Page 1

TRAILBLAZER LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO STRATEGIA 2020


Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys ovat avainkysymyksiä, joihin LUT etsii ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella.


HAASTAJA UUDISRAIVAAJAHENGESSÄ LUT:lle on ominaista haastajan rooli. Tämä on vahvuutemme, sillä se pitää meidät jatkuvasti liikkeessä eteenpäin, valppaina ja keskittyneenä oleelliseen. Meille on tyypillistä myös se, että asetamme erittäin kunnianhimoisia tavoitteita – kiinnostumme tehtävistä, joita muut pitävät jopa mahdottomina. Yliopistona toimimme uudisraivaajahengessä, tehden organisaationa asioita usein etujoukoissa uudistumiskykyymme ja visionäärisyyteemme perustuen. Nämä vahvuutemme ovat tuottaneet tulosta. Olemme saavuttaneet edellisten strategioidemme tavoitteet jopa aikataulua edellä. Haluamme tehdä tutkimusta, joka on paitsi laadukasta myös relevanttia yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle. Kompaktina, ketteränä ja fokusoituneena yliopistona rakennamme tieteellisillä vahvuusaloillamme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa yhteistyökumppaniverkostomme kanssa. Koulutamme asiantuntijoita, jotka muuttavat maailmaa. Voimavaramme on 6500 opiskelijan ja asiantuntijan sekä 70 kansallisuuden tiedeyhteisömme. Kaikessa toiminnassamme noudatamme arvojamme: rohkeus menestyä, intohimo luoda uutta tieteen avulla ja tahto rakentaa hyvinvointia.

Juha-Matti Saksa rehtori

Tuomo Rönkkö

hallituksen puheenjohtaja


STRATEGIAMME YDINKYSYMYKSET KESKITYMME ydinosaamistamme hyödyntäen valikoituihin globaaleihin teemoihin, jotka ovat merkittäviä myös kansallisesti ja paikallisesti. Strategisia vahvuusalojamme ovat:

»» puhdas energia »» kiertotalous, jossa painottuvat puhdas vesi ja jätevirrat »» kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys Vahvuusalojen tutkimukseen ja koulutukseen sisältyvät poikkileikkaavat teemat:

»» Digitalisaatio ja datatiede »» Kärkialojen tutkimus Venäjän kontekstissa ja parhaiden venäläiskumppaneiden kanssa

Strategiamme ydin on muotoiltu neljäksi kysymykseksi: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaajahengessä. Vastataksemme näihin kysymyksiin keskitymme vahvuusaloillamme seuraaviin tieteellisiin ratkaisuihin:


TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA »» Energiamarkkinat ja aurinkotalous »» Energian muuntoja varastointiteknologiat »» Kestävyystutkimus

KIERTOTALOUS »» Veden puhdistus ja uudelleenkäyttö »» Kierrätetyn ja uusiutuvan raaka-aineen käsittely »» Tuotteet ja elinkaariarviointi

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS »» Innovointi ja kestävä arvonluonti »» PK-yritykset ja kansainvälinen yrittäjyys »» Liiketoiminnan analytiikka ja päätöksenteko »» Yritysten digitalisaatio

Kaikki kymmenen tutkimusteemaamme edellyttävät sekä teoreettis-metodologista että soveltavaa tutkimusta. Vuosina 2017–2020 tavoitteemme on avata strategisille vahvuusaloillemme yli 40 tenure track -paikkaa avoimeen kansainväliseen hakuun. Strategiamme toteuttamista tukevat sisäiset toimenpideohjelmat, jotka keskittyvät neljään osa-alueeseen: tutkimuskiihdytys, koulutusmurros, yrittäjämäinen yliopisto sekä johtaminen ja työhyvinvointi.


PUHDAS ENERGIA SYSTEEMINEN LÄHESTYMISTAPAMME tarkoittaa, että tutkimme koko energiaketjua polttoaineista ja resursseista energian käyttöön asti. Osaamisemme kattaa teknologiat ja järjestelmät, joita tarvitaan energia- ja resurssitehokkaaseen tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön, siis laitevalmistuksesta ja polttoaineista energiankulutukseen ja energiamarkkinoihin. Vahvuuksiamme ovat joustavien energiajärjestelmien syvällinen ymmärtäminen, aurinkotalous, uusiutuvat energialähteet ja energiavarastot, ydintekniikka ja -turvallisuus, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä energiatehokkaiden koneiden ja laitteiden valmistaminen. LUT:llä on ydinvoimatekniikan ja -turvallisuuden valtakunnallinen tehtävä. Alan opetus ja tutkimus on keskittynyt vahvasti LUT:hen. Osaamisemme ja infrastruktuurimme avulla palvelemme koko maata yhteistyössä alan tutkimuslaitosten kanssa. Tavoitteemme on kasvattaa ja vahvistaa tieteellistä vaikuttavuuttamme nopeammin kuin alalla keskimäärin. Olemme jo nyt energiatutkimukseen eniten keskittyvä yliopisto Suomessa.


PUHTAAN ENERGIAN TUTKIMUSTEEMAT: ENERGIAMARKKINAT JA AURINKOTALOUS LUT:N KANSAINVÄLINEN KÄRKIALA. Kehitämme tekniikoita, ratkaisuja ja energiaskenaariomenetelmiä, jotka mahdollistavat hiilidioksidin uudelleenkierron joustavissa energiajärjestelmissä. Tuemme näin hiiletöntä tulevaisuutta. Olemme kehittäneet erityisosaamista markkinavoimien ja energiapolitiikan analysoimiseen, mikä on välttämätöntä uusiutuvaan energiaan perustuvalle globaalille talouskasvulle.

Uusiutuvan energian tuotanto edellyttää korkealaatuista meteorologista dataa. Tarkkojen ennusteiden tuottamiseksi kehitämme sovelletun matematiikan tutkimuksessa entistä tarkempia menetelmiä. LUT on mukana Suomen Akatemian inversioalan tutkimuksen huippuyksikössä.

ENERGIAN MUUNTOJA VARASTOINTITEKNOLOGIAT LUT:N KANSAINVÄLINEN KÄRKIALA. Yksi kaikkein kriittisimmistä asioista energia-alalla on tuuli- ja aurinkosähkön tuotannossa epäsäännöllisen saannin ratkaiseminen – erityisesti kyky muuntaa ja varastoida sähköä ylituotannon aikana. LUT:ssä on keskeistä osaamista tehoelektroniikassa ja tehonmuuntojärjestelmissä. Fokusoimme voimakkaasti systeemiseen ongelmanratkaisuun. Kehitämme energian

muuntamiseen ja varastointiin uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat energiajärjestelmien joustavuuden. Tutkimuksemme kattaa olennaiset teoriat energian muuntamisesta sekä tuottaa uutta tietoa virtaustekniikasta, energian varastoinnista ja sähkötehon muuntamisesta.

KESTÄVYYSTUTKIMUS LUT:N NOUSEVA ALA. Kestävyystutkimuksessa tutkimme energian, veden, ravinteiden ja jäteveden johtamis- ja hallintajärjestelmiä. Yhdistämme globaalien ja paikallisten ympäristövaikutusten todentamisen sekä parannamme prosessien ja laitteiden energia- ja resurssitehokkuutta. Tutkimusalueemme ydintä on kestävyyden

haasteiden ymmärtäminen erilaisissa ympäristöissä. Hyödynnämme ja kehitämme systeemianalyysiä ja optimointimenetelmiä esimerkiksi tuotantoprosesseissa, paikallisissa energiajärjestelmissä, energiatasapainon rakentamisessa sekä paikallisten ympäristöstrategioiden kehittämisessä.

KANSAINVÄLINEN KÄRKIALA: Kriteereinä kansainvälisesti korkeatasoinen julkaisutoiminta ja erittäin laadukas kilpailtu rahoitus.


KIERTOTALOUS TUOTAMME TIETOA, joka mahdollistaa uusien teknologioiden kehittämisen ja uuden liiketoiminnan kiertotaloudessa. Kehittämämme osaaminen ja teknologiat mahdollistavat luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan hyödyntämisen sekä materiaalivirtojen kierrätyksen. Vahvuutemme on innovatiivisten teknologisten ratkaisujen tuottaminen biomateriaalien ja arvometallien talteenotossa ja uudelleenkäytössä sekä luonnonvaroista että jätteestä. Tutkimuksellamme on siten merkittävä vaikutus tuotantoon ja hyvinvointiin sekä ympäristön että talouden näkökulmasta. Kehitämme materiaalitehokkuutta erityisesti vedenpuhdistuksessa sekä uusiutuvan biomassan ja sekundaaristen, eli uudelleenkäytettävien metalli- ja ravinnelähteiden käytössä. Veden ja jätevirtojen tutkimuksessa erotus- ja puhdistustekniikat ovat mahdollistavia teknologioita, kun siirrytään primaarisista ja uusiutumattomista raakamateriaaleista kestävään kiertotalouteen. Tutkimuksemme kattaa koko arvoverkon raakamateriaaleista tuotteisiin ja markkinoihin. LUT on Suomen vahvin tutkimusorganisaatio erotus- ja puhdistusteknologioissa, alan kansallinen johtaja ja kansainvälisesti tunnustettu osaaja. Ydinosaamiseemme kuuluvat teollisiin prosesseihin sovellettavat erotus- ja puhdistustekniikat, veden- ja jätteenkäsittely sekä jätevesien prosessointi uusiokäyttöön. Pyrimme paradigmamuutokseen vedenkäsittelyssä: jätevedet tulisi hyödyntää eikä hävittää. Kehitämme myös teknologioita, jotka takaavat puhtaan juomaveden saatavuuden.


KIERTOTALOUDEN TUTKIMUSTEEMAT: VEDEN PUHDISTUS JA UUDELLEENKÄYTTÖ KIERTOTALOUDESSA LUT:N KANSAINVÄLINEN KÄRKIALA. Erotus- ja puhdistustekniikka on avainasemassa ratkottaessa veden niukkuuteen, uudelleenkäyttöön, puhtauteen ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Tavoitteenamme on uusia jäteveden käsittely hyödyntämällä sen yhdisteitä hajottamisen ja hävittämisen sijaan. Kehitämme uusia erotus- ja puhdistusmateriaaleja ja vihreää teknologiaa.

Tutkimuksemme avulla jäteveden käsittely ja veden uudelleenkäsittely saadaan nykyistä tehokkaammaksi. Luomme uutta tietoa erotus- ja puhdistusilmiöistä. Lisäksi kehitämme menetelmiä uusien ratkaisujen vaikutusten arvioimiseen.

SEKUNDAARISTEN JA UUSIUTUVIEN RAAKAMATERIAALIEN PROSESSOINTI KIERTOTALOUDESSA LUT:N KANSAINVÄLINEN KÄRKIALA. Kiertotalouteen siirtyminen kasvattaa tutkimuksen merkitystä, sillä sekundaarisista uusiutuvista lähteistä saatavat raakamateriaalit ovat erityisen kompleksisia. Kehitämme ratkaisuja arvokkaiden yhdisteiden talteenottoon ja puhdistukseen sekä haitallisten yhdisteiden eliminointiin esimerkiksi terästeollisuudessa,

kaivosteollisuudessa, selluntuotannossa, suolaliuoksissa, kierrätetyissä paristoissa ja selluteollisuuden kiinteässä jätteessä. LUT:n poikkeuksellinen tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa hybridien prosessien ja uusien prosessiyhdistelmien kehittämisen.

TUOTTEET JA ELINKAARIARVIOINTI KIERTOTALOUDESSA LUT:N NOUSEVA ALA. Kestävien tuotantotapojen kehittämiseksi on välttämätöntä tutkia tuotteen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta. Tutkimuksemme keskittyy kestävyyden systeemianalyysiin, joka tarkoittaa esimerkiksi tuotannon nykykäytäntöjen haastamista tunnistamalla uusia kestävämpiä ratkaisuja. LUT:n kuitukomposiittilabora-

torio täydentää tutkimusta kehittämällä komposiittimateriaaleja sekä valmistamalla ja mallintamalla materiaalitehokkaita tuotteita ja energiatehokkaita valmistustapoja.

KANSAINVÄLINEN KÄRKIALA: Kriteereinä kansainvälisesti korkeatasoinen julkaisutoiminta ja erittäin laadukas kilpailtu rahoitus.


KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS TAVOITTEEMME on löytää ratkaisuja taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään liiketoimintaan. Haluamme ymmärtää tekijöitä, jotka mahdollistavat organisaatioiden jatkuvan uudistumisen. Yhdistämme teknologia- ja liiketoimintaosaamista tavoitteenamme edistää yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Keskeinen vahvuutemme on läheinen yhteistyö yritysten kanssa. Kehitämme analyyttisiä menetelmiä strategisen päätöksenteon tueksi. Autamme ymmärtämään digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnan uudistamisessa. Liiketaloustieteilijämme ratkaisevat yhdessä tekniikan tutkijoiden kanssa monialaisia tutkimusongelmia. Hyödynnämme tässä osaamistamme koskien dynaamisia toimialamuutoksia, julkisten prosessien johtamista, teknologian ja liiketoiminnan rajapintoja, kaupallistamista, liiketoimintamalleja sekä Venäjän liiketoimintaa. Tutkimuksemme on kansainvälisesti verrattuna erittäin hyvätasoista: Kansainvälisen yrittäjyyden tutkimuksessa olemme maailman tuotteliain yliopisto. Tuotamme eniten julkaisuja Suomessa innovaatioiden ja kestävän arvonluonnin alalla. Olemme maailman viidenneksi suurin julkaisija Venäjän liiketoiminnan tutkimuksen alalla – neljä ensimmäistä yliopistoa on venäläisiä. School of Business and Management -yksikkömme on yksi maan tuloksellisimmista, kun tutkimuksen ja koulutuksen tuotoksia verrataan rahalliseen panostukseen.


KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN JA YRITTÄJYYDEN TUTKIMUSTEEMAT: INNOVOINTI JA KESTÄVÄ ARVONLUONTI LUT:N KANSAINVÄLINEN KÄRKIALA.

PK-YRITYKSET JA KANSAINVÄLINEN YRITTÄJYYS LUT:N KANSAINVÄLINEN KÄRKIALA.

Tutkimme tekijöitä, jotka mahdollistavat yritysten kasvun, uusiutumisen ja kansainvälistymisen taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla. Nämä tekijät johtavat kestävään arvonluontiin. Näemme innovaatiotoiminnan arvonluonnin keskeisimpänä lähteenä. Alan tutkimuksella on LUT:ssä pitkät perinteet, ja se kattaa erilaiset innovaatiot ja innovaatiomenetelmät. Näitä ovat tuote- ja palveluinnovaatiot, liiketoimintainnovaatiot, innovaatiosysteemit ja -verkostot sekä uudet tavat luoda yhdessä ja hyödyntää tietoa. Tutkimus tuo yhteen liiketoiminnan ja tuotantotalouden osaamisen sekä puhtaan energian ja kiertotalouden tutkimuksen.

Tutkimuksemme keskittyy kansainväliseen yrittäjyyteen, sosiaaliseen yrittäjyyteen, yrittäjyyskoulutukseen ja omistajuuden eri muotoihin. Yrittäjyyden ja pk-yritysten tutkimusta on kehitetty LUT:ssä systemaattisesti 15 vuoden ajan. Olemme erikoistuneet myös Venäjän liiketoiminnan erityispiirteiden tutkimukseen. Tutkimus tuo yhteen osaajia liiketoiminnan ja tuotantotalouden aloilta.

KANSAINVÄLINEN KÄRKIALA: Kriteereinä kansainvälisesti korkeatasoinen julkaisutoiminta ja erittäin laadukas kilpailtu rahoitus.


LIIKETOIMINNAN ANALYTIIKKA JA PÄÄTÖKSENTEKO LUT:N NOUSEVA ALA.

LIIKETOIMINNAN DIGITALISAATIO LUT:N NOUSEVA ALA.

Hyödynnämme älykkäitä järjestelmiä, koneoppimista, simulaatiomenetelmiä ja sumean logiikan tuomia mahdollisuuksia uusien liiketoimintaa tukevien analyysi- ja päätöksentekomenetelmien kehittämisessä. Profiloidumme Suomen johtavana sumean logiikan ja soft computing -osaajana. Toimintamme on vahvasti poikkitieteellistä ja korostaa yliopiston sisäistä yhteistyötä soveltavan matematiikan, insinööri- ja kauppatieteiden välillä. Tyypillisesti sovellamme kehitettyjä menetelmiä strategisten painopistealueidemme ongelmiin sekä liiketaloudellisiin ongelmiin yleisesti.

Suuret muutokset liiketoiminnan digitalisoitumisessa ja ihmiskeskeisissä ohjelmistojärjestelmissä edellyttävät kehittyneitä teorioita, jotta muutoksia ymmärretään ja niitä voidaan ennakoida. Tutkimuksemme keskittyy muutoksessa vaadittaviin teknologioihin, teknologian ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen sekä laajoihin systeemisiin vaikutuksiin. Tutkimme digitalisaatioon liittyvää kestävää liiketoimintaa, uuden yrittäjämäisen liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä mallinnamme liiketoiminnan kannattavuuden kehitystä. Digitaaliset teknologiat ja palvelut kehittyvät toisiinsa vaikuttaen. Tutkimme näitä kysymyksiä empiirisen ohjelmistokehityksen, käyttäytymistutkimuksen, käytettävyyden ja palvelukehityksen näkökulmista. Lisäksi tutkimme digitaalista transformaatiota strategiatutkimuksen näkökulmasta tietyillä teollisuudenaloilla kuten energia, sellu ja paperi, media sekä julkisella sektorilla.


TUTKIMUSALUSTAT OLEMME KÄYNNISTÄNEET kuusi tieteidenvälistä, suurta vaikuttavuutta tavoittelevaa tutkimusalustaa, joiden teemat liittyvät LUT:n strategian keskeisiin kysymyksiin. LUT:n alustat ovat luonteeltaan avoimia tutkimusohjelmia ja dynaamisia tutkimusympäristöjä. Tutkimusalustat kokoavat LUT:n parhaan asiantuntemuksen yhteen uudella, tieteidenvälisellä tavalla. LUT:hen tuodaan myös laajaa täydentävää osaamista kansainvälisten ja kansallisten yhteistyöverkostojen kautta. Tutkimusalustat valittiin perustuen avoimeen hakuun yliopiston sisällä. Kansainvälinen paneeli arvioi hakemukset. Näin maksimoimme yliopiston omalla budjettirahoituksella tehdyn tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden. Tutkimusalustojen tavoitteena on toteuttaa LUT:n strategiaa sekä vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan ja talouteen. Ne tekevät kansainvälisesti korkealaatuista tutkimusta ja hankkivat ulkoista rahoitusta.

LUT:N TUTKIMUSALUSTAT: »» REFLEX – Recycling carbon in a flexible competitive energy system »» SIM – Sustainable product processes through simulation »» RE-SOURCE – Resource efficient production processes and value chains »» DIGI-USER – Smart services for digitalisation »» SAWE – Safe water for all »» RED – Revealing emission discrepancies


REFLEX:

Keskittymällä tulevaisuuden avainteknologioihin ratkaisemme, miten hiiltä voi kierrättää uusiutuvissa energiajärjestelmissä. Uusiutuva energia varastoidaan ja hiilidioksidi käytetään uudelleen. Tuotettu energia on päästötöntä, kustannustehokasta ja riippumatonta. Tämä luo runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia ja mullistaa koko energia-alan.

RE-SOURCE:

Meidän on siirryttävä jätehuollosta resurssienhallintaan – ota, käytä ja hävitä -ajattelusta maksimoituun resurssien hyödyntämiseen. RE-SOURCE tuottaa tietoa uudenlaisten talteenotto-, puhdistus- ja valmistusprosessien kehittämiseksi. Mahdollistamme öljypohjaisten yhdisteiden korvaamisen biopohjaisilla arkipäiväisissä tuotteissa. Hyödynnämme tehokkaasti teollisuuden sivuvirrat ja jätteet, jotka ovat huomattava materiaalilähde.

SAWE:

Pyrimme muuttamaan vallitsevaa ajattelutapaa vedenkäsittelyssä: jätevedet tulisi hyödyntää eikä hävittää. Poistamme haitalliset yhdisteet vedestä. Etsimme innovatiivisia keinoja käsitellä lietettä ja kierrättää ravinteita kiertotaloudessa. SAWE tarjoaa kustannustehokkaita frugaaleja innovaatioita uuteen liiketoimintaan kehitysmaissa.

SIM:

SIM keskittyy energiatehokkaaseen koneensuunnitteluun reaaliaikaisen simulaation avulla. Fyysisiä prototyyppejä ei tarvita, joten tuotekehitys on taloudellisempaa ja idean tuotteistaminen vie huomattavasti vähemmän aikaa kuin tavallisesti. Käyttäjät tuodaan mukaan tuotekehitysprosessiin pelinomaisin keinoin käyttäjäkokemusten keräämiseksi. Menetelmän avulla voi testata ja kehittää monia tulevaisuuden avainteknologioita, kuten teollista internetiä ja älymateriaaleja.

DIGI-USER:

Tuomme käyttäjät digitaalisten palveluiden kehittämisen ja hallinnan keskiöön. Autamme pk-yrityksiä löytämään ratkaisuja ja luomaan digitaalisia palveluita eri aloille yhdessä käyttäjien kanssa. Teemme tämän käyttäjälähtöisissä Living Lab -laboratorioissa ja data-analytiikan avulla. Tuomme yhteen käyttäjät ja pk-yritykset niin, että yritykset voivat hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet ja parantaa kilpailukykyään.

RED:

RED-tutkimusalusta edistää maailmanlaajuista kestävyysmurrosta analysoimalla globaaleja päästövirtoja. Tutkimusalustan tavoitteena on paljastaa sekä luonnon että ihmisen toiminnan todellinen ympäristötase. Näin tuemme oikeaa päätöksentekoa ja lisäämme liiketoimintamahdollisuuksia.


VAIKUTTAVUUS TEEMME TIEDETTÄ, jolla on vaikutusta. Olemme tuloksellinen ja vahvasti profiloitunut. Tuotamme ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön – keksintöjä ja patentteja, uusia tuotteita ja spin off -yrityksiä. Tuloksellisuutemme näkyy myös kansainvälisissä vertailuissa. LUT on maailman 600 parhaan yliopiston joukossa THE:ssä (Times Higher Education World University Rankings) ja 400 parhaan yliopiston joukossa QS:ssä (QS World University Rankings). Lisäksi olemme THE:n nuorten yliopistojen listalla sijoilla 101–150. Korkeakoulutuksen konsulttiyritys Firetail on raportissaan nostanut LUT:n yhdeksi maailman 20 lupaavimmasta yliopistosta.Euroopassa LUT on top 3:ssa. Nämä nousevat tähdet ovat kykeneviä haastamaan yliopistomaailman eliitin ja nousemaan globaaliin maineeseen vuoteen 2030 mennessä.

Yrittäjämäisyys on yksi vaikuttavuutemme väline. Tavoitteena on, että vuonna 2020 yrittäjämäisyys läpileikkaa kaikki yliopiston toiminnot, ja olemme ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka täyttää OECD:n yrittäjämäisen yliopiston kriteerit. Olemme teollisuusyhteistyössä THE-rankingin yliopistoista maailman parhaan 20 prosentin joukossa. LUT:n tutkimuksesta syntyy vuosittain 50–60 keksintöä. Patentteja LUT hakee eniten Suomen yliopistoista. Tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyy vuosittain 4–5. Kymmenet maailmanlaajuisesti käytetyt tuotteet liittyvät alun perin LUT:n tutkimukseen. Oma sijoitusyhtiö ja kiihdyttämö Green Campus Innovations Oy tukee tutkimustulostemme kaupallistamista niin, että niistä syntyy uusia yrityksiä. »


Yrittäjyys toteutuu opetuksessa yrittäjyyskursseina ja yrittäjämäiseen toimintatapaan kannustavina pedagogisina menetelminä. Yrittäjyystutkimuksemme painopisteitä ovat pk-yritysten kansainvälistyminen ja kasvun tukeminen sekä vihreään kasvuun perustuvan yrittäjyyden edistäminen. Yliopistojen kolmatta tehtävää, yhteiskunnallista vuorovaikutusta toteutetaan tiiviillä yritysyhteistyöllä. Sen perustana on vahva yrittäjyysekosysteemi sekä prosessi innovaatioiden kaupallistamiseksi. Siinä hyödynnetään opiskelijoita, alumneja sekä sijoittaja- ja yritysverkostoja. Koulutamme tulevaisuuden ratkaisijoita muuttamaan työelämää ja maailmaa. Olemme kansainvälisten maisteriohjelmien ja koulutusviennin edelläkävijä. Meillä opiskelleet työllistyvät erinomaisesti koulutustaan vastaaviin haasteellisiin tehtäviin. Opiskelijat ovat tutkitusti erittäin tyytyväisiä LUT:hen. Laajassa kansainvälisten opiskelijoiden näkemyksiä kartoittaneessa vertailussa (In-

ternational Student Barometer) olemme sijalla 1 Suomessa, sijalla 2 Manner-Euroopassa ja kahdeksannella sijalla maailmanlaajuisesti. Sitoudumme avoimen tieteen edistämiseen. Avoimuuden avulla kasvatamme tutkimuksemme tieteellistä vaikuttavuutta sekä luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Tavoitteenamme on nousta opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen toimintakulttuurin selvityksessä ylimmälle kypsyystasolle viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Olemme ketterä rakenteiden uudistaja. Olemme tehneet strategisen valinnan rakentaa LUT-konsernin, jossa tiedeyliopisto johtaa korkeakoulukeskittymää. Koulutus ja tutkimus toteutettaisiin konsernissa LUT:n akateemisissa yksiköissä eli schooleissa sekä niiden rinnalla toimivassa ammattikorkeakoulussa, kansainvälisen mallin mukaisesti.


MITTARIT TUTKIMUS:

50 400 5

tohtorin tutkintoa vuodessa julkaisua Julkaisufoorumin tasoilla 2–3 tutkimuksen timanttia (Euroopan tutkimus-neuvoston ja Suomen Akatemian rahoitus, huippuyksiköt)

TALOUS:

85 miljoonan euron liikevaihto 45 % ulkoista rahoitusta 5 miljoonaa euroa EU-komissiolta

KOULUTUS:

60 % 650 450 200

opiskelijoista suorittaa vähintään 55 op vuodessa ylempää korkeakoulututkintoa vuodessa diplomi-insinööriä kauppatieteiden maisteria

JOHTAMINEN: Suomen paras yliopistotyöpaikka (Great Place to Work ®)

VAIKUTTAVUUS: Suomen ensimmäinen OECD:n kriteerit täyttävä yrittäjämäinen yliopisto Valmistuneiden työllistyminen parempaa kuin muissa yliopistoissa 15 % lisää viittauksia vuosittain (Scopus)


TRAILBLAZER LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO STRATEGIA 2020

www.lut.fi

Trailblazer - LUT Strategia 2020  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you