Page 1

Republica moldova: Două decenii în marea familie a Naţiunilor Unite 2 martie 1992 - 2 martie 2012

republic of moldova: Two Decades in the Large United Nations Family March 2, 1992 - March 2, 2012


Republica moldova: Două decenii în marea familie a Naţiunilor Unite 2 martie 1992 - 2 martie 2012

republic of moldova: Two Decades in the Large United Nations Family March 2, 1992 - March 2, 2012

3


rEPUBLICA MOLDOVA: Două decenii în marea familie a Naţiunilor Unite Publicaţie dedicată celei de-a 20-a aniversări de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite 2 martie 1992 - 2 martie 2012 Această publicaţie a fost elaborată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova cu suportul Naţiunilor Unite în Republica Moldova. Opiniile exprimate în această publicaţie nu reflectă în mod obligatoriu politicile oficiale ale Naţiunilor Unite sau ale Agenţiilor sale. Mai multe despre activitatea Naţiunilor Unite în lume şi în Moldova găsiţi la www.un.org şi www.un.md. Conţinut: Departamentul Cooperare Multilaterală, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova Editor: Sorina Ştefârţă Editor versiunea engleză: Alison Mutler Fotografii: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Organizaţia Naţiunilor Unite/ www.unmultimedia.org, MOLDPRES/Mihai Vengher, arhive personale Design şi machetare: Vitalie Munteanu Tipar: Nova-Imprim Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova str. 31 August 1989, 80 www.mfa.gov.md Chişinău 2012

4

REPUBLIC OF MOLDOVA: Two Decades in the Large United Nations Family Publication dedicated to the 20th anniversary of the Republic of Moldova’s membership to the United Nations March 2, 1992 - March 2, 2012 This publication was developed by the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova with the support of the United Nations in the Republic of Moldova. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the official policies of the United Nations or its Agencies. More about the United Nations’ work in the world and in Moldova at www.un.org and www.un.md. Content: Multilateral Cooperation Department, Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Republic of Moldova Editor: Sorina Stefarta English language editor: Alison Mutler Photos: Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Republic of Moldova, United Nations/www.unmultimedia.org, MOLDPRES/Mihai Vengher, personal archives Design and layout: Vitalie Munteanu Printed by: Nova-Imprim Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova 80, 31 August 1989 str. www.mfa.gov.md Chisinau 2012

sumar Naţiunile Unite, pentru o lume mai bună 2 martie 1992 De 20 de ani, răspundem provocărilor împreună cu ONU Iurie Leancă, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene Ne reafirmăm angajamentul de a susţine Republica Moldova Kaarina Immonen, Coordonator Rezident al ONU în Moldova Cel mai larg cadru de diplomaţie multilaterală Retrospectiva unei relaţii de succes Naţiunile Unite în Moldova Ani, oameni, evenimente Relaţia Republica Moldova - Naţiunile Unite, în file de calendar… Un angajament ferm, transpus în practică Activitatea Republicii Moldova în cadrul organelor principale ale ONU Pentru respectarea şi apărarea drepturilor omului Ostaşii moldoveni în Operaţiunile ONU de Menţinere a Păcii „Am fost ghidaţi de dorinţa de a ajuta un popor năpăstuit” Povestea locotenent-colonelului Olga Scripovscaia, prima femeie-ofiţer a Armatei Naţionale care a participat în misiunile pacificatoare ale Naţiunilor Unite

summary

4 5 6 8 10 18 30 40 54 58

The United Nations for a Better World March 2, 1992 For 20 Years We Respond to Challenges Together with the UN Iurie Leanca, Minister of Foreign Affairs and European Integration We Are Committed to Further Support the Republic of Moldova Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator in Moldova The Largest Multilateral Diplomacy Framework Overview of a Successful Cooperation The United Nations in Moldova Years, People, Events Cooperation between the Republic of Moldova and the United Nations A Firm Commitment Translated into Practice Moldova’s Activity in the UN’s Main Bodies To Respect and to Protect Human Rights Moldovan soldiers in UN Peacekeeping Operations “We Were Guided by the Desire to Help an Oppressed Nation” The story of lieutenant colonel Olga Scripovscaia, the first female National Army officer to participate in the United Nations peacekeeping missions

Cine? Ce? Unde? Cum? sau invizibilul front diplomatic Activitatea Reprezentanţelor Permanente ale Republicii Moldova pe lângă Oficiile ONU

64

Who? What? Where? How? or the Invisible Diplomatic Front The Activity of Moldovan Permanent Missions to the UN

Un stat cu drepturi egale în familia Naţiunilor Unite Trei întrebări despre Moldova şi ONU, cu ambasadorii Moldovei la ONU

72

A State with Equal Rights in the UN Family. Three Questions about Moldova and the UN, with Moldovan Ambassadors to the UN

În numele continuităţii Un nou Ambasador, aceleaşi priorităţi ale ţării

84

In the name of continuity A new Ambassador, same priorities of the country

5


Naţiunile Unite, pentru o lume mai bună

6

The United Nations for a Better World

Organizaţia Naţiunilor Unite a fost creată la 24 octombrie 1945 de către 51 de ţări, odată cu ratificarea Cartei ONU. Obiectivele primordiale ale ONU, conform Cartei, sunt: promovarea drepturilor fundamentale ale omului, preîntâmpinarea declanşării conflictelor violente, garantarea respectului pentru dreptul internaţional, ameliorarea standardelor de viaţă la nivel global.

The United Nations Organization was founded on October 24, 1945 by 51 countries, following the ratification of the UN Charter. According to the Charter, the UN was established to promote fundamental human rights, maintain international peace and security, guarantee the respect for international law and improve global living standards.

Astăzi ONU cuprinde 193 de state membre, care participă la abordarea problemelor globale într-un cadru internaţional unic. Este principala organizaţie internaţională conectată la procesele globalizării, prin mandatul său universal, diversitatea instituţiilor componente (agenţii specializate, programe şi fonduri) şi reprezentativitatea sa. Mandatul ONU se extinde pe o arie largă de domenii, precum desfăşurarea operaţiunilor de menţinere a păcii, prevenirea conflictelor şi oferirea asistenţei umanitare, stabilirea programelor de dezvoltare, şi reprezintă un for global de abordare şi luare a deciziilor asupra problemelor fundamentale ale lumii: dezvoltarea durabilă, ecologia, protecţia refugiaţilor, contracararea terorismului, dezarmarea, promovarea democraţiei şi a drepturilor omului, securitatea alimentară, sănătatea globală - toate, pentru a crea o viaţă mai bună pentru umanitate.

Today the UN has 193 Member States, which take action on global issues within a unique international framework. It is the main international organization connected to globalization processes, through its universal mandate, the diversity of its component institutions (specialized agencies, programmes and funds) and representation. The UN works in a broad range of areas, such as peacekeeping, peacebuilding, conflict prevention and humanitarian assistance, and represents a global forum for addressing and taking decisions on fundamental issues - sustainable development, environment, refugees protection, counter terrorism, disarmament, promoting democracy and human rights, food security and international health, to create a safer world for mankind.

• 2 martie 1992, New York. Preşedintele Mircea Snegur la tribuna ONU • March 2, 1992, New York. President Mircea Snegur at UN rostrum

„Profitând de aflarea mea la această înaltă tribună, declar cu toată responsabilitatea că Republica Moldova promovează şi va promova şi pe viitor, la nivel de stat, o politică îndreptată spre ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”

Mircea Snegur, Preşedinte al Republicii Moldova, Şedinţa Plenară a Adunării Generale ONU, 2 martie 1992

„Taking advantage of my presence at this rostrum, I would like to declare, with the full sense of responsibility, that the Republic of Moldova promotes, and will continue to promote, a State policy of protecting human rights and freedoms”

Mircea Snegur, President of the Republic of Moldova, UN General Assembly Plenary Meeting, March 2, 1992

7


De 20 de ani, răspundem provocărilor împreună cu ONU

A

cum 20 de ani, la 2 martie, s-a produs un eveniment pe care, probabil, la acea etapă, puţini îl credeau posibil Republica Moldova a aderat la marea familie a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Se întâmpla într-o perioadă când Moldova abia îşi anunţa existenţa ca stat independent, când prioritare erau afirmarea şi consolidarea suveranităţii ei. Şi pentru că se întâmpla în ziua declanşării conflictului armat de pe Nistru, aderarea la ONU a însemnat, între altele, recunoaşterea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. De-a lungul acestor două decenii, Republica Moldova a sprijinit constant diversele iniţiative ale ONU în domeniile păcii, securităţii internaţionale, respectării drepturilor omului. Apartenenţa la ONU ne-a oferit nu doar şansa de a participa la dezbaterea problemelor globale, dar a creat şi un cadru prielnic de promovare a intereselor noastre

T

wenty years ago, on March 2, an event occurred which, at that stage, just a few probably believed that it was possible - the Republic of Moldova joined the large family of the United Nations. It happened at a time when Moldova had just announced its existence as an independent state, when affirming and strengthening its sovereignty were its main priorities. And since it happened on the day of the outbreak of the armed conflict on the Nistru River, the accession to the UN meant, among other things, recognition of the Republic of Moldova’s territorial integrity.

For 20 Years We Respond to Challenges Together with the UN 8

Over these two decades, the Republic of Moldova has continuously supported various UN initiatives aimed at ensuring peace, international security and human rights. UN membership not only gave us the chance to participate in debating global issues, but also created a positive framework for promoting our national priorities,

naţionale, de susţinere a politicii externe şi de aprofundare a relaţiilor bilaterale cu alte state. Totodată, graţie prezenţei ONU în Moldova, am avut posibilitatea de a prelua experienţa altor ţări în varii domenii şi - ceea ce este foarte important pentru un popor aflat în tranziţie - de a beneficia de sprijin pentru desfăşurarea reformelor economice şi sociale, pentru întărirea statului de drept şi dezvoltarea ţării.

În 20 de ani, Republica Moldova a trecut prin multe transformări unele benefice, altele mai puţin. Astfel, una dintre marile provocări cu care s-a confruntat, din start, guvernarea democratică ce a venit la putere în toamna anului 2009 a fost necesitatea de a consolida şi de a ameliora credibilitatea şi imaginea ţării noastre, şi de a impulsiona reformele politice şi economice.

Astăzi, reafirmăm angajamentul Republicii Moldova de a depune eforturi pentru realizarea obiectivelor nobile ale ONU - principala organizaţie internaţională cu vocaţie globală. Naţiunile Unite rămân, şi în secolul 21, un sistem de referinţă pentru stabilirea reperelor de conduită internaţională şi pentru elaborarea normelor de drept internaţional. Ca şi acum 20 de ani, le suntem recunoscători statelor membre care, acceptându-ne în marea familie a ONU, au facilitat integrarea Republicii Moldova în comunitatea mondială.

Astăzi putem afirma cu mândrie că am reuşit performanţa ca Republica Moldova să devină un partener de încredere pentru comunitatea internaţională. Şi aceasta se datorează într-o manieră hotărâtoare colaborării multidimensionale pe care o avem în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

supporting foreign policy and deepening bilateral relations with other states. At the same time, thanks to the UN presence in Moldova, we were able to learn from the experience of other countries in various fields and - which is very important for a nation in transition - to benefit from its support in carrying out the economic and social reforms, strengthening the rule of law and the country’s development.

Moldova’s integration into the global community by accepting us in the UN family.

Today, we reaffirm the commitment of the Republic of Moldova to make every effort to achieve the noble objectives of the UN the main international organization with a global mandate. The United Nations continues to remain in the 21st century a system of reference for setting the international behavior standards and developing the international rule of the law. Just like 20 years ago, we are grateful to Member States for facilitating the Republic of

Iurie Leancă, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene

During these 20 years, the Republic of Moldova has gone through many transformations - some of them beneficial while others less so. Thus, one of the major challenges faced by the democratic government since coming to power in autumn 2009 was the need to strengthen and improve the credibility and image of our country and to boost political and economic reforms. Today, we can proudly say that we are succeeding in making the Republic of Moldova a reliable partner for the international community. And this is to a great extent due to the multidimensional collaboration within the United Nations. Iurie Leanca, Minister of Foreign Affairs and European Integration

9


Ne reafirmăm angajamentul de a susţine Republica Moldova

Acum douăzeci de ani, Republica Moldova a aderat la Naţiunile Unite. Fiind o ţară devenită de curând independentă, care avea nevoie de recunoaştere şi de susţinere internaţională, Moldova a fost binevenită în marea comunitate a naţiunilor şi drapelul ei a fost înălţat deasupra Cartierului General al ONU de la New York. În calitate de stat membru al ONU, Moldova a participat activ în diverse organisme ale Naţiunilor Unite şi procese desfăşurate de Organizaţie. Este vorba de ratificarea unui şir de acorduri internaţionale şi Convenţii ale ONU, între care menţionăm Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice, Convenţia privind drepturile Copilului, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Twenty years ago, the Republic of Moldova joined the United Nations. A newly independent country, which needed international recognition and support, Moldova was welcomed by the big community of nations and its flag was raised at the UN Headquarters in New York.

We Are Committed to Further Support the Republic of Moldova 10

As a UN Member State, Moldova has taken active participation in the work of various UN bodies and processes. These include the ratification of a series of international agreements and UN Conventions, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and the UN Convention on the Rights of People with Disabilities.

Chiar de la începutul activităţii sale în Moldova, în 1993, familia Naţiunilor Unite - care a crescut semnificativ şi numără, astăzi, peste 20 de agenţii şi organizaţii specializate - a lucrat în strânsă colaborare cu partenerii naţionali. Scopul nostru primordial a fost şi este de a asigura o viaţă mai bună pentru poporul Moldovei şi de a ajuta ţara să-şi atingă obiectivele de dezvoltare. De-a lungul anilor, asistenţa noastră s-a extins, acoperind o arie vastă de activităţi - de la suport electoral, încurajarea femeilor şi consolidarea serviciilor de sănătate şi educaţie, până la a răspunde cu fermitate consecinţelor dezastrelor naturale, crearea de parteneriate cu sectorul privat şi promovarea justiţiei şi a drepturilor omului pentru fiecare. Prezenţa noastră în Moldova a fost consolidată prin inaugurarea, în 1999, a Casei Naţiunilor Unite, care ne-a permis să conferim o mai mare unitate şi coerenţă eforturilor noastre de a răspunde nevoilor ţării şi ale poporului ei.

Since the beginning of its operations in Moldova in 1993, the United Nations family, which has grown up to include currently more than 20 agencies and specialized organizations, has worked closely with its national partners to ensure a better life for the Moldovan people and help the country fulfill its development goals. Our assistance has expanded over years to cover a wide range of activities - from electoral support, empowering women, health and education services to addressing the consequences of natural disasters, creating partnerships with the private sector and promoting justice and human rights for everyone in Moldova. Our presence in Moldova has been strengthened through the opening of a United Nations House in 1999 to achieve greater unity of purpose and coherence of our efforts in responding to the needs of the country and its people.

Naţiunile Unite îşi vor continua eforturile de a îmbunătăţi guvernarea democratică, justiţia şi drepturile omului în Moldova, de a asigura o dezvoltare umană echitabilă şi incluziunea socială a fiecărui cetăţean, şi de a crea un mediu ambiant mai curat şi mai sănătos, cu o capacitate mai puternică de a rezista dezastrelor naturale. La această a 20-a aniversare de la aderarea Moldovei la Organizaţia Naţiunilor Unite, ne reafirmăm angajamentul de a susţine Republica Moldova în aspiraţiile sale de a deveni membră cu drepturi depline a familiei democratice şi prospere de state europene, şi de a se afirma în continuare în marea familie a Naţiunilor Unite. Kaarina Immonen, Coordonator Rezident al ONU în Moldova

The United Nations will continue its efforts to improve democratic governance, justice and human rights, ensure equitable human development and social inclusion, and create a cleaner environment with stronger resilience to natural disasters. On this 20th anniversary of Moldova’s membership in the UN, we reaffirm our commitment to support the Republic of Moldova in its aspirations to join the European family of democratic and prosperous states and further affirm itself in the larger family of the United Nations. Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator in Moldova

11


Cel mai larg cadru de diplomaţie multilaterală Retrospectiva unei relaţii de succes La 2 martie 2012, Republica Moldova marchează 20 de ani de la aderarea la Organizaţia Naţiunilor Unite. Prezenţa în marea familie a ONU fiind aproape de-o vârstă cu independenţa ţării, proclamată la 27 august 1991, aceste două decenii fac dovada ataşamentului Republicii Moldova la principiile fondatoare ale Naţiunilor Unite şi sunt expresia universală a unui mesaj de pace, securitate, dezvoltare şi prosperitate partajată.

The Largest Multilateral Diplomacy Framework Overview of a Successful Cooperation On March 2, 2012 the Republic of Moldova marks the 20th anniversary of its adherence to the United Nations. With Moldova joining the UN soon after declaring its independence on August 27, 1991, these two decades demonstrate the commitment of the Republic Moldova to the founding principles of the United Nations and reflect a universal message of shared peace, security, development and prosperity.

12

• 2 martie 1992. Drapelul de Stat al Republicii Moldova este arborat în faţa Cartierului General ONU de la New York • March 2, 1992. The State Flag of the Republic of Moldova is raised at the UN Headquarters in New York

După proclamarea independenţei Republicii Moldova, la 27 august 1991, obţinerea calităţii de membru al ONU a devenit o prioritate a politicii externe a Chişinăului, iar angajarea în favoarea democraţiei şi a bunei guvernări, a statului de drept, a asigurării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale e, de atunci, o constantă durabilă a diplomaţiei moldoveneşti. Stat multicultural şi polietnic, Republica Moldova şi-a bazat necontenit politica externă pe o participare activă la cooperarea multilaterală atât la nivel regional, cât şi internaţional. Este un deziderat ce a prins contur odată cu aderarea la Naţiunile Unite care, pe durata acestor două decenii, au constituit pentru Moldova cel mai larg cadru de diplomaţie multilaterală.

After proclaiming its independence on August 27, 1991, joining the UN became a priority for the foreign policy of the Republic of Moldova and the commitment to democracy and good governance, the rule of law and fundamental human rights and freedoms have been a constant priority of the Moldovan foreign policy. A multicultural and multiethnic state, the Republic of Moldova has built its foreign policy on active participation in multilateral cooperation both at regional and international levels. This goal took shape with the accession to the United Nations which, during these two decades, has become the broadest framework for multilateral diplomacy for Moldova.

13


Peste 280 de acorduri internaţionale şi convenţii ale ONU, în 20 de ani De-a lungul acestor 20 de ani, odată cu aderarea la obiectivele şi principiile stipulate în Carta ONU, Republica Moldova a devenit un partener de încredere al Naţiunilor Unite, contribuind, de rând cu ceilalţi membri, la evoluţia organizaţiei, la consolidarea sistemului juridic internaţional, la menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale, la promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a politicilor de dezvoltare globală. De asemenea, Moldova s-a implicat plenar în activităţile ONU de gestionare colectivă a relaţiilor internaţionale, dar şi în eforturile de

adaptare la noile provocări ale lumii contemporane, aflată într-un dinamic proces de transformare. Dovadă sunt şi cele peste 280 de acorduri internaţionale şi convenţii ale ONU, la care Republica Moldova a devenit parte în perioada 1992-2012. Printre cele mai importante sunt Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Convenţia privind statutul refugiaţilor, Convenţia împotriva corupţiei, Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Statutul de la Roma cu privire la Curtea Penală Internaţională. Totodată, în aceşti 20 de ani, Republica Moldova a stabilit, la New York, relaţii diplomatice cu peste 20 de state membre ale ONU.

Un obiectiv important al politicii externe Astăzi, ca şi acum 20 de ani, activitatea în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite reprezintă un obiectiv important al politicii externe a Republicii Moldova, iar prin prezenţa sa în diferite organe ale ONU ţara participă la procesul decizional cu impact la nivel regional şi global. Pentru asigurarea unei vizibilităţi sporite şi asumarea unor noi responsabilităţi, candidatura Republicii Moldova a fost promovată la importante poziţii de conducere în diverse organe elective ale ONU. Astfel, Moldova a deţinut preşedinţia Comitetului VI pentru probleme juridice a Adunării Generale a ONU în timpul sesiunii a 62-a (2007) şi a Comisiei pentru Dezvoltare Socială în timpul sesiunii a 46-a (aprilie 2007 - aprilie 2008); a exercitat funcţia de vicepreşedinte al Adunării Generale a ONU pe parcursul sesiunilor 56 (2001-2002) şi 63 (20082009); a făcut parte din Consiliul Economic şi Social al ONU (ECOSOC) în perioada 2008-2010, iar pe parcursul anului 2010 a fost aleasă,

cu votul a 175 de state membre, în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pentru anii 2010-2013. La 27 aprilie 2011, Moldova a devenit membră a Comitetului pentru Programe şi Coordonare al ONU (20122014) şi a Comisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare (2012-2016). Un factor extrem de important în colaborarea cu ONU este contribuţia Republicii Moldova la eforturile Naţiunilor Unite de menţinere a păcii, ceea ce face dovada disponibilităţii politice a

O poza cu militari

Over 280 International Agreements and UN Conventions in 20 Years

Over the past 20 years, with adherence to the aims and principles enshrined in the UN Charter, the Republic of Moldova has become a trusted partner of the United Nations, contributing, along with other member states, to the development of the organization, strengthening of the international legal system, maintaining international peace and security, and the promotion of democracy, human rights and global development policies. Moldova has also been actively involved in UN collective management activities of international relations and in the adaptation efforts to new challenges of the contemporary world, which is undergoing

14

many transformations. This is also proved by over 280 international agreements and UN conventions signed by the Republic of Moldova during 1992-2012. The most important include the Universal Declaration of Human Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees, the Convention against Corruption, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the Rome Statute of the International Criminal Court. At the same time, during these 20 years, Moldova has established in New York diplomatic relations with over 20 UN Member States.

• 7 septembrie 2000, New York. În cadrul Summitului Mileniului, organizat de ONU, Preşedintele Petru Lucinschi se întâlneşte cu Kofi Annan, Secretar General al ONU • September 7, 2000. At the UN Millennium Summit, President Petru Lucinschi meets Kofi Annan, UN Secretary-General

An Important Foreign Policy’s Objective Today, just like 20 years ago, the activity in the framework of the United Nations is an important goal of foreign policy of the Republic of Moldova, and through its presence in various UN bodies it is involved in the decision making process at regional and global level. To ensure an increased visibility and assume new responsibilities, the Republic of Moldova was promoted to important management positions in various UN elective bodies. Thus, Moldova held the Presidency of the 6th Committee of Legal Affairs of the United Nations General Assembly during the 62nd session (2007) and of the Commission for Social Development during the 46th session (April 2007 - April 2008); served as deputy chair of the UN General Assembly during the 56th session (2001-2002) and 63rd session (2008-2009); was member of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) in 2008-2010, and in 2010 was elected by the vote of 175

Member States to the UN Human Rights Council for the period of 2010-2013. On April 27, 2011 Moldova became a member of the UN Committee for Programme and Coordination (2012-2014) and of the Commission on Population and Development (2012-2016).

15


„D ţării de a se implica în activităţi militare multinaţionale pentru menţinerea stabilităţii internaţionale. Exemplu grăitor în acest sens sunt cifrele - începând cu anul 2003, 69 de militari moldoveni au participat la misiunile internaţionale sub egida ONU în Cote d’Ivoire (30), Liberia (23), Sudan (10), Sudanul de Sud (2) şi Georgia (4). O altă dovadă a unei colaborări fructuoase dintre Republica Moldova şi Naţiunile Unite sunt multiplele întrevederi oficiale produse pe durata acestor două decenii. Vom menţiona, înainte de toate,

in clipa în care Moldova a devenit membră a Naţiunilor Unite, în 1992, echipa de ţară a ONU, reprezentantă de fondurile, programele şi agenţiile specializate ale Organizaţiei, a fost extrem de activă aici. Am lucrat în corelare cu priorităţile naţionale ale ţării pentru a atinge împreună Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Îi doresc Moldovei să răspundă cu succes acestor provocări”

vizita pe care a întreprins-o la Chişinău, în noiembrie 1994, Secretarul General al ONU, Boutros Boutros Ghali, precum şi vizitele, la New York, ale delegaţiilor naţionale la nivel de Preşedinte (1992, 1994, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005) şi Ministru de Externe (1992, 1993, 1995-1997, 1999-2001, 2004, 2006-2008). La fel de importantă este vizita efectuată în premieră în Republica Moldova, între 9-11 septembrie 2010, de Helen Clark, Administratorul PNUD şi Preşedinte al Grupului de Dezvoltare al ONU, ca urmare a invitaţiei pe care i-a adresat-o Prim-Ministrul Republicii Moldova, Vladimir Filat, în timpul vizitei sale oficiale la ONU, în ianuarie 2010. Acestor evenimente li se alătură vizita, la Chişinău, a lui William Lacy Swing, Director General al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (25-26 august 2011) şi a lui Navanethem Pillay, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului (1-4 noiembrie 2011).

Helen Clark, Administrator PNUD, Chişinău, 9 septembrie 2010

A very important factor in cooperation with the UN is the contribution of the Republic of Moldova to the UN peacekeeping efforts, which shows the country’s political willingness to engage in multinational military activities to maintain international stability. These figures speak for themselves - since 2003, 69 Moldovan militaries have participated in UN international missions in Côte d’Ivoire (30), Liberia (23), Sudan (10), Southern Sudan (2) and Georgia (4). Another example of fruitful cooperation between the Republic of Moldova and the United Nations are the many official meetings held over these two decades. We would like to highlight, first of all, the official visit of the UN Secretary General, Boutros Boutros Ghali, to Moldova in November 1994, as well as the visits of the national delegations at the presidential level to New York (1992, 1994, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005) and of the Minister of Foreign

16

“E

• 9 septembrie 2010, Chişinău. Helen Clark, Administratorul PNUD şi Preşedinte al Grupului de Dezvoltare al ONU, se întâlneşte cu Vladimir Filat, Prim-Ministrul Republicii Moldova • September 9, 2010, Chisinau. UNDP Administrator and Chair of the UN Development Group, Helen Clark, meets Vladimir Filat, Prime Minister of the Republic of Moldova

ver since Moldova became a member of the United Nations in 1992 the UN’s Country Team of funds, programmes, and specialized agencies, has been active here. We have worked in line with national priorities towards achieving the Millennium Development Goals. I wish Moldova well in meeting this challenge” Helen Clark, UNDP Administrator, Chisinau, September 9, 2010

Affairs (1992, 1993, 1995-1997, 1999-2001, 2004, 2006-2008). Equally important was the first visit of the UNDP Administrator and Chair of the UN Development Group, Helen Clark, to Moldova, on September 9-11, 2010, following an invitation of the Prime Minister of the Republic of Moldova, Vladimir Filat, during his official visit to the United Nations in January 2010. These events are joined by the visit of William Lacy Swing, Director General of the International Organization for Migration (August 25-26, 2011) and of Navanethem Pillay, UN High Commissioner for Human Rights (November 1-4, 2011) to the Republic of Moldova.

17


„R O sursă solidă de susţinere într-o perioadă de transformări definitorii Ce înseamnă ONU în Republica Moldova anului 2012? Şi aici, „dovezi incontestabile” sunt cifrele. Astăzi, în Moldova funcţionează 20 de fonduri, programe şi agenţii specializate ale ONU, a căror activitate este focusată pe cele mai diverse domenii şi priorităţi. Printre cele mai importante se numără transpunerea eficientă în practică a Obiectivelor Naţionale de Dezvoltare ale Mileniului şi a priorităţilor din Programul de activitate al Guvernului, ceea ce aduce un plus de încredere pentru perspectivele de viitor ale Moldovei. Susţinerea constantă şi permanentă oferită de agenţiile ONU consolidează, zi cu zi, climatul de înţelegere mutuală care a stat la baza relaţiilor Republicii Moldova cu ONU. În ceea ce priveşte raportarea la priorităţile de maximă actualitate ale

“T

he Republic of Moldova gained its independence in a complex political context, in which the aspiration for freedom and democracy of nations led to the collapse of totalitarian regimes and the emergence of new states… Moldova has joined the United Nations as a young European country. Our European aspirations are determined by our geo-political and cultural affiliations to the European democratic space, being also linked to it by our Latin heritage”

18

Mircea Snegur, President of the Republic of Moldova, 49th UN General Assembly Plenary Meeting, September 29, 1994

epublica Moldova şi-a câştigat independenţa într-un context politic complex, în care aspiraţia pentru libertate şi democraţie a naţiunilor a condus la colapsul regimurilor totalitare şi emergenţa unor noi state. Moldova a aderat la Naţiunile Unite fiind o tânără ţară europeană. Aspiraţiile noastre europene sunt determinate de afilierea geopolitică şi culturală a ţării la spaţiul democratic european, de care suntem legaţi şi prin moştenirea noastră latină” Mircea Snegur, Preşedinte al Republicii Moldova, Şedinţa Plenară a Sesiunii 49 a Adunării Generale ONU, 29 septembrie 1994

Important Support at a Time of Crucial Transformations What does UN mean for the Republic of Moldova in 2012? Here as well the figures are of indisputable proof. Today, there are 20 UN funds, programmes and specialized agencies in Moldova, whose work is focused on diverse areas and priorities. The most important include the achievement of the national Millennium Development Goals and priorities of the Government Activity Programme, which adds confidence to the future prospects of Moldova. The continuous support provided by the UN agencies contributes to strengthening the mutual understanding which lays at the foundation of Moldova’s relations with the UN. With regard to aligning to the most current priorities of the United Nations, Moldova supports the overall efforts to identify, negotiate and implement effective solutions for the UN

Naţiunilor Unite, Moldova se alătură eforturilor generale de identificare, negociere şi aplicare a unor formule eficiente de reformare a sistemului ONU. Astfel, Republica Moldova este un susţinător şi participant activ la procesul de reformă a Consiliului de Securitate, pentru ca acesta să devină mai reprezentativ, transparent şi eficient, iar una dintre principalele aspiraţii este creşterea reprezentării Grupului est-european, din care face parte şi Moldova, prin alocarea unui loc adiţional de membru nepermanent. Totodată, Moldova se angajează pentru o reînnoire a multilateralismului, implicit printr-o reformă a Naţiunilor Unite, astfel încât ONU să-şi consolideze rolul în domeniile acoperite de cei trei piloni fundamentali.

precum şi o organizare globală puternică şi bine adaptată. În acelaşi timp, prezenţa Naţiunilor Unite în Republica Moldova este o sursă solidă de susţinere a eforturilor ţării într-o perioadă de transformări sociale şi economice definitorii.

Provocările contemporane la adresa umanităţii reclamă, mai mult ca oricând, o acţiune comună a statelor şi a cetăţenilor lumii,

system reform. Thus, the Republic of Moldova is an active supporter and participant of the Security Council reform process, which aims to make this body more representative, transparent and efficient. The reform also envisages increasing the representation of the Eastern European Group, which includes Moldova as well, by allocating an additional non-permanent member seat. In addition, Moldova is committed to renew multilateralism, including through the UN reform, to allow UN to strengthen its role in areas covered by its three fundamental pillars. The current challenges faced by humanity require more than ever a joint action of states and citizens of the world, as well as a strong and harmonized global organization. At the same time, the UN presence in the Republic of Moldova is an important source of support for country’s crucial social and economic transformations.

19


Naţiunile Unite în Moldova

Moto:

„Ideea unei case comune a tuturor naţiunilor reunite împreună de acelaşi angajament şi structură ne ajută să vizualizăm mai bine conceptul propriu-zis pe care a fost edificată Organizaţia Naţiunilor Unite. În termeni largi, scopul principal al inaugurării Casei ONU în Moldova e de a atinge o mai mare unitate a scopurilor şi coerenţă a eforturilor diverşilor membri ai Familiei ONU pentru a răspunde nevoilor ţării şi ale populaţiei ei” Din comunicatul de presă emis de Naţiunile Unite la 15 iulie 1999

Organizaţia Naţiunilor Unite este prezentă în Republica Moldova prin agenţiile şi programele sale specializate, inaugurate aici la scurt timp după aderarea Moldovei la ONU, în 1992. În prezent, Echipa de Ţară a ONU în Moldova include o arie vastă de agenţii şi programe ale Naţiunilor Unite. Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR) Programul Comun al Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS) Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) De asemenea, o serie de agenţii non-rezidente acordă asistenţă Republicii Moldova:

The United Nations in Moldova

Motto:

“The idea of a house of all nations held together by a common bond and structure helps us to visualize the very concept on which the United Nations was built… In the broadest terms, the main purpose of the establishment in Moldova of the UN House is to achieve greater unity of purpose and coherence of effort of various members of the UN Family in responding to the needs of the country and its people” United Nations press release, July 15, 1999

20

Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (IAEA) Comisia ONU pentru Legea cu privire la Comerţul Internaţional (UNCITRAL) Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE) Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii (UNODC) Centrul pentru Comerţ Internaţional (ITC) Conferinţa ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) Totodată, în Republica Moldova, din Echipa de Ţară a ONU face parte şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM). Naţiunile Unite în Moldova colaborează strâns cu instituţiile Bretton Woods Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional - în realizarea priorităţilor de dezvoltare ale Republicii Moldova.

The United Nations established a presence in the Republic of Moldova through its specialized programmes and agencies soon after the country joined the UN in 1992. Currently, the UN Country Team in Moldova includes a vast range of UN agencies and programmes. Food and Agriculture Organization (FAO) International Fund for Agricultural Development (IFAD) International Labour Organization (ILO) Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) United Nations Development Programme (UNDP) United Nations Population Fund (UNFPA) UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) United Nations Children’s Fund (UNICEF) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) World Health Organization (WHO) A series of non-resident agencies provide assistance to the country: International Atomic Energy Agency (IAEA) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) International Trade Centre (ITC) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) United Nations Environment Programme (UNEP) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) In Moldova, the International Organization on Migration (IOM) is also a member of the UN Country Team. The United Nations in Moldova works closely with Bretton Woods Institutions - World Bank and International Monetary Fund - in achieving Moldova’s development priorities.

21


În 1999, Kofi Annan, Secretarul General al ONU, a dispus oficial crearea Casei ONU în Republica Moldova, pentru a atinge o mai mare unitate a scopurilor şi o coerenţă a eforturilor diverşilor membri ai Familiei ONU de a răspunde nevilor ţării şi ale oamenilor săi. În prezent, Casa Naţiunilor Unite de la Chişinău găzduieşte Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, UN Women şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie. Pentru a realiza o dezvoltare sustenabilă a ţării şi a asigura principiile demnităţii umane, activitatea Agenţiilor ONU vizează combaterea sărăciei, susţinerea femeilor, promovarea democraţiei şi a guvernării stabile, dezvoltarea sectorului privat, protejarea drepturilor copiilor, promovarea reformelor în domeniile educaţiei şi sănătăţii, susţinerea refugiaţilor şi a persoanelor strămutate, precum şi multe alte domenii importante. Astfel, Raportul privind realizarea Obiectivelor de

In 1999, Kofi Annan, then-UN Secretary General, formally agreed to the establishment of a UN House in the Republic of Moldova to achieve greater unity of purpose and coherence of effort of various members of the UN Family in responding to the needs of the country and its people. Currently, the UN House hosts the Office of the High Commissioner for Human Rights, the United Nations Children’s Fund, the United Nations Development Programme, UN Women and the United Nations Population Fund. To achieve sustainable development and protect the principles of human dignity, UN Agencies are active in fighting poverty, empowering women, promoting democracy and sound governance, developing the private sector, protecting children’s rights, promoting health and education reforms, assisting refugees and displaced persons and in many other important areas. The 2010 Millennium Development Goals+10 Progress

22

Dezvoltare ale Mileniului +10, prezentat la Summitul din septembrie 2010 de la New York, indică un progres ferm, 21 din cei 27 de indicatori fiind pe cale de a fi atinşi până în 2015.

Ajutând Guvernul, ajutăm oamenii din Moldova Naţiunile Unite contribuie la consolidarea capacităţilor Guvernului de a dezvolta politici bazate pe evidenţă, prin colectarea, diseminarea şi utilizarea datelor. De asemenea, ONU susţine Comisia Electorală Centrală în organizarea unor alegeri transparente şi corecte. Astfel, a fost creat un registru electronic al alegătorilor; a fost pus în funcţiune un sistem îmbunătăţit de afişare a rezultatelor votului şi, pentru prima dată, au fost deschise secţii de votare adiţionale, în afara misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova,

în localităţile de peste hotare cu cea mai mare concentraţie de migranţi moldoveni. Iar observatorii internaţionali au apreciat alegerile din 2010 drept bine administrate. De asemenea, este necesar de remarcat cooperarea strânsă cu organizaţiile societăţii civile, în special, cele focusate pe problemele sociale şi comunitare, inclusiv cele peste 20 de parteneriate de edificare a încrederii dintre oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului.

Pentru a susţine Republica Moldova în calea sa spre integrarea europeană, ONU consolidează capacitatea echipei moldoveneşti de negociatori ai Acordului de asociere la UE prin traininguri specializate şi servicii de consultanţă de nivel înalt la ministerele şi instituţiile-cheie. Astfel, ONU, beneficiind de finanţarea europeană şi prin experţi de nivel înalt, oferă consultanţă în domenii precum economia, justiţia, afacerile interne, finanţele, fiscul, achiziţiile, comunicaţiile şi reforma administraţiei publice. Drept urmare, Guvernul a făcut progrese în accelerarea reformelor şi alinierea politicilor şi normelor moldoveneşti la cele ale UE. Totodată, pentru a consolida şi intensifica autonomia locală, dar şi a delega mai multe responsabilităţi către autorităţile cele mai apropiate

Report, presented during the September Summit in New York, indicates definite progress, with 21 out of 27 MDGs targets on track to be achieved by 2015.

For the country’s European integration

Helping Government helps the people The UN helps strengthen the capacity of the Government to develop policies based on evidence, through data collection, dissemination and use. It also supports the Central Electoral Commission to organize transparent and fair elections. An electronic voters’ register was established; an improved system of displaying the turnout and voting results was put in place; and for the first time, additional polling stations were opened outside Moldovan Missions, in localities abroad with

Pentru integrarea europeană a ţării

the highest concentration of migrants. International monitors praised the 2010 elections as well-administered. Cooperation with civil society organizations to address social and community is strengthened, with more than 20 confidence-building partnerships supported among people on both banks of the Nistru River.

To support the Republic of Moldova on its path towards European integration, the UN strengthens the capacity of the Moldovan team of negotiators on the EU association agreement through specialized trainings and high-level strategic advisory services to key ministries and institutions. The UN, with EU funding, provides policy advice through high-level experts in areas such as economy, justice, interior, finance, tax, procurement, communications and public administration reform. As a result, the Government made progress in accelerating the reforms and aligning Moldovan policies and regulations with those of the EU. In view of enhancing local autonomy and delegating relevant duties to the authorities closer to the citizen, UN supported the

23


de cetăţean, ONU susţine dezvoltarea conceptului de descentralizare şi a unei căi de parcurs în acest sens, precum şi crearea mecanismului naţional instituţional pentru coordonarea reformei de descentralizare.

Pentru revitalizarea agriculturii Pentru dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) de la sate, respectiv crearea locurilor de muncă în localităţile rurale şi creşterea veniturilor, a fost facilitat accesul acestora la împrumuturi financiare pe termen mediu şi lung. Mai mult, Agenţiile ONU susţin eforturile Guvernului de a instala sisteme de irigare de mici dimensiuni. De asemenea, prin asistenţa tehnică oferită, ONU a contribuit la pregătirea şi desfăşurarea primului recensământ general agricol din Moldova. Aliniat la standardele europene, acesta va facilita procesul de elaborare a politicilor din domeniul agriculturii.

Pentru promovarea drepturilor omului Promovarea drepturilor omului constituie chintesenţa activităţii Naţiunilor Unite în Moldova. Începând cu anul 2004, ONU oferă premii pentru cele mai bune practici de promovare a drepturilor omului de către organizaţiile nonguvernamentale şi mass-media. Premiile sunt oferite în cadrul Galei de premiere în domeniul drepturilor omului, organizată anual pe 10 decembrie, de Ziua

development of a decentralization vision and roadmap, and the creation of a National Institutional Mechanism for coordination of the decentralization reform.

• Începând cu anul 2004, ONU oferă premii pentru cele mai bune practici de promovare a drepturilor omului • As of 2004, UN awards the best practices in promoting human rights

For a new modern business Access to medium to long-term loan finance was provided to rural Small and Medium Enterprises (SME) development, creating rural employment and income growth. Moreover, UN Agencies supported the Government in its efforts to pilot small scale irrigation technologies. UN technical assistance supported the preparation and carrying out of the first General Agricultural Census in line with the EU standards, facilitating the policy-making process in the area of agriculture.

24

Drepturilor Omului. După ratificarea de către Republica Moldova a mai multe convenţii ONU - inclusiv, în 2010, a Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi - ONU susţine Guvernul în elaborarea Strategiei pentru Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi şi a Planului de Acţiuni menit să identifice acţiunile pe care să le întreprindă Moldova pentru a garanta drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Alte reforme vizează consolidarea nondiscriminării, iniţierea unor reforme în domeniile drepturilor omului şi al sănătăţii, ameliorarea situaţiei privind libertatea religiei sau a

For the promotion of human rights Promotion of human rights is at the core of the United Nations’ work in Moldova. Starting with 2004, the UN has annually provided awards for the best promotion of human rights by non-government organizations and the media. The awards are

presented during the Human Rights Gala of Awards ceremony, which is organized annually on December 10, Human Rights Day. Following the ratification by the Republic of Moldova of a series of UN Conventions, including on the Rights of People with Disabilities in 2010, the UN supported the Government in the formulation of a Strategy for the Social Inclusion of the People with Disabilities and an Action Plan which envisage the actions

25


credinţei. Începând cu 2011, ca urmare a reformării comprehensive a sectorului justiţiei, o serie de măsuri luate în acest domeniu şi care de asemenea se bucură de susţinerea ONU au drept scop de a îmbunătăţi asigurarea drepturilor omului în sistemul judiciar.

funcţii-pilot de ombudsperson la Spitalul de Psihiatrie din Chişinău, care va înregistra toate nemulţumirile persoanelor internate în această instituţie faţă de Guvern şi, astfel, va consolida practica de respectare a drepturilor omului pentru aceste persoane.

Un rol aparte în activitatea ONU îl are prevenirea torturii. În acest scop, Naţiunile Unite sprijină mecanismul naţional de monitorizare a instituţiilor penitenciare şi a dotat cu echipamente atât locurile de detenţie, cât şi Linia Verde a Centrului pentru Drepturile Omului, unde cetăţenii pot semnala dacă le sunt încălcate drepturile. De asemenea, o serie de iniţiative vizând prevenirea traficului de fiinţe umane a sporit protecţia, reintegrarea şi reabilitarea victimelor traficului, asigurând acuzarea efectivă a cazurilor de trafic, sporind capacitatea autorităţilor relevante şi ale societăţii civile, şi majorând nivelul de conştientizare de către societate a subiectelor privind traficul. În 2012, ONU va sprijini crearea unei

O altă direcţie a activităţii ONU este consolidarea capacităţii Guvernului şi a altor actori-cheie naţionali - precum Serviciul de Grăniceri sau Biroul pentru Migraţiune şi Azil - de a implementa angajamentele pe care Moldova şi le-a asumat în cadrul Convenţiei privind Statutul Refugiaţilor, dar şi a altor legi internaţionale. Astfel, pe parcursul anului 2012, ONU se va focusa pe reducerea numărului de persoane fără de cetăţenie din Republica Moldova, precum şi pe îmbunătăţirea legii în domeniul stabilirii şi naturalizării, pentru a răspunde mai bine obligaţiunilor de protecţie a drepturilor omului, asumate de Moldova.

to be taken by Moldova to guarantee the rights of the people with disabilities. Other reforms have included strengthening non-discrimination, initiating a range of reforms in the field of human rights and health, and improving freedom of religion or belief, to name only several. Beginning in 2011, as a result of the comprehensive justice sector reform, a series of measures to Moldova’s justice system will focus on improving human rights in justice, supported by the UN.

prosecution of cases of trafficking in human beings, increasing the capacities of relevant authorities and civil society, and raising awareness on trafficking issues. In 2012, the UN will support a pilot ombudsperson in the Chisinau Psychiatric Hospital, aiming to strengthen the effective exercise of human rights by persons detained there.

The UN also contributes to the prevention of torture by supporting the national mechanism for monitoring detention places, endowing with equipment detention places and the Green Line of the Human Rights Centre where citizens can inform about violation of their rights. Several initiatives on preventing human trafficking increased the protection, reintegration and rehabilitation of victims of trafficking, ensuring the effective

26

UN also strengthened the capacity of the Government and of other key national stakeholders such as Border Guard Service and Bureau for Migration and Asylum to implement Moldova’s obligations undertaken under the UN Convention Relating to the Status of Refugees, as well as other international law. During 2012, the UN will focus on reducing statelessness in Moldova, as well as by improving law in the field of establishment and naturalization, to better meet Moldova’s human rights obligations.

Pentru femei şi copii Din clipa în care şi-au anunţat prezenţa în Republica Moldova, Naţiunile Unite ajută la îmbunătăţirea situaţiei femeilor din ţară. Mame cu copii mici, inclusiv din penitenciare, au mai multe

posibilităţi să-şi îngrijească micuţii. Multe femei au un acces mai bun la serviciile de sănătate. Un progres important a fost făcut şi în ceea ce priveşte combaterea violenţei domestice, cu emiterea a numeroase ordonanţe de protecţie, în baza Legii privind violenţa domestică, din 2008. Judecători, procurori şi avocaţi dau dovadă de o înţelegere crescândă a necesităţilor de a proteja femeile, copiii

• Liliana Palihovici, vicepreşedinta Parlamentului Republicii Moldova şi Kaarina Immonen, Coordonator Rezident ONU în Moldova, îşi unesc eforturile pentru îmbunătăţirea situaţiei femeilor din ţară • Liliana Palihovici, Deputy Speaker of Parliament of the Republic of Moldova, and Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator, joining efforts to improve the women’s situation in the country

For women and children The UN helped improve the situation of women in Moldova. Mothers with small children, including those from penitentiaries,

have more possibilities now to look after their children. Many women have better access to healthcare. Important progress was also made to address domestic violence, with the very first protection orders issued by a number of courts under a 2008 Law on Domestic Violence. Judges, prosecutors and lawyers now have

27


şi persoanele în vârstă de fenomen periculos. Mult mai multe femei au acces la instruire şi iau împrumuturi pentru a-şi iniţia propriile afaceri, care le oferă siguranţa economică.

consolidarea capacităţilor la nivel central şi local, şi introducerea curriculumului revizuit în cadrul trainingurilor organizate pentru profesori. Moldova continuă să investească la modul serios în dezvoltarea timpurie a copiilor, graţie sprijinului tehnic şi financiar al proiectului „Educaţie pentru Toţi - Iniţiativa de Acţiune Rapidă”, care a contribuit la elaborarea Codului Educaţiei, a Strategiei Educaţionale Consolidate şi a unui Plan de Acţiuni.

Odată cu ratificarea, în 1993, a Convenţiei privind Drepturile Copilului, Naţiunile Unite contribuie la reducerea numărului de copii din instituţiile rezidenţiale. Profesorii din şcolile din întreaga ţară au început să implementeze un nou program şcolar, bazat pe competenţe, care a fost revăzut cu sprijinul ONU şi al Băncii Mondiale. La aceasta s-a adăugat

an increased understanding of requirements to protect women, children and older persons from these very serious forms of harm. Many more women have access to training and get loans for their own business which contributes to their economic empowerment. Since the ratification by Moldova of the Convention on the Rights of the Child in 1993, the UN contributed to reducing the number of children in residential institutions. All teachers in schools throughout the country started implementation of the new competency-based school curriculum that had been revised with UN and World Bank support. This was complemented by capacity building at the central and local levels, and introduction of the revised curricula into in-service training of teachers. Moldova continued to heavily invest in Early Childhood

28

Pentru a promova sănătatea - în special, a copiilor - a fost lansat un Program naţional privind deficienţa de iod, un sistem de monitorizare a deficienţelor de micronutrienţi şi un Program naţional de eradicare a anemiei provocată de deficienţa de fier. De asemenea, experţii ONU au elaborat o serie de amendamente la deciziile guvernamentale privind fluorul şi cerealele, şi o listă cu medicamentele pentru cele mai frecvente probleme de sănătate ale copiilor.

Development with financial and technical support of the Education For All/Fast Track Initiative, resulting in the development of a Code of Education, and a Consolidated Education Strategy and Action Plan.

The UN Agencies provided humanitarian and recovery response and worked closely with the government in coordinating donor assistance and requests for support during the severe drought in 2007 and the floods in 2010.

To promote health, especially of children, a national programme on iodine deficiency, a monitoring system for micronutrient deficiencies, and a national programme on the eradication of iron deficiency anemia were developed; amendments were drafted to the government decision on flour and cereals, including fortification and strengthening the capacity of mills for flour fortification; and a list of drugs for the most common health problems of children was formulated.

With the support of UN, Moldova achieved in 2010 full compliance with the Chlorofluorocarbons phase-out targets to contribute to the protection of the Ozone Layer. A new early warning monitoring system was piloted in ten communities throughout the country, allowing for detection of segments of population most affected by different crises, including energy and financial crises, and natural disaster

The UN supports biodiversity conservation by improving coverage and strengthening management of Moldova’s protected areas.

ONU sprijină conservarea biodiversităţii, îmbunătăţind scara de acoperire şi consolidând managementul ariilor protejate din Moldova. Agenţiile ONU au acordat asistenţă umanitară şi de reabilitare, lucrând intens cu Guvernul în ceea ce priveşte coordonarea asistenţei oferite de donatori şi a solicitărilor de asistenţă în timpul secetei din 2007 şi a inundaţiilor din 2010. Cu contribuţia Naţiunilor Unite, în 2010 Moldova a reuşit să se conformeze plenar cerinţelor de eliminare a emisiilor de chlorofluorocarbon, contribuind astfel la protecţia stratului de ozon. Iar în zece localităţi din republică au fost instalate sisteme noi de avertizare timpurie, care permit detectarea segmentelor de populaţie cele mai afectate de diverse crize - inclusiv energetice şi financiare şi calamităţi naturale.

Looking forward: increasing the effectiveness of the development cooperation Since the adoption of the Millennium Declaration in 2000 and the commitment of the world leaders and heads of states, including the Republic of Moldova, to achieve the Millennium Development Goals by 2015, development partners have increasingly sought to change the way they cooperate with countries and with each other. Important milestones were set in Busan in 2011. Development partners committed to several key principles such as: to increase the effectiveness and sustainability of their work through more national ownership of their programmes; to better align with national priorities; to harmonize their support and cooperate more closely among each other, avoiding duplications

29


Sporirea eficacităţii cooperării în domeniul dezvoltării

Odată cu adoptarea Declaraţiei Mileniului, în anul 2000, şi angajamentul liderilor mondiali şi şefilor de state, inclusiv Republica Moldova, de a realiza Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului către 2015, partenerii de dezvoltare şi-au schimbat substanţial modalitatea de cooperare reciprocă, dar şi cu statele partenere. O piatră de fundament importantă în acest sens a fost pusă în 2011 la conferinţa de la Busan. Partenerii de dezvoltare s-au angajat în realizarea a câteva principiicheie, cum ar fi: să crească eficienţa şi sustenabilitatea muncii lor

and creating synergies in their work; to foster transparency and accountability; and to improve results-based management practices. The new United Nations - Moldova Partnership Framework, “Towards Unity in Action”, covers the period of 2013-2017, with an estimated financial assistance of USD $250 million. The approximately 20 UN Agencies working in Moldova will provide support under three thematic pillars: democratic governance, justice, equality and human rights; human development and social inclusion; and environment, climate change and disaster risk management. Under democratic governance, justice, equality and human rights, the UN will focus on ensuring that reforms in the area of institutional strengthening and justice remain on track. At the same time, it will continue to promote human rights and gender

30

prin preluarea a mai multe dintre programele lor de către instituţiile naţionale; să se alinieze mai bine priorităţilor naţionale; să-şi armonizeze sprijinul şi să coopereze mai activ unul cu altul, pentru a evita dublarea şi a asigura sinergia asistenţei lor; să se îngrijească de transparenţă şi contabilitate; să îmbunătăţească practicile de management bazate pe rezultate concrete.

În ceea ce priveşte guvernarea democratică, justiţia, egalitatea şi drepturile omului, ONU se va focusa pe asigurarea faptului că reformele din domeniul consolidării instituţionale şi a justiţiei rămân pe acelaşi făgaş. În acelaşi timp, va continua să promoveze drepturile omului şi egalitatea de gen, şi să consolideze organizaţiile societăţii civile şi media.

Cadrul de parteneriat dintre Naţiunile Unite şi Moldova, „Spre Unitate în Acţiune”, acoperă perioada 2013-2017, cu o asistenţă financiară estimată la 250 de milioane dolari SUA. Circa 20 de Agenţii ale ONU care lucrează în Moldova vor asigura acest sprijin în baza la trei piloni tematici: guvernarea democratică, justiţia, egalitatea şi drepturile omului; dezvoltarea umană şi incluziunea socială; protecţia mediului, schimbările climatice şi managementul riscului calamităţilor naturale.

În domeniul dezvoltării umane şi a incluziunii sociale, Naţiunile Unite vor continua să lucreze pentru a reduce sărăcia, a îmbunătăţi accesul la serviciile de bază în zone precum sănătatea, educaţia şi protecţia socială, şi să obţină o dezvoltare locală şi regională

sustenabilă pentru a îmbunătăţi condiţiile socio-economice ale tuturor, în special, ale grupurilor vulnerabile. De asemenea, ONU va continua să susţină autorităţile centrale şi locale pentru un management modern al mediului şi resurselor naturale în toate sectoarele, şi pentru o mai bună educaţie în ceea ce ţine de mediul înconjurător şi prevenirea crizelor. Astfel, se va contribui la o constantă creştere economică, dar şi a calităţii vieţii. Un sprijin considerabil va fi oferit şi Guvernului, pentru a răspunde mai bine - prin politici adecvate, prin instituţii şi mecanisme de coordonare eficiente - tuturor provocărilor periculoase ale timpurilor, precum schimbarea climatică şi dezastrelor naturale provocate de oameni.

equality, and to strengthen civil society organizations and media. In the area of human development and social inclusion, the UN will continue to work to reduce poverty, improve access to basic services in areas such as health, education and social protection, and achieve more equitable and sustainable local and regional development for improving the socio-economic conditions of all, especially vulnerable groups. The UN will continue to support central and local authorities for the sustainable management of the environment and natural resources across all sectors, and better environmental education and awareness - ultimately contributing to sustainable economic growth and increased quality of life. Support will also be provided to the government to better respond to emerging challenges such as climate change and natural and man-made disasters with adequate policies, institutions and coordination mechanisms.

31


„R Ani, oameni, evenimente Relaţia Republica Moldova Naţiunile Unite, în file de calendar… 2 MARTIE 1992: Odată cu adoptarea, de către Adunarea Generală ONU, a rezoluţiei A/RES/46/223, Republica Moldova devine, alături de alte opt state, membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite. De la tribuna ONU, Mircea Snegur, primul Preşedinte al Republicii Moldova, vorbeşte despre calea grea şi anevoioasă parcursă de Moldova spre independenţă, şi despre ataşamentul poporului moldav faţă de valorile şi principiile consfinţite în Carta ONU

Years, People, Events Cooperation between the Republic of Moldova and the United Nations MARCH 2, 1992: Following the adoption by the UN General Assembly of the Resolution A/RES/46/223, the Republic of Moldova became, along with other eight countries, a member of the United Nations. Mircea Snegur, the first President of the Republic of Moldova, spoke from the UN tribune about the long way made by the Republic Moldova towards independence and the commitment of the Moldovan people to the values ​​and principles of the UN Charter

32

Moldova aderă la Comisia Economică pentru Europa a ONU (UNECE) 4 MAI 1992: Republica Moldova aderă la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 27 MAI 1992: Republica Moldova aderă la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) 8 IUNIE 1992: Republica Moldova aderă la Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) 1 AUGUST 1992: Republica Moldova aderă la Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO) 12 AUGUST 1992: Republica Moldova aderă la Fondul Monetar Internaţional (FMI)

Moldova joined the UN Economic Commission for Europe (UNECE) MAY 4, 1992: The Republic of Moldova joined the World Health Organization (WHO) MAY 27, 1992: The Republic of Moldova joined the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

2 OCTOMBRIE 1992: la New York este semnat Acordul General Tip de Asistenţă, prin care e iniţiat un program de cooperare tehnică, iar Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este împuternicit să acţioneze în calitate de Coordonator Rezident în Republica Moldova şi să ajute

epublica Moldova şi-a câştigat independenţa într-un context politic complex, în care aspiraţia pentru libertate şi democraţie a naţiunilor a condus la colapsul regimurilor totalitare şi emergenţa unor noi state. Moldova a aderat la Naţiunile Unite fiind o tânără ţară europeană. Aspiraţiile noastre europene sunt determinate de afilierea geopolitică şi culturală a ţării la spaţiul democratic european, de care suntem legaţi şi prin moştenirea noastră latină” Mircea Snegur, Preşedinte al Republicii Moldova, Şedinţa Plenară a Sesiunii 49 a Adunării Generale ONU, 29 septembrie 1994

JUNE 8, 1992: The Republic of Moldova joined the International Labour Organization (ILO)

“T

he Republic of Moldova gained its independence in a complex political context, in which the aspiration for freedom and democracy of nations led to the collapse of totalitarian regimes and the emergence of new states… Moldova has joined the United Nations as a young European country. Our European aspirations are determined by our geo-political and cultural affiliations to the European democratic space, being also linked to it by our Latin heritage” Mircea Snegur, President of the Republic of Moldova, 49th UN General Assembly Plenary Meeting, September 29, 1994

AUGUST 1, 1992: The Republic of Moldova joined the International Civil Aviation Organization (ICAO) AUGUST 12, 1992: The Republic of Moldova joined the International Monetary Fund (IMF) OCTOBER 2, 1992: The Standard Basic Framework Agreement was signed in New York, which marked the launch of a technical cooperation programme; the United Nations Development Programme (UNDP) was empowered to act as Resident Coordinator in Moldova and to help the UN family to become a united and strong force for sustainable development

familia ONU să devină o forţă unită şi puternică pentru dezvoltarea durabilă FEBRUARIE 1993: la Chişinău este deschis Oficiul PNUD 1 IUNIE 1993: Republica Moldova aderă la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) 29 SEPTEMBRIE 1994: Preşedintele Mircea Snegur, participă la cea de-a 49-a sesiune a Adunării Generale ONU OCTOMBRIE 1994: în Moldova îşi începe activitatea Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA)

FEBRUARY 1993: UNDP opened its office in Chisinau JUNE 1, 1993: The Republic of Moldova joined the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) SEPTEMBER 29, 1994: President Mircea Snegur participated in the 49th session of the UN General Assembly in Ney York OCTOBER 1994: The United Nations Population Fund (UNFPA) launched its activities in Moldova

33


4 NOIEMBRIE 1994: Boutros Boutros Ghali, Secretar General al ONU, întreprinde o vizita oficială în Republica Moldova. Demnitarul se întâlneşte cu Preşedintele Republicii Moldova, cu Spicherul Legislativului şi ţine un discurs în Parlamentul de la Chişinău. Secretarul General al ONU reconfirmă rolul de actor activ al Moldovei pe arena regională şi internaţională, prin prisma transformărilor şi proceselor de democratizare a ţării şi societăţii DECEMBRIE 1994: este deschis Biroul de Coordonare al OMS la Chişinău

21 DECEMBRIE 1994: Republica Moldova aderă la Organizaţia Mondială de Meteorologie (WMO) 3 FEBRUARIE 1995: Republica Moldova aderă la Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) APRILIE 1995: în Moldova îşi începe activitatea Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

23 OCTOMBRIE 1995: Preşedintele Mircea Snegur participă la Reuniunea specială a Adunării Generale ONU, prilejuită de cea de-a 50-a aniversare de la crearea Organizaţiei. În discursul său, şeful statului menţionează rolul fundamental al Naţiunilor Unite în promovarea obiectivelor comunităţii mondiale şi necesitatea evaluării capacităţii ONU de a crea un sistem internaţional nou al relaţiilor politice şi economice. Cu titlu special, este abordată problema revitalizării ONU, Republica Moldova pronunţându-se pentru reforma Consiliului de Securitate al ONU, a Secretariatului, Consiliului Economic şi Social, Consiliului de Tutelă. De asemenea, Mircea Snegur declară că Moldova contează pe suportul pe care îl poate oferi ONU în urgentarea şi monitorizarea retragerii trupelor străine de pe teritoriul ţării

18 FEBRUARIE 1997: Republica Moldova aderă la Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii (ITU) MARTIE 1997: la Chişinău este deschisă Reprezentanţa Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi (ICNUR) 3 IULIE 1997: Republica Moldova aderă la Uniunea Poştală Universală (UPU) 11 MAI 1999: este înfiinţat Batalionul 22 de menţinere a păcii, aceasta fiind prima structură a Armatei Naţionale constituită în conformitate cu standardele occidentale 15 IULIE 1999: este inaugurată Casa Naţiunilor Unite la Chişinău - un oficiu integrat al ONU în Republica Moldova

• 4 noiembrie 1994. Boutros Boutros Ghali, Secretar General al ONU, întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova • November 4, 1994. UN Secretary-General, Boutros Boutros Ghali, pays an official visit to the Republic of Moldova

NOVEMBER 4, 1994: Boutros Boutros Ghali, UN Secretary General, paid an official visit to the Republic of Moldova. The high official met the President of the Republic of Moldova, the Speaker of the Parliament and delivered a speech in the Moldovan Parliament. The UN Secretary General reconfirmed Moldova’s active role at the regional and international level in the context of transformations and democratization of the country and society

FEBRUARY 3, 1995: The Republic of Moldova joined the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD)

DECEMBER 1994: The Liaison Office of the World Health Organization (WHO) was established in Chisinau

APRIL 1995: The United Nations Children’s Fund (UNICEF) launched its activities in Moldova

34

DECEMBER 21, 1994: The Republic of Moldova joined the World Meteorological Organization (WMO)

OCTOBER 23, 1995: President Mircea Snegur participated in the Special Meeting of the UN General Assembly, dedicated to the 50 th anniversary of the Organization. In his speech, he mentioned UN’s fundamental role in promoting the goals of the global community and the need to assess the Organization’s capacity to establish a new international system of political and economic relations. Particular attention was paid to UN’s revitalization, the Republic of Moldova stating its support for the reform of the UN Security Council, the Secretariat, the Economic and Social Council and the Trusteeship Council. Also, Mircea Snegur noted that Moldova counted on UN’s support in speeding up and monitoring the withdrawal of foreign troops from the country’s territory

FEBRUARY 18, 1997: The Republic of Moldova joined the International Telecommunication Union (ITU) MARCH 1997: The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) opened its office in Chisinau JULY 3, 1997: The Republic of Moldova joined the Universal Postal Union (UPU) MAY 11, 1999: The 22 Peacekeeping Battalion was created, the first structure of the National Army established in line with the Western standards JULY 15, 1999: The United Nations House was officially inaugurated in Chisinau

35


• 7 septembrie 2000, New York. Preşedintele Petru Lucinschi ţine un discurs la Summitul ONU dedicat Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului • September 7, 2000, New York. President Petru Lucinschi delivers a speech at the UN Millennium Summit

7 SEPTEMBRIE 2000: Preşedintele Petru Lucinschi ţine un discurs la Summitul ONU dedicat Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. De rând cu majoritatea covârşitoare a statelor membre ale ONU, Moldova semnează Declaraţia Mileniului, care s-a materializat ulterior în angajamentul de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului până în anul 2015 2001-2002: Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New York exercită funcţia de vicepreşedinte al Adunării Generale ONU pe parcursul sesiunii a 56-a OCTOMBRIE 2003: la Chişinău este inaugurat biroul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (IOM), care-şi începuse activitatea în Moldova în anul 2001

2005: are loc deschiderea Oficiului Coordonatorului Naţional al ILO 16 SEPTEMBRIE 2005: Preşedintele Vladimir Voronin participă la cea de-a 60-a sesiune a Adunării Generale ONU şi la Summitul Global organizat de ONU la New York, alături de un număr istoric de 170 de şefi de state şi de guverne. În alocuţiunea sa, Vladimir Voronin pledează, din nou, pentru revitalizarea Adunării Generale, pentru extinderea Consiliului de Securitate, pentru sporirea eficienţei ECOSOC şi a Secretariatului ONU, dar şi pentru crearea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului şi a Comisiei pentru Construcţia Păcii

York exercită funcţia de preşedinte al Comisiei a VI-a pentru probleme juridice a Adunării Generale ONU pentru sesiunea a 62-a IANUARIE 2007: este deschis Oficiul de ţară al FAO la Chişinău APRILIE 2007 - APRILIE 2008: Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New York exercită funcţia de preşedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Socială pentru sesiunea a 46-a

18 AUGUST 2006: este creat Centrul naţional de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii 2007: Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New

IULIE 2003: la Chișinău este inaugurat biroul UNFPA

SEPTEMBER 7, 2000: President Petru Lucinschi delivered a speech at the UN Millennium Summit in New York. Together with other UN Member States, Moldova signed the Millennium Declaration, committing itself to achieve the eight Millennium Development Goals by 2015 2001-2002: The Permanent Representative of Moldova to New York acted as the Vice-Chair of the UN General Assembly during its 56th session OCTOBER 2003: The office of the International Organization for Migration (IOM) was inaugurated in Chisinau (IOM began its work in Moldova in 2001)   JULY 2003: The office of the United Nations Population Fund (UNFPA) was opened in Chisinau

36

  2005: The Office of the National Coordinator of the International Labour Organization (ILO) was opened in Chisinau   SEPTEMBER 16, 2005: President Vladimir Voronin participated in the 60 th session of UN General Assembly and the UN World Summit in New York, together with a historic number of 170 heads of states and governments. In his speech, Vladimir Voronin called again for the revitalization of the General Assembly, the expansion of the Security Council, increased efficiency of the ECOSOC and the Secretariat, as well as for the creation of the UN Human Rights Council and the UN Peacebuilding Commission AUGUST 18, 2006: The National Training Centre for peacekeeping operations was established in Moldova   2007: The Permanent Representative of the Republic of Moldova

to the UN in New York acted as Chair of the Sixth Committee on Legal Affairs of the United Nations General Assembly, 62nd session   JANUARY 2007: The Food and Agriculture Organization (FAO) Country Office was established in Chisinau   APRIL 2007 - APRIL 2008: The Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN in New York acted as Chair of 46th session of the Commission for Social Development   MAY 2007: The Office of the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) was officially inaugurated in Chisinau (As of 2011, UNIFEM became UN Women)

  2008-2009: The Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN in New York acted as Vice-President of the 63rd session of the UN General Assembly

NOVEMBER 8, 2007: The Republic of Moldova became a member of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2008-2010

MAY 18, 2009: The Republic of Moldova was elected for an indefinite period of time as member of the Executive Committee of the UN High Commissioner for Refugees’ Programme

• 16 septembrie 2005, New York. Preşedintele Vladimir Voronin participă la Summitul Global organizat de ONU • September 16, 2005, New York. President Vladimir Voronin participates in UN World Summit

37


MAI 2007: la Chişinău este inaugurat Oficiul Fondului Naţiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM, din 2011 - UN Women) 8 NOIEMBRIE 2007: Republica Moldova obţine calitatea de membră a Consiliului Economic şi Social ONU (ECOSOC) pentru perioada 20082010 2008-2009: Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New York exercită funcţia de vicepreşedinte al Adunării Generale a ONU pe parcursul sesiunii a 63-a

19 IANUARIE 2010: o delegaţie a Guvernului de la Chişinău, condusă de Prim-Ministrul Vladimir Filat, efectuează o vizita oficială la New York, unde se întâlneşte cu Ban Ki-moon, Secretar General al ONU şi Helen Clark, Administrator al PNUD. Subiectele abordate vizează problemele dezarmării, schimbările climaterice, eforturile ONU de mobilizare a ţărilor membre pentru depăşirea crizei economice globale, realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, precum şi înaintarea candidaturii Republicii Moldova în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Totodată, premierul Vladimir Filat menţionează sprijinul constant acordat Republicii Moldova de ONU, inclusiv în ceea ce ţine de negocierea Acordului

18 MAI 2009: Republica Moldova este aleasă membră pe termen nelimitat a Comitetului Executiv al Programului Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi

JANUARY 19, 2010: A delegation of the Government of Moldova, headed by Prime Minister Vladimir Filat, paid an official visit to New York, where he met Ban Ki-moon, UN Secretary-General and Helen Clark, UNDP Administrator. Topics discussed concern issues related to disarmament, climate change, UN efforts to mobilize Member States to overcome the global economic crisis, achievement of the Millennium Development Goals as well as the Republic of Moldova’s candidacy to the UN Human Rights Council. The Prime Minister also mentioned the continuous support provided by the UN to the Republic of Moldova, including to the negotiations on the agreement with the IMF and UNDP’s continuous assistance for the country’s development and European integration  

38

cu FMI şi suportul continuu oferit de PNUD pe calea dezvoltării şi integrării europene a ţării Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New York e ales pe post de vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social ONU (ECOSOC) pentru anul 2010 5-7 MAI 2010: Hamadoun I. Touré, Secretar General al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, vine la Chişinău, unde participă la Forumul Regional de Dezvoltare pentru Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de bandă largă (Broadband)” 13 MAI 2010: Republica Moldova devine membră a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO) pentru perioada 20102013, cu votul a 175 de ţări membre, exprimat în cadrul Adunării

Moldova’s Permanent Representative to the UN in New York was elected as Vice-President of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2010   MAY 5-7, 2010: Hamadoun I. Touré, Secretary General of the International Telecommunication Union, visited Moldova and participates in the Regional Development Forum for the Europe and CIS region “Next Generation Networks (NGN) and Broadband” • 19 ianuarie 2010, New York. Prim-Ministrul Republicii Moldova, Vladimir Filat, se întâlneşte cu Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon • January 19, 2010, New York. Prime Minister of the Republic of Moldova, Vladimir Filat, meets UN SecretaryGeneral, Ban Ki-moon

MAY 13, 2010: The Republic of Moldova became member of the UN Human Rights Council (HRC) for the period 2010-2013, with the vote of 175 countries during the General Assembly session. Accession to HRC means the recognition of Moldova’s commitment to ensure and protect human rights, both domestically and externally  

Generale ONU. Accederea în CDO constituie recunoaşterea angajamentului Moldovei de a asigura respectarea şi protecţia drepturilor omului atât pe plan intern, cât şi pe cel extern 28 IUNIE 2010: delegaţia Republicii Moldova, condusă de Ministrul de Stat Victor Bodiu, prezintă la New York, în cadrul segmentului înalt al sesiunii anuale ECOSOC, Raportul naţional voluntar privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (MDGs), cu un compartiment special dedicat egalităţii de gen 9-11 SEPTEMBRIE 2010: Helen Clark, Administrator PNUD şi Preşedinte al Grupului de Dezvoltare al ONU, întreprinde prima sa vizită oficială în Republica Moldova. În cadrul întrevederilor pe care le are cu Preşedintele interimar, cu Prim-ministrul, cu Ministrul de Externe şi alţi membri ai Guvernului, sunt discutate diferite aspecte ale cooperării în domeniul dezvoltării. De

JUNE 28, 2010: The Moldovan delegation, headed by the Minister of State, Victor Bodiu, presented the National Voluntary Report on the implementation of Millennium Development Goals (MDGs), with a special chapter dedicated to gender equality, at a high level ECOSOC annual session in New York SEPTEMBER 9-11, 2010: Helen Clark, UNDP Administrator and Chair of the UN Development Group, paid her first official visit to Moldova. During the meetings with Acting President, Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and other Government members, various aspects of development cooperation were discussed. Also, Helen Clark participated in the launch of the Millennium Development Goals campaign

39


• Octombrie 2007, Chişinău. Directorul Executiv adjunct al UNICEF, Hilde F. Johnson, întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova • October, 2007, Chisinau. UNICEF Deputy Executive Director, Hilde F. Johnson, pays an official visit to the Republic of Moldova

asemenea, Helen Clarck participă la evenimentul de lansare a campaniei privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

25-26 AUGUST 2011: în Republica Moldova vine, cu o vizită oficială, William Lacy Swing, Directorul General al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie

27 APRILIE 2011: Republica Moldova este aleasă membră a Comitetului pentru Programe şi Coordonare ONU pentru mandatul 2012-2014 şi a Comisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare pentru perioada 2012-2016 (organe subsidiare ale ECOSOC)

12-14 OCTOMBRIE 2011: o delegaţie a Republicii Moldova prezintă, la Geneva, Raportul naţional în cadrul Mecanismului CDO de Examinare Periodică Universală (UPR) a drepturilor omului 1-4 NOIEMBRIE 2011: la invitaţia lui Iurie Leancă, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la Chişinău vine, într-o primă vizită oficială, Navanethem Pillay, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului. Fiind primul Comisar ONU pentru Drepturile Omului care vizitează Moldova, în prim-planul discuţiilor s-a plasat identificarea ariilor de cooperare cu guvernul şi societatea civilă în avansarea drepturilor omului, inclusiv în adoptarea Legii anti-discriminare, în creşterea nivelului de toleranţă, precum şi în conturarea priorităţilor

• Septembrie 2010. Helen Clark, Administrator PNUD, se întâlneşte cu locuitorii satului Cocieri, raionul Dubăsari, inclusiv cu elevii liceului din localitate • September 2010. Helen Clark, UNDP Administrator, meets the inhabitants of Cocieri village, Dubasari district, including the pupils from the local lyceum

• Unul dintre oficialii ONU care a vizitat Republica Moldova este şi Directorul General FAO, Jacques Diouf • One of the UN officials who visited the Republic of Moldova is FAO Director General, Jacques Diouf

40

APRIL 27, 2011: The Republic of Moldova was elected as a member of the United Nations Committee for Programme and Coordination for 2012-2014 and of the Commission on Population and Development for the period of 2012-2016 (subsidiary bodies of ECOSOC)   AUGUST 25-26, 2011: William Lacy Swing, Director General of the International Organization for Migration, visited the Republic of Moldova  

OCTOBER 12-14, 2011: A delegation of the Republic of Moldova presented the National Report under the Universal Periodic Review Mechanism of the UN Human Rights Council in Geneva   NOVEMBER 1-4, 2011: At the invitation of Iurie Leanca, Minister of Foreign Affairs and European Integration, Navanethem Pillay, UN High Commissioner for Human Rights, paid her first official visit to Moldova. Discussions during the visit focused mainly on identification of areas of cooperation with the government and the civil society in advancing human rights, including the adoption of anti-discrimination law, increasing tolerance, as well as future priorities, covering also the transnistrian region of the country. A separate chapter was devoted to results and prospects of the implementation of recommendations made ​​after the Universal Periodic Review (UPR) at the UN Human Rights Council (October 12-14, 2011)

• August 2011, Chişinău. William Lacy Swing, Directorul General al OIM, se întâlneşte cu Marian Lupu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova • August 2011, Chisinau. William Lacy Swing, Director General of the IOM, meeting Marian Lupu, Acting President of the Republic of Moldova

de viitor, care vor viza şi regiunea transnistreană a republicii. Un capitol separat a fost dedicat rezultatelor şi perspectivelor de implementare a recomandărilor formulate după Evaluarea Periodică Universală (UPR) a drepturilor omului (12-14 octombrie 2011)

• Noiembrie 2011, Chişinău. Iurie Leancă, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, o salută pe Navanethem Pillay, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului • November 2011, Chisinau. Iurie Leanca, Minister of Foreign Affairs and European Integration, welcoming Navanethem Pillay, UN High Commissioner for Human Rights

41


„R Un angajament ferm, transpus în practică Activitatea Republicii Moldova în cadrul organelor principale ale ONU Dezbaterile generale ale Adunării Generale ONU: conflictul transnistrean, în prim-plan

T

ematica adresărilor reprezentanţilor Moldovei la dezbaterile generale ale Adunării Generale (AG) ONU - la nivel de Preşedinte de ţară, Ministru de Externe sau Reprezentant Permanent - a fost constant legată de subiectele cele mai actuale pe plan intern şi internaţional, vizând problemele majore cu care se confruntă lumea contemporană şi, implicit, Republica Moldova.

 

A Firm Commitment Translated into Practice Moldova’s Activity in the UN’s Main Bodies

  General Debates of the UN General Assembly:  the Transnistrian Conflict in the Foreground

T

he statements made by the Moldovan representatives at the UN General Assembly (GA) Debates - at the level of Head of State, Foreign Affairs Minister and Permanent Representative - were consistently related to the most stringent domestic and international issues and major concerns faced by the contemporary world, including the Republic of Moldova.

42

Soluţionarea „conflictelor îngheţate”, şi anume, tratarea problematicii transnistrene a reprezentat de departe cel mai important subiect abordat în discursurile naţionale de-a lungul celor 20 de ani de participare a Republicii Moldova la dezbaterile generale ale ONU. De fiecare dată, reprezentanţii Moldovei au pledat pentru soluţionarea paşnică, prin metode politice, a conflictului de pe Nistru, pentru demilitarizarea şi democratizarea regiunii transnistrene şi retragerea trupelor străine de pe teritoriul naţional, toate aceste deziderate fiind posibile cu participarea instituţiilor internaţionale, inclusiv a forului global suprem. Astfel, încă din 1994, de la tribuna AG ONU, Republica Moldova a atenţionat comunitatea internaţională asupra problemei separatismului ca pericol fundamental pentru integritatea şi suveranitatea statelor, şi pentru stabilitatea internaţională. Iar, din 1998, a fost promovat un paragraf operativ referitor

Settlement of “frozen conflicts”, in particular the resolution of the Transnistrian issue, has been the most important topic addressed in the national statements during the 20 years that the Republic of Moldova has participated in the UN general debates. Each

“A

complete, orderly and unconditional withdrawal of foreign military troops from the territory of the Republic of Moldova is the will of our people. This will is evident in our new Constitution which forbids the deployment of foreign troops on the territory of the Republic of Moldova” Mircea Snegur, President of the Republic of Moldova, 49th UN General Assembly Plenary Meeting, September 29, 1994

etragerea completă, disciplinată şi necondiţionată a trupelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova este voinţa poporului nostru. Această voinţă este exprimată în noua noastră Constituţie, care interzice staţionarea unor armate străine pe teritoriul naţional al Republicii Moldova” Mircea Snegur, Preşedinte al Republicii Moldova, Şedinţa Plenară a Sesiunii 49 a Adunării Generale ONU, 29 septembrie 1994

la situaţia din Transnistria în contextul rezoluţiei anuale „Cooperarea dintre ONU şi OSCE”. În 2001, la sesiunea a 56-a a AG ONU, acest subiect a fost reiterat cu o nouă intensitate, Republica Moldova declarându-şi sprijinul pentru abordarea globală a problemelor separatismului şi a terorismului internaţional. În anii următori,

time, Moldova advocated for peaceful settlement by political means of the conflict, for the demilitarization and democratization of the Transnistrian region and withdrawal of foreign troops from its territory, the achievement of these goals being possible with the participation of international institutions, including the UN. Thus, since 1994, the Republic of Moldova has informed the international community from the UN tribune about the problem of separatism as the main threat to the integrity and sovereignty of countries, as well as for the international security. In 1998, a paragraph on the situation in the Transnistrian region was included in the annual resolution “Cooperation between the UN and OSCE”. In 2001, during the UN GA 56 th session, this issue was reiterated, the Republic of Moldova declaring its support for addressing global problems of separatism and international

delegaţia Moldovei a sprijinit permanent rezoluţiile referitoare la cooperarea Naţiunilor Unite cu organizaţiile regionale, în special, cu OSCE, abordând problemele separatismului şi ale încălcării drepturilor omului în regiunea transnistreană. Din an în an, a fost accentuat în mod sporit sprijinul Uniunii Europene în dezvoltarea atât a economiei de piaţă, cât şi a statului de drept în Republica Moldova, ca o premisă pentru construirea unui sistem democratic veritabil, dar şi pentru soluţionarea conflictului de pe Nistru. O atenţie specială a fost acordată combaterii terorismului, inclusiv a celui generat de tendinţe separatiste, care afectează suveranitatea şi integritatea teritorială a statelor. De la tribuna ONU, Republica Moldova a condamnat în repetate rânduri terorismul şi extremismul în diversele sale forme, susţinând integral Strategia Globală ONU de Combatere a Terorismului

terrorism. During the subsequent years, the Moldovan delegation continuously supported the United Nations resolutions on the cooperation with regional organizations, in particular the OSCE, addressing the issues of separatism and human rights violations in the region. Every year, the emphasis on EU support in developing a market economy and rule of law in the Republic of Moldova as a prerequisite for building a genuine democratic system and solving the Transnistrian issue became stronger. Particular attention was paid to combating terrorism, including the one generated by separatist tendencies affecting sovereignty and territorial integrity of states. The Republic of Moldova has repeatedly condemned terrorism and extremism in its various forms, fully supporting the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and opting

43


„C şi optând pentru finalizarea cât mai rapidă a negocierilor asupra textului Convenţiei Comprehensive privind Terorismul Internaţional şi organizarea, sub auspiciile ONU, a Conferinţei la nivel înalt privind terorismul. Referindu-se la alte subiecte de actualitate, şefii delegaţiilor moldoveneşti au ţinut să evidenţieze, constant, necesitatea reformei consolidate şi eficiente a sistemului Naţiunilor Unite pentru a putea face faţă crizelor globale şi ameninţărilor păcii şi securităţii, dezarmării şi neproliferării, schimbărilor climaterice, insecurităţii alimentare şi terorismului. În mod special, Republica Moldova s-a pronunţat pentru reforma Consiliului de Securitate prin extinderea acestuia şi pentru reflectarea aspiraţiilor grupurilor regionale, prin alocarea unui loc adiţional de membru nepermanent Grupului est-european de state, scopul final fiind construirea unui sistem mai eficient, efectiv, transparent şi

“T • 26 septembrie 2006, New York. Andrei Stratan, Ministru de Externe al Republicii Moldova, participă la sesiunea 61 a Adunării Generale ONU • September 26, 2006, New York. Andrei Stratan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, at the 61st session of the UN General Assembly

44

he unresolved conflicts continue to impact negatively the political, social and economic development of the GUAM states and the millions of people living in the region. We believe that bringing the matter to the international community through the General Assembly will facilitate the resolution of conflicts in Azerbaijan, Georgia and Republic of Moldova” Andrei Stratan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, 61st session of the UN General Assembly, September 26, 2006

onflictele nesoluţionate continuă să influenţeze negativ dezvoltarea politică, socială şi economică statelor membre GUAM, dar şi a milioanelor de oameni care locuiesc în această regiune. Suntem convinşi că aducerea acestui subiect în atenţia comunităţii internaţionale, prin Adunarea Generală ONU, va facilita rezolvarea conflictelor de acest gen din Azerbaidjan, Georgia şi Republica Moldova” Andrei Stratan, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, sesiunea 61 a Adunării Generale ONU, 26 septembrie 2006

for the urgent completion of negotiations on the content of the Comprehensive Convention on International Terrorism and the organization of the High Level UN Conference on Terrorism.   Referring to other topical issues, Heads of the Moldovan delegation sought to highlight the constant need for enhanced and effective reform of the United Nations system to cope with global crises and threats to peace and security, disarmament and non-proliferation, climate change, food insecurity and terrorism. In particular, the Republic of Moldova called for reforming the Security Council by extending it and reflecting the aspirations of regional groups, allocating an additional seat for a non-permanent member to the group of Eastern European countries, aimed to build a more efficient, effective, transparent and representative system. Regarding the UN

reprezentativ. În ceea ce priveşte reformarea ONU, în declaraţiile sale, delegaţia moldovenească nu a evitat să menţioneze şi necesitatea consolidării capacităţilor operaţionale ONU în teren, implicit a revitalizării operaţiunilor de menţinere a păcii, pentru a le face mai eficiente. Participarea Republicii Moldova în operaţiunile ONU de menţinere a păcii evidenţiază voinţa politică a ţării de a contribui la pace şi stabilitate, şi de a se angaja efectiv în construcţia unei arhitecturi puternice de securitate. De asemenea, în cadrul dezbaterilor, Republica Moldova şi-a reconfirmat angajamentul de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (MDGs) către anul 2015, Guvernul declarând prioritare includerea MDGs în politicile naţionale şi implementarea adecvată a acestora. Tribuna ONU a servit drept un bun prilej şi pentru a reitera fermitatea Moldovei în calea ei spre integrarea europeană - un obiectiv strategic major al politicii externe.

reform, in its statements, the Moldovan delegation highlighted the need to strengthen the United Nations’ operations in the field, including revitalizing and making the peacekeeping operations more efficient. Moldova’s participation in the UN peacekeeping operations shows the country’s political will to contribute to peace and stability, and to engage effectively in building a strong security system. Also, during various debates, the Republic of Moldova has reconfirmed its commitment to achieve the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015. The Government declared MDGs a national priority and included them in its development policies. The UN tribune served as a good opportunity to reiterate the determination of Moldova on the path towards European Integration - a major objective of its foreign policy.

45


„Î Mandatul de membru al ECOSOC: mai multă vizibilitate pentru ţară

U

na dintre direcţiile prioritare, pe care Republica Moldova îşi centrează activitatea în cadrul Naţiunilor Unite, este participarea la procesul de luare a deciziilor în organele elective ale Organizaţiei. Avantajul-cheie, aici, este sporirea vizibilităţii statului la nivelul principalelor sale instituţii. Urmare a eforturilor susţinute ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la 8 noiembrie 2007, Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, în calitate de membru al Consiliului Economic şi Social al ONU (ECOSOC) pentru perioada 2008-2010. Avantajele prezenţei delegaţiei naţionale în acest organ electiv al ONU sunt multiple, printre cele mai importante figurând sporirea vizibilităţii

ECOSOC Membership Mandate: More Visibility for the Country   ne of the main directions of Moldova’s activity at the United Nations is its participation in taking decisions in the Organization’s elective bodies. The key advantage here is to increase the state’s visibility at the level of its main institutions.   Following the efforts of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration, Moldova was elected on November 8, 2007, for the first time, as member of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2008-2010. The presence of the national delegation in this UN elective body has many advantages, most important including increasing country’s visibility among member states and connecting of state

O

46

n ultimii câţiva ani, Republica Moldova a înregistrat progrese mixte, dar cu certitudine pozitive în ceea ce priveşte realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. În pofida faptului că Moldova încă îşi revine din criza economică globală, Guvernul este determinat să menţină progresul pe segmentele unde acesta a fost atins şi să mărească viteza acţiunilor sale în ceea ce priveşte realizarea tuturor angajamentelor naţionale către anul 2015. Pentru aceasta conducerea Moldovei are şi viziune, şi determinare” Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova, Reuniunea ONU la Nivel Înalt privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, New York, 20 septembrie 2010

institutions to decision-making processes of this body, which addresses fundamental issues of the global economic and financial order and circuit.   As part of the tasks arising from ECOSOC membership, Moldova ensured the participation of national delegations at different levels in a number of international forums in which representatives of Moldova expressed their views on various topics of interest, contributing at the same time to making decisions on these issues. Also, in some UN bodies, Moldova has guided the work and decision making by virtue of the mandate of the Chair of the UN Commission for Social Development (2007-2008), Deputy Chair of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (2007-2008) and Commission on Narcotic Drugs (2007-2008), Deputy Chair of ECOSOC for 2010. In the latter position, Moldova was delegated

ţării în rândul statelor membre şi conectarea instituţiilor statului la procesele decizionale ale acestei structuri, în cadrul căreia se abordează subiecte fundamentale ale ordinii şi circuitului economic şi financiar global. În contextul sarcinilor ce rezultă din calitatea de membru al ECOSOC, Moldova a asigurat participarea delegaţiilor naţionale de diferit nivel la o serie de foruri internaţionale, în cadrul cărora reprezentanţii Chişinăului şi-au expus poziţia pe diferite subiecte de interes major, contribuind şi la adoptarea deciziilor pe marginea acestora. De asemenea, în unele organisme, Republica Moldova a ghidat activitatea şi procesul decizional, în virtutea exercitării funcţiilor de Preşedinte al Comisiei ONU pentru Dezvoltarea Socială (2007-2008), Vicepreşedinte al Comisiei pentru Prevenirea Crimei şi Justiţia Penală (2007-2008) şi al Comisiei asupra Substanţelor Narcotice (2007-2008), Vicepreşedinte

“O

ver the past several years, the Republic of Moldova has registered mixed but overall positive progress in reaching the Millennium Development Goals. Despite the fact that Moldova is still recovering from the global economic crisis, the Government is committed to sustaining progress in the targets it has achieved and to gradually speed up its actions to reach all national targets by 2015. The leadership of Moldova has the vision, ownership and determination to make that happen”   Victor Bodiu, Secretary of State of the Government of the Republic of Moldova, UN High-Level Summit on the Millennium Development Goals, New York, September 20, 2010

• 20 septembrie 2010, New York. Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova, participă la Reuniunea ONU la Nivel Înalt privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului • September 20, 2010, New York. Victor Bodiu, Secretary General of the Goverment of the Republic of Moldova, at the UN High-Level Plenary Meeting on the Millennium Development Goals

47


al ECOSOC pentru anul 2010. În această din urmă poziţie, Republica Moldova a fost delegată, la 19 ianuarie 2010, de către Grupul esteuropean (GEE). În calitate de Vicepreşedinte al ECOSOC pentru anul 2010, Republica Moldova a participat, alături de reprezentanţii ţărilor din celelalte grupuri regionale (Mauritius, Norvegia şi Chile), la dialogul internaţional privind multilateralismul, guvernarea economică şi rolul proactiv al ECOSOC în gestionarea crizelor, care constituie o problematică de perspectivă în contextul reformei generale a ONU, dar şi al cooperării şi managementului economic mondial. Graţie activităţii intense şi exigente desfăşurate în calitate de Vicepreşedinte al ECOSOC, membrii GEE au apreciat pozitiv, în repetate rânduri, prestaţia Republicii Moldova. În anul 2008, în calitate de membru ECOSOC, Republica Moldova a înaintat iniţiativa de a face, în cadrul Reuniunii Ministeriale Anuale

by the Eastern European Group (EEG) on January 19, 2010. As Vice-President of ECOSOC for 2010, Moldova participated, together with representatives of countries from other regional groups (Mauritius, Norway and Chile), in the international dialogue on multilateralism, economic governance and the proactive role of ECOSOC in crisis management, which is an issue of perspective in the context of overall UN reform and international cooperation and economic management. With intense and demanding activity as the Deputy Chair of ECOSOC, the EEG members have praised repeatedly the performance of the Republic of Moldova.   In 2008, as a member of ECOSOC, the Republic of Moldova came with the initiative to make a national voluntary presentation on the achievement of the internationally agreed Millennium Development Goals (MDGs), focusing on gender

48

a ECOSOC, o prezentare voluntară naţională privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului internaţional acceptate (MDGs), cu accent pe problematica gender. Prezentarea a avut loc la 28 iunie 2010, la sesiunea anuală a ECOSOC, unde Moldova a fost reprezentată de o delegaţie condusă de Ministrul de Stat, Victor Bodiu. Oficialul moldovean a accentuat progresele, dar şi domeniile care necesită o atenţie sporită în ceea ce ţine de realizarea MDGs la nivel naţional. De asemenea, el a menţionat intenţia Guvernului de a incorpora MDGs mult mai eficient în politicile naţionale de dezvoltare. Exerciţiul prezentării naţionale voluntare în cadrul ECOSOC a fost unul complex, util şi de succes. În acelaşi an, la 20-22 septembrie, progresul înregistrat de Republica Moldova în realizarea MDGs a fost prezentat, în formă consolidată, la Summitul ONU privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, care ş-a desfăşurat la New York.

issues within the ECOSOC Annual Ministerial Meeting. The presentation took place on June 28, 2010, at the annual session of ECOSOC, where Moldova was represented by a delegation headed by State Minister, Victor Bodiu. He stressed the progress that had been made, but also the areas that require increased attention in terms of national MDGs achievement. He also mentioned the Government’s intention to incorporate the MDGs more effectively in the national development policies. The national voluntary presentation exercise in the ECOSOC was complex, useful and successful. In the same year, on September 20-22, the progress made by Moldova in achieving MDGs was presented at the UN Summit on Millennium Development Goals in New York.    

Membru în Consiliul pentru Drepturile Omului: expresia încrederii oferită de comunitatea internaţională

P

entru Republica Moldova, mandatul de membru al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO) reprezintă expresia încrederii oferită de comunitatea internaţională în realizarea angajamentului de asigurare a drepturilor omului. E un plus de imagine pe plan extern, dar şi un impuls suplimentar pentru perseverenţă şi consecvenţă în implementarea tuturor tratatelor în domeniul drepturilor omului, la care Moldova este parte.

Member of the UN Human Rights Council: Expression of Confidence from the International Community

T

he membership mandate of the Republic of Moldova in the UN Human Rights Council (HRC) is an expression of confidence from the international community in achieving the commitment to ensure human rights. It helps improve the international image, but it is also an additional impetus for perseverance and consistency in the implementation of all human rights treaties to which the Republic of Moldova is a party.

• 1 martie 2011, Geneva. Iurie Leancă, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, participă la Consiliul pentru Drepturile Omului • March 1, 2011, Geneva. Iurie Leanca, Minister of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova, at the UN Human Rights Council

49


Cooperarea activă şi intensă a Republicii Moldova cu ONU s-a soldat cu obţinerea sprijinului politic al statelor membre şi, în final, alegerea, la 13 mai 2010, a ţării noastre în CDO, prin votul a 175 de state membre ale AG ONU. Această realizare a fost posibilă graţie acţiunilor Guvernului de promovare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. În acelaşi timp, apartenenţa la CDO presupune, înainte de toate, un test al politicilor naţionale şi un anumit comportament politic vizavi

Active and intense cooperation of the Republic of Moldova with the UN has resulted in obtaining the political support of Member States and, ultimately, in the election of Moldova, on May 13, 2010 to the HRC, by the vote of 175 UN GA Member States. This achievement was made ​​possible by Government’s actions to

50

de Uniunea Europeană şi alte ţări cu pondere şi influenţă în domeniul drepturilor omului. De la bun început, prezenţa Republicii Moldova în CDO s-a fundamentat pe acţiuni concrete, cum ar fi calitatea de coautor al rezoluţiilor privind Libia şi Iranul, prezentarea candidaturii pentru poziţia de Raportor Special privind libertatea de asociere, participarea în procesul de evaluare a CDO. De asemenea,

promote and protect human rights and fundamental freedoms. At the same time, the HRC membership means, above all, a test of national policies and a certain political behaviour towards the European Union and other countries with a share and influence in human rights.

Republica Moldova participă la noul mecanism al CDO de Examinare Periodică Universală (UPR) a drepturilor omului şi a aprobat cel de-al doilea Plan Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO) pentru 2011-2014. Drept urmare, au fost prezentate rapoartele anuale şi tematice ale Raportorului special privind promovarea şi protejarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în lupta antiteroristă şi ale Raportorului special privind tortura şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante. Tot în 2011, Republica Moldova a asigurat elaborarea şi prezentarea în termen a celui de-al doilea Raport periodic privind implementarea Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, în curs de elaborare aflându-se raportul periodic naţional destinat Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. Republica Moldova participă şi la procesul de reexaminare a Consiliului Drepturilor Omului,

From the very outset, Moldova’s presence in the HRC was based on concrete actions, such as the co-authorship of resolutions on Libya and Iran, presentation of candidacy for the position of Special Rapporteur on Freedom of Assembly and Association, participation in HRC evaluation. Moldova also participated in the new HRC mechanism of the Universal Periodic Review (UPR) on Human Rights and approved the second National Human Rights Action Plan (NHRAP) for 2011-2014. As a result, annual and thematic reports of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in the area of combating terrorism and of the Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment were submitted. Also, in 2011, the Republic of Moldova ensured the timely development and submission of the second Periodic Report on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the National Periodic Report

considerată drept una dintre cele mai importante chestiuni pe Agenda ONU şi a CDO pentru perioada 2010-2011. O altă acţiune marcantă pentru sporirea vizibilităţii Republicii Moldova în cadrul CDO este participarea şefului diplomaţiei moldoveneşti, Iurie Leancă, la segmentul înalt al sesiunii a 16-a a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, pe 1 martie 2011. Intervenţiile pe care Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene le-a avut în cadrul forului au oferit Republicii Moldova şansa de a-şi reconfirma rolul în CDO, voinţa de a se include în discuţiile globale şi regionale pe marginea situaţiei drepturilor omului şi angajamentele voluntare asumate în Consiliu. La modul practic, mandatul de membru în CDO reprezentă, pentru Republica Moldova, un exerciţiu al testării ambiţiilor naţionale, al dialogului cu partenerii internaţionali - în special, cu UE şi SUA -, la care se adaugă mai multă vizibilitate, un suport mai mare şi intensificarea relaţiilor cu UE.

to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination being under development. Moldova participates in the review of the Human Rights Council, one of the most important issues on the UN and HRC agenda for 2010-2011. Another outstanding action of the Republic of Moldova is the participation of Foreign Affairs Minister, Iurie Leanca, in the high-level segment of the 16 th session of UN Human Rights Council on March 1, 2011. His interventions at the forum offered Moldova the chance to reconfirm the role of the HRC, the will to be included in global and regional discussions on the situation of human rights and voluntary commitments undertaken in the Council. In practical terms, the HRC membership for Moldova is a test of national ambitions, of the dialogue with international partners - in particular the EU and the USA -, completed by more visibility, support and intensified relations with the EU.

51


Prezenţa în organele elective ale ONU: un rezultat al eficienţei acţiunilor diplomaţiei

De la tribuna ONU, un mesaj comun pentru o Europă comună În vederea consolidării cooperării politice dintre Republica Moldova şi statele Uniunii Europene, iniţiativele comune ale UE au fost susţinute - prin asumarea calităţii de coautor al proiectelor de rezoluţii relevante înaintate de UE şi exprimarea votului coordonat pe marginea rezoluţiilor neconsensuale în conformitate cu interesele naţionale - în cadrul diferitelor structuri ale ONU: Consiliul de Securitate, Adunarea Generală, ECOSOC, OMS, ILO, alte organe subsidiare la care ţara noastră este parte. Astfel, în ultimii cinci ani, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a

moldoveneşti coordonat asocierea/neasocierea Republicii Moldova la peste 1000 de discursuri, poziţii şi explicaţii de vot comune ale UE. Totodată, s-a stăruit asupra consolidării cooperării între statele membre ale Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică - GUAM (ODDE-GUAM), implicit prin elaborarea unei poziţii comune a ţărilor GUAM în vederea avansării la New York a proiectelor de rezoluţii referitoare la „Conflictele de durată din spaţiul GUAM şi implicaţiile acestora asupra păcii, securităţii internaţionale şi dezvoltării” şi la „Cooperarea între ONU şi GUAM”.

From the UN Tribune, a Common Message for a Common Europe To strengthen political cooperation between the Republic of Moldova and EU Member States, the EU common initiatives have been supported by assuming the co-authorship of draft resolutions submitted by the EU and expressing the coordinated vote on the non-consensual resolutions according to national interests - in the various UN bodies: Security Council, General Assembly, ECOSOC, WHO, ILO and other subsidiary bodies to which our country is a party. Thus, in the last five years, the Ministry of Foreign Affairs and European Integration has coordinated the association/non-association of the Republic

52

P

rin activitatea diplomatică intensă, Republica Moldova continuă să-şi asigure o prezenţă activă în cadrul organelor elective ale ONU, astfel încât agenda de cooperare cu Naţiunile Unite să se extindă şi să se diversifice. Aceste acţiuni contribuie la îmbunătăţirea profilului internaţional al ţării şi la sporirea rolului Republicii Moldova în cadrul Organizaţiei. În aceşti 20 de ani, Republica Moldova şi-a prezentat candidatura şi a fost aleasă în mai multe organe elective ale Naţiunilor Unite:

Consiliul de Guvernare al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) - 2000-2003 Comitetul ONU pentru Programe şi Coordonare (CPC) - două termene de câte trei ani, 2000-2002 şi 2003-2005 Vicepreşedinte al AG ONU - sesiunea a 56-a, 2001-2002 Comisia ONU pentru Premiul în domeniul Populaţiei (CPP) - 20012003 Programul ONU pentru Aşezămintele Umane (UN HABITAT) - 20012004 Comisia pentru Dezvoltare Durabilă (CSD) - 2001-2004

Presence in the UN Elective Bodies: a Result of the Effectiveness of Moldovan Diplomacy of Moldova to over 1,000 EU statements, positions and explanations of common vote. It also promoted strengthening the cooperation between Member States of the GUAM Organization for Democracy and Economic Development (GUAM ODED) including by developing a common position of GUAM countries to advance draft resolutions on “Protracted conflicts in the GUAM area and their implications for international peace, security and development” and “Cooperation between the UN and GUAM” in New York.

T

hrough intense diplomatic activity, Moldova continues to ensure an active presence in the UN elective bodies, so that the agenda of cooperation with the United Nations expands and diversifies. These actions contribute to improving the country’s international profile and increasing the role of the Republic of Moldova in the UN.   During these 20 years, Moldova applied for membership and was elected in a number of UN elective bodies:

Governing Council of the United Nations Environment Programme (UNEP) - 2000-2003 UN Committee for Programme and Coordination (CPC) - two three-year mandates, 2000-2002 and 2003-2005 Vice-President of the UN GA – 56th session, 2001-2002 Committee for the UN Population Award (CPA) - 2001-2003 United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 2001-2004 Commission on Sustainable Development (CSD) 2001-2004 UNICEF Executive Board - 2003-2005

53


„R Consiliul Executiv al UNICEF - 2003-2005 Preşedinte al Comisiei a VI-a a AG ONU - sesiunea a 62-a, 2007 şi, exoficio, membru al Comitetului General al AG pentru sesiunea respectivă Comisia pentru Dezvoltare Socială (CDS) - 2004-2008 Comisia pentru Prevenirea Crimei şi Justiţia Penală (CCPCJ) - 2007-2009 Consiliul Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) ianuarie 2007-noiembrie 2009 Vicepreşedinte al AG ONU - sesiunea a 63-a, 2008-2009 Vicepreşedinte al Comisiei a IV-a (decolonizare şi politici speciale) a AG ONU pentru sesiunea a 63-a, 2008 Consiliul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO) perioada 2007-2010 Consiliul Economic şi Social ONU (ECOSOC) pentru perioada 20082010; Vicepreşedinte al ECOSOC în cursul anului 2010 Comisia privind Substanţele Narcotice (CND) - perioada 2008-2011

Chairman of the Sixth Committee of the UN GA - 62 nd session, 2007, and, ex-officio, member of the GA General Committee for that session Commission for Social Development (CSD) - 2004-2008 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) 2007-2009 Council of the Food and Agriculture Organization (FAO) January 2007-November 2009 Vice-President of the UN GA - 63rd session, 2008-2009 Deputy Chair of the Fourth Committee (Special Political and Decolonization) of the UN GA for the 63 rd session, 2008 Executive Board of the World Health Organization (WHO) 2007-2010 UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2008-2010 period, Deputy Chair of ECOSOC in 2010 Commission on Narcotic Drugs (CND) - 2008-2011 period

54

epublica Moldova a integrat Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Strategia de Dezvoltare Naţională şi planurile sectoriale, stabilind obiective clare şi măsurabile, precum şi indicatori de evaluare a performanţei pentru politicile sale naţionale” Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova, Reuniunea ONU la Nivel Înalt privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, New York, 20 septembrie 2010

În prezent, Republica Moldova contribuie la activitatea structurilor ONU prin exercitarea mandatelor de membru în: Comitetul Executiv (ExCom) al Programului Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) Consiliul Fondului Global pentru combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (HRC) pentru perioada 20102013 La 27 aprilie 2011, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de membru al Comitetului pentru Programe şi Coordonare al ONU pentru anii 2012-2015 şi al Comisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare pentru sesiunile 46-49 ale Comisiei (2012-2016). În

Currently, the Republic of Moldova contributes to the activity of UN structures by exercising mandates as member of: Executive Committee (ExCom) of the UN High Commissioner for Refugees’ (UNHCR) Board of the Global Fund to fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria UN Human Rights Council (HRC), 2010-2013 On April 27, 2011 the Republic of Moldova was elected as a member of the UN Committee for Programme and Coordination for 2012-2015 and of the Commission on Population and Development for the 46-49 sessions (2012-2016). To participate in future in the decision-making process within the UN structures, at the beginning of 2011, the Republic of Moldova submitted

“T

he Republic of Moldova has integrated the Millennium Development Goals into its national development strategy and sectoral plans, with clear and measurable targets and the setting of performance evaluation indicators for its national policies” Victor Bodiu, Secretary General, Government of the Republic of Moldova, UN High-Level Meeting on Millennium Development Goals, New York, September 20, 2010

scopul participării şi pe viitor în procesul decizional al structurilor ONU, la începutul lui 2011 Republica Moldova şi-a înaintat candidatura la alegerile în Consiliul de Administraţie al Uniunii Poştale Universale (UPU), Consiliul de Guvernare al Programului ONU pentru Mediu (UNEP) pentru perioada 2014-2016, Comisia pentru Dezvoltare Durabilă (CSD) pentru perioada 2015-2018, Consiliul Economic şi Social ONU (ECOSOC) pentru mandatul anilor 2016-2018. Alegerea Republicii Moldova în cadrul organelor elective ONU constituie, înainte de toate, un rezultat al eficienţei acţiunilor diplomaţiei moldoveneşti, care a reuşit să angajeze sprijinul politic al altor ţări. În acelaşi timp, aceasta este o recunoaştere a angajamentului Republicii Moldova de a contribui la promovarea principiilor şi valorilor Naţiunilor Unite la nivel global.

its candidature to the Council of Administration of the Universal Postal Union (UPU), the Governing Council of the UN Environment Programme (UNEP) for 2014-2016, the Commission on Sustainable Development (CSD) for 2015-2018, and the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2016-2018.   The election of Moldova to UN elective bodies is, above all, a result of the effectiveness of Moldovan diplomacy that managed to engage the political support of other nations. At the same time, it is an acknowledgment of the commitment of the Republic of Moldova to help promote the United Nations principles and values ​​globally.

55


Pentru respectarea şi apărarea drepturilor omului Ostaşii moldoveni în Operaţiunile ONU de Menţinere a Păcii

Participarea militarilor Armatei Naţionale în Operaţiunile ONU de Menţinere a Păcii este o realizare importantă atât pentru Armata Naţională, cât şi pentru Republica Moldova în general. Legislaţia naţională în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii este reglementată de Legea „Cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii” nr. 1156-XIV din 26 iulie 2000, pregătirea capacităţilor de menţinere a păcii fiind o sarcină de bază a Armatei Naţionale. Primul pas în această direcţie a fost înfiinţarea, la 11 mai 1999, a Batalionului 22 de menţinere a păcii - prima structură formată în cadrul Armatei Naţionale în conformitate cu standardele occidentale. Structura organizatorică testată în baza Batalionului 22 a generat trecerea celorlalte unităţi ale Armatei Naţionale la standardele contemporane. Acest proces a fost încheiat către finele anului 2007. În anii 2000-2010, companiile batalionului au îndeplinit, prin rotaţie,

The participation of the National Army in the UN Peacekeeping Operations is an important achievement for both the National Army and the Republic of Moldova as a country.

To Respect and to Protect Human Rights Moldovan soldiers in UN Peacekeeping Operations

56

The national legislation on peacekeeping operations is governed by the Law on the participation of the Republic of Moldova in international peacekeeping operations of July 26, 2000, with building the peacekeeping capacity being a key task of the National Army. The first step towards achieving this goal was the establishment of the Peacekeeping Battalion No. 22 on May 11, 1999, the first unit of the National Army aligned to Western standards. The organizational structure tested on Battalion 22 resulted in alignment of other units of the National Army to the international standards by the end of 2007. From 2000 to 2010, the battalion

misiuni pacificatoare în Zona de Securitate din raioanele de est ale Republicii Moldova. De asemenea, Batalionul 22 reprezintă Armata Naţională la exerciţiile internaţionale de menţinere a păcii, constituind nucleul primului contingent de 42 de militari care, în anul 2003, au fost detaşaţi în Irak pentru participare la misiunea umanitară post-conflict. În iunie 2008, o companie a batalionului a trecut auto-evaluarea (nivelul 1) şi consecutiv, în iunie 2009, evaluarea NATO (nivelul 1), conform Conceptului Capabilităţilor Operaţionale (mecanism elaborat de NATO în cadrul Programului „Parteneriatul pentru Pace”). Adiţional, la 18 august 2006, a fost înfiinţat Centrul de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii, care astăzi este structura de bază pentru pregătirea efectivului destinat contingentelor forţelor multinaţionale în operaţiuni de menţinere a păcii sub egida ONU şi a OSCE. Crearea acestui centru a oferit Armatei Naţionale posibilitatea de a îndeplini sarcini de menţinere a păcii atât pe teritoriul naţional,

participated by rotation in peacekeeping missions in the security zone in Moldova’s eastern regions. Also, Battalion 22 represents the National Army in the international peacekeeping exercises, being the core of the first contingent of 42 soldiers who, in 2003, were dispatched to Iraq to participate in post-conflict humanitarian mission. In June 2008, a campaign of the battalion was subject to self-assessment (level 1) and consequently, in June 2009, NATO assessment (level 1), according to the Operational Capabilities Concept, a mechanism developed by NATO Programme “Partnership for Peace”.   Additionally, on August 18, 2006, the Training Centre for Peacekeeping Operations was set up and has become so far the basic structure responsible for the training of staff for contingents of multinational forces in UN and OSCE peacekeeping operations. The establishment

57


„Î în regiunea transnistreană, cât şi în operaţiuni multinaţionale pacificatoare. Instruirea individuală a militarilor moldoveni în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii se desfăşoară peste hotare, cu sprijinul partenerilor externi, anual pentru militarii Armatei Naţionale fiind oferite trei-cinci locuri la cursurile de observatori militari ai ONU, organizate de Turcia, Marea Britanie, Suedia şi Germania. Începând cu anul 2003, Republica Moldova a contribuit activ la misiunile internaţionale sub egida ONU în Liberia, Cote d’Ivoire, Sudan şi Georgia (până la încheierea operaţiunii în 2009). În total, până în anul 2012, 69 de militari moldoveni au participat în următoarele misiuni sub egida ONU: Cote d’Ivoire - 30; Liberia - 23; Sudan - 10; Sudanul de Sud - 2; Georgia - 4. Pe parcursul lui 2011, 12 ofiţeri ai Armatei Naţionale a Republicii Moldova au activat în calitate de observatori militari în componenţa misiunilor ONU în Cote d’Ivoire (5), Liberia (2), Sudan (2) şi Sudanul de Sud (3).

of this centre offered the National Army the opportunity to fulfil peacekeeping tasks both domestically, in the Transnistrian region, and internationally, through multinational peacekeeping operations. The individual training of Moldovan military in peacekeeping operations is carried out abroad, with the support of external partners, the military from the National Army being assigned annually three to five seats in the UN military observer courses organized by Turkey, United Kingdom, Sweden and Germany.   Since 2003, Moldova has actively contributed to UN international missions in Liberia, Cote d’Ivoire, Sudan and Georgia. By 2012, a total number of 69 Moldovan militaries took part in the UN missions: Côte d’Ivoire - 30; Liberia - 23; Sudan - 10, South Sudan - 2, Georgia - 4. During 2011, 12 officers of the National Army of the Republic of Moldova served as military observers within the UN Mission in Cote d’Ivoire (5), Liberia (2), Sudan (2) and South Sudan (3).  

58

n aceşti 15 ani de când suntem stat membru al Naţiunilor Unite, am împărtăşit plenar valorile, responsabilităţile, realizările, dar şi obstacolele cu care se confruntă Organizaţia. De atunci, am atins multiple rezultate şi în dezvoltarea noastră internă. Mult mai multe rămân însă de făcut… Totuşi, cea mai importantă realizare este consolidarea Republicii Moldova drept o ţară europeană independentă, profund ataşată valorilor păcii”

Principiile de participare a Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii derivă din statutul de neutralitate al ţării, interesele ei fundamentale şi din angajamentele internaţionale.

Andrei Stratan, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, sesiunea 61 a Adunării Generale ONU, 26 septembrie 2006

„D

Principles of the Republic of Moldova`s participation in international peacekeeping operations arise out from the country’s neutrality status, its fundamental interests and international commitments.

uring these fifteen years, as a UN Member-State, we have been fully sharing the common values, responsibilities, achievements and setbacks of this Organization. Since then, we have also achieved many significant results in our country’s development. Much more remains to be done to this end… But the main achievement has been the consolidation of the Republic of Moldova as a peaceloving independent European country”

Andrei Stratan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, 61st session of UN General Assembly, September 26, 2006

În acest context Republica Moldova se orientează spre: • respectarea şi apărarea drepturilor omului - menţinerea securităţii şi restabilirea păcii în zonele de conflict se realizează prin apelarea la metode paşnice, de natură economico-socială, evitându-se pe cât posibil utilizarea forţei armate; • participarea în operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii, desfăşurate cu mandatul ONU, care prevede consimţământul părţilor aflate în conflict de a primi contingentul multinaţional de pacificatori, încheierea şi intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului între părţile beligerante; • respectarea tratatelor internaţionale în ceea ce priveşte schimbul de informaţie militară, aportul direct la promovarea transparenţei şi întărirea securităţii internaţionale; • excluderea participării la operaţiunile de impunere a păcii.

In this context, the Republic of Moldova aims to: • respect and protect human rights - maintaining security and restoring peace in conflict areas is achieved through peaceful socio-economic means, avoiding as much as possible the use of armed force; • participate in the UN international peacekeeping operations, which require the consent of warring parties to receive multinational peacekeeping contingent, conclusion and entry into force of a cease-fire agreement between the warring parties; • comply with international treaties regarding military information exchange, contribute to the promotion of transparency and strengthen international security; • exclude participation in peace enforcement operations.  

59


„Am fost ghidaţi de dorinţa de a ajuta un popor năpăstuit” Locotenent-colonel Olga Scripovscaia este prima femeie-ofiţer a Armatei Naţionale care a participat în misiunile pacificatoare ale Naţiunilor Unite

L

a 3 septembrie 2011, cu ocazia marcării a 20 de ani de la formarea Armatei Naţionale, 32 de militari au fost decoraţi cu ordine şi medalii. Printre ei a fost şi locotenent-colonelul Olga Scripovscaia, comandant al Centrului militar teritorial Bălţi, membru al forţelor de pacificare ONU. Deşi a făcut Facultatea de Litere la Universitatea Pedagogică „Alecu Russo” din Bălţi, şi-a dorit mereu o carieră militară. Astăzi, după 18 ani în Armata Naţională, Olga nu regretă deloc acest pas. Uniforma îi dă şi strălucire, şi sentimentul datoriei împlinite: prin mâna ei trec sute de recruţi, şi-a reprezentat cu succes ţara în misiuni internaţionale de pacificare, iar respectul celor din jur l-a câştigat prin muncă asiduă. S-a afirmat, dărâmând prejudecăţi şi impunându-şi o disciplină de fier. A parcurs calea de la soldat de rând la locotenent-colonel şi, de ce nu?, speră să ajungă general… Iar una dintre cele mai memorabile perioade ale activităţii sale este misiunea de pacificare ONU în Liberia. Despre Liberia ea a povestit într-un interviu pentru ziarul TIMPUL, spicuiri

O

“We Were Guided by the Desire to Help an Oppressed Nation” Lieutenant colonel Olga Scripovscaia was the first female National Army officer to participate in the United Nations peacekeeping missions

60

n September 3, 2011, on the occasion of the 20th anniversary of the creation of the National Army, 32 soldiers were awarded various orders and medals. One of them was the Lt. Col. Olga Scripovscaia, commanding officer of the Regional Military Centre in Balti, member of the UN peacekeeping forces. Although she graduated from the ​​Languages Department of the Pedagogical University “Alecu Russo” in Balti, she always wanted a military career. Today, after 18 years in the National Army, Olga does not regret it for a moment. Her uniform helps her to shine and gives her a sense of duty fulfilled: hundreds of recruits go through her hands and she has successfully represented the country in international peacekeeping missions and earned the respect of others for her hard work. She managed to overcome prejudices and self-imposed an iron discipline. She travelled the journey from soldier to lieutenant colonel and, why not?, she hopes to become a general ... One of her most memorable periods was the UN peacekeeping mission in Liberia. She spoke about

din care vă prezentăm mai jos. Cu certitudine, povestea Olgăi Scripovscaia este deopotrivă un exemplu de demnitate umană şi dedicaţie profesională, dar şi o dovadă a faptului că, şi în ziua de azi, conceptul de solidaritate internaţională rămâne actual.

Liberia in an interview for TIMPUL newspaper, which excerpts are presented below. The story of Olga Scripovscaia is both an example of human dignity and professional commitment, and a proof of the fact that the concept of international solidarity is valid up to date.

- Olga, femeile-militar mai sunt o raritate în RM. V-a obligat cineva să faceţi armata? - Nu, a fost dorinţa şi convingerea mea fermă, aşa am găsit de cuviinţă să-mi servesc patria. În 1994, pe când aveam 26 de ani, am devenit soldat de rând. Treptat, am făcut cursuri de ofiţeri, în 2004 am urmat un stagiu militar de un an în Carolina de Sud, SUA. Anterior, am studiat la Institutul Lingvistic de Limbi Străine din Texas, SUA. Iar în 2006, am fost trimisă la alte cursuri, de astă dată, de pacificatori, la New York. Peste trei luni, am fost trimisă într-o misiune de pacificare ONU în Africa, în calitate de observator militar din partea RM. Din martie 2007 până în aprilie 2008, m-am aflat în Liberia, într-o misiune de menţinere a păcii. - În ce consta misiunea dvs. în Africa de Vest? - Comandamentul observatorilor militari monitorizau procesul de reglementare paşnică după un război civil care a durat 15 ani, procesul de dezarmare, dar şi implementarea proceselor democratice, restabilirea vieţii în perioada post-conflict, asigurarea procesului educaţional, asistenţa

- Olga, military women are a rarity in the RM. Did someone force you to enroll in the army? - No, to serve my country was my firm belief and wish. In 1994, when I was 26, I became a soldier. Gradually, I attended training courses for officers and in 2004 I took a one year military service in South Carolina, USA. Previously, I studied at the Language Institute of Foreign Languages in Texas, USA. In 2006, I was sent to other courses, this time, for peacekeeping operations in New York. Three months later I was sent to a UN peacekeeping mission in Africa, as a military observer from the RM. From March 2007 to April 2008, I was in Liberia in a peacekeeping mission. - What was your mission in West Africa like? - The military observers monitored the peaceful settlement after a civil war that lasted 15 years, the process of disarmament, but also the implementation of democratic processes, restoring life in post-conflict period, ensuring the educational process, health care,

61


medicală, combaterea foametei, livrarea alimentelor în localităţilor îndepărtate. Liberia este una din cele mai sărace ţări, unde multă lume îndură foame. Sarcina noastră era să monitorizăm procesele, dar, atunci când era nevoie, eram trimişi în misiuni speciale, pentru a ajuta. Era vorba de sarcini speciale, am fost nevoiţi să trecem prin diferite situaţii... - Cum ar fi? - Am fost nevoită, bunăoară, să susţin un program ONU privind repartizarea medicamentelor în cele mai îndepărtate zone ale ţării. Noi transportam aceste preparate cu echipaje militare ale ONU, cu avioane, elicoptere, în colaborare cu ONG-uri din Japonia, Norvegia, Belgia, le ajutam să repartizeze medicamentele, precum şi să transporte bolnavii în localităţile unde există spitale. Distanţa dintre localităţi e foarte mare, oamenii sunt nevoiţi să meargă pe jos şi 40-50 km, cu copii bolnavi în braţe, sau ei înşişi fiind bolnavi de malarie sau de alte afecţiuni tropicale... De asemenea, am participat la implementarea unor proiecte educaţionale pentru copii. Chiar am predat câteva lecţii copiilor,

le-am vorbit despre Moldova. Acolo copiii merg la şcoală de la cinci ani, dar baza informaţională a şcolilor din Liberia e foarte slabă. Nu au nici măcar electricitate, astfel, cărţile livrate de ONU constituie singura sursă de cunoştinţe pentru ei. De aceea, ONU antrenează forţe de pace în realizarea programelor sale umanitare.

fighting hunger, food delivery in remote localities. Liberia is one of the poorest countries, where many people suffer from hunger. Our task was to monitor processes, but when needed, we were sent on special missions to help. These were special tasks, we encountered various situations... - Can you give us an example? - For instance, I had to support a UN programme distributing medicines to the most remote areas of the country. We carried out these supplies with UN military crews, airplanes, helicopters, in collaboration with NGOs from Japan, Norway, Belgium, we helped to distribute drugs and transport patients to areas where there are hospitals. There are big distances between cities, people have to walk 40-50 km, with sick children in their arms, suffering from malaria or other tropical diseases ... I also participated in the implementation of educational projects for children. I even taught a few lessons to children, we’ve talked about Moldova. Children go to school from the

62

- Nu v-a fost greu? Totuşi, viaţa în Africa nu e deloc uşoară... - E adevărat: după condiţiile de trai din ţara noastră, era foarte greu acolo. Dar ne era şi interesant, fiind ghidaţi de dorinţa de a ajuta un popor năpăstuit. De două ori am fost bolnavă de malarie - am rezistat graţie formei fizice bune şi sprijinului reciproc. După trei ani, pot spune că, în ceea ce priveşte creşterea profesională, acestea sunt cele mai frumoase amintiri din cariera mea militară. Totodată, mi-a fost interesant să lucrez într-o echipă internaţională - peste o sută de reprezentanţi adunaţi din întreaga lume, de diferite confesiuni, cu diferite culturi, diferite mentalităţi, dar care, având engleza ca limbă de lucru, găseau limbaj comun. - Mai erau femei în acea misiune? - În echipa mea nu mai erau femei. Dar, în general, există femei în misiunea de menţinere a păcii în Liberia - şi militari, şi medici care le ajută copiilor să învingă malaria. Sunt multe femei care merg benevol în Africa; am întâlnit un grup de profesoare din Irlanda, din Marea Britanie. Sunt femei curajoase şi implicate, din ţări prospere, care năzuiesc să ajute ţara

age of five years there, but the information basis in Liberian schools is very poor. They do not even have electricity, so the books delivered by the UN are the only source of knowledge for them. Therefore, the UN trains the peace forces in implementing its humanitarian programmes. - Wasn’t it difficult? Life in Africa is not easy at all...

- It’s true: after the living conditions in our country, it was very hard there. But at the same time it was interesting, we were guided by the desire to help an oppressed nation. I got sick twice with malaria and survived thanks to being in good physical shape and mutual support. After three years, I can say that in terms of professional growth, these are the most beautiful memories of my military career. At the same time, it was interesting to work in an international team - over a hundred representatives from the whole world, different religions, different cultures, different mentalities, but with English as a working language, we managed to find a common language. - Were there other women in that mission? - In my team there were no other women. But generally, there were women in the peacekeeping mission in Liberia - both soldiers, and doctors who helped children to overcome malaria. There are many women who voluntarily go to Africa. I met a group of teachers from Ireland, UK. These are brave and active women from wealthy

63


după un război de 15 ani, în care jumătate de populaţie a fost masacrată sau a dispărut fără urmă. - Vă puteţi aminti una dintre cele mai grele zile pe care le-aţi petrecut în Africa? - Am avut mai multe astfel de zile. În special, când mergeam să patrulăm, în sezonul ploilor, care durează şase luni, după alte şase luni e secetă... În sezonul ploilor e foarte greu să conduci chiar şi o maşină de teren. Drumurile sunt proaste, impracticabile. Odată, fiind la volan, mi-a zburat o roată din spate. Nu avea cine să mă ajute, nu exista legătura prin radio. Am petrecut 11 ore în junglă, până am înlăturat pana de cauciuc. Noroc că ne-au venit în ajutor localnicii... Au mai existat situaţii de acest fel. Se întâmpla să aterizăm cu elicopterul, iar de la locul de aterizare trebuia să parcurgi pe jos vreo zece kilometri până la o localitate absolut necunoscută, fără arme, deoarece observatorii militari poartă doar berete albastre, în semn că nu am venit cu război, ci să ajutăm oamenii. Şi niciodată nu ştii pe cine vei întâlni...

countries, who strive to help a country after a 15-year war in which half the population was massacred or disappeared. - Can you remember one of the hardest days you spent in Africa? - I had many such days. In particular, when I went to patrol during the rainy season, which lasts six months, after another six months there is drought ... It is very difficult to drive even a jeep in the rainy season. Roads are poor, impracticable. Once, when I was driving, a back wheel fell off. There was nobody to help me, no radio contact. I spent 11 hours in the jungle, until I removed the flat tire. I was lucky to receive the help from some locals ... There were different such cases. It happened to land by the helicopter and have to walk ten miles to a completely unknown place, without weapons, since the military observers wear blue helmets as a sign that we did not come to fight, but to help people. And you never know whom you will meet... - Have you had cases when you were attacked? - No, the locals were friendly to us. An unusual case happened to

64

me once: although military observers are not allowed to take local civilians in the UN car without special authorization, I once broke this rule at my own risk. A six-year-old girl was seriously ill and I, together with a colleague from Montenegro, took her in the car, without her

- Aţi avut cazuri când aţi fost atacaţi? - Nu, localnicii aveau o atitudine binevoitoare faţă de noi. Am avut şi un caz ieşit din comun în acest sens: deşi observatorii militari nu aveau dreptul să ia în maşina ONU civili localnici fără autorizaţie specială, o dată am încălcat această regulă cu propriul risc. O fetiţă de şase ani era grav

bolnavă şi eu, împreună cu un coleg din Muntenegru, am luat-o doar pe ea în maşină, fără părinţi, şi am transportat-o la clinica ambasadei americane. Dacă nu ne-am fi nimerit acolo, copilul ar fi murit. Am vizitat-o la spital, peste o lună, fetiţa a fost externată. - Cum reacţionează bărbaţii la ordinele unei femei? - Normal, din perspectivă profesionistă. Bărbaţii respectă năzuinţa femeii de a fi în poziţii egale cu ei. Femeia, dacă doreşte să câştige la fel de bine ca bărbaţii şi să fie la fel de responsabilă, trebuie să muncească foarte mult. Bărbaţii îşi respectă colegele cu epoleţi. - Familia s-a împăcat cu „mama cu epoleţi”? - Sunt căsătorită de 20 de ani, am o fiică de 19 ani, studentă la colegiu, la Facultatea de Informatică. Soţul, inginer într-o companie, este fost militar - respectiv, înţelege foarte bine profesia mea. Nu am niciun fel de impedimente în carieră. Armata face parte din viaţa mea Dar cine face un borş sau un ceai acasă, nu mai contează. Aici nu există divergenţe.

parents, to take her to the American embassy clinic. If we had not gone there, the child would have died. I visited the hospital after a month and the girl had been discharged. - How do men react to the orders of a woman? - Quite normally, from a professional perspective. Men respect women’s wish to be equal with them. The woman, if she wants to earn as much as men do, has to be equally responsible, she has to work a lot. Men respect their female colleagues with epaulettes. - Has the family reconciled itself with the “mother with epaulettes”? - I have been married for 20 years and I have a daughter who is 19 years-old and is a college student at the Faculty of Informatics. My husband, an engineer in a company, is a former military man therefore he understands very well what I do. I have not faced any obstacles in my career. The Army is part of my life. It does not matter who makes soup or tea at home. There are no differences.

65


Cine? Ce? Unde? Cum? sau invizibilul front diplomatic Activitatea Reprezentanţelor Permanente ale Republicii Moldova pe lângă Oficiile ONU

 

Who? What? Where? How? or the Invisible Diplomatic Front The Activity of Moldovan Permanent Missions to the UN

Î

n toate epocile, succesele - fie mai mari, fie mai mici - ale statelor s-au produs graţie oamenilor care au promovat interesele acestor state. Şi în cazul nostru, tot ceea ce a reuşit Republica Moldova în cei 20 de ani de prezenţă în familia ONU a fost posibil prin efortul concertat al „ostaşilor” săi, înrolaţi în serviciul diplomatic al ţării - atât cei de acasă, cât şi cei care servesc Moldova la Reprezentanţele de pe lângă oficiile Naţiunilor Unite. Reprezentanţele Permanente ale Republicii Moldova pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite sunt parte componentă a serviciului diplomatic naţional, fiind abilitate să promoveze politica externă şi raporturile Republicii Moldova cu ONU şi cu toate structurile din sistemul Naţiunilor Unite.

A

t all times, successes - both big or small - were achieved by states thanks to the people who promoted the interests of these states. In our case, all that Moldova has managed to achieve in the 20 years of its presence in the UN family was made ​​possible through the efforts of its “soldiers” enrolled in the diplomatic service - both those serving it from the home country and those working at Moldova’s Missions to the United Nations. The Permanent Representations of the Republic of Moldova to the United Nations are part of the national diplomatic service, mandated to promote Moldova’s foreign policy and relations with the UN and all its system structures.  

 

66

67


New York: 20 de ani de activităţi multidimensionale

Din octombrie 2003, Reprezentanţa îşi are propriul sediu pe 35 East 29th Street, New York, NY 10016.

Reprezentanţa Republicii Moldova pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite de la New York a fost înfiinţată în 1992. Prin Decretul Preşedintelui Mircea Snegur nr. 125 din 27.05.1992, pe post de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU cu sediul la New York, cu gradul de Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, a fost numit Tudor Panţâru. Ulterior, această funcţie a fost exercitată de Ion Botnaru (1998-2002), Vsevolod Grigore (2002-2006), Alexei Tulbure (2006-2008), Alexandru Cujba (2008-2011). În ianuarie 2012, pe post de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova la New York a fost desemnat deputatul Vlad Lupan. Iniţial, Misiunea a fost găzduită de Reprezentanţa României la ONU.

Misiunea de  la New York a contribuit la alegerea candidaturii Republicii Moldova (în capacitate naţională sau individual) în diverse poziţii şi organe elective din sistemul ONU. De asemenea, Misiunea Republicii Moldova de la New York a contribuit la iniţierea şi participarea cu regularitate a militarilor Armatei Naţionale la operaţiunile ONU de menţinere a păcii; a facilitat extinderea relaţiilor bilaterale cu mai multe state, reuşind stabilirea relaţiilor diplomatice cu Bahrain, Mali, Tunisia, San Marino (2004), Muntenegru (2007), Fiji, Sfântul Vincente şi Grenadinele, Paraguay (2011). A exercitat preşedinţia prin rotaţie a Grupului est-european 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011.

• Republica Moldova a deţinut vicepreşedinţia Adunării Generale ONU pe parcursul sesiunii a 63-a (2008-2009) • Republic of Moldova held Vice-Presidency of the 63rd session of the UN General Assembly 20082009

68

• Republica Moldova a deţinut preşedinţia Grupului Est-European de state pe parcursul lunii iunie 2011 • June 2011, Republic of Moldova held the Presidency of the Group of Eastern European States

New York: 20 Years of Multidimensional Activities   The Permanent Mission of the Republic of Moldova to the United Nations in New York was established in 1992. By the Decree of the President Mircea Snegur, Tudor Pantaru was appointed as Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Headquarters in New York. Later, this role was performed by Ion Botnaru (1998-2002), Vsevolod Grigore (2002-2006), Alexei Tulbure (2006-2008) and Alexandru Cujba (2008-2011). In January 2012, member of the Parliament Vlad Lupan was appointed as the Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN in New York. Initially, the mission was hosted by the Representation of Romania to the UN. Since October 2003, Moldova’s mission

has a separate office located on 35 East 29th Street, New York, NY 10016.   The mission in New York contributed to the election of the Republic of Moldova (in national or individual capacity) to various positions and elective bodies of the UN system. Also, the Moldovan mission in New York contributed to the initiation and regular participation of the National Army in UN peacekeeping operations, has facilitated the expansion of bilateral relations with many states, establishing diplomatic relations with Bahrain, Mali, Tunisia, San Marino (2004), Montenegro (2007), Fiji, Saint Vincent and the Grenadines, Paraguay (2011). It exercised the rotating presidency of the Eastern European Group in 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 and 2011.

69


Geneva: pentru drepturile omului, împotriva traficului de fiinţe Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la Geneva a fost inaugurată în 1997. Şi aici, în decembrie 2011, a fost desemnat un nou Ambasador - Victor Moraru. Până la el, funcţia de Reprezentant al Permanent al Republicii Moldova la Oficiul ONU de la Geneva a fost exercitată, după cum urmează, de Andrei Cheptine, Dumitru Croitoru şi Tatiana Lapicus.

„R

epublica Moldova are onoarea de a contribui, alături de alte state, la implementarea idealurilor nobile ale Naţiunilor Unite” Mircea Snegur, Preşedinte al Republicii Moldova, Şedinţa Plenară a Sesiunii 49 a Adunării Generale ONU, 29 septembrie 1994

Geneva: For Human Rights, Against Trafficking in Human Beings The Permanent Representation of the Republic of Moldova to the United Nations in Geneva was inaugurated in 1997. As of December 2011, Victor Moraru is the new Ambassador of Moldova to the UN in Geneva. Before that, the position of Moldova’s Representative to the United Nations Office in Geneva was exercised, as follows, by Andrei Cheptine, Dumitru Croitoru and Tatiana Lapicus.   The primary task of the Mission in Geneva is to ensure representation of the Republic of Moldova in its relations with the UN Office, the specialized agencies and international organizations present in the capital of Switzerland.

70

Sarcina primordială a Misiunii de la Geneva e să asigure reprezentarea Republicii Moldova în relaţiile cu Oficiul ONU, cu agenţiile specializate şi cu organizaţiile internaţionale care-şi au sediul în capitala Elveţiei.

Acest succes a fost posibil datorită ataşamentului şi acţiunilor Guvernului Republicii Moldova faţă de promovarea şi protejarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, atât pe plan naţional, cât şi regional şi internaţional, dar şi graţie muncii făcute de diplomaţi moldoveni, inclusiv echipa Reprezentanţei de la Geneva.

Printre realizările remarcabile ale Reprezentanţei de la Geneva se numără acceptarea Moldovei ca membru cu drepturi depline, alături de alte 46 de state - în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) pentru perioada 2010-2013, începând cu 1 iulie 2010. Chiar dacă decizia finală a fost luată la New York, întreg procesul de preaderare - negocierile, reuniunile etc. - s-a derulat la Geneva, acolo unde CDO îşi are sediul.

Începând cu anul 2009, Republica Moldova a participat, în calitate de observator, la lucrările Conferinţei pentru Dezarmare (CD); este parte la multiple Convenţii internaţionale - administrate inclusiv de Oficiul ONU pentru Dezarmare din Geneva - care prevăd distrugerea/ neutilizarea diverselor tipuri de arme şi muniţii, considerate a fi extrem de periculoase pentru populaţie, printre care Convenţia din 2010 privind Muniţiile cu Fragmentare (către data intrării în vigoare a convenţiei, 1 august 2010, Moldova a distrus întregul arsenal de muniţii cu fragmentare deţinute).

The remarkable achievements of the Mission in Geneva include the acceptance of Moldova as a full member, along with other 46 states, in the UN Human Rights Council (HRC) for the period 2010-2013, as of July 1, 2010. Even if the final decision was taken in New York, the entire pre-accession process - negotiations, meetings etc. - were done in Geneva, where the HRC is located. This success was possible due to Government’s commitment and actions to promote and protect human rights and fundamental freedoms, both nationally, regionally and internationally, but also thanks to the work of Moldovan diplomats, including representatives from Geneva team.   Since 2009, the Republic of Moldova has participated, as an observer, in the works of the Conference on Disarmament (CD); it is a party to many international conventions - including those administered by UN Office for Disarmament in Geneva - which

foresee destruction/non-use of various types of weapons and ammunition, considered to be extremely dangerous for the population, including the 2010 Convention on Cluster Munitions (by the date of entry into force of the Convention, August 1, 2010, Moldova had destroyed the entire arsenal of cluster munitions held).

Viena: împotriva corupţiei, a drogurilor şi pentru energia atomică paşnică Activitatea Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lângă Organizaţiile Internaţionale la Viena se axează pe menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu următoarele organisme internaţionale din sistemul ONU: Oficiul Naţiunilor Unite la Viena / Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi a Criminalităţii; Consiliul Internaţional pentru Controlul Drogurilor; Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială; Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică; Comisia Preparatorie a Organizaţiei Tratatului de Interzicere Totală a Testelor Nucleare; Oficiul ONU pentru Afaceri Extraatmosferice; Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Internaţional Comercial.

Vienna: Against Corruption, Drugs and for Peaceful Atomic Energy

“T

he Republic of Moldova has the honor to contribute, together with other States, to the implementation of the noble ideals of the United Nations” Mircea Snegur, President of the Republic of Moldova, 49th UN General Assembly Plenary Meeting, September 29, 1994

The activity of Moldova’s Permanent Representation to the international organizations in Vienna focuses on maintaining and developing relations with the following international bodies: United Nations Office in Vienna/United Nations Office on Drugs and Crime, International Narcotics Control Board, United Nations Industrial Development Organization, the International Atomic Energy Agency; the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

71


În cadrul cooperării cu Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi a Criminalităţii (UNODC), Reprezentanţa Permanentă la Viena asigură participarea Moldovei la toate reuniunile principale ale acestuia. În anii 2007-2009 Republica Moldova a exercitat funcţia de cel de-al treilea Vicepreşedinte al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Stupefiante şi Prim-vicepreşedinte al CCPCJ. Un alt aspect important al cooperării cu UNODC l-a reprezentat semnarea, la 21 decembrie 2010, a Acordului de înfiinţare a Academiei Internaţionale Anticorupţie (AIAC), Moldova devenind al 45-lea statfondator al acesteia. În acelaşi context se înscrie cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Internaţional pentru Controlul Drogurilor (INCB), care presupune controlul comun şi raportarea trimestrială privind circulaţia substanţelor narcotice controlate.

Paris: cooperare în numele culturii La UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură - Republica Moldova este reprezentată de Ambasada ţării noastre în Franţa, acreditată prin cumul în calitate de Delegaţie permanentă. Fiind profund ataşată valorilor şi principiilor promovate de UNESCO, Republica Moldova este parte la mai multe Convenţii UNESCO, iar din 2005, Republica Moldova a fost inclusă pe Lista Patrimoniului mondial al UNESCO, ca parte a lanţului Arcului geodezic al lui Struve, unul dintre punctele fixe ale acestui Arc aflându-se în localitatea Rudi, Soroca. În 2007, Republica Moldova a sărbătorit a 15-a aniversare de la aderarea sa la UNESCO printr-un eveniment de amploare, organizat la Paris, cu participarea Ansamblului Naţional Academic de Dans „Joc”.

Organization, the UN Office for Outer Space Affairs, United Nations Commission on International Trade Law. In the framework of its cooperation with the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Moldova’s Permanent Mission in Vienna takes part in all its main meetings. During 2007-2009, the Republic of Moldova held the position of the Third Deputy Chair of the United Nations Commission on Narcotic Drugs and the First Deputy Chair of CCPCJ. Another important aspect of cooperation with UNODC was the signing on December 21, 2010, of the Agreement establishing the International Anti-Corruption Academy

72

“T

he Republic of Moldova is irreversibly committed to the path of democracy, wich is the best gurantee of sustainable development, peace and social progress” Mihai Popov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, UN General Assembly Plenary Meeting, September 24, 1996

(IACA), Moldova becoming its 45 th founding state. In the same context, Moldova cooperates closely with the International Narcotics Control Board, which involves joint control and quarterly reporting on the movement of controlled drugs. Paris: Cooperation for Culture   The Republic of Moldova is represented at UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - by its Embassy to France, accredited also as the Permanent Delegation. Given its strong commitment to values ​​and principles

Roma: alimentaţie sănătoasă şi dezvoltare rurală durabilă Ambasada Republicii Moldova la Roma a contribuit la intensificarea cooperării Republicii Moldova cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) şi cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO). Astfel, din 1999, pentru Republica Moldova au fost aprobate cinci Proiecte IFAD, în valoare totală de 116,5 mln. USD (dintre care 68,9 mln. nemijlocit acordate de IFAD), ale căror beneficiari direcţi  sunt peste 93 de mii de gospodării. Toate cele cinci

„R

epublica Moldova s-a angajat ireversibil pe calea democraţiei, care este cea mai bună garanţie a dezvoltării durabile, păcii şi progresului social” Mihai Popov, Ministru de Externe al Republicii Moldova, şedinţa plenară a sesiunii 50 a Adunării Generale ONU, 24 septembrie 1996

promoted by UNESCO, the Republic of Moldova is party to several UNESCO Conventions, and since 2005 it has been included on UNESCO’s World Heritage List as part of its Struve Geodetic Arc chain, one of the fixed points of this arc being located in Rudi village, Soroca district. In 2007, Moldova celebrated the 15 th anniversary of its accession to UNESCO holding a major event in Paris in which the National Academic Dance Ensemble “Joc” participated. Rome: Healthy Nutrition and Sustainable Rural Development   Moldovan Embassy in Rome contributed to increased cooperation between the Republic of Moldova and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the Food and Agriculture

iniţiative vizează acordarea serviciilor financiare rurale care, în conformitate cu priorităţile Guvernului Republicii Moldova de reducere a sărăciei rurale prin dezvoltare agricolă, vor permite extinderea oportunităţilor de creştere economică şi de consolidare a capacităţilor de angajare în câmpul muncii a populaţiei rurale.

• Mihai Popov, Ministru de Externe al Republicii Moldova, şedinţa plenară a sesiunii 50 a Adunării Generale ONU, 24 septembrie 1996 • Mihai Popov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, UN General Assembly Plenary Meeting, September 24, 1996

Organization of the United Nations (FAO). Thus, in 1999, five IFAD projects were approved for Moldova, with a total estimated budget of US $116.5 million (including US $68.9 million directly provided by IFAD), whose direct beneficiaries are over 93,000 households. All five initiatives aim to provide rural financial services in accordance with Government priorities to reduce rural poverty through agricultural development, to allow for expansion and growth opportunities and to strengthen employment opportunities for the rural population.

73


Un stat cu drepturi egale în familia Naţiunilor Unite Trei întrebări despre Moldova şi ONU, cu Ambasadorii Moldovei la ONU

A State with Equal Rights in the UN Family Three Questions about Moldova and the UN, with Moldovan Ambassadors to the UN

74

Ziua de 2 martie 1992 a fost una plină de speranţe şi de optimism Tudor Panţâru, primul Reprezentant Permanent al RM la ONU Perioada: 1992-1996 În prezent: deputat în Parlamentul României, Preşedinte al Subcomisiei Parlamentare pentru Monitorizarea Executării Hotărârilor CEDO

Tudor Panţâru, First Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Period: 1992-1996 Currently: Member of the Romanian Parliament, Chairman of the Parliamentary Subcommittee for Monitoring the Enforcement of European Court for Human Rights Decisions

March 2, 1992 was a day full of hope and optimism

1. Cum se vede astăzi, la 20 de ani distanţă, evenimentul de aderare a Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite? Ziua de 2 martie 1992 - când Republica Moldova a fost acceptată în Organizaţia Naţiunilor Unite şi când Tricolorul nostru a fost arborat în faţa sediului ONU de la New York - fost una plină de speranţe şi de optimism. Acest fapt însemna recunoaşterea internaţională a noului stat - Republica Moldova. Din acel moment au început să ni se aplice normele dreptului internaţional şi astfel ne-a fost garantată suveranitatea, noi având de-a face cu ameninţări provocate încă de dinaintea proclamării Independenţei şi tocmai în scopul împiedicării acesteia.

ONU poartă o deosebită importanţă. Astăzi, este evident că Chişinăul a trebuit să exploreze mai intens posibilităţile oferite de Naţiunile Unite în vederea protejării integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, respectiv a drepturilor fundamentale ale unui segment important din populaţia ei.

2. De ce a fost important - atunci, dar şi acum - să aderăm la ONU? ONU a fost şi rămâne cea mai importantă organizaţie internaţională pentru asigurarea păcii mondiale şi respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, în baza cooperării civilizate a statelor membre, guvernate fiind de normele dreptului internaţional. În acest sens, statele membre au obligaţia reciprocă de a-şi respecta independenţa şi integritatea teritorială. Din această perspectivă, aderarea Republicii Moldova la

3. În aceste două decenii, a reuşit Moldova să valorifice plenar faptul că este membru al ONU? Privind retrospectiv, aproape de împlinirea celor 20 de ani de la aderarea Moldovei la ONU, trebuie să constat cu regret că Republica Moldova a rămas doar la nivelul recunoaşterii de jure a suveranităţii sale, suveranitatea de facto lipsindu-i cu desăvârşire. Altfel spus, Republica Moldova nu este capabilă să-şi exercite jurisdicţia efectivă pe întreg teritoriul său. Cred, totuşi, că mai este posibil de a apela la procedurile şi mecanismele ONU pentru evacuarea trupelor militare ruseşti de pe teritoriul nostru naţional. Pentru aceasta, însă, Chişinăul trebuie să nu evite folosirea cu maximă perseverenţă a tuturor acestor posibilităţi, bazate pe rigorile dreptului internaţional, dar şi pe autoritatea şi influenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite.

1. How do you see today, 20 years away, the event of accession of the Republic of Moldova to the United Nations? March 2, 1992, when the Republic of Moldova was accepted in the United Nations and when our flag was raised at the UN Headquarters in New York, was one full of hope and optimism. This meant the international recognition of the new state - the Republic of Moldova. From that moment we started applying the international law and thus we were guaranteed our sovereignty, having to deal with threats caused even before the Declaration of Independence and aiming at preventing them.   2. Why was it important - then and now - to join the UN? UN was and remains the most important international organization for world peace and respect for human rights and freedoms based on civilized cooperation of Member States, governed by the rules of international law. To this end, Member States have the mutual obligation to respect the independence and territorial integrity. The accession of the Republic of Moldova to the United Nations has

a special importance. Today, it is clear that Chisinau has got to explore the possibilities offered by the United Nations to protect the territorial integrity of the Republic of Moldova and thus the fundamental rights of an important segment of its population.   3. Was Moldova able, in these two decades, to exploit fully the UN membership? Looking back, after almost 20 years since the accession of the Republic of Moldova to the United Nations, I must note with regret that Moldova remains at the stage of only de jure recognition of its sovereignty, while de facto sovereignty lacks altogether. In other words, Moldova is unable to exercise effective jurisdiction throughout its territory. In my opinion, it is still possible to call for UN procedures and mechanisms for evacuation of Russian military troops from our territory. Chisinau should not avoid using with perseverance all those possibilities which are based on the rules of international law and the authority and influence of the United Nations.

75


Cel mai greu pentru o ţară mică e să se afirme, să se facă auzită Vsevolod Grigore, Reprezentat Permanent al Republicii Moldova la ONU Perioada: 2002-2006

1. Aţi fost numit în funcţie la început de mileniu. În ce fel aţi resimţit „provocările mileniului” în cadrul Naţiunilor Unite? „Declaraţia Mileniului”, semnată în 2000 şi care conţine Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, o consider până acum una dintre acţiunile de anvergură cele mai reuşite ale ONU. A fost o manifestare de consens şi solidaritate cum rareori se întâmplă în această organizaţie. E important că s-a reuşit formularea unor obiective concrete şi realizabile, fiind stabilit şi un mecanism riguros de monitorizare a îndeplinirii acestora. Poate că lumea nu va reuşi să se izbăvească totalmente de sărăcie până în 2015, dar totuşi sunt convins că vor exista progrese majore spre binele întregii umanităţi. 2. Ce este greu, pentru o ţară mică, într-o organizaţie atât de mare? Ce a fost greu - sau chiar imposibil - pentru dvs. în cei patru ani de mandat?

The Most Difficult Thing for a Small Country is to Make itself Heard

1. You were appointed to this position at the beginning of the millennium. How did you feel the “Millennium Challenges” at the United Nations? I believe that the Millennium Declaration signed in 2000, which specifies the Millennium Development Goals, is one of the most successful comprehensive actions of the UN. It was a manifestation of consensus and solidarity. It is important that the parties were able to formulate some concrete and achievable objectives, establishing a sound mechanism to monitor their fulfilment. Perhaps countries will not be able to eradicate poverty completely by 2015, but I am convinced that there will be major advances for the good of all humanity.

Vsevolod Grigore, Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Period: 2002-2006

2. What is difficult for a small country in such a large organization? What was difficult - or even impossible - for you in the four-year mandate?

76

Cel mai greu pentru o ţară mică e să se afirme, să se facă auzită. Pe lângă factorul ponderii economice şi politice inegale a statelor-membre, la ONU exista reguli procedurale rigide şi un sistem prohibitiv de admitere pe agenda diferitelor structuri a unor chestiuni sau iniţiative pe care ţările „grele” - în special, membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate - le consideră „incomode”. Pentru Moldova, bunăoară, este extrem de dificil să abordeze în cadrul ONU chestiunea transnistreană într-un mod semnificativ şi rezultativ. 3. Pe ce priorităţi ar trebui să se axeze RM pentru a beneficia din plin de faptul că este membră a Naţiunilor Unite? Priorităţile Moldovei la ONU sunt aceleaşi ca şi oriunde. Dezideratele de bază - cum ar fi integrarea europeană, restabilirea integrităţii teritoriale a ţării, construirea statului

The most difficult part for a small country is to make itself heard. Besides the unequal economic and political power of the member states, there are some rigid procedural rules and a prohibitive system of adding on the agenda of different structures some issues and initiatives that the “heavy” countries - in particular the permanent members of the Security Council deemed “undesirable”. For instance, for Moldova, it is extremely difficult to address the Transnistrian issue at the UN in a meaningful and effective way.   3. What priorities should be the main focus of the RM to benefit from United Nations membership? The priorities of the Republic of Moldova in the UN are the same as elsewhere. The basic objectives - such as European integration, restoring territorial integrity, building a democratic state of law and market economy, etc. can and should be

democratic de drept şi a economiei de piaţă etc. pot fi şi trebuie promovate cu insistenţă şi prin intermediul ONU. Noi nu trebuie să ne punem întrebarea „cu ce ne poate ajuta ONU?”, ci, mai curând, să ne gândim cum putem folosi tribuna, pârghiile, expertiza ONU pentru a ne atinge cu maximă eficienţă scopurile. Să fim activi, să ne sporim vizibilitatea, să ne pronunţăm în cunoştinţă de cauză pe marginea problemelor de importanţă globală. Este un lucru migălos, care cere efort, răbdare şi concentrare. Bunăoară, e bine că Moldova are o politică consecventă de asociere la opinia Uniunii Europene în mai toate disputele de la ONU, dar am avea mult mai mult de câştigat în faţa partenerilor noştri europeni, dacă am contribui activ la elaborarea şi argumentarea acestor opinii, mobilizând specialiştii pe care îi avem in diverse domenii, analizând propria experienţă.

strongly promoted through the UN. We should not ask ourselves “what the UN can do for us?” We should rather think instead of how we can use the stands, the levers, the expertise of the UN to achieve our goals with maximum efficiency. We must be active, enhance our visibility and express our views on the issues of global importance. It is a difficult task, which requires effort, patience and concentration. At the same time, it is good that Moldova has a consistent policy of compliance with the opinion of the European Union in basically all disputes at the UN, but we would have much more to gain from our European partners if we actively contribute to the development and reasoning of these opinions, mobilizing our specialists in various fields, analysing their own experience.

77


Ţinta noastră a fost sporirea vizibilităţii conflictului de pe Nistru Alexei Tulbure, Reprezentat Permanent al Republicii Moldova la ONU Perioada: 2006-2008 În prezent: director executiv al Adunării Civice Helsinki

Our Aim Was to Increase the Visibility of the Transnistrian Issue Alexei Tulbure, Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Period: 2006-2008 Currently: Executive Director of the Helsinki Civic Assembly

78

1. Care credeţi că au fost cele mai importante dosare legate de Republica Moldova, aflate în atenţia ONU pe durata acestor 20 de ani? Din activităţile ONU pe teritoriul Republicii Moldova aş menţiona eforturile UNICEF pentru protejarea drepturilor copiilor, în speţă, acţiunile de stopare a violenţei împotriva copiilor, de dezinstituţionalizare a celor care au nimerit în îngrijirea statului. De asemenea, pot fi extrem de pozitive efectele pe care le poate avea asupra calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi a membrilor familiilor lor implementarea Convenţiei ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Aş mai menţiona Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, care de ani buni ajută ţara să-şi realizeze priorităţile de dezvoltare.

2. Atunci când aţi fost desemnat în funcţie, v-aţi propus să sporiţi rolul ONU în aplanarea diferendului transnistrean. În ce măsură v-a reuşit? Nu am urmărit scopul implicării ONU în procesul de soluţionarea a conflictului de pe Nistru - ar fi fost o eroare substituirea mecanismelor existente cu unele noi, legate de Naţiunile Unite. Tot ce am întreprins avea ca ţintă sporirea vizibilităţii conflictului, a problemelor legate de el. Astfel, am reuşit să introducem pe agenda permanentă a Adunării Generale ONU chestiunea conflictelor prelungite în zona CSI - o realizare importantă, chiar dacă până în prezent nu a fost adoptată nici o rezoluţie în acest sens. Un alt efort a fost încercarea de a implementa recomandările Raportului Baroului de avocaţi din New York cu privire la aspectele legale ale conflictului de pe Nistru, una din ele fiind atacarea în justiţie (în arbitraje din afara Moldovei) a drepturilor asupra proprietăţilor obţinute fără acordul Chişinăului în regiunea transnistreană de către

businessmenii ruşi. În opinia mea, după hotărârea CEDO pe dosarul grupului Ilaşcu, conform căreia Rusia se făcea responsabilă de ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului, merită să încercăm de a implica în procesul de soluţionare a diferendului transnistrean Curtea Internaţională de Justiţie (ONU). Nici în primul, nici în al doilea caz din varii motive eforturile noastre nu s-au soldat cu rezultate palpabile.

1. What do you think were the most important cases related to the Republic of Moldova, in the attention of the UN during these past 20 years? Of all UN activities in the Republic of Moldova, I would mention UNICEF’s efforts to protect children’s rights, particularly actions to stop violence against children and the de-institutionalization of those who have been in residential care. Also, the impact of the implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities is very positive. I would also mention the International Monetary Fund and the World Bank, which for years have supported the country’s development priorities.

I did not seek to engage the UN in the settlement of the Transnistrian issue - it would be wrong to replace the existing mechanisms with new ones, related to the United Nations. Everything I have done was aimed at increasing visibility about the conflict. Thus, I managed to introduce the issue of protracted conflicts in the CIS in the permanent agenda of the UN General Assembly - an important achievement, although it did not result in the adoption of any resolution so far. Another effort was an attempt to implement the recommendations of the Rapporteur of the Bar Association in New York on the legal aspects of the Transnistrian conflict, which included court sue (in arbitration outside Moldova) of the property rights obtained without the approval of Chisinau in the Transnistrian region by Russian businessmen. In my opinion, after the ECHR decision on Ilascu group case, according to which Russia is

responsible for what happens on the left bank of Nistru River, it is worth trying to engage the International Court of Justice (UN ) in conflict settlement. Neither in the first, nor in the second case, for whatever reason, have our efforts resulted in tangible results.   3. Is a new impetus necessary in the relationship Moldova UN? After 20 years of UN membership, Moldova continues to benefit from international assistance. Until now, we have consumed more security than we have produced. In order to change this situation, the first thing we should do is to assign our work in the UN a greater importance and more resources - intellectual, above all. From here, a new stage in the history of our relations with the United Nations will certainly begin.

2. When you were appointed to this position, you planed to increase the role of the UN in the settlement of Transnistrian issue. To what extent did you succeed?

3. Este nevoie de un nou impuls în relaţia Moldova-ONU? După 20 ani de la aderarea la ONU, Moldova rămâne a fi obiectul asistenţei internaţionale. Până acum consumăm mai multă securitate decât producem. Pentru a schimba această stare de lucruri, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să atribuim activităţii noastre în cadrul ONU o importanţă mai sporită şi mai multe resurse intelectuale, înainte de toate. De aici, la sigur, va începe o nouă etapă în istoria relaţiilor noastre cu Naţiunile Unite.

79


Sfidarea cea mare nu este vizibilitatea, ci reprezentarea adecvată a ţării Alexandru Cujba, Reprezentat Permanent al Republicii Moldova la ONU Perioada: 2008-2011

The Main Challenge Is Not Visibility, but Adequate Representation of the Country Alexandru Cujba, Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Period: 2008-2011

80

1. Ce reprezintă ONU în secolul 21? Reuşesc Naţiunile Unite să fie în pas cu timpul şi, totodată, să răspundă eficient provocărilor timpului? Obiectivele declarate în 1945 de către cele 51 de state fondatoare ale ONU au rămas pe agenda Naţiunilor Unite şi în secolul 21, când numărul ţărilor membre e de 193. Sistemul ONU este foarte divers. Structurile ONU sunt omniprezente, iar subiecte ca menţinerea şi consolidarea păcii, prevenirea conflictelor, dezarmarea nucleară şi neproliferarea armelor mici, combaterea terorismului, asistenţa refugiaţilor, echitatea gender şi promovarea rolului femeilor, asigurarea unei bune guvernări au captat şi captează atenţia şi eforturile statelor membre care folosesc cadrul ONU pentru a dezbate, examina şi identifica soluţii comune problemelor globale în scopul asigurării unei lumi sigure şi prielnice pentru viitoarele generaţii.

2. Ce este prioritar ca să fii vizibil la ONU - atât ca ţară, cât şi ca Reprezentant al acesteia? Pentru reprezentanţele mici de la New York, precum e cea a Republicii Moldova, în care activează doar trei diplomaţi, sfidarea cea mare nu este vizibilitatea, ci reprezentarea adecvată a ţării. Iar pentru aceasta urmează să dispui de cunoştinţe în diverse domenii - securitate, dezarmare, drepturile omului, dezvoltare durabilă, operaţiuni de menţinere a păcii, bugetar-financiar, drept internaţional etc. - şi să le aplici zilnic în cadrul diverselor comitete, comisii, conferinţe, reuniuni. Dorinţa de a fi vizibil cu orice preţ poate conduce la omiterea unor acţiuni importante. De aceea, practica paşilor mici, dar siguri e cea mai reuşită pentru misiuni ca a noastră. 3. Ce realizare aţi scoate-o în evidenţă, pe final de mandat? În 1996, când mi-am început activitatea în serviciul diplomatic, nu-

mi imaginam că într-o zi îmi voi reprezenta ţara la ONU. Poziţia de Ambasador la ONU este în sine o realizare extraordinară, fiind una dintre cele mai importante şi râvnite poziţii în serviciile diplomatice din majoritatea statelor membre. Sunt mândru că, împreună cu colegii, am reuşit să reprezentăm destoinic Moldova, făcând faţă multiplelor sfidări - de la cele interne, de ordin administrativ, la cele externe, care vizau probleme stringente de ordin global sau care solicitau acţiuni urgente şi reacţii prompte din partea Reprezentanţei. Cu titlu aparte aş menţiona calitatea de şef al delegaţiilor naţionale ale Moldovei pe parcursul a trei sesiuni consecutive, activitatea în organele principale ale ONU - Adunarea Generală, Consiliul Economic şi Social, alegerea Republicii Moldova în Consiliul pentru Drepturile Omului, contribuţia în calitate de Preşedinte al Grupului regional Esteuropean pentru realegerea în iunie 2011 pentru un nou mandat a Secretarului General Ban Ki-moon.

1. What is the UN in the 21st century? Does the United Nations manage to keep the pace with the times and to meet challenges efficiently? The objectives stated in 1945 by the 51 founding countries of the UN remain on the agenda in the 21st century, when the number of Member States reached 193. The UN system is very diverse. The UN structures are ubiquitous, and topics such as maintaining and strengthening peace, preventing conflicts, nuclear disarmament and non-proliferation of small arms, antiterrorism, refugees’ assistance, gender equity and promoting the role of women and ensuring good governance have captured the attention and efforts of Member States using the UN framework to discuss, examine and identify common solutions to global problems in order to ensure a safe and favourable world for future generations.  

2. What needs to be done to be visible at the UN - as a country and as its representative? For small missions in New York, such as the one of the Republic of Moldova, the main challenge is not greater visibility, but adequate representation of the country. And to achieve this, one must have the knowledge in various areas - security, disarmament, human rights, sustainable development, peacekeeping operations, budget and finance, international law etc. - and apply them daily in the various committees, commissions, conferences, meetings. The desire to be visible at all costs can lead to omission of important actions. Therefore, the small, but sure steps practice is the most successful for missions like ours.   3. What achievement would you outline at the end of your mandate?

In 1996, when I started my diplomatic career, I could not imagine that someday I would represent the country at the UN. The position of Ambassador to the UN is in itself a tremendous achievement and is one of the most important and coveted positions within the diplomatic service in most Member States. I am proud that, together with colleagues, we managed to represent Moldova in a worthy manner, although we faced many challenges - both internal, administrative, and external, by addressing urgent global problems or calling for urgent action or prompt reactions of the representative. I would mention in particular the leadership of the national delegations of Moldova during three consecutive sessions, the activity in the main UN bodies - the General Assembly, the Economic and Social Council, the election of Moldova to the Human Rights Council and the contribution as President of the regional Eastern European Group for re-election in June 2011 for a new mandate of the Secretary General Ban Ki-moon.

81


Ar fi păcat să nu acţionăm cu creativitate şi inteligenţă Tatiana Lapicus, Reprezentat Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva Perioada: 2007-2011

1. În ce constă specificul muncii unui ambasador la oficiul ONU de la Geneva? Poziţia de Ambasador la ONU, indiferent de locaţia acestuia, este una foarte dinamică şi comportă elemente de la tehnice la politice, ore de negocieri, delegaţii, intervenţii etc. În general, nu trebuie să existe o abordare separată între sediile şi cartierul general al ONU - între mandatele şi subiectele acestora există o legătură intrinsecă şi, dacă undeva ceva nu merge, atunci şi sistemul nu e funcţional şi acţionează mai puţin eficient în favoarea ţării. 2. Care au fost realizările dvs. - deci, şi ale noastre - pe parcursul ultimilor ani? Voi porni de la faptul că în ultimii ani echipa misiunii din Geneva, împreună cu colegii din cadrul MAEIE, au încercat să avanseze promovarea Moldovei în cadrul ONU şi al agenţiilor specializate din

We have to Act with Creativity and Intelligence Tatiana Lapicus, Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Office in Geneva Period: 2007-2011

82

1. What does the work of an Ambassador to the UN Office in Geneva entail? The position of Ambassador to the UN, regardless of its location, is very dynamic and involves technical and policy elements, hours of negotiations, delegations and so on In general, there should be a separate approach between UN offices and headquarters – their mandates and the topics addressed by them are intrinsically linked, and if something goes wrong somewhere, the whole system is not functional and works less effectively for the country.   2. What were your (and thus our) achievements in recent years? In recent years, the Geneva mission team, together with colleagues from the Ministry of Foreign Affairs, worked to advance the promotion of Moldova within the UN and the specialized agencies in Geneva. I mean the election and

Elveţia. Mă refer la alegerea şi exercitarea mandatului Republicii Moldova în calitate de membru în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (2010-2013) care este astăzi una dintre structurile inovatoare şi prestigioase ale Naţiunilor Unite. Calitatea de membru al CDO oferă Moldovei şansa unei vizibilităţi mai clare în domeniul drepturilor omului, a consolidării sistemului de protecţie a drepturilor omului, mai ales în contextul dezideratului de integrare europeană. Tot aici, la Geneva, s-a încercat intensificarea parteneriatului cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi plasarea Republicii Moldova în lista ţărilor active în cadrul Forumului Global pentru Migraţie şi Dezvoltare. Totodată, în parteneriat cu Comitetul activităţilor culturale şi diaspora moldovenească din Elveţia, în anii 2009, 2010 şi 2011 au fost organizate o serie de acţiuni ce s-au înscris drept contribuţia

fulfilment of the mandate of the Republic of Moldova as a member of the UN Human Rights Council (2010-2013), which today is one of the innovative and prestigious structures of the United Nations. Membership in the HRC offers Moldova the chance for more visibility in the area of human rights, and a strengthened human rights protection system, particularly in the context of European integration.   Also, here in Geneva, we tried to increase the partnership with the International Organization for Migration and include Moldova in the list of active countries in the Global Forum for Migration and Development.   In partnership with the Moldovan Diaspora in Switzerland and the Committee for Cultural Activities, during 2009- 2011, a number of actions were organized, as part of Moldova’s contribution to

Moldovei la patrimoniul cultural al Naţiunilor Unite. Respectiv, în incinta Palatului Naţiunilor din Geneva, au fost organizate expoziţii dedicate Mărţişorului, drepturilor omului în Republica Moldova şi celor 20 de ani de independenţă a ţării, concerte de muzică cu maestrul Constantin Moscovici şi Maria Ciobanu. 3. Pe ce dosare ar trebui să se concentreze în continuare Republica Moldova în relaţia sa cu Naţiunile Unite? ONU reprezintă un for foarte important pentru statele membre, inclusiv pentru Moldova şi atenţia trebuie mereu să fie acordată tuturor domeniilor gestionate de ONU. Evident, din motive obiective - inclusiv insuficienţa acută de resurse umane - nu permite încă exploatarea maximă a organizaţiei. Oricum, fiecare dintre noi reiese din realităţi, dar nu se opreşte aici, căci ar fi păcat doar să ne plângem şi să nu acţionăm cu creativitate şi inteligenţă.

the UN cultural heritage. Thus, the Palace of Nations in Geneva hosted exhibitions dedicated to the Mărţisor (Spring Day), human rights in Moldova and 20 years of country’s independence, concerts by famous Moldovan singers Constantin Moscovici and Maria Ciobanu.   3. In which cases should the Republic of Moldova focus its attention in its relationship with the United Nations? UN is a very important forum for the Member States, including Moldova, and attention must always be paid to all areas covered by the UN. Obviously, for objective reasons, including a shortage of human resources, the maximum exploitation of the organization is not yet possible. However, each of us bases our actions on facts, but it does not stop there, as it would be a pity not to act with creativity and intelligence.

83


În cei peste 65 de ani de existenţă, ONU a schimbat lumea în multe moduri Victor Moraru, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva

1. Aţi muncit la Reprezentanţa de la New York, munciţi în cea din Geneva. Cum se vede ONU din interior? ONU e departe de a fi sau de a deveni un mit fondator. Deşi enunţă în manifestul său programatic şi principii idealiste, Naţiunile Unite rămân, încă, o reflecţie a raporturilor de putere la scară globală. Despre ONU s-a spus în repetate rânduri că, „dacă nu ar fi existat, ar fi trebuit inventată”. Dincolo de criticile care i se aduc, pe bună dreptate, trebuie să recunoaştem că Organizaţia şi-a realizat scopul său principal, şi anume, să prevină izbucnirea unei noi conflagraţii mondiale. În acelaşi timp, ONU continuă să ofere nu doar o platformă de dialog planetar, dar şi soluţii pentru multe dintre provocările severe cu care se confruntă astăzi omenirea. 2. Mai poate ONU să răspundă eficient provocărilor secolului 21, pe o planetă cu o populaţie de peste şapte miliarde?

In Over 65 Years of its Existence, the UN Has Changed the World in Many Ways Victor Moraru, Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Office in Geneva

84

1. You have worked at Moldova’s Mission in New York, now you work in Geneva. How do you see the UN from inside? The UN is far from being or becoming a founding myth. Although the UN also includes some idealistic principles in its programme manifest, the United Nations still remains a reflection of global power relations. It has been said repeatedly about the UN that “if it hadn’t existed, it would have to be invented”. Beyond the justified criticism against it, we must recognize that the organization has achieved its main purpose, namely to prevent the outbreak of a new world conflagration. At the same time, the UN continues to provide not only a platform for global dialogue, but also solutions to many serious challenges faced by mankind today. 2. Can the UN still respond effectively to the challenges of the 21st century on a planet which has a population of more than seven billion?

Prin multitudinea statelor şi intereselor care se întâlnesc în cadrul ONU, organizaţia se aseamănă cu un „turn Babel” modern. Astfel, nu anvergura lucrării reprezintă factorul limitativ, ci incoerenţa generată de viziunile diferite privind destinaţia şi „drepturile de proprietate” asupra obiectului în construcţie. Într-o lume în care intervenţia divină este exclusă, prin definiţie, iar „omul e măsura tuturor lucrurilor”, avem toate şansele, cel puţin, să minimalizăm efectele „răului original”, în toate manifestările sale, inclusiv în cele pe care le-aţi menţionat mai sus. Să nu uităm că, în cei peste 65 de ani de existenţă, ONU a schimbat lumea în multe moduri. Din câte îmi amintesc, cu ocazia unui jubileu al Organizaţiei mondiale, PNUD a distribuit o listă în care figurau 60 de domenii în care ONU a făcut o mare „diferenţă” prin acţiunea şi contribuţia sa. În concluzie, vocaţia globală a ONU nu este un epitet circumstanţial, ci o potenţialitate pe care statele membre au obligaţia să o valorifice spre „binele generaţiilor prezente şi viitoare”.

3. Ce ar trebui să îmbunătăţească Moldova în relaţia cu Naţiunile Unite? Pornind de la premisa realistă că Moldova are o capacitate limitată de a influenţa procesul decizional din cadrul ONU, e important să selectăm mai riguros obiectivele naţionale specifice şi temele de dezbatere în care putem contribui de o manieră substanţială şi impune, astfel, o imagine pozitivă, cu consecinţe benefice asupra politicii noastre externe. În timp ce, prin asocierea sa continuă la poziţiile UE, Moldova îşi consolidează gradual în cadrul Naţiunilor Unite profilul emergent de stat cu vocaţie europeană, e important să asigurăm o voce distinctă a ţării. Evident, o valorificare mai bună a potenţialului de asistenţă existent în cadrul instituţiilor specializate din sistemul ONU va rămâne o prioritate centrală atât timp cât procesul de tranziţie a ţării spre o fază de dezvoltare superioară nu va fi finalizat.

By the number of states and interests met in the UN, the organization is like a modern “tower of Babel.” Thus, it is not the scope of work which is the limiting factor, but the inconsistency generated by different visions on the destination and “ownership rights” on the object under construction. In a world where divine intervention is excluded, by definition, and “the man is the measure of all things” we have the chance to at least minimize the effects of the “genuine evil” in all its forms, including those you mentioned above. We should not forget that over 65 years of existence, the UN has changed the world in many ways. From what I remember, on one of its anniversaries, UN has distributed a list of 60 ways where it has made ​​a big difference. In conclusion, the UN’s global vocation is not a circumstantial epithet, but a potential that the member states are required to exploit to the “benefit of present and future generations”.  

3. What should improve in the relations between the Republic of Moldova and the United Nations? Assuming realistically that Moldova has a limited capacity to influence decision- making within the UN, it is important to more rigorously select specific national goals and topics of debate in which we can contribute in a substantial manner and therefore build a positive image, with beneficial effects on our foreign policy. While by its consistent association to EU positions Moldova gradually strengthens its profile within the United Nations of an emerging Europeanoriented state, it is important to ensure the country’s distinct voice. Obviously, a better use of the assistance potential existing in specialized institutions of the UN system will remain a key priority as long as the country’s transition to a higher phase of development is not completed.

85


În numele continuităţii Un nou Ambasador, aceleaşi priorităţi ale ţării

La 18 ianuarie 2012, la Cartierul General al ONU din New York, a avut loc ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare a noului Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Naţiunile Unite, Ambasadorul Vlad Lupan. Secretarul General al ONU Ban Ki-moon şi-a exprimat încrederea că buna cooperare între Republica Moldova şi ONU, îndeosebi în domeniile prioritare, va fi la fel de constructivă. La rândul său, apreciind înalt conlucrarea pe multiple planuri cu Naţiunile Unite şi asistenţa acordată Republicii Moldova de instituţiile specializate ale ONU, Ambasadorul Lupan a evidenţiat că problemele dezvoltării durabile, ale drepturilor omului şi egalităţii genurilor, păcii, securităţii internaţionale şi reglementării paşnice a conflictelor, care se regăsesc între priorităţile Naţiunilor Unite, constituie priorităţi majore şi ale agendei actuale a Republicii Moldova.

On January 18, 2012, Vlad Lupan, new Permanent Representative of the Republic of Moldova to the United Nations, presented his credentials during a ceremony at the UN Headquarters in New York. The UN Secretary General, Ban Ki-moon, expressed confidence that the good cooperation between the Republic of Moldova and the UN will continue, especially in the priority fields.

In the name of continuity A new Ambassador, same priorities of the country

86

In turn, Ambassador Lupan highly appreciated the multilateral collaboration with the United Nations and the assistance provided by the UN specialized agencies to the Republic of Moldova. He also noted that the UN’s focus areas pertaining to sustainable development, human rights and gender equality, peace, international security and peaceful settlement of conflicts are also among the most important priorities of the Republic of Moldova.


Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova 80, 31 August 1989 str. www.mfa.gov.md


Republic of Moldova: Two decades in the large United Nations family  

On March 2, 2012 the Republic of Moldova marks the 20th anniversary of its adherence to the United Nations. With Moldova joining the UN soon...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you