Page 1


RBA 3520_Advert_Mpo&RR_Edendale Ayethu_20 x 3.ai 2013/07/12 07:54:33 AM


4

IZINDABA

uMngeni Eyethu 26 July 2013

EZESIFUNDAZWE Sichithiwe isicelo sebheyili sephoyisa Unqatshelwe ibheyili uSergeant Bheki Buthelezi osebenza esiteshini saseVryheid osolwa ngokubulala isihlobo sakhe uNksz Zinhle Buthelezi yinkantolo yeMatshi yakulendawo. UButhelezi kubikwa ukuthi wathathela uNksz Buthelezi umshwalense kwathi sewuvuthiwe wabe esembulala. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uCaptain Thulani Zwane ubike ukuthi kungenzeka uButhelezi avulelwe amanye amacala okubulala amabili uma kuqina ubufakazi. UNgqongqoshe wezokuPhepha kulesi sifundazwe uMnuz Willies Mchunu yena ukushayele ihlombe ukuboshwa kwakhe. UNgobeni ufuna iphoyisa elibulele lijeze OnguKhomishana wamaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natali uLt General Mmamonye Ngobeni uzwakalise ukungahambisani nesenzo sephoyisa elidubule labulala

uzakwabo emva kokungaboni ngasolinye nathe kumele libhekane nengalo yomthetho. UConstable Musawenkosi Masuku (35) wadutshulwa nguzakwabo ngoLwesibili emva kokushayisa emsebenzini besemzini womunye wabangani babo. Iphoyisa elithweswe icala selike lavela enkantolo yeMatshi yaseManguzi, icala lahlehliswa. Kungenzeka bathuthelwe kwenye indawo abafundi baseOakford Kungenzeka uMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natali ugcine ngokubathuthela kwenye indawo abafundi base-Oakford Primary eVerulam njengoba izingxoxo phakathi komnini wendawo ekwakhelwa khona lesi-sikole nomnyango zikwangqingetshe. UMnuz Muzi Mahlambi okhulumela lomnyango uthe sebebona kuyisu elingcono ukuba abafundi batholelwe enye indawo njengoba izingxoxo zabo nomnini-ndawo zingaphumanga nasisombululo. Umnyango nesitimela esizohlinzeka ngokwezempilo UMnyango wezeMpilo uzokwenza izinhlelo zezempilo

ziqhubeke nokufinyelela kubantu njengoba usuqhamuke nohlelo lwesitimela esijikeleza kulesi sifundazwe sisiza ngokwezempilo. Lesi sitimela esibizwa ngePhelophepa Health Care Train ngesakwaTransnet sisebenzisana nalomnyango. UMnuz Onke Mazibuko oyiMenenja yaloluhlelo ubeke ukuthi liyadlondlobala isasasa njengoba abantu belweseka futhi bezihambela lezi zitimela. Phakathi kokwenziwayo, kubalwa ukuhlolelwa izifo ezahlukene, ukutholwa kwemithi, ukukhishwa nokugcwaliswa kwamazinyo. Baqhatha usizi abafundi emva kokuvalwa koxhaso Akukehli kahle kubafundi besikhungo semfundo ephakeme i-Unisa emva kokuthi sikhiphe isaziso sokuthi baqale bazame izindlela zokukhokha njengoba sona sithi angeke sisakwazi ukubaxhasa ngenxa yokushoda kwezimali. Okhulumela lenyuvesi uNksz Gcina Nhleko uthe isikhishiwe imiqhafazo eyalela abafundi ukuba baqale bazame ukukhokhela izifundo zabo wathi bathole imali encane kuhulumeni abangakwazi ukwenza ukuze itholwe yiwowonke umfundi njengoba isibalo sabadinga

uxhaso sisikhulu. Bayexwayiswa abacabanga ukukopela UMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natali usukhiphe isexwayiso kulabo abacabanga ukukopela nokubhalelana izivivinyo zakwamatikuletsheni, wathi bazoyikhotha imbenge yomile. Lomnyango ukusho lokho emva kokuphuma kwezinsolo zokuthi kukhona abazama ukubhalela abanye, abanye bakhokhelwe ngokwenza lokhu. INhloko yalomnyango uMnuz Nkosinathi Sishi uthe kukhona ababukela phansi izivivinyo, abathatha amashansi nathe uma kukhona okusolisayo benza uphenyo olunzulu abasolwayo bajeze. Ugxeke osonhlalakahle owe-ANC USihlalo we-ANC uMnuz Senzo Mchunu ugxeke osonhlalakahle baseNsuze KwaZulu-Natali okukholakala ukuthi abakaze balubhade ekhaya lezingane ezimbili ezadlwengulwa emasontweni amabili edlule, eneminyaka emithathu nenemihlanu zidlwengulwa umfana oneminyaka eyi-16 wakamakhelwane. Labo

sonhlalakahle bathole ukugxekwa ubuholi be-ANC ngesikhathi bezithela kubona emva kokungafiki kuze kuphele amasonto amabili lesi sehlakalo senzeka bebabuza ukuthi bebehleliphi sonke lesi sikhathi. UMchunu uthe indlela labo sonhlalakahle abaziphathe ngayo kulomndeni yenza nohulumeni abukeke kabi, kube sengathi awubanaki ababhekene nezinkinga. Sezizoba nonogada izikole zaKwaZulu-Natali Izikole eseziphenduke izizinda zezigebengu kulesi sifundazwe sezizoba nonogada abazoqala ukusebenza ngenyanga ezayo. Izikole ezizokuba nonogada yilezo eziqokwe amaphoyisa ngokuba nezinga eliphezulu lobugebengu, bangu-150 onogada abazoqashwa uMnyango wezeMfundo kwabekwa imali enguR1,5 miliyoni ukusiza loluhlelo lube yimpumelelo. OyiNhloko yalomnyango uMnuz Nkosinathi Sishi uthe yize lomnyango ungenamali kodwa kubalulekile ukuthi onogada baqashwe njengoba kudlange ukugqekezwa kwezikole ikakhulukazi ngamaholide nangezimpelasonto.


5

uMngeni Eyethu 26 July 2013

UDLANGE NGOKUZIBULA UMPRISTE WAKULELI BHABHA MADLALA SELIDUMELA EMASUMPENI usuku lokubekwa ngokusemthethweni kukaMhlonishwa uMbhishobhi- mkhethwa uZolile Petros Mpambani SCJ (56) abe ngumbhishobhi wesiFundabhishobhi samaKhatholika saseKokstad, eningizimu yeKwaZulu-Natali. Ugcotshwa ngoMgqibelo zintathu ku-Agasti, eKokstad. U-SCJ umele igama lesiLatin elithi: Sacerdotes Cordis de Jesus-The Priests of the Sacred Heart of Jesus, AbaPriste beNhliziyo eyiNgcwele kaJesu. Igama lakhe limenyezelwe ngokusemthethweni ziyisi-6 kuMeyi nonyaka. Ukhethwa nje welama uMbhishobhi William Slattery OFM owenyuselwa kwesokuba wumBhishobhi omKhulu wasePretoria ngowezi-2010. Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje umBhishobhi Stanislaw Dziuba OSPPE wesiFundabhishobhi saseMzimkhulu uwumbambeli kuze kube iyagcotshwa inceku. Okuphawulekayo ngomBhishobhi-mkhethwa Mpambani SCJ ozalwa eMlamli, e-Sterkspruit, e-Eastern Cape, wukuthi ulizibulo lase-Afrika eseNingizimu likaPhapha Francis naye okhethwe ngoMashi nonyaka. Ungowokuqala wakuleli ukuqeqeshelwa ukuhola nokukhulisa izinsizwa ezingena emhlanganweni wama-SCJ. Ngo-1995 ubengowokuqala wakuleli ukuba yisekela lomphathi wesiFunda esisha sase-Aliwal North soMhlangano wama-SCJ kulandela ukuhlanganiswa kwesifunda sase-United States of America nesaseGermany ebezisebenza e-De Aar nase- Aliwal North. NgoFebruwari lulunye

nonyaka ube yizibulo lakuleli eMhlanganweni wama-SCJ ukuba wumphathi wawo selokhu isiFunda esisha sisungulwe ngowe-1995. Lokhu ukwenze izinyanga ezintathu sekuphakanyiswa igama lakhe ukuba wumbhishobhi waseKokstad. UMbhishobhi-mkhethwa uMpambani ukhumbula ezwa ibizelo lobupriste okuthe nxa ebuzwa ngumpriste wakhe ukuthi ufuna kuba yinhloboni yompriste, wathi ufuna ukufana naye. Uthi engqondweni yakhe wayenesifiso sokwengamela amakholwa ngokuzithoba nothando njengaye umpriste lowo. Uthi-ke futhi waba nenhlanhla yokwenza imisa naye umpriste lowo, into awayekade eyifisa eseyingane. Yizwe wayengafuni ukusebenza kubo esegcotshiwe, kodwa yilapho eqale khona ukusebenza esengumpriste omusha engumsizi wompriste owengamele. Uthathe izifungo zakhe zokuqala ngowe-1982 waqala izifundo zakhe zePhilosophy neTheology eSt Joseph’s Theological Institute, eCedara ngaseMgungundlovu, ngawo lo nyaka. Esanda kugcotshelwa ubupriste ngowe-1987 usebenze kancane esontweni lakubo, kwadingeka ozoqeqesha izinsizwa eziziqeqeshela ubupriste emhlanganweni wabo, wathunywa ukuyoziqeqeshela lo msebenzi. Ube wumphathi wamaThwasa nomkhulukhaya wezinsizwa ezifundela ubupriste eSt Joseph’s Theological Institute, kusuka ngowezi-1994 kwaze kwaba ngowe-1997. Ubuyele ensimini e-Aliwal North eyokuba ngumpriste. Esathe xinthi ngawo owe-1997

unxuswe yisigungu somhlaba wonke soMhlangano wamaSCJ esizinze eRome ukuba abe yingxenye yaso. Lokhu kulandela ukuvuleka kwesikhala sikaFata Tomé Makhwéliha SCJ okhethelwe ukuba wumbhishobhi wasePemba, njengoba esewuMbhishobhi omkhulu waseNampula, eMozambique. UMbhishobhi-khethwa uMpambani useyaphinda uyamelama lo zakwabo ayeyovala isikhala sakhe eRome. Ukhumbula kusafunwa ozongena esikhaleni sikaFata Tomé SCJ kuphakanyiswa igama lakhe . Uziqhathulile ethi akakaze abe nolwazi lokuhola futhi akazazi izilimi njengoba kuzofanele agogode esiNtaliyaneni nakwezinye zaseAfrika azosebenza kuzo, yamudla inkatho. Uthi iseluleko asithole kumphathi omkhulu ngaleso sikhathi eseRome uFata Tom Cassidy SCJ, wukuthi ulwazi azoluthola eRome nase-Afrika, ngolunye usuku luzomsiza nxa eseqedile isikhathi sakhe esebuyela ekhaya. Uthi ukuhlala kwakhe eRome kumvule amehlo usazi okuningi. Kozakwabo emhlanganweni emhlabeni uthi sebemunye, sebekwazi ukukhuluma izwi elilodwa lempumelelo nokuya phambili kanti kuqala yileyo naleyo ndawo ibizimele ingaxhumani nezinye. Uqede isikhathi somsebenzi wakhe ngowezi-2003. Uyavuma ukuthi unyaka wokuqala kweyisi-6 ayihlale eRome ubungemnandi enenkumbulo yasekhaya, wagcina ngokuvuma wasebenza, kwaba lula ukuyihlala.

I-THE HOLY BANNER OF ETHIOPIAN GOGO TRYPHINA APOSTOLIC CHURCH IN ZION NGAPHANSI kobuholi buka-Archbishop BJ Mdluli, uBishop Tlou noBishop Phala yazisa abazalwane ngenkonzo engena ngoMgqibelo zingama-27 kuJulayi ngo-10 ekuseni. IseGroutville Community Hall, kwaDukuza enyakatho yeTheku. Ngemininingwane shayela uDeacon Gugu Kubheka kwethi: 072 108 9607. # I-Apostolic Church in Southern Africa, eTshelemimnyama , ngaphansi kwesiFunda sasePinetown,

ivalelisa ngale mpelasonto uMengameli uMfu Simo Mntambo oke waba osethatha umhlalaphansi . Kusasa ngoLwesihlanu kungena inkonzo kaJulayi ezodonsa kuze kube ngeSonto. NgoMgqibelo ngehora lesibili emini yinkonzo enkulu yomvaleliso. Izokwelanywa futhi wukuqhubeka kwenkonzo kaJulayi ephela ngeSonto. Ngemininingwane shayela uMnu Mbongeni Mathabela Kwethi: 082 520 2353.

UBUFAKAZI NGO-UBKHEKA WANGENZA NGABONA IZITHA ZAMI ESIBUKWENI, NGABONA OTOKOLOSHE NGAMEHLO AMINKK JS DLAMINI (47) WASE RICHARDSBAY.

Mana ukumosha imali yakho kubelaphi abangeke bakusize. Emzini wami kwabe kunotokoloshe owawolokhu usincela igazi, usibangela nezifo, siphupha izidumbu zabantu. Ubaba wekhaya esenenkinga ngobudoda bakhe. Ngaxhumana no-uSolomon ngabekisa isikhathi sokuzobonana naye, Wangikhokhisa uR100, wangithandazela, wangisusa namabhadi. Emva kokuba sengihlupheke iminyaka esikhombisa, lotokoloshe wawubulala u-Solomon. Kumanje-nje umndeni wami awusaguli. Nasemsebenzini ngakhushulelwa esikhundleni, umyeni wami wawina iLotto, ngibonga u-Solomon. Ayikho indlela engingabonga ngayo u-Solomon ngaphandle kokuthi ngazise umphakathi ngaye BEKISA ISIKHATHI SOKUZOBONANA NO-SOLOMON, MSHAYE: SCOTTSVILLE(PMB) & SMITH ST (DURBAN) 033 818 9249 UNESIFISO SOKUMBONA SHAYELA UMABHALANE WAKHE KU CELL: 071 O48 2795


SPCA PMB WINTER FAIR

27 July 2013

Come and join us for a fun ¿lled morning between 8 and 12 noon. Kids games, tombola, cake stall, books, clothing, white elephant, Food, fruit & veggies and much more! Singing and music by Di Veness. Outside stall holders welcome! Please call Angela 033 - 3869267 235 Woodhouse Road, Pmb Media partners

Have you opened a new business? Call us to advertise on 033 394 1212 classifieds@ capitalmedia.co.za Ngokumbona kanye nje, impilo yami yashintsha-Jabu Ngike ngizwe abanye bebhala emaphepheni ngemisebenzi kaMnuz Habib, nami ngingathanda ukuxoxa ngokwenzeka kweyami impilo. Onyakeni owedlule, ngaxhumana noMnuz Habib ngifuna abheke izindaba zami zezimali, wangibiza uR200 kuphela, sengigqigqe ezindaweni eziningi ngifuna usizo kodwa ngingalutholi. Wayeyithemba lami lokugcina. Angikholwanga ngenkathi engitshengisa ngesibuko okwakungihlupha. Umyeni wami wayethanda utshwala, engihlukumeza nendodana yami inobudlelwane nentombazane yasemndenini ongalungile. Ingasafuni ukubuya ekhaya futhi imali yayo yonke isiphelela bokantombi yayo. Ngabona zonke izinkinga zami, ngokumbona kanye nje uMnuz Habib, impilo yami yase ishintsha. Akukholakali ukuthi emndenini wami kwabakhona ukuthula, umyeni wami wayeka utshwala futhi nebhizinisi lami laba nenzuzo. Indodana yami yasishiya isithandwa sayo yabe isishada nentombazane ephuma emndenini ohloniphekile nengilindele umzukulu wokuqala kungekudala. Angeke ngikwazi ukuwuchaza umsebenzi omuhle angenzele wona kodwa ngifuna abafundi bazi ukuze nabo bezoshintsha izimpilo zabo. UMnuz Habib uyatholakala eScottsville mall noma uxhumane naye ku:073 006 9569

SHANESSE (NEW HANOUVER) What a happiness of my life and the Joy that one always wanted. I’ve been following testimonies from different people about PROF SIR MARKSTONE and his powerful muthi plus prayers that he does to help people. I decided to try him as my last hope after trying so many bogus doctors. My husband quit drinking, he came back home after so many years of leaving me. The short man that was in my house , the tokoloshe, all the witches, my children that were having bad dreams plus sleepless nights and days. Finally they were all got rid of. My family is now living a good life. Thanks SIR MARKSTONE. God bless you and may u live longer. Don’t be shy, contact SIR MARKSTONE: 0760351926 for your appointment. PROF SIR works at his house in Pietermaritzburg And Howick. CALL : 0760351926


uME-26 July 2013

IZINDABA

7

NGIYAMSABELA U- DE SA KULESIZINI NGOKUBONA KWAMI NGOKUBONA KWAMi Jerry Barnes

EMVA kokubuka i-Orlando Pirates ihluleka ukudla iqembu lase Congo ekhaya ngoMgqibelo ebusuku, i-AC Leopards kwi-CAF Champions League,ngicabange ngangaqeda ngo-Roger De Sa. Iqiniso lithi iBhakabhaka ibidlalela ekhaya e-Orlando Stadium nezivakashi kodwa yahluleka ukushaya ngisho igoli elilodwa, idilo ka-0-0 isho izinkinga ekuhambeni. Elinye iqiniso lithi, noma lomqeqeshi angakhuluma aze abe bomvu ebusweni asole abadlali bakhe ngokuhluleka ukushaya amagoli, ikusasa lakhe limfiliba. Isikhulu se-Pirates u-Irvin Khoza ngeke abuze ukuthi kambe sadlala kahle yini imidlalo yonke futhi sangaba nebhadi kangaka lokuhluleka ukushaya amagoli ? I “Iron Duke” uma isibuyekeza uyobuza ukuthi kambe siwine izinkomishi ezingaki selokhu athatha izintambo u- De Sa ? Ngeke alokhu ethi kwasha kwacima kwasala amalangabi, bangaki abadlali ababengamahlongandlebe, uyothi nje wena mqeqeshi usenzeleni noma usifikele nani selokhu

sakuqasha. Ngokubona kwami uma loMnumzane neqembu akhosha nalo beqhubeka nokuhluleka ukudla i-Kaizer Chiefs nokuwina izinkomishi ekhaya nase -Afrika, abakhohlwe. Mhlambe kuzofanele baqale bathumele ama- CV abo kwamanye amaqembu ngoba la kwi-Pirates akucelwa ithuba lokuzama iminyakana embalwa, kodwa kufuneka uwine manje, ushaye into ewa la manje ! Isikhathi sokucela ushwele nokucatshangelwa ayingenwa kwi- Bucs. Kuyathusa- ke futhi ukuthi nesithenjwa sikaKhoza u-Floyd Mbele usebuyile futhi emva kokozama inhlanhla kwi-Platinum Stars. U- De Sa kuzofanele athathe uMbele njengobasi wakhe wangempela ngoba ungamehlo kaKhoza futhi wazi yonke into ngeBhakabhaka, uma ungafunwa wuye, uyoculelwa uNkosi S’hlangene noma inini, ungcwatshwe uphila. UMbele uyiyo yonke into kwi-Pirates futhi uma engakuzwisi kahle angakudlisa ngamapayipi amancane. Umyalezo wami ku- De Sa engimhlonipha njengomgane nangomqeqeshi osemgangathweni , wina Broer otherwise uzobalwa njenga ma-stats nowake waqeqesha i-Pirates wahluleka, waxoshwa. Ngikufisela inhlanhla kulesizini kodwa ngiyakusabela ndoda. Hhayi-ke bafundi bami engibathandayo nengibathatha njengobasi bami, asixoxe ngesonto elizayo. Okwalelisonto, uhlale ubusisekile -Stay Blessed, futhi wazi ukuthi uNkulunkulu wakho uyakuthandaGOD Loves You !

SUNFOIL DOLPHINS GIVE BACK

Calvin Savage, Mark Emerson (LIV Village Marketing Manager) and Brett Edwards.

Sunfoil Dolphins joined millions of South Africans on 18 July in celebration of the 67 years of service Nelson Mandela gave towards the fight for human rights. Cody Chetty and Prenelan Subrayen of Sunfoil Dolphins joined the Lotus FM team during their “Morning Rush” show by giving their 67 minutes answering and making calls to Durban’s generous citizens for the Lotus FM’s Mandela Day telethon aimed at collecting shoes and raincoats for poor school children in KwaZulu Natal. “I had a great day at Lotus FM. I would like to thank all the individuals and corporates who pledged to help the less fortunate. Mandela Day is about helping and caring for others. I’m proud to be part of something that Nelson Mandela stood for,” commented Cody Chetty. Prenelan Subrayen said, “Mandela Day is a celebration of hard fought struggle that Nelson Mandela gave to

South Africa and today we reap the benefits of that struggle. It is a great feeling to be part of this day. I’m humbled to be able to make a positive input to our society.” Later the Sunfoil Dolphins visited LIV Village, a children’s home situated at Cottonlands in Verulam. LIV provides holistic residential care for vulnerable and parentless children who are placed into a family environment at LIV Village. The team united with The Sharks, Woolworths and EThekwini Municipality in varies activities of painting new homes, covering school books and creating new gardens for the LIV Village community. Calvin Savage, commented, “Today was an awesome experience. I wish I could be part of this every day. It’s always a privilege to give back to the less fortunate.”


TESTIMONIAL OF FAITH “Solomon who predicts things that are really going to happen” With many years of happiness we started falling apart.Our business went down we lost our houses, cars, my husband and we started Àghting each other and his family turned against me. Our two children left the house, I picked up a rash all over my body, we started hearing noises in the house, our lives turned upside down, I didn’t know where tp go to. One day I was listening to a radio station I heard someone testify about Solomon, who helps people, in darkness to light of happiness. I contacted him to book an appointment , he told me to come after two days, I was scared to go there but when I arrived, I found a lot of white and indians waiting to get help. I went to the shrine, he charged me R100 to read my fortune. I was touched and grateful when he picked every point of my life, he also picked up my sickness that I have, all in a dish of water. He prayed for me and washed my feet with oil and water then he blessed me and told me within 3 days time, everything in my life will fall into place and which truly happened. He is truly one of the God’s servant. Bring your worries to Solomon, he will iron them out. He also help with relationships, pregnancy difÀculty, business, etc Scottsville (PMB) call 078 117 6073 / 033 818 9249

PALM READER

-Love -Work -Marriage -Luck and Enemies -Business

Cell: 078 484 6059 Phone: 033 818 9214

PMB / DBN

Umngeni_Eyethu_26_07_13  
Umngeni_Eyethu_26_07_13  
Advertisement