Page 1


2

IZINDABA

Umlazi Eyethu - 08 November 2013

EYETHU UKUZIBULALELA UMUNTU KUYIDIMONI? INSTHONALANGA

Uma unenkinga yokungalitholi iphepha shayela lenombolo yamahhala : 0800 4444 66

Nokwazi “Nana” Ngobese (28) kwa P: Ukuzibulalela umuntu kuyidimoni, usuke ungacabangeli abanye abantu. Kunomehluko phakathi kothando nezinkanuko zenyama, uthando luyabekezela. Uthando langempela silubona kuNkulunkulu ngoba uyilo.

Kwazi Nhlangulela kwa P: Kwenziwa ukuhlezi ucabanga ngomuntu, uzibuza ukuthi wenzani nobani. Abanye ingoba basuke bedlisiwe kanti abanye basuke bezenyeza bona. Nokubheka ukuthi umuntu kade ethandana nobani onemali eningi.

Malusi “George” Dlamini (27) kwa V: Intsha ayisashadi, uma ishada iyadivosa emva kwesikhathi esincane ishadile. Ukuba sothandweni olukuhlanyisayo lugcina likwenza ube nodlame. Amadoda awakwazi ukumelana nomuntu wesifazane ofe$%@.

Tel: 031 716 4403 Nomvula Ximba (26) kwa BB: Akulungile ukuthanda umuntu uze ufise ukuzibulala ngoba kusho ukuthi uma kuthiwa uyafa namhlanje nawe uzofa. Angeke ngizibulale ngenxa yomuntu ngoba angizalwanga naye.

Advertising Nkululeko Mkhize Tel: 073 171 4490 INSTHONALANGA

EYETHU

Musawenkosi Nene (23) kwa K: Mina sengike ngazama ukuzibulala ngenxa yentombi yami futhi ngisengamfela. Ngiyamthanda ngoba wangishintsha wangikhipha emikhubeni emibi engangiyenza wangenza umuntu ongcono.

AMA-SMARTPHONES ASENGATHENGWA NANOMA NGUBANI! I-CEO Anton Landman, Virgin Mobile, nesekela lika CEO kwa-EHL, uVincent Raseroka

ISITHOMBE SEVIKI Sabelo Ngema sabelon@dbn.caxton.co.za

031 716 4444 Cell: 084 297 2015

Tsepiso Mndebele tsepisom@dbn.caxton.co.za

115 Escom Road, New Germany, 3610

Nkosinathi Zulu (26) K: Asikho isidingo sokuzibulala ngenxa yothando. Yebo usuke umthanda kodwa kuyiphutha ukuzibulala ngoba ukube awuzibulalanga mhlawumbe ngabe nikwazile ukulungisa izinkinga zenu. Bheka nasekhasini 1.

* Usangaqhubeka nemibono ngaloludaba ku-Facebook yethu: Umlazi Eyethu.

031 716 4532

Cell: 078 300 4074

Bongani Khumalo (41) kwa L: Akumele uthande umuntu wesifazane ngoba uzogcina uzilengisile futhi bayaphoxana. Usuke usudlisiwe uma usuthanda umuntu ngaleyondlela uze ufise ukuzibulala.

UColonel T. Shazi, Brigadier M. E. Zondi, Major General B. J. Chiliza, ukhomishana wamaphoyisa Kwa-Zulu Natal Lieutenant General M. Ngobeni no Warrant Officer umfundisi uMsweli emcimbini wokuklomelisa amaphoyisa aziphethe kahle kusukela eminyakeni ewu 10 kuya ku 30 besebenza. Isithombe:Tsepiso Mndebele.

Thursday, 07 November 2013 17°C

Weather Showers

Max

24°C

Wind S

Friday, 08 November 2013 Min

17°C

Weather Cloudy

Max

23°C

Wind E

Saturday, 09 November 2013 Min

16°C

Weather Cloudy

Max

24°C

Wind SE

Sunday, 10 November 2013 Min Weather Showers

18°C

eminingi yekhompyutha. I-SharpTalk yakwaVirgin Mobile, ethulwe ngeledlule, yenzelwe abathengi abafuna amaselula nama-data athengekayo, kanjalo ngo 95c ngomzuzu odayiswa ngomzuzwana kumbe ngo 95c megabyte, bayayithola. Kanti ukushaya usuka kuVirgin uya kuVirgin, intengo iphansi futhi, ibiza 50 cent ngomzuzu. Kusho ukuthi noma ngabe umthengi uthenga ngamalini ngenyanga, noma ngayiphi indlela akhokha ngayo, imali iyefana. Kayikho inkokhelo efihliwe, kumbe imithetho exakile okuthengiswa ngayo. Abathengi banga-shaja (''recharge”) kalula noma yikuphi, nasezitolo zakwa EHL, kanti bangazikhethela inqwaba yama sms kumbe ye-data kumaselula abo ngentengo abangayimela. Echaza uRaseroka: “Abathengi bazokwazi ukuthenga ifoni, kanye nanoma yini enye abayithengayo e-EHL, ngesikweletu ezinyangeni ezingu 24 noma 36, ne-airtime yenyanga, i-data, nemizuzu ye-Virgin iya kuVirgin ezinyangeni ezingu 24.”

IZINKANYEZI

ISIMO SEZULU Min

AMASELULA angamasmartphones asengathengwa nanoma ngumuphi umuntu waseNingizimu Afrika. Inkampani yefenisha nenkulu kwezokubolekisa ngezimali, i-Ellerine Holdings Limited (EHL), ne-Virgin Mobile South Africa , eyingxenye ye-Virgin Group, engenye yezinkampani ezaziwayo nezihlonishwayo emhlabeni, sezihlangene ukuletha ama-smartphones emakethe ebinganakiwe kahle. “Siguqula indlela atholakalayo ngayo amaselula, nokuthengeka kwayo emakethe yaseNingizimu Afrika,” kusho uVincent Raseroka, oyisekela lomphathi i-CEO kwa-EHL. “Senza ukuthi ama-smarphones atholwe iwowonke umuntu; ukusebenzisana kwethu neVirgin Mobile kuzoqinisekisa ukuthi kuyenzeka lokhu.” Wonke ama-smartphone aziwayo njengeBlackberry, Samsung, Nokia, iPhone ne LG, azotholakala, esebenza ngokuphelele kusukela kwi-email, kuya ekusebenziseni i-Internet, video, umculo, nokunye. Ama-smartphones angamafoni akwazi ukwenza imisebenzi

Max Wind SW

21°C

Aries Kuzokwenzeka kubekhona inkinga obanayo wena ongazitshela ukuthi izodlula kodwa ingcine ngokukwenzakalisa. Kungenzeka lokhu kuthinte onobudlelwane naye nokungenza ukuthi izinto zingahambi kahle uze ulingeke ushaye ucingo umtshele ukuthi akahlukane nawe, kungenzeka futhi ukuthi umatasa kakhulu okukwenza ungakwazi ukubanga enye impi. Taurus Uzosebenzisana nothile izinhlelo zakho zigcine seziyimpumelelo. Kungenzeka kube ubudlelwane bakho noma ukuqhubeka kwebhizinisi kuyinkinga njengamanje. Nomangabe yini, kuzomele ukwazi ukubhekana nezinkinga zakho, okungezomsebenzi noma ezangasese. Gemini Kungenzeka umelwe yizinto okumele uzenze uze udideke, kubekhona okuthile emsebenzini wakho nokwenza ukuba ubambezeleke okuyinto onobudlelwane naye angeke akwazi ukuyibekezelela.

Cancer Imizwa yakho izoshintshashintsha. Kungenzeka ukubone kunzima ukuba ugxile kokuthile. Kuzomele uchithe isikhathi wenze okuthandayo uphinde futhi uzikhulise, ukhulise nabanye abantu. Leo Lesi yisikhathi sokulungisa noma sokuhlobisa. Yenza isikhathi sakho nomndeni nabangani kube ngesimnandi. Lokhu kungakujabulisa nawe. Izinhlelo zakho zihamba kahle, kungenzeka ube nomhlomulo wemali. Kuzomele wazi amandla onawo uqaphele futhi ukuthi ukhethani. Virgo Kungenzeka kubekhona into noma umuntu okunika inkinga. Akukho lula ukuba kubekhona izinto ezikwenza ugxile kuzo kodwa kungenzeka kwenziwa umuntu osondelene naye. Kumele ukhumbule ukuthi akekho obazi kangcono ukwedlula wena. Uzoziqhelisa kumuntu okuphathe kabi.

Libra Uzothintwa nanoma yini ezokwenzeka empilweni yakho. Kuzomele ukwazi ukuhlukanisa imicabango yakho nezinto ezenzeka ngempela. Onobudlelwane naye uzimisele ngokukubona. Mnike isikhathi sakho, kungenzeka uzilungiselela ukwenza izinto ngendlela eyehlukile. Scorpio Lelisonto lizokuba mayelana nendlela oziphatha ngayo. Uzoshesha emsebenzini wakho. Kungenzeka uthole ukwenyuselwa umholo. Uzothokoza, chitha imali yakho kuwe ukwazi ukukhokhela okudingayo. Ungakhohlwa umuntu ozobe elindele ukukushayela ihlombe. Sagittarius Kuzomele uhlukane nothile noma okuthile, ubone ukuthi awusazizwa ngendlela owawuzizwa ngayo ngakho esikhathini esedlule. Uzozizwa unothando, ufune ukulitshengisa. Akumele umoshe izinyembezi, yamukela uma sekuphelile.

Capricorn Uzobhekisisa indlela obhekwa ngayo. Unezifiso, nabanye bangacabanga okufisayo. Yenza sengathi awuboni uma kukhona abakuphazamisayo, uzibone unengeka. Kuzomele uzame ukuthi ungavumeli izinto zikulawule. Aquarius Uzokuba nomfutho wokuqala izinhlelo ezintsha. Uzoluthola lonke ulwazi olufunayo. Kuzomele uqale ubheke ikhaya, unayo indawo obuyicabanga kodwa angeke uyithole uma ungeke wenze ucwaningo lwakho ngokufanele. Pisces Lelisonto kuzokuba ngeleqiniso. Unemicabango eminingi. Uzomangaza abanye usuwuvovo-liyakhipha. Kumele okushoyo kuhambisane nokwenzayo. Akusiye wonke umuntu okumele azi ngezindaba zakho zangasese.


EYETHU UMLAZI

VACANCY Advertising Sales Consultant to work in Dbn/Pinetown Requirements: * Mature Sales Consultant, with a proven track record. Advertising/Media Experience is an advantage, but not a necessity. * Must be Ńuent in English. * The ability to interact at all levels of business. * Must have drive, motivation and the desire to succeed. * Applicant must have a reliable car and a valid driver’s licence. Renumeration * Competitive basic salary is offered. * Pension Fund. *Commission

Pinetown Zakhele Mthethwa Cell :083 288 1134 Tel :031 701 2128 Fax :031 702 0854

Applicants must submit a comprehensive CV to: Email: siłso@capitalmedia.co.za Fax: 033 394 0046 Delivered: 373 Jabu Ndlovu Street, Pietermaritzburg Closing date is Tuesday 15th November 2013. Capital Newspapers reserves the right not to łll this position.

Check out the latest shopping deals on dealfinder.co.za


0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060. MX097190

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309. MX097206

)RUDOO\RXU DGYHUWLVLQJHQTXLULHV DQGERRNLQJV FRQWDFWD&ODVVL¿HG &RQVXOWDQW 7HORU (PDLOFODVVL¿HGV# GEQFD[WRQFR]D  %RRNLQJ'HDGOLQHV 'LVSOD\ )ULGD\SP /LQHDJH )ULGD\SP


GO TO CLUBSENSE.CO.ZA & JOIN NOW!

  Ř    

NEW-SEASON BEAUTY TRENDS + Must-have summer skin treats!

JOIN CLUBSENSE TODAY & STAND TO WIN GREAT PRIZES! SEE INSIDE FOR DETAILS

HOW TO MAKE MONEY ONLINE

It’s easier than you think!

SIMPLE DIET SWAPS

+ How to get fit fast

AFFORDABLE FASHION LOOKS Get it right in white!

BEST-EVER BEEF ROAST

+ Salads, sides, sweets & treats

TIPS, ADVICE & SAVVY INFO TO MAKE LIFE EASY

Great giveaways amazing deals

&

Join ClubSENSE.co.za


Umlnov08p00  
Umlnov08p00  
Advertisement