Page 1

2I多FHRI,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\ Fiscal Year 2011

Accomplishments

Providing Computing and Communications Resources to the University of Maryland


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

*VU[LU[Z

*VU[LU[Z

(4LZZHNLMYVT[OL=PJL7YLZPKLU[ 60;-HJPSP[H[LZ3LHYUPUN4VTLU[Z 60;:[YLUN[OLUZ[OL<UP]LYZP[`»Z;LJOUVSVN`,U]PYVUTLU[ 60;:\WWVY[Z9LZLHYJOH[4HY`SHUKHUK)L`VUK 60;(K]HUJLZ<UP]LYZP[`0UP[PH[P]LZ 60;:H]LZ[OL<UP]LYZP[`*VTT\UP[`4VUL` 60;:[HMM4LTILYZ:OHYL,_WLY[PZL 60;7YV]PKLZ:\WWVY[PU;PTLZVM5LLK 60;*YLH[LZ5L^9VSLZ[V)L[[LY4LL[<4+»Z0;5LLKZ 60;:[HMM4LTILYZ,HYU2\KVZ 60;-VYNLZ(OLHK


;OPZW\ISPJH[PVUJV]LYZÄZJHS`LHY1\S`[OYV\NO1\UL :PUJL[OH[[PTL[OL6MÄJLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`OHZILLU YLZ[Y\J[\YLKHUKYLUHTLK0U1HU\HY`[OLVYNHUPaH[PVUILJHTL [OL+P]PZPVUVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY (4LZZHNLMYVT[OL=PJL7YLZPKLU[ 0[PZT`NYLH[WSLHZ\YL[VNYLL[`V\HZ[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK»ZUL^=PJL7YLZPKLU[VM0UMVYTH[PVU ;LJOUVSVN`HUK[VQVPU^P[O`V\PU[OLJVU[PU\LKHK]HUJLTLU[HUKL]VS\[PVUVM[OL0;LU]PYVUTLU[OLYL M\Y[OLYPUNV\Y\UP]LYZP[`»ZIYVHKHUK]HYPLKTPZZPVU0^V\SKSPRL[V[OHUR+Y1VZLWO1H1HMVYOPZZ\WLYI SLHKLYZOPWVM[OL6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`60;[OPZWHZ[`LHYHUK[VL_[LUKT`NYH[P[\KL[V1VZLWO MVYHSSVM60;»ZHJJVTWSPZOTLU[ZKLSP]LYLK[V[OLPUZ[P[\[PVU\UKLYOPZSLHKLYZOPW0UT`Ã&#x201E;YZ[ML^TVU[OZH[ 4HY`SHUK0HTPTWYLZZLK^P[O[OLVWWVY[\UP[PLZ^LHZHJVTT\UP[`OH]L[VTHRLZPNUPÃ&#x201E;JHU[HUKSHZ[PUN Z[YH[LNPJLUOHUJLTLU[PU[OLX\HSP[`HUKHI\UKHUJLVMPUMVYTH[PVU[LJOUVSVN`H]HPSHISLVUJHTW\Z0HTZV ]LY`NSHK[VILHWHY[VM[OPZJVTT\UP[`HUK[OPZNYLH[PUZ[P[\[PVU ;OPZW\ISPJH[PVU^PSSPUMVYT`V\HIV\[60;»ZHJJVTWSPZOTLU[ZPUÃ&#x201E;ZJHS`LHY·VY1\S`[OYV\NO 1\UL·PUHYLHZZ\JOHZHJHKLTPJJVTW\[PUNLU[LYWYPZLZ`Z[LTZUL[^VYRPUNZLJ\YP[`ZVM[^HYL KL]LSVWTLU[[LSLJVTT\UPJH[PVUZHUK\ZLYZ\WWVY[;OYV\NOV\[[OPZW\ISPJH[PVU`V\^PSSYLHKHIV\[^H`Z 60;OHZPTWYV]LK[OL0;LU]PYVUTLU[PUJSVZLJVSSHIVYH[PVU^P[O\UP]LYZP[`JVUZ[P[\LU[Z·MHJ\S[`Z[\KLU[Z Z[HMMHUKSLHKLYZOPW)LSV^HYLZVTLVM[OLOPNOSPNO[ZVM[OLZLHJJVTWSPZOTLU[ZK\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY! Â&#x2039;>VYRLK^P[OMHJ\S[`Z[\KLU[ZHUK[LJOUPJHSZ[HMM[VL_WSVYLVW[PVUZHUKJVUK\J[HUL_[LUZP]LL]HS\H[PVU WYVJLZZMVY[OLUL_[NLULYH[PVUVM[OL\UP]LYZP[`»Z,U[LYWYPZL3LHYUPUN4HUHNLTLU[:`Z[LT,34:(THQVY WHY[VM[OLHZZLZZTLU[PUJS\KLKJVTWSL[PUNHWPSV[VM[OLWV[LU[PHSZ`Z[LTZPUSP]LJV\YZLZ Â&#x2039;*VU[PU\LKWYVNYLZZPU[OLÃ&#x201E;]L`LHY5L[^VYR9LMYLZOWYVQLJ[\WKH[PUN[OLUL[^VYRPUMYHZ[Y\J[\YLHUK ZLY]PJLZPU\UP]LYZP[`I\PSKPUNZ<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZWYVQLJ[[OL\UP]LYZP[`^PSSOH]LVULVM [OLÃ&#x201E;ULZ[WLY]HZP]LUL[^VYRPUNPUMYHZ[Y\J[\YLZPU[OLUH[PVU[VZ\WWVY[P[Z[LHJOPUNSLHYUPUNHUK YLZLHYJOTPZZPVU Â&#x2039;*VTWSL[LKHUPTWSLTLU[H[PVU[OH[IYPUNZ[OLM\SSM\UJ[PVUHSP[`VMSLJ[\YLJHW[\YL[V[OL\UP]LYZP[` LUHISPUNMHJ\S[`[V\ZLPUJSHZZYVVTZVYMYVT[OLPYV^UKLZR[VWZ Â&#x2039;:H]LK[OL\UP]LYZP[`JVTT\UP[` TPSSPVUVU(WWSLHUK+LSSJVTW\[LYZHUK]HYPV\ZZVM[^HYL W\YJOHZLZ[OYV\NO60;»ZJVTW\[LYHUKZVM[^HYLKPZJV\U[WYVNYHTZ 0UHKKP[PVU[VZ\WWVY[PUN[OL\UP]LYZP[`^P[O[LJOUVSVN`60;HZZPZ[LKPUWYVTV[PUN[OL\UP]LYZP[` [OYV\NOUL^ZJV]LYHNL<UP]LYZP[`0;PUP[PH[P]LZHWWLHYLKPUH]HYPL[`VMTLKPHV\[SL[Z!JVUZ\TLY WYLZZZ\JOHZ*55JVT=VPJLVM(TLYPJH@HOVV5L^ZHUK)SVVTILYN"OPNOLYLK\JH[PVUHUK0; [YHKLW\ISPJH[PVUZZ\JOHZ;OL*OYVUPJSLVM/PNOLY,K\JH[PVU0UZPKL/PNOLY,K<UP]LYZP[`)\ZPULZZ HUK:LJ\YP[`>LLR"HUKSVJHSTLKPHZ\JOHZ 5L^Z5V^;OL>HZOPUN[VU7VZ[;OL)HS[PTVYL:\U HUKT`MV_KJJVT (SSVM60;»ZHJJVTWSPZOTLU[ZPU[OLWHZ[Ã&#x201E;ZJHS`LHY^LYLTHKLWVZZPISL[OYV\NO[OLJVU[YPI\[PVUZHUK JVSSHIVYH[PVUVM[OLLU[PYL\UP]LYZP[`JVTT\UP[`^VYRPUNJSVZLS`^P[O\ZPUHZWPYP[VMWHY[ULYZOPW>L ^PSSJVU[PU\L[V^VYR[VNL[OLYVUJ\YYLU[0;PUP[PH[P]LZHUKPU[OPZJVTPUN`LHYJVTTLUJLHUKJVTWSL[L HUL^JVTT\UP[`KYP]LU0;Z[YH[LNPJWSHU[OH[^PSSM\Y[OLYLUOHUJL[OLLUHISPUNWV^LYVMPUMVYTH[PVU [LJOUVSVN`H[V\Y\UP]LYZP[`PU[OL`LHYZHOLHK6UILOHSMVM[OLSLHKLYZOPWHUKZ[HMMVM60;[OHUR`V\ MVY[HRPUNHTVTLU[[VYL]PL^[OPZW\ISPJH[PVUHUKMVY`V\YWHZ[J\YYLU[HUKM\[\YLZ\WWVY[     

 

 

 

 

 

 

 

 

)YPHU+=VZZ =PJL7YLZPKLU[HUK*OPLM0UMVYTH[PVU6MÃ&#x201E;JLY
60;-HJPSP[H[LZ3LHYUPUN4VTLU[Z ,U[LYWYPZL3LHYUPUN4HUHNLTLU[ :`Z[LT,34: ;OL\ZLVM,34:WV^LYLKI`)SHJRIVHYK YLTHPULKJVUZPZ[LU[PUÃ&#x201E;ZJHS`LHY ^P[O[OLU\TILYVMZ[\KLU[ZLUYVSSLK PU,34:JV\YZLZH[HWWYV_PTH[LS` WLYJLU[[OLU\TILYVMJV\YZLZLJ[PVUZ H[HIV\[WLYJLU[HUK[OLU\TILY VMJV\YZLZVMÃ&#x201E;]LVYTVYLZ[\KLU[ZH[ WLYJLU[;OLYLOHZOV^L]LYILLUH ZPNUPÃ&#x201E;JHU[PUJYLHZLPU[OL\ZHNLVM,34: K\YPUN[OL>PU[LYHUK:\TTLY;LYTZ [OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY;OLU\TILYVMZ[\KLU[Z LUYVSSLKPU,34:JV\YZLZMVY>PU[LY;LYT PUJYLHZLKMYVT WLYJLU[SHZ[`LHY[V WLYJLU[[OPZ`LHY-VY:\TTLY :LZZPVUZ[OLPUJYLHZL^HZMYVTWLYJLU[ [VWLYJLU[MVY:\TTLY:LZZPVU0HUK MYVTWLYJLU[[VWLYJLU[MVY:\TTLY :LZZPVU00;OLU\TILYVMJV\YZLZHUK ZLJ[PVUZVMMLYLKPU,34:MVYIV[O:\TTLY HUK>PU[LY;LYTZPUJYLHZLKIL[^LLU HUKWLYJLU[HJYVZZ[OLIVHYK

/7*)VV[*HTW 60;HUK[OL4PK([SHU[PJ*YVZZYVHKZ 4(?ZWVUZVYLKH^LLRSVUN/PNO 7LYMVYTHUJL*VTW\[PUN)VV[*HTW K\YPUN[OLZ\TTLYVM9LNPZ[YH[PVU L_JLLKLK[OLWHY[PJPWHU[JV\YZL JHWHJP[`;^LU[`Ã&#x201E;]LVM[OL WHY[PJPWHU[Z^LYL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK MHJ\S[`Z[HMMHUKNYHK\H[LZ[\KLU[Z ;OLIVV[JHTW^HZ[H\NO[I`+Y(HYVU )SVVTÃ&#x201E;LSKMYVT[OL<UP]LYZP[`VM=PYNPUPH ^OV[LHJOLZZPTPSHYJV\YZLZH[=PYNPUPH JHTW\ZLZ;OLMVYTH[VM[OLJV\YZL^HZ TVYUPUNSLJ[\YLMVSSV^LKI`HM[LYUVVU SHIZ\ZPUNV\Y+LLW[OV\NO[OPNO WLYMVYTHUJLJVTW\[PUNJS\Z[LY;OLJSHZZ PU[YVK\JLKWHY[PJPWHU[Z[V[OLIHZPJZVM WHYHSSLSJVTW\[PUNJV]LYLKVW[PTPaPUN ZLX\LU[PHSHWWSPJH[PVUZHUKWHYHSSLS WYVNYHTKLZPNUHUKPUJS\KLK^YP[PUN IHZPJ470HUK6WLU470HWWSPJH[PVUZ HUKTLHZ\YPUN[OLKLNYLLVMVW[PTPaH[PVU HJOPL]LK

,34:,]HS\H[PVU

60;*VTW\[LY3HI,UOHUJLTLU[Z

+\YPUN[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY60;SLKHU L]HS\H[PVU[VL_WSVYLVW[PVUZMVY[OLUL_[ NLULYH[PVUVM[OL\UP]LYZP[`»Z,U[LYWYPZL 3LHYUPUN4HUHNLTLU[:`Z[LT,34: HZ[OLJ\YYLU[)SHJRIVHYKJVU[YHJ[ ULHYLKL_WPYH[PVU*OHYNLKI`[OL 0U[LYPT*061VZLWO1H1H[OL,34: ,]HS\H[PVU*VTTP[[LL·JVTWVZLKVM MHJ\S[`TLTILYZMYVTHSSJVSSLNLZHUK ZJOVVSZHUKYLWYLZLU[H[P]LZMYVT[OL <UP]LYZP[`3PIYHYPLZ:[\KLU[.V]LYUTLU[ (ZZVJPH[PVUHUK.YHK\H[L:[\KLU[ .V]LYUTLU[·L]HS\H[LKÃ&#x201E;]LWV[LU[PHS Z`Z[LTZ[VILJVTL[OLUL_[NLULYH[PVU VM,34:)SHJRIVHYK *HU]HZI` 0UZ[Y\J[\YL+LZPYL3LHYU4VVKSLHUK :HRHP;OLYL^HZHUL_[LUZP]LL]HS\H[PVU WYVJLZZ[OH[PUJS\KLKSP]LJV\YZLZWPSV[LK PULHJOVM[OLZ`Z[LTZMHJ\S[`HUKZ[\KLU[ MLLKIHJRVU[OLPYWPSV[L_WLYPLUJLZHUKH [LJOUPJHSYL]PL^VM[OLZ`Z[LTZ;OL,34: ,]HS\H[PVU*VTTP[[LLYL]PL^LKHSS[OL KH[HJVSSLJ[LKPUHKKP[PVU[VWLYMVYTPUNH JVTWHYH[P]LZ[\K`VM[OLPYV^U[VPUMVYT [OLYLJVTTLUKH[PVUYLWVY[WYLZLU[LK[V +Y1H1HVU1\UL ^^^VP[\TKLK\LSTZL]HS

)LJH\ZLVM[OLJOHUNPUNJVTW\[LY V^ULYZOPWSHUKZJHWLVUJHTW\ZPU YLJLU[`LHYZ60;OHZILLU^VYRPUN[V ¸YLPTHNPUL¹P[ZJVTW\[LYSHIVMMLYPUNZ (ZTVYLHUKTVYLZ[\KLU[ZV^UWLYZVUHS SHW[VWZ[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY»ZLMMVY[ZMVJ\ZLK VUTHRPUN[OL60;*VTW\[LY3HIZTVYL SHW[VWMYPLUKS`3HW[VW*VUULJ[PVU :[H[PVUZ^LYLZL[\WZVZ[\KLU[ZOHKLHZ` HJJLZZ[VLSLJ[YPJHSV\[SL[ZMVYYLJOHYNPUN [OLPYSHW[VWZ;OYLLNYV\W*VSSHIVYH[PVU :[H[PVUZ^LYLZL[\WPU[OLSHIPU9LNLU[Z +YP]L.HYHNL,HJOZ[H[PVUOHZHSHYNL ZOHYLKTVUP[VYZVHZTHSSNYV\WVM Z[\KLU[ZJHU^VYR[VNL[OLY\ZPUN[OLPY V^USHW[VWZ (KKP[PVUHSS`HUL^MLH[\YLVM60;»Z 7H`MVY7YPU[WYVNYHTSH\UJOLK[OPZÃ&#x201E;ZJHS `LHYHSSV^ZZ[\KLU[Z[VWYPU[^PYLSLZZS` MYVT[OLPYV^UJVTW\[LYZ^OLYL]LY[OL` HYL·PUHSHIH[OVTLVYPUHYLZPKLUJL OHSS·HM[LYKV^USVHKPUNWYPU[KYP]LYZH[ ^^^VP[\TKLK\WYPU[

;LJOUVSVN`*SHZZYVVT<WNYHKLZ +\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHYH\KPV ]PZ\HS(=Z`Z[LTZ^LYLPUZ[HSSLKPU JSHZZYVVTZIYPUNPUN[OL[V[HSVM ;LJOUVSVN`*SHZZYVVTZ[V;OLUL^ (=Z`Z[LTZPUJS\KLHJHW[\YLJHTLYH HUKTPJYVWOVULZ0UHULMMVY[[VILTVYL YLZWVUZP]L[V[OLNYV^PUNU\TILYVM4HJ \ZLYZHZTHSSWPSV[[LZ[^HZKVUL\ZPUN K\HSIVV[4HJZ^P[OIV[O>PUKV^ZHUK 4HJPU[VZOVWLYH[PUNZ`Z[LTZ7VZP[P]L MLLKIHJRMYVT\ZLYZYLZ\S[LKPU[OLWPSV[ [LZ[ILPUNL_WHUKLKK\YPUN[OLZ\TTLYVM ^^^VP[\TKLK\[J

60;HUK4(?OVZ[LKH^LLRSVUN/PNO7LYMVYTHUJL *VTW\[PUN)VV[*HTWVUJHTW\ZPU(\N\Z[
6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

*SHZZ*HW[\YL

0UUV]H[PVUZPU;LHJOPUNHUK3LHYUPUN*VUMLYLUJL

(M[LYHZ\JJLZZM\SWPSV[[LZ[PU[OLMHSSVM [OLJSHZZJHW[\YLWYVQLJ[TV]LK PU[VM\SSPTWSLTLU[H[PVUMVY[OL:WYPUN ZLTLZ[LY7HUVW[VZVM[^HYL^HZ PUZ[HSSLKVU[OLPUZ[Y\J[VYJVTW\[LYZPUHSS ;LJOUVSVN`*SHZZYVVTZVUJHTW\Z 6\[VM[OL;LJOUVSVN`*SHZZYVVTZ OH]LJHW[\YLJHTLYHZHUKTPJYVWOVULZ HUK[OH[LX\PWTLU[^PSSILHKKLK[V YLTHPUPUNJSHZZYVVTZHZYLZV\YJLZHSSV^ 0UHKKP[PVUWVY[HISLJHTLYHZHUKTPJZ HYLH]HPSHISLMVYMHJ\S[`[V\ZLPUYVVTZ ^P[OV\[JHW[\YLLX\PWTLU[VY[V\ZL^P[O [OLPYV^USHW[VWZ

)SLUKLKSLHYUPUNL_WLYPLUJLZZ[\KLU[ LUNHNLTLU[[LJOUPX\LZHUKUL^TVKLSZ MVYL_WHUKPUN[OLIV\UKHYPLZVM[OL JSHZZYVVT^LYLHTVUN[OL[VWPJZVM WYLZLU[H[PVUHUKJVU]LYZH[PVUMVYTVYL [OHUMHJ\S[`TLTILYZH[[LUKPUN [OL0UUV]H[PVUZPU;LHJOPUNHUK 3LHYUPUN0;3*VUMLYLUJL;OPZ^HZ[OL SHYNLZ[H[[LUKHUJLPU[OLJVUMLYLUJL»Z Ã&#x201E;]L`LHYOPZ[VY`HUKWLYJLU[VM H[[LUKLLZ^LYLUL^JVTLYZ[V[OLL]LU[ ^OPJO^HZQVPU[S`OVZ[LKI`60;HUK[OL *LU[LYMVY;LHJOPUN,_JLSSLUJL

;OL7HUVW[VZVM[^HYLPZHSZVH]HPSHISL MVYKV^USVHKI`MHJ\S[`TLTILYZ^OV ^HU[[VYLJVYKV\[ZPKLVMJSHZZPM[OL`HYL H^H`H[HJVUMLYLUJLVYPM[OL\UP]LYZP[`PZ JSVZLKMVY^LH[OLYVYV[OLYLTLYNLUJPLZ

&ODVV&DSWXUH8VDJH 6SULQJ ;V[HS*YLH[VYZ ;V[HS<ZLYZ JYLH[VYZHUK]PL^LYZ

  

;V[HS9LJVYKPUNZ

9LJVYKPUNZ4HKLWLY>LLR

;V[HS=PL^ZWLY>LLR

-LLKIHJRMYVTH[[LUKLLZ^HZLU[O\ ZPHZ[PJHUKYLÃ&#x2026;LJ[P]L!¸;OLIPNPKLH VMLUNHNPUNZ[\KLU[ZPZZVPTWVY[HU[ (M[LYH[[LUKPUNZL]LYHSWYLZLU[H[PVUZ SLKI`]LY`K`UHTPJWYVMLZZVYZP[PZ HSZVHWWHYLU[[OH[H[LHJOLYZRPSSLKH[ [LHJOPUNPZ]LY`PTWVY[HU[[V[OL^OVSL WYVJLZZ;OL\UP]LYZP[`OHZTVYLZ\JO YLZV\YJLZ[OHU0VYPNPUHSS`YLHSPaLK¹ ¸;OLRL`UV[LZHUKWYLZLU[LYZOHKTL [OPURPUNHIV\[B[OLULLK[VDZL[Z[\KLU[ L_WLJ[H[PVUZZLLRHKTPUPZ[YH[P]LI\`PU KL]LSVWHJSLHYKPYLJ[PVUHUKHKVW[[OL [LHJOPUNZ[`SLVMILPUNHJVHJOYH[OLY [OHUHºZHNLVU[OLZ[HNL»¹ ^^^VP[\TKLK\0;3

:[H Y[VM :WY : PUN LT LZ[ ,U LY K VM: WYP : UN LT LZ[ LY

*SHZZYLJVYKPUNZHYLTHKLH]HPSHISL]PH ,34:WV^LYLKI`)SHJRIVHYK;OPZ THRLZP[LHZ`MVYZ[\KLU[Z[VHJJLZZ YLJVYKPUNZHSVUN^P[OV[OLYJSHZZTH[L YPHSZ)LSV^HYLZVTL\ZHNLU\TILYZMVY [OL:WYPUNZLTLZ[LY

;OLVWWVY[\UP[PLZHUKJOHSSLUNLZ[OH[ HJJVTWHU`JOHUNLZPU[LHJOPUNHUK SLHYUPUNLU]PYVUTLU[Z^LYLKPZJ\ZZLK I`TVYUPUNRL`UV[LWYLZLU[LY5VYTHU =H\NOHUVM4[9V`HS<UP]LYZP[` *HSNHY`*HUHKH;OLPUZPNO[ZMYVTOPZ WYLZLU[H[PVU¸)SLUKLK3LHYUPUNPU /PNOLY,K\JH[PVU!7YVTPZLZHUK7P[MHSSZ¹ ^LYLYL]PZP[LKI`ZL]LYHS<UP]LYZP[`VM 4HY`SHUKMHJ\S[`PUV[OLYWYLZLU[H[PVUZ [OYV\NOV\[[OLKH`*HYULNPL0UZ[P[\[L MVY[OL(K]HUJLTLU[VM;LHJOPUN<:

7YVMLZZVYVM[OL@LHY^PUULY;LYP)HSZLY L_WSVYLKOV^[OLTPZZPVUVMSHUKNYHU[ PUZ[P[\[PVUZPZILPUNJOHSSLUNLKHUK JOHUNLKI`[OLYL]VS\[PVUPURUV^S LKNLWYVK\J[PVUHUKTHUHNLTLU[PU OLYS\UJOLVURL`UV[L¸>P[OLY[OL3HUK .YHU[&,K\JH[PUN.SVIHS*P[PaLUZPUH )LS[[PNO[LULK>VYSK¹

 

;LYP)HSZLYNH]L[OLS\UJOLVURL`UV[LWYLZLU[H[PVUH[[OL0UUV]H[PVUZPU;LHJOPUNHUK3LHYUPUN *VUMLYLUJL
60;:[YLUN[OLUZ[OL<UP]LYZP[`»Z;LJOUVSVN`,U]PYVUTLU[ +H[H*LU[LY<WNYHKLZ 0U60;HUK-HJPSP[PLZ4HUHNLTLU[ -4ILNHUHWYVQLJ[[V\WNYHKL[OL LSLJ[YPJHSPUMYHZ[Y\J[\YLPU[OL\UP]LYZP[`»Z 7YPTHY`+H[H*LU[LY7+*;OPZWYVJLZZ PUJS\KLK[OLW\YJOHZLHUKPUZ[HSSH[PVUVM [^VUL^<UPU[LYY\W[PISL7V^LY:\WWS` <7:Z`Z[LTZZL]LYHSWV^LYKPZ[YPI\[PVU \UP[ZHUKHZPNUPÃ&#x201E;JHU[HTV\U[VM^PYPUN HUKJPYJ\P[Y`0[^HZ[OLUULJLZZHY`[V YLKPZ[YPI\[LKH[HJLU[LYLX\PWTLU[WV^LY SVHKZHJYVZZ[OLUL^PUMYHZ[Y\J[\YL(M[LY HZPNUPÃ&#x201E;JHU[HTV\U[VM^VYR[OPZWYVQLJ[ ^HZJVTWSL[LKPUÃ&#x201E;ZJHS`LHYHUK HZHYLZ\S[[OLKH[HJLU[LYOHZPUJYLHZLK WV^LYJHWHJP[`WV^LYYLK\UKHUJ`HUK LULYN`LMÃ&#x201E;JPLUJ` 4HUHNPUNKH[HJLU[LYZPU]VS]LZHKHW[PUN [OLLU]PYVUTLU[MVYTHU`YLHZVUZ Z\JOHZOHYK^HYLL_WHUZPVULMÃ&#x201E;JPLUJ` PTWYV]LTLU[ZZHML[`HUKZLJ\YP[`0[ PZHJVU[PU\HSWYVJLZZ;OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY MVYL_HTWSLILJH\ZL[OLKLTHUK MVY0;Z[VYHNLPZZVHYPUN60;HKKLK JVUZPKLYHISLOHYK^HYL;OLZLKL]PJLZHYL ZVOLH]`[OL`YLX\PYLKYLPUMVYJLTLU[VM [OLYHPZLKÃ&#x2026;VVYPUNPU[^VHYLHZVM[OLKH[H JLU[LYZ([[OLZHTL[PTL60;OHZILLU KVPUNH¸YVSSPUN¹YLWSHJLTLU[VMYHPZLK Ã&#x2026;VVYPUNILJH\ZL[OL[PSLZJSVZL[V PU[OL7+*HSVULHYLTVYL[OHU`LHYZ VSKHUKHZ[OL`KL[LYPVYH[L[OL`ILJVTL HZHML[`PZZ\L60;HSZV\UKLY[VVRV[OLY ZHML[`TLHZ\YLZ[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHYPUJS\KPUN [OLPUZ[HSSH[PVUVMZV\UKWYVVÃ&#x201E;UNPU [OL9LZLHYJO+H[H*LU[LY[OLHKKP[PVU VMJHTLYHTVUP[VYPUNHUKLTLYNLUJ` SPNO[PUNPUJLY[HPUHYLHZHUK[OL JVUULJ[PVUVMHULTLYNLUJ`WV^LYVMM ,76Z`Z[LT[OH[LUHISLZ[OLZO\[KV^U VMHSSLX\PWTLU[MYVTVULZV\YJLPUHU LTLYNLUJ`-PUHSS`LULYN`LMÃ&#x201E;JPLUJ` PZHTHQVYJVUJLYUPUKH[HJLU[LYZHUK ^LJVUZ[HU[S`PTWSLTLU[ZVS\[PVUZ[V IL¸NYLLULY¹(SSVM[OLZLTLHZ\YLZOLSW [VTHRL[OL\UP]LYZP[`»ZKH[HJLU[LYZ OLHS[OPLYZHMLYHUKTVYLZ[HISL*HSLUKHY4V]LMYVT 6YHJSL[V,_JOHUNL ;OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY60;Z^P[JOLK[OL \UP]LYZP[`»ZJLU[YHSPaLKJHSLUKHYHUK ZJOLK\SPUNZ`Z[LTMYVT6YHJSL*HSLUKHY [V4PJYVZVM[,_JOHUNL6YHJSL*HSLUKHY OHKHZOYPURPUN\ZLYIHZLHUKOPNO YLSH[LKTHPU[LUHUJLJVZ[Z+\YPUN[OL WYL]PV\Z[^V`LHYZ60;OHKPTWSLTLU[LK [OL4PJYVZVM[,_JOHUNLLTHPSZ`Z[LT MVYMHJ\S[`HUKZ[HMMLTHPS,_JOHUNL HSZVOHZHJHSLUKHYJVTWVULU[I\PS[PU[V [OLZ`Z[LTZV\ZPUN[OLZPUNSLZLY]PJL [VZ\WWVY[[^VHKTPUPZ[YH[P]LM\UJ[PVUZ LTHPSHUKJHSLUKHYTHKLZLUZLMYVT IV[OÃ&#x201E;UHUJPHSHUKZ`Z[LTZ\WWVY[ Z[HUKWVPU[Z60;JYLH[LKTLJOHUPZTZ [VHSSV^<UP]LYZP[`VM4HY`SHUKZ[HMM[V JYLH[LHUKTHUHNLYVVTHUKYLZV\YJL ZJOLK\SPUNPU[OL,_JOHUNLZ`Z[LT +\YPUNH^LLRLUK[OLJHSLUKHYZVMTVYL [OHUWLVWSLHUKYVVTZ YLZV\YJLZ^LYLTPNYH[LK[V[OL,_JOHUNL Z`Z[LT(SSKH[H^HZZ\JJLZZM\SS` TPNYH[LK+\YPUN[OLZ^P[JOV]LY60; WYV]PKLK[YHPUPUNZLZZPVUZ[VHJX\HPU[ J\Z[VTLYZ^P[O[OLUL^Z`Z[LT^OPJO JOHSSLUNLKMHJ\S[`HUKZ[HMM^OVOHK NYV^U\ZLK[V\ZPUN6YHJSL*HSLUKHY MVY[OLWHZ[ZL]LU`LHYZ

0UMVYTH[PVU:LJ\YP[` +\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY60;YLZWVUKLK [V PUJPKLU[ZVMJVTWYVTPZLKVY PUMLJ[LKJVTW\[LYZ`Z[LTZ[OH[JV\SK OH]LWVZLK[OYLH[Z[V[OLJHTW\Z UL[^VYRHUKP[Z\ZLYZ (KKP[PVUHSS`60;SH\UJOLKP[ZZ\WWVY[ VMUL^MYLLHU[P]PY\ZZVS\[PVUZMVY[OL \UP]LYZP[`JVTT\UP[`[VYLWSHJL[OL 4J(MLLWYVK\J[Z[OH[L_WPYLKPU 1\UL,THPS:WHT*VU[YVS 0TWYV]LTLU[Z ;OLPZZ\LVMWOPZOPUNPZHYLJVNUPaLK HUKJVUZ[HU[ULTLZPZVM[OLZLJ\YP[`HUK LTHPSHKTPUPZ[YH[VYZH[[OPZ\UP]LYZP[` 60;OHZ\UKLY[HRLUHU\TILYVM TLHZ\YLZPU[OLSHZ[`LHY[VPTWYV]L[OL PZZ\LZ<4+\ZLYZL_WLYPLUJL^P[OZWHT HUKWOPZOPUNH[[LTW[ZI`ZJHTTLYZ[V NL[\UP]LYZP[`JVTT\UP[`TLTILYZ[V WYV]PKLWLYZVUHSPUMVYTH[PVU[OYV\NO LTHPS3HZ[(\N\Z[60;PUZ[HSSLK0YVU7VY[ HU[PZWHTHU[P]PY\ZZLY]LYZHUKZVM[^HYL [OH[OLSW[VNYLH[S`KLJYLHZL[OLVUNVPUN VUZSH\NO[VMQ\URLTHPS\UP]LYZP[` JVTT\UP[`TLTILYZL_WLYPLUJL+\YPUN [OLÃ&#x201E;YZ[Ã&#x201E;]LTVU[OZ0YVU7VY[^HZPUWSHJL P[PKLU[PÃ&#x201E;LKTPSSPVUWPLJLZVMZWHT ,PNO[`VULWLYJLU[VMHSSLTHPSYLJLP]LK H[[OL\UP]LYZP[`PZZWHT[OH[UVSVUNLY OP[ZV\YZLY]LYZVYJ\Z[VTLYZ»PUIV_LZ 60;JVU[PU\LZ[VPU]LZ[PNH[L[LJOUPX\LZ [VTHRLLTHPSTVYLZLJ\YL"OV^L]LY ZJHTTLYZHYL]LY`JSL]LYHUKWOPZOPUN ^PSSHS^H`ZILHIH[[SLHZSVUNHZWLVWSL NP]L[OLPYWHZZ^VYKZH^H`


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

>VYSK07]+H` 6U1\UL[OL<UP]LYZP[`VM 4HY`SHUK^LIZP[L^HZVULVMTVYL[OHU ZP[LZNSVIHSS`[VWHY[PJPWH[LPU >VYSK07]+H`HOV\Y^VYSK^PKL [YPHSVM[OLUL^0U[LYUL[7YV[VJVS]LYZPVU VY07]>VYSK07]+H`^HZVYNHUPaLK I`[OL0U[LYUL[:VJPL[`PUYLZWVUZL[V[OL PTWLUKPUNZOVY[HNLVM07]HKKYLZZLZ ^OPJO^PSS\S[PTH[LS`SPTP[VUSPULJHWHIPSP[PLZ MVY0U[LYUL[\ZLYZHYV\UK[OLNSVIL 6U[OLKLZPNUH[LKKH`HU07]JVTWH[ PISL]LYZPVUVM[OL\UP]LYZP[`»ZOVTLWHNL ^^^\TKLK\^HZSH\UJOLKMVY[OL [YPHS0UHKKP[PVUHU60;*VTW\[LY3HI HUK[OL\UP]LYZP[`»Z^PYLSLZZUL[^VYR^LYL 07]LUHISLK(ZHYLZ\S[VM[OL[LZ[Y\U Z[HMMTLTILYZNH[OLYLKPTWVY[HU[Z[H[PZ [PJZHUKUV[LKWV[LU[PHSPZZ\LZ[OH[TH` VJJ\YPU[OLM\[\YL07]PTWSLTLU[H[PVU ;OLTHPU\UP]LYZP[`OVTLWHNL YLZWVUKLK^LSS[V[OL[LZ[(S[OV\NO ZVTL\UP]LYZP[`KVTHPUZKPKMHPSZSPNO[ KPZY\W[PVUZ^LYLL_WLJ[LKZPUJLUV[HSS KLZPNUZHYLJVTWSL[LK>P[OWLYTPZZPVU MYVTHSSHWWYVWYPH[L0U[LYUL[NV]LYUPUN IVKPLZ60;LUHISLK07]ZLY]PJLVU[OL YVV[UHTLZLY]LY[OL\UP]LYZP[`THUHNLZ ^OPJOSVNNLKHUH]LYHNLVMX\LYPLZ WLYZLJVUKVU>VYSK07]+H`07] ZLY]PJLVU[OL\UP]LYZP[`THUHNLKYVV[ UHTLZLY]LYPZVUNVPUN +\L[V[OLPTWVY[HU[HUKJVU[PU\PUN UH[\YLVM07]HU60;^PKL[LJOUPJHS JVTTP[[LLPZPU]LZ[PNH[PUNHUKZ[\K`PUN [OLOVSPZ[PJPTWHJ[LUHISPUN07]^PSS OH]LVU0;ZLY]PJLZ:\IZLX\LU[S`PU WHY[ULYZOPW^P[O\UP]LYZP[`0;JVSSLHN\LZ M\Y[OLYWSHUZHUKZVS\[PVUZ^PSSILJYLH[LK MVY07]KLWSV`TLU[HJYVZZJHTW\Z K\YPUN[OLUL_[ZL]LYHS`LHYZ

JVU[PU\LK
60;:[YLUN[OLUZ[OL<UP]LYZP[`»Z;LJOUVSVN`,U]PYVUTLU[ 5L[^VYR9LMYLZO 60;»ZÃ&#x201E;]L`LHY5L[^VYR9LMYLZOWYVQLJ[ TV]LKM\SSZWLLKHOLHKPUÃ&#x201E;ZJHS`LHY ^P[O[OLJVTWSL[PVUVMU\TLYV\ZHJHKLTPJ HUKYLZPKLU[PHSI\PSKPUNZVUJHTW\Z 6UJLYLMYLZOHJ[P]P[PLZHYLJVTWSL[L I\PSKPUNZJVUULJ[[V[OLJHTW\ZUL[^VYR ]PHK\HS.PNHIP[,[OLYUL[JVUULJ[PVUZHUK [OLUL^PUMYHZ[Y\J[\YLWYV]PKLZ.PNHIP[ ,[OLYUL[JVUULJ[P]P[`[V[OLKLZR[VW0U HKKP[PVU[OLUL^KH[HZ^P[JONLHYPU[OL I\PSKPUNZZ\WWVY[ZHK]HUJLKUL[^VYRPUN MLH[\YLZHUKWVZZLZZLZLUOHUJLKZLJ\YP[` JHWHIPSP[PLZ^OPJOHYLLZZLU[PHSMVY [OLKLSP]LY`VMZ\JOZLY]PJLZHZ=VPJL V]LY0U[LYUL[7YV[VJVS=V07HUK]PKLV Z[YLHTPUN;OLYLMYLZOLKLX\PWTLU[ ^PSSWYV]PKL[OLM\UJ[PVUHSP[`[VZ\WWVY[ LUOHUJLKLTLYNLUJ`, ZLY]PJLZ 0UJVUQ\UJ[PVU^P[O[OLYLMYLZOWYVQLJ[ [^VWHYHSSLSHJ[P]P[PLZJVU[PU\LK[VTHRL WYVNYLZZK\YPUN[OLÃ&#x201E;ZJHS`LHY;OL\WNYHKL VM[OL^PYLSLZZUL[^VYRHJJLZZWVPU[Z PUYLZPKLU[PHSI\PSKPUNZ[VU^HZ JVTWSL[LK(SSHJJLZZWVPU[ZSVJH[LK HJYVZZJHTW\ZPUHJHKLTPJHKTPUPZ[YH[P]L HUKYLZPKLU[PHSI\PSKPUNZHYLUV^\WNYHKLK HUKWYV]PKLPUJYLHZLKIHUK^PK[OHUK ZWLLK[V^PYLSLZZ\ZLYZ;OL\UP]LYZP[` ^PYLSLZZUL[^VYROHZSVNNLK\W[V \UPX\LKL]PJLZHZZVJPH[LKPUVULKH` \UPX\LKL]PJLZPUH^LLRHUK \UPX\LKL]PJLZPUHZLTLZ[LY ;OL\WNYHKLVM[OLV\[ZPKL\UKLYNYV\UK Ã&#x201E;ILYWSHU[HUK[OLTV]LMYVTH[^VUVKL [V[OYLLUVKLJVYLHSZVWYVNYLZZLK7OHZL VUL]LYPÃ&#x201E;JH[PVUVM[OLÃ&#x201E;ILYYV\[LZILNHU PUÃ&#x201E;ZJHS`LHYHUK^HZJVTWSL[LKPU Ã&#x201E;ZJHS`LHY7OHZL[^VPUZ[HSSH[PVUVM Ã&#x201E;ILY[VVUJHTW\ZI\PSKPUNZZ[HY[LKHUK Ã&#x201E;UPZOLKPUÃ&#x201E;ZJHS`LHY;OL[OPYKHUK Ã&#x201E;UHSWOHZLPUZ[HSSPUNÃ&#x201E;ILY[VI\PSKPUNZVU ,HZ[*HTW\ZILNHUH[[OLLUKVMÃ&#x201E;ZJHS `LHYHUKPZL_WLJ[LK[VILJVTWSL[LK PULHYS` ^^^VP[\TKLK\UL[^VYRYLMYLZO)\PSKPUNZ*VTWSL[LKPU-PZJHS@LHY (JHKLTPJHUK(KTPUPZ[YH[P]L)\PSKPUNZ (UPTHS:JPLUJLZ)\PSKPUN )LUQHTPU)\PSKPUN )PVSVN`7Z`JOVSVN`)\PSKPUN )PVTVSLJ\SHY:JPLUJLZ)\PSKPUN -YHUJPZ:JV[[2L`/HSS /LHS[O*LU[LY /VYUIHRL3PIYHY` 0UZ[P[\[LMVY7O`ZPJHS:JPLUJLHUK;LJOUVSVN` 147H[[LYZVU)\PSKPUN 1\SS/HSS 3LL)\PSKPUN 3L-YHR/HSS 4H[OLTH[PJZ)\PSKPUN 4PJYVIPVSVN`)\PSKPUN 7SHU[:JPLUJLZ)\PSKPUN :OVLTHRLY)\PSKPUN :RPUULY)\PSKPUN ;HSPHMLYYV/HSS ;`KPUNZ/HSS

9LZPKLU[PHS)\PSKPUNZMVY:[\KLU[Z (SSLNHU`/HSS *HYVSPUL/HSS *HYYVSS/HSS -YH[LYUP[`:VYVYP[`9V^ -YH[LYUP[`:VYVYP[`9V^ -YH[LYUP[`:VYVYP[`9V^ 3LVUHYK[V^U 3LVUHYK[V^U 3LVUHYK[V^U >HZOPUN[VU/HSS >PJVTPJV/HSS


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

60;:\WWVY[Z9LZLHYJOH[4HY`SHUKHUK)L`VUK .HY[ULY0;+H[HIHZL ;OYV\NOHWHY[ULYZOPWVM60;[OL <UP]LYZP[`3PIYHYPLZHUK[OL9VILY[/ :TP[O:JOVVSVM)\ZPULZZ\UP]LYZP[` JVTT\UP[`TLTILYZHYLUV^HISL[V Ã&#x201E;UKHUZ^LYZHUKSLHYUHIV\[[LJOUVSVN` PUK\Z[Y`[YLUKZ]PHHU0;PUK\Z[Y` KH[HIHZLMYVT.HY[ULYHJVTWHU`VM0; HUHS`Z[ZHUKJVUZ\S[HU[Z9LZLHYJOLYZ JHUHJJLZZ[LJOUVSVN`PUMVYTH[PVUZ\JO HZYLHS^VYSKJHZLZ[\KPLZPU[OL.HY[ULY KH[HIHZL;OLKH[HIHZL^HZSH\UJOLKPU :LW[LTILYHUK^HZTHKLH]HPSHISL [OYV\NO[OL<UP]LYZP[`3PIYHYPLZ» 9LZLHYJO7VY[]PZP[O[[W!YLZLHYJOWVY[ \TKLK\HUKZLHYJOMVY¸.HY[ULY¹\UKLY ¸KH[HIHZLUHTL¹

,_WLY[PZL'4+ +\YPUN[OLZWYPUNZLTLZ[LY[OL+P]PZPVU VM9LZLHYJOSH\UJOLK,_WLY[PZL'4+H ZLHYJOLUNPULKL]LSVWLKI`[OL6MÃ&#x201E;JL VM[OL=PJL7YLZPKLU[MVY9LZLHYJOPU JVSSHIVYH[PVU^P[O[OLP:JOVVSHUK60; ;OPZYLZV\YJL^HZJYLH[LKPUYLZWVUZL[V MHJ\S[`YLX\LZ[ZMVYHYLHKPS`HJJLZZPISL HUK\ZHISL[VVS[VPKLU[PM`YLZLHYJO L_WLY[PZLHJYVZZJHTW\ZPUHYLHZULLKLK MVYT\S[PKPZJPWSPUHY`WYVWVZHSZHUK YLSH[LKHJ[P]P[PLZO[[WZ!L_WLY[PZL\TK LK\L_WLY[PZLH[THY`SHUK
60;(K]HUJLZ<UP]LYZP[`0UP[PH[P]LZ ;,97THPS +\YPUN[OLZLJVUKOHSMVM[OL \UP]LYZP[`»Z0;*V\UJPSHUK0U[LYPT*06 1VZLWO1H1HJOHSSLUNLK60;[VTLL[^P[O JVSSLHN\LZHUKZ[\KLU[Z[VKL[LYTPUL[OL KPYLJ[PVUMVYZ\WWVY[PUNZ[\KLU[LTHPS PU[OLM\[\YL(U60;HUHS`ZPZMV\UK[OH[ HU\TILYVMPTWVY[HU[UVU[LJOUPJHS PZZ\LZPUJS\KPUNWYP]HJ`HUKZLJ\YP[` JVUJLYUZZOV\SKIL[HRLUPU[VHJJV\U[ PUTHRPUN[OPZKLJPZPVU;OLYLMVYLP[ ^HZYLJVTTLUKLK[OH[HJHTW\Z^PKL JVTTP[[LLILMVYTLK[VHKKYLZZ[OPZ PZZ\L;OLJVTTP[[LL^HZJOHPYLKI` 7YVMLZZVY4PJOHLS)HSSVM[OL9VILY[/ :TP[O:JOVVSVM)\ZPULZZ+Y)HSSHUK [OLJVTTP[[LLVMZ[\KLU[ZMHJ\S[`HUK Z[HMMTL[MVY[OYLLTVU[OZ[VPU]LZ[PNH[L JOHUNPUN[OLLTHPSZLY]PJL+Y1H1H JOHYNLK[OLJVTTP[[LL^P[OL]HS\H[PUN HUKTHRPUNHYLJVTTLUKH[PVUIHZLKVU [OLMVSSV^PUNMV\YVW[PVUZ! *VU[PU\L^P[O[OLJ\YYLU[Z[\KLU[ Z`Z[LT4PYHWVPU[JVU[YHJ[ZHUKOHYK ^HYL^V\SKULLK[VIL\WKH[LK 4V]LZ[\KLU[Z[V[OL\UP]LYZP[`»Z ,_JOHUNLZ`Z[LTHULTHPSZLY]PJL ILPUN\ZLKI`MHJ\S[`HUKZ[HMM ;YHUZP[PVUZ[\KLU[LTHPSHJJV\U[Z[V HUV\[ZV\YJLKZ`Z[LTZ\JOHZ.VVNSL VY4PJYVZVM[ 7YV]PKLZ[\KLU[Z^P[OHMVY^HYKPUN ZLY]PJLVUS` 5VTH[[LY^OPJOVW[PVU^HZJOVZLU Z[\KLU[Z^V\SKOH]LH\UP]LYZP[`IYHUKLK LTHPSHKKYLZZ ;OLJVTTP[[LLYLJLP]LKTVYL[OHU LTHPSZ\NNLZ[PVUZOLSK[HYNL[LK MVJ\ZNYV\WZ^P[OZ[\KLU[ZJVU[HJ[LK TVYL[OHUOPNOLYLK\JH[PVU=PY[\HSPaH[PVU PUZ[P[\[PVUZHUKOLSK[V^UTLL[PUNZ ^P[OIYVHKWHY[PJPWH[PVUMYVT[OL Z[\KLU[WVW\SH[PVU[VNHYULYPUMVYTH[PVU HIV\[[OLULLKZVM[OLZ[\KLU[Z(M[LY ^LPNOPUN[OLVW[PVUZHUKNHPUPUNH IL[[LY\UKLYZ[HUKPUNYLNHYKPUNWYP]HJ` HUKYPZRPZZ\LZ^P[O[OLVW[PVUZ[OL JVTTP[[LLTHKL[OLYLJVTTLUKH[PVU [VZ^P[JOMYVT[OL4PYHWVPU[Z`Z[LT[V .VVNSL»Z.THPSHZ[OLLTHPSZLY]PJL WYV]PKLYMVY\UKLYNYHK\H[LZ[\KLU[Z ;OLUL^\UP]LYZP[`LTHPSZ`Z[LTPZ JHSSLK;,97THPSHUKHSSHKKYLZZLZVU [OLZ`Z[LTLUKPU¸'[LYWTHPS\TKLK\¹ <UKLYNYHK\H[LZ[\KLU[Z^OVWSHU[V ^VYRHZ[LHJOPUNHZZPZ[HU[ZWHY[PJPWH[LPU YLZLHYJOWYVNYHTZVYOH]LV[OLYYLHZVUZ JHUYLX\LZ[HUHJJV\U[VU[OL4PJYVZVM[ ,_JOHUNLZ`Z[LT .YHK\H[LZ[\KLU[Z^V\SKYLJLP]LHU LTHPSHJJV\U[VU[OL,_JOHUNLLTHPS Z`Z[LT[OLZ`Z[LT\ZLKI`\UP]LYZP[` MHJ\S[`HUKZ[HMM;OL,_JOHUNLLTHPS Z`Z[LTZOV\SKIL\ZLKI`HU`\UP]LY ZP[`LTWSV`LLVMHU`JHWHJP[`^OL[OLY MHJ\S[`YLZLHYJOLYZZ[HMMVYNYHK\H[L HZZPZ[HU[ZILJH\ZLVM-,97(L_WVY[ JVU[YVSSH^ZHUKWYP]HJ`JVUJLYUZ ;OL60;[LHTPUWHY[ULYZOPW^P[O \UP]LYZP[`SLNHSJV\UZLS[VVR[OPZKLJPZPVU HUKPU]LY`ZOVY[VYKLYL_LJ\[LKHÃ&#x201E;]L `LHYJVU[YHJ[^P[O.VVNSL[VWYV]PKL ;,97THPSMVY<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK Z[\KLU[Z>P[OPU[OLUL_[[OYLL^LLRZ [OLZ`Z[LTZ[LHTOHKWLYMVYTLKHSS [OL^VYR[VHSSV^PUJVTPUNZ[\KLU[Z[V YLJLP]L;,97THPSHZHZLY]PJLVMMLYLK I`[OL\UP]LYZP[`)`[OLLUKVM4H`[OL \UP]LYZP[`OHKP[ZÃ&#x201E;YZ[Z[\KLU[HJJV\U[VU ;,97THPS([[OLLUKVM[OLÃ&#x201E;ZJHS`LHY TVYL[OHU;,97THPSHJJV\U[ZOHK ILLUHJ[P]H[LK

60;JVU[PU\LZ[VPU]LZ[PUNYLLU JVTW\[PUN[OYV\NOP[ZT\S[PWSH[MVYT ]PY[\HSPaH[PVUPUP[PH[P]L;OLPUP[PH[P]L HJOPL]LKH]PY[\HSPaH[PVUTPSLZ[VUL[OPZ Ã&#x201E;ZJHS`LHY^P[OTVYL[OHUWLYJLU[VM ZLY]LYOHYK^HYL]PY[\HSPaLKHJYVZZ[OYLL VWLYH[PUNZ`Z[LTZ;OLWHZ[`LHYZH^H KV\ISPUNVM]PY[\HSLU]PYVUTLU[Z 6SKLYOHYK^HYLPZILPUNWOHZLKV\[VM 60;KH[HJLU[LYZHUK[OLTHQVYP[`VMUL^ ZLY]PJLZILPUNVMMLYLK[V[OL\UP]LYZP[` JVTT\UP[`HYL]PY[\HSZ`Z[LTZYLZ\S[PUN PUÃ&#x201E;UHUJPHSZH]PUNZ 60;OHZHSZVYLSLHZLKHUL^ZLY]PJL[OPZ WHZ[`LHY=PY[\HS:LY]LY/VZ[PUN=:/ HSSV^PUN\UP]LYZP[`KLWHY[TLU[Z[VSLHZL ]PY[\HSTHJOPULZ^OPJOY\UVUOPNOLUK LU[LYWYPZLJSHZZZ`Z[LTZPUHZLJ\YLT\S[P [LUHU[LU]PYVUTLU[MVYHSV^TVU[OS`MLL


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

60;PU[OL5L^Z

4VIPSP[`0UP[PH[P]L@LHY;OYLL :WVUZVYLKI`[OL6MÃ&#x201E;JLVM[OL:LUPVY =PJL7YLZPKLU[VM(JHKLTPJ(MMHPYZHUK 7YV]VZ[[OL6MÃ&#x201E;JLVM<UKLYNYHK\H[L (KTPZZPVUZHUK60;[OL\UP]LYZP[`»Z 4VIPSP[`0UP[PH[P]LPZPU[LUKLK[VZ[\K` ^OL[OLYPUJVYWVYH[PUNTVIPSL[LJOUVSVN` LUOHUJLZ[OLZ[\KLU[LK\JH[PVUHSL_WLYP LUJL+\YPUN[OL[OPYK`LHYVM[OLPUP[PH [P]L60;JVU[YPI\[LK[VH]HYPL[`VMUL^ WYVQLJ[ZPUHKKP[PVU[VVUNVPUNLMMVY[Z (WWYV_PTH[LS`Z[\KLU[ZYLJLP]LK TVIPSLKL]PJLZPUÃ&#x201E;ZJHS`LHY[V [LZ[PUZPKLHUKV\[ZPKLVMJSHZZ^P[O Z[\KLU[ZYLJLP]PUNP7HKZHZWHY[ VM[OL+PNP[HS*\S[\YLZHUK*YLH[P]P[` +**SP]PUNSLHYUPUNWYVNYHTPU[OL /VUVYZ*VSSLNL+**^HZVULVM[OL Ã&#x201E;YZ[WYVNYHTZPU[OLUH[PVU[VPU[LNYH[L P7HKZPU[VHMVYTHSHJHKLTPJWYVNYHT (KKP[PVUHSS`60;»ZTVIPSLKL]PJLSVHULY WYVNYHTNV[KL]PJLZH[SLHZ[[LTWV YHYPS`PU[V[OLOHUKZVMHSTVZ[V[OLY Z[\KLU[Z(IV\[LPNO[JSHZZLZ\ZLK60;»Z ZL[VMSVHULYKL]PJLZMVY]HYPV\ZWYVQLJ[Z [OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHYPUJS\KPUNHU(YHIPJÃ&#x201E;ST JV\YZLHUKHU\YIHUZ[\KPLZJV\YZL (WWKL]LSVWTLU[[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY^HZ L_WSVZP]L^P[O[OL\UP]LYZP[`»ZÃ&#x201E;YZ[ 4VIPSP[`*VU[LZ[LUNHNPUNHWWYV_PTH[LS` Z[\KLU[Z;OLZ[\KLU[[LHTZJYLH[LK ZVJPHST\ZPJHWWZ1HT4`1HTHUK ([TVW\ISPJZHML[`HWWZ;LSS[OL;LYWZ HUK4VIPSL)S\L3PNO[HUKTVYL;OL JVU[LZ[HSSV^LKZ[\KLU[Z[VKL]LSVWMVY

(WWSLVY(UKYVPKKL]PJLZVYMVYTVIPSL >LI3LHYUHIV\[[OLJVU[LZ[YLZ\S[ZH[ ^^^VP[\TKLK\5L^Z(YJOP]L TVIPSP[`FJVU[LZ[FYLSLHZLWKM 60;WHY[ULYLK^P[O,A(_LZZ[VSH\UJO HUL^T\S[PWSH[MVYTHWWHUKTVIPSL ^LIZP[LJHSSLK<4+4VIPSL^OPJO WYV]PKLZHJJLZZ[VJHTW\ZPUMVYTH[PVU THWZHUL]LU[JHSLUKHYHUKTVYL ;VOLSWRLLW[YHJRVM[OLZLUL^HWWZ HUK^LIZP[LZ60;JYLH[LK[OL4VIPSL (WW+PYLJ[VY`;OLKPYLJ[VY`ZLY]LZHZH JLU[YHSJSLHYPUNOV\ZLVMHWWZKL]LSVWLK I`HUKMVY[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK JVTT\UP[`0UJS\KLKPU[OLKPYLJ[VY`HYL HWWZKL]LSVWLKI`60;Z[\KLU[ZZ[\KLU[ NYV\WZHUKMHJ\S[`TLTILYZ+L]LSVWLYZ VMHWWZ[OH[^V\SKILVMPU[LYLZ[[V[OL 4HY`SHUKJVTT\UP[`JHUYLNPZ[LYHUK Z\ITP[[OLHWWZMVYJVUZPKLYH[PVUMVY PUJS\ZPVUPU[OL4VIPSL(WW+PYLJ[VY` ^^^TVIPSP[`\TKLK\4VIPSL(WW+PYLJ[VY` 60;^HZHISL[VZOHYL[OLZLKL]LSVWTLU[Z ^P[O[OLIYVHKLYHJHKLTPJJVTT\UP[` H[[OYLLJVUMLYLUJLZHUKVUL>LIPUHY K\YPUN[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY0UHKKP[PVUHWHULS VMMHJ\S[`HUKZ[\KLU[ZWYLZLU[LKHIV\[ [OLPYL_WLYPLUJLZ\ZPUNTVIPSLKL]PJLZPU [LHJOPUNHUKSLHYUPUNH[[OL,+<*(<:, 3LHYUPUN0UP[PH[P]LHUU\HSTLL[PUNPU -LIY\HY`^^^TVIPSP[`\TKLK\

0U[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK»Z Z[YH[LNPJWSHU;YHUZMVYTPUN4HY`SHUK! /PNOLY,_WLJ[H[PVUZP[PZUV[LK[OH[ ¸[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUKOHZHU L_[YHVYKPUHY`Z[VY`[V[LSS¹7HY[VM[OL \UP]LYZP[`»Z]PZPVUPZ¸[VYHPZLW\ISPJ H^HYLULZZVM[OL\UP]LYZP[`HZH ^VYSKJSHZZYLZLHYJOHUKLK\JH[PVUHS PUZ[P[\[PVU[OH[PZKPZ[PUJ[P]LS`PUUV]H[P]L LU[YLWYLUL\YPHSHUKLUNHNLK¹ 60;PZJVU[YPI\[PUN[V[OLM\SÃ&#x201E;SSTLU[VM [OPZWHY[VM[OLZ[YH[LNPJWSHUI`LSL]H[PUN ¸4HY`SHUK»Z]PZPIPSP[`HUKYLW\[H[PVU¹HUK ¸YHPZBPUNDW\ISPJH^HYLULZZVM[OL\UP]LYZP[`»Z HJJVTWSPZOTLU[Z¹[OYV\NOTLKPHJV]LYHNL <UP]LYZP[`0;PUP[PH[P]LZHWWLHYLKPUH]HYPL[` VMTLKPHV\[SL[Z[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY!JVUZ\TLY WYLZZZ\JOHZ*55JVT=VPJLVM(TLYPJH @HOVV5L^ZHUK)SVVTILYN"OPNOLY LK\JH[PVUHUK0;[YHKLW\ISPJH[PVUZZ\JO HZ;OL*OYVUPJSLVM/PNOLY,K\JH[PVU 0UZPKL/PNOLY,K<UP]LYZP[`)\ZPULZZ HUK:LJ\YP[`>LLR"HUKSVJHSTLKPHZ\JO HZ 5L^Z5V^;OL>HZOPUN[VU7VZ[ ;OL)HS[PTVYL:\UHUKT`MV_KJJVT0U MHJ[ WLYJLU[VMHSS60;YLSH[LKUL^Z JV]LYHNL^HZWVZP[P]LVYUL\[YHSPUÃ&#x201E;ZJHS `LHY
60;:H]LZ[OL<UP]LYZP[`*VTT\UP[`4VUL` ;LJOUVSVN`:H]PUNZ

0UZ[P[\[PVUHS)\SR7\YJOHZPUN MYVT+LSS 60;»ZI\SRPUZ[P[\[PVUHSW\YJOHZPUN WYVNYHT^P[O+LSSWYV]PKLK\UP]LYZP[` KLWHY[TLU[Z^P[O[^VVWWVY[\UP[PLZ [V[HRLHK]HU[HNLVMI\SRW\YJOHZPUN K\YPUN[OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHYPU6J[VILYHUK (WYPS*VTIPUPUN[OL[^VW\YJOHZLZ[OL \UP]LYZP[`ZH]LKH[V[HSVM ^P[O HUH]LYHNLKPZJV\U[VMWLYJLU[VU [OLVYKLYZ

*VTTLYJPHS>LIZP[L *LY[PÃ&#x201E;JH[PVUZ 60;OHZTHUHNLK[OL\UP]LYZP[`»Z>LI PUMYHZ[Y\J[\YLMVYTVYL[OHUHKLJHKLHUK PU[OH[[PTL^LOH]LWYV]PKLKHUVJVZ[ ZLSMZPNULKHUKHJVTTLYJPHS>LIZLJ\ YP[`JLY[PÃ&#x201E;JH[LZLY]PJLH[JVZ[;OPZÃ&#x201E;ZJHS `LHY60;^HZHISL[VKL]LSVWHWHY[ULY ZOPW^P[O+PNP*LY[*VYWVYH[PVU[VVMMLY \USPTP[LKJLY[PÃ&#x201E;JH[LZMVYHZTHSSHUU\HS MLL60;KL]LSVWLKHWYVJLZZ[VKPZ[YPI\[L [OLTHUHNLTLU[VM[OVZLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[V \UP]LYZP[`KLWHY[TLU[ZJVSSLNLZHUK ZJOVVSZ[O\ZHSSV^PUN\UP]LYZP[`VYNHUP aH[PVUZ[VOH]LHJJLZZ[V[OLZLJLY[PÃ&#x201E;JH [PVUZH[UVJVZ[MVY[OLSPMLVM[OLJVU[YHJ[ 0U[OLÃ&#x201E;YZ[`LHYVMVWLYH[PUN[OPZZLY]PJL 60;OHZPZZ\LKTVYL[OHUJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ ZH]PUNKLWHY[TLU[Z WLYJLY[PÃ&#x201E;JH[L

60;VMMLYZJVU]LUPLU[H]LU\LZMVY \UP]LYZP[`JVTT\UP[`TLTILYZ[VZH]L VUWLYZVUHSJVTW\[LYZVM[^HYLHUK [LJOUVSVN`HJJLZZVY`W\YJOHZLZ![OL ;LYYHWPU;LJOUVSVN`:[VYLMVYW\YJOHZPUN JVTW\[LYZHJJLZZVYPLZHUKZVM[^HYLVU JHTW\ZHUK[OL(JHKLTPJ*VTW\[LYZ MVY;LYWZ(*;WYVNYHTMVYW\YJOHZPUN JVTW\[LYZVUSPUL+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY [OLZLWYVNYHTZZH]LK\UP]LYZP[` JVTT\UP[`TLTILYZ TPSSPVUVMMVM THU\MHJ[\YLYZ»Z\NNLZ[LKYL[HPSWYPJLZ 60;HSZVJYLH[LKHVULZ[VW^LIZP[L[V THRLP[TVYLJVU]LUPLU[[VHJJLZZ60;»Z [LJOUVSVN`KPZJV\U[WYVNYHTZVUSPUL ^^^VP[\TKLK\[LJOZH]PUNZ

³7KDQNVVRPXFK:HORYHXVLQJWKH7HFK6WRUH²QRVKLSSLQJFRVW DQGZHJHWDGLVFRXQW´   

e3PZH:JO\L[a+PYLJ[VYVM(KTPUPZ[YH[P]L:LY]PJLZ +LWHY[TLU[VM*P]PSHUK,U]PYVUTLU[HS,UNPULLYPUN


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

60;:[HMM4LTILYZ:OHYL,_WLY[PZL *`ILY+LMLUZL*OHSSLUNL;LHT 60;»Z9VILY[4H_^LSSWYV]PKLKZ\WWVY[ [V[OL\UP]LYZP[`»ZZ[\KLU[Y\U*VTW\[LY :LJ\YP[`*S\IZLY]PUNHZJVHJOHUK TLU[VY[V[OLJS\I»Z*VSSLNPH[L*`ILY +LMLUZL*OHSSLUNL[LHT;OL[LHT^VU [OL4PK([SHU[PJ9LNPVUHS*OHTWPVUZOPW HUKHZHYLZ\S[JVTWL[LKPU[OL5H[PVUHS *OHTWPVUZOPWJVTWL[P[PVUPU:HU (U[VUPV;L_HZ

7YVMLZZPVUHS7YLZLU[H[PVUZ +\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY60;YLWYLZLU[H[P]LZ ZOHYLK[OLPYRUV^SLKNL]PHWYLZLU[H[PVUZ HUK[LJOUPJHSZ\ITPZZPVUZH[UH[PVUHS LK\JH[PVU0;HUK<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK JVUMLYLUJLZL]LU[ZHUK>LIPUHYZ;OLZL ^LYLZVTLVM[OL[VWPJZJV]LYLK! Â&#x2039; )LZ[WYHJ[PJLZPU[LJOUVSVN` JSHZZYVVTKLZPNU Â&#x2039; *LU[YHSPaPUNHUKH\[VTH[PUN[OL THUHNLTLU[VMZWLJPHSPKLU[P[PLZ Â&#x2039; *VU]LYNLUJLTVIPSP[`PUMYHZ[Y\J[\YL HUKZLY]PJLZ3VUN;LYT,]VS\[PVU3;, HUK^PYLSLZZUL[^VYRPUNVUJHTW\Z Â&#x2039; *`ILYI\SS`PUNHUK[OL3.); JVTT\UP[` Â&#x2039; ;OL<4+5L[^VYR9LMYLZO7YVQLJ[HUK LSL]H[PUNOPNOLYLK\JH[PVUUL[^VYR PUMYHZ[Y\J[\YLPU[V[OLZ[JLU[\Y`

<4+»Z*VSSLNPH[L*`ILY+LMLUZL*OHSSLUNL[LHT^VU[OL4PK([SHU[PJ9LNPVUHS*OHTWPVUZOPW

60;PU<4+*SHZZYVVTZ

60;6\[YLHJO

60;Z[HMMTLTILYZZOHYLK[OLPYL_WLY[PZL ^P[OZ[\KLU[ZPU[OLJSHZZYVVTPU[OL MVSSV^PUNJV\YZLZ!

60;YLWYLZLU[H[P]LZH[[LUKLKH[SLHZ[ \UP]LYZP[`V\[YLHJOL]LU[ZPUJS\KPUNUL^ Z[\KLU[HUKLTWSV`LLVYPLU[H[PVUZLZZPVUZ [OL-PYZ[3VVR-HPYHUK4HY`SHUK+H`

Â&#x2039; *644!5L^Z>YP[PUNHUK 9LWVY[PUNMVY7\ISPJ9LSH[PVUZ Â&#x2039; *7:7+!:JPLUJLHUK 7ZL\KVZJPLUJL Â&#x2039; <;(7<UP]LYZP[`;LJOUVSVN` (WWYLU[PJLZOPW7YVNYHT

([4HY`SHUK+H`60;ZWVUZVYLKZP_ KPMMLYLU[HJ[P]P[PLZPUJS\KPUN[OL7OPZOPUN 7VUK^OLYL`V\UNLYN\LZ[ZWSH`LKH Ã&#x201E;ZOPUNJHYUP]HSNHTL[V^PUZTHSSWYPaLZ 7VZ[LYZPSS\Z[YH[LK[OLJVUZLX\LUJLZVM WOPZOPUNPUJPKLU[ZHUK[`WPJHSL_HTWSLZVM WOPZOPUNLTHPSZOLSWLKN\LZ[ZYLJVNUPaL ^HYUPUNZPNUZVM[OLZLTLZZHNLZMYVT VUSPULZJHTTLYZ

Â&#x2039; <4+»Z0UKLWLUKLU[*VU[YPI\[PVUZ 7YVNYHTMVYP[ZJHTW\ZOPNO WLYMVYTHUJLJVTW\[PUNJS\Z[LYZLY]PJL Â&#x2039; <UP]LYZP[`YLZWVUZLZ[VJVW`YPNO[ PUMYPUNPUNÃ&#x201E;SLZOHYPUN Â&#x2039; @LHY[OYLLVM[OL<4+4VIPSP[` 0UP[PH[P]L 4HY`SHUK+H`N\LZ[Z OHKM\U^OPSLSLHYUPUN OV^[VWYV[LJ[[OLT ZLS]LZHNHPUZ[WOPZOPUN
60;7YV]PKLZ:\WWVY[PU;PTLZVM5LLK 5L[^VYR6WLYH[PVUZ*LU[LY56* ,_WHUKZ/V\YZVM6WLYH[PVU (Z60;»Z5L[^VYR6WLYH[PVUZ*LU[LY 56*LU[LYZP[ZZLJVUK`LHYPUHJ[PVU [OLJLU[LYHUUV\UJLK[OLL_WHUZPVUVM VUZP[LKH[HUL[^VYRTVUP[VYPUNMYVT OV\YZWLY^LLR[VOV\YZWLY^LLR PUJS\KPUN[OLHKKP[PVUVM^LLRLUKOV\YZ :PUJLP[ZJYLH[PVUK\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY [OL56*JVU[PU\LZ[VJVUK\J[ TVUP[VYPUNVM[OLJHTW\ZJVTT\UP[`»Z UL[^VYRI\[[OLPUJYLHZLKVUZP[LOV\YZ VMVWLYH[PVUYLPUMVYJL[OL56*»ZWO`ZPJHS WYLZLUJLHUKYLZWVUZL[PTLPU[OL^HRL VMUL[^VYRYLSH[LKPZZ\LZHUKV\[HNLZ

7YVQLJ[5,;OPJZ 7YVQLJ[5,;OPJZ[OL60;[LHT[OH[ WYVTV[LZYLZWVUZPISL\ZLVMPUMVYTH[PVU [LJOUVSVN`[OYV\NO\ZLYLK\JH[PVUHUK WVSPJ`LUMVYJLTLU[OHUKSLZYLWVY[ZVM ZLUZP[P]LPUJPKLU[ZZ\JOHZJ`ILYI\SS`PUN J`ILYZ[HSRPUNHJJV\U[PU[Y\ZPVUHUK OHYHZZTLU[PUHKKP[PVU[VP[ZWYPTHY` YVSLJVTIH[PUNJVW`YPNO[]PVSH[PVUZ +\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY7YVQLJ[5,;OPJZ THUHNLKPUX\PYPLZVMHZLUZP[P]LUH[\YL HSVUN^P[O JVW`YPNO[JHZLZ ^^^UL[OPJZ\TKLK\ ¸7YV[LJ[@V\Y0;:OLSS!*`ILYZ[HSRPUN *`ILYI\SS`PUN6USPUL/HYHZZTLU[¹H UL^IYVJO\YL^HZKPZ[YPI\[LKH[]HYPV\Z Z[\KLU[L]LU[Z[OYV\NOV\[[OL`LHY;OL WPLJLPUJS\KLZ[PWZMVYWYV[LJ[PUNVULZLSM HUKMVYOV^MYPLUKZVYWHY[ULYZVM]PJ[PTZ JHUOLSWHZ^LSSHZPUMVYTH[PVUVU[OL HZZPZ[HUJLH]HPSHISLMYVT7YVQLJ[5,;OPJZ 0[PZH]HPSHISLH[^^^UL[OPJZ\TKLK\ YLZV\YJLZJ`ILY]PJ[PTPaH[PVUIYVJO\YLWKM60;/LSW+LZR

0;:LY]PJL*LU[LY

;OLJVUZVSPKH[LK60;/LSW+LZR JVTWVZLKVM[OL/LSW+LZR[OL5L[^VYR 6WLYH[PVUZ*LU[LY[OL5L[^VYRPUNHUK ;LSLJVTT\UPJH[PVUZ:LY]PJL+LZRHUK *HTW\Z0UMVYTH[PVU:LY]PJLZYLJLP]LK HUKWYVJLZZLKULHYS`[LJOUPJHS Z\WWVY[HUK\UP]LYZP[`YLSH[LKWOVULJHSSZ K\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY ^^^OLSWKLZR\TKLK\

;OL0;:LY]PJL*LU[LY0;:*ZLSMZLY]PJL ^LIZP[LPZWHY[VM[OL60;/LSW+LZR»Z Z\WWVY[VMMLYPUN[OYV\NO^OPJOHU`VUL JHUZ\ITP[HUK[YHJRHYLX\LZ[MVY0; HZZPZ[HUJLVUSPUL+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY TVYL[OHUZLSMNLULYH[LK 0;:*>LI[PJRL[ZHUKLTHPSYLX\LZ[Z ^LYLHKKYLZZLK

;LJOUPJHS/LSW+LZR <UP]LYZP[`VM4HY`SHUKKLWHY[TLU[HS0; Z[HMMTLTILYZNHPULKHUL^YLZV\YJLMVY NL[[PUNWYPVYP[`60;/LSW+LZRZ\WWVY[ [OPZÃ&#x201E;ZJHS`LHY:PUJL1HU\HY` KLWHY[TLU[HS0;Z[HMMTLTILYZOH]LILLU HISL[VJHSSHKLKPJH[LKOV[SPULHUKVY ZLUKLTHPSMVYWYPVYP[`[LJOUPJHSZ\WWVY[ 

;OL0;:*PZHSZV[OLOVTLVM[OL60; 2UV^SLKNL)HZLHKH[HIHZLVMOV^[V PUMVYTH[PVUHY[PJSLZJV]LYPUNWVW\SHY \UP]LYZP[`0;ZLY]PJLZ6]LY[PTL60;PZ [YHUZMLYYPUNOV^[VZMYVT[OL60;/LSW +LZR^LIZP[L[V[OL2UV^SLKNL)HZL HZ^LSSHZHKKPUNUL^HY[PJSLZHZ60; ZLY]PJLZSH\UJO+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY [OL2UV^SLKNL)HZLNYL^[VPUJS\KLTVYL [OHUHY[PJSLZ^^^P[ZJ\TKLK\


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

(*;7YVNYHT>HYYHU[`:LY]PJL ;OL60;>HYYHU[`+LZRWYV]PKLZOHYK^HYL ^HYYHU[`YLWHPYZMVY\UP]LYZP[`JVTT\UP[` TLTILYZ^OVW\YJOHZLK[OLPYJVTW\[LYZ [OYV\NO[OL\UP]LYZP[`»Z60;THUHNLK JVTW\[LYKPZJV\U[W\YJOHZPUNWYVNYHT (JHKLTPJ*VTW\[LYZMVY;LYWZ(*; ;OL>HYYHU[`+LZRHSZVHZZPZ[Z\UP]LYZP[` JVTT\UP[`TLTILYZULLKPUNOLSW^P[O ^PYLSLZZJVUÃ&#x201E;N\YH[PVUHUKWYVISLT [YV\ISLZOVV[PUN+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY >HYYHU[`+LZRZ[HMMYLZWVUKLK[V YLX\LZ[ZMVYHZZPZ[HUJL

³2,7¶V5HVHDUFK'DWD&HQWHUVWDII¶VH[FHSWLRQDOFXVWRPHU VHUYLFHDOORZHGP\VWDIILQWKH&HQWHUIRU$GYDQFHG 7UDQVSRUWDWLRQ7HFKQRORJ\/DERUDWRU\WRNHHSFULWLFDOVHUYHU HTXLSPHQWRSHUDWLRQDOXQGHUH[WUHPHFLUFXPVWDQFHV´ e;VT1HJVIZ+PYLJ[VY*LU[LYMVY(K]HUJLK;YHUZWVY[H[PVU;LJOUVSVN`+LWHY[TLU[VM*P]PSHUK,U]PYVUTLU[HS,UNPULLYPUN

*VTW\[LY+VUH[PVUZ [V+LZLY]PUN:[\KLU[Z (ZWHY[VM[OLPYWHY[PJPWH[PVUPU[OL(*; JVTW\[LYKPZJV\U[WYVNYHT(WWSL0UJ HUK+LSS*VTW\[LY0UJKVUH[LJ\YYLU[ TVKLSSHW[VWJVTW\[LYZ[VILKPZ[YPI\[LK [OYV\NO[OL\UP]LYZP[`»Z6MÃ&#x201E;JLVM:[\KLU[ -PUHUJPHS(PK;OLU\TILYVMKVUH[LK JVTW\[LYZPZIHZLKVU[OLU\TILYVM ZHSLZ[OYV\NO[OL(*;WYVNYHTHUK[OL ;LYYHWPU;LJOUVSVN`:[VYL+\YPUNÃ&#x201E;ZJHS `LHYUL^SHW[VWJVTW\[LYZ ^LYLKPZ[YPI\[LK[VKLZLY]PUNZ[\KLU[Z [OYV\NO[OPZYLSH[PVUZOPW
60;*YLH[LZ5L^9VSLZ[V)L[[LY4LL[<4+»Z0;5LLKZ :[YLUN[OLUPUN60; ;^VUL^YVSLZ^LYLJYLH[LK[VLUOHUJL60;!VULMVYJHTW\ZYLSH[PVUZHUK[OL V[OLYMVYWYVQLJ[THUHNLTLU[HUKHZZLZZTLU[>P[OTVYL[OHU`LHYZVM0; L_WLYPLUJLH[[OL\UP]LYZP[`1H`,S]V]L^HZOPYLK[VPTWYV]LJSPLU[YLSH[PVUZ ^P[O[OLNVHSZVMJVVYKPUH[PUNHUKZ[YLHTSPUPUN[OLPU[LYHJ[PVUZIL[^LLU 60;HUK\UP]LYZP[`JVTT\UP[`TLTILYZ[YHJRPUN\ZLYZH[PZMHJ[PVU^P[O HSS60;ZLY]PJLZHUKMVZ[LYPUNZ[YVUNLYWHY[ULYZOPWZ^P[O[OL\UP]LYZP[`»Z HJHKLTPJHUKHKTPUPZ[YH[P]L0;\UP[Z4PJOHLS,PZTLPLY^HZOPYLK[V V]LYZLL60;»ZWYVNYHTHZZLZZTLU[HUKWYVQLJ[THUHNLTLU[/L^PSS HSZVILSLHKPUN[OL<4+JVTT\UP[`KYP]LU0;Z[YH[LNPJWSHUUPUN WYVJLZZ[VKL]LSVWHUL^0;Z[YH[LNPJWSHUK\YPUN4PJOHLS ^HZTVZ[YLJLU[S`[OL+PYLJ[VYVM7VSPJ`7SHUUPUNHUK7YVQLJ[ 4HUHNLTLU[6]LYZPNO[^P[O[OL:[H[LVM4HY`SHUK+LWHY[TLU[ VM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`

4PJOHLS,PZTLPLY

1H`,S]V]L

60;:[HMM4LTILYZ,HYU2\KVZ *OHPYVM4+9,5 )VHYKVM+PYLJ[VYZ

4+9,54LTILYZOPW *VTTP[[LL*OHPY

;YPW[P:PUOH60; +PYLJ[VYVM5L[^VYRPUN HUK;LSLJVTT\UPJH[PVUZ :LY]PJLZ^HZUHTLK *OHPYVM[OL4HY`SHUK 9LZLHYJOHUK,K\JH[PVU 5L[^VYR4+9,5)VHYKHUKHZZ\TLK OLYYLZWVUZPIPSP[PLZH[[OL1\UL )VHYK4LL[PUN0U[OPZYVSL;YPW[P^PSSOLSW N\PKL[OLYVSSV\[VMUL^PUMYHZ[Y\J[\YL HUKZLY]PJLZ[OH[^PSSOLSWLK\JH[PVUHS PUZ[P[\[PVUZHJYVZZ[OLZ[H[LVM4HY`SHUK 4+9,5WYV]PKLZHK]HUJLKUL[^VYR ZLY]PJLZ[VLK\JH[PVUYLZLHYJOHUKW\ISPJ ZLY]PJLPUZ[P[\[PVUZ[OYV\NOV\[[OLZ[H[LVM 4HY`SHUKHUKJVUULJ[PVUZ[VYLNPVUHSHUK UH[PVUHSYLZV\YJLZ;OL4+9,5)VHYKPZ JVTWVZLKVMHYLWYLZLU[H[P]LMYVTLHJOVM [OL<UP]LYZP[`:`Z[LTVM4HY`SHUKPUZ[P[\ [PVUZHUKYLWYLZLU[H[P]LZMYVTLHJOVM[OL V[OLYTLTILYLK\JH[PVUHSZLNTLU[Z;OL *OHPYVM[OL)VHYKPZZLSLJ[LKI`]V[LHUK WYV]PKLZSLHKLYZOPWHUKN\PKHUJL[V[OL VYNHUPaH[PVUJVHSLZJPUN[OLTLTILYZ» YLX\PYLTLU[ZPU[VUL^WYVQLJ[ZHUK ZLY]PJLZ;YPW[P^PSSZLY]LH[^V`LHY[LYT HZ[OL*OHPYVM[OL)VHYK

-YHU3V7YLZ[P60; +PYLJ[VYVM,U[LYWYPZL ;LJOUPJHS0UMYHZ[Y\J[\YL ^HZPU]P[LK[VZLY]LH [^V`LHY[LYTHZ*OHPYVM [OL4HY`SHUK9LZLHYJO HUK,K\JH[PVU5L[^VYR4+9,5 4LTILYZOPW*VTTP[[LL;OLTLTILYZOPW JVTTP[[LL»ZW\YWVZLPZ[VH[[YHJ[HUK Z\WWVY[UL^4+9,5TLTILYZHUK[V OLSWKLÃ&#x201E;ULZLY]PJLZ[VILVMMLYLKI`[OL VYNHUPaH[PVU0UMV*VTT0U[LYUH[PVUHS»Z 7YVMLZZPVUHS,K\JH[PVUHUK ;YHPUPUN*VTTP[[LL :\L*SHIH\NO60; 4HUHNLYVM0UZ[Y\J[PVUHS -HJPSP[PLZ^HZHWWVPU[LK [V0UMV*VTT0U[LYUH[PVUHS»Z 7YVMLZZPVUHS,K\JH[PVU HUK;YHPUPUN*VTTP[[LL 7,;*0UMV*VTTPZ [OLSLHKPUNUVUWYVÃ&#x201E;[ HZZVJPH[PVUZLY]PUN[OLWYVMLZZPVUHS(= JVTT\UPJH[PVUZPUK\Z[Y`^VYSK^PKL;OL

7,;*OHZILLUJOHYNLK^P[OHK]PZPUN[OL HZZVJPH[PVU»ZIVHYKVMKPYLJ[VYZHUKZ[HMM VULK\JH[PVUPZZ\LZYLSH[LK[V[OLHZZVJPH [PVU»ZZ[YH[LNPJWSHUM\[\YL[LJOUPJHSHUK I\ZPULZZ[YLUKZHUK[OLLK\JH[PVUULLKZ VMJ\YYLU[HUKUL^TLTILYZ

7YLZPKLU[»Z+PZ[PUN\PZOLK :LY]PJL(^HYK ;VTT`4HZ[60;0; ;LSLJVTT\UPJH[PVUZ :WLJPHSPZ[YLJLP]LK[OL 7YLZPKLU[»Z+PZ[PUN\PZOLK :LY]PJL(^HYKVU 6J[VILY;OL H^HYKOVUVYLK;VTT`»Z V\[Z[HUKPUNWLYMVYTHUJL SLHKLYZOPWHUKZLY]PJLHZHTLTILY VM[OL\UP]LYZP[`Z[HMM;VX\HSPM`HZHU H^HYKYLJPWPLU[;VTT`KLTVUZ[YH[LK JVTTP[TLU[[V60;HZ^LSSHZ[OLJHTW\Z JVTT\UP[`HZH^OVSL;VTT`Z[HY[LK OPZJHYLLYVUJHTW\ZPU1\S` HZH +H[H7YVJLZZPUN;LSLJVT;LJOUPJPHUHUK OLJVU[PU\LZ[VZLY]L60;PUOPZJ\YYLU[ WVZP[PVUM\SÃ&#x201E;SSPUNOPZK\[PLZVMZLJ\YPUN HUKTHPU[HPUPUN[OLJHTW\Z7)?Z`Z[LT [OL[LSLJVTT\UPJH[PVUZZ^P[JOYVVTHUK HSSYLSH[LKLX\PWTLU[


6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`!7YV]PKPUN*VTW\[PUNHUK*VTT\UPJH[PVUZ9LZV\YJLZ[V[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK

(JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY (JJVTWSPZOTLU[/PNOSPNO[Z·-PZJHS@LHY

60;-VYNLZ(OLHK 60;»ZÃ&#x201E;ZJHS`LHYJVU[YPI\[PVUZ[V[OL\UP]LYZP[`^V\SKUV[OH]LILLUWVZZPISL^P[OV\[[OL \UP]LYZP[`JVTT\UP[`»ZWHY[PJPWH[PVUHUKJVSSHIVYH[PVU4HU`VM[OLZLZ\JJLZZLZHYLVUS`Z[LWZHSVUN [OLWH[O[VHJOPL]PUNSHYNLY0;LUOHUJLTLU[ZH[[OL\UP]LYZP[`PU[OLM\[\YL:VTLVM60;»ZWSHUZMVY Ã&#x201E;ZJHS`LHYPUJS\KL[OLMVSSV^PUN! Â&#x2039; ,UNHNL[OL\UP]LYZP[`JVTT\UP[`PUJYLH[PUNHUL^JVTT\UP[`KYP]LUPUMVYTH[PVU[LJOUVSVN` Z[YH[LNPJWSHU[VN\PKL0;L]VS\[PVUH[4HY`SHUKV]LY[OLUL_[KLJHKL Â&#x2039; *VU[PU\LV\Y^VYR^P[O[OL\UP]LYZP[`JVTT\UP[`[VWYVJ\YLHUKILNPUPTWSLTLU[PUN[OL Z`Z[LT[OH[^PSSY\U[OLUL_[NLULYH[PVUVM[OL\UP]LYZP[`»Z,U[LYWYPZL3LHYUPUN4HUHNLTLU[ :`Z[LT,34: Â&#x2039; <WKH[L[OL\UP]LYZP[`»ZLSLJ[YVUPJTHPSZLY]PJLMVYMHJ\S[`HUKZ[HMMPUJYLHZPUNH]HPSHISLTHPSIV_ ZPaLHUKPTWYV]PUNZ\WWVY[MVY\ZLHJYVZZHSSWSH[MVYTZ4HJ>PUKV^ZL[JHUK]PHHSSTL[OVKZ KLZR[VWJSPLU[IYV^ZLYZTVIPSLKL]PJLZL[J>OPSLJ\YYLU[WSHUZPU]VS]LHU\WKH[L[V VUJHTW\Z,_JOHUNLZLY]PJLZUL^VW[PVUZPU]VS]PUNZVS\[PVUZPU[OLJSV\KZ\JOHZ^HZ\ZLKMVY Z[\KLU[ZPU^PSSILL_HTPULKJSVZLS`HUKW\YZ\LKPULHYULZ[ Â&#x2039; 0U]LZ[PNH[LHUKW\YZ\LVWWVY[\UP[PLZ[VLUOHUJL[OL\UP]LYZP[`»ZJ`ILYPUMYHZ[Y\J[\YLLZWLJPHSS` YLSH[LK[VMHJPSP[PLZMVYJLU[YHSPaLKJVTW\[H[PVULU[LYWYPZLKH[HWYVJLZZPUNHUKZ[VYHNL[OH[^PSS LSPTPUH[L[OLYPZRZWVZLKI`J\YYLU[MHJPSP[PLZ Â&#x2039; *VU[PU\L[VZ\WWVY[[OL\UP]LYZP[`»ZPU]VS]LTLU[PU[OL2\HSPPUP[PH[P]LHJVSSHIVYH[P]LLMMVY[^P[O V[OLYOPNOLYLK\JH[PVUPUZ[P[\[PVUZ[VKL]LSVWHUL^Z`Z[LT[VTHUHNLZ[\KLU[HUKÃ&#x201E;UHUJPHS PUMVYTH[PVUHUKTVYL(J\YYPJ\S\TTHUHNLTLU[WVY[PVUZOV\SKILYLSLHZLKMVY[YPHSH[4HY`SHUK K\YPUNÃ&#x201E;ZJHS`LHY Â&#x2039; (K]HUJL[HJ[PJHSPUP[PH[P]LZHUKPU]LZ[PNH[PVUZZ\JOHZW\YZ\PUNJSV\KJVTW\[PUNHUKZ[VYHNLWHYH KPNTZHUKVWWVY[\UP[PLZ"PTWYV]PUNKH[HZ[VYHNLHUKTHUHNLTLU[PUMYHZ[Y\J[\YLHUKWYVJLZZLZ[V Z\WWVY[YLZLHYJOWYLZLY]H[PVUHUKPUKP]PK\HSULLKZ"HUKW\YZ\PUNIYVHKLYSPJLUZPUNHWWYVHJOLZ MVYRL`ZVM[^HYLWYVK\J[ZHUKHJLU[YHSVUSPULZVM[^HYLJH[HSVNHUKKPZ[YPI\[PVUZ`Z[LT >LSVVRMVY^HYK[VJVU[PU\PUNV\YLMMVY[Z[VM\Y[OLYLUHISL[OL<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK[OYV\NO[OLZL WSHUULKHJ[P]P[PLZHUKV[OLYZ[OH[^PSSPTWYV]L[OLM\UJ[PVUHSP[`YVI\Z[ULZZHUKYLSPHIPSP[`VM0; ZLY]PJLZMVY[OLLU[PYL\UP]LYZP[`JVTT\UP[`
6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN` <UP]LYZP[`VM4HY`SHUK 7H[\_LU[)\PSKPUN *VSSLNL7HYR4HY`SHUK 7OVUL -H_ VP[WY'\TKLK\ ^^^VP[\TKLK\

^^^VP[\TKLK\5L^ZUL^ZMLLK_TS ^^^MHJLIVVRJVTWHNLZ6MÃ&#x201E;JLVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`<UP]LYZP[`VM4HY`SHUK 

Accomplishments Book for Fiscal Year 2011  

Annual publication highlighting accomplishments by the Office of Information Technology at the University of Maryland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you