Page 1

B

a l a

e k k u b e c n

Ska

ala b b

udvikli i e c n

ngen

Faglig basis for balancens betydning i opvæksten

Metodiskdidaktisk ansporing til succesfuldt arbejde med balancebukken

En håndsrækning til det praktiske arbejde i institutioner, børnehaver og skoler


”Børn har behov for bevægelige verdener” af Dr. Dieter Breithecker og Hermann Städtler For 35 år siden var det stadig naturligt for børn at bevæge sig frit, springe rundt og afprøve deres kroppe. I dag har deres verden ændret sig drastisk på grund af forskellige sociale processer:

• D  er bliver stadig færre lege- og bevægelsesrum til børn, hvor de spontant men sikkert kan få dækket deres behov for fysisk aktivitet. • Som følge af organiserede ”events” hvor aktiviteter ledes af voksne, bliver børn mere og mere gennemorganiserede (”organiseret barndom”). • Børn giver sig i større omfang passivt hen til multimediets spil- og informationsteknologi (”andenhånds-erfaringer”) • Børn har færre legekammerater; de beskæftiger ofte sig selv • Børn bliver stadig mere begrænsede i deres spontane leg og bevægelse pga. usikre og overbeskyttende voksne.

og sjæl og indvirker desuden positivt på børnenes selvopfattelse. I dag bliver det stadig sværere for børn og unge at udfolde deres intuitive behov for bevægelse i deres naturlige miljø. Af den grund øges også betydningen af at udfordre og understøtte børnene i løbet af deres bevægelsestid i børnehaver, skoler eller foreninger. For at understøtte denne meget følsomme fase af udviklingen optimalt, må der stilles særlige krav til bevægelsesredskaberne så vel som til pædagoger og ansvarlige voksne. Derfor går vi ind for særligt udviklingsfremmende miljøer til børnehaver, skoler og foreninger på baggrund af produktrådgivning så vel som videre- og efteruddannelsesforanstaltninger.

Hvilke følger har disse processer? Børns livsforudsætninger har ændret sig, men deres behov, som er genetisk betingede, er forblevet de samme. Særligt i de første 10 år behøver de mangfoldige, udfordrende, risikofyldte, ikke fastsatte bevægelsesaktiviteter så som at klatre, balancere, hoppe, gynge, vippe osv. Alt dette er forudsætningen for en harmonisk udvikling af krop, sind

Dr. Dieter Breithecker Sportwissenschaftler; Leiter der Bundesarbeits­gemein­schaft für Haltungsund Bewegungs­förderung e. V.; langjährige Erfahrung und Kompetenz in der bewegungsfördernden Kinder- und Jugendarbeit www.haltungundbewegung.de

Hermann Städtler Sportlehrer; Schulleiter Fridtjof-Nansen-Schule Hannover; www.fns-online.de Projektleiter Bewegte Schule Niedersachsen www.bewegteschule.de

2

”Kære pædagoger, ledere og ansvarlige voksne. Denne brochure viser jer i teori og praksis, hvordan I optimalt udfordrer og understøtter børnene med balancebukken. Vi anbefaler de særligt udviklingsfremmende balancebuk. Dr. Dieter Breithecker, Hermann Städtler


Faglig basis for balancens betydning i opvæksten • • • • • • •

Balance som basiskompetence Evnen til at beherske ubalance Kampen om balance i børns leg Ydre og indre balance Udvikling fordrer sanselige sensationer Det at balancere er en sag for hjernen Risiko og chancer –den vigtige leg med grænserne • Om at bevare fatningen i usikre situationer • Se med fødderne

Metodisk didaktisk ansporing Til succesfuldt arbejde med balancebukken

Balancebukken opmuntrer børn til at eksperimentere med deres kropslige muligheder og til fortsat at udvide deres grænser.

• • • • • •

Uniqa-balancebukken Sikker balancegang på gulvet Hæv langsomt højden Kombiner med andre redskaber Bevægelseskunster Balancen mellem at overbeskytte og beskytte for lidt

Vi takker Dr. Dieter og Hermann Städtler for faglig og praksis understøttelse ved arbejdet med denne brochure. 3


Balance som basiskompetence Børn har et grundlæggende behov for at eksperimentere med balancen, lege og bevæge sig. Glæden ved udfordringer får dem til at forlade sikre situationer tidligt for at tage nye risici. Hvis den brede havemur hidtil var tilstrækkelig, bliver nu en smal træstamme brugt som bro over en bæk til en ny udfordring. Det, der lokker, er lige netop angsten for, om det lykkes. Børn bliver ikke trætte af at tvivle på egne krav, indtil usikkerhed er blevet vendt til selvtillid. De første 10 år er afgørende Balancen har væsentlig betydning for bevægelsen. Den er basis for en sund og alderssvarende udvikling af de koordinative evner. Særligt i de første 10 år, hvor meget følsomme modningsprocesser finder sted, tilegner børnene sig en vigtig udviklingsdynamik. Naturlige bevægelsesmiljøer med mange sanselige udfordringer garanterer børns helhedsudvikling.

Børn, hvis balanceevne ikke er tilstrækkeligt udviklet, reagerer ængsteligt og usikkert i hverdagen f. eks i trafikken, på legepladsen, eller ved leg med andre børn. De undgår i stigende grad krævende aktiviteter og får derfor ikke de samme stimuli i deres udvikling. Derudover er der større fare for at de kommer til skade i relativt harmløse situationer. Derfor er basiskompetencen ”balance” også grundlag for livskompetence.

i Domesticering afgrænser børn fra det offentlige rum og fra den naturlige omverden. Deres verden bliver mere og mere indskrænket til separate, beskyttede rum. I disse indendørs rum møder børnene hovedsageligt planlagte aktiviteter, som stiller konkrete forventninger til dem.

Mange børn er i dag i voksende omfang afhængige af udviklingsfremmende bevægelsestilbud.

4


Evnen til at beherske ubalance

i

Det kræver en kompleks opfattelse og bearbejdelse af informationer at forblive i balance. I denne proces er følgende sanser aktive:

Sanser Taktil: som angår berøring Visuel: angår synet Vestibulær: angår ligevægt og balance, med placering i det indre øre Kinæstetisk: sansning af bevægelse gennem informationer fra muskler, sener og led

• Vestibulære • Kinæstetiske • Taktile • Visuelle (se infoboks til højre)

Det vestibulær-kinæstetiske nervesystem er af særlig betydning. Det medvirker til at holde kroppen i balance ved og efter ændret kropsstilling samt til at genvinde denne tilstand.

De vestibulær-kinæstetiske sanser bestemmer og kontrollerer bevægelse og stillinger.

Tæt samarbejde mellem det vestibulære og kinæstetiske nervesystem muliggør orientering i rummet og danner basis for koordinering af holdning og bevægelse.

Føl balanceforskydninger med lukkede øjne

 enkendelse af G forskellige overflader (visuel) og derefter ”se” med fødderne på balancebrættet ”fakir” (taktil).

5


Kampen om balance i børns leg vove observere

planlæ

balancere

gge

opnå

måle

t

Vejen til egen balance: Strategien er først at observere andre børn, vurdere og planlægge. Kun den, som vover det første skridt, kan gøre sig bevidst om sine evner. Gennem kampen om balance når man endelig målet.

Ved legende udfordringer lærer børn at bringe sig selv »i sikkerhed«. Børn har en naturlig og sund vestibulær-kinæstetisk tiltrækning. Denne bringer dem hele tiden i situationer, hvor de afbalancerer deres grænser for at finde ligevægten. Derved bliver hjernens udviklingsproces optimalt stimuleret. Tværforbindelse i hjernen De nervebaner, der opstår ved denne proces, danner blandt andet grundlag for balance-sikkerheden og er dermed forudsætning for mobilitet i hverdagen så vel som aktiv deltagelse i sport.

6

i Balanceevnen, som er et væsentligt aspekt for de motoriske kompetencer, udvikler sig ved samarbejdet mellem ambitiøse og situationssvarende balancekrav og børns individuelle balanceressourcer.

Vær et forbillede: At være med er i sig selv krævende og virker derfor motiverende for børnene.


Ydre og indre balance

At tage ansvar: Balancegang kræver også sociale kompetencer.

Vestibulær-kinæstetiske udfordringer er for det første afgørende for de evner, der angår holdning og bevægelse; børns ”ydre balance”. For det andet har de en grundlæggende betydning for den samlede udvikling af følelser, kognition og sociale kompetencer. Balance for en universel udvikling Det betyder, at forbedret balance- og bevægelseskompetence også sørger for en harmonisk udvikling af den ”indre balance”. Dette skyldes specielt den tætte forbindelse mellem kropslige-, åndelige- og sjælelige udviklingsprocesser (se infoboks).

 od gør godt: kan jeg klare de mål, jeg M selv har sat?

Lær fra top til tå: at fremme kropslige og kognitive kompetencer vha. balancen.

Børn, der ikke kan balancere baglæns, har ofte problemer med at tælle baglæns eller med at subtrahere.

i Den schweiziske psykolog Jean Piaget (1896-1980) beviste, at et barns sensomotoriske evner også var grundlag for dets intellektuelle, sociale og personlige udvikling. Mangel på vestibulær-kinæstetiske erfaringer kan føre til holdnings-, adfærdsog koncentrationsmangler så vel som vanskeligheder med at regne og læse samt sproglige vanskeligheder.

7


Udvikling fordrer sanselige sensationer Helt naturligt elsker og behøver børn sanselige sensationer –sensationer i oprindelig betydning (se infoboks), som også dækker deres naturlige vestibulær-kinæstetiske behov. Lysten til hele tiden at balancere på en falden træstamme eller en mur, til at gynge, vippe og dreje rundt, er et udtryk for børns lidenskaber. Sensoriske sensationer er et absolut must for en krop der er i balance, for åndelig så vel som psykisk-emotional udvikling, for en universel personlighedsudvikling.

 E thvert barn behøver mangfoldige, men individuelle sensoriske stimuli.

Forskellige reaktioner på ”balanceslangens” udfordringer og accept af personlige grænser.

”Børn har som følge af deres meget følsomme sensomotoriske og hjernefysiologiske modningsproces en iboende lyst til at bevæge sig, et grundlæggende behov for sådanne sensoriske stimuli. Hvad de dertil behøver, er et miljø, der udfordrer dette.”

i Ordet sensation er udledt af det franske ”sensation” som betyder sindsindtryk og kan føres tilbage til det latinske substantiv ”sensus” (følelse, forstand) og verbet ”sentire” (at føle, at sanse).

At mestre sensoriske udfordringer sammen: hold og styrk hinanden.

8


Det at balancere er en sag for hjernen

Mange sensoriske informationer bliver bearbejdet på én gang

Hjernen, der er i udvikling, inspirerer hele tiden kroppen til svimlende bedrifter: at rulle, at dreje, at balancere, at svinge, at vippe.

 t registrere de A vaklende flader på balancebrættet ”vippen”, vurdere dem og bestride dem.

At gøre brug af åndeligt potentiale De vestibulær-kinæstetiske stimuli bevirker en kompleks aktivering af området i hjernen. Det er videnskabeligt bevist, at der derved udskilles specielle stoffer (hormoner), der sikrer bevarelsen og vedligeholdelse af de neuronale strukturer. Denne stimulative faktor sørger for en øget funktionalitet af hjernen. Derved kan åndeligt potentiale lettere anvendes og udvides. Det at balancere kommer ikke blot fra hovedet, det gavner også hovedet.

 t handle med ansvar for sig selv, lige meget om det er på to fødder eller på alle A fire.

i Der er en tæt forbindelse mellem bevægelse og åndelig Fitness. Måske har du selv prøvet det: Ved at gå en tur opstår de bedste ideer. Bare gå af sted! Gør noget for dig selv og gør børnene deres kunster efter: balancer på mure, kantstene og træstammer.

”Hvad nu?” At prøve sig frem, afveje og beslutte sig er alt sammen en sag for hjernen.

9


Risiko og chancer – den vigtige leg med grænserne At få bekræftet sig selv gennem nye udfordringer ”Hvor meget længere kan jeg gå?” At børn af ren og skær nysgerrighed altid prøver sig frem i uberegnelige situationer for at afprøve deres egne grænser, er et af deres grundlæggende behov. Børn har behov for vovespillet med egne grænser Risikoen starter der, hvor børn forlader den trygge gamle balance, og hvor de oplever nervepirring og spænding. Vi ved, at børn føler sig mest udfordrede, når chancen for at det lykkes er 50/50. Det er en blanding af angst og lyst på en og samme tid, der leder til nye handlinger. Det både kræver og styrker alle psykiske, kognitive og fysiske evner at afprøve grænser med sin egen krop. Børn skaber ubevidst denne tillokkelse, der er nødvendig for deres sensomotoriske og dermed også neuropsykologiske udvikling. At opbygge ”jeg-kompetence” Følelsen ”jeg klarede det!”, øger tilliden til egne handlinger. Succesfuld overvindelse af en situation styrker optimismen og troen på, at man også kan klare fremtidige udfordringer.

Børn er ”grænsegængere”

Kravene til pædagogisk, ansvarlige risikosituationer er blevet forankret som et centralt mål i den nye læreplan for faget sport.

Kampen for succes

10


Sikret ledsagelse ved risici. (se også side 26)

”At tillade risici er anledning til håndtering af frygt og støtter egenansvaret: • Lær selv at tage hånd om dit liv • Erkend dine styrker og lad dem udfolde sig • Hav tillid til dig selv • Tag selv ansvar for dine egne handlinger

”Balanceslangen” – en rigtig line

11


Om at bevare fatningen i usikre situationer Rank holdning og opret gang forudsætter en sikker balanceevne og kropsfornemmelse. Det fine samarbejde mellem den vestibulære og den kinæstetiske sans sørger for, at alle vigtige holdnings segmenter så som fødder, bækken, skulderbælte (skulderblad og nøgleben) og hoved bliver afstemt og indbyrdes koordineret.

Holdning opbygges fra fødderne og op Det er vigtigt, at føddernes betydning, eller den taktilkinæstetiske sansning, ikke undervurderes ved udvikling af balance kompetencen.

For at styrke holdningen er det særligt vigtigt med blikfiksering på et imaginært punkt i øjenhøjde.

Leg med balancen mobiliserer alle kræfter, der har med holdningen at gøre.

Det er holdningen, der er afgørende: blikfiksering i øjenhøjde, håndfladerne peger opad.

”Det er særligt legen med uligevægten, der sørger for at kropsfornemmelsen og holdningskoordinationen hele tiden udfordres og styrkes.”

12


Se med fødderne

i Øvelser til træning af balancen, som beskrevet i det foregående afsnit, bør altid gennemføres barfodet og med fødderne så lige og parallelt på balanceoverfladen som muligt. På denne måde lettes den taktile sansning i fodsålerne, de mindste kropsændringer fornemmes i de trykfølsomme sanseceller og udløser holdningskoordinative processer. Udviklingen af krops- og holdningsfornemmelse understøttes og muskulaturen i fødder og ben styrkes.

Blødt, hårdt, stikkende, rundt, vaklende, skråt: føddernes komplekse sensorer bearbejder lynhurtigt vigtige informationer.

13


14


Balancebukken På de følgende sider viser vi, hvordan du målrettet kan styrke og understøtte børn og unges balance –med balancebukken. De enkelte punkter giver talrige ansporinger til oplevelsesorienteret og selvstændig balancegang på balancebukkene. I denne metodisk-didaktiske del finder du desuden nyttige tips og praktiske henvisninger så vel som små bevægelsesopgaver.

Ved øvelser med balancebukken • • • •

f ungerer pædagoger, lærere og ledere som vejledere bliver indlæringstempoet overladt til børnene selv er åbne spil- og undervisningssituationer vigtige bør der altid være rigeligt med træningsmuligheder til disposition, således at der ikke opstår ventetid • bør der tilbydes varierede op- og nedstigninger, afvekslende balanceelementer og bevægelsesopgaver.

Systemet ”balancebukken” består af: • Balancebukke i to højder • Mere end 10 balancebomme i 2 længder og med forskellige overflader • Supplerende elementer så som vipper, klokker og buer

Balancebukken • s tyrker børn • understøtter målrettet den vestibulærkinæstetiske sansning • øger balanceevnen • muliggør mangfoldige bevægelses- og opfattelseserfaringer • træner evnen til egetansvar • stimulerer udviklingen af en positiv selvopfattelse • understøtter kommunikations- og teamkompetencer • stimulerer fantasi og kreativitet • egner sig til forskellige aldersgrupper i børnehaver og skoler • kan problemfrit tilpasses børnenes evner i sværhedsgrad • kan kombineres med allerede eksisterende redskaber i legerum og gymnastiksale • kan op- og ombygges af børn og unge

X

Øvelser til træning af balancen udføres altid barfodet

15


Den første balancegang sikkert på gulvet At bevare jordforbindelsen – styrker den mentale sikkerhed Før balancebukken tages i brug anbefaler vi simple balanceøvelser på gulvet. At gå på line på linjer, tov og snore skaber større sikkerhed især hos børn, der har problemer med balancen. Som næste skridt lader du børnene lukke øjnene under balancegangen og/eller indtage forskellige stillinger så som bredstående, fod foran fod og ét ben. På denne måde kan du eliminere eventuel angst og trinvis øge kravene.

Hop fra sten til sten – nøjagtig som i naturen: balancestenene med forskellige højder og former kaldes også ”trædepuder”. De kan indbygges i løbebanen og senere kombineres med balancebukken.

Råd: børnene bør gennemføre alle øvelserne barfodede.

”:

kir

”fa tet g t æ sa br ce nde n la ke Ba stik n e

og alt e m s : lad nge tøttef a l s s t ula ed ran en m g ed ,m t m nde Bræ rgive efte

med e: se antet g i t s abe eller firk med Bræt ne – rund er fødd 16

Her skal to børn fælles klare en strækning mens de begge holder sig på linjen. Øvelser som denne kræver gensidig tillid og sans for ansvar; begge dele bliver vigtigere i takt med at højden øges.


At udforske balancebommene: fra let til svært Balancegang på gulvet tjener som forberedelse til senere introduktion af balancebukkene (se næste side). De ”flade” løbebaner egner sig også til grupper med små børn. Fordel balancebommene på gulvet efter børnenes ønsker. Ved balancegang må gulvet ikke berøres. Børnene kan nu gøre sig fortrolige med bommenes spændende egenskaber og afprøve deres balanceevner sikkert på gulvet. Også ængstelige børn bliver modigere runde for runde.

Saml taktile indtryk med hænder og fødder: hvordan føles det? Vaklende eller fast, blødt eller hårdt?

Bo r, so m m de e m gø ne har gummifød lvet. rd gu em s kridsikre på

Det glatte balancebræt bliver sammen med ”balancebommen” til et spændende ”skum-bræt”

Med tilbehør fx vippen (billedet nedenunder), vippe buen eller opsatsen med kuglerne, der kan skubbes (billedet til højre), kan du også variere balancebommenes sværhedsgrad på gulvet.

17


Hæv langsomt højden At stole på sig selv giver selvtillid Opstil sammen med børnene to eller flere balancebukke; ældre børn kan endog klare dette alene. Derefter indsættes bommene individuelt, afstemt efter børnenes evner og behov samt alder. Balancebukkene har 5-7 trin, hvilket muliggør mange variationer og øgning af højden(se billede). Tip: Lad børnene fælles bestemme udvalg af og højde på bommene efter nogen tid. På denne måde opfordres de til selvvirke og til at handle selvstændigt.

Nu går det trin for trin højere op, let på tå over den glatte balancebom med ”skum-brættet” som mål. Balancebommen kan til enhver tid tilpasses børnenes evner og fremskridt. 18

Ved hvert ”jeg klarede det!”, hver positiv oplevelse på balancebukken vinder børnene mere tillid til deres egen præstation og får derved mod til hele tiden at prøve noget nyt. Det medvirker til at de opbygger en realistisk selvopfattelse så vel som selvsikkerhed og selvbevidsthed.

Øvelser for viderekomne bjergbestigere: Billedet til venstre: et barn følger med lukkede øjne lyden fra en klokke og føler sig frem til målet med fødderne. Også en verbal føring med anvisninger som ”lige ét skridt til før det går opad” er en god øvelse. Billedet til højre: yderligere balance af et objekt på hovedet træner kropsholdningen.


Føl højden Til variation og øgning af øvelserne kan du: • variere højde, længde og hældning på bommene • variere sværhedsgraden på de enkelte bomme: fx fra den lige flade til en vippe • formindske balancefladen: fra bredt bræt til smal balancestang • variere underlagets stabilitet, hæng fx bomme i snorene • udeluk den optiske kontrol for at intensivere den taktil-kinæstestiske sans: lad børnene balancere med lukkede øjne (aldrig med bind for øjnene).

Balancebukkene består hver af to flade sidedele, som skubbes ind i hinanden. På midterkrydset lægges en afsats som trædeflade, der sikrer stabilitet og sikkerhed. Balancebukkene i to højder (1,00 og 1,50) har 5-7 trin, hvor bommene kan hænges i. De små har desuden to reb, til yderligere stimulans. Bommene kan isættes som en lige bro fra den ene balancebuk til den næste eller som en skrå variabel stigning fra fx det tredje trin til gulvet. En diagonal opbygning er også mulig. I øvrigt: bommene og bukkene kan opvares fladt op ad væggen for at spare plads. Billedet øverst til venstre: afsatsen sikrer ekstra stabilitet og fungerer samtidig som podium.

19


Kombiner med andre redskaber Skab stimulerende landskaber Med balancebukken kan du vække allerede eksisterende og sjældent brugte redskaber til laivs igen. Balancebommene kan eksempelvis hænges i ribber og ringe eller kombineres med gymnastikbænke, barre og kasser. På denne måde kan du for det første skabe spændende forhindringsbaner, og for det andet kan børnene lettere udfolde deres individuelle evner.

Et alsidigt bevægelseslandskab byder på mange forskellige udfoldelsesmuligheder og passende aktiviteter til hvert barn.

Hæng bommene op i ringene for at skabe en gyngende balanceflade: det skaber en helt speciel udfordring. 20

Kombiner balancegang og armgang for at aktivere fødder så vel som hænder: her er balancebukken sat sammen med et andet særligt system fra Uniqa – Armgangsstien. Brochuren til Armgangsstien kan du bestille gratis hos os.


st

Ba la nc eb om m en

sådan!

”fl od st en ”:

På balancebommen ”gavl” kan børnene langsomt føle sig frem inden de fjerne den støttende hånd fra ribben. Faldet på bommen er her lige som på balancebukken også variabelt.

Stabilt og sikkert: • balancebomme af birk og finér med metalbund – det kan ikke blive bøjet! • gummikuglerne forhindrer at brædderne skrider på gulvet og fungerer som støtteklods, når de hænges i balancebukken eller andre redskaber. Dette sikkerhedssystem er let genkendeligt og nemt at forstå for børn. • balancestænger lavet af lamineret stålrør – balancegang næsten som på et tov

Si k ra ker f an t ks rem nk e r ø m toning – b ge nke ste y s s nde s ikkerhed

dr ej er

ru nd t

sådan!

Bom – e med ng æt følep tele u g fo der: r fø til se dd ern lv at f yld e e

Balanceb om med vippe: vip uden at tippe

21 19


Bevægelseskunster Ideer til leg opretholder spændingen Med små ”bevægelseshistorier” kan man gøre det til en leg at forbinde sprog og balancegang med hinanden. Balancebukken bliver således til en bjergtop, en jungle eller et cirkus. Når børnene klatrer, går armgang, gynger og balancerer, udtænker de selv en historie eller de lytter interesseret til en fortælling, mens de omsætter denne til bevægelse. På denne måde udvides deres ordforråd også. Og rollespil er noget af det bedste, børn ved –især med udklædning.

Øvelser med supplerende redskaber kræver multikoordination. 22

Cirkus ideen Kunster er tillokkende og meget populære hos børn. Når først børnene efter nogle øvelser har gjort sig fortrolige med balancebukken, kan du starte projekt ”cirkus”. Hvert barn udtænker sig et cirkusnummer fx balancegang samtidig med jonglering og indøver dette. Til sidst fremfører børnene deres nummer enten foran gruppen eller for et større publikum. Denne form for aktiv deltagelse er særlig stimulerende for børn og intensiverer balanceøvelserne.

”Broen over den vilde flod”: balancebukken forvandler sig til en jordomrejse med spændende eventyr.

Håndredskaber kan indflettes i øvelserne for at intensivere træningen af balancen.


ebuen træner kropsbevidsth eden Klokk : er at vurderer deres egen ski r æ l k e k n e lse r ne igti bør gt.

Afslapning mens andre balancemestre observeres og nye ideer skabes.

Artistiske kunster stiller høje krav til børnenes koordinative egenskaber. 23


Med eller uden måtte?

Balancen mellem at overbeskytte og beskytte for lidt – sikkerhed ved at tænke fremad At tage ansvar for sig selv På balancebukken lærer børn selv at vurdere risici og vovede situationer, at se faren i øjnene og at stoppe mens legen er god. Sådan udvikles et indre ”selvsikringssystem”. At tage ansvar for andre Inden forhindringsbanen opbygges, diskuterer børnene dennes udformning internt i gruppen og vurderer således risici for sig selv og andre: ”ligger brættet mon for højt til at kunne springe sikkert?”

I øvrigt: balancebommene er udformet således, at en standard måtte (2 _ 1 m) passer mellem balancebukkene. I nogle situationer føler børn sig for usikre på ”balance-slangen” og vælger derfor en måtte.

24

Børnene organiserer indbyrdes opbygningen af banen.


Afsæt tilstrækkeligt tid til at træne for alle aldersgrupper, således at børnene stille og roligt kan øve sig og opnå sikkerhed.

Parøvelser er særligt svære, da børnene ikke længere kan bruge armene til at holde balancen.

Børn lærer, at chancer også kan mislykkes. De vurderer på forhånd, hvor det er sikkert at lande. Vigtigt: vær opmærksom på et blødt fald og en elastisk landing fra balancebommene.

25


Balancen mellem at overbeskytte og beskytte for lidt – lær uden at begrænse Sikring gennem en træner Balancebukkens koncept går ud på at børn skal gøre deres egne erfaringer, afprøve deres grænser og vurdere dem. Men ved de smalle eller meget høje balancebomme så vel som ved de store balancebukke behøver børnene dog en til at stå ved siden af, som til enhver tid kan træde til. Det er vigtigt, at denne person kun holder sin hånd som støtte (billedet) uden at tage fat i barnets hånd. Barnet skal selv bestemme, hvornår det vil gribe efter hånden. Nogle gange er blot en let berøring med fingerspidserne nok.

Ekstra lang balance-sjov I 3 meters længde

om eb c n ala b at Gl

26

e els d yn eg b l -a

X √ Richtig: Die Hand sichernd bereithalten.

let re væ al sk

Forkert: hold ikke i barnet eller hjælp det over forhindringer pga. egen angst.

Kom selv ud af balance for en gangs skyld Balancebukken er en rigtig udfordring for børn. For at du bedre kan sætte dig ind i hvad børnene føler under balancegangen, har vi et par enkle opgaver til dig: : n“ roe b gle un j d n„ me m o ned eb nc p og a l Ba et o o sn

nstre : gen“ re eller ve n a l s e øj alanc , til h ret „b ad bakke ø r l å t S d ler ne op el

1. Stil dig på ét ben og prøv at læse to sider i en bog eller et blad 2. Hæv langsomt fødderne mens du sidder på en bold 3. Har du nogensinde prøvet at stå på ét ben, mens du børster tænder? Hvis du kan klare det med øjnene lukkede et lille stykke tid, er du en haj til at balancere Et sidste tip: Hold bevidst udgik ude i naturen sammen med børnene: du vil blive overrasket over hvor mange steder og på hvilke måder, det er muligt at balancere!


Egen vilje er et vigtigt sikkerhedsprincip. Ethvert barn skal ved balancegang selv kunne vurdere hvilke risici, det vil tage. Kun gennem egne, frivillige handlinger på balancebukken kan tilliden til egne præstationer styrkes.

Hvert barn finder sin egen teknik og sit eget tempo på balancebukken: med støttende hænder eller opretstående, med eller uden faldunderlag, på første trin eller helt øverst, på den brede bom eller den smalle stang, lige eller skrå balancegang…

Dette er også træning for børns selvtillid: hele tiden at bringe sig selv i ubalance eller blive bragt i ubalance af andre. Billedet til venstre: balancevippen fastgøres let under bommene. Billedet til højre: med to rullebrætter laves nemt et vaklende ”surfboard”.

27


Klatrevæg

Klatreskoven

Bevægelsescenter

Welhavens - 4319 Sandnes Sønderbyvej 20vei a ·15 6091 Bjert (Kolding) Tlf. 47 4530 74 15 47 /01 Fax. 51 21· 32 68 40 94 64 68 Tlf. 76 30 15 00 · 76 (Fax) Mob. torsteinhagen@uniqa.no Email info@uniqa.dk www.uniqa.no


Ba

n e k k u b e c lan dele r o f t k u Prod

Balancebukke • Birkefinér, Tykkelse 18 mm • Høj belastningsevne • Giver og vrider sig ikke • Ovale udskæringer i forskellige højder • Enkelt at hænge balancebommene i • Til 5 eller 7 forskellige højder • Vægophæng til balancebukkene • Pladsbesparende opbevaring

Balancebomme • Birkefinér, 20 cm bred, 21 mm tyk • Metalafstiver, 40 x 40 mm, godstykkelse 3 mm, lakeret • Længder 216 og 316 cm • Høj belastning, op til 110 kg (ved længde på 216 cm) og 70 kg (ved længde på 316 cm) • Hårde gummifødder, Ø 50 mm • Stabile og skridsikre, sikker ihængning af balancebommene i balancebukkene

Balancestænger • Lakeret stålrør, Ø 35 mm, styrke 4 mm • Ekstrem høj belastningsevne og vrideevne

Stofelementer • Stofelementer af Cordura, 100 % polyester • Ekstremt slidstærkt • Farveægte • Vaskbart

• Vægophæng til balancebommene • Pladsbesparende opbevaring

Nyt! Nu endnu flere udfordringer • Også 1,50 m. høje balancebukke • Større udvalg i balancebomme • Også balancebomme i 3 m. længde 29


A Balancebom Med glat overflade 111800 længde 111800 længde 2,16m 2,16m 111830 længde 111830 længde 3,16m 3,16m

150 cm

Ophæng af bomme i 5 eller 7 højder

Bom med følepuder 4 puder i robust nylon med inderpose i bomuld til at tage ud og fylde, fx med vand og en knitrepude (se nedenunder) 111809 længde 111809 længde 2,16 2,16 m m 2.232,1860,-

100 cm –

en

C

al

sm

m

ed

st

174,145,-

Knitrepude Til bom med følepuder (111809) 054894-27  054894 

174,145,-

fo r gæ tte le g

r le el d un

en

ø

tte

un

,r

e nd

ne

g

sa

D

er

st

ikk

en

r de

– se fir m ka ed nt fø et d d

e els

nd

g

la

de

Vandpude Til bom med følepuder (111809) mål: 30 x 16 cm. 054893-27  054893 

Balancebomme

B

e hv r n æ – e r sv e

D Bom med abestige Med forhøjninger firkantede, halvrunde og halvkugler, i træ. Alle dele er afrundede og farverigt lakeret 111803 længde 111803 længde 2,16 2,16 m  m  2.838,2115,-

Remme øger udfordringen

A

rb

1.824,1520,-

E

Balancebuk Består af 2 krydslagte ribbevægge. Podiet tjener som en trædeflade og sørger samtidig for stabilitet. Inkl. podium (25 x25 Inkl.podium (25 x25 cm).cm). 111813-27 B 130 xBH130 111813 100x cm H 100 cm 4.500,3750,111823-27 B 175 xBH175 111823 150x cm H 150 cm 7.188,5990,-

30

C Bom med granulatslange Slange i nylonstof med granulat fyld 111807 længde 111807 længde 2,16 2,16 m  m 

Nem opbygning for børn

y eg

1.620,1350,1.992,1660,-

B Balancebom ”Fakir” Med børster i kunststof og knopper i træ 111805 længde 111805 længde 2,16 2,16 m  m  2.754,2295,-

Podium som standflade

E

­– til fø sel dd v a er t f ne yld e:

Alle prisene er i norske kroner, eksl. mva og uten frakt.

Balancebuk

Knitrepude

Vandpude


skaber bevægelse i ethvert rum! F Bom med vippe Et trinbræt, der vipper diagonalt, og et, der vipper til siden. Anbragt på gummi elementer. elementer. 111820 længde 2,16 111820 længde m 2,16 m 2.736,2280,-

Balancesæt 1

Bommen ”flodsten” 4 runde trædeflader (Ø 20 cm), anbragt på gummi elementer, vipper til siden eller diagonalt. 111831 længde 111831 længde 2,16 2,16 m m 2.742,2285,G

Balanceslange Stålrør Ø ca. 5 cm, vertikalt og horisontalt bøjet. 111826 vertikal, 111826 vertikal, længde længde2,16 2,16m m 2.028,1690,111827 vertikal, 111827 vertikal, længde længde3,16 3,16m m 2.742,2285,111828 horisontal, 111828 horisontal, længde længde2,16 2,16m m 2.028,1690,111829 horisontal, 111829 horisontal, længde længde3,16 3,16m m 2.742,2285,-

11.424,9520,-

kun kun

Balancesæt 2 Sættet indeholder 1 x balancebom, vertikal balanceslange, horisontal balanceslange, bom med junglebro (Art.-Nr. 111830) (Art.-Nr. 111830) (Art.-Nr. 111827) (Art.-Nr. 111827) (Art.-Nr. 111829) (Art.-Nr. 111829) (Art.-Nr. 111824). (Art.-Nr. 111824). 111837 111837 11.424,9520,-

Sætpris

10.680,8900,-

kun kun

p –O

re

øj

h til

in ge in

v

dr

til

L

or

og

ud f

d ne

K

en

og

ad

e kk ba

t:

J

al

en ud lte ip æ – v t v a

og p o de ser å b an rå le s k l – s il a t

d: ne

tre

s en

sm

H

e

2.202,1835,2.802,2335,-

G

er ld æ –h

5,6

F

5 70 Spar 9

Sætpris

,5 6 5 8 6 7 r a p S

KJ

L Balancebommen ”gavl” Afspidset grundbom med Bu-cheprofil. Bredde 11 cm. cm 111806 længde 111806 længde 2,16 2,16 m m 111825 111825 længde længde 3,16 3,16 m m

med 4 balancebomme i 3,16 m længde

Balancesæt 1 Sættet indeholder 1 x balancebom, bom med abestige, bom med granulatslange, horisontal balanceslange og bom med vippe. (Art.-Nr. 111807) (Art.-Nr. 111807) (Art.-Nr. 111828) (Art.-Nr. 111828) (Art.-Nr. 111820). (Art.-Nr. 111820). 111836 111836 10.680,8900,-

HH Bom med junglebro 2 bøjede stålrør med trin i træ, halvkugler på de skrå flader for bedre hold. 111822 længde 111822 længde 2,16 2,16 m m 4.411,3675,111824 længde 111824 længde 3,16 3,16 m m 5.664,4720,J

Balancesæt 2

med 5 balancebomme i 2,16 m. længde

31


Tilbehør Balancebuer Begge buer kan kombineres med balancebomme. Disse sættes simpelthen i skinnen. Antiskrid gummiet sørger for yderligere hold. Bemærk! Følgende balancebomme kan ikke anvendes: Materiale: Birke-krydsfinér, klar lakering. 111834 Høj bue; L 59,8 x B 6,3 x H 30 cm, 111834 Kuglestang: Ø 3 cm, L 63 cm 1.183,986,111835 111835 Lav bue; L 29,6 x B 6,3 x H 15 cm, Kuglestang: Ø 3 cm, L 33 cm 703,586,Vippebue Til alle balancebomme, dog ikke Art. –Nr. 111826 og 11127. Med velchro. Udformning let ændret i forhold til foto. 111811 2 stk. 111811 stk. 504,420,-

Skumbjælke Skum-balancebjælken er smallere end en svævebjælke, svæver ikke i luften, men ligger derimod på gulvet og giver efter, når man balancere på den. En balance akt, der kræver og træner motorisk sans og koordinering. Materiale: blødt specialskumstof med lukkede porer. Optager ikke skidt og fugt, er slidstærk, hudvenlig og hygiejnisk. Farve: blå. Mål: 162 cm lang, bund 24 cm og top 6 cm bred. 054213 Balance-Beam 054213 Balance-Beam 1.368,1140,-

Klokkebue Sættes på balancebommene eller anvendes separat på gulvet. Til dygtige balancemestre: kravl igennem uden, uden klokken ringer! Bredde: ca. 55 cm, Højde ca. 60 cm. 111815 111815 152,127,-

Opbevaring Vægophæng til balancebukke Til 3 små eller store balancebukke. Materiale: Lakeret stålrørsvinkel med gummukugler, antiskrid overflade. Mål: ca. 40 x 40 cm Mål: ca. 40 x 40 cm. 111833 2 stk.  111833 805,671,-

Element med flytbare kugler Til balancebommene. Af Cordura, med flytbare trækugler og velchrolukning. Mål: B 0,20 x L 2 m. 111810 111810 193,161,-

Vægophæng til balancebomme Til 5 balancebomme. Materiale: Lakeret stålrør med gummikugler, antiskrid overflade. Mål: 90 x 30 cm. 111838 1660,-

32

Alle prisene er i norske kroner, eksl. mva og uten frakt.

Netpose Til tilbehør. Af Netstof og cordura, Af Netstof med og cordura, velchrolukmed ning. velchrolukning. 65 x 85 cm. 111816 111816 110,92,Klokkebue og kugleelement i netpose netpose. 111907 111907 407,339,-


skaber bevægelse i ethvert rum! Bevægelse kræver: koncentration • koordination • udholdenhed • selvbevidsthed • dømmekraft • ligevægt

Yderligere produkter fra Uniqa

Klatrestien

Klatreskoven

Bevægelsescentret

At klatre sammen giver børn mangfoldige og differentierede stimuli, hvilket stiller høje krav til kropsmuskulatur og motorik. Specielt stimuleres den visuelle, den taktile og den vestibulære sansning. Forskellige materialer sørger for mange indtryk.

Først står der et træ…. Med sin udformning og de mange forskellige elementer vækker klatreskoven nysgerrighed, fantasi bevægelseslyst og intelligens især hos de mindste børn. De kan klatre i træer, bygge huler, balancere, hænge, gemme sig, lege sammen eller alene –lige som i en rigtig skov. Med klatreskoven forvandles rum, der før stod tomme, til en klatrejungle.

Opbygget som en firkant eller trekant tilbyder bevægelsescentret mange forskellige bevægelsesmuligheder, hvilket træner koordinationsevnen og sanserne. Det hjælper børn til at mindske deres angst, ved skridt for skridt at afprøve egne grænser og på denne måde opbygge selvtillid.

• Til gangarealer, opholdsrum og gymnastiksale • Mange kombinationsmuligheder med de forskellige dele • Ingen opstilling, spontan klatring • Optager ikke plads for boldspil og andre aktiviteter • Høj bæreevne • Mulighed for at ihænge andre bevægelseselementer • Mangfoldige udfordringer for børn og voksne Se det elektroniske katalog på hjemmesiden.

• Mangfoldige udfordringer • Mange lege muligheder • Høj bæreevne • Individuel højdeindstilling af de mange elementer

Få konsulenhjælp til Klatreskoven hos Uniqas konsulenter

Ring på 4745 7630 7447 1500

• Til hjørner, små rum eller i midten af rum (også uden vægmontering) • Høj bæreevne • Individuelt kombinerbare elementer, ombygges fleksibelt og hurtigt • Mangfoldige udfordringer • Også idel til terapilokaler Se det elektroniske katalog på hjemmesiden.

33

Balanse_i-paper  

Metodisk- didaktisk ansporing Metodisk- didaktisk ansporing En håndsrækning til det praktiske arbejde i institutioner, børnehaver og skoler...

Balanse_i-paper  

Metodisk- didaktisk ansporing Metodisk- didaktisk ansporing En håndsrækning til det praktiske arbejde i institutioner, børnehaver og skoler...

Advertisement