Page 1

2012

İLİTAMAKADEMİ TASAVVUF DERSİ DENEME SINAVI

T

A

S

A

V

V

U F

Akademi Yayınları www.ilitamakademi.com 20.03.2012


S.1) Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufu doğup gelişmesine etki eden unsurlardan başlığı altında incelenen hususlardan değildir? A)Yabancı menşei ve tesirleri B)Psikolojik ve sosyal sebepler C)Ayet ve Hadisler D)Batılı kaynaklar ve Felsefi akımlar E)Hz.Peygamber ve ashabın hayat tarzı

S2)Hz. Peygamber hayatta iken mevcut olan huzur ve emniyet, O’nun vefatından sonra fazla sürmemiş, …………….. gibi bir süre geçmesiyle toplumda sarsıntılar yaşanmıştır. ………………… zamanında İslam cemiyetinde çalkantılar ve hizipleşmeler görülmeye başlamıştır. Yukarıdaki boşlukları tamamlayan bilgiler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)9 küsür sene, Hz.Ömer B)7 küsür sene , Hz. Ebu Bekir C)15 küsür sene , Muaviye D)12 küsür sene, Hz.Ali E)10 küsür sene , Hz.Osman

S3)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman zamanında baş gösteren siyasi,fikri ve sosyal çalkantının Hz.Ali zamanında daha şiddetli bir hal almasının sebebi olarak zikredilerbilir? A)Hz.Ali’nin Hilafetine muhalefet eden grupların çıkardıkları isyanlar B)Hz.Ali zamanında siyasi gruplaşmaların oluşması ve Müslümanların bu tür sebeplere bağlı olarak birbirlerini öldürmeleri C)İslam düşmncılığından kaynaklanan dış etkilerin yanı sıra, birtakım Müslümanların ahireti unutup dünyaya meyletmeleri ve bunun neticesinde makam ve mal hırsına kapılmaları D)Halifeliğin başından beri Hz.Ali’nin hakkı olduğunu iddia eden Şia’nın toplum içinde kargaşa çıkarması ve buna bağlı olarak Müslümanlar arası hizipleşmelerin görülmesi

S.4)Çağlarn hemen her döneminde ilim ehlinin biribirlerine olan eleştirileri ve bu anlamda ilim dallarının mücadelesi bilinen bir husustur.Bu bağlamda Tasavvuf hareketiyle Sufiler, dini adeta bir ……………… olarak elealıp inceleyen ………………… ve ………………. karşı tavır aldıkları gibi ,onu bir kaideler bütünü olarak savunmak isyeten ……………….. tavurlarını da reddetmişlerdir Yukarıda geçen parağrafta boşlukları doldurması gereken kelimeler aşğ.şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A)Realizm,felsefeciler, reailistler, kelamcılar B)Rasyonalizm, felsefeciler, fakihler, kelamcılar C)Dualizm, felsefeciler, modensintler, kelamcılar D)Rasyonalizm, kemlarcılar, felsefeciler, fakihler E)Realizm, felsefeciler, kelamcılar, fahihler 

S.5)Tasavvuf ve Mutasavvıflara göre “Tasavvuf “kal” imli değil “hal” ilmidir” cümlesinden ulaşılması gereken asıl mana aşğ.hangisidir? A)Asıl önemli olan Kur’an ve hadislerde geçen ifade ve kavramları değil, bu ifade ve kavramların hayata indirgenmiş olmasıdır. B)Tasavvuf ne tamamen Allah’ı ve ahireti unutup dünyaya fazlaca meyletmek, ne de dünyadan tamamiyle sıyrılıp ahirete yönelmektir. Esas gaye Peygamber ve ashabı gibi ölçülü yaşamaktır. C)Onlara göre Hz.Peygamber şöyle dedi,ashab şöyle dedi,Sahabe şunu nakletti şeklinde bilmek ve bilgi aktarmaktan ziyadeHz.Peygamber bunu şunu d,.edi böyle yaptı, ashap şöyle yaşadı şeklinde onların hallerini bilmek ve onların yaşadığı gibi yaşamak önemlidir D)Hz.Peygamber ve ashabın yaşayış tarzı olan “hal” in sahabeden tabiuna ve tabiundan sonraki nesillere tevasüs ederek ulaşmış olduğu.

S.6)Tasavvuf kelimesinde olduğu gibi tasavvufun kaynağı hakkında da fikirler ileri sürülmüş, kimi batılı araştırmacılar tasavvufun asıl kaynağının İslam olduğunu ve diğer kaynakların etkisinin sonradan olduğu üzerinde dururken, müsteşriklerin büyük çoğunluğu Tasavvufa İslam’ın dışında birtakım kaynaklar izafe etme yoluna gitmişlerdir. Aşğ.hangisi müsteşriklerin bu hususta üzerine yoğunlaştığı kaynaklardan değildir? A)Hint menşei B)İbrani – Hristiyan menşei C)İran menşei D)Yunan – Hllenistik menşei E)Yeni eflatunculuk menşei S.7)Birtakım müsteşrikler Ma’ruf el-Kerhi ve Bayazid-i Bistami gibi sufilerin mensunu olduğu ülkeyi ileri sürmüş ve buna bağlı olarak Tasavvufun kaynağının o ükle olduğunu iddia etmişlerdir.Tasavvufun kaynağı olduğu iddia edilen bu yabancı menşei aşğ.hamgisidir? A)Yunan menşei B)İbrani menşei C)İran menşei


D)Yeni eflatuncu menşei E)Hint menşei

S.8)İslam felsefesinin tamamen zıddı olan,İslamın “varlık(vücud), “yokluk(adem)” f,kr,yle çelişen, meşhur Türk alimi Ebu Reyhan el-Biruni’nin eserinde İslam’a tesir ettiğinden bahsettiği yayanbı menşei aşğ.hangisidir? A)Yeni eflatuncu menşei B)Hint menşei C)İbrani-hristiyanmenşei D)İran menşei E)Yunan menşei

S.9)Aşağıdaki şıklardan hangisinde yabancı menşeilerin İslami kaynaklata tezatlık arzetmeleri sonucu Tasavvufa kaynaklık etmiş olmayacaklarının haklı sebebi olarak zikredilemez? A)İslam toplumu sağlam itikadi ve toplumsal yapı sayesinde içerisinde başgösteren münferit sapmaları bertaraf etmiş ve kendi safiyetini daima muhafaza etmiştir. B)İslam tasavvufu kuruluş döneminde hiçbir dış kaynağa dayanmadan doğrudan doğruya İslam’ın prensibleri üzerine inşa edilmiştir. C)Yalnızca, Tsavvufun felsefi bir karekter kazandığı ve “Vahdet-i Vücud” nazariyesinin yayıldığı dönemde yabancı kaynaklat tasavvufa tesir etmiştir D)İslam ve tasavvufa kaynaklık ettiği savunulan yabancı menşeiler itikadi açıdan İslam’la bağdaşmayan sistemlerdir E)Yabancı kaynaklıunsurlar tasavvufa girimiş ise de İslamileştirilerek yabancı olma özelliklerini kaybetmişlerdir.Bu unsurlar islam düşüncesine mal edilmiş ve Tasavvuf yine İslami olma özelliğini korumuştur.

S.10)Tasavvufa İslam dışında kaynaklat arayan ve yabancı tesirler üzerinde duran batılı müsteşriklerin yanı sıra Tasavvufun İslam’dan kaynaklandığını ve dış tesirlerin çok cüz’i olduğunu ve bu durumun onun İslami karekterine helal getirmeyeceğini söyleyenler de olmuştur.Bu konuda :”Tasavvuf,İslam cemaatinde zuhur eden burhanlar içinde bulunan insanların,kendilerini Kur’an ve hadise nakledip bunların üzerinde düşünmelerinden doğmuş bir yoldur”diyen Fransız müsteşrik aşğ.hangisidir? A)Louis Massia-non B)Plotinus C)Edgard Blokhed D)Horten


E)Brown 11) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf ilminde kullanılan önemli kavramlardan biridir ? A) Mürşid B) Evrad C) Masiva D) Zikir E) Silsile 12) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf ilminin esasları arasında yer almaz ? A) Manevi ve ruhi olgunluğu sağlamak B) Nefse haz veren şeylerden uzaklaştırmak C) İnsanı dünya hayatından soyutlayıp ahirete hazırlamak D) İslami esaslara uygun bir hayat yaşatmak 13) Tasavvuf ilmi insana şahsiyet olgunluğu verme hususunda bazı kurallar ortaya koymuş ve bu nazari bilgileri tatbik için müesseseler kurmuştur. İslam tasavvufunun bu teorik ve pratik yönü tasavvuf istilahında hangi terimle ifade edilmektedir ? A) Tahalluk-Tahakkuk B) Tahakküm-Tahakkuk C) Tehakkuk-Tekemmül D) Tehalluk-Tahakküm E) Tekemmül-Tefakkuh 14) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf ilminin tanımında farklılıkların ortaya çıkış sebeplerinden değildir ? A) Sufilerin, birbirini tanımlayan tanımlar olsa da tasavvufu farklı ifade ve lafuzlarla ele almaları B) Sufilerin manevi mertebeleri C) Sufilerin mizaç ve meşreblerinin farklı oluşu D) Bazu sufilerin makamlarına göre kullandıkları ifade ve lafuzları diğer sufilere göre üstün görmeleri E) Her sufinin kendi içinde bulunduğu hal ve psikolojiye göre tasavvuf tanımı yapması 15) Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun tarifleri arasında yer almaz ? A) Tasavvuf tasfiye, kalp temizliğidir B) Tasavvuf ihtiyatlı olmaktır, ileriyi düşünerek ölçülü davranmaktır C) Tasavvuf istikamet üzere olmak, kitap ve sünnete sarılmaktır D) Tasavvuf zühddür E) Tasavvuf tezkiyedir, nefsi arındırmadır 16) Tasavvufçuların tasavvufun tarifini yaparken öne çıkardıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir ? A) Tasfiye B) Tezkire C) Tezkiye D) Zühd E) Telbiye 17) Aşağıdakilerden hangisinde tasavvufun konusu doğru olarak verilmiştir ?


A) B) C) D)

İnsan yaşantısı ve toplum arasındaki uyumu İnsanlar arasındaki ilişkilerde ahlaki boyut İnsan ve insan ruhu, insanın ahlakı ve psikolojik yapısı Dünya ve ahiret saadeti

18) Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun gayeleri arasında yer almaz ? A) Hakkın rızasını kazanmak, nefsi temizlemek B) Hz. Peygamber’den sonra onun ruhi ve manevi liderliğini üstlenebilecek hakiki peygamber varislerinden oluşan irşad kolları yetiştirmek C) Güzel ahlak sahibi olmaya çalışmak D) Ahlakı kemal mertebesine ulaştırabilmek için Hz. Peygamber’in gösterdiği yolu takib etmek E) Kur’an’daki dış dünyaya ait sırların keşfine çağırmak 19) Beyaz renkli yün elbise giymeleri hicri kaçıncı asırda sufilerce resmi elbise olarak kabul edilmiştir ? A) Hicri 4. asır B) Hicri 1. asır C) Hicri 2. asır D) Hicri 5. asır E) Hicri 3. asır 20) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf kelimesinin kaynağı hakkında belirtilen görüşler arasında yer almaz ? A) Benû Sûfe’ye nispetle sufi denmiştir. Hak için halka hizmet eden ve ibadetle fazla meşgul olan bir sülalenin adıdır B) Suffe kelimesinden türetilmiş, ilimle uğraşıp Hakkın rızasını kazananlar anlamında kullanılmıştır C) Bu kelimenin safa ve ya safvetden geldiği söylenmiştir. Bu görüşe göre sufi dünyevi kirlerinden kalbi arındığı için bu ismi almıştır D) Sufi kelimesi Yunancada hikmet anlamına gelen “sofos-sophia” gelmiştir E) Sufi kelimesi yün anlamına gelen suf kelimesine nispet edilerek türetilmiştir. Renksiz yün elbise giydikleri için bu adı almışlardır 21) Aşağıdakilerden hangisi islami ilimlerin Hz. Peygamber zamanında tedvin edilmemesinin sebeplerindendir ? A) Hz. Peygamber zamanında sahabeye tebliğ edilenler uygulamaya konulduğu için yazılmamıştır B) O dönemde peygamber ağzından çıkan her cümleyi yazan sahabilerin bu konuda uyarılmaları C) Hz. Peygamber zamanında islami ilimlerin esasları bizzat mevcut olamakla beraber tedvine ihtiyaç duyulmamıştır D) Sahabilerin merak ettikleri bir meseleyi direk Hz. Peygamber’e arzedebilme imkanlarının olması E) İslami ilimlerin esaslarının peygamber döneminde henüz şekillenmemiş olması 22) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf ilminin müsatakil bir meslek olarak ortaya çıkış sebeplerindendir ? A) Hz. Peygamber zamanındaki toplumda islami yaşantının zaman geçtikçe gücünü kaybetmiş olması ve zühdi hayatın zayıflaması


B) İslamı her hattıyla yaşamaya çalışan ilim erbabının tasavvuf ilmine ihtiyaç olduğunu vurgulamaları C) Toplumun islami esaslara uygun bir hayat yaşayabilmesi için tasavvuf ilminin tedvin edilmesi gerektiği görüşü D) Hz. Peygamber’den sonra islamın manevi liderliğini üstlenebilecek irşad kolları yetiştirme arzusu 23) Aşağıdakilerden hangisi kitabü’z-Zühd eseri olan yazarlardan değildir ? A) Vekî ibnu’l-Cerrâh B) Hüseyin bin Kasım el-Acemî C) Ahmet bin Hüseyin el-Beyhakî D) Ahmad ibn Hanbel E) Abdullah ibnu’l-Mubârek 24) Aşağıdakilerden hangisi gerek kitabü’z-Zühd’lerde olsun gerek diğer hadis kaynaklarının ilgili bölümlerinde rivayetlerde yer verilen hususlardan değildir ? A) İhtiyacı olduğu halde kendi harcamalarından kısarak tasadduk etmek B) Dünya hayatının geçici, âhiret hayatının ebedî olduğunu vurgulamak C) Ebedî hayat olan âhiret hayatını unutturacak olması sebebiyle dünya hayatına değer vermemek D) Dînî paylaşımcılık ruhuyla bir lokmasını paylaşmak E) Kendi kusur ve eksikliklerini başkalarının ayıbından büyük görmek 25) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in dünya hayatının geçiciliği ve çekiciliğinden bahsettiği ayetlerden biri değildir ? A) Lokman Suresi, 33. Ayet B) Al-i İmran Suresi, 14. Ayet C) Bakara Suresi, 84. Ayet D) Naziat Suresi, 38. Ayet E) Nisa Suresi, 77. Ayet S.26) Aşağıdakilerden hangisi Talabani’nin naklettiği Tabbiun Dönemi Sufilerinden değildir? A)Herim b.Hayyan B)Seleme b.Dinar C)Said İbn Müseyyeb D)Hasan Basri E)Üveys el-Karani

S.27)Hz.Peygamber döneminde yetiştiği halde,O’nu görme şerefine nail olamadığı için sahabi sayılmayan,Hz.peygamberin gıyabi iltifatına mazhar olan, Tasavvuf tarihinde adını taşıyan meşrebin sembolü olan zat aşağıdakilerden hangisidir? A)Hasan Basri B)Said İbn.Müseyyeb C)Seleme b.Dinar


D)Üveys el-Karani E)Ca’fer-i Sadık

S.28)Hülefa-i Raşidin’in beşincisi sayılan ve ikinci asrın müceddidi kabul edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A)Ca’fer-i Sadık B)Muaviye C)Abdullah b.Ömer D)Hasan Basri E)Ömer b.Abdulaziz

S.29)Aşağıdakilerden hangisi , Emeviler dönemimde başlayıp, hicri II.asrın sonlarına kadar devam eden,zühdi yaşayışın bir tepki hareketi olarak ortaya çıktığı dönemin zahidlerinden değildir? A)Rabiatü’l-Adeviyye B)Haris el-Muhasibi C)Fudayl b.İyad D)Ebu Haşim E)Ma’ruf Kerhi

S.30)İlk “Sufi” isimlendirilmesi yapılan şahıs olarak bilinen zat aşağıdakilerden hangisidir? A)Şakik Belhi B)Rabiatü’l-Adeviyye C)Hasan Basri D)Üveys el-Karani E)Ebu Haşim

S.31)Hicri II.asrın sonuna kadar olan dönem,zühdün ferdi olarak yaşandığı bir dönem olmakla beraber ,bazı bölgelerde belli başlı zahidlerin etrafında oluşan bir zühd hayatı gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu topluluk/cemaat anlayışının yaşandığı bölgelerden değildir? A)Şam Mektebi


B)Kufe Mektebi C)Medine Mektebi D)Basra Mektebi E)Horasan Mektebi

S.32)Hz.Ali’nin devlet başkanı olduktan sonra başkent yaptığı,Ehl-i beyt taraftarları ile Şia’nın mensuplarının Şam’daki Emevi hanedanına karşı savaş verdikleri, siyasi kargaşanın daha etkin olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? A)Medine Mektebi B)Şam Mektebi C)Kufe Mektebi D)Horasan Mektebi E)Basra Mektebi

S.33)Aşağıdakilerdn hangisi Kufe Mektebinde yetişen zahidlerden değildir? A)Fudayl b.İyad B)Said b.Cübeyr C)Cabir b.Hayyan D)Mnsur b.Ammar E)Rebi’ b.Heysem

S.34)Allah’ın rızasını gözetmek ve Allah’ın rızasını kazanarak cennete girme cehennem azabından kurtulma ümüdü ve duygusunun,”korkuya dayalı zühd anlayışı” ve “sevgiye dayalı zühd anlayışı” olmak üzere iki karakter kazandığı böyle aşağıdakilerden hangisidir? A)Kufe Mektebi B)Basra Mektebi C)Medine Mektebi D)Horasan Mektebi E)Mekke Mektebi

S.35)Aşağıdakilerden hangisi “Sevgiye dayalı zühd yolu” nun temsilcisi olan Rabiatü’lAdeviyye’nin ilahi aşk ve diğer husustaki görüşlerinin tesir ettiği sufilerden değildir?


A)Zünnun el-Mısri B)Beyazid-i Bestami C)Cüneyd-i Bağdadi D)Hasan Basri E)Hallac-ı Mansur

S.36)Hicri II.asırdan başlayarak son devirlere kadar mühim tasavvufi şahsiyetlerle temayüz ettiği,pek çok ekolün kurucusunun yetiştiği,Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesi olayında hizmet ifa eden sufilerin geldiği yer olarak bilinen bölge aşağıdakilerden hangisidir? A)Basra Mektebi B)Medine Mektebi C)Kufe Mektebi D)Bağdat Mektebi E)Horasan Mektebi 37) Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun islâmî kaynaklarından olan ayetler ve hadisler başlığı altında incelenen unsurlardan biri değildir ? A) B) C) D) E)

Zühd Evrad ve edeb Zikir ve gece ibadeti Rizâyet ve mücâhede Tevekkül

38) Tasavvuf ilminde, tasavvuf yolunun başlangıcını teşkil ettiği kabul edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ? A) Tevekkül B) Tevbe1 C) Zühd D) Zikir E) Mücâhede 39) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf ilmine kaynaklık eden Kur’an-i Kerimde geçen tevbe konulu ayetlerden değildir ? A) Kulun tevbesinden dolayı Allah-u Teala’nın sevinci sizden birinizin çölde devesini kaybedip te tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır B) Allah çok tevbe edenleri sever C) Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır D) Ey Mü’minler hepiniz Allah’a tevbe ediniz E) Rabbinizden mağfiret dileyiniz. Sonra O’na dönünüz, tevbe ediniz 40) Zühd kelimesinin tasavvuftaki anlamı aşağıdakilerden hangisidir ? A) Takva sahibi olmak B) Nefsin ve bedenin arzularını terketmek


C) Vazgeçmek, küçümseyip terketmek D) Geçmişteki hatalara pişmanlık duymak E) Dünyaya ve Allah’ın dışındaki şeylere gönül bağlamamak 41) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin zühd ile ilgili söylediği hadislerden biridir ? A) Her şeyden kalbini boşaltarak bütün gönlünle Allah’a yönel B) Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın C) Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu ise hayatın takendisidir D) Ahirete nazaran dünyanın değeri, sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer E) Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdür 42) Aşağıdakilerden hangisi mücâhede kelimesinin anlamıdır ? A) Bedenin arzularını terketmek B) Az yemek, az uyumak C) Nefs ve şeytanın arzularına karşı mücadele etmek D) Az konuşmak E) Uyanış, silkiniş ve günahlardan duyulan pişmanlık 43) “İnsanın gönlünü çeken kadınlar, oğullar, kantarla altın ve gümüşler, nişanlı atlar, davarlar ve ekinler insanlara hoş gösterildi. Bunlar dünya hayatının metasıdır. Asıl barındırılacak yer Allah nezlindedir.” ( Al-i İmran, 3/14 ) Yukarıda zikredilen ayet-i kerime aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir ? A) Zühd B) Zikir C) Riyazet D) Tevekkül E) Mücâhede 44) Aşağıdakilerden hangisi yaşantılarıyla sonraki sofileri örnek teşkil eden, vakitlerinin çoğunu ibadet ve taatle geçiren Ashâb-ı Suffe ehlinden değildir? A) Selan-ı Farisi B) Süfyan b.Uyeyne C) Ebu Hureyre D) Ebu Zerr el-Gıfârıi E) Ebu Musa el-Es’ari 45) Fakirliği ve fakirliğe olan sabrı ile meşhur olan “Allah’ın Resulü zamanında benim azığım bir ölçek idi Allah’a kavuşuncaya kadar bunu arttırmayacağım” diyen ve kendisine verilen sadakayı reddeden Ashâb-ı Suffenin örnek sahabisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ebu’d-Derdâ B) Ebu Zerr el-Gıfari C) Ebu Hureyre D) Ebu Musa el-Es’ari E) Selman-ı Farisi 46) Hz. Peygamber imkanları ne olursa olsun yaşayış ve farzında bir değişikliğe gitmemiş sadeve mütevazı bir şekilde yaşamıştır. Nitekim Hz. Peygamberin bu mütevazı hayatına dayanamayan hanımları dünyalık istemiş ve Hz. Peygamber onları dünya ile Allah ve


Resulü arasında tercih yapmak üzere muhayyer bırakmış ve kendilerinden bir ay ayrı yaşamıştır. Yukarıda zikredilen bu olay üzerine nazil olan ayeti kerimeler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E)

Tahrim suresi 1. ve 2. Ayetler Mücadele suresi 13. ve 14. Ayetler Ahzab suresi 27. ve 28. Ayetler Talak suresi 5. Ve 6. Ayetler Ahzab suresi 28. Ve 29. Ayetler

47) Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yaşantının temel unsurlarından olan “Zikri” emir ve tavsiye eden ayetlerden değildir? A) Rabbinin adını an, her şeyi bırakıp yalnız O’na yönel. B) Geceleri az uyurlar, seherlerde istiğfar ederler. C) Rabbini zikredenle etmeyen diriyle ölü gibidir. D) Kalpleri Allah’ın zikrinden katılaşmış olanlara yazıklar olsun. E) Beni zikredin bende sizi zikredeyim. 48) Aşağıdakilerden hangisi İslâm Tasavvufunun doğup gelişmesine kaynaklık eden Kur’an ve hadislerin dışında, müessir eden diğer hususlardan değildir? A) Hz. Peygamberin sade yaşantısı ve örnek hayatı. B) Ashâb’ın hayat tarzı. C) Mutasavvıfların şahıs planında örnek aldıkları yüksek mertebedeki alim, ulema ve devlet adamları. D) Hz. Peygamber ve Ashâbından sonra gelen Tabiun E) Örnek ve modelleri Hz. Peygamber olan Hz. Peygamberin yaşantısı. 49) O, savaş anında bütün varlığını orduya bağışlamış, ahirette azaba uğrama korkusu ruhunu kaplamış ve bu yüzden “Keşke hayvanların yiyeceği bir ot olsaydım da bu azap korkusunu, hesap gününün şiddetli kaygısını çekmeyeydim” demiştir. Yukarıda Kur’an okunduğu zaman gözyaşlarını tutamayan bu zâhid sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

Hz. Ömer Hz. Ali Ebu Hureyre Hz. Ebubekir Muaz bin Cebel


SINAV KURALLARI Adayların sınava

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla,

cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

silah vb. teçhizatla

girmeleri ve sınav süresince adayların,

birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,

salondaki görevlilere soru sormaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,

sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları,

başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

sınav kurallarına aykırıdır.

Adayların testlere verdikleri cevaplar bilgiişlem yöntemleriyle incelenmektedir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, İLİTAMAKADEMİ tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların teste verdikleri cevaplar geçersiz sayılacaktır..

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir.

.


İLİTAMAKADEMİ.COM  
İLİTAMAKADEMİ.COM  

TASAVVUF DENEME SINAVI

Advertisement