Page 59

-

Executarem programes específics per la prevenció de la violència masclista i la promoció de canvis culturals en les relacions de gènere i els rols socials adreçats, especialment, a la comunitat educativa infantil i juvenil i a pares i mares. I en promourem que es duguin a terme a la població en general i a col·lectius d’empreses o entitats.

-

Impulsarem plans de formació als i les professionals oferint formació especialitzada en l’abordatge de la violència masclista per tal dotar de recursos i habilitats per actuar davant les diferents formes de les violències masclistes.

-

Farem incidència a la resta d’Administracions i poders públics per continuar treballant en la línia de la prevenció, la sensibilització i la lluita contra la violència masclista. Demanarem, de nou, la restitució dels “Contractes Programa” de l’Institut Català de les Dones, que garantien la claredat i la transparència en l’adjudicació de subvencions i les desvinculaven de la lògica assistencialista.

-

Establirem una Xarxa d’equipaments i serveis per a dones que pateixen o han patit violència masclista, especialment pel que fa als allotjaments d’urgència, cases d’acollida, habitatges dotacionals, etc.

-

Donarem suport a les dones migrades elaborant mesures específiques en els plans d’acollida (que incloguin cursos d’idiomes, tallers de reconeixement mutu d’hàbits i costums culturals i socials, orientació professional i legal, etc.) que tinguin en compte la seva diversitat, per tal d’evitar que la doble discriminació de gènere (fruit de sumar la discriminació en els països d’origen i la discriminació en el país d’acollida: Catalunya), faci de les dones, una població vulnerable a agressions als seus drets fonamentals.

-

Farem que Sabadell estigui compromesa amb els drets humans de les dones i lluitarem contra la trata i la prostitució forçada que pugui esdevenir en el territori. Vetllarem per l’aplicació de la legislació internacional. Desenvoluparem els mecanismes adequats per acollir i atendre a dones en situacions d’explotació sexual.

-

Acompanyarem les dones que busquen sortir de la situació d’explotació sexual en el seu procés de denúncia i recuperació per tal de vetllar per la qualitat de la intervenció dels recursos i evitar-ne els riscos que implica el procés.

-

Lluitarem contra la penalització moral associada a la prostitució i protegirem la dignitat de les treballadores del sexe.

-

Donarem suport a organitzacions no governamentals i entitats que treballen en la defensa dels drets humans de les dones i en presten assistència i assessorament.

59

PER UN SABADELL SOLIDARI I ACTIU PELS DRETS HUMANS I PER LA CULTURA DE LA PAU -

Ens comprometem a complir les 25 propostes per promoure la cultura de la pau, la resolució pacífica dels conflictes i el desarmament als Ajuntaments. (http://fundipau.org/wp-content/uploads/2015/03/Propostes-Pau-Municipals-2015.pdf)

-

Prioritzarem projectes de cooperació pel desenvolupament que tinguin una clara voluntat transformadora i que garanteixin la sobirania alimentària, la justícia social, la

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...