Page 1


2

IZINDABA

Umlazi Eyethu - 04 October 2013

INSTHONALANGA

EYETHU

EZESIFUNDAZWE Ziyanda izinkinga koweloli

Uma unenkinga yokungalitholi iphepha shayela lenombolo yamahhala : 0800 4444 66

Emva kokuba aboMnyango wezokuThutha bethole ukuthi kunamanye amaloli angekho esimweni sokuba emgwaqweni enkampanini yalelo elaba yimbangela yengozi yasePinetown eyadlula nemiphefumulo engama-23, umnikazi walenkampani i-Sagekal Logistics usanda kuthola incwadi emphoqa ukuba avele ehhovisi loMnyango wezabaSebenzi. Okhulumela uMnyango wezokuThutha uKwanele Ncalane ubalule ukuthi bathole amaloli ayisithupha, amathathu kuwo anenkinga yamabhuleki. Ukhuza imibhikisho enodlame ungqongqoshe UMnuz Willies Mchunu onguNgqongqoshe wezokuPhepha koMphakathi kulesi sifundazwe

Tel: 031 716 4403

ukhuze abahlali basemijondolo yaseThekwini ukuba bangasebenzisi udlame uma bethula izimfuno zabo kwabakamasipala. Lokhu ukusho emva kokuba amalunga omphakathi eshise umtapo wolwazi nomuzi eSiphingo, evala nemigwaqo ezingxenyeni ezahlukene zeTheku. UMnuz Sipho Khumalo okhulumela uMchunu kwezokuphepha komphakathi yena ubeke ukuthi abahlali akumele baze bephule imithetho uma bezwakalisa izikhalo zabo. ISilo sinxusa ukubekezelelana emahostela ISilo samabandla sesinxuse uhulumeni ukuba asukumele udaba lokubuyisana emahostela nokubhekelelwa kwezidingo zabantu nesithe ukungenzeki kwalokhu kuzoholela ekuqhubekeni koqhekeko lwangobandlululo olwalukhona phakathi

kwabahlali kudala. Enkulumweni yaso siveze ukuthi bakhathazekile ngendlela abantu abasaphethwe ngayo emahostela njengoba befana nezigqila ezinganakiwe nezithathwa njengabantu abangaphilile emakhanda. Lizokhankasa ngosaziwayo elibusayo I-ANC esifundazweni saKwaZulu-Natal izokhankasa ngosaziwayo okubalwa kubo uMandla Mdletshe woKhozi FM, uDelron Buckley owayedlalela iBafana Bafana nabaculi okungu Phuzekhemisi kaMaskandi noLvovo yena ocula iKwaito. Unobhala we-ANC esifundazweni uMnuz Sihle Zikalala uthe inhloso yalokhu ukuba kukhonjiswe ngokubaluleka kobunye nokuzithanda ngokobuzwe ngaphandle kokuhlukana ngokwezinhlanga.

Osule esikhundleni uzothatha izinyathelo zomthetho ObenguMkhulumeli wamaphoyisa KwaZulu-Natali nosesulile esikhundleni uColonel Vincent Mdunge usebike ukuthi uzothatha izinyathelo zomthetho kulandela imibiko ethi isitifiketi sakhe sakamatikuletsheni ngesomkokotelo. UMdunge uyiphikile lemibiko nevundululwe uphenyo olwenziwa emaphoyiseni ukuqinisekisa ukuthi abukho ubushomeshome nezenzo zobugebengu amaphoyisa athinteka kuzo. UKhomishana wamaPhoyisa eKZN uLt-Gen Mmamonnye Ngobeni emva kwalemibiko yena ukhiphe isitatimende ethi kumele kwenziwe uphenyo mayelana nalokhu ukuze kuzothathwa izinyathelo ezifanele.

ISITHOMBE SEVIKI

INSTHONALANGA

EYETHU 031 716 4532

Sabelo Ngema sabelon@dbn.caxton.co.za

031 716 4444 Cell: 084 297 2015 Dorothy Phewa

Tsepiso Mndebele tsepisom@dbn.caxton.co.za

Cell: 078 300 4074

UNkk Dorothy Phewa wakwa V ehlanganisa 80 weminyaka lapha ubonakala nezingane zakhe, abazukulu nezihlobo kubungazwa elokuzalwa ebandleni iSt Augustine Church kwa Mdhladhla ngeledlule, kudlala uDj Muntu. Isithombe: Sabelo Ngema

IZINKANYEZI

ISIMO SEZULU Thursday, 03 October 2013 Min

17°C

Weather Sunny

Max

29°C

Wind NE

Friday, 04 October 2013 Min

18°C

Weather Sunny

Max

30°C

Wind E

Saturday, 05 October 2013 Min

16°C

Weather Sunny

Max

21°C

Wind S

Sunday, 06 October 2013 Min Weather Sunny

13°C

Max Wind SE

22°C

Aries Kuzokuba nezinguquko empilweni yakho. Uzokwaziwa, uqale uzizwe ukhululekile ngokuba uwe uqobo. Kuzokusebenzela ukuba uwe nokukholelwa kuwe. Ufuna abantu bakholelwe kuwe. Amaqiniso azozikhulumela wona ngokwawo. Kungenzeka uzizwe kukhona omuthandayo. Taurus Kuzokuhambela kahle empilweni, kungenzeka futhi uthole ubungani obusha ngezindlela ezingafani. Kumele ube nabantu abazokwamukela. Kungenzeka bakugqugquzele. Kungenzeka ukuthi ubuzizwa uphansi. Izinto ezenzekayo zingakwenza ubuyelwe amandla akho akudala nokuzethemba. Kuzokuba sengathi uphezu komhlaba. Gemini Shintsha indlela owenza ngayo izinto ukubhekana nezinto ezisengqondweni. Kungenzeka uzizwe unjengebhaluni ulindele ukuqhuma. Kuzomele eminye imisebenzi uyinike abanye ukuze uvimbele ingcindezi. Beka

umoya phansi ulindele okusamele ukwenze.

okucabangayo. Abangani kungenzeka bangabi ngokulindele.

ngenxa yokuchitha isikhathi ungekho nonobudlelwane naye.

Cancer Sebenzisana nozakwenu, abangani nomndeni. Uzokuthola ukuhlonishwa okudingayo. Ulimi lwakho olubukhali kungenzeka lukufake ezinkingeni, yehlisa umoya, izinto uzithathe ngendlela.

Libra Impilo yakho izothatha elinye igxathu. Qaphela, ngisho ngabe kumayelana nanoma yiziphi izindaba, wonke umuntu uzokwazi ngazo. Ungenzi izethembiso ozohluleka ukuzigcina. Kumele uzigcine umatasa ngezinto othanda ukuzenza. Ukuzivocavoca kungaba yinto oyidingayo.

Capricorn Uzokwazi ukuqhubekela phambili ubone nozimisele ngokukwenza. Akumele izinto zasemsebenzini uziyise ekhaya. Kungenzeka ukuthi abantu abayilandeli imicabango yakho noma abafuni ukusebenzisana nawe.

Leo Uzothola izindaba ezimnandi namathuba. Umangabe ufuna umsebenzi kungenzeka kubekhona ozokwethulela izindaba ezimnandi. Kuthakaselele ukunakwa futhi uziqhenye ngoyikho. Thatha isikhathi sakho ibhekisise izinto ongazenza. Njengoba behlale besho ukuthi bonke ubukhazikhazi akusilo igolide loqobo, thatha isikhathi sakho uqaphele ngoba izinto azihlale ziyilokhu ocabanga ukuthi ziyikho. Virgo Uzokuba neqiniso futhi ukwazi ukuqonda abanye. Uyakwazi okuthokozisa abanye, khuluma ukhululeke uveze

Scorpio Uzozizwa unentshisekelo. Uzobona sengathi kufezeka iphupho noma oseke wakuzwa ekuqaleni. Kumele wazi ukuthi izinto azenzeki njengokulindela kwakho kodwa ziba umjikelezo. Unembeza wakho ungakuvulela iminyango. Sagittarius Kuzokuba nezinguquko emithethweni ethile. Uzozibona uphelelwa yisineke kulabo abakuphazamisayo. Kungenzeka kubekhona izinto okungelula ukuziqonda ngalelisonto. Uthando kungenzeka likhwezeleke

Aquarius Uzizwa udangele nosubona ingxenye yakho ongakaze uyibone kudala. Njengoba usuwazi ukuthi yini ongakwazi ukuyenza, yenza okufanele uhlelele ikusasa. Uzozuza abangani abasha abazokusiza kubekhona okusha okufundayo. Pisces Uzobuyekeza oseke kwenzeka kudala uphinde ubheke kozimisele ngokukwenza esikhathini esizayo. Kunemicimbi yomndeni oyihlelayo, thatha isikhathi sakho ube nabantu abaseduze nawe. Ukuzikhathaza kwakho kuzosho lukhulu konobudlelwane naye.


4

IZINDABA ISITHA SAKHO KUPHELA ESIYISITEBHISO SAKHO INGOSI YODUMO KANOMVULA Nomvula Ntuli

NGICELA ningivumele ngikhulume nganansi into ekhona eyenzekalayo - la ufica umuntu ezikhathaza ngento okungamele azikhathaze ngayo. Ukuthi kunabantu abamelene nawe kuyo yonke into oyenzayo. Uthi uyaphesha uyabamba bala bakubhekile, ukuthi boke babone ukuthi uyofikaphi isiphetho sakho. Ngifuna ukuthi namhlanje ake ukhohlwe abantu abamelene nawe nempumelelo yakho. Ngoba uyabadinga vele. Impumelelo yakho ilele ezitheni zakho. Uyedwa umuntu ophethe isicoco sakho ngoba mayeqeda uJehova uyaqala. Mayehlehla uJehova uyasondela. Empilweni kumele ujikelwe ukuze uphakame.

Manje yini usokoliswe izixuku ezihlangene ngawe nokade uhamba nabo? Esikhundleni sokuba bakubongise bakuqeda amandla. Bathi kazi wenzani. Wena mawuzazi wenzani nje kuphelile konke kusebenzelana kube okuhle. Mabengekho uzogibelaphi ngoba izona zitebhiso zakho? Ngikhuluma ngabantu abahleka nawe mawuhleka bakhale nawe mawukhala. Empilweni siyasidinga isikebhe sokuwela. Impilo engenazihibe iyinkinga. Bavumele bakugxobe ngezinyawo bayakuvuthiswa. Jabula mawunesitha ngoba isona sodwa esiphethe ukuphakanyiswa kwakho. Uthi uJehova izitha zakho zoqhamuka ngendlela eyodwa kodwa zohamba ngeziyisikhombisa. Ngiyanithanda kakhulu. Email ku:motivation.souls@ovi.com

Umlazi Eyethu - 04 October 2013

KUYANDA UKUGQEKEZWA KWAMAKHAYA NOKUDUNWA KWEZIMOTO NGENXA YE”QO” _______________________ Tsepiso Mndebele NGOKWEZIBALO ezikhishwe umnyango wezamaphoyisa kuzwelonke ngeledlule ziveza ukukhuphuka kobugebengu eMlazi ngenxa yotshwala nezidakamizwa ezifana ne"Qo". Izibalo ziveza ukuthi ukudunwa kwezimoto kwenyukile kusukela ezigigabeni ezingu 87 ngonyaka ofile, zaba ngu 92 nonyaka. Ukugqekeza ezindlini kusuke kuy 972 kwaya ku 1175 kanti ukukhonjwa kwemizi kusuke ku 62 kwaya ku 108 izigameko. Okwehle kancane ukubulawa kwabantu kusuka ku 146 kuya ku 122, nokudunwa kwamabhizinisi kusuke ku 38 kwehlela ku 37, kanti ubugebengu besinene busuke ku 454 behlela ku 396. Ngokusho kwamaphoyisa neCommunity Policing Forum (CPF) yaseMlazi, ukwanda kwezindawo ezidayisa izidakamizwa ikhona

okukhuphula izinga lobugebengu eMlazi. Okhulumela amaphoyisa aseMlazi kwa V uWarrant Officer Bhekithemba Ngcobo uthi iwunga esinye isidakamizwa esihlukumeza umphakathi waseMlazi. “Amacala amaningi okugqekezwa nokubanjwa kwenkunzi ezindlini enziwa abafana ababhema iwunga. Basuke befuna ukobhema nje kuphela. “Kumele umphakathi uqinisekise ukuthi izindlu ziphephile, bafake izinsimbi zokuvala amawindi neminyango, bangavuleli umuntu abangamazi ebusuku, baqinisekise ukuthi umnyango namawindi avaliwe ngaphambi kokuba balale.’’ UNgcobo uthi izinga lokudlwengulwa kwezingane nabesifazane likhushulwa ukuthi iningi labo lidlwengulwa izihlobo. “Abantwana abaningi badlwengulwa omalume, obaba nomkhulu kuthi abesifazane

bona badlwengulwe abantu abayizihlobo nabasondelene nabo.’’ Usihlalo we-CPF esiteshini samaphoyisa kwa V uMnuz Musa Biyase uthi kunesinye isidakamizwa esesiwuhlupho emphakathini 'i-Qo'. “IQo iphilisi elikwenza ubenomdlandla nomfutho uma seliphelile egazini awukwazi ukuzibamba ube usufuna ukugwinya futhi.’’ Usihlalo uveze nokuthi kunendawo eseSiphingo lapho izigebengu zidayisa khona izimpahla ezintshontshiwe. ‘’Okwamanje sisebenzisana namaphoyisa aseSiphingo ukuba sithole lendawo.’’ Ephetha uthe: “Nomphakathi kumele usebenzisane namaphoyisa ngokususa labobantu abadayisa izidakamizwa emphakathini nokuthi bangazithengi izimpahla ezintshontshiwe ngoba yikho okwenza baqhubeke nokuntshonstha.”


0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060. MX096966

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309. MX096969

)RUDOO\RXU DGYHUWLVLQJHQTXLULHV DQGERRNLQJV FRQWDFWD&ODVVL¿HG &RQVXOWDQW 7HORU (PDLOFODVVL¿HGV# GEQFD[WRQFR]D  %RRNLQJ'HDGOLQHV 'LVSOD\ )ULGD\SP /LQHDJH )ULGD\SP

N TODAY GO TO CLUBSENSE.CO.ZA & JOI

  Ř    

EASY BEAUTY SOLUTIONS

Secrets to radiant skin & hair heroes

Amazing giveaways GREAT DEALS NEW GADGETS MONEY ADVICE

WIN! DESIGNER EARRINGS & A WEEKEND GETAWAY FOR 2 THE TRUTH ABOUT FATS

+ 5 foods to boost your mood

LEARN TO

Plant a veggie garden + declutter like a pro

GET YOUR GRILL ON

3 easy braai recipes to try

For tips, advice & savvy info to make life easy... VIEW + PRINT YOUR FREE ELECTRONIC COPY

of magazine at www.ClubSENSE.co.za


IZINDABA

Umlazi Eyethu - 04 October 2013

7

KUKHETHWE UMISS NTOMBI NTO NOMISS HOW LONG

Phakathi uMichael Mlangeni umsunguli wepaki, ephahlwe amajaji abekhetha uMiss How Long 2013. Isithombe: Sabelo Ngema Abaphumelele kwesokunxele uLondiwe Kweyama olale isibili, Nokuthula Shozi Miss How Long 2013 no Zinitha Gumede owesithathe. Isithombe: Sabelo Ngema

Likhombise ukuhleleka ikomidi elihlele umcimbi kaMiss Umlazi Ntombi Nto 2013, phakathi kwabo ofake imvunulo uS’celo Ntsibande obephethe uhlelo. Isithombe: Sabelo Ngema

Abaphumelele kumncintiswano wonobuhle kukhethwa uMiss How Long okokuqala esigcemeni sakwa U eMlazi. Isithombe: Sabelo Ngema

Bezidlalisela lapha izintombi umcimbi usaqala emncintiswaneni uMiss Ntombi Nto ngeledlule. Isithombe Sabelo Ngema

Ikhansela Ziphathele “Saddam” Nzama ngenkathi kuvulwa ngokusemthethweni izindlu zangasese nendawo yokungcebeleka. Isithombe: Sabelo Ngema

INGOSI YEMFASHINI noThobile Blose LUGUJWE ngendlela encomekayo ngeledlule eMlazi usuku lwamasiko nomlando ngemvelaphi yethu. BesiseMlazi Cinema ngo 24 September kukhethwa khona u-Miss uMlazi Ntombi Nto 2013. Izintokazi zibuye zangena ngemisiko yesintu, lapho bezihlobe ngobuhlalu

be-Darkchild Brand. U-S'khonza Nxasane ophuma kuMlazi Tourism nobekade eyisikhulumi kulomcimbi, ugxile ekuyaleni, ethi singakhohlwa amasiko ethu nabantu abasilwela kulenkululeko esesinayo namhlanje. Kube sekunandisa amaqembu ahlukene omaskandi. Abaxhasi bomcimbi: uMlazi Tourism, Inxulumakazi, La Prez wear, Mzwandile, Nkululeko Njapha no Prince M. Intokazi ehlwithe isicoco kube nguNokuthula Shozi, isibili Londiwe Kweyama, isithathu Zanitha Gumede, bonke baseMlazi.

Othathe isicoco sika Miss Personality 2013 kube nguNokulunga Zulu. UPrince Nsibande, ongomunye wabahlanganise lomcimbi uthe inhloso ukugcina amasiko nokukhuthaza lezintokazi ukuthi ziqhubeke zizinakekele. U-S'bu Mngoma oyi-Tourism Officer noNkk Babongile Zulu bavale ngokubonga wonke umuntu ohambele lomcimbi. Sihambele noMiss How Long Park esigcemeni sakwa U obuhlelwe i-Parks and Recreation And Culture yakwaMasipala. Lomcimbi bungolwesiThathu. Uqale ngezikhathi zasekuseni waba nesidlo sasemini

ebesenzelwe wonke umuntu obewuthamele. Umphakathi buphume ngezinkani uzozibonela intuthuko esiyenziwe e-How Long Park . UMama noBaba Mlangeni bebethokozile bemukela izivakashi, njengoba sazi ukuthi ubaba uMlangeni uyena owaqala ukulungisa lepaki futhi wathola iphupho eliphuma kugogo wakhe ukuthi ayilungise. Omunye wezikhulumi u-Thembinkosi Ngcobo oyisikhulu kwi Parks and Recreation And Culture kuMasipala. Uthe kubalulekile ukuthi sihloniphe amasiko ethu. Ubesenxusa nomphakathi

ukuthi unakekele i-paki, bangaphuli izinto ezifakiwe ngoba iningi nemali efakiwe kwakhiwa. Sekufakwe R2-million kanti futhi abakaqedi. Uncome ikhansela likaWard 86 u-Ziphathe Nzama ngomsebenzi omuhle awenzile. Ubesegcizelela ukuthi i-paki akuyona eyomphakathi waseMlazi kuphela kodwa kuvumeleke wonke umuntu,nabaphuma ngaphandle koMlazi bangeza bezozipholela. UMiss How Long 2013 uthathwe ngu-Londiwe Kheswa, isibili kube nguQaphela Mkhize, isithathu kwaba nguNompilo Nxumalo.


Umloct04p00  
Umloct04p00  

Umlazi 04 October 2013 Edition

Advertisement