Page 1

Rio+20

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Rio de Janeiro,

Brezilya

Biz Böyle Bir Gelecek İstiyoruz www.uncsd2012.org

Haziran 2012


Rio+20 ne anlama geliyor? “Rio+20, sürdürülebilir kalkınma alanındaki en önemli küresel toplantı olacak. Rio’daki vizyonumuz net olarak şöyle olmalıdır: Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmamızı gelirde artış, insan onuruna yakışır iş ve yoksulluğun ortadan kaldırılması ile desteklerken, çevre sağlığını koruyan sürdürülebilir yeşil ekonomiye ulaşmak”

K ısaca R io+20 olarak bilinen Birleşm iş M illetler Sürdürülebilir Kalkınm a Konferansı Haziran ayında Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek. Konferans, daha güvenli, eşitlikçi, temiz, yeşil ve daha refah bir dünyaya sahip olmamız için tarihi bir fırsat teşkil ediyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon

Rio+20

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Rio’da yirmi yıl önce gerçekleştirilen 1992 , Dünya Zirvesinde üye ülkeler Gündem 21 uygulamasını hayata geçirmeyi kararlaştırmışlardı. Böylece ekonomik kalkınma, toplumsal eşitlik ve çevrenin korunması alanlarında belirleyici adımların atılması sağlanmıştı. BM bir kez daha Rio’da hükümetleri bir araya getiriyor. Bu kez amaç, 1992 ve sonrasında elde edilen başarıların daha da ileri götürülerek yoksullukla mücadele, insan onuruna yakışır iş imkanlarının yaratılması, temiz enerji ve kaynakların hakkaniyetli kullanımı gibi konularda çalışmalar yapılması için hükümetlerle uluslarararası kuruluşları biraraya getirmek. R io+20 sayesinde, “böyle gelm iş böyle gider” zihniyetinden kurtularak yoksulluğun ve çevreye verilen tahribatın önlenmesi için geleceğe uzanan bir köprü kurm a şansı yakalayabiliriz.

1

Sürdürülebilir ekonomi gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini azaltmaksızın mevcut kuşakların ihtiyaçlarının karşılanması anlamına gelir. Brundtland Komisyonu (1987)


Neden R io+20? ► Günümüzde dünya nüfusu 7 milyar. 2050 yılında 9 milyara ulaşacak. ► Her beş kişiden biri (1,4 milyar kişi) günde 1,25 ABD doları veya daha az bir gelirle geçinmek zorunda kalıyor. ► Dünya genelinde 1,5 milyar insan elektrikten, 2,5 milyar insan ise tuvaletten mahrum yaşıyor. Yaklaşık 1 milyar insan her akşam yatağa aç giriyor. ► Sera etkisi yayan gazların salınımı artmaya devam ediyor. İklim değişikliğine yönelik önlemler alınmaması halinde dünya üzerindeki canlı türlerinin üçte birinden fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. ► Eğer çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak yoksulluk ve çevre tahribatına son verecek önlemleri almamız gerekiyor. ► Eğer bu son derece ciddi sorunlara bugünden çözümler bulamazsak, ileride çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. ► Rio+20 küresel ölçekte düşünmemiz için bize bir fırsat veriyor. Herkes yerel olarak hareket ederse ortak geleceğimizi güvence altına alabiliriz.

UN Photo

İnsanlığın yarısı bugün şehirlerde yaşıyor ve gelecek 20 yıl içinde dünya

nüfusunun

yüzde

60’ı

yani

yaşayacak. (kaynak: UN-HABITAT)

5

milyar

insan

“Sürdürülebilir ekonomi bir seçenek değildir! Gezegenimiz üzerinde herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmesinin tek yoludur. Rio+20 bizim kuşağımıza bu yolu seçme şansı veriyor.” Sha Zukang, Rio+20 Konferansı Genel Sekreteri


UN Photo

Rio+20

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Rio+20’de hangi konular işlenecek? Middelgruden rüzgar enerjisi çiftliği, Denimarka

Enerji, su, gıda ve ekosistem gibi şehirlere yönelik sorunların çözüm yollarını biliyoruz. Ülkeler, sürdürülebilir kalkınmayla bağlantılı bu sorunların çözüm yollarının hayata geçirilmesinin yollarını şu şekilde arayacaklar:

► Yoksullukla mücadele odaklı yeşil ekonomiye geçiş. ► Denizlerin, aşırı avlanmadan, deniz ekosisteminin tahrip edilmesinden ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması ► Şehirlerimizin daha yaşanır ve verimli hale getirilmesi.

Moğolistan’da bir aile çadırları için elektrik üretmek üzere güneş enerjisi panelleri kullanıyor. UN Photo

Balıkçılar, Dar es Salaam, Tanzanya

► Yenilebilir enerji kaynakları kullanmak suretiyle karbon salınımını azaltmak, hava kirliğinini önlemek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek.

UN Photo

Güney Kore tren yolları

UN Photo


UN Photo

“Sürdürülebilir kalkınma gündemi 21. Yüzyılın büyüme gündemidir”. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon

► Ormanların daha iyi yönetilmesi, 2030 yılına kadar ormansızlaştırmanın yarı yarıya azaltılması, sera gazı nedeniyle iklim değişikliğinin yol açacağı 3,7 trilyon ABD Doları tutarındaki zararın önlenmesini sağlayacaktır. Elde edilecek yarar bununla sınırlı değildir. Bu sayede korunacak iş imkanlarını, biyoçeşitliliği, temiz suyu ve ormanlardan elde edilen ilaç ham maddelerini unutmamak gerekir.

Liberya ormanları

► Su kaynaklarımızı yönetme ve koruma yollarını daha iyi hale getirmek hem kalkınmaya yardımcı olacak hem de çölleşmenin önüne geçecektir.

Nijer’de kurumuş bir nehir yatağı

Sürdürülebilir kalkınma işe yarıyor mu? Son 20 yıl içinde, enerji, tarım, şehir planlamacılığı ve üretim ve tüketim alanlarında sürdürülebilir kalkınmanın bir çok başarılı uygulamasına şahit olduk.

► Kenya’da, yaratıcı finans mekanizmaları sayesinde, güneş enerjisi, hidro enerji, rüzgar enerjisi, biyogaz ile belediyelerin çöpten enerji elde etmeleri dahil olmak üzere yenilenebilir enerji alanlarına yapılan yatırımlar sayesinde gelir ve iş imkanlarının artırılması sağlandı. ► Çin’de, karbon yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı öngören kalkınma stratejisinin benimsenmesi sonucu yeni iş imkanları yaratıldı, gelirler arttı ve düşük oranda karbon yakıt kullanan bir ekonomiye doğru önemli bir ilerleme sağlandı. ► Uganda’da, organik tarıma geçilmesi küçük çiftçilerin gelirlerinde artış sağlayarak, ekonomi, toplum ve çevre için yararlı sonuçlar doğurdu. ► Brezilya’da, Temiz Kalkınma Mekanizmaları projesi kapsamında Sao Paulo şehrinin iki büyük çöplüğünden gaz üretilmeye başlandı. Böylece 2004-2011 yılları arasında bir yandan atmosfere 352 bin t on metan gazı salınması önlenmiş oldu bir yandan da bir milyon megawatt eletkrik enerjisi üretildi. ► Nepal’de, toplumsal ormancılık çalışmaları ormanların yeniden canlanmasına katkı sağladı. ► Kanada’da, EcoLogo isim li kuruluş çevre dostu binlerce ürünün tanıtım ını yaptı. ► Fransa’da, 2006-2008 döneminde yeşil ekonomi sektöründe tahminen 90 bin yeni istihdam imkanı yaratıldı. Bunların çoğu da enerji tasarrrufu ve yenilenebilir enerji alanlarındaydı.

UN Photo


R io+20’de ne elde edilecek?

UN Photo

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere bir çok kesimden binlerce kişi Mayıs ayı sonu, Haziran ayı başında Rio’da biraraya gelerek sürdürülebilir kalkınma alanında daha fazla ilerleme kat edilmesi için çağrıda bulunacak. Hazırlık Komitesinin son toplantısı ve Konferans Haziran ayında Rio’da düzenlenecek.

Cenevre’de elektrik ile çalışan araçlar Sıfır Salınım Yarışında. Enerjiye olan talebin en büyük artış nedeninin ulaşım kaynaklı olacağı tahmin ediliyor. Gelişmiş ülkelerde en fazla ulaşım için enerji tüketimi yapılıyor. Gelişmekte olan ülkelerde de ulaşım için enerjiye olan talep hızla artıyor. (kanak: DESA)

Resmi etkinliklerle birlikte bir çok yan etkinlik de gerçekleştirilecek. Resmi görüşmeler iki ana konu üzerinde yoğunlaşacak: Sürdürülebilir kalkınmanın başarılabilmesi için yeşil ekonominin nasıl inşa edileceği, yoksullukla mücadele amacıyla kalkınmakta olan ülkelere destek sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma için uluslararası koordinasyonun geliştirilmesi. Hükümetlerin, son 20 yıl içinde elde edilen bir çok başarı doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olarak açık ve uygulanabilir önlemleri kabul etmeleri bekleniyor.


Rio de Janeiro, Braezilya

Nasıl katılabilir ya da katkıda bulunabilirim? Sürdürülebilir kalkınma için sadece hükümetlerin çaba harcaması yetmez. Halk, sosyal kesimler, kuruluşlar, iş dünyası ve üniversitelerin ortak hareket etmesi gerekir. Rio+20 konferansı böyle bir ortaklığın oluşturulacağı ve tüm tarafların çalışmalarının görüşüleceği büyük bir rsat. Konferansın resmi internet sitesine www.uncsd2012.org adresinden ulaşılıyor ve burada sivil toplum, iş dünyası, üniversiteler ve STK’lar arasında görüş alış verişinde bulunuluyor. Söz konusu internet sayfasında ayrıca kayıt işleri ve konferansa nasıl ka lınacağı konularında bilgiye de erişilebiliniyor. Internet sayfasından konferans bültenine de abone olabilirsiniz. Rio+20’yı Facebook ve Twi er’da da takip edebilir, Konferans Genel Sekreteri Sha Zukang’ın bloglarını okuyabilirsiniz.. Konferans öncesi hazırlık toplan larına tüm tarafların ka lımının sağlanması için bağışlara ih yaç duyuluyor. Bağış yapmak isteyenlerin aşağıda bilgileri verilen Kathleen Abdalla ile ir bata geçmeleri gerekiyor. Chief, Fundraising and Logis cs Cluster UNCSD (Rio+20) Secretariat, Division for Sustainable Development, UN DESA, New York Tel: +90 1 212 963 8416 E-posta: abdallak@un.org


Rio+20’yi kim düzenliyor? UN Photo

Rio+20 BM sistemine bağlı kuruluşların ortaklaşa düzenledikleri bir etkinlik. Konferans için oluşturulan Sekreterya ise hazırlık süreci öncesinde tarafların katkılarının koordinasyonunu sağlıyor. , Rio+20 Sekreteryası BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde yer alıyor ve Genel Sekreterliğini Sha Zukang yapıyor. Zukang’ın, Elizabeth Thompson (Barbados Çevre eski Bakanı) ve Büyükelçi Brice Lalonde (Fransa’nın Çevre eski Bakanı) oluşan iki İcra Direktörü yardımcısı bulunuyor..

Hazırlık süreci tüm bölgelerin temsil edildiği ve ülkelerin BM nezdindeki temsilcilerinin yer aldığı büro tarafından yürütülüyor. Evsahibi ülke Brezilya ise lojistik konuları yürütüyor.


Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Birleşm iş M illetler Genel Sekreteri Ban Ki-m oon

İrtibat

Rio+20 Sekreteryası: uncsd2012@un.o rg Medya başvuruları: BM Enformasyon m ediainfo@un.o rg

www.uncsd2012.org www.un.org/sustainablefuture

Dairesi

11-00065—Sept 2011—10,000 Published by the United Nations, New York / Printed on recycled paper with soy-based ink

Rio+20

“Dünya’da sürdürülebilir barış sürdürülebilir kalkınma temelinde kurulmalıdır. Bu nedenle 21. Yüzyılın gündeminin sürdürülebilir kalkınma olacağını söyledim” .

riobooklettr  

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio de Janeiro, Brezilya Haziran 2012 www.uncsd2012.org Rio+20 sayesinde, “böyle gelm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you