Page 1


2

IZINDABA

Umlazi Eyethu - 06 September 2013

EYETHU BAPHAWULA NGOMKHOSI WOMHLANGA ABASEMLAZI INSTHONALANGA

Sikhulume nabaseMlazi ngokubaluleka kokugcina isiko lokuhlolwa kwezintombi njengoba ngempelasonto kade ziseNyokeni KwaNongoma. Udaba nezithombe: Sabelo Ngema noThobile Zwane

Uma unenkinga yokungalitholi iphepha shayela lenombolo yamahhala : 0800 4444 66

Nosipho (17) wakwa V oyiNkosazane: ''Kuyasigquguzela thina njengabantu abancane futhi sithola sesivikelekile ezifweni ezithelelana ngocansi. Kubalulekile ukuthi sizigcine size sishade.''

Mali “Mshini” Ntuli (26) Somahlaya: ‘’UMkhosi woMhlanga ubalulekile. Kunika ithemba nakuthina zinsizwa lokuthi nemizi yobaba isazovuka ngabantu abaqotho abanesimilo.’’

Anele Shezi (18) wakwa K: ‘’Okuhle uyavikeleka ezintweni eziningi ngengezifo zocansi.’’

Celani Ngcobo (34) wakwa V: ‘’UMkhosi woMhlanga isiko elihle lokufundisa ngokuziphatha nokuvikeleka nasezifweni zocansi. Nabafana kumele kubekhona indlela abakhuliswa ngayo.’’

S’no Cwele (23) kwa L oyintombi ehlolwayo uthi leli siko ligqugquzela intsha esakhula ngokuziphatha iziqhenye ngobuntombi bayo, ivikeleke nasezifweni zocansi.

Dombi Ma Mathews (52): “Ukuya eMhlangeni kuyasiza kakhulu emantombazaneni ngoba bayafundiswa futhi batshelwe ngazo zonke lezinto thina abazali esisabayo ukuzitshela noma ukuzixoxa.”

Nokente Duyaza(51) Kwa N: “Ngiyakuthanda ngoba amantombazane ethu ayagcineka nasekutholeni izifo, nasebuntombini babo, kusenza sikhumbule amasiko ngoba abanye bethu sebakhohlwa imvelaphi yabo.’’

Tel: 031 716 4403

INSTHONALANGA

EYETHU

Sandile Ndlovu (33) kwa F: ‘’Kuyisiko elihle ngoba liyakha kakhulu lifundise ngokuziphatha nokuzinakekela kuze kufike usuku lomshado, uphinde ugcineke nasezifweni.’’

ISITHOMBE SEVIKI BEKUKHONA no-Ella Pill waseLondon eMkhosini woMhlanga lapho izintombi ezevile ku 30 000 bezibuthene ngempelasonto eNyokeni esigodlweni kwaNongoma. Isithombe: Reinhardt Hartzenberg

Tsepiso Mndebele tsepisom@dbn.caxton.co.za

Cell: 078 300 4074

IZINKANYEZI

ISIMO SEZULU Thursday, 05 September 2013 Min

14°C

Weather Sunny

Max

23°C

Wind NW

Friday, 06 September 2013 Min

13°C

Weather Sunny

Max

24°C

Wind SW

Saturday, 07 September 2013 Min

13°C

Weather Sunny

Max

23°C

Wind NE

Sunday, 08 September 2013 Min Weather Sunny

15°C

Sithembiso Nzuza (21) Kwa M: “UMhlangeni into enhle, ngoba usiza izintombi nto zihlale isikhathi eside futhi lokhu kugwema izinga lokukhulelwa, nezifo ezifana nengculaza. UHulumeni kumele aluxhase ngezimali khona bazoqhubeka nesiko.”

Max Wind N

27°C

Aries Uzokwenza konke okumele ukwenze kulelisonto. Ungabheki ukuzimela kwakho ukuthi kumele kubekhona la kuphela khona. Ukusebenza kwakho kusho ukuthola kwakho inzuzo, okungenzeka ugcine uba nohambo okade ulufisa. Kuzomele uhlale phansi uhlele. Taurus Uzokwazi ukuxhumana nezimpande zakho. Kungenzeka kubekhona umuntu osengqondweni yakho kuze kube yimanje. Kubonakala izindaba zakho zokudlelwane zihamba kahle. Kuzomele ukwazi ukuhlela izinto uhlele usuku lokuba nozimisele ngaye. Uzogqugquzeleka ukuqhuba izifundo zakho. Gemini Uzokuba nemicabango engasiza, inkinga kuzokuba ukuyethula kubantu abafanele, nokwethula ulwazi oluyilo. Qhubeka umbe kungenzeka ukuthole okufunayo. Akumele wenze izinqumo ube ungakafinyeleli eqinisweni eliphelele. Kuzomele uxoxisane nomngani

omthembile noma uzivocavoce uma uzizwa ungaphansi kwengcindezi. Cancer Kungenzeka uzithole ungaphansi kwengcindezi kodwa kuzomele ugxile kokufunayo ukuze ufezekise amaphupho akho. Abantu bazoqala babone ubuhlakani bakho bakushayele ihlombe. Kuzomele ugxile emsebenzini wakho uthole isikhathi nohlekisana naye. Leo Uzobona umsebenzi nezindaba zakho zangasese zihamba ngokwezinhlelo zakho. Uzobona izinto zishintsha, ubudlelwane bakho buhambe ngendlela oyifunayo, nivumelane ngakho konke nothandana naye. Uzojabulela ukuxoxisana nosesikhundleni esingaphezu kwesakho. Lokhu kuzokwenza uzethembe ngesikhundla sakho. Virgo Kumele ubheke igxathu lesibili ezinhlelweni ophezu kwazo. Bheka izinto ngobunjalo bazo, kuzomele

ugcine ubufakazi uma kukhona ozimisele ngokukuthenga. Kuzomele usebenzisane nabanye, ekhaya nakwezinye izindawo. Libra Unezinkinga zezimali kodwa kuningi ozimisele ngokukwenza. Kuzomele uthathe isikhathi wenze okukodwa ngesikhathi. Ubudlelwane bakho buyathembisa, kuzomele ubonge uma wenzelwa okuhle. Scorpio Lelisonto lingemali nje kuphela. Yenza okuthile, ushintsho oluthile lungenza omkhulu umehluko. Uma uzimisele ngokuxoxa nothile, menze abone ingxenye yakho enhle. Kuzomele uveze ukuthi izinhlelo zakho zizobasiza kanjani abanye. Sagittarius Uzokuba namandla futhi ubone konke kuhamba ngokwezinhlelo zakho yize noma kukhona abazobona amaphutha. Kungenzeka onobudlelwane naye afune ukushintsha imithetho afune nokukunenga.

Capricorn Uzoba phakathi kweqembu, ozosebenza nabo bazokujabulela ukuba khona kwakho. Izinkinga zakho zangasese sezinomthelela nasemsebenzini. Uzozibona uthandwa. Kumele uhlele okungenani uchithe isikhathi nothandana naye kule mpelasonto. Aquarius Uzokuba nokuguqukelwa imizwa, uzizwe ujabula, unengcindezi uphinde udikibale. Ungavumeli ukuba abantu babe nomthelela emizweni yakho. Osondelene nabo kungenzeka ukuba baxwaye ushintsho, sebenzisa ithuba ngokulindelekile. Pisces Kungenzeka kube khona okuzokuphatha kabi kulelisonto Uzokwazi ukumelana nokuzokuphatha kabi, ukudlulise. Uzokuqonda okumele ukwazi. Kungenzeka kubekhona abakwenza uzizwe unecala ukuze uzozisola.


4

EZESIFUNDAZWE

KUNGENZEKA USHABALALE UMKHOSI WOMHLANGA ISilo samabandla sinovalo lokuthi uMkhosi woMhlanga kungenzeka ugcine ungasaxhaswa uhulumeni wesifundazwe okungaholela ekutheni ushabalale. Sithe kungaba umqondo ophusile ukuba kuvulwe isikhwama esizobhekana nalokhu ukuze uqhubeke nokubakhona. Sikusho lokhu eMkhosini woMhlanga obuseNyokeni kwaNongoma ngempelasonto. UMVIKELI WOMPHAKATHI USEPHONSE INSELELO U-Advocate Thuli Madonsela onguMvikeli woMphakathi usephonsele inselelo usihlalo wekhomishane yokhetho u-Advocate Pansy Tlakula yokuba aveze ubumsulwa bakhe kunokugxeka uphenyo lwakhe. UMadonsela ubephendula imibiko kaTlakula ngesikhathi emgxeka kwabezindaba ethi usebenzisa amandla ngokungeyikho ngesikhathi enza uphenyo mayelana nebhilidi lezigidi eselifake ikhomishane ehlazweni. UTlakula uthe uphenyo lukaMadonsela belunamaphutha amaningi futhi aluhambisani nenqubo yomthetho. KUGXEKWA UMSHINI

WOKUSOKA UMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali usuziphendulele mayelana nezikhalazo ngomshini wokusoka iTara Klamp okubikwa ukuthi uyalimaza. Uthe lomshini usetshenziswa ukuze uhlelo lokusoka lusheshe futhi wenyusa isibalo sabesilisa abasokwayo. Okhulumela lomnyango uMnuz Sam Mkhwanazi uthe bangu269 201 abesilisa asebesokiwe phakathi kuka-Ephreli ka 2010 noJuni walonyaka, abasokwe ngalomshini bona baba ngu-65 264 esibalweni esikhishiwe. UMnuz Marcus Low wenhlangano elwela abaphila negciwane lengculazi i-Treatment Action Campaign yena uthe loluhlelo aluphephile okuyinto athi yavezwa ucwaningo futhi. ZIQALILE IZIVIVINYO EZANDULELA EZOKUPHELA KONYAKA Sebeqalile abafundi bakamatikuletsheni ukuhlolelwa izivivinyo ezandulela ezokugcina zokuphela konyaka. Kulindeleke ziphothulwe 16 Septhemba kube sekuqala ezokuphela konyaka zona ezizoqala 28 Okthoba. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natali uMnuz Muzi Mahlambi uthe lomnyango uyethemba ukuthi abafundi bazilungiselele ngokuphelele.

Umlazi Eyethu - 06 September 2013

GOGO TRYPHINA


0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060. MX096529

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309. MX096532

Go for medical male circumcision

0200 HOME IMPROVEMENTS

0270 Fencing & Gates

A VALUE FENCING •From R150 per m •Wire,Palisades •Gates,Raz Coil 084 203 5394 or 031 301 7268 or 031 459 2303 PN004185

)RUDOO\RXU DGYHUWLVLQJHQTXLULHV DQGERRNLQJV FRQWDFWD&ODVVL¿HG &RQVXOWDQW 7HORU (PDLOFODVVL¿HGV# GEQFD[WRQFR]D  %RRNLQJ'HDGOLQHV 'LVSOD\ )ULGD\SP /LQHDJH )ULGD\SP


IZINDABA

Umlazi Eyethu - 06 September 2013

EZIKAQEDISIZUNGU

Nok’thula Khanyile

Debora Fraser Kodwa ave eziphoxa lomama ekholiwe. Njalo nje usibelesela ngendaba yakhe yokuthi yena ngeke aphinde aqome kodwa esididini sijike sizwe ukuthi useshade nomfundisi thizeni. Akahlukile nje kuSophie Ndaba naye esamuzwa ememezela ethi ngeke aphinde ashade kodwa esididini wavuka ngalomfundisi wakhe oyiFong Kong. Sithembe ukuthi uzohamba emazwini akho sisi Debora.

7

Savita Mbuli Ewu abantu ake bayeke umfazi kaVuyo Mbuli enze izinto ngendlela yakhe bakithi. Pho kunani uma ekhethe ukukhumula inzilo yakhe emva kwezinyanga ezintathu nje vo. Ondaba laba bazi ngani ngoba mhlampe kwakuyisivumelwano sakhe uVuyo nomkakhe esaphila. Kodwa iyaxaka lento yokuzilela umuntu obesezihlalele neshende engasakufuni. Angimsoli neze uSavita, lezingubo ezimnyama kufanele zishise ishende.

REUNION LOCAL FOOT BALL ASSOCIATION

Keke Ungaze uthembe ubona oKeke beshaya uChe Che Che esiteji uzitshele ukuthi bakholiwe futhi nempilo yabo ingcwele kanti awubuzanga elangeni. Lomculi wezokholo uphumele obala washo ukuthi izizathu ezenza umshado wakhe waphela ingoba wayehlobonga engadlulwa siketi futhi wayemhlukumeza umkakhe engamnakile. Sithembe ukuthi usuwathandaza wacela intethelelo mfundisi.

Terry Phetho Eyi bazele abanye omama, bashimile abanye obhuti. Uyazi kuyangicacela ukuthi selokhu lentokazi iye phesheya kwezilwandle iyacwebezela wena owabona igleserina kaVusi Ximba. Cha washaya udaka uDj Sbu eshiya lengane ebaba kanje, ngiyazi uyakhala uyazithulisa shame lapho ekhona, ohhe bazomthatha o’yo yo my man ke bhuti ngoba wenza wadlala kancane.

OWOBUHLE BOMLAZI UBENGENELE OWASETHEKWINI

LOG STANDINGS (STREAM A) 01 – 09 – 2013

NGESONTO 08 – 09 – 2013 GLEBE STADIUM 12 STARS VS AK BULLETS

P

W

D

L

F

A

PTS

DBN PILLARS

22

15

5

2

33

14

50

MALUKAZI

22

13

7

2

30

16

46

08:00

UMLAZI CITIZEN VS 6 DOLLARS

09:20

COASTAL KZN VS DBN PILLARS

10:40

LOCAL UNITED VS BLACK STARS

12:00

COASTAL KZN

22

13

6

3

47

20

45

MALUKAZI VS VOLCANO

13:20

M5

22

13

4

5

35

23

43

TJ STARS

22

11

6

5

32

22

39

REAL ONE

22

9

6

7

34

23

33

GIJIMA 2 PEACE LOVER VS INNERCITY

08:00

RMN STD VS THOKOZA

09:20

UTHANDO VS CLOVERANGERS

10:40

GOLDEN ARROWS

22

8

8

6

28

23

32

YOUNG STARS VS YOUNG LION

12:00

YOUNG STARS

22

9

5

8

30

30

32

J BUCS

22

9

3

10

28

35

30

REAL KNOCKERS

22

8

5

9

35

28

29

ASEC MIMOSA

22

7

6

9

20

27

29

NYLON STARS

22

8

4

10

27

33

28

LOCAL UNITED

22

7

4

11

23

29

25

VOLCANO

22

6

4

12

24

30

22

HEROES

22

5

5

12

27

33

20

YOUNG LION

22

4

7

11

27

38

19

4

3

15

12

42

15

GIJIMA 3 BARCELONA VS UNITED FC

08:00

NDUNGE VS LMNT ALL STARS

09:20

POWER STARS VS DBN VULTURES

10:40

TOTALACES VS SUPER STARS

12:00

J BUCS VS TJ STARS

13:20

GIJIMA 4 ZAKHELENI VS DBN UTD

Da Les no Pearl Thusi Bengithi ngibona ngedwa kodwa cha impela ubudlelwano bukaPearl Thusi no Da Les bunomkhuba phakathi. Ngeke nje ungitshele ukuthi banamathelana kanje emicimbini ngoba bengabangani kuphela kukhona okunye okwenzeka emva kwamakhethenisi engabe bazodlala lomacashelana kuze kube nini. Kodwa bangaba iCouple eright shame yize uPearl ethanda ukuba mude mbijana kuno Les.

08:00

UTD STARS VS L BIG 7

09:20

BRIGHT STARS VS NYLON STARS

10:40

ASEC MIMOSA VS HEROES

12:00

BRIGHT STARS

22

M5 VS REAL KNOCKERS

13:20

BLACK STARS

22

3

5

14

20

46

14

OwaseMlazi uXoliswa Ndwandwe (21) uphume sekusele abahlanu kuMiss Ethekwini 2013 ngempelasonto eCity Hall eThekwini. Isithombe: Sabelo Ngema


Umlsept06p00  

Umlazi 06 September 2013 edition

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you