__MAIN_TEXT__

Page 1

News

Mbhashe Wethu

Iindaba zenu zindaba zethu

LOCAL NEWS, SPORT AND VIEWS

Issue 4

Mbhashe ‘s online community newspaper

Sithetha sonke

05 June 2015 www.surejoe.wordpress.com

Email: mbhashefm@gmail.com

Cell: 081 335 3343/Fax: 086 606 5937

YOMBATHISWE NGOKUSESIKWEN’ IKUMKANI YAMA XHOSA UMPENDULO SIGCAWU ENQADU

Kumkani uMpendulo Sigcawu wama Xhosa eNqadu - uMpendulo Sigcawu “Ahhha Zwelonke!!!!” oyiKumkani yamaXhosa wombathiswe ngokusesikweni kutshanje kumsitho obumbejembeje nobubanjelwe kwikomkhulu lase Nqadu ku Gatyana. Lo msitho ngowokuqala kweli lo Mzantsi Afrika ukubanjwa phantsi korhulumento lwentando yesininzi. Ngalomhla umkhulu kangaka kwimbali yamaXhosa bekumenywe izihandiba nezikhwivivi ezifana no Mongameli uJacob Zuma kwakunye nezinye izitatanyiswa eziphuma kweli nambambo zone zehlabathi Elinqaku liyaqhuba kwikhasi lesithandathu


Date: 05 June 2015

Pg 2

Mbhashe Wethu News

"Uyakutya ukubila kwebunzi lakho" Iziqhamo nokufuya

Ngu: Mfundo Mpathani

Nqabarha - uMthokwane yilali ezinze phezu komlambo iNqabarha nengankulwanga kuyaphi. Abahlali balelali baphila ngokuzenzela izinto ezithile ukuze bagxothe ikati ingalali eziko koko ilale ehokweni okanye egadini ukuba ayikwazi kuzingela iimpuku. Kutshanje ngethuba intatheli yeliphephandaba ikhe yetyelela le lali ifike abanye babahlali balapha bengawuvali umlomo ngenxa yesivuno sabo esincumisa sayo seziqhamo ezifana nama orenji, inatshisi, ibhanana, mango kunye ne gwava.

Mbhashe Wethu News Iindaba zenu, zindaba zethu

Get our copy only online, and to advertise with us send the advertisement you wish to place to: The Editor/Journalist: Cell: 081 335 3343 Cell: 074 448 8143 Fax: 086 606 5937 Email: mbhashefm@gmail.com Website: surejoe.wordpress.com

Ngethuba sithethe nomnye wabahlali balelali uMamtshawe uthe "Sele zivelisa okwesibi eziziqhamo zakhe, kodwa zithande ukubalasela kulona unyaka kuba uvun' ingxowa ezibalekayo zama orenji ne natshisi" uMamtshawe uqhube wathi "izithole zalemithi bazinikwa ngumntu owayethunyelwe ngabasemagunyeni nowathi wabanika iingcebiso zokukhulisa lemithi yabo". Xa siqhuba sithetha no Mamtshawe ukwasixelele ngezinye iindlela zokuphila abanazo bengabahlali balapha eLalini, watsho esithi yena eyedwa uneqela elivisayo le hagu azifuyileyo, kwaye bango mama abalinani elithile abafuye ezihagu kwaye bakwanyeke ukuphiwa isandla ngabaseburhulumenteni. Elokugqibela iphulo abasaliqalayo kutshanje kukuzama ukufuya iinkukhu, kodwa kulo basaliqala kwaye basajonge nenkxaso kwabasemagunyeni ngengcebiso zokuqala le phroject okwangoku basabetha kubo ezipokothweni ukuzama ukulimilisela. Abantwana bam xa besiya esikolweni abadingi kufunjathiswa mali yeziqhamo kuba zibethwa ngentonga apha kwam ulebele ngelitshoyo uTshawekazi intombi ka bawo uMgudlwa ezigobha amacala ngomsebenzi wabo omhle bengabahlali. Ukanti kwilali engentla kule, neyaziwa njengo Mthokwane ophezulu, usapho lakwa Mahobe lona livelisa imifuno efana ne khaphetshu nezipinatshi nalapho ilali yagqiba ekubeni isikolo saku Nondobo JSS sizifumane khona izinto zokuphekela abantwana esikolweni nekuliphulo lika rhulumente lokutyisa abantwana xeshikweni befunda ezikolweni. COMMENTS, LETTERS AND EMAIL we invite our readers to comment on mistakes in the newspaper and shall correct significant errors as soon 081 335 3343 as possible. Send info to the editor: 081 335 3343 mbhashefm@gmail.com / www.surejoe.wordpress.com


Date: 05 June 2015

Pg 3

Mbhashe Wethu News

BADIKWE FINISH ABAHLALI BASE GWADU Baxolele ukumila ingca emqolo kudle amahashi e Gwadu.

Amajingqi Project get a boost in ward 22 from government officials

Ngu: Mfundo Mpathani

By: Mbhashe Wethu News Source

“Abathandi bolwimi lwesi Xhosa babefudula besithi uyakulinda ukuza kuka Nxele” uKanti Kulemihla siphila kuyo abantu AbaselulawuLweni “bathi sakulawula de kubuye uYesu”. Ukanti kubahlali belali yase Gwadu ku Gatyana Lomazwi afikele kwii ndlebe ezibuthuntu kuba bona khange balibale lishumi la ndaba koko Bathabathe izixhobo nezikrweqe zabo zokusebenza Batshona endimeni betshabalalisa indlela yezithuthi enxibelelanisa ilali ezimelene nabo Kunye nedolophu. Unomji nonobangela wesisenzo sisikhalazo seenkonzo zoluntu nalapho bavakalisa ukuba, kukhethwa iphela emasini xa kuziswa iinkonzo eluntwini. Batsho bevakalisa ukuba I toilets ezifakelwa kwezalali zabo zigqaza oonogqoza, kwaye xa bevakalisa ukungoneliseki luhlobo ekwenziwa ngalo kwaye abafumani mpendulo yanelisayo kwabasemagunyeni. Indoda esithethe nayo ezibonele ngokwayo esisehlo ayiwuvali umlomo, yatsho isithi “Abahlali base Gwadu bathi baxolele ukumila ingca emqolo kudle amahashi kube kanye” Sithetha nje inqwelo mafutha zelali ezingqonge lelali yase Gwadu xa zinxibelelana ne dolophu yaku Gatyana kufuneka zihambe nge Mpume ziyokwenyuka nge Nqabarha.

Mbhashe Mayor Mfecane wrote: “Chief Sbongile Dumalisile oyinkosi yamaJingqi of ward 22 have initiated the Macademia project eMbhashe. Ah! Ngwenyathi! In our reviewed 2015 / 2016 IDP we have identified Macademia and Sorghum as High Value Projects that needs to be supported. As Mbhashe towards this project we committed as follows: For training of 50 youth we committed R200K, For EPWP employment which will focus on bush clearing and any other labour intensive work in the project. R300K. For fencing - R500K in Total = R1 million.” Thank you honourable mayor, Together we build better communities. We welcome these developments and salute to the Chief of Amajingqi for his leadership in this project. Our unity is our strength as we build a working nation that moves South Africa forward. Ward 22 Mbhashe Local Municipality

Ungathanda ukuba yinxalenye yolusana lusakhasayo? u Mbhashe Wethu News ucela nisithumelele iindaba zenu? Wamnkelekile mbhashefm@gmail.com

Imboty iz ziyavu am thwa

Cnr Rein & Whack Street Dutywa Tel: 047 489 2227/8

Kutshiphu


Date: 05 June 2015

Pg 4

Mbhashe Wethu News

Ikasi la Ma Kasi no: Msirana EC – Pantsula lo Mrapper Ngu: Mfuras Mfondini

Msirana EC – Pantsula Lo Mrapper Artist : Msirana EC Single : Sad Love story From : Taleni Artist Biography Msirana.EC born on the 22 of May 1987 in IDutywa, grew up in Mdantsane (East London) is a story teller in a form of rap music. from 1999 as a poet to kwaito in 2008 then decided to cross the floor to rap in 2012. With a style that relates to the our daily lives, he is really one of a kind. Got one kwaito album and one rap EP under his belt and another 8 track EP due to drop before the end of 2015. Facebook : Msirana EC / Msirana Pantsula Lomrapper Twitter : @MsiranaEC BBM : 27A4F8CF Listen my music tracks like Mamazangwa, Gogetters and the latest Sad love story on the following address https://www.reverbnation.com/msiranaec uMbhashe FM sisikhululo sosasazo esifumaneka kumnatha we internet kuphela. Sisasaza umculo, kunye nenkqubo ezishicilelweyo. Ukuba nawe unomdla wenkqubo yakho isasazwe kwelijelo ungathi ushicilele inkqubo leyo ze uyithumele kuthi ukuba isemgangathweni Wokusasazwa sakukwazisa siyidlale.surejoe.wix.com/mbhashe-fm ze ucofe ku Listen Live kungenjalo surejoe.wordpress.com ukhethe Feel It - Love It – Sithetha sonke iqhosha Mbhashe FM Live


Date: 05 June 2015

Pg 5

Mbhashe Wethu News

ULUVO LWAM – IN MY VIEW Uhambo lwam Lase Mpuma Kapa, Emoyeni Ngu: Mfuras Mfondini Izikhululo zosasazo zasekuhlaleni zase Mpuma Kapa zingadlala indima ebalulekileyo nangakumbi kunokuba zisenza. Njengendzalelwane yeli Phondo le Mpuma Kapa esele ingudizadala kade bemkhwahlaza kwizikhululo zosasazo zasekuhlaleni ezithile, ndikhe ndenze unojikeleza kweliphondo ndihamba ndiphulalphula okwenzakayo kwizikhululo zosasazo. Andichithanga xesha lide ndiphulaphule kwisikhululo ngasinye, ndichithe malunga ne 10 ukuya kwi 20 yemizuzu. Kwezinye zelali zalapha ku Gatyana nalapho inkaba yam ilele khona ungamangaliseka xa ufumanisa ukuba akukho nasinye isikhululo sasekuhlaleni esifumanekayo kulo lali ngaphaphandle kwesikhululo esikhulu esintetho isisiXhosa nabanye nje ke oyiza ndikukhaphe abantetho isisiNgesi. Izikhululo zasekuhlaleni zidlala indima enkulu kakhulu kwimiba eyenzeka kwindawo esihlala kuzo nangona thina bahlali sizijongela phantsi kakhulu sifune ukuzithelekisa nezikhululo ezikhulu ezingafane zithethe ngezinto ezenzeka kwilali nedolophu zethu. Urhulumento lase Mzantsi Afrika lizivulile iingcango kumaqumrhu, ookopolotyeni kunye nendibaniselwano zoluntu ezinenjongo yokwenza isicelo sesikhululo sosasazo sendawo abahlala kuyo, nto nje balandele imithetho, imigaqo nemigqaliselo ebekwe etafileni. Masikhe sithi krwaqu siphinde sichubelane ngesikhwebu kwesidlule kusenzeka ngethuba sihamba sikroba kwimizi yosasazo eyohlukeneyo kweliphondo. Okokuqala onokrawuzana bethu basixelele ukuba umakoti wosasazo onikwe imvume yokusasaza ku 99.8FM inqaku liyaqhuba

Ngoku uzakube etshila ku 88.0 – 88.1FM ukuqala kweyekhala. Sajija iqhosha ukuya ku 88.2FM nangona isisikhululo esaziwayo khange kwanelise esifike kusenzeka, ibingathi ngumdudo wamasele, ingoma ikhala phezu kwenye, masithi umsasi ebesabhidwe ngamaqhosha ewireless yakhe. Sawelela ku 106.1FM hayi ibeyindlela nje kamsasi ebithande ukuphola kulankqubo, kodwa noosomashishini bebengagxeka bekholwa ukuba ebekuzilibalarha iintengiso zabo, ingoma idlala abantwana. Phesha kweNciba sangena singabulisanga ku 98.6FM, hayi sikhe sawakhulula amahash’ ethu apho akhe atya uqaqaqa nathi sakhe safakela imibhekaphesheya yethu esikufumene apho noko bekusanelisa okwalomzuzwana sisatsala kozalipholile bethu. Ebamelwanene ku 97.1FM side sacela indlela kunga khange kubekho kwamntu othi usahleli nathi. Ku 95.8FM no 89.5FM amandla wabo ebengenamandla khange sikwazi ukubhala kwanto. 93.8FM umsasi obesemoyeni makazifundise ukuhlala kumxholo athetha ngawo, amandla wabo nabo khange omemelele kuyaphi, sadlula. 93.7FM sabhema sakholwa sisakhono sokusasaza kwidyongwana ebisemva komboko, gqwidi nje ngokuvumela abantwana badlala nge phone lines zakhe – screen your calls boy. 90.6FM, umsasi inoba yiyo lento singakhange simve kwi top 6 ye talent search yiba ngathi uyaqinisa ndoda kunzima kwelocandelo kufuneka indoda itye ihluthe apho kodwa inkxaso iyatsho kubaphulaphuli bakho. 90.2FM ndikhatshwe ziingoma zesiBhulu ndade ndayo kutshona kungekho no goier more mnumzana. Okusalayo bafethu community radio is the best

Mbhashe Wethu News Iindaba zenu zindaba zethu

Ngazo zonke iindaba ezitshisa ibunzi ezenzaka ekuhlaleni kulo mmandla woMbhashe, silume indlebe ngokutsalela okanye ubhalele oonondaba bethu `nantsi idilesi kancwadi zeposi: mbhashefm@gmail.com Tsalele ku: 081 335 3343


Date: 05 June 2015

Pg 6

Mbhashe Wethu News

ZONKE IINDLELA BEZISINGISE KOMKHULU KU GATYANA KUTSHANJE

Lisuka kwikhasi lokuqala Ngalo mhla kwakuphume nenja ukuya komkhulu kuba ibingeyonyama ibibelekwa nasemqolo. Phakathi kwabanye osomaqhuzu ebebe hambele lomsitho bekukho noMnumzana Patrice Motsepe nothe wabinza ngesizumbulu se mali engange 15 miliyon randi kwizindlu ezintandathu zasebukhosini kweliphondo le Mpuma Kapa. Ngokwengxelo ulawulo lika Kumkani uZwelonke lunabele nakwezinye idolophu ezifana no Dutywa, Centane, Gcuwa no Gatyana, nalapho kubalelwa malunga ne 34 yenkosi nosibonda abamalunga ne 167 abaphantsi kwakhwe.

Evelyn Street Idutywa Tel: 047 489 1371

Mbhashe Wethu News? Ungathanda ukufaka inkxaso kweliphephandaba ukuze likhule? Sibhalele kaloku indaba zenu, ziindaba zethu


Date: 05 June 2015

Pg 7

Mbhashe Wethu News

Bathiwe jize ngezithole abahlali

Idolophu yaku Gatyana Iphindile ngo Miss South Africa kwelityeli – Votela uPhumeza

“Abahlali besamnkela izithole kwabasemagunyeni”

Thanks to Mbhashe Municipality last month we delivered about 100,000 seedlings in this ward, 10,000 ml of everject 1% delivered this month to assist stock farmers. Monday 5km worth of fencing material was delivered to assist farmers in maize production and our dipping facilities. “uMzingisi akanashwa”

Pumeza Makaba (Mhaga) uPhumeza intombi yaku Gatyana icela inkxaso, yokuba ivotelwe kukhuphiswano luka Miss SA Ngokuthi nithumele i sms uthi: 14 ku 33100 yona sms ixabisa R 1.50 lonto iyakumenyusela phezulu.

Rein Street Dutywa

Zingisa Honey is made in Willowvale to get in touch With this mouth watering syrup contact: 072 126 6921 Zingisa Honey Co-operative Is a project found In Willowvale Producing honey And sell it to the Market.

Elangeni

Contact them: PO Box 994 Willowvale 5040

Tel: 047 489 1417


Mbhashe Wethu

Sport 05 June 2015

surejoe.wordpress.com

Cell: 081 335 3343

ISAZISO KWEZEMIDLALO Iqela lakho lezemidlalo lingathi lipapashwe kweliphephandaba uMbhashe Wethu News mahala, thumela imifanekiso nengxelo ngokuthe vetshe ngenikwenzileyo. mbhashefm@gmail.com

KRWAQU KWEZEMIDLALO, SIJONGE IBHOLA EKHATYWAYO

Jomo Cosmos boss Jomo Sono took a moment to sympathise with relegated Moroka Swallows after his side gained promotion to the PSL on Wednesday evening. Cosmos beat Swallows 1- 0 at the Dobsonville Stadium to ensure their promotion to South Africa's top flight after a three year absence. Sono says he feels horrible for the club whose suporters were behind him when recieved his football ban in 1996. "I want to be honest; I've got two feelings: the first is of being happy for my team, the second is about Moroka Swallows FC [being relegated]," says Sono.

A "When I was expelled from football in 1996, these are the fans who supported me, that I needed to come back to football. "I have divided feelings today, to see a great team like Swallows going to [the First Division]. "It's not easy at all, but hope they come back quickly because we need teams like Swallows and AmaZulu in our league." Ezenkosi last featured in the Absa Premiership in 2011/12 after finishing last on the log, and have taken three seasons to regain promotion. Sono also offered the club some valuable advice in their quest to regain their PSL status in the near future. "[Swallows] must try and vote to change the under-23 rule. "Because for them coming with all their top professionals [to the First Division], I can tell you now they don't have under-23's so it will be difficult for them. "It's going to take them two years to groom under-23 players; it's hell there [in the lower division]," adds 'Bra J'.

Kuqhum’ uthuli emanzini kumbutho webhola ekhatywayo u FIFA Uzalelwe yinj’ endlini obesakuba ngumongameli webhola ekhatywayo kwihlabathi uMnumzana Sepp Blatter emva kwamarhe athe ndii oku kwebubu lenyosi zihlasela ixhoba. Amadoda ebesebenza nawo kwi Fifa athi azakuyichaza yonke ayaziyo ngobuqhophololo bakhe. FBI zase Melika zizo ezibhentsise lamanyundululu. uJack Warner uthe Wazi lukhulu ngalendedeba yakwa Blatter ethiwe mbede zizityholo zobuqhetseba. Wehlile esikhundleni uBlatter

Emsengeni Builders Superstore Main Street Willowvale Tel: 047 499 1155

Profile for Mbhashe Wethu News

Mbhashe Wethu News isssu issue 4  

Indaba zenu, zindaba zethu eli liphephandanda lakho elifumaneka online kuphela. ngenkcukacha ndwendwela www.surejoe.wordpress.com

Mbhashe Wethu News isssu issue 4  

Indaba zenu, zindaba zethu eli liphephandanda lakho elifumaneka online kuphela. ngenkcukacha ndwendwela www.surejoe.wordpress.com

Advertisement