Page 1

RetailVision Hét magazine voor de innovatieve retailer • jaargang 1 • nr. 1

Unisoft 25 jaar! Retail Experience Center opent ogen Lancering nieuwe retail management oplossing Vernieuwende detaillisten scoren beter

In de spotlights Rituals • Dexcom Retail WE • Livera • Duifhuizen


In dit nummer

4

8

Unisoft viert feest

25 jaar innovatieve winkeloplossingen

HIPnet ontzorgt de ondernemer

14

RetailVision

nieuwe retail ma

Colofon Uitgever Unisoft Retail Solutions Postbus 1101 5140 CC Waalwijk T +31 (0)416 888 888 F +31 (0)416 888 880 www.unisoft.nl info@unisoft.nl Bladmanagement / hoofdredactie Miriam Jansen Realisatie en vormgeving Unisoft Marketing Services Fotografie Victor Charly Charly Productions Unisoft Marketing Services Oplage 2.500 exemplaren

4

Unisoft Retail Solutions 25 jaar!

6

New Concept Store WE in Nijmegen

8

HIPnet ontzorgt de ondernemer in IP dienstverlening

10 Aandacht voor interne fraude loont 12 Eyecatcher langs de A59 14 Unisoft in de wolken 16 Livera tekent voor centraal aangestuurd systeem 17 Dexcom Retail behaalt schaalvoordelen


n Enterprise

anagement oplossing

16

Livera tekent bij Unisoft

25

Retail Experience Center opent ogen van retailers

18 Consumenten vertrouwen komt langzaam terug 20 Rituals groeit ongestoord 21 Vernieuwende detaillisten scoren beter 22 Detaillist gebruikt ICT nog beperkt 23 Duifhuizen Lederwaren heeft beter inzicht 25 Retail Experience Center opent ogen van retailers 26 Winkels laten omzet aan bestaande klanten liggen Voor de l ontwikk aatste elinge product n & en:

unisoft.

nl


Unisoft Retail Solutions 25 jaar!

v.l.n.r. Sjoerd Starren, René van Regenmortel, Ivo Tonk

Unisoft Retail Solutions biedt retailers de juiste software Unisoft Retail Solutions biedt al 25 jaar innovatieve winkeloplossingen en is een gerenommeerde Point-of-Sale leverancier. Retailers als Lifestyle, O’Neill, Dexcom Retail, M&S, Hunkemöller, Zeeman textielSupers, HANS, The Society Shop, T-Mobile behoren al jaren tot de klantenkring. Naast het Waalwijkse nieuwbouwpand aan de A59 op bedrijvenpark Haven Zeven, heeft Unisoft een vestiging in het Belgische Mechelen. Vijftigduizend mensen in verschillende branches, winkelomgevingen en landen werken dagelijks met de retail software van Unisoft. Het automatiseringsbedrijf heeft plannen om de Engelse markt te penetreren. Meer aandacht voor en inzicht in klant

René van Regenmortel, directeur Unisoft Retail Solutions, legt uit hoe Unisoft retailers ondersteunt: “Unisoft biedt retailers innovatieve winkeloplossingen waardoor zij realtime kunnen retailen, meer inzicht in de klant hebben en meer aandacht aan de klant kunnen besteden. Door het inzetten van innovatieve systeemoplossingen van Unisoft, worden

4 RETAILVISION

retailers klantbewuster, flexibeler en efficiënter. En dat wil iedereen. De klantenservice verbetert en de business loopt effectiever en efficiënter volgens de normen van vandaag en morgen. Ondernemers hebben weinig omkijken naar randzaken, kunnen zich concentreren op hun corebusiness en meer aandacht aan de klant besteden.” Unisoft Retail Solutions leunt al sinds haar oprichting in 1985 op deze visie.


Ontzorgen klant hoog in het vaandel

scannen, online vouchers, bonuspunten en

administratie automatisch gedaan, hetgeen

De retailsoftware van Unisoft wordt mo-

promotiemanagement dragen bij aan een

een kostenbesparing oplevert. Door EDI zijn

menteel in 22 landen gebruikt en is be-

hoger rendement. Realtime inzicht in de

veel efficiency voordelen te boeken.”

schikbaar in 17 talen. Ivo Tonk, commercieel

voorraad leidt tot een optimaal voorraad-

directeur bij Unisoft licht toe: “Hiermee zijn

niveau. De service verbetert, daar onderne-

Single Point of Contact

we een Europese partner in winkelautoma-

mers klanten volledige informatie kunnen

Sjoerd

tisering. Unisoft biedt haar oplossingen aan

geven omtrent de beschikbaarheid van

“Al onze oplossingen zijn ontwikkeld met

internationale ketens aan, maar ook aan

een artikel. Er zijn geen “lost sales” meer en

slechts één doel: retailers

lokale franchise organisaties en zelfstandig

sturing door het hoofdkantoor is optimaal.

organisaties voorzien van de meest com-

ondernemers. Retailers die ondernemen

Tevens bieden wij in samenwerking met

plete oplossing door standaard software.

met de winkeloplossingen van Unisoft, be-

partners webshops aan. Hierdoor zijn re-

Daar maken we ons elke dag weer hard voor.

sparen kosten, verbeteren hun service, koes-

tailers in staat hun klanten via meerdere

Alle Unisoft oplossingen worden geïmple-

teren hun klanten én werken efficiënter. De

kanalen te bereiken.“ In het huidige eco-

menteerd conform een eenduidige projec-

oplossingen verdienen zich snel terug en

nomische klimaat zijn webwinkels een

taanpak. De servicedesk acteert als Single

leveren een hoog rendement op. We onder-

aantrekkelijke optie voor retailers om met

Point Of Contact (SPOC) voor onze relaties.

scheiden ons door een pragmatische en pro-

beperkte kosten een additioneel verkoop-

Verstoringen aan hardware, software of

fessionele instelling. We spreken de taal van

kanaal te openen. Tonk vult enthousiast aan:

infrastructuur kunnen bij de servicedesk

de retailer en hebben in ons productportfo-

“De webshop is volledig geïntegreerd met de

gemeld worden. Hier wordt de call van aan-

lio een focus op Point-Of-Sale en Merchan-

fysieke winkel. Artikelen die de consument

melding tot oplossing bewaakt. Recente

dise Management. Met diverse partners zijn

via het web bestelt, kan hij - indien gewenst

cijfers hebben uitgewezen dat de 1ste lijns

we in staat een totaaloplossing te bieden

- ophalen in de winkel of ruilen bij de kassa. De

servicedesk onderweg is naar een oplos-

en onze klanten te ontzorgen. Unisoft heeft

retailer kan door de integratie veel synergie-

send vermogen van om en nabij de 75%.

bijvoorbeeld met Jutten Simulation de Uni-

voordelen behalen en korter op de bal zit-

Daarnaast is de klanttevredenheid met een

soft Just Kassatrainer ontwikkeld waarmee

ten. Onze klanten weten altijd hoe hun or-

ruime 7 beoordeeld! Mooie cijfers, waar we

retailers hun medewerkers beter kunnen

ganisatie er voor staat.”

veel waarde aan hechten. Maar we zouden

Starren,

operationeel

directeur:

en franchise-

Unisoft niet zijn als we daar genoegen mee

voorbereiden op de dagelijkse praktijk. Kassahandelingen, werkprocedures en klant-

Efficiënte organisatie

zouden nemen. Onze ambitie is om te stre-

benadering in één training. Unisoft biedt

Van Regenmortel vervolgt: “Retailers kunnen

ven naar een 10 in service.”

klanten een groeimodel aan, zodat ze kun-

veel benefits realiseren met fraudepreventie

nen groeien in gebruikers, functionaliteit en

en EDI (Electronic Data Interchange). De de-

Van Regenmortel vat samen: “Momenteel

ook kunnen uitbreiden naar andere mark-

tailhandel heeft jaarlijks 250 miljoen euro

telt Unisoft circa 60 medewerkers. Met het

ten. We investeren continue in de ontwikke-

schade als gevolg van interne criminaliteit

enthousiaste, deskundige team staan wij

ling van onze service en oplossingen. In het

(bron HBD). Unisoft biedt een fraudepreven-

voor klanten klaar om er voor te zorgen dat

najaar lanceren we een nieuwe merchandise

tie functionaliteit, waarmee afwijkende

zij met innovatieve oplossingen aanzienlijke

en store management oplossing. Door de

transacties - bijvoorbeeld afgebroken kassa-

kostenbesparingen en meer omzet kunnen

flexibiliteit van de oplossing, gaan we nieu-

bonnen - op efficiënte wijze worden opge-

realiseren en een hoge quality of service krij-

we markten betreden, zoals boekhandels,

spoord. Dit is de eerste winst voor retailers.

gen. “Met ons credo “kwaliteit is zeggen wat

drogisterijen, speelgoedwinkels, doe-het-

De bijbehorende beelden bieden een betere

je doet en doen wat je zegt” en het leveren

zelf en elektronicazaken. De nieuwe oplos-

bewijslast. Verder kunnen retailers veel stap-

van oplossingen die anderen nog moeten

sing is beschikbaar uit de cloud. Bij cloud

pen maken met EDI. “Lost sales” zijn door

gaan ontwikkelen, zijn we zeker op weg naar

computing maakt de klant gebruik van

EDI verleden tijd. Bovendien wordt een stuk

een toppositie in de retail non-food!”

software en applicaties op afstand. De computer dient nog slechts als werkstation. Dit betekent voor de klant: minder kosten, meer flexibiliteit, meer schaalbaarheid en een betere bereikbaarheid.” Unisoft ziet in cloud computing veel voordelen voor de klant. Realtime en multichannel retailen De retailomgeving is dynamisch. Retailers moeten snel op veranderingen inspelen en op ieder moment over realtime informatie beschikken. Van Regenmortel: “Met onze oplossingen kunnen ondernemers realtime retailen waardoor zij aantoonbaar betere resultaten behalen. Online retouren

RETAILVISION 5


New Concept Store WE in Nijmegen

Voorraadschermen bij de paskamers zodat je niet met de broek op de knieën de winkel in hoeft voor een maat groter. Een style advisor die jouw nieuwe setjes afrekent met de mobiele kassa. Klantschermpjes bij de kassa. De New Concept Store van WE Fashion in Nijmegen - die eind maart haar deuren opende - heeft het allemaal. Deze winkel onderscheidt zich van andere WE stores doordat de nadruk is gelegd op de ‘shopping experience’. De innovatieve retail software van Unisoft zorgt er voor dat het publiek de New Concept Store van WE een toegevoegde waarde voor winkelend Nijmegen noemt. Innovatief karakter winkelautomatisering

een verhoogde ‘customer experience’ te

tionaliteit is dáár neergezet waar de vraag

Dirk Timmer, Store Systems Manager WE

bereiken, heb ik veel gesproken met Unisoft.

ook heerst. Met de voorraadschermen is de

Europe: “WE werkt sinds 2005 met de Point-

Het samenspel tussen creativiteit en profes-

informatie direct beschikbaar, niet alleen de

of-Sale en Store Management oplossing van

sionaliteit heeft geresulteerd in een hele

voorraad in de winkel, maar ook de voorraad

Unisoft. Timmer: “Als je het hebt over winkel-

positieve samenwerking.” Ivo Tonk, commer-

van e-commerce. Het klantschermpje bij de

automatisering, dan wil je zo min mogelijk

cieel directeur Unisoft Retail Solutions voegt

kassa wordt door de klant ook als zeer posi-

incidenten. De kassa moet het altijd doen.

toe: “Toen WE ons vertelde over hun plan-

tief ervaren.”

Het moet geen procesverstoorder zijn. Dat

nen voor een nieuw winkelconcept hebben

zijn zaken die je vanzelfsprekend acht, maar

wij samen veel gebrainstormd over inno-

Nieuw winkelconcept

bij veel pakketten niet vanzelfsprekend zijn.

vaties die een bijdrage leveren aan de bele-

Het nieuwe winkelconcept draagt bij aan de

De retail software van Unisoft werkt wél

ving bij de klant.”

klantbeleving. Timmer: “De etalage wisselt elke twee maanden van thema en moet een

probleemloos.” WE is trots op het feit dat zij als eerste voor-

third place (een thuis weg van huis) creëren

Voor de New Concept Store wilde WE graag

raadschermen van Unisoft in de winkel ge-

voor de klanten. Wanneer je WE Nijmegen

samenwerken met een partij die een stukje

bruiken. Timmer: “Niets is irritanter dan met

binnenstapt, sta je in de huiskamer van Chris

visie deelt en het project met een open vi-

de broek op de knieën te moeten vragen

en Lisa, de role-models van WE. Een luie

zier aan durft te gaan. Timmer: ”WE werd

om een andere maat en daarop te moeten

stoel naast de boekenkast, met daarin boe-

ervaren als prettig, maar niet als prikkelend

wachten. De medewerker hoeft niet terug

ken, flessen wijn en fotolijstjes, maar ook een

of inspirerend. Daar proberen we met dit

de winkel in om zijn collega’s te storen bij

selectie van kleding. Op de grote bank bij

nieuwe concept verandering in te brengen.

het kassablok. De informatie is in de pas-

het kassablok in keukenstijl is het op zater-

We kiezen voor een duidelijk karakter. Om

kamer ter plekke beschikbaar. Deze func-

dagen goed toeven”.

6 RETAILVISION


Verhoogde ‘customer experience’

Over WE

Marco, Store Manager vult aan: “Elke zater-

WE is een internationale fashionketen met

dag zit de bank vol. We bieden de klanten

meer dan 240 winkels in verschillende

een kopje koffie aan en ondertussen kun-

Europese landen. WE richt zich op mode-

nen ze zich hier vermaken. Wat lezen aan

bewuste mensen tussen de 25 en 35 jaar

de grote tafel of surfen op het internet via

die weten wat ze willen; betaalbare, trendy

de twee touchscreen schermen.” Naast het

mode van een goede kwaliteit. Het vooruit-

vernieuwende interieur verhoogt WE de

strevende winkelconcept dat nu al een suc-

‘customer experience’ door de winkel te

ces genoemd mag worden, wordt inmiddels

voorzien van een touchscreen spiegel in de

in meer WE stores in Europa uitgerold.

paskamers, waarmee je foto’s kan maken van je outfits. Die foto’s kun je ter plekke versturen via e-mail of Twitter.

“Het samenspel tussen creativiteit en professionaliteit heeft geresulteerd in een hele positieve samenwerking” Dirk Timmer, Store Systems Manager WE Europe

1. Touchscreenscherm 2. Twitter spiegel 3. Klantschermpjes bij de kassa 4. Voorraadscherm

KASSA PLAN De facilitaire leverancier De totale leverancier voor uw benodigdheden! A4-papier, blanco etiketten, valsgelddetector, cash-box, bedrukte etiketten, draagtassen, kassarollen, pinrollen, etiketten op rol, etiketten A4 vellen, afneembare etiketten, permanente etiketten, kledingkaartjes, hangkaartjes, cadeaupapier, thermo etiketten, kantoorbenodigdheden, plastic draagtassen, toners, thermo transfer ribbon, stickers, pompenbloks, spaarkaarten, folders, briefpapier, datastrips, winkelmandjes, etalageprijskaartjes, klantenpassen, post-it, plakband, big shoppers, digitaal drukwerk, cartridges, ridderspoortjes, enveloppen, papieren draagtassen, prijstangetiketten, kassabloks, piggy-back etiketten, vellum etiketten, klantenkaarten Jan tinbergenstraat 4 - 2811 DZ Reeuwijk 0182 395522 - info@kassaplan.nl - www.kassaplan.nl


8 RETAILVISION De drijvende krachten achter HIPnet: Sander van Duijn & Hans van Rijswijk


HIPnet ontzorgt de ondernemer in IP dienstverlening en services HIPnet - zuster organisatie van Unisoft Retail Solutions - is een jong bedrijf dat ontzorgt in IP dienstverlening en services levert. Inmiddels zijn er ruim 1.500 klanten uit het MKB aangesloten op het netwerk. Het aantal elektronische toepassingen op

Partners

trokken bij een project en ontzorgen wij de

de winkelvloer neemt in hoog tempo toe.

Door onze samenwerking met verschillen-

ondernemer. We gaan pas weg als alle toe-

Een goede infrastructuur is daarom cru-

de Partners is HIPnet in staat de retailer op

passingen aangesloten zijn en werken. Een

ciaal. Voor HIPnet was dit de reden om

maat te bedienen met de meest innovatieve

retailer heeft hier geen omkijken naar en kan

gezamenlijk met partners als Unisoft Re-

oplossingen. “We hebben onze portefeuille

zich volledig op haar business richten.”

tail Solutions, Blue Trace, Softwear en an-

uitgebreid met bijvoorbeeld het leveren van

dere partners de handen ineen te slaan en

muziek en Digital Signage in de winkel”, ver-

Cloud Computing

een op maat gesneden oplossing voor de

telt Hans van Rijswijk. “Ook hebben we een

Beide heren hebben een heldere visie als het

retailbranche te ontwikkelen.

unieke samenwerking met een aantal Meld-

gaat om de toekomst binnen de branche: “In

kamers voor alarmdiensten geïntroduceerd.

onze optiek bevinden we ons in een tussen-

Ontzorging en veiligheid

Ondernemers zijn via deze oplossing in staat

fase. Binnen nu en een aantal jaar, zullen de

HIPnet heeft als kerntaak het ontzorgen

de alarm meldingen volgens eisen van de

meeste ondernemers gebruik maken van

van de retailbranche. “We bieden een to-

verzekering, voordeliger af te handelen naar

‘Cloud’ diensten. Hierbij dient een computer

taaloplossing op ICT & Communicatie ge-

de meldkamer.”

nog slechts als werkstation. Om gebruik te maken van de software en applicaties kan

bied voor uw winkelomgeving”, legt Sander van Duijn uit. “Denk hierbij aan de integratie

Door dit soort oplossingen aan te bieden be-

er op afstand ingelogd worden. Veel be-

van kassa- en pinsystemen, alarm en toe-

wijst HIPnet haar toegevoegde waarde. “Wij

drijven vinden dit nog ‘spannend’ omdat ze

gangspoortjes. De aangelegde infrastruc-

zijn een echte retailspecialist”, legt Van Duijn

twijfelen aan de werking of betrouwbaar-

tuur kan ook gebruikt worden voor telefo-

het verschil met de concurrentie uit. “Er zijn

heid. In de praktijk werken we echter al veel

nie en internet. Dit levert een aanzienlijke

verschillende andere branches die ook met

meer met Cloud Computing dan we wellicht

kostenbesparing op. Er kan gratis gebeld

oplossingen over IP werken, maar HIPnet

denken. Steeds meer bedrijven zijn te vin-

worden met bedrijven die gebruik maken

richt zich echt op totaaloplossingen voor

den op socialmedia netwerken als Twitter

van ons eigen netwerk. Daarbij zijn we 30

het MKB en de retailsector in het bijzonder.

en Hyves en ook webmail is volledig geac-

tot 40% goedkoper dan traditionele telecom

Dit stelt ons in staat om niet alleen heel veel

cepteerd. Als er één soort bedrijfsgegevens

aanbieders.” Een goed voorbeeld van de in-

productkennis op te doen, maar we kunnen

gevoelig is, zijn dat wel bankgegevens. Toch

novatiedrang van HIPnet is het alarmsys-

ons ook echt verdiepen in de markt. Door

maakt iedere ondernemer gebruik van inter-

teem dat ontwikkeld is voor het politiekorps

gebruik te maken van deze kennis, kun-

net bankieren! Het is dan ook een kwestie

Rotterdam-Rijnmond. Zodra dit systeem bij

nen wij dan ons portfolio blijven aanpassen

van tijd voordat andere vormen van online

een overval wordt ingeschakeld, worden de

zodat we oplossingen kunnen ontwikkelen

dienstverlening volledig ingeburgerd zijn.”

beelden haarscherp doorgezonden naar de

waar een ondernemer ook echt iets mee

meldkamer. Dankzij een speciale code kan

kan.”

Volgens Van Duijn valt er nog veel terrein te winnen op het gebied van service en maat-

de meldkamer zien in welke wijk de overval zich afspeelt, waarna de overvaller via ca-

De kennis en ervaring die HIPnet heeft op-

werk: “Ik schuif bij nieuwe klanten altijd aan

mera’s op straat gevolgd kan worden. Het

gedaan binnen o.a. de retailmarkt zorgt er

met een blanco A4-tje. Samen bepalen we

systeem is dermate succesvol dat samen

bovendien voor dat de winkelier voor elke

de behoeften en wensen, waarna we een

met het korps Midden en West Brabant

mogelijke toepassing bij HIPnet terecht kan.

pasklare oplossing bedenken. Vervolgens

gewerkt wordt aan een pilot in Breda. Door-

“Wij bieden een totaaloplossing, waarbij we

heeft de klant te maken met één contactper-

dat het systeem valt onder een subsidie-

onze service helemaal aan kunnen passen

soon en één contract voor alle afgenomen

regeling, kan de ondernemer tot wel dui-

aan de wensen van onze klant”, verklaart Van

diensten.”

zend euro vergoed krijgen.

Rijswijk. “Van start tot oplevering zijn we be-

RETAILVISION 9


Aandacht voor interne fraude loont Hendrik-Jan Kaptein Hoofd Veiligheidszaken HBD

Medewerkers die ‘lenen’ uit de kassa, korting geven aan vrienden, of simpelweg geld of artikelen achterover drukken. Interne criminaliteit vormt een aanzienlijke kostenpost voor de detailhandel. Van de circa 500 miljoen euro schade als gevolg van diefstal in winkels komt naar schatting veertig tot vijftig procent voor rekening van interne criminaliteit. Toch krijgt het onderwerp weinig aandacht.

Ten onrechte, vindt Hendrik-Jan Kaptein,

graai in de kassa te doen”, weet Kaptein.

hoofd veiligheidszaken bij het Hoofdbe-

Los van de financiële schade die het aanricht

drijfschap Detailhandel (HBD), want met

heeft interne fraude een negatieve impact op

eenvoudige maatregelen is volgens hem

het werkklimaat in het bedrijf. Het raakt di-

veel winst te boeken. Kaptein: “Het is een

rect aan het vertrouwen tussen ondernemer

fors probleem dat helaas wordt onderschat.

en medewerker, maar ook tussen die van de

We weten dat in sommige branches zelfs

medewerkers onderling. Kaptein: “Er is dus alle

meer dan de helft van de derving wordt

reden om je ogen vooral niet te sluiten voor in-

veroorzaakt

terne fraude.”

door

medewerkers.

Dat

wil

overigens niet zeggen dat dan ook de helft van je medewerkers niet deugt. Eén medewerker

Daar komt bij dat de aanpak van interne fraude

die de interne procedures kent en dus weet

niet perse dure, technische oplossingen vergt.

hoe hij het moet aanpakken, kan voor veel

Ondernemers kunnen het probleem juist ta-

schade zorgen.”

ckelen met eenvoudige maatregelen. Kaptein: “Het is absoluut niet nodig de zaak vol te han-

Een ‘fout’ die veel wordt gemaakt is dat veel

gen met camera’s. Het is veel beter om goede

ondernemers denken dat interne criminaliteit

afspraken met elkaar te maken. Het HBD heeft

alleen bij collega’s speelt en niet in hun zaak.

hiervoor een aantal hulpmiddelen ontwikkeld,

Ze gaan er begrijpelijkerwijs vanuit dat ze

waarvan ondernemers gratis gebruik kunnen

een goede relatie hebben met hun medewer-

maken. Op hbd.nl zijn de mogelijkheden te

kers. Het is dan moeilijk voor te stellen dat de

vinden.”

medewerker hen toch besteelt. “Onderzoek

10 RETAILVISION

laat zien dat ook bij winkels waarvan de eige-

Actie ondernemen om interne fraude de

naar zeker wist dat interne fraude bij hem niet

kop in te drukken begint met het alert zijn

voorkwam dat wel degelijk het geval was. In

op signalen. Kaptein benadrukt dat in deze

enkele gevallen zelfs door medewerkers die

fase voorzichtigheid is geboden: “Een sig-

al jaren in dienst waren. Medewerkers met wie

naal is bijvoorbeeld de medewerker die al-

de ondernemer een vertrouwensband dacht

tijd als eerste aanwezig is en altijd als laat-

te hebben, bleken toch regelmatig een

ste weggaat. Dat kan betekenen dat er iets


mis is, maar het kan ook je meest toegewijde

is dat, door over dergelijke situaties na te

load worden, dat kan worden aangepast

medewerker zijn. Dat laatste is gelukkig va-

denken en er met elkaar over te praten het

aan de eigen situatie. Je vindt op de site ook

ker het geval. Een ander signaal: mede-

rechtvaardigheids-

verantwoordelijk-

de ‘verklaring huishoudelijk reglement’, die

werkers

willen

heidsgevoel wordt gestimuleerd. Hierdoor

ondernemers hun medewerkers kunnen la-

werken. Dat kan zijn omdat ze beste

wordt de drempel om te frauderen veel ho-

ten ondertekenen. Overigens blijken ook de

vrienden zijn, het kan echter ook bete-

ger. Kaptein: “Het is een nuttig instrument.

medewerkers een huishoudelijk reglement

kenen dat ze iets te verbergen hebben. Een

Met het spel kun je een vervelend onder-

met eenduidige afspraken op prijs te stellen.

flink aantal van dergelijke signalen staat op

werp op een leuke manier aan de orde

Je brengt een medewerker namelijk in een

de HBD-site. Ik raad ondernemers aan daar

stellen, zonder dat het pijnlijk wordt. De

lastig parket als hij of zij weet dat een collega

vooral naar te kijken. Het kan je aan het

‘dilemma’s’ die de ondernemer samen

verkeerd bezig is, maar er geen duidelijke af-

denken zetten. Verder wordt op de site uit-

met zijn medewerkers bespreekt zijn in

spraken zijn over wat wel en niet mag.”

gelegd hoe je moet handelen. Wat verstan-

het begin van het spel eenvoudig, maar

dig is, wat mag en wat niet mag, en wanneer

worden steeds moeilijker: hoe reageer je

je hulp van buitenaf moet inschakelen als je

bijvoorbeeld op een collega die te lang

mensen verdenkt.”

pauzes neemt tot en met situaties waar-

die

altijd

met

elkaar

en

in sprake is van pure diefstal. Aan het eind van de sessie worden gezamenlijk

Het bespreekbaar maken is een belangrijke stap, daarvoor ontwikkelde het HBD het Dilemmaspel

duidelijke afspraken gemaakt, waar iedereen achter staat.”

Huishoudelijk reglement Volgens Kaptein is het raadzaam om de gemaakte afspraken vast te leggen in een

Als het gaat om interne fraude geldt het

Heikel onderwerp

huishoudelijk

dergelijk

cliché dat voorkomen beter is dan gene-

Interne fraude is zowel voor de ondernemer

reglement is bedoeld om duidelijkheid te

zen. Kaptein: “Het ideale moment om daar

als voor de medewerkers een heikel onder-

scheppen over wat medewerkers en werk-

invloed op uit te oefenen is bij het aan-

werp. Het gaat vooral over vertrouwen en

gevers van elkaar mogen verwachten.

nemen van personeel. Ga uitgebreid op het

dat ligt voor iedereen gevoelig. Kaptein:

Het beschrijft de regels waaraan iedereen

onderwerp in tijdens het sollicitatiegesprek

“Dat maakt het zo moeilijk om erover te

- medewerker én leidinggevende - zich

en vraag door, neem de moeite om het cv

beginnen. Toch is het bespreekbaar maken

dient te houden. Door het duidelijk te for-

goed te bekijken en bel de opgegeven

een belangrijke stap. Om dat wat makke-

muleren worden misverstanden of irritaties

referenties na. Als er ‘gaten’ in een cv zitten,

lijker te maken heeft het HBD het Dilemma-

voorkomen en kan iedereen zich volledig

vraag daar dan ook naar. In sommige geval-

spel ontwikkeld. Daarmee kan bijvoorbeeld

richten op waar het in de detailhandel uit-

len kun je een verklaring van goed gedrag

tijdens het werkoverleg interne criminaliteit

eindelijk om gaat: de klant helpen.

vragen. De ervaring leert dat wanneer de

reglement.

Een

ondernemer open is over het onderwerp,

spelenderwijs aan de orde komen. Het spel is nadrukkelijk bedoeld om het onderwerp bespreekbaar te maken en niet om potentiële fraudeurs te ontmaskeren.” Tijdens het Dilemmaspel bespreken de deelnemers lastige situaties die raak-

Het huishoudelijk reglement geeft grenzen aan en stelt vast welke normen gelden in het bedrijf

een aantal mensen plotseling afhaakt. Daar kan een goede reden voor zijn, maar het kan ook zijn dat iemand met snode plannen eieren voor zijn geld kiest. Op de HBD-site vind je de toolkit ‘Selecteren op safe’, die gratis is te downloaden. Deze helpt snel een goede indruk te krijgen van een sollicitant.

vlakken hebben met zowel eerlijkheid, loyaliteit als collegialiteit. Hierbij komen

Kaptein: “Het reglement geeft grenzen aan

Je kunt hiermee niet alleen testen of iemand

ze voor moeilijke keuzes te staan. Een

en stelt vast welke normen gelden in het

geschikt is voor de functie, maar ook de in-

voorbeeld: een collega loopt met een

bedrijf. Maar er kunnen ook praktische zaken

tegriteit en het sociaal handelen van een

artikel de winkel uit en komt even later

in worden opgenomen, zoals hoe er wordt

persoon komen hieruit naar voren.”

terug zonder het bewuste artikel. Spreek

omgegaan met kasverschillen, retour- en

je je collega hierop aan? De samenwer-

ruilprocedures, personeelsaankopen en het

king kan daardoor lastig worden en je hecht

openen en sluiten van de winkel. Daarnaast

aan collegialiteit. Dan maar niets zeggen?

geeft het reglement duidelijk aan wat de

In dat geval voel je je niet prettig omdat

consequenties zijn van het overtreden van

je ook sterk hecht aan eerlijkheid en die

de normen. Op hbd.nl kan een voorbeeld

is nu in het geding. Idee achter het spel

van een huishoudelijk reglement gedown-

Dit artikel is met toestemming van de uitgever over genomen uit het HBD-katern van RetailTrends 4 van 2010.

RETAILVISION 11


Eyecatcher langs de A59 Rijdend op de A59 ter hoogte van Waalwijk kun je als automobilist het nieuwe pand van Unisoft niet missen. Trekt niet het grote ledboard de aandacht, dan wel de in het oog springende zijgevel van het gebouw. De gevel vibreert onder het ritme van patronen en wordt slechts in bedwang gehouden door de zeegroene liggende banen over de gevel. Het gebouw

een groensubsidie ontvangen. Dit dankzij

Unisoft voor hen regelt. Die twee aspecten

Eind september 2009 heeft Unisoft zijn in-

maatregelen als infra+ vloeren, een ge-

zijn bij mij blijven hangen: fashion en de

trek genomen in het nieuwbouw pand op

avanceerde klimaatbeheersing door middel

dynamiek van communicatiestromen in het

bedrijvenpark Haven Zeven in Waalwijk.

van aardwarmte en aardkoeling en milieu-

bedrijf. Met deze uitgangspunten ben ik aan

Na jaren verdeeld te zijn geweest over drie

vriendelijke armaturen.”

de slag gegaan.”

representatieve locatie waar alle afdelingen

Zijgevel

Kleding op de huid

weer onder één dak konden opereren en

Het brein achter het kunstwerk op de zijge-

In de ontwerpfase maakte Ellen twee

waar ruimte zou zijn voor verdere expansie.

vel is Ellen Brouwers. Zij ontwierp de glazen

beelden. Een gestileerd beeld van een

Directeur René van Regenmortel: “Innova-

zijkant die de identiteit van het bedrijf moet

camouflagenet en een microscopische op-

tie staat hoog in het vaandel bij Unisoft en

uitstralen. Samen met de architect Peter

name van huidmondjes. Brouwers: “Ik vond

dochteronderneming Hipnet. Dat willen we

Japenga en directeur René van Regenmor-

de beelden apart erg sterk. Met de achter-

uitstralen met het nieuwe pand: een karak-

tel is Ellen gekomen tot een beeld dat de

liggende gedachte om fashion en commu-

tervolle architectuur, een immens ledboard

kern weergeeft van wat er in het gebouw

nicatiestromen te combineren, ben ik de

en natuurlijk de zijgevel als eyecatcher.”

gebeurt. Ellen vertelt: “In een interview met

twee beelden aan elkaar vast gaan maken.

René vertelt verder: “Innovatie betekent ook

René vertelde hij me over zijn klanten in de

Fashion,

duurzaamheid. We hebben van de overheid

fashion en de communicatiestromen die

mouflagenet, draag je immers op je huid.

kantoren, werd het tijd voor één nieuwe,

12 RETAILVISION

gevisualiseerd

door

het

ca-


De gevel vertelt het verhaal van wat er in het gebouw gebeurt

Communicatie wordt gevisualiseerd door de

Transparant

huidmondjes. De banen die je rondom de

De fascinatie met glas gaat terug naar El-

huidmondjes ziet, verbeelden de snelheid

lens tijd aan de Academie voor Beeldende

van communiceren.”

Vorming in Tilburg. “Ik was altijd bezig met transparantie en werkte vaak vanuit het the-

Architectuur & Kunst

ma oog. Dat heeft alles te maken met van

De glasplaten zijn bewerkt met een kera-

beide kanten waarnemen. Op de academie

mische zeefdruk. Ellen Brouwers heeft zich

maakte ik zeefdrukken op perspex. Later

gespecialiseerd in de artistieke toepassing

kreeg ik de mogelijkheid van een opdracht-

van deze techniek. Daarin mag zij zich

gever om te onderzoeken of ik mijn ontwer-

uniek noemen. Ellen: “In mijn visie is er

pen ook op glas kon realiseren. Zo ben ik ge-

geen scheiding tussen architectuur & kunst.

specialiseerd geraakt in het werken met glas

Vroeger was dat ook niet zo. In de kerk

op een monumentaal formaat”, aldus Ellen.

werden kunstenaars ingezet om een verhaal te vertellen. Eigenlijk vertelt de gevel van

Eyecatcher

Meer zien van Ellen Brouwers?

Unisoft ook het verhaal van wat er binnen in

Dat de zijgevel van Unisoft een geslaagde

> www.ellenbrouwers.nl

het gebouw gebeurt. Op die manier probeer

blikvanger is, mag blijken uit het feit dat

ik zo’n gebouw een identiteit te geven.”

andere bedrijven Ellen hebben benaderd voor een eventuele samenwerking. Ellen:

Kunst voor de gebruikers

“De laatste jaren ben ik met meerdere van

Niet alleen de buitenkant van het gebouw

dit soort projecten tegelijkertijd bezig. Ook

telt bij Brouwers: “Ik vind het belangrijk dat

architectenbureaus als Meyer en Van Schoo-

het werk wat doet met de gebruikers. In het

ten Architecten uit Amsterdam weten me te

geval van Unisoft wordt het ontwerp van de

vinden. Het liefst ben ik in een zo vroeg mo-

gevel binnen in de kantoren geprojecteerd.

gelijk stadium betrokken bij een project. Het

Je ziet steeds verschillende doorzichten, af-

kunstwerk kun je dan echt integreren.” Ellen

hankelijk van de weersomstandigheden en

concludeert: “In het geval van Unisoft zijn

de tijd van de dag. Er vindt interactie plaats

we erin geslaagd om een tijdloos en univer-

tussen binnen en buiten. Dat doet iets met

seel beeld neer te zetten, dat perfect past bij

de mensen die daar aan het werk zijn.”

hetgeen waarvoor het is ontworpen.”

RETAILVISION 13


Unisoft in de wolken

w

Nieu

Lancering nieuw retail management systeem via Cloud Computing Cloud Computing. Wat is dat? Diensten op internet als webmail, PayPal en Dropbox werken op basis van Cloud Computing. Eenvoudig gezegd is Cloud Computing het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van software. Unisoft lanceert dit najaar op deze wijze RetailVision Enterprise.

Traditioneel

Wensen van de klant

Directeur René van Regenmortel legt uit

RetailVision Enterprise is ontwikkeld vanuit

waarom Unisoft de “Cloud” in gaat. Tradi-

de behoefte van de klant. “We hebben de af-

tioneel gezien kochten klanten bij ons de

gelopen jaren ons oor te luister gelegd bij de

software en de server voor hun winkelau-

klant. Daaruit kwamen twee duidelijke

tomatisering. Dit alles werd bij de klant

wensen naar voren: a. minder zorgen over

geïnstalleerd. Nadelen van deze manier van

alle facilitaire diensten en b. op maat gebruik

werken zijn het onderhoud aan de servers bij

maken van softwarepakketten en capaciteit,”

de klant en de licenties en updates voor de

aldus Van Regenmortel.

software die moeten worden aangeschaft. Bovendien is het verlenen van support op

Kostenbesparing

afstand lastig. We moeten remote inloggen

De invulling van die twee wensen is er nu

in de klantomgeving en zijn niet direct ter

in de vorm van RetailVision Enterprise in

plaatse om te controleren of daar technisch

de “Cloud”. De klant hoeft niet meer te in-

alles in orde is.”

vesteren in software en een server en is niet

”De oplossing is flexibel en rijk aan functionaliteit” René van Regenmortel, Directeur Unisoft Retail Solutions

14 RETAILVISION


Voordelen RetailVision Enterprise Merchandise management en POS in één realtime systeem

l

Beschikking over de meest actuele gegevens

schaalbaar qua aantal gebruikers, winkels en kassa’s en functionaliteit

l

Geschikt voor diverse retailbranches

l

l

Volledig Inzetbaar

in verschillende organisatiestructuren (franchise-, retail service organisaties, internationale ketens en zelfstandige ondernemers)

l

Rijk aan functionaliteit

computing beschikbaar

l

l

Zeer gebruiksvriendelijk

l

Ontwikkeld met de meest recente technologie

l

Via cloud

Volledig ontzorgd

meer verantwoordelijk voor onderhoud en

raat of een bepaalde locatie om te kunnen

ties. Unisoft werkt met standaard templates

beheer. Hij betaalt een maandelijks bedrag

werken. Alleen een internetverbinding is

die speciaal gericht zijn op de basisfunctio-

voor de software en opslag waar hij gebruik

nodig om op elke plek en elke tijd de meest

naliteiten die men in een bepaalde branche

van maakt. Van Regenmortel: “Klanten be-

actuele informatie voorhanden te hebben.

nodig heeft. Van Regenmortel licht toe: “Er

sparen kosten en zijn volledig ontzorgd. Het

Bovendien is het dashboard van RetailVision

kan gewerkt worden met templates voor

systeem is online beschikbaar en volledig uit

Enterprise in te delen naar wens van de ge-

diverse branches. De workflows zijn naar

te breiden qua aantal gebruikers, winkels,

bruiker.”

behoefte van de klant zelf aan te passen. Standaard bevat RetailVision Enterprise

kassa’s en functionaliteiten.” Rijk aan functionaliteit

een volledig geïntegreerde EDI (Electronic

Flexibiliteit

De nieuwe retail software van Unisoft is uiter-

Data Interchange)-functionaliteit. De oplos-

Van Regenmortel vertelt enthousiast verder:

mate geschikt voor zowel zelfstandige

sing is flexibel en rijk aan functionaliteit.”

“De klant is niet gebonden aan een appa-

ondernemers als grotere retail organisa-

RETAILVISION 15


Overstap naar Unisoft Van Dijk kan niet wachten om in januari 2011 aan de slag te gaan met de kassa (POSFlow) en de nieuwe Store Management oplossing (RetailVision Enterprise). “Een kassa die offline kan doorwerken. Een kassa die bovendien overzichtelijk en gebruikersvriendelijk is voor mijn winkelpersoneel. Geen artikelbestanden zelf meer invoeren. En ik kan direct cijfers oplepelen!” Henry’s ogen beginnen haast te twinkelen: “Er gaat straks een schat aan informatie vrijkomen waardoor je meer gefundeerde beslissingen kunt nemen dan nu het geval is. Neem nou bijvoorbeeld de seizoenscollecties. Daarvan heb ik het idee dat er per regio behoorlijke verschillen zijn. Dat onderbuikgevoel dat je als

Livera tekent voor centraal aangestuurd systeem Lingeriewinkelketen Livera kiest voor de winkelautomatisering van Unisoft. Naast de keuze om te gaan werken met een uniforme automatisering, stemden de Livera ondernemers in met de overgang naar een full-franchiseorganisatie. Het een staat niet los van het ander. De nieuwe Livera organisatie bundelt de krachten door hechter samen te werken en wil een uniformere winkeluitstraling neerzetten bij de consument. De software van Unisoft maakt dit mogelijk. Voordelen centrale automatisering

ondernemer hebt, kan worden gestaafd met cijfers!” Toekomst Livera Uwland: “Livera is en blijft een merkenspeciaalzaak, ook in de nieuwe franchiseformule. De kracht blijft de lokale ondernemer die kan inspelen op zijn lokale omgeving. Wanneer we in januari starten met Unisoft,

Keuze voor Unisoft

is de verwachting dat we als hoofdkantoor

bij

Henry van Dijk, franchisenemer Livera, is als

meer sturing kunnen geven en dat we onze

Livera: “Voorheen werkten de 70 zelfstan-

lid van de automatiseringscommissie nauw

strategie beter kunnen doorvoeren.”

dige ondernemers binnen de Livera formule

betrokken geweest bij het selectieproces

met verschillende systemen. In rapportages

voor een nieuwe winkelautomatiseerder.

Livera verwacht van de 136 huidige winkels

was het appels met peren vergelijken. Door

Van Dijk: “De keuze voor Unisoft is een ra-

binnen vijf jaar tijd te groeien naar 160 win-

te werken met een centraal aangestuurd

tionele keuze geweest. We hebben gekeken

kels. Daarnaast heeft Livera op het moment

systeem als RetailVision Enterprise, behalen

naar inhoud, prijzen en organisatie. Daarbij

vier servicepunten in ziekenhuizen. Over vijf

de franchisenemers direct voordelen. De

kwam Unisoft als beste partij uit de bus.

jaar moeten dat er 30 zijn.

inkoop kan centraal geregeld worden, er

Naast het feit dat Unisoft voldoet aan de

wordt gewerkt met een centraal artikelbe-

meeste gestelde eisen vanuit Livera, had-

stand en de ondernemer kan zich afzetten

den we ook een goed gevoel bij Unisoft. De

ten opzichte van collega’s of zijn regio.

professionele manier waarop het bedrijf zich

Daarnaast zijn de gegevens uniform en

presenteert, wekt vertrouwen. Bovendien

kunnen er direct rapportages worden ge-

is het van belang dat de software van Uni-

draaid. Het hoofdkantoor kan op die manier

soft modulair is opgebouwd. Dat geeft je als

meer de diepte in gaan en op hoofdlijnen

franchiseorganisatie een zekere mate van

strategische keuzes maken.”

vrijheid in keuzes die je later wilt maken.”

Ook de klant heeft voordeel bij de strak-

Greetje vult Henry aan: “Bij de keuze voor

kere franchiseformule en de centrale win-

een nieuw systeem stond de ondernemer en

kelautomatisering van Unisoft. Uwland:

zijn winkel centraal. Met name de gebruiks-

“Er wordt een landelijke klantenkaart

vriendelijkheid van de Unisoft kassa spreekt

met puntensysteem ingevoerd voor alle

ons ontzettend aan. Unisoft heeft zich naast

Liverawinkels. Bovendien verbetert de ser-

professioneel ook uiterst flexibel opgesteld

vice aan de klant: landelijk gelden dezelfde

in het traject en voelt aan wat wij als klant

centraal geregelde promoties en men kan in

bedoelen. En niet onbelangrijk: Unisoft

elke winkel gemakkelijker ruilen.”

heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding.”

Greetje

Uwland,

16 RETAILVISION

ICT

coördinator


Dexcom Retail behaalt schaalvoordelen Dexcom Retail Het concern is eigenaar van Dixons, Dynabyte en een verzekeringstak: Harmony Financial Services: HFS. De winkelformules hebben in totaal ongeveer 240 vestigingen en 450 afrekensystemen. In totaal werken zo’n 1.400 mensen bij Dexcom Retail. Onderscheidende winkelformules Robert Lindhout vertelt enthousiast: “Dixons staat vooraan als het gaat om de nieuwste producten en innovaties. Dynabyte is met 45 vestigingen de grootste computerspecialist van Nederland. In de toekomst zal Dexcom de huidige profilering versterken en haar multichannel activiteiten uitbreiden. Het is duidelijk dat op het gebied van winkelautomatisering schaalvoordelen worden bereikt. Het belang van winkelautomatisering Om efficiënt af te rekenen is de automatisering van essentieel belang.“ De POS oplossing van Unisoft ondersteunt alle verkoopprocessen. Bij veranderingen in de winkels of nieuwe commerciële wensen wordt de software door Unisoft aangepast. Dynabyte heeft bijvoorbeeld klantenkaart afhandeling in het systeem en Dixons kan Airmiles verwerken,” vertelt Lindhout. Een belangrijk criterium is dat de kassa’s in de winkels verbonden zijn aan een centrale omgeving, maar ook zelfstandig kunnen werken. “Het prettige aan de samenwerking met Unisoft is dat de organisatie met ons meedenkt. Er wordt naar ons geluisterd,” aldus Robert Lindhout.

UNISOFT.NL 27


Consumenten vertrouwen komt langzaam terug Het WK winnen zou een stimulans zijn voor de economie, volgens de economen. Echter, Nederland werd tweede, betekent dit dat consumenten het vertrouwen weer kwijt zijn? Tegelijkertijd loopt er een moeizame en langdurige formatie, na de verkiezingen van afgelopen juni. Hierdoor blijft de consument afwachtend en zet de trend van lage consumptieve bestedingen voort. En dat resulteert weer in een stilstand in de economische groei. Maar ondanks het ontbreken van consumenten vertrouwen en economische groei, laat voor het eerst in lange tijd de markt voor consumenten-elektronica een stijging zien. Natuurlijk, dit komt voornamelijk als gevolg van de toegenomen verkoop van platte tv’s voor en tijdens het WK voetbal. Grillige markt De markt voor consumenten elektronica is in omzet nog steeds de grootste markt gemeten door GfK Retail and Technology. Even leek het erop dat IT producten de CE markt voorbij zouden gaan, maar door het herstel in verkopen binnen platte televisies in het tweede kwartaal van 2010, is de markt van consumenten elektronica weer de grootste. Maar het is een grillige markt met pieken en dalen. Want ondanks bijvoorbeeld meerdere introducties van hoogstaande technologieën zoals LED en Full HD, hebben platte televisies continu te kampen met flinke prijsdalingen. Aan de andere kant zien we binnen de ITsector verschillende productsegmenten die een stijgende lijn in omzet laten zien. „All in

retailers. Dat smartphones succesvol zijn,

Deze markt groeit nu nog met 2,4%

one’’ computers binnen desktop computers,

blijkt al een tijd uit de enorme groeicijfers die

ten opzichte van het eerste halfjaar van

netbooks en opslagmodules behoren tot de

we maand op maand zien. De groei over het

2009. Trends in de wasmachine verkopen

meest populaire producten. Verder zijn het

eerste halfjaar van 2010 in vergelijking met

worden vaak gezien als zeer belang-

multifunctionele apparaten (MFD) die het

2009 was meer dan 140%. En het einde lijkt

rijke graadmeters voor de rest van de markt,

overnemen van printers. Printers staan flink

nog lang niet in zicht. Toch zijn niet alle pro-

gelukkig zien we daar weer een licht herstel

onder druk terwijl MFD’s groeien met 18,7%

ducten binnen telecom zo succesvol, vooral

van 0,4%.

in omzet in het eerste halfjaar van 2010. IT

‘normale’ mobiele telefoons hebben het

groeit met 12% in vergelijking met het eerste

zwaar en dalen flink in het aantal verkochte

Over alle markten genomen zitten er flinke

halfjaar in 2009 en bedraagt in totaal 1,6 mil-

stuks.

verschillen in het verloop van de omzet.

jard euro.

Daarnaast zijn er een aantal producten die Licht herstel

te maken hebben met behoorlijke prijs-

Digitale convergentie bereikt steeds meer de

De markt voor klein huishoudelijke ap-

dalingen. Daarom zien we ondanks intro-

grote massa. iPad’s, smartphones, de vraag

paraten is op dit moment redelijk stabiel.

ducties van hoogstaande technologiën de

hiernaar is zo groot dat er zelfs reserve-

Echter,

omzet maar mondjesmaat stijgen.

ringslijsten worden aangelegd bij sommige

van het begin van dit jaar zijn verdwenen.

18 RETAILVISION

de

indrukwekkende

groeicijfers


GFK FashionScan Naast electronische producten meet GfK Retail and Technology nog een breed scala aan andere producten. Onder andere boeken en reizen. GfK Retail and Technology staat niet stil. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opstarten van een nieuwe fact based markt te weten “Fashion“. De afgelopen maanden heeft GfK Retail and Technology een ronde gemaakt langs de voornaamste fashionretailers om de opzet voor de GfK FashionScan® aan hen voor te leggen. De eerste gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat er veel vraag is naar betere en sneller beschikbare marktinformatie. Tevens is er voldoende draagvlak binnen de markt om van start te gaan met een pilotgroep van deelnemende retailers om benchmarkinformatie te rapporteren op basis van kassaverkopen (Point of Sale informatie). Unisoft is voor GfK RandT de partner die het mogelijk maakt om een brede dekking onder (zelfstandige) fashionretailers te gaan realiseren. Bron: GfK Retail and Technology Benelux

Vacancy position 1 Tin utat nibh ea faciduip erciliquatet utem quat wis alit aliquat wisse min ute mincilis dolorpe rostrud elisi ecte feugiate tatincin ulpute ming er aliscil inim duis nim vardeing nos deliquis ex ercip ea facili tdolessit dolendre eum odoloboreet iriusto cor ip enim alidiat iure. Vacancy position 2 Con utem exero ex ex ecte deliquat dolore tet volut prate molore modit, quam atio odoloboreet iriusto cor ip enim alit ad magna feui bla cor ad tatum in vel dolessit dolendre eum diat iure. A faciduip erciliquatet utem quat wis alit aliq di sossos du minutrifuxo. Basic Ascom facts etc Pat nulla faccum eugait ad eugiam in endrem vel dit ectem adit veril ulla augiam et init praese tem amconum volobore dunt loborerat at. Ut nosto estrud tin ea con ut lute magnim velit nostie tatet, con enim zzrit to.


Single point of contact De Unisoft oplossing wordt bij Rituals op dit moment ingezet in 6 landen in 7 verschillende talen. Boerhout vervolgt: “Meer dan 120 vestigingen draaien volledig real-time en gehost op de Unisoft software. Zelfs in taxfree zones op vliegvelden. Unisoft ondersteunt de complete franchise structuur en fungeert als single point of contact.

Rituals is het eerste merk ter wereld dat Home & Body cosmetics combineert. Inspirerende producten voor de verzorging van je lichaam en je huis. Rituals is hard op weg een internationaal topmerk te worden. Hierbij is de winkelautomatisering onontbeerlijk. Jan-Willem Boerhout, interim ICTManager bij Rituals licht toe: “De oplossing die Unisoft aan Rituals biedt, bestaat uit een centrale en uit een Point-of-Sale (POS) omgeving. De centrale omgeving stuurt de kassa’s aan en verzorgt de doorvertaling van bestellingen en goederenontvangsten.”

Rituals onderneemt hierdoor zorgeloos op het gebied van software, hardware, datacommunicatie-infrastructuur en beheer van de retailoplossing. Pragmatisch denken, klantvriendelijkheid, flexibiliteit maar ook “kritisch zijn” staan voorop. Concreet voordeel voor Rituals is dat de organisatie en franchisenemers zich op hun core business kunnen concentreren en zich gesteund weten door een partner die weet wat retail nodig heeft.” Snel inspelen op veranderingen Boerhout besluit: “Unisoft heeft bewezen een flexibele en daadkrachtige no nonsense organisatie te zijn met korte overlegstructuren en een professionele inslag. Unisoft is in staat heel snel op veranderingen in te spelen die door de business worden verlangd. Denk aan nieuwe ontwikkelingen, zoals online communicatie, multimedia toepassingen en fraudepreventie. Onze visies sluiten bij elkaar aan. Unisoft heeft bewezen in te kunnen spelen op de behoeften en eisen van Rituals, die in deze extreme groeifase nogal grillig kunnen

Rituals groeit ongestoord

zijn. Unisoft houdt met haar professionele inslag de visie en marktontwikkelingen goed in het oog en draagt waarnodig oplossingen aan die wij als retailer in eerste instantie niet bedenken.”


Vernieuwende detaillisten scoren beter Vernieuwende ondernemers in de detailhandel doen het beter dan hun collega’s die alles bij het oude laten. Veel van de vernieuwingen die ondernemers doorvoeren dragen direct bij aan de winstgevendheid. De concurrentiedruk in de detailhandel is

beter imago, het bedrijf slagvaardiger

De markt vraagt om vernieuwing en het

groot, waardoor het zeer belangrijk is in te

maken of het aanboren van nieuwe klanten-

zijn de bedrijven die vernieuwing creëren,

spelen op de veranderende consumenten-

groepen. Maar uiteindelijk wil de onderne-

implementeren en aan hun klanten aan-

wensen en te zorgen voor innovatie. In de

mer er ook beter van worden, ofwel meer

bieden. Zonder goed zicht op wat de klant

detailhandel kan die vernieuwing primair

omzet en meer winst behalen. De vernieuw-

wil en welke ruimte de markt biedt, is in-

gericht zijn op de klant (frontoffice) of op

ende ondernemer slaagt daar ook in.

noveren echter zinloos. Innoveren vereist dat de ondernemer zich terdege oriënteert

interne processen (backoffice). Bij de eerste

Zonder goed inzicht op wat de klant wil en welke ruimte de markt biedt, is innoveren zinloos

gaat het om nieuwe producten, assortimenten en diensten voor klanten en ingrijpende nieuwe communicatievormen, bijvoorbeeld de introductie van een webwinkel naast de bestaande

winkel.

Backoffice-vernieuwin-

gen zijn alle nieuwe of ingrijpende veranderingen in het bedrijfsproces, zoals vernieuwingen of verbeteringen in het voorraadbeheer. Investeringen in het personeelsbeleid vallen hier ook onder.

en doelgericht investeert in marktinzicht. Ondernemers

ondernemers

het is een continu proces dat niet stopt na enkele aanpassingen. Het is noodza-

beschik-

ken duidelijk over betere marktkennis. Ze hebben een beter gevoel voor marktduidelijker beeld van de kansen die de

Het zijn vooral veranderingen in de houding, het gedrag en wensen van de klant die het directe signaal zijn voor de ondernemer om te vernieuwen. Daarnaast zijn ook het bedrijfsresultaat, de veranderde regelgeving en uiteraard technische ontwikkelingen aanleiding om te innoveren. Op jaarbasis gaat het om 72.000 vernieuwingen.

markt hen biedt. Ze maken veel meer gebruik van hun eigen ondernemersnetwerk, internet,

hun

brancheorganisatie

en

andere bronnen om kennis over de markt te

verwerven.

En

naarmate

onderne-

mers meer marktkennis hebben, staan ze ook meer open voor veranderingen en uitdagingen. Ondernemers die niet vernieuwen willen veel meer vasthouden aan

Vernieuwende ondernemers beschikken over betere marktkennis en hebben een beter gevoel voor markttrends

bestaande zekerheden.

vernieuwen

wing een middel is en geen doel op zich,

trends, kijken meer vooruit en hebben een

Signaal

willen

moeten zich ook realiseren dat vernieu-

Betere marktkennis Vernieuwende

die

kelijk om weloverwogen en vooral snel te reageren wanneer kansen zich voordoen. Aan de andere kant moet de klant niet overvoerd worden met vernieuwingen en mag de herkenbaarheid van het bedrijf niet uit het oog worden verloren. Ingrijpende zaken moeten geleidelijk worden aangepakt. De ondernemer moet draagvlak creëren bij zijn medewerkers door hen te betrekken bij het innovatieproces. Al met al is vernieuwen een tijdrovend proces. Echt ingrijpende vernieuwingen kosten vaak meer energie, meer tijd en meer middelen dan vooraf bedacht. Maar al die inspanningen zijn het wel waard: vernieuwen loont.

Bijna tachtig procent hiervan is erop gericht het klantbereik te vergroten, beter te communiceren met de klant en de klant beter te bedienen. Het resterende deel betreft backoffice-activiteiten, zoals het verbeteren van de productkennis van het personeel. Van de innovaties is circa 17 procent nieuw voor de markt, zoals een nieuwe winkelformule of een nieuwe dienst. Voor het overige gaat het om verbeteringen en om het optimaliseren van bestaande concepten en processen. Ondernemers

vernieuwen

om

diverse

redenen en met uiteenlopende doelen. Een

Dit artikel is met toestemming van de uitgever overgenomen uit het HBD-katern van RetailTrends 2 van 2010. Het rapport “Innovatief ondernemerschap in de detailhandel” gemaakt door EIM is in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

RETAILVISION 21


Vier op de tien detaillisten in Nederland beschikken over een elektronisch klantenbestand en een kwart legt mobiele nummers van klanten vast. Toch verstuurt slechts drie procent sms-berichten naar zijn klanten. Dertien procent van de ondernemers verstuurt e-mail nieuwsbrieven, terwijl dertig procent e-mailadressen van klanten in zijn bestand heeft.

Detaillist gebruikt ICT nog beperkt 92 procent van de ondernemers in de detail-

In de wonen- en verlichtingsbranche scant

Grote verschillen

handel beschikt inmiddels over een of meer

slechts negen procent omdat de meeste pro-

Het percentage ondernemers dat een elek-

computers voor zakelijk gebruik; in 2006 was

ducten worden besteld, vervolgens worden

tronisch klantenbestand bijhoudt groeit

dat nog 87 procent. De verschillen tussen

thuisbezorgd en daar afgerekend.

gestaag: nu is dat 41 procent tegen 35

de branches zijn groot. Zo heeft elke supermarkt een of meer zakelijke computers, terwijl veertien procent van de levensmiddelenspeciaalzaken nog altijd geen computer heeft.

procent in 2006. De verschillen tussen de

Het percentage ondernemers dat een elektronisch klantenbestand bijhoudt groeit gestaag.

Kassa Een derde van de winkeliers werkt met een

Eigen website

eenvoudige groepenkassa. Eenzelfde per-

Het internetgebruik stijgt licht: van 75 pro-

centage maakt gebruik van een computer-

cent van alle detaillisten in 2008 tot 77 pro-

kassa met verkoopregistratie en afrekenen.

cent nu. In 2006 was dit percentage nog 62.

De overigen gebruiken een elektronische

Twee derde van de detaillisten beschikt over

kassa, al dan niet gekoppeld met beheer-

een eigen website; in 2008 was dit 63 pro-

software of een ander systeem. De super-

cent en in 2006 nog maar 52 procent. Tussen

marktbranche loopt voorop: ruim zeven op

de diverse branches bestaan echter duide-

de tien supermarktondernemers heeft een

lijke verschillen. Zo heeft 88 procent van de

computerkassa met verkoopregistratie en

winkels in de wonen- en verlichtingsbranche

afrekenen. Ruim een kwart beschikt over een

een eigen website. Van de levensmiddelen-

kassa die gekoppeld is aan beheersoftware.

speciaalzaken en de ambulante handel is

De eenvoudige groepenkassa is nog vooral

dat respectievelijk 43 en 35 procent. Beide

in gebruik bij winkels in huishoudelijke ar-

branches laten in vergelijking met vorig jaar

tikelen.

echter wel groei zien. Vrijwel alle ondernemers (97 procent) gebruiken hun website

In de gevestigde detailhandel scant 41 pro-

om informatie over de winkel te geven, twee

cent van de ondernemers artikelen aan de

derde geeft ook informatie over producten

kassa; in 2006 was dat nog 35 procent. Alle

en diensten en ruim een derde gebruikt de

supermarkten scannen, terwijl levensmid-

site voor het verlenen van klantenservice.

delenspeciaalzaken

achterblijven.

De mogelijkheid om online ook te kopen

In deze branche scant slechts een op de

stijgt licht, vorig jaar was dat 22 procent, nu

twintig omdat het vaak niet om standaard

is dat 24 procent. Vooral supermarkten bie-

hoeveelheden en -gewicht gaat en dus ook

den klantenservice aan via hun websites en

de verkoopprijs per aankoop verschilt.

online verkoop komt het meest voor in de

sterk

mediabranches. 22 RETAILVISION

branches zijn groot: van de levensmiddelenspeciaalzaken en ambulante handelaren houdt slechts veertien procent een elektronisch klantenbestand bij. Van de winkels in elektronica is dat 70 procent. Van de ondernemers die een bestand bijhouden, legt driekwart ook een e-mailadres vast. Toch verstuurt slechts 13 procent e-mailnieuwsbrieven. Het merendeel (63 procent) legt ook mobiele nummers vast, maar slechts 12 procent van hen verstuurt sms-berichten. Winkels in consumentenelektronica doen dit het vaakst. Het gebruik van klantenpassen groeit langzaam. Bijna een kwart van de ondernemers maakt er gebruik van. Winkels in genotmiddelen en kleding-, schoenen- en lederwarenwinkels doen dat het meest. Ook bestellen steeds meer ondernemers per computer: 70 procent nu tegen 65 procent vorig jaar. De helft van de ondernemers gebruikt de computer voor zijn voorraadbeheer. Bijna de helft prijst artikelen met de computer. Ook hier loopt de supermarktbranche voorop. Dit artikel is met toestemming van de uitgever overgenomen uit het HBD-katern van RetailTrends 5 van 2010


Duifhuizen Lederwaren heeft beter inzicht in organisatie Duifhuizen lederwaren Duifhuizen is in 1953 begonnen met het handmatig maken van lederen portemonnees. Inmiddels heeft Duifhuizen lederwaren al meer dan 20 winkels met een uitgebreide, eigentijdse collectie. Duifhuizen Lederwaren BV werkt sinds 2006 met de winkelautomatisering van Unisoft. Verhoogde ‘customer experience’ Jan Vos, verantwoordelijk voor de winkelautomatisering bij Duifhuizen Lederwaren vertelt enthousiast: “We werken met de managementinformatie, kassaen backoffice software van Unisoft. We hebben met de winkeloplossingen van Unisoft meer inzicht in de organisatie en kunnen processen in de winkels efficiënter laten verlopen. De touchscreen kassa is zeer gebruiksvriendelijk. Hierdoor is het mogelijk om snel en efficiënt af te rekenen Bovendien kunnen er foto’s bij de artikelen in de kassa software worden geplaatst en kan er direct vanuit de kassa worden gemaild. Verder is het

mogelijk om vanuit de kassa online gebruik te maken van de centrale functionaliteit voor onder andere klantverwerking, voorraadinfomatie en inventarisatie. Wijzigingen in voorraad- en klantgegevens worden direct verwerkt, waardoor wij altijd over actuele informatie beschikken.”

“We groeien mee met de innovatieve oplossingen die Unisoft biedt” Jan Vos vervolgt: “De logistieke oplossing ondervangt al onze primaire bedrijfsprocessen, zoals planning, inkoop, goederenontvangst en voorraadbeheer. Door bijvoorbeeld het uitwisselen van artikelen tussen verschillende filialen, kunnen wij ervoor zorgen dat het juiste product zich op het juiste moment op de juiste plaats bevindt. Daarnaast hebben we inzicht in de voorraad per winkel, fraude, verleende kortingen etc. Met de managementinformatie hebben wij

inzicht in onze organisatie en kunnen wij tijdig bijsturen op omzet- en op goederenniveau. Wij zijn nu in staat om wekelijks overzichten te maken waarbij we de omzetresultaten,goederentransacties, marge, gemiddelde prijs, gemiddelde stuks per bon etc. wekelijks en cumulatief af zetten ten opzichte van voorgaande jaren. Tenslotte biedt de integratie tussen Unisoft en Finall ons een zeer compleet en functioneel informatie systeem. Door de integratie met Finall hebben wij inzicht in zowel de geld- als goederenstroom. Door de integratie kunnen gegevens van de systemen probleemloos door elkaar worden gebruikt. Hierdoor voorkomen wij dubbel werk en besparen wij ons tijd. Wij zijn dan ook uitermate positief over de mogelijkheden van de software en zijn van plan mee te groeien met de innovatieve oplossingen die Unisoft biedt.” Een recent voorbeeld hiervan is de voorraadkoppeling met de nieuwe webshop www.koffersentassen.nl.


BETAALOPLOSSINGEN OP MAAT MET ATOS WORLDLINE Atos Worldline is onderdeel van de Atos Origin groep en Europees marktleider in elektronische betaaldiensten. Innovatie is voor Atos Worldline een speerpunt. De markt is voortdurend in beweging en wij laten onze klanten graag voorop lopen met hoogwaardige technologische oplossingen.

HOOGWAARDIGE BETAALAUTOMATEN De betaalautomaten van Atos Worldline behoren tot de wereldtop en voldoen altijd aan de allerlaatste standaarden voor elektronische betalingen. In Nederland is de Banksys betaalautomaat een vertrouwde verschijning. Meer dan 30 jaar kennis en expertise hebben hoogwaardige betaalautomaten opgeleverd. Een van de grote voordelen is dat de automaten volledig via Remote Teleload beheerbaar zijn. Software updates en wijzigingen worden op afstand uitgevoerd waardoor de onderhoudskosten laag blijven. Naast stand alone oplossingen werkt Atos Worldline ook samen met partners die gespecialiseerd zijn in complete winkeloplossingen zoals Unisoft Retail Solutions. De nieuwste betaalautomaat van Atos Worldline, de Yomani, zal als geĂŻntegreerde oplossing in samenwerking met deze partners aan de Nederlandse markt worden aangeboden.

ACCEPTATIE VAN CREDITCARDS Atos Worldline beheert ook de verwerking van creditcardtransacties, zowel op fysieke betaalautomaten als voor webshops. Het creditcardgebruik groeit in Nederland. Acceptatie van creditcards verhoogt omzet, werkt snel en efficiĂŤnt. Atos Worldline biedt rapportages op maat met o.a. de evolutie van uw omzet en zorgt aan de hand van uitgebreide fraudedetectiesystemen voor een veilig betalingsverkeer.

Voor de online transacties wordt gebruik gemaakt van 3D Secure en kunnen transacties geaccepteerd worden in een twintigtal vreemde valuta. De producten en diensten van Atos Worldline kunnen op maat worden afgenomen. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op via 010-2642711 of vul een contactformulier in op onze website www.atosworldline.nl


Retail Experience Center opent ogen van retailers Nabootsing volledige winkelomgeving De retailer is constant op zoek naar nieuwe ideeën om zijn klanten een optimale service te garanderen, kosten te besparen en verkopen te stimuleren. Of het nu gaat om een grote retailketen of om een lokale opererende zelfstandig ondernemer. Het Retail Experience Center bundelt alle innovaties en oplossingen om voor de retailer een zo volledig, reëel en vooruitstrevend mogelijke retailomgeving na te bootsen. Daardoor herkent de retailer direct zijn voordeel en mogelijkheden. Preferred partners Samen met zogenaamde preferred partners richt Unisoft het Retail Experience Center in. Dat betekent dat het Retail Experience Center wordt ingericht met innovatieve ICT gerelateerde oplossingen van de hoogste kwaliteit. Doordat de preferred partners allen hun eigen, unieke inbreng in het Retail Experience Center hebben, kan een zo volledig, reëel en vooruitstrevend mogelijke retail omgeving worden nagebootst. Van klantentellers, urenregistratie, camerabewaking tot financiële administratie. Retailers zien in hoe ze eenvoudig een effectievere bedrijfsvoering kunnen voeren, kosten kunnen besparen en klanten kunnen koesteren. Uiteraard

eerste impressie beelden

nemen de unieke en gebruiksvriendelijke kassasoftware van Unisoft en de hosted IP oplossingen van zusterorganisatie HIPnet een prominente rol op zich in het Retail Experience Center. Daarnaast hebben o.a. Flucon, Ascom & Atos Worldline zich al verzekerd van deelname. Centrum voor innovatieve ICT gerelateerde oplossingen

Er worden steeds minder beurzen georganiseerd waar retailers zich kunnen oriënteren. Daarbij zijn de getoonde oplossingen veelal niet werkend en niet geïntegreerd. Unisoft start daarom in haar pand te Waalwijk het Retail Experience Center: een showroom waar alle denkbare ICT gerelateerde oplossingen van toonaangevende leveranciers worden samengebracht. Het Retail Experience Center is een beleving waarin alle innovaties en oplossingen zijn gebundeld om de ogen van de retailers te openen. Begin januari 2011 zal het REC haar deuren openen!

Jaarlijks worden er zo’n 2.500 bezoekers verwacht in het Retail Experience Center. Daarnaast worden er tweemaal per jaar seminars georganiseerd waarbij noviteiten en oplossingen onder de aandacht worden gebracht. Het Center richt zich ondermeer op directeuren, eigenaren en ICT-managers die actief zijn in de retail non-food. Denk hierbij aan mode, schoenen, sport, warenhuizen, consumentenelektronica, doe-het-zelf en speelgoed. Bezoekers van het Retail Experience Center zien hoe zij hun klantenservice kun nen verbeteren, kosten besparen en omzet verhogen. Daarnaast zien ze nieuwe oplossingen én verkrijgen inzicht in marktontwikkelingen.

Zie voor meer informatie:

www.retailexperiencecenter.nl

RETAILVISION 25


Iedere verkoopmedewerker zal het beamen: consumenten zijn steeds beter geïnformeerd als zij een winkel binnenstappen. De rol van verkopers verandert, waardoor het steeds meer aankomt op de verkoopkracht van de winkel zelf. “Aspecten als een goede presentatie, een doordachte routing en een zorgvuldige vermelding van productinformatie zijn doorslaggevend”, stelt retailspecialist Ad van Antwerpen (foto). Aandacht voor winkeleffectiviteit brengt omzetstijgingen binnen handbereik. Conversie en bonbedrag

“Winkels laten omzet aan bestaande klanten liggen. De sleutel tot meer omzet ligt op de winkelvloer”

“Juist op de winkelvloer valt dus ontzettend veel winst te behalen”, vervolgt Van Antwerpen. “Het vreemde is dat veel retailers alleen op omzet sturen en dus geen idee hebben hoe effectief hun winkels zijn. Wie met winkeleffectiviteit aan de slag gaat én de resultaten tastbaar maakt, ziet zwart op wit dat kleine ingrepen al gauw leiden tot omzetstijgingen van 10 tot 15%. Winkeleffectiviteit concentreert zich op conversie en bonbedrag. De conversie is het percentage bezoekers dat koopt, het bonbedrag staat voor de euro’s die zij gemiddeld in de winkel besteden. Kleine stijgingen in (een van) beide factoren resulteren al gauw in tienduizenden euro’s extra omzet.”

Ad van Antwerpen Retailadviesbureau aDekwaad

Aandacht voor winkeleffectiviteit impliceert een wijziging in de rol van verkoopmedewerkers. De omzet stijgt immers door factoren buiten het personeel om, zoals inrichting, routing en presentatie. Aspecten die almaar belangrijker worden vanwege het veranderende aankoopgedrag van de consument.

26 RETAILVISION


Meetbaar maken Winkeleffectiviteit is geen eenmalige exercitie. Integendeel. “Wie het goed wil aanpakken, neemt het structureel op in de bedrijfsvoering”, stelt Van Antwerpen. “Dat betekent dat je ook de resultaten meetbaar moet maken. Het is belangrijk om concrete cijfers rondom conversie en bonbedrag te genereren, bijvoorbeeld via klantentellers en inzicht in kassagegevens. Vervolgens komt het aan op een concreet plan van aanpak, waarmee je gericht aan de slag gaat. Door continu te meten en bij te sturen, ontstaat inzicht in de effecten. Zo kun je de cijfers bijvoorbeeld intern benchmarken met andere winkels. Op deze manier werk je niet alleen gericht aan omzetstijging, maar ook aan bewustwording bij medewerkers. Wie winkeleffectiviteit slim toepast, ziet dat de sleutel tot meer omzet écht op de winkelvloer ligt.”

Productkennis bij consumenten

Inspireren, informeren en faciliteren

Hoewel de meeste aankoopbeslissingen pas in de winkel

Volgens Van Antwerpen hangt de effectiviteit van een winkel

worden genomen, zijn consumenten van tevoren steeds

samen met de wijze waarop die mensen inspireert, informeert

beter op de hoogte van producten en hun eigenschap-

en faciliteert. Inspireren is een kwestie van mensen op ideeën

pen. Zij oriënteren zich vaak uitgebreid via internet, waar-

brengen, ze prikkelen en verleiden tot een aankoop. Informe-

door de kennisvoorsprong van de verkoopmedewerker

ren betekent de juiste informatie verschaffen. Door specifi-

kleiner wordt. “Juist dan is de situatie op de winkelvloer

caties en voordelen te benoemen, bijvoorbeeld. Ten slotte

doorslaggevend, want die bepaalt óf mensen iets kopen en

moet een winkel het fysieke koopproces faciliteren en het de

wát zij kopen”, licht Van Antwerpen toe. “Er komt dus meer

consument gemakkelijk maken. Van Antwerpen: “Er zijn legio

nadruk te liggen op factoren als routing, plaatsing en pre-

acties waarmee een winkelier de winkeleffectiviteit kan be-

sentatie. En ook heel belangrijk: toelichting van product-

vorderen. Laat afdelingen logisch op elkaar aansluiten en kies

eigenschappen. Winkels leggen vaak niet uit waarom een

voor een doordachte presentatie van producten. Artikelen die

bepaald artikel duurder is dan een ander. Zonde, want on-

bij elkaar horen of in dezelfde situatie van pas komen, plaats

danks de economische tegenwind zijn mensen best bereid

je bijvoorbeeld bij elkaar in de buurt. Maar kijk ook naar rou-

om een duurder product te kopen, als zij maar weten wat

ting, overzichtelijke prijskaartjes, prominent geplaatste ac-

de meerwaarde is. Wie op productniveau inzicht verschaft in

tieartikelen, duidelijke productinformatie en ga zo maar door.

specificaties en toegevoegde waarde, zal gemakkelijker duur-

Het zijn simpele voorbeelden, maar door bedrijfsblindheid

dere artikelen verkopen. En dat leidt weer tot een stijging van

zien veel winkeliers deze kansen over het hoofd.”

het gemiddelde bonbedrag. Eén en één is twee.”

RETAILVISION 27


GROEN LICHT VOOR UW KLANTEN: CHECKOUT OPLOSSINGEN VAN WINCOR NIXDORF. Wincor Nixdorf feliciteert Unisoft Retail Solutions met haar 25 jarige jubileum en de opening van het fantastisch nieuwe bedrijfspand! Alle wegen in retail leiden naar de checkout! Vandaar dat retailers optimale efficiĂŤntie en veiligheid wensen in hun afrekengebied. Daarnaast wil de klant snellere en betere service. Wincor Nixdorf biedt een diversiteit aan automatiserings- en self-service oplossingen, die retail ondernemingen helpen hun IT- en proceskosten te verminderen en de productiviteit in hun winkels te verhogen. Het portfolio bestaat uit oplossingen voor elk type retail onderneming en ieder afrekenconcept, zowel self-service als traditioneel. Wincor Nixdorf zet het stoplicht op groen voor uw ideale afrekengebied! www.wincor-nixdorf.com

EXPERIENCE MEETS VISION.

RetailVision nr. 1  

Hét magazine voor de innovatieve retailer. Met in dit nummer o.a.: Unisoft 25 jaar, Retail Experience Center opent ogen, Lancering nieuwe re...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you