Page 1

Samorz¹d

Kultura

Spo³eczeñstwo

kwiecieñ 2011

a Cen

Strzelnica PZL w Lacku Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich

Pismo lokalne Nr 4/231

Rok XX

z³ 0 2,0

ISSN 1733-8697

Wiosna przysz³a!


Od Redakcji

W numerze 2

Drodzy czytelnicy, Kalendarzowa wiosna jest z nami ju¿ miesi¹c, jednak na razie prawdziwie wiosennych dni by³o niewiele. Pogoda zamiast zachêcaæ do przebywania na œwie¿ym powietrzu wielokrotnie zniechêca³a do opuszczenia mieszkañ. Miejmy nadziejê, ¿e kolejne dni przynios¹ s³oneczn¹ i piêkna aurê. Przed nami Wielkanoc, najwa¿niejsze œwiêto Chrzeœcijan. Jako mieszkañcy Pakoœci mamy mo¿liwoœæ pe³niejszego przygotowania siê do tych œwi¹t i ich prze¿ycia poprzez uczestnictwo w obchodach kalwaryjskich. Tym, którzy w nat³oku codziennych zajêæ zapomnieli o koniecznoœci rozliczenia siê z Fiskusem, przypominamy, ¿e termin up³ywa 30 kwietnia. Jak powiedzia³ Benjamin Franklin „Na tym œwiecie pewne s¹ tylko œmieræ i podatki”.

Wybory so³tysów, Rocznica Katyñska

4 Elektrosprz¹tanie, Okiem naukowca

6 Informacje ze szkó³ podstawowych, gimnazjum i przedszkoli

13 Informacja o dzia³alnoœci burmistrza, Informacje z USC

18

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych

Id¹ Drogi, Dziedzice Pakoœci a Konstytucja 3 Maja

20 Co nowego w OKiT i bibliotece

du¿o radoœci, której moc

23 Dzia³ania Policji i Stra¿y

przes³oni troski codziennoœci, pogody ducha i aby si³a,

24 M³odzi koszykarze, Przebudzenie Notecianki

3 str. ok³adki

któr¹ czerpiemy ze spotkañ z najbli¿szymi towarzyszy³a nam ka¿dego dnia. ¯yczy Redakcja

Wydawca i redakcja: Biblioteka Publiczna w Pakoúci Sport: Jerzy Joachimiak Przygotowanie do druku i druk: EPSILON Inowroc³aw tel. 501 239 059, e-mail: epsilon@post.pl Dyýur redakcyjny: 5.05.2011 i 12.05.2011 od godz 13.00 tel. 52 524 60 80 Biblioteka Publiczna w Pakoúci e-mail: wiad.pakoskie@pakosc.pl Nakùad: 1000 egz.


Wiadomości Pakoskie 1

Wesołego Alleluja! Pełnych wiosennej pogody, prawdziwie rodzinnej atmosfery i wiary w lepsze jutro Świąt Wielkanocnych wszystkim Mieszkańcom miasta i gminy Pakość życzą Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz

Tadeusz Grupa

Wiesław Kończal

Wiosenny felieton Bardzo wolno i leniwie w tym roku przyroda budzi się do życia. Każdemu z nas udziela się po części ten nastrój zniecierpliwienia i oczekiwania. W polityce cały czas przepychanki w sondażach i przygnębiający nastrój smoleńskiej katastrofy. Całość uzupełnia późny, tegoroczny termin Świąt Wielkanocnych, no i ta kapryśna pogoda. Trudno więc dziwić się frustracji, która dotknęła wielu z nas. Tym większym optymizmem napawa atmosfera płynąca z zebrań wiejskich, na których dokonywano wyborów sołtysów oraz rad sołeckich. Wybory takie przeprowadza się raz na cztery lata, zawsze pół roku po wyborach samorządowych. Ostatnie zebranie odbyło się 4 kwietnia w Jankowie. Wielkie nadzieje i wola działania, przy sporej frekwencji mieszkańców, to główne cechy, charakteryzujące spotkania mieszkańców wsi. Do tego trzeba dodać oczekiwania na rozwiązanie dużych i małych problemów, przede wszystkim infrastrukturalnych, ale również funkcjonalnych, kierowane do samorządu gminy, ale także wybieranych organów sołectwa. To, co można było przy tym zauważyć, to duża świadomość i zrozumienie realnych możliwości realizacji zgłaszanych postulatów. Zdecydowanie łatwiej jest, gdy nie „bujamy w obłokach”, nie dajemy się złapać na lepkie obietnice, twardo potrafimy ocenić realną rzeczywistość i możliwości. Kolejna refleksja, to widoczna determinacja wykorzystania do maksimum środków tzw. funduszu sołeckiego. Zarówno potrzeb, jak i pomysłów, nie brakuje. Na koniec ważna informacja: w ośmiu, na dwanaście sołectw, władzę przejęły panie. Stąd wniosek, że walka o parytety wyborcze, chyba nas nie dotyczy. W tle tych wydarzeń, w pierwszych dniach marca, zakontraktowaliśmy środki unijne na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec

gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”. Przetarg został ogłoszony. Z wielką ciekawością będziemy czekać na rzeczowe efekty tego projektu, które będą widoczne jeszcze w bieżącym roku. Przygotowujemy się do „przekazania placu budowy”, choć to określenie trudno zaadaptować w przypadku projektu, który w ostatnich latach i miesiącach wzbudzał tyle emocji. Myślę o projekcie noszącym nazwę: „Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. Dzięki temu projektowi, przeobrażeniu ulegnie znaczna część pakoskiej przestrzeni publicznej. Zniecierpliwienie, które nas dotyka, odnosi się również do tego działania. Jestem jednak przekonany, że cierpliwość będzie się opłacać. Z początkiem każdego roku, znaczna część osób poszukujących pracy, zabiega u nas o etaty w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. Niestety w tym roku, w porównaniu do lat ubiegłych, oferta pracy była o wiele skromniejsza. Sprawa pomocy ze strony państwa osobom bezrobotnym będzie przedmiotem posiedzenia Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbędzie się pod koniec kwietnia u Wojewody. Podczas spotkania, oprócz sytuacji na lokalnym rynku pracy, zajmować się będziemy również sprawą finansowania wydatków oświatowych przez samorządy gminne. Nazwałem ten tekst „Wiosennym Felietonem”, trochę na przekór pogodzie i wielu depresyjnym nastrojom w przekonaniu, że kiedy będzie opublikowany, zapomnimy już o zimie. Niech takie też będą Wielkanocne życzenia: pogody, słońca, dobrego zdrowia i nastroju, na Święta i na co dzień...no i oczywiście nadziei na spełnienie nowych życiowych pomysłów. Przecież takie klimaty, niesie ze sobą i z wiosną, Wielkanoc... W.K.


2  Wiadomości Pakoskie

Wydarzenia

Nowi sołtysi W ostatnich tygodniach miały miejsce spotkania wiejskie oraz wybory sołtysów w sołectwach tworzących gminę Pakość. Należy podkreślić, że w spotkaniach tych zanotowano dużą frekwencję mieszkańców, a w wyniku wyborów w większości sołectw zwyciężyły panie. Nowo wybranym sołtysom gratulujemy. Poniżej prezentujemy migawki z wyborów sołeckich w Jankowie, Wielowsi i Rybitwach, a także wykaz sołtysów wybranych na nową kadencję.

WYKAZ SOŁECTW 2011-2015 Gmina Pakość Nazwisko i imię sołtysa 1. Białecka Barbara

Lp.

2. Błaszak Bernard 3. Cecelon Lidia 4. Kacprzak Roman 5. Krawczyk Wioletta 6. Mróz Marcin 7. Szulc Beata 8. Trześniewska Anna 9. Wiśniewski Roman 10. Wleklińska Cyryla 11. Woźniak Elżbieta 12. Woźniak Karina

Sołectwo (wioski wchodzące w skład sołectwa) Dziarnowo (Dziarnowo) Kościelec (Kościelec) Mielno (Mielno, Ludkowo, Wojdal) Rycerzewko (Rycerzewko) Wielowieś (Wielowieś) Radłowo (Radłowo) Ludwiniec (Ludwiniec) Jankowo (Jankowo) Gorzany (Gorzany, Giebnia,Węgierce) Rybitwy (Rybitwy) Rycerzewo (Rycerzewo) Łącko (Łącko)


Wydarzenia

Wiadomości Pakoskie 3

Uczczono Pamięć Ofiar Katynia, Miednoje, Oświęcimia, Oranienburga i Dachau Dnia 10.04.2011 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 71-rocznicę zbrodni ludobójstwa przez NKWD i III Rzeszę Niemiecką. Po mszy św. którą odprawili O. Konstantyn i O. Dacjan, uczestnicy uroczystości, pod tablicą pamiatkową na budynku Komisariatu Policji w Pakości złożyli wiązanki kwiatów w hołdzie zamordowanych mieszkańców w latach 1939-1945: 1. w Miednoje – Nauczyciela kpt. Edmunda Kubickiego, Komendanta Policji w Pakości aspiranta Stanisława Dudka, 2. w Katyniu – pilota WP kpt. Michała Dzierzgowskiego, 3. w Oświęcimiu – Powstańca Wielkopolskiego Bronisława Chojnackiego, 4. w Oranienburgu – ks. Proboszcza Parafii w Kościelcu Zygmunta Wierzbickiego, 5. w Dachau – Dowódcę Pakoskiego Oddziału „Gryfa Pomorskiego” Feliksa Skoniecznego. Wiązanki kwiatów złożyły delegacje: 1. Rodzina Państwa Piórków, 2. Rodzina Państwa Grupów, 3. Przedstawiciele Posterunku Policji w Pakości, 4. Przedstawiciele władz miasta Pakości i Rady Powiatu. 5. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 6. Światowy Związek Żołnierzy AK, 7. Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu, 8. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, 9. Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Kościelcu, 10. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości. Okolicznościowe przemówienie przypominające te tragiczne wydarzenia dla narodu polskiego wygłosił Prezes Koła ZKRPiBWP , z-ca Przewodniczącego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej por. Ignacy Sarnecki. W uroczystości udział wzięły: poczty sztandarowe Miasta Pakości, ZKRPiBWP, ŚZŻAK, szkół: Gimnazjum w Pakości, Szkoły Podstawowej w Pakości, Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz następujące osoby:

1. 2. 3. 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Grupa, Burmistrz Pakości Wiesław Kończal, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Jagodziński, Przedstawiciele WKU w Inowrocławiu kpt. Mariusz Górzyński i mgr Bogusław Gołata, 5. Harcmistrz Anna Grupa, 6. Komendant Komisariatu Policji Przemysław Tulibacki, 7. Kapelan Kombatantów O. Dacjan Marczak. Sporządził: Ignacy Sarnecki

Pakościanie w „Familiadzie” Z radością odnotowaliśmy udział mieszkańców Pakości w tym bardzo popularnym teleturnieju. Pakościanie wystąpili w dwóch odcinkach wygrywając jeden z nich.


4  Wiadomości Pakoskie

Aktualności

Zarząd Fundacji „Kalwaria Pakoska” prosi o przekazanie 1% Kalwaria Pakoska należy do najciekawszych architektonicznie zabytków sakralnych w Polsce. Powstała w XVII wieku. To drugie w kraju, po Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium Męki Pańskiej w plenerze. Cechą wyróżniającą nasz zespół dwudziestu pięciu barokowych kaplic stanowi ich połączenie dróżkami odwzorowującymi jerozolimską Drogę Pojmania i Drogę Męki. W ostatnich pięciu latach, chcąc ratować największą chlubę Pakości i Regionu, Kustosz Kalwarii wspierany przez fundację „Kalwaria Pakoska”, sponsorów, Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego, Urząd Marszałkowski, Starostwo Inowrocławskie – podjął bardzo kosztowne prace renowacyjne. Na dzień dzisiejszy dziesięć kaplic zostało odrestaurowanych, a dwie są w trakcie remontu. Remont tych kaplic odbył się bez udziału budżetu gminy. Projekt utworzenia Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, który został wpisany do projektów kluczowych naszego województwa, współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej, nie obejmuje odrestaurowania znajdujących się wewnątrz ołtarzy, obrazów i innych urządzeń.

Jest to zadanie, które stoi przed fundacją „Kalwaria Pakoska”. 16 obrazów z odrestaurowywanych kaplic zostało przekazanych do pracowni konserwatorskich. Koszt ich odrestaurowania znacznie przewyższa możliwości naszej Fundacji. Zwracamy się więc z gorącą prośbą o pomoc. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą formę wsparcia naszych działań służących ratowaniu tego cennego kompleksu zabytkowego. Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku należnego przy rozliczeniu rocznym

Kalwaria Pakoska – Nr KRS: 0000 282780 Darowizny można również wpłacać na konto: Fundacja „Kalwaria Pakoska” 88-170 Pakość; ul. Rynek 4 74 8170 1034 0000 0316 2000 0010

ELEKTROSPRZĄTANIE Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych w dniu 7 maja 2011 r. Miejsce

Godziny

1. Dziarnowo, koło placu zabaw

800-830

2. Kościelec, przy Centrum Komunikacji Społecznej

845-930

3. Wielowieś, po starym CPN

945-1030

4. Rybitwy, koło pałacu

1045-1130

5. Pakość, ul. Barcińska, przystanek PKS

1145-1220

6. Pakość, ul. Św. Jana, przy OSP

1230-1300

7. Pakość, ul. Jankowska, przystanek autobusowy

1315-1345

8. Radłowo, przy budynku po Szkole

1400-1450

W w/w miejscach będzie ustawiony samochód z firmy MK-TECH Electrorecycling Sp. z o.o. do którego można przynosić: – zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, lodówki, komputery) – zużyte lampy fluorescencyjne – baterie i akumulatory – baterie alkaliczne

Odpady przyjmowane będą bezpłatnie! Godziny w wyniku zdarzeń losowych mogą ulec minimalnym przesunięciom.


Aktualności

Wiadomości Pakoskie 5

Człowiek – najlepsza inwestycja Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości od dnia 1 kwietnia 2011 roku realizuje Program Aktywności Lokalnej (PAL) skierowany dla osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej. PAL realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest zwiększenie w 2011 roku potencjału społeczno-zawodowego u 28 osób (kobiet i mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość, w tym 8 osób bezrobotnych, 10 osób wśród młodzieży oraz 10 osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie aktywnych form integracji. Osoby bezrobotne w ramach projektu zostaną objęte wsparciem w różnych formach m.in. warsztaty doradztwa zawodowego, trening umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe – Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Pracownik małej gastronomii, Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego. Osoby niepełnosprawne w miesiącu kwietniu br. rozpoczęły szkolenie – ABC komputera, zajęcia z podstaw języka migowego, muzykoterapię, rehabilitację, terapię zajęciową, oraz zajęcia z psychologiem. Następnie skorzystają z warsztatów doradztwa zawodowego. Wszystkie zajęcia w ramach projektu odbywają się w świetlicy „Przystań” w Pakości.

Dla młodzieży przygotowano następujące działania: trening pamięci, warsztaty „Zostań wolontariuszem”, w tym kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie – „Młodzież na rynku pracy”, warsztaty – „Profilaktyka uzależnień”. Ważnym elementem realizacji projektu będą warsztaty i wyjazdy integracyjne, w ramach których zorganizowany zostanie 3 dniowy wyjazd integracyjny do gospodarstwa agroturystycznego oraz wycieczka do Kórnika. Ponadto w miesiącu lipcu br. przewidujemy spotkanie o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Pakości. Okres realizacji projektu: 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Całkowity koszt projektu: 171.536,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okiem naukowca Ruch samochodowy w Pakości 1. Ruch pojazdów na skrzyżowaniu ulic: Rynek, Inowrocławska, Barcińska Układ głównych dróg w Pakości sprawia, że w samym centrum miasta spotykają się ze sobą trzy najważniejsze trasy. Są to ulice: Rynek – Szeroka - Św. Jana, Inowrocławska oraz Barcińska. Przez to skrzyżowanie w ciągu doby przejeżdża średnio 10 200 pojazdów, w tym: 7 500 samochodów osobowych, 1 400 ciężarówek o nośności pow. 3,5t, 1  000 samochodów dostawczych, 250 autobusów i 50 ciągników rolniczych.

Ryc.1. Zmiana liczby samochodów na skrzyżowaniu ulic: Rynek, Inowrocławska, Barcińska

Otrzymane dzięki pomiarom dane, wskazują na wyraźne zmiany spowodowane otwarciem obwodnicy oraz zamknięciem zapory na Jez. Pakoskim. Na badanym skrzyżowaniu ruch samochodów osobowych zmniejszył się w wyniku tych działań o 20%, natomiast samochodów ciężarowych o 6%. 2. Ruch pojazdów na ulicy Rynek - Szeroka - Św. Jana Ulicą Rynek - Szeroka - Św. Jana przejeżdża w ciągu doby około 5 700 pojazdów, w tym 4 500 samochodów osobowych, 400 ciężarowych, 500 samochodów dostawczych, 100 autobusów. Badania pozwalają stwierdzić, że po otwarciu obwodnicy i zamknięciu ruchu na zaporze także tutaj nastąpiły zmiany. Zmniejszyła się zarówno ogólna liczba pojazdów przejeżdżających tą trasą, ale przede wszystkim spadł ruch samochodów osobowych i ciężarowych (tab. 1). W przypadku samochodów osobowych przejeżdżających ulicą Rynek - Szeroka - Św. Jana jest to spadek w ciągu roku o 23%. Jeżeli chodzi o ruch samochodów ciężarowych, to liczba ciężarówek na tej drodze zmniejszyła się o 32%. Największe zmiany zarejestrowano na trasie Żnin - Strzelno oraz Strzelno - Żnin, co ma bezpośredni związek z zamknięciem drogi na zaporze dla tych pojazdów (tab. 2). Należy dodać, że jedna trzecia pojazdów kieruje się w kierunku Strzelna, a dwie trzecie w stronę Barcina.


6  Wiadomości Pakoskie

Aktualności / Szkolnictwo

Tab.1. Samochody zarejestrowane na ulicy Rynek – Szeroka – Św. Jana (jadące w obie strony) Data

Ogółem pojazdy

Osobowe

Ciężarowe pow. 3,5 t

Dostawcze

Autobusy

Ciągniki

Motocykle

29.03.2010

7242

5788

602

618

147

40

47

19.05.2010

7377

5833

582

710

132

29

91

02.07.2010

7588

6078

571

704

116

47

72

08.12.2010

6058

4626

603

613

145

37

34

08.03.2011

5487

4437

407

480

116

23

24

Tab.2. Zmiana liczby samochodów ciężarowych na ulicy Rynek – Szeroka – Św. Jana 29.03.2010

08.03.2011

zmiana w%

Żnin - Strzelno

193

108

- 44,0

Strzelno - Żnin

206

119

- 42,2

Strzelno - Inowrocław

118

97

- 17,8

Inowrocław - Strzelno

85

83

- 2,4

Ogółem

602

407

- 32,4

Kierunek

3. Ruch pojazdów na ulicy Cmentarna – Mikołaja (tzw. mała obwodnica) Przeciętnie ulicą Cmentarną - Mikołaja przejeżdża w ciągu doby około 1 000 samochodów osobowych. Ruch pojazdów na tej drodze wzrasta, bowiem droga pozwala ominąć samochodom osobowym i dostawczym centrum (tab.3). Tab.3. Samochody osobowe zarejestrowane na ulicy Cmen tarna – Mikołaja (tzw. mała obwodnica) Data

Samochody osobowe

do Janikowa

do Żnina

08.12.10

898

479

419

08.03.11

1 068

492

576

4. Wnioski Otwarcie jesienią ulicy Cmentarnej - Mikołaja (tzw. małej obwodnicy) i zamknięcie zimą zapory na Jez. Pakoskim pozytywnie wpłynęło na ruch w Pakości - dlatego należy: • utrzymać ograniczenie ruchu dla ciężarówek o nośności powyżej 3,5t na zaporze Jez. Pakoskiego, ale dopuścić na niej ruch pojazdów osobowych i dostawczych oraz autobusów dowożących dzieci do szkół w Pakości; • przebudować skrzyżowanie u zbiegu ulic: Rynek, Inowrocławska, Barcińska, chodzi tu m.in.: o wydzielenie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających ze Strzelna do Żnina; • ustawić znaki informujące kierowców samochodów osobowych i dostawczych o możliwości skrócenia drogi do Strzelna, Mogilna, Janikowa i Żnina przez ulicę tzw. małą obwodnicę) • zamontować znaki o zamknięciu drogi na zaporze Jez. Pakoskiego dla ciężarówek o nośności powyżej 3,5t przed Pakością od strony Inowrocławia, Janikowa, Mogilna, Strzelna i Żnina; • zamontować sygnalizację świetlną na ulicy Barcińskiej w rejonie gimnazjum; Realizacja powyższych działań polepszy znacząco sytuację komunikacyjną miasta, a szczególnie wpłynie na dalszy spadek natężenia ruchu w centrum Pakości, co już widać obecnie. Poprawi to także bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców miasta. dr Rafał Gotowski Badania natężenia ruchu w Pakości wykonane zostały przez Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ciągu roku przeprowadzono 5 całodobowych pomiarów, w oparciu o standardowe instrukcje do prowadzenia tego rodzaju badań.

Ogłoszenie Dyrektor Szkoły Podstawowej i Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Pakości informują, że zgodnie z Ustawą o systemie oświaty od roku szkolnego 2011/2012 obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego podlegają wszystkie dzieci pięcioletnie (urodzone w roku 2006). Obowiązek realizować będą w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2005) mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub rozpocząć naukę w klasie I (jeżeli w roku szkolnym 2010/11 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, albo mają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej). Obie formy realizacji odbywać się będą w szkole podstawowej. Dyrektor szkoły Dyrektor przedszkola mgr inż. Mirosław Gozdera mgr Izabela Badyna


Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 7

Realizacja projektu unijnego pt.: „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości Przystąpienie do projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”, Szkoła Podstawowa w Pakości przyjęła z dużym zadowoleniem. Powołany zespół nauczycieli, odpowiedzialny za realizację całościową projektu w szkole opracował program rozwojowy szkoły. Pozytywne zaopiniowanie jego przez projektodawcę pozwoliło na utworzenie następujących zespołów uczniowskich: – w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych: 1. Zajęcia z matematyki – 3 grupy 2. Zajęcia z przyrody – 1 grupa – w ramach zajęć pozalekcyjnych: 1. Zajęcia z języka angielskiego – 2 grupy Do programu przystąpiło ogółem 65 uczniów, w tym 38 dziewcząt i 27 chłopców oraz 6 nauczycieli, którym powierzono prowadzenie zajęć wyrównawczo-dydaktycznych i pozalekcyjnych w szkole. O udziale w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych zadecydowały głównie trudności edukacyjne oraz często niska samoocena ucznia, brak pewności i wiary we własne siły. Natomiast w przypadku doboru uczniów do zajęć pozalekcyjnych brano pod uwagę zainteresowania dzieci, a przede wszystkim możliwość pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu języka angielskiego. Udział dzieci w bezpośrednich zajęciach poprzedzony został zapoznaniem rodziców, uczniów i cały zespół nauczycieli z głównymi celami i zasadami projektu. Uczniowie i ich rodzice otrzymali ulotki ze szczegółowymi informacjami

na temat przebiegu projektu. Po wspólnej akceptacji, dzieci klas VI i następujący nauczyciele: Iwona Ziemnicka, Marlena Puczkarska, Wirginia Gaczkowska, Hanna Grajkowska, Wiesława Chołajczyk i Marek Puczkarski przystąpili do realizacji projektu unijnego w naszej szkole w roku 2010/2011. Zajęcia matematyczne i przyrodnicze odbywały się systematycznie po 2 godziny tygodniowo, natomiast z języka angielskiego po 1 godzinie (przez 26 tygodni). Zajęcia edukacyjne dla szóstoklasistów wzbogacone zostały o wsparcie psychologiczne. Spośród bogatej oferty pomocy psychologicznej dla uczniów naszej szkoły wybrano dwa jego obszary: motywowanie do nauki oraz techniki uczenia (razem 14 godzin). Zajęcia z psychologiem bardzo korzystnie wpłynęły na pozytywne myślenie, szczerość i otwartość, a przede wszystkim lepsze nastawienie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych oraz szkolnych przez uczniów. Dzięki przyjacielskiej postawie pani psycholog dzieci łatwiej nawiązywały kontakt, dzieliły się swoimi problemami, nabrały większej pewności siebie. Bardzo ceniły sobie uwagi i otrzymane wskazówki służące ich rozwojowi osobistemu. Nowością projektu unijnego okazała się metoda dokumentowania zajęć i systematycznie osiąganych przez uczniów wyników nauczania w e-dzienniku. Nauczyciele prowadzący zajęcia byli bardzo zadowoleni z efektów i wyników osiąganych przez uczniów. U dziewcząt zauważono znaczny przyrost wiedzy, stwierdzono również, że chętniej też uczyły się, odrabiały zadania domowe, otrzymywały zdecydowanie wyższe oceny w porównaniu z ocenami z ubiegłego roku. Chłopcy przychodzili na zajęcia również chętniej i byli bardziej zmotywowani. Uczniowie w trakcie spotkań stali się otwarci, bez lęku zadawali pytania, poszukiwali na nie odpowiedzi. Nie wstydzili się, że czegoś nie rozumieli. Zdali sobie bowiem sprawę, że wszyscy z nich byli na podobnym poziomie posiadania wiedzy. Na tego rodzaju zajęciach istniała zawsze możliwość przećwiczenia kilkakrotnie materiału omawianego na lekcjach. Ze względu na małą ilość osób w grupie, każdy pracował przy tablicy samodzielnie pokonując dotychczasowy stres i obawę przed złą oceną. Ponadto praca w mniejszych zespołach uczniowskich wyzwoliła w dzieciach większą aktywność oraz chęć zaistnienia. Na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych uczniowie porządkowali i systematyzowali zdobyte wiadomości z matematyki i przyrody. W trakcie spotkań rozwiązywali przykładowe zestawy zadań i pytań przy-


8  Wiadomości Pakoskie gotowujące ich do kwietniowego sprawdzianu klas szóstych. Doskonalili czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte coraz chętniej podejmowali próby rozwiązywania zadań z treścią. Uczyli się gospodarzenia określonym czasem – 1 godziny i ćwiczyli samokontrolę. Dodatkowo zajęcia te przyczyniły się do rozwinięcia zainteresowań uczniowskich, pobudzały uczestników do twórczego myślenia oraz dały możliwość rozwijania zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Na każdych zajęciach realizowane były również cele wychowawcze m.in. integracja zespołu klasowego lub zespołów klasowych oraz praca w samym zespole. Z kolei zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego były bardzo wysoko i korzystnie oceniane przez uczniów rodziców, a przede wszystkim nauczycieli prowadzących te zajęcia. Dobór materiałów z różnych podręczników i zbiorów tekstów pozwolił na korzystanie ze zróżnicowanych form ćwiczeń w czasie zajęć co podniosło ich efektywność. Ponadto dla uczniów, zajęcia z wykorzystaniem materiałów odbiegających od dotychczasowych schematów znanych im z podręcznika, stały się bardziej atrakcyjne i powodowały głębsze zainteresowanie się proponowanym zagadnieniem. Często również ze względu na zbieżność tematyki realizowanej w ramach zajęć unijnych z zajęciami lekcyjnymi dało się zaobserwować łatwość w opanowaniu nowych struktur gramatycznych. Zarówno zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jak też pozalekcyjne były doceniane przez rodziców dzieci uczęszczających na poszczególne zajęcia. Rodzice dostrzegli przede wszystkim: lepszą motywację do nauki, chęć podejmowania rozwiązywania

Szkolnictwo problemów, lepsze nastawienie ich dzieci do szkoły, przedmiotu i samych nauczycieli, ale najważniejszą sprawą były lepsze oceny cząstkowe i brak zagrożenia oceną niedostateczną. Kolejny element, na który zwrócili uwagę to: utrwalenie i doskonalenie poznanych zasad gramatycznych z języka angielskiego oraz odkrywanie, poszerzanie i pogłębianie wiedzy o Anglii. Rodzice uczniów obecnych klas szóstych często dzielili się swoimi spostrzeżeniami z innymi rodzicami dzieci młodszych naszej szkoły podkreślając walory tego projektu. Ci z kolei apelowali do dyrekcji szkoły o możliwość powtórzenia tegoż projektu dla kolejnych roczników. Nie ukrywam, że w istocie gdyby była możliwość kontynuacji podobnego projektu edukacyjnego zespół nauczycieli uczących w klasach IV-VI byłby również zainteresowany, zważywszy na dodatkowe efekty pracy z uczniami. Podsumowując udział uczniów, nauczycieli naszej szkoły w realizacji zadań projektowych stwierdzam, że były one realizowane zgodnie z przyjętymi kierunkami pracy i ustalonym harmonogramem. Bardzo dobra organizacja ze strony projektodawcy, wcześniejsze szkolenia szkolnych koordynatorów projektu, wzorcowy przepływ informacji, oraz możliwość uzyskania w każdej sytuacji pomocy od asystenta przyczyniło się do właściwego i prawidłowego przebiegu zadań projektowych w Szkole Podstawowej w Pakości. Ponadto nauczyciele pozytywnie ocenili dotrzymywanie terminów w kwestii rozliczeń finansowych co niestety nie zawsze przestrzegane jest w innych projektach. Szkolny koordynator projektu: Marianna Brzezińska

Spotkanie klas drugich ze stomatologiem Dnia 4 kwietnia br. wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej w Pakości, na spotkanie z uczniami klas II, zaprosili stomatologa, p. Marzenę Mezer. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji głównych zadań pracy świetlicy, w tym przypadku – propagowanie prawidłowego nawyku dbania o higienę jamy ustnej. Na początek pani dentystka, posługując się plastikowym modelem, omówiła budowę zęba a także wyjaśniła dzieciom, w jaki sposób w buzi powstaje próchnica. Nie zabrakło również „lekcji” prawidłowego posługiwania się szczoteczką podczas mycia zębów. Pani stomatolog podkreśliła także rolę prawidłowego odżywiania – zachęcała do spożywania warzyw i owoców. Natomiast, dla oswojenia dzieci z gabinetem stomatologicznym, p. Mezer przyniosła ze sobą podstawowe narzędzia pracy dentystycznej: omówiła, do czego służą a uczniowie mogli je pooglądać i podotykać. Dzieci, w trakcie spotkania, zadawały mnóstwo pytań dotyczących pracy stomatologa, dbania o jamę ustną czy też, w jaki sposób się odżywiać, aby nie szkodzić zębom. Na zakończenie, p. Mezer podziękowała za uwagę a wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali, przyniesione przez panią

doktor, kolorowe łamigłówki do samodzielnego rozwiązania w domu. Pouczające wskazówki dzieci, z pewnością, wykorzystają w trakcie codziennego pielęgnowania zębów. J. Kowalska


Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 9

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej

Dnia 21.03.2011 r. odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości. Uroczystość ta jest stałą imprezą biblioteki i odbywa się zawsze w drugim semestrze. Po przywitaniu przez panie bibliotekarki: Katarzynę Kozinę i Beatę Wolińską uczniowie wysłuchali inscenizacji w wykonaniu starszych koleżanek i kolegów. Podczas przedstawienia pierwszoklasiści rozpoznawali postacie z bajek, odpowiedzieli na pytanie: jak należy dbać o książki? Uczniowie zapoznali się również z regulaminem biblioteki, a następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki

szkolnej. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał zakładkę, a cała klasa pamiątkowy dyplom. Na zakończenie wizyty w bibliotece dzieci mogły wypożyczyć po raz pierwszy książkę. Ten wyjątkowy dzień był pełen wrażeń, które zapewne na długo pozostaną w ich pamięci. Miejmy nadzieję, że pierwszoklasiści chętnie będą odwiedzali bibliotekę i brali udział w różnych konkursach i uroczystościach bibliotecznych. Katarzyna Kozina Beata Wolińska

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa Ic

Klasa Id

Witamy wiosnę Dzieci z klas zerowych ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości w dniu 21 marca 2011 roku przeszły barwnym korowodem z kukłą – Marzanną nad rzekę Noteć. Najmłodsi uczniowie pożegnali okrzykami „Zimową Pannę” – symbol zimy. Wraz z nauczycielkami i rodzicami przywoływały wiosnę śpiewając wiosenne piosenki. Radosne

i pełne wrażeń dzieciaki wracały do szkoły z „Gaikiem zielonym”, gałązkami ozdobionymi kolorową krepą – symbolem nadchodzącej wiosny. Alicja Mójta


10  Wiadomości Pakoskie

Szkolnictwo

Witaliśmy wiosnę W dniu 24 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej w Pakości odbyły się Wiosenne Marsze na Orientację. Wzięli w niej udział uczniowie klas III, a po południu uczniowie klas IV i V. Trzecioklasiści szli razem z wychowawczyniami, musieli po drodze odpowiedzieć na wiele pytań wypisanych na mapie, odpowiedzi ukryte były w terenie. Ich starsi koledzy mieli podobne zadania, ale o większym stopniu trudności i większy teren do przejścia. Po drodze trzeba było między innymi policzyć przęsła w ogrodzeniu, rozpoznać pomnik przyrody lub odczytać porę roku z pomnika.

Po przybyciu na metę okazało się, że wśród klas III pierwsze miejsce zajęły klasy: IIIa i IIIb, drugie miejsce klasy: IIIc i IIId. Jeżeli chodzi o klasy IV-V pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy Va w składzie: Jagodziński Hubert, Grandosz Mikołaj, Przybylski Marek. Uczniom klas III-V gratulujemy a wszystkim życzymy ciepłej i słonecznej wiosny. J.G.

Laur dla gimnazjalistki

Zdolnej gimnazjalistce życzymy dalszych sukcesów naukowych i sportowych, mając nadzieję, że w jej ślady pójdą inni uczniowie Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości.

W dniu 6 kwietnia 2011 r. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizowało galę dla uczniów gimnazjów – laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2010/2011. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Pani Ewa Mes oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Pani Iwona Waszkiewicz. Jesteście najlepszymi z najlepszych i zarówno wasi rodzice, jak i nauczyciele mogą być z was dumni – mówiła podczas uroczystej gali do laureatów konkursów kurator oświaty w Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz. W gronie 560 laureatów konkursów przedmiotowych z naszego województwa (w konkursach startowało ponad 33 tysiące gimnazjalistów) znalazła się uczennica klasy III c pakoskiego gimnazjum – Zuzanna Kwiatkowska (przygotowana przez nauczycielkę języka polskiego – Beatę Kwiatkowską), która otrzymała pamiątkową statuetkę i zaświadczenie o nadaniu tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, zwalniające ją z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i uprawniające do podjęcia nauki w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej. Sukces Zuzanny tym bardziej zyskuje na znaczeniu, gdyż został osiągnięty w roku szkolnym 2010/2011 – ogłoszonym przez Ministra Oświaty – Rokiem Odkrywania Talentów.


Szkolnictwo

Wiadomości Pakoskie 11

Egzaminowanie gimnazjalistów W dniach od 12 do 14 kwietnia br. uczniowie Gimnazjum w Pakości sprawdzali swoje umiejętności pisząc ogólnopolskie testy egzaminacyjne: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i językowe. Na zdjęciu: gimnazjaliści tuż przed rozpoczęciem testów z części humanistycznej. Życzymy jak najlepszych wyników.

Ślady architektury romańskiej i renesansowej w naszej okolicy W ramach zajęć z turystyki realizowanych w pakoskim gimnazjum, 31 marca tego roku odbyła się wycieczka do pobliskiego kościoła w Kościelcu Kujawskim . Ta niewielka miejscowość położona na szlaku piastowskim relacji Inowrocław – Pakość słynie przede wszystkim z pięknej, średniowiecznej budowli sakralnej – kościoła pod wezwaniem Św. Małgorzaty. Gimnazjalistów oprowadzał po kościele proboszcz parafii w Kościelcu, ks. Maciej Kuczyński. Młodzi turyści zapoznali się z historią i architekturą sakralną kościoła sięgającej aż po epokę kamienia i wczesnego średniowiecza. Podobnie jak kolegiata kruszwicka, kościół posiada wiele cech charakterystycznych dla stylu architektury romańskiej, jak półkolista absyda, sklepienie krzyżowe. Na szczególną uwagę zasługują zachowane we fragmentarycznej części średniowieczne schody. Unikalność i wyjątkowość tej budowli warta jest zobaczenia, by móc podziwiać i pielęgnować dziedzictwo i piękno Kujaw. Anna Małek


12  Wiadomości Pakoskie

Rekolekcje Wielkopostne W dniach 4 do 6 kwietnia 2011 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu odbyły się rekolekcje wielkopostne. Nauki dla dzieci prowadził ks. Karol Łybek. Oprócz zajęć z rekolekcjonistą klasy IV-VI miały zorganizowane spotkanie z p. Zenonem Bąkowskim. Podzielił się z dziećmi wrażeniami ze swojej podróży po Afryce. Uczniowie mieli okazję obejrzeć autentyczny regionalny strój mieszkańca Afryki, ozdoby, pieniądze. Wszystkich zainteresowały ciekawe slajdy ukazujące krajobraz pustyni. Była to niewątpliwie interesująca lekcja przyrody i geografii oraz przykład tego, że warto pracować, aby w przyszłości móc zrealizować swoje marzenia.

Profilaktyka w szkole W ramach zajęć z pedagogiem w Szkole Podstawowej w Kościelcu realizowane są programy „Cukierki” i „Spójrz inaczej”. Celem tych zajęć jest przybliżenie dzieciom informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Zajęcia pomagają też uczniom w rozwiązywaniu problemów, których dostarcza życie, w rozumieniu siebie. Uczą też współpracy i współdziałania z innymi.

Powitanie wiosny 21 marca uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu powitali wiosnę. Wszystkie dzieci udały się na szkolna działkę gdzie spalono symbol zimy – marzannę. Śpiewem powitano długo oczekiwana wiosnę. Mamy nadzieje, że po takim powitaniu będzie słoneczna i ciepła.

Spotkania z X Muzą W ramach edukacji medialnej uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelcu uczestniczyli w lekcjach połączonych z projekcją filmu. Lekcje odbywały się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Uczniowie klas I-III 9 marca 2011 r. brali udział w zajęciach „Kto tak pięknie gra?” o muzyce i piosence w filmach dla dzieci. Obejrzały też film ASTRO BOY. Starsze klasy 10 marca 2011 r. poznawały „Sekrety X muzy”. Dla nich organizatorzy przygotowali film „Tajemnica rajskiego wzgórza”. Wyjazd do Inowrocławia

Szkolnictwo

Angielski w szkole Nauczycielka j. angielskiego p. Joanna Kowalska w Szkole Podstawowej w Kościelcu organizuje dla swoich uczniów konkursy. Dla klas I-III odbył się konkurs „English in Bugs”, a dla klas IV-VI „English is Fun”. W pierwszym laureatami byli: Karolina Kozina, Antonina Nawrocka i Julia Korgul. Zwycięzcami drugiego konkursu okazali się : Weronika Czapla, Weronika Wojciechowska i Przemysław Wiktorowski. Konkursy to jedna z metod, aby zainteresować uczniów językiem i zmotywować do nauki.

wszystkich uczniów był możliwy dzięki pomocy Rady Rodziców, która dofinansowała w 50% koszty wyjazdu i biletów wstępów. Za życzliwość i pomoc dziękujemy.

Projekty unijne Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelcu doskonalą swoje umiejętności dzięki projektom unijnym realizowanym w placówce. Uczniowie klas I-III mają zorganizowanych szereg zajęć w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Są to między innymi zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, specjalne zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie, muzyczne i plastycznie. Dla uczniów klasy VI realizowany był projekt „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoł podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach którego organizowane były zajęcia z matematyki i przyrody. Ponadto duża grupa dzieci z klas IV-VI uczestniczy w różnych zajęciach w ramach projektu „Zostań Omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”. Takie szerokie spectrum zajęć pozwala uczniom rozwijać ich uzdolnienia, zainteresowania oraz niweluje braki, wyrównuje szanse edukacyjne.


Szkolnictwo / Z prac Ratusza

Wiadomości Pakoskie 13

Migawki z Gminnego konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z udziałem Szkoły Podstawowej w Pakości.

Informacja o działalności Burmistrza Pakości w okresie od 17 lutego 2011 r. do 22 marca 2011 r. W okresie międzysesyjnym Burmistrz Pakości przyjął do realizacji uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej w Pakości. Realizacja uchwał przedstawia się następująco: 1/ Uchwała nr IV/20/2011 dot. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Pakość. Uchwała w toku realizacji, od 17 marca 2011 r. w sołectwach Gminy Pakość odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze podczas, których wybierani są sołtysi i rady sołeckie. 2/ Uchwała nr IV/21/2011 dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2011 rok. Uchwała realizowana jest na bieżąco przez Komisję Rewizyjna Rady Miejskiej w Pakości 3/ Uchwala nr IV/22/2011 dot. zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2011 rok. Uchwała realizowana jest na bieżąco przez komisje Rady Miejskiej w Pakości. 4/ Uchwała nr IV/23/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 5/ Uchwała nr IV/24/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 6/ Uchwala nr IV/25/2011 dot. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7/ Uchwała nr IV/26/2011 dot. wyrażenia zgody na zamianę własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Szkolnej w Pakości, stanowiącej własność Gminy Pakość na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Św. Jana w Pakości, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. Uchwała w toku realizacji, zlecono wycenę nieruchomości. 8/ Uchwała nr IV/27/2011 dot. wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Pakość na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m.Radłowo, gm. Pakość. Uchwała w toku realizacji, zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia, po upływie terminu wywieszenia wykazu zostanie podpisana umowa dzierżawy. 9/ Uchwała nr IV/28/2011 dot. wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość na rzecz jej użytkowników wieczystych. Uchwała w toku realizacji, w przygotowaniu jest dokumentacja w celu zawarcia aktu notarialnego. Interpelacje i zapytania radnych z IV Sesji Rady Miejskiej w Pakości: Radny P. Jerzy Joachimiak zgłosił cztery interpelacje w następujących sprawach: 1/ zakupu łodzi płaskodennej i wozu bojowego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej, 2/ kontynuacji budowy chodnika przy ul. Inowrocławskiej, 3/ blokowanie dojazdu do posesji przy ul. Fabrycznej przez samochody należące do pracowników Fabryki „Noteć”, 4/ kompleksowej wymiany kanalizacji ściekowej przy okazji remontu ulic Inowrocławskiej, Rynek, Szerokiej, Św.Jana oraz Lipowej,


14  Wiadomości Pakoskie Odpowiedzi: 1/ W budżecie Gminy na 2011 rok przyjętym Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010 r. nie zaplanowano zakupu sprzętu strażackiego. Interpelacja zostanie ponownie rozpatrzona przy konstrukcji budżetu na 2012 r. 2/ Zadanie polegające na dokończeniu budowy chodnika przy ul. Inowrocławskiej będzie realizowane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 3/ Skierowano pismo do Fabryki „Noteć” o rozwiązanie kwestii parkowania pojazdów przez pracowników fabryki przy ul. Fabrycznej. 4/ Zadanie inwestycyjne dot. kompleksowej wymianie kanalizacji ściekowej w ciągu ulic Inowrocławskiej, Rynek, Szerokiej, Św.Jana oraz Lipowej nie zostało zaplanowane w budżecie Gminy na 2011 r. Radny P. Aleksander Mróz zgłosił trzy interpelacje w następujących sprawach: 1/ partycypacji w kosztach wymiany instalacji elektrycznej i remontu korytarzy na parterze budynku po byłej szkole Podstawowej w Radłowie. 2/ budowy gazociągu w Radłowie, 3/ wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej w m. Radłowo. Odpowiedzi: 1. Sprawa remontu korytarzy na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie zostanie omówiona na posiedzeniach Komisji problemowych Rady Miejskiej w Pakości. 2/ W sprawie budowy gazociągu w m.Radłowo, Pomorska Spółka Gazownictwa potwierdza, że istnieją możliwości techniczne podłączenia mieszkańców, lecz brak efektywności ekonomicznej realizacji przedmiotowej inwestycji. Jedynie pojawienie się strategicznego odbiorcy zapewni osiągniecie pozytywnego wskaźnika efektywności ekonomicznej, który wpłynie na zwrot poniesionych wydatków w zakładanym czasie inwestycji. 3/ Skierowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych z prośba o podanie konkretnej informacji dotyczącej terminu wycinki drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2347C w m.Radłowo. Radny P. Zygmunt Groń zgłosił dwie interpelacje w sprawach: 1/ ustawienia we wsi Giebnia znaków informacyjnych z nazwą miejscowości oraz oznakowanie numerów posesji, 2/ naprawa nawierzchni ul.Dworcowej, od budynku Urzędu Poczty w kierunku byłego dworca. Odpowiedzi: 1/ Skierowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o rozważenie możliwości ustawienia we wsi Giebnia znaków informacyjnych z nazwą miejscowości oraz tablic z nazwą miejscowości i numerami posesji. 2/ Naprawa nawierzchni drogowej w ulicy Dworcowej zostanie wykonana w ramach zadania pn.:”Remonty cząstkowe nawierzchni dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Pakość”. Radny P. Jacek Orzechowski zgłosił trzy interpelacje w następujących sprawach: 1/ utwardzenia nawierzchni ul. Dworcowej, od budynku Urzędu Poczty w kierunku domków jednorodzinnych, 2/ zamontowania progów zwalniających w ciągu ulicy Różanej, 3/ wystąpienia do Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej z zapytaniem o przyszłość poczty w Pakości. Odpowiedzi:

Z prac Ratusza 1/ Zadanie polegające na utwardzeniu drogi przy ul. Dworcowej nie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2011 r. W ramach posiadanych środków finansowych przedmiotowa droga, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostanie wyrównana. 2/ Po przeprowadzonej wizji lokalnej na ulicy Różanej, zostanie zamontowany próg zwalniający. 3/ W odpowiedzi na skierowane pismo w sprawie przyszłości poczty w Pakości, Dyrektor Centrum Poczty Oddziału Rejonowego w Bydgoszczy poinformował, że Poczta Polska S.A nie miała i nie ma w planach na najbliższe lata likwidacji Urzędu Pocztowego w Pakości. Nie przewiduje się również likwidacji Agencji Pocztowej funkcjonującej w ramach Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu. Radna P. Anna Grupa zgłosiła dwie interpelacje dotyczące następujących spraw: 1/ rozważenia możliwości budowy kanalizacji ściekowej na ul. Różanej, 2/ ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu ulic z kierunku Radłowa do wjazdu na ul. Jankowską z powodu reklam umieszczonych na ogrodzeniu przepompowni. Odpowiedzi: 1/ W budżecie Gminy na rok 2011 nie zostało ujęte zadania polegające na budowie kanalizacji ściekowej w ulicy Różanej. 2/ Skierowano pismo do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w sprawie zmiany usytuowania reklam na ogrodzeniu przepompowni przy ul. Jankowskiej w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu dróg. Radny P. Józef Siembab zgłosił interpelację w sprawie uporządkowania terenu przy ul. Radłowskiej, na którym znajdują się zabudowania gospodarcze mieszkańców. Odpowiedź: W budżecie Gminy na 2011 rok przyjętym Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010 r. nie zaplanowano środków na zagospodarowanie terenu przy ul. Radłowskiej gdzie obecnie znajdują się zabudowania gospodarcze. Radny P. Marek Szymborski zgłosił trzy interpelacje w następujących sprawach: 1/ zakupu i montażu pojemników na psie odchody na osiedlu przy ul. Mogileńskiej, 2/ naprawy nawierzchni drogi i chodnika przy ul. Fabrycznej, 3/ likwidacji zastoin wodnych i poprawy zamontowanego ekranu ochronnego przy ul.Lipowej 14, Odpowiedzi: 1/ W ramach posiadanych środków w budżecie gminy zostaną zakupione kosze na psie odchody i ustawione przy blokach wspólnoty. 2/ Realizacja interpelacji w sprawie naprawy nawierzchni drogi i chodnika przy ul. Fabrycznej zostanie wykonana w ramach remontów cząstkowych nawierzchni dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy oraz posiadanych środków finansowych w ramach robót publicznych. 3/ Skierowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie rozważenia możliwości poprawnego zamontowania ekranu ochronnego oraz naprawienia nawierzchni drogi przy ul. Lipowej 14. Radny P. Marcin Nieznalski i Radny Pan Aleksander Mróz zgłosili interpelację w sprawie rozpatrzenie możliwości usytuowania tabliczek informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami posesji na terenie m.Wielowieś i m.Radłowo. Odpowiedź: W ramach posiadanych środków w budżecie gminy i fundu-


Z prac Ratusza szu sołeckiego tablice informacyjne z numerami miejscowości zostaną zainstalowane. Radny P. Mariusz Augustyn zgłosił cztery interpelacje w następujących sprawach: 1/ rozliczenia PUG-u za odśnieżanie ulic Cmentarnej i Mikołaja oraz zasypywania kratek studzienek kanalizacyjnych uniemożliwiając odpływ wody z topniejącego śniegu, 2/ niestosownej wypowiedzi pracownika Urzędu Miejskiego w Pakości w stosunku do mieszkańców m.Ludkowo podczas interwencji związanej z podtopieniami, 3/ sposobu rozliczania strat ciepła sieci grzewczej na osiedlu przy ul. Mogileńskiej, 4/ utwardzenia drugiej strony drogi ul Jankowskiej na wysokości przejścia dla pieszych, Odpowiedzi: 1/ W związku z niewłaściwym utrzymaniem zimowym stanu drogi ul. Cmentarnej Mikołaja Przedsiębiorstwo usług Gminnych nie uzyskało zapłaty w miesiącu styczniu oraz zostało poinformowane, aby w trakcie odśnieżania nie zasypywać kratek studzienek kanalizacyjnych. 2/ W związku z niestosowną wypowiedzią pracownika urzędu wobec mieszkańców m.Ludkowo w czasie interwencji związanej z podtopieniami zastosowano wobec pracownika środki dyscyplinujące. 3/ W sprawie rozliczania strat ciepła sieci grzewczej na osiedlu przy ul. Mogileńskiej, Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości złożyło następujące wyjaśnienia: kotłownia przy ul. Jankowskiej 37 jest serwisowana i posiada monitoring dzięki, któremu wszelkie parametry podlegają całodobowej kontroli spełniając wymagane normy. Przedmiotowa sieć jest sprawna i działa skutecznie przynosząc efekt w postaci ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. Strata ciepła na przesyle wynosi 7 % i mieści się w krajowej normie, która wynosi 10%. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych dbając o powierzoną infrastrukturę techniczną poszukuje jednocześnie rozwiązań dających realne oszczędności mieszkańcom. Od dnia 1 lutego 2011 r. w związku ze zmianą kosztów wytwarzania energii cieplnej w kotłowni osiedlowej, Przedsiębiorstwo obniżyło ceny i stawki, w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla odbiorców ciepła produkowanego w tej kotłowni. 4/ Po uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zostanie wykonane utwardzenie części drogi przy ul. Jankowskiej. Radna P. Justyna Kotyńska zgłosiła cztery interpelacje w następujących sprawach: 1/ usytuowania przejścia dla pieszych na ul. Barcińskiej, na wysokości byłego ogródka jordanowskiego, 2/ stanu dróg i chodników oraz utwardzenia nawierzchni drogi przy garażach w obrębie ul. Fabrycznej, 3/ naprawy drogi gminnej w m. Rybitwy, przy wyjeździe na wysokości byłego biurowca „Linum”, 4/ późnego odśnieżania i posypywania piaskiem ulicy Cmentarnej, Odpowiedzi: 1/ W odpowiedzi na interpelację dot. przejścia dla pieszych na ul. Barcińskiej, na wysokości byłego ogródka jordanowskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poinformował, że w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i Mieleńską obręb szkoły, są oznakowane znakami T-27„Agatka” i A-17”Dzieci”. Na ul.Barcińskiej w m.Pakość wyznaczonych jest 5 szt. przejść dla pieszych. Chodnik na całej ul. Barcińskiej jest zlokalizowany z le-

Wiadomości Pakoskie 15 wej strony, natomiast od ul. Szkolnej do ul. Rynek chodnik obustronny(centrum miasta). Przedmiotowe przejście na ul. Barcińskiej zostało zaprojektowane przez projektanta w celu bezpiecznego przejścia do posesji po prawej stronie ul.Barcińskiej. 2/ i 3/ Naprawa nawierzchni dróg i chodników będzie prowadzona w ramach realizacji zadania pn.: Remont cząstkowy nawierzchni dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy Pakość, przy sprzyjających warunkach pogodowych. 4/ W odpowiedzi na interpelację dot. czasu odśnieżania drogi na ul. Cmentarnej, informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. dopuszcza się okres 3 godz. utrzymania się gołoledzi do jej likwidacji od momentu stwierdzenia występowania zjawisk. Zasady realizacji określa również Umowa z wykonawcą zawarta dnia 29 października 2010 r. na usługi w ramach „Akcji Zima 2010/2011” oraz „Plan zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie 2010/2011 na terenie miasta i gminy Pakość”. Radny p. Bernard Błaszak zgłosił 5 interpelacji w sprawach dotyczących: 1/ naprawy drogi Rycerzewo – Kościelec oraz remontu parkingu przy Szkole Podstawowej w Kościelcu, 2/ budowy mostu w Kościelcu, 3/ naprawy nierówności drogi wewnętrznej przy Przychodni Rejonowej w Pakości, 4/ budowa gazociągu m.Kościelec, 5/ naprawa drogi gruntowej w m. Kościelec tzw. piaskówki. Odpowiedzi: 1/ Skierowano wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w sprawie remontu przedmiotowej drogi i parkingu. 2/ Skierowano wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie przekazania prawa do dysponowania gruntem przez Burmistrza Pakości. Po otrzymaniu przedmiotowej zgody skierowany zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 3/ Realizacja interpelacji w sprawie naprawy nierówności na drodze dojazdowej do Przychodni Rejonowej w Pakości zostanie wykonana w ramach cząstkowego remontu ulic i chodników w okresie wiosennym. 4/ W sprawie budowy gazociągu w m.Kościelec, Pomorska Spółka Gazownictwa informuje, że planach rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2009-2013 oraz w zamierzeniach perspektywicznych nie jest ujęta gazyfikacja m.Kościelec. Sytuacja ta może ulec zmianie w przypadku pojawienia się strategicznych odbiorców co zapewni osiągniecie pozytywnego wskaźnika efektywności ekonomicznej przedsiębiorcy. 5/ Naprawa drogi gruntowej została wykonana. Sprawy zgłaszane przez radnych i sołtysów w punkcie zapytania i wolne wnioski są wyjaśniane i realizowane w miarę możliwości. W okresie od 17 lutego 2011 r. do 22 marca 2011 r. odbyły się 2 posiedzenie Kolegium Burmistrza, w dniach: – 28 lutego 2011 r. – 22 marca 2011 r. Podczas posiedzeń omawiano następujące sprawy: – realizacja uchwał i wniosków z IV Sesji Rady Miejskiej w Pakości, – podjętych wniosków z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pakości, – tematyka i projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Pakości.


16  Wiadomości Pakoskie W omawianym okresie Burmistrz Pakości podjął 6 zarządzeń: 1/ Zarządzenie nr 23/2011 dot. ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. 2/ Zarządzenie nr 24/2011 dot. powołania Miejsko-Gminnej Rady Sportu w Pakości. 3/ Dwa Zarządzenia nr 25/2011 i nr 28/2011 dot. zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok. 4/ Zarządzenie nr 26/2011 dot. powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Pakość w 2011 r. 5/ Zarządzenie nr 29/2011 dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych. Bieżąca realizacja zadań przedstawia się następująco: – w zakresie procedury zamówień publicznych: 1/ W wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość” wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp z o.o., w Pakości. W dniu 28 lutego 2011 r. została podpisana umowa z wykonawcą. 2/ W wyniku prowadzonego postępowania pn.: >Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”< w związku z wpłynięciem odwołania do KIO komisja przetargowa dokona powtórzenia czynności spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu a także czynności badania i oceny ofert. – w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 1/ Została podpisana umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, położonego przy ul. Szkolnej Nr 57 w Pakości. 2/ W dniach od 14 lutego 2011 r. do 01 marca 2011 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. przy ul. Inowrocławskiej 14 w Pakości, odbyły się coroczne zebrania Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości, stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych. Przedmiotem zebrań było m.in.: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego poszczególnych Wspólnot za rok 2010 r., ocena pracy Zarządcy – PUG Sp. z o.o. oraz uchwalenie rocznego planu gospodarczego Wspólnot wraz z ustaleniem wysokości zaliczek na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości wspólnej. Wspólnoty Mieszkaniowe, które zgromadziły na funduszu remontowym odpowiednio wysokie środki finansowe podjęły stosowne uchwały zgodne z obowiązującymi w danej Wspólnocie planami remontów. Właściciele, którzy zdecydowali się na zrealizowanie określonych inwestycji zlecili zbadanie rynku, w zakresie kosztów przedmiotowych prac remontowych poprzez wysłanie zapytań ofertowych do lokalnych firm budowlanych. Wśród ważniejszych tematów poruszonych na zebraniach była również kwestia rozwiązania problemu występowania wysokich ubytków wody. 3/ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Pakość o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu w cen-

Z prac Ratusza trum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”. W dniu 16 marca 2011 r. została podpisana umowa o przyznanie Gminie Pakość pomocy w wysokości 440 tys. zł, co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jakie zostały przewidziane w dokumentacji kosztorysowej. – w zakresie gospodarki nieruchomościami: 1. W dniu 17 lutego 2011 r. ogłoszony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działki nr 27/3 o pow. 25,6800 ha, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; (grunty orne klasy IVa,IVb,V), z przeznaczeniem na cele rolnicze. – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 1/ Wszczęto 8 kontroli w sprawie zawarcia umów na opróżnianie szamba. 2/ Złożono wniosek o dofinansowanie na sporządzenie Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Pakość wraz ze szczegółową inwentaryzacją. 3/ Przyjęto zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć planowanych w miejscowościach Wojdal i Ludkowo. – w zakresie rolnictwa: 1/ Na wniosek Burmistrza Pakości z dniem 23 lutego 2011 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołał Komisję ds. oszacowania strat w   rolnictwie powstałych wskutek podtopień i zalania przez wysoki stan wód płynących  rzeki Noteć i kanału Smyrnia. 2/ Na dzień 18 marca 2011 r. wpłynęło 81 zgłoszeń i wniosków w sprawie strat w uprawach rolnych, szczególnie łąk o łącznej powierzchni 541 ha, zalanych prawie w 100%. – w zakresie ewidencji działalności gospodarczej: W omawianym okresie łącznie wydano 25 zaświadczeń, decyzji i informacji, w tym: – 6 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – 7 zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – 5 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, – 2 informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, – 5 zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej – w zakresie działań Referatu Finansowego: W związku z brakiem możliwości wyegzekwowania należności podatkowych od podatników wydano 8 decyzji umorzeniowych, w tym: – 4 decyzje na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, – 1 decyzję na podatek od nieruchomości od osób prawnych, – 3 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych. Umorzeń dokonano w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ponadto wydano 3 decyzje na odroczenie terminu płatności i 1 decyzję na zwolnienie z płatności, w tym: – 2 decyzje o odroczenie na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych, – 1 decyzję o odroczenie na podatek od środków transportowych, – 1 decyzję zwolnienia nabywcy gruntu z podatku rolnego. Wystawiono łącznie 16 upomnień i wezwań do zapłaty, w tym:


Z prac Ratusza / Historia – 11 upomnień na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 24.038,00 zł, – 5 wezwań do zapłaty za dzierżawę mienia gminnego na kwotę 1.279,62 zł. – w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz stażów: W dniu 24 lutego 2011 r. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Inowrocławiu podjęła Uchwałę Nr 1/11 w sprawie zaopiniowania opracowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu propozycji podziału środków Funduszu Pracy w 2011 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Gminie Pakość przyznano na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 11 miejsc pracy na okres sześciu miesięcy oraz 11 miejsc na organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na podstawie przyznanych etatów w dniu 11 marca 2011 r. Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej w Pakości przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Pakości oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości zapoznała się z listą osób ubiegających się o zatrudnienie i dokonała podziału miejsc pracy biorąc pod uwagę m.in. osoby bezrobotne, którym brakuje krótki okres zatrudnienia do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (tj.okres 3 m-cy) oraz trudną sytuację materialną rodziny mającej na utrzymaniu dzieci. Prace porządkowo remontowe na terenie miasta i gminy zostaną rozpoczęte w dniu 1 kwietnia br. i będą trwały przez okres 3 miesięcy dla 8 bezrobotnych, przez okres 6 miesięcy dla 7 bezrobotnych i przez okres 8 m-cy dla 11 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Mimo ograniczonych środków z Funduszu pracy prowadzone są dalsze negocjacje z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w sprawie kolejnych przydziałów miejsc pracy dla Gminy Pakość w ramach robót publicznych do likwidacji skutków powodzi oraz miejsc stażowych i prac społecznie użytecznych. W omawianym okresie Burmistrz Pakości uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach: – 16.02.2011 – konsultacje z firmą Evelop w sprawach inwestycyjnych na terenie Gminy, – 17.02.2011 – spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w sprawie określenia kierunków współpracy, – 25.02.2011 – udział w uroczystości „Złota Kostka” Spółki Kamal, – 25.02.2011 – udział w walnym zebraniu OSP w Pakości, – 28.02.2011 – spotkanie ze Starostą Inowrocławskim w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Inowrocławiu – 1.03.2011 – spotkanie z przedstawicielami Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

Zgony: 1. Gwardecka Stanisława rod. Konecka, lat 79, zamieszkała Radłowo 22 gm. Pakość, zmarła dnia 17.03.2011 r. 2. Dzióbkowska Urszula rod. Lewandowska, lat 76, zamieszkała Pakość ul. Świętego Jana 5/6, zmarła dnia 18.03.2011 r. 3. Sobieralska Cecylia rod. Lussa, lat 82, zamieszkała Jankowo 4 gm. Pakość, zmarła dnia 23.03.2011 r. 4. Flinik Leonard rod. Flinik, lat 67, zamieszkały Pakość ul. Mogileńska 37/53, zmarł dnia 08.04.2011 r.

Wiadomości Pakoskie 17 – 3.03.2011 – spotkanie z firmą Serv-net w spr. rozbudowy tv kablowej, – 3.03.2011 – udział w Walnym Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, – 3.03.2011 – podsumowanie działalności rad sołeckich, – 9.03.2011 – spotkanie z dyrektorami szkół z terenu Gminy Pakość, – 10.03.2011 – spotkanie z wojewodą Ewą Mes w związku z sytuacją powodziową na terenie Gminy, – 14.03.2001 – udział w Konwencie Burmistrzów Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, – 15.03.2011 – spotkanie z Prezesem Polskiej Federacji Nordic Walking, – 16.03.2011 – udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania„Czarnoziem na Soli” oraz podpisanie umowy w sprawie rewitalizacji centrum wsi Kościelec.

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/

9/

Pod obrady V Sesji Rady Miejskiej w Pakości zostały przygotowane następujące projekty uchwał: Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013”. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 r. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011-2025. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pakość na 2012 r. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania narkomani na 2010 r. na terenie gminy Pakość.” Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r. na terenie gminy Pakość.” Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Gminy Pakość. Pakość, 22 marca 2011 r.

Małżeństwa: 1. Nacewicz Mikołaj Jan, zamieszkały Wielowieś Knasiak Julita, zamieszkała Wielowieś ślub został zawarty dnia 19.03.2011 r. 2. Wiatr Piotr Wojciech, zamieszkały Jankowo Kuzera Ewelina Małgorzata, zamieszkała Jankowo ślub został zawarty dnia 19.03.2011 r. Elżbieta Szymborska Z-ca Kierownika USC Pakość


18  Wiadomości Pakoskie

Z prac Ratusza Historia

200 lat, 200 lat...

Sto lat, sto lat...

W dniu 14 kwietnia 2011 roku odchodził 100-tne urodziny Pan Alfons Fojutowski, zamieszkały w Pakości ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Pan Fojutowski wraz z żoną Elżbietą prowadził 42-hektarowe gospodarstwo rolne w Zalesiu Barcińskim. W 1973 roku przybył do Pakości. Wychował 3 córki, doczekał się 5 wnuków i 3 prawnuków. Interesują go konie, owce i inne zwierzęta. Dużo opowiada o gospodarstwie i latach młodości. Serdeczne gratulacje oraz życzenia pogody ducha i długich lat w zdrowiu przekazali Szanownemu Jubilatowi Burmistrz Pakości Wiesław Kończal i Burmistrz Barcina Michał Pęziak. W uroczystości uczestniczyli Przewodnicząca Rady Miejskiej w Barcinie Krystyna Bartecka, Z-ca Kierownika USC w Pakości Elżbieta Szymborska oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Inowrocławiu. Elżbieta Szymborska Z-ca Kierownika USC Pakość Pakość, 2011.04.14

W dniu 11.04.2011 r. ukończyła 90 lat Pani Sieradzka Marta, zamieszkała w Radłowie. Pani Marta wychowała 4 dzieci, doczekała się 12 wnuków i 7 prawnuków. Pani Sieradzka wraz z mężem Wacławem prowadziła gospodarstwo rolne w Radłowie, zajmowała się wychowywaniem dzieci i wnuków. Pani Marta lubi dyskusje w gronie rodzinnym i wycieczki krajoznawcze . Serdeczne życzenia, pogody ducha, długich lat w zdrowiu wraz z listem gratulacyjnym przekazała Szanownej Jubilatce, Z-ca Kierownika USC Pani Elżbieta Szymborska. W spotkaniu uczestniczył Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Pan Ignacy Sarnecki, który złożył Jubilatce wyrazy uznania i gratulacje. Elżbieta Szymborska Z-ca Kierownika USC Pakość Pakość, 2011.04.14

Udział dziedziców Pakości w uchwaleniu i obronie Konstytucji 3 Maja Pakość, jak chyba żadne inne miasto w Polsce, może poszczycić się tym, iż trzej jej właściciele wzięli czynny udział w pracach nad uchwaleniem, a później w obronie Konstytucji 3 Maja. Byli to dwaj bracia, współdziedzice Pakości w okresie po I rozbiorze Polski (1772), synowie Augustyna Działyńskiego h. Ogończyk wojewody kaliskiego oraz Anny z Radomickich, a mianowicie Ignacy Działyński (1754-1797) oraz Ksawery Działyński (1756-1819), a w okresie nieco późniejszym – pułkownik Norbert Zieliński h. Świnka (1768-1834), którego koleje życia, związanego początkowo z ziemią dobrzyńską, rzuciły na Kujawy, do Pakości. Ignacy Działyński, urodzony w Konarzewie, w 1780 r. był już tytularnym rotmistrzem Kawalerii Narodowej. Oprócz Pakości, odziedziczył po ojcu majątki: Złotowo, Działyń n. Drwęcą, Konarzewo, Dobrzyń, Sokołowo, Białkowo, Dulsk, Kijaszkowo. W 1783 lub 1784 r. zawarł w Trojanowie związek małżeński z kasztelanką bełską Szczęsną Woroniczówną i zamieszkał na Ukrainie. Stopniowo wyprzedawał majątki (Złotów, Kościelec, w dniu 13 V 1789 r. – Pakość), resztę tj. Działyń i Dobrzyń stra-

cił w krachach bankierskich i hojnych ofiarach na cele publiczne. W Pakości bywał rzadko, mieszkając w rezydencji ojca w Konarzewie. Z końcem 1788 r. odkupił od gen. Aleksandra Mycielskiego dowodzenie 10. regimentem pieszym koronnym, zwanym później Działyńczykami lub Pułkiem Działyńskich. Pułk ten wsławił się podczas powstania kościuszkowskiego. Działyński zajmował się jego uzupełnieniem, ekwipunkiem i uzbrojeniem, np. w 1790 r. ufundował dla pułku cztery działka. Za zasługi dla wojska, w wieku 34 lat, został odznaczony Orderem św. Stanisława. Ubolewając nad utratą przez Polskę niepodległości, wziął czynny udział w przygotowywaniu powstania, w tzw. spisku warszawskim. Dnia 16 VII 1790 r. sejmik lipnowski powierzył mu mandat poselski z ziemi dobrzyńskiej na Sejm Czteroletni. W czasie obrad sejmowych był odpowiedzialny za bezpieczeństwo Warszawy. Należał do stronnictwa patriotycznego. Podpisał, jako zwolennik reform, w Pałacu Radziwiłłowskim, Konstytucję 3 Maja. W 1791 r. przebywał ze swoim regimentem w obozie pod Gołębiem. W tym samym roku został odznaczony Orderem Orła Białego. W 1792 r. odbył kampanię litewską.


Historia

Wiadomości Pakoskie 19

Latem 1792 r., jako generał, walczył w obronie Konstytucji, w rejonie Gąbina. Oburzony przystąpieniem króla do Targowicy, domagał się jego dymisji, potem dał się przekonać i po trzech miesiącach powrócił na stanowisko. Przystąpił do konspiracji. Jako wolnomularz „rose-croix” włączył nawet masonerię do spisku. W lutym 1793 r., na kontraktach w Dubnie, nawiązał kontakty ze spiskowcami na Wołyniu. Reprezentował w spisku skrzydło umiarkowane. Na cele spiskowe przeznaczył znaczne sumy ze swej fortuny. Dla agitacji i zbierania funduszy na rzecz powstania jeździł do Grodna i na Wołyń. Cały czas utrzymywał kontakty z królem. 22 I 1794 r. porzucił jednak kierownictwo spisku, ze względu na jego radykalizację i wyjechał na Wołyń. Wojsko opuścił w randze generała-majora. Potem prowadził jeszcze działalność konspiracyjną we Lwowie (spotkanie z gen. Zajączkiem) i na Wołyniu, rozszerzając konspirację na zabór rosyjski. 5 IV 1794 r. został aresztowany przez Rosjan w Ożdżowicach. Wyrokiem komisji śledczej smoleńskiej skazany został na 1,5-roczne zesłanie na Sybir, do Berezowa. Po śmierci Katarzyny II, został zwolniony przez cara Pawła i wraz z Tadeuszem Kościuszką powrócił do kraju. Poświęcenie się służbie patriotycznej, wyłożenie na ten cel prawie całego majątku, nie przyniosło mu szczęścia osobistego. Żona zabrała dzieci i zażądała rozwodu. Zmarł nagle, w listopadzie 1797 r., w Żytomierzu; według tradycji rodzinnej został otruty przez Rosjan w czasie uczty. Jego młodszy brat Ksawery (1756-1819), współdziedzic Pakości, w 1782 r. posłował na sejm z Poznańskiego. W 1783 r., podobnie jak brat, otrzymał Order św. Stanisława. W 1785 r. uregulował dawne przywileje miejskie Pakości, po przejściu miasta pod zarząd pruski. W 1786 r. jechał do Królewca na koronację Fryderyka Wilhelma II, z deputacją hołdowniczą powiatu inowrocławskiego. Został za to mianowany hrabią i szambelanem. Był odtąd dobrze widziany na dworze berlińskim. W 1786 r. posłował powtórnie na sejm warszawski z Poznańskiego. W 1788 r. obrany został posłem na sejm. Uważany był przez dwór za opozycjonistę sprzyjającego Prusom. W dniu 13 V 1789 r. wraz z bratem sprzedał Pakość, nabył dobra kórnickie pod Poznaniem i tam się osiedlił. Został posłem na Sejm Czteroletni (1788-1792). Opowiadał się za reformami i Konstytucją 3 Maja. Czynnie zaangażował się w prace nad Konstytucją. Wybierany był kolejno: do sądu sejmowego, do deputacji mającej pertraktować z nuncjuszem, do „Deputacji do formy rządu” (7 IX 1789). W lipcu 1790 r. wszedł w skład „Deputacji do ułożenia projektu względem ekonomiki wewnętrznej krajowej”. 3 III 1791 r. został wybrany do deputacji, która miała się zająć skargami obywateli Kurlandii na swego księcia. Należał do grona 60 osób, które w tajemnicy przygotowywały Konstytucję 3 Maja. Znalazł się w Zgromadzeniu Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Popierał sprawę miast. 26 V 1791 r. król Stanisław August odznaczył go Orderem Orła Białego. W czasie powstania kościuszkowskiego 1794 r. został członkiem Rady Zastępczej Tymczasowej (rządu polskiego), w której zajmował się problematyką regulacji monety. Z ramienia rządu odbierał przysięgę od garnizonu warszawskiego. W Razie zasiadał w Wydziale Dy-

plomacji i wszedł do „Deputacji dozorczej nad osobami dyplomatycznymi więzionymi w Warszawie”. Po upadku powstania, 15 VI 1794 r. wyjechał do Poznania. Tam został aresztowany i przewieziony do Głogowa. Za uczestnictwo w powstaniu trzy lata przesiedział w więzieniu w Spandau. Jego dobra obłożono sekwestrem. Został zwolniony wiosną 1795 r. Jego dalsze losy związane były nadal ze służbą na rzecz Ojczyzny, a mianowicie z osobą cesarza Napoleona i uczestnictwem w pracach Komisji Rządowej Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona pozostał senatorem, już w Królestwie Polskim. Zmarł 13 marca 1819 r., w Konarzewie. Norbert Zieliński h. Świnka urodził się jako syn Andrzeja Zielińskiego oraz Bogumiły z Mdzewskich. Wskutek podziałów rodzinnych w 1796 r. otrzymał majątek Chrostkowo wraz z przyległościami, w ziemi dobrzyńskiej. W 1804 r., skończywszy karierę wojskową, jako zasłużony pułkownik, ze swoim szwagrem Ignacym Sumińskim, zakupił na Kujawach: Pakość, Kołodziejewo i Markowice. Wcześniej, w 1786 r. służył jako bombardier artylerii koronnej. W okresie obrad Sejmu Czteroletniego należał do obozu reform. Dowodził X. regimentem pieszym wojsk koronnych, tzw. Pułkiem Działyńskich, wystawionym przez rodzinę Działyńskich z ziemi dobrzyńskiej. Rankiem 3 V 1791 r., zgodnie z poleceniem króla, stanął ze swym pułkiem na Krakowskim Przedmieściu. Żołnierze zaciągnęli warty na Placu Zamkowym i wewnątrz zamku. O godz. 10.45 sejm rozpoczął swoje słynne obrady. W okresie powstania kościuszkowskiego, latem 1794 r. bronił Mazowsze przed zajęciem przez Prusaków. Dowodził wówczas pułkiem strzelców kurpiowskich, wystawionym przez rodzinę Zielińskich. Pozostając pod rozkazami gen. Aleksandra Zielińskiego, wstrzymał kilka ataków wojsk pruskich w Ostrołęce, a następnie skutecznie je odpierał. W dzienniku urzędowym z 1794 r., na karcie nr 316, znajduje się wzmianka: „Z korpusu generała majora Zielińskiego warci pochwały:... pułkownik Zieliński”. W dokumencie z 27 VIII znalazł się raport gen. Zielińskiego, w którym donosił on „atakowaliśmy za Narwią. Pułkownik Zieliński z Kępy więcej jak ćwierć mili awansował, pikiety pospędzał”. Po upadku powstania kościuszkowskiego i klęsce pułku Zielińskich pod Radoszycami w dniu 18 XI 1794 r. rozbitkowie zostali skierowani do Skępego k. Lipna, gniazda Zielińskich. Związawszy się z Pakością, zamieszkiwał w majątku w Rybitwach. Był w tym czasie sędzią pokoju powiatu inowrocławskiego. W pamięci pakościan nie zapisał się chyba dobrze, zakazał bowiem mieszczanom pakoskim sprowadzania gorzałki z innych gorzelni, utrudniał im korzystanie z pastwisk i zabronił łowienia ryb w jeziorze i Noteci. Sprawa ta trafiła w 1811 r. na wokandę sądową. Sąd wydał wyrok korzystny dla mieszkańców Pakości. Właścicielem Pakości był do 1820 r., kiedy to odsprzedał ją Królewskiemu Bankowi Głównemu w Berlinie. Zmarł w 1834 r. w Chrostkowie k. Lipna. Pochowany został w rodzinnym grobowcu w klasztorze bernardynów w Skępem. Katarzyna Podczaska

Idą Drogi Specyficzne określenie – no bo jakże iść drogą? – Tak to od wieków w Pakości określa się kroczącą procesję po drodze zwanej „Wielka Pakoska Droga Krzyżowa”. Pakoska droga krzyżowa to misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania znane jest w Wielkiej Polsce od roku 1628. Prymas Stefan Wyszyński przyznał pakoskiej kalwarii tytuł Prymasowskiej „(…), bo leży w mojej archidiecezji gnieźnieńskiej!” – mówił w swoim kazaniu.

Wielki Tydzień to dni liturgiczne, które najbardziej kojarzą się z ciszą powagą i żałością, by zakończyć wybuchem radości Zmartwychwstania, jako nadzieja nowego życia. Z nostalgią sięgam lat młodości: szkolne rekolekcje, bieganie z klekotkami, dźwiganie latarni procesyjnej, która miała oświetlać drogę skazanemu, warty strażaków przy grobie, prasowanie munduru, szykowanie cierni na dyngus. Rówieśnicy mojego wieku (z „konopy” i „garówy”) ustalały dyżury i zmiany


20  Wiadomości Pakoskie nocne przy adoracji. Zaplatały warkocze, pytając lusterko, która z nich najpiękniejsza… Jeszcze kręcenie maglem i szukanie tenisówek do krzyżowej. Przygotowania uczestnika do „drogi” miały swoje tradycje. Wpierw trzeba było utrącić butelce szyję zaprawić świeczkę. Inni szykowali lampy karbidowe albo naftowe. Bateryjna była luksusem! (…) ktoś musiał pamiętać o wyłączeniu w mieście ulicznych latarni w czasie, kiedy szły drogi – egzekutywa. Cały okres powojenny wierni sami organizowali Drogi Krzyżowe (1971). Sięgam pamięcią pakoskich śpiewaków: Józefa Kujawskiego, rodzinę Smentów, p. Baranowską, Idziaka, Tadeusza Popielińskiego. Witek z „ORMO” przez 25 lat był etatowym nosicielem drogowego krzyża. Wielka środa, czwartek i piątek były dniami wypieków: placków, babek, strucli etc Piekarze: Ośniałowski, Hanasz, Sobociński uwijali się w ukropie piecowej łopaty. Każdy placek miał przyklejoną metrykę do kogo należy – proszkowy czy drożdżowy. Po nieudanym wypieku, sypały się gromy, bo placek wykipiał, albo zakalec upadł. Kolejki sklepowe największą miały tradycję. Kolejkowicze w ogonku stali całe nocki. Zawinięci w koce prowadzili listę obecności. Przy otwarciu sklepu ten co był piąty, stawał się dziesiątym. Przepychano się z krzykiem. Jeden drugiemu przyganiał, że wpuszcza przed siebie. Z kurtki, płaszcza – patrz, guziki urwane. Z kolejki wychodziłeś jak z prasy – tchu brakowało. Ze zdobycznym „chabasem”, zawiniętym w szary papier, dumnie paradowałem ulicą Szeroką.

Festiwal piosenki 13 kwietnia OKiT zorganizował Festiwal piosenki dzieci i młodzieży. Wzięły w nim udział dzieci ze szkół podstawowych w Pakości i Kościelcu oraz młodzież z pakoskiego gimnazjum Klasy 0-III Szkoła Podstawowa 1. Aleksandra Obiała Maja Waliszewska 2. Julia Łodożyńska Oliwia Walczak 3.    Martyna Czajka Julia Korgul Wyróżnienie – Daria Dobrwolska   Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa 1. Olga Puczkarska Julia Waliszewska 2.    Oliwia Czajka 3.    Ewa Świdzińska Wyróżnienie – Oliwia Nawrocka, Klaudia Ostrowska   Gimnazjum 1.  Dorota Sikora 2.    Sandra Tomaszewska 3.    Wiktoria Bogatek

Historia / Kultura Jeszcze bardziej cieszyły zdobyczne pomarańcza. Dzielono po dwie. Mając je w zanadrzu, widziałem się już w „szpanie” kulając je na odpuście Emaus. Rarytasem i smakołykiem była już ci czekolada. A jakże! W Geesie można ją było nabyć. Nie każdy obywatel miał do niej podniebienie – jak twierdził ks. Kaczmarkiewicz. Zdarzyło się mojemu starszemu koledze, że przywilej smaku czekoladki zakosztował przed rezurekcją. Gospodyni – mama – darmo szukała tabliczkę czekolady, którą schowała w wymaglowanej bieliźnie. Podejrzenie padło na Mariana. – Maryś! Synek! – nie wiesz gdzie schowałam czekoladkę? – pytała mama. Na to „Maniuś” – pleniąc sobie przez „sz” szukał usprawiedliwienia w odpowiedzi – A na śmierć, a na szżycie, a nie powiem, akto szżeszarł czekuladke! Było się z czego cieszyć… Zdobyczny towar określał świadomość. To też z finezją kulałem jajko z pomarańczę. To nic, ze jajko mogłem skonsumować – pomarańcze musiało wrócić do święconki. W drugie święto (odpust Emaus) młodzież prezentowała poczynione, nowe zakupy: obuwie na słoninie, bikiniarskie skarpety, kolanówki, garnitury. Wykładano białe kołnierzyki i mankiety, które zastępowały koszule. Starsi koledzy obcinali się na mandolinę, inni układali włosy na cukier (fala). Idąc za procesją z Bonawentury na Golgotę otarłem tak pięty w nowych trzewikach, że wracałem w skarpetach. Uśmiechaliśmy się jeden do drugiego – choć dyndała bieda, stojąca w domowym kącie – wszystkim dana była równo… W Wielką Noc budziła się jednak nadzieja na lepsze jutro – ba! Byliśmy młodsi nie myślący o emeryturze. (W.Z.)


Kultura

Wiadomości Pakoskie 21

Habibi 15 marca w bibliotece odbyło się spotkanie młodzieży z pakoskiego gimnazjum z p. Robertem Karwatem. Jego pseudonim artystyczny to Habibi Hamid. Jego gościem była początkująca „poetka” z Tuczna – Monika Kędzierska, która zaprezentowała kilka swoich wierszy. Habibi przedstawił swoje utwory, m.in. wiersze i opowiadania. W trakcie spotkania zachęcał obecnych do rozwijanie swoich, być może ukrytych talentów.

Mistrzostwa Pakości w biegach i nordic walking 2 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Pakości w biegach i nordic walking. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury i Turystyki. W mistrzostwach wzięło udział blisko stu zawodników z Pakości i okolic. Zawodnicy mieli do pokonania trasę o długości 2,8 km, każdy z uczestników otrzymał od organizatora pamiątkowa koszulkę a na mecie na wszystkich czekała pyszny żurek. Wśród wszystkich uczestników Mistrzostw Pakości zostały rozlosowane nagrody (torby sportowe) ufundowane przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali medale ufundowane przez MUKS Sokół. Organizatorzy dziękują Komisariatowi Policji w Pakości i OSP w Pakości za pomoc w zabezpieczeniu trasy biegu. Klasyfikacja medalowa: dziewczęta (do kl. III SP) 1. Zuzanna Nadolska 2. Natalia Perlikowska 3. Weronika Obiała; chłopcy (do kl. III SP) 1. Hubert Nawrocki 2. Igor Florczyk 3. Patryk Kuzera dziewczęta (kl. IV-VI SP) 1. Aleksandra Hanasz 2. Karolina Dobrowolska 3. Ewa Skibińska; chłopcy (kl. IV-VI SP) 1. Mirosław Walentowicz 2. Norbert Rozciszewski 3. Kacper Mozgawa dziewczęta (gimnazjum) 1. Zuzanna Kurzawa 2. Wioletta Liseicka 3. Angelika Walter

chłopcy (gimnazjum) 1. Rafał Dzikowski 2. Paweł Szostek 3. Hubert Lauter mężczyźni OPEN 1. Tomasz Kubiak 2. Mirosław Wawrzyniewicz 3. Antoni Sikora. nordic walking kobiety 1. Katarzyna Kubiak 2. Monika Szelągowska 3. Agnieszka Ziółkowska nordic walking mężczyźni 1. Maciej Gąsiorowski 2. Rafał Gotowski 3. Bartosz Goliwąs


22  Wiadomości Pakoskie

Kultura

Olimpiada Malucha klas II Szkół Podstawowych 31 marca odbyła się kolejna edycja Olimpiady Malucha, tym razem do rywalizacji stanęli uczniowie klas II Szkół Podstawowych w Pakości i Kościelcu. Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach takich jak min. wyścig na skaczących piłkach, slalom na czworakach czy przejście przez tunel. Zwycięzcami

Olimpiady zostali uczniowie klasy IIb ze Szkoły Podstawowej w Pakości, drugie miejsce zajęli uczniowie kl. II z ZPO w Kościelcu a trzecie kl. IIa z SP w Pakości. Wszystkie dzieci biorące udział w Olimpiadzie otrzymały medale.

Świadek Nadziei 19 marca w Ośrodku Kultury i Turystyki odbył się spektakl „Ja jestem Słowianin Świadek Nadziei”. Był to program muzyczno-poetycki, w którym wykorzystane zostały fragmenty wypowiedzi, utworów oraz fabularyzowane epizody z życia

ks. Karola Wojtyły i później papieża Jana Pawła II. Spektakl był nie tylko opowieścią o wielkim człowieku, ale też o wielkiej idei, która pozostała w sercach milionów.


Na sygnale

Wiadomości Pakoskie 23

W marcu br. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości. Brała udział w 15 zdarzeniach. Mieszkańcy Pakości z niecierpliwością czekali na opadanie wody z zalanych posesji i gospodarstw około 20 lutego woda zaczęła opadać systematycznie 1 cm na dobę. Słoneczna aura dobrze wpływa na osuszanie gruntów i gospodarstw zalanych wodą, jednakże ma to wpływ także na częste pożary spowodowane wypalaniem traw na nieużytkach rolnych.

Dnia 13 marca br. Jednostki Straży Pożarnej z Pakości i z Inowrocławia brały udział w gaszeniu pożaru stogu słomy w Łącku, wskutek bezmyślnego podpalenia spłonęło około kilkadziesiąt bali słomy. W marcu do pożarów Jednostka Straży Pożarnej wyjeżdżała kilkanaście razy.

Dnia 6 marca br. około godziny 19stej na trasie Pakość -Inowrocław w miejscowości Rycerzewo doszło do groźnego wypadku w którym brały udział trzy pojazdy osobowe marki BMW, WV golf i VOLVO s40 Kierowca pojazdu marki volvo wyjeżdżający z drogi podporządkowanej z Kościelca nie ustąpił pierwszeństwa

pojazdom nadjeżdżającym wskutek czego doszło do zderzenia z pierwszym pojazdem marki BMW a następnie z drugim marki WV golf. W wyniku zderzenia ranne zostały trzy osoby .Kierowcy pojazdów volwo i wv zostały zabrane do szpitala. (P.J.)

Niechlubne rekordy

Wobec całej trójki Policja prowadzi postępowanie karne. Rowerzysta teraz musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do roku, a kierujący samochodami do lat 2. Policja ostrzega i przypomina, że tylko trzeźwy kierujący jest w stanie szybko i właściwie zareagować na drodze. Funkcjonariusze ruchu drogowego podczas codziennej służby kontrolują trzeźwość kierujących. Ma to na celu poprawiać bezpieczeństwo na drogach powiatu inowrocławskiego. asp.Izabella Drobniecka

Podczas pierwszego weekendu kwietnia na terenie powiatu inowrocławskiego Policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących. Jadąc po alkoholu popełnili oni przestępstwo, za które poniosą odpowiedzialność. Swoim zachowaniem również spowodowali oni zagrożenie w ruchu drogowym dla samych siebie ale też innych uczestników ruchu. 2 kwietnia w godzinach popołudniowych w miejscowości Dębina gm. Janikowo patrol zatrzymał do kontroli pojazd marki Fiat 126p. Jego 49 letni kierowca miał 1,62 promila alkoholu w organizmie. Tego samego dnia na terenie gm. Kruszwica w Kobylnikach skontrolowany kierujący jednośladem mężczyzna lat 36 miał prawie 2 promile alkoholu. 3 kwietnia w Pakości policjanci kontrolowali trzeźwość kierowcy Audi. 30-latek, tak jak jego poprzednicy miał w organizmie alkohol w ilości 1,56 promila.

Akcja trzeźwy poranek 21.03.2011 r. Funkcjonariusze KP Pakość i Ruchu Drogowego KPP Inowrocław oraz Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali 420 kierujących. Ujawniono i zatrzymano dwóch nietrzeźwych kierujących.


24  Wiadomości Pakoskie

Sport

Treningi młodych koszykarzy W każdą sobotę na sali szkoły podstawowej w Pakości pod okiem trenera Mariusza Lewandowskiego 30 osobowa grupa pierwszoklasistów poznaje zasady gry w koszykówkę. Młodzi adepci tego sportu rozpoczęli 5 letni okres szkolenia podstawowego z nadzieją, że w niedalekiej przyszłości już jako dojrzała koszykarsko drużyna kadetów rozpocznie wielką przygodę ze sportem na nowej pełnowymiarowej sali sportowej. Jak już miłośnicy koszykówki w Pakości wiedzą, że wraz z rozpoczęciem sezonu 2010/2011 III ligowa drużyna koszykarska „SOKOŁA” została rozwiązana z powodu braku pełnowymiarowej sali sportowej to jedyną nadzieją na to aby

ten stan rzeczy zmienić jest szkolenie młodych koszykarzy, którzy niejako swoimi dokonaniami zachęcą władze do podjęcia decyzji o budowie tak bardzo potrzebnego wszystkim obiektu w Pakości. Redakcja życzy młodym adeptom koszykówki i trenerowi wytrwałości w swoich działaniach z nadzieją, że w niedalekiej przyszłości w odpowiednich warunkach będą mogli uprawiać swój ukochany sport.

10 minut, które wstrząsnęły Lubuszaninem Pakoscy kibice doczekali się zwycięstwa Notecianki i w sobotnie popołudnie 9.04 br. mogli opuszczać stadion w dobrych nastrojach. Po zaciętym spotkaniu, pełnym dramaturgi i nieprzewidzianych zwrotów akcji podopieczni Michała Nadolskiego pokonali Lubuszanina Trzciankę 3:2, choć do 80 minut nasz zespół przerywał jeszcze 0:2! Bramki na wagę cennych

trzech punktów zdobyli: Michał Nadolski 80’, Ariel Jastrzembski 88’ oraz Patryk Kurowski 89’. Ostatni raz Notecianka przed własną publicznością wygrała w drugiej kolejce z GKS Dopiewo w identycznym rezultacie jak w sobotę. B.S.


Pakoœæ w obiektywie Droga Krzy¿owa


Strzelnica PZL w Lacku Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich

Wiadomosci Pakoskie 2011-04  

Wiadomości Pakoskie, gminne pismo lokalne ukazuje się od 1990 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you