Page 1

URBAN DESIGN STUDIO2


สมาชิกกลุ่ม 3 นางสาวกนกวรรณ นางสาวจักรีวรรณ นางสาวณัฐนันท์ นายธรรมรัตน์ นายพงษ์พัฒน์ นางสาวอัจฉราพร

ศิริคา 58011112002 ระบบ ปกติ เบ็ญจวงษ์ 58011112015 ระบบ ปกติ ชัยงาม 58011112028 ระบบ ปกติ บุญหงส์ 58011112036 ระบบ ปกติ สมณะคีรี 58011112049 ระบบ ปกติ ผะคังคิว 58011112086 ระบบ ปกติ


Profile for UA ARCH MSU

Urban Design Project of Kalasin Old District 2  

โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หนึ่งในผลงานการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา Urban Design Studio 2

Urban Design Project of Kalasin Old District 2  

โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หนึ่งในผลงานการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา Urban Design Studio 2

Advertisement