Page 1

Trup i oprema trupa Sidro propisane mase Oluj o i zavlač o sidro Sidre o uže duži e od La a duži e do

do etara

La a duži e

etara

do

etara

Bitve ili eki uređaj za privez užeta za privez priklad e dulji e i prekid e čvrstoće Ka lić Ispolac Sisaljka vesla odgovarajuće dulji e s pal a rašalja ili pričuv i eha ički uređaj Čaklja ezo ari er )aštita od su a Stroj i uređaj

OPREMA BRODICA ZA OSOBNE I GOSPODARSKE SVRHE III B III A II A , III

IV

III C

I A, II

I

Napomena

0113932 3278001 0645008 0137506

0139904 3278001 0645008 0137508

0113908 3278002 0645010 0137510

0113912 3278002 0645012 0137510

0110348 3278003 0645024 0137512

0110348 3278003 0645028 0137512

0110360 3278003 0645032 0137512

Tip sidra prema odabiru kupca

0137306

0137308

0137310

0137310

0137312

0137312

0137314

La a toplo po i ča i kali rira i

4013212 0644106 238870 1580101 1526335

4013215 0644108 238870 1580101 1526335

4013220 0644110 238870 1580101 1526335

4013225 0645012 238870 1580101 1526335

4013230 0645020 237780 1580101 1526220

4017320 0645024 237780 1580102 1526220

4017324 0645028 237780 1580102 1526220

3445520

3445522

3425525

3445530

3445625

3445630

3445630

Brodi u opre iti pre a veliči i i širi i

3445890

3445890

3445890

3445890 4690820

3445890 4691808

3445890 4691513

3445890 4691514

Brodi u opre iti pre a veliči i i širi i

Prema odobrenju HRB

Pričuv i eha ički uređaj Ko plet alata za održava je poriv og stroja Odgovarajuća količi a rezerv ih dijelova za sigura rad stroja

Prema odobrenju HRB 4735700

Izvor električ e e ergije za už ost

Unimar za sada ne nudi

Alar

1603300

1603300

1603300

1603300

16033300

1603200

1603200

71686 3145000

71686 3145001

71675 3145001

71673 3145002

71685 3145103

71675 3145103

71685 3145103

Opre a za gaše je požara Vatrogasna sjekira Prije os i protupožar i aparat Ugrađe i sustav za gaše je požara u strojar i i

U ponudi su i plava i bijela boja konopa

Kod jedrili a i otor ih plovila s jed i ugrađe i pogo ski stroje s predviđe i dalji ski upravlja je kormilom moraju dodatno postojati sredstva upravljanja kor ilo u uždi u uvjeti a s a je e rzi e plovila

Kor ilare je u uždi

visokog ivoa kaljuže

U ponudi su i plava i bijela boja konopa Lanac od sjajnog inoxa AISI 316 kalibrirani

4735700

4735700

4735700

4535700

4535700

4535700

Pre a veliči i roda i poriv o

stroju

Pre a veliči i roda i poriv o

stroju

)ahtijeva se za rodi e koje i aju poriv i uređaj u potpalublju )ahtijeva se za rodi e koje i aju poriv i uređaj u potpalublju

Zahtijeva se za nove brodice koje u potpalublju imaju ugrađe i e zi ski poriv i uređaj ili dizel poriv i uređaj ukup e s age veće od KW glav i i po oć i strojevi

Unimar za sada ne nudi

Radio oprema )ahtjev se od osi a postojeće rodi e kao i za ovoizgrađe e rodi e za prijevoz put ika Radijska postaja ože ože iti klase D

VHF radijska postaja Sredstva za spašava je Prsluk za spašava je za sve oso e koje se alaze a rodi i za 2246002,2246003 vrijeme plovidbe (odrasli i djeca) Prsluk za spašava je za sve oso e sa zviždaljko i 02005,02006 samoupaljivim svjetlom(odrasli i djeca) Kolut za spašava je

2240703

2246002,2246003

2246002,2246003 2246002,2246003 2246002,2246003 2246002,2246003 2246002,2246003

02005,02006

02005,02006

02005,02006

02005,02006

02005,02006

02005,02006

Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe

2240703

2240703

2240703

2240703

2240703

2240703

Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe


OPREMA BRODICA ZA OSOBNE I GOSPODARSKE SVRHE III B III A II A , III

IV

III C

2240703

2240703

2240703

Kruta splav za spašava je ili p eu atska splav za spašava je 2270003,2270004

2270003,2270004

2270003,2270004 2270003,2270004 2270003,2270004 2270003,2270004 2270003,2270004 Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe

Sigur os o uže Kutija prve po oći

2240806 3291451

2240806 3291451

2240806 3291451

Or arić prve po oći

Unimar za sada ne nudi

Kolut za spašava je sa sa oupaljivi

svjetlo

i užeto

2240703

2240806 3291451

2240703

2240806 3291451

I A, II

I

Napomena

2240703

2240703

Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe

2240806

2240806

Zahtijeva se za brodice sa pogonom na jedra Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe a ava sa o u ovlašte i ljekar a a

Sredstva za signalizaciju Propisana svjetla (Pravila o izbjegavanju sudara na moru)

1142001,1142002, 1142001,1142002, 1141211,1141212,1141213 1141311,114132,1141313, 1141111,1141112, 1141701,1141702, 1142701,1142702, Pre a veliči i i a je i rodi e, 1142003,1142004, 1142003,1142004, ,1141216, 1141314 1141113,1141114 1141703,1141704 1142703,1142704 Unimar 1142007,1142008 1142007,1142008

Dnevne oznake prema Pravilima o izbjegavanju sudara na moru Sredstvo za zvuč o oglašava je Ruč e ukti je rve e Rakete sa padobranom Plutajući di i sig al GMDSS prijemnik

3065000,3065100

3065000,3065100

3065000,3065100 3065000,3065100 3065000,3065100 3065000,3065100 3065000,3065100

214590 Unimar ne nudi Unimar ne nudi Unimar ne nudi Unimar ne nudi

2145900

2146100

2145000

2145206

2145112

Kompas sa osvjetljenjem

2502100

25021100

2500901

250100

2500120

2500400

Priz atič i dalekozor Vodootporna baterijska svjetiljka Informativna karta (101-INFO)

2674800 1213801 info 101

2674800 1213801 info 101

2674700 1215501 info 101

2674700 1215501 info 101

2675200 1215302 info 101

2675200 1215302 info 101

2145112

Prema zahtjevu HRB 2675200 1215302 info 101

Po orske karte pre a području plovid e

MK1/2

MK 1/2

MK 1/2

MK 1/2

100-18

100-18

Prema napomeni

Opre a za rad a karti

2614240

2614240

2614240

2614240

2614240

2614240

2614240

autički trokuti

Radio služ a Opre a za rad a karti

Pre a veliči i rodi e Unimar ne nudi Unimar ne nudi Unimar ne nudi Unimar ne nudi

/

/

V -vidi katalog

V/Katalog UNIMAR

Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe

Pre a području plovid e po HRB ko plet velikih karata za cijeli Jadran a ako se odnosi na plovidbu van Jadrana British ad irality harts pre a području plovid e

Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe autički šestar

2614160

2614160

2614160

2614160

2614160

2614160

2614160

Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe

Radio služ a

Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe

Peljar za Male brodove I ,II dio

Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe

Popis svjetala i signala za maglu

Zahtijeva se za brodice u namjeni za gospodarske svrhe

kutije ši i a ili upaljač

epro očivo

Radar-reflektor Posuda za sprečava je o ečišće ja Posuda/vreći a za priluplja je krutih tvari Posuda za prikupljanje otpadnih ulja Sredstvo za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka

1010710

1010710

1010710

1010710

1010710

1010710

1010710

3223500

3223500

3223501

3223501

3223501

3223600

3223601

5042001

5042001

5042001

5042001

5042001

5042001

5042001


IV

PODRUČJE PLOVIDBA BRODICA I JAHTI : PODRUČJE PLOVIDBE I : - o uhvaća eđu arord u plovid u svi ori a i voda a pristupač e s ora U području plovid e I ože postojati slijedeće ogra iče je IAdo 20 M od obale kopna i otoka PODRUČJE PLOVIDBE II : - o uhvaća eđu arod u plovid u Jadranskim morem U području plovid e II ože postojati slijedeće ogra iče je IIA - do 12 M od obale i kopna PODRUČJE PLOVIDBE III : - o uhvaća plovid u u utar ji orski voda a, voda a koje su pristupač e s ora i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, a za ribarske rodi e dulji e veće od 7 etara i ekološko - ri olov i pojasom Republike Hrvatske (ZERP) U području plovid e III

ogu postojati slijedeća ogra iče ja :

IIIA - do 6 M od obale kopna ili otoka IIIB - do 3 M od obale kopna ili otoka i IIIC -do 1 M od obale kopna ili otoka PODRUČJE PLOVIDBE IV : O uhvaća plovid u luka a, zaljevi a, rijeka a hrvatskog jadranskog sliva do granice do koje su one plovne s morske strane

III C

OPREMA BRODICA ZA OSOBNE I GOSPODARSKE SVRHE III B III A II A , III

I A, II

I

Napomena

Oprema brodica za osobne i gospodarske svrhe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you