Page 1

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 4 października 20010 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta. Na podstawie art.238 i art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) i § 1 uchwały Nr XX/170/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 19 października 2000 r. w sprawie uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam co następuje: §1 1. Materiały planistyczne wraz z częścią opisową winny być opracowane przez: a)

jednostki budżetowe - na załącznikach Nr 1 i Nr 2, zaś w zakresie rachunków dochodów (stołówki w placówkach oświatowych) na załączniku Nr 3,

b)

zakład budżetowy i instytucje kultury – na załączniku Nr 3.

z zastosowaniem klasyfikacji dochodów i wydatków określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zmianami ). 2. Materiały planistyczne składane przez jednostki organizacyjne powinny zawierać: 1) w zakresie jednostek budżetowych: -

wielkość planowanych dochodów ze szczegółowym wykazaniem źródeł dochodów i ich uzasadnieniem ,

-

wielkość niezbędnych do prowadzenia działalności wydatków bieżących, w tym dotacji oraz wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikami inwestycyjnymi),

-

szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych wielkości.

2) w zakresie zakładu budżetowego, rachunków dochodów i instytucji kultury : -

wielkość planowanych przychodów z różnych źródeł z ich omówieniem,

-

wielkość kosztów działalności według rodzaju,

-

wielkość dotacji planowanej z budżetu ,

-

szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych wielkości,

-

stan środków obrotowych na początek i planowany na koniec okresu a także planowaną wpłatę do budżetu.


3. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta opracują wycinkowe materiały planistyczne w zakresie działania Wydziału, w szczegółowości wynikającej z załączników Nr 1 i Nr 2 w układzie działowo-rozdziałowym, według klasyfikacji wymienionej w §1. W przygotowanych materiałach uwzględnić należy także przewidywane zmiany w ustawach regulujących zakres zadań własnych gminy oraz ich skutki finansowe. Wydział Rozwoju Gospodarczego opracuje ponadto zgodnie z art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych załącznik do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięć zaś Wydział Finansowy

w układzie

prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku

budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 4. Wykazy zadań inwestycyjnych opracowują zarówno jednostki i zakład budżetowy oraz komunalne osoby prawne jak i Wydziały Urzędu Miasta, na wzorze stanowiącym załącznik Nr 5 – zadania jednoroczne lub Nr 4 - dla zadań wieloletnich, z jednoczesnym wskazaniem źródeł ich finansowania. 5. Kalkulacja wydatków budżetowych (kosztów) na 2011 rok winna być sporządzona dla :

-

wynagrodzeń i pochodnych według stawek obowiązujących na 30 września 2010 r. i stanu zatrudnienia zgodnego ze strukturą organizacyjną w danej jednostce, uwzględniającą zmiany wynikające w trakcie roku budżetowego z przyczyn obiektywnych np. liczba uczniów (w układzie tabeli kalkulacyjnej stanowiącej załącznik B2). Założenia projektu budżetu na 2011 r. w zakresie płac należy przyjąć ze wzrostem na poziomie ok. 3,0 %. ,

-

pozostałych wydatków (kosztów) według cen, stawek i taryf na 30 września 2010 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku lub powodujących wzrost na 2011 rok ( ok. 2,3 %). §2

1.Kompletne materiały planistyczne (wraz z uzasadnieniem dotyczącym zarówno dochodów jak i wydatków) , o których mowa w § 1 winny spłynąć do Skarbnika Miasta w terminach jak niżej : -

MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy, Straż Miejska, Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2, Przedszkolełącznie z rachunkami dochodów (stołówkami ), Gimnazja Nr 1 i Nr 2, do 29 października 2010 r.


-

ZGL, MBP, ROK, poszczególne Wydziały Urzędu Miasta i inne jednostki organizacyjne

do 2 listopada 2010r. do 2 listopada 2010 r.

2. Terminy określone w ust. 1 są terminami maksymalnymi. 3. Projekty planów poszczególnych jednostek podlegają wstępnej ocenie przez Naczelników Wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta: - projekt ZGL przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego UM, - projekty szkół oraz instytucji kultury przez Inspektora do spraw oświaty i kultury UM, - projekty MOPS i Dz.Ś.D.Samopomocy przez Sekretarza miasta. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz dostarczeniu do jednostek wymienionych w § 2.

Otrzymują: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 3. Gimnazjum Nr 1 4. Gimnazjum Nr 2 5. Straż Miejska 6. Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8. Zakład Gospodarki Lokalowej 9. Przedszkole Miejskie 10. Miejska Biblioteka Publiczna 11. Radzyński Ośrodek Kultury 12. Urząd Miasta – Sekretarz miasta 13. – Wydział Rozwoju Gospod.-3 egz. 14. – Wydział Organizacyjno Prawny-2 egz. 15. – Wydział Spraw Obywatelskich 16. – Wydział Finansowy 17. – p. A. Koczkodaj 18. – Tablica Ogłoszeń

abc  

acv gfghghj jhjhk

abc  

acv gfghghj jhjhk

Advertisement