Issuu on Google+

2I多FHRI,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\ Fiscal Year 2011

Accomplishments

Providing Computing and Communications Resources to the University of Maryland


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

*VU[LU[Z

*VU[LU[Z

(4LZZHNLMYVT[OL=PJL7YLZPKLU[ 60;-HJPSP[H[LZ3LHYUPUN4VTLU[Z 60;:[YLUN[OLUZ[OL<UP]LYZP[`»Z;LJOUVSVN`,U]PYVUTLU[ 60;:\WWVY[Z9LZLHYJOH[4HY`SHUKHUK)L`VUK 60;(K]HUJLZ<UP]LYZP[`0UP[PH[P]LZ 60;:H]LZ[OL<UP]LYZP[`*VTT\UP[`4VUL` 60;:[HMM4LTILYZ:OHYL,_WLY[PZL 60;7YV]PKLZ:\WWVY[PU;PTLZVM5LLK 60;*YLH[LZ5L^9VSLZ[V)L[[LY4LL[<4+»Z0;5LLKZ 60;:[HMM4LTILYZ,HYU2\KVZ 60;-VYNLZ(OLHK


;OPZW\ISPJH[PVUJV]LYZÄZJHS`LHY1\S`[OYV\NO1\UL :PUJL[OH[[PTL[OL6MÄJLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`OHZILLU YLZ[Y\J[\YLKHUKYLUHTLK0U1HU\HY`[OLVYNHUPaH[PVUILJHTL [OL+P]PZPVUVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY (4LZZHNLMYVT[OL=PJL7YLZPKLU[ 0[PZT`NYLH[WSLHZ\YL[VNYLL[`V\HZ[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK»ZUL^=PJL7YLZPKLU[VM0UMVYTH[PVU ;LJOUVSVN`HUK[VQVPU^P[O`V\PU[OLJVU[PU\LKHK]HUJLTLU[HUKL]VS\[PVUVM[OL0;LU]PYVUTLU[OLYL M\Y[OLYPUNV\Y\UP]LYZP[`»ZIYVHKHUK]HYPLKTPZZPVU0^V\SKSPRL[V[OHUR+Y1VZLWO1H1HMVYOPZZ\WLYI SLHKLYZOPWVM[OL6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`60;[OPZWHZ[`LHYHUK[VL_[LUKT`NYH[P[\KL[V1VZLWO MVYHSSVM60;»ZHJJVTWSPZOTLU[ZKLSP]LYLK[V[OLPUZ[P[\[PVU\UKLYOPZSLHKLYZOPW0UT`Ã&#x201E;YZ[ML^TVU[OZH[ 4HY`SHUK0HTPTWYLZZLK^P[O[OLVWWVY[\UP[PLZ^LHZHJVTT\UP[`OH]L[VTHRLZPNUPÃ&#x201E;JHU[HUKSHZ[PUN Z[YH[LNPJLUOHUJLTLU[PU[OLX\HSP[`HUKHI\UKHUJLVMPUMVYTH[PVU[LJOUVSVN`H]HPSHISLVUJHTW\Z0HTZV ]LY`NSHK[VILHWHY[VM[OPZJVTT\UP[`HUK[OPZNYLH[PUZ[P[\[PVU ;OPZW\ISPJH[PVU^PSSPUMVYT`V\HIV\[60;»ZHJJVTWSPZOTLU[ZPUÃ&#x201E;ZJHS`LHY·VY1\S`[OYV\NO 1\UL·PUHYLHZZ\JOHZHJHKLTPJJVTW\[PUNLU[LYWYPZLZ`Z[LTZUL[^VYRPUNZLJ\YP[`ZVM[^HYL KL]LSVWTLU[[LSLJVTT\UPJH[PVUZHUK\ZLYZ\WWVY[;OYV\NOV\[[OPZW\ISPJH[PVU`V\^PSSYLHKHIV\[^H`Z 60;OHZPTWYV]LK[OL0;LU]PYVUTLU[PUJSVZLJVSSHIVYH[PVU^P[O\UP]LYZP[`JVUZ[P[\LU[Z·MHJ\S[`Z[\KLU[Z Z[HMMHUKSLHKLYZOPW)LSV^HYLZVTLVM[OLOPNOSPNO[ZVM[OLZLHJJVTWSPZOTLU[ZK\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY! Â&#x2039;>VYRLK^P[OMHJ\S[`Z[\KLU[ZHUK[LJOUPJHSZ[HMM[VL_WSVYLVW[PVUZHUKJVUK\J[HUL_[LUZP]LL]HS\H[PVU WYVJLZZMVY[OLUL_[NLULYH[PVUVM[OL\UP]LYZP[`»Z,U[LYWYPZL3LHYUPUN4HUHNLTLU[:`Z[LT,34:(THQVY WHY[VM[OLHZZLZZTLU[PUJS\KLKJVTWSL[PUNHWPSV[VM[OLWV[LU[PHSZ`Z[LTZPUSP]LJV\YZLZ Â&#x2039;*VU[PU\LKWYVNYLZZPU[OLÃ&#x201E;]L`LHY5L[^VYR9LMYLZOWYVQLJ[\WKH[PUN[OLUL[^VYRPUMYHZ[Y\J[\YLHUK ZLY]PJLZPU\UP]LYZP[`I\PSKPUNZ<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZWYVQLJ[[OL\UP]LYZP[`^PSSOH]LVULVM [OLÃ&#x201E;ULZ[WLY]HZP]LUL[^VYRPUNPUMYHZ[Y\J[\YLZPU[OLUH[PVU[VZ\WWVY[P[Z[LHJOPUNSLHYUPUNHUK YLZLHYJOTPZZPVU Â&#x2039;*VTWSL[LKHUPTWSLTLU[H[PVU[OH[IYPUNZ[OLM\SSM\UJ[PVUHSP[`VMSLJ[\YLJHW[\YL[V[OL\UP]LYZP[` LUHISPUNMHJ\S[`[V\ZLPUJSHZZYVVTZVYMYVT[OLPYV^UKLZR[VWZ Â&#x2039;:H]LK[OL\UP]LYZP[`JVTT\UP[` TPSSPVUVU(WWSLHUK+LSSJVTW\[LYZHUK]HYPV\ZZVM[^HYL W\YJOHZLZ[OYV\NO60;»ZJVTW\[LYHUKZVM[^HYLKPZJV\U[WYVNYHTZ 0UHKKP[PVU[VZ\WWVY[PUN[OL\UP]LYZP[`^P[O[LJOUVSVN`60;HZZPZ[LKPUWYVTV[PUN[OL\UP]LYZP[` [OYV\NOUL^ZJV]LYHNL<UP]LYZP[`0;PUP[PH[P]LZHWWLHYLKPUH]HYPL[`VMTLKPHV\[SL[Z!JVUZ\TLY WYLZZZ\JOHZ*55JVT=VPJLVM(TLYPJH@HOVV5L^ZHUK)SVVTILYN"OPNOLYLK\JH[PVUHUK0; [YHKLW\ISPJH[PVUZZ\JOHZ;OL*OYVUPJSLVM/PNOLY,K\JH[PVU0UZPKL/PNOLY,K<UP]LYZP[`)\ZPULZZ HUK:LJ\YP[`>LLR"HUKSVJHSTLKPHZ\JOHZ 5L^Z5V^;OL>HZOPUN[VU7VZ[;OL)HS[PTVYL:\U HUKT`MV_KJJVT (SSVM60;»ZHJJVTWSPZOTLU[ZPU[OLWHZ[Ã&#x201E;ZJHS`LHY^LYLTHKLWVZZPISL[OYV\NO[OLJVU[YPI\[PVUZHUK JVSSHIVYH[PVUVM[OLLU[PYL\UP]LYZP[`JVTT\UP[`^VYRPUNJSVZLS`^P[O\ZPUHZWPYP[VMWHY[ULYZOPW>L ^PSSJVU[PU\L[V^VYR[VNL[OLYVUJ\YYLU[0;PUP[PH[P]LZHUKPU[OPZJVTPUN`LHYJVTTLUJLHUKJVTWSL[L HUL^JVTT\UP[`KYP]LU0;Z[YH[LNPJWSHU[OH[^PSSM\Y[OLYLUOHUJL[OLLUHISPUNWV^LYVMPUMVYTH[PVU [LJOUVSVN`H[V\Y\UP]LYZP[`PU[OL`LHYZHOLHK6UILOHSMVM[OLSLHKLYZOPWHUKZ[HMMVM60;[OHUR`V\ MVY[HRPUNHTVTLU[[VYL]PL^[OPZW\ISPJH[PVUHUKMVY`V\YWHZ[J\YYLU[HUKM\[\YLZ\WWVY[     

 

 

 

 

 

 

 

 

)YPHU+=VZZ =PJL7YLZPKLU[HUK*OPLM0UMVYTH[PVU6MÃ&#x201E;JLY
60;-HJPSP[H[LZ3LHYUPUN4VTLU[Z ,U[LYWYPZL3LHYUPUN4HUHNLTLU[ :`Z[LT,34: ;OL\ZLVM,34:WV^LYLKI`)SHJRIVHYK YLTHPULKJVUZPZ[LU[PUÃ&#x201E;ZJHS`LHY ^P[O[OLU\TILYVMZ[\KLU[ZLUYVSSLK PU,34:JV\YZLZH[HWWYV_PTH[LS` WLYJLU[[OLU\TILYVMJV\YZLZLJ[PVUZ H[HIV\[WLYJLU[HUK[OLU\TILY VMJV\YZLZVMÃ&#x201E;]LVYTVYLZ[\KLU[ZH[ WLYJLU[;OLYLOHZOV^L]LYILLUH ZPNUPÃ&#x201E;JHU[PUJYLHZLPU[OL\ZHNLVM,34: K\YPUN[OL>PU[LYHUK:\TTLY;LYTZ [OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY;OLU\TILYVMZ[\KLU[Z LUYVSSLKPU,34:JV\YZLZMVY>PU[LY;LYT PUJYLHZLKMYVT WLYJLU[SHZ[`LHY[V WLYJLU[[OPZ`LHY-VY:\TTLY :LZZPVUZ[OLPUJYLHZL^HZMYVTWLYJLU[ [VWLYJLU[MVY:\TTLY:LZZPVU0HUK MYVTWLYJLU[[VWLYJLU[MVY:\TTLY :LZZPVU00;OLU\TILYVMJV\YZLZHUK ZLJ[PVUZVMMLYLKPU,34:MVYIV[O:\TTLY HUK>PU[LY;LYTZPUJYLHZLKIL[^LLU HUKWLYJLU[HJYVZZ[OLIVHYK

/7*)VV[*HTW 60;HUK[OL4PK([SHU[PJ*YVZZYVHKZ 4(?ZWVUZVYLKH^LLRSVUN/PNO 7LYMVYTHUJL*VTW\[PUN)VV[*HTW K\YPUN[OLZ\TTLYVM9LNPZ[YH[PVU L_JLLKLK[OLWHY[PJPWHU[JV\YZL JHWHJP[`;^LU[`Ã&#x201E;]LVM[OL WHY[PJPWHU[Z^LYL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK MHJ\S[`Z[HMMHUKNYHK\H[LZ[\KLU[Z ;OLIVV[JHTW^HZ[H\NO[I`+Y(HYVU )SVVTÃ&#x201E;LSKMYVT[OL<UP]LYZP[`VM=PYNPUPH ^OV[LHJOLZZPTPSHYJV\YZLZH[=PYNPUPH JHTW\ZLZ;OLMVYTH[VM[OLJV\YZL^HZ TVYUPUNSLJ[\YLMVSSV^LKI`HM[LYUVVU SHIZ\ZPUNV\Y+LLW[OV\NO[OPNO WLYMVYTHUJLJVTW\[PUNJS\Z[LY;OLJSHZZ PU[YVK\JLKWHY[PJPWHU[Z[V[OLIHZPJZVM WHYHSSLSJVTW\[PUNJV]LYLKVW[PTPaPUN ZLX\LU[PHSHWWSPJH[PVUZHUKWHYHSSLS WYVNYHTKLZPNUHUKPUJS\KLK^YP[PUN IHZPJ470HUK6WLU470HWWSPJH[PVUZ HUKTLHZ\YPUN[OLKLNYLLVMVW[PTPaH[PVU HJOPL]LK

,34:,]HS\H[PVU

60;*VTW\[LY3HI,UOHUJLTLU[Z

+\YPUN[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY60;SLKHU L]HS\H[PVU[VL_WSVYLVW[PVUZMVY[OLUL_[ NLULYH[PVUVM[OL\UP]LYZP[`»Z,U[LYWYPZL 3LHYUPUN4HUHNLTLU[:`Z[LT,34: HZ[OLJ\YYLU[)SHJRIVHYKJVU[YHJ[ ULHYLKL_WPYH[PVU*OHYNLKI`[OL 0U[LYPT*061VZLWO1H1H[OL,34: ,]HS\H[PVU*VTTP[[LL·JVTWVZLKVM MHJ\S[`TLTILYZMYVTHSSJVSSLNLZHUK ZJOVVSZHUKYLWYLZLU[H[P]LZMYVT[OL <UP]LYZP[`3PIYHYPLZ:[\KLU[.V]LYUTLU[ (ZZVJPH[PVUHUK.YHK\H[L:[\KLU[ .V]LYUTLU[·L]HS\H[LKÃ&#x201E;]LWV[LU[PHS Z`Z[LTZ[VILJVTL[OLUL_[NLULYH[PVU VM,34:)SHJRIVHYK *HU]HZI` 0UZ[Y\J[\YL+LZPYL3LHYU4VVKSLHUK :HRHP;OLYL^HZHUL_[LUZP]LL]HS\H[PVU WYVJLZZ[OH[PUJS\KLKSP]LJV\YZLZWPSV[LK PULHJOVM[OLZ`Z[LTZMHJ\S[`HUKZ[\KLU[ MLLKIHJRVU[OLPYWPSV[L_WLYPLUJLZHUKH [LJOUPJHSYL]PL^VM[OLZ`Z[LTZ;OL,34: ,]HS\H[PVU*VTTP[[LLYL]PL^LKHSS[OL KH[HJVSSLJ[LKPUHKKP[PVU[VWLYMVYTPUNH JVTWHYH[P]LZ[\K`VM[OLPYV^U[VPUMVYT [OLYLJVTTLUKH[PVUYLWVY[WYLZLU[LK[V +Y1H1HVU1\UL ^^^VP[\TKLK\LSTZL]HS

)LJH\ZLVM[OLJOHUNPUNJVTW\[LY V^ULYZOPWSHUKZJHWLVUJHTW\ZPU YLJLU[`LHYZ60;OHZILLU^VYRPUN[V ¸YLPTHNPUL¹P[ZJVTW\[LYSHIVMMLYPUNZ (ZTVYLHUKTVYLZ[\KLU[ZV^UWLYZVUHS SHW[VWZ[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY»ZLMMVY[ZMVJ\ZLK VUTHRPUN[OL60;*VTW\[LY3HIZTVYL SHW[VWMYPLUKS`3HW[VW*VUULJ[PVU :[H[PVUZ^LYLZL[\WZVZ[\KLU[ZOHKLHZ` HJJLZZ[VLSLJ[YPJHSV\[SL[ZMVYYLJOHYNPUN [OLPYSHW[VWZ;OYLLNYV\W*VSSHIVYH[PVU :[H[PVUZ^LYLZL[\WPU[OLSHIPU9LNLU[Z +YP]L.HYHNL,HJOZ[H[PVUOHZHSHYNL ZOHYLKTVUP[VYZVHZTHSSNYV\WVM Z[\KLU[ZJHU^VYR[VNL[OLY\ZPUN[OLPY V^USHW[VWZ (KKP[PVUHSS`HUL^MLH[\YLVM60;»Z 7H`MVY7YPU[WYVNYHTSH\UJOLK[OPZÃ&#x201E;ZJHS `LHYHSSV^ZZ[\KLU[Z[VWYPU[^PYLSLZZS` MYVT[OLPYV^UJVTW\[LYZ^OLYL]LY[OL` HYL·PUHSHIH[OVTLVYPUHYLZPKLUJL OHSS·HM[LYKV^USVHKPUNWYPU[KYP]LYZH[ ^^^VP[\TKLK\WYPU[

;LJOUVSVN`*SHZZYVVT<WNYHKLZ +\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHYH\KPV ]PZ\HS(=Z`Z[LTZ^LYLPUZ[HSSLKPU JSHZZYVVTZIYPUNPUN[OL[V[HSVM ;LJOUVSVN`*SHZZYVVTZ[V;OLUL^ (=Z`Z[LTZPUJS\KLHJHW[\YLJHTLYH HUKTPJYVWOVULZ0UHULMMVY[[VILTVYL YLZWVUZP]L[V[OLNYV^PUNU\TILYVM4HJ \ZLYZHZTHSSWPSV[[LZ[^HZKVUL\ZPUN K\HSIVV[4HJZ^P[OIV[O>PUKV^ZHUK 4HJPU[VZOVWLYH[PUNZ`Z[LTZ7VZP[P]L MLLKIHJRMYVT\ZLYZYLZ\S[LKPU[OLWPSV[ [LZ[ILPUNL_WHUKLKK\YPUN[OLZ\TTLYVM ^^^VP[\TKLK\[J

60;HUK4(?OVZ[LKH^LLRSVUN/PNO7LYMVYTHUJL *VTW\[PUN)VV[*HTWVUJHTW\ZPU(\N\Z[
6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

*SHZZ*HW[\YL

0UUV]H[PVUZPU;LHJOPUNHUK3LHYUPUN*VUMLYLUJL

(M[LYHZ\JJLZZM\SWPSV[[LZ[PU[OLMHSSVM [OLJSHZZJHW[\YLWYVQLJ[TV]LK PU[VM\SSPTWSLTLU[H[PVUMVY[OL:WYPUN ZLTLZ[LY7HUVW[VZVM[^HYL^HZ PUZ[HSSLKVU[OLPUZ[Y\J[VYJVTW\[LYZPUHSS ;LJOUVSVN`*SHZZYVVTZVUJHTW\Z 6\[VM[OL;LJOUVSVN`*SHZZYVVTZ OH]LJHW[\YLJHTLYHZHUKTPJYVWOVULZ HUK[OH[LX\PWTLU[^PSSILHKKLK[V YLTHPUPUNJSHZZYVVTZHZYLZV\YJLZHSSV^ 0UHKKP[PVUWVY[HISLJHTLYHZHUKTPJZ HYLH]HPSHISLMVYMHJ\S[`[V\ZLPUYVVTZ ^P[OV\[JHW[\YLLX\PWTLU[VY[V\ZL^P[O [OLPYV^USHW[VWZ

)SLUKLKSLHYUPUNL_WLYPLUJLZZ[\KLU[ LUNHNLTLU[[LJOUPX\LZHUKUL^TVKLSZ MVYL_WHUKPUN[OLIV\UKHYPLZVM[OL JSHZZYVVT^LYLHTVUN[OL[VWPJZVM WYLZLU[H[PVUHUKJVU]LYZH[PVUMVYTVYL [OHUMHJ\S[`TLTILYZH[[LUKPUN [OL0UUV]H[PVUZPU;LHJOPUNHUK 3LHYUPUN0;3*VUMLYLUJL;OPZ^HZ[OL SHYNLZ[H[[LUKHUJLPU[OLJVUMLYLUJL»Z Ã&#x201E;]L`LHYOPZ[VY`HUKWLYJLU[VM H[[LUKLLZ^LYLUL^JVTLYZ[V[OLL]LU[ ^OPJO^HZQVPU[S`OVZ[LKI`60;HUK[OL *LU[LYMVY;LHJOPUN,_JLSSLUJL

;OL7HUVW[VZVM[^HYLPZHSZVH]HPSHISL MVYKV^USVHKI`MHJ\S[`TLTILYZ^OV ^HU[[VYLJVYKV\[ZPKLVMJSHZZPM[OL`HYL H^H`H[HJVUMLYLUJLVYPM[OL\UP]LYZP[`PZ JSVZLKMVY^LH[OLYVYV[OLYLTLYNLUJPLZ

&ODVV&DSWXUH8VDJH 6SULQJ ;V[HS*YLH[VYZ ;V[HS<ZLYZ JYLH[VYZHUK]PL^LYZ

  

;V[HS9LJVYKPUNZ

9LJVYKPUNZ4HKLWLY>LLR

;V[HS=PL^ZWLY>LLR

-LLKIHJRMYVTH[[LUKLLZ^HZLU[O\ ZPHZ[PJHUKYLÃ&#x2026;LJ[P]L!¸;OLIPNPKLH VMLUNHNPUNZ[\KLU[ZPZZVPTWVY[HU[ (M[LYH[[LUKPUNZL]LYHSWYLZLU[H[PVUZ SLKI`]LY`K`UHTPJWYVMLZZVYZP[PZ HSZVHWWHYLU[[OH[H[LHJOLYZRPSSLKH[ [LHJOPUNPZ]LY`PTWVY[HU[[V[OL^OVSL WYVJLZZ;OL\UP]LYZP[`OHZTVYLZ\JO YLZV\YJLZ[OHU0VYPNPUHSS`YLHSPaLK¹ ¸;OLRL`UV[LZHUKWYLZLU[LYZOHKTL [OPURPUNHIV\[B[OLULLK[VDZL[Z[\KLU[ L_WLJ[H[PVUZZLLRHKTPUPZ[YH[P]LI\`PU KL]LSVWHJSLHYKPYLJ[PVUHUKHKVW[[OL [LHJOPUNZ[`SLVMILPUNHJVHJOYH[OLY [OHUHºZHNLVU[OLZ[HNL»¹ ^^^VP[\TKLK\0;3

:[H Y[VM :WY : PUN LT LZ[ ,U LY K VM: WYP : UN LT LZ[ LY

*SHZZYLJVYKPUNZHYLTHKLH]HPSHISL]PH ,34:WV^LYLKI`)SHJRIVHYK;OPZ THRLZP[LHZ`MVYZ[\KLU[Z[VHJJLZZ YLJVYKPUNZHSVUN^P[OV[OLYJSHZZTH[L YPHSZ)LSV^HYLZVTL\ZHNLU\TILYZMVY [OL:WYPUNZLTLZ[LY

;OLVWWVY[\UP[PLZHUKJOHSSLUNLZ[OH[ HJJVTWHU`JOHUNLZPU[LHJOPUNHUK SLHYUPUNLU]PYVUTLU[Z^LYLKPZJ\ZZLK I`TVYUPUNRL`UV[LWYLZLU[LY5VYTHU =H\NOHUVM4[9V`HS<UP]LYZP[` *HSNHY`*HUHKH;OLPUZPNO[ZMYVTOPZ WYLZLU[H[PVU¸)SLUKLK3LHYUPUNPU /PNOLY,K\JH[PVU!7YVTPZLZHUK7P[MHSSZ¹ ^LYLYL]PZP[LKI`ZL]LYHS<UP]LYZP[`VM 4HY`SHUKMHJ\S[`PUV[OLYWYLZLU[H[PVUZ [OYV\NOV\[[OLKH`*HYULNPL0UZ[P[\[L MVY[OL(K]HUJLTLU[VM;LHJOPUN<:

7YVMLZZVYVM[OL@LHY^PUULY;LYP)HSZLY L_WSVYLKOV^[OLTPZZPVUVMSHUKNYHU[ PUZ[P[\[PVUZPZILPUNJOHSSLUNLKHUK JOHUNLKI`[OLYL]VS\[PVUPURUV^S LKNLWYVK\J[PVUHUKTHUHNLTLU[PU OLYS\UJOLVURL`UV[L¸>P[OLY[OL3HUK .YHU[&,K\JH[PUN.SVIHS*P[PaLUZPUH )LS[[PNO[LULK>VYSK¹

 

;LYP)HSZLYNH]L[OLS\UJOLVURL`UV[LWYLZLU[H[PVUH[[OL0UUV]H[PVUZPU;LHJOPUNHUK3LHYUPUN *VUMLYLUJL
60;:[YLUN[OLUZ[OL<UP]LYZP[`»Z;LJOUVSVN`,U]PYVUTLU[ +H[H*LU[LY<WNYHKLZ 0U60;HUK-HJPSP[PLZ4HUHNLTLU[ -4ILNHUHWYVQLJ[[V\WNYHKL[OL LSLJ[YPJHSPUMYHZ[Y\J[\YLPU[OL\UP]LYZP[`»Z 7YPTHY`+H[H*LU[LY7+*;OPZWYVJLZZ PUJS\KLK[OLW\YJOHZLHUKPUZ[HSSH[PVUVM [^VUL^<UPU[LYY\W[PISL7V^LY:\WWS` <7:Z`Z[LTZZL]LYHSWV^LYKPZ[YPI\[PVU \UP[ZHUKHZPNUPÃ&#x201E;JHU[HTV\U[VM^PYPUN HUKJPYJ\P[Y`0[^HZ[OLUULJLZZHY`[V YLKPZ[YPI\[LKH[HJLU[LYLX\PWTLU[WV^LY SVHKZHJYVZZ[OLUL^PUMYHZ[Y\J[\YL(M[LY HZPNUPÃ&#x201E;JHU[HTV\U[VM^VYR[OPZWYVQLJ[ ^HZJVTWSL[LKPUÃ&#x201E;ZJHS`LHYHUK HZHYLZ\S[[OLKH[HJLU[LYOHZPUJYLHZLK WV^LYJHWHJP[`WV^LYYLK\UKHUJ`HUK LULYN`LMÃ&#x201E;JPLUJ` 4HUHNPUNKH[HJLU[LYZPU]VS]LZHKHW[PUN [OLLU]PYVUTLU[MVYTHU`YLHZVUZ Z\JOHZOHYK^HYLL_WHUZPVULMÃ&#x201E;JPLUJ` PTWYV]LTLU[ZZHML[`HUKZLJ\YP[`0[ PZHJVU[PU\HSWYVJLZZ;OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY MVYL_HTWSLILJH\ZL[OLKLTHUK MVY0;Z[VYHNLPZZVHYPUN60;HKKLK JVUZPKLYHISLOHYK^HYL;OLZLKL]PJLZHYL ZVOLH]`[OL`YLX\PYLKYLPUMVYJLTLU[VM [OLYHPZLKÃ&#x2026;VVYPUNPU[^VHYLHZVM[OLKH[H JLU[LYZ([[OLZHTL[PTL60;OHZILLU KVPUNH¸YVSSPUN¹YLWSHJLTLU[VMYHPZLK Ã&#x2026;VVYPUNILJH\ZL[OL[PSLZJSVZL[V PU[OL7+*HSVULHYLTVYL[OHU`LHYZ VSKHUKHZ[OL`KL[LYPVYH[L[OL`ILJVTL HZHML[`PZZ\L60;HSZV\UKLY[VVRV[OLY ZHML[`TLHZ\YLZ[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHYPUJS\KPUN [OLPUZ[HSSH[PVUVMZV\UKWYVVÃ&#x201E;UNPU [OL9LZLHYJO+H[H*LU[LY[OLHKKP[PVU VMJHTLYHTVUP[VYPUNHUKLTLYNLUJ` SPNO[PUNPUJLY[HPUHYLHZHUK[OL JVUULJ[PVUVMHULTLYNLUJ`WV^LYVMM ,76Z`Z[LT[OH[LUHISLZ[OLZO\[KV^U VMHSSLX\PWTLU[MYVTVULZV\YJLPUHU LTLYNLUJ`-PUHSS`LULYN`LMÃ&#x201E;JPLUJ` PZHTHQVYJVUJLYUPUKH[HJLU[LYZHUK ^LJVUZ[HU[S`PTWSLTLU[ZVS\[PVUZ[V IL¸NYLLULY¹(SSVM[OLZLTLHZ\YLZOLSW [VTHRL[OL\UP]LYZP[`»ZKH[HJLU[LYZ OLHS[OPLYZHMLYHUKTVYLZ[HISL*HSLUKHY4V]LMYVT 6YHJSL[V,_JOHUNL ;OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY60;Z^P[JOLK[OL \UP]LYZP[`»ZJLU[YHSPaLKJHSLUKHYHUK ZJOLK\SPUNZ`Z[LTMYVT6YHJSL*HSLUKHY [V4PJYVZVM[,_JOHUNL6YHJSL*HSLUKHY OHKHZOYPURPUN\ZLYIHZLHUKOPNO YLSH[LKTHPU[LUHUJLJVZ[Z+\YPUN[OL WYL]PV\Z[^V`LHYZ60;OHKPTWSLTLU[LK [OL4PJYVZVM[,_JOHUNLLTHPSZ`Z[LT MVYMHJ\S[`HUKZ[HMMLTHPS,_JOHUNL HSZVOHZHJHSLUKHYJVTWVULU[I\PS[PU[V [OLZ`Z[LTZV\ZPUN[OLZPUNSLZLY]PJL [VZ\WWVY[[^VHKTPUPZ[YH[P]LM\UJ[PVUZ LTHPSHUKJHSLUKHYTHKLZLUZLMYVT IV[OÃ&#x201E;UHUJPHSHUKZ`Z[LTZ\WWVY[ Z[HUKWVPU[Z60;JYLH[LKTLJOHUPZTZ [VHSSV^<UP]LYZP[`VM4HY`SHUKZ[HMM[V JYLH[LHUKTHUHNLYVVTHUKYLZV\YJL ZJOLK\SPUNPU[OL,_JOHUNLZ`Z[LT +\YPUNH^LLRLUK[OLJHSLUKHYZVMTVYL [OHUWLVWSLHUKYVVTZ YLZV\YJLZ^LYLTPNYH[LK[V[OL,_JOHUNL Z`Z[LT(SSKH[H^HZZ\JJLZZM\SS` TPNYH[LK+\YPUN[OLZ^P[JOV]LY60; WYV]PKLK[YHPUPUNZLZZPVUZ[VHJX\HPU[ J\Z[VTLYZ^P[O[OLUL^Z`Z[LT^OPJO JOHSSLUNLKMHJ\S[`HUKZ[HMM^OVOHK NYV^U\ZLK[V\ZPUN6YHJSL*HSLUKHY MVY[OLWHZ[ZL]LU`LHYZ

0UMVYTH[PVU:LJ\YP[` +\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY60;YLZWVUKLK [V PUJPKLU[ZVMJVTWYVTPZLKVY PUMLJ[LKJVTW\[LYZ`Z[LTZ[OH[JV\SK OH]LWVZLK[OYLH[Z[V[OLJHTW\Z UL[^VYRHUKP[Z\ZLYZ (KKP[PVUHSS`60;SH\UJOLKP[ZZ\WWVY[ VMUL^MYLLHU[P]PY\ZZVS\[PVUZMVY[OL \UP]LYZP[`JVTT\UP[`[VYLWSHJL[OL 4J(MLLWYVK\J[Z[OH[L_WPYLKPU 1\UL,THPS:WHT*VU[YVS 0TWYV]LTLU[Z ;OLPZZ\LVMWOPZOPUNPZHYLJVNUPaLK HUKJVUZ[HU[ULTLZPZVM[OLZLJ\YP[`HUK LTHPSHKTPUPZ[YH[VYZH[[OPZ\UP]LYZP[` 60;OHZ\UKLY[HRLUHU\TILYVM TLHZ\YLZPU[OLSHZ[`LHY[VPTWYV]L[OL PZZ\LZ<4+\ZLYZL_WLYPLUJL^P[OZWHT HUKWOPZOPUNH[[LTW[ZI`ZJHTTLYZ[V NL[\UP]LYZP[`JVTT\UP[`TLTILYZ[V WYV]PKLWLYZVUHSPUMVYTH[PVU[OYV\NO LTHPS3HZ[(\N\Z[60;PUZ[HSSLK0YVU7VY[ HU[PZWHTHU[P]PY\ZZLY]LYZHUKZVM[^HYL [OH[OLSW[VNYLH[S`KLJYLHZL[OLVUNVPUN VUZSH\NO[VMQ\URLTHPS\UP]LYZP[` JVTT\UP[`TLTILYZL_WLYPLUJL+\YPUN [OLÃ&#x201E;YZ[Ã&#x201E;]LTVU[OZ0YVU7VY[^HZPUWSHJL P[PKLU[PÃ&#x201E;LKTPSSPVUWPLJLZVMZWHT ,PNO[`VULWLYJLU[VMHSSLTHPSYLJLP]LK H[[OL\UP]LYZP[`PZZWHT[OH[UVSVUNLY OP[ZV\YZLY]LYZVYJ\Z[VTLYZ»PUIV_LZ 60;JVU[PU\LZ[VPU]LZ[PNH[L[LJOUPX\LZ [VTHRLLTHPSTVYLZLJ\YL"OV^L]LY ZJHTTLYZHYL]LY`JSL]LYHUKWOPZOPUN ^PSSHS^H`ZILHIH[[SLHZSVUNHZWLVWSL NP]L[OLPYWHZZ^VYKZH^H`


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

>VYSK07]+H` 6U1\UL[OL<UP]LYZP[`VM 4HY`SHUK^LIZP[L^HZVULVMTVYL[OHU ZP[LZNSVIHSS`[VWHY[PJPWH[LPU >VYSK07]+H`HOV\Y^VYSK^PKL [YPHSVM[OLUL^0U[LYUL[7YV[VJVS]LYZPVU VY07]>VYSK07]+H`^HZVYNHUPaLK I`[OL0U[LYUL[:VJPL[`PUYLZWVUZL[V[OL PTWLUKPUNZOVY[HNLVM07]HKKYLZZLZ ^OPJO^PSS\S[PTH[LS`SPTP[VUSPULJHWHIPSP[PLZ MVY0U[LYUL[\ZLYZHYV\UK[OLNSVIL 6U[OLKLZPNUH[LKKH`HU07]JVTWH[ PISL]LYZPVUVM[OL\UP]LYZP[`»ZOVTLWHNL ^^^\TKLK\^HZSH\UJOLKMVY[OL [YPHS0UHKKP[PVUHU60;*VTW\[LY3HI HUK[OL\UP]LYZP[`»Z^PYLSLZZUL[^VYR^LYL 07]LUHISLK(ZHYLZ\S[VM[OL[LZ[Y\U Z[HMMTLTILYZNH[OLYLKPTWVY[HU[Z[H[PZ [PJZHUKUV[LKWV[LU[PHSPZZ\LZ[OH[TH` VJJ\YPU[OLM\[\YL07]PTWSLTLU[H[PVU ;OLTHPU\UP]LYZP[`OVTLWHNL YLZWVUKLK^LSS[V[OL[LZ[(S[OV\NO ZVTL\UP]LYZP[`KVTHPUZKPKMHPSZSPNO[ KPZY\W[PVUZ^LYLL_WLJ[LKZPUJLUV[HSS KLZPNUZHYLJVTWSL[LK>P[OWLYTPZZPVU MYVTHSSHWWYVWYPH[L0U[LYUL[NV]LYUPUN IVKPLZ60;LUHISLK07]ZLY]PJLVU[OL YVV[UHTLZLY]LY[OL\UP]LYZP[`THUHNLZ ^OPJOSVNNLKHUH]LYHNLVMX\LYPLZ WLYZLJVUKVU>VYSK07]+H`07] ZLY]PJLVU[OL\UP]LYZP[`THUHNLKYVV[ UHTLZLY]LYPZVUNVPUN +\L[V[OLPTWVY[HU[HUKJVU[PU\PUN UH[\YLVM07]HU60;^PKL[LJOUPJHS JVTTP[[LLPZPU]LZ[PNH[PUNHUKZ[\K`PUN [OLOVSPZ[PJPTWHJ[LUHISPUN07]^PSS OH]LVU0;ZLY]PJLZ:\IZLX\LU[S`PU WHY[ULYZOPW^P[O\UP]LYZP[`0;JVSSLHN\LZ M\Y[OLYWSHUZHUKZVS\[PVUZ^PSSILJYLH[LK MVY07]KLWSV`TLU[HJYVZZJHTW\Z K\YPUN[OLUL_[ZL]LYHS`LHYZ

JVU[PU\LK
60;:[YLUN[OLUZ[OL<UP]LYZP[`»Z;LJOUVSVN`,U]PYVUTLU[ 5L[^VYR9LMYLZO 60;»ZÃ&#x201E;]L`LHY5L[^VYR9LMYLZOWYVQLJ[ TV]LKM\SSZWLLKHOLHKPUÃ&#x201E;ZJHS`LHY ^P[O[OLJVTWSL[PVUVMU\TLYV\ZHJHKLTPJ HUKYLZPKLU[PHSI\PSKPUNZVUJHTW\Z 6UJLYLMYLZOHJ[P]P[PLZHYLJVTWSL[L I\PSKPUNZJVUULJ[[V[OLJHTW\ZUL[^VYR ]PHK\HS.PNHIP[,[OLYUL[JVUULJ[PVUZHUK [OLUL^PUMYHZ[Y\J[\YLWYV]PKLZ.PNHIP[ ,[OLYUL[JVUULJ[P]P[`[V[OLKLZR[VW0U HKKP[PVU[OLUL^KH[HZ^P[JONLHYPU[OL I\PSKPUNZZ\WWVY[ZHK]HUJLKUL[^VYRPUN MLH[\YLZHUKWVZZLZZLZLUOHUJLKZLJ\YP[` JHWHIPSP[PLZ^OPJOHYLLZZLU[PHSMVY [OLKLSP]LY`VMZ\JOZLY]PJLZHZ=VPJL V]LY0U[LYUL[7YV[VJVS=V07HUK]PKLV Z[YLHTPUN;OLYLMYLZOLKLX\PWTLU[ ^PSSWYV]PKL[OLM\UJ[PVUHSP[`[VZ\WWVY[ LUOHUJLKLTLYNLUJ`, ZLY]PJLZ 0UJVUQ\UJ[PVU^P[O[OLYLMYLZOWYVQLJ[ [^VWHYHSSLSHJ[P]P[PLZJVU[PU\LK[VTHRL WYVNYLZZK\YPUN[OLÃ&#x201E;ZJHS`LHY;OL\WNYHKL VM[OL^PYLSLZZUL[^VYRHJJLZZWVPU[Z PUYLZPKLU[PHSI\PSKPUNZ[VU^HZ JVTWSL[LK(SSHJJLZZWVPU[ZSVJH[LK HJYVZZJHTW\ZPUHJHKLTPJHKTPUPZ[YH[P]L HUKYLZPKLU[PHSI\PSKPUNZHYLUV^\WNYHKLK HUKWYV]PKLPUJYLHZLKIHUK^PK[OHUK ZWLLK[V^PYLSLZZ\ZLYZ;OL\UP]LYZP[` ^PYLSLZZUL[^VYROHZSVNNLK\W[V \UPX\LKL]PJLZHZZVJPH[LKPUVULKH` \UPX\LKL]PJLZPUH^LLRHUK \UPX\LKL]PJLZPUHZLTLZ[LY ;OL\WNYHKLVM[OLV\[ZPKL\UKLYNYV\UK Ã&#x201E;ILYWSHU[HUK[OLTV]LMYVTH[^VUVKL [V[OYLLUVKLJVYLHSZVWYVNYLZZLK7OHZL VUL]LYPÃ&#x201E;JH[PVUVM[OLÃ&#x201E;ILYYV\[LZILNHU PUÃ&#x201E;ZJHS`LHYHUK^HZJVTWSL[LKPU Ã&#x201E;ZJHS`LHY7OHZL[^VPUZ[HSSH[PVUVM Ã&#x201E;ILY[VVUJHTW\ZI\PSKPUNZZ[HY[LKHUK Ã&#x201E;UPZOLKPUÃ&#x201E;ZJHS`LHY;OL[OPYKHUK Ã&#x201E;UHSWOHZLPUZ[HSSPUNÃ&#x201E;ILY[VI\PSKPUNZVU ,HZ[*HTW\ZILNHUH[[OLLUKVMÃ&#x201E;ZJHS `LHYHUKPZL_WLJ[LK[VILJVTWSL[LK PULHYS` ^^^VP[\TKLK\UL[^VYRYLMYLZO)\PSKPUNZ*VTWSL[LKPU-PZJHS@LHY (JHKLTPJHUK(KTPUPZ[YH[P]L)\PSKPUNZ (UPTHS:JPLUJLZ)\PSKPUN )LUQHTPU)\PSKPUN )PVSVN`7Z`JOVSVN`)\PSKPUN )PVTVSLJ\SHY:JPLUJLZ)\PSKPUN -YHUJPZ:JV[[2L`/HSS /LHS[O*LU[LY /VYUIHRL3PIYHY` 0UZ[P[\[LMVY7O`ZPJHS:JPLUJLHUK;LJOUVSVN` 147H[[LYZVU)\PSKPUN 1\SS/HSS 3LL)\PSKPUN 3L-YHR/HSS 4H[OLTH[PJZ)\PSKPUN 4PJYVIPVSVN`)\PSKPUN 7SHU[:JPLUJLZ)\PSKPUN :OVLTHRLY)\PSKPUN :RPUULY)\PSKPUN ;HSPHMLYYV/HSS ;`KPUNZ/HSS

9LZPKLU[PHS)\PSKPUNZMVY:[\KLU[Z (SSLNHU`/HSS *HYVSPUL/HSS *HYYVSS/HSS -YH[LYUP[`:VYVYP[`9V^ -YH[LYUP[`:VYVYP[`9V^ -YH[LYUP[`:VYVYP[`9V^ 3LVUHYK[V^U 3LVUHYK[V^U 3LVUHYK[V^U >HZOPUN[VU/HSS >PJVTPJV/HSS


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

60;:\WWVY[Z9LZLHYJOH[4HY`SHUKHUK)L`VUK .HY[ULY0;+H[HIHZL ;OYV\NOHWHY[ULYZOPWVM60;[OL <UP]LYZP[`3PIYHYPLZHUK[OL9VILY[/ :TP[O:JOVVSVM)\ZPULZZ\UP]LYZP[` JVTT\UP[`TLTILYZHYLUV^HISL[V Ã&#x201E;UKHUZ^LYZHUKSLHYUHIV\[[LJOUVSVN` PUK\Z[Y`[YLUKZ]PHHU0;PUK\Z[Y` KH[HIHZLMYVT.HY[ULYHJVTWHU`VM0; HUHS`Z[ZHUKJVUZ\S[HU[Z9LZLHYJOLYZ JHUHJJLZZ[LJOUVSVN`PUMVYTH[PVUZ\JO HZYLHS^VYSKJHZLZ[\KPLZPU[OL.HY[ULY KH[HIHZL;OLKH[HIHZL^HZSH\UJOLKPU :LW[LTILYHUK^HZTHKLH]HPSHISL [OYV\NO[OL<UP]LYZP[`3PIYHYPLZ» 9LZLHYJO7VY[]PZP[O[[W!YLZLHYJOWVY[ \TKLK\HUKZLHYJOMVY¸.HY[ULY¹\UKLY ¸KH[HIHZLUHTL¹

,_WLY[PZL'4+ +\YPUN[OLZWYPUNZLTLZ[LY[OL+P]PZPVU VM9LZLHYJOSH\UJOLK,_WLY[PZL'4+H ZLHYJOLUNPULKL]LSVWLKI`[OL6MÃ&#x201E;JL VM[OL=PJL7YLZPKLU[MVY9LZLHYJOPU JVSSHIVYH[PVU^P[O[OLP:JOVVSHUK60; ;OPZYLZV\YJL^HZJYLH[LKPUYLZWVUZL[V MHJ\S[`YLX\LZ[ZMVYHYLHKPS`HJJLZZPISL HUK\ZHISL[VVS[VPKLU[PM`YLZLHYJO L_WLY[PZLHJYVZZJHTW\ZPUHYLHZULLKLK MVYT\S[PKPZJPWSPUHY`WYVWVZHSZHUK YLSH[LKHJ[P]P[PLZO[[WZ!L_WLY[PZL\TK LK\L_WLY[PZLH[THY`SHUK
60;(K]HUJLZ<UP]LYZP[`0UP[PH[P]LZ ;,97THPS +\YPUN[OLZLJVUKOHSMVM[OL \UP]LYZP[`»Z0;*V\UJPSHUK0U[LYPT*06 1VZLWO1H1HJOHSSLUNLK60;[VTLL[^P[O JVSSLHN\LZHUKZ[\KLU[Z[VKL[LYTPUL[OL KPYLJ[PVUMVYZ\WWVY[PUNZ[\KLU[LTHPS PU[OLM\[\YL(U60;HUHS`ZPZMV\UK[OH[ HU\TILYVMPTWVY[HU[UVU[LJOUPJHS PZZ\LZPUJS\KPUNWYP]HJ`HUKZLJ\YP[` JVUJLYUZZOV\SKIL[HRLUPU[VHJJV\U[ PUTHRPUN[OPZKLJPZPVU;OLYLMVYLP[ ^HZYLJVTTLUKLK[OH[HJHTW\Z^PKL JVTTP[[LLILMVYTLK[VHKKYLZZ[OPZ PZZ\L;OLJVTTP[[LL^HZJOHPYLKI` 7YVMLZZVY4PJOHLS)HSSVM[OL9VILY[/ :TP[O:JOVVSVM)\ZPULZZ+Y)HSSHUK [OLJVTTP[[LLVMZ[\KLU[ZMHJ\S[`HUK Z[HMMTL[MVY[OYLLTVU[OZ[VPU]LZ[PNH[L JOHUNPUN[OLLTHPSZLY]PJL+Y1H1H JOHYNLK[OLJVTTP[[LL^P[OL]HS\H[PUN HUKTHRPUNHYLJVTTLUKH[PVUIHZLKVU [OLMVSSV^PUNMV\YVW[PVUZ! *VU[PU\L^P[O[OLJ\YYLU[Z[\KLU[ Z`Z[LT4PYHWVPU[JVU[YHJ[ZHUKOHYK ^HYL^V\SKULLK[VIL\WKH[LK 4V]LZ[\KLU[Z[V[OL\UP]LYZP[`»Z ,_JOHUNLZ`Z[LTHULTHPSZLY]PJL ILPUN\ZLKI`MHJ\S[`HUKZ[HMM ;YHUZP[PVUZ[\KLU[LTHPSHJJV\U[Z[V HUV\[ZV\YJLKZ`Z[LTZ\JOHZ.VVNSL VY4PJYVZVM[ 7YV]PKLZ[\KLU[Z^P[OHMVY^HYKPUN ZLY]PJLVUS` 5VTH[[LY^OPJOVW[PVU^HZJOVZLU Z[\KLU[Z^V\SKOH]LH\UP]LYZP[`IYHUKLK LTHPSHKKYLZZ ;OLJVTTP[[LLYLJLP]LKTVYL[OHU LTHPSZ\NNLZ[PVUZOLSK[HYNL[LK MVJ\ZNYV\WZ^P[OZ[\KLU[ZJVU[HJ[LK TVYL[OHUOPNOLYLK\JH[PVU=PY[\HSPaH[PVU PUZ[P[\[PVUZHUKOLSK[V^UTLL[PUNZ ^P[OIYVHKWHY[PJPWH[PVUMYVT[OL Z[\KLU[WVW\SH[PVU[VNHYULYPUMVYTH[PVU HIV\[[OLULLKZVM[OLZ[\KLU[Z(M[LY ^LPNOPUN[OLVW[PVUZHUKNHPUPUNH IL[[LY\UKLYZ[HUKPUNYLNHYKPUNWYP]HJ` HUKYPZRPZZ\LZ^P[O[OLVW[PVUZ[OL JVTTP[[LLTHKL[OLYLJVTTLUKH[PVU [VZ^P[JOMYVT[OL4PYHWVPU[Z`Z[LT[V .VVNSL»Z.THPSHZ[OLLTHPSZLY]PJL WYV]PKLYMVY\UKLYNYHK\H[LZ[\KLU[Z ;OLUL^\UP]LYZP[`LTHPSZ`Z[LTPZ JHSSLK;,97THPSHUKHSSHKKYLZZLZVU [OLZ`Z[LTLUKPU¸'[LYWTHPS\TKLK\¹ <UKLYNYHK\H[LZ[\KLU[Z^OVWSHU[V ^VYRHZ[LHJOPUNHZZPZ[HU[ZWHY[PJPWH[LPU YLZLHYJOWYVNYHTZVYOH]LV[OLYYLHZVUZ JHUYLX\LZ[HUHJJV\U[VU[OL4PJYVZVM[ ,_JOHUNLZ`Z[LT .YHK\H[LZ[\KLU[Z^V\SKYLJLP]LHU LTHPSHJJV\U[VU[OL,_JOHUNLLTHPS Z`Z[LT[OLZ`Z[LT\ZLKI`\UP]LYZP[` MHJ\S[`HUKZ[HMM;OL,_JOHUNLLTHPS Z`Z[LTZOV\SKIL\ZLKI`HU`\UP]LY ZP[`LTWSV`LLVMHU`JHWHJP[`^OL[OLY MHJ\S[`YLZLHYJOLYZZ[HMMVYNYHK\H[L HZZPZ[HU[ZILJH\ZLVM-,97(L_WVY[ JVU[YVSSH^ZHUKWYP]HJ`JVUJLYUZ ;OL60;[LHTPUWHY[ULYZOPW^P[O \UP]LYZP[`SLNHSJV\UZLS[VVR[OPZKLJPZPVU HUKPU]LY`ZOVY[VYKLYL_LJ\[LKHÃ&#x201E;]L `LHYJVU[YHJ[^P[O.VVNSL[VWYV]PKL ;,97THPSMVY<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK Z[\KLU[Z>P[OPU[OLUL_[[OYLL^LLRZ [OLZ`Z[LTZ[LHTOHKWLYMVYTLKHSS [OL^VYR[VHSSV^PUJVTPUNZ[\KLU[Z[V YLJLP]L;,97THPSHZHZLY]PJLVMMLYLK I`[OL\UP]LYZP[`)`[OLLUKVM4H`[OL \UP]LYZP[`OHKP[ZÃ&#x201E;YZ[Z[\KLU[HJJV\U[VU ;,97THPS([[OLLUKVM[OLÃ&#x201E;ZJHS`LHY TVYL[OHU;,97THPSHJJV\U[ZOHK ILLUHJ[P]H[LK

60;JVU[PU\LZ[VPU]LZ[PUNYLLU JVTW\[PUN[OYV\NOP[ZT\S[PWSH[MVYT ]PY[\HSPaH[PVUPUP[PH[P]L;OLPUP[PH[P]L HJOPL]LKH]PY[\HSPaH[PVUTPSLZ[VUL[OPZ Ã&#x201E;ZJHS`LHY^P[OTVYL[OHUWLYJLU[VM ZLY]LYOHYK^HYL]PY[\HSPaLKHJYVZZ[OYLL VWLYH[PUNZ`Z[LTZ;OLWHZ[`LHYZH^H KV\ISPUNVM]PY[\HSLU]PYVUTLU[Z 6SKLYOHYK^HYLPZILPUNWOHZLKV\[VM 60;KH[HJLU[LYZHUK[OLTHQVYP[`VMUL^ ZLY]PJLZILPUNVMMLYLK[V[OL\UP]LYZP[` JVTT\UP[`HYL]PY[\HSZ`Z[LTZYLZ\S[PUN PUÃ&#x201E;UHUJPHSZH]PUNZ 60;OHZHSZVYLSLHZLKHUL^ZLY]PJL[OPZ WHZ[`LHY=PY[\HS:LY]LY/VZ[PUN=:/ HSSV^PUN\UP]LYZP[`KLWHY[TLU[Z[VSLHZL ]PY[\HSTHJOPULZ^OPJOY\UVUOPNOLUK LU[LYWYPZLJSHZZZ`Z[LTZPUHZLJ\YLT\S[P [LUHU[LU]PYVUTLU[MVYHSV^TVU[OS`MLL


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

60;PU[OL5L^Z

4VIPSP[`0UP[PH[P]L@LHY;OYLL :WVUZVYLKI`[OL6MÃ&#x201E;JLVM[OL:LUPVY =PJL7YLZPKLU[VM(JHKLTPJ(MMHPYZHUK 7YV]VZ[[OL6MÃ&#x201E;JLVM<UKLYNYHK\H[L (KTPZZPVUZHUK60;[OL\UP]LYZP[`»Z 4VIPSP[`0UP[PH[P]LPZPU[LUKLK[VZ[\K` ^OL[OLYPUJVYWVYH[PUNTVIPSL[LJOUVSVN` LUOHUJLZ[OLZ[\KLU[LK\JH[PVUHSL_WLYP LUJL+\YPUN[OL[OPYK`LHYVM[OLPUP[PH [P]L60;JVU[YPI\[LK[VH]HYPL[`VMUL^ WYVQLJ[ZPUHKKP[PVU[VVUNVPUNLMMVY[Z (WWYV_PTH[LS`Z[\KLU[ZYLJLP]LK TVIPSLKL]PJLZPUÃ&#x201E;ZJHS`LHY[V [LZ[PUZPKLHUKV\[ZPKLVMJSHZZ^P[O Z[\KLU[ZYLJLP]PUNP7HKZHZWHY[ VM[OL+PNP[HS*\S[\YLZHUK*YLH[P]P[` +**SP]PUNSLHYUPUNWYVNYHTPU[OL /VUVYZ*VSSLNL+**^HZVULVM[OL Ã&#x201E;YZ[WYVNYHTZPU[OLUH[PVU[VPU[LNYH[L P7HKZPU[VHMVYTHSHJHKLTPJWYVNYHT (KKP[PVUHSS`60;»ZTVIPSLKL]PJLSVHULY WYVNYHTNV[KL]PJLZH[SLHZ[[LTWV YHYPS`PU[V[OLOHUKZVMHSTVZ[V[OLY Z[\KLU[Z(IV\[LPNO[JSHZZLZ\ZLK60;»Z ZL[VMSVHULYKL]PJLZMVY]HYPV\ZWYVQLJ[Z [OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHYPUJS\KPUNHU(YHIPJÃ&#x201E;ST JV\YZLHUKHU\YIHUZ[\KPLZJV\YZL (WWKL]LSVWTLU[[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY^HZ L_WSVZP]L^P[O[OL\UP]LYZP[`»ZÃ&#x201E;YZ[ 4VIPSP[`*VU[LZ[LUNHNPUNHWWYV_PTH[LS` Z[\KLU[Z;OLZ[\KLU[[LHTZJYLH[LK ZVJPHST\ZPJHWWZ1HT4`1HTHUK ([TVW\ISPJZHML[`HWWZ;LSS[OL;LYWZ HUK4VIPSL)S\L3PNO[HUKTVYL;OL JVU[LZ[HSSV^LKZ[\KLU[Z[VKL]LSVWMVY

(WWSLVY(UKYVPKKL]PJLZVYMVYTVIPSL >LI3LHYUHIV\[[OLJVU[LZ[YLZ\S[ZH[ ^^^VP[\TKLK\5L^Z(YJOP]L TVIPSP[`FJVU[LZ[FYLSLHZLWKM 60;WHY[ULYLK^P[O,A(_LZZ[VSH\UJO HUL^T\S[PWSH[MVYTHWWHUKTVIPSL ^LIZP[LJHSSLK<4+4VIPSL^OPJO WYV]PKLZHJJLZZ[VJHTW\ZPUMVYTH[PVU THWZHUL]LU[JHSLUKHYHUKTVYL ;VOLSWRLLW[YHJRVM[OLZLUL^HWWZ HUK^LIZP[LZ60;JYLH[LK[OL4VIPSL (WW+PYLJ[VY`;OLKPYLJ[VY`ZLY]LZHZH JLU[YHSJSLHYPUNOV\ZLVMHWWZKL]LSVWLK I`HUKMVY[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK JVTT\UP[`0UJS\KLKPU[OLKPYLJ[VY`HYL HWWZKL]LSVWLKI`60;Z[\KLU[ZZ[\KLU[ NYV\WZHUKMHJ\S[`TLTILYZ+L]LSVWLYZ VMHWWZ[OH[^V\SKILVMPU[LYLZ[[V[OL 4HY`SHUKJVTT\UP[`JHUYLNPZ[LYHUK Z\ITP[[OLHWWZMVYJVUZPKLYH[PVUMVY PUJS\ZPVUPU[OL4VIPSL(WW+PYLJ[VY` ^^^TVIPSP[`\TKLK\4VIPSL(WW+PYLJ[VY` 60;^HZHISL[VZOHYL[OLZLKL]LSVWTLU[Z ^P[O[OLIYVHKLYHJHKLTPJJVTT\UP[` H[[OYLLJVUMLYLUJLZHUKVUL>LIPUHY K\YPUN[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY0UHKKP[PVUHWHULS VMMHJ\S[`HUKZ[\KLU[ZWYLZLU[LKHIV\[ [OLPYL_WLYPLUJLZ\ZPUNTVIPSLKL]PJLZPU [LHJOPUNHUKSLHYUPUNH[[OL,+<*(<:, 3LHYUPUN0UP[PH[P]LHUU\HSTLL[PUNPU -LIY\HY`^^^TVIPSP[`\TKLK\

0U[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK»Z Z[YH[LNPJWSHU;YHUZMVYTPUN4HY`SHUK! /PNOLY,_WLJ[H[PVUZP[PZUV[LK[OH[ ¸[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUKOHZHU L_[YHVYKPUHY`Z[VY`[V[LSS¹7HY[VM[OL \UP]LYZP[`»Z]PZPVUPZ¸[VYHPZLW\ISPJ H^HYLULZZVM[OL\UP]LYZP[`HZH ^VYSKJSHZZYLZLHYJOHUKLK\JH[PVUHS PUZ[P[\[PVU[OH[PZKPZ[PUJ[P]LS`PUUV]H[P]L LU[YLWYLUL\YPHSHUKLUNHNLK¹ 60;PZJVU[YPI\[PUN[V[OLM\SÃ&#x201E;SSTLU[VM [OPZWHY[VM[OLZ[YH[LNPJWSHUI`LSL]H[PUN ¸4HY`SHUK»Z]PZPIPSP[`HUKYLW\[H[PVU¹HUK ¸YHPZBPUNDW\ISPJH^HYLULZZVM[OL\UP]LYZP[`»Z HJJVTWSPZOTLU[Z¹[OYV\NOTLKPHJV]LYHNL <UP]LYZP[`0;PUP[PH[P]LZHWWLHYLKPUH]HYPL[` VMTLKPHV\[SL[Z[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY!JVUZ\TLY WYLZZZ\JOHZ*55JVT=VPJLVM(TLYPJH @HOVV5L^ZHUK)SVVTILYN"OPNOLY LK\JH[PVUHUK0;[YHKLW\ISPJH[PVUZZ\JO HZ;OL*OYVUPJSLVM/PNOLY,K\JH[PVU 0UZPKL/PNOLY,K<UP]LYZP[`)\ZPULZZ HUK:LJ\YP[`>LLR"HUKSVJHSTLKPHZ\JO HZ 5L^Z5V^;OL>HZOPUN[VU7VZ[ ;OL)HS[PTVYL:\UHUKT`MV_KJJVT0U MHJ[ WLYJLU[VMHSS60;YLSH[LKUL^Z JV]LYHNL^HZWVZP[P]LVYUL\[YHSPUÃ&#x201E;ZJHS `LHY
60;:H]LZ[OL<UP]LYZP[`*VTT\UP[`4VUL` ;LJOUVSVN`:H]PUNZ

0UZ[P[\[PVUHS)\SR7\YJOHZPUN MYVT+LSS 60;»ZI\SRPUZ[P[\[PVUHSW\YJOHZPUN WYVNYHT^P[O+LSSWYV]PKLK\UP]LYZP[` KLWHY[TLU[Z^P[O[^VVWWVY[\UP[PLZ [V[HRLHK]HU[HNLVMI\SRW\YJOHZPUN K\YPUN[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHYPU6J[VILYHUK (WYPS*VTIPUPUN[OL[^VW\YJOHZLZ[OL \UP]LYZP[`ZH]LKH[V[HSVM ^P[O HUH]LYHNLKPZJV\U[VMWLYJLU[VU [OLVYKLYZ

*VTTLYJPHS>LIZP[L *LY[PÃ&#x201E;JH[PVUZ 60;OHZTHUHNLK[OL\UP]LYZP[`»Z>LI PUMYHZ[Y\J[\YLMVYTVYL[OHUHKLJHKLHUK PU[OH[[PTL^LOH]LWYV]PKLKHUVJVZ[ ZLSMZPNULKHUKHJVTTLYJPHS>LIZLJ\ YP[`JLY[PÃ&#x201E;JH[LZLY]PJLH[JVZ[;OPZÃ&#x201E;ZJHS `LHY60;^HZHISL[VKL]LSVWHWHY[ULY ZOPW^P[O+PNP*LY[*VYWVYH[PVU[VVMMLY \USPTP[LKJLY[PÃ&#x201E;JH[LZMVYHZTHSSHUU\HS MLL60;KL]LSVWLKHWYVJLZZ[VKPZ[YPI\[L [OLTHUHNLTLU[VM[OVZLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[V \UP]LYZP[`KLWHY[TLU[ZJVSSLNLZHUK ZJOVVSZ[O\ZHSSV^PUN\UP]LYZP[`VYNHUP aH[PVUZ[VOH]LHJJLZZ[V[OLZLJLY[PÃ&#x201E;JH [PVUZH[UVJVZ[MVY[OLSPMLVM[OLJVU[YHJ[ 0U[OLÃ&#x201E;YZ[`LHYVMVWLYH[PUN[OPZZLY]PJL 60;OHZPZZ\LKTVYL[OHUJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ ZH]PUNKLWHY[TLU[Z WLYJLY[PÃ&#x201E;JH[L

60;VMMLYZJVU]LUPLU[H]LU\LZMVY \UP]LYZP[`JVTT\UP[`TLTILYZ[VZH]L VUWLYZVUHSJVTW\[LYZVM[^HYLHUK [LJOUVSVN`HJJLZZVY`W\YJOHZLZ![OL ;LYYHWPU;LJOUVSVN`:[VYLMVYW\YJOHZPUN JVTW\[LYZHJJLZZVYPLZHUKZVM[^HYLVU JHTW\ZHUK[OL(JHKLTPJ*VTW\[LYZ MVY;LYWZ(*;WYVNYHTMVYW\YJOHZPUN JVTW\[LYZVUSPUL+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY [OLZLWYVNYHTZZH]LK\UP]LYZP[` JVTT\UP[`TLTILYZ TPSSPVUVMMVM THU\MHJ[\YLYZ»Z\NNLZ[LKYL[HPSWYPJLZ 60;HSZVJYLH[LKHVULZ[VW^LIZP[L[V THRLP[TVYLJVU]LUPLU[[VHJJLZZ60;»Z [LJOUVSVN`KPZJV\U[WYVNYHTZVUSPUL ^^^VP[\TKLK\[LJOZH]PUNZ

³7KDQNVVRPXFK:HORYHXVLQJWKH7HFK6WRUH²QRVKLSSLQJFRVW DQGZHJHWDGLVFRXQW´   

e3PZH:JO\L[a+PYLJ[VYVM(KTPUPZ[YH[P]L:LY]PJLZ +LWHY[TLU[VM*P]PSHUK,U]PYVUTLU[HS,UNPULLYPUN


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

60;:[HMM4LTILYZ:OHYL,_WLY[PZL *`ILY+LMLUZL*OHSSLUNL;LHT 60;»Z9VILY[4H_^LSSWYV]PKLKZ\WWVY[ [V[OL\UP]LYZP[`»ZZ[\KLU[Y\U*VTW\[LY :LJ\YP[`*S\IZLY]PUNHZJVHJOHUK TLU[VY[V[OLJS\I»Z*VSSLNPH[L*`ILY +LMLUZL*OHSSLUNL[LHT;OL[LHT^VU [OL4PK([SHU[PJ9LNPVUHS*OHTWPVUZOPW HUKHZHYLZ\S[JVTWL[LKPU[OL5H[PVUHS *OHTWPVUZOPWJVTWL[P[PVUPU:HU (U[VUPV;L_HZ

7YVMLZZPVUHS7YLZLU[H[PVUZ +\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY60;YLWYLZLU[H[P]LZ ZOHYLK[OLPYRUV^SLKNL]PHWYLZLU[H[PVUZ HUK[LJOUPJHSZ\ITPZZPVUZH[UH[PVUHS LK\JH[PVU0;HUK<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK JVUMLYLUJLZL]LU[ZHUK>LIPUHYZ;OLZL ^LYLZVTLVM[OL[VWPJZJV]LYLK! Â&#x2039; )LZ[WYHJ[PJLZPU[LJOUVSVN` JSHZZYVVTKLZPNU Â&#x2039; *LU[YHSPaPUNHUKH\[VTH[PUN[OL THUHNLTLU[VMZWLJPHSPKLU[P[PLZ Â&#x2039; *VU]LYNLUJLTVIPSP[`PUMYHZ[Y\J[\YL HUKZLY]PJLZ3VUN;LYT,]VS\[PVU3;, HUK^PYLSLZZUL[^VYRPUNVUJHTW\Z Â&#x2039; *`ILYI\SS`PUNHUK[OL3.); JVTT\UP[` Â&#x2039; ;OL<4+5L[^VYR9LMYLZO7YVQLJ[HUK LSL]H[PUNOPNOLYLK\JH[PVUUL[^VYR PUMYHZ[Y\J[\YLPU[V[OLZ[JLU[\Y`

<4+»Z*VSSLNPH[L*`ILY+LMLUZL*OHSSLUNL[LHT^VU[OL4PK([SHU[PJ9LNPVUHS*OHTWPVUZOPW

60;PU<4+*SHZZYVVTZ

60;6\[YLHJO

60;Z[HMMTLTILYZZOHYLK[OLPYL_WLY[PZL ^P[OZ[\KLU[ZPU[OLJSHZZYVVTPU[OL MVSSV^PUNJV\YZLZ!

60;YLWYLZLU[H[P]LZH[[LUKLKH[SLHZ[ \UP]LYZP[`V\[YLHJOL]LU[ZPUJS\KPUNUL^ Z[\KLU[HUKLTWSV`LLVYPLU[H[PVUZLZZPVUZ [OL-PYZ[3VVR-HPYHUK4HY`SHUK+H`

Â&#x2039; *644!5L^Z>YP[PUNHUK 9LWVY[PUNMVY7\ISPJ9LSH[PVUZ Â&#x2039; *7:7+!:JPLUJLHUK 7ZL\KVZJPLUJL Â&#x2039; <;(7<UP]LYZP[`;LJOUVSVN` (WWYLU[PJLZOPW7YVNYHT

([4HY`SHUK+H`60;ZWVUZVYLKZP_ KPMMLYLU[HJ[P]P[PLZPUJS\KPUN[OL7OPZOPUN 7VUK^OLYL`V\UNLYN\LZ[ZWSH`LKH Ã&#x201E;ZOPUNJHYUP]HSNHTL[V^PUZTHSSWYPaLZ 7VZ[LYZPSS\Z[YH[LK[OLJVUZLX\LUJLZVM WOPZOPUNPUJPKLU[ZHUK[`WPJHSL_HTWSLZVM WOPZOPUNLTHPSZOLSWLKN\LZ[ZYLJVNUPaL ^HYUPUNZPNUZVM[OLZLTLZZHNLZMYVT VUSPULZJHTTLYZ

Â&#x2039; <4+»Z0UKLWLUKLU[*VU[YPI\[PVUZ 7YVNYHTMVYP[ZJHTW\ZOPNO WLYMVYTHUJLJVTW\[PUNJS\Z[LYZLY]PJL Â&#x2039; <UP]LYZP[`YLZWVUZLZ[VJVW`YPNO[ PUMYPUNPUNÃ&#x201E;SLZOHYPUN Â&#x2039; @LHY[OYLLVM[OL<4+4VIPSP[` 0UP[PH[P]L 4HY`SHUK+H`N\LZ[Z OHKM\U^OPSLSLHYUPUN OV^[VWYV[LJ[[OLT ZLS]LZHNHPUZ[WOPZOPUN
60;7YV]PKLZ:\WWVY[PU;PTLZVM5LLK 5L[^VYR6WLYH[PVUZ*LU[LY56* ,_WHUKZ/V\YZVM6WLYH[PVU (Z60;»Z5L[^VYR6WLYH[PVUZ*LU[LY 56*LU[LYZP[ZZLJVUK`LHYPUHJ[PVU [OLJLU[LYHUUV\UJLK[OLL_WHUZPVUVM VUZP[LKH[HUL[^VYRTVUP[VYPUNMYVT OV\YZWLY^LLR[VOV\YZWLY^LLR PUJS\KPUN[OLHKKP[PVUVM^LLRLUKOV\YZ :PUJLP[ZJYLH[PVUK\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY [OL56*JVU[PU\LZ[VJVUK\J[ TVUP[VYPUNVM[OLJHTW\ZJVTT\UP[`»Z UL[^VYRI\[[OLPUJYLHZLKVUZP[LOV\YZ VMVWLYH[PVUYLPUMVYJL[OL56*»ZWO`ZPJHS WYLZLUJLHUKYLZWVUZL[PTLPU[OL^HRL VMUL[^VYRYLSH[LKPZZ\LZHUKV\[HNLZ

7YVQLJ[5,;OPJZ 7YVQLJ[5,;OPJZ[OL60;[LHT[OH[ WYVTV[LZYLZWVUZPISL\ZLVMPUMVYTH[PVU [LJOUVSVN`[OYV\NO\ZLYLK\JH[PVUHUK WVSPJ`LUMVYJLTLU[OHUKSLZYLWVY[ZVM ZLUZP[P]LPUJPKLU[ZZ\JOHZJ`ILYI\SS`PUN J`ILYZ[HSRPUNHJJV\U[PU[Y\ZPVUHUK OHYHZZTLU[PUHKKP[PVU[VP[ZWYPTHY` YVSLJVTIH[PUNJVW`YPNO[]PVSH[PVUZ +\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY7YVQLJ[5,;OPJZ THUHNLKPUX\PYPLZVMHZLUZP[P]LUH[\YL HSVUN^P[O JVW`YPNO[JHZLZ ^^^UL[OPJZ\TKLK\ ¸7YV[LJ[@V\Y0;:OLSS!*`ILYZ[HSRPUN *`ILYI\SS`PUN6USPUL/HYHZZTLU[¹H UL^IYVJO\YL^HZKPZ[YPI\[LKH[]HYPV\Z Z[\KLU[L]LU[Z[OYV\NOV\[[OL`LHY;OL WPLJLPUJS\KLZ[PWZMVYWYV[LJ[PUNVULZLSM HUKMVYOV^MYPLUKZVYWHY[ULYZVM]PJ[PTZ JHUOLSWHZ^LSSHZPUMVYTH[PVUVU[OL HZZPZ[HUJLH]HPSHISLMYVT7YVQLJ[5,;OPJZ 0[PZH]HPSHISLH[^^^UL[OPJZ\TKLK\ YLZV\YJLZJ`ILY]PJ[PTPaH[PVUIYVJO\YLWKM60;/LSW+LZR

0;:LY]PJL*LU[LY

;OLJVUZVSPKH[LK60;/LSW+LZR JVTWVZLKVM[OL/LSW+LZR[OL5L[^VYR 6WLYH[PVUZ*LU[LY[OL5L[^VYRPUNHUK ;LSLJVTT\UPJH[PVUZ:LY]PJL+LZRHUK *HTW\Z0UMVYTH[PVU:LY]PJLZYLJLP]LK HUKWYVJLZZLKULHYS`[LJOUPJHS Z\WWVY[HUK\UP]LYZP[`YLSH[LKWOVULJHSSZ K\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY ^^^OLSWKLZR\TKLK\

;OL0;:LY]PJL*LU[LY0;:*ZLSMZLY]PJL ^LIZP[LPZWHY[VM[OL60;/LSW+LZR»Z Z\WWVY[VMMLYPUN[OYV\NO^OPJOHU`VUL JHUZ\ITP[HUK[YHJRHYLX\LZ[MVY0; HZZPZ[HUJLVUSPUL+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY TVYL[OHUZLSMNLULYH[LK 0;:*>LI[PJRL[ZHUKLTHPSYLX\LZ[Z ^LYLHKKYLZZLK

;LJOUPJHS/LSW+LZR <UP]LYZP[`VM4HY`SHUKKLWHY[TLU[HS0; Z[HMMTLTILYZNHPULKHUL^YLZV\YJLMVY NL[[PUNWYPVYP[`60;/LSW+LZRZ\WWVY[ [OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY:PUJL1HU\HY` KLWHY[TLU[HS0;Z[HMMTLTILYZOH]LILLU HISL[VJHSSHKLKPJH[LKOV[SPULHUKVY ZLUKLTHPSMVYWYPVYP[`[LJOUPJHSZ\WWVY[ 

;OL0;:*PZHSZV[OLOVTLVM[OL60; 2UV^SLKNL)HZLHKH[HIHZLVMOV^[V PUMVYTH[PVUHY[PJSLZJV]LYPUNWVW\SHY \UP]LYZP[`0;ZLY]PJLZ6]LY[PTL60;PZ [YHUZMLYYPUNOV^[VZMYVT[OL60;/LSW +LZR^LIZP[L[V[OL2UV^SLKNL)HZL HZ^LSSHZHKKPUNUL^HY[PJSLZHZ60; ZLY]PJLZSH\UJO+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY [OL2UV^SLKNL)HZLNYL^[VPUJS\KLTVYL [OHUHY[PJSLZ^^^P[ZJ\TKLK\


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

(*;7YVNYHT>HYYHU[`:LY]PJL ;OL60;>HYYHU[`+LZRWYV]PKLZOHYK^HYL ^HYYHU[`YLWHPYZMVY\UP]LYZP[`JVTT\UP[` TLTILYZ^OVW\YJOHZLK[OLPYJVTW\[LYZ [OYV\NO[OL\UP]LYZP[`»Z60;THUHNLK JVTW\[LYKPZJV\U[W\YJOHZPUNWYVNYHT (JHKLTPJ*VTW\[LYZMVY;LYWZ(*; ;OL>HYYHU[`+LZRHSZVHZZPZ[Z\UP]LYZP[` JVTT\UP[`TLTILYZULLKPUNOLSW^P[O ^PYLSLZZJVUÃ&#x201E;N\YH[PVUHUKWYVISLT [YV\ISLZOVV[PUN+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY >HYYHU[`+LZRZ[HMMYLZWVUKLK[V YLX\LZ[ZMVYHZZPZ[HUJL

³2,7¶V5HVHDUFK'DWD&HQWHUVWDII¶VH[FHSWLRQDOFXVWRPHU VHUYLFHDOORZHGP\VWDIILQWKH&HQWHUIRU$GYDQFHG 7UDQVSRUWDWLRQ7HFKQRORJ\/DERUDWRU\WRNHHSFULWLFDOVHUYHU HTXLSPHQWRSHUDWLRQDOXQGHUH[WUHPHFLUFXPVWDQFHV´ e;VT1HJVIZ+PYLJ[VY*LU[LYMVY(K]HUJLK;YHUZWVY[H[PVU;LJOUVSVN`+LWHY[TLU[VM*P]PSHUK,U]PYVUTLU[HS,UNPULLYPUN

*VTW\[LY+VUH[PVUZ [V+LZLY]PUN:[\KLU[Z (ZWHY[VM[OLPYWHY[PJPWH[PVUPU[OL(*; JVTW\[LYKPZJV\U[WYVNYHT(WWSL0UJ HUK+LSS*VTW\[LY0UJKVUH[LJ\YYLU[ TVKLSSHW[VWJVTW\[LYZ[VILKPZ[YPI\[LK [OYV\NO[OL\UP]LYZP[`»Z6MÃ&#x201E;JLVM:[\KLU[ -PUHUJPHS(PK;OLU\TILYVMKVUH[LK JVTW\[LYZPZIHZLKVU[OLU\TILYVM ZHSLZ[OYV\NO[OL(*;WYVNYHTHUK[OL ;LYYHWPU;LJOUVSVN`:[VYL+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS `LHYUL^SHW[VWJVTW\[LYZ ^LYLKPZ[YPI\[LK[VKLZLY]PUNZ[\KLU[Z [OYV\NO[OPZYLSH[PVUZOPW
60;*YLH[LZ5L^9VSLZ[V)L[[LY4LL[<4+»Z0;5LLKZ :[YLUN[OLUPUN60; ;^VUL^YVSLZ^LYLJYLH[LK[VLUOHUJL60;!VULMVYJHTW\ZYLSH[PVUZHUK[OL V[OLYMVYWYVQLJ[THUHNLTLU[HUKHZZLZZTLU[>P[OTVYL[OHU`LHYZVM0; L_WLYPLUJLH[[OL\UP]LYZP[`1H`,S]V]L^HZOPYLK[VPTWYV]LJSPLU[YLSH[PVUZ ^P[O[OLNVHSZVMJVVYKPUH[PUNHUKZ[YLHTSPUPUN[OLPU[LYHJ[PVUZIL[^LLU 60;HUK\UP]LYZP[`JVTT\UP[`TLTILYZ[YHJRPUN\ZLYZH[PZMHJ[PVU^P[O HSS60;ZLY]PJLZHUKMVZ[LYPUNZ[YVUNLYWHY[ULYZOPWZ^P[O[OL\UP]LYZP[`»Z HJHKLTPJHUKHKTPUPZ[YH[P]L0;\UP[Z4PJOHLS,PZTLPLY^HZOPYLK[V V]LYZLL60;»ZWYVNYHTHZZLZZTLU[HUKWYVQLJ[THUHNLTLU[/L^PSS HSZVILSLHKPUN[OL<4+JVTT\UP[`KYP]LU0;Z[YH[LNPJWSHUUPUN WYVJLZZ[VKL]LSVWHUL^0;Z[YH[LNPJWSHUK\YPUN4PJOHLS ^HZTVZ[YLJLU[S`[OL+PYLJ[VYVM7VSPJ`7SHUUPUNHUK7YVQLJ[ 4HUHNLTLU[6]LYZPNO[^P[O[OL:[H[LVM4HY`SHUK+LWHY[TLU[ VM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`

4PJOHLS,PZTLPLY

1H`,S]V]L

60;:[HMM4LTILYZ,HYU2\KVZ *OHPYVM4+9,5 )VHYKVM+PYLJ[VYZ

4+9,54LTILYZOPW *VTTP[[LL*OHPY

;YPW[P:PUOH60; +PYLJ[VYVM5L[^VYRPUN HUK;LSLJVTT\UPJH[PVUZ :LY]PJLZ^HZUHTLK *OHPYVM[OL4HY`SHUK 9LZLHYJOHUK,K\JH[PVU 5L[^VYR4+9,5)VHYKHUKHZZ\TLK OLYYLZWVUZPIPSP[PLZH[[OL1\UL )VHYK4LL[PUN0U[OPZYVSL;YPW[P^PSSOLSW N\PKL[OLYVSSV\[VMUL^PUMYHZ[Y\J[\YL HUKZLY]PJLZ[OH[^PSSOLSWLK\JH[PVUHS PUZ[P[\[PVUZHJYVZZ[OLZ[H[LVM4HY`SHUK 4+9,5WYV]PKLZHK]HUJLKUL[^VYR ZLY]PJLZ[VLK\JH[PVUYLZLHYJOHUKW\ISPJ ZLY]PJLPUZ[P[\[PVUZ[OYV\NOV\[[OLZ[H[LVM 4HY`SHUKHUKJVUULJ[PVUZ[VYLNPVUHSHUK UH[PVUHSYLZV\YJLZ;OL4+9,5)VHYKPZ JVTWVZLKVMHYLWYLZLU[H[P]LMYVTLHJOVM [OL<UP]LYZP[`:`Z[LTVM4HY`SHUKPUZ[P[\ [PVUZHUKYLWYLZLU[H[P]LZMYVTLHJOVM[OL V[OLYTLTILYLK\JH[PVUHSZLNTLU[Z;OL *OHPYVM[OL)VHYKPZZLSLJ[LKI`]V[LHUK WYV]PKLZSLHKLYZOPWHUKN\PKHUJL[V[OL VYNHUPaH[PVUJVHSLZJPUN[OLTLTILYZ» YLX\PYLTLU[ZPU[VUL^WYVQLJ[ZHUK ZLY]PJLZ;YPW[P^PSSZLY]LH[^V`LHY[LYT HZ[OL*OHPYVM[OL)VHYK

-YHU3V7YLZ[P60; +PYLJ[VYVM,U[LYWYPZL ;LJOUPJHS0UMYHZ[Y\J[\YL ^HZPU]P[LK[VZLY]LH [^V`LHY[LYTHZ*OHPYVM [OL4HY`SHUK9LZLHYJO HUK,K\JH[PVU5L[^VYR4+9,5 4LTILYZOPW*VTTP[[LL;OLTLTILYZOPW JVTTP[[LL»ZW\YWVZLPZ[VH[[YHJ[HUK Z\WWVY[UL^4+9,5TLTILYZHUK[V OLSWKLÃ&#x201E;ULZLY]PJLZ[VILVMMLYLKI`[OL VYNHUPaH[PVU0UMV*VTT0U[LYUH[PVUHS»Z 7YVMLZZPVUHS,K\JH[PVUHUK ;YHPUPUN*VTTP[[LL :\L*SHIH\NO60; 4HUHNLYVM0UZ[Y\J[PVUHS -HJPSP[PLZ^HZHWWVPU[LK [V0UMV*VTT0U[LYUH[PVUHS»Z 7YVMLZZPVUHS,K\JH[PVU HUK;YHPUPUN*VTTP[[LL 7,;*0UMV*VTTPZ [OLSLHKPUNUVUWYVÃ&#x201E;[ HZZVJPH[PVUZLY]PUN[OLWYVMLZZPVUHS(= JVTT\UPJH[PVUZPUK\Z[Y`^VYSK^PKL;OL

7,;*OHZILLUJOHYNLK^P[OHK]PZPUN[OL HZZVJPH[PVU»ZIVHYKVMKPYLJ[VYZHUKZ[HMM VULK\JH[PVUPZZ\LZYLSH[LK[V[OLHZZVJPH [PVU»ZZ[YH[LNPJWSHUM\[\YL[LJOUPJHSHUK I\ZPULZZ[YLUKZHUK[OLLK\JH[PVUULLKZ VMJ\YYLU[HUKUL^TLTILYZ

7YLZPKLU[»Z+PZ[PUN\PZOLK :LY]PJL(^HYK ;VTT`4HZ[60;0; ;LSLJVTT\UPJH[PVUZ :WLJPHSPZ[YLJLP]LK[OL 7YLZPKLU[»Z+PZ[PUN\PZOLK :LY]PJL(^HYKVU 6J[VILY;OL H^HYKOVUVYLK;VTT`»Z V\[Z[HUKPUNWLYMVYTHUJL SLHKLYZOPWHUKZLY]PJLHZHTLTILY VM[OL\UP]LYZP[`Z[HMM;VX\HSPM`HZHU H^HYKYLJPWPLU[;VTT`KLTVUZ[YH[LK JVTTP[TLU[[V60;HZ^LSSHZ[OLJHTW\Z JVTT\UP[`HZH^OVSL;VTT`Z[HY[LK OPZJHYLLYVUJHTW\ZPU1\S` HZH +H[H7YVJLZZPUN;LSLJVT;LJOUPJPHUHUK OLJVU[PU\LZ[VZLY]L60;PUOPZJ\YYLU[ WVZP[PVUM\SÃ&#x201E;SSPUNOPZK\[PLZVMZLJ\YPUN HUKTHPU[HPUPUN[OLJHTW\Z7)?Z`Z[LT [OL[LSLJVTT\UPJH[PVUZZ^P[JOYVVTHUK HSSYLSH[LKLX\PWTLU[


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY (JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

60;-VYNLZ(OLHK 60;»ZÃ&#x201E;ZJHS`LHYJVU[YPI\[PVUZ[V[OL\UP]LYZP[`^V\SKUV[OH]LILLUWVZZPISL^P[OV\[[OL \UP]LYZP[`JVTT\UP[`»ZWHY[PJPWH[PVUHUKJVSSHIVYH[PVU4HU`VM[OLZLZ\JJLZZLZHYLVUS`Z[LWZHSVUN [OLWH[O[VHJOPL]PUNSHYNLY0;LUOHUJLTLU[ZH[[OL\UP]LYZP[`PU[OLM\[\YL:VTLVM60;»ZWSHUZMVY Ã&#x201E;ZJHS`LHYPUJS\KL[OLMVSSV^PUN! Â&#x2039; ,UNHNL[OL\UP]LYZP[`JVTT\UP[`PUJYLH[PUNHUL^JVTT\UP[`KYP]LUPUMVYTH[PVU[LJOUVSVN` Z[YH[LNPJWSHU[VN\PKL0;L]VS\[PVUH[4HY`SHUKV]LY[OLUL_[KLJHKL Â&#x2039; *VU[PU\LV\Y^VYR^P[O[OL\UP]LYZP[`JVTT\UP[`[VWYVJ\YLHUKILNPUPTWSLTLU[PUN[OL Z`Z[LT[OH[^PSSY\U[OLUL_[NLULYH[PVUVM[OL\UP]LYZP[`»Z,U[LYWYPZL3LHYUPUN4HUHNLTLU[ :`Z[LT,34: Â&#x2039; <WKH[L[OL\UP]LYZP[`»ZLSLJ[YVUPJTHPSZLY]PJLMVYMHJ\S[`HUKZ[HMMPUJYLHZPUNH]HPSHISLTHPSIV_ ZPaLHUKPTWYV]PUNZ\WWVY[MVY\ZLHJYVZZHSSWSH[MVYTZ4HJ>PUKV^ZL[JHUK]PHHSSTL[OVKZ KLZR[VWJSPLU[IYV^ZLYZTVIPSLKL]PJLZL[J>OPSLJ\YYLU[WSHUZPU]VS]LHU\WKH[L[V VUJHTW\Z,_JOHUNLZLY]PJLZUL^VW[PVUZPU]VS]PUNZVS\[PVUZPU[OLJSV\KZ\JOHZ^HZ\ZLKMVY Z[\KLU[ZPU^PSSILL_HTPULKJSVZLS`HUKW\YZ\LKPULHYULZ[ Â&#x2039; 0U]LZ[PNH[LHUKW\YZ\LVWWVY[\UP[PLZ[VLUOHUJL[OL\UP]LYZP[`»ZJ`ILYPUMYHZ[Y\J[\YLLZWLJPHSS` YLSH[LK[VMHJPSP[PLZMVYJLU[YHSPaLKJVTW\[H[PVULU[LYWYPZLKH[HWYVJLZZPUNHUKZ[VYHNL[OH[^PSS LSPTPUH[L[OLYPZRZWVZLKI`J\YYLU[MHJPSP[PLZ Â&#x2039; *VU[PU\L[VZ\WWVY[[OL\UP]LYZP[`»ZPU]VS]LTLU[PU[OL2\HSPPUP[PH[P]LHJVSSHIVYH[P]LLMMVY[^P[O V[OLYOPNOLYLK\JH[PVUPUZ[P[\[PVUZ[VKL]LSVWHUL^Z`Z[LT[VTHUHNLZ[\KLU[HUKÃ&#x201E;UHUJPHS PUMVYTH[PVUHUKTVYL(J\YYPJ\S\TTHUHNLTLU[WVY[PVUZOV\SKILYLSLHZLKMVY[YPHSH[4HY`SHUK K\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY Â&#x2039; (K]HUJL[HJ[PJHSPUP[PH[P]LZHUKPU]LZ[PNH[PVUZZ\JOHZW\YZ\PUNJSV\KJVTW\[PUNHUKZ[VYHNLWHYH KPNTZHUKVWWVY[\UP[PLZ"PTWYV]PUNKH[HZ[VYHNLHUKTHUHNLTLU[PUMYHZ[Y\J[\YLHUKWYVJLZZLZ[V Z\WWVY[YLZLHYJOWYLZLY]H[PVUHUKPUKP]PK\HSULLKZ"HUKW\YZ\PUNIYVHKLYSPJLUZPUNHWWYVHJOLZ MVYRL`ZVM[^HYLWYVK\J[ZHUKHJLU[YHSVUSPULZVM[^HYLJH[HSVNHUKKPZ[YPI\[PVUZ`Z[LT >LSVVRMVY^HYK[VJVU[PU\PUNV\YLMMVY[Z[VM\Y[OLYLUHISL[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK[OYV\NO[OLZL WSHUULKHJ[P]P[PLZHUKV[OLYZ[OH[^PSSPTWYV]L[OLM\UJ[PVUHSP[`YVI\Z[ULZZHUKYLSPHIPSP[`VM0; ZLY]PJLZMVY[OLLU[PYL\UP]LYZP[`JVTT\UP[`
6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN` <UP]LYZP[`VM4HY`SHUK 7H[\_LU[)\PSKPUN *VSSLNL7HYR4HY`SHUK 7OVUL -H_ VP[WY'\TKLK\ ^^^VP[\TKLK\

^^^VP[\TKLK\5L^ZUL^ZMLLK_TS ^^^MHJLIVVRJVTWHNLZ6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK 


Accomplishments Book for Fiscal Year 2011