Page 1

London Time published by: London Time UK Limited Unit 122, 28 Old Brompton Road, South Kensington, London, SW7 3SS

U≤Uπ± Ÿ“u¢

Fax: +44 207 207 9764

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§

W∞uD° w≠ “u≠¢ U≠u°«¸U® U¥¸U± WOßËd∞« »dCL∞« …dØ∞ WO≤UD¥d∂∞« ÊËbK∂L¥Ë

œbF∞« «c≥ w≠ ÊbM∞ UM≥ WOKî«œ W•UOß rOKF¢

oOI∫∑∞ )U±U´ 17( U≠u°«¸U® U¥¸U± WOßËd∞« »dCL∞« …dØ W∂´ô XFß ÂUF∞« c≥ »dCL∞« …dØ w≠ WO≤UD¥d∂∞« ÊËbK∂L¥Ë W∞uD° w≠ …bO§ ZzU∑≤ qL§« Èb•« UN≤uØ v∞« W≠U{ôU° W∂FK∞« w≠ …dO∂Ø W∂≥u± pKL¢ UN≤Q° ULK´ .WÆU®¸ s≥d∏Ø«Ë ‹U∂´ö∞« bÆ )U±U´ 47( U≠uKO¢«d≠U≤ UMO¢¸U± W∂FK∞« Ác≥ w≠ WOL∞UF∞« WLπM∞« X≤UØË w≠ w≥Ë Í¸u¥ U≥b∞«Ë WI≠d° UN∑I∑∞« U±bM´ U≠u°«¸U® V≥«u± XHA∑Ø« .U≥dL´ s± …dA´ W∏∞U∏∞« w≠ …“U∑L± ZzU∑≤ UNIOI∫¢ bF° 51 ÂUF∞« «c≥ wL∞UF∞« UN∂O¢d¢ `∂Å«Ë ‹«¸Ëœ w≠Ë W•u∑HL∞« WOº≤dH∞« W∞uD∂∞«Ë W•u∑HL∞« WO∞«d∑ßô« W∞uD∂∞« .Èdî« pKL¢ U¥¸U± Ê« ”«d∂±Uß XO° W∂FK∞« Ác≥ w≠ o°Uº∞« r∞UF∞« qD° bØR¥Ë ‹öπL∞« bØR¢ ULØ. W∂FK∞« Ác≥ w≠ r∞UFK∞ WKD° `∂B∑∞ W±“ö∞« ‹U±uIL∞« WHOKî v∞« ‰u∫∑K∞ …¸œUÆ UN≤« ‰ULπ∞«Ë W{uL∞« ‹öπ±Ë WOzUºM∞« ‹UØdA∞« ‰«u±« s± WLªC∞« m∞U∂L∞« lL§Ë U≠uJM¥¸uØ U≤¬ UN∑M©«uL∞ .UN¢Uπ∑ML∞ Z¥Ëd∑∞« w≠ V¨d¢ w∑∞« vK´ …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ fM∑∞« w≠ UN∂≥«u± XKIÅ bÆ U¥¸U± X≤UØË l± «bI´ XFÆË bÆË. UOß˸ UNM©Ë w≠ W∂FK∞« W߸UL± ‹√b° UN≤« s± r¨d∞« W߸bL∞« w≥Ë. U≥dL´ s± …d®UF∞« mK∂¢ Ê« q∂Æ fM∑K∞ ÍdOO∑O∞u° W߸b± .gOKOß UJO≤u±Ë dO¥¸uØ rO§Ë wßU¨« …¸b≤« UNM± Ãdª¢ w∑∞« lOL§ pKL¢Ë ,«d∑LO∑Mß 185 ‡∞« UN∞u© Í“«u¥ –≈ W±UI∞« WK¥u© U¥¸U±Ë UNN§Ë v∞« W≠U{ôU° ¡U¥“ô« ‹U{¸U´ UNJKL¢ w∑∞« Èdîô« ‹U±uIL∞« .«Îb§ qOLπ∞« t±bÆ Íc∞« r´b∞« ôu∞ UN¢UO• w≠ UµO® XII• X≤UØ U± UN≤« U¥¸U± d∂∑F¢Ë .U≥b∞«Ë UNO∞«

WO∞Uî nzU™Ë ¸Uπ¥ô« Ë lO∂K∞ ‹«¸UI´ Íd° Ë Íd∫° Ë Íu§ s∫® ”¸«b± Ë b≥UF± ‹UOKØ ‹UF±U§ ‹U±bî WO°d´ r´UD± UO§u∞uMJ¢ W°D Uî∞« r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ …b¥dπ∞« ¸UFß√ fK≠ 100 s¥d∫∂∞« …dO∞ ‹ôU¥¸ 5 dDÆ fK≠ 500 Êœ¸ô« fK≠ 500 X¥uJ∞« ¸UM¥œ 5 ‚«dF∞« …dO∞ 15 U¥¸uß …dO∞ 600ÊUM∂∞ 2 U°Ë¸Ë√ 2 «bMØ 2 UØdO±√

tOM§ 1 dB± tOM§ 15 Ê«œuº∞√ r≥¸œ 140 UO∂O∞ ¸UM¥œ 1 f≤u¢ dO≤U≤œ 10 dz«eπ∞« r≥«¸œ 10 »dGL∞« WOÆË√ 150 UO≤U∑¥¸u± ‰ U¥¸ 35 sLO∞« WºO° 500 ÊUL´ r≥¸œ 1 ‹«¸U±ô«

sOO≤UD¥d° sOK∏L± l± qLFK∞ bOFß s∞¬ ÍœËË Daily Direct Flights to Cairo Monday to Luxor and Sunday to Sharm El-Shiekh

sOK∏LL∞U° »Uπ´ù« b¥b® U≤Q≠ ÊbM∞ w≠ ‹U∂ßUM± w≠ rNF± XKL´Ë sOO≤UD¥d∂∞« v∞≈ dD{√ s∞ …dL∞« Ác≥ wMJ∞ WHK∑ª± .„¸u¥uO≤ v∞≈ rNzU´b∑ß«

q∏LL∞«Ë ÃdªL∞« √b∂¥ Ê√ lÆu∑L∞« s± lO°Uß_« ‰öî s∞¬ ÍœËË wØdO±ô« b¥bπ∞« tLKO≠ d¥uB¢ w≠ ‚öD≤ô« WK∂IL∞« ÍœËuO∞uN∞« )¸UJ∑•ô«( ¸U©≈ øUî .. s∞¬ Âö≠√ s´ nK∑ª¥ b¥bπ∞« rKOH∞«Ë .. q° UØdO±« s´ Àb∫∑¥ s∞ uN≠ ,WI°Uº∞« ÊbM∞ w≠ Ád¥uB¢ wN∑MOßË UO≤UD¥d° s´ .WK∂IL∞« W£ö∏∞« ¸uNA∞« ‰öî UNO•«u{Ë rKO≠ tMJ∞ .. bF° ·dF¥ r∞ rKOH∞« rß≈ t∑∞uD° v∞u∑∑ßË WzUL∞« w≠ WzU± w≤UD¥d° XOKº≤Ë XOØ WO≤UD¥d∂∞« WK∏LL∞« ÊU£U≤u§Ë dLO¢¸u± wKO±≈ l± „«d∑®ôU° :t∞ ÊUO° w≠ s∞¬ ÍœËË ‰UÆË .“d¥U± f¥¸ rKO≠ ëdî≈ ’uBª° «Îb§ fL∫∑± wM≤≈

sOO≠U∫B∞« W¥d• s´ ŸU≠b∞« q¥uL∑∞ wº¥¸U° œ«e±

296 Regent Street London W1B 3PH Tel: 0207 580 5477 Fax: 0207 637 4328 61/65 Conduit Street London W1R 9TG Tel: 0207 734 2864

Tel: 0207 734 2343 Fax: 0207 287 1728 Room 69, Zone C Terminal 3 Departures Heathrow Airport Hounslow TW6 1PF

Tel: 0208 759 3635 Fax: 0208 564 7421 The Rotunda 9th Floor150 New Street Birmingham B2 4PA Tel: 0121 643 1249 Fax: 0121 633 4078

Gregís Building NO1 Booth Street Manchester M2 4DU Tel: 0161 834 2552 Fax: 0161 832 3481

,¸u≠U≤“√ ‰¸U®Ë w¢u± öO≤¸Ë√Ë ¸U≠ËœuL∞√ .r≥dO¨Ë bKO≠d¨ô ‰¸UØË s∞√ ÍœËË WM¥bL∞ wLOKÆô« fKπL∞« œ«eL∞« v´¸ …UMI∞« l± „«d∑®ôU° ,UNO•«u{Ë f¥¸U° WKπL∞«Ë wº≤dH∞« Êu¥eHK∑K∞ WO≤U∏∞« X≤UØË )g¢U± ‡ ͸U°( W≠ËdFL∞« WOº≤dH∞« .`§UM∞« œ«eL∞« ‹¸«œ√ w∑∞« w≥ ˸u± ÊU§ WLEM± tF∂∑¢ ÍuMß bOKI¢ œ«eL∞« «c≥Ë ŸU≠b∞« v∞u∑¢ w∑∞« ,)œËb• ö° ÊuO≠U∫Å( .r∞UF∞« ‰u• sOO≠U∫B∞« W¥d• s´

s± )œËb• ö° ÊuO≠U∫Å( WLEM± XMJL¢ U≥œ«e± s± ¸ôËœ n∞√ 90 v∞«u• lL§ w≠ ÂU¥√ q∂Æ t∑±UÆ√ Íc∞« ÍuMº∞« wMKF∞« tO≠ X´U°Ë wº¥¸U∂∞« )qO¢Ë√ Ê«d¨( ‚bM≠ w≠ Ê˸uNA± UNDI∑∞« WO≠«d¨u¢u≠ «Î¸uÅ bÆ WLEML∞« X≤UØ ,¡U¥“_«Ë sH∞« wL∞U´ bÆË .÷dG∞« «cN∞ d¥uB¢ ‹ôP° rN¢œË“ X≤UØ «dO±UØ 23 WMº∞« Ác≥ WLEML∞« XFL§ s± q£UL± œb´ ·dB∑° UN∑F{Ë bÆ Ë¸b°Ë ˸u± ÊU§ rNMO° ,dO≥UAL∞«

e.mail: info@londontimeuk.net

2004 fDº¨« / uO∞u¥ œb´

œbF∞« WLKØ s± b¥b§ œb´ w≠ rJ° U∂•d± …b¥dπ∞« r¥U¢ ÊbM∞ rJ¢b¥d§ ...r∞UF∞« w≠ «¸UA∑≤« lßËô« UM∑∞U߸ œbF∞« «c≥ w≠ qÅ«u≤ b¥b§ u≥ U± qØ r¥bI¢ w≠ rJF± ‚bÅ qJ°Ë rJ∞ qIMM∞Ë... bOH±Ë ¸uº§ bLM∞ ÊbM∞ w≠ ¸Ëb¥ U± qØ ¡UM°« sO° W∂∫L∞«Ë ·¸UF∑∞« .WHK∑ªL∞« WO°dF∞« ‹UO∞Uπ∞« qLF∞« «c≥ vK´ sOLzUI∞« ÊôË r≥UH∑∞« W°uFÅ «bO§ Êu≠dF¥ w≤UD¥d∂∞« lL∑πL∞« w≠ ÊU°Ëc∞«Ë s¥cK∞« WO°dF∞« WO∞Uπ∞« ¡UM°ô rOI∞«Ë ‹«œUF∞U° ÊuJºL∑¥ WOÆdA∞« ‹UOÆöîô«Ë ¡ÈœU∂L∞«Ë vK´ U≤¸«dÅ« ÊUJ≠... WKOÅô« WO°dF∞« WGK∞U° rJOK´ qLF∞« ÃËdî d∂Ø« v∞« qBO∞ U≤Uπ± tF¥“u¢Ë... ... ¡«e´ô« UMz«dÆ s± œb´ ÊËœu§u± UM≤« rØdØc≤ l∂D∞U°Ë X≤d∑≤ô« vK´ dL∑º±Ë rz«œ qJA° W¥eOKJ≤ô«Ë WO°dF∞« sO∑G∞∞U° UL∑ÆËË r∑MØ ULM¥« rJF± ÊuJM∞ ...rJ¥b¥« sO° ÊbM∞ lCM∞ r¢œ¸« d¥d∫∑K∞« fOz¸

www.londontimeuk.net


London News WKKEL∞« WOzU´b∞« UN∑KL• s´ wKª∑∞« eOKظU° pM° …¸«œ« ‹¸dÆ > w∞U± ¡V´ Í√ UNK±U• nKJ¢ ô w∑∞« ÊUL∑zô« WÆUD° " rßU° W≠ËdFL∞« ‹U´uLπ± UN∑M® w∑∞« W¥“UG∞« ‹ULπN∞« d£« ¸«dI∞« «c≥ ¡U§". «b°« w≠ w≠ ¡UC´«Ë sOJKN∑ºL∞« WO≤Uπ± sJ¢ r∞ ÊUL∑zô« WÆUD° Ê« «ËbØ« Íc∞« w≤UD¥d∂∞« ÊUL∞d∂∞« eOKظU° pM° WDª° sOJKN∑ºL∞« ‹U´uLπ± X∂•¸ bÆË .WLz«œ Ë« …bzU≠ W∂º≤ Í« qL∫¢ ô ÊUL∑z« WÆUD° sOJKN∑ºL∞« `M± v∞« W≠œUN∞« ÂU´ fDº¨« »¬ dN® v∑• ‰u∫Oß Íc∞« mK∂L∞« Ë« ‹U¥d∑AL∞« vK´ pM° bI∑≤« W∞œUF∞« …¸Uπ∑∞« V∑J± Ê« v∞« …¸U®ô« ¸bπ¢Ë 2005. WOzU±b∞« Âö≠ô«Ë ‹UIBKL∞« V∫º° pM∂∞« …¸«œ« d±«Ë eOKظU° dO∂Ø ,¸uKO≤ p¥U± Ê« ô« .w±uJ∫∞« V∑JL∞« nÅË Vº•" WKKEL∞«" eOKظU° pM° ¡U´œ« w≠ pJ® W≠ËdFL∞« g∑¥Ë WKπ± Èb∞ sO∏•U∂∞« qG∑º¢ …b¥bπ∞« WIHB∞« Ê« ‰UÆË U•u{Ë d∏Ø« ZN≤ œUL∑´« rN¢œu´Ë W•uMLL∞« U¥«eL∞« …b¥bπ∞« WÆUD∂∞« wK±U• Ê«bI≠ ‹ôUL∑•« .W¥¸Uπ∞« …bzUH∞« W∂º≤ W∫zô v∞«

> U≤U¥œ …dO±ô« >

ÊbM∞ UM≥

,b¥UH∞« ÍœËœË U≤U¥œ …dO±ô« q∑I± WOCÆ ‰«e¢ U± > p∞U± b¥UH∞« bL∫± ·ËdFL∞« ÍdBL∞« dO≤uOKL∞« s°« ÂUL∑≥« dO∏¢ ‰«e¢ U± ,ÊbM∞ w≠ dONA∞« “œË¸U≥ dπ∑± .r∞UF∞« ¡U∫≤« w≠ sO¥öL∞« Ëb∂¥ w∑∞«Ë WBI∞« Ác≥ w≠ …dOîô« WIK∫∞« w¢U¢Ë ¡«¸Ë WIOI∫∞« v∞« qÅu∑∞« r∑¥ r∞ U± wCIM¢ s∞ UN≤« ÀœU• ÍœËœË U≤U¥œ …UO∫° ÈœË Íc∞« i±UG∞« «bDÅô« ÊU§ bOº∞« ÂUÆ YO• . WKzU≥ ◊uG{ bF°1997 ÂU´ U≤U¥œ vDî w≠ dOº∞U° ,ÊbM∞ W©d® bzUÆ ,dMHO∑ß tOM§ w≤uOK± nKJOß Íc∞« oOI∫∑∞« s± ¡eπØ ÍœËœË q∑I± w≠ WOL߸ WN§ Í« ŸuK{ Âb´ ‹U∂£ô wMO∞d∑ß« dB¥ b¥UH∞« bL∫± Ê« v∞« …¸U®ô« ¸bπ¢Ë. U≤U¥œ …dO±ô« WL¥d§ WO∫{ U∂≥– U≤U¥œ …dO±ô«Ë ͜˜ tM°« Ê« vK´ ‹UCÆUM∑∞« s± œb´ œu§Ë ¡u{ w≠ WÅUîË ,…d°b± q∑Æ q∏± ÀœU∫∞« s± «uπ≤ s¥c∞« pµ∞Ë«Ë œuNA∞« ‰«uÆ« w≠ U≤U¥œ ÂœUîË ,e≤u§ f¥¸ ¸uH¥d¢ wBªA∞« U≤U¥œ ”¸U• ‰uI¢ U≤U¥œ s± »UDî œu§Ë s´ nAØ Íc∞« q¥¸u° ‰u° w≠ UNK∑I∞ jDª¥ e∞¸UA¢ dO±ô« UN§Ë“ Ê« bI∑F¢ UN≤« tO≠ .…¸UOß ÀœU•

‰u°Ëd∑O± w≠ ö Î NßË ö Î ≥√ ‹«¸UIFK∞ …bz«d∞«WØdA∞« ÊbM∞ jßË w≠ lO∂K∞ ¸UI´ s´ Y∫∂¢ XMØ «–« dO§Q∑∞« Ë√ ¸Uπ¥û∞ ,¡«dA∞« Ë« p∂KD± p∞ s±R¢ ‰u°Ëd∑O± w≠ WK¥u© …d∂î ‡ ‰u°Ëd∑O± »dF∞« szU°e∞« W±bî

WOLK´ …dJ≠ “Ëd° b´u± Ë« ‡" ÂUN∞ô« XOÆu¢ " W∞Uº± ‰«e¢ U± > u≥Ë ÂUL∫∞« …¸œUG± v∞« t∑F≠œ w∑∞« …dONA∞« ”bOL …dJ≠ q∏± ÂUL∑≥« dO∏¢ ‡)UN¢b§Ë ,UN¢b§Ë(UJ¥¸u¥ ,UJ¥¸u¥ t¢uÅ vK´U° `OB¥ WHO∫Å qß«d±/ Êu߸bM≥ „¸U± ‰uI¥ Êü«Ë .¡UFL§ WO≤Uº≤ô« rNKÅu∑° ÊËbI∑F¥ sOOØdO±ô« ¡ULKF∞« Ê« WOLKF∞« ÊËRAK∞ eL¥U∑∞« ◊u∂≥ Ê« ÊËbØR¥Ë ,¡w® ô s± …Qπ≠ w•u∞« ◊u∂≥ eG∞ q• v∞« w∑∞« WI¥dD∞« pK¢ s´ U¥¸c§ nK∑ª¢ dOJH¢ WI¥d© vK´ bL∑F¥ ÂUN∞ô« W∂Æ«d± Ê« ¡ULKF∞« ¡ôR≥ nOC¥Ë. ‹öBHL∞« q• vK´ eØd¢ u≥Ë ÂUL∫∞« s± eHI∞« v∞« ”bOL r∞UF∞« l≠œ Íc∞« ÂUB∞ô« ¡e§ w≠ sOF± Ÿu≤ s± ◊UA≤ “Ëd° X∑∂£« ,…dONA∞« t∑LKJ° `OB¥ "eØd± Ê« ¡ULKF∞« ÕdA¥Ë. ⁄U±b∞« s± sL¥ô« ¡eπ∞« s± sOF± WKBHL∞ q• v∞« qÅu∑∞« bM´ UzœU≥ vI∂¥ ⁄U±b∞« w≠ «c≥" UN¢b§Ë sO∑HK∑ª± sO∑I¥dD° l∑L∑¥ ⁄U±b∞« Ê« wMF¥ UL± WzœU≥ WI¥dD° U± d¥b± ‰uI¥Ë . q¥bF¢ qÆ« vK´ W∂FB∞« ‹öBHL∞« q∫∞ U±UL¢ Ê« ‡ u¨UJO® w≠ Êu∑º¥u£¸u≤ WF±U§ s± ÊULO° m≤u¥ „¸U± ,Wß«¸b∞« s´ WO´uM∞« YO• s± nK∑ª¥ ¡v§UHL∞« ÂUN∞ô« Ê« Wß«¸b∞« WπO∑≤ œ¸U≠¸U≥ WF±U§ s± dO≤œ¸U¨ œ¸ËU≥ bØ«Ë «c≥ . ÍœUF∞« dOJH∑∞« W¥e± .‚öª∞« dOJH∑∞« s´ ÷uLG∞« »UI£ Ÿe≤ vK´ ‹b´Uß Wß«¸b∞« Ê« VKI∞« ÷d± rº§ ‰öG∑ß« w≠ U™u∫K± U•Uπ≤ ¡U∂©ô« oI• > «cN° sO°UBL∞« s± sO¥öL∞« …UO∫° …œU´ Íœu¢ w∑∞« ÷«d´ô« Wπ∞UFL∞ wØuA∞« ŸUªM∞« U¥öî ¡ULKF∞« qLF∑ß« YO•. ÂU´ qØ dODª∞« ÷dL∞« .ÕUπM∞U° v∞Ëô« rN∑∞ËU∫± XKKJ¢Ë VKI∞« v{d± s± œb´ Wπ∞UFL∞ Ê« ‹bØ« VKI∞« v{d± s± sO∑´uLπ± sO° W≤¸UIL∞« Ê« ¡U∂©ô« bØ«Ë UN¢¸bÆ ‹œUF∑ß« bªH∞« ÂUE´ s± U¥öª° «uπ∞u´ s¥c∞« v{dL∞« »uKÆ

Ác≥ w≠ WÅUîË ÊbM∞ w≠ Íu≤U∏∞«Ë Íœ«b´ô« rOKF∑∞« ‰Uπ± w≠ Íb∂¥ w∑∞« …d∑H∞« WIDM± fKπ± vDî Ëe• U±UL∑≥« Èdî« o©UM± w≠ Êu∞ËRºL∞« ‚U∫∑∞ö∞ sO±œUI∞« »öD∞« …œu´ s± bπ∞« v∞« W≠œUN∞« Êb±UØ fKπ± u{¸UF± V•¸Ë . W¥–U∫L∞« o©UML∞« s± WIDML∞« ”¸«bL° ¸«b§ ¡UM° …dJ≠ Ê« sOKzUÆ «c≥ ”¸«bL∞« VÆ«d± ¸«dI° Êb±UØ WIDM± ¸UO∑î« vK´ »öD∞« ‹özU´ «c≥ b´UºOßË ,XKA≠ rOKF∑K∞ sO∞d° .WOKzUF∞« rN´U{Ë« VßUM¢ w∑∞« W¥u≤U∏∞« ”¸«bL∞«

s± b∫∞« v∞« ·œUN∞« Êb±UØ WIDM± fKπ± W∞ËU∫± XKA≠ > w≠ Íœ«b´ô« Èu∑ºL∞« …U≤U∫∑±« w≠ «u∫π≤ s¥c∞« »öD∞« …¸bÆ .W¥u≤U∏∞« Êb±UØ ”¸«bL° ‚U∫∑∞ô« s± ÊbM∞ w≠ Èdîô« f∞UπL∞« …¸Ëd{ vK´ œb® Íc∞« ”¸«bL∞« VÆ«d± V∑J± d±ô« «c≥ ¸bÅ« ‚U∫∑∞ô« W¥u∞Ë« `M± √b∂L° «e∑∞ô« Êb±UØ WIDM± fKπ± WKÅ«u± sO° qBH¢ w∑∞« W≠UºL∞« ”Uß« vK´ W¥u≤U∏∞« WIDML∞« ”¸«bL° o©UML∞« sO° œËb∫K∞ ¸U∂∑´« Í« ÊËœ W߸b± Í« sO°Ë V∞U© qØ ‰eM± W¥¸c§ ‹«dOOG¢ v∞« ÍœROß d±ô« «c≥ Ê« v∞« UM≥ …¸U®ô« ¸bπ¢ .

‹uJß« ‹UÆU∂ß w≠ UO≥ t∑§Ë“Ë w°œ bN´ w∞Ë Êœ¸ô« dN≤ ÁUOL° ‹bLÒ´Ô «bM∞u≥ bN´ WO∞Ë

METROPOLE PROPERTIES SALES, LETTING & MANAGMENT 244 Edgware Road London W2 1DS Tel: 020 7262 5844 Fax: 020 7706 2470

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

v{dL∞« »uKÆ UNªC° X±UÆ w∑∞« pK¢ s± d∂Ø« Âœ WOLØ a{ vK´ W∞ËU∫L∞« ÕUπ≤ Ê« ¡U∂©ô« ‰UÆË .jI≠ WO•«dπ∞« WOKLFK∞ «uFCî s¥c∞« ZNM∞« «c≥ w≠ U± bÆ ¡wCL∞« vK´ VKI∞« w•«d§Ë ¡U∂©ô« lπAOß nB≤ s± d∏Ø« Ê« v∞« …¸U®ô« ¸bπ¢Ë. VKI∞« ÷«d±« nK∑ª± Wπ∞UFL∞ v∞« WO≠UØ Âœ ‹UOLØ VKI∞« a{ qA≠ WKJA± s± Êu≤UF¥ hª® ÊuOK± vK´ VKI∞« …b´UºL° jI≠ fO∞ «c≥ b¥bπ∞« ÃöF∞« »uKß« bF¥Ë. rºπ∞« p∞cØ q° rºπ∞« ¡UC´« nK∑ª± v∞« W¥¸ËdC∞« Âb∞« ‹UOLØ a{ .tºH≤ VKI∞« rO±d¢ vK´ sO•«dπ∞« …b´UºL° ¡«dA∞ WIDM± vK¨« UOL∞U´ …dONA∞« dOH¥U± WIDM± ‰«e¢ U± > ‹ôbF± ÷UHª≤« WKÅ«u± s± r¨d∞U° «c≥ ,r∞UF∞« w≠ ‹«¸UIF∞« vK´ ‚UH≤ô« ‰bF± Ê« ¡«d∂ª∞« bØR¥ YO• 2000 ÂU´ cM± ¸UFßô« W∂ºM° Í« ,U¥uMß tOM§900 v∞« qB¥ ¸UI´ Í« s± l°d± d∑± qØ vK´ ‚UH≤ô« ‰bF± qB¥ YO• f¥¸U° ‹«¸UI´ vK¨« s± d∏Ø«56% ¸UFß« ¡«d∂î dOA¥Ë . l°dL∞« d∑LK∞ UNOM§ 577 l°dL∞« d∑L∞« vK´ ÊbM∞ WM¥b± lC¢ ‚UH≤ô« ‰bF± WLzUÆ Ê« WOL∞UF∞« ‹«¸UIF∞« UNOM§ 900 ÊbM∞ 2004 ÂUF∞ wK¥ ULØ Èdîô« WOº∂zd∞« ÊbL∞« ”√¸ UNOM§ 498 uOØu© ,l°dL∞« d∑LK∞ UNOM§ 577f¥¸U° ,l°dL∞« d∑LK∞ 421 r∞uNØu∑ß ,l°dL∞« d∑LK∞ UNOM§ 462 „¸u¥uO≤ ,l°dL∞« d∑LK∞ 394 ÊöO± ,l°dL∞« d∑LK∞ UNOM§ 412 uJßu± ,l°dL∞« d∑LK∞ UNOM§ 341 UMO£« ,l°dL∞« d∑LK∞ UNOM§ 342 a¥¸Ë“ ,l°dL∞« d∑LK∞ UNOM§ w≠Ë .l°dL∞« d∑LK∞ UNOM§ 333 sOK°œ WM¥b±Ë ,l°dL∞« d∑LK∞ UNOM§ sO±U´ s± d∏Ø« cM± …d± ‰Ëô ‹«¸UIF∞« dO§U¢ ‰bF± lH¢¸« „¸u¥uO≤ 2004 ÂU´ s± ‰Ëô« l°d∞« ‰öî l°d± d∑± 750,000 r¢ YO• .‹«¸UIF∞« w≠ q£UL± ŸUH¢¸U° dA∂¥ Íc∞« d±ô«. w∞U∫∞«

bL∫± aOA∞« WO°dF∞« ‹«¸U±ô« W∞Ëœ ŸU≠œ d¥“ËË w°œ bN´ w∞Ë dC• > ÂUF∞« «c≥ )UO≤UD¥d°( ‹uJß« w≠ œUOπ∞« ‹UÆU∂ß WKH• Âu∑JL∞« b®«¸ s° U≤UØË . ‰ö© s° sOº∫∞« q•«d∞« Êœ¸ô« pK± WM°« UO≥ …dO±ô« t∑§Ë“ WI≠d° w≠ ‰uOª∞« wJ∞U± `π≤«Ë “d°« b•« u≥ Âu∑JL∞« Ê« dØc¥Ë. «dîR± U§Ëe¢ bÆ ÍœUB∑Æô« w°œ uL≤ w≠ sOØd∫L∞« “d°« t≤uØ v∞« W≠U{ôU° ,r∞UF∞« w≠ ‹«“¸U∂∞« ‹UO{U¥d∞« s± UO≥ …dO±ô« Ê« ULØ w´UL∑§ô«Ë w≤Uº≤ô«Ë .‰uOª∞« ‹UI°Uº± nOB∞« s± WK•dL∞« Ác≥ w≠ ÂU´ qØ Èdπ¢ ‹uJß« ‹UÆU∂ß WKH• Ê« UL°Ë ‹özUF∞« ¡UM°«Ë ‹UOBªA∞« ¸U∂ØË WO≤U∏∞« YO°«eO∞« WJKL∞« U≥dC∫¢Ë wLßd∞« Íe∞« sOº°ô …œUF∞« w≠ Êu¢Q¥ s¥d{U∫∞« ÊU≠ ,WO°Ë¸Ëô« WJ∞UL∞« ULN∑K• vN°« w≠ «dN™Ë bOKI∑∞« «c≥ s´ t∑§Ë“Ë bL∫± aOA∞« nKª∑¥ r∞Ë. vK´ ,w≤UD¥d∂∞« lL∑πL∞«Ë ULMOº∞« Âuπ≤Ë ‹«dO±ô«Ë ¡«d±ô« V≤U§ v∞« .‹U§¸b∞« vBÆ« v∞« «Î¸U• ÊUØ fID∞« Ê« s± r¨d∞«

2

tπ∑¢ ¸UE≤ô« sJ∞Ë ,jI≠ dN®« W∑ß u≥ …¸uB∞« Ác≥ w≠ WKHD∞« dL´ > .q∂I∑ºL∞« w≠ «bM∞uN∞ WJK± `∂B∑ß UN≤uJ∞ Êô« cM± U≥u∫≤ t∑§Ë“ s± «¸bMºJO∞« rOK¥Ë «bM∞u≥ bN´ w∞Ë WM°« w≥ UO∞U±« UM¥¸U£UØ …dO±ô« w≥Ë. ULOºØU± …dO±ô« …¸uB∞« w≠ UN∑KH© qL∫¢( sO∑M§¸ô« w≠ …œu∞uL∞« .bNF∞« W¥ôË w≠ U≥b∞«Ë bF° WO≤U∏∞« W¥bM∞uN∞« WJ∞UL∞« WKzUF∞« ¡UC´« ¸uC∫° UN¢œUL´ WKH• «ÎdîR± XLOÆ« bÆË .sO°dIL∞« UN≠uO{ s± œb´Ë d∂∑F¢ w∑∞« Êœ¸ô« dN≤ ÁUO± s± UNOK´ ‰uB∫∞« r¢ ÁUOL° UM¥¸U£UØ ‹bLÒ´Ô bÆË W¥bM∞uN∞« ‹UDKº∞« Êô ULOºØU± …dO±ô« «b§ X•d≠ bÆË. WßbI± U≥UO± Èb•« W±uJ• w≠ «d¥“Ë ÊUØ Íc∞«( U∑OG¥¸Ë“ øu§ U≥b∞«u∞ X∫Lß Ã¸u§ lM± ULO≠ ,…œULF∞« WKH• ¸uC∫° )sO∑M§¸ô« w≠ WLØU∫∞« ‹ULGD∞« UNO≠ „¸U® w∑∞« W±uJ∫∞« Êô bNF∞« w∞Ë v∞« t∑M°« ·U≠“ WKH• ¸uC• s± ‹d∂∑´U≠ …œULF∞« Ác≥ U±«. sO{¸UFL∞« s± œb´ q∑ÆË ÊUJº∞« V¥cF∑° WLN∑± .Ád£Q¢ ◊d≠ s± WKH∫∞« ‰öî bπ∞« vJ° bÆË. WÅUî WOKzU´ WKH•

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


s∑¥«d°

Brighton Íc∞« PETER PAN’S PLAYGROUND f≤U° d∑O° ,«d∑KJ≤«Ë UJOπK°Ë «bM∞u° ‹«¸UC∫∞ ‹U±u߸ rC¥ p∞cØË ,WFz«d∞« W¥d£ô« ‹U®ËdHL∞« UC¥« tO≠ Èd¢ ·ußË ‹ôü« v∞« W≠U{ôU° W¥e≤Ëd∂∞«Ë WO§U§e∞« W¥d£ô« w≤«Ëô« WF©UI± w≠ …UO∫∞« s´ p∞ ÍËd¢ w∑∞« WL¥bI∞« WOIOßuL∞« r∑N¢ XMØ «–«Ë .WL¥bI∞« U≥¸uB´ s´Ë fJßUß wFO∂D∞« a¥¸U∑∞« n∫∑± „UMN≠ ¸uOD∞«Ë ‹U≤«uO∫∞U° -EUM OF NATURAL HISTORY ‹U∂M∞«Ë Ê«uO∫K∞ Ÿ«u≤« qJ∞ …b¥b´ ‹U´uLπ± rC¥ Íc∞« BOOTH MUS s± W{ËdF± ¸uOD∞« Èd∑≠ ,WO≤UD¥d∂∞« ¸eπ∞« w≠ ¸uOD∞« qØUON∞« Èd¢ p∞cØË ,ÖULM∞«Ë ¸uB∞U° WHK∑ª± ‹ôöß ,Êü« U{dIM± `∂Å« U± UNM± …b¥b´ ‹U≤«uO∫∞ WOLEF∞« .W®«d≠ ÊuOK± s´ qI¥ U± vK´ Íu∑∫¥ UFLπ± tO≠ Èd¢ ULØ bπ¢ ·uº≠ W¥d∫∂∞« ‹U≤«uO∫∞« Êu∂∫¥ sL± XMØ «–«Ë ‹U≤«uO∫∞«uMO≠ôb∞«Ë „ULßö∞ wzUL∞« ÷u∫∞« s∑¥«d° w≠ .1872 ÂU´ fßU¢ bÆ Íc∞« ,WHK∑ªL∞« W¥d∫∂∞«

U±«¸b∞« vOKO∏L∑∞« ÷ËdF∞« „UM≥ Èd∑ß WI¥b∫∞« ‰UL§ ¡wπ¢ lO°d∞« ¡wπ± l±Ë ,vIOßuL∞«Ë hÆd∞«Ë «d°Ëô«Ë Ác≥ w≠ Èd∑≠ ,s∑¥«d° v∞« …dO∂J∞« ‹U≤U§dNL∞« s± ,r∞UF∞« w≠ sO≤UMH∞« dO≥UA± ,WOMH∞« ‹U≤U§dNL∞« a∞«.. sOBÆ«¸Ë sOOIOßu±Ë sOK∏L± nOB∞« w≠ wMH∞« UN©UA≤ ÃË« v∞« s∑¥«d° qB¢Ë w≠ ,qÅ«u∑± ÊU§dN± W∞U• w≠ UN≤UØË s∑¥«d° Èd¢ YO• ”d´ W∞U• w≠ gO≤¸uJ∞« Èd¢ ·ußË ,WOMH∞« UNMØU±« qØ ,r∞UF∞« Ê«bK° nK∑ª± s± ÕUOº∞U° UE∑J± Á«d¢ ,ÂUM¥ ô ‹«dNº∞«Ë ,¡v©UA∞« ‰U±¸ vK´ WOIOßu∞« ‚dH∞« Èd¢Ë .ÊUJ± qØ w≠ …dA∑ML∞« ¡«u{ô« Ë ,WJ•UC∞« s± dO∏Ø s∑¥«d° wH≠ ,¡«e´ô« UM∞UH©« vºM≤ô wJ∞Ë ,nB≤Ë qO± ‰uD° Íb¥b• jî ö∏± UNM± ‰UH©ô« w≥ö± PALACE dO° dBÆ s± d∫∂∞« ¡v©UA∞ U¥“«u± b∑L¥ , BLACK ROCK ¡«œuº∞« …dªB∞U° vLº¥ U± v∞«PIER Íb¥b• jî ‰Ë« ÊUØË 1883 ÂU´ jª∞« «c≥ ¡UA≤« r¢ bÆË »UF∞« q∫± V≤Uπ° nÆu± t∞ ,‹öÅ«uLK∞ UO≤UD¥d° w≠

œ«b‡G° r‡FD±

r∫H∞« vK´ ‹U¥uA±Ë WO°d´ ‹ôuØQ±

Baghdad Restaurant Arabic Cuisine and C h a r c o l G r i l l e d Fo o d

Open Daily 12noon-11.30pm

.¡Íœd∞« fID∞« ‹ôU• w≠ ô« ¡v©UA∞« d∂Ø« rC¢ UN≤« ,W¥d∫∂∞« WM¥bL∞« Ác≥ eOL¥ U± r≥« s±Ë lº∑¥Ë ,¸U∑J≥ 126 t∑•Uº± wDG¥ YO• ,U°Ë¸Ë« w≠ ¡UMO± .‹uªOK∞ œU≤ rC¥ t≤« ULØ ,VØd± wH∞ô d∫∂∞« w≠ b∑L¢ w∑∞« ¸uºπ∞« s∑¥«d° w≠ Èd¢ ·ußË WO•UOº∞« WOM°ô« qL∫¢ w≥Ë ,W∏¥b∫∞« UNM±Ë WL¥bI∞« UNM± .WFz«d∞« w∑∞« w≥öL∞« s± …dO∂Ø «œb´« s∑¥«d° w≠ bπ¢ p≤« ULØ w≥ö±Ë ,WOKOK∞« Íœ«uM∞« „UMN≠ ,‚Ë– qØ w{d¢ ,Õ¸UºL∞« …«u≥ s± XMØ «–«Ë ,ULMOº∞« ¸ËœË ,uJº¥b∞« ROYAL THEATRE s∑¥«d° w≠ wJKL∞« ÕdºL∞U≠ dO∏Ø qIM¥ w∑∞«Ë ,Z±«d∂∞« r≥« ÷dF¥ u≥Ë „dE∑M¥ , 1807 `¥Uº∞« Íe¥e´ XMØ «–«Ë .ÊbM∞ WLÅUF∞« Õ¸Uº± v∞« UNM± w≠ „UMN≠ ,oz«b∫∞« w≠ ŸU∑L∑ßô«Ë‰uπ∑∞« …«u≥ s± CENTER oz«b∫K∞ wMH∞« eØdL∞« lI¥ WM¥bL∞« ·«d©« WF±U§ Âd• s± ¡e§ u≥Ë , GARDNER ARTS v∞« W≠U{ôU∂≠ , SUSSEX UNIVERSITY fJßUß

WO§U§e∞«Ë ,WO∂≥c∞«Ë WOCH∞« w≤«Ëô« s± «dO∏Ø rC¢ w≥Ë lOD∑º¢ ULØ. ‰UJ®ô« nK∑ªL° W≠dîeL∞« WO≤ö߸u∂∞«Ë WºOHM∞« UN¢UOM∑IL° vIOßuLK∞ WBBª± W≠d¨ Èd¢ Ê« .WOJK± WKH∫∞ WµON± U≥«d¢ YO• ,WFz«d∞« UN¢œUπßË WOM°U° ,wºMπ¥d∞« dBF∞« w≠ U≥bπ± WM¥bL∞« dNE¢Ë p∞cØË , 1799 ÂU´ wM∂L∞« wJKL∞« ‰öN∞« ¡UM° UNM± …b¥b´ p∞cØË , REGENCY SQUARE wºMπ ¥¸ Ê«bO± ÂU´ ¡wA≤« Íc∞« CLIFFON TERRACE sHOKØ Ÿ¸U® sJ∞Ë ,WOºMπ¥d∞« WK•dL∞« s±“ ÈbF¢ YO• 1850 .U°«c§ UOºMπ¥¸ UF°U© wI° tF°U© Ë« tLOLB¢ eOL∑¥ Íc∞«Ë s∑¥«d° w≠ ¡UO•ô« ÂbÆ« LANES eM∞ w• W≠uÅdL∞« t∑O{¸U°Ë W¥u∑KL∞« WIOC∞« t´¸«u® w≠ w∫∞« «c≥ w∂≤U§ vK´ UOM∂± ÊUØË ,…dOGB∞« …¸Uπ∫∞U° ‹uO∂∞« Ác≥ sJ∞Ë ,dA´ l°Uº∞« ÊdI∞« …¸U∫° ‹uO° ,r¥bI∞« lI¢Ë . WºOHM∞« WL¥bI∞« ÀU£ô« lO∂∞ UÆ«uß« Êü« X∫∂Å« Ác≥ jßË w≠ r¥bI∞« U≥UNI± l± WL¥bI∞« s∑¥«d° W•Uß .W¥u∑KL∞« WIOC∞« Ÿ¸«uA∞« s± dO∏J° e¥eF∞« `zUº∞« UN¥« lOD∑º¢ s∑¥«d° w≠ s± p¢U±eK∑º± qØ bπ¢ Ê« pMJL¥ ULØ ,‰U∂∞« W•«¸Ë ¡ËbN∞« ”UM∞« l± q±UF∑∞« ‰ULπ° dFA¢ ·ußË ,„UM≥ ‹U¥d∑AL∞« rÅ«uF∞« w≠ q±UF∑∞« u§ s´ nK∑ª¥ Íc∞« s∑¥«d° w≠ W¥d∫∂∞« WFO∂D∞« l± WÅUî W•«d° dKFA¢ ·ußË Èd∂J∞« dO∏J∞« vK´ Íu∑∫¥ Íc∞« ,s∑¥«d° gO≤¸uØ vK´ dOº¢ X≤«Ë ‚œUMH∞« v∞« W≠U{ôU° ,WOKº∑∞«Ë tO≠d∑∞« qzUßË s± WOM°ô« pK¢ Èd∑≠ ,W•«dK∞ WBBªL∞« oIA∞«Ë WLªC∞« UN¢«dEM° wIK¢Ë d∫∂∞« t§«u¢ v≥Ë gO≤¸uJ∞« vK´ …b∑L± W•U∂º∞« …«uN∞ W∂ºM∞U° .…d•Uº∞« tÆU≠«Ë t≥UO± vK´ ,W•u∑H± `°Uº± Àö£ „UM≥Ë ,W•U∂º∞« WLÅU´ s∑¥«d∂≠ WBBªL∞« „d∂∞« s± dO∏Ø b§u¥ ULØ ÊUIKG± ÊU∫∂º±Ë p∞– vK´ WM±¬ W•U∂º∞« Ê« ULØ ,UN°¸«uÆ l± ‰UH©ö∞

wI∑K¥ w≤UD¥d∂∞« »uMπ∞« w≠ lI¢ w∑∞« WM¥bL∞« Ác≥ w≠ ¸eπ∞« sO° ¡UIK∞« ÊuJ¥ U± qL§« d∂´ Wº°UO∞« l± d∫∂∞« qL§U° …uºJ± ôö¢Ë U°UC≥ s∑¥«d° Èd∑≠ ,Wº°UO∞« W§dF∑L∞« UN´¸«u® l± ,oz«b∫∞«Ë WOM°ô« ‰UJ®« WM¥bL∞« Èd¢ r£ s±Ë ,dî¬ UMO• W∞“UM∞«Ë UMO• …b´UB∞« W£ö£ ‰u© vK´ tµ©«u® o≤UF∑∞ d∫∂∞« u∫≤ W∞“U≤ b∑L¢ UNKØ .‰UO±« r¢ bI≠ ,VD∞« a¥¸U¢ w≠ WOL≥« WM¥bL∞« Ác≥ ¡«uN∞ Ê« ÂU´ „UM≥ t∑O®U•Ë u≥ ÂUÆ« YO• ,eK¥Ë dO±ô U§ö´ tHÅË ULØ qOß«¸ œ¸UA∑¥¸ VO∂D∞« WHÅË p∞– ÊUØ bI∞ 1873 WOL≥« s´ tO≠ Àb∫∑¥ 1750 ÂU´ U°U∑Ø VO∂D∞« «c≥ l∂© „«c≤« s∑¥«d° X≤UØ bÆË W•U∂º∞«Ë d∫∂∞« ¡«u≥ sßU∫±Ë .…dOGÅ W¥dÆ u≥ s∑¥«d° w≠ WL¥bI∞« WOßUßô« r∞UFL∞« r≥« s± ÂU´ tzUM° r¢ Íc∞« ROYAL PAVILON wJKL∞« ÕUMπ∞« ”bMNL∞« ¡UM∂∞« «c≥ bO® bÆË ,eK¥Ë dO±« q§« s± 1787 öOH∞« ¡UM° ”bMNL∞« «c≥ œU´« ULØ ,bM∞u≥ ÍdM≥ ͸ULFL∞« qJA∞« vK´ UE≠U∫± 1815 ÂU´ „UM≥ …dONA∞« W¥d∫∂∞« ”bMNL∞« s± eK¥Ë dO§« VK© p∞cØË ,wJOßöJ∞UOßbMN∞« ,ÊbM∞ w≠ REGENCY PARK WI¥b• rLÅ Íc∞« ͸ULFL∞« ,öOH∞« Ác≥ vK´ ͸ULFL∞« tM≠ s± UµO® nOC¥ Ê« qJ® t∂A¥ Íc∞« ¡UM∂∞« UNM± ,WFz«¸ WOM≠ r∞UF± ·U{U≠ v∞« W≠U{ôU° ÂUOª∞« t∂A¢ ÕuDß p∞cØË ,WKB∂∞« W¥bMN∞« ¸uBI∞« t∂A¢ öOH∞« Èd∑≠ ,WKOLπ∞« ‹«¸UML∞« ¸uBI∞« t∂A¢ qî«b∞« w≠Ë ,w§¸Uª∞« UNKJ® w≠ l°UD∞« r≥« s±Ë ,WFz«d∞« UN¢U®ËdHL° WOM¨ U≥«d¢Ë WOMOB∞« …dπ® UN¢U´dH∑° t∂A¢ w∑∞« WIKFL∞« U¥d∏∞« pK¢ UN¢U¥u∑∫± UNO≠ Èd¢ ·uß nOB∞« w≠ öOH∞« Ác≥ ‹¸“ «–«Ë. `K∂∞« Èd¢ Ê« lOD∑º¢ sJ∞Ë. wºMπ¥d∞« bNF∞U° UÅUî U{dF± ,rzôu∞« Ë√ ‹öH∫∞« W∞ËU© vLº¢ w∑∞« W∞ËUD∞« pK¢ ULz«œ

œ«bG° rFD± bOº∞« …¸«œU° œUIF∞« bOFß u§ ÂbI¥ eOL± wÆd® ‹öH•Ë Âu¥ qØ WOzUM¨ X∂ßË WFL§ b•«Ë < lz«¸ ÊUJ± rOEM∑∞ ‹öH∫∞« ”«d´ô«Ë < VO©√ ‹ôuØQL∞« WOÆ«dF∞« WO°dF∞«Ë < rF©Ë WNJ≤ U≥bπ¢ c¥c∞ rFD± w≠ œ«bG°

Te l : 0 2 0 7 2 2 9 3 8 6 8 Te l : 0 2 0 7 2 2 9 3 0 4 8

1 0 7 We s t b o u r n e G r ove London W2 4UW London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

3

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


Educations

rOKF∑∞«

UO≤UD¥d° w≠ rOKF∑∞« ÂUE≤ q±UØ ÃUNMLØ ‹«¸dIL∞« ÁcN° WÅUª∞« ‹U∫KDBL∞«Ë qJON∞« q´UH∞«Ë ¡uHJ∞« cOHM∑∞«Ë ÊËUF∑∞« q§√ s± ,WÆdH∑± ‹U´u{uLØË .W≠UØ W∂KDK∞ rKF∑∞«Ë rOKF∑∞« ZzU∑≤ w≠ vK´√ ‹U¥u∑º± oOI∫¢Ë Wß«¸b∞« ÊU≠ ÃUNML∞« «c≥ V§uL° Ê« v∞« UM≥ …¸U®_« ¸bπ¥Ë W¥dLF∞« ‹UµH∞« o≠ËË q•«d± WF°¸« v∞« UNLOºI¢ r¢ W¥u≤U∏∞«Ë WOz«b∑°ô« WK•d± qØ W¥UN≤ w≠Ë. UN° ÊËdL¥ w∑∞« WOß«¸b∞« ‹«uMº∞«Ë W∂KDK∞ wLKF∞« Èu∑ºL∞« b¥b∫¢ tM± ÷dG∞« ,ÂU´ ÊU∫∑±«Ë rOOI¢ „UM≥ .V∞UDK∞ cOHM¢ w≠ ¸u±ô« ¡UO∞Ë« WظUA± w≥ rOKF∑∞« ÂUEM∞ Èdî_« WLº∞« w≠ W߸bL∞« l± oOºM∑∞«Ë ÊËUF∑∞«Ë rNzUM°Q° ’Uª∞« rOKF∑∞« Z±U≤d° «c≥ oOI∫¢ w≠ W߸b± qØ UN° l∑L∑¢ w∑∞« W≤ËdL∞« Ê√. ‰UπL∞« «c≥ ¡«œ_«Ë ÊËUF∑∞« s± …dO∂Ø W§¸œ cOHM¢ w≠ W¥d∫∞« UN∫ML¥ ·bN∞« qOB∫∑∞« w≠ wCLK∞ V∞UD∞« WF°U∑±Ë lOπA¢ qO∂ß w≠ „d∑AL∞« w≠ …u§dL∞« ZzU∑M∞« v∞« ÍœR¢ W¥dºÆ dO¨Ë WO°UOº≤√ WI¥dD° wLKF∞« .wß«¸b∞« ÂUF∞« W¥UN≤ sO° WØd∑AL∞« ‹«¡UIK∞«Ë ‹U´UL∑§_«Ë W∞œU∂∑L∞« qzUßd∞« Ê« w∑∞« WONO≠d∑∞«Ë WOLKF∞« ‹U©UAM∞« p∞cØË ¸u±ô« ¡UO∞Ë«Ë W߸bL∞« »uKDL∞« w´u∞«Ë W≠dFL∞« Èdπ± w≠ UNFOL§ VB¢ ”¸«bL∞« w≠ bIF¢ .W±UF∞« rOKF∑∞« jDî sL{ tIOI∫¢ d∂∑F¢ w∑∞«Ë rOKF∑∞« ÂUE≤ eOL¢ w∑∞« ’«uª∞« r≥« sO° s±Ë ‹U߸ULL∞« ÂUº¢« w≥ U≥dØ– ¸UL∞« ‹«eOLL∞« qJ∞ WK±UA∞« WKOB∫∞« w∑∞«Ë WO©«dIL¥b∞« WLº∞U° ‹U¥u∑ºL∞« W≠UØ vK´Ë tO≠ qB∫¢ w∑∞« h∫H∑L∞« Ê«. d¥uD∑∞«Ë cOHM∑∞«Ë …¸«œô«Ë …œUOI∞« VO∞Uß« w≠ bºπ∑¢ ÂUEM∞« ÊQ° Èd¥ Ê« sJL¥ V∏Ø s´ UO≤UD¥d° w≠ rOKF∑∞« ŸUDI∞ ”¸«b∞«Ë w≠ qL®_« w©«dIL¥b∞« ÂUEM∞« ¸UL£ s± …dL£ u≥ w∞U∫∞« wLOKF∑∞« ¸uD∑¥ Ê« ‰ËU∫¥ Á¸Ëb° rOKF∑∞« ŸUDÆ ÊU≠ p∞– v∞« W≠U{_U° ,W∞Ëb∞« w≠ WO©«dIL¥b∞« …dOº± ¸«dL∑ßU° r´b¥Ë k≠U∫¥ wJ∞ ¸«dL∑ßU° .lL∑πL∞«

vK´ …¸bI∞«Ë V∞UDK∞ W¥uI∞« WOBªA∞« oKî u∫≤ œuNπ∞« tO§u¢ w≥ wß«¸b∞« ZNML∞« sL{ d≥«uCK∞ wLKF∞« ”UOI∞«Ë qOK∫∑∞«Ë dOJH∑∞« l{u¢ rOKF∑∞« qzUßËË œ«u±Ë f¥¸b∑∞« VO∞Uß√ ÊQ≠ p∞c∞. ¸dIL∞« fO∞ ,¸«dL∑ßU° …eOL∞« Ác≥ oOI∫¢ Âbª¥ Íc∞« lÆuL∞« w≠ ¸«dL∑ßQ° .UC¥« wz«b∑°ü« rOKF∑∞« w≠ UL≤«Ë w∞UF∞«Ë jßu∑L∞« rOKF∑∞« w≠ jI≠ w≠ bºπ∑¢ UO≤UD¥d° w≠ rOKF∑∞« …eO± ÊQ≠ ,rKFL∞U° oKF∑¥ ULO≠Ë r≥d¥uD¢Ë rN∂¥¸b¢Ë sOLKFL∞« qO≥Q¢Ë œ«b´« vK´ b¥bA∞« ’d∫∞« …¸UNL∞«Ë W≠dFL∞« s± ÂbI∑± Èu∑º± w≠ «u≤uJ¥ YO∫° dL∑ºL∞« UßUß« WD∂¢dL∞«Ë rOKF∑∞« Z±«d°Ë jDî cOHM¢ Âbª¥ Íc∞« „uKº∞«Ë w≠ w≠dF± ÂbI¢ s± qB∫¥ U± W∂Ø«u±Ë lL∑πL∞« d¥uD¢ WKπF° .Èdî_« r∞UF∞« ‹UFL∑π± rOKF∑∞« ‰Uπ± w≠ sOOF∑∞« ◊Ëd® sO° s± Ê√ dØc∞U° d¥bπ∞« s±Ë t°UA¢ ( QTS) WOMN± …“U§√ vK´ rKFL∞« ‰uB• u≥ Íu≤U∏∞«Ë wz«b∑°_« Èdî_« sNL∞« ÍË– s± sOOÅUB∑î_« sOOMNL∞« WOI° tOK´ qB∫¥ U± b≥UF±Ë ‹UF±Uπ∞« w≠ sO߸bL∞U° oKF∑¥ ULO≠ U±√. lL∑πL∞« w≠ nB∑M± w≠ ‹cª¢« bÆ WLN± ‹«¡«d§« „UM≥ ÊU≠ w∞UF∞« rOKF∑∞« w≠ rN∂¥¸b¢Ë ¡ôR≥ œ«b´« ‰Uπ± w≠ w{UL∞« ÊdI∞« s± ‹UMOFº∑∞« .wLKF∞« ·«d®ô«Ë f¥¸b∑∞« ‚d© lO{«u± rOKF∑∞« ÂUE≤ eOL¢ w∑∞«Ë U≥dØ– sJL¥ w∑∞« Èdî_« WOÅUª∞« YO• ,UO≤UD¥d° w≠ UN´«u≤√ W≠UJ° ”¸«bLK∞ WOß«¸b∞« ‹«¸dIL∞« w≥ (National Curriculum) ÂUF∞« wß«¸b∞« ÃUNML∞« d∂∑F¥ Reform Act) ÂUF∞ rOKF∑∞« ÕöÅ√ ¸«dÆ o≠Ë t∂§uL° qLF∞« r¢ Íc∞« ÂUEM∞« «c≥ w≠ X£b• w∑∞« ‹«¸uD∑∞« r≥√ s± 1988 (Education .s¥dAF∞« ÊdI∞« ‰öî …œb∫± lO{«uL∞ WOß«¸œ ‹«¸dI± s´ …¸U∂´ ÂUF∞« ÃUNML∞« Ê« WK±UØ …¸uB° UNIO∂D¢ vK´ qLF∞U° W¥u≤U∏∞«Ë WOz«b∑°ô« ”¸«bL∞« ÂeK¢ rNH∑¥ Ê√ ÁdØ– ¸UL∞« ÕöÅ_« ¸«dÆ o≠Ë Í¸ËdC∞« s±Ë. W∂KD∞« W≠UJ∞ W∂KD∞« ¸u±√ ¡UO∞Ë« v∑•Ë sOB∑ªL∞«Ë ”¸«bL∞« ¡«¸b±Ë sOLKFL∞«

:ÍbO∂F∞« fOÆ ¸u∑Øb∞« rKI°

.ÊËdÆ …b´ q∂Æ XKB• w∑∞« WO´UMB∞« …¸u∏∞« bF° rOKF∑∞« WO∞uLA∞«Ë WO´uM∞« …œbF∑±Ë …dO∏Ø q•«dL° rOKF∑∞« ÂUE≤ d± bI∞ hzUBª∞« v∞Ë√ Ê√ ‰uI∞« sJL¥Ë. d{U∫∞« XÆu∞« v∑•Ë t¢U¥«b° cM± w≠ qzUN∞« rJ∞« «c≥ u≥ w≤UD¥d∂∞« rOKF∑∞« ÂUE≤ UN° “U∑L¥ w∑∞« sJL¥ w∑∞«Ë ,sOMº∞« d± d∂´ tOK´ ‹√d© w∑∞« ‹«¸uD∑∞«Ë ‹«dOOG∑∞« t¢UO´«b¢Ë a¥¸U∑∞« ¸uD∑° W≤¸UI± W¥¸Ëd{Ë WOIDM± W∞U• U≥¸U∂∑´« tKL∫¢ U± qJ°Ë UO≤UD¥d° …¸UC• s± WO{UL∞« ÊËdI∞« d∂´ WKÅ«u∑L∞« r∞UF∞« w≠ WO≤Uº≤_« ‹UFL∑πL∞« vK´ WO∂KßË WO°U𥫠‹«dO£Q¢ s± w∞U∫∞« w≤UD¥d∂∞« rOKF∑∞« ÂUE≤ eOL¢ w∑∞« Èdî_« WOÅUª∞«Ë .U±uL´

UO≤UD¥d° w≠ rOKF∑∞« s´ …dB∑ª± …dJ≠ ¡UD´√ W∞UIL∞« Ác≥ ‰ËU∫¢ ÂUE≤Ë ,U±uL´ rOKF∑∞« ÂUEM° WIKF∑L∞« V≤«uπ∞« iF° ‰ËUM∑¢ YO• sOJL¢ ·bN° t¢«eOL± r≥√Ë ,WÅUî …¸uB° Íu≤U∏∞«Ë wz«b∑°_« rOKF∑∞« «cN° rN¢U±UL∑≥√ o≠ËË Ÿu{uL∞« s´ WO∞Ë√ …dJ≠ cî√ s± «dJ∞« ¡«dI∞« w≠ WOßUß_« ‹U´UDI∞« r≥√ b•« UO≤UD¥d° w≠ rOKF∑∞« d∂∑F¥ .‰UπL∞« wßUß_« ·bN∞« W∫B∞« ŸUDÆ l± qJA¥ œUJ¥Ë ,lL∑πL∞«Ë W∞Ëb∞« UNO≠ sOºOzd∞« sO°e∫K∞ w°Uª∑≤√ Z±U≤d° Í√ q∂Æ s± dL∑ºL∞« d¥uD∑K∞ rOKF∑∞« ŸUDI∞ t§uL∞« dO∂J∞« ÂUL∑≥_«Ë. sOE≠U∫L∞«Ë ‰ULF∞« UL≥Ë w≠ œ«d≠_« WOLM¢Ë qO≥Q∑∞ …UDFL∞« …dO∂J∞« WOL≥_« s± UßUß√ oKDM¥ .‹ôUπL∞« W≠UØ w≠ ÂbI∑∞« WOKL´ l≠œË lL∑πL∞« XÆu∞« w≠ UO≤UD¥d° w≠ rOKF∑∞« tO∞« qÅË Íc∞« Èu∑ºL∞« Ê√ d∂´ UN° d± w∑∞« ‹«¸uD∑K∞ WπO∑≤ ¡U§ UL≤√Ë ⁄«d≠ s± w¢Q¥ r∞ d{U∫∞« tI≠«¸ Íc∞« dL∑ºL∞« d¥uD∑∞«Ë ÂU´ n∞_« »¸UI¥ Íc∞« q¥uD∞« tª¥¸U¢ ÊUظ√ w≠ X£b• w∑∞« WK±UA∞«Ë WIOLF∞« ‹«dOOG∑∞« W∂Ø«u± q§√ s± ‹«ËeG∞« v∑•Ë WO§uKMJ∑∞«Ë WO´UMB∞« WÅUîË w≤UD¥d∂∞« lL∑πL∞« dJH∞« …¸uK° s± p∞– o≠«¸ U±Ë r∞UF∞« ‰Ëœ ¸ULF∑ß«Ë »Ëd∫∞«Ë .W±U´ …¸uB° WO≠UI∏∞« WHºKH∞«Ë l§d¢ UO≤UD¥d° w≠ rOKF∑∞« ‹U¥«b° Ê« v∞« WOLKF∞« l§«dL∞« dOA¢ ·bN° ¸eπ∞« Ác≥ w≠ XKB• w∑∞« v∞Ë_« W¥dOA∂∑∞« ‹U©UAM∞« v∞« ‰Ë_« ÊUDO∑ß_√ bN´ w≠ ‹u≥ö∞«Ë s¥b∞« lO{«u± ÊUJº∞« rOKF¢ u≥ UO≤UD¥d° w≠ qπº± wLOKF¢ ◊UA≤ ‰Ë√Ë. ÊuºØUßuKJ≤ú∞ s±U∏∞« ÊdI∞« jß«Ë« w≠ «bM∞d¥√ s± ‹¡U§ w∑∞« W¥dOA∂∑∞« ‹U∏F∂K∞ p∞– qL® bÆË. WO∫OºL∞« W≤U¥b∞« v∞« sOM©u∑ºL∞« ‰Uîœ√ ÷dG° WºOMJ∞« ‹U©UA≤ rOEM¢Ë ‹«bI∑FLK∞ b¥b§ ÂUE≤ fOßQ¢Ë s¥b∞« rOKF¢ ,œö∂∞« w≠ rOKF∑∞« vK´ dDOº¢ …uÆ d∂Ø√ bF° ULO≠ X∫∂Å√ w∑∞« WDA≤√ vK´ ·«d®_« WO≤ULKF∞« W∞Ëb∞« ‹UºßR± Âö∑ß√ sO∫∞Ë

r¥bI“° ·dA“¢ Âu•Ž W“ºŒ« WØd®

hÆ«¸ wzUM¨ ÊU§dN± d’ØŸ w‰Ë 2004/8/17 ¡U£ö”Œ« For tickets please call the Grosvenor

House Hotel Box Office on:

: n¢U• ”ËU• dMËd§ ‚bM w dØ«c™’« ŸU˜¢

020 77292723 Ë« 020 7493 4490 07747 111 399 : n¢U• ,¸U™ß fJOß ,ÂöF™ßô«Ë e›œK’

020 7493 4490 020 7629 2723

For all other enquiries call:

07747 111399 or e-mail Six stars at:

sisxstarsltd@hotmail.com Dinner will be Served at 9.30-11.30 To avoid disappointment NO MEAL Served After 11.30pm. Please be on Time

Six Stars Proudly Presents In the Great Room of Grosvenor House Hotel, Park Lane, London W1

Tues. 17th August 2004

tOM§ 50 s± Ÿb’¢ dØ«c“Œ« ¸UFß« W§“UDŒ« ‹U°ËdALŒ«Ë ‹UONALŒ« l±

The Mega Arab Pop Star

NANCY A JRAM London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

4

:W±U WE•ö± W´UºŒ« s± ¡UAFŒ« Ÿb’¥ ¡Uº± 11¸30 ‡ ‡ 9¸30 «dJŒ« ¸uC–Œ« vK´Ë .ëd•öŒ UÎFM± XÆuŒU° «e“Œô«

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


Community News

WO∞Uπ∞« ¸U∂î«

rOE´ ¡«bF∞ rOE´ “Uπ≤« WM¥b± ‚U∂ß w≠ WOCH∞« WO∞«bOL∞U° d°U§ wK´ w≤UM∂K∞« ¡«bF∞« “U≠ ..ÂUF∞« «c≥ s± «d∑Kπ≤U° …dONA∞« mMO∑º¥U≥ rFD± d¥b¥ u≥Ë ÊbM∞ w≠ sOLOIL∞« »dF∞« …uîô« s± d°U§ vK´ ‹UÆU∂º∞« qØ vK´ V™«u¥ u≥Ë ÊbM∞ r´UD± dN®«Ë d∂Ø« s± ..WKCHL∞« t∑{U¥¸ U≥d∂∑F¥ t≤« YO•.. WOL∞UF∞« nK∑ª± s± ¡«b´ n∞« 38 f≠UM¥ ÊUØ bI≠ dOîô« ‚U∂º∞« U±« f±Uª∞« eØdL∞« vK´ qB∫¥ Ê« ÕUπM° ŸUD∑ß«Ë ‹UOºMπ∞« .‚uH∑∞« s± b¥e± v∞U≠.. WMOL£ WOC≠ WO∞«bOL° “uH¥Ë

WO∞Uπ∞« œöO± œUO´«

vN± ULN∑M°« œöO± bOF° ÊöH∑∫¥ ‹uL¥ Èb≤¸Ë rO≥«d°« sOF∂ß s± d∏Ø« ÁdC• dO∂Ø qH• w≠ ‹ËdO° v∞« U≥bF° dHº∞U° …dßô« X±UÆ bÆË »¸UÆô«Ë q≥ô« sO° WOHOB∞« …“U§ô« ¡UCI∞ ‹uL¥ rO≥«d°« bOº∞« WKzU´ XKH∑•« ,u´b± .¡UÆbÅô«Ë bOF° ‹uL¥ ‡ ÍËU§d∂∞« Èb≤¸ …bOº∞« t±d•Ë .vN± Wº≤ö∞ l°Uº∞« œöOL∞« WM°ô« w≥ vN± Wº≤ô« Ê« ÁdØ– d¥bπ∞« .«¸u≤Ë r¥d±Ë VM¥“Ë bL∫± bF° Wº±Uª∞« WIDM± w≠ r≥¸«œ w≠ WKH∫∞« XLOÆ« bÆË .ÊbM∞ »d¨ ‰UL® ÊœeK¥Ë .WMß WµL∞« ‰U∂I´

͸Ëb∞« s± t©UA≤ √b∂¥ ÂbI∞« …dJ∞ ˸U≥ ÍœU≤ ÂœUI∞« d∂L∑∂ß s± ÂU´ 13 X∫¢ ÍeOKJ≤ô« W£ö∏∞« ¡UI®ô« œöOL° ‹ôUH∑•«

..WO∂FA∞« W{U¥d∞«

d∂L∑∂ß w≠ t©UA≤ ÂbI∞« …dJ∞ ˸U≥ ÍœU≤ √b∂¥ s± sOKH© ÂULC≤« bF° ÍeOKJ≤ô« ͸Ëb∞« s± ÂœUI∞« ‰UL® WIDM± w≠ sOLOIL∞« »dF∞« …uîô« vK´Ë rO≥«d°« vßu± r≥Ë ÊbM∞ w≠ sOLOIL∞« »dF∞« ÍœU≤ v∞« rN∞UH©« ÂULC≤« w≠ sO∂´«d∞« ÊbM∞ »d¨ r≥“UO∑§« bF°.. ÍËU§d∂∞« bFß dL´Ë ÍËU§d∂∞« vK´ UOBª® »¸bL∞U° ‰UB¢ô« rNOK´.. ˸U≥ d¥bπ∞« s±Ë ·d∑∫± v∞« ËU≥ s± WO∞UI∑≤ô« WK•dL∞« ÂuI¥ »¸bL∞« Ê« rKF∞« l± 07939900452 ÊuHOK¢ V•¸ )Êu¢u≥ ¸uH¥d¢ (o¥dH∞« »¸b± Ê« dØc∞U° 11 W´Uº∞« s± X∂ß Âu¥ qØ »U∂A∞« ¸UO∑îU° ·«d∑•ô« ‹UÆUD° rNLKº¥ u≥Ë »dF∞« sOKHD∞U° .dNE∞« bF° …b•«u∞« v∑• U•U∂Å Ác≥ w≠ o∞U∑∞«Ë ‚uH∑∞« s± b¥eL∞« rN∞ UOML∑± London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

t∞UH©« œöO± bOF° t∞eM± w≠ nßu¥ ÕU∂Å .œ ·ËdFL∞« ‰UL´ô« q§¸ qH∑•« qH∫∞« dC• bÆË ,wK´ dO∂J∞« r≥uî« l± W¥¬Ë ,œUπß ,nßu¥ ,W£ö∏∞« rz«u∑∞« .WMß qØ ‰U∂I´Ë .»¸UÆô«Ë ¡UÆbÅô« s± dO∂Ø lL§

5

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


WKzUF∞« W∫Å s´ W∞ËRº± …√dL∞« ‹U°u≤Ë ‰UFº∞« sJº¢ UN≤U≠ ,UO±u¥ »«uØ« W£ö£ X°d®Ë )ÍU® q∏±( ÷«d±√Ë W¥Ë«dHB∞« …UB∫∞«Ë ”dIM∞« Âô¬ UC¥« sJº¢Ë ,u°d∞« .‰UNßô«Ë b∂J∞« XO∂∞« Xº∞ > …¸ËdCK∞ ô« UN¥d∑A¢ ôË ,ÊUJ±ô« ¸bÆ W∂KFL∞« WLF©ô« w∂Mπ¢ ‡ VOKF∑∞« qFH° ‹UMO±U∑OH∞« s± dO∏J∞« WLF©ô« bIH¥ VOKF∑∞U≠. ÈuºI∞« W∂KF∞« `∑≠ œdπL°Ë . W∂KF∞« qî«œ ¡«cG∞« vK´ d£R¥ ÂuOML∞ô« Ê« ULØ ÂuOML∞ô« Ê_ wJO∑ßö° Ë« w§U§“ ¡U´Ë w≠ UN¢U¥u∑∫± wÆU° w¨d≠« rKß« vI∂¢ WO§U§e∞« WO´Ë_«Ë. W∂KF∞« `∑≠ bF° d∏Ø√ ¡«cG∞« v∞« »dº∑¥ .¡«cG∞« kH∫∞ WO≤bFL∞« s± Ë« ¸UªH∞U° UNO∞b∂∑ß«Ë ÂuOML∞ô« s± WO´Ë« w≠ wª∂D¢ ô ‡ UL± ÂuOML∞ô« h∑L¥ ÂUFD∞U≠ ‰uIF± sL£Ë )18/10( qO∑ß fK≤U∑º∞« Íd∑®« .p´u∑∞«Ë rCN∞« ¡uº° V∂º∑¥Ë …bFL∞« w≠ ‹«“U¨ Àb∫¥ s± d∏Ø« W§“U© ÊuJ¢ UN≤ô tØ«uH∞«Ë ¸UCª∞« s± wK∫L∞« ÃU∑≤ô« ¡«d® w∂Mπ¢Ë. ‹ö∫L∞« v∞« qBO∞ö¥u© U∑ÆË VKD∑¥ Íc∞« œ¸u∑ºL∞« .ÀuK∑∞U° l∂A∑¢ UN≤ô ÂUF∞« o¥dD∞« vK´ ‹ö∫L∞« s± tØ«uH∞«Ë dCª∞« rLº∑∞«Ë U¥dO∑J∂∞« qIM∞ WOK°UÆ ‹«Ëœô«d∏Ø√ s± VKF∞« ÕU∑H± ‡ …U®d≠ W±bª∑º± ‰ULF∑ß« qØ bF° tKº¨ vK´ wÅd•« . w≤bFL∞« t±«bª∑ß« bF° VKF∞« s± ÂUFD∞« iF° qL∫¥ uN≠ . Êu°UÅË nOEM¢ t≤« ULØ. WO∞U∑∞« W∂KF∞« v∞« qI∑M¢Ë U¥dO∑J∂∞« UNOK´ d£UJ∑¢ ·uß w∑∞«Ë WπO∑≤ W•u∑HL∞« W∂KF∞« vK´ s± ÂuOML∞ô« Ë« b¥b∫∞« s± WI∂© qL∫¥ ‹U¥u∑∫± v∞« …œUL∞« qI∑M¢ sO• rLº∑∞« V∂º¥ UL± .UN° tØUJ∑•« .WO∞U∑∞« W∂KF∞« ÷u• Ë« qßUGL∞« w≠ ÷¸ô« nOEM¢ ¡U± s± wBKª∑¢ ô ‡ XO∞«u∑∞« w≠ ¡UL∞« «c≥ s± hKª∑∞« Vπ¥. a∂DL∞« w≠ nOEM∑∞« w≠ nOEM∑∞« ÷u• vK´ wÅd•«Ë ,WO{¸« W´u∞U° Ë« )÷U•dL∞«( nOEM∑≠ . nOEM∑K∞ öÅ« Âbª∑º¥ ÊUØ u∞ v∑• ULIF±Ë UHOE≤ a∂DL∞« .WKºGL∞« p∞cØË WO{¸ô« nOEM¢ s´ nK∑ª± ÂUFD∞« w≤«Ë« ‰ULF∑ßö∞ …e≥U§Ë WHOE≤ UNºH≤ nOEM∑∞« ‹«Ëœ« vK´ wE≠U• ‡ nOEM∑K∞ XÆË p¥b∞ sJ¥ r∞ u∞ v∑• U≥dO¨Ë WO{¸ô« `º± ‹«Ëœ« q∏± .p¢b´UºL∞ UN∞ULF∑ß« vK´ dî¬ b•√ Í√ lπA¥ «cN≠.

Ê« ULØ .)qC≠√ ¡U´Ë w≠ ÂbI¥ uN≠ ¡w® qØ ‚u≠Ë( dî¬ ◊U°d∞« p∞– qHD∞«Ë Âú∞ d≠u¢ wFO∂D∞« ŸU{¸ô« WOKL´ ÊUM∫∞« qHD∞« wDF¥Ë ,ULNFLπ¥ Íc∞« ’Uª∞« wH©UF∞« ¡«cG∞« v∞« t∑§U• q∏± ULN§U∑∫¥ s¥cK∞« WO•öL∞«Ë .U±UL¢ VOK∫∞« s´ Â_« VOK• bz«u≠ w≠ œdD∑ß√Ë «b¥b§ U≠UA∑Ø« n∫B∞« dAM¢ Âu¥ qJ≠ ,w´UMB∞« W≠ËdF± sJ¢ r∞ t∞ …b¥b§ bz«uH∞Ë ,t∑OÅuBîË ÁeOL∑∞ .q∂Æ s± qOKI° p∞– q∂Æ UL°¸Ë dLF∞« s± l°«d∞« dNA∞« w≠ ÓUD∞« dOBF∞« iF° qHD∞« ¡UD´U° ¡b∂∞« sJL¥ tIKß sJL¥ Íc∞« ÕUH∑∞«Ë “uL∞« q∏± WßËdNL∞« tØ«uH∞«Ë UM≥ ‚«uß_« w≠ …QON± …dOGÅ ‹U∂§Ë r£ ... ÁdOAI¢Ë iF° a∂© Âú∞ sJLO≠ ‹öONº∑∞« Ác≥ b§u¢ ô YO• U±√ .W∞uNº° Ë√ dLß_« e∂ª∞« Ë√ W≤ËdJFL∞« iF° UNF±Ë rCN∞« WKNº∞« ¸UCª∞« .a∞«...«bO§ UNßd≥ r£ ,U©UD∂∞« «cJ≥Ë. qHD∞« ‹U∂§Ë v∞« iO∂∞« W≠U{« sJL¥ l°«d∞« dNA∞« cM± WظUAL∞« s± s±U∏∞« Ë« l°Uº∞« dKNA∞« w≠ qHD∞« sJL∑¥ v∑• øb∑∞U° œuF¥ ô YO∫°. w±uO∞« …dßô« ÂUF© w≠ bF± ÂUF© v∞« ÃU∑∫¥ vK´. t∞ ’Uî qJA° …dßô« ÂUF© ÊuJ¥ Ê« Í« ,UO∫Å tºH≤ dÅUMFK∞ öLJ∑º± W°uKDL∞« WOz«cG∞« UL±Ë. qHDK∞Ë …dßú∞ W∞uNº° qHD∞« tKØU¥ Ê« sJL¥ ( e∂ª∞«Ë “d∞« …dßô« l± ) dLß√ e∂ª∞« ÊuJ¥ Ê« v´«d¥ q∏± rCN∞« WKNº∞« ¸UCª∞« l± U©UD∂∞«Ë ö∏± WO±U∂∞« fO∞Ë WOîuKL∞« ÊuJ¥ Ê« vK´ ·uHKL∞«Ë …d≥e∞«Ë vßuJ∞«Ë

( f±bL∞« ‰uH∞«Ë …¸bπL∞«Ë hL∫∞« p∞cØ ,UßËdN±Ë «bO§ Uîu∂D± ).qHK≠ ÊËb° Ÿ«u≤« qØ VMπ¢ Vπ¥ qHD∞« tO≠ „¸UAOß Íc∞« ÂUFD∞« w≠ dNA∞« s± qHDK∞ sJL¥ p∞cØ ÊuLOK∞« Ë ÊuLJ∞« ¡UM∏∑ßU° ‹«¸UN∂∞« d∏Ø«Ë ,”ËdNL∞« ÃU§b∞«Ë Âu∫K∞« s± WDOº° ‹UOLØ ‚Ëc¢ ”œUº∞« pLº∞U≠. UOKI± fO∞Ë UÆuKº± Ë« Uîu∂D± qCH¥ pLº∞« s± p∞– s± s± qHD∞« sJL∑¥ v∑• øb∑∞U° «cJ≥Ë ¸UGB∞«Ë ¸U∂JK∞ ULC≥ qNß« . pLº∞«Ë r∫K∞« s± WK±UØ W∂§Ë ¸UCª∞«Ë tØ«uH∞« vK´ UO±u¥ Íu∑∫¥ Ê« Vπ¥ Ê“«u∑L∞« ¡«cG∞«Ë ¡«dL∫∞« Âu∫K∞« w≠ d≠«u∑L∞« sO¢Ëd∂∞« vK´Ë U©UD∂∞« Ë« “d∞« Ë« e∂ª∞«Ë u≥Ë iO∂∞« Ë√) ¸uOD∞« Ë pLº∞« q∏±( ¡UCO∂∞« Âu∫K∞« w≠ tM± d∏Ø√ s± tOK´ ‰uB∫∞« ¸U∂JK∞ sJL¥ pLºK∞ W∂ºM∞U°Ë qNßô«Ë »dÆô« VOK∫∞« ‰ËUM∑¥ qHD∞« Ê« YO• «b§ dDî uN≠ ¸UGBK∞ U±√ ,s¥œdº∞« YO• …dDî WDKª∞« ÊuJ¢ bÆ s¥œdº∞« l±Ë ,wºOz¸ qJA° UO±u¥ .rN¢UO• rNHKJ¢ bÆ WOßUº• ”UM∞« iF° Èb∞ V∂º¢ .W߸bL∞« sß w≠ ‰UH©ô« q∂IL∞« œbF∞« w≠Ë > ,UO∂º≤ WBOî¸ w≥Ë. e¥dH∞« Ë« W∞Ë«dH∞« WNØU≠ nOB∞« w≠ d≠«u∑¢ œb´ qØ w≠Ë ...( UNLßu± t≤ô œbF∞« «c≥ w≠ U≥bz«u≠ s´ Àb∫∑MßË .)tK∞« ¡U® Ê« UNLßu± Vº• …dCî Ë« WNØU≠ s´ Àb∫∑Mß rºπ∞« wIM¢ W§“UD∞« e¥dH∞« ¸UL£ w≠ b¥e¢Ë ÂuLº∞« s± ÂUFD∞« ‰ËUM∑∞ WOK°UI∞« rCN∞« WKNß v≥Ë WHB° bOH¢Ë w∂KÆUM∞« WÅUî UMF{Ë «–« WIFK± ¸«bI± s± …dO∂Ø W∞Ë«dH∞« ‚«¸Ë« wKG± ¡U± w≠ ozUÆœ fLî …bL∞

‹ö•¸ rEM¢ WO°d´ WØd® ‰Ë« UO≤UD¥d° s± Z∫∞«Ë …dLF∞« 1981 ÂUF∞« cM±

vK´ dB∑I¢ ô WKzUF∞« W¥cG¢ Ê« …dßô« W°¸ s± ÃU∑∫≤ UL≤«Ë UN±UF©« W¥cG∑∞« ‰uÅQ° rK´Ë Wß«¸œ v∞« ¡«cG∞« s± nMÅ qJ∞ WOz«cG∞« WLOI∞«Ë …¸UN± Ë√ UON® UI∂© W¥cG∑∞« XºOK≠. dÅUMF∞« dO≠u¢ w≥ UL≤«Ë ,a∂D∞« w≠ œd≠ qJ∞ W±“ö∞«Ë W¥¸ËdC∞« WOz«cG∞« rN¢U§UO∑•« Vº• …dßô« œ«d≠« s± ,r≥¸UL´« ·ö∑îU° nK∑ª¢ w∑∞« WÅUª∞« WO∫B∞« rN∑∞U•Ë ,rNºM§Ë qJA¥ ö∏± ÊUπ≤–U∂∞U≠ .‹b§Ë «–« ‰UîË WOz«cG∞« WLOI∞« r¥b´ u≥ ULO≠ WON® ‚U∂©« …bF∞ UØd∑A± «dBM´ ‰U∏± «c≥Ë . sO¢uJOM∞« vK´ Íu∑∫¥ t≤« ULØ. ‹UMO±U∑OH∞« s± U∂¥dI¢ YO• qOBH∑∞U° …œUL∞« Ác≥ v∞« œuFMßË .W¥cG∑∞« ¡uß vK´ b•«Ë vK´ eØdMß Êü« UMMJ∞ ,…b• vK´ WOz«c¨ …œU± qØ s´ Àb∫∑Mß .…dßô« œ«d≠√ sO° WHK∑ªL∞« WOz«cG∞« ‹U§UO∑•ô« sπ∑∫¥ ¡UºM∞«Ë ¸U∂J∞« tO∞« ÃU∑∫¥ U± dO¨ v∞« Êu§U∑∫¥ ‰UH©ôU≠ WHK∑ª± W¥cG¢ v∞« Êu§U∑∫¥ ÊuI≥«dL∞«Ë ‰U§d∞« t§U∑∫¥ U± dO¨ v∞« .dLF∞« ¸U∂ØË ‰uNJ∞« t§U∑∫¥ UL´ WÅUª∞« WO∫B∞« ‹ôU∫∞« UC¥« w´«d¢ Ê« …dßô« W°¸ vK´Ë Êu∞uI∞« ÷«d±«Ë …bFL∞« ÷«d±«Ë WOßUº∫∞« q∏± …dßô« œ«d≠ô sONÆUH∞« Ë …dOIH∞« ‰Ëb∞«Ë jßËô« ‚dA∞« w≠ …d∏J° …dA∑ML∞« .WÅUî vOL• v∞« ÃU∑∫¢ UNKØË VKI∞« ÷«d±«Ë vK´ Êü« ·öî „UM≥ bF¥ r∞ YO• lO{d∞« qHD∞U° ¡Èb∑∂≤Ë VOK∫≠. dî¬ VOK• Í√ vK´ UN∑OKC≠«Ë WOFO∂D∞« W´U{d∞« …¸Ëd{ sJL± «c≥Ë( W±“ö∞« WOz«cG∞« dÅUMF∞« qHDK∞ d≠uO∞ UOFO∂© Q∂N± Â_« dO≠u∑° «c≥ ‚u≠ “U∑L¥ Â_« VOK• sJ∞ ).. w´UMB∞« VOK∫∞« w≠ Ád≠u¢ ,p∞– vK´ …œU¥“. dî¬ VOK• Ád≠u¥ ô U± u≥Ë qHDK∞ WOFO∂D∞« W´UML∞« W§¸œË ,rIF± uN≠ …bIFL∞« Ë WK¥uD∞« rOIF∑∞« ‹UOKL´ v∞« ÃU∑∫¥ ô uN≠ VOK• Í√ ·öª° qHD∞« …bF± vK´ rCN∞« qNß u≥Ë ,W∂ßUM± t¢¸«d•

ARAB CARGO 280b Earls Court Road London SW5 TeL: 020 7373 1034

s‡ ‡ ‡ ∫AK∞ w°d‡ ‡F∞« V‡ ‡∑JL∞« ÊbM∞ w≠ WO°d´ s∫® WØd® ‰Ë« s∫A∞« w≠ WK¥u© …d∂î < ‡ Íd∂∞«Ë Íd∫∂∞«Ë Íuπ∞« W≤uLC±Ë WF¥dß W±bî < w≠ ‹öONº¢Ë WBOî¸ ¸UFß« l≠b∞« ‰¸UML∞« s± lzUC∂∞« qI≤ < nOKG∑∞« ‹«Ëœ«Ë sO¢«dJ∞U° b¥Ëe∑∞«Ë lzUC∂∞« s¥eª¢ QAML∞« ‹«œUN® eONπ¢ < Ê«dOD∞« ◊uDî lOLπ∞ ¡öØË < ‡ ‹«¸U±ô« ‡ ZOKª∞« Ê«dO© ,WO°dF∞« v∞« W≠U{ôU° .W¥œuFº∞« ‡ WO∑¥uJ∞« WOL∞UF∞« Ê«dOD∞« ◊uDî ‰Ëœ ‹«¸UHß rEF± Èb∞ s¥bL∑F± < WO∂D∞« V¢UJL∞«Ë ZOKª∞« d∫∂∞« ‡ uπ∞U° ‹«¸UOß s∫® < ‰Ëb∞« lOL§ w≠ ¡öØË UM¥b∞ WO°dF∞«

r∞UF∞« ¡U∫≤« lOL§ v∞« WCHªL∞« Ê«dOD∞« dØ«c¢ w°dF∞« r∞UF∞« v∞« ÊbM∞ s± ‹ö•d∞« w≠ ÊuBBª∑±

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

gHª∞« ÂUF≤« U±U±

s± qLF∞« ‹U´Uß U•U∂Å WFßU∑∞« ¡Uº± WM±U∏∞« v∑•

6

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


Classified Adecco Alfred Marks 62 Brompton Road London SW3 1BW Tel: (020 7584 8166) Website: www.adecco.co.uk

Barras Associates 185a Brompton Road London SW3 1NE Tel: (020 7823 8888)

Beauchamp Bureau 186 Sloane Street London SW1X 9QR Tel: (020 7259 6999) Website: beauchampbureau.co.uk

Hays Accountancy Personnel 61 Brompton Road London SW3 1DP Tel: (020 7581 5021)

Reed Employment Services 62 Notting Hill Gate London W11 3HT Tel: (020 7229 9452)

Reed Nurse Agency 62 Notting Hill Gate London W11 3HT Tel: (020 7221 0672)

W°u∂± ‹U≤ö´«

Job Agencies in London Adecco Alfred Marks

Staff Link Temp Centre

62 Brompton Road London SW3 1BW Tel: (020 7584 8166)

Tel: (020 7373 5400)

Website: www.adecco.co.uk Beauchamp Bureau 186 Sloane Street London SW1X 9QR Tel: (020 7259 6999) Website: beauchampbureau.co.uk

Barras Associates 185a Brompton Road London SW3 1NE Tel: (020 7823 8888)

Europa Employment Agency Flat 28 Albert Hall Mansions London SW7 2AJ Tel: (020 7225 2599)

Chelse Staff Bureau 262a Fulham Road London SW10 9EL Tel: (020 7849 3920)

Elite Medical Services 20 Grosvenor Place London SW1X 7HN Tel: (020 7235 1900) Website: www.elitemedical.co.uk

Financial Executives Selection 55 Princes Gate London SW7 2PG Tel: (020 7591 3941)

T J Recruitment International & Financial Services 185 Brompton Road London SW3 1NE Tel: (020 7591 3966)

Jean Birtles 22a Campden Grove London W8 4JG Tel: (020 7938 4742

Kelly Services 12 Kensington Church Street London W8 4EP Tel: (020 7376 1300)

Elite Medical Services 20 Grosvenor Place London SW1X 7HN Tel: (020 7235 1900)Website: www.elitemedical.co.uk

Tj Office Appointments 185 Brompton Road London SW3 1NE Tel: (020 7838 0023)

Knightsbridge Secretaries 132 Sloane Street London SW1X 9AX Tel: (020 7468 0400)

Hays Accountancy Personnel 61 Brompton Road London SW3 1DP Tel: (020 7581 5021)

Financial Executives Selection 55 Princes Gate London SW7 2PG Tel: (020 7591 3941)

Legal information / Advertising / Contact/Email:hazimlofty@londontimeuk.c o.uk

Reed Employment Services 62 Notting Hill Gate London W11 3HT Tel: (020 7229 9452)

Reed Nurse Agency 62 Notting Hill Gate London W11 3HT Tel: (020 7221 0672)

Jean Birtles 22a Campden Grove London W8 4JG Tel: (020 7938 4742

Ritz Recruitment 2 Conduit Street London W1S 2XB Tel: 020 7629 4343 Website:www.ritzrec.co

Ÿ«u≤« W≠UØ `OKB¢Ë W≤UOB∞ W∂ßUM± ¸UFßU°Ë ‹«¸UOº∞«

Ÿ«u≤« W≠UØ `OKB¢Ë W≤UOB∞ W∂ßUM± ¸UFßU°Ë ‹«¸UOº∞«

Car services and repairs Tel: 07961 424 066

Computer Servicsing and Repair Data Recovery, Internet, Network Configuraton

Chelse Staff Bureau 262a Fulham Road London SW10 9EL Tel: (020 7849 3920)

Europa Employment Agency Flat 28 Albert Hall Mansions London SW7 2AJ Tel: (020 7225 2599)

Hudson York Farrell Recruitment Specialists Broad Street House 55 old Broad Street London EC2M 1RX Tel: 020 7638 4300 Website::www.huf.co.uk

Tate Office Recruitment Agency Tel: 020 7562 1659 Website::www.tate.co.uk

Staff Link Temp Centre 200 Earls Court Road London SW5 9QF Tel: (020 7373 5400)

Ryder Reid Legal Recruitment Secretarial Specialists Austin Friars House 2-6 Austin Friars London EC2N 2HD Tel: 020 7628 2211

w≤UM∂K∞« Íœ«u∞«

‰eML∞« ‹U±eK∑º± lOL§ UM¥b∞ ÊËbπ¢ ÓU© r∫∞Ë ¸UCîË »u∂• s±

Lebanese Vally Bilton Rd, Perivale Greenford Tel: 0208 810 4872

200 Earls Court Road London SW5 9QF

HILO Computer Services is based in the London area, providing computer services, Networks and IT services for over 10 years, internet connectivity and support solutions, for small

CD Duplication Monitors Hard disks, Memory CD Writers

and medium enterprise businesses.

”«d´«Ë ‹öH• d¥uB¢ ‡ W±U´ ‹UÆö´ . ”«d´ô«Ë ‹öH∫K∞ …¡U{«Ë vIOßu± ‹«bF± dO§Q¢ . Z±«d° rOKF¢ ‡ d¢uO∂LJ∞« Ÿ«u≤« nK∑ª± `OKB¢Ë lO∂± . X≤d∑≤ô« lÆ«u± W±bî . „u∂¢u≤ ‡ »u∑°ô ‡ ‰uL∫L∞« d¢uO∂LJ∞« w≠ ’UB∑î« .

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

Tj Office Appointments 185 Brompton Road London SW3 1NE Tel: (020 7838 0023)

Secretarial /Office Appointments Hudson York Farrell Recruitment Specialists Broad Street House 55 old Broad Street London EC2M 1RX Tel: 020 7638 4300 Website::www.huf.co.uk

tos Secretarial Recruitment Tel: 020 7956 2626 Tate Office Recruitment Agency Tel: 020 7562 1659 Website::www.tate.co.uk

Ryder Reid Legal Legal Recruitment Secretarial Specialists Austin Friars House 2-6 Austin Friars London EC2N 2HD Tel: 020 7628 2211

Ritz Recruitment 2 Conduit Street London W1S 2XB Tel: 020 7629 4343 Website:www.ritzrec.com

Tel: 07961 424 066

HILO COMPUTER SERVICES

Sales Brand new and used computer: IBM, Toshiba, Apple,

T J Recruitment International & Financial Services 185 Brompton Road London SW3 1NE Tel: (020 7591 3966)

LAPTOP SPECIALIST UPGRADE & REPAIR

Over 15 Years of wedding filming experience, we provide several filming coverage to suit your requirement, using latest Broadcast equipment. We offer several packages to meet the needs of our various customers, including sound and lighting equipment, DJ and a live entertainment. We use extensively editing and titling computer equipment with a variety of soft and pleasing effects. The most important ingredient is our experience. At LPD MEDIA we converts your home videos, wedding videos, camcorder tapes, Beta, and VHS/VHS-C to DVD!

THE GOLDEN CAGE Wedding Services Wedding Planning Video Filming and Editing Still Photography Audio/Visual Systems Lighting Effects DJ’S Duplicating Transferring Flower Arrangement

We can accept the following types of Video tapes for conversion, duplication or editing. PAL Formats: DVCAM, MiniDV, SVHS, SVHSC, HI8, VIDEO 8, VHS, VHSC NTSC Formats: DVCAM, MiniDV, SVHS, SVHSC, HI8, VIDEO8, VHS, VHSC Cine Film Formats Super 8, Standard 8 Single 8

STORAGE UPGRADE For More Information Please call or visit our shop HILO COMPUTER SERVICES, LPD MEDIA LTD 304 old Brompton Rd • London SW5 9JF Tel/Fax : 0207 3419131 • Mobile: 07919206035

7

BILINGUAL SOFTWARE FREE ESTIMATE HOUSE CALLS

”«d´«Ë ‹öH• d¥uB¢ vIOßu± ‹«bF± dO§Q¢Ë …¡U{«Ë

LPD MEDIA LTD 304 old Brompton Rd., London SW5 9JF Tel/Fax : 0207 3419131 www.lpdmedia.co.uk video@lpdmedia.co.uk

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


p∑∫Å w≠ ?b¥bπ∞« q¢UI∞« u≥ q≥ :wºHM∞« »Uµ∑Øô« Medicals Views

?dBF∞« ÷d± t≤« vK´ »Uµ∑Øô« s± Ÿeπ∞«Ë :UNM±Ë p∞– ¡«¸Ë q±«uF∞«Ë »U∂ßô« s± W´uLπ± „UM≥ Ê« lÆ«u∞« WLÅu∞U° ¸uFA∞« V∂º∞ VO∂D∞« …¸U¥“ s´ i¥dL∞« »Uπ∑•« ‡ .¸UF∞«Ë .‹ôU∫∞« s± dO∏JK∞ oOÆb∑∞«Ë rOKº∞« hOªA∑∞« Âb´ ‡ .W≠u∞U± dO¨Ë W¥bOKI¢ dO¨ ÷«d´« w≠ »Uµ∑Øô« ¸uN™ ‡ XÆuK∞ W∂ßUML∞« W´dπ∞« ¡UD´« YO• s± ÃöF∞« W¥UHØ Âb´ ‡ .VßUML∞« WDOº° WO{d´ W∞U• wºHM∞« »Uµ∑Øô« ÷d± ÊU° ”Uº•ô« ‡ .UNºH≤ ¡UIK¢ s± ‰Ëe¢ ·ußË ÊU±œô«Ë œuF∑∞« s± W∫B∞« s± ”Uß« t∞ fO∞ Íc∞«Ë ·uª∞« ‡ Vπ¥ t≤« ‰uÆ« Ê« Vπ¥ W¥UNM∞« w≠ .»Uµ∑Øö∞ …œUCL∞« W¥Ëœô« vK´ t§ö´Ë «dJ∂± tBOªA¢ wG∂M¥ ÷d± t≤« vK´ »Uµ∑Øô« l± q±UF∑∞« WOBªA∞«Ë WO´UL∑§ô« w•«uM∞« ‰UH¨« Âb´ l±Ë WO∞UFH°Ë «dJ∂± t≤« vK´ tF± q±UF∑∞«Ë WO∞uL® …¸uB° i¥dL∞« v∞« dEM∞«Ë WOºHM∞«Ë »Uµ∑Ø« W∞U• œdπ± jI≠ fO∞Ë »Uµ∑Øô« ÷dL° »UB± hª® .wºH≤ w∂© w±ö´« ¸UA∑º±Ë WOºHM∞« ÷«d±ô« ͸UA∑ß« *

q∂I∑ºL∞« s± ƒUA∑∞U° ”Uº•ô« ‡ ¡w® ÍU° lK∑L∑ßô« vK´ …¸bI∞« Ê«bI≠ ‡ eOØd∑∞« W°uFÅ ‡ ‹«c∞« u≤b° ”Uº•ô«Ë fHM∞U° WI∏∞« Ê«bI≠ ‡ œUND{ô« U≤UO•«Ë V≤c∞U° ¸uFA∞« ‡ Ê“u∞« hI≤Ë WONA∞« Ê«bI≠ ‡ dJ∂L∞« ÿUIO∑ßô«Ë ÂuM∞« »«dD{« ‡ ÂbM∞U° ¸uFA∞«Ë b¥bA∞« ¡UJ∂∞« ‡ W¥¸U∫∑≤ô« ‰uOL∞«Ë ¸UJ≠ô«Ë …UO∫∞« w≠ W∂¨d∞« ÂbF° ”Uº•ô« ‡ fHM∞« vK´ ¡«uD≤ô«Ë s¥dîü« s´ ‰«eF≤ô« ‡ ‰eML∞U° W¥UMF∞«Ë WOBªA∞« W≠UEM∞«Ë fHM∞U° ÂUL∑≥ô« ‰UL≥« ‡ .t≠öîË d¢u¢Ë œU• oKI° U°u∫B± »Uµ∑Øô« ÊuJ¥ ‹ôU∫∞« s± dO∏Ø w≠Ë bK∂∑∞« ÊuJ¥ Èdî√ ‹ôU• w≠Ë ZON∑∞«Ë …¸u∏∞« b• v∞« qB¥ bÆ b¥b® .W∂∞UG∞« WLº∞« u≥ w≤ULºπ∞«Ë ͸uFA∞« Vπ¥ ¡b° Í– ¡ÈœU° ,»Uµ∑Øô« ÀËb• »U∂ß« s´ ÊËdO∏J∞« ‰¡Uº∑¥ …¸uÅ w≠ w¢Q¥Ë wzUOLOØ ÍuC´ t∂∂ß ÷d± »Uµ∑Øô« Ê« `{u≤ Ê« w≠ U±U≥ ö±U´ W£«¸u∞« VFK¢ ,WO≤ULº§ fH≤ Ë« WOºH≤ ÷«d´√ XK±ußu±ËdJ∞«Ë ‹UMOπ∞« vK´ ÀU∫°ô« s± b¥bF∞« „UM≥Ë »Uµ∑Øô« w≠ qKª∞«Ë wzUOLOJ∞« »«dD{ô« UC¥« „UM≥Ë ,p∞– `{u¢ w∑∞« vK´ W∞ËRºL∞«Ë ÊUº≤ô« a± w≠ …œu§uL∞« WO∂BF∞« ‹öÅuL∞« …œU± UM≥ hî√Ë w≤«b§u∞«Ë wKIF∞«Ë wºHM∞« t≤“«u¢ vK´ WE≠U∫L∞« .sO¥U±u°b∞« …œU± U≤UO•«Ë sO∞UM¥ô« …œU±Ë ,sO≤u¢ËdOº∞« sO≤u¢ËdOº∞« …œU± eOØd¢ vK´ X¥d§« w∑∞« ÀU∫°ô« ‹dN™« bÆË Ë« …¸uB° ¸U∫∑≤ô« vK´ «u±bÆ« s¥c∞« ’Uª®ú∞ wØuA∞« ŸUªM∞« w≠ …¸uB° …œUL∞« Ác≥ ÊUBI≤ s´ ,b¥bA∞« »Uµ∑Øô« V∂º° WHOM´ WI¥dD° .’Uª®ô« ¡ôR≥ bM´ W∑HK± …¸uB° sO∂µ∑JL∞« ’Uª®ô« s± %15 w∞«u• Ê« dØc∞U° d¥bπ∞«Ë vK´ Êu±bI¥ WO≤U≥– WO±UB≠ ÷«d´U° W°u∫B±Ë …œU•Ë …b¥b® .ÈdîQ° Ë« …¸uB° ¸U∫∑≤ô« X∞ËU• w∑∞«Ë WO§u∞uJOº∞« ‹U¥dEM∞« s± b¥bF∞« UC¥« „UM≥ w∑∞«Ë b¥ËdH∞ wºHM∞« qOK∫∑∞« W¥dE≤ q∏± »Uµ∑Øô« ÀËb• dOºH¢ ÊUº≤ô« t∂∫¥ hª® Ë« ¡w® Ê«bI≠ s´ Z∑M¥ »Uµ∑Øô« Ê« UNBªK¥ .fHM∞« vK´ ‚öG≤ô«Ë ‹«c∞« vK´ ¡«uD≤ô« V∂º∞ Ë« "dONA∞« r∞UF∞« W¥dE≤ w≥ »Uµ∑Øô« ÀËb∫∞ …dONA∞« ‹U¥dEM∞« s±Ë

Ÿö{ô« ÍËUº∑± YK∏± V∂º° »Uµ∑Øô« ÀËb• dº≠ Íc∞«Ë" qO° Ê˸« :WO∂Kº∞« ÷«d´ô« s± fHM∞« v∞« dEM∞« WO∂Kß WDO∫L∞« WµO∂∞« v∞« dEM∞« WO∂Kß q∂I∑ºL∞« v∞« dEM∞« WO∂Kß ÃöF∞« rßU° ·ËdFL∞« ÃöFK∞ ”Ußô« dπ• W¥dEM∞« Ác≥ d∂∑F¢Ë UÅuBîË W∞UF≠ ZzU∑≤ t∞ Íc∞«Ë CBT »Uµ∑Øö∞ wØuKº∞« ÍdOJH∑∞« .WDßu∑L∞«Ë WDOº∂∞« t¢U§¸b° »Uµ∑Øô« ‹ôU• Ãö´ w≠ .ÁdO¨Ë ÊULπOKß W¥dE≤ q∏± ‹U¥dEM∞« s± dO∏J∞« „UM≥ UC¥«Ë q±«u´ W£ö£ d≠u¢ Vπ¥ wºH≤ ÷d± Í« ÀËb∫∞ t≤« rKF≤ Ê« Vπ¥ :w≥Ë W±U≥ ‹U°«dD{«Ë wKzUF∞« a¥¸U∑∞«Ë W£«¸u∞« q∏± WµONL∞« q±«uF∞« ‡ .aL∞« ¡UOLOØ .‹U±“ô«Ë qØUAL∞« q∏± W∂∂ºL∞« q±«uF∞« ‡ ¡·b∞« Ê«bI≠ q∏± ÷dL∞« ¸«dL∑ß« vK´ WE≠U∫L∞« q±«uF∞« ‡ .‹UMJºL∞«Ë ‹«¸bªL∞« ‰ULF∑ß« ,W∞UD∂∞« ,Ídßô« „UM≥ U∏¥b•Ë ÍbF± dO¨ tMJ∞Ë ¸dJ∑± ÷d± wºHM∞« »Uµ∑Øô« VKD∑¥ Íc∞«Ë s±eL∞« »Uµ∑Øô« tOK´ oKD¥ W}Lº± s´ ‰bπ∞« s± dO∏J∞« .WK¥u© ‹«d∑H∞ ÃöF∞« ÈbL∞« vK´Ë V¥dI∞« ÈbL∞« vK´ œdH∞« …UO• vK´ »Uµ∑Øô« d£R¥ ‹U±“« ÀËb• V∂º¥ bÆË t° sODO∫L∞« …UO• vK´ UC¥« d£R¥Ë bOF∂∞« .ÈdîU° Ë« WI¥dD° WO´UL∑§« À¸«uØË W¥dß« ?»Uµ∑Øô« Ãö´ sJL¥ q≥ :UNM±Ë UOLK´ Wß˸b±Ë …d≠u∑±Ë …œbF∑± WO§öF∞« ◊UL≤ô« W©Uº∂° UN¢U´uLπL° »Uµ∑Øö∞ …œUCL∞« W¥Ëœô«Ë dOÆUIF∞U° ÃöF∞« ‡ rEF± w≠ dN®« 6 s´ qI¢ ô …d∑H∞ …œbF∑L∞« UN´«u≤«Ë WHK∑ªL∞« .‹ôU∫∞« .w≤UºHM∞« wØuKº∞« ÃöF∞« ‡ w≠Ë «b§ …b¥bA∞« ‹ôU∫∞« w≠ WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞U° ÃöF∞« ‡ .…œôu∞« VI´ ”UHM∞« bF° U± »Uµ∑Ø« ‹ôU• ·dF¥ U± «bª∑ß« v∞« VO∂D∞« dDC¥ ‹ôU∫∞« iF° w≠Ë w≠ UN∑O∞UF≠ X∑∂£« w∑∞«Ë ‰u∑¥dπ∑∞« Ë ÂuO∏OK∞« q∏± ëeL∞« ‹UMJºL° .‹ôU∫∞« s± %50 w∞«u• ·uª∞« «–« «–ULK≠ WI¥dD∞« ÁcN° W∫{«Ë …¸uB∞« X≤UØ «–«Ë

WØu® bL•√ . œ Ê√ v∞« WOL∞UF∞« W∫B∞« WLEM± d¥¸UI¢Ë WO∂D∞« ÀU∫°ô« dOA¢ W¥œRL∞« »U∂ß_« r≥√ b•√ w≤U£ ÊuJ¥ ·uß wºHM∞« »Uµ∑Øô« ÷d± p∞– wMF¥ qN≠ ,Êü« s± ‹«uMß dA´ bF° …U≠u∞« ‹ôbF± …œU¥“ v∞« w≠ …œU¥e∞« V∂º° t≤√ Â√ wºHM∞« »Uµ∑ØôU° W°UÅô« ‹ôbF± …œU¥“ d∏J¢ ÷d± wºHM∞« »Uµ∑Øô« ?W°UBL∞« ‹ôU∫∞« hOªA¢ Ë ·UA∑Ø« W±U´ WHB° ‰U§d∞« s´ ¡UºM∞« w≠ t£Ëb• ‹ôbF± b¥e¢Ë t° W°UÅô« s± q§d∞« wL∫¥ ëËe∞« Ê« ‰UI¥Ë dLF∞« ÂbI¢ l±Ë. t° W°UÅô« œ«œe¢Ë Ÿ«u≤√ s± dO∏J∞«Ë dO∏J∞« „UM≥ .…√dL∞« s± t£Ëb• V∂º¥ tMJ∞Ë »Uµ∑Øô« »Uµ∑Øô« ◊UL≤_ WO∂D∞« ‹U∫¥dB∑∞« s± b¥bF∞« UC¥« „UM≥Ë »Uµ∑Øô« WFzUA∞« Ÿ«u≤ô« hOªK¢ sJL¥ dB∫∞« ô ‰U∏L∞« qO∂ß vK´Ë WHK∑ªL∞« hOªK¢ sJL¥ dB∫∞« ô ‰U∏L∞« qO∂ß vK´Ë WHK∑ªL∞« »Uµ∑Øô« s± :w∞U∑∞« w≠ »Uµ∑Øô« s± WFzUA∞« Ÿ«u≤ô« wKî«b∞« »Uµ∑Øô« ‡ w§¸Uª∞« wK´UH∑∞« »Uµ∑Øô« ‡ s± ‹U°uM° »u∫BL∞« wßuN∞« »Uµ∑Øô« ‡ …¸U£ô«Ë ÃUON∞« wLßuL∞« »Uµ∑Øô« ‡ …œôu∞« bF° U± »Uµ∑Ø« ‡ d∑∑ºL∞« »Uµ∑Øô« ‡ WO≤U≥– WO±UB≠ ÷«d´Q° »u∫BL∞« »Uµ∑Øô« ‡ vK´ b¥b® v∞« jßu∑± v∞« jOº° s± »Uµ∑Øô« W§¸œ ‹ËUH∑¢Ë œdH∞« …UO• vK´ d®U∂L∞« U≥dO£Q¢Ë ÷«d´ô« …b•Ë …b® Vº• Àb∫¥ U± l± tK´UH¢Ë s¥dîü« l± tK±UF¢Ë tØuKßË w±WO∞« t©UA≤Ë .t∞u• v∞« UNLOºI¢ sJLO≠ wºHM∞« »Uµ∑Øô« ÷«d´« v∞« UMKI∑≤« «–«Ë : w≥Ë WJ°UA∑±Ë WKî«b∑± …dO∂Ø ‹U´uLπ± Àö£ WO≤ULºπ∞« ÷«d´_« ‡ )WO§u∞uJOº∞«( WOºHM∞« ÷«d´_« ‡ WOØuKº∞« ÷«d´ô« ‡ ◊UIM∞« w≠ UNM± r≥ô« hOªK¢ UMMJL¥ ÷«d´_« Ác≥ ÷«dF∑ßU°Ë :WO∞U∑∞« w≠ UÅuBîË Ã«eL∞« ¸bJ¢Ë ”u∂´ ‡ dØU∂∞« ÕU∂B∞«

ÊUMßô« V© r∞U´ w≠ …b¥b§ …¸u£ Ác≥ s±Ë , Á¸ËdC∞« bM´ ÊUMßô« VO∂© v∞« Ácî« ‰U• w≠ ÊUMßô« VO∂© dJ∂± qJA° UNπ∞UF¥Ë UNBªA¥ Ê« ÊUMßô« VO∂D∞ sJL¥ w∑∞« ‹ôU∫∞« œu§Ë Âb´ fJF∞« vK´ Ë« p•«uC∞«Ë l©«uI∞UØ Ábz«“ ÊUMß« œu§uØ VO∂© sJL∑¥ ‹ôU∫∞« Ác≥ w≠Ë »UO≤ô« Ë« l©«uI∞« ¡UH∑îQØ ÊUMß« ÊËœ …œU¥e∞« Ë« hIM∞« «c≥ ÃöF∞ tOÆU∂∑ß« WDî l{Ë s± ÊUMßô« .q∂I∑ºL∞« w≠ ÊUMßô« r¥uI¢ …eN§« v∞« W§U∫∞« hªA∞« Ê« W∞U• w≠ Ê« ‰u• ¡«dI∞« s± dO∂Ø œb´ wM∞Qß bÆË vK´ W∞U∫∞« Ác≥ dO£Q∑° «dO∏Ø r∑N¥ ô ÊUMßô« ÃU§u´« W∞U∫° »UBL∞« dNE± vK´ dO£U∑∞« dO¨ Èdî« ¸UC± UN∞ w≥ ULØ W∞U∫∞« „d¢ qN≠ ÁdNE± ÊUMßô« ÂUE∑≤« Âb´ ÊU}K´ bOØQ∑∞« s± b°ô UM≥Ë , i¥dL∞« «c≥ WOºH≤Ë qJA°Ë ÍœR¥ Ê« sJL¥ UL≤«Ë Vº∫≠ U≥dNE± vK´ d£R¥ô UN§U§u´«Ë ÃU§u´ö∞ ¸UC± W£ö£ UM≥ dØ–«Ë , rHK∞ WOHO™u∞«Ë WO∫B∞« W∞U∫∞« dODî : ÊUMßô« : W∏K∞« ÷«d±«Ë ÊUMßô« ”uº¢ -1 ? ‘¬ - œ¸u≠ «¸ ¸uº≠Ëd∂∞« s± qØ X∂£« ULØË ÊUMßô« ÃU§u´« Ê« W∏K∞« ÷«d±«Ë ÊUMßô« dª≤ ‹ôbF± ŸUH¢¸« sO° U± WO°U§« WÆö´ „UM≥ Ê« rØ«d¢ v∞« ÍœR¥ ÊUMßô« ÃU§u´« Ê« YO• ÊUMßô« ÃU§u´« sO° U±Ë WLN± qFπ¥ UL± W§uFL∞« ÊUMßô« U¥«Ë“ w≠ ÂUFD∞« ‹öC≠Ë rO£«dπ∞« W¥uL£dπ∞« ‹ULØ«d∑∞« Ác≥ ‰u∫∑¢Ë . W¥UGK∞ VFÅ UNM± hKª∑∞«Ë UNHOEM¢ qØ UNM± r§UN¢ …dODî WO±u£d§ ‹«dJºF± v∞« ÂUFD∞« ‹öC≠ ‹«dLª¢Ë bÆË …dO∏J∞« ‹U°UN∑∞ôU° UN∂OB¢ W∏K∞« Wπº≤«Ë dªM∞U° t∂OB∑∞ ÊUMßô« s± WI¥dD∞U° ÊUMßô« ÃU§u´« ‹ôU• Ãö´ Ê« ‹Uß«¸b∞«Ë Àu∫∂∞« qØ X∑∂£« ”uº∑∞UØ rH∞« ÷«d±« s± W¥UÆu∞« w≠ dO∂Ø qJA°Ë r≥Uº¥ WO∫B∞« .W∏K∞« ÷«d±«Ë : d±bL∞« ‚U∂©ô« -2 VOB¢ w∑∞« pK¢ WÅUîË ÊUMßô« ÃU§u´« ‹ö∞U• s± œb´ „UM≥ sJL¥ WOKHº∞« l©«uI∞« r•«e¢Ë qî«b∞« v∞« qîb¢ w∑∞« WO±U±ô« l©«uI∞« w∑∞« W∞U∫∞« w≥Ë d±bL∞« ‚U∂©ôU° tOLº≤ U± v∞« ‹ôU∫∞« Ác≥ ÍœR¢ Ê« i´ ULKØ W∏K∞« s± ¡e§ Ë« b•«Ë sß vK´ …dO∂Ø …uÆ jOKº¢ v∞« ÍœR¢ lK° bM´ v∑•Ë ÂöJ∞«Ë ÂUFD∞« mC± bM´ WOKHº∞«Ë W¥uKF∞« t≤UMß« ÊUº≤ô« WOMFL∞« ÊUMßô« Ê« wMF¥ «c≥Ë W´Uº∞« w≠ …d± 100 s± d∏Ø« w≥Ë o¥d∞« ÃU§u´ô« W∞U• Ãö´ r∑¥ r∞ «–« nK∑¢ Ë« jÆUº∑¢ Ê« sJL¥ WOMFL∞« W∏K∞« Ë« : pH∞« qBH± vK´ dO£Q∑∞« -3 ÃU§u´« Ê« X∑∂∏¢« w∑∞« Àu∫∂∞«Ë ‹Uß«¸b∞« s± dO∂Ø œb´ „UM≥ London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

Í«( fJF∞«Ë . ÊUMßô« sO° U± …dO∂J∞« ‹U¨«dH∞« s± qHD∞« «c≥ w≤UF¥ „«– .ÊUMßô« rØ«d¢Ë r•«e¢ v∞« ÍœR¥ )Âô« s± p≠Ë »ô« s± qHD∞« W£¸Ë :WµOº∞« ‹«œUF∞« -2 l∂Åô« h± …œUFØ ‰UH©ô« UN߸UL¥ w∑∞« ‹«œUF∞« s± œb´ „UM≥ Ê« Ác≥ qØ ..jAM∞« ÊUºK∞U° WO±U±ô« ÊUMßô« l≠œ Ë« ÂöÆô« i´ Ë« v∞« ÍœR¢ UN≤U≠ UNOK´ …dDOº∞« r∑¥Ë s¥b∞«u∞« UNO∞« t∂∑M¥ r∞ «–« ‹«œUF∞« .pH∞« WHO™ËË W±Uº∑°« vK´ w∂Kº∞« dO£Q∑∞«Ë ÊUMßô« ÃU§u´« ‹U°ËdAL∞«Ë ‰UH©ô« ‹U¥uK• ‰ËUM∑Ø WµOº∞« WOz«cG∞« ‹«œUF∞« qF∞Ë U≥¸UI∑≠«Ë dJº∞« s± ‹UOLØ vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« WF¥dº∞« ‹U∂§u∞«Ë W¥“UG∞« rºπ∞«Ë rH∞« Wπº≤ö∞ `O∫B∞« uLM∞« w≠ b´Uº¢ w∑∞« WOz«cG∞« œ«uLK∞ rH∞« …U®dH° W≠UEM° w±uO∞« ÂUL∑≥ôUØ WO∫B∞« ‹«œUF∞« »UO¨Ë W±U´ ÃU§u´« »U∂ß« b•« bF¥ dN®« 6 dL´ s± „«uºL∞«Ë ÊUMßô« jOîË b¥uF¢ w≠ d∂Øô« ¸Ëb∞« Âô« VFK¢ UM≥Ë , WI•ö∞« ¸UL´ô« w≠ ÊUMßô« Êô Ád≠U™« W±uF≤ cM±Ë ͸˜ qJA° UNKH© r≠ W≠UE≤ vK´ ·«d®ô«Ë qHD∞« WO∫B∞«Ë WOz«cG∞« ‹«œUF∞« w≠ ‰UL≥ô« V∂º∞ œuF¢ ÷«d±ô« VK¨« : WOM∂K∞« ÊUMßô« ‰UL≥« -3 v∞« ÍœR¢ w∑∞« »U∂ßô« d∏Ø« s± WOM∂K∞« ÊUMßôU° ÂUL∑≥ô« Âb´ bF¥ ÊUMßô« Ê« QDî bI∑F¥ s± ”UM∞« s± b¥bF∞« „UMN≠ , ÊUMßô« ÃU§u´« 13 dL´ v∞« vI∂¢Ë dN®« 6 dL´ s± dNE¢ w∑∞« )VOK∫∞« ÊUMß« Ë«( WOM∂K∞« w´«œ ôË ö§« Ë« ö§U´ jÆUº∑¢ w≥Ë W∑ÆR± ÊUMßô« Ác≥ Ê« , WMß wKF∞Ë œUI∑´ô« «c≥ QDîË W•«b≠ v∞« dO®« Ê« œË« UM≥Ë , UN° ÂUL∑≥ö∞ YO• WOLz«b∞« ÊUMßô« s± dO∏J° r≥√ UN∑∫ÅË WOM∂K∞« ÊUMßô« Ê« Âe§« ”uº¢ Ë« qKî Í« Ê«Ë WLz«b∞« ÊUMßô« UNM± o∏∂MOß w∑∞« …b´UI∞« UN≤« ÊUMßô« W±öß vK´ U∂Kß fJFM¥ Ê« sJL¥ W∏K∞« w≠ Ë« WMO∂K∞« ÊUMßô« w≠ ”uº∑∞« V∂º° WOM∂K∞« ÊUMßö∞ dJ∂L∞« Ê«bIH∞U≠ , q∂I∑ºL∞« w≠ WOLz«b∞« p∞cØ ÊUMßô« ÃU§u´« »U∂ß« s± bF¢ ‹U±bB∞« V∂º° ÊUMßô« dºJ¢ Ë« UL± UNDÆUº¢ Âb´Ë U≥¸uL{ v∞« ÍœR¢ Ê« sJL¥ WOM∂K∞« ÊUMßô« ‹U°UN∑∞« .ÊUMßô« ÃU§u´« v∞« ÍœR¥ : ÊUMßô« VO∂D∞ W¥¸Ëb∞« …¸U¥e∞« ‰UL≥« -4 s± W¥UÆu∞« w≠ U±U≥ «¸Ëœ ÊUMßô« VO∂D∞ W¥¸Ëb∞« …¸U¥e∞« VFK¢ s± œb´ „UM≥ ÊS≠ , UNL¥uI¢ v∞« W§U∫∞« s± qOKI∑∞«Ë ÊUMßô« ÃU§u´« sJL¥ô w∑∞«Ë tL≠ w≠ o≥«dL∞«Ë qHD∞« UN° »UB¥ w∑∞« ‹ôU∫∞« Ê« Vπ¥ w∑∞«Ë ÊUMßô« VO∂D∞ t¥¸Ëb∞« ‹«¸U¥e∞« ‰öî s± ô« UNBOªA¢ qHD∞« UM≥ ·dF∑O∞ WM∂K∞« ÊUMßô« ¸uN™ qL∑J¥ YO• sO∑Mº∞« dL´ s± √b∂¢ s± ·uª∞« W∞U• v∞« qHD∞« i¥dF¢ ÊËœ œËœË qJA° ÊUMßô« VO∂© vK´

8

bOL∫∞«b∂´ b∞Uî bOL´ .œ : wzd±ö∞« ÊUMßô« r¥uI¢ VO∂© UNKLF∑º¥ w∑∞« tO§öF∞« WI¥dD∞« w≥Ë( ÊUMßô« r¥uI¢ dA∑≤« W±Uº∑°ô« dNE± sOº∫∑∞ t§uFL∞« ÊUMßô« p¥d∫¢Ë q¥bF¢ w≠ ÊUMßô« qBH± W±öß vK´ ÿUH∫∞« w≠ UC¥« b´Uº¢ UN≤« ULØ ,sOJH∞« WHO™ËË .)pH∞« s± dO∂Ø œb´ „UM≥ Ê« bπ¢ YO• …dOîô« dA´ WºLª∞« ‹«uMº∞« w≠ ÊUMßô« r¥uI¢ …eN§« ÊËb¢d¥ sOG∞U∂∞« v∑•Ë ‹UI≥«dL∞«Ë sOI≥«dL∞« vK´ WIÅö∞« œ«uL∞« WDß«u° W∂∏L∞« qO∑ß f∞U∑º∞« „öß« s± W≤uJ∑L∞« Ê« UNO≠ X∂£« w∑∞« d≤¸UØ ¸uº≠Ëd∂K∞ Wß«¸œ w≠Ë , W≠UØ ÊUMßô« ¡UMO± s± %20 Ê« sO• w≠ ÊUMßô« r¥uI¢ v∞« W§U∫° r≥ sOI≥«dL∞« s± %45 .ÃöF∞« «c≥ v∞« W§U• w≠ r≥ sOG∞U∂∞« w≠ ”UºJ¢ s± s¥U∑ß b∞u§ ¸uº≠Ëd∂∞« U≥«d§« w∑∞« ‹Uß«¸b∞« qF∞Ë WOKLF∞« t¢UO• w≠ ÊUº≤ô« ÕUπ≤ sO°U± …dO∂J∞« WÆöF∞« X∑∂£« w∑∞«Ë UJ¥d±« W°«c§ W±Uº∑°ô WØö∑±« vK´ dO∂Ø qJA° bL∑F¢ tOH©UF∞«Ë WO´UL∑§ô«Ë .WOFO∂© w≠ sOI≥«dL∞« l≠b¢ w∑∞« »U∂ßô« d∏Ø« s± u≥ V∂º∞« «c≥ qF∞Ë lCO∞ ÊUMßô« VO∂© v∞« t≤U∂∫∑BO∞ t¥b∞«u∞ tKßu¢Ë rNÆU≠¸ l± f≠UM∑∞« w≠Ë b¥b∫∞« WJº° »dG∞U° UN≤uLº¥ w∑∞«Ë dNEL∞« W∫O∂I∞« ‹U∂OØd∑∞« Ác≥ Ë« ‹UM∂∞« UNO≠ f≠UM∑¢ W{u± ‹U∂OØd∑∞« Ác≥ bF¢ ‹UM∂∞« ”¸«b± iF° . rN∑±Uº∑°U° dO∂Ø ÂUL∑≥« vK´ sN≤« «ËdO∞ sNMO° ULO≠ ‹U∂∞UD∞« : UNM± Áb¥b´ »U∂ß« t∞ ÊuJ¥ U± …œU´ Íc∞« ÊUMßô« ÃU§u´« Ê« :WO£«¸u∞« »U∂ßô« -1 rπ• l± ÊUMßô« qJ®Ë rπ• sO° U± oßUM∑∞« vK´ bL∑F¥ U± «c≥Ë s± t≤UMß« ‹UHÅ s°ô« cî« U± «–« tK∞« ÊU∫∂º≠ , t§u∞«Ë sOJH∞« qJ®Ë bMF≠ )…dO∂J∞« sOJH∞« ‹UHÅ tO°« s´ À¸Ë sO• w≠ - ÁdOGÅ ÊuJ¢( Âô«

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


Medicals Views

p∑∫Å w≠

.ÃöF∞« s± WO∞Ëô« r¥uI¢ …eN§ô `O∂I∞« dEML∞« s± hKª∑K∞ ‹ôËU∫L∞« Ác≥ ‹¡U§Ë t≤« YO• WO≤UºK∞« r¥uI∑∞« …eN§ô W¥œËb∫± „UM≥ sJ∞Ë ÊUMßô« ‹ôU• Ãö´ Âb´ Ê« s± r¨d∞U°Ë , ‹ôU∫∞« qØ w≠ qLF∑º¢ Ê« sJL¥ô ÂUL∑≥ô« Âb´ sJ∞Ë UHKß Õd® ULØ …dO∂Ø ¸UC± t∞ ÊUMßô« ÃU§u´« ÃöF∞« …d∑≠ ‰öî ÊUMßô« VO∂© ‹«œU®¸« oO∂D¢ Ë« rH∞« W∫B° : UNM±Ë …dO∂Ø d©Uª±Ë qØUA± v∞« ÍœR¥ Ê« sJL¥ : rºπ∞« Wπº≤« Õd§1. ÍœR¥ Ê« sJL¥ ÃöF∞« …d∑≠ ‰öî VO∂D∞« ‹ULOKF∑∞ Âe∑∞ô« Âb´ Ê« UN° X∂∂º¢ w∑∞« ‹ôU∫∞« ¡uß« s± qF∞Ë rºπ∞« Wπº≤« Õd§ v∞« w∑∞« „ößô« WDß«u° sOF∞« Õd§ u≥ VO∂D∞« ‹ULOKF∑° À«d∑Øô« Âb´ bI≠ ÂuM∞« bM´ dOØbN∞U° …ULºL∞«Ë ”«d∞U° r¥uI∑∞« …eN§U° j∂¢d¢ s± dO∂Ø œb´Ë UO≤UD¥d° w≠ sOF∞« Ê«bI≠ ‹ôU• s± œb´ XKπß .sO∑HA∞«Ë s¥bª∞« Õd§ ‹ôU• : ÊUMßô« ”uº¢2. vK´ WØd∫∑L∞« Ë« t∑°U∏∞« X≤UØ ¡«uß r¥uI∑∞« …eN§« œu•Ë Ê« rO£«dπ∞« lLπ¢ w≠ wºOz¸ V∂ß qJA¢ Ê« sJL¥ ÊUMßô« `Dß q¥u∫¢ v∞« ÍœR¥ UL± ÁeN§ô« Ác≥ ‰u• ÂUFD∞« ‹öC≠Ë U¥d∑J∂∞«Ë UMOL∞« WI∂© V¥c¥ i±U• v∞« i¥dL∞« UN∞ËUM∑¥ w∑∞« ‹U¥dJº∞« r∑¥ r∞ «–« w∑∞«Ë dªM∞« Ë« ”uº∑∞« …dH• ÊuJ∑¢ U≥bF°Ë WO§¸Uª∞« …œU± qØU∑° dL∑º¥ dªM∞« «c≥ ÊS≠ VßUML∞« XÆu∞« w≠ UN∑π∞UF± ‹U§«dî ÊuJ¢ v∞« ÍœR¥ UL± sº∞« VB´ v∞« qB¥ v∑• sº∞« o≥«dL∞« ¸UO∑îô W∫O∫B∞« dO¥UF± r≥« Èb•« ÊS≠ p∞c∞ , ‹U°UN∑∞«Ë W∫O∫Å WOz«c¨ ‹«œU´ pK∑L¥ Ê« r¥uI∑∞« …eN§« s± bOH∑ºL∞« ÊuJO∞ WO∫Å ‹«œU´ „ö∑±« p∞cØË ‹U¥uK∫∞«Ë ‹U¥dJº∞« s´ œUF∑°ô« w≠ …eN§ô« sO° U± WÅUîË dL∑º± qJA° rH∞« nOEM¢ w≠ W∫O∫Å .ÊUMßô« sO°Ë WO±uI∑∞« :W∏K∞« ÷«d±«3. sO° U± ÂUFD∞« ‹öC≠Ë rO£«dπ∞« lLπ¢ ÊS≠ Áö´« V∂º∞« fHM∞Ë WL§UNL∞ rO£«dπ∞« ÁcN∞ …b´UÆ qJA¥ Ê« sJL¥ ÊUMßô« r¥uI¢ …eN§« V∑J° vLº¢ w∑∞«Ë pH∞« rEF° ÊUMßô« j°d¢ w∑∞« Wπº≤ô«Ë W∏K∞« W∏K∞« »UN∑∞« v∞« ÍœR¥ UL± , WD°«d∞« ÊUMßô« ‰u• U± Wπº≤Q° VD∞« rH∞« W∫z«¸Ë U≥¸«dL•«Ë W∏K∞« n¥eMØ ¡«dIK∞ ·ËdF± u≥ ULØ t{«d´«Ë w∑∞« ÂuLº∞« ÊS≠ W∏K∞« »UN∑∞« vK´ …dDOº∞« Âb´ W∞U• w≠Ë , WN¥dJ∞« s± W¥Ëu∏K∞« »uOπ∞« ÊuJ¢ w≠ V∂º∑¢ WL§UNL∞« rO£«dπ∞« U≥“dH¢ ÷«d±Q° W∞U∫∞« Ác≥ vLº¢ UM≥Ë WD°«d∞« Wπº≤ô« W°«–«Ë dO±b¢ ‰öî ◊UIßô«… VKI∞« ÷«d±Q° «dO∂Ø U©U∂¢¸« j∂¢d¢ w∑∞«Ë ÊUMßô« ‰u• U± .Âb∞« w≠ dJº∞« Èu∑º± vK´ …dDOº∞« Âb´Ë sOMπK∞ dJ∂L∞«

Dr. Zuhair Al-Naher 22 Harley Street, First Floor, Suite E-F London W1G 9PL Tel: 020 767 0491 (DAY) , 020 761 1451 (NIGHT) www.laser-dentists.co.uk

d‡‡‡‡Hº∞«Ë ‹«¸U‡‡‡IF∞« r‡∞U´ v∞« W‡‡‡ÆdAL∞«Ë W‡‡Fß«u∞« p‡‡¢c≠U≤

Property Management & Global Travel with Money Transfer Worldwide Cheques Cashed here instantly

Worldwide Money Transfer Within less than 10 minutes

World-wide Travel

Absolutely no need for a bank account! Insurance, Benefit, Wages, Personal Cheques etc.

Bureau de Change Currency Exchange

Finest commission rates

We buy & sell all international currencies 0% commission

Fast, Secure, Easy & reliable international money transfer Send or receive money quickly Money Gram is available at 50,000 locations in over 150 countries.

Fantastic bargains on package holidays as well as individual flight tickets! Travel to Mid & Far East, Asia, America and Europe!

Lettings.. Landlords!

Lowest possible price.

We offer guaranteed rent for your property on 3-5 years lease 0% commission! (very competitive commission rates on normal lettings)

w°d´ , u∑AÄ , w߸U≠ / ȸœ ÍUN≤U°“ t° !bO≤«u∑O± WL∞UJ± U‡± U° wºOK~≤«Ë

Competitve commission rates for letting and management. speedy, friendly & efficient service. Fully computerised network, fully vetted tenants, prompt payment, (No fee to tenants)

, U≥ t≤Uî ¡t¥«dØ ‹U±bî eØd± ‡ u‡JO¢¸uÄ ÍdHß ÍU≥ jOK° / XJ¢ ÊœuL≤ „u°Ë ·¸e¥¸ t° w∑AØË Á¸UO© jßu¢ Íœ«dH≤«Ë wFL§ “« d∑AO° t° ‰uÄ ¡t∞«u• , ÊUN§ dß«dß ÍU≥ pÇ ÊœdØ bI≤ , WIOÆœ 10 ·d™ ¸œ¸uAØ !UL‡‡® X±bî ¸œ ¸UFß« ‰œU∂¢Ë ÍdHßË vJ≤U°

201 Preston Road • Wembley • Middlesex • HA9 8NF

Tel: 020 89081900 • 0870 870 7011

BCCA

Appointed Agent

We’re on TALKING PAGES

Member of

0800 600 900

CPSA

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

ÊUJß s± XMØ «–« UMOK´ œUL∑´ô« sJL‡¥ Ë« dO§Q¢ w≠ V¨d¢Ë ÊbM∞ »d¨ ‰UL® o©UM± ¸UFßU°Ë sJL¥ U± ŸdßU° WI® ¸Uπµ∑ß« .Wº≠UM± w≤UπL∞« rÆd∞« vK´ UM° qB¢«

0800 600 900

201 Preston Road • Wembley • Middlesex • HA9 8NF Tel: 020 89081900 • 0870 870 7011 Fax: 020 89080011 • lettings/travel@por tico.co.uk

Subject to availability. terms and conditions apply Member of

WO°dF∞« WO∞Uπ∞« ¡UM°« W±bî w≠

WOJM° ‹U°Uº• ÊËœ œ«d≠ö∞ ‹UJOA∞« ·dÅ qONº¢

£5 off your ticket price with this voucher to any where in the world 1. Offer valid until January 2005. 2. The value of this voucher is worth £001p. 3. One voucher can be used per ticket.

WOL∞UF∞« uJO¢¸u° W•UOº∞«Ë dHºK∞ w≠ ‹«¸UIF∞« dO§Q¢Ë U≥¸«Ëe° V•d¢ ÊbM∞ UNO≠ sOLOIL∞«Ë q¥u∫¢ vK´ qLF¢ nK∑ª± W≠«dÅË ‹öLF∞« Ÿ«u≤« ‹ô«u∫∞« ‰U߸«Ë rEF± v∞« WO∞UL∞« .r∞UF∞« ‰Ëœ

»U‡‡‡LOß XL•¸ bOº∞«Ë ÍËU‡‡G∞« „¸U∂± Ê«bOº∞« :sO±UF∞« ¡«¸bL∞« ‹UO∫¢ h∞Uî l±

Fax: 020 89080011 • lettings/travel@por tico.co.uk

Gift Vouchers

WGK∞U° …ULºL∞«Ë pH∞« qBH± ÷«d±« v∞« ÍœR¥ Ê« sJL¥ ÊUMßô« VD∞« ”¸«b± s± dO∂Ø œb´ qF∞Ë( TMJ SYNDROME )W¥eOKπ≤ô« WK´ Í« Ê«Ë ÂU´ qJA° rºπ∞« Ê“«u¢ eØd± u≥ «c≥ pH∞« qBH± d∂∑F¢ rºπ∞« W∫Å vK´ dO∂Ø qJA°Ë d£R¢ Ê« sJL¥ qBHL∞« «c≥ VOB¢ Ê« sJL¥ WOºHM∞« ÷«d±ô«Ë wºHM∞« bA∞« Ê« WÅUîË ÂU´ qJA° s´ fOHM∑∞«Ë dO∂F∑∞U° i¥dL∞« ÂuI¥ YO∫° qBHL∞« «c≥ vK´ d£R¢ ‰öî …œU´( WOKHº∞«Ë W¥uKF∞« ÊUMßô« sO° …uI° iF∞U° wºHM∞« bA∞« ÷«d±« v∞« ÍœR¥ UL± )“UHK∑∞« …b≥UA± bM´ ‹ôU∫∞« iF°Ë ÂuM∞« dNE∞« Âô«Ë Ÿ«bB∞U° WE∂¢d± ÊuJ¥ U± …œU´ w∑∞«Ë qBHL∞« «c≥ …œU´« VKD∑¥ ‹ôU∫∞« Ác≥ Ãö´ Ê« .bKπ∞« p•Ë sD∂∞«Ë W∂Æd∞«Ë ‹ôU∫∞« iF° w≠Ë pH∞« hH± `¥d¥ Íc∞« lÆuL∞« v∞« iF∞« q∏± W°PJ∞« b{ W¥Ëœ« ‰ULF∑ßU° v∞« ÃöF∞« sJL¥ô W±bI∑L∞« ÃU§uF∞ …dJ∂L∞« Wπ∞UFL∞« Ê« bOØQ∑∞« s± b°ô UM≥Ë )„«“Ëd∂∞«( .dO∂Ø qJA° pH∞« qBH± ÷«d±« s± wI¥ Ê« sJL¥ ÊUMßô« sO´u≤ vK´ dB∑I¥ ÊUMßô« ÃU§u´« Ãö´ ÊUØ W∂¥dÆ …d∑≠ b∫∞Ë : w≥Ë …d≠u∑L∞« ‹U§öF∞« s± :WØd∫∑L∞« r¥uI∑∞« …eN§« -1 …œU±Ë „öß« rC¥ , W∂§u∞« t∂A¥ Íc∞«Ë “UNπ∞« «c≥ rC¥Ë UNJ¥d∫∑∞ UNOK´ UDG{ jKº¢Ë ÊUMßô« vK´ X∂∏¢ w∑∞« pO∞¸dØô« Ác≥ iF°Ë , ÊUMßô« ‹U§U§u´« s± hKª∑K∞ »u¨dL∞« ÁUπ¢ôU° rH∞« ‹öC´ qLF∑º¢ w∑∞«Ë tOHO™u∞« …eN§ôU° vLº¢ …eN§ô« .`O∫B∞« ÁUπ¢ôU° W§uFL∞« ÊUMßô« p¥d∫∑∞ s¥bª∞«Ë ÊUºK∞UØ : W∑°U∏∞« r¥uI∑∞« …eN§«2. sOI≥«dL∞«Ë ‰UH©ô« Ê« ‹Uß«¸b∞« s± dO∂Ø œb´ X∑∂£« bI∞ Ê« ULØ rE∑M± qJA° WØd∫∑L∞« r¥uI∑∞« …eN§« f∂K° «u±e∑K¥ô v∞« Èœ« UL± dO∂Ø qJA° ÊUMßô« p¥d∫∑° ÂuI¢ô WØd∫∑±« …eN§ô« qO∑ß f∞U∑º∞« s± „öß« s± ÊuJ∑¢ w∑∞«Ë W∑°U∏∞« p¥uI∑∞« ·UA∑Ø« sJL¥ ô YO• WIÅö∞« œ«uL∞« WDß«u° ÊUMßô« `Dß vK´ W∑∂∏± „d∫∑∞ …eN§ô« Ác≥ ÍœR¢Ë WØd∫∑L∞« fJ´ vK´ UNF≠¸ s± i¥dLK∞ ÊuK∞« V∂º°Ë WØd∫∑L∞« …eN§ô« w≠ tOK´ u≥ UL± d∂Ø« …uI° ÊUMßô« r¢ bI≠ hªA∞« dEM± vK´ U≥dO£Q£Ë U≥b´«uÆË „ößô« ÁcN∞ Z´eL∞« s± X∞u∫¢ YO∫° „ößô« Ác≥ b´«uÆ vK´ d¥uD∑∞« iF° ¡«d§« Íc∞«Ë pKº∞« wI° sJ∞Ë WL¥dJ∞« ¸Uπ•ô«Ë pO±«dOº∞« v∞« ÊbFL∞« dEM± vK´ w∂Kß qJA° d£R¥ UL± ÊbFL∞« s± ÊUMßô« p¥d∫∑° ‹Uß«¸b∞« s± œb´ Uº≤d≠Ë UO≤UL∞« s± qØ ‹d§ UM≥Ë hªA∞« t§«u¢ w∑∞« ÊUMßô« ÕuDß s± …eN§ô« Ác≥ b´«uÆ q¥u∫∑∞ Àu∫∂∞«Ë v∞« i¥dL∞« r≠ w≠ U≥«d≤ Ê« lOD∑º≤ w∑∞« ( s¥bª∞«Ë sO∑HA∞« w∑∞« `Dß« w≠ …eN§ô« Ác≥ b´«uÆ oB∞ Í« ) ÊUMßô« nKî UNF{Ë , WO≤UºK∞« r¥uI∑∞« …eN§Q° vLº¢ w∑∞«Ë ÊUºK∞«Ë rH∞« nIß t§«u¢ …d∑H∞« w≠ ÊUºK∞« Õd§ v∞« ÍœR¢Ë oDM∞« vK´ dO∂Ø qJA° d£R¢ w∑∞«Ë

9

Appointed Agent on N&N Cheque Cashed

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


Jack in the box

UO≤b∞« ‚ËbMÅ

wKIF∞« nKª∑∞«Ë ... w°dF∞« Âö´ô« dOG∑¢ ô Áu§u∞«Ë ‹U°U§ô«Ë WKµßô« v∑• iF∂∞« ...WIHA∞« U≤UO•«Ë “«eµL®ô« dO∏¢ W§¸b∞ dL•ô« qE∞«Ë d¥d∫∑∞« fOz¸ < «–«Ë \wKO∞ ÍœU≤ v∞« X∞u∫¢ …UMI∞« Ê« rNL∞« WD¥dî w≠ l{ËË QDª∞« o¥d© s´Ë Àb• Ë«... ö∏± )d¥d∫∑∞« fOzdØ( bO§ Z±U≤d° Z±«d∂∞« r∑¥Ë ¸uH∞« vK´ rNF≠¸ r∑¥ )... rK∫≤ UMKD° u∞( qE∞U° vLº¥ Z±U≤d∂Ø WN≠U¢ Z±«d∂° rN∞«b∂∑ß« Ê« vK´ t¢dJ≠ ÂuI¢. dL•ô« ‰c∞« Ë« dL•ô« ô s¥cK∞«Ë WO±uJ∫∞« `∞UBL∞« w≠ sOH™uL∞« WF©UI∑L∞« ‹ULKJ∞« q• Èuß ÊuKFH¥ U± ÊËbπ¥ X∫¢ ¡«dL• U©uDî ÊuFC¥... bz«dπ∞« …¡«dÆË ??tHº∞« «c≥ U± ... ¸U∂îô« l¥cL∞ `§U≤ Z±U≤d° ‰«b∂∑ß« ‰uIFL∞« s± q≥ qØ w≠ XKA≠ w∑∞«Ë WO´«–ô« ÁcN° lz«¸ ÂbI±Ë ‰«u© UNL¥bI¢ X∞ËU• w∑∞« WO≤u¥eHOK∑∞« Z±«d∂∞« .WOI° Y¥b∫K∞Ë... UN∑±bî …d∑≠ ÂœUI∞« œbF∞« w≠ < Êu¥eHOK∑∞« YO≤Q∑∞ W∫§U≤ WO•«d§ WOKL´).W¥dBL∞«( v∞« tK¥u∫¢Ë ÍdBL∞« Ÿ¸UA∞«Ë ... r∞U´ w≠ ÍdBL∞« Êu¥eHK∑∞«.dî¬ r∞U´ w≠ ÍdBL∞« W´Uß 24 À«b•« ... WºLîË W´Uß 24 À«b•«!!Ÿb§ U¥ wMBƸ... nB≤Ë d¥d∫∑∞« fOz¸

ÊuJ¥ Ê« wIDML∞« Ë« ‰uIFL∞« s± qN≠ ...ʬdI∞« s± U±UL¢ ‰Uî ÍdBL∞« Êu¥eHK∑∞« bOAM∞« lLºM∞ ... sO∑´Uº∞ v∑• Y∂∞« «uHÆË√ .r¥dJ∞« ʬdI∞«Ë rπ≤ ...rπ≤ UM∑O° w≠... b•« UN≠dF¥ ô Âuπ≤ ...ÂuπM∞« ‹U¥«u≥ ...…d± ‰Ëô rπ≤ ... ¡«uN∞« vK´ vK´ U∂¥dÆË UJ¥“U± U¥ wÆœ ...ÂuπM∞« a∂D± «uH´ !!! ÂuπM∞« ‹U±UL• W®UA∞« w≥ WD∫L∞« Ác≥ ÊuJ¢ Ê« Y∞U∏∞« ¸UO∑îô« U±« œuO∞u≥ w≥ dB± Ê« ¸U∂∑´« vK´ ... ÂuπM∞« WD∫± sO¥dBL∞« sO≤UMH∞« s± lLπ¢ d∂Ø« UNO≠Ë ‚dA∞« ÊuJ¥ ‚uH∑∞«Ë …œU¥d∞« Ê« «ËbI∑´U≠ ...»dF∞«Ë ‹U≤UMH∞«Ë sO≤UMH∞« …œ¸UD±Ë WI•ö±Ë WF°U∑L° ‹«u±ô«Ë rNM± ¡UO•ô« ‹U°dDL∞«Ë sO°dDL∞« sO°d∑GL∞« sO¥dBL∞« Ê« Êu≠dF¥ô rN≠ l∂D∞U°Ë Ÿ¸UA∞« ¸U∂î« W≠dF± ‰Ëô« ÂUIL∞« w≠ rNLN¥ ... W∫B∞« ... dB± w≠ ¸UFßô« ... ÍdBL∞« dO∏J∞«Ë »«e•ô«Ë ‹U°UIM∞« ¸U∂î« ... rOKF∑∞« vK´ UÆö©« U≥«d≤ ô w∑∞« lO{«uL∞« s± dO∏J∞«Ë ÂuπM∞« ¸U∂î« s± ô« WO{UH∞« )WOzUCH∞«( W®U® Í« bOF° Ë« V¥dÆ s± ÍdBL∞« »d∑GL∞« rN¥ ôË w≠ WOßUI∞« …UO∫∞U≠ ÂuπM∞« ¡ôR≥ s´ ¸U∂î« «c≥ ¸U∂î« WF°U∑L∞ XÆu∞« »d∑GL∞« wDF¢ ô W°dG∞« s± 95 % Ê« bØRL∞« s±Ë WK∏LL∞« Ác≥ Ë« »dDL∞« rN≠dF¥ Ê« b¥d¥ ôË ôË rN≠dF¥ ô ÂuπM∞« ¡ôR≥ ...b•« r≥dØc∑¥ s∞Ë UNCF° s± …¸dJ± …¸uÅ Z±«d∂∞« Ác≥ qØË

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

…b¥b§ …d≥U™ d∂∑F¢ …dOîô« WMß dA´ WºLª∞« s± w°dF∞« r∞UF∞« U≥bN® w∑∞« WO±ö´ô« …u∫B∞« Ê« ô w∑∞«Ë )... ‹UOzUCH∞U°( …ULºL∞«Ë WO≤u¥eHOK∑∞« WO°dF∞« ‹«uMI∞« ¸UA∑≤« bF∂≠ ...Wß«¸b∞«Ë Y∫∂∞U° Ê« …œËb∫L∞« w¢U±uKF± Vº∫≠ ?rßô« «c≥ UNOK´ oK©« Íc∞« )ÍdI∂F∞«( u≥ s± WE∫K∞« Ác≥ v∑• rK´« vMF± ôË UN∞ ÊUJ± ô WOzUC≠ WLKJ≠ ... w´UMÅ dLÆ u≥ satellite WL§d¢Ë (space) u≥ ¡UC≠ WL§d¢ sJ∞Ë . vMF± s± WLKJ∞« Ác≥ UNOMF¢ U± qJ° WO{U≠ ‹«uMÆ UN≤« WOzUCH∞U° œuBIL∞« ÊUØ «–« ô« rNK∞« .bOBI∞« XO° u≥ «c≥ fO∞ sO´b∂L∞«Ë s¥dJHL∞« s± ·ôP° dB± ÂU•œ“ô ...sOO≠U∫B∞«Ë Ác≥ Ê« WA≥bK∞ dO∏L∞«Ë VOπF∞« V¥dG∞«Ë Âö´ô« ‘d´ vK´ ÂU´ qØ UNºH≤ VBM¢ WOzUCH∞« √uß« s± wN≠ √ußô« sJ¢ r∞ Ê« UN≤« r¨d∞U° w°dF∞« !!WO°dF∞« )‹UOzUCH∞«( W®UA∞« vK´ s± r∑ª∞« «uF≠¸« > ‰Ë« ‚ö©« s± o¥dF∞« ÍdBL∞« Êu¥eHOK∑∞« √b° s± ‹UMOFº∑∞« W¥«b° w≠ WO∞Ëœ Êu¥eHOK¢ WD∫± dO¨ ¸UF® UN∞ ôË« ¸U∑î«Ë ... w{UL∞« ÊdI∞« ...dºM∞« u≥Ë ô« VßUM± l°U∑¥ ÊUØ UNMO• w≠ eOKπ≤ô« b•« wM∞Uß bÆË dOD∞« «c≥ wMF¥ «–U± ... ÂbI∞« …dJ∞ …«¸U∂± wF± t∞ …eOL± W±öFØ rJ≤u¥eHOK¢ t±bª∑º¥ Íc∞« )WO≠d• WL§d¢ ‰«Rº∞« r§d¢« Ê« ‰ËU•« U≤«Ë...( s´ ozUÆb∞ ‹eπ´Ë ... ‰«Rº∞« s± XA≥b≤U≠ tMJ∞Ë …«¸U∂L∞« WF°U∑L° d≥UE∑∞« ôËU∫± W°U§ô« «c≥ q∏L¥ q≥... dî¬ qJA° Èdî« s± ‰«Rº∞« œU´« Y¥b∫∞« Ë« r¥bI∞« dB± a¥¸U¢ s± ¡w® dOD∞« Âbª∑º¥ Íc∞« ‚«dF∞« Êu¥eHOK∑° WÆö´ t∞ q≥Ë... WKµßô« s± qOß √b°Ë q≥Ë q≥Ë... ¸UFA∞« fH≤ ¸uH∞« vK´ ‹dØc¢Ë... W°U§« t∞ b§« Ê« b°ôË ÊUJ≠ bL•« dîUº∞« V¢UJK∞ )sO¢Ëd∞« b∂´( WOBª® t∞ Õd®« ‹«b°Ë sOº• vHDB± ÊUMH∞«Ë V§¸ U±u∑ª± ô« dB± s± ¡w® Í« ÃËdî sJL¥ ô t≤«... iF° w≠Ë W±u∑ª± WD∫L∞« Ác≥Ë dºM∞« r∑ª° q§d∞« ÂöØ w≠ dJ≠« ‹«b°Ë )qπº±( r∑ª° ÊUO•ô« e±¸ s´ dO∂F∑K∞ o≠u± dºM∞« ¸UO∑î« ÊUØ q≥ ... d∂F¥ dî¬ e±¸ ¸UO∑î« qC≠ô« s± ÊUØ Ë« ??dB± «d≥ôUØ WLOEF∞« W¥dBL∞« …¸UC∫∞« s´ öF≠ Êu±« aM´ ‹u¢ Ë« w∑O¢dH≤ Ë« ‰uN∞« u°« Ë« ö∏± WD∫L∞« ÁcN≠... dB± WCN≤ ‰U∏L¢ v∑• Ë« Ê« UC¥« ÷d∑H¥Ë WO∞Ëœ ÊuJ¢ Ê« ÷d∑H± ¡U∫≤« qØ w≠ sO¥dBL∞« dO¨ s± dO∏J∞« U≥b≥UA¥ nK∑ª¥ô …eOLL∞« WÆöF∞« ÊuJ¢ Ê« b° ôË... r∞UF∞« vK´ s± r∑ª∞« «uF≠dO∞ Ê«Ëô« ʬ qN≠ ÊUM£« UNOK´ ?jI≠ rN∂¢UJ± w≠ t° «uEH∑∫¥Ë W®UA∞« ?wM©u∞« bOAM∞« s¥«Ë r¥dJ∞« ʬdI∞« s¥« ÊuJ¥ Ê« UC¥« ¡v©Uª∞«Ë s±U∏∞« ¸UO∑îô« ÊUØË W´Uß 20 ‰U߸ô« ÊuJ¥ ô «–ULK≠ W´Uß 24 ‰U߸ô WD∫L∞« Ác≥ vK´ ÊuLzUI∞« bπO∞ W´Uß 22 Ë« jI≠ ... ‹U°Uº∫∞« …œU´«Ë ... ”UH≤ô« ◊UH∑∞ô WÅd≠ W∞ËU∫±Ë ... W±bIL∞« Z±«d∂∞« Wß«¸œË WF°U∑±Ë UÅuBî ÍdBL∞« »d∑GLK∞ bOHL∞« r¥bI¢ ¸UO∑îô« «c≥ Âd• bÆË ... U±uL´ w°dF∞« s©«uL∞«Ë wM©u∞« bOAM∞« ŸULß s± W°dG∞« w≠ sO¥dBL∞« qØ )Íœ«R≠Ë w∂• p∞ Íœö° Íœö°( VO∂∫∞« qØ ‰U߸ô« W¥UN≤Ë W¥«b° l± t´ULß ÷d∑HL∞«Ë WO°dF∞« ‹U≤u¥eHK∑∞« rEF± w≠ Àb∫¥ ULØ Âu¥ w≠ sOLKºL∞« s± sO¥öL∞« Âd• ULØ ... Èdîô« ʬdI∞« s± ‹UMO° ‹U¥P° ŸU∑L∑ßô« s± r∞UF∞« sO¥dBL∞« sOzdIL∞« ¡ULE´ ‹«uÅQ°Ë r¥dJ∞« W¥UN≤Ë W¥«b° l± UC¥« UNOK´ U≤œuF¢ w∑∞«Ë... ...‰U߸ô«

10

d± vK´ X≤U´ ... rKF≤ ULØË WO°dF∞« WIDML∞U≠ »Ëd∫∞«Ë ... t´«u≤U° ‰ö∑•ô« s± ¸uBF∞« UN∑O∫{ Õ«¸ w∑∞« WO´ULπ∞« d°UIL∞«Ë `°«cL∞«Ë w∑∞«Ë »dF∞« »U∂® …dOî s± sO¥öL∞«Ë sO¥öL∞« r∞UF∞« ‹«Ëd£Ë ‹«¸bÆË ‹UÆU© s± dO∏J∞« ‹cHM∑ß« ‰ö∑•ô« «c≥ ‰«“ UL≠ UC¥« rKF≤ ULØË ... w°dF∞« sJ∞Ë nOª± qJA° w°dF∞« bºπ∞« w≠ qGKG∑¥ ...UC¥« bOBI∞« XO° u≥ «c≥ fO∞ ‰ö∑•« s± w≤UF¥ ‰«e¥ ôË ÊUØ w°dF∞« r∞UF∞U≠ u≥ wßUßô« t≠b≥ nKª∑± Âö´« s± √b∂¥ nK∑ª± WO°dF∞« »uFA∞« ‰uI´ qºG∞ WLE∑M± WOKL´ XÆU≠ w∑∞« WO±ô«Ë qNπ∞« V∂º° öÅ« W∞uºGL∞« ô Íc∞«Ë w∫Dº∞« rOKF∑∞« Ë« ... ‹ôbFL∞« qØ ¸UA∑≤«Ë ... tO≠ gOF≤ Íc∞« dBF∞« VØ«u¥ …b¥bA∞« ◊uGC∞« s± WOKIF∞«Ë WOºHM∞« ÷«d±ô« «bF≤«Ë ... X∂J∞«Ë W∞UD∂∞«Ë ... lÆuL∞«dIH∞«Ë ... …bØ W¥UG∞Ë ... ÊUº≤ô« ‚uI• „UN∑≤«Ë ... ‹U¥d∫∞« s¥dAF∞«Ë ÍœU∫∞« ÊdI∞« v∞« r∞UF∞« ‰UI∑≤« lL≠ ... ‰Uπ± w≠ WKzU≥ …¸u£ ‰UI∑≤ô« p∞– V•UÅ... ... WO´UMB∞« ¸ULÆô«Ë ‹ôUB¢ô« UO§u∞uMJ¢ …e¥eF∞« U≤œö° w≠ Âö´ô« vK´ ÊuLzUI∞« nA∑Ø«Ë vK´ dîP° Ë« qJA° d£R¢ ·uß …¸u∏∞« Ác≥ Ê« ÷ËdHL∞« w±ö´ô« ¸UB∫∞U≠ ... »uFA∞« WOKI´ ‹uL¥d∞«( …dªÅ vK´ rD∫∑¥ ·uß rNOK´ s©«uL∞« lOD∑ºOß WDOº° ¸– WDGC∂≠ )‰Ëd∑MØ ¡ULß w≠ `∂º¥ Ê« ... ÊUØ Í« w≠ ÍœUF∞« w°dF∞« ‹UD∫L∞« ‹Uµ± Ë« ‹«dA´ sO° qIM∑¥Ë ... r∞UF∞« ‰uI´ Âd∑∫¢ w∑∞« WOL∞UF∞« WO≤u¥eHOK∑∞« u≥ U± qØ r¥bI¢ w≠ U≥bN§ qØ ‰c∂¢Ë ... UN¥b≥UA± czbM´Ë ... …UO∫∞« ŸËd≠ qØ w≠ bOH±Ë bO§ ÊUØ t≤« ·dFOßË sOL∏∞« s± b≥UAL∞« nA∑JOß ...WK¥u© ‹«uMº∞ nKª∑± Âö´« WO∫{ ... ‹«ËbM∞«Ë ‹U´UL∑§ô«Ë ‹«dL¢RL∞« ‹bIF≤U≠ ÂœUI∞« ͸UC∫∞« ŸUF®ô« «c≥ nÆu∞ W∞ËU∫± w≠ Ê« «uHA∑Ø«Ë ... WC≠ s± o∂© vK´ ¡ULº∞« s± rNOK´ ... s± vK´ dDª∞« ... W∞U∫±ô ÂœUÆ dDª∞« œ«dO∑ßU° ... WLßU∫∞« ‹«¸«dI∞« X≤UØË ... UF∂© s± sO¥öL∞« sO¥öL° W±bI∑L∞« UO§u∞uMJ∑∞« Ác≥ œö° s± WO≤ u¥eHOK¢ ‹UD∫ ± ¡UA≤ ô ‹«¸ôËb∞« »e∫∞« „«c∞ Ë« ÂUEM∞« «cN∞ ‚«u°« ÊuJ∑∞ dπNL∞« W°UÆd∞« Ë« …œbA∑L∞« ‹U´ULπ∞« Íb¥« s´ «bOF° s´ qOBH∑∞U° Àb∫¢« ·ußË... WO±uJ∫∞« dØdL° W¥«b° WHKª∑L∞« Ë« WHK∑ªL∞« »¸Uπ∑∞« d∂∑F¥ Íc∞«Ë MBC jßËô« ‚dA∞« Êu¥eHOK¢ øUª∞« w≠ WK®U≠ )WOzUC≠( W°dπ¢ ‰Ë« UOª¥¸U¢ ÊU∑K∞«Ë ANN‰«Ë WKI∑ºL∞« Êu¥eHK∑° «¸Ëd±Ë w≠ w°dF∞« Âö´ö∞ …¸uÅ √uß« Ÿ«e≤ ö° ÊU±bI¢ `π≤« s± d∂∑F¢ w∑∞« …d¥eπ∞« v∑•Ë øUª∞« ‹U±ö´ qØ s± r¨d∞U° WO±ö´ô« »¸Uπ∑∞« .UN° jO∫¢ w∑∞« ÂUNH∑ßô« qOK∫¢Ë Wß«¸œ w≠ œbF∞« «c≥ w≠ √b°Uß wMMJ∞Ë ÊuJ¢ Ê« ÷d∑H¥ w∑∞«Ë ... W¥dBL∞« )WOzUCH∞«( UN©U∂¢¸ô «dE≤ WO≤u¥eHOK∑∞« ‹UD∫L∞« ÈuÆ« s± ÂbÆ«Ë ‚d´« s± vM∂L°Ë ... ôË√ rOEF∞« dB± rßU° p∞cØË ... w°dF∞« r∞UF∞« w≠ Êu¥eHOK∑∞« w≤U∂±

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


London Guide

Emerginces

¡È¸«u©

Ambulance, LFB ¡È¸«u© and Police Tel: 999 • Talk to a nurse by - Tell: 0845 46 47 - www.nhsdirect.nhs.uk • Blood Transfusion Services - Tell: 08457 711 711 Âb∞« pM° - www.blood.co.uk • HO (Immigration) WOKî«b∞« …¸«“Ë - Tell: 020 8686 0688 -www.ind.homeoffice.gov.uk

AIRPORTS

‹«¸UD±

• Heathrow Airport Ëd∏O≥ ¸UD± - Tell: 020 8739 4321 - www.baa.com p¥u¢U§ ¸UD± • Gatwick Airport - Tell: 01283 535353 - www.baa.com • Stansted Airport bO∑º≤U∑ß ¸UD± - Tell: 020 882 0141

TRAINS

‹«¸UDÆ

• Underground Enquires - Tell: 020 7222 1234 ‚UH≤ô« Ëd∑± - tube.tfl.gov.uk ‹«¸UDÆ • Trains - Tell: 020 738 77070 • London Tourist Authority - visitbritain.com ‹U±öF∑ß« WµO≥

ÊbM∞ W•UOß

Arab Embassies Algerian Embassy W¥dz«eπ∞« …¸UHº∞« 54 Holland Park London W1 3RS Tel: 020 7221 7221 s¥d∫∂∞« …¸UHß Bahrain Embassy 98 Gloucester Road London W7 4AU Tel: 020 7370 5131 Egyptian Embassy W¥dBL∞« …¸UHº∞« 26 South Street London W1K 1DW Tel: 020 7499 2401 Embassy of Jordan WO≤œ¸ô« …¸UHº∞« 6 Upper Philmore Gardens London W8 7HA Tel: 020 7937 3685 Embassy of Kuwait WO∑¥uJ∞« …¸UHº∞« 2 Alberts Gate London SW1 7JU Tel: 020 7590 3400 Embassy of Oman ÊUL´ WMDKß …¸UHß 167 Queen's Gate London SW7 5HE Tel: 020 7493 2200 W¥dDI∞« …¸UHº∞« Embassy of Qatar 1 South Audley Street London W1K 1HF Tel: 020 7493 2200 ‹«¸U±ô« …¸UHß Emirates Embassy 30 Princes's Gate London SW7 1PP Tel: 020 7581 1281 Lebanese Embassy WO≤UM∂K∞« …¸UHº∞« 15 Palace Gardens Mews Kensingston,London W8 4RA Tel: 020 7229 7265

London Mosques Islamic Cultural Centre 146 Park Road London NW8 Tel: 020 722 43363 Al-Muntada Al-Islami Trust 7 Bridge Place Parsons Green London SW 6 Tel: 020 7736 9060 Hendon Islamic Centre Brent View road Hendon, London NW7 Tel: 020 820 23236 Kensington Trust Mosque 76 Golborne Road London W10 Tel: 020 722 14355 Islamic Centre-Maida Vale 140 Maida Vale London W9 1QB Tel: 020 7604 55500 Shepherd's Bush Mosque London W12 Tel: 020 774 0063 Islamic Centre 10 Brewick Street London W1 Tel: 020 743 78840

ÊbM∞ qO∞œ

WO°dF∞« „uM∂∞«

Arab Banks

BA Commercial Bank 8-10 Mansion House London EC 4N 8BJ Tel: 020 7648 7777 Qatar National Bank 30 Curzon Street London W1Y 7AF Tel: 020 7493 7400 British Bank of The Middle East 29 Hill Street London W1Y 6AD Tel: 020 7355 6300 Saudi American Bank Nightingale House 65 Curzon Street London W1Y 7PE Tel: 020 7355 4411 Jordan International Bank 103 Mount Street London W1 Y 6AD Tel: 020 7493 7328 Saudi British Bank 18c Curzon Street London W1 Tel: 020 7409 2567

Arab Bank Plc 131 Park Lane London W1 3AD Tel: 020 7408 1606 National Bank Of Egypt 11 Waterloo Place London SW1 Y4AD Tel: 020 7374 6446 Arab National Bank 47 Seymore Street London W1A 2LB Tel: 020 7723 7944 National Bank Of Kuwait Portman Square London W1R 9PR Tel: 020 7408 1606 Bahrain ME Bank 40 Queen Street London EC4R 1DD Tel: 020 7236 0413 National Commercial Bank of Saudi Arabia 78 Cornhill Street London EC3V 3QQ Tel: 020 7283 4233

Arabic Churches Syrian Orthodox Church Star Road London W14 St.Mark's Church Allen Street London W8 Tel: 020 7937 5782

WO°dF∞« ‹«¸UHº∞« WO∂OK∞« …¸UHº∞« Libyan Embassy 61-62 Ennismore Gardens London SW7 1NH Tel: 020 7581 6120 Moroccan Embassy WO°dGL∞« …¸UHº∞« 97 Praed Street London W2 Tel: 020 7724 0719 Palestinian Representative ÊODºKH 5 Galena Road London W6 0LT Tel: 020 8563 008 …¸UHº∞« Saudi Arabian Embassy W¥œuFº∞« 30 Charles Street London W1X 7PM Tel: 020 7917 3000 W¥¸uº∞« …¸UHº∞« Syrian Embassy 8 Belgrave Square London SW1X 8PN Tel: 020 7245 9012 Sudan Embassy WO≤«œuº∞« …¸UHº∞« 3 Cleveland Row London SW1A Tel: 020 7245 9012 Tunisian Embassy WOº≤u∑∞« …¸UHº∞« 29 Princes Gate London SW7 1QG Tel: 020 7584 8117 WOMLO∞« …¸UHº∞« Yemen Embassy 57 Cromwell Road London SW7 2ED Tel: 020 7584 6607

We would be pleased to cater for parties and deliver Take Away 9 William Street Knightsbridge, London SW1X 9HL (Opposite Sheraton Park, Tower Hotel) Tel: 020 7235 7788 • Fax: 020 7235 7771

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

National Bank of Abu Dubai 1 Knightsbridge London SW1X 7LY Tel: 020 7393 3600 Saudi Internatonal Bank 1 Knightsbridge London SW1X 7LX Tel: 020 7409 2567 National Bank of Dubai 207 Sloane Street London SW1X 9QX Tel: 020 7245 6923 United Bank of Kuwait 7-15 Baker Street London W1M1AB Tel: 020 7487 6500

WO°dF∞« Ê«dOD∞« ◊uDî

Arab Airlines WO∑¥uJ∞« W¥uπ∞« Kuwait Airways 16 Baker Street London W1M2AD Tel: 020 7412 0006 Saudi Arabia Airlines W¥œuFº∞« W¥uπ∞« 173 Victoria Street London SW1E 5NH Tel: 020 7798 9898 Royal Jordan Airlines WO≤œ¸ô« WOJKL∞« 32 Brook Street London W1Y 1AG Tel: 020 7878 6333 jßËô« ‚dA∞« Middle East Airlines 45 Albermarle Street London W1X 3PE Tel: 020 7493 5681 Syrian Arab Airlines W¥¸uº∞« W¥uπ∞« 27 Albermarle Street London W1X 3FA Tel: 020 7493 2851

WO≤«œuº∞« W¥uπ∞« Sudan Airways 32 Ruhand Gate London SW7 1PG Tel: 020 7584 2400 ‹«¸U±ô« Ê«dO© Emirates 95 Cromwell Road London SW7 4DL Tel: 020 7808 0033 Ê«dODK∞ dB± Egyptair 29-31 Picadilliy London W1V 0PT Tel: 020 7734 2395 WOº≤u∑∞« W¥uπ∞« Tunis Air 24 Scakville Street London W1X 1DE Tel: 020 7734 7644 W¥dz«eπ∞« W¥uπ∞« Air Algerie 10 Baker Street London W1M 1DA Tel: 020 7487 5903

WO°dGL∞« WOJKL∞« Royal Air Morocco 205 Regent Street London W1R 8PE Tel: 020 7493 8854 aOKª∞« Ê«dO© Gulf Air 27 Albermarle Street London W1X 4LS Tel: 020 7408 1717 WOMLO∞« W¥uπ∞« Yemen Airways 67 Great Titchfield Street London W1X 3 FF Tel: 020 7491 7186 WO≤UD¥d∂∞« W¥uπ∞« British Airways Victoria Place London SW1W 9S1 Tel: 020 7828 4895

Arab Places and Community The Arab League 52 Green Street London W1Y 3RH Tel: 020 7629 0044 www.arableagueonline.org The Arab British Chamber of Commerce 6 Belgrave Square London SW1X 8PH Tel: 020 7235 4363 www.abcc.org.uk The Arab Club of Britain P.O. Box 2101 London W13 8BT Tel: 020 8997 0541 www.arabclub.demon.co.uk The Lebanese Caltural & Secial Association in UK 3 Walmgate Road Perivale, UB6 7LR www.lcsauk.co.uk Tel: 020 8997 7798 Fax: 020 8810 4926 e-mail: info@lcsauk.co.uk Kufa Gallery 26 Westbourne Grove London W2 5RH Tel: 020 7229 1928 www www.kufa.dircon.co.uk The Arab Lawyers Association P.O. Box 34 London SE21 8SU Tel: 020 8670 3698

11

Anglo- Arab Association 31 Collingham Road London SW5 0NU Tel: 020 7373 8414 Arab Women's Group 123 King's Street London W6 Tel: 1020 8563 0850 www.refugeesonline.org.uk/awg/ Arabic Translation & Typesetting Services Tel: 020 8997 7798 Fax: 020 8810 4926 sales@oryx.uk.com Arab Women's Association 211 The Linen Hall 162-168 Regent Street London W1R 5TB Tel: 020 8670 3698 British Lebanese Association 7th Floor 111 Upper Richmond Road Putney London SW15 2TJ Tel: 020 7370 2752 Yemeni Community Association 2 Thorpe Close London W10 5XL Tel: 020 8964 8570 Tunisian Mothers' Association 439 Edgware Road London W2 1TH Tel: 020 7724 8778

Sudanese Community & Information Centre 2 Thorpe Close London W10 4DB Tel: 020 8964 0973 Egyptian Community Association 100 Redcliffe Gardens London SW10 9HH Tel: 020 7244 8925 Bahrain Society C/O 6 New Square, Lincoln's Inn London WC2A 3RP Tel: 020 7269 2000 British Moroccan Society 35 Westminster Bridge Road London SE1 7JB Tel: 020 7401 8146 Moroccan Information Centre 61 Golborne Road London W10 5NR Tel: 020 8960 6654 Somali Community Centre 365 Brixton Road London SW9 Tel: 020 7326 1827 Egyptian Community Centre 284 Harrow Road London W2 5ES Tel: 020 7289 2947 W.A.B.I.L Wabil,19 Chelmsford Square London NW10 3AP Tel: 020 8459 8475

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


Lonely Heart

W∂©Uª∞«

www.londontimeuk.net

gO´ ¡UM°Ë ëËe∞« ÷dG° ·¸UF∑∞« ÷dG° UM≥ ·¸UF∑∞U° bBI≤Ë W°dG∞« w≠ ·¸UF∑∞« W°uFÅ Èb± U±UL¢ ·dF¢ r¥U¢ ÊbM∞ ¡«dÆ qJ∞ W∂©Uª∞« ¸Ëb° ÂUOIK∞ ÂU¢ œ«bF∑ß« vK´ WHO∫B∞«Ë .‰œU∂∑L∞« «d∑•ô«Ë R≠UJ∑∞« s± rOKß ”UAß« vK´ „d∑A± s¥ËUM´ Ë« ¡ULß« dAM≤ s∞ ,W±U¢ W¥dº° q±UF∑ß rJ¢U°UDî ,W•«dB°Ë qOBH∑∞U° rJ¢U∂KD° «uK߸« ,rN∂K© w≠ s¥œU§ ,WHO∫B∞« Ë« WHO∫B∞« Ê«uM´ v∞« rJ¢U∂KD° «uK߸« ,ëËe∞« w∂¨«d° ‰UB¢ô« UNºHM° r¥U¢ ÊbM∞ W∂©Uî v∞u∑¢ ·ußË n¢«u≥ ÂUƸ« Ë« . lonelyheart@londontimeuk.net :w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« o¥d© s´ UOBª® W∂©Uª∞U° ÊËdAF∞«Ë WF°«d∞« w≠ , U¥dO¢¸« s± …U∑≠ Ê«dOD∞U° WHOC± qLF¢ , WHI∏± , WKOL§ , U¥dO¢¸« Ë« Ê«œuº∞« s± ÃË“ s´ Y∫∂¢ , , q¥u© , rOßË , dLF∞« s± sO£ö∏∞« w≠ .WOºMπ∞« t¥b∞ , qLF¥

1013

, WKOL§ , WO∫Oº± , ÂU´ 27 WOÆ«d´ …U∑≠ s´ Y∫∂¢ , ÊbM∞ w≠ WLOI± , WLKF∑± qCH¥Ë w∫Oº± w°d´ dLF∞« p¥d® W±UÆ« t¥b∞ qLF¥ , qJA∞« ‰u∂I± wÆ«d´ Wº±Uª∞« v∑• sº∞« , UO≤UD¥d° w≠ .sOF°¸ô«Ë

1014

, Êu£ö∏∞«Ë Wº±Uª∞« w≠ WOÆ«d´ WK±¸« , …dA´ W¥œU∫∞« w≠ …bO•Ë XM° UN¥b∞ wND∞« bOπ¢ , WLKF∑± , WIO®¸ , WKOL§ q§¸ s± ëËe∞« b¥d¢ , W©UOª∞« ‰UL´«Ë , rOßË , rKF∑± , ÍdB± Ë« wÆ«d´ UN∑M°ô »« ÊuJ¥Ë WO§Ëe∞« …UO∫∞« ”bI¥ .sOF°¸ô«Ë Wº±Uª∞« v∑• sº∞« ,

1015

, s¥dAF∞«Ë WF°«d∞« w≠ WO°dG± …U∑≠ vK´ ‰uB∫K∞ WF±Uπ∞« w≠ W∂∞U© , WKOL§ w°d´ »U® s± ëËe∞« b¥d¢. dO∑º§UL∞« v∑• sº∞«. w≤UM∂∞ Ë« ÍdB± qCH¥ .Êu£ö∏∞«Ë Wº±Uª∞«

1016

, Êu£ö∏∞«Ë WF°Uº∞« w≠ WO≤UM∂∞ …«d±« W¥eOKJ≤ô« bOπ¢ WHI∏±.. «b§ WKOL§ , v∞Ë« W§¸œ XO° Xß , WOº≤dH∞«Ë dO∂Ø ‰eM± w≠ gOF¢ œôË« ÊËb° WIKD± p¥d® s´ Y∫∂¢ , UO≤UD¥d° w•«u{ w≠ v∑• sº∞« , UN¢b•Ë f≤uO∞ dLF∞« .sOF°¸ô«Ë Wº±Uª∞«

1017

VßU∫± qLF¥ WMß 38 ÍdB± »U® r∞ , UO≤UD¥d° w≠ „uM∂∞« d∂Ø« s± …b•«u° ”Ëd´ s´ Y∫∂¥ , ëËe∞« t∞ o∂º¥ qCH¥Ë , WO°d´ …U∑≠ - q∂I∑ºL∞« , WKOL§ , WIO®¸ , WO°dG± Ë« W¥dB± .WO§Ëe∞« …UO∫∞« ”bI¢ , ‰uD∞« WDßu∑± , sOF°¸ô« w≠ w≤«œuß ‰UL´« q§¸ …dA´ W¥œU∫∞« w≠ b•«Ë b∞Ë t¥b∞ , oKD± jßu° ôeM± pKL¥ , WOºMπ∞« w≤UD¥d°. …UO∫∞« ”bI¢ W§Ë“ s´ Y∫∂¥ , ÊbM∞ , WO°d´.. (sOF°¸ô« v∑• sº∞«. WO§Ëe∞« ).WLKº±

1007

1008

s´ Y∫∂¥ ÂU´ 55 w≤UM∂∞ rFD± V•UÅ v∑• sº∞« , …UO• WJ¥d®Ë W§Ë“ Ê« qCH¥ , WIO®¸ , WKOL§.. sOF°¸ô« .WO≤UM∂∞ ÊuJ¢

1009

Y∫∂¥ sOF°¸ô«Ë WO≤U∏∞« w≠ wÆ«d´ q§¸ ëËe∞« UN∞ o∂º¥ r∞ WO°d´ W§Ë“ s´ WKOL§. sO£ö∏∞«Ë Wº±Uª∞« v∑• sº∞«. .W±UÆô« UN¥b∞ WKzU´ s±

1010

ÊËdAF∞«Ë Wº±Uª∞« w≠ WO≤UM∂∞ …U∑≠ …b•u∞«Ë …UO∫∞« UNظUA¥ ÃË“ s´ Y∫∂¢ pM° w≠ qLF¢ , WzœU≥ , WKOL§ , ÊbM∞ w≠ , qLF¥ , dLß« , q¥u© , dON® ÍeOKJ≤« WO§Ëe∞« …UO∫∞« ”bI¥ , W±UÆô« t¥b∞ .Êu£ö∏∞«Ë Wº±Uª∞« v∑• sº∞«.

1011

‹UMOF°¸ô« nB∑M± w≠ WO≤«œuß …bOß w≤«œuß Ë« ÍdB± ÃË“ s´ Y∫∂¢ , , WO≤UD¥d∂∞« WOºMπ∞« t¥b∞ , w∫Oº± .sOºLª∞« v∑• sº∞«

1012

o≠Ë s± Xª° U¥ ‰ö∫∞« w≠ sOß«¸

, sOF°¸ô« nB∑M± w≠ Ídz«e§ »U® qLF¥ , œôË« t¥b∞ fO∞Ë Uº≤dH° oKD± qOº≤uØ w≠ gOF¥ , Âd∑∫± qîœ t¥b∞Ë s± ëËe∞« b¥d¥ ÂUN∞u≠ WIDM± w≠ ‹ö≠ ”bI¢ , WLKº± , WKOL§ , WO°d´ …«d±« .sOF°¸ô« v∑• sº∞« , WO§Ëe∞« …UO∫∞«

1004

t¥b∞ , W¥eOKJ≤« s± oKD± , ÍdB± ŒU∂© …«d±« s± ëËe∞« b¥d¥ , sO∑M°Ë œôË« 3 WK±¸« Ë« WIKD± Ë« …U∑≠ WLKº± WO°d´ WO°d∑∞« ÁœôË« WO°d¢ w≠ Áb´Uº∑∞ v∑• sº∞«. W∫O∫B∞« WO±ößô« .sOºLª∞«

1005

t¥b∞ , rOßË , WMß 29 Ídz«e§ »U® b¥d¥ , ¸«e§ qLF¥ , UO≤UD¥d° w≠ W±UÆô« ô WO°dG± Ë« W¥dz«e§ …U∑≠ s± ëËe∞« , WK¥u© , WHI∏± , WKOL§ , W±UÆô« ◊d∑A¢ Wº±Uª∞« v∑• sº∞«. »Uπ∫∞« Íb¢d¢ .s¥dAF∞«Ë

1006

rKº± , oKD± , WMß 42 wMODºK≠ oKî vK´ WLKF∑± …U∑H° ◊U∂¢¸ô« w≠ V¨d¥ ŸU∂D∞« WzœU≥ WM¥b∑± X≤UØ u∞ «c∂•Ë VO© .dLF∞« w≠ wM∂ßUM¢

1000

ÁdL´ s± sOºLª∞« w≠ w∂O∞ ‰UL´« q§¸ Y∫∂¥ , œôË« t¥b∞ fO∞ ? oKD± ? rOßË ? w≠ - WLKF∑± , WKOL§ , t¢UO• WJ¥d® s´ .œôË« ÊËb° qCH¥ , dLF∞« s± sOF°¸ô«

1001

w≠ rOI± sO∑º∞« w≠ w≤«œuß q§¸ t¥b∞ , q¥u© , rOßË , q±¸« , UO≤UD¥d° w≠ ÊuAOF¥ œôË« 7 t¥b∞ , s¥¸UI´ qCH¥ WO°d´ W§Ë“ s´ Y∫∂¥ Ê«œuº∞« .WO§Ëe∞« …UO∫∞« ”bI¢ WKOL§. WO≤«œuß

1002

, ÁdL´ s± sOºLª∞« w≠ ‰UL´« q§¸ W∫B° ÊbM∞ w≠ rOI± , ‰U∫∞« ¸uºO± ô s¥dAF∞« w≠ b∞Ë t¥b∞Ë oKD± , …bO§ …«d±« s± ëËe∞« b¥d¥ , tF± rOI¥ .sOF°¸ô« s´ b¥e¢ ô W¥dz«e§

1003

Your local partner in IT solutions K-man Productions Limited, 3 Walmgate Road, Perivale, Greenford, UB6 7LH, England Tel: 020 8997 7798 • Fax: 020 8810 4926 www.k-manproductions.com e-mail: info@k-manproductions.com

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

12

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


Tecknology

UO§u∞uMJ¢

www.londontimeuk.net

qÆ√ W•Uº± w≠ d∏Ø√ vIOßu± MP3Pro WOMI¢

UN¢œuπ° WO∫C∑∞« ÊËœ vIOßuL∞« ‹UHKL∞ dGÅ√ ÂUπ•Q° MP3Pro WOMI¢ bF ¢

NullsÆdWØd® «c≥ qLF¥ ô sJ∞ , …¸«bÅù« l± ·UCL∞« Z±U≤d∂∞« WN§«Ë dOOG¢ V∂º° Z±U≤d∂∞« s± 3 .t±«bª∑ß« Jukebox 8.0 Plus ( Z±U≤d° lOD∑º¥Ë -load lÆuL∞« w≠ d≠u∑L∞«Ë ,)«Î¸ôËœ 19.95 tML£ MusicMatch ‹UHK± e±Òd¥Ë qGA¥ Ê√ www.musicmatch.com/down Ác≥ d≠u∑¢Ë. UNM± Wπ±b± ’«dÆ√ ¡UA≤S° `Lº¥ ULØ , MP3PrÆ mp3 maker platinum ( Z±U≤d° w≠ ,UÎC¥√ ‹«eOL∞« lÆuL∞« s± tK¥eM¢ sJL¥ Íc∞«Ë ,)Ϋ¸ôËœ 35 tML£ M a g i x w∞U´ ‹uB∞« …«u≥Ë w≠d∑∫L∞ sJL¥ ULØ www.magix.com. d¥d∫¢ Z±U≤d° «bª∑ßU° MP3Pro WµO≥ ‹«eOL° «uF∑L∑¥ Ê√ ¡«œ_« S o f t w a r e ' s C o o l E d i t P r o 2.0 (250 vIOßuL∞« lÆuL∞« s± tK¥eM¢ sJL¥ Íc∞«Ë ,)Ϋ¸ôËœ S y n t r i l l i u m www.syntrillium.com/cep. vK´ UÎßuLK± UÎFÆ«Ë WOLÆd∞« vIOßuL∞« qF§ s± MP3 WµO≥ XMJL¢ WJ∂®Ë ,W∞UIM∞« vIOßuL∞« ‹öGA±Ë ,WOBªA∞« VOß«u∫∞« s± qØ ,‹UHKL∞« q¥eM¢ s±“ qOKI∑° `Lº∑º≠ MP3Pro WµO≥ U±√. X≤d∑≤ù« TAM¢ Ê√ Ë√ ,WOBªA∞« vIOßuL∞« ‹öGA± vK´ ÊeÒª¢ Ê√ p∞ `O∑¢Ë ‹UHK± s± UÎI°Uß UΕU∑± ÊUØ U± nF{ sLC∑¢ ,Wπ±b± UÎÅ«dÆ√ .WOI≠«u∑∞« Ë√ …œuπ∞U° WO∫C∑∞« ÊËb° ,qÆ_« vK´ ,wLÆd∞« ‹uB∞«

…e±ÒdL∞« ‹UHKL∞« Ê√ sO∂∑¥ ‹UµON∞« s± U≥dO¨Ë MP3Pro X°uKOØ 64 ‰œUF¥ ‹U∑° ‰bFL° MP3Pro WµO≥ Vº• …e±ÒdL∞« MP3 ‹UHK± s± «ÎdO∏Ø qC≠√ ,WO≤U∏∞« w≠ w≠ X°uKOØ 96 ‰bFL° eO±d∑∞« bM´Ë . t¢«– ‹U∑∂∞« ‰bFL° ‹uÅ …œu§ r¥bI¢ s± MP3Pro ‹UHK± XMJL¢ ,WO≤U∏∞« ‰bFL° …e±ÒdL∞« MP3 ‹UHKL∞ UÎ∂¥dI¢ W¥ËUº±Ë ,…“U∑L± WH≥dL∞« Ê«–ü« »U∫Å√ k∫K¥ bÆË. WO≤U∏∞« w≠ X°uKOØ 128 ‹uB∞« ‹UIO∂D¢ rEFL∞ W∂ºM∞U° sJ∞ ,‹uB∞« …œu§ w≠ UÎÆd≠ MP3 rƸ WµO≥ s± qC≠√ b§u¥ ô WOBªA∞« MP3Pr ‹UHK± «bª∑ß« < ‹UIO∂D¢ l± MP3Pro WµO≥ o≠«u∑¢ ,UαuL´ wMI∑∞« V≤Uπ∞« s± qGÒAL∞« sJ¥ r∞ Ê≈ sJ∞. UÎO∞U• …œu§uL∞« MP3 ‹UHK± qOGA¢ tMLC∑¢ Íc∞« SBR dOHA¢ qLNOº≠ , MP3 rƸ WµO≥ l± UÎI≠«u∑± s± ‰ÌUî ‹uÅ ¸uN™ v∞≈ ÍœR¥ U± ,WµON∞« Ác≥ Vº• …e±ÒdL∞« ‹U≤UO∂∞« w∑∞« ‹U≤UO∂∞« …¡«dÆ s± sJL∑¥ s∞ qGÒAL∞« ÊuØ ,WFH¢dL∞« ‹«œœd∑∞« ’«dÆ_« ‹öGA± sJL∑¢ ô bÆ ULØ. ‹«œœd∑∞« w∞U´ ‹uB∞« s´ d∂F¢ pOK´Ë SBR. WOMI¢ Vº• …dHAL∞« ‹U≤UO∂∞« vK´ ·dF∑∞« Wπ±bL∞« WOMI∑∞« Ác≥ vK´ ·dF∑∞« vK´ ‹öGAL∞« Ác≥ …¸bÆ s± bØQ∑∞« ,p∞c∞ ‹Uπ∑ML∞U° WLzUÆ vK´ ‰uB∫∞« pMJL¥( UNO≠ p∑ÆËË p∞U± ¸UL∏∑ß« q∂Æ Technologies lÆu± w≠ MP3Pro WµO≥ r´b¢ w∑∞« .w∞U∑∞« Ê«uMF∞« vK´ Coding : www.mp3prozone.com/products.ht¨ WOMI¢ U≥d≠u¢ w∑∞« U¥«eL∞« q±UØ vK´ ‰uB∫∞« s± sJL∑¢ wØË XLLÅ ‹UOπ±d° v∞≈ W§U∫° p≤S≠ ,p°ußU• vK´ MP3Pro Z±U≤d° q¥eM¢ pMJL¥Ë MP3Pro. ‹UHK± eO±d¢Ë qOGA∑∞ UÎBOBî eO±d¢Ë qOGA¢ lOD∑º¥ Íc∞« Thomson Demo MP3Pro Coding Technologies. lÆu± s± MP3Pro ‹UHK± ,X¥U°UπO± 1.1 tLπ• mK∂¥ Íc∞« w≤UπL∞« Z±U≤d∂∞« «c≥ p∞ `Lº¥Ë WAV ‹UHK± eO±d¢Ë , MP3Pr Ë√ MP3 nK± Í√ qOGA∑° ‹U∑° ‰bFL° (stereo) W§Ëœe± MP3Pro WµO≥ v∞≈ …œdÒπL∞« .WO≤U∏∞« w≠ X°uKOØ 64 ‰œUF¥ MP3Pro ‹UHK± qOGA∑∞ (plug-in) ·UC± Z±U≤d° d≠u∑¥ s± dONA∞« Winamp Z±U≤d° s± 2.x …¸«bÅù« l± qLF¥

rOºI¢ v∞≈ ,p∞– w≠ wºOz¸ qJA° qCH∞« l§d¥ ?WFH¢dL∞« jGC∞« ‹«œœd∑∞« s± qØ l± nK∑ª± qJA° q±UF∑∞«Ë ,WO¢uB∞« …¸U®ù« WCHªML∞« ‹«œœd∑∞« rºÆ jGC° WOKLF∞« r∑¢Ë. WFH¢dL∞«Ë WCHªML∞« vK´ «ÎœUL∑´« )e¢d≥uKOØ 8 Ë 0 sO° ÕË«d∑¥ Íc∞«( WO¢uB∞« …¸U®ù« s± (bit rate). ‹U∑∂K∞ iHªM± ‰bF± «bª∑ßU° ,W¥œUF∞« MP3 WµO≥ …¸U®ù« s± WFH¢dL∞« WO¢uB∞« ‹«œœd∑∞« rºÆ jG{ ,UÎOKF≠ r∑¥ ô ULMO° ‹uB∞« nK± sL{ )e¢d≥uKOØ16 Ë 8 sO° ÕË«d∑¥ Íc∞«( WO¢uB∞« r∑¥Ë . nKL∞« qOGA¢ XÆË U≥ƒUM° …œU´≈ Ë√ UNªº≤ r∑¥ q° ,T®UM∞« …bIFL∞« ÂUºÆ_« ¡UA≤≈ …œU´≈ WOHOØ v∞≈ dOA¢ w∑∞« ‹ULOKF∑∞« s¥eª¢ ‹öGÒA± qLF¢ r£. t¢«– ‹uB∞« nK± sL{ WO¢uB∞« …¸U®ù« s± Ác≥ dOHA¢ p≠ vK´ MP3Pro WµO≥ l± WI≠«u∑L∞« vIOßuL∞« Ác≥ vLº¢ÔË. WK±UØ WOM¨_« ¡«e§√ qÅË r£ ,…¸U®ù« s± ÂUºÆ_« band replication, SBR).WOHOD∞« W±e∫∞« aº≤ "WOMI∑∞« " (spectral w≠ X°uKOØ 64 ‰œUF¥ ‹U∑° ‰bF± ÍœUF∞« MP3Pro nK± Âbª∑º¥ MP3 ‹UHK± w≠ Âbª∑ºL∞« ‰bFL∞« nB≤ u≥Ë Kbps( WO≤U∏∞« X°uKOØ 60 ‰œUF¥ U±( ‹U≤UO∂∞« s± WzUL∞« w≠ 94 ÊuJ¢Ë )…œuπ∞« WO∞U´ WzUL∞« w≠ 6 W∂º≤ U±√ , MP3 WµO≥ «bª∑ßU° …dHA± )WO≤U∏∞« w≠ ¡UM° …œU´ù ÂbÓª∑º∑Ô ≠ )WO≤U∏∞« w≠ X°uKOØ 4 ‰œUF¥ U±( WOI∂∑L∞« vK´ ¡UM° ,‰U∂I∑ßô« bM´ WFH¢dL∞« ‹«œœd∑∞« ‹«– ‹«¸U®ù« SBR.WOMI¢ ‹UIO∂D∑K∞ ,‹U∑∂∞« ‹ôbF± s± UÎFß«Ë ôÎUπ± MP3Pro WOMI¢ r´b¢ …UMI∞«Ë (mono) W¥œU•_« …UMI∞« s± qØ sLC∑¢ YO• ,WHK∑ªL∞« ‹U∑° ‹ôbF± (left channel stereo) ÈdºO∞« W§ËœeL∞« W§ËœeL∞« …UMI∞« sLC∑¢Ë ,WO≤U∏∞« w≠ X°uKOØ56 Ë 18 sO° ÕË«d∑¢ X°uKOØ 96 Ë 32 sO° ÕË«d∑¢ ‹U∑° ‹ôbF± (full stereo) WK±UJ∞« ‹U∑∂∞« ‹ôbF± ‹«– MP3Pro ‹UHK± ÂbI¢ ,lÆu∑± u≥ ULØË . WO≤U∏∞« w≠ Ê≈ ,»¸UI¢ ,vK´√ …œu§ ‹«– vIOßu±Ë ‹uÅ ‹UHK± ,UδUH¢¸« d∏Ø_« ULØ. WO≤U∏∞« w≠ X° 128 ‰bFL° …e±ÒdL∞« MP3 ‹UHK± ,UαUL¢ q£UL¢ qI≤ r∞ d∂´ Y∂∞« ‹UOKL´ ,iHªM± ‹U∑° ‰bFL° MP3Pro eO±d¢ r´b¥ w∑∞« , (streaming radio) o≠b∑L∞« u¥œ«d∞« ‹UIO∂D¢Ë ,V¥Ë .‹uB∞« …œu§ s± WOL≥√ d∏Ø√ ö Î ±U´ W´dº∞« UNO≠ qJA¢ Ë MP3 ‹UµO≥ Vº• …e±d± WO¢uÅ ‹UHK± sO° W≤¸UIL∞« bM´

l± WOLÆd∞« WOIOßuL∞« p¢UHK± rπ• s± qOKI∑∞« w≠ V¨d¢ q≥ «c≥ ?Âbª∑º¢ w∑∞« vIOßuL∞« ‹öGA± l± UN∑OI≠«u¢ vK´ WE≠U∫L∞« r∞UF∞« w≠ WO∂F® d∏Ø_« ‹UHKL∞« WµO≥ s± …¸«bÅ≈ Àb•√ p∞ t±bI¢ U± .◊uGCL∞« ‹uB∞« ‰Uπ± w≠ lOD∑º¢ UNMJ∞ , MP3W l± MP3Pro ‹uB∞« WOMI¢ o≠«u∑¢ ÊËb° ,WOKÅ_« MP3 ‹UHK± rπ• nB≤ s´ UNLπ• qI¥ ‹UHK± ¡UA≤≈ WØd® t° X•dÅ U± v∞≈ UM≥ ¸UA¥Ë. WO¢uB∞« UN¢œu§ iHî WOLÆd∞« vIOßuL∞« qOGA¢ Z±U≤d° W∂•UÅ M u s i c M a t c h( vK´ √d© U± qC≠√ MP3Pro WµO≥ d∂∑F¢: "X∞UÆ YO• ,)dONA∞« , MP3 WµO≥ p∞ `Lº¢ MP3 .WµO≥ ‚ö©≈ cM± WOLÆd∞« vIOßuL∞« ¡UA≤S° ,wLÆd∞« ‹uB∞« ‹UHK± vK´ sLONL∞« ¸UOFL∞« d∂∑F¢ w∑∞« r£ ,wBªA∞« p°ußU• vK´ WFH¢d± …œu§ ‹«– WO¢uÅ ‹UHK± qGÒAL∞« “UN§ vK´ UNKOL∫¢Ë ,W°U∑JK∞ q°UÆ Z±b± ’dÆ vK´ UNF{Ë Ê√ MP3 WµO≥ lOD∑º¢Ë. X≤d∑≤ù« d∂´ U≥dA≤Ë ,wBªA∞« wLÆd∞« nK± rπ• jGC° p∞–Ë , 1:12Ë√ 1:10 W∂ºM° ‹uB∞« jGC¢ ’dI∞« W•Uº± mK∂¢ Ê√ sJL¥ ULMO° ,t¢œuπ° ¸«d{ù« ÊËœ ,‹uB∞« w∞«u• wKÅ_« œdÒπL∞« ‹uB∞« nK± s± …b•«Ë WIOÆœ UNJKN∑º¢ w∑∞« v∞≈ V∂º∞« l§d¥ ?…b¥b§ …¸«bÅ≈ v∞≈ UM∑§U• U± sJ∞ .X¥U°UπO± 10 qJ∞ b•«Ë X¥U°UπO± w∞«u•( UÎO∂º≤ rπ∫∞« …dO∂Ø vI∂¢ MP3 ‹UHK± Ê√ bÒ∫¥ Íc∞« d±_«. UNDG{ s± r¨d∞« vK´ )qπºL∞« ‹uB∞« s± WIOÆœ qGÒA± Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« vK´ UNKO㧛 pMJL¥ w∑∞« ‹UHKL∞« œb´ s± ,‹UHKL∞« q¥eM¢ WOKL´ vK´ nKL∞« rπ• d£R¥ ULØ. wLÆd∞« ‹uB∞« 15 Ë√ 10 w∞«u• ,ozUÆœ 3 UN∞u© WOM¨√ q¥eM¢ WOKL´ ‚dG∑º¢ YO• ‚dG∑º¢ Ê√ sJL¥Ë dial-up wH¢UN∞« VKD∞U° ‰UB¢ô« d∂´ ,WIOÆœ WF¥dß X≤d∑≤≈ ‹öÅË Â«bª∑ßU° v∑• ,ö Î ¥u© UÎ∑ÆË q¥eM∑∞« WOKL´ s± d∏Ø√ ‹UHKL∞« rπ• jGC∞ Èdî√ ‹UOMI¢ «bª∑ß« ÍœR¥Ë. vK´ dO£Q∑∞« l± sJ∞ ,ö Î F≠ UNLπ• s± qOKI∑∞« v∞≈ ,WI°Uº∞« ‹ôbFL∞« WOMI¢ ÂbI¢Ë. WFH¢dL∞« ‹«œœd∑∞« WÆœ nFC¢ YO• ,‹uB∞« …œu§ rπ• s± qOKI∑K∞ d∂Ø√ jG{ ‹U¥u∑º± Âbª∑º¥ ö Î • MP3Pro .…“U∑L± ‹uÅ …œu§ vK´ WE≠U∫L∞« l± ,nKL∞« MP3Pro WµO≥ …eO± < ‹U¥u∑º± sL{ ‹uB∞« …œu§ vK´ MP3Pro WµO≥ k≠U∫¢ nOØ

WMLC∑L∞« ‰UIM∞« n¢UN∞« …eN§√ s± …¸uD∑± W´uLπ± ÕdD¢ pO≤ußU≤U° WO°dF∞« ‚«uß_« w≠ …œbF∑L∞« jzUßu∞« ‹UIO∂D¢Ë qß«d∑∞« ‹UOMI¢ Àb•_ (Bluetooth) Àu¢uK° "‹UOMI¢Ë (MMS) …œbF∑L∞« jzUßu∞« ‹UIO∂D¢ d∂´ qß«d∑∞« . ¸uD∑± Èu∑∫± ‹«– qzU߸ ‰œU∂¢ WOKL´ qONº∑∞" (IrDA) «œd¥¬"Ë"

rπ∫∞U° eOL∑¢ w∑∞« 51" w§ "W∞UIM∞« n¢«uN∞« W´uLπ± UÎC¥√ pO≤ußU≤U° X•d©Ë UNKFπ¥ UL± W±bI∑± WO¢uÅ ‹«¸bÆË qß«d¢ nzU™Ë U≥dO≠u∑°Ë oO≤_« rOLB∑∞U°Ë Z±bL∞« Êu∞ 4096 mK∂¢ eOØd¢ W§¸b° W≤uK± W®U® n¢UN∞« «c≥ sLC∑¥Ë. ‹«bOºK∞ UÎO∞U∏± «Î¸UO∑î« ‹U±bª∞« W±e• ‹UIO∂D¢Ë" (EMS) ”√. Â√. Í≈ "qß«d∑∞« ‹UOMI¢ r´b¥ t≤√ ULØ, »«Ë "‹UIO∂D¢Ë ‹UOHKª∞« qOL∫¢ WOÅUî V≤U§ v∞≈ (GPRS) W±UF∞« WOJKßö∞« ÁœUF°√ mK∂¢ YO•, t≤“Ë WHîË tLπ• dGB° b¥bπ∞« “UNπ∞« eOL∑¥Ë" (WAP). s± W±e• dGB∞« ozUH∞« “UNπ∞« d≠u¥Ë . jI≠ «d§ 74 t≤“ËË d∑LOKK± 80x43x19 40 V≤Uπ° …dO∂Ø W≤uK± W®UA∞ tMLC¢ ‰öî s± W±bI∑± WO¢uÅ ‹«¸bÆË d¥uB∑∞« nzU™Ë . pO≤uHO∞u° WLG≤ W∞UIM∞« n¢«uN∞« s± pO≤ußU≤U° ‹Uπ∑M± Àb•√ 100" t¥« "‰UIM∞« n¢UN∞« …eN§√ d∂∑F¢Ë W∞uNº° …eN§_« Ác≥ eOL∑¢Ë. ‹«¸U±ù« ‚«uß√ w≠ «ÎdîR± UN∑•d© w∑∞« rπ∫∞« …dOGÅ WÆUD° rπ• “ËUπ∑¥ ô Íc∞« UNLπ•Ë oO≤_« UNLOLB¢Ë …œbF∑L∞« UNHzU™Ë s± …œUH∑ßô« .W¥œUF∞« ÊUL∑zù« …eN§√ s± UM¢Uπ∑M± W´uLπL∞ UÎOFO∂© «Îœ«b∑±« 100" t¥≈ "n¢UN∞« bF¥: "u≤Ë√ ·U{√Ë ‰U§d∞« s± sOJKN∑ºL∞« ‹U´UDÆ W≠UØ ‰U∂ÆS° XOE• w∑∞« rπ∫∞« …dOGÅ ‰UIM∞« n¢UN∞« w∑∞« W±bI∑L∞« …eN§_« s± W´uLπL∞« Ác≥ d¥uD¢ vK´ UMÅd•Ë. ¡«uß b• vK´ ‹«bOº∞«Ë ‹U∂KDK∞ W°Uπ∑ß«, «bª∑ßô« W∞uNßË …dJ∑∂L∞« ‹UOMI∑∞«Ë »«cπ∞« dNEL∞« sO° lLπ¢ rπ∫∞« dGB° nB∑¢ W¥uKî …eN§√ vK´ ‰uB∫∞« w≠ sO∂¨«d∞« UMMzU°“ q∂Æ s± …b¥«e∑L∞« ".W≤dL∞« WOKLF∞« nzU™u∞«Ë oO≤_« rOLB∑∞«Ë ‚¸“_«Ë dL•_« qLA¢ Ê«u∞√ W£ö£ w≠ 100" t¥≈ "‰UIM∞« n¢UN∞« …eN§√ W´uLπ± w¢Q¢Ë bF¢ UN≤√ ULØ dOGB∞« UNLπ•Ë UN±«bª∑ß« W∞uNº° ‹Uπ∑ML∞« Ác≥ eOL∑¢Ë. œuß_«Ë »UF∞_« s± W´uLπ±Ë pO≤uHO∞u° ‹ULG≤ sLC∑¢ (tri-band) W§uL∞« WO£ö£ n¢«u≥ .‰UB¢« 250 v∑• s¥eª∑∞ lº∑¢ …dØ«– V≤U§ v∞≈ WO≤Ëd∑J∞ù«

Àb•√ s± …œUH∑ßô« `O∑¢ …œbF∑± nzU™Ë vK´ …b¥bπ∞« …eN§_« W´uLπ± qL∑A¢Ë (GPRS) W±UF∞« WOJKßö∞« ‹U±bª∞« W±e• ‹UIO∂D¢ UNO≠ UL° W∞UIM∞« n¢«uN∞« ‹UOMI¢ qJ® cîQ¥ Íc∞« 66" fØ√ "n¢UN∞« bF¥Ë. WIDML∞« ‰Ëœ s± œb´ w≠ qFH∞U° …d≠u∑L∞« ‹Uπ∑ML∞« s± WµH∞« Ác≥ w≠ Àb•_« Z±bL∞« tLOLB∑°Ë oO≤_« ÁdNEL° eOL∑¥Ë W≠bB∞« ‹UIO∂D¢"Ë (MMS) …œbF∑L∞« jzUßu∞« ‹UIO∂D¢ d∂´ qß«d∑∞« w∑OMI¢ n¢UN∞« «c≥ r´b¥Ë. (GPRS)".W±UF∞« WOJKßö∞« ‹U±bª∞« W±e• Íc∞« ¸uD∑L∞« n¢UN∞« «c≥ l{Ë sJL¥, b¥dH∞« tLOLB¢Ë dOGB∞« tLπ• ‰öî s±Ë l± VßUM∑¥ t≤√ ULØ, WIO≤√ …œöÆ W°U∏L° `∂BO∞ oMF∞« ‰u• jI≠ Uα«d§ 82 t≤“Ë mK∂¥ d≠u¢ Wπ±b± «dO±UØ n¢UN∞« «c≥ sLC∑¥Ë. UNM± rπ∫∞« …dOGÅ v∑• bO∞« VzUI• nK∑ª± Ác≥ eOL∑¢Ë. ¸uB∞« ◊UI∑∞« w≠ WO∞U´ W´dßË qºJO°uKOØ 110 v∞≈ qB¢ s¥U∂¢ W§¸œ .n¢UN∞« ‚ö¨≈ W∞U• w≠ v∑• ¸uB∞« ◊UI∑∞U° `Lº¥ w∂≤U§ ¸“ œu§u° «dO±UJ∞« W≤uK± ‹«¸U®≈ dO≠u¢ UNO≠ UL° WOKLF∞« ’«uª∞« s± b¥bF∞« vK´ n¢UN∞« «c≥ qL∑A¥Ë WO´u≤ b¥b∫¢ Âbª∑ºL∞« lOD∑º¥ YO•, ‰UB¢ö∞ UÎF∂¢ Ê«u∞_« Ác≥ dOG∑¢Ë. sO≤d∞« bM´ vK´ n¢«uN∞« s± W´uLπL∞« Ác≥ qL∑A¢Ë. n¢UN∞« ¡UD¨ `∑≠ v∞≈ W§U∫∞« ÊËb° WL∞UJL∞« "sO≤¸ WLG≤16 Ë WO§¸Uî W´ULßË Êu∞ 65.536 v∞≈ qB¢ eOØd¢ W§¸b° W≤uK± W®U® ".pO≤uHO∞u° …¡UHJ° W≤uKL∞« ¸uB∞« ÷dF∞ WFß«Ë ‹«¸bÆ 70" fØ√ "W∞UIM∞« n¢«uN∞« W´uLπ± d≠u¢Ë W®U® v∞≈ W≠U{≈ pO≤ußU≤U° s± wLÆd∞« V¥dI∑∞«Ë d¥uB∑∞« ‹UOMI¢ vK´ «ÎœUL∑´« WO∞U´ oO≤_« UNLOLB∑° …eN§_« Ác≥ eOL∑¢Ë. qºJO° 132x176 v∞≈ qB¢ s¥U∂¢ W§¸b° W≤uK± d∑LOKK± 87x47x24 U≥œUF°√ mK∂¢ YO•, bO∞« W•«¸ l± VßUM∑¥ Íc∞« dOGB∞« UNLπ•Ë W∞UIM∞« n¢«uN∞« w≠ WO¢uB∞« ‹UIO∂D∑∞« s± …œUH∑ßö∞ b¥«e∑L∞« t§u∑∞« l± UÎO®UL¢Ë. WOKÅ_« vIOßuL∞« »¸UI¢ ‹uÅ …œuπ° l∑L∑¢ pO≤uHO∞u° WLG≤ 16 “UNπ∞« sLC∑¥, 110 v∞≈ qB¥ s¥U∂¢ ‰bF± d≠u¢ Wπ±b± WOLƸ «dO±UØ vK´ UÎC¥√ ‰UIM∞« n¢UN∞« qL∑A¥Ë. s¥eª¢Ë ◊UI∑∞« WOKL´ qONº∑∞ …œbF∑± jzUßu∞« ‹UIO∂D∑∞ WK±UJ∑± ‰uK•Ë qºJO°uKOØ WOMI¢ UÎC¥√ “UNπ∞« «c≥ r´b¥Ë. ͸u≠ qJA° …œuπ∞« WO∞U´ W≤uK± ¸uÅ ‰U߸≈Ë …b≥UA±Ë

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

13

‹UO≤Ëd∑J∞ù« lOMB¢ ‰Uπ± w≠ WBBª∑L∞« WOL∞UF∞« WØdA∞« ,pO≤ußU≤U° X•d© w≠ …¸uD∑L∞« W∞UIM∞« n¢«uN∞« …eN§√ s± …b¥b§ W´uLπ± WO∞eML∞« …eN§_«Ë WOØöN∑ßô« n¢UN∞«Ë 66 fØ√ "rπ∫∞« dOGÅ “UNπ∞« vK´ W´uLπL∞« Ác≥ qL∑A¢Ë. WIDML∞« ‚«uß√ ·bN∑º¢Ë 100 t¥≈"Ë 51 w§ "rOLB∑∞« WIO≤√ n¢«uN∞« W´uLπ±Ë 70 fØ√ "Z±bL∞« sO±bª∑ºL∞« ‹U´UDÆ dJ∑∂± nOKG¢ w≠ w¢Q¢ w∑∞« …eN§_« s± W´uLπL∞« Ác≥ .WÅUî …¸uB° ‹«bOº∞« s± "WØd® w≠ ‹Uπ∑ML∞« WLE≤_ ÂUF∞« d¥bL∞«, u≤Ë√ ËdOGO® ‰UÆË W´uLπ± d¥uD¢ vK´ UMÅd•": "o¥uº∑K∞ jßË_« ‚dA∞« pO≤ußU≤U° 51" w§"Ë 66" fØ√ "UNML{ s± ‰UIM∞« n¢UN∞« …eN§√ s± W´uM∑± n¢«u≥ vK´ ‰uB∫K∞ b¥«e∑L∞« VKD∞« W∂Ø«u± WOG° 100" t¥≈"Ë l± ¡ö∑¢ WOKL´ nzU™ËË hzUBî vK´ qL∑A¢ W∞UIM∞« n¢«uN∞« X¢U°Ë. W¥dBF∞« …√dL∞« ‹U§UO∑•« WÅUª°Ë oO≤_« dNELK∞ WKLJL∞« dÅUMF∞« Èb•≈ u≥Ë, ‹«bOº∞« s± sOJKN∑ºL∞« ‹U´UDÆ sO° ‚dA∞« WIDM± w≠ UÎC¥√ dA∑M¥ Íc∞« t§u∑∞« eOL∑¢ ôË. lß«Ë ‚UD≤ vK´ jßË_« n¢«uN∞« s± …b¥bπ∞« UM¢Uπ∑M± W´uLπ± rπ∫∞«Ë oO≤_« rOLB∑∞U° W∞UIM∞« UÎC¥√ bL∑F¢ UN≤√ q°, Vº•Ë dOGB∞« w∑∞« WOLÆd∞« ‹UOMI∑∞« Àb•√ s± W±e• dO≠u¢ ÊULC∞ U≥d¥uD∑° pO≤ußU≤U° X±UÆ s¥U∂∑∞« WO∞U´ WFß«Ë W≤uK± W®U®Ë `{«Ë ‹uÅ ‹U≤UJ±ù«Ë ‹UOMI∑∞« Ác≥ r≥Uº¢ Ê√ lÆu∑≤Ë. nB∑¢ w∑∞« WIDML∞« w≠ W∞UIM∞« n¢«uN∞« ‚«uß√ w≠ UM∑Ød® WB• e¥eF¢ w≠ WK±UJ∑L∞« ".…b¥bA∞« Wº≠UML∞U°

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


¸U∑ß »d´ dB± w≠ ‰bπ∞« s± b¥eL∞« dO∏¥ åULOº∞« V∫°ò www.londontimeuk.net

Arab Star

". W¥dªºK∞ WKOßË WO∫OºL∞« …bOIF∞« t¥uA¢ i≠d≤ s∫≤ "·U{«Ë s± u¥¸UMOº∞« V¢UØË Z∑ML∞«Ë ÃdªL∞« ÊUØ u∞Ë v∑• rKºL∞« ÍœUF∞« hªA∞« Êô sOO∫OºL∞« w∑∞« WOM¥b∞« t¢bOI´ Âd∑∫¥ Ê« Vπ¥ w∫OºL∞«Ë V π¥ ô Ë U ß U ß « U N M ´ l ≠ « b ¥ Ê « Ë U N O ∞ « w L ∑ M ¥ WI¥dD° VºJK∞ WKOßË U≥–Uª¢«Ë UN° ”UºL∞« «–« UL´ t∞«Rß U±bM´Ë ". W´ËdA± dO¨ Ë« W´ËdA± VzUM∞« l± rKOH∞« dC∫Oß "t≤« ‰UÆ rKOH∞« b≥U® ÊUØ ‰U§¸Ë Êu±U∫L∞« bØR¥Ë ". oOI∫∑∞« W¥«b° l± ÂUF∞« WOBª® …¸œU∂L° Èu´b∞« Ác≥ ÊuLOI¥ rN≤« s¥b∞« w∑∞« WOºØ–u£¸ô« WOD∂I∞« WºOMJ∞« rßU° fO∞Ë rNM± t≤« r¨¸ rKOH∞« vK´ wL߸ oOKF¢ Í« UNM´ ¸bB¥ r∞ sO¥dBL∞« ◊U∂Æô« ◊UßË« w≠ U™u∫K± ¡UO∑ß« ¸U£« ÊUØË . rN∞ W≥uA± …¸uÅ ÂbI¥ t≤« «Ëd∂∑´« s¥c∞« WOzUCI∞« Èu´b∞« Ê« ÕdB¥“u≠ W±Uß« ÃdªL∞« v∞« t¢¡Uß« Wπ∫° rKOH∞« ÷d´ nÆu° V∞UD¢ w∑∞« ô "rKOH∞« Ê«Ë" WÅuIM± U¥ƒ¸ vK´ bL∑F¢ ",◊U∂Æô« WOBª® W∞U• Z∞UF¥ q° WOD∂I∞« WHzUD∞« v∞« ‚dD∑¥ Ë« ◊U∂Æô« l± UOzU´œ ULKO≠ lMÅ« r∞ U≤« (..) W∑±e∑± lOD∑º≤ WO≤Uº≤« W∞U• v∞« ‚dD¢« UL≤« ◊U∂Æô« b{ Ë« Âößô« w≠ ,W≤U¥œ Í« w≠ UNK∏± bπ≤ Ê« ".WOßËbMN∞«

sOº∞Uπ∞« vK´ WºOMJ∞« Ãd° s± ‰u∂∑¥ qHD∞ dî« ". WºOMJ∞« qî«œ ÊU¢d§UA± b≥UA±Ë UNO≠ Ë t≤« qOz«d∂§ VOπ≤ ¸UA∑ºL∞« ‰UÆ ,t∑N§ s±Ë sOO∫OºL∞« Êu≤UI∞« ‰U§¸ s± tzö±“ s±25 "ÂUF∞« VzUMK∞ WO≤u≤UÆ …dØcL° «u±bI¢ sOLKºL∞«Ë ÍdBL∞« ¸u∑ßb∞« w≠ œ«uL∞ rKOH∞« WH∞Uª± XKL• …bOIF∞« W¥d• v∞« ‚dD∑¢ ‹U°uIF∞« Êu≤UÆ w≠ …œU±Ë rKOH∞« qOL∫¢ V≤U§ v∞« ÊU¥œôU° ¡«¸œ“ô« Âb´Ë sOLKºL∞« sO° Œd® l{Ë vK´ qLF∞« WO∞ËRº± ". sOO∫OºL∞«Ë ÂUÆË …dØcL∞« vK´ o≠«Ë "ÂUF∞« VzUM∞« Ê« bØ«Ë ". Ÿu{uL∞« w≠ oOI∫∑K∞ s¥¸UA∑ºL∞« b•« »«b∑≤U° "«u∂∞U© Èu´b∞« l≠¸ w≠ sOظUAL∞« Ê« v∞« ¸U®«Ë …dß«Ë u¥¸UMOº∞« V¢UØË ÃdªL∞«Ë Z∑ML∞« r¥bI∑° ¡«¸œ“« ”Uß« vK´ WOzUMπ∞« WLJ∫L∞« v∞« sOOK∏LL∞« ‚öîô« b{ r¢ U± Ê« ¸U∂∑´U°Ë w∫OºL∞« s¥b∞« ". ¸u∑ßbK∞ n∞Uª±Ë dB± w≠ wM©u∞« ZOºM∞« b{Ë l± sOM±UC∑L∞« sOLKºL∞« sO±U∫L∞« b•« ‰UÆË Ê« ,‘«œd±b∞« bL∫± `∞UÅ ,Èu´b∞« wF≠«¸ nÆu± i≠¸ "”Uß« vK´ w¢U¢ Èu´b∞« l≠¸ w≠ t∑ظUA± «–U≠ W≤U¥b∞« s´ dEM∞« iG° …bOIF∞« w≠ ”Uº± Í« v∞« «dOA± ,"Âöº∞« UO≤b∞« vKF≠ s¥b∞« W∂O≥ X´U{ ·œUN∞« sH∞« sO° qÅU≠ jî „UM≥ ÊuJ¥ Ê« Vπ¥ "t≤« s¥b∞« cª∑¥Ë ·UHßô« W§¸œ v∞« qB¥ Íc∞« sH∞«Ë

`OºLK∞ …¸uÅ ÂU±« UHÆ«Ë qH© tO≠ dNE¥ –« `OºL∞« t¢œ«¸« vK´ Uπ∑∫± W¥dBL∞« WO±UF∞U° t∂©Uª¥Ë sLC∑¥ ULØ" ¸U≤Ë WM§ dO¨ gØbM´U± X≤« "özUÆ s± …œU∂FK∞ ÊUJLØ WºOMJK∞ «dOI∫¢Ë …¡Uß« rKOH∞« s± WºOMJ∞« qî«œ ¸Ëb¢ rKOH∞« w≠ b≥UA± ‰öî bNA±Ë ‹ö∂I∞« ÊôœU∂∑¥ ÁU∑≠Ë »U® bNA± UNMO°

Êu≤UI∞« ‰U§¸Ë ◊U∂Æô« s¥b∞« ‰U§¸ s± 40 t§u¢ > VzUM∞« v∞« sOM£ô« ÂuO∞« sOOLKºL∞«Ë sOO∫OºL∞« nÆu° ÊU∂∞UD¢ sO¢dØc± ÁuLKßË ÍdBL∞« ÂUF∞« rN≤ô Í“u≠ W±Ußô" ULOº∞« V∫° "rKO≠ ÷d´ . ◊U∂Æö∞ UµOº± t≤Ëd∂∑F¥ WL¥bI∞« …d≥UI∞« w≠ WIKFL∞« WºOMJ∞« w´«¸ ‰UÆË UºOºÆË UM≥UØ 14 l± ÂbÆ "t≤« e¥e´ hÆd± hLI∞« ÷d´ nÆu° WKπF∑º± …u´œ l≠d∞ …dØc± UO∫Oº± +". ULOº∞« V∫° +rKO≠ ¡«¸œ“ô« ‰u• ¸Ëb¢ «bM° 15 …dØcL∞« XMLC¢ "l°U¢Ë XO° WÅUîË ‹UßbIL∞« W≤U≥«Ë WO∫OºL∞« …bOIF∞U° w∑∞« b≥UAL∞« v∞« «œUM∑ß« …œU∂F∞« ¸ËœË tK∞« WLJ∫± ÂU±« UNL¥bI∑° UMLÆ w∑∞«Ë rKOH∞« UNMLC¢ ". w{UL∞« Ÿu∂ßô« WKπF∑ºL∞« ¸u±ô« rKOH∞« sLC¢ b≥UAL∞« Ác≥ “d°« s±"Ë ·U{«Ë sLC∑¢) ÍuK´ vKO∞ (rKOH∞« WKD° ÊUº∞ vK´ ‹«¸U∂´ ULO≠ w∫OºL∞« s¥b∞« rO∞UF∑∞ U≤UπN∑ß«Ë W¥dªß sO°Ë ÂuB∞« sO° rKOH∞« j°¸Ë ,ÂuB∞U° oKF∑¥ ÍœR¥ U∑OI±Ë U∑±e∑± U±UE≤ tKF§ –« wIKª∞« ‰ö∫≤ô« w∞« …¸U®« w≠ p∞–Ë WO§Ëe∞« W≤UOª∞« v∞« W§Ëe∞U° s´ UN§Ë“ ŸUM∑±« s± rKOH∞« WKD° tO≠ uJA¢ bNA± d¥d∂∑∞ p∞–Ë ÂuB∞U° t±«e∑∞« V∂º° UN¢d®UF± ". p∞– bF° UN§Ëe∞ UN∑≤UOî bOºK∞ …¡Uß« "t¥√d° p∞cØ sLC¢ rKOH∞« Ê« ‰UÆË

åw≤UM∂K∞« iO°_« r∫K∞«ò ËeG∞ ÈbB∑¢ w°Ë¸

W¥uCF∞« UN∑∫M±Ë w°Ë¸ s± UNHÆu± s´ XF§«d¢ sO¥dBL∞« sOOIOßuL∞« W°UI≤ nÆu± s± W∂{UG∞« WHO∫B∞« X∂πF¢Ë œuFº∞« u°√ sº• l§«d¢ bI∞ "UN∞uI° W°UIM∞« UN≤≈ (‰UÆË W§¸œ 180 ‡° w°Ë¸ s± tHÆu± s´ Ê√ "‘≈ ‘≈ sº• ‰UÆ ULMO°)". w∑M° Í“ W°UIM∞« X§d•√ WOMH∞« ‹UHMBL∞« vK´ W°UÆd∞« vK´ dNE∑ß UN≤_Ë UNLKO≠ ÷d´ vK´ XI≠«ËË i≠d∞ u´b¥ U± „UM≥ sJ¥ r∞ .. W®UA∞« UNº°ö± W¥UJ• Ê√ r£ ,U≥¸«c∑´« bF° W¥uCF∞« ‰Ë√ XºO∞ UN≤√Ë ,UMÅUB∑î« s± XºO∞ Ác≥ l± `¥dB¢ ÊËb°) wMOØUØœ (wMG¥ ‹uÅ ". WÅUª∞« ‹UD∫L∞«Ë ‹UOzUCH∞« œu§Ë tºH≤ √d° Íb®¸ bL∫± »dDL∞« ULMO° ,w°Ë¸ r§U≥√ r∞ U≤√ "özUÆ w°Ë¸ WL§UN± s± ô UN° ÍœËb•Ë w∑Æö´ Ê_ UNOK´ ÷d∑´√ r∞Ë UN≤√ r£ ,UN¢uÅ w≠ rß 5 W•Uº± vK´ b¥e¢ Ëe¨ ÂËUI¢Ë nI¢ w∑∞« …bO•u∞« W¥dBL∞« XM∂∞« ”UM∞« ‹dN°√Ë ,ÊUM∂∞ s± ÂœUI∞« iO°_« r∫K∞« ‰u∂Æ U≥bM´Ë UMF± X∫∞UB¢ r£ …b•«Ë WOM¨Q° ,UN∞ wzUCÆ j∂{ Í√ b§u¥ ôË nOHî UN±œË Õ«d≠√ Ë√ ‹UN¥¸U∂Ø w≠ UNºH≤ pKN∑º¢ r∞ ULØ qØ s´ W≥eM± WMπ∞ ÂU±√ ÊUØ U≥¸U∂∑î« Ê√Ë ". ÷d¨ W°UIM∞« "t¢U∫¥dB¢ w≠ Íb®¸ ·U{√Ë w≤U¨ú∞ W¥œR± UN≤Q° `¥dB¢ w°Ë¸ X∫M± Ê√ w´«œ ôË ÊUN¥d®Ë wKKO≤ q∏± WHOHª∞« ¡«b¢¸« vK´ ÷«d∑´« „UM≥ ÊUØ Ê≈Ë ,UN∑ÆU© ‚u≠ W°UIM∞« qL∫≤ WµOK± WL¥bI∞« UM±ö≠√ ÊS≠ UN¢UOM¨√ Èb•≈ w≠ hƸ W∞b° w°Ë¸ «uF≠d¢ «–UL∞Ë ,w°Ë¸ WL¥d§ w≥ UL≠ ,W¥¸UF∞« hÆd∞« ‰b∂° ".wMG¢ .. U≥u´œ UNOK´ sOØUJº∞«

-LKOH° UN∞ X•dÅ w∑∞« W°UÆd∞« s± ÈuÆ√Ë.. lOLπ∞« ‚u≠ UN≤√ UN∑¥uC´ sOOIOßuL∞« W°UI≤ UN∑∫M± r£ .. j°UN∞« wºMπ∞« UN Ê√ rKF¢ sJ¢ r∞ UN≤√Ë `¥dB¢ ÊËb° UNzUM¨ s´ ‹¸c∑´« UN≤_ ". `¥dB¢ t±eK¥ dB± w≠ ¡UMG∞«

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

pK¢ q∏L∞ WßU± W§U• w≠ W°UIM∞« Ê√ ULØ ,qLF¢ U≥u´b≠ ,WOCIK∞ ¡UC´_« ‹U®UF± ÁUπ¢ W¥œUL∞« UN¢U±«e∑∞U° ¡U≠uK∞ ‹U´d∂∑∞« w≠u¥ Ê√ tOK´ ÷d∑F¥ s±Ë ,WÅUª∞« ‹ôU∫∞«Ë sº∞« ¸U∂Ø ." W¥œUL∞« UM¢U±«e∑∞U° fKπ± ¡UC´√Ë œuFº∞« u°√ sº• l§«d¢ Èœ√ bÆË w∑∞« W≠U∫B∞« VC¨ v∞≈ w°Ë¸ b{ rN¢U∫¥dB¢ s´ W°UIM∞« V{UG∞« ¸uNLπ∞« X≤QL©Ë ÂUF∞« Í√d∞« v∞≈ rN¢U∫¥dB¢ XKL• w≠ ¡UMG∞« o•Ë rNI• s´ ‰“UM∑¢ s∞ sOOIOßuL∞« W°UI≤ ÊQ° X∑∂£√ w°Ë¸ Ê√ "W¥d≥UI∞« W¥¸uNLπ∞« WHO∫Å X∞UÆ YO• ,dB±

14

w≠ UNHÆu± s´ sO¥dBL∞« sOOIOßuL∞« W°UI≤ XF§«d¢ ,¡UMG∞« W∞Ë«e± s± UNFM±Ë w°Ë¸ W¥dBL∞« W°dDLK∞ ÍbB∑∞« bL∫± ÊUMH∞« WßUzd° W°UIM∞« UN∑KJ® w∑∞« WMπK∞« XI≠«Ë YO• œ Ë …¸«d® sº•. œË W±öß ‰UL§. œ s± qØ W¥uC´Ë Íb®¸ W°UIM∞« W¥uC´ UN∫M± vK´ …¸«d® sº• s∫KL∞«Ë ÂU±≈ n©U´. `∞UB∑∞« bF° p∞–Ë ,nOHª∞« w{«dF∑ßô« ¡UMGK∞ œR± uCFØ n∞√ …dA´ (ÍdB± tOM§ n∞√ sO∑ß mK∂± U≥œ«bßË W°UIM∞« l± . W°UIM∞U° ‹U®UFL∞« ‚ËbMB∞ Ÿd∂∑Ø) U∂¥dI¢ ¸ôËœ …d≥UI∞« WF±U§ ‚uI∫∞« WOKØ w≠ W∂∞UD∞« w°Ë¸ X≤UØË WOzUCH∞« ‹«uMI∞« ‹U®U® vK´ U≥¸uN™ cM± «dO∂Ø ôb§ ‹¸U£√ UN∑L§U≥Ë ,…¸d∫∑L∞« UNº°ö±Ë UNzUM¨ »uKß√ V∂º° WO°dF∞« s´ W∞uµºL∞« WNπ∞« UNHÅu° ,X´¸Uß w∑∞« sOOIOßuL∞« W°UI≤ ‹U∫¥dB∑∞« ‰öî s± UN∞ ÍbB∑∞U° ,dB± w≠ ¡UMG∞« ,UNºKπ± ¡UC´√Ë UN∂OI≤ ÊUº∞ vK´ W¥¸UM∞« WO≠U∫B∞« ¡UMG∞« W∞Ë«e± s± UNFML∞ ÍdBL∞« ¡UCI∞« ÂU±√ UN∑I•ö±Ë ¡UMG∞U° `¥dB¢ Ë√ W°UIM∞« W¥uC´ vK´ UN∞uB• ÂbF∞ «œUM∑ß« . W¥dBL∞« ULMOº∞« ‹U®U® vK´ w°Ë¸ dNE¢ Ê√ dE∑M¥ ULØ WMOA¢uØ ‹UÆ¸Ë l∂ß "‰Ë_« UNLKOH° w∞U∫∞« nOB∞« ‰öî ‹UHMBL∞« vK´ W°UÆd∞« WI≠«u± bF° Íd∂Å n¥d® ÃdªLK∞" rKO≠ t≤Q° w°UÆd∞« d¥dI∑∞« tHÅË YO• ,rKOH∞« ÷dF° WOMH∞« «bNA± 17 ·c∫° vÅË√Ë ,wº≤U±Ë¸ w{«dF∑ß« ÍbO±uØ ÷d´ vK´ d¥dI∑∞« o≠«Ë ULØ ,nOB∞« w≠ t{dF∞ ◊dAØ «dO∏± W®U® qØ ÷dF¢ Ê√ vK´ WM¥U∂∑L∞« W£ö∏∞« t¢U¥UNM° rKOH∞« . Èdî_« s´ WHK∑ª± W¥UN≤ ÷d´ l§«d¢ sOOIOßuL∞« VOI≤ œuFº∞« u°√ sº• Ê√ n¥dD∞« ,t∑M°« q∏± UN≤Q° UNHÅËË w°Ë¸ b{ W¥¸UM∞« t¢U∫¥dB¢ s´ UN≤_ WOCÆ UNOK´ l≠¸ t≤√Ë ,UNº∂∫¥ ÊQ° `Lº¥ ô ÁdOL{Ë w´«b∞« U± "W°UIM∞« l± X∫∞UB¢ Ê√ bF° sJ∞ `¥dB¢ ÊËb° qLF¢

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


Sports

London Time Newspaper

published by: London Time UK Limited Unit 122, 28 Old Brompton Road, South Kinsington, London, SW7 3SS Fax: +44 207 207 9764 e.mail: info@londontimeuk.net www.londontimeuk.net Editor in-chief Hazim Lotfy Public Relations Dr Mohammed Ibrahim Cairo - Egypt Office: 2 Ismael Kazam Street, Manshaet El Bakry Tel: 4514320 Manager Lotfy Abdelhady Advertising Mohammed Abd El Semai Production: K-Man Production Limited 3 Walmgate Road Perivale, Greenford Tel: 020 8997 7798 Fax: 020 8810 4926

d¥d∫∑∞« fOz¸ wHD∞ “U• W±UF∞« ‹UÆöF∞« d¥b± rO≥«d°« bL∫± .œ …d≥UI∞« V∑J± V∑JL∞« d¥b± ÈœUN∞« b∂´ wHD∞ ‹U≤ö´ô« d¥b± lOLº∞« b∂´ bL∫±

¡«d® b¥d¥ w≠«cI∞« ”ôU° ‰U∑º¥dØ )ÊU¥œ¸U¨ Í–( WHO∫Å ‹bØ« - ÊbM∞ > bOIF∞« w∂OK∞« rO´e∞« Ê« X∂º∞« WO≤UD¥d∂∞« ‰U∑º¥dØ ÍœU≤ ¡«d® b¥d¥ w≠«cI∞« dLF± ͸Ëb∞« v∞« bzUF∞« ÍeOKJ≤ô« ”ôU° Ê« dØc¥ . ÂbI∞« …dJ∞ “U∑LL∞« ÍeOKJ≤ô« ”u∑M≠u¥ ÍœU≤ ‰ULß√¸ w≠ r≥Uº¥ w≠«cI∞« ‰öî s± WµL∞U° 7.5 W∂ºM° w∞UD¥ô« ‹«¸UL∏∑ßö∞ WO∂OK∞« WO°dF∞« WØdA∞« ‰U∑º¥dØ fOz¸ ‰UÆË uJO≠ôWO§¸Uª∞« `¥dB¢ w≠ Ê«œ¸u§ ÊuLOß ”ôU° tM°«Ë w≠«cI∞« Ê« w∞ qOÆ : WHO∫BK∞ ‰U∑º¥dØ ¡«dA° ÊUL∑N± )Íb´Uº∞«( t° ‰UB¢ô« r∑¥ r∞ t≤« v∞« «dOA± ,””ôU° WO∂OK∞« WO°dF∞« WØdA∞« q∂Æ s± UOL߸ bF∂∑º¥ r∞Ë .WO§¸Uª∞« ‹«¸UL∏∑ßö∞ w≠ WIHB∞« Ác≥ q∏± ÂUL¢« WO≤UJ±« Ê«œ¸u§ ÂUL∑≥« w¢Q¥Ë .«bO§ U{d´ tOIK¢ ‰U• bF° ”ôU° ‰U∑º¥dØ ÍœUM° w≠«cI∞« Íb≤ö¥U∑∞« ¡«¸“u∞« fOzd∞ WK®UH∞« W∞ËU∫L∞« ‰u°dHO∞ ÍœU≤ ¡«dA∞ «d¢«ËUMO® sOºØU¢ . w{UL∞« lO°d∞« w≠ ÍeOKJ≤ô«

W{U‡‡¥¸

UN¢U≠¬ s± WO°dF∞« …dJ∞« hKª¥ r∞ »dF∞« ‰UD°√ ͸˜ W¥b≤ô« iF° ‹U∂¨¸ l± UOAL¢ qO§Q∑∞« qO§Q¢Ë w≠ UN¢U∂ª∑M± „¸UA¢ w∑∞« WOK∫L∞« ‹«œU∫¢ô«Ë . WOL∞U´ Ë√ WO∂L∞Ë√ Ë√ W¥¸UÆ ‹U∂ßUM± UN≠b≥ oI∫¢ r∞ UN≤√ W∞uD∂∞« ‹UO∂Kß r≥√ qF∞Ë UNKØ …bFÅô« vK´ WO°dF∞« …dJ∞« W±bî u≥Ë ‰Ëô« v∞≈ ‹œ√ sO∂´ö∞« Íu∑º± s± l≠d¢ Ê√ s± ôb∂≠ p∞– s± lOLπ∞« wJ∑®«Ë ‹U¥¸U∂L∞« …d∏Ø s± r≥œUN§≈ w≠ ‰Ëb∞« s± œb´ w≠ ‹U∂ª∑ML∞« u∞uµº± »d´√Ë WL•“ s± rNzUO∑ß« s´ dB±Ë W¥œuFº∞« UN±bI± Ê√ WO∞Ëb∞« ◊U∂¢¸ö∞ t¢U´«d± Âb´Ë ‹U¥¸U∂L∞« ‰Ëb§ . ‹U∂ª∑ML∞« Ë√ W¥b≤ô« bOFÅ vK´ WØdA∞« sJ∞ `{«Ë œUN§≈ s± Êu∂´ö∞« v≤U´Ë UN±UL∑≥« ¸bÆ d±ô« «cN° «dO∏Ø r∑N¢ r∞ w∑∞« WO´«d∞« ‹bØ√ w≥Ë w∞U± bzU´ d∂Ø√ oOI∫∑° ‹Uº≠UM± W±UÆ≈ vK´ U≥¸«dÅ≈ ‰öî s± p∞– vK´ r¨¸ vK´ »U¥ô«Ë »U≥c∞« WI¥dD° wzUNM∞« nB≤ ¸Ëb∞« …b•«Ë …«¸U∂L° ¡UH∑ØôU° WظUAL∞« ‚dH∞« W∂∞UD± . WOzUNM∞« …«¸U∂LK∞ UNM± q≥Q∑L∞« ·dD∞« b¥b∫∑∞ wzUNM∞« nB≤ ¸Ëb∞« ‹U¥¸U∂± Ê√ p∞– s± v≥œô«Ë l°«d∞«Ë Y∞U∏∞« s¥eØdL∞« b¥b∫¢ w¢«¸U∂±Ë l°¸ô« U± ÂU¥« WF°¸√ ÊuC¨ w≠ UNKØ XLOÆ√ tHOÅËË qD∂∞«Ë . W´Uß 96 w≠ ‹U¥¸U∂± 3 VF∞ o¥d≠ qØ Ê√ wMF¥ Ê√ bF° ÍdBL∞« wK≥ô« »U∫º≤« W∞uD∂∞« ‹bN®Ë V∂º° wzUNM∞« l°¸ ¸Ëb∞« w≠ …b•«Ë …«¸U∂± ÷Uî t∑ظUA± Âb´ vK´ W∂FK∞ ÍdBL∞« œU∫¢ô« ¸«dÅ≈ ‰UD°√ ͸˜ ‹U¥¸U∂± Èb•≈ w≠ sOO∞Ëb∞« tO∂´ö° . »dF∞« ÂUB´ ÂbI∞« …dJ∞ ÍdBL∞« œU∫¢ô« fOz¸ sK´√Ë w≠ WظUAL∞« s± W¥dBL∞« W¥b≤ô« lM± s´ rFML∞« b∂´ tMJ∞ q∂IL∞« rßuL∞« s± «¡b° »dF∞« ‰UD°√ ͸˜ lC¥ Ê√ ◊d® WظUAL∞« vK´ o≠«ËË l§«d¢ U± ÊU´dß √b∂¢ Ê√ q∂Æ «œb∫±Ë U∫{«Ë Uπ±U≤d° w°dF∞« œU∫¢ô« . ‹Uº≠UML∞« Ë√ WO¢«¸U±≈ W¥b≤√ WظUA± UßUß√ W∞uD∂∞« bNA¢ r∞Ë tO∂´ô m¥dH¢ È√¸ w¢«¸U±ô« œU∫¢ô« Êô W¥dDÆ w∑∞« »U∂AK∞ r∞UF∞« ”QØ ‹UOzUNM∞ œ«bF∑ßö∞ sO• w≠ w{UL∞« ÂUF∞« dî«Ë√ t{¸√ q´ UN≠UC∑ß« l± WI°Uß ‹U≠öª∞ WظUAL∞« s´ Êu¥dDI∞« ¸c∑´« . w°dF∞« œU∫¢ô« t∑ªº≤ w≠ »dF∞« ‰UD°√ ͸˜ ‹UO∂Kß X≤UØ «–≈Ë sO° oOºM∑∞« Ê√ bOØôU≠ t¢UO°Uπ¥≈ s± d∏Ø√ v∞Ëô« WظUAL∞« W¥b≤ô«Ë WO´«d∞« WØdA∞«Ë w°dF∞« œU∫¢ô« WK∂IL∞« rß«uL∞« w≠ W∞œUFL∞« Ác≥ VKI¥ Ê√ sJL¥ . ‹UO°Uπ¥ô« œ«œe¢Ë ‹UO∂Kº∞« iHªM∑≠ ·bN∞« ÊQ° lOLπ∞« s±R¥ Ê√ b°ô p∞– oI∫∑¥ wJ∞Ë öF≠ W∂FK∞« d¥uD¢ u≥ W∞uD∂∞« Ác≥ ¡«¸Ë s± wßUßô« ez«uπ∞« vK´ ‰uB∫∞« Ë√ dO∂J∞« VºJ∞« œdπ± ô . s¥ezUHK∞ WØdA∞« UN∑BBî w∑∞« WLªC∞« WO∞UL∞« w´«d¥ Ê√Ë ‹U¥¸U∂L∞« ‰Ëb§ rE∑M¥ Ê√ b°ôË q∂Æ sKF¥ Ê√Ë ‹U∂ª∑ML∞«Ë W¥b≤ö∞ WO∞Ëb∞« ‹U©U∂¢¸ô« Í√ ¡«d§U° `Lº¥ ôË WO≠UØ …d∑H° ‹Uº≠UML∞« ‚öD≤« W¥b≤_«Ë WOK∫L∞« ‹«œU∫¢ô« WI≠«u± bF° tOK´ q¥bF¢ . tOK´ sO° ÂU¢ oOºM¢ „UM≥ ÊuJ¥ Ê√ ͸ËdC∞« s±Ë «c≥ w≠ WOK∫L∞« ‹«œU∫¢ô«Ë w°dF∞« œU∫¢ô« rOEM∑° WIKF∑L∞« œu´u∞« cOHM¢ r∑¥ Ê√Ë ’uBª∞« ‰öî sO¥¸«œô«Ë sO°¸bL∞«Ë ÂUJ∫K∞ WO∂¥¸b¢ ‹«¸Ëœ w≠ q±UJ∞« œUO∫∞« …¸Ëd{ vK´ bOØQ∑∞« l± WI°UºL∞« lM∑I¢ Ê√ p∞– s± r≥ô«Ë.. WظUAL∞« ‚dH∞« qØ WK±UF± UN¢dOEM∞ WO°dF∞« …dJ∞« W∂Ø«u± ÊQ° WOMFL∞« ·«d©ô« qØ l¥dº∞« w∞UL∞« VºJ∞« oOI∫¢ s± WOL≥√ d∏Ø√ WOL∞UF∞«

rN±bI± w≠Ë WOπOKª∞« ‰Ëb∞« s± …dHAL∞« UN¢«uMÆ vK´ r¥bI∑∞ dÅUMF∞« qC≠√ ¸UO∑î« w≠ ‹U∂ª∑ML∞« Ác≥ s´ . W¥œuFº∞« WO°dF∞« WJKLL∞« ‹U∂ßUML∞« w≠ WO°dF∞« …dJ∞« n¥dA¢Ë ÷ËdF∞« qC≠√ . WO∞Ëb∞« w≠ sOº≠UM∑L∞« sO° qBH∞« s± qC≠√ „UM≥ sJ¥ r∞ ‚dH∞« ¸«dL∑ß« WØdA∞« sLC¢ v∑• sO¢¸UI∞« qØ d¥uD¢ w≠ q∏L¢ WI°UºL∞« Ác≥ ·«b≥√ r≥√ ÊôË . sJL± XÆË ‰u©ô ‹Uº≠UML∞« w≠ W¥uOßô« WO´«d∞« WØdA∞«Ë w°dF∞« œU∫¢ô« sK´√ W∂FK∞« dÅUM´ wÆd∞« ·bN° WOM≠Ë WOLOJ∫¢Ë W¥¸«œ≈ Z±«d° s´ W∞uD∂K∞ W¥uÆ WOI¥d≠≈ W¥b≤√ ÃËdî w≠ qBH∞« «c≥ V∂º¢Ë w≠ …uÆ qÆ√ W¥uO߬ W¥b≤√ vI∂¢ wØ WI°UºL∞« s± VB¥ U± ‹ôUπL∞« Ác≥ w≠ sOK±UF∞« ¡«œ√ ‹U¥u∑ºL° WOMG∞« U≥dO≥UL§ s± …œUH∑ßô« ·bN° ‹Uº≠UML∞« w∑∞« W∑≥U∂∞« …¸uB∞« q¥bF¢ W≤Uî w≠ d±ô« W¥UN≤ w≠ ÂU´ qJA° wMH∞« Èu∑ºL∞« w≤b¢ Ê√ WπO∑M∞« X≤UJ≠ WO∞Ëœ W∂ßUM± s± d∏Ø√ w≠ WO°dF∞« …dJ∞« UNOK´ ‹dN™ . …dOîô« ‹«uMº∞« w≠ ‚dH∞« sO° XFL§ w∑∞« ‹U¥¸U∂L∞« w≠ UÅuBî . W¥uOßô« WØd∑AL∞« WMπK∞« XMK´√ W∂¨d∞« Ác≥ l± UOAL¢Ë W≤U±ô« ¡UC´√ sO° s± XKJ® w∑∞«Ë W∞uD∂∞« dOOº∑∞ UNK∫± w≠ X≤UØ WO´«d∞« WØdA∞« ·ËUª± Ê√ lÆu∞«Ë sO° ‹UN§«u± bN® Íc∞« wzUNM∞« l°¸ ¸Ëb∞« Êô U±UL¢ s´ WO´«d∞« WØdA∞« w∞uµº±Ë w°dF∞« œU∫¢ö∞ W±UF∞« W¥b≤√ W£ö£ œuFÅ s´ dHß√ v∞Ëô« …dLK∞ sO¢¸UI∞« ‚d≠ UN∑ªº≤ w≠ »dF∞« ‰UD°√ ͸˜ WI°Uº± rOEM¢ j°«u{ . v∞Ëô« dB± s± p∞U±e∞«Ë wKO´ULßô« w≥ WOI¥d≠« s± b•«Ë o¥d≠ q°UI± w≠ f≤u¢ s± wBÆUHB∞«Ë j°«uC∞« Ác≥ Êô «b§ …dA∂± X≤UØ W¥«b∂∞« . ÍœuFº∞« ‰öN∞« u≥ UO߬ l≠b¢ w∑∞« e≠«u∫∞«Ë ◊ËdA∞« s± W´uLπ± XMLC¢ ‹UO∞UF≠ s± Íd∏¥ U± WظUALK∞ …dONA∞« W¥b≤ô« ‹ôuD∂∞« ‹UO∂Kß iF° s± WI°UºL∞« qª¢ r∞Ë ‹«uMº∞« w≠ w°dF∞« œU∫¢ô« UNLE≤ w∑∞« WO°dF∞« «Ëb∂¥ sJ∞ dO∂Ø w∂F® ÂUL∑≥U° vE∫¢ UNKFπ¥Ë W∞uD∂∞« wLOEM∑∞«Ë ͸«œô« j∂ª∑∞« UNMO° s±Ë …dOîô« dAF∞« s± «dO∏Ø qKIOß ÊUØ j°«uC∞« pK∑° W∞uD∂∞« W±UÆ≈ Ê√ . WO´«d∞« WØdA∞« q∂Æ s± WFÆu∑L∞« ÕU°¸ô« ¡uß s´ öC≠ UNMOF° ‚dH∞« iF° WK±Uπ±Ë Ê√ v∞≈ …d± s± d∏Ø√ `z«uK∞« Ác≥ X∞b∂¢Ë ‹dOG¢ «c∞Ë . rOJ∫∑∞« UN≤√ bO° WO∞U∏± U≥Ëd∂∑´« WGOÅ v∞≈ ÊuLEML∞« qÅu¢ dN®√ 10 u∫≤ ‹dL∑ß« w∑∞« ‹Uº≠UML∞« ‹bN®Ë . √b∂¢ Ê√ q∂Æ v∑• WI°UºLK∞ U∫{«Ë UHF{ XKJ® W¥b≤ô« s± œb´ Z∑•«Ë VFKL∞« øUîË qî«œ ‹U´«dÅ œUØË Ã¸UªK∞ U≥dHß ¡UM£√ UN¢U∏F° WK±UF± ¡uß vK´ WظUAL∞« ‚dH∞« œb´ qOKI¢ w≠ nFC∞« «c≥ q∏L¢Ë U±bM´ …«¸U∂± ‰Ë√ w≠ WظUAL∞« s± V∫ºM¥ p∞U±e∞« »d´ s± 16 UNMO° s± U¥œU≤ 32 v∞≈ 40 s± W∞uD∂∞« w≠ UNKD° …UÆöL∞ UO≤U∑¥¸u± v∞≈ WN§u∑L∞« t∑∏F° X{dF¢ ¸dÆ Ê√ UI• V¥dG∞« sJ∞ UO߬ »d´ s± rNK∏±Ë UOI¥d≠≈ WNπ∞ sO∂π∞« UN∞ ÍbM¥ nÆ«u± v∞≈ w{U¥d∞« ÍœUM∞« ‰Ëô« s¥¸Ëb∞« w≠ sO¢¸UI∞« ¡UM°√ sO° qBH∞« ÊuLEML∞« œu§Ë Âb´Ë WK•d∞« ¸Uº± dOOG¢Ë Ê«dOD∞« ‹«“uπ• …¸bÆ d∏Øô« WOI¥d≠ô« …dJ∞« ‚uH∑¢ ô v∑• w≤U∏∞«Ë . …b•«Ë …dzU© vK´ W∏F∂∞« œ«d≠√ qJ∞ WO≠UØ sØU±√ Ãdª¥ Ê√ WπO∑M∞« ÊuJ∑≠ …d∂î d∏Øô«Ë UOM≠Ë U¥¸UN± U± u≥Ë v∞Ëô« ¸«Ëœô« s± W¥uOßô« …dJ∞« uK∏L± ·ËdE∞« vK´ Èdîô« W¥b≤ô« s± dO∂Ø œb´ Z∑•«Ë v∞≈ bK° s± qIM∑∞« Íb∞ UN¢U∏F° X∂•UÅ w∑∞« UN¢«– qB∫¢ w∑∞« WO´«d∞« WØdA∞« W∫KB± l± ÷¸UF∑¥ tÆd≠ V∫ß ÂbI∞« …dJ∞ ͸uº∞« œU∫¢ô« sK´√Ë dî¬ ‹U¥¸U∂L∞« …b≥UA± ‹UØ«d∑®« s± ·ôü« ‹Uµ± vK´ s´ l§«d∑¥Ë œuF¥ Ê√ q∂Æ . Á¸«dÆ s± dO∏Ø bN® VFKL∞« w≠Ë V∂º¢ VG® ‰UL´√ ‹U¥¸U∂L∞« WK±Uπ±Ë rOJ∫∑∞« ¡uß UNO≠ »Uº• vK´ ‚dH∞« iF° œb´ ÷dF¢Ë Èdîô« ‚dH∞« Vº∞«Ë W≤U≥ö∞ ÂUJ∫∞« s± q∂Æ s± »dC∞« U≤UO•√Ë VOG¢ rK≠ sO¥¸«œô«Ë sO∂´ö∞« qØ X∂•UÅ w∑∞« …œUF∞« pK¢ . WI°Uº∞« WO°dF∞« ‹ôuD∂∞« w∑∞« nÆ«uL∞« nM´√ s±Ë pK¢ W∞uD∂∞« Ác≥ vK´ ‹d± ‹¸«œ w∑∞« WM•UD∞« „¸UFL∞« ÍœuFº∞« ‰öN∞« w∂´ô sO° ¸Ëb∞« w≠ ͸uº∞« gOπ∞«Ë wK≥ô«Ë oA±œ w≠ ‰Ëô« ¸Ëb∞« w≠ sO¥œuFº∞« œU∫¢ô«Ë «dOî√Ë …b§ w≠ wzUNM∞« l°¸ ÍdBL∞« p∞U±e∞« w∂´ô sO° w≠ wº≤u∑∞« wBÆUHB∞«Ë w≠ wzUNM∞« nB≤ ¸Ëb∞« . ‹ËdO° ‹ôuD∂∞« W≠¬ VG¢ r∞Ë WI°UºL∞« Ác≥ s´ WO°dF∞« q¥bF¢ w≠ WK∏L∑L∞«Ë UC¥√ r¥bI“° ·dA“¢ Âu•Ž W“ºŒ« WØd® ‹«d± ‹U¥¸U∂L∞« ‰Ëb§ dOOG¢Ë ‹U¥¸U∂L∞« iF° qO§Q¢ r£ …b´

Six Stars Proudly Presents The Master Arab Singer

Mohammad Abdu In the Great Room of Grosvenor House Hotel Park Lane, London W1

21st Aug. 2004 For tickets please call the Grosvenor

House Hotel Box Office on:

020 7493 4490 020 7629 2723

ÊbMŒ w‰ dUß wM‰ qH• rª{Ÿ

…dO∂J∞« ‹U∂ª∑ML∞« w°¸b± ”˃¸ bB∫¢ 2004 ˸u¥ > «u∫M¢ ‰UG¢d∂∞« W∞uD° w≠ …dO∂J∞« ‹U∂ª∑ML∞« w°¸b± ”˃¸ ÊS≠ «d∑Kπ≤« »¸b± ¡UM∏∑ßU° . w∫M∑∞« vK´ «Ëd∂§√ Ë√ w∑¥uJ∞« ‚¸“ú∞ WF{«u∑± ‹U•uL© 2004: UOß« > ¸Ëb∞« vDª¢ ÈbF∑¢ ô t¢U≥uL© qFπ¢ Ê“Ë Â«bF≤« W∞U∫° dL¥ w∞U∫∞« w∑¥uJ∞« Vª∑ML∞« . sOB∞« w≠ UO߬ ‹UOzUN≤ s± ‰Ë_« sOB∞« s± UMOL£ ôœUF¢ Ÿe∑M¥ wM¥d∫∂∞« tOKO° > Ÿe∑MO∞ …dOî_« ozUÆœ w≠ ö¢UÆ U≠b≥ “d∫¥ ,WOM¥d∫∂∞« …dJ∞« tOKO° ,wK´ sOº• .Á¸uNL§ ÂU±«Ë t{¸« vK´ wMOB∞« s± ‰œUF∑∞« t°«u°« lßË« s± bπL∞« o≤UF¢ ÊU≤uO∞« > ¡«œ_«Ë ◊U∂C≤ô« UN±«uÆ ÂbI∞« …dØ r∞U´ w≠ …b¥b§ W߸b± `∑≠ w≤U≤uO∞« Vª∑ML∞« .rBª∞U° ¸U∑N∑ßô« Âb´Ë fHM∞U° WI∏∞«Ë w∞u§d∞«

London Time, an Arabic/English Newspaper distributed Free In the United Kingdom

U± «–≈ «u≠dFO∞ ö¥u© WO°dF∞« …dJ∞« ‚UA´ dE∑≤« UN¢¸Ëœ w≠ ÂbI∞« …dJ∞ »dF∞« ‰UD°√ ͸˜ W∞uD° X≤UØ w∑∞« WK¥eN∞« ‹ôuD∂K∞ U∂ßUM± ö¥b° ÊuJ∑ß v∞Ëô« ‹«uMº∞« w≠ UNLOEM¢ vK´ W∂FK∞ w°dF∞« œU∫¢ô« »√œ . …dOîô« …eOL± …dO∂Ø W∞uD° rN∞ ÊuJ¢ ÊQ° «dO∏Ø »dF∞« q±√Ë öO∂ß ÊuJ¢ Ê√Ë rN¥b∞ ÂbI∞« …dØ d¥uD¢ vK´ r≥Uº¢ q≥Q∑∞«Ë W¥¸UI∞« ‹«“Uπ≤ô« oOI∫¢ v∞≈ UN¢œuF∞ r¥bI¢Ë b•«Ë Vª∑M± s± d∏ØQ° r∞UF∞« ”QØ ‹UOzUNM∞ u∫M° oOK¢ w∑∞« …¸uB∞U°Ë t∞öî …bOπ∞« ÷ËdF∞« . ŸUªM∞« v∑• ÂbI∞« …dØ ÊuIAF¥ w°d´ ÊuOK± 250 «cN°Ë ŸuM∞« «c≥ s± WOL߸ WI°Uº± rOEM¢ sJ∞ ‹«– …dONA∞« W¥b≤ô« ¡«d¨ô …dO∏Ø ô«u±√ VKD∑¥ rπ∫∞« u≥Ë bO∞u∞« Àb∫∞« «c≥ w≠ WظUALK∞ …dO∂J∞« WO∂FA∞« …¸Ëd{ w≠ q∫∞« ÊUJ≠ w°dF∞« œU∫¢ô« tJKL¥ ô U± . »dF∞« ‰UD°√ ͸˜ WBªBî w°dF∞« œU∫¢ô« oH¢« W¥UG∞« Ác≥ oOI∫¢ ¡«¸Ë UOFßË ÂuI¢ wØ …dONA∞« WO°dF∞« WOzUCH∞« ‹UJ∂A∞« b•√ l± Íc∞« rK∫∞« oOI∫¢Ë WI°UºL∞« Ác≥ q¥uL∑° …dOîô« . WK¥u© ‹«uMß cM± s¥dO∏J∞« œ«Ë¸ sK´√ ÂdBML∞« w{U¥d∞« rßuL∞« lKD± l±Ë WOzUCH∞« WJ∂A∞« s´Ë w°dF∞« œU∫¢ô« s´ Êu∞uµº± sJL¥ w∑∞« WO∞U∏L∞« WGOB∞« v∞≈ qFH∞U° «uKÅu¢ rN≤√ w∑∞« v∞Ëô« t∑ªº≤ w≠ »dF∞« ‰UD°√ ͸˜ UN° b∞u¥ Ê√ VIK∞U° wº≤u∑∞« wBÆUHB∞« “uH° XN∑≤« w≤U∏∞« s¥eØdL∞U° sO¥dBL∞« p∞U±e∞«Ë wKO´ULßô«Ë . l°«d∞« eØdL∞U° ÍœuFº∞« ‰öN∞«Ë Y∞U∏∞«Ë ÊuJ¥ s∞ ‰Ëô« rN≠b≥ Ê√ Êu∞uµºL∞« ¡ôR≥ bØ√Ë ‰UD°√ ͸˜ dO∂Ø b• v∞≈ t∂A¢ …dO∂Ø WI°Uº± rOEM¢ dO≠u¢ ÊuJOß d∂Øô« ·bN∞« UL≤≈Ë Vº•Ë U°Ë¸Ë√ Íb§ „UJ∑•« q§√ s± WO°dF∞« …dJK∞ W∂ßUM± WO{¸√ w≠ ◊«dª≤ô« vK´ s¥¸œUÆ sO∂´ô “«d≠≈ ·bN° dL∑º±Ë sO∞uµºL∞« WLN± qNº¥ U± r≥œö∂∞ WOM©u∞« ‹U∂ª∑ML∞«

15

For all other enquiries call:

07747 111399 or e-mail Six stars at:

sisxstarsltd@hotmail.com Dinner will be Served at 9.30-11.30 To avoid disappointment NO MEAL Served After 11.30pm. Please be on Time

tOM§ 100 s± Ÿb’¢ dØ«c“Œ« ¸UFß« W§“UDŒ« ‹U°ËdALŒ«Ë ‹UONALŒ« l± :W±U WE•ö± W´UºŒ« s± ¡UAFŒ« Ÿb’¥ ¡Uº± 11¸30 ‡ ‡ 9¸30 «dJŒ« ¸uC–Œ« vK´Ë .ëd•öŒ UÎFM± XÆuŒU° «e“Œô«

2004/8/21 X’ºŒ«

sOŒ „¸U° ‡ ”ËU dM‰Ëd§ ‚bMH° WLOEFŒ« W´U‡IŒ« w‰Ë dLFŒ« wŒUOŒ s± WKOŒ w‰ UNOCI¢

¸u‡ ‡.ß. U‡ ‡´ œU‡ ‡ ‡ L´ …œU‡ ‡ OI° W‡ ‡OIOßuLŒ« W‡ ‡ ÆdHŒ« W’•UBL°

–U‡ ‡“ßô« »d‡ ‡ ‡FŒ« ÊU‡ ‡M‰

”ËU dM‰Ëd§ ‚bM‰ w‰ dØ«c“Œ« ŸU’¢

020 7493 4490 020,¸U“ß7f6JO2ß ,Â9öF“2ßô7«Ë 2e•–3KŒ 07747 111 399 : n¢U

Design & Prints Sponsored by: K-man Productions Limited, www.k-manproductions.com

r∞UF∞« ¡U∫≤√ lOL§ w≠ Ÿ“u¢ Ë X≤d∑≤ô« vK´ ÊbM∞ w≠ ¸bB¢ WOM≠ WO´UL∑§« WO≠UI£ WO≤ö´« …b¥d§


London Time published by: London Time UK Limited Unit 122, 28 Old Brompton Road, South Kinsington, London, SW7 3SS

Free Arabic/English Newspaper in the United Kingdom and Distributed in Europe,USA and Canada

e.mail: info@londontimeuk.net

www.londontimeuk.co.uk â&#x20AC;˘ www.londontimeuk.net JULY/AUGUST ISSUE, 2004

INSIDE THIS ISSUE London News Tourism Educations Vacancies Accomodations

ADVERTISING - CULTURAL - SOCIAL - INDEPENDANT NEWSPAPER

No evidence to charge Dr Yusuf al-Qaradawi London Time: There is insufficient evidence to prosecute a Muslim cleric under fire for his alleged support of suicide bombing, the Crown Prosecution Service

childhood friend, Jason Alexander. "I do believe in the sanctity of marriage, I totally do," Spears told MTV's Total Request Live in a telephone interview. "[But] I was in Vegas, and it took over me."

Pharmacies Medical Services Banks and Finance Hotels & Hostels Calssified Legal Advise London Guide

said. Pressure has been growing on the government to deport Dr Yusuf al-Qaradawi after he spoke openly of his support of suicide bombing in Israel and Iraq, saying that "mar-

Britney blames thrill of Vegas for wedding

shipping â&#x20AC;˘ Airlines

for Ladies

Fax: +44 207 207 9764

Britney blames thrill of Vegas for wedding Britney Spears has said the excitement of Las Vegas was partly to blame for her 55-hour marriage to

Spears and Alexander, both 22, married at a 24-hour chapel early in the morning on January 3. The wedding was annulled a little over two days later, but not before it made headlines around the world. But the pop superstar says she can't understand the fuss.

tyrs" had no option. A CPS statement said: "The CPS has reviewed the material submitted by the Metropolitan Police in relation to interviews with Yusuf al-Qaradawi

broadcast in this country. We have advised the Metropolitan Police that there is insufficient evidence that a criminal offence has been committed."

Further drop in NHS waiting lists The number of patients waiting for an NHS operation in England is continuing to drop, figures show. The total number of patients waiting to be admitted for treatment at the end of May was 893,900 - a fall of 6,000 since April. There were 43 patients who had been waiting more than nine months for their operation - no change since April. Of these 43 patients, 24 had been waiting over a year to be admitted. In the space of a year, the total waiting list has fallen by 109,000, figures from the Department of Health showed. Last month the Government published its NHS Improvement Plan,

setting out a range of targets on improving the health service over the next 4-5 years. Health Secretary John Reid pledged to crack down on "hidden waits" by counting total patient waiting time from GP referral to treatment. Dr Reid said that by 2008 the maximum waiting time from GP to operating theatre would be 18 weeks, with an average wait of nearer nine or 10 weeks. He told MPs that the maximum wait was now nine months, and by next year would be six months. "That is in itself a staggering reduction from the long waits we inherited."

Issue 01