Page 1


VREDNOTE / VALUES

Unichem se zavzema za: Profesionalen pristop, ažurno asistenco in storitve z visoko tehnološko ter informacijsko podporo. Kakovost ter visoko raven odnosa do svojih poslovnih partnerjev. O kakovosti Unichemovih procesov pričata pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO 14000. Znanje in lastno proizvodnjo. Unichemova proizvodnja izdelkov je naravi prijazna, učinkovita in stroškovno upravičena. Visoko dodano vrednost s številnimi ob-prodajnimi aktivnostmi in svetovalnimi storitvami.

Unichem is dedicated to provide: Professional service; Prompt assistance and the outstanding in-house technical support. Quality and care for business partners. All our processes are approved by independent audit authorities and certified by ISO 9001 and ISO 14000. Expertise and own technology. Production is environmentally friendly, efficient and cost effective. The exceptional value – including many promotional activities and counselling services.


O PODJETJU / ABOUT THE COMPANY

Priznano evropsko podjetje, specializirano za proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov za zaščito in prehrano rastlin, organsko vrtnarjenje ter zaščito doma pred insekti in glodavci. Dolgoletna tradicija v proizvodnji vrtnega in zaščitnega programa temelji na lastnih raziskavah, razvoju in proizvodnih kapacitetah. Podjetje ustanovljeno leta 1989 se nenehno razvija in raste. Danes ima podjetje več kot 110 zaposlenih, hčerinska podjetja pa na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Poljskem ter v Združenih državah Amerike. Velik del prodaje je usmerjeno v izvoz – podjetje namreč izvaža v večino evropskih držav, poleg tega pa tudi v Združene države Amerike, Rusijo, Avstralijo in nekatere azijske, afriške ter južno ameriške dežele. Unichem s pomočjo naprednega razvojnega oddelka v slovenskem proizvodnem obratu izdela večino svojih proizvodov. V asortimanu ponuja več kot 200 različnih proizvodov za vrt in dom.

The renowned European manufacturer of high quality products for plant protection and nutrition, organic gardening and pest control. This Slovenian company has a long gardening tradition, a widespread rodent control program and its own research, development and manufacturing facilities. It was established in 1989 and in the following years enjoyed quick development. Today the company has more than 110 employees and its subsidiaries in Croatia, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland and in the United States of America. Export is an important part of the company’s business; it includes all of the European countries as well as Balkan countries and reaches all the way to the United States of America, Russia, Australia and also some of the Asian, African and South American countries. More than 200 different products for home and garden are produced in-house, created with the help of successful research department.

Kot ponudnik biocidnih proizvodov aktivno sodeluje v procesih registracije, definiranih po direktivi 98/8/EC. Posluje tudi z nekaterimi največjimi evropskimi podjetji in lahko pomaga pri pridobitvi registracij za lažji vstop na tuje trge.

As a producer of biocide products, Unichem is actively involved in the registration processes as defined with Directive 98/8/EC. Since the company is involved in business with many large European companies, the Unichem team is providing also the product registrations, when it is needed to enter a particular market.


S širokim širokim naborom naborom inovativnih inovativnih rešitev rešitev za vz za vzgojo gojo rrastlin astlin in vvarovanje arovanje pr pred ed šk škodljivci odljivci skrbimo za za najlepšo ur urejenost ejenost ok okolja olja in doma. Our wide range range of innovative innovative solutions to plant narturing and protection protection against pests offers offers the best appearance appearance of your your home and surr surroundings. oundings.


KAZALO KAZALO / INDEX ekološko a ek ološko vrtnarjenje: Celoten program program izdelkov izdelkov zza organska sredstva proti proti or ganska gnojila, naravna naravna sredstva škodljivcem boleznim šk odljivcem in bole znim Organic Gardening: Wide range range of Products or Or ganic Gar dening: Products ffor Organic Fertilizers, Or ganic Fertiliz ers, Natural Natural Pest and Deseases Protection Products Pr otection Pr oducts

oljkarje, vinogradnike arje, vinogr adnike in Specialni program program zza a oljk sadjarje: specialna gnojila in zaščita zaščita Program Olive Producers, e Oil Pr oducers, Wine Special Pr ogram ffor or Oliv Makers Fertilizers ers Mak ers and Fruit Growers: Growers: Special Fertiliz and Protection Protection

Kompleksna za vrtnarjenje: Kompleksna linija izdelkov izdelkov za organska or ganska gnojila, zemlje, zemlje, univerzalna univerzalna in specialna gnojila, semena in zaščita zaščita rrastlin astlin Complexx line of Products Gardening: Organic Comple Products ffor or Gar dening: Or ganic Fertilisers, Fertiliser s, Soils, Soils, Universal Universal and Special Fertilisers, Fertilisers, Seeds and Plant Protection Protection Products Products

Učinkovita proti boleznim Učink ovita zzaščita aščita rrastlin astlin pr oti bole znim in škodljivcem škodljivcem Effective Products Preventing Eff ective Pr oducts ffor or Pr eventing Diseases and Pest Protection Protection

Nova, učinkovita No va, učink ovita in vvarna arna rrešitev ešitev pred glodavci pr ed gloda vci New, Effective Safe Protection Ne w, Eff ective and Saf e Pr otection Against Rodents A gainst R odents

Najbolj učinkovite učinkovite vabe vabe proti proti glodavcem glodavcem okolja zza a rrazlične azlične situacije in ok olja Against Rodents The most Effective Effective Baits A odents gainst R ffor or different different Situations and Environments Environments

Univerzalni Univ erzalni in specialni insekticidi brez mrčesa zza a vvaren aren dom br ez mr česa Universal Univ ersal and Special Insecticides Safe ffor or Saf e Home without Insects

MARKETING

Marketinške Mark etinške aktivnosti, Klub Gaia in spletna aplikacija aplik acija Naredivrt.si Naredivrt.si Marketing Activities, Mark eting A ctivities, Club Gaia and Digital Web W eb Planner Naredivrt.si Naredivrt.si


Nar avi prijazni izdelki izdelki za za Naravi vrtnarjenje s preverjenim preverjenim učink om učinkom Po dolgoletnem izkoriščanju naravnih virov se ljudje vedno bolj zavedamo, kako pomembna je zavest o ekologiji in ohranjanju narave. Med ekološkimi pripadniki je vse več tudi ljubiteljev vrtnarjenja. Glavna vrednota ni več le količina pridelka, pač pa postajata vedno bolj pomembna hranilna vrednost doma pridelane hrane in metode varovanja rastlin, s katerimi ne onesnažujemo okolja. Trende v ekološkem vrtnarjenju je med prvimi prevzelo tudi podjetje Unichem, ki je v pomoč ekološko usmerjenim ljubiteljem vrtnarjenja že vrsto let nazaj razvilo linijo ekoloških pripravkov za prehrano in varstvo rastlin BIO PLANTELLA PLANTELLA.. Izdelki vsebujejo naravne sestavine, ki v preverjeni in nadzorovani sestavi delujejo ciljno na rastlinske bolezni in škodljivce, z dodanimi naravnimi vitamini in organsko hrano pa zagotavljajo večjo odpornost in zdravje rastlin. Izdelki nimajo karenčne dobe, zato lahko plodove zaužijemo takoj po aplikaciji BIO PLANTELLA pripravkov. Linija BIO PLANTELLA vsebuje pestro paleto organskih trdnih in tekočih gnojil, učinkovita naravna sredstva za krepitev pred rastlinskimi boleznimi in ekološke insekticide za zaščito rastlin pred najbolj pogostimi škodljivci. Ekološki pristop k vrtnarjenju se prične že s pripravo tal za setev oziroma sejanje. V ta namen BIO PLANTELLA ponuja kakovostna organska organska gnojila, ki hranila sproščajo nadzorovano in postopoma, z visoko vsebnostjo mikroorganizmov pa tudi dolgoročno izboljšujejo strukturo tal. Organska gnojila uporabljamo tudi v rastni dobi, za lažje sprejemanje hranil pa smo v Unichemu pripravili tek tekoče oče organsko organsko gnojilo,, ki je obogateno z izvlečki gnojilo morskih alg in vitaminski k ompleks za kompleks ekstremno hitro regeneracijo in krepitev rastlin. 6

V liniji BIO PLANTELLA je na voljo tudi mehansk mehanska a zaščita zaščita pr pred ed šk škodljivci, odljivci, ki poleg preprečevanja škodljivcev omogoča tudi pregled nad množičnostjo le-teh. Ekološki Ekološki insekticidi temeljijo na izvlečkih naravnih sestavin, kot so naravni piretrin iz rastline dalmatinski bolhač, njivska preslica, ogrščično olje in maščobne kisline kalijevih soli. V zaščiti zaščiti pr pred ed rrastlinskimi astlinskimi bole boleznimi znimi sredstva iz linije BIO PLANTELLA izkoriščajo naravne sestavine, ki so že tradicionalno v domači uporabi. To sta sojin lecitin in njivska preslica, za učinkovitost delovanja pa je pripravke potrebno uporabljati redno in še pred napadom bolezni. Naravni pripravki BIO PLANTELLA, ki so bili v letu 2002 okronani z nazivom “Okoljski izdelek izdelek leta ”, so namenjeni “Okoljski leta”, novodobnim, ekološko bolj ozaveščenim ljubiteljem vrtnarjenja. Ti skrbijo za ohranjanje narave, poleg tega pa cenijo poln okus in ostale prednosti, ki jih ponujata brez kemikalij in pesticidov pridelana zelenjava in sadje.

NARAVNO, NAR AVNO V , UČINK NK K

NATURAL, EFFIC


KOVITO, K OVITO, ZDR ZDRAVO! AVO!

CIENT, HEALTHY!

Environmentally friendly products Environmentally products with proven proven efficacy efficacy After centuries of exploiting the resources nature has to offer us, we are becoming more and more aware of the importance of ecology, eco-friendly behaviour and the preservation of our environment. There are many followers of such an eco-friendly mentality, but no group is as aware of the importance thereof as the ever growing community of gardening enthusiasts. The amount of crops is no longer the main quality gardening feature. The nutritive value of the grown food and the safe, nonpolluting methods of crop protection are very important as well.

have safety interval, so the fruits can be injested immediately after the application of the product.

Eco-gardening begins with the appropriate soil maintenance and preparation for sowing. That is why BIO PLANTELLA offers high-quality or organic ganic ffertilizers ertilizers that contain nutrients in slow acting forms to ensure extended feeding of plants. They are also rich in microorganisms, which improve the soil structure on a long-term basis. The organic fertilizers are used during the plant`s vegetation period to ensure all the nutritious ingredients it would require. For Unichem was one of the first in Slovenia even more effective nutrients absorption to incorporate these eco-gardening Unichem has developed a liquid organic organic trends. It`s line of eco-friendly products for ffertilizer ertilizer with special seaweed extract and nurishment and protection of plants BIO special vitamin comple complexx for extremly fast PLANTELLA was developed very early on. plant regeneration and enhancing. These include a variety of dry and liquid fertilizers, effective natural plant disease The BIO PLANTELLA line offers also prevention agents and eco-friendly products for mechanic mechanical al pest control control and insecticides against the most common monitoring. Eco-insecticides are based on plant pests. The products contain natural ingredients like natural pyrethrin natural ingredients, added vitamins and from the pyrethrum plant, horsetail plant, organic nutrients, all carefully dosed and rapeseed oil and fatty acids from potassium examined which actively prevent plant salt. For plant protection protection BIO PLANTELLA diseases and fight pests and so ensure we offers products including natural have stronger, more resilient and healthier ingredients, such as soy lecithin and field plants. BIO PLANTELLA products doesn’t horsetail, typically used for homemade remedies. With regular use of the products and proactive, preventive action we can ensure the best protection from various plant diseases. The BIO PLANTELLA natural formulas are created especially for the more ecoaware and eco-friendly gardeners. With these products, which were crowned with prestige title “Eco-Slo “Eco-Slovenian venian pr product oduct of the yyear ear 2002”, gardening enthusiasts all over the world can help preserve our natural surroundings and also enjoy the full taste of organic food and many other advantages of an eco-friendly, chemical- and pesticidefree cultivation of fruits and vegetables. 7


Organska gnojila in stimulatorji rasti / Organic Fertilisers and Growth Stimulators BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL

Opis: 100% organsko gnojilo za vrt in okrasne rastline v obliki granul z uravnoteæeno NPK formulo in visoko vsebnostjo huminskih in fulvinskih kislin. Doziranje: 3 kg za 10 m2 Prednosti: • 100% organska sestava, uravnoteæena NPK formula • obogateno s huminskimi in fulvinskimi kislinami • hitrejøe sproøœanje in bogatejøa sestava • za obilen in vitaminsko bogat domaœ pridelek • v obliki granul, brez plevelov in bolezni • primerno za gnojenje, dognojevanje in kompostiranje Pakiranje: 3 kg Transportno pakiranje: 4

Description: 100% organic fertiliser for gardens and ornamental plants in the form of granules with a balanced NPK formula and additional humic and fulvic acids. Dosage: 3 kg per 10 m2 Advantages: • 100% organic ingredients, balanced NPK formula • enriched with humic and fulvic acids, accelerated release and enriched composition • for an abundant and vitamin enriched home-grown product, in the form of granules without weeds and diseases • for fertilising, additional fertilising and composting Packaging: 3 kg Transport packaging: 4

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA JAGODE IN JAGODIŒEVJE

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR STRAWBERRIES AND SOFT FRUIT

Opis: 100 % organsko gnojilo viøje vrednosti, ki ima posebej prilagojena hranila za gojenje jagod in ostalega jagodiœevja. Ima uravnoteæeno NPK formulo, dodana pa sta mu fosfor in kalij iz naravni virov ter huminske in fulvinske kisline. Doziranje: 2,5 - 3,5 kg / 10 m2 Prednosti: • dolgodelujoœi uœinek œez vso rastno sezono • primerno za gnojenje, dognojevanje in kompostiranje • dodatek naravnega fosforja za okusnejøe sadje • v obliki pelet, brez plevelov in bolezni Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 8

Description: 100 % organic fertilizer of higher value, which includes nutrients, especially intended for growing strawberries and other soft fruit. It has a well-balanced N-P-K formulation and includes phosphate and potassium from natural resources as well as humic and fulvic acid. Dosage: 2,5 - 3,5 kg / 10 m2 Advantages: • long-lasting effect, throughout the entire growth season. • for fertilising, additional fertilising and composting • added natural phosphor for delicious fruit • in the form of pellets, without weeds and diseases Packaging: 1 kg Transport packaging: 8

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIÆNIK IN DRUGE PLODOVKE

Feb

Mar

Apr

May

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR TOMATOES AND OTHER FRUIT VEGETABLES

Opis: 100% organsko gnojilo viøje vrednosti, ki ima posebej prilagojena hranila za gojenje paradiænika in ostalih plodovk. Ima uravnoteæeno NPK formulo, dodan pa mu je tudi kalij iz naravni virov ter huminske in fulvinske kisline. Doziranje: 2 - 3 kg / 10 m2 Prednosti: • dolgodelujoœi uœinek œez vso rastno sezono • primerno za gnojenje, dognojevanje in kompostiranje • dodatek kalija za bolj okusne plodove • v obliki pelet, brez plevelov in bolezni Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 8

Jan

Aug

Description: 100 % organic fertilizer of higher value, which includes nutrients, especially intended for growing tomatoes and other fruit vegetables. It has a well-balanced N-P-K formulation and includes potassium from natural resources as well as humic and fulvic acid. Dosage: 2 - 3 kg / 10 m2 Advantages: • long-lasting effect, throughout the entire growth season • for fertilising, additional fertilising and composting • added potassium for delicious fruit • in the form of pellets, without weeds and diseases Packaging: 1 kg Transport packaging: 8 Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA SOLATO, ZELJE, CVETAŒO ...

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR LETTUCE, CABBAGE, CAULIFLOWER

Opis: 100% organsko gnojilo višje vrednosti, ki ima posebej prilagojena hranila za gojenje solatnic, zelja, cvetaœe, ohrovta in druge zelenjave. Ima uravnoteženo NPK formulo, dodan pa mu je tudi kalij iz naravnih virov ter huminske in fulvinske kisline. Doziranje: 1,5 - 2,5 kg / 10 m2 Prednosti: • dolgodelujoœi uœinek œez vso rastno sezono • primerno za gnojenje, dognojevanje in kompostiranje • dodatek kalija za bolj okusno in zdravo zelenjavo • v obliki pelet, brez plevelov in bolezni Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 8

Description: 100 % organic fertilizer of higher value, which includes nutrients, especially intended for growing cabbage, cauliflower, lettuce and other leafy vegetables. It has a well-balanced N-P-K formulation and includes potassium from natural resources as well as humic and fulvic acid. Dosage: 1,5 - 2,5 kg / 10m2 Advantages: • long-lasting effect, throughout the entire growth season • for fertilising, additional fertilising and composting • added potassium for healthier and tastier vegetables • in the form of pellets, without weeds and diseases Packaging: 1 kg Transport packaging: 8

Jan

8

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


3L

1L

BIO PLANTELLA VRT

BIO PLANTELLA GARDEN

Opis: Naravno organsko gnojilo iz ekstrakta morskih alg, ki rastline oskrbujejo z vsemi glavnimi hranili v ustreznem razmerju, s œimer krepi njen koreninski sistem. Primerno je za vse vrste vrtnin, jagodiœevja, sadnega drevja in okrasnih rastlin. Doziranje: 10 ml na 1 l vode Prednosti: • 100% organsko gnojilo • krepi koreninski sistem • naravne sestavine • majhna poraba Pakiranje: 1 L, 3 L Transportno pakiranje: 1 L – 12, 3 L – 6

Description: Natural organic fertiliser from seaweed extract that works advantageous on plant growth. Natural fertiliser increses yield and plant resistance from damage done by frost. It is suitable for all kind of vegetables, berries, fruit trees and ornamental plants. Dosage: 10 ml per 1 l of water Advantages: • 100% organic fertiliser • strengths root system • natural ingredients • small consumption Packaging: 1 L, 3 L Transport packaging: 1 L – 12, 3 L – 6

500 ml

250 ml

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA VITA

BIO PLANTELLA VITA

Opis: Naravni vitaminski kompleks za prehrano rastlin, ki jih krepi in jim poveœuje odpornost na zunanje vremenske razmere in strese (vroœina, mraz, poøkodbe po toœi, suøi, vetru, boleznih in økodljivcih). Prednosti: • visoka vsebnost vitaminov • dodatek hranil za hitrejšo rast in razvoj vseh vrst rastlin • naravne sestavine Pakiranje: 250 ml, 500 ml Transportno pakiranje: 250 ml – 15, 500 ml – 12

Description: Natural vitamin complex for plant nutrition which strengthens the plants and increases their resilience to weather conditions and stress (heat, cold, damage caused by hail, drought, wind, diseases or vermin). Advantages: • large proportion of vitamines • ideal combination of humic and amino acids stimulating plant growth • natural ingredients Packaging: 250 ml, 500 ml Transport packaging: 250 ml – 15, 500 ml – 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA UNIVERZALNA ZEMLJA BREZ ØOTE

BIO PLANTELLA UNIVERSAL SOIL WITHOUT PEAT

Opis: Visokokakovostna zemlja brez øote za vse vrste rastlin omogoœa ohranjanje naravnih øotiøœ. Vsebuje kompostirana lesna vlakna za uravnoteæeno strukturo zemlje, boljøe zadræevanje vode in prepreœevanje spiranja organskih hranil. Prednosti: • omogoœa ohranjanje naravnih øotiøœ • GUANO – za hitrejøo rast in razvoj vseh vrst rastlin • prepreœuje spiranje hranil in ima visoko sposobnost zadræevanja vode Pakiranje: 35 l Transportno pakiranje: 48

Description: High quality soil without peat for all types of plants enables preservation of natural peat bogs. Contains composted wood fibres for balancing soil structure, improving water retention and preventing the washing away of organic fertilisers. Advantages: • enables preservation of natural peat bog • added nutrients for accelerated growth and development of all types of plants • prevents fertilisers from being washed away and possesses high water retention properties Packaging: 35 l Transport packaging: 48

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA START

BIO PLANTELLA START

Opis: Visokokakovostna zemlja iz najkakovostnejøih øot za prve setve in pikiranje. Mladim rastlinam nudi idealne pogoje za razvoj korenin in krepko rast Prednosti: • zagotavlja zdrave in moœne sadike • vsebuje 100% naravno øoto • zagotavlja idealne pogoje za rast mladih rastlin Pakiranje: 20 l, 50 l Transportno pakiranje: 20 l – 120, 50 l – 48

Description: High-quality soil made from the best turf, suitable for first seedlings and picking-out. Provides young plants with the ideal conditions for root development and strong growth. Advantages: • provides healthy and strong seedlings • contains 100% natural turf • provides ideal conditions for young plant growth Packaging: 20 l, 50 l Transport packaging: 20 l – 120, 50 l – 48

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

9


Opis: Insekticid v obliki koncentrata in pripravljene raztopine iz naravnega piretrina za zatiranje listnih uøi, resokrilcev in rastlinjakovega øœitkarja na okrasnih rastlinah na prostem in v rastlinjaku. Prednosti: • kratka karenœna doba • øirok spekter delovanja • narejena iz rastline bolhaœ Pakiranje: Insekticidna raztopina: 500 ml z razprøilko Koncentrat: 10 ml in 50 ml Transportno pakiranje: Insekticidna raztopina: 12 Koncentrat: 10 ml - 30; 50 ml - 20

Description: Insecticide concentration and ready-for-use solution made from natural pyrethrin for the control of aphids, thrips and greenhouse whitefly on ornamental plants in the open and in greenhouses. Advantages: • short waiting period • wide spectrum of effectiveness • made from plants – Dalmation Daisy Packaging: Ready insecticide solution: 500 ml in spray Concentrate: 10 ml, 50 ml Transport Packaging: Ready insecticide solution:12 Concentrate: 10 ml – 30; 50 ml - 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA FLORA VERDE

BIO PLANTELLA FLORA VERDE

Opis: Insekticidni koncentrat iz naravnega piretrina za zatiranje listnih uøi, resokrilcev, øœitkarjev in koloradskega hroøœa na okrasnih rastlinah, sadnem drevju, vinski trti in vrtninah. Doziranje: 2,5-16 ml/10 L vode Prednosti: • kratka karenœna doba • øirok spekter delovanja • narejen iz rastline bolhaœ Pakiranje: 20 ml Transportno pakiranje: 25 kosov

Description: Insecticide concentration and ready-for-use solution from natural pyrethrin for the control of aphids, thrips, greenhouse whitefly and Colorado beetle on ornamental plants in the open and in greenhouses. Dosage: 2.5-16 ml/10 l water Advantages: • short waiting period • wide spectrum of effectiveness • made from plants – Dalmation Daisy Packaging: 20 ml Transport Packaging: 25 pcs

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA AKTIV

BIO PLANTELLA AKTIV

Opis: Naravni insekticidni koncentrat na osnovi kalijevih soli maøœobnih kislin za zatiranje mehkokoænih insektov, kot so: listne uøi, prøice in resarji na vrtninah, sadnem drevju in okrasnih rastlinah. Doziranje: 3% koncentracija v œasu vegetacije Prednosti: • brez karence • øirok spekter delovanja (mehkokoæni insekti: listne uøi, prøice…) • ni toksiœen za œebele • ne poškoduje cvetov Pakiranje: 1000 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Natural insecticide concentration based on potassium salts of fatty acids for the control of soft-bodied insects such us aphids, spider mites and thrips on ornamental plants, fruit trees and garden vegetables. Dosage: 3% concentration at the time of vegetation Advantages: • no waiting period • wide spectrum of effectiveness (soft-bodied insects: aphids, spider mites…) • non toxic to bees • harmless for blossoms Packaging: 1000 ml Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA AKTIV-R

BIO PLANTELLA AKTIV-R

Opis: Naravni insekticidni pripravek za takojønjo uporabo na osnovi kalijevih soli maøœobnih kislin za zatiranje mehkokoænih insektov, kot so: listne uøi, prøice in resarji na vrtninah, sadnem drevju in okrasnih rastlinah. Doziranje: Za takojønjo uporabo Prednosti: • brez karence • øirok spekter delovanja (mehkokoæni insekti: listne uøi, prøice…) • ni toksiœen za œebele • ne poškoduje cvetov Pakiranje: 500 ml z razprøilko Transportno pakiranje: 12

Description: Natural insecticide mixture for immediate use based on potassium salts of fatty acids for the control of soft-bodied insects such us aphids, spider mites and thrips on ornamental plants, fruit trees and garden vegetables. Dosage: For immediate use Advantages: • no waiting period • wide spectrum of effectiveness (soft-bodied insects: aphids, spider mites…) • non toxic to bees • harmless for blossoms Packaging: 500 ml in spray Transport packaging: 12

Jan

10

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

50 ml

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE AND KENYATOX VERDE

500 ml

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE IN KENYATOX VERDE

10 ml

Insekticidi in mehanska sredstva za zatiranje økodljivcev / Insecticides and Mechanical Pest Protection Products


BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOØŒE

BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES

Opis: Za mehaniœno zatiranje listnih uøi, resarjev, rastlinjakovega øœitkarja in drugih rastlinskih økodljivcev v vrtovih in sadovnjakih. Doziranje: 20 - 24 malih ploøœ na 100 m2 za direktno zatiranje Prednosti: • brez karenœne dobe • entomoloøko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • enostavna uporaba (silikonski papir) • dodane æiœke za obeøanje Pakiranje: 10 kosov Transportno pakiranje: 18

Description: For mechanical control of aphids, Thrips spp. and greenhouse whitefly and other plant pests in gardens and orchards. Dosage: 20 - 24 plates per 100 m2 for direct control Advantages: • no waiting period • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • simple use (silicon paper) • added wires for hanging Packaging: 10 pieces Transport packaging: 18

metuljœek

pravokotna

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOØŒICE

BIO PLANTELLA EXTRA SMALL YELLOW ADHESIVE PLATES

Opis: Za mehaniœno zatiranje listnih uøi, resarjev, rastlinjakovega øœitkarja in drugih rastlinskih økodljivcev v lonœnicah in na balkonskih rastlinah. Doziranje: Po potrebi Prednosti: • brez karenœne dobe • entomoloøko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • enostavna uporaba (silikonski papir) • olajøano postavljanje z dodanimi palœkami • prilagojena velikost za manjøe rastline Pakiranje: pravokotna - 10 kosov, metuljœek – 10 kosov Transportno pakiranje: kvadratne - 45, metuljœek – 40

Description: For mechanical control of aphids, Thrips spp. and greenhouse whitefly and other plant pests in potted and balcony plants. Dosage: As necessary Advantages: • no waiting period • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • simple use (silicon paper) • facilitation of installation with added sticks • adjusted size for smaller plants Packaging: square shape – 10 pieces, butterfly shape – 10 pieces Transport packaging: square shape – 45 pieces, butterfly shape – 40 pieces

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA BELE LEPLJIVE PLOØŒE

BIO PLANTELLA WHITE ADHESIVE PLATES

Opis: Za mehaniœno zatiranje sadnih grizlic in ugotavljanje populacije økodljivcev na slivah in jablanah. Doziranje: 20 - 24 malih ploøœ na 100 m2 za direktno zatiranje Prednosti: • brez karenœne dobe • entomoloøko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • enostavna uporaba (silikonski papir) • selektivno delovanje na sadne grizlice Pakiranje: 10 kosov Transportno pakiranje: 18

Description: For mechanical control of Hoplocampa spp. and assessment of sawflies the pest population on plum trees and apple trees. Dosage: 20 - 24 plates per 100 m2 for direct control Advantages: • no waiting period • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • simple use (silicon paper) • selective effectiveness on Hoplocampa spp. Packaging: 10 pieces Transport packaging: 18

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA LEPLJIVI TRAK

BIO PLANTELLA ADHESIVE PAPER

Opis: Za lovljenje gosenic malega zimskega pedica, zemljemerk, gosenic drugih pedicev in øe nekaterih drugih økodljivcev sadnega drevja. Prednosti: • brez karenœne dobe • entomoloøko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • obojestranska lepljivost in primerna øirina Pakiranje: 5 m Transportno pakiranje: 24

Description: For catching caterpillars of the winter moths, march moths, willow beauty moths, caterpillars of other geometrids and some other fruit tree pests. Advantages: • no waiting period • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • bilateral adhesiveness and convenient width Packaging: 5 m Transport packaging: 24

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

11


BIO PLANTELLA GEL PROTI POLÆEM

BIO PLANTELLA SNAIL REPELLENT GEL

Opis: Naravna mehanska zaøœita pred polæi. Prednosti: • popolnoma neøkodljiv otrokom in domaœim æivalim • obstojen v suhem in vlaænem vremenu • bioloøko razgradljiv, brez vonja in barve Pakiranje: 1 l Transportno pakiranje: 12

Description: Natural mechanical protection against snails. Advantages: • completely safe for children and pets • resistant to dry and wet weather • biologically degradable, no smell or colours Packaging: 1 l Transport packaging: 12

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA ARION +

PLANTELLA ARION +

Opis: Arion + je sredstvo za zatiranje polæev. Uporabljamo ga na vseh vrtnih povrøinah kot tudi na njivah, sadovnjakih in vinogradih. Doziranje: 7-10 g na 10 m2 Prednosti: • izredno uœinkovit, obstojen na vlagi • sestavine vabe privlaœijo polæe • uporaba na prostem in v rastlinjaku Pakiranje: 250 g, 500 g Transportno pakiranje: 250 g – 16, 500 g – 14

Description: Arion + is a natural substance for snail control. It is suitable for use on all garden surfaces as well as in fields, orchards and vineyards. Dosage: 7-10 g /10 m2 Advantages: • extremely effective, moisture-proof • substance attracts snails • usable in the open and in greenhouses Packaging: 250 g, 500 g Transport packaging: 250 g – 16, 500 g – 14

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Sredstva za prepreœevanje bolezni in varovalna sredstva / Means for preventing deseases and protective substances BIO PLANTELLA NATUR-F-R

BIO PLANTELLA NATUR-F-R

Opis: Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev rastlin v œasu njihove vegetacije. Njivska preslica zatira bolezni na sadnem drevju, vrtninah in okrasnih rastlinah. Primeren je za prepreœevanje in zatiranje plesni, økrlupa, rje, pegavosti in drugih rastlinskih bolezni. Doziranje: Za takojønjo uporabo Prednosti: • brez karence • na rastlinski osnovi Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: The natural preparation based on the field horsetail plant helps strengthen the plants during their vegetation period. The field horsetail prevents diseases on fruit trees, garden and ornamental plants. It is appropriate for preventing and eradicating mold, scab, rust, spot and other plant diseases. Dosage: For immediate use Advantages: • no waiting period, on plant basis Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA NATUR-F

BIO PLANTELLA NATUR-F

Opis: Naravni koncentrat na osnovi njivske preslice za krepitev rastlin v œasu njihove vegetacije. Njivska preslica zatira bolezni na sadnem drevju, vrtninah in okrasnih rastlinah. Primeren je za prepreœevanje in zatiranje plesni, økrlupa, rje, pegavosti in drugih rastlinskih bolezni. Doziranje: 10 ml na 1 l vode Prednosti: • brez karence, na rastlinski osnovi Pakiranje: 50 ml Transportno pakiranje: 20

Description: The natural preparation based on the field horsetail plant helps strengthen the plants during their vegetation period. The field horsetail prevents diseases on fruit trees, garden and ornamental plants. It is appropriate for preventing and eradicating mold, scab, rust, spot and other plant diseases. Dosage: 10 ml per 1 l of water Advantages: • no waiting period, on plant basis Packaging: 50 ml Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

BIO PLANTELLA SUPER-F-R

BIO PLANTELLA SUPER-F-R

Opis: Naravni pripravek je odliœno sredstvo za krepitev rastlin, ki ga priporoœamo za uœinkovito zaøœito vrtnin in okrasnih rastlin v œasu njihove vegetacije. Vsebuje sojin lecitin, ki deluje na dva naœina: rastline prehranjuje ter spodbuja njihovo rast, hkrati pa poveœuje in debeli celiœno steno rastline. Doziranje: za takojšnjo uporabo Prednosti: • brez karence, naravne sestavine (lecitin) • stimulator rasti Pakiranje: 500 ml z razpršilko Transportno pakiranje: 12

Description: Natural mixture which strengthens all kind of vegetables and ornamental plants. Dosage: for immediate use Advantages: • no waiting period • natural ingredients (lecithin) • growth stimulator Packaging: 500 ml in spray Transport packaging: 12

Jan

12

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Dec

500 gr

Feb

250 gr

Jan


BIO PLANTELLA SUPER-F

BIO PLANTELLA SUPER-F

Opis: Naravni pripravek je odliœno sredstvo za krepitev rastlin, ki ga priporoœamo za uœnikovito zaøœito vrtnin in okrasnih rastlin v œasu njihove vegetacije. Vsebuje sojin lecitin, ki deluje na dva naœina: rastline prehranjuje ter spodbuja njihovo rast, hkrati pa poveœuje in debeli celiœno steno rastline. Doziranje: 50 ml na 10 l vode Prednosti: • brez karence, naravne sestavine (lecitin) • stimulator rasti Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: The natural solution is the perfect plant strengthening product, intended for the effective protection of garden and ornamental plants during their vegetation period. It contains soy lecithin that has a twofold effect; it nourishes the plant and helps it grow, and at the same time increases and strengthens the plant’s cell wall. Dosage: 50 ml per 10 l of water Advantages: • no waiting period, natural ingredients (lecithin) • growth stimulator Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

Jan

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA THYMI

Opis: Popolnoma naravno sredstvo na osnovi timijana in brina. Rastline krepi in odganja škodljivce. Uporabljamo ga lahko za vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline, s œimer jih varujemo pred širokim spektrom škodljivcev, kot so: listne uši, šœitkarji, resokrilci … Doziranje: Pripravljeno za takojšnjo uporabo. Prednosti: • popolnoma naravna zašœita, deluje proti številnim škodljivcem • izvleœek timijana in brina odganja škodljivce, brez karence • ni fitotoksiœen, ne poškoduje cvetov, ni nevaren œebelam in drugim koristnim organizmom, sestava omogoœa boljšo oprijemljivost sredstva in s tem poveœuje uœinkovitost Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Natural insecticide on a base of Thyme and Juniper is an effective solution against aphids, whitefly, thrips and other soft bodied insects and juveniles. It can be used on ornamental plants, vegetables, fruit trees and vines. Dosage: Ready to use. Advantages: • fully natural protection, against many pests, extract of thyme and juniper repels pests, no waiting period, not phytotoxic, does not damage the flowers • not dangerous to bees and other beneficial organisms • composition allows for better adhesion resources and thus increases the efficiency Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA PROTEKT

BIO PLANTELLA PROTECT

Opis: Protekt je sredstvo za zaøœito dreves pred spomladansko pozebo, predvsem v krajih s hudo vroœino, in hkrati bioloøka zaøœita pred razliœnimi drevesnimi økodljivci, gliviœnimi boleznimi, mahovi in liøaji. Protekt varuje drevesna debla in jim poveœuje elastiœnost Doziranje: Enakomerno premaæemo debla od tal do vej Prednosti: • popolna zaøœita drevesnih debel, uœinkovito delovanje proti boleznim in økodljivcem • dodatek æeleza za prepreœevanje mahov, liøajev • bela barva prepreœuje pozebom, dobra oprijemljivost Pakiranje: 1,5 kg Transportno pakiranje: 18

Description: Protekt is tree protection against spring frost, specially in areas with intense heat, and at the same time a biological protection from various tree pests, fungal diseases, moss and lichen. Protekt protects tree trunks and increases their elasticity. Dosage: Spreading on the trunk evenly from the ground to the branches Advantages: • complete protection of the tree trunks • effectiveness against disease and pests • addition of iron for the prevention of moss, lichen • white colour prevents frost, good hold Packaging: 1,5 kg Transport packaging: 18

Jan

250 g

Mar

BIO PLANTELLA THYMI

Jan

100 g

Feb

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA

BIO PLANTELLA ARBOSAN RESIN

Opis: Smola za premazovanje ran pri cepljenju in pri vseh drugih poøkodbah na drevju in grmiœevju. Doziranje: Premaæemo poøkodovane dele Prednosti: • prepreœevanje vdora bolezenskih klic v rastlino • dobra elastiœnost pri nizkih temperaturah • dobra pokrivnost, primerna gostota • gobica omogoœa enostavno nanaøanje Pakiranje: 100 g, 250 g Transportno pakiranje: 100 g - 30; 250 g - 20

Description: Resin for coating graft cuts and all other injuries on trees and shrubs. Dosage: Spreading on the injured parts Advantages: • prevention of the invasion of disease - causing germs into the plant • good elasticity at low temperatures • good coating, adequate density, sponge for easy application Packaging: 100 g, 250 g Transport packaging: 100 g - 30; 250 g - 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA BALZAM ZA LISTE

BIO PLANTELLA LEAF BALM

Opis: Varuje, œisti in daje lesk listom vseh vrst sobnih in balkonskih rastlin, ki imajo gladke liste. Doziranje: Rastline enakomerno poøkropimo Prednosti: • odpira listne pore • omogoœa laæje dihanje rastlin • œisti listne povrøine in jim daje lesk • enostavna uporaba aerosola, brez neprijetnega vonja Pakiranje: 200 ml v aerosolu Transportno pakiranje: 24

Description: Protects, cleans and gives gloss to the leaves of all types of indoor and balcony plants with smooth leaves. Dosage: Spraying the plants evenly Advantages: • opens leaf pores • enables easier breathing to the plants • cleans leaf surface and gives them gloss • easy to use aerosole, without bad smell Packaging: 200 ml in aerosol Transport packaging: 24

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

13


Gnojila in zašœita za oljke in mediteranska sadna drevesa / Fertilisers and Protection for Olive and Mediterranean fruit trees PLANTELLA ORGANIK ZA OLJKE

PLANTELLA ORGANIK FOR OLIVE TREES

Opis: 100 % organsko gnojilo brez økodljivih primesi. Ima zelo visoko vsebnost kalcija, ki je nujno potreben za nastanek cvetnega prahu. Doziranje: 25 kg / 125-250 m2 Prednosti: • pospeøuje tvorbo humusa v tleh • stimulira rastlinske encime • visoka vsebnost kalcija • spodbuja aktivnost talnih mikroorganizmov Pakiranje: 25 kg Transportno pakiranje: 50

Description: 100 % organic fertilizer that contains a high calcium share, which is essential for pollen formation. Dosage: 25 kg / 125-250 m2 Advantages: • increases the humus formation in the soil • stimulates the plant enzymes • contains high calcium share • increases the soil microorganism activity Packaging: 25 kg Transport packaging: 50

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA BOR

PLANTELLA BOR

Opis: Bor ima izredno vlogo v razvoju celiœnih sten. Pomemben pa je tudi v ciklusu opraševanja in premešœanja sladkorja. Za kvalitetno cvetenje je gnojenje z borom izjemnega pomena. Œe bora primanjkuje, je kakovost peloda in poslediœno koliœina pridelka manjša. Doziranje: foliarno pred cvetenjem in po oploditvi: 150 – 250 ml / 100 L vode Prednosti: • formira in uœvrsti celiœne stene in s tem poveœuje koliœino in kvaliteto plodov • vpliva na cvet in formiranje peloda, kar vpliva na boljšo oplodnjo • sodeluje v procesu metabolizma in transportu sladkorja Pakiranje: 1 l Transportno pakiranje: 12

Description: Boron has very important role in the development of the cell walls. It is also important in the pollination cycle and the sugar transportation. The fertilization with boron has utmost importance for impressive blooming. If there is the deficiency of boron and consequently yield is less. Dosage: 150 – 250 ml / 100 L of water Advantages: • forms and tightens the cell wall and thereby increases the quantity and quality of fruits • it affects the formation of blossom and pollen, which affects the better fertilization • participates in the metabolism and sugar transportation Packaging: 1 l Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA VITA

BIO PLANTELLA VITA

Opis: Prilagojen vitaminski kompleks za prehrano oljk in mediteranskih sadnih dreves. Vita krepi rastline in poveœuje odpornost rastlin pred boleznimi in škodljivci ter pred zunanjimi vremenskimi razmerami in stresi, kot so: vroœina, mraz, suša, veter in poškodbe po toœi. Doziranje: 25 – 30 ml / 2 – 5 L vode Prednosti: • ekstremno hitro okrepi in regenerira rastline • poveœuje odpornost pred boleznimi in škodljivci ter zunanjimi vremenskimi razmerami in stresi • naravne sestavine, visoka vsebnost vitaminov • idealna kombinacija huminskih in fulvinskih kislin ter aminokislin, ki stimulirajo rast rastlin Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 500 ml – 12

Description: Natural vitamin complex for Olive trees and Mediterranean fruit trees. It strengthens the plants and increases their resilience to diseases, pests, weather conditions and stress (heat, cold, drought, wind and damage caused by hail). Dosage: 25 – 30 ml / 2 – 5 L of water Advantages: • extremely fast to strengthen and regenerate plants • increases resistance against diseases and pests as well as external weather conditions and stress • natural ingredients • high in vitamins • ideal combination of humic and fulvic acids and amino acids that stimulate plant growth Packaging: 500 ml Transport packaging: 500 ml – 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠŒE

BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES

Opis: Naravno mehansko zatiranje oljœnih in drugih muh, oljœnega jajœastega rilœkarja, listnih uši, resarjev, rastlinjakovega šœitkarja in drugih rastlinskih škodljivcev na oljkah in mediteranskem sadnem drevju. Doziranje: 20 - 24 malih plošœ na 100 m2 za direktno zatiranje Prednosti: • najsprejemljivejša ekološka zašœita • entomološko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • enostavna uporaba (silikonski papir) • dodane æiœke za obešanje Pakiranje: 10 kosov Transportno pakiranje: 18

Description: Natural mechanical control of Olive and other Flies (Dacus oleae, Rhagoletis cerasi, …), Olive Weevil (Rhynchites cribripennis), Plant-lice (Aphididae), Thrips (Thysanoptera), Whitefly (Trialeurodes vaporariorum) and other pests on Olive trees and Mediterranean fruit trees. Dosage: 20 - 24 plates per 100 m2 for direct control Advantages: • the best organic protection • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • simple use (silicon paper) • added wires for hanging Packaging: 10 pieces Transport packaging: 18

Jan

14

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


1 kg

BIO PLANTELLA ARBOSAN

Opis: Odliœna smola za premazovanje ran, ki nastanejo pri cepljenju in zaradi vremenskih vplivov. S primerno gostoto odliœno prekrije rano, s œimer prepreœuje vdor bakterij in omogoœa hitrejše celjenje ran na oljkah in mediteranskem sadnem drevju v vseh vremenskih razmerah. Doziranje: Premažemo poškodovane dele Prednosti: • prepreœevanje vdora bolezenskih klic v rastlino • dobra elastiœnost pri nizkih temperaturah • dobra pokrivnost, primerna gostota • gobica omogoœa enostavno nanašanje Pakiranje: 250 g, 350 g, 1 kg Transportno pakiranje: 250 g – 20, 350 g – 10, 1 kg – 6

Description: Excellent resin for coating wounds from trimmings and due to weather conditions. Excellent wound cover with the proper density, thereby preventing the invasion of bacteria and allowing faster healing of Olive trees and Mediterranean fruit trees in all weather conditions. Dosage: Spreading on the injured parts Advantages: • prevention of the invasion of disease - causing germs into the plant • good elasticity at low temperatures • excellent coating, adequate density • sponge for easy application Packaging: 250 g, 350 g, 1 kg Transport packaging: 250 g – 20, 350 g – 10, 1 kg – 6

350 g

250 g

BIO PLANTELLA ARBOSAN

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIO PLANTELLA LEPLJIVI TRAK

BIO PLANTELLA ADHESIVE PAPER

Opis: Odliœna mehanska in povsem naravna zašœita oljk in mediteranskih dreves pred širokim spektrom škodljivcev. Z izredno moœnim in obstojnim entomološkim lepilom, brez kemiœnih aktivnih snovi, v primerni širini 5 cm zagotavlja neprehodno naravno prepreko za oljœnega jajœastega rilœkarja, gosenice malega pedica, zemljemerko, gosenice drugih pedicev in ostalih škodljivcev, ki se vzpenjajo po deblu. Rastlinam ne škoduje. Prednosti: • povsem naravna zaščita • entomološko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • obojestranska lepljivost in primerna širina Pakiranje: 5 m Transportno pakiranje: 24

Description: Excellent mechanical and completely natural protection of Olive trees and Mediterranean fruit trees against wide range of pests. With an extremely strong and resistant entomological glue with no chemical active substances it is an invincible natural barrier for Olive Weevil (Rhynchites cribripennis), catterpillars of small Winter Moth (Operophtera brumata), Willow beauty (Boarmia rhomboidaria) and caterpillars of other Moths and pests climbing up the trunk. Not harmful for plants. Advantages: • completely natural protection • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • bilateral adhesiveness and convenient width Packaging: 5 m Transport packaging: 24

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


Izdelki za Izdelki za vrt in rrastline, astline, ki vrtnarjenje spreminjajo spreminjajo v užitek V modernem svetu ljudje vse več časa posvečamo lepo urejenemu domu in njegovi okolici, poleg tega pa vse bolj cenimo tudi hranilno vrednost doma pridelanega sadja in zelenjave. Ljubiteljsko vrtnarjenje je eden od najbolj priljubljenih konjičkov starejših ljudi, vedno več pa se za ta način preživljanja prostega časa odloča tudi mladih. Za želene rezultate v vrtu in okolici doma pa navadno ne zadostuje le ljubezen do rastlin, tem je potrebno za zdravo in bogato rast pomagati tudi s primernimi sredstvi. Da bi bilo vrtnarjenje kar se da prijetno, predvsem pa, da bi naš trud obrodil prave rezultate, je Unichem PLANTELLA,, v kateri razvil linijo izdelkov PLANTELLA najdemo pestro paleto sredstev za prehrano in varstvo rastlin, za bujno cvetoče balkone, zdrave in bogate okrasne ter pridelovalne vrtove ter za žametno sanjsko trato. Vsi izdelki se odlikujejo z visoko kakovostjo, nizko porabo, enostavno uporabo in visoko učinkovitostjo. V blagovni znamki PLANTELLA lahko izbiramo med rrazličnimi azličnimi vr vrstami stami gnojil od klasičnih mineralnih, mineralnih, pa do organskih organskih peletir peletiranih anih in tudi do sodobnih, membr membranskih, anskih, ki s tehnološko dovršeno ovojnico, iz katere se hranila sproščajo postopoma, omogočajo, da zadostuje že eno gnojenje v rastni sezoni. Unichem v asortimentu gnojil na svetovnem trgu predstavlja tudi revolucionarno novost – gnojilo v obliki šumeče tablete tablete,, s katerim je gnojenje še natančnejše, enostavno in učinkovito. PLANTELLA ponuja tudi različna univ erzalna gnojila, univerzalna prav posebno pozornost pa namenja pr ehrani balk onskih okr asnih rastlin, rastlin, ki prehrani balkonskih okrasnih so za bogato cvetenje in bujno rast še posebno izbirčne. 16

V PLANTELLI najdemo tudi popolno k košarico ošarico izdelkov izdelkov za za lepo tr trato, ato, od najbolj kakovostnih gnojil do semen ter sredstev sredstev pr proti oti mahu, ple plevelu velu in ne nezaželenim zaželenim živ živalim. alim. Visokokakovostni izdelki blagovne znamke PLANTELLA so namenjeni tistim ljubiteljem rastlin, ki svojim zelenim ljubljenčkom privoščijo le najboljše. Ti uživajo v lepo urejeni okolici in s srcem spremljajo bogate rezultate, ki jim jih okrasne in balkonske rastline ter tudi vrtnine in sadno drevje vračajo za vložen trud.

VSE ZA ZDR VSE DR VAŠIH V AŠIH A ZELENIH L


Gardening Gardening pr products oducts that make make gardening gardening easy

RAVO RA AVO RAST LJUBLJENČKOV! LJUBLJENČK OV!

EVERYTHING G YOU NEED FOR THE HEALTHY GROWTH OF N YOUR GREEN PETS!

In modern times, people are devoting more and more time to their home and surroundings – to ensure a neat and safe heaven. Nowadays we are also growing more aware of the importance of home-grown and eco-friendly produce and what effect it has on our lifestyle. Gardening is a favored leisure activity for the senior population and is becoming very popular with the younger generations as well. This proves that people do care about their plants and produce. Ye et care alone is not enough to assure the health of our plants. That is why Unichem offers a wide range of its PLANTELLA products that give our

plants all the nutrients they require to grow strong and fruitful. All Unichem products are of top quality, simple to use and highly effective, even in smaller quantities. Under the PLANTELLA trademark we find a rich selection of ffertilizers ertilizers – ranging all the way from the clas classical sical miner mineral al ffertilizers, ertilizers, organic organic fertilizers fertilizers in pallet form, form, to more modern, membrane-encapsulated membrane-encapsulated fertilizers fertilizers with controlled release that last throughout the entire vegetation season. Unichem also offers a revolutionary product from its abundant and prosperous line of fertilizers: ffertilizer ertilizer in the form form of effervescent effervescent tablets that make manuring very easy, effective and precise. PLANTELLA offers also various all-purpose fertilizers, giving special attention to the nutrition and nourishment of ornamental balcony balcony plants, plants, which need very special care to grow beautiful and luscious. PLANTELLA also supplies gardeners with the perfect perfect lawn lawn maintenance products, pr oducts, which include the best fertilizers, seeds moss moss and w weed eed killer killerss and repellents repellents and much more. Unichem’s high-quality products are exactly what the gardening enthusiasts want. Those, for whom only the best is good enough, will enjoy using the PLANTELLA line, which makes it easy to have well-maintained surroundings. You o will be delighted at the sight of you plants bursting with energy and life. Their bountiful and delicious produce will be enough to repay you for the love, care and high-quality products you will offer your plants. 17


Membranska gnojila / Controlled Release Fertilisers PLANTELLA FORMULA 365

PLANTELLA FORMULA 365

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Plantella Formula 365

Plantella Formula 365

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano okrasnih rastlin skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 40-60 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za dolgotrajno in bujno cvetenje rastlin Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for ornamental plants throughout the entire growth season. Dosage: 40-60 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for vigorous and richly blooming plants Packaging: 1 kg Transport packaging: 12

membransko gnojilo za okrasne rastline

Jan

Feb

Mar

Controlled Release Fertiliser for Ornamental Plants

Apr

May

Jun

Jul

Aug

PLANTELLA FORMULA 365

18

Mar

Nov

Dec

Controlled Release Fertiliser for Roses

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano vrtnic skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 50 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za lepe, zdrave in bujno cvetoœe vrtnice Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

Feb

Oct

PLANTELLA FORMULA 365

membransko gnojilo za vrtnice

Jan

Sep

Apr

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for roses throughout the entire growth season. Dosage: 50 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for beautiful, healthy and richly blooming roses Packaging: 1 kg Transport packaging: 12 May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

8 kg

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for lawns throughout the entire growth season. Dosage: 3 kg per 100 m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for a strong and soft green lawn Packaging: 1 kg, 3 kg, 8 kg Transport packaging: 12, 4, 1

1 kg

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano travne zelenice skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 3 kg za 100 m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za moœno in æametno zeleno trato Pakiranje: 1 kg, 3 kg, 8 kg Transportno pakiranje: 12, 4, 1

3 kg

Controlled Release Fertiliser for Lawn

membransko gnojilo za trave


PLANTELLA FORMULA 365

PLANTELLA FORMULA 365

membransko gnojilo za rododendrone

Controlled Release Fertiliser for Rhododendrons

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano rododendronov, hortenzij, azalej, res in ameriøkih borovnic skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 60 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za obilno cvetenje in koøato rast rododendronov, hortenzij, azalej, res in ameriøkih borovnic Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for rhododendrons, hydrangea, azaleas, spring heath and American blueberries throughout the entire growth season. Dosage: 60 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for vigorous blooming and branchy growth of rhododendrons, hydrangea, azaleas, spring heath and American blueberries Packaging: 1 kg Transport packaging: 12 May

Jun

Jul

Aug

PLANTELLA FORMULA 365

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Oct

Nov

Dec

Controlled Release Fertiliser for Hedges

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano æive meje skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 60 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za moœne in zdrave æive meje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

Mar

Sep

PLANTELLA FORMULA 365

membransko gnojilo za æive meje

Feb

Dec

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for conifers throughout the entire growth season. Dosage: 80 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for dense and strong conifers Packaging: 1 kg Transport packaging: 12

PLANTELLA FORMULA 365

Jan

Nov

Controlled Release Fertiliser for Conifers

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano iglavcev skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 80 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za goste in moœne iglavce Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

Feb

Oct

PLANTELLA FORMULA 365

membransko gnojilo za iglavce

Jan

Sep

Apr

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for hedges throughout the entire growth season. Dosage: 60 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for strong and healthy hedges Packaging: 1 kg Transport packaging: 12

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

19


Edinstvena gnojila v obliki šumeœih tablet / Unique Fertilisers in the form of Effervescent Tablets PLANTELLA TABS gnojilo za balkonsko cvetje

PLANTELLA TABS Fertiliser for Balcony Plants

Opis: Gnojilo v tableti za pravilno in enakomerno prehrano balkonskega cvetja. Vsebnost glavnih hranil zagotavlja bujno cvetenje, spodbuja pravilen razvoj korenin in izboljøa odpornost rastlin na stres. Prednosti: • natanœno doziranje, odliœna topnost gnojila • preprosta uporaba, øumeœe tablete se raztopijo v vodi • brez meøanja (gnojilo se enakomerno porazdeli po raztopini) • enostavno za shranjevanje, zavzame malo prostora • 1 tableta zadostuje za 10 l vode Pakiranje: 140 g (14 tbl x 10 g) Transportno pakiranje: 12

Description: Fertilizer in the form of effervescent tablets provides the proper and even nutrition for balcony plants. The high proportion of main nutrients enables luscious flowering, proper root development and increased resistance to stress. Advantages: • accurate dosage, excellent solubility of the fertiliser • simple use, water-soluble effervescent tablets • no mixing required (the fertiliser is uniformly distributed throughout the solution) • simple to store, takes up little space • 1 tablet is enough for 10 L of water   Packaging: 140 g (14 x 10 g tablets) Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA TABS gnojilo za cvetoœe rastline

PLANTELLA TABS Fertiliser for Flowering Plants

Opis: Gnojilo v tableti za pravilno in enakomerno prehrano cvetoœih rastlin. Vsebnost glavnih hranil zagotavlja bujno cvetenje rastlin, spodbuja pravilen razvoj korenin in izboljøa odpornost rastlin na stres. Prednosti: • natanœno doziranje, odliœna topnost gnojila • preprosta uporaba, øumeœe tablete se raztopijo v vodi • brez meøanja (gnojilo se enakomerno porazdeli po raztopini) • enostavno za shranjevanje, zavzame malo prostora Pakiranje: 80 g (20 tbl x 4 g) Transportno pakiranje: 12

Description: Fertilizer in the form of effervescent tablets provides the proper and even nutrition for flowering plants. The high proportion of main nutrients enables luscious flowering, proper root development and increased resistance to stress. Advantages: • accurate dosage, excellent solubility of the fertiliser • simple use, water-soluble effervescent tablets • no mixing required (the fertiliser is uniformly distributed throughout the solution) • simple to store, takes up little space Packaging: 80 g (20 x 4 g tablets) Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA TABS gnojilo za zelene rastline

PLANTELLA TABS Fertiliser for Green Plants

Opis: Gnojilo v tableti za pravilno in enakomerno prehrano zelenih rastlin. Vsebnost glavnih hranil zagotavlja bujno olistanost rastlin, spodbuja pravilen razvoj korenin in izboljøa odpornost rastlin na stres. Prednosti: • natanœno doziranje, odliœna topnost gnojila • preprosta uporaba, øumeœe tablete se raztopijo v vodi • brez meøanja (gnojilo se enakomerno porazdeli po raztopini) • enostavno za shranjevanje, zavzame malo prostora Pakiranje: 80 g (20 tbl x 4g) Transportno pakiranje: 12

Description: Fertilizer in the form of effervescent tablets provides the proper and even nutrition for green plants. The high proportion of main nutrients enables proper root development and increased resistance to stress. Advantages: • accurate dosage, excellent solubility of the fertiliser • simple use, water-soluble effervescent tablets • no mixing required (the fertiliser is uniformly distributed throughout the solution) • simple to store, takes up little space Packaging: 80 g (20 x 4 g tablets) Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA TABS gnojilo za orhideje

PLANTELLA TABS Fertiliser for Orchids

Opis: Gnojilo v tableti za pravilno in enakomerno prehrano orhidej. Vsebnost glavnih hranil zagotavlja bujno cvetenje orhidej, spodbuja pravilen razvoj korenin in izboljøa odpornost orhidej na stres. Prednosti: • natanœno doziranje, odliœna topnost gnojila • preprosta uporaba, øumeœe tablete se raztopijo v vodi, brez meøanja (gnojilo se enakomerno porazdeli po raztopini) • enostavno za shranjevanje, zavzame malo prostora • dodana so mikrohranila Pakiranje: 80 g (20 tbl x 4 g) Transportno pakiranje: 12

Description: The effervescent fertilizer for the appropriate and even orchid nutrition. They contain the main nutrients to provide luscious flowering, correct root development and increased stress resistance for all types of orchids. Advantages: • accurate dosage, excellent solubility of the fertiliser • simple use, water-soluble effervescent tablets • no mixing required (the fertiliser is uniformly distributed throughout the solution) • simple to store, takes up little space • added micronutrients Packaging: 80 g (20 x 4 g tablets) Transport packaging: 12

Jan

20

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


25 kg 20 kg

7,5 kg

20 kg

7,5 kg

Organska in mineralna gnojila ter sredstva za pripravo tal / Organic and Mineral Fertilisers, Products for Soil Preparation PLANTELLA ORGANIK

PLANTELLA ORGANIK

Opis: Dologodelujoœe organsko univerzalno gnojilo v obliki pelet. Doziranje: Povpreœno 20 kg za 100 m2 Prednosti: • 100 % organsko gnojilo • do 30 % poveœanje pridelka • dolgotrajno delovanje veœ kot 6 mesecev • v obliki mikropelet • brez neprijetnega vonja • termiœno obdelano Pakiranje: 7,5 kg, 20 kg, 25 kg Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120; 20 kg – 50; 25 kg – 40

Description: Longlasting universal organic fertiliser in form of pellets. Dosage: On average 20 kg for 100 m2 Advantages: • 100 % organic fertiliser • up to 30 % produce increase • prolonged effectiveness for over 6 months • in from of micro-pellets • without unpleasant smell • thermically processed Packaging: 7,5 kg, 20 kg, 25 kg Transport packaging: 7,5 kg – 120; 20 kg – 50; 25 kg – 40;

Jan

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA ORGANIK K

Opis: 100% dolgodelujoœe organsko gnojilo v obliki pelet bogato z naravnimi viri kalija, huminskimi in fulvinskimi kislinami ter duøikom in fosforjem, zato posebej primerno za plodovke. Doziranje: 7,5 kg za 50 m2 Prednosti: • visoka vsebnost kalija za boljøi koreninski sistem in odpornost proti suøi • dolgotrajno delovanje veœ kot 6 mesecev • postopno sproøœanje hranil, zato ni spiranja v podtalnico • izboljøa strukturo tal • omogoœa boljøo absorbcijo kisika • izboljøuje rast rastlin Pakiranje: 7,5 kg; 20 kg Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120, 20 kg – 60

Description: 100% organic fertiliser with prolonged effect in the form of pellets enriched with natural sources of potassium, humic and fulvic acids, nitrogen and phosphorous, therefore especially suitable for fruiting vegetables. Dosage: 7,5 kg per 50 m2 Advantages: • high content of potassium for improved root system and resistance to droughts • prolonged effectiveness for over 6 month • gradual release of fertiliser, preventing its being washed into ground water, improves soil structure • enables improved absorption of oxygen, improves plant growth Packaging: 7,5 kg; 20 kg Transport packaging: 7,5 kg – 120, 20 kg – 60

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA ORGANIK za oljke

PLANTELLA ORGANIK for Olive Trees

Opis: 100 % organsko gnojilo brez økodljivih primesi. Ima zelo visoko vsebnost kalcija, ki je nujno potreben za nastanek cvetnega prahu. Doziranje: 25 kg / 125-250 m2 Prednosti: • pospeøuje tvorbo humusa v tleh • stimulira rastlinske encime • visoka vsebnost kalcija • spodbuja aktivnost talnih mikroorganizmov Pakiranje: 25 kg Transportno pakiranje: 50

Description: 100 % organic fertilizer that contains a high calcium share, which is essential for pollen formation. Dosage: 25 kg / 125-250 m2 Advantages: • increases the humus formation in the soil • stimulates the plant enzymes • contains high calcium share • increases the soil microorganism activity Packaging: 25 kg Transport packaging: 50

Jan

25 kg

Mar

PLANTELLA ORGANIK K

Jan

10 kg

Feb

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

BIOGRENA

BIOGRENA

Opis: Organsko gnojilo, ki vsebuje vsa glavna hranila za æivljenje rastlin ter mikroorganizme, ki bioloøko aktivirajo tla. Doziranje: 20 kg za 100 m2 Prednosti • vsa glavna hranila in mikrohranila v organski obliki • veliko øtevilo koristnih mikroorganizmov • v obliki mikropelet • velika vsebnost huminskih kislin • brez semenskih pleveli Pakiranje: 10 kg, 25 kg Transportno pakiranje: 10 kg – 120; 25 kg – 50

Description: Organic fertiliser containing all major nutrients for plants and microorganisms which biologically activate the soil. Dosage: 20 kg for 100 m2 Advantages: • all major nutrients and micro – nutrients in organic form • large number of useful microorganisms • in form of micro-pellets • large proportion of humic acids • with no weed seeds Packaging: 10 kg, 25 kg Transport packaging: 10 kg – 120; 25 kg – 50

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

21


PLANTELLA BIOVIT

PLANTELLA BIOVIT

Opis: Bentonitna in zeolitna kamninska moka za izboljøevanje lastnosti tal, primerna za vse vrste rastlin. Doziranje: 10 kg za 100 m2 Prednosti: • prepreœuje izpiranje hranil in vode • rahlja tla ter omogoœa laæje kroæenje zraka in vode Pakiranje: 10 kg Transportno pakiranje: 100

Description: Bentonite and zeolite stone meal for the improvement of soil quality, suitable for all types of plants. Dosage: 10 kg for 100 m2 Advantages: • prevents the washout of nutrients and water • loosens the soil and enables a better circulation of air and water Packaging: 10 kg Transport packaging: 100

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA KALCIVIT

PLANTELLA KALCIVIT

Opis: Sredstvo za odpravljanje kislosti tal. Izboljøuje dostopnost hranil rastlinam. Doziranje: 10 kg za 10 m2 oziroma po potrebi Prednosti: • odpravlja kislost tal • fina granulacija za hitro delovanje v zemlji • visoka vsebnost CaCO3 Pakiranje: 10 kg Transportno pakiranje: 100

Description: Substance for the eradication of the acidity of the soil. Emproves the accessibility to nutrients of the plants. Dosage: 10 kg for 10 m2 or as necessary Advantages: • reduces the acidity of the soil • fine granulation for quick effectiveness inside the soil • large proportion of CaCO3 Packaging: 10 kg Transport packaging: 100

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SADJARSKO GNOJILO NPK 5/7/16+3+0,1

PLANTELLA FRUIT TREE FERTILISER NPK 5/7/16+3+0,1

Opis: Mineralno gnojilo v granulah, primerno za gnojenje sadnega drevja, vinske trte in krompirja. Doziranje: 4 - 7 kg za 100 m2 Prednosti: • dodatek magnezija za prepreœevanje listne bledice • dodatek bora za boljøi razvoj rastnih vrøiœkov • posebej prilagojena koliœina duøika za potrebe sadnega drevja Pakiranje: 3 kg Transportno pakiranje: 200

Description: Granular mineral fertiliser suitable for the fertilisation of fruit trees, vine and potatoes. Dosage: 4 - 7 kg for 100 m2 Advantages: • addition of magnesium for the prevention of chlorosis • addition of boron for a better development of shoots • especially adjusted quantity of nitrogen for the needs of fruit trees Packaging: 3 kg Transport packaging: 200

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA IZBRANI KREMENOVI PESKI

PLANTELLA SELECTED FLINT SANDS

Opis: Naravno talno sredstvo brez glin in apnenca, primerni za zraœenje korenin travniøkih rastlin in za rahljanje trate na sploøno. Doziranje: Povpreœno 25 kg za 100 m2 Prednosti: • kremenovi peski primerne granulacije • rahljanje in zraœenje tal • boljøi razvoj in razrast travne ruøe • vpliv na vodni in zraœni reæim Pakiranje: 25 kg Transportno pakiranje: 40

Description: A natural soil substance without clay or limestone, appropriate for the airing of meadow plant roots and for the loosening of the lawn in general. Dosage: On average 25 kg for 100 m2 Advantages: • flint sands of appropriate granulation • loosening and airing of the soil • better development and shooting off of the turf • influence on the air and water regime Packaging: 25 kg Transport packaging: 40

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

22

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

70 l 60 l

Description: Five component soil from high quality humic peat with the addition of Bio vegetal fibres and longlasting nutrients for planting and transplanting of all types of balcony and indoor plants. Advantages: • essentially more blossoms and greenery • assures ideal conditions for growth and development of plants, because it makes favourable soil structure with excellent water and air regime, improves soil structure and activity • increases soil organic and mineral part Packaging: 5 l, 20 l, 45 l, 60 l, 70 l Transport packaging: 5 l – 360; 20 l – 144; 45 l – 54; 60 l – 48; 70 l – 39

45 l

PLANTELLA BALKONIA

Opis: Pet komponentna zemlja iz najkakovostnejøih huminskih øot, obogatena z Bio rastlinskimi vlakni in dolgodelujoœimi hranili za sajenje in presajanje vseh vrst balkonskih in sobnih roæ. Prednosti: • bistveno veœ cvetov in zelenja • zagotavlja idealne pogoje za dobro rast in razvoj rastlin, saj ustvari ugodno strukturo zemlje z odliœnim vodnim in zraœnim reæimom • izboljøuje strukturo in aktivnost tal • poveœa deleæ organske in mineralne snovi v tleh Pakiranje: 5 l, 20 l, 45 l, 60 l, 70 l Transportno pakiranje: 5 l – 360; 20 l – 144; 45 l – 54; 60 l – 48; 70 l – 39

5l

PLANTELLA BALKONIA

20 l

Zemlje / Soils


PLANTELLA UNIVERZALNA VRTNA ZEMLJA

PLANTELLA UNIVERSAL GARDEN SOIL

Opis: Univerzalna vrtna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst vrtnih, okrasnih in sadnih rastlin, obogatena z Bioculta® rastlinskimi vlakni. Prednosti: • vsebuje Bioculta® rastlinska vlakna, ki omogoœajo visoko sposobnost zadræevanja vode ter prepreœujejo izpiranje obstojeœih in dodanih hranil. • 90 % visokokakovostnih huminskih øot Pakiranje: 50 l Transportno pakiranje: 51

Description: Universal garden soil for planting and transplanting of all types of garden vegetables and ornamental and fruit plants enriched with Bioculta® vegetal fibres. Advantages: • contains Bioculta® vegetal fibres, which enable high water retention and prevent washing out of initial and added nutrients • 90 % high quality humic peat Packaging: 50 l Transport packaging: 51

50 l

10 l

Jan

20 l

5l

50 l

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Opis: Zemlja iz najkakovostnejøih øot z dodatkom dolgodelujoœih hranil in Bioculta® rastlinskih vlaken za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin. Prednosti: • Bioculta® rastlinska vlakna – visoka sposobnost zadræevanja vode ter prepreœevanje izpiranja hranil • visokokakovostne huminske øote in bele øote • dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil Pakiranje: 5 l, 10 l, 20 l, 50 l Transportno pakiranje: 5 l – 360; 10 l – 252; 20 l – 120; 50 l – 51

Description: Soil from peat of utmost quality with the addition of longlasting nutrients and Bioculta® vegetal fibres for planting and transplanting of all types of ornamental plants. Advantages: • Bioculta® vegetal fibres – high water retention and prevention of washing out of nutrients • high quality humic peat and white peat • longlasting effectiveness of mineral NPK nutrients Packaging: 5 l, 10 l, 20 l, 50 l Transport packaging: 5 l – 360; 10 l – 252; 20 l – 120; 50 l – 51

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA SURFINIJE

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR SURFINIAS

Opis: Visokokakovostna specialna zemlja z Bioculta® rastlinskimi vlakni za sajenje in presajanje vseh vrst surfinij, petunij, verben in bidensa. Prednosti: • Bioculta® rastlinska vlakna – visoka sposobnost zadræevanja vode ter prepreœevanje izpiranja obstojeœih in dodanih hranil • visokokakovostne huminske øote in bele øote • dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil v zemlji prilagojenih surfinijam, verbenam in bidensu Pakiranje: 20 l Transportno pakiranje: 120

Description: High quality special soil with Bioculta® vegetal fibres for planting and transplanting of all types of surfinias, petunias, verbenas and bidens. Advantages: • Bioculta® vegetal fibres – high water retention and prevention of washing out of initial and added nutrients • high quality humic peat and white peat • longlasting effectiveness of mineral NPK nutrients in the soil, adjusted to surfinias, verbenas and bidens Packaging: 20 l Transport packaging: 120

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA RODODENDRONE

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR RHODODENDRONS

Opis: Visokokakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rododendronov, azalej, hortenzij, borovnic in vresovk. Prednosti: • visokokakovostne huminske in bele øote, • ustrezna kislost za kisloljubne rastline • dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil v zemlji, prilagojenih kisloljubnim rastlinam Pakiranje: 20 l, 50 l Transportno pakiranje: 20 l – 120; 50 l – 51

Description: High quality special soil for planting and transplanting of all types of rhododendrons, asaleas, hydrangeas, blueberries and heaths. Advantages: • high quality humic peat and white peat • appropriate acidity for acidophilic plants • longlasting effectiveness of mineral NPK nutrients in the soil, adjusted to acidophilic plants Packaging: 20 l, 50 l Transport packaging: 20 l – 120; 50 l – 51

Jan

20 l

Apr

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR ORNAMENTAL PLANTS

Jan

20 l

Mar

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA OKRASNE RASTLINE

Jan

10 l

Feb

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA GROBOVE

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR GRAVES

Opis: Zemlja z najkakovostnejøo huminsko øoto za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin na grobovih. Prednosti: • vsebuje najkvalitetnejøo huminsko øoto • odliœno pokriva povrøine s svojo temno œrno barvo • ne puøœa madeæev na kamnitih delih • izboljøuje strukturo in aktivnost tal • zagotavlja visoko sposobnost zadræevanja vode, prepreœuje izpiranje obstojeœih in dodanih hranil Pakiranje: 10 l, 20 l Transportno pakiranje: 10 l – 192; 20 l – 120

Description: Soil with humic peat of highest quality for planting and transplanting all types of ornamental plants on graves. Advantages: • contains humic peat of highest quality • excellent covering of the surface with its black colour • doesn’t leave stains on stony surfaces • improves structure and activity of the soil • assures high water retention, prevents washing out of initial and added nutrients Packaging: 10 l, 20 l Transport packaging: 10 l – 192; 20 l – 120

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

23


PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA CITRUSE IN MEDITERANSKE RASTLINE

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR CITRUS FRUIT AND MEDITERANIAN PLANTS

Opis: Plantella specialna zemlja za citruse je visokokakovostni rastni substrat za sajenje in presajanje vseh vrst citrusov in mediteranskih rastlin. Prednosti: • vsebuje meøanico huminskih øot za dobro rast citrusov • zagotavlja hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema • zaloga hranil zadoøœa za mesec dni Pakiranje: 10 l Transportno pakiranje: 200

Description: Plantella special soil for citrus fruit and Mediterranean plants is a high-quality growth substrate for planting and re-planting all types of citrus fruit and mediterranean plants. Advantages: • contains a mixture of humic turfs for good citrus growth • enables fast regeneration and root system development • the nutrient supply lasts for a month Packaging: 10 l Transport packaging: 200

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA ORHIDEJE

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR ORCHIDS

Opis: Je visokokakovostni rastni substrat za sajenje in presajanje vseh vrst orhidej. Prednosti: • z dodanimi kokosovimi vlakni za bujno rast orhidej • dobra zraœnost substrata Pakiranje: 3l Transportno pakiranje: 600

Description: High-quality growth substrate for planting and re-planting all types of orchids. Advantages: • with added coconut fiber for luscious growing orchids • good substrate aeration Packaging: 3l Transport packaging: 600

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Description: High quality liquid fertiliser, rich in vitamins for fertilising all type of flowering indoor, window, balcony and garden plants and for a substantial increase in the number of blossoms. Advantages: • substantial increase in the number of blossoms • with vitamins and nutrients • with added seaweeds • increases plant resistance to stress • provides a healthy, vital appearance of plants Packaging: 500 ml, 1000 ml, 3 l Transport packaging: 500 ml – 12; 1000 ml – 12; 3 l – 6

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA LEAF

Opis: Idealno tekoœe gnojilo za vse vrste listnatih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin. Z edinstveno kombinacijo glavnih hranil (N,P,K), mikrohranil (B, Cu, Fe), z dodanimi morskimi algami in vitamini spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres in bujno olistanost rastlin. Prednosti: • bujna olistanost • z vitamini in hranili • dodatek morskih alg • poveœuje odpornost rastlin na stres • zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline Pakiranje: 500 ml, 1000 ml, 3 l Transportno pakiranje: 500 ml – 12; 1000 ml – 12; 3l–6

Description: High quality liquid fertiliser, rich in vitamins for fertilising all type of indoor, window, balcony and garden plants and for substantially more greenery. Advantages: • substantially more greenery • with vitamins and nutrients • with added seaweeds • increases plant resistance to stress • provides a healthy, vital appearance of plants Packaging: 500 ml, 1000 ml, 3 l Transport packaging: 500 ml – 12; 1000 ml – 12; 3 l – 6

Jan

24

Feb

Mar

Apr

May

0,5 l

PLANTELLA LIST

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3l

Feb

1l

Jan

3l

PLANTELLA BLOSSOM

Opis: Idealno tekoœe gnojilo za vse vrste cvetočih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin. Z edinstveno kombinacijo glavnih hranil (N,P,K), mikrohranil (B, Cu, Fe), z dodanimi morskimi algami, vitamini in aktivatorji cvetenja spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres, nastajanje cvetnih nastavkov in bujno cvetenje rastlin v živahnih barvah. Prednosti: • bistveno veœ cvetov • z vitamini in hranili • dodatek morskih alg • poveœuje odpornost rastlin na stres • zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline Pakiranje: 500 ml, 1000 ml, 3 l Transportno pakiranje: 500 ml – 12; 1000 ml – 12; 3 l – 6

0,5 l

PLANTELLA CVET

1l

Specialna gnojila / Special Fertilisers


PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA SURFINIJE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR SURFINIAS

Opis: Mineralno specialno tekoœe gnojilo za gnojenje surfinij. Naœin uporabe: Skozi korenine in liste Doziranje: 15 ml na 1 l vode Prednosti: • majhna poraba, prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • listno delovanje, merilni lonœki za odmerjanje, • enostavna uporaba, priroœna embalaæa Pakiranje: 1000 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Special mineral liquid fertiliser for the fertilisation of surfinias. Manner of absorption: through roots and leaves Dosage: 15 ml per 1 l of water Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients, leaf effectiveness, measuring cups, simple use, handy packaging Packaging: 1000 ml Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA PELARGONIJE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR PELARGONIUMS

Opis: Mineralno specialno tekoœe gnojilo za gnojenje vseh vrst pelargonij. Naœin uporabe: Skozi korenine in liste Doziranje: 15 ml na 1 l vode Prednosti: • majhna poraba, prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil, listno delovanje, merilni lonœki za odmerjanje • enostavna uporaba, priroœna embalaæa Pakiranje: 1000 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Special mineral liquid fertiliser for the fertilisation of all types of pelargoniums. Manner of absorption: through roots and leaves Dosage: 15 ml per 1 l of water Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients, leaf effectiveness • measuring cups, simple use, handy packaging Packaging: 1000 ml Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA ORHIDEJE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ORCHIDS

Opis: Mineralno specialno gnojilo v tekoœi obliki za gnojenje orhidej. Gnojilo se dovaja prek koreninskega sistema rastline. Doziranje: 10 ml na 1 l vode Prednosti: • majhna poraba • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • merilni lonœek za odmerjanje • enostavna uporaba, priroœna embalaæa Pakiranje: 250 ml Transportno pakiranje: 15

Description: Special mineral liquid fertiliser for the fertilisation of orchids. Plants absorb the fertiliser through their roots. Dosage: 10 ml / 1 l water Advantages: • small consumption • adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients • measuring cup, easy to use, handy packaging Packaging: 250 ml Transport packaging: 15

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA OKRASNE RASTLINE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ORNAMENTAL PLANTS

Opis: Mineralno specialno gnojilo v prahu za gnojenje vseh zunanjih okrasnih rastlin (grmovnice, æive meje, rastline na grobovih…) in tudi balkonskih rastlin. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 100 m2 Prednosti: • majhna poraba, prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil, hitro in ciljno delovanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in powder form for the fertilisation of all types of outdoor ornamental plants (shrubs and bushes, hedgerows, ornamental plants on graves…) as well balcony plants. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 100 m2 Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients, quick and targeted effectiveness Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNICE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ROSES

Opis: Mineralno specialno gnojilo v tekoœi obliki ali prahu za gnojenje vrtnic. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 20 m2 Prednosti: • majhna poraba, prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil, priroœna embalaæa • v obliki prahu - hitro in ciljno delovanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in liquid or powder form for cultivating roses. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 20 m2 Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients, handy packaging • in form of powder quick and targeted effectiveness Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

25


PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA RODODENDRONE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR RHODODENDRONS

Opis: Mineralno specialno gnojilo v prahu za gnojenje rododendronov, azalej, hortenzij, vresovk in vrtnih borovnic in druge kisloljubne rastline. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 20 m2 Prednosti: • majhna poraba • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • v obliki prahu - hitro in ciljno delovanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in powder form for the fertilisation of rhododendrons, asaleas, hydrangeas, heaths and garden blueberries and other plants that needs acidsoil. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 20 m2 Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients • in form of powder quick and targeted effectiveness Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA IGLAVCE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR CONIFERS

Opis: Mineralno specialno gnojilo v prahu za gnojenje vseh vrst iglastih rastlin. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 40 m2 Prednosti: • majhna poraba, prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • priroœna embalaæa, v obliki prahu – hitro in ciljno delovanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in powder form for the fertilisation of all types of coniferous plants. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 40 m2 Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients, handy packaging, • in form of powder quick and targeted effectiveness Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNINE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR GARDEN VEGETABLES

Opis: Mineralno specialno gnojilo v prahu za gnojenje vseh vrst vrtnin. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 100 m2 Prednosti: • majhna poraba, hitro in ciljno delovanje • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in powder form for the fertilisation of all types of garden vegetables. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 100 m2 Advantages: • small consumption, quick and targeted effectiveness • adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA JAGODE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR STRAWBERRIES

Opis: Mineralno specialno gnojilo v obliki prahu za gnojenje jagod. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 20 m2 Prednosti: • majhna poraba, hitro in ciljno delovanje • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in powder for the fertilisation of strawberries. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 20 m2 Advantages: • small consumption, quick and targeted effectiveness • adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA CITRUSE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR CITRUS FRUITS

Opis: Gnojilo je prilagojeno vsem zahtevam za prehrano citrusov. Lahko ga uporabljamo ob sajenju (priporoœamo uporabo Plantella zemlje za citruse), kakor tudi za dognojevanje v œasu vegetacije. Naœin uporabe: Dodamo ga ob sajenju. Kasneje citruse gnojimo zgodaj spomladi in v primeru obilnega cvetenja in nastavka plodov øe v maju in avgustu. Doziranje: 50g na m2 Prednosti: • ugodno deluje na rast, cvetenje, rodovitnost tal Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special fertiliser is adapted to all the nutrition needs of the citrus fruits. It can be used when planting (advisable also to use the Plantella citrus fruit soil), as well as during the vegetation period. Application: The fertilizer is added when planting the citrus fruits. Later, fertilize them in early spring and, in case of abundant flowering and fruit setting, also in May and August. Dosage: 50g per m2 Advantages: • beneficial effect on plant growth, flowering, soil fertility Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

Jan

26

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


5 kg

3 kg

Univerzalna gnojila / Universal Fertilisers PLANTELLA UNIVERZALNO GNOJILO NPK 15:15:15

PLANTELLA UNIVERSAL FERTILISER NPK 15:15:15

Opis: Univerzalno granulirano gnojilo za vse vrste rastlin. Doziranje: 3 - 5 kg / 100 m2 Prednosti: • univerzalna sestava - za vse vrste rastlin • temeljno gnojenje rastlin • roœka na vreœi za enostavno prenaøanje Pakiranje: 3 kg, 5 kg Transportno pakiranje: 3 kg (paletno) - 200; 5 kg (paletno ) – 150

Description: Universal granular fertiliser for all types of plants. Dosage: 3 - 5 kg / 100 m2 Advantages: • universal composition – for all types of plants • basic fertilisation of plants • handle on the bag for easy carrying Packaging: 3 kg, 5 kg Transport packaging: 3 kg (pallet) – 200; 5 kg (pallet ) – 150

Jan

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA UREA

Opis: Visoko koncentrirano duøikovo mineralno gnojilo (46% duøika). Prednosti: • viskokoncentrirano hranilo, duøik v poœasi topni obliki • namenjeno temeljnemu gnojenju in dognojevanju vseh vrst rastlin • roœka na vreœi za enostavno prenaøanje Pakiranje: 4 kg Transportno pakiranje: 150

Description: Highly concentrated nitrogen mineral fertiliser (46 % nitrogen). Advantages: • highly concentrated nitrogen nutritive substance in slowly soluble form • designed for basic and additional fertilisation of all types of plants • handle on the bag for easy carrying Packaging: 4 kg Transport packaging: 150

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA KAN

PLANTELLA KAN

Opis: Koncentrirano hitro delujoœe duøikovo mineralno gnojilo (27 % duøika). Prednosti: • visokokoncentrirano hranilo, duøik v hitro topni obliki • za temeljno gnojenje in dognojevanje vseh vrst rastlin • roœka na vreœi za enostavno prenaøanje Pakiranje: 5 kg Transportno pakiranje: 150

Description: Concentrated quickly-effective nitrogen mineral fertiliser (27 % nitrogen). Advantages: • highly concentrated nitrogen nutritive substance in quickly soluble form • designed for basic and additional fertilisation of all types of plants • handle on the bag for easy carrying Packaging: 5 kg Transport packaging: 150

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA KALCIJEVO LISTNO GNOJILO

PLANTELLA CALCIUM LEAF FERTILISER

Opis: Mineralno gnojilo, ki prepreœuje fizioloøke bolezni, nastale zaradi pomanjkanja kalcija. Prednosti: • odpravlja pomanjkanje: kalcija, bora in magnezija v tleh ter rastlini • poveœuje odpornost rastlin in prepreœuje pokanje plodov • tekoœa oblika za listno delovanje ali delovanje preko korenin • merilni lonœek za enostavno doziranje Pakiranje: 1000 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Mineral fertiliser which prevents physiological diseases caused by a lack of calcium. Advantages: • compensates for the lack of calcium • increases the immunity of the plants and prevents the breaking of the fruit • liquid form for effectivenes through leaves or roots • measuring cup for simple dosage Packaging: 1000 ml Transport packaging: 12

Jan

1l

Mar

PLANTELLA UREA

Jan

250 ml

Feb

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA TEKOŒE ÆELEZO

PLANTELLA LIQUID IRON

Opis: Mineralno gnojilo, ki prepreœuje fizioloøke bolezni, nastale zaradi pomanjkanja æeleza. Doziranje: 35 ml na 2,5 l vode Prednosti: • odpravlja pomanjkanje æeleza v tleh in rastlini • tekoœa oblika za listno delovanje ali delovanje preko korenin • merilni lonœek za enostavno doziranje Pakiranje: 250 ml, 1000 ml Transportno pakiranje: 250 ml – 15; 1000 ml – 12

Description: Mineral fertiliser which prevents physiological diseases caused by a lack of iron. Dosage: 35 ml per 2,5 l of water Advantages: • compensates for the lack of iron in the soil and in the plant • liquid form for effectivenes through leaves or roots • measuring cup for simple dosage Packaging: 250 ml, 1000 ml Transport packaging: 250 ml – 15; 1000 ml – 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

27


Description: Nutritive micro - substance against chlorosis caused by a lack of iron. Advantages: • compensates for the lack of iron (chlorosis) • in quickly accessible chelat form Packaging: 15 g, 100 g Transport packaging: 15 g – 56; 100 g – 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA UNIVERZALNE PALŒKE ZA GNOJENJE

PLANTELLA UNIVERSAL FERTILISING STICKS

Opis: Gnojilo za vse vrste sobnih in balkonskih rastlin. Doziranje: 1 palœka za lonœek 12 cm Prednosti: • za vse vrste sobnih in balkonskih rastlin • enostavna uporaba, eno gnojenje zadoøœa za mesec dni Pakiranje: 30 kosov Transportno pakiranje: 25

Description: Fertiliser for all types of indoor and balcony plants. Dosage: 1 stick for pot  12 cm Advantages: • for all types of indoor and balcony plants • simple use, one application suffices for a month Packaging: 30 pieces Transport packaging: 25

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA EXTRA PLUS

PLANTELLA EXTRA PLUS

Opis: Univerzalno 100 % vodotopno gnojilo za vrt in balkonsko cvetje v obliki kristalov NPK 20/20/20. Zaradi kristalov hitro deluje, njegova uporaba je zelo preprosta. Doziranje: 10 g na 10 l vode ob vsakem zalivanju ali po potrebi Prednosti: • 100 % vodotopno gnojilo, izredno majhna poraba • visoka koncentracija NPK in mikrohranil v mineralni obliki • moænost pogoste uporabe Pakiranje: 0,5 kg Transportno pakiranje: 12

Description: Universal 100 % water-soluble fertiliser for the garden and for balcony flowers in form of crystals NPK 20/20/20. It therefore works quickly, and its use is very simple. Dosage: 10 g per 10 l of water at every watering or as necessary Advantages: • 100 % water-soluble fertiliser, extremely small consumption, high concentration of NPK and nutritive micro–nutrients in mineral form • possibility of frequent use Packaging: 0,5 kg Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

100 g

PLANTELLA SEQUESTREN FE–KELATI

Opis: Mikrohranilo proti listni bledici, ki nastane zaradi pomanjkanja æeleza. Prednosti: • odpravlja pomanjkanje æeleza (listno bledico) • v hitro dostopni kelatni obliki Pakiranje: 15 g, 100 g Transportno pakiranje: 15 g – 56; 100 g – 20

15 g

PLANTELLA SEQUESTREN FE–KELATI

Dec

PLANTELLA RHIZOPON I

Opis: Sredstvo za pospeøevanje rasti korenin za zelene potaknjence.

Description: Substance for accelerated root growth for green scions.

PLANTELLA RHIZOPON II

PLANTELLA RHIZOPON II

Opis: Sredstvo za delno olesenele potaknjence.

Description: Substance for partly lignified scions.

PLANTELLA RHIZOPON III

PLANTELLA RHIZOPON III

Opis: Sredstvo za olesenele potaknjence.

Description: Substance for lignified scions.

Naœin uporabe: Ob potikanju Prednosti: • poœasno sproøœanje stimulatorjev rasti • zanesljiva in visoka stopnja uspeønosti nastanka novih korenin • prilagojeno delovanje na rastlinsko skupino Pakiranje: 25 g Transportno pakiranje: 24

Manner of application: At planting Advantages • slow release of growth stimulators • dependable and high degree of success of forming formation of roots, effectiveness adjusted to the plant group Packaging: 25 g Transport packaging: 24

Jan

28

Feb

Mar

Rhizopon II

Rhizopon I

PLANTELLA RHIZOPON I

Rhizopon III

Sredstva za pospeøevanje rasti korenin / Substances for accelerated Root Growth

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


Travna semena in sredstva za nego trave / Grass Seeds and Products for Lawn Care PLANTELLA UNIVERZAL

PLANTELLA UNIVERZAL

Opis: Univerzal je specialna meøanica, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za vse podnebne razmere in lege. Hitro rastoœa meøanica trav je primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske povrøine in øportna igriøœa. Ustvarja lepo in gosto trato, ki nam nudi prostor za poœitek, oddih in sprostitev. Doziranje: 1 kg / 65 m2 Prednosti: • za sonœne in polsenœne lege • hitra zaœetna rast • odporna na teptanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: Plantella Univerzal contains an adjusted mixture of grass seeds that are suitable for all climate conditions. The fast growing grass seeds provide great coverage in all home yards, parks and recreational areas and sports fields. It grows a thick and fresh green lawn providing a perfect place for rest and relaxation. Dosage: 1 kg / 65 m2 Advantages: • suitable for sun and shade areas • fast starting growth • tolerant to frequent trespassing Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA VIVA

PLANTELLA VIVA

Opis: Viva je specialna meøanica, sestavljena iz vrst in sort trav, ki dajejo gosto in zdravo trato na senœnih legah. Primerno za zasnovo trat v parkih in na vrtu, na legah, kjer je veœ sence, na severnih straneh hiø, pod drevjem in v okolici grmiœevja. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Prednosti: • za senœne in polsenœne lege • hitra zaœetna rast • vzdræljiva in gosta trata Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: Plantella Viva contains an adjusted mixture of grass seeds that grows a thick and fresh green lawn in all shade areas. It provides great coverage for areas such as the northern sides of houses and areas under trees and bushes. It is suitable for lawns in home yards and parks. Dosage: 1 kg / 50 m2 Advantages: • suitable for shade areas • fast starting growth • thick and trespassing resistant lawn Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA ADRIA

PLANTELLA ADRIA

Opis: Adria je specialna meøanica, sestavljena iz vrst in sort trav, ki dajejo odporno in trpeæno trato v suhih in vroœih razmerah. Primerna za suøna obmoœja. Ima unikatno sposobnost, da se regenerira po suønem stresu. Doziranje: 1 kg / 40 m2 Prednosti: • za suhe in vroœe lege • ostane zelena tudi v pozni jeseni • odliœno pokriva povrøino Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: Plantella Adria contains an adjusted mixture of grass seeds that grows a thick and trespassing resistant lawn in extremely hot and drought areas. It can re-generate after stress caused by drought. Dosage: 1 kg / 40 m2 Advantages: • suitable for extremely hot and drought areas • stays green also during the late autumn • provides excellent coverage Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA CONTESSA

PLANTELLA CONTESSA

Opis: Contessa je posebna meøanica obloæenih semen iz visoko kakovostnih vrst in sort trav, ki so primerne za vse razmere. Ustvarja lepo in gosto travno ruøo. Vsako seme je obloæeno s hranili in je dvakrat teæje od navadnega, kar omogoœa natanœno setev in bolj œvrst kontakt s tlemi. Ptice obloæenega semena ne marajo. Doziranje: 1 kg / 30 m2 Prednosti: • obloæena travna semena za vse lege • zanesljiva kalitev in hitrejøa zaœetna rast • prvovrstna gostota in vzdræljivost • intenzivno zelena in mehka Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: Plantella Contessa contains an adjusted mixture of high-quality grass seeds that is suitable for all climate conditions. Every seed is coated with nutrients and is twice as heavy as ordinary seed. This enables exact seeding and more compact contact with the soil. Birds dislike the taste of the coated seed. Dosage: 1 kg / 30 m2 Advantages: • coated grass seeds are suitable for all climate conditions • reliable germination and faster initial growth • first-class density and durability • intense green and soft grass Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

29


Opis: Mineralno specialno gnojilo v granulah za gnojenje vseh vrst trav in travniøkih rastlin. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg / 33 m2 Prednosti: • visoka vsebnost duøika v razliœnih oblikah, ki zagotavljajo takojønje in dolgotrajno delovanje gnojila • dodatek æeleza za prepreœevanje mahu v zemlji • majhna poraba Pakiranje: 1 kg, 3 kg, 5 kg Transportno pakiranje: 1 kg – 10; 3 kg – 4; 5 kg – 1

Description: Special mineral fertiliser in granular form for the fertilisation of all types of grass and meadow plants. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg / 33 m2 Advantages: • large proportion of nitrogen in various forms which ensure immediate and longlasting effectiveness of the fertiliser • addition of iron for the prevention of moss in the soil • small consumption Packaging: 1 kg, 3 kg, 5 kg Transport packaging: 1 kg – 10; 3 kg – 4; 5 kg – 1

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA AGAINST MOSS

Opis: Specialno sredstvo za trato odpravlja in prepreœuje mah v trati ter istoœasno oskrbuje travo s hranili. Doziranje: 5 - 10 kg za 10 m2 Prednosti: • dodatek æeleza za uniœevanje mahu • NPK hranila v takoj dostopni obliki omogoœajo trati hitro priraøœanje in krepilno rast • kremenov pesek primerne granulacije rahlja tla in zraœi travnato povrøino Pakiranje: 5 kg, 10 kg Transportno pakiranje: 5 kg - 128; 10 kg - 100

Description: Special substance for lawn eradicates and prevents moss in the lawn and at the same time the supplies the lawn with nutrients. Dosage: 5 - 10 kg for 10 m2 Advantages: • addition of iron for the eradication of moss • NPK nutrients in instanty accessible form enable fast adhesion and stimulating growth to the lawn • flint sand of appropriate granulation loosens the soil and airs the grass surface Packaging: 5 kg, 10 kg Transport packaging: 5 kg - 128; 10 kg - 100

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA JESENSKO GNOJENJE TRAVE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR AUTUMN GRASS FERTILISING

Opis: Mineralno specialno gnojilo za pravilno prehrano vseh vrst trate. Ker vsebuje višjo vsebnost fosforja in kalija, trata tvori moœnejše in globlje korenine, s tem pa je uspešnejše tudi njeno prezimovanje. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Prednosti: • za boljše prezimovanje trate • v naslednji sezoni bo trata bolj gosta, zelena in primerna za hojo Pakiranje: 5 kg Transportno pakiranje: 128

Description: Special mineral fertiliser ideal for proper nutrition of all kinds of grass. It includes a higher dosage of phosphor and potassium to enable the grass to form stronger and deeper roots, which also ensure better overwintering for the plant. Dosage: 1 kg / 50 m2 Advantages: • aids the grass with overwintering • in the next season the grass grows thicker, greener and more durable, and therefore appropriate to walk upon Packaging: 5 kg Transport packaging: 128

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Specialna in varovalna sredstva / Special and Protective Products PLANTELLA DEKORATIVNO LUBJE

PLANTELLA DECORATIVE BARK

Opis: Lubje je temno rjave barve in je popolnoma naravna talna obloga iz borovega lubja (Pinus Pinastre). Lubje se uporablja za pokrivanje oziroma zastiranje zemlje sobnih in balkonskih rastlin ter okrasnih gred, tal na grobovih, pod grmiœevjem, sadnim in okrasnim drevjem. Doziranje: Z lubjem prekrijte oziroma zastrite zemljo sobnih in balkonskih rastlin, grmiœevja, sadnega ali okrasnega drevja v viøini 2 do 3 cm Prednosti: • ustvarja estetski videz in prepreœuje razraøœanje plevela • spodbuja nastajanje humusa • zaøœitijo tla pred izsuøitvijo (v tleh ohranjajo vlago) in zmrzaljo ter varujejo povrøino pred erozijo (izpiranjem) • polepøajo estetski videz vrta Pakiranje: 50 l Transportno pakiranje: 48

Description: Bark nuggets are a completely natural covering, made from pine bark (Pinus Pinastre). These are used for partial or complete soil covering in indoor and balcony plants and for partial covering of decorative plant beds, graveyards, surfaces under bushes, fruit or decorative trees. Dosage: Cover the soil of balcony and indoor plants, bushes, fruit or decorative trees with the pine bark nuggets, partially or completely, in a layer 2-3 cm thick. Advantages: • provides a highly esthetic appearance and prevents the weed from spreading, increases the humus accumulation process, • increases the humus accumulation process • protects the soil against extreme temperature changes and retains the soil moisture and warmth, protect the soil against erosion (washing out) • provides a highly esthetic appearance Packaging: 50 l Transport packaging: 48

Jan

30

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

10 kg

PLANTELLA PROTI MAHU

5 kg

1 kg

Jan

5 kg

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ALL TYPES OF GRASS

3 kg

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VSE VRSTE TRAV


leønikovo rjavi

rdeœi

PLANTELLA SEKANCI leønikovo rjavi, rdeœi sekanci

PLANTELLA WOODCHIPS hazelnut brown, red woodchips

Opis: Sekanci so naravno obarvani lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred, oœiøœenih tal pod grmiœevjem, sadnim in okrasnim drevjem. Doziranje: S Plantella sekanci prekrijte oziroma zastrite zemljo sobnih in balkonskih rastlin, grmiœevja, sadnega ali okrasnega drevja v viøini 2 do 3 cm Prednosti zastiranja z lesnimi sekanci: • ustvarja estetski videz in prepreœuje razraøœanje plevela • spodbuja nastajanje humusa • zaøœitijo tla pred izsuøitvijo (v tleh ohranjajo vlago) in zmrzaljo ter varujejo povrøino pred erozijo (izpiranjem) • polepøajo estetski videz vrta Pakiranje: 50 l Transportno pakiranje: 42

Description: The woodchips are naturally colored conifer woodchips of various granulation, suitable for partial covering and decoration of decorative plant beds, cleared surfaces under bushes, fruit and decorative trees. Dosage: Use Plantella woodchips to cover (partly or completely) the soil of house and balcony plants, bushes, fruit or decorative trees with a layer of chips 2-3 cm high. Advantages of woodchip coverings: • provides a highly esthetic appearance and prevents the weed from spreading, increases the humus accumulation process • increases the humus accumulation process • protects the soil against extreme temperature changes and retains the soil moisture and warmth, protect the soil against erosion (washing out) • provides a highly esthetic appearance Packaging: 50 l Transport packaging: 42

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Sredstva za prepreœevanje plevela / Products for Weed Prevention PLANTELLA TOTAL – R

Plantella TOTAL – R

Opis: Pripravek za zatiranje plevela okoli hiøe, na poteh, na zidu, med tlakovci… Namenjen je zatiranju enoletnih in globoko zakoreninjenih trajnih plevelov, vkljuœno z regratom, kislicami, koprivami, slakom in osatom. Uporabljamo po priloženih navodilih, sredstvo lahko uniœi tudi travo. Doziranje: 750 ml/25m2 Prednosti: • uniœi plevel skupaj s korenino, zato zagotavlja dolgotrajen uœinek • uœinkovit in zanesljiv, ima øirok spekter delovanja • za uporabo okoli hiøe Pakiranje: 750 ml Transportno pakiranje: 17

Description: Preparation for the control of weeds around the house, on paths and walls, between paving stones, etc. It is intended for the control of annual and deeply rooted perennial weeds, including dandelion, sorrel, nettles, bindweed and thistle. Use as instructed, can damage the lawn. Dosage: 750 ml/25m2 Advantages: • destroys weeds together with roots, thereby ensuring a long-term effect • effective and reliable with a broad range of effect • for use around the house Packaging: 750 ml Transport packaging: 17

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

PLANTELLA TOTAL

Plantella TOTAL

Opis: Sistemiœni neselektivni herbicid za zatiranje plevela na strniøœih, nasadih vinske trte in sadnega drevja ter na nekmetijskih povrøinah. Namenjen je zatiranju enoletnih in globoko zakoreninjenih trajnih plevelov, vkljuœno z regratom, kislicami, koprivami, slakom in osatom. Uporabljati po priloženih navodilih, sredstvo lahko uniœi tudi travo. Doziranje: 100 ml/112 m2 Prednosti: • uniœi plevel skupaj s korenino, zato zagotavlja dolgotrajen uœinek • uœinkovit in zanesljiv, ima øirok spekter delovanja • tudi za uporabo okoli hiøe Pakiranje: 100 ml Transportno pakiranje: 30

Description: Systematic non-selective herbicide for the control of weeds in stubble fields, vineyards and orchards and for non-agricultural surfaces. It is intended for the control of annual and deeply rooted perennial weeds, including dandelion, sorrel, nettles, bindweed and thistle. Use as instructed, can damage the lawn. Dosage: 100 ml/ 112m2 Advantages: • destroys weeds together with roots, thereby ensuring a long-term effect • effective and reliable with a broad range of effect • for use around the house Packaging: 100 ml Transport packaging: 30

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Sredstvo za odganjanje nezaæelenih æivali / Animal Repellent PLANTELLA REPEL, ODGANJALEC PSOV IN MAŒK

PLANTELLA REPEL, DOG AND CAT REPELLENT

Opis: Sredstvo za odvraœanje nezaæelenih æivali. Pse, maœke in divjad odganja s pomoœjo vonja, nanaøamo pa ga na trdne povrøine na predelih, kjer æelimo æivalim prepreœiti dostop. Doziranje: 12 ml / 1 m2 Prednosti: • aktivna snov deluje s pomoœjo vonja kot odvraœalo • za zaøœito okolice doma, terase, ograje … • zaøœita uœinkuje nekaj tednov Pakiranje: 1 l Transportno pakiranje: 12

Description: A deterrent for unwanted animals. It repels dogs, cats and wild animals by releasing a special odor. It is applied onto solid surfaces on areas, where we want to prevent animals from entering. Dosage: 12 ml / 1 m2 Advantages: • the active substance and its released odor work as a deterrent • excellent for protection of home and surroundings, terraces, fences… • the protective effect lasts for a few weeks Packaging: 1 l Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31


VIVERA Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline Ljubitelji vrtnarjenja v svoje rastline vlagajo veliko ljubezni in upov za bogat pridelek. Zaradi objektivnih razlogov in včasih tudi zaradi pomanjkanja znanja pa rastline vedno ne upravičijo vseh pričakovanj. Napadi bolezni in škodljivcev so iz leta v leto večji in čeprav se močno trudimo, da bi se z njimi spopadli na naraven način, včasih s pravimi ukrepi zamudimo. Za primere, ko so rastline že močno napadene in obolele, podjetje Unichem ljubiteljem vrtnarjenja ponuja pomoč v obliki konvencionalne kurativne fungicidne in insekticidne zaščite. Izdelki iz linije VIVERA rešujejo probleme z najbolj razširjenimi škodljivci (uši, pršice, zavijači, rastlinjakov ščitkar …), poleg tega pa tudi s številnimi rastlinskimi boleznimi, kot so: plesni, škrlup, gniloba … Posamezni izdelki so prilagojeni za vse rastlinske vrste – od sadnega drevja, do zelenjave in okrasnih rastlin. V asortimentu so tudi izdelki proti klitju krompirja, proti plevelu in za preganjanje nadležnega voluharja. Večina izdelkov se odlikuje z delovanjem na širok spekter bolezni in škodljivcev, nekateri med njimi pa imajo tudi zelo kratko karenčno dobo. Izdelki iz linije VIVERA so namenjeni malce bolj izkušenim ljubiteljem vrtnarjenja, ki so si za uporabo pridobili ustrezen izpit in so tako poučeni o racionalni uporabi teh sredstev.

The effective and diverse protection for infected and attacked plants Gardening enthusiasts offer their plants a lot of affection and hope to gain bountiful fruit as a reward. Yet do to objective reasons or sometimes even lack of knowledge their plants do not always meet expectations. There are more and more cases of diseases and pests attacking plants each year and although loving gardeners try to fend them off in a natural way, sometimes the correct measures are simply applied too late. In such instances, when the plants are already badly infected or attacked, the company Unichem can offer help – conventional curative fungicidal and insecticidal treatment. The products from the VIVERA product lineare the solution to all problems caused by the most widespread pests (lice, mites, leafrollers, whiteflies) and plant-diseases like mold, scab, rot … Individual products are adapted to aiding all types of plants – from fruit trees, vegetables, to ornamental plants. In the product catalogue we also find products to help prevent potato germination, weed sprouts and get rid of pesky voles. Most of the products are appropriate for control of a broad spectrum of plant diseases and pests, and some of them have an extremely short waiting period.


VIVERA

Fungicidi za prepreœevanje bolezni/ Fungicides for Preventing Diseases VIVERA CHORUS 50 WG

VIVERA CHORUS 50 WG

Opis: Fungicid za zatiranje jablanovega škrlupa, jablanove pepelovke in monilije na sadnem drevju. Aktivna snov ciprodinil s sistematiœnim in translaminarnim naœinom delovanja prepreœuje vdor glive v rastlino, prav tako pa zavira njeno razrašœanje v listno tkivo. Zaradi posebne strukture sredstvo Chorus 75 WG odliœno deluje tudi pri nižjih temperaturah (nad 5 °C). Kurativen uœinek lahko priœakujemo nekje 48 ur po zaœetku okužbe. Prednosti: • odliœno deluje pri nizkih temperaturah • dobro deluje tako preventivno kot kurativno • odliœna topnost zrnc v vodi Pakiranje: 15 g Transportno pakiranje: 20

Description: Fungicide for the control of Venturia inaequalis, Podosphaera leucotricha and moniliasis on fruit trees. The active substance Cyprodinil with systemic action prevents the penetration of the fungus into the plant, as well as inhibits its spreading. Due to the special structure Chorus 75 WG is effective also at low temperatures (up to 5 °C). The effect shows within 48 hours. Benefits: • excellent effect also at low temperatures • it works well as for prevention or curative • excellent solubility Packaging: 15 g Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

VIVERA CUPRABLAU-Z

VIVERA CUPRABLAU-Z

Opis: Fungicid na osnovi bakra, ki se uporablja za zimska škropljenja proti rastlinskim boleznim in v za zatiranje peronospor, listne luknjiœavosti in pegavosti v œasu vegetacije. Cuprablau-Z je preventivni, kontaktni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na vinski trti, krompirju, paradižniku, hmelju, jablanah, hruškah, breskvah, košœiœastemu sadju in oljkah. Prednosti: • preventivni, kontaktni fungicid na osnovi bakra • primeren za spomladansko škropljenje Pakiranje: 35 g Transportno pakiranje: 20

Description: Fungicide on the basis of copper, used for winter spraying against plant disease and at the time of vegetation for the control of the peronospora and Alternaria brassicae. Cuprablau-Z is a preventive, contact fungicide for the control of plant diseases. Benefits: • preventive, contact fungicide on the basis of copper • suitable for spring spraying Packaging: 35 g Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

VIVERA RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

VIVERA RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

Opis: Fungicid za zatiranje plesni na okrasnih rastlinah, peronospore vinske trte, plesni na vrtninah, kot so: plesni na krompirju in paradiæniku, œebulne, solatne, øpinaœne plesni … Prednosti: • kombinirani fungicid s sistemiœnim in kontaktnim naœinom delovanja • po rastlini se giblje navzgor, zato se zelo dobro porazdeljuje v rastlini • že 30 minut po škropljenju dež ne more izprati aktivne snovi • vrhunska uœinkovitost na glive plesnivke • uporabniku in okolju najbolj prijazna formulacija Pakiranje: 30 g Transportno pakiranje: 20

Description: Fungicide for the control of mildew on ornamental plants, of Plasmopara viticola and mildews on garden vegetables, such as: Phytophthora infestans on potatoes and tomatoes, Peronospora destructor on onion, Bremia lactucae, Peronospora farinosa ... Benefits: • fungicide with systemic and contact action • very well distributed within the plant • 30 minutes after spraying the rain cannot wash away the active substance • best effect against mildew • user and environment friendly formulation Packaging: 30 g Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

VIVERA SCORE 250 EC

VIVERA SCORE 250 EC

Opis: Fungicid za zatiranje pepelastih plesni, listnih pegavosti in rje na vrtninah in jagodah ter za zatiranje jablanovega in hruøevega økrlupa ter jablanove pepelovke. Prednosti: • aktivna snov se enakomerno razporedi po rastlinskem tkivu • višja uœinkovitost pri nizkih temperaturah • zelo nizka hlapnost zagotavlja odliœno delovanje v visokih temperaturah • inhibicija biosinteze ergosterola • izredno subkutikularno delovanje na miceliju škrlupa tudi v œasu sporulacije Pakiranje: 10 ml Transportno pakiranje: 25

Description: Fungicide for the control of Erysiphe cichoracearum and rust on garden vegetables and strawberries and for the control of Venturia inaequalis and Podosphaera leucotricha. Benefits: • the active substance is evenly distributed within the plant • best effect at low temperatures • low volatility enables also excellent effect at high temperatures Packaging: 10 ml Transport packaging: 25

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

33


Description: Fungicide for the control of the cause of Botryotinia Fuckeliana on ornamental plants, garden vagetables, lawn, vine and strawberries. Benefits: • two different modes of action: contact and systemic • extremely effective against gray mould and white rot Packaging: 16 g, 40 g Transport packaging: 16 g – 20; 40 g – 15 Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

VIVERA ORTIVA

VIVERA ORTIVA

Opis: Fungicid, ki deluje na širok specter bolezni v številnih kulturah. Aktivna snov azoksistrobin deluje tako sistemiœno kot translaminarno. Delovanje sredstva je v prvi vrsti preventivno, zato ga je priporoœljivo uporabiti pred zaœetkom okužbe. Prednosti: • odliœno in enakomerno zašœiti celotno rastlino • poœasi prehaja v notranjost lista - zmerno sistemiœno delovanje, zelo obstojen na listni površini, zato odliœno preventivno deluje • samo en pripavek za vse bolezni vinske trte • primeren za integrirano pridelavo grozdja (IPG) • dobro obstojen na površini rastlinskih tkiv Pakiranje: 10 ml, 25 ml Transportno pakiranje: 10 ml – 25; 25 ml – 25

Description: Ortiva is a broad spectrum contact and systemic fungicide for the control of botrytis, blight and downy mildew in roses, carnations, statice and ascochyta, anthracnose, blight in peas and beans. Benefits: • excellent and even plant protection • moderate systemic action, • suitable for all diseases of grapevine • suitable for integrated production of grapes (IPG) • very resistant on the leaf surface, outstanding prevention Packaging: 10 ml, 25 ml Transport packaging: 10 ml – 25; 25 ml – 25

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

VIVERA QUADRIS

VIVERA QUADRIS

Opis: Fungicid øirokega spektra z odliœnim delovanjem na øtevilne rastlinske bolezni kot so plesni, pepelaste plesni, monilije, listne pegavosti ... Ima kratko karenœno dobo in sistemiœno delovanje. Pakiranje: 10 ml, 25 ml Transportno pakiranje: 10 ml - 30; 25 ml - 25

Description: Fungicide of a wide spectrum with excellent effectiveness on numerous plant diseases as mildews and moniliases. It has a short waiting period and sistematic. Packaging:10 ml, 25 ml Transport packaging: 10 ml - 30; 25 ml - 25

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

VIVERA PROPLANT

VIVERA PROPLANT

Opis: Fungicid v obliki vodotopnega koncentrata za zatiranje rastlinskih bolezni na okrasnih rastlinah, kot so koreninske gnilobe. Prednosti: • deluje sistemiœno • prepreœuje koreninsko gnilobo Pakiranje: 50 ml Transportno pakiranje: 20

Description: Fungicide for the control of plant diseases, such as root rots, on ornamental plants. Benefits: • systemic action • prevents root rot Packaging: 50 ml Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

25 ml

Jun

25 ml

May

20 ml

Apr

10 ml

Mar

10 ml

Feb

10 ml

Jan

40 g

VIVERA SWITCH 62.5 WG

Opis: Fungicid za zatiranje povzroœitelja sive plesni na okrasnih rastlinah, vrtninah, tratah, vinski trti in jagodah, za zatiranje bele gnilobe na vrtninah in pepelovk v tratah. Prednosti: • dve aktivni snovi za dvojno delovanje: kontaktno in sistemiœno • izredno uœinkovit proti sivi plesni in beli gnilobi Pakiranje: 16 g, 40 g Transportno pakiranje: 16 g – 20; 40 g – 15

16 g

VIVERA SWITCH 62,5 WG

Dec

Insekticidi za zatiranje økodljivcev / Insecticides for Pest Protection VIVERA KARATE ZEON 5 CS

VIVERA KARATE ZEON 5 CS

Opis: Vivera Karate Zeon je uœinkovit insekticid, ki deluje na øirok spekter økodljivcev v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, na vinski trti in hmelju. Zaradi sodobne Zeon formulacije je naravi in œloveku prijazen in ima kratko karenco. Prednosti: • varen œloveku in naravi zaradi nove Zeon formulacije • zaradi posebnih mikrokapsul uœinkuje izredno hitro • deluje kontaktno in æelodœno • kratka karenca • do 5x manjøa poraba kot pri primerljivih insekticidih na trgu Pakiranje: 10 ml, 20 ml Transportno pakiranje: 10 ml – 30; 20 ml – 25

Description: Vivera Karate Zeon successfully controlls a wide range of pests in agriculture, gardening, fruit cultivation, on vines and hops. Advantages: • safe for people and nature due to the new Zeon formulation, extremely rapid effect due to special microcapsules, contact and stomach-acting effect • short waiting period • up to 5 times smaller consumption than with comparable insecticides available on the market Packaging: 10 ml, 20 ml Transport packaging: 10 ml – 30; 20 ml – 25

Jan

34

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


VIVERA

VIVERA CHESS 50 WG

VIVERA CHESS 50 WG

Opis: Insekticid za zatiranje listnih uøi in rastlinjakovega øœitkarja na vrtninah, okrasnih rastlinah in sadnem drevju. Aktivna snov pimetrozin prodre skozi liste in se sistematiœno prenaša po rastlini. Vsaj 2 uri po nanosu ne sme deževati. Številni poskusi in primeri iz prakse kažejo, da je dosežen najboljši uœinek, œe ga uporabimo dvakrat zaporedoma. Optimalne razmere za delovanje sredstva so, ko so dnevne temperature nad 18 °C in noœne ne padejo pod 15 °C. Prednosti: • deluje na sesajoœe škodljivce, do drugih je izrazito selektiven • uœinkovina se sistemiœno prenaša po rastlini Pakiranje: 6 g Transportno pakiranje: 20

Description: Provides powerful control against aphids and whiteflies (vegetables, potatoes, ornamentals and fruit trees). It delivers immediate crop protection through permanent feeding inhibition. But 2 hours after the application should not be raining. Many experiments and practical examples show that the best effect is achieved when using twice in a row. Optimal conditions for the functioning of the product are, when daily temperatures are over 18 °C and do not fall below 15 °C during the night. Benefits: • low mammalian toxicity combined with high selectivity for target pests, systematic upward and downward translocation in the plant Packaging: 6 g Transport packaging: 20

25 ml

10 ml

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

VIVERA VERTIMEC PRO

VIVERA VERTIMEC PRO

Opis: Akaricid, insekticid širokega spektra s kratko karenœno dobo. Zaradi hitre razgradnje na svetobi je za doseganje dobrega delovanje, priporoœljivo uporabiti sredstvo v veœernih urah ali na oblaœen dan. Po aplikaciji se hitro vsrka v liste, tam se deponira in tako omogoœa dolgotrajno zašœito pred grizoœimi in sesajoœimi škodljivci. Deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujeo. Pakiranje: 10 ml, 25 ml Transportno pakiranje: 10 ml – 25; 25 ml – 25

Description: Acaricide, broad-spectrum insecticide with a short waiting period. Due to the fast degradation on the light it is recommended to use the substance in the evening or cloudy day. The low use rate acaricide/insecticide is used for the control of mites and insects on a number of crops. It is quickly absorbed into the leaves, therefore deposited in the plant and enable longterm protection. Packaging: 10 ml, 25 ml Transport packaging: 10 ml – 25; 25 ml – 25

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1000 g

100 g

Rodenticidi, herbicidi, limacidi / Rodenticides, Herbicides, Limacides VIVERA NEO STOP

VIVERA NEO STOP

Opis: Sredstvo za prepreœevanje klitja jedilnega krompirja. Uporabi se, ko je krompir uskladišœen, da zadrži kaljenje œez zimo in pomlad. Prepreœuje izgubo teže gomoljev in poslabšanje kvalitete. Prednosti: • prepreœuje klitje • omogoœa dolgotrajno skladišœenje œez zimo in pomlad Pakiranje: 100 g, 1000 g Transportno pakiranje: 100 g – 20; 1000 g – 10

Description: Substance for the prevention of the germination of potatoes. Also prevents weight loss of potatoes and deterioration in quality. Benefits: • prevents germination • enables long-term storage Packaging: 100 g, 1000 g Transport packaging: 100 g – 20; 1000 g – 10

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4

Opis: Neselektivni sistemiœni herbicid za zatiranje enoletnega in veœletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela. Rastline ga vsrkajo prek listov in stebel; tam se premešœa sistemiœno (akropetalno in bazipetalno) in uniœi tako nadzemne dele rastline kot tudi korenine. Prednosti: • uniœi plevel s korenino vred • zatira enoletni in veœletni plevel • deluje sistemiœno Pakiranje: 50 ml Transportno pakiranje: 20

Description: Non-selective sistematic herbicide for the exterminaiton of all annual and perennial weeds. Non-selective systematic herbicide for the control of weeds. Plants absorb the substance through the leaves and stems. Touchdown is working both ways; it eliminates the upper parts as well as the roots of the plants. Benefits: • annihilates weeds • systematic action Packaging: 50 ml Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

VIVERA BANVEL

VIVERA BANVEL

Opis: Selektivni herbicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) za zatiranje øirokolistnih vrst plevela. Doziranje: Za zatiranje øirokolistnih plevelov na jablani: 1,8 l/ha v œasu intenzivne rasti plevela Uporaba na travniku: 1,2 - 1,8 l/ha Prednosti: • uporablja se na travnikih in v nasadih jablan • za zatiranje eno in veœletnih øirokolistnih plevelov, kot so: kislica, njivski slak, navadni plotni slak, robide Pakiranje: 20 ml Transportno pakiranje: 20 ml – 25

Description: Selective herbicide in the form of an emulsion concentrate (EC) for the control of broad-leaved weeds. Dosage: For the control of broad-leaved weeds in apple trees: 1,8 l/ha during intensive weed growth. On meadows: 1,2 – 1,8 l/ha Prednosti: • usable on meadows and in apple orchards • for the control of annual and perennial broad-leaved weeds, such as sorrel, field bindweed, hedge bindweed, blackberry Packaging: 20 ml Transport packaging: 20 ml – 25

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

35


Učinkovita in vsestranska zaščita pred glodavci Kljub velikemu številu naravnih sovražnikov, ki jih imajo miši in podgane, se ti glodavci zaradi svoje prilagodljivosti uvrščajo med najuspešnejša živa bitja – na lestvici so takoj za človekom. Za kontrolo nad njimi tako znanstveniki ves čas razvijajo nove metode in vabe za zatiranje. Močen razvojni tim deluje tudi v podjetju Unichem. V svojem prodajnem asortimentu ponuja pestro paleto vab, ki omogočajo učinkovito zatiranje glodavcev v različnih okoliščinah. V ponudbi so štiri različne formulacije. Najbolj ješča in hkrati tudi najbolj učinkovita je mehka vaba. Izdelek je še posebej primeren za zatiranje glodavcev v notranjih prostorih. Zaradi vsebnosti arom, ojačevalcev okusa in olj je zelo privlačna za glodavce v skladiščih s prehrambenimi izdelki. Za zatiranje glodavcev v okolici stavb ali v kanalizacijskih jaških so bolj primerni parafinski bloki. Le-ti so v dveh oblikah, in sicer ekstrudirani (extruded) in vlivani (casted). Vaba je zaradi vsebnosti parafinskega voska bolj odporna na vlago in temperaturne razlike, dodani konzervansi pa preprečujejo nastanek plesni na izdelku. V notranjih prostorih se glodavce lahko zatira še z žitno vabo in peletami. Pelete so zaradi vsebnosti mešanice žit zelo privlačne tako za miši kot za podgane, primerne so tudi za zatiranje glodavcev v gnezdih oz. rovih. Žitna vaba je primerna zlasti za zatiranje manjših populacij glodavcev v notranjih prostorih. Za vse vabe je značilno, da vsebujejo Bitrex®, ki deluje kot gabilo in zato preprečuje zaužitje vabe, kot tak pa je manj nevaren za ljudi in domače živali.

36

V Unichemu ponujamo tudi tri različne aktivne snovi: difenakum, bromadiolon in brodifakum. Trenutno vsako aktivno snov predstavlja druga blagovna znamka, po potrebi naročnika pa se lahko aktivne snovi združijo pod enim blagovnim imenom. Difenakum, ki ga vsebujejo rodenticidne vabe pod blagovnim znakom EFFECT RODENT, je najmanj toksična aktivna snov. Izdelki so namenjeni za zatiranje glodavcev v stanovanjskih blokih. Da bi bile vabe s to aktivno snovjo uporabniku kar se da prijazne, Unichem za mehko vabo in parafinske bloke z aktivno snovjo difenacum omogoča tudi varno aplikacijo v prilagojeni škatli, izdelek pa najdemo pod imenom EFFECT RODENT BOX. Priročna rešitev predstavlja enostavno alternativo zlasti v okoljih, kjer so prisotni otroci in domače živali. Aktivna snov z najbolj vsestranskim delovanjem je bromadiolon, ki ga predstavljamo pod blagovno znamko RATIMOR. Namenjen je zatiranju večjih populacij glodavcev, uporabljajo ga lahko tudi profesionalne službe za deratizacijo. Aktivna snov z najmočnejšim delovanjem je brodifakum, ki ga najdemo v liniji izdelkov pod imenom GLODACID PLUS. Namenjen je zatiranju večjih populacij glodavcev, ki se v objektih pojavljajo že dalj časa. Glodavec se z vabo zastrupi že pri posamičnem hranjenju, zato to aktivno snov uvrščamo v skupino »single feed« vab.

POSTAVIŠ PO HIŠI,

PLACE AROUN FORGET ABOUT R

Kje pa so vse miši?

Where are all the mice?


All purpose Rodent Control Products

POZABIŠ NA MIŠI!

ND THE HOUSE, RAT AND MOUSE!

Despite the large amount of natural enemies, mice remain one of nature’s best equipped and most adaptable living creatures – right after humans. Yet uncontrolled breeding and unhealthy surroundings have made them a pest to the modern world. Scientists are always trying to find new ways to exterminate rodents. Unichem has an equal goal – with the help of a highly skilled research department, we are developing new rodent control methods and baits. Our product line includes a wide variety of baits for successful rodent control in every possible situation. Our offer expands onto 4 different variations. The most successful product is the soft bait, which is especially suitable for indoor use and where there is little water. It contains special fragrances, taste enhancers and oils to make it more appealing to rodents, even in places containing food, like food storages. Unichem`s wax blocks are intended for outside rodent extermination, in the vicinity of buildings or sewage pipes. The blocks come in two varieties: extruded and casted. The bait contains paraffin wax, which makes it more resistant to moisture and temperature changes, and added preservatives to prevent the product from moulding. Indoors we can use grain baits or pellets for rodent extermination. The later contains a mixture of cereals that attracts rats and mice alike. It can also be used for rodent extermination directly in their nests or tunnels. The grain bait is best used for the extermination of smaller indoor rodent populations.

All baits contain Bitrex®, which is an aversive agent and prevents unintentional bait ingestion and makes it safe for humans and pets. At Unichem we offer three different active agents: difenacoum, bromadiolon in brodifacoum. Currently each of the agents is featured under its own trademark, however this offer can be adapted, should the need or want arise. Rodenticide baits under the trademark EFFECT RODENT feature products containing difenacoum – the least toxic agent. These products are used for rodent control in apartment buildings. In order to make these baits as userfriendly as possible, Unichem offers a specially adapted, very safe rodentbox in which the soft bait and wax block can be stored. The product then goes under the name of EFFECT RODENT BOX and is a very practical solution for use in areas, where there are children and pets. The active agent with the broadest spectrum of use is bromadiolon, which is featured in products from the RATIMOR line. It is used for rodent control of larger rodent populations, most commonly found in areas such as industry warehouses. Bromadiolon is very often the active agent of choice for PCOs (pest control operators). Brodifacoum is the most powerful of these active agents and is featured in products from the GLODACID PLUS line. It is used for the extermination of larger rodent brood. These products are highly effective even in small dosages – the rodents becomes poisoned with just the first bite. That is why products containing brodifacoum are classified as »single feed« active agents.

37


EFFECT RODENT MEHKA VABA

EFFECT RODENT PASTA / SOFT BAIT

Opis: Uœinkovit rodenticid v obliki mehke vabe z novo, sodobno formulo ter aktivno snovjo difenakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan, predvsem primerno v prostorih, kjer je na razpolago veliko hrane. Doziranje: 30 g na 2 - 5 m za miøi; 180 g na 5 - 10 m za podgane Prednosti: • z najnovejøo aktivno snovjo difenakum • dokazano najbolj uœinkovita oblika rodenticidov • varna za œloveka in domaœe æivali • visoka jeøœnost, uœinkuje æe v majhnih koliœinah (za 20 g teæko miø zadostuje æe 0,4 g vabe, za 250 g podgano pa 9 g) • dodan Bitrex (gabilo) Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

Description: Effective pasta / soft bait rodenticide based on a new, modern formula and active substance difenacoum for house mice and black/grey rat control, especially suitable for places with plenty of food available. Dosage: 30 g every 2-5 m for mice; 180 g every 5-10 m for rats Advantages: • with the safest active substance, difenacoum • proven to be the most effective form of rodenticides • safer for humans and domestic animals • taste attracts rodents, effective in small doses (for a 20 g mouse 0.4 g, for a 250 g rat 9 g of bait will suffice) • bitrex (aversive agent) added Packaging: 250 g Transport packaging: 20

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT RODENT PELETE

EFFECT RODENT PELLETS

Opis: Uœinkovit rodenticid v obliki pelet z aktivno snovjo difenakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Pelete uporabljamo v suhih prostorih, kjer skladiøœimo hrano. Doziranje: 30 g na 2-5 m za miøi; 180 g na 5-10 m za podgani Prednosti: • z najnovejøo aktivno snovjo difenakum • glodavcem izredno okusne zaradi velikega deleæa æit • varne za œloveka in domaœe æivali • uœinkuje æe v majhnih koliœinah (za 20 g teæko miø zadostuje æe 0,4 g, za 250 g podgano pa 9 g vabe) Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

Description: Effective pellets rodenticide based on active difenacoum for house mice and black/grey rat control. Pellets are used in dry places where food is stored. Dosage: 30 g every 2-5 m for mice, 180 g every 5-10 m for rats Advantages: • with the newest active substance, difenacoum • due to a large portion of corn very tasteful to rodents • safer for humans and domestic animals • taste attracts rodents, effective in small doses (for a 20 g mouse 0.4 g, for a 250 g rat 9 g of bait will suffice) Packaging: 250 g Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

EFFECT RODENT PARAFINSKI BLOKI

38

Feb

Mar

Apr

Oct

Nov

Dec

EFFECT RODENT WAX BLOCKS Description: Effective wax blocks rodenticide based on active difenacoum for house mice and black/grey rat control. It is suitable for basements. Dosage: 30 g every 2-5 m for mice; 180 g every 5-10 m for rats Advantages: • with the safest active substance, difenacoum • safer for humans and domestic animals • added attractants that attract mice and rats • may also be used in water • effective already in small doses Packaging: 250 g Transport packaging: 20

Opis: Uœinkovit rodenticid v obliki parafinskih blokov z aktivno snovjo difenakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Primeren je za kleti. Doziranje: 30 g na 2 - 5 m za miøi; 180 g na 5 - 10 m za podgane Prednosti: • z najnovejøo aktivno snovjo difenakum • varni za œloveka in domaœe æivali • z dodanimi atraktanti pritegne miøi in podgane • velika odpornost na vlago • uœinkuje æe v majhnih koliœinah Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

Jan

Sep

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


EFFECT RODENT BOX PARAFINSKI BLOKI

EFFECT RODENT BOX WAX BLOCKS

Opis: Effect rodent box s parafinskimi bloki je posebna zaprta past za miøi, ki ima v notranjosti postavljen parafinski blok za zanesljivo zaøœito doma. Povsem nove reøitve Effect Rodent BOX-a zagotavljajo zelo zanesljivo, uœinkovito in visoko kakovostno ravnanje z miømi. Vsebuje dva parafinska bloka; izdelek se postavi na mesto, kjer se gibljejo glodavci. Prednosti: • brez direktnega stika z vabo • zelo enostavno za uporabo: izdelek se postavi na mesto, kjer se gibajo æivali • varno za otroke • varno za domaœe æivali, ki ne morejo priti v stik z vabo • zelo priroœen za uporabo zaradi dimenzij • uœinkovitost (za miøi zelo privlaœna vaba) • velika odpornost na vlago Pakiranje: 1 box Display: 30 Transportno pakiranje: 20

Description: Effect rodent box with wax blocks is special, closed trap for mice containing a wax block and represents reliable protection for the home. The new innovative solution offered by the Effect rodent box ensures secure, efficient and high quality treatment of mice. Advantages: • no direct contact with the bait • easy to use; product is placed in a spot where mice are present • safe for children • safe for pets, because they cannot access the bait • very handy dimensions of the product • efficiency (trap is very attractive for mice) • highly resistant to moisture Packaging: 1 box Display: 30 Transport Packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT RODENT BOX MEHKA VABA

EFFECT RODENT BOX PASTA / SOFT BAIT

Opis: Effect rodent box z mehko vabo je posebna zaprta past za miøi, ki ima v notranjosti postavljeno mehko vabo za zanesljivo zaøœito doma. Povsem nove reøitve Effect Rodent BOX-a zagotavljajo zelo zanesljivo, uœinkovito in visoko kakovostno ravnanje z miømi. Prednosti: • brez direktnega stika z vabo • zelo enostavno za uporabo: izdelek se postavi na mesto, kjer se gibajo æivali • varno za otroke • varno za domaœe æivali, ki ne morejo priti v stik z vabo • zelo priroœen za uporabo zaradi dimenzij • mehka vaba je dokazano najbolj uœinkovita oblika rodenticida Pakiranje: 1 box Display: 30 Transportno pakiranje: 20

Description: Effect rodent box with pasta / soft bait is special, closed trap for mice, containing pasta / soft bait and represents reliable protection for the home. The new innovative solution offered by the Effect rodent box ensures secure, efficient and high quality treatment of mice. Advantages: • no direct contact with the bait • easy to use; product is placed in a spot where mice are present • safe for children • safe for pets, because they cannot access the bait • very handy dimensions of the product • test results show soft bait is the most effective formulation Packaging: 1 box Display: 30 Transport Packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT RODENT LEPILNA PLOØŒA ZA GLODAVCE

EFFECT RODENT ADHESIVE PLATE FOR RODENTS

Opis: Uœinkovita in preprosta mehanska zaøœita za zatiranje miøi in podgan! Prednosti: • nestrupen izdelek • varen in enostaven za uporabo • brez vonja • æe pripravljen izdelek • ni strupenih ostankov po uporabi Pakiranje: 2 lepljivi ploøœi Transportno pakiranje: 20

Description: Effective and simple mechanical protection against mice and rats! Advantages: • non-toxic product • safe and easy to use • odorless • ready-to-use product • no toxic residues after application Packaging: 2 adhesive plates Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

39


Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

RATIMOR PELETE

RATIMOR PELLETS

Opis: Rodenticid v obliki pelet z aktivno snovjo bromadiolon za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 20 - 25 g za hiøne miøi, 100 - 150 g za podgane Prednosti: • zaradi velikega deleæa æit so glodavcem zelo okusne • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodavce • velika uœinkovitost zaradi zakasnjenega delovanja • dodan Bitrex (gabilo) Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

Description: Pellet rodenticide based on active bromadiolone for house mice and black / grey rats control. Dosage: 20 – 25 g for house mice, 100 – 150 g for rats Advantages: • due to a large portion of wheat very tasteful to rodents • contain added fragrances that attract rodents • highly effective due to delayed action • bitrex (detering agent) added Packaging: 250 g Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

RATIMOR ÆITNA VABA

RATIMOR GRAIN BAIT

Opis: Rodenticid v obliki æitne vabe z aktivno snovjo bromadiolon za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 20 - 25 g za hiøne miøi, 100 - 150 g za podgane Prednosti: • se ne raztresa zaradi pakiranja v vreœkah • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodavce • velika uœinkovitost zaradi zakasnjenega delovanja • dodan Bitrex (gabilo) Pakiranje: 250 g, 500 g, 1 kg Transportno pakiranje: 250 g – 20, 500 g – 14, 1 kg – 12

Description: Grain bait rodenticide based on active bromadiolone for house mice and black / grey rats control. Dosage: 20 – 25 g for house mice, 100 – 125 for rats Advantages: • contains the largest portion of grain (favourite food of rodents) • does not disperse due to bag packaging • contains added fragrances that attract rodents • highly effective due to delayed action • bitrex (detering agent) added Packaging: 250 g, 500 g, 1 kg Transport packaging: 250 g – 20, 500 g – 14, 1 kg – 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

RATIMOR PARAFINSKI BLOKI

RATIMOR WAX BLOCKS

Opis: Rodenticid v obliki parafinskih blokov z aktivno snovjo bromadiolon za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 20 - 25 g za hiøne miøi, 100 - 150 g za podgane Prednosti: • visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlaæna mesta in zunanjost stavb) • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodavce • velika uœinkovitost zaradi zakasnjenega delovanja • dodan Bitrex (gabilo) Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

Description: Wax blocks rodenticide based on active bromadiolone for house mice and black / grey rats control. Dosage: 20 – 25 g for house mice, 100 – 150 g for rats Advantages: • highly resistant to various environment specifics (especially suitable for moist and outdoors) • contains added fragrances that attract rodents • highly effective due to delayed action • bitrex (detering agent) added Packaging: 250 g Transport packaging: 20

Jan

40

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

250 g

Jan

500 g

Description: Pasta / soft bait rodenticide based on active bromadiolone for house mice and black/grey rats control. Dosage: 20 – 25 g for house mice, 100 – 150 g for rats Advantages: • especially suitable for rodents when there is enough of their natural food. • contains added frangrances that attract rodents • highly effective due to delayed action • moistureproof – thus suitable for indoor and outdoor use • bitrex (detering agent) added • test results show this is the most effective formulation Packaging: 250 g, 500 g Transport packaging: 250 g – 20, 500 g – 14

1 kg

RATIMOR PASTA / SOFT BAIT

Opis: Rodenticid v obliki mehke vabe z aktivno snovjo bromadiolon za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 20 - 25 g za hiøne miøi, 100 - 150 g za podgane Prednosti: • zlasti primerno, ko imajo glodalci na voljo dovolj naravne hrane • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodalce • velika uœinkovitost zaradi zakasnjenega delovanja • dodan Bitrex (gabilo) • dokazano najbolj uœinkovita oblika rodenticidov Pakiranje: 250 g, 500 g Transportno pakiranje: 250 g – 20, 500 g – 14

250 g

RATIMOR MEHKA VABA

500 g

RATIMOR


500 g

250 g

GLODACID PLUS GLODACID PLUS MEHKA VABA

GLODACID PASTA / SOFT BAIT

Opis: Rodenticid v obliki mehke vabe z aktivno snovjo brodifakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 5-15 g na 2-4 m za hiøne miøi, 25-50 g na 5-10 m za podgane Prednosti: • visoka uœinkovitost pri majhni koliœini • zlasti primerno, ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodavce • dodan Bitrex (gabilo) • najuœinkovitejøa aktivna snov • dokazano najbolj uœinkovita oblika rodenticidov Pakiranje: 250 g, 500 g Transportno pakiranje: 250 g – 20, 500 g – 14

Description: Pasta / soft bait rodenticide based on active brodifacoum for house mice and black / grey rats control. Dosage: 5-15 g per 2-4 m for house mice, 25-50 g per 5-10 m for rats Advantages: • highly effective in small doses • especially suitable for rodents when there is enough of their natural food • contains added fragrances that attract rodents • highly resistant to moisture (suitable for indoor and outdoor use) • bitrex (detering agent) added • the most effective substance • test results show this is the most effective formulation Packaging: 250 g, 500 g Transport packaging: 250 g – 20, 500 g – 14

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

GLODACID PLUS PARAFINSKI BLOKI

GLODACID PLUS WAX BLOCKS

Opis: Rodenticid v obliki parafinskih blokov z aktivno snovjo brodifakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 5-15 g na 2-4 m za hiøne miøi, 25-50 g na 5-10 m za podgane Prednosti: • visoka uœinkovitost pri majhni koliœini • visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlaæna mesta in zunanjost stavb) • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodavce • dodan Bitrex (gabilo) • najuœinkovitejøa aktivna snov Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

Description: Wax blocks rodenticide based on active brodifacoum for house mice and black / grey rats control. Dosage: 5-15 g per 2-4 m for house mice, 25-50 g per 5-10 m for rats Advantages: • highly effective in small doses • highly resistant to environment specifics (especially suitable for moist and exterior places) • contains added fragrances that attract rodents • bitrex (detering agent) added • the most effective substance • also suitable for wet places Packaging: 250 g Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


Družini prijazni insekticidi za za vvaren aren dom br brez ez nadležnega nadležnega mrčesa mrčesa Kot protiutež hitremu delovnemu tempu v sodobnem svetu ljudje vse bolj cenimo prosti čas, ki ga želimo čim bolj uspešno izkoristiti. V našo sprostitveno oazo pa se lahko prikradejo majhne motnje, ki uničijo zasluženi počitek. Mravlje, ose, ščurki, komarji, molji, pajki … Ne samo, da nam je v njihovi prisotnosti nelagodno, navadno prenašajo tudi različne bolezni in na tak ali drugačen način ogrožajo naše zdravje. V Unichemu so za brezskrbne prostočasne dni razvili blagovno znamko EFFECT, EFFECT, ki zagotavlja, da težav z mrčesom ne bomo več imeli. EFFECT je ime za učinkovito zaščito pred vsemi vrstami letečih in plazečih žuželk. Sredstva, s katerimi se lahko sedaj dolgotrajno in učinkovito zaščitimo pred mrčesom, so okolju in človeku prijazna, enostavna za uporabo, učinkovita, poleg tega pa tudi prijetnega vonja. EFFECT ponuja 12 različnih različnih izdelkov. izdelkov. Nekateri učinkujejo v trenutku, trenutku, drugi pa imajo v skladu z navadami mrčesa podaljšano delo delovanje vanje - posebna formula poskrbi, da insekti vabo prinesejo v svoje gnezdo in ga tam uničijo. Določeni izdelki imajo dodano še odvračalo, odvračalo, ki odganja mrčes tudi, ko prostor prezračimo. V ponudbi je tudi nekaj pripravkov iz povsem nar naravnih avnih insekticidnih aktivnih sno snovi, vi, kot je piretrin, na voljo pa so tudi različne vrste muholo muholovcev, vcev, ki se s svojo obliko prilagajajo posebnim zahtevam potrošnikov. EFFECT je namenjen uporabi v bivalnih prostorih, shrambah, kleteh, kakor tudi zunaj na terasi in v vrtu. S svojo cenovno ugodnostjo bo zadostil potrebe vsake družine. Za cenovno bolj občutljive trge Unichem ponuja tudi BIO BIOTOLL TOLL linijo insekticidnih izdelkov z nižjo nakupno ceno. Izdelki so še vedno zelo učinkoviti, nekoliko bolj preprosta pa je njihova podoba in embalaža.

User-friendly User-friendly insecticides for for an insect-free insect-free home

UČINKOVITO UČINKOVITO NAD MRČES! MRČES! EFFECTIVELLY AGAINST INSECTS!

Today our working life is growing ever more stressful and time consuming. Some of the best ways to counter that are leisure activities and fulfilling hobbies. But sometimes our little stress-free oases receive an unwelcomed visitor. Ants, wasps, cockroaches, mosquitoes, moths, spiders … They not only make us feel uncomfortable, but can also carry diseases and endanger our health. Unichem has developed a special line of EFFEC EFFECTT products that will ensure a care- and bug-free leisure time. EFFECT provides an effective protection against all sorts of flying and crawling insects. EFFECT products are easy to use, of pleasant odor, safe for the environment and completely harmless to you and your family. The line offers 12 different different insecticides – some take immediate eff effect, ect, others a prolonged pr olonged insect-preventive insect-preventive eff effect. ect. This product then includes a special formula, which takes effect after contact with the insects and so exterminates them after they leave your home. Some products contain a special repellentrepellentfeature, feature, which ensures an insect-free area even after airing the room. A few of the EFFECT products contain only 100% natural natural insecticide activ active e agents like pyrethrin, others feature special fly tr traps, aps, especially designed to meet the specific needs of each of our users. EFFECT can be used in living areas, pantries, basements as well as on terraces and in the garden. Low-cost and user-friendly it will satisfy all needs for a safe, insect-free area, regardless if in a town or in the country. For markets that are more cost aware Unichem also presents BIO BIOTOLL TOLL line of insecticides with lower prize. The quality of these products is still high the only difference is in less presenting image and more conventional package.


Univerzalna zaøœita pred vsemi vrstami mrœesa / Universal Protection against all types of Insects

400 ml (320 ml + 80 ml gratis)

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID – AEROSOL

EFFECT UNIVERSAL INSECTICIDE – AEROSOL

Opis: Uœinkovit insekticid v obliki aerosola, ki s posebno sodobno formulo dveh aktivnih snovi povzroœi takojønje uniœenje nadleænega mrœesa, deluje pa tudi podaljøano in ohrani naø prostor øe dolgo brez insektov. Uporabljamo ga za zatiranje muh in komarjev, deluje pa tudi proti moljem, muøicam, prøicam ter plazeœemu se mrœesu (mravlje, øœurki, uøi …). Aktivna snov: tetrametrin 0,3 %, permetrin 0,10 % Prednosti: • uœinkuje takoj, s podaljøanim delovanjem zagotavlja dolgotrajno zaøœito • varen za uporabo • dodan repelent odganja mrœes Formulacija: aerosol. Pakiranje: 400 ml (320 ml + 80 ml GRATIS) Transportno pakiranje: 24 Jan

Feb

Mar

Apr

May

Description: An effective aerosol insecticide with a modern formula containing two substances causing the immediate extermination of pesky insects. Also has an extended effect keeping areas free of insects for a long time. Used for the control of flies and mosquitoes, but also effective against moths, midges, mites and crawling insects. Active Substance: Tetramethrin 0.3 %, Permethrin 0.1 % Advantages: • immediate and extended effect, safe to use • added repellent repels insects with its pleasant scent Formulation: Aerosol Packaging: 400 ml (320 ml + 80 ml GRATIS) Transport packaging: 24 Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID Z RAZPRØILKO

EFFECT UNIVERSAL INSECTICIDE WITH SPRAY

Opis: Insekticid s kontaktnim in podaljøanim delovanjem, namenjen zatiranju vseh vrst leteœega in plazeœega mrœesa: muh, komarjev, mravelj, moljev, muøic, prøic, uøi, øœurkov ... Uporablja se v bivalnih prostorih, kleteh, shrambah, na terasah, v kampih ter drugih odprtih in zaprtih prostorih, kjer se nahaja mrœes. Aktivna snov: permetrin 0,25 % Prednosti: • uœinkuje kontaktno, s podaljøanim delovanjem zagotavlja dolgotrajno zaøœito, varen za uporabo, obstojen je na svetlobi • ne puøœa madeæev Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: A contact insecticide with extended effect for the control of all types of flying and crawling insects: flies, mosquitoes, ants, moths, midges, mites, lice, cockroaches, etc. Used in living areas, basements, pantries, terraces, campsites and other open and closed spaces with insects. Active Substance: Permethrin 0.25 % Advantages: • contact effect, extended effect providing long term protection • safe to use, does not leave stains • resistant to light Formulation: RTU Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT KONCENTRAT – UNIVERZALNI INSEKTICID

EFFECT CONCENTRATE – UNIVERSAL INSECTICIDE

Opis: Koncentrat s kontaktnim in æelodœnim ter delno repelentnim delovanjem je namenjen zatiranju leteœega (muhe, komarji, molji, muøice ipd.) in plazeœega mrœesa (mravlje, srebrne ribice, øœurki, bolhe, uøi ipd.). Uporabljamo ga v bivalnih prostorih, shrambah in odprtih prostorih (terase). Aktivna snov: permetrin 25 % Prednosti: • deluje dolgotrajno • nima vonja • ne puøœa madeæev Formulacija: koncentrat Pakiranje: 100 ml Transportno pakiranje: 30

Description: A contact concentrate with an extended and partial repellent effect intended for the control of flying (flies, mosquitoes, moths, midges etc.) and crawling insects (ants, silverfish, cockroaches, fleas, lice etc.). Used in living areas, pantries and open spaces (terraces). Active Substance: Permethrin 25 % Advantages: • long term effect • unscented • does not leave stains Formulation: concentrate Packaging: 100 ml Transport packaging: 30

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT ULTIMUM

EFFECT ULTIMUM

Opis: Insekticid s kontaktnim delovanjem, namenjen zatiranju leteœega in plazeœega mrœesa. Zagotavlja zašœito pred šœurki, mravljami, muhami in drugim mrœesom. Sredstvo ima moœan »knock-down« uœinek, obenem pa deluje tudi dolgotrajno. Uporablja se lahko tako znotraj kot zunaj, saj je obstojen na svetlobi, namenjen tako za bivališœa, industrijske obrate, kot tudi za trgovine in kmetije. Aktivna snov: tetrametrin 1 %, permetrin 6 %, PBO 18 % Prednosti: • zagotavlja takojšen uœinek • deluje dolgotrajno • uporaben za notranjost stavb in zunanjost, saj je obstojen na svetlobi Formulacija: koncentrat za emulzijo Pakiranje: 100 ml Transportno pakiranje: 30

Description: It is an insecticidal product with contact action meant for the control of crawling and flying insects. It provides efficient control of cockroaches, ants, flies and other pests. The product has a fast knock down effect but also works residually. It can be applied indoor and outdoor too because of the high light resistance. The product can be used in residential areas (household buildings), industrial areas, stores and farms. Active Substance: Tetramethrin 1 %, Permethrin 6 %, PBO 18 % Advantages: • the product can be used by different applications (surface spray, ULV – cold fog, thermal fog in suitable solvent) • ensures fast knock down. • offers good residual effect. • because stable on sunlight it can be used for indoor and outdoor pest control. Formulation: Concentrate for Emulsion Packaging: 100 ml Transport packaging: 30

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

43


Zaøœita pred osami in srøeni / Protection against Wasps and Hornets

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Description: Effect aerosol wasp and hornet killer is a contact spray insecticide with proven efficiency, designed for the control of wasps and hornets. The special two-substance formula immediately kills the annoying insects and has an extended effect, repelling the stinging pests for a long time. Spray from 3–4 metres into the wasp or hornet nest, 5 seconds for wasps and 10 seconds for hornets. Active Substance: Tetramethrin 0.2 %, Permethrin 0.5 %, PBO 1.2 % Advantages: • immediate effect, extended effect, contains repellent, keeping bugs away from the sprayed area, safe and simple use Formulation: Aerosol Packaging: 400 ml, 750 ml Transport packaging: 400 ml – 24, 750 ml – 12 Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Zaščita pred mravljami / Protection against Ants EFFECT POSIP PROTI MRAVLJAM IZ NARAVNIH SESTAVIN

EFFECT ANT POWDER MADE FROM NATURAL INGREDIENTS

Opis: Pripravek »insekticidni posip« Effect proti mravljam uœinkovito zatira vse vrste mravelj (tudi faraonke) in druge plazeœe insekte. Aktivna snov: piretrin 0,2 % Prednosti: • takojønji uœinek, aktivna snov je naravna, zato lahko uporabljamo tudi doma, hitro se razgradi Formulacija: prašivo Pakiranje: 50 g Transportno pakiranje: 20

Description: The Effect “insecticide powder” ant preparation is made from natural ingredients and effectively controls all types of ants (also pharaoh ants) and other swarming insects. Active Substance: Pyrethrum 0.2 % Advantages: • the active substance is made from natural ingredients, so it can also be used at home, immediate effect, quickly decomposes Formulation: Dustable Powder Packaging: 50 g Transport packaging: 20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

EFFECT FARACID+ PROTI FARAONSKIM MRAVLJAM

Feb

Mar

Apr

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT FARACID+ AGAINST PHARAOH ANTS Description: Special effective contact substance for the control of pharaoh ants with long term, extended effect. The delayed effect enables ants to return to their nest, contaminating the entire colony. It is suitable for use in both living areas and the outdoors. Active Substance: Permethrin 0.3 %, PBO 0.6 % Advantages: • has a delayed effect, thus destroying the entire nest • its delayed effect provides protection up to 3 months after use, resistant to light, does not evaporate and does not leave stains Formulation: RTU Suspension Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

Opis: Specialno in uœinkovito sredstvo za zatiranje faraonskih mravelj s kontaktnim, dolgotrajnim in podaljøanim delovanjem. Zakasnjeno delovanje omogoœa, da se mravlje vrnejo v gnezdo in kontaminirajo leglo. Primeren je za uporabo v bivalnih prostorih in zunaj. Aktivna snov: permetrin 0,3 %, PBO 0,6 % Prednosti: • deluje zapoznelo, zato uniœi celotno gnezdo • s podaljøanim delovanjem zagotavlja zaøœito tudi do 3 mesece po uporabi, obstojen je na svetlobi, ne hlapi in ne puøœa madeæev Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12 Jan

Aug

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Muholovci / Flytraps EFFECT – HIØNI MUHOLOVEC Z MEDOM A4

EFFECT HOUSE FLYTRAP WITH HONEY Description: Sticky, honey-covered tape attracting flies. Advantages: • harmless, contains no toxic substances • usable also for monitoring, wide application range: in apartments, weekend houses, holiday trailers Packaging: 4 pieces Transport packaging: 20

Opis: Lepljivi trak z medom, ki privlaœi muhe. Prednosti: • neøkodljiv, brez strupenih snovi, uporabno tudi za monitoring, • øirok spekter uporabe: uporabljamo ga lahko v stanovanjih, vikendih, poœitniøkih prikolicah Pakiranje: 4 muholovci Transportno pakiranje: 20

Jan

44

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

750 ml

Opis: Effect aerosol za ose in srøene je kontaktni insekticid v spreju z dokazanim uœinkom, namenjen zatiranju os in srøenov. Posebna formula dveh aktivnih snovi povzroœi takojønje uniœenje nadleænega mrœesa, deluje pa tudi podaljøano in ohrani naø prostor øe dolgo brez pikajoœe nadloge. Proti osam in srøenom prøite v gnezdo z razdalje 3-4m, in sicer proti osam 5 sekund in proti srøenom 10 sekund. Aktivna snov: tetrametrin 0,2 %, permetrin 0,5 %, PBO 1,2 % Prednosti: • takojønji uœinek, podaljøano delovanje, vsebuje odvraœalo, ki prepreœi povratek æuæelk na tretirano povrøino, varno in enostavno za uporabo Formulacija: aerosol Pakiranje: 400 ml, 750 ml Transportno pakiranje: 400 ml – 24, 750 ml – 12

400 ml

EFFECT – AEROSOL WASP AND HORNET KILLER

EFFECT INSEKTICID ZA OSE IN SRØENE – AEROSOL


rola

listi

EFFECT VELIKI MUHOLOVEC

EFFECT LARGE FLYTRAP

Opis: Effect muholovci so uœinkovita mehanska zaøœita pred muhami in so namenjeni uporabi v hlevih, rastlinjakih, skladiøœih, v prehrambeni industriji, … kot sredstvo za zmanjøevanje populacije mrœesa in sredstvo za diagnostiko. Priporoœamo ga povsod, kjer æelimo teæave z mrœesom reøevati brez kemiœnih posegov v okolje. Prednosti: • pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku • bela podlaga je potiskana z muhami, kar insekte øe posebej privlaœi, naravna zaøœita, varen in preprost za uporabo Pakiranje: 4 listi (34 cm x 60 cm), ena rola (25 cm x 10 m) Transportno pakiranje: 20, 24

Description: Effect flytraps are an effective mechanical protection against flies and intended for use in stables, greenhouses, warehouses, for the food industry, etc. as a means for decreasing the insect population and as a diagnostics substance. It is recommended for use in all areas where problems with insects need to be resolved without chemical interventions into the environment. Advantages: • effective natural protection, made of special air-resistant glue • the white base has flies printed on it, which attracts insects • safe and simple to use Packaging: 4 leafs (34 cm x 60 cm), one role (25 cm x 10 m) Transport packaging: 20, 24

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Zaøœita proti plazeœim æuæelkam / Protection against Crawling Insects EFFECT MICROTECH PROTI PLAZEŒIM ÆUÆELKAM

EFFECT MICROTECH AGAINST CRAWLING INSECTS

Opis: Effect insekticid proti plazeœim æuæelkam se uporablja za zatiranje plazeœih økodljivcev, kot so øœurki (Blatella germanica, Blatta orientalis) in mravlje (Lasius niger), in sicer na mestih, kjer se plazeœi økodljivci pojavljajo/gibljejo - po zidnih razpokah, po spodnjih robovih sten, v notranjosti stavb. Aktivna snov: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02 %, PBO 0,02 % Prednosti: • 6-meseœno delovanje, patentirana tehnologija, visoka uœinkovitost Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Effect insecticide against crawling insects is used for insect control against crawling insects such as cockroaches (Blatella germanica, Blatta orientalis) and ants (Lasius niger). Appropriate for use in areas, where the insects usually appear – wall cracks, lower wall edges and inside the buildings. Active Substance: Tetramethrin 0.01 %, Permethrin 0.02 %, PBO 0.02 % Advantages: • 6-month effectiveness period, patented technology • high effectiveness rate Formulation: RTU Capsule Suspension (CS) Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT MICROTECH CS – KONCENTRAT PROTI PLAZEŒIM ÆUÆELKAM

EFFECT MICROTECH CS – CONCENTRATE AGAINST CRAWLING INSECTS

Opis: Effect insekticid proti plazeœim æuæelkam se uporablja za zatiranje plazeœih økodljivcev, kot so øœurki (Blatella germanica, Blatta orientalis) in mravlje (Lasius niger), in sicer na mestih, kjer se plazeœi økodljivci pojavljajo/gibljejo - po zidnih razpokah, po spodnjih robovih sten, v notranjosti stavb. Primeren za veœje povrøine. Aktivna snov: tetrametrin 4 %, permetrin 8 %, PBO 8 % Prednosti: • 6-meseœno delovanje, patentirana tehnologija • visoka uœinkovitost Formulacija: koncentrat Pakiranje: 100 ml Transportno pakiranje: 30

Description: Effect insecticide against crawling insects is used for insect control against crawling insects such as cockroaches (Blatella germanica, Blatta orientalis) and ants (Lasius niger). Appropriate for use in areas, where the insects usually appear – wall cracks, lower wall edges and inside the buildings. Suitable for larger surface. Active Substance: Tetramethrin 4 %, Permethrin 8 %, PBO 8 % Advantages: • 6-month effectiveness period, patented technology, • high effectiveness rate Formulation: Capsule Suspension Concentrate Packaging: 100 ml Transport packaging: 30

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT VABA ZA ØŒURKE

EFFECT COCKROACH BAIT

Opis: Effect vaba je namenjena uœinkoviti in dolgotrajni naravni zaøœiti pred øœurki, øe posebej za vrsti øvab in kuhinjski øœurek, ki se skrivajo v temnih in vlaænih prostorih ali tam, kjer se nabirajo ostanki hrane, na primer pod kuhinjskimi omarami ali hladilnikom. Prednosti: • uœinkovito dolgotrajno delovanje, popolnoma naravna, varna vaba za ljudi in toplokrvne æivali, uporabniku prijazna in preprosta za uporabo • brez vonja, ne vsebuje insekticidov Pakiranje: 1 vaba, Transportno pakiranje: 24

Description: Effect bait is intended for effective and long-term protection against cockroaches, particularly against German and kitchen cockroaches that hide in dark and damp areas or where food remains accumulate, for example under kitchen cabinets or the refrigerator. Advantages: • effective long-term effect, completely natural, safe for people and warm-blooded animals, user-friendly and simple to use, odourless, does not contain insecticides Packaging: 1 bait, Transport packaging: 24

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

45


Description: Effect bait for kitchen moths is intended for natural protection against all types of kitchen moths which attack food articles. Advantages: • complete natural protection • effective long term effect • safe for people and warm-blooded animals • user-friendly and simple to use • unscented • does not contain insecticides Packaging: 1 adhesive house and capsule Transport packaging: 24

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

EFFECT VABA ZA TEKSTILNE MOLJE

EFFECT BAIT FOR TEXTILE MOTHS

Opis: Effect vaba za tekstilne molje je namenjena uœinkoviti in dolgotrajni naravni zaøœiti tkanin in krzna pred tekstilnimi molji. Primerna je za uporabo v omarah, skrinjah, kovœkih, na potovanjih. Prednosti: • uœinkovito dolgotrajno delovanje • popolnoma naravna zaøœita • varna za ljudi in toplokrvne æivali • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo • brez vonja, ne vsebuje insekticidov Pakiranje: 1 lepljiva hiøka in kapsula Transportno pakiranje: 24

Description: Effect bait for textile moths is intended for the effective and long term natural protection of textiles and fur against textile moths. It is suitable for use in closets, chests, suitcases and for travel. Advantages: • complete natural protection • effective long term effect • safe for people and warm-blooded animals • user-friendly and simple to use • unscented, does not contain insecticides Packaging: 1 adhesive house and capsule Transport packaging: 24

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

BIOTOLL INSEKTICIDNO PRAØIVO PROTI MRAVLJAM

Feb

Mar

Apr

Sep

Oct

Nov

Dec

BIOTOLL ANT INSECTICIDE POWDER Description: Contact insekticide, effectively controling the ant and offering long - term protection in all living areas. Advantages: • effective and protective • made for immediate use • of weak fragrance • non - flammable Packaging: 300 g Transport packaging: 20

Opis: Kontaktni insekticid, ki uœinkovito uniœuje mravlje in hkrati dolgotrajno øœiti bivalne prostore pred njimi. Prednosti: • uœinkovita zaøœita • pripravljeno za takojønjo uporabo • øibak vonj • nevnetljivo Pakiranje: 300 g Transportno pakiranje: 20 Jan

Aug

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

NEOPERMIN

NEOPERMIN

Opis: Insekticidno praøivo za zatiranje mravelj, stenic, øœurkov, bolh, pozidnih praøiœkov in drugega plazeœega mrœesa v bivalnih prostorih in shrambah. Aktivna snov: permetrin 0,5 % Prednosti: • pripravljen za takojønjo uporabo, øibek vonj, nevnetljivo • visoka uœinkovitost tudi v ceveh, ker se oprime vertikalnih povrøin, mrœesu ni potrebno zauæiti praøiva, zadostuje æe, da lezejo po njem Formulacija: prašivo Pakiranje: 100 g, 1 kg Display: 48 (100 g) Transportno pakiranje: 20, 6

Description: Insecticide powder for control of ants, bugs, cockroaches, fleas and other crawling insects in living areas and pantries. Active Substance: Permethrin 0.5 % Advantages: • ready for immediate use, weak fragrance, non-flammable, highly effective also in tubes/pipes, because it sticks to vertical surfaces, insects do not need to consume the powder, crawling on it is sufficient Formulation: Dustable Powder Packaging: 100 g, 1 kg Display: 48 (100 g) Transport packaging: 48, 6

Jan

46

Feb

Mar

Apr

750 ml

Opis: Effect vaba za kuhinjske molje je namenjena naravni zaøœiti pred vsemi vrstami kuhinjskim moljev, ki napadajo prehrambene izdelke. Prednosti: • uœinkovito dolgotrajno delovanje • popolnoma naravna zaøœita • varna za ljudi in toplokrvne æivali • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo • brez vonja • ne vsebuje insekticidov Pakiranje: 1 lepljiva hiøka in kapsula Transportno pakiranje: 24

1 kg

EFFECT BAIT FOR KITCHEN MOTHS

400 ml

EFFECT VABA ZA KUHINJSKE MOLJE

100 g

Zaščita pred molji / Protection against Moths

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


MARKETING Unichem se zaveda, da še tako dober proizvod izzveni brez prave marketinške podpore. Marketing tako skrbi za inovativno podporo svojih izdelkov. Večina marketinških gradiv temelji na izobraževalnih vsebinah, s tem pa želimo kupcem olajšati odločitev in jim pomagati pri pravilni uporabi izbranega izdelka. Unichem aktivno skrbi tudi za urejenost prodajnega mesta. Vsako prodajno mesto ima svoj načrt pozicioniranja in planogram postavitve Unichemovih izdelkov, podjetje pa tudi ažurno sodeluje pri pripravi atraktivnih akcijskih displejev in stojal. Za ureditev njegovih izdelkov poleg prodajnega osebja v trgovini skrbijo tudi Unichemovi komercialisti, redno pa s posebej izobraženim kadrom izvaja še svetovanja in promocije svojih izdelkov. Posebej za svoje kupce je Unichem v Sloveniji že leta 1993 ustanovil svoj klub ljubiteljev narave in rastlin – Klub Gaia, v katerem ima danes že skoraj 30.000 članov. Tem zagotavlja mesečno klubsko revijo z izobraževalnimi vsebinami s področja vrtnarjenja, poleg tega pa tudi redna predavanja, klubska srečanja, popuste, spletno podporo, izlete … Na voljo je tudi brezplačna telefonska svetovalna linija, na kateri Unichemovi strokovnjaki članom in ostalim uporabnikom tekoče svetujejo o težavah v vrtu. Poleg oglasov v različnih revijah in ostalih tiskanih medijih, na TV in zunanjih plakatnih mestih Unichem vsako leto pripravi tudi svež promocijski material – od plakatov in zloženk do tematskih izobraževalnih knjižic. At Unichem we know that no matter how good a product is, if it does not have the right marketing support, it cannot do well. That is why the marketing must ensure media-bound support for its products. Most of the marketing material is based on educational content, which aims at helping the customers decide which product to choose and how to use it appropriately. Unichem also actively looks after the sales outlets to make sure of their appropriateness. Each sales outlet has its own position plan and layout planogram for Unichem products. The company also provides attractive action displays and racks, and organizes promotions of its products with the help of specially trained staff. Next to the salespeople in each sales outlet, Unichem has its own commercial clerks who ensure that the products are suitably placed. In 1993 Unichem in Slovenia founded its own club for gardening enthusiast – Klub Gaia, devoted especially to its customers, which today includes more than 30,000 members. These receive a monthly club magazine, which presents educational content dealing with all areas of gardening, and they can also attend regular courses, club gatherings, outings, visit the web site or enjoy discounts … They also provide free-off charge telephone line on which Unichem’s experts daily advice club members and other consumers how to solve problems in their gardens. Beside the advertisements in various magazines and other printed media, advertising on television and on outdoor posters and billboards, Unichem also prepares up-to-date promotion material each year – everything from posters, brochures, to themed educational pamphlets. 47


Planogrami / Configuration on placement of products TEHNIŒNI DEL

VRTNO ORODJE

Vsako prodajno mesto ima svoj načrt pozicioniranja in planogram postavitve Unichemovih izdelkov. / Each point of sale has its own plan of positioning and a configuration of placement of Unichem’s products.

CVETLICE

Unichem

Info

Blagajne

VHOD/IZHOD

Urejenost prodajnih mest / Merchendising

Za ureditev Unichemovih izdelkov na policah poleg prodajnega osebja skrbijo tudi Unichemovi komercialisti. / The arrangement of Unichem’s products is taken care by the shop sales personnel and Unichem’s own sales representative.

Za privlačen izgled prodajnega mesta poskrbimo s prilagojenimi prodajnimi orodji, displeji in stojali. / We take care for attractive look of the points of sale with the help of adjusted sales tools and displays.

48


Promocije in strokovna svetovanja / Promotions and expert advicements

Promocija Unichemovih izdelkov na prodajnem mestu. / Promotion of Unichem’s products at the point of sale.

Promocijski material / Promotion material

Promocijski material predstavlja marketinško podporo Unichemovim izdelkom. Vsako leto izdamo tudi različne tematske knjižice z aktualnimi temami, mesečno pa koledar opravil v vrtu. / Promotion material presents marketing support for Unichem’s products. Each year we also publish various thematic booklets with current topics and monthly calendar of gardening chores.

49


Oglaøevanje / Advertising

Unichem svoje izdelke aktivno predstavlja v številnih medijih splošne uporabe. PR prispevke objavlja v najbolj branih slovenskih revijah in časopisnih prilogah, v sezoni pripravi več deset radijskih kontaktnih oddaj, s svetovalnimi video nasveti se pojavlja v priljubljenih vrtnarskih TV oddajah in na spletu, poleg tega pa svoje ključne izdelke in blagovne znamke podpira tudi s pomočjo Tv spotov in zunanjih plakatnih mest. / Unichem actively present its products in various media of common usage. It is publishing PR articles in most readable magazines and newspaper annexes and in season it broadcasts tens of radio contact shows. Its video advices are publish in most popular Slovenian TV gardening shows and on internet sites, more fore Unichem is supporting its leading product and brands with TV spots and on billboards.

Klub Gaia in spletna aplikacija Naredivrt.si / Club Gaia and Digital Vegetable garden Planner

Unichem je v izobraževalno podporo svojim izdelkom v Sloveniji leta 1993 ustanovil Klub Gaia, v katerem se danes povezuje skoraj 30.000 ljubiteljev narave in rastlin. Klub za svoje člane mesečno izdaja revijo Gaia, poleg tega pa pripravlja tudi strokovna predavanja, srečanja, popuste … / In 1993 Unichem established Club Gaia in Slovenia to provide educational support for its products. Today club has almost 30.000 members who receive monthly magazine, participate in different club seminars, meetings … and can exploit various club discounts.

Največji slovenski klub, ki ljubiteljem vrtnarjenja nudi strokovno svetovanje, vrtnarsko revijo in izobraževanja. Largest gardening community that offers professional support, magazine and advise for home gardeners.

50

Brezplačni nasveti

080 81 22

www.klubgaia.si


UNICHEM d. d o.o d.o.o Sinja Goric Gorica ca c a 2, 1360 Vrhnika, Vrhnika, Slo Slovenia venia T:: +386 1 7558 T 75 558 150 / E: unichem@unichem.si unichem@uniche em.si em. si w ww.unichem.si, en. unichem.si www.unichem.si, en.unichem.si

PODR PODRUŽNICE UŽNICE IN DRŽA DRŽAVE ŽA AV VE IZV IZVOZA OZA / SUBSIDIARIES AND EXPORT COUNTRIES UNICHEM AGRO AGRO d. d.o.o. o.o. Dv Dvorska orska 2, 10297 Jak Jakovlje, ovlje, Croatia Croatia T T:: + 385 1 6213 966 / E: unichem@unichem-agr unichem@unichem-agro.hr o.hr hr hr.unichem.si .unichem.si AGRO C Z ss.r.o. .r.o. UNICHEM AGRO CZ Ke Koulce Koulce 2, 15000 Praha Praha 5, Czech Czech R Ke Republic epublic T: +420 724565724 724565724 / E: office@unichemagro.cz T: office@unichemagro.cz cz.unichem.si cz.unichem.si SLOVAKIA .r.o. UNICHEM SL OVAKIA A ss.r.o. Odeska Slovakia Odeska 71, Bratislava, Bratislava, Slo vakia T: T: +421 911 22 311 / E: unichem.sk@volny.cz unichem.sk@volny.cz cz.unichem.si cz.unichem.si GAIA UNICHEM G AIA Kft. Cinkotai Cink otai t 26, 1172 Budapest, Hungary Hungary T:: +361 259259-7466 T 7466 / E: office@unichemgaia.hu hu.unichem.si hu. unichem.si

Unichem Podružnice / Subsidiaries Države izv Države izvoza oza / Export countries

UNICHEM POLSK POLSKA A sp sp.. z o.o. o.o. Ul. K Kołobrzeska ołobrzeska 52G/16, 05-510 Konstancin K onstancin Je Jeziorna, ziorna, Poland T:: +48 22 465 54 91 / E: unichem@it.pl T pl.unichem.si pl. unichem.si UNICHEM US US.. Inc. Inc. Chicago, Chic ago, Illinois T:: +1 7773-936-6783 T 73-936-6783 d.o.o. PLANTUS d. o.o. Sinja Goric Gorica a 2, 1360 V Vrhnika, rhnika, Slo S Slovenia venia GAIA-U G AIA-U Gorica Vrhnika, Sinja Go Gorica 2, 1360 V rhnika, Slovenia Slovenia gaia@klubgaia.com T:: +3 +386 T 386 01 7558 160 / E: gaia@klubgaia.com www.klubgaia.si w ww.klubgaia.si


UNICHEM UNICHE EM d.o.o Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenia S S T: +386 1 7558 150 / E: unichem@unichem.si unichem@unichem.si

www.unichem.si, en.uni en.unichem.si chem.si www.ratimor.com www.ratim mor.com www.klubgaia.si, www.naredivrt.si www.naredivrt.si

Unichem Product Catalogue 2015  

More than 200 high quality products for plant protection and nutrition, organic gardening and wide pest and rodent control programme made by...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you