Årsmelding 2015

Page 1

Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Ă…RSMELDING SUNNDAL KOMMUNE

2015

Fotograf: Ole Erik Loe


2015/

2

ÅRSMELDING

ØVERS T FR A .V.

Såing Barnehagebarn på gårdsbesøk FOTO: Rita Flatvad På Sunndals tak Dronningkrona 1816 moh Lærlingekommunen Sunndal Lærling i barnehagen, Ingrid Johnsen NED ERS T FR A V.

Tøffe triks Åpning av skateparken FOTO: Ole Erik Loe Solskinnsdag Åpning av Fjordparken


3 Innhold 4-5

R ÅDMANNENS KOMMENTAR

6-7

ÅRSK AVALK ADE

8-9

ADMINISTR ASJON

10 -11

POLITIKK

12-13

PL ANVERK OG ST YRING

14-15

OVERORDNA MÅL OG RAPPORT

17-45

KOMMUNENS TJENESTER OG STABER

46-49

REGNSK AP 2015

50 -51

ØKONOMISKE NØKKELTALL

OM ÅRSMELDINGA Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsrapport for kommunestyret. Årsmeldinga fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale tjenester og resultater og begivenheter i 2015. Årsmeldinga skal være kortfattet og enkel å lese, og inneholder derfor ikke alle detaljer. Dersom du ønsker å gå nærmere inn i tjenestenes drift, henvises det til egne underliggende årsmeldinger pr. enhet. Disse behandles i utvalgene i forkant av behandlingen av den overordnede årsmeldinga. Vi mener likevel at dette dokumentet gir god oversikt over kommunens virksomhet, både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og resultater. Vedtatt av Sunndal kommunestyre 04.05.2016, K.sak 24/16


4 RÅDMANNENS KOMMENTAR KOMMUNEREFORMEN Kommunereformen har satt preg på kommunepolitikken i 2015. Alle kommuner skal fatte vedtak om de skal slå seg sammen med andre kommuner innen 1. juli 2016. På Nordmøre og i Romsdal har det vært utredet i alt 27 alternativer, og fem av disse har Sunndal vært en del av. Kommunestyret har vært opptatt av å ha en god prosess der innbyggerne skal få anledning til å medvirke, og vi har blant annet gjennomført flere folkemøter og en omfattende innbygger¬undersøkelse. Sunndalingene ga gjennom innbyggerundersøkelsen klart uttrykk for at de føler sterk tilknytning til kommunen sin og bygda de bor i, samtidig som vi er åpne for et nærmere samarbeid med nabokommuner som ønsker dette. I Sunndal er det innbyggerne som i praksis avgjør om det blir kommunesammenslåing i en folkeavstemning. BOSETTING Nyhetsbildet var i 2015 preget av terroraksjoner, krig og mennesker på flukt. I Sunndal har vi lange tradisjoner for å ta imot asylsøkere og bosette flyktninger. Dette er en kvalitet ved vårt lokalsamfunn. Kommunen har gjennom året imøtekommet nye anmodninger om mottak og bosetting av flyktninger, og innvandrertjenesten med sin erfaring og kompetanse har utvist stor fleksibilitet og omstillingsevne.

BILD E

Rådmann Per Ove Dahl FOTO N. Lediard


5 +5 BEFOLKNINGSVEKST TIL 7160 INNBYGGERE

40 BOSAT TE FLYK TNINGER

3,6% NET TO DRIFTSRESULTAT, I PROSENT AV SAMLEDE DRIFTSINNTEK TER KOMMUNEPLAN Arbeidet med kommuneplanen ble sluttført i 2015, da kommuneplanens arealdel for Sunndalsøra ble vedtatt i september. Sammen med samfunnsdelen, utgjør denne et viktig styringsgrunnlag for forvaltning av og politikk for kommunen vårt. Dette kan du lese mer om lenger bak i årsmeldinga.

regi av kommune og Friluftsrådet, har bidratt til at enda flere sunndalinger kommer seg ut på tur. Slike tiltak er viktig folkehelsearbeid. Folkehelse er og vil være et viktig satsningsområde for kommunen framover.

NÆRINGSUTVIKLING

ØKONOMI

Næringsplan for Sunndal for den neste femårsperioden, ble også vedtatt i september. Planen legger opp til et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv. Næring og lokalsamfunnsutvikling henger tett sammen, og det er derfor viktig at vi gjennom næringsutviklingsarbeid jobber kontinuerlig for å sikre og utvikle arbeidsplasser i Sunndal. Næringslivet i Sunndal har hatt et bra år, til tross for nedgangstider rundt oss. Dette er bra for kommunen vår, og vi ser også en befolkningsvekst i 2015. Sunndal har en netto innflytting i 2015, og det er veldig positivt at mange unge velger å flytte hjem igjen etter endt utdanning.

Økonomisk er Sunndal i en særstilling blant kommunene på Nordmøre. Vi har gode inntekter, og etter en periode med kostnadsgjennomgang og strukturendringer har vi gjenvunnet handlefriheten. Sunndal kommune hadde et netto driftsresultat i 2015 på 27,99 millioner kroner. Netto driftsresultat for 2015 utgjør med dette 3,6 % av samlede driftsinntekter, noe som er et solid resultat innenfor dagens kommunale sektor (Tilsvarende tall for 2014 var 23,4 mill. kroner og 3,2 %).

KULTURKOMMUNE For mange er kulturtilbudene viktige når de skal velge bosted. Sunndal er kjent som en god kulturkommune, og kulturtjenesten har lagt bak seg et aktivt år, med mange høydepunkter. Barnas verdensdager, idrettsgalla, Filmskapercamp, åpning av skatepark og av Fjordparken, for å nevne noe. 2015 var Friluftslivets år, og Stikk-Ut turene i

ØVERS T T. H . Klart for markering av friluftslivets år. NED ERS T T. H .

På de kommende sidene finner du mer om hvordan den politiske aktiviteten har vært i 2015, og hva kommunens staber og tjenester har gjort. Du finner også oversikt over og kommentarer til regnskapet for 2015 og nøkkeltall knyttet til dette.

Innbyggerundersøkelsen var et viktig grunnlag for den videre kommunereformprosessen.


6

ÅRSKAVALKADE 2015 JANUAR 2015 var Friluftslivets år, og Sunndal kommune markerte starten på dette med et arrangement ved skileiken i Fagerhaugan idrettspark den 13. januar. Sande skole hadde uteaktivitetsdag samme dag, og koste seg rundt bålplassen og i tilkjørt snø.

FEBRUAR Arbeidet med kommunereformen dro til for fullt i 2015, og Sunndal kommune gjennomførte både folkemøter og innbyggerundersøkelse om kommunereformen i februar. Forstillinga Kulturelt samspill forener ungdom med ulik bakgrunn og etnisitet gjennom musikk, dans og felles opplevelser. Prosjektet er et samarbeid mellom kulturtjenesten, innvandrertjenesten og grunnskoletjenesten.

MARS 21. mars inntok verden Øratorget og Sunndal kulturhus, da Barnas verdensdager gjestet Sunndal med mat, kultur og opplevelser for små og store.

APRIL Kommunen arrangerte arbeidsmiljødager 8. og 9. april, der alle ansatte var invitert til en halvdagssamling. Målet med dagene var å etablere et felles grunnlag i organisasjonen for arbeidet med arbeidsmiljø.

MAI 1. mai kunne endelig den nye skateparken i rådhusparken åpnes, til stor glede for mange ungdommer og skatere. Skateparken er et flott anlegg som også gir fin stoppeffekt i sentrum. Parken ble mye brukt utover året av små og store.

JUNI Øran aktivitetshus hadde offisiell åpning av et nybygd hønsehus i bakgården den 12. juni. «Prosjekt hønsehus» startet opp i januar med mål om å skape noe felles mellom brukerne av Øran aktivitetshus. Hønsehuset fungerer nå som et sosialt samlingspunkt og felles samtaleemne. Brukerne har nå ansvar for stell og pass av hønene.


7 JULI I den tredje Stikk-UT sesongen i Sunndal, tok det for alvor av i 2015. Sunndal kommune arrangerte fire fellesturer i løpet av sesongen, i samarbeid med lokalavisene. Stikk-UT hadde rundt tusen registrerte turgåere i Sunndal i 2015, og mange benyttet sommerferien i de mange turene rundt om i kommunen og nabokommunene.

AUGUST

20. august var det navnsetting og offisiell åpning av kaiområdet ved Hydro/tidligere rv 70. Etter navnekonkurranse og behandling i teknikk-, miljø- og kulturutvalget fikk området navnet Fjordparken. Parken ble åpnet i strålende vær, og det var servert kake og musikk til alle frammøtte. Ferdigstillelsen av parken markerte slutten på rassikringsprosjektet i Oppdølstranda. 16 nye omsorgsboliger i Ringveien 17 sto ferdige sommeren 2015 og ble offisielt åpnet den 27. august.

SEPTEMBER I forbindelse med Friluftslivets år ble alle kommuner utfordret til å kåre sitt mest attraktive friluftsområde. Sunndal kommune plukket ut 15 kandidater, og gjennomførte en avstemming på Facebook og på frilufts- og fritidsmessa under Idefestivalen i slutten av september. Innerdalen ble soleklar vinner, og har dermed gode sjanser til å komme med i neste versjon av NAFs veibok.

OKTOBER Gang- og sykkelvegen på Ålvundeid var også en del av rassikringsprosjektet i Oppdølstranda. Veien ble ferdigstilt og åpnet den 14. oktober, med snorklipping, korpsmusikk, sang og selvfølgelig en sykkeltur på den nye vegen.

NOVEMBER Den økte tilstrømmingen av flyktninger til landet, har også påvirket Sunndal kommune og innvandrertjenesten. Sunndal kommune fikk anmodning om og vedtok å bosette flere flyktninger i 2015, i tillegg til å utvide avdelingen for enslige mindreårige asylsøkere ved asylsøkermottaket. 1. november ble det opprettet en ny avdeling for enslige mindreårige asylsøkere med 30 plasser på Tredalsbakken.

FOTO Ole Erik Loe

DESEMBER Etter noen år med litt lite aktivitet i Ungdommens kommunestyre (UKS), ble det i møte 17. desember valgt nytt UKS. Det nye UKS med ordfører Peder Vorren i spissen ga med en gang uttrykk for at de hadde ambisjoner om å engasjere seg i viktige saker for ungdommen!


8

ADMINISTRASJON Sunndal kommune sin administrasjon er fra 2015 organisert i 3 stabsavdelinger og 10 tjenester. Kommunen har over 800 ansatte i om lag 710 årsverk.

SUNNDAL KOMMUNE

FOTO: Nathan Lediard Thomas Negård

SERVICE - OG INFORMASJONS AVD.

ØKONOMIAVD.

PERSONALAVD.

Leder Harriet Berntsen Ass.rådmann

Leder Gunnvald Granmo

Leder Ildri Solbakk

BARNEHAGETJENESTEN

EIENDOMSTJENESTEN

GRUNNSKOLETJENESTEN

HELSE- OG BARNEVERNTJENESTEN

INVANDRERTJENESTEN

Leder Siv - Grethe Sponås

Leder Jan Erik Holte

Leder Liv Ingrid Horvli

Leder Kari Korsnes

Leder Bente Mossbakk

KOMMUNALTEKNISK TJENESTE

KULTURTJENESTEN

NAV SUNNDAL

PLAN-, MILJØ- OG NÆRINGSTJENESTEN

PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

Leder Eilif Lervik

Leder Ole Magne Ansnes

Leder Anne Kari Grimstad

Leder Gunnar Olav Furu

Leder Anne Berit Vullum

7,6%

AV TOTALE NET TO DRIF TSUTGIF TER TIL ADMINISTR A SJON

710

ÅRSVERK TOTALT

Rådmann Per Ove Dahl

45%

AV ALLE ANSAT TE HAR HØYERE UTDANNING


9

BILDE OVENFOR Sunndal Rådhus

Antall årsverk i Sunndal kommune pr. tjeneste og stab 2015 Pleie og omsorgstjenesten

251

Grunnskoletjenesten

135

Barnehagetjenesten

75

Eiendomstjenesten

44

Helse- og barnevernstjenesten

29

Innvandrertjenesten

77

Kommunalteknisk tjeneste

31

Kulturtjenesten

23

Rådmannen inkludert staber

27

Plan-, miljø- og næringstjenesten

11

NAV

7

Totalt

710

54

ANSAT TE MARKERTE 25 ÅRS TJENESTE I KOMMUNEN I 2015

20

SAMFUNNSANSVAR OG KONTROLL Miljø og samfunnsansvar: Kommunen legger opp til miljøvennlig drift både ved å være sertifisert Miljøfyrtårn og energikommune. Sunndal rådhus ble første gang miljøfyrtårnsertifisert i 2012, og ble resertifisert i desember 2015. Likestilling: Kommunen har ingen særskilt plan for likestilling knyttet til kjønn, etnisitet og funksjonsevne, men dette er forhold som det er fokus på ved ansettelse. Som IA-bedrift er det også særskilt fokus på to sistnevnte faktorer. Universell utforming av bygg og uteområder står sentralt i alle byggeprosjekt i kommunen. Etikk: Sunndal kommune har egne etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2007. Etiske retningslinjer, inkludert rutiner for varsling, er en del av det nye kvalitetssikringssystemet. Intern kontroll: Alle tjenester har system for internkontroll. Helhetlig kvalitetssikringssystem, Kvalitetslosen, ble innført i 2015 (i regi av IKT Orkidè), og det arbeides med implementering og opplæring i alle staber og tjenester.

L ÆRLINGER VED UTGANGEN AV 2015

57

UNGDOMMER (16 -19ÅR) GJENNOMFØRTE 4 UKERS SOMMER JOBB I KOMMUNEN I 2015

SYKEFRAVÆR 5 SISTE ÅR 2010

6,8 %

2011

8,3 %

2012

7,7 %

2013

6,8 %

2014

6,6 %

2015

6,8 %


10

POLITIKK

U ND ER

Bilde Ordfører Ståle Refstie Foto N. Lediard

Politisk organisering Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Økonomi- og planutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11 representanter. Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.

Ordførerens kommentar To saker preget det politiske arbeidet i Sunndal i 2015: Kommunereformen og kommunevalget. Det ble tidlig klart at det politiske arbeidet høsten 2015 og våren 2016 kom til å handle om kommunereform. Kommunestyret jobbet derfor intenst for å bli ferdige med viktige planoppgaver før valget. Det greide vi. De viktigste av disse var kommunedelplanen for Sunndalsøra, næringsplanen for Sunndal og regional plan for Dovrefjell. Valget i Sunndal ble gjennomført uten avvik. Tida fram mot jul ble så brukt til folkevalgtopplæring, ikke minst for videre arbeid med kommunereformen, før det nye kommunestyret gikk i gang med budsjettarbeidet.

KOMMUNESTYRET

27

5

2015 ble altså et travelt år for politikerne i Sunndal – men så fikk vi gjort mye også. ØKONOMI- OG PLANUTVALGET

11

ELDRERÅDET

Ståle Refstie Ordfører Sunndal kommune

ADMINISTRASJONSOG ARB.MILJØUTVALGET

KOTROLLUTVALGET

7

10

TEKNIKK-, MILJØOG KULTURUTVALGET

11

OPPVEKST- OG OMSORGSUTVALGET

11

RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

6

11


11 Andel av totale netto driftsutgifter til styring

U ND ER Politisk sammensetning før valget

U ND ER Politisk sammensetning etter valget

1,3 % Frp 3

Krf 1

SP 2

AP 16

H3

V1

SV 1

AP 15

Krf 1

SP 4

Frp 3

H1

V1

SV 2

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2016 Antall behandlede saker: KOMM U NE S T YRE T O G UT VALG

ANTALL MEDL .

ANTALL M ØTER

LED ER FØR / E T TER VALG E T 2015

ANTALL SAKER

KOMMUNEVALGET

2014 2015 Kommunestyret

27

Ståle Refstie (Ap)

12

91 122

Økonomi- og planutvalget

11

Ståle Refstie (Ap)

7

86 94

Oppvekst- og omsorgsutvalget

11

Jorunn Solheim (Ap) / Marit Selfors Isaksen (Ap)

6

43 31

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget

11

Bjørn Røkkum (Ap)

8

86 94

Valgstyret (=ØP)

11

Ståle Refstie (Ap)

6

0 16

Ungdommens kommunestyre

12

Maren Brekken Bakk

4

8 11

Eldrerådet

7

Jan Silseth

4

7 6

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

6

Stig R. Andreassen (FrP)

3

2 5

Kontrollutvalget

5

Trond Hansen Riise (V)

5

45 48

55

368 427

ble forskriftsmessig gjennomført i september 2015. Valgdeltakelsen var på 62,8 %, noe som var høyere enn landsgjennomsnittet. Nytt kommunestyre ble konstituert den 14. oktober. Åpne spørsmål til kommunestyret 13. mai vedtok kommunestyret at det skal kunne stilles åpne spørsmål til kommunestyret. Alle som er bosatt i Sunndal kommune kan på vegne av seg selv eller andre innbyggere stille spørsmål i kommunestyret. Dette vil si at innbyggere i Sunndal sin mulighet til å påvirke ble styrket. Ordningen ble ikke benyttet i 2015.

NØKKELTALL

55

POLITISKE MØTER

427

POLISTISKE SAKER

5

3,75 mill. kr.

414’ kr.

INTERPELL A SJONER

KOSTNADER VED POLITISKE UT VALG INKL . ELDRER ÅD OG UKS

KOSTNADER VED KOMMUNE VALGET 2015


12 PLANVERK OG STYRING KOMMUNAL PLANSTRATEGI Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert fjerde år, og gir en vurdering av kommunens planbehov. Siste utarbeidede planstrategi for Sunndal kommune er Planstrategi for 2012-2015. Alle planer i Sunndal kommune er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Les mer her

KOMMUNEPLANEN Kommuneplanen er kommunens overordna strategiske styringsdokument, vedtatt av kommunestyret, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen utarbeides for en lengre periode og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. SAMFUNNSDELEN konkretiserer mål, strategier og ønsket utvikling for Sunndalssamfunnet og kommuneorganisasjonen de kommende år. Samfunnsdelen ble rullert i 2014.

Kommuneplanens arealdel for Sunndal består av følgende tre planer: -

Kommuneplan for Sunndal 2007-2015, arealdelen (vedtatt 29.08.2007)

-

Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015-2025 (vedtatt 02.09.2015)

-

Kommunedelplan for Ålvundfjord (vedtatt 02.09.2004)

Arealdelens Kommunedelplan for Sunndalsøra ble vedtatt i 2015.

AREALDELEN viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, hvor avveiing mellom vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindende.

OVER

OVER

Styringsgruppa for rullering av næringsplan 2015-2020.

Forslag til utforming av Øraskole-tomta. Elever ved SUS og SVS hadde oppgaver knyttet til kommunedelplan for Sunndalsøra i gründercamp 2015.


13

TEMA - OG SEKTORPLANER

ÅRSPLAN OG BUDSJETT

Temaplaner er planer for bestemte tjenester, tema eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage temaplan for, og dette angis gjerne i kommuneplanens handlingsdel.

Kommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende år og økonomiplan for en fireårsperiode. Budsjett og økonomiplan er basert på tjenestenes årsplaner og forslag til satsninger. Årsplanene er forankret i overordnede mål i kommuneplanen.

I 2015 er følgende tema- og sektorplaner utarbeidet eller rullert: - Næringsplan for Sunndal kommune 2015-2020 (rullering) - Forvaltningsplan for hjortevilt 2015-2018 (rullering) -

Risiko- og sårbarhetsanalyse for ras og flom (ny)

-

Helhetlig ROS-analyse for Sunndal kommune (sluttført i 2016)

Kommunen har også vært involvert i arbeidet med noen regionale planer: -

Regional plan for Dovrefjellområdet, sluttbehandling 2016

Administrasjonen presenterer tjenestenes og stabenes utfordringer og behov i budsjettkonferanse med kommunestyret i oktober. Rådmannen fremmer sitt forslag til budsjett for kommunestyret i november. Kommunestyret vedtar ramme i oktober og endelig budsjett i desember. Budsjettet inneholder da satsninger og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen.

RAPPORT OG REGNSKAP Tjenestene rapporterer pr. tertial til kommunestyret i henhold til vedtatte årsplaner med budsjett. Tjenestenes årsrapporter behandles i utvalgene i mars/april. Kommunens årsmelding er basert på tjenestenes årsrapporter, og sammen med regnskap behandles denne i kommunestyret i april/mai.

- Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre U ND ER

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FIREÅRIG REGULERING ÅR SB KONOMIPLAN DØ ME EL D GS N

ÅRLIG RULLERING

ÅR

SME

REVISJON ETTER AVKLARING AV BEHOV

RO

GR

AM

LDING - R E G N S K

ARB

AP

-T

KOMMUNEDELPLANER - TEMA OG AREAL

TEMA OG SEKTOR(FAG)PLANER

TI

ER

KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN AREALDEL SAMFUNNSDEL

TT JE DS U

HA ND LI

Figuren viser sammenheng mellom kommuneplan, tema- og sektorplaner og årlig budsjett og rapportering

AL

RA

PP

O RT

ER

EI D

SP


INN- OG UTFLYTTERE 2007 - 2014 INNFLYTTERE

14

UTFLYTTERE

OVERORDNA MÅL - OG RAPPORT PÅ NOEN OMRÅDER BEFOLKNINGSUTVIKLING INN2007 - 2014 266 OG 306UTFLYTTERE 310 255 276 267 286 268 329

307

Kommuneplanen har satt mål for ønsket samfunnsutvikling og viser hvordan kommuneorganisasjonen skal bidra til dette. Mål og strategier ble revidert i 2014.

343

297

345

370

339

360

HOVEDMÅL 2014 - 2020 1.

En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020

Bolystprosjektet «Sjekk Nordmøre – med fokus på vertskap og integrering» har i årene 2014 og 2015 gjennomført en rekke tiltak for å ta godt imot, og å få tilflyttere til å trives og bli i Sunndal.

307

2.

En robust kommune for fremtiden

3.

Et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv med 4.000 arbeids- plasser innen 2020

4.

Effektiv og miljøvennlig energibruk

5.

God infrastruktur, bedre og tryggere veger

6. Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder 7.

266

306

310

255 276

267

286

268

329

343

297

345

370

339

360

381

376

2007 2008 2009 2010 2011 2015 8269 7771 7521 7426 2012 7289 201371552014 7160

6914

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 2015

INNBYGGERNE I SUNNDAL 1960-2015 (antall)

6914

8269

7771

7521

7426

7289

7155

7160

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 2015

God helse og livskvalitet for alle

8. Sunn kommuneøkonomi kompetent og attraktiv arbeidsplass

FØDTE OG DØDE 2007 - 2014 FØDTE

DØDE

9. En dyktig og effektiv beredskapsor ganisasjon

FØDTE OG DØDE 2007 - 2014 67

76

56

FØDTE

94

66

70

72

84

52

91

64

74

85

84

76

78

DØDE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INNOG56UTFLYTTERE 2007 - 2014 67 76 94 66 70 72 84 52 91

64

74

85

84

76

78

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INNFLYTTERE

UTFLYTTERE

BILD E OVER

Velkomstkveld for tilflyttere i regi av Sunndal kommune og bolystprosjektet.

381

376

Sunndal kommune har en befolkningsvekst på 5 INNFLYTTERE UTFLYTTERE personer i 2015, fra 7155 01.01.2015 2007 2008 2009 2010 innbyggere 2011 2012 2013 2014 2015 til 7160 pr. 31.12.15. I 2015 ble det født 76 barn og 78 personer døde, 381 personer flyttet inn og 376 personer flyttet ut av kommunen. Totalt sett er det netto tilflytting som bidrar til vekst.

307

266

306

310

255 276

267

286

268

329

343

297

345

370

339

360

381

376

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mer statistikk om folketallet i Sunndal finnes på kommunens hjemmeside. Les mer her

6914

8269

7771

7521

7426

7289

7155

7160


15 NÆRINGSLIV/ARBEIDSPLASSER

GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Pr. 1.1.15 var om lag 3750 innbyggere sysselsatt med arbeidssted Sunndal. Næringsplan vedtatt i 2015 legger opp til vekst på 50 arbeidsplasser i året i planperioden fram til 2020. Arbeidsplassdekning er over 100 %, dvs. at det er flere arbeidsplasser enn arbeidstakere i kommunen.

Første statusrapport over folkehelse utarbeidet. Innføring av folkehelselov, arbeid for at folkehelseperspektivet skal være en del av all kommunal planlegging og tjenesteproduksjon.

Samarbeid med Surnadal om næringsutvikling i perioden 2014-2017 (SUSU-programmet), med tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering og nettverk. SUSU-programmet har i de to første årene bevilget midler til prosjekter som totalt skal generere over 50 nye arbeidsplasser i de to kommunene.

Kommunen har en aktiv beredskapsorganisasjon og godt samarbeid med andre aktører. To sentrale planer/analyser ble sluttført i 2015; Helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse (ROS) for Sunndal kommune og ROS-analyse for ras og flom.

Les mer her: sjekknordmore.no

BEREDSKAP

Les mer her

GOD INFRASTRUKTUR Gjennomførte eller oppstartede prosjekter: bistått i planlegging av ny Driva bru, ferdigstilt ny gang- og sykkelveg på Ålvundeid, utbedring av kryss på rv 70 Fale (oppstart), ferdigstilling av Fjordparken.

BILDE T.V. Sammen for en døgnåpen region i vekst: Utviklingsprogrammet for Sunndal og Surnadal 2014-2017 FOTO Nathan Lediard

BILDE Åpning av gang- og sykkelveg på Ålvundeid.


16


17 BILD E

Sunndal vill og vakker: Dronningkrona (1816 moh) byr på en fantastisk utsikt, og er en populær topptur.

KOMMUNENS TJENESTER OG STABER OVERSIKT På de følgende sidene gis en oversikt over virksomheten i hver tjeneste og stab i 2016. Til slutt presenteres driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap, i tillegg til noen økonomiske nøkkeltall.


18 RÅDMANNEN

OPPGAVER

Navn Per Ove Dahl

Navn Harriet Berntsen

- utviklingsprosjekter

- planarbeid

Stilling Rådmann

Stilling Ass. Rådmann

- budsjett og økonomiplan

- beredskap

- DMS/folkehelse

- internkontroll

- lederutvikling

DETTE ER VI GODE PÅ Rådmannen har det overordna ansvaret for kommunens utviklingsarbeid, og er delaktig i mange tverrfaglige prosjekter. Rådmannen er ansvarlig for kommunens plansystem med årsplaner, budsjett, tertialrapporter og årsmeldinger, i tillegg til prosjektarbeid, beredskap m.m.


19

Bilde Folkemøte og debatt om kommunereformen

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

Regnskap

Budsjett

9,7 mill.

12,3 mill.

BEMANNIN G

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

Andel heltid %

Andel kvinner %

2014 2015

79%

3

3

100

66

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER

*ikke sammenlignbare tall for 2014, da stabene ble omorganisert fra 1.1.2015.

KOMMENTAR REGNSKAP Rådmannen har et totalt forbruk på 79% av tildelt budsjett. Bakgrunnen for mindreforbruket er at ansvaret for politisk virksomhet er flyttet fra rådmannen til service- og informasjonsavdelingen.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 Kommunereformen Arbeidet med den nasjonale kommunereformen startet opp i 2014 og var et sentralt tema i 2015. Alle kommuner fikk et utredningsoppdrag og innbyggerne skulle informeres og involveres. Flere folkemøter ble avholdt i 2015 og hjemmesiden ble aktivt brukt som informasjonskanal. Og det ble det gjennomført en representativ innbyggerundersøkelse om holdninger til reformen og anbefalinger om de beste alternativene for Sunndal. Basert på dette ble 5 alternativer utredet: Sunndal, Sunndal-Nesset, Sunndal-Nesset-Tingvoll, Sunndal-Surnadal og Sunndal-Oppdal. På slutten av året fikk Sunndal invitasjon om forhandlinger med Nesset og sonderingsutvalg ble oppnevnt. Sonderinger/ forhandlinger fortsetter i 2016, folkeavstemning avholdes 25. april 2016 og kommunestyret gjør vedtak i juni 2016. Internkontroll Innføring av et nytt internkontrollsystem (KvalitetsLosen) startet opp i 2014 og videre opplæring og implementering av systemet fortsatte i 2015.

Beredskap Innen beredskap fikk kommunen to sentrale planer/analyser på plass i 2015: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Sunndal kommune og ROS-analyse for flom og ras.

GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMPROSESS SLIK AT KOMMUNEST YRET K AN FAT TE VEDTAK INNEN 1 . JULI

Organisering Kommunestyret vedtok i 2014 at organiseringen av kommunens tjenester skulle gjennomgås med tanke på rasjonell organisering og effektiv drift. Arbeidet startet opp høsten 2014, og tjenestene har gjennomført prosesser og analyser på sine områder. Prosjektet ble våren 2015 vedtatt utsatt til ny rådmann er på plass. Utviklingsarbeid Sunndal kommune samarbeider med Surnadal kommune om næringsutvikling i perioden 2014-2017 (SUSU-programmet). Sunndal Næringsselskap (SUNS) er utøvende part for Sunndal kommune, men kommunen bidrar med ressurser inn i arbeidet. SUSU-programmet har i 2015 gjennomført tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering (Trondheimstreff mm), nettverk mm. Det er blant annet bevilget tilskudd til 22 prosjekter med mål om 50 nye arbeidsplasser. Videre er det i årene 2013-2015 gjennomført bolyst-prosjektet, «Sjekk Nordmøre – med fokus på vertskap og integrering», med tiltak innenfor vertskap, rekruttering og integrering. Prosjektet er gjennomført iht. plan og sluttrapport oversendt og godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet desember 2015.

REKRUTTERE OG FASE INN NY RÅDMANN I LØPET AV VÅREN/ SOMMEREN 2016

VIDEREUT VIKLING AV SUNNDAL DISTRIK TSMEDISINSKE SENTER

VIDEREFØRING AV SAMARBEID MED SURNADAL OM NÆRINGSUT VIKLING , SAMT OPPRET THOLDE GOD DIALOG MED LOK ALT NÆRINGSLIV.


20 SERVICE- OG INFORMASJONSAVD.

OPPGAVER - sentralbord - publikumsmottak Navn Harriet Berntsen Stilling Ass. rådmann Leder av service - og informasjons avd.

- ekstern / intern informasjon og markedsføring

- postbehandling og journalføring

- arkiv - sekretariat for råd og politiske utvalg - politiske valg - informasjonssikkerhet - utvikling og drift av data og telekommunikasjon - innkjøp og vedlikehold av IT maskinvare og nettverk - beredskap

DETTE ER VI GODE PÅ Service- og informasjonsavdelingen er det første møtet mellom publikum og kommunen, og med ansvarsområder som servicekontor, informasjon og IKT, politisk sekretariat og arkiv jobber mange medarbeiderne sammen for å nå målet om en døgnåpen kommune. Vi skal yte god service til publikum, politikere og ansatte, og sørge for å gjøre all relevant informasjon om kommunens tjenester tilgjengelig på vår hjemmeside. Vi skal legge til rette for enkle og selvbetjente løsninger for våre innbyggere og ansatte.

Bilde Kristin Lie (lærling), Inger Nærum og Anne Cathrine Watten ved servicekontoret.


21

REGNSKAP ÅR

BEMANNIN G

REG NS K AP O G BU DSJE T T

Regnskap

Budsjett

14,97 mill.

13,85 mill.

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

Andel heltid %

Andel kvinner %

2014* 2015

108%

10,6

11

94,5

91

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER

*ikke sammenlignbare tall for 2014, pga sammenslåing av flere staber til dagens service- og informasjonsavdeling

KOMMENTAR REGNSKAP

ORGANISA SJONS UT VIKLING OG ARBEIDSMIL JØ

Service- og informasjonsavdelingen har et overforbruk på rundt 1,1, mill kr (8%) i 2015. Overforbruket er i all hovedsak knyttet til den politiske virksomheten, der ansvaret ble overflyttet fra rådmannen til service- og informasjonsavdelingen i 2015. Samtidig har kostnadene ved den politiske virksomheten økt, både på grunn av flere og ekstraordinære møter i forhold til møteplan, og at stadig flere politikere velges inn i ulike arbeidsgrupper, noe som også gir økte kostnader.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 Ny organisering Service- og informasjonsavdelingen ble opprettet 1.1.2015, etter at servicekontoret, politisk sekretariat, og IT-seksjonen ble slått sammen. I løpet av året har det vært en prosess for å få organisasjonen på plass, og det ble ved årsskiftet opprettet tre team med ulike ansvarsområder. Den nye organiseringa innebærer en styrka satsing på informasjonsarbeid. SvarUT Digital postforsendelse via SvarUt er tatt i bruk. Flere av kommunens tjenester tok dette i bruk i løpet av 2015. Det ble sendt ut ca 1040 brev via SvarUT i 2015, hvorav 237 er åpnet digitalt. Parallelt er det drevet jevnlig med informasjonstiltak for å få innbyggere til å ta i bruk sikker digital postkasse. Arbeidet med å få hele organisasjonen til å ta Svar Ut i bruk, og å informere innbyggerne, fortsetter i 2016. Kommunevalget 2015 Gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget 2015 preget hele året for store deler av avdelinga. Mange medarbeidere både i service- og informasjonsavdelinga og i andre tjenester og staber har vært involvert i ulike faser av valggjennomførin-

ARBEID FOR FREMTIDSRETTA OG BRUKERTILPASSA PUBLIKUMSMOTTAK

ga. Det er nødvendig med et godt samarbeid på tvers for en god gjennomføring av valget. Ved servicekontoret ble det tatt imot i overkant av 600 forhåndsstemmer i den ordinære forhåndsstemmeperioden. Valget ble gjennomført uten avvik. Valgdeltakelsen i Sunndal var på 62,8%, mens den på landsbasis var på 59,7%.

FORTSET TE ARBEID MED DIGITALISERING AV TJENESTER .

Informasjon og vertskap I samarbeid mellom service- og informasjonsavdelinga, kulturtjenesten og bolystprosjektet, er det uarbeidet to viktige informasjonsbrosjyrer i vertskapssammenheng; «Vill, vakker og aktiv» - en oversikt over lag og organisasjoner i Sunndal og «Alt håp er ute» - en oversikt over de mest populære trimturene i Sunndal. Disse ligger tilgjengelige på ulike offentlige steder og møteplasser i kommunen, og deles ut på velkomstkvelder og i andre sammenhenger. Lenke til brosjyrene: Vill, vakker og aktiv Alt håp er ute

STRUK TURERE OG KOORDINERE INFORMA SJONSARBEIDET.


22 ØKONOMIAVDELINGEN

Navn Gunnvald Granmo Stilling Økonomisjef

OPPGAVER - Budsjett og økonomiplan

- Regnskapsføring

- Innfordring av skatt, arbeidsgiveravgift og andre kommunale avgifter

- Eiendomsskatt

- Innkjøp - Lønn

DETTE ER VI GODE PÅ Vårt overordnede mål er god økonomistyring og regnskapsrapportering i Sunndal kommune. Dette gjør vi ved å gi hjelp og støtte internt slik at økonomistyringen blir god i hver enkelt stab og tjeneste. I tillegg er det vi som sørger for korrekt og rask regnskapsrapportering internt og eksternt. Og det er vårt ansvar at det er god kompetanse og gode rutiner for innkjøp i Sunndal kommune. God kommuneøkonomi og god økonomistyring har gjort det mulig å holde kommunale avgifter og gebyrer forholdsvis lave i Sunndal. Økonomistaben er ansvarlig for faktureringen og innkrevingen av disse avgiftene.


23

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

BEMANNIN G

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

Andel heltid %

Andel kvinner %

2014*

4,69 mill.

5,08 mill.

92 %

8,45

8

100

86,5

2015

5,39 mill.

6,16 mill.

88 %

10,45

10

100

87,5

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER

* Økonomiavdelingen ble i 2015 utvidet med to lønnskonsulenter som resultat av omorganiseringen av stabsfunksjonene.

FOKUS PÅ VIDEREUT VIKLING AV ELEK TRONISKE LØSNINGER INNENFOR REGNSK AP- OG LØNNSOMR ÅDET.

KOMMENTAR REGNSKAP Økonomiavdelingen har et forbruk på 88 prosent av tildelt budsjett for 2015. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanse og lavere lønnskostnader for vikar ved permisjon.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 Effektivisering Økonomi er en støttefunksjon og har derfor hovedtyngden av sine brukere innenfor egen organisasjon. Vårt hovedfokus er å gi så rasjonelle og effektive administrative tjenester og styringsverktøy som mulig, slik at en får kanalisert mest mulig ressurser direkte til tjenesteproduksjonen. Regnskapssystem Nytt felles system for regnskap – og lønn fra 01.01.2014 bidrar til å kunne hente ut disse effektene på en enklere måte. I 2015 har vi i tillegg fått tatt i bruk et helintegrert e-handelssystem. Dette sammen med at flere leverandører er gått over til å sende elektronisk faktura gjør at håndteringen går

ØKT BRUK AV eHANDELSPORTALEN VED BESTILLING AV VARER

raskere, og man unngår problemer ved feilsending, eller at faktura kommer bort i organisasjonen. Lønn og regnskap 2015 bød på betydelige endringer for avdelingen i og med at to lønnskonsulenter som tidligere hadde vært plassert under avdelingen Personal- og organisasjonsutvikling nå jobber i økonomiavdelingen. Fordelingen av arbeidsoppgaver mellom disse avdelingene er fortsatt et diskusjonstema, men vil nok falle på plass etter hvert. Det som er åpenbart er at en tettere knytning mellom lønn og regnskap har medført styrking av begge fagområdene noe som har gjort at avstemming og rapportering har blitt mer konsist og sammenfallende. Bruken av elektronisk reiseregning er gjeninnført, og man er i ferd med å få på plass flere elektroniske løsninger som omhandler lønns- og personalområdet.

VIDEREUT VIKLING AV ØKONOMIR APPORTERING I SAMARBEID MED DE FOLKE VALGTE .

FÅ FRIGIT T MER TID TIL BRUK PÅ INTERN OPPL ÆRING OG ØK T INTERNKONTROLL .


24 PERSONALAVDELINGEN

Navn Ildri Solbakk Stilling Personalsjef

OPPGAVER - Overordnet personalforvaltning

- Kompetanseutvikling

- Organisasjonsutvikling

- Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- Pensjon og forsikring og sykelønn

- Lønnsforhandlinger/tariffspørsmål

- Permisjonsordninger

- Rekruttering

DETTE ER VI GODE PÅ Sunndal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og har fokus på å videreutvikle sine dyktige ledere og medarbeidere. Det er videre økt fokus på sykefravær, rekruttering, og heltidskultur. Medarbeiderne er kommunens viktigste ressurs. Sunndal kommune bruker bedrekommune. no som verktøy for måling av medarbeidertilfredshet. Trepartssamarbeidet i Sunndal kommune bidrar til et godt forankret samarbeid, som er av avgjørende betydning i forhold til satsningsområdene.

Bilde Feierlærling Tonje Myren på jobb sammen med feier Marius Solberg.


25

Bilde 57 ansatte markerte 25 år i kommunens tjeneste i 2015

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

BEMANNIN G

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

Andel heltid %

Andel kvinner %

2014

15,65 mill.

15,65 mill.

100 %

8

8

100

62,5

2015*

8,02 mill.

8,83 mill.

91 %

3

3

100

100

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER

*Personalavdelingen ble redusert fra 8 til 3 ansatte fra 1.1.1015, da det lønnstekniske arbeidet og IKT-seksjonen ble omorganisert til hhv økonomiavdelingen og service- og informasjonsavdelingen. Tall for 2014 og 2015 er derfor ikke sammenlignbare.

KOMMENTAR REGNSKAP Personalavdelingen har et forbruk på 95 prosent av tildelt budsjett for 2015.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 Arbeidsmiljødager: Arbeidsmiljødagene ble arrangert 8. og 9. april 2015. Formålet med disse dagene var å etablere et felles grunnlag for det videre arbeidet med kommunens arbeidsmiljø. Advokat Harald Pedersen utfordret ansatte og ledere i forhold til arbeidslivets spilleregler. Øyvind Vadla kommuniserte og eksemplifiserte kommunens verdier «Respekt, Omsorg og Ansvar» gjennom foredrag og film. Og Jarl Torske avsluttet det hele med et foredrag om motivasjon på arbeidsplassen – og i livet ellers med mange paralleller fra fotballverdenen. Inspirerende dager som ga både ansatte, ledere og tillitsvalgte et godt grunnlag for det videre arbeid med kommunens arbeidsmiljø. Markering for ansatte som har jobbet i kommunen i 25-år: I henhold til kommunens retningslinjer for velferdstiltak, ble det den 24. april 2015 arrangert jubileumsfest for 54 ansatte som har 25 års tjeneste i kommunen. Dette arrangementet gjennomføres annethvert år. Medarbeiderundersøkelse: Sunndal kommune har benyttet bedrekommune. no sin medarbeiderundersøkelse. Denne ble i 2015

revidert og endret, og heter nå 10 faktor. Alle ansatte mottok i november/desember invitasjon til å delta. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge i hvor stor grad ansatte i Sunndal kommune er tilfreds på ulike områder. Resultatet av undersøkelsen vil danne grunnlag for en handlingsplan for utvikling av god ledelse, og en handlingsplan for utvikling av arbeidsmiljøet i Sunndal kommune i samarbeid med vernetjenesten.

UTARBEIDE KOMMUNENS ARBEIDSGIVERPOLITIKK

HELTIDSKULTUR

Lærlingekommunen Sunndal: Som et ledd i å være en attraktiv arbeidsgiver, skal personalavdelingen bidra til at kommunen stiller praksisplasser til disposisjon for lærlinger. Kommunen hadde ved utgangen av 2015 20 lærlinger i ulike tjenester og staber: Barnehagetjenesten: Grunnskoletjenesten: Kommunalteknisk tjeneste: Service- og informasjonsavdelingen: Pleie og omsorgstjenesten:

REKRUT TERING

2 2 2 2 12 ORGANISA SJONS UT VIKLING

Sunndal kommune har fått positiv oppmerksomhet for å ligge godt over måltallet om 2 lærlinger pr. 1000 innbygger. Lenker: Fylkesmagasinet SPOR Utdanningsforbundets blad YRKE I forbindelse med Idefestivalen 2015, ble det satt spesielt fokus på muligheten for å være lærling i kommunen, og det ble også laget en film om lærlinger i Sunndal. Se filmen her: lenke til facebooksida


26 BARNEHAGETJENESTEN

Navn Siv - Grete Sponås Stilling Konst. barnehagesjef

OPPGAVER -

Drift og utvikling av kommunens barnehager

DETTE ER VI GODE PÅ Barnehagetjenesten har full dekning og gode barnehager. Det siste oppnår vi først og fremst gjennom våre medarbeidere. I Sunndal har de ansatte god utdanning og høy kompetanse. Vi ligger over landsgjennomsnittet for andel ansatte med barnehagelærerutdanning. Vi klarer likevel å drive kostnadseffektivt. Vår visjon, barnehagen – til barnets beste, innebærer at alt arbeid med barna skal vurderes i forhold til hva som er enkeltbarnets beste.

Bilde Vennskapsbånd Markering av vennskapsuke i barnehagene


27

Bilde Barnehagebarn på gårdsbesøk Foto: Rita Flatvad, Flatvadbloggen: https://flatvad.wordpress.com/

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

BEMANNIN G

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

Årsverk

2014

39,4 mill.

39,5 mill.

99,7 %

78

2015

39,6 mill.

39,4 mill.

100 %

75

Ansatte

Andel heltid %

Andel kvinner %

84

65

96

84

60

97

KOMMENTAR REGNSKAP

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER JOBBE HELHETLIG TIL BARNETS BESTE

Barnehagetjenesten har et forbruk på 100 prosent av tildelt budsjett for 2015. Et overforbruk på vel 170 tusen, og skyldes hovedsakelig større lønnskostnader og styrkingsressurser enn budsjettert. Det er utfordringer med å budsjettere usikre faktorer som inntak av barn og innsats overfor barn med nedsatt funksjonsevne gjennom et år. ORGANISASJONSUTVIKLING

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015

Barnehageutstilling og barnas verdensdager

Ståstedsanalyser

Alle barnehagene i Sunndal bidrar til barnehageutstillinga. Utstillinga ble åpnet i mars og hang i Galleri Barbara i 3 uker. Tema på utstillingen var «Mangfold». Barnehagetjenesten og barnehagene var også delaktige i Barnas verdensdager, som ble arrangert 21. mars på Sunndalsøra.

Det ble gjennomført ståstedsanalyser etter mal fra Utdanningsdirektoratet ved Holten og Stortuva barnehager våren 2015, med god oppslutning og tilbakemelding fra foreldre/foresatte med høyere resultat enn landsgjennomsnittet. Resultatene ble lagt fram i en orienteringssak i oppvekst- og omsorgsutvalget høsten 2015. Inn på tunet tilbud Samarbeidet med Flatvad om inn på tunet-tilbud for barnehagene er vurdert som et positivt tilbud for barnehagebarna. Samarbeidet er videreført for 2015-2016.

INNFA SING AV NY BARNEHAGE PÅ HOEL SAND

Barnehagekonferansen Barnehagetjenesten i Sunndal er med og arrangerer en årlig barnehagekonferanse «Vi skaper framtida – til barnets beste» i Kristiansund. Konferansen ble gjennomført i februar. Ny barnehage I 2015 ble prosjekt «ny barnehage på Hoelsand» startet opp. Den er forventet innflyttingsklar i løpet av mai 2016. Offisiell åpning ved oppstart av nytt barnehageår i august 2016.

Dekningsgrad (kostratall)

Sunndal 2014

Sunndal 2015

Norge 2015

Andel barn 1-5 år med plass Andel kommunale plasser av alle Andel heldagsplasser (> 33 t/uke) Ansatte med barnehagelærerutd.

97,2 % 100 % 96,7 % 43,0 %

95,9 % 100 % 96,6 % 46,4 %

91,1 % 49,6 % 96,3 % 36,4 %

UTFA SING AV MALURTEN OG VILL ABYEN BARNEHAGE


28 EIENDOMSTJENESTEN

Navn Jan Erik Holthe Stilling Eiendomssjef

OPPGAVER -

Forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen

-

Gjennomføring av kommunale byggeprosjekter

DETTE ER VI GODE PÅ Eiendomstjenestens hovedoppgaver er å forvalte kommunens eksisterende bygningsmasse, samt å stå for gjennomføringen av nye byggeprosjekter. Kommunens bygningsmasse utgjør til sammen ca 66 000 m2 og disse byggene rengjøres, vedlikeholdes og utvikles av oss og til beste for brukerne. Vi har høy og ulik fagkompetanse: renhold, snekkerog tømrer, maler, rørlegger, elektriker og murer. Og vår felles visjon er: Kommunens bygg - bygg å være stolt av !

Bilde Nye omsorgsboliger ved Sunndal helsetun


Bilde Luftige hopp mellom høye fjell i skateparken

29

FOTO

Ole Erik Loe

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

Regnskap

Budsjett

2014

27 mill.

2015

28,3 mill.

BEMANNIN G

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

Andel heltid %

Andel kvinner %

27 mill.

100 %

78

50

64,7

66,7

28,6 mill.

99%

75

52

65,4

63,5

Reguleringsplan for Ålvundfjord skule

KOMMENTAR REGNSKAP

Ålvundfjord skule er blitt ombygd til fulldelt skole. I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for uteområdet er det foretatt arkeologiske utgravinger. Reguleringsplan for uteområdet ved Ålvundfjord skule ble vedtatt i 2015. Anbudet for opparbeidelse av uteområdet ble lagt ut på Doffin i desember 2015.

Eiendomstjenesten har et forbruk på 99 % av tildelt budsjett for 2015, og har hatt god økonomistyring på prosjekter i perioden.

Ny barnehage på Hoelsand RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 Nye omsorgsboliger 16 nye kommunale omsorgsboliger ved helsetunet ble ferdigstilt og tatt i bruk i august 2015. Offisiell åpning var 21. september. Renovering av lege- og helsesenterett Det arbeides for etablering av Distriktsmedisinsk senter i Lege og helsesenteret samtidig som Lege- og helsesenteret skal renoveres. Flere eksterne aktører er aktuelle leietakere, og plan - og byggekomiteen arbeider for å få lagt fram et forprosjekt til politisk behandling når det er endelig avklart hvem som ønsker å bli med videre i prosjektet.

Dekningsgrad (kostratall)

Sunndal 2014

Arbeidet med ombygging av gamle Furu skole og det gamle dagsenteret på Hoelsand til barnehage ble oppstartet i mars 2015. Arbeidet går som planlagt, og det arbeids for å ta i bruk den nye barnehagen i mars/ april 2016. Energisparing Gjennom prosjektet Krafttak Orkide er det gjennomført energisparekontrakter i 22 kommunale bygg, hvor de fleste planlagte tiltakene var gjennomført i løpet av 2015.

Sunndal 2015

Norge 2015

Kommunale boliger 27 28 21 pr. 1000 innbygger

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER GJENNOMFØRE MINDRE VEDLIKEHOLDSPROSJEK T IHT PL AN

JOBBE AKTIVT MED SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING

UT VIKLE AVDELINGENE FAGLIG OG ORGANISATORISK


30 GRUNNSKOLETJENESTEN

Navn Liv Ingrid Horvli Stilling Skolesjef

OPPGAVER -

Drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger

DETTE ER VI GODE PÅ Sunndal kommune satser på barn og ungdom, med en god skole som fundamentet. Vårt hovedmål er å skape et lærende, inkluderende og kreative skolemiljø der barn og unge har lyst til å lære mer. Og vår visjon er at skolene i Sunndal kommune skal være – et trygt sted for læring.

Bilde Forskerskolen 2015 ved Sunndal ungdomsskole


31

Bilde Elever ved Ålvundfjord skole klar for BliME-dansen 2015

REGNSKAP ÅR

BEMANNIN G

REG NS K AP O G BU DSJE T T

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

Årsverk

2014

89,6 mill.

89,3 mill.

100 %

134

2015

91,67 mill.

91,55 mill.

100 %

135

Ansatte

Andel heltid %

Andel kvinner %

157

64

78

155

60

78

Vurdering for læring

KOMMENTAR REGNSKAP

ELE V TALL SNEDGANG

Fireårig satsning med målsetting å videreutvikle lærernes vurderingspraksis, gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring. Arbeidet startet høsten 2014 og har vart gjennom hele 2015. Alle barneskolene har deltatt.

Grunnskoletjenesten har et forbruk på 100 % av budsjett for 2015.

Ungdomstrinn i utvikling RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 Videreutdanning av lærere 8 lærere deltok i det statlige videreutdanningsprogrammet våren 2015, og 6 lærere høsten 2015. I tillegg har vi hatt personale på videreutdanning innenfor spesialpedagogikk, innenfor ledelse i skolen og deltakelse på den nasjonale Rektorutdanninga. Lokalsamfunn med MOT Sunndal kommune har inngått avtale med organisasjonen MOT om å bli Lokalsamfunn med MOT. Høsten 2015 startet arbeidet på 8.trinn, og opplegget har vært godt mottatt hos elever, skole og foreldre. Det er ønskelig å videreføre dette også i 2016. Utfordring i arbeidet er å få lokalsamfunnet Sunndal med, slik at dette ikke bare blir en skolesak.

Dekningsgrad (kostratall)

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER

Sunndal 2014

Statlig satsning hvor Sunndal ungdomsskole deltar og er i gang med pulje 2. Skolen har satsingsområdene regning og klasseledelse. Satsingen gir skolebasert kompetanseutvikling for hele det pedagogiske personalet og er et stort utviklingsarbeid.

ORGANISASJONSUTVIKLING I SUNNDALSSKOLEN

Innføringsklasser Det har kommet mange elever på familiegjenforening gjennom året og også på asylsøkermottaket er det kommet til en god del elever høsten 2015. Grunnskoletjenesten ønsker å opprette innføringsklasser for disse elevene, for å kunne gi et opplæringstilbud tilpasset elevgruppen. Økt behov for fysisk tilrettelegging Skolen opplever fremdeles økning i antall elever med store og omfattende hjelpebehov, og dermed behov for fysisk tilrettelegging i skolen. Det er også behov for å bygge et fagmiljø med kompetanse denne elevgruppen særlig trenger. Sunndal 2015

Norge 2015

Elever pr. kommunal skole 140 136 217 Elever pr. gruppe 1.-4. årstrinn 10,4 9,9 13,2 Elever pr. gruppe 5.-7. årstrinn 12,3 10,8 13,0 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,1 40,7 40,7 Elever med spesialundervisning 7,4 % 7,2% 7,9% Andel elever 6-9 år i SFO 49,8 % 50,9% 60,0% Foreldrebetaling SFO pr. mnd 900,- 924,-

OPPVEKST VILK ÅR OG PSYKISK HEL SE

GODT L ÆRINGSUTBY T TE FOR ALLE

KOMPETANSEUT VIKLING I FELLESSK AP


32 HELSE- OG BARNEVERNTJENESTEN

OPPGAVER Navn Kari Korsnes Stilling Helsesjef

- Barnevern - Fysioterapi - Svangerskapsomsorg

- Helsestasjons- og skolehelsearbeid

- Helsearbeid ved Asylsøkermottaket

- Folkehelsearbeid og Frisklivssentral

- Smittevernarbeid og Reisevaksinasjon

- Legeoppgaver, kommunal del

- Miljørettet helsevern

- Sunndal Distriktsmedisinske Senter, DMS

DETTE ER VI GODE PÅ Legene gir et godt helsetilbud gjennom sin privatpraksis og legevakt. Fysioterapien har tilbud til alle aldersgrupper. Folkehelse og Frisklivssentral med fokus på tiltak som fremmer en god livsstil. Barnevernet arbeider målrettet med å undersøke og forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til gravide, og for barn og foreldre i aldersgruppen 0 – 20 år. Psykisk helse har tilbud rettet mot barn og unge, med psykolog ansatt fra juni 2015.

Bilde Inn på tunet Frisklivssentralen på Flatvad Gård. Foto Elin Høstmark, Driva


33

Bilde Frisklivssentralen er ofte på tur langs Drivapromenaden.

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

BEMANNIN G

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

Andel heltid %

Andel kvinner %

2014

22 mill.

23,2 mill.

95 %

27,8

33

65,7

84,5

2015

24,2 mill.

24,4 mill.

99 %

29,09

37

78,6

96,4

Frisklivssentralen KOMMENTAR REGNSKAP

FOLKEHEL SE ARBEID

Nytt tilbud «Inn på tunet» 2015/16 på Flatvad gård på prosjektmidler fra fylket.

Helse- og barnevernstjenesten har et forbruk på 99 % av budsjett for 2015.

Helsestasjon Etter statlige føringer i 2014/15 er skolehelsetjenesten styrket med 0,8 helsesøsterstilling. Styrkningen brukes til innføring av MOT ved Sunndal ungdomsskole og mer tilstedeværelse ved skolene.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015

Barnevern

Sunndal Distriktsmedisinske senter (DMS)

Barneverntjenesten flyttet 1. februar 2015 inn i nye lokaler ved NAV Sunndal. Dette ble en klar forbedring både sikkerhetsmessig og i forhold til inneklima.

Tilbudene ved Sunndal DMS er mye brukt både av pasienter i Sunndal og i nabokommunene. Dette sparer pasienter og samfunnet for mange turer til sykehus i Molde eller Kristiansund. Folkehelse Første statusrapport for folkehelsa i Sunndal kommune er ferdig utarbeidet. Denne skal presenteres for ledergruppa og kommunestyret våren 2016. Det er gitt tilsagn om prosjektmidler for «Utviklingsarbeid i lokalsamfunn og nærmiljø som fremmer folkehelse», som vil gå over 3 år.

Dekningsgrad (kostratall)

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER

Sunndal 2014

Fysioterapien Det er opprettet gruppetilbud for ryggpasienter i tillegg til bassengtrening og skuldergruppe som ventelistereduserende tiltak. Legetjenesten En av fastlegene sluttet i april 2015. Det viser seg å være svært vanskelig å rekruttere og få ansatt ny fastlege. Det jobbes kontinuerlig for å få besatt hjemmelen.

Sunndal 2015

Norge 2015

Legeårsverk 9,8 9,8 10,5 pr. 10 000 innbyggere Fysioterapiårsverk 9,1 9,1 9,0 pr. 10 000 innbyggere Stillinger med fagutd. 3,6 3,8 4,2 per 1000 barn 0-17 år

PSYKISK HELSE

TIDLIGERE UTSKRIVING SAMT OVERFØRING AV OPPGAVER TIL KOMMUNEN GIR STØRRE BEHOV FOR KOMPETANSE OG K APA SITET


34 INNVANDRERTJENESTEN

Navn Bente Mosbakk Stilling Sjef for innvandrertjenesten

OPPGAVER - Asylsøkermottak (med egen barnehage)

- Sunndal voksenopplæring

- Introduksjonsprogram

- Flyktningkonsulent

- Bosetting av flyktninger

DETTE ER VI GODE PÅ Innvandrertjenesten i Sunndal har over mange år bygd opp en bred kompetanse innen hele innvandrerfeltet. Drift av asylsøkermottaket samt bosetting og opplæring av flyktninger er kjernen i vårt arbeid. Kvalitet i alle ledd ligger til grunn for vårt arbeid og vi setter derfor stor pris på at UDI og IMDI gir oss gode attester. Innvandrertjenesten har mål om å være en ressurs nasjonalt og regionalt, og tilbyr fagkompetanse og deler erfaringer med de som etterspør dette. Forholdet mellom innvandrere og lokalsamfunnet er i store trekk godt i Sunndal. Innvandrertjenesten ønsker å bidra til at forholdet kan bedres ytterligere. Integrering er ikke en oppgave som kan løses kun av oss, men krever innsats også fra andre kommunale enheter og lokalsamfunnet forøvrig.

Bilde Baking ved Sunndal Voksenopplæring


35

Bilde Internasjonalt ved Sunndal voksenopplæring sin stand på Idefestivalen 2015

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

BEMANNIN G

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

Andel heltid %

2014

-6,9 mill.

-0,2 mill.

3487,47 %

56

63

0

2015

-19,6 mill.

-2,85 mill.

678,63 %

77,2

86

0

Andel kvinner %

0 0

KOMMENTAR REGNSKAP Innvandrertjenesten har et brutto driftsbudsjett på 93,8 mill. kroner i 2015. Disse driftskostnadene dekkes i sin helhet av tilskudd fra staten. Innvandrertjenesten har et betydelig overskudd i 2015, som er et resultat av overskudd i de fleste avdelingene. Hovedårsaken til overskuddet er den store økningen i bosettingen, og at denne kom på slutten av året. Videre har mottaket hatt flere tilleggskontrakter og Voksenopplæringen et større antall elever enn budsjettert, som begge har medført økte inntekter.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015

Bosetting

Året 2015 har vært et spesielt år for innvandrertjenesten, på grunn av den økte tilstrømmingen til landet. Dette gir selvfølgelig utslag i en kommune som allerede er aktive på fagområdet, både som driftsoperatør for asylmottak og som bosettingskommune.

På dette området har det også vært stort press. En tilleggsanmodning fra IMDI ble imøtekommet, slik at vedtatt bosettingstall for 2015 ble 40 personer. Det ble bosatt i overkant av dette.

I november ble mottaket rammet av en trist hendelse der en ung jente ble drept. Dette satte naturligvis sitt preg på beboere, ansatte og hele lokalsamfunnet. Vi fikk da en bekreftelse på at systemet vårt også var i stand til å takle dette.

Økt tilstrømming og bosetting har ført til stort press på flyktningkontor, introduksjonsprogram og voksenopplæring. Det har vært 103 deltakere i Introduksjonsprogram i 2015. pr. 31.12.15 var det 300 elever ved Sunndal voksenopplæring. Det er startet opp et planleggingsarbeid for å utvide kapasiteten ved voksenopplæringa.

Asylsøkermottaket Avdeling for enslige mindreårige asylsøkere fikk en tilleggskontrakt sommeren 2015. Dette innebærer en økning fra 36 til 74 plasser, og økning i bemanning på fire årsverk. Det er etablert en midlertidig avdeling for enslige mindreårige på Tredal. Dette er en kontrakt på inntil ett år, med 30 plasser og 13 årsverk. Begge opsjonene på ordinæravdelingen er utløst, noe som gjør at det nå er en kapasitet på 260 plasser.

Sunndal voksenopplæring

Samarbeid med lokalsamfunn og næringsliv Innvandrertjenesten samarbeider med frivillige lag og organisasjoner om å gi aktivitetstilbud til sine brukere. Det er etablert en ordning med Flyktningvenn for å bidra til en bedre inkludering av bosatte flyktninger. Innvandrertjenesten har i samarbeid med kulturtjenesten og grunnskoletjenesten gjennomført kulturelt samspill. Innvandrertjenesten har samarbeidet med Sunndal Næringsselskap og deltatt på lokale tiltak som Grundercamp og Idefestivalen.

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER DRIVE A SYLMOT TAKET I TR ÅD MED STADIG ENDREDE FORUTSETNINGER FR A UDI

UTVIKLE EN STADIG BEDRE KVALIFISERING FOR FLYKTNINGENE

BEDRE SAMARBEIDE MED FRIVILLIGHETEN


36 KOMMUNALTEKNISK TJENESTE

OPPGAVER Navn Eilif Lervik Stilling Teknisk sjef

Drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur innenfor: - Vann og avløp

- Veger og maskinstasjon

- Renovasjon

- Parkvesen

- Brann- og feietjeneste

- Elveforbygninger

- Oppmåling

DETTE ER VI GODE PÅ Som innbygger i Sunndal kommune har du lave gebyrer på de fleste tekniske tjenester (se oversikt over kostratall). Det kommunale vegnettet holder jevnt over en høy standard. Kommunalteknisk tjeneste har ansatte med erfaring og god kompetanse, og gjennomfører driftsoppgaver og nyanlegg i sektoren i tråd med vedtatte rammer.

Bilde Tilrettelegging av boligtomter i Hagan boligfelt.


37

Bilde Kommunalteknisk tjeneste bisto i utforming av det nye kaiområdet, Fjordparken.

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

BEMANNIN G

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

Andel heltid %

2014

17,2 mill.

17,3 mill.

99 %

30,5

32

100

2015

17,6 mill.

18,3 mill.

96%

30,5

32

100

Andel kvinner %

12 12

KOMMENTAR REGNSKAP Kommunalteknisk tjeneste har et forbruk på 96 % av samlet budsjett for 2015. Innenfor tjenesten er det feilbudsjettering og overforbruk på brannvesen, som er dekket inn ved mindre forbruk og større inntekter enn budsjettert på øvrige områder.

-

Bygging av ny Håsen kloakkpumpestasjon med tilhørende ledningsanlegg

-

Bygging av nytt høgdebasseng Ørsvika

-

Bygging av ny Sjølset bru

-

Gjennomført trafikksikkerhetstiltak ved Tredal skole

-

Utbygging av Hagan boligfelt

Noen prosjekter som ble gjennomført i 2015:

-

Utvidelse P-plass ved Nerdal

- Detaljprosjektering av nytt vann- behandlingsanlegg ved Sunndal vannverk

Av andre prosjekter kan nevnes at det har vært jobbet med innføring av nødnett, og at adresseprosjektet er avsluttet.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 Driftssituasjonen for kommunalteknisk tjeneste har vært nokså normal i 2015, uten store snømengder eller flomsituasjoner med skader av betydning. Satsingen på å opprettholde standarden på infrastruktur som VA-anlegg, veger og bruer, er viktig i denne sektoren. Det er årlige avsetninger til slike formål i budsjettet, slik at viktige tiltak kan gjennomføres hvert år.

- Inngjerding av brønnområde Sunndal vannverk -

Prosjektering VA-ledninger i ny Driva bru Kostratall

Sunndal 2014

Sunndal 2015

Norge 2015

Årsgebyr vann 2 693 2.768 3.324 Årsgebyr avløp 2 255 2.382 3.743 Årsgebyr renovasjon

2 694

2.694

2.551

Bto driftsutg.kommunale 49 163 78.897 124.462 veger pr. km Nto.årsutg. brann 688 866 768 pr. innbygger Priser e.mva

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER FORNYING AV DEN KOMMUNALE VA- OG VEGINFR A STRUKTUREN I TAK T MED BEHOVET.

STRAMMERE DRIFTSBUDSJETTER, MEN SAMTIDIG ØKNING I OPPGAVER OG FORVENTNINGER

BEDRE SAMARBEIDE MED FRIVILLIGHETEN


38 KULTURTJENESTEN OPPGAVER Navn Ole Magne Ansnes Stilling Kultursjef

- Kino og kulturhus

- Galleri Barbara

- Kunst- og kulturformidling

- Bibliotek

- Kulturskole - Kulturvern - Svømmehall, idrettshall, stadion

- Idrett og friluftsliv

- Lag og organisasjoner

-Barne- og ungdomsarbeid

-Ungdomssenter - Ungdommens kommunestyre - Tilskudd allment kulturarbeid

- Tilskudd til kirke og trossamfunn

DETTE ER VI GODE PÅ Kultur- og fritidstilbudet i Sunndal skal ha fokus på alle aldersgrupper i hele kommunen. Det skal være et breddetilbud for sunne aktiviteter og gode opplevelser og samtidig gi rom og muligheter for dem som vil utvikle spesielle evner og kvaliteter. Kulturtjenesten i Sunndal ønsker å ha en utadvendt og ”folkelig” profil, der vi er godt synlige i lokalsamfunnet. Tjenesten skal aktivt kreere og utvikle tilbud og arenaer – både for kulturutøvere og publikum. Samtidig skal tjenesten være en god medspiller og en stimulerende kraft for lag og organisasjoner. Vår visjon er at kultur er samhandling som skaper trivsel, trygghet og tilhørighet.

Bilde Unge filminteresserte under Filmskapercampen ved opptak i Driva Foto Skjalg Molvær


39

Bilde Fjelltur og sang bygger bro. Kulturelt samspill 2015

REGNSKAP ÅR

BEMANNIN G

REG NS K AP O G BU DSJE T T

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

Andel heltid %

2014

18,5 mill.

16,7 mill.

111 %

22,6

26

55

2015

16,74 mill.

16,81 mill.

100%

22,6

26

55

Andel kvinner %

54 54

-

Kulturtjenesten var sterkt delaktig i planlegging og drift av flere større arrange- menter, som for eksempel Idefestivalen, åpning av Fjordparken og Jul på Leikvin.

-

Barnas verdensdag ble arrangert 22. mars 2015 med 600-700 besøkende. Et samarbeid med Riksteateret og flere tjenester i Sunndal kommune.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015

-

Kulturelt samspill i Hovshall i samarbeid med innvandrertjenesten. Et viktig integre ringstiltak og et flott kulturarrangement.

Kulturtjenesten hadde et godt år i 2015, med mye fokus på organisasjon og økonomi. Og til tross for kostnadsfokus, har tjenesten hatt et aktivt år og levert kultur og opplevelser på mange plan til innbyggerne i Sunndal.

-

Kulturkonferansen «Vill og vakker» arrangert i april med rundt 140 deltakere Kulturprisen 2015 tildelt Sunndal Jeger og Fisk

-

Idrettsgalla arrangert 10. april i samarbeid med idrettsrådet. Vellykket, med mye oppmerksomhet og fornøyde prisvinnere.

KOMMENTAR REGNSKAP Kulturtjenesten har et forbruk på 100 % av samlet budsjett for 2015. Etter et vanskelig 2014 er tjenesten i pluss i 2015, etter nøye oppfølging og god jobb i alle avdelingene.

Sunndal ble rangert som 17. beste kulturkommune i Norge i 2015, i Telemarksforskning sin rangering. Dette bekrefter at det gjøres mye bra arbeid på kulturområdet. Noen viktige begivenheter og resultater i 2015: -

Friluftslivets år, åpning med overnatting i telt i Fagerhaugan og flere andre arrangementer i løpet av året.

Ferdigstilling av flere anlegg: skatepark, tennisbane, kunstgrasbane i Øksendal.

Stikk-Ut-turer merket og noen nye turer ble etablert. Fire fellesturer ble gjennomført i løpet av året, i samarbeid med lokalavisene. Stikk Ut hadde rundt tusen registrerte turgåere i Sunndal i 2015.

Kostratall

- KUL sommerjobb gjennomført i Lady Abuthnott-perioden. -

Filmskapercamp gjennomført i august, i samarbeid med Vestnorsk filmsenter, fylkeskommunen og flere parter i Nordmøre og Romsdal.

-

Snekker Andersen og juletremysteriet, to forestillinger i Hovshall. Egenprodusert juleforestilling av Sunndal kulturskole.

-

Kinoen nådde 17.000 besøkende i godt år for kino-Norge.

Sunndal 2014

Sunndal 2015

Norge 2015

Andel i kulturskole av ant barn 6-15 år

26,2 %

27,3%

14,3%

Bokutlån på folkebibl. Pr innbygger

2,5

2,6

3,3

Besøk pr kinoforestilling 13,9 16,0 31,3

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER STABILISERE EN DRIF TSFORM OG EN AK TIVITET SOM SAMSVARER MED DE R AMMENE TJENESTEN HAR

TO AVDELINGSLEDERE SKAL SKIFTES UT. DETTE KREVER EN GRUNDIG PROSESS.

ØKE BESØKET PÅ KINO, KONSERTER OG ANDRE FORESTILLINGER . K JØRE EN OFFENSIV STR ATEGI MED STØRRE OG BEDRE TILBUD. FORBEDRE MARKEDSFØRINGEN OG ST YRKE SYNLIGHETEN AV TILBUDENE TIL TJENESTEN .


40 NAV SUNNDAL

Navn Anne Kari Grimstad Stilling Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll

OPPGAVER - Sosiale tjenester

- Arbeid og aktivitet

- Ytelser og pensjoner

- Startlån, tilskudd og bostøtte fra Husbanken

-Transportstøtte - Støttekontaktordningen - Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag

DETTE ER VI GODE PÅ NAV Sunndal skal oppfylle Nav-reformens intensjon om et sømløst og helhetlig tjenestetilbud til brukere med behov for tjenester fra NAV. Vi skal ha fokus på «arbeid først» og bidra til gode levevilkår for vanskeligstilte. Vi har et godt arbeidsmiljø og på målinger av produksjon har vi svært gode resultater. Siste års brukerundersøkelse viser en stor fremgang fra forrige år. Vi er svært glade for at våre brukere er godt fornøyd med tjenestetilbudet og servicen som ytes ved NAV Sunndal.

Bilde Aktiv Hverdag: Stimulering til fysisk aktivitet er en del av tilbudet.


41

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

BEMANNIN G

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

Årsverk

2014

12,5 mill.

11,8 mill.

106 %

6

6

0

2015

12,1 mill.

12,2 mill.

99%

7

7

0

KOMMENTAR REGNSKAP NAV Sunndal har et forbruk på 99 % av budsjett for 2015, et samlet underforbruk på totalt kr. 120 274. Innenfor tjenesten er det et relativt stort overforbruk på økonomisk sosialhjelp på kr. 879 813, som er dekket inn gjennom underforbruk på andre ansvar. Overforbruket skyldes i hovedsak av det er budsjettert med for høye refusjoner.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 For å nå vårt hovedmål om flere i arbeid og færre på trygd samt for å tilpasse oss kravet om å møte brukerne med «arbeid først» er det gjort flere tiltak ved NAV kontoret: -

Implementert Arbeidsmarkedsplattfor men, styrket kunnskap om arbeidsmarkedet og næringslivet.

-

Deltatt på de arenaer som næringslivet møtes, slik som Næringsforeningens frokostmøter, medlemsmøter ol.

-

Ukentlig tavlemøte med fokus på tema, deltatt på jobbmesser, deltatt på idè-festivalen. -

Utarbeidet og iverksatt nye rutiner for saksbehandlingen av økonomisk sosialhjelp med fokus på «arbeid først».

-

Andel heltid %

Andel kvinner %

0 0

Viderefører regelmessige informasjons- møter til nyregistrerte arbeidssøkere.

Felles møtepunkt med psykisk helse og alle veiledere ved NAV med tanke på tettere samarbeid i forhold til intensjonen i ROP retningslinjene (rus og samtidig psykisk lidelse). Tidligere inn i samarbeidet med flyktningetjenestens introduksjonsprogram, med informasjon om arbeidsmarkedet, næringslivets behov for arbeidskraft og deres krav og forventninger til arbeidstakere, samt karriereveiledning av enkeltdeltagere som har arbeid som mål etter endt program. Aktiv hverdag Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag driftes av NAV og er et kommunalt arbeidsrettet lavterskeltilbud for mennesker som mottar ytelser fra NAV. Ved utgangen av 2015 var det tilmeldt 25 personer i tiltaket. 14 av disse er knyttet til Aktiv hverdag gjennom arbeidsaktivitet på huset, mens 11 har oppfølging fra Aktiv hverdag gjennom vårt feltarbeid. Totalt 44 personer har vært innom tiltaket gjennom året. 19 personer ble skrevet ut av tiltaket i 2015, og gikk over i ordinært arbeid, til annet arbeidsrettet tiltak eller oppfølging eller ikke klarte å nyttiggjøre seg tilbudet.

Kostratall Sunndal 2014 Andel sosialhjelpsmottakere 3,8 % i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år

Sunndal 2015 3,2%

Norge 2015 4,8%

Antall sosialhjelpsmottakere

137

254

166

Ansatte

Andelen sosialhjelpsmottakere 1,9% 2,8% i forhold til innbyggere Kommunale boliger pr 1000 27 innbyggere

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER ØK T FOKUS PÅ «ARBEID FØRST»

STYRKE SAMARBEIDET OG ØKE KONTAKTEN MED NÆRINGSLIVET

VEDTAK OM ØKONOMISK SOSIALHJELP SK AL INNEHOLDE KR AV OM AK TIVITET

UNGDOMMER UNDER 3 0 ÅR SK AL HA TILBUD OM AK TIVITET INNEN 1 UKE ET TER REGISTRERING


42 PLAN-, MILJØ- OG

NÆRINGSTJENESTEN

Navn Gunnar Olav Furu Stilling Plansjef

OPPGAVER -Arealplanlegging - Grunnerverv -Byggesaksbehandling - Næringsarbeid -Jordbruk - Skogbruk -Miljøvern

DETTE ER VI GODE PÅ Sunndal kommune har en effektiv plan-, miljø- og næringstjeneste. Det meste av planarbeidet blir utført av egne ansatte. Vi er stolt over at vi klarer å imøtekomme den løpende private etterspørselen, samtidig som vi utfører store planoppgaver for viktig infrastruktur som tunneler, veier, sentrumsutvikling, tilrettelegging for næringslivet, klima og energi samt landbruk.

Bilde Folksomt under åpning av Fjordparken i august 2015


43 REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

Regnskap

Budsjett

2014

7,64 mill.

7,69 mill.

2015

7,98 mill.

7,99 mill.

BEMANNIN G

Forbruk %

Årsverk

Ansatte

99 %

10,5

11

100

60

100%

10,5

11

95

60

KOMMENTAR REGNSKAP PMN-tenesten har et forbruk på 100 % av budsjett for 2015.

Andel heltid %

Andel kvinner %

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER

-

Reguleringsplan Brekklykkjo

-

Reguleringsplan Ålvundfjord Detaljplan for utearealet ferdig

-

Reguleringsplan rv. 70, Elverhøybrua, sluttbehandling i 2016

skule.

- KommunedelplanSunndalsøra, sluttbehandlet i september RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 Tjenesten har gjennomført mange krevende arbeidsoppgaver, både med god framdrift og god kvalitet. I mange kommuner er det vanlig å bruke konsulenter i langt større grad enn hos oss. Utført arbeid med egne ansatte er langt rimeligere enn med en utstrakt bruk av konsulenter, og bidrar til å kunne holde et høyt faglig nivå. I små og mellomstore kommuner er det viktig å beholde og utvikle fagkompetansen. Følgende større prosjektoppgaver ble utført av kommunen eller i et samarbeid med private utbyggere: -

Reguleringsplan Smestad grustak.

-

Reguleringsplan Steinsvoll

-

Reguleringsplan rv. 70 Fale, anleggsarbeidet ble oppstartet

-

Næringsplan 2015 – 2020, sluttbehandling i september

-

Forvaltningsplan for hjortevilt 2015 – 2018

-

Risiko- og sårbarhetsanalyse for ras og flom Regional plan for Dovrefjellområdet, sluttbehandling sentralt ikke ferdig

-

Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre, planforslag snart ferdig

-

Åpning av Fjordparken

-

Utbygging av laksesperre er oppstartet

REDUSERE SAKSBEHANDLINGSTID FOR BYGGESAKER

VIDEREUTVIKLE ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED INNBYGGERE

GODE F YSISKE R AMME VILK ÅR FOR UTBYGGING AV BOLIGER OG NÆRINGSBEBYGGEL SE

ARBEID MED BYGGING AV L AKSESPERRE OG FORBEREDEL SE TIL K JEMISK BEHANDLING TODAL SFJORD PROSJEK TET, PL ANPROGR AM OG KOMMUNEDELPL AN

Fonds- og tilskuddsforvaltning i 2015 Ordning Formål Bevilga tilskudd (kr) Næringsfond Næringsprosjekter og Sunndal næringsselskap* 6,43 mill. Landbruksfond Prosjekter som skal styrke, opprettholde og videreutvikle næringen 362 481 (ramme 500 000) Produksjonstilskott og avløserrefusjon (jordbruksavtalen) Direktetilskudd basert på produksjon og tilskudd til avløsning 21,2 mill.

Norge 2015

Gebyr privat reguleringsplan 20 000 21 400 Gebyr oppføring enebolig 8 475 9 720 10 153

Spesielle tiltak i jordbrukets Ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskap (SMIL), kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forurensinga fra jordbruket

319 000

Energi- og klimafond

198 600

Energiøkonomiseringstiltak

Kostratall Sunndal Sunndal 2014 2014

*bedriftsretta næringsutvikling ivaretas av Sunndal næringsselskap (SUNS), som får årlige rammeoverføringer fra næringsfondet til dette arbeidet

Gebyr kombinert kart delingsforr 12 700 13 653 14 388


44 PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

Navn Anne Berit Vullum Stilling Pleie - og omsorgssjef

OPPGAVER - Driften av kommunens institusjonsplasser - Hjemmebaserte tjenester til hjemmeboende - Bo- og dagtilbud til mennesker med utviklingshemming - Hjemmebaserte tjenester og dagtilbud til voksne med psykisk lidelse og rus

DETTE ER VI GODE PÅ Pleie- og omsorgstjenesten har godt utbygde tjenester med en god standard. Særlig har vi et godt tilbud til mennesker med demenssykdom med et differensiert tilbud med både skjermede enheter, dagplasser og pårørendeskole. Vi har en stor korttidsavdeling med bl. annet tilbud om øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. Det er godt utbygde hjemmebaserte tjenester og dagtilbud innenfor psykisk helse og rus. Tjenesten er døgndrevet og brukerorientert. Tilpassede dagtilbud ved Øran aktivitetshus. Kvaliteten på tilbudet henger nøye sammen med kompetansen til våre medarbeidere. Over mange år har pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal lagt stor vekt på å utvikle kompetansen hos medarbeiderne, blant annet gjennom kurs og videreutdanning.

Bilde Glade helsefagarbeidere ved Sunndal helsetun


45

Bilde Nye omsorgsboliger ved Sunndal helsetun

REGNSKAP ÅR

REG NS K AP O G BU DSJE T T

BEMANNIN G

Regnskap

Budsjett

Forbruk %

2014

174,2 mill.

174,7 mill.

99,7 %

2015

179,9 mill.

181,8 mill.

99%

Årsverk

Ansatte *

Andel heltid %

Andel kvinner %

252,63

313

35,8

96,2

251,4

393

29,5

97,2

*Ansatte/hjemler: 2014 viser besatte stillinger og 2015 viser totalt antall hjemler

Omfordeling av bofellesskap/leiligheter

KOMMENTAR REGNSKAP

Det midlertidige tilbudet i bofellesskapet i Ringveien ble som planlagt avviklet i høst. Dette bofellesskapet benyttes nå til avdeling for psykisk helse.

Pleie- og omsorgstjenesten har et forbruk på 99 % av budsjett for 2015.

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER ØK T FOKUS PÅ VELFERDSTEKNOLOGI

«Saman om en betre kommune» - heltidsprosjektet

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2015 Ferdigstilling av nye omsorgsboliger: 16 nye omsorgsboliger i Ringveien 17 ble tatt i bruk 15. august 2015, og offisielt åpnet i slutten av august. Hverdagsrehabilitering Tjenenesten har i samarbeid med fysioterapiavdelingen deltatt i et prosjekt for innføring av hverdagsrehabilitering for hjemmeboende som er motiverte til å gjenvinne funksjoner og redusere behovet for hjelp. Tiltaket ble satt i drift i høst, og tjenesten har gode erfaringer så langt. Aktivitetsvenn Aktivitetsvenn for mennesker med demenssykdom: Tjenesten har inngått avtale med Demensforeningen om etablering av Aktivitetsvenn. 27 frivillige har gjennomført kurs, hvorav 13 er videregående elever. 5 Aktivitetsvenner er kommet i gang.

Det er satt i gang en utprøving av langvakter på helg i ei avdeling i habilitering med kun stillinger tilnærmet 100 %. Ansatte og brukere er fornøyd med ordningen og prøvetiden er utvidet til et år. Det er også foretatt en kartlegging av ønsket stillingsstørrelse blant alle ansatte.

ØKT FOKUS PÅ ELDRE OG AKTIVITET

Sykepleiedekning Tjenesten har høsten 2015 hatt god rekruttering på sykepleiere både til faste stillinger og i vikariat. Av den grunn har ikke tjenesten benyttet vikarbyrå siden september. Det er fremdeles ubesatte sykepleiestillinger i tjenesten. Deltidsutdanning i sykepleie Sunndal kommune har inngått avtale med Høgskolen i Molde om deltidsutdanning sykepleie i Sunndal. Studiet starter opp høsten 2016 og studiet er åpent for søknad, med god søkerpågang. Kommunene har mottatt 320 000 kr i Kompetansemidler fra Fylkesmannen til samarbeidsprosjektet. Opplæring i tjenesten Til sammen 80 elever, lærlinger og studenter som mottok veiledning og oppfølging i forbindelse med praksis i løpet av 2015.

Kostratall Institusjonsplasser % antall 80 år+

Sunndal 2014 22,8

Sunndal 2015 21,2

Andel korttidsplasser av alle plasser

25,2

26,5

19,0

Innbyggere 80 år+ i institusjon

19,1

17,5

13,1

Andel enerom i institusjon

100

100

94,4

Andel plass skjermet enhet demens

27,2

28,6

26,1

Norge 2015 18,2

SIKRE GODT TILBUD TIL BARN OG UNGE MED SÆRSKILTE BEHOV OG ANDRE RESSURSKRE VENDE BRUKERE REKRUT TERING OG FAGUT VIKLING , OPPSTART AV DELTIDS SYKEPLEIESTUDIUM I SUNNDAL

ARBEIDE AK TIV T MED LEDERUT VIKLING OG STRUK TURER I ORGANISA SJONEN


46 REGNSKAP 2015 DRIFTSREGNSKAPET (tall i hele tusen) DRIFTSINNTEKTER

REGNSKAP 2015

REGULERTBUDSJET2015

REGNSKAP2014

Brukerbetalinger 2 6 748 23 872

25 201

Andre salgs- og leieinntekter

63 833

53 525

53 407

Overføringer med krav til motytelse

179 110

141 693

166 469

Rammetilskudd 198 857 193 280 Andre statlige overføringer

43 467

38 038

Andre overføringer 0 6 110 Inntekts- og formuesskatt

164 105

159 823

196 749 34 654 6 663 154 590

Eiendomsskatt 87 884 85 500

87 744

Andre direkte og indirekte skatter

17 607

17 376

17 698

Sum driftsinntekter

781 611

719 216

743 175

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 413 278 398 001

393 241

Sosiale utgifter 96 799 108 297

92 619

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.

138 908

128 923

132 155

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.

43 171

33 963

36 743

Overføringer 66 260 58 058

73 535

Avskrivninger 26 712 29 874

26 854

Fordelte utgifter -25 178 -25 318

-25 859

Sum driftsutgifter

759 950

731 799

729 287

Brutto driftsresultat

21 661

-12 582

13 888

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte

10 497

12 548

13 963

Mottatte avdrag på lån 0 0 Sum eksterne finansinntekter

10 497

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

0

12 548

13 963

Renteutgifter og låneomkostninger

10 688

16 700

13 089

Avdrag på lån

20 191

18 000

18 168

Utlån 0 0

0

Sum eksterne finansutgifter

30 879

34 700

31 257

Resultat eksterne finanstransaksjoner

20 382

22 152

17 294

Motpost avskrivninger

26 712

28 300

26 854

Netto driftsresultat

27 990

-6 434

23 448


47 KOMMENTAR TIL DRIFTSREGNSKAPET Driftsinntektene til Sunndal kommune er på 781,6 millioner kroner i 2015 mot 743,2 millioner forrige år. Netto økningen på 38,4 millioner eller 5,2 % er i hovedsak økte overføringer, rammetilskudd og skatteinntekter. Endringen i skatt og rammeinntekter skal kompensere for lønns- og prisvekst. Mye av økningen knyttet til overføringer skyldes økt bosetting av flyktninger. Samlede driftsutgifter i perioden er på 760 millioner mot 730 i 2014. Utgiftsveksten er dermed på 31,75 millioner eller 4,4 %. Kostnadsveksten har vært størst innenfor lønn og sosiale utgifter med ca. 20,1 millioner (5,1 %), disse kostnadene utgjør 67 % av samlede driftskostnader. Resten av økningen skyldes prisvekst, samt økt aktivitet. For posten overføringer skyldes nedgangen i hovedsak reduksjon i kjøp av institusjonsplasser.

Driftsinntekter med fradrag for driftsutgifter gir brutto driftsresultat. Brutto driftsresultat for Sunndal kommune er på 21,7 millioner kroner i 2015. Tilsvarende tall i 2014 var 13,9 millioner, og utviklingen innebærer en økning på 7,8 millioner kroner. En del av dette skyldes god skatteinngang, og økt statstilskudd knyttet til bosetting av flyktninger. Netto finansutgifter (resultat eksterne finanstransaksjoner) er på vel 20,4 millioner kroner i 2015 mot 17,3 millioner i 2014. Lavere utbytte fra Sunndal energi KF på i 2015og noe mer i betalte avdrag utgjør endringen. Fortsatt nedgang rentesatsen på lån motvirker økningen noe. Netto driftsresultat: Størrelsen på netto driftsresultat indikerer handlefriheten til kommunene. Netto driftsresultat for Sunndal kommune er på 27,99 mill i 2015 mot 23,5 mill i 2014. Netto driftsresultat utgjør 3,6 % av brutto driftsinntekter i 2015.


48 INVESTERINGSREGNSKAPET (tall i hele tusen) INVESTERINGSREGNSKAPET

REGNSKAP 2015

REGULERT BUDSJETT2015

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler

73 764

116 973

83 306

Utlån og forskutteringer

5 280

5 000

10 785

Kjøp av aksjer og andeler

1 709

1 750

1 693

Avdrag på lån

3 588

4 000

0

Avsetninger 4 723 0 Årets finansieringsbehov

REGNSKAP 2014

9 125

89 065

127 723

104 855

Bruk av lånemidler

61 999

101 779

79 364

Inntekter fra salg av anleggsmidler

4 675

4 000

FINANSIERING

Tilskudd til investeringer 0 0

6 503 591

Kompensasjon merverdiavgift

12 675

15 250

13 942

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

4 301

28 750

3 483

Andre inntekter 145 1 000 Sum ekstern finansiering

83 795

122 453

Overført fra driftsregnskapet

0

0

Bruk av avsetninger

5 270

5 270

Sum finansiering

89 065

127 723

Udekket / Udisponert 0 0

KOMMENTARER TIL INVESTERINGREGNSKAPET Sunndal kommune har foretatt investeringer for 89 millioner i 2015. Av disse er 73,7 millioner investeringer i anleggsmidler. De største utgiftene er knyttet til prosjektene med etablering av nye omsorgsboliger, energisparekontrakter og Hoelsand barnehage. Finansieringen har skjedd ved salg av tomter og andre eiendommer, tilskudd, bruk av lån og overføringer fra driftsregnskapet. Tilskudd fra Husbanken på 24,75 mill knyttet til omsorgsboliger er fortsatt ikke utbetalt, og denne delen er midlertidig finansiert med lån

782 103 665 70 1 120 104 855 0


49 BALANSEREGNSKAPET (tall i hele tusen) BALANSEREGNSKAPET EIENDELER

REGNSKAP 2015

REGNSKAP 2014

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg

722 222

Utstyr, maskiner og transportmidler

30 492

32 694

Utlån

58 657

56 475

Aksjer og andeler

45 349

48 900

Pensjonsmidler

805 969

758 517

Sum anleggsmidler

1 662 689

OMLØPSMIDLER

678 630

1 575 316

Kortsiktige fordringer

30 791

33 825

Premieavvik

44 830

52 430

Kasse, postgiro, bankinnskudd

200 763

182 077

Sum omløpsmidler

276 384

268 332

Sum eiendeler

1 939 073

EGENKAPITAL OG GJELD

1 843 648

EGENKAPITAL Disposisjonsfond

93 775

85 973

Bundne driftsfond

32 416

35 910

Ubundne investeringsfond

17 577

18 124

Bundne investeringsfond

3 039

3 039

Regnskapsmessig mindreforbruk 30 678

6 995

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)

1 518

1 518

Kapitalkonto

119 654

101 123

Sum egenkapital

295 621

249 647

Pensjonsforpliktelser

996 286

965 665

Andre lån

550 898

532 127

Sum langsiktig gjeld

1 547 185

GJELD LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

1 497 792

Annen kortsiktig gjeld

96 267

96 209

Sum kortsiktig gjeld

86 267

96 209

Sum egenkapital og gjeld

1 939 073

1 843 648

KOMMENTAR TIL BALANSEREGNSKAPET Sum anleggsmidler øker i perioden med vel 87,4 mill. Avskrivninger for samme periode er på vel 26,7 millioner kroner. Når det gjelder omløpsmidler øker disse med 8 mill. Egenkapitalen øker samtidig med 46 millioner. Hovedsakelig ut fra sterk vekst i pensjonsmidler og mindreforbruk og fond. Langsiktig lånegjeld er økt med vel 18,8 millioner


50 ØKONOMISKE NØKKELTALL Netto driftsresultat i % av driftsinntekt:

Netto driftsresultat har vist en positiv trend i Sunndal kommune de siste tre åra, men er nå litt på retur. Anbefaling er minimum 2%

Andel av inntekter som trengs for å dekke renter og avdrag har økt betydelig

Midler på disposisjonsfond i % av driftsinntekt

Fallende renter motvirke økte kostnader som følge av høyere gjeld. Måltallet for god kommuneøkonomi er maksimalt 5 %

Frie reserver på disposisjonsfond gir mulighet til å tåle uforutsette kostnader. Sunndal er noe bedre rustet en de fleste, men mye er bundet opp i fond tilknyttet pensjon.

Arbeidskapital i % av driftsinntekt

Arbeidskapitalen sier noe om kommunens evne til å betjene sine løpende forpliktelser. Denne er styrket i perioden, og ligger nå over gjennomsnitt i kommunegruppen.


HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:

51

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NET TOUTGIF T I PROSENT FORDELT ET TER FORMÅL:

SUNNDAL 1.1

2.3

1.21.3

SUNNDAL

5.2 1.21.3 1.3 2.3 1.9 1.1 5.2 6.7 1.3 1.9 6.7

8.8 9.4 8.8 9.4

21.6

41.8% 21.6

HEL SE OG OMSORG

41.8

41.8 Barnehage Admin. og styring Brann, ulykker Barnehage Plan natur, miljø Admin. og styring Brann, ulykker Samferdsel

21.5% GRUNNSKOLE

Plan natur, miljø Grunnskole Samferdsel Helse og omsorg Grunnskole Barnevern Helse og omsorg Kultur

Kultur Kirken

5.2%

Næring

KULTUR

Barnevern Næring

Kirken

1.3% NÆRING


ADRESSE Sunndal kommune Romsdalsvegen 2 Postboks 94 6601 Sunndalsøra KONTAKT E-post: post @sunndal.kommune.no Telefon: 71 69 90 00 Faks: 71 69 90 01 Org. nr.: 964 981 604 SOSIALE MEDIER twitter.com/sunndalkommune facebook.com/sunndalkommune www.sunndal.kommune.no

REDAK TØR Sigrun Rødset, informasjonsleder Sunndal kommune GR AFISK UTFORMING Christine Blass, designer UNDINE AS