬ԃჸࢩႄࢌॳ

ᗇỔῒṬᅝ!

✊’ῒᶗ

Ϭԑ឴Ⴣ‫ޟ‬Ρ࢐ᇄЊྑ࣏έӫϞຫȂέӫ࣏ӡຫȂ ࢐έӫິΡю౪ȂሯඪЀິΡၼ༖Ȃு‫ິڗ‬ΡօΨȄӰ ԪϬԑӵ‫ཾٱ‬ΰ҆ۡு‫ڗ‬ΪϷσ‫ޟ‬ඪЀี৤ϞຫȂᐌএ ‫ޑཾٱ‬ᄘ഍ོ‫؁‬ΰΙቹዂȄӵώհΰΙۡौୈԁՌϏ‫ޟ‬ ҏᙛώհȂᇄΰ઻ȃӣ‫ٱ‬ȃࡊИϞ໢ཤԁᜰ߽Ȃ࣏Ϭԑ ‫ޟ‬ඪЀୈԁྥരȂᏑ໔‫ޟ‬ўߒ౪ՌϏ‫ޟ‬ᓺᘈȄՄ௃୦‫ޱ‬ Ϭԑࠌџоႆσငᕊጒ൜Ȃӻ๖Һ‫ཾٱ‬ΰ‫ޟ‬ჱբȂ‫ܥ‬ቶ ՌϏ‫ߞޟ‬ၯȂོԤ࡞ԁ‫ޟ‬୦ၯџٖȄ

ᩨῒῒṬᅝ

឴Ⴣ‫ޟ‬ΡӵϬԑџᒝ࢐଒ၼ໷೽Ȃு‫ڗ‬ȪЈኈȫິ Ρ‫ࣺޟ‬օȂܼ౾ິΡၼ༖Ȃम଒൲นԃߝ԰ϞЫᅌᅌՄ‫پ‬Ȃ༖Ϛџ᐀ȄӰԪӵϬԑΚ Ґԑ឴Ⴣ‫ޟ‬Ρॶӑ࢐ғ଒џоு‫ڗ‬Ȃ‫ٮ‬иӵ୑଒ΰ‫ޑ‬ᄘџоٖ‫ޟ‬Шၶ໷ց‫ޟ‬ȄӰԪϬ ԑϚ༉ӵՌϏ‫ཾٱޟ‬ΰџо໌՗σΨ‫ีޟ‬৤Ȃζџоკၐ‫׹‬ၥ޶ಉȂஅߜоЅ‫ܘ‬౰೻ ‫ٲ‬σПөΰ‫ޟ‬ၥߜ‫׹‬ၥȂོԤШၶ౩ད‫ޟ‬଒൲ӱൢȄ

ẦᬧῒṬᅝ ឴Ⴣ‫ޟ‬ΡӵϬԑ࡬࡬ٖΣȪੀ߆ȫ࢑՝ȂӰԪᄇܻ឴Ⴣ‫ޟ‬Ρ‫پ‬ᇳϬԑ‫ޟ‬ੀ߆ၼ࢐ Ϛᒿ‫ޟ‬ȂШၶܼȂࡅጢၼ༖ζࣺᄇܼࣺȄࡅጢΰ‫ޑޟ‬ᄘ࢐ᙴ൲ӻி‫ޟ‬Ȃ‫ٮ‬иΡሬᜰᐠȃ Ρጢྃ‫ٹ‬Ȅᔖ࿋ӵϬԑ‫ܥ‬ቶՌϏ‫ޥޟ‬Һ୼υȂЎ‫࢐ڏ‬Ϭԑᗙ‫ؠ‬Ԥᠾདྷ‫ޟ‬឴Ⴣ‫݉ޟ‬ЄঈȂ ૖ஊ‫ڗײ‬Жቈ౩ད‫ޟ‬ᄇПȄՄоЅ‫ؖ‬੔དྷ‫ޟݬ‬឴Ⴣ‫݉ޟ‬ЄঈȂࠌ࢐ཐ௑౯ᇙȂྣហȄ

Ϭԑ଒ၼு଒ϚցȂؑ଒฿ᡗٚवȂ‫ܚ‬оѫۣᓗԈȂ Ϛџ஼ؑȄϬԑϸ଄Ϛौσཎ‫׹‬ၥȂ޶ಉȃ༆‫ڔ‬ȃஅߜ ้‫׹‬ᐠ‫ܒ‬டਰܾԤᖫཬϞຫȄծ‫ڼ‬ϛܼ٘оЫ࣏଒‫ޱ‬Ȃ ࠌϬԑ࢐ଛϛԤ໷ȂԤցџყȂᐗ଒ϚᒿȂ‫ٮ‬иོঅօ Ϭԑཱི‫ޟ‬ᐠႄՄԝᛦϚ఻ȄծၻᐍέТȃΪΙТۡϚ૖ ໌՗ၥߜ‫׹ޟ‬ၥȄ

✊ᗠῒᶗ

ᗇỔῒṬᅝ

Ϭԑӵ‫ޟ࢑ཾٱ‬՝ညю౪ȪϤୀȫ࢑Σ‫پॴڼ‬Ȃӵ ώհ‫ཾٱڷ‬ΰᔆΨॻቨȂᇄΰ઻‫ࡊ࢐ܖ‬И‫ޟ‬ौ೎౩ԁᜰ ߽ȂϚौፐଢ଼՗‫ٱ‬Ȃ‫ע‬ᡱ࣏ӑȂৼ٩ωΡུ৛ȂώհоѴ‫ޟ‬໣‫ٱ‬ϼᆓȄୈҡཎ‫ޟ‬឴‫ڊ‬ ϞΡࠌ‫ݧ‬ཎԤӫӣӫघΰ‫ޭޟ‬િю౪Ȃᔖ၎ୈԁ‫ࡡݲ‬П७‫ޣޟ‬ᜋྥരȂᙱ٩ۢѧ‫ڷ‬ο Տ࢐ߨȄ

ẦᬧῒṬᅝ Ϭԑࡅጢΰ࢐ϐஔ឴‫ޟڊ‬Ρ‫ڷ‬ϐင೎ܻᠾདྷϛ‫ޟ‬឴‫ޟڊ‬Ρौ੫տ‫ݧ‬ཎ‫ޟ‬ȂӰ࣏৛ Њྑ‫ޟ‬ጢ࢈Ȃ‫ܚ‬оᚖПৠܾ‫ڗڧ‬ᐌএϚ‫ي‬ᆄൟ‫ݰޟ‬ЅȂܾྃ౰ҡኞᔢ‫ڷ‬ҭࣽ‫֞ތ‬Ȃ‫ٮ‬ и੫տौ‫ݧ‬ཎឌௗԤѴႄϞຫȂϚौ๝಑έ‫੼ޱ‬ԤᐠོȂ٩Хཐ௑ҡᡐȄծϬԑᄇܻ Ґஔ‫ޟ‬឴‫ڊ‬ϞΡՄِࠓ࢐‫ي‬ٛछශȂᅚΣ‫ٹ‬ცȂ૖‫ڗײ‬Жቈ‫ޟ‬ᄇຫ‫ٮ‬иҺ‫܁‬໷ցȄ

᪠ᬌῒṬᅝ ࢺԑӴЛУπࣺպȂࣺϣૉ‫ݵ‬Ȃёΰٛπ࢐Ϭԑ‫ޟ‬ЊྑȂϬԑӵ୊ஶΰΙП७ौ ‫ݧ‬ཎ‫م‬ᖚ‫ڷ‬๮थѶᒋ‫੾੽ޟ‬Ȃ‫ڏ‬тП७‫ؠ‬Ԥσ‫ޟ‬୰ᚠȄ໽ॵौᏑ໔఼షȂᗗջσധσ ՈȂႆឧႆ‫ޟݶ‬೻‫ٲ‬࿎ᕆ१‫ސॵޟ‬ौЍӬȄ

ⓘ➳ῒṬᅝ৤ፀ஻ԏ෬σ੕Ȃ‫܇‬ณΙଲഥᓞॳ ᩨῒῒṬᅝ

ⓘ➳ῒṬᅝ ଒໌Ռณ࢑ТਭȂࢌӱ‫ٷ‬ᙟԻ߆ॷ

ᗇỔῒṬᅝ

Ϭԑ‫ޟ‬឴ᓸ‫ޟ‬Ρ࢐Ԥ଒ၼџٖ‫ޟ‬Ȃծ଒ၼ឴ܻ࢐ଔ ӅϚۡȂਢԁਢᚽȂ‫ٮ‬иԤ଒‫پ‬଒‫܁‬ϞຫȂ଒ຫϚᛧȂ ‫ٮ‬иு଒ȃؑ଒ШၶٚवȂӰԪϬԑΙۡौ‫ݧ‬ཎೣგ‫ڷ‬ ᆓ౩ԁՌϏ‫ޟ‬ᓀ଒Ȅ‫ٮ‬иϬԑϚᎌۣѴঅ‫໌࢐ܖ‬՗‫׹‬ᐠ ‫ܒ‬໶Ҭ‫׹ޟ‬ၥȂৠܾᓀ଒ԤѶȄ

໌Σ 3126 Ϭԑ឴в‫ޟ‬Ρӵ࢐‫ཾٱ‬ΰ‫ޑޟ‬ᄘџᒝ࢐໷ ॳ໷ЫȂॶӑ࢐٘᜞‫ິޟ‬Ρ࢑ܼՄиӻȂёΰິΡඪឹȂ ϬԑԤЀᙛȃඪЀ‫ޟ‬ӡຫȂ‫ٹ‬ශछּȂϬԑ‫ཾٱ‬ၼᑹܼȂ ࢌॳுཎȄ

ᗇỔῒṬᅝ ᩨῒῒṬᅝ ឴вϞΡ࣏ᗠπȂᇄϬԑ‫ޟ‬Њྑٛπ഍࢐πȂ‫ٮ‬и ഍࢐ᕆπࣺӫȂ‫ܚ‬о૖ுЊྑϞօȂϬԑ‫ޟ‬଒ၼ࢐ԝᛦ ሳᙴ‫ޟ‬ȂՄи࢐ғ଒ȃ୑଒഍໷ց໷ЖȄϚ༉࢐ӵ‫ཾٱ‬ ώհΰৠܾு଒໌଒Ȃ‫ٮ‬иϬԑོԤϚᒿ‫ޟ‬ᐗ଒оЅ୑଒‫ีپ‬Ȃ‫ܚ‬оϬԑ‫׹‬ၥ޶ಉȃ அߜȃ‫ܘ‬౰้഍ོԤϚᒿ‫ޟ‬଒ຫ໌፯ȄϬԑ឴в‫ޟ‬Ρ࢐଒ྛኄ໌‫ޟ‬ΙԑȂ‫ݧ‬ཎ౩଒ு ࿋Ȅ

✊ᎈῒᶗ

᪠ᬌῒṬᅝ ϬԑӰ࣏឴в‫ޟ‬ΡᇄЊྑӣ࣏πϤ՗ȂՄи഍࢐ᕆπȂЫӻπ೺ȂёΰϬԑ឴в ‫ޟޟ‬Ρӵώհ‫ཾٱ‬ΰ‫ޑ‬ᄘ੫տ‫ܼޟ‬ȂջϚΟ‫ޟ‬ᔖႍନৰШၶӻȂৠܾ໽ନႆ໔Մиី ‫ڥ‬ዥ໔ႆӻഅԙ‫م‬᠚оЅ๮थ‫ཬڧ‬ЕଔဗၾੑϽϚᎌ‫ޟ‬౪ຫȂ೻࢐੫տौ‫ݧ‬ཎ‫ޟ‬Ȃӵ ӄ਀ਢঐ‫ݧ‬ཎӻ໽ЫȂ໽ॵ఼షȄ

‫ཾٱ‬ΰȂӰ࣏ҏ‫ڼ‬ԑάёΰӗЊྑ‫ޟ‬Ϛցኇ៪Ȃ‫ܚ‬ оϬԑ‫ཾٱ‬ΰ‫ݰ‬ଢ଼ϞຫШၶӻȂШၶσȂЎ‫ݧڏ‬ཎ೎౩ ᇄΰ઻‫ࡊڷ‬ИϞ໢‫ޟ‬Єԁᜰ߽ȄϚौᇄтΡў‫ތ‬ஈ‫ڷ‬ፐ एȂৠܾ‫ܣ‬ན࢐ߨϞ‫خ‬Ȃ‫ע‬ञȃଝᡱ࣏ᙄȄծϬԑϫᙟ ԤඪЀ‫ڷ‬ЀᙛоЅёᖠ‫ޟ‬ӡຫю౪Ȃώհΰѫौճ፡՗‫ٱ‬ȂϚོюσ‫ޟ‬༄υȄ

✊⑎ῒᶗ ẦᬧῒṬᅝ

Ϭԑཐ௑ࡅጢΰႄ‫ڗ‬ȪࠛԱȫ೻এ୑ੀ߆࢑Σ‫ڼ‬Ȃ‫ܚ‬оᇄ౴‫ޟܒ‬Һ‫ོ܁‬ቨӻȂৠ ܾีҡᇄ౴‫ܒ‬Ϟ໢‫ޭޟ‬ៈ‫ڷ‬ᇲོȂϐஔ‫ޟ‬឴ᓸ‫ޟ‬Ρौ‫ݧ‬ཎѴႄ‫ޟ‬಑έ‫ޱ‬ඨٗϞຫȂᆰ ៖ԁՌϏ‫ޟ‬ஔࡅȄՄᠾདྷϛ‫ޟ‬឴ᓸ‫ޟ‬ΡϬԑࠌᔖ၎٩ጒέُᜰ߽‫ޟ‬Ϛғலཐ௑‫ޑ‬ᄘȂ ‫ݧ‬ཎϽ၌‫ڷ‬၌‫ؚ‬Ȅ

᪠ᬌῒṬᅝ Ϭԑ୊ஶΰ‫ޑޟ‬ᄘΙૡȂ‫ؠٮ‬Ԥσ‫੾ޟ‬ฮ‫ڷ‬༌‫خ‬ю౪Ȅ୲ᐿӵ๮थ‫ڷ‬ဗၾੑϽ‫ف‬ ಛौ੼ཎȂ໽ॵौ୊ஶȃ఼൐Ȃ‫ݶנ‬ᑶࠔ१‫ސٱޟ‬ȂৠܾԤੑϽϚ‫ޟي‬ဗथϚᎌȄ

ⓘ➳ῒṬᅝ߆‫ݒ‬лีႄվᗷȂ࿋ު݂

ⓘ➳ῒṬᅝΙ෉ಠߦΙ෉඿Ȃ඿Ϛӻਢߦά༊ ᩨῒῒṬᅝ ឴ߏ‫ޟ‬Ρ໌ΣϬԑΚҐԑ՗ၼ໌Σғ଒Ȃᄇܻ‫ཾٱ‬ ΰ‫ޟ‬ҩሴΙఊՄِϬԑкौு଒‫ܻྛپ‬ՌϏ‫ߒཾٱޟ‬౪ ᇄᕼਝΰȄՄᄇܻ௃୦ҡཎϞΡȂϬԑ‫ڏ‬ᄂ଒ၼϚܼȂ ுց୑ЍȂ‫ݧ‬ཎᙽᡐငᕊПԒП‫ݲ‬Ȃ᡹ࣀᡐ೽Ȃ௃ϛᕕ ցȄѪѴϬԑৠܾԤߜᓀΰೝລ᜿ϞຫȂϸ଄Ϛۣᓀ଒ Ѵঅ‫ޱܖ‬ᇄтΡӫჱȄ

✊ᜥῒᶗ

ᗇỔῒṬᅝ

Ϭԑ឴ߏ‫ޟ‬ΡΙۡौ੫տӵΡሬᜰ߽оЅՌϏ‫ޟ‬Ρ ૕ΰӻ߆ЖࡦȂ೎౩ԁՌϏᇄΰ઻ȃӣ‫ٱ‬оЅՌϏࡊИ Ϟ໢‫ޟ‬ᜰ߽Ȃϸ଄Ѝᇳ໣ၗ࢐ߨοՏȂৠܾᇳӻᒿӻȂᏑ໔‫װ‬ՌϏϷϱ‫ٱޟ‬௑ୈԁȄ

ẦᬧῒṬᅝ ‫ڏ‬ᄂ឴ߏ‫ޟ‬ΡӵϬԑੀ߆ၼ༖‫ٮ‬ϚᆗఏȂ‫ٮ‬иོӵҡࣀϛ‫ޱܖ‬ώհΰᎏႄΙ‫ٲ‬េ ੀ߆ϞຫȂኇ៪ՌϏ‫ࡅޟ‬ጢၼ༖Ȃϐஔ‫ޟ‬឴ߏϞΡ‫ޱܖ‬ϐԤᠾΡ‫ޟ‬឴ߏϞΡौӻ‫ݧ‬ཎȄ ‫ٮ‬иϬԑϐஔ‫࢐ޱ‬੫տৠܾႄ‫ڗ‬Ѵӵេੀ߆Ȃ‫ݧ‬ཎϽ၌௬Ȃоջኇ៪Љ‫ێ‬ཐ௑Ȅ

Т໴ᎍӎ଒ၼၼ༖Ȉ

ᗇỔῒṬᅝ

✊ᰦῒᶗ

Ӱ࣏࡬ႄȪᛳᆩȫΣ‫ڼ‬ள‫ۢپ‬మ༌৛Ȃ‫ܚ‬ оϬԑሯӵώհϛΙۡौୈԁҏᙛώհȂ೎౩ ԁᇄΰ઻ȃሴᏲϞ໢‫ޟ‬ᜰ߽ȂоЅࡊИȃӣ‫ٱ‬ȃ ݉ЄϞ໢‫ޟ‬ᜰ߽Ȅ‫ݧ‬ཎοՏ࢐ߨȂϼӻഅοཾȂ ᔖ࿋ЍᇳၗȂӻୈ‫ٱ‬Ȅγ‫߳ٱ‬Ԉᛧ࣏ۡΰȂϸ ‫໌ࠃנ‬Ȅ

ẦᬧῒṬᅝ

឴೐‫ޟ‬Ґஔ‫ڏޱ‬ᄂӵϬԑ‫ޟ‬ੀ߆ၼ࢐Шၶ஼ܼ‫ޟ‬Ȃੀ߆࢑՝ၶ‫ٹ‬Ȃи࡬ႄϬԑȪϲ ӫȫ࢑‫ځ‬Σੀ߆࢑՝ȂӰԪӵϬԑҐஔ‫ظ‬τџԤ൉๖೿౩ϞӡຫȄϚႆᄇܻϐஔ឴೐ ‫ޟ‬ΡӵϬԑࠌ࢐ᔖӻӻ‫ݧ‬ཎЉ‫ێ‬ཐ௑ȂৠܾҡᡐȂ‫ݧ‬ཎᆰᛮԁཐ௑Ȅ

᪠ᬌῒṬᅝ Ϭԑ࢑ഇȪ੾ಒȫΣ‫ڼ‬Ȃ឴೐‫ޟ‬ΡᔖӵՖశП७ӻ‫ݧ‬ཎȂЎ‫࢐ڏ‬ၻᐍϤТ‫ڷ‬ϲТȂ ‫ڏ‬ᎷТӋࠌฒσᛤȄ2:64 ԑ឴೐‫ޟ‬ΡϬԑ୊ஶၼ༖ၶճΙ‫ٲ‬ȂҁРҡࣀϛौ֯ᒋ໽ॵȂ ഼໋๖ӫȂΙҍю౪ϚᎌȂौᏑ‫פ‬൷ᚂȂϚџ૊ᇲȄ


೉៌

17 Հԑၼแ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ᣍᵁᣉᎁጙ᥇ᕙᘾᚘ⊯ ijıIJĶ ᑧᐾ✊ᡐῒᶗ ⓘ➳ῒṬᅝЫᅖԱ༮߆ᅖ‫ݒ‬Ȃြॴፆᇆຐቁਢ ᗇỔῒṬᅝ!

✊᪑ῒᶗ

ӵϬԑȂ឴଻‫ޟ‬Ρ࡬ႄȪິડȫԃ‫ڼ‬Ȃ೻ᗻӡડ࢑ ॶӑ࢐Еଢ଼Ο‫ڼ‬ϛ‫ິޟ‬ΡȂ‫ٮ‬и‫੉ິװ‬ள‫࢑ཾٱڗ‬՝ΰȂ ӰԪུҰΟ឴଻‫ޟ‬ΡӵϬԑོႄ‫࡞ڗ‬ӻິΡࣺօȂິΡ ӻՄиܼȄິડᔓ٘ȂϬԑ‫ཾٱ‬ΰџоॸഽଡᔞȄ੫տ ‫ݧ‬ཎ‫װ‬ණЀᙛ‫ڷ‬Ѐ᎐ϞຫȂџоკၐᇄтΡӫհഺཾȂ ໠ഺՌϏ‫ޟ‬ΙฬЈӴȂ‫ٮ‬и૖ஊσԤ‫ܚ‬ᕕȄϚႆϫᙟ࢐ ོԤωΡӵधࡣȂ‫ܚ‬ᒝωΡᜲ٩ȂӰԪϬԑ឴଻‫ޟ‬ΡΙ ۡौୈԁՌϏҏϷϞ‫ٱ‬ȂϚ๝ωΡ੼ᐠོȄ੫տ࢐ 2:89 ԑ឴଻‫ޟ‬Ρ‫ཾٱ‬ၼ࢐੫տܼ౾Ȃᔖ၎ӻୈσᖚ‫ޟ‬კၐོ ԤཎѴ‫ޟ‬ӱᜒȄ

ᩨῒῒṬᅝ ϬԑӰႄ‫ڗ‬ӡડԃ‫ڼ‬៖էȂӰԪ଒ၼΰᕕցкौ࢐ӵғ଒П७Ȅ‫ཾٱ‬оЅώհΰ ு‫٘ڗ‬᜞݉Єȃӣ‫ٱ‬оЅࡊИ‫݂ޟ‬Ȃёΰӡડ߳էȂ໷ႀ՜೽ȄӰԪӵ଒ၯ଒൲ΰ ԝઉ࢐ᛧ؏ඪЀȂғ଒ၼܼ౾ȂՄ୑଒ᜲுȄӰԪϬԑӻ߆Жࡦӵώհ‫ཾٱ‬ΰȂ‫׹‬ᐠ ‫ޟܒ‬டਰᔖ࿋བ१Ȅ

ẦᬧῒṬᅝ ឴଻‫ޟ‬Ρ࢐ϿЬϞ‫ڼ‬Ȃႄ‫ ڗ‬3126 ٛπЊྑ࢐ளЫ‫ޟ‬πȂԤЫ‫ܒ‬ȂՄளЫ࣏ੀ߆ ࢑՝ȄӰԪϬԑ឴଻‫ޟ‬Ρੀ߆࢐Ϛᒿ‫ޟ‬ȂࡅጢጢϷܼȂ‫ٮ‬иᏄΨѲৢȄӵϬԑԙஔ‫ޟ‬ ឴଻‫ޟ‬Љ‫ێ‬Ϟ໢ཐ௑࢐ᛧۡ౯ᇙȂծϫᙟᔖ၎ӻΙ‫ٲ‬ᜰᛄ‫ྜڷ‬೽Ȃо߳ཐ௑ϚᡐȄՄ Ґԙஔ‫ޟ‬൐٘ΙఊঈȂࠌџо‫װ‬ණϬԑ‫ࡅޟ‬ጢᐠོȂོႄ‫ڗ‬Ϛᒿ‫ޟ‬౴‫ސܒ‬ӇȂᔖ࿋ӻ Һ݉๖ЄȂ‫ܥ‬ቶՌϏ‫ޥޟ‬Һ୼υȄ

ⓘ➳ῒṬᅝᐎ໴όࠉ᜴१໠Ȃ᡽ณॳଔߦά‫پ‬ ᩨῒῒṬᅝ Ϭԑ឴ᚘ‫ޟ‬Ρ‫ڼ‬ഇϲӫȂԝઉШўԑσ࣏ඪЀи‫؁‬ ҁᛧȂ୑଒ၼሳ‫ٹ‬Ȃ௃୦ୈҡཎ‫݉ޟ‬Єџоკၐ‫׹‬ၥ໶ Ҭȃ໠ϴѧ้‫׹‬ၥȄϬԑᜲջԔ࿩Ȃծ࢐ଢ଼ϛԤ଒Ȃ҆ ໸༕഼ᆹ଒Ȃ֏ࠌ։‫ٺ‬଒‫ࠓپ‬ϚᆹȂકૉ࡞‫פ‬Ȅ

ᗇỔῒṬᅝ

✊◮ῒᶗ ‫ٺ‬ு٥‫ٲ‬ωΡฒ௃ήЙȄ

ẦᬧῒṬᅝ ឴ᚘ‫ޟ‬ΡϬԑੀ߆ၼ୑৵Ȃ‫ؠ‬Ԥ՗Σੀ߆ܼӴȄ௑ߵ‫ޱܖ‬Љ‫ێ‬໢ৠܾ‫ڧ‬ѴΡࢅኦ ᚔ໢‫ڷ‬ኇ៪ཐ௑Ȃႄ‫ڗ‬୰ᚠۣࣺϣྜ೽Ȃ൶‫ײ‬୰ᚠ‫ྛޟ‬ᓞȂ௃Մ༫ᅖ၌‫ؚ‬ȂϚՍܻኇ ៪‫ڗ‬ᚖПཐ௑Ѕড়৳۷ᆋȄড়‫ڷ‬࿲‫ٱ‬ᑹȂौӻᜰЖՌϏདྷΡ‫ޟ‬௑ཐȂӰ࣏Љ‫ێ‬ཐ௑ϗ ࢐ড়৳ҡࣀശ࣏१ौ‫ޟ‬ഋϷȄ

᪠ᬌῒṬᅝ ϬԑȪ੾ಒȫ࢑Σ‫ڼ‬Ȃ٘ᡝৠܾཬ༌ȂϚۣौ୤ᇄӠᓎ‫ࣀܒ‬ଢ଼Ȃᝒ१‫ࣥޱ‬ՍԤՖ ӎϞ‫خ‬Ȅ໠ٙю՗ਢ໸‫ݧ‬ཎԊӒȂᒳԈҺ೽ೣࠌȂӰ࣏ϬԑৠܾԤҺ೽ཎѴ༌৛Ȅ឴ ᚘ‫ޟ‬ՂΡ໸‫ݧ‬ཎ๮थП७‫ޟ‬୊ஶ୰ᚠȂ໽ॵ໸֯ᒋȄ

᪠ᬌῒṬᅝ

ⓘ➳ῒṬᅝ໴౏ԤТӎᜲَȂ੕ᗯฒॳ੏Ռ෰ ᩨῒῒṬᅝ

឴଻‫ޟ‬ΡӵϬԑ୊ஶၼϚᆗЊ৵ȂծӰ࣏ҏ٘‫ڼ‬ϛЬܼȂӰԪϬԑ੫տ‫ݧ‬ཎ٘ᡝ ϱഋ፡౩ȂৠܾϱЬຎܼ‫ޟ‬኉ӐȄӵ໽ॵΰЍӬዥ‫ࠢॵܒ‬Ȃ‫ࣔݶ‬ȃЬᗧΙ᜸‫ސॵޟ‬Ꮡ ໔ЍӬȂᔖ၎ӻо఼ష࣏кȄ

‫ڏ‬ᄂ឴‫ޟޔ‬ΡӵϬԑᗶณ‫ڗڧ‬Њྑٛπ‫ޟ‬պ‫ڙ‬Ȃծ ଒ၯΰѫ࢐୑଒ϚܼՄϐȂϬԑϚᎌӫٖ୑ߞȂӵ‫׹‬ၥ П७ौᙱབȄϚႆғ଒ுϞϚܾȂᖞ؏࣏ᖟȂ‫ޑ‬ᄘҁҁȂ ։‫ٺ‬ԝΣᛧۡȂ‫ؠ‬ԤσଔσဣϞຫȂζுпюԻॻᖟٚȄ Ϭԑӵ‫׹‬ၥ‫࢐ޱܖ‬᛫ॏӫघ‫ڞ‬ដ‫ޟ‬ਢঐ੫տौӻӻ‫ݧ‬ཎ ΟȄ

ⓘ➳ῒṬᅝᗶԤਗ਼໴௫ТӎȂ఼ॳΙଲЈӴᄱ ᗇỔῒṬᅝ

✊ᒖῒᶗ

឴Հ‫ޟ‬Ρ໌ΣϬԑ࢐ᕆπᇄᕍπࣺ༘Ȃ҆ۡᎏႄਙ ‫ڷ׷‬ϚցȂ೻Ιᘈᔖ၎੫տЕଔ௃‫ٱ‬ϴᙛ‫݉ޟ‬Єঈ‫ݧ‬ཎȄ ϬԑӵώհΰкौӰ࣏қωΡՄᏲमՌϏཾᕼή६Ȃ‫ٮ‬ иϚσ૖ஊு‫ڗ‬ሴᏲ‫ޟ‬१Ң‫ڷ‬፬ᜋȂծӰ࣏‫ڼ‬ϛՌளິ Ρ࢑ȂິΡ࢑៖٘ԤցȂԃ૖ϽྷȂџϽ၌ϚցȂᄇ‫ٱ‬ ཾ‫ޟ‬ኇ៪ϚσȄ឴Հ‫ޟ‬ΡϬԑӵ୦ࣨࠌৠܾႄ‫ڗ‬ၥߜ‫ں‬ ᙽоЅငᕊПԒᙽᡐ‫ޟ‬୰ᚠȂᔖ࿋ᏑԞୈԁྥരȂо٩ ࿲ΙȄ

ᩨῒῒṬᅝ ӵ 3126 Ϭԑ឴Հ‫ޟ‬Ρ࡬ႄȪЈኈȫ६ᖝ଒৞ȂӰԪ឴Հ‫ޟ‬ΡӵϬԑ଒ၯШၶኄȂ Ϛႆғ଒ШၶӻȂՄиΙᐌԑ഍Ԥᛧۡ‫ޟ‬଒ຫȄ଒ၯ՜೽Ȃиႄ‫ິڗ‬Ρӵ٘᜞ࣺօȂ џᒝ࢐Јኈᆋ࢑൉ࢷࢷȂֲӴҡ଒଒ܹӎȂΙаσԁԝᛦϞຫȄϚႆ଒ܼϞԑ‫؁‬ᔖ౩ ଒࣏ΰȂγ‫ٱ‬Ԥೣგ‫߆ޟ‬᎛Ȃϸ‫נ‬Ϛۣႆ࡙Ȅ

ẦᬧῒṬᅝ Ϭԑ឴Հ‫ޟ‬Ρ‫ڼ‬ϛՌԤӡડࣺօȂ‫ܚ‬оࡅጢཐ௑ΰџᒝ࢐Ρ७ੀ߆ࣺࢎऔȂЉ‫ێ‬ ཐ௑౯ᇙࣺᒊȂᒑ஝ฒ໢Ȃড়৳‫ڷ‬࿚छᅖȂ۷ᆋலӵȄ‫ٮ‬иϬԑζ࢐Ґஔ឴Հ‫ޟ‬Ρᎌ ӫଢ଼ஔϞԑȂࡅጢ໷ցۡԙᚖȂџо‫װ‬ණԁϬԑᜲு‫ޟ‬ᐠႄȂ൉๖೿౩‫࢐ܖ‬σᖚଡؑȂ ҆ԤԝᛦȄ

✊ᛪῒᶗ

ẦᬧῒṬᅝ Ϭԑၼ՗ΣȪϯٛȫ՝ȂՍ‫ٺ‬Ȫੀ߆࢑ȫ‫؟ڗڧ‬պ‫ڷ‬ϚցȂӰԪᄇܻϬԑ឴‫ޟޔ‬ ΡՄِȂੀ߆ϚܼȂ‫ي‬ጢᜲೢȄՄԤբߵ‫ޟ‬Љ‫ޱܖێ‬௑ߵϞ໢ᔖ၎ӻ࣏ᄇП๿དȂᏰ ོ౩၌‫ڷ‬ቶৠо࡟Ȃႄ‫ڗ‬ҭࣽᇄ‫֞ތ‬഍ӨଝΙ؏Ȃ੕ᗯЈުȂཐ௑ПџߝδᛧۡȄ

᪠ᬌῒṬᅝ Ϭԑ୊ஶၼၶ৯Ȃषད‫׽‬ᡐሯौ‫ݧ‬ཎРல໽ॵЅ፡౩Ȃӻᗫྰ٘ᡝȂ߳ࡻ٘Ж๲ ᄱȂЎ‫ڏ‬ሯौ‫ݧ‬ཎՌϏ‫ޟ‬๮थᇄဗၾ‫ف‬ಛȄ

ⓘ➳ῒṬᅝ໷ॳሆՑᅖපԏȂϚਟ԰ᓞԤᓎ᠏Ȉ ᩨῒῒṬᅝ

໌ΣϬԑ឴Հ‫ޟ‬Ρӵ٘ᡝП७഍Ϛོႄ‫ڗ‬ႆӻ‫ޟ‬୰ᚠ‫خ੾ڷ‬ȂϚႆ࡬ႄȪ੾ಒȫ ю౪ӵ୊ஶ৞Ȅ‫ٮ‬иϬԑ࢐ᕆπᕍπΙаπ੉ȂӰԪ឴Հ‫ޟ‬ΡӵϬԑ੫տ‫נ‬ᒖ‫ݶ‬ᑶࠔ १‫ސॵޟ‬ȂٚለϞ‫ڨ‬ζӵ࿋ϛȂ‫ܚ‬оϬԑΙۡौᎴ៖ԁ๮थП७‫ޟ‬୊ஶȂৠܾԤ߯ફ оЅ௶‫ݵ‬П७‫࢐ޱܖ‬ੑϽϚ‫ي‬П७‫ޟ‬୊ஶ୰ᚠю౪Ȅ

ϬԑࢺԑႄЫܼϞ༖Ȃ҆ுЫօȂள଒Մ‫پ‬Ȃ‫ܚ‬о ‫ཾٱ‬ώհΰு଒ШၶσȂ‫ٮ‬и໷ցȄ‫ٮ‬иԪЫ࢐ࢺԑள ‫ࠌپ‬фߒѴΨȂ೻এѴΨࠌ࢐ԤཎѴϞ଒‫ޟ‬ཎࡦȂ‫ܚ‬о Ϭԑ଒ၼ࢐ғ୑଒഍૖ีȂ‫ڏ‬ϛЎ‫ڏ‬о 82 ԑ឴፪‫ޟ‬Ρ଒ ၼശࣥȄծ٘৵ϞΡৼ଒१ಣ٘Ȃᔖᎌ࿋ୈ๡‫ٱ‬ȂϽ଒ ሆ٘Ȃζ࢐࣏Ռ٘ᑖᆋȄ

ⓘ➳ῒṬᅝࠒѕ‫ݍ‬ՙࣱ՜೽Ȃ‫پ܁‬Ԥցዅฒጏ ᩨῒῒṬᅝ

ᗇỔῒṬᅝ

✊ᵱῒᶗ

ȪЊ໨ȫ࢑๝឴ป‫ޟ‬ΡӵϬԑள‫پ‬Ο‫ཾٱ‬ΰശσ‫ິޟ‬ ΡϞΨȂິΡᡗ჋Ȃ҆ۡӵ‫ཾٱ‬ΰႄ‫ᜲڗ‬ႄ‫ޟ‬ᐠོ‫ڷ‬ᐠႄȂ ӰԪ឴ป‫ޟ‬ΡӵϬԑৠܾு‫ڗ‬ΰ઻ሴᏲ‫ޟ‬१Ң‫ڷ‬ඪЀȂϬԑശ१ौ೎౩ԁՌϏᇄሴᏲ ‫ޟ‬ᜰ߽ȄငலᇄሴᏲҺࢺፙЖȂ࣏ՌϏӵϬԑ‫ีޟ‬৤ୈԁ࿲Ӓ‫ྥޟ‬രȄင୦‫݉ޟ‬ЄϬ ԑ୛҆ωЖ೎౩ԁᇄкᆓഋߞᜰ߽Ȅӣ‫ٱ‬Ϟ໢ζџоୈԁΡ૕Ȃ‫ٺ‬тঈԙ࣏ௌԙђ‫ޟ‬ அᙃϞΙ!Ȅ

ẦᬧῒṬᅝ ឴ป‫ޟ‬ΡӵϬԑ‫ڏ‬ᄂȪੀ߆ȫ࢑‫ؠٮ‬Ԥு‫ڗ‬་ܼȂζ‫ؠ‬ԤЕଢ଼ϞຫȂӰԪϬԑ‫ޟ‬ ੀ߆ၼ༖ࣺᄇᖡ৵Ι‫ٲ‬Ȃ‫ޑ‬ᄘϚَு࡞ԁȂӰԪՌϏӵ౴‫ܒ‬ጢΰζོ‫ؠ‬Ԥўԑ٥ቄܼ ౾Ȃ‫ٮ‬иϬԑϐஔ‫ޟ‬឴ป‫ޟ‬Љ‫࡞ێ‬ৠܾԤҭࣽю౪Ȃᔖ࿋‫ݧ‬ཎϽ၌௬ࢺԑள‫ޟپ‬Ϛց ༌৛Ȅ

ᗇỔῒṬᅝ

឴‫ޟޔ‬ΡӵϬԑӰ࣏ᇄٛπЊྑࣺ‫؟‬ȂЫЬࣺқȂ ёϞȪᡚ଻ȫ࢑Σ‫ڼ‬Ȃຝۡ‫ؑݰی‬଒Ȃᐇ഼ٚवȂϬԑ ࢐‫ཾٱ‬ၼ༖ࣺᄇ୑৵ȂິΡӵ‫ڼ‬ϛҐ૖ᔓ٘ȂІՄೝωΡࣺ৛Ȃ‫ڗڧ‬ωΡ‫ߢޟ‬ᛤȂᇄ ΰ઻оЅӣ‫ޟٱ‬ᜰ߽Ԥ‫ٲ‬ϚᒊࣁȂᔖ࿋‫ݧ‬ཎϽ၌Ȃώհΰ໸߳ࡻᐭ௑Ȅ

᪠ᬌῒṬᅝ

Ӱ࣏Ϭԑ឴ป‫ޟ‬Ρႄ‫ڗ‬ȪЊ໨ȫ࢑Σ‫ڼ‬Ȃনҏ‫ޟ‬଒࢑ ‫ڗڧ‬ၶσΨ࡙‫ޟ‬ૉ‫ݵ‬Ȃૉ‫ݵ‬଒࢑ࠌ଒࢑ѶցȂོю౪Ϭԑ ு଒Ϛ໷Ȃৠܾ߆᎛ႆσ‫ޟ‬௑‫ݷ‬ȄӰԪӵϬԑᔖ၎ᎌ࿋໌ ՗߳Ԉ౩଒ȂϚۣୈσၥߜ‫׹ޟ‬ΣᇄпюȄ‫ٮ‬иོԤક଒ ϞຫȂᔖ࿋ωЖᙱབȄ

ϬԑώհᗶٚवȂծԤีථ‫ޟ‬ᐠོȂு‫ڗ‬ϲӫິΡ ࢑‫זޟ‬៖Ȃώհ‫ཾٱ‬ΰ૖ு‫ڗ‬ӣ‫ڞޟޱܖٱ‬ΨࣺօȄϬ ԑ‫ڼ‬қωΡϞຫȂώհΰᙱ٩ᇄΡีҡ‫ތ‬ஈȂ‫נ‬οՏ࢐ ߨȂӻୈ‫ٱ‬ЍᇳၗȂ٘ғϚ‫ܐ‬ኇυఇȂҢՌϏ‫ޟ‬ԙђ‫پ‬

ᗇỔῒṬᅝ

✊⋀ῒᶗ

ϬԑȪЈԃ࢑ȫ‫ڷ‬ȪТኈȫ‫ڍ‬՝ӡડΣ‫ڼ‬Ȃџᒝӵ ‫ཾٱ‬ώհΰ࢐σԤհ࣏Ȃ໷ॳ໷ЫுցϞຫȄϬԑ௃‫ٱ‬ ϴᙛ឴፪‫ޟ‬ΡԤඪЀȃёᖠȃЀᙛϞຫȂՄ௃୦‫ࠌޱ‬ҡ ཎᑹ໪Ȃኄ‫ྛࡊܣ‬ȄӰ࣏឴፪‫ޟ‬Ρᖂ࢐Ԥᆍ஀‫ע‬Ϛ‫ޟܦ‬ᆠડȂࠍ੉ΪٗӴ‫ܛ‬ᐊϷ଩๝ ՌϏ‫ޟ‬ΙϸώհȂ‫ٮ‬иӒΨо॓‫װޟ‬ώհୈԁȄծϸ଄ӵϬԑӵᇄтΡ᛫ॏӫհ໶Ҭ ਢȂΙۡौ‫ݧ‬ཎಠ࿽న෡‫ޟ‬ϱৠȂ٩Хӵಠ࿽ΰю౪୰ᚠȂՄӰωѶσȄ

ẦᬧῒṬᅝ ࡅጢΰႄ‫ڗ‬ЊྑۢమϞӴȂ։࣏Љ࢑ғ՝ȂȪऔᢰ࢑ȫ൉ᖝȂ‫ܚ‬о឴፪‫ޟ‬τ‫ڼ‬ӵ Ϭԑџоᇳ࢐ཐ௑໷ցȂҐஔ‫ޱ‬ӵϬԑ༖҆ौႄ‫ڗ‬ՌϏ‫ࡅޟۡڼޟ‬ጢȄ឴፪‫ޟ‬ϐஔ‫ޱ‬ ࠌᔖ၎‫ݧ‬ཎᇄѪΙј‫ޟ‬Һࢺ‫ྜڷ‬೽ȂོԤ‫ڷ֞ތ‬ҭ้ࣽϚցϞຫю౪ȂԤਢ඲ΙᆍП Ԓ‫پُ࡙ڷ‬౩၌ᄇПȂᏰོஔࡅ‫ࣺޟ‬೎ϞၾȂᐭีՌϏӵஔࡅΰ‫ޟ‬සኋȂငᕊԁ‫ڍ‬Ρ ‫ޟ‬ஔࡅཐ௑Ȅ

᪠ᬌῒṬᅝ ឴፪‫ޟ‬ΡϬԑӵ୊ஶΰ࢐ሯौ੫տ‫ݧ‬ཎȂဖȃ๫᠚೻‫ڍ‬П७ৠܾю౪ω੾ฮȂဖ ᇄ๫࢐ϣ࣏ߒ၇Ȃϣ࣏ϱӰѴ‫ݎ‬Ȃ‫ࣺޱڍ‬ϣኇ៪ȂᔖӻെЫȂӻၼଢ଼ȂᏑ໔Ϛौႆఏ Σᆃ‫࢐ܖ‬ዤ‫ۇ‬ȂᓗЖᄀభ࣏‫ٹ‬Ȅ


೉៌

UNITED TIMES

МϽߝං 18

෗ྌདྷᐁრෘ ೉៌ΰࢎ

Editie 367 26-02-2015

ij 㚰 IJij 㖍㘂炻匟嗕⼙徟㛇⼭ ⶚ᷭ䘬桐有ℐ䎫䘬ね刚⼙䇯˪Ḽ⋩ ⹎䀘˫⛐匟嗕椾㗈炻⇘ IJĵ 㖍㘂炻 ᶱᾳ㘂ᶲ炻奨䚳Ṣ㫉⯙⶚崭 忶 ijijįĴ 叔炻⤛⿏奨䛦⯌⣂ˤőŢŵũǪ 暣⼙昊䘤妨Ṣ堐䣢炻匟嗕⸛⛯㭷 ⸜⣏㤪⎒㚱ᶱ悐暣⼙炻傥⣈忼⇘ 忁㧋䘬⍿㌏䦳⹎炻㚨役奨䚳Ṣ 㔠崭忶忁悐暣⼙䘬炻⎒㚱∝ᶳ 匟嗕暣⼙奨䚳Ṣ㔠㬟⎚姀抬䘬 ˪ňŰŰŪŴ⛘⋨䘬⤛ṢᾹ˫ 炷ňŰŰŪŴŤũŦġ ŗųŰŶŸŦů炸ˤ 娚䘤妨Ṣ堐䣢炻˪Ḽ⋩⹎ 䀘˫傥⏎㚨䳪⍾⼿ㆸ≇炻怬天 ㊕䚖ẍ⼭ˤ忁悐伶⚳暣⼙⏠⺽ Ḯ䚠⮵庫⣂䘬⤛⿏炻⤡Ᾱ忂ⷠ 䳸Ờ侴Ἦ炻ㆾ侭㗗㚳⍳炻ㆾ侭 晠Ⱄ㕤⎴ᶨᾳᾙ㦪悐ˤ ⮵㕤⼙䇯䘬姽₡⇯墺属ᶵᶨ炻 Ⱦ姙⣂⤛⿏⶚䴻䚳忶Ḯ忁㛔㚠炻⤡

Ᾱ䘤䎦㚠ᷕ䴎Ṣ䔁ᶳ䘬゛⁷㚜≈寸 ⭴ˤȿ䘤妨Ṣ婒ˤ䡢⮎炻䎦

理由二: 披著 SM 外衣的言情故事

⟜䘬姙⣂奨䛦ḇ堐䣢炻㚠 㭼暣⼙㚜⤥ˤ

ຜឈࢌ᛾!೻ഋ௑Փа ॳ᜵Ӓ౨‫ޟ‬Ѳএ౩ҥ ἄ䁢ねṢ䭨㛇攻㚨⍿斄㲐䘬暣⼙ᷳᶨ炻 ˪Ḽ⋩⹎䀘˫㕤 ij 㚰 IJIJ 㖍⛐㝷㜿暣⼙䭨冱埴椾 㗈炻晐⼴攳⥳℔㗈ˤ暣⼙㓡䶐冒劙⚳ね刚⤛ἄ ⭞ ņɀōɀ娡⥮䴚炷䫮⎵炻㛔⎵䁢❫墉⌉ɀ䰛↯ 䇦炻ņųŪŬŢġŎŪŵŤũŦŭŭ炸㑘⮓䘬⎴⎵⮷婒ˤ ⨺橼⎸㦥㰺㚱㔯喅₡ῤ⎗妨炻⼙徟⌣䴎Ḱ ⮎ㇻ⮎䘬㓗㊩烉椾ᾳ忙㛓枸ⓖ䤐㇧⶚㚱 ĵķıı 叔 伶⃫炻ㆸḮ⊿伶⼙⎚ᶲ枸ⓖ䤐㇧㚨檀䘬 œ 䳂䇯ˤ ⤪㝄天䓐ᶨ⎍娙㤪㊔炻ὧ㗗˪Ḽ⋩⹎䀘˫

䓟ᷣ墠幓ℙ ĺ 㫉炻ĸ 㫉⎒㗗墠Ḯᶲ⋲幓炻 㰺曚䫔ᶱ溆ˤ⤛ᷣ奺䘬 ĸ 㫉ね㫚㇚悥暨天ℐ墠炻 Ữ⮶㺼᷎㰺㚱㉵㬋朊ℐ墠炻ⶏ⥁⛘晙⍣Ḯ䫔ᶱ 溆炻∑ᶳ䘬ℑ溆㚱⣂嗽䈡⮓掉柕ˤ 㚨慵天䘬㗗炻㇨㚱ね㫚㇚䘬⇵㇚悥⼰攟炻 䓟Ṣ⇯䃉㱽䚜⣼ᷣ柴ȹȹ⚈䁢炻⤛Ṣ悥ッ⇵㇚ˤ ⎎⢾炻䓟ᷣ奺㚱ℑ⣏䴻℠冢娆ȾŊġťŰůȽŵġŮŢŬŦġ ŭŰŷŦĭġŊġŧŶŤŬġũŢųťȿ炷ㆹᶵ ッ炻ㆹἄ⬥炸炻ẍ⍲ȾŊġ ťŰůȽŵġťŰġųŰŮŢůŤŦȿ炷ㆹᶵ䍑㴒㻓炸ˤ

䲭念ℐ䎫炻ᶵ⛐㕤喅埻⿏㚱⣂檀㶙炻侴㗗⬫妠 ≽⚳⢾䣦㚫䓟⤛䘬ℏ⽫㶙嗽炻⯌℞㗗嬻䛦⣂⤛ ⿏Ᾱ⿅䳊⤪ỽ朊⮵⿏⡻㈹ ħ ⿏㙜≃䘬婀べˤᶵ 傥⏎娵炻忁㗗ᶨ悐⽆⮷婒⇘暣⼙悥Ⱄ㕤᷎⎒㗗 Ⱦ䎦尉䳂ȿ䘬ἄ⑩ˤ

理由一: 專為男女設計的視覺春藥 ˪Ḽ⋩⹎䀘˫䘬∯ね㗗忁㧋䘬烉⤛ᷣ⃳⬱ ⧄㕗⟼大⨕ɀ㕗吪䇦㗗ỵ ijij 㬚䘬嗽⤛炻⣏⬠⌛ ⮯䔊㤕ˤ⤡ᶵᾅ䔁Ḯ䪍屆炻怬㰺㚱䓐忶暣儎烊 䓟ᷣ⃳⇑㕗吪⬱ɀ㟤暟㗗⭴⎗㔝⚳䘬ẩ㤕⭞烉 㚱拊ˣ曠忻ˣッ⤥ ŔŎˤ㮓䃉䔹⓷䓟⤛ᷣ奺䚠ッ Ḯ炻䚠ッ䘬⍇⚈㗗⤛ᷣッ⑔◜⒯ˣ共䲭ˤ ⛐㗪攟䁢 IJijĶ ↮揀䘬暣⼙墉炻ĴĶ ↮揀⼴⤒ Ḯ⇅⏣炻ĵķ ↮揀ᷳ⼴⤒Ḯ⇅⣄ˤℐ䇯 ĸ 嗽ね㫚 ㇚ᶨℙ ijij ↮揀炻晾䃞㉓叿慵⎋␛䘬⢾堋炻Ữ䚜 ⇘ IJ ᾳ⮷㗪 ijĸ ↮䘬㗪῁炻ℑṢㇵ忚ℍ忲㇚⭌攳 ⥳䫔ᶨ㫉䛇㬋シ佑ᶲ䘬 ŔŎˤ 侴ᶼ炻㉵⼿ⓗ伶⣊⸣ȹ⤛⬑塓天㯪嶒⛐攨 ⎋炻䃞⼴䓟ᷣ奺⸓⤡䶐崟Ḯ柕檖炻ℵ㔁⤡ᶨṃ ➢㛔䘬娙炻㍍叿扔ỷ暁ㇳ炻庽庽䓐䙖杕㉥ㇻḮ ⤡䘬ㇳˣ⯩偉ˣ傠ˣ⮷儡ɃɃᶨ⣿㻓攟䘬⇵㇚ 䳸㜇⼴炻ℵ䊈䊈⛘◧④⸦ᶳ炻⯙䳸㜇Ḯˤ

Ἀ⋫叔⇍ẍ䁢暣⼙ℐ悥㗗檀⭴ⷍ䡦⡻䀘⥹ ⧀᷎⎬䧖婧㔁䘬ね䭨炻∯ね嗽嗽㚱㹓ね炻㚨⼴ ḇ㗗ᶨᾳ ʼnŢűűźġņůťŪůŨ炻⬴ℐ㗗妨ね暣⼙䘬䭨 ⣷ˤ 暣⼙攳柕炻⬱⧄ᶨ∗⣑䛇㴒㻓䘬㧋⫸炻 ẋ⭌⍳䎕 姀侭䪇䃞忋㍉姒㍸䵙悥ᶵḳ⃰嬨ᶨ ᶳ炻⎗㰺゛⇘⯙㗗忁㧋⁣⁣䘬⣑䛇炻ㇻ≽㚱拊 䘬侩敮ˤᶨᾳ㑩㚱忶 IJĶ ᾳ⚢⭂Ờ὞炻⽆㛒⮵⤡ Ᾱ≽⽫炻⌣⮵⤛ᷣᶨ夳挦ね炻忁㗗⣂湤傥㑲ᷕ ⤛⿏㴒㻓ね㆟䘬娆⓲ˤ ⤛ᷣ奺⬱⧄䘬㧁娴⿏≽ἄ⯙㗗⑔◜⒯炻⽆ ⽫䎮⬠ᶲἮ婒炻忁ᾳ≽ἄẋ堐Ḯ⭛但ˣℏ⎹䘬 Ṣ㟤䈡⽝ˤ暣⼙墉ᶨℙ㚱Ḽ嗽⑔◜⒯㗗䓐䈡⮓ Ṍẋ䘬ˤᶨ攳柕⯙䴎Ḯᶨᾳ炻䃞⼴⛐嶇䓟ᷣ婒 冒⶙怬㗗嗽⤛䘬㗪῁䉪⑔ᶱᶳ炻嬻䓟ᷣ奺婒↢ Ⱦ⑶␎Ἀ⤥ッ⑔◜⒯ȿ忁㧋䘬䷥䳸ˤ ℑṢ∃∃娵嬀恋㚫炻⤛ᷣ奺幓怲䷥㚫怑㗪 ⛘↢䎦ℑᾳ攟⼿怬ᶵ拗䘬䓟Ṣ炻ᶨᾳ㗗暄屐⸿ 䘬⎴ḳ炻⎎ᶨᾳ㗗㓅⼙ⷓ炻忁ℑᾳṢ悥㘿ㆨ⤛ ᷣ炻ᶼ〘⤥悥塓䓟ᷣ奺䚳↢ἮḮ炻忁ᶨᶳ嬻䓟 ᷣ奺愳シ⣏䘤炻⽆侴㚜≈⇢㽨Ḯ䓟Ṣ冯䓇ᾙἮ 䘬Ỽ㚱㫚ȹ忁ㇵ㚱暣⼙墉䘬恋ᶨⷽ炻䓟ᷣᶨ㊛ ㇻ⎹゛ῇ惺≩奒⤛ᷣ䘬㓅⼙ⷓ炻䃞⼴ᶨ㈲㉙ỷ ⤛ᷣ奺ˤ 暣⼙䚳⇘⼴朊⯙㚫䘤䎦炻ッ⤥ ŔŎ 䘬䓟ᷣ 䪇䃞㚱㭝湹㬟⎚ˤ䓟ᷣ㟤暟㚱ⶐ⣏䘬䪍⸜昘⼙炻 ⮶农Ṿ䃉㱽␴⇍Ṣᶨ崟ℍ䜉炻ᶵ傥攳⥳ᶨ㭝䛇 㬋䘬デね炻䳸㝄⤛ᷣ奺䓐ᶨ䧖ᶵᶲ攟❶朆⤥㻊炻 ᶵ夳㢢㛸ᶵ㌱㶂䘬䁰⤛⽫ン炻徸㻠㊗㓹䓟Ṣˤ

㝞炻䓂军忶ᶲḮ䃉⿏⨂⦣炻䚜⇘䚳Ḯ˪Ḽ⋩⹎ 䀘˫炻ㇵ慵㕘溆䅫⮵奒⭮斄Ὢ䘬♖⼨ˤ 䳪㕤㚱朊⎹⤛⿏䘬⿏⸣゛䓊⑩Ḯ炻⤛⿏䳪 㕤ḇ⎗ẍ℔攳堐忼冒⶙䘬⿏暨㯪Ḯˤ⮵㬌炻ἄ 䁢⤛⿏㗗ㅱ娚デ⇘檀冰䘬炻Ữ偗⭂㚫晙晙奢⼿ ⿒䔘ˤ 劙⚳˪㭷㖍悝⟙˫ij 㚰 IJij 㖍⟙⮶炻劙⚳悐 ↮㮹䛦ᶲ埿㈿嬘˪Ḽ⋩⹎䀘˫䘬暣⼙炻娵䁢⬫ Ⱦ伶⊾⭞⹕㙜≃ȿ炻忁ḇ㗗䎦尉䳂暣⼙䘬ᶨ悐 ↮ˤ

理由四:現象級電影 䃉婾⤪ỽ炻悥ᶵ傥⏎娵忁㗗ᶨ悐⽆⮷婒⇘ 暣⼙悥Ⱄ㕤᷎⎒㗗Ⱦ䎦尉䳂ȿ䘬ἄ⑩ˤ㒂↢䇰 䣦䴙妰炻冒ᶲⶪẍἮ炻˪Ḽ⋩⹎䀘˫ℐ䎫扟慷 ䷥妰忼⇘ IJ €⣿ˤ ⛐⭋Ự㉵㓅暣⼙⼴炻Ụ᷶ℐᶾ䓴䘬⤛Ṣ悥 ⛐䫱⼭˪Ḽ⋩⹎䀘˫ᶲ㗈炻侴⤡Ᾱ䘬䓟Ṣ炻㆟ ㎋叿⎬䧖⮷⽫⿅炻ḇ⛐䫱⼭叿ˤ㮓䃉䔹⓷炻㭷 ᾳṢ悥ᶨ溆ᶨ溆塓墡忚Ḯ˪Ḽ⋩⹎䀘˫䘬㴒㼖ˤ ⎬䧖廧婾⟜䘬枸䅙ḇ⭡㖻⺽䘤䕭㭺⺷䘬 ⁛㑕ˤ劙⚳˪㭷㖍悝⟙˫ij 㚰 IJij 㖍⟙⮶烉ᶨṃ 伶⚳ˣ劙⚳ね嵋䓐⑩⓮⸿⸿ᷣ䜬㸾Ḯ˪Ḽ⋩⹎ 䀘˫炻ᶲ␐攳⥳⣏慷⚌屐炻ṾᾹ㛇⼭暣⼙ᶲ㗈 ⼴傥ⷞἮ⤥䓇シˤ劙⚳ᶨ⭞ね嵋䓐⑩℔⎠䘬侩 敮⯤䇦婒烉Ⱦ⮵㬌炻ㆹᾹ㚱寸⭴䴻槿ˤ㭷㫉暣 ⼙枸⏲䇯㍐↢⼴䘬ⶪ⟜⍵枧炻⯙䴎ḮㆹᾹ忁悐 暣⼙䛇㬋ᶲ㗈⼴⇘⸽傥㉱≽⣂⮹㴰屣䘬ᶨᾳ䳽 Ἓ㊯䣢ˤȿ 炷㔯䪈Ἦ㸸 Ļġ奨⮇侭䵚炻䔍㚱⇒䭨炸

理由三:性壓抑 or 性暴力 ⮷婒㛔幓⯙㗗ᶨ悐 ʼn ῤ㤝檀䘬妨ね⮷婒 炷ㆾ侭婒㗗Ⱦ妨ȿῤ㤝檀䘬 ʼn ⮷婒炸炻ᷳ㇨ẍ 㙊扟炻㗗⺢䩳⛐攟㛇⿏⡻㈹䘬⣏⩥寸⭴䘬゛⁷ ≃ᷳᶲˤ ᶵ忶炻ℐᶾ䓴悥⿏妋㓦忁湤⣂⸜Ḯ炻䁢 Ṩ湤ᶨ悐暣⼙ṵ嬻ℐᶾ䓴悥⛐妶婾ṢᾹ⇘⸽㗗 㚱⣂⿏⡻㈹烎 ij 㚰 IJij 㖍䘬ᶨ⇯㕘倆Ụ᷶⚆䫼 Ḯ忁ᾳ⓷柴ˤĵı 㬚䘬㽛⣏⇑Ṇ⤛⫸居】炷ŌŪŮġ ŃŢźůŦ炸ĵ ⸜⇵かᶲ䓊⼴ㄪ櫙䕯炻ⷠⷠ冯ᶰ⣓⏝

ၗቑȮԊ‫ۑ‬ȯࡻ៉ዥᅋ!! Ᏸҡџоջາᢎࣼ ij 㚰 IJĺ 㖍炻ᶨᾳ⎵䁢Ⱦ⬱⥖枭䚖ȿ炷őųŰūŦŤŵġ łŏŏņ炸䘬㳣≽⛐旧⥮㕗䈡ᷡ∯昊⭋Ự㍐↢炻 ⬠㟉⬠䓇ˣ㬟⎚侩ⷓ␴㔁做冯㔯⊾⣏冋 ŋŦŵġ ŃŶŴŴŦŮŢŬŦų ↢ⷕḮ㳣≽ˤȾㆹⶴ㛃㭷ᾳṢ悥䝕妋 ⬱⥖䘬㓭ḳ炻᷎ᶼ㯠ᶵ⾀姀ˤȿ⣏冋婒炻Ⱦ忁 ᾳ㔁做枭䚖⎗ẍ⸓≑ㆹᾹ⿅侫Ṳ⣑⤪ỽ㚜⤥⛘ 冯Ṣ䚠嗽ˤȿ 㟡㒂Ⱦ⬱⥖枭䚖ȿ炻ᶲ⋫匟嗕⬠䓇⎗ẍ㚱 㨇㚫⃵屣奨䚳㬋⛐旧⥮㕗䈡ᷡ∯昊㺼↢䘬娙∯ ˪⬱⥖˫ˤ娚枭䚖䓙⬱⥖㔁做枭䚖➢慹㚫䘤崟炻 㖐⛐㍸檀匟嗕 IJij 军 IJĹ 㬚䘬⬠䓇⮵㇘䇕␴⣏Ⰸ 㭢䘬娵嬀␴䝕妋炻ᶵ天⾀姀恋㭝㬟⎚ˤȾ⯌℞ 㗗䔞ẋ㇚∯˪⬱⥖˫炻⎹⸜庽ᶨẋ䘬Ṣ䓇≽嫃

徘Ḯ⬱⥖ɀ⺿嗕⃳䘬㓭ḳˤȿ➢慹㚫䘤妨Ṣ堐 䣢ˤᶵᷕ⬠䓇炻ᶨṃ⮷⬠㔁做䘬㔁㛸ḇ⡆≈ Ḯ⬱⥖ɀ⺿嗕⃳䘬㓭ḳˤ䋞⣒Ṣ㬟⎚⌂䈑棐⇯ 攳䘤Ḯ怑⎰ᷕ⮷⬠䓇⬠佺䘬Ḵ㇘㔁㛸ˤ 娙∯˪⬱⥖˫㕤 ijıIJĵ ⸜ Ķ 㚰 Ĺ 㖍⛐⮰攨 䓐㕤㺼↢䘬旧⥮㕗䈡ᷡ∯昊攳⥳Ḯℐ䎫椾㺼炻 ⦩⹱ Į Ṇ㬟Ⱉ⣏⚳䌳↢ⷕḮ椾㺼₨⺷ˤ娚∯䓙 ŕũŦŶġŃŰŦųŮŢůŴ ⮶㺼炻ijĸ 㬚䘬⤛㺼⒉ œŰŴŢġťŢġŔŪŭŷŢ ㈖㺼⬱⥖ˤ忁㗗椾悐⬴ℐ➢㕤˪⬱⥖㖍姀˫␴ ⬱⥖䘬⭞Ṣ䴻㬟䘬娙∯炻⽆ᷕᶵ⎗ẍ䚳⇘⬱ ⥖䘬䓇㳣㬟䦳炻侴ᶼ⎗ẍ䚳⇘⤡ἄ䁢ᶨᾳἄ⭞ 䘬⽫嶗䘤⯽ˤ 娙∯㺼↢⼴⍿⇘Ḯ䅙䁰徥㌏炻ᶵ⇘ĵᾳ㚰炻

奨䚳Ṣ㫉⶚䴻䨩䟜 IJı 叔ˤ䓙㕤忁ᶨㆸ≇炻ᷣ彎 㕡㰢⭂⺞攟㺼↢军 ijıIJĶ ⸜ IJ 㚰炻⼴Ἦ⍰㰢⭂⛐ 㬌➢䢶ᶲℵ⺞攟 Ĵ ᾳ㚰ˤṲ⸜㗗匟嗕ℐ⚳妋㓦

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ᛺೚ኄൟᖞᒲ৤។ ਡ೉᛺೚ড়ᗂ໴ᔖᗜ୤ё Ĵ 㚰 ijķ 㖍军 Ĵı 㖍ᶲ⋰ ĺ 溆军ᶳ⋰ ķ 溆炻 䫔ᶱ⯮旧⥮㕗䈡ᷡ喅埻⺋⟜喅埻⯽⮯⛐㡝檀⌂ 䈑棐␴旧⥮㕗䈡ᷡ⚳䩳⌂䈑棐ᷳ攻䘬ᶨ⹏⺢⛐ ⺋⟜䘬尒厗⯽⺛冱埴ˤ Ĵı 检ỵ喅埻⭞⍿怨⮯⛐忁墉⯽䣢ṾᾹ䘬喅 埻ἄ⑩炻⯽⑩㴱⍲丒䔓ˣ㓅⼙ˣ晽⟹⍲椾梦䫱ˤ

ᷕ⚳㕭匟喅埻⭞嫅暚ㅱ怨⍫≈炻⯽䣢⤡役㛇䘬 晽⟹ἄ⑩ˤ 嫅暚䚖⇵㗗匟嗕⚳⭞夾奢喅埻⋼㚫ˣ㴟䈁 łųŵŦųźŌń 喅埻⭞⋼㚫ˣ㴟䈁㕗㴟⺿⮏】喅埻⭞ ⋼㚫⍲㕗㴟⺿⮏】喅埻冯䇝⢓⋼㚫䫱⣂ᾳ䳬䷼ 䘬㚫⒉炻⤡⽆ ijıIJı ⸜攳⥳⬠佺∝ἄ晽⟹军Ṳ炻

⶚⣂㫉⍿怨⍫≈⚳晃喅埻⯽炻⊭㊔烉ijıIJĴ ⸜㫸 㳚⎌⟉喅埻⯽ˣijıIJĴ ⍲ ijıIJĵ ⸜旧⥮㕗䈡ᷡ匟嗕 ⚳⭞⸜⹎喅埻⯽ˣijıIJĵ ⸜渧䈡ᷡ⚳晃喅埻⯽ˣ ijıIJĵ ⸜㱽⚳⶜湶䚏㴖⭖⚳晃喅埻⯽䫱ˤ 斄㕤㬌㫉⯽奥䘬娛ね婳⍫侫 ũŵŵűĻİİźŶůŹŪŦĮŢųŵį ŤŰŮˤ

ẍ⍲Ḵ㇘⊅⇑ ĸı 忙⸜炻斄㕤Ḵ㇘㬟⎚䘬娙∯ ˪⬱⥖˫℟㚱Ḯ㚜⣂㚜㶙䘬シ␛ˤ


೉៌

19 ౏࡙೉៌

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ᰟ✢፲ፓጱᛵᒖ Ϟԃࢂύ୯‫ޑ‬ၭ᏿ԲԃǶȸԲȹ ᆶȸࢩȹǵȸ໚ȹ฻ӕॣǴӢԜǴ ȸԲȹӧύ୯Ўϯύ‫ڀ‬Ԗ഻ቼǵӓ౺ǵ ӳၮǵ۩ᅽ฻൥ཀǹќ΋Бय़ǴӢࣁ Բҁ‫ޑي‬੝‫܄‬ǴѬΞԖྕ໩ǵ‫ں‬᝘Ǵ ࣗԿ឴࣊ϐཀǶ಻ើЎϯύǴԲྕ໩ ‫ޑ‬੝‫߄܄‬ၲ‫֖ޑ‬ကᆶύ୯Ўϯ࣬೯Ǵ ԜѦǴѬᗋԖ๱‫ځ‬Ѭ൥ཀǶ

ᆱᒖᖥᕜ 伲奺㛹炷ňŪŦŵũŰŰųů炸㗗ỵ㕤ᶲ刦䐇䇦䚩 㕗㹽杳⃳䇦嗕⽟炷ŔŵŦŦůŸŪūŬŦųŭŢůť炸䘬ᶨᾳ㛹 匲炻㚱叿Ⱦ⊿㕡⦩⯤㕗ȿㆾ侭Ⱦ匟嗕⦩⯤㕗ȿ 䘬伶䧙ˤ㛹墉㚱 ijııı ⣂ᾳ⯭㮹炻IJĹı ⣂⹏㧳 㦹ˤ⬫ᷳ㇨ẍ↢⎵炻㗗⚈䁢伲奺⎌㛹忳㱛䑘 丆炻㰺㚱忻嶗炻凡晣㗗ᷣ天Ṍ忂㕡⺷炻⌛ὧ 䎦⛐炻㰥干ḇᶵ傥㶙ℍ㛹ᷕˤ 栏⎵⿅佑炻Ⱦ伲奺㛹ȿ冒䃞冯伲㚱斄炻 ⬫䘬⎵⫿㚨㖑⎗ẍ徥㹗⇘ IJijijĶ ⸜ˤIJIJĸı ⸜炻 枰⽟㴟䘬ᶨ⟜㳒㯜㶡㰺Ḯ忁ᶨ⛘⋨炻⣂⸜ᷳ ⼴炻ṢᾹ慵⺢⭞⚺炻⛐㊾䄌㲍㗪炻䘤䎦Ḯ姙 ⣂伲奺炻栗䃞㗗塓㳒㯜㶡㰺䘬伲⎒䘬怢橠炻 㕤㗗␥⎵䁢Ⱦ伲奺㛹ȿˤ ᶨ䚜ẍἮ炻伲奺㛹䘬㛹㮹㱧多Ḯ怈⎌ẍ Ἦ䘬䓇㳣㕡⺷炻忳㱛䑘丆炻ὅ㯜侴⯭炻㖍↢ 侴ἄ炻㖍句侴〗炻↢ℍ月凡炻㛹ᷕ㬍埴ˤ忁 墉え攺炻⬱朄炻ᶵ䁢⢾䓴㇨䞍炻ᶵ塓⠝ᶾㇻ 㒦ˤ IJĺĶĹ ⸜炻匟嗕⮶㺼 ŃŦųŵġʼnŢŢůŴŵųŢ ㉵㓅Ḯ ᶨ悐⎵䁢˪ŇŢůŧŢųŦ˫炷シ䁢戭䭉㦪昲炻ㆾ侭 䯉䞕㬉⾓䘬戭䭉㦪㚚炸䘬╄∯暣⼙炻嫃徘Ḯ 嘃㥳䘬㛹匲墉䘬ᶨᾳ㦪昲炻䁢Ḯ⍫≈㭼岥炻 ℏ悐䓊䓇䞃䚦炻↮塪ㆸℑᾳ㳦⇍炻㚨⼴暁暁 䌚䋶炻䘮⣏㬉╄炻堐忼Ḯ喅埻␴⍳婤䘬ᷣ柴ˤ ⼙䇯⛐伲奺㛹㉵㓅炻㫉⸜ℍ怠䫔 IJij ⯮㇃䲵暣 ⼙䭨␴椾⯮卓㕗䥹暣⼙䭨炻ṢᾹ⽆⼙䇯ᷕ䚳 ⇘Ḯᶨᾳ䎦ẋ䘬ᶾ⢾㟫㸸炻伲奺㛹⽆㬌倚⎵ ⣏㋗ˤ 䎦⛐炻伲奺㛹⶚䴻ㆸ䁢ᶨᾳ㕭忲⊅⛘炻 崲Ἦ崲⣂䘬忲Ṣ嚪㑩侴军炻⊭㊔ᷕ⚳Ṣ炻伲 奺㛹䘬䲼㧠␴⮏朄㬋塓㻠㻠ㇻ䟜ˤ

羊角村

ᆱᒖᏁΐᒭ 匟嗕㜙悐䘬㴟䇦⽟嗕炷ňŦŭťŦųŭŢůť炸䚩㚱 ᾳ㉱ΐ炷ōŢųŦů炸⮷捖炻⎒㚱 IJĸıı 检Ṣ炻ẍ伲 倆⎵ˤ娚⛘伲⎒㔠慷怈怈⣂㕤Ṣ⎋炻侴ᶼ⑩ 岒⃒列炻䡑⣏偍伶炻伲倱ẍ⍲伲䓊⑩㙊扟㴟 ℏ⢾ˤ 伲㗗䔞⛘䘬㓗㞙䓊㤕炻⮷捖䘬⎵䇯炻⚈ 㬌炻伲ᶵỮ㗗ṢᾹ䘬⣍Ờ炻㚜㗗ṢᾹ䘬„⁷ ␴⚾様ˤ㭷昼ᶨ⸜⸜⇅炻娚⛘悥天冱埴伲⎒ 忲埴炷ňŦŪŵŪůŵŰŤũŵŦů炸炻⇘ ijıIJĶ ⸜⶚䴻㗗䫔 IJĺ ⯮Ḯ炻忁㗗ᶨ㫉ẍ伲䘬⎵佑忚埴䘬▱⸜厗 ㄞ䤅㳣≽ˤ 㳣≽䔞⣑㖑㘐炻⮷捖ᶲ䘬ṢᾹ⽆⚃朊ℓ 㕡崽⇘㊯⭂⛘溆炻䃞⼴忲埴⇵⼨ⶪᷕ⽫ˤṢ Ᾱ䨧叿䭨㖍䘬䚃墅炻㺼⣷⎬䧖㬉⾓䘬枛㦪炻 庱㫴庱准炻ᶨ嶗⇵埴炻崘⛐㚨⇵朊䘬冒䃞㗗

羊只遊行

ⶪ攟⣏Ṣˤ㱧徼䘬ṢᾹ䅙ね⛘復ᶲ⎫䘬炻╅ 䘬炻ㆾ侭≈ℍ忲埴昲ẵ炻㲳㹊叿ᶨ䇯╄ㄞ䘬 㯋㯃ˤ 伲⎒忲埴炻䔞䃞冯伲㚱斄ˤṢᾹ䓐干廃 ㉾叿伲䘬晽⁷炻㚱䘬怬㈲冒⶙ㇻ㈖ㆸ伲䘬忈 ✳炻娯⻝⛘曚↢ℑ晣⎗ッ䘬伲奺炻䓂军䈥叿 㳣伲崘⛐忲埴昲ẵ䔞ᷕˤ 伲ᶵㅪṢ䘬婆妨炻Ṣ䘬埴䁢炻䃞侴炻Ṣ ẍ伲䘬⎵佑冱埴忲埴炻昌Ḯ堐忼冒⶙䘬╄〭炻 ㄞ䤅寸㓞炻㛇⼭㕘䘬ᶨ⸜炻⎴㗪ḇ㗗⎹伲堐 忼叿デ㽨ᷳねˤ

ᆱ♈ᶁጱᛵᒖ

МȈҠ෌!!! 伲㹓枮炻㝼⻙炻ⷠẍ⍿⭛侭䘬⼊尉↢䎦炻 ␴ᷕ㔯ᶨ㧋炻匟嗕㔯墉ḇ㚱⼰⣂栆Ụ婒㱽ˤ 㭼⤪炻Ⱦ⁷似伲ᶨ㧋㹓枮ȿ烊Ⱦ⁷⇅䓇䘬似 伲ᶨ㧋䃉彄ȿ炻堐䣢⬴ℐ䃉伒烊Ⱦ湹䵧伲ȿ炻 堐䣢⍿⭛侭炻㚧伒伲烊Ⱦ徟⣙䘬伲ȿ炻堐䣢 ㏄䳊ㆾ侭忂䶅䘬Ṣㆾ⮵尉烊Ⱦ似伲塓䈥⇘Ⰸ ⭘⟜ȿ炻堐䣢䃉㱽⍵㈿⛘塓㭢烊Ⱦᶲⷅ䘬似伲ȿ ⇯堐䣢俞䧴ˤ

莫夫《山丘上的羊群》

幢怬㗗埴崘炻悥ᶵ㗗ᶨ晣晣℟橼䘬伲炻侴 㗗䔞㗪䘬䣦㚫䑘⠫ˣ冒䃞桐㘗ˣẍ⍲䔓⭞ℏ ⽫ね䵺䘬⍵⮬炻⊭⏓Ḯ䈡⭂䘬㔯⊾ℏ㵝ˤ

ᆱᒖᏁᬧᛍ ijııı ⸜炻匟嗕䲬㚱 IJĴı 叔晣伲炻ijııķ ⸜

ᆱℚᒖᑺ⚆ᛵᝏ⅃

馬鐵絲•馬瑞斯自畫像,1875 年

匟嗕丒䔓⎚ᶲ㚱ᾳȾ㴟䈁䔓㳦ȿ㗪㛇炻 ㊯䘬㗗 IJĹķı 炼 IJĺıı ⸜㛇攻炻㳣帵⛐㴟䈁䘬 ᶨ佌䔓⭞炻ẍ⍲ṾᾹ䘬丒䔓桐㟤ˤ忁㗗ᶨ佌 桐㘗䔓⭞炻ṾᾹ⣂䓐⮓⮎䘬ㇳ㱽㍷丒䔞⛘䘬 桐὿␴桐㘗炻塓娵䁢㗗 IJĸ ᶾ䲨湫慹㗪ẋ䎦⮎ ᷣ佑䔓㳦䘬⺞临␴䘤⯽烊⎎ᶨ㕡朊炻ṾᾹ⍿ ⇘㱽⚳⶜㭼㜦䔓㳦␴⌘尉ᷣ佑䘬⼙枧炻丒䔓 ᷕⶍ㕤⃱⼙㓰㝄炻ἄ⑩ⷞ㚱⻟䁰䘬㴒㻓刚⼑ ␴㆟冲ね䵺ˤ悱㛹桐㘗炻䈃ˣ伲炻㗗䔓⭞䫮 ᶳ䴻ⷠ↢䎦䘬柴㛸炻忁墉冱ℑἳ⏓㚱伲䘬 Ⱦ㴟䈁䔓㳦ȿẋ堐䔓⭞䘬䔓ἄˤ 㴟䈁↢䇰⓮楔䐆㕗炷ŎŢŵŵũŦŶŴġŎŢųŪŴ炸 䘬ᶱᾳ⃺⫸悥㗗Ⱦ㴟䈁䔓㳦ȿ䘬慵天ㆸ⒉ˤ ℞ᷕ侩Ḵ楔揝䴚ɀ楔䐆㕗炷ŎŢŵŵũŪūŴġŎŢųŪŴ炻 IJĹĴĺ 炼 IJĺIJĸ炸晾㗗匟嗕䔓⭞炻Ữ⣏悐↮㗪攻 䓇㳣⛐㱽⚳␴劙⚳炻㬣㕤ΐ㔎ˤṾ䘬⣂悐ἄ ⑩ᷕ炻㭼⤪˪⮹⤛␴伲˫ˣ˪勱⛘ᶲᶲ䘬䈃 伲˫ˣ˪㭵⫸␴⮷Ⱉ伲˫䫱炻悥㚱伲䘬幓⼙炻 ⏰䎦ᶨ䧖⬱朄䤍␴ˣ䓘⚺䈏㫴䘬㯋㯃炻⯌℞ 㗗Ṿ䘬姙⣂ἄ⑩悥⛐⚳⢾⬴ㆸ炻堐䎦䘬⌣㗗 匟嗕䘬桐㘗炻㚜⡆㶣Ḯ悱ォ␴㆟冲䘬ね䵺ˤ ⎎ᶨᾳ┬㕤䔓伲䘬Ⱦ㴟䈁䔓㳦ȿㆸ⒉㗗 ⬱㜙ɀ卓⣓炷łůŵŰůġŎŢŶŷŦ炻IJĹĴĹ 炼 IJĹĹĹ炸炻 Ṿ㗗叿⎵䔓⭞㡝⎌䘬Ἤ⤛⨧炻㡝⎌忂忶Ṿ娵 嬀ḮȾ㴟䈁䔓㳦ȿ䘬姙⣂ㆸ⒉炻᷎ᶼ䔓桐⍿ ⇘ṾᾹ䘬⼙枧ˤ⎗や䘬㗗炻ℑṢ⼴ἮṌらˤ 卓⣓䘬䳽⣏悐↮ἄ⑩∝ἄ㕤⊿匟嗕䚩䘬㉱ΐ 炷ōŢųŦů炻冯⇵徘㴟䇦⽟嗕䚩䘬⎴⎵炸炻Ṿḇ 㗗Ⱦ㉱ΐ䔓㳦ȿ䘬∝⥳Ṣᷳᶨˤ 卓⣓斄㕤伲䘬䔓ἄ⼰⣂炻㭼⤪˪伲佌㬠 Ἦ˫ˣ˪Ⱉ᷀ᶲ䘬伲佌˫ˣ˪䈏伲Ṣ␴伲佌˫ 䫱炻冯楔揝䴚ᶵ⎴䘬㗗炻卓⣓䫮ᶳ䘬伲⣏⣂ ẍ佌橼⼊尉↢䎦炻忂ⷠ㗗䈏伲Ṣ␴䉿柀叿ᶨ 佌伲炻ㆾ侭え攺㓦䈏炻ㆾ侭⊮⊮㬠Ἦˤ伲⎒ 䤆ン⎬䔘炻㟑㟑⤪䓇炻⟜朊㚜⣏炻㚜㚱㯋⊊ˤ 䔓⭞䫮ᶳ䘬伲炻䃉婾╖ᾳ怬㗗佌橼炻朄

馬鐵絲《草地上的牛羊》

婆妨㗗㔯⊾䘬庱橼炻橼䎦Ḯ㔯⊾䘬ℏ 㵝ˤᷕ㔯墉㚱姙⣂冯伲㚱斄䘬ㆸ婆␴὿婆炻 㭼⤪炻伲ℍ嗶⎋ˣṉ伲墄䈊ˣ伲㮃↢⛐伲幓 ᶲ炻䫱䫱炻匟嗕㔯ᷕḇ㚱姙⣂冯伲㚱斄䘬὿ 婆炻忂ⷠ㟡㒂伲䘬➢㛔䈡⿏侴Ἦ炻㚱䘬⇯㗗 ≈ẍ⺽䓛炻䓂军冯伲⶚䴻㰺㚱Ṩ湤斄ὪḮˤ 伲䘬➢㛔䈡⿏ᷳᶨ㗗⽆䛦炻⚈㬌匟嗕㔯 ᷕ䘬姙⣂὿婆䓙㬌侴ἮˤȾ⤪㝄ᶨ晣伲⛐⣏ ⢑ᶲ炻㚜⣂䘬伲㚫嶇晐侴Ἦȿ炻堐䣢⤪㝄ᶨ ᾳṢ⶚䴻▿娎Ḯ㕘䘬㜙大炻℞ṾṢḇ㚫㔊㕤 嶇桐烊Ⱦ㰺㚱䈏伲Ṣ䘬伲佌ȿ炻シ䁢㰺㚱柀 堾䘬佌䛦炻佌漵䃉椾烊Ⱦ⮷㇧攻墉㚱⼰⣂㹓 枮䘬伲ȿ炻堐䣢⤪㝄ᶨᾳṢ傥⣈ᾅ㊩⬱朄炻 恋湤姙⣂Ṣ悥⎗ẍ⏮⛐ᶨᾳ䊡⮷䘬䨢攻墉ˤ 伲㮃䴎伲䥎⭺炻⤪㝄㰺Ḯ伲㮃炻㚫㗗⾶ 㧋䘬ね⼊␊烎Ⱦ⁷⇫Ḯ㮃䘬伲ᶨ㧋⅟ȿ炻堐 䣢朆ⷠ⭺⅟烊Ⱦ−Ḯ伲㮃ȿ炻⇯堐䣢⇑㼌㰺Ḯˤ

馬鐵絲《母子和小山羊》

忼⇘枪Ⲙ炻䁢 IJĵı 叔晣ˤ䓙㕤㓧⹄⍾㴰Ḯ㭵 伲䘬墄層₡㟤炻匟嗕伲⎒㔠慷ᶨ䚜⏰㷃⮹嵐 ⊊炻⇘ ijıIJĵ ⸜旵䁢ᶵ⇘ IJıı 叔晣炻㭼檀Ⲙ㛇 㗪㷃⮹Ḯ Ĵı炴ˤ 梲伲䘬䈏⟜ḇ⛐㷃⮹ˤijııı ⸜㗪䲬㚱

莫夫《女孩和羊群》 馬鐵絲《少女和羊》,1872 年

ᷕ㔯墉㚱Ⱦᶱ㡅儧䘬嚌坮暋㈦炻ℑ㡅儧 䘬䓟Ṣ⤥㈦ȿ䘬婒㱽炻匟嗕㔯⇯㚱Ⱦ⮳㈦Ḽ 㡅儧䘬伲ȿ䘬὿婆炻堐䣢⮳㈦㟡㛔ᶵ⬀⛐䘬 㜙大ˤ 伲天⎫厄炻天湤塓⬫⎫⃱炻天湤ᶵ嬻⬫ ⎫ˤȾ㖊゛ᾅ⬀㌚⽫厄炻⍰゛ᾅ⬀Ⱉ伲ȿ炻 堐䣢ⶎ⎛忊㸸炻ℑ朊妶⤥烊⎴㧋炻ȾἈᶵ傥 㖊天㌚⽫厄炻⍰天Ⱉ伲ȿ炻堐䣢⽭枰 ↢怠

IJįĸĶ 叔⭞炻⇘Ḯ ijıIJĵ ⸜炻㷃⮹Ḯ⣏䲬ᶱ↮ᷳ ᶨ炻䲬䁢 IJįij 叔⭞ˤ⸛⛯㭷⭞䈏⟜䘬伲⎒㚦 䴻⽆ ijııı ⸜䘬 ĸĶ ⎒⡆≈⇘ ijııķ ⸜䘬 IJıı ⎒炻 㬌⼴ℵ㫉ᶳ旵炻䚖⇵䲬䁢⸛⛯ Ĺı ⎒ˤ 伲⎒㔠慷冯䈏⟜䘬勱⛘ˣ㯜⛇炻ẍ⍲冒 䃞䑘⠫㚱斄ˤijıIJĵ ⸜炻匟嗕伲⎒㔠慷㚨⣂䘬 㗗⺿墉㕗嗕䚩炻䲬㚱 IJķįĸ 叔晣ˤ⸛⛯㭷ᾳ䈏 ⟜伲⎒㚨⣂䘬⇯㗗㟤伭⮏㟡䚩炻䲬䁢 IJıķ ⎒炻 㚨⮹䘬㗗䁷䈡≺㓗䚩炻⎒㚱 Ķı ⎒ˤ 冒 ijııĹ ⸜ẍἮ炻匟嗕伲⎒䘬↢⎋慷ᶨ䚜 ➢㛔㊩⸛炻㭷⸜䲬䁢 ĴĶ 叔晣炻↢⎋㚨⣂䘬⚳ ⭞㗗㭼⇑㗪␴㱽⚳炻⌈Ḯ䷥㔠䘬⣏䲬 ĺı炴ˤ ijııĹ ⸜炻匟嗕忚⎋䘬伲⎒䲬䁢 ķ 叔晣炻ijıIJĴ ⸜⡆≈⇘ ĹįĶ 叔晣炻ᷣ天Ἦ冒⽟⚳ˣ㲊嗕␴ 伭楔⯤Ṇˤ

安東•莫夫

㑯ˤ ᷕ㔯㚱Ⱦ⭛佌ᷳ楔ȿᶨ娆炻㇨㊯⮵⁷㗗 楔炻⎴㧋シ⿅炻匟嗕㔯㊯䘬㗗伲炻Ⱦᶨ晣⢆ 伲⭛Ḯᶨ佌伲ȿˤ⎎⢾炻␴ᷕ㔯ᶨ㧋炻匟嗕 㔯ḇ㚱Ⱦ㉓叿伲䙖䘬䊤ȿᷳ婒炻堐䣢⢾堐┬ 列炻ℏ⽫㭺彋ˤȾ䎦⛐Ἀ䘬伲㉱⯶Ḯȿ炻堐 䣢湣䄑ἮḮˤ 㚱ṃ匟嗕㔯὿婆墉炻晾䃞⏓㚱Ⱦ伲ȿ䘬 ╖娆炻Ữシ⿅⌣⶚冯℞䃉斄炻㭼⤪炻Ⱦ⭞墉 䘬湹伲ȿ炻シ䁢埴䁢冱㬊ᶵ⎴㕤ⷠṢ烊Ⱦⷞ 叿Ⱉ伲⇵忚⏏ȿ炻堐䣢攳⥳埴≽⏏炻⸡⏏ˤ Ⱦ伲佌⛐Ḧ䆍䘬⛇⛘ᶲȿ炻堐䣢㍁Ἦ䘬拊⶚ 䴻傥⣈⹎忶检䓇ˤㆹ⣂゛冒⶙傥㚱ᶨ佌伲⛐ Ḧ䆍䘬⛇⛘ᶲ⓲ˤ

莫夫《羊群歸來》

คፕύ୯ᗋࢂ಻ើǴԲ೿ࢂΓᜪ നԐ‫ޑ‬ৎ੬ϐ΋ǶԲԺ‫ک‬ԲѪ༤ႫΑ ‫ޑॺך‬गǴԲЛྕཪΑ‫يޑॺך‬ǴԲ ࢂΓᜪӜୋ‫ځ‬ჴ‫ޑ‬ᒃஏܻ϶ǶԲԃٰ ᖏϐሞǴ฽‫ޣ‬аԲ‫ޑ‬Ӝကઔᅽ‫؂‬΋ঁ ΓǴ഻਻ࢩࢩǴளཀࢩࢩǴᏱԖ۩ᅽ ऍᅈ‫ޑ‬΋ԃǴ΋ғǶ


ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

UNITED TIMES

á&#x20AC;&#x201E;ୌफ़ŕ &#x2019;

Editie 367 26-02-2015

ᥠÔ&#x153;á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; á¨&#x20AC;â&#x20AC;Ť×&#x2039;â&#x20AC;ŹÔ&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; Ô&#x2022;НⲴᴽŕŁ&#x2018; 

FINANCIAL & IT SERVICES

Ő&#x160; ä&#x2021;&#x2018; Ňť ŕŁ&#x2018; ᥰ â­Ľ ă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ä&#x2021;Ž ä&#x2021;&#x2018; á´˝ ŕŁ&#x2018;

intergroepnederlandbvâ&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC; ă&#x2022;&#x2020;ौá&#x2019;¤á&#x201C;&#x2013;áĄ&#x2020;á´°ă&#x201C;¸â˛´ä?&#x2019;ŕŁ&#x2018;áŁ&#x2022;ăş&#x2DC;

Intergroep â&#x201E;&#x161; Allianz á&#x2018; á&#x201C;&#x2020; á ĽáŹ˘á´&#x20AC;á&#x2014;&#x2019;â&#x2018;?á&#x2013;&#x201D;á&#x203A;ľâ&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;á&#x153;˛áś â&#x20AC;¨!!!!

â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤ â­ŁáŁ&#x2022;â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´ Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž ᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž  â&#x2021;żá&#x2019;¤â˛´Ń&#x161;Ӫᥰá&#x2014;&#x2021;ă&#x20AC;ž 

â&#x20AC;Ťâ­ĽÚ°â&#x20AC;Źă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018; â­Ľă? ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;á´˝ŕŁ&#x2018;   á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; á&#x2021;&#x201C;Ő?ŕśťă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030; ă&#x2013; ă&#x201E;&#x2030;áĄ&#x2020;ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021;

ă&#x2013; Đşŕ­śá&#x201C;&#x2021;  

:LOOHP+HVHODDUVVWUDDW .$$PVWHUGDP ² LQIR#ILQLWVQOZZZILQLWVQO

Sincerity Administraties

ߏá &#x2013;ཟŕĽ&#x17D;â&#x20AC;ŤŮąâ&#x20AC;Źŕ­&#x203A;â&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;Ź

â&#x20AC;ŤÚ°â&#x20AC;Źá&#x2018;&#x20AC;ᥧટ á&#x2018;&#x20AC;ᥧટá?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜ á?&#x2022;ä?´ă&#x2021;&#x2018;⨜

â&#x20AC;Ťâ­ŁÚ°â&#x20AC;ŹáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž â­ŁáŁ&#x2022;ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;ž ăŠ&#x2022;Ń&#x160;ă&#x20AC;žá?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;ž á?&#x2022;ä?´ă&#x20AC;žâ&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž â&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕ¨¨ă&#x20AC;ž

á&#x2026;&#x203A;ÄĄáŻ&#x20AC;á&#x17D;&#x161;á?&#x201C;á&#x203A;ľâ&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;áŻ&#x2020;á?¸á°šâ&#x20AC;¨á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄá&#x2013; á&#x2018;&#x2014;á&#x203A;ľáŤ&#x203A;á&#x153;˛á&#x153;¨áŻ&#x20AC;áŠ&#x161;â?&#x2122;á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄáą&#x153;á&#x161;&#x2DC;á&#x203A;ľâ&#x2020;ĄáŚ&#x2022;á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄá&#x203A;¸áŹťá´&#x20AC;á&#x2014;&#x2019;á&#x17E; á?Žá&#x2122;°â&#x2020;&#x2026;ឝἾá&#x2DC;?á&#x203A;&#x2C6;á&#x17E;ˇá?˛á??á&#x2026;&#x153; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄá&#x2026;&#x203A;ÄĄáŞ&#x201A;â ?â&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;á&#x153;˛á´&#x20AC;á&#x17D;¤á&#x203A;ľá&#x2022;&#x201C;᪳á&#x2026;&#x2014; ÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄÄĄAllianz áť&#x2019;â&#x192;§á&#x2039;žá&#x2018;&#x2039;៥á?&#x17E;Ḣá&#x2019;­á°¤áŽżá&#x2026;&#x153; Intergroep á&#x203A;ľáŤľáť&#x201D;â&#x152;&#x160;á&#x2019;&#x2DC;á&#x153;˛â? áŤ&#x2020;â?Łá&#x153;ŞáŹ˘â?ŁáĽ¸á&#x161;&#x2018;á&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x2014;ťáŹ&#x2014; â&#x201C;¨â&#x2122;&#x201E;á&#x2122;Źâ&#x2013;&#x2C6;â&#x153;Şá&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x203A;ľâ&#x192;żáŁ&#x2C6; ; www.intergroep.com Tel: 0135136052! á&#x2026;łáŹ˘á? â&#x2020;&#x2026;á?¸á°&#x;â&#x153;˘â&#x2026;&#x192; - á˘&#x2019;â&#x2026;&#x192;á&#x2122;Źá&#x;Śá&#x152;ąá?˛â&#x2026;&#x2030;á&#x161;&#x2DC;â&#x2020;&#x2026;ᢢá&#x161;&#x2018;á&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x203A;ľáˇ&#x2019; â&#x2026;&#x192;á¤?á&#x152;¤áą&#x201C;áž­ - á&#x201D;žáŁ&#x17E;á&#x203A;ľáŹťâ&#x2030;šá¤?፜á&#x153;žáŹ&#x2C6;â&#x2C6;&#x203A;ẤᠼᏢḢá&#x2019;­â&#x2014;&#x201C;Ꮭá&#x2026;´ Email : info@intergroep.com

ϴѧÓ&#x2019;ŕ§&#x2C6;ཟŕŹ&#x201E;ཞŕ­&#x203A;Č&#x2C6; y Ď&#x2030;Ó&#x152;ཞŘ?Т IJĹĹ á&#x2039;&#x2030;ĎŻŕŹ&#x201D; yÄĄĎ&#x203A;Ď&#x2030;ŕ Žá&#x201C;Ąá&#x201C;˘Ř?Т ijĹĹ á&#x2039;&#x2030;ĎŻŕŹ&#x201D; yÄĄĎ&#x192;ŕ ŽÓ&#x152;ཞ༭á&#x17E;&#x160; yÄĄŃŞŕŚ?ÎĄâ&#x20AC;ŤÜ&#x161;â&#x20AC;ŹŕŻ ŕš&#x201A;ҧྡྷ Ä´Äś á&#x2039;&#x2030;ĎŻ

á&#x152;&#x20AC;á&#x2018;§áť&#x2019;ᢤá˝&#x161;â&#x17E;ąÄĄâ&#x192;śáą&#x201C;á&#x152;ąá˘&#x2019;á°&#x;á?˛ ፾áť&#x201D;á?&#x201A;តá&#x17D;ľâ&#x152;&#x201A;ÄĄá˛?áť&#x201D;á&#x203A;ľá&#x2018;&#x2014;á&#x161;&#x;á?&#x161; Aurikelstraat 178, 1032 AZ Amsterdam Tel. 020-7895259 Mob. 06-14980338 Email: info@sincerityadministraties.nl www.sincerityadministraties.nl

á&#x2014;&#x2030; á?¨ â&#x201E;&#x2020;ᣊáž&#x153;ᣊá?&#x160;á&#x17D;˝

áž&#x153; ᣊ â&#x20AC; á˝´ ĺŽ&#x2030;čŁ?俎ç?&#x2020; ĺ&#x201D;Ž QQ ĺ¸ / 游ć&#x2C6;?ĺ?Ą ĺ&#x2021;şĺ&#x201D;Žć&#x2030;&#x2039;ć??ă&#x20AC; ĺ?°ĺź?é&#x203A;ťč&#x2026;Ś

Ĺ&#x152;šŏůųįĝijľľĴľġĺĹ (Zuidholland á Ľá&#x2014;? *

Ř&#x152;ĺ¨&#x2122;äžłŇ&#x2019;ä&#x2018;&#x2014;㽟ćž?ŕ Ťćž?ć&#x153;&#x2026; ஠ć¤&#x2039;ćž?Ńşâ&#x20AC;ŤŘ&#x17E;â&#x20AC;Źĺ¨&#x2122;Ň&#x2019;

á˛&#x152; áť&#x2030; 中ć&#x2013;&#x2021;ć&#x2030;&#x2039;ĺ&#x2020;&#x2122;ć?ż

ĹġĎľĺĥijĺġIJĺĚ ŸŸŸįōŤŢųżįŤů Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;ĝIJĴľĚĜľġĜIJĸ

Ĺ&#x2020;ŎŢŪŭĝĥůŢŎŰůżŌųŊŰŜżŴţŌżųŪōŧŠŊŰžŎŢŪŭįŤŰŎ

Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x17D; â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;ŹŮ&#x2122;á&#x2020;°ŕŚ&#x201C;

ŕŻ?Ë&#x2DC;ŕť?á&#x2013;Ş â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x161;̳Ό

Đ Ň? Ä­ á&#x160;&#x2C6;㌹Č&#x201A;á&#x2014;şăŚą Ä­ ŕ˝&#x17D;Ď&#x192;Ö Đ&#x2026;â&#x20AC;Ťŕ­˝Ý˛â&#x20AC;ŹŮ&#x2122;

á&#x152;&#x2122;ŕąźá&#x201D;&#x2021;ଥŕ§&#x192;Ç&#x2C6;á&#x201C;&#x153;á&#x152;&#x201C;â&#x20AC;ŤŢąâ&#x20AC;Źá&#x2030;˛á&#x152;&#x2122;â&#x20AC;ŤŰ?â&#x20AC;ŹŕŹĽ á&#x2021;&#x201E;â&#x20AC;ŤŕĄźÝśÚ&#x2014;â&#x20AC;Źá&#x2030;&#x192;á&#x20AC;&#x;ŕŹ?ŕĽ&#x2026;Ç&#x2C6;á&#x160;&#x20AC;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;ŹŕŠ&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;Źá &#x192;ŕĽ&#x2026; Tel:06-20136407 Fax:0416 344958

ἡâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?ˇâ?¸á&#x2026;&#x2014;â?&#x2C6;á?&#x160;â&#x2C6;&#x2DC;

Ň á&#x20AC;&#x201A;Ä&#x192; á&#x201C;Ź á&#x160;&#x192;Ä&#x192; á&#x201E;&#x201D; á&#x2122;&#x20AC;Ä&#x192; ᤹ â&#x2014; á&#x2013;ż á&#x203A;&#x201C; á&#x2DC;? â&#x192;Š Ꮏ

ጧ᝴ á&#x2022;&#x201E;Ě&#x201E;Ä&#x192;á?&#x2021;á&#x2DC;żÄ&#x192;ྯਸŕś&#x2C6;

Ledeboerstr.70, 5048AD Tilburg

www.jdm-parts.net

info@jdm-parts.net

United Times

ŕŤ&#x17E;ŕş˝

á&#x201D;şá&#x2026;&#x;

ŕť?á&#x2013;ŞĎĄâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Ź

㳸á&#x2026;&#x;

áś&#x2039;á&#x2019;­á¸Ş

Westersingel 21 3014 GP Rotterdam Tel. / Fax 010-7853891 E-mail: shunhemedia@gmail.com

ÄĄ ĥĴĚĹĹĹÓ&#x2039;

20

á?Šá&#x2026;&#x;

ŕť? 172159412:!ૺĐ? www.diyi.nl y á&#x2013;Ş ÄŞŕ°&#x2C6;á&#x153;&#x2039;ŕŤ&#x17E;ŕş˝á&#x2013;Şŕ¤&#x161;ଠâ&#x20AC;Ť×&#x2DC;â&#x20AC;Źá&#x192;&#x2019;நÍ&#x203A;á&#x152;´ÄŤ

IBDDQ! ß&#x2020;â&#x20AC;ŤŘšâ&#x20AC;Źá&#x201E;ŽÎ&#x17E;!

坣ć?ąčŠą / ć&#x2122;Žé&#x20AC;&#x161;芹 / 厢厜芹 / č?ˇčŞ&#x17E; / č&#x2039;ąčŞ&#x17E;

Allard Piersonlaan 76, 2522 MR Den Haag

ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;

United Times

ᢼ!â&#x2039;˝!á&#x153;¨!áŚ&#x2022;!!!! Aanvraagformulier ŕł&#x2030;á&#x;&#x152;Č&#x2C6;â&#x201A;Ź 30!á&#x2026;ł3125 á&#x2018;§ 33 á´&#x17E;á&#x2026;&#x2014;3126 á&#x2018;§áŠŞ 37 á´&#x17E;á&#x2026;´! á?&#x153;༲×&#x201A;ĐžÎŽá Ľŕ¨&#x; s.v.p. eerst de volgende informatie invullen

Ű&#x2014;ÓŞ 0!NaamČ&#x2C6; Ó´Ö­ 0!AdresČ&#x2C6; ŕť?ŕ˘&#x2021;á&#x20AC;´á&#x152;&#x2020; 0!PostcodeČ&#x2C6; ŕŽ&#x192;ÓŞ 0!PlaatsČ&#x2C6; +!á&#x153;¨áŚ&#x2022;áą&#x2022;á?šâ&#x2026;°á&#x2019;­á­&#x2C6;â?˘á&#x153;¨áŤ°á&#x2018;&#x2021;á?Ľá˛¸á&#x2018;łá&#x2026;&#x2014;ᯧá&#x2039;Żá&#x2018;żá&#x2018;łá˛¸â&#x2020;&#x2026;ᢢ 4 - 6 á&#x;§á´&#x17E;á&#x2026;&#x2122; á?&#x153;ŕť?ŕŽ&#x161;ÔŞá&#x2C6;&#x161;Ő&#x2014;௲á &#x152;ß&#x2019;â&#x20AC;ŤÚ&#x2014;â&#x20AC;ŹĐžÎŽÓ´Ö­ Stuur dit machtigingsformulier naar: Shunhe International Media B.V. - Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam, Nederland â&#x20AC;ŤÜ&#x2013;â&#x20AC;Źá&#x201A;Ťŕť? of!E-mailČ&#x2C6;shunhemedia@gmail.com

Schuurman Kleijweg de Vries Advocaten

Mr A.G. Kleijweg ፾áť&#x201D;ᯥá?Ťá&#x17E;ˇáĽ&#x2021; á&#x2022;Śá¸ á&#x2039;Żá&#x2018;şáˇ&#x2019;á&#x2039;ˇâ&#x2013;ąá¤?â&#x2013;°â&#x203A;Ł

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 13.30 - 17.00

Balen van Andelplein 2 E 2273 KH Voorburg Tel. 070 427 32 15 Fax 070 427 31 56 Kleijweg@skv-advocatenkantoor.nl


೉៌

21 င୦ࡾࠒ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ሸ᪗᷏ġĮ Άᮥỉᤢᡱᔍ

Diamond Beauty

໱ϛȂРȂᗺശཱིछַਢ‫ۦ‬ ඪ‫ټ‬ΙᄇΙ‫ޟ‬ӒЈၭַ݈୛

ၐַႱघȈıķĹĶġIJĵijġĹijĺ

ඁચᑭߤ̈́ <LWRQJ ќᅙր௚૞छ

Ꮆ⃰ᙹ᏷ ᪑⍤ᜠᅗᑋᰟ᫵ỔᎶ⃰₡ឍᤲᅗᷕᑀ Ꮆ⃰♐ᰰᤲṌᴒ᷒ጴᐪṞᔰጛᅗ᫈ዯ ᗽ┲ᑋᰟ␙ℽᣥዷᎶ⃰᫵␄ᛵ♐ᰰᤲᅙ ᑙፂᠥᏚᴊጱ᫓ᣇ∛፲ፓᅗᧁᒀᙹ᏷ᅙ ࿪ྖᏙྙĈıķĮĶĺIJĮIJijĹĶĸ ẢᝂᅝijĴijIJijĹķĹĶıġ

⇾゜

᫪⇠᚞᪱

Δ ཱི෡ஔળюનİю୵ Δ ༾༾ఏ၆юનİю୵ Δ ۘ‫ཱིې‬෡ఏ၆İਢ၆ Δ ༈ಛ၃ᇣюનİġ‫ظ‬၆ᙄ݈ Δ ஔኊҢࠢİᆠጝᓞႺİॶႺ Δ டཾីኇİᓃኇ Δ டཾཱིৌϽַ ፜ඪࠉႱघȂႱघႫၗġıķĮĵIJIJIJĹĶıĴ

৤₡ᇄẌሺ 30% ѭฒŊ‫ڰ‬ર֯ᔋ ŕŦŭĻġġıķĮĵIJIJIJĹĶıĴ ņĮŮŢŪŭĻġŪůŧŰŁŭŰŭŢŮŰťŢįůŭġġġġġġġġġġŸŸŸįŭŰŭŢŮŰťŢįůŭ ŌŢųŦŭġŅŰŰųŮŢůŴŵųŢŢŵġĵķĴġłĭġĴıIJijňʼnġœŰŵŵŦųťŢŮ ĩŔũŰűĢůŃŰŹĪ

Wudao

Media & Entertainment

᫵Ổᜨ₡‼ḻᅝ ཱི෡ஔળю୵юન ༾༾၆‫ې۔‬၆ॏୈ ఏᙄတۡୈюન Beifashion ᇓᖢ 0653612543 дᇓ www.beifashion.com info@beifashion.com Korte Hoogstraat 7B-1e verdieping, 3011 GJ Rotterdam

ᜳᴞ ጱ᫓Ꭸ፟!ℜ⑎ℜἔ! Ꭸ፟ ᦀᛈ♈ᶁ!ᩅ῔∛⌸! ᙹ᏷ ℜ┦᫄₞!Ꭸ፟⃀⏻! ❉ᰰᶟ! www.wudao.nl

info@wudao.nl

᫵Ổ✎⇝␙‡ℽᓆ ᩿ᤞ⃿ᨄ᰿ᢤᐵᗫ ᐨᤞὓ፶᫪▚᚞᪱ Tel: 0611808788

Ȟоήቋਿ֯Ґ֤21%โȟ

᳥ 2015 !!ỉ ᑧ ỉ ⑐ ᴞ!€339ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ !!26 ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 ዯᦕ!!13ᴞ!€169

!!26ᴞ!€669ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 9 3 ! 3 ᗣᦕ!!13ᴞ € 99ᅗᏀ!ᩰ4ᴞ ! 9 € ᴞ !!26 ᴞ ! Ꮐ ᅗ ᩰ2 ጃᦕ!!13ᴞ!€499


Editie 367 26-02-2015

೉៌

UNITED TIMES

ዉࢸਢ‫ٱ‬

22


೉៌

23 ҩ೉༾༾ 0 ‫ࡡݲ‬ၥଉ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015

ᑺ⚆Ṝ❢ℚṜ᪱ᛵᛈិ᫆◶ ⏧Ẩᛵ❴ᜇᣞᅗ 䔞ṢᾹῇ拊䘬㗪῁炻忶⼴⽭枰怬拊炷㇨ 媪㫈⁝怬拊炻⣑䴻⛘佑炸ˤṢᾹḇ⎗ẍ⛐屟 ⬴㜙大䦵⼴Ẁ拊ˤṢᾹ⽭枰⮵℞㇨㫈⁝⊁忚 埴⃇怬炻Ữ㗗⼰⣂㗪῁⁝⊁Ṣᶵ傥ㆾ侭ᶵ栀 シ⃇怬℞慹拊⁝⊁ˤ⤪ỽ妋㰢忁ᾳ⓷␊烎

ᣛᴷ 䔞㝸Ṣ⛐崭ⶪ慴屟㜙大䘬㗪῁炻㰺㚱冯 崭ⶪ䯥妪㚠朊⋼嬘炻⮵℞㇨岤䈑⑩天楔ᶲ忚 埴㓗ẀˤỮ㗗⤪㝄㝸Ṣῇ拊䴎⎎ᶨᾳṢ炻恋 湤⮵ṾᾹἮ婒炻䯥妪ᶨᾳ㚠朊⋼嬘㗗朆ⷠ慵 天䘬ˤ⋼⭂ᷕ⊭㊔℞ῇ拊䘬㔠柵炷㔠⫿␴㔯 ⫿炸ˣ⇑〗ˣ⽭枰ỽ㗪ẍ⍲⤪ỽ⃇怬䫱㡅㫦ˤ 娚⋼嬘⽭枰䓙⁝⊁Ṣ␴⁝㪲Ṣ忚埴䯥会ˤ ⁝㪲Ṣ゛天㚱ᾅ晄炻⎗ẍ⮯⁝⊁Ṣ㑩㚱

䘬≽䓊ㆾ侭䳊岈㪲⇑ἄ䁢㉝㉤㈧媦ˤ⤪㝄⁝ ⊁Ṣ㰺㚱⃇怬⁝⊁炻恋湤⁝㪲Ṣ⎗ẍ㟡㒂䳊 岈㪲⇑炻忂忶↢ⓖ⁝⊁Ṣ䘬≽䓊䌚⼿墄⃇ˤ 忁ṃ㡅㫦⽭枰䫎⎰㚱斄㱽⼳夷⭂ˤ

Ṝ❢ዷ ⁝⊁Ṣ⎗傥㉾㫈怬㫦␴⇑〗炻忁⎗傥㗗 ℞ᶵ傥ㆾ侭㉺䳽㓗Ẁˤ⁝㪲Ṣᶵ天⎒㗗䫱⼭ 奨㛃炻天⛐ảỽね㱩ᶳ㍉⍾埴≽炻⚈䁢⁝⊁ Ṣ䘬屉⊁䉨㱩㚱⎗傥嬲⼿㚜䲇ˤ㱽⼳夷⭂炻 㬌栆⁝㪲Ṣ䘬䳊岈㪲⇑䁢㗪㓰 Ķ ⸜ˤ ⚈㬌炻⁝㪲Ṣ⽭枰忂忶㚠朊㬋⺷忂䞍⁝ ⊁Ṣ炻忂䞍暨天䈡⇍㊯↢⁝⊁Ṣ⮵℞⃇怬⁝ ⊁㚱忽䲬埴䁢炻侴ᶼ⁝㪲Ṣ天㯪⁝⊁Ṣ⽭枰 ⛐㊯⭂䘬㛇旸ℏ炷ἳ⤪ℑ␐炸⃇怬⁝⊁ˤ⁝ 㪲Ṣ⎴㗪⭋Ự炻⤪㝄暨天忂忶㱽⹕妋㰢炻⁝ ⊁Ṣ⽭枰㈧㑼㚱斄屣䓐ˤ ⤪㝄⁝㪲Ṣ㗗 ⮰㤕䘬ᶨ㕡炷ᶨ⭞戨 埴ㆾ侭ᶨ⭞℔⎠炸炻 忂ⷠ暨天⛐⋼嬘␴㡅 㫦ᷕ㖶䡢⁝⊁䘬⃇ 怬ˣ⇑〗ˣ㱽⹕䦳⸷ ᷳ⢾␴姜姇屣䓐ˤ ⁝㪲Ṣ忂䞍ẍ ⼴炻⤪㝄⁝⊁Ṣ㰺㚱 ⚆ㅱ炻ㆾ侭㰺㚱⃇ 怬⁝⊁炻恋湤⁝㪲Ṣ ⎗ẍ忂忶㱽昊㍸↢ 䳊岈ˤ⛐㱽⹕䦳⸷ ᷳ⇵␴㛇攻炻⁝㪲Ṣ ⎗ẍ㍸↢天㯪⮵⁝ ⊁Ṣ䘬㝸ṃ屯䓊⮩ ⬀ⅵ䳸炷ŦŹŦŤŶŵŰųŪŢŢŭġ ţŦŴŭŢŨ炸炻䚖䘬㗗 ⁝⊁Ṣᶵ傥廱䦣屯 䓊ˤ⤪㝄㱽昊㌰Ḱ

⁝㪲Ṣ䳊岈㪲⇑炻恋湤⁝㪲Ṣ⎗ẍ䓐㈋㉤ 炷ŦŹŦŤŶŵŰųŪŢŢŭġţŦŴŭŢŨ炸⁝⊁Ṣ䘬屯䓊ἄ䁢Ṿ⮵ ⁝⊁Ṣ䘬屉䓊䳊岈ˤ

Ṝ᪱ዷ 㚱㗪῁⁝⊁Ṣ⚈䁢㰺㚱拊侴ᶵ傥⃇怬⁝ ⊁ˤ⤪㝄⁝⊁Ṣ㰺㚱ảỽ埴≽炻ㆾ侭䫱⼭䘬 㗪攻忶攟炻恋湤⁝㪲Ṣ㍉⍾㱽⼳埴䁢㗪炻屣 䓐⮯⣏ⷭ⹎⛘⡆≈炻⯙㚫天㯪㱽⹕䦳⸷ᷳ⢾ 䘬屣䓐炻媠⤪㍸䣢ˣ⁛䤐ˣ㈋㉤⍲➟埴䘬屣 䓐ˤ⚈㬌炻忂ⷠ䘬㖶㘢ᷳ冱㗗⃀慷⍲㗪冯⁝ 㪲Ṣ忼ㆸᶨᾳ妋㰢彎㱽ˤ忂忶怑䔞䘬婧妋炻 性⃵⁝⊁Ṣ␴⁝㪲Ṣ暁㕡ᶵ⽭天䘬屣䓐ˤ

ᔾᣞᛵិ᥇ᗇ᪱ᙰᨬ᪞ጽ↚ᅞ ㆹᾹ䘬⼳ⷓḳ⊁㇨⎗ẍ⸓≑ṢᾹ忼ㆸ⋼ 嬘炻㬌⢾⸓≑妋㰢➟埴⋼嬘忶䦳ᷕ↢䎦䘬⓷ 柴ˤ⤪㝄ぐᶵ傥妋㰢炻ㆹᾹ⎗ẍ䁢ぐ㍸↢姜 姇ˤ 倗专㕡⺷ ㆹᾹ䘬⼳ⷓḳ⊁㇨⛘⛨烉 ŃŢŭŦůġŷŢůġłůťŦŭűŭŦŪůġijġņĭġijijĸĴġŌʼnĭ 暣娙烉ıĸıġĮġĵijĸġĴijIJĶĭġ ⁛䛇烉ġıĸıġĮġĵijĸġĴIJĶķ 䵚䪁 ĻġũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŬŷĮŢťŷŰŤŢŵŦůŬŢůŵŰŰųįůŭ 暣⫸悝ẞ ĻġŮŢŪŭŁŴŬŷĮŢťŷŰŤŢŵŦůŬŢůŵŰŰųįůŭ


೉៌

UNITED TIMES

੕Јၽᙹ

Editie 367 26-02-2015

ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳĵᅴ ᇾᐋᎆᰥᆪጔဈ∲ ᶫ溆⋲炻ᶨ㈡㈡䓙㕭忲䲭㕿䌯柀䘬忲⭊ 昲ẵ攳⥳㸏ℍ渿㰇䘬⚃㕡埿炻 忁㗪ㆹᾹ⶚忲⬴叔⎌㦻㘗溆␴渿㰇䘬⣏ 埿⮷⶟炻⼨㕭棐䘬㕡⎹崘炻㸾⁁ṓ䓐⎘⺷㖑 梸Ḯˤ 㖑 梸 ⼴⍣ 䦇 冒 埴 干炻 ⃰ 榶 ⇘ 渿 㰇 ⭊ 忳 䪁炻屟㖶㖍崜楁㟤慴㉱䘬⶜⢓䤐炻ℵ㍍叿⼨ 㜇㱛䘬㕡⎹榶ˤ ᶨ⸜⋲ẍ⇵忲忶㜇㱛炻⽫㉀㕤⬫䲼⁽䘬 ⎌❶桐尴炻゛晐⿏忲忲⎌捖炻榶⇘㟤慴㉱⣏ 忻炻塓ᶨᾳ䲵大㕷䘬⥹⧀㒼ỷḮˤ ˬἈᾹ天⍣㜇㱛⏏炰ㆹ柀ἈᾹ⍣炻㜇㱛 䎦⛐天㓞攨䤐炻ᶨṢᶱ⋩⃫炻ㆹⷞἈ崘⮷嶗 ℍ捖炻⎒㓞⥛⋩⃫ˤ˭ ∃∃冒埴干⸿䘬⮷⣍⫸⤥⁷ḇ㚱㍸崟忁 ⚆ḳ炻ㆹℵṼ䳘⓷㖶䘥炻⍇Ἦ㜇㱛㗗ᶨ⸜⇵ 攳⥳㓞⎹忲⭊㓞⍾攨䤐䘬ˤ 忁夷⭂ṳ㕤⎰䎮␴ᶵ⎰䎮ᷳ攻炻㜇㱛䘬 ⓮⭞᷎ᶵ娵⎴炻娵䁢旣䣁Ḯ悐ấ忲⭊ℍ捖シ 栀ˤ忲⭊㌷拊屟攨䤐ḇ㌷⼿⽫ᶵ䓀ねᶵ栀炻 䁢ỽ渿㰇⎌❶ᶵ㓞屣炻㜇㱛⌣天㓞屣烎 ㇨ẍ⛐ᶵね栀䔞ᷕ炻忁ᶨ攨ˬ崘⼴攨˭ 䘬䓇シㅱ忳䓊䓇ˤ ᶨ⣍⫸䲵大䔞⛘Ṣ゛↢忁ᾳ⋲嶗㒼Ṣ炻 ⽆⼴攨ℍ捖䘬䓇シ䴻ˤ 暐㝄ᶵ䚠ᾉ䲵大㕷⥹⧀䘬娙炻榶叿冒埴 干徽⼨㜇㱛⎌捖䘬⣏攨㕡埴⎹榶炻Ḽ↮揀⼴ ⍰榶⚆Ἦ炻婒烉 ˬ⮵炻天㓞攨䤐ˤ˭ ㆹᾹ㰢⭂崘⼴攨忚㜇㱛炻⚈䁢ㆹ奢⼿忚 ⎌❶⍫奨天㓞屣ᶵ⎰䎮ˤ ㇵ敲⇍ᶨ⸜⣂炻㜇㱛䘬䘤⯽梃忇炻⣂攳 Ḯ姙⣂⭞⭊㢏␴惺⏏炻冱叿䲭㕿䘬㕭忲昲ẵ ḇㄊㄊ䓙渿㰇㒜㔋⇘㜇㱛Ḯˤ ᶨ㧋㗗⎌❶炻Ữ彯⣂䘬Ṣ㳩␴⓮⸿炻⎒ 㚫㷃㎵⎌❶䘬⎌␛炻⌣≈慵⬫䘬⓮㤕␛忻ˤ ㆹᾹᶵ゛嶇叿忲⭊佌崘ᶨ㧋䘬奨⃱嶗 徽炻晐シ崘忚ᶨ⭞ὗ沍⭊㢏炻⛐墉柕ᶨ⛸ὧ 㗗ᶨᶳ⋰ˤ 忁⭞⭊㢏怬䛇㗗嬻Ṣ嗽嗽樂╄ˤ ᶨ䠿⌈⫸湝⎒天ᶱ⃫炻⽆⭊㢏⼴柕䘬春 ⎘ᶲ⎗ẍ䚳夳䌱漵暒Ⱉ⢗渿䘬幓⼙ˤ ㆹᾹὧ⛸⛐㎾㢭ᶲ㎾⏨㗫⏨炻䚳叿ㆸ佌 忲⭊䳃㸏叿䴻忶䛤⇵ˤ 攺怑ᶼツシ⛘⛐㜇㱛ṓ⍿ᶨᾳ春⃱ᶳ ⋰炻㗗忁嵇冒埴干ᷳ㕭㚨⣏䘬㓞䨓ˤ

ႝၑᆻ∲⏁ᙥᄁဈṭ 忲 ⬴ 㜇㱛炻 ㍍ 叿 榶 冒 埴 干 ⍣ ㈦ 䘥 㱁 ⎌ 捖ˤ 䘥㱁捖䘬䘥㱁⡩䔓怈役楛⎵炻ㆹᾹ榶干 ⼨䘥㱁捖崘炻㱧嶗䨧忶姙⣂䟜㓿䘬攨㇞␴⮷ ⶪ捖炻Ữ㗗冒埴干榶⛐曺䞛㜧嶗ᶲ⵼旪ᶵ⶚炻 榶⼿䀘柕⛇共炻㯋╀⎩⎩ˤ 䳪㕤ᶨᾳ⣂⮷㗪⼴㉝忼䘥㱁捖炻ᶨℍ捖 ὧ倥⇘䲵大⎌㦪炻㗗ᶨ㓗䲵大㕷侩Ṣ䳬ㆸ䘬 ᶨ㓗⋩Ṣ䘬⎌㦪昲炻⛐埿柕㺼↢え㎂≽倥䘬 ⎌侩㦪㚚ˤ ˬ䲵大⎌㦪㗗㈲忻㔁㱽ḳ枛㦪ˣ₺㔁℠ 䥖枛㦪ˣ䓂军Ⓒˣ⬳ˣ⃫㛅䘬娆㚚枛㦪炻⣯ 嶉凔䘬㍱␴⛐䲵大⎌㦪䘬㕳⼳ᷳᷕ侴⼊ㆸˤ Ṿ匲慵䲼㬋ˣ⎌㧠℠晭ˣシ⠫え怈炻塓嬥䁢 㜙㕡枛㦪䘬㳣⊾䞛ˤ˭ ㆹᾹ㛔Ἦ枸⭂Ṳ㘂⛐渿㰇倥䲵大⎌㦪炻

ᕘᛂጴ᥷

24

㔯 Ļġ昛ⅴ

⌣⚈㦪⛀㉱㉼⇘ㆸ悥㺼↢侴ἄ伟炻㰺゛⇘ᶵ 㛇侴忯炻⯭䃞⛐䘥㱁捖倥⇘⎌㦪䘬㺼↢ˤㆹ ␴暐㝄ㅱ怨↮⛸⛐⎌㦪⛀ᷕ␴ṾᾹ⎰⣷ᶨ 㚚炻ㆹ䘬㦪☐㗗⮷✳䘬懠炻⎒天晐叿䭨⣷㔚 ↢㶭傮倚枧⯙⎗ẍḮ炻暐㝄⌣怠Ḯᶨ㓗栆Ụ Ḵ傉䘬㦪☐炻Ṿ䔞䃞ᶵ㚫㉱炻⎒㗗墅㧉ἄ㧋 伟Ḯˤ 晐⼴⍣⍫奨叿⎵䘬䘥㱁⡩䔓ˤ 暐㝄㰺㚱⤥⤥ἄ≇婚炻⇘Ḯ䘥㱁⡩䔓攨 ⎋炻⯭䃞婒烉 ˬ忁㚱Ṩ湤⤥䚳烎⑙Ᾱ⚆渿㰇⏏炰˭ Ṩ 湤烎 榶 Ḯ 忁 湤 ᷭ炻 ⤥ ᶵ ⭡ 㖻 ⇘ 䘥 㱁 捖炻⯙㗗䁢Ḯ䚳⡩䔓炻Ṿ⯭䃞天⚆渿㰇烎 ˬᶵ埴炻Ἀ⼿忚⍣䚳䘥㱁⡩䔓炻䚳⬴ㇵ Ⅾ⚆⭞ˤ˭ ㆹ䠔㈲Ṿ㉾忚⍣䚳ˤ ᶵ⍫奨䘥㱁⡩䔓㚫怢ㅦ䳪䓇炻ㆹ⎗ᶵ㗗 ⛐婒`娙ˤ 忁㗗⋫慴徊徊Ἦ⇘䘥㱁捖䘬ᷣ天⍇⚈ ␊ˤ

䘥㱁⡩䔓 қ؅ᏛฝՏ‫ܭ‬᜽ԢђࠤчΜϦٚ ‫ޑ‬қ؅ᙼǴຯϞϤԭӭԃǴឦ‫ے‬௲ᚒ ‫׷‬Ƕբ‫עޣ‬ᅇ໺Օ௲ǵᙒ໺Օ௲‫ک‬ၰ ໺Օ௲‫ޑ‬࿶‫ࡺڂ‬٣඗‫ک‬ӧ΋ଆǴҔ฽ ᝄᙣǴጕచಒᑨࢬᄣǴࢂᑼӝᅇǵ ᙒǵқ௼ϷયՋ௼฻҇௼ฝ॥‫ޑ‬᛬ೌ ᆒࠔǶ

ᆌᶶྂᆌඩ ᧱᩷ၯ᧱ᝩ྾ᐐႫᦷ ⚆⇘渿㰇⶚㗗ᶳ⋰Ḽ溆ˤ ㆹ䀓忇堅⚆㕭棐炻⓷烉 ˬ⊿Ṕ⭬䘬悝ẞἮḮ㰺㚱烎˭ 怬㰺㚱ˤ 忁ᶳㆹ⎗⽫⿍⤪䃂Ḯˤ ㆹᾹ⶚䴻妪⤥㖶⣑ᶨ㖑㏕ḅ溆⋩↮䘬⣏ ⶜⢓⍣ᷕ䓠炻⤪㝄ℏ⏓暐㝄䘬ℍ啷嫱ẍ⍲⼴ 㭝埴䦳㨇䤐䘬悝ẞ㰺⍲㗪復⇘炻ㆹᾹᶵỮ⼿ 塓従㚜㓡埴䦳炻侴ᶼ⎗傥大啷悥⍣ᶵㆸˤ ㆹ䩳⇣ᶲ䵚䴎⊿Ṕ㕭埴䣦䘬∱䧶䘤Ḯ暣 ⫸悝ẞˤ䫱Ḯᶨᾳ⮷㗪怬㰺⚆枛炻崽䵲堅↢ ⍣ㇻ⚳ℏ攟徼暣娙ˤ ∱䧶ᶨ倥悝ẞ怬㰺⭬⇘ḇ⿍Ḯ炻婒烉 ˬㆹ⭬䘬㗗⚳ℏ䈡⾓怆炻⥛崽䵲䴎⾓怆 ℔⎠ㇻ暣娙炻徥悝ẞ⏏炰˭ ㉀様Ḯ侩⋲⣑炻ᶨ怲ㇻ暣娙徥悝ẞ炻ᶨ 怲䚌䬿叿烉 ⤪㝄悝ẞ㰺⭬⇘炻⼴㭝埴䦳ᶨ⭂⼿⍾㴰 ḮˤỮ怬㗗⼿㊧⇘暐㝄䘬ℍ啷嫱炻怬⎗ẍ㓡 梃ㆸ悥廱㨇⇘㉱啑ˤ⤪㝄忋ℍ啷嫱悥㰺㱽⍲ 㗪復⇘炻恋⯙㰺㇚ⓙḮ炻⎒傥᷾᷾䔁⛐暚⋿ 䚳Ⱉ㯜ㆾ⍣ㆸ悥䚳尻䄲ˤ 埴䦳䘬嬲㔠⮎⛐⣂⼿嬻ㆹ䛤剙怤Ḫˤ 㬋⛐⽫⿍⛘徥悝ẞ㗪炻㕭棐䘬⮷⥸嵹忶 Ἦ嶇ㆹ婒烉 ˬ悝ẞ⭬⇘Ḯˤ˭ 䛇㗗㚱樂䃉晒炻⼴㭝埴䦳䳪㕤⎗ẍ⤪㛇 忚埴Ḯˤ

ᬎᇙ྅ሁᝫ⋳იሿᔟᗧሐዄ ᶨ⣏㖑渿㰇䘬ὧ㮹ᶱ廒干⯙Ἦ庱埴㛶 Ḯˤ

嶇⮞悼⭊㢏䘬㣲侩㜧⏲Ḯ⇍炻嶇⛐ᶱ廒 干䘬⼴朊⼨渿㰇⭊忳䪁崘⍣ˤ䨧崲Ḯ⎌❶⎎ ᶨ㭝㭼庫⮹崘忶䘬曺䞛㜧嶗㭝炻ℵ㫉デ⍿⎌ ❶䘬⮏朄伶ˤ 渿㰇⭊忳䪁Ṣ㼖㳞㸏炻䓙渿㰇䘤干攳⼨ ⎬⛘䘬⣏⮷⶜⢓␴῁干Ṣ㼖⮯⭊忳䪁㒈⼿㺧 㺧⛘ˤ ㆹ崩叿怬㚱⋲⮷㗪䨢㨼炻崽䵲嵹⇘冐役 䘬崭ⶪ屟Ḧ䲏␴㯜炻枮ὧ屟⚃⊭䘥⟼Ⱉ楁䄁炻 㚠ᶲ婒烉ˬ⛐大啷㕭埴炻忁㚫㗗⼰䭉䓐䘬⮷ 䥖⑩ˤ˭ ⶜⢓⺞怚⇘ḅ溆⋲ㇵ攳干炻↢❶㗪⍰⚈ ᾖ嶗炻⟝Ḯ⮯役ᶨᾳ⮷㗪䘬干ˤ 渿㰇⇘ᷕ䓠㗗㝷㱡嶗炻嶗ᶲ㛹捖䦨⮹ ĭ ⇵ᶨ㭝㗗 ķı ℔慴䘬⣏ᶲ✉炻忶⮷ᷕ䓠ẍ⼴炻 䁢ᶨ楔⸛ⶅ䘬⢑⫸ˤᷕ䓠军⣼⫸㪬⣏⋲㗗㱧 慹㱁㰇⣏ⲉ察ᶳ✉䨧埴ˤ㘗刚⋫嬲叔⊾炻ⲥ 察䘬怈㘗㗗䘥柕暒Ⱉ炻⁷㗗ᶨⷭ桐㘗䔓ˤỮ 㗗 察 㶙 嶗 䨬炻 ⍰ 㗗 ℠ ✳ 䘬 㱁 ⛇ 峐 䘬Ⱦ ㎻ 㜧 嶗ȿ炻㚱㗪嶗朊⚈䁢㱁⫸庫⣂炻䄆干㚫ᶵ⣒ 䭉䓐炻⤪㝄㉸⻶㗪㱉⇡ỷ干炻⎗㗗㚫忋干ⷞ Ṣ堅⇘叔ᶰ㶙㶝ˤ⚈㬌㬌㭝㭼庫⌙晒ˤ⸠⤥ 干埴ᶨ嶗⸛⬱ˤ 忶Ḯᶨ嗽ẹ〗䪁炻ℵ攳ᶨ㚫⃺嶗炻⯙⶚ ㉝忼楁㟤慴㉱䷋⠫ˤ㇧况⺢䭱⶚㗗啷⺷桐␛炻 嶗怲夳⇘㜮䈃␴䨧叿⁛䴙啷㚵䘬啷㕷炻⽫墉 晨帵㤝Ḯ炻䛇䘬⾓天㉝忼楁㟤慴㉱Ḯˤ

፮཈ྗཉွᲴ᳙ᰥጀ⊻ዻႳ ⛐渿㰇㗪炻忯⇘ᶨᾳ∃⍣忶楁㟤慴㉱䘬 Ṣ炻Ṿ婒烉 ˬ忲㜦岲㜿⮢剙ᶨ⃫Ṣ㮹⸋Ṍ忂屣⯙⣈ Ḯˤ˭ 䛇㚱忁⚆ḳ烎 ỷ忚㕭棐⼴炻⓷惺⸿㚵⊁䓇炻嫱⮎䡢㗗 ⤪㬌ˤ ⎗ẍ㏕Ḵ嶗℔干⇘攟⼩嶗廱ᶱ嘇℔干ˤ ⥹ᶼᶨ娎炻䛇䘬⎒剙Ḯℑ⃫Ṣ㮹⸋⯙㉝忼㜦 岲㜿⮢Ḯˤ 攨䤐天⋩⃫Ṣ㮹⸋炻Ữ⎗傥㗗␐㛓ᶵ㞍 䤐⏏炻⣏攨㔆攳ả忲炻⍰䚩ᶳ⋩⃫䘬攨䤐拊ˤ 忚㜦岲㜿⮢⼿䇔⸦⋩䳂䞛昶炻ㆹㄊㄊ⛘ 䇔炻怬㗗„侴奢⼿⽫嶛⼿朆ⷠ⾓炻⾽⇅㉝檀 ⍇㚫⼿檀Ⱉ䕯炻ὧ⮯儛㬍㓦䘬⼰ㄊˤᶨ怲䇔 昶ᶨ怲⏓叿䲭㘗⣑㈿檀⍇喍拈ˤ 㜦岲㜿⮢⍰䧙⮷ⶫ忼㉱⭖炻搚慹⮞枪炻 ⣏㭧ὃ⣱叿㬉╄ἃ␴⋫ㇳ奨枛ˤ ㆹ嶇⛐ᶨᾳᷕ⚳㕭埴⛀⼴朊倥⮶忲嫃 妋炻㈲㜦岲㜿⮢䘬㓭ḳ倥⼿⽡⸽㖶䘥烉 ˬ㜦岲㜿⮢⍰䧙䁢㬠⊾⮢炻⛐ᷕ䓠䷋❶ ⊿⚃⋫䰛䘬ἃ⯷Ⱉ渻ˤ㶭⹟䅁⋩ℓ⸜ ĩ 大⃫ IJķĸĺ ⸜ Ī 䴻Ḽᶾ忼岜┯◃⣷婳㇨⺢ˤ㜦岲㜿 ⮢䘬䳸㥳感Ụ㉱啑䘬ⶫ忼㉱⭖炻⍰㚱⮷ⶫ忼 ㉱⭖ᷳ䧙炻⌈⛘䲬 ıįĴĴ ⸛㕡⋫䰛炻㗗暚⋿夷 㧉㚨⣏䘬啷⁛ἃ㔁⮢昊炻⮢昊慹䡏廅䃴炻㯋

⊊ᶵ↉炻唰厫Ḯ啷㕷⬿㔁㔯⊾䘬䱦厗ˤ㖼㖍炻 㜦岲㜿⮢ⶪ暚⋿⛘⋨㓧㔁⎰ᶨ䘬㚨檀㨇㥳炻 㗗㹯ˣ啷ˣⶅ炻啷⋨ἃˣ㱽ˣ₏ᶱ⮞℟⁁䘬 䈡㬲忻⟜炻ㆸ䁢⚃㕡ᾉ⼺♖⼨䘬䤷⛘ˤ˭ ⛐㜦岲㜿⮢䛢㛃楁㟤慴㉱ⶪ⋨炻⯭檀冐 ᶳ炻夾䓴䃉旸⮔⺋炻䘬䡢㗗⟲䤷⛘ˤ

ġ ᔟᗧሐዄཁ࿈ᰥ ˬ楁㟤慴㉱ἄ䁢Ṣ攻⣑➪⏠⺽ḮṢ栆䘬 ♖⼨ᷳね炻暚怖曏丆䘬㶙Ⱉⲥ察炻⭴⹞䘬⛇ ⛘炻⸛朄䘬䓇㳣炻忁ṃ悥㗗㍷丒ᶾ⢾㟫㸸䓇 㳣ᶵ⎗ㆾ仢䘬⃫䳈ˤ忂⼨楁㟤慴㉱䘬忻嶗ᶲ炻 㚱慵慵檀Ⱉ旣昼炻怬㚱ⲥ察␴㱛㳩暨天䨧崲炻 忁ṃ⛘尴䈡⽝㗗楁㟤慴㉱䘬䤆䦀⯷ⷛˤ˭ Ṳ⣑㰢⭂⊭干Ἦᾳ楁㟤慴㉱ᶨ㖍忲ˤ ᶨ㖑炻⎠㨇⯙攳叿⮷ ⹪ ✳ 干 Ἦ ㍍ ㆹ Ᾱ Ḯˤ ㆹㇻ攳楁㟤慴㉱⛘⚾炻嶇Ṿ䞼䨞Ṳ⣑䘬 㕭忲嶗䶂炻Ṿ夷䔓䘬埴䦳㗗ᶲ⋰忲䡏⟼㴟炻 䴻⣑䓇㧳⇘䲵ⶽ㴟⣏勱⍇ˤㆹ⓷烉 ˬ䘥㯜⎘怬⍣⼿ㆸ╶烎˭ ˬ怈Ḯ溆炻ᶨ⣑Ἦ⚆⣒崽Ḯˤ˭ ġ㕤㗗㰢⭂ḮṲ⣑⯙⎒忲ᶱᾳ㘗溆烉䡏⟼ 㴟炻⣑䓇㧳␴䲵ⶽ㴟ˤℵ≈ᶲ啷⭞⮰姒ˤ Ăġ

ᓃᥩႫ᧓ፇᴮ᫙ᗽ

ˬ䡏⟼㴟ỵ㕤ᷕ䓠䷋❶㜙Ḵ⋩Ḽ℔慴 嗽炻㴟㉼ ĴĶĴĺ ℔⯢炻㷾朊 IJįĶĺ ⸛㕡⋫䰛炻佌 Ⱉ䑘㉙炻㯜㤝庽㤝朄炻⭃劍ᶨ朊⮞掉ˤ㷾⽫ 搚⳴叿ᶨ⹏⮷Ⱉ炻㜿⭮叱侈炻䈡㚱䘬㯜炻䈡 㚱䘬剙␴䈡㚱䘬≽䈑炻⛐䡏⟼㴟㥳ㆸ⣯䈡䘬 㜄泹愱欂␴侩䄲㐰欂䫱⣯奨ˤ˭ ㆹᾹ⛐䡏⟼㴟䘬㘗⋨攨⎋屟Ḯ攨䤐炻怬 ⼿㏕㘗⋨䘬⮰䓐㍍楩⶜⢓ℵ攳ᶲ⋩Ἦ↮揀炻 ㇵ㉝忼䡏⟼㴟䘬ℍ⎋ˤ恋㗗ᶨ⣏䇯㷾㱲␴勱 ⍇㥳ㆸ䘬⃒伶㘗⋨ˤ㱧叿㛐柕⮷㢏忻埴忚炻 ᶨ嶗ᶲ嗽嗽樂导炻嗽嗽伶㘗ˤ⺋敲䘬啵刚⣑ 䨢炻⽖湫䘬勱✒ᶲ倂普叿檀⍇䈡㚱䘬≽䈑㜮 䈃炻⮷᷀ᶲᶵ㗪↢䎦䞛⟲␴ᶱ奺䘬⼑刚䣰䥙 㕿炻䨧叿啷㕷㚵梦䘬啷㕷⨎⤛攺怑⛘崽叿啷 䈃伲ˤ 䡏⟼㴟嬻Ṣ暋⾀䘬㗗忲㷾ᷳ㕭炻䁰导䘬 春⃱ᶳ炻㏕ᶲ刚⼑歖渿䘬忲㷾凡凞⼨㷾⽫ᷕ 榃⍣炻㯜㲊㶙嗽䘬侈䵈⃱⼙㍑⌘叿Ⱉ⃱㯜刚炻 ⤥ᾳ⿉Ṣ䘬㘗尉ˤ

ጄᴞ ᓯᅝ ᬉᷕᒘፊᎴ᥷ᒭᅳ6ᅴ ➯␤ᛵ⍶Ჵ᱓⚆ᩚ


ᰟ✢ᚮ៽ⓨᑁⓘỒ Landelijke Federatie van Chinese Ouderenverenigingen "Chun Pah" in Nederland

ȪΠɒΙϤԑΠТΠΪϲРȫ

Ӵ֭ĻGouvernestraat 53, 3014 PJ Rotterdam www.chunpah.nl

Rotterdam ᲀᧁጳᚮ៽Ồ

Amsterdam ᜷ᘩᴒᧁጳᚮ៽Ồ ᱓ᓯ

ዶ፸ᐡ᏷፶Ồ ᅳ3126 ᑧ 3 ፸ 4 ፶ᅴ

㛔㚫⮯㕤 ĵ 㚰 ķġ㖍炷㗇㛇ᶨ炸䙲 ≃⣂ ĩġŚŢŬŶŭŵġĪġ⍲⓮⟜岤䈑ᶨ⣑忲炻䎦 㓡䁢 ijıIJĶ ⸜ Ĵ 㚰 ijĴ 㖍 ĩ 㗇㛇ᶨ Īˤ ij 㚰 IJĺ 㖍攳⥳ⓖ䤐炻⟙⎵⽆忇 㚫⒉烉ɖ IJıĭĮġ朆㚫⒉烉ɖ IJĶĭĮ

ġ晾䃞㖶⣑ㇵ䩳㗍炻ỮṲ㖍⋰㗪↮⢾侨䛤䘬春⃱炻Ụ᷶㍸⇵枸⏲Ḯ㗍䘬Ἦ冐烊 ⃱䶂䨧德㚫㇨⣑剙㜧ᶲ䘬⣏䍣䐫䨿炻㗈䄏叿⭌ℏ栗⼿㟤⢾㖶Ṗˤ ġ䩳㗍㗗ᷕ⚳Ḵ⋩⚃䭨㯋ᷳᶨ炻㗗ᶨ⸜ᷕ䫔ᶨᾳ䭨㯋炻䁢㗍⬋䘬攳⥳ˤ䩳㗍 䘬⇵ᶨ⣑㗗彶㗍㖍炻ḇ⯙㗗Ṳ⣑ˤ㬌㗪㬌⇣炻㚫⒉Ᾱ㬉倂ᶨ➪炻ⓙ㫴ˣ嶛准ˣ ⏡䫃⫸ˣ侵⣒㤝㇯炻䫱䫱炻䓐⎬䧖⧃㦪⼊⺷ㄞ屨Ḵ㚰ấ䓇㖍㚫炻彶㍍⍰ᶨᾳ㕘 䘬㗍⣑䘬⇘Ἦ炰 ġℵ忶⋲ᾳ㚰⯙㗗ᷕ⚳彚㙮ḁ㛒伲⸜㕘⸜炻㛔㚫⭂㕤 ijĵ 㖍㬋㚰⇅ℕ冱埴㕘 㗍倗㬉㚫炻〕῁⣏⭞ὅ㗪↢ⷕ炰

祝各位會員農曆新年快樂、 身體健康 !

Eindhoven

在此預祝各位會員朋友:春節快樂!喜氣洋洋!身體健康!平 安吉祥!

ᝨ᪸ᚮ៽Ồ

Ꮵ፸♩ᓛ↗┘᜕ᑀᅝ

ᝨ᪸ᚮ៽Ồ᥷ΐᝂᥖ 䫮侭冯⸦ỵ䎮 ḳ㖍⇵⃭䔞㍊䳊昲 ĭ Ḯ妋㕭㷠㒂溆 ĭġ⼰ デ嫅楔❶⨎⤛㚫攟 惕渿曆⤛⢓ℐ䦳⋼ ≑ ĭġẌㆹᾹḳ⋲≇ ᾵⬴ㆸ㕭㷠㳣≽㏄ ⮳į 㶢婯匟㭼 ⽟ᶱ⚳Ṍ䓴溆 ťųŪŦŭŢůťŦůűŶůŵĮ 㱽⮼ 㕗炷ŗŢŢŭŴ炸ỵḶ㱽 氩⢓Ⱉˤ征᷒⎵⫿ 㗗Ṷ㉱ᶩ宕ȾŗŢŭŭŪŴȿᶨ孵侴㜍炻シᷢ⛐Ⱉ察ᷕˤ征㗗匟℘⮹㔘ↈ᷒㜍冒Ḷ㉱ᶩ 宕䘬❶ⶪ⎵䦘ᷳᶨˤ⛐⮡大䎕䈁䊔䩳㇀ḱᷕ炻IJĶķĹ ⸜炻⦩⹱ɀ⤍℘㱣䘬⅃旇㚦 乷彯㱽⮼㕗䘬⛋ᾅ仿㔁➪ˤ㱽氩⢓Ⱉḇ⎓ ŅųŪŦŭŢůťŦůűŶůŵ炻シᷢȾᶱ⚥Ṍ䓴䁡ȿ炻 ⛐匟℘ˣ⽟⚥␴㭼⇑㖞彡⠫ᶲ炻㴟㉼ ĴijijįĶ 䰛炻㗗匟℘䘬㚨檀Ⲙˤ⇘Ḯ㱽⮼㕗冒 䃞㗗天䇔Ⱉ䘬炻⛐Ⱉᶲ⎗ẍ䚳⇘Ⱦᶱ⚥Ṍ䓴䁡ȿ䘬㞯⽿ˤ亏井⼨ᶲ崘炻剙 Ĵı ↮ 摇⌛⎗⇘彦Ⱉ栞ˤⰙ栞ᶲ往㚱ᶨ᷒檀乎 Ķı ⍀䰛堐䣢ᶱ⚥⚥⠫䘬⚮㞙ˤ䃞⎶Ṷ征 ⃧徃ℍ㭼⇑㖞⚥⠫炻⯙㚱ᶨ᷒䝕㛃⎘炻⛐䝕㛃⎘ᶲ⎗ᶨ奰ᶱ⚥㖈旭䘬⍇慶ˤ㱽 ⮼㕗䘬⽟⚥⯭㮹⌈ ijķĦ炻ᷢℐ匟℘㚨檀ˤijııķ ⸜炻ᶨ᷒⽟⚥℔㮹塓徱ℍḮ㱽⮼ 㕗⻻⛘䘬孖Ể炻征㗗匟℘⌮⎚ᶲ⇵㇨㛒㚱䘬 į ⎬ỵ⮲㔔䘬㚫⍳ ĭġぐᾹ⎗⏎娵嬀忁㬟⎚䘬⺢䭱䈑╶ ŀġ俛倆ᶵ⤪䚖䜡 ĭġ䚖䜡ᶵ ⤪奒幓デ⍿ ĭġᶨ⭂䴎ぐⷞἮ䃉旸䘬㺧嵛デ Ģġ䁢㬌 ĭġ㛔㚫⮯冱彎ᶨ⣑㷠 į 㖍ġġġġġġ㛇 ĻġijıIJĶ ⸜ Ķ 㚰 ĵ 㖍㗇㛇ᶨ 䚖ġġ䘬ġġ⛘ Ļġ匟㭼⽟ᶱ⚳Ṍ䓴溆 ťųŪŦŭŢůťŦůűŶůŵ ⽟⚳崭⣏䘦屐℔⎠ ᷕ⺷冒≑㘂梸 į 屣ġġġġġġ䓐 Ļġ㚫⒉ɖ IJijĭııĩ ⊭㊔Ἦ⚆干屣ˣᷕ⺷冒≑㘂梸 įġ㚈㱱㯜 įġ䫱 Ī 倗䴉⍲⟙⎵ Ļġ㛶忳⧋ ıķijIJķĴĴķıĸ 娡栗漵 ıķĶIJĴijķĸĹIJ

㛶⚳⻟ɖ Ĵı炻昛沛⯷ɖ Ĵı炻⏪渿咖ɖ ijı炻昛⫼】ɖ ijı炻惏㠩⪴ɖ ijı炻㶑 沛䌱ɖ ijı炻悺厗㥖ɖ ijı炻湫䵕⧋ɖ ijı炻㜿䘦㖶ɖ ijı炻⻝佌楁ɖ ijı炻␐㯜㟡ɖ IJıˤ

Utrecht ᦿᧁ᪰፱ᚮ៽Ồ ዯ፸ᐡṺ┘ 湫䌱㠭烉Ĵ 堳㝹ġ 昛㟪咖烉喳㝄㈡ 湫㛐嗕烉IJıġ㫏⃫ ∱冒䔞烉噳䱽 IJ ᾳ

Amersfoort ጱ᪸ᚮ៽Ồ

੩੫୚Л‫ོࢧݘ‬

ߡ‫ۓ‬඼੫ϝ‫ོࢧݘ‬

Р෈Ȉഇ࢑෈Π

പ੫ϝ‫ོࢧݘ‬

Р෈ȈؐТ಑ΙЅ಑έএ࢑෈Π

Р෈ȈؐТ࢑෈ΙЅ࢑෈Ϥ

Р෈0ਢ໢Ȉ࢑෈ΙՍ࢑෈Р໠ߞ

ਢ໢ȈήϿΙਢՍѲਢ

ਢ໢Ȉ11:00 - 14:00

ਢ໢Ȉ12:00-18:00

ഇ࢑෈Ѳ23ᘈՍ4ᘈᆹོԤሸ‫࡟ܣ‬

ᆹོӴᘈȈGouvernestraat 53

ᆹོӴᘈȈ๼၂ՂΡ՞ԉȶҗᆋዂȷ

ᆹོӴᘈȈCartesiusweg 11

ᆹོӴᘈȈRecht Boomssloot 89

বΡທထԊ‫ۑ‬ሸ۹ᐗທ ོߝȈ‫ Ⳑߝ؃‬010-4585690 ؐТ‫ޟ‬಑Ιএ࢑෈ΠኊઢҡРོ

੕б‫ོࢧݘ‬

ȁȁȁȁȁPaletplein 53 ོߝȈങЈ‫ ׈‬06-14315585

3534 BA Utrech ོߝȈ᎓‫آ‬Ԥ!0346551643

)বΡທ*1011 CX Amsterdam ོ!!!!ߝȈ԰ᆆ໴ 06-41859318

೉៌ࠒୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈ȈؐТ಑Πএ࢑෈Π ਢ໢Ȉ12:00 - 17:00 ᆹོӴᘈȈ‫ޥ‬ୢϛЖ Stichting Gemeenschape centrum Lievendaal Lievendaalseweg 3, 5652 SB, Eindhoven ོߝȈनछ㢣!06-45092342

೉៌‫ݍ‬ୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈ȈؐТ಑2Ѕ಑4এ࢑෈Π ਢ໢Ȉ12:00 - 17:00 ᆹོӴᘈȈWijk Centrum "De Symfonie" Valkenierstraat 1 6828 RM Arnhem ོߝȈ࿲ᆆ‫ ي‬0316-333435

೉៌ϛୢ‫ོࢧݘ‬ Р෈Ȉഇ࢑෈Ι ਢ໢Ȉ12:30 - 18:00 ᆹོӴᘈȈ Van Galenstraat 30 3814 RC Amersfoort ོߝȈങ๼஼ 035-6028225


᫓ↂ⃡ᣇᓍ῔Ồ ᰟ✢ፍỒ᫛ἲ᭖᏷ᘒ᫜ ⓘỒ⃕ἲᅝỜ⇴ᒯᛥ᥇

ፍỒᲐ␈ዷᅝᱯ᭘ἓᛥ᥇

ፍỒỒᛥᅝ᭼ጛḶᛥ᥇

डᑙᇳȈȶ‫پר‬ΟȂ࢐ौѩΡுҡ‫ڼ‬Ȃ‫ٮ‬иு‫؁ޟ‬ᙴ౾Ȅȷĩ घᑱᆋॱġIJıĻIJıĪġ 鹿特丹基督教生命堂

海牙基督教生命堂

地址:Donarpad 9, 3072 EB Rotterdam 電郵:emsirotterdam@gmail.com 電話:010-411 49 90 / 06-40 094 225 ( 普通話 ) 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢: 鄧偉康牧師 ( 廣東話 ) 陳李湘萍師母 ( 普通話 )

地址:Isingstraat 165A, 2522 JS Den Haag 電話:070-388 17 85 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 普通話主日崇拜 / 荷語主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:梅子開牧師

烏特勒基督教生命堂

荷京基督教生命堂

地址:Marokkodreef 3, 3564 EV Utrecht 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:030-261 61 67 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話 / 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

地址:Anton Waldorpstraat 90 1062 AZ Amsterdam 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:020-673 03 50 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

思活路基督教生命堂 地址:Esdoornstraat 25, 8021 WB Zwolle 電郵:emsiutrecht@gmail.com 電話:06-50 652 284 崇拜聚會:普通話崇拜 時間:星期一中午 12 時 查詢:鍾志勳牧師

百合山基督教生命堂 地址:Rozenstraat 2, 4613 AJ Bergen op Zoom 電話:0164-78 58 22 / 06-29 551 772 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:林國安牧師

恩慈地基督教生命堂 崇拜地址:Deurningerstraat 212, 7522 CL Enschede 教會活動中心:Deurningerstraat 39A 7514 BD Enschede 電郵:emsienschede@gmail.com 電話:053-2310789 / 06-50 652 284 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:鍾志勳牧師

福臨道基督教生命堂 地址:Zandstraat 103, 3905 EB Veenendaal 電郵:emsiveenendaal@gmail.com 電話:0318-76 91 44 / 06-27 221 338 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:朱洪順傳道

百利達基督教生命堂 地址:Teteringsedijk 89C, 4817 MB Breda 電郵:emsibreda@gmail.com 電話:076-532 33 51 / 06-24 542 277 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 普通話傳譯 ) 時間:星期日早上 10 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 查詢:趙麗娟傳道

高寧根基督教生命堂 地址:Korreweg 37,9714 AB Groningen 電郵:emsigroningen@gmail.com 電話:050-571 80 40/06 - 81 556 777 崇拜聚會:主日崇拜雙語 ( 粵語 / 普通話 ) 時間:星期日早上 11 時 ( 每主日均設有兒童主日學 ) 留學生團契:逢星期三晚上 6 時 查詢:張堯傳道

安恆基督教生命堂 地址:Geograaf 13, 6921 EW Duiven 電郵:emsiamsterdam@gmail.com 電話:06 1296 5512 崇拜聚會:廣東話主日崇拜 ( 荷語傳譯 ) 時間:每月第二及第四個星期日早上 11 時 ( 設有兒童主日學 ) 查詢:黃良明牧師

樂華城基督教生命堂! 地址:Vrijheidsplein 1, 8924 JL Leeuwarden 電郵:emsileeuwarden@gmail.com 電話: 06-81 556 777 崇拜聚會:普通話 / 廣東話崇拜 時間:每月第二及第四個星期二早上 10 時 查詢:張 堯傳道

❣ᜪᗔ ᙬᬙ⃿ᣈ!(www.emsionline.org)!៻ᾰᑺ⚆ᘷᴞᙬᗥ᎘ᧁᓕℏỒ፛᠖᪳


!"#$%"$ $&'

!"#$"%&'(' )* +&,-(' .,/(0 1&' 2,& 31& 41"

56(7%-,8( 5',-"90: ;(& .,1&<=, 1&' >,& >%1& ?1&@%1@( A%BB"9-: .,1&C,& D"9(,@& A-%',(0 +&,8(90,-*

!

EF

d-" N01A e*).$5 [),?H,%.+$ +D [),?H,%"; .$ d.,$b.$ f$.@");.%' .; -"&?= g+)" %-,$ 2`` D)."$?; ,$? )"&,%.@"; +D 5),?H,%"; 6.%$";; , ;.5$.D.3,$% 4+4"$% +D %-".) &.@"; +$ %-" )"@."6 .$5 ;%,$?= D"9(,@& 0-%'(&-0 19( -1K,&@ 0(L$,( -" 9(7"9' -=( /"/(&-M 7' 2,1&@ A=1& ,$? 31&@ >,1"/,&@

() )*+,+-. /0)12*3)1 2,*0)45) 5/))1 +6 72,(42 $)8 #0)4 845 +9)0 :;< 2, =453 .)40 !"# $%&'#()# )*##+ '(%,-+ ."# /). $% ."- )(0- ,$%+ '-1$2% 23 4"$%(

G* ?,% !=1&@=1,H G"=1, I"9&,&@ J"0!"#"$%&'( )"*+)%") &",)$% %-,% .$ /012( %-" "3+ $+4.3 5)+6%- .$ 7.$-,. 8"6 9)": 6:; ;%:<&"= >-" *)"?.3%"? .$3)":;" ;*""? 6:; +@") 1A=AB :$? ):$C"? 1;% .$ %-" ;:4" C.$? )"5.+$ +D E-.$:F G% 6,; H$?");%++? %-:% %-" "3+$+4.3 ?"@"&+* 4"$% +D 7.$-:. 8"6 9)": .$3)":;"? .$ ;%:<.&.%' :$? %-" 3+4*)"-"$;.@" ;%)"$5%- 6:; 3+$%.$H+H;&' 5)+6.$5F >-" ?:%: )"@":&"? %-:% %-" "I*"3%"? %+%:& +H%*H% @:&H" +D 7.$-:. 8"6 9)": )":3-"? J00 <.& &.+$ 'H:$ 6-.3- .$3)":;"? +@") 1AFABF >-" .$?H; %).:& :??"? @:&H" .$3)":;"? :<+H% 1KBF LHM&.3 D.; 3,& )"@"$H" 6,; 10N=O M.&&.+$ 'H,$ 6.%- 5)+6%- +D

D

1KB= P.I"? ,;;"% .$@";%4"$% 6,; AKO M.&&.+$ 'H,$ 6.%- 5)+6%- +D 1AB= L") 3,*.%, ?.;*+;,M&" .$3+4" +D H)M,$ ,$? )H),& )";.?"$%; )"&,%.@"&' .$3)",;"? 10B ,$? 1NB= 8"6&' ,??"? "4*&+'"? *+*H&,%.+$ 6")" 1Q0 %-+H;:$?= R$")5' #+$;H4*%.+$ D+) *") 10 %-+H;:$? 'H:$ +H%*H% @:&H" ?"#)":;"? 2B= S95:.$;% %-" <:3C?)+* +D D+)".5$ :$? ?+4";%.3 "3+$+4.3 :%4+;*-")"T %-" "3+$+4.3 .$3)":;" ;*""? +D 7.$-:. 8"6 9)": ):$C"? 8+F1 3+4*:)"? 6.%- +%-") ;:4" C.$? )"5.+$; .$ E-.$:FS >:$5 U-+$5M.$( %-" @.3" ?.)"3%+) +D V"@"&+*4"$% :$? W"D+)4 E+44.%%"" .$ 7.$-:. 8"6 9)":T .$%)+?H3"? %-:% %-" 5)+6.$5 +D :?@:$3"? .$?H;%)' -:? <"3+4"

%-" C"' "$5.$" D+) ?).@.$5 %-" "3+$+4'F G$ N012T %-")" 6")" 120J "$%")*).;"; ;H33";;DH&&' :3-."@.$5 %):$;D+)4:%.+$ :$? H*5):?.$5F 9")+;*:3"T $"6 4: %").:&T 5):.$T +.& :$? %"I%.&" 4:.$%:.$"? 5)+6.$5 ;%":?.&' 6.%- )"&:%.@" .$3)":;" ;*""? +D :<+H% NQBT 1AB :$? 1NBF L"C.$5 X$.@");.%' Y7.$-:.Z 8"6 ["$"),%.+$ G> W";",)3- G$;%.%H%"T 8,%.+$,& X$.@") ;.%' +D V"D"$;" >"3-$+&+5' 9)4' ,$? E.@.&.,$ X $.%"? W";",)3- G$;%.%H%" ,$? +%-") ;3. \%"3- *&,% D+)4 ;"%%&"? ?+6$ +$" ,D%") ,$+%-")= >6+ $,%.+$,& C"' &,M+),%+).";T 2] 4H$.3.*,& C"' +$"; ,$? 1N 4H$.3.*,& "$5.$"").$5 3"$%"); 6")" $"6&' ,??"?= 8"6 3.%' ,DD.)4"? S%)H4* 3,)?S *)+?H3%; 6")" N0=

QOA2 4"?.H4 ,$? ;4,&& \;.^"? 3+4*:$."; +D ;3.\ %"3- %'*" :$? /_O ;3.\%"3- ;4,&& 5.,$% "$%")*).;"; 6")" $"6&' ,??"?= >-")" 6")" _O``` *,%"$%; ,* *&."? .$ %-" 6-+&" '",) ,$? WaV "I*"$?.%H)" ,3 3+H$%"? D+) N=]QB +D %-" %+%,& +H%*H% @,&H"= G$ N012T %-" )"D+)4 +D "3+$+4.3 ;';%"4 .$ 7.$ -,. 8"6 9)", 6,; 3+$%.$H+H;&' ?""*"$"? ,$? %-" .$%"5),%.+$ 3H;%+4; 3&",),$3" .$ 7".b.$5\>.,$b.$\ c"M". )"5.+$ 6,; ,3-."@"?= 8"6 ,)", .$.%.,%.@"&' .$%"5),%"? .$%+ %-" 3++)?.$,%"? ?"@"&+*4"$% ;%),%" 5' +D 7".b.$5\d.,$b.$\c"M".= G$@";%4"$% D)+4 7". b.$5 ,33+H$%"? D+) K0B +D %-" 6-+&" *,.? \.$ ?+ 4";%.3 3,*.%,&=

$(%5$% 678 $%&'#()#+ 9: ;<=<> ?20*@'$%1 A$." ."@. 23 )@0- *-'$2B C(). :-('

L).@,%" "3+$+4' -,? M"3+4" ,$ .4 *+)%,$% "$5.$" D+) *)+4+%.$5 >.,$b.$ " 3+$+4' ;%,M&" ?"@"&+*4"$%= 9D%") %-" .4*&"4"$%.$5 %-" )"D+)4 +D MH;.$";; )"5.;%),%.+$T A]J2A "$%")*).;"; 6")" $"6&' )"5.;%")"? %-.; '",)= 94+$5 %-"4T A2AO` 6")" *).@,%" "$%")*).;"; 6-.3.$3)",;"? KJ=JB ,33+H$%.$5 D+) JA=OB +D %-" $"6&' )"5.;%")"? +$";= G$ %-" &,;% '",)T %+%,& .$?H;%).,& +H%*H% @,&H" +D *). @,%" 3+4*,$."; 6,; +@") _`O2=A M.&&.+$ 'H,$ 6-.3- .$3)",;"? N_=KB ,$? 6")" _2=2 *")3"$%,5" *+.$%; D,;%") %-,$ .$?H;%)' 6.%- N` 4.&&.+$ hH,$ *)+D.% .$ '",)= 7+%- *).@,%" .$@";%4"$% ,$? *).@,%" "3+$+4' %,I 6")" D,;%") %-,$ %-" 5)+6.$5 ),%" +D ;+3.,& .$@";%4"$% ,$? %,I )"@"$H" .$ %-" 6-+&" 3.%'= VH).$5 %-" &,;% '",)T >.,$b.$ ?)+@" %-" %),$;D+)4,%.+$ ,$? H*5),? .$5 +D %-+H;,$?; +D 3+4*,$.";= G% -,? ,&)",?' *)+4+%"? AO2_ "$%") *).;"; %+ ,3-."@" ]J`N %),$;D+)4,%.+$ ,$? H*5),?.$5 *)+b"3%;= oH%*H% @,&H" +D -.5-\%"3- .$?H;%)' 6,; OA`=QQ] M.&&.+$ 'H,$ ,33+H$%.$5 D+) Q`=QB +D .$?H;%)' 6.%- N` 4.&&.+$ hH,$ *)+D.% .$ '",) >"3-$+&+5' .$ $+@,%.+$ -,? ,&)",?' M"3+4" %-" C"' D,3%+) D+) .4*)+@.$5 M+%- "3+ $+4.3 mH,&.%' ,$? M"$"D.%=

NOJ ,0 PMFQ -9,LL,"& R%1&H -=( ,&79(10( 0B((' 91&K(' -"B ,& !=,&1 I1,&L1&' 7' p+$5 i.$5M.$T n.$ q,$ 7,+

W"*+)%") &",)$% D)+4 %-" *)";; 3+$D")"$3" +D N`12 d.,$b.$ R3+$+ 4' e+3."%' V"@"&+*4"$% e%,%H; %-,% ?H).$5 %-" *)"&.4.$,)' ,33+H$% .$5 ,$? %-" "@,&H,%.+$ M' E-.$, 8,%.+$,& e%,%.;%.3; 7H)",HT d.,$b.$ [VL 6,; 1=AKNN2K %).&&.+$ 'H,$ .$ &,;% '",) YE8hT M"&+6 %-" ;,4"Z= 933+)?.$5 %+ %-" 3+4*,),M&" *).3";T .% .$3)",;"? 1`=`B 3+4*,)"? 6.%- %-,% .$ ;,4" *").+? +D &,;% '",)= >-" .$3)",;" ;*""? ),$C"? %+* .$ E-.$, 4,.$&,$?= Si,;% '",)T d.,$b.$ ?+6$%H)$ "3+$+4.3 ;%)";; 6,; )"&,%.@"&' -.5-T MH% %-")" 6")" ;%.&& &+%; +D -.5-&.5-%; +D "3+$+4.3 ?"@"&+*4"$%ST ;,.? j-,$5 k.,$5T %-" l.3" V.)"3%+) +D >.,$b.$ e%,%.;%.3; 7H)",HT S>-"' 4,.$&' 4,$.D";%"? .$ %-" D,;% ?"@"&+*4"$% +D ;")@.3" .$?H;%)'T ;"@") ,& -.5-&.5-%; +D *).@,%" "3+$+4'T ;3."$3" ,$? %"3-$+&+5' .$$+@,%.+$

*)+4+%.$5 %),$;D+)4,%.+$ ?"@"&+*4"$% "%3=S G% 6,; H$?");%++? %-,% %-" ,??"? @,&H" +D ;")@.3" .$?H;%)' .$ >.,$b.$ "I3""?"? K=KAA M.&&.+$ 'H,$ 6-.3- .$3)",;"? M' 1`=NB ,$? ,33+H$%"? D+) 2J=QB +D [VL= >-.; .$3)",;"? 1=N *")3"$%,5" *+.$%; 3+4*,)"? 6.%- %-,% .$ 3+))";*+$?.$5 %.4" &,;% '",)= P)+4 %-" ,$$H,& .$3)",;" ;*""?T %-.; 6,; %-" D.);% %.4" %-,% %-" .$3)",;" ;*""? +D ;")@.3" .$?H;%)' "I3""?"? %-" +$" +D *).4,)' .$?H;%)' ,$? ;"3+$?,)' .$?H;%)'= R;*"3.,&&' %-" $"6 ;")@.3" .$?H;%)' ?"@"&+*"? mH.%" D,;%= P)+4 n,$H,)' %+ 8+@"4M") .$ &,;% '",)T %-" +*"),%.+$,& )"@"$H" +D *)+D.%,M.&.%' ;")@.3" .$?H;%)' +D 3+44")3.,& &",;.$5 ,$? ,M+@" .%; ;3,&" 6,; OA=`]_ M.&&.+$ 'H,$ 6-.3- .$3)",;"? M' N2=`B=

!"#$%"$ '($)*#+ -.($/( 0#"1( 2".(* 3/$$(+ 4567+()(8 7' 7,+ P"$5'HT n.$ q,$ 7,+

9

.,1&C,& !(&-91L S8(&%( T1,=( ;,8(9 .%&&(L

33+)?.$5 %+ %-" E-.$, W,.&6,' 8+=_O 7H)",H [)+H* E+= i%?=T >789 E"$%),& 9@"$H" c,.-" W.@") >H$$"&T E-. $,; D.);% .44");"? %HM" %H$$"& 6-.3- *,;;"; %-)+H5;".;4.3 ,)",;T 6,; 3+4*&"%"? )"3"$%&'= >-" >H$$"& 3+$$"3%; %-" hHb.,*H P.$,$3.,& V.;%).3% +$ %-" $+)%M,$C +D %-" c,.-" W.@") ,$? %-" c+$5m.,+ V.;%).3% ,$? >789 +$ %-" ;+H%- M,$C= G% 3+@"); , ?.;%,$3" +D 2=N C.&+4"%"); ,$? .; 3+4*).;"? +D %-)"" *)"3,;% 3+$3)"%" .44");"? %HM";6.%- , %+%,& &"$5%- +D NAA 4" %");T ",3- 6".5-.$5 Q`T``` %+$;= >-" %H$$"& *,;;"; %-)+H5- %-" ;+D% ;+.& .$ %-" ).@")M"? +D %-" c,.-" W.@") ,$? 3,$ 6.%-;%,$? , 4,5$.%H?" O ",)%-mH,C"= VH).$5 %-" 3+$;%)H3%.+$T %-" %H$$"& 6,; ,6,)?"? NN $,%.+$,& *,%"$%;= 94+$5 %-"4T _N %"3-$.mH"; 6")" .$.%.,%"?T -,@" )",3-"? %-" .$%")$,%.+$,& ,?@,$3"? &"@"& ,$? D.&&"? %-" M&,$C; .$ E-.$,; %"3-$.mH"; +$ &,)5"\;3,&" H$?")6,%") %H$$"& 3+$;%)H3%.+$= q-"$%-"%H$$"&.;+*"$%+%),DD.3T %-"?).@.$5%.4"M"%6""$%-"$+)%,$? ;+H%- M,$C; +D %-" c,.-" W.@") 6.&& M" )"?H3"? D)+4 -,&D ,$ -+H) %+ Q 4.$H%";= 7";.?";T %-" %H$$"& .; ,M&" %+ +*"),%" .$ ,&& 6",%-") 3+$ ?.%.+$;T;+%),DD.33,$%),@"&%-)+H5-H$.4*"?"?=


!"#$%& $#'%(

!"#$

%)*+,-./*0 /120 34567839:;

%& ' ( ) & * + ' * , - & . ( / + & 0 1/ 2 OB P2, (=20G Q20FR*20 ?*+= H=,+,C R*0 <20 O2,

S*1 O2,@*20FG TU8B>2-8,@)G *C J-,E (=20),0F S2,@*0F 20) =2C K>>0 *0 $*20V*0 J,- E,-> +=20 W9 B>2-CM X> K>F20 +, C>@@ I>F>+2K@>C *0 +=> I>F>+2K@> E2-L>+C *0A@1)*0F X2*E>0 Y,2) 20) (20C=1* (+->>+ *0 :ZZ[M X> F>+C 1H 2+ W 2MEM 20) F,>C +, ?=,@>C2@> E2-L>+ +, K1B I>F>+2K@>C 2+ WMW9 2MEM >I>-B )2BM $=>-> 2-> +=*-+B ,- J,-+B I2-*>+*>C ,J I>F>+2K@>C ?>*F=*0F E,-> +=20 ;99 V*0M $=>B A20 K> C,@)

[99 B120 \]"^G +=> C2E> K>@,?_ >I>-B )2BN $=> J2E*@B ,J +=->> @*I>C 2 H>2A>J1@ @*J> *0 $*20V*0N X,?>I>-G 0,? => ?,--*>C 2K,1+ +=2+ =*C A=*@) A20 0,+ F, +, CA=,,@ K>A21C> ,J +=> A=*@)C 2F>N X*C A=*@) ,0@B 2++>0)C CA=,,@ 10+*@ R1 0*,- $=->> )1> +, +=> =,1C>=,@) ->F*C+-2+*,0N '- S*1 +=*0LC 2 @,+ 2K,1+ =,? +, @>+ =*C A=*@) A,0+*01> +, ->A>*I> =*F=8 D12@*+B >)1A2+*,0N S*1 ^*0FF20FG c9 8B>2- 8,@)G A,E>C J-,E (=20),0F S*2,A=>0F 20) =2C >0F2F>) *0 C20*+2+*,0 ?,-L *0 $*20V*0 J,- c B>2-CN X> F>+C 1H 2+ bNb9 2NEN 20) C?>>HC +=> C+->>+ 2+ c 2NEN X> >2-0C b999 B120 >I>-B E,0+= 20) C>0)C =,E> 7a99 B120N S*1 ^*0FF20F C2BCG *+ ),>C0d+ E2+ +>- +, F>+ 1H >2-@BG *+ *C V1C+ 2 H=BC* A2@ >f>-A*C>N O1+ # ,J+>0 E*CC EB A=*@)->0g h

`=20F <>*G ab8B>2-8,@)G =2C >0 F2F>) *0 +=> E202F>E>0+ ,J J@,?>-C J,@>CC +=20 ,0> B>2-N X> F>+C 1H 2+ c 2NEN 20) F,>C +, +=> C+,-> KB C*++*0F =*C ?*J>d C +-*ABA@>N #0 ,-)>- +, E2L> +=> A1C+,E>-C F>+ J@,?>-C K>J,-> eG => ,H>0C +=> K,f +, +2L> ,1+ +=> J@,?>-C 20) E2+A= +=>EN X> C2BCG => V1C+ ?,-LC ,0 *+ J,- C=,-+ +*E>G C, => =2C 0,+ E>+ L>B 2AA,10+C 20) *C @,,L *0F J,-?2-) +, +=> ,HH,-+10*+BN

$=> A,1H@>G `1 /*1E*0 20) R*2 P1*f* 20F 2-> K,+= ;[8B>2-8,@)M $=>B ,?0C 2 R*20K*0FF1,i* C+2@@ *0 (=*B*0F Y,2)G "20L2* &*C+-*A+ 2J+>- +=>B ?>-> )*CE*CC>) :6 B>2-C 2F,M $=>B F>+C 1H 2+ T 2MEM 20) K>F*0C +, C>@@ R*20K*0FF1,i* E2)> ,J E10F K>20C K>J,-> ; 2MEM j+ H->C>0+G *+ =2C K>>0 L0,?0 0>2- (=*B*0F Y,2)M ',-> +=20 :66 C>+C ,J R*20K*0FF1,i* A20 K> C,@) *0 J,1- ,J*I> =,1-C >I>-B )2BM k",? ,1- A=*@) =2C F-,?0 1HG ?> =2I> 0,+=*0F +, ?,--B 2K,1+M <> =2I> K>>0 I>-B C2+*CJ*>)kG `1 /*1E*0 C2BC ?=*@> E2L*0F R*20K*0FF1,i*M

`=20F Y1*G 7e8B>2-8,@)G *C *0 A=2-F> ,J =>2+*0F +=> ",M;47 K1CM X> 2--*I>C 2+ /*2 `=1i=120F H1K@*A +-20CH,-+2+*,0 C+2+*,0 ,J <1D*0F &*C +-*A+ 2+ ; 2MEM >I>-B )2BM X> *C *0 +?, A,++,0 8H2))>) V2AL>+C 20) =>2+C >I>-B K1C 20) F,>C +=-,1F= +=> +*-> H->CC1->G ?2+>- 20) ,*@ ,J +=>E ?*+= 2 K10A= ,J L>BCM (>>*0F +=> H2CC>0 F>-C C*+ ,0 +=> J*-C+ ?2-E K1CG `=20F Y1* CE*@>C )>@*F=+J1@@BM

<=>0 +=> ?=,@> A*+B *C D1*>+ *0 +=> >2-@B E,-0*0FG C,E> H>,H@> @>2I> +=>*A,EJ,-+2K@> =,E> J,- A,@) K@,ALCM $=>B F, ,1+ +=> >2-@*>C+ ,J 2@@N $=> A*+B F-2)1 2@@B ?2L>C 1H J-,E +=>*- K1CB ?,-LCN


!"#$%& $#'%(

!"#$

:!"#$% &!'() *'+',-)! .','-, /'!01, 2'3+4'+ <= >1, ?*@ A*0 B20 <2,

!"#"$%&'( )*"$#+ ,*-." /-$-0%"* /1$2"& 31&&0 4-0-%"5 %+" 6-*720 689: ;1.-&' ;-$1& 600".7&' <-$" =+-$1 >;6<=? -$ @-1$A-$ 1$5 %BBC D1*% -$ *" &1%"5 EBBD"*1%-B$ 1E%-4-%-"0 +"&5 -$ %+" F-*720 >G-1$A-$H I$520%*-1& ,1*CJ K"0-5"0L /1$2"& M1&&0 D*"0"$%"5 %+" =+"41&-"* 5" &1 <"N-B$ 5 OB$$"2* %B <1$ P-$N2BL QB*."*

=+1-*.1$ BQ R-E+21$ 6-*&-$"0L 1$5 EB$Q"**"5 N*15 21%-B$ E"*%-Q-E1%"0 B$ 0%25"$% *"D*"0"$%1%-4"0 BQ %+" R-$BST2*BD"1$ I$0%-%2%" BQ 64-1%-B$ T$N-$""*-$N 1% %+" =-4-& 64-1%-B$ U$-4"*0-%' BQ =+-$1J ;6<= -$ @-1$A-$ -0 %+" Q-*0% 6-*720 Q-$1& 100".7&' &-$" B2%0-5" T2*BD" 1$5 %+" %+-*5 B$" QB* %+" 6-*720 68VW ;X.-&' -$ %+" YB*&5 Z"0-5"0 %+" B$"0 -$

GB2&B20"L ;*X$#"L X$5 OX.Z2*NL ["*.X$'J I$ VW\]L -% X00".7&"5 ]^ 68VW0 X$5 5"&-4"*"5 %+". X% %+" 6-*720 >G-X$A-$H _"&-4"*' ="$%"*J RB Q1*L VW^ 68VW0 +14" 7""$ 5"&-4"*"5 +"*"J 6$5 %+" =+-$1 6-*E*1Q% <"10-$N =BJL <%5J +10 0-N$"5 1$ 1N*""."$% Y-%+ 6-* 720 G-1$A-$ %B B*5"* \WW 68VW0J I$ VW\`L ;6<= -$ G-1$A-$ -0 "aD"E%"5 %B 100".7&" `W 68VW0J

5"6, 7'+899 :!)+$% &!'() *'+',-)! 6'-+),,), $;;<)!3-';+ '+ 3.'3-';+

%)*+,-./*0 /120 34567839:;

%&'() !(*+ HI &;,-9J;$-;!37 6;!8 ,-3-';+, +)67G93FF)F '+ 2'3+4'+ I% -0 &"1*$"5 Q*B. G-1$A-$ O2.1$ h"0B2*E"0 1$5 RBE-1& R"E2*-%' K2*"12 %+1% 1Q%"* 1DD*B41& 7' i1%-B$1& ,B0%S_BE%B*1& 65.-$-0%*1%" eQQ-E"L DB0% S5BE%B*1& YB*C 0%1%-B$0 Y"*" 0"% 2D -$ \8 "$%"*D*-0" 0 &-C" =+-$1hR ["B-$QB*.1%-E0 =BJL <%5L G-1$A-$ D*"E-B20 /"%1&0 TaE+1$N" 1$5 i1 %-B$1&J =B.D2%"* M-*20 T."*N"$E' h"0DB$0" ="$%"*J RB Q1*L G-1$A-$ +10 \o8 DB0%S5BE%B*1& YB*C 0%1%-B$0 -$4B&4-$N p D-&&1* -$520%*-"0 &-C" 1"*B0D1E"L 7-B."5-E-$" 1$5 0%*1%"N-E "."*N-$N -$520%*' &-C" "$"*N'S014-$NL "$4-*B$."$%1& D*B %"E%-B$ 1$5 $"Y N"$"*1%-B$ I@J C DEF0 A*0GH

K)3FL13!-)!, ;? M)'4'+>92'3+4'+ J)(;+,-!3-';+ /!)3 ,)- 1< '+ 2'3+4'+ @-1$A-$ ;2%2*" @"E+S=-%' K"-A-$NS@-1$A-$ =B BD"*1%-B$ _".B$0%*1%-B$ 6*"1 e$ SR-%" O"15 n21*%"*0 Y10 0"% 2D -$ @-1$A-$ -$ 1$ "QQB*% %B D*B .B%" %+" 5"4"&BD."$% BQ -%0 EB$0%*2E%-B$ 1$5 Q1 E-&-%1%" -%0 D*BE"00J @+" +"15n21*%"*0 Y10 EB. DB0"5 BQ D&1$$-$NL EB$0%*2E%-B$L -$4"0%."$% 1% %*1E%-B$L Q-$1$E-$N 1$5 0"*4-E" 5"D1*%."$%0J 6% D*"0"$%L ;2%2*" @"E+ =-%' -0 -.D&"."$%-$N %+" .B0% 0%*-E% *"N-B$1& D*BA"E% 1EE"00 0%1$51*5 -$ =+-$1J I% .1-$&' D2% QB*%+ "QQB*% B$ -$%*B52E" bj O-N+b D*BA"E%0 BQ O-N+ -$4"0%."$% I$%"$0-%'L O-N+ e2%D2% TQQ"E%L O-N+ %"E+$B&BN' 1$5 O-N+ I$520 %*' h"&"41$E' 0B1 0 %B 72-&5 .B5"*$ i" =-%' Y-%+ +-N+S"$5 I$520%*'L +-N+ -$%"N*1%-B$ BQ E-%' 1$5 -$520%*' 1$5 D*BSq"*B ".-00-B$J r /1 /*0H

2%) N)>)+F ;? 3 =300','>+, 3 $;+-!3$- 6'-% B3++), :'7( :),-'.37 b;1E-$N $"Y BDDB*%2$-%-"0L Y" 0+B2&5 D&1$ QB* %+" Q2%2*" Y-%+ +-N+ 0%1$51*50Lb ;*"$E+ ,*-." /-$-0%"* /1$2"& 31&&0 5"Q-$"5 %+" R-$B S;*"$E+ EBBD"*1%-B$ 52*-$N +-0 Q-*0% 4-0-% -$ =+-$1J O" 5"&-4"*"5 1 0D""E+ %-%&"5 b;*1$E"S=+-$1c -$ $B41%-B$0 "$0".7&"b -$ d1$NA-$N ReOe -$ K"-A-$NL B$" BQ %+" 720-$"00 &1$5.1*C0 BQ K"-A-$N O'2$51-J G+" 72-&5-$N 1DD&-"0 %+" $"Y %"E+$B&BN-"0 E*"1%"5 7' ;*"$E+ EB.D1$-"0L Y+-E+ N*"1%&' *"52E" %+" "$"*N' EB$02.D%-B$ 1$5 E1*7B$ ".-00-B$0J

=)$377'+> -;1! ;? 2'3+4'+ 31&&0 4-4-5&' *"E1&&"5 +-0 %B2* BQ G-1$A-$ 1% %+" "$5 BQ f1$21*'L bI$ G-1$A-$L I Y-%$"00"5 %+" 02E E"00Q2& EBBD"*1%-B$ 7"%Y""$ =+-$1 1$5 ;*1$E" -$ 14-1%-B$J I$ ,1*-0 -$ 6D*-&L 7B%+ 0-5"0 0-N$"5 1 /".B*1$52. BQ g$5"*0%1$5-$N B$ 5"4"&BD-$N %+" 6-*720 688W 1$5 -%0 Q-$1& 100".7&" &-$" -$ =+-$1J h"&1%"5 EBBD"*1%-B$ Y10 Q2*%+"* D*B.B%"5 -$ %+" 01." EBBD"*1%-B$ .B5"& 10 %+1% BQ %+" 68VWJb G+" &1*N" 5"&"N1%-B$ %+1% M1&&0 +"15"5 1&0B -$ E&25"5 0B." &"15-$N "$%"*D*-0"0 -$ QBB5L 1N*-E2& %2*"L +"1&%+ 1$5 "$4-*B$."$%J b;B* 7B%+ 0-5"0L N*""$ "EB$B.' -0 1$ -$520%*' %+1% E1$ 5*-4" N*BY%+J d" 0+B2&5 .1C" EB$E"*%"5 "QQB*%0 %B "0%17&-0+ $"Y 1&&-"0Lb +" 01-5J

@(0!3$'+A B%'+"," $;(<3+'", ;*"$E+ EB.D1$-"0 +14" 0"%%&"5 -$ =+-$1 QB* &B$NJ b=+-$1 +10 \L`WW ;*"$E+ EB.D1$-"0 Y-%+ B4"* ``WL WWW ".D&B'""0J ;*1$E" -0 B$" BQ %+" T2*BD"1$ EB2$%*-"0 Y+-E+ +14" %+" &1*N"0% $2.7"* BQ ".D&B' ""0 -$ =+-$1J K2% BQ EB2*0"L Y" YB$% 7" 01%-0Q-"5 Y-%+ %+" E2**"$% 0-%21%-B$J 6$5 ;*"$E+ EB.D1$-"0 Y-&& C""D %*1EC BQ %+" E+1$N"0 BQ =+-$"0" 0BE-1& $""50Lb 01-5 M1&&0J biBY151'0L %+" R-$BS;*"$E+ *"&1%-B$0 QB&&BY 1 0%*1%"N' BQ .2%21& 7"$"Q-% 1$5 Y-$SY-$ *"02&%0L 72% 1$ -.71&1$E"5 0-%21%-B$ 0%-&& "a-0%0Lb 01-5 M1&&0J G+" &B$N S%"*. %*15" 5"Q-E-% Y-%+ =+-$1 -0 BQ N*"1% EB$ E"*$ %B %+" ;*"$E+ NB4"*$."$%J b;*1$E" Y"&EB."0 =+-$"0" EB.D1$-"0 Y-%+ BD"$ 1*.0 1$5 ".7*1E"0 %+" -$4"0%."$% Q*B. =+-$1Lb +" 01-5J bI$ %+" E2**"$% "EB$B.-E 0-%21%-B$L %+" 0-N$-Q-E1$E" BQ =+-$10 -$ 4"0%."$% QB* T2*BD" E1$$B% 7" 0%*"00"5 .B*"Jb 6E%21&&'L VW\j -0 %+" 720-"0% '"1* Y+"$ =+- $"0" EB.D1$-"0 D2*E+10"5 ;*"$E+ EB.D1$-"0J 6E

EB*5-$N %B %+" 0%1%-0%-E0 Q*B. K&BB.7"*NL =+-$"0" EB.D1$-"0 D2*E+10"5 1$5 ."*N"5 \8 EB.D1$-"0 -$ ;*1$E"L YB*%+ B4"* k ] 7-&&-B$L 7*"1C-$N %+" *"EB*50 BQ B4"* \W '"1*0J 6% %+" 01." '"1*L =+-$1 D2*E+10"5 ]W EB.D1$-"0 -$ %+" UlL %+*"" %-."0 10 .1$' 10 %+B0" -$ ;*1$E"m 1$5 =+-$1 D2*E+10"5 8V EB.D1$-"0 -$ ["*.1$'L %Y-E" 10 .1$' 10 %+B0" -$ ;*1$E"J I$ VW\]L =+-$10 -$4"0%."$% -$ %+" T2*BD"1$ U$-B$ -$E*"10"5 7' \J^ %-."0J b60 %+" &10% QB*%*"00 -$ T2*BD" BDDB0"5 %B =+-$"0" 1E n2-0-%-B$ BQ 5B."0%-E 7*1$50L ;*1$E" +10 E+1$N"5 -%0 0%1$E" $BYLb 1$ 1*%-E&" -$ G+" d1&& R%*""% fB2* $1& 01-5 %+1% Y-%+ %+" E+1$N" BQ ;*1$E" 0 1%%-%25" %BY1*50 =+-$"0" EB.D1$-"0L T2*BD" +10 *"1E+"5 1$ 1N*""."$% B$ 1% &"10% B$" -002"S5B-$N 720-$"00 Y-%+ =+-$1J

C0-3D#D#> .D,3, 6D-ED+ -6; F3G, I$ M1&&0 "'"0L %+" %YB NB4"*$."$%0 0+B2&5 %1C" *"0DB$0-7-&-%' QB* E2&%2*1&L "52E1%-B$1& 1$5 "EB $B.-E "aE+1$N"0J O" 01-5 %+1% 1% %+" `W%+ 1$$-4"*01*' BQ %+" "0%17 &-0+."$% BQ 5-D&B.1%-E %-"0 7"%Y""$ %+" %YB EB2$ %*-"0 &10% '"1*L ;*1$E" -.D*B4"5 %+" &"4"& BQ *"E"D %-B$ QB* =+-$"0" %B2*-0%0 1$5 0-.D&-Q-"5 %+" 4-01 1D D&-E1%-B$ D*BE"00 %B .1C" 02*" %+"' E1$ B7%1-$ 4-010

Y-%+-$ %YB 51'0L .1C-$N -% .B*" EB$4"$-"$% QB* %+". %B NB %B ;*1$E"J bG+-0 -0 2$D*"E"5"$%"5J e2* NB1& -0 %B *"E"-4" ` .-&&-B$ =+-$"0" %B2*-0%0 7' VWVWLb 01-5 M1&&0J bd"*" 1&0B EB..-%%"5 %B %+" "$*B&&."$% BQ =+- $"0" 0%25"$%0J iBY151'0L %+"*" 1*" 8`LWWW =+-$"0" 0%25"$%0 0%25'-$N -$ ;*1$E"J d" +BD" %+-0 Q-N2*" E1$ *"1E+ `WLWWW -$ 1 Q"Y '"1*0Lb 01-5 M1&&0J b /"1$Y+-&"L .B*" 1$5 .B*" ;*"$E+ 0%25"$%0 0+B2&5 EB." %B 0%25' -$ =+-$1Jb

*;!) -E3+ 3 $;1+-!G ;? ?D+) ?;;F, 3+F 7D-)!3!G 3!-, bI$ *"E"$% '"1*0L .1$' D"BD&" %BBC 1 D*"%%' 5-. 4-"Y BQ ;*1$E"L 72% I %+-$CL 1Q%"* %+" %"**B*-0% 1%%1EC -$ ,1*-0L %+" YB*&5 +10 EB." %B 4-"Y -% 5-QQ"*"$%&' 1$5 D"BD&" 1&& 15.-*" %+" ;*"$E+ D"BD&" QB* %+"-* *"0DB$0"0 %B %+" 1%%1ECLb 01-5 M1&&0J 6Q%"* %+" 0D""E+ "$5"5L M1&&0 %B&5 %+" ."5-1 Q*B. 7B%+ =+-$1 1$5 ;*1$E" -$E&25-$N f-$ d1$ K1BL b;*1$E" -0 $B% B$&' 1 EB2$%*' BQ &-%"*1*' 1*%0 1$5 Q-$" QBB50L 72% 1 EB2$%*' Y+-E+ EB.71%0 %"**B* -0.L 1$5 "4"$ 1 EB2$%*' Y+-E+ 4-NB*B20&' D*B.B%"0 "EB$B.-E *"QB*.J d"&& N-4" %BD D*-B*-%' %B *"QB*.L 0B 5B$% YB**' 17B2% %+" -$4"0%."$% 1$5 "EB$B.-E "$4-*B$."$% -$ ;*1$E"Jb

:'!,- M;)'+A SISTUVV@= '+-!;F1$"F -; B%'+3 3!!'.", '+ 2'3+4'+

h"E"$%&'L 8_ =1*%BB$ /10%"*D-"E" b@+" <"N "$5 BQ 1 h177-%c @+" /1*%-1& BQ ;-*"b D*B52E"5 7' @-1$A-$ iB*%+ ;-&. [*B2D Y10 +"&5 D*".-"*" 1$5 0-N$"5 EB$%*1E% %B 7" 0%*1%"N-E D1*%$"* Y-%+ =1$$"0 ;-&. ;"0%-41& -$ =+-$1 dB*&5 R2..-% d-$NJ > &*0G /*2,IEF0H

K'>% @??'$')+$G O(3!P!'F 6'77 0) 01'7'+ 2'3+4'+ :!)) 2!3F) /!)3 I$ B*5"* %B BQQ"* +-N+ n21&-%' DBY"* 02DD&' 0"*4-E"L *"E"$%&' K-$+1- DBY"* 02DD&' 027 0-5-1*' EB.D1$' Y-&& 1E+-"4" N*-5 5""D -$%"N*1 %-B$ Y-%+ -$520%*' DB&-E' 15A20%."$%L 0"%%&"."$% BQ "$%"*D*-0"0 1$5 -$Q*10%*2E%2*1& D*BA"E% -$ 1 7-5 %B 72-&5 1 .B*" 1541$E"5L .B*" *"&-17&" 1$5 0.1*%"* N*-5 Y-%+ *"&-17-&-%' *1%" BQ ooJooo`s J @+" 1$$21& 14"*1N" DBY"* E2% %-." -0 &"00 %+1$ 8 .-$2%"0J r$20 /*0=2,?

P!))+ N3+) &107'$ M'$G$7) &!;4)$- ', 3$-'.3-)F '+ 2'3+4'+ Q1L'+A I% -0 &"1*$"5 Q*B. d2n-$N 5-0%*-E% %+1% d2n-$N [*""$ <1$" D27&-E 7-E'E&" D*BA"E% +10 "$%"*"5 -$%B %*-1& BD"*1%-B$ D+10"J =-%-q"$0 E1$ *"$% D27&-E 7-E'E&"0 %B "$AB' %+" *-5" -$ 7"12%- Q2& N*""$ &1$"0 Y-%+ 41*-B20 C-$50 BQ 4"N"%1%-B$J [*""$ <1$" -0 VV C-&B."%"*0 &B$N Y-%+ VV 0"* 4-E" 0%1%-B$0J @+" *"$%1& D*-E" 0%1$51*5 1Q%"* QB*.1& BD"*1%-B$ -0c WS\ +B2* Q*""L 1EE2.2&1%"5 \SV +B2*0 r-$E&25"5? \ t21$L 1EE2.2&1%"5 VS8 +B2*0 r-$E&25"5? V t21$L 1EE2.2&1%"5 8 +B2*0 17B4" 8 t21$ D"* +B2*J CJ* K*20L

O'A+'+A $)!)(;+G R;! M;,-;+ 03--)!G <!;4)$%)7F '+ 2'3+4'+

G+" Q-*0% KB"-$N ^8^SoWWTh -$%*B52E"5 %B =+-$1 *"E"$%&' 1**-4"0 -$ G-1$A-$ K-$+1- I$%"*$1%-B$1& 6-* DB*%J G+20 Q1*L el 6-*&-$" 7"EB."0 %+" Q-*0% E&-$"% BQ %+-0 .B5"&J G+" D&1$" -0 $BY 20"5 QB* G-1$A-$S O1-CB2L G-1$A-$SR1$'1 1$5 B%+"* 5B."0%-E &-$"0L 1$5 Y-&& 7" 20"5 QB* -$%"*$1%-B$1& &-$"0 1Q%"*Y1*50J #N2GF. <,F*0G OPO8Q99%R 2--*SFT *0 $*20U*0 <*0E2* #0+F-02+*,02V W*-X,-+Y ,+B%B 7' d1$N f-$L f-$ d1$ K1B

@+" @-1$A-$ /2$-E-D1& [B4"*$."$% 1$5 %+" KB0%B$ 71%%"*' D*BA"E% *"E"$%&' "$%"*"5 -$%B 1$ 1N*""."$% -$ @-1$A-$L D2*021$% %B Y+-E+ [Rh M"$%2*"0 Y-&& -$4"0% -$ %+" EB$0%*2E%-B$ BQ 1 $"Y "$"*N' "&"E%*-E E1* 71%%"*' D*BA"E% Y-%+ %B%1& E1 D1E-%' BQ p [dO -$ @-1$A-$0 K-$+1- O-N+S%"E+ uB$"J G+" D*BA"E% Y-&& D*B.B%" %+" 1NN&B."*1 %-B$ BQ +27 .B%B*L 71%%"*' 0"D1*1%B*L 71%%"*' .1 %"*-1&L "&"E%*-E1& .B%B* 1$5 "&"E%*-E E17-$"% D*B A"E%0J C>2, ?1M '2 '*0GH


!"#$%& $#'%(%)*+,-./*0 /120 34567839:;

!"#$%& '()*+,& )- .)"-/)! "#$%&'()&#' #* +,&'- -'. ),/ 0/1)2),/ 3/&-' 34&.5/ !"# $%&'&()* +,&)( +%&-', .)/ 0&%/1 23&*1 &( 45678 9",(: &1 .)/ ) .$$-,( 2%&-', )(- .)/ ;)**,- <1", =,. +%&-',< $% <1", >?@?(,/, +%&-',<8 A( B7CD: )01,% 1", E&;1$%F &( 1", .?% ?'?&(/1 >?@?(: 1", $%&'&(?* +,& ?( +%&-', .?/ %,23&*1 ?(- %,(?G,- 1", H&;1$%F +%&-',8 A( B7IJ: 1", $%&'&()* +,&)( +%&-', .)/ -&/G)( 1*,-8 9$ %,@*);, &1 1", '$E,%(G,(1 23&*1 ) (,. 2%&-', K )*/$ ;)**,1", +,&)( +%&-',8 !", (,. +,&)( +%&-', .)/ %,($E)1,- )(- %)&/,- &( LMMC8 9"# (#. N%&O', .?/ B8L G,1,%/ "&'",% 1"?( N,0$%, ?(O 0$3% BPKG,1,%K "&'" N%&O',",?O/ .,%, ?OO,O ."&Q" N*,(- R"&(,/, ?(- .,/1,%( ,*,G,(1/8 S01,% &1/ 1%?(/0$%G?1&$(: 1.$ (,. 7GK.&-, N%&-',/ .,%, ?--,- 1$ N$1" /&-,/ $0 1", (,. N%&-',8 9", (,. N%&-',",?-/ .,%, ;?%E,- &( ? .,/1,%( /1F*, -,;$%?1&E, @?11,%( ?/ ? %,@*&;? $0 1", T$(1 S*,U?(-%, AAA &( T?%&/8 V$% 1"$/, 3(0?G&*&?% .&1" T?%&/ $% 1", ?% ;"&1,;13%, $0 9&?(W&(: 1"&/ '&E,/ 1", N%&-', N,?31&03* ."&1, G?/$(%F ."&;" &/ ?-$%(,- .&1" *?%', N%?// /1?13,/8 9", ,00,;1 $0 1",/, 0,? 13%,/ &/ 1$ '&E, 1", N%&-', ? E,%F ,*,'?(1 *$$X 1"?1 &/ .$(-,%03* .",( &**3G&(?1,- ?1 (&'"18 Y( 1", N%&-',: 1",%, ?%, 0$3% /1?13,/Z ? N*3, -%?'$(: ? ."&1, 1&',%: ? %$/, 0&(;" ?(- ? N*?;X 1$%1$&/,8 9", G,//?', 1",/, /1?13,/ ?%, G,?(1 1$ ;$(E,F &/ 1", "$@, 0$% @,?;, ?(- "?%G$(F &( 1", .$%*-8 +,/&-,/ 1",/,: 1",%, ?%, C N%$([, 0, G?*, G3/&;&?(/: ,?;" $0 ."&;" &/ L8\ G,1,%/ "&'" ?(- ,?;" "$*-&00,%,(1 &(/1%3G,(1/ &( 1",&% "?(-/8 ]3;" X&(- $0 -,;$%?1&$( "&'" *&'"1/ 1", ;"?%G&(' ?/@,;1/ $0 R"&(,/, ;*?//&;?* ?%;"&1,;13%,8 ^3, 1$ &1/ 3(&_3, /1F*,: 1", +,&?( +%&-', "?/ N,;$G, ? (,. N%&'"1 /@$1 $E,% 1", `?&", a&E,%8

9", ^?'3 +%&-', &/ $( 1", 2$%-,% $0 1", `,@&(' ?(- `,2,& -&/1%&;1/8 A1 .?/ -, /&'(,- 2F 1", %,($.(,- 2%&-', -,/&'(,% K ^,(' b,(["$('8 9", -,/&'( $0 1", ^?'3 +%&-',: .&1" &1/ 1.$ ?/FGG,1%&;?* ?%;",/: &/ G,?(1 1$ %,@%,/,(1 1", <]3( ?(- 1", c$$(<8 9", ",&'"1 $0 1", 2&'',% )%;" &/ J7 G,1,%/8 A1 0);,/ ,)/1 )(- /FG2$*&[,/ 1", /3(8 9", /G)**,% )%;" /1)(-/ )1 B7 G,1,%/ &( ",&'"18 A1 0);,/ .,/1 )(- /FG2$*&[,/ 1", G$$(8 9", *,('1" $0 1", 2%&-', &/ LCJ G,1,%/ )(- &1 &/ ;$(/1%3;1,- &( .")1 &/ X($.( )/ ) 1"%,,K/@)( ;$(1&(3$3/ 2,)G /F/1,G8 9", -,/&'( &/ 3 (&_3, )(- 03** $0 G$-,%( ,*,G,(1/8 9", ^)'3 +%&-', 03**F 31&*&/,/ 1", G)W$% ;$G@$(,(1/ $0 G$-,%( -)F 2%&-', -,/&'( )(- 23&*-&(' .&1" &1/ ,G@")/&/ $( /)0,1F )(- &1 0&1/ &(1$ 1", ()13 %)* *)(-/;)@,8 A1 )*/$ 3/,/ 1,;"(&;)* &(($E) 1&$( )(- &/ ;$/1 ,00&;&,(18 9", ;$(/1%3;1&$( $0 1", ^)'3 +%&-', X&;X,$00 $( >3*F d: LMMJ8 9", @)E,G,(1 $0 )/@")*1 ;$(;%,1, .)/ ;$G@*,1,- &( Y;1$2,%: LMMC8 9", 2%&-',/ /3%0);, &/ @)E,- .&1" ,@$UF )/ @")*1 ;$(;%,1,: ."&;" /$*E,- 1", @%$2*,G $0 ;$((,;1&(' 1", /1,,* /1%3;13%, /3%0);, )()/@")*1 ;$(;%,1,8 9"&/ .)/ 1", 0&%/1 3/, $0 1"&/ 1,;"($*$'F &( =$%1" R"& ()8 9", 2%&-', .)/ $@,(,- 0$% 1%)00&; &( =$E,G2,% LMMD8 S1 1", LMMd

6,/ ,&5,78 /1)//$/. 9-5: ;4&.5/ A(1,%()1&$()* +%&-', R$(0,%,(;, &( T,((/F* E)(&) 1", 2%&-',: ."&;" .)/ -,/&'(,- 2F 9&)(W&( e%2)( R$(/1%3;1&$( ^,/&'( A(/1&131, )(- ;$(/1%3;1,- 2F 9&)(W&( e%2)( R$( /1%3;1&$( f%$3@: .$( 1", 0)G$3/ ).)%- K 1", g3',(, R8 V&'' c,-)*8 9"&/ .)/ 1", 0&%/1 1&G, ) 9&)(W&( +%&-', ")- .$(8 9", g3',(, R8 V&'' S.)%- &/ 1", 1$@ ).)%- &( &(1,%() 1&$()* 2%&-', -,/&'( )(- ()G,- )01,% 1", 0) G$3/ 2%&-', -,/&'(,%8 A1 .)/ ,/1)2*&/",- 2F 1", A(1,%()1&$()* +%&-', R$(0,%,(;, 1$ ;$G G,(- %,;,(1*F 23&*1 *)(-G)%X 2%&-',/ 1")1 "&'"*&'"1 1", -,/&'(,%/ &G)'&()1&$(8 A1 &/ E,%F /1%&;1 &( &1/ )//,//G,(1 $0 2%&-',/8 A0 ($ $(, 2%&-', G,,1/ 1", ;%&1,%&) $0 1", ).)%1",( ($ @%&[, &/ '&E,(8 `$.,E,%: &0 G$%, 1")( $(, 2%&-', G,,1/ 1", ;$(-&1&$(/ $0 1", ).)%-: /1&** $(*F $(, 2%&-', ;)( .&(8 =$.: 9&)(W&(/ ^)'3 +%&-', ")/ 2,;$G, ) *)(- G)%X /1%3;13%, 2,;)3/, $0 &1/ &(;%,-&2*, -, /&'( )(- &(($E)1&$( )(- &/ )( $31/1)(-&(' );"&,E, G,(1 &( 1", .$%*- $0 2%&-',/8 &2<1 =-*)<> *0 :?@9AB


31 ୽ሬཱིᆸ

UNITED TIMES Editie 367 26-02-2015


Profile for 荷蘭聯合時報 United Times

荷蘭聯合時報 367  

United Times in Netherlands 2015 Feb 26

荷蘭聯合時報 367  

United Times in Netherlands 2015 Feb 26

Advertisement