Page 10

str. 10

BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE - wrzesień 2011

W OBIEKTYWIE Mecz juniorów MUKS Wolsztyn - Sokół Wroniawy

GMINA WOLSZTYN. Remonty, sukcesy sportowe, certyfikaty...

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

* W czwartek, 22 bm. burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski spotkał się z niemieckimi inwestorami, którzy na terenie gminy Wolsztyn poszukują terenów pod budowę dużej fabryki. Przedstawicielom niemieckiej firmy, która zajmuje się produkcją wyrobów czekoladowych, zaproponowano teren w okolicach Powodowa. * Zakończyła się przebudowa gminnej drogi w miejscowości Zdrogowo. Zakres robót obejmował m.in. wzmocnienie podłoża, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie oznakowania pionowego. Koszt zadania wyniósł prawie 400 tys. zł, a zgodnie z zawartym porozumieniem 50 proc. tej wartości inwestycji sfinansuje samorząd gminy Rakoniewice. * Podczas kajakowych Mistrzostw Gminy Rokietnica zawodnicy UKS Zryw Wolsztyn zdobyli cztery medale oraz Puchar za pierwsze miejsce wśród UKSów. Najcenniejszy, złoty medal wywalczyła Monika Liskowiak w kat. dzieci dziewcząt w K-1 1000 m potwierdzając, że obecnie jest najlepszą zawodniczką w roczniku 1999 w Wielkopolsce, wygrywając ranking dzieci. Monika wspólnie z Aleksandrą Szczepaniak zdobyła także srebrny medal w K-2 500 m. Kolejne srebro na mistrzostwach Rokietnicy wywalczyła czwórka w składzie (K-4 500 m): Aleksandra Szczepaniak, Julia Wankowska, Marta Pacyna oraz Angelika Skorupińska. Jeszcze lepiej zaprezentowała się najmłodsza osada chłopców wygrywając z dużą przewagą. Złoty medal (K-4 500 m) zdobyli: Damian Liskowiak, Maciej Bauta, Daniel Hałuszczak i Adrian Mikołajczak. * W drugi weekend września w Wolsztynie odbył się XVII Turystyczny Rajd Rotariański. Wyniki: * klasyfikacja do 1.500 - I m. - Jakub Chojnacki - Paweł Chojnacki, II m. - Michał Orkisz - Renata Wieczorek, III m. Rafał Młynkowiak - Kazimierz Młynkowiak * klasyfikacja powyżej 1.500 - I m. - Marcin Taciak - Mateusz Kałka, II m. Piotr Wieczorek - Bartosz Wieczorek oraz Jakub Bauta Jędrzej Bauta * samochody klasyczne - I m. - Sebastian Wawrzynowicz - Agnieszka Wawrzynowicz, II m. - Tomasz Grześkowiak - Sebastian Kubiak, III m. - Albert M i k o ł a j c z y k - To m a s z Baranowski * klasyfikacja kobiet - I m. - Patrycja Skorupińska Monika Szafran, II m. - Alina

Jankowiak - Alicja Przybyła, III m. - Ewa Habryn - Daria Banaszyńska * klasyfikacja generalna rajdu - I m. - Jakub Chojnacki - Paweł Chojnacki, II m. - Macin Taciak - Mateusz Kałka, III m. - Michał Orkisz Renata Wieczorek.

się apel harcerski. Następnie harcerki złożyły zapalone znicze pod tablicą upamiętniającą poległych na Bielniku. W trakcie trwania uroczystości wartę przy pomniku pełniły druhny z zastępu starszoharcerskiego. Więcej o działalności wolsztyńskiej drużyny na stronie internetowej * W dniach 10 – 11 bm. www.sloneczni.org.pl. Wolsztyn promował się na tegorocznej edycji zielonogór* W czasie wakacji, przy skiego Winobrania. Nad przygo- promenadzie biegnącej wzdłuż t o w a n i e m s t o i s k a c z u w a ł y jez. Wolsztyńskiego, zamontowapracownice Gminnego Centrum no stół do tenisa oraz stolik I n f o r m a c j i , K a t a r z y n a szachowy. Kilka tygodni temu Jęczmionka i Danuta Anglart, przybyły tam kolejne urządzenia drugiego dnia promocji pomagała służące rekreacji na świeżym im także odbywająca w GCI powietrzu. Są to dwa urządzenia wolontariat w ramach Euro- do ćwiczeń fitness dla dorosłych. pejskiego Roku Wolontariatu - Wiosną mają przybyć kolejne. Natalia Łozińska. Stoisko znajdowało się w starych murach * W Hotelu Polonez w Polsko – Niemieckiego Centrum Poznaniu odbyła się uroczystość Promocji i Informacji Tury- wręczenia certyfikatów dla stycznej znajdującego się przy punktów informacji turystycznej z samym Rynku. Ceglaste sklepie- Wielkopolski. Gminne Centrum nia i ciężkie drewniane drzwi z Informacji w Wolsztynie otrzyokuciami stanowiły fantastyczne mało trzy gwiazdki, czyli uzyskało tło dla semafora, szlabanu i lepszy wynik niż w zeszłym roku. kolejowej lampy, którą wypoży- Przy ocenie brano pod uwagę czyła wolsztyńska parowozownia szereg kryteriów, taki jak m.in.: oraz dla plansz z wizerunkami znajomość języków obcych i naszych najsłynniejszych paro- doświadczenie pracowników, wozów. Całość robiła wrażenie. lokalizacja, funkcjonalność, Niektórzy odwiedzający stwier- oznakowanie oraz dostępność dzali, że stoisko promocji materiałów promocyjnych. Na Wolsztyna jest jednym z najcie- podstawie ogłoszonych wyników kawszych i najbardziej wyróżnia- można uznać, że poziom obsługi jących się pod względem estetyki, turystów w wielkopolskich dlatego też pewnie cieszyło się centrach informacji turystycznej z znacznym powodzeniem. Wiele roku na rok wzrasta. W tym roku aż spośród nich było w przeszłości sześć jednostek IT otrzymało 3 związanych z Wolsztynem i gwiazdki. Rok wcześniej żaden okolicami, ale nie tylko. Wizytę punkt nie osiągnął takiego wyniku. złożyli też turyści z Niemiec, Coraz więcej, bo już trzy punkty, Anglii oraz Włoch. Wolsztyńskie mogą pochwalić się maksymalną, stoisko miało także ofertę dla 4-gwiazdkową notą. To pokazuje, najmłodszych – przy stoliku z że punkty skutecznie pracują nad kolorowankami, balonami i poprawą jakości świadczonych parowozowymi ciastkami kręciło usług. Jedną z przyczyn takiej się dużo najmłodszych uczestni- tendencji jest doposażanie ków Winobrania. jednostek w nowoczesny sprzęt Oba dni promocji były udane. n p . i n f o k i o s k i o r a z c o r a z Wolsztyn jako ośrodek turys- powszechniejszy dostęp do tyczny budził zainteresowanie. darmowego internetu. Dobrą Ludzie chętnie słuchali o jego informacją jest również zgłaszanie atrakcjach, zbierali ulotki oraz do certyfikacji nowo powstałych brali udział w degustacji pierni- centrów. W roku bieżącym do kowych lokomotyw w czerwono – certyfikacji przystąpiły nowo białym lukrze. Miejmy nadzieję, otwarte centra IT z Puszczykowa, ż e w e e k e n d o w a p r o m o c j a Nowego Tomyśla, Konina oraz przyniesie efekt i podczas kolejnej Piły. Parady Parowozów zanotujemy większą niż zazwyczaj frek* Uwaga zmotoryzowani! Z wencję. dniem 1 października br. zapłacimy za postój samochodem przy * W czwartek, 1 bm. harcerze z starostwie. Jak informuje portal 9 Drużyny Harcerskiej im. Sabały www.powiatwolsztyn.pl, od 1 zainaugurowali kolejny rok października br. zostaje utworzony harcerski. Pierwsza zbiórka była Płatny Parking Niedozorowany powiązania z obchodami 72. obejmujący cały teren posesji przy rocznicy wybuchu II Wojny ul.5. Stycznia 5 oraz 5a. Zarządcą Światowej. Druhny i druhowie parkingu, w wyniku rozstrzyprzemaszerowali z wolsztyń- gniętego postępowania, została s k i e g o r y n k u p o d p o m n i k firma Tomasza Pietrusińskiego z Bohaterów Bielnika, gdzie odbył Wolsztyna.

Profile for Urząd Miejski w Wolsztynie

Informator Urzedu Miejskiego w Wolsztynie 5/2011  

Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, tel. 68 347 45 00, info@wolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl - egzemplarz bezpłatny, wrzesień 2011 - * * * * *...

Informator Urzedu Miejskiego w Wolsztynie 5/2011  

Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, tel. 68 347 45 00, info@wolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl - egzemplarz bezpłatny, wrzesień 2011 - * * * * *...

Advertisement