Page 1

ZAKLJUČAK O REGISTRACIJI U MATIČNE KNJIGE Broj 111 (LXIV) – 2013 Zaključci Izvršnog komiteta, 17. oktobar 2013. godine

Izvršni komitet, Pozivajući se na svoje prethodne Zaključke, posebno br. 22 (XXII), 47 (XXXVIII), 90 (LII), 91 (LII), 95 (LIV), 100 (LV), 101 (LV), 102 (LVI), 105 (LVII), 106 (LVII), 107 (LVIII), 108 (LIX) i 109 (LX), a u aju u ob r relevantne rezolucije Ujedinjenih nacija, Pre oznajući da reg strac ja u at čne knj ge doku entac ja, posebno upis u at čnu knj gu rođenih kao dokaz o č njen c rođenja l ca, dopr nose pobolj anju a t te real ac j trajn re enja, uključuju kro dokumentovanje veze sa zemljama porijekla, Po vr ujući da svako d jete

ora b t reg strovano od a nakon rođenja, be bilo koje vrste diskriminacije,

Priznajući da sistemi reg strac je u at čne knj ge, posebno on koje b lježe č njen ce rođenja, smrti, uzroke smrti brak, obe bjeđuju ključne podatke u planiranju politika i humanitarnih aktivnosti, Cijeneći dugogod nju vel kodu nost e alja koje primaju izbjeglice, posebno zemalja u razvoju, od kojih se neke staraju o velikom broj izbjeglica, ponekad u dugom vremenskom periodu, kao dru tveno-ekonomski i uticaj na ž votnu sred nu tih zemalja i njihovog stanovn tva; prepo naju potrebu za mobilisanje neophodne podr ke, uključuju finansijska sredstva za pomo zemljama prijema izbjeglica u skladu sa principima ravnomjerne raspodjele tereta eđunarodne solidarnosti i saradnje, ons a ujući da nepostojanje registracije u at čn knjigama nedostatak odgovaraju doku enata dovodi lica u rizik od apatr d je prate problema, i da je registracija č njen ce rođenja često od ključne važnost a smanjenje i sprječavanje apatr d je, Pre oznajući potrebu da se dodatno ojačaju napori tamo gdje je primjetan nizak stepen registrac je u at čnu knjigu rođen nedostatak odgovaraju e doku entac je, kako b se pobolj ao pr stup reg strac j u at čne knjige, pr naju pritom potrebu da se pomogne zemljama koje primaju veliki broj djece izbjeglica, kao i da se intenziviraju napori na realizaciji trajnih rje enja, (a) Poziva države da obe bijede reg strac ju u at čne knj ge st če da svako dijete mora biti registrovano od a nakon rođenja, bez diskriminacije bilo kojeg tipa, aju u vidu da registrac ja u at čne knj ge, posebno u at čnu knj gu rođen , obe bjeđuje ključne podatke u plan ranju pol t ka u an tarn akt vnost , kro regulat ve koje dopr nose pobolj anju a t te real ac j trajn rje enja; (b) Pods iče države da preduzmu, u skladu sa svojim zakonima, i po potrebi, u saradnj u podr ku UNHCR-a, sve neop odne akonske prakt čne jere a preva laženje te ko a u sprovođenju reg strac je u at čne knjige, uključuju kro uspostavljanje li jačanje postoje institucija nadležn za registraciju u at čne knjige, izgradnju njihovih kapaciteta i obezbjeđ vanje a t te i poverljivosti njihovih evidencija, (c) Poziva UNHCR da, uz saglasnost i punu saradnju sa zainteresovanim vladama i, prema potrebi, u saradnji sa drugim relevantnim agencijama Ujedinjenih nacija, fondovima i programima, kao i regionalnim organizacijama i civilnim dru tvo , potpomogne olak anje upisa u at čne knj ge, posebno u at čnu knj gu rođen , kroz, na primjer, prikupljanje i razmjenu dobrih praksi, održavanje radionica na te n čko n vou, aktivnosti izgradnje kapaciteta, pružanje informacije i savjeta zainteresovanim licima, kao da se pr država osnovn načela eđunarodn nor standarda koj regul u a t tu l čn podataka,

1


(d) Pods iče države da uč ne dostupno

registraciju u

at čne knj ge, posebno kro :

(i) usvajanje pojednostavljene administrativne procedure i, gdje je to potrebno, integraciju registracije u at čne knj ge sa drug javn služba a, uključuju one koje se odnose na rođenje djeteta, njegu majkadijete, imunizaciju i obrazovanje; (ii) sprovođenje redovn

ka panja ili aktivnosti na terenu radi podizanja svijesti zajednice;

(iii) uspostavljanje neophodnih mjera kako bi se osigurao pristup ruralnim ili udaljenim lokacijama, kroz, na primjer, mobilne jedinice za registraciju; (iv) razmatranje opcije da up s rođenja s rt u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima bude besplatan, posebno kroz pojednostavljenje naknadne registracije i oslobađanje od taksi i kazni za naknadnu registraciju; (v) podr ku evidentiranju

ed c nsk utvrđenog uzroka smrti, prema potrebi;

(e) Pods iče države da atraže te n čku drugu po o , ako je potrebno, i od drugih država, UNHCR-a i ostalih agencija Ujedinjenih nacija, fondova i programa, kao c v lnog dru tva regionalnih organizacija, (f) Zahtijeva od UNHCR-a da pripremi per od čne vje taje I vr no mehaniza a vje tavanja, o napretku u oblasti registracije u at čne knj ge.

komitetu, u okviru postoje ih

____________________

2

Zaključak Izvršnog Komiteta o registraciji u matične knjige - UNHCR, 2013.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you