Page 1

Lisungulwe Ngo 2013 • 12341 Wamakhopi Masonto Onke •11 Okthoba 2013 • Ushicilelo Lwe 030

UMKHANKASO WOKUKHULISA ABESILISA :IKHASI 3

UKHONGOLOSE WEHLULEKILE - BUTHELEZI :IKHASI 4

MAHHALA•FREE

NGIYAFISA UKUDLALELA AMA PROTEAS :IKHASI 7

UNKONYENI USEPHETHE EZEMFUNDO _______________________ Intatheli ye-Eyethu OBENGU Somlomo wesiShayamthetho uNkk. Peggy Nkonyeni uqokwe kwesokuba uNgongqoshe wezeMfundo kulesifundazwe. UNkonyeni -ofungiswe iphini likamongameli wamajaji kulesifundazwe u-Achmat Jappie ngoMsombuluko eThekwiniuvale isikhala esivuleke ngokuqokwa kukaMnuz Senzo Mchunu njengoNdunankulu omusha wakulesifundazwe. Iqembu likaKhongolose KwaZulu Natali likushayele ihlombe ukuqokwa kukaNkonyeni kulesikhundla. “Njengenhlangano ka-ANC siyethemba ukuthi uNkonyeni uzoqhubeka nokufukula imfundo ayibeke ezingeni eliyifanele,ukukhuphula izinga lokufunda nokufundisa kanye nokwenganyelwa kwezikole okuyinto esemqoka ekuphemeleleni kwezwe lethu,”kusho uNobhala waleliqembu uMnuz Sihle Zikalala. Leliqembu liqhube lathi ukuqokwa kukaNkonyeni likuthatha njengegxathu elibalulekile ukuqinisa amaxhama ezokuxhumana kuhulumeni wesifundazwe,base benxusa bonke abathintekayo ukuthi bazosebenza ngokubambisana ukuze kunikezwe ezemfundo isithunzi esiyifanele. UNdunankulu Mchunu uthe nakuba lesikhundla sifuna

UNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uMnuz Senzo Mchunu exhawula uNkk Peggy Nkonyeni ammemezele njengongqongqoshe omusha wezeMfundo kulesifundazwe. Ophakathi nendawo oyiphini likamongameli wamajaji kulesifundazwe u-Achmat Jappie nokunguyena ofungise uNkonyeni. umdlandla nokuzinikela , yena akanalo uvalo ngoNkonyeni amchaze njengomholi okhuthalele ukusebenzela abantu. Umxwayise ngokuthi lesikhundla

asikhumbule ukuthi sisho ukuthi amehlo awonkewonke kulesifundazwe azobe ethe njo kuyena. “Lesikhundla sisho ukuthi uhlala ugadwe njalo ngoba

imiphumela yezikole ikhishwa unyaka nonyaka nokuyindlela abantu abazokala ngayo ukusebenza kwakho,” kusho uMchunu. UNkonyeni ebonga

ukuqokwa kwakhe kulesikhundla uthembise ukuthi uzoqhubeka lapho uMchunu agcine khona ukuphuculula izinga lemfundo kulesifundazwe.

KUKHUTHAZWE EZEMIDLALO NOKUZIVOCAVOCA EMNGENI

_______________________ Intatheli ye-Eyethu

UTHOLE ithuba lokuba uzivocavoce umphakathi waseMngeni lokhu kuza emva kokusingathwa kohambo olusuka eGreendale Acres eku Howick Main Road lwaphelela eHowick West Sports complex ngeSonto. Loluhambo beluhlelwe uMasipala woMngeni kanye noMnyango weZemidlalo nokuNgcebeleka esifundazweni. Ngokusho kuka Mnuz Sbu Biyela womkhandlu waseMngeni, balinganiselwa ku 350 abantu ababambe indima kuloluhambo. UBiyela uveze ukuthi yonke into ihambe

ngononina. “ Bekungokuqala siba naloluhambo, sifuna ukuba sisebenzisane kakhulu nazo zonke izinhlaka ukuze sithuthukise intsha. Yingakho sizohlanganisa zonke izinhlangano eziqhamuka kuzo zonke izigceme lapha eMngeni,” kusho uBiyela. “ Loluhamba luphinde laqondana nenyanga yokubungaza abantu abadala. Loluhamba belunguhambo olulwa nezinkinga ezibhekane nabantu abasha,” kuchaza uBiyela. Obemele UMnyango wezemidlalo uNksz Busi Nkomo uthe abantu kufanele bakusukumele ukuzibandakanya

kwezemidlalo ukuze bagweme izifo. “SiwuMnyango siyakukhuthaza ukuzijwayeza ukuhamba. Nakho kuyingxenye enkulu yezemidlalo. Yingakho sinezinhlelo ezifana noSiyadlala ezikhuthaza ezemidlalo,” kusho uNkomo. UMnuz Philani Ngubane oyinxusa lenhlangano yentsha iLovelife ukhuthaze intsha ukuba ingazibeke phansi njengoba sekuza ezivivinyweni zokuphela konyaka. “ Nginifisela sengathi ningasebenza ngokukhulu ukuzimisela ukuze nikwazi ukuba nidlulele kwamanye amabanga. Ngikusho lokhu ngoba ayikho

into ebuhlungu njengokusalela ngemuva uma abangani bakho sebedlulele kwelinye ibanga. Uma ungumuntu omusha kufanele ube nephupho ngoba uma ungenalo iphupho ngeke waya ndawo,” kuchaza uNgubane. Uthe intsha kufanele iziqhelelanise nezinto ezibuyiselana emuva. Kwabesifazane abancane lomjaho unqotshwe ngu Nksz Sonto Nzimande (16), ongumfundi wase Jabula High School.“ Ngizizwa ngijabule kakhulu. Kumina kade ungamanzi amancane omjaho njengoba sinomlolongi ohlezi esilolonga,” kusho uNzimande wase Lidgetton.

Kwabadala uNkk Nonhlanhla Khambule oziphumele phambili. Ngakolunye uhlangothi kwabesilisa abasebancane kuwine Sandiso Gwamanda (15) ongumfundi wase Mpophomeni High. Kwabadala besilisa, u Mnuz Ntokozo Njoko (37) wase Lidgetton. Labahambi baphinde bathola ithuba eleyingqayizivele ngokuba balalele umculo ka Bhar, ozakhele igama ngokucula neqembu elingaconsi phansi iBig Nuz. Nembongi yendawo uSiyabonga Mpungose uphinde washaya adume ngazo.


Wensday,09 October 2013 Min Weather

08°C Sunny

Max Wind

26°C 11-E

Thursday, 10 October 2013 Min Weather

09°C Sunny

Max

28°C

Wind 11-NE

Friday, 11 October 2013 Min Weather

13°C Clouds, Warm

Max

32°C

Wind 5-E

Saturday, 12 October 2013 Min Weather

11°C Party Clouds

Max

23°C

Wind 8-ESE

Sunday, 13 October 2013 Min Weather

11°C Few Showers, Cool

Max Wind 8-E

16°C


IZINDABA

6

uMngeni Eyethu-11 Okthoba 2013

0000 NOTICES

0001 Community Care

0060 Personal

AIRPORT Transfers, doctor, hospital visits. Colin 0798082602 CN000660

PLUMB IT DOC.For all your plumbing emergencies. Contact Martin 0741900661 CN000663 0070 Lost or Found

LOST your dog or cat or any animal. Call uMngeni SPCA 0333304557 CN000664 0200 HOME IMPROVEMENTS

0220 Handyman Corner

For all your painting and general repairs. Contact Steve Home Repairs, 0832516511 CN000666 0225 Gardening / Landscaping

Alpha garden refuse removals.phone Phil 0792874476 CN000669

Dennise specializing in tiling , painting and concreting, call 0835145869 / 0744350012 CN000670

L A g a r d e n services,lawnmowing ,refuse removal,major clean up, hedge trimming. Supervision 0832872349

Media Partners

CN000672

F O L A V I T S ES

F

R S G A R D E N SERVICES-Lawnmowing,refuse removal,plot clearing,tree felling once off,personal supervision.phone 0824641372/0333307083

T H IG

T L B Bobcats.bomags.ditch-witch , c/mixers, trailers, generators ,ladders, scaffolding, drills, a n g l e g r i n d e r s , lawnmowers, water pumps etc for hire. 0333305965 /0333302124/0829223735 CN000665 0369 Pet Services / Accommodation

Dargeldale kennels and c a t t e r y , ( i n Merrivale),boarding, grooming and clipping. Heated kennels. Make sure your pets are secure and safe while you`re away. Phone 033 3306035 CN000667

Hilton boarding kennels and cattery. Phone 033 343 492 CN000668 0375 Professional & Business

For all your booking and Sars requirements ,please call Trudi Moran 0828838657 / Justroaming @telkomsa.net CN000671

Gas installations. Gas r e f i l l s a n d delivery.0333302717 CN000673 0400 FOR SALE

0495 Wanted to Buy

Instant cash paid for collectables,bric a brac, jewelry ,old cutlery and old linen. Call Bronwyn 0783331721 CN000675

TP storage and second hand sales. We buy deceased estates and unwanted household goods at fair prices , free valuations.033 3303665 info@tpstorage.co.za CN000676 0800 VACANCIES

CN000674

L

0300 SERVICES

0321 Cleaning

FAMILY ENTERTAINMENT TOP BHAJAN GROUP, BOLLYWOOD SHOW BAND, CHUTNEY AND NAGARA, AFRO FUSION DANCE, FASHION SHOW.

SATURDAY

26 OCTOBER 3pm - 10pm ENTRY IS FREE! BRING YOUR CAMP CHAIRS ALONG

A beautifully cleaned carpet! Carpet Care.Howicks most established carpet and upholstery cleaning service. Supervised efficient and professional. Contact us at Andys Mart on 0333302625 a/hrs for a free quote. CN000677

Carpetwiz thorough carpet and upholstery caleaning.0333305091 /0846799911.Mary or George CN000678 0324 Computers

Dynalogic internet.1MB uncapped ADSL.R285 incl per month. Email :info @dynalogic.co.za.call Dave on 0333303005 CN000661 0342 For Hire

Maritzburg

goldenhorse.co.za | 033 395 8136/7

0342 For Hire

Get Your Heart Racing

Jumping castles, water slide.R250 per day. Kiddies tables and chairs. Edible photo prints. Daryl 0825504815 CN000662

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

Precious Khambule: Dw: 078 563 5887

Thandeka Nene: Reception: 083 7461 687

Thandi Mbedle: Dw: 079 3623 313

CN000658

CN000651

CN000654

Sindiswe Ngidi: Reception: 073 9488 239

Thandeka Shawe: Dw& Reception: 079 7026 348

Zanele Zim: Dw: 074 7896 432

CN000652

CN000659

CN000655

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

ENYE INDABA NGOKUPHUMELELA KOMLAPHI ONAMANDLA UMANDLA

Aandile Mngwengwe: sales and general assistance: 072 3926 053 CN000656

Albertina Lebakeng: Dw: 071 260 5704

ZAMA KHANYILE (46 YRS) - LUNDI

CN000657

Nombusa Zondo: Dw: 078 0342 300 CN000650

Nombuso Zondo: Dw: 078 0342 300 CN000653

Warning to Readers.

Warning. Readers are urged to exercise caution and common sense when responding to any offer or service or product advertised in the newspaper. Remember, a fool and his money are soon parted so please ensure you are satis¿ed with the product or service offered before you part with any payment. The newspapers accepts no responsibility for the validity of claims and offers contained within any adverts and accordingly accepts no liability whatsoever stemming from the use of services and products advertised. Capital Newspapers (Pty) Limited abide by all rules and regulations of the Advertising Standards Association (ASA).

Ngemuva kokufunda ubufakazi buka Phindile Msomi ngomelaphi onamndla amakhulu uMandla nezinto azenzile, ngahlela ukubona naye, wangikhokhisa u-R100 ngingakasho lutho wangitshela igama lami nezinkinga zamai, wabona nokuthi ngiphatheke kanjani ngobudlelwane bami nomyeni wami owayeselungiselela ukukhokha ilobolo kwenye intombazane, wangibonosa nasesibukweni zonke izinto eyayizenza ngabona nobuso bayo. Wangikhulekela qede wanginika amafutha, ezinsukwini ezine (4) bahlukana nelobolo kwangaphumelela labhuntsha, umyeni wami useyangithanda manje uyangihlonipha kakhulu.NGIBONGA KAKHULU KUMANDLA, NGIZOTSHELA UMHLABA WONKE NGAMANDLA AKHE, UMA NAWE UKHATHAZEKILE ENGAKUSIZA UNGABE USAHLUPHEKA, NAKHU OKUNYE ANGAKUSIZA NGAKHO: INHLANHLA, UMSEBENZI, UKUBHEKANA NGQONEZITHA ZAKHO, IMPILO NEZOCANSI UBEYINDODA, IZINKINGA ZEMALI NOKUNYE. UBUYE AQEQESHE ABANTU NGOKUBHULA NGENDUKU YOMLINGO ESEBENZA EKUNGEMBULENI NASEKUZIVIKELENI. UKWAZI UKUKUKHOMBISA IZITHOMBE ZEZITHA ZAKHO BUKHOMA ESIBUKWENI MESE ENZA IZIMANGA NGAZO!

Uma unesi¿so sokubona uMandla shayela umabhalane wakhe ku060 320 4211 uyatholakala eScottsville opp nandos (PMB) kanye nase (Durban central)

Place your ClassiÀeds at one of the following agents: Capital Media 373 Jabu Ndlovu St. Central

Imvelo Beauty Imvelo Beauty Imvelo Beauty Royal Square Square Square Smokers Southgate Spar Greater 262 Longmarket St. Hay¿elds Mall Southgate Edendale Mall Central Hay¿elds

Royal Smokers Midlands Liberty Mall Sanctuary Rd.

Premier Out¿tters 574 Chota Motala Road

KDA Sound Shop Northway Mall Raisethorpe

Anvision Computer & Network Solutions 2 Bridge Road Prestbury

Uncle Charlies Cosmos Rd Cleland


Umn 04 Okthoba 2013

IZINDABA

7


Umngeni eyeth11 10 13 indd  
Umngeni eyeth11 10 13 indd  
Advertisement