Page 1

14-09-2010 10:56:12


4957 UBSP H0 Corporate brochure DEF.indd 2

16-09-2010 10:11:41


‘t Is stil hier, ‘k verlang een stormdag, met witte jagende wolken En hoogopspattend schuim en meeuwen om kronk’lende kolken.’

Uit: Eldorado, J. Slauerhoff, Eerste druk, 1928, Uitg. Mij. C.A. J. Van Dishoeck C.V. Bussum

4957 UBSP H0 Corporate brochure DEF.indd 3

16-09-2010 10:11:42


08-09 Wie zijn wij? 12-13 uitgeverij unieboek | het spectrum en haar historie

54-55 AUTEURSMANAGEMENT 4

70-73 DE ORGANISATIE 76-77 COLOFON

4957 UBSP H0 Corporate brochure DEF.indd 4

inho u 16-09-2010 10:11:42


24-25 van goor 26-31 VAN HOLKEMA & WARENDORF 34-35 VAN REEMST 36-37 VAN DISHOECK 40-43 SPECTRUM 44-45 MANA 46-47 PRISMA 48-49 WINKLER PRINS 62-65 MULTIMEDIAAL 5

o udsopgave 4957 UBSP H0 Corporate brochure DEF.indd 5

16-09-2010 10:11:42


4957 UBSP H0 Corporate brochure DEF.indd 6

16-09-2010 10:11:42


‘Na het lezen van verscheidene autobiografieën is mijn algemene indruk dat een autobiografie niet alleen een overzicht geeft van gebeurtenissen en ervaringen waarbij de schrijver betrokken was, maar dat deze ook dient als blauwdruk waarnaar anderen hun eigen leven kunnen modelleren.’ Uit: In gesprek met mijzelf van Nelson Mandela, Spectrum, 2010

4957 UBSP H0 Corporate brochure DEF.indd 7

16-09-2010 10:11:42


wIe zIjn wIj?

een eenvoudIge vraag dIe opkomt als organIsatIes samengaan en BedrIJFsprocessen worden veranderd. nIet alleen BIJ ons, maar ook BIJ onze relatIes. en mIsschIen ook BIJ u.

8

nu ons bedrijf als één nieuw bedrijf bijna een jaar bestaat, is het tijd voor een hernieuwde kennismaking met een van de rijkste histories uit het nederlandse uitgeefgebied. een historie die ergens in de 19de eeuw begint en tot op de dag van vandaag herschreven en aangevuld wordt.

4957 UBSP H0 Corporate brochure DEF.indd 8

In deze uitgave schetsen wij een beeld van onze historie, van wat we deden en wat we doen. Niet in saaie stukken over visies en strategieën, maar in een vorm die bij ons past. Dit boek vertelt over ons hart, de ziel van ons bedrijf. Over het respect voor en de passie van de medewerkers, onze auteurs, vertalers,

illustratoren, fotografen en alle anderen die betrokken zijn bij het maken van een boek in welke vorm dan ook. Wat is er inspirerender dan het samenspel van mensen die mooie producten maken en zo het succes van het bedrijf vormen?

We enjoy working with you. Enjoy working with us. Namens directie en medewerkers, Hans Janssen Peter van Haaften

16-09-2010 10:11:42


NU ONS BEDRIJF ALS ÉÉN NIEUW BEDRIJF BIJNA EEN JAAR BESTAAT, IS HET TIJD VOOR EEN HERNIEUWDE KENNISMAKING.

9

© uitgeverij unieboek | het spectrum bv

4957 UBSP H0 Corporate brochure DEF.indd 9

16-09-2010 10:11:45


10

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 10

16-09-2010 11:02:45


11

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 11

16-09-2010 11:02:45


UITgEvERij UnIEbOEk | HET SpEcTRUm

12

IS EEn van DE gROOTSTE algEmEnE bOEkEn-UITgEvERijEn In HET nEDERlanDSE TaalgEbIED En STaaT bEkEnD Om SUccESvOllE THRIllERS, ROmanS, nOnFIcTIE, kInDERbOEkEn, REISgIDSEn, WOORDEnbOEkEn En naSlagWERkEn. vERDER OnTWIkkElT DE UITgEvERij ZIcH STERk Op HET gEbIED van mUlTImEDIalE UITgavEn. naaST lUISTERbOEkEn, E-bOOkS En appS, EXplOITEERT UITgEvERij UnIEbOEk | HET SpEcTRUm OnTRack.nl, DE SITE mET mEER Dan 1700 acTUElE WanDEl- En FIETSROUTES In nEDERlanD, En WaZZaa, DE WEbSHOp WaaR allE In nEDERlanD vERkRijgbaRE bOEkEn TE bESTEllEn Zijn. 1839

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 12

Oprichting Uitgeverij Van Goor

16-09-2010 11:02:45


De uitgeverij publiceert onder acht sterke imprints: • Van Goor (kinder- en jeugdboeken) • Van Holkema & Warendorf (kinder- en jeugdboeken, fictie en non-fictie) • Van Dishoeck (eten en drinken) • Van Reemst (reisgidsen als Capitool, Marco Polo, Nelles Gidsen en de Nederlandstalige Rough Guides) • Spectrum (geschiedenis en actualiteit, werk & management, gezondheid, psychologie) • Mana (spiritualiteit) • Prisma (woordenboeken, taaltrainingen en andere taalproducten) • Winkler Prins (online encyclopedie en encyclopedische boekuitgaven) Sinds 22 januari 2010 is Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv onderdeel van LannooMeulenhoff bv, waartoe ook Terra Lannoo en Uitgeverij Meulenhoff | De Boekerij behoren. Lannoo Meulenhoff bv is de Nederlandse divisie van de Lannoo Groep. Het familiebedrijf Lannoo bestond in 2009 100 jaar en behoort tot de belangrijkste Vlaamse uitgevers.

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 13

HISTORIE Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv is ontstaan door een fusie tussen Uitgeverij Unieboek en Uitgeverij Het Spectrum. De imprints zijn van oudsher gerenommeerde uitgeefhuizen die een unieke positie hebben in de Nederlandse uitgeverijgeschiedenis. Zo bestaat Van Goor al meer dan 170 jaar. Naast deze imprints kent de uitgeverij nog een aantal ‘latent’ aanwezige uitgeefnamen als Agathon, Wereldvenster, Fibula, Zuid Hollandse Uitgeversmaatschapij en De Boer Maritiem. Bij Agathon werden grote namen uit de wereldliteratuur uitgegeven, zoals John Irving, Ernest Hemingway, Jean Paul Sarte, Milan Kundera, Bertus Aafjes, Simone de Beauvoir en Jack Kerouac. 13

Uitgeverij Het Spectrum Uitgeverij Het Spectrum werd in 1935 opgericht door de boekhandelaars P.H. Bogaard en A.H. Bloemsma. Deze tweemanszaak groeide al snel uit tot een van de grootste Nederlandse uitgeverijen met een algemeen fonds.

16-09-2010 11:02:45


IN DE BEGINJAREN

14

had Het Spectrum een progressief katholieke signatuur en streefde het ernaar om een breed publiek van goede lectuur te voorzien. Daarom werden veel boeken uitgebracht als pocket. Deze formule werd in de jaren vijftig een begrip: klassiekers uit de wereldliteratuur voor slechts f 1,25. In 1956 publiceerde de uitgeverij in pocketformaat de eerste editie van Tolkiens beroemde In de ban van de ring. Vele edities volgden. De introductie van de Aula-pockets borduurde voort op dit succes, met boeken over populair wetenschappelijke onderwerpen die voor een breder publiek toegankelijk werden gemaakt. Eind jaren zestig trad Het Spectrum toe tot het VNUconcern. Het katholieke profiel werd losgelaten, maar de misie bleef intact: het uitgeven van boeken voor iedereen. Vanaf 1962 verschijnt de succesvolle reeks Het aanzien van‌; het jaaroverzicht in woord en beeld dat ieder jaar in januari verschijnt en traditioneel tot de best verkochte boeken van die periode behoort. In de jaren zeventig verscheen de Grote Spectrum Encyclopedie, die tussen 1974 en

1979 in 24 delen werd uitgebracht. Net als de eerste wijnboeken en atlassen, onder meer van de hand van Hubrecht Duijker – de eerste fulltime wijnschrijver van ons land. Zowel in binnen- als buitenland ontving Duijker alle mogelijke onderscheidingen: Wine Communicator of the Year, ereburger van Margaux, de Amerikaanse Julia Child Award (voor beste wijnboek van het jaar) en hij werd geridderd in Nederland, Frankrijk en Spanje. Halverwege de jaren tachtig verlaat Het Spectrum het VNU-concern en gaat zelfstandig verder onder leiding van Jan van den Heuvel en Joost Bloemsma, de zoon van oprichter A.H. Bloemsma. De uitgeverij maakt in die periode opnieuw een sterke groei door. In 1999 wordt het bedrijf onderdeel van het PCM-concern, wat een grote profielverandering tot gevolg heeft. De fictiepoot wordt overgedragen aan de zusterbedrijven Bruna en De Boekerij. Van Elsevier werd rond de eeuwwisseling Winkler Prins overgenomen. Het Spectrum profileerde zich voortaan als de toonaangevende uitgeverij voor non-fictie, met de Winkler Prins encyclopedische uitgaven, de Prisma woordenboeken en informatieve boeken voor een algemeen publiek. Binnen het PCM-concern ontstaat gaandeweg verregaande samenwerking met zusterbedrijf Uitgeverij Unieboek. In 2008 wordt gezamenlijke kantoorruimte gevonden in Houten. Op 1 januari 2010 resulteert de samenwerking in een fusie. Voortaan gaan beide uitgeverijen verder onder de naam Unieboek | Het Spectrum. Tegelijkertijd verlaat de uitgeverij het PCM-concern en treedt toe tot de Belgisch-Nederlandse combinatie LannooMeulenhoff bv. De naam Spectrum leeft voort als imprint, net als Winkler Prins en Prisma. Illustratie uit 1e Winkler Prins encyclopedie

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 14

16-09-2010 11:02:47


prisma De eerste Prisma woordenboeken werden in 1955 uitgegeven. De uitgeverij had net als de auteurs vrijwel geen ervaring met het uitgeven van woordenboeken. De gedachte achter het publiceren had ook een meer idealistische achtergrond: ‘een woordenboek voor gebruik in school en leven aan te bieden, dat door zijn omvang niet te kostbaar mocht worden en desondanks aan de normale eisen zou voldoen, om aldus te helpen voorzien in de grote behoefte, die er aan goedkope en toch goede boeken bestaat.’ Auteur Ewoud Sanders schreef in zijn boek De W lijkt ons niet zo’n heksentoer: ‘De Prisma woordenboeken zijn in de afgelopen decennia een belangrijk cultureel verschijnsel geworden. Ze droegen bij tot de democratisering van het onderwijs en brachten de moderne vreemde talen binnen ieders handbereik.’ Met de Prisma woordenboeken werd ook het aanschaffen van een goed woordenboek voor iedereen betaalbaar.

1870

Winkler prins De Winkler Prins Encyclopedie is de oudste Nederlandse encyclopedie en verscheen voor het eerst tussen 1870 en 1882. De schrijver was dominee Antony Winkler Prins. Nieuwe drukken verschenen met regelmatige tussenpozen. De laatste papieren versie was de negende druk, 26 delen inclusief een wereldatlas, die verscheen tussen 1993 en 1995. In 1951 werd het eerste Jaarboek uitgegeven met alle nieuwsfeiten – wereldwijd – van dat jaar, aangevuld met achtergrondartikelen. Het Jaarboek verschijnt nog steeds, als aanvulling op de 7de, 8ste en 9de druk van de Winkler Prins Encyclopedie en in bindwijze passend bij deze drukken.

dvd en in 2004 online. De samenwerking met Microsoft duurde tot 2009. In dat jaar startte Winkler Prins de bouw van drie eigen websites: de Grote Winkler Prins, Studie Winkler Prins en Junior Winkler Prins (alle drie online sinds 2010).

15

Het jaar in woord en beeld is de boekhandelseditie van het Winkler Prins Jaarboek. In 1997 ging Winkler Prins een samenwerking aan met Microsoft, wat resulteerde in de Encarta Winkler Prins encyclopedie op cd, daarna op

Eerste druk Winkler Prins encyclopedie

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 15

16-09-2010 11:02:55


DE SOm van vElE UITgEvERIJEn, IEDER mET EEn EIgEn HISTORIE

16

Uitgeverij Unieboek Uitgeverij Unieboek ontstond in 1970 door het samengaan van Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, Van Dishoeck en De Boer. In 1980 werd Unieboek overgenomen door Buhrmann-Tetterode en in 1986 door M&P Boeken te Weert. Tot deze groep behoorde ook A.W. Bruna, de Boekerij, Standaard Uitgeverij en Prometheus. In 1991 werd deze groep verkocht aan Meulenhoff en later PCM. Uitgeverij Unieboek is de som van vele uitgeverijen, ieder met een eigen historie.

van Holkema & Warendorf Van Holkema & Warendorf is een oude naam in de uitgeverijwereld. In mei 1891 schreef S. Warendorf: ’Hiermee heb ik de eer U te berichten dat de uitgeverszaak, gedreven door wijlen den Heer Tj. van Holkema, vereenigd met mijn firma, door mij in associatie met Mevrouw de Wed. Van Holkema, zal worden voortgezet onder de firma Van Holkema & Warendorf. Het kantoor is vanaf 1 juni gevestigd: Singel, bij het Sophiaplein 542. De nieuwe firma in Uw welwillendheid, Aanbevelend, verblijf ik, S.Warendorf Jr.’ Rond de eeuwwisseling werd door Van Holkema & Warendorf onder andere boeken uitgegeven van Louis Couperus en Herman Heijermans, maar ook vertalingen van Shakespeare, Gorki en Dostojevski. Verder gaf de uitgeverij geschiedenisboeken en boeken over het koninklijk huis uit. Begin jaren vijftig werden Jaap ter Haar en Dick Laan binnengehaald. Nog steeds zijn de Pinkeltje-avonturen succesvol, zo wordt er nu gewerkt aan een animatieserie. In 1965 fuseerde Van Holkema & Warendorf met Van Dishoeck. Na de fusie bleek meer kapitaal nodig te zijn. De contacten met Drukkerij en Uitgeverij v/h C. de Boer jr. NV boden perspectief en resulteerde in 1970 in Uitgeverij Unieboek. Onder imprint Van Holkema & Warendorf zijn onder meer kinderboekenauteurs als Carry Slee, Francine Oomen en Jacques Vriens groot geworden.

1891

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 16

oprichting Uitgeverij Van Holkema & Warendorf

16-09-2010 11:03:02


van Dishoeck Van Dishoeck verwierf zich in het begin van de vorige eeuw een reputatie als een van de beste uitgevers van Nederland door zijn mooie, kwalitatief hoogstaande fonds en fraaie vormgeving. In 1903 ontwierp Herman Teirlinck het typerende logo: een boek met het familiewapen, een opengeslagen aevering van het tijdschrift Vlaanderen en een rij boeken. Op de ruggen van die boeken staan de namen van de toen succesvolle auteurs Marie Marx-Koning, Johan de Meester en Teirlinck. In de jaren die volgden werd het fonds steeds aantrekkelijker met namen als P.C. Boutens, Herman Heijermans, Karel van de Woestijne, Willem Elsschot, Jan Jacob Slauerhoff, Herman Gorter en A. Roland Holst. Eind jaren twintig werd het logo aangepast: op de ruggen van de boeken werden de namen van Cyriel Buysse, A. van Collem, Martinus Nijhoff en Herman Gorter gezet. Marie Marx-Koning was in de vergetelheid geraakt en maakte plaats voor Karel van de Woestijne, De Meester en

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 17

Teirlinck behielden hun plaats. Aan het einde van de rij boeken kwam bovendien de naam van Theo Thijssen. Theo Thijssen was een van de gezichtsbepalende auteurs uit het fonds. Hij publiceerde niet alleen vrijwel al zijn werk bij Van Dishoeck, maar was ook betrokken bij de opbouw van het school- en kinderboekenfonds. Als schrijver en als adviseur had hij een belangrijk aandeel in de groei en kwaliteit van de uitgeverij. In de jaren zestig maakte van Dishoeck een sterke groei door. De uitgeverij had een uit ruim honderd delen bestaande goed lopende reeks Van Dishoeck-boekjes, de serie Geschiedenis en Cultuur en de net begonnen Fibula-reeks. Voor de uitbreiding van de activiteiten had de uitgeverij geld nodig. Van Holkema & Warendorf was kapitaalkrachtig en de fondsen van beide uitgeverijen overlapten elkaar niet. Dit resulteerde in 1965 in een fusie. Tegenwoordig staat het imprint Van Dishoeck voor klassieke en inspiratieve kookboeken.

De envelop van uitgeverij Van Dishoeck met logo

17

16-09-2010 11:03:08


HET BEKENDST WAREN DE WOORDENBOEKEN, JEUGDBOEKEN EN SCHOOLBOEKEN 18

van goor Uitgeverij Van Goor is een van de oudste uitgeverijen in Nederland. De in 1816 geboren Gerrit Benjamin van Goor vestigde zich in 1839 te Gouda als boekhandelaar en drukker. Hij publiceerde allerlei boeken, maar het bekendst waren zijn woordenboeken, jeugdboeken en schoolboeken. Gerrit overleed in 1871 en werd opgevolgd door zijn zoons Dirk Lulius en Jacob Meinhard Noothoven die al enige jaren in het bedrijf actief waren. Onder de beide broers specialiseerde de uitgeverij zich en werd de boekhandel afgestoten. Na de Tweede Wereldoorlog werd Van Goor overgenomen door Elsevier. In 1986 werd vanuit Elsevier De Boekerij opgericht waarvan Van Goor onderdeel werd. In 2002 werd Van Goor bij Prometheus ondergebracht, dat toen net als De Boekerij onderdeel was geworden van PCM. Op 1 januari 2005 verhuisde Van Goor naar Uitgeverij Unieboek.

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 18

16-09-2010 11:03:17


van Reemst Van Reemst vindt zijn oorsprong in de uitgeverij Gebr. E. & M. Cohen. Ezechiël Godert Cohen en Martin Godert Cohen richtten in 1878 de uitgeverij op. Rond 1900 was het een van de grootste uitgeverijen van Nederland. Ze waren beroemd door hun uitgaven van de vertalingen van Charles Dickens, Little Lord Fauntleroy, Uncle Tom’s Cabin, Charles Darwin en Walter Scott. Ze publiceerden literatuur, populair wetenschappelijke boeken, bladmuziek, woordenboeken, geschiedenisboeken, gedichten en zelfs kookboeken. De uitgeverij verhuisde in 1906 van Arnhem en Nijmegen naar Amsterdam. In 1941 werden ze door de nazi’s gedwongen om hun zaak te sluiten.

Een van de laatste werken die werden uitgegeven was – hoe symbolisch – Gelijkheid voor allen, van Edward Bellamy. In 1945 was de uitgeverij Gebr. E. & M. Cohen slechts een herinnering. De enige nabestaanden waren de twee kinderen van Jacques, Esther en Godfried, die beiden de oorlog hadden overleefd. Esther richtte samen met de uitgever Kroonder in mei 1946 Uitgeverij Phoenix – Gebr. E. & M. Cohen op. In 1951 kocht Gerardus van Reemst de uitgeverij en veranderde de naam Phoenix in G. van Reemst. In 1976 werd de uitgeverij overgenomen door Uitgeverij Unieboek te Bussum.

19

1898

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 19

Oprichting Uitgeverij Van Dishoeck

16-09-2010 11:03:22


4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 20

16-09-2010 11:03:24


‘alS gij HET bOEk gETITElD ‘DE lOTgEvallEn van TOm SaWYER’ nIET gElEZEn HEbT, WEET gij nIETS van mij, maaR DaT DOET ER mInDER TOE. DaT bOEk WaS gEScHREvEn DOOR maRk TWaIn, En Hij vERTElDE DE WaaRHEID, In HOOFDZaak alTHanS. ER WaREn WEl DIngEn, DIE Hij WaT OpSIERDE, maaR In HOOFDZaak vERTElDE Hij DE WaaRHEID.’

Uit: De lotgevallen van Huckleberry Finn, Mark Twain Eerste druk, 1885, Van Holkema & Warendorf’s U.M.

4957 UBSP H1 Corporate brochure DEF.indd 21

16-09-2010 11:03:24


22

1935

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 22

Oprichting Uitgeverij Het Spectrum

16-09-2010 11:53:27


23

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 23

16-09-2010 11:53:27


Van Goor 24

KINDER- EN JEUGDBOEKEN

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 24

16-09-2010 11:53:30


vAn goor stAAt voor kwAliteitstitels voor kinderen vAn Alle leeftijden.

grote namen Klassiekers uit de kinderliteratuur als Winnie de Poeh van A.A. Milne, Alice in Wonderland van Lewis Carroll en Alleen op de wereld van Hector Malot worden al vanaf het begin uitgegeven door Van Goor. Nog altijd zijn deze verhalen geliefd bij een groot publiek. En wat te denken van bekende characters voor peuters en kleuters als Elmer van David McKee, Charlie en Lola van Lauren Child en de Supervrienden van Fiona Rempt en NoĂŤlle Smit? Allemaal in het fonds van Van Goor. Net als de humoristische boeken van Tosca

1951

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 25

Menten, die bij iets oudere kinderen populair zijn. Maar ook liefhebbers van literairder werk kunnen bij Van Goor terecht, met auteurs als Harm de Jonge en Peter Van Olmen. Spannende series, zoals de Twilight Saga van Stephenie Meyer, de Hongerspelen-trilogie van Suzanne Collins en Artemis Fowl van Eoin Colfer zijn de klassiekers van de toekomst in het fonds. Tot slot biedt Van Goor van oudsher een breed aanbod van literaire ďŹ ctie voor Young Adults. 25

Van Reemst koopt Uitgeverij Phoenix- Gebr. E&M Cohen en verandert de naam in Van Reemst

16-09-2010 11:53:36


Van Holkema & Warendorf

26

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 26

16-09-2010 11:53:39


vAn holkemA & wArendorf is een vAn de oudste uitgeverijen vAn nederlAnd. Als imprint stAAt deze grote nAAm nu voor kinder- en jeugdboeken, fictie en non-fictieboeken. kinder- & jeugdboeken

De kinder- en jeugdboeken van Van Holkema & Warendorf zijn toegankelijk voor alle leeftijden, van Dribbel voor de allerkleinsten tot realistische jeugdromans en spannende boeken voor jongeren vanaf twaalf jaar. De sterke series, zoals de vrolijke reeks van De bende van De Korenwolf en de humoristische boeken over Meester Jaap van Jacques Vriens, de heerlijk grote liedjes- en verhalenboeken van Marianne Busser & Ron Schröder, de gevarieerde AVI-series van Vivian den Hollander en de populaire non-fictieboeken van Arend van Dam & Alex de Wolf zijn niet meer weg te denken uit de boekhandel. Ook verschijnen er vertaalde titels, zoals de spannende serie GONE van Michael Grant.

1955

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 27

De boeken van Van Holkema & Warendorf zijn geliefd, wat blijkt uit de vele nominaties en bekroningen door de Nederlandse Kinderjury en de Jonge Jury.

27

publicatie van de eerste Prisma woordenboeken

16-09-2010 11:53:44


Van Holkema & Warendorf

28

FICTIE

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 28

16-09-2010 11:53:47


eindeloos leesplezier met heerlijke romAns en bloedstollende thrillers.

fictie

Op het gebied van populaire fictie is Van Holkema & Warendorf al meer dan 115 jaar een gerenommeerde naam. Van Holkema & Warendorf publiceert romans voor een breed publiek met een duidelijke voorkeur voor goed geschreven verhalen met vaart, diepgang en emotie. Tot het romanfonds behoren succesvolle auteurs als Maeve Binchy, Jackie Collins, Katie Fforde, Sarah Blake, Vanessa Diffenbaugh, Lindsey Kelk, Kate Furnivall, Judith Lennox, Ana Veloso en Robyn Young. Bij het bekende thrillerfonds verschijnen boeken van auteurs als Jeffery Deaver, Kate Mosse, Wulf Dorn, Joy Fielding, Ken Follett, Laura Lippman, Stuart MacBride, P.J. Tracy en Michael White.

29

1962

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 29

Publicatie van de eerste Het aanzien van….

16-09-2010 11:53:51


Van Holkema & Warendorf

30

NON-FICTIE

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 30

16-09-2010 11:53:54


een eigentijds fonds dAt dicht op de trend zit.

non-fictie

Het non-fictiefonds Van Holkema & Warendorf richt zich op lifestyle, woninginrichting, tuinieren en beauty. De tuinboeken zijn zowel praktisch als inspirerend. Bekende titels zijn het Margriet tuinbasisboek, de boeken van het bekende televisieprogramma Eigen huis en tuin en Beplantingsplannen van Modeste Herwig. De woonboeken geven informatie en ideeën, zoals in de moderne, stijlvolle uitgaven met VT Wonen en de totale woon-make-overs in Woon met lef van Marie-Gon. Een belangrijke andere titel is Warm winterwonen van Diny Koolhaas. Leco van Zadelhoff en Rob Peetoom delen in eigen uitgaven hun beautygeheimen: Leco in Mooier en Peetoom in Haal het mooiste uit jezelf.

31

Er is binnen het fonds ook ruimte voor speciale projecten, zoals het lijvige werk Biblica, en de klassieker Eeuwige schoonheid. Van Holkema & Warendorf non-fictie is een eigentijds fonds dat dicht op de trend zit.

1970

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 31

Ontstaan van Uitgeverij Unieboek

16-09-2010 11:53:58


32

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 32

16-09-2010 11:53:59


‘Als je iets doet, doe het dan goed. En als je niks doet, geniet er dan van.’ Uit: Juffrouw Pots van Tosca Menten, Van Goor, 2008

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 33

16-09-2010 11:53:59


Van Reemst 34

REISBOEKEN

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 34

16-09-2010 11:54:01


vAn reemst is een gerenommeerde imprint met vele vrijetijdsuitgAven. Voor alle soorten reizen en recreatieve routes – een verre reis, een weekendje weg, een dagje uit of een verfrissende wandeling of fietstocht – biedt het reisfonds van Van Reemst bekende reisgidsenseries als Capitool, Marco Polo, Nelles en de Nederlandstalige Rough Guides. Daarnaast geeft Van Reemst ook reisverhalen uit. capitool De Capitool Reisgidsen zijn al ruim zestien jaar toonaangevend in Nederland. Het zijn sterk visuele, encyclopedische reisboeken met schitterende foto’s en speciaal vervaardigde illustraties gecombineerd met gedetailleerde, praktische en culturele informatie. Binnen het merk Capitool verschijnen verschillende series: de grote Capitool Reisgidsen, de Capitool Compact-serie, de Capitool Mini’s en Capitool Discovery (autoroutes). Daarnaast worden de Capitool Natuurgidsen uitgegeven. Van Reemst ontwikkelt en vervaardigt – met een team van auteurs, cartografen, fotografen, illustratoren en researchers – ook geheel eigen producties in de Capitool-serie, zoals de provinciegidsen van Nederland, diverse gidsen over steden en regio’s in Vlaanderen, de Capitool Reiskalender en special sales-edities in opdracht van bedrijven.

marco polo De Marco Polo-reisgidsen zijn al 20 jaar actueel, betrouwbaar en compact, met tips van kenners en low budgettips: voor weinig geld de leukste hotspots. De hele serie is onlangs vernieuwd. Ook in de Marco Polo-serie ontwikkelt Van Reemst eigen producties, zoals Marco Polo Maastricht en de jongste aanwinst: Marco Polo Suriname. rough guides Sinds 2010 worden de Nederlandstalige Rough Guides onder Van Reemst uitgegeven. Deze inspirerende reisgidsen laten de zelfstandige reiziger op zijn eigen manier reizen. Voor alle budgetten praktische informatie, kaarten en bovendien uitgebreide culturele en historische achtergrondinformatie.

on track On Track is de digitale tak van Van Reemst, een internetsite met meer dan 1700 wandelen fietstochten, kanoroutes, GPS-routes en invalidenroutes in Nederland. Ze leiden langs romantische paden, kronkelende beekjes en fantastische uitzichten. Een groep van enthousiaste routemakers heeft de routes zorgvuldig uitgestippeld. Ook hebben ze interessante achtergrondinformatie over de omgeving verzameld. Een groep controleurs gaat regelmatig de routes langs om na te gaan of er onderweg iets veranderd is. Als dat zo is, passen ze de beschrijving aan. Zo blijven de routes actueel. Daarnaast brengt On Track ‘crossmediale’ wandelgidsen uit. In iedere gids staat een unieke code die toegang biedt tot de website van On Track. Met deze code kan de meest actuele versie van de routes die in het boekje beschreven staan gedownload worden.

1974

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 35

35

Gouden Griffel voor Het wereldje van beer Ligthart van Jaap ter Haar

16-09-2010 11:54:04


Van Dishoeck 36

KOOKBOEKEN

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 36

16-09-2010 11:54:07


de nAAm vAn dishoeck is verbonden AAn kwAlitAtieve en inspirerende kookboeken.

koken met kwAliteit In de kookboeken van Van Dishoeck vindt de lezer betrouwbare recepten, verhalen en kleurrijke foto’s uit diverse wereldkeukens. Bekende titels en auteurs zijn: De Zilveren Lepel, De Zilveren Lepel Pasta, de jaarlijkse Culinaire Kalender van Karin Luijten en Onno Kleyn, de prachtige kookboeken van Donna Hay, KIP en RUND van de Engelse chefkok John Torode, en het Margriet Kookboek, al jaren een bestseller. Grote klassieke basisboeken en inspirerende eigentijdse kookboeken, zowel vertalingen van belangrijke internationale titels als relevante Nederlandse producten. Dat is Van Dishoeck.

1979

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 37

37

Zilveren Griffel voor Zondagmorgen van Jacques Vriens

16-09-2010 11:54:13


38

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 38

16-09-2010 11:54:13


‘De man die van plan was de jonge vrouw naast me te vermoorden, volgde ons op een afstand van meer dan een kilometer. We reden door een landelijk gebied met tabaks- en katoenplantages. Het was een klamme ochtend.’ Uit: Onder druk van Jeffery Deaver, Van Holkema & Warendorf, 2011

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 39

16-09-2010 11:54:13


Spectrum

40

WIJN & DRANKEN WERK & MANAGEMENT GESCHIEDENIS, ACTUALITEIT EN...

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 40

16-09-2010 11:54:16


het imprint spectrum blinkt Als vAnouds uit in Actuele en boeiende non-fictie voor een breed publiek. Spectrum blinkt uit in actuele en boeiende non-fictie voor een breed publiek. Onder Spectrum worden boeken uitgegeven op het gebied van wijn & dranken, werk & management, geschiedenis, actualiteit en populaire wetenschap, gezondheid en psychologie. wijn & drank Bij Spectrum Wijn & Drank verschijnen inspirerende en praktische boeken voor zowel de liefhebber en de professional als voor de beginner en de kenner. In de vorm van grote geïllustreerde encyclopedieën, maar ook in kleine, handzame formaten. En zowel oorspronkelijk Nederlandse als vertaalde boeken. De Wijnalmanak is een begrip in vele Nederlandse huishoudens en Hugh Johnsons Wijnatlas is al jaren een belangrijke en gewaardeerde titel binnen het fonds. Hubrecht Duijker, ‘the founding father’ van de Wijnalmanak, heeft talloze boeken gepubliceerd binnen Spectrum Wijn & Drank. Zijn laatste werk is het indrukwekkende boek De Duizend van Duijker.

werk & management Het fonds Spectrum Werk & Management richt zich met name op persoonlijke ontwikkeling. Naast praktische boeken over de alledaagse praktijk en loopbaanontwikkeling, zoals de boeken die verschijnen in samenwerking met Volkskrant Banen, kent het fonds een aantal bekende auteurs als Ben Tiggelaar, Remco Claassen, Huub van Zwieten, Tom Peters en Eliyahu M. Goldratt. Daarnaast verschijnen er boeken over toonaangevende bedrijven en merken, zoals de koffieketen Starbucks, internetwinkel Bol.com en de gezonde drankjes van Innocent.

geschiedenis, Actualiteit en populaire wetenschap Het fonds Spectrum Geschiedenis, Actualiteit en Populaire Wetenschap kenmerkt zich door gezaghebbende historische overzichtswerken en biografieën, boeken die ingaan op actuele thema’s en boeken die proberen antwoord te geven op grote vragen. Nelson Mandela, Joseph Stiglitz, Ian Kershaw, Jared Diamond en Brian Greene behoren tot de toonaangevende auteurs van dit fonds. In de reeks Scala verschijnen de grote klassiekers uit het heden en verleden. De serie Het aanzien van… is al meer dan 25 jaar een begrip in het Nederlandse boekenvak.

41

..

1991

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 41

Eerste druk Marco Polo reisgids

16-09-2010 11:54:18


42

Spectrum GEZONDHEID PSYCHOLOGIE

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 42

16-09-2010 11:54:20


spectrum stAAt middenin de mAAtschAppij en bedient een breed publiek met betrouwbAre informAtie! gezondheid Spectrum Gezondheid is hét kwaliteitsfonds voor boeken over zwangerschap en geboorte, opvoeding, ouderschap en gezonde voeding. Het fonds bevat zowel eigen producties met Nederlandse auteurs als vertaalde boeken. Een aantal titels die hun succes inmiddels bewezen hebben: Jouw Zwangerschapsbijbel voor tijdens en vlak na de zwangerschap, Tem je eetmonster, een eerlijk en humoristisch relaas van auteur Sabine Wisman over de eeuwige strijd met voeding en vulling en Borstvoeding, een boek dat aanstaande en jonge ouders heldere en uitgebreide informatie geeft. Amber Albarda’s Eet jezelf mooi, slank en gelukkig stond in korte tijd in de Bestseller 60 en er komen nog meer projecten aan met deze sprankelende gezondheidsgoeroe!

1994

psychologie Het fonds Spectrum Psychologie voert al jaren de boventoon in de top tien van beste verkochte psychologieboeken met titels als Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus van John Gray en Mam, vertel ’s! van Elma van Vliet. Ook hebben de boeken over relaties van het bekende echtpaar Allan & Barbara Pease al jaren succes. En wat te denken van de bestsellers van de populaire tv-therapeut Dr. Phil? Verder heeft het fonds toonaangevende Nederlandse auteurs als Annette Heffels, Huub Buijssen, Pieternel Dijkstra en Jolet Plomp. De boeken van Spectrum Psychologie kenmerken zich door hun toegankelijkheid en de combinatie van wetenschap en populaire psychologie.

43

Eerste druk Capitool gids

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 43

16-09-2010 11:54:26


44

Mana SPIRITUALITEIT

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 44

16-09-2010 11:54:28


mAnA is een spirituele lifestYle.

mana Mana is het spirituele fonds van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum. Mana staat voor geaarde spiritualiteit: niet zweverig maar geïnteresseerd in wat we nog niet weten, met beide benen op de grond. Toepasbaar in het dagelijkse leven van werk en gezin met bijvoorbeeld het succesvolle boek Weg met de warboel. verdieping en spiritualiteit Spiritualiteit is een persoonlijke zoektocht naar verdieping, zelfontplooiing en een bewustere manier van in het leven staan. Hoe kan je hierin je eigen pad ontdekken, je eigen zoektocht ontwikkelen? Waar begin je? Hoe vind je je eigen waarheid? Mana helpt om die vragen te beantwoorden met boeken als Ziel, waar zit je?, Inzicht in wijsheid en Spiritualiteit, hoe doe ik dat? die de lezer een eerste kennismaking bieden met spiritualiteit. Ook voor mensen die lichaam en geest in balans willen brengen, heeft Mana praktische, toegankelijke en mooi vormgegeven titels: Yoga lifestyle, Leren mediteren en Yoga meditatie dagdoeboek. Mana informeert, inspireert en is objectief. Voor balans, ruimte en rust in je leven. Mana is een spirituele lifestyle.

45

1995

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 45

Laatste papieren versie van de WP encyclopedie

16-09-2010 11:54:31


46

Prisma TAALUITGAVEN

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 46

16-09-2010 11:54:35


prismA is Al meer dAn vijftig jAAr hÉt merk voor woordenboeken, tAAlcursussen en uitgAven over tAAlbeheersing. taaluitgever Naast de vertrouwde pocketwoordenboeken – de meest gebruikte woordenboeken in het voortgezet onderwijs – heeft Prisma vuistdikke handwoordenboeken, praktische miniwoordenboekjes en onlinewoordenboeken. Daarnaast heeft Prisma een breed scala aan taaltrainingen, zowel in boekvorm als digitaal, en vele uitgaven op het gebied van taalbeheersing. Als taaluitgever speurt Prisma voortdurend naar ontwikkelingen op taalgebied en naar informatiebehoeften bij taalgebruikers en taalleerders, en vertaalt deze in praktische en betaalbare uitgaven. Vandaar de lancering van Rock Your English, een taalmethode gebaseerd op songteksten, of het miniwoordenboek Chinees, nu China zich steeds nadrukkelijker gaat manifesteren als wereldmacht. Vandaar ook het miniwoordenboek Gebarentaal – opdat er meer begrip ontstaat tussen horenden en niet-horenden. En vandaar ook dat de Prisma pocketwoordenboeken nu online beschikbaar zijn; internet is tenslotte een heel belangrijke informatiebron. Het zijn allemaal voorbeelden die illustreren dat Prisma een dynamisch taalimprint is met een breed aanbod en een groot hart voor taal.

47

1997

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 47

Introductie Encarta Winkler Prins encyclopedie op cd-rom i.s.m. Microsoft

16-09-2010 11:54:38


Winkler Prins 48

ENCYCLOPEDIEテ起 & NASLAGWERKEN

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 48

16-09-2010 11:54:41


nA ruim 100 jAAr in boekvorm te zijn verschenen, is de encYclopedie nu compleet digitAAl.

winkler prins De Winkler Prins Encyclopedie is de oudste Nederlandse encyclopedie. Na ruim 100 jaar in boekvorm te zijn verschenen, is de encyclopedie nu compleet digitaal. online kennisbron De Winkler Prins online is een moderne, webbased encyclopedie met tienduizenden artikelen en veel multimedia. In 2010 zijn drie websites gelanceerd: de Grote Winkler Prins, Studie Winkler Prins en de Junior Winkler Prins. Junior Winkler Prins online (leeftijd 6+) is ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd; Studie Winkler Prins online (leeftijd 10+) voor jongeren in de bovenbouw van de lagere school en de onderbouw havo/vwo en vmbo; Grote Winkler Prins online is bestemd voor iedereen van 15 jaar en ouder. Taalgebruik, navigatie en vormgeving zijn geoptimaliseerd voor de verschillende doelgroepen. Uniek zijn de vormgeving en de aan de leeftijd aangepaste onderwerpkeuze en teksten. De interactieve wereldatlas, de statistiekmodule en de geïntegreerde Prisma woordenboeken maken de online encyclopedie compleet.

boeken Jaarlijks verschijnt het Jaarboek met alle nieuwsfeiten – wereldwijd – van dat jaar, aangevuld met achtergrondartikelen. Daarnaast onderscheidt het fonds zich door het uitgeven van bijzondere boeken die het waard zijn het stempel van Winkler Prins te dragen. De prachtige uitgaven Het Vaticaan en het boek Wetenschap zijn hier voorbeelden van.

Junior Winkler Prins

49

ho o f dr e dac t i e

adam h art- davi s

Studie Winkler Prins

“Niets in het leven hoeft gevreesd te worden, het moet alleen begrepen worden.” M ARIE CURIE

dit indrukwekkende naslagwerk vertelt het verhaal van de wetenschappelijke vooruitgang, van de uitvinding van het wiel tot de 21e-eeuwse klimaatoplossingen. het belicht elk belangrijk moment in de geschiedenis van de wetenschap en verduidelijkt hoe de ideeën, de uitvindingen en de personen daarachter onze wereld veranderden. in toegankelijke en prachtig geïllustreerde artikelen maakt Wetenschap zelfs de ingewikkeldste onderwerpen inzichtelijker dan ooit tevoren.

hoofdredactie

AdAm hArt-dAvis

Kijk ook op www.winklerprins.com

De grote ontDekkingen

Grote Winkler Prins

2003

Prijs van de Nederlandse Kinderjury 6 t/m 9 jaar voor Meester Jaap maakt er een puinhoop van Jacques Vriens

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 49

16-09-2010 11:54:46


4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 50

16-09-2010 11:54:46


’Onderschat nooit de waarde van Nietsdoen, van gewoon meebewegen, luisterend naar alle dingen die je niet kunt horen, zonder je druk te maken.’ Uit Winnie de Poeh van A.A. Milne, Van Goor, 1926

4957 UBSP H2 Corporate brochure DEF.indd 51

16-09-2010 11:54:46


52

2005

4957 UBSP H3 Corporate brochure DEF.indd 52

Eurekaprijs voor het beste Nederlandse non-ďŹ ctieboek voor Trouw nooit een vrouw met grote voeten van Mineke Schipper

16-09-2010 12:02:53


53

4957 UBSP H3 Corporate brochure DEF.indd 53

16-09-2010 12:02:53


EEN BEstsELLER tREKt uItERAARD ALtijD DE AANDACHt, MAAR LONGsELLERs ZijN EvEN BELANGRijK, ZO NIEt BELANGRijKER.

54

2005

4957 UBSP H3 Corporate brochure DEF.indd 54

Zilveren Zoen voor Tobbe van Michael Engstrom

16-09-2010 12:02:54


Een goede band is de basis voor een succesvolle samenwerking en uiteindelijk ook voor uitgaven die aanslaan. Wij koesteren daarom onze relatie met vele Nederlandstalige en buitenlandse auteurs. Uiteraard zijn er grote verschillen tussen fictie, non-fictie en kinderboeken. Bij non-fictie en kinderboeken spelen vaak ook illustratoren en fotografen een cruciale rol in het teamwork rondom het maken van een boek.

Het geheim van ons succes Wij bouwen graag aan de reputatie van auteurs. Daarom vinden wij het van belang een relatie aan te gaan die hopelijk dat ene boek overstijgt. Dat is ook enigszins afhankelijk van het onderwerp, maar over het algemeen publiceren auteurs meer dan één boek bij ons. Zo ontstaan successen en succesvolle auteurs. En wat is dan succesvol? Een bestsellerauteur is fantastisch, maar bedenk dat dit niet uit de lucht komt vallen. Auteurs hebben hier hard voor gewerkt en de uitgeverij heeft daar veel in geïnvesteerd. Een bestseller trekt natuurlijk altijd de aandacht, maar longsellers zijn even belangrijk, zo niet belangrijker. Uiteraard zijn wij ook altijd op zoek naar debutanten. Zij zijn immers de long-/bestsellerauteurs van de toekomst. Uitgaven van Prisma en Capitool kennen heel andersoortige auteurs. Deze treden veel minder op de voorgrond, maar onze samenwerking is even intens.

2006

4957 UBSP H3 Corporate brochure DEF.indd 55

samen met auteurs Aan een auteur stellen wij veel vragen. Over zichzelf, over mogelijkheden voor publiciteit en vooral over welke bijdrage zij kunnen leveren in het slagen van het project. De samenwerking houdt namelijk niet op bij het inleveren van het manuscript of het verschijnen van een boek. We werken samen tijdens de gehele levenscyclus van een boek. We informeren over promotionele activiteiten en verzamelen alle recensies die digitaal ter beschikking staan. Ook op publieksdagen, voorlichtingsbijeenkomsten en beurzen vragen wij auteurs actief deel te nemen.

55

Kortom, auteursmanagement behoort tot een van de belangrijkste ingrediënten van ons succes.

Eerste luisterboeken beschikbaar

16-09-2010 12:02:54


A DF HJ L MNQ R O C G K B P E I Aafjes, B. Abbott, G. Abedi, I. Abeelen, M. van Agatston, A. Albarda, A. Amelink, M. Andersen, H.C. Arden, P. Armstrong, L. Aron, R. Asbridge, Th. Auel, J.M. Austen, J.

56

Bakker, S. de Banks, M. Barlow, A. Basten, W. Beauvoir, S. de Benedictus, D. Berkeley, J. Beuk, R. Bhutto, B. Biegel, P. Biggelaar, A. van den Binchy, M. Bly, R. Boer, A. de Bogaart, E. van den Bomans, G. Bon, A.

4957 UBSP H3 Corporate brochure DEF.indd 56

Bouhuys, M. Boyce, F.C. Bradshaw, J. Brandsma, T. Broekhuijsen, M. Brontë, E. Brookfield, A. Brown, A. Brugmans, H. Bruine, E. de Buchel, Y. Buckingham, M. Buddingh’, C. Buijssen, H. Bull, J. Busser & Schroder, M. & R.

Carducci, B.J. Carroll, L. Cerasini, M. Child, L. Christie, A. Claassen, R. Coetzee, J.M. Colfer, E. Collins, J. Compton, J. Connelly, M. Conran, T. Coolwijk, M. van de Couperus, L. Cramer, R. Cranston, M. Creveld, M. van

Dahl, R. Dam, A. van Daniels, W. David, E. Deaver, J. Defoe, D. Dendermonde, M. Descamps, L. DeStefano, L. Diamond, J. Dickens, Ch. Diffenbaugh, V. Dijkstra, P. Disney, W. Doggers, R. Dorn, W. Dostojewski, F. Dreyfus, J. Duberman, B. Duijker, H. Duijn, F. van Duijvelaar, L. Dumon Tak, B.

Ede, B. van Eeden, R. van Eggermont, M. Elpers, N. Elsschot, W. Emmett, J. Englund, P. Engstrom, M. Euwe, M. Evans, R.J.

Fforde, K. Fielding, J. Fiennes, M. Flaubert, G. Fleischhauer, W. Follett, K. Forsyth, F. Fraiberg, S. Frazier, C. Frost, J. Furnivall, K.

Gaay-Fortman, B. de Gaspersz, J. Geddes, A. Giacobbe, G.C. Gleeson, K. Goldratt, E.M. Gombrich, E. Gorki, M. Gorter, H. Goscinny, R. Grant, M. Gravett, E. Greene, G. Greene, B. Grimm, Gebr. Guild, T.

Haar, J. ter Hafkamp, C. Hagen, H. Harrison, S. Hay, D. Hazelhoff Roelfzema, E. Heeresma, H. Heffels, A. Hemingway, E. Herwig, M. Herwijnen, M. van Heyink, J. Hildebrand, A .D. Hill, E. Hobsbawm, E. Hof, C. van ’t Hofman, W. Hollander, V. den Holt, V. Hopman, P. Huls, B. Hulst, D. Huntington, G.

Johnson, H. Jones, A. Jonge, H. de Jongh, F. de

Kandinsky, V. Kaplan, R. Kelk, L. Kershaw, I. Kessel, M. Kinneging, A. Kirkegaard, O.L. Kleintjes, S. Kleyn, O. Kolk, S. van de Kolk, A. van der Kok, B. Korczak, J. Kundera, M.

Irving, J.

Laan, D. Land, F. Leemhuis, F. Lennox, J. Lescroart, J Levy, J. Liebreich, K. Lieshout, T. van Lieven, D. Lippman, L. Lloyd, S. Lodeizen, C. Luiten, K.

MacBride, S. Mackee, D. Mackler, C. Mahieu, I. Malot, H. Mandela, N. Marwijk, F. van Marx, K. Marx, H. May, K. Mayle, P. McCall Smith, A. McGraw, P. McGregor, E. McKee, D. Menten, T. Meyer, S. Miller, A. Milne, A.A. Mlynowski, S. Molemaker, R. Mollema, E. Montanaro, C. Montessori, M. Montgomery, S. Morley, M. Morris, D. Mosse, K. Mous, M. Multatuli

Nicolas, E. Nogueras, M. Norel, K.

Queen, E. Quentin, P. Quinn, S.

Offringa, H. Oldenhave, M. Ortega, S. & I. Owen, L.

Raay, C. van Rabin, S. Rademaker, L. Raven, R. Reen, T. van Rendell, R. Riddell, C. Roggeveen, L. Roland Holst, A. Rood, N. Rosen, R. Rossem, M. van

Paaltjens, P. Patterson, J. Pease, A. Peetoom, R. Peters, T. Pieck, A. Pilcher, R. Plato Plomp, J. Poe, E.A. Poortvliet, R. Posthuma, S. Potter, C. Priddy, R. Pullman, P.

16-09-2010 12:02:54


s vX u Y wZ t Tijsinger, E. Tinbergen, N. Tobback, C Tolkien, J.R.R. Tomczak, S. Tornquist, R. Tracy, P.J. Twain, M.

Salomé, C. Sartre, J-P. Schell, S. Schotveld, J. Sedgwick, M. Seegers, T. Seelert, B. Seligman, M.E.P. Schiet, M. Shakespeare, W. Shapiro, R. Shepherd, E. Sipkes, I. Slauerhoff, J. Slee, C. Slegers, L. Smith, K. Somerset Maugham,W. Staartjes, A Steinbeck, J. Stiglitz, J. Stoppard, M. Störig, H.J. Storm, P. Stowe, H.B. Straaten, P. van

Updike, J. Urbanus, S.

Veldkamp, T. Vergeer, A.L.J. Verschuur, R. Vincent, A. Vliet, E. van Vlugt, B. van der Vos, C. de Vriens, J. Vries, D. de Vuure, R. van

Yates, L Young, R.

Walta, W. Wattkins, P. Welch, J. Wentinck, Ch. Werner, R. White, M. Windrich, M. Wisman, S. Wissen, D. van Witte, R. de Wittenberghe, A. van Wright, C.

Zola, E. Zwieten, H. van

Teilhard de Chardin, P.J. Terlouw, J. Terpstra, Chr. Thijsen, Th. Tiggelaar, B.

Dit is een selectie van onze auteurs door de eeuwen hen.

© uitgeverij unieboek | Het spectrum bv

4957 UBSP H3 Corporate brochure DEF.indd 57

16-09-2010 12:02:57


4957 UBSP H3 Corporate brochure DEF.indd 58

16-09-2010 12:02:57


‘Drie Ringen voor de Elfen-koningen op aard, Zeven voor de Dwerg-vorsten in hun zalen schoon, Negen voor de Mensen, die de dood niet spaart, één voor de Zwarte Heerser op zijn zwarte troon.’ Uit: In de ban van de ring, deel I De Reisgenoten, J.R.R. Tolkien, 1e druk, 1956, Uitgeverij Het Spectrum

4957 UBSP H3 Corporate brochure DEF.indd 59

16-09-2010 12:02:57


60

2007

4957 UBSP H4 Corporate brochure DEF.indd 60

Woutertje Pieterse Prijs voor Josja Pruis van Harm de Jonge

16-09-2010 12:06:26


61

4957 UBSP H4 Corporate brochure DEF.indd 61

16-09-2010 12:06:26


MULTIMEDIAAL 62

Uitgever캐 Unieboek | Het Spectrum kent een lange historie op het gebied van multimediaal uitgeven.

4957 UBSP H4 Corporate brochure DEF.indd 62

16-09-2010 12:06:26


Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum kent een lange historie op het gebied van multimediaal uitgeven. Beroemde characters als Alfred Jodocus Kwak, Pinkeltje en de boeken van Poortvliet leenden zich bij uitstek voor stationary en andere vormen van merchandising. Eigenlijk is het bedrijf altijd al bezig geweest met het uitgeven in andere vormen. Of het nu de eerste taalcursussen van Philips op cd waren, de snoeicursussen op video of de complete naslagwerken op dvd onder de naam Encarta. films en musicals Met boekverfilmingen is de uitgeverij de afgelopen jaren zeer succesvol geweest. In 2008 ging de eerste bioscoopfilm rondom de Hoe overleef ik…-serie van Francine Oomen in roulatie en afgelopen jaar ging Tien Torens Diep van Jacques Vriens in première als 6-delige televisieserie. In oktober 2010 komt Soldaat van Oranje als musical op de planken. Ook voor 2011 en 2012 staan diverse producties op stapel. digitale producten Vanaf de jaren negentig zijn we bezig met digitale ontwikkelingen die vooral de laatste jaren een vlucht nemen. Wij zijn de eerste uitgeverij die printingon-demand publishing integraal opnam

2007

4957 UBSP H4 Corporate brochure DEF.indd 63

in haar uitgavenbeleid. We creëerden daarvoor zelfs een eigen website. Met printing-on-demand kunnen boeken die niet meer leverbaar of verkrijgbaar zijn toch gedrukt worden wanneer daar vraag naar is. Zelfs als dat maar één exemplaar is. In 2010 hebben we zo’n 1500 titels in POD-vorm beschikbaar. Alle vormen van digitaal uitgeven hebben wij in huis: luisterboeken, e-books, abonnementen op Winkler Prins online en op On Track, digitale woordenboeken van Prisma en de prentenboeken-apps voor de iPad en iPhone. Uniek is de wijnshaker app, die gevoed wordt vanuit onze Wijnalmanak database. Deze app ondersteunt de consument bij de selectie van een fles wijn in de winkel. De applicatie bepaalt via GPS automatisch de locatie waar de gebruiker op dat moment is en toont vervolgens het assortiment van de betreffende winkel.

63

In augustus 2010 is Piccolo Picture Books gelanceerd dat zich speciaal richt op het digitaal en interactief maken van succesvolle prentenboeken voor iPad, iPhone en iPod Touch. Piccolo Picture Books stelt zich als doel kinderboeken tot leven laten komen middels audio en interactie. Er zijn nu vijf prentenboeken-apps in vijf talen beschikbaar.

Thea Beckman Prijs voor Dolores van Noëlle Elpers

16-09-2010 12:06:39


MULTIMEDIAAL 1997 Encarta Winkler Prins encyclopedie verschijnt op cd-rom

64

2003 Diverse naslagwerken beschikbaar via I-mode van KPN Mobiel

2004 Encarta Winkler Prins encyclopedie online beschikbaar

2005 Prisma Professioneel lanceert digitale woordenboeken voor de zakelijke markt

2006 Eerste luisterboeken op cd-rom beschikbaar

2007 Website Vantoen.nu gelanceerd voor boektitels als POD uitgaven

NL

NL

2002 Eerste boeken uitgeven als eBook

m

m

encyclopedie *

e 2002 - Winkler Prins is de meest complete interactieve multimediahet werk 3

Aantal cd’s

4

Geluiden & Muziekfragmenten Grafieken & Tabellen Nieuw! Live Radio & Weerberichten Webkoppelingen (geselecteerd door de redactie) Installeren op vaste schijf (geen cd’s wisselen) Encarta Onderzoekscentrum Nieuw! 2-D & 3-D Virtuele Rondleidingen Kramers Handwoordenboek Nederlands Wereldwijde statistische gegevens

12.000+ 130

12.000+ 130

2200+ 390

2500+ 390

� �

� �

� � � � �

� � � � �

Encyclopedie Deluxe 2002

Foto’s, illustraties en 3D-beelden Video’s & Animaties

Encyclopedie Deluxe 2002

Aantal woorden 13 miljoen 15 miljoen Encarta Grote Wereldatlas Winkler Prins 1,3 miljoen plaatsnamen Aantal woorden in het Woordenboek 70.000 70.000

Encyclopedie Deluxe 2002

online

Best verkochte encyclopedie * Encarta – Encyclopedie Deluxe 2002 – Winkler Prins Encarta Onderzoekscentrum

r/Encarta

en. BEVAT 3 CD-ROM’S

BEVAT 3 CD-ROM’S

m

BEVAT 3 CD-ROM’S

Systeemvereisten

m

2008

4957 UBSP H4 Corporate brochure DEF.indd 64

Zilveren Griffel voor Lang Geleden van Arend van Dam

16-09-2010 12:06:42


digitale outlets Werden tot een aantal jaren geleden de boeken en andere uitgaven nog op klassieke wijze via de boekhandel verkocht, door de toename van het aantal digitale producten gebruiken wij tegenwoordig zo veel mogelijk outlets om naast boeken ook onze digitale producten aan de man te brengen: van boekhandel, internetboekhandel,

2008 Première eerste musical De Bende van de Korenwolf

downloadwinkels, iTunes store en e-bookstores tot onze eigen webshop wazzaa.nl. wazzaa.nl Het ontwikkelen van een eigen webshop waarbij we rechtstreeks kunnen verkopen, ontstond uit onze informatiebehoefte over de klant en het gebrek aan outlets om bijvoorbeeld onze

2009 Première eerste televisieserie Tien torens diep Lancering nieuwe Wazzaa.nl

2010 Winkler Prins lanceert drie versies van Winkler Prins online Eerste app voor Iphone beschikbaar: Wijnshaker Eerste apps voor iPad beschikbaar: Piccolo Picture Books Première musical Soldaat van Oranje

2008

4957 UBSP H4 Corporate brochure DEF.indd 65

luisterboekendownloads te verkopen. Het eerste assortiment dat in de voorloper van de huidige webshop te koop was, bestond dan ook uit deze downloads. Ook konden consumenten een lidmaatschap afsluiten voor de thrillerwebsite Crimezone en waren er prachtige posters te koop van de tekeningen uit de Nederlandse Capitooluitgaven.

Tegenwoordig is wazzaa.nl een volwaardige webshop waarin we naast boeken ook abonnementen van Winkler Prins online, Prisma online en On Track aanbieden. Het rechtstreeks contact via de webshop, de nieuwsbrieven en de abonnementen levert ons waardevolle informatie op over de behoeften van de consument.

65

De Creoolse Keuken is Kookboek van het Jaar (categorie vertaald)

16-09-2010 12:06:46


4957 UBSP H4 Corporate brochure DEF.indd 66

16-09-2010 12:06:46


‘Jullie mogen vanmiddag zelf de baas spelen in de klas. Jullie regelen het zelf maar, want ik wil de rest van de middag geen meester meer zijn.’ Uit: Groep acht aan de macht van Jacques Vriens Van Holkema & Warendorf, 2009

4957 UBSP H4 Corporate brochure DEF.indd 67

16-09-2010 12:06:46


68

2009

4957 UBSP H5 Corporate brochure DEF.indd 68

Première eerste televisieserie Tien torens diep van Jacques Vriens

16-09-2010 12:15:50


69

4957 UBSP H5 Corporate brochure DEF.indd 69

16-09-2010 12:15:50


Content van een Thema

ORGaNIsatIE

Verdeling tailor made content Boeken Ebooks Internet Content Tv/film Abonnementen

EEN GROtE ORGaNIsatIE hEEFt stRuCtuuR NODIG.

70

Een grote organisatie heeft structuur nodig. Structuur in de zin van processen, afspraken en planning. Maar dat mag de creativiteit en innovativiteit van het bedrijf niet dwarsbomen. Wie de vorige hoofdstukken heeft gelezen, weet dat wij vaak vooraan staan bij productontwikkeling en het zoeken naar nieuwe kanalen voor onze producten.

hoe werken wij? Niet alleen het product, maar ook de eindgebruiker staat bij ons centraal. Zo spelen we optimaal in op zijn of haar behoeften. We zijn geen bedrijf dat aast op kortetermijnsuccessen; we bouwen aan onze content, merken en auteurs. Daarbij hebben we harde keuzes gemaakt: we willen niet alles doen, maar wat we doen, doen we goed.

2010

4957 UBSP H5 Corporate brochure DEF.indd 70

Afnemers: Boekenhandel Consumenten rechtstreeks Bedrijven Scholen Educatieve uitgeverijen

Wij plaatsen thema’s centraal in ons denken en bouwen met auteurs aan content. Afhankelijk van de afnemer veredelen wij deze content naar een drager: een boek, internet, database, musical, film of abonnement. Daarbij gebruiken we informatie uit onderzoeken die we laten verrichten, leespanels, gesprekken met boekhandelaren en enquêtes onder leraren. Op deze wijze

trachten wij onze producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de klant. Om deze gedachte te kunnen verwezenlijken hebben we gekozen voor een platte organisatie met korte lijnen. Creativiteit, snel handelen en samenwerken staan daarbij centraal. Maar ook verantwoordelijkheid mogen en moeten nemen, ligt diep verankerd in ons bedrijf.

Het creatieve hart van de organisatie bestaat uit onze uitgevers met hun redacties die opereren binnen een bepaald thema. Alle andere afdelingen daaromheen zijn ingericht om het creatieve idee te verwezenlijken, waarbij markt- en klantgerichtheid, efficiency en kwaliteit sleutelbegrippen zijn.

Uitgeverij Unieboek en Uitgeverij Het Spectrum één bedrijf

16-09-2010 12:15:51


Onze imprints Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum is de moedernaam voor al onze imprints. Wij werken met acht imprints. Een imprint is de naam of het label waaronder de boeken en/ of andere productvormen worden uitgegeven. Onder deze imprints ontwikkelen uitgevers met directie een uitgavenbeleid waarbij het bouwen centraal staat. Op iedere uitgave die wij maken vermelden wij dat het imprint een onderdeel is van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum. Wij hechten aan zelfstandigheid binnen de imprints. Dit stimuleert de creativiteit en innovatiedrang.

De producten die binnen de imprints ontwikkeld worden, kunnen diverse dragers hebben. Naast boeken (ook printing-on-demand) zijn dat downloads, studiebegeleidingssystemen, e-books, apps, abonnementen en communities. Bij verschillende producten worden in samenwerking met externe partijen ook filmproducties, theatervoorstellingen, seminars, musicals en tentoonstellingen ontwikkeld. afdelingen Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum kent een platte organisatiestructuur. Alle hoofden van afdelingen vallen direct onder de tweekoppige directie.

hEt CREatIEVE haRt VaN DE ORGaNIsatIE BEstaat uIt ONzE uItGEVERs MEt huN REDaCtIEs.

71

© hannie van herk 2010

Lancering drie versies Winkler Prins online

4957 UBSP H5 Corporate brochure DEF.indd 71

16-09-2010 12:15:52


aFDELINGEN

72

administratie & controlling De afdeling controlling en administratie creëert de basis voor diverse managementrapportages en verzorgt de facturenstroom en de betalingen. De controle en betalingen van de royalty’s vinden ook hier plaats. productie De afdeling productie is verantwoordelijk voor het technisch begeleiden van boeken, catalogi en promotioneel materiaal. Met kennis van de nieuwste productiemethoden adviseert de afdeling uitgevers en vormgevers. Er worden opdrachten uitbesteed aan leveranciers over de hele wereld, waarbij het uitgangspunt is om de beste kwaliteit

4957 UBSP H5 Corporate brochure DEF.indd 72

tegen een zo’n gunstig mogelijke prijs te verkrijgen. ISO normering is hierbij een belangrijk aspect. In het productietraject zijn vooraf vaste controlemomenten ingebouwd, zodat de kwaliteit constant in de gaten wordt gehouden. Jaarlijks worden er ongeveer 1.200 titels vervaardigd, waarvan 400 nieuwe. Verder worden vele tienduizenden boeken via printing-ondemand geproduceerd. Ook coördineert de afdeling het beschikbaar maken van zowel bestaande als nieuwe titels en e-books. De verschijningsvormen zijn heel uiteenlopend. Van paperback tot gebonden, van zwart/wit tot full colour, van kartonboek met geluid tot luxe boeken in een slipcase.

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum kent een platte organisatiestructuur. Alle hoofden van afdelingen vallen direct onder de tweekoppige directie.

E-media en It Deze afdeling is ons hart op ICT gebied en van alle activiteiten rondom digitaal publiceren. Van het beheer van de grote databases voor Winkler Prins, Prisma en de Wijnalmanak tot het begeleiden van apps en communities, zoals On Track. De input van deze afdeling op gebied van contentbeheer en ontsluiting wordt steeds belangrijker. uitgeefredacties De uitgevers en redacteuren zijn het creatieve hart van ons bedrijf. Zij selecteren de beste en mooiste titels voor hun fondsen. Dit gebeurt door het aankopen van boeken in het buitenland, het actief zoeken naar auteurs in Nederland en

het beoordelen van de manuscripten die aan de uitgeverij gestuurd worden. Is eenmaal besloten om een titel te publiceren, dan onderzoekt de uitgever de diverse mogelijkheden om dat zo goed mogelijk te doen. Samen met productie en/of E-media bedenken zij de beste uitgave. In overleg met marketing en commercie wordt bepaald op welke manier de titel het beste in de markt gezet kan worden.

Commercie De commerciële afdeling is verantwoordelijk voor de verkoop van alle producten (zowel in boekvorm als digitaal) van de uitgeverij. Een goede relatie en optimale samenwerking met onze afnemer staat bij de commerciële afdeling centraal. De afdeling bestaat dan ook uit mensen met diverse specialismen om de verschillende afnemers zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. Onze afnemers zijn zowel de

16-09-2010 12:15:53


boekhandel, retailorganisaties en bedrijven als de consument. In Nederland en België. Ook het onderwijs is een belangrijke handelspartner. Naast verkoop van onze reguliere uitgaven verzorgt de afdeling ook in opdracht van het bedrijfsleven of de boekhandel speciale uitgaven. Binnen de afdeling commercie is business development een belangrijk onderdeel. Business development is gericht op de ontwikkeling van nieuwe markten, nieuwe producten en elke combinatie hiervan en het ondersteunen van productinnovatie, zoals het vertalen van boekuitgaven naar digitale uitgaven, zoals iPad apps en online abonnementen. Business development werkt nauw samen met zowel sales en marketing als met uitgevers en E-media.

secretariaat en facilitaire dienst Deze afdelingen hebben een breed scala aan werkzaamheden. Hierbij staat dienstverlening intern als extern centraal. Of het nu gaat om receptiewerkzaamheden, contractregistratie of postverwerking. (Buitenlandse) rechten De rechtenafdeling van Unieboek | Het Spectrum is verantwoordelijk voor de verkoop van onze titels/ merken aan het buitenland en aan productiemaatschappijen, merchandisers en dergelijke in Nederland.

Marketing Om al onze uitgaven en online activiteiten op een goede manier in de markt te zetten, heeft de uitgeverij een aparte marketingafdeling. De marketeers zoeken naar de beste vorm waarin en de effectiefste (communicatie)middelen waarmee onze producten onder de aandacht gebracht kunnen worden van de juiste doelgroep. Denk daarbij aan middelen als het ontwikkelen van campagnes waarbij een diversiteit van offline en online media ingezet wordt; free publicity; het vervaardigen van promotiemateriaal en point-ofsale materiaal en het versturen van nieuwsbrieven. Maar ook deelname aan beurzen en evenementen en het uitvoeren van marktonderzoek wordt door de marketingafdeling geïnitieerd. De marketingafdeling werkt nauw samen met sales, uitgevers, productie en E-media.

73

2010

4957 UBSP H5 Corporate brochure DEF.indd 73

Voor de verkoop van de rechten aan het buitenland onderhoudt de rechtenafdeling actief contact met buitenlandse uitgevers en is zij aanwezig op internationale beurzen. Ook hierin kent het bedrijf een zeer lange traditie. Met name op het gebied van kinderboeken kennen we grote successen. Tot de bekendste behoren wel de klassiekers van Rien Poortvliet en Wil Huygen: de kabouterboeken zijn wereldwijd verkocht. Verder is Pinkeltje zeer geliefd in Duitsland en zijn de boeken van Jacques Vriens een succes in Spanje. Naast de verkoop van de rechten van de boeken in het buitenland worden de rechten ook verkocht aan productiemaatschappijen. Zo zijn al diverse titels verfilmd en diverse musicals uitgevoerd, zoals in het hoofdstuk over multimedia is te lezen.

Lancering Piccolo Picture Books

16-09-2010 12:16:04


BRONVERMELDING COLOFON - drs. E.H. Halbertsma, Volhardt & Waeckt  100 jaar Van Holkema & Warendorf, Van Holkema & Warendorf 1992 - Ewoud Sanders, De W lijkt ons niet zo’n heksentoer – De geschiedenis van de Prisma Woordenboeken 1952 – 1993, Uitgeverij Het Spectrum 1993 - www.gebr-e-en-m-cohen.nl - www.groenehartarchieven.nl - De Nederlandse Bibliotheekdienst - De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

Vormgeving: Crossings Communications, Utrecht Teksten: © Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv. Met dank aan alle medewerkers van de uitgeverij die hun medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van deze uitgave. Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv Papiermolen 14 – 24 3994 DK Houten Postbus 97 3990 DB Houten T +31 (0) 30 799 83 00 F +31 (0) 30 799 83 98 Info@unieboekspectrum.nl www.unieboekspectrum.nl © 2010 Alle rechten voorbehouden

4957 UBSP H5 Corporate brochure DEF.indd 74

16-09-2010 12:16:04


‘Je kunt aan je zwakkere punten werken, maar echt excellente prestaties en grote successen bereik je door je talenten telkens opnieuw te ontwikkelen en tot op het bot te benutten.’ Uit: Loopbaanonderhoud. Voor Zondagsrijders, Wegpiraten en Filevolk. Ester de Bruine & Yolanda Buchel, Spectrum, 2010

4957 UBSP H5 Corporate brochure DEF.indd 75

16-09-2010 12:16:04

Profile for Unieboek | Het Spectrum

Unieboek | Het Spectrum corporate brochure  

Unieboek | Het Spectrum corporate brochure

Unieboek | Het Spectrum corporate brochure  

Unieboek | Het Spectrum corporate brochure

Advertisement