Page 1

⁞Néws Τεύχος 3, Έτος ΙΙ, ΙΙ, 2013 Issue 3, Vol. ΙI, 2013 2013


Néws Έκδοση του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Μη κερδοσκοπική, κερδοσκοπική, µη εµπορική χρήση, χρήση, Τεύχος 3ον, Έτος II, 2013 2013

Σε αυτό το τεύχος... τεύχος... ⁞ Σελ. 03 --- Welcome Note ⁞ Σελ. 04 --- ∆ράσεις – Εκδηλώσεις ⁞ Σελ. 05 --- ∆ιεθνή Προγράµµατα

News Edition Of UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Thessaloniki, Non Profit, Profit, Non commercial use, use, Issue 3nd, 3nd, Volume II, 2013 2013

⁞ Σελ. 06 --- Πρακτική Άσκηση στον Όµιλο ⁞ Σελ. 07 --- Η ανεργία των νέων στο στόχαστρο της Ε.Ε. ⁞ Σελ. 08 --- 360°peace in media ⁞ Σελ. 09 --- Φοιτητική ζωή µε κέφι…made in Germany! ⁞ Σελ. 10 --- UNESCO Youth ⁞ Σελ. 11 --- UN Youth ⁞ Σελ. 12-13 --- ThessIS MUN 2013 ⁞ Σελ. 14 --- Synopsis in English

Επικοινωνία Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 12019, 12019, 54110 54110 Θεσσαλονίκη

Contact info UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Thessaloniki, P.O. Box 12019, 12019, 54110 54110 Thessaloniki

Φωτογραφία εξωφύλλου/Cover photo: Απόσπασµα από το φωτογραφικό υλικό που συλλέχθηκε και παρουσιάσθηκε ως αποτέλεσµα του διεθνούς προγράµµατος 360º Peace in Media, στο οποίο συµµετείχε ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. © 360º Peace in Media. 2012. Χρήση µη εµπορική/Non-commercial use.

info@unescoyouth.gr, info@unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki 2⁞


Welcome⁞noté Συντακτική Οµάδα

Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2013 2013

Το 3ο τεύχος της έκδοσης µας είναι έτοιµο και ελπίζουµε να κερδίσει τις εντυπώσεις! Σε αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά µερικές από τις σηµαντικότερες στιγµές του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης της προηγούµενης περιόδου. Εκδηλώσεις, διεθνή συνέδρια, προγράµµατα ανταλλαγής, εθελοντικές δράσεις, είναι µερικές µόνο από τις δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχε ο Όµιλος και τα µέλη µας τους προηγούµενους µήνες. Οι πρώτοι µήνες του έτους µπορούν να χαρακτηρισθούν και ως «µήνες ανανέωσης» ανανέωσης» για εµάς, καθώς το γραφείο µας µεταφέρεται σε ένα χώρο ο οποίος στήνεται αυτό το διάστηµα, στην καρδιά της πόλης, στην οδό Πτολεµαίων 29Α. Ένας πολύ µεγάλος –πρώην βιοτεχνικός- χώρος ανακαινίζεται, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες φορέων της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Σύντοµα θα είναι έτοιµος προς χρήση και θα µπορείτε πλέον να µας επισκέπτεστε εκεί.

Θεοδωρίδου Ευαγγελία Καλαϊντζής Μάνος Κανάτα Χριστίνα Κατσούλης Στέφανος Μπρόκου Μαρία Παπαϊωάννου Μπάµπης Τοπαλίδου Κατερίνα

Επιµέλεια έκδοσης Κατσούλης Στέφανος

Οι αλλαγές όµως δεν σταµατούν εδώ. Από τις µικρές γραφιστικές αλλαγές στο design του ηλεκτρονικού περιοδικού µας και την ανανέωση του λογοτύπου µας, µέχρι την ιστοσελίδα µας, που αυτή την εποχή σχεδιάζεται, ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης επιφυλάσσει για τα µέλη και τους εθελοντές του την παρουσίαση νέων προτάσεων, προτάσεων έχοντας ως προτεραιότητα τη νεολαία, όπως συνέβαινε και όλα τα προηγούµενα χρόνια. Για το επόµενο διάστηµα, εκτός από τις τακτικές δραστηριότητες µας που σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε τα προγράµµατα ανταλλαγής, τη συµµετοχή στα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης και το Πρόγραµµα “Interreg” Interreg” ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας της Ε.Ε., στο οποίο συµµετέχουµε ως εταίροι, προετοιµάζουµε µια ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας, που αφορά το διεθνές πρόγραµµα 360º 360º Peace in Media, Media στο οποίο έλαβαν µέρος τα µέλη µας Ευαγγελία Θεοδωρίδου και Κατερίνα Τοπαλίδου τον περασµένο Σεπτέµβριο. Λεπτοµέρειες γι’ αυτό θα βρείτε στις σελίδες του περιοδικού µας, ενώ πολύ σύντοµα θα ανακοινωθούν και οι λεπτοµέρειες παρουσίασης της έκθεσης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στη συντακτική οµάδα και αποστολή κειµένων στο e-mail: stefanoskatsoulis@u nescoyouth.gr

Μείνετε «συντονισµένοι» συντονισµένοι», τώρα αρχίζουν τα καλύτερα! καλύτερα!

Στέφανος Κατσούλης Πρόεδρος Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

⁞3


⁞∆ράσεις - Εκδηλώσεις 29.0 8.2012⁞ 29.08 .2012⁞ Ο Όµιλος πραγµατοποίησε µια διαδραστική παρουσίαση µε θέµα τον εθελοντισµό στην κατασκήνωση παιδιών µε θέµα το «∆ιαπολιτισµικό ∆ιάλογο» ∆ιάλογο», που οργανώθηκε από το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια. Βαλκάνια. Στην κατασκήνωση συµµετείχαν 150 παιδιά, παιδιά, ηλικίας 1010-16 ετών και πραγµατοποιήθηκε από 26 Αυγούστου - 2 Σεπτεµβρίου 2012 στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Χαλκιδικής. 05.12.2012⁞ 05.12.2012⁞ Στις 5 ∆εκεµβρίου ο Όµιλος µας συµµετείχε στην εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού µε τίτλο «Μένεις εκτός; εκτός;», η οποία συνδιοργανώθηκε από τον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ∆ικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Σε µια κρίσιµη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία για όλους τους πολίτες, πολίτες, η εκδήλωση λειτούργησε ως παρέµβαση, παρέµβαση, επισηµαίνοντας το δύσκολο, δύσκολο, από κοινωνικής σκοπιάς, σκοπιάς, χειµώνα και ιδίως τους ανθρώπους που πλήττονται. πλήττονται. Ένα θεατρικό µέρος, µέρος, µια συζήτηση µε εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων και µια αναπαράσταση των συνθηκών διαβίωσης των αστέγων συνέθεσαν το πλαίσιο της εκδήλωσης. εκδήλωσης. Σκοπός των οργανώσεων του ∆ικτύου ήταν να τονισθεί η ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών υποδοµών της πόλης, πόλης, αλλά και η δυνατότητα αξιοποίησης των εθελοντών και των οργανώσεων για την βελτίωση της κατάστασης. κατάστασης. 13.12.2012⁞ 13.12.2012⁞ Στις 12 ∆εκεµβρίου έγινε η προγραµµατισµένη συνάντηση µελών και εθελοντών, εθελοντών, µε σκοπό την παρουσίαση του προγραµµατισµού δράσεων για το έτος 2013, την ενηµέρωση για τις δράσεις του έτους 2012 και την εγγραφή νέων µελών. µελών. Η συνάντηση έγινε στον νέο χώρο της οργάνωσης Σχεδία στην Πόλη. Πόλη. 19.12.2012⁞ 19.12.2012⁞ Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συνέβαλλε στην προβολή της Εκδήλωσης µε θέµα «50 χρόνια από το θάνατο του Γεωργίου Παπανικολάου» Παπανικολάου», στο πλαίσιο του Επετειακού Έτους UNESCO 2012, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια. Βαλκάνια.

Ακόµη… Ακόµη… Το Σεπτέµβριο του 2012 ο Όµιλος µας προσκλήθηκε να παρουσιάσει τη δραστηριότητα του, ως παράδειγµα καλής πρακτικής, σε συνέδριο που οργανώθηκε από το ∆ήµο της Στουτγάρδης, το ∆ήµο Θεσσαλονίκης και το Γερµανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο, στο οποίο συµµετείχαν εθελοντικές οµάδες και οργανώσεις της Γερµανίας και της Ελλάδας, αποτέλεσε την αφετηρία για µια πιο συστηµατική και σταθερή συνεργασία ανάµεσα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των δύο κρατών, µε σκοπό την µετάδοση καλών πρακτικών. Αποτέλεσµα του συνεδρίου ήταν η ανάπτυξη της «ΕλληνοΓερµανικής Πρωτοβουλίας για την Κοινωνία των Πολιτών» (www.ggcs.eu). Η πρώτη επίσηµη συνάντηση οργανώσεων των δύο κρατών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας πραγµατοποιήθηκε στις 15-17 Νοεµβρίου 2012 και είχε ως θέµα «Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

4⁞


⁞∆ιεθνή προγράµµατα 28/1128/11-01/12/2012 ⁞ Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης έλαβε µέρος στο 1ο Συνέδριο των µελών της ∆ιεθνούς Ένωσης Νέων “Great Silk Way International Youth Union”, το οποίο διεξήχθη στην Άστανα του Καζακστάν. Σκοπός της συνάντησης είναι να προχωρήσουν οι εργασίες σχετικά µε τον καταστατικό χάρτη, τους κανόνες λειτουργίας, αλλά και τις δράσεις του Great Silk Way IUY. O Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης εκπροσωπεί την Ελλάδα και έχει θέση στο διοικητικό συµβούλιο της ∆ιεθνούς Ένωσης Νέων.

⁞ Προγράµµατα ανταλλαγής νέων Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν εθελοντές του Οµίλου: Οµίλου: 0606-09/08/2012 ⁞ Προπαρασκευαστικό µέρος του προγράµµατος “Youth Zone Media”, στη Ρίγα της Λετονίας. Το πρόγραµµα οργανώθηκε και διεξήχθη σταδιακά σε τρεις χώρες, την Λετονία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Η θεµατική του προγράµµατος αφορά στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τους νέους, και την χρήση αυτών ως εργαλείο για να επιτρέψει στους νέους να συµµετάσχουν στη δηµοκρατική ζωή της χώρας τους. 0101-09/09/2012 ⁞ Πρόγραµµα “Common Values for Common Actions”, στην πόλη Κρούσεβο της πΓ∆Μ. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ανταλλαγής νέων, µε θεµατική που αφορά στην ενεργή συµµετοχικότητα, τις κοινές αξίες και τις προοπτικές για ανάπτυξη συνεργασίας για το µέλλον των χωρών που συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα. Επιπλέον, το πρόγραµµα είχε στόχο να αναζητηθούν οι κοινές ρίζες µεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων και πολιτισµών, να γεφυρωθούν οι διαφορές και να αναδειχθούν οι κοινές καταβολές και τα κοινά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων. 0505-12/09/2012 ⁞ Πρόγραµµα "Dress to Express", στην περιοχή Geraci Siculo, στη Σικελία της Ιταλίας. Το πρόγραµµα αφορούσε στον τρόπο έκφρασης µέσω του ντυσίµατος και πως αυτό αντανακλά τα διάφορα πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόµων. Σκοπός του προγράµµατος ήταν να ερευνήσει τον τρόπο που τα ρούχα και το στυλ χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν τις διαφορετικές κουλτούρες, και πως οι διαφορές µεταξύ του τρόπου ντυσίµατος µπορούν να οδηγήσουν σε µια γενική πολυπολιτισµική αντίληψη και σεβασµό προς τις άλλες κουλτούρες, και το άτοµο, γενικότερα. 0909-18/09/2012 ⁞ Πρόγραµµα “Be Active 24”, στη Στρούγκα της πΓ∆Μ. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ανταλλαγής νέων, µε θεµατική που αφορά στην ενεργό συµµετοχή, τον υγιεινό τρόπο ζωής και την άθληση µεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων και πολιτισµών, την γεφύρωση των διαφορών και την ανάδειξη των κοινών καταβολών και χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων. ⁞5


⁞Πρακτική άσκηση στον Όµιλο Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος διεθνούς πρακτικής άσκησης στον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, την περίοδο ΝοέµβριοςΝοέµβριος-∆εκέµβριος 2012. H Phi Theodoros, Theodoros, Ελληνικής καταγωγής από την Αυστραλία και ο Petar Atanasovski από τη Σερβία έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, µέσω του προγράµµατος διεθνούς πρακτικής άσκησης της AIESEC, AIESEC, όπου και απασχολήθηκαν εθελοντικά στον Όµιλο µας. µας. Phi Theodoros ⁞ «Κατάγοµαι από τη Νότια Αυστραλία, και πρόσφατα είχα τη µοναδική δυνατότητα να περάσω έξι καταπληκτικές εβδοµάδες στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έγινε µέσω του προγράµµατος διεθνούς πρακτικής άσκησης της AIESEC, στο πλαίσιο του οποίου κλήθηκα να προσφέρω τις υπηρεσίες µου στον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Τα καθήκοντα µου αφορούσαν, µεταξύ άλλων, την υποστήριξη των δηµοσίων σχέσεων του Οµίλου, καθώς και την υποστήριξη στη διαχείριση του τοµέα µάρκετινγκ, επικοινωνίας και πληροφόρησης. Στη χώρα µου είµαι ενεργό µέλος της AIESEC. Είµαι υπεύθυνη του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων της AIESEC Αυστραλίας, και το προηγούµενο έτος ήµουν υπεύθυνη του τοµέα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του παραρτήµατος της AIESEC στο Πανεπιστήµιο Flinders. Η εµπειρία µου αυτή σε συνδυασµό µε την ικανότητα µου να σκέφτοµαι πρακτικά, να κάνω έρευνα και να είµαι αποτελεσµατική, συνεπής και να αναλύω πληροφορίες µε κριτικό πνεύµα, συνετέλεσαν στην πολύ καλή µου συνεργασία µε την οµάδα του Οµίλου. Σε αυτό το σηµείο, σηµείο, θέλω να τονίσω ότι όλα τα παραπάνω εφόδια και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, δεξιοτήτων, αποκτήθηκαν σταδιακά από την ενεργό εθελοντική µου συµµετοχή στις δραστηριότητες αρκετών µη κυβερνητικών οργανισµών της χώρας µου. µου. Αγαπώ τον εθελοντισµό επειδή θεωρώ ότι παρέχει δυνατότητες για νέες εµπειρίες που διαφορετικά δεν θα µπορούσαµε καν να φανταστούµε ότι υπάρχουν. Εκ πρώτης όψεως, η εθελοντική ενασχόληση σε έναν µη κυβερνητικό οργανισµό έχει πολλά οφέλη, όπως το να βελτιώσει κανείς το βιογραφικό του ή το να γνωρίσει αξιόλογους ανθρώπους. Ωστόσο, δεν µπορεί κανείς να αντιληφθεί εξαρχής πόσα πολλά πράγµατα κερδίζει τελικά, αναπτύσσοντας το συλλογικό του πνεύµα. Υποθέτω όµως ότι όλα όσα ανέφερα µέχρι τώρα, οι εθελοντές και τα µέλη του Οµίλου τα γνωρίζουν πολύ καλά και τα ασπάζονται ήδη. Έτσι δεν είναι; Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συνδέει νέους από όλη την Ελλάδα µε εκατοντάδες νέους στο εξωτερικό, µε τέτοιο τρόπο ώστε µέσα από τις δράσεις του να επιτυγχάνεται η προώθηση των Στόχων της Χιλιετίας των Ηνωµένων Εθνών. Η υποστήριξη και η συµµετοχή στις δράσεις του Οµίλου, είναι η έµπρακτη αποδοχή του παρεχόµενου έργου. Και σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς έχετε ακόµη αµφιβολίες για το αν αξίζει να ασχοληθείτε µε τον Όµιλο, σας καλώ απλά να ρίξετε µια µατιά σ’ έναν παγκόσµιο χάρτη. Θα διαπιστώσετε έτσι από πόσο µακριά ταξίδεψα, προκειµένου να ενταχθώ στο ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Μάλλον άξιζε τον κόπο, δεν νοµίζετε; Φυσικά, µπορείτε να το διαπιστώσετε και µόνοι σας! Γιατί όχι;!» Petar Atanasovski⁞ Atanasovski⁞ «Θεωρώ τον εαυτό µου πολύ τυχερό που είχα την δυνατότητα να απασχοληθώ εθελοντικά στον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο του 2012, µέσω του προγράµµατος πρακτικής άσκησης της AIESEC. AIESEC. Η εµπειρία αυτή µε επηρέασε σηµαντικά και µε έκανε να αλλάξω τον τρόπο σκέψης µου. µου. Για πρώτη φορά στη ζωή µου ένιωσα σε µια άλλη πόλη σαν να είµαι στο σπίτι µου, µου, γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, ανθρώπους, που µου στάθηκαν και µε υποστήριξαν από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησε η πρακτική µου. µου. Όπως συνήθως συµβαίνει στη ζωή µας, µας, οι εµπειρίες ήρθαν χωρίς να είναι προγραµµατισµένες. προγραµµατισµένες. Στην παρούσα φάση, φάση, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο της πρακτικής µου άσκησης, άσκησης, το µόνο πράγµα για το οποίο θα µπορούσα να πω ότι µετανιώνω, µετανιώνω, είναι που δεν είχα τη δυνατότητα να περάσω περισσότερο χρόνο σε αυτή την καταπληκτική πόλη, πόλη, να µοιραστώ ακόµη περισσότερες εµπειρίες µε τους νέους της και να ασχοληθώ µε ακόµη περισσότερα πράγµατα, πράγµατα, συνδράµοντας έτσι στην προσπάθεια κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των νέων της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Αυτό που µπορώ να πω σίγουρα προς όλους τους φίλους µου πλέον στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, είναι ότι τους ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι θα τους δω όλους πολύ σύντοµα και πάλι. πάλι. Καλή τύχη σε ότι κάνετε! κάνετε!» 6⁞


⁞ Η ανεργία των νέων στο στόχαστρο της Ε.Ε. Γράφει η Μαρία Μπρόκου* Μπρόκου*

Υπέρ της νεολαίας τα νέα µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της ανεργίας: ανεργίας: «Εγγύηση για τη Νεολαία» Νεολαία» και «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» νέων». Η οικονοµική κρίση που µαστίζει την Ευρώπη έχει πλήξει ιδιαίτερα τους νέους. Τον Ιανουάριο του 2013 το ποσοστό της ανεργίας των νέων στην ΕΕ (23,6%) ήταν υπερδιπλάσιο από το ποσοστό ανεργίας των ενηλίκων. Η ανεργία των νέων είναι ιδιαίτερα έντονη σε ορισµένες περιοχές. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα µόνο για τα συγκεκριµένα άτοµα, αλλά συνιστά σοβαρή απειλή και για την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ και ενδέχεται να έχει µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπειες στο οικονοµικές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Για την αντιµετώπιση των απαράδεκτα υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων, η Επιτροπή ενέκρινε στις 5 ∆εκεµβρίου 2012 δέσµη µέτρων για την απασχόληση των νέων. Η δέσµη αυτή περιλαµβάνει πρόταση σύστασης του Συµβουλίου για την καθιέρωση µιας «εγγύησης για τη νεολαία», δροµολογεί το δεύτερο στάδιο διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους για το πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, εξαγγέλλει τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας για θέσεις µαθητείας και προτείνει τρόπους για τη µείωση των εµποδίων που παρακωλύουν την κινητικότητα των νέων. Στις 28 Φεβρουαρίου 2013 συµφωνήθηκε από το Συµβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ η αποδοχή της σύστασης σχετικά µε την εγγύηση για τη νεολαία. Σύµφωνα µε την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη Νεολαία» Νεολαία», τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών λαµβάνουν µια καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, µαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων µηνών από το τέλος της σχολικής τους ζωής ή από τη στιγµή που µένουν άνεργοι. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε να κάνει ένα ακόµη βήµα για την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων, προτείνοντας την «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» νέων». Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αναµένεται να ενισχύσει ιδιαίτερα τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στις περιοχές της Ένωσης στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερέβαινε, το 2012, το 25%. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην ένταξη αυτών των νέων στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, τα χρήµατα που θα διατεθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση και την επιτάχυνση των µέτρων που περιγράφονται στη δέσµη µέτρων για την απασχόληση των νέων η οποία εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2012. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη θα µπορούν να διαθέσουν τα σχετικά κονδύλια για τη χρηµατοδότηση µέτρων που αποσκοπούν στην εφαρµογή, στις επιλέξιµες περιφέρειες, της σύστασης σχετικά µε την εγγύηση για τη νεολαία. Η δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής για τη συνοχή, που υποστηρίζεται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα υλοποιηθεί συµπληρωµατικά προς άλλα προγράµµατα που εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων και των προγραµµάτων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, µε σκοπό τη δηµιουργία ή την εφαρµογή των νέων συστηµάτων εγγυήσεων, όπως τη µεταρρύθµιση των σχετικών φορέων και υπηρεσιών. Πηγή: Γραφείο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, http://europa.eu/newsroom/press-releases/index_en.htm#3-10

* Η Μαρία Μπρόκου είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Νεολαία και Αντιπρόεδρος του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

⁞7


⁞360° peace in media Γράφει η Ευαγγελία Θεοδωρίδου* Θεοδωρίδου*

Η έκθεση** φωτογραφιών “360° 360° Peace in Media” Media” (“360° Ειρήνη µέσα από τα Media”) είναι αποτέλεσµα της συλλογικής δουλειάς νέων, εκπροσώπων 12 µη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαίας από 12 κράτη της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και του Ευξείνου Πόντου, στο πλαίσιο της συµµετοχής τους σε εκπαιδευτικό σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, από τις 2 ως τις 9 Σεπτεµβρίου 2012. Βασίστηκε στην χρησιµοποίηση της φωτογραφίας ως µέσο έκφρασης των εννοιών που σχετίζονται µε την εδραίωση της ειρήνης, της ανεκτικότητας, των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου. Οι ίδιες φωτογραφίες θα ταξιδέψουν σε 12 κράτη: Αρµενία, Κροατία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Π.Γ.∆.Μ., Μαρόκο, Ισπανία, Ολλανδία, Τουρκία, Ουκρανία. Εκτιµάται ότι την έκθεση θα επισκεφτούν περισσότεροι από 20.000 νέοι. Το πρόγραµµα 360º Peace in Media είχε ως στόχο να παράσχει στους συµµετέχοντες µια βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων µεταξύ των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της οικοδόµησης της ειρήνης και να εξερευνήσουν τη δηµοσιογραφία που µάχεται για την ειρήνη ενάντια στις ένοπλες διαµάχες. Η δηµοσιογραφία προσεγγίστηκε ως ένα σηµαντικό εργαλείο εκπαιδευτικού χαρακτήρα, το οποίο διαδραµατίζει ένα σπουδαίο ρόλο ιδίως στις αναπτυσσόµενες αξίες της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, του αµοιβαίου σεβασµού και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επιπλέον, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η κριτική ανάλυση της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης σε σχέση µε την κοινωνία προσεγγίστηκαν µέσα από δηµιουργικούς διαλόγους µεταξύ των συµµετεχόντων και µέσω διαλέξεων από ειδικούς καθηγητές και ερευνητές. Νέοι άνθρωποι από τη Μεσόγειο, την Ευρώπη και τον Νότιο Καύκασο ήρθαν σε επαφή ώστε να µοιραστούν τις εµπειρίες τους, να εκφράσουν τις απόψεις και τις προκαταλήψεις τους απέναντι στα ΜΜΕ και στην συνέχεια να αποδοµήσουν τα στερεότυπά τους µέσω διαλόγου και δηµιουργικών workshops. Οι διοργανωτές του προγράµµατος προσπάθησαν και κατάφεραν να πείσουν τους συµµετέχοντες πως οι νέοι οφείλουν να αναλύουν τις πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από τα ΜΜΕ και κυρίως να αποφεύγουν τις παρανοήσεις αποτελώντας «καταναλωτές µε κριτική σκέψη». Αποτέλεσµα του παραπάνω προγράµµατος κατάρτισης είναι µια περιοδεύουσα έκθεση, η οποία παρουσιάζεται από 12 οργανισµούς νεολαίας. Η έκθεση αυτή είναι µια συλλογική εργασία των νέων συµµετεχόντων, συµµετεχόντων, οι οποίοι χρησιµοποίησαν τη φωτογραφία ως µέσο έκφρασης των εννοιών που σχετίζονται µε την οικοδόµηση της ειρήνης και να δείξουν την οπτική τους πάνω στα θέµατα της διαµάχης και της βίας. βίας.

∆είγµα από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τους εθελοντές του προγράµµατος. προγράµµατος.

* Η Ευαγγελία Θεοδωρίδου είναι φοιτήτρια του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ και συµµετείχε µαζί µε την Κατερίνα Τοπαλίδου στο πρόγραµµα 360º 360º Peace in Media, Media, εκπροσωπώντας τον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. ** Η έκθεση βρίσκεται στη φάση της προετοιµασίας. προετοιµασίας. Σύντοµα θα ανακοινωθεί ο τόπος και η ηµεροµηνία παρουσίασης της από τον Όµιλο. Όµιλο.

8⁞


⁞Φοιτητική ζωή µε κέφι…made in Germany! Γράφει η Κατερίνα Τοπαλίδου* Τοπαλίδου*

Φοιτητική ζωή σε ένα µάλλον άγνωστο για τους περισσότερους χωριουδάκι της Γερµανίας; Γερµανίας; Καλωσήρθατε στην πανεπιστηµιούπολη του πολυτεχνείου TU Ilmenau! ! Με οµάδες όπως debating, Ilmenau debating, λέσχη µαγειρικής, µαγειρικής, οµάδα ράγκµπυ, ράγκµπυ, αλλά και πολλές άλλες ακόµα, ακόµα, η ζωή είναι κάθε άλλο παρά βαρετή! βαρετή!

⁞ Οµάδα debating “Wortkombinat” Wortkombinat” Έχεις τρακ κάθε φορά που πρόκειται να µιλήσεις σε κόσµο; Θες να αναπτύξεις την ικανότητά σου στην επιχειρηµατολογία; Η οµάδα Wortkombinat διοργανώνει ανοιχτές συζητήσεις, και προσφέρει σεµινάρια ρητορικής. Ας αρχίσουν τα debate! ⁞ Λέσχη µαγειρικής “kitchen run” run” Πιάσε µε αν µπορείς! Τρεις οµάδες συναντιούνται για ένα γεύµα τριών πιάτων σε τρία διαφορετικά σπίτια. Η κάθε οµάδα ετοιµάζει από ένα πιάτο και όλοι οι συµµετέχοντες τρώνε στο σπίτι της οµάδας που έχει ετοιµάσει αυτό το πιάτο. Για το επόµενο πιάτο πρέπει να πάνε στο σπίτι της οµάδας που το έχει µαγειρέψει, κ.ο.κ. Απόλαυσε το φαγητό χωρίς τύψεις: θα κάψεις τις θερµίδες µέχρι να φας το επόµενο πιάτο! ⁞ Κανείς για ράγκµπυ; ράγκµπυ; «∆εν έχει σηµασία αν είσαι ψηλός, κοντός, µυώδης, ή αδύνατος, νέος ή µεγαλύτερος, άντρας ή γυναίκα: το ράγκµπυ είναι το δικό σου άθληµα! Επειδή το σηµαντικότερο είναι να έχεις οµαδικό πνεύµα και να διασκεδάζεις το παιχνίδι»! Με αυτό το µήνυµα η οµάδα ράγκµπυ προσκαλεί όποιον θέλει να ανακαλύψει ένα νέο σπορ. Και όσοι πιστοί, προσέλθετε! ⁞ Φοιτητικά club Τα πέντε φοιτητικά club βρίσκονται σε κάθε µία από τις φοιτητικές εστίες, το κάθε ένα έχει το δικό του στυλ και οι µέρες (ή µάλλον νύχτες) λειτουργίας τους είναι εναλλασσόµενες. Σε όλα τα πόστα δουλεύουν εθελοντικά φοιτητές που είναι µέλη των club για να έχουµε όλοι εµείς οι υπόλοιποι την ευκαιρία να βγούµε και να διασκεδάσουµε µε τις παρέες µας. Οι τιµές είναι πολύ χαµηλές γιατί τα έσοδα πηγαίνουν στη διατήρηση των µαγαζιών. ⁞ Η κινηµατογραφική οµάδα Για τους λάτρεις του διεθνή κινηµατογράφου που δεν θέλουν να δώσουν µια περιουσία , ή που χρειάζονται αγγλικούς υπότιτλους για να απολαύσουν ταινίες µέσα στο campus (στις περισσότερες πόλεις της Γερµανίας η συντριπτική πλειοψηφία των ταινιών µεταγλωττίζεται στους κινηµατογράφους), υπάρχει η κινηµατογραφική λέσχη HFC. Στις αρχές του εξαµήνου τα µέλη της λέσχης διαµορφώνουν το πρόγραµµα, αλλά και διάφορες άλλες εκδηλώσεις όπως βραδιές αφιερωµένες σε µικρού µήκους ταινίες ή θερινό σινεµά. ⁞ Το ραδιόφωνο των φοιτητών Πόλος έλξης των φοιτητών ΜΜΕ, τεχνολογίας των media, αλλά και των fans του ραδιοφώνου, το Hochschulfunk Ilmenau µπορεί να υπερηφανεύεται για την πολύ µακρά του ιστορία και για το ότι κατέχει το µεγαλύτερο αρχείο µουσικής από όλα τα φοιτητικά ραδιόφωνα στη χώρα. Το πρόγραµµά του αφορά τη ζωή στην πανεπιστηµιούπολη, και συνεντεύξεις µε φοιτητές από ξένες χώρες µε αποκορύφωµα τη διεθνή φοιτητική εβδοµάδα όπου µεταδίδει ζωντανά 24ώρες το εικοσιτετράωρο. Αυτές είναι µερικές από τις δραστηριότητες για φοιτητές στην µικρή µας πανεπιστηµιούπολη. πανεπιστηµιούπολη. Απόδειξη ότι δεν χρειάζονται πολλά έξοδα για διασκέδαση, διασκέδαση, αρκεί φυσικά να υπάρχουν διάθεση και φαντασία! φαντασία! * Η Κατερίνα Τοπαλίδου είναι µεταπτυχιακή φοιτήτρια MedienMedien-und Kommunikationswissenschaft, στοTechnische στοTechnische Universitä Universität Ilmenau

⁞9


⁞UNéSCO Youth 14.0 3.2013⁞ 14.03 .2013⁞ «Συνέβαλε κι εσύ στη διαµόρφωση του UNESCO Youth Forum 2013». H UNESCO έχει ξεκινήσει µια διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την προετοιµασία του 8ου UNESCO Youth Forum, Forum που θα πραγµατοποιηθεί στην Έδρα του Οργανισµού στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 2013. Το Youth Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO και αποτελεί µοναδικό βήµα για τους νέους από όλο τον κόσµο να µοιραστούν τις εµπειρίες και τις ιδέες τους, καθώς και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στους αντιπροσώπους των 195 Κρατών Μελών της UNESCO, συµβάλλοντας έτσι στην παγκόσµια συζήτηση σχετικά µε τις πολιτικές για τη νεολαία που υιοθετεί η UNESCO. Μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης επιδιώκεται η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων νέων στην προετοιµασία του Forum, καθορίζοντας την ατζέντα, τον τρόπο διεξαγωγής του κλπ. Η πρώτη φάση της ηλεκτρονικής διαδικασίας διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2013 και αφορούσε την επιλογή του θέµατος που θα έχει το Forum. 1895 νέοι από όλο τον κόσµο επέλεξαν τους δύο κύριους θεµατικούς άξονες για την ατζέντα του 8ου Forum: (1) Απασχόληση και (2) ∆ηµοκρατία και βιώσιµες κοινότητες. κοινότητες Η δεύτερη φάση έχει ήδη ξεκινήσει από τις 14 Μαρτίου και θα διαρκέσει µέχρι τις 9 Απριλίου 2013. Σε αυτό το διάστηµα, οι νέες και νέοι ηλικίας 15-35 χρονών από όλο τον κόσµο καλούνται να συνεισφέρουν στην προετοιµασία του Forum συµµετέχοντας σε µια διαδικτυακή έρευνα. Μέσω της έρευνας θα καθοριστεί επακριβώς το κυρίως θέµα του Forum, που θα πρέπει να συνδυάζει τους δύο θεµατικούς άξονες που επιλέχθηκαν κατά την πρώτη φάση, υπό το πρίσµα της νεολαίας. Ακόµη, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, αναµένεται να προσδιοριστεί η µορφή που θα έχει οργανωτικά το Forum (συζητήσεις ολοµέλειας, οµάδες εργασίας, θεµατικοί διάλογοι κλπ), καθώς επίσης και η µορφή των συµπερασµάτων του Forum (διατύπωση συστάσεων, προγραµµατισµός δράσεων, ανάπτυξη κοινωνικής δικτύωσης κλπ). Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/

→ Πάρε µέρος κι εσύ στη δεύτερη φάση προετοιµασίας του 8ου Youth Forum της UNESCO, UNESCO, συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο στη διεύθυνση: διεύθυνση: https://www.surveymonkey.com/s/C5J2CSD 27.02.2013 ⁞ «Ας γνωρίσουµε όλοι τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Νεολαία». Στις 27 Φεβρουαρίου 2013, πραγµατοποιήθηκε στην Έδρα της UNESCO στο Παρίσι µια σηµαντική συνάντηση µε σκοπό να δοθεί η ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να εξοικειωθούν µε το περιεχόµενο του Αφρικανικού Χάρτη για τη Νεολαία. Ο Χάρτης ενισχύει την ελπίδα των νέων της Αφρικής για ένα καλύτερο µέλλον, ενώ η ευρεία αποδοχή του από όλο τον κόσµο µπορεί να επηρεάσει θετικά τους ηγέτες της Αφρικής στη διαµόρφωση των πολιτικών τους. Ο Αφρικανικός Χάρτης για τη Νεολαία υιοθετήθηκε στις 02.07.2006 από τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, στην Banjul της Γκάµπια. Τέθηκε σε ισχύ στις 08.08.2009. Αποτελεί ένα πολιτικό και νοµικό κείµενο που χρησιµεύει ως θεσµικό πλαίσιο για τα Αφρικανικά κράτη, παρέχοντας τις κύριες κατευθύνσεις σχετικά µε την ενίσχυση της νεολαίας σε ηπειρωτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχοι του Χάρτη είναι η προαγωγή της συµµετοχής των νέων και της κοινωνικής τους ένταξης, η προάσπιση των δικαιωµάτων και ελευθεριών των νέων, αλλά και ο προσδιορισµός των υποχρεώσεων τους. Ένας από τους στόχους της Στρατηγικής της UNESCO για τη Νεολαία της Αφρικής, είναι η συνεργασία µε την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, προκειµένου να προωθηθεί η επικύρωση και εφαρµογή του Χάρτη, σε όλη την έκταση της Αφρικανικής ηπείρου. Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/sv13/news/let_everybody_know_about_the_african_youth_charter/

11.02.2013⁞ 11.02.2013⁞ «Παγκόσµιο Πείραµα για το Νερό». 30 µαθητές του Λυκείου Lycée Paul Eluard of Châtillon στη Γαλλία παρουσίασαν πειράµατα της UNESCO για το νερό, κατά τη διάρκεια της επίσηµης κήρυξης του ∆ιεθνούς Έτους της Συνεργασίας για το Νερό, Νερό στις 11/02/2013. Μαζί µε µαθητές από την Ιαπωνία, από άλλα σχολεία της Γαλλίας και από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για το Νερό της UNESCO που βρίσκεται στην Ολλανδία, κατέληξαν σε µια ∆ιακήρυξη Νέων για τη Συνεργασία για το Νερό, την οποία και παρουσίασαν στους συµµετέχοντες στη Συνδιάσκεψη της UNESCO για τη Συνεργασία για το Νερό. Πηγή:

10⁞

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/natural-sciences events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=12915&cHash=0200769f89


⁞UN Youth 15.02.2013 ⁞ Ο 29χρονος Ahmad Alhendawi από την Ιορδανία, ορκίστηκε Εντεταλµένος του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για θέµατα Νεολαίας, Νεολαίας στην Έδρα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Στιγµιότυπο από την ορκωµοσία του Εντεταλµένου σε θέµατα Νεολαίας του Γ.Γ. των Ηνωµένων Εθνών (© UN Photo)

Ο Γ.Γ. των Η.Ε. κ. Ban Ki-moon απευθύνεται στους νέους συµµετέχοντες στο Πέµπτο Παγκόσµιο Φόρουµ της Συµµαχίας των Πολιτισµών των Η.Ε. στη Βιέννη. (© Photo: UNIS Vienna)

26.02.2013 ⁞ Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο πλαίσιο του Πέµπτου Παγκόσµιου Φόρουµ του ΟΗΕ για τη Συµµαχία των Πολιτισµών, Πολιτισµών στη Βιέννη, ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών, κ. Ban Ki-Moon, είπε στους εκπροσώπους «της µεγαλύτερης γενιάς νέων ανθρώπων που έχει δει ποτέ η υφήλιος», όπως αποκάλεσε τους συµµετέχοντες, ότι ο κόσµος περιµένει τη συµβολή τους σε µια σειρά επειγόντων ζητηµάτων. «Οι νέοι του κόσµου πρέπει να αναλάβουν τα ηνία στην καθοδήγηση της διεθνούς κοινότητας, εν µέσω της τωρινής ταραχώδους περιόδου οικονοµικής και πολιτικής µετάβασης, οδηγώντας την προς την κατεύθυνση ενός πιο «ευηµερούς, δίκαιου και ειρηνικού µέλλοντος», δήλωσε ο κ. Ban Ki-moon, προσθέτοντας ότι «ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών στρέφεται πιο ενισχυµένα προς την υποστήριξη παγκόσµιων δράσεων που αφορούν τη νεολαία και στηρίζουν το σκοπό αυτό». «Είµαι εδώ σήµερα για να σας ζητήσω να µας βοηθήσετε και να µας δείξετε το δρόµο. δρόµο. Ο κόσµος διανύει µια µεταβατική περίοδο, περίοδο, οικονοµικά, οικονοµικά, δηµογραφικά, δηµογραφικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά. . Οι προκλήσεις είναι έντονες, περιβαλλοντικά έντονες, το ίδιο όµως και οι ευκαιρίες» ευκαιρίες». Ο κ. Ban Ki-Moon υπογράµµισε επίσης πως στην ατζέντα των Ηνωµένων Εθνών βρίσκεται σε προτεραιότητα η ανάγκη για εµβάθυνση σε πολιτικές νεολαίας, εστιάζοντας σε προγράµµατα που σχετίζονται µε την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα των νέων, την πολιτική ένταξη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και την εκπαίδευση και την υγεία, σηµειώνοντας ότι «πρώτη προτεραιότητα» του διεθνούς οργανισµού ήταν να συνεργαστεί µε τους νέους για «να ενισχύσει την ποιότητα ζωής τους».

Νέοι συνοµιλούν µε το Γ.Γ. των Η.Ε., κ. Ban Ki-Moon, στη διάρκεια Εκδήλωσης για τη Νεολαία στο Πέµπτο Παγκόσµιο Φόρουµ της Συµµαχίας των Πολιτισµών. (© UN Photo/Evan Schneider)

«Έχετε ήδη αποδείξει ότι είστε πρόθυµοι και ικανοί να αναλάβετε την ευθύνη της ηγεσίας. Ο κόσµος θα στηρίζεται σε σας για να µιλάτε τη γλώσσα της ανοχής και του σεβασµού. Οι φωνές σας θα πρέπει να πνίξουν εκείνους που κηρύττουν το διχασµό και το µίσος», τόνισε. «Ο κόσµος θα βασίζεται στην θάρρος σας και στις ηθικές ενέργειες σας για να µας οδηγήσουν στο δρόµο της αρµονίας και της βιώσιµης ανάπτυξης». Τέλος, ο κ. Ban δήλωσε πως ελπίζει ότι η παρουσία των νέων σε αυτό το φόρουµ θα εµπνεύσει και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους και να επενδύσουν στο µέλλον επενδύοντας στους νέους σήµερα.

Info ⁞ το ξέρατε ότι… ότι… Σε αυτό το σύνδεσµο µπορείτε να βρείτε όλες τις διακηρύξεις των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τα θέµατα Νεολαίας. http://social.un.org/index/Youth/ResourcesandPublications/Youthresolutions.aspx ⁞11


⁞ThessIS MUN 2013 Γράφει ο Μάνος Καλαϊντζής* Καλαϊντζής*

Το Thessaloniki International Model United Nations (ThessISMUN) ThessISMUN) είναι ένας διεθνής θεσµός που λαµβάνει χώρα στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας από το 2001 και για 12 συναπτά έτη κάθε χρόνο την δεύτερη εβδοµάδα του Πάσχα. Το ThessISMUN είναι ένα µοντέλο προσοµοίωσης, µια αναπαράσταση δηλαδή οργάνων των Ηνωµένων Εθνών καθώς και άλλων διεθνών οργανισµών όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης και η Βόρειο-Ατλαντική Συµµαχία µε συµµετέχοντες στην θέση των διπλωµατών φοιτητές νοµικής, πολιτικών επιστηµών και διεθνών σχέσεων. Το συνέδριο ThessΙSMUN είναι το µακροβιότερο και πιο επιτυχηµένο µοντέλο προσοµοίωσης όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια µε πάνω από 400 συµµετέχοντες ετησίως, ετησίως οι οποίοι έρχονται από κάθε µέρος της Ευρώπης για να ζήσουν αυτήν την µοναδική εµπειρία. Η προσοµοίωση γίνεται µε αυστηρούς όρους καθώς πέρα από τις διαδικασίες που διεξάγονται σε δύο από τις επίσηµες γλώσσες της διπλωµατίας, Αγγλικά και Γαλλικά, οι συµµετέχοντες καλούνται ως εκπρόσωποι κρατών να σεβαστούν αυτή τους την ιδιότητα µε την ενδυµασία και την συµπεριφορά τους. Το µοντέλο προσοµοίωσης είναι µια πρωτοβουλία της Καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Π. ΝάσκουΝάσκου-Περράκη η οποία από το 2001 στέκεται αδιάκοπα αρωγός και στυλοβάτης του όλου εγχειρήµατος. Έχοντας και η ίδια µεγάλη εµπειρία από την συµµετοχή της σε διεθνή fora και οργανισµούς, η κα. Νάσκου-Περράκη, επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία σε νέους και νέες να αναλάβουν το δύσκολο και ενδιαφέρον ρόλο ενός διπλωµάτη µέσα από αυτό το πρωτοφανές, ακαδηµαϊκό εκπαιδευτικό «παιχνίδι». Ο στόχος του Μοντέλου είναι να προωθήσει και να βοηθήσει την εµπέδωση των διεθνών θεσµών και του τρόπου λήψης αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο και η αποστολή του να µετουσιώσει στην πράξη το αντικείµενο σπουδής των φοιτητών που αποφασίζουν να συµµετάσχουν. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των επιτροπών είναι κάθε φορά επίκαιρα ζητήµατα της διεθνούς πολιτικής που επιλέγονται µε προσοχή από µια οµάδα έγκριτων ακαδηµαϊκών από τα µεγαλύτερη ελληνικά πανεπιστήµια. Φέτος η ατζέντα του συνεδρίου συµπεριλαµβάνει θέµατα αφοπλισµού και διεθνούς ασφαλείας, όπως το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν και η κρίση στην Συρία αλλά και ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως το trafficking και η σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και γυναικών. Τα επιστηµονικά όµως πεδία δεν εξαντλούνται στα προαναφερθέντα καθώς οι συµµετέχοντες θα κληθούν να συζητήσουν επί οικονοµικών θεµάτων όπως αυτά των φορολογικών παραδείσων αλλά και της αειφόρου ανάπτυξης ως µέσο εξασφάλισης του δικαιώµατος της τροφής.

* Ο Μάνος Καλαϊντζής είναι φοιτητής Νοµικής Α.Π.Θ., µέλος του ∆.Σ. του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και συµµετέχει στο ThessISMUN 2013 ως «Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών» Εθνών».

12⁞


Οι συµµετέχοντες καλούνται, εκπροσωπώντας το κράτος που του έχεις ανατεθεί και ακολουθώντας πιστά την πολιτική του επί του εκάστοτε θέµατος, να συνδιαλεχθούν µεταξύ τους και να παράγουν ψηφίσµατα µε γνώµονα πάντοτε δηµοκρατικές διαδικασίες που οδηγούν σε µια κοινά αποδεκτή λύση. Το µοντέλο διεξάγεται κάθε χρόνο προς τιµής ενός επιφανούς Έλληνα η Ελληνίδας που διακρίθηκε στην διπλωµατία και στο πεδίο των διεθνών οργανισµών. Φέτος είναι αφιερωµένο στον κ. Χρήστο Ροζάκη, Ροζάκη Οµότιµο καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου του Συµβουλίου της Ευρώπης και πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το συνέδριο διαρκεί πέντε ηµέρες συµπεριλαµβανοµένων και των τελετών έναρξης και λήξης. Συγκεκριµένα φέτος θα πραγµατοποιηθεί από τις 8-12 Μαΐου στους χώρους του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που στηρίζει εδώ και χρόνια αυτήν την πρωτοβουλία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για δηλώσεις συµµετοχής, µπορείτε να επισκεφτείτε την επίσηµη ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.thessismun.org

Π. ΝάσκουΝάσκου-Περράκη, Περράκη, Καθηγήτρια, Καθηγήτρια, Ακαδηµαϊκά Υπεύθυνη οργάνωσης του ThessISMUN⁞ ThessISMUN⁞ «Το ThessISMUN προσφέρει στους νέους µια από τις πιο αγαπηµένες εκπαιδευτικές εµπειρίες. Είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για να µάθει κανείς πως διαχειρίζεται η διεθνής κοινότητα τα οικονοµικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα. Το ThessISMUN είναι ένα forum που µπορεί κανείς να αναπτύξει τις διαπραγµατευτικές του ικανότητες αλλά και να µάθει για τις πολιτικές άλλων κρατών». Αλεξάνδρα Παπαθεοδώρου, Παπαθεοδώρου, Γενική Γραµµατέας του ThessISMUN 2013⁞ 2013⁞ «Για δώδεκα συνεχόµενα χρόνια το ThessISMUN καταφέρνει να φέρει κοντά φοιτητές και επιφανείς ακαδηµαϊκούς από όλο τον κόσµο. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, αναπτύσσει κανείς τις διπλωµατικές του ικανότητες και µαθαίνει την τέχνη της διαπραγµάτευσης, ενώ η συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων οδηγεί στην ανάπτυξη δεσµών φιλίας που διαρκούν για µια ζωή. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο σας ενθαρρύνω όλους να δηλώσετε συµµετοχή». Ελένη ΚριτσαρέληΚριτσαρέλη-Βουλγαρίδου, Βουλγαρίδου, Συντονίστρια της οµάδας του «staff» staff» 2013⁞ 2013⁞ «Το ThessISMUN µπορεί να βοηθήσει κάποιον να ξεπεράσει το φόβο του να εκφραστεί δηµόσια και να αναδείξει διάφορα στοιχεία της προσωπικότητας του. Θεωρώ επίσης ότι στο ThessISMUN µαθαίνει κανείς να ενεργεί σε επαγγελµατικό επίπεδο, µε βάση τους γενικούς κανόνες συµπεριφοράς και ενσωµάτωσης που τυγχάνουν εφαρµογής σε κάθε περιβάλλον εργασίας». Βαγγέλης Οικονοµίδης, Οικονοµίδης, Editor της Εφηµερίδας του ThessISMUN 2013⁞ 2013⁞ «Η Συντακτική Οµάδα είναι υπεύθυνη για την επιµέλεια της εφηµερίδας του Συνεδρίου, ThessISMUN Daily News! Στόχος µας είναι η ενηµέρωση των συµµετεχόντων για τη δουλεία που γίνεται στις επιτροπές, για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και για αστεία γεγονότα που ανακύπτουν». ⁞13


Synopsis⁞in énglish Dear Friends, We are proud to introduce the 3rd issue of our newsletter, presenting the recent activities of UNESCO Youth Club of Thessaloniki, as well as the latest news concerning the youth activities of UNESCO and United Nations. As for our action, there have been numerous voluntary activities, events, international seminars and youth exchange programmes, as well as partnership for cooperation with international organizations over the last six months. To begin with, we participated in the activities of the Youth Camp Programme organized by the UNESCO Centre for Women and Peace in the Balkan Countries; we co-organized, along with other NGOs -members- of the “Thessaloniki Network of Voluntary Organizations”, a big event, celebrating the International Volunteer Day in the city of Thessaloniki; we constantly support the activities of the Hellenic National Commission for UNESCO; and last but not least, we conducted our scheduled meetings with our volunteers. During the last months, UNESCO Youth Club of Thessaloniki has been a partner in numerous youth exchange programmes, offering the opportunity to young people to travel abroad and participate in the seminars. In addition, recently the final meeting of the very successful bilateral international project “Contacts for the Common Future” took place, while our participation in the 1st international conference of the newly established international youth organization, “Great Silk Way”, in Kazakhstan, is considered a highlight for the annual activities. Moreover, the 2nd round of our internship program has been recently completed. We received two interns from abroad in coordination with AIESEC. Their general task was to enhance the accessibility and appeal of the Club to the young people of Thessaloniki as well as to upgrade its presence in the social media. The internships were completed successfully while our interns had a great time in Thessaloniki.

Επικοινωνία Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 12019, 12019, 54323 Θεσσαλονίκη

Our current project is a photo exhibition which is going to be inaugurated soon in the city of Thessaloniki. At the same time we are setting up plans for the upcoming activities of the year. Concluding, we would like to inform you that we have recently introduced our updated logo in order to be consistent with the UNESCO guidelines.

More news to come!

Contact info UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Thessaloniki, P.O. Box 12019, 12019, 54323 Thessaloniki

info@unescoyouth.gr, info@unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki

UNESCO Youth Club of Thessaloniki - News 3  

UNESCO Youth Club of Thessaloniki - News, 3rd Issue, Volume II, 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you