Page 1

ISIGIDIMI

Ixabiso leliphepha yiPonti / De-Klerki eMzantsi Afrika (ISSN 2307-2474)

www.isigidimi.co.za

ASIZIPHAKI, SIYAZIPHENGULULA!

62.15%

CANZIBE 2014

22.23%

UDM

EFF

6.35%

2.4%

1.57%

1%

INGABA I-AIC IBE IIVOTI ZE-ANC? Kukho qela lithile ekuthiwa liphumelele iivoti ngonyawo lwemfene kunyulo luka-2014! Iqela le African Independent Congress (AIC) liwole iivoti ezingama 97 642 nangona uninzi lwabantu lusithi zange balibona na phi na; baliphithanise nelikaKhongolose ngoba uAIC ebehleli phez’ kuka-ANC kumaphepha okuvota. Usekela mongameli we-AIC, onguLulama Ntshayisa, uzithethelele wathi: “Sasekwa ngo-2005 kwaye abantu bethu bayasazi. Ukuthi sifumene iivoti ze-ANC kukusijongela phantsi!” Nazi imvo zabantsundu (abalandela eliphepha kumnatha wonxibelelwano):

Mongameli Gedleyihlekisa Zuma efaka ivoti yakhe kwibhokisi yeKomishoni yoNyulo eziMeleyo (IEC). Mfanekiso ngowe-GCIS

ZIINYEMBEZI ZODWA eNIGERIA

Xolani Zathu Max: Nibuyise ezovoti nina Thembakazi Mbeju: Ndiphantse ndenza kwa msinya! Sanusiqhela ngeevoti zabantu njalo ndifike ndayibalisa nasendlini. bethu! Busiswa Ndlela: Kona injalo bangaphika Asanda Fish Tiba Mbane: Yoni AIC njee, abantu bebebhidekile nyani. Nditsho icinga ingavele ifumane iivoti ezingaka nam lo - qha ndabona lantloko kaZuma. singazange seva ngayo? Nangoku ziivoti Xolani Makwedini: Kunyanisiwe, ilogo zeANC eziya! Ukuba bekunokuphindwa, ye-AIC nemibala ifana ncakasa neka ayinakuchola naphantsi! Khongolose. Khona ngubani owaziyo lo Sisanda Majeke: Awoh! Yhini abantu mbutho? Ngaphandle kwembinana yase Matatiele? bakaKhongolose ngokutyikitya ngokungxama! Bebefuna ukuthi “ANC.” Zingisa Mafaku Soci: Nangoku njeee! Kutheni wonke ubani ephuma ethetha Siya Dlamini: Kunyulo olulandelayo ngale AIC? Nam ndincede ngokujonga makubezibheji zodwa kungabikho ubuso buka MSHOLOZI. Voti ezingaka nomntu ecalen’ kwayo ngoba abanye bacinga kuvotelwa umntu kanti kuvotelwa bathi bazichole njani!? umbutho.

Nonzondelelo Matakane: Bacinga bazelwa phi ngabantu? Mna ndiyayazi injalo qha. Abantu bebekhala sebezifakile kwiiBallot Box. Ndingenayo enye indlela yokubanceda. Bendinoo “cancelled” abane beevoti eziye kuAIC; abantu bezijikisa. Ngamasela iAIC!

Nombulelo Buli Stofile: Akho ndlela bantu kuphindwe kuvotwe? ABANTU ABADALA bazakunyukelwa ziiswekile zabo ngoku... nam ndiphantse ukubhideka; ndivele ndajonga uncumo lukaZuma qha.

Thotyelwa Bangani: Khona iyintoni le nto umbutho omkhulu ungabekwa ekuqaleni? Ngoba nyani abantu babhidiwe ngula “AIC” ukwanawo namabala ethu (eANC).

#BuyisaniAbantwanaBethu

Bhalwe ngababhali bethu Umfanekiso ngoka YouTube Izwe lonke lithe ntsho amehlo kwelaseNigeria; oomongameli neenkokheli zaseNtshona zifuna ukuthumela amajoni azo kuyokukhangelwa amantombazana angama-276 abiwe liqela labagrogrisi. Ngoms’ombomvu womhla we-15 kuTshazimpuzi 2014 kwagaleleka imigulukudu yabagrogrisi be “Boko Haram” benxibe iimpahla zamajoni, kwisikolo saseChibok kumntlampuma waseNigeria. Njongo zabo? Yayikukuthatha amantombazana angama-276... Ewe, bezikhe zakhona iingxelo ngalomba kumajelo osasazo kweli lakuthi, kodwa nkqi uphengululo olunzulu - olufana nolu sizakulenza apha. Besikhe saseKhayelitsha, siyokukroba iindawo ezintsha esinokusasaza kuzo eliphephandaba.

Lo mfanekiso ngowamantombazana abiwe yiBoko Haram. Seweguqulelwe kwinkolo yobuSlamsi enxibe kanje nje.

Kolohambo bekumane kubakho neencoko nabahlali bakoomaSite B, Litha Park, Harare, njalo-njalo. Sibabuza ukuba zintoni abanokuthanda ukufunda ngazo. Ingaba bazazi kangakanani na iindaba zakwamanye amazwe aseAfrika? Bayazi na ngentlekela yamantombazana angama-276 abiwe kwisikolo saseNigeria?

Mpendulo ibingu “Hayi!” omangazayo. Bambi besithi “sineengxaki zethu nathi aph’ eMzantsi!” Sizibuze ke ukuba ingaba sisizathu esaneleyo na eso sokuba singakhathali, singenzi nto? Phof’ yintoni esinokuyenza ke nyani, singakwazi kwa ukuzinceda kwa thina kweli lakuthi? Sinobundlobongela nathi. Singenza ntoni?

Akho nto ingako, kodwa yanga le ntlekela ikweliya laseNigeria - okukuduka kwamantombazana angama-276 ingasisifundo ngeenkolo nangengxaki zamanye amazwe kweli laseAfrika. Mhlawumbi kobububi singafunda ukwazana singamaAfrika. Uphengululo lwalomba luqhubeka kwikhasi lesi-2...

* Ezapesenti zingentla kwelikhasi zezeevoti ezifunyenwe yimibutho enkqenkqeze phambili kunyulo. Amaqela ali-13 afumene izihlalo epalamente: ANC - 249, DA - 89, EFF - 25, IFP - 10, NFP - 6, FF+ - 4, UDM - 4, COPE - 3, AIC - 3, ACDP - 2, AGANG - 2, APC - 1 nePAC - 1. Palamente inezihlalo ezingama-400 zizonke.


2 ISIGIDIMI Isigidimi SamaXhosa liphephandaba lamandulo elavuselelwe ngomhla wokuqala kweyeThupha 2012, eKapa. Lona iphepha uqobo laqalwa ngonyaka ka 1871 pha eLovedale, laze laphelelwa ngonyaka ka 1888. Lasekwa ngu Mfundisi uJames Stewart

Ababhali bokuqala: Mqhayi, Gqobha, Solilo, Mgqwetho, Jabavu, Mama, Ntsiko nabanye abaninzi. Ngoko, eliphephandaba yayisisigidimi sokwazisa, ukufundisa nokukhwebula isizwe kwisimo esingafanelekanga. Yayikwalilo neqonga lokugxeka nokwakhana kwesizwe samaXhosa. Namhlanje lipapashwa ngu: Unathi Mandla Kondile Umbulelo ongazenzisiyo kwabababhali bancedisa ekuvuseleleni eliphepha: Asanda Magaqa Athambile Masola Ayanda Gidimi  Bulelani Ngovi  Fundile Majola  Indiphile Bana  Johnnie Isaac  Kaunda Ntunja  Kwanele Butana Lindiwe Mlandu  Lizo Qona  Luzuko Niyabo  Mawande Zenzile  Mitolli Ntshinka  Mzi Dlanga   Nobukho Nqaba  Nokulunga Mguli Nomalanga Mkhize  Nomphelo Gantsho  Pamela Maseko  Pedro Mapelo  Peggy Mangoato  Philiswa Nongalo  Pumeza Ndima-Zangqa  Sangxa Rozani  Sibongakonke Mama Simphiwe Mbutama-Freddy  Sindisiwe Van Zyl  Siphelele Buthelezi  Siyanda Jantjies  Songezo Zibi  Thabisa Xhalisa  Thandazile Bolitye  Thandi Pefile  Thando Ndema  Thembela Ndlumbini  Tsepiso Nzayo  Unathi Tuta  Xolani Mavela   Xolisa Tshongolo  Xoliswa Ntinkama-Manxiwa  Zukiswa Hani

Ukuba unomdla wokuncedisa: Sibhalele ku unathi@isigidimi.co.za Sitsalele ku 082 619 8937 Silandele ku @isigidimi (kuTwitter) Sixoxise ku www.facebook.com/isigidimi Sivakashele naku www.isigidimi.co.za

CANZIBE 2014

UBHOKILE UKHONGOLOSE URHADEBE NGUMHLELI OMTSHA WABANTU BEZITHETHE ZOBUSLAMSI WE-BUSINESS DAY, ERHAWUTINI! eNIGERIA - BATHI “BOKO HARAM!” Bhalwe ngababhali bethu (...isibhalo siyaqhubeka, suka kwikhasi-1) Pha kwisikolo esiyiChibok Government Girls Secondary School kumntlampuma waseNigeria kwilali yaseBorno kwakurhona, kugqushugqushuza amantombazana kwiibhedi zawo. Kubo, ngosuku olulandelayo babezakuvuka balungiselele ukuyobhala iimviwo zabo.

Inani labemmi baseNigeria: 131 530 000 Ubukhulu neNigeria: 923 768 zezikwere zeekhilimitha iiLwimi ezithethwa pha: Yoruba, Igbo, Fulani, Hausa nesiNgesi. iiNkolo: UbuMuslim / Slamsi, UbuKrestu nezinye iinkolo zemveli. babulala ngokungenasini. Ukusukela koka-2002 kuqikelelwa ukuba sebebulele abantu abangama-10 000. Umbhali wodumo, ongutat’ uWole Sonyika – onkaba iseNigeria – ukhe wayicacisa kanje iBoko Haram:

Tu iingcinga zokuba ingalelona suku lakhe lwalubi esikolweni, kubo. Tu. Phof’ iimviwo ziyoyikisa kodwa hay’ ngohlobo lwale yabehlelayo.

Ngoms’ombomvu, waloomhla we15 kuTshazimpuzi (kulo ka-2014) kwagaleleka imigulukudu yabagrogrisi inxibe iimpahla zamajoni; ivusa onke amantombazana, ngelithi kufuneka ekhwele kwiilori ezaziphandle basiwe kwindawo yokhuseleko... Phuthu phuthu yabangumngcelele ukuya kwiilori; into engangama-300 yamantombazana. Yabe ke kukuduka kwamantombazana oku. Ezilori zayokuzimela ematyholweni nalamantombazana... Amashumana nje ambalwa alamantombazana akwazi ukuqhwesha, abalekela kwiilali ezikufuphi naloomatyholo babefihlwe kuwo. Ukuzothi ga ku le nyanga kaCanzibe, awakabuyi lamantombazana. 276 yonke yawo. Nyamalele. Besinganqwenela ukuba ibiyintsomi nje le; kodwa ngelishwa yinyani. Kukho abazali pha eNigeria abangalaliyo. Phof’ ulala njani umntu umntana wakhe engamazi ukuba uphi? Utya ntoni? Wenziwa ntoni? Ngubani? Xa kude kuphele inyanga, umbuzo iba ngu: Ingaba urhulumente waseNigeria wenza ngokwaneleyo na ukufumana lamantombazana?

Umongameli waseNigeria, onguGoodluck Jonathan uthe kufuneka kwenziwe konke okunako ukwenziwa ukuqinisekisa ukuba lamantombazana angama-276 ayakhululeka elubajweni lwababagabadeli beBoko Haram (ekukholelwa ukuba babe lamantombazana). Sekulithuba ngoku kubulawa abantwana besikolo kweliya laseNigeria. Ziziqhushumbisi phantse yonk’imihla; ingakumbi pha kwezalali zaseBorno naseYobe pha eNigeria. Ku lo nyaka sekubulewe iwaka elinamakhulu amahlanu (1500) lonke labantu. Kusolwa ukuba kukungcola kweBoko Haram -

CANZIBE YINYANGA YAMA-AFRIKA KWIYUNIVESITHI YASEKAPA !!!

“iBoko Haram ibonisa inqanaba lokugqibela le ‘fatwa’ [umthetho ovunyiweyo kwinkolo yamaSlamsi] kulamaxesha siphila kuwo… Ingaba le mithetho yeBoko Haram, ezi-‘fatwa’ zabo, zivunyiwe na ngawo onke amaSlamsi?

Inkokheli yeBoko Haram, engu Abubakar Shekau, ithi abazokubuyisa nomnye umntana ‘de kukhululwe iinkokheli zabo ezabanjwayo! abagrogrisi abanqula inkolo yobuIslam – oku. Eligama linguBoko Haram sisiHausa (lwimi laseNigeria) elitheth’ba “asiyifuni ifundo yaseNtshona!” Elona gama lesiArabhu leliqela ngu Jamāʻat Ahl as-Sunnah lid-daʻwa wal-Jihād – ngesiXhosa singathi ngu “Khongolose Wabantu Bezithethe zobuProselytism nobuJihad”.

Eliqela laqalwa nguMohammed Yusuf koka-2002 ngelithi bafuna ukuba ngamaSlamsi asulungekileyo okanye angcwengekileyo alandela umthetho wobuSharia ngelithi bafuna ukuphelisa ifuthe neenkcubeko zaseNtshona abazibona njengengcinezelo kubo. Abafuni ukulandela mgaqo-siseko waseNtshona, abafuni Demokhrasi, abafuni buKrestu kwaye abazifuni izifundisa zaseNtshona. Badume ngokuhlasela amaKrestu is’kakhulu; baqhushumbisa iiCawe, hlasela izikolo nezitishi zamapolisa, bagrogrisa abakhenkethi baseNtshona kwaye

15 CANZIBE 2014 Imidlalo yesiNtu; yizodlala umlabalaba, iintonga nekennetjie... phamb’ kweholo lika-Jameson (12h00 emini)

“AyingomaSlamsi okwenyani abantu abalandela iBoko Haram. Le yinto eyaziwayo kumntla-ntshona ukuyotsho kumntla-mpuma waseNigeria; ayingomaSlamsi. Nomlawuli wombuso weOsun, oyiMuslim naye utsolisa elithi kufuneka benze konke okusemandleni abo ukulwa lemincekeleli yobubi esebenzisa inkolo yabo ekudaleni ububi bayo, ‘inkolo yamaMuslim / yamaSlamsi yala konke okwenziwa yileBoko Haram yenkohlakalo...’”

Kukho imibuzo ekufuneka sizibuze yona ke ngalentlekelo; mibuzo ekufuneka iqale kumba wenkolo. Ukuba zonke iinkolo ziyalingana kwaye ababantu bathi balandela imiqweno kaAllah (uThixo wabo) thina singobani ukuba sibagxeke? Inkokheli yeBoko Haram, i-Imam Abubakar Shekau yenze isibhengezo sokuba uninzi lwalamantombazana bawathathileyo sebewaguqulele kwinkolo yobuSlamsi kwaye anoxolo ngalonto. Okulandelayo kukubatshatisa.

Ukuba nathi maXhosa, sikroba kwimbali yethu sakhe sanalo uqeqesho olwaluqeqeshela amantombazana umtshato; umntana oyintombazana wayengayi esikolweni - wayelungiselelwa umtshato okanye ukugcina ikhaya. Asitsho ukuba oko kwakulungile koko sizama ukuqondisisa izenzo zeBoko Haram ngaso elinamava kwinkcubeko yamandulo. Ukuba singathi sifuna ukubuyela kundalashe, kungathini? Ukuba enyanisweni le mfundo yaseNtshona neDemokhrasi iyasibetha singaphetha sisithini? Ingaba ke akwenzekanga loo nto kwababantu sithi ngabagrogrisi? Abagrogriswanga yinkcubeko yaseNtshona sebenje nje? Okanye baziindlavini qha ke?

22 CANZIBE 2014 Ebaleni lombhoxo kwakubakho uVusi Mahlasela, PJ powers, Freshlyground nooMiCasa... (19h30 ngokuhlwa). Amatikiti ‘thengiswa kwaComputicket

29 CANZIBE 2014 Inkomfa nomnyhadala oqwalasela isini nobuni bama-Afrika. 18h00. Gumbi alikaqinisekiswa. Buz’ eUCT

Udliwano-Ndlebe noSongezo Zibi; uRhadebe wakwilali yakuZwelitsha eMqanduli...

Nabani na owayefunda Isigidimi ngokuya sasisaqala koka-2012 uyakuzikhumbula izibhalo zikaSongezo Zibi ezazisoloko zizama ukukhuthaza abemmi beli ukuba bavuke bazenzele kwaye bathathe inxaxheba kwizikolo okanye kwimfundo yabantwana babo; bangajongi kurhulumente oko. Namhlanje, sibhala ngaye, ngelithi sivuyisana naye ngesikhundla sakhe esitsha (nesikhulu kakhulu) njengomhleli wephephandaba lezoshishino likazwelonke, iBusiness Day. Phamb’ kokuba athathe iintambo kwelaphepha wayephangela kwaXstrata (inkampani yemigodi); phamb’ koko wayekwaVolkswagen eTinarha. Ngenxa yokuxakeka akasibhalelanga izimvo zakhe kweli lalenyanga iphepha kodwa ukwazile ukuthatha inxaxheba koludliwano-ndlebe: Isigidimi: Phamb’ kokuba sithethe ngeBusiness Day sicela khe usicacisele ngomsebenzi wakho pha kwaXstrata wemigodi; abasebenzi-mgodini bas’ke basematheni kwezintsuku.

Zibi: eXstrata kwafuneka ndiqale phantsi isebe lonxibelelwano kuba lalingekho. Emveni kweminyaka emine ndaba ligosa lesigqeba elijongene nonxibelelwano kunye nemicimbi yomthetho ophethe ushishino lwezimbiwa. Ndiye ndaqala nenkqubo yokwandisa ulwazi ngocalucalulo ngaphakathi enkampanini ekuthiwa nguVuka.

Isigidimi: Uluvo lwakho ngabasebenzimgodini? Okanye, ucinga ntoni ngoluqhankqalazo lweAMCU nabanye abasebenzi mgodini? Isisombhululo?

VUKA! Bhalwe ngu Lizo Qona Yini na ulal’ emini nje? Akuboni kusile? Akusaboni yini na lomfazi yinyoka?

zizinto ezo esizakubhala kakhulu ngazo. Okwangoku kugxininiswa kwiinkampani eziseJohannesburg Securities Exchange kodwa zimbalwa zona.

Songezo Zibi uqale kwisikhundla sakhe esitsha ngomhla wokuqala walenyanga... “Ndisemdleni kakhulu...!” utshilo!

Mz’ontsundu vuka! Yini na ulal’ emini nje? Akusaboni yini na utyiswa ama-apil’ entsimbi?

Isigidimi: Amava okanye izifundiso onokuzinika iintatheli ezimnyama kweli laseMzantsi Afrika?

Zibi: Ukuqhankqalaza kwabasebenzi akothusi kuba bonke iingxaki zabo zemizi zingaphezulu kwemali abayifumanayo. Okungancediyo kukuba abaphathi bombutho wabasebenzi abanaso isakhono sokwenza uqhankqalazo ngoba ukuze luphumelele kufuneka bangade balambe abasebenzi kungenjalo imali abayifumanayo ekugqibeleni izakuba ncinci kunale baphulukene nayo ngogwayimbo. Isisombululo kukunika abasebenzi izabelo kwezi nkampani basebenza kuzo. Isigidimi: Yintoni eyabangela ukuba utshintshe inkqubela-phambili yobomi bakho? Isigqibo sakho sokuba uphume kwezemigodi uye kwizwe leMedia?

Zibi: Ndandifuna umsebenzi apho ndinokwazi ukunxibelelana, ndincedise uluntu luphangalalise ulwazi ngezoqoqosho. Nalapha eBusiness Day sizakubhala ngamacebo okuphumelelisa ishishini, iindlela zokufumana imali yeshishini njalo njalo.

Zibi: Abantu abamnyama abaninzi abaqhelanga ukufunda nokuthetha ngoqoqosho. Kufuneka iguquke loo nto ngoba uqoqosho lolona luzisa ukuphila. Okwesibini kuyafuneka sinikane amathuba okufundela emsebenzini ingakumbi iintatheli ezisencinci, zibhale ngendlela eveza ubomi babantu bonke hayi amaqela athile kuphela.

Isigidimi: Okokugqibela sicela usicacisele ngeliphepha ndaba liyiBusiness Day? Nenza ntoni? Nisenzela bani?

Zibi: Okwangoku liphepha elibhala iindaba ezifundwa ngabantu abangosomashishini. Mna ke ndifuna lidlulele ngaphambili ngoku libhale iindaba ezifundisa abantu lukhulu ngoshishino nemeko yeli lizwe. Zikhona iinguqu ezizayo kwizinto esibhala ngazo kweli phepha, kodwa ke ndifuna ukuthi kungcono ndinibonise emva kweenyanga ezintathu. Isigidimi: Ingaba iphepha elinjengeBusiness Day lingasebenza ezilalini?

3

Zibi: Ukuba lingazanywa ngesiXhosa ngomnye usomashishini, ewe, lingasebenza. Isigidimi: Kwizwe leMedia unethemba Kodwa kungafuneka ligxininise kwiindlela lokuza nazinguqu zinjani? zokwenza ushishino oluncinci, ngezinto abantu abamnyama abahlala ezilalini Zibi: Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka abahleli benesakhono kuzo. Umzekelo yenziwe yiBusiness Day kukuba ikhuthaze imisebenzi yezandla iza nemali xa kukho iingxoxo ngoqoqosho lweli lizwe ngendlela ushishino lokutyelela, ushishino lokutyelela, apho kuzakufumaneka isisombululo ulimo, imfundo ephakamileyo yoshishino, kwingxaki yokuba uninzi lungaphandle indlela yokuthumela izinto ozithengisayo koqoqosho olo. Ukungabikho kwamanye amaphondo namazwe njalo kwengqesho, ukubhanga kwamashishini njalo. Kwamanye amazwe benza loo nto amancinane, ukungabikho kwamathuba kumaphondo. oshishino kumaphondo njalo njalo, Maz’enethole!

Kaloku wena noSamson ningumceph’ ucandiwe! Isiphiwo senu sisemfihlekweni! Bazamile ngandlela zonke ukuwisa! Bawuthath’ umhlaba nemfuyo yakho! Bakubetha bekubambile, Bekumfamekisa ngebhayibhile nebranti! Bandula bakufida ngemfundo egxengiwey’ intloya! Ngathi ndakubon’ uquq’ ubuyelela esikolweni, Ngathi ligez’ elikha amanzi emlanjeni ngevuzayo ibhekile, Ungazilibali wen’ ufund’ intw’ eyiyo, Kant’ ufundel’ ubukhoboka! Baziwisa iingqondi neencubabuchopho zeli, Ezifana nooBiko, ooSobukhwe nabanye, Beba bagqibile; kant’ abalazang’ elidlalayo! Ndanditshilo nje ngaphambili! Ndathi, wen’ umnyama ngebala, hayi ngengqondo nezenzo! Obakho ubugqi nesixhobo yeyemveli yon’ ingqondo! Kungoko ke namhlanje bekuphathel’ iziyobisi, Bekubulal’ ingqondo nobuntu! Mz’ontsundu vuka, Vuthulula, Vul’ amehlo, uMzantsi ujong’ ezantsi

GauRider: LITHA SOYIZWAPI USIFUNDISA NGEE-APPS Udliwano-Ndlebe noLitha Soyizwapi, uNozulu waseGcuwa Ukuba unomakhal’ekhukhwini kukho ‘thuba lokuba ukwanazo neeApps (esinokuthi “zizisetyenziso” ngesiXhosa). Umcimbi weeApps ke kukuzisa ulwazi nokuphucula iindlela izinto ezenzeka ngayo kakhulu kakhulu kwezonxibelelwano. OkaSoyizwapi ulibona ligqame kakhulu ikamva leeApps, “ingakumbi kuninzi lwaseMzantsti Afrika; ziseninzi iiApps ezinokwenzelwa bona ukwenza iimpilo zabo ngcono - kwezemfundo, mpilo, izithuthi...” USoyizwapi, sewafudukela eRhawutini, apho ke asebenzisa iinkonzo zikaloliwe wombane (oyiGautrain) rhoqo. Ngeny’ imini kwathi qethe ingcinga yokuba ufuna ukwenza iApp enceda

abantu ngamaxesha kaloliwe wombane. “Bendifuna ukwandisa amava nolwazi ngokwasemsebenzini ngokufunda ukwenza iiApps zikamakhal’ekhukhwini. Amaxesha ayatshintsha kufuneka umntu afunde iindlela zengomso!” utshilo. Wade ke uyayenza le App; iGauRider!

Xa esicacisela ngayo uthe: “Utshala nje iqhosha lesikhululo osuka kuso kwifowni yakho ulibeke kwisikhululo oya kuso. Emva koko ufumane ingxelo yexesha yokuba uphuma nini uloliwe okanye ibhasi elandelayo. Kwaye ixesha lisoloko lichanekile, kwaye iyazitshintsha ngokwayo nangamaxesha eempelaveki naweeholide. Iinkcukacha izithabatha kumgaqonkqubo wamaxesha kaloliwe (iGautrain)” Okwangoku iApp eyiGauRider kaSoyizwapi

ifumaneka koomakhal’ekhukwini bakwa-Apple. “Ndixakekile ngoku, ndenza uhlobo lwayo oluzakusebenza kwiiAndroid, Windows neeBlackberry. Ndiyeza nakwiinkonzo ze MetroRail / PRASA!” Nto ethetha ukuba uwonke-wonke uyakuxhamla kuleApp.

Umba weeApps iseyinto entsha eMzantsi Afrika kwaye amathuba okuzenzela ezakho maninzi. Umntu angaya kumnatha (intanethi) akhangele izifundiso ezisimahla zokwenza iiApps. “Zininzi iindawo zokuzifundisa kumnatha; umzekeko ku www.developer.apple. com okanye ku www.developer.android.com. Ufunda ngokwenza kwiiApps!” gabula uNozulu. UNozulu wafundela i iBTech kwiGraphic Design kwiyunivesithi yaseNMMU koka-2000. Uneshishini leBranding neDesign, eRhawutini!


4 ISIGIDIMI

CANZIBE 2014

KUBHIYOZELWA INKULULEKO NASE-NGQUSHWA!

Ngomhla we-13 ku Tshazimpuzi sityelele iMuseum Africa, eRhawutini; siyokukroba lo mboniso womsebenzi wobugcisa odandalazisa bukhali ububi nentlungu yengcinezelo yocalucalulo. Lo mboniso uphela ngowama-29 kweyeSilimela, 2014.

1

3

Bhalwe ngu Simphiwe Freddy Ngomhla wama-27 kuTshazimpuzi, abantsundu nabamhlophe badel’ imvula nengqele bevakalisa ngamxhel’omnye, bedyusha, bengqungqa besenza ihlombe lokuvuyel’ ukuzalwa kwenkululeko!

2

4

1

Ukuvuka nokuwa kocalucalulo: imifanekiso kunye nobomi bemihla ngemihla phantsi kolawulo

2

Umngcwabo wamaxhoba endyikitya yaseSharpeville ngo-1960. Umfanekiso ngokaTat’uPeter Magubane

3

“Apartheid bubumelwane nokwaz’ba kukho umehluko phakathi kwethu singabantu...” - Verwoerd

4

Uphalalo-gazi phakathi kweNkatha noKhongolose. Umfanekiso ngoka Greg Marinovich

5

Tsiii! Simanxeba-nxeba ke khona ntozakuthi, sinemivumbo nezivubeko zocalucalulo. Kwaye, iinyawo zethu zifuna ukubangulwa ameva, sichetywe neenduma.

Masikhe sikubuyisele umva kancinane sikukhumbuze ngoMzantsi Afrika wamandulo ukuzokuthi xhaxhe kunamhlanje.

Ku lo nyaka siqaphela amashumi amabini okuxhamla inkululeko nokuphela kwengcinezelo yemidaka kweli. Koka1994 nathi, midaka yeli, safumana ithuba lokuthatha inxaxheba kunyulo lukaZwelonke – sizikhethela urhulumente wethu wesininzi. Xa sibuya umva kwakhona, ihlabathi alinakuze lumlibale umhla we11 kweyoMdumba ka-1990; mhla kwabonakala ufafa olude lakwaMandela luphuma entolongweni, lusenza uhambo lokuqala njengendoda ekhululekileyo. Intetho yakhe yokuqala yoloyiso wayenza pha phamb’ kweholo lesixeko saseKapa; phamb’ kwenginginya yabaxhasi ababekumawaka angamashumi amahlanu

(50 000), neentatheli ezaziphuma kumazwe ngamazwe.

Uhambo oluya kwinkululeko...

Kunyaka ka-1955 sikhe sabona imiqodi yoluntu ikhutshwa eSophiatown, phaya kwelaseRhawutini, bekhutshwa ngamapolisa awathatha iimpahla zoluntu adiliza neendawo zabo zokuhlala ukuze kuvuleke iindawo zokuhlala zikanokutsho zabamhlophe bodwa. Emva kokugxotha imidaka le ndawo intsha bayithiya iTriomf abelungu. Bona ke abahlali baseSophiatown bayokugityiselwa kwithafa elaliyinxalenye yeMeadowlands; pha kwindawo eyaziwa njenge Soweto namhlanje. Phamb’ kokuba ichithwe, iSophiatown yayiyindawo yokuxoxa imiba etshisayo yepolitiki. Ikwayiyo nendawo yomculo womngqungqo nowee-Blues ngeminyaka yoo-1940 noo-1950. Sophiatown ikwazenzele igama ngokuvelisa ababhali bodumo, iimvumi neemvumikazi, oosopolitiki nabazobi baloomaxesha. Le ndawana yemidaka yathiywa ngegama lenkosikazi (uSophia) kaHerman Tobiansky (owayengumnikazi waloomhlaba yayikuyo le lokishi). Kwa

nezitalato zapha zathiywe ngamagama abantwana bakaHerman noSophia; ooToby, Gerty, Bertha nooVictoria (Street).

Ukuze aqinisekise ngezinga eliphezulu legcuntswana lalowo umhlophe,umcinezeli zange ayinanze impilo neemfuno ezingundoqo zoluntu olwalungekho mhlophe. Bashiywa bengenazindlu nagutyulo lwelindle neenkonzo ezibalulekileyo. Kwabakho nemithetho ethintela imitshato yabo bangafaniyo ngokolusu pha kunyaka ka-1949. Amakhaya awegqogqwa xa athe amapolisa aqaphela ukuba bekukho ukwabelana ngesondo phakathi kwabo babengafani ngokolusu okanye abo bohlukeneyo ngokobuhlanga. Abo babefunyanwa benetyala lokwaphula lomthetho babephoswa kwezimnyama izisele. Abo bamnyama bona babenikwa izigwebo eziqatha kunabo bamhlophe.

Umfundisi othile wenkonzo yamaDatshi, eNtshona Koloni, kuthiwa wayengabanye bokuqala ukufunyanwa enetyala lokophula lo mthetho emva kokuba wafunyanwa esabelana ngesondo nomqashwa oncedisayo wasetyhini kwigaraji yakhe. Wazibhaqa ethawuziswa ematyaleni; waze

Akazidelanga nakancinane uMasipala waseNgqushwa ngelixa esindleke engazange yabonwa

imibhiyozo yenkululeko kwiziko elibizwa i-Emthonjeni Arts, kwilali egudl’unxweme, waseHamburg.

Obesamkel’ iindwendwe ku lo msitho nguMnu Lebo Mei nolibambela-manejala kwicandelo lezokhenketho kumasipala waseNgqushwa - uthethe wenjenje: “Siyanamkela nonke kumbhiyozo wenkuleko yethu apha eHamburg! Le lali iselunxwemeni, ibonwa njengendawo enefuthe nenomtsalane

kubakhenkethi... Kungoko ke kwakhiwa eliziko lamagugu namafa ku le ndawo... Phakathi kwezinye iindawo sikwazingca nangokuchongwa njengolwandle olucocekileyo...” Emva koMei kungene uMphathinkqubo, onguNksk. Thembisa Shongwe ovule iqonga lolonwabo kumaqela ohlukeneyo; kuquka iqela lomculo wevangeli laseMdantsane noSandile “Saydar”Fusa wenkolo yamaRasta -

otyityimbise umzi ngesiginci sakhe etshayelela ngokuzithutha, nokuvuma oo ‘Redemption Song’ booBob Marley.

Emva koko kungene umfana ozibiza njengo-Messi weqela le-Harambe esithi “Cry Freedom...” uZiyabukwa Ndlebe oligqiyazana lelali yaseWesley, ku le dolophana yaseNgqushwa uqukumbele inkqubo yalemibhiyozo ngemibongo yenkululeko echukumisayo!

5 Umfanekiso katat’ uPeter Magubane we “Dompass”

UHAMBO OLUDE OLUYA ENKULULEKWENI... Bhalwe ngu Simphiwe Freddy

5

wafumana isigwebo esixhonyiweyo igaraji leyo wayebhaqwe kuyo yachithwa ngoogandaganda.

Kumnyaka ka-1950 umthetho owawubizwa njenge-Group Areas Act wathintela imidaka ekuyeni kwiidolophu ezininzi. Ukuba wawukhe wabonwa ngamapolisa kwindawo ongafunekiyo kuyo (njengamntu omnyama - masithi elwandle okanye kwiindawo zokuphola) wawuzifaka emibuzweni nakwizilumkiso ezingqongqo.

Imfundo yengcinezelo...

Pha ngomnyaka ka-1953 kwangeniswa iBantu Education Act - mthetho lowo wawunjongo ikukucinezela umntwana ontsundu ngomnyaka esikolweni. Ixesha elininzi lokufunda nokufundiswa lalinikwa abantwana abamhlophe kweli laseMzantsi Afrika ngoko. Ukuba wawungumntana omnyama wawungabonelwa kamva liqaqambileyo ngaphandle kokuba sisicaka somntu omhlophe. Kwaqhubeka okukukhohlakala nokunqaba kobulungisa nanjengoko kuqengqeleka iminyaka yoo-1950; abantu abamnyama bengavunyelwa ...

...EMVA KWEMINYAKA ENGAMA-20 YENKULULEKO ...ukuba basebenze kwiindawo zabantu abamhlophe ngaphandle kokuba banikwe itorho leesantana okanye uphethe ipasi esandleni. Sabona izibhedlele zabo bamnyama zigcwele kwaye zinqatyelwe ngabasebenzi.

Abo bamnyama bethwalwa ngeenqwelozigulana ezimnyama ngokombala, bekwanikwa igazi lohlanga lwabo. Kuloomaxesha uKhongolose wayengemanga, wayethe gqolo ebamba amaphulo amemelela uxolo nentando yesininzi elizweni jikelele. Ngoka-1960 iingxushungxushu nokungalawuleki elizweni kwaye kuqatsela.

Sharpeville...

Ngowama-21 kweyoKwindla 1960 malunga namawaka angamashumi amabini abaqhankqalazi bahlanganisana kwilokishi yase-Sharpeville. Ngaphezulu kwamakhulu amapolisa avulela ngeembumbulu kuloomndilili wawulugcwabevu ngumsindo kodwa ungaxhobanga. Apho ke kwalahleka imiphefumlo yabaqhankqalazi engama-69

(umfanekiso womngcwaba ngentla kwelikhasi); kuquka amakhosikazi asibhozo nabantwana abalishumi… konzakala amakhulu ngamakhulu abantu. Amaxhoba amaninzi adutyulwa ngasemva ngethuba ezama ukubaleka kwelodushe. Kwa ku lo nyaka imibutho ye-ANC ne-PAC yavalwa imilomo njengeenzame zikarhulumente zokucothisa umzabalazo wemidaka.

Mandela...

Ngonyaka ka-1962 uMadib’ omde (uRholihlala Mandela) wagityiselwa eziseleni ebekwa ityala lokubhukuqa umbuso phakathi kwamanye – isigwebo yayikukudilikelwa yijele. Ubomi. Bonke, pha. Kodwa kwilizwe lonke imigushuzo elwa norhulumente wegcuntswana yayingamanga; abamhlophe abaninzi babonakala behlukile kwabanye bengaboni ngasonye naloorhulumente.

EyeSilimela, 1976...

Pha ngoo-1970 kwabonakala elinye icala kweli loMzantsi Afrika, urhulumente wayalela izikolo zamabanga aphakamileyo ukuba zihlohle izifundo ngeelwimi zesiBhulu. Izikolo zaseSoweto

zaqhankqalaza zabonakala zibuthelana kwirali ngomhla we-16 kweyeSilimela, 1976. Imigushuzo yayizolile yaguquka yaphemba amadangatye wemililo nasengamanxeba kwabanye bethu. Xeshikweni abafundi bezama ukugibisela amatye abakwantsasana baphendula ngeendudumo zezithonga zemipu ezasuba imiphefumlo ekumakhulu amathandathu. Utat’ uSam Nzima, nowayeyintatheli eyayithabatha imifanekiso kuloomaxesha, wathabatha umfanekiso ka Hector Pieterson owabayindumasi nowapapashwa kwihlabathi jikelele; udala isimbonono kumazwe ngamazwe. Abatyali-zimali kwanyanzeleka babuye umva kweli, amaqela emidlalo eli akhutshelwa ngaphandle kwimidlalo yamazwe ngamazwe ngelixa ukhenketho lwavalwa. Kwalandela ukubulawa ngokungenalusini kwabantu abafana noo-Steve Biko kunyaka ka-1977 emva kokungcungcuthekiswa, enkulwa ngelixa ehanjiswa ze. UBiko wabhubhela kwintolongo yasePitoli ngobuzaza bomonzakalo owawusentloko.

Ithemba lenkululeko...

iintlantsi zethemba zaqala ukubonakala

kumnyaka ka-1989, nalapho konyulwa uMnu.FW De Klerk (funda ngaye kwikhasi lesi-6). Kuvulo lwendlu yowiso-mthetho wakuveza okokuba icebo lokucinezela kweli liphanzile. Kwabonakala kupheliswa imithetho yonyhamyheko, iyantlukantlukwano… neqela le-ANC lavulwa umlomo kwakho.

Kweyo-Mdumba ku-1990 yakhululwa ingqanga yakwa-Sopitsho entolongweni, yamkelwa yindimbane yabantu kwi “Cape Town Grand Parade”.

Kwakungekho kubuya ngamva, yayizelwe inkululeko kweli ilizwe. Koka-1994 savota. Kwaphumelela iANC. Kodwa nangona luninzi utshintsho esilubonileyo ukusukela koka-1994 ukuzokuthi ga ngoku elinye ikhehle likhe lathi kusekuninzi okusadingekayo; urhulumente usenoxanduva lokwakha izikolo, amaziko empilo nokunye okuninzi ezilalini nasezilokishini. Koka-2014, emva kweminyaka engama-20 kusafuneka kuqutyulwe ukungalingani ngokwebala nokuphucula ubomi bomntu omnyama eMzantsi Afrika.


6 ISIGIDIMI

uDE KLERK MAKATHUL’ ATHI TU! Bhalwe ngu Lindiwe Mlandu Kutshanje owayesakuba ngumongameli phantsi korhulumente wobandlululo uFW de Klerk uzibonakalisa njengomntu othanda urhulumente wesininzi. Usoloko esezindabeni ngokugxeka urhulumente ophetheyo ekwaveza nezimvo zakhe ngendlela emalilawule ngayo eli lizwe.

Into exakayo ngaye kukuba wayengomnye wabacinezeli besizwe esimnyama. Iminyaka emininzi wayengababoni njengabantu abantu abantsundu. Ingxaki ezininzi zelilizwe zaqala phantsi kombutho wakhe wamandulo iNational Party. Benza umonakalo ongathethekiyo xababeselulawulweni.

CANZIBE 2014

EYONA NTO SASIYILWELA, SIYIFUMENE? IMINYAKA ENGAMA-20 YENKULULEKO YEELWIMI ZETHU Bhalwe ngu Nomzamo Nkatshu

noxa sasokola kanobom no mama wam ukubuya kwethu elubhacweni, kodwa lontsokolo yayingeyo yanaphakade.

Ndingomnye wama waka waka abantwana abazalelwa bakhulela elubhacweni ngexesha lengcinezelo. Abazali bam bobabini babe ngamatshantliziyo ombutho we ANC kwakunye noMkhonto Wesizwe.

Ndizalelwe kwilizwe laseLesotho ngomhla we-17 kweyoMqungu kumnyaka ka 1982. Kuthe ndineenyanga nje ezilishumi elinanye ndizelwe, kwehleka isihelegu esibi kakhulu kwindawo esasihlalo kuyo. Ngomhla wethoba kweyoMnga ka-1982, umkhosi wamabhulu wangena kwizwe lase Lesotho wangqala ngqo apho iimbhacu zeANC noMkhonto Wesizwe zazihlala khona, agebenga ngoku ngenalusini abantu abangamashumi amane anesibini, kuquka utata wam. Wabe ke uyatshaba uMpemvu omhle ndingeka qabuki.

Kuthe emva kwesosehlo, sathathwa sonke thina sasindayo sasiwa kwamanye amazwe kwiZwekazi lase Afrika, kuba Kwincwadi endiyifundayo kaMamphela kusoyikiselwa ukuba amabhulu ngahle Ramphele kubaliswa ngeendlela aphinde ahlasele futhi. Saqala kwilizwe ababephethwe ngayo phantsi kwexesha lase Mozambique, apho ndafundela lobandlululo abantu abamnyama. Xa khona ukuhamba, sasuka apho saya wayefundela ubugqirha edyunivesithi, eZambia (ikomkhulu le ANC elubhacweni), uRamphele, uthi omnye wabaphathi saze saphela sihlala ‘isigxina’ kwilizwe wabo owayenobandlululo wayesitsho lase Tanzania. Kulapho ke ubom’ bam ngokuphandle ukuba “My vel is my graad!” baqalwa ukuqingqwa khona, nalapho (“ibala lam sisidanga sam!”). ndaqala ukuncanca ipolitiki ye ANC neyo Le nto iphuhlisa ukuba abamhlophe mzabalazo ndiseyi mveku. babebekwa ezikhundleni Sihleli eTanzania iminyaka elishumi, de ezingabafanelanga. Ibala labo lalibavulela kwalithuba lokuba kubuyelwe eMzantsi iingcango baze abamnyama elabo Afrika emva kokukhululwa kuka tat’ ibala libavalele ngaphandle. Sekukho uMandela entolongweni. Ukuza kwam amanyathelo efana nee-BEE kukuzama okokuqala kwilizwe lase Mzantsi Akrika ukulungisa umonakalo abawenzayo ndandineminyaka elineshumi, yaye ngexesha ababenyhasha amalungelo kwakuphambi kokuba kuyiwe elonyulweni esizwe esimnyama. lokuqala lwenkululeko ngomnyaka ka 1994. Isigqibo sika De Klerk sokukhulula ongasekhoyo ubawo uNelson Rolihlahla Mandela namanye amabanjwa seza umonakalo sowenzekile. Andisathethi ke ngokuhlohla ezabo izisu phambi kokuba kungene urhulumente wesininzi.

7

Yayiyimigcobo nochulumanco ukuza kwilizwe lokuzalwa labazali bam. Eyonanto yandivuyisa kakhulu yeyokuba ndandizakudibana nosapho lwam oluphangaleleyo okokuqala, kwakunye no bhuti wam omkhulu owashiyeka emva xeshikweni umama ebhacela eLesotho.

Guququ ngoku, uDe Klerk uzibonakalisa njengesithandazwe esifuna ubona Inene, ndandingalali buhlayo ndicinga uMzantsi Afrika “uphumelela.” Kwakutheni ngobu newu-newu bobuzwe ‘bobusi zebanganikezeli ngomhlaba nangezimali no bisi’, njengoko umama wayehlala xa kanti bayakhathala? esitsho qho xa ethetha ngoMzantsi Afrika Apha ezivekini lo kaDe Klerk ucele okhululekileyo. Kodwa imincili yam uMongameli Jacob Zuma ukuba enze okulungileyo ngokuphathisele kumthetho olawula amaziko eendaba. Andali uba mininzi imiceli mngeni ejongene Lo mfanekiso norhulumente kodwa uDe Klerk ugama lingu akangomntu ofanele uba uphambili “Sithembele ekugxekeni. kuYehova” ngusembenzi Azange atshutshiswe ngempalalogazi wobugcisa eyenzeka ngeminyaka karhulumente bezandla zika wakhe. Baphinda oontamolukhuni Anton bathatha ubutyebi belizwe ngondlela Kannemeyer. mnyama. Usithathaphi isibindi sokuma Kuwo uthi phambi kwabantu athethe unothanda? sikhonza iimoto Akadani yintoni? Bakhona abantu nabelungu. abanokuthetha xa kusonakala kodwa yena UseStevenson akangomnye wabo. Gallery, eKapa.

Nomzamo emangcwabeni aseMazimbu, eTanzania. yakhawuleza yaphela, emva kokufumanisa ukuba uMzantsi Afrika ayililo ncam ilizwe lobusi nobisi. Eyonanto yandothusa kakhulu ngelilizwe kukohlukaniswa kwabantu ngobuzwe, nto leyo sasingenayo eTanzania. Mna ndikhuliswe ndifundiswa ukuba sonke bantu abamnyama singabantu abanye, hayi leyantlukwano yobuzwe (umz.: umXhosa, umZulu, njalo njalo). Ndabethakala kakhulu ke kuba ndandingakwazi kwa ukusithetha isiXhosa. Ndandithetha isiZulu, isiSwahili, isiNgesi nesiSesotho kuphela. Kodwa ke ethubeni ndaye ndahamba ndakwazi ukusithethatha, ukusifunda, nokusibhala isiXhosa. Nangoku ebudaleni bam, isandidida le ndlela yokuphila yabantu abamnyama kweli. Umzekelo, kusekho abantu base Mpuma Koloni abathi ndizenza bhethele xa bendiva ndithetha isiZulu okanye isi Sotho.

Zininzi ezinye izinto endingazikhanyaka nezandothusa kakhulu ngelilizwe, ingakumbi eMpuma Koloni, kodwa ndakubuye ndizityande igila xesha limbi. Ndikhumbula amazwi endingasoze ndiwalibala awathethwa ngumama xa bendisoloko ndimbuza ukuba kutheni sizi mpulakalujaca elizweni lethu, kodwa ubom eTanzania babubhetele. Umama wathi: “mntana wam, eyonanto sasiyilwelwa siyifumene….ilizwe lethu likhululekile. Ewe izinto azisafani kuna kuqala, ngoko ke masibophe ibhanti kuba iANC zange yandithembisa ngobu newunewu xeshikweni ndithatha ubulungu bayo.” Lamazwi ke ndawabethelela engqondweni yaye asankenteza nangoku. Kuleminyaka ingaphezu kwamashumi amabini ndingumi weli, ndingatso ndithi,

Njengetshantliziyo, umama wenza konke anakho ukuba siphile ubom obubhetelana kobo bunzima sasiphatsi kwabo, ngaphandle kokusebeszisa itikiti lokuba wayeselubhacweni. Umama wazabalaza, esiwawa evuka eqokolela loo mdlana yokuba akwazi ukuvula isirhoxwana ekhaya, ethengisa izinto zokutya ne parafini. Waqala nesitiya apho sasilima imifino efana ne spinach no mnqatha, ze sizithengise. Kuyo yonke lemizamo, zange ndamva nangemini enye ekhalaza okanye ethukisa ukuba iANC ayisihoyanga. Lo nto ke yandikhuthaza nam, yandenza ukuba ndingaze ndibeke ithemba lam mntwini okanye embuthweni wethu iANC ngokwezimali okanye ndixhomekeke kuwo ekufumaneni umsebenzi. Lo mali yesosirhoxo yakwazi ukundisa esikolweni, ndaze kunyaka wesibini nowokugqibela edyunivesithi, ndafundiswa yiNSFAS. Yonke ke le nkcubeko yokuzenzela siyifunxe sayifundiswa eTanzania. Thina sikhula sisazi ngezolimo, yaye yonke into esasiyitya mihla le, ukusukela kwimifino neziqhamo, ubisi, inyama, njalo njlao, sazifumana kwizitiya nakwii fama ezazisebenza abanye babazali bethu. Nathi bantwana ngethuba le holide zesikolo sasincedisa kwezizitiya phantsi kwe nkqubo yobu volontiya eyayibizwa njenge ‘Letsema’ (yibalivolontiya elithatha amanyathelo okwenza bhetele ubomi babanye abantu).

Bhalwe ngu Xolisa Tshongolo Umntu endinguye ugqibe iminyaka engama-20 wakhululekayo kwingcinezelo yamaBhulu norhulumente wawo ngomhla wama-27 kuTshazimpuzi wama-2014.

Nangona kunjalo, kusekuninzi ekumele sizibuze kona malunga nenkululeko yeelwimi zabantsundu. Iilwimi zabantsundu zisabonwa njengeelwimi ezingenakusetyenziswa kwezoqoqosho nophuhliso kweli lizwe unanamhla oku. Kuthiwa azikakulungeli ukusetyenziswa kwezemfundo, ukususela kweyamabanga aphantsi ukuya kwenomsila. Kuthiwa azikakulungeli ukusetyenziswa kwezemveliso norhwebo. Kuthiwa zisasilela ngesigama nkalwana zonke. Izinto ezininzi ebekumele ukuba sezifumaneka ngeelwimi zabantsundu zisekwisiNgesi nakwisiBhulu. Umzekelo, nangona udaka lokwakha luxovwa ngabantu abantsundu nje ubukhulu becala kweli lizwe, kodwa imigaqo yokuxuba kwiingxowa zesamente ibhalwe ngesiNgesi nangesiBhulu.

Umbuzo ke ngowokuba ziza kukulungela nini iilwimi zabantsundu ukusetyenziswa kwezi nkalo?

Okwesibini ke ingaba yithiyori kabani le ithi ulwimi kumele luqale luqokelelelwe isigama kuqala ukuze lubenako ukusetyenziswa? Khona, usiqokelela njani isigama solwimi ongalusebenzisiyo iANC likhaya lam, yaye njengabazali bam, kuloo nkalo? Ngoba ukuze sande isigama nam ndenza isifungo sokuba ndizakukhula, sesiXhosa, umzekelo, kwezobhalondikhokhoba de ndife ndililungu lalo mithetho, kufuneka kube kanti imithetho mbutho. Kodwa ndiwuthanda ndinjalo leyo ibhalwa ngesiXhosa. lo mbutho, andinokuphosisa ndithi Okwesininzi ke, isiBhulu lolona lwimi yonke into eyenzekayo embuthweni naseburhulumenteni isemgaqweni owuwo. lusandula kuzalwa kweli, kwenziwa njani ukuze lona lube nokusetyenziswa Ewe wona uyopha umbutho wethu, kwezoqoqosho lungakhange kodwa asiyonto intsha nengaqhelekanga lulindiswe le minyaka ihleliwe ziilwimi kwimbali ye ANC. zabantsundu? IsiBhulu sasetyenziswa Enyansweni ndingathanda ukubona zisuka emva kokuba amaBhulu iinguqu ezininzi zisenzeka kubantu bethu ethathele kuwo urhulumente, esoyisa abamnyama (ngaphezu kwezi sizibonayo), amaNgesi, kutheni ingenakwenziwa kodwa andiziboni zisenzeka ezonguqo loo nto kwezabantsundu? AmaBhulu zobom obungcono thina bantu sisonge asebenzisa ungonyamelo ukunyanzelisa izandla zethu sijonge enkalweni. ukusetyenziswa kwesiBhulu, andithi Nam ke ndihlaba ikhwelo ndingqinelana ke makusetyenziswe kwa olo ngonyamelo, koko makufakwe imali no rhulumente xa esithi ‘Masisebenze yokunceda ezi lwimi zisetyenziswe, kunye ukuphucula impilo yabemi beli, khon’ ukuze uMzantsi Africa ube bhetele!’ mhlawumbi ngokuguqulela onke amaxwebhu karhulumente akhoyo neencwadi zokufunda nezisisikhokelo kwezemfundo. Oko ke kufuna umelo Aph’ olufanelekileyo kurhulumente ukuze ezivekini kwenziwe, okanye kuphakame uluntu besikhe lunyanzelise ukufezekiswa kwemithetho sathi tshe lo msebenzi namalungelo eelwimi. wobugcisa ka Inkululeko ayenzi izinto Ayanda zizenzekele ngokunokwazo Mabulu; ugxeka iANC koko ivula amathuba kanobom. okwenziwa Ubukwi Cape kwezinto. Town Art Fair.

Le mibuzo ke kumele isityhile ingqondo malunga namampunge wokuba iilwimi zabantsundu azikakulungeli ukusetyenziswa kwezoqoqosho nophuhliso. Le nkululeko yahlawulelwa ngegazi kwaye ulwimi yayingumba ophambili ukuba nisalukhumbula udaba lomhla we-16 kweyeSilimela 1976. Kubuhlungu ke kwabafana nam abasayikhumbulayo loo ntlungu nabayixabisileyo le nkululeko ukubona ubufede obunjengobu ngokusingisele kwinkululeko yeelwimi zabantsundu, ngoba oku kuthetha ukuba olo daba alukafezi nto ngokusingisele kwiilwimi.

Okunene siyizuzile inkululeko kwaye akukho ntandabuzo ngalo nto. Ndiyeva kukho nabathi asikakhululeki nabathi isimo sisuke sabamandundu kunakuqala. Ndithi ke mna abo batshoyo badinga ukuthongululwa bakhunjuzwe ukuze baqonde. Inkululeko ayenzi izinto zizenzekele ngokunokwazo koko ivula amathuba okwenziwa kwezinto. Iilwimi zabantsundu azizukwenziwa yinkululeko ukuze zibe nokusetyenziswa kwezophuhliso noqoqosho, koko ziza kwenziwa ngabaninizo. Zidinga umelo olusulungekileyo nkalwana zonke. Iilwimi zabantsundu zakhululeka okunene koko zicinezelwe ngabaninizo. Buyasilela ubuthanda-zwe kubantu esingabo.

Umzekelo, abantsundu basisininzi kwiPalamente yeli kodwa ePalamente kusetyenziswa isiNgesi. Ubukho beetoliki nabaguquli-zilwimi akuphumelelanga ukukhuthaza amalungu ePalamente ukuba asebenzise iilwimi zawo ngobuninzi ePalamente, axolela ukupitiliza isiNgesi asophule asitywabaze kunokusebenzisa iilwimi zawo. Oku kunyaba kwamalungu ePalamente ngokusingisele kulo mba kuyawadodobalisa amathuba aziswe yinkululeko okusetyenziswa kweelwimi zabantsundu kwezoqoqosho. Ndahleka ndalala ngomhlana mhla elinye lamalungu ePalamente yePhondo leNtshona Koloni lasuka labhoka isicuku lisala ukukhumsha ePalamente, zabe iitoliki zingekho kuba kaloku azifane zisetyenziswe. Ndatsho ndathi eli lizwe lidinga abantu abafana nalo mfo, abaziyo ukuba sakhululekayo nje kwingcinezelo ngabasemzini sakhululeka nakwiilwimi zabo. Ukuyenza imini ibenye ke loo nto akusizi nto.

Uninzi lwezifundiswa ezintsundu abantwana bazo zibafundisa kwizikolo ezazifudula izezabamhlophe kuphela kuba lufuna imfundo engcono. Kodwa kuyo yonke loo nto zinento ezingayinanzileyo, le yokuba ulwimi lwazo alukho kuninzi lwezi zikolo nto leyo ithetha ukuba abantwana abafundiswa kwizikolo ezinjalo benziwa abelungu abamnyama. Umntwana

abantsundu basisininzi “kwiPalamente yeli kodwa ePalamente kusetyenziswa isiNgesi.

okhuliswe ngolu hlobo uba ngumXhosa njani engasazi isiXhosa? Kungani izifundiswa esizizo zingenzi ngcono imfundo kwiindawo apho abantwana bazo baza kufumana ulwimi lwabo khona? Kutheni le nto singenakulungisa ezi zethu iindawo zibe yile nto singa zingayiyo endaweni yokuleqa ezo sele zilungile? Yinyoka into ephatha umngxuma ingawembanga.

Iilwimi zabantsundu zazicinizelwe yinkqubo yengcinezelo, kodwa kule mihla zicinezelwe bubuvila bezifundiswa neziphatha-mandla esizizo – umkhonto ujolisw’ ekhaya. Thina bantu bantsundu sifuna ukwenzelwa ngaphezu kokuzenzela; sasoloko silinde umesiya oza kusenzela nakwizinto ebesinokuzenzela ngokwethu. Kungani singaphuculi izikolo zethu zifane nezi sithumela kuzo abantwana bathu? Eza zikolo sileqa zona akusanga zinjengoba zinjalo, zenziwe ngokuthi kunyanzelwe urhulumete welo xesha ukuba azenze zibe njalo. Thina urhulumento lusezandleni zethu nje sixakwa yintoni? Amatiletile esebe lezemfundo ngokusingisele kusetyenziso lweelweimi zabantsundu kwezemfundo ayafadala ngoba akacetywa ngendlela efanelekileyo. Ubisi ke luyafana namanzi, azinantswane zombini ezo zinto, ukutsho oko imigudu yesebe lezemfundo engafezi nto yinkcitha-xesha. IsiBhulu nesiNgesi zinemibutho yazo eme ngokungagungqiyo ukuphuhlisa ezi lwimi. Le mibutho ayimiswanga ngurhulumente imiswe ngabanini-lwimi. Ngabantsundu bodwa abangenamibutho ijongene nokulwela amalungelo eelwimi zabo nangona amathuba okwenza oko engangoboya bezinja. Zithi iilwimi zabantsundu ukuze zibe nokuqwalaselwa kube kanti oko kwenziwa ngurhulumente, abantsundu abananto bayimisa ngokwabo ime ngokusingisele kwiilwimi zabo. Kufanelekile ukuba urhulumente axhase, kwaye xa efeda kumele uluntu luphakame lumngcuthe ngasemva. Oko ke lungakwenza ngempumelelo kuphela xa lunemibutho emele iilwimi zabo. Inja iyakhonkotha kodwa yona ayizikhonkothi, ukutsho oko asinakulindela ukuba urhulumente azifake uxinzelelo ngokwakhe, kumele alufumane kubanini beelwimi uxinzelelo.

Bhala uphando lwakho “lwemfundo enomsila

ngesiXhosa; cela isivumelwano sengqesho yakho sibhalwe ngesiXhosa; cela ukuviwa ngesiXhosa kudliwanondlebe; cela amaxwebhu e-inshorensi yakho abhalwe ngesiXhosa; xa uthenga inqwelo-mafutha yexabiso cela ukuba umthengisi akuncede ngesiXhosa namaxwebhu entengiselwano abe ngesiXhosa; njalonjalo ke.

“ iilwimi zabantsundu

zicinezelwa bubuvila bezifundiswa neziphathamandla esizizo – umkhonto ujolisw’ ekhaya.

Okwesininzi ke asinakusoloko sikhomba kurhulumente sizishiye ngasemva thina – uza kwenzani urhulumente ngezinto zethu ngaphandle kwethu?

Sifinca ama-20 eminyaka sayizuzayo inkululeko kulo nyaka, kodwa akukho nkqubela ingako singayibalisayo ngokusingisele kwinkululeko yeelwimi zabantsundu nangona wawuphambili nje umba weelwimi kudaba lwenkululeko yabantsundu. Imithetho egunyazisa nekhuthaza ukusetyenziswa kwezi lwimi emiswe ngurhulumente yindoda ef’ ithwel’ umnqwazi xa ingafezekiswa. Sithi abaxhuzula imikhala yezwe lethu, akukho nto ingasikhohlayo ke xa sizimisele ngenene ekuyenzeni. Ngoku lilixa lokuba ezikolweni kufundiswe ngeelwimi zethu, imizi-mveliso ivelise ngeelwimi zethu, urhwebo luqhutywe ngeelwimi zethu. Iingcali nabaphandi noosonzululwazi, nkalwana zonke, mabasebenzise iilwimi zethu ukuze kubekho uluncwadi olufanelekileyo lweelwimi zethu. Masiyiphuthise le ngcingane yokuba ziza kuthi iilwimi zabantsundu ukuze zisetyenziswe ziqale ziqokelelelwe isigama, akusebenzi oko kuphuhliso lweelwimi. Ulwimi lumele lusetyenziswe kwinkalo leyo ukuze luphuhle kuloo nkalo. Oku akuthethi ukuba makuyekwe isiNgesi, isiNgesi silungile kodwa asilungelanga ukudobelela phantsi iilwimi zabantsundu. Okwesininzi ke isiNgesi lulwimi ayilolwazi, ngako oko mayiphele kubantu esingabo into yokuba asinakwenza nto ngaphandle kwesiNgesi – ngamampunge lawo.

Ngenene sikhululekile, kwaye kuninzi esikwenzileyo kule minyaka ingama-20, kodwa sisasilele ngakwiilwimi zethu. Masizibumbe ke silwele inkululeko yeelwimi zabantsundu. Olu daba ke asilo daba elakuthi ukuze lume lumiswe ePalamente, naphi na apho sikhoyo masilwele ukusetyenziswa kweelwimi zethu. Bhala uphando lwakho lwemfundo enomsila ngesiXhosa; cela isivumelwano sengqesho yakho sibhalwe ngesiXhosa; cela ukuviwa ngesiXhosa kudliwanondlebe; cela amaxwebhu e-inshorensi yakho abhalwe ngesiXhosa; xa uthenga inqwelo-mafutha yexabiso cela ukuba umthengisi akuncede ngesiXhosa namaxwebhu entengiselwano abe ngesiXhosa; njalonjalo ke. Enokuba awuzuku soloko uphumelela na kwezi zicelo, kodwa ngokwenza isicelo esikumila kunje kuya kuyivusa ingqondo yabasemagunyeni batsho balungiselele ixesha elizayo. Ukutsho oko nokuba akulunganga kuwe kodwa kolunga koya kuza emva kwakho. Masivukeni ke mawethu similisele inkululeko yeelwimi zethu.


8 ISIGIDIMI

CANZIBE 2014

UXANDUVA LOO-NKULULEKO NOO-NONKULULEKO... Bhalwe ngu Pamela Maseko Ibilityeli lesihlanu eli sivota thina bomgquba kulo Mzantsi Afrika ubizwa ngokuba mtsha. Andingethandi apha ukungqina okanye ukuphikisa ukuba mtsha ngenene kusini na uMzantsi Afrika lo, koko ndingathanda ukukhe ndivelele umba waba bantwana bazelwe emva kuka-1994. Babizwa ngokuba ngabantwana bakaMandela (othathwa njengonozala wenkululeko kweli lizwe); aba amakhumsha athi ziiBorn Frees okanye ooNkululeko nooNonkululeko gabula eliphephandaba.

Amatyeli amaninzi abantu xa bethetha ngabo aba bantwana bathi abanaluvo ngezombuso welizwe labo. Kuthiwa abakhathali ngegazi labantu abantsundu elaphalalayo ukuze kuzuzwe le nkululeko. Batyholwa ngokungabi nalo noluncinci ufifi ngamabakala abalulekileyo kumzabalazo wenkululeko eMzantsi Afrika. Kuthiwa okubalulekileyo kubo ngooTwitter, ooWhatsapp, ooFacebook – iiSocial Networks ngokubanzi. Ababethelwa nangudoh xa kuthethwa ngezomzabalazo! Ingaba kunjalo ngenene? Ukuba kunjalo, yintoni ebanga loo nto? Ndinenyweba yokuba kumsebenzi wam kumaziko emfundo ephakamileyo endikhe ndaxelenga kuwo ndibe ndifuthelana “nabantwana bakaMandela”. Ewe, kubalulekile kubo ukuba yinxenye yoontanga babo, noluntu, nehlabathi jikelele ngokuthi basebenzise olu nxibelelwano lweeSocial Networks. Le ikwayeyona ndlela bayisebenzisayo ukufumana ulwazi olufanelekileyo kubo. Kodwa akuphelelanga nje ukuba babe ngoonobuchwepheshe!

Xa sesithetha nje, bakhululekile kuba abazali babo bayakhetha apho banokuhlala khona nabo, nalapho banokubasa khona ukuze bafumane imfundo abahlali okanye bafunde endaweni ethile ngenxa yebala labo. Xa sithetha inyani kodwa siyazi ukuba oku kukhetha kwabazali akukhululekanga kwaphela – kulawulwa zizinto ezininzi esizaziyo, ezithi zibe nempembelelo koko kunokhethwa ngaba bantwana ekugqibeleni ebomini. Asisithi sonke esinokuhlala koonokutsho beendawo, sisee abantwana bethu koonokutsho bezikolo. Ngoko ke bangafane bakhululeke ngokobuhlanga kodwa abakhululekanga kwaphela. Nangona kunjalo, okucace gca kona kokokuba aba bantwana bathwaliswe ngabazali babo naluluntu loMzantsi Afrika luphela ithemba lesizwe esintsundu – sokuba naye umntu ontsundu unawo

ngu *iinwele Bhalwe Zandile Madela

amathuba okuzuza kubomi obungcono obuqulathwe yile nkululeko!

Ngenxa yeli themba sibathwalise bona, iminqweno yabo kukuba babe ziinjineli, oogqirha, amagqwetha, ndibala ntoni na! Kuye kuthi ke xa kufikelele ithuba lokuba bafundele le misebenzi kulindeleke ukuba ize nenkululeko yesizwe esintsundu, kusuke kufumaniseke ukuba izikolo azibalungiselelanga ngokukuko ukuba bangayifundela. Uninzi lufa namthanyana. Bangaphi ke kwaba bantwana abaphumelela kwibanga lematriki ngesiqinisekiso esibangenisa eYunivesithi? Manditsho kwalapha ukuba sithi bazali babo, ababeke eli themba kubo, okungumsebenzi wethu njengabafundisintsapho ezikolweni, ukubahlikihl’ingqondo ukuze babe kwiqondo lokufundela le misebenzi. Siyasilela kumsebenzi wethu. Ukungaphumeleli koninzi lwabo esikolweni kuthetha ukuba uninzi lwabo alunamsebenzi. Siyazi sonke ukuba xa ungenamandla ngokwezimali, awungekhe ukhululeke. Xa ungenamali, ikamva lakho limfiliba; ithemba lakho ngobomi bakho, nelabazali noluntu lawakho ngesizwe esintsundu liyakekela! Ngubani ke omakabekw’ityala ngale ngxuba-kaxaka? Ngabantwana bakaMandela?

Aba bantwana zininzi izinto ezibaxhalabisayo. Batsho mihla le ukuba bafuna imfundo nemisebenzi eyiyo, bafuna indlela yokufumana imali nokuba negalelo ekwakheni uqoqosho lweli lizwe. Ngamampunge ukuba abazi nowathwethwa ngezobuzwe. Bayazi ukuba konke oku – imfundo esemgangathweni nokuvelisa amathuba engqesho - kungumsebenzi karhulumente. Kodwa abazali babo – abangamagosa karhulumente, abangootitshala, abangoosomashini, njl njl bayabadanisa. Nangona ngathi kumfiliba, ndinalo mna ithemba. Ndibona isizukulwana esiqinisekileyo ngobuni baso – nokuba yintetho, inkcubeko okanye indlela esenza ngayo iinwele. Uninzi lwaba bantwana, ngokuqinisekileyo, ubudala babo buchaza ukuba isimo nendlela abaziphethe ngayo ngumfuziselo wendlela abakhuliswe ngayo. Bakhuliswe ngabazali abalwela le nkululeko sithi sikuyo. Ngaba bazali abathi, ngenxa yale nkululeko, xa benako mababase kwizikolo apho kuthethwa isiNgesi, ngoba ngokwabo, sisiNgesi esinika impumelelo ebomini. Bakho abafika ke kula maziko emfundo ephakamileyo besithetha isiNgesi ukugqitha oondlebe-zikhany’ilanga! Kodwa nangona kunjalo, xa befika

Ndihleli nentombi yam phamb’ kwesipili, indibukele ndikama iinwele zam. Mna ke ndikwelaqela lithenga iinwele zemboleko. Ninzi lwethu luye luthande ukuba ezinwele zisenza sikhangeleke ntlanga yimbi. Bekulelixesha, ndikama, ndimane ndijika-jika intamo ndibukana nezinwele suke intombi yam yavakala ngelithi :“Mama, kwakutheni

aze uThixo asinike iinwele ezinje?” atsho ekhomba amafrerho akhe ebuza enodano. Ndimjonge ngaso linombuzo. Agqibezele ngelithi “...ngoku thina funeka simane siyothenga iinwele ukuze sibukeke?” Intombi yam iminyaka mithandathu kwaye isekwibanga lokuqala esikolweni; imangala le ntlupheko nencitho-xesha ijongene nayo

edyunivesithi bafika kwindawo apho baqala khona “ukuziqonda”, ngakumbi ubuni babo. Kungangathi ndithetha intsomi xa ndithi kwesi sizukwalana xa usithi kuso, “Khawuzithuthe,” abazi nokuba kubethwa abaphi! Amatyeli amaninzi ukuqala konyaka kule dyunivesithi ndixelenga kuyo ufika abantwana abantsundu besiwa bevuka becenga abazali babo ukuba babavumele bafunde isiXhosa, umzekelo. Esona sizathi sesokuba abanako ukuzingomba isifuba bathi bangamaXhosa bengawazi umnombo wabo, bengakwazi ukulubhala olu lwimi, andisathethi ngokuluthetha! Bambalwa kwabo bazali abagob’uphondo! Ndithetha ngabazali beeborn frees – abakhululekileyo ngokwevoti, kodwa abasabophelelekileyo ngokwengqondo! Abo bathi babhunce basenze isiXhosa babonisa ukunxanelwa ulwazi lwaso, nokwazi imbali nokunye ngolwimi lwabo. Kodwa ke nalapha kukho eminye imingeni endingengeni kuyo kule migcana.

Iinwele* yenye yezinto ebesibopheleleke ngayo ngaphambili! Kodwa ndiqaphela ukuba kukho iphulo lokukhuthazana kwaba bantwana ukuba bazamkele zonke iimpawu zabo zobumnyama, ingakumbi iinwele zabo. Abantloni ngeenqoba zabo! Iinwele kaloku kuthiwa sisithsaba sayo intombazana. Thina sikhule sizitshisa iinqoba, sifuna zoluke zibe nde. Aba bantwana ngoku banendlela yokuzigcina zibukeka ezabo. Bayaziyeka zinjalo, bazichaze okanye bazoluke ngalaa ndlela yakudala. Kanti ke nabazolukayo akuthethi ukuba abazazi ubuni babo. Oko kuthetha ukuthi, anditsho apha ukuba ubuni babo obuchaza ukwamkela kwabo ubu-Afrika buchazwa ziinwele qha, kodwa ke kuhle ukubukela abantwana betsho ngeenwele ezishinyeneyo, iinqoba ezintle. Xa ndisiya emaphethelweni ndinga ndingathi: Ngaba njengabazali booNkululeko nooNonkululeko sikhululeke kanganani thina kuqala ukukhulisa, ukubakhulisa bekhululekile, ukuze nabo bakhulise isizukulwana esilandelayo esikhululekilyo? Ngaba sisabambeke kangakanani na ngamakhamandela embali yethu yobukoloniyali neyocalu-calulo?

Abantu abaninzi bathetha isiqalo senkululeko kukukhuleka ngokwemo yezopolitiko. Siyifumene le inkululeko. Sikhululekile ukuba singahlala naphi na apho sithanda khona, siphile ngendlela esingathanda ukuphila ngayo. Okusibamba ukuba singakwenzi oku kukuba singenawo amandla ngokwezoqoqosho nangokwemali, ukuba singazenza ezi zinto. Oku kuyavakala kwaba bantwana

ekukhuleni kwayo. Caba kuye uyazibuza ukuba yingcinezelo esisuka nayo phi na le? Kutheni singoonomgqutswana abaneenwele eziqothololo, thina, bantu bantsundu? Ngexesha localucalulo kwakungenje. Ayidalwanga into yokuba umntu angoneli ukuzihombisa ngempahla kuphela ade afakele iinwele, iinzipho namashiya la imbala. Ibingeyonjongo yam ukukhulisa intombi engenakuzithanda

bakaMandela – ligcuntswana elinabazali abakhululeke ngolu hlobo.

Ndiba ngumakhwekhwetha, uSteve Bantu Biko othi eyona nto yokuqala esingisela enkululekweni egqibeleleyo yomntu kukukhululeka kwengqondo, ethi ke ngokukhululeka kwayo kukhululeke umphefumlo. Koku kukhululeka komphefumlo okubangela kwinkululeko egqibeleleyo. Elam lithi, ngaphambi kokuba sigwebe ‘abantwana bakaMandela’ ngokungakhathali, masiqale sizibhence thina ukuba sibagweba phezu kwantoni? Sikhululeke kangakanani na thina kuqala kumakhonco ocalu-calulo? Xa sisithi abanalo nofifi ngembali yocalucalulo eMzantsi Afrika? Bangaphi kuthi abaziyo ngeziganeko ezibalulekile kumzi kaPhalo? Umzekelo, ngowuphi unyaka kaNgcayechiphi? Isihelegu sikaNongqawuse sona sehla nini? Uhamba njani umnombo kaXhosa?

Ngelam, mna ndiye ndayokuvota kuba ndinesazela ngendima eyadlalwa ngamaqhawe namaqhawekazi eli ukuze sifumane le nkululeko. Ndibambeke umphefumlo, ndibopheke ingqondo. Intombi yam nabanye oontanga bayo abangooNonkululeko nooNkululeko bayazi ngembali yoMzantsi Afrika, ngaphezu kwabantu abaninzi endibaziyo abatyhola esi sizukulwana ngokungazi. Bayazi ukuba kungenxa yemijelo yegazi yala maqhawe ukuba bona ngoku babe bangcamla le nkululeko. Bayababulela ukuba babe bafa ukuze babe bona njengesi sizukulwana abaphili kwixesha apho iingqondo zabo zizaliswa ngobuvuvu obungekhoyo. Babuhlungu ke kambe ukuba babe abababoni abazali babo njengomzekelo woko akulwelayo la maqhawe. Ngenxa yoku, bayanqwena ukuvota, koko baxakiwe. Njengoko nibafundisile ngemibhalo yenu – Nelson Mandela, Chris Hani, Walter no-Albertina Sisulu, Steve Biko, Victoria Mxenge, Robert Mangaliso Sobukhwe – ukubala nje abambalwa. Nithi xa beyifumene inkululeko yezepolitiki, okulandelayo kukuba basebenzise ivoti yabo ngengqiqo, hayi ngentliziyo, ukuzuza inkululeko yokwenene. Noxa bebembalwa ababhalisele ukuvota, ngokuqinisekileyo abo bavotileyo bavote ngengqiqo. Okwethu, njengabazali, kungahlali nje sakhe umkhanya, sityhole abantwana ngaphandle kwesizathu, koko kukuba ngumfuziselo wokuba luyintoni na uxanduva lommi wesizwe esikhululekileyo. IiBorn Frees zona ziza kulufumana olu lwazi kwi-intanethi, njengoko befunda ngala maqhawe ndiwabalule ngentla, pha!

ngokupheleleyo, eneqhayiya phakathi kwezinye iintlanga ngemvelaphi yayo. Ngoko njengamzali ndiyendagqiba into yokuba ndizisuse, ndichebe kwaRelaxer leyo bendinayo. Ndisiqalele phantsi isitshaba sam. Ndinethemba, njeng’ba intombi yam indibona ndibetha ngeenwele zam zendalo, ukuba iyakubona ukufakela iinwele njengeyabantu abangekatyhilelwa kabanzi ngobuni babo!

9

IMINYAKA ENGAMA-20 YENKULULEKO eCALA Bhalwe ngu Nokulunga Mguli Andiqondi ukuba ukhona umntu ongayaziyo iSoweto; Soweto edume ngembali yomzabalazo, ukufudukela namaqhawe ezopolitiko. Inga ndigatyatyadula ndenze njeya nange dolophu yaseCala emi kumasipala iSakhisizwe; idolopana nje engumgama ongamashumi amabini anesibhozo ukuya kwidolophu yaseElliot. Ekukhuleni kwam, zininzi izinto ebezindinika umtsalane ngeCala kunye neziphaluka zayo. Ukusukela kwiindlela zegrabile, izakhiwo zamatye, iposi, isitishi sokunxulumanisa iminxeba, ikholeji yootishala, izikolo zamabanga ngamabanga, iivenkile ebezinabantu abamhlophe abathetha isiXhosa, oosomashishini nabalimi abamnyama, amabali ngamaqhawe omzabalazo kunye neziganeko zamandulo. Indlela abahlali ebebebambisene ngayo ukuyiphuhlisa yonke loo nto yayimangaza. Ndithi xa ndicinga ngeenkonde ezithe zachitha uninzi lweminyaka yazo eCala ndizive ndizidla ngenxaxheba ayithabathayo kwezophuhliso. Kodwa ke

yonke le mbali uninzi lwayo lususelwa ngokumamela amabali abaliswa nje xa kudityenwe kwiziyunguma ekuhlaleni.

Kuninzi okuthe kwatshintsha kwiminyaka engamashumi amabini (20) enkululeko - phofu singekayeki ukugcina ololwazi ezifubeni zethu. Imigaqo yomhlaba ijike yayetha, sinezakhiwo ezitsha - ukuqala kwizibhedlele ukuya kutsho kwizikolo - sinawo nombane, izindlu zeRDP, amashishini aphuhlisa ezolimo kunye nemfuyo, isakhiwo semiqulu yencwadi, amabala emidlalo kunye nesikhululo sosasazo sasekuhlaleni.

Sikwayidolophu elikhaya lwezinxiba mxhaka ezithe zaxhamla kwimali yemfundo yamabanga aphezulu. Silikhaya lamagorha alwela umzabalazo. Sisisizukulwana esixhamle kwezemfundo nezempilo ezifelefele. Imbali zo Vasco da Gama zijike zayimbali engalandelekiyo kule minyaka; kwizikolo zethu kuhlohlwa abafundi ngembali zamaqhawe omzabalazo kunye nendawo awawehlala kuzo.

OoKhokho bethu bashiye umcela-mngeni kuthi lutsha ukuba sithabathise apho bohluleke khona.

Cala, edolophini. Masiqaliseni ukuyifaka ezincwadini nakumnatha imbali yethu; masisenge ulwazi kwiinkonde ezisekhoyo ukwenzela ukuba imbali yethu ifundwe nazizizukulwana ezilandelayo. Imbali yomnombo wemvelaphi yamagama ekuqanjwe ngayo indawo zasekuhlaleni ukuyotsho kumagama ezakhiwo mayibhalwe nayo! Masisebenzise izakhono esizifumbhathiswe kwezi yunivesithi sihlohlwe kuzo ukuze siqhayise ngemvelaphi yethu. Sakhe umdla kulutsha ngeendawo abazalelwa kuzo

ukuze bangaziboni nje ngemimandla engenamtsalane nesatsalela emva. Igalelo lam kumandla waseCala kukubonisa nokushicilela incwadi enemiboniso yendawo ezahlukeneyo, zikwanenkcazelo yamagama ezithiywe ngawo ezozithili kunye nezinto ezazidume ngazo. Umnqweno endinawo? Ngowokubona le ncwadi iyenye yezixhobo ezinokuthi zisetyenziswe ngabantwana abakumabanga aphantsi, ukwabelana ngolwazi nangembali yaseCala.

UKUZINIKEZELA KOOTITSHALA(/KAZI) - LUBIZO!

Bhalwe ngu Athambile Masola

“Utitshala ohamba emthunzini wetempile phakathi kwabalandeli bakhe, akaniki bulumko bakhe – koko unikeza ngokholo nothando lwakhe.” La ngamazwi ombhali obekekileyo, uKhalil Gibran kwincwadi yakhe ethi Umprofethi. La mazwi abalulekile xa sicinga ngabantu abaye bazixhamla bazibandakanya kumsebenzi ojongene nemfundo yabantwana nolutsha beli: ingakumbi ootitshala bethu. Xa sithetha ngootitshala apha eMzantsi sinento yokubagalela ngamanzi ngakumbi xa sijonge iziphumo zebanga lokuqgibela okanye xa sixelelwa ngoqhankqalazo lootitshala ngenxa yokufuna ukurhola ngcono. Ezi ziganeko zithi ootitshala bethu abazimiselanga kwimfundo yabantwana bethu. Abanye bade bathi ixesha lokuba ootitshala bazidle ngomsebenzi wabo ladlula.

Kudala kwakuthiwa xa ubani ezinikezela kumsebenzi othile, ade abalasele, abonakalise ubuchule kumsebenzi othile kuthiwa ubiziwe. Ubizo olu yinto echaphazela abantu abathile: ingakumbi oogqirha (namagqirha), umfundisi wenkonzo njalo njalo. Oku kuthi asinguye uwonke wonke obiziweyo. Liqiqobana la bantu abazinikezelayo kumsebenzi wokukhonza ilizwe. Side sithi abantu ababiziweyo ngabantu abanesiphiwo sokuzinikezela kumsebenzi odelekileyo. Ndiye ndizibuze umbuzo: xa sisithi abantu abathile babiziwe, babizwe

ngubani? Lo mbuzo uzama ukuphicotha lo mba wobizo kuba xa ubani esabela ubizo uyazincama yaye uzincamela inkolelo yokubaluleka komsebenzi abizelwe wona.

Ndiye ndafunda ngomzekelo omhle wotishala ozinikezeleyo, wasabela ubizo lokufundisa ulutsha. Umzekelo kaMam’ uShape Msiza ohlohla isiNgesi ePonelopele Oracle Secondary School, eEbony Park, eMidrand (Rhawutini). Ngonyaka ka-2012 waye wavuzwa ngewonga eliphakamisa ootishala kudidi lwamawonga. Yena uMam’ uMsiza wafumana kwi “Top Gauteng Teachers Awards” kwingingqi yaseEkurhuleni. Eliwonga walifumana ngenxa yeziphumo zabantwana bakhe ngexesha eyintloko yesebe lesiNgesi kwisikolo sakhe. Abafundi bakhe baphumelela emagqabini kwizifundo zesiNgesi.

Kudliwano-ndlebe noonondaba bakwaBBC uMam’ uMsiza wancokola ngesakhono sakhe nobuchule abusebenzisayo xa etitsha. Uthi yena uba ngumzali kubafundi bakhe ukuze bangamoyiki yaye akwazi ukuthetha nabo ngazo zonke izinto ezibalulekileyo, hayi ezesikolo kuphela. Uthando nenkathalo alubonakalisayo kubafundi bakhe lwenza angahoyi into ezinje ngemali ayirholayo yaye oku ukucacisa ngelithi : “maxesh’ amaninzi ootitshala ababonwa njengabantu ekuhlaleni; soze ubesisityebi ungutitshala ngoba umrholo awuxhomanga. Awubinayo imali xa ungutitshala! Ngoko ke kufuneka siwubone njengobizo lo msebenzi wobutitshala. Kufuneka uzihlangabeze, uzithobe.” Oku

kukuthi uxanduva azithathele lona uMam’ uMsiza lubonakalisa ukuba indlovu ayisindwa ngomboko wayo.

Umsebenzi kaMam’ uMsiza awuphelelanga kwigumbi lokufundisa kuba ungumququzeleli kwezinye iinkonzo zesikolo kwakunye nokuncedisana nabafundi abalungiselela ukuphangela okanye abazimisele ukuqhubekeka nemfundo yabo emva komatriki. Nangona eluthathela phezulu ubizo lwakhe, uMam’ uMsiza uyavuma ukuba ikhona imicelimngeni ku lo msebenzi wakhe ingakumbi isimilo sabantwana besikolo.

Nangona eligqala kulo msebenzi abafundi bakhe banamaxesha okuphuma izithuba; intlonipho bayishiye ngaapha kwemida yesikolo. Abanye badibana nobunzima babafundi abasebenzisa iziyobisi, yaye oku kuchaphazela imfundo yabo. Iintombi zona ziye zirhoxe esikolweni ngenxa yokukhulelwa. Abanye abafundi ziinkedama. Oku kuthi uMam’ uMsiza uthwele umthwalo wokufundisa abantwana abanemithwalo!

Xa siqwalasela ibali likaMam’ uMsiza kumele sikhumbule ubume bezemfundo zalapha eMzantsi Afrika. Unintsi lootitshala banomsebenzi onzima wokufundisa unintsi lwabantwana nangona urhulumente engabaxhasi ngeencwadi zokufunda ezifanelekileyo (umzekelo eMpuma Koloni naseLimpopo). Oku kuthi umsebenzi wootitshala abaninzi unobunzima obungathethekiyo, kodwa obu bunzima buchaphazela abantu ababiziweyo, yaye basabela.

Mfanekiso (BBC) kaMam’ uShape Msiza. Ndibanovalo eleke ndicinga ngobizo; ibali likaMam’ uMsiza kwakunye nabo bonke ootitshala abazibandakanya kulo msebenzi ngenxa yobizo.

Mna, njengotitshala osandokungena kweliqela lababiziweyo, ndiye ndizithandabuze: ingaba ndingutitshala ofanelekileyo na xa ndizibona njengongabizwanga? Ingaba uthini umahluko phakathi kotitshala obiziweyo nongabizwanga? Ndinomrhano: le nto yobizo yeyabantu abathile. Ootitshala abafundisa kwiimeko ezimaxongo nezibonakalisa ubunzima balo msebenzi; ngabo ababiziweyo. Kodwa, singathini ngootitshala abafundisa kwizikolo eziphucukileyo? Yintoni ebangela ukuba ootitshala abaninzi banganikezeli xa bedibana nobunzima ezikolweni zabo? Ingaba lubizo nakwezi ziphucukileyo izikolo, ezidolophini? Okanye ziimeko ezibhetele zempangelo ezibenza bahlale?


10 ISIGIDIMI

CANZIBE 2014

US’KHUMBA UTHENGA IGUSHA!

uNDAZI noNONO

Kusemva kwemini ngosuku lokugqibela enyakeni, futhi ke kuyimincili emaKhomazini ngoba kuthwele amathemba okungena kunyaka omtsha ngeenyawo ezingengamikhinkqi kwanokufikelela kumathuba obutsha nobuphucukileyo. Kuziziyolo nje kumasango omzi wasemaKhomazini, iintombi zihambela phezulu, kuphethwe amabhanyabhanya eebhotilana ezineziselo ezingangcwelanga kuyaphi ngelixa kuncediswana ngezipheko ezimbizeni ngamanina kwigumbi lokuphekela nangaphandle, ngelixa kuhlohlwa amanqindi ezikhumbeni kuhlinzwa izimvu ezo ngabafana. Umf’ omkhulu uSkhumba yena akabambeki, uthi ekho aphinde anyamalale abuye sele evula ibhuti yomgrugra wakhe kukhutshwe ooni nooni abo ebeye kubathenga, aphinde acelwe ukuba aye kulanda la malume nala makazi nala mzala nala dabs.

Ayiyonto intsha ke le yokuphuma kunyaka omdala nokungena komtsha ngeziyunguma kolu sapho lukamamTshonyane nongasekhoyo ubawo uZigigaba; sisithethe esele saba nenkqayi, uzeka mzekweni. Kuthe ke zakukhutshwa zahlanjwa iziphakathi zemvu leyo, zabekwa elahleni ngoko nangoko, njengesiqhelo ke. Zezona holide bakhe bazonwabela ezi abazali, oonomdade kunye nabanatakwaboSkhumba. Kalolu ubathengele izipho ze wabapha nobugcwabalalana bokuzonwabisa kwezi holide zehlobo.

Enkundleni amaxhego atsho ngeziqhazolo, ancokolela phezulu, iiglasi ziphethe iinyembezi zikaVitoliya,

Lo mfanekiso

bhala igamalakho

ngoweqela

----------------------

leChippa United, libhoyoza emva kokuwongwa

amandla!

ngobuntshatsheli

amandla ebantwane ni!

Nali ibali, libaliswa ngu Fundile Majola Sele kudlule iveki ifikile intw’ enkulu ekhayeni , emva konyaka wonke ingagoduki, ixelengel’ inyama kwenye yeelokishi ezirhangqe intab’ etafile kwelentlanzi. Kuyimincili emaKhomazini ngoba kaloku kuyacaca ukuba isikhumba sikaxam sibuyele.

be National First Division. Eliqela laseKapa

ngelixa iinqawe zisitsho njalo ukungcolisa isibhakabhaka ngomsi.

Kugcwele ke nabamelwane bayaququzela kuphethwe ooni nooni, kuthethelwa phezulu ngoba abantu basakhutshwe ezintwaleni okwethutyana Kuthi ethubeni kuthiwe thaca phambi kwamaxhego isitya senyama, agobe nawo angene kuyo ngoko nangoko, abe amakhwenkwe emele kude-kufuphi elinde ukubizwa axhume. Kuthe kusenjalo, ubawokazi kaSkhumba utatomncinci uGilindoda akhwaze ngomsindokazi uMazimba, lo mfanyana ebezise inyama.

‘Hey, kwedini, yiz’ apha … yiz’ apha kwedini!” ngubawo uGilindoda lowo, emkhweba ngomnwe ngelixa emkhawulela uMazimba. UMazimba uze kubonakala ukuba uyoyika kodwa esondela noko, nabanye abantu sele bejongile bengazi ukuba kwenzekani. Ubawo uye wabuza umfana lo ngenyama yeenkonde isandlwana ukuba seiye phi na. Uthe sele egalela ngentonga emfaneni, naye umfanyana egoba kuba ezikhusela, wabe sele eyibamba uSkhumba intonga enqanda uyise-mncinci ebuza ngentlonipho ukuba kwenzekani ngeli xesha amcelela uxolo. “Ayinambeko le nto le ndingayaziyo nokuba yeyaphi. Kwedini siphi isandlwana? Iphi intsonyama? Iphi incum, kwedini?” Uthe engekaphenduli umfanyana wangenelela kwakho uSkhumba, waqala wanikina intloko, kucaca akayikholelwa le ayivayo, ze wabhekisa kuyise-mncinci.

“Bawokazi, uphantse wonzakalisa unyana kasisi ngenxa yentsonyama nesandlwana osikhathalele ngantoni? Bendithi wahlukile?”

Uzikhwebule ngoko nangoko uMazimba yena, wema qelele kancinci kubawo lo kuba ezama ukuzisindisa. Nobawokazi ubonakale ebeka isandla esinqeni, wakhomba ngentonga uSkhumba esithi akaziqondi ukuba umvile xa athi

11

seliqinisekile ngendawo yalo kwi-PSL; liwongwe

VOTELANI uNONO! Kuze abantwana bafumane imfundo yamahala, iincwadi zamahala kunye nezimuncumuncu zamahala!

Phaphamani kids PO Box 6008 6141

ukhetho elections khangela umahluko ku le mifanekiso

ngentsonyama nesandlwana azikhathalele ngantoni.

“Kwedini, bendisoloko ndikubeke esweni okokoko uthe wakwela Kapa, unomkhwa wokungababoni abantu abadala, usuke wanempakamo … bendisithi ndim ndiyaphazama.” Uthe engekaphenduli uSkhumba wabe sele elapha uyise-mkhulu wambazela umninawa wakhe egxeni, emcenga ukuba ehle emsindweni ukuze iindwendwe zingaboni kakubi ngoba kujongwe kubo ngoku. ngalo lonke eli thuba uSkhumba yena akathethi nto nje umthe ntsho emehlweni uyise-mncinci,

njengeentshatsheli ze-NFD ngomhla wesihlanu

“...MPENGESI ULISA EMGQUBENI ELIQELA LAKHE UKUBA U AKAMISANGA INGQONDO...”

ngomhla ka 7 Canzibe 2014

ebonakala evutha ngumsindo.

Uthe esajonga ngakuye ubaw’ omdala ezakuthi makaxole naye unyana, suka wabhekela uSkhumba waya kukhwela phezu komgqomo wenkunkuma esenza isaziso esihambe ngolu hlobo:

“Bantu bakuthi, ndicela nazi ukuba ayingomcimbi wasintu lo, akwenziwa siko kungakhatshwa okanye kubuyiswa mntu apha, kuyabhiyozwa apha, sizamana nokungena kunyaka omtsha sisemincilini, Sonwabile. Musani ke ngoko ukundifundekela ngeencuma neentsonyama nezandlwana ezingangeni ndawo apha. Ukuba umntu

ufuna intsonyama nencum, makazenzele umcimbi kwakhe okanye aye kuzithengela esilarheni.” Bathe besabambe engezantsi abantu leli hlazo, suka wabhekisa kuyise-mncinci, “Wena tamnci, ndicela usikhwelele, ngoba kakade asiyazi nemali yakho apha okokoko utata wasishiya, andazi usithatha phi isibindi sokuza kunyanzelisa ukuba iintsonyama ongazaziyo ngemali yakho. Phuma!”

ku le kaCanzibe.

Phengululo lubhalwe ngu Pedro Mapelo

Sineqela lababhali bezemidlalo kweliphepha-ndaba kwaye badla ngokuqhuba iingxoxo mpikiswano zabo ngeembalelwano zombane. Ekuqaleni kukaCanzibe umxholo obusidla umzi ibingulo wokufudukela eBhayi kweChippa United. Pedro Mapelo uyivule ngalamazwi ingxoxo: “iindaba ezimnandi kubathandi nabalandeli bebhola kwiphondo leMpuma Koloni zezokuba iChippa United ingazinza kwisixeko saseBhayi ukuba iingxoxo phakathi komnikazi weChippa United uSiviwe Mpengesi norhulumente wephondo zihamba kakuhle. Umphathi weChippa uthi usayicinga le nto ngoba ukusuka eKapa akululanga ngoba kulapho yonke into yaqala khona. IMpuma Koloni ayisenalo iqela lebhola ekhatywayo kwi-PSL - emva kokukhutshwa kweBush Bucks ngo2006. Ukuba iChippa United iyavuma ukuya eBhayi lo nto iyakuthetha ukuba bazohlala eMpuma Koloni unomphelo.” Tyebisa amehlo ngolunxibelelwano lwababhali bethu bezemidlalo, apha ngezantsi:

votela...

ngomhla ka 7 Canzibe 2014

ngokusesikweni

Inkxaso ayikho ncam wena kubalandeli bebhola eMpuma-Koloni kuba uninzi lwabo luxhasa lamaqela makhulu, ingakumbi iKhosi, kwakunye neBhakaniya.

Ukuba uqhuba ngoluhlobo useza kuqhelana nehlathi kuba nangoku kubonakala ingathi kulapho aya khona.

Ted Dumitru yenye yamadoda ekuvakala ngathi ufunwa kakhulu yiChippa United. Akusoze kube yinto elula ukufumana umqeqeshi ngoba ii-“Chilli Boys” zidume ngokugxotha. Okucacileyo kukuba lo mqeqeshi ubancedileyo kwi-National First Division ingangabinguye obhexesha ii-“Chilli Boys” xa ivula iPSL kwakhona kwiinyanga ezim`balwa ezizayo.

Suka ku: Thandi Pefile Thunyelwe: Canzibe 2014 Ku: Thando Ndema, Unathi Kondile, Thandazile Bolitye noAyanda Gidimi
 Umcimbi: Chippa iya eBhayi!?

Suka ku: Ayanda Gidimi Thunyelwe: Canzibe 2014 Ku: Thandi Pefile, Unathi Kondile, Thandazile Bolitye noThando Ndema
 Umcimbi: Chippa iya eBhayi!?

Eyona nto ndifuna ukugxila kuyo namhlanje yile yokuva ukuba uChippa ngenene uyayishiya iNtshona koloni beneqela lakhe.

Kungani uMpengesi angaqali azibethelele kwi PSL kuqala phamb’ kokungxamela izinto ezininzi ngaxesha nye? uChippa ngoku ulandela ekhondweni looChief Thidiela nooPasiya, nalamfo weDynamos (ndililibele igama lakhe). Ewe, uMpengesi ngokuqinisekileyo ukukukwenza imali eninzi ngesisigqibo, kodwa ingaba neqela lakuzuza? Njani? Iya ibonakala ngoku lanto ithi abaphathi beChippa abanamonde; bafuna izinto ezininzi ngaxesha-nye & balindele ziphumelele zonke ngokukhawuleza.

Yiyo kaloku nam le nto bendithetha ngayo ku le veki iphelileyo; ukuba maninzi amaqela ebhola ekhatywayo amakhulu aphelela kwelaBhayi.

Yiyo ke lento bebedlala kwi NFD endaweni yokuba kwi-PSL kule sizoni. Chippa ngoku ungcatshela ithemba labantu; ingakumbi abalapha eKapa. Oko silixhasa eliqela nasebunzimeni; sibanike inkxaso nangokuya bebekuNFD, ngoku uya kwiPSL akadlali nomdlalo omnye ePhillipi; uya ngqo eBhayi. Kwakukho iiBush Bucks, Bay United, Michau Warriors, Blackburn Rovers, njalonjalo pha! Asifuni iChippa ilandele loo mkhondo waloomaqela ngenye imini.

Eliqela laseKapa seliqinisekile ngendawo yalo kwi-PSL; liwongwe ngokusesikweni njengeentshatsheli ze-NFD ngomhla wesihlanu ku le kaCanzibe. Kwiminyaka em`balwa edlulileyo xa kwakufika iiChilli Boys (isiteketiso seChippa United) kwi-PSL, uMpengesi wathi iqela lakhe lizakuba phakathi kwamaqela asibhozo aphambili kwi-PSL, efika nje! Kwakhuza wonke umntu ngokuzithemba kwakhe ngoba yayingeyonto eqhelekileyo leyo, ingakumbi kumaqela angenamava kudidi oluphezulu kwibhola ekhatywayo yaseMzantsi Afrika. Eneneni, akuzange kubenje ngoba wayenqwena emveni kokuba izinto zingazange ziyihambele kakuhle iChippa United kwityeli layo lokuqala kwi-PSL. Wazenzela udumo ke kakhulu uMnumzan` uMpengesi kwibhola jikelele ngokuba ngoyena mphathi ongenawo umonde nje kwaphela ngakubaqeqeshi abangakwaziyo ukufumana iziphumo ezincumisayo ngexeshana elifutshane.

Suka ku: Thando Ndema Thunyelwe: Canzibe 2014 Ku: Thandi Pefile, Unathi Kondile, Thandazile Bolitye noAyanda Gidimi
 Umcimbi: Chippa iya eBhayi!?

Uthi ulinde nje kutyikitywe isivumelwano(kontraki yeminyaka emi-5), bapakishe bahambe. Ewe, ziindaba ezimnandi kubathandi bebhola eMpuma-Koloni ezi. Lithemba neqhayiya kubafana abasakhulayo kwiphondo kuba bazokubanethuba lokubona amaqhawe abo edlala phambi kwabo. Luyolo nochulumanco koosomashishini & luvuyo kubanini-mabala aseBhayi. Ingaba le nto ithetha ukuthini kwiqela? Abadlali bona? kwizwe lebhola ekhatywayo ngokubanzi? Kubahlali basePhillipi? Bhola yaseKapa? Kubalandeli beChippa eKapa? Ingaba sisigqibo esisiso esi? Ingaba lixesha elililo eli? Ngubani ozakuzuza apha? Ngubani ozakulahlekelwa? Andikuthandabuzi ukucinga kwabantu abaqhuba esisigqibo kodwa ke amaXhosa athi ‘amehlo awaphakelani!’

mnumzana Siviwe Mpengesi ongumnini weChippa United ukhangeleka njengomntu otshintshileyo ngoku emva kokuzuza impumelelo kwiNational First Division (NFD).

Mpengesi ulisa ngqo emgqubeni eliqela lakhe ukuba akamisanga ngqondo. Liyinene lona eli ulithethayo lokuba umphathi weliqela akanamonde. Kulasizoni behla kuyo wagxotha abaqeqeshi abaliqela kuba efuna ukuba baphumelele iligi besaqala nkqi ukudlala imidlalo ebhatalayo; endaweni yokuba asebenzele ukuba iqela lakhe malihlale kwa-PSL kuqala, aze azame noba yi-Top 8 kwisizoni elandelayo.

Ethetha noonondaba apha ezivekini uthe bayavuya njengoba bekwazile ukubuyela kwi-PSL, kodwa wayibethelela eyokuba bafuna ukuhlala kuyo ngoku. Kuvakala ukuba bafuna umqeqeshi ophum` izandla nonamava kwiPSL.


12 ISIGIDIMI

BAFANA BAFANA MAYONYUSE IIKAWUSI! Bhalwe ngu Pedro Mapelo Ngokungafaniyo namatyeli angaphambili, iqela lesizwe loMzantsi Afrika kulindeleke linyuke umnqantsa kwimigudu yalo yokuzifumanela indawo kwi-2015 AFCON ezawube ikwilizwe laseMorocco.

Apha ezivekini, izikhulu zeSAFA zintingele eCairo, eYiphutha ziyozimasa umsitho wokutsalwa kwamaqela azothath`inxaxheba kwimidlalo yozifumanela indawo kweyona tumente inkulu kwizwekazi le-Afrika. Ngelishwa aBafana Bafana batsale iNigeria neSudan – amaqela anobungozi kakhulu! Eliphumeleleyo apha kulamaqela lizakudibana kwakhona namanye kude kufamaneke elinani lifunekayo. Abalandeli bebhola ekhatywayo

eMzantsi Afrika banombuzo: “ingaba iqela lethu lakuyiphelisa kusinina into yokubethwa kwalo njalo yiNigeria?” Kunzima ukuphendula umbuzo okumila kunje ngoba abafana balapha baphoxe abalandeli nabathandi bebhola kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ngethuba bebhaxabulwa yile Nigeria pha eKapa kwitumente yeCHAN.

Umqeqeshi, uGordon Igesund, uthe uyalwamkela oluxanduva futhi ebengalindelanga kufumana amaqela abhetye-bhetye ngoba ngoku onke amaqela aqinile eAfrika. Phambi kokuphela kwalenyanga iBafana Bafana izakutyelela amazwe amabini apho bazodlala elaseNew Zealand nelase-Australia (amaqela amabini alungiselela itumente yehlabathi yebhola ekhatywayo yeFIFA ezobe ikwilizwe laseBrazil kweyeSilimela kulonyaka). Emva kwalomidlalo kulindeleke kuqwalaselwe indlela asebenze ngayo uGordon Igesund, gabula umongameli weSAFA uGqr. Danny Jordaan kulenyanga iphelileyo. Kulindeleke iingxoko ngesivumelwano sengqesho ka Igesund ngoko. Ukuba ke abaphathi bebhola ekhatywayo yakweli bonelisekile ngumsebenzi wakhe, uyakuhlala.

IMIDLALO YOMBHOXO KUCANZIBE 2014

QAKAMBA LAMANDIYA T20, KUCANZIBE 2014

16 Hurricanes ne Highlanders 09:35

14 Hyderabad ne Punjab 12:30

17 Crusaders ne Sharks 09:35

14 Kolkata ne Mumbai 16:30

17 Reds ne Melbourne Rebels 11:40

15 Rajasthan ne Daredevils 16:30

17 Stormers ne Western Force 17:05

18 Chennai ne Bangalore 12:30 18 Hyderabad ne Kolkata 16:30

17 Cheetahs ne Brumbies 19:10

19 Rajasthan Royals ne Mumbai 12:30

18 Waratahs ne Lions 08:05

19 Daredevils ne Punjab 16:30

23 Blues ne Sharks 09:35 23 Melbourne Rebels ne Waratahs 11:40 23 Bulls ne Brumbies 19:10 24 Highlanders ne Crusaders 07:35 24 Hurricanes ne Chiefs 09:35 24 Western Force ne Lions 11:40

20 Hyderabad ne Bangalore 12:30 20 Kolkata ne Chennai 16:30 21 Punjab ne Mumbai 16:30 22 Kolkata ne Bangalore 12:30 22 Chennai ne Hyderabad 16:30 23 Mumbai ne Daredevils 12:30

24 Stormers v Cheetahs 17:05

23 Punjab ne Rajasthan 16:30

30 Crusaders ne Western Force 09:35

24 Bangalore ne Chennai 12:30

30 Reds ne Highlanders 11:40

24 Kolkata ne Hyderabad 16:30

31 Chiefs ne Waratahs 06:35

25 Punjab ne Daredevils 12:30

31 Blues ne Hurricanes 09:35

25 Mumbai Rajasthan Royals 16:30 Ngomhla wama-27 nowama-28 kwakuqobisana lawo akhonyayo amaqela 30 Umjikelo wokugqibela - iintshatsheli

31 Brumbies ne Rebels 11:40 31 Lions ne Bulls 17:05 31 Sharks ne Stormers 19:10

FAKA IINTENGISO OKANYE IZAZISO ZAKHO KWELIPHEPHA Isigidimi siphuma kanye ngenyanga kwaye sisasazwa kulamaphondo alandelayo: Ntshona Koloni, Mpuma Koloni naseRhawutini. Ixabiso lokufaka iintengiso liqala ku-R350 ukonyuka. Sitsalele ku 082 619 8937 okanye ubhalele umpapashi weliphepha ku Unathi@isigidimi.co.za Sikhona nakuFacebook khangela u “Isigidimi” pha - www.facebook.com/isigidimi KuTwitter singu @isigidimi ize ikhasi lethu lo mnatha ibe ngu www.isigidimi.co.za

Sithengisa amayeza ngoninzi lweeMedical Aid Sithengisa amayeza esiNtu [ooMagogotha, Vukuhlale, A. Vogel Mpho, Ngoma, Bio-Strath, Lerumo Lamadi, Ntlambazifo] Senza neeFotokopi, Feksi, Foto ze-ID, Laminetha Ukanti siyazigqobhoza neendlebe! Mnxeba: (021) 935 0620 Feksi: (021) 934 0795 Sibhalele ku: nsidumane@gmail.com

Isigidimi - Canzibe 2014  

Isigidimi liphepha-ndaba lamandulo elavuselelwe ngomhla wokuqala kweyeThupha 2012, eKapa. Lona iphepha uqobo laqalwa ngonyaka ka 1871 pha e...

Advertisement