Page 7

II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı I

Ejder Ulutaş Pozitivizmin Ulus-devlet İnşasına Etkileri: Türkiye Toplumu Örneği........................................................................................................................................171 Cenk Beyaz İkinci Meşrutiyet Dönemi Türkiye’sinde İktisadi Modernleşme ve Kalkınma Düşüncesine Parvus Efendi’nin Katkıları.............................................. 187 Çağatay Sarp Tanzimat Hareketlerinin Osmanlı-Türk Toplumsal Yapısı Üzerindeki Etkileri...................................................................................................................... 205 Hüseyin Kıyak Osmanlı’dan Günümüze Bursa’da Musiki........................................................................................................................................................................................ 221 İlknur Ekiz Kalkınma Politikası Olarak Barajlar ve Toplumsal Değişim: Karaman-Ermenek Örneği..................................................................................................... 235 Merve Betül Üçer Müzikte Anlamın Yeniden Üretimi: Hip-Hop Kültürünün Türkiye’deki Görüntüleri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme.................................................. 249 Nesrin Doğan Karşılaştırmalı Olarak 77 Yıl Sonra Kurna Köy Çalışması.......................................................................................................................................................... 263 Osman Akgül Sosyal Devletin Evrimi, Türkiye’de Sosyal Devlet Teoride mi, Pratikte mi?...........................................................................................................................277 Tuğba Güner, Gülsüm Korkut Teorik Temelleri Bakımından Türkiye’de Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Ahlaki ve Sosyoekonomik Yaklaşım......................................................... 289

6

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) Bildiriler Kitabı [1. Cilt]  
II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) Bildiriler Kitabı [1. Cilt]  
Advertisement