Page 2

str. 2

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - wrzesień 2011

Inauguracja roku szkolnego, jubileusz ,,piątki” i nowe pracownie komputerowe

GMINNE UROCZYSTOŚCI W ŚWITEZIANCE

W czwartek, 1 bm., w Miejskiej Sali Sportowej ,,Świtezianka” odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego połączona z obchodami XX-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie. W inauguracji wzięli udział m.in. samorządowcy, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie Leszek Szczepaniak, oraz przedstawiciele duchowieństwa, nauczycielskich związków zawodowych, dyrektorzy przedszkoli i szkół działających na terenie gminy oraz obecni i byli pracownicy Szkoły Podstawowej nr 5, a także absolwenci i uczniowie tej szkoły. Kwiaty dla dyrektorów W swoim wystąpieniu burmistrz Andrzej Rogozinski przekazał najważniejsze informację związane z rozpoczynającym się rokiem szkolnym oraz nawiązał do jubileuszu ,,piątki”. (przemówienie - patrz obok). Tradycyjnie też włodarz gminy wręczył listy gratulacyjne dyrektorom obchodzącym jubileusze pracy zawodowej. W

tym roku byli to: Adam Żuczkowski – dotychczasowy dyrektor Gimnazjum w Kębłowie, obchodzący 35-lecie pracy zawodowej, który jednocześnie przeszedł na emeryturę, Krystyna Kaźmierczak – dyrektor Przedszkola nr 5 w Wolsztynie, obchodząca 30-lecie pracy zawodowej, Wiesława Kruk – dyrektor SP nr 1 w Wolsztynie i Elżbieta Wieczorek – dyrektor SP w Starej Dąbrowie, obchodzące 25-lecie pracy zawodowej oraz Artur Łoziński – Dyrektor SP nr 3 w Wolsztynie, obchodzący 20-lecie pracy zawodowej. Pomocni rotarianie Podczas uroczystości miało miejsce również przekazanie sprzętu multimedialnego i komputerowego zakupionego w ramach projektu ,,Wyposażenie szkół ponadpodstawowych w Wolsztynie i Obrze w sprzęt multimedialny i komputerowy”. Tym programem objęto trzy szkoły: Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie (11 komputerów z pełnym oprogramowaniem i wyposażeniem, zestaw multimedialny - tablica multimedialna,

projektor, komputer i dwie 2 drukarki); Gimnazjum w Obrze (cztery komputery z oprogramowaniem i wyposażeniem oraz drukarka); Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie (zestaw multimedialny- tablica multimedialna, projektor, komputer). Łączny budżet wspomnianego projektu wyniósł 56 tys. zł, a składało się nań - 14 tys. zł z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, 4 tys. ze starostwa oraz 17 tys. zł od Rotary Club Wolsztyn i 21 tys. od Rotary Club Hampton i District 7780 z USA. - Rotarianie kolejny raz wykazali się życzliwością oraz pomocą, za co jesteśmy wdzięczni - podkreślił Andrzej Rogozinski. Po części oficjalnej i artystycznej uczestnicy udali się ze ,,Świtezianki” do Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Żegockiego. Tam zorganizowano okolicznościową wystawę związaną z XX-leciem szkoły. Oddano także do użytku nową pracownię komputerową, wyposażoną w nowoczesne notebooki dla dzieci, których zakup współfinansował samorząd gminny oraz Rada Rodziców działająca przy ,,piątce”.

Inauguracja nowego roku szkolnego, przemówienie burmistrza (skróty pochodzą od redakcji): ,,(...) W przeciągu kilku minionych lat gminne inauguracje roku szkolnego łączyliśmy z otwarciem nowopowstałych obiektów oświatowych. W br. jest trochę inaczej. Tym razem naszą uroczystość połączyliśmy z jubileuszem XX-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wolsztynie, którą będziemy mieli okazję zwiedzić nieco później i m.in. oficjalnie oddać do użytkowania nową klasopracownię multimedialną. (...) W całej Gminie Wolsztyn naukę w szkołach podstawowych rozpoczyna dziś – identycznie jak rok temu - 2026 uczniów, zaś w gimnazjach liczba ta nieco wzrosła – z 1152 w roku ubiegłym do 1165 obecnie. Ponadto, szkoły podstawowe prowadzą też większość oddziałów „0”, a liczba przyjętych dzieci wynosi 311, czyli po raz pierwszy od wielu lat nieco więcej niż rok wcześniej, kiedy „zerówkowiczów” było o 20 mniej. Jak dotąd obserwujemy stosunkowo niewielkie zainteresowanie rodziców dzieci 6-letnich wcześniejszym rozpoczęciem nauki w klasie I, bowiem decyzję taką podjęło tylko ok. 30 rodziców. Od kilku lat bardzo dużym zainteresowaniem rodziców cieszą się 9,5-godzinne przedszkola publiczne, które pomimo utworzenia we wrześniu ubiegłego roku nowej placówki w Chorzeminie, nie były w stanie zaspokoić potrzeb. Dodam, że liczba dzieci w naszej gminie objętych opieką przedszkolną wynosi ok. 650, a dodatkowo wiejskie punkty przedszkolne, działające przy szkołach podstawowych przyjęły ponad 100 przedszkolaków. Na szczęście w ostatnim czasie zaczęły w naszym mieście powstawać placówki niepubliczne – w roku ubiegłym punkt przedszkolny „Słoneczny Kącik”, a od dziś działa też nowe Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w odrestaurowanym skrzydle budynku dawnej przychodni przy ul.Drzymały. Obie placówki otrzymują dofinansowanie z budżetu gminy, a stworzone przez nie 105 dodatkowych miejsc przedszkolnych pozwala na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie. (...) Szanowni zebrani! (...) Korzystając z dofinansowania z tzw. programu „Maluch”, jeszcze w roku bieżącym wykonamy termomodernizację dachu Przedszkola Nr 5 wraz z remontem tarasów i schodami p.poż., gdzie od 1 stycznia 2012 roku zacznie funkcjonować gminny żłobek – jako oddzielna jednostka organizacyjna. Zaś w przyszłym roku zamierzamy, korzystając z tego samego programu pomocowego, zmodernizować budynek tworząc dodatkowy oddział żłobkowy, a przy okazji nowe szatnie dla dzieci. (...) Tegoroczne wakacje – podobnie jak w latach ubiegłych - były bardzo pracowite w szkołach i przedszkolach. Z pewnością najważniejszym przedsięwzięciem, którego efekty możemy dziś po sąsiedzku podziwiać, jest termomodernizacja dachu, wpisanego do rejestru zabytków, budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie połączona z wymianą okien frontowych w budynku. To kosztowne zadanie udało się zrealizować dzięki 50% wsparciu z

rezerwy oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Również dodatkowe środki z rezerwy oświatowej MEN-u pozwoliły na wymianę mocno zniszczonych okien w budynku szkolno - przedszkolnym w Świętnie oraz wymianę nie spełniającego wymogów p.poż. sufitu w stołówko świetlicy w Obrze. Kolejny etap wymiany stolarki okiennej miał też miejsce w budynku Szkoły Podstawowej we Wroniawach, a nowe, wyremontowane schody wejściowe prowadzą do starego budynku Szkoły Podstawowej w Kębłowie i naszej dzisiejszej „jubilatki”, czyli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wolsztynie. Wkrótce zakończy się remont kapitalny 2 łazienek w Gimnazjum Nr 2. W związku z tym, że w Przedszkolu Nr 3 funkcjonuje oddział integracyjny, konieczne było wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, na co w roku bieżącym udało się wreszcie wygospodarować środki. „Pełną parą” w okresie wakacyjnym działali malarze, instalatorzy, stolarze i elektrycy w pozostałych szkołach i przedszkolach, a efekty ich pracy ocenią uczniowie i rodzice, którzy dziś wkroczyli w mury szkolne. W tym miejscu pragnę podkreślić, że większość placówek wykonuje szereg prac malarsko – instalacyjnych siłami własnymi, czyli przy udziale woźnych i konserwatorów zatrudnionych w szkołach. (...) Szanowni Państwo! Drodzy absolwenci i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5! 27 maja 1991 r. ówczesny Kurator Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze podpisał decyzję o powołaniu Szkoły Podstawowej Nr 5 z klasami I-III w Wolsztynie, a 1 września tego roku w jej mury wkroczyli pierwsi wychowankowie. Przyjęło ich 13osobowe grono pedagogiczne po kierownictwem Pani Dyrektor Krystyny Korsak. Kiedy w 2007 roku Pani Krystyna przeszła na emeryturę, zastąpiła ją obecna dyrektor – Pani Anna Prosicka (...) Już od 1999 roku w szkole zaczęły funkcjonować oddziały integracyjne, co zmobilizowało nas do wybudowania podjazdu dla niepełnosprawnych, a w ostatnich latach – przystosowania dla dzieci niepełnosprawnych łazienki przy jednej z klas. Dodam, że i przy pozostałych klasach miał miejsce remont kapitalny sanitariatów. W przeciągu minionych lat systematycznie wymienione zostały okna w obiekcie, utworzono specjalistyczne pracownie umożliwiające indywidualną pracę z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami, zorganizowana została też oddzielna świetlica dla 6-latków. Dzięki utwardzeniu części dziedzińca szkolnego, mogą się tam odbywać uroczystości szkolne m.in. obchodzone tradycyjne w tej szkole ,,Święto Ziemi”. (...) Wokół nieruchomości szkolnej powstał ogólnodostępny parking. Obecnie zaś podejmujemy prace przygotowawcze związane z opracowaniem projektu sali gimnastycznej na potrzeby szkoły. Korzystając z okazji pragnę nie tylko pogratulować dzisiejszego jubileuszu, ale przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy przez minione 20 lat przyczynili się do rozwoju tej placówki.

Profile for Urząd Miejski w Wolsztynie

Informator Urzedu Miejskiego w Wolsztynie 5/2011  

Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, tel. 68 347 45 00, info@wolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl - egzemplarz bezpłatny, wrzesień 2011 - * * * * *...

Informator Urzedu Miejskiego w Wolsztynie 5/2011  

Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, tel. 68 347 45 00, info@wolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl - egzemplarz bezpłatny, wrzesień 2011 - * * * * *...

Advertisement