__MAIN_TEXT__

Page 13

13

VATTEN – fisk och segelfartyg

I

nom vattentemat lyfts det havsnära mellersta Österbotten fram bland annat som ledande inom skeppsbyggeriet i Finland på 1600- och 1700-talet och genom berättelser om olyckliga skeppsbrott. En välbevarad mjöl- eller sågkvarn kan berätta om utnyttjandet av älvarna, gamla fotografier om timmerflottningen, sjömalmen åter om utnyttjandet av sjöarna. Fisket har sedan urminnes tider varit den naturliga formen av användning av alla dessa vattenelement, liksom också sälfångsten i havsområdet. Vattendragen har varit transportleder som gjort det möjligt att färdas till platser och hamnar inom landet och i utlandet. Pentti Virrankoski beskriver i sitt historieverk med geografisk precision hur kusten i mellersta Österbotten söderifrån upp till Karlebytrakten kantas av stora skogbevuxna öar men också en oräknelig mängd små holmar och skär där enbuskar

Profile for Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Genius Loci - platsens ande i det historiska mellersta Österbotten  

Genius Loci - platsens ande i det historiska mellersta Österbotten  

Advertisement