Page 1

Izvještaj sa radionica

Radionice za strateško planiranje prvi krug radionica na Vlašiću

SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ POLITIKA DJELOVANJA

1 - 2.06.09 Energetika 3 - 4.06.09 Transport 11 - 12.06.09 Rad i zapošljavanje

Nakon opsežne pripreme, prvi krug radionica za strateško planiranje je održan početkom juna 2009. godine. Učesnici su imali priliku da prošire svoje znanje o metodologiji strateškog planiranja uopšte, ali takođe da sami preuzmu prve praktične korake. Klasična metodologija za strateško planiranje koju koristi SPPD program i većina drugih vladinih i privatnih institucija predviđa niz aktivnosti koje počinju sa formulisanjem vizije i misije koje daju realističnu i pozitivnu ideju o tome gdje bi institucija željela biti u budućnosti. Nakon definisanja vizije i misije slijedi analiza situacije. Jedna od mogućih

SPPD Program “Strateško planiranje i razvoj politika djelovanja“ radi na jačanju kapaciteta institucija javne uprave u odabranim sektorima, na polju strateškog planiranja, razvoja javnih politika i upravljanja javnim finansijama. Program su omogućile svojim donacijama vlade Nizozemske i Norveške, Europska komisija i UNDP.

metoda je SWOT analiza koja razmatra Snage/ Slabosti/Prilike/Prijetnje, a koju koristi SPPD program i partnerska ministarstva. Poređenje SWOT analize sa vizijom dozvoljava nam da ustanovimo jaz između trenutne situacije i ciljeva u budućnosti. Da bi premostili jaz između danas i sutra, sva ministarstva moraju utvrditi strateške ciljeve i programe. Ovi programi moraju biti raščlanjeni na konkretne aktivnosti. Konačni rezultat, trogodišnji strateški plan, neće biti samo koristan u svrhu formulisanja Dokumenta okvirnog budžeta koji pokriva isti period, nego će također biti koristan za formulisanje godišnjih programa rada ministarstava.


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Tokom prvog kruga radionica na Vlašiću, partnerska ministarstva su utvrdila nacrt izjava o misiji i viziji (vidi primjere u tekstualnim tabelama ispod). Većina ministarstava je nastavila sa radom na nacrtima izjava o misiji i viziji uz podršku SPPD konsultanata tokom mentorskih sastanaka koji su održani u ministarstvima. MVTEO (Sadeta Čalomerović, Admir Softić, Tanja Aleksić)

Ministarstvo industrije energetike i rudarstva RS

Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH

Vizija MIER RS uspostavlja pravni i institucionalni okvir u oblasti energetike za sigurno i kvalitetno snabdijevanje energijom po načelima konkurentnog energetskog tržišta i održivog razvoja, uz efikasno korištenje energije i zaštitu čovjekove okoline.

Misija MIER RS kroz sprovođenje zakona i propisa te usaglašavenje istih sa pravnim nasleđem EU, utvrđenih politika i strategija u oblasti energetike u RS i obaveza iz međunarodnih sporazuma zaključenih od strane BiH, a uz saradnju sa svim subjektima u ovoj oblasti obezbjeđuje sigurno i ravnopravno snadbijevanje energijom svih korisnika i razvoj energetskog sektora.

Ministarstvo civilnih poslova BiH Vizija Ministarstvo civilnih poslova, Odsjek za rad i zapošljavanje, sa svim akterima iz oblasti rada i zapošljavanja omogućava postizanje veće stope aktivnosti radno-sposobnog stanovništva i nižu stopu nezaposlenosti u okvirima EU standarda i koordinira aktivnosti na obezbjeđenju dostojanstvenog rada zaposlenih i doživotnog učenja radno-sposobnog stanovništva.

Vizija FMPiK želi obezbjediti savremenu i efikasnu transportnu infrastrukturu i postići nivo bezbjednosti i organizacije saobraćaja propisan standardima EU u cilju zadovoljavanja potreba građana i privrednih subjekata.

Misija FMPiK vrši nadzor nad provođenjem održavanja i izgradnje transportne infrastrukure; reguliše prevoz roba i putnika u svim vidovima transporta i upravlja sistemom sigurnog odvijanja istog, a sve u cilju zadovoljavanja potreba građanja i pravnih subjekata.

Misija Ministarstvo civilnih poslova, Odsjek za rad i zapošljavanje, poboljšava svoju koordinativnu ulogu kroz komunikaciju i aktivnosti sa drugim sektorima u Ministarstvu i nadležnim tijelima iz oblasti rada i zapošljavanja na svim nivoima, kao i socijalnim partnerima, kroz otvoreni pristup problemima na iznalaženju rješenja u ovoj oblasti, a radi ostvarivanja što veće aktivnosti radno-sposobnog stanovništva, veće stope zaposlenosti i obezbjeđivanja dostajanstvenog rada zaposlenih. Takođe uspješno koordinira aktivnosti sa akterima iz oblasti rada, zapošljavanja i obrazovanja na uspostavljanju institucija/službi i stvaranju mogućnosti za doživotno učenje radno-sposobnog stanovnistva.


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Učešće na SP radionicama Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH & Ermin Cero, mentor

Od 57 učesnika, bilo je 21 muškaraca i 36 žena. Među njima je bilo 5 pomoćnika ministra/sekretara/savjetnika ministra, 11 šefova odsjeka, načelnika odjeljenja i jedinica i 41 stručnih savjetnika, viših stručnih saradnika i stručnih saradnika i nekoliko pripravnika. Da bi ojačali zajedničku krovnu dimenziju strateškog planiranja, među učesnicima radionica je pored sektorskih eksperata bilo predstavnika iz organizacijskih jedinica koje se bave finansijskim i pravnim poslovima iz svakog ministarstva. Sektor transporta

Sektor

Ministarstvo

Ukupno učesnika ispred ministarstva

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

12

Ministarstvo saobraćaja i veza RS

6

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

15

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

3

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS

9

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

6

Ministarstvo civilnih poslova BiH

1

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

2

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH

3

Ukupno učesnika

57

Spol

Muški: 21 Ženski: 36

Pozicija

Pomoćnik ministra : 5 Šef odsjeka: 11 Stručni savjetnik i sl.: 41

TRANSPORT

ENERGETIKA

RAD


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Sektor rada i zapošljavanja: Ernevaza Hrustanović, Ermin Cero, Veselinka Marjanović, Jasmin Porobić, Šefika Hasanagić, Biljana Semiz, Arlett Stojanović, Mladen Milanovic, Ljiljana Vranješ, Slavica Vučić

O vizijama i misijama se raspravljalo do kasno u noć. Neki su čak pokušali nazvati svoje ministarstvo da bi sa svojim kolegama podijelili nacrte izjave o misiji i viziji:


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Radionice za strateško planiranje - drugi krug 01 - 02.07.09 Energetika 02 - 03.07.09 Transport 06 - 07.07.09 Rad i zapošljavanje Tokom drugog kruga radionica ministarstva su nastavila izradu trogodišnjeg razvojnog strateškog plana, te su izvršili analizu okruženja, odnosno situacionu analizu. Koristeći dva osnovna alata za izradu analize ove vrste, SWOT i PESTLE, ministarstva su analiziranjem političkih, ekonomskih, društvenih, tehnoloških, pravnih i elemenata prirodne okoline, definirali snage i slabosti sektora kao unutrašnje faktore, ali i šanse i moguće prijetnje kao eksterne faktore. Zajedničkim naporima osoblja ministarstva i SPPD konsultanata dobili smo potpunu sliku okruženja svakog pojedinačnog ministarstva, odnosno relevantnih organizacionih jedinica sa kojima SPPD program sarađuje. U radu tokom dugog kruga radionica državni službenici su pokazali visok nivo sektorske ekspertize, što je olakšalo posao SPPD konsultantima koji su, znanjem procesnih elemenata i metodoloških principa, pomogli ministarstvima da sagledaju sve situacije potrebne za izradu kvalitetne analize okruženja. Slika svakog ministarstva dobijena izradom pomenutih analiza će umnogome olakšati

definiranje strateških ciljeva, programa i projekata koje će biti tema narednih aktivnosti. Po završetku drugog kruga radionica ministarstva su, dakle, izradila prva četiri poglavlja strateškog plana: Metodološki pristup

Završeno

Misija

Završeno

Vizija

Završeno

Procjena uticaja na okoliš

Završeno

Strateški ciljevi Strateški programi Strateški projekti Akcioni plan i aktivnosti Plan rada Praćenje i procjena Drugi krug radionica za strateško planiranje je održan u Banja Luci sa ciljem da se radionice održe bliže radnom mjestu državnih službenika koji učestvuju u SPPD programu. Tim slijedom, naredne radionice će biti organizirane u Mostaru i Sarajevu.

Učešće na drugom krugu radionica za strateško planiranje Pol Sektor

TRANSPORT

ENERGETIKA

RAD

Ministarstvo

Nivo pozicije Nivo 2*

Nivo 3*

Ukupni broj učesnika po ministarstvu

Muški

Ženski

Nivo 1*

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

4

0

0

1

4

4

Ministarstvo saobraćaja i veza RS

4

6

2

8

10

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

7

2

3

1

5

9

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

1

2

2

1

3

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS

2

9

1

2

8

11

Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva

1

3

1

1

2

4

Ministarstvo civilnih poslova BiH

1

0

1

1

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS

2

1

1

1

1

3

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH

1

2

0

1

2

3

Ukupni broj polaznika po rodu

22

26

48

Ukupni broj polaznika po nivou pozicije

8

9

32

* Nivo 1 uključuje pomoćnike ministra,sekretare i savjetnike ministra, * Nivo 2 ukjlučuje šefove odsjeka/načelnike odjeljenja, * Nivo 3 uključuje stručne savjetnike, više stručne saradnike i pripravnike


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Kako se može vidjeti iz tabelarnog prikaza od ukupno 48 učesnika drugog kruga radionica za strateško planiranje 22 je muškaraca, a 26 žena. Najveći broj učesnika je na

pozicijama stručnih savjetnika i viših stručnih saradnika, a 17 učesnika je bilo sa pozicija šefova odsjeka/načelnika odjeljenja, sekretara i pomoćnika ministra.

Radionice za razvoj javnih politika – prvi krug

09.06.09 Mostar 10.06.09 Sarajevo 16.06.09 Banja Luka

Prve radionice za razvoj javnih politika su održane na nivou vlada da učesnici ne bi putovali i na taj način uštedili na vremenu. Također smo se nadali da ćemo privući visoko pozicionirano osoblje ministarstava zbog pogodnosti lokacije. Ove početne radionice je vodila gđa. Marina Škrabalo koja je uspjela da pokrije uvod u termin ‘javne politike’, ciklus razvoja politika i učesnike u razvoju politika. Naravno pokrila je razvoj javnih politika prema SIGMA metodologiji od 12 koraka. Gđa. Škrabalo je objasnila proces na slikovit način dajući trenutne primjere iz Hrvatske i ostalih zemalja u regiji, što je olakšalo učesnicima da prikazano povežu sa svojim radom u ministarstvima.

Učesnici su također imali priliku da urade pregled opcija javnih politika tokom vježbe koja se bavila temom zabrane pušenja na javnim mjestima u BiH. U manjim grupama, učesnici su utvrdili prednosti i nedostatke tri različite opcije javnih politika i dali prijedloge za smanjenje rizika koje su identificirali u svakoj od opcija. Povrh toga, dali su prijedlog svih strana koje bi trebalo uključiti u proces te su procijenili da li bi te strane bile pozitivno ili negativno pogođene zabranom pušenja. Kroz veoma interaktivan proces postalo je evidentno da bi više strana trebalo konsultirati tokom procesa procjene uticaja različitih opcija javnih politika. Takođe je bilo evidentno da je proces razvoja javnih politika interesantan, iako je duboko analitičan i kompleksan.


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Ciklus javnih politika 1. POSTAVLJANJE POLITICKOG DNEVNOG REDA – ODLUCIVANJE

2. FORMULACIJA/RAZVOJ Identifikacija opcija Procjena ucinka opcija Razrada politike - izrada instrumenta (propisa) Procjena ucinka propisa

definiranje prioritetnih problema definiranje glavnih ciljeva politike

5. EVALUACIJA

3. LEGITIMIRANJE

(VREDNOVANJE) I PROMJENA

Procjena rezultata Prijedlozi za nastavak, izmjene ili okoncanje politike

Donošenje politicke odluke Promocija i prihvacanje politike 4. IMPLEMENTACIJA (PROVEDBA)  Administracija, koordinacija  Monitoring (pracenje) kvalitete provedbe i direktnih rezultata

Dio prezentacije Marine Škrabalo o javnim politikama

Učešće na prvom krugu radionica za razvoj javnih politika Od 62 učesnika bilo je 29 muškaraca i 33 žene. Među njima je bilo 5 pomoćnika ministara/ sekretara/savjetnika ministra, 9 šefova odsjeka,

Sektor

načelnika odjeljenja, šefova jedinica i 48 stručnih savjetnika, viših stručnih saradnika i stručnih saradnika i nekoliko pripravnika.

Ministarstvo

Ukupno učesnika po ministarstvu

Ministarstvo saobraćaja i veza RS

7

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

9

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

7

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS

14

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

6

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

10

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

4

Ministarstvo civilnih poslova BiH

4

Ministarstvo rada i socijalne politke FBiH

1

UKUPNO UČESNIKA

62

Spol

Muški: 29 Ženski: 33

Pozicija

Pomoćnici ministara: 5 Šefovi odsjeka: 9 Stručni savjetnici i sl.: 48

TRANSPORT

ENERGETIKA

RAD


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Radionice za razvoj javnih politika - drugi krug Drugi krug radionica u sklopu segmenta podrške za razvoj javnih politika je bio na temu praćenja i procjene (monitoring i evaluacije) pravnih propisa odnosno javnih politika. Cilj radionice je bio da se državnim službenicima prezentiraju osnovni parametri za izradu mehanizama za praćenje i procjenu pravnih propisa

kao i njihov nepobitan značaj u samom ciklusu javnih politika i u procesu pridruživanja EU. I ovaj put radionica se sastojala od dijela koji je prezentirala konsultantica gđa. Škrabalo i interaktivnog dijela gdje su učesnici kroz vježbe mogli da na izvjestan način znači osmisliti mehanizme za praćenje i procjenu pravnih propisa.

Učešće na drugom krugu radionica za razvoj javnih politika Od 57 učesnika bilo je 23 muškaraca i 34 žene. Među njima je bilo 3 pomoćnika ministara/ sekretara/savjetnika ministra, 7 šefova odsjeka,

Sektor

načelnika odjeljenja, šefova jedinica i 38 stručnih savjetnika, viših stručnih saradnika i stručnih saradnika i nekoliko pripravnika.

Ministarstvo

Ukupno učesnika po ministarstvu

Ministarstvo saobraćaja i veza RS

7

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

3

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

10

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS

13

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

6

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

10

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

3

Ministarstvo civilnih poslova BiH

3

Ministarstvo rada i socijalne politke FBiH

2

UKUPNO UČESNIKA

57

Spol

Muški: 23 Ženski: 34

Pozicija

Pomoćnici ministara: 3 Šefovi odsjeka: 7 Stručni savjetnici i sl.: 38

TRANSPORT

ENERGETIKA

RAD


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Pravni propisi/javne politike koji će služiti kao primjer tokom procesa razvoja javnih politika SEKTOR ENERGETIKE MINISTARSTVO

PRAVNI PROPIS/JAVNA POLITIKA

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH

Razvoj javne politike energetike

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Zakon o nafti Zakon o energiji Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA RS

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom Pravilnik o sadržaju energetskog bilansa

SEKTOR TRANSPORTA MINISTARSTVO

PRAVNI PROPIS/JAVNA POLITIKA

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Pravilnik o izmj. i dop. Pravil. o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA RS

Pravilnik o postuku Iinacinu dodjele koncesije u linijskom prevozu lica

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BIH

Zakon o sigurnosti u željezničkom transportu

SEKTOR RADA I ZAPOŠLJAVANJA MINISTARSTVO

PRAVNI PROPIS/JAVNA POLITIKA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH

Zakon o zapošljavanju i radu stranaca i migranata u BiH

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FEDERACIJE BiH

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE RS

Zakon o radu (naročito dijelovi koji se odnose na kolektivno pregovaranje, kolektivne ugovore, reprezentativnost i diskriminaciju)


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Prvi krug radionica za upravljanje javnim finansijama Prve radionice za upravljanje javnim finansijama su održane u Mostaru u periodu 22-23. juni za sudjelujuća ministarstva iz sektora energetike i u periodu 22-23. juni za ministarstva iz sektora transporta. Radionica za sudjelujuća ministarstva iz sektora rada i zapošljavanja održala se u Banja Luci u periodu 13-14. jula. Ciljna grupa je primarno bilo osoblje koje radi na poslovima budžeta i finansija i koje je izravno uključeno u proces planiranja budžeta. Komponenta SPPD programa za javne finansije je predstavljena učesnicima i naglašena je veza sa strateškim planiranje u odnosu na buduće projektne aktivnosti.

Radionice su se fokusirale na medotologiju programskog planiranja budžeta, a posebno na praćenje budžetskog učinka. Tokom zajedničkih diskusija i vježbi, učesnici su identificirali preporuke za poboljšanja u oblasti planiranja budžeta, i utvrdili listu pokazatelja budžetskog učinka specifičnih za pojedinačni sektor. Učesnici su inicijativu povezivanja programskog planiranja budžeta sa procesom strateškog planiranja smatrali od posebne važnosti. Mentorstvo na radnom mjestu kao nastavak ovih radionica se trenutno sprovodi u pojedinačnim ministarstvima.

PRIMJERI POKAZATELJA: Vrsta pokazatelja

Sektor energetike

Sektor transporta

Sektor rada

• Broj pripremljenih nacrta zakona iz sektora energetike

• Broj izdatih dozvola prevoznicima

• Broj predloženih programa zapošljavanja

• Broj dodijeljenih koncesija za izgradnju elektrana

• Broj sklopljenih međunarodnih sporazuma

• Broj osoba koje su polagale ispit

• Procenat nacrta zakona koje usvoji Parlament

• Količina robe prevezene godišnje (tona)

• Broj osoba koje su našle zaposlenje kao rezultat predloženih programa zapošljavanja

• Proizvodnja energije (u KW) u entitetu/državi

• Broj uvoza iz zemalja sa kojima su sporazumi sklopljeni

• Broj osoba koje su dobile licencu

• Prosječni trošak izrade nacrta zakona

• Prosječni trošak izdavanja dozvole prevoznicima

• Prosječno vrijeme potrebno za izradu prijedloga programa zapošljavanja

• Prosječni trošak odobrene koncesije

• Prosječni trošak sklapanja međunarodnog sporazuma

• Prosječan trošak ispita

Direktni rezultat

Krajnji rezultat

Efikasnost

PODACI O PRISUSTVOVANJU RADIONICAMA: Sektor energetike

Sektor transporta

Sektor rada

Muškaraca

1

3

1

Žena

7

7

7

Ukupno

8

10

8


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Prva radionica za razvoj javnih politika u Banja Luci

Postignuti sporazumi sa agencijama za državnu službu u BiH Planovi aktivnosti koji su usaglašeni za sva ministarstva u okviru SPPD programa su vremenski veoma zahtjevni, i u vezi radionica koje zahtjevaju odsustvo sa posla kao i podrške koja je predviđena kroz mentorstvo na radnom mjestu. Nakon dva mjeseca intenzivnih aktivnosti u oblastima strateškog planiranja, razvoja javnih politika i upravljanja javnim finansijama sigurni smo da vaše lično iskustvo potvrđuje da je ovo jedan veoma intenzivan program. Stoga je SPPD tim odlučio da kontaktira sve tri agencije za državnu upravu/službu da bi se osiguralo da se napori koje ulažu naši partneri također prepoznaju formalno kao dio profesionalnog razvoja i kao nešto što će imati pozitivan uticaj na dalji razvoj njihovih karijera. Krajem juna smo dobili potvrdu od svih agencija za državnu službu/upravu da je usavršavanje kroz SPPD program u skladu sa njihovim usvojenim strategijama obuke što je rezultiralo sljedećim sporazumima: Agencija za državnu službu BiH je poslala pismo svim državnim ministarstvima kojim potvrđuju da je SPPD obuka priznata i da će učesnici koji je uspješno završe dobiti 11 kreditnih poena. Također, ADS BiH će biti supotpisnik certifikata.

Agencija za državnu službu FBiH je priznala SPPD obuku kao formalnu obuku i obavezala se da će akreditirati učesnike u bazi podataka ADS FBiH. Također, ADS FBiH će biti supotpisnik certifikata.

Agencija za državnu upravu RS je poslala email svim ministarstvima iz Republike Srpske u kojem je direktor ADU RS-a potvrdio da će obuka kroz SPPD program biti priznata kao formalna obuka i da će učesnici biti akreditovani u bazi podataka ADU RS. Također, ADU RS će biti supotpisnik certifikata. Formalizacija ovog sporazuma je u tijeku.

Uslovi za dobijanje certifikata Certifikat za učešće na radionicama za strateško planiranje i radionicama za razvoj javnih politika: ukoliko državni službenici učestvuju na ¾ svih radionica Certifikat za uspješan završetak obuke o strateškom planiranju i razvoju javnih politika: ukoliko državni službenici učestvuju na ¾ svih radionica i ¾ svih mentorskih sastanaka


SPPD Bilten 31. avgust 2009. god • Broj 2

Sljedeće planirane aktivnosti Strateško planiranje

Razvoj javnih politika

Upravljanje javnim finansijama

JP mentorstvo u svim ministarstvima

Avgust

Po potrebi SP mentorstvo

Radionice na temu zakonodavnog usklađivanja

JF mentorstvo u svim ministarstvima

24 - 25. avgust energetika 25 - 26. avgust transport 31. avg - 1. sep rad i zapošljavanje SP mentorstvo u svim ministarstvima JF mentorstvo u svim ministarstvima Početak rada na internom aktu JF mentorstvo u svim ministarstvima

Septembar Treći krug SP radionica, strateški ciljevi i programi 24 - 25. sept. energetika 29 - 30. sept. transport 30. sept. - 2 okt. rad i zapošljavanje

SP mentorstvo u svim ministarstvima Četvrti krug SP radionica, akcioni planovi Oktobar

12 - 13. okt energetika 13 - 14. okt transport 15 - 16. okt rad i zapošljavanje Eurostat - mentorstvo u ministarstvima iz sektora energetike

Početak rada na internom aktu

JF mentorstvo u svim ministarstvima

Treći krug radionica za razvoj javnih politika, razmjena dokumenta javnih politika

JF mentorstvo u svim ministarstvima

26 - 27. okt. energetika 27 - 28. okt. rad i zapošljavanje 29 - 30. okt. transport

Koordinatorica sektora za Demokratsko upravljanje: Amna Muharemović Arlett Stojanović - rukovoditeljica SPPD projekta Urednica - Arlett Stojanović

Kontakt: SPPD projekat, Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: astojanovic@undp.ba Tel: +387 33 563 868

Ova publikacije je izdata uz pomoć Evropske unije, vlade Nizozemske, vlade Norveške i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Sadržina ove publikacije je isključiva odgovornost Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i ni u kojem slučaju ne može reflektirati stavove Evropske unije, vlade Nizozemske ili vlade Norveške. Razvojni program Ujedinjenih naroda je globalna razvojna mreža UN-a, koja zagovara promjenu i uspostavljanje veza između zemalja znanjem, iskustvom i resursima kako bi se pomoglo ljudima da izgrade bolji život. Mi djelujemo u 166 zemalja i pružamo pomoć državnim faktorima (vladama, civilnom društvu, poslovnoj zajednici i građanima) u iznalaženju sopstvenih rješenja za razvojne izazove sa kojima se suočavaju. U periodu između 2005. i 2009. godine, UNDP će prenijeti fokus svojih aktivnosti sa humanitarne na razvojnu pomoć BiH. Prevashodni cilj UNDP-ovog ureda u Bosni i Hercegovini odgovara osnovnom globalnom mandatu UNDP-a – smanjenje siromaštva. U skladu sa Milenijumskom deklaracijom, UNDP će u svome radu, pored usredsređenosti na smanjenje siromaštva po osnovu prihoda putem ekonomskog rasta usmjerenog prema siromašnima, obuhvatiti mjere za borbu protiv drugih dimenzija oskudice. Ovim mjerama će se nastojati unaprijediti demokratska uprava, unaprijediti sigurnost ljudi i ojačati održivost okoliša. U realizaciji ovih mjera, planovi UNDP-a će biti usklađeni sa Srednjoročnom strategijom državne Vlade i procesom stabilizacije i pridruživanja (SAP) pod okriljem Evropske unije.

SPPD BILTEN - Izvještaj sa radionice za strateško planiranje - 2009