Page 1

Strategiplan for Profesjonshøgskolen (2012-2016) www.uin.no

Kompetanse, kunnskap og formidling – Et godt sted å være, lære, arbeide og leve Profesjonshøgskolen skal bidra med forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og tilby relevante, attraktive og gode utdanninger for barnehage, skole og helsesektoren. Innen fagområder som studier av profesjonspraksis (erfaringsbasert kunnskapsutvikling) og pedagogisk entreprenørskap skal fagmiljøet ha en internasjonal posisjon. Fakultetet skal med sin virksomhet bidra til bærekraft, verdiskaping og folkehelse i et kunnskapsbasert samfunns- og arbeidsliv. Overordnede strategiske målsettinger Profesjonshøgskolen skal utvikle kreative, kritiske og handlekraftige talenter. Ved å skape rom for læring og kritisk refleksjon, skal den enkelte gis økte muligheter for meningsfylt deltakelse i samfunnslivet og bidra til verdiskaping og bærekraft i samfunnet. Profesjonshøgskolen skal styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen, og sikre en regional fordeling av forskningsbasert kompetanse og kunnskapsutvikling. Profesjonshøgskolen skal være en konstruktiv samfunnsaktør og samarbeidspartner, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Fakultetet skal være en aktiv samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle og tilby utdanning og forskning som er relevant for landsdelens kompetansebehov, og skal bidra aktivt i nettverk av betydning for offentlig og privat virksomhet i regionen. Fakultetet skal i perioden styrke og bygge nødvendig faglig og administrativ kompetanse og kapasitet. Fakultetet har sin kjernevirksomhet gjennom grunnutdanningene: • Bachelor i sykepleie, • Grunnskolelærerutdanningene • Bachelor førskolelærer Fakultetet vil innen grunnutdanningene har et særlig fokus på pedagogisk entreprenørskap og folkehelse. Fakultetet gir gjennomgående løp der disse bachelorutdanningene danner grunnlag for opptak på mastergradsstudier (master i praktisk kunnskap, master i klinisk sykepleie, master i tilpasset opplæring og master i idrett- trener- og lederprofesjoner), og videre PhD i studier av profesjonspraksis. Fakultetet skal bidra til et samfunn med profesjonelle yrkesutøvere som gjennom refleksjon, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap har større forståelse av yrkespraksis og yrkesteori. Fakultetet vil på vegne av Universitetet i Nordland ha en viktig samfunnsoppgave med å møte behovet for sykepleiere, lærere og førskolelærere i vår region.

Strategiplan phs flyer  

Strategiplan til profesjonshøgskolen, kortversjon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you