Page 1

21. 9. 2013.   ——   1. 10. Stipan Kujundžić   ——    Preslojavanje II - otvaranje ambijentalna kiparska instalacija

Stipan Kujundžić           Layering II - OPENING

——

ambient sculpture installation

21st Sep - 1st Oct  2013


Kožarićev minimalizam je moj uzor  /  Kožarić's minimalism is my ideal


21. 9. 2013.   ——   1. 10. Stipan Kujundžić   ——    Preslojavanje II - otvaranje

ambijentalna kiparska instalacija

Stipan Kujundžić           Layering II - OPENING

——

ambient sculpture installation

21st Sep - 1st Oct  2013


HR

  Stipan Kujundžić

—  Ambijentalna kiparska instalacija akademskog kipara Stipana Kujundžića pod nazivom PRESLOJAVANJE II - OTVARANJE (srebrne forme) zapravo je drugi dio trodijelnog projekta PRESLOJAVANJE koji je postavljen prema koncepciji prof. Maria Beusana. Prvi dio projekta, PRESLOJAVANJE I - USISAVANJE I ODLAŽENJE (plave forme) bio je realiziran 2010. godine u Galeriji Matice hrvatske u Zagrebu. Ista je izložba bila adaptirana 2011. godine za Galeriju dvorca Oršić u Gornjoj Stubici, Muzeji Hrvatskog zagorja, zatim za Galeriju Sv. Trojica u Kastvu i naposljetku za Galeriju Državnog arhiva u Zadru. Drugi dio projekta upravo sada promoviramo u Galeriji ULUPUH pod pokroviteljstvom ULUPUH-a, dok će se treći dio pod nazivom PRESLOJAVANJE III - POVRATAK (bijele forme) realizirati u srpnju 2015. godine u formi performansa u Plavom jezeru pored Imotskog. Predviđeno je izranjanje formacije bijelih kapsula i stvaranje kiparskog ambijenta na površini jezera uz režirane podvodne svjetlosne efekte te vanjski svjetlosni i zvukovno-glazbeni prilog kao dio oblikovanja kiparske ambijentalizacije.

2/3

Projekt PRESLOJAVANJE temelji se na istraživanju biografskih elemenata mladog kipara, pripadnika Y generacije s ambicijom sagledavanja kompleksnog procesa formiranja njegove stvaralačke energije, počevši od najranijih poticaja, preko vremena edukacije, pa sve do traganja za vlastitim umjetničkim spoznajama na relaciji od svevremenog (tradicijsko i klasično) i modernog, te kroz informatičko i suvremeno iskustvo. Unutar tako postavljenog okvira formirana je trodijelna sadržajna osnova za artikulaciju ambijentalnih kiparskih instalacija. One pripadaju umjetničkoj interpretaciji rezultata provedenih istraživanja kipara Stipana Kujundžića. Jedan od ciljeva projekta je povezivanje kiparstva i glazbe, odnosno težnja da se prostornim kiparskim zamislima pridruži zvukovno-glazbena dimenzija jednakog suvremenog senzibiliteta, što je u konačnici zapravo sumiranje estetskih pozicija mlađih generacija. Tako je u prvom dijelu projekta ostvarena vrlo uspješna interakcija na relaciji kipar – kompozitor. Rezultat je kompozicija mladog kompozitora Tibora Szirovicze pod nazivom CONSUCTIO (usisavanje) pisana za plave balonaste forme s pipcima. Ona je bila integralni dio izložbenog programa.

Stipan Kujundžić / Preslojavanje II - OTVARANJE


ENG

  Galerija Dvorca Oršić, Gornja Subica – PRESLOJAVANJE I / The Castle Oršić Gallery, Gornja Subica – LAYERING I

—  The ambient sculpture installation by academic sculptor Stipan Kujundžić entitled LAYERING II - OPENING (silver forms) is in fact the second part of the three-piece project LAYERING laid out according to a concept by Prof Mario Beusan. The first part of the project, LAYERING I - SUCTION AND DEPARTURE (blue forms) was realised in 2010 at the Matica Hrvatska Gallery in Zagreb. This exhibition was adapted in 2011 for the Castle Oršić Gallery in Gornja Stubica, the Museums of Hrvatsko Zagorje, as well as for the Holy Trinity Gallery in Kastav and finally for the Gallery of the State Archives in Zadar. The second part of the project is now being promoted at the ULUPUH Gallery and is also sponsored by ULUPUH, while the third part entitled LAYERING III - RETURN (white forms) will be realised in July 2015 in the form of a performance at the Blue Lake near Imotski. It foresees the surfacing of formations of white capsules and the creation of a sculptural ambient on the surface of the lake alongside staged underwater light effects and light and sound effects and a musical backdrop as part of the fashioning of the sculptural ambient atmosphere.

Galerija ULUPUH / The ULUPUH Gallery

The LAYERING Project is based on a research of biographical elements conducted by this young sculptor, a member of Generation Y, in the aim of reviewing the complex process of the formation of his creative energy, starting with the earliest incentives followed by the period of his education, extending to the exploration of his own artistic insights in relation to the timeless (traditional and classical) and modern, and then through an IT and contemporary experience. And so a threepiece content basis for the articulation of ambient sculptural installations has been established within this existing framework. They belong to the artistic interpretation of the results of research conducted by the sculptor Stipan Kujundjić. One of the goals of the project is to connect sculpting and music, that is, it aspires to conjoin physical sculptural ideas with a sonic and musical dimension equally modern in sensibility, which is a summation of the aesthetic position of younger generations. In the first part of his project there was a very successful interaction between the sculptor and the composer. This resulted in a composition by the young composer Tibor Szirovicz entitled CONSUCTIO (suction) written for the blue balloon-like forms with tentacles. It was an integral part of the exhibition programme. Stipan Kujundžić / Layering II - OpENING


HR

  Galerija Matice hrvatske, Zagreb – PRESLOJAVANJE I / The Matica Hrvatska Gallery, Zagreb – LAYERING I

  Galerija Državnog arhiva Zadar – PRESLOJAVANJE I / The Zadar State Archives Gallery – LAYERING I

4/5

Stipan Kujundžić / Preslojavanje II - OTVARANJE


ENG

  Galerija Sv.Trojica, Kastav – PRESLOJAVANJE I / The Holy Trinity Gallery, Kastav – LAYERING I

Galerija ULUPUH / The ULUPUH Gallery

Stipan Kujundžić / Layering II - OpENING


HR

Ambijentalna kiparska instalacija PRESLOJAVANJE II - OTVARANJE koncipirana je kao formacija od sedam levitirajućih zaobljenih, nepravilno kuglastih, zatvorenih formi koje su raspoređene u tri povezane izložbene prostorije. Njihovim prostornim pozicijama oblikovan je zamišljeni ambijent s lebdećim kapsulama nepoznatog sadržaja. Ovdje se javlja mogućnost nepredvidljivog estetskog doživljaja, temeljenog na iskustvu nevidljivog. Otvaranje, odnosno naslućivanje sadržaja kapsula, pripada sferi asocijacija provociranih zvukovno-glazbenim sadržajem izložbe. Tri izložbene prostorije u kojima je vizualizirana kiparska ambijentacija ozvučene su posebno kreiranim zvukovno-glazbenim izložbenim prilozima. Riječ je o elektroničkom oblikovanju odabranog zvukovlja prirodnog, animalnog i humanog horizonta. Ova zvukovna pretapanja između prirode i duhovnosti, u funkciji animacije skulpture, generiraju još jednu doživljajnu razinu prezentiranog kiparskog ambijenta.

Stipan Kujundžić se osobito temeljito bavi istraživanjem pogodnosti sintetičkog višeslojnog gradbenog materijala. U ovom projektu to je idealan izbor, jer se radi o kiparenju opneovojnice kojom se pakira-skriva sadržaj. Tema su kapsule koje čuvaju skriveni sadržaj. Umjetnik s jednakim žarom istražuje ambijentalne kiparske dimenzije. Svoje skulpture postavlja u pomno smišljene prostorne korelacije, tako da one na svojevrstan način istodobno komuniciraju međusobno i sa posjetiteljem, jer od njega očekuje misaonu i duhovnu aktivaciju. Njegovi skulptorski ambijenti potiču zadiranje u svijest i podsvijest posjetitelja, privlače ga i usmjeravaju prema postupnom razotkrivanju ugrađene priče. Ta priča je sažimanje umjetnikove osobnosti sa svim proturječnostima civilizacijskih tokova i dvosmislenostima svekolikog živućeg svijeta. —  Mario Beusan, kustos izložbe

Kujundžićevo kiparstvo jednostavnih minimalističkih forma nedvojbeno se oslanja na modernističku kiparsku tradiciju. Njegova umjetnička stremljenja određuje posve jasna vizualna logika i svjesna likovna reduciranost uz naglašavanje meditativnih ugođaja. Umjetnik kipari svoju vlastitu misao, svoju ideju, svoju istinu, težeći pri tom ostvarenju istinske slobode i ljudskog dostojanstva. Prelazeći iz budnosti u snove, iz svijesti u nadsvijest, iz konačnosti u beskonačnost preispituje tokove svojih misli o životu, o slici svijeta, kao i o svemu onome što remeti prirodni tok stvari. Njegova dramatična i strastvena kreativna snaga kroz umjetnost ga oslobađa vlastitih fobija i ranjivosti, upravo je stoga neraskidivo vezan uz umjetnost.

  Prostorna skica – PRESLOJAVANJE II / Spatial sketch – LAYERING II 6/7

Stipan Kujundžić / Preslojavanje II - OTVARANJE


ENG

The ambient sculptural installation LAYERING II - OPENING is conceived as a formation of seven levitating, rounded, irregularly spherical closed forms arranged in three related exhibition rooms. The designed ambient with levitating capsules of unknown content is shaped through their spatial positioning. Inherent to it all is the possibility of an unpredictable aesthetic experience, based on an experience of the invisible. The opening of the capsules' content, that is, the anticipation of the event belongs to the sphere of associations provoked by the sonic and musical content of the exhibition. The three exhibition rooms in which the sculptor's ambientation is visualised are rigged with specially created sonic and musical exhibition contributions. These include the electronic arrangement of a selected soundscape consisting of a natural, animal and human horizon.

This tonal blending that shifts between nature and spirituality, functioning as a means of animating the sculptures, generates another experiential level to the sculptural environment presented. Kujundžić’s sculptures which are simple and minimalist in form clearly draw upon the modernist sculptural tradition. His artistic aspirations are determined by a completely clear visual logic and conscious visual reduction in which emphasis is placed on meditative atmosphere. The artist sculpts his own thoughts, his ideas, his truths, in an attempt to realise true freedom and human dignity. In traversing from wakefulness into dream states, from consciousness to super-consciousness, from finality to infinity, he questions the course of his thoughts on life, on his image of the world, as well as on everything that disturbs the natural flow of things.His dramatic and passionate creative force expressed through art frees him of his own phobias and vulnerability, which is why there is such an inextricable bond with art. Stipan Kujundzić is especially intent on thoroughly researching the benefits of synthetic multilayered building material. In this project this is an ideal choice, as it is focused on the sculpting of a membrane/shell in which the content is packed/ concealed. His topic is capsules that keep the content hidden. The artist explores ambient sculptural dimensions with equal fervour. He places his sculptures in carefully thought out spatial correlations, so that they simultaneously communicate with each other and with visitors in a specific way, as what is expected is the activation of thought and spirit. His pieces of sculptural ambient encourage encroachment upon the visitors' consciousness and sub-consciousness; they draw them in and guide them to a gradual disclosure of the embedded story. This story is a compaction of the artist's personality and all the contradictions of the course of civilization as well as the all-encompassing diversities of the living world. —  Mario Beusan, exhibition curator

Galerija ULUPUH / The ULUPUH Gallery

Stipan Kujundžić / Layering II - OpENING


HR

STIPAN KUJUNDŽIĆ  (1982., Imotski) polazi Školu primijenjenih umjetnosti u Splitu, te kao maturant osvaja prvu nagradu na državnom natjecanju srednjoškolskih umjetnika. Školovanje nastavlja 2001.na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, smjer kiparstvo (profesori: Aleksandar Miđor, Nikola Džaja, Kazimir Hraste, Kuzma Kovačić). Diplomirao je 2006. godine u klasi prof. Matka Mijića. Sudjelovao je na više skupnih izložbi i na dvjema kiparskim kolonijama. Telefon + 385 99 8736 469 E-mail stipan.kujundzic @ gmail.com Realizacije u javnom prostoru 2004.  Vrsar, ‘Mornareva žudnja’, skulptura (stup za vezanje broda na rivi), kamen 2007.  Bol na Braču, ‘Morske igre’, skulptura (šetnica prema Znatnom ratu), kamen 2007.  Split, Orson Wells, skulptura, bronca (suradnja s Ojom Kodar)   Samostalne izložbe 2001.  Imotski, ‘Okovi navika’, slike, crteži i skulpture 2005.  Kaštel Sućurac, Galerija kula, skulpture, terakota 2007.  Split, podrumi Dioklecijanove palače, ‘Putnici kroz vrijeme’, skulpture, drvo 2007.  Imotski, ‘Putnici kroz vrijeme’, skulpture, drvo 2010.  Zagreb, Galerija Matice hrvatske, ‘Preslojavanje I’, skulpture, sintetika, drvo; Autor projekta: prof. Mario Beusan; Kompozitor: Tibor Szirovicza, ‘CONSUCTIO’ kompozicija pisana za izložbu 2011.  Gornja Stubica, Galerija dvorca Oršić, ‘Preslojavanje I’ 2011.  Kastav, Galerija Sv.Trojica, ‘Preslojavanje I’ 2011.  Zadar, Galerija Državnog arhiva Zadar, ‘Preslojavanje I’ 2011.  Zadar, Galerija ZADART, ‘Bol’, skulpture, keramika, drvo; Kustos izložbe: prof. Mario Beusan; 2011.  Zagreb, Galerija ULUPUH, ‘Stipan Kujundžić – Glazbala’, glazbala, drvo, koža; Kustos izložbe: prof. Mario Beusan; Kompozitor: Tibor Szirovicza, ‘TRANSFONIJA’ kompozicija pisana za izložbu; Muzikologinja: Maja Milošević 2012.  Trakošćan, Galerija dvora Trakošćan, ‘Stipan Kujundžić - Glazbala’ 2012.  Zadar, Galerija ZADART, ‘Stipan Kujundžić - Glazbala’ 2013.  Ljubljana, Atelje galerija, ‘Stipan Kujundžić - Glazbala’

8/9

Stipan Kujundžić / Preslojavanje II - OTVARANJE


ENG

STIPAN KUJUNDŽIĆ  (1982, Imotski) attended the School of Applied Arts in Split, and won the First Prize at the State Art Competition for Secondary Schools in his last year at school. In 2001 he went on to study sculpting (professors: Aleksandar Miđor, Nikola Džaja, Kazimir Hraste, Kuzma Kovačić) at the Academy of Arts in Split and graduated in 2006 in the class of Matko Mijić. He has taken part at a number of group exhibitions and at two fine arts colonies focusing on sculpting. Phone E-mail

+ 385  99 8736 469 stipan.kujundzic @ gmail.com

Galerija ULUPUH / The ULUPUH Gallery

Realisations in public spaces 2004  Vrsar, ‘Seaman's Passion’, sculpture (mooring bollard on the sea promenade), stone 2007  Bol on the Island of Brač, ‘Sea Games’, sculpture (promenade leading to Zlatni Rat), stone 2007  Split, Orson Wells, sculpture, bronze (in cooperation with Oja Kodar) Solo exhibitions 2001  Imotski, ‘Shackles of Habit’, paintings, sketches and sculptures 2005  Kaštel Sućurac, the Kula Gallery, sculptures, terracotta 2007  Split, the Diocletian Palace cellars, ‘Travellers through Time’, sculptures, wood 2007  Imotski, ‘Travellers through Time’, sculptures, wood 2010  Zagreb, the Matica Hrvatska Gallery, ‘Layering I’, sculptures, synthetics, wood; Project author: Prof Mario Beusan; Composer: Tibor Szirovicza, ‘CONSUCTIO’ – piece composed for the exhibition 2011  Gornja Stubica, the Castle Oršić Gallery, ‘Layering I’ 2011  Kastav, the Holy Trinity Gallery, ‘Layering I’ 2011  Zadar, the Zadar State Archives Gallery, ‘Layering I’ 2011  Zadar, Galerija ZADART, ‘Pain’, sculptures, ceramics, wood; Exhibition curator: Prof Mario Beusan 2011  Zagreb, the ULUPUH Gallery, ‘Stipan Kujundžić – Musical Instruments’, musical instruments, wood, leather; Exhibition curator: Prof Mario Beusan; Composer: Tibor Szirovicza, ‘TRANSPHENIA’ – piece composed for the exhibition; Musicologist: Maja Milošević 2012  Trakošćan, the Castle Trakošćan Gallery, ‘Stipan Kujundžić – Musical Instruments’ 2012  Zadar, the ZADART Gallery, ‘Stipan Kujundžić – Musical Instruments’ 2013  Ljubljana, the Atelje Galerija, ‘Stipan Kujundžić – Musical Instruments’

Stipan Kujundžić / Layering II - OpENING


HR

MARIO BEUSAN (1944., Zagreb) završio je V Gimnaziju u Zagrebu te diplomirao i magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplome i magisterija zapošljava se na Arhitektonskom fakultetu. Autor je brojnih znanstvenih radova na području zaštite i reanimacije feudalne graditeljske baštine. Kao redoviti profesor na Arhitektonskom fakultetu radi na Katedri za arhitektonsko projektiranje i na kolegiju Interijer u okviru kojega drži predmet ‘Materijali u interijeru’. Uz pedagošku i znanstvenu djelatnost sustavno se bavi projektantskim radom, autor je brojnih adaptacija i interijera u Zagrebu i Hrvatskoj. Od 1973. bavi se oblikovanjem izložaba i stalnih postava muzeja, te je dosad realizirao ukupno 207 izložaba i 25 stalnih postava muzeja. Ostvario je niz zapaženih izložbenih projekata u najuglednijim galerijama i muzejima u Zagrebu, Hrvatskoj i inozemstvu (Slovenija, Mađarska, Francuska, Belgija, Njemačka, Češka, Slovačka, Finska, Austrija, Italija, Litva, Srbija, Kina, Irska i Crna gora). Za oblikovanje izložbe ‘Dalmatinska zagora - Nepoznata zemlja’ dobio je uglednu nagradu ‘BERNARDO BERNARDI’ za najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja u 2007. godini. Autor je svoj umjetnički rad u području oblikovanju izložaba i muzejskih postava prezentirao 2008.g. u Gliptoteci HAZU na velikoj retrospektivnoj izložbi pod nazivom ‘Mario Beusan: Arhitektura izložbe - na tragu hermeneutičkog diskursa (1973 – 2007)’. Od 1968.g., nakon studijskog boravka u atelijeru Jannie Borel u Parizu, bavi se umjetničkim oblikovanjem emajla.

10 / 11

Kao član ULUPUH-a izlagao je svoje radove na brojnim izložbama u Hrvatskoj i svijetu. Među dobivenim priznanjima ističe se prestižna nagrada na VI. Biennale Internationale de l'Emaill u Limogesu 1982. g. Otada izlaže na velikim svjetskim izložbama umjetnosti u emajlu i izložbama nakita (Limoges, Coburg, Barcelona, Laval, Los Angeles, Monaco, Tokio, Mannheim, Prag, Bratislava, Helsinki, Innsbruck, Rim, Pečuh, Bekez, Novi Sad, Subotica, Peking, Vilnius i Dablin). Za osobite zasluge u kulturi primio je 1998.g. odlikovanje: ‘RED DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA’ Mario Beusan je autor projekta ‘Hrvatski suvremeni umjetnički unikatni nakit’ kojim je stručno obradio opus 16 umjetnika i prezentirao ih pojedinačnim autorskim izložbama, revijom nakita i završnom skupnom izložbom. Za realizaciju ovog projekta dodijeljena mu je 2005.g. ‘Velika nagrada za životno djelo’ ULUPUH-a pod pokroviteljstvom Skupštine grada Zagreba. Vlastiti opus u emajlu prezentirao je 2005.g. izložbom ‘MARIO BEUSAN - EMAJL’ u Zagrebu u Galeriji ULUPUH. Godine 2008. objavljuje monografiju ‘Suvremeni umjetnički nakit u Hrvatskoj’. Članstva: Udruženje arhitekata Hrvatske (UHA), Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH), Kajkavsko spravišče, Matica hrvatska, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Hrvatska komora arhitekata i inženjera. Telefon E-mail

+ 385 98 279 343 mbeusan @ arhitekt.hr

Stipan Kujundžić / Preslojavanje II - OTVARANJE


ENG

MARIO BEUSAN (1944, Zagreb) completed the 5th Grammar School in Zagreb and graduated at the Faculty of Architecture, University of Zagreb where he also received a Master’s Degree after which he gained a post at the Faculty of Architecture. He is an author of numerous scientific papers within the field of protection and reanimation of feudal architectural heritage. He works as a full professor at the Faculty of Architecture, Department for architectural planning, and teaches the course ‘Interior’ within the framework of which he lectures on the subject ‘Materials in the Interior’. Alongside his pedagogical and scientific work, he is systematically engaged in project work and is the author of numerous adaptations and interiors in Zagreb and Croatia.

In 1973 he turned to the design of exhibitions and permanent museum exhibitions and has realised a total of 207 exhibitions and 25 permanent museum exhibitions to date. In addition, he has realised a series of noteworthy exhibition projects at renowned galleries and museums in Zagreb, Croatia, and abroad (Slovenia, Hungary, France, Belgium, Germany, the Czech Republic, Slovakia, Finland, Austria, Italy, Lithuania, Serbia, China, Ireland, Montenegro). For his exhibition design ‘Dalmatian Hinterland – Terra Incognita’ he received the acclaimed prize ‘BERNARDO BERNARDI’ for most successful architectural realisation within the field of design and interior design in 2007.

Beusan is the author of the project entitled ‘Contemporary Croatian Jewellery’ for which he has produced an expert evaluation of 16 artists and presented them individually through author exhibitions, a jewellery revue followed by a group exhibition. For the realisation of this project he received the ‘Grand Award for Life Achievement’ from ULUPUH under the auspices of the City of Zagreb. He presented his own opus of works in enamel in 2005 at the exhibition: ‘MARIO BEUSAN - ENAMEL’ in Zagreb at the ULUPUH Gallery. In 2008 he published the monograph: ‘Contemporary Crafted Jewellery in Croatia’. He is a member of the Association of Croatian Architects, the Zagreb Society of Architects (DAZ), the Croatian Association of Artists of Applied Arts (ULUPUH), the Kajkavsko Spravišče (Kajkavian Parliament), the Matica Hrvatska (Matrix Croatica), the Croatian Society of Art Historians (DPUH), the Croatian Chamber of Architects (HKA) and the Croatian Chamber of Engineers (HKIG). Phone E-mail

+ 385 (0) 98 279 343 mbeusan @ arhitekt.hr

The author presented his artistic opus in the field of exhibition and museum design and layout in 2008 at the Gliptoteka of the Croatian Academy of Sciences and Arts entitled: ‘Mario Beusan: The Architecture of Exhibitions - on the trail of hermeneutic discourse (1973 – 2007)’. Upon returning from a study year at the atelier of Jannie Borel in Paris, in 1968 he turned to the artistic fashioning of enamel. As a member of ULUPUH, he has exhibited his works at numerous exhibitions in Croatia and abroad. The many awards he has received include the prestigious award at the VI Biennale Internationale de l'Emaill in Limoges in 1982. After 1982 he has continued to exhibit his works at significant enamel and jewellery exhibitions worldwide (Limoges, Coburg, Barcelona, Laval, Los Angeles, Monaco, Tokyo, Mannheim, Prague, Bratislava, Helsinki, Innsbruck, Rim, Pécs, Békés, Novi Sad, Subotica, Beijing, Vilnius, Dublin). In 1998 he received the ‘ORDER OF DANICA HRVATSKA WITH THE PORTRAIT OF MARKO MARULIĆ’ Award for his contributions to culture.Mario

Galerija ULUPUH / The ULUPUH Gallery

Stipan Kujundžić / Layering II - OpENING


HR / ENG

AUGUSTIN AGO KUJUNDŽIĆ (1955., Imotski) nakon osnovne škole (Grubine i Krivodol) srednju školu završava u Metkoviću. Već zarana u školskoj dobi pokazuje osobite sklonosti prema poeziji, slikarstvu i glazbi. Javno bavljenje glazbom započinje 1972. osnivanjem vlastite pop-rock grupe. Istodobno slika, izrađuje skulpture i objavljuje poeziju. Realizirao je pet samostalnih izložbi slika i skulptura, te sudjelovao na dvadesetak skupnih izložbi. Objavio je dva albuma kantautorskih pjesama (Imotska bojna i Kad prođe ljubav), dvije knjige poezije (U svjetlu ukazanja i Okovi navika) i jedan roman (Naivnost nevinosti). Suosnivač je umjetničke udruge ‘Likovnjaci Imotske krajine’, koja je okupljala likovne umjetnike porijeklom iz imotskog kraja, počevši od akademskih umjetnika do amatera, što je rezultiralo impresivnom umjetničkom kolonijom. Posljednjih deset godina vodi udrugu ‘Prvi glas Imotske krajine’, koja skrbi o mladim pjevačkim talentima. Odabire najnadarenije, piše im pjesme i šalje ih na razne festivale za mlade, a također ih promovira na raznim kulturnim događanjima. U okviru novinarske aktivnosti uz svoje dopisničke članke objavio je i seriju reportaža u Imotskim novinama pod nazivom ‘Kamena gnjizda’. I nadalje je vrlo aktivan u području kulture i umjetnosti Imotske krajine. E-mail

augustin.kujundzic @ gmail.com

AUGUSTIN AGO KUJUNDŽIĆ (1955, Imotski) completed his primary education in Grubine and Krivodol and his secondary education in Metković. Very early on in during his school days he showed a predisposition for poetry, art and music. He went public with his music in 1972 and founded his own pop-rock band. At the same time he painted, sculpted and published poetry. He has held five solo exhibitions of paintings and sculptures, and has taken part at twenty odd group exhibitions.

As a songwriter he has published two albums (Imotski Battalion and When Love is Gone), two books of poetry (In the World of Revelations and Shackles of Habit) and one novel (The Naivety of Innocence). He is the cofounder of the art society ‘Artists of the Imotski Region’, which gathers artists who stem from the Imotski region, from academic artists to amateurs, which has resulted in an impressive art colony. Within the last ten years he runs the ‘First Voice of the Imotski Region’ Association, which promotes young singing talents. He chooses the most talented, writes songs for them and sends them to various youth festivals, as well as promoting them at a variety of cultural events. His activities as a journalist include correspondent articles and a series of reportages for the Imotski newspapers entitled ‘Stone Nests’. He continues to take an active part in the cultural and artistic life of the Imotski region. E-mail

12

augustin.kujundzic @ gmail.com

Stipan Kujundžić / Preslojavanje II - OTVARANJE


Stipan Kujundžić Preslojavanje II – OTVARANJE  /   Layering II – OPENING

nakladnik  /  publisher

za nakladnika  /  for the publisher urednici  /  editors tekst  /  text prijevod  /  translated by fotografija  /  photography dizajn  /  design tisak  /  printed by naklada  /  edition kustos izložbe  /  exhibition curator oblikovanje izložbe  /  exhibition design zvučna kulisa  /  soundtrack izložba je realizirana uz financijsku potporu / exhibition has been put on with the support of

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Preradovićeva 44/i, Zagreb 10000, Hrvatska  /   ULUPUH – The Croatian Association of Artists of Applied Arts Preradovićeva 44/i, Zagreb 10000, Croatia  Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a  / president of  ULUPUH Maša Štrbac i Mario Beusan  /  Maša Štrbac & Mario Beusan Mario Beusan Tamara Budimir Filip Beusan, Ivana Kujundžić Ivan Klis Printera Grupa, Zagreb 300 Mario Beusan Mario Beusan Augustin Ago Kujundžić Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba  /   Zagreb City Council for Culture Ministarstvo kulture Republike Hrvatske  /   Ministry of Culture of the Republic of Croatia CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. / A CIP catalogue record for this book is available from the National and University Library in Zagreb.

isbn  /  isbn

978 – 953 – 327 – 053 – 1

Zagreb, 2013.

IMPRESUM / IMPRESSUM


Stipan Kujundžić    

——      Layering II

- OPENING

ambient sculpture installation

21st Sep - 1st Oct  2013

a t / f e w

Tkalčićeva 14, Zagreb, HR + 385 (0) 1 4813 746 galerija-ulupuh @ zg.t-com.hr www.ulupuh.hr

Stipan Kujundžić  
Stipan Kujundžić  

katalog izložbe Preslojavanje II - Otvaranje

Advertisement