Page 1

1

Industrija voca i povrca u Bosni i Hercegovini

Fruit and vegetable industry in Bosnia and Herzegovina


SADRŽAJ / CONTENT

Publikacija je proizvedena unutar projekta Lanci vrijednosti za zapošljavanje Razvojnog programa Ujedninjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Stavovi izneseni u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno i stavove UNDP-a u BiH. Publication has been developed within the Value Chains for Employment Project of the United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (UNDP BH). The views expressed in this publication do not necessarily represent the views of the UNDP BH.

1. OPĆE INFORMACIJE O BOSNI I HERCEGOVINI GENERAL INFORMATION ABOUT BOSNIA AND HERZEGOVINA

2 3

2. O BOSNI I HERCEGOVINI ABOUT BOSNIA AND HERZEGOVINA • Pogodni klimatski uvjeti • Favourable Climate • Organska hrana • Organic Food • Mogućnosti za ulaganje - voće i povrće • Investment Opportunities - fruits and vegetables

4 5 4 5 6 7 6 7

3. PROIZVODNJA VOĆA U BOSNI I HERCEGOVINI FRUIT PRODUCTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA • Šljiva / Plum • Jabuka / Apple • Kruška / Pear • Trešnja i višnja • Cherry and Sour Cherry • Breskva i nektarina / Peach and Nectarine • Jagoda / Strawberry • Malina i kupina / Raspberries and Blackberries • Grožđe i vinova loza • Grapes and Grape Vines

10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

4. PROIZVODNJA POVRĆA U BOSNI I HERCEGOVINI PRODUCTION OF VEGETABLES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA • Krompir / Potatoes • Paprika / Pepper • Paradajz / Tomato • Krastavac / Cucumber • Salata / Lettuce • Grah / Beans • Kupusnjače (kupus i kelj) / Cabbages (Cabbage and Kale) • Crni Luk / Onions

32 33 35 37 39 41 43 45 47 49

LIDERI INDUSTRIJE U BiH / INDUSTRY LEADERS IN BH

50

BHEPA, Agencija za promociju izvoza Bosne i Hercegovine BHEPA, Bosnia and Herzegovina Export Promotion Agency

52 53


2

3

1. OPĆE INFORMACIJE O BOSNI I HERCEGOVINI Službeni naziv: Bosna i Hercegovina (BiH)

1. GENERAL INFORMATION ABOUT BOSNIA AND HERZEGOVINA Official Name: Bosnia and Herzegovina (BH)

Političko uređenje: Parlamentarna demokratija s dvodomnim parlamentom; BiH sačinjavaju Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH), Republika Srpska (RS) i Distrikt Brčko

Political system: Parliamentary democracy with a bicameral parliament; BH is composed of Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH), Republika Srpska (RS) and Brčko District

Površina: 51.209 km²

Area: 51,209 km²

Stanovništvo: 3,8 miliona

Population: 3.8 million

Geografski položaj: Bosna i Hercegovina se nalazi na Balkanskom poluostrvu i graniči s Hrvatskom (932 km) na sjeveru i zapadu, Srbijom (312 km) i Crnom Gorom (215 km) na istoku, te Jadranskim morem na jugu zemlje

Geographical location: Bosnia and Herzegovina is located on the Balkan Peninsula, bordering Croatia (932 km) on the north and west, Serbia (312 km) and Montenegro (215 km) to the east and the Adriatic Sea in the south of the country

Službeni jezici u BiH: bosanski, srpski i hrvatski (zbog svoje međusobne sličnosti često se označavaju kao „lokalni jezik”)

Official languages in BH: Bosnian, Serbian and Croatian (owing to their mutual similarities these are often labeled as “the local language”)

Religije u BiH: islam, pravoslavlje i katoličanstvo

Religions in BH: Islam, Orthodox Christianity and Catholicism

Najveći gradovi: Sarajevo (glavni grad), Banja Luka, Mostar i Tuzla

Major cities: Sarajevo (the capital), Banja Luka, Mostar and Tuzla

Valuta: konvertibilna marka (BAM)

Currency: Convertible Mark (BAM)

Kursna lista: 1 EUR = 1,95583 BAM

Exchange rates: 1 EUR = 1.95583 BAM

Bruto nacionalni dohodak (2009): 12,2 milijarde eura

Gross National Product (2009): 12.2 billion euros

Internet domena: .ba

Internet domain: .ba


4

5

2. O BOSNI I HERCEGOVINI

2. ABOUT BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bosna i Hercegovina posjeduje veliki potencijal u poljoprivredi i u sektoru prerade hrane zbog brojnih pogodnih uvjeta kao što su:

Bosnia and Herzegovina has great potentials in agriculture and food processing sector thanks to numerous favorable conditions such as:

• preko 1,5 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta, • odlični klimatski uvjeti kao i plodno tlo, te visoko kvalitetna voda, • većina tla u sebi ne sadržava hemijska gnojiva i nema praksu upotrebe pesticida.

• over 1.5 million hectares of agricultural land; • excellent climate and fertile soil, as well as high quality water; • most soils do not contain chemical fertilizers and there is no practice of using pesticides.

Osim toga, BiH ima dugu tradiciju u ovom sektoru, kao i iskusnu i vještu radnu snagu. Svi ovi uvjeti stvaraju sjajno okruženje za proizvodnju raznovrsnih sorti voća i povrća, s mogućnošću berbe prinosa i plodova i do tri puta godišnje.

In addition, BH has a long tradition in this sector, as well as experienced and skilled workforce. All these conditions create an excellent environment for the production of different varieties of fruits and vegetables, with the possibility of harvesting and gathering crop and fruit as many as three times a year.

Proizvodi od voća i povrća imaju ogromni tržišni potencijal koji je identificiran u BiH. Procijenjeno je da trenutno postoji 14 miliona sadnica šljive, kruške, jabuke i drugog voća, koje se koristi za izvoz sirovine ili za proizvodnju soka i njegovog pakovanja. S obzirom na dati potencijal organske proizvodnje i opskrbe čistom vodom, lako je razumjeti zašto međunarodni distributeri hrane i pića konstantno ulažu u ovaj sektor. • Pogodni klimatski uvjeti Na jugu zemlje preovladava blaga submediteranska klima, koju karakteriziraju duga i topla ljeta te blage zime. Više od 200 sunčanih dana i u prosjeku 1400 L/m² padavina godišnje omogućava uzgoj skoro svih poljoprivrednih kultura. Dovoljna količina vode, raspoložive površine za poljoprivrednu djelatnost i veliki broj sunčanih dana čini jug BiH idealnim mjestom za razvoj vinograda, voća i povrća. Postoje i odlični uvjeti za plasteničku proizvodnju. U centralnom dijelu BiH vlada planinsko-kontinentalna klima. Ovo su idealni uvjeti za proizvodnju krompira i kupusa kao i organsku proizvodnju. Na sjeveru zemlje je tipična kontinentalna klima. Zbog raznolike klime i topografije zemlje, postoje idealni uvjeti za proizvodnju žitarica, voća i povrća.

Huge market potential for fruit and vegetables products has been identified in BH. It is estimated that currently there are 14 million seedlings of plums, pears, apples and other fruits, which are exported as raw materials or used for juice production and its packaging. Considering the given potential for organic production and clean water supply, it is easy to understand the reasons why international food and beverage distributors are constantly investing in this sector. • Favourable Climate A mild sub-Mediterranean climate, characterized by long and warm summers and mild winters dominates the south of the country. Over 200 sunny days and an average 1400 L/m² of rainfall per year allows for growing almost all crops. Sufficient amounts of water, surface available for agricultural activities and a large number of sunny days a year make the southern part of BH an ideal place for the development of vineyards, fruit and vegetables. There are also excellent conditions for greenhouse production. Mountainous and continental climate dominates the central part of BH. This offers ideal conditions for the production of potatoes and cabbage, as well as organic production. On the north of the country there is a typical continental climate. Given the diverse climate and topography of the country, there are ideal conditions for the production of cereals, fruits and vegetables.


6

7

• Organska hrana

• Organic Food

Bosna i Hercegovina ima velike površine ekološke, nezagađene i obradive zemlje, čistih izvora vode i čistog zraka, što predstavlja optimalne uvjete za intenzivnu organsku proizvodnju kako biljnih tako i životinjskih kultura. Dodatne prednosti su relativno niski troškovi radne snage i rijetka upotreba mineralnih gnojiva te hemikalija za zaštitu biljaka u BiH u zadnjih 10 godina.

Bosnia and Herzegovina has large areas of ecologically sound, unpolluted and fertile land, clean water sources and clean air, which represent the optimal conditions for intensive organic farming of plant cultures and animals. Further advantages include relatively low labor costs and the rare usage of mineral fertilizers and chemicals for plant protection in BH in the last decade.

Svijest o zdravlju i tjelesnom izgledu dovela je do konstantnog rasta potražnje za tzv. „laganim”, „zdravim”, „funkcionalnim” i organskim prehrambenim proizvodima, što uz blizinu najvećih svjetskih tržišta čini ovaj ekonomski sektor izuzetno privlačnim za ulaganja. Istovremeno, trajno smanjenje broja površina za uzgoj organske hrane u Evropi čini BiH vodećim potencijalnim proizvođačem organske hrane na ovom kontinentu.

Awareness about health and physical appearance has led to constant growth in demand for the so-called “light”, “healthy”, “functional” and organic food products, which, in addition to the vicinity of the world’s largest markets, make this economic sector extremely attractive for investment. At the same time, permanent reduction of the number of areas for cultivating organic food in Europe makes BH a potentially leading producer of organic foods on this continent.

Organska kontrola (OK) je certifikacijsko tijelo u BiH za certifikaciju proizvođača organske hrane koje je akreditirano od IFOAM-a 2007. godine.

Organic Control (OK) is a certification body in BH for the certification of organic food producers, accredited by IFOAM in 2007.

• Mogućnosti za ulaganje - voće i povrće

• Investment Opportunities - fruits and vegetables

Prilike za investiranje u sektore proizvodnje voća i povrća u BiH odlikuju se mogućnošću ulaganja u primarni proizvodni kao i u prerađivački sektor. Bosna i Hercegovina se odlikuje visoko kvalitetnim voćem i povrćem koje se može koristiti kao gotov proizvod, u svježem stanju, ali i kao sirovina za finalni proizvod. Godine iskustva u preradi s visoko školovanim kadrom i iskusnim stručnjacima u primarnoj proizvodnji otvaraju velike mogućnosti za potencijalne investitore.

Opportunities for investment in fruit and vegetable production sectors in BH are characterized by the possibility of investment in primary production as well as the processing sector. Bosnia and Herzegovina is characterized by high-quality fruits and vegetables that can be used as a final product, fresh, but also as raw material for the final product. Years of experience in processing with highly trained personnel and experienced professionals in primary production create broad range of opportunities for potential investors.

Uzgoj voća i povrća ima dugu tradiciju u BiH i predstavlja važnu granu bh. privrede. U prijeratnom periodu BiH je imala razvijenu industriju prerade voća i povrća. Mnoga od ovih postrojenja trebaju nove i savremene tehnologije. Ovo može biti šansa za potencijalne investitore koji mogu ostvariti investiciju u BiH u ovom sektoru kroz privatizaciju postojećeg postrojenja ili jednostavno investicijom u ledinu. Investicijom u BiH otvaraju se mogućnosti pristupa tržištima susjednih država s kojima BiH ima potpisan ugovor o slobodnoj bescarinskoj trgovini (CEFTA ugovor). Kroz historiju, BiH je predstavljala raskrsnicu civilizacija, religija i kultura. Pozicionirana u srcu Balkanskog poluostrva,

Growing fruit and vegetables has a long tradition in BH and is an important branch of the BH economy. Before the war BH has had a developed industry for processing of fruits and vegetables. Many of these facilities need new and modern technologies. This may be a chance for potential investors to invest in this sector in BH through privatization of existing facilities or simply an investment in the land. Investment in BH opens up access to the markets of neighboring countries with which BH has signed the Central European Free Trade Agreement (CEFTA). Historically, BH represented a


8

9

sa solidnom infrastrukturom puteva i željeznica, BiH ima kapacitet da potencijalnim investitorima postane proizvodni i prerađivački centar iz kojeg se lako može doći do svih članica CEFTA ugovora kao i zemalja iz EU. Sa skoro netaknutom prirodom i visoko kvalitetnom vodom, BiH ima mogućnost da postane vodeći proizvođač kako organske tako i konvencionalne hrane u regionu. Zahvaljujući svojim prirodnim bogatstvima i različitim klimatskim tipovima unutar zemlje, neke od poljoprivrednih kultura mogu se uzgajati i više puta u toku iste kalendarske godine, što investitoru pruža mogućnost brže otplate investicije kao i kontinuiranog snabdijevanja tržišta sirovinom. Strani investitori imaju pravo na pogodnosti prilikom ulaganja u BiH kao što su: • pogodan porezni sistem za strane ulagače, • ulagački kapital ne podvrgava se oporezivanju (oslobađa se plaćanja carine i carinskih troškova na investiciju), • slobodno zapošljavanje stranih državljana, u skladu s radničkim i imigracionim pravom u BiH, • slobodan transfer prihoda u inostranstvo kao rezultat investicije u BiH, • zaštita od nacionalizacije, eksproprijacije, oduzimanja imovine ili mjera koje imaju sličan efekt.

crossroads of civilizations, religions and cultures. Positioned in the heart of the Balkan Peninsula, with a solid infrastructure of roads and railways, BH has the capacity to become the manufacturing and processing center from which the potential investors can easily reach all the CEFTA members as well as the EU countries. With its nearly untouched nature and high quality water, BH has the potential to become a leading producer of both organic and conventional food in the region. Thanks to its natural wealth and variety of climate types within the country, some of the agricultural crops can be grown several times during the same calendar year, which gives the investor a possibility to repay the investment faster and continuously supply the markets with raw materials. When investing in BH, foreign investors have the following benefits at their disposal: • tax system favourable for foreign investors; • investment capital is not subject to taxation (exempted from payment of the customs and the customs investment costs); • free employment of foreign nationals, in line with the Labor and the Immigration Law of BH; • free transfer of income abroad, as result of investment in BH; • protection against nationalization, expropriation, confiscation of property or measures of similar effect.


10

11

3. PROIZVODNJA VOĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

3. FRUIT PRODUCTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

U BiH postoje vrlo dobri uvjeti za gajenje drvenastog voća i jagodastih voćnih vrsta, što se uglavnom odnosi na povoljne zemljišne, klimatske, komunikacijske i demografske uvjete. Proizvodnja šljive se u predratnom periodu odvijala na prostorima Majevice, Podrinja, Potkozarja, Gradačca, Brčkog i u drugim krajevima gdje su bile zastupljene sljedeće sorte: Požegača, Stanley, Rutgešteter, Bilska rana, Kalifornijska plava, Aženka, Julska nena, kao i niz domaćih sorti šljiva. U današnjem vremenu prisutan je trend zamjene starih voćnjaka gajenih po ekstenzivnom sistemu uzgoja s modernim sortama: Čačanska rodna, Čačanska najbolja, Čačanska ljepotica, Hanifa, Yo-yo, Anerbaher, Top 2000, Toptint i drugim. Kada je riječ o proizvodnji jabuke, sve više se podižu voćnjaci gdje su prisutne moderne evropske sorte: Gila, Breaburn, Fuji, Elstar, Jonagold, Granny Smith, Golden Delicious, Klou Painders, Arkšam, Pinoux, i druge, a još uvijek su prisutne Jonathan, Idared, Melrose i niz slatkih i kiselih sorti autohtonog sortimenta. Plantažni voćnjaci kruške podižu se po najsavremenijim agropomotehničkim zahtjevima gdje se primjenjuju savremeni uzgojni sistemi, moderna agropomotehnika, armatura i obavezni sistemi za navodnjavanje „kap po kap” i uz novi sortiment kruške Viljamovke, Pakams triumf, Šampionka i druge. Jagodasto voće doživljava ekspanziju posljednjih godina i ponovo se uvode u proizvodnju malina, kupina, jagoda, ribizla, a u novije vrijeme i borovnica. Ovo su vrlo intenzivne, radno angažirane, dohodovne i izvozno orijentirane voćne vrste koje na malim površinama zapošljavaju veliki broj radne snage na vlastitim imanjima. Razvojem prerađivačke industrije, podizanjem manjih i većih rashladnih kapaciteta stvaraju se uvjeti da BiH postane značajan proizvođač i izvoznik velikog broja kontinentalnih i mediteranskih voćnih vrsta.

BH has very good conditions for growing woody fruit and soft fruit species, which are mainly related to favorable soil and climate, communication and demographic conditions. Plum production in the prewar period took place in the areas of Majevica Mt., Podrinje, Potkozarje, Gradačac, Brčko and other areas where the following varieties were represented: Požegača, Stanley, Rutgesteter, Bilska Rana, Californian Blue, Aženka, Julska Nena, and a number of domestic varieties of plum. Currently there is a trend of replacing old orchards cultivated under extensive breeding system with modern varieties: Čačanska Rodna, Čačanska Najbolja, Čačanska Ljepotica, Hanifa, Yo-yo, Anerbaher, Top 2000, Toptint, and other. When it comes to apple production, there is an increase in orchards to cultivate modern European varieties: Gila, Breaburn, Fuji, Elstar, Jonagold, Granny Smith, Golden Delicious, Klou Painders, Arkšam, Pinoux, and other, while Jonathan, Idared, Melrose and a number of sweet and sour varieties of indigenous varieties are still present. Plantations of pear orchards are set up according to modern agro and pomotechnical requirements where modern cultivation systems, modern agro and pomo techniques, armatures and mandatory modern cultivation systems, modern agro and pomo techniques, armatures and mandatory drip irrigation systems are applied together with a new assortment of Williams, Packham’s triumph, Champion and other pears. Berry fruits are experiencing expansion in recent years and raspberry, blackberry, strawberry, currant, and recently blueberries, are re-introduced in the production. These are very intense, work-engaging, income and export oriented fruit species which employ large workforce on their own farms, on small surfaces. With the development of manufacturing industry and building smaller and larger cooling capacities, the requirements for BH to become a major producer and exporter of a large number of continental and Mediterranean fruit species have been met.


12

13

Šljiva Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju u proizvodnji šljive u svježem ili prerađenom stanju. Na njenom teritoriju je u 2009. godini evidentirano 11.604.612 stabala šljive, s ukupnim prinosom od cca 155.767 tona , dok je prosječan prinos po stablu cca 13,4 kg. Najzastupljeniji je sljedeći sortiment šljive: Požegača, Stanley, Rutgešteter, Kalifornijska plava, Renkloda, Cimerova rana, Čačanska rodna, Čačanska ljepotica, Čačanska najbolja, Čačanska rana i niz domaćih (autohtonih) šljiva. U okviru oglednih površina naučnih i stručnih institucija u ispitivanju su novostvorene sorte, koje trebaju naći svoje mjesto na sortnoj listi Bosne i Hercegovine, a po tome i u proizvodnoj praksi. Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Najpoznatiji regioni proizvodnje šljive su: Podrinje, Majevica, Potkozarje, Gradačac, Gračanica, Brčko, srednja Bosna i drugi. Šljiva se plasira na domaćem i stranom tržištu u raznim oblicima: u svježem stanju, kao marmelada, pekmez, kompot, džem, zatim sušena, zamrznuta i u obliku alkoholnih pića.

Plum Bosnia and Herzegovina has a long tradition in the production of plums, both fresh and processed. A number of 11,604,612 plum trees were recorded in its territory in 2009, with a total yield of approximately 155,767 tons, while the average yield per tree was about 13.4 kg. The following plum varieties are the most common: Požegača, Stanley, Rutgesteter, Californian Blue, Renkloda, Cimerova Rana, Čačanska Rodna, Čačanska Ljepotica, Čačanska Najbolja, Čačanska Rana, and a number of local (indigenous) plums. Newly developed varieties are being studied in the experimental areas of scientific and professional institutions, and these varieties should find their place on the Variety list of Bosnia and Herzegovina, and subsequently in the production practice as well. The most famous plum production regions include Podrinje, Majevica Mt., Potkozarje, Gradačac, Gračanica, Brčko, central Bosnia and other. Plum is sold on the domestic and international markets in various forms: fresh, as marmalade, jam, compote, as well as dried, frozen, and in the form of alcoholic beverages.


14

15

Jabuka

Jan

Feb

Jabuka je druga najraširenija voćna kultura po zastupljenosti odmah iza šljive i ima važnu ulogu u ukupnoj voćarskoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini. Proizvodnja u voćarstvu se modernizira, podižu se nove plantaže u kojima se sadi novi sortiment i primjenjuje savremena agrotehnika, zaštita i navodnjavanje. Jabuka se gaji širom Bosne i Hercegovine bez specifičnosti za određeni region. Broj rodnih stabala jabuke u 2009. godini bio je cca 4.610.256, uz ukupan prinos od 71.507 tona, i prosječan prinos po stablu od 15,5 kg. Od sorti koje se gaje u Bosni i Hercegovini treba istaći: Zlatni i Crveni delišes, Melrose, Jonatan, Jonagold, Idared, Granny Smith, Gala, Fuji, Breaburn, Akane, Boskop, Elstar i dr. Od domaćih sorti spominjemo samo neke: Budimka, Kolačara, Staklara, Bukovija, Senabija, Đulabija, Šarenika, Šećerlama, Elifana itd. U Bosni i Hercegovini je očuvan značajan broj autohtonih sorti koje vode porijeklo iz vremena Turske carevine i vremena Austrougarske, što je značajan potencijal za pokretanje ozbiljne proizvodnje organskog voća, jer su ove sorte otpornije na bolesti i štetočine od modernih. Stanovništvo tradicionalno proizvodi domaći pekmez, slatko, sušenu jabuku, te spravlja mnoge druge proizvode na bazi domaće sirovine bilo slatkih ili kiselih jabuka. Na tržištu se plasira jabuka uglavnom u svježem stanju, nešto malo kao sušena, te mali procent kao koncentrat, sok, sirće i alkoholna pića.

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Apple Apple is the second most widespread fruit crop, right after plum, and plays an important role in the total fruit production in Bosnia and Herzegovina. Production of this fruit is being modernized, new plantations are raised and new varieties are planted, where modern agricultural practices, conservation and irrigation are being applied. Apples are grown throughout Bosnia and Herzegovina without the specifics related to a certain region. Number of yielding apple trees in 2009 was approximately 4,610,256, with an overall yield of 71,507 tons and the average yield per tree of 15.5 kg. Of the varieties grown in Bosnia and Herzegovina the following should be noted: Golden and Red Delicious, Melrose, Jonathan, Jonagold, Idared, Granny Smith, Gala, Fuji, Breaburn, Akane, Boskop, Elstar, etc. To mention but a few of the indigenous varieties: Budimka, Kolačara, Staklara, Bukovija, Senabija, Đulabija, Šarenika, Šećerlama, Elifana, etc. A significant number of indigenous varieties that originate from the times of the Ottoman Empire and Austro-Hungary are maintained in Bosnia and Herzegovina, and this represent a significant potential for starting a considerable production of organic fruit for these varieties are more resistant to pests and diseases than the modern ones. The population traditionally produces home-made jam, sweets, dried apples, and prepares many other products based on domestic raw materials - either sweet or sour apples. Mainly fresh apples, but also a smaller number of dried and a small percentage of apple concentrate, juice, vinegar and alcoholic beverages are placed on the market.


16

17

Kruška U odnosu na šljivu i jabuku kruška je nešto manje zastupljena, ali vrlo važna voćna vrsta u Bosni i Hercegovini. Plasira se na tržište u vidu svježih plodova. Proizvodnja kruške odvija se na istim prostorima gdje i jabuka, jer su prirodni uvjeti u kojima ove dvije kulture uspijevaju slični. Takođe je na terenu, kao i kod jabuke, prisutan veliki broj starih autohtonih sorti kruške koje narod koristi za razne vidove prerađevina. U 2009. godini u Bosni i Hercegovini bilo je 1.928.605 rodnih stabala kruške, s ukupnim prinosom od 24.784 tone, uz prosječan prinos po stablu od cca 12,9 kg. Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Na prostoru Bosne i Hercegovine egzistiraju sljedeći sortimenti krušaka: Viljamovka, Kaluđerka, Butira, Santa Maria, Junsko zlato, Šampionka, General Leklerk, Kleržo, Pakams triumf i dr. Proizvodi od kruške uglavnom se plasiraju na domaće i strano tržište u vidu svježih plodova, prerađevina i čuvene rakije Viljamovke.

Pear Compared to plum and apple, pear is somewhat less prevalent but still a very important fruit species in Bosnia and Herzegovina. It is placed on the market in the form of fresh fruit. Pear and apple are produced on the same surfaces given the similar natural conditions in which these two cultures are grown. Also, as with apple, a large number of old indigenous varieties of pears are present, and the population uses it for various types of products. In 2009, there were 1,928,605 pear trees in Bosnia and Herzegovina, with a total yield of 24,784 tons, and an average yield per tree of about 12.9 kg.

Sep

Oct

Nov

Dec

The following varieties of pears are grown on the territory of Bosnia and Herzegovina: Williams, Kaluđerka, Butiro, Santa Maria, Junsko Zlato, Champion, General Leclerc, Kleržo, Pakams triumph, etc. Pear products are mainly sold on domestic and foreign markets in the form of fresh and processed fruits, and the famous Williams pear brandy.


18

19

Trešnja i višnja Prema podacima iz 2009. godine, broj stabala trešnje je cca 744.812, s tendencijom stalnog rasta. Ukupan prinos ploda bio je cca 10.690 t, uz prosječan prinos po stablu od cca 14,4 kg. Od sorti koje se gaje, najzastupljenije su: Mostarski rani i kasni hrušt, Alica, Germersdorfska, Lionska, Hedelfingerska, Merkant, Skeena, Volovsko srce, Karina, Sanburst, Su, Van, Bing, Burlat i druge. Od podloga se koriste: Prunus avium, Gisela G5 i G6, Colt , Santa Lucia i dr.

Jan

Feb

Mar

Proizvodnja trešnje u Bosni i Hercegovini u najvećoj mjeri je zastupljena na području Hercegovine. U ovom je području skoncentrirano cca 70% ukupne proizvodnje. Gaje se većinom stolne sorte koje sazrijevaju već početkom maja. Trešnja se na tržištu nudi kao stolna, marmelada, slatko, džem, zamrznuta, kao dodatak jogurtu, za sokove, likere i dr. Proizvodnja višnje se u kontinentalnom dijelu Bosne i Hercegovine uglavnom odnosi na gajenje sorte Oblačinska, koja je veoma tražena u izvozu. U Hercegovini se zbog drugačije klime uzgaja sorta Maraska koja služi za spravljanje poznatog pića Maraskino, a u konditorskoj industriji se koristi za čokoladne bombone.

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Broj rodnih stabala višnje prema statističkim podacima za 2009. godinu bio je cca 454.897, ukupan prinos cca 3.803 tone, uz prosječan prinos po stablu od cca 8,4 kg. Problemi koji opterećuju proizvodnju trešnje i višnje najizraženiji su u velikom učešću radne snage i skupoj berbi plodova. U posljednje vrijeme se u proizvodnju višnje uvodi mehanizirana berba, što znatno utječe na rentabilnost gajenja.


20

21

Cherry and Sour Cherry According to 2009 data, the number of cherry trees is approximately 744,812, with a tendency of continuous growth. Total fruit yield was approximately 10,690 tons, with an average yield per tree of about 14.4 kg. Of the varieties grown, the most common are: Mostar early and late Chafer, Alica, Germersdorfer, Lyons, Hedelfinger, Merkant, Skeena, Volovsko Srce, Karina, Sanburst, Su, Van, Bing, Burlat, and other. The rootstocks that are being used include Prunus avium, Gisela G5 and G6, Colt, Santa Lucia, etc. Jan

Feb

Mar

Apr

Cherry production in Bosnia and Herzegovina is mostly based in Herzegovina. Approximately 70% of the total production is concentrated in this area. Mostly table varieties that ripen in early May are grown. Cherry is offered on the market as table, marmalade, sweets, jam, frozen, as an addition to yogurt, or for juices, liqueurs, etc. Production of sour cherry in the continental part of Bosnia and Herzegovina is mainly related to growing of the OblaÄ?inska variety, which is very popular in exports. In Herzegovina, due to different climate, Maraska variety is grown and used for making the famous Maraschino beverage and chocolate candy in the confectionary industry.

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

According to 2009 statistics, the number of yielding sour cherry trees was approximately 454,897, with the total yield of approximately 3,803 tons, and with an average yield per tree of about 8.4 kg. The problems plaguing the production of cherries are mostly in the high labor force participation and expensive harvest. In recent years, mechanized harvesting was introduced in production of sour cherry, which significantly affected the growing profitability.


22

23

Breskva i nektarina Ove dvije voćne vrste vezane su uglavnom za ljetni period dozrijevanja, pa se najveći dio proizvodnje plasira u svježem stanju na domaće tržište i za izvoz u Hrvatsku za vrijeme turističke sezone. Od sorti se uglavnom gaje Redhaven, Sprin Gold, San crest, Fajet, Sprin Lady, Fantasia i dr. Plodovi breskve i nektarine koriste se za džemove, kompote, marmeladu, slatko i dr. U kontinentalnom dijelu Bosne i Hercegovine se u pojedinim područjima spravljaju specijaliteti od vinogradarske breskve zvane „Šeftelija”. U 2009. godini u Bosni i Hercegovini bilo je 581.104 rodnih stabala breskve, s ukupnim prinosom od 8.872 tone, uz prosječan prinos po stablu od cca 15,3 kg. Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Peach and Nectarine These two kinds of fruit are mostly linked to the summer period of maturation, so most of the products are sold fresh in the domestic market and exported to Croatia during the tourist season. Varieties mostly grown are Redhaven, Sprin Gold, San crest, Fajet, Sprin Lady, Fantasia, etc. Peach and nectarine fruits are used for jam, compote, marmalade, sweets, etc. In some areas of the continental part of Bosnia and Herzegovina specialties from vineyard peach called “Šeftelija” are made.

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

In 2009, there were 581,104 peach trees in Bosnia and Herzegovina, with a total yield of 8,872 tons, and an average yield per tree of about 15.3 kg.


24

25

Jagoda Navedene jagodaste vrste sve više nalaze mjesto u proizvodnji voća na prostoru Bosne i Hercegovine, posebno iz razloga što se radi o kulturama koje su radno intenzivne, visoko dohodovne, izvozno orijentirane i što se proizvodnjom na vlastitom imanju angažira cijela porodica. Prema podacima iz 2009. godine, proizvodnja jagode odvijala se na 4.193 ha, s ukupnim prinosom od 19.107 t. Prosječan prinos po hektaru je skroman i iznosi oko 4,6 t na otvorenom polju, dok se u plasteničkoj proizvodnji postiže prinos od 35 do 40 t/ha.

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Sorte jagode koje se gaje u Bosni i Hercegovini su: Clery, Marmolada, Senga Sengana, Pajero, Arosa, Madalena, Miss, Raurica, Maya i td. Jagoda se koristi za svježu potrošnju i za razne prerađevine, te za zamrzavanje. Pored industrijske prerade, jagoda se dosta koristi u domaćinstvima za spravljanje raznih domaćih proizvoda. Pored proizvodnje, u našim krajevima je raširena i berba divlje (šumske) jagode koja u izvozu postiže veoma visoke cijene uglavnom kao zamrznuta roba.

Strawberry This type of berry is becoming increasingly common in the fruit production in Bosnia and Herzegovina, particularly because it is a labor intensive, high income, export-oriented fruit culture and a whole family can be engaged in its production on their own farm. According to data from 2009, production of strawberries was carried out on 4,193 ha, with a total yield of 19,107 tons. The average yield per hectare was modest at around 4.6 tons in the open fields, while the greenhouse production achieves yields ranging from 35 to 40 tons / ha. Strawberry varieties cultivated in Bosnia and Herzegovina include Clery, Marmolada, Senga Sengana, Pajero, Arosa, Madalena, Miss, Raurica, Maya, etc. Strawberry is consumed fresh but various products are also made, while some are left to be frozen. In addition to the industrial processing, strawberries are commonly used in the households for making a variety of products. In addition to production, picking of wild (forest) strawberry is widespread in our region. These are exported at very high prices, mainly as frozen goods.


26

27

Malina i kupina Proizvodnja maline i kupine je u poslijeratnom periodu doživjela snažnu ekspanziju i veliki broj nezaposlenih je na svojim imanjima našao zaposlenje i dodatni izvor prihoda.

Jan

Od sorti maline koje su na našim prostorima zastupljene najveći procent oko 90% čini sorta Willamette, oko 5-6% Meeker a ostalo su dvorode sorte Polana, Otom Blis i Heritage. Proizvodnja maline u 2009. godini odvijala se na površini od 1.031 ha, s ukupnim prinosom od 8.487 t. Malina i kupina se gotovo 95% plasiraju na svjetsko i domaće tržište u zamrznutom stanju. Za uspješnu realizaciju proizvodnje jagodastih voćnih vrsta neophodna je dobra organizacija proizvodnje, siguran otkup, stalni kupci i solidni prerađivački kapaciteti. Ovi će kapaciteti u kratkom periodu prihvatiti, obraditi, u hladnjačama čuvati i za izvoz plasirati jagodu, malinu i kupinu.

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Raspberries and Blackberries Production of raspberries and blackberries saw strong expansion in the postwar period, and a large number of unemployed found jobs and an additional source of income in the production of these fruits on their farms. Out of a number of raspberry varieties grown in our country, the highest percentage of about 90%, goes to the Willamette variety, then Meeker variety, with about 5-6%, and the rest are two-yield varieties Polana, Otom blis and Heritage. Raspberry production in 2009 was carried out on an area of 1,031 hectares, with a total yield of 8,487 tons. Almost 95% of raspberries and blackberries are sold frozen on the global and domestic markets. Successful implementation of production of berry fruit sorts requires a good production organization, assurance of purchase, permanent customers and solid processing capacities. These capacities must be able to, in a short time period, receive, process, refrigerate and transport strawberries, raspberries and blackberries in order for these to be exported.


28

29

Grožðe i vinova loza Vinogradarstvo i vinarstvo važna je privredna grana Bosne i Hercegovine. Trenutno se, prema procjenama stručnjaka, pod ovom kulturom nalazi 3-3.500 ha. U uzgoju su vinske i stolne sorte vinove loze.

Jan

Feb

Mar

U uzgoju vinskih sorti preovladava uzgoj autohtonih sorti i to Žilavke za proizvodnju bijelih vina, i Blatine za proizvodnju crvenih vina. Kao prateće bijele sorte uzgajaju se još Bena, Smederevka i Krkošija, dok su za Blatinu prateće sorte Alicante bouschet i Trnjak. Osim navedenih sorti, još se podižu vinogradi sa introduciranim sortama Merlot, Caberne sauvignon i Vranac. Sporadično se, u manjoj mjeri, uzgajaju i druge sorte kao što su Chardonnay od bijelih, Frankovka, Zweigelt, Pinot crni, Plavac mali od crnih sorti. U proizvodnji stolnih sorti uzgajaju se: Kardinal, Demir kapija, Italija, Viktorija, Black magic, Matilda, Mishel Palieri, Muskat Hamburg, Kraljica vinograda, Beogradska rana, Sublima, Muskat Italia, Prima, Lival, Ora, Red Global i dr. Stolno grožđe namijenjeno je za potrošnju u svježem stanju. Prodaja se vrši na domaćem i inostranom tržištu.

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Preko 97% zasađenih površina nalazi se na području Hercegovine, dok je preostalih 3% sporadično zastupljeno po cijelom prostoru BiH. Kroz više od dvadeset stoljeća, površine pod vinovom lozom su rasle i opadale, što je zavisilo od migracija stanovništva, ratova, političkih uređenja, a u novije vrijeme od tržišnih efekata uzgoja vinove loze. Na području Hercegovine vinova loza ima veoma dugu tradiciju uzgoja, o čemu svjedoče ornamenti iz rimskog razdoblja (1. stoljeće), pisani zapisi iz 14. stoljeća, ornamenti na stećcima (15. stoljeće), pisani zapisi iz turskog i austro-ugarskog razdoblja, i ta je tradicija očuvana sve do današnjih dana.


30

31

Grapes and Grape Vines Viticulture and Enology are important economic branches in Bosnia and Herzegovina. Currently, according to experts, this culture covers from 3,000 to 3,500 ha. Grape vine and table grape varieties are being cultivated.

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

The cultivation of grape varieties is dominated by cultivation of indigenous varieties, such as Žilavka, for the production of white wines, and Blatina, for the production of red wines. Bena, Smederevka and Krkoťija are grown as the accompanying white varieties, while Alicante bouschet and Trnjak are grown as accompanying varieties for Blatina. Besides these varieties, vineyards with introduced varieties Merlot, Sauvignon and Caberne Vranac are being grown. Sporadically, and to a lesser extent, other varieties are being cultivated, such as Chardonnay of white varieties, and Frankovka, Zweigelt, Pinot Noir and Plavac mali of red varieties. The production of table varieties consists of: Cardinal, Demir Kapija, Italy, Victoria, Black Magic, Matilda, Mishel Palier, Muscat Hamburg, Queen of vineyards, Belgrade Early, Sublima, Muscat Italia, Prima, Lival, Ora, Red Global, etc. Table grapes are intended for consumption in fresh condition. Sales are made on the domestic and foreign markets. Over 97% of the planted area is located in Herzegovina, while the remaining 3% are sporadically placed throughout the rest of the territory of BH. For more than twenty centuries, areas under wine grapes have expanded and receded depending on migrations, wars, political organization, and more recently depending on the market effects of grape vine cultivation. In the area of Herzegovina, grape vine growing has a long tradition, evidence of which are ornaments from the Roman period (1st century), written records from the 14th century, ornaments on the stećci tombstones (15th century), and written records from the Ottoman and Austro-Hungarian period. This tradition has been preserved to date.


32

33

4. PROIZVODNJA POVRĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

4. PRODUCTION OF VEGETABLES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bosna i Hercegovina ima povoljne zemljišne i klimatske uvjete za uzgoj većine vrsta povrća. Povrće u Bosni i Hercegovini se u toku 2009. godini uzgajalo na 77.000 hektara. Po proizvodnim površinama najzastupljenije povrće je krompir, grah, kupusnjače, paprika i crni luk, ali se dosta uzgajaju i salata, krastavac, mrkva, bijeli luk, dinja, lubenica, cvekla.

Bosnia and Herzegovina has favorable soil and climatic conditions for growing most sorts of vegetables. Vegetables in Bosnia and Herzegovina were grown on 77,000 acres in 2009. Measured by production areas, the most common vegetables are potatoes, beans, cabbages, peppers and onions, but lettuce, cucumber, carrots, garlic, cantaloupe, watermelon, beetroot are also frequently grown.

U okviru povrtlarske proizvodnje, evidentan je najviši rast proizvodnje u zaštićenom prostoru (plastenici i staklenici). Ova proizvodnja je sve zastupljenija i u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, kao i u okolini velikih potrošačkih centara, mada je donedavno bila u potpunosti smještena u regionu Hercegovine.

In the vegetable production, the production in the protected areas (greenhouses) registered the highest increase. Although until recently it was entirely located in the Herzegovina region, this kind of production has also become increasingly common in the northern part of Bosnia and Herzegovina, as well as in the vicinity of large consumer centers.


34

35

Krompir Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal i dugu tradiciju uzgoja kvalitetnog merkantilnog krompira. Istovremeno u Bosni i Hercegovini postoje regioni s povoljnim karakteristikama za proizvodnju kvalitetnog sjemenskog krompira. Po proizvodnim karakteristikama izdvajaju se dva područja: • Topliji južni dio (Hercegovina) i region Posavine gdje se uzgaja rani krompir. U tom području krompir se vadi već u maju. • Drugo područje je hladniji brdsko-planinski dio (središnja Bosna) gdje se uzgajaju rane, srednje rane, i kasne sorte krompira za merkantilnu potrošnju, industrijsku preradu i sjemensku proizvodnju. Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Krompir je po površinama najzastupljenije povrće u Bosni i Hercegovini. Prema podacima za 2009. godinu, krompir je zasađen na 37.119 hektara. Tradicionalno, područja gdje se dosta uzgaja krompir su: Fojnica, Glamoč, Bugojno, Travnik, Romanija, Semberija, južna Hercegovina, Lijevče polje. Prosječni prinos krompira u BiH je 11,3 t/ha, a prosječna potrošnja krompira po stanovniku je 67,5 kilograma godišnje.

Potatoes Bosnia and Herzegovina has a great potential and a long tradition of growing quality mercantile potatoes. At the same time, there are regions in Bosnia and Herzegovina with favorable characteristics for the production of quality seed potatoes. Two areas may be distinguished by production characteristics: • Warmer southern part (Herzegovina) and the Posavina region where early potatoes are grown. In this region, potatoes are picked as early as May. • The second area is a colder, hilly and mountainous part (central Bosnia) where early, medium early and late potato varieties are grown for commercial consumption, industrial processing and seed production. Measured by growing surfaces, potato is the most common vegetable in Bosnia and Herzegovina. According to data for 2009, potato was planted on 37,119 hectares. Traditionally, the areas where a lot of potatoes are grown are: Fojnica, Glamoč, Bugojno, Travnik, Romanija Mt., Semberija, southern Herzegovina and Lijevče Polje. The average yield of potatoes in BH is 11.3 tons / ha, while average per capita potato consumption is 67.5 kg per year.


36

37

Paprika

Jan

Proizvodnja paprike na prostoru Bosne i Hercegovine odvija se u dva različita klimatska područja i to područje Hercegovine s mediteranskom klimom i područje Bosne s umjereno-kontinentalnom klimom. Dva različita klimatska područja osiguravaju kontinuiranu proizvodnju paprike tokom proljetnog i ljetnog perioda. Proizvodnja rane paprike, babure, odvija se u području Hercegovine na otvorenom polju i u zaštićenim prostorima (staklenici i plastenici). Berba u zaštićenim prostorima počinje početkom aprila, a na otvorenom polju koncem maja. U kontinentalnim područjima berba počinje u plastenicima koncem maja a na otvorenom polju tokom juna. Proizvodne površine pod kulturom paprike u Bosni i Hercegovini kreću se cca 3.600 ha. Proizvode se paprike raznih boja i tipova (babure, paradajz paprike, roge i šipke) za svježu upotrebu i za preradu. U 2008. godini domaći prerađivački kapaciteti otkupili su i preradili dio roda paprike za domaće i inostrano tržište.

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Pepper Production of pepper in Bosnia and Herzegovina takes place in two different climatic regions: Herzegovina area, with its Mediterranean climate, and the area of Bosnia with its moderatecontinental climate. Two different climate areas ensure continuous production of pepper during the spring and summer periods. Production of early peppers and sweet peppers takes place in the region of Herzegovina in the open fields and in the protected areas (greenhouses). Harvesting in protected areas starts in early April and in the open fields at the end of May. In continental areas harvest in greenhouses begins in late May and in open fields in June. Production areas in Bosnia and Herzegovina with the pepper culture are about 3,600 ha. Peppers of various colors and types (peppers, tomatoes-peppers, long variety peppers and hot pepper varieties) are produced to be used fresh and processed. In 2008, domestic processing capacities procured and processed a share of pepper yield for domestic and international markets.


38

39

Paradajz U klimatskim uvjetima Bosne i Hercegovine proizvodnja paradajza obavlja se na otvorenom polju ili u zaštićenom prostoru (tuneli, plastenici, staklenici). Zastupljeni su sljedeći tipovi proizvodnje: zimsko-proljetna, rana proljetna i kasna jesenja. U 2009. godini na području Bosne i Hercegovine pod paradajzom je zasađeno cca 3.700 ha. U proizvodnji su zastupljeni svi komercijalni tipovi paradajza: okrugli, rebrasti, izduženi i trešnjasti. Na sortnoj listi Bosne i Hercegovine nalazi se veliki broj sorti/hibrida paradajza što proizvođačima omogućava kvalitetan izbor za različita područja. Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Tomato The climate in Bosnia and Herzegovina allows for tomato production to be carried out in open fields or in protected areas (tunnels and greenhouses). The following types of production are represented: winter-spring, early spring and late autumn. In 2009, around 3,700 ha in Bosnia and Herzegovina have been planted with tomatoes. The production consisted of all the commercial types of tomato: round, ribbed, elongated and cherrylike. A large number of varieties / hybrids of tomato are present on the Varieties list of Bosnia and Herzegovina, which offers quality selection for producers for different areas.


40

41

Krastavac Krastavac se na prostorima Bosne i Hercegovine uzgaja kao rana proljetna i kao kasna jesenja kultura. U području s mediteranskom klimom uzgajaju se salatni krastavci u zaštićenim prostorima i na otvorenom polju, te se proizvode za svježu upotrebu uglavnom za domaće tržište. U kontinentalnom području, pored salatnih krastavaca, uzgajaju se krastavci za kiseljenje (kornišoni), koji se proizvode za izvoz u svježem stanju kao i za preradu u Bosni i Hercegovini. Posljednjih godina Bosna i Hercegovina je postala izvoznik svježih kornišona u zemlje okruženja i izvoz se uglavnom obavlja preko domaćih otkupnih stanica. Proizvodnja krastavaca na prostoru Bosne i Hercegovine zauzima površinu od cca 2.800 ha, s tendencijom širenja zbog povećane potražnje prvenstveno kornišona za kiseljenje. Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Cucumber Cucumber is cultivated in Bosnia and Herzegovina as early spring and late autumn crops culture. Salad cucumbers are grown in the area with the Mediterranean climate in the protected areas and in open fields, and those produced to be consumed fresh are mainly intended for the domestic market. In the continental area, in addition to salad cucumbers, pickling cucumbers (gherkins) are grown, which are produced for export as fresh and for processing in Bosnia and Herzegovina. In recent years, Bosnia and Herzegovina became an exporter of fresh gherkins to the neighboring countries, and exports are mainly carried out through local purchasing stations. Cucumber production in the territory of Bosnia and Herzegovina covers the area of approximately 2,800 ha, with a tendency to expand due to increased demand primarily for pickling gherkins.


42

43

Salata Salata se uzgaja u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, posebno u okolini velikih potrošačkih centara. Rana proizvodnja je u zaštićenom prostoru i otvorenom polju u Hercegovini. Proizvodi se i na okućnicama i vrtovima, a tokom jeseni se proizvodi u zaštićenom prostoru za zimsku potrošnju kada nema drugog svježeg povrća. Primjetan je trend povećanja proizvodnje salate na osnovu broja proizvedenih presadnica salate, koji je iz godine u godinu sve veći. Prosječni prinosi u zaštićenom prostoru su 25-35.000 kg/ha, odnosno 2,5-3,5 kg/m2. Značajni regioni proizvodnje su južna Hercegovina i Posavina. Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Lettuce Lettuce is grown in all parts of Bosnia and Herzegovina, particularly in the vicinity of large consumer centers. Early production takes place in the protected areas and in open fields in Herzegovina. It is also produced on private plots and gardens, and during autumn it is produced in the protected areas for winter consumption when there is no other fresh vegetable. A trend of increasing production of lettuce is noticeable, based on the number of lettuce seedlings being produced, which is increasing every year.

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Average yields in the protected areas are 25,000-35,000 kg / ha, or 2.5 to 3.5 kg/m2. Significant production regions are southern Herzegovina and Posavina.


44

45

Grah Grah je povrće koje se dosta gaji u BiH radi proizvodnje zrna i mahuna. U 2009. godini grah je zasijan na 9.465 hektara, s prosječnim prinosom od 1,4 t/ha. Uzgaja se na manjim površinama i okućnicama malih poljoprivrednih proizvođača, kao i regionima većih potrošačkih centara. Pored graha za zrno, dosta se uzgaja i grah za mahunu koji se dijelom koristi svjež, a dio se prerađuje zamrzavanjem i konzerviranjem. Uzgaja se kao rano proljetno i kasno jesenje povrće.

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Beans Bean is a vegetable that is commonly grown in BH for the production of seeds and pods. In 2009, beans were sown on 9,465 hectares, with an average yield of 1.4 tons / ha. It is grown on small areas and gardens of small farmers, as well as in the regions with major consumer centers. Apart from beans for seeds, beans for pods are commonly grown and a part of these products are used fresh, while the other part is processed by freezing and canning. It is grown as an early spring and late autumn vegetable.


46

47

Kupusnjace (kupus i kelj) Tradicionalno, velike površine pod kupusom (zahvaljujući optimalnim prirodnim uvjetima) na lokalitetu su Gornjeg Vakufa gdje je čak 10% oraničnih površina pod kupusom, u Bijeljini, Lijevče polju, Kiseljaku i južnoj Hercegovini. U Hercegovini se kupus skida s polja tokom cijele zime i proljeća.

Jan

Kupus i kelj su se u Bosni i Hercegovini tokom 2009. godine proizvodili na 5.865 hektara, s prosječnim prinosom od 13,87 t/ha. Kupusnjače, a posebno kupus je povrće koje se gaji u svim rejonima Bosne i Hercegovine, i to rana proizvodnja koja podrazumijeva ranu proljetnu sjetvu za svježu upotrebu tokom ljeta i kasnija sadnja kupusa koji stiže u jesen i koristi se svjež ili za kiseljenje. Kupus za kiseljenje je tražen proizvod koji se brzo i lako proda na domaćem tržištu, a jedan dio se prerađuje i izvozi.

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Cabbages (Cabbage and Kale) Traditionally, large surfaces covered with cabbage are in the vicinity of Gornji Vakuf (thanks to the optimal natural conditions), where as many as 10% of arable land is used to grow cabbage, but also in Bijeljina, Lijevče Polje, Kiseljak and southern Herzegovina. In Herzegovina, cabbage is harvested off the fields during the whole of winter and spring. Cabbage and kale were produced on 5,865 hectares in Bosnia and Herzegovina in 2009, with an average yield of 13.87 tons / ha. Cabbages, and especially cabbage, are vegetables grown in all regions of Bosnia and Herzegovina, as early production, which requires an early spring sowing for fresh use during the summer and the subsequent planting of cabbage, which matures in the autumn and is used fresh or for pickling. Cabbage for pickling is a sought-after product that is quickly and easily sold on the domestic market, and a part of production is processed and exported.


48

49

Crni luk Crni luk je dosta uzgajano i zastupljeno povrće u tradiciji stanovništva Bosne i Hercegovine. U 2009. godini proizvodio se na ukupnoj površini od cca 5.004 hektara, s približnim prinosom od 6,3 t/ha. Pored uzgoja za glavicu, u Bosni i Hercegovini se tradicionalno proizvodi i mladi luk koji se sije u jesen, a stiže za upotrebu u proljeće. Najveće proizvodne površine su u Hercegovini, okolini Travnika i u Posavini.

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Onions Onion is commonly grown and represented sort of vegetable in the tradition of the population of Bosnia and Herzegovina. In 2009, it was produced on an area of approximately 5,004 hectares, with an approximate yield of 6.3 tons / ha. Apart from growing for onion heads, green onions, which are sown in autumn and mature for use in spring, are traditionally produced in Bosnia and Herzegovina. Major producing areas are in Herzegovina, Travnik surroundings and in Posavina.


50

51

LIDERI INDUSTRIJE U BIH / INDUSTRY LEADERS IN BH Vitaminka A.D. Braće Pišteljić 22 51 000 Banja Luka Tel: +387 51 301 820 Fax: +387 51 317 712 vitaminka.export@blic.net, www.vitaminka-kreis.com Proizvodi: marmelade, džemovi, sokovi, miješano povrće, ajvar. Products: marmelades, jams, juices, mixed vegetables, ajvar. Prijedorčanka A.D. Brezičani bb 79 101 Prijedor Tel: +387 52 33 99 59 Fax: +387 52 33 9957 info@prijedorcanka.com, www.prijedorcanka.com Proizvodi: sokovi, voćne rakije, sušena šljiva, duboko zamrznuto voće. Products: juices, fruit brandies, prunes, deep frozen fruits. Spektar Drink d.o.o. Sremska 4 76 300 Bijeljina Tel: +387 55 212280 Fax: +387 55 226550 sdrink@teol.net, www.spektardrink.net Proizvodi: sokovi, voćne rakije, kompoti, džemovi, pekmezi, namazi. Products: juices, fruit brandies, compotes, jams, spreads.

Hepok d.d. Bišće polje bb 88104 Mostar Tel: +387 36 576494 Fax: +387 36 557491 direktor@hepok-mostar.ba Proizvodi: sokovi, vina. Products: juices, vines. Revita Plant d.o.o. Kralja Petra Krešimira IV 88000 Mostar Tel: +387 36 333127 Fax: +387 36 333128 rondela@bih.net.ba, www.revita.ba Proizvodi: grožđe i vinova loza. Products: grapes and grape vines. Marbo d.o.o. Sportski centar bb 78250 Laktaši Tel/Fax: +387 51 533276 office@marbo.ba Proizvodi: grickalice i čips. Products: snack food and potato chips. Bony d.o.o. Morančani 32a 75 000 Tuzla Tel: +387 35 808 641 Fax: +387 35 808 640 info@vitalissokovi.ba, www.bonysokovi.ba Proizvodi: sokovi. Products: juices.

Frutti Funghi d.o.o. Podvinci 37 71 300 Visoko Tel: +387 32 743291 Fax: +387 32 743447 info@frutti-funghi.com, www.frutti-funghi.com Proizvodi: malina, borovnica, šumski plodovi i gljive. Products: raspberry, blueberry, forest fruits, mushrooms. Šumski plod d.o.o. Najkovići 13 88440 Prozor-Rama Tel/Fax: +387 36 770 332 Proizvodi: malina, borovnica, šumski plodovi i gljive. Products: raspberry, blueberry, forest fruits, mushrooms. Agromont d.o.o. Srpske sloge blok 6 73220 Rogatica Tel/Fax: +387 58 415422 Proizvodi: sjemenski i konzumni krompir. Products: potato and seed potato. Jaffa-Komerc d.o.o. Blagaj bb 88201 Blagaj Tel/Fax: +387 36 572 333 nedim_b67@hotmail.com, www.jaffakomerc.com Proizvodi: voće i povrće. Products: fruits and vegetables.

Econ d.o.o. Kočine bb 88000 Mostar Tel/Fax: +387 36 563231 econbih@bih.net.ba, carski_vinogradi@econ.co.ba www.econ.co.ba Proizvodi: organsko voće i povrće. Products: organic fruits and vegetables. Vispak d.d. Ozrakovići bb 71 300 Visoko Tel: +387 32 738334 Fax: +387 32 738143 vispak@vispak.ba, www.vispak.ba Proizvodi: juhe i začini, čaj, čokolada, namazi, grickalice, kafa. Products: soups and spices, tea, chocolate, spreads, snacks, coffee. Plantaže Čapljina d.o.o. Ante Starčevića bb 88300 Čapljina Tel: +387 36 805035 Fax: +387 36 805094 plantaze.capljina@gmail.com Proizvodi: voće i povrće. Products: fruits and vegetables. BOS AGRO FOOD d.o.o. Podružna jedinica Srebrenica 75 430 Srebrenica Tel: +387 56 440437 Fax: +387 56 440953 bosagrofoodrs@ollesab.com Proizvodi: jagodičasto voće. Products: berry fruits.


52

53

BHEPA - Agencija za promociju izvoza Bosne i Hercegovine djeluje u okviru Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (V/STKBiH), a rukovodi se VIZIJOM da postane uspješna profesionalna agencija čije djelovanje doprinosi stalnom povećanju broja izvozno sposobnih bosanskohercegovačkih kompanija i njihovog izvoza na međunarodno tržište.

BHEPA – Export Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina operates within the Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina (FTCBH) and is governed by the VISION to become a successful professional agency whose operations contribute to the continuous increase of a number of export companies and their exports to international markets.

MISIJA BHEPA-e je, stoga, pružanje podrške BiH izvoznicima kako bi održali i povećali svoj izvoz, kao i davanje doprinosa u kreiranju povoljnijeg ambijenta za međunarodnu trgovinu u BiH.

The BHEPA’s MISSION is, therefore, to provide support to BH exporting companies in order to sustain and increase their exports and to contribute to creating an environment that is more conducive to international trade in Bosnia and Herzegovina.

Primarni klijenti BHEPA-e su bosanskohercegovačke kompanije koje nastoje da započnu ili povećaju izvoz svojih proizvoda/usluga. Domaćim kompanijama BHEPA nudi više USLUGA, a to su:

Primary clients of BHEPA are BH companies attempting to begin exporting or increase their exports of products or services. BHEPA provides a range of SERVICES to domestic companies, as follows:

INFORMACIJE • regulativa ciljnih tržišta, • sajmovi u inostranstvu, • standardi i zahtjevi za pojedine proizvode, • struktura konkurenata, itd. SAVJETI • poslovne mogućnosti na inostranim tržištima (liste uvoznika i sl.), • kanali distribucije i potencijalni distributeri. POSLOVNI KLUBOVI • povezivanje izvoznika iz BiH zainteresiranih za pojedina tržišta, • planiranje programa razvoja tržišta za određeni sektor privrede na ciljnom tržištu, • adresiranje i rješavanje ključnih pitanja kroz instituciju Izvoznog vijeća BiH. PROMOCIJA • kolektivna učešća i posjete trgovinskim sajmovima u inostranstvu, • izvozne misije na ciljna tržišta, • prijem delegacija iz inostranstva i povezivanje sa stranim partnerima, • promotivni materijali i web-stranica za strane partnere, • baza podataka o izvoznicima iz BiH. EDUKACIJA • obuke s ciljem razvoja izvoznih strategija, poboljšanja proizvoda/usluga potencijalno pogodnih za izvoz i njihovog prilagođavanja zahtjevima stranog tržišta i kupaca, i sl., • praktični vodiči za izvoznike (o planiranju izvoznog posla, izvorima finansiranja izvoza, itd.).

INFORMATION • regulatory framework in target markets; • foreign fairs; • standards and requirements for specific products; • structure of competitors, etc. ADVICE • business opportunities in foreign markets (lists of importers or similar); • distribution channels and potential distributors. BUSINESS CLUBS • linking BH exporters interested in specific markets; • planning of market development program for specific sectors in target markets; • addressing and resolving key questions through the Export Council of Bosnia and Herzegovina. PROMOTION • collective participation in and visits to trade fairs abroad; • export missions to target markets; • reception of foreign delegations and linking with foreign partners; • promotional publications and web-sites for foreign partners; • Bosnia and Herzegovina Export Directory (data-base of BH exporters). EDUCATION • trainings aimed at development of export strategies, improvement of potentially exportable goods/services and adapting them to market and client requirements, etc.; • practical guides for exporters (planning export activity, finding sources of finance, etc.).

BHEPA isto tako pomaže kupcima iz inostranstva i poduzetnicima da: • nađu informacije o Bosni i Hercegovini, • nađu ponudu proizvoda, • nađu najbolje dobavljače, • identifikuju proizvodne kapacitete, • susretnu se sa potencijalnim partnerima kroz ličnu posjetu kompaniji ili kroz poslovne susrete.

In addition, BHEPA helps foreign buyers and entrepreneurs to: • find information about Bosnia and Herzegovina; • discover the offered products; • locate the best suppliers; • identify production capacities; • meet potential partners through company visits or B2B events.


54

INDUSTRIJA VOĆA I POVRĆA U BIH - BHS & En  
INDUSTRIJA VOĆA I POVRĆA U BIH - BHS & En  
Advertisement