Page 46

Una ciutat és un espai que cal planificar i gestionar a partir del model social que es vol vol assolir. Durant el proper mandat és urgent i necessari dissenyar un nou Pla General d’ordenació de Sabadell que repensi la ciutat de dalt a baix amb l’objectiu de situar Sabadell com una ciutat del segle XXI, capdavantera en qualitat de vida, cohesió social i sostenibilitat.

46

A la vegada aquest replantejament de la ciutat només es podrà fer amb un perspectiva supramunicipal -tenint en compte el paper de Sabadell en el seu entorn- i amb la participació de la ciutadania. La nostra proposta política pel que fa al territori té com punt de partida tres prioritats molt clares: que la planificació i gestió del territori estan al servei de les persones, que s’ha de basar en criteris socials i en el respecte al medi ambient. ÉS PER AIXÒ QUE TREBALLAREM PER:

PER UN SABADELL AMB UN URBANISME AL SERVEI DEL BÉ COMÚ -

Apostarem per un urbanisme més redistributiu econòmica i socialment, com a instrument de lluita contra les desigualtats territorials, amb l’objectiu de dignificar tots els barris, amb una planificació rigorosa dels equipaments públics, i que situï en el centre de les prioritats una política pública d’habitatge digne per a tothom.

-

Augmentarem el benefici públic en les operacions urbanístiques, amb l’objectiu de recuperar la plusvàlua que generen els processos de transformació urbanística, ampliant les cessions de sòl i sostre, les reserves d’equipaments i d’habitatge protegit, per sobre del mínim exigit a la legislació vigent.

-

Promourem l’urbanisme cooperatiu amb intervenció de l’administració en la gestió i com a agent urbanitzador i constructor.

-

Consolidarem el sòl terciari, millorant la qualitat del sòl destinat a activitat econòmica i industrial.

-

Exigirem la continuïtat de la Llei de Barris com a projecte integral a la regeneració urbana prioritzant la rehabilitació d’edificis i habitatges, eina bàsica per a la cohesió social, la inserció laboral i la millora de l’habitabilitat.

-

Incorporarem els principis de l’urbanisme ecològic des de l’inici de tots els processos urbans.

-

Apostarem per la rehabilitació i la regeneració de sòl i teixits urbans, promovent un ús racional i sostenible del territori, i evitant noves urbanitzacions. Promoure l’agent rehabilitador social i cooperatiu. Cal consolidar el sòl urbà, teixir, recosir la trama urbana, optar per la rehabilitació i reciclatge intern, evitant nous desenvolupaments.

-

Treballarem per un espai públic participat, pensat i construït amb i per la ciutadania. Per això, promourem les inversions fetes directament pel sector públic d’espais i edificacions públiques. Cal intentar que es facin amb plans d’ocupació o serveis d’obres propi amb veïns i veïnes en atur.

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Advertisement