Page 1

HR pakketselectie

“Hoe selecteer ik de juiste (e-)hrm- en payroll­ software voor mijn organisatie?”

White paper

UNIT4 HR Solutions BV, 2012


Inhoudsopgave 1. Introductie

3

Hoe voer ik een kosteneffectief hrm-beleid in en kies ik een hr-pakket dat het beste bij mij past?

2. Maak het verschil

4

Strategisch hrm-beleid maakt voor veel organisaties het verschil tussen succesvol overleven of roemloos ten onder gaan.

3. Fasen

5

Formuleer mijlpalen (meetpunten) tijdens een pakketselectie waardoor het eenvoudiger is om beslissingen足te nemen over de verdere uitvoering van het project.

De inventarisatiefase Valkuil 1: De projectgroep Valkuil 2: De inventarisatie Valkuil 3: Processen Valkuil 4: Wensen en eisen

Selectiefase Valkuil 1: Duidelijkheid Valkuil 2: Short- en longlist Valkuil 3: Partner en prijs

Implementatiefase Valkuil 1: Voorwaarden en garanties Valkuil 2: Het raamwerk Valkuil 3: FIT-analyse

4. Aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten bij de selectie van hrm- en payrollsoftware op een rijtje gezet.

5. Op zoek naar passende bedrijfssoftware

11

Zelf doen of uitbesteden?

6. De rol van UNIT4

9

12

Wilt u weten wat UNIT4 voor uw specifieke situatie kan betekenen, welke producten in het portfolio van UNIT4 voor u interessant zijn, of vrijblijvend een gesprek met een van onze adviseurs aangaan? Neemt u dan contact op met UNIT4 HR Solutions.

PagINA 2 van 12


1. Introductie Wilt u minder tijd besteden aan administratieve werkzaamheden en dus besparen op uw uitgaven? Wilt u het aantal fouten in uw hrm-processen verminderen? Dan hebt u een paar belangrijke redenen gevonden om te onderzoeken hoe u door het inzetten van technologie uw hrm-processen kan verbeteren en kosten kunt besparen. Door een herinrichting van de hrm-functie, het optimaliseren van hrm-processen en een slimme inzet van technologie, kunnen organisaties efficiency en kwaliteit toevoegen aan hun hrm-beleid en bovendien enorm snijden in hun kosten. Kosteneffectief hrm kan daarom gezien worden als het bieden van meer kwaliteit tegen lagere kosten.

Pakketselectie: een lastige opgave Maar hoe kiest u het pakket dat het beste bij u past? Dat is geen makkelijke opgave. De investeringen zijn meestal fors en de selectie kan veel van uw tijd en energie vragen, zeker als er geen duidelijk plan is. Vanwege de grote financiĂŤle en organisatorische impact kunnen eenmaal gemaakte keuzes niet snel meer gewijzigd worden. Het selectietraject van bedrijfssoftware moet dus binnen een reĂŤel tijdsbestek tot de beste keuze leiden. In de praktijk blijkt dat echter niet eenvoudig en risicoloos. In deze whitepaper leest u over de aandachtspunten waardoor u de kans op een succesvolle implementatie van hrm- en payrollsoftware kunt vergroten en valkuilen bij pakketselectie kunt vermijden.

PagINA 3 van 12


2. Maak het verschil Personeelsbeleid is van oorsprong vooral gericht op kortetermijnaspecten, zoals het verzorgen van een goede personeelsadministratie en het ondersteunen bij het personeelsbeleid (werven, selecteren, beoordelen, belonen, trainen en opleiden, promotie en ontslag). Maar hrm gaat steeds meer een strategische rol spelen. HRM maakt voor organisaties soms zelfs het verschil tussen succesvol overleven of roemloos ten onder gaan. Het management leunt steeds meer op uw expertise over strategische thema’s zoals productiviteit, vergrijzing, krappere arbeidsmarkten, inzetbaarheid en kwaliteit van personeel. Management­informatie over personeel in relatie tot productie en de financiën zal daarom een steeds grotere rol spelen op de hrm-afdeling. Bedrijfssoftware speelt hierbij een cruciale rol. Er zijn steeds meer standaardpakketten in de markt, waar vroeger maatwerk de norm was. Maar dat wil niet zeggen dat maatwerk niet meer voorkomt. Nog steeds zijn tal van bedrijfsprocessen zo uniek dat dit vraagt om specifiek maatwerk. Onafhankelijk van de keuze voor een pakket, maatwerk of leverancier betekent de selectie van hrm- en payrollsoftware vaak een complex en tijdsintensief project. Het ingaan van een selectietraject betekent niet alleen een verandering van uw huidige applicatie(s), maar heeft meestal ook directe gevolgen voor de (administratieve) organisatie.

PagINA 4 van 12


3. Fasen Door een pakketselectie gefaseerd te doen, voorkomt u dat alles in een keer op uw bord komt en het traject niet meer te behappen is. Hetzelfde geldt voor het implementatietraject: stapsgewijs in plaats van alles in een keer. Zo ontstaan er mijlpalen (meetpunten) waardoor het eenvoudiger is om beslissingen te nemen over de verdere uitvoering van het project. Het volgende stuk gaat in op een aantal valkuilen, dat u liever wilt vermijden gedurende de fases van het softwareselectietraject: • De inventarisatiefase • De selectiefase • De implementatiefase

De inventarisatiefase Is uw organisatie toe aan een nieuwe hrm- of payrollapplicatie? Wees u zich ervan bewust dat het gebruik een aanzienlijke verandering voor uw organisatie kan betekenen. Uw huidige processen moeten opnieuw geanalyseerd en gedocumenteerd worden, waarbij aanscherping een logisch gevolg kan zijn. Ook de doelstellingen van de nieuwe applicatie kunnen een belangrijke verandering betekenen voor uw organisatie. Door een uitgebreide inventarisatiefase krijgt u meer duidelijkheid over de kans van slagen. De inventarisatiefase van een softwareselectietraject bevat een aantal mogelijke valkuilen.

Valkuil 1: De projectgroep Een belangrijk onderdeel van de inventarisatiefase is het samenstellen van de juiste projectgroep. De balans in deze groep moet goed zijn. Een groep, die bestaat uit louter beslissers, zal andere argumenten hebben om een pakket te selecteren, dan een groep die alleen uit eindgebruikers bestaat. Met andere woorden: zorg ervoor dat elke laag van de organisatie die gebruik gaat maken van het nieuw te selecteren hrm- en payroll-systeem vertegenwoordigd is in de werkgroep. Zorg er bovendien voor dat er niet alleen jaknikkers in de groep zitting nemen.

Valkuil 2: De inventarisatie De tweede valkuil in deze fase is de inventarisatie zelf. Het is belangrijk om tijdens een pakketselectie­ traject naar de toekomst te kijken. Alleen al vanuit fiscaal oogpunt is dit een belangrijke drijfveer. Het is bekend dat software in drie jaar wordt afgeschreven, maar in de komende drie jaar verandert ook uw interne en externe omgeving. Met andere woorden: probeer zoveel mogelijk het strategische personeelsbeleid voor de komende drie jaar te operationaliseren en te toetsen aan het aan te schaffen systeem. Wat kan de implementatie van (e-)hrm in de nabije toekomst voor uw organisatie betekenen? Wilt u e-hrm, workflow en werken op afstand invoeren en (nog) meer verantwoordelijkheden neerleggen bij

PagINA 5 van 12


uw werknemers? Door in dit licht te inventariseren, bent u als organisatie in staat om niet alleen naar de operationele kant van hrm te kijken, maar kunt u ook de weg in slaan van kosteneffectief werken. Vooraf gedefinieerde, heldere en haalbare doelstellingen voor de aanschaf van hrm- en payroll­applicaties zijn onontbeerlijk voor het succes van het project en de ingebruikname van de applicatie.

Valkuil 3: Processen De derde valkuil is de procesgang binnen organisaties. Organisaties hebben weliswaar veel hrmprocessen beschreven maar hanteren deze niet altijd even adequaat en accuraat. De kans is dan ook reëel dat de in de praktijk ontstane, ongeschreven nieuwe regels worden gezien als uitgangspunt en niet meer het initiële procesdocument. Hierdoor worden processen vertaald naar applicaties in het huidige tijdsbeeld en is er een risico dat de huidige situatie wordt gekopieerd naar de nieuwe applicatie. Daardoor ontstaat geen toegevoegde waarde en bent u nog niets opgeschoten in termen van effectiviteit en efficiency. Gebruik het selectietraject gelijk als aanleiding om de beschreven hrm-processen onder de loep te nemen en schets de gewenste situatie. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de geautomatiseerde procesgang van een verlofaanvraag die een exacte kopie werd van het proces van de handmatige aanvraag uit het verleden. Elke actor die in het handmatige proces werd benaderd, is ook weer eigenaar in de nieuwe situatie terwijl dit helemaal niet de meest efficiënte route was. Het automatiseren van hrm-processen dient de effectiviteit en efficiency wel te verbeteren. Een goede samenstelling van de projectgroep en de daarbij behorende doelstelling is essentieel voor het maken van de juiste keuzes in het selectietraject. De projectgroep is immers vaak ook de initiatiefnemer en soms de uitvoerder van het opstellen van het bedrijfsmodel, de bedrijfsprocessen, de informatiebehoefte en het formuleren van het eisen- en wensenpakket. Hierbij legt u vast wat de missie en strategie is van uw hrm-beleid. Alle vervolgstappen zijn een directe afgeleide van deze missie en strategie.

Valkuil 4: Wensen en eisen Stel vooraf vast waaraan de applicatie minimaal moet voldoen. Probeer niet in één keer alle functionaliteit te inventariseren, maar vertrek vanaf een hoger conceptueel niveau. Stel eerst vast welke functionele hrm-gebieden (medewerkergegevens, verzuim en verlof, verwerken van mutaties et cetera) van belang zijn en stel pas daarna de daadwerkelijke functionaliteit vast. Aan de volgende begrippen moet het systeem minimaal voldoen: • Gebruiksvriendelijkheid • Effectiviteit en efficiency • Managementrapportage • Helpfunctionaliteit • Betrouwbaarheid

PagINA 6 van 12


Selectiefase Tijdens de selectiefase kiest u het pakket dat het beste bij uw wensen past en dat bovendien eenvoudig is aan te passen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Zo hebt u lang plezier van de software. Belangrijke beslissing is de keuze voor een leverancier of applicatie. Wie past het beste bij uw organisatie. Zowel in functionele als relationele zin. Zoekt u een partner of leverancier, dat is een wezenlijk verschil.

Valkuil 1: Duidelijkheid Bij deze eerste stap is het cruciaal dat u de gewenste functionaliteit helder hebt beschreven. Hiermee kunt u de leverancier uitdagen deze functionaliteit ook daadwerkelijk te tonen. Er mag geen twijfel zijn over de gewenste functionaliteit. Vaak zijn beide partijen professionals op hun vakgebied waardoor direct het ‘aannamegevaar’ op de loer ligt. Blijf helder communiceren en probeer zo duidelijk mogelijk te zijn in hoeverre de leverancier aansluit en waar deze niet aansluit op uw verwachtingen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een scoreformulier.

Valkuil 2: Short- en longlist Dan volgt de selectie van de juiste leverancier. Inmiddels is het duidelijk welke mogelijkheden het pakket minimaal moet bevatten in het licht van de huidige en toekomstige HRM-strategie. Daarnaast is het helder welke leveranciers dit kunnen bieden. Vervolgens wordt een longlist opgesteld van de pakketten die mogelijk in aanmerking komen. Er is enorm veel informatie beschikbaar die u kan helpen bij het selecteren van (e-)hrm- en payrollsoftware. Vooral het internet is natuurlijk een goede informatiebron. Ook kunt u voor het opstellen van een longlist gebruikmaken van informatie afkomstig van bronnen als de Gartner-groep, brancheverenigingen en literatuur. De longlist wordt, gebruikmakend van de opgestelde beoordelingscriteria, teruggebracht naar een shortlist. Dit is een tweede beoordeling van pakketten en leveranciers op basis van de belangrijkste beoordelingscriteria. Nu begint het traject eigenlijk pas echt. In de voorgaande stappen hebt u als organisatie de gewenste situatie aangegeven. Tijdens de eindfase wordt duidelijk in hoeverre de leverancier uw wensen werkelijk kan verwezenlijken. Al dan niet aan de hand van een businesscase die u van tevoren hebt opgesteld. Merk op dat functionele gebieden niet het enige criterium zijn. Denk ook aan criteria als continuïteit, betrouwbaarheid en bestaansrecht van de leverancier.

Valkuil 3: Partner en prijs Bij de leveranciers die op de shortlist overblijven wordt een offerteaanvraag gedaan die bestaat uit het programma van eisen en wensen, het globale processchema en eventueel verder benodigde gegevens. Als op basis van de antwoorden duidelijk is welke leverancier uw wensen softwarematig kan ondersteunen, rest er nog één belangrijke afweging. Als organisatie is het verstandig om uzelf de vraag te stellen, of u een sparringpartner of implementatiepartner als leverancier wenst. De eerste kijkt verder in uw organisatie dan louter en alleen de soft- en hardwarematige implementatie. Ook zal een sparringpartner zich opstellen als een partner op de lange termijn. Deze organisaties zijn meer dan

PagINA 7 van 12


leveranciers van software, hardware en diensten. Het kan u veel waarde opleveren als de leverancier ook met u kan onderzoeken welke efficiencyslagen er in de organisatie gemaakt kunnen worden in combinatie met de applicatie. Spreek vooraf wel af waaraan een dergelijk onderzoek moet voldoen. In de regel zijn sparringpartners iets duurder dan implementatiepartners. De implementatiepartner zorgt dat de applicatie technisch en functioneel inhoudelijk werkt en verwacht van u vervolgens een decharge op het project. Bedenk vooraf welk type partner het best bij u past en laat prijs hierbij niet van doorslaggevende betekenis zijn. Op de langere termijn is de keuze voor een sparringpartner veelal voordeliger. Bovendien is het prettig om terug te kunnen vallen op een goede partij indien u vragen hebt over de software.

Implementatiefase Voordat u een definitieve keuze maakt, is het van belang te kijken naar de implementatiefase. Er is een aantal valkuilen waar we u graag op wijzen.

Valkuil 1: Voorwaarden en garanties Onder welke voorwaarden en garanties implementeert een leverancier? Denk aan garanties op beschik­ baarheid van medewerkers en continuïteit van het product. Referenties kunnen u een goed beeld geven van hoe de leverancier daadwerkelijk acteert in dergelijke trajecten. Probeer referenties te bezoeken die qua complexiteit en grootte vergelijkbaar zijn met uw organisatie.

Valkuil 2: Het raamwerk Tijdens de implementatiefase kan de leverancier van de hrm- en payrolloplossing u begeleiden en informeren over de andere mogelijkheden van het product. Implementeer eerst wat u hebt afgesproken en bekijk vervolgens – al dan niet in samenspraak met uw leverancier – de andere mogelijkheden in apart te definiëren deelprojecten. Het gevaar ligt anders op de loer dat een project uit gaat lopen. Qua budget en qua tijd.

Valkuil 3: FIT-analyse Een FIT-analyse houdt in dat de randvoorwaarden buiten de aan te schaffen applicatie bekend en beschreven zijn. Denk hierbij aan interfacing (koppelen) met derde databronnen en eventueel aan maatwerk. Het is reëel om te veronderstellen dat er bijvoorbeeld informatie uitgewisseld moet worden met meer dan alleen het hrm- en payrollsysteem. Onder andere de overdracht van informatie naar financiële, planning-, business intelligence en tijdsregistratiesystemen is een reëel punt. Het is daarom belangrijk om een goed beeld te hebben van functionele wensen en van de architectuur van deze omgevingen. Op deze wijze komt u niet voor verrassingen te staan ten tijde van de daadwerkelijke implementatie.

PagINA 8 van 12


4. Aandachtspunten Veel organisaties besteden veel tijd en geld aan dichtgetimmerde RFI (Request for Information)- en RFP (Request for Proposal)-trajecten zonder dat ze zichzelf gedegen voorbereiden op het project. Juist deze voorbereiding zorgt ervoor dat u niet in bekende, maar vaak wel vergeten valkuilen stapt. Begin dan ook voorbereid aan het selectietraject. Hieronder leest u de belangrijkste aandachtspunten bij de selectie van bedrijfssoftware. • Realistische doelstellingen Bepaal vooraf de doelstelling en blijf daarbij realistisch. Dit klinkt als een open deur, maar toch wordt de doelstelling vaak niet nauwkeuriger omschreven dan dat er een nieuw systeem moet komen. Bepaal ook het tijdspad en houdt u daar aan. De implementatie en uitrol vergen waarschijnlijk meer tijd dan vooraf geschat. Neem daarbij niet teveel hooi op uw vork. • Heldere processen - Zorg dat de automatiseringsprojecten goed en duidelijk beschreven zijn. Hierdoor ontstaat er een goed overzicht van zaken waar projectleden zich aan moeten houden. Als dat niet gebeurt, kunt u zichzelf afvragen of het proces aangepast dient te worden of dat de uitvoering anders moet. • Echte wensen - Laat vooraf bepalen wat de echte wensen zijn. Het is raadzaam om vooraf een gedegen onderzoek te laten uitwerken door een ervaren medewerker die een rondje door de organisatie maakt. Stel vooraf vast wat de kosten zijn van de huidige werkwijze. Wat wil ik doen en wat gaat het me kosten? Beperkt u dus tot de kernzaken. Weeg daarom vooraf de belangen van de diverse beïnvloeders/beslissers af en gebruik deze factoren bij de uiteindelijke beoordeling en besluitvorming. De beslissing wordt namelijk over het algemeen genomen door iemand die niet dagelijks met de bedrijfssoftware gaat werken. • Shortlist - Overweeg om alleen een shortlist op te stellen. Dit scheelt tijd en kosten. Oriënteer u daarom vooraf op internet naar de producten van de diverse leveranciers. Bekijk daarna welke oplossing branchegenoten kiezen, of doe een concurrentieonderzoek. Als laatste is het van belang de infrastructuur te bekijken om te bepalen wat voor u passend is en wat aansluit bij uw ict-plannen en ambities. Dit bespaart niet alleen veel tijd, maar ook geld. • Interne ambassadeur - Zorg voor een interne sponsor. Bij voorkeur uit het directieteam op het hoogste niveau. • Verantwoordelijke en beloning - Zorg voor één verantwoordelijke binnen de organisatie en beloon de betreffende persoon op de uitkomst. • Langdurige relatie - Ga voor een langdurige relatie met de selecteren partner en houd rekening met de continuïteit van de organisatie. Implementaties zijn kostbaar, dus beperk de afhankelijkheid zoveel mogelijk. Onder een implementatie vallen niet alleen de inrichting van de software, maar onder andere ook het aanpassen van maatwerk, de opleidingen en eventuele koppelingen naar andere systemen. PagINA 9 van 12


• ROI-berekening - Maak een gedetailleerde ROI-berekening. De meeste organisaties en leveranciers houden rekening met de initiële kosten, het jaarlijkse onderhoud, de eenmalige implementatie, de opleidingskosten en het renteverlies. • Total Cost of Ownership - Kijk naar de Total Cost of Ownership, zodat u inzicht krijgt in de totale kosten van de ICT-dienstverlening. Dit is eigenlijk nog belangrijker dan de aanschafprijs. Het is van belang de initiële korting, het onderhoud, de implementatiekosten en de opleidingen in de TCOberekening mee te nemen. Hoe vaak moet ik het maatwerk aanpassen en hoe vaak is extra externe ondersteuning nodig in de organisatie? De duurste initiële aanschaf kan uiteindelijk wel eens de beste en meest goedkope oplossing zijn. • Kwaliteit versus look & feel - Kwaliteit gaat voor look & feel. Look & feel is in de meeste gevallen heel bepalend, maar kijk vooral naar de functionaliteit en niet naar de vormgeving. Verdiepen en doorvragen in de achterliggende technologie is een aanrader. Kijk dus verder dan de spiegeltjes en kraaltjes. • Interfacemogelijkheden - Let op de interfacemogelijkheden (mogelijkheden om de hrm- en payrollsoftware te koppelen met andere oplossingen) en de mogelijke kosten hiervan. Een koppeling is een intermediaire schakel tussen twee systemen. Moet alles op maat gemaakt worden, of zijn er al bouwstenen die klaarliggen? Zijn er standaardinterfaces? Zo nee, wat zijn de kosten? • Continuïteitsgaranties - Zorg dat er garanties worden gegeven ten aanzien van de continuïteit, voor zowel het aan te schaffen product als voor de leverancier. In het contract kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat het product minimaal de komende x jaar ondersteund wordt.

PagINA 10 van 12


5. Op zoek naar passende bedrijfssoftware Wie zich oriënteert op nieuwe erp-, crm-, hrm-, business intelligence-, logistieke, financiële of andere bedrijfssoftware, staat voor een lastige en risicovolle opgave. De investeringen zijn meestal fors en er is sprake van een hoog afbreukrisico. Vanwege de grote financiële en organisatorische impact kunnen eenmaal gemaakte keuzes niet snel meer gewijzigd worden. Daarbij is er sprake van een keuze: zelf doen of uitbesteden. Hierbij dient u een afweging te maken tussen de mogelijke zoekkosten naar een nieuwe, toeleverende partij, de specificatiekosten (van het contract) en de nalevingskosten hiervan. Deze integrale kosten moet u kunnen vergelijken met de kosten die u zou hebben als u het zelf zou doen. Daarnaast moeten de integrale kosten (ofwel Total Cost of Ownership) ook op langere termijn inzichtelijk zijn, waarbij de leverancier helder moeten kunnen aangeven hoe de kosten zich door de tijd ontwikkelen.

Zelf doen De reden voor organisaties om zich terughoudend op te stellen richting outsourcing ligt vooral op het emotionele vlak. Te denken valt aan zaken als het verlies van controle, het verliezen van ‘het specifieke’ van het bedrijf, de afhankelijkheid van de leverancier, verlies van kennis en expertise en de onomkeerbaarheid van het proces.

Outsourcing Uitbesteden heeft als voordeel dat de uitvoering in handen is van specialisten. Organisaties die uitbesteden, kunnen gebruikmaken van systemen, applicaties en gespecialiseerde kennis en expertise ontwikkeld door de externe partij. Door digitale werkstromen (o.a. voor registratie en facturatie) en selfserviceconcepten (employee selfservice (ess) en manager selfservice (mss)) kunnen werkprocessen worden gestroomlijnd. Deze toename van flexibiliteit - het snel kunnen inspelen op veranderende omgevingen - is zeker in de huidige maatschappij geen overbodige luxe. Andere redenen voor outsourcing zijn de focus op kernactiviteiten en kostenreductie door het benutten van schaalvoordelen bij de leverancier en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Ook de nieuwste web-based technologie is voorhanden, iets dat binnen de eigen organisatie veel lastiger zou zijn te realiseren gezien de forse investeringen die ermee gepaard gaan. Bedrijven die outsourcen krijgen op die manier de meest moderne oplossingen via hun leverancier.

PagINA 11 van 12


6. De rol van UNIT4 Uw organisatie moet zich continu aanpassen aan veranderingen om concurrerend te blijven. Succes hangt meer dan ooit af van aanpassings­ vermogen. Daarom staat “Embracing Change” centraal bij alles wat UNIT4 denkt en doet. Wij zetten dan ook graag samen met u de schouders onder het aanpassen van de bedrijfssoftware aan veranderende wetgeving, nieuwe marktomstandigheden, gewijzigde bedrijfsdoelstellingen en andere wijzigingen. Daarbij realiseren we ons dat uw business gewoon moet doordraaien en beseffen we als geen ander dat veranderen niet altijd leuk is. Neem contact met ons op als u nieuwsgierig bent geworden naar de mogelijkheden van samenwerken met UNIT4 HR Solutions.

PagINA 12 van 12


Over UNIT4 HR Solutions HR & Payroll software vooruitgedacht UNIT4 HR Solutions zet de standaard neer voor bedrijfssoftware waarmee organisaties eenvoudig, snel en tegen beperkte kosten op zowel interne als externe hr- en payroll-veranderingen kunnen inspelen. • Schaalbare geïntegreerde software voor (e-)hrm en payroll • HR-processen flexibel vorm te geven via self service en workflow-oplossingen • Uniek flexibele salarisverwerkingsconcept. Hiermee kunnen organisaties eenvoudig schakelen tussen salarisverwerking in-huis, in-service (UNIT4 beheert de server, database en salarisverwerking), uit-huis, managed services en managed services+. Bij de twee laatst genoemde besteedt u het grootste deel van de verantwoordelijkheden uit. • Meest gebruikte salarisoplossing in Nederland met ca. 3,1 miljoen verloningen per maand

Innovatief Sluit u aan bij Innovatief HRM Nederland op LinkedIn

HRM Nederland

UNIT4 is initiatiefnemer van Innovatief HRM Nederland. Dit is een LinkedIn-netwerkgroep exclusief voor hrm- en financieel professionals. Het doel is om kennis uit te wisselen

over innovatie van hrm. Issues over bijvoorbeeld de meetbaarheid, efficiency, effectiviteit en kwaliteit van hrm. Maar ook actuele trends om het vakgebied te verbeteren worden besproken. Deelnemers hebben toegang tot kennisdocumenten en webinars. Lid worden kan via deze link: www.unit4.nl/innovatiefhrm

UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT Wie bedrijfssoftware maakt, moet verder kijken dan vandaag. Organisaties zijn gebaat bij stabiliteit. Daarom moet software nu al klaar zijn voor de veranderingen van morgen.

Want UNIT4 weet dat u niet alleen geïnteresseerd bent in ‘ground breaking solutions 3.0’. U wilt dat uw organisatie blijft draaien en groeien. Wij begrijpen dat.

Embracing change is ons motto: UNIT4 is continu bezig met veranderingen. Het resultaat voor onze klant is software vooruitgedacht. Want vooruitdenken is wat UNIT4 doet: software leveren die klaar is voor morgen. Dus altijd zal werken. In tijden van snelle veranderingen beloven wij één ding: stabiliteit.

Om voorop te blijven moet ook de software snel en kosteneffectief aan te passen zijn aan de continu veranderende situatie van uw organisatie. Klanten van UNIT4 kunnen gerust zijn: met software die nu al klaar is voor morgen, verandert u gemakkelijk mee.

www.unit4.nl

UNIT4 HR Solutions Jan Tinbergenstraat 172, 7559 SP Hengelo

Nevelgaarde 20, 3436 ZZ Nieuwegein

Postbus 313, 7550 AH Hengelo

Postbus 500, 3430 AM Nieuwegein

T 088 247 27 99 F 074 245 54 45

T 088 247 27 99 F 030 602 10 50

E hrsolutions@unit4.com I www.unit4.nl

U4HRSolutions

werkkostenregeling.blogspot.com

InnovatiefHRMnl

Innovatief HRM Nederland

unit4hrblog.blogspot.com I www.unit4academy.nl

Whitepaper HR-pakketselectie  
Whitepaper HR-pakketselectie  

Hoe kiest u het hrm- en payrollpakket dat het beste bij u past? Dat is geen makkelijke opgave. De investeringen zijn meestal fors en de sele...

Advertisement