Page 1


2

IZINDABA

Umlazi Eyethu- 10 January 2014

EYETHU NAZI IZIFISO NEZINQUMO ZABASEMLAZI INSTHONALANGA

Sesifikile leso sikhathi sesiko lezifiso nezinqumo zonyaka, kanti abangenqeni ngazo bayisilandisa. Udaba nezithombe: Sabelo Ngema noTsepiso Mndebele

Felix Hlophe kwa E umsakazi: Besijabulisa abantu ngamaholidi ngokuphatha izinhlelo emicimbini eyahlukene njengoba ngiphinde ngibe usomahlaya. Kulonyaka ngihlela ukubuyisa i-Nuz Cafe eyayise Mega City.

Jabu Shandu (29): Bengisekhaya kwa V ngamaholidi bengihlezi nomngani wami kodwa sesizozikhipha siyolwandle. Ngihlela ukuba nezincwadi zokushayela ngithenge nemoto, ngivule nenkampani yami ye-Catering.

Sales Consultant Thobile Blose thobileb@dbn.caxton.co.za

Tel:031 716 4541 Fax: 031 716 4532 Cell: 079 227 8383

EYETHU

Sthembiso Jaca kwa M (23): UKhisimusi ubumnandi. Ngiwugubhe nabangani siziphuzela ama-Guarana e-Car Wash kwa D. Kulonyaka ngizobuyela esikoleni ngiyokwenza izifundo zeHome-based Care.

Khethiwe Mncube (27) kwa S: Amaholidi ami ngiwachithe nomndeni nezihlobo eGlenwood. Kulonyaka ngizobuyela esikoleni ngiyoqhubeza isifundo zami ngoba isifiso sami ukuba umpheki emahhotela aphambili kuleli.

Khumbula Sikhosana (20) kwa M: NgoKhisimusi bengihleli nomndeni wami ekhaya sadlandawonye isidlo sasemini kwathi ngomhlaka 31 ngaya ebhishi. Ngiziphathe kahle ngalamaholidi.

UMCULI U-SHARON DEE UBEVAKASHELE KWA K

INSTHONALANGA

ISITHOMBE SEVIKI

031 716 4532

UNkk Greta Ncwane, Fundiswa Teddy Bear Xaba, Sharon Dee no-uKayise Sister Kay Makhaye abasakazi bevuma 103 FM. Isithombe Tsepiso Mndebele.

Uma unenkinga yokungalitholi iphepha shayela lenombolo yamahhala : 0800 4444 66

_______________________ Tsepiso Mndebele

Sabelo Ngema sabelon@dbn.caxton.co.za

031 716 4444 Cell: 084 297 2015

Tsepiso Mndebele tsepisom@dbn.caxton.co.za

Cell: 078 300 4074

115 Escom Road, New Germany, 3610

Abasebenzi bephephandaba lomphakathi Umlazi Eyethu besephathini yokuvala unyaka ehhotela eliphambili eligudle ulwandle. Kwesokunxele intatheli Tsepiso Mndebele, Thobile Blose (utholakala ku 079 2278 383) benoThandiwe Ndlovu (084 758 1444) abadayisa izikhangiso, phecelezi sales consultants. Isithombe: Sabelo Ngema

IZINKANYEZI

ISIMO SEZULU Publisher: 7 Stranack Str Pietermaritzburg 3201

Thursday, 09 January 2014 Min

21°C

Weather Sunny

Max

27°C

Wind S

Friday, 10 January 2014 Min

19°C

Weather Sunny

Max

27°C

Wind S

Saturday, 11 January 2014 Min

20°C

Weather Showers

Max

24°C

Wind E

Sunday, 12 January 2014 Min Weather Showers

20°C

UVAKASHELE ebandleni ayekhonza kulo esakhula Ekhaya Christian Centre kwa K umculi uHlengiwe Ndlovu (39) odume ngelika Sharon Dee. USharon Dee ubezogqugquzela abesifazane baseMlazi. USharon Dee uthi ubezonika abesifazane ulwazi, ithemba, amandla nokuthi baqhubekele phambili nokufeza amaphupho abo noma ngabe bahlangabezana nezingqinamba. “Ngithi kubona mabangapheli amandla ngoba sekufike isikhathi lapho thina bantu besifazane kumele sinakekelane futhi

sibambisane. Eqhuba uthe: “Ukukhuluma ngezinkinga zami nezinkinga engihlangabezane nazo empilweni yami kuzosiza abanye nami kuzonginika ukuthula namanxeba azophola.’’ Kulomkhuleko wabesifazane bekumenywe abesifazane abavela eminyangweni kahulumeni ehlukahlukene nosomabhizinisi besifazane asebephumelele emikhakheni ehlukahlukene. Ephetha uthe: “Kumele thina bantu besifazane siqine ukuze izingane zamantombazane ezisakhula zizobukela kuthina futhi bangaphindi lamaphutha esesiwenzile thina.’’

Max Wind S

27°C

Aries Uzokuba nenkinga yokuveza imizwa yakho netshengisa ukunengeka, okuyinto ezokwenza abaseduze nawe badideke. Kuzomele ugxile emaphusheni akho. Ungakwazi ukwenza imali umangabe uzosebenzisa ubuchule bakho. Taurus Uzokwazi ukusebenzisa ulwazi olubalulekile, ukwazi nokwenza izinto zihambe ngokwezinhlelo zakho emsebenzini. Kuzomele ufunde ukuzivocavoca, uthenge nemishini yokujima uma kunesidingo. Kuzomele kube nguwe ongungqondongqondo wempilo yakho nowendlela obukeka ngayo. Gemini Kuzomele ucabangisise uvumele nezinto njengoba zinjalo. Ungaguqula imicabango yakho ibe yimali umangabe uzimisele ngokusebenza ngokuzikhandla. Kukhona abazokuthanda ukukweseka. Cela uma udinga usizo. Ukulalela imizwa yakho kungakusiza ukwazi ukuhamba

endleleni eyiyo, ungasabi ukuqala into entsha. Cancer Uzokwazi ukwenza okufanele ngesikhathi. Ungakusabi ukuveza inkani uma kumele, kungakusiza ugcine izinto ziyizo. Izinguquko emsebenzini kungenzeka ungazifuni nezingenza ukuba ugcine usungumuntu oshesha ukunengeka ngisho esekhaya uma ungaqaphele.

banga yokuthi uyaguga ungayiguqula ngokuba izibandakanye kwezokuzivocavoca. Uzozizwa kangcono ngawe uqobo nangezinguquko. Libra Uzokwazi ukuphumula, ubhekisise nokumele ukwenze. Kumele wazi ukuthi ubudlelwano obufihliwe kuzokwenzela izinkinga empilweni yakho. Akumele ungenelele kakhulu ezindabeni zabanye. Ungavezi zonke izindaba zakho kubantu, Akumele usheshe ulandele iningi.

Leo Uzokwazi ukubhekana namaphupho akho. Akumele uvume kubekhona oma endleleni yakho yempumelelo. Kumele izinto uzibheke ngokwakho uhlele ukuthi ufunani. Unomusa kwabanye, kuzomele uqinisekisa ukuthi igcina ezezimali zakho zisesimweni ukuze uzokwazi ukuziphilisa ngendlela osuyijwayele.

Scorpio Uzofuna ukuqala ibhizinisi. Ulwazi ozoluthola uzokwazi ukulisebenzisa. Uzokwazi ukuzibandakanya ezinhlelweni ezizokuthokozisa. Ozwana nabo bazokuba nosizo ngaphezu kokucabanga kwakho. Kumele ulalele, ulwazi ozoluthola luzokuvula amehlo.

Virgo Uzokwazi ukubuka izinto ngengxenye enhle. Sebenzisa izinhlelo zakho ngoba ukulinda abanye kuzokuchithela isikhathi. Ukulwisana nemica-

Sagittarius Uzoqaphela, ungathikamezi izinhlelo zabanye. Kumele wamukele izinto ezizokwenzeka ungalindele uzilungiselele. Kumele ulungiselele ukubam-

bezeleka ulungiselela ukuqhubekela phambili. Capricorn Kumele ufunde ukuzuza ngokwezimali. Thatha isikhathi sakho uhlele kahle. Khuluma nabantu abazokwazi ukukusiza. Yethula umsebenzi wakho uma ufuna usizo. Ukungaqondi mayelana nezimali kuzokwenza ukuba ugcine usunengeka. Aquarius Uzokwazi ukubhekana nabantu abakunika inkinga. Kungenzeka ozakwenu bakunike inkinga uze ubone ukuthi bahlangene ngawe. Akumele uzibukele phansi kodwa kumele uzibuke njengomholi. Pisces Uzokwazi ukukholelwa kuwe nasemsebenzini wakho. Uma uwenzenjalo nabanye bazokulandela. Uzohlangana nabantu abasha nikhulume ngezinto ezibalulekile. Angeke ukhohlwe usuthola izimpendulo. Ungachithi imali eningi ekugembuleni nasekuzithokoziseni.


0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060. MX097902

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309. MX097905


IZINDABA

Umlazi Eyethu- 10 January 2014

7

U ''FISHI OMKHULU'' UKOMPHELA UZINIKA 6 WEZINYANGA

____________________________________________ Sicebi Mbanjwa no-Nokuthula Khanyile lilande uKomphela SEKUQINISEKISIWE ukuze alisize ukuthi uSteve Komphela usayine livike izembe lokuya ehlathini. inkontileka yeminyaka emibili UKomphela uthatha lesikhundla nengxenye njengomqeqeshi nje naye ulaxazwe i-Free State weqembu iMaritzburg United. Stars ngoDisemba. Wethulwe ngokusemthethweni Usihlalo waleliqembu u Farouk abaphathi baleliqembu Kadodia ethula lomqeqeshi esithangamini sabezindaba uthe baphoqwe ingcindezi ehhotela eMgungundlovu yabemithombo yezindaba ukuba ngoMsombuluko. bamemezele ngokushesha Leliqembu elaziwa nge-Team ngoba bese kukhona ukuqagela of Choice lisale lingenaye okuningi. umqeqeshi kulandela ukuxoshwa “Ubudlelwano noKomphela kukaClinton Larsen emavikini buqale ngo-2005 nakuba asheshe amabili adlule. wasishiya eseyoqeqesha isikwati Nokwenze ukuthi leliqembu sabafana baka Under 20,

Amajitha. “Sike sazama ukumnxenxa kade eseyekile ukuqeqesha labafana kodwa sathola ukuthi usethathwe amanye amaqembu. Ekugcineni izingxoxo zethu ziphumelele,” kusho uKadodia. Uqhube wathi iqembu libambe ufishi omkhulu ngenxa yesipiliyoni anaso uKomphela kwezebhola. “Lapha sivula ikhasi elisha njengeqembu futhi siyethemba ukuthi lendlela esiyithathayo izosiholela empumelelweni ngoba ilokho esikulindele kuye,” kulanda uKadodia. UKomphela uthe uyabonga

ngethuba alitholile lokuqeqesha i-Team of Choice nakuba liza nezinselelo eziningi. “Kuyangithokozisa ukubizwa eqenjini nakuba ngazi ukuthi kuzongibangela ingcindezi enkulu. “Ngiyazi abafana baseMphithi banekhono elimangalisayo futhi ngiyethemba ukuthi leminyaka engizoyichitha lapha izoletha umehluko eqenjini,” kuchaza uKomphela. Uma ebheka ukuma kweqembu ku-log ye-PSL akukubi kakhulu njengoba eseke wasiza amaqembu afana neManning Rangers neFree State Stars ayesesimweni esibi

kakhulu kuneseMaritzburg United. Uyalithemba iqembu njengoba libophele abafana abanesipiliyoni kanti futhi abanye babo eseke wasebenza nabo. “Ngizibekela izinyanga eziyisithupha ukuthi iqembu ngilibeke ezingeni lapho abaphathi belifuna khona,”kusho uKomphela ngokuzethemba. UKomphela oke waba umsizi womqeqeshi kwiBafana Bafana ungumkhuzi wesithathu kwiTeam of Choice selokhu kuqale isizini ka2013- 2014.

NGIZIZWA NGIMSABELA UMQEQESHI UKOMPHELA Usihlalo weMaritzburg United uFarook Kadodia noSteve Komphela othulwe njengomqeqeshi omusha waleliqembu ehhotela eMgungundlovu ngoMsombuluko.

NGOKUBONA KWAMI Jerry Barnes NGIHLALE ngisho njalo ngithi ezinye izikhulu zebhola noma zamakilabhu ziphethe engathi ziziphathele ama-Spaza Shop azo emalokishini. Benza abakuthandayo nanoma ngasiphi isikhathi ngamakilabhu abo. Abanye babo bake bakhulume sengathi behla emthini noma bengacabanganga kahle-hle. Emavikini ambalwa adlule

ababhali bezebhola bake babuza ngekusasa lomqeqeshi we-Maritzburg United u-Clinton Larsen kodwa abaphathi balekilabhu bashaya phansi. Bathi nokho noma bekhathazekile ngemiphumela engemihle kodwa umqondo wokumchitha wawusekude nabo. Baze bathi bazomxhasa ngayoyonke indlela abangasiza ngayo ukuze izinto zishintshe. Gwiqiqi bona futhi bagcine bemchithile bekhala ngemiphumela engemihle nengagculisi. Bakhale ngokuthi bona

bafuna ukuqeda kwi-Top 8 futhi bebengasaboni ukuthi lomqeqeshi angalifeza iphupho labo. Ngokubona kwami, ngiyavuma ukuthi abaphathi kufanele njalo bathuke noma basukume uma izinto zingahambi kahle eqenjini futhi imiphumela ibalulekile. Engikhala ngakho nje ukuthi kanti yini eyenza lezizikhulu zithi bezisamuthemba u-Larsen futhi wayesaphephile ezembeni. Lokho phela kwakuchaza ukuthi abakucabangi ukumxosha noma kwakukude nabo. Nokho-ke sekwenzekile futhi u-Larsen usehambile nomqeqeshi

omusha u-Steve Komphela uqokwe kulo lelisonto. Mina ngokwami anginankinga no-Khompela futhi ungomunye wabaqeqeshi engibahlonipha kakhulu kodwa nje naye ngizizwa ngimsabela. Ingabe uzifake kwalasha noma enkingeni ngokuvuma ukuza kwiUnited ? Sonke asazi, sesiyobona sekuqoqwa. Mina nangokubona kwami ngithi uma nje lomqeqeshi omusha angayekwa asebenze ngokukhululeka futhi athole nabadlali ababili noma abathathu abafunwa nguyena.

Angasebenza into ebonakalayo nemidlalo ayiwine. U-Komphela kuzofuneka futhi avunyelwe ukuza nomsizi othandwa wuyena. Phela abantu bathanda noma basebenza bakhululeke uma besebenza nabantu ababaziyo nababathembayo. Bafundi bethu abahle mangithathe lelithuba nami nginifisele unyaka omusha nonezibusiso. Masikhulume ngesonto elizayo, nihlale sibusisekile nje-Stay Blessed.


Umljan10p00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you